Sunteți pe pagina 1din 9

VENITURILE DIN

INVESTITII

Cuprins

1
1. Definirea si prezentarea veniturilor din investitii.............................................. 2
2. Stabilirea venitului din investitii.........................................................................4
3. Stabilirea si retinerea impozitului din veniturile din investitii..6
4. Studiu de caz.7
5. Biliografie..9

I. Definirea si prezentarea veniturilor din investitii

2
"La prima vedere, investitia ne apare in mod concret ca o operatiune de modificare si de crestere
a patrimoniului initial: constructii industriale si civile, achizitia, montajul si instalarea unor echipamente
industriale, cumpararea unor masini, utilaje etc. La o analiza mai profunda investitia este alocarea
capitalurilor economisite in activitati lucrative cu caracter profitabil care sa majoreze caloarea
capitalurilor initial acordate. Investitia intr-o alta formulare reprezinta totalitatea resurselor alocare pentru
dezvoltarea-modernizarea fortei productive a societatii, a integii vieti sociale, astfel incat sa se creeze
conditii necesare obtinerii unor efecte untile in viitor. In sens larg, prin investitie se intelege plasarea unor
sume de bani in domeniul economic, social-cultural, administrativ, militar etc., cu scopul de a asiura baza
tehnico-materiala si forta de munca necesara desfasurarii si largirii activitatii acestora. Prin investitie se
desemneaza toate actele de transformare a mijloacelor financiare in bunuri concrete si rezultatele acestor
actiuni." (P.Masse)

n activitatea sau in viata economica, investitiile ocupa un loc central atat in sfera productiei de
bunuri si servicii cat si in sfera consumului fiind factorul productiei de bunuri si servicii cat si in sfera
consumului factorului esential care influenteaz concomitent cererea i oferta. Astfel, realizarea unui
proiect de investiii in sfera produciei de bunuri i servicii are ca efect sporirea i diversificarea ofertei i
implicit daca acesta este validat, va spori cererea de bunuri i servicii, precum i disponibilita ile
populaiei. n cadrul circuitului economic naional activitatea de investi ii joac un dublu rol. n primul
rnd agenii economici declanatori de aciuni investiionale isi sporesc oferta de bunuri si servicii, iar
prin creterea capacitailor de producie realizeaza venituri suplimentare. In al doilea rand, orice proiect
de investitii va genera nevoi sau cereri suplimentare in sectoare conexe i implicit o cre tere a veniturilor
tuturor agentilor economici antrenai.

n practica economica nvestiia nseamn o cheltuiala pe care o fac pesoanele fizice sau juridice
cu scopul de a obine bunuri sau servicii. Termenul de investiie este utilizat n dou sensuri. Astfel din
pucnt de vedere al cheltuielilor banilor, investitia nseamn plasarea de fondrui bne ti n nterprinderi
economice sau instituii social-culturale noi sau vechi cu scopul obinerii de profit prin cumprturi de
utilaje i cldiri dar si de materii prime, materiale, combustibili, plata salaria ilor, achizi ionarea de hartii
de valoare, aganjarea acestora in operaiuni bancare sau n activit i cretii condi iilor exercitarii
anumitor funcii ale Statului (Snatare, nvmnt)

Din punct de vedere economic propriu-zis, investiia are un sens mai limitat, reprezentand
totalitatea cheltuielilor facut pentru crearea de noi capacitati fize productive sau neproductive, precum si
largira si modernizarea deloc existente.

n sens financiar investiia reprezinta cheltuiala unei sume de bani prezenta i certa n speran a
obinerii unor venituri superioare dar probabile prin achizi ionarea unor ma ini pentru cre terea
productivitatii muncii, construirea unei capacita i pentru cre tera produc iei, asimilarea unui brevet pentru
fabricarea de produse noi.

Codul Fiscal categoriseste veniturile supuse impozitului pe venit astfel :

a. venituri din activiti independente, definite conform art. 46;

b. venituri din salarii, definite conform art. 55;

3
c. venituri din cedarea folosinei bunurilor, definite conform art. 61;

d. venituri din investiii, definite conform art. 65;

e. venituri din pensii, definite conform art. 68;

f. venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, definite conform art. 71;

g. venituri din premii i din jocuri de noroc, definite conform art. 75;

h. venituri din transferul proprietilor imobiliare, definite conform art. 77^1;

i. venituri din alte surse, definite conform art. 78 i art. 79^1.

Astfel, art.65 alin(1) Definirea veniturilor din investitii, prezinta ce curpind veniturile din investitii:

a. dividende;

b. venituri impozabile din dobnzi;

c. cstiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art. t;

d. venituri din operatiuni de vnzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si


orice alte operatiuni similare;

e. venituri din lichidarea unei persoane juridice

II. Stabilirea venitului din investitii

a) Stabilirea castigurilor din transferul titlurilor de valoare

art 66 alin (1) Cstigul,pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele dect titlurile de
participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva,negativa dintre
pretul de vnzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu costurile
aferente tranzactiei. n cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, n cadrul
programului de privatizare n masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea
nominala a acestora. n cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, n cadrul sistemului
stock options plan, cstigul se determina ca diferenta ntre pretul de vnzare si pretul de cumparare
preferential, diminuat cu costurile aferente tranzactiei.

Reprezinta titlu de valoare orice valori imobiliare, titluri de participare la un fond deschis de
investitii sau alt intrument calificat astfel de catre Comisia Nationala de Valori Imobiliare, precum si
partile sociale. Pretul de cumparare al unui titlu de valoare este pretul determinat si evidentiat de
intermediar pentru respectivul titlu, detinut de un client, pe fiecare simbol, la care se adaugacosturile
aferente. Pretul de cumparare pentru determinarea impozitului pe castigul obtinut din transferul titlurilor

4
de valoare se stabileste prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat. Ordinea de vanzare a titlurilor de
valoare, raporatata la detinerile pe simbol, se inregistreaza cronologic, in functie de data dobandirii, de la
cea mai veche detinere la cea mai noua detinere. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine
investitorului la retragerea din fond si este format din valoarea unitara a activului net din ziua anterioara
depunerii cererii de rascumparare, din care se scad comisioanele de rascumparare.

b) art 66 alin (2) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la
fondurile deschise de investitii, cstigul se determina ca diferenta pozitiva ntre pretul de ascumparare si
pretul de cumparare,subscriere. Pretul de rascumparare este pretul care I se cuvine investitorului la
retragerea din fond. Pretul de cumparare,subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica pentru
achizitionarea titlului de participare.

c) art 66 alin (3) n cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, cstigul din
nstrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva ntre pretul de vnzare si valoarea
nominala,pretul de cumparare. ncepnd cu a doua tranzactie, valoarea nominal va fi nlocuita cu pretul de
cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli
similare justificate cu documente.

Determinarea castigului sau a pierderii din transferul titlurilor de valoare se efectueaza la data
incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti, iar castigul net anual se determina ca
diferentaintre casitgurile si pierderile inregistrate in anul respectiv, ca urmare a tranzactionarii titulurilor
de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Castigul net anula
se calculeaza pe baza declaratiei privind venitul net anual.

d)Stabilirea veniturilor din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen , pe baza de


contract , precum si alte operatiuni similare.

Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare:cumparare de valuta la


termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, reprezinta diferentele de curs
favorabile rezultate din aceste operatiuni in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul
clientului.

e) Stabilirea veniturilor din lichidarea unei persoane juridice

Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor
in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. In cazul dizolvarii
fara lichidare a unei persoane juridice la transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul
unic, proprietatile imobiliare din situatiile financiare vor fi evaluate la valoarea justa, respectiv la pretul
de piata.Baza impozabila in cazul dizolvarii fara lichidare a unei persoane juridice se stabileste
astfel:determinarea sumei reprezentand diferenta intre valoarea elementelor de active si sumele
reprezentand datoriile societatii si determinarea excedentului sumei de mai sus peste aportul la capitalul
social al persoanei fizice beneficiare

5
III. Stabilirea si retinerea impozitului din veniturile din investitii

Veniturile sub forma de dividente

art 66 alin (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de
titluri de participare la fondurile nchise de investitii, se impun cu o cota de 16b din suma acestora.
Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor
juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este
pna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei n care se face plata. n cazul dividendelor distribuite,
dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pna la sfrsitul anului n care s-au aprobat situatiile
financiare anuale,impozitul pe dividende se plateste pna la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Impunerea veniturilor din dobanzi

Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la
depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv
pentru domeniul locativ, realizate incepand cu 1 iulie 2010, se impun cu o cota de 16% din suma acestora,
impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaza si se retine
de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al
titularului. Virarea impozitului se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in
cont.Veniturile sub forma de dobanzi realizate pana la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri
neimpozabile. Veniturile sub forma de dobanzi realizate incepand cu data de 1 iulie 2010 se impune o cota
de 16% din suma acestora. Baza de calcul asupra careia se aplica cota de impozit de 16% este constituia
din veniturile calculate, incepand cu data de 1 iulie 2010 pana la data scadentei depozitului si inregistrarea
in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Baza se calcul se aplica si pentru dobanzile
aferente depozitelor la vedere, depozitelor clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si
creditarea in sistem colectivpentru domeniul locativ, conturilor curente, instrumentelor de economisire,
precum si contractelor civile.Veniturile sub forma de dobanzi realizate incepand cu 1 iulie 2010 pentru
depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se
impun cu o cot0 de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului
juridic. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de
astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv
la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub
forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat
de catre platitorii de venit se efectueaza la momentul platii dobanzii. Hirarea impozitului pentru veniturile
din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urm0toare inregistrarii/rascumpararii, in
cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta
natura, pe baza contractelor civile.

Impunera castigurilor din trasnferul titlurilor de valoare.

Aceasta se impune cu o cota de 16%, impozitul retinut constituind plata anicipata in contul
impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului reprezentand plata
anticipatica revine cotribuabililor pe baza declaratiei de impunere trimiestriala depusa pana la data de 25 a

6
lunii urmatoare fiecarui trimestru de declarare constituind si termen de plata. in cazul castigurilor
determinate din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor
sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine dobanditorului. Calculul si retinerea
impozitului de catre dobanditor se efectueaza la momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului
incheiat intre parti. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului, la fiecare
tranzactie, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a
partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si/sau in registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz,
operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Termenul de
virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de
proprietate asupra partilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comertului ori in registrul
actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat. Pierderile
rezultate din tranzactiile cu parti sociale si valori mobiliare, in cazul societatilor inchise, nu sunt
recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseaza si nu se reporteaza.

Impunerea veniturilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de


contract, precum si alte operatiuni similare.

Castigul din operatiuni de vanzare:cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si


din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete
autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Halorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 16% la
fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat.
Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa
caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a
lunii urmatoare celei in care a fost retinut

Impunerea veniturilor din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice

Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati
persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii
impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data
depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori.

IV. Studiu de caz

O persoana fizica realizeaza in cursul anului 2011 venituri si operatiuni generatoare de venituri
impozabile a caror impunere este inala dupa cum urmeaza:

venituri sub forma de dividente de la o persoana juridica in suma de 50.000 de lei, ca urmare a
detinerii unor titluri de participare la persoana juridica respectiva;

veniturile din dobanzi obtinute pentru depozitele la termen: 10.000 de lei si pentru depozitele la
vedere: 3.000 de lei;

7
realizarea operatiunilor de vanzare-cumparare a titlurilor de caloare, altelde decat titlurile de
participare la fondurile deschide de investitii pentru care se recunosc: pretul de vanzare = 68.000
lei, pretul de cumparare= 50.000 lei, comisionul datorat intermediarilor= 2.000 lei

realizarea operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, realizand un


castig de 9.200 de lei

Astfel:

Impozitul pe dividente= 16%*50.000= 8.000 lei

Impozit pe veniturile din dobanzi= 16%*10.000+16%*3.000=2.080

Castigul din trasferul de titluri= 68.000-50.000+2.000= 20.000 lei

Impozitul pe castigul din transferul titlurilor de valoare = 16%*20.000=3.200

Impozitul pe castigul din operatiuni de vazare-cumparare de valuta= 16%*9.200=1.472 =>


Impozitul pe venituri de investitii= 8.000+2.080+3.200+1.472= 14.752 de lei

Bibliografie

8
Drept Fiscal- Dan Drosu Saguna, Dan Sova
Codul Fiscal
Normale de aplicare ale codului fiscal
M.Ristea- Contabilitate aprofundata
OMFP 3055/2009