Sunteți pe pagina 1din 9
PROCESIUNI ORTODOXE LA SFINTELE LOCURI PROCESIUNI ORTODOXE LA SFINTELE LOCURT Patstina bibtcs mu este numoaiyara pelerinajclor, ci yi a mari- lor procesanireligionre. Procsiunle tnt fndoosbi legate de vias Mintitorulsi pe pimint, de marie sishiteriortodoxe de peste am Toate Bisercle crestine din Tara Sfintd fac. procesiuni dar cele mat impanitoare gi mai mare sat cela ortodoxe ‘atolice ele eatolie stnt legate, mai ales de douk mari praznice: ‘Sfatele Pasti gi Najterea Dommului. fn schimb procesiunile ertedone sint ‘mal numeroase, mai traditionale, legate mai mult de cult side Evaue ebelic. Ele mu'sint simple ebiceiun, simple manifestaitreligiose, i formeazd parte intogranti din viata intimi duhovniceasch a O oxiei la SAintele Loctri. ‘Vom mpiryi procesiuile ortodoxe de peste an in trei pti procesiuni din Saptimina Sfintelor Patimi;procesiuai te legaturd fu Sflata Lamina de la Mormintul Domnului si procesiuni de peste a 4. Procesiuni din Siptimina Sfintelor Patimi 1 Procesiunca de la Mormintul Sfintului’ Lavi procesiune ce incepe sirul fromoaseor slujbe 3i din Siptimina Siintelor Patiai. Es are toc simbata dimnesty in sjunal praznicului Plorilr. Convoiul de clerici — arhicrei preoti diaconi — gi mide pele ini porneste de la Patriarhia Ortodoxi din Terusalia, traverse’ Gradina Chetsimani, aconjosri, Muntele Mislinilor gi ce oprese la ‘mormfntul Stintulaé Lazar din Betania. Acolo cinta Uren, in faye ‘mormintului. Apoi tre cleriei ~ un arhiereu un preot gun diacon — cobeard fn mormint gi sivirgese Sfinta Liturghie. Corul teninaralal ortodox dX rispunturile afard. SBata Evanghelie ce cite in uya ‘mormintulai. Credinciost qin lumindri apriase fn malin La ura Ju tofi anafori gi pornesc in procesiane de In mormint, cae de un 7 [ana seterk lem pn Ia Mintatinnn Snel Lande unde primase gratuit o mash. fn amintires celor trei fafi: Leste, Marta gi Maria, Dupi mash, ‘convoiul pelerinilor te intosree la Terusalim. Pe local unde a fost ‘casa Martel gi Mariel gi unde popocea Hristos cu wcenicli se aft ftcum o ministre ertodoxa de ciluganite. 2. Procesiunea din Duminica’ Floridlor, Aceasth procesiune pomejte Dunninict diminesfs, Ia ora 8, din Betania epre Terusaim. Bate de clerici ortodocsi din toate farle, cu mil de pelerini avind stilpiri de finic tm mini, merg pe jot, eale de 6 am, din eatul Martel ial Marie, spre Sfinta Cetate, exact pe urmele Domnulal nostra Tisut Hrstos. Inaintea preotilor merge un arhiereu tn vegminte care dace un asin, Convoiulintsd fn Ieruclim pe Pourta.Oilor, fumiti yi Poarta Sfintulul Stefan, stribate Dromal Cruci, epee Golgota, i te opreste tm fata Bicerict Sfiatului Mormint. Apoi ee tivineyie. Sfinte Liturghie in Biserion mare a Inviedi. La amiazi te” dio mick agepd In sedil Patriarhiei Ortodoxe. '3, Procesiunea spildrit picioarlor. Aceasth prooesiune se face in Joia Mare, pe le ora 12, dap SOiata Liturghic. Di Duminica Flo- rillor pind’ da Joia Mare, denile se fac ca Ia nay Ia miecul nopti, fou clte un arhieren si mumerosi cleric, tm prezenja a mi de pelerini fn ‘Join Mare, dup Stinta Titarghie, se imbrack un mitropolit vvegminte, de obicei cel care a slujt Hturghi, sau fosugipatriarhul, find Snsogit de inck 12 arhieri, de clerist qi mide pelerni gi ese din. Biserica SOitului Mormiat fo corten din fata upii de inteare. cinth siojba ar, cu lungi pause evanghelia spilartpicioarelor (Ioan 18, 3-17) Cel 12 episcopi stau pe eeaune in jurul mesel de pe trbunl. Apo {in timp oe ef agteaptiyarhiereul el mai mare oe dezbracd de veyminte, ‘toarnd api gi incope ale epila picoarele, in amiatiree spilt picios- relor ucenellor de edtce Iius Hristor Ia Gina cea de Taind. Le urmt “rhireul slujtor sdruth pe Geeare. pe frunte, citeyte o rugiciune ‘de binecuvintare pi imparte anafors poporuui, Procesiunea se incheie fou 0 agapt frajentea In patrarhie. "4. Procesiunea din seara sil de Joia Mare. In aceastd weary, Imcepind de la orele 16, 6 face 0 mieltoare procesiune eu cele 12 evangheli, pe Drumul Cruci. Procesiunea incepe de la Pretoriu, local uncle a fort Mintuitoral judecat si condamnat la moarte de Piet Tnte-o edie ridioata denrupra peyteril de patel tn care a fst Se Mam ox ae a gece ot oi Spee ee Me be eis maleate a Eo SRS ech re tea in sen oe eee Oe accel be cee ra ee eee cannes ace a arab Ss 5. Procesiunea de Vinerea Mare. In dimineata de Vinerea doo a file Mri at Nae Monge sieht sii nace Santennada Do ieee eta, cry gaaien rte eke cae er ee shee Sal tern Soran Seen else tats Sais ‘ea fn seara silei de Joia Mare. In fruntea procesiunii merg arhiereii pee Be Be oe rete cr esr tik de ee eiga aia SOPSLE 52 mete Pa noe gina ie aise Baa rg ee tg en meng ae es ce ere oe creas ee eee Sart SE es ea ean aie at aoe bea cre nae ip cones Bee eee panne ora oot ae cee Ee ne Goat ey Pa wait pean cnt ees See Berean Semen crams aecteamt aes maomal Pier eene cae ae de wa ins ot ana Sa es Bio “pana seta 6, Procesiunea Prohedului Domnului. Slujba Prohodului se face fm seura de Vinerea Mare, tn Biserica’Sfintului Mormint, dela tree 19 pind la ora 3 dup mierul nopti, spre Slmbsta Mare. Este © procesiune din cele mai migeStoare, unicd in toata Creytinitatea, ‘Acum slajeste Snsugi patriarhul, cn toft arbereli, ceri ortodocsi, lamea, in presenta m multe mil de le in anol 1974 au slajit 17 athie fs Grunte eu patriashul Benedict, 182 preoji— din care gi tt tlerii romani #2. diaconi si ipodiaconi. Prohodul = fost clutat ‘te clovilSeminarilor Teologice din Terusalim, ‘Salonic si Atena, dlimpreun eu clevii Scoli de cintSreyi din Atena gi profesor lor. Tar pelerni, majoritates din Gipra sf Grecs, au fort malt, west de mil, dintre care et 160 de pelerini romdni Cortegiulsthierilr, clericilor si peerinilor se organizeasa Ia palatal patriarhal. De sici pornese tm procesiune epre Biverica Sfln- falui Mormint, ‘Tos stujitorti sine fmbrseati fa vepminte negre. Epis- fupit duc Inainte ‘Sfinta Cruce eu lemn din Crucea Mintuitorul, fel mai de pre} odor rimas lumii din timpal patimilor lui Hristos, $1 Sfintal Epitaf cu punerea Domuului in mormint. In Biserica Stintulai Mormint se agart din timp bare metalice si garda pentru 4 menfine ordines i asigura coridoare de trecere preoilor sluj- teri: Maree wobor al cee poste 200 de slujtort ve apropi i faa Stintului Mormint. Este ora 19. Se facepe slujbe prolodului. timp ce poporul sti nemiyeat pe toate culoarele qi galerie, clericit iarg-tnert fa procesiune, im aceeasi ordine, pe culoaral central. In fromte merg arhlerei cu Sfinta Cruce, apot Epitaful, preoti diar ‘oui, poditooni i patcarhul. Ia urma clerillor merg peste 180 de Seminarigt gf eiatirey cu clryile in mini, cintind prohodul. Toti ‘au ia mini luminisialbe, aprince. Clerieii pornese din faya Sflntu- Tai Mormfst, fuconjoart haldachinul Sfatelai Mormint, wri sun 1s Golgota, re Snching 4 aici; eoboard, inconjosrd Biseriea Tnvieri, te inching fs looul wnde a plins Maica Dommalu gi im timp ce stares Snelia a prohodlot se termini de cintat, cortegitl we opreste In Platra Ungeril. Aict eo agterne pe piatré Sfiatal Epitaf, se cldeyte, tae rie extenia mica glse ncepe, in aceeatiordine,procesiunes stiri ‘dows prohodulai: La Gecare sft de stare ve pune Epitaful pe Piatra. Ungerit gi se resteste ectenia. Dupi terminares prohodalti, ujitosit se ayast fn faja Sfintalui Mormalnt gi continua slujba Utre- hie, dupa vinduiala. Sfinta Evanghelic cu pecetuirea Mormintului (Oaieh 27, 62-66) se citegte chiar fn faqs ust de intrare Ia Mormintal Domnubis Apt alajha Prohodulat ia oie Delrnlor. Eee ova 3 dupt miesel-mopht! “ia sfimital Utsenci, ee adwod cite un deloget dit partea fechrei eric ofviale — ortodowi,catolicl, armeani ti copti— fy asstai de pli, se contoleansinteriral Sfintloi Mormiat sk nu Se vreo Sarak de foc. Apo! se sting toate cele aproape 00 de candele din Interior sf 00 igeand ambele tsi ale Stimuli Mormint cu sgt fc ert pet aa ena Je wn apd ruc. Beare Selogat i pune perafs pe sgl Biers sale. Din ipa acearta eS Ponte nte in Sista Movmfot pind sears Simbel jopd ce re aprinde Sfinta Lumina. fn timp ce pelerinit gi Aleric'ce retrag,polijia st do gordi In wja' Satu Mormint © iho oapte . Sfinte Lumind. Venices Séatei Lumsini tn mod eupraicese la Moriatal Domnului este o minune dumnezciaset necuprinsi de hninten noaeri care se repetz din an in am, tm Simbate Mare, de Sproape 20 de veacur, Este cea mai mare minune fn zilele noattre ‘Hla att de credincog, lt de neeedinciog. Esto mimunea care Time toatd mintea qi dovedeyte oamenilr pint la efgitl veactr flop Ch Hristo, lumdoa lum i Mintuitorel sufletelor noastre, © favit din mora trea x, davaied tuturor vial veyed ‘Despre flil cum to ebvrgyte aceasti minune a aprinderi san, mai corect apes, venist Sinter Lumin pe Mormintal Domnall, a sors pree putin, Nitin alle noastre mse vorbegte et CSaveni-dtepre crasth negritd minone. Poate.tocmal pentru ch Ste o minune publich, vizuts de tof i veriicata, asupea clreia ‘rtodoeit na ii fndoala! a uti Wi controvere omesett inutile arupra este sfinte minani Biserita Ortodoxt din Teraslim nu accepth nici un fel de public tate agomotoasi, aici dieapii si scriet_polemice. despre Sata Lamink Cine erede ty Heit esi vada o mare minune silo noastre cin doreste sf inteasel mat mult to. dreapta Credintay ak meargi la Mormiatal Domaului de Statele' Pa a vedes minune negra. ‘$i acum al relation pe acurt cum se aprinde Sfinta Loming la ‘titel Mormint. Sfinta Lamind se aprinde pe Mormintul Domnvlai nostra Tue Hits fn Slobite Mar, sie, inte orale 12,30-13.30, in timpel Vecernic Mari, Se ye cd, deve lnngul seollor, Sfata TTamiak nu se aprinde dectt noma In ortodoc, ca o dovadi incon- “ama soierk testabils cd numa et plstreaed dreapte credingt a taai puterics dovada care mirtarinete ed Orta ete ere nia cea adevSrat ‘Am amintit cd Sfintul Mormfat este controlat fnci din neaptea Vinert Mar, dupa prohod, de cite cite politi cl necreans un erab, un ture so persoand din partes statului Israel El veriiok toate obiectele din interior si mt aib vneo.sursd de foc, veriid lespedea Stintului Mormint gi controleasa corporal pe arhierel gree care ‘ati pe Mormfntel Domnului. Apol se sting. toate luminte yi e poestaigte nga SOntul Morant cu douk mart pees benai de'pined abi cu ceard gi sgl Ta capete informa de Xe Gare ‘wt Mormintulut plait ind te aprinde eof, 42. de disco’, ow nec de Spediacot {nagonoyti,tnonjarayt de zoci de mis de pelerini din tonth amen ‘roftind La ora 9 dimincate procerianes te pomneste spre Bierce Stintalui Movant. Inainte merg pateu yragomani, civil grec in Tinutd special, ou toiege metalice ta ndini pentru a anuafe, toe” poten process; apoitrmieaea dei diacont care due pe mint Slate {ruc are aro tn en lem din Cruces Mintaitorlai Apoi urmeast cortegial wutelor de slujitor, care stribate ealoarel vl milor {le tmhindtor, ce umpla tone ull, cartes, hiseric, elerile: in biverios suitor, tn feunte cu petrarhul se oprece tn faa ‘Sfintufui Mora pecetat. Apoi tnoosjoari de tre ort Sata Mormint pe’ parte ireepti, in sunetal clepotslor, intind.lavie rea Ta, Hristowe, Mintutorule, ngeri o laudl in’ cerurt ype moi pe pint, ne invredaieyte cu int curt ai Te tlavin’® Le lie ce cinta imal vecernei de In vohod yLumind Bink ve Apa ptr co ator ong fo tard Users ertodoxe de visavi gi rtau in apteptere, Tatre timp, via ogath oily, autortafi locale gf bierceythsrmeney ator lice copte: Blile de credinciog atau eu flinarele pec 8 duck sens, in ara lor, Sista fuming. Cel mai tint te undone de 9 do ae, ig pe care este imprimatt icoana Invirii Domnulu, ca le aprindé E'sreme. Aces minunchisinbolizeash numiral aulor pe ane Ta ‘wait Mintitorul po’ plmfnt, Se face @ ticere moraiatalat Fieare rong, fccareapteapth cu emotie Lumina divin, flcare sti com centrat in sine Insus,cuprin de fol tanio al sainun, Pe Is orele 11,30 vin de la Betlem cteva sute de arab ortodocyi ‘in Sita Lamint, Bi in foarte evlaviosy dar i fanatic in aelai timp. Inconjoark Stil Mormint, ve rongi tare. cu mlnile tn vane ‘e-ured uni pe umeri ator, se agatd de peretl baldachinului Sf tolai Mormin, de jrimprejur, ex lbinele pe fur, idea al ceriad Sfinta Lumina: ,Doamne, timite-ne din cor Lumina 4a jurul orei 12, in timp ce preoitstau In vohod de ta altaral Tavierit pink la Sfintal Mormint, patriarbul se desbracd de de itr, gi rdmine numa in stibar ab, cu ep ‘wah, rinecufe gt bra. Apol este condur de doi diaconi i'd ecle- sith Rsv Cae Silat Morat. Ali, mai Intl ate com iat pete tot de politi necroytin, fm presenja reprezentanior fea ren ata apt nab ree ve de oh ‘atriazbul devigileard uja Sfintuui Mormfnt, prin ruperen peceilor. fiintel fn prima tncdperey omit cru”, soft, dup ftaitie, de un arab musclnan, 4a uh. Ceara de la cele patra sg ve aduad intro cupa de ergiat 1 90 duce la altar, unde te pistreasi pint Ia Pagtelo anulul urmitor. Patrarhol intrd apoi ia a doua tncipere qi fogemuncheaz’ in faye lepedet Stall Mormist iat mumufmant] sani tn Capla ku rapravegheasi. Se sting toate luminirile, candelce, Taminil, In binerict ve faco © mare there. Emofia mimwailcuprinds pe tof, Numi arabifagitati dearupra fac meren seme. de tmplo- tare a Sfntei Lamia. Se ce ef dack nu vin stabil tk to Tosge, {nttrsie venirea Sintei Lamia. Toi se roagd strgind: .Doamne, dione Lamina”, «$4 viok Lomina!”, Trimitene din cer Lamina!” Depk 1520 de minute de ferbinte rugicfone, toata Iumea din Biseriel! obsersd o lamind. puteriet, on ® tclntcie Tuminowek de falger coborind tn sigeeg pra cupola mare « Biers In maljme se aud lasuri de emotiein toate limbile. Sclnteia, dumnereasch ‘oboart dearupra Capelei Sfiatlui Mormint, ex un glob de Taming Steet In mick Apo! int Str cao abi reek ie foc, coboarh. pe Mormintuai i sprinde vata'presiratd Sarai, Di ita ip te need de oto vin fe tpl ruglcluni. Yn aceartd clipk SOnte Lamink « vet! Minunea a ‘otgit! Maltiile ateaptd cu nerthdere Sfnts Taming, cu mine fntine, Franti qi obra tutaror sit tranapiate de emotia minum ana seth (0 mare bucore gi tresir spiritual se «dviryete fn nimile gf congtin. tele tuturor Pateorbul aduni cu minile vata aprinsi de o facies galben- vereuie ave tp de clteva minute nu arde. Apot pune vata spins’ Wry Sah Se or eu gurl iece fn Capela Ingorati. Ack aprinde saetvckete mart de elte 38 de Tumindri, in prezenta, musalma: sola iar cupele aprinee le di, pe dova ferestre mict, afar 18 cei weiMGincon! fetodeoyi, Acoytia duc 0 cup Ia SCintal Altry far ‘ous In bitesioa Sinilor Impeati Gonstantin i Elena de ta Patri ane pol patrarhel ese In fafa Sfintului Moraint cu cole douk id qi righ de tre ori: ,Veniti de Tvagi humini!” ‘Mitanea ce continua, In clipa ciad patrarhul iese din Sfintul Mornst, so aprindsingure cele 6 candle ale ortodocilor de dea: fupra,o'parte de luminie din sfeynice pv eandelele din Altaral Bise- SETS a ev wnt ale tuarr Apolo cul in pe fa eel mult 3 minute, tof cre Bieri cate paret o flackra vie- Mulji ee ating de flacira cu fat tc mnie, ct ainele, pentru binecuvintare, fr tupl ctteva minute flacSra arden mod normal. Tot acum ia Sflnts Tee Sh de la patriarch catolici, armenit gi copii gi o duc im alta: Ris lor, onde opstreacd tot anal La urm, pariarbul tine o scurt Weediek de mulqumiti Mintutorulat gi de ttre a credintelorto- Becetimp de dout ore ve acurg 2eci do mil de peleviai prin fate ‘Shtalai Mormint, eu Sfinta Lumind in mfini si cu ctldura eredinget FARM Ta orele 3 dupi arian Vecernia yi procesiunea Sfntet Tania ia afte Pelerinih ee intore la gardee lo, eu fojele luminate mca apeinae,aiciad fecare im Himba ta: Slava Tie, Mintuito- Tule, pentra aceasta negriith minune!” “e Alte proceaiuni de peste an. Procesiunile legate de Siptimina Sfintelor Patimi sint cele mai frumoave slujbe ortodoxe In Sfintele Locuri, voice in fatreage CrestinState, Celelalte procesiuni de peste fan slat gi ele importante qi vrednice de consemnat T Procesianea din nooptea Sfintel Incieri, In noaptea de Sin- tele Payt, Ia ara 11, se pornese din now in mare procesiune, de le atraric spre Biserca Sfintalui Mormint, tof slyjitort fn fete Pevpatiarbal, Inainte morg cel patra dragomani, apat 16 dincont Sh Prepon, doi dincon! cu Crucea mare de procesiuni tn care ais Iomn din Crucea Mintaitorlu, stn continuare, preotyepiscoptt iarhul gi mit de credinciog. Hash Ore tn mares biseici, inti se fnconjoari detrei or Stand Moraine cu erucea gi cu Piel aprinse din Sfinta Lumink, are rites a taviet din morfi, cu moartes pe moarte cilcind, Siete “in morantortviatt daruindye”. pol se citete Evane acta Tavis faa Stata Mormint qc tncope alujba,Tavier ROE adios, Tn impo latAri echelpesne, un arhinen, cx Skea peott #1 diaconi cu Crucea qi cu, Sfiata Taming fa, minh reed i icanjoars Mormlatul Domnalsi, Dup& slujba Invierit se tere S tinuare Sftata Liturghie pe ‘Sfintul Mormént. Stujerte each cu mai mull proof diac. Sjba esto mlreathy dum, eaereena! Inimle tuturersimt din belyug bucuria Invieri Le ora 2 ‘opt mieeal nop, Liturghia Invierit in efit, sr Titurghi arkireased din tiua Sfntdor Pogti- Tn ziva inti « Stateloe Pept, Ia ora 9 dinsineaga, vin din nou tn procesiune, ts ‘Seotetonlibe, tft aujtors in frunte ow patriarhul Te Biserica Senet ities, Dupa ee fnconjoard de trei ori Mormintul Dossnuls senies eifuston a inviat din mori”, slojitoril ee retrag tn biserica Satie vier gi etvinese Liturghla arhiereased cu mare sobor Jujt 24 de diacon, 180 de proof 2 ariel La ora 1) Lithia i aii Tei le Vocenia Spntlr Pop. dows Tnuiere Le ote 1D nm adunt la plata patrianhal ti cere} ertodoe Bac ever epienph,reptezetant ai celralte Biseriel Ortodexe acon Prete (EiarhulTerasliulv- Acesta din wah sti it fee erpe cares Tn fafa toms patsirbal sao Tumse B PaGIna taala do ceca 15 m gi cu diametru de cic Freee ht port specie, aprines din Lina Sfintulat Mormfet Brat eae fac meanie patel apo ridied de tc ri #0 ie junieare patnarbalaysitnd: ,diiston a tavit!”. Toth ect arte Meet tn cde Adevdret a fviat™ Lamfoares are imprimath ae a Sona StntelTnvied. Ea ade necontenit 40 de sil #40 de Pep; pind la praznicul Tailart) Domoul een ated ceremonie ne porneste din nou im procsiune 12 ordinstonths de ln Pasar Ia Bria, Sint, Moran Fea eens emlael, Hierica sf lil unt teste de peli. Bate one ufaconjonrh de tel ort fatal Mermint cu Cruces gi cu up ce rmcenitin, ctotnd.Hristos a taviet din mort." “Tana sens lujitor retrag tn Biserioa Tnvierit i fncep slujba Veceriei Mari difional gi A doua taviere”. In anul 1974 au sj le aceastd mireata Voternie 13 arhierei, fa frante eu patriarhul Bewe™ Git 150 de pref 24 de icon. Dp ial Lamind lin, sitit Evanghelia Invieil de le Toan, capitate 20, 19725, ta 44 de Timi, printre cere gi tn limba roméni, prin diacomul Micea. Zam. fir de Ie Mitropetia Ardealalo. La sirgital Vecernict we face apanumita Adeverce a Sfintei Javier". Cel 12 arhieri, a fante cu patrarhul, ve syed pe seaume {mill bveii, ew Evanghelt mari, ferecate in aur i argints pe Irate Tar erednciosil cw iconne in mln, ruth feeare ints’ Evens Inviat™ Ariiere in numiralerlor 12 postal, pot eredincog strut fooana, lnvicrt a dous ia aftyt. La eda Patrathal so cervete © mick agapd in cinsten Shatel lave 4. Procesunen din sua doua gia tela de Sfintse Papi A dows i de ‘Sfintele Pasi cei 12 arhiered porness de diminee{é’ cu. SPata Lomind tn toata Palestina, Prin aceasta ei simbolizast pe SEafil Apostoli care au dus lumina Evanghelit tn toata lumen, Fiecere Eplscop ia cu sine un preot gi un discon gi, eu © maxing sped dluce Lumina Tnviert te toate bisricile ertodoxe dia Tara Stat piscop se duce la Nazarct,altul Ia iberinda atl ls Cana Gale tu la Samaria, altel Ia Betleem, Ia Terikon, peste tot. La destinatie int tatimpinati de credinciol 4 eejter| fo runetal clot potelor. Dupi ce e inconjoardDisetica de frei ori eu fie pints ta ‘ini intindse yHfristos a faviat” se svrgyt liturghiaarerescl A toca aide Sintle Pag, accagieplcopi se duc in alte local din Palestina, prin rotaie,ducind Lumina Tavieri peste tot gi ‘ivipind liturghia arbiereasch, In felal seeste, lumina’, bucure lavieri Ini Hritos se rspindeste fa toath ‘Tara Sfinth qin tot mea creqting. ‘De atemenes, la Biserica Sfitului Mormint, in ficcare aii noapte ae sujeyte SOiata Liturghie cu arhicreu qi sobor de prey! fi. daco tose afptiminn faminat fo cotinare pad te uninicn’ Mare. 5. Procesiunea de la Isvorul Timéduiri, tn Vinerea luminat face procesiune cu un hiereu yi sobor de preoi, la Tevoral, Maic Ghetsimani, locul de unde a biut api. Prea Aco, tn mijlocul multor peleral se face aghiazmi 1H te tmparte Is eredinciosi 6, Procesanes dn Duminia Tomi ts Daminin Toms face proctiune cu rhs s-mneroy ceri po Muntele Masinor: a Local mamit Mion Gllke™. Dupt wait we erede ch sie ver tat Dom wens ai Toon ind Saereat si pipie costa fi tine Mintitora, com spone Is Evanghela dela foam, captor {a1'20,19~29. Dupsprocerun, se face tthe areas tn par clin patrianhal ee se aft an pelatl de var pteacela de lectin. 1. Proceiune de fa prancalInieré: Domai. Yn dimineaa sie Tailrit Domel I ens face mae procesine, cx paar fie toi lari, pe Mantel anion Is eel unde Mntltral Jnaat crs Parsi ptr de pe core 3 ntgat Doma tt de amit tn poesia morenanor. De sora in cea ay patrar flitete smd mare de beni murano, petra a Se ing Srtodoctor st sisjesct ic, Procetnenpornyte dela Been Satta Mormfnt, ele de 2 4am pnt ton pe Mentel Elona, ‘undo se face arhi arherennd in preeayetmlde peer, Process de ln prosicl Cincnein.Aceats.proeune se face la orle 9 in Dutinca Rusallor nay le fiyral’ Cae de ‘Tank, de pe Mantle Sion Patirhul cu toi leet pera sin stds speciale im tin. Apot se tye din Feptle Apelor tminenes pogo Satlei Duh. Dupt proceiune Se fae ivurghia ‘Shierseck Ce 12 pcp le Biseta fever 9. Proeiunes dela prosicel Adoriri Mac: Domnului. In sonal presniculat Adorair Maid Domnalat e fae 0, tolemn taeda Teal pod le Morniotl Mac Domnall din {GriinnChetsimentDeispesece stirs fn trate cu patti, spi mumrl ecar 12 Apert inpronal easel de prs, cont {i tumeres poper, porte tn procesine cx Toone conte de Ininunt'# Marc Domnall, de fx ,Metoe Chetniman™— an me acs allt do Biperca Satta Moraint~epre mormatal Bree Statch Niecitare de Dumorsen, din Chetiment, Provence serabate Drum Grok, Cobonl fa Chetan pe Poets Oot inte tm Biaerice Mc Domncll 4 Tncnjor tormiatl dete ort eu foana, on le Moriotal Demy tod troparl Ader tir Teouna st aclo timp de 8s, pink Insite premicll, sind este adnt din nou in proceine, In Metoeal Chetriman In ion marcus prasncl Admins Mast Domnall din 1 augut, Alajese tice 12 ati Smpreund cu patel yeu eel all ana seterk lator, dinre care nu Lipsy yi xepreeatantsl Patriarhiei Romine ‘is Toran 10, Procsiunos de pe Muntele Tabor. tn diminesya sls de 6 augur, re face 0 miei procesiune pe Muntele Tabor, ln praznical Schimbari! Domnulai Ia Fay. Ptsarho, Smprewal cu tot arkierel, simul preofi st pelerin, ured pe Mantle Tabor wi fae proesiune Iicaghie arbicreanch la ministres ortedoxi Schimbares Domaulst Tit Sa dn eb einen smal Iwth, Reet i Nestarie Bano fare ani 1859-1061. §i In aceasth proce fe preent sthimandrtal romta dia lean. ns PO Ti Proceunea dela rasniad Toys fact Cru, tn dim seaja pramiculal Inj Sinte! Crack de In 14 septembrie, we fa © framonst procesiune, cu numero cleric, arhlerel i eredncoy, de la Bineriu Sfinulat Mormist, Ie sindstven ortedoxd in Tqre talim »Sfinta Crace”, peo aitantd de circe 2 km. a frunten Pro- ‘esiunl eat purtata Sista Cruce care are e pate din lemnal Cru Domnali. Dupt ce se face aghiarmd ye tnconjoarsbiseren mas tin, we face Atarghie arbnretch. La sOryitul pramicaliy Sfata ‘Grace cate adust tin nou ln Pasir eu aceay proveiune, La sccasth ahhh eu procesiane in part patrasel eu clive arhirel, fi numero sujtor, print care, In loo de cine, se ad qi epre= entantalBiserci Ortedoxe Romine din Terusalis 2. Procestunea dela Beleem, la Pracncul Nagerii Domnulsi. 1a sjunal marelal prosaic al Nayteri Domnals, so face o mea} proceeane ortedoxt la Bierica 9 Peptera efntd dim Betleem. La ‘rele 13 pornere de la Patinrio wn grop do 50 do cleric, diacon, ‘reo gun arhierew, calo de 10 km, in Bserca Neyteri Domashat ‘in Betlom. Dupi co se Inching, ie toi imbrdcati in veyminte In pag din faa biserei, yi agteaptkvonirespatearhulu. Apel apare {© fanark mulitard care intoneasho telodie creytinented de bucurie. Dupit aceee per sate do copii de geod qi locaton din Betlcm, 5, cili pe os Dolsind pe eet tre mage Magu tau Sn mibloca corteglaluly poh fm carey, ca In un mare vohod, musica intoneasd un inn de buceie aivnd, ir cop i mile de pelerini nim fini ateguletealbe. say {2 agteptarea patiarhulal care sorete la ore patra dopa smieeh, fa junal premicaa “a acclagt timp, patrasbel cx mol{iarherei, proof, daconi fe adand le Ministres Slatlai Tie din propieree Setleemuli, de‘unde pleed in mare procesane pe Jor spre Bet. Jeem. Tn sunetal mirel al lopotelor, al musi gi al corului ‘ete, tn lovitarileritmice ale celor patra mari dragomani gi ale unei ir arabe in costume de epocd, priarhul sosete in fata catedra- {ei ‘Aiet se di mantia arhiereaced si pornese In procesiune spre Sfinta Pesterg. Dupt ce re ichina pe rind a locul unle Sa niccut Histor ‘Mintuitorul Tamil, se facepe slujba Veceriei praznicuui La ora 25, insinte de mieaul nop incepe in Sfinta Poytert concomitent, deasupra privegherea Nagterii Honnului — care se termini la o Continuare se face SOita Litusghie, atit tn Pesterd eft gi ans, fa bisericS. In Sfinta Pesterd slajeste un arbiereu, cu un mic sobor de rei preoti gi doi daconi, 1a care asista ca la 50 de credinciosi din causa spatiulai foarte mic. Cellallt arbierei Impreund ‘hu, coral si mumerogpelerini fac 0 impunstoare liturghie amie ‘eased, deasupra Stintel Poser, in Biserca Nasterii Domnului 2 de Stata Elena gi Snoitd de fmpiratul Tustinian. In zori lei de (Criciun, la ora 5, sluba ia sfiyit. Topi elujitort servece © mick ‘agapa la sedial Biserci Ortodoxe din Betleem. "18, Procesiunea de a Botesul Domi. In xiua mareltprazaic al Boteralai Domnului, la 6 ianuarie, we face o mare procesiune cu petriarhul gi cu tofi qpiscopi, de Is’ ministirea ortodoxa de lingk Tordan pini'la malol sulut efit. Apoi patriarhol cu cffiva slujitori ivirgest eGnfirea ape) atind Satta bared, in. milocul Tordanulsi. Tn cearul acela rful Tordsnuli este din now singit, rin sujba ag ‘mei mari. Credinciogt care stau pe malel suluiiau apt sfmjita din Tordan, dropt aghi a a fia ste peti ine din arco fumed cui tare, care aminteyte de Botezul Dommuluiy de aritarea Prea Sfintei ‘Treimi gi de misiunea Sfintului Toan Botezttoral. Procesiunes #© Incheie tor la ministirea de unde a fnceput cu litarghie arhioreasc. 14. Procesiumen dela prasnicul Bunei Vestri Tn a aznic al Bune! Vertid se aduni numero cleric, arhierel gi pele- Te Dincic Muiit Denia din Nasaevt. Yar ty Uisinenj ft hiculai ee face 0 frumpasd procesiune, cu Icosna Maiii Dommului, ‘sedial mitropoliei ortodoxe din Naaaret plni Ia Biserica Bune! Vests, catedrala:mitopolitans, unde, dpi traditic, fost casa Areptuiui Tort yin Fecioare Maria, Dupt procesiune, se face Karghie arhlereast gi se Imparte tataror aghiatmd din ,Levoral Maicil Dom- rului”, care iavoragte din Bisericl. Ca peste tot, gi la aceasth pro- ‘cesiune i liturghie arhiereasok in parte si representantul. Biseric [pana SPINA Ortodoxe Romine din Terusalim. Alte procesiuni locale au toe ls Diserica, din Lida, ‘unde erte mormiatul Sfintulai Mare Mucenie ‘Gheorghe, in ina de 23 aprile; Ia Mindetirea Sflutul Gheorghe Hoze- vital, hrainul acestuiafintlocap de nga Terihon, tn ziua de 8 ianus- ies la Mindstirea Sflatal Save SSngital, fm aiua de 5 decembrie, [a Mindstires Cuvioralat Teodosie fn ziua de 11 ianuarie gi altele, RecunostinlS périntelui Protosinghel loanichie Bilan pentru informagite pretioase cuprinse in volun] " Peleinaj la Locurile Sfnte”

S-ar putea să vă placă și