Sunteți pe pagina 1din 2

Grila 1L - Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si transversale

Domeniul fundamental: Stiinte economice Domeniul de studii: Administrarea afacerilor Programul de Studii: Administrarea afacerilor

Denumirea calificarii: Administrarea afacerilor Ocupatii posibile: Manager;

Nivelul calificarii: Licenta Noi ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR: manager de proiect, analist afacere, instructor/trainer, specialist vnzari, controller, specialist logistica, account
manager, supplier analyst
Competente C1 Culegere, prelucrare iC2 Asistena pentru C3 Administrarea activitatiiC4 Asistenta n C5 Utilizarea bazelor de
profesionale analiza de informaii administrarea activitaii unei subdiviziuni din managementul resurselordate specifice administrarii
privind interaciunea ansamblului ntreprinderii/structura ntreprinderii/ umane afacerilor
mediu extern-ntreprindere/
organizaiei organizatiei
organizatie

Descriptori de nivel ai elementelor


structurale ale competentelor
profesionale

CUNOSTINTE
D1. Cunoasterea, ntelegerea C1.1 Descrierea C2.1 Identificarea conceptelor C3.1 Identificarea C4.1 Identificarea si des- C5.1 Descrierea conceptelor,
conceptelor, teoriilor si metodelor paradigmelor, conceptelor si si teoriilor economice asociate implicatiilor economice crierea conceptelor de teoriilor si metodologiilor de
teoriilor economice privind ntreprinderii/ organizatiei asociate functionarii si planificare, organizare, administrare a bazelor de date
de baza ale domeniului si ale ariei
influenta mediului extern administrarii unei subdiviziuni coordonare si control al specifice administrarii
de specializare; utilizarea lor asupra ntreprinderii/ a ntreprinderii/ organizatiei activitatii resurselor umane afacerilor
adecvata n comunicarea organizatiei
profesionala

D2. Utilizarea cunostintelor de C1.2 Explicarea si C2.2 Explicarea si C3.2 Explicarea si C4.2 Explicarea si C5.2 Explicarea si
baza pentru explicarea si interpretarea relatiei de interpretarea relatiilor dintre interpretarea implicatiilor interpretarea conceptelor de interpretarea cantitativa si
influenta economica entitatile ntreprinderii/ economice si sociale asociate planificare, organizare, calitativa a informatiilor
interretarea unor variate tipuri de
exercitata de mediul extern organizatiei functionarii si administrarii coordonare si control al extrase din baze de date
concepte, situatii, procese, asupra ntreprinderii/ unei subdiviziuni a activitatii resurselor umane
proiecte etc. asociate domeniului organizatiei ntreprinderii/ organizatiei din domeniul administrarii
afacerilor

ABILITATI
D3. Aplicarea unor principii si Aplicarea instrumentarului Aplicarea instrumentarului Aplicarea instrumentarului Rezolvarea de probleme/ Aplicarea instrumentarului
metode de baza pentru rezolvarea adecvat pentru analiza adecvat pentru specific pentru analiza situatii specifice adecvat de analiza a
de probleme/situatii bine definite, relatiei de influenta rezolvarea unei probleme functionarii unei resurselor umane: datelor specifice
tipice domeniului n conditii de exercitata de mediul viznd relatiile dintre subdiviziuni a recrutare, selectie, administrarii afacerilor
asistenta calificata extern asupra subdiviziunile ntreprinderii/ organizatiei motivare, salarizare,
ntreprinderii/ organizatiei ntreprinderii/ organizatiei orarul de munca.,
formare.
D4. Utilizarea adecvata de criterii siEvaluarea critic- Evaluarea critic- Evaluarea critic- Estimarea necesarului de Evaluarea critic-
metode standard de evaluare constructiva a explicarii constructiva a explicarii si constructiva a explicarii si resurse umane n raport constructiva a
pentru a aprecia calitatea, meritele si/ sau rezolvarii unei / sau rezolvarii unei / sau rezolvarii unei cu cerintele de volum si instrumentarului de
si limitele unor procese, probleme viznd relatia probleme viznd probleme viznd de eficienta a activitatii prelucrare si analiza a
programe, proiecte, concepte, de influenta economica functionarea functionarea si ntreprinderii/ organizatiei datelor
metode si teorii exercitata de mediul ntreprinderii/ organizatiei administrarea unei
extern asupra subdiviziuni a
ntreprinderii/ organizatiei ntreprinderii/ organizatiei

D5. Elaborarea de proiecte Elaborarea unui proiect de Elaborarea unei analize Elaborarea unui studiu Fundamentarea de Elaborarea unui proiect de
profesionale cu utilizarea unor cercetare a privind relatiile cu privind functionarea si proiecte de recrutare, cercetare
principii si metode consacrate n relatiei de influenta implicatii economice dintre administrarea unei selectie, motivare, asociat administrarii
domeniu economica exercitata de subdiviziunile subdiviziuni a salarizare a resursei afacerilor, utiliznd baze
mediul extern asupra ntreprinderii/ organizatiei ntreprinderii/ umane din domeniul de date specifice
ntreprinderii/ organizatiei organizatiei administrarii afacerilor

Standarde minimale de Realizarea unei analize Elaborarea unui plan de Proiectarea unui studiu Elaborarea unei analize Selectarea unui set de
performanta pentru evaluarea SWOT a ntreprinderii/ analiza functional - viznd ameliorarea cu privire la resursele date pentru rezolvarea
competentei organizaiei n structurala a ntreprinderii/ functionarii unei umane din ntreprindere/ unei probleme de
interaciunea sa cu organizatiei subdiviziuni a organizatie administrare a afcerilor
mediul extern ntreprinderii/ organizatiei

Descriptori de nivel ai Competente transversale Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei
competentelor transversale

D6. Executarea responsabila a CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor de Solutionarea n timp real, n conditii de asistenta calificata, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de
sarcinilor profesionale, n conditii etica profesionala n cadrul propriei strategii de munca
munca, respectnd normele deontologiei profesionale.
riguroasa, eficienta si responsabila
de autonomie restransa si
asistenta calificata

D7. Familiarizarea cu rolurile si CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor ntr-oRealizarea unei lucrari/unui proiect, asumnd cu responsabilitate sarcini specifice rolului ntr-o echipa
echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de plurispecializata
activitatile specifice muncii n
relationare si munca eficienta n cadrul echipei.
echipa si distribuirea de sarcini
pentru nivelurile subordonate

D8. Constientizarea nevoii de CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continuaElaborarea si sustinerea cu argumente a aplicarii unui plan personal de dezvoltare profesionala
si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de
formare continua; utilizarea
nvatare pentru propria dezvoltare
eficienta a resurselor si tehnicilor
de nvatare pentru dezvoltarea
personala si profesionala