Sunteți pe pagina 1din 299

NICOLAE

IORGA
ISTORIA LUI
+TEFAN
CEL MARE
/PENTRU POPORUL
ROM~N/
Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[
de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu
Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta:
Vladimir Zmeev
Fotografii din arhivele editurii
=i a lui Ion Cucu
Reprodus dup[ edi\ia:
N. Iorga. Istoria lui +tefan cel Mare
(pentru poporul rom`n),
B.: Editura pentru literatur[, 1966

REFERIN|E
ISTORICO-LITERARE:
G. C[linescu,
Dumitru Micu,
Mircea Popa,
M. Berza
Editura Litera Interna\ional
O. P. 61; C.P. 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia
tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro

Grupul Editorial Litera


str. B. P. Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u, MD-2005, Republica Moldova
tel./fax (37322) 292 932, 294 110, fax 294 061;
e-mail: litera@litera.ro

Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2004 ]n versiune tip[rit[


=i electronic[ la Editura Litera Interna\ional
=i Grupul Editorial Litera.
Toate drepturile rezervate.

Editori: Anatol =i Dan Vidra=cu


Redactori: Tudor Palladi, Petru Ghencea
Tehnoredactare: Natalia Oprea

Tiparul executat la Combinatul Poligrafic


din Chi=in[u.
Comanda nr. 31506
CZU 94(478498)929
I 72

Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii


Iorga, Nicolae
Istoria lui +tefan cel Mare / Nicolae Iorga; (Bibl. =colarului; serie nou[/
col. ini\. =i coord. Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop./ Vladimir Zmeev;
nr. 415) B.: Litera Int., Ch.: Litera, 2004 (Comb. Poligr.). 308 p.
ISBN 973-675-087-6 ISBN 9975-74-715-9
94(478498)929

ISBN 973-675-087-6 LITERA INTERNA|IONAL, 2004


ISBN 9975-74-715-9 LITERA, 2004
&!% Ultimul a fost
director general n
5 octombrie Ministerul Industriei.
Se na=te avocatul
Nicu Iorga, fiul &%
lui Costache 5/17 iunie
=i tat[l &#' La miezul nop\ii,
lui Nicolae Iorga. A Femeie vine pe lume copilul
fost subprefect la cult[, Elena Nicu N. Iorga, n
Boto=ani. Dr[ghici, bunica lui casa, p[rinteasc[ din
Iorga, cunosc[toare a Boto=ani, strada
&" limbilor german[ =i Copoului.
Anul francez[, public[
de na=tere al traducerea &%$
Zulniei Arghiropol. romanului Adolph 29 martie
Public[ trei traduceri al lui Benjamin Se stinge din
din literatura francez[ Constant. via\[ avocatul Nicu
=i ntocme=te o mic[ Iorga. Zulnia Iorga, va
&$ cre=te de una singur[
antologie literar[.
Avocatul Nicu cei doi copii: Nicu
&#% Iorga, n vrst[ de =i George.
23 ani, se c[s[tore=te
Manolache
cu Zulnia Arghiropol, &%%
Dr[ghici, frate fiica Elenei Dr[ghici. La =ase ani,
cu bunica lui Nicolae Din c[s[toria lor au copilul Iorga
Iorga, editeaz[ Istoria rezultat doi copii: nva\[ singur s[
Moldovei pe timp de Nicolae Iorga =i citeasc[. Lectura
cinci sute de ani George. acestei vrste
pn[ n
zilele noastre.
Autor =i al altor
lucr[ri, printre care
o Iconomie rural[ =i o
carte de bucate. A fost
mult timp pre=edinte
de Tribunal la
Dorohoi.
Nicolae
Iorga l-a
cunoscut pe
acest nainta=
P[rin\ii

istoric din
familia mamei sale.
cuprindea &'
Orientalele
An bogat n
lui Victor Hugo, fapte =i ac\iuni,
fabulele lui Florian =i toate hot[rtoare
Letopise\ele lui M. pentru viitorul
Kog[lniceanu. tn[rului
&%& savant.
La 18 februarie

Licen\iat ]n Litere. 1890


26 aprilie public[ n ziarul Lupta
Este nscris n primul s[u articol,
clasa I-a primar[ a despre drama
=colii Marchian N[pasta a
din Boto=ani. lui I.L.Caragiale.
De men\ionat c[ aici
&& va semna cu mare
}n clasa regularitate
a IV-a primar[ o putere de munc[ foiletoane
dasc[lul l pune s[ =i o judecat[ s[pt[mnale, de
fac[ o lec\ie de istorie. excep\ionale. Este literatur[ comparat[,
n toamn[ e nscris primul din clas[ punnd n circula\ie
la liceul Laurian =i din =coal[. o ntreag[ galerie
din ora=. de scriitori
&&& francezi,
&&" septembrie germani,
La vrsta de 13 Trece bacalaureatul englezi, italieni etc.
ani scrie cu cea mai mare Concomitent, public[
articole despre men\iune. La numeroase articole
27 septembrie =i versuri n
politica german[ a Convorbiri
lui Bismarck, n ziarul se nscrie
la Universitatea literare, Revista
Romnu al unchiului Nou[, Arhiva societ[\ii
s[u Emanoil din Ia=i, la Facultatea
de Istorie =i Literatur[. =tiin\ifice =i literare,
Arghiropol, Contemporanul,
fratele Zulniei Iorga. I se ofer[ o burs[ la
+coala Normal[ Era nou[.
&&$ Superioar[. E primit n cercul
de activitate literar[ al
Absolve=te &&' lui Hasdeu, Vlahu\[,
cinci clase de Delavrancea,
liceu la Boto=ani, cu 19 decembrie
Ob\ine diploma de Xenopol, Tiktin etc.
premiul I, bucurndu-se n Arhiva lui Xenopol
de stima profesorilor. licen\[, la numai 18 public[ primul
Colegii s[i erau ani =i jum[tate, dup[ s[u articol
convin=i c[ elevul Iorga un an de frecven\[ istoric
=tia franceza, greaca =i la Facultatea privind
elina tot att de bine de Istorie. via\a =i opera
ca =i dasc[lii lor. Profesorii lui Manolache
25 august l s[rb[toresc Dr[ghici. Scrie un
Nicolae Iorga printr-un banchet studiu despre Nicolae
se nscrie n clasa a ini\iat de B[lcescu, care
VI-a la liceul Na\ional A.D.Xenopol. va ap[rea
din Ia=i. Se distinge Presa ie=ean[ l n Revista
la elin[ =i istorie, elogiaz[, socotindu-l Nou[ n 1891.
considerat un elev un adev[rat fenomen. La 9 aprilie, n
nzestrat de natur[, Un timp a fost pedagog urma unui celebru
posednd o memorie, la un pension. examen condus de
Al. Odobescu, e numit
profesor de latin[ la
liceul din Ploie=ti.
La 15 aprilie se
c[s[tore=te
cu M[ria
V. Tasu, fiica
junimistului Tasu,
prieten al lui Panu,
Lambrior =i Creang[.
Editeaz[ monografii
nchinate lui Filimon,
Alecsandri, Creang[,
Veronica Micle.
La 19
octombrie,
ob\innd bursa
Iosif Nicolescu,
pleac[ pentru
patru ani
n Fran\a =i
Germania. La Paris,
=i se nscrie la: Ecole
Pratique des Hautes

1884
Etudes, sec\ia
de istorie Depune nalte studii din Paris,
=i filologie. Aici lucrarea cu lucrarea Philippe de
i va avea profesori pe de diplom[. Mzires 13271405
Duchesne, Monod, et la croisade
Bmont, Giry, &'! an XIV-me
Roy, nc[ un sicle, n baza
Thvenin, an hot[rtor n referatelor semnate
Langlois, Gaston cariera =tiin\ific[. de Charles Bemont,
Paris. Va fi apreciat n ianuarie se nscrie J. Roy, A. Lognon,
de Louis Leger. la Universitatea pre=edinte
Se dedic[ din Berlin. al sec\iei fiind
studierii limbilor, Cinci Gaston Paris. Lucrarea
ajungnd n curnd luni i are constituie un omagiu
un mare poliglot. ca profesori pe de recuno=tin\[ lui
Curtius, Sternfeld, Gabriel Monod.
&' Geiger =i Scheffer- La 4 august,
Face dou[ Boichorst. Leag[ dup[ mai pu\in de
c[l[torii la Londra prietenie cu Weigand. dou[ luni de contact
=i Roma pentru teza ncepe cercetarea n cu Universitatea din
de la Ecole arhivele berlineze Leipzig, sus\ine n
Pratique. privind trecutul fa\a comisiei
neamului. La compus[ din
&' 6 iunie p[r[se=te Karl Lamprecht,
ncepe Berlinul nscriindu-se A. Birch-Hirschfeld =i
colaborarea la Universitatea K. Wachsmuth diploma
la Revue his,orique, din Leipzig. de doctor, cu lucrarea
Revue critique dhistoire La 25 iunie i Thomas III, marquis
et de litterature =i se confer[ de Saluces.
Enciclopedia titlul de diplomat Dup[
francez[. al +colii practice de doctorat
actual[ a istoriei =i 6 martie
geneza ei. =i expune |ine prima
concep\ia sa istoric[, comunicare la
urm[rind totodat[ =i Academia Romn[,
evolu\ia n timp a intitulat[ Contribu\iuni
istoriei, adic[ la istoria Munteniei n
istorie a istoriei. a doua jum[tate a
secolului
&'# al XVI-lea.
Apare vol. I &'%
din Acte =i fragmente
cu privire la istoria n Frumuse\ea n
romnilor. scrierea istoriei Iorga
Volumul cuprinde aduce noi orizonturi n
577 de documente concep\ia sa istoric[. El
1894

apar\innd anilor precizeaz[ c[ ntr-o


13891768, oper[ istoric[ sunt
pleac[ la Dresda patru elemente:
=i Mnchen, pornit culese
fiind din Paris, material, critic[,
n depistarea de organizare, stil. Cele
documente Berlin, Leipzig,
Dresda, Nrnberg dinti dou[ determin[
n arhive cu soliditatea =i adev[rul,
privire la romni. =i Mnchen. celelalte frumuse\ea.
15 ianuarie Istoricul trebuie
&'" Are loc prima s[ aib[
Cerceteaz[ conferin\[ public[ convingerea
arhivele din Nrnberg, de istorie, \inut[ la c[ zugr[ve=te o
Innsbruck, Vene\ia, Ateneu: Basta =i via\[ =i nu descrie
Milano =j Torino. Mihai Viteazul. o serie de ac\iuni
La 18 ianuarie Colaboreaz[ mecanice.
definitiveaz[ la Revue Calit[\ile
primul s[u volum de internationale stilului istoric
documente din colec\ia des Archives, des sunt demnitatea =i
Acte =i fragmente, care bibliotheques et de generalitatea. Trebuie
va ap[rea n 1895. muses. Face primul ca trecutul s[ fie
La 27 septembrie istoric al bibliotecilor retr[it, =i nu o
revine n \ar[. =i arhivelor na\ionale. prosternare
Stabilit la Demonstreaz[ n Despre naintea recii
Bucure=ti, la l utilitatea general[ a sale apoteoze.
octombrie se studiilor istorice c[ La 7 aprilie, n baza
prezint[ la istoria e cea mai propunerii lui
concursul de la uman[ dintre toate I. Kalinderu,
Ia=i pentru ocuparea disciplinele =tiin\ifice, Iorga este
catedrei de istorie deoarece ea urm[re=te ales membru
universal[ de la respectarea adev[rului corespondent al
Universitatea =i iubirea preciziei, Academiei Romne,
din Bucure=ti. adic[ onestitatea cu 18 voturi pentru
De=i este respins, =tiin\ific[. =i dou[ contra.
i se ofer[ n schimb Rapoarte
suplinirea catedrei. &'$ consulare prusiene
La l noiembrie Apare la Paris din Ia=i si Bucure=ti
a \inut prima excelenta lucrare (17631844) e
sa lec\ie de medievalistic[ primul volum
universitar[, tratnd Philippe de publicat de Iorga n
Despre concep\ia Mzires. colec\ia Hurmuzaki.
Lucrarea cuprinde
703 documente
privind rela\iile
economice =i
comerciale ale
\[rilor romne cu
str[in[tatea, =i au fost
copiate din Arhivul
legal secret
din Berlin.
&'&
Pentru
ntia oar[
Iorga apare un
des[vr=it genealogist
n Pretenden\i
domne=ti,
comunicare
la Academie. El
l[mure=te spi\a a
numero=i pretenden\i
la domnie, r[t[citori
prin Europa. n

1910
Manuscripte
din biblioteci XV-cle. Iorga n comunicarea de la 5
str[ine sunt =i propune februarie \inut[ la
descrise s[ scrie Academie, Iorga
numeroase istoria proiectelor, cerceteaz[
opere aflate odat[ tentativelor, speran\elor mai multe cronici
n bibliotecile vestite cruciadei secolului turce=ti, n care afl[m
ale stolnicului al XV-lea, de a urm[ri punctul de plecare al
Constantin pn[ la cap[t declinul marii sale sinteze
Cantacuzino =i acestui mare ideal al privind Istoria
ale Mavrocorda\ilor: evului mediu. n Imperiului
nou[ ne vorbesc cucerirea turc[, otoman.
din aceste el vede un Anul acesta
c[r\i noti\ele, epilog, r[mne legat de
prefe\ele, f[rma o revan=[ figura stolnicului
de via\[ romneasc[ musulman[ a Constantin
r[t[cit[ pe scoar\ele cruciadelor clasice. Cantacuzino.
volumului, pe Savantul german Iorga l nf[\i=eaz[
foile albe, Reinhold Rhricht pentru prima oar[ n
pe margini, afirma c[ de mult toat[ splendoarea
n introduceri. n-a mai tratat operei sale. Pn[ la
nimenea cu atta aceast[ dat[, cronica
&'' ngrijire =i cu atta stolnicului fusese
Apare primul temeinicie, pe baza atribuit[ lui Milescu
volum din cele =ase unor studii ntinse sau unui ardelean
(18991916) dintr-o arhivistice =i emigrat n |ara
alt[ colec\ie celebr[ a unei cuno=tin\e Romneasc[.
Notes et extraits perfecte a literaturii Stolnicul
pour servir existente, raporturile apar\ine n
lhistoire des Apusului cu ntregime lui
Croisades au R[s[ritul, ca Iorga. Iorga, ridicndu-l la
locul de frunte n Documente
vechea cultur[ privitoare
romneasc[, la familia
punndu-l Cantacuzino,
al[turi Documente privitoare
de Cantemir. la familia
Callimachi
' (vol. II n 1903).
An bogat Leg[turile Principatelor
Ecaterina Iorga. 1913
n opere istorice, Romne cu Ardealul,
dintre care eviden\iem lucrare n care se
dou[: Acte din secolul relev[ pronun\atul
al XVI-lea (1517 caracter economic al
1612) relative acestei leg[turi,
mai ales la pe lng[ cel
domnia =i cultural.
viata lui oamenilor. Apare
Petru +chiopul Istoria literaturii '!
=i Scurt[ istorie a lui romne n Punctul de
Mihai Viteazul. secolul al XVIII-lea, vedere n editarea
n noiembrie oper[ monumental[ documentelor este
deschide n care este analizat[, expus n Note critice
cursul de istorie ntia oar[, opera lui asupra culegerilor de
prin moralitatea =i Dimitrie Cantemir, a documente interne
armonia istoriei, idee numero=i cronicari, romne=ti.
de baz[ n concep\ia a =colii ardelene. Polemizeaz[ cu
sa istoric[. La 22 februarie, unii c[rturari, pe
Lamprecht l probleme istorice =i
' roag[ pe Iorga culturale: Tocilescu,
Apar primele s[ colaboreze la Pompiliu Eliade, Tache
dou[ din cele 31 opera ntreprins[ de Ionescu etc. Apare
de volume ale colec\iei marele savant german volumul de
Studii =i Documente n alc[tuirea unei documente, 1837,
cu privire la istoria sinteze a istoriei care cuprinde circa
romnilor. omenirii, prin 1500 pagini, printre
Istoria lui Mihai ntocmirea altele =i Acte relative
Viteazul pentru poporul unei istorii la r[zboaiele =i
romnesc. Iorga ridic[ a romnilor. cuceririle lui
fostului domnitor un Mihai
imn de slav[ ntr-o ' Viteazul, care
form[ stilistic[ Apare primul constituie evident
des[vr=it[. studiu Sate cel mai impresionant
n Ideile in istoria =i preo\i monument ce a fost
universal[ sunt din Ardeal. ridicat de un
eviden\iate Marile familii c[rturar
curentele domnitoare din marelui Voievod.
noi care stau trecut i ofer[ prilejul
la baza istoriologiei s[ publice voluminoase '"
moderne: la temelia lucr[ri, studii =i ncepe editarea
unei societ[\i trebuie documente: notelor de
s[ fie o idee destul Despre Cantacuzini, c[l[torii. Faptul
de nou[ =i de Genealogia reprezent[ o etap[
puternic[ Cantacuzinilor nou[ n activitatea lui
pentru a \ine de banul Mihai Iorga mpletit[ pe
pe umerii s[i lumea Cantacuzino, cultural =i istoric,
etalate ntr-o
form[ stilistic[
de mare intensitate
sufleteasc[, aducndu-i
un prim loc n arta
scrisului romnesc.
Primul volum din
aceast[ serie
de lucr[ri
e Drumuri =i ora=e
din Romnia. Pe
drumuri dep[rtate de
asemenea e o carte de
c[l[torii, pe baza
c[rora putem
reconstitui
drumurile
=tiin\ifice n
Europa occidental[
ale savantului, precum
=i rela\iile sale cu
marii oameni
creatori =i
oameni de

}n campanie. 1913
=tiin\[ ai lumii.
Public[ n Prinos lui
D. A. Sturdza Despre
adunarea =i tip[rirea
izvoarelor relative la
istoria romnilor.
Autorul face apare ca un om volumul Inscrip\ii din
istoricul institu\iilor, minunat, un sfnt bisericile Romniei. n
bibliotecilor, arhivelor cum nu mai prefa\[ este eviden\iat[
=i analizeaz[ poate r[s[ri valoarea inscrip\iilor.
ntreaga literatur[ altul; el Istoria Romnilor n
a domeniului respectiv. era izvorul a chipuri =i icoane
Apare Istoria lui +tefan toat[ vitejia, el zugr[ve=te
cel Mare, n tiraj era fntna tuturor obiceiurile,
de mas[, care drept[\ilor, el era datinile,
e socotit[ marea mbr[c[mintea,
una dintre bun[t[\ilor. festivit[\ile de
cele mai valoroase la Curtea
opere stilistice. Gala '# domneasc[,
Galaction n jurnalul Apare me=te=ugurile,
s[u afirm[: Nu att volumul X din reprezentnd o
=tiin\a ei, nu att Studii =i Documente, p[trundere adnc[
am[nun\ita ei intitulat Bra=ovul n via\a de fiece
erudi\iune =i romnii. zi a oamenilor.
mi-au impus A fost cel Apare prima
(toat[ lumea =tie mai c[utat din mare sintez[
=i-o spune c[ Iorga ntreaga colec\ie, Geschichte des
are o memorie nchinat fiind rumnischen Volkes
prodigioas[) ct adnca nego\ului im Rahmen seiner
ei vibrare patriotic[. cu \[rile Staatsbildungen,
Figura Voievodului romne. Public[ n dou[
volume, n Se stabile=te la primul s[u manual
colec\ia lui V[lenii de Munte. =colar. Titlul
Lamprecht, la Aici va constitui Istoria
Gotha. Unul din un a=ez[mnt romnilor
primii cititori ai grafic. pentru poporul
c[r\ii, renumitul Ia partea romnesc precizeaz[
slavist Leskin, \[ranilor n scopul ei. Mai apare
o apreciaz[ r[scoal[, semnnd un alt manual
extrem de elogios. fulminantul articol =colar
Pentru ntia oar[ este Dumnezeu s[-i de Istorie
nf[\i=at[ dezvoltarea ierte. universal[.
na\iunii romne nu n Este ales La 2 iulie se
personalit[\ile ei, ci n Parlamentul deschid cursurile
observnd na\iunea \[rii, fiind deputat Universit[\ii populare
ns[=i ca fiin\[ 33 de ani la rnd, din V[leni. Primul
vie\uitoare pn[ la 1940. volum cu
=i urm[rindu-i Apare o discursuri politice
mersul ei l[untric. nou[ lucrare \inute n Parlament,
Totodat[ a descris de istorie universal[ intitulat n era
dezvoltarea poporului ntr-o editur[ englez[, reformelor.
romn n leg[tur[ The Byzantin empire, Colaboreaz[ la
cu popoarele dezv[luind nc[ volumul Studium
nvecinate. una din Lipsiense nchinat lui
O impresionant[ importantele Lamprecht prin Der
analiz[ cuprinde preocup[ri lateinischen
via\a satelor sub toate ale sale, Westen
aspectele. Sate =i dndu-i renumele und der
M[n[stiri din de vestit bizantinolog. byzantinische
Romnia e prima Scoate de sub tipar Osten in ihren
prezentare a tuturor primul volum Wechselbeziehungen
satelor din Romnia, din Istoria whrend des
nf[\i=ate realist literaturii Mittelalters.
prin oameni romne n sec. La 10 noiembrie
=i peisajul al XIX-lea. ncep savantul german
fermec[tor, s[ apar[ pn[ n Helmont cere
alc[tuind pagini 1913 cele cinci colaborarea
ce vor r[mne volume ale lui Iorga
pentru monumentalei la Lexicon
totdeauna sale lucr[ri Meyer, unde
n literatura Geschichte va publica istoria
romn[. des osmanischen hunilor, bulgarilor,
Reiches, n aceea=i romnilor, albanezilor,
'$ editur[ german[ =i maghiarilor
Se retrage de n aceea=i colec\ie =i a \iganilor.
la S[m[n[torul condus[ Apar numeroase
=i nfiin\eaz[ ziarul de Lamprecht. =i m[runte lucr[ri
Neamul romnesc. Public[ Constat[ri de istoria romnilor:
Apare lucrarea istorice cu privire la Unirea Principatelor,
n dou[ via\[ agrar[ a Chemarea lui
volume Neamul romnilor, Constantin Mavrocordat
romnesc n Ardeal =i generate c[tre olteni, Cuza-
|ara Ungureasc[. Este de r[scoalele Vod[ =i du=manii s[i,
prima prezentare a \[r[ne=ti. Apar +tiri despre veacul al
vie\ii romne=ti din Istoria bisericii romne XVIII-lea, Romnii
Transilvania. =i Istoria romnilor, =i str[inii.
'
Este ales
membru al
Academiei, al
c[rei membru
corespondent era
din 1897.
Apare
volumul I din
Istoria armatei =i
Via\a =i domnia lui
Barbu +tirbei,
precum =i
comunicarea la
Academie despre
Doamna lui
Ieremia,
Scrisori =i alte
acte privitoare la
Unirea Principatelor
=i Via\a femeilor
n trecutul

1913
romnesc. n
volumul nchinat special a lui Gr. G. n limba italian[:
italianului Michele Tocilescu. Se cere Breve storia dei
Amari, Iorga public[ istoricului o Rumeni.
Cenni sulle relazioni preg[tire Apare prima
tra lAbisinia e enciclopedic[ dram[ istoric[
lEuropa pentru n\elegerea Mihai Viteazul =i
cattolica nei istoric[ deplin[, Partea romnilor
secoli XIVXV, n studiile de din Ardeal =i
care se insist[ asupra literatur[, de art[, Ungaria
unei c[l[torii de la de economie sunt n cultura
Vene\ia n Indii. o necesitate. romneasc[.
n acest Public[
an public[ 33 de Generalit[\i '
c[r\i, cele mai multe cu privire la Istoria
tip[rite n tipografia studiile istorice omenirii pe
sa de la V[lenii =i Cuget[ri. care o va da ntre
de Munte. Tip[re=te 19261928 este
primul din anun\at[
' cele patru volume prin Chestia
17 mai ale lucr[rii intitulate Rinului. ncepe
Primirea ca Oameni cari au fost, n colaborarea la
membru activ la care se vede puterea revistele suedeze
Academie. Roste=te de caracterizare =i En grekisk kronika
binecunoscutul discurs forma des[vr=it[ a om Karl XII: Sivistelse
de recep\ie Dou[ artistului. Volumul va i Bender. Prima
concep\ii cuprinde =i portretele ncercare de
istorice, celor mai de seam[ a cuprinde via\a
discurs care istorici =i gnditori poporului romn n
va rezuma gndirea romni =i str[ini. istoria universal[: Trei
sa istoric[, opus[ celor D[ o edi\ie lec\ii de istorie despre
a nainta=ilor s[i, n a istoriei romnilor nsemn[tatea
pentru Pera, Auf und
Niedergang
des Trkisehen
Herrsehaftsgebiets
n Europa.
Prima
participare a lui
Nicolae Iorga la un
congres interna\ional
de istorie n luna martie
la Londra, prin Bazele
necesare unei noi
istorii a evului
mediu (O
edi\ie =i n limba
francez[). n cadrul
Pictur[ de Cristoforeanu

concep\iei unei
noi istorii
universale,
Iorga dezvolt[
liniile diriguitoare
ale cercet[rii Evului
Mediu, care este
preocuparea
romnilor Serbes et Roumaines. sa de baz[,
n istoria O nou[ colaborare la prin chiar
universal[. O revistele suedeze: Den cele dou[ teze
lec\ie de etnografie, Albanska Fragan n de doctorat din
prima n acest sens: care articol se 1893 =i 1896.
Portul popular cuprinde
romnesc. primul text de '"
limb[ albanez[, pe Un an fructuos
'! care l descoper[ n activitatea
An bogat n Iorga. Pe =tiin\ific[ a
lucr[ri =tiin\ifice. linia de istorie savantului, mai
Izbute=te s[ tip[reasc[ a omenirii: ales prin lucr[rile
nu mai pu\in de 43 de Chestiunea Chestiunea M[rii
c[r\i, cele mai multe Dun[rii. Mediterane, Vene\ia
privesc Balcanii: Apare n Marea Neagr[,
Istoria statelor al cincilea Venezia e la Penisola
balcanice, volum ultimul dei Balcani, Cinci
Notele unui din Istoria imperiului conferin\e despre
istoric cu privire otoman. Concomitent Vene\ia, Un act
la evenimentele din public[ numeroase romnesc privitor
Balcani (o edi\ie n bro=uri privind la nceputul culturii
limba francez[) subiectul bulgare, Histoire des
Dou[ tradi\ii n cauz[: Etats balcanique
istorice n Les causes de lpoque moderne =i
Balcani, la catastrophe de Via\a =i domnia lui
a Italiei =i a lEmpire ottoman, Constantin Vod[
romnilor, Vasile Cronica expedi\iei Brncoveanu,
Lupu ca urm[tor turcilor n Contribu\ii
al mp[ra\ilor Moreea, documentare
de R[s[rit, Privilegiul lui la istoria Olteniei,
Relations entre Mahomed al II-lea Scrisori inedite ale lui
1931
Tudor Vladimirescu din seama =i de tradi\iile Dezvoltarea ideii
anii 18141815, vechi =i interesele unit[\ii politice
Funda\iile actuale a romnilor,
domnilor romni romne=ti. Istoria
n Epir, Muntele Athos Se \in cursuri, romnilor din
n leg[tur[ cu \[rile conferin\e, lec\ii Ardeal\i Ungaria
noastre, Funda\iile de limbi balcanice, (vol. II: 1916),
religioase ale se public[ lucr[ri, se lucrare
Domnilor ndrum[ diploma\ii monumental[
romni romni din nedep[=it[ istoric. O
n orient etc. aceste \inuturi. edi\ie =i n francez[, La
Pune bazele question roumaine en
Institutului Sud-est '# Autriche et Hongrie.
european, mpreun[ Apare Revista Apar Situa\ia
cu Vasile Prvan istoric[, pe care o va agrar[,
=i G. Murgoci, conduce pn[ la 1940, economic[ =i
scopul c[ruia pentru nceput ea fiind social[ a Olteniei
este de a o revist[ de recenzii, de n epoca lui Tudor
studia informare istoric[, un Vladimirescu, C]teva
aceast[ parte buletin bibliografic. =tiri despre comer\ul
din Europa, \innd Tip[re=te lucr[rile nostru in veacurile al
alte popoare:
Histoire des
relations Anglo-
Roumains, Histoire
des relations entre la
France et les Roumains,
Histoire des relations
Russo-Roumains,
Relations des
Roumains
avec les Allies.
'&
La 5 noiembrie e ales
1931

deputat. La 9
noiembrie
XVII-lea =i al XVlII-lea, '$ este numit
Dardanelele, amintiri Pre=edinte al
istorice, Documente Serbia primei Adun[ri a
grece=ti privitoare la la 18711872. deputa\ilor Romniei
istoria Romnilor, Dou[ memorii ale lui unite. La 27 decembrie
Istoria r[zboiului Teodor V[c[rescu, sose=te la Bucure=ti
balcanic etc. ncheie colec\ia din refugiul ie=ean,
|ine la udii si Documente, locuind ntr-o
Academia care num[r[ 31 de modest[ cas[ din
Romn[ o volume. S-au publicat fa\a G[rii de Nord.
comunicare aici circa 30 000 de Sub str[lucirea ochilor
Dreptul la via\[ documente, integral s[i =i sub vlv[taia
al statelor mici. sau n rege=te, n cuvnt[rilor sale
Ea a avut un mare 16.291 pagini. s-a proclamat la
ecou =i hot[rtoare Apar, printre 29 decembrie
n gndirea istoric[ altele, dou[ Unirea
=i politic[ a lui lucr[ri ce deschid romneasc[;
Iorga, deoarece noi c[i n concep\ia =i niciodat[ afirma
ap[r[ popoarele activitatea istoric[ a Iorga de la 1859
mici fa\[ de setea de lui Iorga: C[r\i ncoace o Adunare
cucerire =i st[pnire a reprezentative romneasc[ n-a
puterilor imperialiste. n via\a omenirii, avut o zi a=a
Discursul de recep\ie primul din cele cinci de mare.
\inut de Vasile volume ale colec\iei =i Public[
Prvan la 28 mai. Observa\ii ale unui Cugetare =i
R[spunde Nicolae nespecialist fapt[ german[
Iorga, f[cndu-i un asupra =i Originea =i
vibrant portret. istoriei antice. dezvoltarea
Totodat[, savantul statului austriac.
enumer[ pe fo=tii s[i
'% 1919 n Le rle des
elevi, ajun=i n fruntea Activitatea Roumains dans la
culturii romne=ti: istoric[ restrns[, latinit dezv[luie
Vasile Prvan, +tefan n cadrul de r[zboi =i rolul pe care
Or[=anu, Nicolae f[r[ posibilitate de noi l-am jucat =i
Dobrescu, informare la mai ales l avem de
Al. Lapedatu, Ia=i. De re\inut ndeplinit n latinitate.
Ion Ursu, Constantin lucr[rile privind Public[ prima istorie
Moisil, Constantin rela\iile \[rilor a Albaniei, precum
Giurescu. noastre cu =i Istoria poporului
}ntre aleg[tori. 1931
francez. O a treia via\[ istoricul Ion Xenopol al
lucrareprive=te Bogdan. La c[rui discipol
Istoria romnilor 19 noiembrie a fost. Concep\ia
din Peninsula sufer[ pierderea istoric[ a lui Iorga
Balcanic[. unui prieten este foarte receptiv[,
La 6 decembrie, =i frate, \innd seama
de ziua numelui s[u, care este de toate
prietenii id[ruiesc o Alexandru Vlahu\[. transform[rile
frumoas[ cas[ societ[\ii a=a cum
pe +oseaua '  reiese din Noi direc\ii
Bonaparte nr.8, Apare a n istorie.
drept recuno=tin\[ doua sintez[ a
pentru acel care e poporului romn ' 
socotit lumina Histoire des Roumains O nou[
genera\iei et de leur civilisation, etap[ n via\a
noastre. lucrare care a avut o =tiin\ific[ a lui Iorga.
Pentru larg[ circula\ie La 7 ianuarie, \ine
ntia oar[ n n Occident. prima sa lec\ie
via\a sa locuie=te Tip[re=te la Sorbona.
n cas[ proprie, istoria literaturilor La 18
punnd cap[t romanice, prima ianuarie ia
calvarului sintez[ de acest fiin\[ +coala
mutatului, fel la noi. romn[ de la Paris
ducnd dup[ Ia fiin\[ n suburbia Fontenay-
sine zecile de mii Teatrul popular, aux-Roses, de
de c[r\i. n cadrul luptei duse organizarea
La 25 de Iorga de a ridica c[reia se
decembrie e masele prin cultur[. ocup[
numit membru al La 29 februarie se n persoan[
Institutului Fran\ei. stinge din via\[ ministrul francez
La 1 iunie se stinge din istoricul A.D. al nv[\[mntului.
' !
|ine cursurile
obi=nuite la Sorbona,
despre Orient =i
Occident
n Evul Mediu =i
P[trunderea ideilor
apusene n sud-estul
Europei. E primit la
+coala de limbi
orientale,
de directorul
Boyer. La Lyon,
unde \ine prelegeri
istorice, e g[zduit
To\i istoricii =i arti=tii o alt[ lucrare de marele savant
forma\i ntre cele dou[ despre =i prietenul s[u
r[zboaie mondiale, Schimbarea de Focillon.
au fost membrii direc\ie =i caracter a Conferen\iaz[ la
acestei =coli. comer\ului romnesc. Torino. La Vene\ia,
|ine conferin\e Articolele zilnice vorbe=te despre
n Fran\a, Italia =i scrise n portul
Belgia. n jurul s[u se Neamul Romnesc \[r[nesc =i
strng savan\ii lumii. ntre 19141918 arta \[r[neasc[;
La Bucure=ti, cu prilejul sunt adunate n are o primire
mplinirii a 50 de ani, i trei volume: grandioas[. n
se ofer[ un volum R[zboiul aprilie, la Paris, ia
omagial. nostru n note parte la congresul
Public[ dou[ zilnice (vol. II, III bibliotecarilor.
valoroase studii, Vorbe=te despre
n 19221923).
dedicate lui Tudor ilustra\ia c[r\ii
Vladimirescu Public[
lucrarea romne=ti.
=i Mihail Un savant
Kog[lniceanu. Histoire de lart
afirm[ c[
n domeniile istoriei roumain ancien, prin impresia pe
universale apar cteva care pune bazele care a l[sat-o a
lucr[ri importante, n\elegerii fost imens[. La 9
prin care se aduc des[vr=ite a aprilie particip[
noi contribu\ii: trecutului nostru la Congresul
Papi =i mp[ra\i artistic, de sens =i interna\ional de
=i Dezvoltarea nuan\[ bizantin[. istorie ce s-a \inut la
a=ez[mintelor Seria de prolegomene Bruxelles, vorbind
politice, Comemorarea la o istorie universal[ despre Romnia
lui Dante, Polonais este continuat[ prin dun[rean[ n
et Raumains =i State =i Dinastii. veacul al
alta despre ntrege=te VI-lea =i barbarii.
Roumains istoria Bizan\ului La 11 mai e la Praga,
et grecs. din 1907, editnd: dup[ un scurt popas
Impresionant[ Formes byzantines et la Viena.
comunicare realites balcaniques. La 3 iulie e
la Academie Apare traducerea numit membru
despre La, o sut[ romneasc[ a corespondent al
de ani dup[ moartea Istoriei romnilor Academiei suedeze.
lui Petru Maior. +i din 1905. Vede lumina tiparului
Brve histoire de
croisades =i
Pointe de vue
sur lhistoire de
Commerce.
Vorbe=te
la Institutul
Fran\ei despre
P[r[sirea Daciei de
Aurelian, iar la Geneva,
despre A=ez[mintele din
sud-estul Europei.
Conferin\e =i vizite
pretutindeni ]n

Oxford. Doctor honoris causa. 1930


Europa.
' #
Apar Les plus
anciens etalo slavo-
roumains, I genovesi
nel Mar Nero,
Histoire des Etats
balcaniques, o edi\ie
a istoriei romnilor
n englez[, History of
Roumania, Relations la Milano despre
Franco-Roumains, ' %
Italia =i Romnia.
Istoria comer\ului C[l[tore=te Public[ Istoria
romnesc etc. n Fran\a, industriei
C[l[torii Danemarca, la romni,
de studii, lec\ii, Suedia, Elve\ia, R[zboiul de
conferin\e, vizite n Italia. Este comparat independen\[ a
\[rile europene: de c[tre un romanist cu Romniei, Lorigine des
Fran\a, Italia un uria= copac, adnc ides lindpendance
=i Belgia. La nr[d[cinat ns[ n balkanique.
25 februarie p[mntul lui.
conferen\iaz[ la La l martie ' &
Cercle artistique din Universitatea
din Geneva V[d lumina
Bruxelles despre Figuri tiparului 42 de
reprezentative i confer[ titlul
de doctor honoris c[r\i, din noianul
ale istoriei c[rora remarc[m:
causa. Particip[
romnilor. La 3 Evolu\ia ideii
la congresul
martie N. Iorga e de Bizantinologie de libertate,
numit doctor honoris de la Belgrad, ca Istoria romnilor
causa al Universit[\ii reprezentant al prin c[l[tori (edi\ie
din Strasbourg, Academiei nou[ n patru volume),
vorbind despre Rase =i de Inscrip\ii Istoria nv[\[mntului
politic[ n sud-estul din Paris. Se afl[ romnesc, Patru
european. La n Spania. conferin\e
Geneva Conferen\iaz[ despre istoria
conferen\iaz[ la Napoli despre Angliei, Drumurile
despre defini\ia Italia de Sud de comer\ creatoare
literaturii bizantine. =i Romnia, =i ale statelor
romne=ti, Les Are conferin\e
narrateurs de la la Berna
premiers croisade, =i Zrich.
Storia dei rumeni e
della loro civilt, '!
|ara, latin[ La 17 aprilie
cea mai e numit Pre=edintele
dep[rtat[ n Consiliului de Mini=tri,
Europa; Portugalia, iar la 17 iunie e
Les voyageures franais

Pictur[ de Catul Bogdan


s[rb[torit cu prilejul
dans lOrient europeen. mplinirii a 60 de ani,
|ine lec\ii la Sorbona, dedicndu-i-se mai
Madrid, Lisabona,
multe volume
Coimbra, Porto,
Milano. Ia parte la omagiale,
congresul interna\ional att de c[tre
de istorie de la Oslo. romni ct =i de
Are cursuri la Paris, c[tre savan\i str[ini.
Spania, Italia. Anciens La 7 noiembrie devine
La 29 ianuarie documents doctor honoris causa al
semneaz[ contractul de droits roumain, Universit[\ii din Paris.
de cump[rare a unei LItalia vista da un Editeaz[ France
case la Vene\ia. romeno, Notes de de Chypre, A
Editeaz[ diplomatique roumaine. history of Anglo-
38 de lucr[ri. C[l[tore=te timp Roumanian relations,
ntre acestea sunt de trei luni prin Une viile roumane
La cration religieuse America de Nord, devenue slave:
de Sud-est europenne, \ine lec\ii la Raguse, Vederi
Dfinir Byzance, |[ri numeroase din Grecia,
scandinave: Suedia universit[\i, Rhodos sous les
=i Norvegia, Patru pe care apoi le hospitaliers, Note
conferin\e despre antologheaz[ n My asupra istoriei
Armenia, Le american lecture. Spaniei, precum =i
caracter commun des n aprilie un =ir de comunic[ri
institutions du Sud- are loc
\inute la Academia
est de lEurope, inaugurarea
institu\iei Casa Romn[.
Domnii
romni dup[ romena din Vene\ia. '!
portrete =i fresce N. Iorga vorbe=te
contemparane, despre Vene\ia, 25 decembrie
Geschiehte der =i orient. N. Iorga este
Rumanen La 27 aprilie ia ales membru al
und ihrer Kultur. parte la congresul Academiei
interna\ional de degli
'! istorie de Arcadi din
Un =ir la Londra. Roma. Public[
interminabil La 3 mai i se Acte privitoare
de studii istorice, confer[ titlul de la marele r[zboi,
printre care =i O mic[ doctor honoris causa Supt trei regi, Ospiti
\ar[ latin[: Catalonia, al Universit[\ii din romeni n Venezia,
Moyen-ge et Antiquite, Oxford. I se face Deux sicle
America n latine=te un dhistoire de Venise ,
=i romnii din impresionant Comment la Roumanie
America, Istoria =i vibrant sest detache de la
Contemporan[, elogiu academic. Triplice etc.
'!! Bizantinologie.
Aici lui N. Iorga i
Particip[ se recunosc meritele
la congresul de de mare istoric
istorie din Polonia. al omenirii.
La 30 ianuarie i se Vede
confer[ de c[tre lumina tiparului
Universitatea primul volum
din Roma titlul de din Sfaturi
doctor honoris causa. pe ntuneric.
Public[ O alt[ istorie Schi\[ de Burada Anul e dominat
universal[, Venise de apari\ia
lpoque moderne, primului
=i alte volum
30 de c[r\i. din Istoria
'!" romnilor. De
gloriei Rena=terii, re\inut anii marilor
V[d lumina dac[ ar fi opere: 1905 Istoria
tiparului Vechea tr[it n romnilor
art[ religioas[ la acea epoc[. n nem\e=te;
romni, Les arts 1907, istoria
mineurs en '!# imperiului bizantin
Roumanie, Public[ n engleze=te,
La revolution 44 de c[r\i dintre 19081913
francaise et care se remarc[: istoria
le Sud-Est La place des imperiului
de lEurope, Roumains dans otoman; 1926
La France de Terre lhistoire universelle 1928 istoria
Sainte. Dominanta (3 vol.) Romnii n universal[; 1934
=tiin\ific[ a anului str[in[tate istoria imperiului
acesta ns[ e de-a lungul bazantin =i
vasta sintez[ timpurilor, Istoria 19361939 cele
bizantin[ n trei lui Mihai Viteazul (2 zece volume de
volume: Histoire de voi.), Idei asupra Istoria romnilor.
la vie byzantine =i problemelor Iorga o socoate
monumentala actuale. cartea cea mai
lucrare Byzance Pledeaz[ grea a vie\ii
apres Byzance. pentru crearea sale =i
Noi c[l[torii unei Universit[\i momentul
n Fran\a latine la Coimbra. termin[rii ei
=i Italia. unul din cele mai
Autobiografia '!$ frumoase ale
n trei volume: O n aprilie vie\ii mele.
via\[ de om a=a cum a are loc
fost, care pe lng[ adunarea '!%
bog[\ia de date, la Bucure=ti, ncepe
de portrete de a comitetului de tip[rirea n limba
oameni, de istorie, la care iau francez[ a istoriei
desf[=ur[ri de parte: Temperley, romnilor sub
evenimente, de\ine Amantos, Koht, titlul Histoire de
o mare valoare Dembinski, Raumains et de
artistic[. Istoricul Lascaris etc. la romanite
Bruchesi afirm[ n toamn[ orientale.
c[ Iorga ar particip[ la Roma, La l aprilie are
fi fost n fruntea la Congresul de loc inaugurarea
Institutului pentru universitar din
studiul istoriei 1940, intitulat[
universale. Istoria, marea
judecat[, n sens
'!' moral, a statelor =i
Apar Istoria na\iunilor, ajunge la
Bucure=tilor, concluzia c[ istoria
Discursuri este o necesitate

Bust de Dimitriu-B`rlad
parlamentare pentru con=tiin\a
(3 vol.), Istoria uman[, este
universal[ v[zut[ folositoare
prin literatur[, pentru
=i Etudes sensul ei
byzantines moral =i este
(2 vol.). una din marile
metode pe care le
'" c[ se cuprinde o poate ntrebuin\a
A \inut comoar[ spiritul uman pentru
=i publicat la ignorat[. a ajunge la adev[r.
Academie Dou[ Ultimele scrieri E ngrozit de eforturile
pagini din istoria ale sale din 1940 au depuse de unele
fanario\ilor, ncerc[ri ap[rut n Revist[ popoare
austriace de anexiune istoric[ din anul imperialiste,
a \[rilor noastre, O 1941 =i cuprind afirmnd c[
carte de gndire tratarea unei mari popoarele care
conservatoare variet[\i de probleme se ncordeaz[ nu
romneasc[, despre mama lui Mihai tr[iesc mult. Sunt ca
Individualism Viteazul, o conspira\ie atle\ii de circ. Iorga a
=i solidarism n muntean[ din 1811, c[utat s[ fie un istoric
dezvoltarea istoriei, o descriere a \[rilor n sensul, lui Ranke =i
Michelet, un vizionar,
Problema Unirii romne din 1587, un profet, un poet al
Principatelor la despre teoria istoriei. De aceea,
18551859. permanen\ei. ultimile dintre
n dosul O impresionant[ ideile pe care
c[r\ilor declara\ie a unor le-a exprimat se
diploma\iei, \[rani ardeleni ntr-un ncheie prin: A= fi
comunicare f[cut[ document din sec. vrut, din partea mea,
la 4 octombrie =i al XVIII-lea. s[ am mai mult talent
care nu a mai Problema poetic pentru a fi mai
fost corectat[ de definirii istoriei, aproape de adev[r.
autor. n ultima conform biografilor La 27 noiembrie,
comunicare la s[i, e o preocupare noaptea, via\a lui,
Academie, Revela\ii permanent[ n consacrat[
toponimice pentru ultimii s[i ani poporului
istoria ne=tiut[ a de via\[, romn, a fost
romnilor I. c[utnd s[ curmat[ prin nou[
Teleormanul, capete lumini gloan\e trase de
savantul caut[ de oriunde. reprezentan\ii
a l[rgi sfera de Neastmp[rul mi=c[rii legionare.
cercetare a istoriei =tiin\ific l-a dus Trupul s[u, aruncat de
noastre prin numele pe cele mai variate c[tre criminali, a fost
de localit[\i =i alte domenii =i lucr[ri. g[sit a doua zi pe
elemente n ultima sa lec\ie miri=tea satului
geografice, n de deschidere Str[jnic din
care am credin\a a cursului preajma Ploie=tilor.
ISTORIA LUI
TEFAN CEL MARE

n ziua de 2 iulie 1504 +tefan-Vod[ cel Mare se stingea de o moarte


blnd[ la Suceava, n des[vr=ita pace m[rea\[ ce se boltea asupra
ntregei \[ri pe stlpii puternici ai biruin\elor sale. Pentru cea din
urm[ oar[ por\ile cet[\ii se deschideau naintea acelui ce luptase
b[rb[te=te cea mai grea din luptele sale. Boierii c[l[ri, n haine de
ur=inic =i aur, unii b[trni ca =i st[pnul adormit, ceilal\i n toat[
puterea vrstei sau n avntul ncrez[tor al tinere\elor, ]nconjurau
sicriul nf[=urat n scumpe stofe. Suli\ele osta=ilor se ridicau drepte
n v[zduhul limpede, zmbitor al zilei de var[. Alaiul str[b[tea holdele
grele de bog[\ie, n drumul spre M[n[stirea Putnei. Din turnul de
straj[ deasupra por\ii clopotele prindeau a vui de jale. Soborul
ntreg al Moldovei, sub mitrele scnteietoare de pietre scumpe, mitro-
politul, episcopul de Roman, mitropolit =i el, al |[rii de Jos, episcopul
de R[d[u\i, egumenii care putuse s[ se ncing[ pentru aceast[ lung[
cale primeau n cnt[rile iert[rii de p[cate pe st[pnul tuturora. Ve=nica
pomenire se cerea pentru acela care se f[cuse vrednic a fi pomenit de
neamul s[u n vecii vecilor. Apoi ntunericul gropni\ii umbrea tot mai
mult fa\a poruncitoare, acum nseninat[, =i pletele albe, rare ale
b[trnului. +i, pe cnd lacrimile br[zdau cele mai aspre obrazuri,
minunata lespede n care nc[puse totu=i r[m[=i\ele Celui Mare.
Domnise cincizeci de ani, o jum[tate de veac. Venise tn[r, n vitejia
n[v[lirii, ca s[ r[zbune pe ai s[i, ca s[-=i ntemeieze via\a =i ca s[
trag[ zid de vitejie n jurul \[rii sale de mo=tenire. De atunci toate
drumurile spre hotarele du=mane fusese b[tute de copitele cailor
o=tirii sale. Dar peste sabia lui minunat[ ap[sa o mn[ sigur[,
st[pnit[ de un gnd cuminte. I-a fost totdeauna mil[ de sngele
oamenilor v[rsat n zadar. A adus cu dnsu rnduiala =i buna

25
crmuire. Oastea aceea ale c[rei steaguri i fluturau deasupra
sicriului el o nchegase, el o f[urise, ca pe o singur[ arm[ menit[ s[
nving[ totdeauna. Boierilor acelora ce-l ntov[r[=eau nainte de a-=i
lua hot[rtorul r[mas bun el le statornicise chem[rile =i drepturile.
Secernd buruiana ro=ie a vremurilor de r`stri=te =i nelegiuire, el
cur[\ise \arina ce b[use sngele nevinovat, cobornd n ea sfinte
temelii de biseric[. Vl[dicilor ce se rugau acum la Dumnezeu pentru
sufletul s[u el pusese mitra pe cap, dup[ ce =tiuse c[ se cuvine s-o
poarte. Gndul lui de n\elepciune se stinsese n sfr=it, sau, mai
curnd, el se cobora ca o raz[ de bucurie asupra tuturora, trecea
ca o binecuvntare asupra bog[\iei lanurilor =i frem[ta ca o
amenin\are pentru vr[jma=ii viitorului prin frunza p[durilor ce
ocrotiser[ =i meniser[ luptele nving[toare. Glasul lui nu se mai auzea
ns[, =i icoana lui nu mai st[tea naintea nim[nuia. +i candela aprins[
deasupra mormntului s[u s-a stins uneori, n zilele rele. Mini de
ho\i au scormonit n mormntul cel sfnt. Dar amintirea sa a luminat
totdeauna n marea biseric[ a con=tiin\ei neamului. Uneori mai tare,
alteori mai slab, dar nici un vnt n[prasnic n-a putut-o stinge. +i
ast[zi ea se nal\[ puternic[, n marea flac[r[ de mndrie =i
recuno=tin\[ ce porne=te din toate inimile noastre la pomenirea celor
patru sute de ani la moartea puternicului mp[rat senin al romnimii.
O scnteie din aceast[ flac[r[ e cartea de fa\[.
Autorul
I

| A R A R O M N I L O R ,
| A R A R O M N E A S C {

T ot p[mntul din care nea-


mul romnesc f[cea prin cea mai iubit[ munc[ a sa s[ r[sar[
an de an holdele hr[nitoare, tot p[mntul prin buruienile
=i nalta iarb[ a c[ruia r[t[ceau turmele supuse pn[ la
piatra goal[ a mun\ilor ocrotitori, toat[ marginea de mal
unde coliba pescarului domne=te marele drum de ape al
Dun[rii, toat[ p[durea nesfr=it[, lung[ de zile ntregi, n
care se nfunda pasul de pnd[ al vn[torului, a c[rui s[-
geat[ f[cea s[ se spulbere un praf de frunze =i crengi, se
chema pentru to\i aceia cari, de pe la anul 1000 pn[ ast[zi,
vorbesc cam ca =i noi acuma limba romneasc[: p[mntul
romnilor, |ara Romneasc[.
ntinsa, felurita, bogata, m[rea\a =i fericita |ar[ Rom-
neasc[ =i avea fruntea de stnc[ n munte, pe care str[inii
=i oamenii nv[\a\i l numesc Carpatul, dar care pentru noi
n-a avut =i n-are nevoie de alt nume, pentru c[ e singurul
munte al nostru. Picioarele i se sc[ldau n Dun[rea larg[,
spre care curge toat[ via\a rurilor noastre, Dun[rea mp[-
r[teasc[, ce le duce pe dnsele =i ne ndreapt[ pe noi spre
Marea Neagr[, care, n seninul t[cut al fe\ei sale albastre
din zilele bune, n v[lm[=agul de valuri verzii =i sure vuind
n zilele de furtun[, pare c[ nf[\i=eaz[ sufletul de stra=nic[
mnie, ce se mpac[ ns[ ntr-un zmbet de c[in\[ =i de
iertare al poporului nostru. Un bra\ atinge rpa nepriete-
noas[, s[pat[ n scorburi lutoase, a Nistrului, ce se coboar[
29
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

arcuindu-se spre mare, ceva mai departe dect gurile Dun[-


rii, cu care n-a voit s[ se amestece, ca Prutul =i ca Siretul,
totu=i fra\i buni cu dnsul. Cel[lalt ajunge pn[ la Tisa
lene=[, darnic[ din apele sale ncete, mloase, Tisa g[lbuie
f[r[ de \[rmuri.
De la n[l\imile Maramure=ului, goale sau nve=mnta-
te n haina verde a p[=unilor, pn[ la dunga lat[ a Dun[rii,
de la =esurile n care lunec[ spre Tisa Some=ul, Cri=urile
unite, Mure=ul, pn[ la pr[pastia umed[ a Nistrului se n-
tinde, verde n prim[var[, aurie n lumina roditoare a verii,
neagr[ ca un pustiu, alb[ ca un cmp de ghea\[ =i z[pad[
din lumile sterpe ale Miaz[nop\ii, iarna, |ara Romneasc[.
Alte neamuri, pe care le-au adus ntmpl[rile r[zboa-
ielor sau ale n[v[lirilor, au mp[r\it largul ei cuprins, fiindc[
fiecare din ele n-a ajuns s[ st[pneasc[ dect o parte din
mo=ia noastr[. Ungurii au numit Ardealul cetatea Carpa-
\ilor n povrni=ul ei de sus, t[tarii au zis Bugeac cmpiilor
netede de la Dun[rea de Jos, bulgarii, de bun[ seam[, au
numit Vla=ca acea parte din marginea Dun[rii unde au
izbutit s[ locuiasc[...
Romnii n-au =tiut ns[ n \ara lor dect de v[ile rurilor,
n jurul c[rora ei m[rgineau o \ar[ mai mic[: o |ar[ a Oltului
lng[ lungul ru harnic, o |ar[ a Cri=ului, a Mure=ului, un
\inut al Some=ului, al |rnavelor acolo unde str[inii g[sise
un Ardeal; |ara Brsei, lng[ culmile Carpa\ilor, unde se
strecura un rule\ de munte, |ara Ha\egului, dup[ numele
ce a trebuit s[ aib[ alt[dat[ Streiul de ast[zi. Apoi, dincoace
de culmile muntelui, =i o |ar[ a Jiului, o |ar[ a Moldovei,
=i a=a se va mai fi zis =i altora, fiec[reia dup[ puterea nea-
dormit[ a rului s[u.
n toat[ |ara Romneasc[, =i lng[ o ap[ =i lng[ alta,
erau sate statornice =i stne schimb[toare. Satul se ascundea

30
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

n v[ile p[zite, care nu se v[d, n h[\i=ul b[l\ilor care taie


drumul str[inilor; ici =i colo n muntele nalt, pn[ la care
nu poate r[zbate dect cine-l cunoa=te bine; n =es, aproape
de ruri, satele se f[ceau una cu p[mntul, coborndu-se
n pe=terile bordeielor, sau se r[zimau de frunzi=ul ap[r[tor
al p[durii f[r[ drumuri. Ele aveau o bisericu\[ de lemn =i
un pop[ care =tia ce este o carte =i nv[\ase s[ citeasc[, =i
uneori chiar s[ scrie, =i un scaun de judecat[, pentru p[mnt
=i mo=tenire mai ales, c[ci, n alte mprejur[ri, pedeapsa
ho\ului =tia s-o dea p[guba=ul, pedeapsa uciga=ului o s[vr-
=eau rudele mortului. Jude\ul acesta l \inea b[trnul jude,
zis =i v[t[man n unele p[r\i, aproape de ru=i, =i cinstit
uneori pretutindeni cu titlul de cneaz, domn. Hot[rrea lui
=i a jura\ilor ce-l ncunjurau era totdeauna p[rinteasc[, pentru
c[ p[r\ile ce veneau naintea scaunului s[u de paji=te sau
de prisp[ erau tot rude mai tinere, satul ntreg avnd
totdeauna acela=i str[mo=, de la care r[m[sese p[mntul,
mp[r\it numai ntru ct se g[sea de nevoie, =i nf[\i=at, n
toate drepturile sale, de acest jude sau v[t[man pe care-l
nv[\ase via\a. Cnd venea primejdia =i ea se putea nl[tura
mai b[rb[te=te dect prin fug[, s[tenii de la munte gr[m[-
deau bolovani care trebuiau s[ cad[ n stra=nic[ grindin[
asupra n[v[litorului; cei din codri t[iau b[trni stejari
n\inndu-i numai n coaj[; iar cei mai pu\in ap[ra\i din
oamenii \[rii, din \[rani, luau n mini coasele care secerau
picioarele cailor, m[ciucele care turteau \easta fiarelor, =i cu
att mai lesne a vn[torilor de p[mnt str[in, =i arcurile care
f[ceau s[ zboare stoluri ucig[toare de s[ge\i nveninate. n
asemenea ncerc[ri, juzii mergeau n frunte la judecata lui
Dumnezeu.
Peste multe sate ale cnejilor se ntindea schiptrul de
pace, sabia ocrotitoare =i c[l[uz[ a voievodului, domn

31
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

ntr-un n\eles mai mare. Erau voievozi de v[i, ca n apusul


Ardealului, n =esul Tisei; erau voievozi de munte, ca la
Bereg =i n Maramure=, erau voievozi de plaiuri ca Litovoi
=i B[rbat, oltenii, ca Seneslav Arge=eanul, pomeni\i cu
to\ii n al XIII-lea veac, cnd romnii ncepeau a se strnge
=i a-=i da sam[ de puterea pe care o c=tig[ astfel. Voievo-
dul ridica dijma de la cei ap[ra\i de dnsul; =i avea cetatea
n locuri bine asigurate; el =i \inea diacul de slavone=te,
care scria c[r\i pecetluite =i mpodobite, n limba nv[\at[
a timpului; el avea leg[turi cu str[in[tatea, care-i =tia de
nume. Din ace=ti voievozi trebuiau s[ se desfac[, dup[
dovezi ndestul[toare de destoinicie cuminte =i viteaz[, do-
mnii de mai trziu ai p[mntului nostru.
Str[inii care ajunsese s[ ne st[pneasc[ numai pentru c[
eram risipi\i trebuise s[ recunoasc[ pe alocurea voievodatul
nostru, care putea alc[tui singura leg[tur[ adev[rat[ ntre
dn=ii =i supu=ii de limb[ romneasc[. Ungurii p[strase un
voievod n Ardeal, dnd sub ascultarea lui tot \inutul: cnd
se ntinser[ dincoace de mun\i, ei recunoscur[ pe cnejii cu
putere de voievod, ca un Ioan, un F[rca=, tot din veacul al
XIII-lea, pe voievozii deplini, ca Litovoi =i Seneslav. Marele
rege ungur Ludovic, de neamul s[u un francez din dep[rtatul
regat de cucerire al Neapolei, acest nou ntemeietor al Un-
gariei dec[zute, ng[dui romnilor din miaz[noapte, care
p[zeau un hotar rvnit =i de litvani, =i de poloni, s[-=i p[streze
cnejii =i voievozii de care din str[vechi timpuri erau deprin=i
s[ asculte. Cnd, pe la jum[tatea acestui veac al XIV-lea n
care el st[pnea peste unguri, o ie=ire r[zboinic[ a c[pitanului
de margine ce era la r[s[ritul regatului comitele secuilor,
c[ruia i se supusese de Ludovic =i sa=ii din Bistri\a =i cei din
Bra=ov =i Maramure=ul ntreg, r[spinse pe t[tari, sau mai
curnd i mpiedeca de a mai veni n munte ca s[-=i ia birul

32
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

=i s[ pedepseasc[ pe cei ce nu voiau sau nu puteau s[-l dea,


asupra romnilor, de curnd cuceri\i, ntre Carpa\i =i Siret,
se numi un voievod, de loc din Maramure=, unde ai s[i
fusese cnezi: Sas, fiul unui Drago=.
Pe atunci prefaceri mari se s[vr=ise n toat[ romni-
mea ce nu era nc[ supus[ de unguri. nc[ de la nceputul
veacului, un urma= al lui Seneslav, prin fiul s[u poate,
Tihomir: Basarab[ nume de botez obi=nuit pe acele vremi
=i pe plaiuri =i n p[r\ile vecine ale Ardealului, =i n Moldova
chiar, unise n mna sa puternic[ amndou[ malurile Oltului
=i cutezase a-=i zice singur st[pnitor neatrnat, singur
domn al tuturor romnilor, mare voievod al |[rii Romne=ti
ntregi. El b[tuse pe unguri n 1330, dovedise astfel c[ are
drept la acest titlu de mndrie, =i urma=ul s[u Alexandru
se vedea a fi un vrednic ap[r[tor pentru o tn[r[ \ar[
primejduit[.
nc[ de mult, de cnd ungurii trecuse nti de ceast[
parte a Carpa\ilor, pe la 1200, boteznd cumani, ntemeind
cet[\i =i aducnd coloni=ti de neamul lor, dar mai ales sa=i,
nc[ de cnd ei chemase n |ara de peste mun\i (Transal-
pina) pe cavalerii teutoni, c[lug[ri narma\i care nu mai
puteau folosi luptndu-se pentru Hristos n locurile sfinte
cu totul pierdute, apoi pe cavalerii francezi ai sfntului
Ioan de la spitalul din Ierusalim (Ioani\i, Hospitalieri),
cari pierduse =i ei aceea=i menire, se ntemeiase ora=e n
marginea muntelui, dintre care cele mai vechi sunt Cmpu-
lungul muntean, n valea Rului Doamnei, =i Baia, n valea
Moldovei. Ele aveau case =i biserici de piatr[, =an\uri de
ap[rare, drepturi =i scutiri din partea regelui =i o crmuire
deosebit[ prin =oltuzi, voi\i sau jude\i, pe lng[ care judecau
prgarii sau jura\ii. Un obicei pe care sa=ii l adusese cu
dn=ii n Ardeal din Germania renan[, de unde porniser[,

33
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

=i care se mbr[case ntructva la noi n ve=mnt romnesc.


Germanii se coborau de un timp tot mai mul\i n Gali-
\ia, care ajunsese n sfr=it pa=nic[ =i asigurat[ subt puterea
regelui cuceritor al Poloniei; armeni din Asia Mic[, goni\i
de ntinderea p[gnilor saracini din Siria =i Egipet asupra
\[rii lor, trecuser[ Marea Neagr[ n peninsul[, st[pnit[
mai mult de genovezi, a Crimeii; ace=ti harnici negustori
apucaser[ apoi marele drum t[t[resc al m[rfurilor ca s[
ajung[ tot n Gali\ia aceea, ce era nodul prin care nego\ul
Apusului se lega de pie\ile R[s[ritului. Lembergul germano-
armenesc, Cracovia curat german[ luar[ astfel un mare
avnt, =i germanii, ca =i armenii gali\ieni, dar ace=tia mai
mult, mai departe =i mai trainic, ntemeiar[ colonii n
trgurile ce se njghebase pentru nevoile satelor ntre Siret
=i Prut. Siretul =i Suceava ajunser[ locuri nsemnate pentru
nego\ul =i me=te=ugul lor, apoi unda de bog[\ie atinse n
cre=terea ei r[pede Boto=anii (satul urma=ilor lui Bot[=),
Ia=ii (satul urma=ilor lui Ia=), Vasluiul, Brladul, Tecuciul. Se
ajungeau astfel cele dou[ mari porturi de la miaz[zi, p`n[
la care nu apucase s[ ]nainteze domnul |[rii Romne=ti,
st[pn al \[rmului dun[rean; Chilia, ntr-un ostrov de la
gura marelui ru, =i Cetatea Alb[, de la limanul Nistrului,
amndou[ nc[ n mna genovezilor.
II

M O L D O VA P N { L A
ALEXANDRU CEL BUN

S e ntmpla atunci, des[vr-


=ind astfel lan\ul de mprejur[ri care f[cu din |ara Moldovei
un stat, c[ voievodul Bogdan din Maramure=, fiul lui Micu,
nu putea tr[i n pace cu dreg[torii craiului. El se r[scul[,
ndemnat desigur =i de litvani, care pndeau acest puternic
turn de hotar. Apoi fu iertat, =i peste pu\in se sup[r[ din
nou, ca un om inimos =i nenduplecat ce era. ntr-o bun[
zi cu adev[rat o zi bun[ =i pentru el, =i pentru noi pe
la 1360, Bogdan porni din mo=ia sa spre r[s[rit, cu familia
=i c\iva c[pitani =i osta=i, credincio=i ai s[i, o ceat[ de vreo
sut[ de oameni, sub steagul, menit s[ aduc[ noroc, care
purta bourul cu steaua n frunte, ntre roata soarelui =i
secerea lunii nou[. O vale l duse n alt[ vale, =i el se g[si,
plin de o mirare bucuroas[, ca to\i cei ce au trecut pe acolo,
n \ara de vechi p[duri frumoase, de culmi rotunzite, de
v[zduh limpede, care se desface, dup[ trecerea pasurilor,
n Bucovina de ast[zi. De aici pornea zburdalnic[ spre
locurile cu tot mai mult soare, o ap[ ca lacrima, Moldova.
Voinicul asculta de ndemnul apelor, care vorbeau de lupte,
de prad[, de o crmuire str[lucitoare asupra largilor plaiuri.
Romnii supu=i ungurilor =i judeca\i de voievodul sas se
tulburar[ la venirea str[inului, dar nu ca s[-=i apere pe
st[pnitorul de pn[ atunci, care fu nvins, chem[ n z[dar
ajutorul acelui ce-l trimisese aici =i muri. F[r[ folos veni

35
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

din Maramure= fiul s[u Bali\a (Balc), pe care Ludovic-craiul


l mpodobise cu voievodatul maramure=ean. Bogdan nu
f[cuse numai un popas n fuga sa, jucndu-se pu\in =i de-a
r[zboiul; el desc[lecase, ceea ce nsemna n limba veche c[
se a=ezase trainic, pentru via\a sa =i a neamului s[u. n
locul casei din Cuhea el c[p[t[ o locuin\[, o curte de piatr[,
de la sa=ii din Baia, care v[zur[ cetatea lor pref[cut[ n
scaunul celui dinti domn al |[rii Moldovei.Titlul nu
spunea mult; Bogdan trebuise s[-l aleag[ atunci cnd cel
mare =i frumos al |[rii Romne=ti fusese luat de voievodul
dun[rean. |ara Moldovei era numai un nceput, un
smbure. Pretutindeni n zare se vedeau p[mnturi f[r[
st[pn, pe care le putea alipi lesne la cucerirea sa dinti
r[zboinicul, biruitor al ungurilor, ce se r[zima pe zidul cel
tare al Carpa\ilor. n jos, peste multe sate frumoase, era
col\ul unguresc din v[ile Bistri\ei, Trotu=ului =i Putnei,
unde str[inii, veni\i pe la 1200, o dat[ cu episcopul catolic
al cumanilor din cetatea Milcovului, f[cuse, n apropierea
ocnelor de sare, trguri: Bac[ul, Trotu=ul, Agiudul, Putna,
iar mai departe acum n \ara lui Alexandru-vod[
Munteanul Buz[ul. Peste Siret, a=ez[rile noi ale nem\ilor
=i armenilor, vechile trguri, multele sate, cet[\ile de la
Nistru: Hotinul, Soroca, Tighina =i pesc[riile de la Dun[re
a=teptau s[ fie dijmuite, ap[rate =i st[pnite.
La\co, feciorul ntemeietorului, nsurat cu o romnc[,
de lege r[s[ritean[, ca =i dnsul, duse stlpii cu bourul
care mai trziu ajunser[ s[ fie hotarul obi=nuit al oric[rei
mo=ii pn[ la Siret. El fu recunoscut de marele rege vecin,
al Poloniei, =i, f[cndu-se a urma sfaturile cuiva care putea
s[-i aduc[ mult r[u =i mult bine, el chem[ n re=edin\a sa
un episcop catolic, pe o vreme cnd ortodoxia, de care se
\ineau cei mai mul\i dintre supu=ii s[i, n-avea dect biseri-
36
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

cu\a din R[d[u\i, unde se ngropar[ r[m[=i\ele lui Bogdan.


Un polon ajungea astfel, dup[ chiar cererea voievodului,
episcop al Siretului, de unde socotea, desigur, c[ va putea
crmui Moldova ntreag[. C[lug[rii minori\i, din schima
Sfntului Francisc, c[lug[ri cer=itori, cu picioarele goale,
cu capul descoperit =i ncin=i cu funie, se a=ezar[ n M[n[-
stirea Maicii Domnului, de unde trebuia s[ porneasc[ spre
biruin\[ legea catolic[.

Dac[ biruin\a a=teptat[ s-ar fi s[vrsit, min\ile moldo-


venilor ar fi fost mai r[pede =i mai deplin luminate; ntre
Apusul de unde a pornit a=ezarea noastr[ n aceste p[r\i,
=i noi, ramur[ r[zlea\[, s-ar fi statornicit nou[ =i trainice
leg[turi. A=a ager cum este poporul nostru, am sta ast[zi
n rndurile dinti ale popoarelor de cultur[. ns[ vl[dica
frnc, Letinul din Siret, n-a fost niciodat[ un romn, nici
m[car un moldovean de lege str[in[, ci, de la 1371 pn[
la 1434, ct a \inut aceast[ episcopie de ncercare =i momi-
re, g[se=ti numai poloni, veni\i de-a dreptul din \ara regelui
Poloniei. Ei nu dureaz[ nimic, nu se ngrijesc de c=tigarea
de suflete, de ntemeierea de =coli, de ornduirea adev[ra-
t[ a Bisericii lor. A=a se vedea c[ rostul lor e altul, un rost
primejdios pentru viitorul Moldovei. Le=i supu=i arhiepis-
copului din Haliciu, n \ara craiului, ei pare c[ erau pu=i n
capitala Moldovei ca s[ nsemne =i n ceea ce prive=te legea
ascultarea \[rii de Polonia, cucerirea ei viitoare de puternicul
regat vecin.

Coborrea din mun\i a lui Bogdan g[sise ns[ n Moldo-


va oameni puternici, st[pnitori de p[mnt din vechi
timpuri, unii avnd n mna lor cte un trg. Cu dn=ii se
unir[ =i credincio=ii desc[lec[torului, c[pitanii lui. Oameni
37
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

viteji =i pricepu\i venir[ apoi din voievodatul vecin, din


\[rile ce nconjurau Moldova, =i se mp[rt[=ir[ =i ei din
r[spl[tirile, din darurile de mo=ii ale domnului. Ace=ti
frunta=i ai statului celui nou se chemau boieri, ca =i frunta=ii
bulgarilor =i ca =i frunta=ii rutenilor, cu care se megie=ea
Moldova de miaz[noapte. Sngele lor nu era acela=i, dar,
luptnd sub acela=i steag, cuprin=i n acelea=i hotare, ascul-
tnd de acelea=i porunci, ei se sim\ir[ ndat[ romni cu
to\ii, n privin\a legii nu era nici o deosebire ntre dn=ii:
credin\a tuturora fusese =i r[m[sese cea r[s[ritean[. +i
acum s[ vad[ ei, care n-aveau nc[ peste popii lor nici un
episcop m[car, pe vl[dica str[in ncuibndu-se lng[
scaunul domnesc?! La\co ntrebase la Roma dac[ trebuie
s[ se despart[ de doamn[, care nu vroia s[ p[r[seasc[
ortodoxia!
Nu se =tie n ce chip a murit cel de al doilea domn mol-
dovenesc. L[s[ un frate care purta numele de Teodor, adec[,
pe slavone=te, de Bogdan, al tat[lui s[u, =i o fat[, Anastasia.
Fratele c[p[t[ un col\ de \ar[, pe care-l crmui pn[ trziu
cu titlul de voievod. Boierii du=mani ai legii catolice luar[
asupra lor s[ m[rite pe Anastasia, dndu-i ca zestre Moldova,
ntemeiat[ de bunicul, ei =i n care r[s[rise aceast[ nou[
ml[di\[ domneasc[. Ei chemar[ un litvan, din neamul Coria-
tovicilor (Koryatowicz), care se lupt[ tocmai atunci cu craiul
polon pentru Gali\ia, \ar[ ruseasc[ =i pravoslavnic[, l chema
Iurg, =i rude de-ale lui se amestecase n anii din urm[ =i n
afacerile maramure=ene, aducnd ru=i de ai lor acolo. C[s[-
toria i-a fost stearp[, =i tot a=a de stearp[ domnia: se povestea
mai trziu c[ bietul om, care c[utase prin locurile noastre alt
noroc, a fost otr[vit =i ngropat undeva, la o m[n[stire din
|ara de Jos. Mo=tenirea pare s[ i-o fi luat, tot numai pentru
o clip[, ntunecoas[ pentru noi, un +tefan, care ar fi l[sat doi

38
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

fii mai mari: +tefan cel de al doilea =i Petru, care se luptar[


pentru domnie =i aduser[ iar[=i pe str[in n \ara ce abia
sc[pase de dnsul. Mama lor, Marghita sau Mu=ata, se nrudea
cu regele Poloniei, care avea acum iar[=i n puterea sa \ara
de hotar a Gali\iei.
+tefan povesteau mai trziu polonii fu gonit =i ceru
ajutorul vecinilor de la R[s[rit. Dac[ ungurii fusese b[tu\i
pe plaiurile moldovene=ti, le=ilor nu li se ntmplase pn[
atunci s[ ncerce vitejia nd[r[tnic[ =i =ireat[ a \[ranilor, a
boierilor voievodului celui nou. Osta=i din trei \inuturi sau
palatinate trecur[ n Moldova, =i crezur[ c[ au nvins, c[ci
naintea lor st[teau numai cmpul gol =i bordeiele pustii.
Dar p[durea era vie: =oapte care nu erau ale frunzelor o
nfiorau, focuri care nu erau ale p[storului plpiau n
poienele cele mai bine ascunse, =i fier[str[ul unor p[durari
care purtau arcul, toporul =i ghioaga trecuse prin trunchiul
b[trnilor copaci, ce se \ineau abia ntr-un petec de scoar\[.
Cnd biruitorii, be\i de vin =i de mndrie, str[b[tur[ n
neornduial[ ngustele c[r[ri ale p[durii r[coroase, n noa-
ptea de var[, ca un vnt de mnie nebun[ scutur[ culmile
frunzoase, =i trunchiurile c[zur[ tr[snind asupra =irurilor
str[ine, strivind care, oameni =i arme. Mari magna\i ai
Poloniei, prin=i ntre d[rm[turi, c[zur[ robi ai \[ranului
moldovean, =i vestitului Sbigniew Olesznicki, str[bun arhie-
piscop, r[scump[rat de la asprii nving[tori, nu se mai
duse nici la un r[zboi, =i, nsemnat de ai no=tri la picior,
=chiop[t[ pn[ la moarte. Petru r[mase domn, dar tot el
fu acela care nchin[ mai trziu \ara str[inilor. Mam[-sa era
o catolic[, care mai cl[di o m[n[stire la Siret. Tn[ra regin[
a Poloniei, fata regelui Ludovic care domnise un timp =i
asupra Ungariei, =i asupra Poloniei, timp de nfrnare =i
fric[ pentru moldoveni trebuise s[ primeasc[ drept so\

39
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

al pl[pndelor sale tinere\e pe asprul prin\ litvan Iagello,


care fusese p[gn mai pn[ n ziua cnd ngenunche n
biseric[ lng[ Hedviga. N[dejde nu mai putea s[ fie n
r[zboaiele dintre ru=i, litvani =i poloni, care-i \inuse pn[
acum pe to\i departe de hotarele Moldovei =i-i d[duse
r[gaz de dou[zeci de ani ca s[ se ntemeieze. Sunt primejdii
care pleac[ orice frunte de om cuminte. Petru-vod[ lu[ cu
sine pe fratele s[u, Roman, cu care se ajuta n st[pnire, =i
merse la Lemberg, unde f[g[dui lui Iagello, botezat ca
Vladislav, credin\[ =i ajutor n r[zboaie. Ceva mai n urm[,
el mprumut[ =i cu bani frumo=i galbeni genovezi, adu=i
de negustori din Crimeea pe ruda sa din Polonia, care-i
puse z[log Haliciul, de care atrna biserice=te Moldova
catolic[. Mai aproape ns[, spre Nistru =i dincolo de Siret,
c[tre Prut =i apa ngust[ a Ceremu=ului, era un ntins \inut,
bogat n cet[\i =i trguri, plin n mun\ii s[i de ciobani
romni, care se chema al Sepenicului, n care se aflau
Cern[u\ii, pe atunci un sat sub cetatea |e\inei (Czeczyn),
=i poate Hotinul. Banii nu se pl[tir[, =i grani\a romneasc[
se urc[, pentru 3.000 de galbeni, pn[ n p[r\ile Pocu\iei.
Petru st[tu n Suceava, a treia re=edin\[ a domnilor
moldoveni. Fratele =i urma=ul s[u Roman n[l\[ la v[rsarea
Moldovei n largul Siret o cetate c[reia-i d[du numele s[u.
Cu toate c[ n |ara Romneasc[ \inea crma un om ca
Mircea-vod[, cel dinti mare st[pnitor romnesc, cu toate
c[ Petru se mprietenise cu acest vecin, pe care-l ajutase s[
intre n leg[turi cu polonii, Roman ndr[zni, c[lcnd
drepturile muntene asupra apelor de la miaz[zi, s[-=i zic[
domn din munte n mare. Mndru =i fa\[ de regele naintea
c[ruia fratele s[u plecase Moldova, el nu-i mai f[g[dui
ajutor pn[ ori=iunde =i mpotriva oricui. Vladislav l-ar fi
putut scoate numai cu greu dac[ s-ar fi ncumetat s[ trimeat[

40
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

o=ti prin c[r[rile temute ale codrilor. Dar el g[si un sprijin


ntre rudele voievodului.
Mo=tenirea n domnie nu era statornicit[ pn[ atunci,
=i datina, care r[spundea la orice ntreb[ri =i f[cea ca legile
s[ fie zadarnice, t[cea, fire=te, n aceast[ privin\[. Sngele
domnesc era cerut de la tot doritorul de st[pnire, dar n
privin\a treptei de nrudire fiecine era slobod s[ judece
dup[ interesul s[u. Lui Bogdan i urmase fiul s[u cel mai
mare, lui La\co ginerele, lui +tefan fiul cel mai mic, lui
Petru fratele cel mic. Iva=co, fiul lui Petru, se crezu nedre-
pt[\it de unchiul s[u; venind din ad[postul s[u de peste
grani\[, el l prinse la vreo petrecere n sate, mpreun[ cu
fiii lui, =i-l d[du n mna dreg[torilor regelui.
+tefan, fratele cel mare, nvins alt[dat[, ajunse domn.
+i el se nchin[ polonilor =i se a=ez[ =i mai aproape de
dn=ii, lundu-=i re=edin\a n Hrl[u, mic trg cu vii fru-
moase, mai jos de Boto=ani, ntr-un \inut nflorit ca o
gr[din[, bogat n p[=uni, n livezi, n pris[ci, n mori =i
iazuri. Ungurii, peste care domnea atunci un om foarte
mndru, din neam mp[r[tesc, =i menit s[ fie =i el mp[rat,
Sigismund, nu voir[ s[ ng[duie n apropierea lor pe acest
neascult[tor urma= al tr[d[torului Bogdan. +tefan cutez[
s[ taie calea la pasuri, dar oamenii craiului apusean r[zb[-
tur[ printre bolovanii n[rui\i =i ploaia de suli\i. Sigismund
nsu=i calc[ p[mntul Moldovei, lund \ara n curmezi=,
spre Siret, spre Bahlui, ca s[ prind[ pe domn n cetatea
unde se nchisese (1394). El ajunse unde dorea, dar se
ntoarse nd[r[t cu minile goale, f[r[ s[ aib[ pe +tefan n
lan\uri, f[r[ s[ aduc[ m[car, ca ndrept[\ire, un petec de
hrtie, cuprinznd cereri de iertare =i f[g[duieli. Dar cronica
noastr[ =tie s[ povesteasc[ despre nfrngerea craiului la
Hrl[u, =i din porunca lui +tefan cel Mare vorbele letopi-

41
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

se\ului s-au s[pat pe mormntul din R[d[u\i al nving[-


torului.
Attea fapte gr[m[dite n c\iva ani nici o jum[tate de
veac d[duser[ Moldovei ceea ce este neap[rat n via\a
oric[rui stat: amintirile. Dar ea n-avuse parte nc[, c[ci
schimbase =ase domni, de o singur[ domnie lung[, n
lini=tea c[reia s-ar fi putut cl[di ziduri de piatr[ =i a=ez[-
minte: pn[ acum, ca n Scriptur[, me=terii lucrase n prip[,
pe apucate, cu sabia n mn[. Dup[ izbnda din 1394
timpurile se ar[tar[ nc[ mai vitrege: +tefan-vod[ piere
dinaintea ochilor, poate ucis, ca Iurg litvanul. Atunci to\i
pribegii =i mazilii se arunc[ asupra unei pr[zi care era \ara
lor: =i Roman, scos din temni\a le=easc[, =i Iva=cu, =i Iuga,
fiu din flori al celui dinti, care Iuga ia de fapt puterea =i d[
c[r\i de nt[rire celor ce aveau nevoie de dnsele n afacerile
privitoare la mo=ii. Fii drep\i, legiui\i ai lui Roman =i
doamnei lui Anastasia, moart[ cnd so\ul ei st[tea nc[ n
scaun =i nmormntat[ la Roman, Alexandru =i Bogdan vin
=i ei sub arme ca s[-=i dobndeasc[ drepturile, Mircea,
domnul muntean, l[mure=te ntructva lucrurile, prinznd
pe Iuga n mprejur[ri ca acelea ale prinderii lui Roman,
desigur. Moartea smulge de lng[ Alexandru pe fratele
acestuia, Bogdan, care d[dea poruncile =i el, un timp, f[r[
a-=i lua ns[ alt titlu dect acel de jupn, pe care-l ntre-
buin\a orice boier. Dar nc[ din 1401, f[r[ s[ fi murit Bogdan,
Alexandru, pe care tat[l s[u l numise poate a=a dup[
Alexandru Basarab, n-avea de mp[r\it cu nimeni grijile,
r[spunderile =i r[splata sufleteasc[ a unui crmuitor de
oameni. Era ntiul an al unui veac nou, =i un veac nou se
deschidea =i pentru Moldova.

42
III

ALEXANDRU CEL BUN

C u o adnc[ recuno=tin\[,
urma=ii au zis acestui Alexandru: cel Bun. A fost bun fa\[
de \ar[, pentru c[ n-a t[iat, n-a prigonit, n-a nedrept[\it pe
nimeni, =i totu=i a =tiut s[-=i st[pneasc[ boierii f[r[ s[
mi=te mpotriva lor buzduganul sau s[ ascut[ sabia c[l[ului.
A fost bun fa\[ de str[ini fiindc[ n-a nceput niciodat[ un
r[zboi nedrept =i n-a c[lcat niciodat[ o leg[tur[ ncheiat[
=i nt[rit[ cu jur[mnt de dnsul; dar pentru drept[\ile
lui =i ale \[rii el a fost totdeauna, =i atunci cnd l mpov[rau
b[trne\ele =i moartea-l chema spre odihn[, un osta=
neadormit, viteaz =i iute.
De la nceput, avnd s[ aleag[ ntre unguri, de care abia
se dezlipise Moldova =i cari-l atingeau la un singur hotar,
=i acela de munte, lesnicios de ap[rat, =i ntre poloni, cari
nf[=urau din dou[ p[r\i, de sus =i de la r[s[rit, \ara, el
alese pe ace=tia din urm[. Li se nchin[ =i le d[du ajutoare,
care se luptar[ cu cavalerii teutoni, departe, n Prusia,
lng[ cetatea Marienburg, unde ai no=tri g[sir[ cu bucurie
p[duri, n care =tiur[ iar[=i s[ ispiteasc[ pe du=mani,
acoperindu-i apoi cu ploaia de moarte a s[ge\ilor (1410).
n dosul lui, doi ani dup[ aceast[ lupt[, regele Poloniei se
n\elegea cu mp[ratul Sigismund, =i el rege, al Ungariei,
pentru a mp[r\i Moldova dac[ domnul ei n-ar voi s[ ajute
pe cre=tini n lupta cu turcii, pe care cu adev[rat n-o ncepur[
ns[ niciodat[ (Tratatul de la Lublau; 1412). Alexandru

43
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

r[mase ns[ neschimbat, =i nimeni nu ndr[zni s[ ncerce


mp[r\irea, care se putea scrie mai lesne cu condeiul dect
cu sabia. P[strnd ns[ credin\a, el =tia s[ =tearg[ r[m[=i\ele
ru=inoase ale trecutului, s[ se nal\e necontenit naintea
craiului prieten. El ncheie leg[turile cu dnsul altfel dect
nainta=ii s[i =ubrezi =i se nf[\i=eaz[ n ele ca domn, nu
ca voievod supus. Odat[, pentru un nou mprumut, el
c[p[t[ =i z[logirea Pocu\iei, cu vestitele ei ora=e nst[rite,
Sniatinul =i Colomeia, pe cnd nainte de dnsul se vorbise
=i de p[r[sirea \[rii Sepenicului. O nalt[ doamn[ din snge
cr[iesc, Ryngalla, i-a fost so\ie, aducndu-i m[car cinstea
de la nceput, dac[ nu fericirea n cas[, c[ci Ryngalla p[r[si
dup[ ctva timp, plecnd f[r[ nici un copil, pe so\ul ce nu
voia s[ se lepede de legea lui ortodox[, cu toate c[ n Baia
el f[cuse o biseric[, o m[n[stire, un episcopat catolic.
nc[ de pe vremea lui Mircea, Alexandru ncheiase prin
cucerirea Chiliei, la Dun[rea de Jos, grani\a de miaz[zi a
\[rii, pe care tat[l s[u Roman, se l[udase mai mult c[ a
ntins-o pn[ la mare. Ceva mai trziu, f[r[ s[ se lupte cu
genovezii, el =i a=ez[ prc[labii n Cetatea Alb[, de la gura
Nistrului, al doilea turn puternic al acestei grani\i amenin-
\ate. Ei ajuta domnii munteni s[-=i cucereasc[ mo=tenirea
p[rinteasc[, dar =tiu s[ resping[ pe acela=i ocrotit de
d[un[zi Dan al II-lea cnd el veni s[ cear[ cu armele
malul Dun[rii de Jos (1429). Turcii, care porunceau adesea
n |ara Romneasc[, pn[ la grani\ele c[reia ajunsese,
trecnd peste Bulgaria, n ntregime supus[, fur[ =i ei
respin=i cnd cor[biile lor de r[zboi se ivir[ sub zidurile,
bine nt[rite de pricepu\i me=teri str[ini, ale Cet[\ii Albe.
n cei din urm[ ani ai vie\ii sale chiar Alexandru risipi, n
iunie 1432, o oaste turceasc[ ce-i venise n \ar[ trecnd pe la
munteni. +i tot atunci, ]n 1432, mntuind aceast[ socoteal[,

44
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

el merse n fruntea o=tirii sale, ca s[ ia n st[pnire naintea


mor\ii Pocu\ia. Cnd nchise n sfrsit ochii, n vara anului
1433, el n-avea nimic de cerut nim[nui =i nu era dator cu
nimic.
Prin ngrijirea lui, boierimea fu a=ezat[ n trepte =i
ranguri. Pe lng[ vechile m[n[stiri, Neam\ul =i Bistri\a,
ntemeiate de c[lug[ri munteni care nv[\ase la dasc[li
srbi, fugari de peste Dun[re naintea turcilor, el cl[di
Moldovi\a, chiar lng[ Baia, =i Pobrata, mai jos, n acelea=i
p[r\i de mun\i. Pn[ la el, Patriarhia greceasc[ din Constan-
tinopol nu voise s[ recunoasc[ pe mitropolitul Iosif din
snge domnesc, c[ruia Petru-vod[ i d[duse supravegherea
noii Biserici moldovene=ti, =i \ara se afla sub blestemul
arhiepiscopului Ieremia, trimes de patriarh. Alexandru
ridic[ pedeapsa afurisaniei f[r[ s[ jertfeasc[ pe Iosif, care
mpodobi =i mai departe cel dinti scaun bisericesc al
Moldovei. Re=edin\a Mitropoliei fu str[mutat[, mpreun[
cu oasele sfntului Ioan cel Nou, de la Cetatea Alb[ la Su-
ceava, care r[mase de acum o capital[ statornic[. n Roman
se f[cu o episcopie, al c[rui p[stor fu supus mitropolitului.
Drumurile de nego\ fur[ \inute totdeauna deschise, =i
privilegii de asigurare, pentru v[mi, se d[dur[ negusto-
rilor str[ini. n treizeci de ani, floarea culturii nflorise
pretutindeni din \[rna fr[mntat[ de luptele folositoare,
=i nu de cele netrebnice. Prin patriarhul acesta, care murea
n siguran\a biruin\ii =i n binecuvntarea faptelor sale
bune, Moldova-=i g[sise al doilea ntemeietor, =i cel mai
mare.
O nou[ stare a lucrurilor se ntemeiaz[ ns[ totdeauna
prin cel pu\in doi st[pnitori. Unul cl[de=te, cel[lalt, venind
la rndul s[u, ap[r[ cl[direa de pornirile du=mane ce se
n[pustesc neap[rat asupr[-i cnd s-a dus ziditorul. Lui

45
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Alexandru, n gndurile lui asupra viitorului, =i \[rii, n


desf[=urarea nfloririi ei, li trebuia deopotriv[ un vrednic
mo=tenitor al coroanei moldovene=ti.
Dac[ din c[s[toria str[lucit[ cu Ryngalla s-ar fi n[scut
un fiu, pe care polonii l-ar fi sprijinit din r[sputeri, urmarea
n domnie a acestuia ar fi fost mai asigurat[. Alexandru
l[s[ ns[ o spuz[ de feciori =i de fii din flori, care se numeau
atunci singuri, n deosebire de ceilal\i: copii1. nti fusese
nsurat cu o str[in[, de bun[ seam[ polon[, pe care o luase
n zilele sale nenorocite, de tinere\e pribeag[; Margareta
se odihni sub lespezile marii, frumoasei biserici catolice
din Baia. De la dnsa n-avu el urma=i. Viind n \ar[ ca
domn, Alexandru lu[ pe Ana sau Neac=a, de care se desp[r\i
mai trziu Ana poate s[-i fi fost numele de c[lug[rie, c[ci
o doamn[ care pleca de la curtea so\ului ei se c[lug[rea
=i care muri abia n 1427, fiind nmormntat[ la Bistri\a.
Cu dnsa avu el, pe lng[ o fat[, pe care o numi Vasilisa
Regina adec[ =i un b[iat cel dinti c[ruia nu-i putea
da alt nume dect pe acela al p[rintelui s[u, Roman. Roman
tr[i ns[ pu\in[ vreme: ultima oar[ el mai este pomenit n
hrisoavele p[rintelui s[u n april 1409; dar peste cteva
luni se n[=tea, n ziua de Sf. Ilie, al doilea fiu, c[ruia i se
zise dup[ hramul ce se serba la na=terea sa. Ryngalla nu
suferi la curte pe acest copil al alteia, =i fire=te c[ tot n
ntuneric =i, mai mult, n taina p[strat[ de mamele lor =i
de c\iva credincio=i numai crescur[: al treilea fiu, +tefan,
al unei Stanca, numit a=a dup[ unchiul ce b[tuse pe unguri
la Hrl[u, al patrulea, Petru, al Marinei lui Marin, care fu
=i mama unei fete2, Petru, care amintea pe cel[lalt unchi,
nving[torul polonilor n codrul Bucovinei; mai trziu
numai se n[scu un Alexandru, care ar fi dus mai departe
numele tat[lui s[u, dac[ n-ar fi fost r[pit de moarte nc[ n

46
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

ultimii ani ai acestuia. Cnd Ryngalla se duse, Alexandru


chem[ pe Ilie n od[ile domne=ti, i scrise numele n hrisoave,
l f[cu ajutorul s[u n crmuire, l puse s[ isc[leasc[, dnd
astfel o chez[=ie =i pentru vremea cnd va domni Ilie, actul
prin care se d[ruia Ryngallei venitul unor ora=e moldove-
ne=ti. ndat[ dup[ aceasta, el i c[ut[ n Polonia o nevast[
de neam mare, Marinka, sor[ cu so\ia cea nou[ a craiului
polon, =i el avu bucuria de a vedea botezul ntiului n[scut
al celor doi so\i, care primi =i el numele de Roman (1426
1427). n cei de pe urm[ ani ai domniei sale, Alexandru
ng[dui lui Ilie-vod[ s[ dea c[r\i domne=ti de nt[rire n
numele lui singur.3
R[mas adev[ratul domn al Moldovei ntregi, dup[
moartea lui Alexandru*, Ilie, un tn[r care trecuse abia de
dou[zeci de ani, ntinse o mn[ fr[\easc[ lui +tefan, pe
care tat[l s[u l alinta Ste\co, precum Ilie era pentru dnsul
iubitul Ilie=, dar l[s[ la o parte, m[car un timp, nu =tim
pentru ce du=m[nie, pe al doilea frate, Petru. n schimb, el
recunoscu nti pe un fiu al lui Alexandru, pe care acesta
se sfiise a-l nsemna n hrisoavele sale, chiar din ultimele
timpuri, cnd aducea m[rturia tuturor feciorilor s[i. Acest
nou frate se chema Bogdan, dup[ numele fratelui p[rintelui
s[u, =i de bun[ seam[ el era cel mai tn[r dintre ml[di\ele
domne=ti. Bogdan e tat[l lui +tefan cel Mare.4

* A= crede ast[zi c[ moartea lui Alexandru cel Bun s-a ntmplat


n iarna sau, mai degrab[ n prim[vara anului 1433, fiindc[ privilegiul
dat de Ilie sibienilor, n april (Bibl. Acad. Rom., n copie), pomene=te
pe toat[ familia lui, dar nu =i pe btrn (nota autorului ad[ugat[ la
erata edi\iei din 1904).

47
I

L U P TA P E N T R U S C A U N U L
LUI ALEXANDRU CEL BUN

I lie face mp[carea cu polo-


nii, mpotriva c[rora de=i o rutean[, Marinka, sora reginei-
mame a Poloniei, i st[tea al[turi ca so\ie el luptase n
n[v[lirea pentru luarea n st[pnire a Pocu\iei. Dar, dup[
aceasta, el mai st[tu abia cteva luni n domnie. Vnturile
toamnei smulser[ =i aruncar[ peste Nistru pe fericitul domn
al verii.
l gonise fratele s[u +tefan, nte\it de mam[-sa Stanca
pe care Ilie puse s[ o nece =i de domnul muntean Vlad
Dracul, care avea o r[zbunare de s[vr=it mpotriva lui Ilie:
c[ci acesta, mpreun[ cu b[trnul Alexandru, sprijinise pe
un alt vn[tor al scaunului |[rii Romne=ti, cu care Vlad se
zvrcolise mult[ vreme n lupt[ ncle=tat[, pe un Aldea,
care, din recuno=tin\[ fa\[ de ajut[torul s[u, =i zisese
Alexandru-vod[.5 Vlad era acuma recunoscut de turci, domnii
\[rii sale, =i el chem[ la dnsul pe +tefan =i-l ajut[ s[ ia
mo=tenirea, care nu i se cuvenea lui n rndul nti.
+tefan smulse polonilor primirea lui ca vecin, n[v[lind
n \ara lor, unde se ad[postise Ilie, Marinka =i copilul lor,
Roman. Regele era nc[ nevrstnic, a=a nct nime nu era
bucuros de r[zboaie primejdioase n p[r\i care obi=nuiau
s[ nghit[ frumoasele o=tiri ale cavalerilor =i lefegiilor. Ilie
fu oprit ntr-o g[zduire darnic[, n care el avea tot dreptul
s[ vad[ ns[ o nchisoare. C[ci c[r[rile ce duceau la Nistru
erau t[iate pentru dnsul.

51
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Dar erau boieri moldoveni care nu se d[duse cu cel mai


puternic, ci \ineau, n Moldova sau peste hotare, cu
adev[ratul mo=tenitor. Printre dn=ii era neamul Jum[tate,
Laz[r din Tulova, n p[r\ile de c[tre munte6, Duma, fiul lui
+andru. Ei ndemnar[ pe Ilie s[ fug[ de la oaspe\ii s[i, l
aduser[ n Moldova =i d[dur[ pentru dnsul dou[ lupte,
care nu dezr[d[cinar[ ns[ pe +tefan, n jurul c[ruia se
strnsese cei mai mul\i =i cei mai puternici dintre st[pnii
de mo=ii. La urm[ el fu r[zbit =i strns n \inuturile de jos
ale \[rii. Atunci el ceru s[ se mpace, =i polonii l nt[rir[
n acest gnd, care-i scutea de o mare grij[ =i de o grea datorie.
El c[p[t[ n vara anului 1435, abia doi ani de la moartea
pa=nicului Alexandru-vod[, o ntins[ bucat[ de p[mnt,
din care era slobod s[-=i trag[ veniturile : de la Vaslui pn[
la Chilia =i pn[ la Cetatea Alb[, patru trguri, toate cm-
piile, tot pustiul, toat[ p[durea, toate drumurile de nego\
din jurul lor. Pe lng[ aceasta, el r[mase domn deopotriv[
cu Ilie, numaict acesta avea, pe lng[ cinste =i locul dinti
n orice mprejur[ri, fa\[ de ai s[i =i fa\[ de str[ini, =i venitu-
rile cele mai mari, din peste patru cincimi ale Moldovei. n
hrisoavele lor, date cele mai multe mpreun[, sub pecetea
lui Ilie singur, nu se ntmpin[ nici un alt frate domnesc.
Cercul st[pnitorilor =i al mo=tenitorilor se nchisese prin
nvoiala din 1435: el cuprindea pe Ilie, pe +tefan =i pe fiul
celui dinti, Roman, pe lng[ care se adause apoi, de la
august 1438 nainte, un al doilea fiu, numit dup[ marele
s[u bunic : Alexandru. mprejurul lor st[teau to\i boierii
\[rii: mo=ierii cei mari din Lipnic, Zubr[u\i, din Tulova, din
Vorone\, din Topor[u\i, din Fr[t[u\i, din Sere\el, din
+omuz, din Mamurin\i, din Rug[=eni, din Cuciur, din +ili=[u,
din toate satele nfloritoare ce se aflau n preajma Sucevei,
capitala7; =i cei cu nume de botez ori dup[ p[rin\i : Uncleat,

52
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Jum[tate, Limb[dulce,Vlcea, Hudici, Brlici, Pop=a, Bal=,


Buhu=, Turcul, +endri=or, Nesteac, Stroici, Berindei, Ponici,
Piatr[, Negrul, Ureacle, Balcean, +erbul, Frea, Grbovul,
Julea, Negril[, Perciune, Paos (Paius).
De la un timp8, ns[, +tefan ad[postea pe lng[ dnsul
pe fratele Petru, care avea poate vreo socoteal[ de cerut lui
Ilie. Copiii acestuia cre=teau mari, =i Roman mplinise n
1444 =aptesprezece ani; +tefan se temu pentru timpul
cnd, n locul lui Ilie, ar fi avut naintea sa pe Marinka, spri-
jinit[ de nepotul ei, regele Vladislav al Poloniei, ales acum
=i n Ungaria, om viteaz =i foarte ndr[zne\, pe acest Roman,
n sfr=it, care nu s-ar fi mul\umit cu o parte din venituri =i
cu jum[tate din putere. Data aceasta, el nu pare s[ fi pornit
cu r[zboi asupra fratelui s[u. Tr[darea i se p[ru mai lesni-
cioas[ =i mai sigur[. Dac[ +tefan nu se prea ducea la Suceava,
Ilie venea la Vaslui, n p[mnturile fr[\e=ti. Aici fu prins el
=i nl[turat f[r[ omor din rndul acelor care pot st[pni o
\ar[: prin groaznicul mijloc, obi=nuit la grecii din Bizan\,
al arderii ochilor. Nenorocitul fugi la rudele Marink[i, c[reia
+tefan i arunca, drept poman[, cet[\ile pe care odinioar[
Alexandru le d[duse Ryngallei: de aici o vedem pe dnsa
f[cnd schimburi =i nvoieli; ct despre Ilie, el era acum un
mort ntre cei vii, =i peste pu\in pleoapele se nchiser[
pentru totdeauna asupra s[rmanilor lui ochi orbi.
Tic[losul +tefan st[pni apoi trei ani, ntre doamna pe
care =i-o luase, ntre Petru, nv[\[torul cel r[u, =i ntre
pu\ini boieri9. Nu i-a fost dat s[-=i vad[ copiii. Dac[ a fost
ng[duit =i atta vreme, aceasta se datore=te mai mult
marii nenorociri suferite de poloni n acest an 1444, toamna
prin nfrngerea de c[tre turci, la Varna, a o=tirii cre=tine,
n rndurile c[reia c[zu, luptndu-se, =i regele Vladislav.
Cnd noul crai Cazimir, frate cu Vladislav, se sim\i sigur pe

53
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

tronul s[u, el ng[dui Marink[i, care era acum o v[duv[, s[


cerce norocul fiului ei Roman, ce mplinise dou[zeci de
ani. El veni, desigur, cu ajutoare polone, pornind din Hotin,
care era al polonilor, =i puse mna u=or pe cet[\ile Sucevei
=i Neam\ului. +tefan, care tr[ia ve=nic n frica r[spl[tirii
din partea nepotului s[u pribeag, ncheiase abia n iunie cu
regele un tratat n care se asigura c[ du=manul, vnz[-
torul s[u nu va fi \inut n Polonia. N[v[lirea-l apuc[ pe
nepreg[tite. El fu prins n lupt[, sau dat de ai s[i, =i Roman
l pedepsi ca pe un uciga= de rnd, puind s[ i se taie capul,
n ziua de 13 iulie 1447. Aceasta trebuie s[ se fi f[cut
undeva departe, c[ci abia dup[ trei zile trupul lui, t[iat n
dou[ precum el t[iase n dou[ \ara, fericirea =i viitorul ei
fu ngropat n M[n[stirea Neam\ului, lng[ cetatea lui
Petru-vod[ cel dinti.

Dar el nu duse cu sine n mormntul s[u r[zboiul. Roman


fu st[pnul Moldovei de Sus, deprins[ s[ asculte de tat[l
s[u, Ilie, =i-l vedem odat[ dnd un hrisov din cetatea
Sucevei. ns[ pu\ini boieri numai ncunjurau pe tn[rul
voievod al r[zbun[rii: vornicii mari Oan[ =i Manoil, care
\inuse mult[ vreme Hotinul pentru neamul lui Ilie, +teful,
cel mai mare din feciorii lui Jum[tate, Miclea Greul, vistier-
nicul Micul, Hodco +tibor, un om nou, =i aprodul +[ndrica10.
n viforul luptelor =i sub povara marilor greut[\i ale unei
astfel de crmuiri, Roman =i sec[tui puterile, =i, mai ajutnd
=i otrava boierilor, Marinka ducea la groap[, n ziua de 2
iulie 1448, pe fiul ei cel mai mare, din care f[cuse un domn
de cteva luni de zile.
Cei mai mul\i dintre puternicii de pn[ atunci ai \[rii
fugir[ peste hotar, a=teptnd zile mai bune. Dar pentru
dn=ii, care nu voiau s[-=i nchine capul, c[ci se temeau s[

54
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

nu =i-l piard[, naintea voievodului adus de poloni, nu era


dect o singur[ grani\[ deschis[, aceea care ducea, prin
pasurile Carpa\ilor, n Ardeal.

Aici avea pe acea vreme toat[ puterea, precum avea


toat[ puterea =i n tot largul cuprins al \[rii ungure=ti,
guvernatorul Ioan Corvin din Hunedoara (Hunyady). Era
un romn dintre gr[nicerii pe care ungurii i ns[rcinase s[
apere, sub judec[torii =i c[pitanii lor romni, marginea
apusean[ a Ardealului, de n[v[lirile ve=nic mprosp[tate
ale turcilor, care se oplo=ise n Serbia. Ai lui i ziceau Iancu,
=i el era fiul lui Voicu, gr[nicer ca =i dnsul. nc[ de pe
vremea mp[ratului Sigismund, du=manul lui Alexandru cel
Bun, Iancu din Hunedoara se lupta departe n Croa\ia, =i
n \ara de lumin[ a Italiei, ap[rnd pentru bani interese str[-
ine. ntors napoi acolo unde ai s[i st[teau la pnd[ nea-
dormit[ naintea p[gnilor, el c[p[t[ mo=ii z[logite de
Coroana ungureasc[ =i dreg[torii de cinste =i de primejdie.
Peste c\iva ani el era ban al |[rii Severinului adic[ o
parte din Banatul unguresc =i din Oltenia noastr[ care se
luase de la domnii cre=tini =i nu se putea ap[ra mpotriva
sultanului turcesc. Mai era apoi comite al Timi=oarei, unde
se \inea piept acelora=i du=mani, comite al Bistri\ei, al
secuilor =i voievod al Ardealului. n lupta ce se deschise
ntre Elisabeta, fata lui Sigismund =i v[duva regelui Albert,
=i ntre regele polon Vladislav pentru st[pnirea Ungariei,
Ioan se d[du de partea acestuia din urm[, care-i l[s[ cu
des[vr=ire toate grijile trebilor r[s[ritene. nc[ din 1442,
ncepuse lupta cu turcii, care se ngr[m[deau la pasurile
Carpa\ilor, n avntul lor spre bog[\iile Europei. El i b[tu
de dou[ ori n acest an, cu romnii s[i din Ardeal =i cu
ajutorul romnesc al domnului muntean, care era pe atunci

55
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

un om r[u, dar ager =i f[r[ fric[, acel Vlad c[ruia i se zicea


Dracul pentru =iretenia lui crud[. Se n\elese =i cu moldo-
venii pentru a nf[=ura cu dou[ aripi pe du=manul tuturor.
n 1443 el f[cu n toamn[ o minunat[ n[v[lire n Serbia,
unde a=ez[ din nou pe domnul ei cre=tin Gheorghe Bran-
covici, ce st[tea de mai mult[ vreme ad[postit n Ungaria.
To\i cre=tinii din R[s[rit, sili\i la p[r[sirea legii lor sau la
plata de grele biruri =i la lupta sub steaguri necurate, vedeau
n Iancu-vod[ un sol dumnezeiesc al mntuirii prin sabie,
al cur[\irii prin snge.
i mai r[mnea s[ trezeasc[ din mor\i mp[r[\ia
Bulgariei. n 1444 o frumoas[ oaste pleca spre pasurile
Balcanilor, care, odat[ cucerite, ar fi ar[tat n zare minunea
de albastru =i aur a Constantinopolei, unde mp[ratul gre-
cesc era strns din toate p[r\ile de zidul de o\el al turcilor,
ce-=i aveau capitala =i mai aproape de mun\i, la Adrianopol.
Regele Vladislav nsu=i mergea acum n fruntea o=tilor cre-
=tine; cor[bii venite din Apus sub steagul Vene\iei, marea
Republic[ italian[, sub steagul cu cheile sfntului Petru
al papei =i sub flamura dep[rtatului duce francez al Bur-
gundiei, se apropiau de strmtorile ce despart Europa de
Asia, ca s[ mpiedice fuga p[gnilor, ce se socotea sigur[.
Dar sultanul Murad b[trnul ucise pe rege =i mpr[=tie
oastea.
n zadar venir[ pe urm[, n prim[vara urm[toare, cor[-
biile Apusului n Marea Neagr[ =i pe Dun[re, arznd =i
ispitind cet[\ile turce=ti ale malului stng. Ioan nu putu s[
se coboare dect o clip[ dincoace de mun\i, c[ci Ungaria,
lipsit[ de regele s[u, fierbea de vraj[. Abia n 1446 se f[cu
lini=te, alegndu-se cel mai viteaz ca guvernator al \[rii.
Acum Ioan nu mai trebuia s[ asculte de poruncile nim[nui,
=i toate puterile regatului se aflau n mna sa, ntocmai ca

56
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

=i spada lui. El se gndi iar[=i la de=teptarea R[s[ritului


cre=tin prin bra\e romne=ti. Vlad Dracul, care ncheiase =i
el pace, cnd to\i p[r[sise lupta cu turcii, nu i se mai p[rea
un singur ajut[tor : de Cr[ciun, n anul chiar cnd fusese ales
loc\iitor de rege, Iancu-vod[ trecu mun\ii, prinse pe Vlad,
care \inea pe fata lui Ilie-vod[, o sor[ a lui Roman, =i-l
ucise, mpreun[ cu singurul dintre feciorii s[i ce se g[sea
n \ar[. n locul lui puse domn pe un om slab, dar credincios,
care se chema Vladislav =i era fiul unui Dan-voievod Orbul.
+i din Moldova trebuia s[ se fac[ un ajutor bun pentru
lupta cu turcii: Roman, f[ptura le=ilor, feciorul Marink[i,
v[rul regelui Cazimir, nu putea s[ fie ng[duit. El ar fi fost
un bra\ mort n lupta ce era s[ se ncing[ iar[=i pentru
binele cre=tin[t[\ii.
nc[ de pe cnd tr[ia acest tn[r f[r[ noroc, Iancu-vod[
se n\elesese cu Petru, tovar[=ul lui +tefan la izgonirea =i
orbirea lui Ilie. Petru acesta purtase nti un r[zboi
mpotriva chiar a lui +tefan, cu care n\elegea s[ domnea-
sc[ mpreun[, ca +tefan nsu=i cu Ilie11: el era astfel n 1444
la Roman, cu c\iva boieri, ca Bratul, Mnzul, un Cupcici,
tovar[=ii s[i de r[scoal[.12 nvins, el se mp[case. Dar m[car
dup[ moartea lui +tefan el n\elegea s[-l mo=teneasc[, =i,
avnd mpotriva sa pe poloni, care ap[rau drepturile ramurii
lui Ilie, el alerg[ la Iancu-vod[. Acesta l primi bine, =i, ca
s[ se asigure mai deplin de dnsul, i d[du de nevast[ pe
o sor[ a sa, care nu se m[ritase nc[ pn[ la o vrst[ destul
de naintat[. n septembrie 1448, cteva luni abia dup[
moartea lui Roman, el era domnul din Suceava, =i boier de
frunte dintre ai fratelui s[u isc[leau ca martori n hrisoavele
sale13; ntre ei =i puternicul logof[t Neagoe, care mersese
pentru domnii Moldovei =i la soborul cel mare de mp[care
ntre Biserica R[s[ritului =i a Apusului, ce se \inuse la

57
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Floren\a.14 Pn[ =i regele Poloniei, cnd primi vestea mor\ii


lui Roman, se l[s[ mngiat u=or pentru moartea v[rului
s[u. Se f[cuse, ce e dreptul, nti a porni la oaste mpotriva
lui Petru, strnse osta=i din toate cele cinci palatinate n
care se mp[r\ea |ara Rusiei de peste apa Nistrului, se
cobor n fruntea lor pn[ la Lemberg, unde ajunse la 21
iulie, =i apoi pn[ la Halici, unde i se nf[\i=[ nenorocita
m[tu=[ Marinka, pentru a cere s[ i se dea ajutor acum ntr-
un nou r[zboi pentru domnia copilului cel mic Alexandru,
n[scut n 1438 =i care n-avea deci mai mult dect 10 ani,
nc[ nemplini\i. Dar, n loc de sprijinul de lupt[tor pe
care-l a=tepta ea, craiul i ng[dui numai s[ stea la Colomeia,
marea cetate din Pocu\ia, mpreun[ cu cei dou[ sute de
oameni ce-=i legase soarta lor de a ramurii =ubrede a lui
Ilie-vod[. nc[ de la 9 august, Cazimir intra cu o=tile sale
n puternica straj[ de la hotare a Cameni\ii, n fa\a Hoti-
nului. Aici, Petru i trimise o mare solie de supunere, avnd
drept c[petenii pe Neagoe =i pe Mihu, doi fo=ti mari logofe\i,
adic[ nti boieri ai \[rii. La 13 august craiul d[dea du=ma-
nului s[u de pn[ atunci o carte de asigurare, dac[ va trece
apa pn[ la dnsul ca s[ i se nchine. Petru ns[, cu toate
c[ n-avea nc[ 30 de ani, nu era dintre cei ce se ncred lesne.
El t[r[g[ni sosirea sa pn[ ce regele socoti c[ e prea cald
n Cameni\a =i c[ e bine s[ se gr[beasc[ spre Litvania, unde
avea s[ \ie o adunare sau diet[ a regatului.
Iancu-vod[, care se g[tise iar[=i mpotriva turcilor, era
atunci n drumul spre Severin, unde trecu Dun[rea la 28
septembrie. De la Media= el scrisese la ntiul august
regelui, ar[tnd unde-l cheam[ datoria sa cea mai sfnt[ =i
ct de mult s-ar cuveni ca pn[ atunci cumnatul s[-i fie
l[sat n pace. Alt semn de via\[ nu putea s[ deie. Astfel, la
22 august, a doua zi dup[ plecarea lui Cazimir, Petru =i

58
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

boierii nnoiau leg[turile de supunere cu Polonia.15 +i


ntr-acestea ei se ndatoreau a nu nstr[ina nimic din Moldo-
va f[r[ voia polonilor ci a c[uta s[ c=tige iar[=i ce fusese
nstr[inat. Vorbe care nu se spuneau de altceva dect pentru
c[ acela=i domn d[duse cu cteva luni nainte Chilia n
mna muntenilor, dup[ cererea lui Ioan Guvernatorul. Petru
nu s-a \inut niciodat[ poate de ndatorirea sa r[zboinic[
fa\[ de poloni, dar lui Iancu-vod[ nu putea s[-i fie ascuns
mult[ vreme c[ fratele =i prietenul s[u, cum i zicea, =i-a
schimbat st[pnul. Petru-vod[ d[rma domnia sa creznd
c-o nt[re=te.
Noi nu mai =tim ast[zi n ce chip i-a venit pedeapsa. O
moarte nainte de vreme, soarta, ca un blestem, a tuturor
urma=ilor lui Alexandru cel Bun, i secer[ =i lui tinere\ele,
grele de p[cate.
II

B O G D A N -V O D { ,
TAT { L L U I + T E FA N C E L M A R E

A tunci veni rndul copiilor


din flori ai lui Alexandru-vod[, pe care acesta nu-i recunos-
cuse niciodat[. ntre ace=tia trebuie s[ se numeasc[ un
domn pentru dou[ luni, c[ruia i se zicea Ciub[r =i care
ca domn =i va fi spus desigur altfel. Veni apoi Bogdan.
De mult[ vreme el lipsea din Moldova. Ad[postul s[u
n zilele de schimb[ri r[pezi =i primejdioase fusese |ara
Romneasc[, unde Vlad Dracul \inea pe o nepoat[ a fuga-
rului. Aici el se nsur[ lund pe Oltea, al c[rei nume nu e
a=a de obi=nuit n vechime: aceast[ Oltea c[p[t[, credem, n
c[lug[rie, dup[ moartea so\ului ei, un alt nume, sub care
o pomene=te fiu-s[u n 1466, cnd ea nu mai era n via\[:
Maria. Fratele ei se chema Vlaicu, =i, cnd +tefan, singurul
rod al acestei c[s[torii, ajunse =i el domn al Moldovei,
acest unchi se nvrednici a fi prc[lab de Hotin, apoi de
Orhei, =i unul dintre cei dinti boieri ai \[rii.16 El muri pe
la 1480 abia, l[snd un fiu Duma, =i el prc[lab de Hotin,
=i dup[ moartea lui +tefan17. Acestea sunt rudele de pe
mam[ ale marelui domn, =i e p[cat c[ se poate =ti a=a de
pu\in despre femeia care a dat vechii Moldove =i neamului
romnesc pe cel mai cuminte dintre vitejii lor.
Dar mintea poetic[ a poporului nu se mul\ume=te nicio-
dat[ cu un nume, sc[pat singur din pr[pastia de uitare a
trecutului. Ea d[ chip =i glas acelora prin care s-au f[cut

60
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

lucruri ce nu se pot ntuneca. Astfel au ajuns oamenii s[


spun[ c[ Oltea, c[lug[ri\a Maria, ar fi tr[it nc[ n cea mai
nenorocit[ clip[ din via\a de lupte =i uria=e silin\i a fiului
s[u, atunci cnd Moldova toat[ era necat[ de valurile de
turcime biruitoare, n 1476, dup[ fr[mntarea ultim[ de la
R[zboieni. La un ceas de noapte, str[jerii din Cetatea Neam-
\ului ar fi auzit chemarea gr[bit[ a unui drume\ sngeros,
care era domnul lor, a c[rui urm[ se pierduse. Cu ct[
bucurie n-ar fi deschis ei por\ile acelui care ncercase ct
poate un om pentru a nl[tura pieirea! Dar por\ile ar fi fost
\inute sub z[voare la glasul nenduplecat al unei mame
care aminti fugarului c[ pas[rea n cuibul s[u piere =i c[
nimic nu se c=tig[ nd[r[t n strnsoarea ngust[ a zidu-
rilor de cetate. Cu acest ndemn ar fi plecat +tefan ca s[-=i
fac[ o nou[ oaste =i s[ nving[, pe cnd minunata femeie
p[stra stnca Neam\ului pentru fiul ei.18
Cu prilejul n[v[lirii din 1447, Iancu-vod[ va fi cunoscut
pe Bogdan. Pe atunci el nu se gndea c[ acest tn[r putea
fi ntrebuin\at ca s[ c=tige Moldova pentru dnsul. n
1448 cel mai puternic =i mai vestit dintre romnii timpului
s[u fu nvins de turci n Serbia =i, la ntors, despotul de
acolo, Gheorghe Brancovici, l \inu n prinsoare. Abia n 1449
putu Ioan s[ se gndeasc[, pentru a treia oar[, la strngerea
m[nunchiului romnesc pentru lupt[. Ungurii respingeau
pacea pe care o nf[\i=ase turcii, =i Iancu-vod[ ncheia, n
toamn[, cu regele Bosniei o leg[tur[ mpotriva p[gnilorl9.
Dar tot n acest an Petru Moldoveanul =i ncheia rostul, =i
polonii, care nu mai erau lega\i astfel prin jur[mintele fa\[
de dnsul, d[dur[ drumul din Colomeia Marink[i =i fiului
ei Alexandru, c[ruia n Polonia i se zicea Olechno. Boierii,
deprin=i s[ aib[ asupra lor un urma= al vechiului neam
domnesc, l primir[ cu bucurie, =i cei mai de seam[ dintre

61
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

sfetnicii lui Ilie =i ai lui +tefan se g[seau lng[ nepotul lor,


ultimul cobortor legiuit al lui Alexandru cel Bun : la Roman
n mai, la Suceava n iunie 1449.20 Leg[tura ntre copil =i
poloni era a=a de fireasc[, a=a de asigurat[, nct nici nu
mai fu vorba de a se face noi nvoieli =i jur[minte.
Dar Iancu-vod[ era din nou destul de puternic pentru ca
s[ nl[ture din scaunul Moldovei o p[pu=[ le=easc[. Bogdan
veni pe la dnsul, =i unul din p[surile de c[tre Ardeal ale
Moldovei l[s[ s[ treac[, n toamna aceluia=i an 1449, o
mic[ ceat[ care venea s[ vneze noroc pe plaiuri. Boierii lui
Alexandru strnser[ puteri, pe care le trimeser[ ndat[
mpotriva n[v[litorului, care t[g[duia nepotului s[u dreptul
de a domni ct[ vreme tr[ie=te el, Bogdan, fiu al marelui
Alexandru. Cele dou[ cete se ciocnir[ ntr-o zi rece de
octombrie, la 12 ale lunii, n preajma satului T[m[=eni,
lng[ apa Moldovei. Bogdan se dovedi, de la aceast[ ntie
ncercare, un cuceritor de biruin\e. Pe cmpul de lupt[
r[maser[ doi nsemna\i boieri, tn[rul Oancea, ginerele
lui Iurghici =i care fusese logof[t nc[ sub +tefan, =i Costea,
fiul lui Andronic, care slujise =i pe Petru-vod[.21
Alexandru, primind vestea cea rea, r[mase totu=i n
\ar[. n zadar intr[ Bogdan la nvoial[ cu starostele Came-
ni\ei =i al ntregii Podolii, st[pnul malului le=esc al Nistrului,
f[g[duindu-i un dar de zlo\i turce=ti, adec[ galbeni de
aur, poate vene\ieni, de vin obi=nuit, de vin dulce, zis de
Malvasia, care se aducea cu cheltuieli =i greut[\i mari din
Grecia ndep[rtat[, de stofe rare, camocate, coftirii, ce
veneau din R[s[rit, dac[ el l va mbuna cu craiul, f[cnd
prin sfaturile =i m[surile sale s[ nu-l mai supere Alexandru,
fiul lui Ilia=, nici doamna, mama lui, nici boierii, nici slugile
lui (2 decembrie).22 Pl[pndul Olechno r[mase ocrotitul
regelui, =i un mic ajutor polon, venit pe la Cr[ciun, i d[du

62
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

m[car cet[\ile de sus: Hotinul, n care cetate era prc[lab


un b[trn =i inimos boier cu numele de Costea, care luptase
=i pentru fratele cel mare, Roman23, Neam\ul =i Suceava.
Bogdan se ntoarse napoi n Roman. De aici f[cu jur[-
mnt de supunere fiiasc[ =i fr[\easc[ fa\[ de guvernatorul
unguresc, pe care-l va ajuta =i cu oastea, primind n schimb,
la nevoie, ca de la un p[rinte =i frate, ajutor din partea lui.
Alt domn nu va c[uta, =i ei doi, f[c[torul =i f[ptura, vor
avea aceia=i prieteni =i aceia=i du=mani. Cu toat[ sprijinirea
lui Alexandru de poloni, el izbutise s[ c=tige pe cei mai
mul\i dintre boieri, care erau mai bucuro=i s[ aib[ n fruntea
lor un om ispr[vit ca dnsul.
Credin\a lor avur[ prilej ace=tia s-o dovedeasc[ n cu-
rnd. nc[ din martie 1450, polonii se g[teau de o nou[
intrare n Moldova, =i regele, care voia s[ trimeat[ n
ajutorul lui Alexandrei pe nobilii din Rusia megie=it[, li
d[dea asigurare c[ nu se va cere de obicei o asemenea nepl[-
cut[ slujb[ de la dn=ii, care apucaser[ a fi ierta\i de
greut[\ile =i oboselile unui r[zboi cu moldovenii =ire\i =i
nd[r[tnici. n iunie se puser[ n mi=care, mergnd ns[
ncetinel, boiere=te =i le=este, osta=ii, mndrii osta=i c[l[ri,
pedestra=ii cu gloata =i tunurile greoaie, avnd n fruntea
lor pe palatinul din Lemberg, castelanul de Sandomir =i
castelanul-c[pitan al Podoliei. De Sn-Petru corturile se
ntinsese lng[ Cameni\a, pe cmpia nflorit[ sub care
scnteiau apele de o\el ale Nistrului. Atta oaste polon[
nu amenin\ase niciodat[ Moldova.
Dar osta=i ca ace=tia nu se gr[besc spre cmpuri de
lupt[ primejdioase, unde nu se poate culege prada. S[r[cia
noastr[ nu ispitea pe puternicii =i boga\ii poloni, pe oame-
nii de rnd care-=i vindeau pe bani priceperea r[zboinic[
=i vitejia. Ei cerur[ s[ mai fie o dat[ ncredin\a\i c[ nu vor

63
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

mai fi trimi=i peste apa Nistrului, s[ li se dea plata ca


oric[rui lefegiu, cinci m[rci de argint de fiecare suli\[, =i s[
fie chize=i pentru r[spunderea acestor bani regele nsu=i,
ducele Mazoviei =i, la nevoie, castelanii =i palatinul. Cnd
li se nvoi =i aceasta, luntrile duser[ pe r[zboinicii cu simbrie
sigur[ spre p[mntul Moldovei, care a=tepta, t[cut =i ame-
nin\[tor, cele ce erau s[ se ntmple.
Costea, epitropul lui Alexandrel, boierii ceilal\i din
mo=tenirea lui Ilie-vod[, oameni din satele lor erau c[l[uzii
str[inului. n toiul verii, sub ar=i\a crud[, drume\ii du=mani
naintau ncet, cu paz[, nfiora\i naintea necunoscutului
ce-i pndea n z[rile de foc. Satele erau moarte =i buciumele
t[cuse pe dealuri.
Polonii =i sprijinitorii romni ai lui Alexandrel trecur[
=i Prutul =i se nfundar[ apoi n \inutul de dealuri nv[lm[-
=ite ale Vasluiului, n marginea codrilor st[pni, care acope-
reau culmile =i mncau cea mai mare parte din v[ile nguste.
Oastea str[b[tu pn[ la Lipov[\, ast[zi un sat mai m[ricel,
lng[ care pe la 1870 codrul st[pnea nc[ peste o mie trei
sute de pogoane. Aici se z[rir[ du=manii; ei socotir[ num[rul
n[v[litorilor =i se pierdur[ iar[=i pe dealuri, unde ncepu
pretutindeni munca r[zbun[toare a t[ierii trunchiurilor.
Polonii vor fi fost lipsi\i de ap[ =i de hran[, c[ci moldo-
venii obi=nuiau s[ lase oaspe\ilor ce veneau la dn=ii cu
armele n mini un drum de d[rm[turi =i cenu=[, de fntni
astupate =i otr[vite. Nobilii ce abia se hot[rser[ a trece
Prutul nu voiau s[-i apuce toamna n pustiet[\ile pline de
curse ale Moldovei, =i septembrie venise acum cu toanele
sale. Smeri\i, sosir[ atunci, ca trime=i de Dumnezeu, boieri
de la Bogdan24, care fusese privit pn[ acum ca o c[petenie
de ho\i =i el nsu=i un ho\ de domnie. St[pnul lor cerea
numai s[ i se lase \ara n seam[, pn[ ce mo=tenitorul

64
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

legiuit va mplini m[car cincisprezece ani; pn[ atunci el


va pl[ti, pentru \inerea lui Alexandru-vod[ =i pentru a se
cunoa=te c[ Moldova e nchinat[ Poloniei, un bir, care ni se
pare uimitor de ridicat =i care se va fi p[rut le=ilor stra=nic
de ispititor : 70.000 de galbeni turce=ti. Se putea ajunge
astfel la o nvoial[, cu toate c[ porunca regelui era s[ se
a=eze copilul n scaunul p[rintelui =i bunicului s[u. Dup[
=apte zile de dezbateri, amndou[ p[r\ile se n\eleser[, cu
toate st[ruin\ele b[trnului Costea, care =tia ce soart[
a=teapt[ pe tovar[=ii s[i de tab[r[.
Noaptea de 5 septembrie se petrecu n siguran\a p[cii,
cu mncare, b[utur[ =i veselie. n mijlocul petrecerii, ns[,
veni logof[tul, scriitorul lui Bogdan, care tr[dase pentru a
dest[inui polonilor ce stra=nic[ primejdie-i amenin\[. Un
sfat de r[zboi se \inu n prip[, =i Costea plec[ n ntuneric
cu lucrurile, carele =i micul domn, care era ndeosebi amenin-
\at. El putu s[ treac[ p[durea, prin frunzi=ul negru al c[reia
f=iiau ns[ s[ge\i \intite de mini nev[zute, mpu\innd
num[rul drume\ilor, ce se strecurau cu inima sc[zut[. Polonii
nu ndr[znir[ s[ ia acela=i drum: ei =tiau bine, de la Costea,
care-i sc[p[ astfel de la o moarte grozav[ =i ru=inoas[, c[
p[durea ntreag[, t[iat[, st[ s[ se d[rme asupra lor.
Ei pornir[ abia n zori, ocolind desi=ul. Ct drum se
ntindea de la Crasna, s[ti=orul lng[ o rp[ la care ajunser[,
=i zidurile ap[r[toare ale Cameni\ei, unde se putea trece n
voie cernd lefi mai mari de la craiul! Mul\i vor fi avut aceste
gnduri, cnd, la ridicarea ce\ei de deasupra v[ii adncite,
se v[zu venind, n tropotul m[runt al cailor de \ar[,
voievodul, lng[ care se strngeau gloatele cu ciomege, coase
=i furci.
Polonii se temeau numai de p[durea moldovenilor, unde
n[lbise attea oase de cavaleri n r[zboaiele vechi pe care

65
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

ei le pierduser[. De stolul boierilor, curtenilor =i vitejilor,


de mul\imea zgomotoas[ a \[ranilor ce se ndemnau ca la
o vn[toare de fiare, primejdioas[, dar dulce, ei nu se
temur[. Pede=trii lor se mp[r\ir[ n opt cete, iar c[l[rimea
se strnse launloc, pentru asalt. Boierii primir[ ciocnirea,
la care r[spunser[, apoi, dndu-se n l[turi, f[cur[ loc
\[ranilor.
Atunci ncepu fr[mntarea hot[rtoare. Oastea cra-
iului, scrie cu durere un povestitor polon de pe acea vreme,
Dlugosz, pierdu mul\i osta=i. Pe rnd cei trei c[pitani
pierir[ din fruntea ei, trei vesti\i viteji, ai Poloniei, =i rn-
durile se cl[tinau sub lovituri; din n[l\imea arborilor
b[trni s[ge\ile se avntau lacome asupra mul\imii obosite,
care =tia c[ du=manul nvins n aceast[ \ar[ nu se mai
ntoarce acas[.
Dar Costea =i sc[p[ prietenii. El aduse romni mpotriva
romnilor. Arunc[torii s[ge\ilor fur[ vna\i de pe ramuri cu
alte s[ge\i. n ura lor veche, boierii se ncle=tar[ cu boierii.
V[znd c[, data aceasta, cursa n-a oprit prada, Bogdan se
f[cu nev[zut cu aceea=i repeziciune cu care se ivise odat[
cu zorile. Umbrele serii l nghi\ir[, =i Costea, setos de
lupte noi, se nfunda =i el n ntuneric, pe drumul ce ducea
c[tre Brlad. Polonii r[maser[ singuri, mpu\ina\i, obosi\i,
avnd n fa\a lor p[durile negre, din care se n[l\au gemete
de mustrare n noaptea r[coroas[ de septembrie. Ei plecar[
a doua zi, f[r[ biruin\[, f[r[ prad[, f[r[ pace.
nc[ de la nceputul anului se ntlne=te lng[ Bogdan
fiul s[u +tefan, numit astfel dup[ unchiul lui, Alexandru
cel Bun, mai degrab[ dect dup[ +tefan-vod[ cel tn[r, care
orbise pe fratele s[u. Peste =ase ani acest fiu de voievod era
n stare sa nceap[ r[zboi f[r[ epitrop, s[ biruiasc[ =i s[
ntemeieze \ara. Deci n 1450 el =i nv[\a me=te=ugul de

66
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

viteaz; el =i destindea aripile la vederea largului avnt de


biruin\[ al tat[lui s[u. Bogdan nu va fi l[sat pe singurul s[u
fiu ntre zidurile de cetate care ad[posteau pe femei, pe
prunci =i pe bolnavi, c[ci pentru lupte nu erau b[trni pe
acea vreme. l va fi luat cu dnsul, ca s[-l aib[ sub ochi, ca
s[-i deprind[ bra\ul =i s[-i o\eleasc[ sufletul. Poate =i la
T[m[=ani nc[, el v[zuse fugind naintea steagului s[u
steagurile du=mane; la Crasna el va fi c[l[rit pe deal, n
lumina ro=ie a zorilor, spre v[ile albe de neguri, =i pieptul
lui va fi sorbit cu sete nvior[torul v[zduh al dimine\ii reci,
str[b[tut[ de un vnt prevestitor al mor\ii. +i inima lui va
fi b[tut mai repede de bucuria chiotelor de triumf ce-i
r[sunau mprejur, acoperind plngerile nvin=ilor c[zu\i pe
paji=te, ro=ie de frunzele moarte =i de sngele viu.25
n curnd el v[zu cum \ara ntreag[ se supunea p[rintelui
s[u. Alexandru era poate n Hotin, poate peste Nistru,
s[rman[ juc[rie a mprejur[rilor grozave. nc[ nainte de
a se m[sura cu polonii, la 2 iulie, din Suceava, Bogdan
nt[rise leg[turile sale cu Iancu-vod[, f[g[duindu-i =i aceea
c[ nu va urm[ri dobndirea napoi a Chiliei, cum ncercase
fratele s[u Petru. Guvernatorul pr[da n Serbia, mai sigur
dect oricnd de norocul lui =i de puterile regatului. n
Rusia, l[sat[ f[r[ paz[, pe cnd cavalerii de acolo r[t[ceau
prin Moldova dup[ du=manul nev[zut, se l[sase stolul de
l[custe nes[\ioase al tatarilor, c[rora Bogdan li va fi dat
poate de =tire c[ pe malul stng al Nistrului st[pnii nu
sunt acas[. Bogdan trimise cete din oamenii s[i ca s[ vad[
dac[ nu se poate prinde Marinka =i pui=orul de domn de
sub aripile ei.
Aceasta ceru iar[=i ajutorul nepotului ei, regele. Deocam-
dat[ i se d[dur[ daruri =i f[g[duiala c[ ea va fi bine p[zit[
de c[pitanul de Lemberg. Apoi, din adunarea nobililor

67
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Poloniei, regele nsu=i, ai c[rui soli fusese r[u primi\i de


Bogdan, se ndrept[ spre Rusia. Dar trei castelani singuri
plecar[ spre hotare. Bogdan i ntmpin[ la Cameni\a cu
cereri de pace, =i polonii erau gata s[ scad[ birul la 50.000
de galbeni. nvoiala se dezb[tea nc[ n aceast[ cetate,
cnd se nf[\i=[ n tab[ra polonilor un om, necunoscut
pn[ atunci tuturora, care ar[ta un drum nou, mai bun
dect orice pace pentru acei ce erau jigni\i de st[pnirea lui
Bogdan.
Fugarul se chema Aron, un c[lug[r poate; el se d[dea
drept cel din urm[ din fiii lui Alexandru cel Bun, dintre care
el va fi scos pe Bogdan ca neadev[rat. El cerea o ceat[ de
osta=i, ca s[ nl[ture prin omor pe domnul din Suceava.
Fire=te, nu pentru dnsul, care s-ar fi mul\umit cu o r[splat[
n bani sau n dreg[torii, cu venituri n vreun col\ de \ar[,
ci pentru Alexandru, voievodul legiuit al Moldovei.
Reusenii sunt un sat lng[ Suceava, unde ast[zi se afl[
o biseric[ de piatr[, ridicat[ de +tefan cel Mare, pentru
pomenirea tat[lui s[u, ucis prin tr[dare. Acolo-=i avea
mo=ia o rud[ a lui Bogdan, care va fi serbat o nunt[, un
botez, =i chemase pe domn ca s[-i cinsteasc[ petrecerea
prin venirea lui. Petrecerea \inu pn[ noaptea trziu, n
zing[nit de pahare =i n chiote de bucurie pe cnd str[jile
p[zeau n noaptea de octombrie (era o vineri spre smb[t[,
1516 octombrie 1451). Deodat[, casa fu ncunjurat[ de
un stol de o sut[ de c[l[re\i, =i Aron p[trunse n c[mara
unde st[tea Bogdan. El puse mna pe fratele s[u =i,
sco\ndu-l din cas[, f[cu s[ i se despart[ capul de trunchi,
nro=ind cu sngele unei ndoite f[r[delegi, fa\[ de o rud[
=i fa\[ de un domn, sfr=itul osp[\ului de bucurie. Zorile de
ziu[ r[s[rir[ asupra priveli=tii tic[losului omor.

68
III

D O M N I A LU I P E T R U -VO D { A R O N ,
U C I G A + U L L U I B O G D A N -V O D {

V a fi fost +tefan n jurul me-


sei din Reuseni? Va fi str[b[tut cu sabia printre rndurile
uciga=ilor? Va fi v[zut atunci ntia=i dat[ chipul omului ce
era s[-=i r[spl[teasc[ apoi p[catul prin minile fiului, sc[pat
de la moarte, al lui Bogdan-vod[? Ori va fi fost l[sat n
cetatea Sucevei, de unde credincio=ii adev[ra\i vor fi g[sit
mijlocul s[-l strecoare pn[ la grani\a muntean[, unde-l
a=tepta o bun[ primire de la Vladislav Dan, prietenul lui
Iancu-vod[? Acestea nu se mai pot =ti ast[zi.
Deci el se ntoarse n pribegia de unde venise, =i scurtul
s[u popas n Moldova l ajut[ numai s[ cunoasc[ mpre-
jur[rile =i oamenii, de care era s[ se slujeasc[ pe urm[ cu
o att de des[vr=it[ m[iestrie. ntre cei dinti boieri ai s[i
ca domn al Moldovei se ntlnesc patru frunta=i, care isc[li-
ser[ jur[mntul lui Bogdan-vod[ c[tre guvernator, n fe-
bruar 1450, la Roman: Duma, fiul lui Brae, adec[ Br[escu,
Oan[ al lui Julea, Costea Or[= =i Costea al lui Dan.
Deocamdat[ boierii ace=tia aveau s[ aleag[ ntre Aron,
care-=i lu[ numele domnesc de Petru-voievod, =i ntre Ale-
xandru. Uciga=ul lui Bogdan nu n\elegea deloc s[ fi ajutat
numai copilului domn; el voia pentru sine puterea spre
care ntindea bra\e pline de snge. Ocrotitorul polonilor
trebui s[ fug[ naintea lui Petru, precum fugise naintea lui
Bogdan. Mica o=tire de la Cameni\a nu-i folosi mult, =i

69
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

vntul iernei o risipi pe acas[, dar cumin\ia epitropului


Costea prc[labul p[str[ lui Alexandru m[car dou[ puter-
nice cet[\i, una n Moldova de Sus, cealalt[ la v[rsarea
Nistrului: Neam\ul =i Cetatea Alb[, pe care Petru nu era n
stare s[ le supuie. Anul 1451 se ncheie l[snd Moldovei,
din nou dezbinate, iar[=i doi domni, un fiu =i un nepot al
lui Alexandru cel Bun, un copil din flori =i un mo=tenitor
legiuit.
Dar Petru-=i pierdu r[pede sprijinitorii, =i ctva timp,
doi ani ntregi adic[, nu se mai auzi de voievodul sngeros
ncununat prin omor la Reuseni. Frunta=ii \[rii ncunjurau
la 27 octombrie 1452 pe Alexandru n Suceava26, care nt[rea
mo=iile lui Costea, fiul lui Vran[. Polonii l cam l[sase n
p[r[sire, =i ei se ngrijeau a=a de pu\in de hotarul apusean
al \[rii lor, nct n vara acestui an Podolia avu s[ ndure din
partea tatarilor o stra=nic[ prad[, care r[mase ner[zbu-
nat[.27 Ba nc[ domnul Moldovei fu poftit n toamn[ s[ vie
la oastea castelanului =i palatinului de Cracovia, trime=i n
Rusia mpotriva tatarilor28: deci greut[\i n loc de ajutor.
Alexandru se gndi atunci la Iancu-vod[, care nu mai
avea acum ndatoriri fa\[ de alt domn moldovenesc. Din
Vaslui, la 12 august 1452, el nt[rea, pentru a m[guli pe
guvernator, vechile drepturi de nego\ ce aveau bra=ovenii
n \ara lui.29 La 17 februar ale anului urm[tor, din Suceava,
Alexandru se nchina lui Iancu-vod[, f[cnd o nvoial[ n
toate asem[n[toare cu aceea ncheiat[ odinioar[ de
Bogdan.30 De Pa=ti, n 1453, un nou ropot de t[t[rime arse
malul le=esc al Nistrului.31
Cu o lun[ nainte, ns[, n mai, Constantinopolul ajun-
gea n mna turcilor, crucea bisericilor mp[r[te=ti c[dea n
noroiul pl[m[dit cu snge la picioarele p[gnului nving[-
tor; sultanul Mohamed al II-lea, om cu gnduri mari, cu

70
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

mintea luminat[, cu voin\a de fier, a=ezndu-se n cur\ile


bogate ale urma=ilor lui Constantin cel Mare, trmbi\a
spre cele patru p[r\i ale lumii cre=tine amenin\[rile sale.
Vechi scaune cr[ie=ti se cutremurau de aceast[ mare lovitur[
de sabie. Marea ducea ns[ pe turci pn[ sub zidurile Cet[\ii
Albe, pn[ la gurile Dun[rii; bietul Alexandru, care d[du
polonilor vestea grozav[ a lu[rii |arigradului, nghe\[ de
spaim[ pe jil\ul s[u. Iancu-vod[ nu mai era guvernator al
Ungariei, c[ci regele cel tn[r Ladislav fusese adus n \ar[,
=i grija cea mare era pentru unguri nt[rirea scaunului regal.
n sfr=it, Alexandrel mplinea n acest an 1453 cei cincispre-
zece ani care d[deau voie unui domn moldovenesc s[
domneasc[ f[r[ epitrop. Acum el era dator s[ se nchine la
rndul s[u v[rului, craiul de peste Nistru. Astfel, la 23
septembrie 1453, el f[cea jur[mntul de credin\[, n forma
obi=nuit[, lui Predbor Koniecpolski =i Ioan Kmytha, care
veniser[ anume pentru aceasta n cetatea Siretului.32
F[g[duia s[ vie n Polonia chiar, pentru a se nf[\i=a regelui
la Cameni\a, la Sniatyn sau la Colomeia.
+i acestea r[maser[ cuvinte goale. Regele se nsur[ cu
deosebit[ pomp[ =i l[s[ grijile pe a doua zi, =i apoi din zi n
zi mai departe. Cnd el ie=i iar[=i n adun[ri =i n fruntea
o=tilor, primejdii dep[rtate l chemau n Prusia. Hotarul Nis-
trului =i ruda de peste acest hotar erau uitate cu des[vr=ire.
Atunci Aron, care-=i zicea Petru-voievod33, ridic[ fruntea
sa ndr[znea\[. Se pare c[ omortorul fratelui s[u =tia s[
umble neted cu oamenii de care avea nevoie, pe cnd Alexan-
dru, a c[rui mam[ tr[ia nc[, sf[tuindu-l n zadar, se v[di
un desfrnat =i un be\iv, care f[cu s[-i fug[ de la curte,
seto=i de a-=i r[zbuna necinstea, mul\i boieri mari =i mici.
Astfel vedem deodat[ pe unchiul Petru petrecnd n ziua
de 25 august 1454 n inima Moldovei, de la viile Cotnarilor

71
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

pn[ la satul B[iceni, care era al lui Ioan B[iceanu, nsemnat


sfetnic domnesc. Lng[ dnsul st[teau oameni care, n
1451, 1452, 1453 sprijinise pe legiuitorul mo=tenitor, pe
copilul f[r[ p[cate, pe Veniaminul polonilor: Oan[ Pntece,
B[iceanu, Duma Braevici, Costea Or[=, Hodco al Cre\ului,
Micul p[harnicul, =i unii dreg[tori noi: Lazea Piticul, Ioan
vistierul, Toma Cndea, Ignat Popescul, Ioan Bourean, Fedor
posadnicul, Drago= p[harnicul, Petru Iezereanul comisul.
Era socotit destul de tare, pentru ca, din unghiul de c[tre
Ardeal, lng[ Baia, c[lug[rii de la Moldavi\a s[ vie s[-i
cear[ scutiri care se ntindeau asupra Moldovei ntregi.34
Alexandru r[mase strns n |ara de Jos. Nici de la unul,
nici de la altul nu mai avem =tiri din acest an. Cetele lor de
boieri =i \[rani se nc[ierau n ntlniri a c[ror amintire s-a
pierdut. Iarna-i mp[c[ ns[ prin lini=tea ei alb[. n prim[-
var[, =i Petru =i Alexandru, care r[t[cise un timp pe la hotare,
cernd, din B[nila n Bucovina, ajutor polonilor35, scoaser[
o=ti =i ele se ntlnir[ n ziua de 25 mart, s[rb[toarea Bunei-
vestiri, la Movile, poate prin p[r\ile Vasluiului. Nepotul fugi
naintea unchiului, =i n Cetatea Alb[, unde se ascunse, n
vederea M[rii, boierii strecurar[ otrav[ n b[utura lui.
Bunavestire i adusese nfrngerea, Pa=tele-i d[dur[ moartea.
n august g[sim pe Petru-vod[ stnd n lini=te la Suceava.
n fiin\a lui netrebnic[ se cuprindea nc[ sngele lui Alexan-
dru cel Bun, c[ci de +tefan uitase cei mai mul\i, =i de aceea
ntreaga boierime a Moldovei se adun[ n jurul acelui n
care singur mai tr[ia neamul vechilor domni, ntemeieto-
rilor. El i primi pe to\i cu dragoste, =tiu s[-i ierte, s[-i
mpace, s[-i d[ruiasc[; aproape ca pe un tovar[= de domnie,
el lu[ pe lng[ sine pe mitropolitul Teoctist, care datora
crja sa lui Alexandrel.36 Abia ncap numele n m[rturiile
bogate care nt[resc hrisoavele lui.37

72
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Polonii se gndiser[ nti s[ ridice mpotriva lui, care


otr[vise pentru dnsul, dup[ ce t[iase pentru al\ii, pe un
litvan, care trebuie s[ fie Berindei, acela cu care a avut de
lucru pe urm[ +tefan cel Mare.38
Dar ei erau prea mult nl[n\ui\i de greut[\ile cu Prusia,
=i, du=m[ni\i de prin\i litvani nc[ nesupu=i, ei erau a=a de
pu\in siguri de Podolia, n grani\[ cu Moldova, nct n
1456 regele se v[zu silit a mai cere un jur[mnt de credin\[
de la dreg[torii acelui \inut.39 Petru nu putea s[ fie scos
numai de str[ini; pentru a nte\i pe cei din \ar[, ar fi trebuit
un cobortor al lui Alexandru cel Bun, =i unul ca acela nu
se afla n \[rile craiului. Era deci mai bine ca Petru, care
trebuia s[ r[mn[, s[ fie prieten.
nc[ de la 6 octombrie 1455, deci, nving[torul venind
la Hotin, unde se n\elese cu dreg[torii regelui, f[g[dui su-
punere =i asigurnd Marink[i, care nu mai avea acum nici
so\, nici copii, afar[ de o fat[, Anastasia, numit[ a=a dup[
str[bun[-sa, veniturile cet[\ilor adeseori nstr[inate:
Siretul, Volov[\ul, Hotinul.40 n ianuarie 1456 Petru nt[rea
drepturile negustorilor din Lemberg.41 n ziua de Sn-Petru
el ntregea f[g[duielile sale fa\[ de Cazimir: va sf[rma
orice leg[turi va fi avnd cu al\ii, va asculta numai de acest
rege, i va da ajutor de c[l[re\i mpotriva prusienilor, cu
care urma lupta n dep[rtare, mpotriva tatarilor, cari, sub
o c[petenie sau alta, veneau din timp n timp s[-=i culeag[
hrana pe cmpiile roditoare ale Podoliei. Va da Marink[i
Siretul =i Volov[\ul, =i se va judeca pentru |e\ina =i Hotin.
Va nzestra pe domni\a Anastasia. Va veni nsu=i n Polonia
naintea regelui, dac[ nu-l vor opri tatarii sau al\i du=mani.42
Petru se nchinase spre r[s[rit; peste pu\in el plec[ ge-
nunchii cu fa\a spre miaz[zi. Dup[ ce, n 1454, cor[biile
turce=ti br[zdaser[ Marea Neagr[, n 1456, m[re\ul sultan

73
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Mohamed, pe care, ca pe ntregul s[u neam, l ardea o


nestins[ sete de aur, str[b[tea, pr[dnd Serbia. El porunci
domnului de la Dun[rea de Jos, care nu pl[tise pn[ atunci
ca muntenii, s[ r[spund[, n fiece an, vistieriei sale mp[r[-
te=ti 2.000 de galbeni vene\ieni, de duca\i, c[ci altfel va fi
r[u de dnsul. Petru chem[ pe to\i boierii la curte n Vaslui,
lu[ sfatul tuturora =i i puse pe to\i s[ isc[leasc[ o hrtie de
ncuviin\are, n care se furi=ase =i ncredin\area c[ =i alt[dat[
\ara d[duse bir turcilor, a=a nct umilin\a de acum nu era
nou[. Mihu logof[tul merse s[ caute pe sultan n Serbia,
=i la 5 octombrie acesta punea, ntr-o amenin\[toare \idul[,
un soroc de trei luni pentru schimbarea f[g[duielii lui n
galbeni buni. Aceasta se f[cu la Brusa, capitala din Asia a
p[mnturilor turce=ti, =i, n schimb, se asigur[ Moldovei
lini=tea, iar negu\[torilor din Cetatea Alb[ nego\ slobod cu
Adrianopol, Constantinopol =i Brusa ns[=i.43
IV

L U P TA D I N T R E
+ T E FA N + I P E T R U A R O N

A ceast[ ndoit[ siguran\[


ru=inoas[ nu \inu ns[ mult[ vreme, =i Aron c[lug[rul nu
ajunse n scaunul Moldovei vrsta de argint a lui Alexandru
cel Bun. nainte de a pleca s[ despresure Belgradul srbesc,
b[tut cu furie de toate puterile lui Mohamed al II-lea,
Iancu-vod[ se ngrijise s[ aib[ n urma lui, pentru orice
mprejur[ri, un prieten sigur, un ,,fiu =i frate. Vladislav
Dan i se va fi p[rut prea slab, prea =ov[itor, prea greu de
adus la r[zboiul cu p[gnii, prea gata de ceart[ cnd i se
atingeau drepturile n F[g[ra= =i Alma=, st[pnirile ardelene
legate de domnia muntean[, =i, astfel, n locul lui, el
statornici pe unul din fiii ce st[tuse la turci n 1447, ai lui
Vlad Dracul, pe care tot el, Iancu, l ucisese pentru necre-
din\[. +i tn[rul pui al Dracului se chema Vlad, =i avea =i
el vitejia ndr[cit[, =ireat[ a tat[lui s[u. Iancu l va fi cules
cndva, n c[l[toriile sale r[zboinice din Balcani: i se d[dur[
c\iva osta=i; pribegi cu dor de \ar[ =i de mo=iile, de
veniturile \[rii se alc[tuir[ n ceat[ mprejurul lui. n april
el trecu mun\ii pe nea=teptate, prinse pe Vlad, f[cu pe
fratele acestuia, Dan, s[ fug[, =i strnse domnia n ghearele
sale sngerate, de uliu f[r[ de mil[. 44
Iancu-vod[ sc[p[ Belgradul din mna turcilor, dar muri,
de oboseala vrstei =i a luptelor, la 11 august. Dracul se
nchin[ atunci tn[rului rege (septembrie), =i f[cu asigur[ri

75
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

de prietenie v[duvei eroului mort, fiului ei Ladislas =i el


un Vlad vra s[ zic[, romn dup[ tat[, dac[ dup[ mam[ era
ungur , care p[rea c[ va lua mo=tenirea de putere a
p[rintelui s[u, =i lui Mihai Szilgyi, unchiul lui Ladislas,
c[ruia i r[m[sese n sam[ grani\a Dun[rii. Cu toate c[
Ladislas ar fi vrut s[-l schimbe cu Dan Fugarul, cu toate c[
sa=ii din Ardeal \ineau la dn=ii pe un pop[ r[spopit ce se
d[dea drept fratele lui Vlad, al c[rui nume l purta =i el,
domnul muntean nu se nstr[ina de unguri, n care vedea
pe ap[r[torii s[i, fire=te mpotriva turcilor.
Dar firele vie\ii de stat se ncurcau tot mai mult n \ara
ungureasc[. Ladislas Hunyady f[cu s[ se taie n buc[\i
comitele de Cilly, care fusese =i du=manul tat[lui s[u. Des-
potul srbesc, un b[trn de 90 de ani, fu r[nit la mn[, se
r[scump[r[ numai cu greu =i muri ndat[. n sfr=it, la
jum[tatea lunii lui mart 1457, cel mai mare dintre feciorii
Iancului-vod[ fu prins din porunca regelui =i pierdu capul,
de securea c[l[ului, ca tr[d[tor fa\[ de domnul =i st[pnul
s[u. Nimeni n-ar mai fi putut spune acolo ce mai era s[
urmeze.
Pn[ a nu se auzi despre acest lucru, care l-ar fi oprit
poate Vlad Dracul, care se privea ca un om al huniazilor
nc[, lu[ o hot[rre care era s[ aib[ cele mai mari urm[ri
n via\a tuturor romnilor. Petru Aron era de la nchinarea
sa n 1456 omul turcilor, =i Vlad avea n sufletul s[u o
nepotolit[ ur[ mpotriva p[gnilor, n cet[\ile c[rora st[tuse,
cu coasa mor\ii deasupra capului, atunci cnd, n tinere\e,
el fusese z[log la sultanul pentru credin\a p[rintelui s[u.
A=a un vecin nu-i mai trebuia. El arunc[ deci asupra lui,
ndat[ ce prim[vara deschise drumurile, pe +tefan-vod[
cel nou =i tn[r.

76
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Petru-vod[ nu se gr[bi s[ ias[ naintea unui du=man pe


care avea dreptul s[-l dispre\uiasc[. Totu=i, el chem[ la
dnsul n Suceava pe Muzilo de Buczacz, castelanul de
Sniatyn, Colomeia =i Carapciul, cel mai mare dreg[tor al
Pocu\iei, =i se n\elese cu dnsul pentru orice mprejur[ri.
Un moldovean cu numele de Leul pr[dase n Pocu\ia; Petru
l d[du lui Muzilo, c[p[tnd asigurarea c[ regele nu va mai
ridica plngeri n aceast[ privin\[. Pentru mplinirea
pagubelor, el statornicea o zi de cercetare, dac[ pn[ atunci
nu va fi turburat de du=manii ce-i avea acum: muntenii,
ungurii =i togtocomanovicii (vreo ceat[ de t[tari) =i dac[
pn[ atunci =i pn[ n acea zi va c[p[ta pacea =i lini=tea
care sunt de nevoie pentru a se face dreptate. Ho\ii vor fi
spnzura\i, =i, pentru siguran\a hotarului, Moldova =i va
pune prc[labi sau staro=ti la Hotin =i la Cern[u\i, pe Prut.
Petru se ngrijea s[ capete ajutor de la Muzilo mpotriva
oric[rui du=man =i s[ fie ad[postit, cnd soarta rea l-ar
goni din \ar[, n castelele vecinului, ale c[ror venituri le-ar
strnge el atunci.45
Apoi o=tirea domneasc[ porni asupra lui +tefan, pri-
beagul cel ndr[zne\.
Acesta venea din p[r\ile Putnei, de pe drumul cel mare
care lega Buz[ul muntean cu Bac[ul moldovenesc, =i pe
care treceau necontenit, n marginea Siretului, carele negus-
torilor armeni =i nem\i din Gali\ia, mare drum de nego\ =i
drum bun de oaste. Merse tot din a stnga Siretului pn[-n
\inutul Roman, mai sus de cetatea unde n[v[litorul de
acum st[tuse, cam pe aceea=i vreme a anului, cu =apte ani
n urm[, lng[ tat[l s[u. n dreptul satului Dolje=ti, Siretul
face o ncovoietur[, un corn, =i pe acolo, unde se ntlneau
cele trei \inuturi ale Romanului, Sucevei =i Hrl[ului, se

77
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

trecea, n Hreasca, pe malul stng al apei printr-un vad. Ai


lui Petru Aron, venind din Suceava, \inur[ aici vadul ca s[
opreasc[ o trecere a du=manului n p[r\ile r[s[ritene ale
Moldovei, dar +tefan i mpr[=tie =i-=i urm[ drumul pe
acela=i \[rm, mai aproape de pasurile Carpa\ilor, care i-ar
fi asigurat via\a dac[ ar fi fost nvins (12 aprilie). El lu[
valea rului Moldova n sus, =i la Orbic, n \inutul Neam\ului,
oamenii domne=ti ncercar[ iar[=i s[-i taie drumul. Nici
ace=tia n-avur[ noroc. Ajungnd n sfr=it sus, n Bucovina
de ast[zi, nving[torul coti la dreapta prin p[duri, n p[r\i
unde acum, mul\umit[ biruin\ei lui +tefan, sunt sem[nate
pretutindeni turnurile m[n[stirilor. Petru-vod[ fugi nain-
tea fiului omului tr[dat =i omort de dnsul, ca naintea
vedeniei r[spl[titoare a p[catului s[u. Clipa de ru=ine,
durere =i primejdie la care se gndea abia cu dou[ s[pt[-
mni n urm[, cnd ncheia leg[tura cu Muzilo, sosise
r[pede. Polonii primeau un oaspete costisitor n \[rile lor,
deprinse a ad[posti domne=ti pribegi.

Boierii care-l slujise pn[ acum se desf[cur[ deodat[ de


dnsul. Mitropolitul Teoctist l[s[ n plata lui Dumnezeu pe
prietenul f[r[ noroc, =i, lund cu el mirul sfnt ce se turna
pe cre=tetul domnilor, dup[ cum odinioar[ proorocul Samuil
f[cuse prin ungere cu mir din Saul un rege al Iudeii, el ie=i
pn[ la Siret naintea lui +tefan. Aici, n locul zis Direptate,
pentru c[ aici se \ineau toate judec[\ile cele mari de c[tre
voievozii ie=i\i la cmp, sub cort, pentru ca s[ aud[ plngerile
oric[ruia dintre supu=ii lor, el s[vr=i ntre suli\i, nu f[r[
oarecare sfial[, slujba ungerii voievodului.46
+tefan era domn acum, n puterea sngelui s[u, care era
al lui Alexandru cel Bun, n puterea biruin\ei ce c=tigase

78
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

de dou[ ori asupra unui uciga= =i ho\ de domnie, n puterea


binecuvnt[rii rostite de cel dinti preot al \[rii. El se cobor
desigur ndat[ de cealalt[ parte a Siretului, cercetnd,
mp[cnd =i judecnd pretutindeni, c=tignd lesne pe fu-
garii ngrozi\i, ce veneau s[ i se nchine tremurnd.
Venise ca domn pa=nic, n n\elesul lui Alexandru cel
Bun, a=eznd pacea pe roadele r[zboiului =i gata s[ le
apere cu armele.
I

CELE DINTI LEG{TURI CU POLONII.


MP{CAREA BOIERILOR

U n povestitor mai trziu,


care a strns ntr-o ntins[ lucrare, scris[ n romne=te, pe
lng[ =tirile cuprinse n vechea cronic[ slavoneasc[ =i
amintiri, vechi de abia un veac =i jum[tate, care pe vremea
lui erau p[strate nc[ n toat[ puterea lor de popor, spune
c[ +tefan, lund domnia, nu cerc[ s[ a=eze \ara, ce de
r[zboaie se g[ti. C[ au mp[r\it oastei sale steaguri =i au
pus hotnogi =i c[pitani; care toate cu noroc i-au venit.47
Cu adev[rat a=a trebuia s[ se nf[\i=eze urma=ilor, celor
mai apropia\i chiar, omul care c=tigase 34 de biruin\i =i
d[duse de 36 de ori piept cu du=mani de toate limbile, cum
m[rturisea el singur n cei din urm[ ani ai b[trne\ii sale
glorioase48: un leu tn[r, fl[mnd de m[rire, care-=i rote=te
ochii lacomi, gata s[ se r[pead[ asupra pr[zii.
Dar +tefan cel Mare n-a fost un scornitor de r[zboaie.
Niciodat[ el n-a c[utat un du=man, niciodat[ n-a avut o
toan[ sngeroas[, cheful unei mari vn[tori de oameni.
Firea unui Vlad Dracul, unui Vlad |epe=, al doilea Dracul,
cel din urm[ cu deosebire bucuros de a vedea suferin\i, de
a-=i sc[lda sufletul s[lbatic n strig[tele de durere ale
r[ni\ilor, era str[in[ de dnsul. n alte vremi, el ar fi fost un
bun p[stor de oameni, un mp[rat cu iubire =i credin\[,
\esnd firele de aur ale unor zile pa=nice, n mijlocul
mul\umirilor ce s-ar fi n[l\at de pretutindeni spre bun[tatea
lui. Dar, b[tut[ de valurile tuturor furtunilor, \ara avea

83
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

nevoie de un paznic neadormit. +i el fu acela, omul viteaz,


dar nu crunt, pe care-l cereau vremile.
Deocamdat[, el avea alt[ grij[ destul de mare ca s[-i
st[pneasc[ toate faptele. Trebuia s[ mpace cu domnia lui
nou[ pe to\i acei care sprijinise pe fugarul Petru Aron =i se
nfruptase din daniile lui lesnicioase =i mbel=ugate. El
izbuti, cu toate c[ era numai nepotul lui Alexandru cel
Bun, al c[rui fiu tr[ia nc[ n Cameni\a =i se putea l[uda cu
g[zduirea de ast[zi, poate apoi cu sprijinul de mine al
polonilor.
n 1458, al doilea an de st[pnire, de Pa=ti, +tefan avea
lng[ dnsul, n curtea din Suceava, care era s[ se trezeasc[
la o nou[ via\[, plin[ de suflet =i de mi=care, pe b[trnul
Manuil, care nu mai st[pnea Hotiniul, c[ci, mul\umit[ lui
Petru Aron, oamenii craiului st[teau n puternica cetate de
la Nistru, pe unchiul Vlaicu, c[ruia i se d[du mai trziu o
prc[l[bie, pe vornicul Goian, pe Toma Cnde, pe Mic
Craiul, pe Hodco +tibor, pe Ilia= Modruz, pe Lazea Piticul,
pe Petru al lui Ponea (Ponici), pe nepotul lui +andru, pe
Albul sp[tarul, pe Hodco al Cre\ului, pe Ste\co, pe Isaia,
prc[labul de Neam\, pe Petric[ al lui Iachim, pe Sl[vinca,
pe Cosmi\a, ce fusese vistier, pe Sacz sp[tarul, pe Toader
p[harnicul, pe Zbiarea stolnicul, pe Bourean comisul, pe
Buhte, Fetion, Iuga vistierul, Crasnici postelnicul =i pe
logof[tul Dobrul.49 +i peste cteva luni, n ziua de 24 ianuar
1458, cnd Petru Aron ar[ta c[ a primit ni=te bani de la
starostele Podoliei, Mihai Buczacki, el putea s[ pomeneasc[
numai cinci tovar[=i ai nenorocirii lui: pe Duma al lui Brae,
pe Standul, Costea al lui Dan, Ion prc[labul =i Vasco al lui
Leul, celui ce f[cuse prada de prin 1457.50
O alt[ grij[ era s[ mpace pe poloni, f[cnd astfel ca
Petru s[-=i caute alt loc de pnd[, de unde putea fi prins

84
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

mai u=or, ca s[ se sfr=easc[ odat[ cu dnsul. Ce e drept,


regele n-ar fi poruncit ca domnul s[ fie ajutat a-=i c=tiga
iar[=i mo=tenirea. Petru nu era, ca Alexandrel, un v[r regal,
ci un str[in des[vr=it. El adusese moartea ocrotitului polo-
nilor, =i numai dup[ lungi st[ruin\e i se d[duse iertarea.
Nici o leg[tur[ nu ndatora pe rege s[ dea fugarului mai
mult dect un col\ pentru odihna lui =i ceva venituri din
care s[ se poat[ hr[ni. ns[, oricum, nvinsul din Cameni\a
st[tea domniei celei nou[ ca un spin n ochi, el putea fi
ntrebuin\at cine =tie de cine =i n ce mprejur[ri. Pn[ la
pieirea lui, +tefan nu aduna n el toate drepturile de st[p-
nire ale vechei dinastii, nu era singurul mo=tenitor al |[rii
Moldovei.
mp[carea cu vecinii de la R[s[rit se z[bovi doi ani n
cap[t, pn[ n prim[vara anului 1459. +tefan o gr[bise pe
o cale care se dovedise totdeauna sigur[, aruncnd prin
vadurile Nistrului n Polonia c[l[re\ii s[i pr[dalnici, t[ind
leg[turile ntre cetatea Hotinului, care avea nevoie de hran[,
de fn, de lemne, =i ora=ul de dedesubt, oprind r[spunderea
v[mii, ce se obi=nuia s[ se ridice aici, gonind pescarii ce
veneau din Hotin la Nistru. M[suri mpotriva lui nu se
puteau lua: =i n 1457, =i n 1458 urmeaz[ r[zboiul craiului
mpotriva cavalerilor teutoni, departe n Prusia; Cazimir
se mai gndea apoi s[ se amestece, pentru a mai c[p[ta o
coroan[, n Ungaria, unde regele Ladislas murise, =i o parte
dintre magna\i ridicaser[ pe Mateia=, fiul cel mai mic al lui
Iancu-vod[, care Mateia= era pe atunci un b[ie\a= de vreo
15 ani =i se g[sea n mni str[ine. Astfel se ajunse la pace.
Venir[ ca s[ o ncheie, la Nistru, unde +tefan se oprise cu
o mic[ o=tire, cuprinznd pe to\i boierii s[i de c[petenie,
la Overchel[u\i (Owerkielowicze), c[pitanii \inuturilor de
margine, cel din Rusia =i cel din Podolia. Se f[cu numai o

85
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

n\elegere vremelnic[, pn[ ce craiul va putea s[ vie el


nsu=i n Rusia, ca s[ fac[ socoteala pagubelor, s[ ncheie
pacea ve=nic[ =i adev[rat[ =i polonii nu ziceau o vorb[
ca aceasta, dar aveau desigur n minte n\elesul s[ pri-
measc[ jur[mntul noului st[pnitor al Moldovei, de attea
ori nchinat[ pn[ atunci. Deocamdat[, grani\a nu va fi
nc[lcat[ du=m[ne=te, n[v[lirile f[cute din partea regatului
se vor aduce lini=tit la cuno=tin\a dreg[torilor, Hotinul va
fi l[sat n pace cu toate drepturile =i leg[turile lui. Dac[
Petru-vod[ nu va trece Nistrul ca s[ intre n cetate, dac[ va
sta la Smotrycz, mai n sus, unde r[mnea s[ se str[mute
din Cameni\a prea apropiat[, atunci =i boierii lui =i vor
c[p[ta veniturile ce au n Moldova. Drumurile vor fi sigure
pentru negustori, care, de altminterea, le ntrebuin\ase =i
pn[ atunci, f[r[ s[-i supere nimeni.51 +tefan nu va sluji
altui domn dect craiului, pe care la ntmplare l va ajuta
mpotriva p[gnilor, prin care se puteau n\elege pn[
atunci numai tatarii, care ajutau ntmpl[tor pe regele
cre=tin mpotriva cavalerilor cre=tini din Prusia, dar nu-=i
puteau l[sa a=a de r[pede vechiul obicei al pr[zii, ce era =i
hrana lor cea mai sigur[.52
Craiul nu veni n Rusia nici n acest an, nici n anii ce
urmar[, vnnd pe alte poteci un noroc care nu voia s[-i
ias[ n cale. El n-avea deci nici un folos dup[ aceast[ nvoial[.
+tefan folosi aceea c[, pe rnd, pu\inii credincio=i ce mai
r[m[seser[ pe lng[ Petru-vod[ se desf[cur[ de dnsul.
Duma al lui Brae se afla n sfatul domnesc nc[ din 1459.53
n 1460 +tefan cucerise =i pe Costea, feciorul lui Dan54, =i
tot n acest an Stanciul vine ndat[ dup[ Duma, frunta=ul
sfetnicilor: din el f[cu domnul un prc[lab al Cet[\ii-Albe;
n 1473 Stanciul =i cu fiul s[u Mrza trec naintea tuturor
boierilor.55 Cozma +androvici, alt stlp al domniei lui Petru

86
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Aron, se ndeamn[ =i el de se ntoarce.56 Mitropolitul


Teoctist, care miruise poate cu de-a sila n 1457, ajunse
nc[ din 1459 mna dreapt[ a tn[rului crmuitor, pentru
care uit[ cu totul credin\a ce o datora lui Petru Aron.
Mai mult dect atta. Pentru a des[vr=i unirea boierilor
Moldovei, el se gndi =i la prietenii lui Alexandru, vechi
pribegi, care r[t[ceau prin Polonia sau se a=ezase acolo
statornic. nc[ din 1460, cnd domnul f[cu o c[l[torie de
judec[\i =i cercetarea grani\elor dincolo de Siret, oprindu-
se n prim[var[ la Roman, iar n toamn[ la Bac[u, fu chemat
printr-o carte de trecere slobod[ vestitul logof[t Mihul.
Mihul, care avea doi fra\i, Duma =i Hodor, era un om foarte
cunoscut n Polonia, un mare negustor, care mijlocea
schimbul de m[rfuri ntre ora=ele gali\iene =i Moldova,
unde va fi avut ntinse mo=ii.57 Mihu nu lu[ nici o dreg[torie
la curtea lui +tefan-vod[, dar el se va fi ntors m[car mai
trziu n \ar[ pentru afacerile sale =i va fi nt[rit =i el
ntructva starea domniei celei nou[.
II

LUPTELE LUI VLAD |EPE+ CU TURCII.


N C E R C A R E A L U I + T E FA N D E A - I L U A C H I L I A

A ceast[ asigurare prin strn-


gerea ntr-un singur m[nunchi a tuturor puterilor \[rii era cu
att mai folositoare cu ct din toate p[r\ile ape tulburi de
primejdie b[teau p[mntul Moldovei. Prietenul, ocrotitorul
p[rintele muntean se pierdea din ce n ce mai mult n
visuri sngeroase de m[celuri mari =i neobi=nuite, care-l
f[cur[ n scurt timp groaza lumii. Gustul puterii i se p[rea
atunci mai dulce cnd vrful ascu\it al \epii str[b[tea
m[runtaiele vinova\ilor sau nevinova\ilor, care se zvrco-
leau, crescndu-=i chinurile =i gr[bindu-=i moartea, n jurul
parului stra=nic. n cugetul lui de bolnav nu sc[par[ nici o
mustrare care s[-i arate m[rimea p[catelor ce s[vr=ea
aproape zilnic; la spasmele fe\ii celor ce mureau de o nfior[-
toare moarte, domnul tn[r =i frumos r[spundea cu bucuria
dr[ceasc[ ce-i scnteia din ochii mari =i limpezi. n adev[r,
p[rea c[ Dracul, de la care-=i luase numele p[rintelui s[u,
ntorcea spre r[u nsu=irile de vitejie, de agerime =i ndr[z-
neal[ care mpodobeau pe Vlad, zis de acum nainte |epe=,
ca pe pu\ini al\ii din vremea sa. Un blestem tiran p[rea c[
apas[ asupra lui, asupra \[rii =i vecinilor s[i.
Sa=ii din Ardeal, dintre care unii ad[posteau pe Dan cel
Tn[r, iar al\ii pe Vlad C[lug[rul, v[zur[ pref[cndu-se n
fapte amenin\[rile neomenosului domn. nti o p[\ir[
bra=ovenii, al c[ror domni=or adec[ vn[tor de domnie

88
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

romneasc[ era mai neastmp[rat =i mai n stare s[-=i


capete domnia luptnd. n 1459, Dan se d[du de partea
mp[ratului din Germania, Frederic, pe care unii puternici
din Ungaria l alesese crai n locul lui Matia= Corvinul, care
li se p[rea =i prea tn[r; de la Chesarul-craiul, om cu
nume mare, dar altfel cu inim[ pu\in[ =i puteri slabe, =i
a=tepta el domnia.58 Sa=ii \ineau fire=te cu st[pnitorul
nem\esc, care era de un neam cu dn=ii. Dimpotriv[, Vlad
era tot n leg[tur[ cu partidul craiului Matia=, care poruncise
n 1458 bra=ovenilor s[ nu mai supere pe domnul muntean,
care poate s[ se r[zbune a=a de crud.59
El prigoni nti, dup[ obiceiul s[u, cu \apa, pe negustorii
=i spionii bra=ovenilor, pe cnd Dan se afla nu departe de
cetatea acestora, n Feldioara. n anul urm[tor, craiul Matia=
st[tea ceva mai sigur n scaunul s[u de st[pnire; =i Dan
socoti c[ poate vorbi n numele acestui nou crmuitor. Ca
omul lui Matia=, el ceru sprijin de la sa=i, =i, unind cu
simbria=ii lor pribegii lui, mul\i la num[r, el n[v[li n \ar[,
c[lcndu-i bucuros hotarul ca un prag de domnie sigur[.
Vlad nu era dintre aceia pe cari-i r[stoarn[ o adiere a
poftelor altuia. Du=manul fu b[tut =i prins. A fi n minile
lui era s[ fie cineva n ghearele mor\ii, =i Dan pieri. Vlad,
respectnd ntr-nsul neamul s[u nsu=i, nu-l nfipse totu=i
n \epile aurite pe care le g[tea osndi\ilor de cinste. |epile
st[teau n[l\ate n cmp pentru ceilal\i prin=i, chiar pentru
femei; pe Dan l a=tepta, lng[ groapa c[scat[, c[l[ul cu
toporul. Bietul tn[r =i ascult[ nti prohodul, slujit de
preo\i nsp[imnta\i; apoi capul s[u se rostogoli n mor-
mntul care primi n clip[ =i trupul ciuntit.
Acum Vlad, sc[pat de o grij[, ceru bra=ovenilor pe fugarii
ce se putuse strecura pn[ la dn=ii. Ei se codir[, c[ci Dan
fusese bun pentru dn=ii =i li d[duse tot felul de r[spl[tiri.

89
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Atunci el ntoarse r[ul ce i se f[cuse, cu o dobnd[ potrivit[


cu stra=nicile lui porniri. Spre sfr=itul lui august, el intra
n |ara Brsei, a c[rei capital[ e Bra=ovul, arse satele, c[lc[
sem[n[turile n picioarele cailor, t[ie, fripse, sprcui =i mai
ales trase n \eap[ pe cine-i ie=ea nainte, necru\nd nici o
vrst[, nici o sl[biciune, nici o frumuse\e, mplntndu-=i,
rnjind, minile =i n sngele neamului s[u, al romnilor
din Ardeal. El nsu=i, sau o alt[ ceat[ de osta=i, care va fi
trecut prin pasul oltean al Turnului Ro=u, merse spre Sibiu
ca s[ dea o pedeaps[ tot a=a de neomenoas[ celor ce d[ruise
locuin\[ =i hran[ lui Vlad C[lug[rul. Voievodul Ardealului
era dus prin alte locuri, n fr[mnt[rile ce zguduiau Ungaria,
=i groz[viile acestea se s[vr=ir[ n toat[ siguran\a. 60
Cnd ns[ Matia= Corvinul ajunse n adev[r domn al
\[rii pe care o ap[rase a=a de st[ruitor =i cu atta str[lucire
tat[l s[u, cnd din Roma papei, care era pe atunci vestitul
nv[\at =i scriitor Piu al II-lea, un cunosc[tor bun al afacerilor
R[s[ritului, veni =tirea c[ Apusul =i sumete bra\ele pentru
o mare lupt[ mpotriva turcilor, care aveau de lucru n Asia,
s[ d[rme mp[r[\ia greceasc[ a Trapezuntului, la Marea
Neagr[, =i s[ nfrng[ puterea amenin\[toare a Carama-
nului, alt st[pnitor p[gn, Vlad se f[cu |epe= pentru al\i
nenoroci\i, =i cruzimea lui nepotolit[ ajuta m[car gndului
mare de a sc[pa, de a ntregi, de a asigura cre=tin[tatea. El
se f[cu un chinuitor de turci, =i capetele pe care le socoti
de acum nainte, cu o r[bdare potrivit[ cu bucuria sa n[pra-
snic[ n a stinge vie\ile, fur[ capetele supu=ilor lui Mohamed
al II-lea. De furtuna pe care o chema astfel asupra capului
s[u nu-i p[sa unui om ca dnsul. C[ci, va fi judecat el, =i
nvin=ii, pn[-i atinge sabia, au nc[ pl[cerea de a ucide.
De a=a ceva nu se bucura ns[ +tefan, domnul Moldovei,
cumintele =i cump[nitul n toate faptele sale. n vrajba

90
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

ungureasc[, el a fost desigur pentru Chesarul-craiul, ca


=i Dan, c[ci cine putea s[ prevad[ biruin\a copilandrului
Matia=, c[ruia at\ia i ziceau numai comite al Bistri\ei ? +i
mai trziu, cnd se luptar[ pentru st[pnirea Ungariei un
chesar german =i un prin\ vecin, +tefan a fost pentru
chesarul, pentru dep[rtatul mp[rat cre=tin.
n cei dinti doi ani de domnie, deci de la 1456 la 1458,
Vlad =i-a pl[tit dup[ cuviin\[ birul turcesc la care de mult
era supus[ |ara Romneasc[.61 Nici +tefan nu va fi uitat
=i era marele sultan Mohamed al II-lea omul care s[ lase a
se uita o ndatorire b[neasc[ luat[ fa\[ de dnsul? c[
toat[ boierimea Moldovei mpreun[ cu Petru Aron f[g[duise
mp[ratului p[gn cele dou[ mii de galbeni, care erau o
sum[ foarte mic[ fa\[ de lini=tea ce se asigura printr-nsa,
fa\[ de u=urin\ile de nego\ pe care le chiz[=luia. nchinarea
c[tre cineva mai puternic, r[scump[rarea prin bir ca s[ nu
fii pr[dat de cine putea lesne s[ te prade nu erau privite de
nimeni pe acea vreme ca o njosire.
+i iat[ acum c[ nebunul de Vlad aprinde de jur- mpre-
jurul Moldovei fl[c[ri zadarnice, n care nu se poate f[uri
nici un viitor. A=a va fi gndit despre viteazul nesocotit
viteazul cel cu socoteal[.
Vlad nu pl[ti birul; n 1461 sultanul i-l ceru printr-un
sol anume, grecul Katabolinos, care-=i lep[dase legea pentru
o slujb[. I se mai ceru s[ se nf[\i=eze la Poart[, cum se
cuvine unui birnic al mp[r[\iei =i cum f[cuse mul\i nainte
de dnsul, s[-=i ndrepte hotarul \[rii de c[tre cet[\ile dun[-
rene, care se aflau de vreo treizeci de ani n minile turcilor,
=i s[ mai dea pe fiecare an cincizeci de copii, care s[ se
turceasc[ =i s[ intre n vestita oaste a ienicerilor, =i cincizeci
de frumo=i cai de r[zboi.62

91
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

De o parte =i de alta se ntinser[ curse, se f[g[dui


turce=te: doar =i petrecuse Vlad at\ia ani din tinere\e la
curtea sultanului, unde st[tea nc[, avnd o menire ru=i-
noas[, frumosul Radu, fratele lui! Vlad petrecu pn[ n
marginea raielei adic[ p[mntului turcesc de la Giurgiu
pe diacul mp[r[tesc, c[ruia-i d[duse asigurarea c[ va
ndeplini f[r[ z[bav[ tot ce se cerea de la dnsul; aici
trimesul era a=teptat de suba=a, de c[pitanul de Nicopol =i
de Vidin, p[zitorul grani\ei de la ru, Hamza-beg, unul din
ofi\erii cei mari ai ienicerilor ntre care era Saingiba=a,
c[petenia =oimilor. Pe ascuns, =i romnul =i turcul adusese
cte o ceat[ de lupt[tori siguri : cel dinti voia s[ prind[,
s[ ucid[ pe oaspetele =i vecinul s[u; celui de-al doilea i
trebuia s[ puie mna pe Vlad cel n\eles cu ungurii, cel
supus craiului Matia=, cel logodit cu o nalt[ doamn[ din
sngele Corvinilor. Dracul s[ri mai iute asupra pr[zii, n
avntul s[u fl[mnd, de tigru: Hamza c[zu n capcan[, =i
peste trei zile el poruncea lng[ Trgovi=te, din \ap[, asupra
unei mici o=tiri str[punse de \epe. n nv[lm[=eal[, cnd
turcii ngrozi\i se r[pezir[ spre por\ile Giurgiului, de unde
ie=iser[, romnii lui Vlad p[trunser[ odat[ cu dn=ii.
Cetatea, pe care tat[l lui |epe= o luase cu ajutorul tunurilor
burgunde n 1445,63 se pref[cu prin dogoarea fl[c[rilor n
ziduri nnegrite, cr[pate, care nu mai puteau sluji deocam-
dat[ la nimic.
Se f[cuse iarn[ acum, ntre anii 1461 =i 1462. Dun[rea
era r[u p[zit[, c[ci toate puterile turce=ti fusese gr[m[dite
n Asia, unde ele d[rmau o mp[r[\ie cre=tin[. Odat[ ce
Hamza, st[pnul hotarului ntreg, st[tea n \ap[ la Trgo-
vi=te, sub corbii ce se roteau deasupra n[l\imii sale, suba=ii
ceilal\i nu =tiau ce s[ fac[. Prin mai multe vaduri deodat[
izbucnir[ pe malul stng, c[lcnd pe apa ncremenit[ de ger,

92
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

cetele boierilor =i \[ranilor lui Vlad: ei aveau porunc[ s[


nimiceasc[ tot f[r[ a mai ntreba de neam sau de lege, s[ dea
foc satelor =i cet[\ilor, s[ m[cel[reasc[ pe b[rba\i, s[ aduc[
pe ceilal\i locuitori n turme pentru a hr[ni \epile de lng[
capital[, s[ adune pentru r[splata lor =i faima lui capete,
urechi =i nasuri, dup[ deprinderea s[lbatec[ a turcilor.
Se f[cu a=a: lipsa de vitejie se pedepsea la Vlad cu \apa:
lipsa de cruzime era la dnsul deopotriv[ cu mi=elia. Prin
minile multora ucise deci acest singur mare ucig[tor de
oameni. Pe rnd se pref[cur[ ntr-un pustiu grozav, unde
b[l\i de snge nghe\au lng[ ruinele negre, Obluci\a, pe
unde se trecea din Dobrogea n Moldova, satele de lng[
Chilia, unde p[zeau unguri de-ai Corvinilor, cu tunuri
pecetluite cu stema lui Iancu-vod[64, a=ez[rile bulg[re=ti =i
romne=ti de la gurile Dun[rii, Cartalul, Rasova, Turtucaia
din fa\a Olteni\ei noastre, Nicopolul, unde se t[ie capul
suba=ei, fiul vestitului pa=[ Firuz, acel Mehmed, fiul lui
Firuz, care ap[rase bine la 1445 linia Dun[rii mpotriva lui
Vlad Dracul65; apoi +i=tovul, Samovitul, Ghighiul la gura
Oltului, Turnul, cetatea turceasc[ a=ezat[ n fa\a Nicopolei,
pe p[mntul nostru, Rahova, unde se cuceri =i castelul, a=a
nct Vlad putu s[-=i a=eze acolo un c[pitan, pe Neagoe.
Pa=ii vecini fugir[, =i groaza p[trunse, se zice, pn[ la
Constantinopol. Socoteala r[m[=i\elor sngeroase din
desagii r[zboinicilor, f[cut[ cu de-am[nuntul, ca socoteala
banilor la vistierie poate chiar sub ochii crncenului
voievod d[du suma de 23.783 de mor\i, =i, dnd sam[
despre aceast[ isprav[ craiului prieten, Vlad aminte=te
nc[, suspinnd, c[ nu-i poate num[ra =i pe aceia de oame-
nii ce au fost ar=i n casele lor sau ale c[ror capete n-au fost
nf[\i=ate dreg[torilor no=tri.66

93
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

La 11 februarie 1462 fapta de snge prin care domnul


muntean rupsese lan\urile turce=ti ale Dun[rii str[bune
era ncheiat[. Vlad st[tea nc[ n Giurgiu, =i de aici el cere
ajutor craiului unguresc n cuvinte puternice =i hot[rte,
cum de mult nu le mai spusese un domn romn. Biruin\ele
lui viitoare, spune Vlad, vor fi doar pentru cinstea ntregei
cre=tin[t[\i, iar dac[ vom izbndi r[u =i aceast[ \[ri=oar[
a noastr[ va pieri, nici M[riei tale nu-\i va ie=i un folos din
aceasta =i nici un ajutor, c[ci ar fi spre paguba tuturor
cre=tinilor. Ct despre dnsul, orice ar fi, se va lupta: c[ci
nu vom fugi de cruzimea turcilor, ci n tot chipul voim s[
avem r[zboi cu dn=ii.

Nu e sigur c[ Vlad a spus acelea=i cuvinte domnului


moldovean, fiul s[u din alte vremuri. Aici nu era nici
bucurie de f[cut cu astfel de =tiri, =i de aici nu se putea
a=tepta nici un ajutor. Moldovei i trebuia nc[ lini=te, ca
s[-=i adune puterile pentru silin\ele ce o a=teptau n viitor,
=i +tefan nu n\elegea s[ mpiedice nchegarea \[rii sale
pentru de=ert[ciunea unui nume mare sau pentru pl[cerea
omorurilor. Pr[d[ciunile munteanului erau pentru dnsul
o mare pagub[, c[ci leg[turile de nego\ ale Moldovei pn[
la poarta despre mare a Cet[\ii Albe erau acum ntrerupte
pe mult timp. Ici =i colo, t[ciunarii lui Vlad vor fi nimerit
=i pe p[mnturile moldovene=ti apropiate. n sfr=it,
primejdia turceasc[, ce trebuia s[ se abat[ f[r[ ntrziere
asupra \[ri=oarei lui |epe=, nu putea s[ nu prind[ n
bulboana ei =i Moldova.
Ba nc[, pe ncetul, r[ceala dintre cei doi domni romni
se pref[cu ntr-o du=m[nie f[\i=[. Vlad era omul, ruda lui
Matia= Corvinul; ungurii acestuia f[ceau paz[ bun[ n Chilia,
puternic nt[rit[ nc[ de la nceputul domniei lui |epe=67,

94
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

acea Chilie pe care Dan cel de al doilea o ceruse cu armele


de la Alexandru cel Bun, pe care Petru, unchiul lui +tefan,
o d[ruise numai de nevoie lui Iancu-vod[, pe care Bogdan,
tat[l lui +tefan, se nvoise numai cu inima strns[ s[ nu
ncerce a o lua nd[r[t, pe care Petru nsu=i o ceruse de la
poloni. +tefan avuse, dimpotriv[, pace bun[ cu sa=ii, care
ajutase pe chesarul, ce-=i p[r[sea tocmai pe aceast[ vreme
drepturile asupra Ungariei. Prin pacea lui de la 1459 =i
f[g[duielile cuprinse n ea, el putea trece drept omul celui-
lalt crai, al le=ilor, care-i ceruse =i ajutor n r[zboiul ce se
prevedea cu boemii, n 1460. n sfr=it, orice putin\[ de
n\elegere cu ungurii pieri cnd, n 1461, anul pr[d[ciunilor
lui Vlad, Petru Aron =i lu[ r[mas bun de la dreg[torii
Podoliei =i Rusiei, c[ci un mai bun culcu= i se preg[tise n
Ardealul supus acum lui Matia=. +tefan r[spunse ndat[,
cum f[cuse =i cu polonii, pentru acela=i cuvnt, printr-o
n[v[lire n \ara secuilor, nceput[ n ziua de 5 iulie, precum
m[rturise=te nsemnarea mai veche a ispr[vilor sale.

Se deschisese acum prim[vara, l[snd drum o=tilor celor


mari. Am v[zut cum Vlad chemase ntr-ajutor pe unguri, =i
la 4 mart craiul cetea solului vene\ian, Petru de Tommasi,
scrisoarea domnului muntean =i-l asigura c[ se va cobor n
Ardeal cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca, la nevoie, s[ se
poat[ uni cu acel voievod =i face ce se cuvine s[ fac[ un
principe cre=tin; solul scria acas[, ndemnnd s[ se dea un
sprijin acestui r[zboi pentru Cruce. Porunci se trimeteau n
Ardeal ca Vlad s[ nu fie l[sat singur la o astfel de ncercare.69
Cu dou[ zile nainte, la 2 mart, +tefan al Moldovei se
n\elegea n Suceava cu solii craiului celuilalt, vechiul
cunoscut Muzilo, care fusese n anul trecut =i la Vlad, de
bun[ sam[ ns[ numai pentru afaceri de nego\, =i Stanislav,

95
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

c[pitanul de Haliciu.70 El f[cea naintea lor jur[mntul pe


cruce. Se ndatorea s[ nu aib[ alt domn dect pe Cazimir,
c[ruia, cnd i se va cere, e gata a i se nchina =i de fa\[; s[
ajute nsu=i, oriunde =i mpotriva oricui, pe acela=i rege, s[
nu primeasc[ pe fugarii poloni sau s[-i dea nd[r[t dac[ vor
p[trunde n \ar[; n sfr=it, s[ nu trimeat[ pe fiii fostului
han Seid-Ahmed, pe care-i g[sise prin=i n Moldova nc[ de
pe vremea lui Petru Aron, nici litvanilor, nici muntenilor,
nici hanului de acum, nici turcilor =i nici ungurilor. Mitro-
politul, n numele tuturor boierilor, ad[uga nc[ o chez[=ie
nvoielii, f[g[duind ca, dup[ moartea chiar a lui +tefan, s[
nu se primeasc[ domn dect de la Ie=i.71

ndat[ dup[ aceasta, domnul Moldovei =i acela al |[rii


Romne=ti ncepur[ lupta ntre dn=ii, =i, de vreme ce se
=tia despre aceast[ lupt[ la nceputul lui april ntr-un loc
a=a de dep[rtat cum e ora=ul Caffa, n Crimeia, trebuie s[
ne nchipuim c[ ciocnirile ncepuser[ nc[ din mart. Pare s[
fi nceput +tefan, care afl[ n curnd c[, trei zile dup[
Sfntul Gheorghe, data cnd turcii =i ncep r[zboaiele,
Mohamed al II-lea a pornit spre Dun[re cu o nesfr=it[
oaste.
Astfel veneau de la Adrianopol gloatele turce=ti, ienicerii
credincio=i =i r[bd[tori, legiune sfnt[ a mp[ratului p[gn,
naintnd buluci\i n jurul calului pe care c[l[rea st[pnul,
frumo=i osta=i cu haine lungi, iatagane =i p[l[rii de psl[
alb[ cu surguciuri de pene ce unduiau n mers; timargiii
c[l[ri, st[pni de mo=ii cari pl[teau acest dar al sultanului
prin slujba ost[=easc[ a frumoasei lor c[l[rimi, str[lucitoare
de stofe bogate =i podoabe de aur; achingiii, cei mai ndr[z-
ne\i dintre lupt[torii tuturor neamurilor, a c[ror simbrie li
se g[sea n vrful s[ge\ilor; be=liii, cari primeau plat[

96
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

ncincit[ =i erau socoti\i n stare a secera at\ia du=mani ct


cinci osta=i de rnd; gemliii, cari nvrteau mai bine dect
orice tovar[=i de steaguri =i suli\a =i sabia, fiind =i minuna\i
arca=i; muselmii, cari nt[reau tab[ra la popasuri; saialele,
cari se luptau ca s[ nu pl[teasc[ biruri =i erau ntrebuin\a\i
mai mult la deschiderea drumurilor; salahorii, \[rani cari
duceau greul muncii celei mai pu\in aduc[toare de laude;
ceau=ii, cari \ineau buna rnduial[ lovind umerii r[zvr[ti\ilor
cu m[ciucile lor de fier. Se zice c[ num[rul tuturora ntrecea
o sut[ de mii, dintre care ns[ adev[ra\i osta=i puteau s[
fie socoti\i numai spahiii (timargiii), la 4050.000 =i cei
vreo 20.000 de ieniceri.72
La nceputul lui mai flota turceasc[ =i ntinse pnzele
n b[taia vntului de miaz[zi, care o ducea spre gurile
Dun[rii, pe cnd luntri se ridicau spre v[rsarea rului Morava,
n num[r de trei sute. Ele trebuiau s[ treac[ mul\imile pe
p[mntul romnesc =i s[ le aduc[ hran[.

+tefan trebuia s[ se hot[rasc[. O mp[care cu Vlad i-ar


fi dat prilejul de a-=i dovedi vitejia n lupt[ cu du=manul
firesc; ea ar fi adus poate respingerea de la hotar sau o mare
nfrngere a n[v[litorilor, c[ci domnul Moldovei =tiuse a-=i
face o oaste gata oricnd de lupt[, sub pedeaps[ de moarte
pentru boierul ce ar r[mnea n urm[, pentru \[ranul ce n-ar
avea gata arcurile, s[ge\ile =i s[biile73, =i Vlad, din partea
lui, strnsese sub steagul s[u vreo 20.000 de ap[r[tori ai
p[mntului \[rii. Dar, f[cnd aceast[ unire cu fostul prieten,
cu ajutorul de la nceput, cu cel[lalt voievod al romnilor, el
ar fi trebuit s[ uite pagubele ndurate, s[ p[r[seasc[ gndul,
a=a de ispititor, de a smulge acum Chilia din mna obosit[
a lui Vlad =i ar fi trebuit iar[=i s[ lase pe poloni =i s[ sprijine
interesele r[s[ritene ale craiului Matia=.

97
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Poate c[ ar fi f[cut =i aceasta, dac[ ar fi v[zut pe Matia=


alergnd spre Ardeal, gata de a se nc[iera cu Mohamed
sultanul; dar, pe de o parte, regele n-avea banii cari i venir[
mai trziu numai, de la vene\ieni; apoi, grija lui cea mare
era mp[carea cu mp[ratul Frederic, pentru care se deschise
o diet[ tocmai n mai, la Buda, c=tigarea lui Giskra,
st[pnul mercenarilor pr[dalnici cari \ineau attea castele
ale Coroanei sale, =i g[sirea mijloacelor trebuitoare pentru
a face fa\[ ndatoririlor ce se luase n aceste nvoieli, prin
care singur Matia= ajungea adev[rat crai unguresc. Cu toate
poruncile ce se d[dur[ n Ardeal voievodului, acesta nu
putu s[ mi=te pe sa=i ca s[ scape de pieire pe acela ce le
f[cuse atta r[u.
+tefan va fi chibzuit toate aceste lucruri. El nu era un
om pornit, nu era un suflet dorit de faim[, nu era un poet
al r[zboaielor, ci un om de crmuire care cnt[re=te puterile,
prevede sfr=itul nc[ier[rilor, =i, rece ntre prieten =i
du=man, ntre cre=tin =i p[gn, se ndeamn[ numai la fapte
n adev[r folositoare \[rii sale. El porni deci spre \inutul
Putnei, care se afla n mna moldovenilor =i la sfr=itul
domniei lui Alexandru cel Bun74: la 15 mai l vedem la
Bac[u.75 Pe atunci, prc[labii ungure=ti ai cet[\ii Severinului
scriau craiului c[ luntrile din Serbia intrase acum n Dun[re
=i se aflau lng[ Vidin =i c[ Vlad trimisese pe cei ce nu
puteau s[ se apere n munte, la Poienari, =i prin alte cet[\i,
n ostrovul nt[rit al Snagovului =i n adncimile codrilor;
el luase cu dnsul =i cei mai tineri dintre fl[c[ii satelor =i
st[tea gata cu ochii la Dun[re. mprejur[rile l n[l\ase: el
nu mai era un schingiuitor de oameni pentru pl[cerea sa
nebun[; duhul sfnt al bunilor str[mo=i, adormi\i n lupte
pentru \ar[, se coborse asupra frun\ii sale ndr[zne\e; el
i scnteia din ochii stra=nici.

98
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

n cele dinti zile ale lui iunie, Mohamed ntindea cortu-


rile pe malul apei largi. i venise luntrile din sus =i cele din
jos, dup[ ce arsese a=ez[rile romne=ti ce g[sise n cale,
ntre altele =i bogata Br[il[. Vizirul cel mare trecu nti la
Nicopol, spre Turnu, cu cteva mii de oameni, mai ales
ieniceri a c[ror nd[r[tnicie putea face drum celorlal\i.
Trecerea se s[vr=i noaptea, pe =aptezeci de b[rci, care
duceau =i o sut[ dou[zeci de tunuri, =i malul stng fu atins
n cea mai mare t[cere, ceva mai jos de locul de unde
porneau ndelungul zilei s[ge\ile =i chiotele romnilor. Vlad
v[zu cu bucurie a doua zi c[ i-au sosit n sfr=it oaspe\ii,
=i-i primi a=a de c[lduros, a=ternnd p[mntul cu dn=ii,
nct Mohamed se temu c[ i se nimicesc mielu=eii cu
totul. Dar tunurile nu erau cunoscute \[ranilor no=tri, =i n
1445 ei se mirase mult =i chiuise tare v[znd cum se descar-
c[ de zgomotos minunata unealt[ de pieire; cnd ghiulele
de piatr[ prinser[ a c[dea, ucig[toare, asupra lor; ei se
d[dur[ n l[turi, =i norul de s[ge\i ce str[b[tea Dun[rea
ncet[. Atunci sultanul trecu, =i Vlad se f[cu nev[zut, nghi\it
de codrii apropia\i.
Pe la vreo 7 iunie gloata turceasc[ porni n sus printre
movilele Teleormanului, care erau pe atunci o singur[ p[dure
mare, de la care se trage =i numele \inutului. Sultanul voia
s[ prefac[ |ara Romneasc[ ntr-o provincie a mp[r[\iei
sale, a=a cum c[utase =i izbutise uneori s[ fac[ prin deosebite
unghiuri ale Peninsulei Balcanice =i ale Asiei Mici de peste
mare. Alt domn nu avea de gnd s[ puie, =i, dac[ luase cu
dnsul pe frumosul Radu, fratele lui Vlad, aceasta n-o f[cuse
pentru a-i da un steag de st[pnire, ci pentru c[ p[catele
urte ale marelui mp[rat erau legate de acest nenorocit
tn[r. Mohamed c[uta cu ochii n dep[rt[ri cet[\ile, cuibu-
rile de boieri, re=edin\ele domne=ti ale \[rii, pentru a-=i

99
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

ndrepta tunurile asupra lor, pentru a le ucide sau robi ap[r[-


torii =i a a=eza n ele osta=i de-ai lui =i suba=i, c[pitani, ca
n ora=ele dun[rene, ca ei s[ crmuiasc[ din ele =i prin ele
toat[ ntinderea pa=alcului celui nou. Pentru ca locuitorii
s[ se mpace cu aceast[ ornduire, el poruncise aspru s[ nu
se prade nici un cap[t de a\[.
Dar acest p[mnt nu era ca altele pe care le c[lcase,
supuindu-le n acela=i timp, piciorul mp[ratului p[gn. n
drum nu se ivea nimic dect sate arse, fntni din care ni-
meni nu cuteza s[ scoat[ ap[, lanuri secerate f[r[ de vreme,
p[=uni dogorite =i, din toate p[r\ile, nainte, n urm[, la
dreapta, la stnga, uria=a p[dure de s[lcii =i fagi.
Prin aceasta se strecura un nso\itor t[cut, pe care n[v[li-
torii nu erau l[sa\i s[-l uite, c[ci, de cte ori o ceat[ care
plecase n c[utarea hranei, n descoperirea turmelor =i cire-
zilor nu se mai ntorcea napoi, se =tia c[ ea a r[mas la
tovar[=ul de cale din codri, =i prietenii celor pierdu\i se
rugau pentru dn=ii la Allah, care deschide por\ile raiului
celor mor\i pentru credin\[.
n aceste p[r\i joase, zilele erau de foc =i c[derea nop\ii
toropea n corturi pe osta=ii opri\i la popasuri, care nu se mai
gndeau la paza bun[ a taberii lor, la =an\urile largi, ap[rate
cu pari lega\i prin =an\uri, la nchiderea c[milelor ce purtau
poverile ntre acest lan\ dinti =i un al doilea nt[rit cu un
gard de suli\i mplntate, lng[ care apoi vegheau neador-
mi\i pn[-n ziu[ str[jerii dintre salahori, saiale =i muselmi.76
To\i se l[sau n voia Domnului =i adormeau sub singura
straj[ a stelelor, ochii de foc ai lui Allah, care a hot[rt
fiec[ruia num[rul zilelor. De zgomotele nop\ii, de fream[tul
p[durii ei nu se ngrijeau.
Dar iat[ c[ ntr-o noapte nouroas[ oameni ml[dio=i ca
fiarele ie=ir[, nv[lui\i n prietenosul ntuneric, de sub bol\ile

100
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

frunzelor negre: cete-cete, pn[ se f[cur[ vreo zece mii. Erau


\[rani cu opinci, cu o sabie aspr[ la coaps[, cu ciomege pe
umeri; nici nc[l\[mintea, nici armele lor nu f[ceau cel mai
mic zgomot; nem[rginita groaz[ fa\[ de st[pn, care era n
mijlocul lor, dorin\a stra=nic[ de a-=i r[zbuna pe acei ce
venise pentru a le pr[da =i risipi avutul, le amu\ise gurile.
Cnd ajunser[ numai la marginea lag[rului, unde se
odihneau c[milele =i catrii u=ura\i de greut[\ile ce purtau,
un chiot s[lbatec cutremur[ v[zduhul f[r[ lumin[ =i secer[-
torii ncepur[, dup[ porunc[, s[ taie un drum spre cortul
sultanului. C[ci gndul nebun al lui Vlad, fiul Dracului, nu
era altul dect s[ scape de du=mani ucigndu-le mp[ratul
n mijlocul taberei ntregi.
Cortul mp[r[tesc, nconjurat de miile de corturi ale
ienicerilor, avea la dreapta pe c[l[re\ii Asiei, cu beglerbegul
lor, iar la stnga pe beglerbegul =i c[l[re\ii Europei. Cele
dou[ mai mari c[petenii ale o=tirii erau ace=ti beglerbegi,
care se chemau atunci Mahmud =i Isac. Din locul unde se
g[sea, tocmai n fund departe, acolo unde era inima, via\a
taberei, Mohamed se de=tept[ n strig[tul de lupt[ al \[r[ni-
mii romne=ti, pe care-l urmar[ urlete de spaim[, \ipete de
durere, tropotul dobitoacelor nsp[imntate, fuga zgomo-
toas[ a spahiilor care s[rise pe cai =i se mpr[=tiase pe
drumurile necunoscute unde-i a=tepta adeseori alt[ moarte.
Nem[rginitul furnicar vuia de un zgomot ndr[cit n noaptea
greoaie, pe care o despicau numai faclele lui Vlad, care-=i
c[uta drumul spre cortul sultanului.
Pn[ s[ nu ajung[ secer[torii mor\ii =i r[zbun[rii, crainici
mp[r[te=ti c[l[ri sunar[ din trmbi\i n toate unghiurile
cet[\ii adnci care ncunjura de aproape pe sultan, poruncind
tuturora sub pedeaps[ de moarte s[ nu se clinteasc[ din
corturi, r[mind, orice s-ar ntmpla, pe loc ca s[ apere pe

101
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

p[rintele lor, padi=ahul. Ienicerii f[cur[ zidul lor de


diamant n jurul lui Mohamed, =i valurile nnebunite ale
c[l[re\ilor, lovindu-se de acest zid, fur[ despicate cu s[biile
ca ni=te du=mani. Aripile beglerbegilor se nchiser[ apoi
naintea ienicerimii, a=teptnd.
Un ceas de noapte trecea dup[ cel[lalt, =i du=mani noi
r[s[reau naintea lupt[torilor no=tri, cari se oboseau culcnd
lanurile vii. Se mntui n sfr=it cu spahiii; =i pe dn=ii i
nghi\i noaptea n fug[. Atunci =irul strns al ienicerilor,
gata s[ moar[ pn[ la unul, numai s[-=i scape m[re\ul
domn, r[s[ri negru, mut n raza ro=ie a faclelor de r[=in[.
n fund se nro=eau zorile, ca din prisosul sngelui ce se
v[rsase. Era ziua care num[ra prin lumina ei dest[inuitoare
puterile fiec[ruia. Romnii cotir[, ei p[trunser[ n trgul
cel mare din mijlocul taberei, n bazar, l pr[dar[, =i vntul
iute al dimine\ii i fur[ n codrul de unde veniser[.
Cine putea s[ se gndeasc[ a-i urm[ri, cnd se v[zu n
sfr=it cu groaz[ ce l[saser[ n urm[, cnd ienicerimea
singur[ st[tea sub arme n mijlocul cmpului sem[nat cu
movile de trupuri, pe cnd din zare se ntorceau sfio=i
fugarii pe caii lor obosi\i? Ali-beg, fiul vestitului Mihaloglu,
sosea tocmai dintr-o rait[ de prad[ =i aducea cu dnsul
cteva sute de \[rani, mai mult femei =i copii, pe cari-i
strnsese pentru c[ avea pre\ n trgurile de robi ale
R[s[ritului; se zvoni dintr-aceasta, ca o mngiere, c[ Ali
a ntlnit pe ho\ii nop\ii, c[ s-a luptat cu dn=ii, i-a b[tut
=i a putut aduce ace=ti voinici. Bie\ii oameni fur[ uci=i n
chinuri, unii t[ia\i n dou[ cu fier[straiele, ca trunchiurile
nesim\itoare. Din gura nim[nui ns[ nu ie=i un cuvnt de
dest[inuire : =tiau unde se afl[ domnul m[rturisiser[ ei
n ceasul mor\ii dar nu voiau s[ spuie. Pentru ntia oar[

102
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Mohamed al II-lea, neobositul r[zboinic, g[sise, n sfr=it,


suflete care-l uimeau prin puterea lor t[cut[ =i f[r[ trufie.

Turcii =tiau ns[ drumul spre Trgovi=te. Aici m[car ei


se vor fi a=teptat la o adev[rat[ lupt[, dnd un folos sigur
=i trainic. Cetatea st[tea ns[ moart[ =i pustie; nici guri de
tun, nici ap[r[tori, nici locuitori m[car. Vlad nu era aici.
Dar fapta lui se v[zu ndat[, cnd n apropiere de ora= se
deschise naintea turcilor ntinsa cmpie a \epelor. Mii de
oameni acum oase negre, n care, dup[ ce corbii rupsese
cu pliscurile de fier, paseri m[runte ciupeau din cuiburi
verzi, ca de sub strea=ina unei c[su\e fericite st[teau n
=iruri lungi lupt[tori nvin=i mpotriva mor\ii; erau ntre ei
osta=i ai Islamului, \[rani de la Dun[re, femei, copii, =i,
mai presus de to\i, Hamza, suba=a mort al Giurgiului ars,
purtnd nc[ pe ciolanele sale mucede zdren\e de catifea
ro=ie. Sultanul trecu nainte, turburat de gnduri rele.
Unde era Vlad? Pe un trist drum, la cap[tul c[ruia nu era
nici o cinste pentru dnsul, nici un folos pentru neamul
ntreg!
El aflase, prin =tafete r[pezi, c[ +tefan moldoveanul,
care p[rea c[ =i-a oprit drumul pe malul drept al Siretului,
a trecut apa la vadul cel mai apropiat, a r[s[rit ndat[ peste
Prut =i s-a oprit naintea Chiliei, naintea cet[\ii celei noi,
f[cut[ de ungurii lui Iancu-vod[ pe uscat, n fa\a ostrovului
pe care se n[l\au nc[ ruinele negre ale vechii Chilii sau
Licostomului genovezilor. Pe apa Dun[rii se oprise n acela=i
loc, aruncnd greoaiele ghiulele de piatr[, stolul cor[biilor
=i luntrilor turce=ti.
Vlad =tia c[ sultanul nu-i va putea st[pni \ara, care nu
era, nici ca locuri, nici ca oameni, dintre acelea ce se pot

103
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

st[pni. Dar Chilia putea s[ fie cucerit[, =i atunci \[rii sale


i se nchidea drumul spre marea care aducea bog[\ie. I se
p[ru c[ +tefan e n aceast[ clip[ o mai mare primejdie
pentru dnsul dect Mohamed. L[s[ deci n minile unui
boier cteva mii de oameni ca s[ fac[ =i mai departe aripa
de amenin\are pentru oastea sultanului ca s[ culeag[ pe
fugari, pe pr[d[tori, pe bolnavi =i s[-i dea mor\ii. Iar el
nsu=i, lund ce avea mai bun cu sine, se r[pezi spre cetatea
sa de la Dun[re.

ntmplarea cru\[ amintirii noastre povestea unei mari


lupte ntre ace=ti doi puternici =i viteji ai neamului nostru,
care erau chema\i mai trziu s[ lucreze mpreun[. Dac[
turcii aveau tunuri, ungurii din Chilia puteau s[ li r[spund[
cu ghiulele m[car tot a=a de bune, =i desigur mai bine
\intite. Azarii de pe luntri =i cor[bii, pl[ti\i cu cinci aspri de
argint pe zi ca s[ fie viteji, hr[nir[ pe=tii apelor. Atunci
+tefan va fi ncercat un asalt mpotriva zidurilor nalte, pe
care le ridicase, pentru al\i vr[jma=i, bunicul s[u Alexandru
cel Bun. Dar n-avu noroc. El fu lovit la glezn[ de o ghiulea,
n ziua de 22 iunie, =i oastea se ntoarse ndat[ napoi, spre
Suceava, ducnd cu dnsa pe domnul r[nit, care suferi
mult timp de aceast[ ran[ =i num[r[ p[\ania de la Chilia
ca ntia din nfrngerile sale numai dou[. Prin suferin\ele
sale, prin ru=inea sa, el sc[p[ poate Moldova de o mare
nenorocire. n adev[r, dac[ ar fi c[zut Chilia, n ce chip ar
fi putut-o p[stra pentru sine, cnd luntrile, tunurile, azarii
turcilor ar fi stat naintea cet[\ii nvinse?

Vlad n-avea r[gazul s[ urm[reasc[ =i s[-=i r[zbune. El se


repezi napoi spre \ara sa, creznd c[ poate s[-i ajute nc[,
s[ ncheie mai repede r[t[cirea f[r[ folos a sultanului.
104
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

n lipsa lui, c[pitanii nnoiser[ ncercarea de a sf[rma


tab[ra. Dar str[jile, care p[zeau acum mai bine, aflar[ din
vreme =i pa=a Iusuf porni mpotriva du=manilor. El fugi
ns[ naintea lor. Numai Omar, fiul lui Turakhan, al c[rui
frate fusese prins la Giurgiu de Vlad Dracul n 1445, izbuti
s[ aduc[ n vrful suli\ilor capete de romni. Dac[ a fost o
adev[rat[ lupt[, r[mne ns[ ndoielnic: ca =i Vlad nsu=i,
oamenii lui nu c[utau un r[zboi frumos, ci zdrobirea prin
vicle=ug, uciderea cu de-am[nuntul a n[v[litorilor.
F[r[ s[ fac[ nimic, sultanul mntuise tot, c[ci n Ardeal
nu-i d[dea mna s[ p[trund[ n halul n care i se afl[
oastea, rupt[ de oboseli, chinuit[ de sete, sl[bit[ de o
hran[ pu\in[ =i rea. Caii fl[mnzi erau du=i de c[p[stru. n
dogoarea cea mai mare a verii un vnt de cium[ b[tea
asupra nesfr=itei mul\imi pe drumurile s[m[nate de le=uri
putrede. Oastea porni napoi spre Dun[re, =i a=a de r[pede,
nct la 11 iulie sultanul era n Adrianopol.

El l[sase n urm[, ntr-un noroc =i f[r[ mult[ n[dejde,


pe frumosul s[u tovar[=, Radu, c[ruia-i d[duse caftanul de
catifea \esut[ cu aur, calul =i steagul ro=u ale domniei nou[,
pe care r[mnea s[ =i-o cucereasc[. n lipsa lui Vlad, el g[si
ajutoare n \ar[. ntr-unul din ad[posturi, poate la Snagov,
o ceat[ de turci, trimeas[ de dnsul, prinse, z[loage scumpe,
o sum[ de rude, femei =i copii ale boierilor. Nu le f[cu de
altminteri nici un r[u, =i vorbi tuturora, de-a dreptul sau
prin =tafete, de o st[pnire bun[, f[r[ c[l[u =i f[r[ \epe. Se
auzi n zadar la Constantinopol, pe la jum[tatea lui iulie,
c[ =i el s-a n[l\at ntr-o \ap[; Radu se urcase numai n
scaunul lui Vlad, unde-i st[tea, ce-i dreptul, tot a=a de bine.
Stra=nicul frate ncerc[ n z[dar s[ nceap[ o lupt[. To\i
l tr[dase; sa=ii din Ardeal f[cur[ pace bun[ cu Radu nc[

105
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

n luna lui august; +tefan din Moldova era un du=man. O


singur[ sc[pare r[mnea lui Vlad: s[ mearg[ la craiul
Matia=.
Acesta se urnea foarte greu. Ca s[ se suie pe calul s[u
de r[zboi, el a=tepta vestea sigur[ c[ Mohamed, cu care nu
\inea deloc s[ se lupte, a =i trecut Dun[rea nd[r[t. nc[ la
15 iulie, cnd nu se =tia de ntorsul turcilor, el era tot la
Buda, de unde se l[uda c[ vine ndat[. La 10 august l
vedem la Seghedin pe Tisa, unde fusese chemate puterile
de lupt[ ale Ungariei. Pn[ la Turda, n Ardeal, el f[cu cinci
s[pt[mni de drum. De la Turda ajunse la Bra=ov, sub munte,
numai la sfr=itul lui novembre.
El voia lucruri mari, acuma cnd ele se puteau ndeplini
f[r[ multe silin\e. Vlad era s[ fie iar[=i domn la munteni. Dar
nu numai aici era s[ se petreac[ o schimbare de st[pnitor.
Regele auzise despre ncercarea lui +tefan-vod[ de a lua
Chilia, pe care tat[l s[u o d[ruise |[rii Romne=ti =i n care
p[zeau sub steagul unguresc unguri; el aflase despre leg[tura
acestuia cu turcii, nainte de a pleca din Buda, deci n iulie,
el =i aduse aminte c[ Petru Aron zace undeva n Ardeal, =i
el porunci voievodului acestei \[ri, care nu voise s[ se mi=te
n folosul lui Vlad =i n\elegea nc[ mai pu\in s[ sprijine pe
Petru, a trimite pe acesta din urm[, f[r[ ntrziere, la curte.
Petru-vod[ se afla deci n lag[rul lui Matia=. Ct despre
Vlad, el era mai gr[bit nainte de sosirea o=tilor la Bra=ov,
el c[p[tase un ajutor, n fruntea c[ruia st[tea un om, cu
care el se asem[na n multe, Giskra, c[petenia tlharilor
r[zboinici, cu care regele se mp[case abia n aceast[ var[.
Cei doi tovar[=i trecur[ mun\ii, =i la 9 novembre ei se
g[seau acum la Ruc[r.
Vlad era, desigur, credincios Corvine=tilor, mpotriva
c[rora n-a lucrat niciodat[. Dar el =tia c[, dac[ scaunul

106
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

muntean se poate c[p[ta cu puterea ungurilor, nu-l poate


p[stra dect acela care e recunoscut de turci. +tia =i aceea
c[ turcii, cari mint, primesc minciuni cnd au interesul s-o
fac[. El puse deci s[ se scrie o rug[ciune de iertare c[tre
mp[ratul p[gn, c[ruia-i f[g[duia s[-l ajute ca oarecnd
Vlad Dracul n Ardeal, unde =tia toate potecile. El =i c[lc[
pe inim[ =i scrise =i lui +tefan-vod[, cerndu-i a pune un
cuvnt bun pentru dnsul.
+tafeta care ducea aceste dou[ r[va=e de n=elare, =i pe
acela c[tre marele vizir, c[zu n mna oamenilor lui Radu.
Acesta avu astfel nem[rginita bucurie de a fi g[sit o arm[
care nimicea pe fratele du=man. Cu cea mai mare grij[,
hrtiile lui Vlad fur[ trimise n lag[rul de la Bra=ov, =i ajunser[
la cuno=tin\a craiului. Matia= ascultase =i pn[ atunci destule
plngeri mpotriva lui Vlad din partea sa=ilor, care avuser[
att de mult s[ sufere din partea iui. R[zboiul acesta muntean
era apoi foarte greu pe o vreme cnd Carpa\ii se nve=mn-
teaz[ n groase p[turi de z[pad[; banii, ceru\i de pl[\ile fa\[
de mp[rat, fa\[ de Giskra, nu se prea g[seau n l[zile o=tirii;
lupt[torii erau pu\ini, =i abia acum putu Matia= s[ preg[teasc[
Ardealul pentru ntmpl[ri de r[zboaie; tragere de inim[
pentru un astfel de cre=tin =i un astfel de prieten ca Vlad
n-avea nimeni. Descoperirea f[cut[ cu ajutorul lui Radu nu
putea s[ vin[ n mai bune mprejur[ri: se porunci ndat[ lui
Giskra s[ prind[ pe neru=inatul tr[d[tor al cre=tin[t[\ii;
ceea ce se =i ndeplini nainte de 26 noiembre.
ndat[ o=tile pornir[ nd[r[t, ducnd ca prins, nvinuit
de stra=nice gre=eli care nu-i aduser[ ns[ t[ierea capului,
cum s-ar fi ntmplat desigur dac[ Matia= n-ar fi avut nici
o ndoial[ n privin\a p[catului lui Vlad pe acela ce tre-
buia s[ fie pus din nou n st[pnirea \[rii sale. Trecnd prin
Media=, craiul era nainte de sfr=itul anului la Baia de Cri=,

107
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

=i de aici apuc[ n grab[ spre Buda, pe cnd |epes era


ndreptat spre cetatea Vi=egradului, ale c[rei por\i se
nchiser[ pe mult[ vreme asupra nenorocirii lui. Frumosul
Radu, care se nsura ndat[ cu doamna Maria, petrecea n
lini=te s[rb[torile de iarn[, n cetatea Dmbovi\a a Bucure-
=tilor, n care se sim\ea mai sigur, fiind n apropierea turcilor
din Giurgiul ce se nt[rea din nou. El se ndatorise f[r[
ndoial[ =i fa\[ de regele ungur, a=a c[ din toate p[r\ile
=i dinspre Moldova, unde durea nc[ rana de la Chilia el
se putea crede asigurat pentru mul\i ani de zile.
Cu anul urm[tor 1463, r[zboiul plec[ n alte p[r\i, l[snd
n |ara Romneasc[ pacea putred[ a lui Radu, iar n Moldova
pacea mndr[, bine asigurat[, a lui +tefan.
III

C { S { T O R I A L U I + T E FA N .
LUAREA HOTINULUI +I A CHILIEI.
L U P T E L E C U M AT I A + C O R V I N U L

D omnul moldovean, care


avea din leg[tura sa cu o femeie anume Maru=ca un fiu
Alexandru, numit astfel dup[ Alexandru cel Bun, spre
m[rirea lini=tit[ a c[ruia se duceau toate gndurile lui,
+tefan se nsura79 n acest an, la 5 iulie 1463. Pn[ la
dnsul, domnii urma=i ai lui Ilie, care \inuse pe Marinka,
fiic[ de cneaz rutean =i cumnat[ de rege polon, =i luaser[
neveste din \ar[, fete de boieri, c[ci n afar[ nimeni nu s-ar
fi ncuscrit bucuros cu nensemn[tatea =i netr[inicia lor.
+tefan pe\i =i el, ca =i unchiul s[u Ilie, la prin\ii din vecin[-
tate. Nevasta =i-o g[si tot printre frunta=ii ratenimii: ea era
Evdochia, sor[ cu Simion, cneazul din Kiev. Simion, fiul lui
Olelko, care avea un frate, Mihail, un fiu =i o fiic[, era un
vestit r[zboinic, un stra=nic vn[tor de t[tari, care, la
moartea sa, n 1471, l[s[ regelui Cazimir, ca amintirea cea
mai scump[ despre sine, calul =i arcul.80
Nunta se va fi serbat n Suceava, unde +tefan se ntorsese,
dup[ ce, la nceputul anului, el petrecuse ctva timp n
Ia=i, care erau pe atunci numai un biet trgu=or de case de
lemn, n drumul negustorilor armeni =i nem\i ce veneau
din Gali\ia spre porturile Dun[rii =i M[rii Negre.81 La un
astfel de prilej rar, cnd cununa mirelui se cobora pe un cap
mpodobit cu cununa \[rii, vor fi fost de fa\[ pentru a lega

109
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

=i binecuvnta to\i frunta=ii clerului moldovean: Teoctist,


mitropolitul, Tarasia, episcopul de Roman, egumenii de la
Bistri\a, Neam\, Moldavi\a, Pobrata: Teodor, Ioasaf, Anasta-
sie =i Stahie.82
Dar c[s[toria nu fu fericit[, n 1466 (dup[ 9 iulie) sau
1467, doamna se stingea f[r[ s[ fi v[zut adev[rata m[rire
a so\ului ei. Ea n-a fost mama copiilor Ilia=, Bogdan =i Petru,
care nu se ivesc nici prin m[rturiile hrisoavelor ct timp
\inea nc[ aceast[ dinti c[s[torie a tat[lui lor83, ci abia n
14723, to\i trei n acela=i timp, cnd +tefan avea lng[
dnsul acum o a doua doamn[.84 A Evdochiei a fost numai
singura fiic[ a lui +tefan, Elena, care pentru aceasta putu s[
se =i m[rite n Moscova, lund, cum vom vedea, pe un fiu
de \ar, care avea s[ fie \ar el nsu=i, dac[ acest neam ar fi avut
mai mult noroc.85

Pn[ la moartea nainte de vreme a Evdochiei, +tefan


avu ns[ dou[ mari izbnzi, care-i ntregir[ hotarele f[r[
multe silin\e, iar cea de-a doua chiar f[r[ v[rsare de snge.
El c=tig[ din nou Hotinul, care se nstr[inase la nfrngerea
lui Petru Aron, =i izbuti s[ a=eze, dup[ o ntrerupere de
vreo dou[zeci de ani, c[pitani, prc[labi moldoveni n
Chilia.
nc[ din septembrie 1463, ntre boierii lui +tefan se
nseamn[ =i un prc[lab de Hotin, anume Goian, care intrase
n sfatul lui vod[ de foarte pu\in[ vreme. Va s[ zic[, pe
atunci, un an dup[ ispitirea Chiliei, Hotinul nu mai avea n
el oaste le=easc[, ci primise oameni de-ai domnului Moldo-
vei. Cum =i ce fel f[r[ ndoial[, ns[, pa=nic s-a f[cut
schimbarea de st[pnire n aceast[ puternic[ straj[ a
Nistrului nu se spune nic[ieri. Regele Poloniei se plnse
pentru nc[lcarea f[cut[ de +tefan mpotriva p[cii din 1459,
110
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

prin mare=alul s[u Rytowski. La 4 octombre 1466 st[teau


la Hotin soli din amndou[ p[r\ile pentru a se n\elege
hot[rtor: din partea lui Cazimir venise arhiepiscopul de
Lemberg, palatinul Rusiei =i Mihai Bucia\chi (Buczaczki),
palatin al Podoliei =i comandant al cet[\ilor din Pocu\ia,
care aveau amndoi drepturi asupra Hotinului, iar ca trimes
de-a dreptul al craiului, f[r[ nici un interes n afacere, venise
Nicolae Grimalo; Goian prc[labul, Vlaicu, unchiul dom-
nesc, peste pu\in =i el prc[lab n Hotin, =i bogatul vistier
Iuga vorbeau n numele lui +tefan-vod[. Pentru unele lu-
cruri se trimise apoi la o nou[ ntlnire, care era s[ se fac[
n anul urm[tor, de Sf. Gheorghe.86

n 1466 se mntuise =i cu str[inii din Chilia, =i Dun[rea


de Jos era moldoveneasc[, precum fusese pe vremea
puternicului mo= Alexandru cel Bun.
+i n vara anului 1464 pe cnd Matia= Corvinul era
mpiedicat de afacerile din Boemia =i turcii aveau de lucru
n Asia, a=a nct minile lui +tefan puteau s[ se mi=te n
voie spre ndeplinirea unor planuri neap[rate =i de mult[
vreme chibzuite domnul Moldovei se cobor n |ara de
Jos, stnd n cur\ile din Vaslui, unde locuise odat[ al[turi
fra\ii Ilie =i +tefan.87 La nceputul lui 1465, regele Matia=
fusese silit a se ntoarce din Serbia, unde iarna =i alte gre-
ut[\i l mpiedicaser[ de a lua cetatea Zwornik.88 Gndul lui
nu se putea ntoarce asupra acestui col\ de st[pnire mun-
tean[ prin unguri care era Chilia. n toiul iernii, +tefan
r[s[ri pe marginea Dun[rii nghe\ate, n miezul nop\ii, la
23 spre 24 ianuar. Acum el avea tunuri, =i ele ncepur[ s[
bat[ a doua zi n p[re\ii cet[\ii puternice. Toat[ ziua i se
r[spunse din dosul ei cu alte lovituri omortoare, dar a tria
zi por\ile se deschiser[. Cu bucuria celui ce =i-a ndeplinit un

111
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

mare vis al vie\ii sale intr[ +tefan printre d[rm[turi n ceta-


tea unde tr[ia amintirea Corvinului celui mare, Iancului-vod[,
p[rintele p[rintelui s[u. +tafete vestir[ pretutindeni n
jurul m[rii, unde erau negustori =i prieteni89, =i pn[ la
Caffa n Crimeia genovezilor, cu multe cor[bii =i frumo=i
bani de aur, c[ portul Chiliei e deschis pentru oricine, acum,
cnd ei se g[se=te sub steagul nou al domniei moldovene=ti.
Dup[ trei zile, cuceritorul plec[ napoi spre capitala sa,
dnd cheile n mna celor doi prc[labi: Isaia, care p[zise
pn[ atunci Neam\ul, =i Buftea.
Regele Matia= suferi =i aceasta, ca unul ce avea aiurea
scopuri mai nalte de urm[rit dect pedeapsa voievodului
nesupus al \[rii sale a=a scria el nc[ n 1462, cnd nt[rea
drepturile unui scaun secuiesc de la hotar90 Moldova.
Pentru ca el s[ alerge n Ardeal =i de aici peste trec[torile
muntelui, pentru ca s[ cread[ c[ a sosit n sfr=it ceasul de
r[spl[tire pentru p[catele nou[ =i cele vechi ale vecinului
din R[s[rit, trebui s[ se petreac[ aici, n Carpa\i, ceva
deosebit de zguduitor =i care nu putea fi trecut cu vederea.
Aceasta fu r[scoala Ardealului n 1466, atunci cnd +tefan
se n\elegea cu polonii pentru Hotin =i cnd Cazimir se du=-
m[nise cu Matia= pentru mo=tenirea ispititoare a b[trnului
Gheorghe Podiebrad, regele Boemiei.
D[rile pe care le punea Matia= asupra tuturor supu=ilor
s[i erau foarte grele, c[ci, cu cte gnduri de m[rire i
umblau n mintea tn[r[ =i ndr[znea\[ doar avea 25 de
ani numai mndral fiu al lui Iancu-vod[, feciorul de opinc[
nving[toare =i norocoas[! trebuia plat[ n multe locuri,
la prieteni, la ajut[tori =i la du=mani. |[ranii erau deprin=i
de mult s[ sufere orice, dar negustorii ora=elor, care puteau
s[ se =i lupte, mai ales n p[r\ile de grani\[, erau mai pu\ini
r[bd[tori fa\[ de regele cheltuielilor prea mari. Fire=te, cu

112
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

deosebire n Ardeal, care se deprinsese a tr[i cam deoparte,


a fi ngrijit p[rinte=te de cel dinti Corvin, un ardelean tr[it
mai mult ntre ai s[i, a vedea c[, n cump[nirea mpreju-
r[rilor, interesele sale trec nainte. Sa=ii, care ntemeiase
cu dou[-trei veacuri n urm[ nfloritoarele cet[\i din aceast[
\ar[ de munte =i de margine, nu primise bine de la nceput
alegerea copilului Matia=, sub care era s[ st[pneasc[,
deocamdat[ unchiul de pe mam[, Mihai Szilagyi; ei nu
\inur[ n sam[ mult[ vreme pe regele ales, recunoscnd n
locul lui pe mp[ratul Frederic. Pn[ =i n r[zboiul din
1462 ei nu ascultar[ de poruncile ce d[duse craiul ca s[
ajute pe Vlad, ce se lupta cu moartea; la sosirea lui Matia=,
ei nu-l ncunjurase, nu-i d[duse bani =i-l silise oarecum s[
p[r[seasc[ pe ocrotitorul lor. M[sura luat[ de rege la ntoar-
cerea sa n Buda c[ Ardealul s[ fie ap[rat de acum nainte
de cea mai mare parte a locuitorilor lui, =i nobili =i iobagi,
sub c[l[uzirea voievozilor sau a voievodului, va fi trezit
destul[ nemul\umire printre cei ce de la 1442 nc[ nu mai
avuse s[ dea piept cu vreun du=man, ci =i c[utau n lini=te
de me=te=ugul =i nego\ul lor prin pasurile muntene =i
moldovene=ti ale Carpa\ilor. Astfel, se ajunse la hot[rrea
lui Benedict Roth de a aprinde o r[scoal[ n ace=ti mun\i
r[s[riteni ai |[rii Ungure=ti.
El voia neatrnarea Ardealului, de care Ungaria avea
nevoie, dar care n-avea nevoie de Ungaria, =i mult mai mult
de vecinii ce se aflau pe cealalt[ clin[ a mun\ilor. Radu-
vod[, mai mult omul turcilor, =i, pe lng[ aceasta, dator cu
recuno=tin\[ sa=ilor pentru ajutorul de c[petenie ce i-l d[du-
ser[, de la nceput, n 1462, n-avea de ce s[ resping[ ndem-
nul ce i-ar fi venit de la r[scula\i. +tefan, el, ar fi fost cum
nu se poate mai bucuros de o astfel de prefacere: cu ardelenii
el n-avusese nimic, ci st[tuse, mpreun[ cu dn=ii, de partea

113
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

mp[ratului; n[v[lirea n secuime o f[cuse pentru a g[si


acolo pe Petru Aron, care se g[sea acum departe de aceste
locuri, la curtea craiului. Un voievod ardelean care n-ar fi
avut nici o alt[ grij[, care nu =i-ar fi risipit puterile dup[
tronuri mari =i dep[rtate, ca Matia=, ar fi fost n adev[r
pentru domnul moldovean, ca =i pentru un domn muntean
asemenea cu dnsul, un frate, un prieten sigur, un tovar[=
n marile lupte de ap[rare fa\[ de vecinii puternici. Ar fi
fost atunci trei \[ri romne=ti, ap[rnd cre=tin[tatea sub
trei steaguri nedezlipite unul de altul.
Voievodul se g[si. Magna\ii, =i mai ales magna\ii din
margene, ca, de pild[, contele de Zibs, sus, c[tre Polonia,
se nfiorau de mnie sub aspra mn[ de fier a necru\[to-
rului tn[r regal, care n\elegea s[ domneasc[ de fapt asupra
tuturora, s[ dea ntregei Ungarii un singur suflet, al s[u.
Voievodul Ardealului era un comite Ioan de Posing =i Sankt-
Georg, de loc din Austria vecin[, om puternic, bogat, cu
multe rude. +i el st[tuse cu minile n sn, n 1462, cnd
poruncile regale l mnau spre Carpa\i, ntr-ajutorul lui
Vlad. +i el se sim\ise jignit de apuc[turile st[pnitoare ale
tn[rului crai. Hot[rrea acestuia de a pune n Ardeal
totdeauna doi voievozi, de a le alipi un vicevoievod, m[surile
lui de p[rtinire ale iobagilor nu-i vor fi fost deloc pe plac.
Astfel, el se nvoi, a=teptndu-se =i la sprijin din partea
polonilor, la cari fugi dup[ nfrngere Roth. Prin trguri =i
sate merser[ crainicii pentru a vesti oamenilor c[ s-a ales
un nou crai unguresc, din Ardeal =i pentru Ardeal, M[ria sa
Ioan. Focuri se aprinser[ pe dealuri, sabia cru=it[ de snge
se purt[ prin toate unghiurile \[rii, tobele vuir[ pretutin-
deni, chemnd la oaste pentru neatrnare, pentru birurile
u=oare =i crmuirea p[rinteasc[.
ncins[ repede, flac[ra se stinse ndat[. nc[ n august

114
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

se putea spune la Buda c[ Ardealul s-a ntors sub ascultarea


lui Matia=.91 Lund cu dnsul 8.000 de c[l[ri =i patru mii
de pede=tri, ntre cari =i pe Giskra, un om foarte potrivit
pentru r[zboaie ca acel din 1462 =i ca acesta, regele alerg[
n Ardeal, ca s[ potoleasc[ lucrurile cu totul. Nic[iri n-avu
nevoie s[ se lupte cu sprijinitorii lui Ioan, care, la venirea
adev[ratului crai, se f[cu de la sine voievodul de pn[ ieri.
Matia= era la Cluj la ziua de 28 septembrie, =i se ngrijea
ca Sibiul, unde era pe la 20 octombrie, s[ nu cad[ n mna
neprietenilor s[i. naintarea lui se f[cu foarte ncet ns[, cu
mult[ cump[nire =i sfial[, dezlegnd pe ncetul, cu r[bdare,
multele leg[turi ale r[scoalei. Abia la 2 novembre regele
se afla n Sighi=oara; numai spre mijlocul lui novembre el
ajungea la grani\[. Frunta=ii r[scoalei fugise, fusese arunca\i
n str[in[tate mul\i, desigur, n Moldova sau, prin Mol-
dova, n Polonia; al\ii pieriser[ de mna c[l[ului; ns[, n
descurcarea firelor pnzei de tr[dare, Matia= g[sea tot mai
multe lucruri noi. ntre altele, sprijinul v[dit pe care-l d[duse
+tefan-vod[ al Moldovei. Cele aflate trebuie s[ fi fost de
mare nsemn[tate, de vreme ce Matia=, care era, altfel,
deprins cu r[zboaie de iarn[, porni asupra Moldovei pe un
astfel de timp, l[snd n urm[ o \ar[ ce mai trebuia s[ fie
ncercat[ n credin\a ei nou[.
+tefan nu era dintre oamenii u=uratici =i lene=i ce se
prind f[r[ de veste. +tia c[ drumul craiului, care venea
aducnd cu dnsul =i pe Petru Aron93, nu se va opri la
Carpa\i, c[ gndurile rele de la 1462 vor fi duse mai departe
n paguba domniei, a libert[\ii, a vie\ii sale. De mult, la
pasuri lucrau satele vecine, gr[m[dind asupra bolovanilor
risipi\i de pe munte trunchiuri de copaci t[iate din p[durile
b[trne, la\uri de m[r[cini, pnza n\ep[toare a spinilor.
Locuitorii din margenea drumului plecau n bejenie,

115
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

l[sndu-=i c[su\ele pustii. Toate u=urin\ele c[l[torului erau


nimicite n calea du=manului, ce trebuia s[ soseasc[
neap[rat. Pn[ =i din cet[\i se scoaser[ prc[labii =i osta=ii,
l[snd parmaclcurile de lemn neap[rate. Ca =i Vlad n
1462, el narma mpotriva du=manului pustiul, cu piedicile,
primejdiile, foamea =i setea lui.
Matia= intra n \ar[ la nceputul lui novembre prin
pasul Oituzului, cel mai apropiat de Bra=ov.88 Oastea lui,
de care se alipiser[ o mul\ime de lupt[tori ardeleni, era
ntr-adev[r frumoas[; +tefan o pre\ui la 40.000 de oameni.
n jurul craiului c[l[reau, pe l`ng[ acela ce se visa iar[=i
domn al Moldovei, pe care n-o mai v[zuse de zece ani,
episcopul de la Cinci Biserici, apoi ndr[zne\ul Giskra,
palatinul Mihai al Ungariei, Ioan Gara =i Ladislas de
Kanisza, din neamuri care se amestecase deseori cu arma
n mn[ n afacerile romne=ti, voievodul cel nou al Ardea-
lului, Ioan de Darcz, Nicolae Bnffy, +tefan Bthory, care
peste pu\in era s[ fie, el, un iste\ =i harnic voievod ardelean.
Tunuri vuiau pe stnca muntelui =i pe p[mntul nghe\at
al plaiurilor; c[ru\e =i tr[suri se n=irau n urma o=tirii, n
vntul rece al Carpa\ilor fluturau, sigure de biruin\[,
steaguri ce nu se mai v[zuse n Moldova de trei sferturi
de veac, de cnd ele fugiser[.
Se ajunse la Trotu= n ziua de 19 novembre 94, dup[ ce
trec[torile fur[ cur[\ite de piedici prin sabie =i foc. Trgusorul
de unguri era tot a=a de mort ca =i toate a=ez[rile omene=ti
ce r[s[reau n cale. Tot a=a la Bac[u, unde nici c[lug[rii
catolici nu ie=ir[ naintea marelui st[pnitor de legea lor.
nt[riturile de lemne ale Romanului, unde ungurii st[tur[
o s[pt[mn[ (29 noiembrie 7 decembrie), arser[ =i ele
f[r[ s[ primejduiasc[ pe nimeni, c[ci prc[labul Oancea nu
era aici. Tot astfel lipsea Bourean din Neam\, cnd t[ciunarii

116
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

regelui d[dur[ foc cet[\ii p[r[site. Dac[ va fi uitat soarta


lui Mohamed n |ara Romneasc[, Matia= putea crede c[
aceast[ \[ri=oar[ ngrozit[ s-a ascuns n adncurile
p[mntului naintea pedepsei de care se f[cuse vrednic[.
Urmnd din a stnga Siretului, pe o cale ce fusese aleas[
=i de +tefan cu zece ani nainte, cnd se a=ezase n domnie,
craiul ajunse la Baia. De aici se deschidea n dreapta, f[r[
nici o ngustare primejdioas[, f[r[ nici o n[l\ime amenin\[-
toare, cu vaduri u=oare, drumul spre Suceava, capitala de
mine a lui Petru-vod[ Aron.

Baia, ast[zi un sat, nu prea departe de F[lticeni, ntr-un


\inut al Sucevei ce nu mai cuprinde Suceava, care ni s-a luat
de austrieci, era atunci un mare trg, locuit de sa=i ce
venise din Ardeal. Pe lng[ c[su\ele \[ranilor no=tri, erau
cl[diri trainice de piatr[ ale negustorilor, care se l[udau n
pecetea lor c[ au venit dincoace de munte n anul 1200;
Alexandru cel Bun n[l\ase o biseric[ a Sfintei Fecioare, cu
cinci altare, unde se slujea dup[ datinele Apusului, o
frumoas[ biseric[ de c[r[mid[ tare, mpodobit[ cu stlpi
=i podoabe de bol\i n piatr[, acoperit[ cu zugr[veli ngrijite;
de jur-mprejur se ntindeau ziduri de m[n[stire, =i un turn
nalt p[zea deasupra pie\ii. Mai departe era alt[ biseric[,
tot catolic[, a Sfntului Petru, unde st[tea episcopul de
Baia. Dou[ strade mari duceau la pia\[. n jurul locuin\elor
or[=ene=ti se ntindea o mprejmuire de r[chit[ =i spini,
prin care nu puteau str[bate c[l[re\ii, ziduri nflorite vara,
p[zind cetatea harnic[ n zumzetul albinelor de aur.
+i Baia era pustie. Episcopul nu mai st[tea de mult aici.
Vod[ nu \inea prc[labi. Sa=ii se mpr[=tiaser[. Iar \[ranii
erau unde nu se duceau gndurile puternicului crai, atunci

117
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

cnd p[harele se ridicau la masa-i str[lucit[ n sunetul


vesel al trmbi\elor care urau noroc n r[zboaie; ei erau, cu
s[ge\i, ciomege =i s[bii, cu m[ciuci =i coase, n codru la
vod[, n codrul alb din preajma Cr[ciunului.
n seara de 14 spre 15 decembre, un tr[d[tor stric[
veselia nemp[r\it[ a osp[\ului: el vesti craiului s[u c[ci
era un ungur venit pentru afaceri n Moldova c[ p[durile
dimprejur sunt vii =i c[ le str[bate, clip[ de clip[, fiorul
r[zbun[tor, al mersului osta=ilor. Putin\[ de plecare nu
era, nici un pas nu se afla pe aproape, =i, cu astfel de
du=mani ca moldovenii, cine s-ar fi nfundat ntr-o trec[-
toare necunoscut[ =i pe ce drum s-ar fi putut ajunge cu
siguran\[ acolo? Lupta trebuia a=teptat[ n Baia, o lupt[
pentru via\[, nu pentru cinste, scria italianul care a fost
chemat ca s[ cnte laudele craiului Matia=. Dou[ sute de
pede=tri ncerca\i n r[zboaie fur[ a=eza\i n jurul regelui
nsu=i; cealalt[ oaste fu mp[r\it[ pe unde se credea c[
poate fi mai de folos. Ochii tuturora c[utau cu spaim[ n
noaptea de unde trebuia s[ vie du=manul: ce du=man =i de
unde, cine putea s[ =tie!

Era abia ntia straj[ a nop\ii, dup[ socoteala osta=ilor,


cnd zori de flac[r[ nro=ir[ cerul ntr-un ntreit r[s[rit de
groaz[, =i un lung chiot s[lbatec zgudui v[zduhul de ger.
Erau moldovenii, cari-=i aprinsese f[cliile =i se ndemnau
la lucru, un lucru lung =i greu, care putea s[ \ie pn[ dimi-
nea\a. nv[lm[=eala ncepu, nebun[, prin uli\ele nguste,
n pia\a nghesuit[, n livezile ai c[ror copaci goi se desf[ceau
ca de aram[ nou[ pe cerul de snge. Unii se luptau s[tui,
be\i, din fal[, din credin\[ pentru rege, din setea de a tr[i,
de a vedea pe ai lor de acas[; ceilal\i veniser[ s[ r[stoarc[
oboselile lor, suferin\ele s[rmanilor arunca\i n decembre
118
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

pe potecile de z[pad[ nghe\at[ ale muntelui, jignirea adus[


domnului lor, amenin\area de nimicire sau de nghenunchere
aruncat[ \[rii. Ziua singur[ descle=t[ bra\ele ce se strngeau
cu furie: ea ar[t[ nvin=ilor pe unde s[ fug[.
Baia, trgu=orul pa=nic, era un rug pe care ardeau mor\ii,
mii de oameni din oastea n[v[litoare, mai toat[ secuimea
=i s[simea pe care o adusese voievodul Ardealului, care
r[mase ntre ai s[i, n mormntul de fl[c[ri. L[snd n
urm[ toat[ bog[\ia pr[dat[ =i cea adus[ de acas[, ungurii
se ntorceau spre Oituz, f[r[ s[-i nelini=teasc[ cineva, =i,
dac[ nu s-ar fi v[zut a=a de mpu\ina\i, ei ar fi putut crede
c[ a fost numai visul r[u al unei nop\i vr[jite. Steagurile
flfiau acum n alt[ parte, n minile celor ce le r[pise.
C[l[re\ii mndri arau rup\i de oboseal[ =i p[ta\i de sngele
prietenilor. Iar craiul nu mai c[l[rea n frunte, ca un tn[r
erou ce cucere=te jucndu-se: l duceau pe targ[. El avea
trei r[ni pe dnsul, =i fierul unei s[ge\i \[r[ne=ti i r[m[sese,
nu n fa\[, ca s[ se poat[ mndri m[car, ci n spate.
Hotarul se trecu n nv[lm[=eal[, printre bu=tenii, m[r[-
cinii =i spin[ria care crescuser[ la loc de cnd Mateia= =i
deschisese un drum prin acest z[gaz s[lbatec. Tr[surile
fur[ date focului; tunurile se ascunser[ n gropi ca s[ nu
cad[ n minile moldovenilor. Oastea de fugari care =i
acas[ uit[ aproape s[ se laude95, pripindu-se n stolul
lacom al s[ge\ilor =i grindina strivitoare a bolovanilor, se
g[si n sfr=it acas[ pentru s[rb[torile de Cr[ciun. Matia=,
care st[tu multe zile n Bra=ov, oprit n loc de r[nile sale,
era a=a de tulburat n suflet de ce i se ntmplase pe p[mn-
tul moldovenesc, nct nu mai cru\[ nici un vinovat din
timpul r[scoalei. El, care iertase attea pn[ atunci, puse
s[ se rup[ de vii cu cle=tele la Cluj c\iva dintre tr[d[torii
ardeleni =i t[ie capul pribeagului muntean Mihail. Mnia

119
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

nu i se putea risipi altfel, =i fa\[ de +tefan el nu-=i pl[ti


niciodat[ datoria de snge.96
Mul\i vor fi crezut c[ nvinsul se va ntoarce, =i +tefan
c[ut[ s[ se asigure pentru orice mprejurare.
El trimise peste Nistru ca s[ cear[ sfaturi asupra viitorului
pe Stanciul prc[labul de Cetatea Alb[, mpreun[ cu diacul
Teodor al lui Prodan. La 28 iulie 1468, soli poloni, Dobko
Bysowsk =i Stanislav Tencinski, se g[seau astfel n Suceava,
pentru a primi un nou jur[mnt din partea domnului
Moldovei, care vestise lui Cazimir biruin\a sa =i-i trimisese
la Vilna cteva din steagurile dobndite de la unguri. +tefan
se nvoi fa\[ de dn=ii a fi pentru Polonia ceea ce a fost
bunicul s[u, marele Alexandru. mpotriva oric[rui, cre=tin
sau p[gn cre=tinul fiind uneori mai r[u dect p[gnul
el va da ajutorul cuvenit craiului. Nici un r[zboi nu-l va
ncepe f[r[ de voia acestuia. Dar Cazimir s[-l apere n schimb
=i de turci, =i de t[tari, =i de unguri, acei de la care pn[ acum
avea s[ se team[. Dac[, fereasc[ Dumnezeu, +tefan ar fi silit
a-=i p[r[si \ara, el va fi ad[postit de dreg[torii regali. +i, dac[
regele va veni cndva, ng[duindu-l alte trebi din cele multe,
la Cameni\a, sau n Cet[\ile Pocu\iei, domnul va merge la
dnsul =i i se va nchina de fa\[.97 Cazimir, care venise pn[
la Cracovia, nu mai era de mult n acest ora=, cnd oamenii
lui ncheiar[ cu +tefan aceast[ nvoial[.

Asigurat astfel din partea le=ilor, +tefan se arunc[ iar[=i


asupra secuilor, care avuse menirea s[-l supravegheze =i se
vor fi luptat la Baia cu nver=unare. Ca o s[geat[ tras[
dintr-un arc ncordat voinice=te, el str[b[tu n cteva zile
de var[ scaunele secuie=ti, cu 1.800 de c[l[re\i dup[ dnsul,
tot boieri =i curteni. Vicle=ugul des[vr=i cu acest prilej ce
ncepuse vitejia. n ad[postul s[u, Petru Aron primi o carte

120
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

isc[lit[ de mai mul\i boieri, prin care era poftit s[ se ntl-


neasc[ cu ei pentru a preg[ti pieirea lui +tefan. El g[si ns[
astfel pieirea lui, c[ci la locul de ntlnire st[teau osta=ii
voievodului du=man. Acel care \inuse n minile sale, de=i
nevrednice, mai mul\i ani de zile frnele Moldovei fu osndit
la moarte =i pieri a=a cum ucisese, prin t[ierea capului.98
A=a se mntui, odat[ cu via\a acestui nenorocit vn[tor
de domnie cu ajutorul str[inilor, lunga vrajb[ sngeroas[
ntre urma=ii lui Alexandru cel Bun, dintre cari nu mai tr[ia
acum dect o sor[ a lui Petru-vod[ cel dinti, zis[ Cneajna-
doamna. A=a r[mase cel mai vrednic dintre urma=ii marelui
domn singurul mo=tenitor al bunicului m[re\, singurul om
care putea zice c[ are n sngele s[u drepturi asupra
Moldovei. Sufletul celui ucis f[r[ de vin[ la Reuseni se
odihni n sfr=it.
IV

L U P T E L E L U I + T E FA N C U T { TA R I I .
AMENIN|{RILE TURCE+TI.
CL{DIREA M{N{STIRII PUTNA.
L U P T E L E L U I + T E FA N C E L M A R E C U R A D U
CEL FRUMOS +I CU BASARAB LAIOT{.
C{S{TORIA CU DOAMNA MARIA DIN MANGOP

D ar dup[ r[zboiul mpotriva


rudelor ncepu, f[r[ z[bav[, un alt r[zboi dintre acelea
care n-ar fi trebuit s[ fie, n altfel de mprejur[ri: r[zboiul
mpotriva celuilalt domn romn, a lui Radu.
Pentru ce a fost nceput e u=or de n\eles. Prin lovitura
izbutit[ din 1465 +tefan gonise |ara Romneasc[ din
st[pnirea gurilor Dun[rii. Pn[ la 1469 Radu fu mpiedicat
de a r[spunde, prin sl[biciunea sa, prin siguran\a c[ nimeni
nu-i va veni n ajutor. n sprijinul regelui ungur el nu mai
putea pune temei de acum nainte, c[ci afacerile din Boemia
=i Silezia l cuprinsese cu des[vr=ire pe Matia=, cerndu-i
gndurile, osta=ii =i banii. Dar de mai mult[ vreme turcii
lep[dase de pe umeri povara r[zboiului cu Caramanul, n
Asia, =i marele lor du=man din Europa, =oimul Pindului,
Scanderberg, cel mai mare om pe care l-au dat vitezii albaneji
din muntele de stnc[ goal[, murise. Suba=ii n=ira\i pe
malul drept, ca =i pe cel stng al Dun[rii, sub poruncile
neadormitului Alibeg, fiul lui Mihaloglu, str[jerii pr[dalnici,
despre mi=c[rile c[rora se vorbise n 1466, ca =i n 1468,
aveau acuma r[gaz s[ se mbog[\easc[ prin lupte de acelea
n privin\a c[rora nu era obiceiul s[ se mai ntrebe sultanul.

122
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

nc[ din luna lui mart 1469 se vorbea n Ardeal de o=tile


pe care le-ar fi strns unul mpotriva altuia cei doi domni.
Dar nici o ciocnire ntre romni nu p[t[ acest an.98 Atunci
pentru ntia oar[ tatarii, care nu mai c[lcase p[mntul
nostru nc[ din zilele rele ale lui Ilie =i +tefan, podidir[
Moldova, n vara acestui an 1469.

Tatarii, ca un puhoi rev[rsat, ce neac[ bog[\iile =i le


mle=te, st[pniser[ odat[ ntreg =esul de buruian[ s[lbatec[
ce se ntinde de la Nistru pn[ n adncimile sterpe ale Asiei,
de unde veniser[. Aveau n fruntea lor un han, mp[rat al
mp[ra\ilor pentru dn=ii, al c[rui palat de corturi de psl[
era ast[zi ntr-un loc, mine n altul. Pr[d[ciunile lor \inteau
pe rnd cele patru unghiuri ale lumii. Mul\imea tatarilor
ur\i, cu fa\a galben[ br[zdat[ nc[ din tinere\e de adnci
s[p[turi, cu ochii m[run\i, nfunda\i de amndou[ p[r\ile
nasului crn, cu p[rul rar =i aspru, cu buza de sus spn[, se
hr[nea din bog[\iile tuturor vecinilor, ngr[m[dite prin
furti=aguri nving[toare n satele lor murdare, cu bordeie
nev[ruite, n care numai robii munceau p[zind turmele,
culese n jafuri. Hanul, ntr-o locuin\[ ceva mai r[s[rit[,
primea darurile mrzacilor, care erau boierii t[tari, =i birul
nvin=ilor. Ace=tia erau tatarii, du=manii cei mai grozavi ai
tuturor celor ce nu se pot ap[ra.
Ei n-aveau, la drept vorbind, o \ar[, =i nici nu-=i recu-
no=teau vreuna. Ei, oamenii, erau =i \ara. Launloc, to\i se
mndreau cu numele str[lucitor al Hoardei de aur. ns[ ru=ii,
pe cari-i \inuse odat[ sub biciul lor, sc[paser[ de robie si
ngustau necontenit raza de stoarcere a fo=tilor lor st[pni.
P[mntul t[t[r[sc intrase tot mai deplin n minile acelor
ce-l lucrase =i pn[ acum pentru a-=i \inea via\a =i a hr[ni
pe marele mp[rat p[gn. n mijlocul nenorocirilor, Hoarda

123
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

se desf[cu n buc[\i. Tatarii a=eza\i n peninsula Crimeii,


c[reia b[trnii no=tri i ziceau Crmul un col\ zmbitor
de stnci =i gr[dini n b[taia valurilor calde, ale M[rii Negre
f[cur[ o mp[r[\ie deosebit[ pentru agera lor c[petenie
Hagi, din neamul Ghirailor. Ace=tia erau tatarii care primeau
banii, caftanele, zaharicalele genovezilor, ce durase pe
coast[ minunate ora=e, ntre care Caffa scnteia ca o piatr[
scump[ a R[s[ritului; =i tot ei veneau n fuga cailor m[run\i
ca s[ fac[ din vreme n vreme n Rusia =i Podolia seceri=ul
muncii str[ine.
Dar n 1469 Mengli-Ghirai, fiul =i urma=ul lui Hagi nte-
meietorul, era mp[cat cu regele Poloniei, de la care va fi
primit un dar ca s[ nu mai prade. O astfel de pace nu se
statornicise ns[ =i cu hanul cel mare al t[tarilor celor mul\i,
ce st[teau la r[s[rit de marele ru Volga. Acest mp[rat al
ho\ilor pagni se chema hanul Mamac. Pe cnd Cazimir al
Poloniei se afla, cu familia =i curtea sa, departe, n Lituania,
n mijlocul verii, cnd grijile seceri=ului strng pe locuitori
n sate, ordia t[t[reasc[ din =esul f[r[ de margini fu m`nat[
spre apus de furtuna aprig[ a poftelor. Aproape de apa Nis-
trului, ea se rupse n trei: o jerbie de foc arse spre Jitomir,
o a doua spre Trembovla. Cea de-a treia lu[ n curmezi=
Moldova.

Aici ns[ jefuitorii nu se putur[ desf[=ura n voie, c[ci


lipsea cmpia neted[, goal[, precum lipseau =i satele bogate
nf[\i=ndu-se f[r[ fric[ naintea trec[torului. C[l[rimea
pustiului m[re\ se ncurc[ lesne n h[\i=urile codrilor ce nu
=tiau de secure. +tafetele de la grani\[ sosir[ la timp n
Suceava cu vestea c[ se pr[p[de=te \inutul dintre Nistru =i
Prut. C[l[re\ii domnului se luar[ n prip[ dup[ c[l[re\ii
hanului, care c[utau acum vadul, totdeauna dep[rtat, pe

124
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

unde s[ fug[. n locuri strmte, trec[tori ale codrilor, se


ciocnir[ romnii cu s[bii =i tatarii numai cu arcurile. Norocul
fu al boierilor =i curtenilor no=tri, care nu =tiau, ca polonii,
de haine frumoase =i de petreceri; ap[r[tori aspri ai unui
p[mnt s[rac. Fugarii pripir[ atunci spre apa de hotar, dar,
pn[ a nu o vedea nainte, n \inutul Sorocei de mai trziu,
ei fur[ ajun=i din urm[. O cumplit[ nc[ierare se ncinse n
dumbrava de lng[ satul Lipnic, unde-=i avuse cur\ile boierul
Vlcea al lui Alexandru cel Bun un vechi frunta= al Sfatului.100
Nu numai c[ hanul fu b[tut cu des[vr=ire =i c[ pe pragul
de ie=ire i fu m[cel[rit[ o bun[ parte din gloat[, de mini
r[spl[titoare, dar fiul lui poate, =i desigur fratele, anume
Eminec, c[zur[ n robie, n ziua de 20 august, cnd Moldova
fu r[zbunat[.101
Mul\i se bucurau pe aceast[ vreme, ntre p[gni =i ntre
cre=tini, la banii cu care se r[scump[rau, uneori foarte
scump, cnd era vorba de oameni nsemna\i, robii de r[zboi.
Tatarii mai ales f[ceau un adev[rat nego\ cu ace=tia, =i,
ntr-o m[sur[ ceva mai mic[, turcii de la grani\[. O arunc[tur[
de funie norocoas[ putea s[ aduc[ astfel o bog[\ie.
Dar +tefan nu n\elegea lucrurile astfel. El nu se ducea
peste grani\[ la nimeni ca s[ prind[ oameni =i s[-i vnd[.
Dac[ pr[dase n Polonia, f[cuse aceasta pentru a-=i goni de
sub ochi pe voievodul nvins, Petru Aron. Tot pentru a
scoate din brlog pe acest fugar n[v[li el de dou[ ori n
|ara Secuilor, unde acesta se oplo=ise. Cu vecinul s[u Radu
el avea o veche socoteal[, =i nu gustul de prad[ l mna de
la o vreme pe p[mnturile omului mp[r[tesc al turcilor. n
schimb, cine venea la dnsul ca s[ rup[ pacea, ca s[ prade
bog[\ie, ca s[ ia supu=ilor s[i libertatea sau via\a, acela-i
era du=man de moarte. A=a frate de han cum era, Eminec
fu aruncat n temni\[ la Cetatea Alb[, cu vechile ziduri

125
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

groase, unde st[tuser[, desigur, ca n taini\a cea mai bine


p[zit[, =i feciorii hanului Seid-Ahmed. Mamac trimise, dup[
grosolanul s[u obicei de s[lbatec trufa=, soli n turbane,
care s[ cear[ voievodului moldovenesc, cu cele mai stra=nice
amenin\[ri, pe rudele st[pnului lor, mp[ratul urdiilor.
La asemenea prilejuri +tefan, cuprins de mnia lui cea
stra=nic[, din care fulgera totdeauna pedeapsa, nu putea
s[ ierte: se spune c[ fiul de han ar fi fost adus naintea
trime=ilor =i rupt n patru buc[\i; oricum, oamenii mp[r[-
te=ti se suir[ n vrful \epelor, dup[ datina lui Vlad-voievod
cel sngeros, =i numai unul, cu nasul t[iat, spre batjocur[,
fu pus din nou pe cale ca s[ spuie acas[ c[ +tefan-vod[
moldoveanul nu se teme. Ct despre Eminec, el tnji doi
ani n c[m[ru\a sa neagr[ din Cetatea Alb[, deasupra
limanului m[rii, pn[ putu s[ fug[, n luna lui februar a
anului 1473102.
N[v[lirea tatarilor nu se f[cuse f[r[ sprijinul turcesc.
+tefan fusese n=tiin\at despre aceasta, =i el se temuse
pentru ora=ele sale de la Dun[re =i mare, mai ales pentru
Chilia, asupra c[reia ndeosebi erau de mult[ vreme a\intite
privirile sultanului =i pe care el nu apucase nc[ a o nt[ri
mai bine. Cu toate c[ avuse nen\elegeri cu genovezii din
Crm pentru c[ nu-i f[cuse o sabie dup[ placul s[u, =i cu
toate c[ el puse s[ i se aduc[ nainte ntr-un car cu boi un
fost consul de acolo, care trecea prin Moldova lui, +tefan
trimise la Caffa, dup[ ajutor de cor[bii sau tunuri, ni=te
soli pe care-i vedem acolo la 28 iulie, nc[ de la nceputul
acestei luni, cteva cor[bii =i luntri turce=ti se opreau la
locul zis Saline, fiindc[ acolo se scotea sare din vreun iaz
dun[rean, lng[ Chilia.
Frica prinsese acum pe to\i locuitorii porturilor M[rii
Negre. Dar neizbnda tatarilor, priveli=tea pazei bune ce se

126
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

f[cea pretutindeni, =i cine =tie ce alt lucru opri ncercarea


de a cuceri Chilia printr-o singur[ lovitur[ n[prasnic[.103

n urma du=manilor, +tefan lu[ m[suri noi de asigurare,


nc[ din octombre era un prc[lab, un p[zitor de margine
la Orhei, o cetate care fusese anume cl[dit[ pe \[rmul
R[utului, nu departe de v[rsarea apei n Nistru, ca s[ mpie-
dece alt[dat[ trecerea tatarilor jefuitori. Acest prc[lab se
chema Gangur: el fusese printre cei dinti boieri ai lui
+tefan; mam[-sa, G[nguroaia cea b[trn[. Avea mo=ie
lng[ Puhoiul, n \inutul L[pu=nei, tot peste Prut.104

n toamn[ domnul st[tu de fa\[ la cea mai mare serbare


bisericeasc[ din toat[ vremea st[pnirii sale. nc[ dup[
luarea Chiliei, n 1465, el se gndise a mul\[mi lui Dumne-
zeu, st[pnul biruin\elor =i Domnul o=tirilor, prin n[l\area
unei m[n[stiri care s[ ntreac[ pe celelalte toate cte
mpodobeau p[mntul Moldovei: R[d[u\ii Bogd[ne=tilor,
bisericu\a, care primi cele dinti morminte de domni105,
egumenie cu dreptul de episcopat; Neam\ul lui Petru Mu=at
=i al celui dinti mitropolit moldovenesc, Moldavi\a lui
Alexandru cel Bun, Bistri\a aceluia=i domn, unde ncepuse
s[ se scrie cea dinti cronic[; Pobrata, m[n[stirea din
Poian[, pe care urma=ii lui Alexandru-vod[ o acoperir[ de
daruri, precum se zice c[ f[cuse, mult nainte de dn=ii,
+tefan, fratele lui Roman, ctitorul cel dinti al m[n[stirii.106
Pentru ctitoria sa, +tefan alese o vale de rule\ limpede,
coborndu-se n susur blnd din culmile bogat mp[durite,
care sunt muntele acestui unghi bucovinean. Apa zglobie
a Putnei =i g[se=te r[pede sfr=itul n cursul iute al Sucevei,
=i aceasta duce la capitala Moldovei din vremurile mari. n
acest pa=nic unghi de \ar[, unde gndul rug[ciunii se desface

127
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

din n[l\area c[tre cer a muntelui, din adnca pace m[rea\[


a codrilor =i din =oapta neobosit[ a apei trimeas[ ca o
binecuvntare, puse domnul nving[tor temeliile bisericii
sale, la 4 iunie 1466. Povestea mai trzie m[rturise=te c[
locul pristolului a fost ar[tat de vrful s[ge\ii domne=ti
trase de pe n[l\imea cea mai apropiat[, c[ poarta =i
clopotni\a au fost a=ezate acolo unde putur[ s[geta v[tavul
copiilor de cas[ =i unul dintre copii da\i sub poruncile lui,
=i c[ un al doilea, care nemerise mai departe dect domnul
s[u, =i-a pl[tit norocul prin pierderea capului tocmai pe
locul unde se v[dise biruin\a lui n ntrecerea cu arcul.
+tefan cel Mare n-ar fi pedepsit desigur n a=a chip o ntm-
plare care nu era m[car o gre=al[, =i al\ii dect arca=ii vor
fi ar[tat unde trebuie s[ fie intrarea, turnul de paz[ =i
altarul M[n[stirii Putna. Dar n aceast[ veche povestire
tr[ie=te un adev[r: s[geata a hot[rt temeliile Putnei,
s[geata nving[toare tras[ sub zidurile Chiliei.107
Pe atunci se lucra ncet la lucruri mici, frumoase =i
trainice, =i de la me=terul cel mare pn[ la cel din urm[
lucr[tor to\i aveau credin\a c[ sunt prin munca minilor
lor rug[tori ai lui Dumnezeu; =i rug[ciunea nu se face n
prip[, ca attea lucruri din lume. Abia n 1469, cl[direa fu
gata. ntors din codrii Sorocei, unde se v[rsase snge,
domnul se sp[l[ n apele limpezi ce curgeau din acea=tialal\i
codri, ai Bucovinei, =i cur[\i cugetul nfierbntat de lupt[
prin nchinare =i sfin\i n ziua de 3 septembre, trei s[pt[mni
aproape dup[ ciocnirea sa cu du=manii, M[n[stirea Putnei.
A=a un sobor cum a fost adunat aici, a=a o serbare cum s-a
f[cut n acest loc nu se mai pomeniser[ n scurta via\[
bisericeasc[ a Moldovei, unde de vreo cincizeci de ani nu
se mai f[cuse nici o cl[dire sfnt[, ci atta vreme, n loc,
fapte nelegiuite. Cei doi episcopi, Teoctist al Sucevei,

128
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

mitropolit al \[rii, Tarasie din Roman, slujir[, mpreun[ cu


toat[ preo\imea, 64 de oameni, =i cu to\i egumenii, dintre
cari acel de Neam\, Ioasaf, trecu la ctitoria domneasc[, cea
dinti dintre m[n[stiri acuma, l[snd n locul s[u pe
Silvan.108 ndat[, c[lug[ri c[rturari, cunoscnd bine limba
nv[\at[ a timpului, care era cea sloveneasc[, luar[ n mn[
condeiul pentru a nsemna, spre luminarea =i mndria
urma=ilor, ispr[vile ctitorului str[lucit.
Apoi din nou se f[cur[ preg[tiri de r[zboi, data aceasta
mpotriva lui Radu. Turcii erau n r[zboi cu puternica
Republic[ italian[ a Vene\iei, care avea atunci multe porturi,
cet[\i =i \inuturi dincoace de Marea Adriatic[; n Dalma\ia,
n Albania, n Moreia, n ostroave. Sultanul cl[dise o sum[
de cor[bii =i se g[tea s[ loveasc[ marea insul[ Negroponte,
care se prelunge=te n fa\a continentului grecesc, n
Arhipelag. +tefan cump[r[ deci n mijlocul iernii arme de
atacat cet[\ile de la bra=oveni, cu care tr[ia n pace bun[,
=i se repezi asupra Br[ilei, ce se ridicase acum din cenu=a
n care o pref[cuser[ turcii n 1462. n zadar se gr[bi Radu
s[ apere acela din toate ora=ele sale care-i aducea mai
multe venituri, podoaba Dun[rii muntene, unde se opreau
cor[bii cu toate steagurile, cel mai vestit loc de pesc[rie
din \ara sa ntreag[. La 28 februar el ajunsese abia la Buz[u,
=i cu o zi nainte Br[ila prinsese a arde n fl[c[ri.109 +tefan
nu voia s[ cucereasc[ nimic, ci numai s[-=i r[zbune mpo-
triva lui Radu pentru punerea la cale a ndoitei lovituri
p[gne ce i se preg[tise n 1469. El se ntoarse ndat[
napoi.
Dar el se ngriji s[ mpiedece o r[zbunare a lui Radu, pe
care l-ar fi ajutat turcii de la Dun[re, n vara anului acestuia
1470, regele Poloniei se cobor iar[=i spre miaz[zi, =i el
st[tu mai multe s[pt[mni la Lemberg, unde avea cu dnsul

129
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

=i 3.000 de osta=i. El pofti pe +tefan la Cameni\a, pentru


ziua de 15 august, Sfnta M[ria Mare, ca s[ se nchine, n
sfr=it, lucru pe care-l z[bovise pn[ atunci, socotindu-l ca
umilitor. Se schimbar[ mai multe solii pentru aceast[
afacere. Domnul trimese pe Stanciu, care nu mai era acum
prc[lab la Cetatea Alb[, =i pe Iuga postelnicul, care e altul
dect vistierul110; cu dn=ii veni, aducnd scrisori regale
din care nu lipseau nici amenin\[rile, Ioan, palatinul de
Podolia, vecinul de peste Nistru. +tefan se nvoi la un nou
jur[mnt f[cut de dnsul n Suceava, naintea omului
cr[iesc, =i nt[rit n scris cu pece\ile boierilor, =i f[g[dui s[
vie la 1 mai 1471. Dar, =i la nceputul trguielilor =i la
sfr=it, el ar[t[ c[, dac[ nu-=i poate p[r[si \ara pentru a-=i
ndeplini vechea datorie fa\[ de Cazimir, vinovat nu e altul
dect Radu, care nu voie=te pacea. Regele primi rug[ciunea
lui, cam f[\arnic[, de a trimite soli pentru mp[care la
voievodul muntean =i, ct pentru venirea lui +tefan n
Polonia, ceru s[ fie n=tiin\at cu =ase luni nainte, ca s[ aib[
vreme s[ se coboare din nou.

La n[v[lirea de iarn[ a lui +tefan n 1470, Radu, care nu


uitase batjocura de la Br[ila, r[spunse printr-o alt[ n[v[lire
de iarn[, aproape n acelea=i zile ale acelea=i luni din 1471.
+tefan nu va fi crezut c[ vecinul s[u e n stare s[ dovedeasc[
atta ndr[zneal[. Radu fusese ndemnat ns[ =i de sfaturile
unor boieri moldoveni pentru care domnul lor era prea
obositor, prea stra=nic, prea cheltuitor. Ei vor fi f[g[duit lui
Radu s[-=i vnd[ st[pnul n lupt[ sau s[-l nl[ture prin
omor, un mijloc care nu se uitase nc[ n aceast[ Moldov[,
pn[ mai ieri a=a de bogat[ n nelegiuiri. Dar +tefan fu
n=tiin\at de ceea ce se urzea mpotriva lui, =i iar[=i el fu
zguduit de una din mniile acelea grozave din care-l putea

130
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

trezi numai vederea sngelui vinovat. Pentru ntia =i cea


din urm[ oar[, el cur[\i cu sabia sfatul s[u, n care se
furi=ase tr[d[tori. Fur[ t[ia\i astfel, la 16 ianuar 1471,
cnd se aflase despre pornirea o=tirii lui Radu asupra
Moldovei, doi boieri mari, Isaia =i Negril[, =i un al treilea,
Alexa Stolnicul, c[ruia nu i se poate g[si locul printre boierii
pe care-i aduc nainte hrisoavele.111 Se f[cu apoi o schimbare
a tuturor prc[labilor, afar[ de Gangur de la Orhei =i de
Fete Gotc[ din cetatea Smeredovei, lng[ Roman.112 n
locul lui Zbierea, fost stolnic, =i Mrza, fiul lui Stanciul,
prc[labi de Cetatea Alb[ pn[ atunci, el puse pe Luca
stolnicul, =i pe un Blcu, nou ntre boierii cei mari ai \[rii.
La Chilia g[sim, dup[ Goian, str[mutat de la Hotin, =i
Pa=cu, fost postelnic, pe Neagu =i Iva=cu, amndoi dintre
boierii cei mai tineri.113 Albu, prc[labul de Neam\, f[cu loc
lui Arbure, ntemeietorul unei mari semin\ii moldovene=ti,
Isaia vornicul fu schimbat cu Bode, =i Negril[ paharnicul cu
Dajbog. Sfatul Moldovei era ntr-o primenire r[zboinic[.114
n acela=i avnt de r[zbunare, domnul, amenin\at a=a
de aproape, se arunc[ asupra lui Radu, pe care-l g[si, la 7
mart, la Soci, n \inutul Bac[ului, pe cnd el nainta, ca =i
craiul Matia= odinioar[, =i spre aceea=i soart[, de-a lungul
Siretului, pe malul drept, spre Suceava. Vijelia aceasta nu
putea s-o nfrunte a=a un nevoia= ca frumosul domn mun-
tean. Ai s[i p[r[sir[ tab[ra, =i n minile biruitorului c[zu
pn[ =i semnul de st[pnire, schiptrul, buzduganul
nvinsului, care-l putea pierde fiindc[ nu =tia ce s[ fac[ cu
dnsul. O sum[ de boieri munteni, nte\itori la lupt[ nou[,
c[zu n robie, =i, uitnd c[ =i ei sunt romni ca dnsul,
+tefan se purt[ cu dn=ii ca =i cu tatarii mai ieri, ca =i mini
cu turcii, ca =i cu oricine i intra n \ar[ pr[dnd =i ntinznd
mna c[tre coroana lui bine p[zit[. F[r[ s[ a=tepte st[ruin\e

131
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

=i f[g[duieli de bani, el t[ie pe prin=i, iertnd numai pe doi


dintre dn=ii, Mircea comisul =i Stan logof[tul. Amndoi
ace=tia fuseser[ tovar[=i ai lui Vlad |epe=, poate prieteni
ai lui +tefan, atunci cnd el se ad[postea la curtea cumpli-
tului voievod. Ei se ad[postiser[ la Bra=ov dup[ schimbarea
de domnie din 1462, =i Radu, care-i privea ca hicleni, ca
tr[d[tori ai s[i, i ceruse napoi de la sa=i, mpreun[ cu
averile lor, ntr-una din cele dinti scrisori ale sale c[tre
dn=ii.115
Dar Radu nu se stmp[r[ numai cu atta. l ndemnau
turcii dun[reni, ale c[ror ajutoare i st[teau n \ar[, cum se
=tia aceasta =i de ardeleni.116 Vara, prin iunie, el se ncumeta
iar[=i a p[trunde n Moldova =i, ca s[ se asigure de \inutul
Putnei, pentru care se luptar[ de attea ori, ca =i pentru
Chilia, domnii romni ai moldovenilor =i muntenilor, el
puse me=teri s[-i ridice o cetate deasupra rule\ului Putna,
cetatea Cr[ciuna.117 Tot atunci, desigur, se ridica, pentru ca
s[ apere vechea capital[ a Trgovi=tei, cetatea Teleajinului,
pe rule\ul cu acela=i nume, care se vars[ n Prahova. +i din
acela=i gnd de a face din |ara Romneasc[ un p[mnt
ap[rat, a=a cum, mai ales prin silin\ele lui +tefan, ajunsese
a fi Moldova, r[s[ri, tot n ace=ti ani de vnzoleal[ r[zboinic[
f[r[ preget, cetatea Bucure=tilor, pe Dmbovi\a de Jos,
deasupra unei n[l\imi ce st[pnea drumul turcesc care
venea de la Giurgiu.
+tefan ntoarse cu me=te=ug cursul Siretului, lund astfel
apa din =an\urile Cr[ciunei. n apropierea acestui cuib
muntean =i turcesc, el dur[ alte nt[rituri de supraveghere,
a=a nct de acum nainte el nu putea s[ se mai team[ de
o lovitur[ nea=teptat[ ca aceea din iarna trecut[.
Cei doi vr[jma=i din acela=i snge r[maser[ astfel unul
n fa\a altuia, privindu-=i drept n ochi.

132
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Lui Radu nu-i lipsea pofta de a se r[zbuna mai departe


=i mai temeinic, nici aceea de a lua pentru dnsul p[mntul
str[in. Dar l oprir[ dou[ temeiuri, dintre care cel din urm[,
desf[=urndu-se mai departe, d[du atta putere lui +tefan,
nct scaunul domnesc al neprietenului se risipi n pulbere.
nti Ungaria, un razim al Radului, fu n mare primejdie,
acum, n 1471.
Iar[=i supu=ii str[lucitorului, mndrului =i vestitului
crai Matia= ncepur[ s[ simt[ prea greu povara m[ririi lui
costisitoare, care se hr[nea cu bani de aur =i cu mult snge.
Iar[=i cei mai ner[bd[tori de angarii =i d[jdi se ar[tar[
ardelenii, oameni pa=nici, deprin=i s[ tr[iasc[, sub pav[za
craiului dep[rtat, pentru dn=ii. Cnd regele Boemiei, n
jurul mo=tenirii c[ruia se \esuser[ pn[ atunci attea la\uri
=irete =i se ncle=taser[ attea bra\e r[zboinice, muri, n
sfr=it, o parte dintre supu=ii s[i aleser[ ca al doilea rege
neatrnat al \[rii pe Vladislav, cel mai mare dintre cei patru
fii ai lui Cazimir. Aceast[ alegere, care fu primit[ f[r[ a sta
mult pe gnduri, rupea =ubreda prietenie dintre unguri =i
poloni. Vladislav putu p[trunde pn[ la Praga, =i se
ncoron[ n aceast[ capital[ a Boemiei. n var[ apoi, nemul-
\umi\ii din Ungaria, =i mai ales din Ardeal, chemar[ pe
fratele lui Vladislav, numit Cazimir, ca =i tat[l s[u, ca rege
al lor, n puterea drepturilor ce le avea de la mam[-sa.
Cazimir cel tn[r se g[ti =i el de plecare. El lu[ cu dnsul
pn[ =i o mie de tatari118, =i o mie de c[l[re\i se cerur[ =i
lui +tefan, prin trimisul Suhodolski. Acest ajutor, prev[zut
n attea leg[turi ncheiate pn[ acum, trebuia s[ aib[ n
fruntea sa pe fiul domnesc Alexandru, care era un b[ie\a=
de vreo zece ani numai.
Omul regelui g[si pe moldovean la Vaslui, sub arme,
gata de a \ine piept unei noi ncerc[ri de n[v[lire. n astfel

133
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

de mprejur[ri, r[spunsul, care se d[du la 20 iulie, din


aceast[ tab[r[, fu acela ce se poate n\elege lesne. Copilul
nu se poate trimite n r[zboaiele str[in[t[\ii, fiindc[ e nc[
fraged =i f[r[ minte. Osta=ii nu pot p[r[si \ara lor, pentru
c[ Radu abia =i-a contenit pr[d[ciunile, =i cetatea lui cea
nou[ st[ n coasta r[nit[ a Moldovei. Craiul, c[ruia i se
ureaz[ tot binele, tot norocul =i toat[ izbnda pentru fiul
s[u, e rugat s[ ndemne iar[=i la pace pe nd[r[tnicul domn
muntean, s[ opreasc[ pe un anume Stanislav de Izchulche
de a mai c[lca grani\ele =i s[ nu mai ng[duie a se oplo=i
n Polonia oameni cu scopuri rele.
Peste cinci zile de la aceast[ scrisoare, noul crai unguresc
pleca spre \ara unde-l a=tepta tr[dare =i ru=ine: b[trnul
Cazimir primi deci f[r[ sup[rare ndrept[\irile lui +tefan,
i f[g[dui c[ pribegii nu vor fi l[sa\i s[ urzeasc[ nimic, c[
lini=tea se va p[stra la hotare, c[ mp[ciuitorii se vor duce
la Radu, =i c[, pentru ajutorul ce l-ar da domnul Moldovei
acuma, ar primi, f[r[ ndoial[, la nevoia lui, alt ajutor. 119
El nu mai era de nevoie: nainte de a se ncheia anul,
principele Cazimir se ntorcea ca fugar, =i Matia= se l[uda
n toate p[r\ile, dup[ obiceiul lui, pentru o biruin\[ pe care
n-o c=tigase el. Dar du=m[nia nceput[ astfel avu urm[ri
ndep[rtate, =i, ct[ vreme Matia= trebuia s[ \ie sam[ zilnic
=i de acest du=man, mna lui nu se putea sim\i st[pnitoare
n Ardeal. De altmintrelea, ct[ grij[ avea acest rege de
credincio=i de felul lui Radu-vod[ arat[ =i porunca ce d[du
el sa=ilor n 1470, tocmai n februar, cnd ncepuse r[zboiul
cu Moldova, ca s[ nu se mai prilejuiasc[ foamete n Ardeal,
trimi\ndu-se, ca pn[ atunci, ov[z, mei =i orz n |ara
Romneasc[. Cnd Matia= se cobor n Ardeal n mai 1471120,
Radu nu sim\i nici un ajutor din aceast[ apropiere a craiului
de \ara sa, pe care o bntuia nenorocirea r[zboiului. Dintre

134
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

cei doi voievozi ardeleni, unul, Nicolae Csupor, era necon-


tenit lng[ st[pnul s[u n luptele ndep[rtate, n care =i
pieri, iar cel[lalt, Ioan Pongracz, pe care Radu-l nume=te,
n 1472, fratele s[u121, nici nu voia s[ aud[ de nevoile
fr[\e=ti ale acestuia. Bra=ovenii prieteni d[deau destui
bani pentru vistieria craiului lor. Din ce n ce mai mult,
toat[ lumea privea pe frumosul domn muntean ca o unealt[
f[r[ voin\[ a turcilor, n sama c[rora l =i l[sau.

Ajutor nici de la turci nu putea s[-i vie acelui pe care


via\a ntre dn=ii l p[tase =i-l njosise a=a de mult. nc[ din
1469 se auzi, ca o solie de mngiere venind din R[s[rit
tuturor nchin[torilor lui Hristos, c[ s-a ridicat n Asia un
stra=nic du=man al mp[r[\iei turce=ti, Uzun-Hasan, c[pe-
tenie a turcormanilor din =esurile fierbin\i, c[ el a pus
mna pe trec[torile de munte care duc n Asia Mic[ =i c[,
so\ al Ecaterinei, fata mp[ratului din Trapezunt, el umbl[
s[ c=tige, cu puterea, mo=tenirea hr[pit[ de sultan, a
acesteia.122 Caramanul, un vechi du=man turcesc, =i Sudanul
p[gn al Egiptului =i Siriei priveau cu bucurie ispr[vile lui,
=i cel dinti i d[du =i ajutor. Tatarii pustiului se ngr[m[deau
n lag[rul lui. Sinope ar fi c[zut, spuneau =tirile din 1471,
n minile noului mare mp[rat p[gn, =i el s-ar g[ti s[ ia
n Europa Galipoli, unde st[teau cor[biile lui Mohamed al
II-lea.
Prin italienii care se g[seau pentru nego\ n toate
col\urile R[s[ritului, =i prin trimi=i anume ai vene\ienilor,
prin greci, de care nc[ se aflau destui =i pe la dnsul, nv[\[
Uzun ce du=mani mai are turcul n lumea mare. n aprilie
1471, Matia= al Ungariei fu n=tiin\at de un sol, ntors din
Roma, al regelui Georgiei, lng[ Caucaz, c[ =i acest prin\
se g[te=te mpotriva lui Mohamed, fiind ruda =i prietenul

135
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

lui Uzun; prin ianuar, oamenii acestuia chiar veneau prin


Cetatea Alb[ la Cracovia pentru a spune lui Cazimir despre
biruin\ele c=tigate =i a cere un ajutor ca s[ le poat[ duce
mai departe. Ei se duser[ pn[ la Roma cu un c[l[uz polon,
=i Vene\ia, c[reia i se scrise de Uzun cu acela=i scop, printr-o
solie ajuns[ n mart, trimise la dnsul pe Cattarino Zeno.123
n 1472, steaua lui Uzun se ridica sus detot n cerul
biruin\elor, nsemnatul ora= Tocat fu luat de dnsul cu
sabia, =i vestea despre aceasta se d[du =i regelui Ungariei,
cu nou[ cereri de ajutor, n septembre toat[ oastea turceasc[
se strnse n tab[r[ la Adrianopol, =i trecerea ncepu n
octombre, pentru ca n prim[vara =i vara urm[toare s[ se
dea luptele hot[rtoare. Cor[bii ale Apusului se ivir[ pe
coasta Asiei Mici =i luar[, sub c[petenii vene\iene, portul
Satalia, care mai v[zuse izbnzi cre=tine.124

+tefan se folosi de r[zboaiele unora =i ale altora. Ele i


d[dur[ n 1472 odihn[ =i cre=teri de putere. De frica
vecinului, Radu st[tu vara n tab[r[, de unde-l vedem odat[
ntrebnd n Ardeal ce-l a=teapt[ din partea nemp[catului
s[u du=man, pe o vreme cnd el aflase c[ nici al doilea
voievod ardelean nu e n \ara lui. Teama lui era cu att mai
mare cu ct +tefan g[sise acum pe omul care putea s[
nlocuiasc[ pe vr[jma=ul s[u muntean.
Pe acest nou doritor al domniei muntene, cu toate
primejdiile mari =i pu\ina mul\umire =i cinste ce erau legate
de dnsa, l chema Laiot[, adic[ a=a ajunsese a-i zice ungurii,
ntre care bietul fecior pribeag de domn tr[ise din copil[rie
chiar. El avea cu adev[rat numele de Basarab, care fusese
=i al celui dinti voievod al |[rii Romne=ti care nu-=i
recunoscuse st[pn nume mare pentru un om mic, cum
se ntmpl[ adesea. Era fiul lui Dan al II-lea, ap[r[torul

136
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

\[rii sale mpotriva turcilor125, a=a nct =i putea zice cu


mndrie, potrivit cu datina domnilor munteni de a-=i
pomeni n hrisoave p[rintele: fiul lui Dan-vod[. El avuse
odat[, cteva clipe numai nainte de 1453 st[pnirea
|[rii Romne=ti.126 Apoi l \inur[ sa=ii nc[ din 1460 cnd
se ar[ta gata s[ apere, cu 5600 de oameni, Bra=ovul
mpotriva lui |epe=127 ntr-un ad[post lng[ Sighi=oara,
unde era hr[nit, n n[dejdea foloaselor ce putea aduce n
viitor, =i alt Basarab. Erau tat[ =i fiu, =i tr[iau bine mpreun[,
mp[r\ind pinea pu\in[ a s[r[ciei. Ca s[ se deosebeasc[
unul de altul lumea-i deosebea numind pe unul Laiot[,
iar pe cel[lalt, care c[p[tase deprinderile crude ale lui |epe=,
|epe= cel mic, |epelu= ei se nf[\i=au pe sine ca Basarab
cel B[trn =i Basarab cel Tn[r.128
+tefan chem[ la dnsul pe Laiot[, din care f[cu de acum
nainte o sperietoare pentru bietul Radu. Acesta nu uit[ s[
vorbeasc[ n 1472 despre grija ce are ca Laiot[ s[ nu-i
n[v[leasc[ n \ar[ mpreun[ cu ocrotitorul s[u, +tefan-
vod[129; el arunc[, scriind bra=ovenilor, asupra lui vina c[
ar fi mncat ni=te oi cu o=tenii lui.130 Din Laiot[ pribeagul
+tefan era s[ fac[ peste pu\in timp un domn a=ezat n
scaunul lui.

El izbndi =i n alt[ parte tot n 1472. De mult secuii


deprinsese frica jafurilor lui. Acum, n 1472, cnd =i al
doilea voievod ie=i din Ardeal, +tefan era adev[ratul lor
st[pn. Dac[ el n-ajutase cu armele pe principele Cazimir,
ales n iunie 1471 rege al Ungariei, el f[cuse ca secuii s[ i
se nchine, s[ jure n minile lui credin\[ c[tre craiul cel
nou, din Polonia.131 Scaunele Odorheiului =i Cicului c[ci
secuimea se mp[r\ea n scaune, care erau ca \inuturile
noastre i d[deau lui, ca regelui pn[ atunci, dajde, =i,

137
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

mai mult dect atta, se ndatorise a-i trimite la oastea ce


ar fi s[ adune tot al zecelea om dintre lupt[torii lor.132

Sigur acum de pretutindeni, domnul Moldovei serba la


14 septembre a doua c[s[torie a sa. Mireasa, Maria, venise
acum din p[r\ile Crmului. Aici, pe lng[ genovezii de pe
coast[, pe lng[ t[tarii din[untru, era =i un mic \inut nea-
trnat, pe care-l st[pnea din cet[\uia sa, nchinat[ sfntului
Teodor de unde i se zicea de italieni Teodoro domnul
Mangupului. Neamul st[pnitorilor acestora era de mare
obr=ie: cel dinti dintre dn=ii, Alexie, venise din
Trapezunt, unde a fost, pn[ n 1461, mp[r[\ie greceasc[.
El =i urma=ii s[i au purtat deci coroan[ pe cap =i haine pe
care se desf[cea n fir de aur vulturul cu dou[ capete. Alexie
l[s[ mai mul\i fii, dintre care unul, Olobei, lu[ n st[pnire
ntreg Mangupul. Dup[ el se ntlne=te Isac, care avea un
frate Alexandru. Isac st[tea nc[ din 1471 n leg[turi strnse
cu domnul Moldovei133, =i genovezii din Caffa l puneau, de
voie, de nevoie, s[ st[ruie pe lng[ acesta pentru interesele
lor. Sora lui Isac deci, Maria, ajunse doamn[ n Suceava.134
Maria nu se nvrednici de mai mult[ fericire dect Evdo-
chia de la Chiev, ntia so\ie a lui +tefan. Ea n-avu copii:
lng[ dnsa, doamna stearp[, crescur[ copiii din flori ai
b[rbatului ei, Alexandru, Bogdan, Petru =i acel Ilia=, care
se vede o singur[ dat[ n 1472, septembre, pe vremea
nun\ii135, =i va fi murit ndat[ dup[ aceea; n sfr=it, feti\a
Evdochiei, Elena. Cobortoarea mp[ra\ilor grece=ti din
Asia v[zu lucruri grozave n scurta ei via\[: fratele s[u
mai mic ucise pe cel mare, =i n 1475 venir[ la Mangup
turcii, care m[cel[rir[ neamul ntreg, afar[ de un singur
copil, care se turci, murind =i el astfel pentru ruda lui
nstr[inat[ n Moldova. Bisericile mpodobite cu chipuri

138
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

ncoronate fur[ d[rmate, =i cetatea, cu \inutul ei, n care


se num[rau 30.000 de case, ajunse pustie.136 Peste doi ani
de la aceast[ groz[vie, la 19 decembre 1477, Maria se
stingea n Suceava, dup[ ce sim\ise, pe lng[ nenorocirile
neamului ei, spaima celor dou[ r[zboaie ale so\ului ei cu
turcii, dup[ ce fugise n 1476 naintea acelora=i o=tiri
p[gne care nimicise pe cei de acas[. Mormntul ei se
vede =i ast[zi la M[n[stirea Putnei: acoper[mntul mpo-
dobit cu fir o nf[\i=eaz[ n lungi ve=tminte scumpe,
purtnd o cunun[ mai nalt[ dect a domniei Moldovei =i
p[zit[ de vulturul mp[r[tesc cu dou[ capete, stema
str[mo=ilor ei, Comnenii.137

n 1473, urmnd lupta ntre craiul de la Apus =i cel de


la R[s[rit, polonii pun n vederea mp[ratului c[ Matia= va
fi lovit n acela=i timp de trei o=tiri, dintre care una va fi a
lui +tefan.138 Acesta nu fu ntrebat, desigur, =i gndurile lui
mergeau aiurea dect spre asemenea cmpuri de lupt[, ce-
i erau cu totul str[ine. Tot a=a de f[r[ urm[ri pentru dnsul
fu =i planul regelui ungur de a se mp[ca, lund pe Hedviga,
fata cea mare a lui Cazimir, =i, ca zestre, ntre altele, =i
Moldova, ca =i cum aceasta s-ar fi alipit de la sine la st[p-
nirea unui astfel de mire lacom.139 Nici n[v[lirea t[t[reasc[
ce se rev[rs[ asupra p[r\ilor Chievului nu-l atinse.140
Din R[s[rit veneau ns[ =tiri de mari r[zboaie, care
\ineau pe loc =i oboseau puterea turceasc[. Teama de o
nou[ biruin\[ a lui Uzun-Hasan era a=a de mare pentru
Mohamed, nct to\i osta=ii s[i, to\i ienicerii, spahiii, de pe
toate mo=iile, fur[ cule=i =i trimi=i n Asia. Numai la Adria-
nopol o mic[ o=tire ap[ra pe Gem, fiul cel mai mic al
sultanului, r[mas pentru a crmui p[mnturile europene
ale neamului s[u. Ali-bei, fiul lui Mihaloglu, plec[ de la

139
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Dun[re, =i el se lupt[ la Eufrat cu per=ii; Omar, fiul lui


Turakhan, care fusese numit, pentru vitejia ar[tat[ n 1462
mpotriva lui Vlad |epe=, pa=[ n Tesalia, c[zu de sabia
du=manilor. Beglerbegul Rumeliei, c[petenia celei dinti
o=tiri, pieri =i el n aceast[ lupt[ nenorocit[, mpreun[ cu
doisprezece sangeaci sau guvernatori cu dreptul de a purta
steag. E adev[rat c[ la 26 iulie Mohamed al II-lea izbuti s[
nving[ hot[rtor pe Uzun nsu=i, care venise cu doi fii,
dintre care unul fu ucis. ns[ pierderile turcilor fur[ mari.
Otomanul, scria mai trziu turcomanul c[tre +tefan-vod[,
a nfrnt o p[rticic[ dintre ai mei, dar, unde mi-a fost ucis
unul, zece din ai lui au picat.141 n Polonia se zvoni c[ =i
lupta aceasta ar fi fost o biruin\[ a lui Uzun =i c[ sultanul
ar fi fugit spre Constantinopol, unde se =tia c[ se luau
m[suri de ap[rare.142 De fapt, =i nving[torul, =i nvinsul se
putur[ ntoarce n s[la=ele lor de iarn[, =i zguduitura fusese
a=a de puternic[ pentru turci, nct se luar[ m[suri ca o
r[scoal[ s[ nu izbucneasc[ n Bosnia =i Serbia, unde
ncepuse a se cl[di, nc[ din iunie 1471, cetatea +aba\.143
Uzun-Hasan nu-=i pierdu n[dejdea de a r[pune pe turci. }n
Asia, =i, la nceputul noului an musulman, el trimise la
domnii frncilor din Europa pe medicul s[u Isac-beg,
pentru a le cere ajutor. Isac veni pe drumul cel drept al
Caffei, dar trecu, ndreptndu-se spre Apus, unde erau
Vene\ia =i papa, sprijinitorii tuturor silin\elor mpotriva
sultanului, =i prin Moldova. C[tre st[pnul acesteia el
aducea o scrisoare a lui Uzun, n care el deslu=ea cele
ntmplate n anul trecut =i cerea ca +tefan s[-l ajute a
r[spndi n lumea cre=tinilor faima ispr[vilor =i m[rimea
planurilor sale.144
Astfel se ndemn[ +tefan-vod[ s[ dea lovitura cea mare
lui Radu, adic[ turcilor rup\i de oboseala r[zboiului asiatic.

140
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

La 29 octombre 1473 se =tia la Ragusa, pe malul M[rii


Adriatice, unde veneau necontenit =tafete din ora=ele
turce=ti, c[ sultanul e nc[ n Asia =i c[ nu e sigur dac[ el
va ierna n Brusa sau n Constantinopol.145 La 8 novembre,
domnul Moldovei, plecat deci cu vreo sapt[mn[ nainte,
se afla la Milcov, =i aici, dnd steaguri cetelor sale, el
poruncea r[zboiul mpotriva vecinului. Radu era n=tiin\at
de ce-l a=teapt[, =i el =i strnsese boierii =i gloata. Abia la
18 ale lunii se d[du lupta la un vad 146, departe trei zile de
Bucure=ti, deci chiar lng[ grani\[, la Rmnicul-S[rat. Turcii,
detot pu\ini, ce se aflau n oastea muntean[, nu putur[
opri fuga lui Radu, nvins dup[ o fr[mntare de trei zile,
care arat[ c[ =i n acest vl[star al lui Vlad Dracul se de=tepta
n unele mprejur[ri nd[r[tnicia, cerbicia dr[ceasc[ a
neamului s[u.
+tefan se lu[ pe urmele lui, =i nu se opri dect naintea
cet[\ii de pe Dmbovi\a a Bucure=tilor. nt[riturile cet[\ilor
muntene erau foarte slabe: un =an\ noroios =i pari b[tu\i
unul lng[ altul. Hrana lipsea n Bucure=tii prin=i pe
neprev[zute =i din satul c[rora fugise locuitorii. Mai sigur
era Giurgiul, din apropiere. Radu =tia c[ o vistierie ca aceea
ce ascunsese n cur\ile sale bucure=tene se poate face la loc
din d[jdi =i dijme, c[ nici o primejdie dect a unei robii
ncunjurate de toat[ cinstea nu amenin\a pe doamna sa,
Maria, =i pe cele dou[ fete, dintre care una se chema tot
Maria, ce se aflau lng[ dnsul. Pe cnd pentru el a fi prins
nsemna t[ierea capului naintea lui Laiot[, care se bucura
n tab[ra lui +tefan de prada sa apropiat[, strns[ n unghiul
mor\ii acuma. n noaptea chiar cnd moldovenii =i nvrtir[
caii sub movila pe care se n[l\a cetatea, el se strecur[ n
p[durile apropiate ale Cotrocenilor, =i ndat[ ocrotitorii
din Giurgiu l avur[ n mijlocul lor.

141
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

A doua zi, la 24 novembre, +tefan-vod[ =i vod[ Laiot[


puteau s[ intre n voie n Bucure=tii care nu mai aveau de
ce s[ se apere. +tefan nc[rc[ vistieria fugarului, f[cu loc
ntre boierii s[i doamnei =i celor dou[ domni\e, ni=te feti\e
nc[, dintre care una era s[-i fie mai trziu so\ie, ridic[
mul\imea de steaguri din biserica cur\ii, =i, dup[ obi=nuitele
ospe\e de trei zile, el se ntorcea nainte de sfr=itul lunii
spre Suceava. De aici, el trimitea n decembrie regelui
Poloniei dou[zeci =i opt de steaguri, care m[rturiseau
pentru oricine biruin\a pe care o vestea n scrisorile sale.
Primirea lor se f[cu la Wyslicza n Gali\ia, unde trecuse
Cazimir din Cracovia, pentru a petrece s[rb[torile, la 16
ianuar 1474, ntr-o duminic[.147

Laiot[ r[m[sese domn muntean, M[ria sa Basarab cel


de-al doilea. El domni ns[ o lun[ n cap[t, de la 24 novem-
bre la 23 decembre. n adev[r, turcii se ntorsese acum din
Asia, =i pe toate drumurile Balcanilor roiau cetele lor care
apucau spre mo=iile, ora=ele, cet[\ile unde erau obi=nui\i
s[ stea. Pacea cu Uzun-Hasan se socotea ca sigur[, =i sultanul
nu oprise n iernatece pe nimeni, r[mind numai cu ienicerii
s[i. Cnd auzi despre ce ndr[znise a face domnul moldo-
vean n lipsa sa, el porunci ndat[ noului beglerbeg al
Greciei, st[pnul tuturor osta=ilor din Europa, bosniacul
Soliman-beg Eunucul (Hadm, Hadmbul), s[ pedepseasc[
pe c[lc[torul de pace, care nu-=i pl[tise nici birul pentru
anul acesta, s[ goneasc[ pe omul de paie adus de dnsul
n care ns[ unii v[zuse pe Vlad |epe= nsu=i, care st[tea
acum liber la Buda =i dorea s[ trag[ n \eap[ iar[=i oameni,
pe cnd n nchisoare trebuia s[ se mngie cu =oareci =i
paseri =i s[ a=eze n Bucure=ti iar[=i pe credinciosul Radu.

142
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

+tirea despre luarea acestor m[suri de r[spl[tire sosi la


Ragusa prin solii ora=ului pleca\i din Constantinopol la 28
decembre.148 nc[ de la 23, cu dou[ zile nainte de Cr[ciun,
Laiot[ fusese b[tut de o armat[ de 15.000 de turci, pe care
nu avea cu ce s-o nfrunte, nving[torii s[i, oaste mai proast[
a sangeacilor de margine, navrapi sau azapi dintre acei ce
puteau pr[da singuri, dar nu se puteau lupta f[r[ ieniceri,
se luar[ dup[ dnsul, care fugea la p[rintele s[u din
Moldova. +tefan nu se a=tepta la aceast[ repede schimbare
a lucrurilor, =i ei putur[ p[trunde pn[ la trgul de vam[,
nent[rit, al Brladului.
Cnd domnul se cobor ns[ n |ara de Jos, f[cnd tab[r[
la Vaslui, unde st[tu pn[ n februar, jefuitorii plecar[,
zbur[t[cind nd[r[t, spre a c[uta, n |ara Romneasc[, a
p[gubi =i ucide pe boierii ce se d[duse de partea domnului
de patru s[pt[mni. Aici, la Vaslui, l g[sir[ pe +tefan trimi=ii
poloni, Byszowski =i Suhodolski, care aduceau ndoita
f[g[duial[ c[ oastea Podoliei va veni n ajutor =i c[ se va
st[rui pentru pacea cu Radu. Ajutorul nu sosi, fire=te, nicio-
dat[, iar ct pentru mp[c[ciune, +tefan, nc[ n tot focul
mniei sale, r[spunse c[ nu-i trebuie, c[ci Radu e una cu
turcii.

Domnul va fi stat n lag[r, unde-=i adusese doamna, pe


fiul cel mare, Alexandru, =i pe fat[, Elena, pn[ ce se v[zu
n mai c[ beglerbegul pleac[ asupra Albaniei =i c[ el va
avea deci lini=te n acest an.

Lini=tea aceasta o mai asigura o mprejurare cu totul


neprevestit[. Radu nu se putu bucura de izbnda pe care
i-o c=tigaser[ turcii. Cine =tie cum, bietul om muri mai

143
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

curnd ntr-o ciocnire cu oamenii lui Laiot[, pe care f[r[


ndoial[ c[ +tefan l trimisese iar[=i, din tab[ra sa, =i-i d[du
necontenit ajutor.149 Laiot[ era un om f[r[ con=tiin\[ =i f[r[
recuno=tin\[, ntre altele =i fiindc[ era foarte slab =i f[r[
prieteni. Putea el s[ se ncumete a r[mnea domn f[r[ voia
turcilor? +i puteau s[-l resping[ ace=tia, care nu mai aveau
nici un fiu de domn la dn=ii, cnd el venea s[ cear[ acum
iertare sultanului, f[g[duind bir =i aducnd bani? El aduse
=i n oastea turceasc[ al c[rei rost n Asia, mpotriva lui
Uzun-Hasan, nu se ncheiase cu totul atunci cnd scrisorile
acestuia r[scoleau toat[ lumea cre=tin[ pn[ n Fran\a150
un ajutor de cteva mii de oameni.151 La 26 iunie el se
ntorsese =i vestea bra=ovenilor c[ =i-a f[cut pacea cu
mp[ratul p[gn.152

=i stricase ns[ pacea cu cre=tinii. Deocamdat[ ntoar-


cerea lui Laiot[ se f[cu n lini=te, c[ci, dup[ ce i se luase lui
+tefan grija turcilor, care duceau acum cu multe greut[\i
mpresurarea cet[\ii Scutari n Albania vene\ienilor, venise
grija t[tarilor. Crmlenii, sub c[l[uzirea unui fiu al lui Hagi-
Ghirai, Aidar (Haidar), pr[dar[ stra=nic, la sfr=itul lui iunie,
n preajma Nistrului, pn[ sub zidurile Cameni\ei; palatinul
polon, Mihai Bucia\chi, fugi naintea lor. n acela=i timp,
ns[, trimi=i ai sultanului ajunser[ n Moldova, =i ei cerur[
lui +tefan urm[toarele lucruri, pe care le putea da numai
un nvins f[r[ n[dejde: ie=irea moldovenilor nu numai din
Chilia, ci chiar din Cetatea Alb[, =i plata birului r[mas n
urm[.153
Era s[ fie deci r[zboi cu turcii, un mare r[zboi, hot[rtor
pentru soarta romnimii ntregi. Nimic nu-l mai putea nl[-
tura. +i dac[ Laiot[, credinciosul sultanului, va fi, n clipa
cea grea, domn al |[rii Romne=ti, n[v[litorii vor putea

144
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

p[trunde pn[ la Milcov, =i necontenit ei vor avea hrana lor


din grnare romne=ti. Nerecunosc[torul trebuia nl[turat.

Pentru aceast[ goan[ de domn, +tefan g[si un ajut[tor.


n 1474, voievozii Ardealului erau Ioan Pongrcz =i Vlasie
Magyar. Acesta din urm[ \inea la dnsul pe Basarab cel
Tn[r, care, de cnd Laiot[ era om turcesc, va fi c[utat
ntruna s[ fie pus n locul lui. Dac[ ar fi cerut porunci de
la regele Matia=, care st[tea acum departe, n Silezia, la
Breslau, cu totul cuprins de alte interese, i s-ar fi r[spuns
s[ nu tulbure lini=tea la acest hotar. Dar de mai mult[
vreme voievozii Ardealului se deprinseser[ a lua de la sine
hot[rrile lor, pentru care fapt ei r[spundeau. ntre +tefan
=i voievodul din Ardeal se f[cu o nvoial[, n puterea c[reia
Laiot[ trebuia s[ fie nlocuit cu Basarab cel Tn[r ntr-o
ndoit[ n[v[lire de iarn[.
La l octombrie, deci, +tefan era naintea cet[\ii Teleaji-
nului, c[ci nc[ de la nfrngerea lui Radu muntenii nu mai
st[teau n Cr[ciuna =i n \inutul Putna, a=a nct singura
piedic[ n calea du=manului era aceast[ cetate din Prahova.
Prc[labii fur[ t[ia\i, familiile lor, averea lor prinse. Vlasie
Magyar sau mai de grab[ vicevoievodul =i corni\ele secuilor,
+tefan Bthory, care fusese de fa\[ la Baia =i se ncredin\ase
cu ochii s[i de vitejia =i hot[rrea moldoveanului, sosi cu
Basarab cel Tn[r n acela=i timp: respins nti n ntlnirea
de la 5 ale lunii, el r[zbi la 20 pe Laiot[.154

Turcii z[d[rnicir[ ns[ aceste biruin\e. V[znd c[ orice


silin\e nu izbutesc n Albania, sultanul ndrept[ pe Soliman
beglerbegul asupra Moldovei, cu porunci s[ aduc[ de barb[
pe voievod, s[ ierneze la Cameni\[ =i de aici s[ se arunce
asupra le=ilor =i ungurilor. +tefan se d[du nd[r[t fa\[ de
145
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

cele dinti cete ale turcilor care trecur[ Dun[rea n ajutorul


lui Laiot[. Iar[=i el f[cu tab[r[ la Vaslui, ca =i la nceputul
anului: aici primi el pe trimesul vene\ian Paul Ogniben,
care se ntorcea din Persia, de la Uzun-Hasan, =i-i d[du, la
29 novembre, o scrisoare c[tre pap[, asigurnd pe acest
c[pitan firesc al ntregii cre=tin[t[\i amenin\ate c[ a primit
ve=ti de la Uzun prin solii acestuia =i prin Ogniben, =i c[,
despre partea lui, e hot[rt a se lupta din r[sputeri pentru
cre=tin[tate.155 Totu=i, de nic[ieri nu-i venise nici un ajutor
nsemnat dect secuii vreo 5.000, dup[ m[rturisirea lui
+tefan nsu=i c[tre regele Poloniei =i, pe lng[ dn=ii,
osta=i unguri 1.800, dup[ socoteala regelui Matia=. Pe
ace=tia i l[sase pe to\i, comitele secuilor ntorcndu-se
acas[, c[ci Ardealul n-avea voie s[ nceap[ un r[zboi, plin
de urm[ri, cu turcii n=i=i. Basarab cel Tn[r se afla =i el pe
lng[ +tefan, cu c\iva fugari. n tab[r[, ntreviteji, curteni,
hnsari, boieri, n mijlocul \[r[nimii care venea din mun\i
=i v[i la tab[ra lui vod[ ca s[ apere \ara, \ara lui =i \ara lor
frumo=i lupt[tori simpli, cu c[ciuli nalte, lungi plete =i
ochi de foc, purtnd unelte de munc[ pref[cute n unelte
de lupt[ =i arcuri atrnate pe umeri 156 el petrecu s[rb[-
torile de iarn[ cu mai mult[ evlavie dect totdeauna. La
ospe\ele de Cr[ciun paharele p[reau a cuprinde pentru
mul\i, pe care trebuia s[-i aleag[ soarta, mp[rt[=ania,
sfnta mp[rt[=anie cu neamul lor, naintea mor\ii. Cu to\ii
se legar[ a posti patru zile cu pine =i ap[ dac[ Dumnezeu
va scoate din primejdie p[mntul ostenelilor lor.
C[ci n z[rile albe ale miezului iernii naintau mul\imile
negre, zecile de mii de du=mani, ieniceri, spahii =i gloat[,
ca lupii fl[mnzi.
I

L U P TA D E L A P O D U L } N A LT

tefan avea deci o oaste de


\[rani: vreo treizeci de mii de \[rani, din Nistru pe unde
nu erau nc[ ru=ii n munte, din codrii Bucovinei pe
unde nu erau nc[ nem\ii n Dun[re. Vod[-i chemase la
vn[toare de iarn[ n p[durile Vasluiului =i Tutovei, =i ei
veniser[ f[cndu-=i cruce la plecare, obi=nuita lor rug[ciune
f[r[ cuvinte, care se ascult[ n ceruri. Erau tot vn[tori
pricepu\i =i ageri, din neam n neam; astfel, ei =i ndeplinir[
sarcina cu destoinicie: mnar[ fiarele n h[\i= =i le uciser[.
Soliman Eunucul, beglerbegul Greciei, veni la Dun[re
cu vreo 100.000 de osta=i, n stare s[ se lupte cum trebuie,
=i cu vreo 20.000 de \[rani cre=tini din Bulgaria, care deschi-
deau drumurile =i duceau carele cu proviant. Cu dnsul se
unise, poate aici, n preajma apei, amndoi feciorii lui
Mihalogli, st[pnii temu\i ai acestei grani\e dun[rene.
Domnul muntean, bietul Laiot[, care totu=i n fundul
cugetului ca oricine din neamul s[u era mai bucuros s[
fie cu cre=tinii, cu toate c[ nu putea f[r[ nvoirea =i sprijinul
p[g`nilor, fu silit s[-=i adune boierii =i satele, pentru a
merge, cu inima frnt[ =i fa\a acoperit[ de ru=ine, n urma
turcilor ce veneau ca s[ d[rme o domnie romneasc[, s[
piard[ o parte din poporul lui.
Dun[rea se trecuse foarte lesne pe la Nicopol. Nu era
nevoie de nici o corabie, c[ci iarna ntinsese de la un mal
la cel[lalt podu-i de ghea\[ nins[. Salahorii bulgari f[cur[

149
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

drum larg prin z[pad[ =i dreser[ podurile peste rpi, b[l\i


=i ruri. Hran[ era din destul, ct timp se str[b[tea p[mntul
supus al |[rii Romne=ti. Iarna se mblnzea, t[indu-=i
gerul, a=a nct =i ea se ar[ta priincioas[ n[v[litorilor.
A=a se ajunse la Milcov. De aici ns[ pn[ la ad[postul
m[car al du=manului nev[zut undeva, n vreo p[dure
neagr[, lng[ o ap[ pr[p[stuit[ mai era drum.
C[ldura desfundase drumurile, necase ogoarele, sl[bise
ghea\a ntins[ de asprul decembre asupra apelor. Seara =i
diminea\a, zarea se pierdea n neguri, n care se n[z[reau
stafii de lupt[tori pentru turcii obosi\i, care aveau pe sufletul
lor povara nfrngerii, proaspete de la Scutari. Dup[ ce se
trecu Siretul, rul de grani\[, pustiul se deschise pretutin-
deni: naintea lor, n dreapta, n stng[; satele erau o gr[ma-
d[ de d[rm[turi; focul pus, f[r[ p[rere de r[u, de \[ranii
pleca\i la oaste, ale c[ror familii erau ad[postite departe n
|ara de Sus, sau spre munte, nimicise c[su\ele =i bordeiele.
Ap[ nu se g[sea dect n b[l\ile otr[vitoare. Necontenit se
a=teptau care cu pine de la munteni, c[ci Moldova nu voia
s[-=i hr[neasc[ du=manii.
Drumul fusese ales foarte r[u, numai cu gndul de a g[si
mai repede pe +tefan, de a-l zdrobi, a-l prinde de barb[,
cum era porunca, a supune Moldova =i a pr[da apoi la r[s[ritul
=i la apusul ei. Pe malul drept al +iretului se urca larga cale
a negustorilor, care ducea la capitala \[rii. Dincoace, intrai
curnd n \inutul dealurilor ngr[m[dite, v[ilor nguste,
rurilor cu maluri nalte, mla=tinilor f[cute de ploi n adn-
curi. Nenum[rata mul\ime fr[mnta mocirlele cteva zile,
n umezeala rece a dezghe\ului, nutrit[ nendestul[tor =i
f[r[ rnduial[, h[r\uit[ de du=manul ve=nic ascuns, care
ucidea f[r[ gre= pe cerceta=i, pe vn[torii de prad[ =i de
hran[, pe bolnavii r[ma=i n urm[ =i pe cei ce r[t[ceau.

150
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Lui +tefan, care vedea cum norocul vine spre dnsul,


locurile acestea i erau bine cunoscute. n codrii Vasluiului,
pe care vara i cur[\ise de smrcuri, v[zuse el pe tat[l s[u,
Bogdan-vod[, strivind pe poloni, dndu-le jos de pe cai
c[pitanii, mor\i, silindu-i s[ p[r[seasc[ p[mntul de pustiu
=i curse al Moldovei. Nu tocmai departe de Crasna, care
v[zuse biruin\a de la 1450, el =i a=ez[ o=tile n calea
turcilor.
St[tu pe drumul de nego\ care ducea la Cetatea Alb[,
pornind tot din Suceava. Du=manii veneau de la Brlad,
trecuser[ de Vaslui =i acum ei apucau spre Ia=i, unde erau
cur\i domne=ti din timpuri mai noi. n locul unde prul
Racov[\ului se vars[ n Brlad, f[cnd o mla=tin[ ntre
p[duri, trecerea era deosebit de primejdioas[. Un pod de
lemn lega cele dou[ rpi157, pod bun pentru drume\ii
obi=nui\i, chiar =i pentru carele de marf[ ale liovenilor, dar
cu totul nepotrivit pentru a \ine greutatea c[milelor, a
tunurilor, a miilor de cai, a zecilor de mii de oameni,
bulucul, ve=nic ngr[m[dit, al turcimii. Din desi=uri, guri
de tun, ca ni=te ochi de mort, pndeau podul deasupra
pr[pastiei umede, n marginea codrului a=teptau secuii cu
s[biile. Iar n fund ardeau n noaptea de ianuarie, a treia
zi dup[ Sfntul Ioan, nou[sprezece ale lunii, focurile la
care se nc[lzeau \[ranii n cojoace, cu arcele pe umeri =i
ghioagele rezemate de fagi =i stejari. +tafetele spusese c[
turcii se apropie, c[ sunt la cel din urm[ popas =i vor veni
odat[ cu ziua.

Se ridic[ atunci o diminea\[ care nu sem[na cu dimi-


nea\a ro=ie a nfrngerii polonilor. Acum era o diminea\[
oarb[, cu neguri groase l[sate pe lumina ei. n chiote de
ndemnare =i de ndreptare, venea nv[lm[=eala de c[l[re\i

151
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

a beglerbegului prin glia cleioas[, t[iat[ de m[r[cini =i de


la\urile buruienilor uscate. Cei ce apucar[ a r[zbate se
suir[ pe scndurile podului, gr[bi\i spre moartea ce pndea
n cea\[.
Tunarii \intir[ dup[ zgomot, din amndou[ laturile
drumului mare, =i podul se pr[bu=i n r[cnetele de spaim[
=i durere pe care le n[bu=i ndat[ chiotul ce cutremur[
p[durea. Ca o ploaie deas[ =i iute, ropotir[ ndat[ s[ge\ile:
erau a=a de mul\i du=manii, a=a de nv[lm[=i\i n strm-
toarea pieirii Termopile ale neamului nostim nct arca=ii
nu puteau gre=i. Ele veneau din toate p[r\ile, mnate de un
vrtej de ur[. Fuga era cu neputin\[: gloatele nebune se
mpingeau tot nainte, =i cei din urm[, gr[bi\i s[ r[sufle n
larg, nu =tiau ce opre=te pe cei dinti.
Groaza d[du aripi acestora. Un iure= puternic, =i poate
p[durea blestemat[ =i va pierde farmecul uciga=! Strivind
trupuri care f[cuser[ a doua oar[ un pod nalt deasupra
rpei n care curgeau acum valuri ro=ii deasupra tinei,
spahiii n haine bogate, pe cai ar[pe=ti se aruncar[ asupra
izvorului s[ge\ilor. Secuii fur[ c[lca\i n picioare =i se
mpr[=tiar[ l[snd multe trupuri n urm[. Ei erau str[ini,
=i fuga nu le descoperea c[minurile. |[ranii =tiau ns[ ce-i
a=teapt[ pe dn=ii =i pe to\i ai lor, din neam n neam, dac[
se vor clinti dintre copacii ace=tia ai codrului, dac[ o
sp[rtur[ se va face n zidul lor de piepturi goale. Topoarele,
securile, ciomegele, ghioagele b[tur[ turbat asupra haitei
lupilor; coasele ncepur[ s[ taie holda crunt[ a picioarelor
cailor turce=ti. Cu ct \inea mai mult fr[mntarea, cu
atta amestecul se f[cea mai stra=nic n desi=ul z[p[cit al
du=manilor. Ei nu mai =tiau nici pe cine o au n fa\[, nici
pentru ce se lupt[. Sultanul nu era n mijlocul lor ca s[
strng[ pe to\i n jurul lui =i s[-i ndrepte, pe cnd dincolo

152
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

domnul c[l[uzea toate mi=c[rile. Ziua nu se limpezise


nc[ pe deplin, cnd toat[ puterea vr[jma=[, pedestrime,
c[l[ri, salahori, tunuri, l[s[ lunca sngeroas[ =i fugi, cete-
cete, n toate p[r\ile.
+i n ziua aceea de mar\i, a des[vr=itei biruin\e cea
mai mare din via\a lui +tefan =i asupra celui mai puternic
du=man =i miercuri, =i joi, plcuri de vn[tori se \inur[
n urma du=manilor. Mla=tinile i nghi\eau, p[durile i
prindeau n bra\ele lor negre, dndu-i n puterea romnilor,
ghea\a rurilor se sf[rma, pr[bu=indu-i n adncimi. Sece-
ri=ul de iarn[ al trupurilor urma ziua =i noaptea.
Unii dintre nvin=i avur[ mai mult noroc n nenorocirea
lor =i nimerir[ la vadul cel mai apropiat, al Obluci\ei, care
ducea la Isaccea, pe p[mntul turcesc al Dobrogei. Al\ii
crezur[ c[ se asigur[ mai bine n[pustindu-se peste Siret
napoi n \ara lui Laiot[. Dar acest domn slab era necredin\a
n chip de om. El =tia c[ n tab[ra lui +tefan se afl[ Basarab
cel Tn[r, care cercase n toamna trecut[ s[-i smulg[ domnia;
el vedea c[ turcii nu pot r[pune pe puternicul domn moldo-
vean, el se a=tepta ca ungurii din Ardeal, care primiser[ cu
cea mai mare bucurie vestea izbndei lui +tefan158, ca nsu=i
craiul Matia=, care r[spndi ndat[ n lumea ntreag[ vestea
ispr[vii str[lucite pe care-o f[cuse voievodul s[u moldove-
nesc, s[ se amestece ndat[ n afacerile r[s[ritene. Astfel, ca
s[ se mbuneze cu cre=tinii dimprejurul s[u, el lovi cteva
frnturi de oaste turceasc[ ce-i r[t[ceau prin \ar[, privit[ de
turci ca a lor, =i trimise unui prieten ungur un steag ca dovad[
a vitejiei sale.159 E drept c[ =i n lupta de la Podul-nalt el pare
s[ fi cru\at pe romni, cru\ndu-se =i pe dnsul, adic[
neamestecndu-se mai deloc n crncena nv[lm[=eal[.
Din partea lui, +tefan r[mase n locul unde nvinsese.
El puse s[ i se aduc[ nainte prin=ii, foarte mul\i la num[r,

153
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

care sc[paser[ de moartea n lupt[ numai ca s[ g[seasc[ pe


urm[ una mai pu\in cinstit[ =i mult mai dureroas[. Mul\i
erau fii de oameni vesti\i =i boga\i, a=a nct boierii lui
+tefan vorbeau de r[scump[rarea lor. Dar domnul nu voi
s[ aud[ de trguial[ pentru a da drumul acelor care-i c[lcase
\ara n picioare =i ntinseser[ o mn[ ndr[znea\[ c[tre
cununa sa. Dac[ ave\i at\ia bani =i putere, ce-a\i c[utat
aici la mine?, striga el nenoroci\ilor, care fur[ nfip\i n
\epile ce mpodobir[ s[lbatec mla=tina crunt[. Singur fiul
lui Isac-beg, din marele neam al lui Evrenos-beg, ce se
luptase cu Mircea, domnul muntean, fu cru\at de aceast[
cumplit[ moarte.
Se f[cu apoi postul de pine =i ap[ care se juruise lui
Dumnezeu n clipele cele grele ale a=tept[rii. Apoi \[ranii se
mpr[=tiar[ pe la satele unde n curnd minile lor de viteji
erau s[ trezeasc[ sem[n[turile noi. Iar +tefan-voievod, cu
mila lui Dumnezeu =i a nici unui om de pe p[mnt!
domn al |[rii Moldovei, stnd n scaunul s[u din Suceava,
pe care nu-l putuser[ r[sturna du=manii, scria, la 25 ianuar,
ntregii cre=tin[t[\i cele ce se ntmplase, cu ajutorul celui
ce sprijin[ dreptatea, n lunca Brladului. Cnd am v[zut
noi a=a o oaste mare, spune el tuturor acelor oameni vesti\i
care nu prea auziser[ de dnsul pn[ atunci, ne-am ridicat
viteje=te cu trupul nostru =i armele noastre =i le-am st[tut
mpotriv[, =i, cu ajutorul lui Dumnezeu, cel atotputernic,
am nvins stra=nic pe acei du=mani ai no=tri =i ai cre=tin[t[\ii
ntregi, =i i-am sf[rmat, =i i-am c[lcat n picioare.160
Mohamed al II-lea, care era acum un om b[trn =i, mai
mult nc[, un om mb[trnit de gnduri prea mari =i de
prea multe silin\e, fu lovit n inim[ de vestea nenorocirii
din Moldova. Mai multe zile n =ir el nu primi pe nimeni;
preg[tirile sale pe ap[, de care se temeau at\ia, fur[

154
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

deocamdat[ ntrerupte; Ali-beg fu aruncat la nchisoare ca


cel cunosc[tor al lucrurilor romne=ti, asupra c[ruia ap[sa
mai greu r[spunderea celor petrecute.161 V[duva lui Murad,
mama vitreg[ a sultanului, Mara, fata despotului srbesc
Gheorghe, recunoscu fa\[ de trimisul vene\ian c[ a=a o
nfrngere n-au mai avut s[ ndure turcii.162
ns[ cel mai mare dintre sultanii pe care-i avuse pn[
atunci turcii, cuceritorul Constantinopolei, al Serbiei, al
Bosniei, al Caramaniei, nu era dintre aceia care-=i dau napoi
mna dup[ ce n-au izbutit ntr-o lovitur[ dinti. El se hot[r
s[ mearg[ nsu=i ca s[ pedepseasc[ pe +tefan, =i strnse n
acela=i timp o minunat[ flot[ cu peste trei sute de cor[bii,
pline de azari =i de c\iva ieniceri. La 19 mai cor[biile
ridicar[ ancorele lor din portul capitalei turce=ti, =i, peste
dou[ zile, Mohamed nsu=i =i strngea cortul pentru a
merge la Adrianopol.
Acum era vremea ca to\i l[ud[torii lui +tefan s[ arate
prin fapte c[-i sunt recunosc[tori pentru ceea ce f[cuse ei
n folosul cre=tin[t[\ii.
Datoria aceasta fa\[ de el =i fa\[ de dn=ii to\i atingea nti
pe regele Poloniei, c[ruia +tefan i f[cuse attea jur[minte,
c[ruia =i acum i nchinase treizeci =i =ase din steagurile culese
la Podul-nalt.163 Lui i scrise deci n cuvinte mai c[lduroase =i
mai mi=c[toare, la aceast[ mare nevoie a sa cerndu-i, nc[
din mart, 2.000 de osta=i deprin=i =i la ap[rarea cet[\ilor, ca
s[-i a=eze n Chilia =i Cetatea Alb[, de care turcii se apropiaser[
pe ghea\[ =i n n[v[lirea lor trecut[.164 Mai voia, pe lng[
aceasta, ca oastea Rusiei vecine s[ se adune la Nistru, ca
por\ile Cameni\ei s[-i fie =i lui deschise la o nenorocire =i ca
nsu=i craiul s[ se gr[beasc[ a-i veni n ajutor, cu toate puterile.
Mul\i dintre poloni chiar g[seau c[ a=a se cuvine a se
face. Dar M[ria sa craiul Cazimir era un om greoi, care se

155
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

mi=ca mai ales cu greu cnd la cap[tul drumului l a=tepta


un adev[rat r[zboi, plin de r[spundere. Trecuser[ dou[
s[pt[mni de la plecarea lui Mohamed al II-lea din Constan-
tinopol, =i acest trufa= ocrotitor al Moldovei, mare la vorbe
=i ncetinel la mi=c[ri, era abia la Lublin. Aici st[tu de la 5
iunie pn[ la 20, =i cnd, peste dou[ zile de drum, el ajunse
ntr-un loc nc[ foarte dep[rtat de Lemberg, necum de
Moldova, ce ardea de ner[bdare, i se aduse vestea c[ osta=ii
cobor\i din cor[biile turce=ti au luat, la 6 ale lunii, capitala
nego\ului M[rii Negre ntregi, Caffa, de unde aveau atta
nevoie negustorii poloni. Cazimir crezuse c[ a f[cut totu=i
ceva de folos, poftind pe sultan, printr-un polon prins n
lupta de la Varna, la 1444, =i care =tia astfel turce=te, s[ nu
cumva s[ se ating[ de +tefan-vod[, care st[ sub aripa sa,
de vultur trndav !165
S[ fie ungurul mai bun dect leahul, =i zise +tefan, n
fa\a c[ruia norul turcesc se ridica tot mai sus n v[zduhul
str[b[tut de fulgere r[zboinice, nvinsul de la Baia era, f[r[
ndoial[, un om viteaz, un om ager, =i neamul lui +tefan era
=i neamul p[rintelui acestui rege! Str[bunii M[riei sale
ungurului Matia= purtaser[ c[ciul[, c[ma=[ de cnep[ =i
opinci =i t[iaser[ m[m[lig[ pe talger de lemn, ca =i nving[-
torii de la Podul-nalt, s[rmanii \[rani ai Moldovei! nainte
de aceast[ lupt[ =i n cursul ei chiar, ungurii se luptaser[
al[turi cu oamenii lui +tefan...
Un nti sol, om de rnd, nu ceru regelui alta dect s[
f[g[duiasc[ lui +tefan un castel n care s[ se poat[ oplo=i
n Ardeal, dac[ l-ar r[zbi turcii, =i c[r\i de trecere pentru
trimi=ii de cinste, pe care i-ar ndrepta spre dnsul. C[r\ile
se d[dur[, iar pentru cetate se l[s[ hot[rrea pe mai t`rziu.166
Se d[dur[ =i porunci n secuime pentru ca moldoveanul s[
capete trei sute de lupt[tori de acolo.167

156
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

n mai nc[, pornir[ spre curtea lui Matia= craiul, care


l[sase acum r[zboiul din Silezia dep[rtat[ =i se g[sea n
capitala sa din Buda, trei mari boieri ai Moldovei: b[trnul
Stanciul, fost prc[lab =i frunta=ul boierimii moldovene=ti,
apoi Duma, fiul lui Vlaicu, deci v[rul lui vod[, =i sp[tarul
Mihai, un sfetnic mai tn[r. Ei cereau s[ vie cu dn=ii oameni
regali, cu care s[ se poat[ n\elege de-a dreptul st[pnul lor.

Dar ace=tia z[bovir[. n lipsa lor, +tefan lu[ ultimele


m[suri pentru ap[rarea sa. Vasluiul p[rndu-i-se prea apro-
piat de du=mani, prea cunoscut acestora prin cele ce p[\iser[
acolo, el =i nt[ri tab[ra la Ia=i. Cnd auzi c[ \inta cor[biilor
turce=ti, pe care le c[l[uzea Ahmed-pa=a +tirbul, un vestit
c[pitan ce se luptase de curnd =i n Asia, e Caffa, el trimise
n Crm pe cumnatul s[u Alexandru, ca s[ apere Mangupul
cu osta=i moldoveni. Alexandru se sui la Cetatea Alb[ pe
o corabie italian[, ajunse la cetatea p[rinteasc[, o mpresur[
=i o cuceri dup[ trei zile, ucignd pe fratele s[u Isac, n\eles
cu turcii, =i, astfel, un vechi du=man al lui +tefan.168 Domnul
Moldovei ar fi trimis arca=ii =i hnsarii s[i =i la Caffa, unde
erau destui supu=i ai s[i, dac[ genovezii din acest ora=,
negustori frico=i, nu s-ar fi dat napoi naintea leg[turii pe
care +tefan le-o propunea mpotriva lui Isac =i a sultanului.
Cam pe aceea=i vreme, ni=te cete de turci, care venir[
n p[r\ile Chiliei pr[dnd, fur[ gonite de dreg[torii dom-
ne=ti de la margine, cu pierderi mari pentru n[v[litori.169
Dar corabia italian[ ce dusese pe Alexandru se ntoarse
la Cetatea Alb[ cu ve=ti rele. Ahmed-pa=a se n\elesese cu
tatarii; el t[iase n buc[\i numai pe moldovenii ce se g[sise
n cuprinsul zidurilor Caffei. Ahmed nc[rcase n cor[bii un
num[r din cei mai frumo=i copii, din copilele cele mai
frumoase ale italienilor de acolo, =i-i ndreptase spre

157
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Constantinopol, adic[ spre robie =i ru=ine. El ns[ nu avea


de gnd s[ apuce de-a dreptul dramul spre Constantinopol:
sultanul, pe care podagra-l silise a se ntoarce napoi din
Adrianopol, mpiedecnd astfel pentru anul acesta r[zboiul
pe uscat mpotriva Moldovei, i-ar fi poruncit s[ mearg[
asupra Cet[\ii Albe =i Chiliei.
+tefan schimb[ prc[labii din Cetatea Alb[; n locul lui
Luca =i Blcu, el puse pe Duma, un prc[lab de cinste, care
lipsea tocmai pe aceast[ vreme din prc[l[bia sa primej-
duit[, =i pe un neam\, Lucian Hermann, Lu\ian H[rman,
venit din Ardeal sau din Polonia, unde avea =i leg[turi de
nego\.170 Chilia, care se putea ap[ra mai greu, avnd =i
ziduri mai pu\in tari dect cele ridicate de genovezi la
Cetatea Alb[, fu d[rmat[.171 Dar temerile lui nu sc[zur[
prin aceste m[suri de ap[rare: la 20 iunie, din Ia=i, el
gr[bea pe solii s[i la unguri s[ se ntoarc[ mpreun[ cu
trimi=ii craiului =i le cerea s[ ndemne printr-o =tafet[ grab-
nic[ pe Matia= nsu=i a veni spre Carpa\i, ct se va putea
mai r[pede, zi =i noapte, cu toat[ puterea M[riei sale =i cu
toate o=tile ce i-a dat Dumnezeu, ca s[ nu ne lase s[ pierim,
noi =i \ara noastr[, de ace=ti p[gni. n adev[r, el aflase c[
Mohamed va pleca spre Dun[re =i c[ Ahmed-pa=a se apropia
cu cor[biile sale biruitoare ca s[ nnoiasc[ pe p[mntul
moldovenesc groz[viile =i prada din Caffa. Pe munteni i
socotea c[ sunt iar[=i supu=i cu totul turcilor, c[ ei i vor
intra iar[=i n \ar[ c[ci muntenii sunt pentru noi tocmai
ca =i turcii.
Scrisoarea lui +tefan fu primit[ n ziua de 25 iunie de
oamenii s[i la Bistri\a; cu dn=ii mpreun[ erau Dominic,
prepositul de Alba, care mai fusese trimis n Ardeal n
1473172, Ga=par de Othwan =i Mihai din Pesta, solii regelui
Matia=. Ei venir[ ndat[ n Moldova, =i nc[ la 12 iulie,

158
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

ndat[ dup[ sosirea lor, +tefan f[cea s[ se scrie actul prin


care el f[g[duia a fi credincios craiului: dac[ Matia= va veni
cu armele n |ara Romneasc[ n Moldova lui nu-i trebuia
s[ vie, =i, cu amintirile sale din 1467, nici regele nu era
tocmai bucuros s[ vad[ aceast[ \ar[, pentru a se bate cu
turcii, +tefan se va alipi la dnsul cu toat[ oastea; tot a=a
va face, dac[ nu va fi mpiedecat de boal[, ori de un puternic
du=man, =i cnd Matia= va trimete cu acela=i scop un
c[pitan al s[u; el va ajuta Ungaria mpotriva oricui, dar
nu mpotriva Poloniei; Moldova nu va ad[posti neprieteni
ai regelui, certele de hotare se vor l[muri pe cale de judecat[;
negustorii =i vor c[uta n pace de trebile lor.173
Solii se ntoarser[ nd[r[t cu aceast[ hrtie. Ei g[sir[ pe
st[pnul lui hot[rt s[ lase deocamdat[ interesele ce avea
n Apus, ca s[ se fac[ ap[r[torul cre=tin[t[\ii la marginea
r[s[ritean[ a p[mnturilor sale: putea el, craiul mare =i
str[lucit, s[ fac[ mai pu\in dect acest mic domn +tefan cu
\ara lui s[rac[? Cu gndul la cuceririle ce era s[ ndeplineasc[
n paguba sultanului b[trn =i bolnav, el iert[ cu totul pe
Vlad |epe=, c[ruia-i dete domnia asupra |[rii Romne=ti,
r[mind s[ =i-o c=tige el, cu vitejia lui, cu agerimea lui
crud[, dr[ceasc[. Aceasta o f[cu el pe la mijlocul lui iunie,
=i Vlad plec[ ndat[ n Ardeal, unde-l g[sim la 4 august n
Arghi=, =i, n toamn[, la B[lcaciu.174 Dar, pe urm[, Matia= se
r[zgndi, =i el trimise un al patrulea sol, Nicolae, episcopul
de Knin, la Basarab, care f[cea toate f[g[duielile, numai s[
fie l[sat n pace. Laiot[ lu[ asupr[-=i ndatoriri ca =i cele
luate de +tefan =i r[mase domn.
La jum[tatea lui august, nainte de a se afla ndreptarea
c[tre cre=tini a lui Laiot[, boierii lui +tefan erau la Buda, =i
Matia= isc[lea un act prin care ncuviin\a domnului Moldovei
cam lucrurile pe care se ndatorise a le face acesta. +i craiul

159
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

se nvoia s[ ajute nsu=i pe +tefan, dac[ nu vor fi \inu\i,


spune el, de trebi mai nsemnate ale cr[iei noastre. El i
deschidea un ad[post n Ardeal, de unde va putea oricnd
s[ se ntoarc[, =i va fi sprijinit chiar la ntors; cetatea de
ad[post fu ncredin\at[ ndat[ moldovenilor: era castelul
Ciceului, n apropierea mun\ilor Maramure=ului.175 +tefan
se va mp[ca n sfr=it cu Vlad, =i hotarele ntre cele dou[ \[ri
vor fi ca pe vremea lui Mircea munteanul =i a lui Alexandru
cel Bun ceea ce nu nsemna c[ +tefan va p[r[si Chilia sau
Putna, c[ci cea dinti se \inea de Moldova ntr-un timp cnd
Mircea era nc[ n via\[, iar cea de a doua era n mna lui
Alexandru la sfr=itul st[pnirii sale.
La aceast[ dat[, Moldova sc[pase de grij[, prin puterile
ei singure, c[ci regele cel[lalt, Cazimir, se mul\umise a
strnge o adunare la Korczyn, n ziua de 2 iulie176, iar de la
Matia= nu se putea a=tepta nimic pn[ la deplina ncheiere
a nvoielii. Ahmed-pa=a se mul\umi s[ trimit[ la Cetatea
Alb[ cteva cor[bii, care coborr[ patru tunuri mari.
Romnii prc[labilor ie=ir[ noaptea din cetate =i n[p[dir[
asupra turcilor cu atta avnt, nct tunurile r[maser[ pe
uscat, dar cei ce le adusese c[zur[ n ap[. La Chilia pustie
nu era nimic de f[cut. Flota se ntoarse astfel ntreag[ la
Constantinopol pe la nceputul lui august.177 Iar la 6 septem-
bre +tefan se trezea cu trimi=ii lui Cazimir, doi nobili =i un
canonic, care-i cerur[ s[-i nt[reasc[ fa\[ de craiul nevolnic
vechile leg[turi. Ceea ce se f[cu, fire=te f[r[ urm[ri, =i
pentru unul, =i pentru cel[lalt.178
Era s[ vie m[car regele cel[lalt, despre ale c[rui preg[tiri
pe Dun[re se spuneau lucruri mari =i care trimitea pe mai
multe drumuri ostile sale mpotriva turcilor?

160
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Corvinul veni n adev[r la +aba\, pe care-l ncunjur[


mult[ vreme =i-l lu[ n sfr=it, cu toate c[ ap[r[torul era
vestitul Ali-beg Mihaloglu. Cum era cam l[ud[ros, cre=tin[-
tatea ntreag[ r[sun[ de vestea acestei ispr[vi de iarn[,
care nici ntr-un chip nu se putea pune al[turi cu isprava de
iarn[ din 1475 a lui +tefan. Dar de aici regele nu merse mai
departe. O singur[ ceat[ se trimise nainte asupra ora=elor
din Bosnia. n fruntea ei st[teau despotul Vuc, cobortor
al st[pnilor Serbiei, =i |epe= al nostru, care ei vor fi cerut
s[ li se ng[duie aceast[ prad[, pentru care Vlad chemase
pe boierii s[i ad[posti\i n Ardeal. La Srebrnica, unde erau
minele cele mari de argint, =i n alte dou[ locuri, cele dou[
c[petenii f[cur[ un r[zboi cum l =tia |epe= din zilele sale
de domnie romneasc[: n[v[litorii se mbr[car[ turce=te
ntr-un rnd, n altul ei ncunjurar[ o p[dure =i c[zur[ pe
la spate asupra \[ranilor narma\i; Vlad rupea cu minile
sale pe turci =i-i urca n \epi ca odinioar[. Cnd se ntoar-
ser[ ei cu prada, regele era ns[ de mult la Buda, turcii
pr[daser[ n februar pn[ la Oradea179, =i planul marelui
r[zboi cu turcii, n care s-ar fi amestecat =i Vlad =i +tefan,
iar vene\ienii ar fi pl[tit cheltuielile, se mpr[=tie ca un vis
str[lucitor.180 Vene\ia trimise numai pe un secretar care s[
vad[ ce se petrece n Moldova; papa se mul\umi a face
episcop catolic al Cet[\ii Albe pe solul lui +tefan, Petru;
al\ii l[udar[ pe lupt[torul viteaz =i-l uitar[ a doua zi.181
II

L U P TA D E L A
R { Z B O I E N I ( VA L E A A L B { )

n primejdiile nou[ i r[m-


nea lui +tefan un singur tovar[=: boierimea, =i mai ales
\[ranii Moldovei. Cu ei era s[ lupte din nou pentru \ara lor.
+i astfel era s[ se dovedeasc[ adev[rul spuselor solilor s[i
la Vene\ia, care r[spunseser[ la ndrept[\irea c[ banii se
dau doar regelui ungur, care e domnul lui +tefan: c[ +tefan-
vod[ nu e supus ntru nimic regelui Ungariei, ci domn al
\[rii =i poporului s[u.182
Data aceasta nu mai r[sun[ lumea de vestea preg[ti-
rilor turce=ti. Cazimir al Poloniei putu s[ se bucure n lini=te
de na=terea celui de-al unsprezecelea copil al s[u, bucurie
de p[rinte fericit, ce-l mole=i cu des[vr=ire. Matia= din
Ungaria, mult mai tn[r, avu tot r[gazul s[ se gndeasc[ la
a doua c[s[torie, care trebuia s[-i aduc[ o nevast[ frumoas[,
mpodobit[ cu toat[ cre=terea bun[, cu toat[ =tiin\a tim-
pului =i cu o zestre de 100.000 de galbeni. Iarna trecu n
cea mai deplin[ pace.
n prim[var[, +tefan se cobor din Suceava spre |ara de
Jos. n mai 1476, la 22, el se afla n Ia=i, unde st[tuse
attea zile de a=teptare dureroas[ n vara anului trecut:
acum l vedem nt[rind unor supu=i ai s[i st[pnirea peste
p[mntul lor.183 Nu mai ropotesc, ca alt[dat[, =tafete n
toate p[r\ile.
Pe aceast[ vreme +tefan trebuia s[ =tie ns[ de preg[tirile
sultanului.

162
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Acesta, la care venise un om al domnului Moldovei ca


s[ afle soarta familiei domnitoare n Mangup, ce fusese
prins[ la cucerirea cet[\ii n decembrie trecut, dus[ la
Constantinopl =i m[cel[rit[, r[spunse printr-o solie care
cerea iar[=i ceea ce n-ar fi putut da dect un domn slab =i
njosit: haraciul pe cei trei ani de zile de cnd \inea r[zboiul,
cet[\ile de la Dun[re, prin=ii din oastea beglerbegului, =i
mai ales fiul lui Isac, robii genovezi care fugiser[, de pe o
corabie =i se coborser[ la Chilia, de unde fuseser[ du=i la
Suceava =i, n sfr=it, l[sarea la Constan\inopol, ca ostatec,
a lui Alexandru, mo=tenitorul coroanei moldovene=ti.
+tefan respinse aceste cereri n chipul sngeros pe care-l
ntrebuin\ase =i fa\[ de obr[znicia solilor t[t[re=ti; el ucise
pe aceea pentru care i se aruncau amenin\[rile =i trimise
nd[r[t cu ru=ine pe dreg[torii mp[r[te=ti.184
Mohamed al II-lea strnsese un mare num[r de cor[bii
pe mare =i n rurile din apropierea Dun[rii.185 Beglerbegul
Romniei pornise nainte, oprindu-se la Sofia, =i la 13 mai
b[trnul padi=ah se ndrepta =i el spre acest ora=, ntre
albele coifuri de psl[, tuiurile cu crai nou =i cozi de cal =i
sangeacurile verzi, ce-i ntov[r[=eau c[l[toriile de cucerire
=i prad[.
Toat[ lumea credea c[ el va merge asupra ungurilor ca
s[ le r[spl[teasc[ ru=inea de la +aba\ =i jafurile, neomeniile
din Bosnia. La Belgrad se f[ceau n grab[ nt[rituri. Un
trimis anume al papei venise la Buda ca s[ apere cu sfaturi
=i anateme Ungaria de vreo n[v[lire a polonilor, care nu
ncheiase nc[ o pace trainic[.
Din Sofia poate porni, n acela=i timp, o o=tire spre
Marea Neagr[ sau p[r\ile apropiate ale Dun[rii de Jos =i
alta spre Sava, care desp[r\ea p[mnturile mai vechi ale
cr[iei ungure=ti de locurile de ve=nice lupte ale Serbiei =i

163
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Bosniei. n stnga se desf[cur[ ns[ numai cteva cete, care


d[dur[ de lucru ungurilor de la hotare sau trecur[ Dun[rea
pe furi=, pr[dnd n Banat =i n p[r\ile vecine ale Ungariei.186
Fra\ii Mihaloglu aveau =i acum grija n aceste p[r\i, unde
de mult timp ei se deprinseser[ a st[pni.
Sultanul nsu=i porni spre dreapta, =i la 22 mai el se afla
la Varna, a=teptnd cor[biile care-i aduceau lemne pentru
poduri, tunuri =i unelte de r[zboi de tot felul. Se spune c[
aici ar fi venit la dnsul, aducnd o frumoas[ =ub[, mpo-
dobit[ cu aurituri, m[rg[ritare =i pietre scumpe, un trimis
le=esc, care pornise nc[ din 1475 ca s[ mbuneze inima lui
fa\[ de +tefan: dac[ a fost n adev[r a=a, atunci trnd[via
solului era deopotriv[ cu ncetineala st[pnului s[u!
Oricum, un trimis al lui Cazimir se nf[\i=[ totu=i n tab[ra
ntins[ a mp[ratului p[gn, care punea s[ se r[spund[
nu la 22, ci nc[ de la 19 mai cu vorbe goale vorbelor
goale. Apoi crainicii d[dur[ semnul plec[rii mai departe,
n marginea m[rii celei rele, pe care prim[vara o nseninase
prin zmbetul =i dezmierd[rile ei.187
Atunci +tefan n\elese c[ lui i-a venit ceasul luptei cu
moartea. De nic[ieri nimeni nu se mi=ca pentru dnsul.
Papa era deprins s[ dea bani numai regelui Ungariei, care
se l[uda pretutindeni, mu=cndu-=i buzele de necaz, c[
+tefan acesta, c=tig[torul de biruin\e, e un c[pitan al lui,
un voievod supus, c[ruia nu i se poate da nimic de-a dreptul
f[r[ a se njosi cinstea lui regal[.188 Vene\ienii trimiteau pe
domn la preasf`ntul p[rinte din Roma, care singur are
chemarea de a sprijini pe cre=tinii ce se afl[ n primejdie =i
ap[r[ cu sngele lor crucea lui Hristos; ct despre dn=ii,
boga\ii negustori =i aduceau aminte c[ au dat 200 de
galbeni cu mprumut oamenilor lui +tefan veni\i n ora=ul
lor =i-=i ndemnau secretariul afl[tor n Moldova s[ cear[

164
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

ace=ti bani pentru a se hr[ni acum cu dn=ii.189 Se mai


gndeau s[ ridice pe tatari asupra turcilor, =i astfel, f[r[
cheltuieli, s[ dea un tovar[= de lupt[ moldoveanului.
Cazimir al Poloniei se ntoarse din Prusia abia la jum[-
tatea lui august, ca s[ ntrebe pe magna\ii s[i cum s-ar putea
ajuta Moldova, ca s[ strng[ la Cameni\a un lag[r, care
prad[ r[u pe \[ranii =i nobilii vecini =i nu voi s[ se mi=te
pn[ nu vor veni =i al\i osta=i din p[r\i mai dep[rtate de
margine, pn[ nu se va pune n fruntea tuturor craiul, Matias,
care primi pe la mijlocul lui iunie soli ai lui +tefan, ce-i
aduser[ aminte de f[g[duielile lui de mai d[un[zi192, avea
mintea numai la nunt[, la asigurarea drumurilor pentru
mireas[, c[reia turcii de la Marea Adriatic[ ar fi voit s[-i taie
calea; el se mai gndea doar la grani\a srbeasc[, spre care
porniser[ jefuitorii sultanului =i unde se ncle=ta peste ctva
timp o lupt[ nd[r[tnic[, la Semendria. Spre +tefan el
ndrept[ numai pe ardeleni, asupra c[rora era voievod acum
nving[torul lui Laiot[, +tefan Bthory: un om viteaz, dar
care, ca to\i ai lui, obi=nuia s[ vie totdeauna la sfr=it, cnd
se culeg snopii secera\i de altul sau se poate arunca asupra
lui r[spunderea pentru holdele pierdute. +i, chiar s[ fi fost
el altfel, ce zor aveau ticni\ii sa=i, secuii, ce sim\iser[ ct de
adnc taie sabia turceasc[, iobagii du=i la m[cel cu mintea
ntunecat[, ce zor aveau to\i ace=ti ardeleni, ce n-aveau
dect grija Ardealului, ca s[ stea n calea urdiilor furioase?
+tefan =i f[cu datoria, l[snd celelalte n grija lui
Dumnezeu, ap[r[torul. Satele din |ara de Jos pornir[ spre
munte, pe cnd lupt[torii se adunau cu cealalt[ \[r[nime
n tab[ra domnului. Trgurile se pustiir[, =i f[cliile de
nimicire erau \inute gata, cnd du=manul s-ar fi apropiat
de dnsele. Cet[\ile dun[rene, spre care privea cu l[comie
sultanul, fur[ nt[rite dup[ putin\[, =i se pare c[ la Chilia,

165
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

unde zidurile fusese date jos n 1475, se ntruchipa n


grab[ un gard de \eru=i lega\i cu r[chit[, pe cnd Cetatea
Alb[ n[l\a mndr[ naltele-i ziduri vechi.
Domnul se a=ez[ la Brlad, cu 30.000 de \[rani =i vreo
10.000 de boieri, curteni, viteji =i hnsari, adic[ puterile
ce le avuse =i n anul trecut. De aici scria el la nceputul lui
iunie prietenilor din Bra=ov n aceste cuvinte, pu\ine =i
hot[rtoare: Suntem n lag[r cu toat[ puterea noastr[ =i
mergem asupra turcilor.193
Ace=tia veneau din Dobrogea. Laiot[, care =i nt[rise
cet[\ile =i scria la 15 april, la 9 mai =i la 14 iunie din Cetatea
Nou[, adic[ Gherghi\a 194, merse naintea st[pnului s[u cu
10.000 de oameni, care nici aceia nu erau bucuro=i de un
astfel de r[zboi.195 Cinci poduri se ntinser[ peste Dun[re la
vadul din Obluci\[, vechea =i vestita trec[toare.

E de crezut c[ +tefan a f[cut =i el ceea ce f[cuse n 1462


Vlad |epe=, c[ a stat n dosul mla=tinilor malului jos, oprind
cu s[ge\ile trecerea turcilor, care se z[bovi mult timp.
Cumnatul s[u +endrea, de bun[ sam[ +endrica, fiu al lui
+andru din Dorohoi, =i vistierul Iuga l ajutau s[ apere
intrarea \[rii sale.196 Abia pe la 15 iulie putur[ trece to\i
osta=ii, jefuitorii =i salahorii sultanului, rev[rsndu-se
asupra Moldovei. Sfatul cel bun al tic[losului Laiot[ nu-i
l[s[ data aceasta s[ se ncurce n b[l\i, rpe =i p[duri, de
unde-i putea pndi a=a de sigur moartea. Mul\imile Greciei
=i Asiei trecur[ Siretul =i prinser[ a se sui pe drumul cel
mare al malului drept, ca Radu cel Frumos, ca Matia=
Corvinul, ca +tefan nsu=i cnd mergea spre Suceava ca s[
ia mo=tenirea p[rintelui s[u.
Cu cteva zile nainte, prietenii cei noi ai turcilor, tatarii,
al c[ror han, Mengli-Ghirai, se nchinase sultanului n timpul

166
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

robiei sale, se aruncaser[ asupra \[rii, mul\i, iu\i =i cumpli\i.


Apucnd calea lor obi=nuit[ de-a lungul Nistrului, ei trecur[
pintr-un vad de sus al apei, f[r[ a putea s[ fie opri\i de
slabele puteri ale prc[labului Gangur din Orhei. Peste Prut
ei r[zb[tur[ pe la +tef[ne=ti, n \inutul Boto=ani, f[cn-
du-se a \inti asupra Sucevei, unde st[tea ad[postit[ doamna
Maria. So\ia lui +tefan fugi pe c[i ascunse spre Hotin, unde
se g[si n siguran\[, iar hoarda se nvirteji asupra p[mn-
turilor de la Siret ca o vijelie de pierzare, =i plec[ tot att
de repede cum venise, tr[gnd dup[ dnsa robi ce nu erau
s[-=i mai vad[ \ara napoi, miile de robi s[raci ce nu se
puteau r[scump[ra.
Prin =tafete de spaim[ vestea aceasta sosi la domn, care
trecuse =i el Siretul, nev[zut de nimeni, =i a=tepta clipa n
care ar putea prinde la strmtoare, ntre codrii prieteni, n
preajma unei ape f[r[ pod =i f[r[ vaduri, pe marele s[u
du=man. Cnd vestea aceasta se l[\i, un strig[t de durere
=i de mil[ str[b[tu rndurile \[r[nimii: naintea ochilor
umezi se n[z[rir[ casele n fl[c[ri, holdele c[lcate de tro-
potul cailor pustiului, b[trnii, nevestele, copiii mna\i de
=treangul tatarilor n robia de unde nu se mai ntoarce
nimeni. Ei nu se r[zvr[tir[, vitejii care r[pusese turcimea
n p[durea de la Vaslui, care ndurau de dou[ luni de zile
suferin\ele c[ldurii n[prasnice, hranei pu\ine =i rele, mersu-
rilor pripite: se rugau numai s[ li se dea voie a-=i cerceta o
clip[ vetrele; dup[ care, orice ar g[si, ei se vor ntoarce.
+tefan le ng[dui cererea, care era aproape o osnd[
pentru dnsul. Vor putea sta dou[ s[pt[mnii iar pe urm[-l
vor c[uta n codri dac[ va mai fi acolo sau undeva, pe
p[mnt. Strngnd ntr-un m[nunchi sfnt care se nchinase
mor\ii boierimea =i curtea sa, el se nfund[ tot mai adnc
n v[ile nguste.

167
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

La 24 tab[ra turceasc[ ajunse la Roman, un ora= mort


=i o cetate pustie. Laiot[ mergea nainte, c[l[uz[ bun[ a
duhului r[u. Peste dou[ zile, p[gnii, du=i de un cre=tin ca
acesta, st[teau naintea Cet[\ii Neam\ului, ce-=i n[l\a
zidurile pe un deal rotunzit, ntr-un \inut nalt, de o nespus[
frumuse\e, avnd n fund, ca Razim, Carpa\ii.
Ce era s[ mai a=tepte +tefan, care auzea din ad[postul
s[u vuietul mul\imii, pocnetul sine\elor =i zguduitorul
cntec de nimicire al tunurilor? Ceva mai sus era Baia, =i,
odat[ ce trecea du=manul de Baia, el ar fi avut pn[ la
Suceava drumul lesnicios f[cut de cursul apelor limpezi.
Se a=ez[ deci n marginea Prului Alb, ntr-o vale
strmt[ bogat[ n p[duri b[trne. +i, cnd trecu n sfr=it
sultanul, lsnd n urm[ mpresur[torii Cet[\ii Neam\ului,
el se v[di prin salutul s[ge\ilor.
Acum era ns[ soarele de iulie care lumineaz[ toate
ascunz[torile. C[ldura cur[\ise b[l\ile, uscase rurile, care
pe aici nu-=i sap[ pr[p[stii. Moldovenii erau pu\ini, =i nu
dintre aceia care se las[ uci=i pe locul unde i-a a=ezat domnul
lor. Laiot[ =tia bine \ara =i oamenii. +i inima turcimii ntregi
d[dea via\[ taberii du=mane: sultanul Mohamed, pentru
cinstea b[trne\elor c[ruia se d[dea lupta.
Boierii se nchinar[ frumos naintea mor\ii =i o primir[
n fa\[. Pierir[, astfel bunicii lng[ nepo\i, nve=mnta\i
n acela=i giulgiu de glorie Stanciul =i fiul s[u Mrzea,
Bodea vornicul, Pa=cu, Buhtea, Iva=cu al Hrincului, +teful
al lui Isac, Mihai sp[tarul, postelnicul Iuga, Dajbog,
prc[labul Neam\ului, stolnicul Barsu, Ilea Huru comisul
=i at\ia al\ii vrednici de a fi pomeni\i n veci pentru bucuria
cu care =i-au v[rsat sngele gndindu-se la cei ce vor veni
dup[ ei, la noi =i la cei ce vor tr[i dup[ moartea noastr[.
Iar +tefan nsu=i, pe care norocul l p[str[ pentru neamul

168
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

nostru, vorbe=te astfel despre aceast[ nenorocire, care se


poate plnge f[r[ a ne ru=ina vreodat[ de dnsa: Eu =i cu
Curtea mea am f[cut ce mi-a stat prin putin\[ =i s-a
ntmplat ceea ce =ti\i. Pe care lucru l socot c[ a fost voin\a
lui Dumnezeu ca s[ m[ pedepseasc[ pentru p[catele mele
=i l[udat s[ fie numele lui!
+tefan nu trecu hotarul, c[ci nic[ieri n-ar fi putut el s[
a=tepte o primire potrivit[ cu numele s[u, de nic[ieri nu
s-ar fi ntors cu o oaste nou[. Cei ce au spus c[ l-ar fi v[zut
ntr-o osp[t[rie la Sniatyn n Pocu\ia, cu al\i pribegi, s-au
n=elat: mai bucuros dac[ ar fi voit s[ p[r[seasc[ p[mntul
sfnt al \[rii sale putea s[ se odihneasc[ n cetatea-i
ardeleneasc[, n Ciceu, unde st[teau nc[ de la 1475 prc[-
labii s[i.
Dar el nu se duse nici acolo ca s[ milogeasc[ n zadar
de la aceea despre care =tia bine c[ unii se bucur[ de
paguba pe care i-au f[cut-o lui =i \[rii lui necredincio=ii.
197
El =tia c[ zarea, acoperit[ acum de aburii calzi ai celui
mai scump snge al Moldovei, de fumul care se ridica
deasupra tuturor trgurilor moldovene=ti pn[ la Suceava
=i pn[ la Hotin, se va lumina peste pu\in pentru dnsul.
Pe dou[ mari n[dejdi i se rezima sufletul, pe care jalea nu-
l frnsese =i nu trebuia s[-l frng[, c[ci prin acest suflet
nu mai putea tr[i Moldova acum =i pururea. nti,
f[g[duiala cinstit[ a \[ranilor; boierimea nro=ise cu
sngele ei Valea Alb[ a prului limpede din codrii
Neam\ului, umbrele nemngiate ale Sfatului domnesc
plngeau, n lunca plin[ de trupuri, pentru biruin\a, pe
care n-o putuser[ c=tiga, pentru pieirea des[vr=it[ a
\[rii. Dar tr[iau sutele de mii de \[rani pe umerii suferitori
ai c[rora se rezimau, atunci ca =i acum, toate. Dup[
trecerea celor dou[ s[pt[mni, n care se s[rutase fruntea

169
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

celor vii, se pomeniser[ mor\ii =i se c[utaser[ n zadar


robii, plcuri-plcuri s[tenii se suiau pe poteci =tiute
numai de dn=ii c[tre vod[, care era n munte =i =tia s[
cheme pe ai s[i la dnsul. Pe cnd se nfiripa astfel oastea
cea nou[, turcii, pe care-i lega n jurul sultanului numai
frica unui du=man ce n-ar fi fost nc[ nvins, se risipiser[
pretutindeni =i, asupra cetelor r[zle\e, pe care din cnd
n cnd se g[sea cine s[ le mpu\ineze, ca =i asupra
ienicerimii supuse =i str[lucitorilor spahii ai padi=ahului,
zburau iazmele r[zbun[toare ale ciumei =i foametei.
Hr[nit[ de c[ldurile stra=nice ale lui iulie =i august, boala
nghi\ea pe bolnavi n ceasul n care pusese mna pe
dn=ii, =i pinea se f[cuse a=a de rar[, nct un d[rab se
pl[tea cinci aspri.198 Oastea biruitoare se topea ca de un
blestem.
Din toate p[r\ile veneau pe urm[ ve=ti rele. Toate cet[\ile
moldovene=ti se \ineau bine, =i, f[r[ cucerirea lor, f[r[
a=ezarea turcilor n ele, la ce folosise baia de snge din
Valea Alb[, la ce folosea prada din fiecare zi, r[t[cirea
oarb[, a=a de obosit[ de la o bucat[ de vreme, pe toate
c[r[rile Moldovei, supuse numai pe cteva s[pt[mni? La
Suceava se putu arde numai trgul, pe care nici nu-l ap[ra
nimeni; ghiulelele de piatr[ lovir[ n zadar, la apus, n
zidurile Neam\ului, la r[s[rit, n acele ale Hotinului, amn-
dou[ n[l\ate n vechi timpuri din stnca muntelui. Cinci
sute de ieniceri fur[ prin=i lng[ Chilia =i pierir[. P[zitorii
Cet[\ii Albe se repezir[ asupra unui buluc t[t[resc ce se
ntorcea spre cas[, ducnd mii de robi, l sf[rmar[ =i d[dur[
drumul bie\ilor oameni, care se socoteau ntor=i de pe
cealalt[ lume, a=a de mare le era bucuria c[ se vor ntoarce
n sfr=it acas[ unde c[su\a ars[ se putea ridica din nou la
venirea gospodarului din tab[r[.

170
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Pe marea albastr[ a=teptau cor[biile cu pnze, luntrile


ca s[ treac[ napoi pe mp[ratul nenvins, sau cercetau
porturile muntene =i crmlene, pentru ca s[ aduc[ de acolo
hran[ la zecile de mii de osta=i. Dar o stra=nic[ vijelie de
august le zgudui ca un cutremur =i deschise adncurile
tulburate pentru ve=nica odihn[ a cor[bierilor sultanului.
Tot mai mult erau r[zbuna\i mor\ii viteji din Valea Alb[.
n sfr=it, ungurii veneau. De la Neam\, ncheind, credea
el, cu +tefan, Mohamed trimisese pe Laiot[ ca s[ prade n
Ardeal. Acesta apuc[ prin pasul Oituzului, dar se d[du
r[pede napoi, c[ci ca un tr[snet i venise vestea de spaim[
c[ se apropie, cu 30.000 de oameni, +tefan Bthory, marele
judec[tor al Ungariei, c[pitan al o=tilor cr[ie=ti mpotriva
turcilor, =i cu dnsul acel care =tia s[ spulbere domnii
=ubrede, ca s[ cad[ din v[zduh asupra turcilor, s[ nal\e n
m[rirea \epilor pe oamenii u=urateci care doreau ce nu
erau n stare s[ apere: Vlad-vod[ nsu=i, Dracul, Tepe=.
Laiot[ d[du repede de =tire st[pnului s[u, iar el se ascunse
n marginea mun\ilor, la re=edin\a sa din Gherghi\a, unde
era la nti august, atunci cnd du=manii s[i c[ci chemarea
o=tii se f[cuse numai pe ziua de 24 iulie, la Turda200 se
clintiser[ abia din Media=, departe, n apusul Ardealului.201

Ungurii venir[ nti la Oituz, ca s[ mpiedice n[v[lirea


turcilor n Ardeal. Aici se g[sea Bthory, n satul Bre\c, la
16 august, pe cnd +tefan, al c[rui cuib de pnd[ l g[sise
n sfr=it, pndea din inima muntelui.202 Sultanul, care se
oprise la Neam\, pe cnd c[l[re\ii s[i atinseser[ Suceava =i
Hotinul, p[r[sise mpresurarea cet[\ii, silit de nevoi =i de
ve=tile rele, =i pornise spre vaduri. Pn[ la sfr=itul lui
august, valurile tulburi ale turcimii ntregi se strecurar[

171
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

spre Dun[re =i mare, p[strnd ca r[splat[ pentru attea


osteneli, ca desp[gubire pentru attea pierderi numai prada
s[r[ciei noastre, care nu putea uimi pe nimeni. n urma
sultanului, plecat f[r[ isprav[, ducnd cu sine, a=a cum l
adusese pe Alexandru-vod[ fiul lui Petru Aron, din care
voise a face un Laiot[ pentru Moldova203, se n[l\au mndre
nt[riturile Chiliei =i zidurile vechi ale Cet[\ii Albe. St[pnul
adev[rat al Moldovei se cobora din munte ca un nou
desc[lec[tor de \ar[.
Solul vene\ian, Gerardo, care se oprise la Bra=ov, pn[
se va potoli furtuna, putea scrie, n cele din urm[ zile ale
lui august, aceste cuvinte care judec[ r[zboiul lui Mohamed
al II-lea n Moldova: Sultanul a ie=it din \ar[ cu cetele sale
f[r[ a fi luat o singur[ cetate =i f[r[ alt[ pagub[ pentru
Moldova dect prada ce a dus cu sine; iar +tefan-vod[ a
ie=it din mun\i =i c[l[re=te viteaz prin toat[ Domnia lui.204

Pe acela=i timp se aduceau la Buda turcii prin=i n


Serbia, cu steagurile, trmbi\ile, tobele lor, =i ei mergeau
lega\i cot la cot n vederea trimi=ilor cre=tin[t[\ii. Era
sigur c[ pn[ n prim[var[ sultanul nu va putea g[ti nici
o oaste =i c[ fiara turceasc[-=i va linge numai r[nile primite.
+tefan dorea din toat[ inima s[ aib[ de vecin n |ara
Romneasc[ pe Vlad |epe=, care se mi=ca necontenit,
st[ruind, aproape =i departe, la unguri =i la moldoveni
pentru aducerea sa n scaun, care ar fi pus iar[=i ntreaga
Dun[re n mna cre=tinilor =i le-ar fi dat m[car t[ria ce o
aveau la 1462.
Deci la 6 septembrie Matia= porunci ca sa=ii, ce se ntorse-
ser[ acas[ de la oaste, socotind c[ rostul ei e numai s[
m[rturiseasc[ despre plecarea turcilor din Moldova, s[ se
ntoarc[ napoi n tab[r[ pentru a p[trunde apoi prin pasuri
172
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

la munteni, mpotriva nenorocitului de Laiot[.205 La 2


octombrie, c[pitanul r[zboiului din aceste p[r\i, Bthory,
era n Bra=ov =i cerea locuitorilor s[-i ncredin\eze, cum
voie=te Craiul, cteva tunuri =i cincizeci de c[l[re\i.206
Ajutorul ce d[dea Laiot[ turcilor de la Semendria se aflase
=i a\\ase =i mai mult furtuna asupra lui.207
ndat[ oastea se cobora pe plaiuri, pe cnd +tefan veni
spre Milcov cu cte puteri apucase a strnge. Pn[ a nu
ajunge el poate, Basarab pierdu o lupt[ la poalele mun\ilor
=i se f[cu nev[zut, cu boierii =i cu turcii lui, apucnd n
largul =esului, nc[ sigur pentru dnsul, spre Giurgiu.
Trgovi=tea fu cucerit[, =i Vlad f[cu s[ se nt[reasc[ aceast[
veche capital[ a lui, unde va fi v[zut cu p[rere de r[u c[
lipse=te livada lui iubit[, a \epelor. Bucure=tii, la care se
ajunse dup[ trei zile, la 11 novembre, nu vor fi z[bovit
mult[ vreme pe n[v[litori, odat[ ce st[pnul sc[pase.208
Boierimea ntreag[, afar[ de doi frunta=i, se nchina lui
Vlad, care secerase atta n rndurile ei. +tefan =i Vlad
f[cur[ jur[mnt, ntr-o serbare n[l\[toare, c[-=i vor fi buni
=i adev[ra\i prieteni pe via\[.209
Era un bun sfr=it pentru anul cel stra=nic. Dar binele
nu \inu mult, ci trecu odat[ cu bucuria s[rb[torilor de
iarn[. Vlad nu se ncredea n acei boieri c[rora le f[cuse
atta r[u, ce nu se putea uita de azi pn[ mine: el ceruse
=i c[p[tase de la +tefan o straj[ de 200 de oameni.210 Dar
mai erau turcii de la Dun[re, de care nu putea s[-l apere
o mn[ de oameni viteji, nici agerimea =i b[rb[\ia lui
nsu=i. Gre=eala cea mare fu a ungurilor, cari se ntoarsera
prea repede, cu toate c[ nu-i chemau n Ardeal griji a=a de
mari ca acelea care f[cur[ pe +tefan s[ se ntoarc[ ndat[
n Moldova. nc[ de la 5 ianuar 1477, nout[\i rele p[trun-
sese pn[ la Hrl[u, unde petrecea domnul, ngrijindu-se

173
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

zilnic de ndreptarea \[rii pustiite =i pr[date. El ntreb[ la


Bra=ov, de unde-i venise o =tafet[, ce se mai aude despre
pricina cu fratele nostru M[ria sa Vlad din |ara Rom-
neasc[. Pricina era foarte rea. Laiot[ se ntorsese cu
turci mul\i, pe cnd Vlad nu era preg[tit de lupt[. El ie=i
ns[ naintea du=manului s[u n preajma Bucure=tilor:
moldovenii se luptar[ ca ni=te vrednici osta=i ai lui +tefan
=i-=i v[rsar[ sngele cu aceea=i credin\[ ca =i boierii de la
Valea Alb[. Din dou[ sute r[maser[, scrie cu mndrie,
domnul lor, numai zece. Iar Vlad pieri cu dn=ii, ca un
voinic.
III

MPREJUR{RILE MUNTENE
PN{ LA A+EZAREA N SCAUN
A LUI VLAD C{LUG{RUL

D ac[ aceast[ nenorocire n-ar


fi luat cre=tin[t[\ii =i neamului nostru pe stra=nicul domn
al vitejiei sngeroase, +tefan s-ar fi sim\it altfel fa\[ de
turci, mpotriva lor el n-ar fi nceput f[r[ ndoial[ r[zboaie
zadarnice, c[ci era prea cump[nit =i prev[z[tor, prea ncre-
din\at c[ viitorul unei \[ri ntregi, unui ntreg popor atrn[
de faptele sale. Dar ncerc[rile turcilor mpotriva lui n-ar fi
izbutit, =i niciodat[ cet[\ile de la Dun[rea de Jos n-ar fi
ajuns n mna sultanului, cum s-a ntmplat n cea mai
neagr[ zi din domnia lui +tefan, f[r[ s[ fi trecut m[car zece
ani de la biruin\a cea mare din 1475.
Cu Laiot[, iar[=i domn muntean, nu putea s[ fie n\ele-
gere =i nici m[car o adev[rat[ pace. El era spionul =i unealta
turcilor =i trebuia s[ fie gonit. Acel ce pornise trei r[zboaie
mpotriva lui Radu nu era s[ ierte a=a de u=or pe omul sub
c[l[uzirea c[ruia, peste toate leg[turile de neam, de lege,
de recuno=tin\[, turcii pr[daser[ Moldova =i-i nimiciser[
boierimea, aruncndu-l pe el nsu=i aproape n gura mor\ii.
Deci la 13 mart 1477 +tefan era n tab[r[, la Vaslui, =i
Basarab cel Tn[r, oaspetele lui, scrie bra=ovenilor, care nici
ei nu iubeau pe Laiot[ =i ad[posteau la dn=ii trei pribegi
ceru\i cu ner[bdare de acesta n 1476, Oprea logof[tul, Voicu
Tatul =i Horga212, c[ are mare n[dejde n Dumnezeu de a

175
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

c[p[ta, cu ajutorul lui, \ara sa p[rinteasc[.213 Moldovenii ar


fi n[v[lit desigur peste Milcov, dac[ ar fi fost siguri de un
sprijin din partea ardelenilor. Ace=tia se vor fi bucurat ns[
de pieirea aceluia care risipise odinioar[ bog[\ia lor =i le
v[rsase sngele; precum la primirea lui Vlad n 1462 ei se
gr[biser[ a se nvoi cu Radu cel Frumos, domnul turcilor, a=a
=i n rndul acesta, cnd un domn de la turci nlocuia pe
|epe=, ei recunoscur[ din nou pe Laiot[: la Buda se afla pe
la 13 februar c[ este pace cu |ara Romneasc[.
Dar pacea aceasta nu putea s[ \ie mult nici din aceast[
parte. Din Flore=ti, n jude\ul Ilfov, Laiot[, care p[r[sise cu
totul pe acest timp re=edin\ele cele vechi ale domnilor, se
plnge c[tre bra=oveni, la 9 august, c[ un du=man al s[u
se afl[ n F[g[ra= =i c[ pribegii se adun[ la Cohalm.214
+i +tefan se g[tea s[-l loveasc[. El =i nnoise puterile
dup[ marea ncercare din 1476 =i alesese sfetnici noi n
locul celor c[zu\i: n 1477 el avea lng[ dnsul pe Hran[
vornicul, pe +endrea, c[ruia-i d[duse dreg[toria, ntemeiat[
dup[ asaltul turcilor asupra Sucevei, de portar al acestei
capitale, pe Costea sp[tarul, pe Gherman, pe Ion Cea=nicul,
pe stolnicul Petru, pe comisul Groza, iar dintre vechii boieri,
pe cei patru prc[labi de la Dun[re, pe unchiul Vlaicul, care
ap[rase Hotinul de turci, pe Zbiarea, pe Neagu, fost prc[lab
la Chilia, pe dreg[torii din Neam\ =i Orhei, pe Drago=, ce
trecuse prc[lab la Roman, pe Fete, fostul prc[lab, pe
Ia\co Hudici.215 Cu ace=tia era s[ porneasc[ la vn[toarea
vulpii din vecin[tate.

Pe la nceputul lui novembre, printr-un scurt r[zboi, a


c[rui amintire n-a p[truns pn[ la noi prin spusa celor de
\ar[, =i abia prin cteva cuvinte ncurcate din partea unui
str[in, Laiot[ fu gonit, =i Basarab cel Tn[r a=ezat n locul

176
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

lui, ca s[ fie domn cre=tin =i vecin bun, tovar[= de lupt[


mpotriva p[gnilor.216 Ardelenii nu luaser[ parte la sf[rma-
rea st[pnirii lui Laiot[, pe care-l primir[ la dnsii pentru ca
s[ aib[, n vederea viitorului, un pribeag domnesc mai mult.
Udri=te, sprijinitorul de c[petenie al lui Laiot[, c[p[t[ =i el
o ascunz[toare s[seasc[ n Ardeal.217 La 28 ianuarie 1478,
voievodul Ardealului, Petru Greb, d[dea voie bra=ovenilor
s[ primeasc[, s[ \ie la dn=ii sau s[ trimiat[ nd[r[t pe
muntenii ce ar fi sili\i a veni n cetatea lor.218
Basarab cel Tn[r petrecu n lini=te cele dinti luni ale
st[pnirii sale. Ca s[ mpace pe unguri, care nu-l puseser[
la cale =i deocamdat[ nu-l voiau, el trimise, nainte de
sfr=itul anului, pe Neagu, mare boier, vornic nc[ de pe
vremea lui Radu cel Frumos219, =i pe Stanciul, care \inea pe
Anca, sora domnului.220 Fire=te c[ solii fur[ primi\i cu o
deosebit[ pl[cere.
Prietenia \inu =i n 1479, pn[ n toamn[, ntre noul
st[pnitor al |[rii Romne=ti =i Moldova, de o parte,
Ardealul de alta. Vecinii i ziceau numai Basarab-vod[, =i
nu luau n sam[ tnguirile lui Laiot[ mpotriva r[ului de
|epelu=, cum l cinstea el. +tefan putu s[ se odihneasc[
n sfr=it: el n-avu alt necaz dect cel de acas[: moartea, la
19 decembre 1477, a doamnei Maria.
Temerile sale de a nu vedea ntorcndu-se turcii la Chilia
=i Cetatea Alb[, cele dou[ cet[\i despre care el zicea pe
atunci c[ sunt toat[ Moldova, nu se dovedir[ ntemeiate,
c[ci Mohamed avea de lupt[ n Albania =i n Bosnia; de la
vene\ieni, la care trimisese ca sol pe o rud[ a sa, un unchi,
Ioan |amblac, poate o rud[ a mitropolitului Grigore |am-
blac222, +tefan nu c[p[tase, de altminteri, dect obi=nuitele
laude zadarnice. Cu gndul la aceea=i primejdie, el se gr[bise
a f[g[dui, din Roman, la 22 ianuar 1479, regelui Cazimir,

177
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

care trimisese un sol la dnsul, c[ va veni dup[ chemarea


craiului la Colomeia ca s[ fac[ jur[mntul de credin\[.223
Folosul =i de aici fu, binen\eles, acela=i nici unul.

n toamna anului 1479, cei doi Mihalogli trecur[ ns[


Dun[rea. Un timp, ei statur[ nehot[r\i asupra drumului
pe care-l vor lua: un pas ducea la Sibiu, altul la Bra=ov; de-a
lungul =esului se ajungea n Moldova, care nu f[cuse nc[
pace cu turcii =i nu le pl[tea bir. nc[ de la 3 iulie se zvonea
c[ turcii se g[sesc n |ara Romneasc[ =i c[ muntenii ar
vrea s[ n[v[leasc[ la F[g[ra=, care se d[duse pentru trai lui
Laiot[; se luau m[suri neobi=nuite pentru paza la Bran,
cetatea de hotar care st[pne=te pasul ce duce la Ruc[r =i
Cmpulung.224 +tefan nu fu mai pu\in prev[z[tor dect
voievodul Ardealului: n iunie se ncepu cl[direa din piatr[
a cet[\ii de la Chilia, care se mntui n ceva mai pu\in dect
o lun[, la 16 iulie, pe malul Dun[rii, unde fusese mprejmuiri
de \[ru=i din 1476, n fa\a ostrovului cu d[rm[turile vechii
Chilii a genovezilor =i muntenilor.225
Cor[bii se iviser[ n adev[r n Marea Neagr[, odat[ cu
trecerea begilor dun[reni n |ara Romneasc[; dar ele se
ndreptar[ spre castelul Matrega, pe care-l st[pneau, mult
mai departe, spre r[s[rit, genovezi din familia Ghizulfi.226
Oastea de uscat, n care se g[seau cinci pa=i =i cineva care
pn[ acum se ar[tase bun cre=tin, dar plecase fruntea nain-
tea nevoii, ca at\ia nainte =i dup[ dnsul, Basarab cel
Tn[r nsu=i, credinciosul craiului unguresc, trecu pe la
Turnu-Ro= asupra Sibiului, un drum care cru\a de prad[ cea
mai mare parte din \ara domnului muntean, naintea lor
ie=ir[, pentru ca s[ mntuie bogatul =i frumosul ora=, B-
thory, acum voievod al Ardealului, Pavel Chinezul, p[zitor
al grani\ii dun[rene n Banat, =i srbul Iaxici. Romnii

178
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Basarabului se l[sar[ zdrobi\i f[r[ a se clinti, n lupta de la


13 octombre, n Cmpul-Pinii; dar turcii fugir[.227
S-a spus mai trziu c[ ardelenii ar fi urm[rit pe fugari =i
ar fi p[truns pn[ la Gherghi\a.228 De fapt, ntorsul jalnic se
f[cu prin acelea=i locuri care v[zuser[ intrarea bucuroas[
a turcilor, de-a lungul Oltului, pe unde se mergea la Nicopol
=i Vidin, cheile lan\ului dun[rean din aceast[ parte. La
Gherghi\a, care era pe aceast[ vreme un fel de capital[ a
\[rii, va fi venit, dup[ ce se mntui cu n[v[lirea, altcineva.
Laiot[ fuisese n Sibiu, de unde oamenii s[i pr[dar[ n |ara
Romneasc[; apoi el fu pus, pe la jum[tatea lui decembre,
s[ p[zeasc[ la Bra=ov grani\a, f[r[ s[ aib[ voie a o trece
ns[ pentru a-=i mai cerca norocul. Basarab cel credincios
repezi ns[ de aici o ceat[ de boieri ndr[zne\i, care, ajuta\i
de oamenii din Zernesti =i Tohani, prinser[ pe Maria, bunica
lui |epelu=, pe doamna acestuia. Maria, pe o rud[, =i ceva
mai scump c[ci |epelu= strig[ mai trziu c[ nu d[ nici doi
bani ro=ii ca s[-=i scoat[ nevasta din robie, vistieria.229
Pe acest timp |epelu= nu era n scaun. El trimisese, nc[
din lag[rul turcesc, la +tefan Bathory soli ca s[-l mint[
asupra p[r\ii ce luase de la r[zboi230, ar[tnd c[ el ndreptase
la Poart[, pentru mp[care, oameni pe care i oprise Ali-beg
la Dun[re, n locul s[u r[m[seser[ ca ispravnici de scaun
Neagu vornicul, vornicul Vlad =i vistierul Cazan, care slujise
lui |epes. Pe vremea crmuirii acestora se f[cu n[v[lirea
lui Laiot[, =i bie\ii oameni nu =tiau cum s[ se roage ca s[
se dea napoi, nainte de sosirea domnului, persoanele =i
lucrurile r[pite. Pe lng[ aceasta, solii pleca\i n Ardeal
pentru a l[muri amestecul muntean n n[v[lirea turceasc[
fusese opri\i de a se ntoarce o m[sur[ foarte fireasc[
dup[ cele ntmplate =i fa\[ de hot[rrea tr[d[torului de
a se nchina turcilor.

179
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

La 25 februar 1480, cnd voievodul Ardealului d[du n


paza bra=ovenilor pe doamna lui |epelu=, acesta se
ntorsese de la turci.231 La sosirea lui, el nici nu voi s[ aud[
de un pre\ de r[scump[rare pe care s[-l dea b[trnului,
=i, puind mna pe o fat[ a lui Laiot[, se l[ud[ c[ o \ine n
lan\uri =i-o supune la chinuri dac[ nu i se va trimite napoi
nevasta. Vestea c[ roabele au fost luate de la du=man de
voievodul ardelean, care =i le-ar fi f[cut fete de suflet, l
mngie ntructva.232 Dar cea mai mare mngiere fu
moartea lui Laiot[, care se stinse n Ardeal, f[r[ s[ putem
=ti n ce mprejur[ri. n decembre, cnd craiul cerea bra=o-
venilor un ajutor mpotriva turcilor, care n[v[liser[ n Serbia
=i n Bosnia, spre marea bucurie a lui Basarab cel Tn[r233,
osta=ii =i boierii lui Laiot[ se aflau la Bra=ov, dar acesta
murise de pu\in[ vreme; ei n-aveau astfel nici un rost, =i
Bthory scria or[=enilor s[ tocmeasc[ 110 c[l[ri dintre ei,
cu cte doi fiorini, pentru slujba regal[ mpotriva turcilor.234

Basarab cel Tn[r sc[pase deci de grija du=manului


s[u celui mare, dar el r[m[sese pentru unguri, cum i se zice
n var[, necredinciosul craiului =i al cre=tin[t[\ii ntregi234,
deci un om care trebuia gonit oricnd =i prin orice mijloace.
Aceasta era cu att mai ngrijor[tor pentru dnsul, cu ct,
de o parte, regele Matia= r[zb[tu, n novembre, n Bosnia,
=i Pavel Chinezul, de alta, se arunc[ asupra Serbiei, cu
srbii pribegi n Ungaria =i cu b[n[\enii s[i, nvinse n
unsprezece lupte =i se ntoarse cu o biruin\[ des[vrsit[.236
Pe de alt[ parte, +tefan-vod[ nu n\elegea deloc s[ fi schim-
bat un om turcesc cu altul, =i era cu att mai sigur c[, la cea
dinti mprejurare, moldovenii vor trece nc[ o dat[ grani\a
mpotriva unui cre=tin r[u, cu ct +tefan nu voise s[ dea
turcilor, n 1480, drumul de prad[ spre Cameni\[, pe care

180
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

ei l ceruser[.237 La dnsul se ad[postea un doritor de st[p-


nire muntean, care =i zicea fiul lui Vlad-vod[ =i era fiul lui
Dracul cu o jupneas[ din Br[ila, anume C[l\una.238
Ca s[ se apere de ndoita primejdie, Basarab lu[, n
cursul iernii, mai multe m[suri. nti el se duse la Poart[,
dup[ cum fusese poftit, =i c[p[t[ de acolo o nt[rire care
trebuia s[-l nal\e n ochii supu=ilor s[i: el nu se ntoarse
de la mp[ratul dect la 14 februar 1481.239 nc[ pe cnd el
lipsea =i trebile erau purtate de vornicul Cazan, ncepu s[
se ridice iar[=i la hotarul Moldovei Cetatea Cr[ciuna, care
st[tea d[rmat[ nc[ din 1474; vedem odat[ pe Cazan,
care cheam[ pe mai mul\i boieri la Cr[ciuna.240 Vestea se
r[spndi n Ardeal pe la 9 februar, pe cnd +tefan nu =tia
sau nu voia s[ vorbeasc[ despre aceast[ cl[dire amenin\[-
toare n coastele sale, =i se nt[ri n mart.241 Ca s[ nu tulbure
pe vecinii s[i ceilal\i, sa=ii, care se ar[tau buni cu dnsul =i
st[ruiau pentru mp[c[ciune pe lng[ voievodul Ardealului,
Basarab le trimise din Arge=, unde va fi g[sit pe la jum[tatea
lui februar, pn[ a nu trece nsu=i la Cr[ciuna, pe omul s[u,
boierul Tudor, rugndu-se a-i da de tovar[= doi jura\i de-a
lor =i a-l face s[ ajung[ la craiul Matia= nsu=i pentru a-i
nf[\i=a supunerea sa. Bthory ns[ n-avea nici cea mai
mic[ ncredere n lupt[torul din Cmpul-Pinii: din Cluj
unde el preg[tea ap[rarea \[rii, chemnd s[simea =i chiar
romnii de pe p[mnturile cet[\ii acestora la lupta pentru
mntuirea Ardealului, el nva\[ pe bra=oveni s[ nu dea nici
un jurat =i s[ spuie c[ pacea o poate ncheia numai
voievodul, iar sibienii s[ primeasc[ pe Tudor la dn=ii, dar
s[ nu-l lase a se ntoarce napoi =i s[ nu dea drumul nici
negustorilor romni, c[ci Ali-beg vine n |ara Romneasc[
mpotriva Ardealului.242
181
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

S[ fi chemat |epelu= pe ocrotitorul s[u din ultimele


timpuri? Desigur c[ unui om ca dnsul nu-i era s[ fac[
r[zboi mpotriva nim[nuia, =i el, care scosese pe truci, n
1479, prin pasul cel mai apropiat, nu era bucuros ca ei s[-i
prade acum \ara, s[ i-o stoarc[ de hran[. Dar Ali-beg voia
r[zbunare pentru oamenii ce pierduse, pentru prada ce i se
smulsese anul trecut. n februar se credea c[ fra\ii Mihaloglu
vor \inti iar[=i Sibiul, care le sc[pase din mn[, sau Bra=ovul.
n april, o ceat[ lovea cetatea Or=ovei, lng[ grani\a mun-
tean[, dar f[r[ s-o poat[ lua, =i se poruncea paz[ bun[ la
Ha\eg, pe cnd voievodul Ardealului se cobora, cu puterile
ce putuse aduna, spre tab[ra de la Cohalm. 243 Se credea c[,
m[car n var[, o mare n[v[lire va c[dea asupra p[r\ilor
ungure=ti, vecine cu turcii.244
|epelu= era ns[ mul\umit de bra=oveni, cari d[deau
drumul la dn=ii oamenilor s[i dintre cari unul voise s[
ucid[ prin april pe Vlad C[lug[rul, fiu al lui Dracul =i vn[tor
de domnie 245, =i-i d[deau =i arme. Pe ardeleni nu voia s[-i
ridice asupra lui, dup[ ce v[zuse ct \ine ura lui Bathory,
care =i acum l cinstea cu numele de du=man al nostru =i
al cre=tin[t[\ii ntregi. Turcilor le trebuia ns[ o prad[, =i
+tefan al Moldovei \inea la dnsul pe domni=orul Mircea,
pentru care el scria muntenilor, din Roman, unde avea
tab[ra nc[ de la nceputul lui februar, mpotriva lui Basarab
|epelu=, ndemnndu-i s[ asculte de acest fecior de domn
orfan, Mircea, c[ruia el i va fi tat[ =i pe care cu orice pre\
l va a=eza n scaunul str[mo=esc.246
Deci domnul |[rii Romne=ti ndrept[ cum s-a =i l[u-
dat mai trziu pe Ali-beg =i Schenderbeg, prin mai, asupra
Moldovei. Ei trecur[ pe la Cr[ciuna, dar, n loc s[ apuce
spre Chilia, cum se zvonise n iarn[, ei luar[ Siretul n sus
=i ajunser[ pn[ la Lunca-cea-Mare, n \inutul Bac[ului,

182
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

arznd ce mai puteau g[si n \ara pe care desigur c[ +tefan


nsu=i o pustiise iar[=i n drumul lor. |epelus era =i el
printre jefuitori, f[cnd =i el acum, al doilea nerecunosc[tor,
ceea ce f[cuse Laiot[ n 1476.247
+tefan, care oprise n p[r\ile acestea, la Soci, pe Radu cel
Frumos, n 1471, nu l[s[ nici pe |epelu= s[ treac[ mai
departe. Ceea ce a f[cut pe turci s[ se nvrtejeasc[ ndat[
napoi nu fu ns[ numai a=teptarea domnului, cu care ei nici
nu d[dur[ atunci o lupt[. O =tafet[ stra=nic[ sosise n lag[rul
lor: b[trnul sultan Mohamed murise n ziua de 3 mai, =i cei
doi fii ai s[i, Baiazid =i Gem, se luptau pentru mo=tenire.
Lupta de la Ieni=er, care hot[r n folosul fratelui celui
mare =i f[cu iar[=i lini=te n mp[r[\ie, se d[du abia la 20
iunie. Cine era cuminte =i ager trebuia s[ se gr[beasc[ a
ntrebuin\a scurtul ceas de noroc pe care-l d[dea desf[=u-
rarea vremilor. +tefan fu printre acei cari v[muir[ norocul.
El porni repede pe urmele lui Basarab, de la care se vor
fi rupt mul\i dintre turci, ndreptndu-se spre locurile
unde-i chemaser[ poruncile sultanului celui nou. Ca n
1473, i se puse ntia piedic[ la Rmnicul-S[rat, unde
domnul muntean =i desf[=ura n marginea dealurilor o
o=tire ce s-ar fi ridicat la 20.000 de oameni. Asupra ei se
arunc[ +tefan de pe n[l\imi, f[r[ nici un ajutor ardelean,
dup[ ct se pare.248 Lupta fu nver=unat[, =i doi mari boieri
c[zur[ n acea zi de duminic[, 8 iulie 1481: +endrea, cum-
natul domnului, =i Costea.249
Dar biruin\a fu deplin[. Basarab fugi, ca at\ia naintea
sa, pe acelea=i locuri, naintea mniei aceluia=i om. Moldo-
venii urm[rir[ pe turci pn[ la valurile Dun[rii, ntr-o
str[lucit[ goan[; mai mult nc[, ei mpresurar[ Cetatea-
Turnului, n fa\[ cu re=edin\a lui Ali-beg, care pe atunci va
fi fost nc[ n Asia pentru r[zboiul fr[\esc al celor doi sultani;

183
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

ei arser[, ca pe vremea lui |epe=, malul bulg[resc al Dun[rii,


care de mult[ vreme nu mai v[zuse nici un du=man. Cet[\ile
muntene se nchinar[ lui Mircea-vod[, care scria cu bucurie
c[ =i-a luat \ara250; boierii se plecar[ naintea acestei umbre
trec[toare a puterii lui +tefan. Treizeci de steaguri fur[
trimise craiului Matia= ca dovad[ a marii izbnde, care se
c=tigase n numele lui +tefan =i a fiului s[u iubit Alexandru,
care se lupta acum, fl[c[u de =aptesprezece ani, lng[
p[rintele s[u.
|epelu= =tia c[ n-are ce s[ a=tepte deocamdat[ de la
turci. Sc[pnd din lupta pierdut[, el se ascunse n m[guri,
=i prin ele se ndrept[ spre Olt, unde-=i avea cele mai multe
mo=ii =i cei mai mul\i prieteni sfetnicul s[u de c[petenie,
pe a c[rei fat[, Neaga, o luase n c[s[torie poate: Neagu
Vornicul; acesta, cel[lalt vornic, Vlad, un om din snge
domnesc =i el, logof[tul Vintil[ =i c\iva boieri nc[ st[teau
n jurul fugarului, pe care-l vor fi iubit, de vreme ce-i mp[r-
t[=eau primejdia. Cnd se afl[ la Buda vestea cea bun[,
nvinsul se oplo=ea la Pite=ti, unde-l g[sim la 6 august.251
nlocuitorul s[u, Mircea, va fi pierit ns[ n r[zboi. Dar
ceea ce se pare mai sigur e c[ +tefan Bthory trimisese lui
+tefan pe omul s[u, asupra c[ruia |epelu= nte\ise uciga=ul
la Bra=ov, pe Vlad C[lug[rul. Timp de dou[zeci de ani
acesta st[tuse ad[postit la Sibiu, iar dincoace, la Bra=ov, de
la moartea lui Laiot[ numai. Vlad-vod[, fiul Dracului, fratele
lui |epes =i purt[torul aceluia=i nume, dar =i el un biet om
mol[u, cu sufletul ve=ted al unui b[trn c[lug[r r[spopit,
lu[ astfel puterea.
El se a=ez[ n Trgovi=te, =i de aici el scria bra=ovenilor
cu bucurie, c[ s-a nceput r[zboiul n Asia ntre cei doi fii
ai lui Mohamed =i nu-l va tulbura nimeni; despre |epelu=,
pe care-l urm[reau moldovenii n p[r\ile Severinului, el

184
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

auzise chiar c[ a trecut Dun[rea.252 ntoarcerea lui Ali-beg,


cu turcii lui istovi\i de drum, nu-l sperie: boierii trecuser[
n cea mai mare parte la dnsul, =i Ali se ar[ta gata s[-l
sprijine dac[-i va pl[ti st[ruin\ele la Poart[. La 20 novembre
era lini=te des[vr=it[ n \ar[, =i domnul cel nou st[tea n
Trgovi=te.253
Dar iarna aduse o ntoarcere a lui |epelu=, ce p[rea
nviat din mor\i prin mna f[c[toare de minuni a turcilor
de la Dun[re, cari-=i c[lcaser[ cuvntul. Avnd lng[ el
ajutoarele lor =i pe Barbu =i Prvu, cumna\ii lui, el trecu
Oltul napoi, =i tot pe drumul muncelelor ajunse la Cr[ciuna.
+tefan nu z[bovi cu r[spunsul. Fiul s[u Alexandru era
la Bac[u n ziua de 16 ianuar 1482, ducnd spre |ara Rom-
neasc[ fruntea o=tilor p[rintelui s[u. La zece mart cetatea
c[dea, =i intrau n ea prc[labi moldoveni pentru mai
mult[ siguran\[ Vlcea =i Ivanco: 254 Atunci nvinsul trecu
n cetatea lui Laiot[, Gherghi\a, cu boierii s[i tineri =i cu
nsu=i mitropolitul Macarie: aici se g[sea el la 23 mart,
pu\in timp dup[ c[derea cet[\ii Cr[ciuna.255 Gonit =i de
aici, el fugi iar[=i la olteni, ns[ boierii din Mehedin\i l
uciser[ la Glogova.256
Vlad C[lug[rul ajunse repede domnul tuturor boierilor
\[rii sale, cari i se nchinar[ pe rnd: lng[ el stau nc[ din
1482 Udri=te b[trnul, care primise de la sa=i F[g[ra=ul,
ce-i r[mase pn[ la moarte; Neagoe al lui Borcea, care
slujise pe Radu cel Frumos, Cazan, fostul credincios al nain-
ta=ului s[u, Vintil[ din Floresti, =i el un om al lui |epelu=,
Dr[ghici, care trecuse prin divanul lui Radu cel Frumos, ca
=i prin al ntiului Basarab, vistierul aceluia=i Laiot; Manea
Negrul; Staico, c[ruia i d[du domnul pe fiic[-sa Caplea,
f[cndu-=i-l logof[t. n 1483 se adaug[ la acest sfat b[trnul
Dragomir, feciorul lui Manea, Cristian, care fusese prc[labul

185
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

la Trgovi=te al lui |epes n 1476, Nan, vornicul cel mic al


lui Vlad, ca =i fratele acestuia, Radu; Vladislav sp[tarul. n
sfr=it, la 1487 nimeresc drumul la curtea lui pn[ =i Barbu
=i Prvu, fiii lui Neagoe, Craiove=tii, n vitejia =i puterea
c[rora se sprijiniser[ cele din urm[ zile de domnie ale lui
|epelu=; Neagu, fiul Neag[i, se vedea =i el n divan ca
statornic, sau c[pitan de oaste, nc[ de la 1490, acel
Neagu care era s[ fie apoi domn =i el. Cu ace=tia crmui
Vlad \ara pn[ la sfr=it, mai mult de zece ani.257
+tefan tr[ia n pace cu acest pa=nic domn, c[ruia el i
d[duse puterea. Sabia lui se odihni ct[va vreme, =i \ara
se bucur[ de pacea care-i lipsise mult[ vreme. Me=terii
domne=ti lucrau n toate p[r\ile la bisericile =i m[n[stirile
ridicate ntru amintirea zilelor cnd ajutorul lui Dumnezeu
fusese cerut pentru a hot[r dup[ dreptate soarta r[zboiului.
Dintre ai s[i se duseser[ pe rnd, dup[ doamna Maria din
Mangop, Bogdan-vod[, fiul cel de al doilea al voievodului,
la 26 iulie 1479, pu\in timp naintea n[v[lirii turcilor n
Ardeal258, apoi, la 8 august urm[tor, m[tu=a domnului, fata
lui Alexandru cel Bun =i a Marinei, =i, dup[ trei zile, marele
vornic Stanciul, care nt[rise n 1475 leg[tura cu Matia=
craiul.259 La 21 novembre ale anului urm[tor, se stinse =i
tn[rul voievod Petru, a=a nct din tot neamul lui +tefan
r[maser[ numai Alexandru =i Elena, cei mai mari dintre fii,
de o parte, iar de alta, unchiul =i v[rul, Vlaicu =i Duma.260
Dar la l februar 1481 nc[ +tefan putea s[ nsemne
numele unui nou fiu, n[scut dintr-o legatar[ nt[rit[ de
Biseric[. La ntoarcerea din |ara Romneasc[, n iarna anului
1473, el adusese cu dnsul pe doamna nvinsului Radu-
vod[ =i pe cele dou[ fete, care vor fi fost atunci ntr-o vrst[
cu totul fraged[. Vl[starele lui Radu cel Frumos se vor fi
mp[rt[=it de nsu=irea, de singura nsu=ire a acestuia. Dup[

186
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

moartea Mariei din Mangop, +tefan-vod[ nu mai avea


nevoie s[ caute n str[in[tate o mireas[ pentru vrsta sa
cam naintat[ acum. Maria, fata Radului-vod[, era frumoas[
=i dintr-un snge tot a=a de scump ca =i al s[u. Letopise\iul,
care n=ir[ faptele de c[petenie din st[pnirea marelui
domn, a uitat s[ spuie cnd s-a ncheiat aceast[ c[s[torie.
Dar, cnd +tefan nfrunta pe |epelu= n lupta de la Rmnic,
so\ia sa era cobortoarea dreapt[ a vechilor domni munteni,
=i, pe cnd Alexandru, fiul cel mare, nvrtea lng[ dnsul
palo=ul sngeros, la Suceava plngea n leag[n un prunc
domnesc, =i el romn dup[ tat[, ca =i dup[ mam[, dar
coborndu-se deopotriv[ din cele dou[ neamuri st[pni-
toare ale poporului nostru. I se d[duse la botez numele de
Bogdan, n amintirea bunicului ucis la Reuseni =i a fratelui
ce fusese abia nmormntat, =i de Vlad, dup[ bunicul mamei
sale, Vlad Dracul.261
IV

C{DEREA CHILIEI +I
CET{|II ALBE

ndat[ ns[ trebuiau s[ vie


zile rele, cele mai rele din toat[ domnia aceasta binecu-
vntat[.
n toamna anului 1483 banul unguresc al Croa\iei
p[trunse n Bosnia, unde pr[d[ cumplit, aducnd mari
pagube turcilor.262 ndat[ dup[ aceasta, ns[, o pace pe cinci
ani fu isc[lit[ cu sultanul, care o ceruse el. Iar[=i gndul lui
Matia= zbura spre cuceriri n Apus.
+tefan putea s[ se cread[ asigurat: mpotriva domnului
muntean n-avea nimic, =i Cetatea Cr[ciuna se g[sea n
minile sale. Cu ungurii din Ardeal tr[ia fr[\e=te. Cu polonii
nnoise nu demult leg[turile sale. Tatarii nu se mai apro-
piaser[ nc[ din 1476 de p[mntul Moldovei. Turcilor nu
le pl[tea poate birul, ce e dreptul, dar el se =tia cuprins n
pacea lor cu craiul Matia= =i mai =tia =i aceea c[ Baiazid al
II-lea n-a dovedit nc[ prin nimic c[ va c[lca pe urmele
marelui s[u p[rinte; deocamdat[ ochii sultanului celui nou
pndeau n Apus mi=c[rile fratelui s[u Gem, care mersese
la cre=tini pentru ca s[ le cear[ a-l face mp[rat p[gn n
Constantinopol. n sfr=it, +tefan =i nt[rise cet[\ile, =i n
1483 f[cu el s[ se lucreze ziduri de piatr[ la Roman.263
Despre tatari putea crede c[ s-a asigurat =i prin c[s[toria
care se serb[ la Moscova n ziua de 6 ianuarie 1483 ntre
domni\a Elena, fiic[ a domnului moldovean =i a unei

188
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

principese de Chiev, =i ntre Ioan, fiul \arului musc[lesc


Ioan =i al unei principese de Tver.264 nc[ de la 1480 domnul
Moldovei schimbase solii cu muscalii, care voise nti s[-=i
nsoare mo=tenitorul cu fata lui Isac de Mangup265, cumnatul
lui +tefan, n 1484 Elena n[scu un fiu, Dimitrie, c[ruia i
p[rea sortit[ st[pnirea asupra ntregii Rusii musc[le=ti.266

n asemenea mprejur[ri prielnice c[zu nenorocirea


asupra Moldovei.
nc[ de la nceputul anului 1484 umbla prin toate p[r\ile
zvonul c[ sultanul Baiazid strnge mari puteri pentru o
lovitur[ neprevestit[, de care se temeau to\i vecinii, de la
Vene\ia pn[ la Chios, pn[ la Rodos, lng[ coasta Asiei.
Se putea a=tepta +tefan ca lovitura s[-l ating[ tocmai pe
dnsul?
Pe la jum[tatea lui mai chiar, el st[tea lini=tit n Suceava,
ngrijind de trebile \[rii n toat[ siguran\a. |[ranii =i c[utau
de munca verii, boierii erau risipi\i prin prc[l[biile lor sau
se g[seau, cei mai m[run\i dintre dn=ii, la satele ce st[p-
neau. Nici un ajutor nu se ceruse de nic[iri.
Se ntmpl[ ns[ c[ ienicerii, care de la moartea lui Moha-
med al II-lea nu fuseser[ sco=i nic[iri la c[utarea de prad[,
la prinderea de robi, la cucerirea faimei, ncepur[ a se
nelini=ti, strignd mpotriva sultanului trndav, care nu
vneaz[ fapte viteje=ti, ci-=i pierde tinere\ele ntre femei.
Unii dintre dn=ii spuneau c[ Baiazid ar vrea s[-i m[cel[-
reasc[, pentru ca n sngele lor s[ nece r[zboaiele viitorului.
Sultanul era st[pnul acestor osta=i de o\el, dar =i robul lor;
ei i d[deau biruin\a, dar puteau tot ei s[-i ia domnia =i via\a.
Baiazid f[g[dui r[scula\ilor c[ va merge nsu=i n fruntea lor
pentru a le dezmor\i bra\ele =i a le umplea gurile. Ei nu voir[
s[-l cread[ deocamdat[ =i cerur[ ca pa=ii a c[ror b[rb[\ie le

189
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

era cunoscut[ s[ fie chize=ii mp[ratului. Baiazid nu-i puse


n primejdie: pe la nceputul lui iunie, el pornea spre Dun[re,
cu o uimitoare repeziciune, ca un ru mnios ce =i-a frnt
z[gazurile. +tefan auzi abia despre pornirea turcilor, cnd ei
treceau acum pe luntri prin vadul de la Isaccea.
Trebuie s[ spunem c[ sultanul cel tn[r nu mai avea, ca
odinioar[ Mohamed, o oaste f[r[ de num[r, prelungit[
prin jefuitori =i prin \[rani bulgari de la Dun[re, cari cer
mult[ hran[, aduc mult[ z[bav[ =i aprind, prin ngr[m[direa
lor, prin foametea, ce-i bntuie neap[rat, biciul dumneze-
iesc al ciumei, care tope=te o=tirile vestite. Ienicerii =i cteva
mii de spahii dun[reni poate ajungeau; cor[bii, pu\ine la
num[r =i ele, aduceau tunuri grele pentru mpresurarea
cet[\ilor moldovene=ti, care, n h[rnicia me=te=ugului,
nego\ului, pesc[riei lor, nu se gndeau la soarta ce le a=tepta.
Acel care c[l[uzea prin aceste meleaguri pe tn[rul sultan
era, desigur, un om cuminte. Toate se petrecur[ n cea mai
fulger[toare grab[ =i cu cea mai des[vr=it[ rnduial[. La
Isaccea se nf[\i=ar[ n clip[, urmnd porunci, de la care nu
se puteau ndep[rta dect cel puternic sau cel ce ar fi ascultat
de o chemare nenvins[, =i Vlad C[lug[rul, cu o mn[
dintre ai s[i, c\i putuse strnge a=a de iute, =i hanul, cu
hoarda care st[tea totdeauna gata de prad[ =i care fusese
=i mai deun[zi prin p[r\ile Chievului. La 6 iulie ghiulele
izbeau neprecurmat n por\ile Chiliei, care nu era preg[tit[
de o lung[ ap[rare =i n care se ad[postise, crescnd lipsa,
z[p[ceala =i spaima, s[tenii de prin prejur. Prc[labii Iva=co
=i Maxim, care fusese pus n locul lui Neagu la 1480, se
mpotrivir[ opt zile ntregi, dar tunurile mp[r[te=ti i
biruir[, sf[rmndu-le zidurile. Numele lor nu se mai aud
niciodat[; ei vor fi murit luptnd pe acest prag al Moldovei,
unde era datoria lor s[ moar[.

190
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Turci, tatari =i munteni pornir[ apoi de-a lungul Dun[rii,


de-a lungul m[rii, cu aceea=i siguran\[ r[pede. Peste =ase
zile de la c[derea Chiliei, la 20 iunie, sultanul vedea piatra
veche a Cet[\ii Albe de la Nistru oglindindu-se n adncul
liman albastru, care aducea cor[biile pn[ la poarta ora=ului.
Aici prc[labii Oan[ =i Gherman se ap[rar[ zece zile,
mpro=cnd din n[l\ime pe turcii care f[cuser[ pe salahorii
lor de pu\in pre\ s[ umple =an\urile cu \[rna malului =i cu
trupurile lor sf[rmate. Nimeni n-a mai v[zut de atunci
nainte nici pe cei din urm[ prc[labi ai Cet[\ii Albe. Locuitorii
fur[ lua\i robi, cu toate c[ se nchinaser[, arunca\i n luntri
=i du=i la Constantinopol. C\iva pescari r[maser[ numai
dintre moldoveni, ale c[ror locuri fur[ luate de ieniceri =i
tatari, totdeauna sub arme.267

+i astfel, pe cnd n dep[rtata Suceav[ +tefan, nvins f[r[


s[ se lupte, r[nit de moarte prin aceast[ lovitur[ dat[ n
inima \[rii sale, =i frngea minile de durere pentru pierderea
cet[\ilor ce hr[neau =i ap[rau Moldova, sultanul biruitor
lua, cu aceea=i iu\eal[ cu care venise =i cucerise, drumul
ntorsului, oprindu-se numai o clip[ la Chilia pentru a porunci
s[ se dreag[ n Ostrov cetatea veche. La l septembre oastea
se va fi ntors la Adrianopol, nc[rcat[ de prada pe care n-o
pl[tise prea scump. +tefan n-avuse m[car mngierea de a
=ti c[ s-a mpotrivit.
i r[mnea ns[ aceea de a se putea r[zbuna asupra
r[pitorilor. La Vlad C[lug[rul nu se gndea: bietul om f[cuse
singurul lucru pe care-l putea face pentru a scuti de pieire
\ara sa, pentru a sc[pa de nimicire scaunul s[u domnesc.
Nimeni nu-l \inea de r[u pentru aceasta, =i nici +tefan, care
se deprinsese cu nerecuno=tin\a celor slabi. Oamenii pusti-
ului, tatarii, nu puteau fi g[si\i dect cnd i mpov[ra prea

191
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

mult rodul jafului la un ntors spre cas[. Cu turcii trebuia


nceput un r[zboi crncen, nd[r[tnic, care s[ r[spl[teasc[
m[car, dac[ nu s[ dobndeasc[ nd[r[t cele pierdute.
Cine era s[-l ajute n aceast[ grea lupt[ cu un du=man
care se afl[ acum, ca dincolo, n |ara Romneasc[, a=ezat
pe p[mntul chiar al \[rii, =tiind tot ce se petrece =i gata s[
se r[peasc[ oricnd?
Ungurii, nu. Craiul Matia= scrisese n adev[r n Ardeal, la
vestea despre venirea sultanului, pentru ca s[ se dea ajutor
lui +tefan, ns[, desigur, numai atunci cnd domnul ar fi fost
nvins ca n iulie 1476 =i turcii s-ar fi apropiat de pasuri. El
trimise =i un num[r de osta=i cari s[ poat[ ap[ra Ardealul
dac[ armele turce=ti ar suna =i n v[ile lui; dar ntoarcerea
lui Baiazid opri la Oradea Mare pe ace=ti lupt[tori pentru
cre=tin[tate. Regele nsu=i s-a l[udat c[ era gata s[ alerge,
dar l \inea n loc o lupt[ cu mp[ratul cre=tin, care era s[ se
mntuie numai cu moartea lui. El scrisese sultanului cu
mustr[ri c[ a c[lcat pacea, ns[, cnd acesta r[spunse c[ din
gre=eal[ poate, dar cet[\ile nu erau cuprinse n ea, Matia=
t[cu, fiindc[ era adev[rat nti =i fiindc[ nu-i d[dea mna s[
l[mureasc[ pe turc c[, afar[ de slova unui tratat, este =i
n\elesul lui, care, acesta, fusese desigur c[lcat.268 De
altmintrelea, n vara anului 1485 un sol turcesc veni la Buda
cu alai de c[l[re\i, =i cu dnsul se nvoi regele, n iulie, la o
prelungire a p[cii.269 Iar n luna urm[toare chiar se vede c[
iar[=i ungurii uitaser[ a pomeni \ara lui +tefan n hrtia de
nvoial[! turcii se aruncau asupra Moldovei.

Polonii f[cur[ ceva, dup[ ce +tefan trebui s[ se coboare


la o umilin\[ pe care pn[ acum o tot z[bovise, cu scopul
de a nu o ndeplini niciodat[: nchinarea de fa\[ naintea
regelui de peste Nistru. Ei se luptar[ cu turcii, m[car o

192
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

dat[, se plnser[ cu adev[rat[ am[r[ciune sultanului, iar[=i


o singur[ dat[. Nu pentru c[ se socoteau ndatori\i fa\[ de
cre=tin[tate sau fa\[ de acest domn al Modovei, care,
oricum, fusese un bun vecin =i un ap[r[tor sigur al Poloniei,
primind n pieptul s[u lovituri care, altfel, ar fi atins-o.
Ceea ce-i durea pn[ ntr-atta nct i f[cu s[ se trezeasc[
din amor\eala cu care se deprinseser[ era nchiderea
drumurilor de nego\ prin care se mbog[\eau ora=ele lor,
prin care se hr[neau v[mile =i vistieria regelui.
n adev[r, odat[ fusese dou[ drumuri mari care legau
R[s[ritul cu Apusul prin schimbul m[rfurilor. Unul str[b[tea
pustiul primejdios al tatarilor de ajungea la Caffa, pe atunci
n mna genovezilor. Cellalt, plecnd tot din Cracovia =i
Lemberg, n Gali\ia, se cobora la Suceava, iar de acolo \intea,
prin Ia=i, prin Vaslui, prin Brlad =i prin Basarabia de Jos, la
Cetatea-Alb[.
De cnd Caffa c[zuse o mare nenorocire pentru negu-
storii poloni r[m[sese numai calea aceasta moldove-
neasc[, prin care, spre folosul mijlocitorilor poloni, posta-
vurile, uneltele din Apus treceau spre \[rile turce=ti, =i
m[rfurile R[s[ritului se suiau spre Polonia. Izbnda din
1484 a lui Baiazid d[dea =i acest drum n mna unei puteri
care nu \inea seam[ de nici o nvoial[ =i care f[cuse nc[ de
pe atunci din hr[pire, din stoarceri hrana obi=nuit[ a
dreg[torilor ei, pn[ =i a celor mai nal\i. De aici dragostea
polonilor pentru +tefan-vod[, silin\ile lor de a c[p[ta de la
p[gni acele por\i de intrare n R[s[rit, care fuseser[ Chilia
=i mai ales Cetatea Alb[.
nc[ din mart 1485 se vorbise deci la dieta din Thorn c[
ar fi bine s[ se sprijine domnul Moldovei, =i se cerur[
pentru aceasta lupt[tori de la cavalerii din Prusia, teutonii,
=i de la \arul din Moscova, care, cu toat[ nrudirea, r[spunse

193
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

c[ lui i-i departe, =i de aceea nu poate s[ dea ajutor.270


La 4 septembre regele Poloniei d[dea lui +tefan, pe
care-l nume=te prieten al s[u, dar =i slug[ ceea ce nu
se mai f[cuse pn[ atunci , o carte de asigurare, dac[ va
veni cu boierii =i osta=ii s[i la Colomeia, precum f[g[duise,
ca s[ se nchine; dup[ nchinare se va sta de vorb[ apoi n
privin\a m[surilor ce trebuie luate mpotriva du=manilor
p[gni.271 La 16, domnul f[cea jur[mntul, cu toat[
str[lucirea, care pe dnsul l va fi durut amar: steagul de
m[tas[ ro=ie, ca sngele curat ce se v[rsase pentru cinstea
lui, se plec[ naintea unui b[trn ncoronat, care nu =tia s[
se lupte nici ct cel din urm[ dintre boierii ce ncunjurau
pe +tefan. Din partea lui, Cazimir se ndatorea, ntre altele,
s[ primeasc[ oricnd pe +tefan n \ara sa, s[-l ajute a-=i lua
iar[=i domnia, s[-l sprijine n c[utarea vechilor hotare =i
s[ nu fac[ nici o n\elegere cu turcii n aceast[ privin\[ pn[
nu-l va n=tiin\a =i pe dnsul.272
Patru zile dup[ aceasta, Suceava ardea n fl[c[ri, r[mind
numai cetatea, pe care nu mai era acum +endrea s[ o
apere. O mul\ime de turci, pornind din Chilia =i Cetatea
Alb[, sub c[l[uzirea beglerbegului Greciei, Ali Hadmbul,
se aruncase f[r[ de veste, dup[ obiceiul cel nou al r[zboa-
ielor iu\i ca tr[snetul, asupra Moldovei, din care plecase
domnul, st[pnul =i str[jerul. Ei aduseser[ =i un domn
nou, c[ruia i se spunea Hromot, cu un nume care se mai
ntlne=te n vremile vechi: poate pe acela=i fiu al lui Petru
Aron pe care-l luase sultanul cel b[trn sub ocrotirea sa la
1476. Dar, dup[ ce ndeplinir[ sarcina lor de a nimici \ara
nd[r[tnicului domn, care nu voia s[ ngenunche naintea
mp[ratului p[gn, beglerbegul, cu bietul doritor de domnie
n crc[, se f[cur[ nev[zu\i, pe drumurile arse pe care
toamna ncepea s[ le acopere de neguri.

194
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

+tefan se ntoarse cu o mic[ o=tire polon[, vreo 2.000 de


c[l[ri n zale, sui\i pe cai mari, cari puteau fi, n ciocnirile cu
turcii, un zid puternic, dac[ l-ar fi \inut n loc vitejia: la
ace=tia adause el apoi pe \[ranii s[i. n |ara de Jos se aflau
nc[, veni\i din nou sau r[ma=i din mersul pr[dalnic al
beglerbegului, sangeacii cei mari ai Dun[rii, paznicii lui Vlad
C[lug[rul: Ischender-beg Mihaloglu =i Balibeg, feciorul lui
Malcoci, sau, pe turce=te, Malcocioglu. Asupra lor se ndrept[
+tefan n grab[, =i, prinznd cteva mii dintre dn=ii lng[
lacul C[tl[bugei, n apropiere de Dun[re, se ncaier[ cu ei n
ziua de 16 novembre. Dup[ o crncen[ fr[mntare, el
nvinse, aproape n preajma Chiliei pierdute.273
Dar acum le era u=or turcilor s[ se tot ntoarc[ asupra
\[rii din care nici o putere omeneasc[ nu-i mai putea scoate
cu totul. Prim[vara aduse pe Hromot, =i ca o s[geat[ p[gnii
ce-l ncunjurau lovir[ drept la +cheia, lng[ Roman.
Du=manul se apropiase de capitala Moldovei, care acum se
ridica abia din cenu=a celei din urm[ pr[d[ciuni. Dar n
mijlocul nenorocirii, pe care n-o putuser[ nl[tura micile
biruin\e ca acea din toamna trecut[, un ceas de noroc sosi
pentru +tefan, n lupta de la +cheia, dat[ la 6 mart 1486,
Hromot fu prins: el avu soarta lui Petru Aron, t[iarea gtului
prin c[l[u, de care se f[cuse vrednic prin atta suferin\[
adus[ de dnsul asupra \[rii sale, peste care voia s[
domneasc[.

Acum se p[rea c[ lucrurile se limpezesc iar[=i. De la


moartea ru=inoas[ a lui Hromot, begii dun[reni nu mai
aveau de ce s[ tot ia drumul Sucevei. Pe cnd +tefan se
g[tea de r[spl[tire, osta=ii poloni pornir[ din nou spre
dnsul, mul\i =i buni, avnd n capul lor pe fiul cel mai
mare al b[trnului rege, Ioan Albert. Trufa=ul tn[r veni n

195
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

iunie nc[ la Lemberg, de unde se cobor pe ncetul, dar nu


spre Moldova, ci spre Nistru, departe, n r[s[rit. nainte de
jum[tatea lui septembre, Ioan Albert ntlni ndat[ mul\imi
t[t[re=ti care roiau n p[r\ile acestea. Raita ncrezut[ se
mntui prin dou[ ciocniri f[r[ nsemn[tate: la 8 septembre
=i cteva zile dup[ aceasta. Apoi fiul de crai se ntoarse
acas[ ca s[-=i bucure p[rintele prin povestirea ispr[vilor ce
f[cuse.275
De fapt, polonii erau tot a=a de bucuro=i de pace ca =i
ungurii; un timp, ei n[d[jduir[ s-o capete mpreun[ cu cele
dou[ cet[\i, nc[ din iulie 1486, ei st[ruise pentru mijlocire
la vene\ieni, cari pe atunci st[teau bine cu turcii, =i n
septembre solul lor era nc[ la Vene\ia. n 1487, trecur[ prin
Lemberg =i doi soli la Poart[, n urma c[rora Ioan Albert =i
nvrti calul prin p[r\ile t[t[re=ti. n mai 1488, un om al
sultanului veni la rege, =i acesta trimise pe Nicolae Firley
de Dambrowycza pentru a cere o ultim[ dat[ Chilia =i
Cetatea Alb[. I se r[spunse fire=te c[ nu se poate da napoi
p[mntul c[lcat de o=ti turce=ti nving[toare, p[mntul n
care se odihnesc musulmani, mucenici pentru credin\[.
Atunci solul sc[zu cererile =i vorbi mai smerit, pn[ ce la
urm[, n mart 1489, el isc[li o pace care asigura numai
nego\ slobod pentru negustorii amnduror p[r\ilor.276
+tefan era jertfit de to\i prietenii s[i. Singur el f[cuse ct
n-ar fi crezut nimeni, =i puterile \[rii sale, de attea ori
pr[date =i arse, erau stoarse deocamdat[. El se supuse
soartei pe care n[d[jduise s-o nving[: pl[ti bir =i d[du
turcilor ca ostatec pe fiul s[u Alexandru.
I

LUPTELE CELE
DINT}I CU POLONII

V ia\a lui +tefan c[p[t[ acum


o ntors[tur[ hot[rtoare. Odat[ cu sosirea b[trne\elor,
toate se schimbau pentru dnsul. Prieteni vechi ca ungurii
uitau cu totul de fiin\a lui, =i desigur c[ regele Cazimir se
sup[ra f[r[ cuvnt pe sfntul p[rinte din Roma, care, la
cererile de ajutor ale domnului, socoti, neputnd face nimic
din partea lui, s[-l ndrepte c[tre Corvinul din Ungaria,
cunoscut ca un vechi lupt[tor mpotriva turcilor. Matia= nu
mai era acela ce fusese n tinere\ele sale; prins cu totul de
r[zboiul apusean, cu mp[ratul german, el nu se uita dect
n treac[t la mprejur[rile R[s[ritului, pe care le potolise
pentru dnsul pacea din 1483, =i, cnd i se vorbi, n 1489,
un an naintea mor\ii lui, de un nou =ir de lupte pentru
cruce, el ar[t[, zmbind n necaz, c[ atunci cnd polonii
ridic[ mpotriva lui pe tatari, el nu poate dect s[ se bucure
de prietenia sigur[ a turcilor.277
O dat[ numai, n 1488, el d[du voie ardelenilor, n
mijlocul c[rora st[tea nc[ +tefan Bthory, acum un om cu
totul pa=nic, s[ dea lui +tefan armele ce-i pot fi de nevoie
pentru lupta cu pagnii.278
Du=m[nia cu sultanul o ncheiase el de bun[voie, pre-
cum, cu de-a sila, fusese silit s[ o ncheie =i domnul Moldo-
vei. Dar soarta, ce are uneori un zmbet de mustrare =i de
batjocur[, voi ca n ziua de naintea mor\ii craiului c[ruia

199
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

podagra i pecetluise ncheieturile s[ se primeasc[ vestea


c[ asupra Ardealului se porne=te cu siguran\[ o mare o=tire
turceasc[, avnd cu dnsa pe moldoveni =i pe munteni.
Poate cea din urm[ m[sur[ a lui Matia=, care muri la 6
aprilie 1490, fu, astfel, aceea de a trimite de la curte n
grab[ pe Bthory ca s[ apere grani\a.279

Polonii se bucuraser[ atta vreme de prietenia lui +tefan,


care le asigura grani\a =i le f[cea atta cinste. Ei n\eleseser[
totdeauna s[ r[spund[ la ndatoriri prin vorbe goale =i
f[g[duieli al c[ror soroc era velnicia. Dup[ ce +tefan plecase
fruntea lui de om mare naintea nimicniciei trufa=e a lui
Cazimir =i ndoise piciorul s[u r[nit n cortul de de=ert[-
ciune de la Colomeia, care se =i ridic[ deodat[ pentru ca
toat[ lumea s[ vad[ ce puternici sunt acei ce se nchin[
regelui polon, el se alesese numai cu cele 3.000 de c[l[ri din
1485, care nu vor fi petrecut nici toat[ iarna la dnsul. Pe
Hromot l b[tuse el singur; feciorul de crai l ispitise numai
venind pn[ la Cameni\a ca s[ se piard[ apoi n pustiul
tatarilor; anul urm[tor aduse trguielile cu turcii, iar anul
1489 pacea des[v=it[ deci pentru dnsul, plata pe fiecare
an a birului lui Petru Aron =i nstr[inarea fiului, care se =i
stinse ntre p[gni, la 26 iulie 1496, l[snd n locul s[u ca
ostatec pe feciora=ul s[u, numit +tefan, dup[ marele bunic.280
Nu se r[zbun[ numai faptele rele, ci =i nep[sarea. +i
nep[sarea polonilor fa\[ de cele mai stra=nice nevoi, fa\[
de cele mai mari interese, fa\[ de cele mai sfinte dureri ale
Moldovei, care le d[duse tot ce putea s[ li dea, ntrecuse
de mult m[sura. +tefan era un om s[rac, =i mai s[rac de la
luarea cet[\ilor dect nainte: din s[r[cia lui el trebuia s[
trimit[ acum mp[ratului p[gn, ca o chez[=ie ve=nic[ a
p[cii, miile de galbeni de aur. El =i aduse aminte atunci de

200
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

vechea datorie pe care o avea Polonia fa\[ de str[mo=ii lui,


datorie pentru care se amanetase Pocu\ia ca s[ fie luat[
apoi nd[r[t la cea dinti mprejurare priincioas[. Va smulge
el \[rii sale pr[date banii cu care s[-si pl[teasc[ birul? Va
l[sa urma=ilor Moldova f[r[ Pocu\ia, a=a cum o primise =i
el de la nainta=i nevrednici? +tefan se hot[r astfel,
necru\ndu-=i trupul obosit, s[ culeag[ birul la le=i, care-l
siliser[ s[-l dea, =i s[ ntregeasc[ \ara la miaz[noapte prin
cucerirea \inutului amanetat.
El ncepu astfel, dup[ r[zboaiele de ap[rare, cu turcii,
r[zboaiele de r[zbunare, cu polonii.
Lupta se dovedi u=oar[, nc[ din vara anului 1490 +tefan
era n Pocu\ia f[r[ s[ fi ntlnit un du=man n cale, c[ci polonii,
care se temuser[ pn[ atunci de ungurii regelui Matia=,
aveau acum grija mo=tenirii acestuia. Tatarii arseser[ Chie-
vul n 1489 =i pricinuiser[ pierderi principelui Albert, trimis
mpotriva lor; apoi ei veniser[ n iarna din urm[ pn[ pe la
Lublin, =i scrie un povestitor din acel timp nimeni nu
plec[ asupra lor, n toat[ Polonia.281 +tefan veni pe urma
tatarilor, nu ca s[ prade, ca dn=ii, ci ca s[ cucereasc[.
El ncepu printr-o solie care merse la Cazimir spre a cere
ca oamenii domne=ti s[ poat[ trece prin Litvania spre Mos-
cova, al c[rei \ar, cuscrul lui +tefan, se n\elesese cu Maximi-
lian, regele romanilor, ales =i n Ungaria, ca s[ n[v[leasc[
n Polonia, dac[ regele de acolo ar ncerca s[ mpiedice cu
puterea a=ezarea lui Maximilian n scaunul unguresc. Boierii
moldoveni, care mai aduceau =i unele plngeri, sosir[ numai
dup[ ce ve=tile c[ +tefan se afl[ n Pocu\ia ajunseser[ la
urechile lui Cazimir. Acesta repezi ndat[ la credinciosul
s[u din Suceava, a c[rui fapt[ nu voia s[ o cread[ cu
toate c[ M[ria ta ar fi spuind pe fa\[ c[ a dat astfel de
porunci dreg[torilor s[i pe arhiepiscopul de Lemberg =i

201
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

c[pitanul de Haliciu, ca s[ cear[ l[muriri =i darea napoi a


cet[\ilor luate cu hapca =i f[r[ nici un cuvnt.282
La 15 mart 1490 +tefan era acas[ nc[, n Suceava, unde
preg[tea lovitura, pe care o vestise poate prin pr[d[ciuni
u=oare.283 El =i f[cuse nc[ de la 1487 o nou[ curte pentru
luptele cele nou[: Micot[ =i Rea\e= erau acum prc[labi de
Neam\, Groza, fiul celui dinti, avea grija Orheiului, cu
toate c[ tatarii erau acum prieteni, dac[ nu ajut[tori ceea
ce n-au fost niciodat[ Ion S[car[ p[ze=te la Roman, Ion
=i +teful, fost pitar, stau n Hotin, doi prc[labi pentru o
cetate amenin\at[; sp[tarul e Cl[n[u; Boldur, fost vistier,
nlocuitor al grecului Chiracola, ia vornicia =i st[, mpreun[
cu vechiul sfetnic care era logof[tul T[utul, n fruntea
boierimii moldovene=ti; Andreico, apoi Matei, cea=nicii
sau paharnicii, Ieremia postelnicul, +andru comisul, Petru
stolnicul, Andreico Czartoryski Litvanul (Ciortorovschi)
des[vr=ise sfatul, mpreun[ cu c\iva boieri veni\i mai
trziu: Isac, Movil[, Frunte= =i Dinga.284
+tefan lu[ ndat[ de-a dreptul sau prin c[pitanii s[i
Colomeia =i Haliciul, =i n august el st[tea naintea cet[\ii
Sniatynului. Pe atunci Polonia era cu des[vr=ire l[sat[ n
voia moldovenilor, a tatarilor, a \[ranilor ru=i, r[scula\i sub
o c[petenie cu numele de Mucha.285 B[trnul Cazimir nu se
mi=ca nici n timpul de pn[ acum, cnd b[trne\ele nu-l
amor\iser[ cu totul. Lupt[torul regal din anii trecu\i, Ioan
Albert, om pornit, neprev[z[tor, dar plin de neastmp[r =i
viteaz, trecuse grani\a pentru a smulge coroana ungureasc[
fratelui s[u Vladislav, craiul din Boemia: c[ci amndoi
fuseser[ ale=i de unii magna\i unguri, =i Albert avea mul\i
sprijinitori, mai ales n Ardeal, pe care cel pu\in l voia ca
desp[gubire. n zadar se chem[ o oaste care s[ resping[ pe
moldoveni =i s[ le ia Pocu\ia: n ziua de 14 septembre,

202
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

sorocul de adunare al ap[r[torilor Poloniei, pu\ini se vor fi


adunat n tab[ra de la Bobrka, lng[ Lemberg. Ioan Albert
st[tea la Ca=ovia, n Ungaria de Sus, Cazimir nu ndr[znea
s[ hot[rasc[ ntre cei doi fii, c[rora le datora deopotriv[ tot
binele, =i, n sfr=it, se r[spndise pretutindeni vestea, n
stare s[ ngrozeasc[ =i pe cei mai ndr[zne\i, c[ sultanul
nsu=i sose=te ca ocrotitor =i tovar[= de arme al moldo-
veanului.286 Acesta-=i puse deci osta=ii n cet[\i =i se ntoarse
f[r[ nici o pagub[, ca st[pn al Pocu\iei, n care pn[ atunci
nu-i mai fusese dat s[ calce.287
Nimeni nu c[ut[ s[-l despoaie de cucerirea sa, pentru
care el jertfise snge scump =i str[mo=ii s[i pl[tiser[ bani
buni. +i n 1491, cei doi feciori de crai, dintre care =i unul
=i altul nu se mul\umea cu o singur[ coroan[, se luptar[
mpreun[ n Ungaria, care se dovedea tot mai mult c[ vrea
pe molul, pa=nicul, plng[torul Vladislav, =i nu sufletul
de foc =i de vrajb[ al fratelui celui mic, iubitul mamei sale,
Albert. Cu acest cntec s[lbatec n urechi muri p[rintele a
unsprezece copii, regele Cazimir, la 7 iunie 1492. Pn[ atunci
din Polonia nimeni nu c[utase a ridica arma mpotriva lui
+tefan. Chiar la nceputul anului, regatul, f[r[ c[l[uz[,
orbec[ind n nenorocirea jafurilor =i pierderilor de \inuturi,
amenin\at de to\i vecinii s[i f[r[ deosebire, suferise o nou[
dijmuire din partea tatarilor, cari topir[ z[pezile prin focul
ce ardea satele pustiite de locuitori.288 Nici ngroparea
regelui nu fu scutit[ de aceast[ ntov[r[=ire de prad[, robie
=i omor, c[ci tatarii se ntoarser[ la jaf n var[.289
Regele Cazimir l[sase cinci fii, dintre care unul p[r[sise
lumea, un al doilea era arhiepiscop de Gnesen, cel dinti
dintre episcopii \[rii lui, iar ceilal\i trei voiau deopotriv[
st[pnirea adic[ Vladislav din Ungaria, Ioan Albert, vestit
pentru loviturile sale de sabie, cnd folositoare, cnd

203
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

zadarnice, date mul\imilor t[t[re=ti pr[dalnice, =i un mai


mic frate, Sigismund, care avea veniturile Lembergului =i
Zipsului.290 Sprijinul b[trnei cr[iese Elisabeta f[cu s[ se
aleag[ Ioan Albert, la 27 august. Dar, potrivit cu ornduiala
regelui mort, Litvania, pe care el o mo=tenise de la tat[l
s[u, ducele Iagello, trecu asupra altui fiu, Alexandru, =i
astfel se desp[r\ir[, =i n ceea ce prive=te st[pnitorii, cele
dou[ \[ri, ce fusese pn[ atunci n aceea=i mn[, c[reia, ce
e drept, nu i se supuneau deopotriv[. Aceasta era o mpreju-
rare de cea mai mare nsemn[tate pentru +tefan, care avea
ceva de p[strat mpotriva voin\ei crailor le=e=ti.
El c[ut[ s[ ajung[ la o n\elegere asigur[toare cu Alexan-
dru Litvanul, prin \ara c[ruia mergeau din cnd n cnd soli
la Moscova ca s[ afle cum mai petrec acolo fiica Elena =i
micul nepot Ivan, pe care nu era s[-i vad[ niciodat[ aievea.
Alexandru se ar[t[ prietenos fa\[ de domnul moldovenesc,
mb[trnit n gnduri cumin\i =i fapte viteze, stra=nic
du=man, dar prieten credincios =i de mare folos. Ca r[spuns
la trimiterea unui sol cu vestea suirii n scaun a tn[rului
vecin, +tefan porunci, n ianuar 1493, vornicului s[u Jurj
=i lui Iura, fiul +erbului, s[ arate lui Alexandru ct i-a p[rut
de r[u noi avem voie ns[ s[ nu credem pentru moartea
prietenului s[u Cazimir, Dumnezeu s[-l ierte! =i ce frumos
ar fi, dac[ prin ndemnul cneazului litvan s-ar ridica attea
rude, at\ia prieteni ce are el asupra turcilor. n novembre,
Woytech Cuciucovici =i Fedko Gavrilovici pleac[ la +tefan
ca s[-i spuie c[ Alexandru vrea pace =i-o bun[ nvoial[,
p[strndu-se hotarele cele vechi ntre Moldova =i Litvania.
Apoi sosesc la curtea vecin[ Jurj iar[=i =i Mihai Pitarul, tot
pentru n\elegerea de care era vorba nc[ de la nceput, n
sfr=it, prin Woytech =i Fedko, prin Jurj =i pisarul Matia=,
prin Fedko =i Petru Olechnowicz, prin Ioan Pitarul, fiul lui

204
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Isaia, =i diacul Toma se trimit vechile acte de ndatorire,


cnt[rite prin jur[mnt. +tefan ceru s[ se aduc[ unele
schimb[ri, dar la urm[ tot se f[cu din amndou[ p[r\ile
jur[mntul cel nou, poate n 1496. +tefan f[g[duise =i
amestecul s[u la turci pentru a c=tiga de la ace=tia cru\area
grani\elor litvane. Prietenia dintre el =i tn[rul Alexandru
se rezima =i pe leg[turi de familie, c[ci so\ia cneazului
Litvaniei era, de la 1495, fata lui Ivan din Moscova, care
ajunsese astfel socrul unuia, cuscrul celuilalt.291

Altfel st[teau ns[ lucrurile cu Polonia. +tefan =i \inea


c[pitanii n Pocu\ia, pe care el era hot[rt s-o apere pn[
la sfr=it =i pe care polonii nu n\elegeau ctu=i de pu\in s[
i-o lase, a=teptnd numai clipa potrivit[ pentru a smulge
din minile moldoveanului, despoietorul \[rii lor, bucata
de p[mnt ce se ntinde de la p[durea de fagi a Haliciului
n jos pn[ n Nistru =i pn[ n mun\i. Starostele moldove-
nesc care st[tea n Cern[u\i, ast[zi capitala Bucovinei
austriace, Ion Grumaz[292, era pentru ace=ti vecini un spin
n ochi, care durea amar =i umilea adnc.
Din partea aceasta nu venir[ deci nici ve=ti de suire n
scaun, nici amintirea leg[turilor strnse ce fusese odinioar[
ntre Moldova =i Polonia, nici ndemnul spre nnoirea lor
pentru binele cre=tin[t[\ii. Pentru Ioan Albert, +tefan era
una cu tatarii, cu turcii, cu p[gnii aceia care erau nf[\i=a\i
ca prieteni statornici =i tovar[=i de jaf ai moldoveanului.
n 1493, n anul dup[ nceperea domniei nou[ =i n Polonia,
se strngeau bani de la locuitorii regatului pentru ap[rarea
hotarelor, a=a de mult c[lcate n timpul din urm[, de turci,
de tatari =i al\i vecini, dintre aceia ce nu se numesc, dar se
ur[sc cu atta mai mult. Ioan Albert nu sem[na, de altminteri,
cu tat[l s[u, prietenul domnului Moldovei. Cu gndul s[

205
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

loveasc[ el pe al\ii, tn[rul crai nu se l[sa lovit. n acela=i an


1493 el se l[uda c[-si p[ze=te a=a de bine \ara, nct nu mai
pot fi n[v[liri att de lesnicioase cum se f[cuse obiceiul.293
+tefan nici nu pl[nuia, din partea lui, asemenea nc[lc[ri ale
p[mntului le=esc: el luase ce credea c[ este al s[u =i ce era
al s[u dup[ dreptate c[ci banii da\i de str[mo=ii s[i nu se
pl[tiser[ =i z[logul intrase fire=te n st[pnirea mprumut[-
torului =i el nu mai avea arme dect mpotriva acelor ce ar
fi c[utat s[-l trimit[ n grani\ele cele vechi.
Siguran\a p[cii se nt[ri peste pu\in, cnd craiul cel cu
scopurile mari, pedepsitorul tatarilor, du=manul nemp[cat
al pagnilor, poftitorul coroanei ungure=ti, f[cu pace cu sul-
tanul. Solul s[u era la Poart[ pe vremea cnd turcii cercau
Severinul =i Belgradul, cnd sultanul nainta pn[ la Sofia,
asupra Ungariei, a c[rei pace se mntuise.294 Alibeg din
Semendria fratele s[u murise =i Malcoci, adic[ Bali-beg,
fiul lui Malcoci, a=ezat n Vidin acuma, pustietorii Moldovei
n 1485, trecur[ prin Oltenia n Ardeal =i fur[ strivi\i =i
s[geta\i n mun\i de romnii olteni =i ardeleni de lng[
pasul Turnului-Ro=.295 n april 1494 se jura la Constantinopol
asupra unei p[ci pe care Ioan Albert, cu toate c[-l pr[dase
abia d[un[zi tatarii, o nt[ri prin jur[mnt n iunie.296
Ea trebuia s[ \ie trei ani turce=ti, deci numai pn[ n
1496. n acest an, prev[zndu-se jafuri pentru sfr=itul
sorocului f[g[duit, Ioan Albert strngea iar[=i bani ca s[-=i
pl[teasc[ osta=ii. Tatarii, dup[ deprinderea lor, apucaser[
nainte, =i nu numai c[ dijmuiser[ unele p[r\i ale Poloniei,
dar ar[tau chiar c[ voiesc s[ r[mie acolo. Pentru a ntm-
pina mai bine un viitor, care putea s[ fie greu, Polonia =i
Litvania se legau a sta totdeauna al[turi, cum fuseser[
atunci cnd acela=i om le crmuia pe amndou[.297

206
II

L U P TA D E L A
D U M B R AVA R O + I E

n loc s[ a=tepte pe p[gni,


Ioan Albert, sf[tuit de trufia, de neastmp[rul, de l[comia
lui, pe de o parte, iar pe de alta, de un foarte nv[\at italian
prip[=it la curtea lui, Ioan Buonaccorsi, ce-=i zicea Callima-
chus un mare f[uritor de planuri zadarnice =i costisitoare
se hot[r s[ se arunce el pe neprevestite asupra du=ma-
nului ve=nic al \[rii sale.293 Alexandru Litvanul i ar[t[, mai
trziu, n 1496, ce bine ar fi dac[ s-ar c[p[ta nd[r[t de la
p[gni Chilia =i Cetatea Alb[, gurile n mare ale nego\ului
Poloniei =i Litvaniei, dac[ astfel s-ar pune din nou naintea
tatarilor vechea grani\[ a Nistrului cu vadurile bine
ap[rate.299 De pretutindeni veneau =tiri stra=nice despre
un nou avnt al turcilor ce se preg[te=te pentru a sf[rma
cine =tie ce puteri cre=tine. n Croa\ia pieriser[ peste 5.000
de unguri, c[rora li se t[iase nasurile pentru a sluji drept
dovad[ a s[lbaticei ispr[vi p[gne; o sumedenie de oameni
din aceast[ \ar[ c[zuser[ n robie. La grani\a srbeasc[ se
\eseau ntruna vicle=uguri, =i Pavel Chinezul putea s-o apere
numai nfrngnd s[lb[ticia prin alt[ s[lb[ticie. n mun\ii
Albaniei umbra lui Scanderbeg ndemna iar[=i la lupt[ pe
falnicii s[i arn[u\i, care se scuturau din robie.300 Vene\ienii,
care sim\eau c[ ochii sultanului apas[ lacomi asupra
ora=elor lor din Moreea, ar[taser[, printr-o solie de cinste,
nc[ de la suirea n scaun al lui Ioan Albert, ce sarcin[ ar fi

207
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

mai potrivit[ pentru dnsul, =i ei aveau galbeni buni =i


mul\i, care ispiteau.301 Din Roma venea, n sfr=it, glasul de
mb[rb[tare, cuvintele de binecuvntare ale sfntului
p[rinte.

Vladislav al Ungariei era nvinuit de supu=ii s[i c[ e prea


slab, prea suferitor fa\[ de orice jignire. El plecase n 1494
la Leutschau ca s[ se ntlneasc[ cu fra\ii s[i, s[-=i ierte
unul altuia toate gre=elile, s[-=i mpart[ tot ce mai aveau
de mp[r\it, s[-=i uneasc[, pentru pace, ca =i pentru r[zboi,
regatele =i st[pnirile =i s[ fie buni fra\i n fruntea unor \[ri
surori, pentru binele cre=tin[t[\ii r[s[ritene:302 cardinalul
Frederic serb[ liturghia de mp[care =i iubire naintea
vl[starelor lui Cazimir, al c[rui suflet se nsenin[ n sfr=it.
La ntoarcerea de la aceast[ ntlnire, n care crescuse inima
tuturor Iagellonilor, domnii R[s[ritului, de la Adriatic[ la
Marea Neagr[, Vladislav merse n Ardeal, unde strnse
birurile =i l[s[ toat[ grija unui singur om, Bartolomei Drgffy,
din sngele lui Drago= Moldoveanul, un aspru romn din
Maramure=, care =tia s[ fac[ pace, tr[gnd n \ap[ pe
turbur[torii ei; apoi el se ntlni n Banat cu cel[lalt romn
de straj[ la hotare, cu viteazul =i cumplitul Pavel Chinezul,
=i el un |epe= binef[c[tor. ndat[ Bartolomei =i Pavel trecur[
Dun[rea, arznd Semendria: ei culeser[ o prad[ cum nu se
mai pomenise de mult =i b[gar[ groaza pn[ =i n Constan-
tinopol. Pavel muri n toamn[, dup[ ntoarcere, cu aceea=i
mul\umire cu care murise Iancu-vod[ cel dinti dintre
romnii cei mari ai veacului ce sta s[ se ncheie acum
cnd despresurase Belgradul. Pacea se nvoi turcilor n 1495
numai pe trei ani, deci pn[ n 1497, cnd se mntuia =i
pacea lui Albert.303

208
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

n sfr=it, pr[d[ciunea la care fusese supus[ |ara


Romneasc[ n 1493, amenin\[rile vidinenilor lui Malcoci
n 1494, trezirea spre lupte a celor doi prooroci ai pieirii,
Malcoci tn[rul =i b[trnul Ali, care-=i smulgea barba de
mnie cnd nu-i ajungea sngele v[rsat, puseser[ pe gnduri
=i pe bietul Vlad C[lug[rul, care rvnea iar[=i c[tre o
c[lug[rie lini=tit[, =i pe +tefan, care tres[ri sim\ind cum se
apropie furtuna. Trimi\nd la turci n 1496, el cercet[ cu
solie n acela=i timp pe munteni, de care nu voise s[ =tie
atta vreme, pentru c[ domnul lor l tr[dase =i-l p[gubise.
Se zice c[ ntre cei doi domni se f[cu o n\elegere =i c[ ei
ar fi f[g[duit ungurilor 20.000 de oameni pentru r[zboiul
cre=tin.304 +i care putea s[ fie n adev[r cea mai sfnt[
n[dejde a b[trnului din Suceava dect s[ vad[ iar[=i
fluturnd steagurile sale cu chipurile de sfin\i cre=tini pe
zidurile vechi ale Cet[\ii Albe, n cuprinsul Chiliei n[l\ate
de dnsul, s[ ntinereasc[ o clip[ luptnd cu vr[jma=ii din
tinere\ele sale =i apoi, v[zndu-=i cu ochii mntuirea, domn
cre=tin ntre domnii cre=tini, biruitor ntre biruitori, s[
plece lini=tit pe lumea pe care se dusese str[mo=ii s[i?

+tefan va fi fost ncuno=tiin\at din vreme de hot[rrea


lui Ioan Albert, care voia s[ dea napoi Moldovei, Poloniei,
cre=tin[t[\ii Chilia =i Cetatea Alb[. Pe cnd se ndreptau
spre tab[ra din Lemberg magna\ii Poloniei Apusene =i ai
celei R[s[ritene, mazovienii, silezienii, cavalerii Ordinului
Teutonic, c[lug[rii narma\i din Prusia, cu care se ciocniser[
n alte timpuri moldovenii lui Alexandru cel Bun, domnul
se cobor spre Dun[re, =i-l g[sim n cur\ile din Vaslui
lng[ locul celei mai vestite biruin\e ce cstigase asupra
du=manilor ce erau s[ simt[ din nou puterea bra\ului s[u
n zilele de 13 =i 19 mart 1497.305

209
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Craiul z[bovi ns[. n loc s[ nceap[ fulger[tor un r[zboi


de prim[var[, el se puse n mi=care abia n mai, dup[ ce
trimisese un sol la Poart[ ca s[ n=ele pe turci. La 19 ale
lunii, el =i f[cu intrarea n Lemberg, unde se f[ceau preg[tiri
mari pentru acest drum de cucerire, ce putea s[ creasc[
iar[=i bog[\ia or[=enilor de aici, vechi negustori prin Moldo-
va. Abia la l iunie se ridic[ de departe Hans von Tiefen,
marele-maestru al teutonilor, cu =irurile grele ale cavalerilor
s[i purt[tori de cruce. Numai n cea de-a doua jum[tate a
lunii o=tile se ndreptar[ spre Nistru.306
+tefan trimise naintea oaspetelui s[u dorit pe vistierul
cel nou Isac, un boier mai tn[r, care avea aceast[ dreg[torie
numai din anul 1491: acesta se ntoarse cu o solie regal[
de l[muriri. Se spuse prin cei doi trimi=i, Creslau Kuros-
wanski =i Nicolae Podlodowski, pe care +tefan nu-i mai
v[zuse pn[ atunci, c[ mntuitorii Moldovei se apropiau.
El mul\umi craiului c[ s-a gndit la nevoile lui =i-l sf[tui s[
se gr[beasc[ a str[bate prin valea Nistrului, din partea
tataritor sau din partea lui, spre Dun[rea de Jos; cnd
polonii vor fi acolo, se va nf[\i=a =i el n lag[rul lor =i vor
lupta fr[\e=te lupt[ cre=tineasc[.307 Cu acest r[spuns plec[
Isac, a doua oar[, =i vechiul credincios al domnului logof[tul
T[utul, care se ntorsese abia de la Constantinopol, unde
va fi fost pentru acela=i scop ca =i solul le=esc. Trimi=ii
regelui veneau plini de daruri, =i oamenii domne=ti aduceau
=i ei daruri viitorului dezrobitor al cet[\ilor de la Dun[re.308
Cei din arm[ ajunser[ n tab[r[ pe la sfrsitul lui iulie,
cnd se vedeau acum rpele nalte ale Nistrului, la gura
c[ruia, h[t n jos, ienicerii p[zeau n Cetatea Alb[. Craiul
se ar[t[ foarte binevoitor pentru cei doi boieri frunta=i ai
Moldovei, dintre care unul p[stra pecetea =i cellalt vistieria

210
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

\[rii. Dar, ntrziind r[spunsul ntr-o cale ca aceasta sunt


doar attea griji! el i lu[ cu sine mai departe.
Nistrul trebuia trecut la Cameni\a, dac[ era s[ se aleag[
drumul prin Moldova, unde +tefan f[g[duise c[ va da hran[
destul[ prietenilor s[i. Isac =i T[utul v[zur[ cu mirare c[
oastea se opre=te la satul Mihalcea, mult mai sus, =i trece
prin vadul de acolo, de unde se putea cobor drept la Sniatynul
Pocu\iei, atingnd pe aceast[ cale, scurt[ =i sigur[, Prutul.309
Dar Pocu\ia era tocmai vechea pricin[ de vrajb[ ntre
Polonia =i Moldova, care se chema c[ se lupt[ acum um[r
lng[ um[r mpotriva p[gnilor. Din vederea locurilor de
aici, cet[\ilor ce-=i schimbaser[ st[pnul, satelor nfloritoare
care secerau pentru al\ii grnele de aur, nu puteau s[ r[sar[
dect p[reri de r[u, porniri r[zbun[toare, amintiri de mnie.
+i, iar[=i, dac[ era un drum pe care +tefan n-ar fi voit s[-i
treac[ prietenul cu cele 5080.000 de oameni, cu carele f[r[
de num[r, care se socoteau cu miile, cu tunurile zgudui-
toare, ale c[ror guri largi f[g[duiau sf[rmarea zidurilor
vr[=ma=e, apoi acel drum era drumul Pocu\iei. Ce c[uta prin
Pocu\ia omul acesta pe care +tefan l cunoscuse n 1487 ca
u=uratec =i trufa=, gata s[ urm[reasc[ oricnd ceea ce nu
putea s[ ajung[? Era poate un du=man, ale c[rui asigur[ri,
a c[rui fr[\ie r[zboinic[, a c[rui iubire pentru cre=tin[tatea
ce sufere nu erau dect minciuni, vicle=uguri tic[loase,
momeli de tr[d[tor care vrea s[ r[peasc[ o \ar[, vrednic[ de
cinste =i recuno=tin\[, f[r[ a cheltui snge =i a nfrunta
primejdii? Era tn[rul leu le=esc numai o s[lbatec[ vulpe
litvan[, ca str[mo=ii s[i p[gni? Dac[ era a=a, Moldova =tia
la\urile prin care se prind astfel de viet[\i f[c[toare de r[u!
R[spunsul l d[du M[ria sa craiul, ap[r[tor =i r[zbun[tor
al Crucii. Cnd ajunse la Co\mani, de unde ncepea \inutul
Sepenicului, alipit de mai mult[ vreme la Moldova, el puse

211
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

n lan\uri pe soli =i-i trimise napoi la Lemberg. Aceasta


nsemna r[zboiul.
+tefan i afl[ rostul de la prietenul s[u din Ardeal,
voievodul Bartolomei, sau Birtoc, ruda sa, precum =i de la
oameni cu priin\[ din Polonia ns[=i, din Litvania, unde
Alexandru era prea ncurcat cu t[tarii =i se temea prea mult
de muscal, ca s[-=i poat[ trimite la timp osta=ii n tab[ra
regal[. Taina era aceasta: Sigismund din Zips vedea pe un
frate al s[u rege de dou[ ori, n Boemia =i n Ungaria, pe un
al doilea, rege polon, pe un al treilea, cneaz litvan, pe un
al patrulea, c[petenie a Bisericii din Polonia, =i i se p[rea
c[ lui i se face o nedreptate. Dac[ ar fi fost el la Dun[rea de
Jos, ce str[lucite slujbe n-ar fi putut aduce tuturor vecinilor
s[i =i ce frumoas[ n-ar f i fost aceast[ mare mp[r[\ie iagello-
nic[, legat[ prin jur[minte, care s-ar fi ntins f[r[ nici o
ntrerupere de la hotarul Vene\iei pn[ la grani\ele Mosco-
vei, zid de fier naintea turcilor, tatarilor, muscalilor, naintea
tuturor p[gnilor =i necredincio=ilor? Deci, nainte, pentru
ntemeierea scaunului lui Sigismund-voievod, prin mila
lui Dumnezeu domn al |[rii Moldovei domn str[in pentru
scopuri str[ine!
Domnul cel adev[rat =i legiuit, domnul romnesc al
Moldovei, era n Suceava cnd i sosi vestea. Deci nu era
de-ajuns c[ le=ii ace=tia-i smulsese un jur[mnt dup[ altul,
c[-i plecase genunchii spre nchinare n cortul de la Colo-
meia, c[-l l[sase singur n mijlocul turcilor, c[-l uitase, c[
se glceveau cu dnsul pentru o \ar[ a c[rei r[scump[rare
din datorie n-o puteau pl[ti, c[-l prau pretutindeni ca
prieten al p[gnilor, c[-i aruncau n sarcin[ orice jaf, orice
pagub[ f[cut[ n \ara lor, acum voiau s[-i r[stoarne scaunul
domniei, s[-i ia n st[pnire \ara, s[-i dezr[d[cineze legea,
s[ sfarme viitorul neamului s[u =i s[-i arunce b[trne\ele
212
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

pe drumurile mari ale pribegiei? Se hot[r deci la o lupt[


f[r[ cru\are, care s[ r[mie ca o pild[ ve=nic[ pentru oricine
s-ar ncumeta s[ ating[ neatrnarea, s[ batjocoreasc[
mndria Moldovei, s[ caute stingerea neamului romnesc.

La vadul Prutului, lng[ Cern[u\i, de unde plecase


starostele, polonii primir[ de la o straj[, trimias[ anume
pentru aceasta, o salutare de s[ge\i. Dar, cnd se trecu apa,
nici un du=man nu st[tea n fa\[ ca s[ taie drumul. +tefan
primi nc[ n Suceava, la 27 august, pe cei dinti prin=i
c[zu\i n mna str[jerilor de la Prut; erau =ase: trei plecar[
la Constantinopol, de unde se putea cere cu toat[ dreptatea
un ajutor, acum cnd cre=tinii veneau cu astfel de gnduri
n Moldova, c[ci, mai presus de orice este =i va fi totdeauna
neamul! Ceilal\i trei se suir[ n spnzur[tori, c[rora de
acum nainte, zi de zi, le aduser[ hran[ pndarii din codrul,
vn[torii oaspe\ilor celor r[i. Apoi, n aceea=i zi, l[snd
grija Sucevei lui Luca Arbore, +tefan c[l[ri n grab[ spre
Roman. Aici era mai aproape de mun\i, prin p[surile c[rora
a=tepta s[-i vie secuii, de care nu se desp[r\ise niciodat[,
=i voievodul Birtoc nsu=i cu toate puterile lui. Aici =i chem[
n tab[r[ \[ranii. Aici fur[ pofti\i s[ alerge turcii din cet[\ile
dun[rene, despre mntuirea c[rora prin poloni fusese vorba
pn[ mai ieri.310
ntr-o duminic[, la 24 septembre, le=ii ajunser[ la
Suceava. Ce drum frumos n r[coarea mun\ilor, n blnde\a
zmbitoare a celor dinti zile de toamn[, n marginea satelor
albe, care se nro=eau de fl[c[ri =i a bisericilor sfinte, din
care se d[deau jos icoanele =i se pr[dau odoarele; sub
dealurile nc[ verzi, pe potecile codrilor plini de susur, de
zuzet, de =oapte! Sigismund voievod venea cu noroc n
\ara roditoare, pa=nic[ =i proast[ a Moldovei.
213
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Dup[ dou[ zile, cnd se ornduir[ cele patru tabere =i


se a=ezar[ carele n jurul corturilor, tunurile ncepur[ s[
bat[ n cetate, tunuri cum nu se mai v[zuse prin aceste
p[r\i, c[ci unul cerea patruzeci, iar altul cincizeci de cai ca
s[ fie mi=cate din loc. Cteva ghiulele de-ale acestora s[
loveasc[ n por\ile de stejar, =i ele se vor deschide pentru
intrarea mndr[ a noului st[pnitor de neam bun =i de
vestit[ vi\[ ! Dar zidurile se ar[tar[ mai tari dect cum se
credea, =i ele \inur[ bine la prub[; valahii care s[getau din
dosul lor sau tr[geau cu sine\ele, ba chiar mpro=cau =i ei
din tunuri, mai mici, dar bine ntrebuin\ate, erau oameni
nenfrn\i =i foarte ageri, cu adev[rat neadormi\i, c[ci ei
dregeau n ceasurile jertfite ale nop\ilor pagubele pe care
du=manul le putea face ziua. n zadar deschideau polonii
poart[ de intrare pentru Sigismund; moldovenii o zideau
napoi pn[ n rev[rsatul zorilor, gr[m[dind pietre, c[r[mizi
=i lemne.
A=a trecur[ dou[ s[pt[mni, =i n tab[ra a=a de bucu-
roas[ la nceput, a=a de mb[tat[ de jafuri, foametea ncepu
s[-=i arate chipul supt =i sarb[d. n sus =i n jos, dincoace
=i dincolo de Siret, \ara era pustie; grnele secerate st[teau
la loc bun, iar oamenii, afar[ de nevolnici, se aflau la Roman,
ntre dou[ ape, a Moldovei =i a +iretului, n apropierea
muntelui, n jurul lui vod[. Suceava nu se putea lua f[r[ s[
se nfrunte zilele reci care se gr[beau; drumul nainte era
nchis =i de primejdia moldovenilor, =i de a turcilor, napoi
ns[, cu toat[ ru=inea, putea s[ se ntoarc[ cineva, b[tut,
f[r[ s[ se lupte. Da, ns[ numai cu voia lui +tefan.
Aceast[ voie o ceru Birtoc ardeleanul, care sosise cu
cteva mii de oameni, ca s[ mpiedice o luare a Moldovei
de c[tre poloni, pe care avea cine s-o opreasc[. Poate c[ el
nici nu ceruse voia craiului s[u, care totu=i se luptase =i el

214
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

odat[ cu acest frate f[r[ astmp[r, f[r[ m[sur[ =i statornicie


care era Ioan Albert. Dar voievodul Ardealului nu dorea s[
verse snge cre=tinesc, c[ci ntre Ungaria =i Polonia se f[cuse
n 1492 o leg[tur[ mai ales mpotriva turcilor,311 ci sosise
ca s[ mpiedece =i pe al\ii de a-l v[rsa.

El se n\elese de-a dreptul cu regele polon: acesta trebuia


s[ se ridice dinaintea Sucevei f[r[ nici o ntrziere =i s[ se
ntoarc[ napoi pe unde venise. Cererea se primi cu bucurie,
=i se spune c[ +tefan, c[ruia-i pl[cea batjocura care umile=te
pe cei prea ncrezu\i, ar fi dat du=manului s[u sfatul cel bun
de a merge tot pe drumul mare =i de a nu se ncurca prin
p[durile, vestit de rele, ale Moldovei, unde i s-ar putea
ntmpla ceva nepl[cut din partea attor oameni f[r[ cap[ti
ce locuiesc mai bine dect acas[ n desi=ul fagilor Bucovinei.
Ioan Albert nu fusese nv[\at ndestul prin isprava sa de
pn[ acum. Era zorit s[ ajung[ n sfr=it n \ara sa primitoare,
unde sunt petreceri potrivite pentru un om de vrsta sa,
unde e hran[ =i b[utur[ din bel=ug =i cntecele plutesc prin
aerul greu de miresme al od[ilor de osp[\. Apuc[ de-a dre-
ptul prin codri, ale c[ror poteci se suiau pe n[l\imi, care
se rupeau apoi n coaste pr[p[stuite. Se nainta ncet, cu
atta mul\ime obosit[ =i sigur[ de pace. Pn[ n codrul
Cozminului, dincoace de Cern[u\i, lng[ rpa Derehluiului,
se cheltui o s[pt[mn[ n cap[t.312
Miercuri seara, oastea ajunse, cu craiul bolnav, zguduit
de frigurile mustr[rii de cuget =i ale mndriei r[nite, n
marginea dumbr[vii pe care el venea s-o boteze cu sngele
osta=ilor s[i: Dumbrava Ro=ie. Copacii frem[tau n noapte
ca o amenin\are =i trunchiurile prin care trecuse limba
fier[straielor se cl[tinau ca, odat[, la Crasna sau la Sepenic,
n zile de mare nenorocire pe care le uitaser[ b[trnii =i nu

215
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

le pomeniser[ tinerii. C[r[rile erau nguste =i gloata mult[:


pn[ la c[derea nop\ii se putur[ strecura numai c[l[rii din
\inuturile Poloniei apusene, care fur[ l[sa\i a str[bate cele
dou[ leghi de p[dure =i a-=i face iar[=i tab[ra de cealalt[
parte, la Cozmin, n vale. Regele, cu cei mai mul\i dintre
ai s[i, petrecu noaptea ultima noapte pentru multe mii
de oameni =i pentru at\ia frunta=i care aveau acas[ cur\i
domne=ti, supu=i =i bog[\ii de tot felul n tab[ra cea
veche.
A doua zi, cnd Moldova serba pe Sfntul Dumitru,
trmbi\ele d[dur[ semnalul de plecare. Pe rnd intrar[ n
codrul cuprins de neguri =i nfiorat de un vnt rece ca fiorii
mor\ii tunurile greoaie, carele, straja, craiul bolnav, dus
ntr-un leag[n, c[l[re\ii Poloniei r[s[ritene, care =tiau mai
bine ce sunt moldovenii, oastea cu plat[ =i gloata.
Ioan Albert ajunsese acum la mijlocul drumului, cnd
chiotul obi=nuit al moldovenilor se n[l\[ pe neprevestite,
ncremenind rndurile polone. Un vnt de primejdie zgudui
codrul, =i n urma regelui zidul de arbori c[zu la p[mnt,
t[ind poteca, n zborul nebun al s[ge\ilor, \[r[nimea, cur-
tenii, boierii, n frunte cu domnul nsu=i, se aruncar[ asupra
drume\ilor din coad[. Ei nu ncercar[ m[car s[ se lupte, ci
se nchiser[ n lag[r, ca ntr-un staul, pe care-l mpresur[
lupii. M[celul se s[vr=i, aici, f[r[ nver=unare, cu rnduiala
unei pedepse ce se ndepline=te.
Regele smulse atunci cea mai frumoas[ parte din c[l[-
rimea sa ca s[ scape pe cei care mureau, naintea c[l[re\ilor
greoi, n leg[turile de o\el ale c[rora se rupeau, scnteie-
toare, razele soarelui de amiazi, moldovenii se d[dur[ n
l[turi, umplnd v[zduhul limpede cu nenum[rate s[ge\i.
Nenoroci\ii nchi=i n tab[r[ se repezir[ atunci n p[dure,
unde g[sir[ al\i nimicitori de vie\i, mplinindu-=i sarcina

216
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

lor mntuitoare, c[l[re\ii intrar[ napoi n codru, care era


singura cale spre tab[ra cea nou[, spre =es, spre lumin[ =i
siguran\[. Din toate p[r\ile ns[ pndea primejdia: mul\imile
nnebunite p[r[sir[ tunurile, carele, armele mai grele, cei
din urm[ c[lcau n picioare pe cei dinti, pe cnd sprintenii
lupt[tori romni, strecurndu-se printre trunchiuri, arun-
cau la\urile =i nvrteau securile =i topoarele f[r[ cru\are.
Codrul =i pierduse drumul, n[bu=it de mor\i, de uria=e
sf[rm[turi stropite cu snge, =i soarele, apuind asupra
acestei groz[vii, p[rea c[ aprinde un rug din vechile vremuri
s[lbatice.
Regele se odihni de o jalnic[ odihn[ la Cozmin, satul
de lng[ p[dure, =i mai trecur[ cteva zile pn[ putu s[
ajung[ iar[=i la vadul Prutului de la Cern[u\i, pe unde venise
a=a de f[los cu cteva s[pt[mni n urm[. Polonii nu mai
=tiau de unde s[ se p[zeasc[, attea bra\e avea moartea
pentru a-i ajunge. Ziua =i noaptea, cete de c[l[re\i se aruncau,
chiuind de bucurie, ca vn[torul cnd descoper[ fiara, asupra
bie\ilor fugari, care se d[deau n dosul carelor ce mai p[s-
traser[. ntunerecul nop\ii era spintecat de miile de limbi de
flac[r[ ale buruienilor =i miri=tilor aprinse pe care vntul le
zorea din urm[, f[cndu-le s[ alerge spre du=manul \[rii
al p[mntului =i al oamenilor ca ni=te uria=i =erpi ro=ii.
Trecerea Prutului se f[cu la 30 ale lui octombrie cu mult[
greutate, c[ci moldovenii nu p[r[siser[ o clip[ pe nvin=i, =i
rul =i primi =i el partea lui de mor\i. Cu o zi nainte, pe
cel[lalt mal, pu\in mai sus, vornicul Boldur nimicise la Len\esti
pe to\i mazovi\ii, ce veneau s[ primeasc[ pe regele lor nvins,
=i murir[ pn[ la unul, f[r[ s[-l vad[ n toat[ str[lucirea
ru=inii sale. Str[b[tnd Pocu\ia ca un fulger, Ioan Albert
ajunse la 12 novembre n Lemberg.313

217
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

A=a ie=ir[ polonii din Moldova, =i o astfel de ie=ire


tic[loas[ s[ o aib[ n vecii vecilor to\i oamenii nedrep\i =i
lacomi care vor c[lca p[mntul muncit al \[rii noastre ca
s[ ne sting[ neamul! Adncurile codrilor =i rpelor s[ nu
ajung[ pentru a le cuprinde trupurile sf[rmate, =i buruienile
pustiului s[ se ridice pe mormintele lor! C[ci p[mntul e
al celui care l-a lucrat din neam n neam, =i a se atinge de
dnsul e cea mai neiertat[ fapt[ de ho\ie ce se poate s[vr=i
ntr-un ceas blestemat.
Polonia tr[ise un timp n lini=te, nu numai fiindc[-=i
avea pacea ca turcii, ci fiindc[ moldovenii i erau prieteni.
Du=m[nia cu moldovenii era un foc nestins pentru Rusia
=i Podolia, \inuturile m[rgina=e, =i ea deschidea turcilor =i
tatarilor trec[toarea pn[ n adncul regatului.
A=a se ntmpla dup[ lupta din 1497, dup[ ncercarea
nesocotit[ de a ucide pe bunul str[jer de la hotare.
Malcoci-beg sosi n mai 1498, ca un stra=nic oaspete, =i
n ziua de 13 mai or[=enii din Lemberg, ale c[ror nop\i
erau luminate de focul ce nghi\ea satele =i trgurile nen-
t[rite, v[zur[ cu ochi ngrozi\i raitele s[lbatice ale celor
40.000 de turci care ncunjurau cu poftele lor bogata cetate.
Ca unii ce erau gr[bi\i s[ prade aiurea, ei se f[cur[ nev[zu\i
chiar a doua zi.314
+tefan veni la sfr=itul lui iunie, pe o cale unde turcii nu
f[cuser[ nc[ pustiul. Lipovenii l v[zur[ =i pe dnsul sosind
despre Podhaecz =i Buczacz. +i amenin\[rile lui se ridicar[
c[tre dn=ii. Apoi el se ndrept[ spre Nistru, l trecu iute,
cu boierii =i ceilal\i c[l[re\i ai s[i, str[b[tu pr[dnd \inutul
Haliciului, se nf[\i=[ iar[=i ca st[pn n Pocu\ia, unde n
zadar venise craiul n anul trecut, =i se ntoarse acas[ f[r[
nici o pierdere. Oameni de-ai s[i ajunseser[ =i la marginea
Litvaniei, unde arser[ cetatea Braclaw. 315

218
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Polonia era a=a de jos c[zut[ cum nu se mai pomenise


poate de dou[ veacuri, din vremurile de mai naintea lui
Cazimir cel dinti. Regele st[tea n Cracovia =i se ncunjura
de ziduri nou[, pe cnd de jur-mprejur i ardea \ara =i robii
mergeau n =iruri nenorocite dup[ caii jefuitorilor. n
Litvania, care nu ndr[znise s[ se lupte n 1497, o parte din
magna\i se ridicase asupra cneazului Alexandru, =i ntreaga
\ar[ era n fierbere =i risip[.316
Atunci iat[ c[ la sfr=itul lui iulie venir[, tatarii n
Podolia, ca un puhoi de foc. Ioan Albert ie=i mpotriva lor
la 7 august abia, dar nainta a=a de ncet, cu osta=i care
sf[rmau ce mai r[m[sese, nct n[v[litorii se ntoarser[
cu prada ntreag[.317
Iulie fusese al tatarilor, novembre aduse pe turci, al c[ror
num[r fu crescut de nem[rginita groaz[ pn[ la 70.000. Ei
apucar[ drumul Haliciului =i cuprinser[ toate p[r\ile vecine
ntr-o lung[ mbr[\i=are de moarte. Gerul singur putu s[-i
goneasc[ =i s[-i pedepseasc[ pentru f[r[delegile lor un ger
grozav, care el nsu=i era pentru \ar[ o mare nenorocire.318
Ioan Albert trebui s[ se coboare la pace.

+tefan i-o d[du bucuros. n sufletul s[u el r[m[sese tot


omul de la 1475, prietenul =i ap[r[torul cre=tin[t[\ii, mai
presus de folosul c[reia el punea numai nevoile de via\[ ale
neamului s[u. n 1492 el nu voise s[ lase pe tatari a-i str[bate
\ara pentru a merge asupra ungurilor =i, dup[ sfaturile sau
de frica lui, Vlad C[lug[rul nu se nduplec[ s[ plece, spuind
c[ se teme de du=manii de peste mun\i.319 Cu inima frnt[
numai, chemase el, n 1497, 2.000 de turci, pe care-i ntre-
buin\[ foarte pu\in =i-i trimise ct mai repede nd[r[t. n
mai 1498 nu fusese el acela care trimisese pe Malcoci, ci
acesta venise singur din cuibul Cet[\ii Albe, bucuros c[

219
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

du=m[nia dintre moldoveni =i poloni i deschide drumul


spre mbog[\irea prin jaf. Dac[ +tefan nsu=i naintase n
Polonia, el n\elegea s[-=i r[stoarc[ astfel numai paguba ce
i se f[cuse n 1497, =i trebuie s[ se \ie n seam[ c[ el nu s-a
mai ntors napoi s[ prade; el voia apoi s[ se arate ca st[pn
n Pocu\ia, pe care regele c[utase a i-o smulge n anul trecut.
De pr[d[ciuni t[t[re=ti prea aproape de dnsul, fire=te c[ nu
era bucuros deloc. Iar cu ce ochi privise deprinderea ce
p[rea c[-=i f[cuse turcii de la Dun[re de a lovi ntruna Polonia
dovede=te cursa pe care o ntinse celor din novembre, cari,
str[b[tnd Moldova n mijlocul iernii albe, fur[ ajun=i din
urm[ de le=i neobi=nui\i, cari aveau iu\eala tatarilor =i o
vitejie ager[ ce nu se ntlnea pe aceast[ vreme la supu=ii lui
Ioan Albert. Urm[ritorii nu cru\ar[ pe p[gni. Ei erau
moldovenii lui +tefan, cari, puind pe dn=ii haine str[ine,
p[straser[ toat[ h[rnicia lor r[zboinic[.320
Trei soli unguri, trimi=i ai craiului Vladislav, sosir[ n
Polonia chiar din vara anului 1498, cnd +tefan se afla nc[
pe p[mntul pr[dat al du=manului, pentru ca s[ aduc[ o
pace de ob=te, prin care s-ar fi putut preg[ti viitoarele lupte
mpotriva p[gnilor, de care n Apus se vorbea tot mai
mult, cu ct cor[biile turcilor turburau mai tare m[rile =i
amenin\au porturile. Ungurii se speriaser[ =i ei de nver=u-
narea loviturilor pe care turcii =i tatarii le ndreptau asupra
Poloniei =i, f[r[ a se mai gndi la n[sprirea leg[turilor cu
aceast[ \ar[ n 1497, =i ei cerur[ ajutor germanilor, la dieta
de la Friburg, pentru toat[ cre=tin[tatea r[s[ritean[ amenin-
\at[ de o cumplit[ =i grabnic[ pieire.321
nc[ de la 20 iulie se ncheiau n\elegeri ntre Polonia =i
Moldova, pe care r[mnea acum ca +tefan s[ le nt[reasc[,
apoi altele ntre Polonia =i Ungaria, =i tot a=a ntre Litvania
=i Ungaria, care \inteau deopotriv[ la o lupt[ puternic[ =i
unit[ mpotriva turcilor, du=manii tuturora.322

220
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

n prim[vara urm[toare veni pentru isc[lirea nvoielii


hot[rtoare o alt[ solie ungureasc[, n fruntea c[reia st[tea
Dominic, episcop de Oradea Mare, poate acel care venise
la +etfan n 1475, atunci cnd era numai prepozit de Alba,
=i c[pitanul Bosniei. +tefan nsu=i, care nu respinsese
mp[carea ce nu fusese cerut[ de dnsul, alesese pentru a
merge la crai =i la cneaz pe b[trnul prc[lab H[rman =i pe
Ivanco Pisariul.323
Pacea se f[cu la 19 aprilie 1499, cu Ioan Albert, ca =i cu
Alexandru Litvanul =i cu Sigismund care se visase domn n
Moldova; ea trebuia s[ se ntind[ =i asupra urma=ilor tuturor
p[r\ilor. De o atrnare a Moldovei fa\[ de Polonia, ca pe
vremea lui Cazimir, nu se vorbe=te nimic, =i niciodat[ +tefan
n-a f[cut o alt[ nvoial[ de acest fel cu Ungaria. El era acum
afar[ de birul ce d[dea turcilor un st[pnitor cu totul
neatrnat.324
Pagubele se vor uita =i de unii =i de al\ii, spunea mai
departe nvoiala aceasta hot[rtoare. Prieteniile =i du=m[-
niile se vor mp[rt[=i. Unul va ap[ra pe cel[lalt. Fugarii =i
domni=orii moldoveni nu se vor oplo=i n Polonia, dar
domnul poate intra oricnd n aceast[ \ar[, cu voia de a se
ntoarce cnd va crede de cuviin\[. Nego\ul va fi slobod
cum ng[duise, de altminteri, regele nc[ de la 4 ianuar,
cnd pacea era preg[tit[ ndestul.325 Afacerile de hotare se
vor judeca de c[pitanii din Cameni\a, Hotin =i Cern[u\i.
Polonii vor ajuta nc[ de pe acum pe +tefan, dac[ turcii se
vor ridica asupra lui. Iar cnd va da Dumnezeu =i vor porni
cre=tinii asupra lor regele Ungariei pe Dun[re, cu muntenii,
regele Poloniei pe la Obluci\a, el, +tefan, sau fiind dnsul
bolnav, fiul Bogdan ori vreun boier de frunte =i vor scoate
o=tile pentru acela=i scop mare =i sfnt. Peste cteva s[pt[-
mni, la 12 iulie, +tefan nt[rea aceast[ pace din Hrl[u,
unde serbase n 1497 biruin\a lui asupra lui Ioan Albert.326

221
III

L U P TA D I N U R M {
PENTRU POCU|IA

D up[ pacea cu Moldova =i


unirea cu Vladislav, urma, n mai 1499, nt[rirea leg[turii
cu Litvania. n Ungaria se a=tepta s[ soseasc[ soli ai
Vene\iei, ai papei, al regelui Franciei pentru a face un singur
m[nunchi al tuturor cre=tinilor mpotriva p[gn[t[\ii. Ioan
al Moscovei vorbi =i el, tot n 1499, de o astfel de lupt[
pentru Cruce. Anul 1500, care prevestea un veac nou, p[rea
menit s[ nceap[ cu un mare r[zboi de izgonire a turcilor.327
n pacea sa de la 1499 +tefan nu lua ndatoriri z[darnice,
ca s[ n=ele pe cre=tini, cum, bun[oar[, cu doi ani n urm[,
ace=tia l n=elase pe dnsul. Goana din anul 1498 i f[cuse
iar[=i poft[ de a lupta cu p[gnii, =i naintea ochilor s[i se
ivi din nou str[lucitoarea ispit[ pe care i-o vr[jise =i Ioan
Albert prin f[g[duielile sale, a Chiliei =i Cet[\ii Albe, curate,
tari, bogate, sub umbra ocrotitoare a steagurilor moldove-
ne=ti. Scrisorile pe care i le trimisese papa, =i lui =i vecinului
Radu, ndemnurile vene\ienilor, siguran\a c[ nu-l va
mpiedica nimeni dintre vecinii de aceea=i lege, c[ Pocu\ia,
pe care o cere el la sfr=itul anului de la Ioan Albert, nu va
fi lovit[ n lipsa lui, c[ Litvania, pe care umbla s[ o mpace
cu muscalii, i va fi cu prietenie n r[zboiul cel nou, toate
acestea nt[reau avntul sufletului s[u, cel din urm[ avnt
din lupte pentru cre=tin[tate.
Turcii nu socoteau totdeauna bine cnd era vorba ca ei
s[ ia bani. Un trimis mp[r[tesc veni la +tefan ca s[-i cear[
222
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

birul cu dou[ luni =i jum[tate nainte; n loc de a i se da


sacii de aspri, care s[ fac[ r[m[=i\a de 500 de galbeni, i
se t[ie nasul =i i se scoaser[ ochii un mijloc cumplit, dar
nu tocmai rar, de a r[spinge o cerere nedreapt[. Pe aceea=i
vreme, o ceat[ de moldoveni, c[l[uzit[ de viteazul cel
mare din acele zile, de nving[torul de la Len\e=ti, vornicul
Boldur, se ivi sub zidurile cet[\ilor de la Dun[rea de Jos,
aruncnd s[ge\i aprinse. Focul nu se lipi de piatra nt[ritu-
rilor, dar moldovenii se ntoarser[ cu o prad[ bogat[ din
ncercarea lor ndr[znea\[.
ndat[ +tefan trimise doi frnci de la curtea sa ca soli la
vene\ieni =i la papa. Al\i doi oameni domne=ti, boieri de
frunte, avnd un frumos alai de =aptezeci de c[l[re\i,
mpreun[ cu un nso\itor din partea voievodului ardelean,
venir[ la craiul unguresc n ianuar 1500; ei st[tur[ la el
pn[ n luna urm[toare, cernd ajutor pentru prim[var[.328
Un nou sol modovean sosi n Vene\ia n mart 1502,329 dar
nc[ din septembre 1501 +tefan, l[sat numai cu puterile
sale, f[cuse pace cu sultanul,330 =i cnd, n decembre 1503,
soli turce=ti veneau n Polonia pentru nt[rirea unei p[ci,
care, precum ei singuri spuneau, se ncheiase mai mult de
frica moldovenilor, ei apucar[ drumul prin Suceava. Cei
patruzeci de oameni n haine de postav aurit, urma\i de
slujitori mbr[ca\i n m[tas[, se nf[\i=ar[, avnd n fruntea
lor pe un Sinan-bei, v[r cu pa=a Her\egovinei, a doua zi
dup[ Sfntul +tefan, naintea +tefanului moldovean.
Prin astfel de priveli=ti de cinste r[mnea ca acesta s[
se mngie pentru cet[\ile ce nu mai erau s[ se ntoarc[ la
dnsul, nici la urma=ii din sngele s[u.331 Birul, urcat la
4.000 de galbeni al |[rii Romne=ti era da 8.000, =i fiul
de c[lug[r de acolo, evlaviosul ntemeietor de biserici,
Radu,332 trebuia s[ mearg[ la Constantinopol la fiecare trei
223
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

ani ca s[ s[rute mna mp[ratului p[gn333 nu mai suferi


nici o ntrerupere. Ba nc[, +tefan st[tu la mijloc, mpreun[
cu munteanul acesta Radu, ca s[ se fac[ pacea din 1503
ntre cre=tinii din R[s[rit =i sultan.334

Din alt[ parte, pe cnd cor[biile sultanului luau Vene\iei


Coronul =i Modonul =i Apusul se pierdea n lupte l[untrice,
Ioan Albert trimitea un sol la turci =i alt sol venea de la
Baiazid: el st[tu n Cracovia din februar pn[ n april
1500.335 Apoi, n iunie =i n august, dou[ iuru=uri t[t[re=ti,
mai nimicitoare dect cele ce fusese s[vr=ite pn[ atunci,
luar[ bietului rege orice gust de a-=i cerca norocul
mpotriva craiului nou al lui Mohamed.336 B[tut, umilit,
\inut de r[u de toat[ lumea, el pl[ti mai scump dect
orice vinovat gre=ala sa din 1497. Omul puternic de odini-
oar[, uria=ul r[zboinic, se cobor f[r[ de vreme n mor-
mnt, omort de o ru=ine pe care n-o putea suferi. El muri
n Prusia, unde plecase pentru a sili pe noul mare-maestru,
ales n locul celui ce murise la Lemberg n 1497, s[ i se
nchine, la 17 iunie 1501. Cu cteva s[pt[mni nainte,
+tefan, care nu d[duse Pocu\ia nd[r[t =i nu n\elegea s[
o deie, r[mnnd s[ se judece pentru dnsa, izbutise a
face s[ se taie la Czichiow, naintea oamenilor s[i, capul
lui Ilie, fiul lui Petru Aron.337 Aceast[ fapt[, f[r[ pereche
pn[ atunci, era o nou[ =i str[lucit[ dovad[ despre puterea
domnului Moldovei, despre frica pe care o coborse el n
inimile unor vecini care nu se coborau u=or la m[suri ca
acestea.

Urma=ul lui Ioan Albert fu cneazul Alexandru. Acestuia


i era, ca rege polon, tot a=a de drag[ Pocu\ia, bucata de
p[mnt de care vorbe=te cu atta dragoste +tefan, ca =i
224
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

fratelui s[u. Cu tot amestecul de mijlocire al ungurilor, cari


trimisese pentru aceasta, n 1500, pe Emeric Csobor, el ar
fi pus pe +tefan naintea unui r[zboi, dac[ r[zboiul cu
Moscova nu l-ar fi oprit n loc ct mai tr[i moldoveanul.
Precum f[cuse =i la alegerea sa n Litvania, noul crai
le=esc trimise la +tefan un sol de cinste ca s[-i vesteasc[
suirea sa n scaunul p[rintesc. +tefan f[cu daruri omului
regal =i-l ntov[r[=i la ntoarcere cu un boier al s[u, care
cerea =i voia de trecere pentru diacul +andru, ce mergea la
muscali, la cuscrul Ivan.
Regele nu ng[dui pe +andru s[ se duc[ la Moscova. Prin
al\i trimi=i ai s[i, Nicolae de Cameni\a, castelanul de
Sandomir =i c[pitanul Cracoviei, el f[cu aspre mustr[ri unui
om care nu era deprins s[ le asculte =i obi=nuia a r[spunde
altfel dect prin solii la dnsele. Dup[ cuvintele regelui,
+tefan ar fi ntrebuin\at timpul de nesiguran\[ ce se strecurase
ntre moartea lui Ioan Albert (17 iunie) =i alegerea, sosirea
=i ncoronarea, abia trziu, la 12 decembrie 1501, a lui
Alexandru, pentru a face la hotare pr[d[ciuni vrednice de un
du=man =i de un p[gn. I se mai spuse c[ el, domnul, \ine
drept n minile sale Pocu\ia, atunci cnd p[mntul adev[rat
al Moldovei se opre=te la Colacin; c[ el nu-=i ndepline=te
ndatoririle luate, atunci cnd de hatrul lui s-a t[iat f[r[
vinov[\ie capul lui Ilie-vod[, c[ el ar cere n zadar s[ i se dea
pribegii Iva=co =i Ioan, care nu fac r[u nim[nui =i sunt pa=nici
locuitori ai regatului. Mai departe, se f[cu plngerea c[ el
smome=te la dnsul oameni de pe p[mnturile craiului, c[
nu cere de la negustori numai v[mile cuvenite, =i mai ales
c[ nu se gnde=te la b[trne\ea lui naintat[ =i la folosul ce
ar avea fiul s[u, Bogdan, ncepndu-=i, mine-poimine,
domnia ca un prieten al polonilor, care au fost totdeauna
ocrotitorii siguri =i de folos ai Moldovei.338

225
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Nu =tim ce va fi r[spuns +tefan la aceste tnguiri aprige.


n unele lucruri el va fi fost gata s[ ndrepte, dar de Pocu\ia
nici nu voi s[ aud[. El se ar[t[ ns[ gata s[ se judece, a=a
cum se judecau, n Moldova oamenii pentru cte o mo=ie:
s[-si puie zi amndou[ p[r\ile naintea cuiva pe care
+tefan l privea ca mai mare dect dnsul =i dect Alexandru,
naintea craiului unguresc Viadislav: atunci s[-si arate
fiecare c[r\ile, documentele ce are, =i oamenii lui Viadislav,
n numele st[pnului lor, vor face judecata dreapt[ =i vor
nt[ri pentru totdeauna bucata de p[mnt aceluia cu
care se va g[si dreptatea. El alese sorocul de 29 septembrie,
ziua Sfntului Mihai la catolici. Apoi trimise =tire la Buda
despre cele ntmplate, cernd ca mijlocitorii s[ vie la timp,
de la craiul care rvnise =i el mo=tenirea lui Ioan Albert =i
cu care Moldova urma s[ fie n leg[turile cele mai strnse.
Una din p[r\i lipsi la judecat[, aceea care se a=tepta s[
piard[. +tefan privi pe le=i, dup[ datina prilor pentru
p[mnt n Moldova, ca r[ma=i de judecat[. Va s[ zic[,
Pocu\ia i era nt[rit[ lui. Ei se hot[r s[ o ia cu adev[rat n
st[pnire, s[-si a=eze c[pitanii n cet[\i, s[ puie pietre, cu
bourul moldovenesc, hotare necl[tite, de-a lungul hota-
relor =i s[ strng[ veniturile. C[ci pn[ atunci el lucrase cu
sfial[ n aceast[ \ar[ nou[ a sa, f[cndu-se c[ o las[ pustie,
pn[ ce se va hot[r ntr-un chip statornic asupra drepturilor
fiec[ruia.339
mprejur[rile erau din cele mai potrivite pentru aceast[
m[sur[ de asigurare. De mult nc[ \arul Ivan pndea \inu-
turile m[rgina=e ale Litvaniei, pe care ar fi voit s[ le adauge
la st[pnirile sale. El era un domn drept-credincios, ortodox,
=i mul\i dintre puternicii Litvaniei, cei mai mul\i dintre
locuitorii acestei \[ri, erau =i ei de aceast[ lege, =i sim\eau
aceasta cu att mai tare cu ct Alexandru prinsese a prigoni

226
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

pentru ortodoxie, c[utnd s[ c=tige \ara sa pentru scaunul


din Roma. Nici so\ia lui, Elena, fata lui Ivan, nu sc[p[ de
ndemnurile, uneori amenin\[toare, ale regelui, care, ntre
attea greut[\i de pe lumea aceasta, mai g[sea vreme pentru
a urm[ri mntuirea sufletului supu=ilor =i familiei sale pe
lumea cealalt[. Ivan se umplu de mnie cnd auzi ce-i
sufer[ fata la curtea ginerelui catolic. Ciocniri ncepur[ s[
se ntmple la hotare, vestind un r[zboi crncen.
+tefan \inea nti cu Ivan, care era de legea sa =i care
ridicase nc[ din 1498 pe Dimitrie, fiul fiului s[u =i al Elenei
din Moldova, la rangul de mo=tenitor al s[u. Soliile curgeau
=i acum necontenit de la Suceava la Moscova =i de la Mos-
cova la Suceava, n 14989, \arul mijlocise, prin oamenii
s[i Bersen =i Bali\a, ca s[ se ncheie pacea, care \inea de
atunci ntre cuscrul =i ginerele s[u. Cnd du=m[nia ntre
ru=i =i litvani ncepu s[ se cunoasc[, =i Ivan =i Alexandru,
unul n puterea nrudirii, cel[lalt n puterea leg[turii din
1499, cerur[ ajutorul puternic al moldoveanului, +tefan
ncerc[, la rndul s[u, s[ mpace pe cei doi prieteni cari nu
se n\elegeau; diacul +andru merse n 1502, mpreun[ cu
boierul Toader, feciorul Isaii, la Moscova. I se r[spunse aici
c[ Alexandru e vinovatul, fiindc[ nu las[ pe so\ia lui, Elena,
=i pe at\ia al\ii s[ cread[ =i s[ se nchine a=a cum au
apucat. ncercarea de mp[ciuire nu izbutise.340
Mul\i vor fi crezut c[ +tefan se va da de partea lui Ivan,
care ncepu peste pu\in r[zboiul, nc[ pe timpul verii.
Cumintelui domn i se va fi p[rut ns[ c[ toate aceste lucruri
se petrec prea departe =i c[ nu-l privesc de-a dreptul pe
dnsul. Pe urm[, dac[ interesul s[u cerea s[ se uneasc[ mai
bine cu muscalii, se ntmpla la curtea lui Ioan un om
pornit =i s[lbatic, ceva care mpiedic[ pentru totdeauna
orice prietenie din inim[. |arul avea o so\ie tn[r[, Sofia,

227
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

din neamul mp[r[tesc al Paleologilor din Constantinopol,


=i din aceast[ a doua c[s[torie i se n[scuse un fiu, Vasile,
pe care fire=te c[ mam[-sa dorea s[-l vad[ \ar n locul lui
Dimitrie, fiul fiului vitreg =i al moldovencei. nc[ din 1499,
Sofia izbutise a face pe so\ul ei s[-i ierte gre=eala de r[zvr[tire
=i planuri viclene de care se f[cuse vinovat[. Peste trei ani,
tocmai n 1502, n luna lui april, mnia lui Ivan c[zu deodat[
asupra surorii =i nepotiului, care pierdur[ n acea zi neno-
rocit[, =i pentru totdeauna, =i iubirea \arului, =i libertatea,
=i viitorul de st[pnire pe care-l visaser[ pn[ atunci. Ei
fur[ zdrobi\i de aceast[ c[dere nea=teptat[, =i murir[ nainte
de vreme: mama n 1505, iar fiul n 1509, c\iva ani abia
dup[ moartea p[rintelui =i bunicului din Suceava, a c[rui
inim[ sngerase de durerea copiilor pe care nu-i putuse
ap[ra, nici ajuta.341

ntr-o nou[ solie, de prin mai-iunie 1502, a diacului


Bohusz, Alexandru ar[ta lui +tefan, ca s[-l ntoarc[ spre
dnsul, ce cinste se face la Moscova Elenei =i lui Dimitrie,
=i-i ceru cu st[ruin\[ ajutorul mpotriva muscalilor, f[r[ s[
mai pomeneasc[ acum de acea Pocu\ie, ncep[toare de
vrajb[.342 Dar +tefan nu era omul care s[-=i ncurce \ara n
lungi =i grele r[zboaie ca s[ r[zbune jignirile ce i s-ar fi adus
lui ca om. Pe de o parte, el ndemn[ nc[ o dat[ la pace pe
Alexandru, iar pe de alta, prin acela=i diac Constantin, el
aminti \arului datoria cea mare c[tre cre=tin[tate, care e
mai sfnt[ dect aceea c[tre legea pravoslavnic[.
Pe atunci, dup[ luarea de c[tre turci a cet[\ilor vene\iene
din Moreea, Apusul se ndemna iar[=i pentru lupta de
r[scump[rare, =i n R[s[rit se primeau scrisori lungi, cu
f[g[duieli de toat[ frumuse\ea, de la vene\ieni, de la papa
=i de la mp[ratul din Germania. Ungurii b[tuser[ pe turci

228
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

n Bosnia, =i n acela=i an, la 12 mai 1501, se vestea n


adunarea din Pesta nceperea r[zboiului sfnt cu nvin=ii.
n prim[vara lui 1502, noii ap[r[tori ai grani\ei de miaz[zi,
Ioan Corvinul, fiul craiului Matia=, c[pitanul din Banat,
Ioja de Som, care nlocuia pe Pavel Chinezul, =i urma=ul lui
Birtoc Drgffy n voievodatul Ardealului, Petru de Psing,
luau Vidinul o mare biruin\[, care avu un r[sunet pretutin-
deni apoi Cladova, n fa\a Severinului, care =i aceasta se
afla pe atunci n mna ungurilor, =i fl[c[rile aprinse de
c[l[re\ii lor se prelinser[ pe zidurile Nicopolei: vechile
cuiburi de prad[ turce=ti pl[tir[ astfel paguba pe care o
f[cuser[; atunci cnd din ele st[pneau, amenin\au =i pr[dau
fra\ii Mihalogli =i Bali-beg, fiul lui Malcoci, du=i aiurea sau
trecu\i din aceast[ lume.343
+tefan scrise astfel lui Ivan, care-=i strngea toate puterile
asupra Litvaniei, c[ to\i craii, =i to\i domnii cre=tini, =i
toate \[rile frncesti ale Apusului se unesc =i se g[tesc a sta
mpotriva p[gnului, =i ar fi bine ca =i tu, n loc s[ te cer\i
cu cre=tinii, s[ te ridici cu dn=ii asupra p[gnimii.344
Cuvintele acestea nu fur[ ascultate. n cursul verii, mus-
calii lovir[ Smolenscul. Toate puterile Poloniei erau strnse
la aceast[ grani\[, =i regele nsu=i plecase n Litvania, din
mai nc[ l[snd regatul n seama fratelui s[u, cardinalul
Frederic, un om slab de suflet =i bolnav, care avea numai
cteva luni de tr[it. Abia se ncle=tase r[zboiul cu Ivan, =i
vechiul prieten al acestuia, hanul din Crm, Mengli-Ghirai,
care nimicise cu totul puterile hanului de la Volga, prietenul
lui Alexandru, Seid-Ahmed silindu-l a c[uta un ad[post n
Cetatea Alb[, apoi n Kiev, se arunc[ asupra Poloniei. ntr-
un singur avnt, Mengli-Ghirai p[runse n septembre pn[
la Sandomir, f[r[ s[ ntmpine un singur du=man, =i se
ntoarse napoi trnd dup[ dnsul la 40.000 de robi.

229
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

n Polonia era o nespus[ groaz[. De jur mprejur st[teau


numai du=mani, =i mijloacele pentru a-i respinge, pentru
a-i mpiedica de a n[v[li =i p[gubi lipseau cu totul. Frica de
+tefan nu era cea mai slab[ n sufletul acestor bie\i oameni
ngrozi\i. Dup[ muscal, dup[ tatar, ei a=teptau acum pe
stra=nicul moldovean, ca s[ des[v=ease[ pieirea \[rii lor.
ncercarea cu Ivan n Litvania i ncredin\ase c[ rutenii, de
limb[ ruseasc[ =i de lege ortodox[, nu sunt bucuro=i de
st[pnirea polon[ =i catolic[. Ei vedeau numai tr[d[tori
ntre ace=tia, =i b[nuieli de acela=i fel c[deau =i asupra
unor dreg[tori de margine, despre cari se zvoneau lucruri
rele. Se credea astfel, n septembre 1502, c[ +tefan are
n\elegeri la Cameni\a =i pn[ la Lemberg, care =i-ar deschide
bucuros por\ile naintea lui, =i se luau ce m[suri se puteau
lua, mpiedicndu-se, ntre altele, negustorii moldoveni
de a veni n num[r prea mare.
n sfr=it, lucrul de care se temuser[ se ntmpla. n
octombre moldovenii se rev[rsar[ asupra Pocu\iei. Dintru
nti se auzi c[ +tefan a nte\it numai ni=te du=mani
erau acum a=a de mul\i, nct nu li se mai d[dea de cap[t
=i de nume! asupra regatului. Se vesti pe urm[ c[ +tefan
nsu=i, cu turci =i ru=i, adec[ ruteni, vrea s[ puie mna pe
Haliciu, pe Buczacz, pr[dat de dnsul n 1498, pe Czerwona,
pe Iaszlowiec =i pe o cetate care i-ar fi fost n adev[r de
mare folos, Cameni\a cea puternic[. Regele era chemat s[
vie r[pede napoi, l[snd grija muscalilor din Litvania, c[ci
altfel el va pierde Podolia toat[, malul cellalt al Nistrului,
care se va preface =i el n p[mnt moldovenesc.
Dar aceste =tiri nu erau adev[rate. +tefan nu era, nici n
tinere\ea sa, dintre acei care fac cuceriri ca s[ le dea apoi
nd[r[t. Era s[ porneasc[ oare acum, n zilele sale albe,
zboruri nebune asupra p[mnturilor str[ine? Nu, el venise

230
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

numai s[-=i ia toat[ \ara sa, a Pocu\iei: el a=ez[ aici ca staroste


pe clucerul Hrincovici =i ca vame= pe Chiracola, poate,
vistierul de odinioar[. Grani\a o nsemn[, cum =tia el c[-i
scrie n zapise, mai jos de Haliciu, la o mil[ =i jum[tate
dep[rtare. V[mile i se pl[tir[ lui de-acum nainte. |[ranii de
aici, romni =i ru=i, fur[ pofti\i, dup[ obiceiul din Moldova,
s[-i vie n tab[r[ la Colomeia, unde st[tea ornduind, fiecare
cu calul =i armele sale; =i ndat[ el avu numai din aceast[
cucerire a sa 3.000 de osta=i. La 2 novembre 1502 sosi la
Lemberg trimisul domnesc Ilie Steclea, ca s[ pofteasc[ pe
negustori a-i veni iar[=i n \ar[, n cea nou[, ca =i n cea
veche, f[r[ nici o team[ =i f[r[ nici o grij[, c[ci el nu vrea
s[ aib[ r[zboi cu craiul, ci =i-a luat numai \ara bunicului s[u,
care i se smulsese mai demult cu puterea.346
ns[, iar[=i, el era gata s[ se judece, dac[, precum se
zicea n Moldova, Alexandru n-ar fi fost mul\umit cu legea
dinti, ci ar fi cerut lege peste lege, care trebuia s[ se deie
oricnd, dup[ datin[. Iar[=i el trimise un sol la regele
Vladislav, ca s[-i arate c[ =i-a pus oamenii n acea \ar[, n
bucata de p[mnt de sub Haliciu. De la unguri, care nu
\inur[ de r[u pe prietenul lor, mai bun =i mai folositor
dect polonii, sosi iar[=i un judec[tor, anume Marcu Frtat.
Sorocul asupra c[ruia se nvoi +tefan cu dnsul fu acela de
2 novembre 1503, cnd trebuiau s[ vie din Polonia, de la
cardinal, care se plnsese amar lui +tefan pentru c[lcarea
p[cii, Iacob de Buczacz, iar, de la Vladislav, +tefan Telgdy,
Francisc Balassa si Emeric Csobor. ns[ iar[=i trimisul polon
nu sosi la vreme.347
IV

MOARTEA LUI
+ T E FA N C E L M A R E

tefan era bolnav pe aceast[


vreme de boala pe care i-o d[duser[ ostenelile sale
r[zboinice, nop\ile de iarn[ nedormite, n lag[r, petrecerea
ndelungat[ n umbra umed[ a codrilor prieteni, goana
peste cmpii n b[taia furtunilor =i sub c[derea ploilor de
prim[var[ =i de toamn[ =i a z[pezilor moi. nc[ din februar
1501, veniser[ la Vene\ia doi oameni de-ai lui, frnci, ca s[
cumpere ni=te stof[ scump[ de aur =i s[ tocmeasc[ un
medic, c[ci medicii vene\ieni erau pe atunci vesti\i n lumea
ntreag[. n august 1502 abia, ajunse la dnsul Matei din
Murano, medicul dorit, care-l g[si chinuit de podagr[, dar,
altfel, voinic pentru vrsta sa =i n stare s[ mai c[l[uzeasc[
osta=i, cum f[cu peste cteva luni. Matei, care se
mboln[vise pe drum, boli ntruna =i muri n Moldova, iar
cnd +tefan trimise dup[ alt medic, n octombre 1503,
minile =i picioarele-i erau n\epenite; solul s[u, ntrebat
asupra boalei, ar[ta c[ numai minile =i picioarele nu
poate s[ le mi=te, dar, altfel, n-are nimic. Ieronim de Cesena
plec[ spre Moldova, unde mai venise pe rnd, pentru ca s[
ncerce mntuirea bolnavului, un medic din dep[rtatul
ora= german Nrenberg, Ioan Klingensporn, un evreu de la
hanul tatarilor =i un b[rbier unguresc din Buda.348
n 1503 murise, de o boal[ urt[, care nu era a unui
viteaz, nici a unui preot, cardinalul Frederic. n toamn[,

232
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

regele Alexandru, care oprise r[zboiul cu Moscova printr-o


pace foarte pu\in aduc[toare de cinste, se ntoarse n
Polonia =i, n loc s[ stea la vorb[ cu +tefan, precum f[g[-
duise la 17 octombre, el chem[ o diet[ la Lublin, n cele
din urm[ zile ale lunii. Aceasta lu[ m[suri pentru ca s[
smulg[ nd[r[t Pocu\ia, tocmind lupt[tori pentru prim[-
vara urm[toare.349
Dar, cu toate laudele polonilor, nu se f[cu nici o isprav[
dect poate aceea, foarte ieftin[, a pr[d[ciunilor de hotare,
care nu speriau pe nimeni. Un r[zboi cu +tefan sub steagurile
cr[ie=ti, un r[zboi m[rturisit, nu se putea face acum =i
pentru aceea c[ amndoi Iagellonii, =i cel din Ungaria =i cel
din Polonia, care trimise la turci pe vechiul cunosc[tor al
lor, Nicolae Firley, f[cuser[ pace cu sultanul, nt[rind-o n
vara anului 1503. +i apoi ar fi ndr[znit sl[b[nogul Alexan-
dru s[ ncerce o lupt[ care ie=ise a=a de nenorocit unui
viteaz ca Ioan Albert? Doar nu trecuse nici zece ani de la
m[celul din Codrii Cozminului, =i oasele mor\ilor n[lbeau
nc[ poienile Dumbr[vii Ro=ii. La sfr=itul lui novembre
1503, soli ai lui +tefan veneau la craiul polon; n decembre
oameni de-ai lui Alexandru se duceau la Vladislav n
afacerea Pocu\iei. Se spune l[murit c[ pe atunci se a=teptau
=i boieri din partea domnului Moldovei. n februar 1504,
un trimis unguresc venea spre Suceava, unde se zvonise de
oarecare mi=c[ri t[t[re=ti.350 Ct de pu\in se gndea craiul
la o lupt[ cu +tefan dovede=te =i plecarea lui n 1504 ca s[
ia jur[mntul n Prusia. Ct tr[i +tefan, Pocu\ia, bucata de
p[mnt, r[mase \ara moldoveneasc[.

M[re\ul patriarh =i petrecu deci n lini=te cele din urm[


zile ale vie\ii sale, preg[tindu-se prin odihna de aici pentru
odihna cea mare. Cineva care l-a v[zut pe acest timp ni-l

233
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

nf[\i=eaz[ ca un om foarte cuminte, pe care nu-l po\i


l[uda ndeajuns, foarte iubit de supu=ii s[i, fiindc[ e plin
de ndurare =i judec[tor drept; e foarte ager =i darnic =i,
dac[ n-ar fi boala lui, pentru vrsta ce are, e nc[ puternic.
Lng[ dnsul st[tea n Suceava, gndindu-se cum s[ asigure
mo=tenirea fiului ei, doamna Maria, a c[rei mam[ se stinsese
de curnd, n 1500.351 Bogdan, fiul ei, trecuse de dou[zeci
de ani: el era orb, fiindc[ pierduse un ochi luptndu-se;
era sfios ca o fat[ mare =i om viteaz, cu purt[ri bune =i
avnd n jurul lui tot oameni ca dnsul.
n boierime se schimbase pu\in: la Hotin, dup[ Mu=at352,
erau Toader =i Negril[, Ieremia =i Drago= p[zeau la Neam\,
Ivanco =i Alexa la Orhei, Costea n cetatea cea nou[ de la
Soroca, alt[ piedic[ pentru tatari, Ion Grumaz[ la Cern[u\i,
=i la Roman era +andru. T[utul tr[ia, =i poate tot a=a
b[trnul Hr[man, b[trnul +teful, fo=ti prc[labi amndoi,
b[trnii Duma, fiul lui Vlaicu =i v[r al domnului, =i Duma,
zis Boldur. Dar Jurj era vornic n locul lui Boldur, care trecuse
n rndul tovar[=ilor pe care +tefan i mal vedea numai n
amintirile sale. Cozma +erpe se ad[ugise la sfetnicii din
anul Cozminului. Grija Sucevei o avea tot Luca Arbure.353
To\i, spune un str[in, un vene\ian, bun judec[tor de oameni,
care i-a v[zut, viteji =i harnici, nu s[ stea pe saltea, ci s[
lupte n tab[r[. Mitropolitul era Gheorghe, Vasile p[storea
la Roman, iar n R[d[u\i \inea crja tot Ioanichie, cel dint`i
episcop al acestui scaun, ntemeiat de +tefan.354
|ara se ntremase cu totul: an de an se n[l\au falnicele
lanuri, =i mii de mii de oi =i vite str[b[teau p[=unile grase
ale Moldovei. Ora=ele fusese mpodobite pe rnd cu frumoa-
sele biserici de piatr[ s[pat[, nflorite cu fluturi de smal\
verde =i galben, de mai=trii lui +tefan, care totdeauna aveau
de lucru undeva, n ele se ntlneau nem\ii, armenii din

234
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Lemberg, sa=ii din Ardeal, grecii =i turcii cari venea de la


miaz[zi, l[snd bog[\ie n urma lor.
Noul domn muntean care nlocuise n 1497 pe Vlad
C[lug[rul, mort Radu, privea pe +tefan ca pe un p[rinte!
n Ardeal prc[labii moldovene=ti st[teau n Ciceu =i n
Cetatea de Balt[, pe care domnul o c[p[tase pe la 1478.355
Nimic nu tulbura de la moartea lui Matia= leg[turile bune
cu ungurii. Turcii din cet[\ile de la Dun[rea de Jos se stm-
p[rase; Mengli-Ghirai, hanul Crmului, socrul lui Selim,
fiul cel mai mare al sultanului, care st[tea la Caffa, uitase
drumul Moldovei. Numele moldoveanului era cunoscut
cu cinste n lumea ntreag[, =i polonii n=i=i, du=manii b[-
trne\elor sale, recuno=teau f[\i= ce putere cuminte pleac[
din sufletul acestui om, cum nu se g[se=te u=or un altul.356

C[ldurile verii deschiser[ rana de la Chilia, =i fierul ars


al medicilor nu folosi la nimic. +tefan sim\i c[ moare, dar
gndul s[u nu se ntunec[ =i voin\a lui de fier nu suferi nici
o sl[bire. Ca =i nainte, to\i st[teau nc[ sub farmecul lui.
Auzise c[ boierii nu se n\eleg asupra urma=ului s[u, c[
unii voiesc pe Bogdan, iar al\ii socot c[ ar fi mai drept s[
domneasc[ +tefan, fiul lui Alexandru, nepotul domnesc din
Constantinopol, ca unul ce venea n locul fiului celui mai
mare; nte\itori ar fi sem[nat vrajb[ ntre cei dinti =i ce=ti
din urm[. Lui +tefan i se va fi p[rut c[ vede luptele nemer-
nice de dup[ Alexandru cel Bun, fr[mntarea s[lbatec[ =i
nelegiuit[ pe mormntul p[rintelui, bunicului adormit. El
nu voia ns[ ca mormntul s[-i fie stropit cu sngele s[u
=i-al neamului s[u, ca \ara pe care o ridicase a=a de sus s[ se
pr[vale iar[=i n pr[pastia p[catelor.357
Boierii se zb[teau n lupta alegerii noului domn, cnd
domnul cel vechi se ivi naintea lor pe cmpul de adunare.

235
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

De pe patul de moarte, el st[pni ca de pe scaunul s[u


de porunc[. nte\itorii =i pierdur[ capetele n clip[. mp[-
ca\i prin fric[ =i prin nduio=are, ceilal\i aleser[ pe Bogdan-
voievod, =i el fu n[l\at n scaun sub ochii umezi ai p[rintelui
s[u, care asigurase astfel =i viitorul \[rii.
Peste dou[ zile, la 2 iulie 1504,358 +tefan murea, dup[ ce
domnise 47 de ani, dou[ luni =i trei s[pt[mni, domn
adev[rat, viteaz, cuminte =i iubitor de \ar[ =i de neam din
clipa ntia pn[ n cea din urm[. El fu ngropat la Putna, sub
piatra de marmur[ ce-=i preg[tise =i care se vede pn[ ast[zi.
ntr-nsul g[sise poporul romnesc cea mai deplin[ =i
mai curat[ icoan[ a sufletului s[u: cinstit =i harnic, r[bd[tor
f[r[ s[ uite =i viteaz f[r[ cruzime, stra=nic n mnie =i senin
n iertare, r[spicat =i cu m[sur[ n grai, gospodar =i iubitor
al lucrurilor frumoase, f[r[ nici o trufie n faptele sale, care
i se par c[ vin printr-nsul de aiurea =i de mai sus. +i cu ct
se vede aceast[ icoan[ mai limpede, cu ct se n\elege mai
des[vr=it =i se iube=te mai mult, cu atta =i viitorul se
veste=te mai bun, c[ci atunci neamul merge pe drumul
str[mo=ului cuminte.
Mo=tenitorii lui +tefan risipir[ una cte una scumpele
pietre din coroana pe care-o adunase vrednicia viteaz[ =i
n\eleapt[ a p[rintelui, bunicului =i str[bunului lor, =i prin
vina lor Moldova se pr[bu=i repede de pe singura culme de
glorie unde-o n[l\ase acest domn al vremurilor sale.
Nedestoinici din fire unii dintre dn=ii, aceia=i sau al\ii ro=i
de p[cate, ei uitar[ trecutul =i primejduir[ viitorul. Dintre
dnsii to\i, nici unul nu s-a ar[tat vrednic de a fi pus al[turi
n recuno=tin\a noastr[ cu vechiul biruitor cuminte, cu-
ceritor =i ntemeietor, me=ter de biruin\e, de a=ez[minte =i
de biserici. Cei mici se zgribulir[ n cte un col\ din purpura
uria=ului voievod, ai c[ruia str[nepo\i fur[ pn[ la o vreme
sau cutezar[ a se zice pn[ ceva mai trziu, cnd se ngropa
pe ascuns, ca un trup sngerat de minile tlharilor,
amintirea drepturilor din timpurile bune.
Sfiosul tn[r Bogdan, cu fa\a de voinic scrijelat de
r[zboaie, =i cu sufletul de copil[, p[r[si Pocu\ia, momit de
gndul trufa= de a se ncuscri cu craiul, de a a=eza lng[
dnsul n scaunul \[rii pe ns[=i sora regelui Poloniei, care
era =i sora lui Ioan Albert, nvinsul din Codrii Cozminului,
=i nu se putea gndi cu dragoste nici la Moldova ucig[toare
pentru neamul ei, nici la legea greceasc[, oropsit[, din
aceste meleaguri, nici la urtul so\, care voia s[-i cumpere
frumuse\ea prin nstr[inarea unei p[r\i din st[pnirea
p[rinteasc[. Respins, ntr-un chip care-l acoperea de batjocur[
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

=i ru=ine, ca domn =i ca om, el aprinse, pe\ind tot nainte,


o stra=nic[ f[clie de nunt[ n n[v[liri de prad[ =i nimicire
care aminteau anul de dup[ lupta lui +tefan cu polonii. Nici
cu acestea el nu folosi nimic, =i Bogdan-vod[ trebui s[ se
mngie cu o c[s[torie n \ar[, f[r[ nici o alt[ str[lucire
dect a farmecului miresei, =i cu o Moldov[ din care el nsu=i
desf[cuse Pocu\ia, ntins[ principesei polone Elisabeta ca
un dar de logodn[.
Odat[ el =i duse o=tite la munteni, pe drumul Rmni-
cului, ca =i tat[l s[u, care =tia totdeauna de ce porne=te cu
steagurile, dar se ntoarse poc[it dup[ cuvintele de nfrun-
tare ale c[lug[rului srbesc, de foarte mare neam, care
ajunse mitropolit al |[rii Romne=ti, sub bisericosul Radu-
vod[. Acesta putu s[-=i ncheie zilele n lini=te, =i sngele
fr[\esc, cheltuit sub +tefan numai pentru nalte scopuri
romne=ti =i cre=tine, nu se v[rs[ n de=ert cu acest prilej
de ceart[ trec[toare.
Cu turcii, Bogdan nnoi vechile leg[turi, asigurat ca =i
tat[l s[u c[, pe credin\a lor, cinstit \inut[, se poate rezima
viitorul nostru, att ct ni-l ng[duiau mprejur[rile m[car.

Bogdan muri nc[ tn[r, l[snd ca urma= al scaunului


care fusese prea larg pentru dnsul, =i de unde el zburase
f[r[ \int[ c[tre dou[ hotare, pe un copil, c[ruia n\elesese
s[-i prezic[ via\a dndu-i numele de +tefan. Uneori, dac[
fiul e mai pu\in vrednic, nepotul calc[ pe urmele bunicului.
A=a va fi fost, se putea crede, cu fiul lui +tefan cel Mare =i
tat[l lui +tefan cel Tn[r.
Acesta tr[i nti sub aripile p[rinte=ti ale unui b[trn
boier ce purta numele de Arbure, =i pe care el l r[spl[ti apoi
t[indu-l =i stingndu-i =i neamul prin uciderea, n acela=i
ceas, a celor doi copii ce avea. |ara ntreag[ se mi=c[ de

239
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

durere =i de mnie la aceast[ veste, =i pentru cea dintia


oar[ dup[ anul de ntemeiere din 1457 un domn al Moldovei
avu n fa\[ un steag al \[rii ndreptat mpotriva lui.
El nvinse, =i at\ia sfetnici ai p[rintelui s[u, ai bunicului
chiar, =i pierdur[ capetele, ca =i Arbure, pe care voiser[ s[-l
r[zbune ntr-o zi f[r[ noroc, sau se mpr[=tiar[ prin str[in[-
tatea care nu mai primise de mult pribegi nemul\umi\i din
Moldova. +tefan domni singur de-acum nainte, f[r[ s[-=i
poat[ g[si o \int[ pentru net[g[duita vitejie =i h[rnicie ce
mo=tenise, f[r[ s[ poat[ descoperi un drum pentru avntul
pornit al tinere\elor sale. Lovi odat[ pe ni=te turci care se
ntorceau din Polonia, dar l[s[ ca Ungaria s[ se pr[bu=easc[,
acoperind =i vecin[tatea sub d[rm[turile ei, n marea
lupt[ de la Mohcs, n care Soliman cel Mare, sultanul
R[s[ritului p[gn =i cre=tin, nec[ n balt[, cu tn[rul
Ludovic al II-lea, tronul de m[rire al lui Matia= Corvinul.
Ca =i tat[l s[u, el f[cu r[zboaie pentru nunt[, =i ca =i dnsul
el trecu hotarul Milcovului pentru o biat[ glceav[ f[r[
nsemn[tate, ncercnd s[ zguduie puterea nou[ a vitea-
zului Radu-vod[ de la Afuma\i, fiu al Radului din 1507,
numai pentru a-i putea lua nevasta, pe care o voia mai
bucuros dect pe nevasta sa, sora aceleia. Doamna =i-ar fi
r[zbunat otr[vindu-l, =i astfel pieri, f[r[ s[ fi ajuns la vrsta
b[rb[\iei, +tef[ni\[ copilul, cel dinti domn al Moldovei
care dup[ 1504 purtase numele glorios de +tefan-vod[.

Boierii n\ele=i cu otr[vitoarea chemar[ un st[pnitor


dintre pribegi, c[ci fratele mai mic al lui +tef[ni\[, Petru,
murise cu cteva luni nainte de acesta. +i pe pribeag l
chema tot Petru; mam[-sa era o trgovea\[ din Hrl[u, n
casa c[reia poposise uneori ca oaspete iubit +tefan cel Mare,
care nsemnase pe copil cu semne de recunoa=tere ce-l

240
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

ndrept[\eau s[ rvneasc[ domnia. Pn[ atunci i se zisese


Rare=, dup[ numele so\ului mamei sale, dar erau destui care
s[ =tie ce scump e sngele s[u pentru ca el s[ vad[ nevoia
de a-=i cru\a via\a fugind n Polonia, de unde se ntoarse abia
acum, ca s[ stea unde st[tuse p[rintele s[u.
Petru-vod[ Rare= sem[na cu +tefan la gnd =i fapt[:
gndul i era nalt =i cuprinz[tor, iar fapta fulger[toare.
Mari nsu=iri, pe lng[ care nu se ntlnea ns[ =i aceea, =i
mai neobi=nuit[, care d[, mai ales, ntre oameni izbnda
necontenit[ =i roditoare, b[trne\ile senine =i recuno=tin\a
urma=ilor: anume m[sura, judecata dreapt[ =i cump[nit[.
De aceea, via\a lui Petru, domnia lui de vreo dou[zeci de
ani timp n care pot nc[pea multe fapte mari! n-au fost
o tragedie zguduitoare =i m[rea\[ care se ncheie prin
mp[carea sufletelor, ci un zbucium de fiecare zi, plin de
groaz[ =i duio=ie, =i mntuit prin umilin\a unor lan\uri
care mpiedec[ minile =i strivesc inima.
El s-a amestecat nti n Ardeal, unde se luptau doi
puternici pentru coroana Ungariei, culeas[ p[tat[ din mo-
cirla ro=ie a nfrngerii de la Mohcs. Ar fi putut s[ lege de
dnsul, ca +tefan cel Mare, pe secuii deprin=i s[ asculte de
porunci venite din Moldova, ar fi putut s[ c=tige pe romnii
din Ardeal, cobor\i de st[pnitorii str[ini ai \[rii n rndul
dobitoacelor de munc[, povar[ =i petrecere, pe acei romni
ardeleni pentru care +tefan ntemeiase Episcopia Vadului
n unghiul despre Baia al \inutului. Lui i se p[ru c[ e mai
folositor s[ puie mna pe bogata =i tarea cetate de hotar
a Bistri\ei, care se nfiora de mndrie s[seasc[ sub st[pnirea
moldovenilor, =i sc[p[ la cel dinti prilej, bl[st[mnd zilele
nenorocite ale robiei. n zadar zdrobi vrednicul fiu al marelui
tat[ pe sa=ii regelui Ferdinand n lupta de lng[ Feldioara,
ale c[rei ziduri amintesc =i ast[zi aceast[ isprav[ str[bun[,

241
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

n zadar mpresur[ Bra=ovul, n zadar str[b[tu el, pr[dnd


=i amenin\nd, Ardealul. Lipsea din aceste fapte ndr[zne\e,
zgomotoase =i scnteietoare socoteala cea bun[, rostul
cuminte, mintea moldoveanului cea de pe urm[. St[p-
nirea lui n col\ul ardelean vecin cu p[surile prin care
trecuser[ ntemeietorii \[rii sale se risipi n fum peste ct[va
vreme, =i nsu=i tr[i ndeajuns pentru ca s[-i vad[ sf[rmarea.
De la poloni Rare= avea s[ cear[ Pocu\ia. El urm[ fa\[ de
dn=ii purtarea lui +tefan. Ceru dreptate, judecat[ =i, n
a=teptarea ei, lu[ n st[pnire cu arma \inutul pentru care
era cearta. +i el prin hot[rrea lui repede arunc[ pe vecinii
de la r[s[rit =i miaz[noapte n nedumerire =i ncurc[tur[,
fa\[ de mijloacele ce trebuiau ntrebuin\ate. Petru-vod[
f[cu ns[ marea gre=eal[ de a nainta prea mult pe p[mnt
str[in, de a merge pe drumuri deschise, de a primi o lupt[
nv[\at[, n cmpia neted[, cu pede=tri mpotriva pede=tri-
lor, cu c[l[rime mpotriva cal[rilor, cu tunuri mpotriva
tunurilor. El fu b[tut astfel n 1531 la Obertyn, pierdu
Pocu\ia, pierdu cinstea =i ncrederea boierilor, dar nu l[s[
nici dup[ aceasta, nd[r[tnic cum n-a mai fost altul, n[dejdea
st[pnirii n Pocu\ia.
Pentru ca s[ se ncerce =i mai departe, i-ar fi trebuit o
deplin[ siguran\[ despre turci. Ace=tia ns[ erau obosi\i de
plngerile ce veneau necontenit la Poart[ pentru purt[rile
moldoveanului, =i, v[zndu-l a=a de neastmp[rat, a=a de
harnic n c[utarea du=manilor, ei se temeau s[ nu se ntoarc[
ntr-o bun[ zi =i asupra lor, urmnd =i ntru aceasta faptele
p[rintelui s[u. Marele sultan Soliman, cuceritorul Ungariei,
veni n 1538 ca s[ cucereasc[ =i Moldova.
I-ar fi stat bine fiului lui +tefan cel Mare s[ lase neamului
romnesc m[car amintirea unui al doilea R[zboieni, pentru
ca s[ se mndreasc[ pe urm[. Ca s[ se poat[ bucura ns[

242
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

de cinstea nvinsului f[r[ fug[ =i nchinare, i-ar fi trebuit lui


Petru iubirea boierilor, care s[ moar[ n numele s[u, precum
p[rin\ii lor muriser[ n numele iubit al lui +tefan cel Mare.
Dar el n-avea aceast[ iubire, =i boierimea l p[r[si, primind
la Suceava cu pace =i cu umilin\[ pe mp[ratul din |arigrad,
care le d[du ca obl[duitor pe un +tefan-vod[ de batjocur[.
Lumea-l =tia c[ e fiul r[mas la Constantinopol =i crescut
n obiceiurile de acolo, pn[ ntr-atta nct era b[nuit
c[-=i schimbase =i legea, al lui Alexandru, fiul lui +tefan
cel Mare. El ns[, un sl[b[nog =i un neru=inat, socoti c[-=i
nal\[ nemernicia numindu-se n hrisoavele sale fiu al
marelui domn. Aceia=i boieri care-=i plecaser[ frun\ile de
tr[d[tori naintea lui Soliman cerur[ lui +tefan-vod[,
fiul lui +tefan, s[ dea napoi Moldovei p[mnturile hr[-
pite de turci la suirea lui n scaun: toat[ \ara dintre Prut
=i Nistru, n apropierea Dun[rii de Jos, =i, n sus, pn[ la
Tighina, din care turcii f[cur[ marea lor cetate a Bende-
rului. Bietul om nu putu s[vrsi aceast[ minune, pentru
care ar fi trebuit altfel de +tefan-vod[, =i el fu m[cel[rit
n od[ile sale domne=ti. Deci, dup[ +tefan cel Mare, mort
n Suceava n glorie, n ascultare =i iubire, veniser[ pe
rnd +tefan cel Tn[r, care pierise de otrav[, =i +tefan
L[cust[ (numit a=a dup[ nc[ un bici dumnezeiesc din
zilele sale), care pierise de sabie. Cel dinti fusese dus
din Hotin la Putna, unde mormntul s[u se ridic[ lng[
al bunicului; acest[lalt +tefan, nepot de fiu =i el al aceluia=i
bunic, fu ngropat n prip[ ntr-un loc ascuns, a c[rui
amintire se pierdu. Abia trecuse 30 de ani de la moartea
ap[r[torului Moldovei.
Uciga=ii bietului L[cust[ f[cur[ domn pentru toate
placurile =i poftele lor pe boierna=ul Cornea, care-=i aduse
aminte deodat[ c[ e fiul lui Bogdan Orbul, =i se numi n

243
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

hrisoave =i leg[turi cu str[in[tatea cu numele lui Alexandru


cel Bun.
Pentru cteva luni ns[, capul s[u u=uratic, care se
ncununase pentru o moarte nainte de vreme, c[dea din
porunca lui Rare=, care plecase din ascunz[toarea sa
ardelean[ =i c[p[tase din nou, ca o dispre\uit[ poman[
turceasc[, cer=it[ de dnsul n genunchi, cu cenu=a poc[i-
tului pe cre=tet, domnia moldoveneasc[, pe care o dobn-
dise nti din partea \[rii, n numele sfnt al p[rintelui s[u,
+tefan cel Mare.
Era cel dinti domn al Moldovei venit de la turci, cu
oaste turceasc[, mpotriva boierilor =i f[r[ =tirea \[ranilor.
Desigur cea mai mare njosire petrecut[ dup[ moartea
nving[torului p[gnilor. Domnia lui de a doua \inu numai
opt ani. Petru nu mai era el nsu=i, vn[torul neobosit de
cuceriri la toate hotarele, ci o unealt[ supus[ a sultanului.
Sufletul s[u mndru pierise n ziua cnd el trebuise s[ ia
drumul Ardealului, ca fugar, r[t[cind zile de spaim[ =i nop\i
nedormite prin p[durile muntelui. Sabia sa nu se mai n[l\[
niciodat[ pentru el =i pentru \ara =i neamul s[u.

Avuse mai mul\i fii, dintre care doi ajunser[ s[ dom-


neasc[. Cel mare se chema Ilie, ca =i orbul fiu al lui Alexandru
cel Bun. El crescuse mai mult la Constantinopol, unde tat[l
s[u fusese silit a-l trimite ca z[log. Se ntoarse mai turc dect
+tefan L[cust[, =i peste c\iva ani el se cobor din scaunul
Moldovei pentru a pune pe capul s[u nebun ru=inea
ru=inilor pentru el =i semin\ia sa! cealmaua lep[da\ilor de
lege. Cu mai pu\in de 50 de ani n urm[, Moldova o st[pnea
+tefan cel Mare, ap[r[torul credin\ei.
Pe fratele mai mic =i urma=ul lui Ilie l chema +tefan,
dup[ numele str[bunului. Acest nou +tefan-vod[ era un

244
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

stricat, care-=i f[cea rs de casele boierilor s[i: ei l uciser[,


pr[bu=ind asupr[-i cortul n care se g[sea la |u\ora, n
cmp, din jos de Ia=i, ntr-o zi cald[ de septembre. Dup[
+tefan otr[vitul, dup[ +tefan njunghiatul venea acest al
treilea +tefan, strivitul. +i de departe lumina asupra acestor
priveli=ti de tic[lo=ie =i nelegiuire, cu raze ca ni=te lacrimi,
chipul de sfnt al lui +tefan cel Mare.
Elena, fat[ de despot srbesc, v[duva lui Petru Rare=, =i
logodi n grab[ fata cea mai mic[, Ruxanda, dup[ boierina=ul
Joldea, care va fi sim\it =i el c[ sngele lui e acum al lui
+tefan cel Mare, =i nu al unui p[rinte de rnd. Peste cteva
zile l gonea ntr-o m[n[stire, nsemnndu-l la nas pe
acest Ioan-vod[ un fiu din flori al lui Bogdan Orbul,
n[scut cu o femeie din L[pu=na, peste Prut.

L[pu=neanul =i zise Alexandru-vod[, dup[ Alexandru


cel Bun, iar pe fiul s[u cu Ruxanda, smuls[ de la b[rbatul ei
c[lug[rit, l numi Bogdan, dup[ bunicul acestuia. Alexandru
se lupt[ cu un vntur[-\ar[ grec, Vasilic Heraclide, care iz-
buti, b[tndu-=i joc de toate drepturile =i de toate datinile,
pe care nu le putea n\elege, s[ ia Moldova, unde fu al doilea
Ioan-vod[. Pieirea str[inului de neamul domnesc, de neamul
romnesc =i de lege veni de la boieri, care se deprinsese a
ucide domnii, pe cei legiui\i, ca =i pe ceilal\i. Tom=a hatmanul
se f[cu el st[pnitor n locul grecului de lege protestant[,
nem\easc[, =i i se p[ru c[ numele lui +tefan-vod[ s-ar potrivi
pentru dnsul. Dar turcii ce veneau cu Alexandru l gonir[
n Polonia, unde totu=i el pr[dase. Aici i se t[ie capul n
nchisoare. Al patrulea +tefan-vod[, cel desc[p[\nat.
Alexandru-vod[ se sc[ld[ n snge, orbi ca o pedeaps[
a lui Dumnezeu =i pieri n durerea lui =i n blestemele

245
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

altora: se zice c[ doamna lui l-ar fi otr[vit, precum otr[vise


pe b[rbatul ei doamna lui +tef[ni\[.
Bogdan-vod[, urma=ul, se d[du petrecerilor, pe\i n
Polonia cu zgomot =i ceart[, fu r[nit =i oprit n prinsoare
acolo.

Atunci turcii d[dur[ Moldova, f[r[ s[ ntrebe pe nimeni,


cuiva care nici nu domnise niciodat[, lui Ioan, giuvaergiul
din Constantinopol, fecior de armeanc[ din \ar[. El =i zise
fiu al lui +tef[ni\[, =i a l[sat amintirea unor lupte cu aceia=i
turci, a=a cum nu se mai pomenise de mult n istoria \[rii.
Ajutat de cazaci, el pr[d[ Buceagul =i |ara Romneasc[.
Muri ca un viteaz, vnzndu-=i scump via\a. Oasele sale,
sf[rmate de goana c[milelor, de care-i fusese legate minile
=i picioarele, r[maser[ pe cmpul m[celului celei din urm[
din o=tirile sale, iar capul s[u crunt se b[tu pe poarta cur\ii
domne=ti a Bucure=tilor. Dar ca s[ se ajung[ acest scop, nu
venise n \ara de unde un sultan ca Mohamed al II-lea nu
putuse dezr[d[cina pe +tefan cel Mare, nici m[car
beglerbegului Rumeliei. +i, fiindc[ r[zboaiele se judec[ dup[
scopul c[ruia i s-a nchinat jertfa de vie\i, nu trebuie s[ se
uite c[ turcii nu avuse naintea lor pe un ap[r[tor al \[rii,
neamului =i legii, de care Ioan era pe jum[tate str[in, ci pe
un domn dorit de st[pnire ndelungat[, care-=i ap[ra cuca
mpotriva acelor ce i-o d[duser[ =i voiau acum s[ i-o smulg[.
Ioan, zis cel Cumplit, fiindc[ se nfruptase prea mult din
sngele boierilor, fusese mazilit, b[tut =i sprcuit pentru a
se face un loc de domnie lui Petru-vod[, fost domn al T[rii
Romne=ti. +i acesta era un trimis de-a dreptul din |arigradul
mp[ratului. Dar ceea ce era =i mai njositor, ceea ce nsemna
nc[ o treapt[ de umilin\[ pe care o cobora \ara, era faptul
c[ Petru nu se putea numi fiul unui domn moldovenesc, cum
246
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

fusese sau st[ruise c[ sunt c\i veniser[ nainte de dnsul n


vechea Suceav[ sau n capitala cea nou[ a Ia=ilor. Numai
mam[-sa, Chiajna, so\ia lui Mircea-vod[ Ciobanul, domn
muntean, fusese din neamul lui +tefan cel Mare, =i Petru,
c[ruia i s-a zis +chiopul, om beteag =i bun, purta numele lui
Petru Rare=, tat[l Chiajnei. Dar, dup[ judecata acelor vremuri,
\ara primea pe acest nou Petru-vod[ ca pe un str[in, pus cu
de-a sila de al\i str[ini ntr-un loc ce nu i se cuvenea dup[
dreptul cel vechi. +i de aceea, n domnia lui dinti venir[
necurmat de la cazacii Niprului, amestec de lupt[tori strn=i
din lumea larg[, tot fl[c[i frumo=i care ziceau c[ sunt Ioan-
vod[, dreptul mo=tenitor, care n-ar fi pierit pe sngerosul
cmp al ultimei sale nfrngeri; ba odat[ veni, =i un
Alexandru-vod[, fratele lui Ioan, pe cnd se mai a\ineau
de peste hotar fii de-ai lui L[cust[ =i de-ai lui Alexandru
L[pu=neanu, al\i drep\i mo=tenitori.
Dup[ c\iva ani, iar[=i turcii singuri, =i f[r[ s[ ntrebe
\ara, trimiser[ un domn nou al Moldovei, pe un fiu al lui
Rare= cu o s[soaic[ din Bra=ov, care c=tigase pe vremea
mpresur[rii acestei cet[\i de c[tre moldoveni inima, lacom[
=i de altfel de cuceriri a lui Petru-vod[. El se numi =i ca
domn cu numele s[u din copil[rie de Iancu: un ciudat
Iancu-vod[, cum nc[ n-a mai fost vreodat[ n Moldova. La
rndul lui, el fu schimbat n folosul lui Petru, c[ruia i se
ceru ndat[ un bir mai mare =i dect acela ce crescuse
nespus de mult n veacul de la moartea lui +tefan cel Mare;
s[rmanul cre=tin era milos pentru suferin\ele s[racilor, a=a
nct fugi la nem\i, s[tul de atta cinste, =i muri la dn=ii,
de dorul \[rii.
Avuse un fiu Vlad, numit ca la munteni, dar pe al doilea
copil al s[u, un copil de dragoste trzie =i neiertat[, cu o
roab[, l numi +tefan, binecuvntndu-l astfel pentru un

247
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

mare viitor domnesc. Copilul ntov[r[=i pe tat[l s[u n


pribegie: o minune de b[ie\a=, cu ochii mari alba=tri, gura
mic[ =i lungile plete de aur. El muri la 18 ani, ntr-o rece zi
de prim[var[ din Alpi, de oftic[ =i de podagr[, ntr-o \ar[
=i ntr-o lege care nu erau ale lui. Dup[ +tefanii pieri\i de
mor\i stra=nice, un +tefan de suferin\e blnde, cosit de o
moarte zmbitoare nainte de vrsta b[rb[\iei. Era al
cincelea dup[ +tefan cel Mare =i domnise =i el c\iva ani,
nt[rit de turci pe lng[ tat[l s[u b[trnul.
Noul domn, la sfr=itul veacului, fu Aron, copil nerecuno-
scut al lui Alexandru L[pu=neanu, c[ruia i sem[na, fiind
r[u =i lacom. Acest Aron-vod[, se f[cu, de groaza cererilor
turce=ti, tovar[=ul de lupt[ al lui Mihai Viteazul, mntuitorul
prin sabie, r[s[rit n |ara Romneasc[. Dar nici a=a, ca
lupt[tor pentru cruce, el nu pl[cu boierilor, =i ace=tia ajutar[
pe hatmanul R[zvan, un om de isprav[ n r[zboaie, s[ se
fac[ domn. R[zvan se gndi c[ e cu adev[rat fiul lui Petru
+chiopul, care =i-ar fi nc[lzit inima de sl[b[nog la ochii de
foc ai \igancei ce n[scu n R[zvan un prunc domnesc. El =i
zise, ca unul ce ridicase arma pentru neatrnarea de p[gn
=i ajutorul cre=tin[t[\ii, +tefan-vod[. Peste cteva luni
polonii l gonir[, puind pentru ntia=i dat[, ceea ce
nsemna o nou[ njosire un domn al lor, care nu era, nici
dup[ tat[, nici dup[ mam[, cobortor al vreunui voievod
din Moldova sau din cealalt[ \ar[ cu st[pnire romneasc[,
pe boierul Movil[: Ieremia-vod[. R[zvan cerc[ s[-=i capete
napoi scaunul, dar fu nvins =i c[zu n minile unui du=man
care nu era plecat s[-l ierte. Al =aselea +tefan-vod[ pieri
zvrcolindu-se n vrful \epii.
Neamul Movile=tilor, nchinat =i turcilor =i polonilor,
pl[tind bir =i plocoane n dou[ p[r\i, nchinndu-se umil la
doi dumnezei, neam turcit =i le=it, d[du pe Ieremia-vod[, pe

248
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Simion, pe Constantin, pe Mih[ila= =i Alexandru, pe Moise


=i pe Miron Barnovschi Movil[. Odat[ turcii aduser[ pe un
nou st[pnitor, care se f[cea fiu al unui +tefan-vod[ Tom=a
=i-=i zicea =i el +tefan. Acest al =aptelea +tefan-vod[ era un
b[trn viteaz, crud =i temut. El domni de dou[ ori, fu mazilit
pentru totdeauna =i muri la Constantinopol.
Pe rnd se strecurar[ n Moldova Radu Mihnea, fiul
nepotului de v[r al lui Petru +chiopul, Alexandru, fiul lui
Ilia= =i nepotul de fiu al lui L[pu=neanu. B[trnul, =i, pe
lng[ ace=ti mo=tenitori legiui\i, un croat catolic, care
slujise pe turci la pacea cu germanii: Gaspar-vod[ Gratiani.
Pentru ntia oar[ dup[ Despot, nt[rit de turci dup[ ce se
a=ezase prin arme ns[, Moldova primea de domn pe cineva
care n-avea nici legea, nici neamul locuitorilor ei. Ca =i
Ioan-vod[, el se ridic[ asupra turcilor, sprijinit de poloni,
fu nvins =i doi boieri l uciser[ n fug[.
Un str[in, un grec, cel dinti grec n scaunul \[rii, grec
dup[ tat[ =i dup[ mam[, de=i botezat cu un nume rom-
nesc, fu Lupul, care-=i zise ca domn Vasile-vod[. El domni
mult =i cu str[lucire, purtnd =i r[zboaie, pentru l[comia
sa c[ci voia nc[ un scaun domnesc cu muntenii, n
trufia lui, el vis[ c[ =i urma=ii s[i din neam n neam st[pnesc
n Suceava =i Ia=i. Astfel, el botez[ pe fiul s[u din c[s[toria
a doua cu o foarte frumoas[ cerchez[, ruda hanului, +tefan.
+tef[ni\[ =i ajunse domn. Boala lingorii, de care murise
+tefan al lui Petru-vod[, stinse =i pe +tefan, fiul lui Vasile
Lupu, pe acest tinerel +tefan-vod[ al optulea.
Dup[ el =i nainte de dnsul venir[ boieri de \ar[, ca
Istrati-vod[ Dabija, un bun b[trn be\iv, ca vod[ Petriceicu,
care se chema +tefan poate dup[ numele lui +tefan Lupu,
un om vioi, r[zboinic, iubitor de cre=tini al noulea +tefan-
vod[, care pieri n pribegie f[r[ n[dejde, la poloni. Apoi

249
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Cantemir-vod[ b[trnul, un osta= cump[nit n hot[rrile


sale, =i fiii lui, Antioh =i Dimitrie, care chem[ pe ru=i n
1711 mpotriva turcilor =i fugi odat[ cu dn=ii, f[r[ s[ mai
vad[ Moldova, c[reia i f[cu cea mai mare cinste cu scrierile
sale; Mihai Racovi\[, care d[du celui de al doilea fiu al s[u
numele mare de +tefan: +tefan Racovi\[ nu ajunse a domni
n Moldova =i muri, nc[ tn[r, de be\ie, n a doua jum[tate
a veacului al XVIII-lea, ca domn muntean.
ntre ei se vede o clip[ Ilia=, fiul lui Alexandru Ilia= =i
ultimul cobortor al lui +tefan cel Mare. Tr[it ntre greci,
dintre care a fost desigur =i mama =i bunica sa, el =tia abia
romne=te =i a murit b[trn, s[rac, uitat, ntre grecii din
Constantinopol.
Grecii ace=tia, oameni siguri pentru turci, ajung a st[pni
mo=tenirea lui +tefan cel Mare. Mavrocord[te=tii, care se
coborau dintr-o fat[ a lui Alexandru Ilia=, Casandra, mama
Sultanei, so\ia lui Alexandru Mavrocordat, t[lmaciul Por\ii;
Ghicule=tii, al c[ror bunic, Grigora=cu, \inuse pe Maria
Sturdza. +i unul =i altul din aceste neamuri aveau o obr=ie
romneasc[ n parte. Callimachii, care ncepur[ a domni
pe la 1750, erau cobortorii orheianului Calm[=ul =i ai
unei cmpulungence.
Numai pe urm[, dup[ 1774, venir[ greci cura\i, printre
vl[starele nou[ din cele trei neamuri nrudite cu poporul
romnesc sau pornind de-a dreptul din el. E vremea cnd
se nal\[ asupra noastr[ familiile Ipsilanti, Moruzi, +u\u,
Caragea, Hangerli. Vremi grele, n care toat[ povara
mp[r[\iei turce=ti sl[bite, sc[zute, putrezite, dar din ce n
ce mai lacome, apas[ pe umerii \[ranului romn. |ara fu
rupt[ n buc[\i, ca trupul lui Ion-vod[...
De la 1822 avur[m iar[=i domni de \ar[, care se p[strar[
pn[ la Unirea Principatelor n 1859, cnd din Moldova =i

250
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Tara Romneasc[, dou[ \[ri din romnime, se f[cu Romnia.


La 1877, patru sute de ani dup[ luptele de la Podul-
nalt =i R[zboieni, romnii, sub principele Carol, smulser[
neatrnarea lor, ntr-o nou[ lupt[ biruitoare cu turcii. n
1875, se pomenea un veac de la nstr[inarea Bucovinei, =i
romnimea venit[ din toate unghiurile locuite de dnsa
ngenunchease n 1871, cu toat[ cuviin\a trist[ a celui ce
se nchin[ str[mo=ilor pe pmnt str[in, naintea mormn-
tului lui +tefan cel Mare, la mplinirea de patru sute de ani
de la cl[direa Putnei.
n 1881 se proclama regatul romnesc. O con=tiin\[
nou[ str[b[tea ntreg poporul nostru, =i de atunci ea se
nt[re=te necontenit. +i aceast[ con=tiin\[, uimit[ de focul
orbitor al lui Mihai Viteazul, cere sfaturi de ntemeiere
n\eleapt[ de la cel[lalt str[bun, de la +tefan cel Mare.
I

+ T E FA N C E L M A R E
LA CRONICARI

C [rturarii n-au =tiut s[ vor-


beasc[ dup[ cuviin\[ despre faptele lui +tefan, c[ruia-i
datorau ns[ putin\a de a scrie n \ara lor =i pe limba lor. n
pu\inul pe care l-au scris ei, cronicarii ce nseamn[ anii
domnilor, scriitori biserice=ti, =i, trziu detot, cnt[re\i, se
afl[ foarte pu\in, despre marele voievod. Sufletele r[t[ceau
aproape de p[mnt n vremuri de ntuneric =i de nencre-
dere, n vremuri nerecunosc[toare =i obosite, =i scrisul
nostru nu se putea ridica pn[ la n[l\imea lui.
Cnd, pe vremea lui Vasile Lupu, vornicul Grigore Ureche
pref[cu n romne=te spusa s[rac[ a vechilor letopise\e
slavone=ti, el se pricepu numai s[ nn[deasc[ pe lng[
dnsa unele din ve=tile ce se cuprindeau n povestirile
bogate =i am[nun\ite ale trecutului altor neamuri. Despre
locurile unde s-au fost dat luptele, despre cet[\ile de scaun,
despre bisericile n[l\ate din porunca lui +tefan aproape n
fiecare ora= al Moldovei, el nu poate s[ spuie nimic. Ce
pune el n scris nu-l nc[lze=te dect foarte rar =i foarte
slab, =i cuget[rile lui sunt mai mult gnduri de moral[
bisericeasc[. Abia la sfr=it d[ el drumul condeiului s[u
greoi =i stngaci ca s[ spuie c[ +tefan al c[rui chip adev[rat
l putem deslu=i numai foarte neguros din zugr[veli de
c[r\i sfinte, care dau totdeauna oameni frumo=i cu ochii
mari =i plete lungi b[lane , c[ +tefan era om nu mare da
254
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

stat, c[ era mnios =i degeaba v[rsa snge nevinovat,


trimi\nd din c[ldura ospe\elor de-a dreptul la moarte f[r[
nici o judecat[, el, bunul judec[tor. ncolo, Ureche nu mai
m[rturise=te despre eroul de la moartea c[ruia trecuser[
ceva mai mult de o sut[ de ani dect c[ avea acea vitejie
m[iestrit[ =i nd[r[tnic[ pe care o vedem de altminterea =i
din desf[=urarea r[zboaielor lui.
C\i au mai scris povestea trecutului moldovenesc s-au
mul\[mit s[ ntregeasc[ dup[ scriitorii str[ini, le=i =i unguri,
izvorul b[trn al lui Ureche. Numai Ioan Neculce, njghe-
bnd dup[ al\i cincizeci =i mai bine de ani o istorie b[tr-
neasc[ a Moldovei, mergnd pn[ n zilele sale, culege cte
ceva din gura poporului despre cel mai mare dintre vechii
domni neatrna\i =i mai l[mure=te cte ceva =i din partea
lui: precum despre darea Bugeacului de c[tre +tefan n mna
turcilor (ceea ce s-a ntmplat numai n 1538), despre
paharul de jasp =i arcul cu vrtej ce le-a dat M[n[stirii Putna,
unde au stat, n turnul de deasupra por\ii, pn[ la cazacii
pr[dalnici de sub domnia lui Constantin Cantemir =i pn[
la egumenul doritor de petreceri, care, la o benchetuial[ cu
oamenii domne=ti, a stricat la be\ie minunea de pahar, ce
era n chipul marmurei albe =i a farfuriei. Tot el se face a =ti
c[ regele Cazimir ar fi dat lui T[utu cndva \inutul pentru
care +tefan se lupta cu polonii.
Dimitrie Cantemir, marele nv[\at de pe acest timp, nu
n\elege =i nu iube=te pe acela c[tre care trebuiau s[ se
ndrepte cu deosebire ochii unui domn moldovean ca
dnsul, care dorea, s[ nnoiasc[ pentru \ara sa trecutul, de
lini=te =i de mndrie. Istoricii din Ardeal, care se ivir[ n a
doua jum[tate a veacului, nu coborr[ nici unul din ei
asupra lui mai ales, dragostea ce o aveau pentru neamul
romnesc ntreg, pe care voiau s[-l nal\e str[lucitor, cur[\it

255
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

de rugina trec[toare a clevetitorilor, n lumina pre\uirii


tuturora. Poe\ii de pe atunci erau deprin=i a scrie, dup[
modeluri fran\uze=ti, mai ales, mici flec[rii sun[toare =i
bine g[tite, asupra iubirilor u=oare =i leg[turilor pu\in
trainice =i adev[rate dintre oameni. Trecutul nostru a fost
mai totdeauna nchis acestor cavaleri de ietac, mai lungi n
b[rbi dect n gnduri, =i unul dintre dn=ii, Matei Millo,
a cutezat n nepriceperea =i u=urin\a lui s[ apropie pe
Alexandru-vod[ Moruzi, un fanariot cu anul al turcilor, de
m[rea\a umbr[ argintie a lui +tefan str[bunul.
II

PA N E G I R I C U L L U I
+ T E FA N C E L M A R E

D ar n a doua jum[tate a vea-


cului al XVIII-lea duhul sfnt al iubirii pentru trecutul mare
se cobor asupra unui c[lug[r care a fost cel dinti cnt[re\
al lui +tefan cel Mare.
El tr[ia n Putna chiar, n ctitoria lui +tefan, care-=i dormea
somnul cel ve=nic ntre zidurile ei. Aceste ziduri suferiser[
multe, din ani ndep[rta\i cnd le n[l\ase spre nestins[
pomenire voin\a cucernic[ a biruitorului. Pe vremea lui
chiar, frumoasa cl[dire arsese odat[ pn[ la p[mnt, n
1484, n prim[vara anului cnd sultanul r[pi Moldovei
+tefan va fi c[zut n acest pojar nimicitor, care alesese
m[n[stirea lui printre toate celelalte, o prevestire Chilia
=i Cetatea Alb[.359 Ea se n[l\[ ns[ peste ct[va vreme tot
a=a de falnic[, =i daniile o mpodobir[ =i o mbog[\ir[ pn[
la moartea ntemeietorului, care se odihni n cuprinsul ei.
Peste ceva mai mult de un veac, cnd Moldova era supus[
turcilor =i r[u ap[rat[ de domni care se strecurau ca ni=te
umbre trec[toare, ho\i din Brg[u, n Ardeal, se n[pustir[
asupra Putnei, din care luar[ tot ce se putea lua =i nc[rca
pe caii ce adusese cu dn=ii: argintul =i sculele m[n[stirii
toate, carile au fost f[cute de cei domni b[trni, scrie cu
tnguire domnul de atunci, tot un +tefan, Tom=a al doilea.360
Venind cu cazacii s[i s[lbateci n ajutorul lui Vasile Lupu,
aruncat din scaun de logof[tul s[u, fiorosul tn[r Timu=
Hmilni\chi, ginerele domnului Moldovei, se nt[ri n

257
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Suceava, =i osta=ii s[i nes[\io=i se repezir[ pn[ la Putna,


pe care o stricar[ cu totul, dup[ ce o despoiaser[: logof[tul
nving[tor, Gheorghe-vod[ +tefan, ncepu din nou lucrul
bisericii, pe care n-avu ns[ mul\umirea de a o vedea ispr[-
vit[, c[ci ea se sfin\i abia sub Istrati Dabija, n 1661.361
Cnd, la sfr=itul acestui veac, se ncepu pentru zeci de ani
lupta cea mare dintre turci =i le=i, ace=tia din urm[ se
a=ezar[ n m[n[stiri, n care ei vedeau numai cet[\i de
ap[rare =i st[pnire: un romn trecut, de dorul domniei, la
poloni, Davidel, porunci din M[n[stirea Putnei, care avu
s[ sufere nespus de mult de pe urma unor astfel de oaspe\i
necredincio=i =i lacomi, pentru care =i crucea r[s[ritean[,
=i mormntul lui +tefan cel Mare erau deopotriv[ un lucru
de batjocur[.362 Poate atunci se scormoni mormntul lui
+tefan, care fu g[sit mai trziu f[r[ nici o podoab[ pe
f[rm[turile oaselor sale: romni =i cre=tini de legea
r[s[ritean[ n-ar fi cutezat desigur s[ tulbure, fie =i pentru
a c[uta podoabe nou[ icoanelor, pacea unui mormnt ca
acesta.
Egumeni prea bucuro=i de mese mari, ca Misail Chis[li\[,
cel ce stric[ la petreceri paharul l[sat de +tefan cel Mare,
sc[pndu-l din degetele sale sl[bite de b[utur[, gr[bir[
pustiirea minunatului l[ca= de odinioar[.363 Pe la 1750,
turnul de la poart[ se pleca spre p[mnt, str[b[tut de
cr[p[turi adnci, zidul de prin prejur nu mai ndep[rta pe
nimeni, peste trapez[riile d[rmate =i pivni\ele umplute
cu \[rna p[r[sirii cre=teau copaci vnjo=i; biserica n-avea
acoper[mnt, =i r[ni de moarte i crestau pere\ii; c[lug[rii
se risipiser[ mai to\i, c[utnd ad[posturi mai sigure.
Atunci norocul aduse pe scaunul de mitropolit al Moldo-
vei pe c[lug[rul Iacov din Putna, un om sfnt. El cheltui
pentru nnoirea des[vr=it[ a Putnei toat[ agonisita vie\ii

258
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

sale, =i se f[cu astfel al treilea ctitor al ei. Cnd un domn


care voia s[ aib[ lng[ sine pe fratele s[u ca mitropolit l
sili s[ plece, Iacov se ntoarse la Putna, de unde pornise,
=i fu ngropat, peste mul\i ani de zile, aice.

Ajutorul de c[petenie al lui Iacov era un nv[\at c[lug[r,


cunosc[tor =i de slavone=te, Vartolomei M[z[reanu. i
pl[ceau deopotriv[ c[r\ile biserice=ti =i povestirea ntmpl[-
rilor viforoase ale domnilor de demult. Mai ales de cnd
Iacov l trimesese n Rusia ca s[ aduc[ de acolo tip[rituri
pentru m[n[stirea amndurora, Vartolomei =i cheltuia
vremea cu t[lm[cirea unor tip[rituri ca acestea, cu prescrie-
rea de letopise\e =i alc[tuirea de condici ale hrisoavelor de
danie =i nt[rire p[strate prin deosebitele m[n[stiri. Astfel
ajunse el s[ st[pneasc[ pe deplin limba nflorit[ a laudei
sfin\ilor =i cuno=tin\a unui timp pe care toate l aminteau
n Putna, cu toate d[rm[turile =i nnoirile.
Pe la 1762, arhimandritul Vartolomei ajunse =i egumen
al Putnei, n locul lui Pahomie.364 n Rusia el auzise preo\i
=i c[lug[ri me=teri n cuvntare l[udnd naintea mul\imilor
smerite, n ziua hramului, via\a ctitorilor vrednici de pome-
nire. Astfel l[ud[ =i el ntr-o zi de 2 iulie, ntre 1762 =i
nceperea r[zboiului apropiat dintre ru=i, spre care mergea
inima lui de c[lug[r, =i turci, n care vedea ni=te p[gni
f[c[tori de r[u, pe +tefan cel Mare.
Cuvntul, de o mare frumuse\e, e foarte ntins, =i se
mparte n trei p[r\i, care laud[ pe rnd vitejia, dreptatea
=i iubirea de Dumnezeu a lui +tefan n vorbe ce se n=ir[ ca
o cunun[ de m[rg[ritare pentru fruntea str[bunului. El
zugr[ve=te pe sfntul Moldovei a=a cum a fost n adev[r, ca
pe un viteaz f[r[ trufie cu picioarele de-a pururi pe piatra
ajutorului de sus, ca pe un ntemeietor, c[ci nsu=i =i

259
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

pn[ ast[zi \ara aceasta cu dreptele lui a=ez[ri se \ine, ca


pe un cinstitor al clerului, care pleca armele petrahilului.
nfiernd mndria zadarnic[ a neamurilor mari, suciturile
de =arpe ale lingu=itorilor oplo=i\i pe lng[ domniile nou[,
=i alte p[cate ale timpului, Vartolomei ajunge s[ se ntrebe,
cum se vor fi ntrebat at\ia care auzeau povestirile
poporului despre +tefan sau r[mneau gnditori asupra
slovei letopise\elor: Oare ne vom mai nvrednici =i noi a
v[ ave, voi, vremi ca acelea?365
Lauda lui +tefan cel Mare nu se potrivea cu sim\irea
sfioas[, =i cugetarea umil[ a unor timpuri ngenuncheate,
care cutezau s[ n[d[jduiasc[ mult mai pu\in dect atta.
Ca tot ce nu era de nevoie n biseric[ sau pe lng[ biseric[,
ea nu s-a tip[rit, =i ea se afl[ numai n dou[ manuscripte
dac[ ele nu sunt chiar unul =i acela=i a=a nct n-a avut
nici o r[spindire. 366
III

+ T E FA N C E L M A R E
+I +COALA LITERAR{ NOU{

A trecut apoi mai bine de


jum[tate de veac, =i numele lui +tefan-vod[ nu s-a mai
pomenit n scrise romne=ti. Bucovina intrase n =t[pnirea
Austriei, =i m[surile de ornduire a m[n[stirilor luate de
mp[ratul Iosif hot[rser[ c[ n M[n[stirea Putnei vor locui
numai dou[zeci =i cinci de c[lug[ri, romni =i, de-acuma
nainte, fire=te =i ruteni.367
La 1812 se ntorcea ns[ n Moldova Gheorghe, fiul
protopopului Laz[r Asachi, dup[ ce nv[\ase n Roma multe
lucruri =i se nc[lzise de un foc patriotic pe care nu-l aveau
mul\i pe aceast[ vreme. Gheorghe Asachi era =i un poet, un
puternic =i mndru poet, care vorbi n versuri de lucruri pe
care cititorii le g[siser[ pn[ atunci numai n C[r\ile de
istorie =i de limb[ ale ardelenilor, din care se tr[gea neamul
mamei lui.
Dar din avntul tinere\elor lui Asachi nu r[mase dect
h[rnicia. El tip[ri un chip al lui +tefan cel Mare dup[ acela
de la Putna, f[cut din nou n zile trzii; el nf[\i=[ ntr-un
tablou pe +tefan dnd n clipa mor\ii sfaturi n\elepte fiului
s[u; el cnt[ =i n romne=te =i n fran\uze=te =i foarte slab
n amndou[ limbile ntlnirea viteazului nvins cu ma-
m[-=a, nenvins[, la Cetatea Neam\ului, =i atinse n nuvelele
sale istorice anumite mprejur[ri din via\a voievodului. Dar
nu-l n\elese =i nu-l nf[\i=[ niciodat[ dup[ cuviin\[.368

261
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Tablourile lui Asachi sunt din 1833, poezia despre t[ria


de suflet a doamnei Elena a fost tip[rit[ n 1841 n revista
lui Asachi, Spicuitorul, care ie=ea n romne=te =i n
fran\uze=te pentru ca s[ r[spndeasc[ =i n str[in[tate
numele ntemeietorului ei. La 1837, Mihail Kog[lniceanu,
un om de o nalt[ =i larg[ n\elegere, tip[rea la Berlin o
parte din Istoria romnilor n fran\uze=te, care a fost ns[
cetit[ =i de ai no=tri. Peste trei ani, ntors n \ar[, el ncepea
s[ scoat[ la lumin[ izvoarele trecutului moldovenesc, n a
sa Archiv[ romneasc[. Dup[ al\i trei ani, Kog[lniceanu se
dovedea un mare cuvnt[tor, vestind de pe catedra sa de
la Academia Mih[ilean[ de unde fu aruncat jos ndat[ de
o crmuire care nu putea face altfel evanghelia cea nou[
de credin\[ n neam. Inima mi se bate cnd aud rostindu-
se numele lui Alexandru cel Bun, lui +tefan cel Mare, lui
Mihai Viteazul... Pentru mine b[t[lia de la R[zboieni are
mai mare interes dect lupta de la Termopile, =i izbnziie
de la Racova =i de la C[lug[reni mi par mai str[lucite dect
acele de la Maraton =i Salamina, pentru c[ sunt c=tigate
de c[tre romni... Baia, un sat ca toate satele pentru str[ini,
pentru romni are mai mult pre\ dect Corintul, pentru c[
n Baia avanul rig[ al Ungariei, Matei Corvinul, viteazul
vitejilor, Craiul Crailor, cum zicea Sixt al IV-lea papa,
r[nit de sabia moldovean[, fu pus n fug[ =i uit[ drumul
patriei noastre!369
n asemenea cuvinte nu se mai vorbise de zilele vechi
ale romnilor, =i, \inndu-se seama de deosebirea timpurilor,
ele pot fi puse al[turi, ntru m[rirea lui +tefan, cu laudele
biserice=ti ale c[lug[rului Vartolomei din Putna. La 1845
ncepeau s[ se mpart[ cele dinti coli din marea =i, pentru
acea epoc[, m[rea\a culegere a Letopise\elor, din care se
alc[tuia, de la un b[trn povestitor la altul, povestea

262
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Moldovei lupt[toare, chinuite =i umilite: +tefan p[rea c[


iese din mormnt, buciumndu-=i ispr[vile pentru a-=i
ndemna urma=ii, din rndurile cump[nite ale vornicului
Ureche, nainte merg[torul m[rturiilor trecutului.

Atunci Moldova v[zu ce a fost =i fu cuprins[ de ru=ine


=i de jale. Pe ct ng[duia cenzura ntr-o \ar[ st[pnit[ de
domn =i de consulul rusesc, mai mare dect dnsul, to\i cei
ce-=i sim\eau chemarea de a mp[rt[=i prin scris frumos
gnduri s[n[toase =i folositoare se nchinar[ naintea str[lu-
cirii moarte a veacurilor voinice: =i Alecu Russo, care nu
uit[ pe voinicii ce dorm la Valea Alb[ =i nu dorea ca
+tefan s[ se ntoarc[ pe p[mnt, c[ci s-ar da napoi de
mnie naintea celor ce nu mai aveau sufletul lui =i nu-i mai
vorbeau limba lucie ca un ascu\i= de sabie ncercat[; =i
Costachi Negru\i (Negruzzi), =i poetul tinerimii vioaie,
ncrez[toare =i setoase de lupt[, Vasile Alecsandri.370
ntr-un calendar din 1845 dup[ ce ie=ise n parte
Letopise\ele Kog[lniceanu sau Russo371 scrie, zugr[vind
lupta lui +tefan la Baia: Romnul i atribuie tot ce-i pare
curios, mare, vitejesc =i chiar nen\eles. Orice cetate, orice
zid, orice val, orice =an\, ntreab[-l cine l-a f[cut: el \i va
r[spunde: +tefan cel Mare. Orice pod, orice biseric[, orice
fntn[, orice curte sau palat vechi, el le va raporta eroului
s[u. Orice bun[tate, orice a=ez[mnt ale c[ruia r[m[=i\e
mai tr[g[neaz[ pn[ ast[zi, orice legiuire omeneasc[, orice
puneri la cale n\elepte +tefan-vod[ le-a urzit. n sfr=it,
acest domn pentru moldoveni rezum[ toate ispr[vile =i
instruc\iunile f[cute n cinci veacuri, de at\ia st[pnitori.

263
IV

+ T E FA N C E L M A R E N L I T E R AT U R A P O P O R U L U I .
POMENIREA LUI N TIMPURILE DIN URM{

P oporul era ntrebat deci =i


el despre +tefan-vod[, dup[ ce vorbiser[ despre dnsul
nsemn[rile c[rturarilor mai apropia\i de dnsul. |[ranul
din mun\i =i v[i, din p[duri =i de pe malul apelor nu =tia
nici ziua luptelor, nici anii =i nici veacul, c[ci mai-marii lui
cuprind mai multe veacuri, nesfr=it de multe, cu trupul lor
de uria=; el nu =tia nici numele boierilor, sfetnicilor,
doamnelor =i iubitelor care nu luaser[ loc lng[ dnsul
naintea lumii; el nu putea s[ deosebeasc[ o lupt[ de alta,
ba nici un du=man de cellalt; el nu v[zuse nici un hrisov de
la marele judec[tor, nu ajungea s[-=i nsemne nici una din
datinele la nceputul c[rora st[tuse voin\a lui; nu cetise
m[car una din pisaniile ce st[teau n fruntea bisericilor
durate n cei patruzeci =i =apte de ani de domnie.
El =tia att, n marea lui nenorocire =i n adncul lui
ntuneric, pn[ la care ajungea ns[, cu mngiere =i f[g[-
duieli, o raz[ bun[ din acel veac mare, c[ neamul s[u a dat
cndva d[un[zi, peste trei sute de ani sau cu o mie al\ii
n urm[ un om minunat, un sfnt cum nu mai poate r[s[ri
altul: el era izvorul a toat[ vitejia, el era fntna tuturor
drept[\ilor, el era marea bun[t[\ilor. P[mntul Moldovei
nu fusese al lui numai atunci cnd oamenii de demult l
putuse vedea; el r[m[sese al lui n vecii vecilor, cu to\i
oamenii ce se ngropau pe rnd, =i, n clipe grele, suspinul

264
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

=i rug[ciunea se suiau la dnsul ca la Dumnezeu: S[racul


+tefan-vod[, unde-i s[ vad[?!372
Poporul, naintea c[ruia st[tuser[ largi deschise u=ile
lui, l chemase la dnsul prin povestea lui iubitoare, care
n[scocea nlocuind adev[rul de care n-avea nici o =tiin\[:
+tefan nu fusese fecior de domn, ci copil[rise ntre b[ie\a=ii
=i b[ietanii satelor, =i se ar[tau la Borze=ti, n \inutul
Bac[ului, unde i se n[l\a frumoasa biseric[, locurile care-i
v[zuser[ jocul de vitejie. nvrtise n mini ca ale F[t-Fru-
mosului care glume=te cu armele grele ale zmeilor un
buzdugan ieftin, t[iat din trunchiurile str[vechi ale codrului.
El str[b[tuse n pe=teri ca s[ ucid[ ur=ii, a=a precum al\ii
de vrsta lui prindeau fluturii str[lucitori deasupra florilor
paji=tei. Me=te=ugul luptelor cu oamenii r[i l nv[\ase de
la arhangheli trimi=i de Dumnezeul ce plnge de suferin\ele
s[racilor, =i, ca s[ nu sperie pe copil cu penele lor de aur
orbitor, ei se f[cuser[ a fi doi mo=negi, adic[ doi mo=negi
de la \ar[, cu c[ciulele nalte =i drepte, cu pletele =i barba
c[znd n valuri de argint, cu ochi care v[d adnc n aminti-
rile zilelor moarte, cu vorba cuminte =i nceat[, venind
totdeauna de foarte departe, a=a ni=te mo=negi cum va
fi fost sus pe scaunul de aur n hainele-i de m[tase ncheiate
cu pietre scumpe vod[ Alexandru cel Bun.
Cnd s-a f[cut mare =i a nceput luptele lui drepte =i
bune, nici un col\ de \ar[ n-a r[mas nesfin\it de biruin\ele
lui sau de suferin\ele cu care le pl[tea. n scorburile acelea
mari de lng[ Baia s-a ad[postit el, singur-singurel n codru,
pndind pe unguri meni\i pieirii. Sc[rile acelea t[iate n
stnc[ au fost f[cute pentru dnsul, care c[uta vrful
muntelui. Colo, la Vorone\ul din Bucovina, la Dobrov[\ul
din Vaslui, a stat el la u=a sihastrului ce se ruga pentru to\i
oamenii =i de la care voia sfatul cel mai bun ca s[ mntuie

265
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

\ara, ai c[rei ap[r[tori pieriser[: sihastrul l-a primit n chilie,


i-a dat nv[\[tura dorit[ =i i-a ar[tat prin luminile minunate
ce se iveau n paltinii p[durii n ce loc trebuie s[ se ridice
m[n[stirea de mul\umit[. La Podul nalt se arat[ cetatea
lui, fund[tura unde s-au gr[m[dit turcii b[tu\i, beciul lui
s[pat n p[mnt; podul de colo se zice al Harapului pentru
c[ un pa=[ din Arabia dep[rtat[ a c[zut n acel loc, mu=cnd
de durere p[mntul str[in. Lng[ Bozienii Neam\ului,
p[durea ce a d[inuit pn[ d[un[zi a fost aceea n care s-a
odihnit +tefan dup[ nenorocirea f[r[ umilin\[ de la
R[zboieni. La Cozmin se =tie unde s-a risipit codrul asupra
du=manilor, care nu mai sunt le=ii, ci turci adev[ra\i, aceia
de care +tefan a sc[pat \ara. Dincoace au fost vr[ji\i tatarii
cu fuioare fermecate =i nori de fum, =i t[ia\i pn[ la unul.
Cazacii au fost nimici\i la Grla Cazacului. La Ciort[rei, de
unde era poate boierul s[u Andreico Ciortorovschi sau
Ciortoreanul, a dat Dumnezeu o pcl[ de a putut s[ r[puie
+tefan pe p[gni. Cei =apte mun\i din Vrancea au fost
d[rui\i de +tefan la =apte voinici, pe care mama lor b[trn[
i d[duse pentru luptele cele nou[, =i numele lor era scris
n slovele de pe masa de piatr[ a lui Bucur. Cutare cruce
de la fntna din acela=i \inut al Putnei m[rturise=te c[
acolo =i-a dat sufletul, la picioarele st[pnului s[u, ciobanul
care colindase \ara ntreag[ culegnd osta=i pentru vod[,
r[mas f[r[ tovar[=i. Dincoace +tefan a nvins pe stra=nicii
c[pc[uni, cu care se putea pune numai unul ca dnsul.
Aceasta-i, lng[ Cotnari, sau n Bucovina, Dumbrava Ro=ie,
unde le=ii au asudat sudoare de snge sub bice =i str[mut[ri
arnd pentru codrul de stejari cu frunza ro=ie =i r[sunetele
de gem[t. Oasele acelea nfipte n m[runtaiele rpei pe
care o spal[ apele mnioase sale +iretului de prim[var[
sunt oase de du=mani, pe care i-a r[pus bra\ul lui +tefan.

266
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Valea Groazei a v[zut spaima turcilor strn=i de arma lui


r[zbun[toare. La Poiana Dealului Mare se v[d cetatea =i
=an\urile prin care au crezut n zadar tatarii c[ se pot ap[ra
de acela=i ascu\i= de sabie. La Sngeri el a v[rsat, pe
dreptate, acel snge mult ce se pomene=te n numele locului.
Din cerdacul de lng[ Hu=i el a pndit n zare, peste Prut,
mersul t[t[rimii pustiului. n stncile de la +tef[ne=ti, care
ar fi ntemeiat f[r[ ndoial[ de dnsul, +tefan =i-a ascuns
mama, care se pomene=te la Cetatea Neam\ului, =i domni\a,
n c[m[ri nchise cu u=i de fier. n Cotnari, ca =i n Dobrogea,
se povestesc luptele lui cu doamna C[t[lina, care a pus s[
se fac[ fntni pentru drume\i n marginea drumului mare.
Movila aceea din Vaslui, care se zice a lui Burcel, a fost dat[
de prietenul s[racilor unui biet om nevoia= care chiuia n
auzul lui arnd duminica, pe vremea slujbei, cu boi de
mprumut. Toate satele vreau s[ se trag[ din str[mo=ii
d[rui\i de +tefan pentru vitejie. Unde n-a m[ritat el fete
f[r[ avere, unde n-a f[cut el biserici =i cet[\i =i fntni
r[coritoare? n care \inuturi nu se cnt[ vreo iubire a fru-
mosului vod[ +tef[ni\[, care coboar[ pe ne=tiute inelul
s[u de aur n cofi\a fetelor ce dau s[ beie str[inului frumos?
Tot ce a fost pe acest p[mnt se tope=te n lumina lui.
Se =tie c[ el a murit =i c[ pe mormntul lui a ars trei zile
=i trei nop\i o lumin[ pe care n-o aprinsese nimeni. Dar
moartea nu i-a luat sim\irea, =i, cnd neamul lui sufere,
str[mo=ul plnge n mormntul s[u. Plnge, c[ci nu se poate
mi=ca, dnd la o parte povara grea a marmurii albe. Dar
odat[ =i odat[ el va nvinge prin puterea stra=nic[ a durerii
sale nem[rginite, nti sabia-i va r[s[ri din groap[, floare de
o\el, vestind r[zboiul cel mare, care va da dreptate nea-
mului romnesc. Apoi nsu=i va ie=i n vederea du=manilor
ngrozi\i, c[lare, narmat, s[getnd ucig[tor din ochii s[i

267
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

stra=nici, limpezi\i de cea\a mor\ii ndelungate. Oastea lui


va fi el. +i sngele se va sui pn[ la coamele cailor, =i poporul
lui +tefan cel Mare va avea atunci pretutindeni pace =i fericire.
Iar el se va culca iar[=i n mormntul lui de la Putna, dormind
acum cu drep\ii.

C[rturarii aveau de unde culege fapte =i pove=ti pentru


a sl[vi numele lui +tefan: Letopise\ele le st[teau nainte, =i
de pe la 1850 se tip[reau tot mai multe cntece ale popo-
rului, se cercetau tot mai mult spusele lui despre timpurile
b[trne.
Dar ei n-aveau nici puterea de sim\ire, nici bog[\ia de
nchipuire, nici nv[\[tura =i nici adev[rata dragoste de \ar[
care ar fi trebuit pentru ca un vrednic prinos s[ vie =i din
partea lor. Aceasta trebuie s-o spunem.
Se vede =i din urm[toarea mprejurare:
n 1856, arhimandritul de la Putna, care =i el va fi citit
Letopise\ele, cap[t[ de la crmuirea austriac[ voia a deschide
mormintele din Putna pentru a da n sfr=it lui +tefan cinstea
ce i se cuvenea, pentru a ridica din adncurile mucede ale
p[mntului scormonit de tlhari din alte neamuri r[m[-
=i\ele lui sfinte.
Ceremonia se ncepu n ziua de 12 novembre din acel an.
Dup[ ce se descoperir[ pe rnd oasele Mariei, fata a
doua a lui +tefan, ale Mariei, so\ia lui Petru Rare=, ale lui
Bogdan Orbul, ale lui +tefan cel Tn[r =i ale unui mort
domnesc necunoscut, se ajunse peste patru zile la mor-
mntul ctitorului, a=ezat n mijlocul bisericii, la dreapta, n
locul de cinste.
O lespede groas[, lucrat[ cu dalta, fu g[sit[ nti de
s[p[torii care se l[sau =i ei st[pni\i de evlavia ce cuprindea
pe to\i cei de fa\[, chiar =i pe str[ini. Mormntnl se boltea

268
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

dedesubt. Opt \[rani ridicar[ lespedea, pe cnd soborul =i


n[l\a cnt[rile, rugndu-se pentru str[lucitul mort.
Se g[si ce las[ n urm[ o strecurare de patru sute de ani
aproape: capul p[strat n cea mai mare parte =i frnturi de
oase ntre surcelele sicriului =i petecile mantiei; odoarele:
cununa, nasturii, inelele, sabia le luaser[ ho\ii. Atta se
p[streaz[ ast[zi n mauzoleul ce s-a ridicat pe urm[ lui
+tefan.373

R[sunetul fu foarte slab n Bucovina, n Moldova =i nu


r[zb[tu n alte p[r\i ale romnimii. Se vorbi totu=i nc[ n
octombre de ridicarea unei statui la Ia=i, dar ndemn[torul,
caimacamul de atunci al Moldovei, Toderi\[ Bal=, era un
du=man al Unirii, =i el vorbea de +tefan cel Mare pentru a
nte\i patriotismul moldovenesc al moldovenilor, n paguba
patriotismului romnesc. Se g[sir[, mai trziu ziare mai
deslu=ite, care l[udar[ ntre toate faptele lui +tefan luptele
lui cu Radu cel Frumos =i cei doi Basarabi, din care f[cur[
r[zboaie cu muntenii, ceea ce n-au fost.374
Iar literatura t[cu.

Numai cnd studen\ii din Viena, membrii Junimii de


acolo, ndemnar[, cu Eminescu =i Slavici n frunte, la o
s[rb[torire a lui +tefan la Putna, cu prilejul hramului al
patru sutelea de la ntemeierea m[n[stirii, numai atunci
amintirea eroului stoarse lui Alecsandri dou[ poezii slabe,
cu des[vr=ire reci, care fur[ cntate naintea mormntului
acoperit cu panglici tricolore =i cu flori din partea romnilor
din toate p[r\ile. Cu un an nainte, Alecsandri povestise
ntr-un poem lupta de la Dumbrava Ro=ie, o lucrare din cele
mai bune ale sale, plin[ de versuri r[sun[toare, pe care din
nenorocire le tot ntrerup altele, mai pu\in ngrijite. n ea
269
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

se vorbe=te, f[r[ cuno=tin\a adev[rului faptelor, de luptele


ce s-au putut ncle=ta ntre boierii no=tri =i frunta=ii polo-
nilor. |[ranii sunt uita\i cu totul, fiii codrilor care c=tigar[
marea biruin\[ din codru. Poemul s-a vndut pentru
ajutorarea r[ni\ilor din Fran\a, unde nv[\ase =i tr[ise mul\i
ani din via\a sa cnt[re\ul lui +tefan cel Mare.375
De baladele, mai vechi, ale lui Bolintineanu aproape nu
mai e nevoie s[ se vorbeasc[: nimeni n-a iubit mai mult pe
+tefan prin ele.376
Ce-a fost mai bun n serbarea de la Putna r[mne
discursul, de o mare n[l\are de cuget, bogat n icoane
nou[ =i n gnduri adnci =i cumin\i, al studentului A. D.
Xenopol. Istoricul de mai trziu al romnilor a scos din
via\a lui +tefan nv[\[turi folositoare, ca acelea de a face
unirea prin gnd =i inim[ nainte de a urm[ri visuri mari,
de a ntemeia o cultur[ adev[rat romneasc[ =i ct se poate
de neatrnat[, n care s[ se nfr[\easc[ to\i romnii, de a
nu pripi lucruri mari care vin de la sine altfel =i care, dac[
li se face sil[, pier ca iubitul Psichei, picurat de untdelemnul
candelei ce se apropiase f[r[ ng[duire de fa\a lui cnd
dormea; de a nu ne n=ela asupra st[rii n care ne afl[m,
de a nu ne orbi noi n=ine prin lingu=iri =i n[l\[ri peste
aceia ce suntem n adev[r. Sfaturi a c[ror nevoie se simte
din nenorocire =i ast[zi, dup[ aproape patruzeci de ani!
O statuie a lui +tefan cel Mare s-a n[l\at la Ia=i abia n
1883. O f[cuse un me=ter str[in, =i a f[cut-o r[u, cum nici nu
se putea altfel, c[ci numai cine face parte dintr-un popor i
poate n\elege n adev[r eroii, i poate iubi =i le poate da
via\a bronzului, a marmurii, a picturii sau a cntecului. ntre
cuvnt[rile rostite atunci au fost =i de acele care n-au \inut
seam[ de sfaturile n\elepte pe care le d[duse studentul
Alexandru Xenopol celor mai b[trni dect dnsul la 1871.

270
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Iar n literatura romneasc[ a fost o t[cere...

Afar[ de marele poet Eminescu: cunosc[tor des[vr=it


al poporului, al trecutului, minte adnc[ =i bogat[, inim[
cuprinz[toare, de la care pornise =i gndul serb[rii din
1871. Dar n Ia=ii nstr[ina\i, n mijlocul marii serb[ri
oficiale, el s-a l[sat furat de gnduri triste, =i, unde era sa
se nal\e imnul mndru c[tre ceruri, de pe buzele-i ng[lbe-
nite zbur[ duio=ia dezn[d[jduit[ a unei doine de plngere
=i r[zbunare.378

Vor =ti poe\ii, scriitorii de ast[zi s[ dea glas iubirii nem[r-


ginite cu care, de patru veacuri, miile de mii ale poporului
au ncunjurat, =i mai departe dect hotarele Moldovei,
chipul de viteaz bun, cuminte =i sfnt al celui mai mare om
ce s-a ridicat dintre romni ? Se vor nfr[\i ei naintea
acestui altar, m[car pentru clipa n care se nal\[ liturghia
recuno=tin\ei de marile mul\imi care nu pot nici s[ vorbeasc[,
nici s[ cnte?
Nu prin silin\i r[zle\e, ci prin buna n\elegere la lucrul
harnic se ntemeiaz[ nv[\[tura, cultura unui popor, care
e vitejia de ast[zi, =i la aceast[ munc[ locul c[rturarilor e
n frunte, ca s[ ndemne =i s[ ndrepte.

271
NOTE

1. V. Iorga, Studii =i documente, VII, p. 168.


2. Pentru care, Cneajna, Cheajna, v. Revista pentru istorie,
arheologie =i filologie; VII, p. 377379.
3. Pentru c[s[toriile =i copiii lui Alexandru, v. Studii =i doc., VI,
p. 625628.
4. V. actul din Rev. p. ist., arch. =i fii, VII, p. 3702, care nu poate fi
ns[ din 1432 (6940), ci din 1433 (6940). Cf. Studii =i doc., p. 6513.
5. V. Studii =i doc., III, p. XIV ; Bogdan, Documente =i regeste, p. 25
=i urm.
6. Pentru mo=ia Tulova, v. Studii =i doc., VII, p. 181.
7. V. numele lor n actul din 16 septembrie 6944.
8. 14423. Archiva istoric[, I1, 123; Ulianicki, Materiale, p. 61.
Actul din 29 noiembrie 6951, Suceava, al lui +tefan, e din 1443; nu
din 1442 (Ulianicki, p. 60, nr. 53b).
9. Cteva luni dup[ orbirea lui Ilie; +tefan, care se afla n Roman
la acea dat[ de 25 august 1443, mpreuna cu fratele s[u Petru,
poate aduce nainte numai m[rturia boierilor Neagoe, Hudici, Duma
vornicul, Negril[, Coste vistiernicul, Sima logof[tul (Bibl. Acad. Rom.,
1/LI). n asigur[rile date de +tefan bra=ovenilor la l mart 1444
(copie n Bibl. Acad. Rom.), el spune c[ ace=tia usque modo audacter
non estis ausi cum bonis vestris Moldaviam subintrare.
10. Ulianicki, p. 70, nr. 64.
11. ntre documentele latine de la Bra=ov e =i unul din 28 mai,
Vaslui, f[r[ an, prin care +tefan-vod[ asigur[ pe bra=oveni c[ vor
putea merge de acum n pace prin Moldova, c[ci el a ncheiat lupta
cu fratele s[u Petru-voievod, care se aruncase asupra lui.
12. Arch. ist., I1, p. 123.
13. Arch. ist., I1, p. 113, 153 (april 1448, Pobrata: nceputul
domniei lui); Ulianicki, p. 70 =i urm.; Bogdan, Doc. slavo-rom., p. 512.
Din compararea acestor acte se vede c[ acel din octombrie 6956 are
mai pu\ini boieri dect cel din aprilie 6956, a=a c[-i pare anterior:
deci ar trebui sc[zut din prima dat[ 5509, nu 5508. Numele
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

vornicului Duma, care nu apare n april 1448 =i se afl[ n august,


hot[r[=te ns[ (Giurescu, n Conv. lit. pe 1900, p. 744).
14. Iorga, Notes et extraits, II, p. 599.
15. Fessler, Gesch. v. Ungarn, II, p. 515; Iorga, Chilia =i Cetatea
Alb[ (la care trebuie s[ se adreseze cititorul totdeauna cnd nu i se
dau aici alte izvoare). Documentul Pec. 7 al Acad. Rom., datat
Suceava, 23 iulie 6956 (1448), d[ boierii ce se afl[ =i n actul de
nchinare, cu Neagoe logof[tul n frunte, =i, pe lng[ ei, pe Nicoman,
Cristea sp[tarul, Srbul postelnicul, Danciul Vistierul (e o nt[rire,
pentru Ioan Porca).
16. V. Studii =i doc., VII, p. 141, nr. 7. Oltea-i zice Pomelnicul de la
Bistri\a (Melchisedek, n Analele Academiei Romne, VII, p. 184). Un
document necatalogat de la Acad. Rom. (nt[rire pentru uricariul
Eremia B[seanul, vel-v[tav de Vaslui) pomene=te pe p[rintele s[u
mam[, cred Oltea, ce tr[ise sub P[tru-vod[ b[trnul (Rare=).
Numele de Maria, n Arch. ist., I1, p. 115. Vlaicul e pomenit ca unchi
al domnului ntr-un document din 467 (Studii =i doc., VI, p. 173, no. 1).
Ca prc[lab n cele dou[ cet[\i pn[ la 1480, Uricariul, XVIII, p. 1479
80. n 1480, fiul; ibid.
17. Uricariul, l. c., p. 4656, 481.
18. Neculce, O sam[ de cuvinte, p. 180.
19. Klaic, Gesch. Bosniens, p. 379.
20. Ulianicki, p. 767. Cf. documentul inedit din 26 mai, n Bibl.
Acad. Rom., 118/LXVII. El d[ ca martori pe Duma Braievici, Stanciul,
Manoil, Mircea, Dulcescul, Coste vornicul =i fratele s[u Petru,
prc[labi de Cetatea Alb[, Costea Andronic, Ivan B[lcian, Sandrica
aprod, Petru vistier. Scrie Vulpa=. Logof[tul e Mihail (Mihul).
21. Cf. Cron. de la Bistri\a, n Bogdan, Cron. inedite, =i Ulianicki,
p. 69, 72.
22. Lewicki, Codex epistolaris saeculi, XV, II, p. 40l, no. 34
23. E deosebit de Costea Danovici. Pe Costea l g[sim prc[lab
prin excelen\[ ntre 6956 =i 6961 (Uricariul, XVIII, p. 478). Avea un
frate, Petru. n 1449 el se judec[ cu Gheorghe Heregariul (B[narul)
(Ulianicki, p. 756).
24. Cf. Dlugosz, ed. in 8, XIV, cu Lewicki, II, p. 513 ; Rykaczewski,
Inventarium cracoviense, p. 258. Cf. de acela=i Index actorum no. 2.687:
la 6 iulie 1450 se scria despre preg[tiri r[zboinice n Polonia. Bogdan
se caborse nc[ de pe la 24 martie la Ia=i (Forum Silistrorum =i
Filistinorum), de unde st[ruise pe lng[ bra=oveni pentru doi
locuitori din Ardeal. El pomene=te pe tat[l s[u Alexandru: Alexander
Wayvod[, pater noster; Szab, Szekly Oklevltr, III, p. 623, no. 454.

273
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Jur[mntul lui c[tre Iancu-vod[ s-a tip[rit de d. I. Bogdan, n An.


Acad. Rom., XI, p. 534. V. =i anexa 1.
25. Dlugosz, 1. c., singur izvor. Pentru omorul lui Bogdan-vod[,
v. acela=i cronicar =i cronicile moldovene=ti, n Bogdan, Vechile cronice
=i Cron. inedite.
26. Ulianicki, p. 789, no. 71. Cf. p. 778, no. 70. Documentul cel
dinti, datat de la Facerea Lumii 6960, nu poate fi din 1451, pentru
c[ Dlugosz spune l[murit c[, dup[ s[vr=irea crimei, Petru gorii pe
Alexandru, care nu c[p[t[ pn[ la sfr=itul anului Suceava.
27. Dlugosz, ed. in 8, XIV, p. 1123.
28. Ibid., p. 1178.
29. Cf. An. Acad. Rom., VIII, p. 239 =i urm. Originalul n Bibl.
Acad. Rom., Pec. 8. Pe dos st[ scris: Allexandri Wayde... norum
1479 (sic) fuit act... norum. Petri Wayde, continens quod in nullo
loco partis Moldavie tributum Czucuchavie exigatur nisi in loco
Czuchavie, el non exigatur de tributo plus quam securidum
cohsuetudinenv observatam tempore Allexandri Wayde. Apoi,
slavone=te: Bra=oveani.
30. Bogdan, Cinci documente, p. 5860; Hurmuzaki, II1, no. 1.
31. Dlugosz, XIV, p. 1334.;
32. Hurmuzaki, II2, p. 6567, no. DVII. C[ septembre 6961
nseamn[ aici 1453 se vede dintr-un act latin dat de aceia=i trimi=i,
n aceea=i zi, cu data de la Hristos (Ulianicki, p. 7980, p. 82, no. 74).
33. Cronica de la Bistri\a i zice ns[ Aron, nu Petru.
34. Orest Popescul, Cteva documente moldovene, I, Cern[u\i,
1895, p. 89; Ulianicki, la acela=i an.
35. Tratatul din B[nila, 6963..., se afl[ n Hurmuzaki, II2, p.
65960, no. DIX. Alexandru f[g[duia ajutor contra t[tarilor =i se
ndatora ca la ntmplare s[ nu fug[ aiurea dect n Polonia. Fiecare
cu nevoile lui!
36. V. Iorga, Ist. lit. rom., II, p. 535.
37. Cel din Suceava, 18 februar 6964 (1456) (Bibl. Acad. Rom.,
Pec.179), pentru protopopul Ioil =i un gr[m[tic, n=ir[ pe Bratul,
Manoil, Hotco vornicul, Stanciul, Mihail logof[tul, Oan[ al lui Julea,
Ioan Baiceanul, Petru prc[labul (fratele lui Costea), Cozman al lui
Sandru, Danciul, Sin de Hotin, Dragoslav, Duma Micaci, Radul
sp[tarul, Micul postelnicul, Ili vistierul, Drago= cea=nicul, Mihul
stolnicul, Petru comisul. Tot a=a cele din 23 =i 29 august 6963 (1455),
ultimul pentru Duma Micaci, cel dinti pentru Todor Limb[-dulce
(ibid., doc. 123/LXXVI; Pec. 158), ambele din Suceava. La 5 februar
1445 (lipse=te locul), Alexandru enumer[ pe Duma Braevici, Manoil

274
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

de Hotin, Stanciul, Petru prc[labul, Oan[ al lui Julea, Danciul


prc[labul, Cozma al lui +andru, Fedor vornicul, Albu sp[tarul, Petrica
postelnicul (ibid., doc. 87/XXX).
38. Quendam Lithuanum ; Dlugosz, XIV, p. 216.
39. Ibid., p. 2345.
40. Hurmuzaki, II2, p. 6678, no. DXII.
41. Ibid., p. 6723, no. DXV.
42. Ibid., p. 647.
43. Ibid., p. 670 =i urm.; Ulianicki, p. 88.
44. Bogdan, Vlad |epe=, Bucure=ti, 1896; Iorga, Lucruri nou[
despre Vlad |epe=, n Convorbiri literare pe 1901; Bogdan, Documente
=i regeste, p. 62 =i urm.
45. Hurmuzaki, II2, p. 6757, no. DXVI (1 aprilie 1457).
46. +tirile despre acest r[zboi le dau numai Cronicile slavone ale
\[rii, publicate de d. I. Bogdan, n Vechile cronice =i Cronice inedite.
47. Ureche, p. 152.
48. Raport vene\ian din 1502, n Hurmuzaki, VIII, p. 36.
49. V. documentul din 12 april 6966 (1458), tip[rit n Cronica,
Romanului, I, p. 1189, =i documentul inedit din 136966 (6967),
n Bibl. Acad. Rom., Pec. 172. Boierii nu sunt aceia=i n amndou[
actele. Un act din 31 april 1458, f[r[ boieri, n Ulianicki, p. 95, no. 84.
Un document din Suceava, 11 novembre 6966 (1458), n Bibl. Acad.
Rom., 237/XLVII.
50. Lewicki, II, p. 98, no. 79 (1458).
51. Hurmuzaki, II2, p. 1112.
52. Ibid., p. 1267, no. CVI (4 april 1459).
53. Uricariul, XVIII, tabla.
54. Arch. ist., I2, p. 7.
55. Uricariul, XVIII, p. 465.
56. Ulianicki, p. 99.
57. Hurmuzaki, II, p. 6856, n-rele DXVIII, DXIX. Ultimul nr. e,
desigur, nu din iunie 6968, ci din ianuar-april, c[ci lipsesc boierii
ralia\i. Cf. Ulianicki, p. 92, 95 (no. 84), 956 (no 85), 969.
58. V.scrisorile lui Dan, n Bogdan, Documente =i regeste, no. 1.
59. Teleky, X, p. 5823.
60. V. Iorga, Lucr[ri nou[ despre Vlad |epe=, n Convorbiri literare
pe 1901.
61. Chalkokondylas =i povestirea vene\ian[ din Iorga, Acte =i
fragm., III1, p. 13.
62. Acte =i fragm., III1, p. 12.
63. Studii =i doc., III1, p. XXV.

275
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

64. Ele fur[ g[site la cucerirea din 1596 a Ismailului vecin de


c[tre cre=tini. V. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 210.
65. Studii =i doc., III1, p. XXX.
66. Scrisoarea =i lista lui Vlad, n Bogdan, Vlad |epe=, p. 78 =i urm.
67. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 377.
68. Dlugosz, XIV, la anul 1460.
69. Bianu, n Col. l. Traian, 1883, p 345.
70. Hurmuzaki, II2, p. 1356, n-rele CXVVI.
71. Ibid., p. 695 =i urm.
72. Anonimul ragusan de sub Baiazid al II-lea; manuscript n
Biblioteca imperial[ din Viena, lat. 3522, fol. 14454.
73. Dlugosz, XIV, p. 495.
74. Studii =i doc., III, p. XIII, nota 2.
75. Uricariul, X, p. 1467.
76. Anonimul ragusan.
76a. (p. 97). Pentru r[nirea lui +tefan, v. cronicile moldovene=ti.
77. Cf. Studii =i doc., III, p. XXXII. V. Monumenta Hungariae
historica, Acta extera, IV, p. 1713. Pentru ntreaga lupt[, Chilia =i
Cetatea Alb[, p. 121 =i urm. Documentele care stabilesc itinerariul
n Ardeal al regelui, n Hurmuzaki, II2.
78. V. povestirile germane =i ruse=ti tip[rite de I. Bogdan n
lucrarea sa Vlad |epe= =i de Gr. C. Conduratu, n Michael Beheims
Gedicht ber den Woiwoden Wlad II Drakul, Bucure=ti, 1903.
79 C[ Alexandru e fiul Maru=tei (M[ru=tei) =i c[ aceasta nu e o
doamn[ se vede din pomelnicul de la Bistri\a (Melchisedek, n Analele
Academiei Romne, VII, p. 187, nota 3). El apare ns[ ntia oar[ n
septembrie 6972 (1464): V. Studii =i doc., V, p. 3856, no. 1. Pentru
c[s[toria lui +tefan, v. cronicile moldovene.
80. Dlugosz, XIV, p. 547.
81. Pentru acest nego\, v. Hurmuzaki, II2, p. 699700, no. DXXIV.
E tocmai o nt[rire de privilegii pentru unii dintre ace=ti negustori:
cei din Lemberg.
82. Numele lor ntr-un act din 12 septembre 1463; Studii =i
doc., V, p. 3856, no. 1.
83. Melchisedek, n An. Acad. Rom., VII, p. 185.
84. Wickenhauser, Putna, p. 161 ; Arch. ist, I, p. 124.
85. Elena apare, lng[ Alexandru, n 1466 (Arch. ist., I1, p. 114).
86. Hurmuzaki, II2, p. 7012, no, DXXV.
87. Melchisedek, Cron. Hu=ilor, Apendice, p. 10.
88. Acta extera, IV, p. 307.
89. Acte =i fragm., III1, p. 43.

276
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

90. Hurmuzaki, II2, p. 137, no. CXVII.


91. Acta extera, V, p. 69, no. 41.
92. Desigur nu pe Berendei Litvanul (v. p. 60), cum crede Dlugosz.
93. V. Acta extera, V, p. 3412.
94. Un act din Trotu=, 29 novembre, al regelui, n Hurmuzaki, II2,
p. 177, no. CLVI.
95. S-a r[spndit chiar zgomotul c[ regele ar fi fost omort.
Pomenindu-l, regele Boemiei felicit[ pe Matia= c[ a primit rana sa n
fa\[ (sic). V. Teleky, XI, p. 306. n Teleky se poate urm[ri itinerariul
lui.
96. Bonfiniu, ed. din 1690, p. 3967.
97. Hurmuzaki, II2, p. 7036. Cf. Dlugosz, XIV, p. 5101.
98. Cronica moldoveneasc[ =i Dlugosz, XIV; p. 525.
98a. (la p. 117). Cneajna face o danie Neam\ului, pomenind pe
Alexandru =i pe Marina, mama ei, la 1470 (Rev. p. ist., arch. =i fil., VII,
p. 3789).
99. Studii =i doc., III, p. XXXIV. Voievodul Ardealului scrie la 10
mart c[ Vaivodas partium Moldaviae et Transalpinarum se
approntuare. La 4 februar Radu era ns[ n Bucure=ti. La 8 novembre
vornicul Neagu scrie bra=ovenilor pentru un Ga=par Italianul, f[r[ a
pomeni r[zboiul. E nen\eleas[ scrisoarea din oppido nostro Repez
(Cohalm) a lui Radu: ego Radul genitor Vaivoda domini no=tri
partium Transalpinarum ac alii iudices de praedicta Repcz, vestri
amici et fratres to\i (20 iulie 1468). Afar[ numai dac[ e vorba de
tat[l, ad[postit =i el n Ardeal, al unui pretendent. Cf. =i A. L[pedatu,
n Transilvania pe 1902.
100. Ulianicki, p. 50.
101. Lupta e povestit[ n Dlugosz, XIV, p. 5302, la anul 1469, n
var[. Din versiunile Cronicii moldovene=ti, numai Cronica putnean[
o pomene=te pe scurt, dnd ziua de 20 august 6978, ceea ce ar
corespunde ca anului 1470. E de fapt o ncurc[tur[, ndat[ dup[
aceast[ nsemnare, vine a sfin\irii Putnei, aceea n adev[r din 6078,
septembre, adec[, dup[ socoteala care ncepe anul la l septembre :
1469. S[ se mai \ie seam[ c[ a treia men\iune prive=te luarea Br[ilei,
iar[=i n adev[r din 6978 (februarie). Aceast[ potrivire a =tirilor a
f[cut s[ se scrie anul 6978 =i naintea zilei de 20 august, cnd s-a dat
lupta de la Lipnic. Mai adaug c[ prc[labul cet[\ii Orhei, n[l\ate n
urma acestei n[v[liri a tatarilor, apare nc[ din octombre 1469
(Uricariul, XVIII, p. 33). Solia c[tre bra=oveni trimis[ de boieri la
27 iulie nu poate privi dect asigurarea lor printr-un tratat de nego\
(ei ajutase mult pe Matia=, care-i r[spl[ti cu tot felul de drepturi;

277
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

v. Teleky, 1. c., p. 291 =i urm.), iar nu o ncercare de mp[c[ciune cu


regele chiar. V. Studii =i doc., m. p. XXXIV.
102. Pentru nchisoarea lui Eminec, v. ale mele Acte =i fragmente,
III1, p. 50-l. Dac[, precum b[nuiesc, Eminec, fratele hanului (un han
de r[scoal[) e fiul de care vorbe=te Dlugosz, atunci trebuie
nl[turat[ spusa acestuia c[ principele tatar a fost omort cu o moarte
grozav[. +i dup[ lupta de la Podul nalt +tefan n-a voit s[ r[scumpere
robii =i a ucis pe cei care-i cereau n numele sultanului.
103. Acte =i fragmente, III1, p. 46. Cf. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 131
=i urm.
104. Uricariul, XVIII, p. 324.
105. Ibid., p. 58 =i urm.
106. Melchisedek, Noti\e istorice =i archeologice, Bucure=ti, 1885,
p. 1501.
107. Neculce, O sam[ de cuvinte, p. 179.
108. Men\iunea n Cronica putnean[. Dac[ +tefan a f[cut sfin\irea
Putnei ndat[ dup[ lupta de la Lipnic, ea trebuie a=ezat[ n 1469, nu
n 1470. Dovad[ despre aceasta avem =i faptul c[ nc[ din mai 1470
egumen la Neam\ e Silvan, nlocuitorul lui Ioasaf, trecut aici, la Putna
(Wickenhauser, Putna, p. 1568).
109. Data n Cron. bistri\ean[. Pentru scrisoarea din Buz[u a lui
Radu c[tre bra=oveni, cu mustr[ri pentru ajutorul dat lui +tefan,
v. Studii =i doc., III, p. XXXIV.
110. Numele de Iu=co din Dlugosz, XIV, p. 542, trebuie ndreptat
sau n\eles a=a. V. Uricariul, XVIII, p. 508. V. Rev. p. ist., arch. =i fil., II,
p. 701.
111. V. Cronica bistri\ean[ =i cea moldo-polon[ (sau Ureche).
112. Pentru Smeredova, v. Bogdan, p. 2624.
113. V. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 2756. Cf. Ulianicki, p.108, unde
s-ar vedea, altfel, cu socoteala anului de la l septembre, Divanul din
august =i cel din septembre ale aceluia=i an.
114. V. =i noul Divan n documentul din 13 august 6979 din
Suceava; Bibl. Acad. Rom., Pec. 136. Cf. Ulianicki, p. 108, n-rele 97,
97a, =i Wickenhauser, Putna, p. 1589. +i aici e evident c[ anul
ncepe cu ianuar =i c[ Divanul din septembre 6979 e pentru anul
1471.
115. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 70l, no. LXXIII. Pentru lupt[,
toate versiunile cronicii moldovene=ti.
116. Copii de documente ardelene la Bibl. Acad. Rom.
117. Pentru ruinele ei, v. L[pedatu, Vlad C[lug[rul, Bucure=ti,
1903, p. 33, nota 1. Pentru n[l\area cet[\ii, Jablonowski, Sprawy

278
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

woloskie za Jagellonow, n Zrdla dziejowe, X (Var=ovia, 1878), p. 289.


118. Dlugosz, XIV, p. 557.
119. Jablonowski, p. 2830.
120. Teleky, XI, p. 4089, no. DVIII; p. 444.
121. Scrisoarea lui Radu, din 1472, c[tre bra=oveni (copie la
Bibl. Acad. Rom.): frater noster Pongracz vaivoda transilvanus.
Cf. Teleky, XI, p. 458.
122. Acta extera, V, p. 93.
123. Cf. Dlugosz, XIV, p. 569 =i Acta extera, V, p. 212, no. 149; p.
214, 217. V. =i Chilia =i Cetatea-Alb[, p. 1324.
124. Acta extera, V, p. 2404. Cf. Enrico Cornet, Le guerre dei
Veneti nell Asia, Viena, 1856. in 8.
125. Studii =i doc., III1, p. XXIX.
126. La Acad. Rom. se afl[ n copie o scrisoare a amndurora,
senior et iunior, c[tre bra=oveni (f[r[ dat[), din satul de lng[
Sighi=oara, la 21 ianuar, f[r[ an. C[ ea a fost scris[ pe vremea
pr[d[ciunilor lui Vlad n \inutul Brsei (v. mai sus, p. 7980)
dovede=te pomenirea celor suferite de bra=oveni, care n-au mai fost
jefui\i n toat[ aceast[ epoc[ : pr[da\i (sic) et percruciati; se vorbe=te
=i de vestri malefactores et interdictus (sic) vestri. Ura ce a izbucnit
mai pe urm[ ntre ei (Or[=anu, n Convorbirile literare pe 1903) =i
faptul c[ Basarab cel Tn[r pomene=te n 1478 pe cel ntru sfnt[
odihn[ r[posat p[rintele Domniii mele, atunci cnd Laiot tr[ia nc[
(L[pedatu, Vlad C[lug[rul, p. 15, nota 5) au fost aduse nainte pentru
a nl[tura leg[tura de tat[ la fiu a celor doi Basarabi. ns[ sentimentele
de familie ale domnilor no=tri de atunci erau uneori foarte slabe;
apoi documentul din 1478 e p[strat numai n traducere. Trebuie s[
\inem desigur n seam[ via\a mpreun[ la Sighi=oara a celor doi
Basarabi, identitatea numelui lor, foarte rar, siguran\a c[ al patrulea
Basarab (Neagoe) se d[dea drept fiul lui Basarab cel Tn[r. Dar
acestea nu sunt nc[ motive ndestul[toare pentru a p[stra p[rerea
veche, pe care o mp[rt[=esc =i eu. ns[ Basarab Tn[rul =i zice n
documente fiul preabunului Basarab, la 1478, fiul lui Basarab-
voievod, la 1474 (cf. Venelin, Vlaho bolgarscaia gramata, p.111;
Bogdan, Doc. =i reg., p. 86), f[r[ a spune vreodat[, dup[ obicei, c[
acest Basarab e mort. Buh se ntrebuin\a la pomenirea unui domn
n sensul de gratiosus, iar cnd domnul nu mai era n via\[, se
ad[uga =i r[posatul, =i chiar n actul din Pite=ti, 1481, al lui Basarab
cel Tn[r (Bibl. Acad. Rom.) nu se adaug[ acest calificativ, ci se
p[streaz[ vechea deprindere de cancelarie, pe un timp cnd Laiot[
era acum mort. Mai face urm[toarea observa\ie: e nendoielnic c[

279
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Basarab cel B[trn (Laiot[) era fiul lui Dan al II-lea, =i iat[ c[ ntr-un
act din 1480 Basarab cel Tn[r pomene=te pe mo=ul s[u (dead)
Dan-vod[ (Venelin, p. 1213; +tefulescu, Mn[stirea Tismana, ed. a
II-a, p. 170). Privilegiul, citat de Basarab, al lui Dan-vod[ pentru
Tismana e ns[ cel din 1424, tip[rit n Arch. ist., I 1, p. 1920. Laiot[
(Basarab-vod[) e desigur acela=i cu Basaraba pomenit ca fost domn
ntr-un act din 2 august 1453, f[r[ a se zice c[ a murit (din zilele lui
Basaraba, =i dete lui Basaraba un cal). V. Onciul, n Conv. literare
pe 1903, p. 711. Basarab cel B[trn se nsura probabil n domnie cu
fata lui Sinadinos (din Sinai), fiu el nsu=i al unui c[pitan (de
mare; capetano, capudan) al turcilor, de neam grecesc.V., pentru el,
Bogdan, tabla, =i L[pedatu, p. 19 =i notele 56. Fata lui Laiot[, pe
care o prinse Basarab cel Tn[r, era cu aceast[ femeie; bunica Tn[-
rului, prins[ de B[trn, era mama so\iei dinti a acestuia din urm[.
127. Scrisoarea din 1460, citat[ n nota precedent[.
128. V. tot nota 126.
129. Scrisoarea din tab[r[, 1472. Studii =i doc., III, p. XXXV,
nota 3.
130. Bogdan, Doc. =i reg., p. 74.
131. Jablonowski, p. 31, no. 8. Aceasta face pe Dlugosz (XIV,
p. 621) s[ scrie: Siculi, quorum terram, ab Hungariae regno abstra-
ctam, in suam ditionem redegerat. Dar, cum vom vedea, aceast[
stare de lucruri nu d[inuia =i n 1475, cnd o pomene=te cronicarul
polon.
132. Scrisoarea citat[ a lui Radu c[tre bra=oveni.
133. Studii =i doc., III1, p. 47.
134. Pentru Mangup, v. tabla c[r\ilor mele Chilia =i Cetatea Alb[ =i
Notes et extraits pour servir lhistoire des croisades au XV-e siecle. Se
spune despre Maria c[ era sora lui Alexandru, =i =tiam c[ acesta era
frate cu Isac. Cu to\ii par fiii lui Olobei.
135. Wickenhauser, Putna, p. 162.
136. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 146, nota 1.
137. Melchisedek, n Rev. pentru istorie, archeologie =i filologie, I,
p. 257, 25960 =i plan=ele; cf. Cronica \[rii; Kozak, Inschriften aus der
Bukowina, I, Viena, 1903, p. 802 (cf. a mea Ist. lit. rom., II, p. 567).
138. Dlugosz, XIV, p. 583.
139. Ibid., p. 587.
140. Ibid., p. 590.
141. Hurmuzaki, II2, p. 1245, no. c III. Scrisoarea, pomenind
nfrngerea din iulie 1473 ca ntmplat[ anul trecut (anul
musulman ns[), e din 14734. Cf. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 133, nota 1.

280
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

Una tocmai ca aceasta, c[tre regele Ungariei, n Acta extera, VII,


p. 2935.
142. Dlugosz, XIV, p. 58990.
143. Acta extera, V, p. 222, 247 =i urm. Cf. cu povestirea din
Hammer, Gesch. des osmanischen Reiches. V. =i Zinkeisen, Gesch. des
osm. Reiches, II, mai ales p. 355, nota 1.
144. V. nota 141.
145. Acta extera, V, p. 250, no. 174.
146. Potocu vodna din Cronicile originale, tradus de Ureche cu
Cursul Apei, nu poate avea alt n\eles dect vad.
147. Cronica \[rii =i Dlugosz, XIV, p, 6001.
148. Gelcich, Diplomatarium ragusanum, p. 6301.
149. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 76, no. LXXVII: +tefan-voievod
vine cu toate o=tile sale n ajutorul nostru.
150. Dlugosz, XIV, p. 6012. n februar 1474 se afla +tefan la
Vaslui =i dup[ documentele slavone din Bra=ov (comunica\ie a dlui I.
Bogdan).
151. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 132, nota 3.
152. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 78, no. LXXX.
153. Dlugosz, XIV, p. 60810.
154. Numai a=a se pot l[muri =tirile, singure pentru aceste fapte,
ale Cronicii moldovene=ti. Cf. Studii =i doc., III, p. XXXVII. Dlugosz
spune c[ +tefan ar fi b[tut el pe Vlasie Magyar, venit cu 6.000 de
oameni n Moldova (XIV, p. 623). mprejur[rile timpului, nchinarea
lui Laiot[ c[tre turci, prezen\a lui |epelu= n tab[ra lui +tefan n
1475, ajutorul de secui n lupta de la Podul nalt, nebunia ce ar fi fost
o lupt[ ntre ardeleni =i moldoveni cnd turcii i amenin\au deopotriv[
fac s[ nu se poat[ primi explica\ia lui Dlugosz.
155. Hurmuzaki, II2, p. 2245, no. CCIII. +i la 26 august +tefan
era la Vaslui (Ulianicki, p. 109, no. 97C).
156. De arcus eorum manuales, quos pro defensione ipsorum
in latus eorum deferunt, se vorbe=te ntr-o scrisoare cu privire la
munteni (copie la Acad. Rom.).
157. Podul a fost ref[cut din piatr[ de Gavril hatmanul, fratele
lui Vasile-vod[ Lupu, care Gavril avea mo=ii n \inutul Vasluiului. V.
Burada, n Rev. p. ist., arh. =i fil., II, p. 429, Cf. =i Xenopol, Istoria
romnilor, II, p. 3234.
158. V. scrisoarea din Turda, 24 ianuar, n Columna lui Traian,
VII, p. 4234, =i Acta extera, VII, p. 29930. |epelu= se afl[ lng[
+tefan n mart 1475 (Bogdan, Doc. =i regeste, p. 867).
159. Cronica lui Unrest spune c[ Laiot[ (Wasser-Weyda =i

281
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

Basarab-vod[) ar fi fost n\eles cu +tefan (Acte =i fragm., III 1, p. 967).


Scrisoarea din Turda pretinde c[ Basarab cel B[trn a ie=it dintr-o
cetate unde era mpresurat de turci =i s-ar fi luptat contra lor. Tot
Unrest spune c[ Laiot[ a trimis trofee n Ungaria, dup[ o lupt[ de la
20 ianuar.
160. Scrisoarea s-a tip[rit n nem\e=te, n Acte =i fragm., III, p. 912,
n italiene=te (dou[ versiuni), n Col. lui Traian, VII, p. 4202, =i Acta
extera, V, p. 3012. Izvoarele povestirii noastre sunt nsemnate toate
n capitolul corespunz[tor din Chilia =i Cetatea Alb[.
161. Columna lui Traian pe 1883, p. 43.
162. Acte =i fragm., III1, p. 84.
163. Dlugosz, XIV, p. 6212.
164. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 1412.
165. Dlugosz, XIV, p. 6289.
166. Hurmuzaki, II1, p. 2, no, II.
167. Ibid., p. 11. Sau Hurmuzaki, II2, la data de 1474.
168 Scrisoarea lui +tefan c[tre solii s[i n Ungaria, Ia=i, 20 iunie
1475; n Acta extera, VII, p. 3089, no. 13. Cf. Vigna, Codice diploma-
tice delte colonie taurolinguri, III, Genova, 1879, p. 1956, 203, 211.
169. Ast[zi mi se patre c[ la atta se pot reduce =tirile despre
luptele din mai la Chilia (izvoarele, n Chilia =i Cetatea Alb[ p. 143.
170. Chilia =i Cetatea-Alb[, p. 291, no. XXIII.
171. Aceasta o spune cronica vene\ian[ a lui Magno; n Acte =i
fragm., III 1, p. 89.
172. Alb. Berger, n Programm des evangelichen Obergymnasiums
A.B. zu Bistri\a, Bistri\a, 1893, p. 45, no, 257.
173. Lewicki, II, p. 21920, no. 199. Cf. =i Dlugosz, XIV, p. 632.
174. Bogdan, Vlad |epe=, p. 323,
175. Hurmuzaki, II1, p. 123, no. XV. Pentru numirea lui Vlad,
Acta extera, VII, p. 307. Cf. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 2702.
176. Dlugosz, XVI, p. 630.
177. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 144.
178. Dlugosz, l.c., p. 632.
179. Ibid., p. 637.
180. Iorga, Lucr[ri nou[ despre Vlad |epe=, n Conv. lit. pe 1901.
Cf. Acte =i fragm., III1, p. 1012.
181. Chilia =i Cetatea-Alb[, p. 1467.
182. Hurmuzaki, VIII, p. 10, no. XVII.
183. Uricariul, XIV, p. 72.
184. Acte =i fragm., III1, p. 55.
185. Acta extera, V, p. 308.

282
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

186. Ibid., p. 3168.


187. Dlugosz, XIV, p. 643; Lewicki; II, p. 2434, no. 222.
188. Hurmuzaki, VIII, p. 26.
189. Ibid., p. 26, no. XX. .
190. Ibid., p. 15, no. XIX.
191. Dlugosz, XIV, p. 6467.
192. Acta extera, V, p. 316.
193. Copii de documente ardelene, la Bibl. Acad. Rom. Data e
Quatember, ceea ce, cu privire la starea de lucr[ri ar[tat[ n
scrisoare, pare a nsemna 58 iunie.
194. Castrum novum nu nseamn[ cetate rennoit[, ci, ca Gherla,
n Ardeal (Ujvr), ca Smeredova, n Moldova (Novograd), o cetate
f[cut[ din nou. Dar n 1476 pentru ntia dat[ g[sim un domn, pe
Laiot[, stnd obi=nuit n Gherghi\a, sat din care Radu cel Frumos
dase =i el un document, la 1472 (Studii =i doc., VII, cap. III, no. I): trei
scrisori ale lui (15 april, 9 mai, 14 iunie) sunt din Castrum Novum,
Novum Castrum; una, din die dominica in Carnis previa (3 mart),
poart[ ca loc Gherghi\a, =i tot din Gherghi\a e o ultim[ scrisoare din
acest an, de la l august.
195. M[rturisirea omului lui |epe=, n Acta extera, V, p. 319.
196. Rela\ia genovezilor prin=i n Suceava; Col. lui Traian, 1876,
p. 378 =i urm. Pentru +endrea, v. Uricariul, XVI, p. 284.
196a. (p. 179). Pentru spusele lui +tefan, v. Hurmuzaki, VIII, p. 24.
196b. (p. 179). Afirma\ia fugii lui Sniatyn a lui +tefan vine de la
cineva care l-ar fi v[zut =i raporteaz[ aceasta lui Baltazar de Piscia,
trimisul papei la Buda (Col. lui Traian, 1876, p. 379). Piscia d[ mai
ales =tiri c[p[tate de la genovezii prin=i n Suceava, care puteau
cunoa=te bine numai unele lucruri.
197. Pentru lupt[, v. izvoarele ar[tate n Chilia =i Cetatea Alb[.
Cuvintele lui +tefan, n expunerea din 1478 a solului s[u la Vene\ia;
Hurmuzaki, VIII, p. 24.
198. Rela\ia lui Vlad, trimisul lui |epe=. Asprii erau nc[ pe atunci
bani cura\i de argint.
199. Ibid.
200. Scrisoare de convocare din 21 iulie; n copie la Bibl. Acad.
Rom.
201. Scrisoarea din 16 august a lui +tefan Bthory c[tre rege, n
Acta extera, V, p. 3213. V. =i o scrisoare inedit[ a lui Laiot[, la Bibl.
Acad. Rom.
202. Scrisoarea lui Bthory citat[. Cf. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 150.
203. V. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 150.

283
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

204. Hurmuzaki, VIII, p. 15, no. XX.


205. Teleky, XI, p. 563.
206. Ibid., p. 570l, no. DXC. La 7 ale lunii, Vlad asigur[ pe
aceia=i or[=eni c[ n domnia lui cea nou[ nu vor pl[ti v[mi mai mari
dect n cea veche. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 646.
207. Scrisoare din Iwwo, joi, 1476; copie n Bibl Acad. Rom.
208. Cristian prc[labul de Trgovi=te al lui Vlad arat[ c[
Bucure=tii s-au luat ntr-o smb[t[: smb[ta urm[toare dup[ 11
novembre e 16 ale lunii. Scrisoarea lui Cristian, n copie la Bibl.
Acad. Rom.
209. Teleky, XI, p. 5703 ; Bogdan, l.c., p. 667; Hurmuzaki, VIII,
p. 223, no. XXVI =i Acta extera, V, p. 3356, no. 231.
210. Hurmuzaki, VIII, p. 24.
211. Studii =i doc., III, p. XXXVII; Hurmuzaki, VIII, p. 24; Dlugosz,
XIV, p. 651; Acta extera, V, p. 340, no. 234. Cf. Bogdan, Vlad |epe=, p.
356. La plecarea lui Gerardo, n ziua de 10 ianuar, +tefan avea
siguran\a mor\ii lui Vlad (Hurmuzaki, VIII, p. 24). El scrie din nou
bra=ovenilor la 26, tot din Hrl[u (copie la Bibl. Acad. Rom.).
212. Scrisorile lui Laiot[ din aprilie =i mai. Pentru Horga
(Choriya), v. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 243, no. II. Cf. L[pedatu, 1.
c., p. 15,. nota 3.
213. Bogdan, l. c., p. 87. n 1475 +tefan nu avea de ce s[ fie la
Vaslui pe acest timp, =i Laiot[ c[uta s[ se mpace cu dnsul. n 1476,
domnul fiind n mai la Ia=i, e pu\in probabil c[ fusese cu cteva
s[pt[mni n urm[ n |ara de Jos.
214. Copii de documente ardelene n Bibl. Acad. Rom. Tot din
Flore=ti scrie Laiot[ la 15 iulie.
215 Document din 20 septembre 1479, n Wickenhauser, Putna,
p. 1624.
216 Dlugosz men\ioneaz[ la novembre 1477 acest r[zboi, cu o
mul\ime de am[nunte gre=ite =i puind n locul numelui lui Laiot[ pe
acela al lui Radu. Nu putem str[muta men\iunea la 1473, cnd a fost
b[tut ultima oar[ Radu, pentru c[ Dlugosz nu poate face o a=a de
mare ncurc[tur[ de cronologie n partea scrierii sale, care e
contemporan[ cu faptele, pentru c[ el povestise odat[ campania de
nl[turare a lui Radu, pentru c[ =tirile din men\iunea pe care o discut[m
nu se pot aplica la luptele din 1473, pentru c[, n sfr=it, Basarab cel
Tn[r era domn nc[ din prim[vara lui 1478, =i Laiot[ g[sise ad[post
n Ardeal, a=a nct nu se poate s[-l fi scos dect +tefan.
217. Pentru acestea se plngea noul domn bra=ovenilor nc[ din
1478 (Bogdan, Doc. =i regeste, p. 945, no. XCVI).

284
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

218. Copii de documente ardelene, n Bibl. Acad. Rom.


219. Studii =i doc., VII, p. 212, no. 1. Cf. L[pedatu, l.c., p. 17 =i
urm.
220. L[pedatu, p. 17, nota 4. Pentru solie, Bogdan, Doc. =i regeste,
p. 956, no. XCVII.
221. Hurmuzaki, VIII, p. 235. I se zice Caloiani =i Io Zuam
Zamblacho. n ce fel putea s[ fie unchiul (italiene=te: barba) al lui
+tefan nu putem =ti. Pentru solia lui, v. =i Arch. societ[\ii =tiin\ifice =i
literare din Ia=i, IV, p. 2034.
223. Hurmuzaki, II2, p. 70910, no. DXXIX.
224. Copii de documente ardelene, la Bibl. Acad. Rom.
225. Cronica bistri\ean[, n Bogdan, Cronice inedite, p. 56. Cf.
Chilia =i Cetatea Alb[, p. 152.
226. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 153.
227. Ibid.
228. Strykowski, n Arch. istoric[, II, p. 11.
229. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 100 =i urm. Cf. L[pedatu, p. 168.
De aici ura lui Basarab cel Tn[r asupra oamenilor din cele dou[ sate
(Bogdan, l.c., p. 247, no. XVI).
230. Ibid., p. 208 =i urm. n lag[r era el la 17 novembre, cnd d[ o
nt[rire f[r[ a pomeni locul unde se afl[ (+tefulescu, Tismana, p. 169).
231. Copii de documente ardelene, la Bibl. Acad. Rom. (24
februar). V. L[pedatu, p. 17.
232. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 979, 1012. n leg[tur[ cu a
doua din aceste scrisori e-n1 CCVIII, p. 216 (scrisoare c[tre doamna
Maria a logof[tului Vintil[, dup[ ntoarcerea omului domnesc trimis
la Bra=ov). N1 CCV, p. 214, e expediat odat[ cu acest om, Petru.
233. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 100l, no. CII. Scrisoarea e din
novembre, =i la aceast[ dat[ se vede c[ Laiot[, du=manul prin
excelen\[ al lui |epelu=, singurul du=man care se =tie c[ era la
Bra=ov, se afla nc[ n via\[.
234. Scrisoare din 22 decembre, n copiile de documente ardelene
la Bibl. Acad. Rom.
235. Scrisoare din 21 iulie, ibid. Se vorbe=te =i de pribegii ce sunt
la Bra=ov.
236. Scrisorile regelui, n Acta extera, VII, p. 33743.
237. Lewicki, II, p. 316, no. 289.
238. Mircea pomene=te pe tat[l s[u Vlad =i pe fratele s[u Radu
(cel Frumos). Precum Vlad Dracul avu pe fiul legiuit Vlad |epe= =i pe
fiul din flori Vlad C[lug[rul, a=a i se n[scu din c[s[torie Mircea cel
ucis odat[ cu el =i dintr-o leg[tur[ nent[rit[ de Biseric[ acest Mircea.

285
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

239. Scrisoare cu aceast[ dat[ a lui Bthory, copie n Bibl. Acad.


Rom.
240. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 2156, no, 207. Cf. =i scrisoarea
precedent[, tot de la Cazan.
241. Scrisori ale lui Bthory, 9 februar =i 11 mart 1481; copie la
Bibl. Acad. Rom. Cf. L[pedatu, p. 23, nota 3.
242. Scrisoarea lui Basarab, Arge=, Duminec[, =i scrisorile lui
Bthory, 1475, februar; copii de documente ardelene, la Bibl. Acad.
Rom. Cf. ntrebarea =ireat[ a lui |epelu=, dac[ s[ opreasc[ pe turci
sau ba; Bogdan, l. c., p. 2456, no. VIII. Scrisoarea lui din 14 april,
Bucure=ti (ibid., p. 249, no. XX), trebuie pus[ n 1481.
243. Teleky, XII, p. 1656, 1734.
244. Acta extera, VII, p, 3523, no. 37.
245. Scrisoarea lui Bthory, din 27 april, n copiile de documente
ardelene, la Bibl. Acad. Rom.
246. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 107 =i urm. O scrisoare a lui
+tefan, n care vorbe=te, la 29 februar (inter octavas Puridicationis
Beatae Virginis gloriosae), bra=ovenilor de Bozorab vester Cypelus,
ntre copiile de documente ardelene la Acad. Rom. La l februar el era
n Suceava (Arch. ist. I1, p. 75).
247. Bogdan, Doc. =i regeste, p. 105, no. CVII; Arch. ist., I1, p. 116.
Documentul e din octombre 1481, =i nu din 1480 (se scade 5508,
nu 5509, ca de regul[ n epoca lui +tefan cel Mare). Reclama\ia lui
+tefan c[tre bistri\eni, pentru un argintar ce fugise cnd cu prada
turceasc[ (Moisil, Dou[sprezece scrisori domne=ti, p. 78), fiind din
mart nc[, nu poate privi aceste ntmpl[ri.
248. Scrisorile reginei Beatricea pomenesc n rndul nti pe
c[pitanii ardeleni ai so\ului ei (Acta extera, V, p. 438 =i urm). Matia=
nsu=i zice numai c[ au fost si ardeleni (ibid., VII, p. 3603, no. 41).
+tefan, n inscrip\ia sa (Arch. soc. =t. =i lit., VI, p. 476 ; cf. Kozak,
Inschriften, p. 456), nu spune nimic despre un ajutor str[in. Matia=
pomene=te la sfr=itul scrisorii lui pe cei trei capi ai Ardealului,
Bthory, Chinezul =i Vuc, pe care i-ar fi trimis n Bosnia, dup[ vestea
biruin\ei, la care nu arat[ ca ei s[ se fi mp[rt[=it.
249. Cronica \[rii (cf. Ureche, care d[ =i numele lui Costea, ntr-o
leg[tur[ fals[).
250. Bogdan, l. c.
251. Sbornicul din Sofia, IX, p. 340 (gre=it : 16 august). Scrisoarea
lui Basarab, prin care recomand[ bra=ovenilor, din Bucure=ti, 16
novembre 1481 (copie la Bibl. Acad. Rom.), pe trimisul s[u Schoder
(Hadr; L[pedatu, p. 29) nu poate fi din acest an, ci din 1480,

286
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

crescut, ca dat[ de la Facerea Lumii, cu o unitate la l septembre. n


ziua de 20 novembre (Bogdan), 1. c., p. 112, no. CXI), Vlad era
lini=tit n Trgovi=te, ceea ce nu s-ar fi ntmplat dac[ la Bucure=ti
i-ar fi stat du=manul.
252. Bogdan, 1. c. p. 113, no. CXII.
253. Ibid., p. 1112, no. CXXI.
253a. (p. 199). El =i zice: Allexander filius domini Stephani,
Dei gracia Wayvode regni Moldavie. Szab, Szekly Oklveltr, III,
p. 1034, no. 489.
254. Cronica Moldovei.
255. Pentru actul din Gherghi\a, v. L[pedatu, l. c., p. 21, nota l;
p. 301. Mitropolitul Macarie scrie =i el la nceputul anului 1480 c[tre
+tefan Bthory, cerndu-i libertatea doamnei (Bogdan, l. c., p. 235).
256. Bogdan, 1. c., p. 113, no. CXIII.
257. Cf. L[pedatu, o. c., passim; mai ales regestele de la sfr=it =i
copiile de documente ardelene la Acad. Rom. pe anul 1483.
258. Data mor\ii, n epitaful de la Putna (Kozak, o. c., p. 83).
Cronica putnean[ d[: 16 iunie, Cronica bistri\ean[ : 25 uilie. Un
document din 20 septembre 6987 nu poart[ numele lui Bogdan
(deci =i de aici se vede c[ anul ncepea la l ianuar); Wickenhauser,
Putna, p. 163.
259. Cron. bistri\ean[. Pentru m[tu=a aceasta a lui +tefan, v. mai
sus, p. 60. Pentru Stanciul, nota dlui Bogdan din Cronice inedite, p. 745.
260. Data mor\ii lui Petru-vod[ e aceea=i n epitaf =i n Cronica
putnean[ (n cea bistri\ean[ lipse=te). La 27 mai 1480 l mai g[sim
ca martur ntr-un document (Uricariul, XIV, p. 712). El lipse=te ns[
n actul din l februar 1481 (Arch. ist., I1, p. 756).
261. ntia oar[ g[sim pe Bogdan-Vlad ca martor n documente
la l februar 6989 =i 1481 (Arch. ist... I1, p. 756). C[ci acel din 5
octombre (ibid. p. 116) trebuie de pus la anul 1481, nu la 1480.
262. Acta extera, VII, p. 363 =i urm., no. 42.
263. Cron. bistri\ean[, p. 58.
264. Papadopul-Calimah, n An. Acad. Rom., XVII, p. 1213.
265. Cf. =i Ulianicki. p. 1112.
266. Ibid., p. 112.
266a. (la p. 204). Pentru re=edin\a lui +tefan n mai 1484, v.
Uricariul, XVIII, p. 3941.
267. Izvoarele sunt ar[tate =i criticate n Chilia =i Cetatea Alb[,
p. 156 =i urm.
268. Ibid., p. 1656.
269. Acta extera, VI, p. 123.

287
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

270. Scriptores rerum prussicarum, IV, p. 687 ; Uricariul, III, p. 87


=i urm.
271. Hurmuzaki, II2, p. 2889, no. CCLIX ; Lewicki, II, p. 332 =i
urm.; Cronicile polone contemporane.
272. Ibid.
273. Cronicile Moldovei =i cele turce=ti traduse n latine=te =i
tip[rite de Leunclavius (Historiae musulmannae Turcorum... libri
XVIII; Frankfurt-pe-Main, 1591, in 4; Annales Sultanorum otmani-
darum, ibid., 1596 ; Neuwe Chronica tlrckische Nation, ibid., 1595),
traduse n ungure=te de Thry (Trk trtnetirok, Budapesta, 1893,
=i urm., 2 vol. n 8), Cronicile prusiene n Scriptores rerum prussi-
carum, IV, p. 687, 751, 756. Cf. povestirea lui Wapowski, n Scriptores
rerum polonicarum, II, Cracovia, 1874, p. 45.
274. Cronica \[rii. C[ lupta nu s-a dat la Scheia de lng[ Suceava,
la Scheii Sucevei (v. Miron Costin, p. 250) dovede=te l[murirea: la
Siretiu.
275. Cronicarii prusieni =tiu de lupte n Moldova (v. nota pe-
nultim[), dar ei se n=eal[. Scrisori din Polonia (Lewicki, II, p. 3412;
Chilia =i Cetatea Alb[, p. 280, no. III) spun limpede c[ n ziua aceea a
fost lupt[ cu tatarii peste Nistru. Tot a=a se poveste=te r[zboiul =i n
Wapowski, l. c., p. 67. Cf. Hurmuzaki, II2, p. 316, no. CCLXXX1.
Pentru sosirea lui Albert la Lemberg, v. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 284.
n iarna acestui an, cu grij[ despre tatari, +tefan st[tu la Hu=i, unde
se afla la 17 decembre (copii de documente ardelene, la Acad. Rom.).
Cf. Fryd. Pape, Polska i Litwa na przelomie wiekw srednich, I, Lemberg,
1903, p. 189 =i urm.
276. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 16971, 2967; Lewicki, II, p. 3489,
368; Hurmuzaki, II2, p. 3157.
277. Hurmuz=ki, II2, p. 310, p. 3167; no. CCLXXXI. Plngerile
lui Cazimir fur[ trimise n iulie 1489, =i el f[cuse pacea cu turcii n
mart!
278. Copii de documente ardelene, la Acad. Rom.
279. Acte =i fragm. III1, p. 65, no. 2.
280. Data mor\ii, n Cronica bistri\ean[. }ns[ n inscrip\ia de la
R[zboieni, pus[ de +tefan la 8 novembre 7004, e pomenit
(Melchisedek, n An. Acad. Rom., VII, p. 172) =i Alexandru, ca fiind n
via\[. Pe de alt[ parte, n documentul din 10 mart 7005 (1497)
(Uricariul, XVIII, p. 77). Alexandru lipse=te, deci nu se poate ndrepta
data mor\ii n: 26 iulie 1497. R[mne c[ n inscrip\ie novembre
7004 nseamn[ 1495. Se poate ca obiceiul de a se ncepe anul la
septembre s[ fi fost introdus (nti numai sporadic) cu nceputul

288
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

veacului =i mileniului nou. Cf. Hurmuzaki, XI, p. 37, nota. 1.


281. Cronica lui Caspar Weinreich, n Scriptores rerum prussica-
rum, IV, p. 776, 7789.
282. Instruc\iile solilor lui +tefan (indica\ia e gre=it[), n
Jablonowski, l. c., p. 5960. Instruc\iile regelui c[tre solii s[i, ibid.,
p. 323, no. 10. R[spunsul c[tre boieri, p. 32, no. 9. Cele dou[ din
urm[ =i n Hurmuzaki, II2. Data de 1491 e fal=[.
2834. Wickenhauser, Putna, p. 175, 178, 181; Radautz, p. 134.
Cf. Uricariul, XVIII, p. 466 ; Rev. p. ist., arch. =i filologie, I, p. 369 =i
urm., 37980.
285. Lewicki, II, p. 3689.
286. Ibid., p. 3878, no. 368; Scriptores rerum prussicarum, IV, l.c.
287. Ibid.
288. Izvoarele citate.
289. Lewicki, II, p. 4001, no. 385.
290. Caspar Weinreichs Danziger Chronik, n Scriptores rerum
prussicarum, IV, p. 791.
291. Instruc\iile de soli dintr-o parte =i din alta s-au tip[rit n
Joblonowski, l. c., p. 60 =i urm. (cu date conjecturale care nu sunt
toate bune). Cf. Ulianicki, p. 121 =i urm. Traduceri, n Arch. ist., I1,
p. 823; Uricariul, III, p. 79 =i urm. N[v[lirea lui +tefan la Braclaw
trebuie de pus numai n 1498 (cum face, de altmineri, =i Caramzin,
Istoria Rusiei; trad. francez[, VI, 1820, p. 3613).
292. EI e numit n tratatul din 1499 cu Polonia (confirmarea lui
+tefan).
293. Lewicki, II, p. 409, no. 394; p. 413, no. 398.
294. Bonfinius, p. 5123; Fessler, Gecehichte von Ungarn, bear-
beitet v. E. Klein; III, 1874, p. 2489 ; Gelcich, p. 6523, no. 403.
295. Studii =i doc., III, p. XLI, LXXIV ; L[pedatu, p. 434, dup[
Hurmuzaki, II2, p. 332, no. CCXCVI; documente ardelene, n copie
la Acad. Rom.; Fessler, III, p. 2523; Bonfinius, p. 514; Quellen der
Stadt Brass, IV, p. 4. Scrisoarea de biruin\[ a lui Matia= e cuprins[ n
ziarul roman al lui Burcard (ed. Thuasne, Paris, 18835; 3 vol.).
296. Lewicki, II, p, 4168, 4212. Cf. Ulianicki, p. 1245.
297. Ibid., p. 433 =i urm.
298. V. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 174; Zeissberg, Die polnisehe
Geschichtsschreibung des Mittelalters, Leipzig, 1873, p. 373 =i urm.
299. Lewicki, II, p. 4367, no. 421.
300. Bonfinius, la acest an.
301. Scriptores rerum prussicarum, IV, p. 794; Miechowski, n
Scriptores rerum polonicarum, II, Cracovia, 1874, p. 167,

289
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

302. La 17 mai 1494, ragusanii, care primiser[ o scrisoare a


regelui din ultima zi a lui mart (dup[ congres), l laud[ pentru
tractatus necessarii et saluberrima consilia, ncheiate acolo (Geleich,
p. 6534, no. 404). La 9 iunie, dup[ alte scrisori, ei se bucur[ de
aprinderea din nou a stelei cre=tine (ibid., p. 654, no. 405).
303. Bonfinius, la acest an.
304. Acela=i, p. 5123. Vlad muri n vara anului 1497 (L[pedatu,
Vlad C[lug[rul, p. 50). Scrisoarea din Bogdan, Doc. =i regeste, p.
130, no. CXXXIII, prive=te anul 1498.
305. Uricariul, XIV, p. 724; XVIII, p. 77.
306. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 285; Naker, n Scriptores rerum
prussicarum, V, p. 290.
307. Cronica de la Bistri\a, pentru solul moldovean; Wapowski, n
Scriptores rerum polonicarum, II, p. 22, pentru poloni.
308. Numele solilor moldoveni n Cronica de la Bistri\a. Pentru
sosirea lor la rege, Naker, l. c., p. 298. Pentru solul polon la Poart[,
Chilia =i Cetatea Alb[, l. c., Cf. l[muririle lui Ioan Albert c[tre fratele
s[u Vladislav, n Lewicki, II, p. 444.
309. Pentru drumul pn[ la Suceava, izvorul e Cronica de la
Bistri\a. O hart[ n E. Fiseher, Kozmin, Ein Beitrag zur. Gesehichte des
polnisch-moldauischen, Konfliktes im Jahre 1497, Cern[u\i, 1903 (din
Jahrbuch des bukowiner Landesmuseums pe 1902). De curnd,
un ofi\er romn a dat o traducere romneasc[ a acestei c[r\i, f[cut[
cu munc[ =i inten\ii bune, de un diletant.
310. Cronica de la Bistri\a. Pentru secui, Wapowski. Ei nu luar[
parte la lupt[, turcii ns[ (2.000) da. +tefan trimise =t la \arul Ivan,
n august, pe Ioan Pitarul (Pisariul ?) (Ullianicki, p. 130).
311. Ulianicki, p. 121 (5 decembre 1492). +tefan nici nu fusese
de la nceput prietenul lui Vladislav, ci ajutase o clip[ pe Maximilian
din Germania, care voia =i el mo=tenirea lui Matia= Corvin (Archiv
fr osterreichische Geschichte, III, p. 410l, 441, 458). Pentru trecerea
o=tilor ardelene, Szab, Szkely Oklveltr, III, p. 1301, no. 506. Din
Bra=ov, la 9 septembre, voievodul Ardealului cere sibienilor tunuri =i
muni\ii, pentru c[ en, iam magnificus d. Stephanus Vaivoda
moldaviensis nos cum omnibus gentibus nobiscum existentibus ad
ipsum moldaviense regnum advocat, et hodie homo suus, per quem
vocari fecit, apud nos est (copie la Bibl. Acad. Rom.). +i alte dou[
scrisori privitoare la ajutorul ardelean dat lui +tefan se afl[ n copie
la Bibl. Acad. Rom.
312. Pentru localitate, v. E. Fischer, o. c. Toate =tirile, n Cronica
de la Bistri\a (cf. noti\a din Rev. p. ist., arch. =i filologie, III, p. 4858),

290
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

n Wapowski, Miechowski, n scrisoarea lui Ioan Albert c[tre Vladislav.


313. Data, n Chilia =i Cetatea Alb[, p. 286. Povestirea e mai mult
dup[ Wapowski. Cf. actele prusiene din Chilia =i Cetatea Alb[, p. 303
=i urm.
314. Wapowski, p. 33; Miechowski, p. 262; Cronica de la Bistri\a;
Acte =i fragmente, III1, p. 66 =i urm. Archiv; fr sterreichische
Geschichte, XLIX, p. 297 =i urm.; Chilia =i Cetatea Alb[, p. 294, no. XLII.
315. Acelea=i izvoare. Pentru Braclaw, v. Wapowski, p. 70 =i
instruc\iile ruse=ti din Ulianicki, p. 129,
316. Acte =i fragmente, III1, p. 71, no. 1.
317. Izvoarele din nota antepenultim[.
318. Ibid.
319. Hurmuzaki, VIII, p. 28, no. XXXII.
320. Wapowski, p. 36. +tirea e nt[rit[ prin raportul vene\ian
din 26 mart 1499 (Hurmuzaki, VIII, p. 30, no. XXXV). Cf. Sanudo,
Diarii, II, p. 420.
321. Instruc\iile solului polon la diet[, n Acte =i fragm., III 1,
p. 668. Instruc\iile aceluia=i din partea lui Vladislav, n Lewicki, II,
p. 449 =i urm.
322. Ulianicki, p. 149 =i urm.; Hurmuzaki, II2, p. 402 =i urm.
323. Ivanco e ntrebuin\at ca sol n Polonia =i de Bogdan, fiul lui
+tefan, la suirea lui n scaun (Hurmuzaki, II2, p. 724, no. DXXXIII).
324. Ulianicki, p. 157, =i urm.; Hurmuzaki, II2, p. 421 =i urm.
325. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 2945, no. XLIII.
326 Ulianicki, p. 170 =i urm.; Hurmuzaki, II2, p. 714 =i urm. La
Hrl[u e +tefan =i n novembre al aceluia=i an (cf. Wickenhauser,
Moldawitza, p. 72 =i Revista p. istorie, archeologie =i filologie, V, p. 393).
La nceputul anului urm[tor, n mart, el st[ n Ia=i (Uricariul, XVIII,
p. 438).
327. Cf. Lewicki, II, p. 481, =i urm.; Chilia =i Cetatea Alb[, p. 1746.
328. Pentru toate aceste lucruri, v. Sanudo, Diarii, III, p. 288,
567, 635, 684, 879, 1163 (scrisorile papei), 1178 (media\ia la
muscali), 1465, 1468 (solii la Vene\ia =i Roma), 1453, 1478-9 (solii
la Vladislav), 1550 (reclamarea Pocu\iei), 927 (zvon de cucerire a
trei cet[\i), 16278 (coresponden\a turceasc[ cu privire la atacul
Chiliei =i Cet[\ii Albe).
329. Ibid., IV, p. 248.
330. Ibid., p. 105.
331. Ibid., p. 8046.
332. Dar =i +tefan se zicea c[ e ocrotitorul Sfntului Munte Atos
(Sanudo, IV, p. 311).

291
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

333. Ibid.,V, p. 464.


334. Ibid.,V, p. 450. Cf. =i Chilia =i Cetatea Alb[.
335. Lewicki, II, p. 46970; Miechowski, p. 2634.
336. Miechowski, p. 264 ; Wapowski, p. 378.
337. Wapowski, p. 41; Miechowski, p. 265. Cf. Lewicki, II, p. 48990,
no. 465.
338. Ulianicki, p. 185 =i urm.; Hurmuzaki, II2, p. 488 =i urm.
339. Expunerea din 15034 a lui +tefan, n Jablonowski, o. c.,
p. 7983.
340. Arch. istoric[, I1, p. 823; Uricariul, III, p. 79 =i urm. O solie
a lui Sandu =i Costea la Mengli-Ghirai pentru \arul Ivan (1493),
Ulianicki, p. 123.
341. V. expunerea lui Caramzin sau a lui Al. Papadopul-Calimach,
n Analele Academiei Romne, XVII.
342. V. nota penultim[.
343. Fessler, III, p. 2702. Cf. =i Wapowski, p. 4950.
344. V. nota penultim[.
345. Ambele cronici polone povestesc pe larg aceste mprejur[ri.
Le aminte=te =i medicul lui +tefan, Matei de Murano (Hurmuzaki,
VIII, p. 36).
346. Ulianicki =i Hurmuzaki, II2 (multe scrisori cu date conjecturale
gre=ite). Trebuie s[ se ornduiasc[ dup[ expunerea din 15034,
citat[ =i mai sus, a lui +tefan (la 22 novembre 1503 vine un sol
moldovenesc n Polonia; Kwartalnyk hystoryczny, 1902, p. 44851).
Data n[v[lirii o d[ =i Matei de Murano, l. c. Numele lui Chiracola e
dat a=a: Kyrlchahn Myewnik (Ulianicki, p. 225). Pentru misiunea
lui Steclea, v. Chilia =i Cetatea Alb[, p. 287, no. XI =i nota 1.
347. Expunerea lui +tefan, n 15034. C[r\ile de liber[ trecere
pentru soli, n Jablonowski, p. 40l sau Hurmuzaki, II2, p. 5189. Sol
moldovean n Polonia la nceputul anului 1503; Sanudo, IV, p. 629.
Cf. ibid., p. 806. Sol unguresc la +tefan prin februar, ibid., p. 230.
Soli ai lui +tefan n Ungaria, octombre; ibid., p. 241. La 24 iulie,
domnul era n Temes (Neme=, Neam\); ibid., V, p. 150. La 30
octombre, el scrie din Suceava; ibid., p. 57981.
348. Cf. Hurmuzaki, VIII, an. 1503; Sanudo, Diarii, III, p. 1465;
IV, p. 150, 577, 57982, 6167, 639. Cf. Arch. societ[\ii =tiin\ifice =i
literale din Ia=i, IX, p. 669. Apoi Acte =i fragm., III1, p. 734 (pentru
medicul german). B[rbierul din Buda e cerut n decembre 1503
(Sanudo, V, p. 473). ntre anii 1500 =i 1503 se ntmpin[ mai multe
negocieri ntre unguri =i moldoveni, din pricina pr[d[ciunii f[cute
de cei din urm[ celor dinti la un blci din Cetatea de Balt[. Cum se

292
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

vede dintr-o scrisoare din 15 septembre 1501, sibienii \ineau la


dn=ii pe un filius ipsius Vaivodae Moldaviae (copie n Bibl. Acad.
Rom.).
349. Wapowski, p. 52; Miechowski, p. 276.
350. V. nota 346 =i Sanudo, V, p. 7401, 953.
351. La 11 mai, dup[ Cronica bistri\ean[.
352. O solie a lui la \ar, n Ulianicki, p. 121.
353. Numele sunt luate dup[ actele n=irate n listele din Uricariul,
XVIII, =i dup[ nt[rirea tratatului din 1499.
354. Ei se afl[ n nt[rirea tratatului citat.
355. V.Chilia =i Cetatea Alb[, p. 2723.
356. Unele din =tiri =i cita\iile sunt luate din raportul lui Matei de
Murano.
357. Raport al lui Leonard de Massari, din Buda, n Hurmuzaki,
VIII, p. 401.
358. Data mor\ii, n Cronicile moldovene=ti =i n cele polone. V.
Wapowski, p. 53; Kwartalnyk hystoryczny, 1902, p. 44851.
359. Bogdan, Cronicile moldovene=ti, p. 147.
360. Iorga, Documentele Bistri\ei, I, p. 40l, no. 54. Cf. ibid., p. 389,
no. 129.
361. Kozak, Insckriften aus der Bukowina, I, cap. Putna p. 723.
362. Doc. Bistri\ei, II, p. 70, no. 291.
363. V. pentru el =i Doc. Caltimachi, tabla.
364. Cf. Scrierile lui Iraclie Porumbescu, adunate de Leonida
Bodn[rescu, I, Cern[u\i, 1898, p. 545.
365. v. Doc. Callimachi, I, p. 454, n-rele 85 =i 88; II, p. 184, no. 53.
366. V. Istoria literaturii romne, I, p. 530 =i urm. Cuvntul, zis
obi=nuit Panegiricul lui +tefan cel Mare, s-a tip[rit de M. Kog[lniceanu,
n Arch. romneasc[, I, p. 29 =i urm. Titlul de Cuvnt de ngropare,
ce se afl[ naintea acestei edi\ii, nu e potrivit; el va fi fost adaus de
copist, care credea, n simplicitatea lui, c[ aceste cuvinte s-au spus la
coborrea chiar n mormnt a lui +tefan.
367. Iraclie Porumbescu, l. c., p. 856.
368. Descriere a doi cadre din Istoria Moldovei, E=i, 1833. Cf. Spicui-
torul moldo-romn, Ia=i, 1841, II, p. 74: tabloane istorice a Moldovei.
369. Discursul lui Kog[lniceanu, tip[rit ca introducere a Letopi-
se\elor. Cf. Iorga, n Prinosul Sturdza, p. 16 =i urm.
370. Romnia literar[ a lui Alecsandri (1855), p. 84. V. =i nr. 20
al acestei reviste.
371. Articolul e atribuit de d. D. Olinescu (Mormntul lui +tefan
cel Mare, Slatina, 1898) lui Vasile Alecsandri, dar el arat[ cuno=tin\e

293
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

=i o judecat[ istoric[ cum nu le-a avut poetul, =i e scris ntr-o proz[


m[surat[ =i armonioas[, pe care acesta n-a scris-o niciodat[.
372. Locu\ia aceasta popular[, n Russo, l. c. Pentru credin\ele =i
legendele poporului cu privire la +tefan, v. +tefan-vod[ cel Mare =i
Sfnt, istorisiri =i cntece populare, strnse launloc de S. Teodorescu-
Kirileanu; Foc=ani, 1904. Adauge =i Elena Nicoli\[ Voronca, n
S[m[n[torul, anul III, no. 11.
373. V. descrierea scenei dezgrop[rii, n Iraclie Porumbescu, p. 46
=i urm. =i Wickenhauser, Putna, Cern[u\i, 1886, p. 80 =i urm.
374. Xenopol, Istoria romnilor, VI, p. 561, 5945.
375. Vezi Slavici, Serbarea de la Putna, n Conv. literare pe 1903
1904; Alecsandri, Opere complete, Ed. Socec, Poezii, II, p. 1104.
376. V. Iorga, Schi\e din literatura romn[, II: Bolintineanu.
377. Cuvntare festiv[ rostit[ la serbarea na\ional[ pe mormntul
lui +tefan cel Mare n 15 (27) august 1871, de A. D. Xenopol; Ia=i,
1871.
378. Poezia compus[ cu acest prilej de Alecsandri, iar[=i rece, de=i
cu cteva icoane frumoase, n vol. citat al Operelor complete, p. 5668.
REFERIN|E ISTORICO -LITERARE

C{LINESCU: Cu greu se poate nchipui un om mai refractar


ideilor generale ca N. Iorga. +i totu=i noua genera\ie (n parte =i
avndu-l) l-a g[sit precursor al gndirii actuale. Dac[ privim pe
N. Iorga nu drept un om cugetnd, ci ca un personagiu sugernd
prin prezen\a lui o gndire, ca un filozof-mit, atunci istoricul repre-
zint[ o pozi\ie. Clamnd mpotriva putreziciunii str[ine, comb[tnd
pentru limba romn[ primejduit[ (n nchipuire) de cea francez[,
blestemnd ora=ul =i elogiind satul, glorificnd spiritul politic ira\ional
al vechilor voievozi, N. Iorga a trezit n mintea contemporanilor mai
ra\iocina\i ideea unui popor \[r[nesc, tr[ind arhaic la sate, rezistnd
prin institu\ii instinctuale, m[rginit ntr-o cultur[ curat etnic[. Pe
deasupra N. Iorga a aruncat ipoteza foarte rodnic[ a substratului
nostru trac. Cu el se nt[re=te n cultura noastr[, pe urmele lui
Hasdeu, noul autohtonism, antilatinist, care evoc[ mai cu pl[cere pe
Zamolxe dect pe divul Traian.
George C{LINESCU, n Istoria literaturii romne de la origini pn[
n prezent, edi\ia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[, Editura Minerva,
1985, p. 949

MICU: Din modesta publica\ie de culturalizare, Sem[n[torul


devine curnd organul unei orient[ri literare ce va domina cel pu\in
prima jum[tate a deceniului dinti al secolului XX =i va continua s[
r[mn[, pn[ n zilele noastre, extrem de activ[. Aceast[ prefacere
se datore=te lui Nicolae Iorga (5 VI 187127 XI 1940). Cu puterea
personalit[\ii sale titanice, marele istoric a transformat idei mo=tenite
din cel[lalt secol n idei-for\e. F[r[ s[-i adauge noi puncte sau s[ le
modifice pe cele existente, el a f[cut din programul Sem[n[torului =i
din revista ns[=i un organ de lupt[. nc[ din ultimii ani ai secolului

295
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

trecut, Iorga pornise o r[sun[toare campanie de pres[ (n LIndpen-


dence roumaine =i Romnia jun[, continuat[ apoi n Epoca) mpotriva
unor calamit[\i sociale-morale (politicianismul, nstr[inarea celor
de sus de via\a poporului, desconsiderarea valorilor trecutului etc.),
c[rora le atribuie tot ce era detestabil =i ngrijor[tor n starea de
lucruri a timpului =i care puteau fi, dup[ a sa opinie, curmate printr-
o (cum avea s[ scrie, rezumndu-=i luptele, mai trziu, n Istoria
literaturii romne=ti contemporane, 1934), r[scolire sufleteasc[
profund[, care s[ duc[ la o nou[ via\[ moral[, ntins[ asupra
institu\iilor, st[pn[ peste moravuri =i exemplificat[ prin ns[=i via\a
acelor care o predic[ =i c[rora li se impune cel mai des[vr=it rigorism
etic. n vasta oper[ de transformare spiritual[, literaturii i revenea
cel mai de seam[ rol. Literatura nu se va mul\umi s[ furnizeze pilde
bune, care s[ fie folosite, n nobila lor activitate pedagogic[, de c[tre
dasc[lii de la \ar[, ci va ac\iona pentru r[scolirea moral[ a ntregii
societ[\i. Se d[dea astfel un impuls unor atitudini mai virile, se
stimula critica. Dar principala menire a scrisului trebuia s[ fie una
pozitiv[: afirmarea originalit[\ii suflete=ti a neamului romnesc prin
valorificarea surselor de inspira\ie con\inute n via\a de la \ar[, cea
mai specific romneasc[, n peisajul patriei, n folclor, n istoria
na\ional[. Dezideratele de ordin propriu-zis artistic exprimate de Iorga
sunt extrem de vagi, ns[ foarte precis delimitate. Doctrinarul
Sem[n[torului respinge nemernica biguial[ str[in[ din saloanele
cosmopolite, c[r\uliile de sim\ire falsificat[ =i de corup\ie, cu care
Apusul otr[ve=te \[ri nepricepute, respinge, de fapt, literatura
(ndeosebi poezia) francez[ de dup[ 1870. Prin conservatorismul
s[u estetic intolerant, N. Iorga a ac\ionat mpotriva evolu\iei fire=ti a
literaturii, situndu-se pn[ la urm[ (ndeosebi prin revista Cuget
clar, 19361940) chiar n afara ei. ns[ prin munca sa gigantic[ (o
mie =i aproape trei sute de c[r\i, peste dou[zeci de mii de articole =i
recenzii, conferin\e f[r[ num[r =i alte diverse ac\iuni), care a avut
ca principal obiectiv deshumarea trecutului na\ional, a valorilor lui,
stimularea interesului pentru acest trecut, pentru tot ce \ine de \ar[,
de fiin\a neamului, el a dat un nou impuls =i a conferit un mare pres-
tigiu crea\iei p[trunse de spirit na\ional, nutrite din datinile str[-
vechi, din faptele trecutului eroic, jucnd din acest punct de vedere
un rol asem[n[tor celui ndeplinit alt[dat[ de Mihail Kog[lniceanu.

296
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

V[znd n literatur[ un fapt de cultur[ n primul rnd =i numai


dup[ aceea unul de crea\ie, o manifestare de art[ (Frumoasa, divina
literatur[ art[ sau ba (s.n.) e un produs social), Iorga, f[r[ a
renun\a la criteriul estetic, l-a aplicat inconsecvent =i arbitrar.
S[m[n[torismul a ajuns astfel s[ fie identificat de mul\i cu literatura
epigonic[, minor romantic[, paseist[, crescut[ n paginile S[m[n[-
torului =i ale revistelor anexe sau de orientare nrudit[: F[t-Frumos
(Brlad, 19041906), Ramuri (Craiova, 19051914), Via\a literar[
(din 1907 Via\a literar[ =i artistic[), (19061908), Floarea darurilor
(V[lenii-de-Munte, 1907), Neamul romnesc literar (V[lenii-de-
Munte, 19081912), Cump[na (19091910), Drum drept (V[lenii-
de-Munte, (19131915) etc. literatur[ de idealizare naiv[ a satului
patriarhal =i a boierimii de \ar[, ostil[ prezentului =i mai ales existen\ei
urbane, punctat[ uneori de accente xenofobe. La publica\iile citate
au scris ns[ sus\inut Mihail Sadoveanu, +t. O. Iosif, incidental
Octavian Goga. Ei, =i n special Sadoveanu =i Goga, nef[cnd, asemeni
umililor versificatori =i povesta=i ca Ion Ciocrlan sau Iorga U. Soricu,
o literatur[ ilustrativ[, sunt creatori de opere n care se poate
identifica spiritul ndrum[rilor lui Iorga, adic[ spiritul bunelor tradi\ii
ale scrisului artistic romnesc. Nici unul, nici altul nu s-au recunoscut
sem[n[tori=ti. +i, ntr-adev[r, l[snd la o parte faptul c[ amndoi au
fost lega\i ca =i Br[tescu-Voine=ti =i Agrbiceanu mai mult de Via\a
romneasc[ dect de Sem[n[torul, crea\ia lor (inclusiv cea din primul
deceniu al secolului) se deta=eaz[ nu numai prin calitate, ci =i prin
modul de abordare a unor teme curente, prin unghiul din care
consider[ existen\a, de literatura majorit[\ii confra\ilor ce au alc[tuit
oastea sem[n[torist[ (=i au pierit, mai to\i, o dat[ cu publica\ia),
nct a-i ncadra n acest curent f[r[ specificarea pozi\iei lor para-
doxale ar fi un fals.
Ideolog al sem[n[torismului, Nicolae Iorga nu =i-a nscris numele
n istoria literaturii numai prin articole de doctrin[. Savant de ntia
m[rime, el a fost una dintre personalit[\ile proeminente din istoria
cultural[ a \[rii, amintind, prin erudi\ia, puterea de munc[, vastitatea
=i varietatea domeniilor de preocup[ri, de nv[\a\ii Rena=terii, iar
dintre romni de Cantemir =i Hasdeu. A activat intens =i pe t[rm
politic, fiind =ef de partid, deputat, pre=edinte al Camerei, prim-
ministru. Nelipsit[ de oscila\ii, inconsecven\e =i erori, conduita sa a

297
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

fost permanent ghidat[ de un ardent =i onest patriotism, de con-


vingeri democratice. Adversar inclement al organiza\iilor de extrem[
dreapt[, savantul le-a c[zut victim[, fiind asasinat de legionari. n
neobi=nuit de ntinsa bibliografie a operei sale, ce nsumeaz[ ndeo-
sebi lucr[ri de istorie (na\ional[ =i universal[), sintezele de istorie
literar[ de\in o pondere nsemnat[. Masiva Istorie n dou[ volume a
literaturii romne n secolul al XVIII-lea (1901), Istoria literaturii
religioase a romnilor pn[ la 1688 (1904), Istoria literaturii romne=ti
n veacul al XIX-lea, n trei volume (19071909), Istoria literaturilor
romanice (1920), de asemenea n trei volume compacte, Istoria
literaturii romne=ti contemporane (1934), n dou[ volume, sunt
c[r\i indispensabile cercet[torului literar. Ele aduc un material
documentar excep\ional de bogat, constituind, ndeosebi pentru
secolul al XVIII-lea, cel mai nsemnat izvor de informa\ie. Fenomenul
literar e cercetat n strns[ leg[tur[ cu evolu\ia general[ a culturii,
ca =i cu istoria politic[ =i social[. Sub titlul O lupt[ literar[, Iorga =i-a
adunat, n doua volume (1914, 1916) articolele din S[m[n[torul.
Savantul a fost dublat de un fascinant scriitor. Nu att n versuri
(Toate poeziile lui N. Iorga, 2 vol. 1939, 1940) =i nici n numeroasele
piese de teatru (Trei drame: Mihai Vitazul, nvierea lui +tefan cel
Mare, Un domn pribeag, 1912, Constantin Brncoveanu, 1914, Tudor
Vladimirescu, 1921, Moartea lui Dante, Molire se r[zbun[, 1927,
Sarmal[, amicul poporului, 1923, Doamna lui Ieremia, 1924, Isus
1925, Cleopatra, 1929, Fiul cel pierdut, 1930, Sf. Francisc, 1930,
Casandra, 1931, Zidirea m[n[stirii din Arge=, 1932, Ovidiu, 1932,
Regele Cristina, 1939, Vagabondul, 1940, etc.), dar n notele de
c[l[torie, n memorialistic[ (Via\a unui om. A=a cum a fost, 1934), n
publicistic[.
Neinten\ionat literar[, dar adev[rat roman, totu=i, n felul s[u
(un roman indirect, dac[ se accept[ afirma\ia lui Mircea Eliade c[
poate fi numit[ a=a orice carte cu oameni) este O via\[ de om.
Nimic, n cuprinsul ei, nu \ine de domeniul imaginarului. Autorul =i
poveste=te via\a, a=a cum a fost, asemenea lui Goethe, n Poezie =i
adev[r, rezumndu-=i implicit ideile (idei tr[ite, ar spune Vianu),
expunndu-=i convingerile =i, mai ales, portretiznd fizic =i moral,
adeseori printr-o singur[ tr[s[tur[, dar, nu o dat[, memorabil prins[,
oameni de tot felul, ntlni\i pe numeroasele drumuri ale lumii, pe

298
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

care le-a str[b[tut. Drept consecin\[, cartea se umple de via\[. Nara\ia


devine cuceritoare. Evocnd copil[ria =i tinere\ea autorului, ntiul
volum cap[t[ caractere de Bildungsroman; urm[toarele dou[, nf[-
\i=ndu-l ca profesor, om de =tiin\[, ziarist, om politic, ca, ntr-un cuvnt,
om de ac\iune, angrenat n istorie, compun o ntreag[ fresc[ a lumii
romne=ti din primele peste trei decenii ale secolului, nu f[r[ a integra
=i tablouri de lume vest =i nord-european[. Aproape niciodat[, Iorga
nu relateaz[ sec. Cu toate c[ istorise=te succint =i neme=te=ugit,
ntr-un stil eminamente colocvial, rememor[rile sale nvie realmente
oameni care au fost, restituie situa\ii derulate pe pnza vremii nainte
cu ani =i decenii.
Nu e capitol, n toate cele trei volume, care s[ nu fie punctat de
scene, portrete, descrip\ii. Ori despre ce ar vorbi, memorialistul ofer[
cititorului, cu cele mai simple mijloace, tot ce e necesar pentru realc[-
tuirea pe cale imaginativ[ a condi\iilor de epoc[, de climat social, de
cadru =i atmosfer[ n care el nsu=i s-a format, a studiat, a scris, a
luptat =i a parcurs felurite experien\e. Narndu-=i copil[ria, scriitorul
reface implicit ambian\a familial[ =i nf[\i=area din acel timp a urbei
natale. La fel procedeaz[, n continuare, pe m[sur[ ce scormone=te
trecutul spre a-=i dezgropa anii de ucenicie =i anii de c[l[torie,
spre a recompune aspecte ale muncii sale didactice =i de cercetare,
ale activit[\ii publicistice, spre a lumina culise ale vie\ii politice. Ase-
menea unui serial cinematografic, discursul rememorativ aduce n
fa\a lectorului ora=e, sate, trguri, pie\e, drumuri, capitale, metro-
pole, peisaje naturale, cmpuri de b[t[lie, saloane, cancelarii, inte-
rioare de re=edin\e regale, s[li de curs =i seminare, amfiteatre, s[li
de lectur[ din mari biblioteci (precum aceea a bibliotecii Vaticanului,
n care cititorii se ridicau n picioare, la sunetul unui clopo\el, cnd
ap[rea vreun cardinal), animate s[li de =edin\e, mai cu seam[ parla-
mentare, redac\ii, locuin\e particulare. Antrenant[ prin ea ns[=i,
relatarea cap[t[ un considerabil spor de atractivitate gra\ie unor
particularit[\i de ordin realmente literar ale discursului memorialistic.
Acestea nu sunt caracteristice prozei epice obiective, se opun chiar
naturii acesteia, diametral, ns[ exprim[ spiritul autorului. n general
vorbind, scrisul lui Nicolae Iorga posed[, stilistic, nsu=iri de tipul
celor proprii operei lui Neculce, asociate cu altele, situabile n linia
acelor ce individualizeaz[ proza cronicarilor munteni. Mai toate apar

299
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

=i n O via\[ de om. Mai pu\in sarcastic, aici, dect n o seam[ de


articole polemice, mai pu\in patetic, chiar n propozi\iile cu caracter
encomiastic, dect n Oameni cari au fost, scriitorul n-a pus n aceast[
carte mai pu\in[ culoare dect n indiferent care alta, =i nici mai
pu\in[ mali\ie, intermitent. Resursele umorului s[u, sunt, pe tot
traiectul dest[inuirilor, valorificate din plin =i, ca n attea alte scrieri,
marea sa vivacitate intelectual[ specific[, nu rareori mu=c[toare,
opereaz[ cu o eficien\[ literar[ incontestabil[. Reproducnd replici
date de Iorga n diverse situa\ii sau articulate fiind n durata redact[rii,
o sumedenie de enun\uri sunt vorbe de pomin[, indimenticabile.
Necontenit atr[g[toare, d[t[toare de fine emo\ii sunt meda-
lioanele scrise cu un deosebit dar portretistic, ce formeaz[ cele patru
volume ale culegerii Oameni cari au fost (19341939). Comemorarea
unui om care a fost, dispari\ia unui contemporan, i inspir[ lui
Iorga pagini vibrante, cu reconstituiri de scene tr[ite, cu considera\ii
(amare, de regul[) asupra prezentului, amintind vaietele lui Neculce,
cu insinu[ri ironice =i fulger[toare n[l\[ri lirice. Stilul (aici, ca
pretutindeni) e spontan, f[r[ c[ut[ri de efecte. N. Iorga nu scrie,
ci vorbe=te: relateaz[ fapte, emite p[reri, judec[. +i o face participnd
cu toat[ fiin\a la ntmpl[rile povestite, tr[ind ideile, rostindu-le cu
o convingere n[prasnic[. Din incandescen\a fie a entuziasmului, fie
a indign[rii \=nesc imagini superbe, reflec\ii nfiorate, comentarii
acide, vlv[t[i =i fulgere, ape vindec[toare =i otr[vuri. Dou[ volume
de conferin\e rostite la radio (Sfaturi pe ntuneric, 1936, 1940),
cteva culegeri de cuget[ri, =apte volume de note zilnice (Memorii,
19371939), patru volume prezentnd C[r\i reprezentative n via\a
oamenirii (19161935), sute de traduceri din poe\i ai tuturor timpu-
rilor, precum =i peste 100 000 de scrisori trimise, sunt alte compo-
nente ale unei bibliografii de propor\ii neegalate n istoria tiparului
romnesc.
Dumitru MICU, N. Iorga. Sem[n[torismul, n Scurt[ istorie a
literaturii romne, I, Editura Iriana, Bucure=ti, 1994, p. 327331

POPA: Scriitor total, Iorga este n aceea=i m[sur[ omul ntregului,


ct =i al p[r\ilor. El este asemenea constructorului cumulnd toate
meseriile: =i pe cea de inginer, =i pe cea de zidar, =i pe cea de c[r[u= de
ap[ =i pe cea de dulgher si tmplar. C[ci personalitatea sa extrovertit[

300
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

nu poate concepe o distribuire a muncii; el vrea s[ fac[ totul, s[


gndeasc[ =i s[ regndeasc[ totul. E n aceast[ tendin\[ ceva din
psihologia sa orgolioas[ =i tiranic[, refuznd replica, dialogul, dar =i
colaborarea, ambi\ia de a nu mp[r\i nimic cu nimeni. Iorga se vroia
un ntemeietor =i un deschiz[tor de drum. El a reluat =i rea=ezat
totul de la cap[t, ntr-o nou[ viziune: n viziunea Iorga. A dat o
istorie a romnilor, o istorie a literaturii, o istorie a armatei, o istorie
a comer\ului, o istorie a presei, a comunica\iilor, a culturii, a religiei,
a nv[\[mntului etc. Toate aceste opera\ii le-a conceput prin prisma
sa de istoric, de trudnic[ adunare =i ordonare a datelor, pe baza
c[rora s[ se poat[ n[l\a mai trziu edificiile viitoare. Om predestinat
s[ fondeze, Iorga este un ctitor; nu e domeniu unde el s[ nu fi intrat,
pe care s[ nu-l fi abordat, n interiorul c[ruia s[ nu fi ridicat un altar
de piatr[ zeilor mani. Ambi\ia lui Iorga este ns[ aceea de a fi egal
cu sine n toate domeniile parcurse: n poezie, n teatru, n publicistic[,
n critica =i istoria literar[, la fel ca n istorie. Dac[ n istorie =i n
istoria literar[ rolul s[u e de net[g[duit, n domeniul crea\iei propriu-
zise Iorga r[mne un creator minor. Privit[ n ansamblu poezia este
n mare m[sur[ mimetic[, prelungind filonul pa=optist romantic, de
tip Alecsandri-Heliade, mai ales n direc\ia picturalului, mai personal
fiind n poezia de factur[ neoclasic[, cntnd vestigii antice, lumi =i
ora=e disp[rute, cet[\i moarte, zeit[\i =i fiin\e mitologice. Nici opera
dramatic[, scris[ n cea mai mare parte n versuri, nu reu=e=te s[
mi=te spectatorul contemporan. Piesele sale urm[resc s[ fac[ educa\ia
moral[ a publicului, punndu-l s[ se confrunte cu marii eroi ai nea-
mului; ilustra\ia istoric[ e ns[ prea nc[rcat[, destinul personajelor
prea liniar sau static, evolu\ia psihologic[ neconving[toare. Una
singur[ pare s[ reziste la confruntarea cu scena: Doamna lui Ieremia,
care s-a =i reprezentat de cele mai multe ori. Iorga a izbutit aici s[
dea conflictului ceva din consisten\a tragediilor clasice. Alte piese,
inspirate din istoria universal[ (Moartea lui Alexandru, Moartea lui
Asur, Casandra, Cleopatra, Ovidiu, Regele Cristina, Moartea lui Dante
etc.), din religie (Isus, Francisc de Assisi, Catapeteasma rupt[-n dou[)
sau mitologie (Sngele lui Minos, Casandra) nu sunt mai reu=ite dect
primele. Scrie =i comedii (Sarmal[, amicul poporului, Zbor =i cuib),
sau pune la contribu\ie folclorul na\ional (Fata babei =i fata mo=nea-
gului, Frumoasa f[r[ trup, Zidirea M[n[stirii Arge=), dar i lipse=te

301
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

dexteritatea =i verva lui Eftimiu. Adev[rata sa crea\ie n beletristic[


r[mne literatura de c[l[torie, n care a l[sat pagini de autentic[
vibra\ie n fa\a peisajului, a oamenilor =i, mai ales, a crea\iei lor. A
c[l[tori e o nevoie sufleteasc[, spunea Iorga, =i de aici pasiunea sa
m[rturisit[ pentru surprinderea spa\iului autohton =i str[in. Dar
Iorga c[l[tore=te mai mult n timp dect n spa\iu, priveli=tile =i locurile
pe care le vede fiind tot attea pretexte pentru fuga n istorie, pentru
surprinderea unei spiritualit[\i profunde, care nu se las[ descoperit[
la prima vedere, nota\ia direct[, scurt[ =i senten\ioas[ lund locul
diserta\iilor =i incursiunilor de studiu. De=i jurnal de intelectual care
se caut[ =i se descoper[ pe sine, impresiile de c[l[torie ale lui Iorga
sunt mult mai mult dect att: l[sndu-se furat de realitatea direct[
=i brutal[ a lumii cu care vine n contact, el =i dezv[luie ascunzi=uri
psihologice neb[nuite. Iorga devine abia aci un liric autentic: o poezie
abia sim\it[ se filtreaz[ lin n paginile c[r\ii, istoricul nsu=i recuno-
scndu-=i culpa. Literatur[ de cea mai bun[ calitate se poate
descoperi n aceste fragmente de jurnal, care =i stabilesc o fizionomie
=i o precis[ geografie, ordonat[ sentimental de spa\iul \[rii =i de
obsesia latinit[\ii. Aceea=i impresie este dat[ =i de memorialistica
din vol. Oameni cari au fost, Memorii sau O via\[ a=a cum a fost, opere
cu caracter autobiografic puternic, peste care plute=te umbra polemis-
tului =i a pamfletarului, a evocatorului =i a poetului. Suita de portrete
din Oameni care au fost pune la ndemn[ pagini despre principalii
b[rba\i ai neamului pe o ntindere de cteva decenii, v[zu\i n angre-
najul vie\ii cotidiene, pe fundalul =i n atmosfera unei epoci de mult
apuse. Iorga =tie s[-i a=eze ntr-o lumin[ mai favorabil[ sau mai
auster[, s[ dea fiec[ruia partea de merit, de pre\uire. Memoriile lui
Iorga sunt consacrate mai ales lumii politice, v[zut[ ntr-un anumit
timp =i n anumite mprejur[ri, surprins[ n nota\ii scurte, de o mare
concizie a expresiei. Ele sunt un document de pre\ pentru istoria
primului r[zboi mondial =i a actului des[vr=irii Unirii din 1918, ct
=i a perioadelor degringoladei politice urm[toare. Nu lipsesc reflec\iile
sociale: Ce zile triste! Ora=ul e un iad de murd[rie supt un cer de
plumb. O mul\ime imens[, cu c[ut[turi de bestie preocupate de
hran[ =i de pl[cere se Ur[=te prin noroiul gros, pe care-l r[scolesc
cteva femei n zdren\e, cu figurile de agonie. Literatura este dep[-
=it[ ns[ ca valoare =i importan\[ de activitatea criticului =i istoricului

302
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

literar. n acest domeniu Iorga trece drept critic de direc\ie, cu o


doctrin[ literar[ bine constituit[, cu o mi=care =i un program proprii.
El se manifest[ foarte de tn[r n revistele vremii, interesat s[
urm[reasc[ n special estetica geniului, pe care o dezbate compa-
rativ la scriitori str[ini =i romni, n primul rnd la Eminescu.
Asimilnd experien\a lui Paul Bourget, Taine, Brunetiere =i Guyau,
tn[rul Iorga scrie o serie de eseuri ndr[zne\e, adunate mai trziu
n volum sub titlul Pagini de critic[ din tinere\[ (1921), n care atac[
probleme dintre cele mai nevralgice ale esteticii. Le urmeaz[ articolele
scrise n perioada 18991904 n ziarele LIndpendance roumaine,
Romnia jun[ =i Epoca, reunite n vol. Opinions sincres (1899),
Opinions pernicieuses (1900), Un proces de dnationalisation (1902)
=i Cuvinte adev[rate (1904). Critica mbrac[ aici formele foarte precise
ale luptei pentru schimbarea societ[\ii, prin apelul la o cultur[ =i la o
literatur[ n stare s[ mpace clasele, s[ moralizeze publicul, s[ apropie
boierimea de p[turile exploatate =i s[ le lumineze prin f[clia culturii.
Iorga preconiza o literatur[ cu substrat etic, menit[ s[ ndrepte
publicul c[tre moralitate =i ideal, c[tre credin\a de neam , c[tre
dragostea fa\[ de \[ran =i sat, fa\[ de obiceiurile =i lumea acestuia,
fa\[ de limba str[mo=easc[ =i un trecut plin de glorie, prin urmare o
literatur[ ntemeiat[ pe tradi\ia organic[ a neamului, care s[ se
adreseze \[ranului =i problemelor lui cele mai stringente. Aceast[
cerin\[ a teoretizat-o mai ales n paginile revistei S[m[n[torul,
ncercnd s[ creeze aci un adev[rat curent de opinie n favoarea
claselor \[r[ne=ti. Problema \[r[neasc[ este v[zut[ mai mult ca o
chestie cultural[, bazat[ pe r[spndirea culturii n popor, prin apelul
la o boierime credincioas[ =i cu nalt[ r[spundere moral[, a c[rei
dispari\ie o deplnge, =i prin condamnarea falsei culturi xenofile, a
nemernicei biguiale str[ine din saloanele snobe. Iorga opune satul
=i via\a nentinat[ a acestuia, ora=ului considerat cosmopolit =i
pervers, mutilator de suflete =i con=tiin\e. ntr-o seam[ de articole el
anun\[ ivirea noii epoci de cultur[, ce trebuia s[ se instaureze o dat[
cu S[m[n[torul =i cu literatura publicat[ aici. n jurul s[u se =i strng
o serie de scriitori care-i respect[ programul =i ilustreaz[ unele din
tezele mentorului lor: C. Sandu-Aldea, Emil Grleanu, Ion Gorun,
Ioan Ciocrlan, Ioan Adam, Vasile Pop, Maria Cun\an, St. O. Iosif,
Corneliu Moldovan, D. Nanu =i chiar Goga. Agrbiceanu =i Sadoveanu

303
NICOLAE ISTORIA LUI
IORGA + T E FA N C E L M A R E

trec, mai mult sau mai pu\in, printr-o =coal[ s[m[n[torist[. Curnd
ns[, recomand[rile criticului au devenit cli=ee, iar literatura curen-
tului, r[mas[ n marginile unui ruralism anacronic, n-a putut \ine
pas cu vremea =i s-a condamnat singur[ la pieire, transformndu-se
ntr-un adev[rat cimitir al literaturii romne (E. Lovinescu). O
parte din aceste idei au servit criticului la judecarea =i ierarhizarea
literaturii romne, n special a celei contemporane (Istoria literaturii
rom`ne=ti contemporane, 1934), ducnd la confuzia valorilor, la
judec[\i eronate asupra operei unui Rebreanu sau Arghezi. Acolo
unde criticul se ntoarce la uneltele istoricului, investignd epoca
veche =i modern[ a literaturii romne, rezultatele sunt pe m[sura
vastului s[u orizont interpretativ. Contribu\iile sale sunt covr=itoare
n Istoria literaturii romne n secolul al XVIII-lea (1901), Istoria
literaturii religioase a romnilor pn[ la 1688 (1904), Istoria literaturii
romne=ti (1925) n trei volume, Istoria literaturii romne=ti n veacul
al XIX-lea de la 1821 nainte, n leg[tur[ cu dezvoltarea cultural[ a
neamului (trei volume, 19071909), ca =i n vasta panoram[ de
literatur[ comparat[ Istoria literaturilor romanice n dezvoltarea =i
leg[turile lor (trei volume, 1920), toate opere fundamentale. Practi-
cnd o critic[ cultural[, n strns[ leg[tur[ cu epoca =i factorii forma-
tivi ai unei personalit[\i, Iorga organizeaz[ =i ierarhizeaz[ un material
vast, prin caracteriz[ri ample =i comprehensive, dnd istoriei literare
criteriile =tiin\ifice de care avea nevoie, =i punnd bazele unei
discipline pe care a ilustrat-o cu str[lucire. Iorga este, =i n acest
domeniu, un ctitor, creatorul istoriei culturale romne=ti pe care o
domin[ prin l[rgimea orizontului =i idea\ia sa fulgurant[.
Mircea POPA, Nicolae Iorga, n Scriitori romni, Editura =tiin\ific[
=i enciclopedic[, Bucure=ti, 1978, p.271274

BERZA: ntre literatur[ =i istorie l[snd la o parte genurile net


definite ca romanul sau nuvela istoric[ exist[ o veche =i r[spndit[
convie\uire, care de obicei nu e spre folosul nici uneia din ele. Scrierile
hibride, n care istoria e literaturizat[ prin podoabele ad[ugate unui
text de valoare =tiin\ific[ discutabil[, sunt din p[cate prea numeroase.
Nu acesta este ns[ cazul c[r\ii lui Nicolae Iorga. Ea apar\ine literaturii
prin puternicul sentiment care str[bate paginile, prin tensiunea inte-
rioar[ care \ine ncordat[ povestirea de la un cap[t la altul, prin

304
ISTORIA LUI NICOLAE
+ T E FA N C E L M A R E IORGA

darul lui Iorga de a vedea pretutindeni n istorie oameni vii =i cu


att mai mult cnd era mnat de pasiunea de a reg[si rosturile
poporului s[u n momente decisive ca =i prin o capacitate de evocare
epic[, rareori ntlnit[ chiar la istorici care au r[mas printre marii
scriitori ai \[rii lor. Prezente =i n alte scrieri ale lui Iorga, aceste
calit[\i, care formeaz[ doar una dintre laturile geniului s[u att de
complex, niciodat[ n-au fost poate ntrunite n aceea=i m[sur[ ca n
Istoria lui +tefan cel Mare. Al[turi de scrierile de memoralistic[, de
portrete sau de articole de ziar, de discursuri sau de evoc[ri de
peisaje, Iorga aduce, ca pagini de nviere istoric[, n gama att de
larg[ a resurselor sale artistice, care-i asigur[ un mare capitol n
istoria literaturii romne, mai nainte de orice aceste pagini din Istoria
lui +tefan cel Mare nflorate =i grave, calde =i luminoase ele sunt
scrise ntr-una din cele mai frumoase limbi romne=ti, de aceea nu
au mb[trnit nici ca form[, cum nu au mb[trnit nici ca cuprins.
n sfr=it, Istoria lui +tefan cel Mare mai reprezint[ o valoare
permanent[, o valoare moral[ esen\ial[ ntregii opere a lui Iorga.
Este ncrederea n puterile poporului s[u, ncredere nu ie=it[ dintr-
un entuziasm facil, care se poate spulbera la prima furtun[, ci izvort[
din cunoa=terea adnc[ a virtu\ilor =i nf[ptuirilor lui n necurmata
scurgere a veacurilor.
M. BERZA, n N. Iorga, Istoria lui +tefan cel Mare, Editura Litera,
Chi=in[u, 1990, p. 4

305
CUPRINS

ISTORIA LUI +TEFAN CEL MARE


Prefa\a autorului ................................................................................ 25

Cartea I. |ARA MOLDOVEI P}N{


LA +TEFAN CEL MARE
|ara Romnilor, |ara Romneasc[ .................................................... 29
Moldova pn[ la Alexandru cel Bun ..................................................... 35
Alexandru cel Bun ................................................................................. 43

Cartea II. TAT{L LUI +TEFAN-VOD{.


TINERE|EA LUI +TEFAN
Lupta pentru scaunul lui Alexandru cel Bun ........................................... 51
Bogdan-vod[, tat[l lui +tefan cel Mare ................................................. 60
Domnia lui Petru-vod[ Aron, uciga=ul lui Bogdan-vod[ ........................ 69
Lupta dintre +tefan =i Petru Aron ........................................................... 75

Cartea III. DOMNIA LUI +TEFAN CEL MARE P~N{


LA LUPTELE CU TURCII (145775)
Cele dinti leg[turi cu polonii. mp[carea boierilor .............................. 83
Luptele lui Vlad |epe= cu turcii. ncercarea lui +tefan
de a-i lua Chilia ................................................................................ 88
C[s[toria lui +tefan. Luarea Hotinului =i a Chiliei. Luptele cu
Matia= Corvinul ................................................................................. 109
Luptele lui +tefan cu t[tarii. Amenin\[rile turce=ti.
Cl[direa m[n[stirii Putna. Luptele lui +tefan cel Mare
cu Radu cel Frumos =i cu Basarab Laiot[. C[s[toria
cu doamna Maria din Mangop ......................................................... 122

Cartea IV. LUPTELE CU TURCII


Lupta de la Podul }nalt ......................................................................... 149
Lupta de la R[zboieni (Valea Alb[) ..................................................... 162
mprejur[rile muntene pn[ la a=ezarea n scaun a lui
Vlad C[lug[rul ................................................................................. 175
C[derea Chiliei =i Cet[\ii Albe .............................................................. 188

Cartea V. CEI DIN URM{ ANI DIN VIA|A LUI


+TEFAN CEL MARE
Luptele cele dint`i cu polonii ................................................................ 199
Lupta de la Dumbrava Ro=ie ................................................................. 207
Lupta din urm[ pentru Pocu\ia .............................................................. 223
Moartea lui +tefan cel Mare .................................................................. 233

Cartea VI. MO+TENIREA LUI +TEFAN CEL MARE

Cartea VII. AMINTIREA LUI +TEFAN CEL MARE


+tefan cel Mare la cronicari ................................................................... 254
Panegiricul lui +tefan cel Mare ............................................................... 257
+tefan cel Mare =i =coala literar[ nou[ .................................................. 261
+tefan cel Mare n literatura poporului. Pomenirea lui
n timpurile din urm[ ........................................................................ 264
Note ..................................................................................................... 272
Referin\e istorico-literare ...................................................................... 295

S-ar putea să vă placă și