Sunteți pe pagina 1din 3

-

UNIVERSITATEA,,VALAHIA" DIN TARGOVI$TE


I DI DACTIC
DEPARTAMENTU L PENTRU PREGAT REA PERSONALU LU

PORTOFOIJU DIDJhSTIC

PENTRU FINALIZAREA
PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE - NIVELUL II

tl

Cursant,
NUMELE 9i PRENUMELE

SESIUNEA . .., ANUL


CT]PRINS

1. Psihopedagogia adolescenDilor, tinerilor !i adultrilor


- titular curs ........
- titular seminar...
a. Referat:............... .......p....
ca2......
b.Studiu de .......p....
c.Instrument de cunoa ! tere a personalita ! ii adolescentului
....p....

2. Comunicare educa E ionaltr

- titular curs ........


- titular seminar...
a. Proiect tematic ....p....
b. Prezentare PPT: ...p....
c. Eseu cu tema: .......p....

3. Proiectarea [imanagementul programelor educanionale


- titular curs ........
- titular seminar...
educa[ional:..
a. Proiect ..................p....
b............. ........p....
............
c. .................p....

4. Didactica domeniului gi dezvoltrri in didactica speciatitr{ii


- titular curs ........
- titular seminar... ................
a. Proiect didactic la disciplina: .... ........p....
b. Proiect didactic la disciplina: .. ...........p....
c ..............p....

5. Disciplina op D ionali:.......
- titular curs ........
- titular seminar...
4..... ..p....
b..... .............p....
c..... .............p....

6. Practici pedagogici
- titular disciplind ................p...
a. figd de caractenzarc psihopedagogicd/ gril6 de observalie
......p-...
b. planificare calendaristicd la disciplina:
p
;:;;;;;ffiili;p.*J;;;;;t,;ffi;;, ......p....
d. proiecte didactice pentru variate tipuri de leclie in contextul
disciplinei de specialitate:. .......p....

e. fige de observare a lectiilor: .................p....


f. fige de autoevaluare a activitdlilor desfdlurate in cadrul practicii
pedagogice..... ...........p....
g. figa de caracteizare a clasei de elevi. .......p....
h. sintezd referitoare la caracteristici generale ale gcolii in care s-a
efectuat practicapedagogicE: tipul de gcoald, resurse umane, resurse materiale, plan
de inv6!5mdnt, comisii metodice, catedre pe discipline, documente gcolare etc.
... .. .p...-
i. alte materiale realizate pe parcursul Programului deformare
psihopedagogicd-Nivel 11.... .....p....