Sunteți pe pagina 1din 1

:fiii:ffifiF5lEffF:1

/ \/,4
'-,.I.i.l
(2
,{ " ( (i' \C/i, I
a1-ri":r1.l ,

'. ,al

'IICA PLAN nnocN0zE

ui I/r Initrn x'I/C/25o9


I

I 1' ).]. lrrner rull-e'. ritrn '29

.'t$lq'
SANI TARA

r
,.1-
1,f r:
ti 7t ,/ "'1.
,,?/
:, ]r4 ',f t
.'!.-tr
u
i 1vr.i '
.{ .r .r
a]X'LuraL un'cxcrrrlr.[ur rJin "SiLuit !ia 0u pcr$ona.l.ul
[.tr-,,,,1,t:iill.tcur
i. 4i '
icadrrlt .ln..grupeIe I sau II de muncS din dispensilrcle rnedicale
'.. //. lsanitar,e.
f.'i:-7, l-.':---,-
cjin cadrul intreprindcrilor
v-vYL r judcIului'r
Juueyurur cJin J(;uL
\rlrr scctoa-
i
g gtrimie, petroclrimie, metalurgie'nef croasd 9i cle f abricare de
;/. ' :

flfft iq. care, prin H.G.R. ,nr.178, I99, 4lB, 48I 9i 559/I99a, s-a
ca lntregul personal sd benef ioleze cje aceste cJrepturi . In
.,t'. ',';
.iit,1!. f_ogt;, ct/,Prin.se' numai di_sB_e_nsreI_q Icd!c*e]e Ji punctct c
- . ..sediu in---inbinta
ij$p.t:titare, ca-re . intreprincJerilor clin cadrul sectoarclor.
tii 5ri:.1:19.9r1 ; ." ,. \. -au +-- -.

.- --
l$r$Fi*fii,,9,;r..q!qmai5us'''
i';lii rili:;;i',i)''. pv'omn'l rr din
i n situaf
qi l-rrrJ'i ie'a
1in1 o'c ff ost
ncl- transnris
*n.^c^,.i - of icciilor
l r ^-'
rl
3
.t^
;1;,rr,,:,,ji,I,:,:f;f r. ..
\Unleremplar ^i^^.i de

^
llill' ?.[,g.fl.9r;"Eira, tTlun i c
:,'. ipi ulu i BucLt L'e g bi, de ctr t ru ].1irr j s Icru]
r;liF,q.toc,Fie I Soc i a1 e .

mdsuri pe\rtru
. ;. .
d j-f uzaf e La uni Lil li Ic
i

1:,

ECONOMIST PR. T
4t

l: :;''1, "),:t

*ifi$
.l: 'l jr,fi'-
ii:: {'- i 1.,

iiffi
'fir;';
'i
!'.r' '., ,.t
r':.J$;,ii