Sunteți pe pagina 1din 2

" ~

II}
,';,/'"
~,.
7'P""

AN f:.PL
ANCEL
A(;~NTIA
NAT'ONA~

INTRARE
IEijlRE Nr.
DECAD
.,,'PIJBLlCITATE
IMOBILIA
l ~'3I)g
.
AGENTIA
AGENTlA
0 E CAD A
NAllUNALA
NAl'lONAI.A
S r a u ~ 1
ZIUS
. JL l una..D'!, AnuI
';l.I..
DE CADAs'rRU
PUBLICITATE IMOBILI.\aA
~I
PUBLICITATE IMOBILI,\RA

Catre: Oficiile de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara

in atenti,a:
, Doamnei/Domnului Director
Doamnei/Domnului Inginer $ef

Stimata Doamna/Domnule Director

Prin prezenta va comunicam continutul dosarului pentru:


1. Receptia planurilor de situatie necesare Intocmirii planului urbanistic zonal (P .U.Z.) sau
planului de detaliu (P .U.D.):
- cerere de receptie;
- memoriu tehnic;
- plan de Incadrare In zona a lucrarii (Ia scara 1:2000 - intravilan sau 1:5000 -
extravilan, In mod excePtional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se
scara 1:10000) cu dimensiunile parcelei ~i distantele fata de limite fixe din teren;
- plan de situatie cu reprezentarea reliefului (plan cotat sau cu curbe de nivel) pe
care se delimiteaza proprietatile ~i unde arhitectul urmeaza sa amplaseze
obiectivele propuse;
- extras din planul parcelar (daca este cazul) avizat de primar sau de Imputernicitul
acestuia;
- miisuratori efectuate In reteaua de Indesire ~i ridicare pentru ridicarea detaliilor
topografice, prin metode clasice sau prin tehnologia GPS (Global Positioning
System);
- descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de Indesire ~i ridicare;
- ca culul analitic al suprafetelor;
- Hotararea Consiliului Local sau Certificat de Urbanism de aprobare de principiu a
in',lestitiei In zona respectiva.
Documentatia trebuie executata In sistem de proiectie stereografic 1970 pe suport
analogic ~?ipe suport digital (fi~ier .dxf ~i .cp).
Documentatia va fi Intocmita In 3 exemplare, din care 1 exemplar va fi arhivat la OCPI.

2. Recep1ia planurilor de situatie necesare proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor


de constrlJire (P.A.C.):
-- cerere de recePtie, conform anexei 1 (din regulamentul aprobat prin Ordinul
63,~/2006al Directorului General al ANCPI);
-- memoriu tehnic (se va specifica expres daca persoanaa autorizata autorizata aa efectuat
efectuat
materializarea punctelor de pe conturul proprietatii, situatie in
Tn care se va Tntocmi un
care se va intocmi un
prcces verbal de predare-primire a amplasamentului incheiat cheiat intre
Tntre autorizat
autorizat ~i
~i
proprietar);
-- plan de incadrare in zona a lucrarii (Ia scara 1:2000 - intravilan
intravilan sau
sau 11:5000
:5000 --
extravilan) cu dimensiunile parcelei ~i distantele fata de limite fixe din teren;
-- plan de situatie cu reprezentarea reliefului (plan cotat sau cu curbe de nivel), unde
arhitectul va amplasa obiectivele propuse;
AGENTIA NATION..I.A
D E C.~ D A S T R U ~ I
PUBLICITATE I~IOBILIARA

- e)aras de cane funciara pentru informare;


- e)aras din planul parcelar (daca este cazul) avizat de primar sau de Imputernicitul
a(;estuia;
- masuratori efectuate In reteaua de Indesire ~i ridicare pentru ridicarea detaliilor
topog rafice, prin metode clasice sau prin tehnologia GPS (Global Positioning
S~lstem) ;
-descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de Indesire ~i ridicare;
- calculul analitic al suprafetelor.
Planul de amplasament ~i delimitare necesar intocmirii proiectul pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire (PAC) se receptioneaza numai daca imobilul
respectiv a fast inscris in cartea funciara (prin documentatie cadastrala).
Documentatia trebuie executata In sistem de proiectie stereografic 1970 pe supan
analogic ~i pe supan digital (fi~ier .dxf ~i .cp).
Documentatia va fi Intocmita In 3 exemplare, din care 1 exemplar va fi arhivat la OCPI.

Cu deOSE~bita
consideratie,

Petre luliu DRAGOMIR


DIRECTOR GENERAjJUNCT