Sunteți pe pagina 1din 231

N.

IORGA
DIN FAPTELE
STR{BUNILOR

Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[
de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu
Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta:
Vladimir Zmeev
Fotografii din arhivele editurii
=i a lui Ion Cucu

REFERIN|E ISTORICO-LITERARE:
G. C[linescu,
Aurelian Sacerdo\eanu,
Dumitru Micu,
Mircea Popa,
M. Berza
Editura Litera Interna\ional
O. P. 61; C.P. 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia
tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro
str. B. P. Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u,
MD-2005, Republica Moldova
tel./fax (37322) 292 932, 294 110;
e-mail: litera@litera.ro

Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2004


]n versiune tip[rit[ =i electronic[
la Editura Litera Interna\ional.
Toate drepturile rezervate.

Editori: Vidra=cu =i fiii


Redactori: Tudor Palladi, Petru Ghencea
Tehnoredactare: Ion Vulpe

Tiparul executat la Combinatul Poligrafic


din Chi=in[u.
Comanda nr. 41206
CZU 94(498): 821.135.1-3
I 72

Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii


Iorga, Nicolae
Din faptele str[bunilor / Nicolae Iorga; (Bibl. =colarului; serie nou[/
col. ini\. =i coord. Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop./ Vladimir
Zmeev; nr. 427) B., Ch.: Litera Int., 2004 (Comb. Poligr.). 232 p.
ISBN 973 -675-138-4 ISBN 9975-74 -784-1
94(498): 821.135.1-3

ISBN 973-675-138-4 LITERA INTERNA|IONAL, BUCURE+TI, 2004


ISBN 9975-74 -784-1 LITERA INTERNA|IONAL, CHI+IN{U, 2004
&!% Ultimul a fost
director general n
5 octombrie Ministerul Industriei.
Se na=te avocatul
Nicu Iorga, fiul &%
lui Costache 5/17 iunie
=i tat[l &#' La miezul nop\ii,
lui Nicolae Iorga. A Femeie vine pe lume copilul
fost subprefect la cult[, Elena Nicu N. Iorga, n
Boto=ani. Dr[ghici, bunica lui casa, p[rinteasc[ din
Iorga, cunosc[toare a Boto=ani, strada
&" limbilor german[ =i Copoului.
Anul francez[, public[
de na=tere al traducerea &%$
Zulniei Arghiropol. romanului Adolph 29 martie
Public[ trei traduceri al lui Benjamin Se stinge din
din literatura francez[ Constant. via\[ avocatul Nicu
=i ntocme=te o mic[ Iorga. Zulnia Iorga, va
&$ cre=te de una singur[
antologie literar[.
Avocatul Nicu cei doi copii: Nicu
&#% Iorga, n vrst[ de =i George.
23 ani, se c[s[tore=te
Manolache
cu Zulnia Arghiropol, &%%
Dr[ghici, frate fiica Elenei Dr[ghici. La =ase ani,
cu bunica lui Nicolae Din c[s[toria lor au copilul Iorga
Iorga, editeaz[ Istoria rezultat doi copii: nva\[ singur s[
Moldovei pe timp de Nicolae Iorga =i citeasc[. Lectura
cinci sute de ani George. acestei vrste
pn[ n
zilele noastre.
Autor =i al altor
lucr[ri, printre care
o Iconomie rural[ =i o
carte de bucate. A fost
mult timp pre=edinte
de Tribunal la
Dorohoi.
Nicolae
Iorga l-a
cunoscut pe
acest nainta=
P[rin\ii

istoric din
familia mamei sale.
cuprindea &'
Orientalele
An bogat n
lui Victor Hugo, fapte =i ac\iuni,
fabulele lui Florian =i toate hot[rtoare
Letopise\ele lui M. pentru viitorul
Kog[lniceanu. tn[rului
&%& savant.
La 18 februarie

Licen\iat ]n Litere. 1890


26 aprilie public[ n ziarul Lupta
Este nscris n primul s[u articol,
clasa I-a primar[ a despre drama
=colii Marchian N[pasta a
din Boto=ani. lui I.L.Caragiale.
De men\ionat c[ aici
&& va semna cu mare
}n clasa regularitate
a IV-a primar[ o putere de munc[ foiletoane
dasc[lul l pune s[ =i o judecat[ s[pt[mnale, de
fac[ o lec\ie de istorie. excep\ionale. Este literatur[ comparat[,
n toamn[ e nscris primul din clas[ punnd n circula\ie
la liceul Laurian =i din =coal[. o ntreag[ galerie
din ora=. de scriitori
&&& francezi,
&&" septembrie germani,
La vrsta de 13 Trece bacalaureatul englezi, italieni etc.
ani scrie cu cea mai mare Concomitent, public[
articole despre men\iune. La numeroase articole
27 septembrie =i versuri n
politica german[ a Convorbiri
lui Bismarck, n ziarul se nscrie
la Universitatea literare, Revista
Romnu al unchiului Nou[, Arhiva societ[\ii
s[u Emanoil din Ia=i, la Facultatea
de Istorie =i Literatur[. =tiin\ifice =i literare,
Arghiropol, Contemporanul,
fratele Zulniei Iorga. I se ofer[ o burs[ la
+coala Normal[ Era nou[.
&&$ Superioar[. E primit n cercul
de activitate literar[ al
Absolve=te &&' lui Hasdeu, Vlahu\[,
cinci clase de Delavrancea,
liceu la Boto=ani, cu 19 decembrie
Ob\ine diploma de Xenopol, Tiktin etc.
premiul I, bucurndu-se n Arhiva lui Xenopol
de stima profesorilor. licen\[, la numai 18 public[ primul
Colegii s[i erau ani =i jum[tate, dup[ s[u articol
convin=i c[ elevul Iorga un an de frecven\[ istoric
=tia franceza, greaca =i la Facultatea privind
elina tot att de bine de Istorie. via\a =i opera
ca =i dasc[lii lor. Profesorii lui Manolache
25 august l s[rb[toresc Dr[ghici. Scrie un
Nicolae Iorga printr-un banchet studiu despre Nicolae
se nscrie n clasa a ini\iat de B[lcescu, care
VI-a la liceul Na\ional A.D.Xenopol. va ap[rea
din Ia=i. Se distinge Presa ie=ean[ l n Revista
la elin[ =i istorie, elogiaz[, socotindu-l Nou[ n 1891.
considerat un elev un adev[rat fenomen. La 9 aprilie, n
nzestrat de natur[, Un timp a fost pedagog urma unui celebru
posednd o memorie, la un pension. examen condus de
Al. Odobescu, e numit
profesor de latin[ la
liceul din Ploie=ti.
La 15 aprilie se
c[s[tore=te
cu M[ria
V. Tasu, fiica
junimistului Tasu,
prieten al lui Panu,
Lambrior =i Creang[.
Editeaz[ monografii
nchinate lui Filimon,
Alecsandri, Creang[,
Veronica Micle.
La 19
octombrie,
ob\innd bursa
Iosif Nicolescu,
pleac[ pentru
patru ani
n Fran\a =i
Germania. La Paris,
=i se nscrie la: Ecole
Pratique des Hautes

1884
Etudes, sec\ia
de istorie Depune nalte studii din Paris,
=i filologie. Aici lucrarea cu lucrarea Philippe de
i va avea profesori pe de diplom[. Mzires 13271405
Duchesne, Monod, et la croisade
Bmont, Giry, &'! an XIV-me
Roy, nc[ un sicle, n baza
Thvenin, an hot[rtor n referatelor semnate
Langlois, Gaston cariera =tiin\ific[. de Charles Bemont,
Paris. Va fi apreciat n ianuarie se nscrie J. Roy, A. Lognon,
de Louis Leger. la Universitatea pre=edinte
Se dedic[ din Berlin. al sec\iei fiind
studierii limbilor, Cinci Gaston Paris. Lucrarea
ajungnd n curnd luni i are constituie un omagiu
un mare poliglot. ca profesori pe de recuno=tin\[ lui
Curtius, Sternfeld, Gabriel Monod.
&' Geiger =i Scheffer- La 4 august,
Face dou[ Boichorst. Leag[ dup[ mai pu\in de
c[l[torii la Londra prietenie cu Weigand. dou[ luni de contact
=i Roma pentru teza ncepe cercetarea n cu Universitatea din
de la Ecole arhivele berlineze Leipzig, sus\ine n
Pratique. privind trecutul fa\a comisiei
neamului. La compus[ din
&' 6 iunie p[r[se=te Karl Lamprecht,
ncepe Berlinul nscriindu-se A. Birch-Hirschfeld =i
colaborarea la Universitatea K. Wachsmuth diploma
la Revue his,orique, din Leipzig. de doctor, cu lucrarea
Revue critique dhistoire La 25 iunie i Thomas III, marquis
et de litterature =i se confer[ de Saluces.
Enciclopedia titlul de diplomat Dup[
francez[. al +colii practice de doctorat
actual[ a istoriei =i 6 martie
geneza ei. =i expune |ine prima
concep\ia sa istoric[, comunicare la
urm[rind totodat[ =i Academia Romn[,
evolu\ia n timp a intitulat[ Contribu\iuni
istoriei, adic[ la istoria Munteniei n
istorie a istoriei. a doua jum[tate a
secolului
&'# al XVI-lea.
Apare vol. I &'%
din Acte =i fragmente
cu privire la istoria n Frumuse\ea n
romnilor. scrierea istoriei Iorga
Volumul cuprinde aduce noi orizonturi n
577 de documente concep\ia sa istoric[. El
1894

apar\innd anilor precizeaz[ c[ ntr-o


13891768, oper[ istoric[ sunt
pleac[ la Dresda patru elemente:
=i Mnchen, pornit culese
fiind din Paris, material, critic[,
n depistarea de organizare, stil. Cele
documente Berlin, Leipzig,
Dresda, Nrnberg dinti dou[ determin[
n arhive cu soliditatea =i adev[rul,
privire la romni. =i Mnchen. celelalte frumuse\ea.
15 ianuarie Istoricul trebuie
&'" Are loc prima s[ aib[
Cerceteaz[ conferin\[ public[ convingerea
arhivele din Nrnberg, de istorie, \inut[ la c[ zugr[ve=te o
Innsbruck, Vene\ia, Ateneu: Basta =i via\[ =i nu descrie
Milano =j Torino. Mihai Viteazul. o serie de ac\iuni
La 18 ianuarie Colaboreaz[ mecanice.
definitiveaz[ la Revue Calit[\ile
primul s[u volum de internationale stilului istoric
documente din colec\ia des Archives, des sunt demnitatea =i
Acte =i fragmente, care bibliotheques et de generalitatea. Trebuie
va ap[rea n 1895. muses. Face primul ca trecutul s[ fie
La 27 septembrie istoric al bibliotecilor retr[it, =i nu o
revine n \ar[. =i arhivelor na\ionale. prosternare
Stabilit la Demonstreaz[ n Despre naintea recii
Bucure=ti, la l utilitatea general[ a sale apoteoze.
octombrie se studiilor istorice c[ La 7 aprilie, n baza
prezint[ la istoria e cea mai propunerii lui
concursul de la uman[ dintre toate I. Kalinderu,
Ia=i pentru ocuparea disciplinele =tiin\ifice, Iorga este
catedrei de istorie deoarece ea urm[re=te ales membru
universal[ de la respectarea adev[rului corespondent al
Universitatea =i iubirea preciziei, Academiei Romne,
din Bucure=ti. adic[ onestitatea cu 18 voturi pentru
De=i este respins, =tiin\ific[. =i dou[ contra.
i se ofer[ n schimb Rapoarte
suplinirea catedrei. &'$ consulare prusiene
La l noiembrie Apare la Paris din Ia=i si Bucure=ti
a \inut prima excelenta lucrare (17631844) e
sa lec\ie de medievalistic[ primul volum
universitar[, tratnd Philippe de publicat de Iorga n
Despre concep\ia Mzires. colec\ia Hurmuzaki.
Lucrarea cuprinde
703 documente
privind rela\iile
economice =i
comerciale ale
\[rilor romne cu
str[in[tatea, =i au fost
copiate din Arhivul
legal secret
din Berlin.
&'&
Pentru
ntia oar[
Iorga apare un
des[vr=it genealogist
n Pretenden\i
domne=ti,
comunicare
la Academie. El
l[mure=te spi\a a
numero=i pretenden\i
la domnie, r[t[citori
prin Europa. n

1910
Manuscripte
din biblioteci XV-cle. Iorga n comunicarea de la 5
str[ine sunt =i propune februarie \inut[ la
descrise s[ scrie Academie, Iorga
numeroase istoria proiectelor, cerceteaz[
opere aflate odat[ tentativelor, speran\elor mai multe cronici
n bibliotecile vestite cruciadei secolului turce=ti, n care afl[m
ale stolnicului al XV-lea, de a urm[ri punctul de plecare al
Constantin pn[ la cap[t declinul marii sale sinteze
Cantacuzino =i acestui mare ideal al privind Istoria
ale Mavrocorda\ilor: evului mediu. n Imperiului
nou[ ne vorbesc cucerirea turc[, otoman.
din aceste el vede un Anul acesta
c[r\i noti\ele, epilog, r[mne legat de
prefe\ele, f[rma o revan=[ figura stolnicului
de via\[ romneasc[ musulman[ a Constantin
r[t[cit[ pe scoar\ele cruciadelor clasice. Cantacuzino.
volumului, pe Savantul german Iorga l nf[\i=eaz[
foile albe, Reinhold Rhricht pentru prima oar[ n
pe margini, afirma c[ de mult toat[ splendoarea
n introduceri. n-a mai tratat operei sale. Pn[ la
nimenea cu atta aceast[ dat[, cronica
&'' ngrijire =i cu atta stolnicului fusese
Apare primul temeinicie, pe baza atribuit[ lui Milescu
volum din cele =ase unor studii ntinse sau unui ardelean
(18991916) dintr-o arhivistice =i emigrat n |ara
alt[ colec\ie celebr[ a unei cuno=tin\e Romneasc[.
Notes et extraits perfecte a literaturii Stolnicul
pour servir existente, raporturile apar\ine n
lhistoire des Apusului cu ntregime lui
Croisades au R[s[ritul, ca Iorga. Iorga, ridicndu-l la
locul de frunte n Documente
vechea cultur[ privitoare
romneasc[, la familia
punndu-l Cantacuzino,
al[turi Documente privitoare
de Cantemir. la familia
Callimachi
' (vol. II n 1903).
An bogat Leg[turile Principatelor
Ecaterina Iorga. 1913
n opere istorice, Romne cu Ardealul,
dintre care eviden\iem lucrare n care se
dou[: Acte din secolul relev[ pronun\atul
al XVI-lea (1517 caracter economic al
1612) relative acestei leg[turi,
mai ales la pe lng[ cel
domnia =i cultural.
viata lui oamenilor. Apare
Petru +chiopul Istoria literaturii '!
=i Scurt[ istorie a lui romne n Punctul de
Mihai Viteazul. secolul al XVIII-lea, vedere n editarea
n noiembrie oper[ monumental[ documentelor este
deschide n care este analizat[, expus n Note critice
cursul de istorie ntia oar[, opera lui asupra culegerilor de
prin moralitatea =i Dimitrie Cantemir, a documente interne
armonia istoriei, idee numero=i cronicari, romne=ti.
de baz[ n concep\ia a =colii ardelene. Polemizeaz[ cu
sa istoric[. La 22 februarie, unii c[rturari, pe
Lamprecht l probleme istorice =i
' roag[ pe Iorga culturale: Tocilescu,
Apar primele s[ colaboreze la Pompiliu Eliade, Tache
dou[ din cele 31 opera ntreprins[ de Ionescu etc. Apare
de volume ale colec\iei marele savant german volumul de
Studii =i Documente n alc[tuirea unei documente, 1837,
cu privire la istoria sinteze a istoriei care cuprinde circa
romnilor. omenirii, prin 1500 pagini, printre
Istoria lui Mihai ntocmirea altele =i Acte relative
Viteazul pentru poporul unei istorii la r[zboaiele =i
romnesc. Iorga ridic[ a romnilor. cuceririle lui
fostului domnitor un Mihai
imn de slav[ ntr-o ' Viteazul, care
form[ stilistic[ Apare primul constituie evident
des[vr=it[. studiu Sate cel mai impresionant
n Ideile in istoria =i preo\i monument ce a fost
universal[ sunt din Ardeal. ridicat de un
eviden\iate Marile familii c[rturar
curentele domnitoare din marelui Voievod.
noi care stau trecut i ofer[ prilejul
la baza istoriologiei s[ publice voluminoase '"
moderne: la temelia lucr[ri, studii =i ncepe editarea
unei societ[\i trebuie documente: notelor de
s[ fie o idee destul Despre Cantacuzini, c[l[torii. Faptul
de nou[ =i de Genealogia reprezent[ o etap[
puternic[ Cantacuzinilor nou[ n activitatea lui
pentru a \ine de banul Mihai Iorga mpletit[ pe
pe umerii s[i lumea Cantacuzino, cultural =i istoric,
etalate ntr-o
form[ stilistic[
de mare intensitate
sufleteasc[, aducndu-i
un prim loc n arta
scrisului romnesc.
Primul volum din
aceast[ serie
de lucr[ri
e Drumuri =i ora=e
din Romnia. Pe
drumuri dep[rtate de
asemenea e o carte de
c[l[torii, pe baza
c[rora putem
reconstitui
drumurile
=tiin\ifice n
Europa occidental[
ale savantului, precum
=i rela\iile sale cu
marii oameni
creatori =i
oameni de

}n campanie. 1913
=tiin\[ ai lumii.
Public[ n Prinos lui
D. A. Sturdza Despre
adunarea =i tip[rirea
izvoarelor relative la
istoria romnilor.
Autorul face apare ca un om volumul Inscrip\ii din
istoricul institu\iilor, minunat, un sfnt bisericile Romniei. n
bibliotecilor, arhivelor cum nu mai prefa\[ este eviden\iat[
=i analizeaz[ poate r[s[ri valoarea inscrip\iilor.
ntreaga literatur[ altul; el Istoria Romnilor n
a domeniului respectiv. era izvorul a chipuri =i icoane
Apare Istoria lui +tefan toat[ vitejia, el zugr[ve=te
cel Mare, n tiraj era fntna tuturor obiceiurile,
de mas[, care drept[\ilor, el era datinile,
e socotit[ marea mbr[c[mintea,
una dintre bun[t[\ilor. festivit[\ile de
cele mai valoroase la Curtea
opere stilistice. Gala '# domneasc[,
Galaction n jurnalul Apare me=te=ugurile,
s[u afirm[: Nu att volumul X din reprezentnd o
=tiin\a ei, nu att Studii =i Documente, p[trundere adnc[
am[nun\ita ei intitulat Bra=ovul n via\a de fiece
erudi\iune =i romnii. zi a oamenilor.
mi-au impus A fost cel Apare prima
(toat[ lumea =tie mai c[utat din mare sintez[
=i-o spune c[ Iorga ntreaga colec\ie, Geschichte des
are o memorie nchinat fiind rumnischen Volkes
prodigioas[) ct adnca nego\ului im Rahmen seiner
ei vibrare patriotic[. cu \[rile Staatsbildungen,
Figura Voievodului romne. Public[ n dou[
volume, n Se stabile=te la primul s[u manual
colec\ia lui V[lenii de Munte. =colar. Titlul
Lamprecht, la Aici va constitui Istoria
Gotha. Unul din un a=ez[mnt romnilor
primii cititori ai grafic. pentru poporul
c[r\ii, renumitul Ia partea romnesc precizeaz[
slavist Leskin, \[ranilor n scopul ei. Mai apare
o apreciaz[ r[scoal[, semnnd un alt manual
extrem de elogios. fulminantul articol =colar
Pentru ntia oar[ este Dumnezeu s[-i de Istorie
nf[\i=at[ dezvoltarea ierte. universal[.
na\iunii romne nu n Este ales La 2 iulie se
personalit[\ile ei, ci n Parlamentul deschid cursurile
observnd na\iunea \[rii, fiind deputat Universit[\ii populare
ns[=i ca fiin\[ 33 de ani la rnd, din V[leni. Primul
vie\uitoare pn[ la 1940. volum cu
=i urm[rindu-i Apare o discursuri politice
mersul ei l[untric. nou[ lucrare \inute n Parlament,
Totodat[ a descris de istorie universal[ intitulat n era
dezvoltarea poporului ntr-o editur[ englez[, reformelor.
romn n leg[tur[ The Byzantin empire, Colaboreaz[ la
cu popoarele dezv[luind nc[ volumul Studium
nvecinate. una din Lipsiense nchinat lui
O impresionant[ importantele Lamprecht prin Der
analiz[ cuprinde preocup[ri lateinischen
via\a satelor sub toate ale sale, Westen
aspectele. Sate =i dndu-i renumele und der
M[n[stiri din de vestit bizantinolog. byzantinische
Romnia e prima Scoate de sub tipar Osten in ihren
prezentare a tuturor primul volum Wechselbeziehungen
satelor din Romnia, din Istoria whrend des
nf[\i=ate realist literaturii Mittelalters.
prin oameni romne n sec. La 10 noiembrie
=i peisajul al XIX-lea. ncep savantul german
fermec[tor, s[ apar[ pn[ n Helmont cere
alc[tuind pagini 1913 cele cinci colaborarea
ce vor r[mne volume ale lui Iorga
pentru monumentalei la Lexicon
totdeauna sale lucr[ri Meyer, unde
n literatura Geschichte va publica istoria
romn[. des osmanischen hunilor, bulgarilor,
Reiches, n aceea=i romnilor, albanezilor,
'$ editur[ german[ =i maghiarilor
Se retrage de n aceea=i colec\ie =i a \iganilor.
la S[m[n[torul condus[ Apar numeroase
=i nfiin\eaz[ ziarul de Lamprecht. =i m[runte lucr[ri
Neamul romnesc. Public[ Constat[ri de istoria romnilor:
Apare lucrarea istorice cu privire la Unirea Principatelor,
n dou[ via\[ agrar[ a Chemarea lui
volume Neamul romnilor, Constantin Mavrocordat
romnesc n Ardeal =i generate c[tre olteni, Cuza-
|ara Ungureasc[. Este de r[scoalele Vod[ =i du=manii s[i,
prima prezentare a \[r[ne=ti. Apar +tiri despre veacul al
vie\ii romne=ti din Istoria bisericii romne XVIII-lea, Romnii
Transilvania. =i Istoria romnilor, =i str[inii.
'
Este ales
membru al
Academiei, al
c[rei membru
corespondent era
din 1897.
Apare
volumul I din
Istoria armatei =i
Via\a =i domnia lui
Barbu +tirbei,
precum =i
comunicarea la
Academie despre
Doamna lui
Ieremia,
Scrisori =i alte
acte privitoare la
Unirea Principatelor
=i Via\a femeilor
n trecutul

1913
romnesc. n
volumul nchinat special a lui Gr. G. n limba italian[:
italianului Michele Tocilescu. Se cere Breve storia dei
Amari, Iorga public[ istoricului o Rumeni.
Cenni sulle relazioni preg[tire Apare prima
tra lAbisinia e enciclopedic[ dram[ istoric[
lEuropa pentru n\elegerea Mihai Viteazul =i
cattolica nei istoric[ deplin[, Partea romnilor
secoli XIVXV, n studiile de din Ardeal =i
care se insist[ asupra literatur[, de art[, Ungaria
unei c[l[torii de la de economie sunt n cultura
Vene\ia n Indii. o necesitate. romneasc[.
n acest Public[
an public[ 33 de Generalit[\i '
c[r\i, cele mai multe cu privire la Istoria
tip[rite n tipografia studiile istorice omenirii pe
sa de la V[lenii =i Cuget[ri. care o va da ntre
de Munte. Tip[re=te 19261928 este
primul din anun\at[
' cele patru volume prin Chestia
17 mai ale lucr[rii intitulate Rinului. ncepe
Primirea ca Oameni cari au fost, n colaborarea la
membru activ la care se vede puterea revistele suedeze
Academie. Roste=te de caracterizare =i En grekisk kronika
binecunoscutul discurs forma des[vr=it[ a om Karl XII: Sivistelse
de recep\ie Dou[ artistului. Volumul va i Bender. Prima
concep\ii cuprinde =i portretele ncercare de
istorice, celor mai de seam[ a cuprinde via\a
discurs care istorici =i gnditori poporului romn n
va rezuma gndirea romni =i str[ini. istoria universal[: Trei
sa istoric[, opus[ celor D[ o edi\ie lec\ii de istorie despre
a nainta=ilor s[i, n a istoriei romnilor nsemn[tatea
pentru Pera, Auf und
Niedergang
des Trkisehen
Herrsehaftsgebiets
n Europa.
Prima
participare a lui
Nicolae Iorga la un
congres interna\ional
de istorie n luna martie
la Londra, prin Bazele
necesare unei noi
istorii a evului
mediu (O
edi\ie =i n limba
francez[). n cadrul
Pictur[ de Cristoforeanu

concep\iei unei
noi istorii
universale,
Iorga dezvolt[
liniile diriguitoare
ale cercet[rii Evului
Mediu, care este
preocuparea
romnilor Serbes et Roumaines. sa de baz[,
n istoria O nou[ colaborare la prin chiar
universal[. O revistele suedeze: Den cele dou[ teze
lec\ie de etnografie, Albanska Fragan n de doctorat din
prima n acest sens: care articol se 1893 =i 1896.
Portul popular cuprinde
romnesc. primul text de '"
limb[ albanez[, pe Un an fructuos
'! care l descoper[ n activitatea
An bogat n Iorga. Pe =tiin\ific[ a
lucr[ri =tiin\ifice. linia de istorie savantului, mai
Izbute=te s[ tip[reasc[ a omenirii: ales prin lucr[rile
nu mai pu\in de 43 de Chestiunea Chestiunea M[rii
c[r\i, cele mai multe Dun[rii. Mediterane, Vene\ia
privesc Balcanii: Apare n Marea Neagr[,
Istoria statelor al cincilea Venezia e la Penisola
balcanice, volum ultimul dei Balcani, Cinci
Notele unui din Istoria imperiului conferin\e despre
istoric cu privire otoman. Concomitent Vene\ia, Un act
la evenimentele din public[ numeroase romnesc privitor
Balcani (o edi\ie n bro=uri privind la nceputul culturii
limba francez[) subiectul bulgare, Histoire des
Dou[ tradi\ii n cauz[: Etats balcanique
istorice n Les causes de lpoque moderne =i
Balcani, la catastrophe de Via\a =i domnia lui
a Italiei =i a lEmpire ottoman, Constantin Vod[
romnilor, Vasile Cronica expedi\iei Brncoveanu,
Lupu ca urm[tor turcilor n Contribu\ii
al mp[ra\ilor Moreea, documentare
de R[s[rit, Privilegiul lui la istoria Olteniei,
Relations entre Mahomed al II-lea Scrisori inedite ale lui
1931
Tudor Vladimirescu din seama =i de tradi\iile Dezvoltarea ideii
anii 18141815, vechi =i interesele unit[\ii politice
Funda\iile actuale a romnilor,
domnilor romni romne=ti. Istoria
n Epir, Muntele Athos Se \in cursuri, romnilor din
n leg[tur[ cu \[rile conferin\e, lec\ii Ardeal\i Ungaria
noastre, Funda\iile de limbi balcanice, (vol. II: 1916),
religioase ale se public[ lucr[ri, se lucrare
Domnilor ndrum[ diploma\ii monumental[
romni romni din nedep[=it[ istoric. O
n orient etc. aceste \inuturi. edi\ie =i n francez[, La
Pune bazele question roumaine en
Institutului Sud-est '# Autriche et Hongrie.
european, mpreun[ Apare Revista Apar Situa\ia
cu Vasile Prvan istoric[, pe care o va agrar[,
=i G. Murgoci, conduce pn[ la 1940, economic[ =i
scopul c[ruia pentru nceput ea fiind social[ a Olteniei
este de a o revist[ de recenzii, de n epoca lui Tudor
studia informare istoric[, un Vladimirescu, C]teva
aceast[ parte buletin bibliografic. =tiri despre comer\ul
din Europa, \innd Tip[re=te lucr[rile nostru in veacurile al
alte popoare:
Histoire des
relations Anglo-
Roumains, Histoire
des relations entre la
France et les Roumains,
Histoire des relations
Russo-Roumains,
Relations des
Roumains
avec les Allies.
'&
La 5 noiembrie e ales
1931

deputat. La 9
noiembrie
XVII-lea =i al XVlII-lea, '$ este numit
Dardanelele, amintiri Pre=edinte al
istorice, Documente Serbia primei Adun[ri a
grece=ti privitoare la la 18711872. deputa\ilor Romniei
istoria Romnilor, Dou[ memorii ale lui unite. La 27 decembrie
Istoria r[zboiului Teodor V[c[rescu, sose=te la Bucure=ti
balcanic etc. ncheie colec\ia din refugiul ie=ean,
|ine la udii si Documente, locuind ntr-o
Academia care num[r[ 31 de modest[ cas[ din
Romn[ o volume. S-au publicat fa\a G[rii de Nord.
comunicare aici circa 30 000 de Sub str[lucirea ochilor
Dreptul la via\[ documente, integral s[i =i sub vlv[taia
al statelor mici. sau n rege=te, n cuvnt[rilor sale
Ea a avut un mare 16.291 pagini. s-a proclamat la
ecou =i hot[rtoare Apar, printre 29 decembrie
n gndirea istoric[ altele, dou[ Unirea
=i politic[ a lui lucr[ri ce deschid romneasc[;
Iorga, deoarece noi c[i n concep\ia =i niciodat[ afirma
ap[r[ popoarele activitatea istoric[ a Iorga de la 1859
mici fa\[ de setea de lui Iorga: C[r\i ncoace o Adunare
cucerire =i st[pnire a reprezentative romneasc[ n-a
puterilor imperialiste. n via\a omenirii, avut o zi a=a
Discursul de recep\ie primul din cele cinci de mare.
\inut de Vasile volume ale colec\iei =i Public[
Prvan la 28 mai. Observa\ii ale unui Cugetare =i
R[spunde Nicolae nespecialist fapt[ german[
Iorga, f[cndu-i un asupra =i Originea =i
vibrant portret. istoriei antice. dezvoltarea
Totodat[, savantul statului austriac.
enumer[ pe fo=tii s[i
'% 1919 n Le rle des
elevi, ajun=i n fruntea Activitatea Roumains dans la
culturii romne=ti: istoric[ restrns[, latinit dezv[luie
Vasile Prvan, +tefan n cadrul de r[zboi =i rolul pe care
Or[=anu, Nicolae f[r[ posibilitate de noi l-am jucat =i
Dobrescu, informare la mai ales l avem de
Al. Lapedatu, Ia=i. De re\inut ndeplinit n latinitate.
Ion Ursu, Constantin lucr[rile privind Public[ prima istorie
Moisil, Constantin rela\iile \[rilor a Albaniei, precum
Giurescu. noastre cu =i Istoria poporului
}ntre aleg[tori. 1931
francez. O a treia via\[ istoricul Ion Xenopol al
lucrareprive=te Bogdan. La c[rui discipol
Istoria romnilor 19 noiembrie a fost. Concep\ia
din Peninsula sufer[ pierderea istoric[ a lui Iorga
Balcanic[. unui prieten este foarte receptiv[,
La 6 decembrie, =i frate, \innd seama
de ziua numelui s[u, care este de toate
prietenii id[ruiesc o Alexandru Vlahu\[. transform[rile
frumoas[ cas[ societ[\ii a=a cum
pe +oseaua '  reiese din Noi direc\ii
Bonaparte nr.8, Apare a n istorie.
drept recuno=tin\[ doua sintez[ a
pentru acel care e poporului romn ' 
socotit lumina Histoire des Roumains O nou[
genera\iei et de leur civilisation, etap[ n via\a
noastre. lucrare care a avut o =tiin\ific[ a lui Iorga.
Pentru larg[ circula\ie La 7 ianuarie, \ine
ntia oar[ n n Occident. prima sa lec\ie
via\a sa locuie=te Tip[re=te la Sorbona.
n cas[ proprie, istoria literaturilor La 18
punnd cap[t romanice, prima ianuarie ia
calvarului sintez[ de acest fiin\[ +coala
mutatului, fel la noi. romn[ de la Paris
ducnd dup[ Ia fiin\[ n suburbia Fontenay-
sine zecile de mii Teatrul popular, aux-Roses, de
de c[r\i. n cadrul luptei duse organizarea
La 25 de Iorga de a ridica c[reia se
decembrie e masele prin cultur[. ocup[
numit membru al La 29 februarie se n persoan[
Institutului Fran\ei. stinge din via\[ ministrul francez
La 1 iunie se stinge din istoricul A.D. al nv[\[mntului.
' !
|ine cursurile
obi=nuite la Sorbona,
despre Orient =i
Occident
n Evul Mediu =i
P[trunderea ideilor
apusene n sud-estul
Europei. E primit la
+coala de limbi
orientale,
de directorul
Boyer. La Lyon,
unde \ine prelegeri
istorice, e g[zduit
To\i istoricii =i arti=tii o alt[ lucrare de marele savant
forma\i ntre cele dou[ despre =i prietenul s[u
r[zboaie mondiale, Schimbarea de Focillon.
au fost membrii direc\ie =i caracter a Conferen\iaz[ la
acestei =coli. comer\ului romnesc. Torino. La Vene\ia,
|ine conferin\e Articolele zilnice vorbe=te despre
n Fran\a, Italia =i scrise n portul
Belgia. n jurul s[u se Neamul Romnesc \[r[nesc =i
strng savan\ii lumii. ntre 19141918 arta \[r[neasc[;
La Bucure=ti, cu prilejul sunt adunate n are o primire
mplinirii a 50 de ani, i trei volume: grandioas[. n
se ofer[ un volum R[zboiul aprilie, la Paris, ia
omagial. nostru n note parte la congresul
Public[ dou[ zilnice (vol. II, III bibliotecarilor.
valoroase studii, Vorbe=te despre
n 19221923).
dedicate lui Tudor ilustra\ia c[r\ii
Vladimirescu Public[
lucrarea romne=ti.
=i Mihail Un savant
Kog[lniceanu. Histoire de lart
afirm[ c[
n domeniile istoriei roumain ancien, prin impresia pe
universale apar cteva care pune bazele care a l[sat-o a
lucr[ri importante, n\elegerii fost imens[. La 9
prin care se aduc des[vr=ite a aprilie particip[
noi contribu\ii: trecutului nostru la Congresul
Papi =i mp[ra\i artistic, de sens =i interna\ional de
=i Dezvoltarea nuan\[ bizantin[. istorie ce s-a \inut la
a=ez[mintelor Seria de prolegomene Bruxelles, vorbind
politice, Comemorarea la o istorie universal[ despre Romnia
lui Dante, Polonais este continuat[ prin dun[rean[ n
et Raumains =i State =i Dinastii. veacul al
alta despre ntrege=te VI-lea =i barbarii.
Roumains istoria Bizan\ului La 11 mai e la Praga,
et grecs. din 1907, editnd: dup[ un scurt popas
Impresionant[ Formes byzantines et la Viena.
comunicare realites balcaniques. La 3 iulie e
la Academie Apare traducerea numit membru
despre La, o sut[ romneasc[ a corespondent al
de ani dup[ moartea Istoriei romnilor Academiei suedeze.
lui Petru Maior. +i din 1905. Vede lumina tiparului
Brve histoire de
croisades =i
Pointe de vue
sur lhistoire de
Commerce.
Vorbe=te
la Institutul
Fran\ei despre
P[r[sirea Daciei de
Aurelian, iar la Geneva,
despre A=ez[mintele din
sud-estul Europei.
Conferin\e =i vizite
pretutindeni ]n

Oxford. Doctor honoris causa. 1930


Europa.
' #
Apar Les plus
anciens etalo slavo-
roumains, I genovesi
nel Mar Nero,
Histoire des Etats
balcaniques, o edi\ie
a istoriei romnilor
n englez[, History of
Roumania, Relations la Milano despre
Franco-Roumains, ' %
Italia =i Romnia.
Istoria comer\ului C[l[tore=te Public[ Istoria
romnesc etc. n Fran\a, industriei
C[l[torii Danemarca, la romni,
de studii, lec\ii, Suedia, Elve\ia, R[zboiul de
conferin\e, vizite n Italia. Este comparat independen\[ a
\[rile europene: de c[tre un romanist cu Romniei, Lorigine des
Fran\a, Italia un uria= copac, adnc ides lindpendance
=i Belgia. La nr[d[cinat ns[ n balkanique.
25 februarie p[mntul lui.
conferen\iaz[ la La l martie ' &
Cercle artistique din Universitatea
din Geneva V[d lumina
Bruxelles despre Figuri tiparului 42 de
reprezentative i confer[ titlul
de doctor honoris c[r\i, din noianul
ale istoriei c[rora remarc[m:
causa. Particip[
romnilor. La 3 Evolu\ia ideii
la congresul
martie N. Iorga e de Bizantinologie de libertate,
numit doctor honoris de la Belgrad, ca Istoria romnilor
causa al Universit[\ii reprezentant al prin c[l[tori (edi\ie
din Strasbourg, Academiei nou[ n patru volume),
vorbind despre Rase =i de Inscrip\ii Istoria nv[\[mntului
politic[ n sud-estul din Paris. Se afl[ romnesc, Patru
european. La n Spania. conferin\e
Geneva Conferen\iaz[ despre istoria
conferen\iaz[ la Napoli despre Angliei, Drumurile
despre defini\ia Italia de Sud de comer\ creatoare
literaturii bizantine. =i Romnia, =i ale statelor
romne=ti, Les Are conferin\e
narrateurs de la la Berna
premiers croisade, =i Zrich.
Storia dei rumeni e
della loro civilt, '!
|ara, latin[ La 17 aprilie
cea mai e numit Pre=edintele
dep[rtat[ n Consiliului de Mini=tri,
Europa; Portugalia, iar la 17 iunie e
Les voyageures franais

Pictur[ de Catul Bogdan


s[rb[torit cu prilejul
dans lOrient europeen. mplinirii a 60 de ani,
|ine lec\ii la Sorbona, dedicndu-i-se mai
Madrid, Lisabona,
multe volume
Coimbra, Porto,
Milano. Ia parte la omagiale,
congresul interna\ional att de c[tre
de istorie de la Oslo. romni ct =i de
Are cursuri la Paris, c[tre savan\i str[ini.
Spania, Italia. Anciens La 7 noiembrie devine
La 29 ianuarie documents doctor honoris causa al
semneaz[ contractul de droits roumain, Universit[\ii din Paris.
de cump[rare a unei LItalia vista da un Editeaz[ France
case la Vene\ia. romeno, Notes de de Chypre, A
Editeaz[ diplomatique roumaine. history of Anglo-
38 de lucr[ri. C[l[tore=te timp Roumanian relations,
ntre acestea sunt de trei luni prin Une viile roumane
La cration religieuse America de Nord, devenue slave:
de Sud-est europenne, \ine lec\ii la Raguse, Vederi
Dfinir Byzance, |[ri numeroase din Grecia,
scandinave: Suedia universit[\i, Rhodos sous les
=i Norvegia, Patru pe care apoi le hospitaliers, Note
conferin\e despre antologheaz[ n My asupra istoriei
Armenia, Le american lecture. Spaniei, precum =i
caracter commun des n aprilie un =ir de comunic[ri
institutions du Sud- are loc
\inute la Academia
est de lEurope, inaugurarea
institu\iei Casa Romn[.
Domnii
romni dup[ romena din Vene\ia. '!
portrete =i fresce N. Iorga vorbe=te
contemparane, despre Vene\ia, 25 decembrie
Geschiehte der =i orient. N. Iorga este
Rumanen La 27 aprilie ia ales membru al
und ihrer Kultur. parte la congresul Academiei
interna\ional de degli
'! istorie de Arcadi din
Un =ir la Londra. Roma. Public[
interminabil La 3 mai i se Acte privitoare
de studii istorice, confer[ titlul de la marele r[zboi,
printre care =i O mic[ doctor honoris causa Supt trei regi, Ospiti
\ar[ latin[: Catalonia, al Universit[\ii din romeni n Venezia,
Moyen-ge et Antiquite, Oxford. I se face Deux sicle
America n latine=te un dhistoire de Venise ,
=i romnii din impresionant Comment la Roumanie
America, Istoria =i vibrant sest detache de la
Contemporan[, elogiu academic. Triplice etc.
'!! Bizantinologie.
Aici lui N. Iorga i
Particip[ se recunosc meritele
la congresul de de mare istoric
istorie din Polonia. al omenirii.
La 30 ianuarie i se Vede
confer[ de c[tre lumina tiparului
Universitatea primul volum
din Roma titlul de din Sfaturi
doctor honoris causa. pe ntuneric.
Public[ O alt[ istorie Schi\[ de Burada Anul e dominat
universal[, Venise de apari\ia
lpoque moderne, primului
=i alte volum
30 de c[r\i. din Istoria
'!" romnilor. De
gloriei Rena=terii, re\inut anii marilor
V[d lumina dac[ ar fi opere: 1905 Istoria
tiparului Vechea tr[it n romnilor
art[ religioas[ la acea epoc[. n nem\e=te;
romni, Les arts 1907, istoria
mineurs en '!# imperiului bizantin
Roumanie, Public[ n engleze=te,
La revolution 44 de c[r\i dintre 19081913
francaise et care se remarc[: istoria
le Sud-Est La place des imperiului
de lEurope, Roumains dans otoman; 1926
La France de Terre lhistoire universelle 1928 istoria
Sainte. Dominanta (3 vol.) Romnii n universal[; 1934
=tiin\ific[ a anului str[in[tate istoria imperiului
acesta ns[ e de-a lungul bazantin =i
vasta sintez[ timpurilor, Istoria 19361939 cele
bizantin[ n trei lui Mihai Viteazul (2 zece volume de
volume: Histoire de voi.), Idei asupra Istoria romnilor.
la vie byzantine =i problemelor Iorga o socoate
monumentala actuale. cartea cea mai
lucrare Byzance Pledeaz[ grea a vie\ii
apres Byzance. pentru crearea sale =i
Noi c[l[torii unei Universit[\i momentul
n Fran\a latine la Coimbra. termin[rii ei
=i Italia. unul din cele mai
Autobiografia '!$ frumoase ale
n trei volume: O n aprilie vie\ii mele.
via\[ de om a=a cum a are loc
fost, care pe lng[ adunarea '!%
bog[\ia de date, la Bucure=ti, ncepe
de portrete de a comitetului de tip[rirea n limba
oameni, de istorie, la care iau francez[ a istoriei
desf[=ur[ri de parte: Temperley, romnilor sub
evenimente, de\ine Amantos, Koht, titlul Histoire de
o mare valoare Dembinski, Raumains et de
artistic[. Istoricul Lascaris etc. la romanite
Bruchesi afirm[ n toamn[ orientale.
c[ Iorga ar particip[ la Roma, La l aprilie are
fi fost n fruntea la Congresul de loc inaugurarea
Institutului pentru universitar din
studiul istoriei 1940, intitulat[
universale. Istoria, marea
judecat[, n sens
'!' moral, a statelor =i
Apar Istoria na\iunilor, ajunge la
Bucure=tilor, concluzia c[ istoria
Discursuri este o necesitate

Bust de Dimitriu-B`rlad
parlamentare pentru con=tiin\a
(3 vol.), Istoria uman[, este
universal[ v[zut[ folositoare
prin literatur[, pentru
=i Etudes sensul ei
byzantines moral =i este
(2 vol.). una din marile
metode pe care le
'" c[ se cuprinde o poate ntrebuin\a
A \inut comoar[ spiritul uman pentru
=i publicat la ignorat[. a ajunge la adev[r.
Academie Dou[ Ultimele scrieri E ngrozit de eforturile
pagini din istoria ale sale din 1940 au depuse de unele
fanario\ilor, ncerc[ri ap[rut n Revist[ popoare
austriace de anexiune istoric[ din anul imperialiste,
a \[rilor noastre, O 1941 =i cuprind afirmnd c[
carte de gndire tratarea unei mari popoarele care
conservatoare variet[\i de probleme se ncordeaz[ nu
romneasc[, despre mama lui Mihai tr[iesc mult. Sunt ca
Individualism Viteazul, o conspira\ie atle\ii de circ. Iorga a
=i solidarism n muntean[ din 1811, c[utat s[ fie un istoric
dezvoltarea istoriei, o descriere a \[rilor n sensul, lui Ranke =i
Michelet, un vizionar,
Problema Unirii romne din 1587, un profet, un poet al
Principatelor la despre teoria istoriei. De aceea,
18551859. permanen\ei. ultimile dintre
n dosul O impresionant[ ideile pe care
c[r\ilor declara\ie a unor le-a exprimat se
diploma\iei, \[rani ardeleni ntr-un ncheie prin: A= fi
comunicare f[cut[ document din sec. vrut, din partea mea,
la 4 octombrie =i al XVIII-lea. s[ am mai mult talent
care nu a mai Problema poetic pentru a fi mai
fost corectat[ de definirii istoriei, aproape de adev[r.
autor. n ultima conform biografilor La 27 noiembrie,
comunicare la s[i, e o preocupare noaptea, via\a lui,
Academie, Revela\ii permanent[ n consacrat[
toponimice pentru ultimii s[i ani poporului
istoria ne=tiut[ a de via\[, romn, a fost
romnilor I. c[utnd s[ curmat[ prin nou[
Teleormanul, capete lumini gloan\e trase de
savantul caut[ de oriunde. reprezentan\ii
a l[rgi sfera de Neastmp[rul mi=c[rii legionare.
cercetare a istoriei =tiin\ific l-a dus Trupul s[u, aruncat de
noastre prin numele pe cele mai variate c[tre criminali, a fost
de localit[\i =i alte domenii =i lucr[ri. g[sit a doua zi pe
elemente n ultima sa lec\ie miri=tea satului
geografice, n de deschidere Str[jnic din
care am credin\a a cursului preajma Ploie=tilor.
P R E FA

Fragmentele pe care le dm aici nu sunt luate la ntmplare, ca n


alte culegeri, pripite sau incompetente, fcute n vederea noului
program care prevede cetirea din cronicari. Am cutat s dau istoria
nsi a neamului nostru, i anume n acele pri care pot crete
ncrederea noastr n noi nine, prile ce cuprind vitejie, danii pentru
biseric, isprav, fapt ntr-un cuvnt, lund din fiecare cronicar ceea
ce se potrivea mai bine cu acest scop. Nu cred s fi lsat la o parte din
mrturiile trecutului nostru nimic din triumfurile i faptele bune ale
neamului.
Se va nelege deci pentru ce Ureche e reprodus n mare parte, i
pentru ce cronica lui Mihai Viteazul e dat ntreag, pe cnd din alte
cronici se spicuiete numai.
ns nici un scriitor de frunte din acei care ne-au dat nsemnri
istorice n-a fost lsat la o parte, aa nct rostul literar al culegerii nu e
ntru nimic tirbit.
Ortografia e a Academiei 1, avndu-se n vedere i scopul colar. S-au
pstrat toate arhaismele i provincialismele, dar nu n felul de a scrie
cuvintele.
Cred c am dat astfel, n acelai timp, o carte colar i o carte de
cultur naional, de cultur popular chiar, fiindc i astzi poporul
nelege mai bine pe vechii cronicari, care scriau pentru toi, ntr-un
grai care nu era nc osebit dup clase, dect pe noi, scriitorii de azi, i
poporul nostru, pentru a tri n viitor, trebuie s capete contiina
trecutului su.
N. IORGA

1
Adic de la 1923 (n. red.).
NOTIE DESPRE CRONICARI

I. Mahail Moxalie, clugr din Oltenia, a prefcut, dup ndemnul


episcopului Teofil de Rmnic, apoi Mitropolit, n cele dinti dou decenii
ale veacului al XVII-lea, Anale bulgreti i srbeti, un cronograf pornind
de la Facerea Lumii i mergnd i dup 1400. E tiprit n Hasdeu, Cuvente
den btrni, II.
II. Grigore Ureche, fiul lui Nistor vornicul i al Mitrofanei, ctitorii
mnstirii Secul; a nvat n Polonia, vornic mare al Moldovei sub
Vasile-Vod Lupu, el a dat, n 1646-7, o form romneasc vechilor
anale slave ale Moldovei, alipind la acest letopise, ncheiat supt
Petru-Vod chiopul de clugrul Azarie, amintiri din viaa tatlui su
despre domnia lui Aron Tiranul. La acest element a mai adaus unul,
luat din cronica polon a lui Isoachim Bielski. Cronica lui, Domnii
erii Moldovei, s-a tiprit n Letopiseele lui Koglniceanu I. O retiprire
cu bogate note istorice n limba francez a dat-o d. Emile Picot (Paris,
1878).
III. Miron Costin. Fiul lui Costin Postelnicul i finul lui Miron-Vod
Barnovschi. A fcut coala la Bar n Polonia. Ajunge mare logoft al
Moldovei. nvatul boier, care alctuise scrieri istorice polone, i puse
n minte a povesti toat istoria Moldovei de la Traian desclectorul
pn n zilele sale. De fapt a alctuit numai o introducere despre
timpurile romane i o poveste a vremurilor mai noi, de unde se oprise
Ureche, n 1584, pn la 1661, lsnd apoi rzlee nsemnri pentru
vremea urmtoare. Miron a fost ucis, pentru bnuieli de trdare de
Constantin-Vod Cantemir, n decembrie 1691. Cronica a fost tiprit
n Letopisee I i deosebit de V. A. Ureche am urmat ediia I.
IV. Stoica Ludescu, Logoft de cas al Cantacuzinilor, a prelucrat
ntr-un corp de cronic al dintiu la muntenivechile nsemnri de
pomelnice domneti i de anale, cronica luptelor lui Mihai Viteazul, de
un om al Buzetilor, tirile din poemul grecesc al lui Matei Vldic Mirelor, %
vetile, date poate de Udrite Nsturel, cumnatul lui Matei-Vod Basarab,
asupra nceputurilor domniei acestuia i unele notie cantacuzineti,
precum i amintirile sale despre Constantin Postelnicul Cantacuzino i
fiii si (1688). Publicat n Magazinul istoric pentru Dacia. IVV.
V. mpotriva acestei cronici scrie Constantin Cpitanul, fiul lui
Pan Filipescu i al Marici, fiica lui Constantin Cantacuzino postelnicul.
El ntrebuineaz scrierea lui Ludescu i adaug cele cunoscute de
dnsul. Se oprete odat cu dumanul su politic. Cronica a fost
tiprit n Magazinul istoric, III i n ediie separat de N. Iorga la 1902.
VI. Radu Greceanu, fiul lui Tudor trarul i urma dup str-
bun-sa, domnia Florica, al lui Mihai Viteazul, a fost logoftul cel mare
al lui Vod Brncoveanu. Traductor ntrebuinat n pregtirea Bibliei
din 1688, Grecianu, care a lsat i alte lucrri de tlmcire religioas,
fu nsrcinat de domn s scrie Istoria Vieii lui. Prefaa e din 1698 i
opera ntreag se ntinde de la 1688 pn la 1713, un an nainte de
cderea domnului. Cronica a fost tiprit n Magazinul istoric, II, i
apoi deosebit, de dl t. Greceanu, Bucureti, 1906.
VII. Constantin Stolnicul Cantacuzino, fiul postelnicului cu
acelai nume i al Ilinei, fiica lui Radu-Vod erban, frate cu erban-
Vod Cantacuzino i cu mama lui Constantin-Vod Brncoveanu; tatl
lui tefan-Vod Cantacuzino. nvase n Italia. i pusese n minte a
scrie o istorie a tuturor romnilor, de la daci pn n zilele sale. L-au
oprit ndeletnicirile sale politice cu mult mai nainte de a fi sugrumat
de turci, la 1716. Cronica s-a tiprit n culegerea librarului Gh.
Ioanid (unde se dau dup manuscripte i alte cronici muntene) i n
Letopisee I; apoi n Operele lui Constantin Cantacuzino Stolnicul,
publicate de N. Iorga.
VIII. Nicolae Costin, fiul lui Miron i al Ilinei, fiica pretendentului
Ioan Movil, nepoata de fiu a lui Simion-Vod. Ajuns logoft mare al
Moldovei, el scrie Viaa domnului su, Nicolae Mavrocordat, i din
nsrcinarea acestuia ncepu un corp de cronici moldoveneti, pe care-l
duse pn la 1711. n frunte-i puse o prefa erudit despre epoca
roman, prefa pe care o apucase a o redacta ntre 1708 i 1709.
Cronica s-a tiprit n Letopisee, I (Introducerea), II (povestirea).
IX. Radu Popescu, fiul vistierului Hrizea, care a fost prigonit i
omort de erban Cantacuzino, a fost unul dintre cei mai nvai boieri
munteni din vremea sa. A scris ntiu amintirile sale, pe care le ncepe
cu domnia Brncoveanului, la 1688, i le urmeaz pn la cderea
lui, ba chiar pn la 1716.
& Pe urm, dup nsrcinarea lui Nicolae Mavrocordat, el alctui un
corp al cronicelor muntene, pe care-l adugi cu lucrarea sa de tineree,
prefcut dup interesele domnului i continuat pn la 1726. La
1729 nu mai era n via.
Cea dintia cronic s-a tiprit n Magazinul istoric, V; a doua tot
acolo, IV.
X. Ioan Neculce. Boier dintr-un neam mai de jos, fiu al vistierului
Neculce, nrudit ns prin alian cu Cantacuzinii i cu Vasile Lupu.
Hatman al lui Dimitrie-Vod Cantemir, pribeag n Rusia dup nfrn-
gerea ruilor la Stnileti, el se ntoarse n ar abia peste nou ani.
Tri i dup 1740. Cronica lui, care pornete din locul unde se oprise
Miron Costin, merge pn la 1744, cu adausuri din acest an, de un
continuator. S-a tiprit n Letopisee, II
XI. Se atribuie lui Nicolae Mustea, diac al divanului, o com-
pilaie a cronicelor Moldovei, care duce la o povestire ntins a
domniilor n aceast ar ale lui Mihai Racovi, mai ales a domniei a
treia. Partea de compilaie e deosebit n cele dou versiuni care s-au
publicat n Letopisee, III i n Magazinul istoric, III. Scriitorul domniilor
lui Racovi nu e, desigur, Mustea.
XII. Ienchi Vcrescu, poetul cunoscut, fiu al lui tefan
Vcrescu i al Catinci Done, fusese crescut cu cea mai mare ngrijire:
tia turcete, italienete, franuzete. A scris Istoria otomneasc a prea-
puternicilor i marilor mprai n surghiunia-i peste Dunre, de la
1788 la 1794, dup cteva izvoare turceti.
S-a tiprit n Tezaurul de monumente istorice al lui Papiu Ilarian, II.
XIII. Dionisie Eclisiarhul, un casnic al marelui episcop de Rmnic
Chesarie i al lui Filaret, urmaul acestuia, a vrut s dea urmare analelor
muntene de la 1769 nainte. nsemnrile sale merg pn la 1814.
S-au tiprit n Papiu, 1. c.
XIV. Maiorul Voinescu II a lsat amintirile din care reproducem.
S-au publicat n Revista Carpailor II.
I

E LA NCEPUT
PN LA MOARTEA
LUI TEFAN CEL MARE
C a p i t ol u l I
MPRIA ROMEI (RMULUI1)
( Din Nicolae Costin 2)

P E N T R U M P R IA R M U LU I
I P E N T R U H O TA R E L E E I

mpria Rmului, creia n putere i n lime n-au


fost nici o mprie de cnd este lumea, cetete istoriile
Rmului i a lumii i vei afla de mrimea ei , i alta mai
mare mprie dect aceasta n-a fost, de aceast
mprie afla-vei i la prooroci, ales la Daniil, cu dezle-
garea visului lui Nabucodonosor, mpratul Asiriei. De
aceast mprie cnt i sfnta Biserica noastr n
seara naterii Domnului i Dumnezeul nostru Isus Hristos:
i i ii 3, adic: Avgust
singur domnia pre pmnt, iproci 4. Acest Avgust, mprat
Rmului, au stat cel nti dup stpnia cea de obte, de
sftuia Rmul cu obtie 5.
n zilele acestui s-a nscut Hristos, Mntuitorul lumii,
din Prea-Curata Fecioara Maria.
Numele su se trage de pre oraul Roma, noi zicem
Rmul, care ora este n Italia, pe apa Tibrului. Iar nce-
1
Numele vechiu al Romei.
2
Cap. VII.
3
Mai de mult n biseric se citea slavonete; pe vremea lui Nicolae
Costin,limba noastr ncepuse a ptrunde ns.
4
Slavonete: i aa mai departe.
5
Stpnie de obte republic.
NICOLAE IORGA

!
putul mpriei acesteia este din Troada, care o au risipit-o
elinii, avnd mult vreme rzboiu cu troadenii, pentru
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

rpirea Elenii, soia lui Menelau, de Alexandru, feciorul lui


Priam, mpratul Troadei, pentru care femee, s o ntoarc
domnul su de unde o rpise, pururea sftuiau doi domni
din Troada, anume Antenor i Enea; ci, mzdind1 pe ali
domni sfetnici feciorul lui Priam s nu dea pe Elena, s-au
trgnat sfada pn la stngerea de tot a Troadei, i n-au
hlduit nime altul, nici n cetate, nici n olatele ei 2, fr
aceti doi ce s-au pomenit Antenor i Enea, cu gloatele lor.
Ori c tia grecii sau elinii c aceti doi domni sftuia spre
bine pe troadeni, i i-au lsat de nu i-au gonit, ori ei,
cunoscnd la ce trage lucrul, s-au pzit de vreme, i au ieit
cu oamenii si i s-au ncrcat n vase, i s-au dus n lume.
Deci, Antenor au desclecat la Veneia, pre pmntul
Italiei; iar Enea, pogornd mai jos, au abtut iar la mar-
ginea Italiei, unde domnea Latin craiul o parte din Italia.
ndemnat i de proorocii lor pgneti, au nceput sfad
cu acel craiu, anume Latin, dup a cruia nume se
numete Limba latineasc 3.
Nu era acele locuri pre atunce cu oameni dei aezate,
i singur craiul, mbtrnit de zile, numai o fat din trupul
su avea, i era logodit dup un domn de Italia, anume
Turnus, i-i era muli domni de Italia neprieteni; pre aceia
domni i-au tras Enea n partea sa, mpotriva lui Turnus i
a lui Latin craiul, i, cu rzboaie, cu multvrsare de
snge, au biruit pe Turnus, pn au i pierit Turnus n
rzboiu. Deci, au cutat lui Latin craiul a primi pre
Troadeni n ara sa, n Italia, i pe Enea ginere, n locul lui
Turnus, c lui Enea i murise femeia de groaz, cnd au
vzut din toate prile arznd cetatea Troada. i s-au fcut
troadenii moneni 4 Italiei, aezai i legai ntre sine, s
1
De la mzd; mit. Deci, mituind.
2
inuturile vecine.
3
Cele de pn aici i ce urmeaz sunt fabule, basme de poei.
4
Btinai, motenitori, stpni ai pmntului.
NICOLAE IORGA

triasc troadenii pre limba i pravila de giudee 1 a ita- !


lienilor, i italienii s primeasc bozii i rugile i obiceiurile

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
de biseric a troadenilor.
Deci, din Enea i din fata lui Latin craiul sunt, din
seminie n seminie, nscui doi frai, anume Romul i
Rem. Acetia au urzit oraul Rmul pre jumtate Romul
i pre jumtate Rem. i, nc nenlate fiind zidurile, au
venit ntr-o zi Rem s vaz sporul lucrului frine-su
dincotro zidea Romul, i, vrnd s fac ag, au srit peste
zidul frine-su; iar frate-su, n loc 2 lund semn i piezi
ri 3 oraului, apuc un fute 4 i lovi pe frate-su prin
mijlocul trupului, i czu la pmnt. Iar Romul, stnd
deasupra trupului au zis: Aa s petreac toi care ar vrea
s saie zidurile aceste. i au rmas singur Romul: urzitor
oraului i criei: dup a cruia nume este oraul Roma,
sau Rmul, cum zisem noi, i dup ora i numele
mpriei.
Fost-au aceast mprie, dinceputul ei, supt craiul
Romul, craiul cel dintiu, pn la Tarcvinie Superbus,
adec, Mndrul. Iar un fecior al acelui Tarcvinie Mndrul
au fcut sil unei doamne, la casa ei, nefiind domnul su
acas, i dup acea sil, acea doamn, anume Lucreia
din pat nu s-a sculat, ci de srg au scris la brbatul ei, unde
era, i la un unchiu al su, ce era vestit sfetnic, i senator
la Rm, anume Brut, s vie cum mai de srg la dnsa, c-i
despre moarte. i dac venir i intrar n cas, unchiul
acelei femei i brbatul ei, iar ea au zis: nu v apropiai de
patul mieu, spurcat de feciorul Iui Tarcvinie; ce, de este trupul
silit, nevinoviei mele moartea mea va fi martur! i
scoase un cuit de supt perin, ce-l gtise de acea treab, i
s-au lovit n inim, i, dup cteva ceasuri au murit, c n-au
gndit de moarte ca aceia, nici brbatul, nici unchiul, ce,
pn a nvli s apuce cuitul, ea s-au njunghiat.
1
Pravil de giudeelegi.
2
Adec: pe dat.
3
Adec: piaz rea.
4
Adec: un b.
NICOLAE IORGA

!
Fcutu-s-au o zarv mare n tot oraul de fapta aceia,
artnd tuturor cuitul crunt de sngele nevinovatei femei,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i sila. i sttu tot Rmul i olatele de au jurat, cu Brut, ca


s nu mai sufere craiu peste nii 1 mai mare. Iat Tarcvinie
mprat, urt i prsit de toi sfetnicii i slujitorii lui, pentru
spurcata fapt, au fugit la franuzi 2, i, de la aceia lund
ajutor, s-au ispitit, cu sil, s apuce mpria Rmului;
ce tot n deert: s-au ntors gonit i risipit i n-au mai
dobndit ce au pierdut, n viaa lui, nici el, nici altul.
i, de atunce, s-au crmuit acea mprie tot cu sfatul
senatorilor, pn la Avgust Cezarul, cinci sute i mai bine
de ani. De mirat lucru c aceast mprie, la statul i
limea ei, ct au venit, tot ntr-acele cinci sute de ani, din
crma sfetnicilor! i alegerea ei, cu sfatul, din an n an, cte
doi mai mari, crora li zicea consuli, adec capetele statului;
i mai mare era acest nume, consul, dect imperator, c
acest nume, imperator, era a hatmanilor care mergeau n
vro parte cu otile, iar dac se ntorcea acas, nu se mai
chema imperatori, ci iar pe numele su se numia. Imperator
se zise poruncitor: iar, pre urm, pentru izbnzi ce fcea
acei imperatori, s-au numit mpraii, i au ieit mai mare
i mai de cinste numele mprailor dect a crailor.
Hotarele acestei mprii a Rmului mai 3 necuprinse
sunt, c nu cu muni sau cu ape curgtoare, cum vedem
acum c despart crii de crii i mprii de mprii,
ce din toate prile au fost hotarul mare Ocheanul, care
ncunjur pmntul, ncepnd din prile despre Mia-
znoapte, Oceanul cela ce ncunjur Englitera, i tot acel
Ocean i despre Apus i despre Hispania, i Portugalia,
i despre Apus se trage tot acela Ochean, ncunjurnd tot
pmntul despre Miazzi, de dup Africa, noi zicem
Barbarezii 4 pn vine la Marea Roie, care este ntre
Eghipet i Arabia. Cte mprii, crii, domnii i eri sunt
1
Dnii.
2
Scriitorul vrea s zic gali, din care vin francezii.
3
Aproape.
4
Africa-de-Nord, Barbaria, ara Barbarezilor.
NICOLAE IORGA

de le nconjur Ocheanul, precum s-au pomenit mai sus, !!


toate supt ascultarea mpriei Rmului au fost. nc mai

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
spre Rsrit de la Marea Roie, de la Ocheanul de Amia-
zzi tind pe uscat: Arabia, Asiria, pn la muntele
Cavcaz, ntre Hindii i Parthi, pn n Marea Caspiei, cu
Armeniile amndou, i cte ri ntre Marea Caspiei i
Marea Neagr: giurgii, mingrilii, cerchezii i alte eri, i de
acolo apa Donului i Volga, toate supt ascultarea R-
mului au fost. i de la Tartaria cea mare, ce se zice acum
Iuzbec 1, hanii cei mari de la Rm luau steag de hnie.
Numai cu India n-au ncheiat lumea toat despre Rsrit;
i venia i de acolo multe eri s se nchine, ce, de la o
vreme, nici i-i mai primia de la locuri aa deprtate.
i unghiul cestalalt la Ochean, unde sunt acum svezii
i danii, i unghiul mai spre apa Rinului, pre aceste eri
nemeti (c i svezii i danii tot nemi sunt, i un neam 2),
nu i-au putut supune nici ntr-un chip rmlenii, pn la
ndreptatul acei mprii n multe pri. i ct oaste au
pierdut cu nemii 3 btnd rzboaie, cu ceia parte de lume
nu o ar fi pierdut. ns numai o parte de nemi supui n-au
fost, iar, ct ine apa Rinului, i acelea ce sunt peste apa
Rinului, multe locuri au fost supuse, cum i Englitera,
franuzii i toat Hispania.
Caut acmu cu cugetul ntru toat mulimea i limea
de lume, cte mprii mai sunt acmu, cum sunt Eglitera,
Franuzul, Hispania, nemii pn la Rin, Africa, Feul 4,
Africa, Livia, iproci, tot Egipetul, Habeii 5 i mpria
Asiriei, Persul, Armeniile, Capadochia, toat Grecia i
Macedonia, Iliria, Dachia, unde suntem noi acmu, i alte
eri i ostroave, i pre Ochean, i pre Marea-Alb, i pre
Marea Neagr, i pre Marea Caspia, la toate acestea ieia
pai 6 de la Rm, la unele pe un an, la altele pe trei ani, i
1
Uzbec.
2
Adec: tot un neam.
3
Nemii: germanii, strmoii nemilor.
4
Fezul, capitala Marocului, deci: Marocul.
5
Abisinia.
6
Adec guvernatori.
NICOLAE IORGA

!"
mai muli, care nu-i mai pomenim anume erile i olatele.
Paii ieia i la Ierusalim, la erile jidoveti, tot de la aceast
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

mprie, cum scrie i la Sfnta Evanghelie. O seam de


eri mai departe, supt crai birnici ei lsa, ales la Africa,
Eghipetul, Armenia; iar la celelalte, cum este Hispania,
Franuzii, nemii, pn la apa Rinului, Italia, erile greceti,
erile Ierusalimului, Anadolul 1, ostroavele toate, cu sena-
torii, sfetnicii Rmului se ocrmuia. Pentru ce au zis un
filosof al lui Pir, craiul Epiroilor sau Arbanailor 2, cnd l-au
trimis n solie la Rm: c a vzut Sfat de mprai adunat.
Ce, ct ne trebuie la rndul istoriei noastre, ne ajunge
atta i de mpria Rmului.

C a p i t ol u l II
DACII I GEII:
RZBOAIELE PRIN CARE TRAIAN
A CUCERIT LOCURILE NOASTRE
(Din Constantin Cantacuzino Stolnicul)

i iar zic c dachii i gheii 3 i 4 zicea i se numia


stpnitorii i lcuitorii acestei dachii, cine au fost nti.
Acele neamuri, ce le zicea dachi i ghei, era oameni
varvari i groi, idololatri, iar ostai mari i tari la btaia
rzboaielor, nepohtitori a se supune altora, nici ngduia
a se birui de alii. Avea craii i oblduitorii lor i nu era
nimurui 5 supui, i muli nc de dnii se ngrozia, i
vecinii lor foarte se speria de dnii, cci de puine ori se
ntorcea biruii de unde mergea a se bate.
Acestora dar, mergndu-le numele i vestea, cum sunt,
i de tria lor, mpraii romani, fiind pohtitori de limea
mpriei lor, precum toate mpriile puternice sunt
lacome de a supune pe alii i a-i li i mri hotarele
1
Anatolia: Asia Mic.
2
Albanezilor.
3
Geii.
4
Li.
5
Nimnui.
NICOLAE IORGA

!#
mpriilor, i mai vrtos romana monarhie, atuncea, pe
acele vremi, nflorind, de multe ori i n tot chipul au trimes

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
s se supuie i acei dachi, precum i pre alte eri, toate cte
era mprejurul lor, au supus, pre unii cu arma, pre alii cu
groaza numai a puterii lor, cu atta slujia i ntr-acele vremi
norocul izbnzii lor, ct nici ar, niciun pmnt au putut
sta mpotriva lor...
Aceti, dar, mprai, vrnd s supuie i s biruiasc
i pe acest pmnt, cu lcuitorii lui care era atuncea, n
tot chipul silia i de multe ori oti mari i grele au trimis
asupra lor, care, mai de multe ori, mai biruii dect biruind
s-au ntors, precum i Chesariul August, trimind asupra
lor odat 50.000 de ostai, dabia marginele Dunrii le
pzea; carii, dup aceia, dachii i ghetii, adogndu-i
oastea, pn la 200.000 de oameni zic c au fcut, i,
trecnd Dunrea, biruinele romanei mprii foarte greu
i ru, cu foc, cu fier i cu robie le-au stricat, atunci craiul
lor fiind Birebisca 1. i Bonfinie 2 scrie i ceasta cci 3 nici
cum romanilor nu sta bine, i, grije nc avnd de acei
nedomolii oameni, nu se odihnea, nici i uita, c n lunga
odihn i n lin pace s se afle, nici s se obrzniceasc
n biruinele lor ce le fcea i lsa; ci, mcar dei lega
cteodat cu ei pace, pentru c i vecini li era, de vreme
ce, cum s-au i mai sus zis, toate mprejurrile 4 lor luate
i biruite de Romani era, dar nc i pentru oricare pricin
mic se i scornea oti, unii spre alii pornindu-se.
Aceasta dar, n mulime de ani trgndu-se, i aa
lucrurile lor nvrtindu-se ntre dnii, pn n vremile ce
sttu mpratul romanilor Ulpie Traian, carele se trgea de
neam spaniol, ncepnd mpria de vrst fiind de ani
42, la anul de la Naterea Fecioarei [98].
Om nelept, de altmintrelea, fiind nvat mare, cu sfat
ntru toate i foarte drept, ct i aceasta au fcut, zic
1
Boerebista, cel mai mare rege dac.
2
Cronicar italian, scriind despre unguri pe vremea lui tefan cel Mare.
3
C.
4
erile vecine.
NICOLAE IORGA

!$
istoriile, cum c: puindu-se mprat, i chemnd pe cel
dinti al pretoriului 1, i-au dat sabia, zicndu-i: Pentru
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

mine slujete-o, pn direptele fac; iar nedireptele de voiu


face, mpotriva mea tu o ntoarce!; i cu inim mare, mai
vrtos ntr-ale otilor lucruri. Aceasta dar altcevai mai
pe deasupra dect cel ce fusese mai de-nnainte vreme, i
de aceast ar gndind, i socotind ntr-alt chip, i ale sale
gtiri de rzboiu i tocmia. i, nu prea muli ani de
mpria lui trecnd, deci cu mari greimi de oti i cu
nespus putere s-au sculat a oti ntr-aceste pri. Ct
dar va fi fost puterea lui atuncea, i cu ct mulime de
oameni va fi umblat, n ct au umblat i au supus prile
lumii, putemu-ne, ns cu mare mirare, i domiri cte
cevai, c, iat, vrnd pe larg acele otiri ale lui i lucruri
mari ce apucase fcea, ca s-i ramie i n fapte slav i
pomenire, doar i minune la oameni n veci rmindu-i,
pe unde mergea drumuri mari de piatr fcea, i anuri
groaznice trgea, pe unde mergea i umbla. Precum i
pn astzi, se vd i la noi aici n ar, crora nc
troianuri 2 li zicem, rmind de atuncea den om n om acel
nume, carele se trage i pn astzi, mcar c foarte
puini sunt carii le tiu, drept ce li zic troianuri. Iar acesta
este adevrul, c de otirea acelui mare mprat, Traian
Ulpie, sunt ridicate acestea; i nu numai aici, ci i printr-
alte ri aa au fcut, cum s-au zis, pentru ca s rmie
neamului omenesc pomenire de mari i puternice faptele
lui. Iar, de va fi i altcineva fcut ca acelea, din romanii
voevozi sau mprai mai nainte vreme, cum i poate fi
fcut (c toi puternicii stpnitori ca acelea nevoiesc a
lsa pe urm de mari faptele lor pomenire), aceia nu o tiu,
pentru c, de la acest mprat ncoace, asemenea acelora
nemaifcndu-se, nici a s mai pomeni vedem; unde
rmne, de vor fi fcut i alii, iar pre numele acestuia
au rmas de a se numi i se pomeni ntr-acestai chip.
1
Strjii.
2
Nu vine ns de la Traian.
NICOLAE IORGA

Aa deci Traian acesta, ncepnd rzboiul, nti cu !%


dachii, 16 ani... s-au tras, ntr-acele vremi crind 1 pe aici

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Decheval, care era foarte om viteaz i meter la ale rz-
boaielor, precum i Dion l scrie, n Istoria vieii lui Traian,
ce face, i bogat, i mulime de oameni avea. Precum i
lesne este a socoti i a crede netine 2 c aa va fi fost, de
vreme ce, afar dintr-alt vreme trecut mai de-nnainte,
cte i cte rzboaie grele i bti sngeroase fcuse ntre
dnii! Care Decheval i n vremile ce mpria Domitian
la Roma, la anul de la nvierea domnului 99 (?), cu mari
puteri s-au sculat mpotriva lor, i nu puine rele i stri-
cciuni au simit inuturile romanilor de dnsul. Apoi de
16 ani nprestan 3 cu o mprie mare i puternic ca
aceia a romanilor, cum se pomenete, ct putere i ct
avuie au trebuit s aib, de au putut sta atta mpotriv
i a rbda?
ns, n cea de apoi, vznd Traian c n lung se trage
acest rzboiu, i gndind c multe se pot ntmpla dintr-
acea zbav (muttor foarte tuturor acestora fiind noro-
cul), el nsui cu toat romana putere-i s-au sculat de au
venit spre Dachia, i, viind pn la marginile Dunrii, din
jos de Cladova, s-au apucat de pod de piatr stttor peste
Dunre, cruia, i pn astzi, i dincoace de Dunre, i
dincolo, i se vd margenile i nceputurile cum au fost i
drept ce loc au fost. Mai veade-se, zic, i, cnd scade apa
la mijloc, i alte coluri, ca nete picioare de zid; lng care
pod este i cetatea Severinului, dincoace, mai sus oareice,
care era fcut de Severu mprat 4, mult ncoace mai pe
urm dect Traian mprind acela, la anul de la Hristos
213[-211]; ns acuma spart i mult veche se vede.
Acel pod mare minune i mare lucru au fost i aiavea
semn este de nespusa putere ce au avut acea mprie.
1
Fiind craiu.
2
Cineva.
3
Necurmat.
4
i aceasta e o greal. Severin vine de la numele ntemeitorului satului
de lng cetate, moul Severin.
NICOLAE IORGA

!&
De care pod muli istoresc 1, i muli ntre alte minuni ce
se vedea ale lumii l numra, i de meteugul lui, cum l-au
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

fcut, i de altele ct de multe au trebuit pn a-l face; iar


de cheltuial, cu ct s-au fcut, este necrezut de a se i
spune. Zic scriitorii de acest minunat pod, i alii muli scriu.
Iar i Ioan Teu 2, n cartea Istoriilor lui, puin mai pe larg
i fptura lui cum au fost, spune, i czut laud i d. ns
i Dion, carele istorete ale lui Traian toate, mai pre larg
de acest pod scrie aa.
Cuvintele lui acestea sunt: Dup acestea, Traian podul
de piatr peste Dunre a se face au grijit, care toate alalte
ale lui faceri mari departe le-au ntrecut ale acelui pod.
Stau tot de patru laturi cioplite pietre picioarele lui, a
crora nnlime de 150 de picioare este, fr temeliile
lor; iar, limea, de 60 de picioare cuprinde; i de la unul
pn la altul sunt deprtate picioarele de 170; i coprinse
de la unul pn la altul cu colaci. Acum dar, ct va fi
fost de lung i ce pod va fi fost, socoteasc cine pohtete
i este grijuliv 3 ca de acestea a ti. Aflatu-s-au n Ardeal
(poate fi dus de aici) i o piatr, care au fost la capul
podului pus; i scris de acest pod, cu... slove letineti
ns, care va s zic:
Providenia lui August, adevratului Pontifex.
Puterea roman, ce nu se supune supt jug,
Iat c rpete i Dunrea.
Acest pod i n banii acelui mprat Ulpie Traian se
punea: de-o parte de monet, btea chipul lui, i de ceealalt
parte tipria podul cu... slove..., care aa tlcuiesc:
Sfatul i norodul roman prea-bunului Domn acesta au
grijit tipri, ntru pomenirea minunatului pod, iproci.
Care i pn astzi ntr-acea monet (adec ntr-acei
bani) se vede, vrnd n tot chipul acela s lase pomenire
nemoart de mari faptele lui n veaci.
1
Dup grecete: istorisesc.
2
Tzetzes, compilator bizantin.
3
Doritor cu grij.
NICOLAE IORGA

Aa deci, fcnd podul, au trecut i el pe dnsul n !'


ceast parte, savai 1 ca nicict au ezut el acolo zbovind,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
pn a se face podul, c lucrurile rzboiului se afla n
odihn i n lene, ce dese bti cu vrjmaii si fcea, i
przi, arsuri i alte rele pe tot locul se vedea. Decheval nc
nu ntr-un loc edea nici fr de mare grij se afla, ce i el,
cu toate puterile cte avea, tare se apra, i de multe ori i
izbndia; ce, nici o potrivire, nici o asemnare, avnd
criea lui ctre mpria roman, el din zi n zi i tot mai
slbia, c nici cu nici una detocma 2 era ca pn n
svrit s se poat bate i s poat sta mpotriv.
Aceale deci i el cunoscnd tocma atunce mai bine, zic
cum c au trimes de cteva ori la mpratul Traian ca s
se mpace, cum i alte di fcuse, ci nc i toat biruina 3
s o nchine mpriei lui, puind armele lui jos 4, i araciu
s leage 5, i pe toi robii romani, ci avea prini, s-i
sloboaz (c muli avea, i din oameni mari prini robi).
Iar nici cum n-au vrut s-i primeasc atuncea acele cereri
i fgduine zicnd c, nu numai atuncea umbl s nale
i s adoarm mpria, ngrozindu-se de dnsa, ce i alte
di de multe ori ca acelea au i ispitit i au i fcut; iar
apoi de nici una nu s-au inut. Pentru c zicea c i alte
di aa fcuse, biruindu-se de romani, i cznd la pace,
i tari legturi cu ei legnd, apoi, numai c trecea ct de
puin vreme, atuncea numaidect mpotriva lor se scula.
... i alt dat au otit Traian mpotriva lui, i prea tare
i groaznic rzboi au avut cu el, atta ct, mcar c romanii
au biruit i mulime de vrjmai au omort, iar i dintr-
nii nc atia au fost muli rnii ntr-acel rzboi, ct,
ne mai avnd crpe brbiarii 6 de a lega ranele, i, auzind
mpratul, nsui ale lui haine nu i-au cruat, ce le-au dat
de-i lega, i cetile cu destul osteneal i le lua.
1
Dei. De fapt: dac vreai.
2
De o potriv.
3
Stpnirea.
4
Depune armele.
5
S se nvoiasc a da haraciu (tribut).
6
Ei nlocuiau la hirurgie pe medicii de astzi.
NICOLAE IORGA

"
ns, vznd Decheval c i de Scaunul Criei lui se
apropie s-l goneasc, atuncea au trimes solii de pace la
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Traian, cu mult rug, fgduind c i armele i mete-


ugurile cu care btea ceti i rzboaie, i pe meterii
aceia s-i dea, i apoi i ce va pofti el s fac. i, aa, viind
i el nsui la mpratul, la pmnt plecndu-se, s-au
nchinat mpratului. Aa, deci, n Italia Traian ntorcndu-se,
solii lui Decheval cu dnsul i-au adus, pe carii naintea a
tot Sfatului lui roman ducndu-i, armele lor acolo i-au
lepdat, i, minile strngndu-i n chipul robilor, mult i
cu multe cuvinte s-au rugat, i aa, pace fcndu-i, iar
li-au dat armele, i s-au dus.
ns Decheval, nu prea mult trecnd, iar de nou
hiclenii se apuc, tocmelele i legturile silind i stricnd;
ns, cunoscnd el c n-are d-atocma putere de fa s se
bat, au nceput, pe ascuns, a vicleni pe Traian s-l omoare,
c de el foarte se temea i se ngrozia, cunoscndu-l
mare i tare osta. ntr-acesta chip dar au nceput
vicleugul: tiind el c de acel mprat lesne se apropie
omul, i, cineva, griete cu dnsul, el au aflat oamenii
c aceia care s zic c au fugit, i, apropiindu-se de el,
s-i griasc, i, de vor putea, s-l omoare. Aa dar,
mergnd dintr-aceia, unul, s-au cunoscut cum umbl cu
vicleug de se apropie de mpratul. Aa deci, prinzndu-l
i dndu-i strnsoare 1, au mrturisit lucrul, i cum c au
trimis Decheval, iproci.
Atuncea deci, a doua oar sculndu-se Traian, cu mai
mare i mai mult dect nti putere, ca s-l nearce de
toate acele neastmprri i vicleuguri ale lui, au mers
asupra lui, i s-au jurat, zicnd c, pn nu va dezrdcina
i pe el i pe tot acel rod 2 de oameni, nu se va lsa, cum,
n cea de apoi, au i fcut.
ns romanii, temndu-se, i de aceia aa au fcut,
adec, ca nu cumvai vrodat, cnd ar ncepe a scdea
1
Torturndu-l.
2
Neam.
NICOLAE IORGA

i a se mai pleca mpria lor, ei, aflnd vreme ca nite "


nedomolii i nedomesneci vrjmai, pururea nevindecai

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
ctre romani, ar fi gata s fac rscumprare tuturor
ctora au pit de la dnii, i ei ar fi silit, nu numai a surpa
detot mpria roman, ci i numele roman s-l sting i
s-l piarz dupre faa pmntului, de ar fi putut, cum i
ali muli au silit a face, ci n-au nemerit.
Aa dar, sculndu-se Traian cu toat puterea, i mai n
luntrurile erii intrnd odat i alt dat, mare i tare rzboiu
cu Decheval avnd, nu puin dintr-amndou prile vrsare
de snge s-au fcut. n cea de apoi, ns, Decheval, biruindu-se,
au fugit, trgndu-se ctre Beligradul 1 Ardealului, cci acolo
era i Scaunul Criei lui. Ci nici acolo nu s-au putut mntui,
ci iat oastea roman, trecnd munii Carpaii (c aa aceti
muni toi carii curmeaz ara aceasta de ctre Ardeal se
cheam, dupe cum scriu gheografii), i acolo arznd i
sfrmnd, nici acel Decheval au mai putut scpa; ci, pre el
prinzndu-l, zic cum s-l fie omort, alii 2 zic cum el nsui
s-i fie fcut moarte, dupre attea nenorociri ce i se
ntmplase i vedea c tot i cu totul se pierde, i cum c tot
va cdea n mna lor pre urm, ci viu s nu fie.
Atuncea deci, ncepnd mai vrtos i cu d-adinsul a
cerca i avuiile lui, zic cum mult sum i mare bogie
s se fie aflat acolo n cmrile polatelor 3 lui; i multe i
ascunse zic c au fost, care le-au descoperit i le-au ivit 4
unul dintr-ai lui oameni, pentru c foarte ascunse le inea,
acest feliu de meteug, de a le ascunde varvarul aflnd:
adecte, zic c acolo, n apa ce trecea pre lng polate,
abtnd ntiu apa de a cura, printr-alt loc, mare foarte
groapa fcnd, i cu lespezi pardosind-o, i pe deasupra
bine tocmind-o, iar au dat apa preste acea groap, ca o
petere mare fcndu-o i acolo mult foarte ntr-nsa aur,
1
Blgradul Alba-Iulia. De fapt ctre Haeg: Scaunul lui Decebal era
Sarmisegetuza, pe locul Grditii de azi.
2
Care au dreptate.
3
Palatelor; sing.: polat. Se mai zice n Ardeal.
4
Le-a scos la iveal.
NICOLAE IORGA

"
argint i alte scule ce tia c de ap nu se stric, au pus;
care ascunztoare foarte cu nevoie era s se afle, mai
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

vrtos c nimeni nu o tia. Pentru cci, cnd o au fcut,


robi au adus de o au spat; i apoi pre toi aceia au pus
de i-au omort, ca s nu ias cuvntul i acea tain la
nimeni afar. Ci, iat c nici o tain, nici o ascunztoare
lumeasc, dupre nemincinos Cuvntul Domnului, la Luca,
cap. 8, nu e care s nu se afle i la iveal s nu ias. Alii
zic c le-au ivit acelea i le-au spus un boier mare roman,
ce n muli ani l-au fost iind acel Decheval acolo rob.
Aceasta dar poate fi, c, domirit i mare la minte om
fiind, i ca acelea multe va fi iscodit, ca s tie i s poat
cunoate pn n ct putere avea acea Crie de se punea
aa tare mpotriva romanei mprii de a se lupta i de a
se apra. Deci, i acelea spuindu-le i aflndu-le, le-au luat
romanii, i, cte au cunoscut c ar fi fost de zticnire lor,
toate le au stricat i le au drmat.
Aa deci Traian, supuind i desvrit domolind toat
Dachia, i socotind ca s o tocmeasc ntr-acel chip de la
care s nu mai aib alte turburri, nici s li mai vie alte
griji, au poruncit de prin prejururile biruinilor 1 sale de au
adus romani lcuitori, de i-au aezat aici, i dintra sa
oaste au lsat ci au trebuit de a-i lsa, ca s se aeze
aici, rmind lcuitori acestor eri, care i pn astzi se
trag, cum vom arta, dintraceia.
ns, nu c doar din dachi niciunul n-au mai rmas,
ct doar, pustiindu-se detot, i nemai rmind nimeni cine
a lcui aceste pmnturi, au pus Traian i au aezat
romani, ce numai a lor crie s nu mai fie, nici capete dintr-
nii poruncitori s nu rmie, nici al lor nume de stpnire
s nu se auz, ci numai de romani. Iar i din ei alii au
mai rmas, c iat i Lichinie 2 de neam dac se trage, cum
scriu muli, ns de proti oameni era; iar, mai apoi, la
Roma mergnd i la mari oameni slujind, fiind poate i om
1
Provinciilor.
2
Candidat de mprat n veacul al IV-lea.
NICOLAE IORGA

"!
de slujb, aa au ajuns de mare, ct i pre Constania, sora
lui Constandin mprat celui Mare, au luat, pre carele i

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
so mpriei l-au fcut, i mpotriva lui Maximin tiranului
l-au trimes cu oaste, i la Tars l-au biruit. ns nici din
pieptul acestui Lichinie au lipsit tirania, c i ctre alii crud
era, iar ctre cretini nesios gonitor i muncitor 1.
ns marele Constandin nu l-au lsat aa; ci, mpreun cu
fiu-su Crispu, cu mare oaste mpotriv-i au mers, i el cu
oaste eindu-li nnainte, la Odriiu 2 avnd mare rzboiu,
l-au biruit foarte pe Lichinie. Fugind el deci n Vitinia, iar
ncepea a strnge oaste; ns, vznd c nu-i va merge, trimite
pre soia sa la frate-su Constandin, de-i face pace i-i iart
viaa, ns cu aceast tocmeal, ca fr dregtorie s az,
s se odihneasc, la Solun 3, dndu-i loc. Iar el, ru fiind
nvat i neastmprat n rele, trecnd ctva vreme, iar
ncepea a se mica spre turburri i a-i strnge oameni
asemenea lui. ns ai lui Constandin ostai, fiind la Solun
pzitori, acolo l-au ucis i l-au stins i pre acel tiran, ca pre
Dioclitian, Mexentie i Maximin, curind lumea de mpu-
ciunea tiranilor. Acest dar Lichinie, cum zisem, au fost de
feliu dac; svai c foarte puini rmsese (zic istoriile), de
atta mari de ani, ce ntr-nii attea grele oti i nespus
mulime de vrjmai au sttut i au blcit, pre carii cu sabie
i cu foc i-au stins. i nc, din ci i rmsese, cum s-au
zis, doar cu viaa numai ce era, c alt tot supt nemilostivii
ostai se mistuise i se topise.

(REZUMAT, DE N. IORGA)
CUCERIREA DACIEI... 106

Prsirea Daciei de Aurelian pe la 270. Pleac i se


aeaz peste Dunre ostaii, dregtorii, trgoveii cei
sraci. Oameni slbateci la apucturi cu fee necu-
1
Prigonitor i chinuitor.
2
Adrianopol.
3
Solum e Salonic.
NICOLAE IORGA

""
noscute, rsar pe drumurile cele mari ale esurilor, n cele
mari: germani blani, huni uri i avari cu chip mrunt,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

osos, cu piele galben, ca ungurii de azi. Trimiii lor vin n


vi, prin poiene, de cer bir. Voievozii de inut, de vale, care
stpnesc peste satele cu juzi, se nvoiesc a plti pentru
ca ai lor s aib linite. Cnd barbarii se ntrec cu cerutul
ori cu ameninarea, i pndesc prin strmtori i locuri grele,
i ctig biruini, astzi de mult uitate.
C a p i t ol u l III
NTEMEIEREA DOMNIEI
R I I -R O M N E T I , D E C N D
A U D E S C L E C AT R O M N I I
(Din logoftul Stoica Ludescu)

ns dintiu s-au coprins [ara-Romneasc] de rom-


nii care au purces de la romani, i au venit spre Miaz-
noapte 1. Deci, trecnd apa Dunrii, au desclecat la
Turnul Severinului 2, alii n ara-Ungureasc, pe apa
Oltului, i pe apa Mureului, i pe apa Tisei, ajungnd i
pn la Maramure 3. Iar cei ce au desclecat la Turnul
Severinului, s-au tins pre supt poalele muntelui, pn n
apa Oltului; alii s-au pogort pre Dunre n jos, i, aa,
mplndu-se tot locul de ei, au venit pn la marginea
Nicopoii.
Atunce s-au ales dintr-nii boiarii care au fost neam
mare, i puser Banove un neam ce le zicea Basarabi, i
li fie lor cap, adec Mari-Bani 4. i aezar nti s fie
1
N-a fost o desclecare, ca n Moldova, ci Voievozii din dreapta i
stnga Oltului i toi juzii s-au unit, de voie ori de sil, prin cstorii
ori prin nfrngeri, supt Voievodul vii Argeului, care-i avea curtea
la Arge (Curtea-de-Arge, adec: Curtea-din-Arge). Atunci acesta
i-a zis Domn a toat ara-Romneasc.
2
Severinul a fost cetate ungureasc, unde stteau Bani de hotar, pe
care i-au scos Domnii.
3
Mare greeal. Numai dumanii notri spun, din interes, c am venit
din Balcani n vremi trzii.
4
i aici e greit. Banovei s-au zis fraii Craioveti, feciorii lui Neagu,
boier de Craiova, pentru c luaser Bnia pentru neamul lor.
NICOLAE IORGA

Scaunul la Turnul Severinului, al doilea Scaun s-au pogort "#


la Strehaia 1 al treilea Scaun s-au pogort la Craiova.i aa

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
fiind, mult vreme au trecut, tot ei oblduind acea parte
de loc.
Iar, cnd au fost la cursul anilor de la Adam 6798
(1290), fiind n eara Ungureasc un Voievod ce l-au
chemat Radu Negru Voievod, mare-hereg pre Alma i pre
Fgra 2, rdicatu-s-au de acolo cu toat casa lui, i cu
mulime de noroade, romni, papistai, sai, de tot feliul
de oameni: pogorndu-se pre apa Dmboviei, nceput-au
a face ear nou 3.
nti au fcut oraul Cmpulung; acolo au fcut i o
biseric mare i frumoas nalt. De acolo au desclecat
la Arge, i iar au fcut ora mare i i-au pus Scaunul de
domnie, fcnd curi de piatr, i case domneti, i biseric
mare i frumoas 4. Iar noroadele ce pogorse cu dnsul,
unii s-au tins pre supt muni, ajungnd pn la apa
Siretului, i pn la Brila; iar alii s-au tins n jos preste
tot locul, de au fcut orae i sate pn n marginea Dunrii
i pn n Olt.
Atunce i Bsrbeti, cu toat boierimea ce era mai
nainte preste Olt, s-au sculat cu toii de a venit la Radul
Vod Negru, nchinndu-se, s fie supt porunca lui, i
numai el s fie domn peste toi 5. De atunci s-au numit eara
de-i zic eara Romneasc.

1
Se poate ca la Strehaia, unde au fost Curi domneti lng mnstirea
de azi, s fi fost un vechi Voievod.
2
Aceste dou eri s-au dat lui Vladislav-Vod ca ducat, de Unguri,
pentru ajutor.
3
Aa-i nchipuia Ludescu, vznd c se afl sai i ali catolici la
Cmpulung. n acest ora e ngropat, de bun seam, lng tatl sau
bunicul su, Nicolae Alexandru Voievod, fiu al lui Basarab,
ntemeietorul, un Radu-Vod de pe la 1380. I se zice Negru, din
confuzie cu Neagoe, ctitorul de la Arge.
4
Cea mai veche biseric argeean e Sn-Nicoar, ale crii ruine se
vd nc pe o culme stpnitoare.
5
Aceasta se fcuse nc supt Basarab-Vod, puin dup 1300.
NICOLAE IORGA

"$
Iar tituluul 1 Domnului s-au fcut precum arat mai jos:
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

ntru Hristos Dumnezeu cel bun-credincios i cel bun de cinste i cel iubitor
de Hristos i singur biruitor, Io 2 Radul Negru Voievod, cu mila lui Dumnezeu
Domn a toat eara Romneasc i hereg al Almaului i al Fgraului 3.
Acesta este tituluul Domnilor, de atunce ncepndu-se,
pn acum, precum adevrat se vede c este scris la toate
hrisoavele erii.
i n acestai chip tocmitu-i-au Radu-Vod eara cu
bun pace, c nc nu era de turci mpresurat, i au
domnit pn la moarte, ngropndu-l la biserica lui Arge.
i au domnit ani 24.
De aice se ncepe povestea altor domni, care au venit
pre urma Negrului-Vod, precum arat mai jos:
Mihai-Vod au domnit ani 19.
Dan-Vod au domnit ani 23. Acesta au fost frate cu
Mircea Vod btrnul, i l-au ucis iman-Vod, domnul
srbilor, cnd era cursul anilor 6864 (l356 4).
Alexandru-Vod au domnit ani 27.
[De fapt, irul domnilor munteni e acesta: Iancu (Ivancu)
Thomir 12.. 13.. Basarab I-iu c. 1330 c. 1340. Ale-
xandru I-iu c. 1340 16 noiembrie 1364. Vladislav I-iu c.
1364 c. 1380. Radu I-iu c. 1380 . .. Dan I-iu... 1386]

Mircea-Vod btrnul. Acesta au avut mare rzboi cu


Baizit-bei de la Nicopoie 5. Fcutu-s-au acest rzboi pre
apa Ialomiii 6; biruit-au Mircea-Vod pre turci, i fr-de
numr au pierit, trecnd Baizit-bei Dunrea fr vad; i
alte multe rzboaie au avut cu turcii.

1
Titlul.
2
Io i ziceau domnii notri, pomenind nti, dup datina bulgarilor, pe
Ioan, cel dintiu ar al acestora.
3
Aa a fost titlul, dar n-avem acte de la Radu.
4
De fapt, la 1393.
5
De fapt, marele Sultan Baiazid, zis Fulgerul.
6
i acolo odat; altdat la Rovine, n esul doljean.
NICOLAE IORGA

"%
C a p i t ol u l IV.
LU P T E L E LU I M I R C E A-V O D

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
CU TURCII
(Din Mihail Moxalie)

Atunce se scul mult mulime de turci, i ncepur a


prda i a lua ri i ceti: luar i Amorea i Draciul 1,
pn la Dalmaia, i toat tara Arbnailor 2; i ncepur
a scdea puterea cretineasc, c nu avea nimeni putere
s le stea nainte. De-acii se duser i la Srbi, i feacer
acolo rzboi mare, i mult snge s-au vrsat, i muli fr
numr au pierit. Atunci un voinic, anume Milo Cobilici,
viteaz i brbat bun, deci meterugul de se apropie i
spintec cu un hangeariu pe Murat-beghi 3, i, aa pieri.
Prea acea vreme ucise i uman, domnul cheailor 4,
pre Dan Voievod, domnul rumnesc.
De-aci se rdic Baiazit-beg, feciorul lui Murat de se
lovirea cu Lazar, domnul srbesc 5, i-l birui de-l ucise, i
plec ara Srbeasc supt sine, s-i dea dajde, i le puse
domn pre tefan Dispot, ani 6897 (1389). De-acii se rdic
Baiazit cu turcii spre rumni. Deci, se lovir cu Mircea
Voievod i fu rzboi mare, ct se ntunec de nu se vedea
vzduhul de mulimea sgeilor. i mai pierdu Baiazit
oastea lui cu totul. Iar paii i voievozii pierir toi: atunce
pieri Constantin Dragovici 6 i Marco Cralevici, aa, de se
vrsa snge mult, ct era vile crunte. Deci, se sprie
Baiazit i fugi, de trecu Dunrea, i puse socotitori pre la
toate vadurile, i prinse pre uman, domnul cheailor, de-l
tie, ani 6903 (1395). Atunce luar turcii ara cheailor
cu totul 6905 (1397). Jicmon 7, craiul unguresc, adun
toat tria de spre Apus: domnii, voievozii, boiarii, nemii
1
Morea i Durazzo.
2
Albanezilor.
3
Sultanul Murad I-iu /+ 1389/.
4
Bulgarilor.
5
I se zicea: Cneaz.
6
Al lui Dragases /Drago/.
7
Sigismund.
NICOLAE IORGA

"&
i frncii, i pre uscat, i pre Dunre, ct nu se vedea apa
de mulimea corbiilor: Mircea Voievod cu rumnii, i de
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

la Manoil Paleolog venir corbii multe, pline de voinici 1 de


n arigrad, i de n Veneia 30 de corbii. Deci, mergea
Craiu pre uscat n jos pre Dunre cu hval 2 mare i cu oti
tocmite, mpltoai, i sclipia de-i prea c rsare soarele.
i, cnd sosi n cetatea de Necopoe, el vrea s ia
Necopoia, iar Baiazit strnse turcii cu totul de spre
Rsrit i pzir, curnd de se lovir fi cu cei de spre
Apus, i fu sfad mare n mult vreame. Ce nvenser turcii
pre unguri, iar craiu scp ntr-o corabie. Iar Baiazit i-au
gonit pn la Dunre, i muli se necar n Dunre. Deci
craiul, cu ct hval venise, cu mai mare ruine se ntoarse
c-i pierdu voinicii cu totul i ls oase de oameni, ct
nu-i putea ara oamenii pre acei cmpi.

URMAREA DIN LUDESCU

Fcut-au i sfnta mnstire Cozia, i sfnta mnstire


Cotmeana 3, cnd era anul 6801 (1382).
i au domnit Mircea-Vod ani 29, i au murit n domnie
(Ianuar 1418), i s-au ngropat la mnstirea lui, la Cozia.
C a p i t ol u l V
NTEMEIAREA ERII MOLDOVEI
I A LE X A N D R U C E L B U N
(Din Grigore Ureche)

Dup rsipa erii de-ntiu,... mai apoi, dup mult


vreme, cnd feciorii cei de domni den munii ungureti,
pogornd dup vnat, i au nemerit la apa Moldovei,
vznd locuri desftate, cu cmpi deschii, cu paduri dese
i cu ape curgtoare, ngrdind locul, au tras pre ai si de
la Maramur, i pre alii au ndemnat de au venit. i au
1
Ostai.
2
Fal.
3
n Arge.
NICOLAE IORGA

desclecat nti supt munte 1, apoi, nmulindu-se, mai i "'


crescnd nainte, nu numai apa Moldovei sau Siretul li- au

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
fost hotar, ce pn la Nistru i pn la Mare s-au lit 2.Mai
apoi i rzboaie fceau, ca s-i apere ara i pmntul
su de ctre schii i goi 3, i de ctre ali vecini ce erau
prinpregiur. Ce, avnd purttori de grij pre domnii lor,
care-i rdicase dintre sine, de multe ori n eara Leeasc
au ntrat, i mult prad i izbnd au fcut. Den cmpi
pre tatari i-au scos 4 Aijderea i muntenilor, nu numai
nevoie i groaz le fceau, ce i domniile le schimbau, i
pre cine vreau ei, primeau. Pre ardeleni nu-i lsau s se
odihneasc, ce pururea le fceau nevoie, i ceti multe le
luase, i le lipise ctre ara Moldovei, carele toate la rndul
su se vor arta.
Mai apoi, i cu turcii, care se vedeau c, ca o negur
toat lumea acopereau, rzboaie minunate fceau; de
multe ori i-au i biruit. Mai apoi, de i-au i supus supt jugul
lor, de cteva ori i-au asudat, rocoindu-se 5, i nu fr
mult moarte i pagub n oameni, pn a se aezare.

ntre acei feciori de domni, ce au nemerit locul acesta,


au fost i Drago-Vod, feciorul lui Bogdan-Vod 6, carele
era din domnii Rmului, ce venise de la Maramur, i se
vedea mai de cinste i mai de folos dect toi. Pre carele
cu toii l-au ales i l-au pus domn, mai mare lor i purttor
de grij. i, dac l-au pus domn, au luat pild de pre capul
acelei hieri neslnice, zimbru, ce... l-au vnat i puser de
au fcut, pecetea erii Moldovei, de triete pn ntr-
aceast vreme, n mnile celui ce-l alege Dumnezu a fire
1
De fapt ntiu s-a aezat Voievod maramureean, supus craiului unguresc,
Drago. Iar fiul lui, Sas, care i-a urmat, murind, Bogdan Voievodul,
tot din Maramure, a venit pe la 1360 far voia craiului i a inut ara
n voie, ca domnie slobod.
2
Pe la 1400.
3
Ureche crede c desclecatul e mult mai vechiu.
4
Ei erau domnii cmpului.
5
De a se rscula.
6
Fals.
NICOLAE IORGA

#
domn erii, de se pune pre crile domnului, pentru toc-
melile i aezrile lcuitorilor, i de ascultarea i certarea
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

celor ce fac strmbti ntre lcuitorii erii.


i au domnit doi ani Drago-Vod, i s-au svrit. i,
ntru aceast nceptur, au fost domnia ca o cpitanie.
Pre acesta semn, de ntiai dat ce se art domnia fr
traiu 1, se putea cunoate c nu va fi aezare bun ntre
domnii Moldovei; ce, cum au fost prea scurt viaa dom-
nului dintiu, aa i domnii ce vor fi pre urm, adesea se
vor schimba, i mult neaezare va fi ntre domnii Moldovei.
Dup Drago-Vod au sttut domn fiul su, Sas-Vod,
i au domnit patru ani, i s-au svrit.
i au rmas domn fiu-su, Laco-Vod, i au domnit
opt ani.
Iar, dup Laco-Vod au domnit Bogdan-Vod, ese
ani. Dup Bogdan-Vod au domnit Petru-Vod, feciorul lui
Muat 2, 16 ani.
Iar dup Muat au domnit frate-su, Roman-Vod, trei
ani.
Dup Roman-Vod au sttut la domnie tefan-Vod...,
i au domnit epte ani.
Iar ce se va fi lucrat n zilele acestor domni, nu se afl
scris nemic, ct au domnit ei, 46 de ani cunoate-se c
poate au fost neaezai, i de curnd, i n-au avut cine scrie;
nice vecinii, care nemic n-au lsat nensemnat, n-au tiut
nimic despre dnii, s fie scris...
Dup domnia lui tefan-Vod au domnit Iuga-Vod,
apoi Alexandru-Vod, carele se va pomeni mai jos.
1
Adec unde a stpnit prea puin Bogdan (nu Drago). Iat adevratul
ir al domniilor: Bogdan, 1360 1364; Lacu, c. 1364 ? c.1372;
Iurii (Iuga) Coriatovici, c. 1372 decembre 1377? tefan I, 1377,
1378 137...; Petru I, c. 1378 1393; Roman. I, c. 1393 1394;
tefan I (sau II), c. 1394 1399; Iuga, 1399 1400.
2
Al Muatei. Aa o chema pe maic-sa, care motenise drepturile de
stpnire ale casei Bogdan-Vod.
NICOLAE IORGA

#
Fcut-au (Alexandru-Vod) dou mnstiri mari n
Moldova: Bistria i Moldovia, i le-au nzestrat cu multe

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
sate, i vecini, i cu hltaie, i cu veminte scumpe
nuntru, i cu odoare. i, deac s-au vzut luminat n
cinstea domniei, n doi ani a domniei sale, fiind mai ntreg
i mai cuminte dect cei trecui naintea lui, i mult rvnind
i nevoind spre cele de folos sufletului su, adus-au, cu
mare cheltuial, din eara pgn, sfintele motii ale
marelui mucenic Ioan Novi, i le-au pus ntru a sa vestit
cetate, ce este la oraul Sucevei, cu mare cinste i poh-
val 1, de ferirea domniei sale i de paza scaunului su
(1400). De vei cerca la Crile Bisericii 2, vei afla scris viaa
Sfiniei Sale, miercuri i joi, n sptmna Rusalelor:
atunce l slvete toat ara noastr, n sfnta Mitropolie
n Suceava, unde-i zac sfintele motii.
i, cu darul de nelepciune ce avea de la milostivul
Dumnezeu, prvind i vznd cinstea lumii, cum se cade
a se purtare craii, mpraii i domnii, n podoabe i n
obiceie de cinste, socotit-au i la aceast ear, mcar c
n-au mai fost cutat-o alii ce au fost domni de mai nainte,
ntia dat au trimis la Patriarhia de la Rsrit de au luat
blagoslovenie, i au fcut Mitropolit, i i-au dat Scaun o
sfnt mnstire n oraul Sucevei, s fie Mitropolie, lng
curtea domneasc, dndu-i multe sate, i ocini 3, s fie de
posluanie sfintei Mitropolii. Dat-au i o sam de inuturi
n eparhia Mitropolitului, fcndu-l epitrop legii.
Mai fcut-au i al doilea episcop, dup Mitropolit, la
sfnta mnstire n ora n Roman, i-i dete eparhie o
parte de inuturi, pe supt munte, n gios.

1
Laud.
2
La Cazania, Evanghelia nvtoare a Mitropolitului Varlaam.
3
Moii motenite.
NICOLAE IORGA

#
C a p i t ol u l VI
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

B O G D A N -V O D I N C E PU T U R I L E D O M N I E I LU I
T E FA N C E L M A R E
(Din Grigore Ureche)

[Domnii, de la Alexandru-cel-Bun; Ilie sau Ilia,


1432 1434; tefan II, 1434 1435; Ilie cu tefan II,
1435 1443; t e f a n I I , 1 4 4 3 1 4 4 7 ; R o m a n I I ,
1447 1448; Alexandru II, 1448, iulie-august; Petru II,
1448 1449; Alexandru II, 1449; Bogdan II, 1449 1451;
Petru III, 1451 1457; Alexandru II, 1451 1455].
Domnind Alexandru-Vod [cel tnr, fiul lui Ilie i
nepotul celui btrn Alexandru] eara, s-au sculat asupra
lui, Bogdan-Vod, n anul 6962 [1453], avgust n 22 1, i
s-au lovit cu... Alexandru-Vod la Tmeni, aproape de
trgul Romanului, i, dup mult nevoin, au biruit
Bogdan-Vod pre Alexandru-Vod...
i mult moarte s-au fcut n oastea lui Alexandru-Vod,
i ntr-acel rzboiu au pierit oameni de frunte: Oance,
logoftul cel mare, i Coste Andronic, i alii.
Cronicarul ltinesc aceast poveste o scrie, i zice c
acest Bogdan-Vod au venit cu oaste asupra lui Ale-
xandru-Vod, cum s-au pomenit mai sus, i l-au gonit n
eara Leeasc, dup ce au domnit patru ani.
Alexandru-Vod, dac au fugit n eara Leeasc, cu
doamn-sa i cu coconii si, au poftit de la craiu agiutor 2;
i au trimis craiul pre Ioan Sinavschi cu eara Ruseasc 3,
i au mpins pe Bogdan-Vod, i au apucat Hotinul, i
Neamul i Suceava, i au aezat pre Alexandru-Vod
domn la scaun.
Iar Bogdan, fr zbav, adunnd oaste de pe unde
au putut, au venit, i au scos pre Alexandru-Vod den
scaun, i iar au sttut Bogdan-Vod domn n scaun. Deci,
1
De fapt, 12 octombre 1448.
2
Dup mam era i rud cu craiul.
3
Cu otile din Rusia, provincia polon de peste Nistru.
NICOLAE IORGA

Alexandru-Vod au nzuit la lei, i au fcut jalob la craiu #!


pre Bogdan-Vod. Iar craiul au fcut sfat, ce va face cu

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
aceast ar mictoare i neaezat. Sftuiau unii de
ziceau s scoa domnii, s nu-i mai lase s hie, i s pun
giudeele sale 1, i s o mpart s o fac inuturi. Iar alii
ziceau, carii erau mpotriv, c mai bine este a se apra
de turci de dup pretele altuia dect de dup al su.
i, aa, aleser pre Ozdrovot 2 i pre Coniepolschi, cu
oaste, pentru pohta a o sam de moldoveni, s duc pre
Alexandru-Vod la scaun; care au scos voievozia ruseasc
i au avut i de moldoveni gloate mari. i, dac au intrat
n Moldova, cu trei oti: moldovenii, cu domnul lor, cu
Alexandru-Vod, i un polc de podoleni 3, cu Buciachie,
i alt parte de oaste era cu Coniepolschi, oastea au trecut
Nistrul la Hotin, supt cetate. C era cetatea Hotinul pre
mna oamenilor lui Alexandru-Vod. Iar Bogdan-Vod
era atunce la Lipov 4.
Leii, deaca au neles de dnsul, au vrut s treac
Prutul, s-i dea rzboiu. Iar Bogdan-Vod n-a vrut s dea
rzboiu, socotind s-i bage la locuri strmte, i, zbovindu-
i, s-i flmnzeasc. Aa, i-au purtat den loc pn la apa
Brladului; iar el inea pdurile, i trimitea cu nelciune
soli: c va s se plece lui craiu i s fac pace, giuruindu-i
7.000 galbeni s-i dea pre an, i nc i alte multe daruri
giuruiau, numai craiul s-l apere de turci.
Creznd leii acela cuvnt, au lsat s hie pre ng-
duina lui, i s-au ntors. Iar Bogdan-Vod se ascuia ca
s-i poat vna unde ar putea. Ce, simind aceste oamenii
lui Alexandr-Vod, au spus leilor s nu se ncreaz, ci s
se pzeasc. Iar leii, fiind de nelciune coprini, nu
bgar n seam, pn au fugit un diac a lui Bogdan-Vod:
la oastea leeasc, de li-au spus. Atunce boiarii lui
1
Judectorii si.
2
Ozdrowanski.
3
Din Podolia, alt provincie polon la Nistru.
4
n codrii Vasluiului.
NICOLAE IORGA

#"
Alexandru-Vod sftuiau s ncungiure pdurea i s
hlduiasc de meteugurile lui Bogdan-Vod, c n
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

pdure supusese 1 oaste. Dar leii, fiind drji, n-au vrut


s asculte, ce au intrat s treac pdurea, i au trimis
nainte carele cu prclabul de Hotin, i cu dnsul toi
moldovenii, i cu podolenii.
Cnd au fost n mijlocul pdurii, fcut-au nval oastea
lui Bogdan-Vod la carele leilor. i, aprndu-se leii, abia
au scpat, cu mult pagub i pierire. Apoi, vrnd s intre
i cealalt oaste leeasc, atunce s-au ivit toat oastea lui
Bogdan-Vod, cu multe steaguri i buciune, i fr clrime,
iar mult pedestrime.
Vznd aceasta leii, ei s-au tocmit de rzboiu, i au
bgat n mijloc pre Alexandru-Vod. i s-au tmplat acest
rzboiu a ese zi dup pacea ce se fcuse la Crasna
[1451]; i s-au btut de-nainte de apusul soarelui pn a
nnoptat, perind dintr-amndou prile, pn au nvlit
i gloatele de pedestrime, care au fcut la strmtoare mare
vrsare de snge n lei, tind cu coasele vinele cailor.
Unde hatmanii leeti, vrnd s mbrbteze pre ai si, i-au
pus i ei capetele, ales Petru Ozdrovot, i Neculai Porava
i Buciachi.
i biruia Bogdan-Vod, de n-ar fi dat agiutor mol-
dovenii lui Alexandru-Vod, care trecuse pdurea cu
podolenii, pre care i trimisese cu carele. Aceia s-au
vrtejit 2 la rzboiu, de au dat inim celorlali, ce erau
peitori 3, i au mpins pre oastea lui Bogdan-Vod, de unde
au prins a fugire, i umpluse pdurile. i, aa, cu vitejia
iar a moldovenilor, au rmas izbnda la lei, cei ce pierduse
rzboiul, dintre care muli alei pierise n rzboiu: Nievor-
schie, Biescovschie, Davidovschie, i ali muli ca acetia.
Deci Alexandru-Vod, cunoscnd c nu se va putea
aeza la scaun, c pre vrjmaul su, pre Bogdan - Vod
mcar c de acea dat l-au fost nfrnt; iar nici o pagub
1
Ascunsese.
2
S-au ntors n lupt.
3
S piar.
NICOLAE IORGA

##
nu-i fcuse, c Bogdan-Vod i cu oamenii si, cumu-i
erau nvati a inere pdurile, mcar c se rchirase din

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
rzboiu, prin pduri; iari s-au strns i s-au tbrt,
nepierznd ndejdea, i s loveasc pre lei, tiindu-i c
sunt slbii de tot ajutorul, nelegnd de aceasta, leii,
de-mpreun cu Alexandru-Vod, i vzndu-se slabi, nu
era ndejde de al doile rnd s se loveasc cu Bogdan-Vod.
C nemic lui Bogdan-Vod nu-i stricase c den oastea
lui puini pierise; iar de la lei cu totul pierise.
Deci, vznd c nu le slujete norocul, nu s-au apucat
de scaun, nici au ateptat de al doile rnd rzboiul,
temndu-se s nu-i loveasc Bogdan-Vod fr veste, cu
oaste tocmit 1, i vor petrece mai ru dect nti. Ce
numai s-au bulucit 2, dimpreun cu Alexandru-Vod, i cu
toii s-au tras mai degrab spre eara Leeasc.
Iar Bogdan-Vod, vzndu-se curit de vrmaii si,
s-au aezat n Scaun.

Dup doi ani a domniei lui Petru-Vod Aron, rdicatu-


s-au de la eara Munteneasc tefan-Vod, feciorul lui
Bogdan-Vod (1457), cu mulime de oaste munteneasc,
i den ear adunai i au intrat aici, n ear; i, silind spre
scaunul Sucevei, i-au ieit nainte Petru-Vod Aron, la sat
la Joldeti, pre Siretiu, la Tin, i i-au dat rzboiu n ziua
de Gioi Mari, aprilie 12, i au nfrnt tefan-Vod pre
Petru-Vod Aron. i nu se ls Petru-Vod cu atta, ci iar
s-au bulucit al doile rnd la Orbic, de s-au lovit cu tefan-Vod;
i iar au izbndit tefan-Vod, c au prins pre Petru-Vod
Aron, i i-au tiat capul, dup ce au fost domn doi ani,
de-i rsplti moartea ttne-su, lui Bogdan-Vod.
tefan-Vod au strns boiarii, i mari i mici, i alt
curte mrunt, mpreun cu Teoctist Mitropolitul, i cu
muli clugri, la Direptate 3; i i-au ntrebat pre toi: este
1
Strns laolalt.
2
Adunat.
3
Unde se aducea, n marginea Sucevei, la ndeplinire osndele.
NICOLAE IORGA

#$
cu voia tuturor s li fie domn? Atunce toi, cu un glas, au
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

strigat: n muli ani de la Dumnezeu s domneti.


i, cu voia tuturor, l-au rdicat domn, i l-au pomzit
de domnie Teoctist Mitropolitul. i de acolo au luat tefan-Vod
schiptrul erii Moldovei, i au mers la Scaunul domnesc, la
Suceava.
Deci, tefan-Vod, gtindu-se de mai mari lucruri s
fac, nu cerca s aeze eara, ce de rzboaie se gti; c
au mprit otii sale steaguri, i au pus hotnogi 1 i
cpitani, care toate cu noroc i-au venit.
C a p i t ol u l VII
LU P T E L E LU I T E FA N C E L M A R E
(Din Grigore Ureche)

Fiind tefan-Vod om rzboinic, i de-a pururea tr-


gndu-l inima spre vrsare de snge, nu se zbovi vreme
mult, dup ce se aez la domnie, ce, n al cincile an al
domniei sale, n anul 6969 (1461), rdicatu-s-au tefan-
Vod cu toat puterea sa, i s-au dus la Ardeal, de au
prdat ara Scuiasc. Nice au avut cine s-i ias m-
potriv, ce, dup mult prad ce au fcut, s-au ntors cu
pace napoi, fr de nici o sminteal.
Iar n al esele an a domniei lui tefan-Vod, n anul
6970 (1462), iunie n 22, au lovit pre tefan-Vod cu o
puc ntro glezn, la cetatea Chiliei 2.
.........................................................................................
n anul 6973 (1465), n luna lui ghenarie 23, adunnd
tefan-Vod mult oaste de ear, vrnd s rscumpere
cetile care le luase pgnii de la ali domni, pogort-au
cu toat puterea sa spre cetatea Chiliei, i, sosind miercuri
spre joi, la miaznoapte, au ncungiurat cetatea. ns joi
nu s-au apucat de har, iar vineri, de diminia, au
1
Dup ungurete. Asemenea cpetenii de oaste se ntlnesc mai trziu.
tefan avea n oaste: viteji, voinici, hnsari i asupra lor cpitani.
2
El ncunjurase cetatea, pe care ostai unguri o ineau pentru domnul
muntean.
NICOLAE IORGA

#%
nceput a batere cetatea, i, aa, toat ziua s-au hruit,
pn seara. Iar smbt, se nchinar cei din cetate, i

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
au intrat tefan-Vod n cetatea Chiliei; i acolo, petrecnd
trei zile, veselindu-se i ludnd pre Dumnezeu, mblnzea
oamenii n cetate.
De acolo i la Cetatea-Alb au tras, i, mult nval
fcnd, au dobndit i Cetatea-Alb. i, aa, amndou
cetile cu mult vrsare de snge le dobndi; carele le-au
ntrit cu bucate i cu slujitori 1.Au lsat pre Isaia i pre
Buhtea prclabi, ca s le grijeasc; iar tefan-Vod s-au
ntors la scaunul su, la Suceava. Iar n al zecele an a
domniei sale, n anul 6974 (1466), iulie 10 (iunie 4), au
nceput tefan-Vod a zidire mnstirea Putna, ntru lauda
lui Dumnezeu i a Maicei noastre Nsctoarei de Dumnezeu.

Mateia (Corvin), craiul unguresc 2, bizuindu-se puterii


sale i meterugului su, cu care pre muli den vecinii si
i-au surpat i i-au supus, carele de multe ori rzboaie
fcea cu turcii, i cu noroc izbndia, neavd nice o pricin
direapt asupra lui tefan-Vod, ce numai ca s-l pun s
fie supt ascultarea lui, ca s-i fie cuvntul deplin, cnd de
multe ori se luda Mateia craiu, c, cte rzboaie face
tefan-Vod, toate cu puterea lui le face, i de supt ascul-
tarea lui face izbnd, i, vrnd, de ce se ludare, ca s
arate c-i adevrat, au trimis soli la tefan-Vod, s i se
nchine. Iar tefan n-au primit.
Deci, vznd Mateia craiu volnicia lui tefan-Vod c
nu o poate supune, au strns mult oaste a sa, i, agiutor
lund de la alii, au purces, n anul 6975 (1467), i au ieit
n Moldova, i zicea c cu cale merge, s duc la scaun n
Moldova domn pre Petru-Vod. i au ieit la Trotu,
noiembrie 19; de acolo au mers la Roman, noiemvrie 29,
i acolo s-au odihnit pn a epte zi, prdnd i jcuind.
1
n veacul al XVII-lea, ostai erani. Cetatea Alb n-a luat-o tefan,
nc de pe la anul 1410 ea era a Moldovei.
2
Tat-su, Iancu, vestit viteaz, era romn.
NICOLAE IORGA

#&
Iar a opta zi, dechemvrie n 7, au aprins trgul Romanul,
i au purces spre Suceava, s apuce Scaunul.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i, mai apoi, socoti s nu rmn vreun unghiu nepipit


de dnsul, au lsat calea despre Suceava, unde-l atepta
tefan-Vod, i au luat spre Baie, unde au sosit luni,
dechemvrie 14. i acolo, la Baie, cum nu prea avea nici o
grij de nici o parte, i ls oastea fr nici o paz, la
buturi i la jacuri. De care lucru avnd tefan-Vod tire,
i prinznd limb 1, Mari, dechemvrie 15, au aprins trgul
asupra lor, cnd ei erau fr de nici o grij. i, fiind ei bei,
i-au lovit tefan-Vod cu oastea tocmit, n revrsatul
zorilor, de au fcut mult moarte i pierire n unguri. C
ei, nefiind tocmii de rzboiu, nemic de arme nu s-au
apucat, ce de fug. Nice urma s ia, carii scp, c, fiind
noapte, de nu tiau ncotro vor face, n toate prile rtceau.
Deci, i vna eranii n zvoaie i prin muni, unde vreo
12 mii perii s-au aflat. Mai apoi, i singur craiul, rnit de
sgeat foarte ru, abia au hlduit prin potici, de au ieit
la Ardeal.
Aa norocete Dumnezeu pre cei mndri i falnici pentru
s arate lucrurile omeneti ct sunt de fragede i neade-
vrate; c Dumnezeu, nu n muli, ce n puini arat puterea
sa, ca nime s nu se ndjduiasc n puterea sa, ce ntru
Dumnezeu s-i hie ndejdea, nice fr cale rzboaie s
fac, c Dumnezeu celor mndri se pune mpotriv.
Pre acea vreme, avnd tefan-Vod prietenie cu leii,
au trimes din dobnda 2 sa i craiului leesc, prin solii si.
Iar Mateia, craiul unguresc, dac au scpat, de iznoav
gtise oaste ca s vin asupra lui tefan-Vod; ci, venindu-i
alte greuti despre eara Ceeasc 3, s-au ntors la cei
cu oastea sa.
Atunci, i craiul leesc, nelegnd c va s mearg
Mateia craiul asupra lui tefan-Vod, au trimis soli c-i
1
Veste.
2
Prad.
3
A Cehilor, Boemia.
NICOLAE IORGA

#'
va da agiutor, de-i va trebui, mpotriva lui Mateia craiu;
i i-ar fi dat, de nu s-are fi prsit de acel gnd 1 Mateia

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
craiu.
Pe acea vreme, n 25 a lui noiemvrie, s-au svrit
Evdochia, Doamna lui tefan-Vod.
........................................................................................
ntr-acelai an, dup rzboiul lui tefan-Vod ce au
avut la Baie cu Mateia craiul, s-au rdicat tefan-Vod
cu toat puterea sa: voind s-i rscumpere strmbtatea
ce-i fcuse ungurii, cu Mateia craiu, cnd venise la Baia,
s-au dus la Ardeal, i mult prad i robie au fcut n eara
Scuiasc, neavnd cine-i sta mpotriv, i cu pace s-au
ntors napoi fr nice o zminteal.
Nu peste mult vreme, au ncetat vrajba ntre craiul
unguresc i ntre tefan-Vod, c, vznd ei c vrjmasul
lor i a toat cretintatea, turcul, le st n spate, i asupra
volniciei 2 tuturor ntinde mrejile sale ca s-i cuprinz, i
artndu-se prieten, cu multe cuvinte neltoare, i ctre
unul, i ctre altul, ca s-i zdreasc i s afle cap de
price 3, s nceap zarv, socotind c, ntre acele ames-
tecturi, i se vor nchina lui, pentru s le dea agiutor, i,
mai apoi, i va pleca supt giugul su; ci, vznd aceste
nelciuni, Mateia craiu i cu tefan-Vod s-au mpcat,
i s-au aezat; i nc, dup pacea aezat, i legturi tari
ce fcur amndoi, au druit Mateia craiul pre refan-Vod
cu ceti mari la Ardeal, anume Balta 4 i Ciceul.
Venit-au mulime de oaste ttreasc, i au intrat n ar
s prade, n anul 6978 (1469). Iar tefan-Vod, prinznd
de veste, le-au ieit nainte, la o dumbrav ce se chiam
la Lipini 5, aproape de Nistru; i s-au lovit cu oastea sa,
avgust 20; i, dnd rzboiu vitejete, i-au risipit, i mult
1
De nu s-ar fi rsgndit.
2
Libertii.
3
nceput de glceav.
4
Cetatea de Balt (adic din Balt).
5
Lipnic.
NICOLAE IORGA

$
moarte i pierire au fcut ntr-nii, i pre muli i-au prins
vii, i le lu tot pleanul 1. De care lucru cunoscnd tefan-Vod
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

c agiutorul nu de aiurea i-au fost, ci numai de la Dumnezeu


i de la Prea-Curata Maica Sfiniei Sale, i cu mare laud
i izbnd s-au ntors napoi la Scaunul su, la Suceava.
Deac s-au ntors tefan-Vod de la acel rzboiu cu
izbnda ce au fcut, de au btut pre acei tatari, spre lauda
aceia au mulmit lui Dumnezeu, i au sfinit mnstirea
Putna, care era zidit de dansul (septemvrie n trei), spre
lauda Prea Curatei Fecioarei Mariei, Maicei domnului
nostru Isus Hristos. La care sfinenie mult adunare de
clugri au fost, i singur Teoctist Mitropolitul, i Tarasie
episcopul, mpreun cu Iosif arhimandritul i egumenul
Putnei. Zic c au fost la liturghie arhiepiscopi, preoi i
diaconi, 64, la jertfelnic.
ntr-acele vremi, au intrat zaviste ntre tefan-Vod i
ntre Radu Vod, domnul muntenesc. Pre obiceiul firii
omeneti: de ce are, de ce poftete s aib mai mult, nu
sosia 2 lui tefan-Vod, ale sale s le in i s le sprijineasc,
ci de lcomie, cele ce nu erau a lui, nc vra s le cuprinz.
Strns-au eara i slujitorii si, i au intrat n eara
Munteneasc, de au prdat marginea, fevruarie n 27, i
au ars Brila, mari n sptmna alb.
Radul-Vod, domnul muntenesc, vznd atta prad
n eara sa, ce-i fcuse tefan-Vod, n-au vrut s s lase
s nu-i cerce 3 strmbtatea sa. Ci adese se tmpl, cela
ce va s-i ntoarc btaia, de dou ori l bat; c, strngnd
oastea sa, i vecineasc, au venit asupra lui tefan-Vod.
Iar el, ca un leu gata spre vnat, de srg s-au pornit, i la
Soci le-au ieit nainte; i, dnd rzboiu vitejete, martie
n 7, veleat 6979 (1471), nu mai puin de vitejia mol-
dovenilor, carii erau gata, au s moar, au s izbndeasc,
dect de meteugul lui tefan-Vod, Radul-Vod au pierdut
1
Prada.
2
Nu ajungea.
3
Rzbune.
NICOLAE IORGA

$
rzboiul, cu mult pagub de ai si. C pre toi i-au tiat, i
toate steagurile Radului-Vod le au luat, i pre muli i-au

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
prins vii, i pre toi i-au tiat. Numai ce au lsat vii pre
doi boieri de cei mari, pre Stan logoftul i Mircea comisul.
tefan-Vod, avnd inima aprins spre lucruri vitejeti,
i prea c un an ce n-au avut treab de rzboaie, c are
mult pagub, socotind c i inimile voinicilor, n rzboiu
trind, se ascut, i truda i osteneala cu care se deprinsese
oastea, e a doua vitejie. Strns-au de iznoav oaste i au
luat pre Basarab Laiot, ca s-l duc n eara Munteneasc,
s-l pun domn.
Ian socotete c supt un copaciu bun ci se mistuiesc;
sau ct laud i adaoge, nu numai purttorul, ci i eara,
cnd nzuiau la dnsul i la ear i domnii cei strini, s-i
duc la domnie; i, cu ajutorul lui, erau cu ndejde c vor
izbndi!
i, intrnd tefan-Vod n eara Munteneasc, se gti
s deie rzboiu Radului-Vod. Deci vznd Radu-Vod c
nu-i va putea sta mpotriv, au dat dosu cu oastea sa, i
s-au dus la Scaunul su, la Dmbovia 1.
..................................................................................
Dac au sosit tefan-Vod la Margine, noiemvrie n 8,
au mprit steagurile otii sale pre Milcov, i de aici s-au
mpreunat cu Radu-Vod 6981 (1473) noemvrie n 8 gioi,
la locul ce se zice Cursul Apei, i, dnd rzboiu vitejete
de ambe prile, s-au btut acolo pn n sear. Aijderea
i vineri i smbt pn n sear. Iar, noaptea, spre du-
minic, au lsat Radu-Vod toate ale sale n tabr, i au
fugit cu toat oastea la Scaunul su la Dmbovia. Iar
tefan-Vod s-au pornit dup dnsul cu toat oastea, i,
ntr-aceast lun, n 23, au ncungiurat cetatea Dmbovia.
i ntr-aceia noapte au fugit Radu-Vod din cetate lsndu-i
pre doamna sa Maria i pe fiica sa Voichia, i tot ce au
avut, i s-au dus la turci, iar tefan-Vod, n 24 a acestei
1
Cetatea Dmboviei, Bucureti.
NICOLAE IORGA

$
luni, au dobndit cetatea Dmbovia, i au intrat ntr-nsa,
i au luat pre Doamna Radului-Vod; i pre fiica sa Voichia
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

o au luat sie doamn, i toat averea lui, i visteriile lui, i


hainele lui cele scumpe i toate steagurile lui. i acolo s-au
veselit trei zile, i de acii s-au ntors la Suceava, dnd laud
lui Dumnezeu. Iar pre Basarab Laiot l-au lsat domn
n ara Munteneasc, i au domnit o lun.
Iar Radu Vod au nzuit la turci, ca s-i scoat
agiutor de la mpratul turcesc i s-i rscumpere domnia
cu puterea lor.

Radul-Vod, dac au luat agiutor de la turci, au intrat


n eara Romneasc cu 15 mii de turci, fr ali leficii 1
ce-i adunase, i au dat rzboiu lui Basarab-Vod, gioi,
n 23 decembrie, i l-au rzboit cu toat oastea lui; carele,
vzndu-se mpresurat de toi vrjmaii si, au nzuit
iari la Moldova, la stpnul su, tefan-Vod.
Atunci turcii s-au pornit pe urma lui Basarab-Vod i
au venit pn la Brlad, i au sttut ca un zid, vineri,
decembrie 31, i, aa, au slobozit nvrapii 2 si de au prdat
toat ara; i de acii s-au ntors prin eara Munteneasc.
........................................................................................
n anul 6982 (1474), octomvrie ntiu, au luat tefan-Vod
cetatea Teleajnei 3, i au tiat capetele prclabilor, i pre
muierile lor le-au robit, i muli igani au luat, i cetatea
au ars-o.
ntr-aceasti lun, n 5 zile, au fost rzboiu n eara
Munteneasc cu ungurii, i cu plu-Vod 4, i cu agiutor
de la Dumnezeu, au izbndit [Basarab] tefan-Vod, i
au btut pe unguri i pe plu cu rzboiu.
ntraceiai lun, n 20, a rzbit i pe Bsrab.
n anul 6983 (1475), Sultan Mehmet [al II-lea], mpratul
1
Lefegii, ostai cu leaf.
2
Azapi, oaste de avangard turceasc.
3
Vlenii-de-Munte, probabil.
4
Basarab-cel-Tnr, fiul celuilalt.
NICOLAE IORGA

$!
turcesc, ntrarmnd oaste, 120.000 de oameni, i oaste
ttreasc i munteneasc, s mearg cu Radul-Vod,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
[Basarab-Vod], au trimis asupra lui tefan-Vod. Iar
tefan-Vod, avnd oaste gata, 40.000, i leii ce-i venise
ntr-agiutor cu Bucechi, 2.000, de la Cazimir craiul, i
ungurii ce-i dobndise de la Matia, craiul unguresc, 5.000
le-au ieit nainte, din sus de Vaslui, la Podul-nalt. Pre
carei i-au biruit tefan-Vod, nu aa cu vitejia, cum cu
meterugul.
C nti au fost nvat de au fost prjolit iarba preste
tot locul, de au slbit caii turcilor cei gingai, i apoi,
agiutnd i puterea cea dumnezeiasc, cum se vra tocmi
voia lui Dumnezeu cu a oamenilor, aa i-au cuprins pe turci
o negur, ct nu se vedeau unul cu altul. i tefan-Vod
tocmise puinei oameni despre lunca Brladului, ca s-i
amgeasc, cu buciune i cu trmbie, dnd semn de
rzboiu. Atunci oastea turceasc, ntorcndu-se la glasul
buciunelor, i mpiedecndu-i i apa i lunca, i acope-
rindu-i i negura, tiau i sfrmau lunca, s treac la
glasul buciunelor. Iar din dos i-au lovit tefan-Vod cu
oastea tocmit, n 10 zile a lui ghenarie unde nice era loc
de a-i tocmire oastea, nice de a se ndreptare; ci, aa ei
n de sine tindu-se, muli au pierit; i muli prinser vii
pedestrime, ci i pre aceia, pre toi i-au tiat, unde, pe
urm, movile de cei mori au strns, i muli pai i sngeaci 1
au pierit; i pe feciorul lui Isac [sau Isa]-Paa, dup ce l-au
prins viu, l-au slobozit; i putile 2 le-au dobndit, i steaguri
mai multe de una sut au luat.
Dac i-au btut pe turci, au luat n gios de la Podul-nalt
pin pdure, i au ieit unde purcede apa Smilei, n inutul
Tutovei; acolo, n legea lor, au dat laud lui Dumnezeu c
s-au vzut ieii la lume 3.
1
Cpetenii, cu steag, de ceti i inuturi mai mici.
2
Tunurile.
3
Lumin.
NICOLAE IORGA

$"
Iar tefan-Vod pornitu-s-au dup dnii cu mol-
dovenii si i acei 2.000 de lei, i au gonit pe turci pn
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i-au trecut Siretul, la Ioneti, unde se cheam Vadul


turcilor i pn astzi. i acolo, deasupra Siretului, la
movila cea mare a Tecuciului, au odihnit trei zile.

Atunce, ntorcndu-se tefan-Vod, i mergnd pre apa


Brladului n sus, i plcndu-i locul ntre Brlad i Vaslui,
ntru acea laud i bucurie de izbnd cu noroc, ce au
biruit pre turci i pre munteni, au nceput a zidire biserica
sfntului Ioan Prediteci 1, n trg n Vaslui, dnd laud lui
Dumnezeu. Pre urm au fcut i case domneti, cum se
cunosc i pn astzi. i, odihnind tefan-Vod acolo cu
otile sale, i rvnind cu nevoin a se zidire biserica, i
alte lucruri ce arat c au fcut mai pe urm, i ntorcndu-se
agiutorul craiului leesc cu mult dobnd, au trimis tefan-Vod
solii de i-au dus 36 steaguri, artnd vitejia ce au fcut, i
i-au mulmit de agiutor.
........................................................................................
n anul 6984 (1476), vznd Sultan Mehmet ct
pagub au avut n oastea sa de tefan-Vod, au socotit
singur s mearg s stropeasc eara Moldovei i s-i
ia cetile napoi, Chilia i Cetatea-Alb, carele fusese mai
nainte pre minile lor 2. i, aa, au purces cu mulime de
turci; unde tefan-Vod mult s-au nevoit s nu-i lase s
treac Dunrea; ci n-au putut, c ttarii de o parte, turcii
de alt parte nvlind, i-au cutat numai a dare cale turcilor.
S-au apucat de ttari, i, pre-lesne biruindu-i, i-au gonit
pn la Nistru. Vrea da rzboiu i turcilor; ci vznd atta
turcime cu mpratul, i mulime de oaste, cu pedestrime
i cu puti, i nc l sftuiau boerii s se deie la loc
strmt: de nu-i vor putea birui, ncai s se apere i s nu
aib zminteal , ntorsu-s-au, de au intrat spre muni,
1
nainte-Mergtorul.
2
Nu fusese, ci pe mnile muntenilor i ungurilor.
NICOLAE IORGA

$#
unde i-au ales loc de rzboiu la strmtoare, la Valea Alb,
unde se cheam acmu Rzboienii, de pre acela rzboiu

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
ce au avut moldovenii cu turcii. i, pedestrindu-se oastea
ca s nu ndjduiasc de fug, ci numai la arme, i-au
dat rzboiu luni, iulie n 26, i mult vreme trind rzboiul
neales 1 de ambe prile ostenii, i turcii tot adogndu-se
cu oaste proaspt, iar moldovenii obosii, i neviindu-le
agiutor nice de o parte, au picat nu fietecum, ci pn
la moarte se aprau, nice biruii de arme, ci stropii de
mulimea turcilor. Au rmas izbnda la turci, i atta de
muli au pierit, nct au nlbit poiana de trupurile celor
pierii, unde au fost rzboiul. i muli din boierii cei mari
au picat, i vitejii cei buni au pierit cu totul atunce. i fu
scrb mare n toat ara, i tuturor domnilor i crailor de
prin pregiur, dac au auzit c au czut moldovenii supt
mna pgnilor.
Intr-acel rzboiu au czut tefan-Vod de pe cal gios;
ci Dumnezeu l-au ferit de nu s-au vtmat.
Iar turcii s-au ntors spre Suceava, i au ars trgul, i
apoi s-au nvrtejit 2 napoi, prdnd i arznd eara.
Iar, dac au ieit neprietenii din ear, au strns tefan-Vod
trupurile celor mori, movil, i au zidit deasupra oaselor o
biseric care triete pn astzi la Rzboieni, ntru
pomenirea acelor suflete.
Dup poticala lui tefan-Vod ce au pierdut rzboiul,
de srg au strns oaste ce au putut degrab, i s-au dus
dup turci, i i-au agions trecnd Dunrea, n vreme de
miazzi i, lovindu-i fr veste, i-au stricat, de au plecat a
fugire, lsnd pleanul i tot ce au fost prdat. Iar tefan-Vod
le-au luat pleanul tot, i s-au ntors napoi cu izbnd.
n acel rzboiu ce au fost la Valea-Alb, au fost i Bs-
rab-Vod cu muntenii, ntr-agiutor turcilor, pre carele toi
domnii de prin pregiur l cuvntau de ru, zicnd c n-au
fost ntr-agiutor crucii i cretinilor, ci pgnilor i dumanilor.
1
Nehotrt.
2
ntors.
NICOLAE IORGA

$$
.......................................................................................
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

n anul 6989 [1481], Iulie n 8, fost-au rzboiu n eara


Munteneasc, de s-au btut tefan-Vod cu plu-Vod
la Rmnic; i cu mila lui Dumnezeu, i cu ruga Preacistei
i a tuturor sfinilor, i cu ruga marelui mucenic Procopie,
au biruit tefan-Vod, i muli munteni au pierit, i toate
steagurile le-au luat, i muli boieri au picat; i pre plu
nc l-au prins viu i i-au tiat capul. De la tefan-Vod
nc au picat oameni de frunte, boieri. i au pus tefan-Vod
domn erii Munteneti pre Vlad-Vod clugrul, carele,
mai apoi, au fcut vicleug asupra lui tefan-Vod, pentru
c didese agiutor turcilor, cnd au mers de au luat cetile
i au prdat eara.
Iar tefan-Vod, dup rzboiul cu noroc ce au fcut,
cu mare laud s-au ntors la Scaunul su, la Suceava.

ALT POVESTIRE

i i-au venit veste de la starostii 1 de Crciuna, ce-i zic


acmu Putna, c Radul [plu]-Vod vine cu oti asupra
lui tefan-Vod, fr veste. i ntristndu-se tefan-Vod,
cu cine avea, cu ai si, au repezit la oteni, de-i strngea
de srg. Atunce au sosit i endrea Hatmanul 2, cumnatul
lui tefan-Vod, cu o sam de oti ce au fost rmas napoi;
i, ndat, i Costea Paharnicul, cu alte oti, ce gonise pre
turci de-i trecuse Siretul, au sosit. i, avnd bucurie tefan-Vod
de ai si, cum se aflar toi pregiur el, la loc de nevoie i
de grij, ndat au rpezit pre endrea Hatmanul naintea
otii munteneti, cu puintei slujitori 3, ca n chip de straj.
i dnd de oastea Radului-Vod, fur biruii de munteni;
i acolo au pierit i endrea Hatmanul, mai gios de Rmnic,
1
Prclabii.
2
Portar de Suceava. Se zic hatmani de pe la 1560 70.
3
Aa se zicea pe vremea lui Ureche la eranii care nu dau bir dar
fceau oaste.
NICOLAE IORGA

$%
unde mult s-au pomenit Movila endrii; i l-au dus de l-au

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
ngropat n biserica din Dolheti, lng tat-su 1.
nelegnd tefan-Vod c, adevrat, Radul-Vod cu
oastea sa i vine asupr..., au trecut Siretul, i mai sus de
Rmnic i-au dat rzboiu vitejete, i de ambe prile
vrsare de snge s-au fcut. i cu vrerea lui Dumnezeu,
rmas-au izbnda la tefan-Vod; iar muntenii pierdur
rzboiul. Dat-au tefan-Vod voie otii sale s prade n trei
zile ct vor putea n eara Romneasc; i, prdnd
otenii, adus-au mult dobnd.
i zbovind tefan-Vod acolo pn a se strngere
otile toate, aducnd i pre muli din boierii erii Rom-
neti, i ali oameni de frunte, acolo au pus pre ai si boieri
i oameni de cinste de au vorovit i au tocmit, de au
desprit din Milcovul cel mare o parte de pru, ce vine
pre lng Odobeti i trece de d n apa Putnei, i acela
pn astzi este hotar erii Moldovei i erii Romneti.
Iar mai nainte era price ntre amndou erile c eara
Munteneasc vra s fie hotarul su pn n apa Trotuului;
iar moldovenii nu-i lsau, pn au vrut Dumnezeu de s-au
tocmit aa.
i au luat tefan-Vod cetatea Crciuna, cu inut cu tot,
ce se cheam inutul Putnei, i l-au lipit de Moldova, i au
pus prclabii si, pre Vlcea i pre Ivan.
Zic unii s se fie artat lui tefan-Vod sfntul mucenic
Procopie, umblnd deasupra rzboiului clare i ntrar-
mat, ca un viteaz, fiind ntr-agiutor lui tefan-Vod i dnd
vlhv otii seale. Este de crezut acest cuvnt, c, dac s-au
ntors tefan-Vod cu toat oastea sa, cu mare laud, ca
un biruitor, la scaunul su, la Suceava, au zidit biserica
ntru numele sfntului mucenic Procopie, la sat la Badeui 2,
care triete i pn astzi.
1
Se vede nc mormntul.
2
n Bucovina.
NICOLAE IORGA

$&
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

........................................................................................
n anul 6992 (1484), Sultan-Baiazit, mpratul turcesc, cu
mare oti au intrat n ear, i au btut Chilia i Cetatea-Alb, nc
i cu Vlad-Vod Clugrul, domnul muntenesc, cu muntenii
ce au mers ntr-agiutor turcilor, cum s-au zis mai sus c au
fcut vicleug asupra lui tefan-Vod, a stpnu-su, de au
dat agiutor turcilor; i, miercuri, n 14 a lui iulie, au luat
cetatea Chilia, n zilele lui Ivacu i a lui Maxim, prclabii.
Aijderea, ntr-acestai an, avgust 5 [4], au luat i
Cetatea-Alb, n zilele lui Gherman i Ioan, prclabii, i
ar fi apucat i alte ceti, c tefan-Vod la gol 1 nu ndrz-
nea s ias, ci numai la strmtoare nevoia, de le fcea
zminteal. Ci, vznd turcii agiutorul lui tefan-Vod de
la ara Leeasc ce venise, sau nsui craiul, cum scriu
unii, c au tras de la Rusia i de la Litfa 2 ara toat, de se
strnsese oameni de treab mai mult de 20.000, i, trecnd
craiul cu dnii Nistrul, supt Halici, au venit la Colomeia 3
de i-au pus tabra, unde i tefan-Vod au mers de s-au
mpreunat cu craiul, n anul 6993 (1485), septemvrie 1.
i toate ce au avut mai de treab au hotrt; mai apoi i
osptat-au pre tefan-Vod, i 3.000 oameni i-au dat de
oaste, cu carii s-au ntors tefan-Vod la Moldova; i
mpreunnd oastea cea strin cu a sa, pre multe locuri
au zmintit pre turci, de le-au cutat 4 a ieire din ear.
Aa, tefan-Vod au curit eara de vrjmai; iar
cetile care le-au luat turcii, Chilia i Cetatea-Alb, nu au
putut s le mai scoat de la turci, c ei, mai nainte de ce
au ieit din ear, le-au grijit cu oameni, cu pute i cu
bucate 5 de-agiuns, i, aa, au rmas pre mna turcilor
pn astzi.
1
La loc deschis.
2
Litvania.
3
n Galiia.
4
Au fost silii.
5
Provizii.
NICOLAE IORGA

$'

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
........................................................................................
Ci, pn a se sftuire tefan-Vod cu craiul leesc, unde
se adunase, la Colomeia, iar din gios venise Hroet 1, cu
turcii pn la Suceava, i au ars trgul (septemvrie 19, luni
i mari); i, de acolo, s-au ntors, prdnd i arznd ara.
tefan-Vod, ntr-acestai an, dac au scos vrjmaii
din ar, i dac au rcit vremea i caii turcilor au slbit,
au lovit pre Malcociu 2 la Ctlbuga, n 16 a lui noemvrie,
de au topit toat oastea turcilor.
n anul 6994 [1486] venit-au Hroiot cu oaste de la
unguri asupra lui tefan-Vod, cruia i-au ieit tefan-Vod
cu oaste nainte la cheie, pre Siretiu 3; i, dnd rzboiu
vitejete de ambe prile, ntr-o luni, martie n 6, au pierdut
Hroiot rzboiul i oastea, mai apoi i capul; ns cu mare
primejdie lui tefan-Vod, c i s-au pornit calul de au czut
gios, ct puin au fost s ncap n mnile vrjmailor si.
Mai apoi, Hroiot, fiind prins viu de tefan-Vod, i-au tiat
capul.
........................................................................................
Albert, craiul leesc, fiind ales de ar craiu, dup
Cazimir, tat-su, au uitat prieteugul ttne-su ce avea
cu tefan-Vod. Nu fcea oaste mpotriva pgnilor, carii
n toate prile fulgerau i trsneau cu armele lor ca tunetul,
vrsnd sngele cretinilor i stropind volnicia 4 tuturor,
nmulind legea lui Mehmed cea spurcat; ce gndi ca s-i
arate vitejia asupra Moldovei, socotind c prea lesne o va
supune, tiind c de multe ori se agiutar Moldova de la
craii leeti. i, strngnd oaste acel craiu au scos cuvnt
c va s mearg la turci, s ia i s dezbat Cetatea-Alb
1
Hromot; un pretendent la scaunul Moldovei.
2
Begul turcesc peste Chilia i Cetatea-Alb: Bali-beg fiul lui Malcociu.
3
n inutul Romanului.
4
Nimicind libertatea.
NICOLAE IORGA

%
i Chilia, care ceti le luase de la tefan-Vod Sultan-Baiazet;
i nc adogea de spria pre ai si zicnd c turcii,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

mestecai cu moldovenii, vor s treac la Podolia. i le-au


dat tire ca toi s ncalice i s se mpreune cu dnsul la
Liov, i au trimis soli la tefan-Vod de i-au dat tire s se
gteze s mearg cu dnsul, s bat Chilia i Cetatea-Alb,
i s-i gteze staii i hran de oaste. De care lucru au prut
bine lui tefan-Vod, i cu bucurie mare au primit pre soli,
cci au fcut oaste asupra vrjmaului su. Numai ce au
zis c va veni acolo la loc cu oastea sa, supt Chilie.
........................................................................................
De aceasta tefan-Vod prinznd veste de la unguri,
cum Olbreht va s-i vie asupr-i cu oaste, c nici ungurii
nu erau bucuroi s caz domnia Moldovei pre mna
leilor, mcar c Lalu, craiul leesc, ce-i zicea leete
Vladislav, era fratele lui Olbreht, craiului leesc, ce se
numea ungurete Albert, trimis-au tefan-Vod soli la
craiul leesc pre credincioii boierii si, pre Tutul logoftul
i pre Isac Visternicul, ca s poat cunoate ceva de la
craiu, ce i-i voia s fac. Carii nimic n-au cunoscut. Cce
craiul, cumu-i umbla cu nelciune, ascunznd cuvntul,
pre soli cu bucurie i-au primit, i darurile ce-i trimisese
tefan-Vod cu mulmit le-au luat; i solilor iari acelai
rspuns au dat: cum este mergtor la turci. Mai apoi i solii
si au trimis iar la tefan-Vod, s-i ntreasc cuvntul;
iar el au ntors oastea spre Pocuia.
nelegnd tefan-Vod cum craiul se apropie cu oaste
de margine, iar au trimis soli naintea lui craiu, pre Tutul
logoftul i pre Isac visternicul, cu multe daruri; i l-au
tmpinat peste Nistru, i i-au nchinat darurile, i iari
cu dragoste le-au primit 1. i de-acii au trecut Nistru, pe
la Mihlceni (Mihalcea), n ceast parte, cu toat oastea
sa, i au venit la Comani. Acolo i-au descoperit toat
viclenia cea ascuns: c au prins pre Tutul Logoftul i
1
A fost o singur solie.
NICOLAE IORGA

%
pre Isac Visternicul, de-i bg n obeze, i i-au trimis de i-au
nchis la Liov.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Iar tefan-Vod, dac au neles de aceasta (dentru
iscoadele ce avea ntre oastea leeasc, s tie de craiul,
ncotro merge cu oastea leeasc), cum craiul l-au viclenit
i vine asupra lui, i au trecut i Nistru cu 80.000 de oaste
pre scrisoare, fr alt aduntur, de srg au trimis n toate
prile, n ar, s-i strng, la trgul Romanului. Iar
Albert au ezut cu oastea epte zile la Comani. Ci, pn a
se strnge oaste lui tefan-Vod, i pn i-a veni agiutor,
c i craiul unguresc i-au trimis 12.000 de oaste, cu Birtoc,
voievodul Ardealului, ce era cuscru lui tefan-Vod 1, i de
la Radul-Vod 2 nc i-au venit agiutor oaste munteneasc.
i, pn a se strngere oastea toat launloc, iar Albert
au purces cu oastea de la Comani, i au lovit la ipini.
Deci, vznd tefan-Vod c-l mpresoar vrjmaii si,
au tocmit strji, i au trimis mpotriva leilor ca s ie vadul
la Prut, la Cernui.
Iar tefan-Vod, n 27 de zile a lui avgust, duminic,
au ieit din Suceava spre trgul Romanului, cu toat
oastea lui. i ntr-acea zi i-au adus limb 3 streaja lui, ese
lei; dintr-aceia, pre trei au trimis la mpratul Turcului,
iar pre trei i-au spnzurat. Deci, craiul leesc au venit cu
toat puterea sa la cetatea Sucevei, duminic, septemvrie 24,
iar mari n 26, de ctre sear, au nceput a batere cetatea.
i, aa, au btut-o trei sptmni, i zioa, i noaptea, i
nemic n-au folosit, ndjduind c i se va nchina ara,
pentru c li se suprase cu tefan-Vod ntru atta rzboaie
fr odihn i fr msur ce fcea, de cu toii se btea.
Iar ara socotea c, de nu li-i ndemn cu al su,
dear cu strinul mai mult nengduin li va fi 4! i nc,
1
Ca unul ce se cobora din neamul Voievodului Drago de naintea lui
Bogdan-Vod cel Dintiu.
2
Radu cel Mare, fiul lui Vlad Clugrul, pus de tefan n Scaun.
3
Veste, oameni cu tiri.
4
Bun nvtur pentru toate timpurile i la toate nevoile.
NICOLAE IORGA

%
vznd atta prad i rsip ce fcea oastea leeasc n
ar, de mbla prin pduri de cuta przi i jacuri, siliau
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

toi de se strngeau la Roman, unde li era viliagul 1. Aa


ara strngndu-se, iar din cetate ct putea se apra; i
ce rsipiau leii cu putele zioa, iar noaptea tocmia i
ntria de era munca lor n zdar. Iar pre afar, unde se
afla lei rsipii drept hran 2, i lega, i tia, de nu erau
volnici s ias nice ntr-o parte; mai mult strica ie dect
celor nchii, c n toate zilele li se adogia lipsa i flmn-
giunea.
Vznd craiul atte cuvinte rele de dnsul 3, de la
oastea sa, se temu ca s nu-l prseasc i s fug, i el
s caz n mnile vrjmailor si. S-au agiuns cu solii
frine-su, lui Vladislav, craiul unguresc, ca s-i mpace,
cci sosise i agiutorul unguresc la tefan-Vod. i, aa,
Birtoc, Voievodul Ardealului, ce venise cu agiutorul ungu-
resc, au trimis solii si la Albert Craiu, s-i spuie c va veni
singur pentru pace; i pre tefan-Vod cu multe cuvinte l-au
rugat s fac pace cu craiul leesc. i, aa, au intrat la
mijlocul lor 4, i s-au dus la craiul leesc de i-au mpcat
ntr-acest chip: ca s se ntoarc pre urma 5 pe unde au
venit, s nu mai strice eara pre alt loc. i au druit tefan-Vod
cu multe daruri pre Birtoc, voievodul Ardealului; i s-au
ntors de au trecut iari n eara lui.
Atunce Olbreht, craiul leesc, fiind de inim rea bolnav,
au dat semn de ntors napoi, de care semn toi erau
bucuroi s-l auz, s se ntoarc de la atta flmngiune
la casele lor. i, n 19 zile a lui octomvrie, gioi, s-au ntors
craiul de la Suceava; i n-au mers pe calea ce venise, ci
pe alt cale, pe unde era eara ntreag 6, spre codrul
Cosminului.
1
Chemarea.
2
Ca s-i caute hrana.
3
Despre dnsul.
4
A mijlocit ntre ei.
5
Pe calea.
6
Neprdat.
NICOLAE IORGA

%!
Simind tefan-Vod c leii n-au mers pe unde venise,
ci spre codrul Cosminului merg, ndat au trimis dup

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Craiu, de l-au pohtit s nu ia spre codru, ci pre unde au
venit; c apoi, vznd eara paguba ce se va face de oastea
leeasc, nu va putea rbda, ce vor vrea s-i apere ale
sale; de unde poate s se ae de iznoav vreun lucru ru,
carele va strica i pacea. Ci craiul mai bucuros era de-a
dreptul s mearg s ias n eara sa; n-au bgat seam,
ci i-au pzit calea spre codrul Cosminului.
Deci, tefan-Vod, nherbntat de rzboiu, socotind c
are vreme de a-i rscumprare 1 strmbtatea de pre cela
ce n-au clcat numai pacea cea veche ce au avut domnii
Moldovei cu craii leeti, ci i giurmntul i pacea ce
legase atunce de curnd, tocmind s se ntoarc pre unde
venise; deci, l a i agiutorul ce-i venise de tutinderea 2,
i oastea sa toat, gata, strns i odihnit, vznd dobnda
de pre cei flmnzi i slbii 3, au trimis nainte ca s
apuce calea la codrul Cosminului, s taie pdurea, s o
nneze 4, ca s o poat porni s caz asupra otii, dac
vor ntra leii, n pdure. Iar singur tefan-Vod, cu toat
oastea, au tras dup dnii, i cu dou mii de turci. i, a
patra zi, i-au agiuns intrnd n pdure, gioi, 26 octomvrie,
i, lund agiutor de la Dumnezeu, i cu ruga Sfiniei sale
Precistei i a sfntului marelui mucenic Dimitrie, i-au lovit
din toate prile, i, nruind copacii cei ninai, asupra lor,
mult oaste leeasc au pierit, unii de oteni, alii de erani,
ce le cuprinsese calea ca cu o mrej, i alii de copacii
ninai.
Aa, pierznd putele, i lsnd steagurile, carele toate
le-au adunat tefan-Vod iar leii, cine ncotro au putut,
aa s-au risipit prin pdure, unde puini au scpat afar.
i singur craiul, cu puinei ce rmsese, strngndu-se, s-au
1
A-i rsplti.
2
Pretutindeni.
3
C poate prda, adec, pe acetia.
4
Spre a-i opri cderea.
NICOLAE IORGA

%"
adunat ntr-un ocol la sat la Cosmin, i de acolo, bulucindu-se,
au ieit la Cernui. Iar oastea lui tefan-Vod cu dnii de
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

asemenea mergea, btndu-se i tindu-se, ct nice acei


puinei lei ce ieise din codru nu vrea fi scpat, de nu s-are
fi ncurcat ai notri n carele crieti i boiereti, de le-au
ndelungat 1 vremea de fugit.
i acolo au venit veste lui tefan-Vod cum vine i alt
oaste leeasc ntragiutor lui craiu. i atunce au chemat
pre Boldur vornicul, i i-au dat oaste, i l-au trimis mpotriva
acei oti, i au zis s le dea rzboiul. i, aa, Boldur
Vornicul, lund oaste de agiuns, au trecut Prutul mpotriva
acei oti, smbt seara; i duminic dimineaa, octomvrie
29, li-au dat rzboiu, i ndat i-au risipit cu agiutorul lui
Dumnezeu i cu nrocul lui tefan-Vod. i mult vrsare
de snge s-au fcut atunce n oastea leeasc, la sat la
Leneti, unde se cunosc ocopurile 2 leilor, fcute de
atunce, i pn astzi. i nemic n-au tiut Craiu de venirea
otii aceia, nice de pierirea ei.
i ntr-aceiai duminic, trecnd craiul Prutul la Cernui,
i-au lovit o sum de oaste a lui tefan-Vod, de i-au rsipit
i i-au tiat, ct abia au scpat nsui craiul cu puinea
oaste de a sa. i, de acolo, trecnd craiul spreara sa, prin
multe locuri au lovit moldovenii, ales pre craiul i pre cei
scpai dintr-acel pojar, de au pierit mai toi. C Mazurii 3,
ntorcndu-se s dea rzboiu i s apere pre Craiu i pre
cei scpai, dat-au asupra lui Boldur vornicul, de care s-au
pomenit mai sus c era trimis cu oaste mpotriva otii
leeti ce venea agiutor lui craiul; i mare pierire au fcut
ntr-nii, la sat la ipini, ct puini au scpat n oastea
ce era strns lng craiu. i, aa, craiul, cu mult nevoie
strecurndu-se, au trecut la Sniatin 4, i de acolo au slobozit
oastea pe acas, ct rmsese; iar el s-au dus la Liov.
1
Prelungit.
2
anurile.
3
Oastea provinciei Mazovia.
4
n Pocuia.
NICOLAE IORGA

%#

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
........................................................................................
Iar tefan-Vod, dup izbnda cu noroc ce au fcut
la acel rzboiu, s-au ntors napoi la scaunul su, la Suceava,
cu mare laud, ca un biruitor, mulmind lui Dumnezeu i
Maicii Precistei. i au sfinit i au nfrumuseat biserica ce
au fost zidit de dnsul pre numele sfntului marelui
mucenic Dimitrie, dnd laud Sfiniei sale, n trg, n
Suceava, ce este naintea curilor domneti, care triete
i pn astzi.
........................................................................................
Dup aceea, dat-au tefan-Vod cuvnt n toat ara,
otenii s se strng la Hrlu, la ziua Sfntului Nicolai.
i, adunndu-se ntr-acea zi cu toii la Hrlu, fcutu-le-au
osp, tuturor boierilor i tuturor vitejilor si; i cu daruri
scumpe i-au druit pre dnii. i de acolo i-au slobozit de
au mers cinei pre acasi, nvndu-i pre toi s dea
laud lui Dumnezeu, pentru c toate puterile sunt de la
Dumnezeu, de sus.
n anul 7006 (1498), martie n 11, au intrat Malcoci n
ara Leeasc cu mult mulime de turci; i n-au fost cine
li sta mpotriv. Ce mult, prad i robie au fcut, i agiuns
pn mai sus de Liov 25 de popriti 1; i de acolo s-au
ntors, prdnd eara i arznd; c se vedea c dup acel
rzboiu fr noroc ce fcuse leii cu tefan-Vod, va fi
pierirea lor.

ntr-acelai an, 7006 (1498), iunie 22, tefan-Vod,


vrnd s-i ntoarc despre lei strmbtatea sa, strns-au
ara, i au intrat la Podolia i la Rui 2. Trecut-au de Liov,
pn la Lanut oraul, la apa Visloca, toate satele arznd
i prdnd. Ars-au oraul Premisla 3, Radumnea, Prevolsca,
1
Popasuri.
2
n Rusia, provincie polon.
3
Przesemysl.
NICOLAE IORGA

%$
Lanutul, i o cetate: Terebul, i multe averi au luat dintr-nsa,
i muli joimiri au scos, i pre toi i-au tiat, i mai muli
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

au ars n cetate. i cetatea Buceciul 1 mult nevoie au avut;


i Podhaeul au ars.
i muli oameni, brbai i muieri, i copii, i-au luat
robi, mai mult de o sut de mii, ce i-au aezat tefan-Vod
n eara sa, de i pn astzi triete limba ruseasc n
Moldova, ales pre unde i-au desclecat.
Iar tefan-Vod, prdnd i arznd ara, s-au ntors
napoi cu mare dobnd, i fr nice o zminteal au trecut
Nistrul n ceasta parte, la Halici, i au prdat i pe ceasta
parte. i au venit la scaunul su, la Suceava, cu mare
bucurie i biruin.

n anul 7008 (1499?), n luna lui martie n 12 zile,


Olbreht, craiul leesc, vznd prada i stricciunea ce-i
fcuse tefan-Vod n ara lui, nu vru s lase, ci au strns
oaste i au intrat n ear, i au prins a prdare i a stricare
ara pn la Botoeni. Iar tefan-Vod, dac au neles,
strns-au de srg ostile sale, i au ieit nainte acei oti
leeti, de i-au dat rzboiu la trg la Botoeni.
i cu voia lui Dumnezeu, au pierdut leii rzboiul, i
rmase izbnda la tefan-Vod, cu mult vrsare de snge
din oastea leeasc. Muli au pierit, i muli au luat vii n
robie.

n anul 7009 (1501; de fapt, 1499), tefan-Vod, lsnd


inima cea neprietineasc, s-au mpcat cu craiul leesc,
i mare tocmal au legat. Nu c doar s-au temut de
puterea lor , care se ispitise, i rzboiu fcuse i cu leii
i cu turcii, i de multe ori i biruise, ca, i cu ali megiei
de pin pregiur avnd sfad, niciodat nu s-au plecat, ce
pentru s cunoasc toat Cretintatea c n-au fost pentru
dnsul nceptura, c n-au rdicat el nti asupra lui craiul,
ce craiul, fr cale i fr tire, au venit asupra lui, de unde
1
Buczacz.
NICOLAE IORGA

%%
s-au ntors cu ruine. Mai apoi, ca s arate c mai mult
poate s strice el lui craiul, au intrat de i-au ars trgurile,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
i i-au lovit podanii 1; nice au avut cine s-i stea nainte,
ce cu mare dobnd s-au nvrtejit n ara sa, n Moldova.
i, de au venit craiul cu oaste n Moldova, dobnd au
adus lui tefan-Vod, c s-au mplut de jacurile leeti.
Aijderea, de au mers tefan-Vod n ara Leeasc, cu
plin s-au ntors n ara sa. Iar la pace prealesne se priimi,
ca s-l cunoasc c, fie la ce l vor cerca, este gata, i la
pace i la glceav.

De ce, pacea o au legat ntr-acesta chip, ca s-i fie de


agiutor mpotriva fiecrui neprieten. Iar pribegii de mbe
prile s nu-i priimeasc. Iar, de s-are ntmpla vreunui
domn a Moldovei s ias, de nevoia turcilor, n ara
Leeasc, s-l priimeasc, i n tot chipul s nevoiasc s-l
aeze la domnie. Aijderea, domnii Moldovei de-a pururea
s aib urechi deschise despre turc, s dea tire lui craiu
de gndurile lor. Iar giudecata celor cu strmbtate de la
margine s se fac de ambe prile la margine.
........................................................................................
tefan-Vod, fiind ca un leu gata de apucat, ce nu-l
poate nime mblnzi, i lui odihna altuia i prea cu pagub,
au intrat cu oaste n ara Leeasc, i au prdat Pocuia,
i o au luat, i zicea c acel olat 2 l-au luat leii de la
moldoveni fr cale. Atunci craiul, dup ce au fcut sfat
pentru Pocuia, ce o luase tefan-Vod, au strns oaste pe
bani, i o au trimis de au intrat n ar, i mult pagub
au fcut. i atta s-au fost suprat la ai notri, pn s-au
rugat cu toii lui tefan-Vod de au ieit de la Pocuia, ns
mai mult de boal ce au avut, de podagrie; i cetile ce
luase, le-au ntors 3.
1
eranii birnici.
2
inut.
3
Nu e nici o dovad de aceasta.
NICOLAE IORGA

%&
n anul 7012 /1504/, nu mult vreme dac s-au ntors
tefan-Vod de la Pocuia la scaunul su, la Suceava, fiind
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

bolnav i slab de ani, ca un om ce era ntratia ani, n


patruzeci i epte, tot n rzboaie, i ostenele i neodihn,
n toate prile, de se btea cu toi, i, dup multe rzboaie
cu noroc ce au fcut, cu mare jale au rposat mari, iulie
n 2.
C a p i t ol u l VIII
LU P T E L E LU I V L A D E P E ,
DOMNUL ERII-ROMNETI,
C U T U R C II 1
(Dup Gheorghe incai)

Rzboiul care l-au avut Mahomet II n anul de acum


(1462) CU Vladislav V, Domnul Valahiei, singur Halco-
condila 2 l-au scris de amruntul, dar el nc meastec
lucruri de mai muli ani laolalt. Eu, drept aceaia, ntre
semnul osebirii ( ) voiu pune anul n care s-au mtmplat,
la fietecare lucru; apoi la sfrit, voiu spune ce zic i ali
avtori despre lucrurile de el scrise.
Aa dar zice Halcocondila:
Iar, n iarna care urma (din anul 1461 2), n Odriu
(Adrianopol) rmind Mahomet II, chem la sine pe Vlad,
fiul lui Dracula, povuitorul Dachiei, pentru c pe fratele
lui cel mai tnr (pe Radul IV cel Frumos) l avea la sine
(doar din anul 1445)..., inndu-l la o mas cu sine. Ci
mare price au fost ntru nceput ntre mpratul i pruncul
acesta...; c, dup ce s-au turnat n Curtea mprteasc,
l-au surgunit la Caramanul.
Ci, dup scurt vreme (n anul (1456), mpratul au dat
domnia Valahiei lui Vlad, fratele pruncului acestuia, carele,
1
Domnii Munteni de la Mircea ncoace: Vlad I, 1394 1395; Mihai I,
1418-1420; Dan II, 1420 - iunie 1431; Radu II, Pleuvul, 14221427;
Basarab II, Laiot, Iunie 1431; Alexandru I, 14311435; Vlad II,
Dracul (Drculea), 1435 Decembre 1446; Dan III, sau Danciul,
1446 1447; Vladislav II, primvara lui 1456.
2
Cronicar bizantin de pe acea vreme.
NICOLAE IORGA

ct s-au fcut domn, ndat au ales voinici ntrarmai cu %'


sulie, i i-au ornduit pzitori lng sine. Dup aceia, au

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
chemat pre boiarii cei mai de frunte din ar, de carii se
temea ca nu cumva s se scoale asupra, de s-ar muta
domnia, ci pre toi i-au omort i tras n ap, nici pruncilor,
nici muierilor, nici erbilor lor prtinindu-le. Atta ucidere
au ptrat 1 brbatul acela, ct nu s-au mai auzit ntre
oameni. Pentru c, ca s se ntreasc Principatul Valahiei,
se zice despre dnsul c, n scurt timp, ca la 20.000 de
brbai, muieri i prunci au omort, i pe ostaii cei frumoi
i buni, pe carii i alesease s fie lng sine, i-au mbogit
din bunurile acelora pre carii i omorse.
Aa dar, n scurt timp, brbatul acela foarte mare noire
au fcut n Valahia. Preste aceastea, pre muli unguri,
despre carii gndia c ntru aceia vor lucra ca trebile
Valahiei s cur bine, cu prea mare dare sau tribut i-au
ncrcat, neprtinind vr-unuia.
Gndind acuma ca Prinipatul Valahiei destul de tare
iaste, s-au sftuit cum s-ar putea dedina 2 de mpratul.
Ci se temea de romnii din Valahia, ca nu cumva, price-
pnd c vrea s se dedine de turci, s aduc pre unguri
mpotriva sa. Aceastea aa se lucra. Iar, n iarna aceia
(din anul 1461 2), ct au auzit aceastea mpratul
Mahomet II, foarte s-au mniat, i au trimis pre Catavolin
(Katobolinos), scriitoriul Curii, brbat de cinste, i grec,
ca s-l ndeamne s mearg la Poart, c, de va mearje,
va dobndi mare graie 3 i mai multe daruri i bunti,
cu care nu va ntreace pre mpratul, numai de va rm-
nea credincios. Iar lui Hamza, ce s-au numit Ieracofor 4,
carele era prefect 5 Vidinului, i-au poruncit ca, pre ascuns,
dac ar putea cu nelciune face, s duc pre Vlad la sine,
c-i va face lucru prea plcut.
1
Din latinete: svrit.
2
Dezbina, desface.
3
Mil.
4
oimar, pzitorul oimilor mprteti.
5
Beg.
NICOLAE IORGA

&
Drept aceaia, Hamza, nelegndu-se cu scriitoriul, s-au
vorovit ntru aceia ca scriitoriul s fac de tire cnd se
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

va nturna i-l va petrece Vlad, i, aa, s-l prind n leaul


lui 1. Au i ntiinat Catavolin pre Hamza despre timpul
cnd va porni napoi, i Hamza au pus lea lui Vlad. Ci Vlad
au petrecut pre Catavolin cu oamenii bine ntrarmai, i,
cznd n la, au biruit pre ostaii lui Hamza; i, prinznd
pre muli, nc i pre Hamza, ntiu le-au tiat manile i
picioarele, apoi i-au tras n ap. i pre Hamza l-au tras n
cea mai nalta ap. Dup aceastea, strngndu-i oastea,
i trecnd Dunrea n inutul mpratului, au omort foarte
multe muieri i prunci, i, arznd toate cte i-au venit nainte,
s-au nturnat n Valahia.
Auzind aceastea mpratul Mahomet II, i-au strns
toata oastea, i, n primvar (din anul 1462), au purces
asupra Valahiei. Se zice c oastea aceasta a mpratului
au fost foarte mare, i a doua cu mrimea dup aceea care
o adusease asupra arigradului mpratul acesta. Oastea
aceastea s-au mprit la Filipopoiu 2, i o parte au mers
pre pmnt, alta pre Marea Neagr, pn la sboctura 3
Dunrii, cu 25 de corbii mari i cu 150 de luntri; de aci,
pre Dunre n sus, pn la Vidin, i, unde ieia din luntrii,
toate le ardea. Ars-au atunci i Brila, trgul cel prea-vestit
al Valahiei. Mai toate olatele erii acetia sunt de lemn,
pentru aceia se aprind.
Dachii sau munteanii, auzind c mpratul merge asupra
lor, pruncii i muierile le-au ascuns, pre unele n muntele
Braov, pre altele ntr-un ora ce-l ncunjura i ntria un
loc, pre celelalte n pduri. Iar brbaii urma pre povuitorul 4
Vlad: carele au desprit oastea n doao, i o parte o au
inut cu sine, ceaialalt o au trimis n contra povuitoriului
Bogdaniei ceii Neagre (adec a lui tefan cel Mare, domnul
1
Cursa.
2
Fillipopol.
3
Vrsarea; din ital.: sboccatura; neologism.
4
Dup grecete: domn.
NICOLAE IORGA

&
Moldovei), ca s-i stea mpotriv, de cumva ar nvli acesta
n Valahia. Pentru c se sfdise domnul Moldovei cu Vlad.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
i drept aceia, era rzboiu ntre dnii. Prinul Moldovei,
prin solii si, ndemnase pre mpratul Mahomet II s se
bat cu Vlad, c el nc va ajuta, unindu-i otile, i,
plcndu-i mpratului fgduina, i-au poruncit s se
uneasc cu navarhul sau admirariul 1 i s bat cetatea
Chiliei, carea era n marginea Dunrii i era a lui Vlad.
Au mplinit voia mpratului prinul Moldovei, i, mpreun
cu navarhul, btnd Chilia mai multe zile, nu o au putut
lua, ci s-au fugrit amndoi de la dnsa. Deci, prinul
Moldovei mergea s prade Valahia, ci s-au oprit de partea
ce era trimis s apere eara de dnsul.
Vlad, cu cea mai mare parte a otilor sale, mergea prin
pduri, privind nctru purceade oastea mpratului.
Dup ce au trecut mpratul n Valahia, nti nu o au ars,
ci mergea fr de grij i fr de paz, ctre cetatea n
carea aezase romnii muierile cu pruncii. Pentru c
nimenea i st mpotriv; numai pre cei ce se deprta de
tabr, i tia romnii. De la unguri nc nu venise ajutoriu.
Drept aceia, Vlad au trimis la dnii, zicndu-le: . c. l.
Ungurii, auzind vorba solului, au ascultat, i au strns oaste,
ntru a creia strngere cuprinzndu-se ungurii, mpratul
au purces mai nluntru, i acuma toate le ardea i le
prda, cte le venea nainte. Clreii mprteti duceau
n tabr cte puini robi, dar mai muli peria dintre
dnii, cnd se deprta de tabr.
Zic unii c Vlad n persoana sa au mers n tabra
turceasc, de au cercat i vzut cum stau toate; ci nu se
veade a fi adevrat ca Vlad s se fie pus pre sine ntru atta
primejdie, avnd el destui prin carii au putut face aceasta.
Doar numai pentru aceaia au scornit aceasta, ca cu atta
mai ndrzne, s se areate Vlad. Totui, Vlad se apropia
zioa de tabra mparteasc, i nsemna cu ochii corturile
1
Amiralul.
NICOLAE IORGA

&
ostailor i ale mpratului, i piaul 1 taberii.
Vlad avea clrei mai puini de zeace mii; sunt carii
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

zic c numai eapte mii au avut. Cu acestea, ntr-o noapte,


au nvlit n oastea mprteasc, i mare fric au bgat
n turci, carii credea c nu tiu ce oaste mare strin au
venit asupra-le.
Cnd au intrat Vlad n tabra cea turceasc, ntiai
dat l-au ntmpinat oastea din Asia, dar btlia n-au
inut ndelung, cci, fugrindu-se asianii, s-au tras napoi.
Iar Vlad, avnd cu sine lampade 2 i fclii aprinse, n rnd
mergea ctre cortul mpratului. Ci ostaii lui au greit, i
au mers la corturile povuitorilor 3 Mahomet i Isac, unde
vitejete s-au purtat, omornd cmilele i dobitoacele, i
stnd n rnd la btaie, foarte puini au pierit, dar carii
s-au deprtat de la rnd, ndat s-au tiat prin turci. Pede-
straii cari era lng Mahomet-Paa, fiind tari voinici,
vitejete s-au btut. Mai pre urm, toi turcii s-au suit pe
cai, i btaia ndelung au inut acolo. Deci, nturnndu-se
muntenii, se grbia ctre cortul mpratului, ci, gsind gata
pre pzitori, nu ndelung s-au otit. Dup aceia, s-au
nturnat spre piaul taberii, i, prdndu-l, au omort pre
ci au aflat acolo, i, n revrsatul zorilor, au ieit din
tabr, tocma puini pierznd n noaptea aceia. Din
oastea mprteasc, precum zic, nc puini au pierit.
Dup ce s-au fcut ziu, mpratul au ales ostaii cei
mai buni, i, trimend cu dnii pre Ali-Begul, fiiul lui
Mihail, i-au poruncit s goneasc pre munteni; carele, ajun-
gndu-i, s-au lovit cu Vlad, i muli au tiat din oastea lui,
iar ca la doau mii au prins vii, pe carii, ducndu-i la
mpratul, pre toi i-au tiat.
De aci mpratul au pornit ctre cetatea n care Vlad
avea scaunul su (n Trgovite) i, unde rmnea, tot-
deauna avea bun grij de oaste. Iar, sosind la cetatea
1
Locul: germ. Platz
2
Lumini.
3
Vizirilor i begilor.
NICOLAE IORGA

aceaia, munteanii au deschis porile fiind gata a primi pre &!


mpratul. Ci mpratul au trecut pre lng cetate, i nu o

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
au btut, gndind c este deart. Drept aceia, mergnd
mai ncolo, au ajuns la o vale, care se lungia stadiuri 17 i
se lia stadiuri 7; ntr-nsa se vedea furci i ape ncrcate
de brbai, muieri i prunci, pre care i omorse acolo:
numrul lor era ca la doaozeci de mii. Groaznic lucru,
adevrat! Cci se vedea n furci i ape i prunci trai din
pntecele mamelor lor. Intru ale crora couri se ncuibase
paserile! Aa, cltorind mpratul cu oastea sa, Vlad ct
de colo l petrecea, prinznd i tind pre clreii i
azapizii1 cari se deprta de oastea mprteasc.
Ci inima lui Vlad sta mpotriva prinului Moldovei,
carele, precum se vestise, iari btea cetatea Chilia, ce
era a lui Vlad. Drept aceia, au lsat ca la ease mii de ostai
ca s sprijineasc pre turcii carii se vor deprta de oastea
lor, i el au purces asupra prinului Moldovei. Iar oastea
cea lsat, dup ce au purces Vlad, bucurndu-se i vrnd
s-i fac nume, ndat au nvlit preste oastea turceasc.
Ce, vznd mpratul Mahomet II, i-au ntrarmat toat
oastea, i pre Iusuf-Paa l-au trimis s trag pre munteani
la rzboiu; de abia au ajuns Iusuf la munteani, i s-au
fugrit de dnii. Cnd fugea Iusuf, l-au ntmpinat Omar,
fiul lui Turacan, carele i el era trimis de mpratul asupra
munteanilor, i, nfruntndu-l i spriindu-l cu mnia
mpratului, l-au ntors din fug, i amndoi au biruit pre
munteani, tind dintr-nii ca la dou mii, ale crora capete,
lundu-le n sulie, le au dus n tabr la mpratul. Pentru
care fapt pre Omar l-au druit mpratul cu Principatul
Tesaliei... Aa s-au sfrit ndrznirea munteanilor, cnd
au nvlit a doua oar preste tabra turceasc.
mpratul muli robi au dus din Valahia, i oastea lui
au mnat mai bine de 200.000 de cai i de boi; i trecnd
Dunrea, au lsat n ar pe Dracula (Radul IV cel Frumos),
fratele prinului Vlad, poruncindu-i ca s vorbeasc cu
1
Prdtorii.
NICOLAE IORGA

&"
munteanii i s cuprind eara, i s ajute pre turcii din
vecintate. Iar mpratul Mahomed II s-au nturnat oblu
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

n Odriu. Vlad, vznd c munteanii au trecut la frate-su,


i tiind c nu va isprvi ceva bine pentruc pe prea muli
omorse mai nainte, au fujit la unguri....
Mai adaog acii i cuvintele lui Duca 1, carele scrie aa:
n anul de la plzmuirea lumii 6970 (1462), Mahomed
II au poruncit voievodului Valahiei, prin apocrisariul 2 su,
s mearg la el, s-i fac cinstea obicinuit, s-i duc 500
de prunci i tributul de 10.000 de galbeni pe an. I-au
rspuns romnul c banii i are gata, dar pruncii nu-i
poate da, i cu mult mai cu neputin este s mearg el de
fa.
Auzind aceasta, tiranul s-au mniat, i au trimis pre unul
dintre cei mai de frunte, cu secretariul, s aduc tributul,
c de cealelalte va griji el. Acetia, mergnd n Valahia,
au spus porunca; iar voievodul, prinzndu-i, i-au omort
cu neomenesc, amar i ruinos feliu de moarte, trgndu-i
n ap. Dup aceea, au trecut n inutul Drtiorului 3, i
au robit muli oameni, pre carii, aiderea, i-au tras n ap.
Pre povuitoriul Hamza, carele trecuse n Valahia, cu
zeace mii de ostai, ca s-i arate vitejia, nc l-au nvins,
tind pre unii i prinznd pre ceaialali, pre carii iari i-au
tras n ap, dinpreun cu Hamza.
nelegnd aceastea, tiranul au strns peste 150.000 de
ostai, i, primvara, pornind din Odriu, au venit la Dunre
unde s-au tbrt pn ce s-au adunat toate otile. Valahul,
ntru aceaia, au poruncit supuilor si de s-au tras la locuri
strmte i n pduri; i, arznd arinile, dobitoacele le-au
mnat la muni, spre unguri i alani, iar el s-au aezat cu
oastea n desimea codrilor. i venind tiranul cale de eapte
zile, nici oameni, nici dobitoace, nici de mncat, nici de
but au aflat. Iar, dup ce au sosit la un loc cu ap i
1
Alt cronicar bizantin de pe acea vreme.
2
Grec.: trimesul.
3
Silistrei.
NICOLAE IORGA

&#
desftat, veade pari nenumrai i mplntai, carii, n loc
de poame, se atrna de trupuri, i, n mijloc, veade pre

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Hamza, mbrcat n vison 1, mohort i npat. Spi-
mntndu-se de vedenia aceasta, tiranul, n noaptea cnd
s-au tbrt, i-au ocolit oastea cu an, i au rmas n
ocol. Ci valahul, de cu noapte, au nvlit n cornul cel drept
al taberii, fr de veaste, i pn ce s-au luminat, prea
mare ucidere de turci au fcut, tind nenumrai; turcii,
pe ntunearec, necunoscnd pre nemici 2, pre sine se tia!
Dup ce s-au fcut zioa, romnii s-au nturnat n tabra
sa; iar tiranu, cu ruine, s-au nturnat n Odriu...
Mai cu ruine au fost ce au lucrat Matia I Corvinul,
craiul Unguriei, despre carele aa scrie Bonfinie:
Se zicea c craiul mearge n Valahia, s scoat pre
Dracula din minile turcilor, dup carele mritase o frie 3
a sa. ntr-acolo mergnd, nu tiu pentru ce pricin, nefiind
aceasta cunoscut cuiva, pe Dracula l-au prins n Ardeal,
i ducndu-l rob n Buda, zeace ani l-au inut n temni;
iar, pre cellalt Dracula, pre carele l pusease Turcul n
Valahia 4, l-au ntrit preste ateptarea tuturor.

1
Purpur grec.
2
Dup italienete: inimici, dumani.
3
Var?
4
Radu cel Frumos.
II

STORIA MOLDOVEI
DE LA MOARTEA LUI
TEFAN CEL MARE
PN LA ION-VOD
CEL CUMPLIT
B O G D A N O R B U L , F I U L LU I
T E FA N C E L M A R E
(1504 17)
( Dup Grigore Ureche)

7017 (1509). Dup multe solii ce trimisese Bogdan-


Vod la craiul leesc pentru sor-sa Elisafta, pre care o au
cerut, i vznd c nu va s i-o dea, au socotit c are
vreme s-i rscumpere ruinea sa despre craiul leesc cu
snge nevinovat, i au nceput a strngere oaste.
Ce, vznd craiul unguresc vrajba ce intrase ntre dnii,
i simind c Bogdan-Vod face oaste asupra leilor, au
trimis sol, pre tefan Teleni, ca s-i poat mpca. Ci nimic
n-au folosit, c Bogdan-Vod au pripit cu oastea, i au
trecut apa Nistrului, vineri, iunie 29, i au intrat la Rui n
Podolia, i, smbt, au sosit la Camenia. i, de acolo,
au slobozit oastea s prade ara, dndu-le vin c n-au
lege, pentru strmbti ce fac; alta, pentru c va s-i
rscumpere Pocuia; a treia, i pentru sora lui craiu, Elisafta,
ce i-o giuruise Alexandru craiu. Deci, arznd i prdnd
ara, s-au tras la Liov [Lemberg], i au btut trgul, i puin
de nu l-au dobndit; i zic c singur Bogdan-Vod au lovit
cu sulia n poarta Liovului, care semn se cunoate i
astzi, i nice leii nu tgduiesc. i au prdat mprejur,
i au ars pretutinderea; i au ars Rohatinul oraul, i mult
avere au luat. Atunce au luat i clopotul cel mare de la
NICOLAE IORGA

Rohatin, i l-au pus la Mitropolie n Suceava. i muli erani &%


i boieri au robit, i domnii lor nc i-au prins. i cu mare

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
izbnd s-au ntors la scaunul su, la Suceava, fr de nici
o zminteal. i robilor ce-i adusese din eara Leeasc
li-au mprit hotar n ara sa.
........................................................................................
Aijderea, pre acea vreme, Bet-Gherei 1, feciorul hanului,
au intrat n Moldova de au prdat ara pn la Iai. i au
ars trgul, i inutul Crligturii, i au agiuns i pn la
Dorohoiu, i pn la tefneti. Iar alii au prdat n gios,
la Lpuna i la Chigeciu 2. i, de srg vrnd s ias cu
robii, multe suflete n Nistru au necat, i robi i de ai si.
Iar Bogdan-Vod trimis-au pre Corpaciu, hatmanul su 3,
cu o mie de slujitori, i nesmintindu-se, au dat rzboiu, i
au czut de ai notri 700, iar 300 au scpat, anul 7021
(1513), august 25. Iar ttarii, cu pagub mai mult de
ap, dect de oaste avnd, s-au ntors la Perecop.

T E FA N -V O D C E L T N R ( T E F N I ) ,
F I U L LU I B O G D A N ( 1 5 1 7 1 5 2 7 )

Iar n anul 7026 (1518), august 18, au intrat Albu


[Alp]-Sultan cu tatarii de la Perecop, i au trecut Nistrul
fr veste, i au tras spre Prut, de s-au suit pn la er-
banca, den sus de tefneti, i s-au apucat a prdare
ara. Ce, norocul cel bun a lui tefan-Vod, s-au prilejit
cu oaste gata n gura Corovei, din gios de tefneti, i au
dat veste i erii de srg, s se strng. i dac s-au bulucit,
s-au suit n sus. i au trimis tefan-Vod pre Petre Crb
Vornicul i cu toi Josenii 4. i dac au trecut Prutul cu
agiutorul lui Dumnezeu, luni dimineaa, n revrsatul zorilor,
1
Ghirai Ghiraizi se ziceau toi hanii ttreti.
2
Codrul Chigheciului, n prile Flciului.
3
Adec portar de Suceava. Numele de Corpaciu, luat din cronicele
polone, e schilodit. Pe atunci Luca Arbure era Portar de Suceava.
4
Din ara-de-jos, cu centrul n Brlad.
NICOLAE IORGA

&&
fr veste au lovit pre tatari neavnd ei grij de una ca
aceia. i, cu norocul lui tefan-Vod, i-au rzbit, i muli
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

tatari au pierit, i muli n Prut s-au necat, i n Ciuhru s-au


fost nglodnd; i pre muli au prins vii, aijderea i pre doi
Mrzaci mari, anume Tami i Bicaz. i pre ci au rmas,
i-au gonit peste cmp, tindu-i i sgetndu-i, pn la
Nistru; unde fiind obosii caii lor, muli n Nistru s-au
necat. Numai Sultanul 1 cu puintei au scpat, ns i el,
rnit n cap. Aa, s-au ntors cu mult pagub i pieire, i
ruine; i ci au scpat, i acei, pedetri i fr arme.
Iar tefan-Vod s-au ntors cu mare laud. i au poroncit
tuturor boierilor s se strng n Hrlu, la zioa sfntului
mucenic Dimitrie. i acolo, dac s-au adunat, ospee i
bucurie mare au fost, i pre toi vitezii i-au druit tefan-Vod.
i, dup aceia, i-au luat ie doamn.

PETRU-VOD RARE
(1527 153 3 ; 1541 1546 )

ntr-acestai an 7036 (1529), dup ce au prdat Petru-


Vod ara Scuiasc, trimis-au Iano, craiul unguresc, soli
la Petru-Vod, de l-au pohtit s hie ntr-agiutor mpotriva
[a] o seam de domni ungureti, care nu vreau s i se plece,
i-i giurui oraul Bistria, cu tot inutul dintr-acea ar; i
altele i fgduia c i va da, numai de-i va supune supt
ascultarea lui.
Vznd Petru-Vod pohta lui Iano craiu, una pentru
giuruin, alta pentru prieteugul ce-l aveau mpreun,
ndat au gtit oaste, i au trimis pre Grozav, vornicul cel
mare, i pre Barnovschi hatmanul, carii erau mai credin-
cioi din boierii si. i au nvat o seam de oaste s
treac pre drumul Braoului, iar o seam de oaste pre
drumul Sucevei, s intre mai sus n ara Ungureasc. Iar
ungurii, degrab deteptndu-se ca din somn, simind c-i
mpresoar vrjmaul, de srg s-au gtit de rzboiu. i nu
1
Sultan, rom. oldan, se cheam un prin ttresc.
NICOLAE IORGA

aa de oastea den sus se grijiau, ca de cea den jos, auzind &'


c vin asupra lor. i, sculndu-se muli domni din Ardeal,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
i alii carii erau gata s moar pentru moiile sale, i, multe
puti i arme lund cu sine, s-au apropiat, den sus de
Braou, oaste de oaste. i, nherbntai, ascuind unul spre
altul armele, i se artau vrjmailor si bulucindu-se cinei
la ai si; i, gtindu-se scuii de rzboiu, iar moldovenii,
tiind agiutor numai de la Dumnezeu, aa s-au lovit cu
dnii. i, dnd rzboiu vitejete, mult moarte s-au fcut
de ambe prile. Mai apoi vznd ungurii atta pieire, au
pierdut rzboiul, lsat-au toate armele i putele: cu ceia
ce aveau ndejde s-i mistuiasc capetele, au dat dos a
fugire. i muli den domni au picat la apa Brsei. Iar,
dup rzboiu, mult prad fcnd, s-au ntors cu izbnd
la domnul lor, Petru-Vod 1.
Iar cei den sus, ce au intrat pe drumul Sucevei, nu
mai puin izbnd au fcut, prdnd i arznd. i cu pace
s-au ntors.
Auzind Iano craiu ce s-au lucrat, mult s-au bucurat.
i, pre lng giuruina de-ntiu, ce-i giuruise Bistria i alte
orae au mai dat lui Petru-Vod. Atunce Petru-Vod trimis-au
s ia acele ceti ce-i fgduise. Iar bistrienii nu suferir
nicecum s aib ei strini mai marii lor, i nc ndemnar
i alte ceti, adec Braoul i altele dimpregiur, lep-
dndu-se de Iano craiu.
........................................................................................
n anul 7037 (1530), avgust, ntr-aceste rzboaie cu
noroc simeindu-se Petru-Vod, gndit-au s fac rzboiu
i cu leii. i, puind pricin, ca s nu zic c-i fr cale,
trimis-au soli de pofti ca s-i ntoarc moia 2 sa Pocuia,
care o au fost vndut Domnilor, moilor si 3 ce leii nu
1
Lupta s-a dat n ziua de 22 iunie 1529 la Feldioara, cu saii care
ineau cu Ferdinand, regele romanilor, ales i el, ca i Iano, Ioan
Zapolya, i ncoronat, craiu unguresc.
2
Motenirea.
3
Lui Petru-Vod i lui Alexandru cel Bun.
NICOLAE IORGA

'
socoteau c cere cu cale, ce zdrete loc de price. Nice-i
deder ce au poftit; ce s-au ntors solii fr isprav.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Dece Petru-Vod, vznd c cu rugmintea nu poate


scoate moia sa, gndi cu sabia s o ia. De care lucru
aprinzndu-se de mnie inima lui Petru-Vod, de srg au
strns oaste de rzboiu, i au intrat n ara Leeasc de
au prdat Pocuia, i arse satele i trgurile mpregiur:
Colomea, Sniatinul, Tismenia, pn la Haliciu, pretutin-
derea. i cu mare izbnd s-au ntors napoi fr de nice
o zminteal.
ntr-aceia, auzindu-se la craiu aceast prad ce au
fcut Petru-Vod, au trimis craiul pre Tarnovschi hatmanul
cu oaste. Atunce semn mare s-au artat pre cer, i au sttut
mult vreme; i atuncei au trecut leii Nistrul spre Pocuia,
ca s scoat pre moldoveni, pre care i lsase Petru-Vod
s ie oraele, s fie de aprare. i n dousprezece locuri
au avut rzboiu.
Ce vznd ai notri mulimea de a lor, au trimis la
domnul su, Petru-Vod, s le vie ntr-agiutor, c au nevoie
de oastea leeasc. i fiind supt Obrtin (Obertyn) oastea
leeasc, au sosit i Petru-Vod cu oastea sa cea odihnit.
Atunce, nelegnd Tarnovschi Hatmanul pentru Petru-Vod,
mult au sttut n gnduri ca s lase tabra, cu pote cu tot,
i el s fug. Mai apoi, legnd tabra, de ruine s-au apucat
de razboiu (c de multe ori, unde pierde omul ndejdea,
i de fric, mai apoi, se ntoarce n vitejie); i, mult vreme
btndu-se, cu mare vrsare de snge de ambe prile, ns
mai mult moldovenii, cu multe rane ncruntai, n-au mai
putut suferi, ce au dat cale leilor, i au dat napoi /22 august
1531/.

Tarnovschi, hatmanul leesc, dup izbnda ce fcuse,


au lsat oastea la Pocuia, i ei s-au dus la craiul. Temndu-se
s nu mai vie moldovenii s prade, au fost socotit leii s
ntre ei mai nainte s prade n Moldova. i, aa, au intrat
NICOLAE IORGA

'
o sam de lei s prade; den carii puini au hlduit 1, c
prinzndu-le de veste moldovenii, au dat asupra lor de i-au

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
tiat i i-au risipit.
........................................................................................
ntr-aceia, Iano, craiul unguresc, vznd aceste ames-
tecturi ntre lei i ntre moldoveni, umbla la mijloc cum
va s-i mpace. Ce nemica n-au folosit, c nu i-au putut
mpca, pn n-au mai intrat oastea leeasc s prade, pre
carii i-au acoperit oastea moldoveneasc la Trsui, de
n-au scpat nime den ei.Atunce, de iznoav Iano craiu,
mblnd la mijlocul lor, i-au mpcat pn n cinci luni.
Iar, mai apoi, au mai delungat pacea pn la un an.
ndelungndu-se pacea din zi n zi ntre lei i ntre
moldoveni, nu rbdar leii carii erau cu oaste la margine
de paz, ce au intrat n ar, la Moldova, de au prdat i
au ars la Cernui, i alte sate, pn la Botoeni, neavnd
moldovenii nice o grij, fiind pace legat. Vznd moldo-
venii aceast clcare de lege i ameitur, nu suferir, ce
cu toii se gtir s intre n Podolia s prade, i i-au dat
cuvnt s-i potcoveasc caii, c-au fost iarna goal i
gheoas. i, dac au mers, au ars Cervona i Jagelnia i
s-au apucat de Ciarnocojini.
........................................................................................
Vznd Petru-Vod c l-au mpresurat vrjmaii de
toate prile 2, i ai si l-au prsit toi, lsat-au scaunul i
s-au dat spre muni; unde, cunoscnd c nice acolo nu se
va pute mistui, au socotit s treac la ara Ungureasc.
i, aa, aflndu-i cale deschis pren trg pren Peatra, au
trecut pre lng mnstirea Bistriei; i lsndu-se ca s
poat cevai odihni n munte, deasupra mnstirii, vzut-au
unde ca un roiu den toate prile ncungiurar mnstirea,
1
Scpat.
2
Sultanul Soliman intrase n Moldova la 1538, i boierii l trdaser pe
Rare.
NICOLAE IORGA

'
ca s-l poat prinde. Dece, cunoscnd el aceste, au nclecat
pre cal, i singur, au fugit s hlduiasc, n 18 zile septemvrie,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

intrnd n munte ntr-adnc. Fr drum, fr pova, au


dat la strmturi ca acele, de nu era nice de cal, nice de
pedestru; ce i-au cutat a lsare calul.
i aa, n ese zile, nvluindu-se pren munte, flmnd
i trudit, au nemerit la un pru n gios, au dat peste nite
pscari, carii, dac i-au luat sama, cu dragoste l-au primit.
Iar Petru-Vod, nfricondu-se de ei s-au spimntat.
Iar ei cu giurmnt s-au giurat nainte-i cum i vor hi cu
direptate, i nemic s se team. Iar el le-au dat lor 70
galbeni, bani de aur. i, vznd ei galbenii, cu bucurie i-au
luat, i l-au dus la otacul lor de l-au osptat cu pne i cu
pete fript, osp pscresc, de ce mnca i ei. i, dac
au nserat, l-au mbrcat cu haine proaste de a lor, i i-au
dat comnac n cap, i l-au scos la Ardeal. i, fiind oaste
ungureasc de straj la margine, i-au ntrebat pre dnii
ce oameni sunt? Ei au zis: Suntem pscari. i, aa, au
trecut pren straja ungureasc, i nimene nu l-au cunoscut.
Dece pscarii l-au dus la casa unui boierin unguresc,
carele au fost avnd prieteug mare cu Petru-Vod; ce, pre
domnul nu l-au aflat acas, numai pre giupneasa lui. i
pre tain, spuser ei de Petru-Vod; carea nelegnd de
Petru-Vod, cu dragoste l-au primit la casa ei, i i-au fcut
osp. Iar un voinic oarecine, ce fugise aprod la Petru-
Vod, prilejindu-se ntr-acel sat, fiind scpat i el dintr-
acele ruti, i spuser lui de pscarii aciia ce venise den
munte, i tiind el c Petru-Vod au intrat n muni, i
nimica de dnsul nu se tie, i, cugetnd ntru inima sa,
cum ar putea nelege ceva de domnul su, au mers la
pscari s-i ntrebe. i dac i-au vzut, ndat au cunoscut
pre domnul su Petru-Vod; i au czut de i-au srutat
picioarele. Atunce, vznd Petru-Vod pre credincioasa
sluga sa, mult s-au bucurat i s-au mngiet, i multe
cuvinte de tain i-au vorbit. i, mblnzindu-i-se inima,
au adormit puintel. Nice zbav mult fcnd, pn a
NICOLAE IORGA

'!
odihnire Petru-Vod, iar acea giupneas au gtit leagn 1
cu cai, i doisprezece voinici ntrarmai. i, dac l-au

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
deteptat au ezut n leagn numai cu acel aprod, i au
mers pe locuri fr de drum, pn au sosit la casa unui
boiarin unguresc, care i acela era prieten lui Petru-Vod.
i acela, dac l-au vzut, cu dragoste l-au primit i l-au
osptat, i ndat i-au gtit leagn cu ease cai, c loc de
zbav nu era, c den urma prinsese de veste oastea ce
era la straja ungureasc, cum Petru-Vod au trecut pentre
dnii i nu l-au cunoscut; i s-au pornit dup dnsul a-l
cerca, ca s-l poat agiunge. Ce Dumnezeu, cela ce-i
ocrmuitor tuturor ce i se roag cu credin, au acoperit pe
Petru-Vod, i i-au dat cale deschis.
i, mergnd cu nevoin, au sosit la Ciceu; i, smbt,
n rsrita soarelui, septemvrie 28, au intrat Petru-Vod
n cetatea Ciceiului, i au nchis porile. Iar cei ce-l goneau
den urm, vznd c au hlduit Petru-Vod dinaintea lor,
s-au ntors napoi.
Acolo, plngere i tnguire era de doamna sa, Elena, i
de fiii si, de Ilia i tefni, i de fiica sa Ruxandra, i
de ali csai 2 pentru mult scrb ce le venise asupra-le,
tiindu-se den ct mrire au czut la atta pedeaps.
Decii, Petru-Vod au intrat la biseric de s-au nchinat,
mulmind lui Dumnezeu c l-au izbvit de mnile vrj-
mailor si.
Iar Sultan Suleiman, mpratul turcesc, cu oastea sa,
n urma lui Petru-Vod la Moldova, mult prad i scdere
fcnd erii, i clcnd-o, au agiuns pn la Suceava, cu
mare urgie i pedeaps tuturor lcuitorilor.

1
Trsur.
2
Fusese domni la mijloc tefan Lcusta, pus de turci, i Alexandru
Cornea, ridicat de boieri. mpcat, cu turcii, Petru veni din
Constantinopol n ianuar 1541.
NICOLAE IORGA

'"
........................................................................................
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Clcnd ungurii prieteugul ce-l avea cu Petru-Vod,


dup ce s-au aezat la domnie al doile 1, venit-au hochim
(porunc) mprtesc de la Sultan Suleiman la Petru-Vod, ca
s mearg asupra ungurilor, i sa prinz pre Mailat, voie-
vodul Ardealului 2. i i-au trimis ntr-agiutor pre Ciubali-
Beiu 3, cu oaste turceasc, i pre Radul Vod 4 cu muntenii.
i, vrnd Petru Vod s plineasc poronca mpriei, au
purces cu toat oastea sa, mpreun cu Radul Vod cu
muntenii, i cu Ciubali-Beiu cu turcii, i au trecut pre la
Oituz la Ardeal. i mergnd cu toii asupra lui Mailat,
voievodul Ardealului, i nc n-au agiuns la Fgra, acolo
i-au ntmpinat Mailat voievodul, cu oaste ungureasc. i,
dnd rzboiu vitejete de mbe prile, iunie 20 7049
(1541) pierdut-au rzboiul ungurii, i pre Mailat l-au prins
viu Petru-Vod, i l-au bgat n obeze, i l-au trimis la
mprie. i, aa, Petru-Vod, prdnd i arznd n ara
Ungureasc, s-au ntors napoi fr de nice o sminteal.
Dup ce au prins Petru-Vod pre Mailat, voievodul de
Ardeal, i l-au trimis n obeze la Sultan Suleiman, la al doile
an, n 7050 (1542) septemvrie 12, iar au venit hochim de
la mpratul turcesc la Petru Vod, s mearg s prade n
ara Ungureasc, pentru multe nengduine i ameste-
cturi ce se aau. i, plinind poronca mpriei, avea i
Petru-Vod mare scrb pre Unguri, pentru multe nevoi ce-i
fcuse, nc de cnd era nchis n cetatea Ciceiului, de
nu-i era volnic cu nemic; mai apoi, i prieteugul ce-l
aveau mpreun, l clcase. Rdicatu-s-au cu toat puterea
sa, i au intrat n ara Ungureasc, de au prdat i au ars
pn la Cetatea de Balt. Acolo au ezut ese zile, i, mult
1
Romn de neam.
2
Chiuciuc-Balibeg.
3
Paisie, fost clugr la Arge. Era fiul lui Radu-cel-Mare.
4
Nu voise a crete birul erii, pe care i tefan cel Mare l dase.
NICOLAE IORGA

'#
pagub fcnd erii Ungureti, s-au ntors pe la Bistria,
fr de nice o zminteal. i, trecnd muntele, au ieit pren

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Cmpulung, i s-au dus la scaunul su, la Suceava.

I O N -V O D C E L C U M P L I T,
F I U L LU I T E F N I ( 1 5 7 2 1 5 7 4 )

Ion-Vod, dac se vzu strinat de mila mpratului


turcesc, socoti ca s ie ara cu sabia, i ndat trimis la
cazaci de i-au poftit, cu leaf, s-i vie ntr-agiutor. i au
strns ara; ctre care cu multe cuvinte blnde se ruga, ca
s le poat ntoarce inimile spre dnsul, i arta nesaul
turcilor i lcomia lor (iar nesaul i lcomia lui nu vedea),
zicnd c turcii toate schimbrile fac pentru mzd de i
ngreuiaz, ca s-i srceasc i s-i slbeasc; i li arta
cum poate de lesne s deprteze mna Turcului de dnii,
de vor vrea i ei. C pre lei i are spre sine plecai; cazacii
s-au adeverit, ct li va da tire ct vor veni, la carei au i
trimis, i crora nu li pot sta nainte niciodat turcii. Numai
ara ce-i lipsete; c, de se vor pleca i ei s fie ntr-una,
nice oaste nu vor trimite turcii, ce vor face erii pre voie.
Iar, despre sine, s nu-l ie ca pre un vrjma, ci ca pre
un prieten i printe; iar, de au fcut cuiva i nalgiosul 1,
tot pentru turci au fcut, s li intre n voie, i s-i umple, i
nu i-au putut stura; deci, pre ct l-au cunoscut cu ru,
s-l cunoasc mai mult spre folosul lor.
Aa, Ion-Vod, umplnd pre toi cu ndejde, cu glasuri
mari strigar c lng dnsul vor pieri toi, cum s-au i
tmplat.
Ion-Vod dac au luat credina erii, se gti de rzboiu,
i n toat ara trimis-au de srg s ias la oaste. Trimis-
au i la Hendric 2, craiul leesc, poftind agiutor de oaste
s-i dea; ce, de acolo nu s-au folosit. C craiul s-au mntuit:
c are legtur cu turcul ara lor mai mult de o sut de ani,
1
Amestectur, nedreptate: nalt-josul.
2
Henric de Valois.
NICOLAE IORGA

'$
neclintit. Iar cazacii, cumui sunt gata de a se ames-
tecare la toate, nentrebnd de nime, s-au adunat 1.200
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

de oameni, i au venit la Ion-Vod. Pre carii, vzndu-i Ion-


Vod, nu ntr-alt chip, ce cum ar hi vzut ngeri din cer cu
veste de izbnd pogori. i cu multe daruri capetele ce
era, le-au druit Ion-Vod.
Dac au strns oastea toat i s-au bulucit launloc toi,
i-au venit veste c Petru-Vod i cu Alexandru-Vod 1 au
intrat n ar, cu muli oameni, i munteni, i unguri 2, i
turci. Au ales Ion-Vod cap dintre cazaci pre Sfirschi, cu o
sam de cazaci i cu oaste de ar, i i-au trimis nainte
de straj, s vaz cu ochii; iar el, cu alt oaste, au purces
dup dnii. Iar Sfirschi, cu cazacii i cu cine mai erau
cu dnsul, au nemerit asupra 400 de oameni, ce erau straja
lui Petru-Vod, i, fr veste ncungiurndu-i, pre toi i-au
prins.
Sfirschi, dac au biruit pre acee straj, i au prins veste
c Petru-Vod nu tie nimic de oastea lui Ion-Vod, ndat
au rpezit oameni de ar de au dat tire lui Ion-Vod, s
srguiasc, s vie s-i loveasc fr veste c are vreme
acum, de-i voia s-i bat; i i-au spus c este oaste mult
foarte.
nelegnd aceste Ion-Vod, cum au putut mai tare au
srguit. i, dac s-au mpreunat toi, mprindu-se n trei
plcuri, i-au lovit cnd ei dormeau fr grij, dezbrcai,
ct nime de nimica nu s-au apucat. Caii lor erau slobozi
la pune, n ndejdea strjii. Aa, mpresurndu-i fr
veste, i mult moarte fcnd ntr-nii, i-au biruit Ion-Vod.
Iar domnii, Petru-Vod i Alexandru-Vod, amndoi au
scpat, lsnd tot n tabr, i au nzuit amndoi la Brila,
numai cu trupurile.
Dac au btut Ion-Vod pre Petru-Vod i pre Alex-
andru-Vod, s-au lsat n goan dup dnii, i au slobozit
oastea n prad, de au jcuit ara Munteneasc mai mult
1
Petru chiopul, fost domn muntean, numit acum n Moldova. Alexandru,
fratele su, era domn al erii Romneti.
2
Din Ardeal.
NICOLAE IORGA

'%
de jumtate, i au pus domn n ara Munteneasc pre
Vintil-Vod 1.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Dac s-au ntors den prad oastea lui Ion-Vod den
ara Munteneasc, apucatu-s-au de Brila, de au ars
trgul cu totul; numai cetatea ce au rmas. i, gtindu-se
s bat i cetatea, s o dobndeasc, c nu era mult a
luare, i-au venit vestea den urm c tatarii au intrat n ar.
Lsat-au dar cele strine, i s-au ntors la ale sale, s le
apere.
nelegnd Ion-Vod c turcul de prin ceti i tatarii din
Bugeag 2 s-au ridicat asupra lui, ndat au trimis cum mai
de srg s se buluceasc oastea, de pre unde au fost
rchirat, dndu-le tire pentru turci i tatari, ce au nclecat
asupra lui. Pre carii, dac i-au lovit Ion-Vod cu oastea
sa, prea lesne i-au btut i pre aceia. ns vznd atta
suprare ce avea de turci, umplndu-se de mnie, cu foc
au ars Tighinea i Cetatea-Alb, i mult prad au fcut,
i mult plean i robi au scos.
Decii, Ion-Vod, curindu-se de vrjmaii lui, au dat
puintel erii odihn, s se rsufle; iar cazacii nu se leniau,
ce cmpii Bugeagului pururea cercau, i mult prad
fceau.

Clcnd cazacii cmpii Bugeagului, au dat pre o sam


de oaste turceasc, ce se strnsese i mergea s loveasc
pre Ion-Vod fr veste. i de srg au trimis cazacii la Ion-
Vod de au cerut s le trimit agiutor ca s dea rzboiu
acelor turci. i, dac le-au trimis, prea lesne i-au biruit, i
i-au risipit, cu agiutor proaspt. C, pn a venire agiutorul
de la Ion-Vod, era s piarz cazacii rzboiul de mulimea
turcilor; unde, mai apoi, moldovenii, odihnii, dnd rzboiu
vitejete, prea lesne i-au spart.
mpratul turcesc, auzind de simeia lui Ion-Vod, i ct
pagub i-au fcut, au socotit ca s stropeasc ara
1
Fratele lui Mihai Viteazul.
2
Rsculatul, trdtorul.
NICOLAE IORGA

'&
Moldovei cu totul, i pre hainul 1 su, pre Ion-Vod, s-l
prinz. i ndat trimise n toate prile, la toi sngeacii,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

s se gteze de oaste i s treac Dunrea asupra lui Ion-


Vod.
Iar Ion-Vod, daca au neles, cu toat oastea sa s-au
pornit, i au supus oastea supt Tighinea, i au trimis o
sam de oaste a sa cu Ieremia, prclabul de Hotin, ca
s apere trectoarea turcilor, s nu treac Dunrea. Ce cu
greu este celor puini a oprire pre cei muli, i celor slabi
pre cei tari.
C, trecnd ntiu putele cu ianicerii i cu pedestrimea,
s apere vasele, aceiai toat alalt oaste turceasc au
sosit.
Unde, vznd Ieremia prclabul c nu-i poate opri,
s-au ntors i au dat tire lui Ion-Vod. i nice Ion-Vod
alt zbav n-au fcut, ce ndat au purces spre oastea
turceasc. ns nti au trimis pre Sfirschi cu o seam de
cazaci i cu 6.000 de oteni de ar, s prinz limb. i
fr zbav au dat pre oastea turceasc, unde nu erau mai
puini de oastea moldoveneasc. i, dnd rzboiu, au fugit
turcii, i nice alt limb au putut lua, fr de un turc rnit
ru, ct n-au putut de la dnsul nemic nlege.
Apoi singur Ion-Vod, cu vro 600 de oameni, s-au lipit
la balt la Cahul, unde era oastea turceasc. i s-au suit
ntr-un pisc de deal, s poat cunoate ct sum de oaste
va hi la turci. Ce nemic n-au putut cunoate, c oastea
era pre vi, de nu se vedea; numai strjile s-au vzut n
patru locuri. i s-au ntors Ion-Vod napoi la tabr. i
atunce, o seam den boierii cei mari, Murgul vel 2 vornic,
Bili vel vornic i Stvil hatmanul, vznd atte puteri
de oaste turceasc ce venise cu Petru-Vod, temndu-se
ca s nu caz n primejdie, au prsit pre Ion-Vod, i au
fugit la turci, de s-au nchinat la Petru-Vod.
Ion-Vod i-au mprit oastea n treizeci de plcuri, i
la tot plcul au pus cte o puc; i avea i optzeci de pute-
1
Partea de jos a Basarabiei de astzi.
2
Mare.
NICOLAE IORGA

hunie 1. Iar toat oastea lui Ion-Vod era 30.000, fr ''


proti 2 i aduntur, ce erau pre lng Ion-Vod.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Deci, la nceputul rzboiului, zic c o sam de moldo-
veni s se fie nchinat la turci, i turcii s-i fie pus n fruntea
rzboiului, de s-au oprit focul ntr-nii, i au pierit cu totul.
Deci, cazacii cu focul, moldovenii cu futurile 3, aruncau
ct nu se tia turcii ce vor face. i vznd turcii pre
moldoveni c vor s moar dect s nu biruiasc, cu multe
meteuguri au nevoit s amgeasc pre moldoveni, s-i
duc asupra putilor. Ce, vznd moldovenii meteugurile
lor, nu-i goniau mult, ce numai pn dau dos; c vedeau
c fuga lor era cu nelciune; c de mulimea lor era tot
locul acoperit.
De-acii, lsnd turcii partea de spre cazaci, cu toat
puterea s-au ntors pre moldoveni i toate putile sloboziau
asupra lor. Iar moldovenii stau aa, cum ar hi gtii de
moarte, iar nu s izbndeasc; i mult moarte s-au fcut
de ambe prile, c nu era o clcare de pmnt, ce tot pre
trupuri de om. i, mai apoi, aa aproape se bteau, c i
mnile le obosise, i armele i scprau.
Ca acela prah se fcuse, ct nu se cunoteau cine de
a cui este; nice de sinee se auzia, de trsnetul putilor, de
ambe prile; ct nice pucarii nu mai tiau unde mai da.
Deci Ion-Vod au ndireptat pre ai si denapoia putelor,
s se mai odihneasc puintel; i turcii, aijderea.
i, aa, stnd i privind unii la alii, au dat o ploaie mare,
de au muiat pravul cel de pute. De-acii, n-au fost moldo-
venilor nice de un folos, c li s-au muiat putele, de unde
aveau ndejde de agiutor, s-au scpat ce numai de a
mna 4 au cutat a se batere, i nu se puteau sprijini de
mulimea turcilor.
Mai apoi, oaste ttreasc proaspt i-au lovit, de le-au
cutat a dare dos ca s scape i tatarii a-i gonire i a-i
1
Haubie (Koglniceanu).
2
Sraci, de rnd.
3
Mciucile; lat. fustis, b. Se zice i: futai.
4
Cu mnile.
NICOLAE IORGA


aruncare jos. Numai pedestrimea i oastea cea de strnsur
au rmas, i 300 de cazaci. Ce, fiind i turcii obosii, nu
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

nvleau aa.
Ion-Vod, scpndu-se de oastea cea clrea, i-au
dat glas cu cazacii s se pedestreasc 1 toi. C pedestrimea
moldoveneasc, ce erau adunai mai muli n dobnd 2
dect n leaf, era aproape de 20.000. i nvlind cu dnii
singur Ion-Vod, au luat puste cu iur 3 de la turci.
i, legnd tabra, s-au dat napoi, i s-au tras lng
Rocani, de s-au ngropat; unde mare nevoie aveau de
ap. Iar turcii, dac s-au strns toi, cu cei de la goan,
i-au ncungiurat mai nainte de apusul soarelui, i toat
noaptea i-au strjuit, s nu ias dentr acel loc. Iar, dac
s-au fcut ziu, cu toate putele au nceput a batere ntr-
nii; ce nemic nu le stricau, c se enuise 4 bine. Unde
trei zile s-au aprat.
De ce, vznd Ion-Vod c flmnzesc i mor de sete,
i pravul cel de pute se mpuineaz, s fug, s scape,
loc nu era numai cu aripi s sboare, iar ntr-alt chip nu se
putea, c tot locul era ocolit de turci. Ce au socotit doar
cu blndee i cu jurmnturi s fac cu turcii, ca s scape
de moarte. i au nceput a trimetere la dnii c se va
nchina, de vor trimite un om ca acela, s-i jure lui c, de
ce va pofti, s-i fac pe voie.
Turcii bucuroi se primir la una ca aceasta: dect cu
arme i cu vrsare de snge, mai bine cu nelciune s-l
dobndeasc. Aa trimiser turcii la Ion-Vod de-i jurar,
pre pofta lui, ca s-l duc viu la mpratul; pre cazaci s-i
lase, neatini, s mearg de unde au venit, iar alt adun-
tur s-i sloboaz s se duc volnici 5 pe la casele lor, c nu
va hi paguba lui, ce a mpratului, c robii mpriei sunt.
1
S se coboare de pe cal.
2
Cu toat rsplata n prad.
3
Asalt.
4
Se nchiseser n anuri.
5
Liberi.
NICOLAE IORGA


Avnd Ion-Vod tocmeal i fgduin mare i jur-
mnt de la turci c-i vor face pre voie de toate de ce scriu

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
mai sus c au pohtit el, s-au gtit s mearg la paa 1, n
tabra turceasc, i au mprit al su mai bun tot ce au
avut, ntre cazaci, i de ctre toi i-au luat iertciune; i,
nsui al triile, au mers la tabra turceasc.
Acolo, dac l-au dobndit, cu mult mnie de ctre
paa, l-au dat, de viu, de l-au legat de coadele a dou
cmile, i le-au slobozit pren tabr, de l-au sfrmat.
Atunce, zic unii cum s hie zis Ion-Vod Ah! caut c
eu multe feluri de mori groznice am fcut, iar cazn ca
aceasta n-am tiut s fac!
Mai apoi, turcii s-au lsat la ceialalt spuz, de i-au
znopit, i i-au zdrobit. Iar cazacii, vznd la ce le st lucrul,
i viaa lor cea sfrit, au silit ca s intre iar n an. Ce n-au
putut, c anul l cuprinsese turcii; i, vznd aa, numai
ce au intrat n grmada turceasc, s piar pn la unul.
i acolo, tind i obornd, au pierit toi, pn la unul.
Aa au nemerit enchiul 2 su Ion-Vod, dup ce au
domnit trei ani.
Dac au pierit Ion-Vod, s-au pornit ttarii n prad
peste toat ara, ct n-au fost niceodat mai mare pus-
tietate n ar dect atunce. C pre toi i-au cuprins pre la
casele lor fr grij. Unde, pn astzi, ntre Prut i ntre
Nistru, de atunce au rmas pustietate, de nu s-au mai
umplut de oameni.

P E T R U -V O D  C H I O PU L
(1574 1579; 1582 1591)

De noroc era Petru-Vod cu cazacii, c n domnia


dentiu nu mai avea odihn de dnii; acum, la a doua
domnie, bine nu s-au aezat la scaun, iat, cazacii veniau
s apuce scaunul ntr-aceastai lun, octomvrie 27 (1582).
1
Begierbergul Rumeliei, Cigala-zade.
2
Sfritul.
NICOLAE IORGA


Ce, Petru-Vod, prinznd de veste, li-au ieit nnainte la
Prut, la sat, la Bogdneti, cu ci oameni au putut ntr-
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

acea dat, i acolo i-au ncungiurat.


Fiind cazacii la strmtoare mare, cutatu-le-au a se
nchinare; dentre carii au ales Petru-Vod o sam de
oameni carii i-au prut mai de treab, de i-au oprit s-i
slujeasc; pre alii, cu giurmnt, i-au slobozit.
n anul 7095 (1587), ghenarie 8, rdicatu-s-au o sam
de cazaci, ca nite lupi nvai de pururea la prad, i au
intrat n ar, i multe bucate din inutul Sorocii au luat. Iar
Prvul, prclabul de Soroca, s-au ndemnat cu hnsarii 1,
i cu alii ci au vrut de bun voie, de au mers dup cazaci,
i i-au agiuns la Periaslas. Acolo, cazacii vrnd s nu dea
dobnd, iar moldovenii s scoa al su, tare rzboiu s-au
fcut; i, n dou zile btndu-se, abia au spart pre cazaci.
i, dac i-au biruit, pre toi i-au tiat: numai unul zic s fie
scpat. Iar, pre ci au luat vii, i-au trimis la Petru-Vod;
pre carii Petru-Vod i-au trimis la mprie 2-3.

1
Un fel de oaste, care se ntlnete nc din al XV-lea veac; erau poate
clri.
2
La turci.
3
Lista domnilor moldoveni de la tetan cel Mare nainte: Bogdan III
(Orbul) 1504 1517; tefan IV, cel tnr (tefni), 15171527; Petru
IV, Rare, 15271538; tefan V. Lcust, 1538 1541; Alexandru III Cor-
nea, 1540 1541; Petru IV, Rare, 15411546; Ilie sau llia II, 1546
1551; tefan VI, Rare, 15511552; Ioan I Joldea, 1552; Alexandru IV,
Lpuneanu, 1552 1561; Ioan II Vasilic, Despot, 15611563; tefan
VII, Toma, 15631564; Alexandru IV, Lpuneanu, 1564 1568; Bog-
dan IV, 1568 1572; Ioan III cel Cumplit (Armeanul), 15721574; Petru
V (chiopul), 1574 1577; Ioan IV, Potcoav, 1577; Petru V, chiopul,
1578 1579; Iancu Sasul, 15791582; Petru V. chiopul, 15821591;
Aron Tiranul, 15911592; Alexandru cel Ru, 1592; Petru VI, Cazacul,
1592.
III

OI DOMNI MUNTENI:
NEAGOE-VOD I MIHAI
VITEAZUL
NEAGOE VOD
( B A S A R A B A L I I I - L E A ; 1 5 1 2 1 5 21 1 )
( D i n G a v r i i l , p r o t u l A t o nu l u i )

Iar n muntele Atonului, pre groapa Sfntului, zidi


biseric frumoas, n numele Sfntului Nifon, iar mns-
tirea o au mbogit cu mult avuie, i multe zidiri au fcut
i nalte. Iat de aceasta pn aici.
Iar mnstirea lui Ariton 2, carea de obte se chiam
Cotlomuz, care ou nceput a o zidi den temelie Radu-Vod
(-cel-Mare), Neagoe-Vod ou svrit, i cu toate frm-
seile i podoabele o au podobit, den luntru i din afar,
iar mprejur o au ngrdit cu zid, i o au fcut biserica
Sfntului Nicolae, fctorul de minuni, cu turle, chilii i
trapezrie, pimnia, i magupiia 3, maghernia, grdina,
i poarta mic, i mare, bolni, i osptrie, i dohirie 4,
jitnia, i vistirie, i alte case de toat treaba. Iar biserica
i chiliile le-au umplut de frumusee, i li-au svrit de
acoperemnt, iar biserica i tinda o au acopierit tot cu
plumb, i au pus pe la feretri cu sticle. i o au trnosit cu
blagoslovenia arhiereului i a protului 5 i a altor egumeni
1
Lista domnilor munteni de la Vlad epe nainte: Radu III, cel Frumos,
14621474; Basarab II, Laiot, 14731477; Basarab III, cel Tnr,
14771482; Mircea II, 1481, Vlad IV, Clugrul, 14821495; Radu IV,
cel Mare, 1495 1508; Mihnea cel Ru, 1508 1510; Vlad V, sau Vldu,
1510 1512.
2
Chariton.
3
Buctria.
4
Cmri de primire.
5
Celui nti ntre egumenii Atonului.
NICOLAE IORGA

"
de la alte mnstiri. i fcu cinste mare tuturor, i-i drui
cu daruri mari, i se duser carii i pre la locurile sale, cu
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

mare bucurie, mulmind lui Dumnezeu.


Aijderea fcu o pristanite 1 n Ascalun, la Mare, s fie
de corbiari, i o corabie mare, alta mic, cu tot ce tre-
buiete, i o au zidit cu zid mprejur, i au fcut o cul cu
arme, i cu tunuri, s le fie de paz. i alte metohuri cu de
toate au zidit i au fcut, i bine le-a tocmit, den care are
mnstirea mult venit. i au pus numele ei Lavra cea mare
a ri Munteneti. Iar Lavra a lui Sfeati Atanasie, toat
biserica cea mare, cu oltariul i cu tinzile, le-au noit, i au
mpreunat plumbul cel vechiu cu altul nou, i o au acoperit
toat de iznoav, i toat clisearnia au zidit din temelie,
i au fcut vase de treaba bisericii, de aur i de argint, i
zevese 2 cusute cu srm 3 de aur prea nfrumuseate au
dat, i au fcut i mertic 4 mare, cte 90.000 de talere de
an. Iar n lavra Iverului a lui Sfeti Evtemie, fctoriul de
minuni, pre sus pre ziduri au adus ap cu urloiul ca de
dou mile de loc de departe, i cu mult bogie o au
mbogit.
Iar cinstita a lui Doamna Despina dat-au o zvase
cusut tot cu srm de aur i prea nfrumuseat, s o puie
naintea sfintei i fctoarei de minuni icoanei, n carea
iaste scris chipul Prea-Curateia Fecioar i Maicii lui
Dumnezeu Maria, carea se chiam Portri, carea au
venit pre mare la acea mnstire cu mare minune, cum se
afl scris de dnsa. Iar la mnstirea Pantocrator au fcut
mari zidituri, ca i la Ivera, i au druit multe daruri. n
Lavra cea mare a Hilandarului, iar au adus ap, tot ca
la Iver. Iar n ludata mnstire Vatoped tocmi ca s se
dea mil pre an, ca i la Lavra lui Sfeti Atanasie, i a pus
pre fctoarea de minuni icoan a Precistii un mr de aur
1
Far.
2
Perdele.
3
Fir
4
Pensie.
NICOLAE IORGA

cu mrgritar i cu pietri scumpe, i zidi i pimni mare #


din temelie. i au mpodobit i n marea mnstire Xero-

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
potam, c au fcut o trapezrie din temelie i pimni.
Iar la Sfeti Pavel au zidit o cul den temelie, s fie de straj.
Ce vom mai nmuli cuvintele, spuind toate mnstirile
pe rnd? C toate mnstirile den Sfnt-Muntele Atonului
le au mbogit cu bani, cu sate, i dobitoace nc le-au
dat, i multe ziduri au fcut, i fu ctitor mare a toat
Sfetagora.
Iar, biserica cea mare sobornic din arigrad, au
adunat plumbul cel vechi, i au cumprat i altul nou, nc
mai mult i o au acoperit toat de iznoav. i toate chiliile
den Patrierie le au nnoit, i Patrieria cu bani i cu multe
daruri o au mbogit.
i Sfntul munte al Sinaei cu toate vasele bisericii i
cu alte daruri multe le-au mbogit, i au fcut i mertic
mare.
Iar sfnta cetate a Ierusalimului, Sionul, carele iaste
muma bisericilor, aijderea o au druit i o au mbogit,
denpreun cu toate bisericile den prejurul ei.
i alte mnstiri de la Rsrit, toate aijderea; i, n
Mgura Misiei, mnstirea Oreiscului, unde sunt moatele
Sfntului Grigorie, fctoriul de minuni, tinda bisericii o
au zidit i o au acoperit cu plumb, i pre tronul cu moatele
au fcut un cerdcel de piatr, i l-au zurgvit frumos, i l-au
poleit; iar pe tronul cu moatele au pus un covor de mtas,
cusut tot cu srm de aur. i la metohul aceiai mnstiri,
carea se cheam Menorlina, au zidit o cas mare, s fie
de odihna mnstirii; n carea se face toate slujbele ce
trebuia. Iar n Elada, sfnta mnstire, anume Meteor 1, o
au mbogit cu multe daruri i multe ziduri au fcut.
Aijderea i n Paflagonia, mnstirea anume Trescavi,
o au mbogit. i n Machidonie, mnstirea ce se chiam
Cusnia o au miluit. Iar n Mgura Catesca, carea se
chiam acum Cuceina, multe lucruri au fcut. i alte
1
n Tesalia.
NICOLAE IORGA

$
biserici la toate. i lcaurile clugreti hrnia. i fcu i
acolo ziduri, ca i pre la alte locuri.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Ce vom mai spune deosebi lucrurile i mnstirile carele


le-au miluit? S zicem depreun: toate cte sunt n Evropa,
n Trachia, n Elada, n Ahaia, n Iliric, n Cambania, n
Elispond, n Misia, n Machidonie, n Tetalia, n Sirmia, n
Lugdonia, n Paflagonia, n Dalmaia, i n toate laturile,
de la Rsrit pn la Apus, i de la Amiazzi pn la
Amiaz noapte, toate sfintele biserici le hrnea, i mult
mil pretutindenea da.
i mai vrtos pre cel ce se striina pen pustii, i pren
peteri, i n schituri, fr de nice o scumpeate i hrnea.
i nu numai cretin lor fu bun, ce i pgnilor. i fu tuturor
tat milostiv, asemenindu-se domnului celui ceresc, care
strlucete soarele su i plou i pre cei buni i pre cei
ri, cum arat Sfnta Evanghelie.
i mai vrtos n ara Munteneasc mari i minunate
mnstiri au fcut. i arhimandria 1 sfntului i purttoriului
de Dumnezeu printelui nostru Nicodim, carea se cheam
Tismana, hramul Adormirii Prea-Curatei Nsctoarea lui
Dumnezeu i Pururea Fecioar Maria, toat biserica o
au acoperit cu plumb, i alte lucruri au obrit. Iar la
mnstirea den Nucet (Cozia), unde iaste hramul sfntului
i marelui mucenic Gheorghie, multe au nnoit, i pre
fctoarea de minuni icoan a sfntului mucenic btut-au
nsui Neagoe-Vod cu cuioare un mr de aur curat,
mpodobit cu mrgritar i cu pietre scumpe. i au dus
icoana cea fctoare de minuni den arigrad, pre care era
smnat chipul domnului nostru Iisus Hristos, atotiitoriul,
carea mai nainte o junghiase un Ovreaiu cu hangeariul,
i, cum o junghe, ndat iei izvor de snge den locul
hangerului, ct stropi i hainele acelui Ovreaiu. Iar el, de
fric, nu vzu c-i sunt hainele stropite de snge, ce numai
ce vzu sngele care era pre icoan. i, aa, fiind el cuprins
de spaim ca aceasta, arunc icoana ntr-un pu, care era
1
Mnstire cu arhimandrit.
NICOLAE IORGA

ntr-o pimni, c i el n pimni, ntr-ascuns, junghiase %


sfnta icoan. Decii, iei afar, ca cnd n-ar ti el de acea

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
minune nimica. i cum iei afar, ndat-l tmpinar nite
oameni, i, dac-l vzur c iaste aa crunt de snge pre
haine, l prinser i-l ntrebar ce va s fie aceasta. Iar el,
vznd hainele crunte, i fu a mrturisi aiave i el minunea
icoanei. i alergar toi denpreun la pu, i scoaser
icoana afar. Iar sngele tot izvoria den urma hangeriului,
neoprit, atta, ct i apa aceia se fcuse roie de snge.
O, mari sunt minunile tale, Doamne Isuse Hristoase,
Dumnezeul nostru! Care lucru, deca vzu acel ovreaiu,
crezu n Hristos, Fiiul lui Dumnezeu, i se botez el, cu
toat casa lui; aijderea i ali ovreai muli carii vzur cu
ochii lor acea minune mare, se botezar, pentru care
minune iaste pretutindinilea scris i vestit.
Iar mutarea acei icoane, din arigrad n ara Ro-
mneasc, aa fu: c se art n vis Domnului Neagoe-Vod
aceast sfnt icoan, i-i zise s o mute din arigrad n
ara sa. Care lucru i fcu, iar Radu-Vod mult se nevoise
mai nainte s o aduc n ara sa, ca i alte sfinte i dumnezeieti
icoane i moate sfinte, ce lui nice cum nu i s-au dat. Iar
cnd i fu ei voia, atuncea i dumnezeiescul lucru s-au
svrit, i s-au mutat. Pre care cu mare bucurie i mulmire
o atepta Domnul Neagoe-Vod, i cu mult cheltuial o
au adus. i, deac o au adus, cu dragoste o au priimit, i
i-au fcut cununa de aur curat, i o au podobit cu mrgritariu
ales i cu alte feliuri de pietre scumpe.
i sparse Mitropolia den Arge den temelia ei, i zidi n
locul ei alt sfnt biseric, tot den piatr cioplit, i
netezit, i spat cu flori, i au prins toate pietrele pe
dinluntru, den dos, una de alta, cu scoabe de her, cu mare
meteug, i au vrsat plumb de le-au ntrit. i au fcut
pre n mijlocul tinzii bisericii doisprezece stlpi nali, tot
de piatr cioplit, i nvrtii foarte frumos i minunai,
carii nchipuiesc doisprezece Apostoli. i sfntul oltariu
desupra prestolului nc fcu un lucru minunat, cu turli-
NICOLAE IORGA

&
oare vrsate. Iar ferestrele bisericii i ale oltariului, cele
de desupra i ale tinzii, tot scobite i rsbtute prin piatr,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

cu mare meteug le fcu. i la mijloc o ocoli cu un bru


de piatr, mpletit trei vie i cioplit cu flori, i poliit, bisea-
rica, cu altariu, cu tinda, nchipuind svnta i nedesprita
Troi. Iar pre supt straina cea mai de jos, mprejurul a
toat biserica, fcu ca o strain, tot marmur alb,
cioplit cu flori, i foarte scobite i spate frumos. Iar
acoperemntul tot cu plumb, amestecat cu cositor; i
crucile pre turle tot poleite cu aur. i turlele tot cioplite cu
flori, i unele fcute sucite, i mprejurul boltelor fcute tot
steme de piatr cioplit cu meteug i poleite cu aur. i
fcu un cerdcel denaintea bisericii, pre patru stlpi de
marmur, pestri, foarte minunat, boltit, i zugrvit, i
nvlit i acela cu plumb. i fcu scara bisericii tot de piatr
scobit, cu flori, ci cu dousprezece treapte, smnnd
dousprezece seminii ale lui Israil. i pardosi toat bi-
serica, tinda i oltariul mpreun, i acel cerdcel cu marmur
alb. i o mpodobi pre dinluntru i pre din afar foarte
frumos, i toate scobiturile pietrelor din afar le vpsi cu
lazur albastru, i florile le polei cu aur.
i aa, vom putea spune c adevrat c nu iaste aa
mare i sobornic ca Sionul carele l fcu Solomon, nice
ca Sfnta Sofia, carea o fcu marele mprat Iustinian,
iar cu frmseea iaste mai pre deasupra acelora.
i, cum zice Sfinia Sa Nifon Patriarhul nc Radului-Vod,
c se va muta Mitropolia den Arge n Trgovite, ce Radu
Vod nu s-au nvrednicit a o muta, iar cu Neagoe-Vod
s-au mplut cuvntul Sfiniei Sale i a lui blagoslovenie. Zidi
Mitropolia n Trgovite, mare i frumoas, cu opt turle, i
tot rtunde, cum se satur ochii tuturor de vederea ei, i
nc mai zidi i alt biseric n Trgovite, den temelie,
hramul Sfntului i marelui mucenic Gheorghie, cu clopotni
nalt pre tind.
Iar acea mnstire Cozia, de care am povestit, au
nnoit bisearica cea veche, i au pus icoane prea frumoase:
NICOLAE IORGA

'
Sfnta i nedesprita Troi i a Preacuratei Despuitoare
i a lui Dumnezeu Nsctoare i pururea Ficioar Maria,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
i alte poale de analoghiu i odjdii multe i frumoase. C
acea mnstire avea loc fr glceav, i alease de petrecerea
clugreasc, deprtat de lume, i plin de toate buntile:
cu muni mari i cu vi ngrdit, i ocolit cu un ru mare,
i izvoar mari i multe mprejurul ei, i are toat hrana
clugreasc, poieni i livezi, nuci i ali pomi roditori fr
de numr, vii i grdini. i acolo cur piatr pucioas, i
tot pmntul mprejurul ei iaste pmnt roditoriu. Care i
noi am vzut cu ochii notri acel loc i i-am zis: pmntul
cel fgduit.
Iat, ntr-aceasta chip avea nevoin de dumnezeiescul
lucru carele era la Arge.
De acum, pentru lungimea, s spunem mai prescurtat
i s facem i sfritul acetii cri.
C porunci Neagoe-Vod i pohti s vie toi arhiman-
driii den Muntele cel Sfnt al Atonului, denpreun cu
egumenii de la toate mnstirile, i scrise i carte. Iar Gavril
Protul, deca vzu cartea i scrisoarea Domnului, aciii
chem pre toi egumenii de la toate mnstirile cele mari:
de la Lavra, de la Vatoped, de la Iver, de la Hilandar, de la
Xeropotam, de la Caracal, de la bisearica lui Alimpie, de
la Haritonul-Cotlomuz, care iaste lavra rumneasc, de la
bisearica lui Filoftei, de la Xinof, de la Zugrav, care iaste
lavra bulgreasc, de la Simensca, de la Dohiar, de la
Lavra Ruseasc, de la Pantocrator, de la Castamonit, de
la Sfeati Pavel, i de la Dionisat, de la biserica lui Sfeti
Grigorie, i de la Simopetra. Aceti egumeni toi venir la
Ighimonul 1 Neagoe, n ara Rumneasc, denpreun cu
Gavriil Protul, carele fu zis mai sus.
Decii chem Domnul i pre Teolipt rigrdeanul, care
iaste Patriarh a toat lumea i cu dnsul patru Mitropolii:
de la Seres, de la Sardie, de la Midia i de la Melenic, i
1
Grec.: Domnul.
NICOLAE IORGA


venir i ei, i-i primi domnul cu mare cinste. i chem i
pre egumenii den ara sa, pre toi, i pre tot clirosul.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i merser dinpreun cu Neagoe, ighimonul Panonii 1


i cu Macarie, Mitropolitul erii, la mnstirea cea nou i
minunat de la Argi, i fcur vecernie i coliv, n lauda
Adormirii Preacuratei Nsctoarea lui Dumnezeu, i
deade de luar toi oamenii den coliv, dupe obicin. Apoi
fcu cin, ca s se odihneasc oamenii, ludnd pre
Dumnezeu. Iar, dup cin, tocar, i fcur bdenie 2 toat
noaptea Patriarhul i ighimonul, denpreun cu Mitropoliii
carei fur zii mai sus, cu Protul i cu toi egumenii
Sfetagorii i ai erii, i se ruga lui Dumnezeu cu rugciuni
i cu cntri. Iar alii oamenii zicea toi: Gospodi
pomilui 3, i sfrir bdenia cnd se vrsa zorile.
Decii, deca trecu un ceas de zi, n luna lui Avgust 15
zile, traser clopotele, ca s mearg Patriarhul, cu Mitropiliii
i cu tot clirosul denpreun, s trnoseasc biserica.
Iar prestolul n oltariu tocmi-l i-l aez nsui Neagoe
cu minile sale spre sfinire, i aez i fctoarele de
minuni icoane a lui Pantocrator i a Precistii n biseric
la locul lor, mpodobite tot cu aur i cu pietre scumpe.
Aijderea puse i alte sfinte icoane n biseric, cte
ncpur, i n tind, pentre stlpi. i ceale din tind era
cte cu dou fee, i pe deasupra cu bolte spate cu
meteug i poleite. i era aceale icoane late ferecate cu
argint curat i poleite cu aur, ntre care icoane era i chipul
Sfntului Nifon, ferecat tot cu aur i cu pietre scumpe
nfrmseat, atta de minunat, ct nu poate mintea
omului s nchipuiasc i s spuie.
Decii, deca trnosir biserica, i aezar toate lucrurile
i le sfinir, odihnir puintel. i iar merser la biseric
domnul Neagoe-Vod i Doamna lui, Despina, i coconii
1
Adec al Daciei, al erii Romneti.
2
Denie.
3
Slavonete: Doamne miluiete.
NICOLAE IORGA


carii i druise Dumnezeu, i cu toi boiarii, fiind Patriarhul
cu Mitropoliii, i cu toi egumenii i clirosul n biseric.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Iar, deca sfrir dumnezeiasca liturghie, fcu Domnul
osp mare i veselie tuturor oamenilor, i-i drui pre toi,
pre cei mari i pre cei mici, pre sraci i pre vduve, pre
miei 1 i pre cei neputearnici 2, i tuturor ci li se cdea
mil, le deade.
Iar slujba carea se fcuse fericitului Nifon, se blagoslovi
de Theolipt Patriarhul, i de tot soborul, s se fac pretutin-
denea, i tocmir de fcur i slujba Sfiniei Sale cu
vecernie, cu utrne i cu liturghie.
i puser pre chir Iosif s fie arhimandrit ntr-acea
mnstire noao, i-l blagoslovir s fac liturghie cu
bederni 3; aijderea, toi ci vor fi ca dnsul, tot s
poarte bederni. i blagoslovenie se deade de chir Theolipt
Patriarhul i de tot soborul, cum i mai nainte se didease
i se fcuse n Tismana cu blagoslovenie lui Filoftei Patriarhul.
i tocmir s fie aceastea mnstiri amndoo cinstite ntr-un
chip, i arhimandrii 4 i Scaune mai mari dect toate
mnstirile ri Munteneti. i se fcu lucrul acesta cu
mare legtur i cu groaznic blestem.
Iar Mitropolia s-au mutat de la Arge n Trgovite. i,
cum zise mai nainte Sfntul Nifon, acum se umplu de
Theolipt, Patriarhul arigradului, i de Macarie Mitropolitul,
i de Neagoe-Vod, Domnul Ungrovlahii, i de toi boiarii
cei mari i cei mici, i de tot sfntul sobor. i aa se tocmi
ca, de acum, niciodat n veaci s nu mai fie Mitropolie n
Arge, ce s fie mnstire i arhimandrie; iar n Trgovite
s fie Mitropolie stttoare, cum s-au aezat. i se fcur
aceste lucruri cu mare opreal i blestem, ca s nu se mai
clteasc, nici s se mute n veaci, nice de Patriarh, nice de
Mitropolit, nice de domn, nice de boiari, niciodat.
1
Sraci.
2
Bolnavi.
3
Crj.
4
Mnstiri cu arhimandrii.
NICOLAE IORGA


Aceastea toate se aezar cnd fu cursul anilor 7025
(1517), luna lui avgust 17 zile, n zilele credinciosului
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Domn Io Neagoe-Vod, i acelui Theolipt, Patriarhul ari-


gradului, i a lui Macarie, Mitropolitul Ungrovlahii, n
slava lui Dumnezeu i n frmseaea i lauda a toat
ara Munteneasc.
Dirept aceaia fcur laud Domnului i boiarilor i
cuvinte de cinste i a toat Curtea lui i tuturor oamenilor
ri. Deci bunul i iubitoriul de Hristos Neagoe-Vod le
fcu mare cinste, i-i drui cu multe daruri, i-i ls de se
duser toi care i pre la locul su.
Iar mnstirea cea noao den Arge o ngrdi mprejur
cu curte de zid, i nluntrul curii fcu multe chilii clu-
greti; i o nfrmse cu tot feliul de trebuin.
Fcu trapezrie, i magherni, magupie, i povarn de
olovin 1, pivni i clopotni nalt, i puse clopote mari.
i cu alte frmsei cu de toate o mpodobi, i o fcu asemene
Raiului lui Dumnezeu. Iar n mijloc era acea Cas dumne-
zeiasc, stnd ca i pomul cela al vieii, ce ns nu aa, c
dintr-acela mncar strmoii notri poama morii, iar
dentr-aceasta se mnnc dttoriul de via trup i snge
al Domnului nostru Isus Hristos, care se junghe n toate
zilele, ntru iertarea pcatelor i n viaa de veaci.
Aceastea fcu bunul credincios Domn Io Neagoe-Vod.

1
Uleiu.
NICOLAE IORGA

MIHAI VITEAZUL !


( 1 5 9 3 1 6 0 1 1)

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
(Din Cronica Buzetilor)

Cnd au fost la cursul anilor de la Adam 7101 [1593],


venit-au Mihai-Vod Domn erii Romneti, iar n arigrad
mprea Sultan Murat, iar n ara Ungureasc era Craiu
Bator Jicmon 2, iar la Moldova era Domn Aron-Vod. i
ntr-acea vreme mpresurase turcii ara Romneasc, cu
datorii multe 3, i cu nevoi foarte grele, nct nu mai avea
s se plteasc ara i s scape din gurile vrjmailor.
ncepur turcii a cuprinde ara Romneasc, i a-i face
lcauri i meceturi 4. i ncepur a ipa cretinii de nevoia
turcilor, nct nsui Mihai-Vod cu toi boierii se nchisese
de rul turcilor; i mult vreme cretinii ziceau doar se vor
potoli turcii deasupr-li. Iar ei mai mult ru fcea, c
ncepuse a clcare ara i legea cretinilor.
Se strnse toi boiarii, mari i mici, din toat ara, i se
svtuir cum vor face s izbveasc Dumnezeu ara din
mnile pgnilor. i, dac vzur c ntr-alt chip nu se vor
1
Lista Domnilor munteni de la Neagoe-Vod Basarab nainte: Teodosie,
1521; Vlad VI, Dragomir, 1521; Radu V, Bdica, 1521 1524; Radu
VI, de la Afumai, 1521 1523; Vladislav III, 1523 1529; Moise,
1529 1530; Vlad VII, necatul, 1530 1532; Vlad VIII, Vintil,
1532 1535; Radu VII, Paisie, 1535 1545, Mircea III, Ciobanul,
1545 1553; Petru I, sau Petracu-cel-Bun, 1553 1557; Mircea III,
Ciobanul, 1558 1559; Petru II, 1559 1568; Alexandru II,
1568 1577; Vintil, 1577; Mihnea II, Turcitul, 1577 1583; Petru
Cercel, 1583 1585; Mihnea II, 1585 1591; Ilie, 1591; Radu
1591; tefan Surdul, 1591 1592; Alexandru-cel-Ru, 1592 1593.
2
Pe atunci Ardealul i prile de la Tisa erau ar deosebit, cu Domni
unguri. La Buda, Capitala de azi a Ungariei, ca i la Timioara, era
cte un Pa turcesc. Fratele mpratului nemesc avea numai prile
de jos, spre rurile Sava i Drava, i cele de sus, cu Caovia i
Pojonul. Numai la 1699 mpratul a luat Ardealul, iar Banatul la 1718.
3
De la bir, pe care noi ne nvoisem a-l da turcilor, ca s nu ne cotropeasc,
precum au fcut cu grecii, srbii, bulgarii i o parte din unguri, care
n-au mai avut mprai, crai ori domni, nici biseric cu tunuri.
4
Moschei, case de rugciune turceti.
NICOLAE IORGA

"
pute izbvi, deci ei ziser: numai cu brbia, s rdice
sabia asupra vrjmailor.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Decii socoti Mihai-Vod cum ar avea ajutor i dintr-alte


pri. Decii trimise pe Radul Clucearul Buzescul 1 sol la
Bator Jicmon ca s se neleag cu dnsul, i s-i dea ajutor
oaste, ca s se poat bate cu turcii. Trimis-au i la Aron-Vod
sol pe Stroe Stolnicul Buzescul, ca s-i fie ntr-ajutor.
i amndoi fur bucuroi. i ndat trimise Aron-Vod
pe un boiariu al lui, dnd jurmnt lui Mihai-Vod, ca s
se ajute unul cu altul. Aijderea i Bator Jicmon craiul nc
leg jurmnt cu Mihai-Vod ca s fie nedesprii unii cu
alii.
Deci, cnd au fost la anul 7103 (1594), noiemvrie 5,
trimise Bator Jicmon o seam de oti, puindu-li i capete: pre
Horvat Mihai i pre Bechi Itvan 2. i venir la Mihai-Vod n
cetate n Bucureti, i ndat tiar pe toi turcii ci aflar
acolo. ntr-acel rzboiu fu rnit Stroe Buzescul, la mna
stng.
Dup aceia fr zbav fur turcii scoi afar din ar,
i rmaser cretinii izbvii din gurile lor. Deci, cnd fu
dup rzboiu a treia zi, purcese Mihai-Vod, cu munteanii
i cu ungurii, la Giurgiu. i, ocolind cetatea Giurgiului,
ncepur a o bate cu tunurile ctva vreme. i, vznd
Mihai-Vod c nu poate s o dobndeasc, cci c venia
turcilor ajutoriu arme i bucate de la cetatea de la Rui 3,
npustitu-o-au, i iari s-au ntors n Scaun n Bucureti.
Iar Sultan Murat (al III-lea), mpratul turcesc, dac au
prins de veste, numaidect au trimis pre Mustafa-Paa
Vizirul 4, cu mulime de turci, i cu un Domn anume

1
Era Oltean. Mai avea doi frai: Stroe i Preda. Clucerul era acel boier
care grijia de hrana curii, iar stolnic cel ce purta seama mesei dom-
neti.
2
Ostai unguri.
3
Rusciucul bulgresc de azi. Giurgiul era de mult turcesc.
4
Al doilea dup sultan.
NICOLAE IORGA

#
Bogdan-Vod, fiul Iancului-Vod1, ca s scoa pre Mihai-
Vod de aici din ar, ci s puie pre Bogdan-Vod Domn.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
i venir turcii la Dunre, la cetatea den Rui, iar
Mihai-Vod, dac prinse de veste, el nc grbi de-i strnse
otile, i purcese asupra Dunrii, ghenarie 8 zile (1595);
i purcese la sat la Pietre. i, gtindu-se ca s treac
Dunrea, ca s se loveasc cu Mustafa-Paa, veni veste
cum au intrat Hanul cu tatarii 2 n ar i au nceput a robi
i a prda. Iar Mihai-Vod foarte se ngrija tare, i numaidect
se nvrteji ndrt cu toate otile, i puse tabra la sat la
Hulubeti. i trimise strji asupra tatarilor, pre Radu Bu-
zescu cu fraii lui: Preda Postelnicul i Stroe Stolnicul i
Radu Calomfirescul, cu o seam de oti alese.
Deci, cnd au fost la ghenarie 4, ei se ntmpinar cu
tatarii la sat la Putineiu, i fur biruii tatarii de Buzeti,
pierind tatari muli i vii prinznd nc muli. Iar hanul,
dac prinse de veste, el nc trimise pre un nepot al lui, cu
mulime de tatari, i venir pn la sat la Stneti. Iar
Buzetii nc pzir. i le ieir ntru ntmpinare, i se
lovir la fa, la ghenarie 16, i fur biruii acei tatari.
Atuncea au pierit i nepotul hanului, cu mulime de tatari.
Iar hanul s-au fost tbrt la erpteti, mpreun cu
Mustafa i cu Bogdan-Vod. Iar Mihai-Vod, dac prinse
veste despre dnii, numaidect trimise oti asupra lor, cu
Banul Manta, i, noaptea, fr de veste-i lovi, de i-au tiat
i i-au gonit pn i-au trecut Dunrea.
Mihai-Vod nc purcesese cu toate gloatele lui, pogo-
rndu-se n jos pn la erpteti. Iar hanul, nelegnd,
nu-l atept, ci se despri de Mustafa-Paa i de Bogdan-Vod,
i fugir. Iar Paa rmase la cetatea de la Rui, ca s se
mai bat cu Mihai-Vod.
1
Iancu-Vod fusese copilul din flori al lui Petru-Vod Rare cu o ssoai-
c din Braov. Fusese domn n Moldova i-l tiaser leii, dup ce,
fiind scos din domnie de turci, fugise la ei, ca la nite cretini.
2
Tatarii stteau la Crimeia, iar alii se aciuar n Basarabia-de-jos, pe
la Chilia, Ismail ori Smil, i Cetatea-Alb.
NICOLAE IORGA

$
Iar Mihai-Vod purcease cu otile asupra lor, i trecur
Dunrea pre ghea pre la Marotin, i pripir de se lovir
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

unii cu alii, la ghenarie 25. i fur biruii turcii. Atuncea


au pierit i Mustafa-Paa, cu mulime de turci. Bogdan-Vod
nc de abia au scpat. i arser Ruii i toat marginea
erii lor. i se nvrtejir 1, cu mult dobnd, la Scaunul
lui la Bucureti.
Btnd Mihai-Vod aceste rzboaie, trimise pre Mihal-
cea banul 2, de arser Drstorul 3. Iar turcii din Hrsova 4
nc ieir cu oaste mpotriva Predei Sptariului i a
Radului comisului 5, i pzir de se lovir cu turcii. i fur
biruii turcii. Gonindu-i pre toi, i tiar foarte ru, i
aprinser i Hrsova.

Fcndu-se aceste rzboaie, iar Horvat i Bechi Itfan 6,


cpitanii ungurilor, avur imputciune 7 cu Mihai-Vod. Iar
Mihai-Vod nu-i suferi, ci-i trimise la Bator Jicmon craiul.
i Bator Jicmon i trimise ali cpitani, pe Chiralbert 8. Iar
Mihai-Vod i trimise cu Banul Manta la cetatea Brilei 9.
i, acolo, tocmind otile, ncepur a bate cetatea tare, i o
sparser pn-n pmnt; i muli turci pierir.

Fcndu-se aceste rzboaie, i nevoindu-se Mihai-


Vod foarte tare pentru cretini, iar Bator Jicmon, craiul
unguresc, socotise c nu va mai avea Mihai-Vod nici o
nevoie de turci, ci fcu sfat cu toi voivozii Ardealului, cum
s scaz pre Mihai-Vod de spre ara Romneasc, s fie
mai mic i asculttor de poruncile lui, i s-i opreasc ara,
1
ntoarser.
2
Care avea bnia Craiovei i otile Oltului.
3
Silistra.
4
Acum orelul este n Dobrogea, luat de noi n rzboiul din 1877.
5
Comisul avea grija cailor domneti.
6
Beche era romn de neam, dar ungurit, adec lepdat de neam i lege.
7
Pr.
8
Albert Chirali, Kiraly.
9
Care era tot a turcilor.
NICOLAE IORGA

%
cu tot venitul ei. Iar Mihai-Vod, deac prinse de veaste,
el nu se putu suferi, ci trimise la Bator Jicmon boiari

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
btrni, sveatnici, anume: Eftimie Mitropolitul, cu amndoi
episcopii, i pe Mitrea Vornicul i Isav Logoftul i Dumitru
Vornicul i Radu Buzescul, i ali muli boiari de ar, cum
Mihai-Vod s fie asculttor de Bator Jicmon, iar de ar
s n-aib scdeare, ci s i-o ie deplin, i s se ajute unii
cu alii, cum le-au fost jurmntul dintiu. Dintr-aceti
boiari ce-i trimisease Mihai-Vod pentru tocmeal, nvrj-
bitorul Diavolul umblase n mijlocul lor de se apucar unii
ca aceia mai mult s fac vrajb dect pace, cum s scaz
pre Mihai-Vod din ar. Iar ceilali boiari, ce se nevoia
s slujeasc Domnul su n dreptate, de nepriateni fur
biruii; i czur pre Mihai-Vod despre domnia erii i
despre venitul ei, numai s fie tocma cu cpitanii lui 1. i
alease Bator Jicmon doisprezece boiari jurai munteani,
punndu-i ispravnici preste tot venitul erii, i s fie supt
porunca lui.
n vremea aceaia, fiind Aron-Vod Domn Moldovei,
trimisu-i-au Bator Jicmon oti ajutoriu, i cpitan preste
ei: Borcea Andreia 2. i, nevoindu-se Aron-Vod pentru
cretini tare, tiar turci muli, ca s dobndeasc cinste,
iar el czu la mare pacoste i npaste, pentru multe pri
mincinoase. C trimise Bator Jicmon de-l legar cu doamna
sa, i-i luar toat averea, scondu-l din ar cu mare
ruine, [i] bgndu-l n temnia Vinilor 3, tindu-i boiarii
i toate capetele, la Aprilie 23, an 7103 (1595). i puser
Domn n locul lui pe Rzvan, care era Ag la Aron-Vod,
i-i schimbar numele: tefan-Vod 4. Iar Mihai-Vod,
deac prinse de veste, foarte se ntrist.
1
Adec o potriv cu ei, fr drept de Domn adevrat.
2
Tot romn ungurit i acesta.
3
Din Ardeal. Acuma cetatea e drmat.
4
Aa obinuia cine ajungea Domn, de-i schimba numele dup al
Domnilor celor mari de pe vremuri; acesta i-a zis tefan dup
tefan cel Mare.
NICOLAE IORGA

&
Pe acea vreame muri i Sultan Murat, i lu mpria
Sultan Mehmet (al III-lea). i, deac sttu el mprat, nu
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

putu rbda atta ruine, ci alease pre Sinan-Paa (Vizirul)


cu mulime de turci, trimindu-i asupra lui Mihai-Vod,
cari, viind pn la Rui 1, fcur pod preste Dunre.
Mihai-Vod, deac nelease de aceasta, el nc i
strnse otile, ca s ias mpotriva vrjmailor. Trimise i
la tefan-Vod ca s-i vie cu oti ajutoriu; i ndat
purcese gata, iar Bator Jicmon trimese la Rudolful, mp-
ratul cretinesc, ca s-i dea pre sor-sa 2, s-i fie crias;
trimise i la Mihai-Vod, ca s vie, s fie i el la nunt, c
nu tia de turci c vin asupra erii Munteneti. Iar Mihai-
Vod, vznd atia vrjmai c vin asupra cretinilor,
trimis-au la Bator Jicmon pe Stroe Buzescul i Radul
Calomfirescul, cu daruri scumpe de nunt, i spuser i
aceast veaste, cum turcii, cu toat putearea mpr-
teasc, au sosit la Dunre i au fcut pod s treac asupra
cretinilor. Atuncea Bator degrab trimise n toat ara lui
de-i strnse toate otile, i trimise i la mpratul cretinesc
de-i deade o seam de oti ajutoriu. Iar, pn vru a veni
ajutorul de la Bator, turcii trecur Dunrea i ncepur a
robi i a prda, i puser tabra la sat la Clugreani.
Iar Mihai-Vod, deac vzu c i se zboveate ajutoriul,
el i strnse oaste ct avu, i pripi de se lovir cu turcii
de fa, n apa Neajlovului, n vadul Clugreanilor. i fu
rzboiu foarte mare, la avgust 13, de diminea pn-n
sear, i mult snge se vrs, ct i apa era amestecat
cu snge.
Atunci Sinan-Paa, vznd c nu-i sporeate, nturnatu-
s-au cu ruine. Decii, el strnse toi Paii i toate cpeteniile
otilor, i fcur nval mare asupra lui Mihai-Vod, ca
s izbndeasc ntr-un chip, i luar cteva tunuri. Atuncea
Mihaiu-Vod, vznd atta hrborie 3 mare, el nc-i
1
Rusciuc.
2
Nu-i era sor, ci var.
3
Asprime?
NICOLAE IORGA

strnse toi boiarii i toi cpitanii, i ieir ntru ntmpinarea '


lor de fa. i aci i Mihai-Vod cu mna lui tie pre

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Caraiman-Paa1, i nfrnser pe turci napoi. Iar boiarii
i cpitanii pre capete nvlir asupra turcilor, de-i tia
i-i neca n tin. Decii, cu ct fal venia Sinan-Paa la
acel rzboiu, mai cu mult ruine se ntoarse. i lu Mihai-
Vod toate tunurile napoi, i multe steaguri turceti.
Iar, cnd fu preste noapte, Mihai-Vod fcu svat cu toi
boierii, cum ajutoriul nu mai vine de la Bator, i, fiind
Mihai-Vod cu puinea oaste, nu vor putea sta mpotriva
turcilor, c era foarte muli; ci socotir cum vor face s se
poat lupta cu atia vrjmai. Ci se deader napoi pre
apa Dmboviii n sus, la sat, la Stoieneti 2, ateptnd de
la Bator s li vie ajutoriul. Iar turcii, nelegnd de aceasta,
se ridicar cu toii de venir la Bucureti, i fcur acolo
cetate 3 i ajunser i pan n Trgovite i acolo nc fcur
cetate, i cuprinser toat ara Munteneasc.
Atuncea Ieremia-Vod Movil 4, el, nelegnd de tefan-
Vod, cum s-au sculat cu toate otile, s vie ajutoriu lui
Mihai-Vod, el nc au venit cu oaste leeasc de au intrat
n Iai, s fie Domn Moldovei. Iar tefan-Vod trecu muntele
cu toat oastea lui, i merse de se mpreun cu Bator, c
purcesease i el s vie s se mpreune cu Mihai-Vod. i
cteitrei domnii se mpreunar, la octomvrie 6, anul 7104
(1595), i purceaser attea oti asupra-li, ei nu ateptar,
ci toi de pretutindenea deader dosul a fugi. i aleaser
pre Ali-Paa, cu o seam de oti, ca s pzeasc cetatea
Trgovitii, iar Sinan-Paa cu otile veni la Bucureti. Iar
Bator, i Mihai-Vod, i tefan-Vod, cu toate otile, venir
1
Paa Caramaniei, din Asia Mic.
2
Sus n munte.
3
La Radu-Vod.
4
Era un boier de ar, evlavios, dar moale. A dumnit ntruna pe
Mihai, ca unul ce inea cu leii. Aa a ptimit neamul nostru cu
dihonia dintre Domni i dintre cei mari, i dumanii notri au tot
sporit, avnd coad de topor tot dintre ai notri.
NICOLAE IORGA

 
de ocolir cetatea din Trgovite 1, i ndat fu aprins.
Turcii, ci fur acolo, toi pierir. Iar pre Ali-Paa l
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

prinser viu, i-l trimiser n temnia Cluului 2. Dup aceia,


purceaser, dup Sinan-Paa, pn ajunser la cetatea
Giurgiului. i ndat stricar podul: tind mulime de turci,
i necar n Dunre. i sparser i cetatea, fiind mare
pierire n turci. De abia au scpat Sinan-Paa cu puinea
oaste; i cu mult ruine fur scoi din ar. i scoaser
de la mnile lor robi muli, fr numr. i de acolo se
ntoarser cu veselie i cu mult dobnd, i toi cretinii
deader har la Dumnezeu.
Atuncea Batori Jicmon, deac vzu pre Mihai-Vod cu
atta vitejie i cu atta nelepciune, slobozit-au ara
Romneasc, cu tot venitul ei, ca s fie iar pre seama lui
Mihai-Vod. i se nturnar cinei la ara lui.
Pe vremea ce purcease Bator [n] ajutoriu lui Mihai-Vod,
de btur pre turci n ara Munteneasc, au fost trimis
craiul o seam de oti la Lipova i la Ianova 3, i la multe
ceti den pregiurul lor, i mult ru fcur turcilor.

n vremea aceaia rdicatu-s-au i hanu cu mulime de


tatari, ca s vie asupra erii Munteneti. i, viind pren
ara Moldovei, iar Ieremia-Vod, cu moldovenii i cu
leaii, pripir de li ieir nainte la uora 4, i fcur acolo
an mare. i se btur acolo trei zile, i nu biruir nici
unii, nici alii. Deac vzur tatarii c nu pot folosi nimic,
fcur pace unii cu alii, i se ntoarse hanul cu tatari, iar
n tara lor, i leaii aijderea, iar el (Ieremia) nc se aez
n scaunu-i. Atuncea i tefan-Vod, dac prinse de veste
c s-au rsipit otile Ieremiei-Vod, el ceru de la Bator oti
ajutoriu, i ndat i se deade. i purcease asupra Ieremiei-Vod,
la noiemvrie 27, anul 7105 (1595). Iar Ieremia-Vod,
1
Care era nc scaun de domnie, mai vechi dect Bucuretii.
2
Acolo sttea adese craiul ardelenesc.
3
Adec Inul. Cetile acestea sunt n Banat.
4
Unde se vars Jijia n Prut.
NICOLAE IORGA

 
deac prinse de veaste, el nc-i strnse otile, i trimise
la starostea de la Camenia 1, de-i deade lei ajutoriu. i

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
se ntmpinar unii cu alii la Suceava, i fu biruit tefan
Vod, i el, fugind, fu prins de nite erani, i ndat-l nep
Ieremia-Vod; iar oastea i pieri cu totul. Bator ns,
nelegnd de aceasta, foarte se ntrist.
i, netrecnd mult vreme, Bator iar i strnse toate
otile, i purcease asupra Timioarei, i ncepur a o bate
de toate prile. Iar hanul cu tatarii nc venise s fie
ajutoriu cetii, i brodia n toat vremea furi de lovia
oastea ungureasc. Iar Bator, deac vzu c n-are rzbun 2
de ttari, el las strji s pzeasc cetatea, i purcease
asupra tatarilor; i se lovir de fa, i fur biruii tatarii.
Dup aceia, iar se ntoarse Bator la cetate, btndu-se trei
sptmni; de multe ori fcur i nval, i nu putur face
izbnd. i se ntoarse craiul iar la scaunul lui.
Iar, cnd fu la cursul anilor 7106 (1595), maiu 6,
trimase Mihai-Vod pe Velicico cu haiducii 3, la Baba 4, de
o ocolir, i o btur i o aprinser, i mult buntate i
avuie dobndir. i, ntorcndu-se napoi cu dobnda,
iar turcii strnser de toate prile i purceaser dup
Velicico, i-l ajunser la un loc ce se chiam Comisul. i
deader rzboiu unii cu alii, i fu biruit Velicico, i pierir
toi haiducii; i luar turcii toat dobnda napoi.
Mihai-Vod foarte se ntrist. Iar, cnd fu la iulie 16,
alease Mihai-Vod oti care era mai de folos, i li puse cap
pre Farca Aga 5, i-i trimise la Diiu 6, ca s-l dobndeasc;
i trecur Dunrea pre la Sdegla. Iar turcii nc li prinser
de veaste, mulime cu totul. i nu ieir s se loveasc de
1
n fa cu Hotinul.
2
Schimbare spre odihn.
3
Mai mult srbi, care veniau la Mihai de dragul cretintii i al
vitejiei lui.
4
Babadag, trg mare n Dobrogea noastr.
5
Despre care se zice s fi fost ntiu preot de sat i s fi luat arma ca
s-i apere legea i ara.
6
Ori Vidin.
NICOLAE IORGA


fa, ci se ascunser de fcur meteug. C mergnd otile
lui Mihai-Vod fr de niciun teamet, iar turcii i lovir de
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

fa, i fr veaste. i fu rzboiu tare mult vreame, ns,


cea de-apoi, biruir turcii pre oastea lui Mihai-Vod; i ci
fur clri printr-nii, scpar cte ceva, ns puinei, iar
pedestraii pierir cu totul 1.
Dup aceia, Mihai-Vod, deac pierdu atia voinici,
el fu scrbit, i ncepu a trimite prin toate erile strine ca
s strng voinici viteaji, i aduse leai i cazaci 2, i de
tot fealiul de oameni carii era de folos.
Strngndu-i Mihai-Vod oaste c s lupte cu turcii,
iar nite nepriateni pornir pr mincinoas asupra lui
Mihai-Vod la Bator Jicmon craiul, cum s-au lepdat
Mihai-Vod i s-au mprietenit cu turcii. Bator Jicmon fcu
svat cu toi Voievozii Ardealului, ca s afle de dreptatea
lui Mihai-Vod. Iar Mihai-Vod, deac-l chemar, el se
temu de nelciune i de pri mincinoase, i purcease
Mihai-Vod s se mpreune cu Bator Jicmon numai cu doi-
trei boiari anume: Mihalcea, banul Radul Buzescu i ali
boiari; Iar Bator Jicmon, dac vzu cum vine Mihai-Vod
bucuros la mpreunare, el nc tremise Postelnicul cel Mare,
Sienea Poncra 3, cu muli neami i cu 40 de cucii 4, i cu
mult cinste, naintea lui Mihai-Vod. i desclecar n
cetate la Beligrad5, i se mpreunar cu mare cinste, de-
chemvrie 9, anul 7106 (1595). i fur mpreun zece zile,
i mult cinste petrecur, i mai mare credin legar, i-i
ntocmir toate lucrurile. i se nturn Mihai-Vod cu mare
1
Aa se pedepsete neornduiala. n faa dumanului trebuie s fii cu
ochii deschii i cu rndurile strnse.
2
Oamenii acetia triau la apa Niprului, n Rusia, prin ostroave. Erau
o strnsur de toate neamurile, i se hrniau numai din prada turcilor
i a ttarilor. i prin Moldova veniau, cum am vzut, s aduc domni
noi, tineri i viteji ca dnii, mpotriva domnilor netrebnici, pui de
turci.
3
Pangratie Senyei.
4
Trsuri mari, nemeti.
5
Alba-Iulia.
NICOLAE IORGA

bucurie la Scaunu-i 1. Iar Bator Jicmon purcease la m-  !


pratul cretin, i trimise i Mihai pre Banul Mihalcea, cu

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Bator Jicmon mpreun, pentru tocmelile erilor.
eznd Mihai-Vod cu toi boiarii la Scaun, veni veaste
cum Sultan Mehmed s-au scornit din scaunu-i din arigrad,
cu tot rsritul i cu toat puterea lui, cu turcii i cu tatarii,
i purcease s se bat cu mparatul cretinesc Rudolful. i
desclecar la cetatea Egherul (sau Agria), i ncepur a
bate cetatea de trei pri. Iar mpratul cretin, deac
prinse de veste, el i strnse otile, i le trimise cu frate-
su, Maximian, asupra turcilor. i sri nsui Bator Jicmon
craiul, de capul lui, cu toate otile, i se mpreunar cu
Maximian, i purcease asupra vrjmailor.
Iar Sultan Mehmet, mpratul turcilor, dup ce btu
cetatea Egherul, veni-i veste cum i mpresoar Maximian
i cu Bator Jicmon craiul i cu toate otile. Iar Sultan
Mehmet ls-i oamenii n cetate, i el, cu toate otile,
purcease la Crsteti 2, i se lovir de fa unii cu alii, i
fu rzboiu mare i tare, n cinci zile i n cinci nopi. i fu
vrsare de snge mult ntr-amndou prile. ns mai
peria turcii; i deader turcii dosul a fugire, pn ieir din
tabr, i din corturi, i din toat mahfa 3 lor. i vrea fi fost
dobnda i izbnda cretinilor, iar cretinii nu se tiur
cumpta, ci se deader a jhui. Deci, pentru lcomia
avuiei, ei i puser toi capetele, cum scrie i la Sfnta
Scriptur veache, c: lcomia este rdcina tuturor rutilor.
O, amar mare! C, vznd turcii atta netocmeal ntru
cretini, pentru lcomia lor, curnd se ntoarser procleii
de turci asupra lor, i atta fu moarte mare ntru cretini,
ct fu voia lui Dumnezeu. Iar Maximian, cu ci scp, el
se ntoarse la scaunul lui; iar Bator Jicmon craiul, (cu) ci
au scpat cu el, iar s-au ntors la scaunu-i, la Beligrad.
i rmaser turcii cu atta bucurie.
1
Atunci ncepu Mihai s fac la Blgrad, n cetate, mnstire romneasc
i pe urm puse acolo i Vldic, pe Ioan.
2
Keresztes, n Ungaria.
3
Marfa, vitele, buclucul.
NICOLAE IORGA

 "
Decii turcii ncepur a se semei i ncepur a iei n
ara Munteneasc, pe marginea Dunrii, i prinser
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

turcii a prda i a robi ara. Decii Mihai-Vod nc


strnse otile i purcease asupra Necopoiei. i, mergnd
Mihai-Vod prin ar, ntlni o seam de turci, pre apa
Teleormanului, robind i stricnd ara. Deci, i prinser
pre toi vii, pn sosi i Mihai-Vod n vad la Necopoe.
i ocolir cetatea Turnul, i-l btur, i-l arser. Deci,
grijindu-se Mihai-Vod s treac la Necopoie, veni-i
veaste den sus cum Sultan Mehmet, mpratul turcesc,
au biruit pre Maximian i pre Bator Jicmon craiul.
Decii, Mihai-Vod se ntrist, i ncepu a face pace cu
turcii i cu sangiacul 1 Necopoiei. i fu Mihai-Vod n
loc cinci zile, i legar pace, i se druir cu daruri
scumpe. i fur aceastea toate la octomvrie 6, anul 7107
(1596).
Pe acea vreame Bator Jicmon craiul suprase-se cu
otile, btndu-se cu turcii, i-i nchin ara mpratului
cretinesc, cum s-i poarte grija. i mpratul trimise doi
comisari, anume Suhai, un episcop, i pre Itvanfi i jurar
ara i toi domnii Ardealului, cum s fie pre mna mp-
ratului. i prinser pre Iojic 2, cancelariul lui Bator Jicmon,
i-l trimiser n cetate la Stmar, i acolo-i tiar capul.
Iar Bator Jicmon, el i npusti criasa n loc, i se duse n
sus, la mpratul cretin. Iar mpratul i deade o cetate,
anume Opolia 3. Aceasta se adever cum i deade ara
pre o cetate.
Pre acea vreame, iari trimise Sultan Mehmet un pa,
anume Mehmet-Paa vezir-Azemul 4, cu mulime de turci
i tatari fr numr, asupra cretinilor, i desclecar n
cetatea Oradiei. Decii unii btea cetatea, iar alii prda
ara. nc Bator Jicmon, dup ce-i npusti ara ntiu,
1
Cu stegarul adec, ceea ce nseamn: purttorul de steag, crmuitorul.
2
Tot romn de cei vndui ungurilor pentru bani i cinste.
3
n Silesia.
4
Vizirul cel Mare.
NICOLAE IORGA

 #
apoi mult se ci. ns npusti cetatea Opoliei, i, noaptea,
fugi den cetate, i veni iar la Scaun, la Ardeal. i, n ce

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
ceas sosi, i se nchinar toi domnii i voivozii, i toat ara
Ardealului, i prinser pre acei comisari mprteti, de-i
legar 1. i trimise la Mihai-Vod pentru cea prietenie i credin
dintiu, ca s fie iar unul cu altul. i trimise la Mihai-Vod
s-i dea ajutoriu, s se apere de vrjma. i acesta i deade
trei mii cinci sute de voinici, i li puse cap pre Aga Leca.

Pre acea vreame era un pa, Hadm-paa, pre care-l


trimisease mpratul turcesc s fie pa la margene, la
Diiu 2. El nc avusease mputciune cu Mihai-Vod, ci
trimisease la Mehmet-Paa den Drstor 3, ca s mearg cu
oti s apuce scaunul lui Mihai-Vod.
Decii el degrab strnsease otile, i ieise s se loveasc.
Iar Mihai-Vod nc trimisease oti cu Dumitru Vornicul,
mpotriva lui Mehmet-paa, de-i btur i-i gonir, lundu-li
i dou steaguri, de le-au dus la Mihai-Vod n Caracl 4.
i foarte se mbrbta (Mihai-Vod), i-i strnse toate
otile n grab, de purcease i el asupra lui Hadm-paa.
i trecu Mihai-Vod Dunrea, cu toat gloata, pre den sus
de Necopoie, i se lovir de fa cu Hadm-paa. i fur
biruii turcii, i pierir muli, lundu-li i toate tunurile, i
toat tabra.
i, dup ce btur pre turci, iar Mihai-Vod se apuc
i de cetatea Necopoiei, i ncepur a o bate cu tunurile.
ns, cnd fu septemvrie 10 (1598) smbt, fcu
Mihai-Vod nval foarte mare, i o btur mult vreame,
i nu putur intra n cetate, c sprgea ziua, iar turcii zidia
noaptea. Decii ezu Mihai-Vod n loc trei zile, i tot
1
Ungurii erau bucuroi de Sigismund, un prost i un neputincios, fiind-
c, oricum, dar tot neamul lor era, i nu strin.
2
Adec la Vidin.
3
Adec la Silistra.
4
Atunci, cu tabra lui Mihai, a nceput a se face trg n satul Caracalului.
NICOLAE IORGA

 $
plenuia 1 ara Turceasc, i dup aceaia el purcease, cu
toate otile, n sus ctr Diiu, tot prdnd, den Dunre pn
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

n muni, pn sosi mpotriva Diiului. Iar sangeacul de


acolo nc trimise degrab de strnse toi turcii den inutul
Diiului, i trimease i la beiul 2 de la Baia 3, de venir cu
oti ntr-ajutoriu, ieind ntru ntmpinarea lui Mihai-Vod
n esul Diiului. i fu rzboiu tare mult vreame: cea de
apoi, fur biruii turcii de Mihai-Vod, i mult pieire se
fcu turcilor, ct puin scpar n cetate, iar alii fur tiai,
alii gonii i rsipii.
S spunem de Mihai-Vod ce i se ntmpl ntr-acest
rzboiu. Gonind turcii i rsipindu-i n toate prile, iar
turcii ns, o ceat, deac vzur pieirea, ei se ntoarser
cu mare hrborie asupra lui Mihai-Vod. i atuncea se
alease unul den turci, cu sulia, i o mponci asupra pntecului
lui Mihai-Vod, i o nfipse n pntice. Iar Mihai-Vod, deac
vzu c piare, el apuc sulia cu amndoau mnile, de
fier i cut n toate prile ca s-i vie cineva den boiari
ajutoriu, s-l izbveasc den pieire. i alii mai aproape
nu se aflar, fr doi boieri, anume: Preda Buzescul i cu
frate-su Stroe Stolnicul. Ei grbir i tiar capul turcului
i pre cealelalte soii ale lui, i izbvir pe Mihai-Vod din
minile turcilor. i mult brbie artar Buzetii naintea
lui Mihai-Vod, c se luptar cu vrjmaii, i izbvir pre
Domnul lor de pieire.
Dup ce btur acest rzboiu, ezu Mihai-Vod supt
cetate zece zile deplin, arznd mprejur toat marjinea erii
Turceti. i iar se ntoarse Mihai-Vod, cu toate otile i
cu toat dobnda, ca s treac Dunrea pre la Ruava 4.
ns, cnd fur otile jumtate trecute, se ls vnt cu vihor
pre Dunre, i atuncea se mprir otile, i rmaser
jumtate, ateptnd zece zile pn se potoli vntul. Iar otile
1
Adec: fcea plean, jfuia.
2
Domnul, poruncitorul.
3
Localitate ce nu se poate hotr sigur: Banialuca?
4
Azi Orova.
NICOLAE IORGA

au tot plenuit i au ars ara Turceasc. Deacii trecur cu  %


toat dobnda, de se adunar la noiemvrie 5, anul 7107

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
(1598). i se ntoarse Mihai-Vod n Scaun n Trgovite,
cu toi boiarii.
Pre aceaia vreame, Bator Jicmon craiul iar intrase n
multe gnduri, care nu i-au fost nici de un folos, nici lui,
nici erii. Cum zice c: omul nelept afl calea i pre unde
n-au umblat, iar, deac-i pierde mintea, rtcete i pre
unde au umblat. C i Bator Jicmon craiul: nc nu-i
ajunse ct nti i nchin ara la mpratul nemesc, ci
apoi ls-i i credina ce fcuse cu mpratul, npustind
cetatea Opoliei, i veni iar la Ardeal i se apuc cu Mihai-Vod
de cea prietenie dintiu. Apoi el nici aa nu se aez i iar
ls gnd ru, ca s se despart de Mihai-Vod i s nchine
Ardealul turcilor. Ci altminterea n-au avut cum face, pentru cel
jurmnt ru i greu, ce au fcut cu Mihai-Vod, cum, pn
va fi el craiul n Ardeal, turcii s n-aib treab. Deci, fcu
Bator Jicmon sfat hiclean, i trimise n ara Leeasc, la
vru-su Bator Andreia 1, cum s vie s fie craiu n locul lui,
i el s fac tocmeal cu turcii ca s neale pre Mihai-Vod.
i veni Bator Andreia n cetatea Mediaului: acolo se
mpreun cu Bator Jicmon, i se strnser toi voivozii i
neamiii, jurnd toi cu Bator Andreia. Iar Bator Jicmon
au ales o cetate anume Veciul 2, i el ns purcease de se
duse n ara Leeasc; iar Bator Andreia rmase a fi
craiu Ardealului.
Atuncea Ieremia-Vod, Domnul Moldovei, deac se
aeaz Bator Andreia de crie, iar el trimise cri la Bator
Andreia cum s fie amndoi una i s scoat pre Mihai-
Vod din mijlocul lor, i, de nu va iei de voie, ei s rdice
oti asupra lui, s-l prinz, s-l dea turcilor. i Bator
Andreia fu bucuros acelui sfat ru, i trimise sol la Mihai-
Vod, pre un neami anume Ciomrtan Tama 3 cum s
1
Care, dei tnr, era cardinal.
2
Cetate n Ardeal.
3
Arat s fie i el romn din cei ungurii.
NICOLAE IORGA

 &
ias Mihai-Vod din ar cu pace, c apoi va ncpea n
minile turcilor. Iar Mihai-Vod, deac auzi acel sfat ru
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i amar, el nc-i strnse toi boiarii, i fcur sfat foarte


de folos.
Deac vzu Mihai-Vod c i se rdic atta ru pre
cap, el ntr-alt parte nu cuget, ci trimise la mpratul
nemesc, de unde avea atta vreame mil i ajutoriu, i-i
spuse toate cte i se ntmpl pre capul lui. i ceru Mihai-
Vod ajutoriu, cum s ias mpotriva lut Bator Andreia,
carele se nchinase turcilor. Iar mpratul nemesc fu bucuros
s-i fac de toate pre voia lui.
ntr-aceia, Mihai-Vod se veseli, i degrab trimise de-i
strnse toate otile i purcease la Ardeal asupra lui Bator
Andreia. Trecnd muntele 1, desclicar n luncile Brao-
vului, i acolo venir toi braovenii 2, de se nchinar la
Mihai-Vod, cu daruri scumpe. Iar Mihai-Vod, deac vzu
c i se nchin ceteanii, se veseli, i trimise la Radul
Buzescul i la Udrea Banul 3, s saie i ei cu toate otile
Craiovei i ale Jiului, i cu ale Mehedinilor 4, s ias cu
ele naintea lui Mihai-Vod, ctr luncile Sibiului. Iar Bator
Andreia, deac nelease de Mihai-Vod c au intrat cu
toate otile n ar n Ardeal, el degrab strnse toate otite,
i purcease i el ctr Sibiu, mpotriva lui Mihai-Vod, i
fcu an. i rzima oastea lui Bator Andreia de ctre
zidul cetii Sibiiului. Iar otile lui Mihai-Vod nc se
strnser toate, i toi boiarii, i puser tabra la sat la
Vestim 5. Decii, cnd fu la octomvrie 17 (1599), miercuri,
se artar strjile, i se vzur otile unele cu altele.
1
Prin trectoarea Buzului, ca s nu se prind de veste.
2
Adec saii. Romnii stteau, cu sfial, n chei, care venia la o
mahala a Braovului. Ei nu aveau drepturile cetenilor.
3
Dintre Bleni. Era Ban oltenesc, i toate cele cinci judee de peste Olt
ascultau de el, care n unele privini avea drepturi domneti.
4
Oastea se fcea pe judee. Vlcea, Romanaul nu erau deci judee de
oaste.
5
Din acel sat ardelenesc au pornit Teodosie, care a fost Mitropolit
muntean, i Sava, care a pstorit n Ardeal.
NICOLAE IORGA

Iar, deac vzu Bator Andreia cum Mihai-Vod este  '


gata de rzboiu, el foarte se ngriji tare, i vru atuncea s

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
se sftuiasc de pace. O, nepriceput minte omeneasc,
ct vreame fu de a tocmi ara, i a face pace, i nu vru,
ci vru s tocmeasc cnd nu fu nici de un folos! C,
trimind unii la alii pentru pace, iar mai mare vrajb
fcur, c, deac se vzur otile, ei nvlia spre sfad,
i pace nu putur tocmi. Ci se gtir, i se lovir unii cu
alii, la octombrie 18, joi. Fu rzboiu foarte tare, pn
seara, i fcur nc a-l nvinge Bator Andreia, cu ungurii,
dar apoi birui Mihai-Vod, cu munteanii. i mult snge se
vrs, i multe trupuri rmaser pre cmpii Sibiiului 1.
Bator Andreia, deac vzu c-i pierir voinicii, i se
sparse oastea, i fu izbnda lui Mihai-Vod, el tare ncepu
a blestema pre Ieremia-Vod, cci scorni pre Mihai-Vod
asupr-i, de-i puse ara i cria. i se alease cu puinei
voinici, i plec a fugi, s scape n ara Leeasc.
Decii, dobndi Mihai-Vod scaunul de crie, i tot Ar-
dealul, i toat ara Brsei, i toi scuii 2. Decii ezu
Mihai-Vod n scaun n Beligrad 3, octombrie 26 (22), ntr-o
zi luni.
S spunem dar i de Bator Andreia, ce i s-au ntmplat
dup spartul rzboiului.
Fugind s pribegeasc, el fugi pan n codrii Ciucului 4,
i acolo rtci, i umbl oarectva vreame rtcit i
nemncat, pn-l birui foamea. i nimeri la nite pcurari 5,
unul scuciu, altul muntean, i le spuse cum c el este Bator
Andreia, craiul Ardealului, i cum i s-au ntmplat, de s-au
btut cu Mihai-Vod i l-au scos din ar, i cum, fugind
s scape n ara Leeasc, el au rtcit, i au flmnzit,
iar acei doi pcurari l duser la lcaul lor, de-l osptar,
1
Lng satul eiimber. i azi se vede movila supt care zac morii celor
dou neamuri, czui la 18 octombrie 1599.
2
ara Brsei, ara Oltului i Secuimea nu ineau de Ardealul cel vechi.
3
Ori Bigrad.
4
n Secuime, ctre Moldova.
5
Ciobani.
NICOLAE IORGA

!
i, dup osp, el se rug celor pcurari ca s-l povuiasc.
Decii se scul cel pcurariu scuiu de se fcu a-l povuire,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i-i tie capul, i-l bg ntr-o traist, i-l duse la Mihai-


Vod. i-i spuse de toate: cum au rtcit, i au nemerit la
slaul lor, i, dup osp, s-au fcut a-l povui, i i-au
tiat capul. C socoti pcurariul c foarte va avea dar mare
de la Mihai-Vod.
Iar Mihai-Vod, deac vzu c este capul lui Bator
Andreia, foarte ru i pru de moartea lui. i degrab
trimise unde rmase trupul de-l aduser, i-i puser capul
la trup, i-l ngropar n Beligrad, n biserica criasc. i-l
petrecur cu mult cinste, cu toi boiarii, i cu neamiii
Ardealului.
Pcurariul, deac tie capul lui Bator Andreia i-l duse
la Mihai-Vod, cum spune Scriptura, c cu ce msur vei
msura, i se va msura decii Mihai-Vod zise de tie
capul pcurariului: altul aa s nu mai fac.
Decii dobndi Mihai-Vod dou eri: Ardealul i ara
Romneasc. i n ara Munteneasc trimise Domn pre
fiiu-su Nicola-Vod i se aezar Domni fiiul i tatl n
doau eri, domnind ei erile ntru toat veselia. Iar lui
Mihai-Vod veni-i sol de la mpratul cretinesc Rudolful,
anume Ognu 1 David i Sechil Mihai 2, i aduser solii veste
cum s se lase Mihai-Vod de toat ara Ardealului, s fie
numai pre mna mpratului, i s se ntoarc la ar-i,
s-i ie ara Munteneasc. Iar Mihai-Vod nc fcu sfat
cu toi boiarii i cu neamiii Ardealului, i cugetar s nu
dea Ardealul mpratului cretinesc: numai s fie dajnic
mpratului cretin, iar de domnie s fie tot Mihai-Vod.
i acest sfat se mpotrivi, cum zice David prorocul, la cap.
20. Decii nu putu ntr-alt chip, numai alease doi boiari,
anume pre Mihalcea banul i pre Stoica logoftul, i-i
trimise la mpratul nemesc cu solii, cum s lase mpratul
s-l domneasc Mihai-Vod, i s fie dajnic.
1
Ungnad.
2
Unul era om de drept, cellalt osta, cpitan n Stmar.
NICOLAE IORGA

Iar mpratul nu le deade nici un rspuns, fr numai !


ce-i fusease lui pohta dintiu. Iar Mihai-Vod iar strnse

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
a doaua oar sfat, i-i aduser aminte cum nti era ara
ocolit de vrjmai, iar acum au dat Dumnezeu de este
Domn a doau eri. i-i plecar mintea lui Mihai-Vod a
nu se pleca celui mai mare! i ziser c nu va avea nevoie
de mpratul, ci-l va lsa de va inea Ardealul. Decii se
ncepur sfaturi multe ntru toi oamenii. Iar Mihai-Vod,
deac vzu c nu-i va fi Ardealul cu pace, el ncepu a face
pace cu carii i era lui vrjmai ntiu. C trimise la Sultan
Mehmet, mpratul turcesc, i cu mare bucurie priimi pre
Mihai-Vod, i degrab trimise-i i steag. i trimise i la
craiul leesc, pentru pacea, i pentru tocmeal; ci nu se
putur tocmi, ci umblar cu cuvinte deearte. Iar mpratul
Rudolful, (cel) nemesc, deac vzu pre Mihai-Vod c s
mpac cu turcii, i se mprietenete cu strinii, i se
desparte de el, foarte se ngij i socoti cum c-i va face
Mihai-Vod scdeare de mprie, deac s-au nchinat
turcilor. i socoti mpratul cum va face, cu puteare i cu
arm, s sar i s scoat pre Mihai-Vod den Ardeal.
Iar Mihai-Vod nu-i mai aduse aminte de cea de apoi,
cum c nu-i va lsa mpratul nemesc cuvntul s stea
n deert, ci-i nl svatul i mintea de om nenelept. i,
de pisma cea de demult a Ieremiei-Vod, ce se sftuise cu
Bator Andreia, spre rul lui Mihai-Vod, i se rdic
asupra Ierimiei-Vod cu oti mari, la maiu 6 (1600). i
intr Mihai-Vod cu oti n Moldova. Iar Ierimia-Vod,
deac prinse de veste, el trimise de-i strnse i el toate
otile Moldovei, i cu leaii, ca s ias mpotriva lui Mihai-
Vod. Iar, deac merse Ierimia-Vod mpotriva lui Mihai-
Vod, el se ntoarse de plec spre cetatea Hotinului, fugind
Ierimia-Vod de teamerea lui Mihai-Vod.
Iar otile lui ajunser pre otile Ierimiei-Vod la un
anume Jascea 1, i fu acolo rzboiul mare oarectva
vreame, i muli moldoveni i leai pierir.
1
Rul Jijia.
NICOLAE IORGA

!
Deacii, moldoveanii deader dosul a fugi, i leaii,
aijderea, pn se apropiar de cetatea Hotinului. Deacii
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

iar se oprir a da rzboiu. Mihai-Vod i pripi; ei, deac


vzur c vor pieri, toi ci scpar, se nchiser cu
Ierimia-Vod n cetatea Hotinului.
Mihai-Vod ncepu a bate cetatea, i o btur trei zile.
Iar, deac vzu Mihai-Vod c nu o va putea sparge, puse
paznici mpregiurul cetii, i se nturn n Moldova, n
scaun, n Iai. Iar Ierimia-Vod deac vzu c-l vor scoate
din cetate, el fugi furi, ntr-o noapte, cu toi boiarii lui, i
fugi n ara Leeasc.

Iar Mihai-Vod ncepu a se scrie i a se mrturisi cum


c este Domn a trei eri. Atuncea boiarii i btrnii Moldovei
pohtir de la Mihai-Vod s le dea Domn pre fiiu-su
Nicoala-Vod. i se fgdui Mihai-Vod c le va face pre voie.
Apoi, n urm, se socoti Mihai-Vod cum c este fiiu-su mic, i
nu va putea fi Domn ntr-o ar de margine ca aceaia, cci
tot se temea de Ierimia-Vod.
Deci Mihai-Vod se ls de acea tocmeal, i tocmi
otile, i le puse capete mari patru boiari, anume: Udrea
Hatmanul, i pre Androne Vistiarul (Cantacuzino), i pre
Armaul i pre Negre Sptariul, ca s ie ara Moldovei.
Iar Mihai-Vod se ntoarse n Scaun n Beligrad.
i aceiai venir olaci de la Rodolful, mpratul nemesc,
cerind ara Ardealului, s fie a lui, i s-i ie Mihai-Vod
ara Moldovei i ara Romneasc, c-i va ajunge. Iar
Mihai-Vod nu se ndura de Ardeal, ci se silia s-i toc-
measc de ctr mpratul, ca s ie Ardealul. i trimise
doi boiari, pre Tudosie Logoftul i pre Corne Gapar 1,
rugndu-se mpratului s-i lase Ardealul, c l-au dobndit
cu sabia, i s-l sloboaz asupra turcilor, s mearg nti
la Timioara, s o ia de la turci, i s o ia mpratul.
1
Acest romn ardelean trecut la unguri.
NICOLAE IORGA

Atuncea Mihai gti pre Marco-Vod, fiul lui Petru- !!


Vod 1, i-l trimise la Moldova s fie Domn. i trimise cu

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
dnsul pre Preda Buzescul. i, deac sosir n Iai, nce-
pur a se veseli.
Iar otile Ieremiei-Vod nc au fost viind la Moldova.
Deci, cu ct bucurie merser, cu atta ruine fugir, i
npustir ara, trimind Mihai-Vod soli n toate prile,
ca s-i tocmeasc lucrul. i, cnd i pru c i-au tocmit
mai bine, mai cu ru se stricar de toate prile, ncepndu-
se sfaturi mincinoase i vicleane, mai vrtos ntru toi arde-
leanii, spre rul lui.
C nu-l mai suferia s le fie domn, ce trimiser la craiul
leesc ca s le dea pre Bator Jicmon, s le fie craiu cum li-au
fost i s dea ajutorul i Ieremiei-Vod, s fie la Moldova,
i s scoa pre Mihai-Vod, s nu mai fie n mijlocul lor.
Iar Mihai-Vod nu tia nimic de aceaste sfaturi hicleane,
ci se gtia s-i strng otile s mearg la Timioara; i
trimise iar la mpratul nemesc s-i dea ajutoriu. i ndat
gti (mpratul) pre Basta Giurgiu, cu o seam de oti
mprteti. i purcease ca s se ntmpine cu Mihai-Vod,
s mearg amndoi la Timioara.
Iar Domnii, i neameii, i toi voivozii Ardealului era
strni toi la Turda, sftuindu-se cum Bator Jicmon z-
bovete, iar Basta vine cu oti mprteti, s fie prieten cu
Mihai-Vod. Ci se mira cum vor face, cu meteug i cu
nelciune, s puie vrajb ntre Mihai-Vod i ntre Basta
Giurgiu. i ziser Bastii: Cum vii tu ajiutoriu lui Mihai-Vod,
i el este nepriatin mpratului, c nti nu va s dea Ardealul?.
i alte multe cuvinte rele i hicleane i rdicar asupra, i
ziser: Mai bine domnete tu, iar Mihai-Vod s se duc
n ar-i i noi s fim nchinai mpratului cu toat ara.
1
Petru, cruia i ziceau Cercel, pentru c umbla, dup mod, cu cer-
celul n ureche, era fratele dup tat al lui Mihai. Fusese domn trei ani,
pierduse scaunul, sttuse nchis mult timp la Hust n Maramur, scpase,
trecuse iar la Constantinopol, i acolo fusese ucis de ctre turci, care-i
trimiser pielea dumanilor din ar. Era om frumos i cuminte.
NICOLAE IORGA

!"
i nvrjbir pre Basta cu Mihai-Vod. Atuncea se
veselir toi ardeleanii. Iar lui Mihai-Vod i sosia pieire,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

c nu tia nemic de acestea. ns oarecine spuse lui Mihai-


Vod de toate, de cte i se fcea, i ce i se rdica asupra.
i ntiu nu crezu, iar apoi, adeverind, degrab trimise
de-i strnse otile, fiind Basta Giurgiu pn-atuncea tot
cu el. i grbi de se lovir cu otile ungureti la un loc
ce se cheam Mirislu. i nu fu izbnda lui Mihai-Vod;
septemvrie 8, anul 7108 (1600).
i aa fu btut Mihai-Vod de Basta, care ieise din
ascunztoarea lui i ispitise pe Mihai-Vod n cmp deschis.
El fugi n ara Romneasc, unde afl pe poloni, care
aduceau ca Domn nou pe fratele Ieremiei Movil, pe
Simion. Se btu cu ei n prile Buzului i ale Prahovei,
i fu biruit. De la Arge el trecu pe drumul Banatului spre
Viena, ca s se ndrepteasc naintea mpratului.
Aceasta-l mpc atunci cu Basta, i-i trimise n Ardeal.
Ei se ntmpinar cu Sigismund Bathory, care-i luase ara
ndrt, la Goroslu. Aici ungurii fur cu totul btui i pui
pe fug, la 24 iulie 1601.
De acolo se rdicar i venir n luncile Turdei. i
deader mulmit lui Dumnezeu. i mearse Mihai-Vod
la Basta Giurgiu de se rug s-i dea ctva oaste ajutoriu,
ca s se duc la Fgra, s scoat de acolo pre doamn-sa
i pre fiiu-su Nicoala-Vod, c era acolo nchii de unguri
de ctva vreame. Iar Basta Giurgiu, fiind amestecat cu
ardeleanii cu multe sfaturi rele i hicleane spre Mihai-Vod
ca s-l omoare, din gur i se fgdui s-i dea neami
ajutoriu, iar Basta, fcnd meteug hiclean, c zise lui
Mihai-Vod ca s-i trimi toate otile nainte la Fgra,
numai s rmie el cu curtea lui, i, trecnd cteva zile, i
va da ajutoriu. i dup cuvntul lui cel hiclean, fcu aa.
O, bun prilegiu i fcu Basta spre pierderea bunului i
viteazului Mihai-Vod! Iar, cnd fu ntr-o diminea 1, vzu
Mihai-Vod oastea nemeasc viind ctr cortul lui, unii
1
9 august 1601
NICOLAE IORGA

!#
clri, alii pedestri, i socoti Mihai-Vod c acetia sunt
ajutoriu lui, i nimica de dnii nu se temea. Iar ei, procleii,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
nu au fost ajutoriu, ci vrjmai. i, deac vzu c sosesc,
iei Mihai-Vod din cortul su naintea lor, veasel, i le zise:
Bine ai venit, voinicilor, viteajilor!. Iar ei se repezir
asupra lui ca nite dihnii slbatece, cu sbiile scoase. Ci
unul deade cu sulia i-l lovi drept n inim, iar altul degrab
i tie capul. i czu trupul lui cel frumos ca un copaciu,
pentru c nu tiuse, nici se mprilegise sabia lui cea iute n
mna lui cea viteaz.
i-i rmase trupul gol, n pulbere aruncat. C aa au
lucrat pisma nc din nceputul lumii, c pisma au pierdut
pre muli brbai fr de vin, ca i acesta. Cci era ajutoriu
cretinilor, i sta tare, ca un viteaz bun pentru ei, ct fcuse
pre turci de tremur de frica lui. Iar diavolul, cel ce nu va
binele neamului cretinesc, nu l-au lsat. Ci iat c, cu
meteugurile lui, au intrat prin inima celor ri, hicleani,
pn-l deader i morii. i rmaser cretinii, i mai
vrtos ara Romneasc, sraci de dnsul.
Pentru aceasta dar cade-se s blestemm toi cretinii
pre neamul unguresc, mai vrtos cci sunt oameni ri i
hicleani nc din fealiul lor. Aijderea i pre Basta Giurgiu,
cci au ascultat pre domnii ungureti, de au ucis pre Mihai-
Vod, fr de nici o vin. Unii ca acei s fie anaftema!
Adevr, acel Basta nc i-au luat plata de la mpratul
Rodolful, c l-au belit de viu la foale 1.
Precum scrie, c: Cine sap groapa altuia el cade ntr-
nsa.

1
Nu e adevrat. Dar a murit srac i uitat.
NICOLAE IORGA

!$ B I R U I N I L E LU I R A D U -V O D
ERBAN ASUPRA UNGURILOR
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

(1603 i 1611)
(Dup Gheorghe incai)

Dup o cronic ardelean: Moisi Secheli 1, dup ce au


vzut c nimica se va isprvi cu Radul-Vod, aa au trimis
nainte pre cei mai viteazi ai si mpotriva lui Gheorghie
Ra, adec 5.000 de clrei, lng carii mai era i 400
de ttari, carii au desclecat o mil departe de Brau.
n 11 iulie (1603) pe Gheorghie Ra cu ai lui i-au spriat
protivnicii, orbete mergnd asupra lor. Acolo Mrza cel
mare 2, cu 1000 de clrei, au dat dosul, i la atta au
adus pe prteanii mpratului, de ar fi pierdut toat btaia,
de nu s-ar fi tras ndrpt i ncunjurat cu car, dintr care,
de la prnz pn seara, s-au btut cu protivnicii.
ntr aceaia, au sosit i Mrza cel mic cu 300 de clrei
ntru ajutoriu ostailor mprteti; ci trziu, pentru c se
sfrise btaia. Fiindc de acea dat protivnicii nimica au
isprvit asupra prteanilor mprteti, s-au deprtat de
acestea o mil de pmnt, i au trimis la Moisi Secheli
dup ajutoriu. Dar n zdar; pentru c nu le-au trimis,
ateptnd i el nou ajutoriu. Auzind prteanii mprteti
c au trimis protivnicii dup ajutoriu, ei nc s-au tras, n
13 iulie, la trei ceasuri de dimineaa, la Ronio 3, care sat
este departe de Brau o mil, iar de Feldioar doao mile,
unde s-au i tbrt. Protivnicii au gndit c ai notri fug,
i s-au luat dup dnii; iar ai notri s-au nchis, cu carele
ce avea, i, btndu-se o zi i o jumtate, au nvins.
Pierit-au n btaia aceaia despre partea protivnicilor
3.000, iar despre partea celor mprteti s-au tiat i rnit
numai ca la trei sute.
1
Domn ardelean, ridicat, dup plecarea lui Sigismund Bathory, prin
rscoal mpotriva mpratului.
2
Mrza cel mare i cel mic erau ali cpitani ai lui Mihai.
3
Rnov.
NICOLAE IORGA

Dup btaia aceasta, prteanii mprteti s-au tras la !%


Terburg 1, i acolo au tiat capetele lui Gheorghe Mico 2,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
carele au vndut pe Mihai-Vod cel viteaz n anul 1600,
trecnd la Ciachi 3, i lui Mihail Imeci, de le-au trimis la
Radul Vod n Valahia, ca s-i fac inim i lui i ostailor
carii era ndrpt.
ntr-aceaia, Moisi Secheli i Becte-Baa 4, au venit la
Brau cu 10.000 de ostai, i, tbrndu-se la moara cea
de hrtie, s-au nchis i el cu carele ce avea. Avut-au Moisi
Secheli cu sine tunuri mari 20 i mai multe tunuri mai mici;
din Brau nc i-au dat multe unealte de rzboiu i 2.000
de drbani. Totui, mare ndeajde avea c se va putea
ntlni i vorbi cu Radul-Vod despre pace, pentru c iari
necurmat umbla potele de la unul la altul, i Radul-Vod
i trimisease la prteanii mprteti pe boiarii Constantin
i Dan Logoftul cel mic, s le spun cu gura ca s nu se
bat cu protivnicii pn ce nu va sosi i dnsul.
Iar srbii, mniindu-se pentru vorbele acealea, au
prins pre acei doi boiari, i atta i-au btut cu buzduganele,
pn cnd au murit din btaia aceaia. Radului-Vod nc
i-au trimis cuvnt dimpreun cu ceilali ostai c ei nu vor
inea cu turcii. Iar Mrirea sa i boiarii vad ce vor face,
numai s nu se ciasc dup aceaia.
Drept aceaia, Radul Vod, dup vro cteva zile, au venit
la tabr; dar mai nainte Stanislav Craccher 5, Gheorghie
Ra i Aloisie Radibrad 6 au vorbit cu ostaii ca, venind
Radul-Vod i boiarii, s nu le arunce ceva pentru cele
ntmplate, precum nici le-au aruncat. Fiindc i Radul-
Vod, ct au sosit n tabr, aceaia au poftit de la ho-
dnoii 7 ca cealea trecute mai mult s nu le pomeneasc.
1
Bran.
2
Un cpitan scuiu.
3
tefan Csaky, frunta ungur al nobilimii ardelene.
4
Paa de Timioara.
5
Kracker, agent mprtesc.
6
i acetia aveau rostul lui Kracker.
7
Hotnogii, cpitani.
NICOLAE IORGA

!&
Totu, Moisi Secheli iar au trimis pe tefan Halmaji,
hodnojul Radului-Vod, i pe doi oameni din Braeu, cu
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

cri la stpnul su, ca s fac pace. i Radul-Vod


acuma vrea s sloboad solii napoi, cnd Craccher au
prins de veaste i s-au neles cu secuii ca s cear afar
de la Radul-Vod pe tefan Halmagi, i, de nu-i va da, s-l
trag afar cu putearea. Dar Radul-Vod, prin cpitanul
Attilio, au mulcomit pe secui, i pe tefan Halmagi l-au
inut pitulat n cortul su.
Dup aceasta, Craccher, prin secui i prin ceialali
ostai, la aceaia au adus pe Radul-Vod ca el nc s fie
de fa n btaia ce era s se in cu Moisi Secheli. i, aa,
au venit toat oastea supt ocrmuirea Radului-Vod, n
24 iulie; carele apoi au rnduit toat tabra dup cum se
cuvenia. Deli Marco, cu 1.000 de clrei ai lui, i-au lsat
caii i s-au mpreunat cu ceilali pedetri. Dup aceaia
toat tabra s-au rugat lui Dumnezeu, i, strignd de trei
ori numele lui Isus Hristos, au mers asupra protivnicilor,
pre carei i-au i nvins (n 27 iulie, din anul 1603, ntr-o
joi).
Pierit-au n btaia aceasta 6.000 de ostai, sau i mai
muli, d-impreun cu Moisi Secheli. Iar tatarii, ca la
2.000, ndat au fugit, o parte ctr Valahia, alta ctr
Moldova. Ci secuii, car nu putuse veni la tabr, pentru
oastea lui Moisi Secheli, nelegnd biruina, pre toi i-au
tiat la strmtori i la muni, Becte-Baa, cu muli unguri,
au scpat cum au putut.
........................................................................................
(D u p o s c r i s o a r e:) Se zice c n 7 iunie din
anul 1611 au venit Radul-Vod pre ci neumblate de alii,
n Ardeal, cu 8.000 de ostai alei, cruia i-au ieit nainte
Bator 1, cu 32.000 de ostai, ntrarmai cu armele celea
btrne ale sibiianilor. Cu mare bucurie mergea ardeleanii
1
Gavril Bathory. Domn ardelean, urma al lui Szekely: el atacase pe
Radu-Vod asupra Crciunului din anul 1610, fr nici o ndreptire.
NICOLAE IORGA

la rzboiu acesta, tocma ca i la o nunt. i s-au tbrt !'


n ara Brsei, lng Sn-Petru 1. n 8 iunie Radul s-au

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
pogort de la muni la Brau, i oastea i-o au mprit
n treizeci i trei de ireaguri, iar trei mii le-au pus n lea 2
la moara cea de hrtie. Au rs Batori de Radul.
Pre la 11 ceasuri au nceput btaia, i dandariul lui
Batori, carele era din 12.000 de ostai, au nvins mai nti
pe romni; 2.000 de romni s-au tiat aci. Vznd biruina
aceasta, Batori au strigat Keznkbe adta Isten! (n mni
ni i-au dat Dumnezeu!).
Drept aceia, ostaii lui s-au dat la prad. Ce vznd cei
ce era n lea, au nvlit, i aa i-au frnt, de Batori au
strigat: Fuski futhatsz! (Fugi, carele poi fugi!). S-au omort
dintre ardeleani 2.785, carii s-au astrucat ntr-un mormnt,
afar de cei ce au pierit n fug; ntre carii au fost i Ioan
Imrefi, vnztoriul i urzitoriul a toat rutatea; carele s-au
clcat n tin de ai si, acolo, lng Sn-Petru.
Radul, dup ce au biruit, au desclecat, i nu ie i-au
apropiat biruina, ci lui Dumnezeu au mulmit pentru
dnsa, cci au umilit pe Batori cel sume. i, fiindc muli
din ostaii lui era rnii, i toi otenii, mai ncolo n-au gonit
pre vrjmaii si.

1
Aproape de Braov.
2
Lea: curs.
IV

E LA MIHAI VITEAZUL
PN LA UCIDEREA LUI
CONSTANTIN-VOD
BRNCOVEANU
C a p i t ol u l I
VENIREA N DOMNIE
A LU I M AT E I B A S A R A B 1
(Din Cronica lui Stoica Ludescu)

Leon tefan-Vod venit-au de la mprie sa fie Domn,


i au nceput a-i ntocmi ara cum se cade. Atuncea i
Mateiu avea dregtorie de la dnsul, ag-mare, i era de
moie den satul Brncoveanii, fecior Danciului vornicul,
care se trgea din neamul bsrbesc. Datu-i-au Leon-
Vod judeul Romnailor, ca s-l ie de birrie 2. Deci,
pentru multe biruri greale ce au fost asupra sracilor,
neputnd s mai biruiasc, spartu-s-au toate judeaele de
preste Olt, fugind care nctro au putut. Iar boiarii carii
inea judeaele pia mare nevoie de la domnie, c-i punea
s plteasc judeaele cu sila 3; i, ce avur deader tot, i
se ndatorir pre la turci i pre la balgii 4. C aprozii lui
Leon-Vod nu mai nceta de la casele lor tot pentru bani,
1
Lista domnilor munteni de la Mihai Viteazul nainte: Nicolae II Petracu,
1599 1600; Simion Movil, 1600 1601; 16011602; Radu erban,
16021610, 1611; Radu Mihnea, 16011602, 1611, 16111616, Gav-
ril Movil, 1616; Alexandru Ilia, 1616 1618; Gavril Movil, 1618 1620;
Radu Mihnea, 16201623; Alexandru Coconul, 1623 1627; Alexandru
Ilia, 16271629; Leon 16291632; Radu, 1632.
2
S culeag pe rspunderea lui birul pentru sultan, n sama domniei.
3
Adec s mplineasc lipsurile.
4
Negustori de miere.
NICOLAE IORGA

"
i le lua treapede 1 cte treizeci, patruzeci de galbeni numai
de o dat.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Iar, cnd au fost la octomvrie 17, anul 7138 (1630),
vznd acei boiari c nu mai pot birui, se scular toi de
pribegir n ara Ungureasc, trecnd pre plaiul vulcanului
la Haag. ns boiarii, anume Mateiu aga din Brncoveani,
i Aslan vornicul, i Gorgan sptariul, i Barbul paharnicul
Brdescul, i Mihai sptariul, i Dumitru slugiariul filianul,
i Mitrea vistiariul, i ali muli boiari. i toi locuir launloc,
avnd mare cinste i socotin de la Racoi Gheorghie
craiul 2, i de la groful, de la Zolomi David 3, i de la toi
neamiii.
Iar Leon (Vod) trimise cri la Mateiu Aga i la ali
pribeagi, cu jurmnt ca s viie n ar; iar ei n-au vrut. i
iar mai trimise i al doilea rnd, i al treilea rnd; i tot n-au
vrut s viie, c nu l-au crezut. Iar, deac au venit printele
Teofil episcopul 4 i Hrizea vornicul din solie, Leon-Vod
iar au mai trimis cri cu jurmnt, i a patra oar, cu
Radul logoftul din Deasa i cu Stanciul postelnicul de la
Deleag, c s vie pribeagii la casele lor.
Deci, cnd au fost la Trgu-Jiului, ei se ntmpinar
cu strjile pribeagilor, fiindu-le cap Barbul paharnicul
Brdescul i Mihai sptariul Coofeanul, i prinser pre
Radul logoftul din Deasa, iar alii scpar. Iar Mateiu aga
i cu ali boiari, cu oaste ungureasc i muli roii 5 de
preste Olt, ei nc venia pre urma strjilor, pre plaiul
vlcanului, pn au trecut aici n ar.
1
Ceea ce se ddea pentru treapdul, venitul n grab, a celor ce
aduceau porunci. n Moldova se zicea plata ciubotelor (rupte de
dnii).
2
Domnul ardelean.
3
Contele David Zolyomi, unul din sfetnicii lui Rakoczy.
4
De Rmnic.
5
Oaste de erani cu pmnturi date lor de domni. De aici se zice pn
azi: Roii-de-Vede, odat satul Roilor ce pziau la rul Veda, mpot-
riva turcilor din Nicopol i Turnu.
NICOLAE IORGA

"
Atuncea Leon-Vod, prinznd de veaste, trimise pre
Mihul vel sptariu, cu oti, strji, i, cnd fu la sat la
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Ungureani, ntmpinar-se cu ei, i se lovir strjile de fa,


i fu biruit Mihul sptariul, ct de abia scp i el.
Iar Leon-Vod, deac nelease de aceast veaste rea,
ndat trimise pre Doamn sa la Giurgiu, mpreun cu toate
jupneasele boiarilor. Iar, cnd au fost la august 21, anul
7139 (1631), ieit-au i Leon-Vod cu otile n tmpinarea
lui Mateiu Aga; i mearse pn la sat la Prisiceani. Acolo fcur
sfat mare cu boiarii i cu slujitorii, i deade dorobanilor lefi, i
iar se ntoarse ndrt la Scaun, tbrndu-se cu toate otile
din jos de mnstirea lui Pan (Dan?) vistiarul, lng
drumul Giurgiului. i, viind pribeagii, tare se lovir unii cu
alii, deasupra viilor, din jos de mnstirea lui Mihai-Vod.
i fu izbnda lui Leon-Vod.
Pierit-au muli oameni de tot fealiul; prins-au i pre
Preda Brncoveanul, nepot lui Mateiu Aga, i pre Radul
logoft de Deasa, i i-au rscumprat viaa cu bani de la
Leon-Vod. Tiat-au i pre Adam Banul 1 acolo n tabr,
i pre Preda Floricoiul din Greci 2, i au nepat pre Nusa
(?) Armaul, i au trimis la mprie patruzeci de unguri.
Fcut-au Leon-Vod i o movil mare lng drum 3. ntr-acel
rzboi mpucat-au pre Voicina, cap de srbi, ntr-o coaps.
Iar Mateiu Aga, i Teodosie Sptariul, i Gorgan Sp-
tariul, i Mihai Sptariul, i Dumitru Slugiarul, i Barbul
Pharnicul, i Petru Slugiarul, i cu ali boiari ci au
scpat de la rzboiu, ei au fugit i s-au nchis la mnstirea
den Tismana, i au ezut acolo zece zile. Iar Leon-Vod
ndat au trimis dup ei pre cumnatu-su, Boul Banul, i
Nedelco Boteanul, cu oti, ca s ajung pre Mateiu Aga.
i, fiind ei nchii acolo la Tismana, acolo i-au ajuns. i
s-au btut cu ei trei zile, i nimic nu le-au putut strica. Deci,
1
Nepotul lui Petru chiopul.
2
Preda Greceanu inea pe Florica, fata lui Mihai Viteazul.
3
Unde e azi biserica Slobozia, crucea s-a pstrat.
NICOLAE IORGA

"!
ntorcndu-se otile napoi, prdat-au ara de spre acea
parte cum au fost mai ru.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Iar Mateiu Aga, vznd c s-au dus otile, au ieit din
mnstire, i au mers n Isvarna, la casa Sptariu-Stoici.
Povuindu-i el, i-au suit la munte. Iar Leon-Vod i a
doaua oar trimise oti, cu Gheorma Cpitanul, ca s
prinz pre Mateiu Aga. i nimica nu i-au putut strica, ci,
ntorcndu-se otile, iar au jhuit i au prdat ara de preste
Olt foarte ru.
Iar, pre aceaia vreame fiind pre marginea Dunrii
ispravnic un Paa, ce-l chema Abaza-Paa, nelegnd
acesta pentru aceast srac de ar cum o au spart domnii
strini cu Grecii arigradeani, fcut-au sfat ca s aduc
pre Mateiu Aga de la Ardeal, s-l fac Domn erii, c de la
dnsul vor avea sracii pace i odihn. i ndat au trimes
la el pre popa Ignatie Srbul 1 den Necopoie, ca s viie s
fie Domn erii, cu voia Paii. i s-au mpreunat cu el la
Fgra.
Iar Leon-Vod nc au fost trimis pre printele Vldic 2
Grigorie, i Ivaco Vornicul, i Grigorie Comisul, cu cri
i cu jurmnt mare, la craiul Racoi, i la Mateiu Aga, i
la ali boiari, ca s vii la casele lor. Deci atuncea o seam
de boiari, anume Filianul, i Coofeanul, i Brdescul i
Petru Slugiariul, i Barbul de la Poian, i Ionaco de la
Gaia, ei au venit de s-au nchinat la Leon-Vod, i au dat
tuturor pli, i i-au boierit. Dup dnii au venit i Aslan
Vornicul, de l-au fcut Ban-Mare la Craiova.

Iar cnd au fost la iulie 21, anul 7140 (1632), venit-au


de la Poart de au luat domnia lui Leon-Vod, i ndat
au purces de s-au dus la arigrad.
i au domnit Leon-Vod ani doi i jumtate fr opt
zile.
1
Bulgarul, apoi episcop de Rmnc Mitropolit.
2
Mitropolitul.
NICOLAE IORGA

""
Iar boiarii de aicea ndat trimiser la Mateiu Aga cri,
cu Drguin, sluga lui, dndu-i tire de mazilia lui Leon-
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Vod, ca s-i vie la casa lui cu bun pace.


Deci Mateiu Aga, nelegnd de aceasta, dat-au mul-
mit lui Dumnezeu, i, fiind suprat de strintate,
socotit-au s vie n ar. Iar, mai nainte de aceast veaste
cu cinci zile, fost-au trimis pre cumnatu-su, Gorgan
Sptariul, la Alexandru-Vod Ilia, domnul Moldovei, ca
s-i fac pace; i acolo fu omort de el.
Iar Mateiu Aga nc i-au luat zioa-bun de la craiul
Racoti, i de la toi domnii i neamiii i au purces s vie
aici n ar. Iar craiul, pentru mult slujb dreapt ce i-au
fcut cnd au venit nemii asupra lui la Tocaia 1 n-au vrut
s-l lase s viie fr de oameni, ci au ales pre Vaidabun 2
cap, cu o seam de oti, de au petrecut pre Mateiu Aga cu
mare cinste, purcegnd de la Cavaran-sebe 3 avgust 2.
Fostu-i-au conacul la sat la Cornu, pre locul turcesc. Acolo
i-au ieit nainte beiul de la Ruava cu poclon; i i-au dat
bani mprumut ci au pohtit s-i fie de cheltuial. De acolo
au trecut muntele aicea n tar, pre plaiul Drinovului, i
au tbrt n silitea Prestinii, ca s-i vie la casa lui cu
bun pace.
Iar de la mprie au fost dat domnia Radului-Vod,
fiiul lui Alexandru-Vod, ca s fie Domn n ara Romneasc
iar tat-su era Domn la Moldova.

Iar Mateiu Aga, trecnd muntele aici n ear, prinznd


de veaste boiarii, i Roii, i toat ara, ci era preste Olt,
ei toi se strnser, i merser de se ntmpinar cu Mateiu
Aga. i fcur mare sfat, socotind cum este ara pierit i
mncat de strini, i mai vrtos de greci, i cum nu vor
mai putea atepta pre Radul-Vod cu atta datorie de
mult, ca s-i mai mnnce i s-i prade, ca i mai nainte.
1
Tokaj.
2
Voievodul Bunea.
3
Caransebe.
NICOLAE IORGA

Au rugat toi pre Dumnezeu, i au luat pre Mateiu Aga cu "#


sila, neajuns la casa lui, de l-au dus la Mehmet Abaza-Paa,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
la cetatea din Necopoie. i, dup ce s-au mpreunat Mateiu
Aga cu dnsul, numaidect l-au mbrcat cu caftan 1, i
de acolo i s-au nlat numele de domnie, i au nceput a
scrie cri prin ear: Io Mateiu Basarab Voievod, cu mila
lui Dumnezeu domn erii Rumneti. i-i deade Paa
surlari, ca unui domn, i turci i belii 2 ajutoriu. Lundu-
i ziua-bun de la Paa, au purces de la Dunre, Sep-
temvrie 17, i au intrat n scaun n Bucureti, septemvrie
20, anul 7141 (1632).
Iar, boiarii erii, Nicola Vistiariul, i Hrizea Vornicul, i
Papa Logoftul, i Nicola Catargiul, i Dumitru Dudescu,
i Neagul Aga 3, i ali boiari muli, n-au vrut s atepte pre
Mateiu-Vod, ci s-au dus la Alexandru-Vod, n Moldova,
ca s vie cu fiiu-su, Radul-Vod, aicea n ear. Iar el n-au
venit cu steagul pre unde vin domnii, ci au trecut Dunrea
pre la Oblucia 4. Iar boiarii erii nc au fost tbrt la
Rmna, ca s coprinz slujitorii cu lefi.
Mateiu-Vod, nc nelegnd, au trimis strji naintea
lor la Buzu, cu Mihai Coofeanul i Radul den Deasa. Iar
boiarii deac nteiser de aceasta, ei iar se ntoarser la
Moldova, foarte nspimntai, i se mpreunar cu Radul-
Vod, n malul Siretiului, la Movil, i numai dect deader
tire lui Alexandru-Vod. Dup aceia, ei se sftuir, i
aleaser pre Calota Cluciariul 5 i pre Andrei-Vornicul, de
i-au trimis cu cri la slujitori 6, ca s se nchine la Radul-Vod.
Iar ei n-au vrut niciunul, ci nc i-au prins, de iau dus la
Mateiu-Vod. i n-au avut nici o nevoie, ci nc i-au trimis
iar cu cri napoi la boiari, ca s se lase de ce s-au apucat,
i s vie cinei la casa lui cu pace. Iar ei n-au vrut; ci nc
1
Vemnt de cinste.
2
Jandarmi turci.
3
Candidat la domnie.
4
Isaccea.
5
Avea grija mesei domneti.
6
Ostai aezai prin sate.
NICOLAE IORGA

"$
au trimis de au adus i ttari. i au purces cu Radul-Vod,
cu oastea grea: moldoveani, seimeani, cu steag mprtesc,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

cu Schimni-Ciauu 1, ca s vie s scoat pre Mateiu-Vod


din scaun, fcnd mult pieire i robiciune erii.
Iar Mateiu-Vod, deac nelease c-i vin asupr, ndat-i
strnse otile, i puse tabra pe marginea oraului despre
Dudeti, i tocmi pre fiecare la ceata lui. Iar Radul-Vod nc
au fost tbrt, cu oastea lui i cu boiarii erii, la pod la
Obijeti, la Colintina, din jos de mnstirea lui Dan
Vornicul 2.
Deaci, cnd au fost la octomvrie 25, smbt, lovitu-
s-au strjile din jos de mnstirea Plumbuitei, i fur foarte
ru nfrni. Iar a doua zi, duminec, lovitu-s-au toi de
fa. Iar capetele otilor lui Mateiu-Vod pre clrai era
Tudosie Sptariul, fiiul lui Vintil Vornicul, i Gheorghie
Sptariul, fiiul lui Lupu Logoftul, iar pre Roii era Ivaco
Vornicul Bleanul i Barbul Paharnicul Brdescul; iar pre
dorobani Oprea Aga i Lupul Cpitanul. i hasna 3 lui
Mateiu Vod, au fost Arhanghelul Mihail, iar hasna
Radului-Vod, au fost Orac-Mrzea, capul tatarilor.
Fost-au rzboiu mare, de diminea pn seara. Fcut-au
tatarii mare nval n multe rnduri, ct se amestec unii
cu alii, btndu-se tot cu sbiile goale, i nimica nu putur
folosi. Ci, cnd fu ndesear, au dat Dumnezeu de au fost
izbnda lui Mateiu-Vod. Iar Radul-Vod au dat dosul,
fugind cu mare spaim i cu capul gol. i multe trupuri au
czut jos de sabie. Atunci au pierit i Nicola Vistiariul i
Papa Logoftul de la greci; iar Hrizea Vornicul i Mihail
Sptariul, i Catargiul, i Vasilache Aga, i Dudescul
Vistiariul, acetia au scpat cu Radul-Vod la Moldova; iar
pre ali boiari pre toi i-au trimis vii. Pre turci nc nu i-au
bntuit nimica, ci au venit, cu steagul mprtesc, de s-au
nchinat la Matei-Vod.
1
Ceauul care aducea pe cineva n scaun.
2
Mrcua.
3
Parola.
NICOLAE IORGA

"%
Fcutu-s-au din trupurile acelora o movil mare, n
marginea oraului despre Dudeti, ca s se pomeneasc.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Iar Mateiu-Vod nc s-au ntors n ora, la scaunul lui,
dnd laud mare lui Dumnezeu pentru cci l-au izbvit de
vrjmaii lui i ai erii.
Iar, cnd fu la noiemvrie n 15 zile, fu chemat Mateiu-Vod
de Abaza-Paa la Rui, de i-au tocmit lucrurile lui i ale erii;
i iar s-au nturnat napoi, de au mers n Scaun n Bucureti.
Iar, cnd au fost la dechemvrie 15 zile, venit-au un
capegiu 1 dela Poart cu alierif 2 mprtesc, de au dat lui
Mateiu-Vod steagul Radului-Vod, ce s-au fost luat de la
rzboi, ca s-l stpneasc el.
Iar, cnd au fost la dechemvrie 16 zile, purces-au Mateiu-
Vod la mprie, cu Suliman-Aga imbrihorul 3 i muli
boiari mari i mici, i printele Vldica Grigorie, i Teofil
episcopul, i Roii i clraii, i dorobanii, i popii; i au
mers pre la Albaza-Paa. Iar doamna Elena a lui Mateiu-Vod
venit-au n scaun n Bucureti, Mari, dechemvrie 18 zile.
Iar Mateiu-Vod s-au dus la mprie; sosit-au la
arigrad ghenarie n 5, i au desclecat la Saraiul Mol-
dovei, i ntr-aceiai zi au mers la vizirul, de l-au mbrcat
cu caftan, i s-au ntors iar la saraiu. i tot acolo au ezut
din ghenarie 5 zile pn s-au umplut zile 20, i nici un
rspuns nu s-au mai dat; i era cu mult grij.
Iar Curt-Celebi Grecul tot au umblat pre ascuns la
viziriul, i s-au ispitit n multe chipuri, i au adus la viziriul
Greci, Greace, Turcoaice, de au prt cum le-au pierit,
brbaii, fraii i feciorii la rzboiul lui Mateiu-Vod. i
nimic n-au folosit.
Iar, cnd au fost la ghenarie 20, venit-au i boiarii
pribeagi de la Moldova, n arigrad, anume: Dumitru
Dudescul, Vasilache Aga, Mitrea Pitariul, i trei slugi ale
1
Portar.
2
Porunc.
3
Comisul, ngrijitorul grajdurilor mprteti.
NICOLAE IORGA

"&
Hrizii Vornicul; Danciul Logoftul i Radul Vtaful i
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Damaschin Logoftul i cu moldoveanii trimii de Alex-


andru Ilia, cu o carte de pr, care o au dat n mna
mpratului, fcnd pr boiarii pribeagi cum au fost mai
greu i mai cu strmbtate. Iar Sultan Murat (al IV-lea),
mpratul turcesc, nimica pra lor nu o au bgat n seam,
ci i-au trimis la viziriul, s stea de fa.
Cnd au fost la ghenarie 27 (1633), sttut-au Mateiu-Vod
cu dnii de fa, i mult pr i glceav s-au fcut ntru
ei, ct numai Dumnezeu le-au potolit toate. Iar, cnd au
fost a doua zi, mers-au boiarii lui Mateiu-Vod la divanul
mprtesc, i au fcut jalb mare pentru greaci, cum au
spart grdina mpratului cu jahurile i cu toate rutile,
c ieau tot ce gsesc, pn ce s-au pustiit ara. Atuncea
n-au cutezat s se iveasc nici grec, nici pribeag, nici
moldovean, ci au ezut tot ascuni prin guri. i, fiind mila
lui Dumnezeu pre capul lui Mateiu-Vod i al erii, numai-
dect au poruncit mpratul ca sa fie Mateiu-Vod domn
erii Romneti, i au ieit din Divan cu mare cinste.
Iar, cnd au fost la fevruarie n 3, mers-au de au srutat
i mna mpratului i l-au mbrcat cu caftan, i pre toi
boiarii ci au fost cu el, i i-au dat steag de domnie noau
i au ieit foarte cu oaste mare, i l-au petrecut cu alaiu
pn la Saraiu, cum nu s-au mai petrecut nici un domn.
Atuncea toi boiarii pribeagi s-au nchinat la el. i au
purces Mateiu-Vod de la arigrad, fevruarie 18, i au intrat
n scaun n Bucureti, duminec, martie 19 zile. i au fost
mare bucurie i veselie la toat ara, de la mare pn la
mic, i mulmia lui Dumnezeu de domn bun, i milostiv,
i cretin, i i-au izbvit de rii vrjmai greci.

Iar, cnd au fost la avgust 28, anul 7141 (1633), purces-au


Mateiu-Vod cu Abaza-Paa n oaste la ara Leeasc, i
s-au mpreunat cu Paa la Galai, septemvrie 10, anul 7141
(1633). Aijderea i Moisi-Vod (Movil), Domnul Moldovei,
NICOLAE IORGA

"'
nc au mers cu otile lui, i Bugiacul tot 1. i au trecut
otile Nistrul, i au dat rzboi cu leaii, la Cameni, toat

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
zioa, i nimica nu le-au putut strica, i s-au nturnat iar la
tabr.
A doua zi s-au mutat Abaza-Paa cu tabra mai jos,
de au btut un coteiu 2, Studeni, i au luat de acolo muli
robi, i s-au ntors napoi fietecare la ara lui.
Mateiu-Vod nc au sosit n scaun n Bucureti, noiem-
vrie n 6 zile.
i n domnia lui artat-au mult milostenie pre la
cretini, i au fcut multe mnstiri i bisearici: mnstirea
de la Cmpulung, cea surpat, a Negrului-Vod, o au fcut
din temeiu, i o bisearic n Piteti, i o mnstire la
Slobozia lui Ienache i o bisearic la pod la Clugreani,
i mnstirea de la Cldruani, i o bisearic la Gherghi,
i preste Olt la Sadova o mnstire, i la Gura-Motrului o
mnstire, i la Bisearica-de-un-lemn o mnstire, i
mnstirea de la Arnota, la Craiova, bisearica cea domneasc,
i o bisearic i cas la Caracal; i la Brncoveani mnstire,
i o mnstire la Negoieti, pre apa Argeului, i la Pltreti
o mnstire, i la Brebi o mnstire; la Tror o bisearic,
la Ploieti alta, la Maxineani lng Siret o mnstire;
episcopia de la Buzu.
i s-au ndemnat Mateiu-Vod de au fcut cetatea din
Trgovite de iznoav, anul 7153 (1644-5). i alte multe
milostenii i bunti au fcut, aicea n ar, i la Sfntul
Ierusalim, i la Sfntul Munte, i ntr-alte pri. i au druit
multe mnstiri, i le-au nnoit. i ara lui, cu mare, cu mic,
se bucur i d laud lui Dumnezeu, pentru domn bun, c
avea pace i odihn despre toate prile, i fietecare avea
hran den destul [+1654].

1
Tatarii de acolo.
2
Castel, dup ungurete.
NICOLAE IORGA

#
C a p i t ol u l II
VENIREA N DOMNIE
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

A LU I VA S I L E V O D LU PU
(1634 1 )
(Din Miron Costin)

Cum au venit veste de domnia lui Alexandru-Vod [Ilia]


la boieri mare mhniciune n toat Curtea, mai ales la boieri,
tiindu-i hirea cu toii, acelui Domn. Ce au fcut sfat cu toii,
i ndat au purces fruntea toat den boieri la arigrad, cu
jalb la mprie, pentru greul ce petrecea ara de domnii
netiutori rnduielii: Lupul Vasilie Vornicul, ce au fost mai
pre urm i Domn, Cehan Vornicul, Savin Hatmanul, Costin
Postelnicul, Ureche Sptariul, Buhu Visternicul, Furtun
Comisul, Baot Logoftul i ali boieri, cu numrul pn
la 80 de capete numai den boieri, fr alte cpetenii de ar.
i au purces cu toii la arigrad. Ghenghea logoftul i Ienachi
postelnicul au rmas caimacami la scaun.
Nepurces den arigrad au apucat boierii pre Alexandru-
Vod, cu domnia, c oblicise el de boieri c vin cu pr,
cum nice ntr-un chip nu-l primete ara. i au trimis
naintea boierilor Alexandru-Vod pre Btite Veveli i cu
ceaui 2: Batite s le griasc bine, iar ceauii s-i trag
pre boieri ca s se sparie, fr tirea vizirului fiind
aceasta. i, vznd ceauii attea capite, nu s-au cutezat
a face sil; i nc pre Batite l-au suduit foarte tare, ales
Cehan Vornicul.
1
Lista Domnilor Moldovei de la Petru chiopul nainte: Aron Tiranul,
15921595; tefan VIII, Rzvan, 1595; Ieremia Movil, 1595 1606;
Simion Movil, 1606 1607; Mihail (Mihila) Movil, 1607; Constantin
Movil, 16071611; tefan IX, Toma, 16111615; Alexandru V, Movil,
1615 1616; Radu Mihnea, 1616 1619; Gapar Gratiani, 1619 1620;
Alexandru VI, Ilia, 1620 1621; tefan IX,Toma, 16211623; Radu
Mihnea, 1623; Miron Barnovschi Movil, 16261629; Alexandru VII,
Coconul, 1629 1630; Moise Movil, 16301631; Alexandru VI, 1631
1633; Miron Barnovschi, 1633; Moise Movil, 1633 1634.
2
Aprozii Porii turceti.
NICOLAE IORGA

#
Iar la curile mprailor multe ruti pot s se fac
peste tirea celor mari. Aa s-au prilejit i boierilor celor

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
ce mersese, tuturor. Pn a ajungere ei la vizirul, au venit ntr-o
noapte, poate hi cu tirea chihaei 1 vizirului, carii mult pot
fr tire, i au legat pre civa den boieri, ce erau mai
capite, i i-au inut pren ieitori nchii, peste tirea Vizirului;
i numai ce au cutat boierilor a facere tocmal cu Ale-
xandru-Vod i legturi. Se mai ispitiser boierii, dup ce
au ieit den opreal, s mearg la Vizirul, i era gata lucrul
acela; numai s-a tmplat pierirea vizirului. Pre uli mergnd
de la sraiurile mprteti la sraiurile sale, l-au ucis ieni-
cerii cu pietre.
Ce numai au cutat boierii a primire pre Alexandru-Vod.
i au mers la Patriarie 2, i au fcut giurmnturi: boierii,
lui Alexandru-Vod, i Alexandru-Vod, boierilor. i aa
au purces den arigrad spre ar.
Dac s-au aezat Alexandru-Vod la Scaun (lupul pru-l
schimb, nu hirea), tot pre acea cale ca i la domnia dinti
au purces lucrurile. Ce crpiau boierii cum puteau trebile
erii; iar domnia mai mult i petrecea cu Batite Veveli.
n ara Munteneasc pre atunci se rdicase muntenii
pre domnul lor, Leon-Vod, pentru mari desftciuni ce erau
ntr-acela domn; i pentru toate capitele erii Munteneti era
Matei-Vod: i de atuncei au sttut el la domnia erii
Munteneti. Pre acele vremi, a celor amestecturi, scosse
Alexandru-Vod domnia feciorului su, Radului-Vod, n
ara Munteneasc, tot n anul dinti a domniei sale. Dup
ce au venit steagul de la mprie a feciorului su de
domnie, l-au pornit s mearg n ara Munteneasc, i cu
cteva gloate den ar. Ce i-au eit Mateiu-Vod, domnul
muntenesc, nainte, i abia au scpat i singur Radu-Vod,
cu sprijineala unora den moldoveni, ce s-au ales pre lng
dnsul.
1
Lociitorului, vechilului.
2
n Constantinopol.
NICOLAE IORGA

#
Nice ntr-un chip s amistuiasc Alexandru-Vod fapta
boierilor n-au putut, ce fcuse cu venirea mpotriva lui la
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

arigrad, i nice boierilor, nice ntr-un chip, lucrurile ce


erau foarte proaste, la toate trebile, nu le plceau. i, dentru
acestea adogndu-se necredina i prepusul den zi n zi,
aezase n gndul su Alexandru-Vod numai s omoare
pre o seam de boieri, ales pre Vasilie Lupul vornicul, i
pre Cehan vornicul, i pre Savin hatmanul i pre Buhu
vistiernicul, i pre Ureche sptariul. Costin 1 era mazil la
ar; ce, ori s-l trag n partea sa Alexandru-Vod, ori alt
gnd avea, l chemaser la curte, i-i dar htmnia. Ce,
vznd Costin lucrul ngroet ntre domnie i ntre sfat, de
gnduri spurcate i foarte rele, i-au luat zioa-bun pre
cteva zile, i au ieit la ar. Iar celorlali boieri toate
gndurile lui Alexandru-Vod au descoperit Constantin
Aseni, om de cas lui Alexandru-Vod, cum c n zioa de
Pate era s-i omoare, cu sfatul lui Batite. Deci i boierii
mbiau toi cu paza vieei.
Vznd boierii cu adevrat urzit peirea lor de Alex-
andru-Vod, ca cel ce se neac, se apuc de sabie cu
mna goal, s-au vorovit cu toii, i au dat tire erii. Care
herbnd n greuti i n netocmele, pre lesne s-au pornit,
i nu numai curtea, ce i ernimea. i atta mulime s-au
strns den toate prile, ct nu ncpeau n trg, ce mpluse
locul pe supt Miroslava 2 pretudinderea, strignd pre greci
de pren toate uliele.
Vasilie Lupul vornicul era cap tuturor lucrurilor acestora.
Dac au nbuit ara, au mers de au spus domniei aeve
cum s-au rdicat ara i strig pre greci. Au rspuns Alex-
andru-Vod: dac se rdic pre Greci, pre mine se rdic.
i, vznd atta mulime, nu s-au apucat de nimic, numai
de grij s hlduiasc cu casa, de gloate.
Au mers boierii cu toii la curte; i la purcesul domniei,
s nu s hie pus cu toii s opreasc desfrnata prostime,
1
Tatl scriitorului.
2
Lng Iai.
NICOLAE IORGA

#!
pozn mare, i abie n vreo ar de s-ar hi ntmplat! Ce
tot pre lng domnie au mers boierii, oprind i domolind

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
ernimea; iar mai nu era putere nice la boieri a oprire
grosimea ernimii pornit. Ce i pre Vasilie vornicul,
anume c este i el unul den greci, au zvrlit unul cu un
os, i l-au lovit n cap, de care lovitur au fost rnit mult
vreme Vasilie vornicul.
O, nestttoare i niceodat ncredinate lucrurile lumii!
Cum vrsteaz toate, i turbur, i face lucruri mpotriv,
cnd cu cale este a hire frica celor mai mici de cei mai
mari; iar cursul lumii aduce de multe ori de este grij celui
mai mare de cei mai mici. Fericii sunt craii, mpraii i
domnii care domnesc aa, s nu le hie de cei mai mici
niceodat sil!
Un craiu de Englitera, de cte ori se mbrca dimi-
neele, de attea ori i zicea singur sie: Adu-i aminte c
a multe gloate eti stpn. Domnii cei buni i drepi fr
grij i desftat domnesc; iar cei ri, tot cu sial.
Deac au ajuns domnia n esul Bahluiului, aproape
de mnstirea Balici, tot locul era plin de oameni; nu se
vedea niciurea esul deert. Strigau: D-ni, Doamne, pre
greci! Unii hiciau, alii jcuiau; i acolo au strigat pre
Batite s-l dea, care era tot aproape de Alexandru-Vod,
vznd strigare de sine. Ce nu star domnia de grija lui
Batite, ce star de grija sa; i numai ce i-au zis s se
deprteze pe lng dnsul, i aa l-au apucat i dat pre
mna eranilor. Nespus vrjmie a prostimii! i aa, fr
vre nice o mil, de viu, cu topoare l-au fcut frme. i
pn ntr-atta s-au amestecat unii, anume Bosie Lpu-
neanul, ct nice mantaua den spinare a lui Vod n-au
hlduit, c era bur de ploaie.
De grija ernimii, ce era peste tot locul, s nu intre
Alexandru-Vod ndat n pdure, i boierii ns aa
socotise, s se mai deprteze de gloate, la loc deschis, fr
pdure, a pornit pe drumul Branitei n gios, pre lng
NICOLAE IORGA

#"
Bahluiu, puind i siimeni 1, cu snee 2, gata pre lng
dnsul. Iar, dac s-au ntors boierii, au intrat ngrijire ca
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

s nu se ndrepteze Alexandru-Vod den Branite spre


Bugeac 3, i ndat au ales o seama de boieri, cu Buhu
Vistiernicul, i au trimis dup Alexandru-Vod s-i ndirepteze
calea de la Hui spre Brlad.
Mai mare spaim dect nti au avut Alexandru-Vod,
dac au vzut gloat iar viind dup sine, i n Branite.
i-l lsase i siimenii, i copiii den cas toi. i, dac s-au
apropiet boierii, le-au zis Alexandru-Vod: m rog pentru
fiul mieu, Radul-Vod, s-l lsai viu. Au zis Buhu
Vistiernicul, s naiba nice o grij; s nu gndeasc Mria
Sa c au venit cu ru; numai, ara poftete pre Mria Sa
s mearg pren Brlad spre Galai, s nu aduc vrun ru
asupra erii cu tatarii. i i-au giurat s n-aib nice o grij.
i aa au primit Alexandru-Vod, pre unde va hi voia erii,
pre acolo va merge. i au purces spre calea Brladului; i
au aezat siimenii i pre copii cei din cas, carii l prsise,
iar pre lng Alexandru-Vod, dndu-i i den boieri petre-
ctori pn la margine, la Galai.
La Tecuci, au ieit Costin postelnicul, de la Putna,
nainte-i, i l-au petrecut cu cinste i cu conace pn n
Galai, plecndu-se ca s vie la mpcciune cu boierii,
i iar s i hie domn n scaun, lund Costin postelnicul
asupra sa acea grij. Ce n-au vrut s primeasc nice cum
Alexandru-Vod. Deacii au trecut Dunrea pre la Galai,
i au mers cu pace spre mprie.
Mntuindu-se boierii i ara de Alexandru-Vod, au
sttut cu toii dup alesul 4 domnului nou. Strigau cu toii:
S ne hie domn Lupul Vasilie vornicul!. ns i dau i
legturi cu tocmal, ce va lua den ar: ce s-are lega pentru
dri atunci, la acel ales, iar mai mult s nu ia den ar.
1
Oaste cu plat, nti de Srbi.
2
Puti.
3
Unde erau tatari.
4
Alegerea.
NICOLAE IORGA

Ce, acele legturi vznd Lupul Vasilie vornicul, ori c ##


vedea pre oareci den capete c trag spre Barnovschi-Vod,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
n-au primit domnia ntr-acea dat, i au sttut i el la sfatul
acela, s se trimi n ara Leeasc, la (Miron) Bar-
novschi-Vod, s vie iar la scaunul erii.

Ce nu era s treac pre Barnovschi-Vod, i sfrirea


zilelor trage cu de-a-sila pre om. Ct au sosit boierii la
Ustia, n ara Leeasc, unde era Barnovschi-Vod, cu
veste c ara l poftete iar la domnie, cu mare bucurie au
primit vestea aceia.
Netiutor gndul omenesc singur de sine la ce merge i
la ce tmplri apoi sosete! ndat au dat tire i la craiu
i la domnii de ara Leeasc, poftind voie s mearg la
scaunul erii cei de moie 1; i ndat s-au gtit den Ustia,
i au purces spre ar; i la margine l ateptau boierii i
slujitorii cu mare bucurie.

Mai nainte de purcesul lui Barnovschi den Ustia, un


Leav 2 megie de ai lui, totdeauna l sftuia s nu mearg,
s nu-i deie viaa fr grij pe via cu grij i cu cumpn,
artndu-i lunecoase lucrurile domniei den Moldova supt
mprie pgn; i ce i-ar lipsi, fiind ca i un domn n
ara lor, fr griji, cu trguri i cu sate? Iar Barnovschi-Vod
s hie zis Leavului: Dulce este domnia den Moldova. Iar
Leavul, ctr dnsul: Iar i obezile turceti nc sunt
grele. Apoi aa au ieit cuvintele Leavului, cum au zis.
Cum au sosit Barnovschi-Vod den ara Leeasc n
Iai, cu bucuria tuturor, au sttut dup gtirea de cale
arigradului. C nu era alt mijloc, ce numai s mearg la
mprie, s ia de acolo domnia dup srutatul poalei
mprteti. Sftuiau muli n multe chipuri; i s-au cercat
i la Abaza-Paa de Silistra; ce n-au aflat alt mijloc numai
de mers n arigrad. i atunceai s-au tmplat de au
1
Motenire.
2
Leah, Polon.
NICOLAE IORGA

#$
chemat mpria i pre Mateiu-Vod den ara Munteneas-
c la srutatul poalei mprteti, i, dup cteva fapte,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i a lui Mateiu-Vod mpotriva mpriei, cu scosul lui


Leon-Vod, i apoi a Radului-Vod, feciorul lui Alexandru-
Vod, iar tot mai uoare lucrurile lui Mateiu-Vod, c nu
ieise ntr-alt ar, cum au ieit Barnovschi-Vod supt
ascultarea altui stpn, craiului leesc.
Deci, pentru s aduc turcii mai lesne pre Mateiu-Vod
l-au pornit fr zbav cu steag de domnie n ara-Munteneasc.
Iar Barnovschi-Vod n-au hlduit de pierire, precum vei
afla scris la rndul su.

Purces-au Barnovschi-Vod cu mulime de boieri i


fruntea curii, preui i clugri, cu un gnd i cu un glas
cu toii, s se roage mpriei s le deie domn pre Bar-
novschi-Vod. ntre carii era i Lupul Vasilie vornicul. Ce,
vznd c muli sftuiau pre Barnovschi Vod s omoare
pre Lupul, tiind amestecturile lui, i, mergnd Bar-
novschi-Vod pre la Mateiu-Vod pren Bucureti, au sttut
Lupul Vasilie Vornicul, vznd c-i este a mergere pre la
Mateiu-Vod, care tiind den arigrad toate umbletele lui,
au nevoit cu toate mijloacele s se ntoarc napoi n ar,
zicnd ctre Barnovschi-Vod c-l vor glcevi grecii, pentru
morii ce au fcut grecilor, la scosul lui Alexandru-Vod den
scaun.
Deci Barnovschi-Vod, ca un cretin ce era la hire, l-au
slobozit. Iar, dac s-au adunat cu Mateiu-Vod, i au
oblicit Mateiu-Vod c s-au ntors Lupul, ndat au rpezit
dup dnsul, s-l ntoarc. Ce se pzise bine cu mersul,
Lupul Vasilie, i nu l-au agiuns n cale i nice Barnovschi-Vod
avea putere s trimi s-i fac vr-un ru Lupului vornicului,
nefiindu-i nc domnia dat de la mprie, i stnd de
grija lucrurilor sale.
De la Mateiu-Vod au mers Barnovschi-Vod pre la
Abaza-Paa, pen Silistra. Ct au putut, Mateiu-Vod au
luptat pentru dnsul, i la Abaza-Paa, i la Poart; i se
NICOLAE IORGA

arta Abaza-Paa foarte blnd, i cu cuvinte mngioase. #%


ns turcii cu sgei de bumbac ucid pre oameni; i lor le

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
pot sluji aceste cuvinte den Sfnta Scriptur: Muietu-s-au
cuvintele lor mai mult dect untul-de-lemn, i acele sunt
sgei
Dac au sosit n arigrad, vznd vizirul attea gloate
de ar cu Barnovschi-Vod, i-au nvat s nu strige
pentru Barnovschi-Vod, ce s tac, i s se lase pre mila
mpriei c-i vor face pierire. Ce, gndind boierii cum
c este agiuns vizirul de la cineva cu daruri, totdeauna
strigau, i dau rvae la vizirul, cum nu primesc pre altul;
i se puneau toi cu gloatele la locuri ca acele, s se vaz
i de singur mpratul. i aceia apoi au mncat capul lui
Barnovschi-Vod, c pra de la neprieteni nu lipsia, mai
ales de la Lupul Vasilie vornicul, pre la prietenii lui, cu cri
de aice, den ar, cum, de-l vor slobozi viu pre Barnovschi-
Vod, ara Moldovei va hi cu leii una, c el este ca o
iscoad a leilor. O, ndrcite a voitorului de ru veninuri!
ce nu scornete limba amar a neprietenului!
Acele adogndu-se la mprie asupra lui Barnovschi-
Vod, dup fapta ce i se prilejise de ieise n ara Leeasc,
i Abaza-Paa nc era pr, i mai ales zilele lui cele sfr-
ite la acea vreme i cazacii lovise pre Marea Neagr , numai
ce s-au ales cu sfatul mpriei s piar Barnovschi-Vod.
Sttuse voia mpriei, pre toi ci venise cu Bar-
novschi-Vod, ori s-i puie supt sabie, ori s-i deie la
catarg 1. Iar cine era cap legii turceti, muftiul, n-au vrut,
ce au zis: Ce-i vinovat gloata? Capul s se piarz, se vor
potoli gloatele.
Au priceput Barnovschi-Vod pieirea sa cu cteva zile
mai nainte a cdere n nchisoare (c-l nchisese vizirul cu
porunca mpriei): scrisese o carte la maic-sa aice, n
ar, care carte pren cuvintele lui s-au cunoscut c era
asupra morii acea scrisoare. i, aa, ntr-o zi l-au luat de
la mprie, i, la vederea divanului, privind i singur
1
La corabie s vsleasc mpreun cu robii.
NICOLAE IORGA

#&
mpratul pierirea lui pren fereastr, i-au tiat capul. Iar
boierii, o seam erau nchii, i ateptau i ei pierirea, i
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

den ceas n ceas; iar ali boieri mai de jos, i gloatele ce


erau, toi, spimai de grija morii, pren toate unghiurile
ascuni, au petrecut cteva zile cu mare grij.
Nu putem trece cu pomenirea nete tmplri ce s-au
prilejit n arigrad, dup pierirea acestui domn, care, nu
numai n ar aice, ce plin pn astzi este arigradul.
Pentru un cal al lui Barnovschi-Vod, ducndu-l la grajdurile
mprteti, dup pierirea lui, ntr-aceiai zi s-au trntit calul
la pmnt, i n loc au murit. i a doua zi au ars i arigradul,
noaptea cteva mii de case. Aceste cum s-au tmplat atunci,
cum i alt dat se poate tmpla, ori c s-au mai tmplat,
ori c au artat Dumnezeu snge nevinovat. C era Bar-
novschi-Vod om cu frica lui Dumnezeu, de carele mr-
turisea Toma vornicul 1, fiind postelnic al doile la dnsul, c
n multe nopi l-au zrit pren miezul nopii ngenunchiat
naintea icoanei la rug, cu mare osrdie.

Era la hirea sa Barnovschi-Vod foarte trufa i la portul


hainelor mndru; iar la inim, foarte dirept, blnd i
nelacom. Mnstiri i biserici cte au fcut n aa scurt
vreme, nici un domn n-au fcut. Fcut-au ali domni i mai
multe, iar cu mai delungate vremi, unii n patruzeci de
ani, alii n douzeci de ani, iar el n trei ani. Mnstirea
n ora n Iai, ce se zice Sfnta-Maria, i Hangul, n
munte, i Dragomirna, la Suceava, o au svrit. i au urzit
i Brnova, pre numele su, n codru lng Iai. i au
istovit i biserica cea mare, n Liov n trgul, unde i
chipul lui este scris. Cu toate buntile era spre ar; iar,
de sine, cu purtatul trebilor mprteti, pre mrturia a
muli boieri btrni, foarte slab. Se pomenete den zilele
lui i o iarn ce czuse n luna lui Mart, crii ierni i zic:
iarna lui Barnovschi-Vod, pn astzi. Fost-au perirea lui
Barnovschi-Vod n anul 7141 (1633), iunie.
1
Cantacuzino.
NICOLAE IORGA

Trupul lui, dup pierire, au sttut naintea curii m- #'


priei pn ndesear, apoi au poroncit vizirului s

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
sloboaz pe un boier ce are fi fost chihaiaua lui. Deci au
slobozit pre Costin, postelnicul cel mare, ce era pre atunci
la Barnovschi-Vod. Au mers i au luat trupul dinaintea
curii mprteti, i l-au dus la Patriarie, i acolo, pre
scurt, pre cum au lsat vremea de atunci, l-au astrucat n
Patriarie, ntru aceiai noapte. Apoi de acolo spun s-i
fie adus oasele n ar Vasile-Vod.

La slobozitul postelnicului den nchisoare zic s hie


ntrebat ceauii: cu paz, au fr paz l-or slobozi?. Au
zis chihaia vizirului; unde s fug, sracul?. Ce de atunci
ceilali boieri ce erau nchii, i cei ascuni, mai au apucat
la suflete cu ndejde de via, dac au vzut pre Costin
c l-au lsat fr paz s astruce oasele. Apoi, a doua zi,
dac au vzut chihaia vizirului pre Costin postelnicul, au
zis: el, sracul, au venit ca oaia singur la nchisoare; pas
la ceilali; vei iei i tu, i ei. nchii din boieri erau:
Ghenghe logoftul, Baot hatmanul, Cehan vornicul,
Roea visternicul i Costin postelnicul.
A treia zi dup astrucatul lui Barnovschi-Vod, ntr-o
sear, trecuse mpratul, Sultan-Murat pe acea vreme,
peste Boaz 1 n ceia parte, la Scudar 2, la plimbare, i au
ntrebat pre vizirul: Aezat-au domn la Moldova n locul
ghiaurului ce au pierit?. Rspuns-au vizirul c nc n-au
pus domn, ce pre cine va hi voia mpriei tale se va
pune. S nu steie acea ar fr domn, i-au rspuns
mpratul. Cheam pre ghiaurii ce sunt boieri acei eri,
i, pre cine ar vrea ei s-i aleag domn, s le hie dat.
Deci, ndat, tot ntr-aceiai noapte, au trimis vizirul cu
caicul la boieri unde erau nchii, i au luat pe Costin
postelnicul iar nspimat c-l duc noaptea s-l nece, ori
s-l munceasc pentru averea lui Barnovschi-Vod. Dac
1
Bosfor.
2
Scutari din Asia.
NICOLAE IORGA

$
l-au dus naintea vizirului, i-au zis: Iat c mpratul v
iart capetele, i suntei de acum slobozi, i s mergei s
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

v alegei domn pre cine vrei pohti.


ntrosu-s-au Costin postelnicul, den spaim, cu bucurie,
de la vizirul, la ceilali boieri ce erau nchii, i li-au spus
vestea. i au slobozit i pre ceilali boieri, de au mers cu
toii launloc, i ndat au sttut la sfat cu toii, i au ales
pre Moisei-Vod n locul lui Barnovschi-Vod, cu a doa
domnie.
........................................................................................
Domnnit-au Moisei-Vod, dup Abaza-Paa 1, numai
peste iarn, iar primvara i-au venit mazilia. i s-au dat
domnia Lupului Vasilie vornicul, de la Sultan-Murat. Iar
Moisei-Vod, dup mazilia sa, stul de binele turcilor, au
trecut n ara Leeasc, petrecut de civa boieri pn la
margine. Unde i apoi, dup civa ani, petrecnd n
odihn, cu ocini n ara Leasc, i cinste de la lei, i-au
svrit viaa, pe vremea domniei Dabiji-Vod.
C a p i t ol u l III
M O A R T E A LU I C O N S TA N T I N
POSTELNICUL CANTACUZINO 2
(Dup Stoica Ludescu)

Diavolul, pizmaul neamului omenesc, vznd pre


Constandin Postelnicul (Cantacuzino) c se pornete spre
fapte bune, fcnd multe milostenii, n tain, pre la mns-
tiri, pre la sraci, i pre strini i primia, i-i cuta, i-i
miluia, i Dumnezeu nc-i ajuta, i-i adugia n casa lui
cu tot binele Sfiniei sale, iar Diavolul totu-l cerca, dup
cum i este obiceiul lui, s-l prinz n cursa lui, i nicicum
1
Rzboiul purtat n tovria acestuia peste Nistru.
2
Lista domnilor munteni de la 1654 la 1663: Constantin Basarab, sau
Crnul, 16541658; Mihnea III, sau Mihail Radu, 16581659; Ghica
sau Gheorghe Ghica, 16591660; Grigore sau Grigoracu Ghica, 1660
1664; Radu Leon, 16641669.
NICOLAE IORGA

$
nu putea de el s se lipeasc. Atuncea Diavolul gsi doau
vase rele, unul romnesc, altul grecesc, anume: Stroie

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
vornicul Leurdeanul i Dumitraco vel vistiariu arigr-
deanul 1. Acetia erau lsai de Grigorie-Vod (Ghica)
ispravnici, sa pzeasc scaunul domniei. Iar ei fcur sfat
drcesc, n tain, cu doamna Maria 2 a lui Grigorie-Vod,
i trimiser cri de olac 3 la Grigorie-Vod n oaste 4,
fcnd pr mare asupra ticlosului Costandin, cum el
umbla pre la turci, pre marginea Dunrii, de-l prte c
este hain 5, i cum nu bag n seam pre doamn-sa, i-i
bate joc de ea, i cum oprete ara s nu dea bir, i attea
prihnii multe au scris. i Constandin nimica de acealea
n-au fost vinovat, nici n-au tiut nimica.
Deci, ntorcndu-se Grigorie-Vod din oaste, iar Stroie
Vornicul nc mai cu dinadinsul i scria de mprospta
pra, i-l nva s nu griasc nimic cu Costandin, i, cum
va sosi n Scaun, s-l omoare fr veaste.
Deci Grigorie-Vod i ntoarse firea, i crezu pre Stroie
vornicul i pre Dumitraco, binele ce-i fcuse Constandin
l uit, i jurmntul clca, i, cum sosi n scaunul lui n
Bucureti, ndat-l apucar acei doi draci cu gura, i-l
puser la cale rea i spurcat: cum puse i cele dou
mrturii mincinoase pre Pilat de ucise pre Domnul nostru
Iisus Hristos, aa i ei fcur pre Grigorie, de trimise
dorobanii la casa lui Costandin postelnicul, i, fr veaste,
din aternut l-au luat, de l-au dus la sfnta mnstire de la
Snagov. Era smbt spre duminec, dechemvrie 20, n
zioa de Sfntul Ignatie, anul 7172 (1663), i acolo, au
sttut la dumnezeiasca liturghie, tot n genunche, la sfintele
icoane. Fiind gata, s-au pricestuit 6 trupului i sngelui
1
Tot un Cantacuzino.
2
Sturza.
3
Cu pota.
4
Cu turcii, mpotriva nemilor.
5
Trdtor.
6
Cuminecat, mprtit.
NICOLAE IORGA

$
Domnului nostru Iisus Hristos. Iar, cnd au fost sear, prela
cin, l-au omort n trapezria 1 mnstirii.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Iar Grigoraco-Voda, deac-i spuser c l-au omort,


el atuncea s-au deteptat, i au zis printelui tefan Mitropolitul
i tuturor boiarilor c n-au tiut cnd l-au omort, i cum
au fost adormit, cindu-se i plngnd de moartea lui
Costandin. i blestem pre Stroie i pre Dumitraco, cci
ei l-au ndemnat de l-au omort, nefiind nimica vinovat.
Aa s-au cit pentru moartea Domnului nostru Iisus Hristos
i Iuda, dar nimica n-au folosit, ci au luat plat matca
focului, i acetia nc o vor lua, precum zice la Sfnta
Evanghelie: Cum ai judecat, aa vi se va judeca, i: cum
ai msurat, aa vi se va msura.
Iar trupul lui Costandin l-au rdicat jupneasa lui,
Ilinca 2 i cu coconii lui, Draghiciu, erban, Constandin,
Mihail, Matei, Iordache, i cu mare cinste duser-l la
mnstirea lor la Mrgineani, i acolo-l ngropar, fcn-
dui-se pogrebania, i pamete mare, cum se cade.
O, diavole, rul pizma neamului omenesc, cum pre-
lestii pre Grigorie-Vod de omor pre Costandin, fr
judecat, fr vin, nimica? Iar ara toat plnge pre
Costandin Postelnicul, c au pierdut un stlp mare, carele
au sprijinit toate nevoile erii. Plngu-l i sracii, c i-au
pierdut mila; plngu-l care au avut de la el mult cutare;
plngu-l i pgnii i cretinii, i toate erile care l-au tiut
i care nu l-au tiut, ci numai de numele lui au auzit, pentru
mult nelepciue i buntate ce fcea, n toate prile.
i de la cine fu acea moarte necuvioas? De la Gli-
goraco, pre carele l-au fcut Domn, i l-au cinstit, i i-au
slvit numele; de la Stroie Leurdeanul, pre carele l-au scos
de doau ori din moarte, i nc i-au fost i cuscru, c au
inut pre fata lui un fecior al lui Costandin, anume erban;
de la Dumitraco, c i-au fost nepot de vr-premare, i cci
1
Odaia de osp.
2
Fiica viteazului Radu-Vod erban. Sora ei luase pe singurul fiu al lui
Mihai Viteazul.
NICOLAE IORGA

$!
l-au crescut n casa lui, i l-au inut ca pre feciorii lui, i
l-au boierit.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Unii ca acetia s fie de trei ori anaftema!
C a p i t ol u l IV
R S C O A L A M P O T R I VA G R E C I LO R
LU I R A D U -V O D L E O N
(Din Constantin Cpitanul Filipescu)

ntr-aceste vremi, turcii, vznd c Domnii erii se hainesc


de ctre mprie, au poruncit s fie obiceiu, de al treilea
an s mearg Domnul la Poart, s srute mna mp-
ratului, s-i noiasc domnia, i acest obiceiu mult vreme
au inut. Ci dar, fiind porunc la Radul-Vod s mearg la
al treilea an la Poart, s-au rugat boiarilor erii s-l mai
primeasc s le mai fie el Domn. i au primit boiarii s fie
aa, i au purces cu toii mpreun cu Domnul su la Odriiu
(Adrianopol). i mai nainte au trimis pe Drghici Sptar
(Cantacuzino) s gseasc bani de ploconul domniei de pre
la prieteni, i s dea n tire c vine Domnul, ludndu-i c
este bun cu ara i cu boiarii. i, mergnd Domnul acolo,
n-au fcut zbav mult, ci i-au dat domnia, i dndu-i
ploconul de domnie, s-au rugat s mearg pre la arigrad
s-i vaz casa, i l-au lsat; dar nu-i era pentru vederea
casei, ci pentru mndree, ca s se primble prin arigrad
cu pomp domnneasc, s-l vaz prietenii.
i, slobozindu-l, au mers pre la arigrad, i de acolo
au venit n ar.
ntr-aceste vremi, fiind Drghiciu Sptariul la arigrad
cu Radul-Vod, s-au rzbolit 1 i au murit. i l-au adus la
Comana, la mnstire, de l-au ngropat. Zic unii c l-ar fi
otrvit grecii, iar alii zic c au murit de cium, dupre
cum n urm s-au dovedit.
i, viind Radul-Vod n ar, dupe cum s-au zis mai
nainte, iar au petrecut bine cu toii pn la o vreame. Iar
1
mbolnvit.
NICOLAE IORGA

$" dup aceia iar au nceput Cantacozinii a amesteca lucrurile,


precum au fost nvat, i a turbura pre unii den boiari,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

zicndu-le c au auzit c s-au sftuit oamenii Radului-


Vod, Sofialul Clucear i Balasache Pharnic i cu alii,
ca s-i omoare, i-i ndemn ca s se scoale asupra
Radului-Vod i asupra oamenilor lui, s-i scoat afar
den ar (care aceasta nu o fcea de alt, numai s fie
totdeauna ei mai mari 1).
i boiarii, alunecndu-se cu firea c vor fi acelea carele
zic ei, au scris pre la cpitani, pre la iuzbai 2 fiind sptar-
mare erban Cantacuzino 3), s se strng toi la Bucureti.
i Radul-Vod nimic de acestea nu tia. i, strngndu-se
numai, ntr-o zi, den Curtea domneasc au fcut rdicare
i au nceput a striga c va s-i omoare Radul-Vod. i
au ieit boiarii i gloata, strngndu-se la Mitropolie, la
Vldic 4 Teodosie, spuindu-i jalba cum au vrut s-i omoare
grecii. Ci nu trecu vreame mult, veni i Radul-Vod. i
mult pricin au avut cu boiarii i se duse la Curte.
Iar boiarii se duser de maser noaptea cu paz bun
de frica Radului-Vod, i s-au gtit noaptea de cale, i a
doao zi dns-de-diminea au purces la Enir 5, unde era
mpria, s prasc pre Radul-Vod i pre greci. Radul-Vod
nc au trimis pre Alexandru Arma, i pre Dumitraco
Postelnic Caramanlul, de olac, s ajung la caimacamul,
s spuie jalba, i cum c fr nici o vin s-au rdicat
boiarii asupr-i cu pr. i, fiind caimacamul prieten, s-au
i mniat pre boiari. i, mergnd boiarii la dnsul, i-au
mustrat ru, i, de nar fi fcut boiarii un meteug supire,
n-ar fi putut s-l biruiasc.
Ci, necreznd turcii nici pre boiarii erii, nici pre Radul-
Vod, au trimis un ag la Bucureti, s vie s cerce lucrul
1
Cronicarul e pornit cu dumnie asupra Cantacuzinilor care ns, n
lupta lor cu grecii, se sprijiniau pe ara ntreag.
2
Ofieri, dup turcete: cel ce are o sut de oameni n seama lui.
3
Fiul lui Constantin cel ucis la Snagov.
4
Mitropolitul.
5
Ienier, n Tesalia.
NICOLAE IORGA

$#
den ce li-au venit glceava, i, cum va afla, s se duc
napoi s spuie. Deci boiarii se ngrijar, temndu-se c,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
mergnd la Radul-Vod, l va apuca cu vorbe, cu daruri,
i se va ntoarce lucrul spre rul lor; ci cuta om ca acela
care s aib prieteug cu aga, s-l apuce ei mai nainte
cu daruri, s nu li se fac vreo pieire. i gsir pre un Pavel
Grec, carele de multe ori cerca la turci s ia domnia erii.
Pre acesta aflndu-l c este prieten cu acel ag, s-au rugat
lui s griasc cu aga, mergnd acolo, s nu se asculte
cuvintele Radului-Vod, ci s griasc de bine pentru
boiarii rii. i-i fgduir muli bani, iar lui Pavel i
fgduir s-l cear pre el domn. Acestea auzind Pavel,
cu toat puterea lui, au mpcat cu aga turcul ce mergea
n ar, i ndat pe loc ntre turc mare ajutorin au fcut
boiarilor, ndjduind domnia.
Deci boiarii trimise de olac la boiarii ce rmsese n
ar, dndu-le tire pentru turcul ce vine, zicndu-le s
scoa ar mult naintea turcului, s se jluiasc de
Radul-Vod i de greci. i aa au fcut. Au scos de tot feliul,
muieri, feate, care-i zicea c le-au runat copiii, i c le-au
fcut acel lucru grozav; featele zicea c i-au btut joc de
dnsele; oamenii, carii zicea c i-au prdat, i-au cznit,
i altele.
Deci, ntorcndu-se napoi turcul, i spuind celor mari
jalbele ce fcea ara, au dat vina Radului-Vod, i l-au
mazlit. i boiarii s-au ndreptat, i le-au dat voe s-i
aleag domn care vor vrea, i s-l duc s-l mbrace cu
caftan. Ci ei, dup cale mergnd, socotise pre Antonie
Vornic de Popeti den Prauva (Prahova). Ci-l gtir i-l
mbrcar cu caftan domnesc, iar Pavel cel ce atepta
boiarii, dup cum vorbise cu el, rmase n drt, i-i
dedear boiarii o tifl.
Acestea fcndu-se, au trimis turcul de au rdicat pre
Radul-Vod, i au prins pre doi boiari greci carii zicea c
era mai zorbale, pre Sofialul i pre Balasache. Ci pre
Sofialul, iindu-l nchis spre ocn ctva vreame, l-au
NICOLAE IORGA

$$
spnzurat la ocn, iar pre Balasache l-au dat n minile
unor dorobani, de l-au trecut Dunrea i i-au dat drumul
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

arigradului. Iar pre ceilali greci mai mici, cum Pascale


Grmticul, i alii, atta btaie li da slujitorii, ct m mir
c tria, mai ales pre Pascale, c l-am vzut cu ochii
cnd l scotea den cmar i-l ducea cu palme, care palme,
de dese i de multe, nu mai avea numr. Altul, iar, care i-am
uitat numele, de mult btaie i palme gndea c va s
moar, ci strig popa s-l cuminece.
Ca acestea i altele mai multe au ptimit grecii la sfrtul
Radului-Vod, din pricina i ndemnarea Cantacozinilor.
C a p i t ol u l V
SUIREA N SCAUN
A LU I C O N S TA N T I N -V O D
B R N C O V E A N U ( 1 6 8 8 1)
(Din Radu Greceanu)

Atunci dar, dup a rposatului erban-Vod (Canta-


cuzino) petrecere 2, numaidect toat boierimea erii, la
Mitropolie adunndu-se i sfat pentru alegerea de domnie
fcnd, aa cu toii, de la mic pan la mare, pre acest
Constandin Brncoveanul vel logoft de domnie au numit.
Carele, nefiind i de fa, lng oasele lui erban-Vod
aflndu-se, i de cele ale morii, ce trebuia, grijind, iar
Sfatul i toat adunarea boierimii, ce se afla la Mitropolie,
au trimis pre Preda Brtanu vel pitar, i Radu Golescu,
de l-au poftit ca s mearg acolo. A crui chemri mcar
c pricina nu o tia, iar nici din obte a iei putea, fr
ct a merge. i, aa, mergnd toi numaidect, la un
cuvnt fiind, ca s primeasc stpnirea rii l-au poftit,
pentru c nu era altul obtii mai plcut dect Mria sa, nu
numai pentru mult vrednicie i nelepciune ce avea, ci
1
Lista domnilor munteni de la Radu Leon nainte: Antonie din Popeti,
sau Popescu, 16691672; Grigore Ghica, 16721674; Duca 1674 1678; er-
ban Cantacuzino, 1678 1688.
2
Rposare.
NICOLAE IORGA

$%
mai vrtos pentu multele blndee i faceri de bine, care
spre toi, nc den boierie, avea, i toi de acestea ale sale

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
bune fapte nclzii era.
Cruia dar foarte cu greu jugul stpnirii a-l lua prn-
du-i-se, n multe feluri s-au aprat, ndestulat fiind de tot
binele i cu fericit traiu ntru ale sale trind. Iar nici ntr-alt
chip s urmeaze putea, de vreme ce de la Dumnezeu
ornduiala era, dup cuvntul carele zice: c tot darul
desvrit de sus este pogort. Precum n urm aievea
faptele s-au vzut, c minunate i mari chivernisiri pmn-
tului acestuia i ocrmuirii au fcut ntru nenorocitele
aceste vremi ce au fost, ct altul lucrurile la cap i la
svrit ca acela a aduce n-ar fi putut; care mai n jos pre
rnd le vom zice, pn n ct i la ce stepen 1 ticloas
aceasta ar au ajuns.
Fiind dar, precum am zis mai sus, adunarea toat la
Mitropolie: toat boierimea erii, i slujitorii, i Dionisie
Patriarhul arigradului, care atuncea aicea se afla, i
Printele Teodosie, Mitropolitul erii, era i un Capi-
gibaa 2 mprtesc, anume Ahmet-aga, care mai nainte
venise cu trebi la domn, i ali bogai agi, care atuncea
n ar se afla.
Deci, vznd i ei cu toii alegerea i socoteala cea de
obte, ce se fcuse pentru domnie, iar Capigibaa numai-
dect pre acest Costandin Brncoveanul vel logoft cu
caftan l-au mbrcat. i aa boiarii, mpreun cu arhiereii,
lundu-l, n biseric au mers, i, ducndu-l printele
Patriarhul n oltar, molitvele de domnie i-au cetit, sfntul
preastol ncunjorndu-i, dupre cel ce Domnii se nco-
roneaz, obiceiu.
Deci, ieind din biseric, ndat i cal de domnie i-au
adus. Cu toat podoaba i toi slujitorii i toat ornduiala
domneasc fiind, au nclicat, i la Curtea domneasc cu
cinste i cu pomp mare au mers, i ntiu n biseric
1
Treapt.
2
Cpetenie de Portari.
NICOLAE IORGA

$&
domneasc au intrat, i, cntnd axionul, dup obicei,
sfintele icoane au srutat, i jurmntul acolea cu boierii
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

ncredinndu-se n sfnta Evanghelie, ca cu Mria sa n


dreptate s ie, dup aceia n casele domneti, n Divanul
cel mare suindu-se, n Scaunul domnesc au ezut, i, cu
tunurile dnd, mare veselie n toat politia 1 s-au fcut, de
domnie nou, care dup plcerea a toat obtea se fcuse.
i, dup aceasta, a doua zi, i oasele lui erban-Vod au
rdicat, mpreun cu toat boierimea i toi arhiereii i
preoii, de l-au dus la mnstire la Cotroceni, cu fal i cu
cinste mare, ca pre un Domn, i, fcndu-se slujb pogri-
baniei cum se cade, l-au ngropat n biseric.
C a p i t ol u l VI
NFRNGEREA OTILOR
MPRTETI
DE TURCI I ROMNI
LA ZRNETI N ARDEAL (1690)
( D i n m e m o r i i l e l u i Ra d u Po p e s c u )

ns nu s-au odihnit cu gndul lui (Constantin-Vod


Brncoveanul) ca s nu rsplteasc Blceanului 2, care
au fost ndemntoriul lui Haisler 3 i la toi mai marii neam-
ilor, de au fcut atta hata (pagub) i prad pmntului,
i lui Haisler nc s-i pogoare nasul cel mare al mndriei
lui. Ci s-au unit n vorbe cu Tucheli Groful 4, care era din
ara Ungureasc de sus, i au fugit la turci, pentru necazul
nemilor, ce-i fcuse, care i n graia mprteasc se
afla cu oti cteva, ateptnd s-l fac turcii craiu n Ardeal
sau n ara lui cea de sus, ungurime.
1
Oraul.
2
Ginerele lui erban Cantacuzino, sprijinit de nemi, n slujba crora
intrase ca ofier, voia domnia erii.
3
General mprtesc care venise cu oaste n ar i o costase cheltuial
mare.
4
Contele Emiric Tkly, care fusese proclamat, de nemulmiii cu
stpnirea austriac, rege al Ungariei.
NICOLAE IORGA

$'
Cu acesta unindu-se Constandin-Vod, fgduindu-i c
cu nevoina lui l va bga n Ardeal i altele, care, ntiinnd

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
toate acestea pre meghistanii Porii, i rugndu-se amndoi
mpratului turcesc ca s li dea oti, s mearg n Ardeal
asupra nemilor i s ia Ardealul, le-au dat civa Pai cu oaste
turceasc, fiind serascheriu 1 asupra otilor Funduc-Paa, i pre
un sultan tnr cu ttarii, care-i zicea Chiuciuc-sultanul,
carii, viind toi aici n ar, s-au mpreunat, puind tabra
din sus de Potlogi 2.
De acii Costandin-Vod, avnd oameni ai muntelui,
despre Rucr i Dragoslavele, carii tia plaiurile, au purces
ctr Ardeal, fcndu-se cuvnt c vor s mearg pre la
Bran s treac. Iar, cnd s-au apropiat de munte, au lsat
drumul Branulul i au luat alt plai, care pogoria n Ardeal,
den sus de Bran. i pre acela au mers, i s-au pogort toat
oastea cu nevoie mare, att ct mai avea ndejde s se
mai ntoarc pre acea cale. ns Tucheli, cu mrzacii, i cu
paii, i cu oastea lui Costandin-Vod. Iar Constandin-Vod i
cu Chiuciuc-sultanul au rmas n Ardeal, unde privia
foarte bine rnduielile otior, cum se rnduia, i venirea
nemilor cum venia, n rnduiala lor.
Care, apropiindu-se unii de alii, au dat rzboi foarte,
amndoau prile, i mai cu vitejie turcii, de vreme ce
toat ndejdea lor era pierdut de a se mai ntoarce
ndrt. i, slujindu-le norocul, ntr-o clipeal au intrat ntr-
nii, i au nceput a-i tia, ct puini au scpat, i cmpurile
era pline de nemi, i de secui, unguri.
i ntr-acest rzboi au pierit i Telechi, ghenerariul
ungurilor Ardealului, i aga Constandin Blceanu, ginerele
lui erban-Vod; i au prins viu pre Haisler, ghenerariul
nemilor. i, despre partea turceasc, nc au pierit Paa-
serascheriul. Iar Costandin-Vod, vznd c biruiesc turcii
pre nemi, s-au pogort cu sultanul n vale, i s-au mpreunat
1
Generalisim, cea mai mare cpetenie.
2
Moia din Dmbovia a Brncoveanului. Se mai pstreaz rmiele
frumoaselor curi pe care le-a fcut el acolo.
NICOLAE IORGA

%
cu Tucheli. i, fiind toi acolo, atuncea aduser pre Haisler
legat; cruia i-au zis Costandin-Vod: Jupne Haisler, i-am
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

adus oaspeii, care i-am scris c-i voiu aduce; primete-i.


Iar el rspunse lui Costandin-Vod: Nu te bucura de
aceast ntmplare, c, de am pierdut noi rzboiul, m-
pratul nostru mai are ca noi muli, ci te bucur de
vrjmaul tu, de Blceanu, c au pierit. C eu pentru
ca s-l mntuiesc pre dnsul am czut n robie, i, de sunt
i rob, astzi am czut n robie, iar tu eti rob de cnd te-au
fcut tat-tu.
Deacii ntrebnd Costandin-Vod, unde au pierit Bl-
ceanu, au trimis slujitori, i l-au adus acolea mort. Ci capul
l-au trimis la Bucureti, de l-au pus ntr-o suli n zioa de
Snt-Mria Mare, c ntr-acea zi se luda Blceanu
c va s fie n Bucureti. Iar trupul i-au rmas acolo,
batjocur oamenilor.
Dup aceia iari Tucheli, cu Costandin-Vod i cu
turcii, au mers ctr Sibiiu, mpreun i cu tatarii, poruncind
tuturor ardelenilor boiari, s se strng la satul Cristianul,
care este lng Sibiiu. i toi s-au strns mpreun cu ali
ardeleni, bucurndu-se toi de peirea nemilor. i l-au
ncoronat pre Tucheli Craiu Ardealului.
Ci nu mult bucurie au avut, c Badesis, ghenerariul 1
ce era preste otile nemeti cele mari, auzind de ntmplarea
nemilor celor din Ardeal, i cum c Tucheli s-au ncoronat
craiu Ardealului, au lsat calea Beligradului, i au venit n
Ardeal. A cruia venire auzind Tucheli, i turcii, i tatarii,
nimica n-au mai sttut, ci s-au ntors ndrt pe-ncet, i
pre la Teleagn au trecut n ara Romneasc, fiind calea
mai larg , lund Tucheli mult boierime a Ardealului cu
dnsul.
i, dup ce au trecut aici, turcii i tatarii s-au dus pre
la locurile lor; iar Tucheli au mai zbovit n ar, ducndu-se
pe-ncet la Diiu, unde-i era dat iernatic. i multe jafuri i
ruti au fcut n ar. Dintru care au intrat vrajb ntre
1
Marchizul de Baden.
NICOLAE IORGA

Costandin-Vod i ntre dnsul. Deacii i Constandin-Vod %


au trimis slujitori asupra lui, i, unde gsia oameni de ai

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
tui, i omoria fr mil.
Iar, dup ce au trecut el la Diiu, au avut ara odihn.
C a p i t ol u l VII
CDEREA I MOARTEA
BRNCOVEANULUI (1714)
( D i n c ro n i c a l u i Ra d u Po p e s c u )

n mijlocul vremilor acestora, Cantacuzinii, carii pururea


au fost vicleni Domnilor, i n-au fost odihnii de nici un
Domn, i acum, la Costandin-Vod, au nceput s-l vicle-
neasca i s-l desrdcineze din faa pmntului, neavnd
alt pricin, fr numai rutatea lor, aceia ce din fire o au
avut i mai dinainte. C nu li-au lipsit, n zilele lui Con-
standin-Vod, nici un fel de bine ca s nu-l aib: voie
veghiat 1, sfetnici ai Domnului, plini de bani, de sate, de
vii, fr bir, fr mprumutri, precum alii ai erii da, iar
ei nicicum. Zic adevrul, iar nu minciun, c mai bine
tria ei dect Costandin-Vod; c el avea grijile domniei,
iar ei avea primblrile, i desftrile, i ctigurile, i tot
binele. Dar tot nu era mulmii de binele acela, ci poftia
i mai mult: adec domnia. De care, vznd pre domnul
c s-au stricat despre toate prile, mai vrtos despre turci,
cu numele ce i-au ctigat c este hain, cu aceasta au
socotit c-l vor surpa.
i au nceput a scrie cri la mprie, i le-au pecetluit
cu peceile, fcute la Braov, ale tuturor boiarilor erii, n
tain lund izvod 2 de toate peceile, i o seam de boiari
nu tia de aceasta nicicum. i, cu acele arzmazare 3, l-au
prt la mprie n multe rnduri. Dar nu se ncredea
turcii s trimit s-l mazleasc, temndu-se c nu vor
putea pune mna pe dnsul.
1
Trecere.
2
Copie.
3
Arz-mahzar, plngere, jalb.
NICOLAE IORGA

%
Iar, cnd au fost mai pre urm, aflnd ei organ ca acela
pre un Constandin Diichiti, care era vtaf de aprozi la
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Costantin-Vod, i, vrnd s se duc la arigrad cu voia


Domnului, pre acesta l-au gsit, i i-au dat cri ca s le
dea n mna mpratului: ntru care fgduia ca s nu fie
grij c va scpa Costandin-Vod, c ei l vor prinde i-l
vor da n mna mpratului. Pre care Diichiti i din gur
l-au nvat aa s spuie: c nu va scpa dinaintea lor
Costandin-Vod.
Deci, mergnd la arigrad, i dnd crile, i zicnd din
gur cele ce-l nvase, s-au ncredinat turcii. i, avnd
i mai dinainte ahte 1 ca s-l prinz, dobndind mijlocitori
pre aceti aitanici-Oglulari 2, adec pre Cantacuzini,
Feciorii Dracului, n tain foarte au gsit pre Imbrihorul
cel mare mprtesc, i pre Mustafa-aga capegiul, i i-au
trimis, de n-au tiut nimenea, ca s vie s strng oti de
pre margini, i s prinz pre Constantin-Vod.
Carii, viind pn la Rusciuc amndoi, de acolo au trimis
nainte pre Mustafa-aga, cu fermanuri 3 de mazlie, i cu
ferman s puie alt Domn, dndu-i porunca imbrihorul c,
de va sta mpotriv Domnul, s-i fac tire, ca s vie i el
cu otile turceti, s-l pinz.
ns, la 24 ale lui martie, sosind Mustafa-aga, miercuri n
sptmna cea mare de la Pati, i mpreunndu-se cu
Domnul, i-au spus mazlia. Deci, ce s fac, Constandin-Vod
nu tia, fr numai lacrmi i rbdare. Mustafa-aga au
nceput a pecetlui cmrile cu averile lui, i l-au dat n
chezia boiarilor pre Domnul, ca s nu fug, i s-au dus
la gazd.
Dar ticlosul cum vrea s fug, c rudele lui, Canta-
cuzinii, era mai mari peste otile erii, i ei era vicleni i
pri, carii se bucura c vzuse aceia ce poftise?
1
Poft.
2
Asa li ziceau turcii Cantacuzinilor, dup strmoul lor Mihai, poreclit
altan-Oglu, adec pui de drac, pentru vicleugurile lui greceti.
3
Acte mprteti la turci.
NICOLAE IORGA

%!
n noaptea aceia, miercuri spre joi, au mers Mihai
sptariul Cantacozinul i tefan sptariul Cantacozinul la

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Mustafa-aga, avnd dragoman pre Caramanlul portariul,
i i-au fgduit bani muli, s stea la imbrihorul s puie
pre tefan sptariul domn.
i, plecndu-se Mustafa-aga, ndat au scris la Imbri-
horul, cu multe fgduieli, i i-au fcut isprav, s-l fac
Domn pre tefan sptariul. i, a do zi, joi, viind imbrihorul
n Bucureti, au grbit de l-au fcut Domn. i vineri, de
diminea, l-au rdicat pre Constandin-Vod, cu toat casa
lui, i cu toi ginerii lui, de i-au dus la arigrad, i i-au nchis
n Edicula 1.
Iar imbrihorul au rmas aicea de cerca cu tefan-Vod
avuia lui Costandin-Vod, ce rmsese pre la unii, pre
la alii, i, cu groaze mari ce da oamenilor, toat avuia
s-au aflat i s-au dat la imbrihorul: galbeni, bani de argint,
scule de aur i de argint pre la muli s-au gsit, pentru
c, de fric i de groaza ce li punea nainte, cei ce nu le
vor mrturisi nii, i pre urm se vor afla, fietecare, ce
avea dat de Costandin-Vod ca s le pstreze, le ducea
i le da la tefan-Vod, i tefan-Vod le ducea la imbrihorul.
i, cu mare nevoin, din toat inima, se silea tefan-
Vod s i se gseasc toat avuia, ca s nu rmie
nimica negsit.
Dup ce dar au luat domnia, numai trei zile au trecut, i
au trimis degrab pre Costandin tirbeiu banul i pre Radul
Dudescu, cumnat-su, pre care i logoft-mare l fcuse,
de s-au dus la arigrad, zicndu-li s grbeasc s mearg
ei mai nainte de Costandin-Vod, s dea crile la mp-
ratul, la vizirul, i s fie cu acea nevoin, ct s nu scape
Constandin-Vod i feciorii lui, vii. Care s-au fcut, c, prin
multe arzuri 2 de pr ce s-au dat, la sfritul care au
poftit tefan-Vod cu ai lui, au venit lucrul. C cu atta
1
Edicule, Cele apte turnuri, nchisoare la Constantinopol pentru prin-
ii de Stat.
2
Jalbe.
NICOLAE IORGA

%"
osrdie era tefan-Vod ca s sting casa lui Costandin-
Vod, ct limb de om nu poate povesti i numai casa
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

lui; ci i viaa lor s-au nevoit s o sting.


C, ntmplndu-se i un Hasichiu 1 ce venise aici
pentru trebile acelea de s-au dus la Trgovite, i pe la
Potlogi, cercnd avuii, iar spurcatul tefan-Vod mai
nainte au trimis boiari i slugi de ale lui de strngea oamenii
de prin sate i ieia naintea Hasichiului, de se vita de
Costandin-Vod, c i-au srcit, i-au pustiit, i altele ce-i
nva ei s zic. i naintea imbrihorului nc au scos muli
oameni, de se jluia, ct au fost aicea n ar, i lua arzuri
de la dnii, dup jalbile mojicilor, i le trimitea la mprie.
i, la ducerea lui, aijderea, n-au lsat a nu scoate pre la
toate drumurile strmbe de oameni, din Bucureti pn la
Giurgiu, de se jluia.

Acest fel de ajutorin au fcut tefan-Vod vru-su,


lui Costandin-Vod; n loc s-i fac bine pentru binele ce
au avut casele lor de la dnsul, el cu acest fel de lucruri l
ajuta i-i rspltia. Cu toate acestea ce se nevoia tefan
pentru stingerea vru-su, lui Costandin-Vod, nar fi putut,
i el, i feciorii lui; numai houl acel btrn, tat-su,
Costantin Stolnicul 2, tiind toate tainele nepot-su,
Costandin-Vod, pentru c le spunea toate, avndu-l, nu
ca pre un unchi, ci ca pre un tat, au tiut i crile de la
nemi i de la moscali, care-i fcuse acei mprai, hrisoave,
s fie i feciorii lui prinipi, chezi. i lundu-le de unde au
fost, nsui btrnul acela le-au adus la imbrihorul de le-au
dat, rugndu-se ca s le dea n mn mpratului, s vaz
vicleugurile lui Costantin-Vod. i, lng alte pri rele ce
va fi mai zis, i aceasta i-au pus nainte: c, de nu va omor
mpratul pre Costandin-Vod i pre feciorii lui, odihn
domnia i ara nu va avea, i va amesteca multe, de va
face vrajb ntre mprai.
1
Dintre bostangiii (grdinarii) care fceau parte din straja sultanului.
2
nvat boier, care a scris o cronic, din care am reprodus o parte,
fusese la Veneia i la Padova.
NICOLAE IORGA

%#
Aceste cri, lundu-le imbrihorul, i ascultnd i zisele
acelui ru btrn, dac s-au dus la mpratul la arigrad,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
le-au dat mpratului, i i-au spus i din gur cte rele au
tiut. Deci mpratul, tare mniindu-se, au poruncit de au
adus pre Costandin-Vod i pre feciorii lui, cte patru,
naintea lui unde edea, ntr-un foior de lng mare, i
le-au tiat capetele naintea lui, ns nti ale feciorilor,
de aceia al lui, n zioa de Snta-Mria Mare.

i aa s-au sfrit Costandin-Vod, cu feciorii lui, i cu


avuia lui, viindu-i pieirea de la neamul lui, pre carii i-au
cinstit, i-au mbogit, de era ca nite domni; iar ei cu acest
fel de mulumit i-au rspltit.

Iar aicea, n ar, s-au artat o minune mare, vrednic


de scris:
Fiind Doamna lui tefan-Vod la Mnstirea-de-un-lemn,
mergnd pentru evlavie, n zioa de Snt-Mria Mare,
cnd au tiat pre Costandin-Vod i pre feciorii lui n
arigrad, ntr-aceiai zi o au ajuns i pre Doamna 1 la
mnstire, o nevoie mare, de fcea toate grozviile. i ei
nici cum nu socotea! c au venit btaia lui Dumnezeu, de
li pltete dup faptele lor; ci -au bnuit pre o sor a mne-
sii, mtu Doamnei, anume Olimbiada, clugri de
muli ani, c ea ar fi fcut fermece, cu alte muieri, de o au
ajuns nevoia. Ci pre mtus-sa o au trimis la alt mnstire
de clugrie, de o au zidit ntr-o chilie, iar pre dou muieri,
ce mai era mpreun, le-au spnzurat.

1
Puna, din neamul Grecenilor.
V

APTE
I SUFERINE DIN
VREMURILE MAI NOU
C a p i t ol u l I
PRIBEGIA MOLDOVENILOR
LA MUSCALI DUP TRECEREA
N E N O R O C I T A LU I
DMITRIE-VOD CANTEMIR
L A DN I I ( 1 7 1 1 ) 1
(Dup Ioan Neculce)

Deci, de la Prut, Dimitraco-Vod au purces n sus


dinpreun cu moscalii, i au trecut pre la tefneti Prutul
n ceia parte. i de acolo au mers drept la Movil, la Nistru.
Deci, ci boieri, i alii mai de gios din moldoveni, ce
au ieit cu Dimitraco-Vod din Iai, i au purces cu
obuzul 2, auziau c au iertat turcii pre cei greii, dar nu
mai puteau s se ntoarc napoi, sau s fug ntralt parte
din obuz, cci c prdau Donii 3 i cazacii lui Mihorodschi
i a lui Tanschi pre cine gsiau n laturi de obuz de-i lsau
numai cu sufletele. Ce nu avea putin s se duc ntr-alt
parte, ce li-au cutat numai s se ie cu obuzul, cu Dumi-
1
Lista domnilor moldoveni de la Vasile Lupu nainte: Gheorghe-I tefan,
l653, 1653 1658; Gheorghe II, Ghica, 1658 1659; Constantin Basarab,
1659 1661; tefan X (tefni), 1659; 1661; Istratie Dabija, 16611665;
Gheorghe III Duca, 1665 1666; Ilia Alexandru, 16661668; Gheorghe III
Duca, 1668 1672; tefan XI, Petriceicu, 16721673, 1673 1674; Dimitrie
(Dimitracu) Cantacuzino, 1673, 1674 1675; Antonie Ruset, 16751678;
Gheorghe III Duca, 1678684; tefan XI, Petriceicu, 1684; Dimitrie Canta-
cuzino, 1684 1685; Constantin Cantemir, 16851693.
2
Tabra.
3
Cazacii de Don.
NICOLAE IORGA

traco-Vod. C, cnd au venit mpria, avea ucaz %%


oastea de nu strica nimeni nimic; iar, la ntors, stricau

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
tot ce gsiau.
Sosind obuzul la Movilu, la Nistru, se luase nite tatari,
ca vreo do sute, n urma obuzului, i, pe cine gseau, tot
luau. i au dat preste dnii Ivanenco polcovnicul i cu
Tanschi, cu slujitorii lor, moldoveni, ce erau la steaguri, i
i-au tiat pre ttari, i au prins vii vro cinci-ese, i i-au
dus la mpratul. i au pus de i-au spnzurat n malul
Nistrului, nclai, mbrcai.
Iar, dup ce au trecut moscalii Nistrul n ceia parte,
au scris mpratul Moscului 1 la turci c, de n-or porni pre
craiul vedului pn n dousprezece zile, i l-or mai ine
acolo la Tighinea, el nc a strica pacea, n-a ine-o.
Dimitraco-Vod au fcut cutare tuturor moldovenilor,
ci erau cu dnsul, i i-au ntrebat: Merge-vor cu dnsul
la Mosc, au ba? Ce toi au priimit, c ntr-alt chip nu
aveau cum zice; c nu aveau cum merge ntr-alt parte,
de rul tlhritului 2. i i-au scris Dimitraco-Vod pre toi
ntr-un izvod, i l-au dat la mpratul de l-au isclit cu
mna lui. Iar boierii i slujitorii acetii erau, anume:
Ioan Neculce, hatman; Savin Zmucil, vel ban; Gheor-
ghi, vel paharnic; Iordachi Alistarh, vel uer; Pavel Ruin,
vel comis; Moglde, sardar; Ilie Abza, vornic despre Doam-
na 3; Dimitrie, ag; Ioan Mirescul, polcovnic; Ioan Bnarul,
vel cpitan; Brah, cpitan de darabani; Mooc, jicnicerul;
Ioan Zrul, vatav de copii 4; Nour Zrul, postelnic; Constantin
Zrul, medelnicer; Vasili Zrul, tij (-tot) medelnicer; Mechichi,
stolnicul; Antioh, camara; Constantin Prclabul, medelnicer;
Dima, babulucba 5; Ciute, cpitan; Apostol, cpitan; Toader
Mirescul, cpitan; Pavel Mirescul, cpitan.
1
Petru cel Mare, pe care tocmai l btuser turcii la Stnileti pe Prut.
2
Tlhari prdau n ara fr Domn.
3
Avea grija cmrilor Doamnei.
4
Copii de cas ai Domnului.
5
Cpitan de oaste turceasc.
NICOLAE IORGA

%&
Toi acetii i alii mai proti i mai de gios slujitori, carii
aice nu s-au putut nira, anume, i-au scris mpratul n
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Vistieria lui, de s-au dus cu Dumitraco-Vod, do mii de


ruble, s-i fie de cheltuial, lui i moldovenilor, i l-au
rnduit s mearg s ierneze la Harkov, preste Nistru,
dincolo de ara Czceasc, n Slobozie, aproape de
Azac 1. C acolo se ceru-se i el, ludndu-i unii din
moldoveni carii tiau, zicnd c este loc bun. i au po-
runcit mpratul lui Apraxin, cneazul i gubernatul 2 de
Azac, s deie lui Dumitraco-Vod iernatic bun, lui i
moldovenilor lui, dndu-i i do sute de draguni 3, s
mearg cu dnsul.
Iar lui Ren 4 General, i Tomii Spatar, li-au scris m-
pratul Moschicesc, i au trimis cu crile pe un om al lui
i dimpreun cu un om a vizirului, s lase Brila i s vie
dup dnsul n sus. Deci Toma Sptarul, cum au auzit, cum
au fugit n ara Ungureasc de i-au mai apucat cte ceva
de acolo, i pre urm au mers la mpratul la Petriburg 5,
cu civa munteani ce-au fost cu dnsul la Brila. i l-au
fcut mpratul gheneral, i-i da pre an leaf cte cinci mii
de ruble. i cu vreme i-au adus i giupneasa din ara
Munteneasc; i i-au dat sate n ara Moschiceasc, de
chiverniseal vieii lui. i, trind Toma civa ani, n trg
n Periaslav, c-i didese i acel trg, supt stpnirea mpriei
Moscului, s-au schimbat i el din viaa aceast lumeasc.
Iar giupneasa lui au rmas i pn amu, i cu un
copil 6, de triete cu pace pre acele moii ce i-au dat
mpria.

1
Azov, cetate la Marea Caspic.
2
Guvernatorul.
3
Dragoni.
4
Rnne, care luase Brila, cu Toma Cantacuzino, vrul lui Vod-Brn-
coveanu, pomenit de cronic ndat dup dnsul.
5
Petersburg.
6
De la el se trag parte dintre Cantacuzinii din Rusia.
NICOLAE IORGA

Iar Ren Gheneral, s-au rdicat de la Brila cu toat %'


oastea, i au purces n sus pre Siretiu, pre la Cernui, tot

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
stricnd i mncnd ce gsia prin ar. i ara fugise de
la cmp la munte. i, dac au auzit c vine Ren Gheneral
pre acolo, se mir ncotro vor mai fugi. Deci Ren de la
Cernui au trecut Nistrul n ceia parte, pre la Hotin, i au
agiuns obuzul cel mare, ce era cu eremet acolo, la Polona.
Iar mpratul Moscului, de la Movilu, i-au luat dou
sute de draguni, i au purces n sus pre Nistru, pre la
Cameni, i acolo s-au desprit de obuzul cel mare. i
de la Cameni au luat n sus prin ara Leeasc, dim-
preun cu mprteasa lui, Ecaterina, pn la Varav 1, la
scaunul criesc, unde au gsit pre August craiul leesc, de
s-au sftuit, i s-au odihnit vreo trei-patru zile. i atunce l-au
cinstit craiul Avgust. i, eznd la mas mpratul cu
mprteasa, i craiul cu criasa, i cu muli domni leeti,
ntre acei domni fost-au, i Adam Sinavschi, hatman, i
cu htmneasa lui , i, ntre alte voroave multe, cam cu
glum, zis-au htmneas lui Sinavschi ctre mpratul
Moschicesc aceste cuvinte: Mult m mir de voi, mpraii
i craii, cum de nu v inei de cuvnt i ne amgii pre
noi. C, mai anri, ne-au zis nou, tuturor letelor, craiul
vedului 2, s ne gtim cu toii s mergem s iernm n
Stolia 3 Moschiceasc mpreun cu dnsul; i noi, cnd
ne gtiam s mergem, pre cuvntul lui, el ne-au amgit i
n-au mers n Stoli, ce s-au dus la Tighinea. i, acum,
mpria Ta ni-ai zis s ne gtim s mergem la arigrad,
i noi ne bucurasem tare c om merge de om vedea
arigradul; i cnd noi ne gtiam, Mria Ta n-au vrut, i
te-ai ntors napoi. Iar mpratul atunce au rs, i cu toi
ci erau la mas, i i-au zis: Pcat c nu eti tu brbat,
1
Varovia.
2
Carol al XII-lea. Dup strlucite biruine ruii l btuser la Pultava,
prinzndu-l obosit i nelat de aliaii lui; viteazul rege a trecut Nistrul,
petrecnd ani de zile, ca oaspete al turcilor la Varnia, lng Bender,
vechea cetate moldoveneasc a Tighinei.
3
Scaunul, Capitala.
NICOLAE IORGA

&
s te chemi Sinavschi; c, de ai fi tu brbat, s nu fii
femeie, adevrat cu tine a merge la arigrad; iar brbatul
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

tu au zbvit otile i nu le-au trimis mai n grab. Pentru


aceia nu m-am dus la arigrad.
De la craiul Avgust, au purces mpratul la Riga, unde
era Menjic 1, cu otile lui, care stau mpotriva vedului; iar
de acolo, de la Riga, s-au dus la Petriburg, la scaunul su
de iarn. Iar eremet 2, cu obuzul, i cu Dimitraco-Vod,
au mers de la Movilu pn la argorod, i de acolo s-au
desprit de Dumitraco-Vod, i au purces prin ara
Leeasc cu toat oastea lui, ct mai rmsese, de o mai
stura, pre la Nijiboje. i de la Nijiboje, la cetatea Polona,
de au deertat-o de oastea moschiceasc i de putile cele
mari, i de alte lucruri ce erau, c o stpniau moscalii.
i apoi au rdicat toi oamenii de prin trguri i de prin
sate, ci erau n Ucraina, i i-au trecut pre toi preste
Nipru, n hotarul moschicesc. i au trecut i el Niprul, cu
toat oastea, de au aezat-o la iernatic n ara Czceasc.
Iar eremet i cu curtea lui s-au aezat la iernatic n trg
n Prelupca.
Iar Dimitraco-Vod, de acolo, de la argorod, dup
ce s-au desprit de eremet, au purces drept la Chiov, pre
la Nemirova, printr-un cmp pustiu, numai cu cele dou
sute de draguni moscali, i cu moldovenii ci erau cu
dnsul, c mai fusese i nite cazaci, cu polcovnicul
Migorodschi i cu Sava Rogojinschi 3. i l-au lsat n urm
pe Dimitraco-Vod, i acei s-au dus nainte. Deci Di-
mitraco-Vod rmind mai n urm, numai cu acele do
sute de draguni, precum mai sus s-au scris, nu era mult
s-l ieie zaporojenii de grumaz, mpreun cu tatari, c
prinss limb, i luase leavul 4, s mearg dup dnsul
s-l prind, i cale numai de un sfert de ceas l-au agiuns
1
Generalul Mencicov.
2
Generalul eremetev.
3
Din Ragusa.
4
Drumul.
NICOLAE IORGA

&
s-l ieie de grumaz, cu toi oamenii lui. C era ca la o mie
de zaporojeni i mai bine, mpreun cu tatari amestecai.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Ce norocul lui au fost c au apucat de au agiuns n trg n
Bilaerchiev, i acolo n trg, era cetate i pute i oaste
moschiceasc. i, vznd zaporojenii c au agiuns n
Bilaerchiev, s-au ntors napoi. Iar Dimitraco-Vod
nimic de aceasta nu tia; mai pre urm au oblicit.
i de acolo, de la Bilaerchiev, au mers n Chiov, de s-au
odihnit do sptmni, dndu-i moscalii de toate cele ce-i
trebuia; nimic nu-i lipsia. i, cnd au vrut s purceaz
de acolo din Chiov, muli moldoveni au vrut s rmie
acolo, i nu vreau s mai mearg cu Dimitraco-Vod
nluntru, i nc i eu, Ioan Neculce hatmanul, nu vroiam
sa mai merg cu dnsul, gndind c doar ne-or ls din
Chiov de ne vom ntoarce la pmntul nostru.
Iar Dimitraco-Vod n-au vrut s ne lase s rmnem,
ce au mers la comendantul de Chiov, i i-au artat izvod
cu isclitura mpratului, de ci boieri erau ntr-acel izvod,
ce-l fcuse la Movilu, zicnd c suntem dai pre mna lui,
i nu ne va lsa s ne ducem la turci, s facem vreun
vicleug, c el a vrea s deie sam la mpratul pentru
noi. Deci comendantul, vznd aa, i-au dat pre toi, pre
mna lui Dimitraco-Vod, i i-au dus cu vart (cu caraul,
pn la Harkov. i acolo nc, dup ce au trecut ara
Czceasc, era nc pn la Harkov cale de do zile, un
cmp pustiiu pintre Harkov i pintre ara Czceasc; i
acel cmp este leavul tatarilor cnd prad de la Crm, i
iar cu grij i cu mult spaim au mers pn au agiuns
la Harkov.
Iar Luca visternicul, i cu Sandul Sturza stolnicul,
venise mai pre urm n ara Leeasc dup noi, la Chiov,
i, nevrnd ei s mearg cu Dimitraco-Vod, nu i-au
putut lua, nici comendantul nu i-au dat, nefiind ei n izvodul
mpratului. i, gndind c-i vor lsa moscalii s se
ntoarc napoi, deci Moscalii nu-i lsau s se ntoarc
napoi. C venise i cneazul Galiin mai pre urm la Chiov,
NICOLAE IORGA

&
de inea drumul tare nchis, de nu lsa pre nime s ias
din Chiov, ncoace. C era un om ru, i nici proviant, nici
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

de cheltuial nu li da. i s-au ispitit ntr-un rnd s fug,


i i-au prins, i i-au inut nchii o lun, i apoi i-au dat
pre chizia Tomii gheneralului, i apoi i-au slobozit. i
au ezut acolo un an n Chiov, pn au cheltuit ce au avut,
i apoi cu fuga au scpat din Chiov ncoace, de au venit
n Moldova.
i ali moldoveni ci s-au tmplat n Chiov tot aa cu
fuga au scpat; i ci scpau din Chiov, nc cu mult grij
veniau pn a agiunge spre Cameni, c, rmind locul
pustiiu, era tlhrit mult; i leii avea pizm pre moldoveni,
cci se nchinase de bun voia lor la moscali, i pre ci
moldoveni i prindeau leii, i tot jcuiau, i pre unii i i
omoriau, iar pre alii i puneau la popreal. Numai Adam
Sinavschi [hatmanul] se punea pentru moldoveni, i pre
care-i oblicia c sunt nchii, trimitea de-i scotea i-i
miluia, i pre unii i punea la steaguri, dnd poronc s li
deie pace. i leii furi tot i stricau.
Dimitraco-Vod, dup ce s-au aezat la Harkov, z-
harea prea mult i da, lui i tuturor moldovenilor, ct nu
puteau birui s o mnnce. i i-au mai dat i triisprezece
sate a unui gheneral, ce-l chema Sidlovschi, pline de pne
i de heleteie, cu pete, i cu mori, i cu do-trei sute de
oameni ntr-un sat, i bucate, vaci, boi, oi, stupi, odoare,
toate le didese lui Dimitraco-Vod, sirmeaua 1 acelui
gheneral, cznd el ntr-o greeal. Deci Dimitraco-Vod
nu vrea s ie pre moldoveni cu dragoste, ca pre nite strini
ce i-au lsat casele i s-au nstrinat de moiile sale pentru
dnsul; ce vrea s-i ie mai aspru dect n Moldova. C i
se schimbase firea, ntr-alt chip, nu precum era Domn n
Moldova, ce precum era mai nainte, pre cnd era beizadea
tnr, n zilele frine-su lui Antioh-Vod, nc i mai ru.
i iute la beie, i se scrbia de fiece, i ua i era nchis,
i nu lsa pre moldovenii niciri s ias din trg afar, fr
1
Averea.
NICOLAE IORGA

de ucazul lui. i cu cazacii cei de loc, iar, se nvrjbise &!


ru, c nu-l inea ntr-o nimic. Deci moscalii cei mari nc

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
l urse, pentru cci l iubia mpratul i-i didese nume mai
sus dect al tuturor.
Atunce s-au sculat Savin Zmucil Banul, i mult l-au
prt pre Dimitraco-Vod, amestecndu-l la eremet, c:
Eu, cnd mam nchinat la lei cu Petriceico-Vod, aveau
cinste i boierii ca i Domnul. i, avnd cri de la So-
biechi craiul, ce era pre acele vremi pre atunce, le arta
lui eremet precum au avut voie boierii, i, cnd le-au fost
voia, s-au dus la ara lor, n Moldova; iar Dimitraco-Vod
va s-i fac robi n ara cretineasc. i multe ca aceste,
care nu le pot scrie toate cu condeiul meu, dup cum
sunt firile moldovenilor, carii nu pot nici la casele lor tri
s nu se sfdeasc, dar nc n ar strin! C, i cnd
au fost cu Petriceico-Vod, iar, destule sfezi au fost i
atunce, ca i acum, ntre domn i ntre boieri, carii mai
pre urm iari lor i-au stricat, ca i acum de la moscali,
care mai nainte se va arta.
mpratul Moscului, dup ce s-au aezat toi la iernatic,
precum mai sus s-au scris, scris-au la eremet, i la toi
Senatorii i Gubernaii cei mari, de au mers toi la Petriburg
la sfat. Atunce au mers i Dimitraco-Vod la mpratul.
Deci, dup ce s-au strns toi, au nceput mpratul a-i
ntreba pre toi: ine-vor pace cu turcii, au ba? i da-or ce
au giuruit, au ba? Deci, Senatul cel mare au zis: nimica
s nu deie, i s se apuce, de var, iari de rzboiu; cci,
de s-au ntmplat acum aa sminteal, de acum se va
chivernisi ntr-alt chip, de n-a fi aa; cci bani i oaste este
de agiuns; au putere i dozeci sau treizeci de ani s se
bat. Atunce mpratul, vznd c este sfatul aa, au i
ornduit n toate erile lui, de treizeci de fumuri 1 s mai
fac un om de oaste, gata, cu toate ce ar trebui, s mai
aduc nc vreo cinzeci de mii de oaste preste ct mai avea,
i au ornduit, pn i va porni n gios pre Don, i au mai
1
Case.
NICOLAE IORGA

&"
lungit flintele soldailor i a dragonilor, s fie mai lungi de
o chioap dect inicercele 1 turcilor, cum erau nti, ca
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

s bat mai departe. i au fcut tot paloe simcelate n vrf,


de amndou prile ascuite, s se bat cu turcii la
nval, i au lepdat pegile. i le-au fcut soldailor la
grumazi ldunci de fier alb: la tot soldatul cte do oca de
ap, ca s aib fiecare soldat ap gata de but la rzboiu,
s nu pat ca la Stnileti.
i au nsurat aiunce i pre eremet, dndu-i mpratul
pre o rud a sa, zicndu-i s-i fac copii, s-i uite
feciorul, ce era la turci 2, netocma c l-a scoate el i pre
acela. i au socotit atunce s porneasc pre Dimitraco-Vod
nainte cu greimea, s-i deie patruzeci de mii de moscali
draguni clreti, i patruzeci de mii de calmi 3, i triizeci
de mii de doni, i patruzeci de mii de cazaci, cu hatmanul
lor i s intre n Crm, s tot taie i s arz, pn va intra
i greimea, s se apuce de ceti a le bate i a le lua.
i aa au aezat Sfatul s fac. i ncepuse a porni i
zaharaoa, i gtise toate aceste ce se scriu mai sus. Iar
eremet, mcar c se nsurase de curnd, dar i era mare
jale de fecior, c va pieri la turci, precum i au pierit; i se
tot ruga senatorilor, ca doar ar putea strica sfatul. i ei
nu vreau, nici puteau, c apucase de grise ctre m-
pratul, i li era ruine s ntoarc sfatul. Deci, obilicind
mpratul pentru eremet c-i este jale de fecior, tare l-au
bnuit, i l-au mustrat, aducndu-i aminte cnd l-au fost
trimis nainte pre eremet, s mearg s strice podul la
Dunre, dup cum i poroncise, i, mai pre urm, viind i
mpria Sa, i-ar fi luat cele do polcuri mprteti a
lui dosprezece mii de oaste, i cu Dimitraco-Vod, cu
moldovenii, i s-ar fi dus ntins la pod fr de nici o grij,
care polcuri se cheam Preobrajenschi i Semienovschi.
i cu acele do polcuri ar fi btut pe turci; alt oaste nu i-ar fi
1
Puti ienicereti.
2
Ostatec.
3
Calmuci.
NICOLAE IORGA

&#
mai trebuit, ce ar fi lsat-o napoi de ar fi venit ncet, i ar
fi izbndit. Atunce, mai pre urm, dup acel sfat, au sosit

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
i un unchiu a mpratului, anume Apraxin, cneazul i
gubernatul de Azac, i, ntrebndu-l i pre dnsul Senatul,
au zis c nu-i bine cum au aezat Sfatul, c este cu greu a
se bate n trei pri: c cu vedul sunt civa ani de cnd
se bat, i dintru un lucru de nimica s-au nceput sfada;
acum i cu Turcul; aijdere i leii li sunt vrjmai. Cu greu
li va fi a se bate n trei pri. Numai cu turcii, cum au aezat,
aa s lase de odat; i, de or i mai cere, s li deie, pn
a trece craiul vedului; i apoi s steie s se mpace cu
vedul, i, mpcndu-se cu vedul, se vor aeza prea lesne
i cu leii. Atunce li-or iei i solii de la turci, ce sunt zlog.
Deci prea lesne este atunce a strica pacea cu turcii, i a se
bate prea cu uor cu dnii. i, aa, s-au apucat i Sava
Rogojinschi, cum, despre turci, dndu-li bani, or face
pace. Deci, senatorii, pentru voia lui eremet, au mers la
mpratul, i, zicnd aceste cuvinte, au lsat i el s fie aa,
dup Senatul, i s-au prsit a mai face oaste mpotriva
Turcului, pn la o vreme.
mpratul Moscului i-au strns toat oastea, i au ezut
n vase, de au trecut de la Petriburg Marea n ceia parte,
la vezi, asupra Finilor, ce erau supt ascultarea vedului,
i s-au btut acolo doi ani, i au luat i cetatea Abovul 1,
care este Stoli finilor. i apoi iari cu cinste s-au ntors
la scaunul su, la Petriburg. Iar pre eremet l-au trimis la
Chiov, i i-au lsat dozeci de mii de oaste, cazaci i
calmi, s steie, s deie ce a da, s-i scoat feciorul, i
s poarte grij despre turci s aeze acel lucru. Aijdere i
despre partea Rigi 1, au lsat pre Menjic, pre cneazul
Alexandru Daniilovici, feldmaral, s pzeasc de spre
vezii din gios.
Iar Dimitraco-Vod atunce au fcut ponturi, de cerea
la mpratul ara Harkovului cu toate veniturile, zicnd:
1
Abo.
NICOLAE IORGA

&$
c ar au lsat, ar s-i deie; i pre toi moldovenii el s
fie mai mare: ce va fi voia lui, volnic s fie s fac, i, fr
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

ucazul lui, nime s nu fie volnic a merge niciri, i altele


multe ca aceste.
Atunce mpratul au dat acele ponturi a lui Dimitraco-
Vod la Senat, s le vaz, i cum or socoti i ei. Deci Apraxin
au zis ctre Senat: Nu-i bine s-i dai ara Harkovului, ce o
cere el, c mcar eu c am vreo treizeci de rvae de la acei
cazaci din Harkov, de jalobele lor, ce au pe Dimitraco-Vod;
i acolo ntracea ar sunt aproape de optzeci de mii de oaste,
slujitori, i, acum, nefiind pace, lesne li este a se rdica, ca s
se deie supt ascultarea Turcului. C nu-i departe Azacul i,
cnd om sta s ne batem cu strinii, noi om vrea s ne batem
cu ai notri. Atunce i eremet au zis anume Adevrat bine
ai zis, aa va fi, i nc este alta i mai mare, c mi-au spus
un boier de ai lui, anume Savin Banul Smucil, c mai nainte
vreme s-au mai nchinat din domnii moldoveni la cretini, la
lei, la unguri, i apoi i-au iertat turcii, de s-au dus la dnii i
mai pre urm acei domni mult ru au fcut cretinilor; anume
acei domni: Petru-Vod i Grigorie-Vod 2. Aijdere i acesta,
de s-a aeza la Harkov, nu-i departe Crmul.
Deci Senatul auzind, au ales s deie lui Dimitraco-
Vod o mie de dvoruri 3 n ara Moscului, care acea mie
de dvoruri cuprinde cincizeci de sate, i oameni la cincisprezece
mii snt; i s-i mai dea i cte dozeci de pungi de bani 4,
pre an, care fac ease mii de ruble, i do prechi de curi
frumoase n stoli. Iar boierilor s li deie treisprezece sate,
ce au fost acelui gheneral Sidlovschi, care sate le stpnia
Dimitraco-Vod. Care boier a primi s-i deie de acele
sate, iar care n-a vrea s-i deie ucaz de voie s-i mearg
la pmntul su, ca s se aeze. Deci Dimitraco-Vod,
ieindu-i ucaz, au i venit la Harkov, cu mult voie rea c
se deprteaz de tar. i s-au rdicat i s-au dus n Mosc.
1
Oraul Riga .
2
Petriceicu Rare i Grigorie Ghica.
3
Curi boiereti.
4
Cte 500 de lei fiecare.
NICOLAE IORGA

&%
i, nu mult dup aceia, i-au i murit Doamna Casandra,
fata lui erban-Vod, domnul muntenesc, i au ngropat-o

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
n trg n stoli, i au rmas vduvoiu de au trit ctva
vreme, pn s-au nsurat, care se va scrie mai nainte.
Iar boierii, carii au vrut s priimeasc, le-au mprit
de acele sate a lui Sidlovschi, de triesc unii i pn astzi
ntr-acele sate. Iar carei n-au vrut s priimeasc, ei au
venit la Chiov, la eremet, ca s-i sloboaz. Dar eremet
nu vrea s-i sloboaz, i nc numai pre boieri, ce i pre
neguitori, i pre slujitori i pre toi, c-i zisese Dimitraco-
Vod, n pizma boierilor carii se duceau de la dnsul, s
nu lase nici pre unul s treac, pn nu-i vor slobozi turcii
feciorul. Deci eremet se potrivise lui Dimitraco-Vod, i
nu-i lsa, de-l blstmau toi, c periau ata oameni, alii
nu mai aveau ce mai cheltui, alii erau neguitori, altora li
rmsese femeile n Moldova. Ce bogat blstm era asupra
lui eremet!
De aceasta auzind Chihaia Vezirului, au zis feciorului
lui eremet, pentru ce oprete tat-su neguitorii i moldo-
venii ce vor s vie de la Chiov ncoace; s-i scrie ca s-i
sloboaz. i, aa, pe scrisorile lui, au slobozit eremet
neguitorii i pre ali moldoveni ce erau acolo.
Atunce m-au slobozit i pre mine, Ioan Neculce hatman,
cu voia mea, dup ce au trecut doi ani, i am venit n ara
Leeasc cu mult nevoie, care mai sus s-au scris.
Dimitraco-Vod, dup ce s-au dus la Petriburg, pre
boierii moldoveni n-au vrut s-i ieie cu dnsul la m-
pratul, socotind c va isprvi s nu mai poat scpa de
acolo. i-i gria de ru ctre mpratul, zicnd c Ioan
hatmanul i cu alii au rmas acolo, i vor s se duc la
turci. i pentru aceia au trimis de i-au luat cu vart 1, de i-au
dus la Harkov, c oblicise mpratul de acel lucru, c i-au
luat cu sila; i unii din Chiov au i fugit. Iar mpratul au
rspuns lui Dimitraco-Vod, mai vrtos pentru mine, Ioan
Neculce, hatman: Dac nu va s eaz, Dumnezeu s-i
1
Gard, paz.
NICOLAE IORGA

&&
ajute s mearg undei-i voia, c nu-mi este rob. Atuncea
Dimitraco-Vod n-au cutat bine, unde i-au rspuns
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

mpratul aa.
Iar, cnd mi-am luat zioa-bun de la Dimitraco-Vod,
din Harkov, de m-am desprit, mult m mbia s mai ez,
i multe se adeveria s-mi deie, i s-mi isprveasc i de
la mpratul mare mil, i, cnd mi-a fi voia, el s-mi
isprveasc. Dar eu eram bucuros c au venit acel ceas
de am gsit vreme s ies dintr-acel norod greu, c sunt
nite oameni foarte necredincioi, i prea cu greu traiu au
oamenii ce sunt nedeprini cu-acel fel de oameni, dintr-
acele pri. i aveau mare jale, i Dimitraco-Vod, i
doamna lui, i boierii, i toi moldovenii, i-mi ziceau c
nu mi-oiu pute face pace, ce voiu pieri de turci. Dar eu
am pus ndejdea laDumnezeu, i pentru dreptatea mea
nu s-au ndurat, i din toate m-au scos.
i, dup ce am venit mai ncoace, nc i eremet n
cteva rnduri mi-au zis s m aez acolo, i va scrie la
mpratul s-mi dea jalovanie i sate; dar tot n-am primit,
c este un norod unde nu sunt oamenii slobozi s mearg
unde li este voia, nici la mprie fr ucaz, i ucaz nu vor
s fac, ca pentru s nu fac cheltuial mpriei. i la
mprie vro curte mare ca aceia, cu dvorebnici 1 muli,
nu este, mcar precum este la domnia erii noastre, sau
alt crie i domnie; ce foarte este un lucru puin, numai
oteni sunt muli de agiuns. Deci, de viaa mea mi era cum
mi era, dar mai mult mi era pentru copiii miei, la ce vor
rmnea; c numai doar soldai s fie, iar la alte boierii
nu ncap feciorii unora ca acestora!
Ce, frailor moldoveni, rogu-v s luai aminte, s v
nvai, i s v pzii. Orict i fi n cinste la vreun Domn,
bine este s-i slujeti cu dreptate, c i de la Dumnezeu ai
plat. Iar cu Domnul niciodat s nu pribegeti, mcar
cum ar hi; i, nu numai n ar strin, ce nici n arigrad
1
Curteni.
NICOLAE IORGA

&'
cu dnsul s nu mergi, fiind tu moldovean, ce s-i slujeti
n ara ta. Cci strinii caut numai pre Domn s-l miluiasc

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
i s-l cinsteasc, iar pre boierii ce sunt pribegi cu
Domnul, ntr-o nimic sunt; i alt cinste are boierul cnd
este singur pribag, i alta este cndu-i cu Domnul su. i
apoi Domnul se viseaz c este tot puternic ca la ara lui,
cnd este domn, i va s ie aa ca s ncjeasc pre acei
boieri, i nu socotete slujba ce i-au fcut, c s-au nstrinat,
ce nimica nvoial nu-i face. Ndejdea Domnului este ca
seninul cerului i ca ncetul mrii: acum este senin, i se
face nour; acum este marea lin, i se face furtun.
NICOLAE IORGA

'
C a p i t ol u l II
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

NFRNGEREA CATANELOR
DE CTRE
MIHAI-VOD RACOVI,
DOMNUL MOLDOVEI (1717) 1
(Dup Nicolae Mustea)

Dup ce au luat nemii pre Nicolai-Vod din ara


Munteneasc 2, cum s-au pomenit mai sus, deprinzndu-se
n jacuri nemii i catanele, au nceput a trece i aice n
ar cu nvtura unui gheneral ce are n Brau. i ntiu
n sat n Ocn au lovit fr veste, i au luat pre doi turci
neguitori, ce erau acolo venii s ncarce sare. i mai pe
urm s-au mai nglotit catanele, i au venit de au lovit n
Roman, i au luat iari pe nite turci; i, ducndu-i n
Brau, i nchinau gheneralului, i, rscumprndu-se
turcii cu bani, i slobozia gheneralul.
i aa, cu dobnda de la turci deprinzndu-se acel
gheneral cu tlharii si, mare zarv s-au aat n ar,
nmulindu-se tlharii lui, ori cu tirea celor mai mari ai
lui, cum era gheneral de Sibiiu. Au nceput a prda pe
supt munte mnstirile i casele boiereti, fcndu-i prilej
cu turcii, c, de li-ar veni vreo scrb de la mai marii lor,
s se mntuiasc tot cu turcii, anume c ei, unde tiu turci
mai pre aproape, acolo agiung, pentru ca s-i dobn-
deasc, c ei cu oastea la Beligrad 3 n-au fost, s fac
dobnd de la turci.
1
Lista Domnilor moldoveni de la Dimitrie Cantemir nainte: Constantin
Duca, 1693 1695; Antioh Cantemir, 16951700; Constantin Duca,
17001703; Mihai Racovi, 17031705; Antioh Cantemir, 17051707;
Mihai Racovi, 17071709; Nicolae Mavrocordat,17091710; Dimitrie
Cantemir, 17101711; Cimcmia Vornicului Lupu, 1711; Cim-
cmia lui Ioan Mavrocordat, 1711; Nicolae Mavrocordat, 17111715.
2
Turcii fiind n rzboi cu mpratul, un numr de catane, cluzite de
boieri necredincioi, prinser n 1716 la Bucureti pe Nicolae Vod
Mavrocordat.
3
Belgradul Srbiei.
NICOLAE IORGA

'
i, viind un cpitan de catane, anume Fren, au intrat
n mnstire n Cain, unde era bejnit ara i boierii de

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
pre acolo, de grija catanelor, vznd c prad i jcuiesc,
i pre turci i robesc. Fren cpitanul numai cu 20 de
oameni au venit n Cain, de care ar fi putut o ar de
oameni s se apere, s nu-l lase s intre n mnstire. Ce
cu toii l-au primit, i i s-au nchinat.
Fiind acolo Vasilie Ciaurul, izvoditorul acestor zarve, se
fcur toi la un cuvnt, mplndu-se de gnduri rele
asupra lui Mihai-Vod, mult socotind de sine Vasilie
Ciaurul s se rdice domn de la nemi, ndemnndu-l i
alii de potriva lui, la minte, deeri. Mers-au n Brau
Vasilie Ciaurul la gheneralul de nemi, de l-au fcut grof.
i, fcndu-se una cu catanele, moldovenii notri, cu mari,
cu mici, prdau, jcuiau unul pre altul, mnstirile pre supt
munte, casele boiereti ct inea pre Siret, i pre ci nu se
nchinau lor s ie cu dnii. ineau drumurile, colnicele;
mncau, stricau i jcuiau, precum este nravul mol-
dovenilor la vremi ca acele. Dei erau oameni ca acia s
nu ie cu dnii, temndu-se s nu caz la primejdie mai
pre urm, cum s-au i prilejit, nu puteau hldui de ceilali,
s scape dinaintea lor; ce de nevoie, numai s fie cu dnii,
pn n Siret, i pn n Milcov, tot, de acea breasl,
nglotindu-se i nmulindu-se din toate prile. Era i un
Miron, ce au fost i serdar, cu un hiastru al su, om fr
nvtur, mndru, seme, cu numele lui, Velicico: nditu-
s-au i acetii la ceata catanelor.
Deci Miron au sftuit pe Fren cpitanul de catane, de
au mers din Cain, i au intrat n Cetatea Neamului, cu
ndejde c vor ine Cetatea Neamului cu locurile dim-
pregiur, cum au inut leii, nu de mult, din venirea lui
Sobiechi craiul leesc 1, pre cnd acel Miron era jolnir la
un steag de moldoveni. i, umplnd cetatea de bucate, ei
1
Regele polon Ioan Sobieski a luat mnstirile de la Munte n 1691.
Muli moldoveni s-au scris atunci la oaste de jaf a jolnirilor sau a
joimirilor.
NICOLAE IORGA

'
se ineau biruitori, ca cum ar fi dobndit ara Moldovei
pn n Siret, ca i nemii ara Munteneasc pn n Olt.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

Ce doi Domni ntr-o ar nu pot fi!


Aceti din Neam cutau vreme s vie s iae pre Mihai-
Vod din scaunul su, ca i pre Nicolai-Vod din ara
Munteneasc. Mihai-Vod, pentru aceast tulburare, se
pzia de primejde, i au intrat n mnstire, n Cetuie 1.
Unde nici acolo nu-l putea inea vremea s mie, cunos-
cnd pre slujitorii si ndoii, mai mult struindu-li inimile
spre neprieteni, dect spre dnsul, s-l rtuiasc 2 ca pre
un Domn. Cu toi cutau s vaz pre catane cum sosesc
n Iai, silind s li se nchine, vestindu-se vlfa nemilor de
izbnda asupra turcilor atunce i la Beligrad.
Mihai-Vod, pre o parte, se pzia de primejdie, pre alt
parte trimitea oameni de ai si cu cri pre la mazili 3, i
pre la ali oameni de peste Siret, fiindu-i mil de ar, s
nu stea cu catanele, ce s fug dinaintea lor, sau s stea
cu toii s prinz pre catane sau s-i goneasc. C puterea
mpriei este mare, i va trimete tatari, i pre toi i vor
lua n robie. Iar el, necum s neleag ce nc mai smei
erau, i apucau pre acei ce li duceau crile, i-i puneau
la nchisoare, dndu-i n mnile catanelor, de-i pedepsiau
cum era mai ru, i-i fceau pgni, c in cu turcii, i nu
se nchin cu toat ara la nemi.
Adus-au Mihai-Vod lng oastea sa i oti strine,
cteva steaguri de Lipscani de la paa de Hotin, i 200 de
tatari i 700 de cazaci zaporojeni 4 de la hanul, aice n Iai,
s-i trimit asupra catanelor peste Siret, la Neam i la
Cain. Ce, pentru s nu strice ara cu oti strine, nu i-au
trimes, ateptnd s se tmpeasc sumeia lor, auzind de
oti ce au adus Mihai-Vod, i se vor duce catanele din-
cotro au venit, lsnd locul de bun voia lor. Iar i catanele
1
Lng Iai.
2
Slujeasc.
3
Tatari de la Hotin.
4
De la pragurile Niprului. Unii erau supui turcilor i tatarilor.
NICOLAE IORGA

i ceti din ar mai tare se ntunecau cu orbiciunea tiraniei '!


lor, nici cum socotind la ce li va veni lucrul pre urm:

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Ciaurul cu ceata lui n Cain iar Miron cu hiastrul su
Velicico n Neam.
Tiranul moare s apuce cele strine, iar Domnul ntru
buntate desvrit s apere ale sale pune nevoin Mn-
tuitorul Lumii Hristos, vrnd s se duc din lumea aceasta,
n-au zis: rzboiu las vou, pacea mea dau vou. De unde
se vede c cretinului, adevrat mai mult este a pzi pacea,
care au lsat-o Hristos, dect a rdica rzboiu pentru
rscumprarea strmbtilor ce ar avea.
Aa i Mihai-Vod, ca un cretin adevrat, pace pzind
fr sminteal, ateptnd ntoarcerea lor, iar ei nici
chemai a auzi, nici trai a simi, nu s-au plecat. C ntrzierea
certrii, Dumnezeu cu asupra o plinete.

Mihai-Vod, oastea cea strin, lipscanii, tatarii, cazacii,


cei ce venise de paz, nu i-au trimes asupra catanelor,
pentru ca s nu fac risip i stricciune erii; nici lng
sine nu i-au inut, ce i-au lsat de s-au dus. i, rmind
numai cu slujitorii lui, deci trimind spre Neam, s prinz
limb, au adus pe un fecior a Cuzi, i cu un cumnat al
su, ce edea la Brniteni, peste Moldova, ce era tot de
a catanelor. Pre carii Mihai-Vod, mustrndu-i ca un
Domn, i-au pus la paz n mnstire, la Brnova 1, pn
i va slobozi.
Iar Cuza sptarul, fiind aice n Iai, vzndu-i feciorul
la nchisoare, el, ca un om de nimica, zic s fie agiuns la
catanele din Cetatea Neamului, numai s se scoale s vie,
c au vreme s ieie pe Mihai-Vod, c nu are oaste strin
pregiur sine, ce sunt numai slujitorii si cei de ar, n carii
nu-i ndejde de sprijinit. Deci ndat s-au gtit Velicico,
cu sfatul vitregului su Miron, ndemnnd pe Frena cpitanul,
cu catane ce avea, i au purces s vie n Iai, s ia pre
Mihai-Vod. i, fiind i alt cpitan de catane la Cmpulung,
1
Lng Iai.
NICOLAE IORGA

'"
cu 100 de nemi, au venit i acela de s-au mpreunat cu
Frena cpitanul; i s-au fcut la 800 de oameni.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i, n ce zi au purces catanele din Neam, ntr-acea zi


au venit veste i la Mihai-Vod n Iai s se pzeasc bine,
c vine podgheaz 1. Iar Mihai-Vod, cu mare tain, ct
nime n-a prins de veste, au rpezit la tatari pre Constantin
vel visternic i pe Dimitrie Macri vel stolnic. i, adevrat
cum s-au scris mai sus, c cu ali boieri nu s-au ncrezut
s le spuie pentru venirea tatarilor, fr numai lui Donici
vornicul i lui Constantin Ruset vel paharnic, fiind poronc
mprteasc la tatari s apere ara de neprietenii mpriei.
i ndat au purces tatarii, ct au trebuit, ca 2.000 de
tatari. Joi, ghenarie ntiu (1717), au purces podgheazul
din Neam, i joi la sptmna au lovit n Iai.
n care zi Mihai-Vod, gtindu-se de oaspei ca acei,
ieind cu oastea sa afar din trg, din deal de Pcurari 2,
ateptnd s-i vaz, fiind vreme de prnz, fruntea tatarilor
agiungea despre mnstirea lui Aron-Vod, Mihai-Vod
puind strji pe Bahlui n sus i mai la cmp, s-au ntors n
Curtea domneasc. Iar slujitorii desclecase pe la gazde,
nclzindu-se, c era frig. Mihai-Vod, dup prnz, s-au
lsat s se cam odihneasc. Catanele, venind din sus, pre
Bahlui au prins strjile lui Mihai-Vod, i fr de veste au
sosit n Iai, temeiul mergnd pre din vale de Feredeie. i
Frena cpitanul au mers spre Cetuie, ntins; iar o
seam pin trg au intrat.
Atunce i Mihai-Vod, prinznd veste, au nclecat, i au
plecat fuga spre Cetuie, cu doi-trei copii din cas dup sine,
i din boieri ce erau lng sine. Iar frate-su Dimitraco
Hatmanul edea bolnav n Cetuie. Darie Donici vornicul i
Iordachi Cantacuzino comisul nu s-au ntmplat, din boierinaii
din Curte; i catanele de aproape gonindu-l.
Iar Velicico, cu cinci-ese dup sine, au mers ntins la
Curte, i, lovind pre lng temni, au slobozit pe ci erau
1
Ceat de jaf i surprindere.
2
Mahala din Iai.
NICOLAE IORGA

n temni. Pe urm au mers la poarta Curii domneti, '#


unde, ct au sosit, ndat Seimenii dinlontru, ce erau de

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
paza Curii, au deschis poarta fr de nici o sil; i, n-
chinndu-se la picioare, ziceau: Bine ai venit, c de mult
v ateptm, dragii notri!. Caut ce slujitori de treab,
ce priin aveau ctre Domn! i cu cine s se ncreaz
Domnul la vreme ca aceia: avnd putere s ie poarta
mcar un ceas, iar ei ndat au dat cale i nchinciune
neprietenului Domnului! Dar slujitorii cei clri, ca 500
de oameni, ce erau, unul de poveste nu s-au aflat lng
Domn, s-l rtuiasc; ce carii ncotro au putut, s-au dus;
alii au fugit spre Miroslava, alii ntr-alte pri. Ca aceti
slujitori erau!
Ce Mihai-Vod numai la Dumnezeu ndjduia, i Dum-
nezeu l-au aprat. Dar Velicico, dac au intrat pe poarta
Curii, au apucat de au slobozit pe nite feciori de boieri,
ce erau nchii la Seimeni nc din zilele lui Nicolai-Vod 1,
pentru pricina unor turci, de cnd rscoliau cu moscalii:
doi feciori a lui Manoli din Hulpneti i alii, slobozindu-i
au ieit. i s-au dus i Velicico, dup temeiul lor, la
Cetuie. Iar pin trg au lovit un Tnase Voi, de la
Suceava, cu ali moldoveni, ca s tmpine pre cine avea
pizm, s-i izbndeasc, i iar spre Cetuie. Cnd
Mihai-Vod, intrnd n Cetuie, au apucat de au nchis
poarta, iar catanele au i sosit la poarta mnstirii, i
ndat au ncungiurat mnstirea, dnd n snee, i fcnd
nval s intre n mnstire. Acolo erau toi boierii nchii,
cu giupnesele lor, cu tot ce aveau; ce, ct putea, boierii
se aprau din pistoale de pre zid, ateptnd pre tatari.
Tatarii de spre Ciric, avnd veste de sosirea catanelor,
veniau care ct i putea calul, prin Ttrai, i, prin trg,
spre Cetuie.
Vznd oarda tatarilor, catanele i pierduse sfatul;
vzur la ce au venit, slbi simeia ce aveau, i deder toi
de vale, bulucindu-se la capul iazului, supt dealul Cetuii.
1
Mavrocordat, pn la 1715 Domn n Moldova.
NICOLAE IORGA

'$
Iar cuconul Velicico n-au vrut s rmie s mpart
dobnd ce ar lua din Cetuie; ce, fcndu-i prilegiu c
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

are treab, zise lui Fren: Pzete Mria ta rzboiul pn


oiu veni eu. i, cum s-au dus, nu s-au mai ntors, ce s-au
oprit tocma n Neam.
Tatarii, deodat dnd nval, pn a se buluci catanele,
au pierit civa de-a catanelor; iar, bulucindu-se catanele,
slobozind foc vitejete n tatari, pre muli au rnit. Carii,
vznd focul, n-au mai nvlit, ce au sttut pe de o parte;
iar catanele au purces ctinel a se apra alture cu tufele,
pe supt Hlince.
Ieit-au Mihai-Vod din Cetuie, i, mpreunndu-se cu
tatarii, au rpezit n trg s vie mai de srg slujitorii seimeni,
i vntorii, i negustorii, i alii toi. i, ndat, nclecnd
toi au mers; i, dndu-se pe din deal vntorii, alture cu
catanele, au nceput a da din snee n gloata catanelor. i
ndat, pre civa oborndu-i, c era vremea nserat, i,
pierduse cmpul catanele. i, tot silind nainte, cltindu-se
prin nite rpi, cum este locul acela, c dinainte nu li luase
locul, ci, nzuind spre pdure, au czut ntr-o rp adnc,
pe-ntuneric. i de acolo i luau tatarii de grumazi, pre ci
au putut prinde. Iar, ci au ieit peste rp, s-au dus cine
ncotro au putut hldui, nnoptnd de nu s-au mai vzut.
Deci tatarii s-au ntors la coul 1 lor n Ciric, cu vreo 50 de
catane robii, i Frene cpitanul lor.
A doua zi, venind Mihai-Vod din Cetuie n Curte,
venit-au i tatarii, aducnd pre catanele cei robii, cu
steaguri, cu dobele lor, ce luase cu catane[le]. Adus-au pre
Frena naintea lui Mihai-Vod; pre carele ntrebndu-l
Mihai-Vod, i mustrndu-l ca pre un tlhar, ce au venit,
ce au cutat n Cain, apoi n Cetatea Neamului, cine l-au
chemat s vie aice, cu a cui porunc au venit, iproci 1,
Frena au rspuns c cu porunca gheneralului au venit, ca
s ia pre Mihai-Vod, s-l duc la nemi, ca i pre Nicolai-
Vod. Deci, rscumprndu-l cu bani Mihai-Vod de la
1
Courile, tabra.
NICOLAE IORGA

'%
tatari, i l-au scos la poart, i i-au tiat capul naintea

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Curii domneti. Iar, pn a tia pe Frena, Cuza sptarul
era spnzurat de furca scrnciobului ce era naintea Curii
domneti, mbrcat, nclat, cum l-au fost gsit. Zic s fie
chemat el pe catane n Iai s ia pre Mihai-Vod.

Prin pduri, pe drumuri, pre la odi, pre unde fugise


catanele, i tot i aduceau cte zece, cte cinci-ese, n
multe zile, prinzndu-i oamenii pe unde-i i aflau; i, cum
i aduceau, ndat i spnzurau, i puneau n crlige, i de
picioare spnzurai. i, strngnd trupurile celor mori i
pierii de tatari la rzboiu, i-au ngropat, i au fcut movil
mare deasupa lor, n deal ntre Galata i ntre Cetuie,
lng drumul cel mare, i au mai fcut i-o cruce mare de
piatr, spat cu slove, i cerdac foarte frumos de piatr,
precum se vede lng acea movil, pentru semn de biruin
ce au biruit pe neprietenii si 2.
C, dup izbnda rzboiului ce au avut Mihai-Vod cu
nemii, au prins pre muli i din moldoveni, venii la acel
podgheaz; ce tot cu mori groaznice i-au omort. Pre unii i-au
spnzurat, pre alii i ardeau n foc de vii, pre alii de coaste
spnzurai, pre alii de picioare, ct de groaz nu puteai
s treci pe ulia cea mare, privind atia oameni spn-
zurai, i ntr-un fel, i ntr-altul. i, cu atte mori ce fcea
tlharilor, tot nu se prsiau.
Iar catanele i nemii, ce robise slujitorii moldoveni,
i-au trimis Mihai-Vod la mprie: doisprezece nemi i
catane, cu steagurile lor, cu dobele lor; i i-au dus la Udriiu,
c acolo era mpria, care mare laud i mulmit
au fcut lui Mihai-Vod, pentru acea slujb. Iar, cnd au
purces podgheaz la Iai, s ia pe Mihai-Vod, au purces
i Vasilie Ciaurul cu alt podgheaz, numai s jcuiasca i
el n ara-de-gios casele boiereti. Ce pe alii n-au gsit,
numai, lovind i la casa lui Constandachi Stolnic, ca s-l
1
i aa mai departe.
2
Se vede i azi, n ruin, la Cerdacul lui Feren.
NICOLAE IORGA

'&
prinz, el au prins de veste, i au scpat cu fuga. Iar casa
lui au jcuit-o de tot ce au avut, i de bucate, i de odoare,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

i i-au luat i giupneasa n robie, pe o sor a lui Mihai-


Vod, i au dus-o n Braov, la gheneralul, i au dat-o n
paz. De unde au scpat ca mai pe urm: dnd bani unui
eran, au furat-o, i au scos-o n ar. Ce vitejie de om cu
socoteal: au robit o femeie!
C a p i t ol u l III
P E T R E C E R E A LU I I E N C H I
VCRESCU N ARDEAL
I VIENA (1781-1782)
(Din amintirile lui)

ntraceast vreme se afla Don erii Romneti tot


neleptul Alexandru Ipsilant, care au domnit epte ani n
ara Rumneasc. Cu trei ani naintea maziliei m fcuse
pe mine sptar al erii. La veleatul 1781, avgust, fcuse
dup mine sptar pe Gheorghie Mavrocordatul, i logodise
i pe fii-su cel mare, beizade Constandin. Nu tiu ns din
ce pricin s-au ntmplat ca luminaii fii a acestui bun
ocrmuitor, amndoi la dichemvrie a acestui veleat, s
fug, nu numai din curtea printeasc, ci i din ara
Rumneasc, i s treac n Ardeal.
Eu, tiind libovul1 printesc al domnului, ce avea asupra
fiilor, i mijlocul cu care-i cretea, i silina ce fcea pentru
ca s-i strluceasc n lume cu procopseal de multe
tiine, mai vrtos vznd i multa credin cu care se purta
domnul Ipsilant ctre prea puternica mprie, cci am
cunoscut n fapt, att n vremile vistieriei, ct i n vremea
sptriei, ce m-am aflat slujind ntr-aceast domnie a
nlimii sale, nu am putut s dau la alt 2 fuga acestor
doau ndestulate odrasle, dect c, deosebi de dasclii
elineti i deosebi de hogii turceti, avea i dasclii Evropei,
i de limba franozeasc, i de limba talieneasc, oameni
1
Iubirea.
2
Motiv.
NICOLAE IORGA

''
vrednici de laud i mpodobii cu multe tiine, i, poate
din istoriile gheograficeti lund sevda 1 ca s vaz i erile

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Evropei n simire, i mijlocul cu care se ocrmuiesc, i
nefiind cu putin ca s mearg, sau cu voia mprteasc,
sau cu voia printeasc, au cugetat, silii fiind de rvna
vederii i de cldura vrstei, s mearg cu acest mijloc.
S-au fcut nevzui ntr-o noapte din palaturile dom-
neti, i cea mai mare mirare au fost cum au putut trece
n a doaua noapte, clri, i cu doau slugi, oameni de fel
braoveni, potecile plaiului Prahovei, carele cu greu le putea
trece i zioa cei ce cltoria, n toat vremea, pe dnsele.
Rmaser prinii acufundai ntr-o nepovestit i jale i
temere: i jale, cci pierduse doi fii, ce putea fi pierdui
amndoi, i trupete, i sufletete, de-a pururea; i temere,
cci se afla Domn, i Domn al mpriei otomneti, i,
cu toate c preanaltul vizir, ce era Izet-Paa n al doilea
rnd, care n rndul dinti acesta era ce dedese domnia
mai sus-artatului Domn i mcar c mai sus-zisul vezir
n-au lsat mijloc de mngiare i de cinste ce nu au fcut
Domnului Ipsilant, dar vrjmaii se narmaser, cci
gsiser ndemnare de vreme de a pr, prietenii se
trseser, cci pierduser ndemnarea de vreme de a mai
ajutora. Serhaturile 2 dup marginea Dunrii, nslbtcite
pentru nizamul 3 erii Romneti, ce-l pzia mai sus-zisul
Domn cu mult strnicie, strig, ntru nprilegire de vreme
ca aceasta: Aceti ce fug, nu sunt ncai sluji, ci sunt nii fii
ai Domnului; locul de la care fug, este prea-naltul Devlet 4
otomnesc; fericirea care prsesc este ndestularea domniei
erii Romneti; locul la care nvlesc este Devletul che-
saricesc 5, unde ct biug, i ct abondanie, i ct
materie de a gndi i a cugeta vericine ce va vre!.
1
Poft.
2
Paii de hotar.
3
Ornduiala.
4
Poarta.
5
Chesarului, mpratul nemesc.
NICOLAE IORGA


neleptul Domn, dup scrisorile, dup sftuirile, dup
bleastemele, n cea dup urm, cu care, prin muli trimii,
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

fcu fiilor si, pentru a se ntoarce, i fuser n zdar, dar


nti alerg la prea-nalta Poart, i fcu castriet 1 i prostire 2
domniei, rugndu-se s-l mazileasc, i artnd c nu mai
este destoinic de a obldui, mcar c se mai prostise mai
nainte i nu primise Poarta; de spre alt parte, micase
toate lucrrile prin mijlocirea solilor 3 de la arigrad.
n cea dup urm, hotr s trimit soli i la Beciu 4
pentru aceasta, i acel hotrt de a merge sol, fuseiu eu.
Eu, i cu toate c cu un an i trei luni mai nainte
pierdusem soia cea dinti, fiica lui Iacovache 5, rmindu-mi
trei copii fr de oblduire de mum, pierdusem i pe
mum-mea ntr-aceast vreme, i-mi rmaser fiii i mai
fr de oblduire, gazretul 6 ns ce am ctre credina prea-
naltului Devlet, de spre o parte, cci socotiam ntoarcerea
acestor doau luminate odrasle a fi o slujb ntocmai ctre
mprie, despre alt parte, datoria ce aveam ctre
Domnul Ipsilant, pentru dragostea ntru care m avea, m
fcur ca s las i casa i copiii fr de oblduitor, i pe
nsi soia mea de al doilea, Eleni Caragea, fiica ter-
gimanului 7 Iordache Caragea, necununat, cci ntr-acea
zi ce am purces eu la Beciu sosise de la arigrad, prin
mijlocirea Domnului, n Curtea domneasc.
Deci, la dichemvrie 26, a vleatului 1781 purceseiu din
Bucureti, cu Mitropolitul Grigorie, cu episcopul Rmne-
cului, Filaret, cu banul Dimitrache Ghica, care era trimii
dimpreun cu mine, pn n lazaretul Timiului, pentru a
ndemna pe mai sus-artaii luminaii coconi s se ntoarc
napoi, i, cnd nu vor vrea, eu s m duc pn la Sibiu,
1
Demisie.
2
Prsire.
3
Ambasadorilor strini.
4
Viena.
5
Rizu.
6
Rvna.
7
Dragomanului, tlmaciului.
NICOLAE IORGA


s fac toate lucrrile, doar de voiu pute, de acolo, s fac
ca s-i trimi nemii, silii, i, cnd nu va fi cu putin,

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
atunci s m duc la Viena, s-mi pui solia n lucrare.
Dup ce ajunsem la lazaret 1, i mersem n Braov,
episcopul, Banul i eu, fcum mult silin spre a-i face
s se ntoarc; i nu ntmpinm lesnirea. Prin gheneralul
Aihol 2, al Braovului, ce-mi era bine cunoscut, nc din
rzmiria 3 trecut, fcuiu mult strdanie s-i ieau, i
nelesei nsumi c ieise treaba din mna lui 4.
La ghenarie 5 a vleatului 1782, purcesei la Sibiu.
Comandirul Ardealului, ce era gheneralul Prais, mi-era
iari cunoscut, cum i Guvernatul Ardealului, Brucntan 5.
Fcuiu toate cele ce se putur i cu acetia, i nu fuse
putin ca s mi se dea.
Deci, la ghenarie 16, purceseiu la Beciu, nc cu un boier,
grec, pharnicul Hurmuzache ce-l trimisese Domnul acolo
ca s mearg mpreun cu mine. i, cu toate c era o iarn
foarte grea, nc n opt zile am ajuns la Beciu. Crile de
solie se trimiser la canilaria Curii cu secretariul Raicovici 6.
A doua zi merseiu la Prinipul Caoni 7, ce era mare-
canelariu al Curii. Dup ce m ntmpin cu multe irimonii
i cu mult cinste, mi zise s fiu ncredinat c s-au trimis
porunci la toi gheneralii Ardealului ca s ndemneze pe
aceti doi prinipi s se ntoarc napoi.
Dup ce fcui mulmita cea cuviincioas i m bu-
curaiu, cci neleseiu c au priceput nemii c nu este
vreun misteriu deosebit la mijloc, ntrebndu-m prinipul
Caoni cnd pohtesc s aib audienie la mpratul, eu,
vrnd s-mi caut treaba cu temeiu, rspunseiu c m rog
s fie ngduial, pn va veni rspunsul de la Ardeal,
1
Carantin.
2
Eichholz.
3
Rzboiul.
4
C nu mai e afacerea napoierii biezadelelor n mna lui.
5
Bruckenthal.
6
Raicevich, apoi consul austriac la noi.
7
Kaunitz, cel care ni-a luat Bucovina.
NICOLAE IORGA


pentru ca s vedem, i, de s-au ntors prinipii n Valahia,
la audienie s nu mai fac rugciune mpratului, ci numai
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

mulmit; iar, de nu s-au ntors, atunci s-i fac i rugciune.


Priimi Caoni cererea mea, i, zicndu-mi c eu tiu s-mi
caut treaba, m lua de mn i ieim n sala de assem-
ble 1, unde era toi ambasadorii Curilor adunai i cele
mai strlucite dame din Viena. Fcuiu cunotin cu toi,
i m ntmpinar cu libov i cu cinste, att, nct amba-
sadorul Spaniei m i pohti ca s merg la balul ce vrea s
dea a doaua sear el, dup obiceiul ce au la carnavaluri.
Pn a nu sosi ei la Beciu, cu vre doauzeci de zile mai
nainte, purcesese de la Beciu n Italia marele duc al
Rosiei, Pavel, ce venise acolea pentru logodna comnate-
sii ce am artat mai sus, i pentru o nnoire aleanii ce
fcuse aceste doau Curi, de care m pliroforisiiu 2 pe larg.
ntr-aceast sear dar, prinipul Caoni, ce vrea s-mi arate
o blan de samur i o tabachere cu berleanturi, ce-i druise
Granduca 3 al Rosiei, gsi pricin cu a-mi luda blanele de
samur cu care eram eu mbrcat (cci obicinuiesc Evropeii
s arate la aceste o semplicita i la oamenii acei ce-i vd nti,
i pe mine la aceast asseble m descinsese damele i de
bru, pentru ca s-mi vaz alul). Dup lauda ce-mi fcu
prinipul blanelor mele, m ntreb de ce pre sunt samurii? li
rspunseiu. mi zise: S-i art o blan de samur, se mi-au
druit motenitorul Rosiei, i m rog s mi-o preuieti. Aduse
blana i o puse p-un biliard. Eu neleseiu pentru ce mi-o arat
i cum c nu era scoposul preuirea. Li rspunseiu cum c
blanele de samur nici cnd este soare, nici cnd este noapte
nu se pot preui bine; aceast blan ns, socotindu-se locul
de la care s-au dat, i locul la care s-au dat, nu are pre, i eu,
de o a fi vzut i zioa, nu sunt destoinic ca s o preuiesc.
Cu acest feliu de ntrebri i rspunsuri am trecut acea
noapte pn la un ceas dup dousprezece, i aa m-am
ntors la gazda mea.
1
Franc.: adunare de societate.
2
Lmuriiu.
3
Marele-duce.
NICOLAE IORGA

!
A doua zi, duminec, am primit cu tafeta ntiinarea
de la Bucureti c s-au mazalit Domnul erii Romneti

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Alexandru Ipsilant, dup cererea ce fcuse, i cum c s-au
fcut domn Nicolae Caragea, tergimanul Divanului m-
prtesc, i Mihalache uul, ce era capichehaia 1 al erii,
s-au fcut tergiman. i mi se scria de ctre Mitropolitul erii
i de ctre boiarii de la Bucureti cum c, de vreme ce sunt
i eu ornduit caimacan 2 i mi se coprinde numele n
fermanul mprtesc de cimcmie, s las toate trebile
acolo i s viu la Bucureti cu tafet. ntiu am mers la
conte Cobensel 3, ce era vice-canelariu, i dimpreun cu
dnsul am mers la prinipul Caoni, i i-am dat aceast
vestire. Prinipul Caoni i m-au ntrebat cu mirare, pentru
ce s-au mzlit Domnul Alexandru-Vod. Au doar s-au
turburat Poarta pentru dosirea fiilor si? Eu i i-am artat
c Poarta nu urmeaz s se turbure, fiindc, i de au dosit,
au dosit la loc prietenesc, de la care, cnd i va cere, nu
are niciun feliu de ndoial c nu-i i va lua, i am artat
cum c Poarta, pn acum, n furm (form), nu tie de
aceasta, numai prinipul Alexandru, aflndu-se afar din
sinei pentru multa ntristare, i-a cerut mazlia, i Poarta
i-o au dat cu mult musaade 4; deci, fiindc eu sunt orn-
duit un logotenente 5, al domniei la regenie, face trebuin
s purcez. Mi-au zis: c nu pociu s purceg pn nu voiu
lua audienie de la mpratul; i ndat au fcut talh 6
nscris la chesarul pricina.
i eu de acolea m-am dus pe la toi ambasadorii de i-am
heretisit 7 cu bileturi, i, ntorcndu-m la gazd s prnzesc,
au venit toi ambasadorii la mine de m-au heretisit cu bileturi.
1
Lociitor de Domn.
2
Reprezintat, ambasador.
3
Kobenzi.
4
Favoare.
5
Lociitor.
6
Raport.
7
Salutat.
NICOLAE IORGA

"
Monsiu Bretaliu 1, ambasadorul Franei, ce era un om cu
un deosebit duh, n bilet mi-a fcut i chemarea ca s merg
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

n al treilea sear i la balul su, socotind c voiu edea la


Beciu, i-mi fcea mai multe irimonii dect toi, pentru
ca s arate cu aceasta deosebit schesis 2 ctre preanaltul
Devlet, i eu m purtam ctre dnsul ca un turc, i cerca
mare plcere. N-au inut ns acestea mult, c peste trei
ceasuri au ieit talhul buiurdisit 3 de la mpratul ctre
ambelanul-cel-mare, ca s m ntiineze s merg a doua
zi la curte, s-mi dea audienie la zece ceasuri.
ntr-aceast sear am mers la balul solului Spaniei, unde
era toi cei mari ai Beciului, pn i arhiduca Maximilian,
fratele chesariului, ce este acum elector al Coloniei.
A doua zi, la zece ceasuri am mers la curte, i, ntrnd
n curtea dintiu cu carta, cci n curtea de a doua numai
familia mprteasc intr, m-am dat jos la scar, i m-am
suit ntr-un foior cu stlpii de marmor, ce-i in lei n
spinare. ntr-acea curte, dintr-ai curii nu se vedea nici
pasre, dect numai aceti ce sunt ornduii de a priimi
audienie, de vreme ce guardia de ostai este afar din
curte. Am trecut ntr-o sal unde am gsit unu din guardia
corpului cea nemeasc, care i m-au ntrebat de sunt eu
boierul de la Valahia, i au czut naintea mea, r-
mindu-mi slugile aci. Am mai mers dou sale pn la ua
divanului mprtesc, ce are tahtul 4, i, acolea gsind trei
guardii din somatofilachi 5, un neam, un ungur, i un leah,
cu caiafeturile 6 lor fietecare, s-au ntors guardia cea
dintiu la locul ei, ce inea puc, i dintr-aceti trei ce
pzia, aici cu sbiile scoase, au czut neamul naintea
mea, i am trecut prin divanul ce numete sala de au-
dienie. Aceasta are un taht cu baldachin tot de aur lucrat;
1
De Breteuil.
2
Aplecare.
3
Cu porunc.
4
Tronul.
5
Uniformele.
6
Pzitori al corpului mpratului, franc.: garde-du-corps.
NICOLAE IORGA

#
perdeaua ce se spnzur de la baldachin i dosurile 1 sunt
tot de srm 2 i cu mrgritar frumos. Aceast sal de o

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
parte are ferestre i de o parte are ferestre de oglinzi, Dintr-
aceast sal am trecut n alta, iar cu taht mai mic de
frnghie 3. Dintr-aceia am intrat ntr-o camer mare, unde
pzia la ua gabinetului 4 Chesarului un dejur 5 ambelan
cu cheie, care acesta era i gheneral: ne-au primit cu cinste
i ne-au pohtit cu irimonie s ateptm puintel pn va
da veste mpratului. i, mergnd, se ntoarse n grab, cci
mpratul era ntr-alt cabinet. i mai nainte ni spuse:
Acum iese. N-apuc s sfreasc vorba, i se sun un
clopoel, i ndat se repezi ambelanul i trase de la perdea
un clo de fir i se ridic perdeaua. i-mi fcu semn s
intru n cas.
Intrnd la u, vzuiu pe chesarul n mijlocul casei fr
de capel, n picere. i, de loc clcnd doi pai, am
ngenunchiat turcete, i, puindu-mi capul n pmnt,
vrnd s-l ardic, m-am pomenit cu mna chesarului la
cap zicndu-mi c nu face trebuin de aceast irimonie,
i s m ardic. i, vrnd s-i srut mna, au tras-o, i
m-au cunoscut de cnd m vzuse la 1773 la Braov 6, i
ndat mi-au zis: Senior 7 Vcrescule, dumneata n
Viena cum au fost cu putin a veni, aflndu-te i Consilier
al Prinipatului?. Am rspuns cu mult smerenie c: un
Prinip plin de jale i un prinipat plin de ntristciune mi-au
dat lcrmile lor n pumni, rugndu-mi-se ca s le aduc i
s le vrs la picioarele Sfintei tale Mriri, i s pociu printr-
aceast vrsare a lacrmilor lor s deert din comorile cele
nedeertate ale milostivirii tale o clemenie spre a nveseli
aceti ochi cu vederea ntoarcerii acestor fii ai prinipului
1
Cloche, franc.: cordon.
2
Fir.
3
Postav.
4
Cabinetului.
5
Dejurne.
6
mpratul era binefctorul Iosif al II-lea.
7
Signor, it: domnule.
NICOLAE IORGA

$
Ipsilant n Valahia. M-au ntrebat: pentru ce pricin au
dosit?. Am rspuns c: de se d pentru vreun ru, rul
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

nu este alt dect mult ndestulare i rsfciune. M-au


ntrebat: de au duh, i ce cugeteaz?. I-am artat c:
duhul i-au ndemnat s fac aceast pornire, iar cugetul
nu urmeaz a fi alt dect a se nvrednici la mai mult
ndestulare dect aceia ce au avut n Valahia. Mi-a
rspuns c: aici aceasta nu se dobndete aa lesne, ci
i cu slujb mult i cu vreme prelungit, i-mi zise: pot
avea vreun venit al lor deosebit de undeva? i artaiu c:
cine dosete de la noi, este lege a pierde i cte nemictoare
are. mi zise: i cum am socotit c pot tri aici? Aici
slujesc prinipi din Ghermania cu douzeci florini leaf
pe lun, dar triesc cu rendite 1 de la casele lor Am rs-
puns c: de ar fi putut ti aceasta, poate n-ar fi fcut
aceast ndrzneal, ci rvna ca s vaz lucruri ce nu
putea vedea cu voie, i tinereele i-au fcut a face aceast
pornire, care, deosebi de vzut ntristarea ce au adus
prinilor, au pricinuit i o gndit necinste patriei noastre.
mi rspunse c: au trimis porunci pe la gheneralii Ar-
dealului s-i ndemneze a se ntoarce n ar. Rspunseiu
c: este i ruinea i necinstea ce socotesc c pot avea
de se vor ntoarce, care numai cu ndemnare nu-i va lsa
s se ntoarc, de nu vor fi silii. mi zise: cnd i voi sili,
ating azilul mpriei. Rspunseiu c: azilul tuturor
mprailor este cinstea mpriilor, i de toat lumea este
rvnit azilul tuturor mpriilor, pentru refugiul i scparea
tuturor; ns azilul este azil cnd se va socoti ca un azil, i
cnd i se vor pzi canoanele i regulele lui; azilul se cuvine
a-l dobndi acei ce dosesc de la un mare ru, i pieire, i
primejdie: unii ca aceia, cnd l vor afla de la verice
mprie, atunci se cunoate cinstea i canoanele 2 azilului;
iar, cnd dosete cineva de la bine, pentru a nu petrece
bine, din netiin numai i fr nici o vin, i mai vrtos
1
Venituri, rente.
2
Legile.
NICOLAE IORGA

pentru a pricinui i altora ru, acela, cnd nu se va %


ntoarce silit, atunci se ating canoanele azilului, cci este

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
lucrul mpotriva lor, i azilul, pentru a-i pzi nsuirea lui,
nsui se silete din canoanele lui s sileasc ntoarcerea
aceluia. Mi-a zis: Bravo, dumneatea mi grieti cu duh
i cu dreptate, dar cum pociu s fac tot trupul ostesc s
o tie aceasta?. Am zis c: a fi tot trupul ostesc n-
displinat 1 i pedepsit 2, este destul a ti, fr de a ntreba,
c Sfnta ta Mrire nu face lucrul npotriva, nici a azilului,
nici a cinstei mprteti. i i-am mai zis: Preamilostive
mprate! eu tiu c nendestularea elogvenei 3 mele nu
poate trage milostivirea mpriii tale Mriri asupra
acestei pricini, a cria nenorocirea i vina de a nu se
svri dup cererea soliei mele, nu este alta dect vrsta
mea; aflndu-m cel mai tnr n adunarea Consiliului
Valahiei, neputina vrstei i btrneelor nu au slobozit
s vie vreunul din cei mai btrni, i n vrst i n tiin,
ca s poat pricinui cu nlesnire aceast facere de bine la
o obte, i, pe lng osteneala ce cu mult cinste i slav
a mea am fcut pn a veni, mi pierduiu i puina re-
putaie i ipolipsis 4 de la tot Prinipatul Valahiei; unde, pe
lng ntristarea ce am din pricina acestei ntmplri, mi
se mai grmdete i alta, cu a nu m fi putut arta
destoinic a svri, i a nu fi fost vrednic s dobndesc
dreptatea, nici de la nsui dreptatea, ce eti mpria ta.
Deodat, puindu-i mna n piept, mi-a zis: i fgduiesc,
pe mprteasca mea parol, nici n erile mele, nici n
slujba mea, nu-i voiu inea. i-i voiu ntoarce n Turcia,
fr de alt; numai trebuie s-i aduc nti aici, ca s le
sigurefsesc 5 buna petreacere, ci nu griji. i te mulmeti
cu aceasta?, m ntreb. I-am rspuns ngenunchind: c
foarte m mulmesc, cci aceasta este i mai mpr-
1
Disciplinat.
2
Bine crescut.
3
Elocvenei, darului de vorb.
4
Trecere.
5
Asigur.
NICOLAE IORGA

&
teasc fapt, cci este plin de iubire de omenire. M-au
heretisit 1 de cimcmie, i m-au ntrebat pentru mazlie;
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

mi-au fcut multe ntrebri, de arigrad, de Valahia, de


obiceiuri i altele, iindu-ne dou ceasuri i mai bine. i,
rspunznd la toate dup cuviin, i-am spus c m rog
s aib voie s purcez, cci m grbesc, i m-am rugat s
aib ndoite paaporturi, i de drumul Sibiiului i de drumul
Timivarului 2. Le vei avea, mi-au zis. i, mai stnd
puintel, ni-au zis: V urez bun cltorie, i noi, fcnd
mulmita cu ngenunchiarea, s-au tras la gabinet, i aa
am ieit din luntru, cci nu poate iei nimeni de la au-
dienia din gabinet pn nu se trage nsui nti.
Dup ce am ieit din luntru, am mers la gazd, i, la
mas nc aflndu-m, au venit un canelist 3 de la can-
elaria curii, i mi-au adus doau paaporturi, precum
cerusem la mpratul i deosebit porunc ctre generalul
Zetfis (?), comandirul Timivarului, cu porunc ca, de voiu
merge pe la Timivar, s-mi dea zece husari cu cai de pote
mprteti, s m duc pn la hotar. i, aa, sculndu-m
de la mas, am mai ezut pn au nnoptat, i, seara, la
ease ceasuri nemeti, am ieit din Viena, i am venit la
potea din Fisment (Fihamend), i acolea am dormit.
Patru zile am ezut n Beciu numai, i, purcegnd, am
sosit la Timivar, i de acolea, tiind turburarea ce au
serhaturile fr cuvnt, i chibzuindu-m c se vor fi
ntiinat i de mergerea mea la Beciu, i de a fi mers pe
la Mehedia, cu husarii ce-mi ornduiser pentru paza
drumului i, pentru cinste, putea s se fac zvon pe la
cafenele, c m-am dus s aduc catane, iar nu pe fiii
domnului, i, ca s nu mai dau pricin de turburare erii,
am lsat acel drum, ce-mi era mai ndemn i mai ap-
roape s intru n ar, i am venit pe la Sibiu.

1
Felicitat.
2
Timioarei.
3
Scriitor.
NICOLAE IORGA

'
C a p i t ol u l IV
LU P T E L E I S U F E R I N E L E

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
ROMNILOR SUPT
N I C O L A E -V O D - M AV R O G H E N I ,
DOMNUL MUNTEAN (1789 I URM.)
(Din Dionisie Eclisiarhul)

Domnul (Nicolae) Mavrogheni aici n ar sta pe loc cu


otile lui. Rnduit-au la Craiova pe un turnagiu 1 i pe un
dervi-aga, s fie la scaun, s judece pricinile erii, orice
s-ar ntmpla, i pe Cara-Mustafa, haianul 2 Diiului, s fie
cu otile mai mare comandir, adec povuitoriu i porun-
citoriu otilor. i caimacam au pus pe un Ioni Papuc vtor-
clucer 3, care acest ciocoiu arta la nazir 4 i la dervi-aga
cu foaie pe cine tia c are bani, de-i boieria cu sila i le
lua bani, i-i punea la gros, adec la opreal, dac nu vrea
s priimeasc caftan sau carte domneasc. Aa necjia
pe o seam de oameni.
Vznd Mavrogheni c nemii s-au mputernicit, i au
ntors otile turceti napoi din mergerea lor cu mare vitejie
i cu biruin, s-au ngrijurat, i au poruncit la Cara-Mustafa
s fac ordie mare mpotriva nemilor. Care au i fcut,
adunnd oaste mare, turci, arnui, srbi i catane rumni
din ar, ca la zece sau dousprezece mie, i-au aezat
ordia 5 la hotar, ce-i zicea Porceni, aproape de Trgul-Jiiului
ca la patru ceasuri.
i au fcut metereze mari, i li ducea ara acolo zaharea
i toate ce li trebuia: vacile i oile nu li se mai precurma;
era oaste i n ora la Trgul Jiiului, i n Craiova, i la
Rmnic. Pusese i preste Olt ordie mare la schel, mpotriva
Braovului 6, ca la 20.000 de turci i arnui. i la Bucureti
1
Dregtor turc mai mrunt, ofier de ieniceri.
2
Aian, pa de hotar.
3
Al doilea clucer.
4
Administrator.
5
Tabra.
6
La Bran.
NICOLAE IORGA


era mulime mult de turci. i, fiindc au fost fugit nemii
din mnstirea Tismana i din mnstirea Cozia, cnd
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

intrase turcii n Bnat, precum am scris, au poruncit Vod


s mearg turcii, cu sarahori, i cu ciocnaii ocnei, din
mglai, s strice o parte din zidurile mnstirilor din
pregiur, s nu se mai poat nchide nemii ntr-nsele. Iar
turcii n-au frmat numai o parte din ziduri, ci toate
zidurile, cu chiliile din pregiur, i au ars i bisericile i
clopotniele.
i la Cozia au gsit vistieria mnstirii, i au prdat-o,
argintria i sfitele cele scumpe, evanghelii ferecate cu
argint, i crucile cele ferecate cu argint i cu aur i cu
mrgritaruri i cu pietri scumpe, i alte multe odoare ce
au fost fcute i date de domnul ctitor mnstirii, c nu
le-au fost dus n ara Ungureasc.
i nc au gsit turcii i ne de aur i de argint, pe care
domnul ctitorul le pusese n zidul clopotniii, ca, dup vremi,
dac se va strica mnstirea, s aib cu ce o zidi. Iar
vrjmaii de igani care-i avea mnstirea credincioi, au
artat turcilor de au spart acolo, i le-au luat prad. Luat-
au i porile mnstirilor, c era cptuite cu fier preste
tot, de le-au dus preste Dunre, la Diiu n cetate, scriind
turcii la arigrad cum c au frmat cetile erii Romneti,
scond pe nemi din ele.
Aa laud mincinoas au scris ca s nele pe mpratul 1,
amgindu-l s dea baci, adec daruri, precum li-au i dat.
C a p i t ol u l V
TUDOR VLADIMIRESCU
I S F R I T U L LU I
( D i n a m i n t i r i l e c o l o n e l u l u i I o a n Vo i n e s c u )

n timpul acesta sosi tirea c turcii au intrat n Bucureti.


Aceast tire s-a i acreditat de ctre civa emigrani, care
avusese noroc s scape de furia lor.
1
Sultanul.
NICOLAE IORGA


Atunci s-a vzut n Trgovite o scen care putea s
fie tragic i care arta haracterul cel slbatic al lui

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
Caravia 1. Acesta, pentru mcelria ce fcuse ntre turcii
de la Galai, dobndise gradul de gheneral. Pe cnd veni
tire de intrarea turcilor n capital, el se afla clare prin
trg, i, ntlnind pe ispravnic, l apuc de grumaji, i-l
tr astfel pn n curtea unde edea Gheorghe Ipsi-
lante 2 , njurnd i zbiernd c o s taie nsui capul
ispravnicului, fiindc el a rspndit vorba c-au intrat
turcii n Bucureti, i c era un vnztor. Bietul ispravnic,
galben, tremurnd de groaz, se ndrepta, artnd pe
chiar acel om care aduse vestea. Dar Caravia nu voia
s-l asculte nimic: el cerea snge, n sfrit, prinul
Gheorghe abia a putut s scoat pe bietul ispravnic din
mnile acestui gde, care a fugit zbiernd ca un tigru
cruia i-a scpat prada din gheare. Li era fric chiar
prinilor 3 de dnsul.
Tudor, pornindu-se din Bucureti spre Cmpulung, ori
cu gnd s taie drumul lui Ipsilante, dup cum se vorbea
c-ar fi dat fgduial turcilor, ori spre a se pune nsui la
siguran, n muni, i-a aezat tabra la Goleti.
Ipsilante, pe de o parte, ncredinndu-se despre planul
lui Tudor, iar, pe de alta, simind c turcii au pornit asupr-i,
a hotrt cu orice pre s puie mna pe Tudor, ca s-i
rzbune asupr-i prin aceast ndrznea fapt, s
impuie puintel turcilor, pn s se pregteasc el bine de
fug. A trimis dar ordin lui cpitan Iordachi 4, ce se afla
cu arnui la Piteti, s fac orice ca s prinz pe Tudor i
s-l aduc la Trgovite.
ndat ce a primit asemenea porunc, ndrzneul
cleft 5 a pornit la Goleti cu oamenii si, i, ajungnd
1
Una din cpeteniile rscoalei greceti mpotriva turcilor eteriei.
2
Alt cpetenie eterist.
3
Cei doi Ipsilani i Gheorghe Cantacuzino.
4
Fost cpitan de arnui domneti, ctigat de greci pentru rscoala lor.
5
Ho din Grecia.
NICOLAE IORGA


seara acolo, a ocolit casa logoftului Dinc Golescu, n
care era aezat Tudor.
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

El edea, fr grij, ntr-un chioc de la poart, cnd


un pandur al lui, intrnd, i spuse c cpitanul Iordache
cere s intre, avnd s-i vorbeasc. Tudor, nebnuind
nimica, a ordonat ndat s lase pe cpitanul s vie.
Cum a intrat acesta n chioc, i-a pus pistolul la piept,
strigndu-l s se dea. Tudor vznd c mijloc de mpotrivire
nu mai rmnea, s-a scobort jos, s-a pus clare, i a
plecat la Trgovite.

Altul i-ar fi vndut viaa scump; dar el avnd speran


c pandurii lui 1 ndat ce-l vor vedea, vor sri s-l scape,
nu s-a mpotrivit. ns, att pandurii, ct i cpeteniile lor,
nici nu s-au micat, fiind suprai pe dnsul, pentru c, la
nceputul revoltei, prin manifestele lui, dedese voie tuturor
ostailor s prade i s jfuiasc 2, iar mai la urm, dup
ce a venit n Bucureti, Mitropolitul Dionisie, epis-
copul Ilarion 3 i logoftul Alexandru Filipescu, fcndu-l
s-nteleag, prin sftuiri nelepte c niciodat o asemenea
cauz nu izbutete cu chipul acesta, ci cu blnde i cu
paza celei mai aspre discipline, a dat stranice ordine s
nceteze tot felul de jafuri ameninnd c, oricine va ndrzni
s calce ordinele lui pentru un om furat se va pedepsi cu
moartea. Hotrrea aceasta a i inut-o, fiindc muli
panduri, ba i chiar cpetenii, s-au fcut victime. Se zice
nc c, tocmai cu o zi naintea arestrii lui, a spnzurat,
noaptea, din copaciu, doi cpitani, foarte stimai n otire.
Acestea au fost cauzele care au dezgustat otirea, i n-a
fcut nici o micare mpotrivitoare la ridicarea efului lor, care
a fost adus n Trgovite i nchis n Mitropolie.

1
Tudor se ridicase, pentru uurarea sracilor, cu pandurii Oltului.
2
Nu e adevrat. Dinpotriv, de la nceput, el nu era iubit de cei ri din
oastea lui pentru c era aspru cu jfuitorii, pe care-i urca n
spnzurtoare.
3
De Arge.
NICOLAE IORGA

!
O mie cinci sute de panduri alei s-au ntrupat cu armia
lui Ipsilante; ceilali au fost dezarmai i slobozii la vetrele lor.

D I N FA P T E L E S T R B U N I L O R
ns apropierea turcilor a cam stricat veselia grecilor. Nu
se mai vedea dect figuri triste i dese certe ntre cpitani.
Tudor a fost dou zile arestat la nchisoare, unde i s-a
fcut felurimi de ispitiri, cu speran c va mrturisi unde
are puse milioanele ce credea ei c luase din ar. Dar el
n-a voit s mrturiseasc nimic. i, a treia zi, a fost dat n
mna crudului Caravia, carele ndat i-a tiat capul 1.
Astfel s-a sfrit brbatul acesta, care a fcut atta
zgomot n ar, n curs de patru luni. Scopul rsculrii a
fost nobil, dar lipsa cunotinelor l-a fcut s svreasc
greeli mari, care i-au adus pieirea.
Tudor era un om c-un chip ordinar, galben i usciv;
fr nici o cretere ori nvtur, dar avea ptrundere
fireasc i oarecare statornicie n caracter.
Cu ct de puin era respectat (Alexandru) Ipsilante de
otirea lui, cu att de mult tremura de dnsul; i de nu i s-ar
fi ntmplat catastrofa din urm, poate ar fi i domnit n
ar, recunoscut chiar de nalta Poart.
Felul vieuirii acestui om era simplu, i mai nainte, i n
epoca din urm, cnd poziia i-ar fi putut face s se
ngmfeze, precum am vzut pe muli, n epoci mai
civilizate, uitndu-i desvrit rude i amici, ndat ce
soarta i-a suit la o treapt nalt.
Portul lui n-avea nici un semn distinctiv; era mbrcat
n hain arnueasc, de tot simpl, fr nici o podoab;
i n cap purta o cciul neagr cu fundul de postav alb.
n conversaie era blnd i smerit; vorbea curat i
raiona bine.
Nu tiu dac Ipsilante a avut drept s fac ceia ce a
fcut. Posteritatea va judeca aceasta enigm. Dar Tudor
avea tot dreptul de-a combate un rebel strin, intrat n
patria lui prin viclenie, i care aducea erii desvrit
1
L-au mcelrit grecii, aruncndu-i trupul cioprit n puul lui Geartoglu
din marginea Trgovitii.
NICOLAE IORGA

"
prpdenie. De n-a fcut-o, nu este din cauz c s-a
temut, fiindc romnii era ndestul de viteji ca s
D I N FA P T E L E S T R B U N I LO R

desfiineze o armie ca lui Ipsilante. Dar adevrata cauz


care l-a stvilit a fost c nu cunotea secretul politicei,
i nu voia s trag asupra erii nenorocirile care izvoresc
din asemenea mprejurri. Ci s-a mulmit a-i declara
c, cauza lui fiind cu totul departe de-a grecilor, nu se
poate uni cu dnsul, i a cutat s-l vegheze pn va
trece Dunrea.
REFERINE ISTORICO-LITERARE

CLINESCU : Schimbnd ceea ce-i de schimbat, N. Iorga a


jucat n cultura romn, n ultimele patru decenii, rolul lui Voltaire.
Personalitatea lui e covritoare. Minor n fiecare activitate n parte
foarte conservativ i; mbibat de prejudeci, dar rzvrtit continuu,
srind cu iueal de la o atitudine la alta, i totdeauna tolerat n
nestatornicie printr-o bun credin care se simte N. Iorga apare
masiv privit de departe, prin numrul uria de tomuri scrise i prin
multiplicitatea preocuprilor. Totui imensa oper e ocupat mai mult
cu personalitatea i omul va tri mai ales la modul eroilor din istorii,
n msura n care va fi evocat. Istoricului i se aduc nvinuiri din ce
n ce mai vehemente, dar n fond de puin importan. Este
foarte adevrat c N. Iorga citeaz uneori din memorie (aa fceau
i vechii erudii), c uneori se obstineaz a nu corecta greeli
evidente, c adopt prerea cea mai puin probabil, pentru a o
evita pe cea just. n Istoria literaturii citeaz articole care nu
cuprind nimic altceva dect recenzri de opere tiute, i face un
aparat critic cu totul fictiv. n critic pretenia tiinific se demasc
mai uor, acolo totul fiind chestiune de substan. Dar n istoria
politic N. Iorga tie att de multe, a clcat cu mintea lui attea
documente nct memoria lui nsi va avea tria unui document.
Numrul lui de erori, foarte mic, trebuie raportat la imensul material
pe care l-a cunoscut. El e un specialist total, un istoric care a sorbit
apa tuturor. Nu este cu putin s-i alegi un domeniu orict de
ngust i umbrit din istoria romn fr s constai c N. Iorga a
trecut pe acolo i a tratat tema n fundamentul ei. Mult vreme
istoricul urmtor va fi osndit s corecteze, s sporeasc, sintezele
lui N. Iorga (de unde i critica tehnic), plcerea de a intra ntr-o
pdure virgin i va fi refuzat. Cunoaterea aproape monstruoas
a istoriei universale i romne n cele mai mici detalii, direct de la
izvoare, i-a ngduit istoricului s improvizeze la cerere i n timp
$ scurt istorii pariale: monografii de orae, de domnii, de familii,
istorii de relaii, istoria bisericii, istoria armatei, istoria comerului,
istoria literaturii, istoria cltorilor strini, a tipriturilor. i acestea
nu sunt simple ndreptare, sunt sinteze complete, exhaustive,
uneori disperant de amnunite, egoiste n note pn a nu lsa
altuia bucuria unui adaos. Sintezele se pot reface mai tiinific
tipograficete, emenda pe ici pe colo, n substan ele rmn
monumente definitive de care trebuie s se in seam. Iorga este
n istorie Virgiliu, Sf. Paul i Beatrice, laolalt care te conduce din
infernul diplomelor pn n roza celest a viziunilor totale. A-i
contesta valoarea tiinific este pueril. Acei care i-o disput l
folosesc la fiece capitol i-i fac procese de detalii. n vreme ce
epigonii lui N. Iorga duc lupta pe o singur specialitate, N. Iorga
ine piept ca specialist pe toate laturile. Problema permanenei
geniului istoric se pune ns n cmpul literar. Voltaire a scris Histoire
de Charles XII care a rmas, n ciuda progresului documentar. Pentru
ca un istoric s intre n literatur, ieind de pe minile erudiilor,
el trebuie s aib spiritul constructiv care este sau de natur
ideologic (putina de a descoperi un punct de vedere coagulant:
cazul lui Fustel de Coulanges i al lui Burckhardt) sau de esena
artei portretistice i evocative (Taine, Renan etc.). Dar N.Iorga,
stilist original, nu construiete. Crile lui sunt nite culegeri de
documente comentate, cataloage polemice, enciclopedii, genealogii
mai ales. Fiele sunt luate una dup alta i vrsate ntr-o fraz
foarte personal, savuroas adesea, nu mai puin abstract: Supt
Alexandru Mircea i evlavioasa-i Doamn levantin Ecaterina, care
avea n mnstirea catolic de la Murano lng Veneia o sor
dup mam, Mrioara Vallarga,...; Radu motenise de la
naintaii si pe Mitropolitul Luca, care ar fi fost numit chiar, ca
episcop de Buzu, dup o nsemnare nesigur, la 1587, deci n
Domnia lui Mihnea, tatl lui Radu. n 1605, dup aceleai
nsemnri, n zilele lui Radu erban, totui un Domn de ar, cu
privirile ndreptate ctre Apus i ctre celalt mprat, Luca fu
naintat, fr a trece prin Rmnic, unde aflm pe Teofil i pe un
Efrem, pomenit la 1602, la 1606 i pn la 1612, la Scaunul
metropolitan, n care, nlocuind pe un Ieremia cunoscut numai
prin pomelnicul Mitropoliei, el sttu pn la 1629. Toat opera
istoric a lui N. Iorga se desfur invariabil n acelai chip
cronologic i genealogic. Istoria privit n chipul tacitian, adoptat %
de francezi, ca o ilustrare a observaiei morale, sau n modul
modern, cu o dialectic de idei ncorporate, cu un destin al
individului i al popoarelor e nu numai absent, ci nici mcar
bnuit. Ideile lipsesc cu desvrire n opera istoricului ca i orice
proces care ajut la concepere. N. Iorga reprezint un tip anacronic
de diac, de ntocmitor de letopisee pe baza unei cantiti enorme,
de astdat de izvoade. El e un Macarie sau un Azarie compilnd
pomelnice, mpodobite cu adjective schimbtoare pline de mireasm
n ntorstura lor naiv savant, n rutatea sau n umilina lor
ntortocheat. De altfel un lucru izbete la N. Iorga i-i formeaz
la drept vorbind farmecul. El e un om structural btrn (ca i
Voltaire de altfel venic senil teribil) care n-a avut niciodat tineree
i care a ngrozit la 19 ani tocmai prin tonul su de fantom
vindicativ. Tnr, el are colocvii cu academicienii, relaii cu
btrnii descendeni de domnitori, posesori de acte. El cenzureaz
epoca n numele unor idei vechi i se aeaz n fruntea unor oameni
mai n vrst dect dnsul, ca un patriarh.
Fiind un temperament eminamente subiectiv, N. Iorga este inte-
resant n memorii, n articolele scurte de gazet, n tot ce fixeaz
o umoare de moment. Foarte sentimental i susceptibil, copilrete
vanitos, el e versatil prin trecerea suprrii, fiind n fond incapabil
de ur. Dar i ntoarcerea sa e scurt i abia terminat zmbetul,
faa se ncrunt ntr-o nou mnie. Sufletul lui N. Iorga funcioneaz
prin explozii de sentiment, cu aceast fericit not care aduce
iertarea tuturor instabilitilor, c n problemele naionale el are
totdeauna reaciunea cea mai demn, cea mai adnc vibratoare,
punndu-se imprudent i n consensul unanim mpotriva calculelor
reci ale politicei. El e tipul vechiului boier cu iubire de ar, vorbind
ingenuu, n numele norodului, un cronicar ntrziat, mustrtor ca
i Neculce, mare catechizator, ca un Arbore, de Regi, brfitor,
neptor, dar om bun al pmntului. Este foarte caracteristic c
istoricul a inut pomelnicul tuturor oamenilor de seam mori,
iertndu-le pcatele, certndu-i cu melancolie, compunndu-le un
fel de inscripii pe mormnt. Letopisierul particip direct la
evenimente i de aceea a murit brbtete ca Miron Costin i
Stolnicul Cantacuzino. n forma articolului de jurnal se renva
tehnica croniciei, cu vietrile i imprecaiile ei, cu violenele ei biblice.
& Cu greu se poate nchipui un om mai refractar ideilor generale
ca N. Iorga. i totui noua generaie (n parte i avndu-l) l-a gsit
precursor al gndirii actuale. Dac privim pe N. Iorga nu drept un
om cugetnd, ci ca un personagiu sugernd prin prezena lui o
gndire, ca un filozof-mit, atunci istoricul reprezint o poziie.
Clamnd mpotriva putreziciunii strine, combtnd pentru limba
romn primejduit (n nchipuire) de cea francez, blestemnd
oraul i elogiind satul, glorificnd spiritul politic iraional al vechilor
voievozi, N. Iorga a trezit n mintea contemporanilor mai raiocinai
ideea unui popor rnesc, trind arhaic la sate, rezistnd prin
instituii instinctuale, mrginit ntr-o cultur curat etnic. Pe
deasupra N. Iorga a aruncat ipoteza foarte rodnic a substratului
nostru trac. Cu el se ntrete n cultura noastr, pe urmele lui
Hasdeu, noul autohtonism, antilatinist, care evoc mai cu plcere
pe Zamolxe dect pe divul Traian.

GEORGE CLINESCU, n Istoria literaturii romne de la origini pn


n prezent, ediia a II-a, revzut i adugit, Editura Minerva, 1985,
p. 612 614, 949

SACERDOEANU:Iorga nu este un nume de alintare pentru


un om excepional, ci, pentru mine, pentru contemporanii si i
desigur pentru poporul romn, pentru omenirea toat este numele
unui titan teluric, al unui vulcan n continu erupie, cu piscuri
greu accesibile i neexploatate nc. Un fenomen al naturii.
A fost un istoric romn, vor spune unii, a fost un mare istoric
romn, vor observa alii. n realitate Nicolae Iorga a fost un
tehnites, un artist al tuturor muzelor, un cetean al omenirii, cci
n toate a strlucit minunat. De aceea viaa lui nchinat omului
i opera sa multilateral, dedicat nelegerii faptelor omeneti,
greu pot fi cuprinde astzi de o alt minte omeneasc, orict de
polivalent ar fi ea.
i tocmai fiindc suntem n faa unui om fenomenal i a operei
lui ieit prin energii supranaturale, apropierea trebuie fcut treptat
cu pruden i nelegere. O astfel de treapt, prin prezentarea
materiei nsi, este i antologia de fa, selecie dificil din cel
mai vast teren cultivat de Nicolae Iorga: istoria universal i istoria
patriei. Iar paginile de fa vor s fie doar o ncercare de prologus:
o introducere la istoria universal i istoria romnilor la opera lui
N. Iorga. Aceste dou noiuni majore i complexe, istoria universal '
i istoria patriei, sunt inseparabile n concepia istoric a lui N. Iorga.
Ori de cte ori are ocazia, i aceste ocazii sunt numeroase, s
ncrusteze o pagin de istorie romneasc n istoria universal o
face cu deplin mulumire, dup cum i istoria romneasc este
ncadrat n istoria universal ca o necesitate absolut a bunei
nelegeri a vieii istorice. Acest fapt i d o deosebit satisfacie
moral.
Opera lui Nicolae Iorga este rezultatul unei munci titanice,
multilaterale i fecunde, variat colorat i uneori aparent contra-
dictorie, arhicunoscut sau mai puin tiut1. Este o datorie a
noastr, a tuturor s fie studiat i onest prezentat n cadrul epocii
n care s-a format ctitorul ei i al ideilor vehiculate n timpul vieii
acestuia.
Nu este departament, sector sau compartiment de preocupare
omeneasc n gndire i tehnic, de aspiraii i lupt, de biruini
i nfrngeri, de bucurie i amar, pentru care Iorga s nu-i fi
manifestat interesul i s nu-i fi cutat explicaia fireasc. Drept
urmare au aprut n mod normal mai nti culegeri de izvoare
istorice, singurele care te pot pune n legtur direct cu viaa celor
care, voit sau involuntar, au lsat aceste urme sau resturi, dovezi
ale existenei lor, frme de via cum le va spune el adeseori.
Interesul lui se ndrepta n mod egal ctre mrturiile despre istoria
romnilor ca i despre istoria universal.
Aceasta aplecare asupra izvoarelor istorice, mai ales a celor
inedite, a fcut pe tnrul Iorga, plecat n strintate pentru
aprofundarea studiilor de filologie clasic, s treac la cercetrile
istorice bazate pe documente nc acoperite de colbul arhivelor.
Acum a avut i revelaia c nu trebuia s porneasc de la istoria
altora, mai bine tiut, ci de la istoria a lor si ori prea puin
cunoscut, ori ru neleas n ce privete sufletul i cultura. n
modul acesta relua firul de tors istoria nceput de Gheorghe incai,
Mihail Koglniceanu i Nicolae Blcescu.
1
nc nu tim bine tot ce a scris N. Iorga dei exist bibliografii uriae:
Barbu Theodorescu, Bibliografia istoric i literar a lui N. Iorga.
18901934, Bucureti, 1935, cu 5614 numere. Idem, Bibliografia poli-
tic, social i economic a lui N. Iorga. 18901934, Bucureti, 1937,
cu numerele 5615 13682.Aurelian Sacerdoeanu, Opera lui N. Iorga.
1934 1941, Revista arhivelor, IV, 2 (1941), p. 410 437, cu 412 numere.
i este departe de a fi complet. Se impune o reluare i reordonare.)
 Pe aceste culegeri de izvoare se ntemeiaz inepuizabila serie
de studii i note care pun n lumin numeroase mruniuri
istorice, revizuiesc date greite i ndreapt preri nvechite sau ru
cunoscute. Sprijinite pe o acribie informativ uluitoare prezentat
ntr-o logic ce prea tuturor imutabil, acestea devin concluzii
att de evidente nct ndat sunt adoptate de toi. Prin acestea
B. P. Hasdeu nu a avut un continuator mai de pre i mai genial
dect Iorga.
De aici a trecut la micromonografii: oameni i valori spirituale.
De fiecare dat a pus n lumin ceea ce este mai adnc, ceea ce
deosebete i ce este demn s fie istorie.
Apoi a fcut un pas mai lrgit trecnd la personaliti complexe
se la aezminte de cultur i art. n unele a vzut jertfirea de
sine pentru semenii lor, iar n altele drumul de jertf al anonimilor
tritori n comunitatea celor ce urmau aceluiai crez. n mod firesc
ele i caut corespondeni n istoria universal spre a fi explicate
sau spre a le gsi originalitatea. Cmpul de investigaie al lui Iorga
tinde ctre aceasta.
Figurile proeminente au cptat profil de istorie naional creia
i servesc de piloni uriai, iar aezmintele devin esena vieii istorice
proprii. Adncirea problematicii acestora este solicitat insistent
i ea depete hotarele rii i viaa istoric a unui singur popor.
Astfel, dup numeroase cercetri pariale trecerea la marile
sinteze a venit de la sine att n istoria universal, ct i pentru
istoria noastr. Amndou i-au gsit n Iorga interpretul cel mai
original i cel mai uman.
ncheiem aceast sumar expunere amintind c toate au pornit
de la poezie i n mare parte sunt poeme. Scrisul lui Iorga a nceput
prin a cultiva aceast muz, iar ultima zi a vieii a ncheiat-o cu
versurile prevestitoare din Bradul. i pentru istorie el a revendicat
dreptul de a o socoti o art poetic. n prima sa lecie de deschidere
la Universitate amintea dorina lui Lucian, ca istoricul s fie un
poet pedestru, iar prefaa ultimelor sale pagini de istorie universal
se ncheia optativ: A fi vrut, din partea mea, s am mai mult
talent poetic, pentru a fi mai aproape de adevr.
Era aceasta o indicaie pentru istorici s nu fac din istorie o
expunere seac i golit de sentimente, sau mrturisirea unei preri
de ru c n-a putut realiza totul aa cum dorea?

AURELIAN SACERDOEANU, Introducere n N.Iorga, Scrieri istorice,


vol. I, Bucureti, 1971, Editura Albatros, p.5,8,10
MICU: Din modesta publicaie de culturalizare, Semntorul 
devine curnd organul unei orientri literare ce va domina cel puin
prima jumtate a deceniului dinti al secolului XX i va continua
s rmn, pn n zilele noastre, extrem de activ. Aceast
prefacere se datorete lui Nicolae Iorga (5 VI 187127 XI 1940).
Cu puterea personalitii sale titanice, marele istoric a transformat
idei motenite din cellalt secol n idei-fore. Fr s-i adauge noi
puncte sau s le modifice pe cele existente, el a fcut din programul
Semntorului i din revista nsi un organ de lupt. nc din
ultimii ani ai secolului trecut, Iorga pornise o rsuntoare campanie
de pres (n LIndpendence roumaine i Romnia jun, continuat
apoi n Epoca) mpotriva unor calamiti sociale-morale (po-
liticianismul, nstrinarea celor de sus de viaa poporului,
desconsiderarea valorilor trecutului etc.), crora le atribuie tot ce
era detestabil i ngrijortor n starea de lucruri a timpului i care
puteau fi, dup a sa opinie, curmate printr-o (cum avea s scrie,
rezumndu-i luptele, mai trziu, n Istoria literaturii romneti
contemporane, 1934), rscolire sufleteasc profund, care s
duc la o nou via moral, ntins asupra instituiilor, stpn
peste moravuri i exemplificat prin nsi viaa acelor care o
predic i crora li se impune cel mai desvrit rigorism etic. n
vasta oper de transformare spiritual, literaturii i revenea cel
mai de seam rol. Literatura nu se va mulumi s furnizeze pilde
bune, care s fie folosite, n nobila lor activitate pedagogic, de
ctre dasclii de la ar, ci va aciona pentru rscolirea moral
a ntregii societi. Se ddea astfel un impuls unor atitudini mai
virile, se stimula critica. Dar principala menire a scrisului trebuia
s fie una pozitiv: afirmarea originalitii sufleteti a neamului
romnesc prin valorificarea surselor de inspiraie coninute n viaa
de la ar, cea mai specific romneasc, n peisajul patriei, n
folclor, n istoria naional. Dezideratele de ordin propriu-zis artistic
exprimate de Iorga sunt extrem de vagi, ns foarte precis delimitate.
Doctrinarul Semntorului respinge nemernica biguial strin
din saloanele cosmopolite, cruliile de simire falsificat i de
corupie, cu care Apusul otrvete ri nepricepute, respinge, de
fapt, literatura (ndeosebi poezia) francez de dup 1870. Prin
conservatorismul su estetic intolerant, N. Iorga a acionat mpotriva
evoluiei fireti a literaturii, situndu-se pn la urm (ndeosebi
prin revista Cuget clar, 19361940) chiar n afara ei. ns prin
munca sa gigantic (o mie i aproape trei sute de cri, peste
douzeci de mii de articole i recenzii, conferine fr numr i
alte diverse aciuni), care a avut ca principal obiectiv deshumarea
trecutului naional, a valorilor lui, stimularea interesului pentru
acest trecut, pentru tot ce ine de ar, de fiina neamului, el a
dat un nou impuls i a conferit un mare prestigiu creaiei ptrunse
de spirit naional, nutrite din datinile strvechi, din faptele al
semntorismului, Nicolae Iorga nu i-a nscris numele n istoria
literaturii numai prin articole de doctrin. Savant de ntia mrime,
el a fost una dintre personalitile proeminente din istoria cultural
a rii, amintind, prin erudiia, puterea de munc, vastitatea i
varietatea domeniilor de preocupri, de nvaii Renaterii, iar
dintre romni de Cantemir i Hasdeu. A activat intens i pe trm
politic, fiind ef de partid, deputat, preedinte al Camerei, prim-
ministru. Nelipsit de oscilaii, inconsecvene i erori, conduita sa
a fost permanent ghidat de un ardent i onest patriotism, de
convingeri democratice. Adversar inclement al organizaiilor de
extrem dreapt, savantul le-a czut victim, fiind asasinat de
legionari. n neobinuit de ntinsa bibliografie a operei sale, ce
nsumeaz ndeosebi lucrri de istorie (naional i universal),
sintezele de istorie literar dein o pondere nsemnat. Masiva
Istorie n dou volume a literaturii romne n secolul al XVIII-lea
(1901), Istoria literaturi religioase a romnilor pn la 1688 (1904),
Istoria literaturii romneti n veacul al XIX-lea, n trei volume
(1907 1909), Istoria literaturilor romanice (1920), de asemenea
n trei volume compacte, Istoria literaturii romneti contemporane
(1934), n dou volume, sunt cri indispensabile cercettorului
literar. Ele aduc un material documentar excepional de bogat,
constituind, ndeosebi pentru secolul al XVIII-lea, cel mai nsemnat
izvor de informaie. Fenomenul literar e cercetat n strns legtur
cu evoluia general a culturii, ca i cu istoria politic i social.
Sub titlul O lupt literar, Iorga i-a adunat, n doua volume (1914,
1916) articolele din Smntorul.
Savantul a fost dublat de un fascinant scriitor. Nu att n versuri
(Toate poeziile lui N. Iorga, 2 vol. 1939, 1940) i nici n numeroasele
piese de teatru (Trei drame: Mihai Viteazul, nvierea lui tefan cel
Mare, Un domn pribeag, 1912, Constantin Brncoveanu, 1914,
Tudor Vladimirescu, 1921, Moartea lui Dante, Molire se rzbun,
1927, Sarmal, amicul poporului, 1923, Doamna lui Ieremia,
1924, Isus 1925, Cleopatra, 1929, Fiul cel pierdut, 1930, Sf.
Francisc, 1930, Casandra, 1931, Zidirea mnstirii din Arge, !
1932, Ovidiu, 1932, Regele Cristina, 1939, Vagabondul, 1940,
etc.), dar n notele de cltorie, n memorialistic (Viaa unui om.
Aa cum a fost, 1934), n publicistic.
Neintenionat literar, dar adevrat roman, totui, n felul su
(un roman indirect, dac se accept afirmaia lui Mircea Eliade
c poate fi numit aa orice carte cu oameni) este O via de
om. Nimic, n cuprinsul ei, nu ine de domeniul imaginarului.
Autorul i povestete viaa, aa cum a fost, asemenea lui
Goethe, n Poezie i adevr, rezumndu-i implicit ideile (idei
trite, ar spune Vianu), expunndu-i convingerile i, mai ales,
portretiznd fizic i moral, adeseori printr-o singur trstur, dar,
nu o dat, memorabil prins, oameni de tot felul, ntlnii pe
numeroasele drumuri ale lumii, pe care le-a strbtut. Drept
consecin, cartea se umple de via. Naraia devine cuceritoare.
Evocnd copilria i tinereea autorului, ntiul volum capt
caractere de Bildungsroman; urmtoarele dou, nfindu-l ca
profesor, om de tiin, ziarist, om politic, ca, ntr-un cuvnt, om
de aciune, angrenat n istorie, compun o ntreag fresc a lumii
romneti din primele peste trei decenii ale secolului, nu fr a
integra i tablouri de lume vest i nord-european. Aproape
niciodat, Iorga nu relateaz sec. Cu toate c istorisete succint
i nemeteugit, ntr-un stil eminamente colocvial, rememorrile
sale nvie realmente oameni care au fost, restituie situaii derulate
pe pnza vremii nainte cu ani i decenii.
Nu e capitol, n toate cele trei volume, care s nu fie punctat
de scene, portrete, descripii. Ori despre ce ar vorbi, memorialistul
ofer cititorului, cu cele mai simple mijloace, tot ce e necesar
pentru realctuirea pe cale imaginativ a condiiilor de epoc, de
climat social, de cadru i atmosfer n care el nsui s-a format, a
studiat, a scris, a luptat i a parcurs felurite experiene. Narndu-i
copilria, scriitorul reface implicit ambiana familial i nfiarea
din acel timp a urbei natale. La fel procedeaz, n continuare, pe
msur ce scormonete trecutul spre a-i dezgropa anii de
ucenicie i anii de cltorie, spre a recompune aspecte ale
muncii sale didactice i de cercetare, ale activitii publicistice,
spre a lumina culise ale vieii politice. Asemenea unui serial
cinematografic, discursul rememorativ aduce n faa lectorului
" orae, sate, trguri, piee, drumuri, capitale, metropole, peisaje
naturale, cmpuri de btlie, saloane, cancelarii, interioare de
reedine regale, sli de curs i seminare, amfiteatre, sli de lectur
din mari biblioteci (precum aceea a bibliotecii Vaticanului, n care
cititorii se ridicau n picioare, la sunetul unui clopoel, cnd aprea
vreun cardinal), animate sli de edine, mai cu seam parla-
mentare, redacii, locuine particulare. Antrenant prin ea nsi,
relatarea capt un considerabil spor de atractivitate graie unor
particulariti de ordin realmente literar ale discursului me-
morialistic. Acestea nu sunt caracteristice prozei epice obiective,
se opun chiar naturii acesteia, diametral, ns exprim spiritul
autorului. n general vorbind, scrisul lui Nicolae Iorga posed,
stilistic, nsuiri de tipul celor proprii operei lui Neculce, asociate
cu altele, situabile n linia acelor ce individualizeaz proza cronicarilor
munteni. Mai toate apar i n O via de om. Mai puin sarcastic,
aici, dect n o seam de articole polemice, mai puin patetic,
chiar n propoziiile cu caracter encomiastic, dect n Oameni cari
au fost, scriitorul n-a pus n aceast carte mai puin culoare dect
n indiferent care alta, i nici mai puin maliie, intermitent.
Resursele umorului su, sunt, pe tot traiectul destinuirilor,
valorificate din plin i, ca n attea alte scrieri, marea sa vivacitate
intelectual specific, nu rareori muctoare, opereaz cu o
eficien literar incontestabil. Reproducnd replici date de Iorga
n diverse situaii sau articulate fiind n durata redactrii, o
sumedenie de enunuri sunt vorbe de pomin, indimenticabile.
Necontenit atrgtoare, dttoare de fine emoii sunt medali-
oanele scrise cu un deosebit dar portretistic, ce formeaz cele patru
volume ale culegerii Oameni cari au fost (19341939). Comemo-
rarea unui om care a fost, dispariia unui contemporan, i inspir
lui Iorga pagini vibrante, cu reconstituiri de scene trite, cu
consideraii (amare, de regul) asupra prezentului, amintind
vaietele lui Neculce, cu insinuri ironice i fulgertoare nlri lirice.
Stilul (aici, ca pretutindeni) e spontan, fr cutri de efecte. N. Iorga
nu scrie, ci vorbete: relateaz fapte, emite preri, judec. i o
face participnd cu toat fiina la ntmplrile povestite, trind
ideile, rostindu-le cu o convingere nprasnic. Din incandescena
fie a entuziasmului, fie a indignrii nesc imagini superbe, reflecii
nfiorate, comentarii acide, vlvti i fulgere, ape vindectoare
i otrvuri. Dou volume de conferine rostite la radio (Sfaturi pe
ntuneric, 1936, 1940), cteva culegeri de cugetri, apte volume
de note zilnice (Memorii, 19311939), patru volume prezentnd #
Cri reprezentative n viaa omenirii (1916 1935), sute de
traduceri din poei ai tuturor timpurilor, precum i peste 100 000
de scrisori trimise, sunt alte componente ale unei bibliografii de
proporii neegalate n istoria tiparului romnesc.

DUMITRU MICU, N. Iorga. Semntorismul, n Scurt istorie a lite-


raturii romne, I, Editura Iriana, B., 1994, p. 327 331

POPA: Scriitor total, Iorga este n aceeai msur omul ntre-


gului, ct i al prilor. El este asemenea constructorului cumulnd
toate meseriile: i pe cea de inginer, i pe cea de zidar, i pe cea
de cru de ap i pe cea de dulgher si tmplar. Cci perso-
nalitatea sa extrovertit nu poate concepe o distribuire a muncii;
el vrea s fac totul, s gndeasc i s regndeasc totul. E n
aceast tendin ceva din psihologia sa orgolioas i tiranic,
refuznd replica, dialogul, dar i colaborarea, ambiia de a nu
mpri nimic cu nimeni. Iorga se vroia un ntemeietor i un
deschiztor de drum. El a reluat i reaezat totul de la capt, ntr-o
nou viziune: n viziunea Iorga. A dat o istorie a romnilor, o istorie
a literaturii, o istorie a armatei, o istorie a comerului, o istorie a
presei, a comunicaiilor, a culturii, a religiei, a nvmntului etc.
Toate aceste operaii le-a conceput prin prisma sa de istoric, de
trudnic adunare i ordonare a datelor, pe baza crora s se poat
nla mai trziu edificiile viitoare. Om predestinat s fondeze, Iorga
este un ctitor; nu e domeniu unde el s nu fi intrat, pe care s
nu-l fi abordat, n interiorul cruia s nu fi ridicat un altar de piatr
zeilor mani. Ambiia lui Iorga este ns aceea de a fi egal cu
sine n toate domeniile parcurse: n poezie, n teatru, n publicistic,
n critica i istoria literar, la fel ca n istorie. Dac n istorie i n
istoria literar rolul su e de netgduit, n domeniul creaiei
propriu-zise Iorga rmne un creator minor. Privit n ansamblu
poezia este n mare msur mimetic, prelungind filonul paoptist
romantic, de tip Alecsandri-Heliade, mai ales n direcia pic-
turalului, mai personal fiind n poezia de factur neoclasic,
cntnd vestigii antice, lumi i orae disprute, ceti moarte,
zeiti i fiine mitologice. Nici opera dramatic, scris n cea mai
mare parte n versuri, nu reuete s mite spectatorul con-
temporan. Piesele sale urmresc s fac educaia moral a
publicului, punndu-l s se confrunte cu marii eroi ai neamului;
ilustraia istoric e ns prea ncrcat, destinul personajelor prea liniar
$ sau static, evoluia psihologic neconvingtoare. Una singur pare
s reziste la confruntarea cu scena: Doamna lui Ieremia, care s-a
i reprezentat de cele mai multe ori. Iorga a izbutit aici s dea
conflictului ceva din consistena tragediilor clasice. Alte piese,
inspirate din istoria universal (Moartea lui Alexandru, Moartea
lui Asur, Casandra, Cleopatra, Ovidiu, Regele Cristina, Moartea
lui Dante etc.), din religie (Isus, Francisc de Assisi, Catapeteasma
rupt-n dou) sau mitologie (Sngele lui Minos, Casandra) nu sunt
mai reuite dect primele. Scrie i comedii (Sarmal, amicul
poporului, Zbor i cuib), sau pune la contribuie folclorul naional
(Fata babei i fata moneagului, Frumoasa fr trup, Zidirea
Mnstirii Arge), dar i lipsete dexteritatea i verva lui Eftimiu.
Adevrata sa creaie n beletristic rmne literatura de cltorie,
n care a lsat pagini de autentic vibraie n faa peisajului, a
oamenilor i, mai ales, a creaiei lor. A cltori e o nevoie
sufleteasc, spunea Iorga, i de aici pasiunea sa mrturisit pentru
surprinderea spaiului autohton i strin. Dar Iorga cltorete mai
mult n timp dect n spaiu, privelitile i locurile pe care le vede
fiind tot attea pretexte pentru fuga n istorie, pentru surprinderea
unei spiritualiti profunde, care nu se las descoperit la prima
vedere, notaia direct, scurt i sentenioas lund locul diser-
taiilor i incursiunilor de studiu. Dei jurnal de intelectual care se
caut i se descoper pe sine, impresiile de cltorie ale lui Iorga
sunt mult mai mult dect att: lsndu-se furat de realitatea direct
i brutal a lumii cu care vine n contact, el i dezvluie ascunziuri
psihologice nebnuite. Iorga devine abia aci un liric autentic: o
poezie abia simit se filtreaz lin n paginile crii, istoricul nsui
recunoscndu-i culpa. Literatur de cea mai bun calitate se
poate descoperi n aceste fragmente de jurnal, care i stabilesc o
fizionomie i o precis geografie, ordonat sentimental de spaiul
rii i de obsesia latinitii. Aceeai impresie este dat i de
memorialistica din vol. Oameni cari au fost, Memorii sau O via
aa cum a fost, opere cu caracter autobiografic puternic, peste
care plutete umbra polemistului i a pamfletarului, a evocatorului
i a poetului. Suita de portrete din Oameni care au fost pune la
ndemn pagini despre principalii brbai ai neamului pe o
ntindere de cteva decenii, vzui n angrenajul vieii cotidiene,
pe fundalul i n atmosfera unei epoci de mult apuse. Iorga tie
s-i aeze ntr-o lumin mai favorabil sau mai auster, s dea
fiecruia partea de merit, de preuire. Memoriile lui Iorga sunt
consacrate mai ales lumii politice, vzut ntr-un anumit timp i
n anumite mprejurri, surprins n notaii scurte, de o mare %
concizie a expresiei. Ele sunt un document de pre pentru istoria
primului rzboi mondial i a actului desvririi Unirii din 1918,
ct i a perioadelor degringoladei politice urmtoare. Nu lipsesc
refleciile sociale: Ce zile triste! Oraul e un iad de murdrie supt
un cer de plumb. O mulime imens, cu cutturi de bestie
preocupate de hran i de plcere se Urte prin noroiul gros, pe
care-l rscolesc cteva femei n zdrene, cu figurile de agonie.
Literatura este depit ns ca valoare i importan de activitatea
criticului i istoricului literar. n acest domeniu Iorga trece drept
critic de direcie, cu o doctrin literar bine constituit, cu o
micare i un program proprii. El se manifest foarte de tnr n
revistele vremii, interesat s urmreasc n special estetica
geniului, pe care o dezbate comparativ la scriitori strini i romni,
n primul rnd la Eminescu. Asimilnd experiena lui Paul
Bourget, Taine, Brunetiere i Guyau, tnrul Iorga scrie o serie
de eseuri ndrznee, adunate mai trziu n volum sub titlul Pagini
de critic din tinere (1921), n care atac probleme dintre cele
mai nevralgice ale esteticii. Le urmeaz articolele scrise n perioada
1899 1904 n ziarele LIndpendance roumaine, Romnia jun
i Epoca, reunite n vol. Opinions sincres (1899), Opinions
pernicieuses (1900), Un proces de dnationalisation (1902) i
Cuvinte adevrate (1904). Critica mbrac aici formele foarte
precise ale luptei pentru schimbarea societii, prin apelul la o
cultur i la o literatur n stare s mpace clasele, s moralizeze
publicul, s apropie boierimea de pturile exploatate i s le
lumineze prin fclia culturii. Iorga preconiza o literatur cu substrat
etic, menit s ndrepte publicul ctre moralitate i ideal, ctre
credina de neam , ctre dragostea fa de ran i sat, fa de
obiceiurile i lumea acestuia, fa de limba strmoeasc i un
trecut plin de glorie, prin urmare o literatur ntemeiat pe tradiia
organic a neamului, care s se adreseze ranului i problemelor
lui cele mai stringente. Aceast cerin a teoretizat-o mai ales n
paginile revistei Smntorul, ncercnd s creeze aci un adevrat
curent de opinie n favoarea claselor rneti. Problema rneasc
este vzut mai mult ca o chestie cultural, bazat pe rspndirea
culturii n popor, prin apelul la o boierime credincioas i cu nalt
rspundere moral, a crei dispariie o deplnge, i prin condamnarea
falsei culturi xenofile, a nemernicei biguiale strine din saloanele
snobe. Iorga opune satul i viaa nentinat a acestuia, oraului
considerat cosmopolit i pervers, mutilator de suflete i contiine.
& ntr-o seam de articole el anun ivirea noii epoci de cultur, ce
trebuia s se instaureze o dat cu Smntorul i cu literatura
publicat aici. n jurul su se i strng o serie de scriitori care-i
respect programul i ilustreaz unele din tezele mentorului lor:
C. Sandu-Aldea, Emil Grleanu, Ion Gorun, Ioan Ciocrlan, Ioan
Adam, Vasile Pop, Maria Cunan, St. O. Iosif, Corneliu Moldovan,
D. Nanu i chiar Goga. Agrbiceanu i Sadoveanu trec, mai mult
sau mai puin, printr-o coal smntorist. Curnd ns,
recomandrile criticului au devenit cliee, iar literatura curentului,
rmas n marginile unui ruralism anacronic, n-a putut ine pas
cu vremea i s-a condamnat singur la pieire, transformndu-se
ntr-un adevrat cimitir al literaturii romne (E. Lovinescu).
O parte din aceste idei au servit criticului la judecarea i ierarhizarea
literaturii romne, n special a celei contemporane (Istoria literaturii
romaneti contemporane, 1934), ducnd la confuzia valorilor, la
judeci eronate asupra operei unui Rebreanu sau Arghezi. Acolo
unde criticul se ntoarce la uneltele istoricului, investignd epoca
veche i modern a literaturii romne, rezultatele sunt pe msura
vastului su orizont interpretativ. Contribuiile sale sunt covritoare
n Istoria literaturii romne n secolul al XVIII-lea (1901), Istoria
literaturii religioase a romnilor pn la 1688 (1904), Istoria
literaturii romneti (1925) n trei volume, Istoria literaturii
romneti n veacul al XIX-lea de la 1821 nainte, n legtur cu
dezvoltarea cultural a neamului (trei volume, 19071909), ca i
n vasta panoram de literatur comparat Istoria literaturilor
romanice n dezvoltarea i legturile lor (trei volume, 1920), toate
opere fundamentale. Practicnd o critic cultural, n strns
legtur cu epoca i factorii formativi ai unei personaliti, Iorga
organizeaz i ierarhizeaz un material vast, prin caracterizri
ample i comprehensive, dnd istoriei literare criteriile tiinifice
de care avea nevoie, i punnd bazele unei discipline pe care a
ilustrat-o cu strlucire. Iorga este, i n acest domeniu, un ctitor,
creatorul istoriei culturale romneti pe care o domin prin lrgimea
orizontului i ideaia sa fulgurant.

MIRCEA POPA, Nicolae Iorga, n Scriitori romni, Editura tiinific i


enciclopedic, B., 1978, p.271274

BERZA: ntre literatur i istorie lsnd la o parte genurile


net definite ca romanul sau nuvela istoric exist o veche i
rspndit convieuire, care de obicei nu e spre folosul nici uneia
din ele. Scrierile hibride, n care istoria e literaturizat prin podoabele '
adugate unui text de valoare tiinific discutabil, sunt din pcate
prea numeroase. Nu acesta este ns cazul crii lui Nicolae Iorga.
Ea aparine literaturii prin puternicul sentiment care strbate
paginile, prin tensiunea interioar care ine ncordat povestirea
de la un capt la altul, prin darul lui Iorga de a vedea pretutindeni
n istorie oameni vii i cu att mai mult cnd era mnat de
pasiunea de a regsi rosturile poporului su n momente decisive
ca i prin o capacitate de evocare epic, rareori ntlnit chiar
la istorici care au rmas printre marii scriitori ai rii lor. Prezente
i n alte scrieri ale lui Iorga, aceste caliti, care formeaz doar
una dintre laturile geniului su att de complex, niciodat n-au
fost poate ntrunite n aceeai msur ca n Istoria lui tefan cel
Mare. Alturi de scrierile de memoralistic, de portrete sau de
articole de ziar, de discursuri sau de evocri de peisaje, Iorga aduce,
ca pagini de nviere istoric, n gama att de larg a resurselor
sale artistice, care-i asigur un mare capitol n istoria literaturii
romne, mai nainte de orice aceste pagini din Istoria lui tefan
cel Mare nflorate i grave, calde i luminoase ele sunt scrise ntr-una
din cele mai frumoase limbi romneti, de aceea nu au mbtrnit
nici ca form, cum nu au mbtrnit nici ca cuprins.
n sfrit, Istoria lui tefan cel Mare mai reprezint o valoare
permanent, o valoare moral esenial ntregii opere a lui Iorga.
Este ncrederea n puterile poporului su, ncredere nu ieit dintr-un
entuziasm facil, care se poate spulbera la prima furtun, ci izvort
din cunoaterea adnc a virtuilor i nfptuirilor lui n necurmata
scurgere a veacurilor.

M. BERZA , n N. Iorga, Istoria lui tefan cel Mare, Editura


Litera, Chiinu, 1990, p.4
CUPRINSUL

Tabel cronologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Notie despre cronicari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Pa r t e a I
DE LA NCEPUT PN LA MOARTEA
LUI TEFAN CEL MARE

Capitolul I. mpria Romei, (Rmului). (Din Nicolae


Costin). Pentru mpria Rmului i pentru hotarele ei. . . 29
Capitolul II. Dacii i Geii: Rzboaiele prin care Traian
a cucerit locurile noastre.(Din Constantin Cantacuzino
Stolnicul). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Capitolul III. ntemeierea domniei rii-Romneti,
de cnd au desclecat Romnii. (Din logoftul
Stoica Ludescu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 44
Capitolul IV. Luptele lui Mircea-Vod cu turcii.
(Din Mihail Moxalie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Capitolul V. ntemeierea erii Moldovei i Alexandru
cel Bun (Din Grigore Ureche). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Capitolul VI. Bogdan-Vod i nceputurile domniei lui
tefan cel Mare. (Din Grigore Ureche). . . . . . . . . . . . . . 52
Capitolul VII. Luptele lui tefan cel Mare.
(Din Grigore Ureche). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Capitolul VIII. Luptele lui Vlad epe, Domnul erii-
Romneti, cu turcii. (Dup Gheorghe incai). . . . . . . . . .78
Pa r t e a I I
ISTORIA MOLDOVEI DE LA MOARTEA LUI
TEFAN CEL MARE PN LA ION-VOD CEL CUMPLIT

Bogdan Orbul, fiul lui tefan cel Mare (1504 1517).


(Dup Grigore Ureche). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
tefan Vod cel tnr (tefni), fiul lui Bogdan
(15171527). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
PETRU-VOD RARE (15271533; 15411546). . . . . . . . .88
Ion-Vod cel Cumplit, fiul lui tefni (15721574) . . . . . .95
Petru-Vod chiopul (1574 1579; 1582 1591). . . . . . . . . 101

Pa r t e a I I I
DOI DOMNI MUNTENI:
NEAGOE VOD I MIHAI VITEAZUL
Neagoe Vod (Basarab al IV-lea; 1512 1521).
(Din Gavriil, protul Atonului). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Mihai Viteazul (1593 1612). (Din Cronica Buzetilor). . . . .113
Biruinile lui Radu-Vod erban asupra ungurilor
(1603 i 1611). (Dup Gheorghe incai). . . . . . . . . . . . 136

Pa r t e a I V
DE LA MIHAI VITEAZUL PN LA UCIDEREA LUI
CONSTANTIN VOD BRNCOVEANU

Capitolul I. Venirea n domnie a lui Matei Basarab.


(Din Cronica lui Stoica Ludescu). . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Capitolul II. Venirea n domnie a lui Vasile Vod Lupu
(1634) (Din Miron Costin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Capitolul III. Moartea lui Constantin Postelnicul Canta-
cuzino (Dup Stoica Ludescu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Capitolul IV. Rscoala mpotriva grecilor lui Radu-Vod
Leon. (Din Constantin Cpitanul Filipescu). . . . . . . . . . .163
Capitolul V. Suirea n Scaun a lui Constantin-Vod
Brncoveanu (1688). (Din Radu Greceanu). . . . . . . . . . 166
Capitolul VI. nfrngerea otilor mprteti de turci
i romni la Zrneti n Ardeal (1690).
(Din memoriile lui Radu Popescu). . . . . . . . . . . . . . . . 168
Capitolul VII.Cderea i moartea Brncoveanului (1714).
(Din cronica lui Radu Popescu). . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Pa r t e a V
FAPTE I SUFERINE DIN VREMURILE MAI NOU

Capitolul I. Pribegia moldovenilor la mucali dup trece-


rea nenorocit a lui Dmitrie-Vod Cantemir la dnii
(1711). (Dup Ioan Neculce). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Capitolul II. nfrngerea catanelor de ctre Mihai-Vod
Racovi, Domnul Moldovei (1717).
(Dup Nicolae Mustea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Capitolul III. Petrecerea lui Ienchi Vcrescu n Ardeal
i Viena (1781 1782). (Din amintirile lui). . . . . . . . . . . 198
Capitolul IV. Luptele i suferinele romnilor supt
Nicolae-Vod-Mavrogheni, Domnul Muntean
(1789 i urm.). ( Din Dionisie Eclisiarhul ). . . . . . . . . . . 209
Capitolul V. Tudor Vladimirescu i sfritul lui. ( Din amin-
tirile colonelului Ioan Voinescu ). . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Referine istorico-literare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

S-ar putea să vă placă și