Sunteți pe pagina 1din 5

Urbanism c1 09.10.

2014

Amenajarea teritoriului,Urbanism

Activitatea de amenajare a teritoriului are drept finalitate armonizarea la nivelul intregului teritoriu al tarii
a politicilor economice ,sociale ,ecologice si culturale stabilite la nivel national si local in vederea
asigurarii echilibrului in dezvoltarea diferitelor zone ale tarii si eficientei relatiilor economice si sociale
dintre acestea .
Obicetivele principale ale amenajarii teritoriului sunt :
Dezvoltarea economica si sociale echilibrata a regiunilor cu respectarea specifica acestora .
Imbunatatirea calitatii vietii oamenilor si colectivitatilor umane .
Gestionarea in spiritul dezvoltarii durabile a peisajului
Utilizarea rationala a teritoriului prin limitarea extinderii necontrolate a localitatilor si conservarea
terenurilor agricole fertile
Conservarea si dezvoltarea diversitatii culturale
Amenajarea terioriului - documentatii de amenejarea a teritoriului
Acestea sunt : planul de amenajare a teritoriului national ,planul de amenajare a teritoriului zonal , planul
de amenajare a teritoriului judetean .
Planul de amenajare a teritoriului national
Este un document cu caracter director si reprezinta o sinteza a programelor strategice sectoriale pe termen
mediu si lung pentru intreg teritoriul tarii .
Planul de amenajare a teritoriului national este compus din sectiuni specializate . Acestea sunt : cai de
comunicatie ,ape , zone protejate ,reteaua de localitati , zone de risc natural , turismul , si dezvoltarea
rurala .
Planul de amenajare judetean
Caracter director si se refera la dezvoltarea socio economica a judetelor
Fiecare judet trebuie sa aiba un astfel de plan ,care trebuie reactualizat la fiecare 5-10 ani .
Are o incidenta redusa si se realizeaza pe probleme specifice fiecarui teritoriu . Pot fi regionale (mai
multe judete ) ,interjudetene , interorasenesti sau intercomunale .

Urbanismul
Este acea activitate care are drept scop stimularea evolutiei localitatilor prin implementarea strategiilor de
dezvoltare pe termen scurt ,mediu si lung .
Activitatea de urbanism cuprinde toate localitatile tarii . Teritoriu admn al oraselor si comunelor .
Obiectivele sunt:
mbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor ,asigurarea accesului la
infrastructuri, servicii publice etc
Utilizarea eficienta a terenurilor in acord cu functiunile urbanistice adecvate .
Extinderea controlata a zonelor construite ,protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural
construit si natural . Asigurarea calitatii spatiului construit amenajat si plantat din loc urbane si locale .
Protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale.
nstrumentele de realizare a activitatii de urbanism

Documentatiile de urbanism transpun la nivelul loc rurale si urbane propunerile cuprinse in planurile de
amenajare a teritoriului national zonal si judetean .
Documentatiile de urbanism au caracter de reglementare specifica si stabilesc reguli cu aplicabilitate
directa asupra localitatilor acestora si a partilor din localitati pana la nivelul parcelelor cadastrale si
constituie elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism .
Doc de urbanism sunt:
Planul urbanistic general si regulamentul locale aferent acestuia ,planul urbanistic zonal si regulamentul
local aferent acestuia
Planul urbanistic de detaliu

Planul urbanistic general


Este un document cu caracter atat director si strategic cat si cu caractervde reglementare si reprezinta
principalul instrument de planificare si bazao ricarei actiuni de dezvoltare .
Fiecare unitate admn teritoriala trebuie sa isi actualizeze planul urb general la fiecare 10 ani iar duratabde
valabilitate poate fi prelungita o singura data pe cel mult 5 ani .
Planul urbanistic general cuprinde reglementari la niv intregii unitatii admn terioriale pe termen scurt
,mediu si lung .
Reglementarile pe termen scurt sunt cu privire la :
Stabilirea si determinarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul admn al localitatii .
Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan
Zonificarea functionala raportata la reteaua de circulatie
Delimitarea zonelor afectate de servituti publice
Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-utilitare
Stabilirea zonelor de protectie si a zonelor protejare cu privire la monumentele istorice si siturile
arheologice reperate
Formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor
Precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite ,amenajate si plantate .
Zone de risc natural delimitate si declarate astfel precum si masurile pentru prevenirea si atenuarea
riscurilor si reguli privind utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone .
Zonele de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri
Prevederi termen mediu si lung ,vom gasi reglementari ref la :
Directiile de dezvoltare in teritoriu
Traseele coridoarelor de circulatie
Lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare
Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de costruire
Delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni de regenerare urbana
O prevedere importanta este aceea ca zonele cu coeficienti de utilizare a terenului cunoscute drept Cut
mai mare de 4 se stabilesc numai prin planul urbanisitic general .
Planu urb general pt intravilan se intocmeste digital pe suport grafic la scari de la 1 la 1000 la 1 la 5000
iar in format analogic la 1 la 5000 . Suportul topografic este la scara la 1 la 25000 si se furnizeaza de
oficiile de cadastru si publicitate imobiliara .

Urbanism c2 16.10.2014

Planul urbanistic zonal


Este un instrument de planificare urbana ,are caracter de reglementare si priveste coordonarea dezvoltarii
urbanistice a unor zone din localitate .
Planul urbanistic zonal cuprinde reglementari privind organizarea retelei stradale .
Organizarea arhitectural urbanistica raportata la caracteristicile structurii urbane,modul de organizare
,dezvoltarea infracstructurii edilitare,statutul juridic si utilizarea terenurilor ,protejarea monumentelor
istorice si asigurarea unor zone de protectie cu servitutile aferente .
Elaborarea puzurilor este obligatorie in urm cazuri:
- in zonele centrale ale localitatii (numai)
-in zonele protejate sau de protectie a monumentelor istorice
-agrement si turist
-zonele parcurilor industriale ,tehnologice si a zonelor de serviciu.
-pt infrastructura de transport
-pt zone supuse restructurarii sau regenerarii urbane
-pt parcelari atunci cand se divizeaza mai mult de 3 parcele
-pt alte zone stabilite de autoritati de regula prin pug
Prin plan urbanistic zonal se stabilesc reglementari cu privire la regimul de construire,functiunea zonei ,
inaltimea maxima admisa , coeficientul de utilizare al terenurilor , procentul de ocupare al terenului
,retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele anterioare si inferioare al parcelei,
caract arhitecturale ale cladirilor, materialele admise .
Plan urb de detaliu
Caracter de reglementare si se refera la modul de dezvoltare a unei parcele in relatie cu parcelele
invecinate .
Parcelele cadastrale sunt unitatea minima teritoriala in romania .
Plin planul urb de detaliu se reglementeaza retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei
,procentul de ocupare al terenului,accesul auto si pietonal , conformarea arhitectural volumetrica ,modul
de ocupare al terenului si designul spatiilor publice .
Participarea publicului la act de amenajare teritoriului de urbanism
Prin part publicului la act mai sus mentionate se intelege implicarea acestuia in toate etapele avizarii
documentatiei in scopul asigurarii dreptului la informare si consultare si chiar liber acces la justitie
referitor la aceste activitati . In acest sen exista o metodologie stab de ministerul lucrarilor publice prin
care sunt detaliate conditiile informarii consultarii .
Indicatorii urbanistici
Sunt instrumente urbanistice specifice pt controlul proiectarii si dezvoltarii zonelor urbane .
1. Coeficientul de utilizare al terenului (cut)
reprezinta raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata desfasurata a tuturor planseelor si
suprafata parcelei inclusa in unitatea teritoriala de referinta ).
Nu se iau in calcul la stab cut respectiv la calculul suprafetei constr desfasurate urmatoarele :
-suprafata subsolurilor cu inaltime libera de pana la 1,80 m
-suprafata subs cu destinatie stricta pentru gararea autovehiculelor
-spatiile tehnnice sau spatiile destinate protectiei civile
-suprafata balcoanelor ,logiilor ,teraselor deschise si neacoperite ,a teraselor si copertinelor
necirculabile ,podurile neamenajabile ,aleiile de acces pietonal sau carosabil din incinta ,scarile exterioare
, si trotuarele de protectie ,
2. Procentul de ocupare al terenului
Reprezinta raportul dintre suprafata construita ( amprenta la sol a cladirii) sau proiectia pe sol a
perimentrului etajelor superioare si suprafata parcelei .
In suprafata construita la nivelul solului nu intra terasele descoperite ale parterului care depasesc planul
fatadei ,platformele si scarile de acces .
Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3 metri de la nivelul solului si logiile inchise
ale etajelor se include in suprafata construita .
Exceptii de la calculul de la cut pot :
1. Daca o constructie noua este edificata pe un teren pe care exista o cladire care nu se va demola
indicatorii urbanistici se vor calcula adaugandu-se suprafata planseelor existente la cele ale constructiilor
noi .
2. Daca o constr se edifica pe o parte de teren deja dezmembrata dintr-un teren deja construit indicatorii
urbanistici se vor calcula in raport cu raportul ansamblului terenului initial adaugandu-se suprafetele
planseelor existente la cele ale noii constructii .
Regulamentul general de urbanism
Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza
elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului ,planurile urbanistice precum si a regulamentelor locale de
urbanism.
Regulamentul general de urbanism stabileste in conditiile legii regulile de ocupare a terenurilor de
aplasare a constructiilor precum si a amenajarilor aferente acestuia .
Domeniul de aplicare :regulamentul general de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor
constructiilor si amenajarilor amplasate pe orice categorie de terenuri atat in intravilan cat si in
extravilan .
Cu titlu de exceptie , constructiile si amenajarile cu caracter militar si special au reglementari distincte .
525/96 si e baza de pornire a urbanismului:regulile generale .
Reguli de baza privind modul de ocupare al terenului
Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit .

Urbanism c3 23.10.2014

Autorizarea executarii constructiilor din extravilan se va face cu respectarea principiului de a nu


prejudicia activitatile agricole . In ceea ce priveste terenurile agricole cu intravilan si aici exista o serie de
principii.
In primul rand trebuie completata zona centrala .
In al doilea rand trebuie valorificate terenurile cu acces la utilitati .
In al treilea rand ,constructiile trebuie amplasate compact .
Suprafetele impadurite :amplasarea de constructii pr atfel de spatii este interzisa .
Resursele subsolului
Autorizatia lucrarilor de constructii altele decat cele industiale efectuate in scopul exploatarii resurselor
este interzisa .
Resursele de apa
Autorizatia lucrarilor de constructii in albiile minore si in cuvetele lacurilor este interzisa .
Zone cu valoare peisagistica si zone cu valoare protejata . Executarea unor lucrari de constructii care prin
amplasament ,functiune ,volumetrie si aspect arhitectural deprecieaza valoarea peisajului este interzis .
Zone construite protejat
Autorizarea de construire in zone care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes national
se pot face cu avizul ministerelor cultelor si al ministerului lucrarilor publice .
Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public .
Reguli cu privire la expunerea la riscuri naturale.
Este interzisa construirea in aceste zone .