Sunteți pe pagina 1din 10

TRIBUNALUL BUCURETI

Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice i Contabile


Nr: 716/06.02.2013

N ATENTIA
DOAMNELOR / DOMNILOR EXPERI JUDICIARI

V informm c documentele ataate (Anexa 1 i borderourile lunare privind


plata expertizelor judiciare) nlocuiesc documentele din adresa nr 1/3976/C/12.07.2012
. In ceea ce privete reinerea fa_urs i virrea im p o zitu lu i reprezentnd
fitaia anticipata anexm dispoziiile legale in domeniu: art 52, Leqea 571/2003 cu
modificrile i completrile ulterioare.

COSMA
LULUI BUCURETI

Manager economic
Gheorghia D

Informaiile pot fi accesate pe swite: ww.tmb.ro


TRIBUNALUL BUCURETI
BirouU2AC,aJ,pentru Expertize Judiciare Tehnice si Contabile
Uv:A )C M 7/(d / 12.07.2012
7 ^ '

IN ATEN U A
D O A M N E LO R /D O M N ILO R EXPERI JUDICIARI

Va informam ca ncepnd cu data di- (I s e p te m b rie 2012,


plile ctre experti privind onorariile se vor derula du pa
i&
m iacanamn i fl mmnAnm
cumma o^ Ifa r

urmatoarea procedura:

Pentru a urmri plata ctre experi a onorariilor si a cheltuielilor solicitate


prin deconturi de experii numii de instanele judectoreti sau de organele cu atribuii
jurisdictionale, in condiiile art. 17 din din Ordonanei nr. 2/2000 privind organizarea
activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara cu modificrile ulterioare si
pentru a respecta prevederile legislative se impun urmtoarele masuri:
- 1) pentru plata onorariului aferent fiecrui raport de expertiza depus la
instanta, expertul va intocmi obligatoriu un decont si o factura;
- 2) facturile experilor ce trebuie pltite, insotite de documentele necesare
pentru efectuarea plaii (decont, comunicare sau instiintare de numire a
expertului, dovada depunerii raportului la instanta, dovada achitrii onorariului
sau ncheierea de edina in cazul ajutorului public judiciar), se vor centraliza
de ctre expertl intr-un borderou Stsnar (Borderou lun ar pentru facturile
experilor tehnici s i Borderou lunar pentru facturile experilor contabili),
conform m odelor anexate;
- 3) plata onorariilor se va efectua o singura data pe luna pe baza
borderourilor lunare depuse de fiecare expert;
- 4)ultima data de depunere a borderourilor lunare din luna curenta, in
vederea efecturii plailor in luna urmtoare, este data de 25 a lunii In curs
- 5) plile, in luna urmtoare, se vor efectua in ordinea depunerii borderourilor
insotite de documentele corespunztoare.

Nu se adm it la plata:
- facturile modificate, facturile cu tersturi sau eronat ntocmite;
- facturile ntocmite pentru mai multe rapoarte de expertiza (mai multe dosare);
- facturile care nu sunt centralizate intr-un borderou;
- deconturile care nu sunt anexate unor facturi.
j* / z . o 9 ^ ix x iz ^

DATA: l/DEA/3974/12.07.2012

d o a m n e i j u d e c t o r m ih a e l a l a u r a r a d t
V IC E PR E E D IN T E AL TRIBUNALULUI BUCURES I I

Stim ata D oam na Vicepreedinte,

Avnd in v e d e re procedura de lucruiprm nd atat de

L t E c o n o m i c Administrativ al Tribimalului B ucureti ea, s, de Btrouiu, Loca.

a.e lum i respective, se primesc de .a


in fiecare zi lucratoare a lu m id e M t a ^ pentru efectuarea
experti facturile ce trebuie pltite 1 n um ke a expertului, dovada depunem
plaii (decont, com unicare sauJ onorariului sau incheierea de edina in cazul
raportului la instana, dovada achitam ex p e ri in b o rd ero u l lu n ar
ajutorului public judiciar) centralizate de ctre lunar j m m
aceasta
fa ctu rile e x p e rilo r contajnli), cQ nform m o e e o r onorariiior, ne
m odalitate de prim ire a^documentelo ie co n tu l/fadtura care nu s-a ntocmit
perm ite sa anulam din borderou (sat nu B u jo re a n u A urica;
corect sau s-a ntocm it cu erori, p iu1:; reSpective se ntocmesc ordine
2. In fiecare zi lucratoare a lunu de la 0 iva de la experti (pentru borderonle
de plata p en tru b o rd ero u n le primite mi a u P ^ m odifica). Data plaii ce
care au fost bine ntocm ite sl Pentr" ^ rd 0 d dar din , una urmtoare, verificnd
se va trece in ordinele de plata ^ ^ 03 septem brie 2012 s-au primit
ca z i u a p sa fie zi lucratoare
l a t n J derourile se verifica astfel incat facturile
10 borderoun de la z e ' f valoarea totala de plata a borderoului sl
centralizate sa corespunda la plata se y en ^ ^ ;p pare se

^ o a r c t r s p u n d e rsp u n d e Doam na

B u jo re a n u A u ric a ; ^ bor(ierouri]e prim ite, dintr-o zi lucratoare,


3. Dupa efectuarea ordinelor de p P urm at0are la prim a ora, pentru viza de
se aduc la sfarsitul aceleiai zile sau ea ordineior de plata pentru banca;
Controlul financiar preventiv si p D o am n a M atei E m an u ela
r s p u n d e D o a m n a D rag o m irescu G a b n e la sl u o a m

1
4. O rdinele de plata cn doc^ ent* / ^ ^ tl o r O rd ta e lT d l p t a se vor pastra la
detaa O rdinele de plata de restul . scadentei iar docum entele care au fost
a, se vor depnne ,a BLETJC;

5 S t r ^ r ^ a s e l e de cont si se vor prezenta la BLETJC:

' r s p u n d e D o a m n a C u c u V e tu ta borderourile aferente vor fi date pentru


6' L r tr ? n " v S S ^ b ila si.p en tru arhivarea docunrenteior inregistrate;
r s p u n d e D o m n io a ra Paduraru D aniela

Pentru ea activitatea sa se d esfaso areinfirm e

pentru fiecare expert, asa cum se p r ^ e t o z a cu pWle m ^ ^ ^ ^ ^ rf o


furnizorii de servicii, s t a procedura pregtim aetiv.tatea pentru

^ u u r ' a fi im plem entat si

standardelor prevzute in OM FP 946/2005.

Cu deosebita consideraie,

M anager E co n o m ic
Gheorghita D ub
c / a l
t r ib u n a l u l B U C U R E |T iuDiciARE ehn|ce | conabile
b ir o u l LOCAL

PRECIZRI

In u r m a m odificrilor aduse de Legea nr.1 78/13.05 2009


nra O G n r 2 /2 0 0 0 , facturile em ise d e e x p e r i se vor
depune la Biroul local pentru e x p e r t i z e j u d i c i a r e t e h n i c e ,
c o n ta b ile de pe lng Tribunalul Bucureti, nsoite de.
1 d e c o n t (formular B.L.E.T); .
2'. c o m u n i c a r e sau ntiinare de n u m ir e a expertului in
dosarul respectiv;
3. do vada depunerii expertizei in d o s a ru l cauzei ^copie
de pe prima pagin cu viza sau ta m p ila din partea
instanei sau organului cu atribuii ju ris d ic io n a le care a
dispus efectuarea expertizei); _
4 do vada achitrii onorariului de ctre pri (copie
chitan sau ordin de plat).

R E C O M A N D A R E :
- pentru fluidizarea plilor ctre experi este necesar a se
emite factur pentru fiecare raport de e x p e rtiz ntocmit.

VICEPREEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCURETI


JUDECTOR LAUR A MIHAELA RADU

M ANAGER ECONOMIC
GHEORGHITA DUB
Anexa nr 1
TRIBUNALUL BUCURETI BIROUL LOCAL PENTRU
EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE l CONTABILE

f
c %
vV11
IVWIHIVI1
IIV Depus raportul de expertiz
n r .........................................
Specialitatea............................ Data. ! ................. 1200...........
Bucureti, str... nr Semntura,
Bloc............. scara............ et... ........a p .. . sector ..

Telefon acas.......................... ..... mobil......

Recomandarea Biroului Local pentru Expertize n r . ...................................... din data d e ...

Dosar n r. ...................................................................... a n ................................. a l ...........................................................................................................................................

o Data num irii ........................................................................................................... termen de depunere a raportului la .

1. Onorariu provizoriu/definitiv stabilit de organul judiciar care a dispus efectuarea


expertizei n sum d e ..........................................................................lei
2 Documente justificative privind suma depus n contul biroului local pentru expertize judiciare
tehnice i contabile n contul IBAN n r:
O.P. V RO20CECEB50437RON0789413 deschis la CEC BANK Lipscani
Cod fiscal 4340633 - Tribunalul Bucureti
Numerar - R088CECEB312G9R0N1637089 deschis la CEC BANK
Lipscani Cod fiscal 4340633 - Tribunalul Bucureti
Chitana CEC n sum d e .............................. data....................... D eponent........................................
Chitana CEC n sum d e .............................. data....................... D eponent........................................
Chitana CEC n sum d e .............................. data.................... Deponent.........................................
0:P:V: nr.............................d a ta ................... suma.......................emitent...........................................
3.

Nr. crt Data din extrasul de cont Chitana - O.P. n sum de

TOTAL ONORARIU DEPUS


N CONTUL
Biroului Local pentru Expertize
Semntura

Semntura expert

Formularul se completeaz n dou exemplare: unul se ataeaz la raportul de


expertiz i unul la factur ca document justificativ.
EXPERT.............

SPECIALITATEA,

BORDEROU LUNAR
PRIVIND PLILE EXPERTIZELOR TEHNICE JUDICIARE
LUNA.......................... anul.......

NR. NUMR NUMR INSTANA SUMA CO'FA REST


CRT FACTURA DOSAR ACHITATA 10/ M.J. PLATA

T O T A L

SEMNTURA SI PARAFA EXPERT


EXPERT...............

SPECIALITATEA.

BORDEROU LUNAR
PRIVIND PLILE EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE
LUNA.......................... anul........

NR. NUMR NUMR INSTANA SUMA REST


CRT. FACTURA DOSAR ACHITATA PLATA

-,.. i , - .. L

T O T A L

SEMNTUR SI PARAFA EXPERT


TRIBUNALUL BUCURETI
BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE SI CONTABILE

TRIBUNALUL BUCURETI
CABINET PREEDINTE

'IR

In urma modificrilor aduse de Legea nr


178/13.05.2009 asupra OG nr 2/2000 , facturile emise de
experi se vor depune la Biroul Local pentru Expertize
judiciare Tehnice si Locale de pe langa Tribunalul
Bucureti, insotite de:

- ntiinarea din partea organului cu atribuii


jurisdictionale pentru efectuarea plaii expertului,
ncheierea de edina, etc.

- Dovada plaii onorariului de ctre parti ( copia


chitanei sau a ordinului de plata)

Numai dupa primirea documentelor sus


menionate, se va efectua plata onorariilor experilor.

V IC E P R E E D IN T E AL TR IB U N A L U L U I BUCURETI
JU D EC TO R / LA U R A M IH A E L A RADU

M ANAGER ECONOM IC
G H EO R G H ITA DU
IN A T E N T IA D O M N ILO R EX PE R I JU D IC IA R I

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE J U D IC IA R E TEHN ICE SI

CO N TA B IL E TRIBUNALUL BUCURETI DE CO N TEAZA

O N O R A R IIL E CA TRE EXPERI NUMAI DUPA CE ACETI A VOR

PRE ZE NT A OBLIGATORIU CA ANEXA LA FA TURA

NTOCMIT, COPIA DOCUMENT ILOR CU CAR S-A

EFECTUAT PLATA DE CATRE PRILE DIN DOSAR

(CHIT AN T A SAU O.P. DUPA CAZ).

11.02.2008

MANA GER ECO NO M IC

Ec. GH EOR DUB