Sunteți pe pagina 1din 301

PETRU

ZADNIPRU
M{ CAUT
Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[ de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu
Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta: Vladimir Zmeev
Ilustra\ii de Alex Ussow
Tabel cronologic de Tudor Palladi
Fotografii din arhiva editurii, a familiei
autorului =i a lui Nicolae R[ileanu

REFERIN|E ISTORICO-LIT ERARE :


George Meniuc,
Vasile Coroban, Emilian Bucov,
Mihai Cimpoi, Gheorghe Vod[, Ion Ciocanu,
Mihail Dolgan, Nicolae Dabija,
Tudor Palladi
Editura Litera Interna\ional
O. P. 61; C.P. 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia
tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro

Grupul Editorial Litera


str. B. P. Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u, MD-2005, Republica Moldova
tel./ fax (3732) 292 932, 294 110, fax 294 061;
e-mail: litera@litera.ro

Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2003 ]n versiune tip[rit[


=i electronic[ la Editura Litera Interna\ional
=i Grupul Editorial Litera.
Toate drepturile rezervate.

Editori: Anatol =i Dan Vidra=cu


Lector: Tudor Palladi
Tehnoredactare: Lorina G]ncu
Tiparul executat la Combinatul Poligrafic din Chi=in[u
Comanda nr. 31529
CZU 821.135.1(478)-1
Z 14

Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii


Zadnipru, Petru
M[ caut / Petru Zadnipru (Bibl. =colarului, col. ini\. =i coord. Anatol =i
Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop. / Vladimir Zmeev; serie nou[, nr. 464).
B.: Litera Int., Ch.: Litera, 2003 (Combinatul Poligrafic). 304 [p].
ISBN 973-675-107-4 ISBN 9975-74-754-X
821.135.1(478)-1

ISBN 973-675-107-4 LITERA INTERNA|IONAL, 2003


ISBN 9975-74-754-X LITERA, 2003
1927 1961-1963
13 ianuarie Redactor-=ef la
Se na=te ]n satul revista
Sauca, jude\ul Soroca, Chip[ru=.
Petru Zadnipru, cel de-al
treilea copil, mezinul, 1962
]n prefa\a
dup[ sora Vera =i la volumul M[ Apare
fratele Dumitru, caut, c`ntecul de la Editura
]ntr-o familie de Stat Cartea
leb[d[ al poetului de
de \[rani, moldoveneasc[
la Sauca, intitulat[
viitor poet =i Imagini vii,
traduc[tor, autor de poetice, versurile
c[r\i pentru copii =i de autorului tr[dau un
c`ntece. Absolve=te talent adev[rat, cu
=coala primar[ din toate c[ sub
satul natal,
aspectul
apoi liceul agricol
prosodic nu
din Soroca.
Mama Maria cu str[nepoata Nina

str[luceau deloc.
1947-1952 1959
Studii la
Universitatea de Vede lumina
Stat din Chi=in[u. tiparului la Editura
Absolve=te Facultatea de Stat Cartea
de Istorie =i Filologie, moldoveneasc[
specializarea Limba =i cea de-a doua
literature rom`n[, sa carte,
promo\ia a }nsetat
doua. A ]nceput de dep[rt[ri.
Constantin =i Vladimir la Chi=in[u, 1964

s[ scrie versuri
]n anii
}mpreun[ cu mama Maria =i cu fiii

studen\iei.
1952
Debuteaz[ editorial
cu placheta
Luminile
c`mpiei, semn`nd
Petru Zadneprov. Dup[
cum va m[rturisi mai
t`rziu Em. Bucov,
]nainta=ul s[u,
}mpreun[ cu s[ucenii ]n perioada de studii la Soroca. 1943

de versuri pentru
copii Spionul.
Liceeni soroceni veni\i ]n vacan\[ acas[. 1943

1967
La Editura Cartea
moldoveneasc[
]i apare
volumul Versuri, ]n
colec\ia Aurora, cu un
cuv`nt ]nainte semnat
de George Meniuc
Popas pe r[zor.
1968
Distins
cu Diploma de
Onoare a Republicii
volumul poetic 1964 Belarusi.
Lume, drag[
lume =i Vede lumina 1969
cartea de versuri tiparului volumul Public[
pentru copii liric Gustul p`inii, sub num[rul 4
Titirezul. constituit dintr-un (patru) al colec\iei
ciclu magistral de Olimp un volum de
1963-1971 versuri, intitulat Versuri ]nso\it
Secretar Boabe de gr`u =i de cuv`ntul
responsabil compartiment poetului
al Comitetului de de c`ntece ]nainta= George
Conducere al Uniunii Pe costi\a Meniuc, reluat din
Scriitorilor din dealului. Tot placheta precedent[
Moldova. acum ]i apare cartea (Popas pe r[zor).
}n excursie la Ialomi\a, poetul ]n postur[ de c[ru\a=,
]nso\it de V.Zadnipru. 1968
1971
Poetul e
prezent ]n libr[rii
cu o nou[ carte liric[

De ziua nun\ii cu Vanda Zadnipru.


Mi-e dor. Ea cuprinde
ciclurile: Culori,
Mi-e dor, A fost
r[zboi, Oaspe\i
(t[lm[cirri)
1976

Chi=in[u, 1950
Public[ la
Editura Cartea
moldoveneasc[
volumul M[ caut,
]nso\it de un cuv`nt propriu. Culegerea include =i eseul
]nainte apar\in`nd lui este compartimentat[ Redactorul
Em. Bucov (Imagini structural, cuprinz`nd meu prim,
vii, poetice). Re\inem =i relu`nd sub raport consacrat ]n
din el urm[toarele ideatic motivele =i fond tat[lui s[u
r`nduri: Peste c[ut[rile centrale (Iv[na= a lui Iosub
dou[zeci de ani ale autorului Moscalu), pe care ]l
izvorul inspira\iei de o via\[: c`nt[ =i ]ntr-o poezie
}nsetat de omonim[ din placheta
lui Zadnipru s-a
Lume, drag[ lume
]nv`rto=at, dep[rt[ri, Gustul
=i ]n alte piese)
s-a ramificat. p`inii, Mi-e dor, 23 octombrie
Scrisul acestui M[ caut, Lume Petru Zadnipru
poet la ora actual[ drag[ lume se stinge din
e multilateral, =i L`ng[ via\[ la
multiform, inima mea Chi=in[u. Este
contur`nd tot mai (t[lm[ciri din poe\ii ]nmorm`ntat
precis individualitatea s[i prefera\i de pe alte la Sauca
autorului stilul meridiane). Volumul natal[.
Zilele literaturii moldovene=ti la Moscova. Cu E.Bucov,
A.Busuioc, G.Meniuc, S.Pasico, V.Votcetkovski, V.Malev

cu emblema vie\ii
]ns[=i pe piept. Avea
imprimate pe fa\[
zbuciumul
unei cioc`rlii
speriate din brazd[ =i
continu`ndu-=i trilurile
]n nep[sarea z[rilor,
neclintirea zborului
}n anii 40 la Sauca; o revedere cu cons[tenii

cocorului-c[l[uz[,
care nu poate
s[ se ]mpace cu
oboseala (despre
aceasta a scris
poetul). I
se potrivesc de
minune cuvintele spuse
de Taine despre Alfred
de Musset: Era mai
mult dec`t un
,

poet, era
un om. Cu
Zadnipru s-a stins
1977 semnat[ de Mihai o zare de omenie,
}n colec\ia Cimpoi. (Era mai mult de con=tiin\[, o zare de
Biblioteca =colarului dec`t un poet) din c`mpie curat[, bl`nd[,
vede lumina tiparului care nu putem s[ nu priitoare firii a c[rei
volumul selectiv cit[m urm[toarele oglind[ este.
Vatra doinelor g`nduri: Petru La Literatura
str[bune Zadnipru a artistic[
cu o prefa\[ trecut prin via\[ apare placheta
La Muzeul Al. Donici, Orhei, ]mpreun[ cu N.St[nescu, M.Tomu=,
Gr.Vieru, A.Ciocanu, V.Be=leag[, D.Matcovschi, I.Vatamanu =.a.
B[ie\ii tatii, b[ie\i!,
]nso\it[ de un cuv`nt

Cu fiii Constantin +i Vladimir la cimitirul


Bisericii Constantin =i Elena din Chi=in[u
]nainte Lacrima din
palm[, semnat de
Gheorghe Vod[:
Petru Zadnipru a
fost un adev[rat poet-
cet[\ean, un adev[rat
poet-patriot, cel care
a cinstit ]n imnuri
bobul de gr`u
=i fruntea ]n
boabe de
sudoare, a
c`ntat omul ]n
clipele bune =i cele
}mpreun[ cu interpre\ii N.Glib =i A.P[duraru

ale ]ndoielilor, a adus


laud[ faptelor mari
]n cuvinte simple
=i dulci ca
p`inea.
1981
La Literatura
artistic[ ]i apare
volumul selectiv
Poezii cu o prefa\[
(Lirica lui Petru
Zadnipru =i
contemporaneitatea
de Mihail Dolgan.
2001
Vede lumina
Placa memorial[ instalat[ pe casa

tiparului la centrul
editorial al Universit[\ii
p[rinteasc[ din satul natal

de Stat din Moldova


antologia Iubirea
de metafor[ ]n
dou[ volume
de Mihail Dolgan.
Vol I, De la Petru
Zadnipru la
Svetlana
Corobceanu,
1992 cuprinde un ciclu din
}n colec\ia cele mai frumoase
Orfica crea\ii lirice ale
apare volumul poetului,
M[ nasc ]ntruna ]ntre care:

Ultima fotografie a poetului. Chi=in[u, 1976


(selec\ie =i prefa\[ de Casa mare (lui Ion
Ion Ciocanu Laud[ Dru\[), Moldovenii,
firescului). Petru Pa=ii mamei, Lemn,
Zadnipru a fost =i Cina cea de tain[,
r[m`ne un liric A trece, Destin,
]nzestrat cu +i lacrima,
o putere }n limba
ne]ndoielnic[ mea
de evocare a sim\irii (Fragment).
omene=ti. Mai ales ]n
poeziile axate 2003
pe motivul Apare la
scrut[rii lumii Editura de Stat
suflete=ti autorul Cartea Moldovei
ne-a dat ]ntreaga =i toate prin firescul florilegiul Cocorul
adev[rata m[sur[ a tr[irii =i exprim[rii c[l[uz[ cu o prefa\[ de
talentului s[u, sentimentelor =i Tudor Palladi (Datul
caracterizabil proceslor de sau c`ntecul ]ntre
]nainte de con=tiin\[. p[m`nt =i cer).
M CAUT
"
P. Z A D N I P R U M { C A U T
I MINE

C A U T
Privirea mea abisul o s-ncing
n cerc ptrat cu-a ochilor obad
i-atunci din cer ncepe-va s ning

M {
Cu albe scrisorele de zpad.
#
Va fi un vis esut din albe fire

P. Z A D N I P R U
un vis real de-ntoarcere acas.
Pmntul o s-mi joace n privire

.
Cu oamenii ieii n cmp la coas...
I TU, POETE

i tu, ca mii i mii de oameni


i depeni paii pe pmnt
C A U T

i ari, i boroneti, i sameni


i eti un zbucium i-un frmnt.
M {

Necunten sapi tunel spre Mine


$ n stnca anilor din greu
i nu tii urma de-i rmne
P. Z A D N I P R U

Pe-al vieii hopuros traseu.

i tot mai viu, tot mai departe


nfiorat ca de vnt
mbietor n calea-i arde

.
Stelua visului tu sfnt.
DAR MAI NTI

Dar mai nti


Potrivescu-mi cntul
Dup vecinii din mahal,
Care n tot rndul

C A U T
La or devreme se scoal,
Pe fa se spal
Cu raze-aurii,

M {
Ca nite bucurii,
Apoi se duc la munc pe antier
%
Cnd soarele-abia de-i scoate,

P. Z A D N I P R U
Cum poate,
Scfrlia pe cer.
Acesta mi-i cntul dinti,
Ce pune altui cntec cpti,
Dar mai nti
mi spl i eu vorba nou
n lacrimi de rou,
S nu lase vreo pat

.
Pe foaia curat.
SCRIS A FOST

Scris a fost n piept s-mi pice


Miresmate alifii
Orga mrilor de spice
i-a podgoriilor de vii.

Scris a fost s-mi umplu vzul


C A U T

Cu-albstrime de azur
Cnd se coace-n cmp ovsul,
Cnd de brum-i codru-i sur.
M {

Scris a fost s-mi umble gndul


& Dintr-o zare-n alte zri,
S cutreiere pmntul
P. Z A D N I P R U

Necuprinsei mele ri.

Scris a fost s-mi fie flaut


Sufletul la tot ce-i bun.
Printre semeni s m caut,
Dintre ei s m adun.

i n piept mereu s-mi intre


Vraja zilelor de azi
Cu-amintiri esute printre
Firioare de necaz.
Scris a fost prin stnci s spintec
Prtie i-n larg s trec

C A U T
i n fagure de cntec
S-mi vrs sufletul ntreg.

M {
Scris a fost s-mi plac omul,
i de gnd i bucurii
E mpovrat, ca pomul, '
Cnd vin toamnele-aurii.

P. Z A D N I P R U
Scris a fost s-atern pe pagini
Mult durute poezii
i-n a Patriei imagini

.
S m caut zi de zi.
L I VA D A
C A U T

Livada se trudete zi i noapte


Pe ploaie i pe vnturi i pe cald.
M {

i cnd gustm din poamele ei coapte


i crete parc ramul mai nalt.

Aijderi tu cu propria-i cntare
P. Z A D N I P R U

De potoleti ale cuiva dorini,


Te-nseninezi i soarele-i rsare

.
Din patru pri cu raze mai fierbini.
POTRIVIRE

Tun, tun, tun-ntruna


a furtun i potop.
Speriate una-n una
s-au strns frunzele de plop.

Sus, pe creasta culmii, prunii


parc dau s cad-n brnci,
iar n preajma lor lstunii
taie aerul n hrinci.

C A U T
Toate verzi, nfiorate
tac vlcelele chitic

M {
i c nu au, vor s-arate,
cu nelinitea nimic. 

P. Z A D N I P R U
Stau gorunii n pdure,
ca nite haiduci semei.
Numai ei pot s ndure
vnt i ploaie, i nmei.

Potrivire cu gorunii
eu n via mi doresc,
s in piept, ca ei, furtunii
sub albastrul corp ceresc.

i s cnt pe ploi i soare


cntecul meu cel mai sfnt:
Am o ar, ca o floare,

.
unic pe-acest pmnt.
MAMEI

E mic rvaul ce l-ai scris


Cu buchii deirate,
n ase rnduri mi-ai trimis
Un car ntreg de sfaturi.

Ca pe-o podoab l pstrez


i-l mut din carte-n carte,
mi este ca ndemn i crez
n drum de mai departe.
C A U T

Mai bate vntul rece-n geam,


Dar simt c-i primvar,
M {

Portretul tu n fa-l am,


Aievea te vd iar.
P. Z A D N I P R U

Privind la chipul tu senin,


La faa ta blajin,
Aceste rnduri i nchin,
Duioasa mea btrn.

Adnci ai cute n obraz,


Btrno, de departe.
La tine m gndesc i azi,
n ziua de Opt Marte.

i cnt, s-aud-ntregul plai


Cntarea cea mai rar,
Cci tu mi-ai dat de mic i grai,

.
i dragoste de ar.
TATA

Noaptea
prin
vis
Mai jos
de genunchi
Aman

C A U T
ce m doare.
Tata
S-a-ntors

M {
Din rzboi
Fr-amndou picioare.
!
II

P. Z A D N I P R U
Tata
De mult
E-n mormnt.
Eu
i
Cu
Picioarele
Lui
M in
Pe

.
Pmnt.
C O C O R U L C L UZ

Din zri se desprind, vin unghiuri cocoare


i taie albastre crri n vzduh.
Vslesc peste ape, pduri i ogoare
i zvon de aprilie-n pliscuri aduc.

Despic vzduhul cocorul din frunte


C A U T

i ape de nouri ntmpin-n piept.


El parc aterne urmailor punte,
Fgaul s fie mai neted, mai drept
M {

i mult e mai lesne n urma lui zborul,


" Cci vntul, vltoarea nfrnte slbesc.
Se-avnt, se-avnt n frunte cocorul
P. Z A D N I P R U

i prtie face-n azurul ceresc.

De-i scade puterea i-i vine sorocul,


(Cocoarele-n cale uor se-neleg):
El trece n urm. Un altu-i ia locul
i unghiul rmne acelai, ntreg.

i nici pe-o clipit zborul nu-i curm.


Aduc primvara n ar, pe-ogor.
Departe, departe se deapn-n urm

.
Albastre, albastre crrile lor.
LA CARTEA
CE-O SCRIEM

Suntem frine,
Eroi dintr-o oper.
Pmntul ne ine
i cerul ne-acoper.

Pmntul cunoate
i cerul o tie
Prin munc ce natem,

C A U T
Prin munc ce scriem.

Cu mintea-ne treaz

M {
Cu srgul avntului
Scrim carte aleas
#
Pe faa pmntului.

P. Z A D N I P R U
Ca-n freamtul vieii,
La clarul luminii
Din ea s nvee
Urmaii de mine

La ea s adune
i fapte-nelepte
i rnduri mai bune
i gnduri mai drepte

i las s ne-ntreac
n veacul atomului,
Cci toate se-ncheag

.
Din minile omului!
C O N T I N U I TAT E

Aceleai, tat,-n leat pgn


Am mprit destine,
Ci eu sunt astzi mai btrn
i mai crunt, ca tine.

Tu depeni somn de veci de-acum


Sub jilav rn,
Ci eu i azi pe-al vieii drum
C A U T

Gonesc fr de frn.

De mult tu i-ai gsit rgaz


M {

i linite i tihn,
Ci eu nu-mi aflu pn azi
$ Astmpr i odihn.
P. Z A D N I P R U

Acelai, tat, crez ntreg


Am mprit cu tine,
Ci eu i azi prin lume trec
Cu ambele destine.

Acelai urmrit-am el,


O sfnt-avnd credin.
Eu lng tine, de oel
Clitu-mi-am voin.

Acelai ne-a cntat arcu


Pe-a sufletului strune
i-acelai, dat ne-a fost, urcu
Privirea s ne-ntrune.
De mult zac n mormntul strmt
Obrajii ti, ca huma,
Ci eu la orice greu te simt
Alturea-mi i acuma.

Cu alii-n gnd i sim fresc


(M ninge sau m plou)

C A U T
Eu viitoru-mi construiesc
Cu braele-amndou.

M {
Mi-i cald fr tine grea,
Pe-alturi n-o iau ns,
Cci am n faa mea o stea %
Din visul tu aprins.

P. Z A D N I P R U
Nefaste, tat-n leat pgn
Am mprit destine
i de sunt astzi mai btrn
i mai crunt ca tine,

Eu nu m jelui nimrui
De toamnele-mi din plete,
Ci-mi fac spre Mine crrui,

.
Mereu cuprins de sete.
PAT R I E !

Nu zic aceste rnduri pe-apucate,


De-un nrva cluzit ndemn,
Adugnd la multele-mi pcate
i-acest pcat, ce-ar fi s fie-un semn,
C A U T

C nu mai are ce s m inspire


i simt deodat aa nitam-nisam
M {

C e nevoie s declar iubire


& De Patria-mi ce unic o am.
P. Z A D N I P R U

O, Patria nu-i gale codan,


S-i spui de zeci de ori ct o adori.
Cldura ei din sufletu-i eman,
Din cele apte rnduri de sudori,

Ce-i brobonesc i fruntea i spinarea


Cnd te trudeti pe cmpuri ori la strung.
Atunci i fptuirea-i i suflarea
Firesc la snul Patriei ajung.
Nu vorbele ce-ades pustiu rsun,
Ci faptele-i de fiecare zi

C A U T
Pe fruntea rii mpletesc cunun,
Cu ele doar ai drept a de mndri.

M {
Adesea caut personal pricin
i-n prag de jubilee ct de ct
'
Ai vrea s-mi cur firea de rugin
i-n zi de lucru Patria s-mi cnt.

P. Z A D N I P R U
Cldura ei din truda ta eman.
Cu vorbe goale viaa i-o complici.
Ea nu ateapt de la noi poman

.
i nici nu d poman la calici.
MOLDOVENII

Moldovenii cnd se strng


i-n petreceri se avnt,
La un col de mas plng,
La alt col de mas cnt.

Sufletul precum le-ar fi


C A U T

Glob cu dou emisfere:


Una-i noapte, alta-i zi,
Bucurie i durere.
M {

Dou lumi ntr-un ntreg


! Permanent i schimb locul.
Vin pe rnd, i-asemeni trec,
P. Z A D N I P R U

Cnd necazul, cnd norocul.

Moldovenii cnd se strng


i-n petreceri se avnt,
La un col de mas plng,
La alt col de mas cnt.

i-n paharul venic plin.


Butura lor cea sacr
Jumtate-i cer senin,

.
Jumtate-i bolt neagr.
M NASC NTRUNA

Timpul roade-n mine,


Ca un vierme lacom
i m toarn-n vorbe
Cu sau fr sens.
Timpul m tot scade,
Ci eu fac pe placu-mi
i triescu-mi viaa

C A U T
Mereu mai intens.

Timpul mi rzmoaie

M {
Urmele din urm,
Parc m-ar mpinge-n
Venice uitri. !
Visurile-mi ns

P. Z A D N I P R U
Mai departe scurm
i despic prtii
Ctre alte zri.

Timpul m-nstrin
De ce-a fost i este,
Parc s m-ngroape
Ar dori de viu.
Eu m nasc ntruna,
Ca cel din poveste,
Azi strin fiindu-mi

.
De cel ce-o s fiu.
CONTINU SCHIMBARE

De cel ce-am fost


Mi s-a urt,
Mi sa-a fcut
O glc-n gt,
Mi s-a...
att,
Mai mult hostropuri
N-o s mai cnt.
C A U T

Doamne-Doamne-Doamne!
Mi-i sete de un Eu nou,
Mi-i foame!
M {

Toamn-toamn-toamn!
! Intru n toamn nseamn!
P. Z A D N I P R U

Iarn, iarn, iarn!


Ninsorile-ncep s m cearn.
Bruma-mi pe tmple miroase a frig.
De gndul acesta singur m frig,
De-aceea la dracu l las la o parte
i trec mai departe:
Cine i la ce se-mparte?

Eu m mpart la zero,
Tu te mpari la unu,
El se mparte la doi.
El o face pe Nero,
Tu o faci pe nebunul,
Eu o fac pe-amndoi.
Soare rece!
Ploaie rece!
Neau rece!
Glca nu-mi mai trece.

M nchid la cald
n a firii mele cmar
i nu ies afar
Pn-n primvar.

C A U T
La primvar (ca s m
nclzesc) voi aprinde
din inima-mi

M {
ruguri,
La primvar voi declara
rzboi cu atomice explozii !!
de muguri.

P. Z A D N I P R U
Aici pune punct
Un Eu de ieri defunct.
Un alt Eu nou-nscut,
Lundu-i viaa drept scut,
Pornete spre Mine,
C altceva nu-i mai rmne
Dect s in pas cu alii,
S cad,
Dar s se-nale
Tot n urcu,
Tot n urcu,
Fcndu-mi firea

.
La toate arcu!
DORIN
C A U T

Eu n-a vrea lumea s m tie


Nici beat,
M {

Nici treaz,
Nici vesel
!" i nici trist,
Ci om ntreg,
P. Z A D N I P R U

Ci om de omenie,
cu dorul sta
Respir,

.
Exist.
DRUM BTRN

Obosit de-atta umblet,


Cum ajunge la rscruce
Drumul roag vl de umbre
Noaptea peste el s culce.

i cum st ntins pe spate,


Gfind abia btrnul

C A U T
Dinspre lunci nmiresmate
Aezat n brazde fnul

M {
i optete:
Noapte bun!
!#
Somn uor! Visuri plcute!
Sus pe cer un corn de lun

P. Z A D N I P R U
Taie nourilor cute.

Doarme drumul, obositul,


Cci a doua zi din noapte
Mi-te-l va trezi doinitul
Galbenelor grie coapte.

Iar cnd secertorii


Vor veni la strns pe rou
L-or vedea una cu zorii
Primenit n hain nou.

. 26.II.76
CASA MARE
Lui Ion Dru

Cu de toate s-au deprins


Cei perei din Casa mare:
i cu chiot, i cu plns,
C A U T

i cu bocete amare.

Cte legi au petrecut


M {

Cei perei din Casa mare!


Ei n felul lor tcut
!$ Au cu noi asemnare.
P. Z A D N I P R U

Cte datini au pstrat


Cei perei din Casa mare!
Alb-albastrul lor curat
Multe urme-n el mai are.

Printre sfini ngndurai,


Decupai de prin gazete
Stat-au regi i mprai
Lng moi cu dalbe plete,
C-au fost tare primitori
Cei perei din Casa mare

C A U T
i atia trectori
Le-au fcut de suprare.

M {
Of, c tare ce-s modeti
Cei perei din Casa mare!
!%
Ei scot albul prin fereti

P. Z A D N I P R U
i-l atern la toi crare.

Vii aici i prinzi puteri


Pentr-o nou deprtare.
Numai ei rmn stingheri

.
ntru venic-ateptare.
I VINE-O ZI...

i vine-o zi n viaa fiecrui


Cnd te ntrebi, ca la apel sub steag:
A fost deplin inima s-i drui
Acestui sfnt al Patriei meleag?

i pus-ai srgul braelor i minii


C A U T

Mereu alturi de semenii ti?


Din visul ce l-au mult doinit prinii,
Fcut-ai punte peste muni i vi?
M {

i joac-n ochi scnteile luminii


!& Cnd greu rzbai prin via n urcu?
Fii cercetaul zilelor de mine
P. Z A D N I P R U

Spre viitor deschiztor de ui!

Ce urme lai urmailor, frine?


Ce brazde tragi pe-al anilor rboj?
Cntarea de-astzi rdcina-i ine
n cntecul trudiilor strmoi.

Ei n-au avut de via bun parte


i visul lor la un mai altfel trai
Tu eti dator s-l depeni mai departe,

.
S-i dai n graiul neamului tu grai!
I -A M Z I S . . .

i-am zis frunz, i-am zis verde...


Cnd s zic ceva mai mult,
Simii gndul cum se pierde
n al ziselor tumult,

i-am tcut, cum tace glia


Adumbrit pe-nsetat
Ori n zori cnd ciocrlia
Zice cntec tremurat

C A U T
Sau cnd murmur de izvoare

M {
Sparge linitea din lunci
i din noapte pe ogoare
Gospodarii ies la munci !'

P. Z A D N I P R U
i-am tcut precum pdurea
Vlurat de fiori,
Cnd pe bolt, ca securea
Luna secer prin nori.

i-am zis verde, i-am zis frunz


i tcui deodat cnd
ncepu s m ptrunz
Un fior cldu de cnt

i mi-am dus atunci la buze


Frunza codrului strbun.
Ea n graiul ei mi spuse

.
Tot ce eu voiam s spun.
BIEII VENII DE LA AR

n firea lor armonios se-mbin


Povetile bunicilor cruni
Cu doina legnat de la stn
C A U T

i chiotul flcilor la nuni,

i vorbele de glum sau ocar,


M {

cnd stropii reci sub gulere se scurg


i izul cald al pinii de secar
" Cu dangtul tlncii n amurg.
P. Z A D N I P R U

Ca leac a fost n suflet s le pice


Miresme din slbatici trandafiri
i-aievea orga mrilor de spice.
Le-a unduit seninul n priviri.

Aceti biei, ce-au mers desculi prin rou,


Dei s-au dat cu viaa de ora.
Se tnguie cnd luni n ir nu plou
i despre cmp discut ptima.
Adorm devreme, se trezesc devreme,
Cnd ceru-abia se face alburiu,

C A U T
De parc mai continu s-i cheme
Prinii cu Hai scoal, c-i trziu!

M {
Hai, mi biete, la cosit pe rou,
S nu rmn bobul pe ogor.
"
Chiar vorba lor aduce-a pine nou
n zilele din luna lui cuptor.

P. Z A D N I P R U
...n firea lor armonios se-mbin
i duhul unor pravili noi de trai
Cu dragostea cea rar de rn

.
i datinile stui col de rai.
N LIMBA MEA

n limba mea moldav zic: mi-e bine!


n limba mea moldav zic: mi-e ru!
Cu limba mea matern m voi ine
i-atunci cnd mistui-m-voi n hu.

n limba mea sunt vesel i m doare.


C A U T

n limba mea mhnit sunt i mi-e dor,


Cum alii mii i mii sub acest soare
Zmbesc i plng numai n graiul lor.
M {

n limba mea i soarele rsare.


"
n limba mea i-amurgurile cad.
n limba mea i sufletu-mi tresare
P. Z A D N I P R U

Cnd simtu-m n prag de rai sau iad.

[...]

n limba mea m bucur printre oameni,


Ce-i zic frumos n graiul sfnt al lor,
Cci fiecare grai e fr seamn,
n limba mea tri-voi i-o s mor.

.
[...]
LU M I N I L E C M P I E I

ntuneric, nu se vede nc.


M-am trezit, dar crngurile tac.
mprejur e linite adnc,
Parc-ar fi-nainte de atac.
ntuneric. Noaptea-i ncordat,
Aburete vntiorul cald.
Undeva flcii din brigad
Pregtesc tractoarele de-asalt.

C A U T
ndrznei se urc la volane,
Cntece i glume-au nceput,
S-a desprins tcerea din otgoane,

M {
Pe neprins de veste-a disprut.
Au pornit tractoarele s are,
Se aud asurzitoare-n cmp, "!
Patru stegulee roioare

P. Z A D N I P R U
Taie ntunericul spre dmb.
Pe cormana plugurilor salt,
Apsnd pe umrul lor stng,
rna neagr puhav i cald,
Rscolit tocmai din adnc.
Trece noaptea. Zorile s-arat,
Cte-o mierl cade-n huri glont.
Glia, ca o mare-nvlurat,
Se aterne peste orizont.
Taie brazde grelele tractoare,
Ht n larg cu ochii le petrec.
Farurile lor strlucitoare
Cu lumina zorilor se-ntrec.
. 1952
D E A LU R I L E
MOLDOVEI MELE

Grebnoase i lutoase
Pe la poale cu cimele,
Of, c tares ce-s frumoase
Dealurle Moldovei mele!

Freamt n spuza zrii


Cu odjdii verzi pe ele.
Of, c tare-s actrii
C A U T

Dealurle Moldovei mele!

Cu cirei nali pe creste


M {

ncrcai cu poame grele,


Of, c tare ce-s modeste
""
Dealurle Moldovei mele!
P. Z A D N I P R U

Primvara treci, mrite,


Pe sub boli de rmurele.
Of, c tare ce-s gtite
Dealurle Moldovei mele!

Fluierae-n vremi ploioase


Stropii guresc n ele.
Of, c tare ce-s voioase
Dealurle Moldovei mele!

Toamna doine dulci n cale


i ngn din smicele.
Of, c tare-s muzicale

.
Dealurle Moldovei mele!
A S C U LT N N O A P T E

Ascult n larguri
zvonul tractoarelor.
Fac zgomot de parc
lumea se mntuie,
Prie, crap
scoara ogoarelor,
Pmntul se clatin,

C A U T
pmntul se hrintuie.
Suluri de raze
pe muchia dmbului

M {
Dau n atac
sau bat n retragere. "#
Umbl buimace

P. Z A D N I P R U
pe-ntinderea cmpului,
Parc-l alint,
parc l ragil.
Omul i d interesul,
se struie
S scoat
din matca pmntului
roadele,
Otoava face hindichiuri,
le nruie
S fie mai multe,
mai grase bucatele.
Unde i unde
i scrie-aripile
Harnice-n selitea vntului
morile.
Paznici de noapte
i scapr pipele,
Spun basme
C A U T

s treac mai repede orele.


Unde i unde,
pe-ntinderea vilor,
M {

Ard focuri aprinse


"$
n gura colibelor.
Noaptea lsat
P. Z A D N I P R U

pe seama dulilor,
i toarce molatic
caierul clipelor.
Departe, departe,
sub pnzele fumului,
Satul adoarme
i-i stinge luminile.
Cte-un flcu
la rspntia drumului
i fluier dorul,
i chiuie binele.
Ascult i-mi rechem
n minte cntrile,
Care le-am scris,
mi frate, la treapta,
Cum s-au plodit n ele,
oftrile,
De nu le dau

C A U T
de urm i captul.
Mi, cte vorbe
de clac, n bobote

M {
Am mai esut
la mijlocul paginii
i le-am crpit "%
cu frunze de lobod

P. Z A D N I P R U
i le-am nhmat
la carul imaginii.
Ascult n noapte
glasul pmntului,
El m ndeamn
s iau nlimile.
El mi se cere
n haina cuvntului,
El mi se cere

. n clocotul inimii.
STRUGURA
DE PE COLIN

Strugura de pe colin,
Spune-i badei cnd s vin:
Cnd frunziu-i plin de rou,
Ori cnd luna intr-n nouri?

Nici cnd frunzele-s n rou,


C A U T

Nici cnd luna intr-n nouri,


Da cnd dorul l-a pli,
Cnd bobiele-or spuzi.
M {

"& Strugura de pe colin,


Spune-i mndre-i cnd s vin:
P. Z A D N I P R U

Cnd e ari pe dealuri,


Ori cnd Nistru geme-n valuri?

Nici cnd Nistru geme-n valuri,


Nici cnd ari-i pe dealuri,
Ci de dor cnd s-a topi
i bobiele-or spuzi.

Strugura de poam bun,


Apoi lumea ce-o s spun?
M-a cinsti la nunta lor

.Nici dulceag, nici acrior.


P LU G A R U L

Soare rumen, rotund ca o pit.


Cte-un petic de nour pe cer.

C A U T
Au ieit ciocrlii pe orbit
i semnale trimit n eter.

M {
Albstrime de sunet se umple,
Iar plugarul seme, ca un plop, "'
St cu palmele streini la tmple,

P. Z A D N I P R U
Propindu-i picioarele-n glob.

i se uit n ceruri, iar gndu-i


Clocotete, ca apele-n vad.
De desubt se ridic pmntul,

.
Iar de sus nlimile cad.
T O AT E A U
U N R O S T P E LU M E

Toate au un rost pe lume


Bucurii, amar, necaz
i nenumrate glume,
C A U T

Ce strnesc n juru-mi haz.

De la orice fapt din via


M {

Nu-mi dau capul ndrt,


# Cci ceva-ceva m-nva
Cte-aud i cte vd.
P. Z A D N I P R U

E frumos cnd ghioceii


Dau poienele cu var
i crengue-i pun cerceii
Cupe albe de nectar.

Are-un rost, ca-n miez de var


S veri rnduri de sudori
i epue de secar
S mai simi la subiori.
E frumos cnd toamna vine
i cad frunzele de nuc

C A U T
i-n albastre zri senine
Lanuri berzele se duc.

M {
E frumos cnd treci pe strad,
Ilenuo din Corneti,
#
i lai pletele s-i cad
Val pe umeri, ca-n poveti,

P. Z A D N I P R U
Are-un rost ca-n orice dat
Eu privirea s-i culeg...
Cum de eti nemritat?

.
Uite asta nu-neleg.
M A R E - I D E A LU L

Mare-i dealul de la moar,


Badea-l suie i-l coboar,
Badea-l suie i-l coboar
C A U T

Mai n fiecare sear.

Mut-i, Lean, casa-n vale,


M {

S nu fac atta cale,


S nu fac atta calea,
# Cci de-acum nu pot de ale.
P. Z A D N I P R U

Bade, de nu poi s sui


Pn-n vrful dealului,
Pn-n vrful dealului,
Din porunca dorului,

Cat-i alta mai n vale


Lng casa dumitale,
Lng casa dumitale,
S nu faci atta cale.
Unde-i dealul jumtate
Nici mai jos, nici mai departe,

C A U T
Badea cere loc de cas
i pe Leana de mireas.

M {
Leana cat-n ochii lui:
Suie, bade, dealul, sui.
#!
Dragoste mai mare nu-i,
Ca n vrful dealului.

P. Z A D N I P R U
El, vznd c nu-i i nu-i,
Hai n vrful dealului,
Hai n vrful dealului,

.
Ars de focul dorului.
CREZUL

Cred n braele mele


Dibace, atottruditoare,
Aspre, crpate i grele,
Arse de vnt i de soare.

Ele mi sunt averea


C A U T

Ce mi-au lsat-o prinii.


Ele mi sunt mngierea,
Ele-mi slujesc cu credin.
M {

Cred ntruna n munc


#"
De minuni atotfctoare.
Prin ea a putut s ajung
P. Z A D N I P R U

Omul i mare i tare.

Munca, voina i gndul


Trezit-au pustiuri la via.
i azi retriete pmntul
Marea schimbare la fa.

Cred n mine i-n alii,


Cred n braele noastre.
Noi am fcut s se-nale
Nave n iure spre astre.
Noi tietori de fgae
Prin munc ne dregem raiul.

C A U T
i ne-am adus n lcae
Soarele vieii cu traiul.

M {
Cred n pinea cea bun
De via atotdttoare,
##
Cci ea ntr-nsa adun
i-a braelor mele sudoare.

P. Z A D N I P R U
Cred n puterea minii
i cerul de-acum m tie.
Cerul i-alung sfinii

.
i mi se-nchin mie.
GUSTUL PINII

Setea mea, srat sete


i cu ari la gur!
Amintirea-mi i-astzi vede
Un ulcior n pritur.

Vntu-i uier n buze,


Dnd trcoale pe la strchini.
Ru mi sfredelete-auzul
Zbrnit uscat de strechii.
C A U T

Un ulcior glbui cu dung


St n rn pe o parte.
M {

Mi se face gura pung,


#$
Buzele m dor crpate.
P. Z A D N I P R U

Se-opintete-n bulgri sapa,


Parc bate-ntr-o cldare.
n ulcior uncrop e apa
i roiesc n jur bondarii.

Galben cmpul cu lucern


Harnice albine-adun.
...Sapa ce btea n rn
n urechi i-acum mi sun.

Mi-a rmas pe veci pecetea-i


Incrustat-n podul minii.
De era s nu tiu setea,

.
Nu tiam nici gustul pinii.
RAPSODIE DE TOAMN

N-a mai rmas pe bolt nici un astru.

C A U T
Uor din noapte se desprind ogoare
i-n apele vzduhului albastru
Se crduiesc nostalgice cocoare.

M {
Pornesc apoi cu zvon de-adio-n pliscuri
Triunghiuri ascuite i integre. #%
i pe crri de nsorite piscuri

P. Z A D N I P R U
Aburc cruci din umbrele lor negre.

Ci tu le faci nduioat din mn


i dor de duc-n piept i se adun,
Dar stai proptit cu talpa n rn,

.
Ca un stejar statornic n furtun.
LEMNARUL

l aud ca aievea i-acuma.


Parc astzi la munc m scoal.
Are vinei obrajii ca huma
Ivna al lui Iosub Moscalu.

Hai, Petric, mai las cititul,


i-mi ajut niel la tocil.
Lui i tremur-n mn cuitul,
Eu nvrt ne ndemnatic, din sil.
C A U T

Hei tocila, c naiba s-o ieie!


M {

Greu se-nvrte i scrie-alene.


Sar prin stropii de ap scnteie
#& i clipete lemnarul din gene.
P. Z A D N I P R U

Ciocnesc n privazuri smicele,


Cad din strein ururi de ghea.
Colcei-colcei de surcele
Se-nvrtesc i de coate se-aga.

Ferestrul din noapte se-aude


n cmara cu streina joas
i ferestrele-ncep s asude,
Iar lemnarului nici c i pas.

Are mini iscusite, dibace.


Nu s-a plns niciodat pe soart.
i acum lemnrete n pace,
Iar stenii respectul i poart.
E btrn, dar s-i vezi bucuria
Cpriori cnd pe cas nal...
i nu-i ine-n secret meseria;
Las s-o tie n Sauca i alii!

Zeci de tineri i-au prins meteugul.


Cci profesia asta se-ntreab.

C A U T
Au dat mna pe veci cu belugul
Constenii mei oameni de treab.

M {
Dac treci pe la Sauca, te uit
Ce mai ferme se vd colo-n zare. #'
Astzi satul hotarele-i mut

P. Z A D N I P R U
Parc pieptul i umfl mai tare.

Ferestraiele cnt i cnt


Zvonul lor se aude n arii.
Mai spre larguri stenii se-avnt
i de-ajuns au de lucru lemnarii.

l aud ca aievea i-acuma.


Parc i-astzi la munc m scoal
Tatl meu cu obrajii ca huma

.
Ivna al lui Iosub Moscalu.
TOAMN TRZIE

Arar cnd soarele mai rde


Prin nori cu razele lui mii.
Tristeea toamnei mohorte
Pe frunze curge armii.

Aievea sufletu-mi se umple


Cu dor de duc i urt
i doar argintul de pe tmple
M mai reine ct de ct
C A U T

S nu-mi strig numele din vremuri


Rmase-n urm de demult,
M {

Ca frunza de pe ram s tremur


$ n al vntoaicelor tumult.
P. Z A D N I P R U

M uit i azi czut pe gnduri


Se crduiesc cum n vzduh
Cocoarele i rnduri-rnduri
De pe strbunu-mi plai se duc.

Se duc, se duc pe-o iarn doar,


C-apoi la-ntoarcere din nou
n prag de alt primvar
S-mi umple plaiul cu ecou

De cntec proaspt i trezire,


Iar mie, celui beat de dor,
S-mi joace soarele-n privire,

.
Ca-n ape limpezi de izvor.
U LT I M A N O A P T E
DE TOAMN

i-a pierdut pdurea


Haina pe poteci.
Cum o s ndure
Vnturile reci?

Au slbit gorunii
i perechi-perechi
n lumina lunii
Stau ca la priveghi.

C A U T
Zveli ca nite oapte,

M {
Funigei trzii
Scriu pe foi de noapte
Albe poezii. $

P. Z A D N I P R U
Negurile ude
S-au culcat n lunci.
Jur-de-jur se-aude
Zvon de liniti lungi.

Clipocind din gene


Ramurile plng.
Iarno, hai aterne
Plapumi peste crng!
..................
Fulgi din ara lunii
Au pornit mruni...
Pe la zori gorunii

.
S-au trezit cruni.
PE COSTIA
D E A LU LU I

Pe costia dealului,
n selitea soarelui
Stau n rnduri viile,
Tufele cu miile.

Cine oare s-a trudit?


C A U T

Cine oare le-a sdit?


Cei din partea locului
Oamenii norocului.
M {

$ Pe costia dealului,
n selitea soarelui
P. Z A D N I P R U

Nu sclipesc bobiele
Ci zmbesc fetiele.

Cnd bobiele se coc,


Harnice fetie foc
Umbl ca albinele
S culeag binele.

Pe costia dealului
n apusul soarelui
Bate din copita lui
Calul brigadirului.
Calul lng-un snop de fn
l ateapt pe stpn.

C A U T
Umbl brigadirele
i la cont iau binele.

M {
Pe costia dealului
Din aprinsul soarelui
Eu colind crrile $!
i-mi adun cntrile,

P. Z A D N I P R U
S le zic la mese mari
Cu isteii gospodari,
Cei din partea locului

.
Oamenii norocului.
POJAR

O mare de lumin peste glii


n rsrit de soare s-a vrsat
i ard, ca nite purpurii fclii,
Livezile de dincolo de sat.

Pojar! se simte-alarma pestetot


i umbl lumea-n cruce pe crri.
De prin saraie gospodarii scot
i noile i vechile cldri.
C A U T

Pornesc din sat i tineri i btrni,


M {

Neveste cu pestelcile n bru.


Bat undeva tlncile la stni
$" i-mpuc prepeliele din gru.
P. Z A D N I P R U

De-acum o droaie-ntreag de coplei,


Ce s-au desprins n drum de la prini,
Se car n viini i cirei
Cu torele cldrilor n dini.

Pin frunze joc de umbre, ca-ntr-un mit.


Copii cu fruntea-n nimb, ce bate-n roz,
Din ramuri flcri rup i le transmit
tafete roii altora de jos.

...Sub sear pomii-s potolii puin.


Nu mai respir aerul a jar.
Spre sat alene calea i ain

.
Crue ncrcate cu pojar.
CIOCRLIA

C A U T
O mn de pasre mic, zglobie
Cu trilul ei murmur duios de cimele

M {
Toarce i toarce deasupra cmpiei
Fire din caierul inimii mele.
$#
Privirea mi-i int-n a bolii oglind,

P. Z A D N I P R U
Eu, ca un puti m nal din clcie.
Ascult i sufletu-mi vrea s se prind

.
La hora oceanului verde de grie.
DOR

A trecut din veac n veac


Dorul, boal fr leac,
i de stai i de socoi,
Zac de boala asta toi.

Dor de cas i prini,


C A U T

Dor de zarzri nflorii,


De lumin i pmnt,
i de munc, i de cnt.
M {

Dor de cine i-i mai drag


$$ i de toate ce se fac,
Dor de duc i-ntlniri
P. Z A D N I P R U

Dup grele despriri.

Dor de noapte i de zi,


Dor de toate cte-or fi,
Dor de-al cmpurilor rod,
Dor de ar i norod.

Care-i dorul cel mai sfnt


Dintre toate cte sunt?
N-am s-ncerc s dau rspuns,

.
De spun unul, nu-i de-ajuns.
FETE DE LA AR

Limpede vi-i graiul,


Fete Cosnzene,
Limpede, galnic,
Lin i curgtor.
Flori de in albastre
Tinuii sub gene,
ngnai pe dealuri
Cntece de dor.

Harnice la lucru,
Voi pornii glumee
Pe cnd zorii zilei

C A U T
Flutur n crng,
Cnd pe cer dispare

M {
Steaua dimineii,
Muzicanii nopii
Glasul cnd i sting. $%

P. Z A D N I P R U
V-am vzut adese
Pe la miez de var
Cum zorii n largul
Holdelor de gru.
Sprintene, voiase,
Fete de la ar,
Cu bsmli pestrie
i cu or la bru.

Spicele de aur
V optesc secrete,
Voi le nelegei,
Voi le dezlegai
Seara lng moar
Cnd ieii n cete
Ori la club, la hor
Cnd v adunai.
V-am vzut pe lanuri,
V-am vzut la clac,
Agere la glume,
Scumpe la cuvnt.
Cum s nu m bucur,
Cum de s nu-mi plac,
Cnd plecai sfioase
Ochii n pmnt.
C A U T

Poposind acas
Cnd i gol ogorul,
M {

Voi brodai pe pnz


$& Flori de liliac.
Iar pe la Simedru
P. Z A D N I P R U

V luai cu dorul,
Cnd avane vnturi
Bat dinspre Bugeac.

Limpede vi-i graiul,


Fete de la ar,
Limpede, galnic,
Ginga i curat.
Plcuri la fntn
V-ntlnii sub sear,
Cnd aduc flcii
Caii la-adpat.
tiu eu c v place-n
Vzul tuturora
Pe la nuni cu marul
intrai n joc,
S-o punei pe soacra
S-i srute nora,
S urai la tineri
Via i noroc.

C A U T
Cnd i salt luna

M {
De prin ramuri discul
i pe arcul bolii
Mii de stele ard, $'
Eu pornesc prin sate

P. Z A D N I P R U
Pe la voi cu visul
S v-ascult n tain
Rezemat de gard.

Eu n zi de cumpeni
i n zi cu soare
Vin. V sunt adesea
Oaspete n prag,
S ascult cntarea
Dalbelor fuioare,
S ascult povestea

.
Neamului meu drag.
TREC ANII

Trec anii unul dup altul,


Urzii n vis i fptuiri,
i inima ades tresalt
La rvite amintiri.

S-au mpletit pe coviltirul


C A U T

Trecutului de neguri nins


i caui s le depeni firul,
Dar parc-i scap nadins.
M {

Apun n lumea lor ursit


% i simi cu mari preri de ru
O datorie nepltit
P. Z A D N I P R U

n faa cugetului tu.

Stinghere le-ai lsat n urm


i parc prea nepstor
i-ai zis adesea: mai pe urm
M voi privi-n oglinda lor.

Dar anii, ce necunten mn,


Deasupra lor au tras pierdea
i n-o s-o mai ridici cu mna

.
S te revezi de dup ea.
DESCOPERIRE

C A U T
C planeta noastr, scumpo,
E rotund, ca un mr,

M {
Personal i zi i noapte
M conving ntr-adevr.
%
Pn la casa dumitale

P. Z A D N I P R U
Crrui cu gndul torc
i-napoi pe alt cale

.
Tot la mine m ntorc.
U N I V E R S I TAT E

E toamn. Printre ramuri de mesteacn


Eu vd ntruna chipul tu senin.
i sufletu-mi de amintiri se-neac,
Pe lng tine paii cnd mi-ain.

Pe ce crri n via ne m-a duce,


C A U T

Spre ce-nlimi ai strui acum,


Ecoul amintirilor m-aduce
La anul nceputului de drum.
M {

Cnd plin era de schele coridorul


% i nc ud ceamurul pe perei,
Cnd zmislea lumin viitorul
P. Z A D N I P R U

Prin slile cu apte-opt studeni,

Te bucurai c au venit i-nva


Feciorii din orae i din sat,
Te aplecai blajin cu pova
La tineri n mantau de soldat.

Le deschideai ehigmele din teze


(nelegeai c rnile mai dor)
i tresltai, cnd auzeai proteze
n loc de pas normal pe coridor.
ndemn ne-ai dat i sfaturi i porunc,
S fim mereu cu fruntea-n viitor

C A U T
i ne-ai aprins n inimi dor de munc:
Ne-ai dat imbold la gnd cuteztor.

M {
Eu vin la tine, Universitate,
i sufletul de soare mi-i ncins,
C-aici fiorul dragostei curate %!
Nzbtios n pieptu-mi s-a aprins.

P. Z A D N I P R U
...E toamn. La havuzul de la poart
Atia tineri calea i ain.
i chipul tu cu dragoste l poart

.
n calea primverilor ce vin.
DRUM

Zace drumul prin ponoare


Ca un bru uitat de ani,
Tiprit pe ploi i soare
De drumei i de plvani.

Apele-i rupeau din coaste,


l clteau n calea lor,
i flci, plecai la oaste,
Mi-l cntau, ca pe-un odor.

Pe de lturi sfini cucernici,


C A U T

Rstignii pe cruci de lemn,


i stejari nali, puternici,
n vemntul lor solemn.
M {

Ca vitejii la rscruce,
%" Se opreau n dreptul lor
i-i fceau ranii cruce,
P. Z A D N I P R U

Plini de-amar i de sudori.

Iar n larg, cuprini de oapte,


Plopi cu poalele-n bru
Strjuiau i zi i noapte
Flcii de porumb i gru.

Pe aici la sptmna,
Pn da srjoaca-n prg,
Mame cu copii de mn
Se porneau pe jos la trg.

i duceau, se nelege,
Toate cele de vndut,
nvelite-n foi de stege
Boioare mici de unt.
Pe aici n ani de-urgie
(Ani i grei, negri i muli)
Mi-am purtat copilria
Cu ranii mei desculi.

Ascultnd a lor pova,


i blestemuri, i oftri,
Am purces i eu n via
Cu-o desag de cntri.

C A U T
Am pornit peste rzoare
Dibuind spre alt fga,

M {
Ars de vnturi, ars de soare
i cu dor de duc-n pai.
%#
i cnd ceaa, i cnd fumul

P. Z A D N I P R U
Peste vi se aternea,
Depnam n spate drumul:
Nu tiu ce m-ademenea.

Drumul ista fr nume


Mi-l tot amintesc acum,
C-am pornit de-aici n lume,
Ca s aflu ce i cum.

i m-oi duce pn la dic,


nsetat de deprtri,
Pn n-a rmnea nimic

.
n desaga de cntri.
VIA DE VIE
C A U T

i-a-ntins braele pe srm


ntre semne de-exclamare.
Strugurii n jos ce-atrn
M {

Parc-s sni de fat mare.

%$ Of, ce dor m mai cuprinde


S-i adun n podul minii
P. Z A D N I P R U

i s simt cum tremur printre


degetele mele...
. snii!
***
n mine rul i binele
Se afl-n simbioz:
Umbrele i luminile,
Culoarea negar i roz,
ncrederea i ndoiala,
Credina i erezia,

C A U T
Aurul i spoiala
Urtul i poezia.
Eu

M {
Acest minereu
l extrag din mine %%
i-l torn n cuptorul vorbelor,

P. Z A D N I P R U
l ncerc pe msura probelor;
l trec prin foc i ape
l fac de negru s scape.
l trec prin foc i ape
l fac de erezie s scape,
l fac de urt s scape;
l fac la lumin s scapere,
Pe mine de mine s m apere.
..............................................
Din acest minereu

.
M extrag Eu.
I AZI CA IERI,
C A A LT D AT

De-acum ar fi s-mi doarm picii


S-asculte-n lumea lor de vis
Duioase basmele bunicii
C A U T

Cu fei-frumoi de nedescris,

Dar ei mai zburd prin odaie


M {

i nici s-aud ce le spui,


Ba nscocesc cte-o trsnaie,
%& C minile n cap s-i pui.
P. Z A D N I P R U

i azi, ca ieri, ca altdat


Se isc ceart-ntre prini.
Soia-mi spune suprat:
Tu eti de vin, tu-i alini.

Abia cnd se ndeas norii,


Abia cnd cearta e n toi,
Se duc, pufnind de rs, feciorii
Sub plapome cldue, moi.
Adorm cu palmele la gur.
Tihnit casa a rmas.

C A U T
Trziu i somnu-abia ne fur,
Cnd pleac stelele la mas.

M {
De-acuma cerul schimb fee.
n geamuri zorii bat uor.
%'
Eh, mult m zbucium bieii
Cu zbuciumat firea lor,

P. Z A D N I P R U
i-mi ies din fire cteodat
i nedormit adesea stau,
Dar n-ai da grija mea de tat

.
Pe tihna celor ce nu-i au.
FATA I M A R E A

M prinse colo-n larg furtuna


i m purta fr de rgaz,
Iar marea tulbure ntruna
Umfla talaz dup talaz.

Ca o muiere nrva
n dans slbatic se-nvrtea
i srutarea-i ptima
C A U T

Obrazul, buzele-mi ardea.

Sub mine tremura adncul.


M {

De-asupra-mi soare, cer deschis.


i undeva la mal pe-o stnc
& Un chip de fat, ca un vis.
P. Z A D N I P R U

Simeam aievea c m sfarm


Stihia valului turbat
i gnduri negre de alarm
n tmplele-mi cum bat i bat.

Albastre zri, ce dragi mi-s foarte,


Sub gene-aveam s-nchid pe veci,
Iar marea rmnea s-i poarte
Deasupra-mi valurile-i reci.

i mama ar fi fost s-i sting


Durerea-n coluri de bariz,
De nu era atunci pe stnc
Un chip de fat, ca un vis.
Porni s spintece vltoarea
Cu umerii bronzai i goi.
Mai aprig agitat marea
Zorea s-o-ntoarc napoi.

C A U T
i i striga, ca o zlud:
E-al meu i nu i-l dau! E-al meu!

M {
Dar fata nu vroia s-aud
i prin talaz rzbea mereu.
&
Veni cu soarele n plete.

P. Z A D N I P R U
Zrii un bra de spum lins,
i vii lumini din ochii fetei
Puteri deodat mi-au aprins...

...Bteam apoi n doi crarea


Pe-argintul rmului pustiu
i se uita geloas marea

.
La tnra cu chip mldiu.
AMIAZ-N CMP

Cu fee aburite de nduh


Dorm pritorii polignii la soare.
Din preajma lor adie n vzduh
C A U T

Un iz srat i acru de sudoare.

Din vreme-n vreme cte-un nor hoinar


M {

Aterne umbre verzi n pritur


i obosiii uurel tresar,
& Cu licurici de zmbete la gur.
P. Z A D N I P R U

nglbenite griele din jur


in molcum sfat n legnri domoale,
De parc s-au vorbit i nu se-ndur
Prea timpuriu la lucru s mi-i scoale.

Prin colbuite rnduri de porumb


Surie bolta apele-i resfir
i peste tmple grele, ca de plumb
Abia-abia mai tremur zefirul.
E linite prelnic-n vzduh,
Dar iat c din capt de ogoare

C A U T
Copii desculi de-a dreptul vin i-aduc
n dou mini ulcioare cu rcoare.

M {
i terg cu cotul fruntea de uncrop,
Beau pritorii, beau pe sturate
&!
i pe brbii le cade cte-un strop

P. Z A D N I P R U
Din usnele ulcioarelor srate.

i iar de sape palmele se rod


i tmplele asud de cldur,
Iar soarele naltul Voievod

.
Mereu arunc zloi n pritur.
SPIC DE GRU

Spic de gru frumos, ca omul,


Ce cu propria-i suflare
A trezit n bob atomul
i i-a dat sori de crescare!
C A U T

Spic de gru frumos, ca dorul,


M {

Ce-l doinea n zori pe rou


Tractoristul cu tractorul,
&" Cnd scria cea brazd nou!
P. Z A D N I P R U

Spic de gru frumos, ca cerul


Albstrind n zori la praguri,
Cnd pornete combainerul
Cu corabia n larguri!

Spic de gru frumos, ca Luna


Cnd rsare-n nopi de var,
i-am doinit i eu ntruna
De-ai crescut podoab rar!
Spic de gru cu boabe grele,
Paiul de i-au rupt n dou,
Greu ca of-urile mele

C A U T
Cnd cu lunile nu plou!

Spic de gru boabe-cristale,

M {
Ce cu drag te copt-ai vara,
M nchin Mriei Tale &#
C-ai fcut de cinste ara.

P. Z A D N I P R U
Zic Mriei Tale, ns
Omul neleg prin asta.
Numai harnicul de dnsul
i-a fcut culcu n brazd.

.
[...]
P R E LU D I U L D I M I N E I I

Bolta vnt, ca huma


Fr oaspei a rmas
Cci demult-demult de-acuma
S-au dus stelele la mas.

Zorile mpurpurate,
C A U T

Ca o pnz de standart
Stau pe zare arborate
Gata-gata pentru start.
M {

Priae ctinele
&$
Pe sub tufele de soc
Tremur i fac inele,
P. Z A D N I P R U

Poposind din loc n loc.

Iarba-n lunc se-nfioar


i pe srmele-n urcu,
Ca pe strune de vioar
Vntul trage din arcu.

i preludiul dimineii,
Ca din piepturi de copii
Se-nfirip, dnd binee
Somnoroaselor cmpii.
Zorile peste coline
Lungi pleoape i-au lsat.

C A U T
Trec cu rou pe cabine
Camioanele prin sat.

M {
Dintre stnci cu fruntea spart
Salt crainicul glbui
&%
i cmpia, ca o hart
S-a deschis n faa lui.

P. Z A D N I P R U
Iar el de sus arunc
Suliele-i aurii.
Simfonii ncep de munc.

.
i eu semn bucurii.
LA IZVOR

Pe crare merge-o fat


C-un ulcior
nspre salcia plecat
La izvor.
C A U T

E nalt i mldie
Fatea cea.
M {

Ochii mi se scurg, bdie,


&& Dup ea.
P. Z A D N I P R U

Eh, de-ar fi mai greu ulciorul


Ei de lut!
Eu m-ai duce cu tractorul
S-i ajut.

Dar i-aa m duc n grab


La izvor,
Ca s-aduc un pic de ap
La motor.
Fata parc nici n-aude
Paii mei.
Da izvorul joac-n unde

C A U T
Ochii ei.

M {
Am zmbit n linul apei,
Eh, ce-ar bea!
Ap-n dou cu pleoape &'
Gura mea!

P. Z A D N I P R U
Ea sa-ntors i m ntreab:
Ce eti beat?
Cat-i, omule, de treab,
Am brbat.

.
Of, de ce oglinda apei m-a trdat?
S R B A F U L G I LO R

Vntul st la sfat cu nucii


i n larg o ia la trap,
Iar de rul lui butucii
i-au tras pturi peste cap.

Cmpu-i alb, brzdat de cute.


Gerul taie ca un brici.
i spalierele tcute
Fac n vie de servici.
C A U T

n livada de alturi
Sun crengile a gol.
M {

Sub troiene de omturi


' Stau cireii, ca-n ocol.
P. Z A D N I P R U

Iarna bate n pupile


Cu mrunt i rece praf.
i pun iepurii tampile
Pe al luncilor cearaf.

Srme zbrnie n aer,


Pe la zori, pe la amiezi,
Iar vntul, ca din caier,
Smulge paie din girezi.

Deal i vale i toloac


Totu-i nins n faa mea.
Zbnuita iarn joac

.
Srba fulgilor de nea.
CAZ CU HAZ I CU NECAZ

De ziua floriilor mta Ioana


Purcese la pia s vnd icoana
i nu c avea vreuna n plus,
O htr cumtr a fost de i-a spus
C tare se-ntreab icoanele-acum,
i-apoi de parale-i nevoie, oricum.

C A U T
Vin sfintele Pati i trebu s cumperi
Sneal i drojdii i mrfuri mai scumpe.

M {
Ce vorb s fie, attea gteli,
Cer o mulime de cheltuieli! '
Cercase s ia un avans din colhoz,

P. Z A D N I P R U
Dar toat ndejdea-i se-ntoarse pe dos,
Cci nenea Vasile contabilateu
i spuse, mijindu-se ctre safeu:
Amu nu se d avans nimnui!
(de, ine i dnsul o linie-a lui).
De linia asta nicicnd nu s-a rupt
i-n postul mare mnnc de frupt.
Astfel stimatul nostru contabil
(cu lumea mai aspru, cu efii amabil)
Combate religia-n fapt i-n gnd,
Politic dreapt, cum tie, ducnd...
...........................................................
i iat mtua dis-de-diminea
De mare nevoie venise la pia.
La poart un vechi i hazliu taxator
Cu rumen fa, cu nasul-cosor,
Vznd-o c vrea nuntru s treac,
Un bon de plat n degete freac
C A U T

i-i pune o palm ct perna n piept:


Ateapt, neatale, c eu cum atept!
Mai ho olecu, c unde te bagi!
M {

Arat mai bine ce ai n desagi!


O nic, tovar nacealnic! fcu
'
Mtua Ioana mai moale de-acu.
P. Z A D N I P R U

Atunci taxatorul mai moale i el


Strnse din buze:
Vrei s m-neli?
Eu pe neatale nu s-o crezut
Pn ce cu ochii mei nu vzut.
Apoi i ntoarce desagii pe dos
i-ndat cu ochii ddu de Hristos:
Oho, mi femeie, eti ndrznea!
Neatale s tulburi vrei lumea din pia?
Ian, hisa de-aicea, s nu te mai vd!
Fcu taxatorul ateu. ndrt!
La pia se-aduc numai ou i unt,
i zise, privind la desagii ei crunt.
Femeia inti taxatorul ateu
i scoase un of, ca o piatr de greu:
Ou, tovar nacealnic s vnd,

C A U T
Da cozonac din ce-am s frmnt?
Fruptu s duc amu de la cas,
Da bcliile cum o s-mi ias?

M {
Mata uguieti cu mine mtinc!
Cerc i ea suprarea s-i sting.
'!
Nu uguiesc, mtuic, defel,

P. Z A D N I P R U
Pe mine n-ai s m iei cu momeli!
N-am s-i dau drumu mcar s m tai,
Hai, du-te de-aici! Du-te, ce stai!
..............................................................
Mtua Ioana, cu inima ars
Fcuse spre cas cale ntoars
i puse icoana din nou ntr-un col
Alturi de-o lamp cu-o sut de voli.

.
Doamne miluiete!
ARMISTIIU

S-a strnit n cmp rumoare,


Codrul frunzele i sun
i s-agit ca o mare
Rscolit de furtun.
C A U T

Cerul ca n tob bate,


Se prval n vi ecouri,
M {

Dealurile duc n spate


'" Cte-o sarcin de nouri.
P. Z A D N I P R U

Drumu-i tot n picele


Lunguiee i ovale,
Parc i-a btut caiele,
S n-alunece la vale.

Pitpalacii tac n iarb,


Cci de-acum la ieztur
Apele-au pornit s fiarb
Cu bulbuci de-argint la gur.
Peste lanuri i podgorii,
Peste culmi cu fruntea spart,

C A U T
Bolta d prin stic norii
i gleile-i deart.

M {
Din popoaie vntul smulge
Paloe cu zvon de-aram.
'#
Plopii n lumini de fulger
Melodii de dor destram.

P. Z A D N I P R U
Nu zbav... deodat
Corul i-a oprit sughiul:
Soarele din nori se-arat

.
i semneaz armistiiul.
DOR DE OAMENI

Drumul m-a purtat prin sate,


Am dormit sub cli ades,
Zri albastre, rourate,
Sub pleoape am cules.
C A U T

Mi-am umplut de toate-auzul:


i de bocet, i de cnt,
M {

i-am pstrat drept cluz,


'$ Dor de oameni i pmnt.
P. Z A D N I P R U

Gospodarii de la brazd
M-au primit c-un nu tiu cum
i mi-au fost alean i gazd
Oboselilor din drum.

Parte dreapt mi-au fcut ei


i din sfaturi i din vin...
Ca ecouri renscute
Amintirile mi vin.
i acum n foi de carte
Drumul vieii, cnd mi-l torc,

C A U T
De-a putea mcar n parte
Datoria s le-o-ntorc.

M {
Aleg gnduri dintre gnduri
i din grai cuvinte cern.
Inima-n aceste rnduri '%
Pentru ei azi o atern.

P. Z A D N I P R U
Eu din visul lor spre Mine
Mi-am fcut n via crez.
Zri albastre i senine

.
Sub pleoape le pstrez.
M A LU L I R U L

Dintr-un mal trufa, abrupt


Dou lespezi cum s-au rupt
Au pornit vrtej de-a dura,
Rului s-astupe gura
i s-l fac
S mai tac,
Cci de-atta timp ct geme
C A U T

Pn i el, malul, se teme


S nu-i zdruncine rrunchii,
S nu-i clatine genunchii
M {

i-ntr-o bun zi s-i cad


Toate pietrele cascad.
'&
n cuul vii sumbre
Plin de taine i de umbre.
P. Z A D N I P R U

...Dou lespezi vin de-a dreptul


i i-au strns rului pieptul,
ns rul i sub ele,
Murmurnd din vlurele,
i vorbi ncet din vatr
Malului trufa de piatr:
Dou lespezi? Nu-neleg,
Vreau s mi te dai ntreg.
Ia coboar, frioare,
C destul ce-ai stat la soare,
Mai vino i tu n hu,
Eu s urc n locul tu!
S cobor, iar tu s urci?
Pi, la soare te usuci.
ezi acolo, c-i st bine,
nlimea nu-i de tine!
Rul i pierdu rbdarea
i-ncepu s-i sape calea
Cu burghiul valului

C A U T
n rrunchii malului.
ntr-o bun zi de var
Rul rzbtu afar

M {
i porni cu ape-n spume
Printre straturi de legume.
''
Le ddu din plin s beie
Le ncinse-n curcubeie

P. Z A D N I P R U
i-apoi de la straturi verzi
Se-ndrept nspre livezi.
Pomii toi cum l vzur,
i-au dus frunzele la gur.
i pe dat au pornit
Cntecul de bun venit.
Rul, susurnd din ape,
ncepu s mi-i adape
i cnd toi i stinse setea,
O lu pe ndelete
nspre holdele-nspicate,
i de ele s mai cate.
Rul harnic se trudi
Setea de le potoli.
Se-ntrun apoi din cale
La fgaul su din vale,
C A U T

Da aici n vechea-i vatr


Malul cel trufa de piatr
Tucma vnt de arsur
M {

Sta cu sufletul la gur


 i ca un copil gemea:
F-i mil de soarta mea,
P. Z A D N I P R U

D-mi mcar un strop de ap,


De la chinuri de m scap!
Cum zgrcit din fire nu-i,
Rul i turn i lui.
De-atunci valurile-i repezi
n cdere peste lespezi
l ncing mereu, mereu

.
n obezi de curcubeu.
I IAR...

i iar au nflorit caiii


Sub cer senin de peruzea.
i cad petale pe costie,
Ca nite fulgi uori de nea.

i iar miresme poart vntul


n adiere peste glii.
Ca-n alte primveri pmntul
Ascult zvon de ciocrlii.

C A U T
i iar mpodobii de salbe

M {
Cireii stau cu fruntea-n cer,
De parc-ar fi rachete albe
Deasupra verdelui licer. 

P. Z A D N I P R U
i iar din zori m poart dorul
n largul volnicelor glii,
Ca-n alte primveri ogorul
Ascult zvon de ciocrlii.

i iar cu palmele la tmple


i caut urmele n zri
i pieptul meu din nou se umple
De visuri, doruri i cntri.

i iari ca odinioar,
Dei nu mai suntem copii,
Pe toi la fel ne nfioar

.
Acelai zvon de ciocrlii.
S PU I U N E O R I

Spui uneori cte-o prostie


Nitam-nisam, fr s vrei,
Apoi, apoi o venicie
Te-apas greutatea ei.
C A U T

i te frmni i arzi n tine,


Cocleala ei o simi i-n gt,
Dar nu te prea grbeti, frine,
M {

S-o recunoti chiar ct de ct.Asemeni altora i mie
P. Z A D N I P R U

Pcatul sta mi-i comun.


Prostii poate-am fcut o mie,
La ele nu-s nici eu imun.

i nu mi-i s le in pricina
n contiina mea la fund,
Mi-i nu cumva vreodat vina

.
De mine nsumi s-o ascund.
UNEORI

Uneori ce facem noi, m?


Pn pe la zori de ziu
n discuii fr noim
Stm i batem apa-n piu.

Cu alur de ilutri
Dm nimicurile-n treier.
Zumzim, ca nite mute,
i avem dureri de creier.

C A U T
Ore ne certm de-a rndul,

M {
Ne-agitm i facem zarv
Fr s ne scoatem gndul
Din culcuul lui de larv. !

P. Z A D N I P R U
i cu fruni mbujorate
Uneori propunem presei
Poezii fcute-n rate
Din vreo niscaiva impresii.

Alteori ardem tmie


Genii lumea s ne zic.
Laudele ne mngie,
Probozeala ne urzic.

Care ns ni-i prezena


n aceste vremi de zbucium?
inem oare noi cadena

.
Anilor ce-i zic din bucium?
DUMAN I TRDTOR

Cu primul pot s fiu mai blnd,


Nicicnd cu trdtorul,
Cu arma-n primul dau oricnd;
N al doilea cu piciorul.
C A U T

Cu primul fa-n fa stai


i-l faci pe veci s tac.
M {

Al doilea, nu tii unde-l ai,


De unde te atac.
"
Cu primul nu mpari nimic
P. Z A D N I P R U

i el nimic de-asemeni.
Al doilea-n masc de amic
Cu cine s-l asemeni?

Dumanul pot s-l mai suport


i el asemeni poate.
Pe-al doilea ur o s port

.
i dincolo de moarte.
C N D PU R C E D E M . . .

Cnd purcedem n lume de-acas,


Mama lcrimeaz-n prag
De bucurie c-am crescut,
De jale c ne ducem.
Dup aceea Mama,
care nu tie
A rotunji buchii pe hrtie

C A U T
Dorul de noi i-l scrie
Cu puncte-puncte
Stropi de rou din ochii ei

M {
Pe pragul casei printeti.
Noi facem universiti, academii. #
Cunoatem lucruri mii i mii,

P. Z A D N I P R U
Dar nicicum nu putem descifra
Dorul mamei scris cu puncte-puncte
Stropi de rou din ochii ei
Pe pragul casei printeti.
Cu alte cuvinte, suntem analfabei,
(Nu-i aa, mi fete i biei?)
i doar cnd ncrunim i noi
Ne dm seama cu toi:
O mam vine i la fiii mori,
Unii fii
Nu vin

.
Nici la mamele vii.
MI-E DOR

Mi-e dor de tine, scumpa mea


Copilrie de-altdat.
La tine s mai vin ai vrea
Din azi mcar o dat.

S mai aud cum bat tlnci


C A U T

i murmur izvoare,
Cnd razele, ca nite lnci,
Se strng de prin ogoare.
M {

$
i-n vraja basmului strbun
Sub cerul plin de stele
P. Z A D N I P R U

S-adorm cu capul n zbun


Pe prispa casei mele.

Prin somn aromele de fn


Uor s m-mpresoare,
S-mi joace drgla la sn
ntiul ochi de soare.

S-ascult cum ciocrlia-n zbor


i zice ca din flaut,
i-n ape limpezi de izvor
ntiul s m caut.
Descul s ies apoi n cmp
i-n zri s-mi port privirea,

C A U T
Un cntec tremurat pe dmb
S-mi rscoleasc firea.

M {
Din nou s m mai simt cople
O zi i mi-ar ajunge,
%
Bunica noastr, din cire,
La coal s m-alunge.

P. Z A D N I P R U
Mi-e dor de tine, scumpa mea,
Copilrie de acas
La tine s mai vin a vrea,

.
Dar anii, anii nu m las...
NTOARCERE

M-ntorc acas, mam,


De unde am fost dus.
La tine, fr seamn
Icoana mea de sus,

ce unic mi este
De cnd copil eram
n leagnul de trestii
ce spnzura de-un ram.
C A U T

M-ntorc acas, mam,


M {

de unde-am fost plecat


s-mi cur mai cu seam
& fiina de pcat.
P. Z A D N I P R U

M-ntorc, ca la spovad
la sfaturi i ocri,
privirea-apoi s-mi vad
mai dincolo de zri.

M-ntorc acas, iat,


mpovrat de ani.
Nu-s singur, vin cu-o ceat
de-amici i de dumani.

S-i pui pe toi la mas


i cinstea s le-o pori.
De cnd m-am dus de-acas
am tras la multe pori
i-am fost primit cnd bine,
cnd mai aa, cnd ru
i osptat cu pine
cu sare i primu.

i pus-am fost la cale


s vd mai larg n jur,
s-mi fie pasu-n cale
mai sigur i mai dur.

C A U T
M-ntorc acas, mam,

M {
De-unde-am fost pornit
C poate mi-oi da seama
De multe ce-am greit: '

P. Z A D N I P R U
Dintre amici o mie,
dup cntarul tu,
vreunul poa s-mi fie
dumanul cel mai ru

i, dimpotriv, unii,
dumani ce-i socoteam
s-mi fie, cum s-ar spune,
mai scumpi dect un neam.

in bine minte una


de cnd eram cople
c tu ntotdeauna
i-n toate n-ai dat gre.
M-ntorc acas, mam,
Pe-o clip, nu mai mult,
C A U T

c iar la drum m cheam


al anilor tumult.
M {

ntoarcerea-mi n parte
 Oricum e-n felul ei
un drum spre mai departe
P. Z A D N I P R U

de la-nceput ce-l iei

S-l depeni mai la cale,


mai sigur i mai drept,
mai fr locuri goale,

.
ce-mi fac pustiu n piept.
PA I I M A M E I

Buna mea, neobosita,


Chiar la anii ei acum
Numai duca i venita,
Numai deal i numai drum.

Hai i hai tot pe ogoare,


Ieri la pra, azi la strns,
Pn i bietele picioare
Pe btrn mi s-au plns.

C A U T
Ce s fie cu stpna,
Oare ce i-a pus n gnd,

M {
De ne mn i ne mn
Sptmnile la rnd? 

P. Z A D N I P R U
Cte drumuri ea frmnt
Dac-ar fi s le msori,
Ai nfura pmntul
Jur n jur de multe ori.

Umbl buna mea btrn


Ba la ferm, ba la deal,
Fr somn, fr hodin,
Ca un val din mal n mal.

N-au putut mai mult s-o poarte,


Dar n zbuciumul lor sfnt,
Parc-au tiprit o carte

.
Paii mamei pe pmnt.
CNTEC
PENTRU MAMA

i-a cntat cucou-n prag,


Buna mea btrn,
i atepi feciorul drag
Pe ospei s vin.

Ai dat pinea n cuptor


C A U T

i a cta oar
Iar ncepi s tragi de zor
M {

Briele pe-afar

 Razi cu cioburi de oglinzi


Ua de la tind
P. Z A D N I P R U

i cu-atta grij prinzi


Busuioc n grind.

Ai pus pinea n blidar


Puhav, blaie
i desprinzi din calendar
Foaie dup foaie.

Obosit-mbraci de-acum
Strai de srbtoare
i te uii i scoi la drum
Doruri chemtoare.
Funigeii prin grdini
i destram firul,

C A U T
Iar n ochii ti blajini
Tremur zefirul.

M {
Pn trziu ai stat n prag,
Buna mea btrn,
!
Ateptnd feciorul drag

P. Z A D N I P R U
Pe ospei s vin.

Noaptea ns a nchis
Zarea cu nframa.
Eu n loc s vin am scris

.
Cntec pentru mama.
MAM

Cnd zicem cuvntul Mam


Buzele se lipesc de dou ori.
Asta luai-o n seam,
Mi fiice i feciori.

Fie-v drept ndrumare:


Cnd scriei acas scrisori,
Scriei-le cu liter mare,
Mi fiice i feciori!
C A U T

Nu e un joc de cuvinte,
M {

Pe care l faci uneori.


Cuvntul Mam-i fierbinte,
" Mi fiice i feciori!
P. Z A D N I P R U

Noi spunem Patrie-Mam


Cu dragoste sfnt i dor.
Acestea-s cuvinte de-o seam.
Mi fiice i feciori!

n clipa din urm spui mam,


Cnd ceasul i vine s mori.
i asta luai-o n seam,
Mi fiice i feciori!

i ultima iat pova:


(O spun mistuit de fiori)
Iubii-v Mamele ct s n via,

.
Mi fiice i feciori!
L A P R I S PA C A S E I

Vor spune, poate, unii c-i poveste,


Poveste ce demult s-a depnat.
La prispa casei, care nu mai este
Adesea vin i in cu mine sfat.

Nici casa nu-i, nici mama i nici tata,

C A U T
M poart soarta pe un alt fga,
Dar i acum vd casa i ograda,
Vd crruia primilor mei pai,

M {
La poart vd cum schimb fee-fee
Un plop seme mai nalt ca visul meu. #
De-aici purces-am prin vltoarea vieii

P. Z A D N I P R U
n urma unui sturlubatec zmeu.

i dac astzi alte zri mi vars


Azurul lor albastru n priviri,
La tine fac cu gndul cale-ntoars,
Copilria mea din amintiri.

...Noi alte scriem pagini de poveste,


Trecute vremi s-au stins ca un ecou.
La prispa casei, care nu mai este,

.
Cruni la tmple revenim din nou.
SCRISOARE
LA INSTITUT

Tovar institut i scriu


Din satul nostru, de departe.
i mulumesc i pentru fiu
C l-ai fcut s-nvee carte.

[...]
C A U T

Iar buchiile, dac-s mari


i mai ales cu rou scrise,
M {

Eu le citesc fr-ochelari
Li le-neleg uor cuprinsul.
$
Un lucru-ai vrea s-i spun acum,
P. Z A D N I P R U

Te-ai supra cu rugmintea,


Dar s ncep mi-i oarecum
i chiar nici nu m-ajunge mintea.

Eu n-am scrisoare de la fiu


De-acum un an i jumtate
i nici adresa nu i-o tiu,
Ca s-l ntreb de sntate.

De-attea ori am plns i plng,


De cte ori vin seara-acas.
Cnd lmpile n sat se sting,
i iau portretul de pe mas
u lung n ochii lui m uit,
Cu dnii stau la sfat ntruna,
i cnd s-adorm, parc-i aud
Cum mi doresc ei noapte bun.

C A U T
M ieri, tovar institut,
C-i spun durerea mea de mam.

M {
Ai poate multe de fcut
i nu le iai pe toate-n seam,
%
Dar dorul stranic m-a rzbit,

P. Z A D N I P R U
Se frnge inima n mine,
Or, unde-i fiul meu iubit,
Eu l-am trimis din sat la tine.

Cu-attea fete i biei


L-ai ndreptat pe drum de soare
i ct era s-l mai nvei

.
S scrie mamei o scrisoare?
DESTIN

Ce culoare are bucuria?


O-ntrebai pe mama ntr-o zi.
Alb, dragul mamei, ca hrtia
Care-o-nsilezi cu poezii.
C A U T

Da durerea ce culoare are?


M {

Neagr, ca funinginea din horn


i-i n stare sufletul s-i are
& Cu un capt otrvit de corn.
P. Z A D N I P R U

Da tristeea cum i la culoare?


Galben ca ceara din tiubei.
Ea din suflet mai uor dispare,
Un pahar de cntec dac bei.

Dorul, mam, ce culoare are?


Roie, ca para din cuptor.
Omul, dragul mamei, pn ce moare
Toat viaa i bolnav de dor.
Pi atuncea nu mi-i de mirare
C-i aa vrgat destinul meu.

C A U T
Soarta, dragul mamei, la oricare
i i ea un fel de curcubeu.

M {
Nu de-acela care i se-arat
Dup ploaie numa-n trei culori,
'
Ea-i ori dulce, ori i prea srat,
Ori i prea amar uneori.

P. Z A D N I P R U
i curat, i ea, ca lturelul,
Care-l es din cpiele mici
i se-ntmpl-n via n tot felul:

.
Singur cazi i singur te ridici.
C N D M -A M N S C U T

Cnd m-am nscut eu


Abia de se ngnau zorile.
mbrcate n cma de neau visau stele albe
gliile
Obosite dup o noapte de cntec
C A U T

Pe perete dormeau n picioare viorile.


n sufletul mamei se agitau parc ciocrliile
i din trilul lor, ca o oapt subire
M {

Se nfiripa cntec de trezire.


  n sat dormeau istovii flcii,
Dormeau istovite fetele.
P. Z A D N I P R U

Pe alb pe pern
Ruri negre ncremenite preau pletele.
Copiii n somn adnc i torceau visele
Cu obrjorii rumeori cum sunt
Cnd fac frunte de copt caisele.
Tata cu obrajii, ca huma,
Adormise i el de-acuma.
Luna-i cernea aurul, ca prin sit.
Sora dormea obosit.
Fratele dormea de asemene
Somn ca de cremene.
Cu capul parc nimbat de raze
Adormisem i eu,
Cum adorm plugarii

C A U T
n cmp de amiaz.
i numai una Mama era treaz.
Mama o mn de femeie

M {
din noaptea aceea
N-a nchis un ochi zile, sptmni, ani la rnd,
Pn nu m-a vzut i pe mine cu lumea n rnd.  
Iar cnd crescusem nalt ct bradul

P. Z A D N I P R U
i pornisem i eu mai la cale pe lan de hrtie
cu-aratul,
Crezndu-m tare
i-n stare
S nfrunt aria i furtuna,
Mama
Abia atunci

.
A nchis ochii pentru totdeauna.
S C R I S O A R E R U D E LO R

Dup nopi i zile acre


Ct am stat btut de gnduri,

Am muiat penia-n lacrimi


i v scriu aceste rnduri.

Nu sunt rnduri de scrisoare,


Da-s rnduri de ce m doare
C A U T

i nici rnduri, care dor,


Da-s rnduri de ce mi-i dor.
M {

Of, penia-i mai cu seam


 Fcut din dor de mam,
P. Z A D N I P R U

Da i foaia alb toat-i


Fcut din dor de tat.

Hrtia-i pe jumtate
Fcut din dor de frate,

Alt jumtate-ntreag
i din dor de sor drag.

Dorurile-acestea toate
Inima din piept le scoate

i le toarn zi de zi

.
n rnduri de poezii.
***
De undeva, de departe, din spate,
Dintr-un Ieri scufundat n cea
Un chiot spre mine rzbate
i de umr mi se aga,
Ca un capt uor de a.
mi ntorc privirea s vd cine-i.
M uit ndelung.

C A U T
Ochii mi se fac oglinzi de telescoape;
Seamn leit cu mine aproape

M {
i totui nu pot pricepe
Cine e? i ce vrea de la mine?
Cine eti? l ntreb, cine?  !
i iat i pleac ochii un pic,

P. Z A D N I P R U
i ascunde,
Apoi cu o voce (abia de-o cunosc)
mi rspunde:
Sunt Tu cel de altdat
i n-ai s scapi de mine niciodat,
Aici pe pmnt
i nici n mormnt.
...........................
Eram eu, Petric, Petru
Din anii ce-au rmas n urm, muli,

.
Muli i desculi.
C A U T

M BUCUR
M {

Peste sat n amurg se-nfirip


 " uvie de fum fugare,
M bucur:

.
P. Z A D N I P R U

Mama a pus de mncare.


PREFERIN

Cnd o fi i o fi...
S m ngropai iarna,
Ca pe un butuc de vi de vie.
Primvara s-mi fie asemeni viei
Vii toate ochiurile.

C A U T
II

M {
Via de vie se uit la soare
Cu ochii mijii,  #
Apoi i-i deschide

P. Z A D N I P R U
i ei de dragoste,
de lumin i cldur
Se fac frunze,
Ciorchine,
Bobie.

III

Spre toamn via de vie


St cu ochii holbai a mirare.
.......................

.
Ce-o s fie cu mine oare?
CND PE DRUM

Cnd pe drum trec car


ncrcate ciucur,
Drumul din ponoar
Of, ce se mai bucur!
C A U T

Cnd maini uoare


Trec pe drum i-l zgudur,
M {

Drumul din ponoar


Of, ce se mai scutur!
 $
i se face parc
P. Z A D N I P R U

Vlurat-armonic.
Of, ce-i mai descarc
Iritarea tonic!

Cnd pe drum de ar
Alii mi se-altur,
Drumul din ponoar
Screaua parc-i mtur
i se aterne-n cale
Pnglicu neted,

C A U T
Face-se la cale
Astfel ca mai repede

M {
S ajung acas
La prini cu binele
 %
i-n privire ca s
Le aprind luminile.

P. Z A D N I P R U
Cnd mi fac de duc
De la vatra-mi darnic
Drumul se usuc

.
De tristee-amarnic.
VIA, VIA!

Tnr am plecat de-acas


i m-ntorc cu plete sure.
N-a vrut soarta nemiloas
i de mine s se-ndure.

M-a purtat prin focul vieii,


C A U T

Mi-a cldit pe tmple bruma


i toi anii tinereii
Mi i-a mcinat de-acuma.
M {

 & M-a lovit cu ru i bine


Cnd din fa, cnd din spate
P. Z A D N I P R U

i-astzi inima n mine


Abia dac se mai zbate.

Prea devreme mi-a fost scoas


De la subiori propteaua
Astzi cnd m-ntorc acas
Numai singur oseaua

M ntmpin-asfaltat
Lng moara cea strbun
Unde mama altdat
Ieea-n fiecare lun
i btea cu ochi crare
i fcea urechi auzul,

C A U T
ntrebnd de fiecare
Cnd sosete autobuzul.

M {
Of, privirea ei btrn
Lcrma a cta oar,
 '
Cnd vedea din vreo cabin
Cte-un tnr cum coboar.

P. Z A D N I P R U
...ntr-o zi s-a dus de-acas
Nu pe-o zi i nici pe dou
i-a lsat tot ce se las
Casa i fereastra-n rou

.
i mie inima-n dou.
P O VA

Venii, biei, venii la carte


i-n Chiinul nostru drag
Aduce-i vorba de la sate
i cntecul doinit n prag.
C A U T

[...]
M {

Venii, biei, venii la carte


De pe la Nord, de pe la Sud,
! n paii votri de departe
Eu paii proprii mi-i aud.
P. Z A D N I P R U

Sorbii cu ochi cumini licoarea


Steluelor din patru zri,
Cnd noaptea-i leagn rcoarea
Pe-a Chiinului crri.

i fie-n piept s v tresalte


Nepotolitele dorini,
Dar scriei cte-un rnd, ncalte,
O dat-n lun la prini.
C-aman ce-i frige ateptarea,
Mai lungi i nopile devin.
Le tremur-n privire zarea
Cnd simt vacanele c vin.

C A U T
Mi, nu luai nimic de-a gata
Din cte-n jurul vostru sunt

M {
i rubla ce-o trimite tata
Stimai-o ca pe-un lucru sfnt.
!
Mi, voi ce tii i de cru,

P. Z A D N I P R U
Nu pierdei timpul nzadar,
Citii-l pe Lupan, pe Dru
i pe Zadnipru, ci mai rar.

Venii, biei, venii la carte,


C tare v atept de mult,
n paii votri de departe

.
Eu paii proprii mi-i ascult!
DRAGOSTE

Te-am adunat din ochii tuturor,


Te-am adunat din stele i din lun
i-n Eul meu de patimi i de dor
C A U T

Privirea ta m fulger, m tun,

Mi s-a topit n snge i n trup


M {

Fiina ta, ca soarele de var,


i n-ai putea din mine s te rup,
! Doar c mi-ai scoate inima-n afar.
P. Z A D N I P R U

Cu ochii ti lumina zilei sorb


i n-am alean, astmpr, nici repaos.
Lipsit de ei, asemeni unui orb,
Ai dibui n via, ca prin haos.

Sunt plin de tine ca un dor


n clipele de sfnt mplinire,
Stpn i sunt, i slug i rapsod,

.
Glorificnd sublima ta menire.
TRIST

Se duc anii tinereii,


Ca un tren fr oprire
i o umbr de tristee
Mi se-abate n privire.

Simt pe tmplele-mi cum bruma


Stpnirea vrea s pun
i n versul meu de-acuma
Amintirile se-adun.

C A U T
Se duc anii tinereii...

Uneori m bate dorul

M {
S-i strig vremii-surioare:
Mai nchide semaforul,
!!
Nu-i lsa aa s zboare!

P. Z A D N I P R U
C de ce atta grab
S m scoi din ochii lumii!
ns vremea nu m-ntreab
Dac mi-i pe plac sau nu mi-i,

Ci tot mn i tot mn,


Iar pe mine m-nfioar,
C n urm-mi fac din mn
Anii mei de-odinioar.

Dac-ar fi s se ntmple
i s am aa putere
Mi-ai da jos bruma din tmple

.
i nimic mai mult n-ai cere.
ACAS

Plou. Vnt. S-au zgribulit copacii,


Stropi ct globul rpiesc n ui.
Alignind la hopuri prin bltoace,
Merg spre sat crue cu harbuji.
C A U T

Mult ce-mi place cnd bat stropi de ploaie


M {

Barabana-n spate i-n obraz,


Cnd pletoase slcii se ndoaie,
!" Lipind cu vergile n iaz.
P. Z A D N I P R U

Nu sunt semne soarele s ias.


Dup nouri st i el la dos.
Depnndu-mi visele spre cas,
De la gar m-am pornit pe jos.

Am ajuns. Flmnd sunt ca un cine.


M opresc la u, m descal.
n cmar mama coace pine
Din fin alb de la val.
i vrzare rumene, prjite
(tie mama ct de mult mi plac).

C A U T
Cinele cu coada covrigit
St tablou cu labele pe prag.

M {
Graur-Graur! mai aproape, neic!
i fac semn s vin, l ngn.
!#
i-a ntins urechea, ca o leic
Nu m recunoate de stpn.

P. Z A D N I P R U
Ce s-i faci?... El nu m ine minte,
C pe-acas n-am dat luni la rnd.
Cinele i el sireacul simte

.
Cnd te rupi de cas i pmnt.
BIETUL MAMEI
Lui N. Costenco

Poet e nc din pelinci,


Cnd lapte doar putea s beie
i peste maldr de alinci
Artezia cu curcubeie,
C A U T

Cnd galben i plpnd i gol


Ddea din mini i din picioare,
M {

Pe asprul aternut de ol
S prind razele de soare,
!$
Cnd mama lipc lng horn
P. Z A D N I P R U

Din timp n timp cta s-i strige


Cu simplu melesteu de horn
Fcnd chimia mmligii.

Ea nici c se gndea pe-atunci


C boul cel cu ochi de-alturi
Cndva porni-va peste lunci
Pe ploaie, soare i omturi
i din al vilor cu
Spre alte dmburi va rzbate,

C A U T
Fcndu-i inima arcu
La toate ce-au s i se-arate,

M {
C fie-i breasla ct de grea
i drumul presurat cu zgur,
!%
Mereu semenii-l vor vedea
Cu frunza dorului la gur.

P. Z A D N I P R U
Poet e nc de copil
i versu-i fr iz de slav
E ca o raz de april

.
Pe-o verde pajite moldav.
CTRE PRIETENI

Cnd o fi i-o fi s mor,


n tristeea cea deplin,
S-mi doinii ncetior
Strugura de pe colin

Of, c viile mi-s dragi,


Cnd n toamn, pe crare,
Stau proptite de haragi,
C A U T

Ca nite femei la soare.

i cnd frunzele-armii
M {

Bat n scaprul luminii,


Din bobiele lor mii
!& Ochii mei privesc la mine.
P. Z A D N I P R U

S-mi sdii lng mormnt


Un cire de la Soroca,
S mbrace nou vemnt
Cnd i vine-n mai sorocul.

Iar din chipul lui blai


Peste mine flori s cearn,
i s-i fac ramul nai
Toamna n ajun de iarn.

Cnd o fi-n sicriu s zac


Voi, n loc de cuvntare,
Invitai-l pe Sulac
S-mi doineasc o cntare.
Cci n glasul lui aud
Freamtul Moldovei mele
De la stepele din sud
Pn la nordul cu cimele.

C A U T
i-apoi ultim dorul meu
Rudelor de mai aproape:

M {
Ct ar fi drumul de greu,
Tot la Sauca s m-ngroape.
!'
Cci de-aici n deprtri

P. Z A D N I P R U
M-au pornit cndva ranii
Cu-o desag de cntri,
S-mi ajung pe toi anii.

i pe unde mi-i [tot] dat


S frmnt sub tlpi pmntul,
Eu m simt de ei legat

.
i la ei m-ntorc cu gndul.
F I U LU I
(n loc de zestre)

ine, fiule,n cpestre


Caii oarbelor dorini!
C A U T

Fericirea nu-i o zestre,


Ce-o primeti de la prini,
M {

Nici comoar juruit


De vreo rud la botez.
" Pentru ea, afurisita,
E nevoie s lucrezi
P. Z A D N I P R U

i pe ploaie, i pe soare,
i pe ger i pe clduri.
S veri rnduri de sudoare,
S ai palma-n btturi,

Ca bunicul, ca tticul
Singur cazi, singur te scoli,
Oboseala-i pronosticul
Celei mai plcute boli.
Fericirea nu-i o floare
Miresmat, fr spini,

C A U T
Nici hrtie de valoare,
Creia s i te-nchini.

M {
Fericirea nu o cumperi,
N-o ctigi la loterii,
"
Ca pe nite lucruri scumpe,
Ce-i pot nate bucurii.

P. Z A D N I P R U
Nu-i obiect, ca oriicare,
Ce se studiaz-n coli.
Fericirea-i setea, care

.
Numai singur i-o potoli.
* * *

M roade uneori un gnd


S las pe totdeauna scrisul,
Cci pare-mi-se c nicicnd
Nu-mi voi vedea n floare visul.

Sunt alii care-au scris i scriu


Cu atrii poezii egale
i numai unul eu nu tiu
S-ncheg o vorb mai la cale.
C A U T

M rzboiesc ca un nerod
Cu mine nsumi cteodat,
M {

Dar parc stearp, fr rod


" Rmne glia-mi mbrzdat.
P. Z A D N I P R U

Iar alteori, cnd nopi la rnd


Dau ndoielile n treier,
ncepe s zvcneasc-un rnd
i iar ndejdea-mi intr-n creier,

i iar n pieptu-mi simt puteri,


Cuvintele mi se-mpreun
i moarte ce preau mai ieri
Azi vii n faa mea rsun.

Aman iste, aman erou


M simt n clipele aceste,
Dar trece-o vreme i din nou

.
ncepe trista mea poveste.
I DAC TU...

i dac tu m vei uita,

C A U T
Uitnd c-o s m doar,
Nu voi umbla n urma ta

M {
Cu vorbe de ocar.

Voi ti s tac, "!


Voi ti s-ndur,

P. Z A D N I P R U
Voi ti s-art chiar bine
i n-a pricepe lumea-n jur
C sunt bolnav de tine.

i nimeni n-a pricepe-n jur

.
C sunt bolnav de tine.
* * *

Rim-rim,
Ca o rm
Mi-ai spat tranei sub craniu.
C A U T

Pare-mi-se, se drm
Capul meu
i-mi pare straniu
M {

Cum mai in la loc de seam


Globul sta cariat,
""
Ce la treburi greu se-nham,
Parc-ar fi un deocheat.
P. Z A D N I P R U

Rim-rim
Fat prim!
Rim-rim
Prim crim,
M exprim,
M oprim,
Rim!

.
Rim!
C A U T
IUBITEI

M {
Cea mai frumoas poezie
Pe buzele tale-o voi scrie.
Ia seama "#
Ca nimeni,

P. Z A D N I P R U
Nicicnd,

.
S nu redacteze un rnd!
ANTIER

Fr viz i instrucii,
Fr fonduri de buget
Au pornit de-acum construcii
Psrelele-n brdet.
C A U T

De cu zori roiesc pe schele.


M {

Harnice pornesc n zbor


i aduc de toate cele
"$ Pentru antierul lor.
P. Z A D N I P R U

De maini nici pomeneal,


N-au prorab, nici inginer.
Ajutor la tencuial
Le d soarele din cer.

i-au ales frumoase locuri


Sus, la aer bun, curat.
Pretutindeni blocuri-blocuri
Pe copaci s-au nirat.
Simple n arhitectur,
N-au nimica de prisos.

C A U T
(Pot s ia nvtur
Unii arhiteci de jos).

M {
Iat-le sub bolt-albastr
Cu interior comod.
"%
Prag, i u, i fereastr
Totul s-a redus la pod.

P. Z A D N I P R U
Harnic soarele din fire,
Ca un ef operativ,
Fr grafic ia-n primire

.
Spaiul sta locativ.
* * *
C A U T

M uit cum ar pe dealuri tractorul.


n urma-i respir mai liber ogorul.
M {

M-ncearc un gnd,
Un fior:
"& Au nu sunt i eu tractor?
Cci brazda mea pe unde trece
P. Z A D N I P R U

Rsar n loc de-un zmbet, zece


i orga zmbetelor-spice.

.
La oameni cntec volnic zice.
C A U T
***

M {
Vinul se nate n chinuri,
Ca omul asemeni ndur. "'
Cine cunoate la vinuri

.
P. Z A D N I P R U
l ia uurel, cu msur.
***
C A U T

Omului ce venic minte


Mincinoas lumea-i pare.
M {

Chiar la adevruri sfinte


Pune semn de ntrebare.
#
i cu firea lui ireat
P. Z A D N I P R U

iretlic n toate vede,


Nu c altora s-o cread,

.
Ci chiar sie nu i-o crede.
C A U T
***

M {
Ca s ai la vorb har
i s-i par lumea sor,
#
Vinul joac-l n pahar,

.
Ca pe-o fat mare-n hor.

P. Z A D N I P R U
C A U T

***
De cu sear cmpul era galben-alb,
M {

Negru cmpul deveni n zori.


# N-a mai rmas nici urm de mirite.
Linite! Linite!
P. Z A D N I P R U

La volan dorm vlguii tractoritii.

.
Somn uor!
C A U T
***

M {
Vinul nostru cel blajin
De o lege sfnt ine: #!
Un pahar i jos un chin;

.
P. Z A D N I P R U
Iai prea multe jos cu tine.
C A U T

***
M {

Moldovenescul vin oricum


#" Inspir i desfat.
Beai un pahar i ca i cum

.
P. Z A D N I P R U

Ai srutat o fat.
***
Cu ochii intuii n larg

C A U T
Prin via treci, ca un catarg.

M {
Lovit de-al lumii viu talaz
O clip nu-i gseti rgaz.
##
Te rzboieti, te zbai, te-nfrngi,

P. Z A D N I P R U
Din nou puteri n tine strngi,

i nu observi, cuprins de-avnt,

.
C lupi ades cu mori de vnt.
C A U T

VORB VECHE
M {

Dac n-o cunoate nc


#$ Vreau s-o afle i-agronomul:
Buruienile mnnc
P. Z A D N I P R U

.
Dintr-o strachin cu omul.
?

EU SUNT CEL MAI DETEPT PE LUME,


eu sunt cel mai netot pe lume.
EU SUNT CEL MAI FRUMOS PE LUME,
eu sunt cel mai urt pe lume.

C A U T
Eu sunt cel mai harnic pe lume,
eu sunt cel mai lene pe lume.

M {
EU SUNT CEL MAI BUN PE LUME,
eu sunt cel mai ru pe lume.
Enumerarea aceasta fr sfrit #%
Poate fi i invers,

P. Z A D N I P R U
Din ea s m verse,
Dar s-a oprit aici subit,
Ca dup infarct o inim,
i totui m ntreb:
Cine sunt
i cum mi spune pe nume
Mie, celui mai-mai de pe lume?
Cine, m?

.
Cine?
VERSURI NOI I...

Versuri noi i versuri vechi


mi tot sun n urechi,
Uneori le-ai da afar
C A U T

S nu-mi stea-n auz povar.


Alteori le-ai vrea-nirate-n
piept, ca nite nestemate,
M {

care-i sunt att de scumpe


(nici le vezi, nici nu le cumperi)
#&
C-i sunt date, ca un duh,
Ca o und de vzduh
P. Z A D N I P R U

Ce-o inspiri i-o tot inspiri


nluntrul talei firi,
Ca aroma unei flori,
Pe la revrsat de zori.
Versuri noi i versuri vechi
Parc stau-mi la priveghi,
Dar degeaba, n pustiu,

.
Fiindc eu nu-s mort, ci viu.
MARIO! MARIO!

La marginea satului
Este-o fntn
Cu cumpna-ntins-n
Vzduh, ca o mn.

Pe soare, pe moin,

C A U T
Nici nu se ntmpl
Cumpna asta
S aib astmpr.

M {
ii minte, Mario,
#'
n zori de aprilie
Aici ascultam

P. Z A D N I P R U
Vistori ciocrliile,

Iar cumpna-ntins-n
Vzduh, ca o mn
Era peste visele
Noastre stpn.

i roua sclipea,
Ca nite mrgele,
Pe fire de iarb
Cu soarele-n ele.
i parc-mi cereau
De ei s m-apropii
Albatrii ti galei
i limpezi, ca stropii.

...M-mpinse pcatul
C A U T

S-i spun ntr-o doar


C drumul m cheam,
M cheam prin ar.
M {

Tu nu mi-ai optit
$
Nici rmi, nici adio
i n-ai mai venit
P. Z A D N I P R U

La fntn, Mario.

i n-ai mai venit


n zori de aprilie
S-auzi cum se-ntrec
n cnt ciocrliile.

...Purces-am prin ar
Pe moin, pe-omturi
Cu visele noastre
Necunten alturi.
i astzi n cale
De vd o fntn
Cu cumpna-ntins-n
Vzduh, ca o mn,

mi bate-amintirea
Nvalnic n tmpl

C A U T
i inima mea
Nu are astmpr.

M {
Necunten mi arde
i parc m-ndrum
O stea nainte $
i alta n urm,

P. Z A D N I P R U
Necunten m cheam
De ei s m-apropii
Albatrii ti galei
i limpezi, ca stropii.

...Tu nu mi-ai optit


Nici rmi, nici adio
Atunci la fntn,

.
Mario! Mario!
Z I S -A U U N I I

Am zis negru de zpad


i mi-am pus capul sub spad:
Zis-au unii: Ce netot!
Ai vzut zpad-glod?

Am zis verde-auriu
C A U T

Mi-am pus capul n sicriu.


Zis-au unii: Ce prostii!
Aur verde? tii ce scrii?
M {

Am zis albu-de-pmnt
$ Mi-am pus capul n mormnt.
Zis-au unii: Cazu-i slut!
P. Z A D N I P R U

Brazde albe? Var de lut?

Am zis verde-sec-de-ap
i m-am prbuit n groap.
Zis-au unii: Ce miel!
S dm rn peste el!

Am zis verde-plin-de-gol,
Am s iau i-o s m scol,
Am s-mi fac din groap vnt,
i din nou pe-acest pmnt
Sta-voi chipe-vertical
i-o s fac cu unii coal,
coala zisului invers,
Care se admite-n vers.

C A U T
Am s schimb culorile:
Serile cu zorile,

M {
Bezna cu luminile,
Trntorii cu-albinele,
$!
Dealul cu vlcelele,

P. Z A D N I P R U
Bulgrii cu stelele,
Golul cu pdurile,
Gerul cu cldurile,
Noaptea cu amiezile,
Hul cu livezile...

i la urma cea mai-mai

.
O s fac din iarn Mai!
V D A N A LU I I O N

La nunta voastr n-au fost lutari.


Aproape goal era Casa mare.
Ion al tu avea un buzunar
mpturit un ordin de chemare.

A doua zi l-ai petrecut la front.


Fierbea vzduhu-n uier de obuze
i-ntr-un amurg, pe-un punct de orizont
El a czut cu numele-i pe buze.
C A U T

i rsunau aievea n auz


M {

Cuvintele i dulcile lui oapte.


Aveai adesea ochii triti i uzi
$" La amintirea patimii de-o noapte.
P. Z A D N I P R U

Iar cnd n zorii unei diminei


A fost s simi fiorul sfnt de mam,
Te-ai rezemat cu coatele-n perei
i i-ai zmbit portretului din ram:

Ce-ai vre, Ioane, fat ori biet?


l ntrebai tcut cu privirea.
i el zmbea, zmbea de pe portret,
i-i rscolea n suflet amintirea.

El i inea cu zmbetul su scut,


Cnd vorb rea a fost s-i scoat satul.
...Trecut-au ani. Feciorul i-a crescut
i-n toate cele seamn cu tatl.
La trup nalt, la inim blajin,
i artos, i muncitor din fire,
Cu ochi albatri ca dou flori de in,
i-o gingie scris n privire.

C A U T
i iat azi stenii vin i vin
La nunta lui, ce n-are-asemnare.
Se rnduiesc paharele cu vin,

M {
i-ntruna cnt maruri lutarii.
$#
La dreapta ta ai pus un phrel
i l-ai umplut aa, de-o ntmplare.

P. Z A D N I P R U
Nuntaii vin i-nti ciocnesc cu el,
Apoi cu tine, mam, soacr-mare.

...De-acum coboar soarele ncet


i vnt cldu adie dinspre arii.
Ion al tu zmbete din portret:
Frumos mai cnt astzi lutarii!

.
La nunta voastr n-au fost lutari.
S I N G U R TAT E

Sclipesc pe geamuri stropi de rou,


Dar nc este pn la zori
i iar din ochii mamei plou
Pe-nglbenitele scrisori.
C A U T

Le ine pe genunchi btrna


i-n al suspinelor tumult,
M {

Ca peste fruni i poart mna


$$ Pe rnduri scrise de demult.
P. Z A D N I P R U

Adeseori o trec fiorii,


Privind aceste simple foi.
Din ele parc-apar feciorii
Ce n-au venit de la rzboi.

i iar dispar neprins de veste,


Se-ntorc la somnul lor de veci.
Tristeea culc umbr peste
Obraii mamei supi i seci.
Un gnd mai aprig o apas:
Bieii ei, dac socoi,

C A U T
De mult era s-i umple casa
Cu nepoele i nepoi.

M {
E singur i n-are cine
De porial s-i mai dea.
$%
i doar la srbtori vecinii
Vin cteodat pe la ea.

P. Z A D N I P R U
...De-acum s-au spart n geamuri zorii,
i satul pare un tiubei.
Da ea-i mai cheam-n gnd feciorii

.
i trist e monologul ei.
M C A U T. . .
Vandei

M caut n ochii ti,


Dragostea mea fr capt.
Numai din ochii ti
C A U T

Linitea-n suflet mi-o capt.

M caut n ochii ti,


M {

Dragostea mea fr nume,


Numai prin ochii ti
$& Ochii-mi se uit la lume.
P. Z A D N I P R U

M caut n ochii ti,


Dragostea mea fr margini.
Numai prin ochii ti
Ochii-mi culeg imagini.

M caut n ochii ti,


Dragostea mea nentinat
Numai prin ochii ti
Viaa o vd mai curat.
M caut n ochii ti,
Dragostea mea cea dulce.

C A U T
Dorescu-mi n ochii ti
Chipu-mi pe veci s se culce.

M {
M caut n ochii ti,
Dragostea mea amar.
$'
Numai din ochii ti
Nu m-ai vrea dat afar.

P. Z A D N I P R U
M caut n ochii ti,
Dragostea mea cea sfnt.
Numai n ochii ti

.
Ochii mei plng i cnt.
N O S TA L G I E

Peste parc n miez de noapte


Luna scutur argint,
Cte-o insul de oapte
Cu urechea mai desprind.

Tei n jurul meu destram


C A U T

Miresmate adieri,
Dincolo de ei m cheam
Tinereea mea de ieri.
M {

%
nspre ea pornesc cu gndul,
Ca un vechi naufragiat,
P. Z A D N I P R U

Dar n fa bate vntul


i nu-i chip ca s rzbat.

Tot mai stins, tot mai departe


oaptele de-acum se-aud
i de ele m desparte
Un ocean de taine mut.

Trist la punctul de plecare


Gndurile-mi strng la loc,
Cum i strng din larg pescarii

.
Plasele cnd n-au noroc.
EU PE DRUM,
DRUMUL CU MINE

Eu pe drum, drumul cu mine,


M simt vesel, m simt bine.

Nu tiu drumul cum se simte,


C drumul n-are cuvinte.

De-ar avea, poate s-ar plnge


C mi-l plou, c mi-l ninge

C A U T
C mi-l arde-n miez de var

M {
Soarele cu foc i par.

Eu pe drum, drumul cu mine, %


M simt vesel, m simt bine.

P. Z A D N I P R U
Drumul frumuel m poart
Pn-ajung la mndra-n poart.

Trag la mndra pn mine,


Drumu-n drum strin rmne.

Sus pe cer e lun coapt,


Drumul trist n drum m-ateapt,

Iar cnd zorii dau s ias


Amndoi pornim spre cas

.
Eu pe drum, drumul cu mine.
ADESEA OCHII...

Adesea ochii mi sunt triti


i fruntea-nrourat
i doar la gndul c-mi exiti
M-nseninez ndat,

Ca o livad de caii,
Sau o cmpie-n soare.
Spre mine ochii ti deschii
M umplu de licoare.
C A U T

O, dac-n sinea-i ai pstra


Vreun gnd strin de mine,
M {

n via te-ai putea ierta,


% Ci mort fiind, vezi bine,
P. Z A D N I P R U

N-ai fi n stare s te iert


Pentru nimic n lume.
S-ar zbate pieptul meu inert
Sub nveliul humei.

Pmntul s-ar cutremura


n jurul tu de ur.
Nicicnd, nicicnd nu te-ai ierta
Cu-ntreaga mea fptur.

Spunnd acestea m chiar tem


S nu crezi c-n vedere-i
Eu pun acest nefast blestem,

.
Ce tu nicicnd nu-l merii.
TRIST ROMAN

Trecutu-mi-s-a vara
(Cci nu-i nimic etern),
Pe umeri port povara
De toamn i de ierni.

Attea toamne coapte

C A U T
Mi-au pus pe tmple-argint,
Dar, fie spus n oapte,
Credei-m, nu mint

M {
C noaptea cteodat
n orele trzii %!
Visez doi ochi de fat,

P. Z A D N I P R U
Ca dou poezii.

O, visul sta-i dulce,


Cum n-a mai fost i nu-i.
El vine i se duce
Pe negre crrui,

Se duce i nu-aproape,
Pe unde-ar fi s treci
i-mi las sub pleoape

.
Doi stropi de rou reci.
I LACRIMA...

i lacrima-i un cntec fr nume,


i lacrima-i un strigt fr glas.
Mai zicem triste cntece pe lume,
Pe lng multe triste ce-au rmas.
C A U T

Destin avnd cnd aspru, cnd mai dulce,


Triesc din plin sau doar c exist.
M {

Din lumea asta pn m voi duce


%" Eu cel mai vesel fi-voi i mai trist.
P. Z A D N I P R U

Blajin fiind la suflet din natur,


De tine, via, pn s m despart,
Aa cum sunt, cu-ntreaga mea fptur
Ai vrea la oameni totul s m-mpart,

C n-are rost s iau ceva cu mine


Din cte-au fost, din cte le-am avut
n dincolo de captul luminii,

.
n noaptea fr capt i-nceput.
UN CNTEC TIU...

Un cntec tiu. i nimeni nu-l aude.

C A U T
Un cntec tiu. i nimeni nu l-a zis.
De-o s vedei c genele mi-s ude,
S tii c-acesta-i cntecu-mi nescris.

M {
Un cntec tiu. i nimenea nu-l cnt.
Un cntec tiu ntre pmnt i cer. %#
De-o s vedei c genele-mi se zvnt,

P. Z A D N I P R U
S tii c-acesta-i cntecul acel.

E-un cntec mut de dincolo, de-aproape,


E-un cntec mut de azi sau mai trziu.
De-o fi s-mi intre noaptea sub pleoape,

.
S tii c-acesta-i cntecul ce-l tiu.
VIS

Pluteam cu-o barc supl


Pe lng mal abrupt.
Un cer frumos deasupra
i altul de desubt,

Pe cer un soare ager


C A U T

Scnteietor, sublim
i altul ca un talger,
Culcat n adncimi.
M {

n apele-atmosferei
%$ Jur-mprejurul meu
Se profila feeric
P. Z A D N I P R U

Un cerc de curcubeu.

Cu barca lin alunec


ncolo i invers
i parc eu sunt unic
Stpn pe univers.

Neprins de veste ns
Un nour apru
i totu-n jur se stinse
i haos se fcu.
Se stinse barca supl
i malul cel abrupt

C A U T
i cerul de deasupra,
i cerul de desubt,

M {
i talgerul din ap
i soarele din cer.
%%
i am ajuns la capt
i n-am la ce s sper,

P. Z A D N I P R U
Ci cnd s-mi zic adio,
Simind c m sufoc,
Btu n geamuri ziua

.
Cu degete de foc.
S C R I S O A R E A TA
V. Z.

Azi ningea cu vnt din noapte


i gemeau n scrnet pinii,
i cdeau, ca nite oapte
C A U T

De pe verzi smicele spinii.


M {

Albii goi-golui mesteceni


notau prin vifor parc.
%& Se fcea c bolta rece
Din strfunduri se descarc.
P. Z A D N I P R U

n acest frmnt feeric


M simeam strin de lume.
Ca un rug n ntuneric
mi ardeau obrajii rumeni.

Apru deodat ns
Nu tiu cum i nu tiu cine
i prin vifor mi ntinse
O scrisoare de la tine.
Cum ineam n mini scrisoarea
i-i sorbeam cu ochii rndul,

C A U T
S-a i potolit ninsoarea,
Potolind cu ea i vntul.

M {
Pinii i-au oprit suspinul,
Iar mestecenii de-alturi
i-au culcat cumini seninul %'
Peste valuri de omturi.

P. Z A D N I P R U
Jur de jurul meu copacii
Molcumi se scldau n soare.
Ct senin i ct pace
Ne-ai trimis ntr-o scrisoare!

. Maleevka, februarie, 1968


GAZLE

Sub cer,
Pe-a munilor screau de piatr
n legnri uure
Lanuri trec gazle.
C A U T

Ci eu, aici, de jos


Din vatr
Nici chiar n gnd nu pot s urc spre ele.
M {

Zrindu-m neputincios
& Din lumea lor nalt,
Frumose graioasele gazle,
P. Z A D N I P R U

Pe scri de munte,
Ca din halt-n halt,
Cobor ncet n lumea visurilor mele.
i simt aievea firea-mi cum se umple
Cu ochii lor frumoi i mari,
Lumina lor cu patim o sorb.
Vntori!
Nu mpucai gazle

.
Nu m lsai orb!
N U FA C . . .

Nu fac comer cu pine, nici cu poame;

C A U T
M-mpart pe mine zilnic tuturor.
De slav nu mi-i sete, nu mi-i foame;
O suplinesc n toate cu cel dor,

M {
Pe care-l port nentinat spre tine,
Precum smicele pasrea la cuib. &
Destinul mistuindu-mi n destine,

P. Z A D N I P R U
n urm zgura arderii o scuip.
Iar de-oi vedea c viaa mi se curm
i numele doar mi rmne ters,
Al sufletului zvcnet de la urm-l

.
Voi pune punct n ultimul meu vers.
EU I MAREA

Am venit la mare n cravat,


Marea nu dori nici s m vad.
Am ieit la mare-aproape gol,
Marea-n jurul meu fcu ocol.
C A U T

M vzu golu, fr cma


i-ncepu s joace ptima.
Eu atunci n vzul tuturor
M {

M-aruncai la pieptul ei cu dor.


Ea-ncntat, bucuroas foarte
& ncepu n brae s m poarte
i s-mi zic dulce la ureche:
P. Z A D N I P R U

Potrivit mai suntem pereche!


Eu timid, n loc ca s-i rspund,
ncercai la pieptu-i s-mi ascund
Ochii plini de patimi i dorini,
Fruntea precum razele fierbini.
Sus din ceruri soarele sfios
i lsase genele n jos.
Bolta-albastr, ca de peruzea,

.
Scnteia de fericirea mea.
C A U T
PRIMA DRAGOSTE

M {
St i-acum
i-ofteaz din greu &!
La un capt

P. Z A D N I P R U
.
De chiot de-al meu.
C A U T

CHIOT

Un chiot, ca de haiduc,
Sfredeli ntunericul nopii.
M {

Flcul, care a chiuit


&" Adormise trziu.
Ecoul chiotului ns
P. Z A D N I P R U

Continu s-i tremure undele


Peste zrile satului.
Abia cnd rsrise soarele

.
Chiotul se stinse n ochi de rou.
RUG

Eu sunt concret,
Ca un ram din brdet
Sau mai exact,

C A U T
Ca un vis abstract,
Sau mai precis,
Ca un narcis

M {
Ce alb chiar fiind la culoare
n zi cu soare
Totui umbr neagr are. &#
De vrei s m tii,

P. Z A D N I P R U
Poftim m privii
Din spate,
Din fa,
Din stnga,
Din dreapta,
Punnd n balan
Nu umbra-mi,

.
Ci fapta.
ZIUA MEA DE MUNC

Abia trziu, la miezul nopii,


Cnd luna raze-n geam arunc
i dorm vecinii mei cu toii,
ncepe ziua mea de munc.

Cnd bate ceasul ora apte


C A U T

i zorile inund stepe,


Cnd pentru unii nc-i noapte,
Iar pentru alii ziua-ncepe,
M {

Cnd hornurile din mahal,


Ca nite vechi haiduci fumeaz,
&$ Cnd picii se grbesc la coal,
Atuncea fac popas de-amiaz,
P. Z A D N I P R U

proptit cu fruntea-n podul minii,


precum cndva n coada sapei.
i chiar pe visul meu m mnii
C mai continu s sape
Tranee-n hul cpinei
De gnduri vduvite-aproape.

De rocot cnd e plin zarea


i tremur zefiru-n lunc,
Se stinge-n faa-mi lumnarea

.
Se-ncheie ziua mea de lucru.
CARTEA

C A U T
Cartea-i tot o butur
E i ea un fel de vin,

M {
Dar nu cere murtur
Dup ce o sorbi din plin.
&%
i ea face ca s-i bat

P. Z A D N I P R U
Rumeniul n obraz,
Dar de carte cnd se-mbat

.
Omul e cu mult mai treaz.
F R T I T LU

i zmbete, i lacrimi, i suspine


Mi-i dat pe lumea asta s ndur.
neptoare vorbele, ca spinii,
M fac s fiu mai vesel i mai dur.
C A U T

Prin via trec cu chiot de siren,


Riscnd la coturi coatele s-mi frng.
M {

Ci-mi fac la toate sufletul anten


&& i-asemeni unei pasere n crng.
P. Z A D N I P R U

Sunt volnic, i zglobiu, i fr chinuri,


De care adineaori m plngeam.
Iar toamna vrstei o nec n vinuri
i stnd lipit cu fruntea de vreun geam,

M tot culeg din vremuri de-altdat


i m tot strig pierdut din blrii
i-atunci n raze fruntea-mi simt scldat
i din priviri mpuc cu bucurii.
Arici m fac, pe suflet cnd mi-i scrb,
Dar ritm de cntec vesel, mucalit

C A U T
Eu am deprins din cea moldav srb,
Ce fluierele pusu-i-le-a clit

M {
n pieptul meu s cnte n surdin,
n alte inimi rscolind fiori,
&'
i eu s fiu ca mrul din grdin,

P. Z A D N I P R U
Ce n aprilie-i npdit de flori.

...inndu-m de viaa asta zgaib,


Cu zi ce trece-n treburi m ngrop.
i-n versu-mi punctul ultim o s aib

.
Dimensiunea unui simplu strop.
CUVNTUL I GNDUL

Cuvntul poate fi i priponit,


C A U T

Ci gndul, frate, nici s-ncerci nu face;


El, ca un oim n liniti de zenit,
n voia lui aripile-i desface.
M {

' Cuvntul poate fi oprit i-n gt


i poi s-i simi cocleala amruie,
P. Z A D N I P R U

Ci gndul nu-l reii nici ct de ct,


El printre stavili taie crruie,

El nu cunoate granie pe glob,


Nectarul, ca albina i-l culege.
El sie-i este domnitor i rob,

.
El ine doar de propria sa lege.
AUD

Aud prin minute,


Zile i ani
Voci de prieteni,
Voci de dumani,
Zumzet de-albin,
De viespe-n juru-mi:
Unii m-alin,
Alii m-njur,
Unii-mi dau linitea,

C A U T
Alii mi-o fur.
Unii-mi strng mna,
Alii mi-o taie,

M {
Unii-mi dau sfaturi,
Alii-o btaie.
De multe m bucur, '
De multe mi-i sa;

P. Z A D N I P R U
Ba simtu-m mugur,
Ba ram fr via.
La rndu-mi cu unii
Sunt parc de cear,
Cu alii din contra,
Sunt hulpav fiar.
Cuvinte am bune,
Am ns i ghear.
n mine se-ntrun
i ziu, i sear.
Mai lesne m mnii,
Cnd alii m latr,
Cu unii sunt pine,

.
Cu alii sunt piatr!
AUTOBICIUIRE

Mi-am strns lacrimile-n pumn,


Ca pe nite stropi de plumb.

Eu din pumn c le-a zvrli,


Nu tiu-n cine-oi nimeri,

C ades pcatul cade


C A U T

Peste omul cumsecade

i-apoi nu doresc aman


M {

Din cel bun s-mi fac duman


'
i nici vreau s-i fac mai ri
Pe dumanii ntri.
P. Z A D N I P R U

mi in lacrimile-n pumn,
Ca pe nite stropi de plumb.

Le-am inut i le-oi inea


Ct va ine viaa mea.

Palma ele chiar de-mi frig,


De durere eu nu strig,

Cci sunt lacrimile mele

.
i eu port vin de ele.
AUTOSLVIRE

mi port capul pe umeri,


Ca pe un glob cu paralele i meridiane,

C A U T
Un mic efort i poi s le numeri,
Cum i numr banii iganii.
Cnd m uit ctre soare

M {
Ceafa mea e-n deplin eclips.
(Atunci de la toate necazurile sunt lips). '!
Pe fruntea mea erpuiete ecuatorul.

P. Z A D N I P R U
n spate e Polul Nord.
M iau la bra cu dorul
i m simt ca un lord.
i doar la or de noapte
Trzie

.
Scriu poezie.
N U S E P O AT E !

De cnd m tiu c dau din coate,


De cnd lumini n ochi mi ard,
M tot lovesc de Nu se poate!,
Precum de stlpii unui gard.

La primii pai nti de toate


A fost s-mi intre n auz
Blajinul mamei Nu se poate!,
Ce nu l-am scos nici azi din uz
C A U T

i niciodat c-l voi scoate,


M {

Precum nu scoi din piept un dor.


Acestui simplu Nu se poate!
'" Eu tiu cu ce i sunt dator:
P. Z A D N I P R U

Dator cu apte ani de-acas,


Cu rezistena ce o am
Cnd oarba vrere m apas
i-mi ine gndurile-n ham,

Dator i Azi, ca Ieri i Mine


C-un adevr prin ani ce-l port:
Triete ara fr mine,
Eu fr Patria-mi sunt mort.

Destinul ns i mai scoate


n cale stavili noi i vechi
Ci-un altfel soi de Nu se poate!
Strident i sun n urechi.
i dac-ai sta i ai socoate
i-ai ncerca s mai compari,
Nite nimicuri Nu se poate!
i stau n drum, ca nite pari.

Te bai cu ele, dai din coate


O vrst-n alta cnd i-o schimbi

C A U T
i prin prostii de Nu se poate!,
Ca printre srme treci cu ghimpi.

M {
Posibil, unii din pcate
Vor spune c nu sunt modest,
Dar am simit c Nu se poate! '#
S tac n mine versu-acest.

P. Z A D N I P R U
Eu n-ascund gndul ce m roade
i-ar fi pcat de Dumnezeu,
De nu le-ai spune Nu se poate!
Feciorilor, la rndul meu,

De nu le-ai spune Dai din coate!


De nu le-ai spune-nti i-nti
Pe necesarul Nu se poate!

.
S nu-l confunde cu prostii.
***
Permis i eu odat o s capt
n lumea, unde toi la fel suntem
i rtcind n noaptea fr capt
De nimeni, de nimic n-o s m tem.
C A U T

Ce-i drept, i-aici pe Terra, la adic,


Sfios semenii nu prea m socot.
M {

Mi-i doar c unii glasul i ridic


i la moment din brazd chiar m scot.
'$
Pcat s neg: cnd mi brzdez postata
P. Z A D N I P R U

Mai scap i eu, ca omul, cte-un gre.


De-asemeni cazuri altdat tata
M miluia cu-o varg de cire,

Dar nu-mi ddea din brazd cu piciorul,


Dei mi-a dat cu vorba n obraz
i mpreun am lucrat ogorul,
i port respect i stim pn azi.
La rndul meu, de-am prins puin la minte
i de-am esut un soi mai bun de tort,

C A U T
Eu n-am uitat c totui mi-i printe
i ca atare-a fost s m comport.

M {
Azi nu vreau spete nimenea s-mi in,
M in i singur fr de proptea
i dac am ceva n cpin '%
i-i dau culoarea proprie a mea,

P. Z A D N I P R U
M tem c-aceste chinuite rnduri
Mi le vor crede unii cu bucluc,
Dar mi adap mioarele-mi de gnduri

.
La-al cunotinei limpede uluc.
CUVNT NAINTE
L A O S E R AT L I T E R A R

Cineva st n sal
n partea dreapt sau stng,
Venit aici parc nadins
nflcrarea s-mi sting.
St n rndul din fa, n mijlocul slii
sau mai n fund
Cu capul aplecat n palme
C A U T

semn de gnd profund.


Sau poate nu-i ia nici o poz.
E cu faa smolit sau roz
M {

Unul Dumnezeu s-l tie.


Simt c se uit la mine atent,
'& el unul m vede
i m absoarbe cu ochii ca un burete.
P. Z A D N I P R U

El unul m tie,
Eu unul abia de-l prepun.
El unul ascult ce spun,
Eu unul nu tiu el de mine ce-i spune
i ce vorbe din spusa-mi e gata
n mintea-i s-adune,
Ca apoi s le cntreasc,
S le drmluiasc
n ore de nesomn trzii,
Pe baza lor s fac fel de fel de teze,
Ba chiar un pic i n plus s mediteze,
S gseasc n ele fel de fel de erezii
i...
Dar tii ce, frailor,
Hai mai bine s v spun eu poezii!

C A U T
Poezii de mine gndite,
De mine trite,
La flacra inimii mele clite,

M {
De mna mea isclite.
Iar dumneata, tovare critic,
din dreapta, din stnga, ''
din mijlocul slii

P. Z A D N I P R U
sau mai din fund,
Afl c de poeziile acestea
eu singur n primul rnd
n faa Patriei mele rspund.
Rspund cu gndul,
Cu simul,
Cu duhul.
Of, c nu mai tulbura
. n juru-mi vzduhul!
D U P N M O R M N TA R E

Ne-ntoarcem de la cimitir acas


Cu amintirea mortului n oase.

El hodinete somn adnc i venic,


Iar amintirea asta, ca un sfenic,
C A U T

Ne plpie n inimi nopi de-a rndul


i ne gndim c-o s ne vin rndul
M {

S-i fim vecini de venic tcere,


 Precum nescris legea firii cere.
P. Z A D N I P R U

Din nou la trebi,


Din nou la munci ne ducem,
De rposat aminte-abia ne-aducem,

Doar cte-o umbr-n ochi ni se ncleie,


Cnd pomenim de el la jubilee.

...Aa a fost i este i-o s fie


Cei mori cu morii,

.
Iar cei vii cu viii.
DIDACTIC

Vorba-i sabie fierbinte,


Ascuit, ca un brici,
i de tine doar depinde
Unde, cnd i cum o zici.

Scptat de la pragul
Gurii fr nici un ham,
El se-ntoarce, ca baltagul
i te face de haram.

C A U T
Cumpnit ns bine,

M {
Spus omenete, calm,
Ea e-n stare s aline
Suferina ca un psalm. 

P. Z A D N I P R U
Voluntar sau de nevrute,
Cnd i-i strmt n jur sau larg,
ntre vorbe mii i sute
ine-te ca un catarg!

i fii om de omenie,
Iar pe albul pernei dulci
Niciodat cu mnie
Capul seara s nu-i culci!

Spusa asta neleapt


Din strvechiul nostru grai
Fie-i ndrumare dreapt

.
Zile cte-o fi s ai!
PISICA DIN PERETE

O comparaie stranie
Din mai multe discrete:
De la piept la craniu
Seamn cu pisica din perete,
Ce-mi face cu ochiul de via lipsit,
Ca un mim iscusit.
Diferen, totui, ai spune c
C A U T

Exist-ntre noi, unic:


Ea
(pisica din perete)
M {

bate secundele
metric

n stnga i-n dreapta simetric,
P. Z A D N I P R U

Ci eu cu gndul i fapta
O iau uneori cnd mai la dreapta,
Ori nspre stnga mai mult
(De contiina mea doar ascult),
Cu simul i propriu-mi gnd
Eu mijlocul nu in nicicnd,
La mijloc vd un mormnt,
La mijloc
Eu
Nu
Mai

.
Sunt!
***
ntre multe i mrunte
Eu prezent mereu m tiu.
Ba sunt chipe, ca un munte,
Ba sunt sec, ca un pustiu,

Ba sunt trist, cum e pdurea


Toamna ntre dou ploi,

C A U T
Ba mi-i gndul ca securea,
Ba ca salcia m-ndoi.

M {
Ba fptura mi se zbate
ntre sute de-ntrebri, !
Ba-mi d ghes aman din spate

P. Z A D N I P R U
Valul noilor schimbri,

Ba ca mine nu e nimeni
Mai iste i mai detept,
Ba m simt cu apte inimi,
Ba nu simt nici una-n piept,

Dar ca printre ploi mcate


Tot n zbucium i frmnt
mi pun sufletul s-i cate

.
Rost n toate cte sunt.
EU

Cntecele mai ales


Mi le zic n oapte
i ca timpul oscilez
ntre zi i noapte.

tiu c ntre Nu i Da
C A U T

Multe-au a se nate:
Primul verbul a lucra,
Apoi a cunoate,
M {

A iubi, a ptimi,
" A boci, a rde,
Verbe sute, poate mii
P. Z A D N I P R U

Limpezi, mohorte.

Toate au a se-nnoda
n vrgata-mi soart.
Viaa ntre Nu i Da,
Ca pe-un val m poart.

Ci eu dau din traiul meu


Relele afar
i m-mpresur mereu

.
Vnt de primvar.
AI VREA...

Ai vrea s-i lmureasc fiecare


C dintre multe rele cte sunt

C A U T
Prostia, dac-i boal din nscare,
Nu-i rul cel mai mare pe pmnt.

M {
n via fie-i team, ca de moarte,
Ridic-i vigilena la ptrat, #
Ca nu cumva s te nvee carte

P. Z A D N I P R U
Un prostlu ce-o face pe Socrat.

i-n toga lui orbit de mreie


S-i umple cpna de povei,
C-atunci i cresc urechile i ie

.
i-ncepi i tu pe alii s-i nvei.
LEMN

Din lemn se fac viori.


Din lemn se fac sicrie.
Din lemn e foaia alb,
Pe care mintea scrie.
Din lemn se fac creioane,
Din lemn se fac ciomege
i leagne i juguri,
Tribune pentru lege.
C A U T

Din lemn se fac fotolii


Pentru prelai-burtoii,
Pe grinzi de lemn i fost-au
M {

Cznii necredincioii.
Din lemn se fac i spie
$ i piedici pentru roate
i leuca, ce pe unii
P. Z A D N I P R U

Ades la cap i bate.


O, lemnul, ine-i minte,
Ne poart venic semnul:
La cel detept, cuminte
Detept i bun e lemnul.
La cel netot n via
i lemnul e netot.
La suflet i la fa
i seamn-ntru tot.
Doar pentru cel ce are
naltul sens de Om
n oriice-ntmplare

.
Rmne lemnul Pom.
C I N A C E A D E TA I N

Adesea m visez prta


La cina cea de tain.
Au cine-i dintre noi vrjma
i-n ce-mbrcat e hain?

Se-ntoarce inima-mi pe dos,


O face pe zluda:
Ba spune c eu sunt Hristos,
Ba dimpotriv Iuda.

C A U T
Ba cercu-n jurul meu e strmt
i parc aer nu e,

M {
i-atunci cu firea mea m simt,
Ca un Hristos n cuie,
%

Ba cercu-n jurul meu e larg

P. Z A D N I P R U
i nu m roade ciuda,
Da-n mine vorbele se sparg,
De parc eu sunt Iuda.

Cuprins aievea de fiori,


Eu m trezesc din noapte
i-atunci cu fruntea n sudori
mi zic sfios n oapte:

Eu nu-s nici Iuda, nici Hristos,


Nici Toma ce nu crede.
De-a fi s nu ntorc pe dos

.
Simirea mea ce vede!
COINCIDEN

Striveam spre cas linitea cu paii


Dup un fel de ntrunire general
i m simeam, ca un copil n fa,
Care-a scpat uor de spuneal.

Era trziu. Dormeau de-acum vecinii.


n noapte pomii semnau a atre.
De prin ogrzi trezii de nu tiu cine
Pornir cinii hmesii s latre
C A U T

i iat-i latr care i cum poate,


Ba mai ncet, ba mai strident, ba tare,
i m gndeam eu mai nti de toate:
M {

i fac i cinii slujba ca atare.


& Deodat tii
prin minte nici s-mi vin
P. Z A D N I P R U

Aud n lungul gardului de piatr


Asurzitor din propria-mi grdin
Dulul meu ca un fcut cum latr.

De-acum ceilali din proprie voin


Pe rnd tcur mulumii n parte,
Da el cu mare plus de srguin
Continu s-i zic mai departe.

Deschid portia amrt cu totul,


S spun ceva nemaifiind n stare.
Dulul meu porni s-i frece botul
De haina mea boit n spinare.

.
...Veneam acas dup adunare.
ARITMETIC SUPERIOAR

Da plus Nu este egal cu Eu.


Eu minus Da este egal cu Zero.
Eu minus Nu este egal
cu un basm pentru copii.

C A U T
Eu la ptrat este egal
cu prerea mea despre

M {
mine.
Rdcina ptrat din Eu este egal
cu prerea dumanilor '
mei (nu tiu muli sau puini?)

P. Z A D N I P R U
despre mine.

La aritmetic n clasele primare


i cnd trecusem n prima clas
mai mare
Primeam, ca atare,
(cazuri foarte rare)

.
Cte un cinci la purtare.
PROVERB

Un proverb amar i greu


Ne-au lsat prinii:
Pn ajungi la Dumnezeu
C A U T

Te mnnc sfinii.

Of, c tare nu tiu cum


M {

Gndul m urzic.
Oamenii mai pot i-acum
 Uneori s-l zic
P. Z A D N I P R U

i s-l zic n temei


Nu din vechi deprinderi.
Se mai afl dumnezei
i la noi de-altminteri.

Pn la sfntul lor altar


Sfini de mod nou
i pun vorba la cntar
i-o despic-n nou
i i-o ghilosesc, m rog,
n attea ape,

C A U T
C s-o strngi din nou la loc
Timpul nu te-ncape.

M {
Un pcat amar i greu
Mi-l refer i mie:

Nu prea sunt ateu nici eu
Chiar n poezie.

P. Z A D N I P R U
Despre sfini i dumnezei
Iambii mei deprinii
i spun molcum nde ei:

.
Dumnezeu cu dnii!
MONEDE VECHI

Monede vechi de aur sau argint


Istorici ce nicicnd nu mint.
C A U T

Monede vechi-ochi mpietrii, deschii,


Prin care vd i-ascult
Istorii, ecoul ce i-au stins de mult.
M {

Monede vechi cu regi, cu mprai


de vreri strine-n via cumprai

Drept mrturii fidele ne-au rmas
P. Z A D N I P R U

a vremurilor ce s-au dus la mas.


Monede vechi
Stau n muzee i-n sclipirea lor
Par stropi de snge
Stori dintr-un popor.

. Maleevka, februarie, 1968


C A U T
RNIA

Rnia (cu R mare)

M {
Discul de piatr
Cu muzica anilor mei de copilrie.
!
Nu tiu

P. Z A D N I P R U
i nu tiu
De voi mai tie cndva i basta
O muzic mai trist, mai vesel,

.
Ca asta.
B E AT D E B U C U R I E
C A U T

De cnd am prins cuvinte-a scrie


Cu rost sau poate fr rost,
M {

Eu beat am fost de bucurie,


Eu de tristee beat am fost.
"
i totui dac-mi place vinul
P. Z A D N I P R U

i-l iau de unul n temei,


E doar c-n el pe vremuri chinul

.
i-au necat strmoii mei.
A TRECE

C A U T
Vremea trece i ne trecem,
Cum trec toate pe pmnt

M {
i pe lng multe trecem,
Observndu-le trecnd.
#
Totui fie spus n treact:

P. Z A D N I P R U
Relele ce s-au trecut
Nici prin cap s nu ne treac

.
S le trecem la trecut.
MOARTEA

Nu ine cont de ranguri, nu alege


Pe cel frumos de cel urt.
Poi fi supus, stpn sau rege,
La fel i pune coasa-n gt.
C A U T

Nici nu-ncerca s-o bagi n torb,


C n-o ndupleci cu nimic.
M {

n faa dumneaei, de-o vorb,


Chiar cel mai mare ef e mic.
$

Mai ieri eu unul, bunoar,


P. Z A D N I P R U

Cercat-am s o duc de nas,


Da ea hidoasa, ntr-o doar
mi spuse: Bine, te mai las,

Dar n-ai s scapi nicicum de mine.


Vin alt dat s te iau!
i-acum, mi oameni, ce-mi rmne?
ncep i eu mai mult s beau,
C cine tie cnd i unde
Voi da cu dnsa nas n nas.

C A U T
i-apoi, totuna n-oi ptrunde
Cu versurile-mi spre Parnas,

M {
Cci gloaba mea din cale-afar
i-a ros potcoavele de stnci
%
i spre Parnasul cela doar
Eu n-o s m trsc pe brnci.

P. Z A D N I P R U
Aa c... moartea nu alege
Pe cel frumos de cel urt.
Poi fi poet, supus sau rege,

.
Totuna-i pune coasa-n gt.
VA R I A I A C U A I N E
I A S PU N E

Eu in foarte mult
S v in o lecie
Despre verbul a ine,
C A U T

Cci in bine minte anii,


Cnd m ineam b la nuni
M {

i cnd o fat, care inea la altul,


inu s-mi spun:
& Ai vrea s-i spun ceva.
S-i spun?
P. Z A D N I P R U

Sau e de-ajuns c am spus


C ai vrea s-i spun.
La rndu-mi vznd-o cum se ine,
inui i eu s-i spun:
ine-i limba dup dini!
De-atunci fata se ine pe lng prini.

Aa-i, frine,

.
Cu a spune i a ine.
C O N S TATA R E C U
RETORIC NTREBARE

E-o specie cum alta nu-i


n faun sau flor.
Se prinde, ntru scopul lui,
Chiar i cu dracu-n hor.

C A U T
Dar ce s-mi pese c-i aa?

M {
N-o s-i impun ortacii.
Un singur lucru i-a ura:
Din fa s atace. '

P. Z A D N I P R U
S-i vd i zmbetul iret
Ce-ascunde grea sudalm
Pe gur-ntins ca un iret
i cei argini din palm.

i s-l ntreb:
Tu ai un cuib
S-i fie sfnt doar ie
i-n care n-ai putea s scuipi

.
Nici chiar la o beie?
DUP VREO ADUNARE,
LA CARE...

Bat din palme ct se cere,


Sunt activ nevoie mare
i m mistui de plcere,
Cnd m bate pe spinare

Vreun amic de-odinioar,


C A U T

Azi cu titlul mai de seam,


Care de pe nalta-i scar
M {

i acum m ia n seam

 n cununi m simt de raze


i-s blajin, ca miezul pinii
P. Z A D N I P R U

i mi critic camarazii
i c nu-s cumini m mnii

i-abia-n zorii dimineii


Vin acas i din poart
mi tot iau la rost bieii
C anapoda se poart:

Mai scurtai-v, bre, pleata,


C n asta-i tot buclucul.
Din pricina voastr tata
N-are trecere la lucru.
Ce v coasei bernevicii,
Cum purtam i eu odat
Largi de mturam cu dnii
Colbraia de pe strad?

C A U T
Fii mai moderai oleac
S am parte i de tihn,
C puin o s mai treac

M {
Pn la venica-mi odihn.

Mult m cost sntate

P. Z A D N I P R U
Lecii s v in acuma.
Nu vedei, pe tmpla tatei
Zi de zi cum cade bruma?

S v fac morala asta


Eu un pic n-am de plcere,
Dar o fac, o fac i basta,

.
Cci i mie mi se cere.
FATA N N E G R U
Pentru Ina Kaejeva

E vesel, cum rar se-ntmpl


i mintea-i scapr scntei.
Chiar nori s-i stea pierdea pe tmpl,
Te simi voios n preajma ei.
Din fire-i ginga natur
Cu trupul tras, ca prin inel.
C A U T

n juru-i pe oricine-ndur
Fidel e el sau infidel,
Ci mintea-i ager alege
M {

Din boabe bobul cel mai bun


i-n sufletu-i prea plin, ca lege,
Din soare raze se depun.
Dar este-o zi pe an, doar una
P. Z A D N I P R U

n negru cnd se poart ea.


n ziua asta totdeauna
Durerea o apas grea.
E-o zi de trist amintire
Din snul casei printeti.
E-o zi, cnd parc n netire
Simi mai acut c mai trieti.
n ziua asta ea nchin
Cu cei mai scumpi paharul doar.
O, fat-n negru, ce divin
n fiecare zi mi pari!
22.1.76

. Moscova. Casa familiei Makarov


POSTUME

POTRIVIRE

Tun, tun, tun-ntruna


a furtun i potop.
Speriate una-n una
S-au strns frunzele de plop.

Sus pe creasta culmii prunii


parc stau s curg-n brnci,
iar n preajma lor lstunii

C A U T
taie aerul n hrinci.

M {
Toate verzi, nfiorate
tac vlcelele chitic
i c nu au, vor s-arate, !
cu nelinitea nimic.

P. Z A D N I P R U
Stau gorunii n pdure,
ca nite haiduci semei.
Numai ei pot s ndure
vnt i ploaie i nmei.

Potrivire cu gorunii
eu n toate mi doresc,
s in piept, ca ei furtunii
sub albastrul cort ceresc

i s cnt pe ploi i soare


cntecul meu cel mai sfnt:
Am o ar, ca o floare,

.unic pe-acest pmnt.


N LO C D E P R E FA

M strig amintirile, m cheam


La Sauca, la Soroca napoi
Aidoma la nite dri de seam,
Ca mai departe s pornesc apoi.

i eu prin lumea asta ce cutreier


C A U T

Cu dragoste de oameni i cu dor


nvlmite visuri dau n treier
Cu-atta srg, c tmplele m dor.
M {

Ajuns acum la urma cea din urm,


"
M uit din culmea vieii ndrt
S vd ce urme am lsat n urm,
P. Z A D N I P R U

Cu mintea de la urm cum art.

i ce s vd? Spre mine ca prin tin


Un puti aburc sprinteior, senin
i m cuprinde-n conul de lumin
Al ochilor, ca dou flori de in.

Au cine eti? ca-n vis ntreb deodat


i el parc-mi rspunde bucuros:
Sunt tu, Petru, Petric de-altdat
Din mahalaua satului de jos.
Pi nu-mi mai zice nimeni azi Petric,
Doar mama cteodat-aa-mi spunea...

C A U T
Deodat putiul ochii i ridic,
Apoi dispare ca un fulg de nea...

M {
Ci eu rmn pe culmea vieii mele
mpresurat de sfaturi i ocri,
n preajma-mi dulce freamt smicele #
i m mbie mai departe-n zri.

P. Z A D N I P R U
i iar pornesc cu cntecul spre Mine
Cuprins de-aceeai patim i dor,
C altceva nimica nu-mi rmne,
Dect c cnt, cnd urmele m dor.

. 7 septembrie 1976
C A U T

TOAMNA
M {

N M O L D O VA

$ De attea poame grele


Pomii s-au fcut umbrele.
P. Z A D N I P R U

Sub aceste vii umbrele

.
Se nasc cntecele mele...
VA I , C E M A I C N TA
FLCUL

Era cer cu stele coapte,


Susura prin ierbi prul
i deodat-n miez de noapte
Tresri de cntec hul.

Vai, ce mai cnta flcul!

C A U T
Ca vrjit de vreun descntec
Satul somn dormea de stnc.
Fermecat de-acest cntec

M {
Prea tihna mai adnc.
%
Vai, ce mai cnta flcul!

P. Z A D N I P R U
O codan sprinteioar
Inima-i fcu anten
i suflarea ei uoar
Era una cu refrenul.

Vai, ce mai cnta flcul!

Satul cnd se-mplu de oapte


La-nceput de ziu nou,
Cntecul de ast noapte
Strluci n stropi de rou.

.
Vai, ce mai cnta flcul!
RZBOI I LAPTE

n lun primul explod obuz.


O schij nimeri n ugerul Joienei,
Iar seara mama lapte rou-a muls
i-amare lacrimi mi jucau n gene.
C A U T

n seara ceea lapte n-am but.


M {

A doua zi-o explozie a smuls


&
Auzul din urechile Joienei
i iari mama lapte rou-a muls
P. Z A D N I P R U

i-amare lacrimi mi jucau n gene.

i-n seara ceea lapte n-am but.

Se stinse trilu-n fluieru-mi de soc


i nici tu cntec, nici tu joc zburdalnic.
Cu screaua arcuit la mijloc
Joiana mea privea la gestu-mi jalnic.

i-n seara ceea lapte n-am but.


Rzboiul crncen erpuia spre-apus,
Lsnd n urm, ca de arpe, urme,
Iar seara mama lapte roz a muls;
Durerea-n pieptu-mi prinse s se curme.

C A U T
i-n seara ceea lapte n-am but.

M {
Un ostel cu stea n frunte, sus
pe muchie de zare apruse,
'
i-atunci cu bucurie de nespus
mi dus-am fluierul la buze.

P. Z A D N I P R U
Iar seara mama lapte alb a muls.
S-a stins din lunci nstrunicul ecou,
Ci cnd pe bolt tun a furtun
Se stinge trilu-n fluieru-mi din nou
i vaca-n uger lapte rou-adun.

.
Aman ce-mi place lapte alb s beau!
C A U T

***
M {

Cerul de deasupra noastr


! E o cas-a tuturor
Sub cupola lui albastr

.
P. Z A D N I P R U

Eu nicicnd n-a vrea s mor.


C A U T
***
Livada ridic pmntul mai sus,

M {
Mai mult l apropie de soare.
Cnd vd un pom slbatic rpus
!
M-ntunec i stranic m doare.
Hai s sdim, tovare Om,

P. Z A D N I P R U
.
n fiece zi cte-un pom!
NUMELE-I,
FAT S P R I N A R

Numele-i, fat sprinar,


am s-l zic pe ton nalt
i-am s umplu cu el o ar
C A U T

dintr-un capt n celalt.

Am s-l scriu pe val de mare


M {

i pe-a bolii albstrimi,


i-o s-mi fie o chemare
! spre afunduri i-nlimi.
P. Z A D N I P R U

i pe-a visului arip


am s-l port din Sud la Nord,
Ca s-l am n orice clip
lng-al inimii fiord.

Am s-l cnt n zi cu soare,


i pe geruri, i furtuni.
Vei putea vreodat oare
din mine s i-l aduni?
Numele-i, podoab rar,
n surdin o s-l zic,
chiar de-o fi ca s m doar
i de el s m urzic,

C A U T
Cci turnatu-s-a n mine,
precum soarele din cer

M {
toarn-i razele luminei
pe al gliilor licer,
!!
i n sfnta lor vpaie

P. Z A D N I P R U
spicele pe deal se coc,
fr tine nu am aer,
fr tine m sufoc.

Numele-i, fat sprinar,


am s-l zic pe ton nalt
i-am s umpl cu el o ar

.
dintr-un capt n celalt!
C A U T

***
M {

Bucuria ntocmai ca i chinul


!" Are-aceleai pravile i sori
De n-o-mpari frete cu vecinul

.
P. Z A D N I P R U

E un chin amarnic s-o supori.


NUMAI EU I TU...

Numai eu, i tu, i luna,


Cerul cu albastrul lui
Cntec tim dintotdeauna
Zis de frunza codrului.

Numai eu, i tu, i glia

C A U T
Orizontu-n zri cernit
tim ce-i zice ciocrlia
Sus n liniti de zenit.

M {
Numai eu, i tu, i-amiaza
tiem soarele ce vrea !#
Cnd fierbinte-i toarn raza

P. Z A D N I P R U
Pe cel deal, pe cea vlcea.

Numai eu, i tu, i-amurgul


Fnul adunat n cli
tim de ce necheaz murgul
Umbr cnd se cerne-n vi.

Eu, i tu, i luna coapt


tim sub cerul ca de tu
Cntec dulce zis n oapt

.
De ndrgostii la ui.
LA STNCA NOASTR ALB

La stnca noastr alb veneam adeseori


i-i nclzeam tcerea
cu-ai dragostei fiori.
Iar azi pe stnca noastr
C A U T

cresc muchii moi i verzi


i tu din amintire de-a pururea m pierzi.
M {

Se-atern n vale neguri


pe vechile poteci
!$
Din patru zri ncoace
bat vnturile reci.
P. Z A D N I P R U

Pe stnca noastr astzi


cresc muchii moi i verzi
i tu din amintire de-a pururea m pierzi.

Trec primveri cu soare,


vin altele apoi,
Dar nu se mai ntoarce iubirea napoi.
Pe stnca noastr astzi
cresc muchii moi i verzi
i tu din amintire de-a pururea m pierzi.
C A U T
La stnc vin adesea cu gndurile stol,
Ecourile, ns, se deapn n gol.
Pe stnca noastr veche

M {
azi muchii au crescut
i tu din amintire de-a pururi m-ai pierdut.
!%
Ci nu s-au stins cu totul

P. Z A D N I P R U
ai dragostei fiori
Doi tineri vin acuma aici adeseori:
E fiica mea iubit, e fiul tu iubit
i stnca noastr veche
. din nou s-a nlbit.
C A U T

P O R T R E T D E FAT
M {

Ochii triti, ca dou toamne,


Fruntea codru desfrunzit,
!&
Iar glasu-i
Doamne, Doamne!
P. Z A D N I P R U

.
Tril de pasre-n zenit.
C A U T
***

M {
Pn scriu o poezie
Stric o ton de hrtie.
!'
Ce mi-i tona
i hrtia

P. Z A D N I P R U
.
De-ar fi bun poezia.
N VISUL MEU...

n visul meu, vezi bine,


cam deucheat oleac
mereu o fat vine
i soa e cnd pleac,

ci eu crunt la tmpl
rmn acelai june
n toate ce se-ntmpl
pe-a timpului pune,
C A U T

iar dac vrei, n fine,


M {

m ntristez oleac
de fata, care vine
" i soa e cnd pleac.
P. Z A D N I P R U

n vis cum se cuvine


i-n viaa mea sireac
mereu o fat vine
i soa e cnd pleac.

E-oricine-n drept s cate


n spusele-mi temeie
de fal i pcate,
dar ce s-i fac, femeie,

cu trupul o vioar,
privirea ca izvorul
ce venic m-nfioar
i mi aprinde dorul?
Din coasta-mi zmislit,
mi aparii ntreag
blaie sau smolit,
cu gura dulce frag,

C A U T
cu ochii dou stele,
ce sclipocesc ntruna
pe cerul vieii mele

M {
cum Soarele i Luna.
"
Eu chiar crunt la tmpl,

P. Z A D N I P R U
rmn acelai june
n toate ce se-ntmpl
pe-a timpului pune.

n vis cum se cuvine


i chiar n viaa-mi seac,
mereu o fat vine

.
i soa e cnd pleac.
AI DORI...

S m vd nu din oglind,
Ci n Eu-l din afar
i un dor s m cuprind
Ca un dor de primvar,

S-mi nham la el fptura


Cea din spirit i de carne,
Suprrile-mi i ura
S le iau avan n coarne.
C A U T

Istovit de grea povar


Capul s mi-l culc pe-o clip
M {

Iar n Eu-mi din afar


" S simt zbateri de arip,
P. Z A D N I P R U

i de El s m apropii
i s m adun din toate,
Cum aduni pe dealuri snopii,
Holdele cnd vlur coapte.

Singur s rzbat prin stavili


La hotar de alt lume
S m torn din alte pravili,
Dar purtnd acelai nume.

Ai dori... dar chip nu este


Nici s spun ce-ai vrea s fie.
Asta-i trista mea poveste,

.
Venic moart, venic vie.
DIN DEPRTRI...

Ades pun palma streain la frunte,


M uit n zri, ce larg mi s-au deschis

C A U T
i chipul tu pe nevzute unde
n firea mea ptrunde ca un vis.

M {
Mi te culeg din tot ce mi se-arat,
Mi te adun, cum spice-aduni n snop "!
i fruntea ta n raze, preacurat

P. Z A D N I P R U
n mine-o simt, vrsndu-se potop.

i nici s-mi pese lumea ce-ar socoate


Nici vreau s tiu cum lumea m-ar gri:
Tu fr mine ai tri, prea poate,

.
Eu fr tine-o clip n-ai tri.
N LU M E A M E A . . .
C A U T

n lumea mea de visuri i credin


Tu eti i fosta-i unica fiin,
M {

n faa creia cnd trec


M-aplec cu Eu-l meu ntreg,
""
n faa creia cnd sunt
P. Z A D N I P R U

Privirile-mi dinuntru cnt,


n faa creia cnd vin

.
M simt de vnt i soare plin.
DOAR PENTRU TINE...

C A U T
Doar pentru tine rsare soarele,
Doar pentru tine optesc izvoarele,

M {
Doar pentru tine nverzesc cmpiile,
Doar pentru tine-i zic ciocrliile.
"#
Doar pentru tine cerul cu stele,

P. Z A D N I P R U
Doar pentru tine visele mele,
Roua pe frunze doar pentru tine,

.
oapta pe buze doar pentru tine.
IE

Eu sufletu-mi ai vrea s steie


i azi, i mine ani la rnd
C A U T

n calea ta, ca o scnteie,


Din care flcri se aprind,
M {

S simi cum firea i inund


"$ Suflarea lui, ca zorii roi
i-n tremur uurel de und
P. Z A D N I P R U

S joace ochii ti frumoi,

Iar dac paii i vei toarce


Cndva prin alte pri, mai tiu,
La el oricnd te poi ntoarce,

.
C niciodat nu-i trziu.
TU ETI...

i murmur dulce de cimele,


i glgit de ape-n mart
Criasa visurilor mele,
de care nu m mai despart,

i freamt dulce de livad,

C A U T
i tunet lung n deprtri.
Prin ochii ti doar pot s vad
ai mei mai dincolo de zri.

M {
Tu eti i dulce mngiere,
"%
amar i dureros blestem
i chiar din lunga ta tcere

P. Z A D N I P R U
adesea ca un prunc m tem.

Tu eti miasm i ocar,


precum dorescu-te s fii.
Cnd visurile-mi dau s moar
Cu o privire mi le-nvii.

i-n clipe de tristee grele


Mi-ai fost i-mi eti alean mereu
Criasa gndurilor mele,

.
Icoana sufletului meu.
N S T I LU L
MIORIEI

Drguli-drag,
Adu-mi vin de frag,
Brnz de brsan,
Gur de codan,
Ap de izvor,
Neastmpr, dor,
Vorbe care dor,
C A U T

Numai nu-mi aduce


Umbr semn de cruce,
Bubuit de tun,
M {

ipt de lstun,
Zngnit de arme
"& Linitea s-mi sfarme,
Ciuperc de-atom
P. Z A D N I P R U

Cu moarte de om,
Cci eu sunt stul
De rzboi destul.
Of, c blestematul
I-a luat lui tata
Mna i-un picior,
Ce i-acum l dor
i mai satul tot
A czut pe front.
Drguli-Doamne,
Adu-mi mndre toamne
Cu bobie mii
Prin frunze-armii
i cu vin premu,
Care s mi-l beu
Pe la srbtori
Cu cei truditori,
Ce-au muncit de zor
i-au crescut belug
Din brazd de plug.

C A U T
Drguli-sfinte,
Adu-mi ceva minte,
Ca s fiu detept,

M {
S tiu s atept,
Ca s-mi vin rndul
Cnd s-mi spun cuvntul "'
i s tiu s tac

P. Z A D N I P R U
i s m mpac
Cu tcerea mut,
Gndul ce mi-l mut
De pe buze-n piept,
C-aa-i mai detept.

Drguli-mam,
Adu-mi mai cu seam
Vorb dulce, scump,

.
Rbdare i cumpt.
C A U T

***
M {

Albastrul zorilor n rou


# Pe lunci plutete i ogoare
De parc-mbrac rochie nou

.
P. Z A D N I P R U

Cmpia-n rsrit de soare.


RTCIRI

Mai mult m tem de gura lumii,


Dect de adevrul crud.

C A U T
i nici de moarte fric nu mi-i,
Cum fric-mi e de ea s-aud.

M {
De unul eu m simt mai bine,
Dect n vzul tuturor, #
Cu-o lacrim oftat-n mine

P. Z A D N I P R U
mi sting durerea mai uor.

i iar c unii i vor spune:


Ce straniu om! Aman de el!
Acestor rtciri nebune

.Voi rmnea oricnd fidel.


I ZMBETUL...

i zmbetul ascunde o durere,


Pe care-n suflet molcom o trieti;
n zi de moin cald adiere
De raz luminoas n fereti.
C A U T

E ca un reazm celui mai aproape,


De care-alturi simi c mai exiti,
M {

Ca-n zmbetul acesta s-i ngroape


Tristeea rece-a ochilor si triti.
#
i zmbetu-mi ascunde o npast
P. Z A D N I P R U

Povara crei m apas greu.


Atuncea cnd tristeilor faci gazd
n plintatea sufletului meu.

i zmbetul e un suspin tomnatic,


i zmbetul e ca un cntec mut.
Prin el, ca din nvpiat jratic

.
Pe fa-adesea sufletul mi mut.
DESTIN

Ce culoare are bucuria?


O-ntrebai pe mama ntr-o zi.
Alb, dragul mamei, ca hrtia
Care-o-nsilezi cu poezii.

Da durerea ce culoare are?

C A U T
Neagr, ca funinginea din horn
i-i n stare sufletul s-i are
Cu un capt otrvit de corn.

M {
Da tristeea cum i la culoare?
Galben, ca ceara din tiubei. #!
Ea din suflet mai uor dispare,

P. Z A D N I P R U
Un pahar de cntec dac bei.

Dorul, mam, ce culoare are?


Roie, ca para din cuptor.
Omul, dragul mamei, pn ce moare
Toat viaa i bolnav de dor.

Pi atuncea nu mi-i de mirare


C-i aa vrgat destinul meu.
Soarta, dragul mamei, la oricare
i i ea un fel de curcubeu.
Nu de-acela care i se-arat
Dup ploaie numa-n trei culori,
Ea-i ori dulce, ori i prea srat,
Ori i prea amar uneori.
.................................................
I-a mai pune ntrebri btrnei
i rspunsuri ai primi n ir,
C A U T

Dar ea doarme-n linitea rnei


n strvechiul nostru cimitir.
M {

Zi i noapte vin la ea cu gndul


#" Ai veni, desigur, i pe jos
ns drumul, s m ierte sfntul,
P. Z A D N I P R U

Nu tiu cum i tare hopuros

i pe el mi-i anevoie dar


S-mi port astzi paii obosii.
La ce fac aluzie, tovari,
Cred c dumneavoastr singuri tii.

Facei, oameni buni, un drum ca lumea


Spre lcaul cel de veci stesc.
Nu se tie de pe-acum anume
Unde-o fi i eu s poposesc.
............................................
Las, mam, vin eu nu te teme,
Cum veneam n via cnd erai,
Chiar i-atunci cnd se-nlau troiene
Ct o cas ori ct un sarai.

C A U T
Fredonnd un cnt de-al lui Blajinu
Cnd de gloduri era drumul plin
Eu veneam s mi te vd, blajino,

M {
Sufletul oleac s-mi alin.
##
Am s vin aici i mai departe,
Am s vin pe ploaie i ninsori,

P. Z A D N I P R U
Cci la Sauca mi-a rmas un frate
i vreo douzeci de veriori,

Cci la Sauca mi-au rmas prieteni,


Mi-a rmas i dragostea dinti,
Amintirea lor mi-o pun i-acuma
Ca pe-un snop de fn la cpti.

.
...................................................
***
S-a dus mama de acas
i-a lsat tot ce se las.
C A U T

S-a dus mama n mormnt


i-a lsat toate cum sunt.
M {

M-a lsat singur pe mine


#$ Pn mine sau poimine,
M-a lsat cu dor i gnd,
P. Z A D N I P R U

Nici eu nu tiu pn cnd.

M-a lsat cu grijile


Vntul s m sprijine,
M-a lsat cu zrile

.
Dorul i cntrile.
C A U T
***

M {
Din zmbetul mamei
La cpti #%
Mi-a rsrit pe fa

.
P. Z A D N I P R U
Zmbetul dinti.
C A U T

***
M {

D-mi, Doamne, cumptul mamei,


#& D-mi-l i nu m-ntreba,
Cnd m zbat ca-ntre dou tiuri de lame

.
P. Z A D N I P R U

ntre da i-ntre ba.


C A U T
***

M {
D-mi, Doamne, modestia mamei,
D-mi cumptul ei fr seamn, #'
S fiu plin de ele i printre oameni

.
P. Z A D N I P R U
n orice anotimp s le seamn.
C A U T

***
M {

Mi-e dor de-o pine coapt pe vatr


$ Pe foi de stegie sau varz.
Dorul acesta, ca o piatr,

.
P. Z A D N I P R U

M apas i-o s m arz.


S AT U L E , M I S AT U L E

Drumule, a cta oar


M-ai nstrinat prin ar,
Dar m-ntorc la Sauca mea,
Cum la cuib se-ntoarce pasrea.
La osea mai sus de moar
Iese mama ndesear;
I-a cntat cucou-n prag

C A U T
i de mult ateapt fiul drag.

Sauca noastr-i bucuroas

M {
Cnd i vin bieii-acas
i fac srbtorile
Cu fraii i cu surorile. $
Iar cnd bieii pleac,

P. Z A D N I P R U
Toat bucuria seac
Lcrmeaz mamele,
Fete duc la ochi nframele.

tiu de-acuma i strinii


M-ai crescut, satule, bine
i mi-ai dat atta dor
S-l mpart n cntec tuturor.
Drumul oriunde m-ar duce
Tot la Sauca m aduce,
Cci m strig i m cheam

.
Dorul de stenii mei i mam.
C A U T

D E -A R F I . . .

De-ar fi s adun bucuriile mele,


n via de care am parte,
M {

O pine ca soarele-ai face din ele


$ i lumii felii i-ai mparte.
P. Z A D N I P R U

De-ar fi s adun i tristeile toate,


n via de care am parte,
.....................................................

.
La nimeni, nimic, n-ai mparte!
C A U T
***

M {
S-mi plng tinereea trecut,
S-mi cnt btrneea de azi, $!
Ar fi s-mi adaug o cut

.
P. Z A D N I P R U
La cele brzdate-n obraz.
DE CE?
C A U T

De ce nu venii pe la mine, prieteni?


Doar tii i adresa mea nou:
Acas, pe strada cea veche, numrul vechi.
M {

...................................................................
$"
Am temperatura treizeci i nou...
P. Z A D N I P R U

Venii acum,
c mine se poate ntmpla
s gsii la intrare
un anun (vorba lui Vieru cea frumoas):

.
Copii, eu nu mai sunt acas!
A RMAS
N URM...

A rmas n urm
Tinereea mea,
Simt de-acum la tmple
Fulguiri de nea.

Plou trist afar,


se zrete-abia,
Mai odinioar

C A U T
Soarele sclipea.

Pun necunten stropii

M {
Puncte pe asfalt,
Nali, ca gndul, plopii
$#
Frunza i-o tresalt!

P. Z A D N I P R U
Anii trec n goan
i la tmpla mea,
Au pornit s cearn
Fulguiri de nea.

Frunzele din ramuri


Cad pe crrui,
S-au lipit de geamuri
Ochii mei cprui.

Ce-o s se ntmple
M pricep abia,
Doar simt la tmple

.
Fulguiri de nea...
RUG CTRE SUCENI
C A U T

Pe-aici eu am umblat cu vaca,


Apoi la strns, la coas, la prit...
M {

M-am rentors aici din nou i iaca


Pcatele pe veci mi-am ispit.
$$
Aici a fost s-mi fie mntuirea,
P. Z A D N I P R U

Aici, sucenii mei, s m-ngropai,


Pstrndu-mi, de se poate amintirea,

.
C-ntotdeauna v-am avut de frai!
***
Pleca-voi de aici la naiba
Cu fruntea toat n uncrop

C A U T
i punctul ultim o s aib
Dimensiunea unui strop,

M {
Nu strop din lacrim sau rou,
Ci strop din propriul snge-al meu
$%
Pe nceput de foaie nou
Din care-ar fi s fac un zmeu,

P. Z A D N I P R U
Precum fceam cndva pe vremuri,
Momente retrind fireti,
Precum copil cu gndul tremuri
S-l vezi n slvile cereti.

.
........................................
C A U T

***
M {

De moarte nu am ce m teme,
$& Un lucru doar ai vrea s tiu,
C n-o s vin prea devreme
P. Z A D N I P R U

.
i totodat prea trziu!
TOAMN

Arar cnd soarele mai rde


Prin nori cu razele lui mii,
Tristeea toamnei mohorte
Pe frunze curge armii
i pieptul de urt mi umple.
M simt, de parc nu exist.
Doar de pe buze nspre tmple
Se-nsail un zmbet trist.

C A U T
De n-ar fi el s se-nfioare
Mcar pe-o clip cel puin,
Chiar singur ntreba-m-ai: oare

M {
n lume cum de m mai in?
Un gnd m roade: Doamne-Doamne,
Ci ani n urm mi-au rmas! $'
Se umple versul meu de toamne

P. Z A D N I P R U
i iat c de-acum la mas
M duc n noaptea fr capt,
M fac din ce n ce mai mic.
O via am trecut n treapt
i-n urma-mi nu las mai nimic,
Ba nu, las celor de aproape
Attea triste amintiri,
i-attea toamne sub pleoape,
C nici nu poi s le niri
Pe albul foilor o mie
i nici n vorbe s le torci.
i-acum ce-mi mai rmne mie?

.
M duc de unde nu te-ntorci.
R E F E R I N E I S T O R I C O -L I T E R A R E

MENIUC: Mi l-am deprins s-l vd umblnd mai mult cu cn-


tecul n dini. Aa cum ii o frunzuli verde ntre buze ca s-i dai
glas. Atitudinea asta a tnrului poet l ndemna la gesturi dega-
jate, la voioie larg, fr adumbriri ale tristeilor profunde, fr
meditaii sarbede, crturreti. Nimic inventat, scornit din litere
citite, nimic din amalgamul tipriturilor strvechi, ci mai curnd
chiuitur rneasc, simpl, vesel, pre limba noastr de toate
C A U T

zilele proast. i cntecul su avea efect, trezea emoii sincere,


cnd ne duceam la ntlniri pe la vetrele ranilor, spre marea
mea uimire, a omului rsfat cu rafinamentele poeziei moderne.
M {

Am auzit aplauze populare, care veneau din adncul inimii. i,


va s zic, are estensiune i cntecul, dac fiorul su are ceva
% din cuminectur, mprtire, de care te apropii cu dor.
O poezie la deliberrile noastre literare se inea potrivnic
P. Z A D N I P R U

poeziilor lungi, adic mpotriva dimensiunilor exagerate ale poe-


melor, ceea ce ar trezi nedumerirea lui Ovidiu pe aceste plaiuri
getice. El avea n vedere, probabil, discursurile poeilor notri la
eztori literare, destul de nemsurate i ele, i forma succint i
spunea mai multe. Abia acum m conving c dreptatea era de
partea lui. Multe din poeziile lungi i din discursuri s-au dove-
dit inutile. Cuvintele zboar ca nite frunze vetezite, unde nu
sunt certitudini. Zboar i se uit, pentru c hronicul vieii nu le
include. Nostalgia oamenilor se aeaz pe alt albie.
Petru Zadnipru nu s-a desprit de cntec [...], chiar dac
ncearc s drmluiasc stihurile sale n fel i chip, abordnd
teme variate de existen omeneasc. El rmne la imaginea
satului Sauca ori de cte ori i zvcnete inima dup orizonturi
ndeprtate, i caut umbrele copilriei, dialogheaz cu oamenii
de pe selitea lui, i culorile, aromele, melodiile, amurgurile
nroite i rsriturile nrourate struie n priviri o via ntreag.
El face popas la Sauca, de fiecare dat, insistent, la izvorul pros-
peimilor eterne i nu n cutarea unei modaliti de trai partriar-
hal, btrnesc, i nu ca o evocare cu regret [...]. El tie gustul
pinii din ritul ploilor, din btaia vntului prin holde, din
cntarea ciocrliilor n azur. E un gust ce nu se cumpr la
magazin. i-l urte n orae, n tren, n orice vehicule moderne,
care accelereaz gndul, dar nu i emoiile adnci. Astfel, poetul
vrea, n primul rnd, s fie un om obinuit, tovar cmpurilor
natale [...].
La ore de fireasc inspiraie, poetul se ntoarse la drumul
Sorocii, la prsadul grbov, la Sauca, la firul de iarb ce i-a
mngiat obrajii de la primii ani paii n via. i atunci bobul
de gru din palm se preface n lacrim duioas.
George MENIUC, n Popas pe rzor, Cuvnt nainte, n volumul
Petru Zadnipru, Versuri, Chiinu, Cartea moldoveneasc, 1969.

C A U T
P. 34.

COROBAN: De la apariia primei sale plachete de versuri


Luminile cmpiei Petru Zadnipru continu s exploreze ace-

M {
eai tem a satului [...]. Poezia lui P. Zadnipru este o continu
confruntare a prezentului cu trecutul [...]. Izvorul inspiraiei lui P.
%
Zadnipru se afl la Sauca, satul su natal. Acesta e punctul de
sprijin al direciilor poeziei lui i al sentimentelor pe care le expri-

P. Z A D N I P R U
m ea. [...] Sauca poetizat de P. Zadnipru, devine, ntr-un sens
mai larg, imaginea general a satului moldovenesc contem-
poran. [...]
La P. Zadnipru ntlnim cteva motive lirice care par s fie
foarte caracteristice pentru natura lui intim. O rar duioie se
ascunde, de pild, n versurile consacrate ogorului, plugarilor,
mamei (Amiaz n cmp, Plugarul, [...] Paii mamei etc.).
Mama este mai presus de toate; ea tie s munceasc n tcere
i s umple de bucurii lumea cu simul ei de abnegaie: ...Vin
de mult, se duc departe / i, n zbuciumul lor sfnt, / Parc-s
rnduri dintr-o carte / Paii mamei pe pmnt.
Poetul are nostalgia privelitilor rustice. Pastelurile sale ncep
s vibreze de poezie, cnd sunt evocate zrile i amurgurile,
cocorii ce aduc primvara cu bucuriile ei, vzduhul albastru al
toamnei de la ar, sunetul tlncilor i cntecul flautului, mur-
murul izvoarelor: N-a mai rmas pe bolt nici un astru, / Uor
din noapte se desprind ogoare / i-n vale apele vzduhului al-
bastru / Se crduiesc nostalgice cocoare (Rapsodie de toam-
n). Merit s fie pomenite n aceast ordine de idei poezii, ca:
Mi-e dor, Cocorul cluz, Ascult n noapte, Pastel etc.
Multe versuri scrise de P. Zadnipru au uneori un caracter
idilic, alteori umoristic (La csua cea din vale, Strugura de
pe colin, Fete de la ar, Nastea, Jalb etc.). Poetul este
autorul multor cntece [...]. Prin forma lor popular, nemies-
trit i fr dedesubturi alegorice, cntecele lui P. Zadnipru devin
foarte accesibile cititorilor. [...] Ele redau anumite dispoziii suf-
leteti [...].
Fr a avea veleiti de inovator, P. Zadnipru i-a cldit puin
cte puin lumea sa poetic, n care palpit viaa oamenilor din
rndul crora a ieit. Instituindu-se interpret al mentalitii popu-
lare a unui sat concret, P. Zadnipru nu greea, c acest sat este
oglinda transformrilor morale i sociale de pretutindeni. Dorina
C A U T

de a nu hiperboliza retoric l face pe poet s respecte formele


concrete de gndire ale eroilor si, s foloseasc limbajul lor.
P. Zadnipru este autorul unor versuri i schie satirice. Chiar
M {

dac aceste versuri n-au totdeauna verva cuvenit, n schimb ele


conin observaii satirice juste, deoarece sunt fcute n spiritul
% nelepciunii populare. Poetul rde de ntri, nfumurai, pros-
tli care n-au simul realitii. Unele versuri au factur umoris-
P. Z A D N I P R U

tic i aforistic: Dac n-o cunoate nc, / Vreau s-o afle i-agro-
nomul: / Buruienele mnnc / Dintr-o strachin cu omul.
P. Zadnipru a creat multe poezii frumoase, dovedind c pose-
d flacra inspiraiei. Poezia lui merit atenie pentru faptul c
pete n pas cu viaa i cu aspiraiile oamenilor de azi.
Vasile COROBAN, Petru Zadnipru, n vol. colectiv Profiluri
literare, Chiinu, Lumina, 1972. P. 217222.

BUCOV: Dup [luarea] cunotinei cu prima plachet de


versuri a lui P. Zadnipru Luminile cmpiei (1952), am simi c
s-a nscut un nou poet. Aceasta m ncumet a spune foarte rar
la lectura ntilor manifesturi poetice tiprite. n numita plachet
erau cuprinse i versuri necioplite, stngace, autorul lor nu era
nc versat n ale tropilor, dar evident capabil de cretere i
dezvoltare.
Peste douzeci de ani izvorul inspiraiei lui Zadnipru, care
acum mplinete cincizeci (la 1976 n. n.), s-a nvrtoat, s-a
ramificat. Scrisul acestui poet la ora actual e multilateral, multi-
form, conturnd tot mai precis individualitatea autorului stilul
propriu.
Zadnipru nu e un poet al satului n nelesul direct al cuvn-
tului, cum e numit de un critic, un cntre al gliei strmoeti,
fie i nnoite. E mult mai larg. i nu numai n ce privete tema-
tica variat ci, mai ales, prin tratarea realitii, prin atitudinea
personal fa de ea, prin subtext filosofic general-uman, chiar
atunci cnd vorbete despre momente i situaii concrete rurale.
El a devenit literat urban i privete prin prisma progresului de
la ora att satul natal, ct i toat realitatea schimbat de la
ar. El zugrvete strmoescul sntos, tradiional bun, vzut
cu ochii limpezimii de contiina vremurilor noi.
Era i la noi un timp cnd unii literai de vrsta lui Zadnipru
se strduiau s fie originali, novatori, fcnd versuri voit

C A U T
ceoase, nclcite, ermetice, stngace ca limb, imitnd unele
forme crunte sau de mult apuse. Acum versul acestora se face
tot mai explicit, mai accesibil, mai cald i deci mai realist i mai

M {
poetic. Autorii care practicau versuri teribile ca form (umblnd
n sutana ponosit a altora), se conving tot mai mult c a se juca
de-a poezia nseamn a rmne necitit. Cititorul cu un nivel %!
intelectual ridicat, cu gust artistic crescut, cere astzi scrieri n

P. Z A D N I P R U
versuri emotive, calde, problematice, inteligibile, vitale, cu ade-
vrat poetice. Cititorul admite i versuri grele, din acelea, care
cer un efort mai mare pentru a ptrunde n sensul, n imaginea
scrisului, dar s fie poezie adevrat.
Accesibilitatea i simplitatea de care vorbim, nu sunt primi-
tivitate i simplism, cum i nchipuie unii poei, care nmoaie
hrtia cu ritmri agramate. Avem, din pcate, i de acetia.
Din fericire, unele talente reale, dup o rtcire i o cutare
searbd, se apropie tot mai mult de poezia cu adevrat realist.
n asemenea poezie vin de-a dreptul cele mai tinere haruri poe-
tice o pleiad luminoas, naripat i aterizat. Se deseneaz
astzi o cotitur general spre poezie-misiune, expresie cristalin
a sufletului poporului, care poezie se plaseaz (fiecare poet r-
mnnd cu stilul propriu) pe acelai plan cu scrisul de fond al
literaturii [...] moldoveneti. Unul din factorii care contribuie la
cotitura mai sus amintit este i scrisul n fond accesibil, emotiv,
simplu i poetic al lui P. Zadnipru. n versurile, pe care le citez
mai jos, luate din dou scrieri, este exprimat crezul poetului
cetean: Scris a fost s-mi fie flaut / Sufletul la tot ce-i bun. /
Printre oameni s m caut, / Dintre ei s m adun... // ...Ne-
cunten sapi tunel spre Mine, / n stnca anilor din greu / i nu
tii urma de-i rmne / Pe-al vieii hopuros traseu.
Pentru poet omenia i modestia nu sunt poze, ci constituie o
esen a creaiei sincere. ngmfarea, goana dup slav sunt
contraindicate nsi firii versurilor acestui poem. n versurile
sale satirice sunt biciuite, ntre altele, viciul nfumurrii i al
monumentalismului ridicol, pueril.
Versurile lui Zadnipru despre mam sunt adnc mictoare i
plastice (Scrisoare la institut, Paii mamei . a.). [...]
P. Zadnipru tie s abordeze n felul su, n mod poetic, une-
ori o tem obinuit, folosit de muli alii. M opresc la o singu-
r bucat poetic Scrisoarea ta, creia voi s-i fac o disecie
C A U T

analitic, ntrebuinnd imaginile originale ale autorului.


Bate vntul de undeva din noapte, nvrtind vertiginos fulgii
M {

de zpad. Pinii gem, scrnesc. n interval de timp, cu o linite


relativ , se aude cum cad de pe ramuri spini reci i se nfig n
%" inima poetului. Mestecenii nu au tria pinilor. Ei sunt zglii
fr mil. Doar sunt goi-golui. Albesc i mai mult. Se confund
P. Z A D N I P R U

cu vrful alb, par valuri ale lui. De unde, de unde atta man n
fierbere rece! Poate n strfundul bolii se fcuse o sprtur colo-
sal? Rsuflarea crunt a stihiei l smulge pe poet din lume i-l
duce undeva departe. Dar simirea lui e att de fierbinte, nct
obrajii i se aprind i ard n ntuneric, ca nite ruguri. Cu sufletul
nfierbntat, cu chipul rumen, poetul nu-i d bine seama ce se
petrece cu el. I se nzare n cea ceva asemntor cu o mn.
Ea se apropie, eman cldur. i ntinde poetului... Ce-o fi asta?
Captul nerbdrii? Topirea ateptrii?... O scrisoare! Strile din
suflet se transform ca prin minune. Din inim rbufnete atta
vigoare major, nct se potolete vntul i se culc la pmnt
ninsoarea: Jur de jurul meu copacii / Molcum se scldau n soa-
re. / Ct senin i ct pace / Mi-au trimis ntr-o scrisoare!
E o adevrat poezie trecut prin toate fibrele sufleteti ale
autorului ei. Fondul naturii e i aici viu (ca i n multe alte versuri
ale lui Zadnipru) i-i una cu fiina poetului. [...]
Termin aceste consideraii, notate pe marginea culegerii de
versuri M caut, cu rndurile ntrebtoare ale poetului dat: A
fost deplin inima s-i drui / Acestui sfnt al Patriei meleag? //
i pus-ai srgul braelor i minii / Mereu alturi de semenii ti? //
Ce nume lai urmailor, frne? / Ce brazde tragi pe-al anilor
rboj?
La aceste ntrebri poetul Petru Zadnipru rspunde din plin,
cu imagini vii, poetice, n cartea de fa.
Emilian BUCOV, Imagini vii, poetice, Prefa, n volumul P. Zad-
nipru, M caut. Chiinu, Cartea Moldoveneasc, 1976. P. 58.

CIMPOI : Petru Zadnipru a trecut prin via cu emblema


vieii nsi pe piept. Vitalitatea lui nu lua niciodat forme zgmo-
toase; dei avea ceva narcisiac n sine, ea se traducea ntr-o
formul moral agreabil, n care se putea citi grij pentru ap-

C A U T
roapele i o ncntare fr nici o urm de crispare de succesele
altora. Avea mereu aerul unui sol al prospeimii, sorbind avid
din frumuseile vieii i amrt pn la supliciu de inconveni-

M {
enele ei, nct reacia lui fa de tot ce supra bunul-sim, ome-
nia prea un tic, un capriciu. Avea imprimate pe fa zbuciumul
unei ciocrlii speriate din brazd i continundu-i trilurile n %#
nepsarea zrilor, neclintirea zborului cocorului-cluz, care nu

P. Z A D N I P R U
poate s se mpace cu oboseala (despre aceasta a scris poetul. E
uor s-i nchipui c boala ce l-a rpit nu avea nimic cu acea
aureol de sntate pe care i-o crea n juru-i. Puteai s te apro-
pii de ea ca de ceva matern, ca de o tain. tiai c te ateapt
nelegtor, mustrndu-te uor i iniiindu-te n meandrele vieii
att de bine tiute de el. Din a nu te lsa s fii prizonier al lor i-a
fcut o meserie sau chiar o art. Terenul pe care aveai s-l re-
gseti dup ndrumrile lui dezinteresate era tatonat cu grij,
curit de impuriti, netezit, fr capcane ntinse special. Abili-
tatea i era practic, dar nu atins de vicleuguri. n tot ce a scris,
n viaa de toate zilele a pus suflet inocent de poet al satului,
purtnd cu demnitate valorile lui. Era i rmne poetul concret
al satului Sauca, un om al meleagurilor acestora, o fiin respi-
rnd calm i egal ca i cmpia (a Sorocii, i-a zis Dru) n care s-a
nscut. n fond, ns, era un poet al Satului, adic din familia
acelor mnuitori ai condeiului care au crezut (fr a fi numai
naivi!), c Venicia s-a nscut la sat ... Ei au fraternizat cu Ea,
i-au nchipuit-o, au respirat-o, au nlat-o ca [pe] un crez, au
purtat-o ca pe o tain bun de mprtit. Amiezile i miezurile
de noapte, neutre, dimineile firii i amurgurile atinse de fiorul
magiei, abia vibreaz, ntr-un asemenea univers. Praful verii
apare ca o pulbere solar, mpingnd drumurile i oamenii n
necuprins, iar risipa de frunze toamna poart semnalul amintirii
generozitii sfinte a poporului: ranii sap n pmnt ca i cum
ar spa n sufletul su de buntate cereasc. E de neles de ce
Petru Zadnipru ntreinea curenia i cultul fntnii sale de aca-
s. Putea oare s se desprind de izvoare? Un poet care tie de
unde i trage nceputurile nu poate s fie un strein n lume i s
poarte rnduri de haine confecionate special pentru a-i ascun-
de sufletul. Avea, de aceea, inim deschis, curat n inuta sa ves-
timentar, n gnduri i n porniri, ascultnd numai de ndemnu-
rile bunului-sim i prnd naiv din cauza aceasta. i punea pe
C A U T

musafiri s sdeasc copaci, ca pentru a-i convinge de ce este


poet i de ce trebuie s-i pori paii pe pmnt. Pentru a sili
M {

moartea s cedeze, dac nu totalmente, mcar pentru un mo-


ment. tim acest lucru din nuvela cubanezului Jorge Onelio
%$ Cardoso, scris pe baza relatrii poetului nostru despre mama
sa. n gesturile cele mai caracteristice se putea citi o simbioz de
P. Z A D N I P R U

blajintate motenit pe linie matern i o intoleran fa de


orice fel de nedreptate, nsuit de la tatl su, participant la
rscoala de la Hotin. Era mndru de aceste rdcini genealo-
gice, le inea sus ca pe un blazon, ca pe un semn de noblee
poetic. Vedea n el temeiurile morale ale firii sale [...] de om al
echitii, prieteniei, dialogului sincer, cuviinei i exigenei. Era
de ateptat, astfel, ca ultimele versuri s fie puse sub semnul
unei necrutoare nemulumiri de sine, al unei scrupuloase auto-
cenzurri. i supunea ntreaga creaie, i ultimul su volum an-
tum M caut, cu titlu sugestiv, este o dovad mai mult dect
convingtoare, la un examen estetic, cruia scpase din diferite
motive la timpul genezei. Versul nsui, supus blamului i re-
considerrii, se sfia, se rsucea, devenea aspru i capricios.
Devenea expresia unei rsplate, a unei vini recunoscute cu ntr-
ziere, pe care onestitatea de cetean i poet a lui Petru Zadnipru
n-o punea pe seama Timpului. El i lua nu partea de vin ce i
se cuvenea, ci ntreaga Vin, aa cum se cuvenea unui cavaler
al echitii. i aprindea singur, astfel, sub propriile picioare fo-
curile Tartarului. Nu erau umbre de oboseal sisific n aceste
munci sufleteti i morale de nenchipuit. Era mai degrab privi-
rea chemtoare i copilreasc a unui nger czut, care i cuta
nostalgic Cerul posibilitilor necunoscute sau chiar nesocotite.
Nemulumirea poetului era adresat pe de-a-ntregul siei cu
aerul adevrailor ascei. Alegea pentru rim cuvintele ce-l opri-
m sau pe care le reprim. Ura mijlocul, clasica aurea medi-
ocritas, de care se simea mereu vinovat. i, ca s nu par un
om crispat i capricios (cum nici nu era !), cultiva, pe de alt
parte, un scris miniatural, pe linia fineurilor picturale i muzi-
cale, care i erau organice i pe care numai debitul retoric le-a
vlguit puterea sugestiv (dar ce bun retoric se desprinde
totui din: Moldovenii, Casa mare [...], unde declam cu

C A U T
gravitatea i profunzimea durerii).
Mihai CIMPOI, Era mai mult dect un poet... Prefa, n vol.
Petru Zadnipru, Vatra doinelor strbune, Chiinu, Literatura

M {
artistic, 1977. P. 38.

VOD: Citesc versurile poetului i cuvintele, micate de res- %%


piraie, i scutur spicele, i boabe fierbini de gru mi cad n

P. Z A D N I P R U
palme, prielnic smn a sufletului. [...]
Petru Zadnipru a fost un adevrat poet-cetean, cel care a
cinstit n imnuri bobul de gru i fruntea n boabe de sudoare, a
cntat omul n clipele bune i cele ale ndoielilor, a adus laud
faptelor mari n cuvinte simple i dulci ca pinea. Fidel tradiiei
bobului de gru, poetul a pit pe calea pinii, iar pinea nici-
cnd nu se nvechete, nicicnd nu poate fi depit. [...]
Cuvntul n poezia lui Petru Zadnipru are forma bobului de
gru, are forma fructului de pe acest meleag, are gustul, aroma
lor; cuvintele poetului sunt pe msura i priceperea tuturor,
cutate ca pinea i fructul ce bucur i nclzesc sufletul. Oda-
t ptruns n el, ele nu zgrie, nu neap, [ci] mngie i
alin.
Fructe ale sufletului, cuvintele, din nou n suflet vin.
M nasc ntruna, zice poetul n una din poeziile sale. Ade-
vrat. Poetul se va nate de fiecare dat, cnd sufletul nostru,
micat i frmntat de cuvntul poetului, de fiecare dat va nvia
n memorie chipul lui neuitat.
Mereu se va nate poetul, cci Bieii tatii, biei!... se vor
pleca mereu cu dragoste i pietate asupra poeziei sale, iar lacri-
ma fierbinte de gru ce va cdea n palme, va fi cea a recu-
notinei i bucuriei, a rentlnirii cu poezia lui Petru Zadnipru.
Gheorghe VOD, Lacrima din palm, Cuvnt nainte, n volumul
Petru Zadnipru, Bieii tatii, biei!... Chiinu, Literatura artis-
tic, 1977. P. 34

DOLGAN: Crile lui reprezentative [...] poart amprenta


gndirii aezate a ranului moldovean, harnic i cinstit, sincer i
plin de demnitate, n ochii cruia nimic nu valoreaz mai mult
dect fapta bun fcut i adevrul ntreg spus verde n ochi.
[...] Autorul mbrieaz un discurs liric fluent i cantabil, de o
simplitate i spontaneitate aproape folcloric. Detaliul sugestiv,
C A U T

expresiile populare, mbinate iscusit cu comparaia i metafora


inovatoare, efuziunile lirice directe devin treptat principiul artistic
fundamental al poeticii lui P. Zadnipru.
M {

ntr-o poezie din ultima-i perioad de creaie, cnd continua


schimbare a eului su poetic devenise nu numai o aspiraie
%&
fierbinte, dar i un crez diriguitor, Petru Zadnipru va mrturisi:
De cel ce-am fost / Mi s-a urt, / Mi s-a fcut / O glc-n gt...
P. Z A D N I P R U

/ Mai mult hostropuri / N-o s mai cnt. / Doamne-Doamne-


Doamne! / Mi-i sete de un Eu nou, / Mi-i foame! (Continu
schimbare) Poetului i este sete de un eu liric mai variat i mai
realist, mai multicolor i mai dialectic. Dramatismul de mai trziu
al poeziei lui Petru Zadnipru o fi provenind, n parte, i din felul
de a fi al moldoveanului, din sufletul lui glob cu dou emis-
fere: Moldovenii cnd se strng / i-n petreceri se avnt, / La
un col de mas plng, / La alt col de mas cnt (Moldove-
nii). O fi provenind i din sparea n adnc a sufletului ome-
nesc vzut prin toate culorile curcubeului, printr-o prism antino-
mic. O fi provenind i din unele amrciuni, ce i-au cercat nu
o dat inima, dar din care poetul a tiut s ias ntotdeauna mai
drz, mai vesel, mai creztor n adevrul su adevrul timpului.
nvingnd declaratismul i verbalismul, poezia lui P. Zadnipru
a evoluat spre o poezie de viziune i atmosfer, spre o poezie
mai asociativ i mai interiorizat, mai concis i mai tensionat,
mai bogat n subtext filosofic i n sinteze lirice, poezie n care
vocabula simpl i direct se conjug n mod fericit cu metafora
i simbolul revelator. De asemenea i-a mbogit i nnoit simi-
tor att tematica i problematica abordat, ct i uneltele de
investigaie liric. Treptat, autorul a devenit mai ingenios n in-
tuirea semnificaiilor artistice i mai profund n plsmuirea vi-
ziunilor, aflnd interpretri poetice inedite pn i celor mai
comune motive i situaii. Pasiunea pentru detaliul simbolic de
mare concretee i sugestivitate a rmas, ns, aceeai. [...]
Vers senin i ptima, iat formula ce caracterizeaz cel
mai bine poezia lui Petru Zadnipru, a poetului cu un dezvoltat
sentiment al candorii i al participrii emotive, al firescului n
trire i n expresie. [...]
Nzuina poetului de a se identifica cu un mr nflorit n
primvar sau cu un pom ncrcat de rod n toamn nu e o n-
zuin de moment: ea se desprinde din ntreaga lui creaie i e o

C A U T
expresie vie a faptului c menirea suprem a creatorului e s
aduc bucurii oamenilor, e s se druiasc semenilor, cum se
druiete pomul roditor. [...[ Aceeai asociaie sugestiv cu po-

M {
mul plin de rod e prezent i n lirica de dragoste a poetului,
liric de maxim sinceritate i intensitate emoional.
Golul i tenebrosul, incertitudinea i echivocul, spoiala i %'
preiozitatea le-a ocolit i le-a respins categoric att n via, ct

P. Z A D N I P R U
i n poezie, cci i fcea pustiu n piept, iar autorul volumului
M caut era un om al preaplinului, care i-a vrut depnat
drumul vieii mai la cale, / mai sigur i mai drept, / mai fr
locuri goale. Iat, de ce unitatea de msur de cea mai potri-
vit i mai just a calitilor omeneti intrinseci, unitate pe care
i-o dorea n primul rnd siei, dar i semenilor si, este fapta
cu graiul ei miezos (una ea l poate pune pe om n lumina lui
adevrat), i nu vorba zgomotoas aruncat n vnt [...] (Pat-
rie!), nu umbra aparent, ce nu poate s nu fie neagr chiar
atunci, cnd o las cel mai alb narcis n plin zi cu soare (Rug).
n concepia lui P. Zadnipru poezia adevrat ia natere nu-
mai din dorurile cele mai sacre, mai mari i mai aproape de suf-
let ale omului, cum ar fi dorul de Patrie i de batin, dorul de
mam i de tat, dorul de sor i de frate [...] (Scrisoare rude-
lor). Autorul opteaz pentru o poezie care s ncap n ea vra-
ja zilelor de azi, s fie mereu prezent n miezul fierbinte al
actualitii, s in cadena anilor ce-i zic din bucium. Aceasta
l face s se lase n permanen frecventat de marile ntrebri-
bilanuri ale vieii: A fost deplin inima s-i drui / Acestui
sfnt al Patriei meleag? i pus-ai srgul braelor i minii / Me-
reu alturi de semenii ti? Din visul ce l-au mult doinit prinii
/ Fcut-ai punte peste muni i vi?; Ce urme lai urmailor,
frne? (i vine-o zi...). Sunt ntrebri examinatoare, izvorte
dintr-o mare responsabilitate civic fa de societate i dintr-o
nelegere profund a misiunii scriitoriceti. Petru Zadnipru ntot-
deauna a cutat s abordeze temele majore ale contempora-
neitii, problematica social de profund rezonan ceteneas-
c i s le abordeze printr-o optic personal i prin modaliti
lirice originale, n mod sincer inspirat, cu toat fora talentului de
care a dispus.
Semntor de bucurie-n jur, aa cum se autodefinete n
poezia Nu-i trziu, P. Zadnipru este unul din acei moldoveni,
C A U T

care, atunci cnd scriu despre arin i plugari, simt cu adevrat


cum ciocrlia le cnt-n suflet. Legmntul poetului cu ranii
e o permanen dintre cele mai vii, e condiia lui sine qua non
M {

[...] (Ctre prieteni). Iat de ce n poezia lui P. Zadnipru, ca i


n firea ranului, se mbin armonios duhul unor pravili noi de
& trai / Cu dragostea cea rar de rn / datinile stui col de rai.
Cntre al satului i al naturii, al ranului i al pmntului
P. Z A D N I P R U

natal, ntr-un cuvnt, al patriei mici, Petru Zadnipru posed o


net viziune rustic asupra lucrurilor, o percepie a lumii, accen-
tuat rneasc. El tinde s vad totul prin prisma gospodarului
rii, cruia, de fapt, i i se adreseaz i cu care se vrea identi-
ficat n toate i n tot: Eu sunt plugar n poezie / i-s dat cu
vnturi i clduri, / Vreau palma ca la voi s-mi fie / Crestat-n
sfinte btturi (Celor de la ar). [...]
n persoana plugarului P. Zadnipru vede ntotdeauna etalo-
nul omeniei i al hrniciei, etalonul triniciei cu rost a vieii, eta-
lonul demnitii i al angajrii plenare. Iat de ce el nzuiete s
fie plugar n ale poeziei, identificndu-i cu desvrire desti-
nul cresctorului de spice. Anume de aici i iau nceputul nume-
roase identificri metaforice, care rmuresc n jurul analogiei
poet-plugar i a cror funcie plastic i expresiv se descoper
n perspectiva ntregii creaii a autorului. Se obine n acest fel o
plasticitate i o sugestivitate de o rar eficacitate estetic. Ca i
plugarul, poetul are o glie, o postat a sa, un lan de hr-
tie, pe care-l i brzdeaz: M rzboiesc ca un nerod, / Cu
mine nsumi cteodat, / Dar parc stearp fr rod / Rmne
glia-mi mbrzdat (M roade uneori un gnd...); Pcat s
neg cnd mi brzdez postata / Mai scap i eu, ca omul cte-un
gre (Permis i eu odat o s capt...); Iar cnd crescusem
nalt ct bradul / i pornisem i eu mai la cale pe lan de hrtie
cu-aratul, / Crezndu-m tare / i-n stare / S nfrunt aria i
furtuna, / Mama / Abia atunci / A nchis ochii pentru totdeauna
(Cnd m-am nscut...). Ca i plugarul, poetul ar, boro-
nete, samn: i tu, ca mii i mii de oameni / i depeni
paii pe pmnt / i ari, i boroneti, i sameni / i eti un zbu-
cium i-un frmnt (i tu, poete...). Ca i plugarul, poetul i
crete i-i cosete holda: El a scris, a scris ntruna, / Dar
cum tii ntotdeauna / Holdioara lui de gru / I-ajungea doar
pn la bru (Lira); Ca un cosa ce-a stat la capt / De lan

C A U T
cu cosia n grunt, / ncep postata s mi-o drapn... n sfrit, ca
i plugarul, poetul i vede roada dobndit sub forma de boa-
be de gru: mi sunt poeziile boabe de gru / Trecute prin

M {
sufletul meu propriu... Seria de analogii dintre activitatea poe-
tului i activitatea plugarului culmineaz cu analogia oarecum
ndeprtat i efectuat n alt plan poetul tractor (de reinut &
c tractorul e condus tot de plugar): M uit cum ar pe dealuri

P. Z A D N I P R U
tractorul. / n urma-i respir mai liber ogorul. / M-ncearc un
gnd, / Un fior: Au nu sunt i eu tractor? / Cci brazda mea pe
unde trece / Rsar n loc de-un zmbet, zece / i orga zmbete-
lor spice / La oameni cntec volnic zice (M uit cum ar
pe dealuri tractorul).
Observm c analogiile dintre munca plugarului, dintre crea-
ia unui i creaia celuilalt, dintre roadele unuia i roadele celui-
lalt se desfoar pe diferite linii nrudite, aprofundndu-se i
strluminndu-se reciproc. Faptul c n mod repetat dou sfere
(poetul cu atributele lui i plugarul cu atributele lui) se evoc
reciproc i se identific n mai multe puncte vorbete de ntrep-
trunderea lor dialectic n spiritul creator al autorului, denot
legtura organic pn la contopirea de esene i de rosturi
a omului de art cu omul muncii de la ar.
E interesant de observat c n concepia lui Petru Zadnipru,
a poetului care tie s vad i s descopere pretutindeni poezia,
e posibil, mai mult chiar, e justificat i procedeul invers, adic
asocierea unor realiti din viaa omului de la ar cu unele
realiti ce in de activitatea poetului. Dei astfel de cazuri se
ntlnesc rar, totui ele sunt ct se poate de concludente n pla-
nul urmrit (n deosebi n planul poetizrii muncii trudnice a
ranului): Spic de gru frumos, ca dorul, / Ce-l doinea n zori
pe rou / Tractoristul cu tractorul / Cnd scria cea brazd nou
(Spic de gru); N-au tiut mai mult s-o poarte, / Dar n zbu-
ciumul lor sfnt, / Parc-au tiprit o carte / Paii mamei pe p-
mnt (Paii mamei); Zveli, ca nite oapte / Funigei trzii /
Scriu pe foi de noapte / Albe poezii (Ultima noapte de toam-
n). Pentru ca apoi s pun semnul egalitii ntre toate felurile
de munci creatore, care i dau concursul la elaborarea uneia i
aceleiai opere carte aleas: Cu mintea-ne treaz, / Cu sr-
gul avntului / Scrim carte aleas / Pe faa pmntului / Ca-n
freamtul vieii, / La clarul luminii / Din ea s nvee / Urmaii
C A U T

de mine (La cartea ce-o scriem).


Starea de spirit dominant a poeziei lui P. Zadnipru din ulti-
mele volume (Mi-e dor i M caut) este dragostea aleas
M {

fa de omul muncii de la ar, cu casa mare a sufletului lui,


este nostalgia sublim dup locul de batin, dup anii copil-
& riei, dup vrsta tinereii, este setea de a-i autoexamina i auto-
defini eul de patimi i de dor n raport cu timpul i cu naltul
P. Z A D N I P R U

sens de Om, este dorina vital de pace i de munc creatoare,


de curenie moral i de sublimaie spiritual, este meditaia
asupra rosturilor vieii, inclusiv asupra dispariiei (de unde to-
nalitatea elegiac a unor versuri). [...]
O particularitate esenial a poeziei lui P. Zadnipru din ulti-
mele sale volume o constituie lrgirea filonului ei expresiv i
accentuarea tonalitii elegiace. Meditaia liric i-a permis poetu-
lui s se adnceasc n esena lucrurilor, pentru a le surprinde
ntr-un mod mai dialectic, n unitatea i contradicia lor interi-
oar. Totodat s-a amplificat mult fora de generalizare i sub-
stratul sugestiv al poeziei lui P. Zadnipru ca urmare a folosirii pe
scar larg a imaginilor globale cu implicaii metaforice sau sim-
bolice.
Simplitatea grav a gndurilor i limpezimea de cletar a
imaginilor, profunzimea simirii i tensiunea participrii, sponta-
neitatea, profunzimea efuziunilor lirice i bogia de tonaliti,
sinceritatea mesajului i umanismul cuceritor, iat calitile
cele mai caracteristice ale poeziei lui Petru Zadnipru, manifestate
n mod pregnant, mai ales n volumul totalizator M caut
cntecul de lebd. Un farmec aparte, mult nrudit cu farmecul
poeziei populare, mprumut acestei poezii orientarea spre mo-
dul de a gndi i vedea lucrurile al poporului, micarea frazei n
spirit folcloric, fluena muzical, armoniile i plasticitatea versului
popular, construciile anaforice i epiforice, repetiiile i enu-
merrile.
Mihail DOLGAN, Lirica lui Petru Zadnipru i contemporanei-
tatea, Prefa, n vol. Petru Zadnipru, Poezii. Chiinu, Literatura
artistic, 1981. P. 518.

DABIJA: Deprins de mic cu muncile cmpului, ntia univer-


sitate a poetului a fost universitatea pmntului, absolvit para-
lel cu universitatea omeniei, deprins la arat i semnat, la clci-

C A U T
le i eztorile satului. Universitatea chiinuian a venit mai
trziu, cnd Zadnipru le absolvise pe celelalte. Primele coli cred
c l-au fcut poet pe Petru Zadnipru, ultima doar l-a ajutat s

M {
rmn. [...] Cei care l-au cunoscut pe Petru Zadnipru l ase-
muiau cu un arbore; cu un arbore umbltor prin lume. Dar cu
rdcinile rmase la Sauca. Avea mereu melancolia rdcinilor. &!
Nu s-a considerat niciodat orean. Nici nu tia s fie. Era ca

P. Z A D N I P R U
un ran de la Sauca, venit la Chiinu pentru o or, o zi, o lun,
un an sau pentru o via, sosit cu careva treburi la trg, dup
care, odat ncheiate, urma s se ntoarc acas.
Toate poemele lui nu sunt dect nite scrisori de dragoste
pentru prieteni, arbori, brazde, umanitate, rani, dar n primul
rnd pentru constenii din Sauca lui. [...] Era un poet-ran, aa
cum a fost Creang un prozator-ran. [...] De-a lungul crilor
sale de poezie [...] Petru Zadnipru se prezint ca un poet al
Omului i al Omeniei. Astfel, Zadnipru cel din cri se identific
ntru totul cu Zadnipru cel din viaa de fiece zi. Ar fi putut oare fi
altfel?!
Ultima carte a sa poetul i-a intitulat-o M caut. Titlul aces-
ta vroia s spun c autorul la cei aproape 50 de ani ai si era
nc n cutare, c nu-l mulumeau pe deplin pn i poeziile
cele mai frumoase. Poetul se cuta printre cuvinte, n semenii
si, n semine i stele, printre sentimente cu sperana c ntr-o
bun zi va putea exclama ca btrnul Arhimede: Evrica! Am
gsit! Sau v-am gsit.
Volumul M caut avea nc mireasm de cerneal tipogra-
fic, atunci cnd autorul lui a nchis ochii pentru totdeauna.
Pierderea, pentru noi cei care l-am cunoscut, a fost dubl, cci
n-a plecat dintre noi numai un poet, ci i un Om de o buntate
proverbial. Era o buntate fireasc i molipsitoare. De la el dep-
rinsesem s druim unii altora, spre exemplu, o carte cu auto-
graful unui autor drag sau una din care fcusem rost cu greutate
deosebit (druieti cu adevrat nu lucrurile de care n-ai nevoie,
ci tocmai cele care-i sunt cele mai scumpe i dragi).
Petru Zadnipru era, i cred c despre poei se poate spune
astfel, un om cu inima mai mare dect trupul: dac vroiai s te
atingi de el, trebuia s-i atingi mai nti inima lui, dac ai fi vrut
s-l mngi, trebuia s-i mngi mai nti inima. Poetul le ve-
dea, spunea, gndea, auzea pe toate cu ajutorul inimii. Era, ca
C A U T

s zic aa, un om care-i purta pretutindeni inima cu el. Chiar i-n


visele cele mai ndeprtate i irealizabile ce cunoate urma inimii
lui. Inima ea, cea venic ascuns de ochii lumii ca faa nev-
M {

zut a lunii. Ea, cea care a btut mereu pentru bucuriile i dure-
rile altora, atunci cnd a trebuit s mai bat i pentru El, a refu-
&" zat s i se supun. Atunci, n toamna lui 1976, poetul Petru
Zadnipru s-a rentors la Sauca, acolo, unde dealurile par valurile
P. Z A D N I P R U

ncremenite ale unei mri, iar arborii sunt mai mult rdcin
dect coroan. Aceasta a fost i cea de pe urm dorin a poe-
tului, creionat i-n Rug ctre suceni, una dintre ultimele
poezii ale poetului Petru Zadnipru: Aici a fost s-mi fie amin-
tirea, / Aici, sucenii mei, s m-ngropai, / Pstrndu-mi, de se
poate, amintirea, / C-ntotdeauna v-am avut de frai!
La Sauca amintirea lui Petru Zadnipru o pstreaz dealurile
i fntnile pe care le-a trecut n vers, arborii i oamenii pe care
i-a iubit att de mult i att de fr de moarte poetul.
Cititorul de azi, deprins i cu [un] / o altfel de poezie, ar tre-
bui s tie c lirica anilor 80 (ai secolului al XX-lea T. P.) a ob-
inut i este ceea ce este i datorit eforturilor de nnoire a poe-
ziei, depuse i de Petru Zadnipru.
Petru Zadnipru n-a scris pur i simplu poezie, el a fost nsi
Poezia. A respirat i trit cu ea, pentru el poezia fiind o mereu
continu, proaspt descoperire a lumii.
Poetul nu cuta metafore, poezia lui aproape nici nu le are,
el le gsea sau ele l gseau, metaforele fiind foarte fireti n
contextul poeziei, nu ca un ornament al vorbirii, ci ca o parte
fireasc a ei. Nu zdarnic, ntr-un secol care se dezice de rim,
ea, dup prerea unora, nctund gndirea, poetul rimeaz
ntr-o poezie rim cu crim.
Poezia era identic cu o nduioare, cu un impuls sentimen-
tal, dar i cu expresia spontan, inspirat, cu contiina treaz a
poetului.
Zadnipru-omul era de nedesprit de Zadnipru-poetul. Ei se
completau i se substituiau reciproc. Omul este modelat dup
chipul i asemnarea poeziei sale. Precum se ntmpl cu omul
care modific dup peisajul n care triete, dup semenii cu
care convieuiete mpreun. i invers: poezia e modelat i
dup felul de a fi al omului. Poezia lui P. Zadnipru eman ace-
eai dragoste de oameni. Acelai dor de pmnt. Aceeai sete de

C A U T
cntec.
Poetul scrie de parc dialogheaz. Poeziile lui P. Zadnipru
seamn mai degrab cu nite confesiuni, cu nite rvae, cum

M {
ziceam, trimise urmailor de peste ani sau strmoilor.
Poetul cu frunza dorului la gur i-a vrut poezia sporitoare
de lumin, ea nzuind s ajute pomul s creasc i iarba plaiului &#
s rsar mai degrab-n primvar: Poet e nc de copil / i

P. Z A D N I P R U
versu-i fr iz de slav / E ca o raz de april / Pe-o pajite mol-
dav. Poetul e cel care aeaz aerul sub pasre i verdele pe
frunz, el omenete lucrurile i le nseamn s triasc. E acea
clip de tain cnd, mrturisete poetul: i iar n pieptu-mi simt
puteri / Cuvintele mi se-mpreun / i moarte ce preau mai ieri /
Azi vii n faa mea rsun. [...]
Zadnipru, ns, e mai mult dect cntreul unei singure loca-
liti, el devine cntreul satului moldovenesc n genere. [...]
Satul e ridicat la rang de simbol a tot ce are un popor mai sfnt
i mai rezistent. Laitmotivul satului revine i n volumele ulteri-
oare ale lui P. Zadnipru (se are n vedere dup volumul de debut
intitulat Luminile cmpiei T. P.) Lume, drag lume,
Gustul pinii, Versuri, Mi-e dor ca o obsesie, ca o ntoar-
cere la rdcini, la esene. Satul, cerul de deasupra, vile i
dealurile, rurile, spicul de gru, brazda, pomul compun un
cosmos n care se ntmpl Poezia, Viaa, Eternitatea nsi. [...]
Poetul se ntoarce acas, la mama, ca la o ntlnire cu sine, ntru
a se purifica i a se regsi: M-ntorc ca la spovad, la sfaturi i
ocri. Totul are importan aici: Cte legi au petrecut / Cei
prei din Casa mare! / Ei n felul lor tcut / Au cu noi ase-
mnare!
Chiar cnd face metafor modern, la Zadnipru ea vine
dintr-un anturaj patriarhal: lstunii taie aerul n hrinci n preaj-
ma furtunii, iar vlcelele tac chitic, drumul din ponoar
pnglicu neted e n viziunea poetului ca un bru uitat de
ani, tiprit de ploi i soare, de drumei i de plvani. Numai un
poet crescut la ar putea vedea n preajma iernii cum butucii
i-au tras pturi peste cap ca nite btrni n nopi cu frig.
Peisajul la Sauca e plin de omenesc, sufer sau se bucur,
are nostalgii, petrec sau ntmpin cocoare: N-a mai rmas pe
bolt nici un astru / Uor din noapte se desprind ogoare / i-n
vale apele vzduhului albastru. / Se rnduiesc nostalgice co-
C A U T

coare.
Imaginea cocorului-cluz din primveri care prtia face-n
azurul ceresc din stolurile ce aduc primvara n ar, pe ogor,
M {

lsnd n urm crri albastre, P. Zadnipru o asociaz poetului


care are aceeai misiune: s taie crrile spre zri ntiul.
&$
Nicolae DABIJA, Un poet al Omului i al Omeniei, Prefa, n
P. Z A D N I P R U

vol. Petru Zadnipru, Versuri. Chiinu, Literatura artistic,


1985. P. 519

CIOCANU: Petru Zadnipru a fost un om de mare omenie.


Aa a neles el s fie de la mama i tata, de la rude i consteni,
nc din fraged copilrie, aa l simim (anume l simim!) la
lectura poeziilor sale. i nu este vorba numai despre operele n
care poetul evoc fiina, faptele i amintirea prinilor i rudelor,
precum sunt Paii mamei, Tata, Scrisoarea rudelor; n
sprijinul afirmaiilor de mai sus pot fi citate absolut toate ver-
surile scriitorului. n tot ce ne-a lsat el simim prezena flcului,
mai apoi a ranului trecut prin ciur i drmon. i tonalitatea
spunerii poetice, i vocabularul ntrebuinat n acest scop, i
natura imaginilor plsmuite totul adeverete omul de la coar-
nele plugului din anii postbelici, omul de la carte din anii de mai
ncoace, iar din anii 1960 omul de art cobortor n straturile
adnci ale sufletului i contiinei de obicei ocrotite grijuliu de
fiecare dintre noi, ca s nu devin obiect de contemplare i mai
ales de comentare din partea celor din jur. [...]
n poeziile sale rezistente [...] Petru Zadnipru ne-a lsat un
fond bogat de gndire, de simire i nenumrate frumusei de
exprimare liric, mergtoare drept la inima destinatarului. Glori-
ficarea prinilor i n genere a oamenilor de la ar, purttori ai
nelepciunii i buntii sufleteti i pstrtori ai obiceiurilor i
tradiiilor, evocarea naturii pitoreti a plaiului i a proceselor de
munc, n care omul i manifest potenele spirituale, coborrea
curajoas n straturi adnci ale sufletului, ale contiinei omului,
replica incisiv la gesturile de neghiobie, reavoin, egoism ale
consngenilor i alte motive sunt pe deplin familiare scriitorului.
Tributar, la nceputul activitii de creaie (la etapa plachetei de
versuri Luminile cmpiei, 1952), nelegerii rudimentare a
poeziei ca versificare simplist a unor fapte i chiar fpticele
ordinare, precum ar fi deparazitarea satului nfptuit de ctre

C A U T
raizdrav, Petru Zadnipru s-a depit evident de la o carte la
alta, volumele de versuri Gustul pinii (1964), Mi-e dor
(1971), i, mai cu seam, M caut (1976) constituind nite

M {
contribuii certe la dezvoltarea liricii noastre contemporane.
Desigur, temeiul autodepirii poetului l constituie gndirea
mereu mai adnc, mai desctuat, nelegerea mereu mai per- &%
sonal, adic mai puin cazon, a lucrurilor (cine ar fi ndrznit,

P. Z A D N I P R U
chiar la 1975, s scrii ceea ce ne-a lsat el n poezia Lemn,
bunoar?). Dar mai este ceva, absolut defenitoriu pentru Zad-
nipru: firescul nealterat de nici un fel de livresc din fiecare oper.
[...] Peste tot poetul parc s-ar confunda n mod contient cu un
om de la ar [...]. Cine, n afar poate de Ion Bolduma, s-ar
ncumeta s concureze cu Petru Zadnipru n ceea ce privete
vocabularul i limbajul rural de o naturalee desvrit? [...]
Prestigiul firescului, ca modalitate nsuit de poet de la
oamenii din mijlocul crora a venit n literatur, ar putea fi pus
la ndoial n condiiile de mai ncoace ale procesului creator
beneficiind de pe urma contactelor cu poezia modern i n
genere cu cutrile de dat recent. Dar poetul autentic nu este
reductibil la formula de suprafa, el tinuiete neaprat anumite
ascunziuri care se deschid privirilor curioase n clipa cnd pe
ogorul literar se coc premisele unei nelegeri evoluate a actului
de creaie. Astzi putem afirma cu toii c omul simplu de la
ar, alias Petru Zadnipru, nc din anii 60 a nceput s-i inten-
teze procese de contiin, s ridice vluri de pe realiti altfel
ncremenite ntr-o accepie unanim, s-i trdeze condiia ini-
ial, asumndu-i drepturi i ndatoriri de cugettor, de om po-
litic, de ndrumtor al maselor, pe care mai nainte doar le repre-
zenta. Acum, la lectura reluat a ntregii creaii a poetului, cred
c un jalon n calea maturizrii scriitorului a fost poezia i vine-o
zi..., remarcabil, n contextul motenirii rmase de la Zadnipru,
prin alternarea interogaiilor retorice grele de sens cu exclamaiile
retorice i acestea, angajate n furirea unui viitor demn de str-
moii notri [...].
Motivul poetic al naintailor ocup un loc aparte n creaia
scriitorului care ne propune multe exemple de simire profund,
de realism desvrit i de expresii memorabile. [...]
Antologice sunt poeziile lui Petru Zadnipru despre mama, n
deosebi cea intitulat Paii mamei. Scriitorul devine, dup
C A U T

cum am mai zis, interpret al faptelor vieii, filosof chiar: el nu


contempleaz, complcndu-se n exprimarea pitoreasc de pro-
venien rural, ci dezvluie sensuri, rosturi, semnificaii ale
M {

faptelor aflate la ndemna oricui: N-au putut mai mult s-o


poarte, / Dar n zbuciumul lor sfnt / Parc-au tiprit o carte /
&& Paii mamei pe pmnt. Ai citi aici o nelegere cu totul origi-
nal a crii de ctre Zadnipru, n sensul c cea mai bun carte
P. Z A D N I P R U

a fost, pentru dnsul, Mria sa Omul; anume n sufletul acestuia


a citit el, de s-a inspirat i a plsmuit crile. i tot din strduina
de a interpreta faptele vieii, de a le dezghioca rosturile i a le
servi oamenilor ca pe o filosofie a existenei noastre a izvort
antologica poezie Moldovenii, dominat de contiina destinu-
lui vrgat (amnunt dintr-o alt frumoas realizare a autorului)
al neamului din care ne tragem.
Laolalt cu firescul tririi i exprimrii contribuie la succesul
poeziilor lui Petru Zadnipru nostalgia, dorul de tot ce a fost i nu
mai este. [...]
O particularitate de gndire, dar i de exprimare, preconizat
de Petru Zadnipru n anii de la urm ai scurtei sale viei (s-a stins
pe cnd nu mplinise nici cincizeci de ani), rezid n contiina
polivalenei etice a sufletului omenesc, n tendina tot mai frec-
vent n crile de la urm de a dezvlui momentele i manifes-
trile contrastante ale firii umane. [...] Dar nu numai Cina cea
de tain [...] este o poezie durabil, etern poate. Petru Zad-
nipru a atins de multe ori pragul de sus al inspiraiei, dezvluind
adevruri neterectoare, folosindu-se de un limbaj poetic memo-
rabil i evocnd un personaj liric bntuit de contradicii interi-
oare. Poezii ca ... n mine rul i binele..., Eu (n care gsim
amnuntul cu vrgata-mi soart), ntre multe i mrunte i
altele adeveresc un liric autentic. Dar i poezia intitulat att de
original ? (un semn de ntrebare numai) depune mrturie ace-
luiai adevr. Poate nu n sensul profunzimii de care suntem
bolnavi cu toii, dar n sensul c Pertu Zadnipru a fost i rmne
un liric nzestrat cu o putere nendoielnic de evocare a simirii
omeneti. Mai ales n poeziile axate pe motivul scrutrii lumii
sufleteti autorul ne-a dat ntreaga i adevrata msur a talen-
tului su, caracterizabil nainte de toate prin firescul tririi i
exprimrii sentimentelor i proceselor de contiin.

C A U T
Ion CIOCANU, Laud firescului, Prefa, n vol. Petru Zadnipru,
M nasc ntruna. Chiinu, Hyperion, 1992. P. 511.

PALLADI: Mereu oscilnd aidoma timpului ntre zi i

M {
noapte, personajul liric / locutorul zadniprian, dus de valurile
sorii ntre Nu i Da, s-a strduit pre de o via s dea din
traiul su / Relele afar. mpresurat tot timpul de-un Vnt &'
de primvar, el contribuie din plin la naterea cuvntului de

P. Z A D N I P R U
sine i de noi, de poezie i de lumin. Dintre sutele sau poate
miile de vocabule care i traduc eul cu asupra de msur, ver-
bele (a lucra, a cunoate, a iubi, a ptimi, a boci, a
rde etc.) sunt pesemne cele mai sigure de singurtatea i sin-
gularitatea sa, dac nu cele mai limpezi i mai mohorte, n
sensul gogian-eseninian c l-au cunoscut indirect prin rangul
lor de expresie i de ascensiune ideatic i metaforic, legate de
etos i de batin, de rdcini, de neam, care fac din poezie un
obiect de cult. nsei substantivele majusculate (Om, Pom,
Lemn, Cntec, Satul (=Sauca), Mama, Tata, Graiul (=Limba),
Patria, Destinul (=Datul) au tendina de a se transforma simbolic
din obiect n subiect, de a deveni aievea simboluri i metafore
poetice sui-generis prin inuta i condiia lor magic i sonic,
rapsodic i teluric-cosmic. Poezia, aadar, pentru autorul nos-
tru este un trm de existen spiritual cu adnci rdcini n
etos. Viersul su de privighetor este sonor i de o rezonan
aparte n timp i spaiu, turnat fiind dintr-un metal sufletesc nobil
i inoxidabil n momentele creaiei sale de vrf. Poetul i-a pl-
mdit pe ncetul i ntr-un rstimp de numai peste dou decenii
i jumtate ntreaga palet de culori a vrerilor i viziunilor, a
sentimentelor i rvnelor sale etico-civice i estetice. Ritmurile
sale de activitate au fost dictate indirect de necesitile lui inter-
ne de cntec i de poezie. De aici limpezimea de cletar a versu-
lui hedonist i simbolist, realist i de portretist, sentimentalist i
ruralist, ns viguros i omenos, afectiv i meditativ, armonios i
revelator, elegiac i polemic, de o virtuozitate ironic rar, avnd
o nclinare vdit spre atmosfer i clasicitate, spre miniatur sau
parodie, dar ntotdeauna alimentat de trirea personal, de
preaplinul zadniprian al Omeniei.
Cntecul su este am crede nu numai od sau imn, ci mai
degrab poate el este deopotriv i meditaie i elegie, i cinstire
(a Cntecului i a Omului...), dar i o ncercare de nemurire a lor
C A U T

i a tot ce-i frumos n via, n etos, n existen, n creaie, n


misiune i n atitudine. nsi plecarea lui n infinitul cosmic al
materiei, al neuitrii are loc toamna, odat cu intrarea acesteia
M {

n zona scorpionic, n spaiul vizionarismului (23 octombrie),


astfel devenind unul dintre creatorii mplinii de acest nsemn
' zodiacal. Prestigioasele sale creaii poetice de sorginte vaticinar,
cu accente gogiene (Casa mare, Dealurile Moldovei, Mol-
P. Z A D N I P R U

dovenii, Un cntec tiu... etc.) sau eseniniene (Paii mamei,


Mam, Cntec pentru mama, Tata, Lemnarul, ***A
rmas n urm, Ctre prieteni, i lacrima..., Scris a fost,
Mi-e dor, Ultima noapte de toamn, Nostalgie etc.), sunt i
ele un tribut pltit vocaiei sale la propriu i la figurat. Umanis-
mul su (cu tent romantic n fond) revars o und de melan-
colie asupra ntregii creaii sub imperiul cincizecismului, adic de
reabilitare a eticului i de anevoioas cutare de sine (Mihail
Dolgan). Cuvintele grele de sens i reveleaz substana poetic a
tririlor de la un capt la altul, definindu-l pe drept, dup propria-i
descoperire, cocorul cluz al generaiei sale.
Trecnd peste rndurile liricii pseudoproblematice, insigni-
fiante, ruginite, de gornist, busuiocian vorbind, sau peste
cele lozincarde ori inestetice, fr flori de stil, ideologice i
anacronice pentru secolul al XXI-lea, kremlinofone / leninofone
/ stalinofone, vom vedea aievea un poet-tribun al sufletului i al
frumosului autohton, un trmbia al neamului n linie gogian-
mateevicean de calitate, care i-a creat conul su de lumi-
n pe care urma cea din urm oricnd l poate descoperi
simirii i vederii oneste i celeste. n dincolo de captul lumi-
nii versurile lui au un zvon de bronz, pentru c ele sunt aa
cum sunt umanizate i sonorizate de sentimente profunde,
constituind n marea lor esenialitate o continuitate a poetului
n ar i n cosmos, aidoma frunzelor de plop sau gorunilor
din pdure care pot nfrunta toate intemperiile firii. Potri-
virea poetului cu gorunii (pe care i-a dorit-o n via) vine
dintr-un sentiment de solidaritate total i ideal cu natura i cu
semenii, cu lumea pe care a cntat-o i rvnit-o ct mai uman.
Pendularea nostalgic ntre nfruntarea furtunii i cntarea
Patriei, rii sale (...ca o floare, / unic pe-acest pmnt) a
determinat n principiu coborrea sosiei lui meditativ-lirice i
ironice n spaiul cugetrii i al simirii profunde, n cosmosul

C A U T
interior al etosului, al ascensiunilor i mutaiilor lui. Poetul se
nsenineaz de propria-i cntare asemeni livezii dup mpli-
nirea de rod. Este o metafor care l prinde totalmente din inte-

M {
rior, pentru c a pltit ca un poeta vates toate vmile suferinei
umane creatoare i spirituale, nsui datul (citete: destinul, scri-
sa, bafta etc.) cutrii de sine i de lume, de lumin i de adevr, '
de cntec i de poezie, de carte, aceasta fiind de fapt, apoi,

P. Z A D N I P R U
nsi condiia sa uman, etico-civic i poetic ntre pmnt i
cer. [...]
Prin modul su liric autentic i meditativ-ironic de a da relief
ideii de sine i de eu, poetul Petru Zadnipru, realizat n fond pe
parcursul a numai dou decenii jumtate (de la debutul editorial
cu Luminile cmpiei din 1952 la volumul antologic M caut
cntecul su de lebd din 1976), constituie o personalitate
eclatant i distinct, de referin a sufletului i a omeniei cuvn-
tului din spaiul nostru moldovenesc estprutean.
Exigena estetic cu care i-a revzut o pies sau alta (Pr-
sadul, bunoar, devine Ecouri, iar la Pova din ediiile
anterioare elimin ulterior trei strofe; schimbri vor suferi i alte
poezii, ntre care aceeai Casa mare etc.) i n genere metafora
de sine a eului este gritoare sub toate aspectele.
Petru Zadnipru face parte din categoria poeilor de destin,
vaticinari, gen Octavian Goga, Alexei Mateevici, care pot cuprin-
de necuprinsul ntr-o singur pies. Moldovenii Domniei sale
surprinde tocmai prin acest mister inexplicabil al intraductibi-
lului: partea presupune ntregul, dorul inexprimabil contureaz
imposibilul sub aspect ideatic i metafizic. Forma este lapidar i
prin gravitatea zicerii i prin profunzimea clocotitoare a lacrimii
i umple ochii amintirii cu toate durerile facerii de sine i de
neam, de istorie i de destin (Moldovenii cnd se strng / i-n
petreceri se avnt, / La un col de mas plng, / La alt col de
mas cnt. // Sufletul precum le-ar fi / Glob cu dou emisfere: /
Una-i noapte, alta-i zi, / Bucurie i durere. // Dou lumi ntr-un
ntreg / Permanent i schimb locul, / Vin pe rnd i-asemeni
trec, / Cnd necazul, cnd norocul. // Moldovenii cnd se strng
/ i-n petreceri se avnt, / La un col de mas plng, / La alt
col de mas cnt. // i-n paharul venic plin, / Butura lor cea
sacr / Jumtate-i cer senin, / Jumtate-i bolt neagr). Tabloul
este al unui artist mare, adevrat, de netgduit. De fapt Mol-
C A U T

dovenii este una din creaiile sale de culme. n sens tragico-


dramatic i metaforic ea este Doina poetului de la Sauca.
Comparaia cu sentimentul Doinei i al Limbii noastre scot
M {

n eviden latura demnitii spirituale a celui nedreptit nu


numai de istorie, dar i de omenie. Iar P. Zadnipru este un apos-
' tol al omeniei. El nu numai cnt i plnge soarta moldo-
venilor, dar o i descnt parc totodat aidoma unui mag,
P. Z A D N I P R U

aidoma marilor si naintai, dar la P. Zadnipru (elegiac i me-


sianic, dar i conform unei intuiii vizionare, vaticinare, de la
Sauca sa, unde de fapt s-a i ntors, n cercul ei cosmic, la
Vatra doinelor strbune).
Capodoperele poetului Casa mare, Tata, Lemn, Gus-
tul pinii, Pojar, Cocorul cluz, i vine-o zi, Mi-e
dor, Paii mamei, Eu pe drum, drumul cu mine, Cina cea
de tain, Moartea, i lacrima..., Un cntec tiu..., Eco-
uri, n limba mea, Ctre prieteni etc., piese care constituie
ozonosfera creaiei antologice a autorului, acea deschidere inti-
m auctorial ctre Om i omenie a sufletului su de mare cu-
nosctor al tainelor omeneti i al celor venice, de acas i mai
ndreptesc i dorul lui arztor, vaticinar, de ar, de meleag, de
batin (de Sauca), de rdcinile lui i de ranii care L-au
pornit, n deprtri Cu-o desag de cntri (citete: de do-
ruri etc.) / S-i ajung pe toi anii lui i ai poeziei sale (fr
hotare n spaiul etosului i al frumosului romnesc). Privit din
acest unghi de vedere al cuvntului (cntecului / doinei / imnului
etc.), poezia meditativ-liric zadniprian la hotarul dintre gene-
raii mbrac toga autohton a sentimentului i a demnitii de
neam dinspre viziune i atitudine. De facto i de jure poezia lui
celebreaz indirect mndria de sine a existenei eului sub rapor-
tul cunoaterii. Or, ironia este punctat dinluntru pe ntregul
contur al creaiei sale rezistente n fond i graie acesteia, inoxi-
dabilitii ei sapientale i ancestrale, ghidat de bunul-sim i de
firesc (Ion Ciocanu), opus nebulosului i artificiosului pseu-
doproblematic.
Aidoma stejarului statornic n furtun, locutorul liric zadni-
prian, identificat cu omul (alias creatorul), se va opune Tim-
pului care roade-n el / Ca un vierme lacom, Timpului care-l
tot scade, Timpului care-i rzmoaie / Urmele din urm,
Timpului care-l nstrin / De ce-a fost i este. Aceasta este

C A U T
condiia celor alei de suferina teluricului i a cosmicului (el
lucrnd la cea de-a doua sa cifr cosmic, simbolizat de 7:
nscut n zodia cristic, la 1927, i decedat la 1976). Destin

M {
eminamente tragico-dramatic (purtnd dealtfel i nsemnele fa-
tale cifrate de ziua de natere 13 ianuarie), poetul Sauci i al
culorilor, al dorului (Mi-e dor) i al sentimentului, este n '!
egal msur unul al gndului i al cuvntului, al aritmeticii

P. Z A D N I P R U
superioare a lor, a Eului ntre Da i Nu (Da plus Nu
este egal cu Eu. / Eu minus Da este egal cu Zero. / Eu
minus Nu este egal / cu un basm pentru copii. / Eu la ptrat
este egal / cu prerea mea despre mine. / Rdcina ptrat din
Eu este egal / cu prerea dumanilor / Mei (nu mai tiu muli
sau puini?) / despre mine. / La aritmetic n clasele primare / i
cnd trecusem n prima clas / mai mare / Primeam ca atare /
(cazuri foarte rare) / Cte un cinci la purtare.).
nelegerea interioar i adecvat a poeziei lui Petru Zadnipru
trebuie s porneasc indubitabil de la continuitatea tradiiei
literare clasice, n linia principiului ideatic naional. Ea se cere,
cere cuvnt, vorba lui Octavian Goga nsui, cel mai distins
promotor al ideii naionale posteminesciene. Faptul l vom
remarca indirect i prin utilizarea preferenial de ctre contem-
poranul i naintaul literelor noastre a acestui verb cu rdcini
dialectice n matca, n matricea secular a graiului a totului tot
al unui neam. Or, ideea de existen i de dinuire contureaz
cu de la sine putere necesitatea de ntregire, de contopire a prii
cu ntregul, de lucrare direct i indirect a acestora: a unuia
prin altul. Accentele de nrudire cu sufletul su a acestei tradiii
spirituale romneti, vaticinare i originale dau o strlucire apar-
te configuraiei lirice petruzadnipriene n contextul literar al epo-
cii n general i n cel autohton n particular. Citit din interior i
sub aspectul dat, lirica meditativ a poetului, dinamitard n
embrionul ei, venea prin suflul ei de deschidere ctre noi, ctre
rdcinile noastre, nebnuite la prima vedere, s ne deschid
ochii nchii ai inimii i ai contiinei de ctre propaganda i
ideologia totalitarismului get-beget sovietic promovat de mai-
marii zilei, vremurilor de odinioar (Ion fr de ar, cum ar
zice Lucian Blaga...). ntr-un cuvnt, orientarea poetic a auto-
rului era una a deteptrii i a ndrumrii pedagogice nelepte,
de noi tcute, indirecte, prin cuvntul scris cu sngele durerii
C A U T

pmnteti, a trezirii tacite a sentimentului de demnitate i de


rezisten naional. Casa mare o poezie celebr prin prin-
cipiul unitii i revoltei de neam pe care l sugereaz scprtor
M {

printre cuvinte este n aceast constelaie de idei o prob


dintre cele mai elocvente. Dincolo de of-urile interjecionale
'" ale versurilor ocrotitoare se vedea acea profetic mpletire de
fulgere, cum ar zice O. Goga (pe care cntreul nemuritor al
P. Z A D N I P R U

Oltului le vedea n poezia i n publicistica, n proza politic


eminescian n anii treizeci ai secolului al XX-lea). []
Izvorul creaiei Domniei sale sunt valorile autohtone, viaa
oamenilor simpli de la ar, chemarea pmntului, datinile i
obiceiurile strbune, cntecele, tezaurul folcloric, tradiiile etc.
Tradiia, meniona O. Goga, trebuie s fie osatura unui po-
por. Poezia lui P. Zadnipru cinstete, nici vorb, prin ceea ce
are ea mai luminos, prin partea ei de suflet de acas, de la plug,
de la pmnt i de la ar, de la dor i de la om, de la Vatra
doinelor strbune nu numai osatura neamului, dar i crezul lui
n sine, n vorbele proprii (n propria sa lege, n culoarea
proprie a sa, n paii proprii). Suferina ca un psalm hrne-
te fluidele sale sufleteti Cu simul i Cu duhul la propriu i
la figurat. Ca i marii creatori, el va refuza ceea ce se cheam
modernism, literatur modernist, precum ar opina bardul
de la Rinari. Literatura trebuie, remarca aceeai celebritate
misionar i vaticinar a literelor romne, s izbucneasc local,
vulcanic, din rrunchii unui popor, cci numai atunci i are
valoarea ei. Altfel, e pur i simplu un fel de joc de copii, fr
consecine.
Poezia propriu-zis a bardului de la Sauca izbucnete din
satul, din batina, din meleagul rii sale de aici i de atunci, din
durerile, din rrunchii acestui col de pmnt moldovenesc,
din verbul lui, din apele nencepute ale acestuia cristalizate de
veacuri. Cntecul cu care a pornit mereu spre Mine este
unul al lacrimii (de bucurie i de durere, de tng i de frea-
mt, de zbucium sufletesc) ce rmne ca un nsemn ceresc, ca o
cunun de raze pe culmea vieii sale de pe Dealurile Mol-
dovei ce-l subiectiveaz (i pe care le subiectiveaz...) i-i in
rdcinile crescute n strbuni, n vatra doinelor miestre i de
jar, de jubilaie i de profund i sacr inspiraie. De aici i dezi-
deratul suprem: Cci altceva nimica nu-mi rmne / Dect s

C A U T
cnt, cnd urmele m dor. Acel principiu etico-civic de sufe-
rin i de munc gogian este caracteristic n mare (n partea lui
rezistent i antologic, dinspre misterul i geniul genului

M {
(doinei)) pentru creaia zadniprian revelat i prin metafora
titlurilor i prin mesajul, prin universul ideatic al multor poezii cu
priz la cer i la mister, la pmnt i la frmnt. n acest sens '#
vocaia poetului slujete cuvntul printr-un profund act de curaj

P. Z A D N I P R U
moral i sociocultural, cetenesc inspirat de adevrul vieii i de
viaa adevrului. Anume prin aceasta pare-se ne impresioneaz
versul simplu i sincer, sonor i plin de ecouri sufleteti agreabile
i admirabile. [...]
P. Zadnipru, n generaia sa, a ncercat, prin piesele sale de
rezisten etico-civic i estetic, s schimbe din interior faa
lucrurilor privind destinul nostru i nsi ideea de noi dinspre
adevr. Contribuia sa la opera de remodelare, de primenire
sufleteasc n lumina unei idei naionale nu poate fi neglijat, ci
din contra salutat, pentru c a fost ntotdeauna una salutar,
pentru c el a izbutit s pun n capul mesei cuvintelor adevrul
tririi pro-noi, mulumindu-se de generozitatea proverbial a
dictonului: multum in parvo! El a crezut n cuvnt i n aceast
misiune istoric, veche a scriitorului, care e alimentat de
ideea naional i i-a dat o nou via cu preul propriei viei.
Mai trainic ca orice, valoarea care va sta ntotdeauna n faa
noastr i a poeziei noastre, consemna poetul-academician A. Lu-
pan, este curenia de spirit, setea de bine, sinceritatea adev-
rului, pe care poetul Petru Zadnipru o aducea n sufletul prin-
ilor, a moilor i a strmoilor ce-au rscolit acest pmnt...
Poetul avea deci acest dat marea responsabilitate n faa sa i
a meleagului natal. Una din crile lui va purta titlul Vatra doi-
nelor strbune (este un vers, al doilea din prima strof a piesei
Darul plaiurilor mele). De vreme ce doina, nsui cntecul
cifru cosmic la romni, ntemeietor i sintetizator n sensul deplin
al exprimrii ariei interioare istorico-dramatice, patriarhal-
moderne n linie alecsandrian i eminescian cuprinde ne-
cuprinsul de noi, aceasta se datorete ntr-un fel i cntreilor
notri populari i intelectuali, doinailor si chemai printre
care numele lui Petru Zadnipru negreit figureaz i va figura
atta timp ct vor lucra albinele ideatice (sau metafizice,
cum zice V. Teleuc) n cuvintele limbii noastre, n arealul nostru
C A U T

interriveran i nu numai, dac nsi ideea de frumos sau de


logos nu este numai una legat de topos, dar i de drama unui
etos, de cosmosul acestora multitudinal i naional, autohton i
M {

universal. Or, condiia ars poetica petruzadniprian este una n


mare vaticinar, a cntecului netiut al materiei i plnsului
'$ acesteia, bacovian, inefabil i intraductibil, irostibil, i enexpri-
mabil n fond (ca n testamentara, dac nu geniala-i poem
P. Z A D N I P R U

Moldovenii). De aceea la el orice carte este un nou cerc al


spiralei cunoaterii i autocunoaterii, al druirii i autodruirii /
redrii eminesciene, metafizice i ludice, cosmice i filosofice,
iar poezia pmntului i pmntul poeziei fac una, ele sunt
aceeai lume cunoscut i necunosut a misteriosului eu. [...]
Tudor PALLADI, Datul sau cntecul ntre pmnt i cer, Pre-
fa, n vol. Petru Zadnipru, Cocorul cluz, Chiinu, Cartea
Moldovei, 2003. P. 58.
SUMAR

Tabel cronologic .......................................... 7

M CAUT

i mine ...................................................... 15
i tu, poete .................................................. 16
Dar mai nti ............................................... 17
Scris a fost ................................................... 18

C A U T
Livada ......................................................... 20
Potrivire ....................................................... 21
Mamei ......................................................... 22

M {
Tata ............................................................. 23
Cocorul cluz ........................................... 24
La cartea ce-o scriem .................................. 25 '%
Continuitate ................................................. 26

P. Z A D N I P R U
Patrie! .......................................................... 28
Moldovenii .................................................. 30
M nasc ntruna ........................................... 31
Continu schimbare .................................... 32
Dorin ........................................................ 34
Drum btrn ................................................ 35
Casa mare ................................................... 36
i vine-o zi... ............................................... 38
i-am zis... ................................................... 39
Bieii venii de la ar ................................ 40
n limba mea ............................................... 42
Luminile cmpiei ......................................... 43
Dealurile Moldovei mele ............................. 44
Ascult n noapte ........................................... 45
Strugura de pe colin ................................. 48
Plugarul ....................................................... 49
Toate au un rost pe lume ............................. 50
Mare-i dealul ............................................... 52
Crezul .......................................................... 54
Gustul pinii ................................................ 56
Rapsodie de toamn ................................... 57
Lemnarul ..................................................... 58
Toamn trzie .............................................. 60
Ultima noapte de toamn ........................... 61
Pe costia dealului ....................................... 62
Pojar ............................................................ 64
Ciocrlia ...................................................... 65
Dor .............................................................. 66
Fete de la ar ............................................. 67
Trec anii ....................................................... 70
Descoperire ................................................. 71
Universitate ................................................. 72
Drum ........................................................... 74
Via de vie ................................................... 76
* * * n mine rul i binele... ....................... 77
i azi ca ieri, ca altdat ............................. 78
Fata i marea ............................................... 80
Amiaz-n cmp ........................................... 82
Spic de gru ................................................ 84
Preludiul dimineii ....................................... 86
La izvor ....................................................... 88
Srba fulgilor ............................................... 90
Caz cu haz i cu necaz ................................. 91
Armistiiu ..................................................... 94
Dor de oameni ............................................ 96
Malul i rul ................................................. 98
i iar... ......................................................... 101
Spui uneori .................................................. 102
Uneori ......................................................... 103
Duman i trdtor ...................................... 104
Cnd purcedem... ........................................ 105
Mi-e dor ....................................................... 106
ntoarcere .................................................... 108
Paii mamei ................................................. 111
Cntec pentru mama ................................... 112
Mam .......................................................... 114
La prispa casei ............................................ 115
Scrisoare ...................................................... 116
La institut .................................................... 116
Destin .......................................................... 118
Cnd m-am nscut ...................................... 120
Scrisoare rudelor ......................................... 122
* * * De undeva, de departe, din spate... ... 123
M bucur ..................................................... 124
Preferin ..................................................... 125
Cnd pe drum ............................................. 126
Via, via! ................................................. 128
Pova ......................................................... 130
Dragoste ...................................................... 132
Trist ............................................................ 133
Acas ........................................................... 134
Bietul mamei ............................................. 136
Ctre prieteni ............................................... 138
Fiului ........................................................... 140
* * * M roade uneori un gnd... ................ 142
i dac tu... ................................................. 143
* * * Rim-rim... ........................................ 144
Iubitei .......................................................... 145
antier ......................................................... 146
* * * M uit cum ar pe dealuri tractorul .... 148
* * * Vinul se nate n chinuri... ................... 149
* * * Omului ce venic minte... ................... 150
* * * Ca s ai la vorb har... ....................... 151
* * * De cu sear cmpul era galben-alb... . 152
* * * Vinul nostru cel blajin... ...................... 153
* * * Moldovenescul vin oricum... ............... 154
* * * Cu ochii intuii n larg ........................ 155
Vorb veche ................................................ 156
? .................................................................. 157
Versuri noi i... ............................................. 158
Mario! Mario! .............................................. 159
Zis-au unii .................................................... 162
Vdana lui Ion ............................................. 164
Singurtate .................................................. 166
M caut... .................................................... 168
Nostalgie ..................................................... 170
Eu pe drum, drumul cu mine ...................... 171
Adesea ochii... ............................................. 172
Trist roman ............................................. 173
i lacrima... ................................................. 174
Un cntec tiu... ........................................... 175
Vis ............................................................... 176
Scrisoarea ta ................................................ 178
Gazle ......................................................... 180
Nu fac... ....................................................... 181
Eu i marea ................................................. 182
Prima dragoste ............................................ 183
Chiot ........................................................... 184
Rug ............................................................ 185
Ziua mea de munc ..................................... 186
Cartea ......................................................... 187
Fr titlu ...................................................... 188
Cuvntul i gndul ...................................... 190
Aud .............................................................. 191
Autobiciuire ................................................. 192
Autoslvire .................................................. 193
Nu se poate! ................................................ 194
* * * Permis i eu odat o s capt ........... 196
Cuvnt nainte ............................................. 198
La o serat literar ...................................... 198
Dup nmormntare .................................... 200
Didactic ..................................................... 201
Pisica din perete .......................................... 202
* * * ntre multe i mrunte... ...................... 203
Eu ................................................................ 204
Ai vrea... .................................................... 205
Lemn ........................................................... 206
Cina cea de tain ........................................ 207
Coinciden ................................................. 208
Aritmetic superioar .................................. 209
Proverb ........................................................ 210
Monede vechi .............................................. 212
Rnia ........................................................ 213
Beat de bucurie ........................................... 214
A trece ......................................................... 215
Moartea ....................................................... 216
Variaia cu a ine i a spune .................. 218
Constatare cu Retoric ntrebare ............. 219
Dup vreo adunare, la care... ...................... 220
Fata n negru ............................................... 222
Postume ............................................. 223
Potrivire ....................................................... 223
n loc de prefa .......................................... 224
Toamna n Moldova .................................... 226
Vai, ce mai cnta flcul ............................. 227
Rzboi i lapte ............................................. 228
* * * Cerul de deasupra noastr... ............... 230
* * * Livada ridic pmntul mai sus... ....... 231
Numele-i, fat sprinar ............................. 232
* * * Bucuria ntocmai ca i chinul... ............ 234
Numai eu i tu... .......................................... 235
La stnca noastr alb ................................ 236
Portret de fat .............................................. 238
* * * Pn scriu o poezie ............................. 239
n visul meu... .............................................. 240
Ai dori... ..................................................... 242
Din deprtri... ............................................ 243
n lumea mea... ........................................... 244
Doar pentru tine... ....................................... 245
ie ............................................................... 246
Tu eti... ....................................................... 247
n stilul Mioriei ............................................ 248
* * * Albastrul zorilor n rou ....................... 250
Rtciri ........................................................ 251
i zmbetul... ............................................... 252
Destin .......................................................... 253
* * * S-a dus mama de acas ..................... 256
* * * Din zmbetul mamei ........................... 257
* * * D-mi, Doamne, cumptul mamei, .... 258
* * * D-mi, Doamne, modestia mamei, .... 259
* * * Mi-e dor de-o pine coapt pe vatr...260
Satule, mi satule ........................................ 261
De-ar fi... ..................................................... 262
* * * S-mi plng tinereea trecut... ............ 263
De ce? ......................................................... 264
A rmas n urm... ...................................... 265
Rug ctre Suceni ...................................... 266
* * * Pleca-voi de aici la naiba... ................ 267
* * * De moarte nu am ce m teme... ......... 268
Toamn ....................................................... 269

Referine istorico-literare ............................. 270