Sunteți pe pagina 1din 381

GHEORGHE

VOD{
ARIPI PENTRU
C{DERE
Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[ de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu
Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta: Vladimir Zmeev
Fotografii din arhivele editurii, a autorului
=i a lui Nicolae R[ileanu

REFERIN|E ISTORICO-LITERARE:
Grigore Vieru,
Mihai Cimpoi, Victor Teleuc[,
Mihail Ion Cibotaru, Nicolae Esinencu,
Ana Banto=, Leo Butnaru, Eugen Lungu,
Viorel Dinescu, Ion Ciocanu,
Emil Galaicu-P[un,
Anatol Codru
Editura Litera Interna\ional
O. P. 61; C.P. 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia
tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro

Grupul Editorial Litera


str. B. P. Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u, MD-2005, Republica Moldova
tel./fax (3732) 292 932, 294 110, fax 294 061;
e-mail: litera@litera.ro

Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2003 ]n versiune tip[rit[


=i electronic[ la Editura Litera Interna\ional
=i Grupul Editorial Litera.
Toate drepturile rezervate.

Editori: Anatol =i Dan Vidra=cu


Lector: Nicolae Popa
Tehnoredactare: Lorina G]ncu
Tiparul executat la Tipografia Central[ din Chi=in[u.
Comanda nr. 1640
CZU 821.135. 1 (478)-1
V-80
Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii
Vod[, Gheorge
Aripi pentru c[dere / Gheorghe Vod[ (Bibl. =colarului, col. ini\. =i coord.
Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop. / Vladimir Zmeev; serie nou[,
nr. 405). B.: Litera Int., Ch.: Litera, 2003 (Tipografia Central[). 384 [p].
ISBN 9975-74-680-2 ISBN 973-675-039-6
821.135. 1 (478)-1

ISBN 9975-74-680-2 LITERA INTERNA|IONAL, 2003


ISBN 973-675-039-6 LITERA, 2003
1934 Creang[, particip[
la cenaclul literar de
24 decembrie
pe lng[ redac\ia
Se na=te, n satul
ziarului Tinerimea
V[leni, jude\ul Ismail,
Moldovei, condus de
Gheorghe Vod[, cel
poetul Liviu Deleanu.
de al =aptelea
copil din familie. 1948-1954 Student, lucreaz[ ca
n urma nfiin\[rii reporter la ziarul
Tat[l s[u, Dumitru Colhoznicul Moldovei.
Vod[, \[ran, se stinge =colii de =apte
Absolve=te facultatea
din via\[ n anul 1939, ani continu[
n 1959, continund
n vrst[ de 45 de ani. nv[\[tura n s[ lucreze la aceea=i
Mama, Maria Vod[, satul V[leni. redac\ie a ziarului.
r[mas[ v[duv[ Sub ndrumarea
cu =ase copii, se profesorilor Victor 1959
stinge din via\[ Terzi =i Pantelimon Se transfer[ ca
n anul 1979. Grecu =i dezvolt[ reporter la Comitetul
nclina\iile literare. de radio republican
1941-1944
1951-1954 din Chi=in[u. n
Urmeaz[ acela=i an,
=coala primar[ Urmeaz[ clasa a mpreun[ cu
din satul V[leni. opta n =coala un grup de tineri
medie nr. 2 din scriitori, este expulzat
1947-1948 ora=ul Cahul. Aici din Chi=in[u pentru
Lucreaz[ i sunt remarcate marcarea a 600 de
ajutor aptitudinile literare, =i ani de la ntemeierea
de sanitar confec\ioneaz[ prima
la ambulatorul carte de proz[ Pe la
din satul V[leni. por\ile str[ine.
Conduce
Gh.Vod[ la 13 ani cu nenea Ion Zgherea

cenaclul literar
Mama ]n ultimul an de via\[. 1979

din =coal[.
1954-1959
Student la Facultatea
de Filologie a
Institutului Ion
Creang[ din Chi=in[u.
n aceast[ perioad[
se afirm[ ca poet,
conduce cenaclul
Institutului Ion
Bariera, Se caut[
}mpreun[ cu sora Vitoria, b[di\a Vasile =i

un paznic (Ivan
colegul de =coal[ Lic[ Mardare cu so\ia

Turbinc[), Singur
n fa\a dragostei,
ca autor de
scenariu
=i regizor.
Editeaz[ Zborul
semin\elor, 1962,
Focuri de toamn[,
1964, Ploaie fierbinte,
versuri, 1967, Aripi
pentru Manole,
versuri, 1969,
Statului Moldovenesc,
prin depunerea de flori
la monumentul lui
+tefan cel Mare.
1960-1962

Cu Ion Ungureanu. 1954


Redactor la
Cabinetul metodic
al Ministerului
Culturii al R.S.S.M.
1962-1964
Asistent de regizor
la studioul Moldova-
film, apoi redactor Versuri, 1970.
la ziarul Moldova Efectueaz[ primele
Socialist[. Scrie, c[l[torii n str[in[tate
n colaborare cu cu ocazia Zilelor
Vlad Iovi\[, scenariul Culturii =i Literaturii
pentru filmul artistic Moldovene=ti n
Al[turi de Grigore Vieru. 1956

ntre dou[ praguri, Ungaria =i Mongolia.


scenarii de scurt metraj La Festivalul Unional
pentru documentare. de filme de la Riga,
i apare prima carte Se caut[ un paznic,
de versuri Zborul 1976, se nvrednice=te
semin\elor, traduce de cinci premii.
scenarii de film, Documentarul
piese de De-ale toamnei,
teatru. 1975, cucere=te la
Festivalul Unional de
1964-1965 1965-1970 la Chi=in[u marele
Studii cinematografice Regizor la studioul premiu Micul
la Cursurile Moldova-film. Chihlimbar.
superioare de Realizeaz[ filmele
regizori de film n documentare 1971-1972
or. Moscova. Editeaz[ Nunta, De-ale Este concediat
Focuri de toamn[, toamnei precum de la Studioul
versuri. =i filmele artistice Moldova-film
pentru idei
na\ionaliste.
Public[ la editura

Cu N.Costenco, A.Ciocanu, V.Iovi\[


Cartea Moldoveneasc[
dou[ c[r\i de versuri
Pomii dulci =i
Valurile. Dup[ patru
ani f[r[ loc de munc[,
se angajeaz[ la Uniunea
Scriitorilor ]n calitate
de consultant la
Sec\ia de poezie, unde
va activa pn[ n anul
1974. n acest timp la
Isc[litura
(eseuri), Caietul
din fntn[ (proz[),
Frumos s[-i fie pururi
chipul (versuri).
1980-1984
Editeaz[ la Literatura
Artistic[ volumele
Inima alergnd
(versuri), Bunicii mei
}mpreun[ cu fiul Ricu

(proz[), De dorul vie\ii,


de dragul p[mntului
(versuri), La cap[tul
vederii (versuri),
Leag[nul (proz[).
Editura Literatura
Artistic[ i
editurile Cartea
premiaz[
Moment de la o ]nt]lnire cu elevii din Chi=in[u

Moldoveneasc[ =i
Sovietskii pisateli Bunicii mei.
(Moscova) apar 1985
n traducere
placheta Hod =i n editura Sovietskii
Goriacii dojdi. pisateli (Moscova)
vede lumina
1977 tiparului volumul
La Editura Po sledam sveta.
Literatura Artistic[ Volumul de
apare volumul versuri Frumos
de poezii s[-i fie pururi
R[mi. chipul este distins
cu Premiul
1978 N. Ostrovski
La invita\ia (Moscova)
Uniunii Scriitorilor din 1979
Bulgaria ntreprinde La editura 1986
o c[l[torie de Literatura Artistic[ Pentru volumele de
10 zile. v[d lumina tiparului versuri De dorul vie\ii,
do =coli n
traducere
ucrainean[.
1991

}mpreun[ cu so\ia Nina. 1965


Particip[ la
primul festival
Nichita St[nescu,
Ploie=ti.
1994-1997
Lucreaz[ redactor
la s[pt[mnalul
Glasul Na\iunii.
de dragul p[mntului =i
La cap[tul vederii i se 1996
decerneaz[ Premiul Este decorat
de Stat al Moldovei. cu ordinul
La editura Literatura Gloria muncii
Artistic[ cartea Bunicii
Portret de Gheorghe Jancov
mei apare n versiune 1999
francez[, englez[, I se decerneaz[
spaniol[. Premiul Uniunii
1988 Scriitorilor
din Moldova
La editura
Literatura Artistic[ pentru cea mai
apare volumul bun[ carte de poeme
de versuri a anului Via\a, pe
Scrieri alese. al Comitetului nemncate.
de conducere.
1989 La editura 2001
La congresul Veselka (Kiev) Este decorat
Uniunii Scriitorilor apare cartea de cu medalia
este ales secretar proz[ Doroga Mihai Eminescu.
Focuri de toamn
Din vreascuri,
Frunze,
R[d[cini amare,
De pe cmpia verii adunate,
Se-nal\[ focuri
Nalte =i severe
Sentin\e din vechime repetate.

Ramul
Ce-a \inut sub coaj[

ARIPI PENTRU C{DERE


Cariul
+i toat[ vara leag[na omida,
E aruncat
n rugurile toamnei
S[ piar[ deopotriv[ cu obida.

C[ci noi purt[m


R[spundere la toate,
Iar fructul
Ce-a crescut cu mierea otr[vit[ 
E trecut n pulbere,
Cu dnsul
La fel =i truda cea nechibzuit[.

Culori de toamn[
Zmbet la plecare,
Dispar n focuri multe =i imense.
+i dac[ doare,
Fie ca s[ doar[
Noi n\elegem care le e sensul.
K
Cuvntul
Cnd vine un str[in la tine
S[-l prime=ti cum =tii mai bine.
S[-i pui masa, s[-a=terni patul,
S[-i vorbe=ti despre tot satul.
S[-i ar[\i copiii t[i
GHEORGHE VOD{

Cum sunt ei =i buni =i r[i,


Banii care-i ai n cas[,
Cartea care-o \ii pe mas[,
S[-i dai vin cu spuma rece,
S[-l nve\i cum se petrece;
Iar cnd vei ie=i n prag
Tu s[-i cn\i ce \i-e mai drag,
 S[-i zmbe=ti plin ca o floare,
S[ ba\i talpa de p[mnt,
Ca atuncea, la plecare,
S[-n\eleag[ u=urel
Ce po\i tu =i cine-i el.
K
Ferestre
Ferestre p[rinte=ti,
Ferestre...
Ochi totdeauna treji.

ARIPI PENTRU C{DERE


M-a\i a=teptat
Cnd am fost mic,
Cnd m-am f[cut mare,
Cnd am mb[trnit...
M-a\i a=teptat
Cu lumina treaz[,
V-a\i ntunecat,
+i eu n-am mai venit;
Am venit
Acum n amurg. !
Ard n ele lacrimile
Prelinse stele.
K
Dialectic
Femeia ce se ducea,
Ca toamna de pe cmpuri,
Cu zmbetul
Apusul zilei
Blnd.
GHEORGHE VOD{

Frumosul ce-l avu


n piept =i n privire
I-l mp[r\i copiilor
Rnd pe rnd.
Femeia ce se ducea...
n urma ei, din glie
Cu zmbetul s[u verde
" Grul r[s[rea.
Trecnd n amintire,
Femeia
Lin, ca toamna,
Din cmpuri
Se ducea.
K
***
Femeia aceasta
+tiu bine c-o s[-mi plac[
+i-am s-o caut,
Dar va fi trziu,
C[ci se va duce ca o zi frumoas[
F[r[ s-o cunosc =i s[ o =tiu.
E ca to\i
+i nu-i ca dnsa nimeni,

ARIPI PENTRU C{DERE


A=teptat[ peste tot =i des,
Cnd apare bucur[ o lume,
Tuturor pe gust li-i =i-n\eles;
Ea-i =i mam[,
Ea-i =i domni=oar[,
Cel care o are
Cred c[-i un voinic.
Ori e unul tot a=a ca mine,
Mai modest.
#
Sau mai iste\ un pic.
Femeia aceasta
+tiu bine c-o s[-mi plac[
+i-am s-o caut,
Dar va fi trziu.
Ce-a= putea s[ fac ca s[ o \iu,
Cnd se duce ca o zi frumoas[.
K
Roman de primvar
Luminile r[sar =i cea\a nser[rii
Dispare de pe uli\i destr[mat[.
n vuietul metalic al mi=c[rii,
Auzi, cum sunetul copitelor r[zbate?

Alearg[ caii, alearg[ ca ma=ina,


De sar scntei din pietrele =oselei,
n mirosul puternic de benzin[
Ei au sim\it aroma prim[verii.
GHEORGHE VOD{

O iarn[-ntreag[-au tras povara toat[,


Strngnd la glezne plumbul oboselii.
+i-acum la naiba, scncetul de roat[,
Au nh[mat racheta ndr[znelii!

$ Se duc pe-o noapte-n v[ile cu lun[


S[ guste fr[gezimea ren[scut[.
+i-n fnul coamei roua s-o adune
n zori, din ghea\a stelelor c[zut[.

Alearg[ caii... mine diminea\[


Se vor ntoarce iar la vuietul mi=c[rii.
+i o s[ \in[ fruntea mai semea\[,
+i-n pasul lor
Va bate pulsul prim[verii.
K
***
A=teptai. Spre u=a-ntredeschis[
Zi de zi m-apropiam, zvcnind.
Dar degeaba, numai la plecare
Pa=ii tu mi-i auzeai sunnd.

A=teptai. +i prin fereastra larg[


Te uitai n noapte cum m[ duc,

ARIPI PENTRU C{DERE


Sf[rmnd \igara nefumat[
+i p[=ind ca omul dup[ plug.

A=teptai. Dar cel dorit de tine


Nu era atta de gr[bit.
+i de ce-am intrat atunci la tine
Dac[ pa=ii mei nu i-ai sim\it?

Ca un plop cnd l r[scoal[ vntul


Lng[ tine, drept, am tremurat. %
ns[ tu ai stat pe gnduri dus[
Anu-ntreg, ct pragul \i-am c[lcat.

Plec. n lini=tea de diminea\[


Pa=ii ce-i a=tep\i se-aud venind,
Iar ai mei nici ast[zi la plecare
N-o s[-i mai auzi sunnd.
K
ntrziere
Cosmonau\ii,
dup[ ce privesc n ochii stelelor,
coboar[ pe p[mnt,
s[-=i culce capul
pe bra\ele mamelor,
care n dou[zeci =i patru de ore
GHEORGHE VOD{

au c[run\it.
Ct m-ai a=teptat,
mam[
de \i-i p[rul
ca floarea de cire=,
n[lbit?
& Prietenii cu vorba m[ \in,
vecinii m[ poftesc la ei s[ dorm,
copiii cu degetul m-arat[,
ntrebndu-se al cui sunt...
Ct m-ai a=teptat, mam[,
de nu mai e=ti
cnd am cobort pe p[mnt?
K
Desen n tu

ARIPI PENTRU C{DERE


B[trni copacii ntineresc,
un anotimp l roade pe altul,
din nimicuri nimicuri cresc,
adncul e mai bun ca naltul.

Cimentul e materie de pre\,


=i va avea mai nalt[ pre\uire:
mul\i =i au s[la=ul n cote\,
=i candideaz[ pentru nemurire. '
K
M crezi...
+i pomii simt
cnd fructele i las[,
cnd frunzele dispar
=i pomii =tiu.
GHEORGHE VOD{

Ca limba de cntar,
gol, ramul oscileaz[
+i ciorile dindat[
ca vulturii apar.
Cnd ai ie=it din cas[
cu pa=i u=ori de frunz[
=i te-ai pierdut ca fructul
 proasp[t ap[rut,
plecarea \i-am sim\it-o,
m[ crezi, dup[ suflare,
dup[ amurgul n urma ta c[zut.
K
Rvn
To\i m-au ntrebat,
chiar =i cel mai aproape:
cum de iubesc femeia
care-o s[ m[-ngroape?
Cum de iubesc femeia
cu p[rul ca t[ciunul,
cu ochii de-o culoare

ARIPI PENTRU C{DERE


cu pelinul,
n care totul cnt[
=i coaps[ =i picioare,
=i doarme-n ea lupoaica
de rnd cu c[prioara?
To\i m-au ntrebat,
=i n-am r[spuns la nimeni
cum de iubesc femeia
care-mi place mie.
S[ fi c[tat n coarne 
la sfaturi =i cuvinte,
n-a= fi aflat credin\a
cea dreapt[ =i preasfnt[.
N-a= fi aflat vreo dat[
ce e statornicie.
N-a= fi =tiut cum =tie
lupoaica s[ mngie.
K
Deplngere
Ah, milostiv[ natur[,
Mult[ batjocur[ a fost pn[ azi adus[,
Asta ns[
Nici de cum n-a putut fi presupus[.
Din om ca to\i oamenii,
Cu nume scurt ct un sughi\,
Cu soacr[ =i colivie,
La o scnteie de bli\
GHEORGHE VOD{

Ai f[cut din el o mome.


S[ zicem,
Avea omul unele ticuri capturate
i plcea s[ m[nnce...
+i avea sim\ul mirosului pierdut.
Se revolta =i el cte odat[,
Cnd i cntau cimpoaiele n ma\e.
Dar numai pentru acest lucru
S[-l sco\i din civiliza\ie?!
Cum de n-am sim\it
Asemenea ironie preg[tit[
S[ ne zac[ colegul de encefalit[!
Ah, milostiv[ natur[,
Mult[ batjocur[ a fost pn[ azi adus[,
Asta ns[
Nici de cum n-a putut fi presupus[.
K
Grbire msurat
Gr[bire, logaritmic m[surat[,
prea e=ti nceat[ =i ai snge rece.
Pui sentimentul s[ se odihneasc[
=i la=i r[spunderea pe lini=tea de sine.

Te-am ascultat, =tiind c[-i cu putin\[


s[ n[imesc un sunet, s[ m[-aduc[.

ARIPI PENTRU C{DERE


+i-am mb[tat nelini=tea n vene,
l[snd ca timpul s[ se-apropie de mine.

Dar iar[=i nainte mi-a luat-o...


Gndindu-se frenetic n t[cere,
ea-nainta spre tine neoprit[
pe sub p[mnt, z[pezi, =i r[d[cine.

+i-a exploadat n rset de cascad[, !


sunnd nalt, lucind multicolor[:
=i florile din cmp =i le-a adus ea toate,
=i-a scos furnicile s[ umble prin unghere.

Gr[bire, logaritmic m[surat[,


prea e=ti nceat[ =i ai snge rece.
Pui sentimentul s[ se odihneasc[
=i la=i r[spunderea pe lini=tea de sine.
K
Pe melodia roilor
Trenuri, trenuri,
cadre de film
pe razele =inelor fulgerate,
m[ bucur =i tremur de ele, cnd vin,
=i tremur dup[ ce-s plecate.

A=teptndu-le mult =i lung,


GHEORGHE VOD{

ele trec chiuindu-mi prin fa\[,


=i r[mn cu zmbetul lor scurt
=i \ip[tul prin urechi trecut ca o a\[.

Noaptea vine cu umbrele ei


=i se culc[ obraznic pe =ine.
Eu rnesc, eu rnesc bezna mereu,
" s[ luceasc[ drumul
pentru altul care vine.

Trenuri, trenuri,
cadre de film
pe razele =inelor fulgerate,
m[ bucur =i tremur de ele, cnd vin,
+i tremur dup[ ce-s plecate.
K
Cu deert
Ct am mers,
pn-ast[zi niciodat[
nu m-a ispitit nimeni unde m[ duc:
am eu vreo greutate n spate,
ori greu-mi este cntecul de cuc?

Din povara pn[ ieri purtat[


nu-i un gram str[in e totu-al meu.

ARIPI PENTRU C{DERE


Am p[strat-o mndru ca pe-o gu=[,
necunoscnd adev[rul greu.

La cntarul fiec[rei zile


am venit nep[s[tor la rnd,
aducnd mereu acelea=i chile,
pe cnd al\ii se frngeau ducnd.

nvelit de proprii interese,


#
profitam c[ nu-s verificat,
cnd colo s-a amnat controlul,
con=tiin\a r[mnnd control de stat.

Ct am mers,
pn-ast[zi niciodat[
nu m-au ispitit unde m[ duc:
am eu vreo povar[-n spate,
ori mi-e greul cntecul de cuc?
K
Ploaie fierbinte
Pe parabola dealului
noi eram o sculptur[,
de pe care
abia c[zuse pnza.
Ploaia ne st[tea n fa\[,
perdea,
prin ochiurile c[reia
priveam
la lupta norilor,
GHEORGHE VOD{

iar tu la apa care luneca.


Fulgerul,
pe lng[ umerii no=tri trecnd,
ne ar[ta
ct de aproape suntem.
Noi n-am vorbit,
ochii =i buzele au rs,
$ au vorbit minile,
culegnd stropii
de pe frun\ile noastre...
Tu ai zis c[ ploaia e fierbinte
=i ai alergat cu ea la vale.
n urma ta,
pe parabola dealului,
fulgerul, jos cobornd,
lng[ mine te c[uta.
K
Solemnitate

ARIPI PENTRU C{DERE


T[cere n p[dure,
lini=te n cmp,
clopote t[cute,
vorbe spuse-n vnt.
Pas oprit din umblet,
ochi n sus privind.
Oare-i mntuirea,
sau alt nceput?
Lini=te:
coboar[ %
Domnul pe p[mnt!
K
Cntec pentru
lupoaic

Femeia mea,
micu\[ =i-n\eleapt[,
p[durea care te-nconjoar[,
sunt oameni buni,
cu felul blnd,
blnde\ea, ns[,
fiindu-le bizar[.
GHEORGHE VOD{

n ochii lor,
ca frunzele de toamn[,
n glasul calm,
ca fumul de t[mnie
e =arpele care ncnt[
prin simpla lui culoare
&
=i arta
cu care se-nml[die.

s oameni buni
acei ce te-nconjoar[,
dar bun[tatea-=i are scopul ei.
+i fii tu cea mai rea dintre femei,
dar s[ p[strezi iubirea noastr[,
ca o lupuaic[ puii s[i.
K
Pn ieri
Pn[ ieri i-am purtat pe to\i n mine
prieteni f[r[ de prietenie.
Ascuns cndva ntr-un col\ al inimii,
eu nu-mi apar\ineam mie.

Hamal f[r[ de autorizare,


duceam o povar[ n spate,

ARIPI PENTRU C{DERE


eram un fel de co= de moar[
pe unde treceau ideile lor rugumate.

Mult timp m-am \inut n afar[,


mergnd pe drumuri strmbe =i str[ine,
chiar la ntlnire cu dragostea
nu vorbeam eu, ci prietenii din mine.

+i lucrul pe care l f[ceam aparte


'
nu era fructul pl[zmuirii mele,
c[ci peste tot ca o a\[ alb[
se vedeau urmele sf[tuielii.

Pn[ ieri i-am purtat pe to\i n mine


prieteni f[r[ de prietenie.
Ascuns cndva ntr-un col\ al inimii,
ast[zi mi apar\in mie.
K
Blestem de dragoste
Afurisit s[ fie-acel b[rbat
ngenuncheat
n fa\a rochiei str[ine,
care =i-a scos din piept
=i-a dat
iubirea ca pe un miez de pine.

Un abur mic
surs imaginat
=i el =i-a risipit iubirea
GHEORGHE VOD{

la picioarele-i,
cum dai gr[un\i la ni=te pui
afla\i n del[sare.

Sub arcul ei trecu\i


cei anonimi
i s-au nfipt
!
ca =teapure-n minte.
Iar el le-astup[ urmele
acum,
fiind cucul dragostei r[sfrnte.

S[ fie-afurisit acel b[rbat


ngenuncheat
n fa\a rochiei str[ine,
care =i-a scos din piept
=i-a dat
iubirea ca pe un miez de pine.
K
Mrturisire
Voi a\i v[zut ce sinceri sunt copacii?
N-aduc pe ram nimic ce e str[in,
De au un gnd, la vreme =i-l exprim[,
Iar dac[ n-au nu-l cer de la vecin.

Mereu datori, noi dator[m ntruna,

ARIPI PENTRU C{DERE


Nu fur[ ochii luciul altcuiva,
mprumut[m la al\ii la=itate
+i adev[rul o nvelim cu ea.

O rvn[ surd[ macin[ ndemnul


+i-nt[rt[m to\i demonii din noi,
De-atta sar cu\itele n oameni,
Plesnesc lumini =i p[rul st[ vlvoi.

P[mntul sub picioare ni-i fierbinte, !


Venim ncet =i repede plec[m,
Strig[m din coad[: nainte!
De cum ne na=tem, ne =i repet[m.

Voi a\i v[zut ce sinceri sunt copacii?


N-aduc pe ram nimic ce e str[in,
De au un gnd, la vreme =i-l exprim[,
Iar dac[ n-au nu-l cer de la vecin.
K
Descoperiri
Tot ce-i trecut e-n urm[ =i la fund.
Tr[ind, ne ducem nainte,
+i cnd s[p[m n timpul ne-nceput,
GHEORGHE VOD{

+i-aicea d[m de oseminte.

Un necuprins mprejmuit de gnd


Concret, din infinit l scoatem,
Dar alte urme reg[sim
De materie n mit transfigurate.
!
Ne dezgrop[m pe noi, cei de demult,
Peninsule n timp mijite,
n viitorul cel necunoscut
Noi ne descoperim trecutul.
K
Pe muchie
Sud Nord,
Est Vest.
Schimb de temperaturi,
Varia\ii de lumin[.
Sus Jos,
Lung Lat,
demarca\ie-ntre ap[ =i tin[.

ARIPI PENTRU C{DERE


Ochii n ochi privesc,
gndurile la n[l\ime se tr[snesc.
Drumurile au coridoare
dreapta pentru ro\i,
stnga pentru picioare.
+i casele n dou[ se mpart,
o pern[, =i asta se taie.
Oamenii ntre ei se mpart
n crpe =i gunoaie. !!

ncrederea are un str[jer


nencrederea,
con=tiin\a incon=tiin\a.
+i zilele trec printre nop\i
v[rgate,
ca pisicile pe-acoperi=uri
din ambele p[r\i l[trate.
K
Roman
Azi ar putea =i clopotul s[-mi bat[,
C[ci am ajuns la timpul cnd se poate
S[ hot[r[sc ce fac cu pomul, dac[
D[ floare, ns[ fructe nu mai scoate.

nvrtejit de tot ce se nvrte,


N-am prea atins p[mntul cu piciorul.
+i de-am c[lcat iar f[r[ urm[ dreapt[,
E c[ echilibrul mi-l strmb[ ulciorul.

+i cine m-a iubit ca o p[gn[,


GHEORGHE VOD{

Hr[nindu-se cu sarea a=tept[rii,


A descrescut n frigul c[run\elii
+i tot m[ cat[ de pe pragul serii.

Nu, n-am fost eu acel care n cas[


S[-\i fi adus =i pinea =i c[ldura,
!" +i florile de ghea\[ din fereastr[
Nu eu le-am dezghe\at cu gura.

Ce am mai scump din vremea cheltuit[


mi e femeia drag[ ca lumina.
+i iar[=i nu m[ bucur, ci mi-i team[,
C[ n-o s[ =tiu cum s-o p[strez pe Nina.

Azi ar putea =i clopotul s[-mi bat[,


C[ci am ajuns la timpul cnd se poate
S[ hot[r[sc ce fac cu pomul, dac[
D[ floare, ns[ fructe nu mai scoate.
K
Desfundare
Pe marginea drumului
pantofi,
bocanci,
cizme.
n cozile trn[coapelor
p[l[rii,
berete.
Praiele
semieprubete
sunt cur[\ite de gunoaie:

ARIPI PENTRU C{DERE


se scoate putregaiul
care le-a stat o iarn[
ca un c[lu= n gur[.
Se smulg vinele b[trne,
ca din\ii r[i,
din sfrcul r[d[cinii.
E-o coborre n adnc,
o r[fuial[ obiectiv[
cu descompunerea,
!#
cu =ederea prea mult[ pe-un loc.
Vine snge nou,
tulbur[tor,
+i e nevoie de magistrale,
pe unde s[ zburde
sonor.
Mai cu inim[, b[ie\i!
Prin pietrele
l[b[r\ate pe p[mnt
\epu=ele ierbii
r[zbat, ironic rznd.
K
Fluture de toamn
Ma=ini. Ma=ini. Ma=ini.
Rnduri de ma=ini,
ca ni=te fer[straie
zbrnie pe strada vioaie.
Grab[. Grab[. Grab[.
Alearg[ o lume ntreag[,
la ora precis[
toate u=ile
GHEORGHE VOD{

de-odat[ s[ fie deschise.


n vrtejul iu\elii, lung,
pasul meu m[sur[tor de cmp,
oscileaz[ de la mic la mare:
n-o s[ fiu c[lcat n picioare?

O frunz[
!$ fluture de toamn[
printre oameni,
printre ma=ini,
zboar[
pn[ la ro\i,
pn[ la picioare coboar[.
Ma=inile
o mping
ca delfinii cu botul.
Trec[torii o ating cu cotul.
O frunz[. O frunz[. O frunz[.
+optesc n mers,
la telefoane
miile de buze.
Rnduri, rnduri de ma=ini,
ca ni=te fer[straie

ARIPI PENTRU C{DERE


zbrnie pe strad[ vioaie.
+i-o lume ntreag[ alearg[,
iar ea, frunza,
fluture de toamn[,
pn[ la ro\i,
pn[ la picioare coboar[.

Aten\ia oamenilor
]mi nt[re=te pasul, !%
tare ca spirtul,
intr[ n mine curajul.
n vrtejul iu\elii lung,
picioarele mele m[sur[toare de cmp
p[=esc involuntar
]n turma de picioare.
K
Corectur
Ziua,
cnd mul\imea fream[t[ gr[bit[,
se pare
c[ to\i se mi=c[ nainte,
c[ to\i au ochi =i urechi
=i orice sunet fals se simte,
GHEORGHE VOD{

c[ m[tur[torii stau n cafenele


=i trag din lulele.
Ziua...
Dar cnd strada r[mne goal[,
atuncea alte gnduri ies la iveal[:
c[ apa n direc\ii opuse a curs,
c[ urmele au avut form[ de copit[,
!& c[ gunoiul a fost din m[=ti
=i proteze,
=i portrete
Iar m[tur[torii,
n salopete albe mbr[ca\i,
la distan\[ egal[,
corecteaz[ cu m[turile
manualele de =coal[.
K
Cumpn
Tot mai multe pietre
la cap[tul de jos se aga\[
=i apa tot mai adnc se ascunde

ARIPI PENTRU C{DERE


de suprafa\[.
+i tremur[ cump[na de greutate.
Cei ad[pa\i
fac din ea obiect de distrac\ie:
afund[ cap[tul cu lan\ul...
+i pietrele l trag n afar[,
dar apa totu=i se pierde nghi\it[
de nisipurile barbare.
+i-mi arde um[rul,
punctul dezechilibrului greu, !'
c[ci stlpul, pe care cump[na vibreaz[
sunt eu.
K
Creang de altoi
Eu te-am luat n suflet
creang[ de altoi,
s[ fim unul
=i totodat[ doi.
n lemnul s[lbatec,
cu r[d[cina tare,
tu ai venit, fiind aleas[
vi\[ ploditoare.
GHEORGHE VOD{

Cu timpul, printre iubire,


n ramurile mele
s[ intri ndr[znea\[
=i s[ domne=ti n ele.
Ca ntr-o zi de august,
s[lbatec, spre mirare,
s[ \in r[spunderea n bra\e,
" pe umeri =i picioare.
De ce atunci prin vene
s[-alerge atta sev[,
cnd tu ]mi e=ti Adam,
n loc s[ mi fii Ev[.
C[ci te-am luat n suflet
creang[ de altoi,
s[ fim o r[d[cin[,
=i totodat[ doi.
K
Palabrada
Vorbe, vorbe, vorbe.
Ca ploaia cu piatr[
n acoperi=ul de \igl[
bubuie n timpane vorbele.
Bubuie
=i zgomotul lor cre=te,
c[ci fiecare vrea s[ fie auzit,
dar vorbele sun[ tare
cnd pure palavre,

ARIPI PENTRU C{DERE


cnd pure palavre sunt.
Vorbe, vorbe, vorbe.
promisiuni strpite n mbulzeal[.
Prea u=or le puim
=i ne cresc urechile
ct talgerele, cnd zdr[ng[nitul lor
l auzim.
Iar vorbele a de=ert sun[
cnd pure palavre ,
"
cnd pure palavre
sunt.
Vorbe, vorbe, vorbe.
mi place =i mie s[ le ascult,
cnd sun[ povara n ele
=i, purtndu-le,
las urme pe p[mnt.
Dar cnd vorbele sun[ tare
toate
pure palavre sunt.
K
Despre monumente
Ast[zi, iubito, vorbim despre monumente,
gnduri nerepetate ale oamenilor.
Ca s[ m[ n\elegi,
o s[-\i spun nti despre mun\i,
procrea\ie a naturii.
De fiecare dat[,
cnd am fost la picioarele lor,
GHEORGHE VOD{

nu ne-am ndreptat privirile


dect nspre ochiul soarelui,
=i nu ne-am gndit dect la zbor.
M[cina\i de ploi,
de vnt,
de geruri =i ar=i\i,
de fulgere tr[sni\i,
"
chipurile lor
de anonimi poe\i,
conduc[tori,
nu ne-au demonstrat
trufia fiin\ei lor,
ci n[l\imea gndurilor.
Sunt mun\i
pe vrful c[rora pui piciorul.
Sunt mun\i
vrful c[rora
nu l-a atins nc[ zborul.
Ast[zi, iubito, vorbim despre oameni
+i deatta mi-am amintit de mun\i.

ARIPI PENTRU C{DERE


Sunt gnduri,
pentru care vremea
trebuie ani s[ piard[
ca s[ le ajung[.
Dar sunt gnduri
pe care zilnic le pa=tem
to\i laolalt[,
ca iarba unui ima=.
+i de s-au ros,
"!
tot pe acestea le a=tept[m
s[ creasc[.

Ast[zi, iubito, vorbim de monumente


=i deatta am pomenit pe oameni.
K
Nu-i iarna...
Nu-i iarna anotimpul rece,
Nep[sarea este frigul orb.
GHEORGHE VOD{

Lucrurile r[mn atuncea sterpe,


Germenii mb[trnesc n corp.

Nu-i iarna neagr[ =i stupid[,


Nep[sarea e abisul surd.
Lupii stau cu gndurile-ascu\ite,
""
Focul arde pentru-un scop m[runt.
K
Mndrie
Carnavaluri,
spumoase veselii,
cu fe\e de o potriv[
galante =i hazlii.
Din toate s[rb[torile
festive =i lume=ti
le-am mo=tenit pe-acestea,
care dureaz[ mult,

ARIPI PENTRU C{DERE


=i oamenii port m[=ti.
Nevinovate fe\e,
voi, scuturi de hrtie,
croite la comand[
boite-n veselie,
att place\i de tare,
c[ v-am cusut de piele.
Cel mic se simte mare,
cel mare cre=te-n ele. "#
+i noaptea la culcare,
ziua cnd lucr[m
cu m[=tile pe fa\[,
fa\[ n fa\[ st[m.
Ce am avut n suflet
nici dracul nu deznoad[...
Am zmbetul pe fa\[.
Asta e dovad[!
K
***
De multe ori noi, cei ncornora\i,
ne adormim curajul n scr=nire
=i, treji, l[s[m s[ fim mpiedica\i,
spunnd c[ facem asta din iubire.

Ne-nzorzon[m ca ni=te maimu\oi,


curmndu-ne noi n=ine suflarea
r[bd[m, r[bd[m ba chiar zmbim vioi,
cnd ni se pune peste ran[ sarea.
GHEORGHE VOD{

Sursul scos pe fa\[ prin dureri


l demonstr[m ca haina de parad[,
nu recunoa=tem c[ am avut un ieri,
la orice nu r[spundem da de-odat[.

"$ Cnd =i fr[mnt[ limba =i cel mut,


noi strngem din\ii a noastr[ s[ ne tac[.
Deci fie altul du=man =i temut.
Dar ast[zi spada taie
+i capul ce se pleac[.

De multe ori noi, cei ncornora\i,


ne adormim curajul n scr=nire
=i treji, l[s[m s[ fim mpiedica\i,
spunnd c[ facem asta din iubire.
K
Despre pietre
O piatr[
]n drum
e o-ntrebare,
e punctul unei hot[rri

ARIPI PENTRU C{DERE


puse la cale.
Lipit[-n ziduri
e-o celul[,
n care timpul amintirea-=i pune
o piatr[-n sn
e un gnd p[gn,
n palm[ strns[
e un amnar,
iar ntre dou[ case
un hotar. "%
Urcat[ sus e o putere,
un idol e, un dumnezeu.

Cnd ast[ piatr[ se pr[vale,


atuncea m[ cutremur eu.
K
Moliile
N-am l[sat
Nici o f[rm[ de loc pustiu
n mine
Din cap pn[-n picioare,
Pe de-a-ntregul, n pielea mea am intrat.
+i lucrurile din cas[
Cu polen alb le-am pres[rat,
Pe care insectele, mirosindu-l,
S[ moar[.
Dar moliile totu=i
GHEORGHE VOD{

Nu nceteaz[ s[ apar[.
Blnde,
Mai blnde dect la=ii,
Vin f[r[ respira\ie
+i mi se lipesc de c[ma=[.
O clip[, de m[ las blajin,
"& (Iar ele cnd rod nu se aude
+i nici nu doare.)
Eu m[ trezesc atunci
Cu p[l[ria g[urit[,
Blana ple=uvit[
+i c[ma=a la piept ciuruit[.
Fiind moi,
Mai moi dect mngierea,
Aceste p[p[dii cu ma\e,
Folosind ng[duiala-mi,
=i tr[iesc zilele,
Rumegnd c[ldura bun[t[\ii noastre.
K
Oprire
Din ziua ceea n-am mai crescut.
Tu, sora mea, te-ai dus n p[mnt,
iar eu cu din\i de lapte,
din valurile leag[nului
pe gtul calului m-am aruncat.
Din ziua ceea n-am mai crescut.
Prin de=ertul l[sat de tine

ARIPI PENTRU C{DERE


galopeaz[ un vnt rece,
iar mustul cel neastmp[rat,
care ne ntinerea anii,
s-a oprit =i nu mai trece.
Din ziua ceea
mama se culc[ mai devreme,
s[ stea cu tine prin vis
de vorb[ mai mult.
Din ziua ceea n-am mai crescut.
ntre coarnele plugului m-am nfipt "'
=i-am luat n spete
grijile tale,
durerile,
visele tale de fat[ mare.
Din ziua ceea n-am mai crescut.
L[snd juc[riile neatinse,
am pus lac[t la lada ta cu zestre
=i-am plecat de-acas[.
K
Botez
Cnd a murit tata
parc[ s-a pr[v[lit un cire=
noi to\i ne-am scuturat
lng[ trunchiul lui
jos,
iar mama
s-a schimbat n piatr[ de mormnt.
GHEORGHE VOD{

Cum poate la durere


s[ turbe inima de bucurie?!
Unchiul meu
lovea caii cu pumnul n bot
s[ nu mai necheze,
zvrlea cu pietre n p[s[rile
gr[m[dite deasupra casei
# =i meli\a m[runt din pumni,
l[rgindu-=i ograda
odat[ cu zmbetul.
Murise tata...
oamenii veneau pe uli\i
=tergndu-=i ochii
atin=i de fumul durerii.
Noi am r[mas
boteza\i: ai Mariei.
K
Cntec de
ordonan btrn

ARIPI PENTRU C{DERE


Nu mai pot n mar= s[ merg
+i s[ =terg cnd al\ii scuip[.
Ei comand[ eu gndesc
+i n foc tot ei m-arunc[.
Eu \in piept ei dezerteaz[,
Iar la ceasul de r[splat[,
Tot pe ei se decoreaz[.
Am s[ schimb picioru-n mers,
Am s[ scuip unde i =ters
+i-o s[ ]mpu=c de azi invers. #
K
Mintea de pe urm
Un drum am dus
de la un punct la altul.
Din piatr[
stema lui +tefan
am scos.
Din praful c[r\ilor
GHEORGHE VOD{

un inel de culoarea amiezii


am f[cut.
+i tocmai atunci
la coaja din care am ie=it
m-am ntors,
s[ privesc
de la r[d[cin[ n sus.
#
+i am g[sit
n loc de-un Soare Apune,
un R[s[rit.
+i-abia atunci mi-am dat seama,
c[ nceputul e dincolo de noi,
+i c[ timpul nu r[mne
napoi.
K
Suzdal, 1964
40 de biserici
=i nici un dang[t de clopot.
40 de temple
=i nici un credincios.
n lini=tea st[tut[

ARIPI PENTRU C{DERE


cu cronc[nit de cioar[
r[mase unul singur
r[stignit
Hristos.
40 de biserici
=i nici un dang[t de clopot.
40 de temple
=i nici un credincios.
Sporesc n jur cl[dirile, #!
=i-ncet,
ca amintirile,
bisericile
intr[ n p[mnt.
K
Moartea balerinului
Avea n el ambi\ie de arc,
Din ndoire singur s[ se-ndrepte,
S[-i fie zborul luminos =i nalt,
Urmat avid de ochii de pe trepte.

Pe plaja scenei cu eroi pudra\i,


Unde roiau simetric anonimii,
Era b[iatul cel mai dezmierdat
+i a fugit de dragostea mul\imii.

Un zvcnet viu =i el s-a declan=at


De pe p[mnt ]n templu Terpsihorei
Att de repede =i scurt
GHEORGHE VOD{

Cum unii-s arunca\i n poala gloriei.

n loc de calde =i prelungi priviri


L-au urm[rit perfidia =i ura,
C[ci singur, f[r[ sprijin gratuit,
+i-a smuls din iner\ie s[ritura.
#"
De zborul lui ironic =i nalt
N-ar fi aflat nici ast[zi m[sc[ricii,
Dac[ p[mntul nu l-ar fi chemat
La pieptul lui s[ cad[ ca voinicii

Prejudec[\ile nici mort nu l-au l[sat:


...C-ar fi iubit femeile numai cu ochii,
Dar ele pn-la cap[t l-au cntat
+i nu b[rba\ii-au plns de-asupra gropii.

Din arc ie=it n arc iar[=i s-a-ntors,


Avnd destinul tragic al luminii:
S[ lumineze vesel pentru to\i,
Arzndu-se necru\[tor pe sine.
K
***

ARIPI PENTRU C{DERE


Aveam aripi =i nu zburam.
Invidiam de moarte arm[sarii,
C[ci toat[ faima lor li se d[dea
+i pre\ul le era doar n picioare.

Acum le am, dar ce folos


Sunt c[uta\i frenetic zbur[torii.
S[-mi prind aripile la loc...
Dar dac[ mne-or fi n joc not[torii? ##
K
Poate...
Poate cineva de la r[d[cina neamului
+i-a tr[it via\a ntre spad[ =i scut,
De ur[sc de moarte armele
+i vorba cazon[ nu o ascult.

Poate bunica n-a suferit femeile,


M[ritnd-o pe mama, cnd n-avea piept,
De mi-a r[mas mie dragostea
GHEORGHE VOD{

Testamentul cel mai n\elept.

Poate tata a fost crciumar,


Pricepnd vioara n surdin[,
De-s prieten cu to\ii egal
+i m[ d[rui tuturor ca vinul.

#$ Poate fra\ii mei =i surorile


Au iertat prea mult =i-au t[cut,
De mi-i du=man pe via\[ mu\enia
+i m[ doare un stra=nic trecut.

Poate eu sunt ultimul vod[


La-ncheiere s[ pun un punct,
S[ rec=tig aceast[ glorie.
Poate de-atta eu m-am n[scut.
K
Scptare
Este un drum pe care lunec[ totul
+i noi pe el sc[p[t[m la rnd,
cum se duce lan\ul n fntn[,
cnd l trag greut[\ile la fund.

n lumina soarelui fiecare


ne re\inem ct gr[untele n lut:

ARIPI PENTRU C{DERE


pn[ iese, cre=te, d[ n floare
=i se mparte fecund.

Unul pe altul strns ne \inem,


sc[p[tarea din mers s-o oprim.
De la cap[tul de jos mai mul\i atrn[
dect sus unde l \in.

S-ar putea, s[ zicem, s[ mpingem


dinaintea celui lunecat... #%
Cum, cnd dincolo de cel ce scap[r[
n abisul cel nem[surat.

Este un drum pe care lunec[ totul.


Dar nu tr[im n surde ntrist[ri.
Muncim, iubim, nenum[rnd zilele
n numele acestei sc[p[t[ri.
K
Lupt
Pentru bobul din p[mnt
Eu m[ zbucium =i m[ lupt.
N-a-ncol\it, o s[-ncol\easc[,
GHEORGHE VOD{

C[-i de vi\[ str[mo=easc[!


M[-nnegresc, nc[run\esc,
Dar m[ \in ca un cire=,
Din \[rn[ s[-mi r[sar[
Col\ul cel de inimioar[.
Ce drept am ca s[ sfr=esc
#& S[mn\a de pom domnesc?
+i de plec f[r[ s-a=tept,
Ce-o s[-mi creasc[ atunci pe piept?!
K
Discurs la
deschiderea fntnii
Ostenitori neobosi\i,

ARIPI PENTRU C{DERE


voi,
care da\i petrele =i lutul la o parte,
s[ priveasc[ p[mntul la cer
cu ochii limpezilor ape
fie-v[ zilele u=oare,
rugina alb[ p[rul s[ nu vi-l ating[,
s[ nu da\i mna cu Femeia Neagr[ niciodat[.
Scoate\i de-a pururi din p[mnt lumina,
pe care-o beau de-a valma
omul, animalul #'
=i \[rna.
K
Porunc
S[ m[ a=tepta\i.
Sunt chemat la cer,
de-atta voi merge mult.
n fiece sear[
aprinde\i cte-o lumnare,
s[ m[ ncredin\ez c[ m[ a=tepta\i.
GHEORGHE VOD{

Dac[ o s[ m[ re\in cteva secole,


nu v[ nelini=ti\i.
ntia stea ce-o s[ r[sar[,
s[ =ti\i,
e semnul meu,
cum c[ m[ aflu aici.
Dup[ mine v[ porni\i
$ c[tinel,
cte unul.
Dar l[sa\i pe cineva
s[ dea de mncare la pomi =i la flori.
+i nu uita\i,
Spune\i la ceilal\i
s[ v[ a=tepte =i ei pe voi.
K
La steaua
Copilul s-a uitat la stea
=i mi-a spus s[-i \in scara

ARIPI PENTRU C{DERE


s[ se urce la ea.
Un an,
doi,
trei,
a p[=it pe treptele spatelui meu.
S-a ndep[rtat,
nu-l mai v[d.
Dar cred,
pe-acolo o fi umblnd: $
cad col\uri de stele pe p[mnt.
K
Capcane
Casa noastr[ avea =ase pere\i
=ase suflete cu ochi =i urechi.
Pn[ am ajuns la grind[,
tata singur a \inut acoperi=ul.
Pe urm[ totul s-a echilibrat:
pere\ii sclipeau n zmbete,
iar prin col\uri,
ca n sub\iori,
GHEORGHE VOD{

din laptele femeii zidite


cre=teau flori.
Umbl[ noaptea o fiin\[,
cu voce pref[cut[
cheam[ oamenii din cas[.
Tata a crezut c[-l strig[ bunelul
=i a ie=it...
$ Unde nu te mn[ sngele
cnd \i-e dor de cel[lalt?
Mama a crezut c[ tata o strig[
=i a ie=it...
To\i astfel s-au dus.
Eu unul am r[mas nesupus.
Dinspre dealul cu miros de t[mie
m-a strigat ieri o domni=oar[:
Vod[ nu e acas[, e plecat n \ar[.
K
Temere

ARIPI PENTRU C{DERE


Tremur[ auzul, somnul piere,
mi schimb graiul pe mu\enie.
Peste ochii mamei un p[iangen \ese
v[lul de pe urm[ a singurei mirese.
Soarele de ast[zi l amn pe mine,
dragostea fl[mnd[ doarme lng[ mine.

O \ar[ de nisip poftim, n\elege-te!


|i s-a dat... =i se scurge printre degete... $!
K
De la o vreme
De la o vreme ncoace
semin\ele v[duve nu mai r[mn:
toate s[ m[rit[ cu lutul.

De la o vreme ncoace
p[durea cre=te mai dreapt[,
lemnul s[n[tos.

De la o vreme ncoace
GHEORGHE VOD{

copii vin tra=i ca prin inel:


cu p[rul rebel,
osul viguros,
cu furnicile jocului n talp[.

De la o vreme
+i p[rin\ii au s[ se joace...
$" Deocamdat[
mai au de \inut ni=te greut[\i pe umeri,
de vegheat la capul germenului
care geme s[ creasc[,
mai au ni=te ani pe care s[ nu-i doarm[.

Doamne,
cnd toate acestea o se le termine,
s[ nu ui\i:
mai na=te-l pe Ion o dat[.
K
Cerere intim
Las[-m[ s[ merg cum pot,
nu urcat pe ro\i str[ine.
S[ p[=esc pe-un drum adnc,
n ciuda supersonicului =i-a ma=inii.
Nu-mi ntunec ochi-n ochelari,

ARIPI PENTRU C{DERE


nu m[ plimb pe unde altul calc[.
n mar=ul vie\ii dac[-s val,
de mal tot fruntea mea o s[ se sparg[.
A fost Isus? Eu cred c-a fost,
dar muritor, ca to\i nebunii.
Ar mai avea atunci vreun rost
p[strarea r[stignirilor n lume?
Un viitor devine un trecut
pentru acel care se na=te mine. $#
De ce s[ trag un timp =tiut
pe cnd al meu necunoscut mi vine?
Putere ca atare nu-i.
Voin\a este asul perturb[rii.
Cnd unii-s mu\i, eu =tiu s[ spui,
=i umblu gol n mijlocul sfid[rii.
K
GHEORGHE VOD{

***
S[ nu ne facem aripi pentru zbor:
n[l\imea se ia cu alt[ putere.
Ne e sortit s[ coborm.
S[ invent[m aripi pentru c[dere.
K
$$
i totui

ARIPI PENTRU C{DERE


+i totu=i ochii =tiu s[ mint[,
ispita s[-=i prefac[ glasul,
p[gna s[ se dea drept sfnt[,
m[garul s[ anun\e ceasul.

+i totu=i mai exist[ vam[,


cu\itul se mai \ine-n teac[,
se presur[ sare pe ran[,
nimicnicia se mbrac[. $%
K
Curnd
GHEORGHE VOD{

Necunoscutul e ziua mea de mine.


Voin\a cu zah[r mi-o tratez.
Curnd,
voi fi n leag[nul comun al paradisului,
napoi se-nvrte roata pe care naintez.
K

$&
Drum nou
Drumul ambi\ie comun[,
ia na=tere prin tragere la \int[.
+i-n urma creionului ma=inile tun[,
mpingnd prezentul nainte.

P[zea b[trn[ nearmonie,


tufari crescu\i aiurea.

ARIPI PENTRU C{DERE


Str[mo=ii au trebuit s[ =tie
pe unde s[ semene p[durea.

De ce au astupat z[rile,
cu umbra codrilor deas[
drumul trece pe unde n-a trecut piciorul,
la ultimul jalon s[ ias[.

+i n urma lui se lumineaz[,


$'
copacii odihnesc pe spate.
Hei, tu, cu tmpla breaz[,
n-ai r[d[cin[, d[-te la o parte.

Drumul ambi\ie comun[,


ia na=tere prin tragere la \int[.
+i-n urma creionului ma=inile tun[,
mpingnd prezentul nainte.
K
Aripi pentru cdere
La circ echilibri=tii umbl[ pe srm[
ocroti\i de al\ii din spate.
Cosmonau\ii n arena bol\ii pleac[
cu minile legate.

Ochii de jos se preschimb[ n stele,


urm[rindu-i prin libertatea de=art[.
Zborul e alergarea dorin\ei
reprezentat[ la cea mai nalt[ art[.

S[ umbli la fundul cerului


GHEORGHE VOD{

printre a=trii imagina\i de departe,


nseamn[ s[-\i mai c=tigi
pe lng[ una, singur[, nc[ o moarte.

Un ceas, dou[, o s[pt[mn[,


h[ulind prin pustiul cu pietre frumoase
% =i zborul se preface n rotire,
rotirea e dor de cas[.

+i iat[ c[ vine clipa ntoarcerii


mai nver=unat[ dect urcarea.
Minile stau gata s[ ajute,
ochii ntind spre dn=ii scara.

La circ echilibri=tii umbl[ pe srm[


ocroti\i de al\ii din spate.
Cosmonau\ii ]n arena bol\ii pleac[
numai cu minile legate.
K
Cinii

ARIPI PENTRU C{DERE


(una din ciclul 13)

Ei vin acas[ odat[ cu diminea\a.


Din blana sc[rm[nat[ ies aburi obosi\i.
P[=ind strmb, cu ochii afunda\i n cea\[,
vin acas[ buni =i cheltui\i.

+i-i a=teapt[ pe la por\i st[pnii


s[ le-mbrace gtul n br[\[ri.
Pentru-o noapte dezlegat[, cinii %
=i pun ziua-n lan\ f[r[-ntreb[ri.
K
Patrie
Un fir de iarb[ sub puterea soarelui de amiaz[
=i setea fierbinte a nisipului din jur;

o cas[ cu ochii ferestrelor negri


=i o femeie storcnd sudoarea c[ma=ei
n gura unui pui
p[mnt al nim[nui.

Un fir de iarb[ sub puterea soarelui de amiaz[


=i setea fierbinte a nisipului din jur;
=i eu al[turi
\[ru= cu mugurii ochilor deschi=i;
o cas[ cu ochii ferestrelor negri
=i o femeie storcnd sudoarea c[ma=ei
n gura unui pui,
GHEORGHE VOD{

=i al[turi pomul cu bra\ele deschise eu.


P[mnt al meu.
Un fir de iarb[ sub puterea soarelui de amiaz[
=i setea fierbinte a nisipului din jur;
=i eu al[turi
\[ru= cu mugurii privirilor nflori\i;
% o cas[ cu ochii ferestrelor alba=tri
=i o femeie cl[tind c[ma=a n apa unui izvor,
iar puiul scurmnd n \[rn[,
=i eu al[turi pom cu scoar\a vnjoas[
=i ramurile peste ei ntinse
patrie a mea.
O, patrie a mea,
mare =i mic[,
ct dragostea mea de toate zilele,
slab[ =i voinic[
ct voin\a mea de fericire.
Locul
de unde mi v[d du=manii,
=i-mi culc capul la picioarele tale
ca pomul frunza obosit[...
K
Despre umbr
Mereu o parte mi-i n umbr[

ARIPI PENTRU C{DERE


+i cum nu m-a= nvrte
lumina ntreg nu m[ cuprinde.
n fa\[ cald, din spate rece
=i pata asta nu se trece.
O s[-mi lipsesc luna la piept,
s[ m[-nf[=oare ntreg lumina.
Dar luna ziua nu apare,
deci umbra iar[=i va apare?
M-am dezlipit de ce-a fost cald
+i-acum n umbra mea m[ zbat. %!
K
Smn
Eu nu m[ simt cu musca pe c[ciul[
=i graiul meu glumit nu-nseamn[ hul[.
GHEORGHE VOD{

Iubind frenetic neamul =i \[rna,


nu pot s-amestec grul cu neghina.
Am inim[, am ochi, am suflet mare
=i cnd semenul trage-n jos, m[ doare.
Att ct firul meu va da s[mn\[,
nu dau la parazi\i ng[duin\[.
De cnd, eu spun ce sun[ n mine
%"
=i joc att ct s[rb[toarea \ine.
+i nu beau vin, ca s[-mi alin nag\ii,
ci beau cnd mi cinstesc p[rin\ii.
K
ARIPI PENTRU C{DERE
Invenie
Scara au inventat-o trtoarele,
cnd au vrut s[-i s[rute
lui Dumnezeu picioarele.
K

%#
Este ceva
Este ceva care ne \ine mereu treji.
N-a= vrea s[ zic team[.
E un sentiment pe care l ai
cnd =ezi pe cap[tul scndurii
=i nu =tii
dac[ cel din partea cealalt[
n-o s[ te-n=ele.
GHEORGHE VOD{

Este ceva care ne \ine mereu treji.


N-a= vrea s[ zic curiozitate.
E un sentiment pe care l ai
cnd cineva leag[n[ n bra\e
=i nu =tii
ce-o s[ fac[ ei mai departe.
%$
Este ceva care ne \ine mereu treji.
N-a= vrea s[ zic vigilen\[.
E un sentiment pe care l ai
cnd =tii
cine e dincolo de zid
dar nu =tii acolo ce se face.

Este ceva care ne \ine mereu treji.


K
Bernarda Alba
Bernarda Alba, cap de leopard[,
st[pna unui timp pe terminate,
degeaba-\i faci din zile \arcuri,
s[ \ii fetele n ele ncuiate.

ARIPI PENTRU C{DERE


Cnd peste cas[ luna umbl[ goal[
=i sngele prin corp furnicile =i plimb[,
snii sparg atuncea ziduri de cetate,
piedicile n br[\ari le schimb[.

C[ prive=ti, Bernarda, n afar[,


curtea ap[rndu-\i-o de lupi,
dar vulcanul fierbe n[untru:
r[bufnind, cum po\i s[-l mai astupi? %%

Bernarda Alba, cap de leopard[,


st[pna unui timp pe terminate,
degeaba-\i faci din zile \arcuri,
s[ \ii fetele n ele ncuiate.
K
Toate
Toate n capul p[mntului sparg
bombe,
GHEORGHE VOD{

rachete,
ou[.
Ca pacostele s[ nu cad[ ntr-un loc,
p[mntul alearg[.
Se-nvrte n jurul inimii sale,
nevinovat.
%& Supermanii =ed pe inima lui,
joac[ sadic jocul apocalipsului.
Vai, ce mr=av e s[ love=ti
n capul celui care te \ine!
K
Rspuns
Nu eu prin vreme trec,
prin mine vremea trece.
+i anii ce depun
n os cenu=[ rece.

Sunt pomul care ascult


+i dau ce mi se cere.
Pe-aceea=i creang[ cresc
gogoa=e, nuci =i miere.

ARIPI PENTRU C{DERE


Culoarea ce o am
constant[-i totdeauna.
n foc diverse lemne ard,
dar flac[ra e una.

n praful m[cinat
de ro\ile mi=c[rii
eu sunt un r[sculat,
c[ci merg contra c[derii. %'

+i-n sus, tot mai sus,


mi urc puterea verde.
o frunz[-n vrf, m[car,
s[ am, cnd m[ voi pierde.

Nu eu prin vreme trec,


prin mine vremea trece.
+i vntul dese ori,
cnd bate, mu=c[ rece.
K
Cntec de dor lung
pentru Estonia
|ar[, Cuib de rndunea,
lipit sub strea=ina cald[ a p[mntului.
Cnd am p[=it pe plaiul t[u,
mi-am =ters picioarele la prag,
cum fac la mine-acas[.
Am inspirat adnc,
s[-mi ncarc pl[mnii
cu aerul t[u proasp[t
GHEORGHE VOD{

mi=cat ve=nic
de ventilatoarele golfului Finic.
Curat[ =i s[n[toas[ \ar[.
Pietrele,
cu care te-ai ap[rat
=i cele care au fost n tine aruncate
stau nemi=cate,
& martori ai istoriei necolorate.
Pomii tr[sni\i,
schilodi\i
s-au vindecat.
Pietrele nu.
Urmele istoriei nu se-nchid.
|ar[,
iubitoare de carte,
unde cititul e cea mai veche religie,
unde nu e nici un p[gn:
to\i citesc.
+i c[r\ile aici \in mult.
Uite,
Cartea Ge\urilor
umbl[ prin anotimpurile cele mai fierbin\i
=i nu se tope=te!
Veche \ar[
cu urmele dragostei n fiecare lucru,

ARIPI PENTRU C{DERE


pe care nu =tii s[-l faci de mntuial[.
Scumpi prieteni:
Gheorg, Pep, Ian...
Dintre voi unul lipse=te
Ian.
...mi plec fruntea
asupra p[mntului de pe pieptul lui.
Prin p[durile albe
i aud \ip[tul inimii,
care vroia s[ mai tr[iasc[... &
|ar[,
cuib de rndunea,
lipit sub stre=ina cald[ a p[mntului.
La fel te lipe=ti de inima celui,
ce p[=indu-\i pragul,
=i-a descoperit capul.
|ar[ curat[ =i s[n[toas[,
fiecare \i e dator cu cte-un cntec.
K
Fr sfrit
GHEORGHE VOD{

Exist[-n lume o munc[ f[r[ cap[t,


lng[ bradul cel b[trn,
odat[-n s[pt[mn[,
se ngroap[ unul proasp[t.

& Exist[-n lume o munc[ f[r[ cap[t.


K
Autograf

ARIPI PENTRU C{DERE


Nu mi-i foame, mult mi-i sete.
Nu m[ doare, mult mi-i dor.
+i m[ tem c[ nu prea plou[
peste trunchiul meu sonor.

Apa curge n poveste,


mai departe, mai adnc.
Vai, dar setea m[ trimite
dup[ dnsa, n p[mnt. &!
K
Prietena mamei,
ploaia, luna...
GHEORGHE VOD{

Eu \in mereu ferestrele deschise


pa=ii s[-i aud cnd o s[ vin[,
c[ci ea coboar[ nspre casa mea, din vise,
prin zgomotul ma=inilor,
cu pa=i de ln[.
Eu o a=tept s[-mi spun[ Bun[ diminea\a!
Spre frunte s[-mi ntind[ mna...
&" Dar uite, c-a venit s[-mi spele ploaia fa\a
+i s[-mi zmbeasc[ rece luna.
K
Furtun adormit
Furtun[ adormit[ n adnc,
dincolo de fa\a apei calm[,
vr[jit, n tine capul mi mplnt,
ca ntr-o nesfr=it[ blan[.

M-adoarme lini=tea din ceas,


=i nu aud cum umbl[-n ea tictacul.
Dar este cineva care-a r[mas,

ARIPI PENTRU C{DERE


sfr=itul presim\indu-l,
s[-l ntoarc[?

Mi-i pofta s[n[toas[ ca un lup,


pe mas[ pinea nu-mi r[mne.
Dar este unul ce poste=te acum,
fl[mnd s[ nu fiu mine?

Ispita poart[ mini-jup,


iar ngerul mi-i slab din fire. &#
mi va fi a mea femeia mea
de voi r[mne f[r[ de iubire?

O, tu cu numele de eu,
nu scriu cuvntul
l arunc n gur[.
Dar fi-va oare-atuncea
altul mai urt ca mine
cu atta ur[?
K
Vitez
S[lbatice florile cresc n drum,
s[-nduio=eaz[ poate ro\ile?
C[lare pe-o \eav[, expirnd fum,
zbor de-mi drdie tor\ile.

Din spate femeia suflnd


n coaste, ndr[zneal[ mi inspir[.
Ah, =i cre=te viteza pn[ cnd
ochiul se nchide =i admir[.

nalt[ p[dure, p[dure de fag,


cu a=ternut de mu=chi =i cu izvoare,
GHEORGHE VOD{

am venit la tine, auzi cum rag


claxoanele n casa ta cea mare?
Bravo, soare,
r[d[cinilor lucra\i,
dragostea mea s[ prospere!
Cu capetele-n c[=ti adnc intra\i,
noi nu cunoa=tem verbul a cere.
&$
Printre copaci coloane f[r[ de sfr=it,
pe motociclete c[lare,
noi ne iubim, draga mea, ne iubim,
cum nimeni nu s-a mai iubit
printre-attea flori =i izvoare.
+i-n urma noastr[,
negru str[lucind,
ro\ile imprim[ inele, inele
urmele vizitei
trecute pe p[mnt,
ca vntul repezi,
ca plumbul grele.
K
O, bnuieli...
Furnici, furnici...
+i-n blocul Mis1970
modrena fecioar[ a arhitecturii,
s-a c[\[rat acest neam al f[rmiturii.
S[ aib[ rost venirea lor

ARIPI PENTRU C{DERE


n fnul moilor covoare,
pe cnd un singur aspirator
face ct tot neamul lor?
Furnici, furnici...
prin cr[p[turi,
prin u=i, n zbor,
prin porii din perete ies,
vin, parc[ vin la ajutor,
vin, parc[ au un interes. &%
Se urc[-n cap,
merg pe stilou,
=i gust[ sngele cernelii....
Or fi aflat vreun adev[r?
Furnici, furnici...
b[nuielile mele mici.
K
Toreador
n \arcul modelat
ca un altar,
cresc tauri negri pentru tine,
ht[ni\i cu urluial[ =i calcar
=i coarnele ascu\ite bine
c[tre serbarea instinctului barbar
]i cresc.
Iar tu, con=tiincios toreador,
GHEORGHE VOD{

singur te preg[te=ti de ntlnirea lor.


Te preg[te=ti aparte-acum,
ca ntr-o lung[ urm[rire,
mine s[ v[-ntlni\i:
El taur,
Tu creang[ de alun.
Cresc taurii n cel altar
&& =i n-au habar
de ce atta hran[ li se-arunc[.
De ce-s plimba\i n zori de zi prin rou[,
de ce sunt sco=i n cmp cnd plou[,
de ce sunt cu r[bdare a=tepta\i...
Tu, con=tiincios toreador,
cu zilele nchise n odaie,
nve\i fiecare mu=chi =i os
cum s[ se ndoaie
n dansul mor\ii lunecos.
+i asmu\it din snge
de corul crunt Torero!,
n ochi tu vezi
numai finalul 1-0.
Instinct =i ra\iune

ARIPI PENTRU C{DERE


lumin[ =i-ntuneric,
se vor lupta-mpreun[
n ochiul unui cerc
=i-n cele din urm[,
dintr-o-ntmplare chioar[,
drapelul cel de snge
din unul o s[ r[sar[.
Dar cine pierde,
cine nvinge?
Veni\i s[ se distreze, &'
cei din tribune,
totuna fluier[
dac[ instinctul...
dac[ ra\iunea...
K
Ctre tine
Omule, p[streaz[-\i cuibul,
nu-l muta pe unde po\i,
nu vine badea cu plugul
=i nu e=ti c[lcat de ro\i.

Vntul bate frunza toamnei,


GHEORGHE VOD{

nu-\i lipi la piept aripa.


Tu s[ fii acela ve=nic,
pe cnd el s[ fie clipa.

O celul[-i fiecare
al acestui timp etern.
+i e nou[ vorba veche:
'
dormi a=a cum \i a=terni.

Nu e R[u =i nu e Bine,
este Bine, este R[u.
Tu s[ pleci cnd altul vine
mai seme\ n locul t[u.
K
Despre
lumina ochilor
Orbul, cnd merge
cu b[\ul cioc[nind,

ARIPI PENTRU C{DERE


el caut[
de-a mai r[mas p[mnt.

Ce ntuneric trebuie s[ fie, Doamne,


]n ochii f[r[ de lumin[,
ca-ntr-o fntn[ f[r[ ap[,
ca-ntr-o fntn[.

Numai cuvntul i aprinde '


pe drumul cel din gnd lumin[.
+i el atunci p[=e=te
parc[ luat de mn[.
K
S nu ne fug caii...
S[ nu ne fug[ caii
pn-la apus de soare,
c[ de r[mnem somnul
ne leag[ de picioare.

n cmpul cu miresme
de sus coboar[ luna
=i vine la izvoare
s[ bea ap[ cu mna.

Prea departe stele


GHEORGHE VOD{

=i scutur[ argintul
n preriile serii
de lic[r[ p[mntul.

Neastmp[rate focuri
cu poalele lor multe
danseaz[, ca p[unii
' n ziua lor de nunt[.

Prin poruri, prin v[z,


prin miros,
n snge universul
p[trunde, =i fiorii
ncep prin piele mersul.

Iubire cu iubire
se caut[, se-adun[
=i cel care nu doarme
e toat[ via\a mire.
K
i mulumesc

ARIPI PENTRU C{DERE


Mi-ai dat aripi =i-\i mul\umesc, iubire.
Nu le-am v[zut, dar =tiu c[ sunt,
durerea cre=te n inim[ o simt.
O s[pt[mn[ de zbucium =i ncoradare
duminica s[-mi fie zbur[toare.
Dar mi le taie cineva cnd dorm,
c[ci diminea\a umerii m[ dor.

Mi-ai dat aripi =i-\i mul\umesc,


acum ajut[-m[, iubire, s[ le cresc. '!

K
Femeie,
cuvntul de apoi
Femeie, pom dulce,
fruct ce se na=te pe sine,
spin intrat n snge
s[ ndemne numai la bine.

Femeie, timp trecut n mine,


viitorul meu perpetuum,
anotimp care vine,
f[r[ ca s[ se repete.
GHEORGHE VOD{

Cruce,
pe care-mi r[stignesc oboseala,
femeie, prnzul meu de sud.
Bucuria =i gre=eala
surori n lemnul t[u crud.
'"
Lng[ tine mut fiind,
limba se dezleag[.
Cuvntul nu se na=te din cuvnt
din sngele care alerg[.

Femeie, cositoare de flori,


vnt ce m[ alung[ de acas[
=i m[ ntoarce napoi.

Femeie, cuvntul de apoi.


K
Vis
Mi se surpau p[re\ii n vis,
amicii care mi vegheaz[ clipele,
=i i vedeam cum se desfac nvin=i,

ARIPI PENTRU C{DERE


l[snd n jos aripile.

La ncheieturi trosneau dureri,


=i noaptea-mi d[ n[val[ n orbite.
Vai, Ana lunec[ dintre pere\i
prin cr[p[tura unei vechi ispite.

O, vis, neadev[r smintit,


f[r[ temei, ca o brfeal[. '#
Prin somn, ba nici atuncea nu-mi permit
s[ pun iubirea Anei la-ndoial[.
K
Prea mult linite
Prea mult[ lini=te ntre pere\i,
se-aude ceasul pios cum ne desparte.
Ai nceput cu inima s[-mi ier\i,
femeie, plec[rile departe.

Prin somn un nume scurt invoci,


GHEORGHE VOD{

cu buzele-l aduni din aria uit[rii.


A= vrea s[ cred c[ pe ascuns te rogi
s[ mi adoarm[ patima plec[rii.

+i scrumul, pe la tmple adunat,


e spuma prins[-n valurile m[rii
=i nici de cum nu-i fumul pip[rat
'$ n care-ai ars aripile uit[rii.

Prea mult[ lini=te ntre pere\i,


vrei gndul s[ mi-l prinzi pe unde nnopteaz[.
Atunci de ce cu inima m[ ier\i,
femeie, plec[rile de-acas[?
K
Din toate luminile...
Nu nchide ochii.
Mai e mult pn[ la ziu[.
Din toate luminile

ARIPI PENTRU C{DERE


a ta e cea mai aproape.
Numaidect cineva
se teme de lumin[.
Deschide ochii n puterea nop\ii.
Pas[rea \i-i vede
=i cnt[.
Du=manul i vede
=i fuge.
Izvorul cu ochii deschi=i tr[ie=te.
Nu nchide ochii. '%
Nimic mai c[utat[,
ca lumina,
nu e
n marea sete de via\[.
K
Dragostea de pmnt
i neputina de a scpa de ea
Cnd zbor
m[ uit la p[mnt,
la cer m[ uit
cnd mor.

ndep[rtare n timp
ndep[rtare de p[mnt nseamn[.
ndep[rtare de p[mnt
atrac\ie nseamn[,
atrac\ie nseamn[ dragoste.
GHEORGHE VOD{

Uite,
pe zi ce naintez
tot mai mult m[ ndep[rtez.
Tot mai mult m[ ndep[rtez
=i pe m[sur[ ce m[-ndep[rtez
distan\a ntre mine =i p[mnt spore=te.
'& Distan\a ntre mine =i p[mnt spore=te,
iar distan\a aceasta nseamn[ dragoste.
Dou[ puteri se lupt[ n mine
puterea care m[ ndep[rteaz[
=i puterea de atrac\ie.
+i dup[ cum spun
cele XX de tomuri
de istorie a omului,
puterea care-ndep[rteaz[ e mai mare.
Dar
am n mine un abur de speran\[
=i cred
odat[ =i odat[,
puterea de atrac\ie
o s[ nving[ puterea care-ndep[rteaz[.
Pn[ cnd
ndep[rtarea n timp continu[.

ARIPI PENTRU C{DERE


+i eu privesc gelos napoi
la gr[dina ce se nvrte n jurul osiei sale.
Privesc napoi
indiferent de direc\ia n care m[ mi=c.
Privesc =i nu v[d nimic
dect p[mntul.
P[mntul ce cre=te n ochii mei
pe m[sur[ ce m[ ndep[rtez.
+i tot mai mult vreau s[ fiu aproape. ''
Aproape de el,
c[ci dragostea infior[tor spore=te,
iar eu deocamdat[ o hr[nesc cu f[rm[turi,
cu f[rm[turi
aduse pe razele ochilor,
care nu-=i pot rupe privirea de la p[mnt.
O, dragoste de p[mnt!
K
La sud e patria mea
1
La sud,
la sud e patria mea,
cmpia cu cea mai nalt[ amiaz[,
cmpia cu cea mai fierbinte \[rn[,
cmpia cu cea mai adnc[ fntn[,
cu apa ca lacrima pu\in[,
din care ochii mamei se uit[.
La sud,
la sud e patria mea,
GHEORGHE VOD{

cmpia cu cele mai lene=e drumuri,


cmpia spre care p[s[rile migreaz[,
cmpia cu lini=tea cea mai albastr[
bunul sim\ al creatorului.
La sud,
la sud e patria mea,
cmpia cu cele mai multe ciocrlii,

cu soarele ngropat n vii,
cmpia cu cele mai dese turme
n fruntea c[ror,
dup[ vechea datin[,
p[=e=te b[trnul filozof
al ne=tiutorilor de carte
m[g[ru=ul.
La sud,
la sud e patria mea,
cmpia mereu nou[
=i niciodat[ alta,
abur de pine proasp[t[!
O, sfnt miros al patriei,
care mi hr[ne=ti pl[mnii,
eu,
pomul t[u de sud,
m-aplec =i te s[rut.

2
La sud,
la sud e patria mea,
cmpia pe care a plns fecioara Maria,

ARIPI PENTRU C{DERE


cnd s-a desp[r\it de numele-i de fat[
pentru a deveni mama mea.
Cmpia,
pe care tata a cuprins-o n bra\e,
cnd primul prunc i-a fost fecior
(doar pentru el buneii
mai p[strau lumin[-n ochii lor).

3

La sud,
la sud e patria mea,
cmpia cu tunetele tari,
cu fulgerele lungi
=i ploile s[rb[tori.
O, s[rb[tori comune,
pentru oameni,
pentru turme,
unde nimeni nu se mbat[...
La sud,
la sud e patria mea,
cmpia care n zilele de secet[,
de la o ploaie la alta,
tr[ie=te cu dragostea nesecat[ a mamei.

4
La sud,
la sud e patria mea,
cmpia pe care p[=esc
GHEORGHE VOD{

cu stngul =i cu dreptul,
n gnd,
aievea
=i-n scrisori.

La sud,
 la sud e patria mea,
cmpia cu pomii dulci,
salcmi
ce se ap[r[ de albini
cu acele spinilor sub\iri.
La sud,
la sud e patria mea,
unde floarea de salcm se pune iarna n pahare
pentru mirosul ei de prim[var[.
5
La sud,
la sud e patria mea,
cmpia multicolor[,
vopsit[ n an de patru ori

ARIPI PENTRU C{DERE


de c[tre cele patru fiice
n paleta c[ror
lipse=te vopseaua suferin\ei.

La sud,
la sud e patria mea,
cmpia cu valuri lungi de spice,
ce se leag[ ca pruncii
n ceasul cnd le apar
ntii col\i de lapte dulce. !

La sud,
la sud e patria mea
inim[ n pieptul horei prins[.
K
Blestem patriotic
Acel ce taie pomul
=i stlpul de la cas[
=i nu salut[ omul
=i ziua cea frumoas[;

Acel ce leag[ piatra


la gtul c[\elei
=i nu s[rut[ vatra
GHEORGHE VOD{

=i la n[scare mielul;

Acel ce nu aude
un strig[t la nevoie
=i fuge de neamuri
=i de palmele ploii;

" Acel ce-aprinde focul


cu vatra minciunii
=i calc[ norocul,
njur[ str[bunii;

Acel ce-=i uit[ mama


=i scuip[ n iubire
=i neag[ f[r[ team[
o sfnt[ mo=tenire;
Acel, ce-=i las[ graiul
nevorbit s[ zac[
=i nu ajut[ paiul
bob n spic s[ fac[;

ARIPI PENTRU C{DERE


Acel ce mu=c[ pinea
=i nu mul\ume=te
soarelui, ploii, mnii,
celui ce o cre=te;

Acel ce-=i las[ \ara


pentru un sfrc de gum[,
apoi se cere iar[
la snul \[rii mum[;
#
Patrie, tu mam[,
cu mul\i feciori =i fiice,
din inim[ alung[-l,
cu neiubirea-l frige.
K
Ritual
Toamn[. Vulpea ro=cat[
GHEORGHE VOD{

frunzele din pomi le scutura.


Mirosea a vin =i-a pine coapt[,
via de iarn[ se-ngropa.
O ngropau Dumitru =i
Maria,
tandru ritual de cnd e lumea.
+i mi p[rea c[ ei pe ei se-ngroap[
$ spre a rena=te-n prim[var[
dar nu via.
K
ntinerire
Copacii din ora= se duc,
b[trnii me=teri de r[coare.
I-ajunse vrsta de se duc
ori nu mai pot
s[ stea-n picioare?

i culc[ la p[mnt femei,


echipe de ntinerire.
Cndva voinici, azi u=urei,
se duc cumin\i n amintire.

Se duc
=i-n urma lor r[mn

ARIPI PENTRU C{DERE


cl[dirile privind mirate,
ca ni=te prea demult vecini,
ce se descop[r prima dat[.

Larghe\e, soare, aer, spa\iu


=i al\i copaci n loc nfip\i.
Eu unul, z[u,
nu =tiu cum al\ii,
furat m[ simt de-un jalnic sim\.

Printre copaci de toat[ mna %


erau =i patriarhi de soi,
care-au \inut pe loc \[rna
n orele cu vnt =i ploi.

Ci lng[ pomii tinerei


planta\i pe str[zile l[rgite,
s[ mai l[s[m =i cte-un tei
b[trn, cu ramuri despletite.

Bunic =i nepo\el, p[=ind


al[turea, cum se cuvine.
C[ci e ridicol =i trist,
s[ n-aib[ ieri ziua de mne.
K
Muzeul printesc
Nimic din marile muzee n-am v[zut
n casa cu acoperi=ul verde,
din frunz[ umed[, de vie,
care n orice prim[var[
n amintirea st[pnului nvie.

Nimic din marele muzee n-am v[zut.


GHEORGHE VOD{

O c[ma=[, un bru, dou[ opinci


roase la c[lci de a=teptare.
O fotografie cu-o fat[ =i-un fl[c[u,
cu minile a desp[r\ire-mpreunate.
O hain[ de osta= cu macul aprins
=i care-a ars n partea stng[
pn a r[mas orbita unui ochi
&
s[ prive=ti prin ea mormntul.

Nimic din marele muzee n-am v[zut.


Podelele de lut acoperite cu covoare,
colec\ii rare de lacrimi =i de flori...
+i-n ea st[pna casei,
desprins[ din icoan[,
cu pine =i cu sare ne-a-ntlnit.
K
ndrzneal amnat
De cte ori pornesc un pas n via\[,
nu mi a=tern sub t[lpi covorul,
ce import[ pe ce pun piciorul,

ARIPI PENTRU C{DERE


e important ce duc n bra\e.
E important ce duc sub osul frun\ii
un vers, un cntec, o idee.
Nu import[, calc pe arcul pun\ii
ori pe o umbr[ rece de alee.
E important s-ajung la vreme,
s[ nu-i las mor\ii cheia-n mn[,
c[ci mama n-are glas s[ m[ mai cheme,
iubirea nu cunoa=te verbul mine.
E important, c[ci tot ce nu e pace, '
fauna =i flora trunchiate
sunt pa=ii mei de-odinioar[
cu ndr[zneala amnat[.
K
Sear cu demoni
Lui Cnut Scuenics

Ne-am ntlnit
cum te-ntlne=ti n mare:
cunoscut cu necunoscut.
Am pornit mpreun[ s[ naint[m,
desf[cnd cu pieptul
plasele de capron ale cerului,
spre pluta de lumin[,
atrnat[ la etajul trei.
GHEORGHE VOD{

P[=eam,
vorbeam de vegeta\ia ora=ului
n anotimpul verii,
nv[\nd numele t[u monosilabic.
+i, cnd cineva l rostea cu voce tare,
un zmbet comun ne nflorea pe buze.

Am urcat treptele spiralei n picioare,
scuturnd r[m[=i\ele de plas[,
am intrat n cas[,
unde ne-ntlnit c[ldura
la care nfloresc macii.

Ace=tia erau poe\ii,


cet[\enii cititori de vise,
care s-au adunat la mas[
n jurul c[r\ilor deschise.
Nu ne-am ntrecut la vorb[,
am rostit, precum se cuvine,
numele mamei,
al tatei =i al iubitei,

ARIPI PENTRU C{DERE


sprijinul zilelor de mine.
Am citit din poetul tn[r,
care =tie cum se cap[t[ o pace,
fiindc[ pinea ce-o avem pe mas[
e grul ce l-au p[zit macii.
+i Cnut, demon nordic,
nume ca o pocnire de strun[,
citea din Garsia Lorca
n metrul limbii str[bune.

+i-am r[mas mult mpreun[,
prieteni ntlni\i n mare,
cnd apa adnc[ =i larg[
e-n anotimpul cu valuri.
K
Ptrundere
Lui Grigore Vieru

P[trundem, poete, n timp,


cum intr[ n lut s[mn\a,
dar ea, acolo nimerind,
verde =i plpie dorin\a.
GHEORGHE VOD{

P[trundem, poete, n timp,


sub\iindu-ne ca paiul
cnd urc[-aurul n spic.
Aurul nostru este graiul.

P[trundem, poete, n timp,


 precum soarele dispare
dup[ fruntea unui deal.
Mine iar[=i va apare.

P[trundem, poete, n timp,


cu flori albe la tmple,
con=tien\i, prea con=tien\i
de cazul care-o s[ se-ntmple.
K
Cte-o dat
E nevoie,
e nevoie cte-o dat[
s[ te vezi de la o parte.
S[ te vezi de la o parte
cnd ba\i n u=[ la altul
=i el se face c[ n-aude,
iar tu =tii c[ el te vede.

ARIPI PENTRU C{DERE


E nevoie,
e nevoie cte-o dat[
s[ te ui\i la tine dintr-o parte.
S[ te ui\i la tine dintr-o parte
cnd te-a=ezi pe locul altuia,
con=tient c[ nu e locul t[u.

E nevoie,
e nevoie cte-o dat[
s[ te ui\i la tine dintr-o parte. !
S[ te ui\i la tine dintr-o parte
ca la un obiect ce nu \i-i clar,
dar cerci s[-i afli rostul.

E nevoie,
e nevoie s[ te ui\i la tine
ca la o pas[re
ce n-a ]nv[\at s[ zboare.
K
Rd lucrurile...
Vai, rd lucrurile de mine,
cnd f[r[ a le cunoa=te
starea de echilibru
umblu printre ele singur
=i le dau indica\ii cum s[ =ad[.
Dau indica\ii cum s[ =ad[
eu, care n-am stat drept niciodat[.
GHEORGHE VOD{

Vai, rd lucrurile de mine,


cnd m[ apropii st[pn de iubire
=i-i d[rui marea cu apele,
cerul cu stelele,
neputincios fiind din fire.

" Rd lucrurile de mine,


altminteri de ce m-a= blbi
=i m-ar c[lca scaunul peste picior
cnd spun ceva nepotrivit?

Rd sim\urile de mine,
altminteri de ce a= fi att de singur
dup[ ce fac declara\ii de dragoste
tuturor femeilor?
K
Mulumesc
Mul\umesc c[ ai \inut cu din\ii
r[bdarea ce plesnea pe-din[untru.
Mul\umesc c[ ai alungat sfin\ii
cobor\i s[-=i ofere brfitul.

Nepofti\i niciodat[ de nimeni,


ncercau prin orice mijloace
s[ te nstr[ineze de mine,
pe nefericirea ta s[ joace.

ARIPI PENTRU C{DERE


Mul\umesc c[ i-ai l[sat s[ umble
pe lng[... picioarele de scaune,
c[, intrnd invizibili, ca undele,
n inima ta n-au putut p[trunde.

Mul\umesc c[ ai \inut pere\ii,


florile, pe=tii, papagalii,
c[ n-ai nv[\at copilul s[ dezve\e
numele meu, legat de-al mamei sale. #

E grea ntoarcerea prin desime,


s[ nu te-mpiedici de nici o privire...
Deseori am pl[tit =i vam[,
numai nu din iubire.

Numai nu din iubire,


doamna mea, Demnitate,
ce-ai luptat n aceast[ desp[r\ire,
prietenii s[ nu ne despart[.
K
Motiv de cntec
Am avut un frate,
o sor[ am avut,
o preafrumoas[ fat[
la timpul pierdut.
Am avut, am avut...
+i-am pornit s[-i caut
GHEORGHE VOD{

dup[ un timp trecut,


pe sor[ =i pe frate,
timpul cel pierdut.
Mai mult dect stele
n jur lumini sclipeau,
m[ bucuram; sunt ochii
care m-a=teptau.
$ Ai, dar umblai, umblat-am,
mult ca s[-i g[sesc,
pn[ cnd prinsesei
s[ m[ dumeresc:
n zadar i caut,
stelele sclipesc,
iar bezna dintre ele
sunt ochii ce lipsesc.
K
Poeii radare sunt
n forfota vie\ii diurne
poe\ii radare sunt,
ce tr[deaz[ viitoarele urme
ale mor\ii pe p[mnt.

C[ci ea, umblnd dup[ porunc[,


iar porunc[ i se va da

ARIPI PENTRU C{DERE


nu s[ road[ vreascuri n lunc[,
ci pe mine =i pe dumneata.

Domnul zice, domnul spune


c[-i infla\ie =i-i prea...
+i propune mai nti, propune
pe poe\i s[-i ia.

Nu c-ar avea el preferin\e,


ori ei sunt altfel de muritori, %
ci lui i se amestec[ n i\e
cu ochiul =i auzul lor.
..............................
n forfota vie\ii diurne
poe\ii radare sunt,
ce divulg[ viitoarele urme
ale mo\ii pe p[mnt.
K
Fotografie cu cai
Fratelui meu Alexandru

S[ fie oare-asem[nare
ntre om =i rndunic[,
de se odihnesc odat[
n ziua de duminic[?

Dup[-o s[pt[mn[-n aer,


uite-o-n cuibul ct o palm[,
nc[lzit[ de aripe
=ede n c[ma=a alb[.
GHEORGHE VOD{

Uite-l dup[-o s[pt[mn[


petrecut[ n picioare
fratele =ede pe prisp[,
ca n zi de s[rb[toare.

+ede-al[turi de nevast[,
& lng[ fii =i lng[ fiic[,
r[sfoind o carte groas[
cu imagini prinse-n prip[.

Nu e carte de citire,
nici de enciclopedie,
pur =i simplu ni=te frunze
dintr-un pom al poeziei.

Sunt imagini vechi =i multe,


doar cu cai, pe care-o via\[
el o petrecu cu dn=ii,
f[r[ s[ se desp[r\easc[.
Dii la deal =i dii la vale,
cu Micu\ul =i cu Mica,
trecnd valurile-dealuri,
sem[nnd n lut p`inica.

+i-ntr-o zi de duminic[,
desc[leca\i de oboseal[,
ei se cuprindeau ca fra\ii
pentru-o clip[ imortal[.

...Uite-i, bunii lui prieteni,

ARIPI PENTRU C{DERE


n\elep\ii f[r[ grai,
ce cre=teau pe dealuri pinea,
ei hr[nindu-se cu pai.

Uite-i, cu canafi n coam[


=i cu frun\ile n \inte,
cum priveau ei nainte
cu ochii n str[lucire,
ca la ceas de desp[r\ire.
'
Uite Murgul =i Murgu\a,
uite Robul =i Roibu\a,
uite Breazul =i Brezu\a
uite Micul =i Micu\a
=i-ntre dn=ii el, copilul,
=i-ntre dn=ii el, plugarul,
=i-ntre dn=ii el, osta=ul,
=i-ntre dn=ii el, c[runtul,
iubitor f[r[ cuvinte,
cum le-nbr[\i=eaz[ gtul
cu c[ldur[ de p[rinte.
Duminic[ rndunica
=ede-n cuibu-i ct o palm[...
Fratele se odihne=te.
Caii pasc n pace iarba.
+i amn[, tot amn[
s[ se fotografieze,
cic[ ochii la scnteie
GHEORGHE VOD{

]i ncep s[ l[cr[meze.

Trec ma=ini pe lng[ poart[,


cnt[-n bra\e tranzistorul...

El se bucur[ =i-ascult[,
  =i prive=te-n sus la ceruri,
la p[nu=ile cu stele,
care umed lic[resc,
dar nu-s stele, dar nu-s stele
ochii cailor sunt ele,
care-n noapte r[t[cesc.
K
i n-am vrut aa s fie
n amintirea unchiului Ion

L-am pierdut, =i cu ncetul


mi s-a =ters din ochi portretul,
]n amintiri l caut, ca-n fntn[,
timpul trece, ea e plin[.
Timpul trece, =i-n adncuri

ARIPI PENTRU C{DERE


str[luce=te-un os cu muguri.

Ah, =i n-am vrut a=a s[ fie.


+i nu vreau a=a s[ fie.
+i n-a= vrea a=a s[ fie.
Din p[mnt se-nal\[ grul,
apa mi=c[-n mare rul,
vntul cnt[, ploaia scald[

=i e cald[ \ara, cald[,  


=i n tot ce v[d =i simt
eu l v[d pe el umblnd.

+i am vrut a=a s[ fie.


+i a=a vreau ca s[ fie.
+i a= vrea a=a s[ vie.
K
Fenomenul cluarii
(Dans n versuri)

1
E ora s[ dans[m,
a spus unche=ul
cu plumbul a dou[ r[zboaie n glezne.

E ora s[ dans[m,
a spus tn[rul
cu p[rul n[lbit de praful lunii.

E ora s[ dans[m,
GHEORGHE VOD{

a spus copilul
cu laptele mamei n col\ul gurii.

E ora s[ dans[m,
au spus to\i ca unul
=i unul ca to\i.
Nu vom imita o alergare de cai.
 n cel mai simplu grai,
al muncii,
prin ritm =i cuvnt,
de la sem[nat la treierat,
c[l[re\i pe propriile picioare,
vom demonstra
sensul nostru pe p[mnt.

Se zice c[ timpul
nu poate fi spus, nici v[zut,
c[ n-are sfr=it =i nici nceput.
A fost. Este. Vine.
Mereu n mi=care =i nu apune.
2
n polifonia zgomotelor dure
aud un ritm de pa=i zvcnind.
Mi-aplec fruntea =i mi-o las la pieptul
fierbinte-al scumpului p[mnt.
Vin pa=i ce bat n scoar\a lui vibrnd[
de ncord[ri l[untrice =i patimi mari,
=i cresc entuziast =i se ridic[-n spa\ii,
distin=i urechii =i privirii clari.
Hai la bru, la bru, la bru
=i la sem[nat de gru!
Hop! Hop! Hop!

ARIPI PENTRU C{DERE


3
Auzi, timpul cum vine?
Hai la bru, la bru, la bru
=i la sem[nat de gru!
Hop! Hop! Hop!
n alb vestmnt,
cu clopo\ei la picioare
=i p[l[rioare
n panglici de s[rb[toare,
cu pas de dans  !
vin c[lu=arii,
cum vine din noapte
ziua cea de azi
cu fa\a ca de lapte.
Hai la bru, la bru, la bru
=i la sem[nat de gru!
Hop! Hop! Hop!

ntlnire de ritmuri
al ploii, focului, sor\ii,
ntlnire ntr-un ritm comun,
al inimii
du=mane mor\ii.
Hai fl[c[i, fl[c[i, fl[c[i,
da\i mai tare din c[lci,
s[ curg[ din zurg[l[i
gr[un\ii mai vesel, m[i!

Joac[, mo=ule, mai iute,


c[ te c[lc[m pe c[pute.
Bate din c[lci mai sprinten
s[ l[s[m f[r-de-un gr[unte
La picioare zurg[l[i,
S[ se joace mititeii!

Hai fl[c[i, fl[c[i, fl[c[i,


Scoate\i foc din zurg[l[i,
GHEORGHE VOD{

F[r[ grij[ de cei mici,


Face\i cuiburi mai adnci,
+i-n fiece cuibu=or
Cte-un gr[uncior!
Hop! Hop! Hop!
Hai la bru, la bru, la bru
=i la seceri= de gru!
 "
4
Auzi, timpul cum trece?

Hai la bru, la bru, la bru


+i la seceri= de gru!

C[lu=arii nu merg pe p[mnt,


se ating de el din cnd n cnd.
C[lu=arii nu merg c[lare,
din cnd n cnd \in vntul sub picioare.

Nici c[lare, nici pe jos,


zbur[tori cu pa=i duio=i.
Hai la bru, la bru, la bru
=i la seceri= de gru!

Danseaz[ anonimii,
danseaz[ cronicarii
Ureche, Neculce =i Costin,
danseaz[ prin\ul Cantemir,
c[rturarii
=i mai pu\in =tiutorii,
dar cititorii
n stele

ARIPI PENTRU C{DERE


nving[torii de moarte.
Hai la bru, la bru, la bru
=i la seceri= de gru!
Doar Eminescu a spus cuvntul
pe n\elesul tuturor,
simplu, ca lumina =i iubirea,
ploaia =i vntul...

Hai la bru, la bru, la bru


=i la seceri= de gru!  #

Doar Muchelangelo,
Brncu=i
sunt ferici\ii
care-au prins n piatr[
chipul armonios
al omului de z[pad[
timpul.

Hai la bru, la bru, la bru


=i la treierat de gru!
5
Auzi, timpul cum pleac[?
Hai la bru, la bru, la bru
=i la treierat de gru!
Nemaiv[zut[ goan[
=i ardere deplin[,
pentru a smulge-o clip[
de frumuse\e plin[.
Pentru a prinde clipa,
c[ci prins[ va r[mne!
Nemaiv[zut[ goan[
=i ardere deplin[!
Hai c[lu\i, c[lu\i, c[lu\i,
juca\i pa=ii mai m[run\i.
GHEORGHE VOD{

Boabele din spic s[ sar[


napoi n buzunare,
scutura\i din zurg[l[i
s[ curg[ aur pe v[i,
pentru mo=i,
pentru str[mo=i,
 $ pentru mam[,
pentru tat[,
pentru sor[,
pentru frate!

Hai la bru, la bru, la bru


=i la treierat de gru!

6
Se duc c[lu=arii,
cei tineri n frunte,
cei mici la mijloc,
b[trnii la sfr=it...
Se duc pe propriile picioare,
f[cliile albe fluturnd.
Se duc s[ r[sar[
n ziua de mine,
odat[ cu soarele
care n-apune.

7
Hai la bru, la bru, la bru
=i la sem[nat de gru!

Hai la bru, la bru, la bru

ARIPI PENTRU C{DERE


=i la seceri= de gru!

Hai la bru, la bru, la bru


=i la treierat de gru!

C[lu=arii fenomenul
care ntia oar[ a demonstrat
c[ ruperea de p[mnt e posibil[.
Ast[zi, cnd zborurile-n Cosmos  %
sunt o realitate,
putem afirma cu autoritate
c[ =tiin\a zborului
n dansul C[lu=arilor
a luat na=tere.

+i dac[ se zice c[ timpul


nu poate fi spus, nici v[zut
c[ n-are sfr=it =i nici nceput,
n acest dans al muncii,
cu ochiul el poate fi v[zut.
K
Nucule, mria ta
Nucule, m[ria ta,
eu te rog, ct vei putea,
tu s[ cre=ti din nuca ta.
Tu s[ cre=ti din nuca ta,
a=a mic[ cum i ea,
ea \i este inima.
Nu-i mai mare nici a mea
inima, dar cresc din ea,
cum mi-o dat-o maic[-mea.
GHEORGHE VOD{

Eu sunt om =i ct tr[iesc
e nevoie s[ p[=esc.
Dac[ stau pe loc, descresc.
Tu e=ti pom =i trebuie=ti,
ct n sus =i-n jos s[ cre=ti,
=i un loc s[ st[pne=ti.
Dac[ vei c[l[tori
 & cine-atunci ne va umbri
+i la suflet r[cori?
Cine-atunci acest meleag
l va \ine, ca n larg
s[ nu lunece din prag?
Nucule, m[ria ta,
eu te rog, ct vei putea,
tu s[ cre=ti din nuca ta.
A=a mic[ cum i ea,
ea \i este inima
=i mult seam[n[ cu-a mea.
K
Divin clipa
Divin[ clipa,
cnd cerul spal[

ARIPI PENTRU C{DERE


cu lacrimi de rou[
iarba cea goal[.

Divin[ clipa,
cnd laptele curge
n gura pruncului
prin mugure dulce.

Divin[ clipa,
 '
cnd soarele s[rut[
cu-ntia lui raz[,
neadormit, p[mntul.
K
Pomii copilriei
O, nucule, b[trnule,
acoperi=ul nostru dinti.
Pe aceste smerite dealuri,
p[rinte r[mi.

O, zarz[rule, nfloritule
aproape, la c[p[ti,
cnd ne desp[r\im de lapte,
pom dulce r[mi.
GHEORGHE VOD{

O, cire=ule, unche=ule,
bucuria cea mai nti,
cu poamele cerului
ve=nice r[mi.

O, dudule, m[runtule,
prnzule, ce nu-ntrzii,
! pe cnd p[rin\ii sunt la munc[,
iar joaca e lung[ r[mi.

O, salcie, leg[n[toare,
surioar[ care ne \ii
n leag[nul ramurilor tale,
lng[ izvoare r[mi.

O, socule, s[racule,
cu inima mare, ce plin[ \i-i
pentru toate fluierele
sufletului r[mi.
K
Lebede la Vleni
Pu\ine, tot mai pu\ine,
chiar mai pu\ine dect
cuvintele cele divine,
lebedele ast[zi sunt.

+i iat[-le mult aproape


acum de zgomot =i om,
coborte lin pe ape,
preacurate flori din pom...

ARIPI PENTRU C{DERE


Din ceruri, din vis, din basme?
Nu =tiu. +tiu doar c-au venit
pentru sufletele noastre
nfl[mnzite de mit.

Adun[, ochiule, lumina.


Culege frumosul cel rar.
Dar, omule, m[ rog de tine,
la ceas de noapte precar. !

Cnd ele adnc au s[ doarm[


chipul preasfintei iubiri...
Prin ochiul rece-al armei,
O, nu! S[ nu le admiri!

Pu\ine, tot mai pu\ine,


chiar mai pu\ine dect
cuvintele cele divine,
lebedele ast[zi sunt.
K
nflorire la Vleni
R[zbun[tor nflori liliacul
GHEORGHE VOD{

la V[leni. Cu strugure m[=cat,


de parc[ a ie=it prin crengi afar[
tot cerul prim[verii, ngropat.

+i verde-i iarba, deas[ pe mormane.


Fir cu fir mioarele o strng.
! Nenverzit[ e doar crucea tatei,
de=i e lemnul ngropat adnc.
K
Adnc printe
Tat[lui meu Dumitru

Cad frunze vechi. Vin frunze noi,


=i cre=te timpul ntre noi.
Te chem, dar mut e =i nu sun[
cuvntul, de=i vremea-i bun[.

ARIPI PENTRU C{DERE


Pe cnd copil, f[r[ de grai,
tot ce-\i spuneam, n\elegeai.
Azi, cnd am =i eu cuvinte,
nu le-auzi, adnc p[rinte.

+i le =optesc cu ochiu-nchis
din suflet =i-n somn deschis,
dar ct n-ar fi noaptea de mare !!
nici umbra ta n vis n-apare.

Iar timpul cre=te ntre noi,


=i eu te chem din vremuri noi,
cuvntul, ns[, zboar[, zboar[,
=i se preface-n aer iar[.
K
Rnduri
pentru Tincua

Copil[, mam[ mic[,


ca frunza u=oar[,
tu, floare care umbli
prin cas[ =i pe-afar[.

Tu, ce cuno=ti pu\inul


=i le-n\elegi pe toate,
GHEORGHE VOD{

orice \i-ar vedea ochiul


sunt lucruri fermecate.

Zici, caii poart[ ghete,


+i vrabia-n spic tr[ie=te,
p[pu=a fiindc[ =ede
de-aceia nu mai cre=te.
!"
+i c[-i nghe\ sau plou[,
ori zi cu soare plin[,
ne sco\i pe to\i din cas[,
\inndu-ne de mn[.

Aproape, floare-aproape,
doar peste drum de cas[,
unde scnteie lacul
=i teiul blnd miroase.
De parc[-ai =ti, copil[,
ce ne lipse=te nou[:
n suflet s[ ne cad[
cte un strop de rou[.

ARIPI PENTRU C{DERE


Din vrst[ s[ ne-ntoarcem
la primele izvoare.
S[ ne vedem n ele
copii de-odinioar[.

S[ fim deopotriv[,
c[ci ziua ni-i aceia=i
=i pinea ce o-mpartem,
=i lacrima, scnteia...
!#
A=a e, sor[ mic[,
mereu vom fi-mpreun[,
numai c[ tu e=ti soare
noi pentru tine lun[.
K
Despre motenirea sufleteasc
a printelui Creang Ion
Zic, nu e r[u, ba chiar e bine,
s[ faci n via\[ lucruri pu\ine,
att, ct s[-ncap[ ntr-o poveste,
unde timpul nu se mai conjug[:
cum a fost a=a =i este.
P[rintele Creang[ Ion
n via\a-i scurt[ de om,
ce-a f[cut, ce-a dres,
GHEORGHE VOD{

dar pentru urma=i


a l[sat o capr[
=i lng[ ea trei iezi.
L-a cobort pe Dumnezeu pe p[mnt
=i l-a pus s[ umble descul\
prin \ara Moldovei de Jos =i de Sus.
I-a scos n cale
!$ pe Nichifor Co\carul, D[nil[ Prepeleac,
Fl[mnzil[, Setil[ =i Ochil[,
mo= Ion Roat[,
Nic-a lui +tefan a Petrei
cu pas[rea cea de vnzare,
Ivan cel cu mahurc[ =i rachie,
I-a mai spus =i cteva pove=ti:
povestea Porcului,
a lui Stan P[\itul,
a Soacrei cu trei nurori
=i pe cea a Acului...
Zic, nu e r[u, ba chiar e bine,
pe cnd timpul trece =i vine,
s[ ai c\iva martori,
aceia=i mereu,
=i care-au stat de vorb[ cu Dumnezeu

ARIPI PENTRU C{DERE


=i el a gr[it cu dn=ii moldovene=te,
nu pe dumnezeie=te;
zic, nu e r[u, ba chiar e bine,
pe cnd timpul trece =i vine,
to\i copiii
ce se nasc =i se vor na=te,
to\i,Capra cu trei iezi
n valea Ozanei s-o pasc[...
Pu\ine, fie lucrurile r[mase, !%
ca la Creang[ Ion, p[rintele,
dar pe care
=i Dumnezeu s[ le \in[ minte.
K
***
S[rut mna, tat[!
S[rut mna, mam[!
GHEORGHE VOD{

Aerul iernii e rece.


Aerul verii e fierbinte.
Aerul prim[verii sub\ire.
Aerul toamnei galben.
S[rut mna, tat[!
S[rut mna, mam[!
!& Cuvintele-ating cerul
=i se prefac n lacrim[.
K
Priveghere
mereu, de ziua na=terii
lui Mihai Eminescu

n ast[ noapte lung[


copii ai nedormirii,
s[ fim cu to\i aproape
de leag[nul iubirii.

ARIPI PENTRU C{DERE


P[mntul, n durere,
din lacrim[ va na=te,
n strig[te de mam[,
un fiu cu ochi de a=tri.

Un fiu care ne vine


din vremuri viitoare
=i n-o s[ mai apun[,
mereu va tot r[sare.
!'
Fecior al gliei bune,
al codrului prin timpuri,
rosti-ne-va cuvntul
pe nou, f[r[ s[-l schimbe.

+i-n veci =i deopotriv[,


uscatelor =i apelor,
el nou[ apar\ine-va,
ca lacrima pleoapei.
K
Despre furnici
Nu. Nu mi-i totul n\eles.
Nen\eles gndul r[mne:
furnicile, mereu n mers,
precum e sngele n vine.

Aceste bunicu\e mici,


arar v[d cerul, cte-o dat[,
cnd lunec[ ori cad n brnci,
GHEORGHE VOD{

n rest, tot umbl[ aplecate.

n avion, n submarin,
prin pomi, prin crnguri m[turate,
pe firul a\ei de paing,
chiar =i pe =ina de la roate.

" Alearg[ f[r[ de popas,


nentrebate =i t[cute.
Or fi sim\ind ceva =i fug,
sau cat[ clipele pierdute.

Nu. Nu mi-i totul n\eles.


nen\eles gndul r[mne:
furnicile, mereu n mers,
precum e sngele n vine.
K
Ochi de paz
Catapultat n spa\iu,
e alta dep[rtarea.
De=i aceia=i pinea-i,
aceia=i apa, sarea.
+i dorul este altul,
catapultat n spa\iu.
De=i ai t[i de-acas[

ARIPI PENTRU C{DERE


\i stau cu to\i n fa\[.
Dar e de-ajuns privirea
din cea\[ s[ desprind[
o stea de jos, ce-a=teapt[,
o lumini\[ sfnt[
p[mntul, ochi de paz[,
el cuibul cel matern...
+i-atunci n suflet toate
la locul lor se-a=tern. "
Devin obi=nuite
singur[tate, dor,
+i dep[rtarea nu e
adnc[ sub picior.
De=i tot zbor nseamn[
ntoarcerea-napoi,
descresc, n a=teptare,
inimile-n noi.
K
Srbtorind
zilele streine
Pn[ azi tot umbli, fr[\ine,
nici copil =i nici b[rbat.
S[rb[toritor de zile streine,
cu tot trecutul mncat.

Ce e, c-ai ajuns departe,


pe vrful veacului urcat,
dac[ celulele \i-s moarte,
GHEORGHE VOD{

m[car c[ \i le-ai ngr[=at.

Doi r[bd[tori: mam[ =i tat[,


pe spatele c[ror te \ii.
\i place poama-nrourat[,
dar ea de unde cade, =tii?
"
Ce e al t[u. Atta: trupul.
Ma=in[ pentru tocat.
+i mult ngrijitele crupe,
ce nc[ nu le-ai nh[mat.

Ce e al t[u? Nu e nici gndul


c[-ai tr[it =i mai tr[ie=ti.
Ai prins la alt[ mas[ rndul.
Existnd, tu crezi c[ e=ti?
K
Privesc n sus
Privesc n sus, cocorii nu-s.
Pe care cale s-ar fi dus
la nord, la sud, la r[s[rit, apus?
Privesc n sus, dar nu-s =i nu-s.

ARIPI PENTRU C{DERE


i dibui pe-un t[rm nep[mntesc.
De=i e larg cel cmp ceresc,
s[-l trec cu ochii reu=esc.
n aer urme nu g[sesc.

S[ fi plecat cu trenu-accelerat,
n avion s-au mbarcat,
cu submarinul poate au plecat?
M[ uit n jur frunzele cad. "!

Cad f[r[ vnt, cad la p[mnt,


=i cea\a-n ceruri cre=te blnd.
+i i aud, dar nu n gnd,
cu ochiul vreau s[-i simt zburnd.
K
Rmne-voi...
R[mne-vom ct este piatr[
=i trunchi acoperit de frunz[,
ct bate un izvor sub coast[,
femeia ct mai e lehuz[.

R[mne-vom ct stau buneii


GHEORGHE VOD{

departe de amurgul zilei


=i dragostea e s[n[toas[
n trupul fragedei copile.

Ct la un loc muncim la pine


=i un drapel purt[m n mini,
"" =i ntr-o zi din timp luat[
l[s[m n urm[ s[pt[mni.

R[mne-vom ct rul, ramul


ne n\eleg cuvntul, cntul.
Ct nu dormim greoi, ca mu=chiul,
ct se cutremur[ frumos p[mntul.
K
Muncitoare aripi

ARIPI PENTRU C{DERE


D[-mi minile tale, soro,
aripi muncitoare pe p[mnt,
nezbur[toare frunze,
suflnd, s[ le deschid.
Cu buza s[ citesc n ele
tot ce adnc s-a nscris,
s[pat de lumina zilei.
Eu am visat. Ele au scris.
"#
K
Anica
Jura\i pe ultimul cuvnt din grai.
Jura\i pe ultima secund[ din ceas.
Jura\i pe degetele de la nai.
Anica, cum a fost, a=a a =i r[mas.

Sub\ire =i-nalt[, cu soare-n ochi,


negru soare n lumini de cu\it,
cu p[rul n spate cascad[ de foc,
zmbetul, ca briciul ascu\it.
GHEORGHE VOD{

Osul mnii =i cel de la picior,


osia spin[rii ml[dios lemn pentru arc,
sub apa c[me=ii snii, pietre de izvor,
de cuvntul ei toate vorbele se sparg.

A crescut sc[ldat[ n priviri,


mirosit[, ca s[mn\a de busuioc,
"$ doar unul a ales din herghelii de miri,
pe-acel care-a obosit-o n joc.

La nunt[ pe pielea dobei a dansat.


Ruri de rou[ au curs din ochi de la femei.
Gelo=i, pe fericitul marelui p[cat,
fl[c[ii, mncat-au cununi de ardei.

Toat[ via\a p[mntul sub picior


tav[ cu j[ratec i-a fost.
nc[lzind intui\ii, suflete cu dor,
multe fiin\e a nviat, dndu-le un rost.
Delte n oglinzi, cu p[s[ri =i pe=ti
n suflet =i-n snge avea.
Un singur anotimp din cele lume=ti
ferbintele, n ea se rotea.

Munca de fiece zi i s-a redus


la ndep[rtarea mor\ii de b[rba\i.
Multe speran\e le-a insuflat, le-a-mpus,
pe mul\i din ei i-a f[cut b[rba\i.

ARIPI PENTRU C{DERE


Poeme, romane, filme a scris
pe gratis, n admiratori.
Gelos, dumnezeu s-a sinucis,
l[sndu-i mo=tenire un p[mnt =i-un cer.

B[rbatu-i ca un arc de patefon,


nvrtindu-se n jurul ei, s-a ros.
E mare =i grea truda unui om
ales s[ fie paznic la frumos. "%

n lanuri de gru, de trestii, de vii,


printre or[t[nii =i printre cai
v[zut[ este ea, mai nti,
nalt[ femeie din sudicul plai.

Din tot ce-a f[cut arme n-a f[cut,


nici cu\ite =i nici coase,
doar o lume ntreag[ a nnemurit,
f[cnd Anici frumoase.
K
Crbuna
C[rbuna, de cnd o =tiu,
=i are casa pe vale,
scund[, ca un strop de gru,
albastr[ pe la poale.

F[r[ de poart[ =i gard


=i drum adnc de ma=in[,
un bra\ de cump[n[-nalt,
GHEORGHE VOD{

=i-un cer albastru-n fntn[.

Mereu n acela=i port


de in, ghilit la izvoare.
Luminat[ ntru tot
n suflet =i-n c[utare.
"& Astfel o =tiu =i-o cunosc,
ca o icoan[, blajin[,
=i nu e cas[ de om,
la care ea s[ nu vin[,

S[ cnte un cntec uitat,


s[ fac[ la nun\i sarmale
=i celui c[zut la pat
o frec\ie pe =ale.
Un fir de iarb[ de leac,
un strop de ap[ curat[,
ea =tie unde mai zac,
le =tie cum mai arat[.

ARIPI PENTRU C{DERE


+i-n ceas de noapte adnc,
de strig[ omul a jale,
pnceilal\i la dnsul se strng,
ea prima vine din vale.

Fire=te, ape =i du=mani:


moartea, cea rea =i n[tng[,
fiindc[ din cauza ei
ntrzie la oameni s[ ajung[.
"'
C[rbuna, ns[, prin sat,
tot umbl[ =i d[ bine\e,
n portul ei luminat,
la luminatele fe\e.
K
La fel i acum
B[trn[ mama a r[mas,
precum a fost la nceputuri.
Doi pa=i p[=e=ti ntr-un pas.
u=oar[ pentru vnturi.

Pe lng[ cas[, lng[ pui,


pe lng[ cei ce nu cuvnt[,
=i-acum din bun[tatea ei
GHEORGHE VOD{

mparte cnt[ sau nu cnt[.

n jurul ei to\i suntem mari


=i c[rturari, cu =coal[ mult[.
n vorba noastr[ ct mai rar.
ea intr[. Tace =i ascult[.
#
Dar ct n-am fi noi, ct de sus,
cnd adormim din nou pe vatr[,
ne coase nasturele smuls
=i haina-n coate destr[mat[.

+i cnd ne-ndep[rt[m de ea,


fugind pe t[lpile luminii,
atunci, n buzunarul strng,
descoperim c[ldura pinii.
K
Nescrise gnduri
Ce faci, cnd e duminic[
=i Tu, primenit[ n alb,

ARIPI PENTRU C{DERE


nezbur[toare rndunic[,
te ui\i cu gndul prin geam?

Ce faci cnd amintirile


te cearc[, pre suflet c[lcnd,
=i cresc, adncindu-se lini=tile,
iar tu sub ele r[mnnd?

M[-ntreb pe mine, pelerinul:


de ce Tu, n[sc[toarea mea, #
mi por\i =i ast[zi durerea,
legat[ de inima Ta?
K
Cntec de trecere
Trec zilele n s[pt[mn[,
ca =i apa din fntn[.
GHEORGHE VOD{

Luni eram cu to\ii tineri,


=i cnd colo uite-i vineri.
Smb[ta, cnd am ajuns,
suntem to\i =i parc[ nu:
Parc[ nu =i parc[ da,
dar lipse=te cineva:
nu e sora, tata nu-i,
# fratele, =i-n urma lui...
mama-n poart[ singuric[,
alb[ zi de duminic[.
K
Numai noi
Vine toamna =i to\i pleac[,
cei ce trebuie s[ plece:

ARIPI PENTRU C{DERE


frunza, p[s[rile, omul,
la c[ldur[ sau la rece.

Pleac[ fiindc-a=a se cere


ori se duc dintr-o pl[cere,
altceva s[ nu mai =tie
dect anotimpul verii.

Numai tu =i eu r[mnem, #!


f[r[-a-ndeplini vreo rug[.
Doar n anotimpul iernii
\inem lutul s[ nu fug[.
K
Din ce n ce
Din ce n ce mai greu nving
v[zduhul, care m[ desprinde,
cnd pun piciorul pe p[mnt
GHEORGHE VOD{

s-ajung la tine nainte.

Din ce n ce mai rar g[sesc


cuvntul sincer =i fierbinte,
nespus s[ fie pn[ azi
prin cele spuse nainte.
#"
Din ce n ce mai des n piept
simt inima cum se fr[mnt[,
doar cei din urm[ care vin
mai altfel dragostea o cnt[.
K
De m laud
C[ nverze=te toamna iarba
=i nfloresc copacii,
pot s[ m[ laud, tot degeaba
miracolul nu-mi apar\ine.

ARIPI PENTRU C{DERE


Al meu doar poate e p[catul,
c[ toamna se =i trece,
iar tu nu duci nimic n bra\e
din ceea ce-i miracol.

Din ceea ce-a putut s[ fie


pe ramuri, ntre frunze,
cnd frunza singur[ se duce,
el ns[ s[ r[mie. ##

Al meu, al t[u, dintr-o suflare


fiin\[ cu s[mn\[...
iar de m[ laud, tot degeaba,
miracolul nu-mi apar\ine.
K
Cel fir subire
De-un fir sub\ire de lumin[
m[ simt legat mereu, oricnd.
+i nu c[ el legat m[ \ine
de-a nu c[dea de pe p[mnt.

Mult mai modest =i e serviciul


=i scopul simplu, omenesc!
de a-mi p[stra viu sentimentul
GHEORGHE VOD{

durerii, pentru ce tr[iesc.

Ce-i dep[rtarea? Ce-i uitarea?


Pe cnd iu\elii sunt supus
=i static, pot ntrece clipa
acum aici, =i-acuma nu-s.

#$ Plecat pe drumurile vie\ii,


a= r[t[ci desprins de lut,
de n-ar fi el, cel fir sub\ire,
prin inima mea petrecut.

Care m[-ntoarn[ de oriunde,


cnd mult prea tare l-am ntins.
+i vin la dragostea de-acas[
biruitor, =i nu nvins.
K
Te rog...
Te rog p[streaz[ cuvntul,
nu-l striga oricnd \i vine.
Numaidect ceva se-ntmpl[
=i nu mai ajunge la mine.

ARIPI PENTRU C{DERE


n curgerea dens[ pe strad[
de lume, ma=ini =i n aer,
oricnd e cu putin\[,
ceva s[ ni-l ntretaie.

Un gest, o und[ chiar scurt[,


iar el e blnd =i sub\ire,
=i c\i vn[tori a=teapt[
cuvntul cel de iubire. #%

Te rog, p[streaz[ cuvntul,


spune-l ct mai aproape,
cnd ntre mine =i tine
un altul nu mai ncape.
K
S nu m scapi...
Fiece pas, fiece clip[,
e-o lupt[ grea pn-la sl[bire,
s[ nu m[ scapi de pe arip[
GHEORGHE VOD{

mult ncercata mea iubire.

De=i pe jos \i duci piciorul,


descul\ cu mult[-ng[duin\[,
eu =tiu: tu vrei s[ simt ce-i zborul
mai sus de orice suferin\[.
#&
De-aceea mndr[ e=ti =i sfnt[
=i calci prin tot ce e durere,
ct puiul pe arip[ cnt[,
p[zit de ultima c[dere.
K
Nimic nu mi-am gtit...
Nimic nu mi-am g[tit de toamn[,
de iarn[ nimic nu mi-am g[tit.

ARIPI PENTRU C{DERE


Doar nu-s paianjen, drag[ doamn[,
s[ m[ apuc de mpletit.

C[ldura nu mi-o iau din hain[


=i nici din vinul cu pelin.
M[ nc[lze=te-o sfnt[ tain[
=i nim[nui nu i-o declin.

De ce a= mai t[ia p[durea


#'
=i blana de pe miel s-o scot.
De mi lipse=te-n piept iubirea,
eu nc[lzit a fi nu pot.
K
Inima alergnd
1
Din tot ce-aud mai clar
=i mai destins,
n rocotul de mar= al zilei
inima,
cnd mai puternic,
cnd mai stins,
pe loc b[tnd, ducndu-m[ spre mine.
Tot mai departe
mai aproape cnd,
n oscil[ri i-aud galopul.
Cine de cine s-o fi dep[rtnd,
ea ori eu?
GHEORGHE VOD{

+i cine-i =chiopul?

Problemele =i temele de rnd


le las ori le rezolv n parte.
A inimii nti =i-n primul rnd
sub tmple aprig mi se zbate.
$ Din mic[ pasere ascuns[-n piept,
devine p[s[ruic[ mare.
+i-a strins aripile la piept,
deci gata-i s[ coboare.

Dar care sunt simptomele, de sunt,


ce presim\ire =i ascute acul,
de-o menajez
=i o alint
=i i g[tesc cu frenezie leacuri?
De-am nceput pe drumuri, consecvent,
s[ fug la trap,
ba =i mai tare,
la ritmul ei s[ fiu tot mai atent,
odihna s[-mi-o dau la alergare?
2
Veterani =i ncep[tori,
savan\i =i cresc[tori de pine,
dup[ munc[
alerg[tori,
scuturnd de praf pl[mnii.

+i ct fug, nu iau cu ei nimic,


doar cuvintele cele mai simple:
mam[,
\ar[,
ap[,
spic,
ce ncap u=or sub tmple.

ARIPI PENTRU C{DERE


Ce nu-i greu n cap de dus,
n aceast[ delicat[ goan[
=i pe inim[,
ca leac de pus,
precum frunza o a=ezi pe ran[.

3
Alerg[ri domoale, $
sprintene alerg[ri.
Alerg[ri la distan\[
n cerc =i pe sc[ri.
Alerg[ri prin cas[,
alerg[ri pe loc.
Alerg[ri asudate,
fug[ ca la foc.
Alerg[ri cu pricin[,
alerg[ri din ambi\,
fug[
antigr[sime,
fug[
antisuferin\i.
B[trni =i b[trne,
=i mai pu\ini maturi,
unul pe altul de mn[
se \in la cotituri.
Iar tinerii...
O, tinerii,
i-ajung =i i ntrec,
nu li se v[d nici fe\ele,
motoriza\i cnd trec!
Ah, optimist[ fug[,
n s[n[tatea mea.
Cine de cine fuge
GHEORGHE VOD{

iat[ problema mea...

4
Fratele se trezi cu mna pe inim[.
Se trezi cu mna pe inim[,
asudat,
ca dup[ o goan[ prelung[,
$
iar pas[rea pentru care alergar[
i se zb[tea acum sub mn[.

+i cum lupta s-o astmpere,


ap[snd pe ea cu putere,
ai casei
cu ochi n\epa\i
de lumin[,
ziceau c[ nu \ine mna
pe inim[,
ci pe un vulcan n rupere.
Ce sta\i,
ca lumn[rile,
fra\ilor,
odihni\i-v[,
noaptea e mic[...
zicea el ap[snd pe inim[.
N-a\i v[zut
cum pas[rea se zbate
cnd i vine dorul de duc[?

ARIPI PENTRU C{DERE


Congresul inimii.
Primul congres.
ntrunire extraordinar[.
Inima
m[r proasp[t cules,
din gr[dina interioar[.
Profe\i, cunosc[tori, cercet[tori,
n lini=te,
ca-n matc[ de izvoare,
$!
n chip =i fel o iscodesc,
ce sup[r[ri =i dolean\e are?
O tulbur[ marile descoperiri,
c[l[toriile interastrale,
aerul ce s-a r[rit,
gr[simea strns[ o-nf[=oar[?
Roman\e nu i se mai scriu,
dragostea n-o mai dezmiard[?
Ori din motiv c[ doctorul Barnard
a ndr[znit din cuib s-o scoat[?
Ba mai mult, al[turea i-a pus
nc[ o inim[ =i, tn[r[, fire=te.
S[ i socoat[ tot ce a f[cut,
s-o consoleze ori s-o spioneze?
Ce vrst[ ea o fi avnd?
Cine-nti pe om l p[s[re=te?
Se =tie, cnd ea a adormit
omul poate fi, dar nu mai este.

Cioc[nitoarea zilelor mele,


pas[re ascuns[ n piept.
GHEORGHE VOD{

De ce, tr[ind mpreun[,


tr[im n mare secret?

De ce, pe c[ile vie\ii,


mi cioc[ne=ti neuniform?
Puternic mai s[ ie=i din mine,
$" ncet mai s[ adorm?

S[ fim la ultima distan\[?


Eu doar sunt calm =i optimist.
De=i mi-i fuga duioas[,
motivul mi-i trist.

Crede-m[. Crede-m[. Crede.


Nu am vreun scop meschin,
dect acesta: inim[,
s[ nu ne desp[r\im.
K
O, tu, cel vorbitor...
Ce fel de iubitor
de p[rin\i =i de cas[
dac[ n-ai picior
pentru cale-ntoars[?

Ce fel de gnditor
la ziua ce vine
dac[ nu te dor
vremile din tine?

ARIPI PENTRU C{DERE


Ce fel de vorbitor
al limbii str[bune
dac[ verbul dor
nu-\i trece prin strune?

Ce fel de muncitor
la pinea comun[
neasud[tor,
ct cre=te, se-adun[? $#

Ce fel de cnt[tor
ntru tot =i toate,
cnd n-ai un locu=or
drag, pe-adev[rate?

O, tu, cel vorbitor


despre toate-n via\[:
din care izvor
iubirea \i se-nal\[?!
K
Dreapta credin
Ascult ploaia
=i m[ conving a cta oar[:
dreapt[ mi-a fost credin\a
=i sfnt[ mi-e iubirea.
Eu nu-mi vndui s[mn\a
cnd n-a fost ploaie
=i nu mi-am p[r[sit c[minul
cnd tremuram de foame.
GHEORGHE VOD{

Gr[bitule,
c[ut[tor de via\[ dulce,
\i-ai mncat s[mn\a pinii
=i cuibul \i l-ai risipit.
n ce-ai crezut
de n-ai sem[nat,
pe cine ai iubit
$$ de-ai r[t[cit?
Ascult ploaia
=i-aud albinele stropilor
cum muncesc n fagurii \[rnii mele.
Nimic nu e mai dulce ca p[mntul meu.
Dreapt[ mi-a fost credin\a
=i sfnt[ mi-e iubirea.
Am muncit =i plou[.
Am sem[nat =i cre=te.
K
Fratele odihnind

ARIPI PENTRU C{DERE


Truditule n lumina zilei,
tu, frate, sub stele trziu,
deschis ca o carte pe prisp[
adormi, visnd lanul cu gru.

Iar mna sub cap a=ternut[


cinci spice une=te n ea
+i str[lucesc n piele gr[un\ele...
Frate, de aur \i-i mna grea.
K $%
De bucurie
Eu suf[r de bucurie.
Bucuria este suferin\a mea.
Suferind am cunoscut ce-i bucuria.
Bucurndu-m[ am nv[\at s[ suf[r.
E destul s[ deschid ochii
GHEORGHE VOD{

ncep s[ m[ bucur.
Numai deschid ochii
ncep s[ suf[r.
Bucuria este suferin\a mea.
E destul un greier
s[-=i zuruie cntecul
mi se aprinde dorul de via\[.
$& E destul un mnz s[ necheze
inima mi se ncarc[ de putere.
O rndunic[ e destul
s[ zboare prin cerul ochilor
sufletul mi se l[rge=te.
Bucuria este suferin\a mea.
K
Precum nti...
De nu cre=tea pe-aceste dealuri
nimic mai mult dect cicoarea,
totuna eu le-a= fi iubit,
cum ele mi-au deprins mirarea.

ARIPI PENTRU C{DERE


Din roua ct sudoarea frun\ii
n lutul mai b[trn ca piatra,
mereu acelea=i flori ie=eau,
precum acelea=i stele noaptea.

+i ct de mici mi erau ele,


=i dintr-o singur[ culoare
m-au nv[\at cum s[ iubesc
pu\inul cu-o iubire mare.
$'

Cresc mult mai multe flori pe dealuri,


dar nu-mi vreau dragoste mai mare;
pu\in[, ct era nti
pe dealuri floarea de cicoare.
K
Doar totu-i
cu putin

Dac[ piciorul uit[


s[ mearg[ pe p[mnt,
de ce s[ nu se dezve\e
=i inima de cuvnt?
GHEORGHE VOD{

De ce s[ nu se dezve\e
inima de sim\,
cnd este mult mai lesne
s[ fii numai iubit?

Doar totu-i cu putin\[


% n veacu-accelerat:
pe toate s[ le fac[
un simplu automat.

Nu \ie-\i zic, ci mie.


Am observat n vers
mi =chioap[t[ cuvntul
de cnd pe jos n-am mers.
K
Autostrada din vis
Pe drumul albie de ru,
apele ma=inilor curgeau vertiginos
=i praful iu\elii c[runt
mb[trnea arborii de pe maluri.
Ame\ite, ro\ile se nvrteau
pe unicul deget al osiei
=i vuietul se pref[cea n metal
fin, pentru lucrarea auzului.
Mi=care nainte =i napoi,
un sens n dou[ direc\ii,

ARIPI PENTRU C{DERE


reteznd razele privirii,
=i eu, ce-l priveam,
r[masem n fa\a pr[pastiei.
Dar e pl[cut,
mai pl[cut dect n leag[n
pe canapeaua ma=inii,
=i, cu toate c[, static =i uscat,
treceam prin albia rului,
mi p[rea c[ trec prin albia cerului.
Nici nu m[ ntrebam %
ce va fi cu fluviul
n care va p[trunde,
cu to\i afluen\ii s[i,
rul pe ro\i,
fiindc[ n preajm[ vedeam
vapoarele n mare vitez[,
cum scoteau apele din matc[.
M-am trezit
p[=ind pe drumul de \ar[
=i blestemam de moarte
autostrada din vis..
K
Ctre poet
Hai, mi spun =i mie =i \ie,
ne m[rturisim dragostea de p[mnt,
s[ nu sufl[m, s[ nu sufl[m
s[ nu sufl[m ca-n trmbi\[ n cuvnt.

S[ nu sufl[m n lacrim[,
GHEORGHE VOD{

ne m[rturisim iubirea de om,


c[ci =i lacrima, =i lacrima
umflat[ se face balon.

Dreag[-le, zic, scamatorii


la circ, f[r[ mult necaz.
Acolo nu au nici o noim[,
% sunt pure unelte de haz.

Noi nu facem ntrecere


n dragostea de om =i p[mnt.
Att ct este n suflet
fie lacrim[ n cuvnt.
K
Dorurile mele
Simple-s dorurile mele,
ni=te ierburi, ni=te flori.

ARIPI PENTRU C{DERE


ns[ eu mor pentru ele:
mi sunt fra\i, p[rin\i, surori.

Cimbrul cel c[runt e tata


frate cel bujor de cmp,
rozele nfl[c[rate
surioare mie-mi sunt.

Crizantema, floarea toamnei, %!


alb[-n haina dumneaei,
este cea care m-a=teapt[
pn-d[-nghe\u-n ochii ei.
K
Lacrima
Eu, care scriu aceste rnduri,
am tr[it r[zboiul sub aripa mamei.
Atunci nti am sim\it uncropul lacrimii
=i-atunci ntia oar[ am plns de spaim[.
Atunci am n\eles nti
c[ arma nu e pentru joac[
=i-ntia oar[ am v[zut cum omul moare.
Atunci am n\eles c[ via\a
e tot ce-avem mai scump, =i pentru dnsa
plecat-au fra\ii =i p[rin\ii s[ se lupte,
GHEORGHE VOD{

=i mamele,
surorile,
bunicii,
cu via\a lor acopereau via\a noastr[.
Atunci nti eu am v[zut soldatul
cu straiele amare ca pelinul,
%" cu fa\a dogorit[
=i ochii-nl[crma\i de fumuri,
doar arcul zmbetului, paternul, luminnd.
=i-ntia oar[ atunci din bra\e mama
n bra\ele soldatului m-a dat,
+i-atunci ntia oar[
am s[rutat, plngnd, mneca goal[.
Eu, care scriu aceste rnduri,
atunci nti am ridicat n goan[ dealul,
c[ci glasul coboara la vale
r[sun[tor, ca sfnta ploaie.
Atunci am n\eles c[ eu am |ar[.
K
***
Cine are dor de \ar[,
dor de mam[ =i de vatr[,
f[r[ mini, f[r[ picioare
vine, fie-or ct departe.

ARIPI PENTRU C{DERE


Cine n-are dor de \ar[,
dor de mam[ =i de vatr[,
aib[ mini, aib[ picioare,
i se face pasul piatr[.

Cine are-n piept iubire


de p[mnt, de om =i frate,
nu-=i d[ via\[ pentru moarte,
%#
=i-o d[ pentru libertate.

Cine are-n piept doar ur[


de p[mnt, de om =i frate,
e nvins atunci de via\[
=i nu are dect moarte.
K
ie
Tu, care-mi e=ti setea
=i foamea de via\[,
n orice or[ a timpului
GHEORGHE VOD{

buna mea Diminea\[,


ncurajeaz[-mi cuvntul,
s[ nu mi se nasc[
pe cnd gura
la lucruri mi se casc[.
nva\[-m[ setea
%$
=i foamea m[-nva\[.
S[tul de cuvinte,
s[ nu m[ satur de via\[.
K
De aer...
De aer este mna ta,
de ochiul meu v[zut[,
nedesp[r\it,

ARIPI PENTRU C{DERE


mereu n preajma mea,
buzele mereu o s[rut[.

Fierbinte n frigul m[re\,


n ar=i\[ potolitoare,
cnd lunec de ea m[ \in
pe frunte o \in cnd m[ doare.

Pe ea-mi culc capul obosit, %%


sub dnsul inima mi cre=te.
Zic[ cine vrea c[-i fericit
cnd aeru-i lipse=te.
K
Doar n vis
Blajini =i f[r[ dureri,
neb[nui\i de nimeni,
nimic de la mine nu ceri,
nu vreau nimic de la tine.
GHEORGHE VOD{

Nici nu mnc[m, nici nu bem,


el, dorul, ne ntre\ine.
O alt[ hran[ nu mai vrem,
astfel ne e bine.

Dar uite, zorii r[sar:


%&
eu aici, tu n alt[ parte...
+i nu ne vom pricepe iar
c[ lumina ne desparte.
K
Cu ce s-i rspltesc
luminii?
Rugine=te aurul n frunz[.
Via =i d[ruie snii.
Mirosuri dulci c[l[toresc v[zduhul,
din spicul plns, r[sare verde grul.

Iar tu, c[ldura vie\ii mele,


n zidul nop\ii ba\i cu palma
un cui =i \i atrni ntr-nsul

ARIPI PENTRU C{DERE


destinul t[u =i straiele de ziu[
=i-mbraci ve=mintele str[inei,
via\a ta ei d[ruit[-i,
s[ vad[ lumea, de pe scen[,
care e binele =i r[ul.

Astfel, cu sufletul t[u, bunul,


cu via\a ta o ntre\ii,
arzndu-\i-o pentru lumin[,
c[ci slujitoare ei te =tii. %'

Iar cnd dezbraci poverile str[inei


=i te ntorci din nou la tine,
ca floarea soarelui n toamn[,
trudit[, fruntea \i se-nchin[.

...Mirosuri dulci c[l[toresc v[zduhul


=i plugul desplete=te cmpul,
din spicul plns r[sare verde grul...
Cu ce s[-i r[spl[tesc luminii?!
K
Nimic mai mult...
Nimic mai mult de la via\[
dect att, de la nceput
GHEORGHE VOD{

s[ rev[d n fiece diminea\[


lucrurile de la care am nceput:
cire=ii,
zarz[rii,
nucii,
fntna din poart[...
Numai nu, nu pas[rea crucii
& =i maic[-mea moart[.
K
Cum te duci
i noi privim...

Eri copil[ azi bunic[,

ARIPI PENTRU C{DERE


mam[ mare, tot mai mic[...
Casa veche iar e nou[.
A plouat =i-o s[ mai plou[.
n gr[din[ pomii iar[
nfloresc n prim[var[.
Ciutura intr[-n fntn[
=i de-acolo iese plin[.
Mam[ mare, tot mai mic[,
ieri copil[ azi bunic[...
&
...Cum te duci =i noi privim
+i nu =tim s[ te oprim.
K
Tabloul
de pe urm

E rece v[zduhul,
cu toate c[-i soare
n =opronul deschis.
Nu mai este. Nu mai are
cine-l nc[lzi...
Maic[-mea e n vis.

La patul ei de diminea\[
GHEORGHE VOD{

leg[nndu-se vin
m[tu=ile crdul de ra\e,
s[-=i ieie
micul tain.

Venit-a =i mioara
cea de an var[,
&
cu mielul nou-n[scut.
S[-i s[rute mna u=oar[
din care hr[nindu-se
a crescut.

Vin =i umbl[,
c[utnd hr[nitoarea...
Dar n =opronul deschis
peste patul, p[r[situl,
=i scutur[ iubirea
floarea de cais.
K
Rmas-au toate...
R[mas-au toate cum au fost:
pomii cu poalele coapte,

ARIPI PENTRU C{DERE


p[s[rile s[ cnte pe ram,
cinele la drum s[ latre.

R[mas-au toate cum au fost:


florile s[ ard[-n fereastr[,
Prutul cu apa tn[r[ mereu,
drumul curgnd pe lng[ poart[.

R[mas-au toate cum au fost:


fusta, papucii, c[ma=a... &!
+i zilele ce vor veni,
s[ le tr[iasc[ al\ii.
K
Cu ziua ce trece
cu noaptea ce vine...
Cresc filele nescrise n caietul meu:
o pagin[ alb[,
o pagin[ neagr[
=i altele noi se adaug
cu ziua ce trece,
cu noaptea ce vine.
Ne=tiutoare de litere n\elegeai
urmele gndului de pe fil[,
precum pa=ii p[s[rii pe nisip,
gr[itoare cuvinte pe limba t[cerii.
Mai mult departe dect aproape
GHEORGHE VOD{

scrisoarea n minile tale


eram eu, pruncul t[u cel mare,
ce \i vorbeam cu glasul cititorului.
Iar de gr[iam la difuzor
sau umbra vie de pe ecran de mi-o priveai
jocul de-a ascunselea te ntrista.
Numai cuvntul mi credeai.
&"
Numai cuvntul mi-ai crezut.
}nalte flori de floarea-soarelui
lumineaz[ ograda
=i numai una,
mbrobodit[ cu baticul t[u
e cu fa\a stins[.
Cresc filele nescrise n caietul meu:
o pagin[ alb[,
o pagin[ neagr[
=i altele noi se adaug
cu ziua ce trece,
cu noaptea ce vine...
Le umple t[cerea r[spuns[ de tine.
K
Unde eti?
Unde e=ti? Arat[-te.
Arde focul n vatr[,
pinea-i cald[ pe mas[,
c[ldarea plin[ atrn[
=i p[s[rile beau

ARIPI PENTRU C{DERE


din c[u=ul de piatr[.

Unde e=ti? Strig[-m[.


Via-i dat[ n floare,
florile-s nrourate,
ligheanul n prag m-a=teapt[
s[ m[ sp[l pe picioare.

Unde e=ti? R[sai.


Pe prisp[, n furc[ fuiorul... &#
Straiele-\i odihnesc pe srm[.
Prea lini=te-i: aud cum suspin[
n floarea salcmului dorul.

R[sai. Arat[-te. Strig[-m[.


+i n p[mnt vin la tine!
K
De dorul vieii,
de dragul pmntului
1
Simt,
spore=te greutatea inimii pe care stau
p[mntul.
Spore=te greutatea micului meu p[mnt
inima.
nfipte stau ntreb[rile,
globale =i ascu\ite,
=i apas[.
Apas[,
GHEORGHE VOD{

toate cte sunt =i vin.


Omule, ce faci cu iarba cea verde?
Omule, ce faci cu fiin\a cea vie?
Omule, ce faci cu fratele t[u cel viu, omul?
Bolnave-s cele patru anotimpuri:
vara tremur[ de frig,
&$ iarna-i cu febr[,
prim[vara =i toamna s-au nnegrit la fa\[.
Cresc ntreb[rile globale =i ascu\ite,
=i toate cer un punct de sprijin
pe micul p[mnt
inima.

2
Nu zic,
m[ doare inima,
Zic,
m[ doare micul meu p[mnt.
Nu suf[r ca s[ par uman.
Dac[ inima pe care stau snger[,
=i inima aceasta e a mea,
e a fratelui meu,
a aproapelui meu,
a omului de pretutindeni,
e cu putin\[ s[ nu suf[r?
Cred n biruin\a luminii.
n vindecarea cu lumin[.
Dar e pu\in.
E pu\in numai raza binef[c[toare.

ARIPI PENTRU C{DERE


E nevoie de laserul con=tiin\ei,
de focul ra\iunii,
ca via\a s[ biruie
pre moarte c[lcnd.
Nu suf[r ca s[ par uman.
M[ doare micul meu p[mnt.

3
Locuiesc n casa bucuriilor.
&%
mi iubesc vatra, familia, graiul, patria.
M[nnc de sa\iu.
Dar las o zi n s[pt[mn[
de pine
pentru fl[mnzii,
nlemni\ii de frigul foamei.
C\i sunt? Cte milioane?
Dorm la cald =i n tihn[.
Dar un ceas de odihn[,
din ziua mea,
l stau n rnd cu veghetorii p[cii.
Sunt mul\i? Mai trebuiesc nc[ n rnduri?
Nu mi-i lacrima dulce.
M[ doare micul meu p[mnt,
de dorul vie\ii m[ doare.

4
Nu voi fi niciodat[ p[gn.
De credin\[ sunt =i n credin\[,
precum sunt.
La masa comun[, n fa\a pinii,
mai nti de toate,
m[ nchin =i zic;
mul\umesc |ie, pace sfnt[,
GHEORGHE VOD{

vou[, jertfelor ntru triumful T[u.


Mul\umesc |ie, pentru roadele tale
de care am parte dreapt[ =i m[ bucur.
Pururi domnitoare fii n cer =i pe p[mnt,
bolnavii =i b[trnii
de moarte s[ se vindece.
Mul\umesc |ie,
&& pace sfnt[ de toate n[sc[toare.
Nu voi fi niciodat[ p[gn.

5
Sim\irea este a inimii.
A sim\i cu inima
nseamn[ a vedea.
Inima vede ntreb[rile =i le strig[.
Vederea inimii este bunul sim\.
Vederea inimii este con=tiin\a.
Blajin =i duios este bunul sim\.
Lumin[ t[ioas[ este con=tiin\a.
Am dat =i dau
s[mn\a de pine celor ce n-o au.
Am luminat =i luminez
acolo unde e ntuneric.
Dezgolesc minciuna =i spun adev[rul.
Nu exist[ lini=te personal[,
cnd exist[ lini=te comun[.
Nu exist[ fericire personal[,
cnd exist[ ntreb[ri globale =i ascu\ite.
Omule, ce faci cu iarba cea verde?
Omule, ce faci cu fiin\a cea vie?
Omule, ce faci cu fratele t[u cel viu, omul?

ARIPI PENTRU C{DERE


Da. +i-acesta e r[zboi:
chiar o singur[ armat[
oche=te ntr-un singur ins.
Chiar dac[ un singur individ
\inte=te ntr-o \ar[.
Ah, dar nu e numai a=a.
Dar nu e numai att.

Da. +i-acesta e r[zboi:


chiar dac[ o singur[ \ar[ &'
asupre=te un singur ins.
Chiar dac[ un singur individ
asupre=te o \ar[.
Ah, dar nu e numai a=a.
Dar nu e numai att.

Da. +i-acesta e r[zboi:


chiar dac[ bombele exploadeaz[
ascuns, n pieptul p[mntului.
Chiar dac[ bombele exploadeaz[
n apele s[rate =i n de=erturi.
Ah, dar nu e numai a=a.
Dar nu e numai att.
Da. +i-acesta e r[zboi:
chiar dac[-i otr[vit[ o fntn[,
un singur ru, o singur[ mare.
Chiar dac[-un singur crng se stinge
un neam de p[s[ri,
un soi de animale,
fie =i s[lbatice.
Ah, dar nu e numai a=a.
Dar nu e numai att.

7
GHEORGHE VOD{

Pe inima p[mntului stau


=i eu r[spund.
Eu r[spund.
Vin ar=i\i ce nu sunt ale verii.
Vin friguri ce nu sunt ale iernii.
Vin boli ce nu sunt ale lumii.
E simplu =i de n\eles
'
c[ nu e pricina un simplu eres.

Omul se sprijin[ de p[mnt.


Pomul se sprijin[ de p[mnt.
De cine se sprijin[ micul meu p[mnt?

M[ doare inima pe care stau.


M[ doare
de dorul vie\ii,
de dragul p[mntului.
K
Veche urare
de Anul Nou
Sem[na\i-v[, fra\i =i surori,
din cre=tet pn[ la picioare
n diminea\a de plugu=or,
cu gru =i floarea-soare.

Sem[na\i-v[ cu cte-un cuvnt


de iubire curat fr[\easc[.
Firele dragostei din p[mnt
n cerul sufletului creasc[.

Sem[na\i-v[ pruncii n somn,

ARIPI PENTRU C{DERE


br[zdui\i de vreme, p[rin\ii.
n lume pacea fie-ne Domn,
dorul suprem al credin\ei.

Sem[na\i-v[ cu sfinte ur[ri


de via\[ =i de s[n[tate.
Treac[, cu miros de prim[veri,
curcubeul prin r[nile toate.

Nu uita\i s[ v[ =opti\i un cnt '


primenit cu propria suflare.
Fie-ne el dulcele vnt
=i lini=tea cea z[mislitoare.

Nu uita\i, c[ Noul An
e cosmosul ce-ns[mn\at se-a=teapt[.
Planeta s[-mi fie loc viran.
Aib[ to\i la pine parte dreapt[.

Sem[na\i-v[, fra\i =i surori,


cu gru =i floarea-soare,
precum ni s-ar trezi p[mntu-n zori
s[rutat de fiecare.
K
Eu nu visez
E dulce pinea, dulce,
dar, vezi, cnd o m[nnc,
de=i con\ine sare
n sare o nting.
GHEORGHE VOD{

E mult[ pine, mult[,


dar, vezi, cnd o m[nnc,
nu dau pe jos f[rma
ci de pe jos o strng.

S[tul, eu =tiu c[ foamea


lucreaz[-n viitor,
' iar pinea mea de mine
e-n verdele ogor.

De aceea-n somnul nop\ii


fl[mnzii de-i visez,
m[ scol =i s[rut pinea,
fiindc[ nu visez.
K
Cntec de citire
N-am pus piatr[ la zidire
la turn, nici la m[n[stire.

ARIPI PENTRU C{DERE


Am lucrat pe un gheb de deal
s[ cresc iarb[ pentru cal,
pentru iezii mamei capre
s[ nve\e =i ei carte.
E mai lesne de tr[it
atuncea, cnd e=ti citit.
Dar pentru negr[itoare
nu se fac abecedare.
Pe cnd litera =i frunza
se citesc la fel, cu buza, '!
iar[ sensul e acel,
dac[-l rumegi frumu=el.
K
Mai sfnt dect toate
Lini=tea e plugarul frnt de oboseal[,
doctorul ce ascult[ inima biruind,
e lehuza lng[ diminea\a pruncului.
Lini=tea e imnul Patriei
din zori =i de sear[,
e floarea soarelui
cu toate petalele neamului mpreun[.
GHEORGHE VOD{

Lini=tea e visul copilului


dup[ o zi cu toate secundele alergate;
nesomnul lupt[torului pentru pace
e lini=tea.
Lini=tea e pinea pe masa familiei,
n cele din urm[,
'" lini=tea e buna n\elegere
a cuvntului cu fapta,
e roua,
din ce n ce mai pu\in[.
Lini=tea e cea mai sfnt[
dect toate:
mama n cas[
e lini=tea.
K
Nebunii
Ascultau
=i se nfuriau.
n crncena canonad[
m[re\ cnta
privighetoarea nomad[.
Ah, =i cum cnta,

ARIPI PENTRU C{DERE


de parc[-n snul lor era!
+i s-au pus atunci nebunii,
z[p[ci\i, pe secerate.
Au pu=cat p[durea toat[,
dar prin vuitul de moarte
ea, copila, tot cnta.
+i-au dat foc atunci p[durii,
focul cntecul s[-i ia.
Pas[rea =i-n rug cnta.
ngrozi\i, atunci nebunii '#
au aprins la urm[ scrumul.
Ah, dar pas[rea,
pas[rea =i-n scrum cnta,
pas[rea cea dreapt[
din copil[ria tuturor,
numai nu
=i-a ucig[torilor.
K
La capt de veac
Vezi,
mi-a zis taic[-meu n vis:
de curnd vei p[=i n alt veac.
E foarte necesar,
n spa\iu neumblat al vremii,
s[ po\i lua cu tine
o frunz[ de lini=te,
o buburuz[ de lini=te,
un fluture de lini=te,
o gur[ de ve=nicie
din vremea ta de-acas[.
GHEORGHE VOD{

E foarte necesar
s[ ei acolo,
n spa\iul neumblat,
s[ nu se piard[ originea p[cii,
s[mn\a ei,
att amar de vreme adunat[.
'$ Nu se =tie,
cum va fi acolo,
iar tu trebuie s[ ai
acest pu\in cu tine.
S[ nu stai =i s[ a=tep\i
pn[ \i se va da.
+i ce \i se va da?
Tu trebuie s[ ai
s[mn\a vremii tale bune,
cu ea s[ continui,
cu ea s[-\i ncepi veacul.
Ce vei sem[na,
aceea vei culege.
K
Pasrea din cap
F[cusem ordine n preajm[,
ca un bun gospodar:
toporsem copacii
s[ v[z mprejur mai clar.
Se f[cuse de prim[var[.
+i ie=isem s[ m[ destind.
M[ plimbam n voie,
aer proasp[t inspirnd.
Dar uite,

ARIPI PENTRU C{DERE


veni pas[rea cerului,
altfel cum s[-i spun,
=i mi se a=eaz[
pe moalele capului,
ca la ultimul nebun.
Am stat eu ct am stat
statuie,
dar cnd m-am dezmeticit,
m-am scuturat de dnsa
=i repede, n cas[ am fugit. '%
Dar nu-mi g[sii sc[pare...
Afar[, cum ie=eam,
pas[rea zbrr! =i iar
pe cre=tet mi se a=eza.
He-he, a venit prim[vara!
Ziceam eu lumii, a=a ca s[ nu tac.
Am nv[\at-o-n cap s[-mi steie,
pentru, mai =tii,
cnd nu va fi n jur
nici un copac.
K
Uitarea,
adversarul meu

Lumin[!
Nu ntunericul e adversarul meu
uitarea!
De la-nceputuri cuib[rit[-n mine,
ea cre=te n raport
cu timpul meu trecut.
Trecut[ via\a
napoi r[mne.
Alb ntuneric
ea =i presar[ sarea fin
=i mi m[nnc[
timpul c=tigat prin munc[,
GHEORGHE VOD{

=i eu r[mn f[r[ de el,


iar via\a mea
din nou nu se conjug[.
Dar cum s[ nu =tiu cine-am fost,
c[ vremea trece =i se schimb[,
c[ n r[zboi =i-n foame-am ars,
'& c[ nu ne-a fost dreptatea strmb[,
c[ am luptat pe-acest p[mnt
pentru izvoare, pentru pine,
=i c[ du=manu-aici =i-a frnt
osul zilei lui de mine?!
Eu sunt memoria acestor vremi,
celulele ei vii
n mine se p[streaz[,
mereu s[ =tim ce-a fost ieri
=i mine, ziua cea de azi,
clar n ele s[ se vaz[.
Lumin[!
Nu ntunericul e adversarul meu.
uitarea este de temut.
K
Cu lacrima
Fiin\e vii,
dealuri =i p[duri,

ARIPI PENTRU C{DERE


ruri =i sate pline
cu oameni n[scndu-se =i pierind,
tr[iesc sub cerul ochilor mei.
Mereu ocroti\i,
lumina\i =i nc[lzi\i,
mereu de mine aproape.
Eu v[ iubesc cu dorul meu de via\[
=i via\a mea mi sunte\i voi.
Senin e cerul de asupra voastr[
=i nainte de lumina zilei roua cade. ''
Eu n-am cuvinte.
Eu v[ iubesc cu lacrima.
K
Legea arderii
GHEORGHE VOD{

Copil[ria n smbure r[mne,


fructul rupt e desprins de timp,
izvorul nu curge n dou[ direc\ii,
=i nimic nu p[r[se=te p[mntul.
Sufl[ =i nu te vei stinge.
Sufl[ =i vei arde.
 K
Oul de piatr
Nimic mai perfect n-am v[zut,
ca oul de piatr[ sferic,
n stepele Hacasiei crescut:
netezit de lumin[,
=lefuit de ntuneric.

Ou al sufl[rii, real,
model unic de Lucrare.
El nsu=i, Timpul imaterial,
pe sine zidindu-se
cu propria suflare.

Mereu n mers, nicicnd st[tut,

ARIPI PENTRU C{DERE


Timpul ve=nicul prezent este,
ce lucreaz[ nentrerupt
=i totul, =i toate
cu suflarea lui =lefuie=te.

De-aceea, mai s[vr=it


ca oul de piatr[, sferic
Lucrare a Timpului nu-i de ntlnit
n tot ce-i lucrat de mn[ 
=i gndul cel vrednic.

Creatorule, tu, ce vii


s[ la=i n timp urmele tale,
nva\[ mai nti =i nti
la opera perfect[
a M[riei sale.

Mai perfect nimic nu e de v[zut


ca oul de piatr[ sferic,
n stepele Hacasiei crescut:
netezit de lumin[,
=lefuit de ntuneric.
K
Testament
Mi-s ochii dou[ lacrimi mari
GHEORGHE VOD{

=i-mi cresc mereu de bucurie,


c[ pot citi din cronicari,
=i v[d prin ele ziua ce-o s[ vie.

C[ v[d prin ele universu-ntreg


=i-mi sunt cinstite =i curate.
 +i cnd va fi la rndul meu s[ plec,
p[mntului, de dragoste, vor fi v[rsate.
K
Fratele meu cel mare
Se nmul\esc ma=inile,
iar fratele nu-=i las[ caii.
n marea competi\ie a ro\ilor,
la cap[tul veacului naintnd,
el a r[mas la vechiul s[u principiu
=i ncle=tat de coama lui se \ine,
cum iarba de p[mnt.
Zice:
ca s[ ajungi la vreme-n cmp,
de=teapt[-te la timp,

ARIPI PENTRU C{DERE


iar ca s[ nu ntrzii acas[,
porne=te-te la vreme.
Caii beau ap[, nu benzin[.
n ochii lor te ui\i
ca n istorie,
=i ei au \inere de minte.
An\[r\,
pe cnd =edeam n curtea verde a spitalului,
nu =tiu de ce,
s[ pasc[ ori a=a, !
dar au venit c[lu\ii singurei la mine
=i eu m-am bucurat,
pe cinstea mea!
Nedesp[r\i\i o via\[-ntreag[,
fratele meu cel mare
nu-i las[ nici acum.
Nici eu nu am o alt[ mul\umire
ca s[-i aduc, att ce-a= vrea:
el cu c[lu\ii s[i s[ intre
n cartea de citire.
K
Cel plin
peste msur
El nu e plin de iubire.
De pofte e plin.
Ele l mi=c[ nainte
=i l pun la treab[.
Floarea din vrf,
acea e mirositoare
=i el taie pomul.
Nu-i place
cnd iepurele st[ pe loc.
+i l pune pe fug[,
dar nu cu =uieratul,
ci cu pu=ca.
i place lumina,
GHEORGHE VOD{

de-acea se culc[ cu ea
n amiaza mare.
=i iube=te aproapele,
fiindc[ are la cine
s[-i latre cinele.
Nu poate merge
" pe dou[ c[r[ri de odat[
=i bea de ame\ire.
Muzica e bun[,
dac[ e r[gu=it magnetofonul.
Acest, plin peste m[sur[
cu de toate pentru sine,
nu exist[.
L-am inventat eu,
s[ v[ distrez,
cnd sta\i seara
la o cea=c[ de ceai,
obosi\i dup[ o zi de munc[
=i vre\i s[ v[ relaxa\i,
ca s[ nu v[ bate\i capul
cu tot felul de gnduri.
K
Od la aniversarea
unui artist
Iar dac[ nu suflam de fel
s[-l n[l\[m de la nceput,
ar fi r[mas cum s-a n[scut,
necunoscut ca noi =i el.

ARIPI PENTRU C{DERE


Din fire binevoitori,
duio=i copii =i mult cumin\i,
de-o seam[, noi i-am fost p[rin\i,
purtndu-l sus de sub\iori.

De-asupra, prin efort comun.


Dar nici c[ i-ar fi displ[cut,
i place mult cum l-am f[cut,
#
incontestabil =i imun.

Nu-i grea povara dumnealui,


dar e nevoie nencetat
s[-i tot pomp[m v[zduh curat
n cauciucul slavei lui.
K
Vrbii de ora
P[=esc pe rnd cu lumea,
sunt binevoitoare,
\i poposesc pe umeri
=i cer =i o \igar[.

Nu zboar[, ci se plimb[
cu Volga =i Moscviciul,
\in de urt taxi=tilor,
GHEORGHE VOD{

cnd n-au pe cine duce.

Iar masa unde pic[:


n baruri, cafenele,
s-au dezv[\at de ap[,
beau pepsi =i cafele.
$ Ba gust[ =i spirtoase,
c[ altfel cum s[ poate
s[ ciripeasc[ tocmai
la ceas adnc de noapte?

Au fost =i ele-odat[
n[scute tot la \ar[,
acum s or[=ence:
au cuibul n ghitar[.
K
Celebrul pieticit
El poart[ crucili\[ la gt,
drept argument,
c[ i-a pus credin\ei cruce.
+i tot la gt,
doar c[ din ceaf[
o minuscul[ chei\[,
semn c[ deschide
orice lac[t cu broasc[
al inimii amortizate.

ARIPI PENTRU C{DERE


E u=or s[-l distingi
ntre lumea ca toat[ lumea.
Umbl[ n c[ma=[ stil
fluture alb de livad[,
pantalonu-i crpocit pe el,
aluzie, cum c[ munce=te
de d[ n brnci.
De l ntrebi
al cui e, cum l cheam[,
el \i r[spunde mestecnd %
un zgrci n m[seaua de minte.
S[ zici, c-ai n\eles ceva, nu po\i,
=i nici s[ zici c[ n chipul lui celebru
descoperit-ai pe vreun
contemporan de-al t[u.
El nu s-a amestecat cu via\a,
cum zice poetul.
E singurul odor celebru
la mamaia, la tataia!
K
Sfnta obinuin
+ed pe roat[
=i nu simt c[ m[ nvrt,
la fel cum nu simt
p[mntul c[ se nvrte=te.
Lucrurile ce le v[d
att de bine cunoscute-mi sunt,
de parc[-s mai b[trn ca ele
GHEORGHE VOD{

=i nu mai pot s[ le descop[r.


Privesc strada ca pe un film
ce ruleaz[ direct n aer,
=i deoarece vitezele coincid,
ma=ina n care merg e static[.
Deosebesc bine fumul
& a dou[ \ig[ri
=i toate cuvintele
mi par omonime.
Ah, sfnta obi=nuin\[!
M-am desprins c[ tr[iesc
=i nu mai simt cum mor.
Uitare de sine
e obi=nuin\a.
K
Att de-a nelege
Floare alb[ de salcm
scuturat pe caldarm.
A= putea s[ te adun,
dar la loc nu te mai pun.

ARIPI PENTRU C{DERE


Niciodat[, de cnd sunt,
n-am =tiut la loc s[ prind
fructul rupt, nici ramul frnt.
N-are rost. |i-ai mplinit
ce \i-a fost dat =i menit.
A=ternut[ sub picioare
nu mai po\i fi iar[=i floare.
Ai l[sat n pom s[mn\a
s[-\i continuie fiin\a.
'
Eu, att de-a= n\elege,
c[ prin toate vremea trece
=i prin toate vremea vine,
dac[ pomul, dac[ pomul
n-a fost dobort de mine.
K
Lemarghia *
El tr[ia cu viziuni.
Nu vroia s[ m[nnce.
O poveste i \inea trei zile
de sa\iu.
O por\ie de muzic[
=i el n-avea nevoie
de prnz, nici de cin[.
Se credea pas[re
=i sta toat[ ziua n agud.
Abia =i ncepea via\a
GHEORGHE VOD{

=i nu dorea s[ m[nnce.
+i s-au pus s[-l dezve\e,
s[-l nve\e mncatul ndesat.
nti,
cu linguri\a de mp[rt[=anie,
ceva mai mic[ dect gura lui,
 care nu se deschidea singur[,
ci doar ap[snd degetele n f[lci.
+i el plngea =i mnca.
M[nnc[, puiule, m[nnc[,
i se zicea cu rug[minte.
Eu n-avui parte nici de lingur[.
Eram nou[ guri la o strachin[
=i ntingeam n ea cu degetele
adunate, ca n rug[ciune.
Puiul mnca =i plngea.

* }n limba greceasc[ l[comia p`ntecului


Oboseau hr[nitoarele
=i iar se rnduiau.
+i puiul cre=tea v[znd cu ochii
Odat[ cu trecerea zilelor
lingurile i se schimbau.
De la cea de luni,
pn[ la cea de duminic[.
O, c[ mult a mai suferit puiul

ARIPI PENTRU C{DERE


pn[ s-a maturizat,
ca singur s[ poat[
\ine lingura n mn[.
Slav[ \ie, mntuitorule,
al casei sc[par[
de grijile ce-i nsp[imntau.
Acum puiul m[nnc[ bine.
M[nnc[ excelent.
Are cea mai bun[ performan\[
la mncat. 
Nu mai tr[ie=te cu viziuni.
Oho,
=i abia e la nceputul carierii sale
de om tn[r.
P[rin\ii triumf[ de bucurie.
Acum lucreaz[ cu =i mai mult entuziasm,
s[-i asigure prezentul
=i viitorul.
K
***
Nu import[ unde e=ti =i sunt.
GHEORGHE VOD{

n leag[nul ramului de sus,


la s[rb[toarea aromelor,
ori jos,
la coroana r[d[cinilor.
nsemnare are locul
unde se afl[ urechile =i ochii,
 gndurile =i cuvntul
=i dac[ locul acesta
este inima.
K
Corect scriere
Scriem. De fapt,
transcriem cuvintele
din una =i aceea=i carte.
Scade, se sub\ie...

ARIPI PENTRU C{DERE


Transcriem mai departe.
Nimic nu e de mirare.
Meseria-i veche =i f[r[ de vin[.
Doar copiem arborii din p[dure?
Doar scoatem apa din fntn[?
O, numai geniul gr[ie=te.
El scrie cuvntul de la sine,
la sete sap[ o fntn[
=i-n loc s[ taie pomul s[de=te.
Noi suntem corec\ii! !
Corect producem din cartea primar[.
Dar se mntuie secolul
=i n-avem dreptul
la eroare.
K
La Esenin
Ce s[ fac, de fiece dat[
iarba literelor tale cosesc,
sufletul la foame dat[
hran[, ct timp aici p[mntesc.

Cosesc desigur cu privirea,


primitiv, la fel cum respir,
doar asta-\i fusese menirea
luminii s[-\i d[rui dulcele fir.

Tu ve=nic e=ti acolo sub \ar[,


GHEORGHE VOD{

de-asupra cu via\[ continui s[ scrii.


E litera ta la chip amar[,
da-n ea e laptele cel dinti.

Ca tot ce e viu, n[scut odat[,


tu vremuirii nu te nchini.
" Anotimpurile nu trec niciodat[
prin firul anilor t[i divini.

Sunt poe\i numai miere =i poame,


numai vinuri cl[tite cu spirt,
uite, c[ nu de ele mi-i foame,
sufletu-mi cere altfel de mirt.

De aceea, eu cobor la tine


litera ierbii s[ cosesc.
Nu =tiu, fac r[u sau bine,
dar pentru suflet, p[c[tuiesc!
K
Omul cu pasrea
n piept
Se dedic[ poetului
Ion Bolduma

Omul care trece vesel


printre oameni, printre arbori
poposind mna pe umeri
pentru sprijin, pentru reaz[m,
n tulpina lui de zarz[r
\ine-o pas[re cereasc[,
inima f[r[ de aripi,
ce se zbucium[ =i cnt[,
n piept spa\iul l[rgindu-i.

ARIPI PENTRU C{DERE


Iar[ lui i este mndr[,
c[ de=i e pentru ceruri
=i-a ales la dnsul cuibul,
dintre oameni, dintre arbori.
+i el mbl[ =i vorbe=te
de cte le p[time=te
pas[rea ce-n el tr[ie=te.
C[ci a=a a fost s[ fie
om cu pas[rea n piept
#
unul singur dintr-o mie,
lumea zice c[-i poet.
ns[ el p[=e=te vesel
printre oameni, printre arbori
=i ca pas[rea =i scrie
cntecul, f[r[ toc,
f[r[ hrtie.
Ah, =i se bucur[ =i-i mndru,
c[ n trunchiul s[u de zarz[r
are-o pas[re ce-i cnt[,
spa\iul pieptului l[rgindu-i,
scorburndu-l...
K
Steaua durerii
Lui Grigore Vieru

Toate izvoarele durerii


n fiin\a ta lucrau.
Umed[ de lacrimi
c[ma=a \i era.
Cea singur[,
singur[tatea ta,
GHEORGHE VOD{

ea \ie cea mai aproape,


maic[,
nu mai era.
ntindeai bra\ele s-o cuprinzi
=i cuprindeai v[zduhul.
ngenuncheai
$ fruntea s[-i s[ru\i
=i s[rutai p[mntul.
O, tu, cel singur,
fiule,
albe \i vor fi nop\ile, albe...
Pururi n ochii t[i va arde
steaua singur[t[\ii
lacrima.
K
Cntec plns
n amintirea poetului bulgar
Andrei Germanov

Ningea cu flori, ningea cu clipe


ori forfecatele aripe
a roiului de trec[tori
de jos n sus zburau u=or?

Pe str[zi foia lumea albit[


albini p[=ind, albini gr[bite,
p[=ea intens, cum e firesc,
n felul ei cel p[mntesc.

ARIPI PENTRU C{DERE


Doar tu ntors din frigul mare,
cu mna pe sprijinitoare,
p[=eai ca un soldat r[nit.
Dar nici c[ dai de b[nuit.

Ce ran[-aveai? nimic pe fa\[


din suferin\a cea m[rea\[.
Doar sufletul prin ochi privind,
striga albastru din adnc: %

*
cnd via\a n-are cnd s[ steie
=i timpul trece risipit...
Ct ai f[cut? Ce-ai ispr[vit?

Ningea cu flori, ningea cu gnduri,


dar nici prin cap aceste rnduri
n amintirea, c[ nu e=ti...
Andrei , acolo cum tr[ie=ti?!
K

* }n bulgar[ titlul ultimei c[r\i de poezii a poetului


***
Viscol cumin\it de a=teptare.
Viscol frnt de r[bdare,
p[rul t[u c[runt de iubire:
GHEORGHE VOD{

nop\i albe despletite n fire.


Las[-mi capul la piept.
Tu e=ti pricina focului cel mare.
Am suflat cu prim[verile toate
ce mi-au fost pe-o via\[ date.
Focul a ars =i te-a nflorit.
& Las[-mi capul la piept..
P[rul c[run\it de iubire
e floarea ta de mireas[,
e floarea mea de mire.
K
Cnd tu
m luminezi

Lumin[ sunt ochii t[i,


cum pentru a=tri, nori =i arbori
izvoarele adnci.
Cnd trec,
pe unde n-a= trece,
eu n ei m[ v[d.

ARIPI PENTRU C{DERE


Mul\i se uit[ la tine,
dar ei nu se v[d,
ei nu v[d
de unde luminezi.
Tu nu e=ti soarele,
=i nu luminezi pentru to\i.
Numai pentru orbul de mine.
Ah,
fii tu f[r[ sfr=ire,
'
fii tu lumin[toarea,
s[ am mereu parte de lumin[.
Eu n-am nop\i,
am zile.
Cnd tu lipse=ti e noapte.
Cnd nu m[ luminezi,
eu v[d.
K
Despre
venicia mea
+tiu, tu e=ti ve=nicia,
eu sunt cel care pier,
n[scut de tine iar[,
femeie, sfnt mister.

Dispar, nu c[ mi-i timpul,


dispar pentru c[ ea,
GHEORGHE VOD{

pnde=te din secund[,


pe tine s[ te ia.

B[rbat iubirii noastre,


eu nu m[ cru\ nici ct;
n gura mor\ii intru
=i os i stau n gt.

Ca tu maic[-a semin\ei,
prin na=tere s[ duci
spre mine nemurirea...
Iar unul dintre prunci
voi fi tot eu, desigur,
n[scut de tine iar.
Femeie, ve=nicie,
eu nu pier, ci dispar.
K
O zi
O, Mam[, o zi de-ai fi avut
din vremea care vine...
Dar ea nu \i-a ajuns

ARIPI PENTRU C{DERE


n via\[ de-a r[mne.

O zi s[ fi avut,
ce mal cu mal s[ lege,
dar ea nu \i-a ajuns,
s[ po\i neantul trece.

O zi nu \i-a ajuns
din cele mie date.

+i e trziu acum,
s[ \i le dau pe toate.
K
n casa mamei mele
Alearg[ furnicile prin cas[,
negre litere, negr[ind,
n=iruind o lung[ fraz[,
GHEORGHE VOD{

umbra unui fost cuvnt.


Demult nu-i lini=tea trezit[
de frunza pa=ilor ei mici.
Nepriceputele, alearg[ =i o cat[
]n patul gol =i pe prichici.
Ele ce =tiu =i ce pot n\elege
din vechea rnduial[ pe p[mnt?
Dar iat-le, cum una cte una,
f[rmiturile pe mas[-=i las,
plecnd.
K
Botna
Tr[ie=te Botna.
Nu se =tie cnd s-a n[scut.
De-o vrst[-i cu izvoarele.
Mereu curg[toare,
mereu printre oameni,
n cmp,
prin sate,
mereu cu albioara plin[.

Nimic amuzant,
pentru ochiul c[l[tor.
Un fir c[runt pe harta Moldovei.

ARIPI PENTRU C{DERE


Un rule\
ct o s[ritur[ de miel.
Adnc,
ct o sc[ld[toare de prunc.

B[trn[,
dar cu sufletul tn[r.
n zilele de var[,
cu p[mntul fierbinte,
adoarme ca un copil !
n nisip.
Atunci,
prive=te n oglinda amintirilor
aidoma omului
cu sim\ul datoriei mplinite.
+i-a scos puterile
n trupul \[rii,
vie\ii s[ruindu-i-se,
=i-acum curge mai departe.
Drumul ei
e calea p[timirilor,
calea faptelor de isprav[.
K
Dealul Ion
1
Este Dealul cu brndu=e.
Exist[.
Inim[, crescut[ n afar[,
din toate p[r\ile v[zut[.
Blnd[ nf[\i=are a p[mntului.
Diminea\a
soarele de pe el ni se arat[.
Seara luna de pe el r[sare.
E locul de unde ncepe zborul.
Locul de poposire al zbur[toarelor.
Locul de n[l\are la ceruri =i stele.
GHEORGHE VOD{

Anul mprejur mioarele l s[rut[.


Anul mprejur.
lumea urc[ =i coboar[.
De pe el
mai adnc n sus se vede,
mult napoi =i nainte.
Cnd s-o fi n[scut,
" taica Dealul?
Cre=te, descre=te?
P[store=te brndu=ele
=i e tn[r.
Vin ce\urile
=i e b[trnul b[trnilor.
Te ui\i de la n[l\imea M[riei sale
toate casele din coasta lui se trag.
Dealul cu brndu=e
e cuibul cald al ve=niciei.
Om cu om nu seam[n[.
Dealul Ion =i Dealul cu brndu=e
sunt fra\i de gemene.
Ori i apropie deosebirea?
2
Dealul Ion
e dealul omeniei.
Treapta ei de sus
=i el primul salut[ omul,
de departe,
de aproape.

C\i ani ai, Dealule Ion?


Tot mai ntinere=ti?
Oier, matroz, tat[, sanitar, pris[car...

Tace.

ARIPI PENTRU C{DERE


Timpul s[u nu se mparte
n zile albe pentru zile negre.

Zile:
dealul cu brndu=e
e mai nalt dect celelalte,
fiindc[ are la temelie
piatra nemuritoare a str[mo=ilor.
#
E nalt,
s[ avem pe cine vedea de departe.
El niciodat[ n-a z[cut
nici de urt,
nici de plictiseal[.
Printre activit[\ile sale uitate
se nscriu:
coborrea la vinele apelor
prin adncire,
descoperirea Capricornului pe cer
pentru frumoasele z[bave,
unele idei de uz casnic,
bun[oar[:
m[selarul nu e pentru femeie
=i laptele nu trebuie s[ duhneasc[ a vin
=i pinea a \igar[.

Zice:
dealul cu brndu=e
n-are dureri de oase,
el este inima ns[=i.
Ct despre plumbul, schijele din trupul
s[u...

Tace.
GHEORGHE VOD{

El n-are carte de munc[.


Faptele sunt cartea lui de amintire.
+eful pensionarilor din sat,
el, Dealul Ion,
raporteaz[ la centul de calcul
de s[n[tatea zilelor netr[ite,
iar n cronicile sale
$
de luni pn[ luni,
noutez[ numele oamenilor buni
=i accidentele rutiere.

Zice:
toate excursiile =colare
de la Dealul cu brndu=e
trebuie s[ nceap[.
Tace.
mp[ture=te ziarele n patru
=i le p[streaz[,
mai apoi s[ vad[ cinstea cuvintelor
ce comunicase starea vremii.
3
Un deal cu altul nu se ceart[,
nici ntre ele nu se bat.
Dealul Ion la Dealul cu brndu=e vine,
Omul =i Dealul se ntlnesc.

M[ uit cu drag la unul =i la altul


=i trec gr[bit pe lng[ ei.
Desprins nti s[ v[d ce hain[ poart[,
eu pe de asupra =i-i cunosc.

ARIPI PENTRU C{DERE


M[ bucur prim[vara,
cnd v[d pe Deal, florile ies.
+i trec cu ochii mai departe
pe neteda obi=nuin\[-a mea.

Iar ei, cumin\ii, n\elep\ii,


sub vreme peste vreme cresc.
+i-n suflet =i n lut adun[
%
al anotimpurilor sens.

4
Este Dealul cu brndu=e.
Este Dealul Ion.
Inimi, crescute-n afar[.
Blnde-nf[\i=[ri ale p[mntului
pentru sim\ =i privire,
pentru cuget =i iubire.
K
***
Mi-e scump.
Mi-e scump acest drume\
al plaiului de sud.
A=a cum este, pu\intel,
dar \[r[ne=te, cump[nit,
din vremuri a p[=it
=i chiar de-n mers nu s-a gr[bit,
el n-a r[mas de timp.
Vn[ muncitoare,
a ie=it n lumea mare
GHEORGHE VOD{

cu marile fluvii
pa=ii s[i unindu-i.
Sunt ruri
care pier n propriul nisip,
fiindc[ nu se d[ruiesc,
cu alte ruri nu se nfr[\esc.
&
Izvor de lapte al sudului
rul Botna a fost.
Firul de iarb[
din s[racele cmpii
a al[ptat.
Caii =i turmele a ad[pat.
Omul =i pas[rea din el au b[ut.
Herghelii de n[v[litori
pe trupul lui au c[lcat,
apele i le-au sorbit,
i le-au spurcat.
Omul pa=nic au h[cuit,
pruncii de la sn i-au rupt,
din r[d[cina vetrei fecioarele i-au smuls.
Amare pagini de atunci
n sfinte cronici au r[mas,
=i-au plns n vreme cronicarii,
blestem de foc zicnd:

Mun\i, v[ despica\i!

ARIPI PENTRU C{DERE


Copaci, v[ despica\i!
Pietre, v[ f[rma\i!
Asupra lucrului ce s-au f[cut.
plng[ piatre cu izvoar[,
mun\ii puhoaie coboar[,
l[ca=ele inorogului, p[=unile,
gr[dinile cerneasc[-se,
p[leasc[-se,
ve=tezeasc[-se,
'
nu nfloreasc[, nu nverzeasc[.
Mare pr[p[d =i jale-a fost.
Iar el, rul,
suflet drept =i curat,
din pieptul bunului p[mnt
izvora nencetat,
omul suferin\ei nsufle\ea,
du=manul de moarte nsp[imnta.
K
Viaa de la Dumitru
n memoria artistului
Dumitru Caraciobanu

1
El nu avea nici o profesie.
Era copil.
El =i tr[ia copil[ria.
Cmp sem[nat cu stele
i erau visele.
Oamenii,
unul ca unul,
to\i erau buni.
De avea numai o nuc[
GHEORGHE VOD{

miezul aproapelui i-l da.


i pl[cea s[ a=tepte la fntn[
caii s[ adape,
drume\ului ciutura plin[
s[-i nchine.

! Totul l pasiona.
Unele lucruri le f[cea n tain[.
Se furi=a diminea\a n vie
=i bea roua de pe frunze.
la ceasul cnd a fost ntrebat
ce profesie va fi s[-=i aleag[, a zis:
artist!

2
La geamul zuruind al tramvaiului,
ca ntr-o ambulant[ vitrin[,
el sta =i privea cu mirare
n strada de forfot[ plin[.
Sub\ire firicel de iarb[,
din zori de zi =i pn[-n noapte,
vedea magnificul ora= n care
venise s[ nve\e carte.

Crescut n snul naturii,


ntr-o mi=care lini=tit[,
ora=u-i p[trundea n suflet
cu fior =i cu ispit[.

ARIPI PENTRU C{DERE


mbla pe toate-a le cuprinde,
cu dor avid =i mare sete
de a cunoa=te mult =i-a =tie
tot, absorbind ca un burete.

Eroii anticilor epoci,


b[rba\ii vremilor cumplite
el de la ei prindea =tiin\a
de-a-nvinge temeri =i ispite.
!
+i-i aducea-ndr[zne\ pe scen[,
matur n gest =i n gndire,
prin fapta lor str[lucitoare,
=i nt[rea voin\a firii.

Adolescentul de la \ar[
acum sta singur n picioare,
st[pn pe arta nvierii
din mor\i, cu propria suflare.
3
Noapte era ziua lui de munc[.
Sub ochii lumii,
pe palma scenei,
n lini=te de tain[,
iluminat
inima s[ i se vad[,
locul de na=tere al cuvntului,
sufletul
n clipele de ardere.
Sear[ la sear[
]mbla prin secole,
GHEORGHE VOD{

cnd ntr-un ev, cnd n altul,


reprezentnd veridic
regi =i voievozi,
canalii =i oamenii de treab[,
solda\i =i plugari,
ferici\i =i nenoroci\i,
nvin=ii de patim[,
! n[l\a\ii de pasiune.
Omul prin vreme
tragic =i bleg,
n\elept =i nebun,
ei to\i prin el unul
nviind.
Rs =i plns,
t[cere vorbind,
cuvntul strigat n durere,
cuvntul =optit n iubire
=i lacrima sincer[,
lacrima proprie.
De ce?
Pentru ce?
Omul s[ se vad[
de la o parte pe sine,
pe sine cel din[untru,
bunul =i r[ul,
frumosul =i urtul,
el, f[c[torul a toate cele,
s[ se purifice,
p[catele s[-=i spele
n numele armoniei.

ARIPI PENTRU C{DERE


E posibil,
el, de unul singur,
attea s[ tr[iasc[?

4
El l-am v[zut
=i l-a\i v[zut =i voi.
P[=ea pe drum ncet
=i-n leg[nare,
!!
ca omul cel trudit
=i nec[jit,
care mncase-un pud
de sare.

Avea pe fa\[-ntip[rit
mereu un zmbet, o triste\e,
precum de umbr[ urm[rit,
ecoul scenei de pe urm[
mai prelungea n el a fi
tr[it.
Venea acas[ sub\iat
de-o munc[ f[r[ de cru\are
=i poate-n suflet mngiat,
c[ sufletul i-a fost v[zut
=i nu broboana
de sudoare.
+i cum n cer
pornea s[ scad[
al zilei astru-n asfin\it,
cu to\i confra\ii mpreun[
el se urca n scen[ iar[
=i r[s[rea din infinit
sublima stea
Luceaf[rul de sear[.
GHEORGHE VOD{

5
Ardea =i nu se vedea.
Cu glasul afumat vorbea.
Umede f[clii n ochi i plpiau.
i nsurea cenu=a capul,
el, negru trandafir, se ve=tezea.
!" Dar iat[-l c[ ntra n scen[
=i din nou ntinerea.
Att, sursul,
sursul
al suferin\ei i era.
Att ce vedea,
numai nu ardea, ea.

6
+i nimeni nici c-a dat de b[nuial[,
ce patim[ lucra n el,
cnd tot mai mult din fa\a lui de tn[r
privea un jalnic b[trnel.
Acel, care apoi avu s[ ajung[,
de focul patimii nvins,
turnndu-=i singurel , cu mna,
necru\[tor, pn[ s-a stins.

7
El a plecat =i n-a l[sat
nici testament =i nici avere,
dect uimire-n ochii mul\i
=i-un loc n scen[, de t[cere.

ARIPI PENTRU C{DERE


Un gol ntre colegii s[i,
precum un deget de la mn[
absent, pe care nu-l observi...
Dar sim\i, c[ for\a-i mai pu\in[.

Nu zic c-a fost un om ales.


Nu-i vorba despre superoameni.
S[ urce-n scen[ nu oricui i-i dat.
C\i zboar[-n cosmos dintre oameni?! !#
E dureros cum n-ai vrea s[ spui.
Nimicnicirea iese-n cale
=i tu, m[re\ul cel obi=nuit,
nici c-ai v[zut cum te pr[vale.

Tu, care ai muncit la nviere,


dnd vie\ii propria suflare,
r[mi de-o oarb[ patim[ nvins...
El n-a cedat. Ci ea a fost mai tare.
K
O cale ct o via
Pn-la cap[tul vederii
nu e o zi, nici dou[.
E-o via\[ ct o vreme,
n ea f[r[ de moarte.

+i reu=e=ti cu-ncetul
s[ le ajungi pe toate
=i s[ str[ba\i p[mntul
de-a lungul =i de-a latul.

S[ mi te urci n cosmos
GHEORGHE VOD{

=i s[ cobori pe lun[
=i s[ revii acas[
dup[ ani lumin[.

A ta e vremea toat[,
s-o folose=ti cu noim[.
Ea nu se nveche=te
!$
e tn[r[ =i nou[.

+i cum g[sii p[mntul


lucrat, pn[ la tine,
mai bun s[-l la=i n urm[,
c[ci vremea e destul[.

Pn-la cap[tul vederii


E via\a c`t o vreme:
s-o n\elegi ce scump[-i
s[-\i par[ r[u c[ trece.
K
Privind luna
Planet[ pustie este Luna.
Ea nu e P[mntul omului
gr[dina vie\ii noastre.

ARIPI PENTRU C{DERE


Ei, lunaticii,
cei de acolo au pustiit-o.
Ei n-au fost oameni
s[ se n\eleag[ ntre dn=ii.
Cine =tie
ce fel de r[zboaie stra=nice
au purtat ei acolo pe vatra lor,
c[ pn[ =i materia
acolo e moart[!
De ce cinii !%
url[ noaptea la Lun[?
V[d ei ce v[d.
+tiu ei ce =tiu.
K
Se zbate linitea,
dar nu de vnt...
Moartea cu noi
s-a jucat nu o dat[

Vreau s[ vorbesc de via\[,


dar, uite, \i vorbesc de moarte.
N-a= vorbi,
dar m[ prive=te nu numai pe mine
ceea ce nc[ n-am v[zut.

Respir, =i aceasta mi e destul


ct tr[iesc moartea s[ birui.
Via\a prin suflare lupt[
=i mereu e mai presus de moarte.
GHEORGHE VOD{

Dar se zbate lini=tea n mine, se zbate,


c[ci n aerul pe care l nghit
e ceva amar, ce zgrie
=i nod mi se ridic[ n gt.

!& Moartea oricnd a fost primejdie,


dar niciodat[ mai aproape ca acum
=i n stare s[ ia suflarea vie\ii
din noi =i celei de pe p[mnt.

Soldat al vie\ii, n lupt[ cu moartea


ntotdeauna biruitor am c[lcat.
Moartea aceasta nu ng[duie lupta:
mi ia suflarea =i m-am terminat.

Vreau s[-\i povestesc de via\[,


c[ nu de via\[ tr[ind m[ tem.
Dar m[ prive=te nu numai pe mine
ceea ce nc[ n-am v[zut.
Respir, =i lini=tea n mine se zbate,
c[ci n aerul pe care l nghit
e ceva amar, ce zgrie
=i nod mi se ridic[ n gt.

C[ odat[ a muri, datoria firii, iar[ cu


groaza mor\ii a tr[i moartea mor\ii este.

Via\a este suflare.


Respir[ celula,
planta respir[,
toat[ fiin\a vie respir[.

ARIPI PENTRU C{DERE


Suflarea e roata de aer a mi=c[rii.
Firesc se mi=c[ via\a:
na=te,
tr[ie=te,
moare
=i tot a=a mereu
mai presus de moarte.
Via\a este zidire
=i are mereu nevoie de nvoire.
Plecarea din via\[ nu nseamn[ pieire. !'
Plecarea din via\[ este datoria firii.
Firesc =i dialectic e sfr=itul
cnd unul pleac[,
altul r[mne
=i altul vine.
Nefiresc e sfr=itul,
cnd se ia la to\i =i tot
suflarea vie,
c[ci asta moartea vie\ii nseamn[.

Firescul primene=te.
Nefirescul nimice=te.
De aceea,
ct timp nefirescul exist[,
groaza mor\ii tr[ie=te,
C[ci nu e greu,
nu e greu s[-i iei vie\ii suflarea,
precum u=or e s[ stingi lumina.

Natura n-a ng[duit niciodat[


totul unuia singur.

Deschid istoria omului =i citesc:


moartea inventat[ este lucrarea omului,
lucrarea insului cu iubire numai de sine.
Invidie, trufie =i ur[
GHEORGHE VOD{

iubirea de sine plode=te.


Dar toate ele,
singure de la sine,
neputincioase sunt.
+i atunci
insul le pune n mn[
sculele puterii:
" m[ciuca,
securea,
arma.
Dar ele nu ac\ioneaz[ de la sine pornite
=i atunci,
insul cu iubire de sine,
virtuos le mnuie:
love=te pe unul,
doboar[ pe unul,
nchide ochiul =i secer[ mul\imea.
Efectul e fantastic.
n marea noapte universal[
plute=te insula Lunii pustie.
+i-atunci...
Acum,
insul se dep[=e=te:
arma n minile urii,
suflarea vie\ii amenin\[.
O, netrebnic[ des[vr=ire!
Las cartea istoriei =i zic:
nu pot,
nu pot s[ =ed cu minile ncruci=ate.
Via\a mea este via\a fratelui meu.
Via\a fratelui meu este via\a mea.
Via\a este suflare.
Eu sunt soldatul ei.

...un fel de vnt otr[vitor, carile lovind pe

ARIPI PENTRU C{DERE


om ndat[ se face cenu=[, =i hainele-i putrezesc.

Omule, cu iubire de om =i via\[,


}n fa\a m[re\iei primejdiei suntem.
S[ lupt[m. De nu lupt[m,
trist[ va fi schimbarea la fa\[.

Nu moartea trebuie s[ tr[iasc[,


ci via\a pe care n noi o purt[m.
S[ lupt[m. De nu lupt[m, "
adnc va fi somnul ce-o s[ ve=niceasc[.
ngrijora\i de primejdia cu putin\[,
muri\ii cu zile =i ei s-au trezit
=i acolo, de la talp[, um[rul pun,
omenirea vie s[ nu treac[ n nefiin\[.

...arnd, fratele pinii mele,


cu ferul noului plug,
dezvelea n \[rn[
scheletele a doi pl[vani n jug
=i n urma lor,
ridicate n picioare,
oasele plugarului Cutare.
ncovoia\i
sub unghiul grelei trude,
nensufle\i\ii
pornir[ iar[=i s[ asude...

Moartea este aproapele =i nu se dep[rteaz[, nu!

S[-i spunem mor\ii pe nume.


Mama Iulia, ct a tr[it,
mai c[ nu s-a odihnit.
Tr[itoare pe valea Norocului,
avea pine la foame,
ap[ la sete,
lumin[ la ntuneric.
Avea,
dar mai presus de toate
GHEORGHE VOD{

neadormit[ grij[ =i \inea.


Vroia =i credea
c[ odat[ =i odat[
va trebui =i trebuie
s[ fie prins[ Vr[jma=a
ce nev[zut[ umbl[
" la c[p[tile vie\ii.
Tr[ia, =i nu de moarte se temea.
De via\a caprei,
a coco=ului
a furnicilor muncitoare de bun[ voie.
De via\a troscotului verde se temea.
De aceea noaptea
n patul ei de brad
veghea cu fluierul la cap.
Veghea,
pe cnd aievea Vr[jma=a s[ vie,
din fluier s[ fluiere,
lumea s[ sar[,
asupra faptului de moarte
s-o prind[.
Vroia =i credea...
Dar s-a ntmplat
cu adev[rat
c[ eu am dormit,
c[ tu ai dormit,
c[ el a dormit
=i-a r[mas n pat
singur, nesuflat,
fluierul de os,
s[ tnguie duios.

Via\a nu e n[scut[ pentru a fi ucis[.

ARIPI PENTRU C{DERE


Copiii nu au nimic pe con=tiin\[,
nici vorbe pentru n=el[tur[,
ce au la inim[ au =i pe limb[
=i sunt frumo=i n somn =i cnd se joac[.

Credin\a lor e sincer[ =i dreapt[,


cred n p[rin\i =i fra\i, n omenie,
=i cnd g[sesc o furnicu\[ moart[
o-ngroap[ =i o plng pe-adev[rate. "!

Se bucur[ de s[rb[toarea verde-a luncii.


Mirosul unui pom t[iat i am[r[=te.
Un zvon necunoscut le stric[ joaca
=i cnd presimt ceva, pe omene=te strig[.

M[ uit la ei cuprin=i n sfnta joac[,


din joc copil[ria, v[d, dispare,
c[ci i-a cuprins =i i-a p[truns ngrijorarea
ce e cu via\a dac[, dac[
arma, moartea sufl[rii,
des[vr=itul joc va fi s[-l joace?
R[spunsu-i unul =i e stra=nic,
e-un strig[t f[r[ de suflare,
al omului, al plantei =i al fiarei,
a tot ce este via\[ vie.

Copiii nu au nimic pe con=tiin\[,


nici vorbe pentru n=el[tur[,
se bucur[ de s[rb[toarea verde-a luncii
=i cnd presimt ceva pe omene=te strig[
via\a nu e n[scut[ pentru a fi ucis[!

Am dou[ milenii, dar nu mi-am tr[it nc[ via\a.


N-am avut nc[ r[gaz.
GHEORGHE VOD{

Am nvins moartea =i tr[im n pace.


Via\a st[pne=te n cer =i pe p[mnt.
St[pni suntem pe via\a noastr[.
Armele p[cii vegheaz[ lumina.
Armele p[cii vegheaz[ hodina.
Buna credin\[ este unitatea noastr[.
""
Dar pacea, pacea n-are lini=te.
Se zbate lini=tea n mine, se zbate.
Moartea rvne=te destinele noastre.
Moartea rvne=te via\a noastr[.
Mereu undeva aproape, undeva departe,
omului i se ia
ceea ce u=or se poat[ lua:
zilele
zilele,
M[ frige la con=tiin\[. M[ frige.
Progresul vie\ii este =i al mor\ii,
dar =i mai trist,
el trece-n slujba celeia din urm[,
via\a amenin\nd.
Se zbate lini=tea n mine,
dar nu de vnt se zbate,
nu de vnt.

Azi ct timp m[ n\elegi voi fi bucuros.


Chiar fericit.

N-a= vorbi, n-a= vorbi de moarte,


dar aud strig[tul vie\ii amenin\ate.

ARIPI PENTRU C{DERE


N-a= vorbi, n-a= vorbi,
dar =tiu cine =i unde
caut[ loc pentru jocul mor\ii fatale.
Nu bocesc. Sunt soldatul vie\ii.
La moartea maicii mele
am plns cu sufletul,
f[r[ vorbe.
Zadarnic e cntecul de unul singur.
De cnd ne =tiem =i de cnd venim,
sold[\e=te am mers pe moarte c[lcnd. "#
Dar moartea sufl[rii,
moartea sufl[rii,
e o altfel de moarte,
ea n-are asem[nare n m[re\ie.
De aceea azi,
ct timp cuget, \i vorbesc!
mintea cea de pe urm[
ast[zi s-o avem,
ast[zi =i acum.
K
Eu sunt optimist
Lunec[ p[mntul de pe P[mnt.
Rul n ap[ se ntunec[.
Se n[spre=te verbul n cuvnt.
GHEORGHE VOD{

Ziua n noapte lunec[.

Dar nu m[ njunghie dureri,


inima mai plin[ mi se face,
c[ci ast[zi simt mai mult ca ieri,
cum c[tre el p[mntul m[ atrage.
"$ De aceea sunt eu optimist
=i bucuria-mi este mai bogat[,
fiindc[ pot s[ fiu =i trist,
cnd inima mi este-ngndurat[.
K
De ar
De \ar[ voi scrie
pn[ sf=ia-voi
trupul de cuvinte.
Vreau ele s[-mi fie
nesfr=ite fiin\e

ARIPI PENTRU C{DERE


n aerul limpede,
printre oameni =i platini,
pe dealuri =i =esuri.
Pe cnd, mai rare,
=i tot mai dorite,
sunt p[s[rile
ce pot s[ zboare,
de \ar[ voi scrie
pn[ sf=ia-voi
trupul de cuvinte. "%
Vreau ele s[-mi fie
p[s[ri nesfr=ite
=i-n aerul Patriei
nemntuit =i dulce
s[ cnte, s[ cnte...
K
Gafia
O via\[ a trecut de-atunci
+i eu numai n vis o v[d.

O v[d precum era =i precum este.


Muncitoare,
pn[ obose=te soarele.
GHEORGHE VOD{

Zilele sale
pe de rost le =tie,
cum =i cunoa=te trupul s[u,
n care pulseaz[ toate semnele
de alarm[ zilnic[,
semnele trecerii,
petrecerii,
"& nelini=tii.
Sincer[ =i cinstit[
ca lacrima durerii.
Ea nu =tie minciuna
=i nu e schimb[toare
de credin\[.

Gafi\a, ca materia,
nici noaptea nu doarme.
Ea =i noaptea =i continu[
ziua de lucru.
Alearg[ =i vindec[
reumatismul, gu=terul,
trosne=te oasele

ARIPI PENTRU C{DERE


trudi\ilor.
|ese la r[zboi.
|ese prosoape, \oale, covoare,
noaptea le \ese,
toate modelele
din cerul nstelat le ia.
O via\[ a trecut de-atunci
=i eu numai n vis o v[d
=i ea r[mne neschimbat[ "'
a=a cum este =i-o visez.
Neschimbat[ n credin\[:
poste=te-o zi n s[pt[mn[
n folosul ob=tesc
al p[cii pe p[mnt.
K
Pasrea ploii
Fiindc[ frunza pomului,
iarba, pinea cea verde,
vitele cu lapte =i animalele toate,
fntna =i omul
cereau ap[
pentru setea fratelui s[u
p[mntul,
se l[sase o lini=te,
c[ se auzea cerul.
Ia, strig[ cerul!
GHEORGHE VOD{

zise primul auzundu-l.


Ofteaz[!
zise al doilea ascultndu-l.
Nu strig[ =i nici nu plnge, zise
b[trnul Homer din partea
C[inarilor.
Pas[rea ploii cnt[.
# Dar nu se vede, nu se vede...?
Voi ce vre\i: pas[rea sau cntecul ei?
Vrem cntecul. Cntecul de pas[re al ploii!
+i s-a v[zut atunci,
venind de sus n jos
cntecul ploii,
cntecul cel mare al vie\ii.
Trebuie=te s[ cuno=ti pas[rea ploii,
spuse b[trnul, cu minile ntinse n ploaie.
Trebuie=te s[ nu c[de\i n panic[...
Glasul ei se aude n mare lini=te.
K
ARIPI PENTRU C{DERE
***
...=i dac[ cerul numai cerul
pe mine se sprijin[,
s[ nu-mi spui c[ nu duc
nici o povar[, inim[!
K

#
Srbtoare
Sfnt[ ploaie,
tu speli =i cur[\i totul
=i tuturor le dai
vlaga puterii de via\[.
Tu vii
=i treci prin cmpuri
de parc[ sameni.
GHEORGHE VOD{

ndulce=ti apa izvoarelor


=i arborii la snul p[mntului
se al[pteaz[.
Puiul din cuib
deschide ciocul
=i-\i prinde bobul
# t[u de ap[.
Caii se adap[,
se t[v[lesc =i se scald[.

Tu vii
=i copii ies
goi-golu\i ca firul de gru
=i sar =i se joac[
mpreun[ cu tine.
+i floarea,
mireasa gr[dinilor,
se face mai frumoas[.
Tu speli,
luminezi

ARIPI PENTRU C{DERE


=i u=urezi v[zduhul.
Tu vii
=i inima surde,
=i n[dejdea prinde la putere.
Sngele ntinere=te
sufletul se primene=te
n c[ma=a cea de mire.
Ah, luminat[ ploaie,
copil[rie ve=nic[.
#!

Ah, sfnt[ ploaie,


duminica naturii,
s[rb[toarea vie\ii.
K
Poveste rural
B[trnele vecine de vizavi
se vizitau
ori de cte ori aveau prilejuri.

Visa cineva din ele


un vis
GHEORGHE VOD{

cu mai multe necunoscute,


trecea drumul
=i cealalt[ i-l dezlega.

Acum,
de cnd drumul a devenit
rul ma=inilor,
#" stau =i se privesc
una pe alta.
Din zorii dimine\ii,
pn[ iese clo=ca de aur pe cer,
ma=inile vjie nentrerupt
pe asfaltul satului.
nterminabil curge drumul.
Via\a s-a urcat n ma=in[.
n ma=in[ se fac nun\ile.
Copiii la =coal[ se duc n ma=in[.
Mortul la groap[ n ma=in[.
Cump[r[torii la magazin n ma=in[.
La cinema n ma=in[.

ARIPI PENTRU C{DERE


La petreceri n ma=in[.
La spital n ma=in[.
La cmp n ma=in[.
La baie n ma=in[.

+i stau vecinele de vizavi,


stau b[trnele,
desp[r\ite de rul drumului
n nea\ipit[ curgere,
stau cu visele nemp[rt[=ite ##
=i, hai, nu e nevoie nici de asta,
m[car s[ se s[rute,
ca dou[ prietene
ce nu se mai ntlnesc
demult...
K
Ploaie nobil...
Plou[ s[ m[ dezv[lesc
de anii ce m[-nvelesc.
GHEORGHE VOD{

Plou[-n suflet s[-mi ajung[


vlaga cea de via\[ lung[.
Plou[ dulce =i fierbinte
s[ nu se usuce-n minte
zilele ce-au fost tr[ite.
Plou[ s[ desc[run\esc,
plou[ s[ ntineresc,
#$ iar dac[ nu reu=esc...
Plou[ ca s[ mai tr[iesc.
K
Mai presus, simirea
Sufletul nu-mi cere demncare,
nici ochii ca s[ bea izvoare.

ARIPI PENTRU C{DERE


Uimirea =i durerea lumineze-mi,
sim\irile s[-mi fie lucr[toare.

De multe ori eu n-am avut de toate.


Cu sarea setei am tr[it, pe buze.
Dar bucuratu-m-am =i plns-am omene=te,
c[ dragostea de via\[ m[-ntre\ine.

Oricte bun[t[\i n-ar fi s[ fie, #%


stomacul nu mi-l garnisesc cu perle.
K
Despre inim
Nu zic c[ m[ doare.
GHEORGHE VOD{

Dar mi tresare,
sare,
se zbucium[.
I-am ar[tat prin ochii mei
cerul adnc al nop\ii
+i mi s-a speriat, sireaca.
Ce stra=nic[ pr[pastie
#& atrn[ de asupra noastr[!
K
Motiv de roman
Pu\ini sunt cei care m[ cheam[,
Mai mul\i acei ce nu m[ =tiu.

ARIPI PENTRU C{DERE


+i-ncep cu mine s[ nu seam[n,
+i plec de unde n-am s[ viu.

Copil, aveam de unde vine,


p[rin\i =i fra\i, surori aveam.
+i singur nu eram cu mine.
n ei to\i eu fiin\am.

Iar voi pe lng[ mine trece\i


+i tot mai mul\i =i ne-ntrerupt. #'
Dar nu =ti\i c[, uitnd de mine,
voi uita\i de un trecut.
K
Un tremur bucuria...
E-o toamn[ care m[-nsp[imnt[
cu focul ei de frumuse\e,
tr[it[ sacru, p[rinte=te
pn-la cap[t cu blnde\e.

+i nu v[d umbr[ de durere


GHEORGHE VOD{

n d[rnicia ei m[rea\[,
=i care-mi spune cu iertare:
Prive=te-m[, ct sunt n via\[.

+i mi-i un tremur bucuria


+i n-o dau, ca atunci, pe fa\[,
cnd mi zicea, convins[, mama:
$
Prive=te-m[, ct sunt n via\[.

De aceea m[-nsp[imnt[ gndul,


cnd =tiu c[ e o repetare
=i iar[=i toamna o s[ vin[.
Numai nu asta ce dispare.
K
***
O lacrim[ s[ ver=i nu e ru=ine,
cum nu-i ru=ine s[ oftezi
chiar dac[ tu e=ti s[n[tos =i bine
=i vise rele nu visezi.

ARIPI PENTRU C{DERE


+i nici c[-nseamn[ njosire,
cnd nodul de v[zduh n gt
\i se ridic[ =i-n t[cere
ca plumbul napoi l-ai nghi\it.

E-n suferin\[ fratele acas[


=i e de boal[ patul s[u.
+i iat[ inima-\i ofteaz[.
+i lacrima i arde-n ochiul t[u.
$
Cum ar putea s[ dea de veste,
cnd n-are aer n cuvnt!
Ce poate fi mai omene=te
dect sim\irea pe p[mnt.
K
La captul vederii
La steaua ce se-aprinde
la cap[tul vederii
eu pot u=or ajunge,
de cum la astrul serii.

Eu pot u=or ajunge,


c[ci lic[r[-n pleoape.
O alt[ stea ca dnsa
eu nu =tiu mai aproape.

+i calea nu-i mai scurt[,


GHEORGHE VOD{

de cum la astrul serii.


Pn-lacrima ajunse
la cap[tul vederii.

Mi-a trebuit o via\[


n bucurii tr[it[,
$ ca ntr-o zi s-apar[
amar[ =i-pietrit[.

Cnd chipul viu al mamei


de pe p[mnt se stinse
=i-n cap[tul vederii
ea lacrim[ se-aprinse.

Ah, steaua ce se-aprinde


la cap[tul vederii
e lacrima curat[
=i nu e astrul serii.
K
Cntec
Ori de cte ori v[d frunza,
desprinzndu-se de ram,
m[ cuprinde-un dor de mama,
s-o mai v[d ct o mai am.

Frunza cade, vine iar[


nverzind de la-nceput.

ARIPI PENTRU C{DERE


Cte zile are timpul
de cnd, maic[, m-ai n[scut.

Pe cel drum care ne leag[,


te v[d mic[-n urma mea.
Tu e=ti lacrima pe gean[,
ct n dep[rt[ri o stea.

Eu m-am rupt de lng[ tine,


ca o frunz[ f[r[ glas. $!
Locul desp[r\irii doare
=i-i n pieptul t[u r[mas.

De aceea cnd v[d frunza,


desp[r\indu-se de ram,
eu alerg, maic[, la tine,
s[ te v[d ct te mai am.
K
Repetare
GHEORGHE VOD{

Era noapte luminoas[


=i-am b[tut la geam acas[.
A=teptai mama s[ ias[.
Veni ziua =i lumina
mi-a trecut pe fa\[ mna.
Mai bine b[teai n stea,
acolo e maic[-ta.
$"
K
Obinuin
Obi=nuit s[ v[d n cas[

ARIPI PENTRU C{DERE


ochii scumpi ai mamei,
nu-mi doream alt[ lumin[.
La raza lor pu\in[
mncam, citeam n carte,
scoteam din talp[
spinele cu acul.
Obi=nuit cu ei,
credeam n ve=nicie.
Acum afar[-i ziu[,
n cas[-i noapte. $#
K
Cntecul
mamei Ecaterina

Numai mam[ s[ nu fii,


ca pe toate s[ le =tii,
=i la urm[ s[ r[mi
cu dorul =i lacrima,
singur[ ca pas[rea.

ncepi via\a cu iubire


=i-o tr[ie=ti pn-la sfr=ire
toat[ numa-n p[timire,
=i numai cu inima
GHEORGHE VOD{

=i numai cu sufletul.

Na=ti copiii =i te leag[


bucurii, numai de leag[n,
=i le dai dragostea-ntreag[,
pnle cresc aripile
=i se duc ca clipele.
$$
Dar durerea-n piept r[mne,
c[ ei \i s-au rupt din tine,
=i iubirea i tot \ine,
=i pe ct s z[rile
\i se-ntind durerile.

Numai mam[ s[ nu fii,


ca din cele bucurii,
tu la urm[ s[ r[mi
cu dorul =i lacrima,
singur[ cu inima.
K
Ciclu
Satul meu
din dep[rtare
e un punct.

ARIPI PENTRU C{DERE


Aproape
e un cuib.
El este nceputul
vederii mele.
El este copil[ria.
Dincolo de ea
eu n-am tr[it.
Izvorul tr[ie=te,
fiindc[ se na=te
mereu. $%
Satul meu sunt oamenii.
Ei sunt ca izvorul.
La cap[tul vederii
e nceputul meu.
K
Omul care-i
ardea cuvintele
Mutul vorbea cu mine.
GHEORGHE VOD{

Vorbea n scris.
=i desena cuvintele
pe hrtie.
Le privea.
mp[turea foi\a =i-i da foc.
Ce faci! De ce le arzi?
$& Am flec[rit. Nimic n-am de spus...
K
Moment
El sta ntr-o rn[
pe scaun ntins

ARIPI PENTRU C{DERE


=i sem[na cu insul
ce \ine mna-ntins[
=i lacrima prelins[.
El ns[ dobort de inim[ era
=i c[uta o mn[
cumva, n preajma sa...
Dar lumea, cum e lumea,
gndind sau negndind,
i arunca monede $'
n palma lui, trecnd...
K
Deplasare
Arti=tii vara fug de-acas[
pe scenele de \ar[ vin,
eroii s[ =i-i primeneasc[
=i ei s[ bea v[zduh din plin.
GHEORGHE VOD{

Ei vin acolo unde-i a=teapt[


nu fotografi sau cronicari
ce-=i dau p[rerea nainte
de premier[, la ziar.

Ci oameni nseta\i de art[,


cu inima =i sim\ul viu,
% care se scol de diminea\[
=i se ntorc din cmp trziu.

Unde-i a=teapt[ flori de drumuri


ie=ite singure sub cer.
Tu s[ le ie=i n cale, mam[,
ca la copiii t[i de ieri.
S[-i ntlne=ti tu, sor[, frate,
=i voi, neadormi\i =trengari.
...+i iat[ c[ sub clar de lun[
eroii pieselor apar.

ARIPI PENTRU C{DERE


Eroi, ca =i acei de-ascult[,
vr[ji\i de sunet =i cuvnt,
=i urm[resc orice mi=care,
cu ochii zmbet culegnd.

+i scena se l[rge=te-n noapte,


=i spectatorii se-nmul\esc,
e-o cre=tere n calitate
la cei ce joac[ =i privesc. %

Arti=tii vara fug de-acas[


pe scenele de \ar[ vin,
eroii s[ =i-i primeneasc[
=i ei s[ bea v[zduh din plin.
K
Jalnic
singurtate

Al[turi de o floare
singur nu e=ti.
Al[turi de-un spic
singur nu e=ti.
Singur nu e=ti
al[turi de-un pom
GHEORGHE VOD{

=i-atunci cnd pas[rea-i


de asupra ta n zbor.
Al[turi de o fiin\[
singur nu e=ti
=i nici cnd cn\i
de unul singur.
% Al[turi de mormnt
singur nu e=ti
cum nu ie=i
singur pe p[mnt.
numai insul
ce pe toate le ur[=te
e jalnic de singur,
ca moartea.
K
Dor de Anioara
Ah, copil, cald[ suflare,
pui nembr[cat de vreme,
cu picioarele de floare
=i cu ochii dou[ steme.

Tu e=ti lacrima pe care


mi te cre=te mama, tata,

ARIPI PENTRU C{DERE


=i-\i pricepe fiecare
graiul t[u ce nu e gata.

Tu e=ti cinstea cea curat[


n c[ma=a de iubire
=i att de-adev[rat[
=i de sfnt[ n privire.

+i te scoli ca rndunica
pn[ soarele r[sare %!
=i-o strigi dulce pe bunica
cum nu-i nimenea n stare.

Nu e mult =i iat[, iat[,


tu vei cre=te fat[ mare.
Vino-n bra\e deocamdat[,
dorul meu, de Ani=oar[.
K
Miracol
Atinge-mi fruntea
cu frunza mnii tale
=i cerul ochilor
mi se va nsenina.
GHEORGHE VOD{

E destinul
s[ adie prim[vara
=i tinere\ea urc[
n trupul pomului
=i se deschide n floare.

Atinge-mi fruntea
%" cu ramii degetelor tale,
femeie drag[,
s[ m[ luminez =i eu,
ntunecatul,
s[ m[ mprim[v[rez =i eu,
nlemnitul.
K
Numai tu
N-ai team[.

ARIPI PENTRU C{DERE


N-o s[-mi cear[ nimeni ochii.
Nim[nui nu-i voi fi reazem.
Eu cunosc ce e durerea
=i ct de blnd
str[punge raza.

Eu sunt cel bun


doar pentru tine.
+i numai tu =tii s[ te bucuri,
%#
cnd m[ ntorc s[rac ca roua
=i n cuvinte doar m[ scutur.
K
Doin
de primvar
E prim[var[.
Trosnesc oasele
=i ghea\a de tinere\e
trosne=te.

E prim[var[.
Am ntors ceasul
cu-o or[ napoi
la lumin[.
GHEORGHE VOD{

E prim[var[.
Acela=i vis
l-am visat amndoi:
zburam cu minile.

E prim[var[.
Ne-am prins ntr-un gnd
%$
=i-am r[mas
ca doi copii
simultan.

E prim[var[.
Diminea\a
ne-a adus-o
pe Ani=oara.

E prim[var[, draga mea.


Tu e=ti alb[ ca floarea.
Eu sunt alb ca iarna.
K
Cel mai simplu cntec
Ei, ce dac[ e=ti furtun[?
Totuna tu e=ti cea bun[.

Scapere-\i din ochi scntei.

ARIPI PENTRU C{DERE


Totuna ei sunt ai mei.

Fie-=i vorba =i mai crunt[.


Tot-una mie-mi ajut[.

M[ alungi de lng[ tine.


Dar eu stau, a=a-i mai bine.

M[ ur[=ti ca vremea rea.


Dar r[mi iubirea mea. %%

C[ tu e=ti precum sunt eu.


Azi mai bun =i ieri mai r[u.
K
Srat rou...
Ninei

Eu =tiu, nu cade roua


n cas[ niciodat[.
Dar pinea de pe mas[
e toat[-nrourat[.

+i alba crizantem[
n apa cea curat[
schimbat[ e la fa\[
GHEORGHE VOD{

=i e n rou[ toat[.

Pe cap n[frama-i neagr[


=i ochi-n jos \i cat[.
+i fa\a-i ca amurgul
=i-n rou[ e sc[ldat[.
%&
n patul alb ca ziua
st[ perna ntristat[.
Nu-i mama. N-o s[ fie
de-acuma niciodat[.

Va trece roua, ns[


nu asta, ce-i s[rat[.
Se trece cea din iarb[
cnd soarele se-arat[.
K
***
Cnd vei vedea
verde fo=nind,
nucul, nucul...
S[ =tii, eu sunt.
Cnd vei vedea

ARIPI PENTRU C{DERE


galben spunnd,
nucul, nucul...
S[ =tii, eu sunt.
Cnd vei vedea
n urma ta
o frunz[ alergnd...
S[ =tii, eu sunt.
Ah,
dar vntul nu mai bate
=i nici frunza nu mai poate %'
s[ alerge mai departe.

A=a trece vremea mea.


De la verde pn-la galben,
de la galben nainte,
ce-o s[-\i mai aduci aminte?
K
Domnul Pasre
Despre cum s-a ntmplat

A=a s-a ntmplat, n satul meu,


s[ nu se nasc[ voievozi =i ctitori.
De aceea-n cronici vei g[si
despre el, mai mult pe la post-scriptum.

Dar au r[mas balade =i pove=ti


=i doine dulci, =i cntece duioase,
din gur[ suflul lor trecnd
precum un foc, s[ nu se piard[.

De tot ce-i simplu, cald =i-i omenesc,


de via\a celui care cre=te pine,
GHEORGHE VOD{

s[de=te-un pom =i ngrije=te-un mnz,


=i ntre\ine casa cu iubire.

De aceea zic l[sa\i-m[ s[ cnt,


=tiind c[ unul na=te, altul moare,
astfel n cntec minile =i-au dat,
s[ nu r[mn[ sufletele goale.
&
+i cel ce-a mo=tenit acest avut
l transmitea la al\ii mai departe,
pe nou rostindu-l, neschimbat,
precum au fost =i numele =i fapta.

+i au ajuns pn-azi s[-mi cn\i cobzar


=i mn[, Gheorghe, boii bine,
izvorul lui Mo= Pas[re din deal,
m[icu\a ce vorbe=te cu mioara.

Ceea ce =tiu, din cntece le =tiu.


Pove=ti =i doine, mituri =i balade...
C[ s-a-ntmplat, n satul meu,
s[ nu se nasc[ voievozi =i ctitori.
K
Copilria
domnului Pasre
1
El \ine minte cnd s-a n[scut.
|ine minte clipa =i data.
Zice: cum s[ uit,
dac[ eram de fa\[.
Am l[crimat la nceput.
M-a n\epat albina luminii.
Ea d[ ochilor nti vedere.
+i i-am deschis.

ARIPI PENTRU C{DERE


Cnd am v[zut,
ce de-a lume m[ a=teapt[,
m-am fstcit
=i am pornit s[ plng.
M-am lini=tit n palmele tatei,
ridicat sus n cerul de asupra capului:
Tta mareeeeee!
=i-am n\eles pn[ unde voi cre=te.
O bucat[ de vreme am vorbit cu ochii.
&
2
Poate =i de atta mama mi-i sp[la
cu lapte n fiece diminea\[.
De atunci,
florile prim[verii n pomi,
sunt flori de lapte.
De aceea,
prim[vara e copil[ria mea.
De fiece dat[,
o simt n aroma florilor.
El \ine minte anii de leag[n.
Zice: cum s[ uit,
dac[ toat[ ziua n-aveam ce face,
dect s[ stau n cuibul
legat de grind[
=i s[ ascult pa=ii mamei,
care veneau =i se ndep[rtau,
odat[ cu plimbatul meu prin aer.
Atunci am avut destul timp
s[ tac =i s[ gndesc.
De atunci mi se trage gndirea =i
t[cerea.

3
El \ine minte primul dinte
GHEORGHE VOD{

de lapte.
Zice: cum s[ uit
cnd am urlat de durere.
cteva zile.
Cteva zile
am \inut toat[ casa n picioare.
Pe urm[,
&
mi p[rea bine.
Zmbeam ori de cte roi
m[ ntrebau:
Arat[ din\i=orii.
Zmbeam:
aveam cu ce s[ mu=c.
De pe atunci am nv[\at eu
durerea =i zmbetul.
Zice:
chinul cel mare
a fost ct am nv[\at
s[ merg n picioare.
mi era team[ s[ m[ rup de p[mnt
=i p[=eam cu minile.
Am mblat mult =i bine
pe sub paturi, pe sub mas[.
Am s[rit de-odat[ n picioare
mpreun[ cu surorile mele,
cnd venise tata de la drum.
Bun[ diminea\a!
a zis el =i mi-a dat mna.
Apoi s-a nceput antrenamentul.
Hai, vino la tata!
Hai, vino la mama!
Hai, vino la nenea!
Hai, vino la \a\a!
M[ mpiedicam

ARIPI PENTRU C{DERE


=i s[rutam p[mntul.
S[rut[-l, fiule. E al t[u!
|in minte.
Cum s[ uit!

4
N-am uitat nc[ s[ vorbesc,
de aceea \in minte
cuvntul de nceput. &!
De la el mi se trage vorbirea.
Ma-ma!
am strigat eu cu ochii n lacrimi,
trezit din somn
=i v[zndu-m[ singurel.
Mama a alergat
=i m-a s[rutat.
Mi-a s[rutat primul meu cuvnt.
De la acest cuvnt
au nceput toate cuvintele:
Mama, ap[...
Mama, pap[...
A=a c[ nu e adev[rat
c[ mai nti
se nva\[ alfabetul
=i apoi limba.
Iar primul cuvnt de la nceput
nu se mai uit[ niciodat[.
Mereu mi aduc aminte de mama.
Cnd uit s[ m[ gndesc la ea,
noaptea mi vine cuvntul n vis.
M[ trezesc din somn
cu el pe buze.

5
Rndunicile sunt de vin[.
Ele m-au f[cut Pas[re.
GHEORGHE VOD{

Tr[iau sub strea=ina casei noastre


=i zburau, zburau toat[ ziua
prin curte, jos,
de-o palm[ de la p[mnt,
parc[ anume
s[ m[ nve\e =i pe mine.
Desf[ceam minile
&"
=i m[ luam dup[ ele,
ntr-un cap[t =i-n altul,
pn[ ele se s[turau de zbor.
Mie mi p[rea c[ zbor =i eu.
Sim\eam zborul la linguric[.
Ce faci, m[, acolo?
striga cte unul peste poart[.
Zbor. Nu vezi?
Duminica,
cnd se adunau neamurile la noi,
iar n zi de duminic[,
rndunicile se odihnesc n cuiburi,
atunci m[ puneau pe mine s[ zbor.
Ia, arat[, rndunica cum zboar[...
+i eu zburam.
Zburam pe p[mnt
pn[ cnd nu m[ \ineau picioarele.
Apoi,
m[ luau n bra\e =i m[ l[udau.
Adev[rat pas[re e=ti.
Rndunelele au plecat.
Stam la poart[
cu aripile mele ascunse n buzunare
=i m[ uitam
cnd la cer, cnd la drum.
Ce stai, Pas[re, mhnit?
mi zicea cine m[ vedea.
ntr-adev[r. Eram singur =i mhnit.
Cum s[ uit?

ARIPI PENTRU C{DERE


|in minte.
Cum s[ uit.
Copil[ria-i scurt[.
O nflorire de pom.
Abia te-ai ridicat n picioare.
Abia, ai nv[\at s[ vorbe=ti.
Rndunelele abia vin, =i pleac[,
=i tu, nu mai nve\i s[ zbori,
c[ \i se schimb[ din\ii:
cei de lapte cad, &#
cresc n locul lor cei de os.

Pn[ aici.
La schimbatul din\ilor de lapte
Copil[ria-i mic[.
Un oule\ de rndunic[:
iese puiul, cre=te =i zboar[.
Cum s-o uit.
|in minte.
Dar nfloresc pomii.
Doar vin rndunelele.
Nu uit.
Am fost de fa\[. +i sunt.
K
Domnul Pasre
cel fr faim
Pas[re nu-i de azi =i nici de ieri.
+i-a tr[it veleatul s[u odat[.
O alt[ sut[ a schimbat acum
=i e n rnd cu lumea toat[.

Un singur sport n via\[-a practicat:


alerg[tura zi =i noapte,
\innd coarnele de plug,
desagul cu s[mn\[-n spate.

Secretul vie\ii lui n-a fost secret.


O pine =i-un ulcior cu ap[,
din palm[ fir cu fir mncnd,
GHEORGHE VOD{

=i n-a b[ut s[ se adape.

S-a odihnit precum a =i dormit:


numai frnt de oboseal[.
Duminica n hor[ a jucat.
Cuno=tea =i carte f[r[ =coal[.
&$
De tn[r casa =i-a umplut
cu cele treisprezece fete.
+i-a iubit femeia sa cinstit
=i a avut la foame =i la sete.

Plugar, el =i cu arma a luptat.


A fost la cteva r[zboaie.
+i-acum mai are-o schij[-n trup!
piciorul drept nu se dezdoaie.

Dar ctelea a reu=it n veacul s[u,


tr[iesc =i toate-s de pomin[.
El nu e omul cel cu mare faim[.
Dar omul cnd l vede i se-nchin[.
K
Cireii lui Pasre
n rpa cu maluri nalte
cre=tea nimic, cte de toate.
Tr[iau jivine r[pitoare
=i bufni\ele sperietoare.
Un loc de iad, un loc de piaz[,
la copii mijloc de groaz[.
Dar Pas[re-a intrat odat[

ARIPI PENTRU C{DERE


=i-a venit de hac la toate.
Ce fel =i cum? Nu se aflar[.
Dar peste-un timp n prim[var[,
n rp[ a-nflorit gr[dina!
Cire=i cu floarea ca lumina.
Mirosea v[zduhul dulce,
albinele zburau n[uce.
Peste-o lun[ nici tu dou[,
mnc[ satul pine nou[:
&%
cire=e coapte, nemaiaflate,
n rpa cea cu maluri nalte.
Stau copii pn[-n noapte
n pomii dulci cu poame coapte.
Le gustau mira\i b[trnii,
\inndu-le-n c[u=ul minii.
+i =i p[streaz[ pn[ ast[zi vna
de cnd Pas[re i-a pus cu mna.
K
Izvorul
domnului Pasre
Izvorul nu-i a nim[nui
=i este-al tuturor.
S[ dai de r[d[cina lui
pe deal, nu e u=or.

C[ nu s[patul n adnc
e lucrul cel de pre\,
GHEORGHE VOD{

s[-l afli colo pe oblnc


cu sim\ul n jude\.

S[-l cau\i lung =i zbuciumat,


=tiindu-l de folos,
anume-aici pe dealul nalt
s[ susure duios.
&&
Pe locul unde nu-i nimic,
ci numai roua-n zori
strope=te iarba cte-un pic,
dar c\i ndur[tori?!

Dar s[-l g[se=ti, cum s[-l g[se=ti,


cnd parc[ e =i nu-i.
S[pai, =i iat[ c[ gre=e=ti:
e altul locul lui.
Astfel Pas[re, ani n =ir,
se chinuie n gnd
=i a s[pat s[-i dea de fir,
dar nu-l g[sea-n p[mnt.

ARIPI PENTRU C{DERE


Dar l-a g[sit =i iat[-l viu
el unduie sub deal,
de-atunci, senin =i argintiu,
cu glasu-i de caval.

Adap[ turmele de oi
=i omu-l ia-n ulcior.
Zgrcit e cerul pe la noi.
Dar f[r[ de izvor?
&'
Curge cel izvor curat
=i este-al tuturor,
dar Pas[re i botezat,
acum, de viitor.
K
Cocorii lui Pasre
Pas[re n-are taine.
Ceea ce el vede,
al\ii nu v[d.
Spune:
Cine a v[zut cocori alba=tri
s[ nu ascund[ aceast[ tain[.
Nu vede fiecare
ceea ce nu se vede.
Minunea,
nu e dect adev[rul.
Spune adev[rul.
Spune, dac[ ai v[zut cocori alba=tri
GHEORGHE VOD{

a=a cum i-ai v[zut.


A=a cum erau.
Dac[ ai v[zut cocori alba=tri
spune.
Cine va crede
i va visa.
' i va visa aproape, privindu-l
cu ochii lor de cer albastru
=i el va ntinde mna
=i va atinge cerul lor.
Nu exist[ o alt[ minune
dect s[ mngi cerul cu mna.
Ascult[ =i viseaz[.
Ziua vis[torului e albastr[,
ca =i cocorii ce ia-i v[zut.
Pas[re n-are taine.
Tot ce-a v[zut el pn[ acum
circul[ prin sat.
Satul vorbe=te cu vederea lui.
K
Casa cntecelor
Pas[re,
numai cum =i-a durat casa,
a nceput s[ cnte.
Cine a ascultat,
a =i alergat
s[ vad[ pricina.
A stat =i s-a minunat.
Al\ii, pe-aici \i-i drumul!
El ns[ cnta,
nu se lasa.
A cntat ce era uitat.

ARIPI PENTRU C{DERE


A cntat ce este.
A cntat ce nc[ nu era.
Unii au pornit s[-l sus\in[,
al\ii ngnau de la o parte.
ncetul cu ncetul
i-a furat pe to\i
apa cntecului.
Pas[re de toate cnt[:
de dor, de jale, de bucurie '
=i de omenie.
Cine are greu pe suflet
vine la Pas[re =i-ascult[.
Cine are bucurie
vine la Pas[re =i-ascult[.
+i cel cu sufletul gol
tot la Pas[re vine.
Omul care cnt[
nu-i om r[u.
n satul lui Pas[re
toat[ lumea cnt[.
K
Pasre i liliacul
Liliacul, zice Pas[re,
nu-i pomul s[racului.
nflore=te =i att.
Dar e pu\in s[ ai
n via\[ o n[dejde?

E pu\in s[ ai un pom
ce cre=te-n fa\a casei,
GHEORGHE VOD{

m[car o dat[-n an
ochii t[i s[ bucure?

Nu face poame liliacul.


Dar inimii,
ce n[dejde i dai.
Un strugure de liliac
'
se na=te copilul,
e o creang[ albastr[ de speran\[.
Mamei i se d[ n bra\e
un ram de liliac albastru.

Vine fata la fntn[,


numaidect =i pune
sub n[fram[
o creang[ albastr[ de n[dejde.
Pe sub stele, noaptea
numaidect
tn[rul umbl[
cu creanga cerului n din\i.

ARIPI PENTRU C{DERE


O, =i cel murit,
parc[-i n cer a=ezat
ntre liliac
=i nu-ntre cele patru scnduri.

Liliacul,
nu-i pomul s[racului.
O bucurie, o n[dejde.
ncearc[ =i le cre=te.
'!
Un crng ntreg de liliac
cre=te =i nflore=te
n fa\a casei lui Pas[re.
+i nu de ieri =i nici de azi.
K
Pasre despre el
cum este

Sunt unii pricepu\i, pe care


i sup[r[ copil[reasca mea
=i p[s[rica mea purtare:
]mb[trnesc =i tot a=a...

Nimic nu laud, nici bat doba


=i tot de-a-ndoaselea vorbesc,
c[ nu mi-i dat[ numai mie vorba
GHEORGHE VOD{

Tot omul are grai =i to\i vorbesc...

Dar ia s-asculte cine bate.


mi bate inima n piept.
Nu laud. Le iubesc pe toate
c[ci adev[rul care-l v[d, i drept.
'"
+i nu pe dos, cealalt[ parte
pe care ei n-o v[d, o spun.
Nu bat cu gndul de departe.
Eu v[d de-aproape ce i bun!

Iar p[s[rica mea purtare


=i felul meu copil[resc,
e c[ mi-i drag totul sub soare.
Nu caut noduri. Le dezleg.
K
Pasre i
primul om n cosmos
El se treze=te primul =i ascult[.
Ascult[ satul, cerul, lumea.
Cnd se face ziu[,
buletinul lui de =tiri i gata.

El aude cel mai departe


=i cite=te n stropul de rou[.
Pune urechea =i-aude inima copacului.
+tie ordinea de stingere a stelelor.

n diminea\a cea de aprilie

ARIPI PENTRU C{DERE


satul l-a g[sit pe creasta casei.
A=a ceva nu se mai aflase
nici cum a=a ceva nu se mai auzise.

Asculta\i, m[, colea la mine


=i uita\i-v[ n sl[vuri.
N-am tr[it pn-azi degeaba.
Am f[cut-o =i pe asta.

Om cu mini =i cu picioare, '#


unde steaua sus r[sare,
colo-n b[ile cerului
zboar[ fiul omului.

S[rea n sus de bucurie


=i arunca n sus c[ciula...
+i lumea se uita n ceruri,
se minuna de veste =i ce vede

Bat[-te-ar norocul, Pas[re,


tocmai pe cas[ s[ se ca\ere!
Cum ai fost n tinere\e,
tot a=a, la b[trne\e.
K
Cartea de munc
a domnului Pasre
Nimic deosebit n cartea sa,
precum =i-n modul lui de trai.
Cnd a fost,
primul a intrat n colhoz.
N-a intrat cu minile goale.
A dat n folosul ob=tesc
o vie de vi\[ b[trneasc[,
GHEORGHE VOD{

o livad[ de cire=i,
izvorul cu numele s[u,
caii s[i de lucru,
casa cntecelor pentru club,
bra\ele sale de munc[.
Sie =i-a l[sat
'$ dragostea personal[
fa\[ de ob=tea cea nou[.
A muncit =i munce=te.

Unii
socot c[ nu e rentabil,
m[g[ru=ul.
n gospod[rie, slav[ \ie,
destule tractoare, ma=ini...
De-atunci,
mbl[ c[lare pe m[g[ru=,
ca filozofii cei vechi.
n cmp =i napoi.
Peste o vreme, se gndi =i zise:
via\a calului e scurt[.
S-a apucat =i a fondat

ARIPI PENTRU C{DERE


un muzeu al calului.
Mul\i cai l-au ntov[r[=it
n via\a lui.
+i el pozase cu to\i,
s[-i aib[ amintire.
Trei s[li a mplut cu fotografii.
Peste tot,
st[ el, Pas[re, ntre dn=ii.
Nechez[ caii pe pere\i,
c[ \i-i mai mare dragul s[-i vezi, '%
Iar el, Pas[re,
mbl[ c[lare pe m[g[ru=,
ca filozofii cei vechi,
leg[nndu-se,
diminea\a n cmp,
seara napoi.
K
Crea lui Pasre
Ai trecut suta, Pas[re,
mai las[ lucrul la o parte!
Dar el tot nu are astmp[r.
+tie el ce =tie.
A strns mnjii din sat,
c\i s-au aflat
=i s-a dus =i pre=edintelui i-a zis:
N-oi mai fi eu bun de mare isprav[,
dar nici trntor b[trn
nu pot s[ fiu.
Las[-mi, mnjii, n seama mea.
i fac zmei =i-apoi cum vrei...

A plecat Pas[re cu ei,


GHEORGHE VOD{

la grindul L[crimioarei,
locul cel de legend[,
unde, cic[, nainte vreme,
acolo puii de zmei cre=teau
pn[ cnd mari se f[ceau.
Trecuse vreme destul[,
dar Pas[re nu se ar[ta,
'&
=i nimeni nu =tia
ce n[zbtii acolo mai f[cea.

ntr-o duminic[ de var[,


pe cnd satul sta la taclale,
pe uli\a cea mare
se ivise Pas[re
cu droaia de mnji dup[ el.

Lumea cnd l vedea,


n picioare se ridica.
Multe tr[sn[i v[zuse,
numai nu a=a ceva.
C[ Pas[re cum mergea
=i din fluier cnta,
mnjii din urma sa,
mergeau, de parc[-l n\elegeau
=i cntecul i ascultau.
Mndri =i \[n\o=ei,
to\i la gt cu zurg[l[i.
+i el mi-i ducea,
prin tot satul c[-i plimba
=i la Grindul L[crimioarei
napoi i aducea.

Iar lumea se minuna


noaptea-n somn c[ surdea.
Ce v[zuse cu ochii ziua,
acum dulce vis era.
Iar n zori din gur[-n gur[,
iat[ c[ prindea s[ umble

ARIPI PENTRU C{DERE


o poveste adev[rat[,
cum a fost, precum era,
c[ dac[ nu era
nu se mai povestea.
Este-un an, peste o var[,
peste iarn[-n prim[var[,
mnjii au crescut =i iat[
erau buni de pus la treab[.
+i chiar atunci s-a ntmplat ''
s[ fie invita\i cu to\ii,
ntr-un film ca figuran\i.
I-au urcat n camioane
=i i-au dus...De-acum ncolo
doar de pe ecran s[-i vad[.
Iar pentru munca exemplar[
Pas[re-a fost premiat
cu-un televizor de marc[ rar[.
Mul\umit =i m[gulit,
la plecare le-a gr[it:
Mul\umesc. Chiar mul\umesc.
Iar pn-ce-o mai fi s[ fie,
m[ duc s[ m[ primenesc.
K
Fluierele lui Pasre
Era noapte.
Universul,
mult mai bine de cum ziua
se vedea.
Pas[re, n gar[ sta.
Aici unde to\i se opresc,
unde to\i a=teapt[,
de unde to\i pleac[.
Dar el, nu e cel
care n-are ce face
cu timpul.
El ct st[ n fluiere sufl[.
A=a f[cuse =i acum.
|inea la gur[
GHEORGHE VOD{

fluiere lungi,
ca degetele minilor sale.
+i nu cnta.
Parc[ ceva le =optea
Parc[ ceva le vorbea.
Parc[ de deochi le descnta.
! Dar totul se auzea
cum el le zicea.
Cald[ suflare din fluiere ie=ea.
Lin[ lini=te curgea,
v[zduhul se lumina,
p[s[ri triluiau,
izvoarele murmurau,
frunza susura,
iarba se cosea,
roata duruia,
mnzul necheza,
albina zumz[ia,
rndeaua rndeluia,
ploaia r[p[ia
=i el tot le =optea,
=i le tot vorbea,
=i le descnta,
de parc[ nimeni nu-l vedea,
nu-l auzea
=i nu-l asculta.
Dar lumea n gar[ venea,
lumea a=tepta,
lumea pleca
=i toat[ la el se uita
=i nu se dumerea:
din degete cnt[
sau n fluiere sufl[?
El n sus c[ privea
=i n fluiere sufla,

ARIPI PENTRU C{DERE


de parc[ turma de stele,
n cerul cel mare,
turma lui era
=i el singurel,
mndru ciob[nel.
Ah, =i cum mai sufla,
cu ochii nchi=i privea,
=i timpul trecea,
trenul fluiera,
=i lumea n gar[ asculta: !
cea care venea,
cea care a=tepta,
=i care se ducea.

Pe la apus de noapte
Pas[re =i-a pus fluierele toate
n traist[
=i s-a dus
ncotro avea de dus.
Poate n jos,
poate n sus,
dar pe ro\i
ca to\i s-a dus.
Dar ciudat, foarte ciudat,
pe la rev[rsat de zori,
pe locul unde a cntat,
din cer fluierele
iar au r[sunat.
Lumea sta =i se uita,
cu ochii n sus c[ta
=i nu se mai dumerea:
c[ nu se vedea de unde r[suna,
=i nu se putea
om s[ cnte-a=a.
Ceru-adnc se limpezea,
p[mntul se lumina
=i-a=a mndru se f[cea,
GHEORGHE VOD{

a=a bine se vedea,


a=a dulce se-asculta!

ns[ Pas[re era


dus, ncotro avea de dus.
Veacul omului e scurt.
Cntecul nu-i de pierdut.
!
El unde a cntat,
cntecul =i-a l[sat,
ca izvor curg[tor,
din fluiere s[ murmure,
timpul cald s[ unduie,
ca s[ nu se mntuie,
cerul s[ se cure\e,
locul s[ se bucure,
unde omul vie\uie,
unde to\i se opresc,
unde to\i a=teapt[,
unde unii vin
=i al\ii pleac[.
K
Pasre i
Extremul Orient

Acolo, c[l[ii,
cu ca=ul la gur[,
cnt[ =i ucid.
Ucid =i cnt[.
Pe urm[,
ngroap[ ca pisica,
murdara lor urm[,

ARIPI PENTRU C{DERE


murdara fapt[
asupra vie\ii curate.
+i, tot ca pisica,
=terg n grab[,
nevinovatul snge.
de pe hart[.
Un popor, un neam, o familie,
ei calc[ seme\i cu cizmele
pe p[mntul trupurilor
ce nu sunt ale lor. !!
Omoar[ cntnd.
Cntnd omoar[.
Apoi,
cu dor =i jale,
scriu scrisori la p[rin\i,
de soarta lor amar[!
Desigur,
p[rin\ii plng.
Se vaiet[, isterici.
Url[ la cer.
De ce nu url[,
nu strig[
cnd bestiile lor de fii
ucid?!
De ce nu se duc
n fa\a lor cnd ucid,
s[ le ia armele din mini
=i s[-i n=face n chic[,
s[ le dea cu armele lor
n cap,
atunci,
GHEORGHE VOD{

cnd odraslele
omoar[ cntnd
=i cnt[ ucignd.
Ce, dac[
generalii i-au chemat!
Ce, i-au strigat la joac[?
!" Ei le-au dat armele n mini,
i-au asmu\it sub muzici
furia s[-=i dezl[n\uie!
Plnge\i.
Plnge\i de ei =i v[ic[ra\i-v[.
Nu va mai avea
cine plnge de voi.
Nici s[ se vaic[re.
Mna r[spl[tirii
nu iart[!
Orbilor!
K
Din adnotrile
lui Pasre

***
Pas[re,
ai s[pat vreo fntn[?
Am f[cut. Dar s[ nu mint...
Am s[pat ceru-n p[mnt.

ARIPI PENTRU C{DERE


***
Niciodat[
nu m-am uitat cu ocheanul
la prieteni.

***
Cuvntul nu r[ne=te gura,
ci inima.

*** !#

Cte frunze,
attea cntece.
Ct[ iarb[,
attea capre.
laptele caprei, mncarea s[racului.
Frunza,
dorul sufletului.
***
Auzit-am din b[trni:
s[ nu dai pinea la cini.
Nici la porci s[ nu o dai,
ct de mult[-o fi s-o ai.
Ei m[nnc[, ct m[nnc[,
ce r[mne tot o stric[.
GHEORGHE VOD{

***
Or[=ence,
ciorile zboar[
s[ m[nnce
tot la \ar[.

!$ ***
Cinele tr[ie=te-n cas[,
pisica doarme-n a=ternut.
Maimu\a spal[ blidele.
Cucul cucuie n ceas.
Ce mai faci =i tu, nepoate,
cnd n rai le ai pe toate?
K
***
St[ n p[mnt =i a=teapt[.
Nu-l ia nghe\ul:
e nt[rit bine cu otr[vuri.
Deger[ s[mn\a.
El nu.
El st[ =i a=teapt[.
A=teapt[ s[ ias[ din oul cartofului
firul cel verde.
Atunci iese =i el, atunci
la lumin[!

ARIPI PENTRU C{DERE


Atunci,
modern[ l[cust[
vine =i face jaful!

Otr[vurile i fac bine.


+i mai hr[p[re\ de face.
Otr[vit,
cartoful piere.
!%
Numai el,
parazitul interna\ional,
de colorado,
numai el se acomodeaz[.
+i nu piere!

***
M[ uit:
pr[vale dealul n vale.
Zic:
s[-l faci de la nceput
e alt[ treab[.
Dar are rost s[-l urci la loc?
Zic,
iat[ cum se-ntmpl[:
uit c[ torn ap[ la pom
=i el se usuc[.
Uit c[ schimb stlpul la cas[
=i ea se d[rm[.
Uit
s[ tai din r[d[cin[
=i p[durea nu mai cre=te.
Uit
GHEORGHE VOD{

s[ fac cum am =tiut:


de unde iau la loc s[ pun.
Acum caut
+i n-am ce.

Z[u,
!& parc[ vremea nu-i a mea!

***
P[i, dac[ =i dac[, =i dac[
se al[pteaz[ capra la vac[,
iepurele bea \uic[,
stru\ul face ou[ de puic[
=i cinele latr[ la ai lui...?
C[ m[ ntrebi, m[,
ct e ora!
K
De-ale lui Pasre
Doctore!
ies furnicile din cas[,
soba cald[, s-a r[cit,
focuri ard cu limba scoas[
frunza anului trecut.

ARIPI PENTRU C{DERE


Mai trziu se-ntunec[.
Mi-a b[tut albina-n geam:
ea de-acu m[ vindec[
de durerea ce o am.

Pe cuvnt, e prim[var[!
m-am trezit din somn cntnd.
Ia, ascult-o. E afar[.
!'
D[ urechea la p[mnt.

N-am aicea ce mai face.


Am =ezut ct am putut.
M[ voi lenevi cu totul.
Eu nu-s om pentru =ezut.
M-a durut, nu m[ mai doare.
Dar ce-mi place n-am b[ut.
N-am mncat de s[rb[toare...
ns[ f[lcile-au crescut!

Neam din neamul meu, vreo dat[


GHEORGHE VOD{

n-a tr[it a=a murind.


Sunt =i eu dintr-o bucat[.
Nu vreau ca s[ mor tr[ind.

Apoi, cum f[r[ durere,


=i ce nu \i-i drag s[ faci?
! Am =i eu un pic de vrere.
Ct tr[iesc, s plin de draci.

Via\a ce mi este dat[,


voi tr[i-o eu cum =tiu.
Mor\ii nu-i las nici un cap[t.
Eu ei nu m[ dau de viu.
K
Ancheta lui Pasre
1
Mo= Pas[re ce faci aici?
P[zesc p[durea de furnici,
lupii i p[zesc pe miei,
soarele de vn[t[i.

2
Mo= Pas[re,
ce faci n cmp de diminea\[?

ARIPI PENTRU C{DERE


F[r[ dumitale grul n-o s[ creasc[?
O s[ creasc[. Eu umbra o p[=esc
s[ nu se l[\easc[.

3
Mo= Pas[re,
pn-ast[zi ce-ai f[cut?
Ce am f[cut... Am crescut...
Ce?
M[i, da e=ti nepriceput. !
Oameni am crescut.
+i ct o s[ mai cre=ti?
Ct este soare, ap[ =i p[mnt.

4
Mo= Pas[re,
da unde i P[cal[?
P[cal[?
P[c[lind to\i htrii din sat
la cursuri de p[c[lire
a plecat.
5
Mo= Pas[re,
da pn[-n zori unde ai fost?
n noaptea p[mntului.
Ei, cum? G[sii acolo vreun rost?
Este el =i rost.
Numai c[ via\[ nu-i.
GHEORGHE VOD{

6
Mo= Pas[re, ce zici cnd vezi
cum pleac[ frunza din cire=i?
Aud n urma lui un glas
de nou-n[scut
=i bun r[mas.
!
7
Mo= Pas[re, c\i ani ai?
Da tu mie c\i mi dai?
Eu suta \i-o d[ruiesc.
Mul\umesc.
Nu-mi da mul\i, c[-i cheltuiesc.
K
Mrturisirile lui Pasre
Fiece sat
e o cetate f[r[ ziduri.
Oamenii, p[s[rile, animalele domestice
ies diminea\a
=i n amurg vin s[ se odihneasc[.
Fiecare n cuibul s[u.
Fiecare pe creanga sa.

ARIPI PENTRU C{DERE


Fiecare n fnul s[u.
Cine are o c[ldare plin[ cu ap[
pe prisp[
e omul care se gnde=te
la setea altuia,
iar noaptea are =i o lun[ a sa
proprie.
Fl[c[ul se ntoarce acas[
dup[ al treilea strig[t !!
al coco=ilor.
Bea ap[ =i se r[core=te.
n sat
c\i oameni, attea c[r[ri,
n sat, to\i pentru unul
=i unul pentru to\i.
La na=tere chiuie to\i.
La nunt[ joac[ to\i.
Unul moare plng cu to\ii.
n sat unul vine
altul pleac[.
Niciodat[ nu vin to\i.
Nu pleac[ niciodat[ to\i.
De aceea,
satul nu se mntuie.
GHEORGHE VOD{

n zi de lucru
clopotul gurii odihne=te.
La s[rb[tori cnt[.
n sat
minciuna e luat[ n c[ru\[
=i dus[ la gunoaie.
!" n sat
adev[rul este nso\it cu muzic[.
omul n sat are dou[ anotimpuri:
unul de munc[,
altul de odihn[.
n sat se ntmpl[ toate
de pe lume.
De aceea,
satul nu are nevoie de moarte.
K
n ochi
vestete lacrima...
1
...Doar timpul netr[it n lung,
tr[it, ia =i socoate:
cinci degete la mn[-ajung
s[ le ndoi, =i nici pe toate...

El nici att, mult mai pu\in


a fost s[ fie Vlad Iovi\[.
Dar trebuia ct un m[slin

ARIPI PENTRU C{DERE


s[ fie viu. Erau de-o vi\[.

A trebuit. Nu s-a putut.


Nepricepu\i suntem cu to\ii.
Noi =tim doar c[ ne-am n[scut.
Dar cnd va bate ceasul sor\ii...

+i lui de =tire nu i-au dat.


St[pn pe gndurile sale,
muncea n sine zbuciumat, !#
f[r-a mai \ine socoteal[...

+tiam c[ timpu-i un avut


ob=tesc, ce-i dat la fiecare.
Un an pe zi, ba =i mai mult
punea n propria lucrare.

Un an de via\[ ntr-o zi.


Turna n pagina de carte.
N-avea orgoliul de-a domni
n lume =i nici mai departe.
A reu=it, n-a reu=it...
S[ l citim =i s[ socoatem.
El n-a murit. El a tr[it.
Ca omul. n\elept n toate.

2
El b[rb[te=te a-n\eles:
pu\in ce se mai cru\[.
G[te=te-te de univers,
deci, inima, descul\[.
GHEORGHE VOD{

C[ci iat[ ceru-a pr[bu=it


un bubuit de moarte.
Din somn r[zboiul l-a trezit
cu lacrimile sparte.

Apoi, pe urme i-a c[lcat


o foamete tiran[.
!$ +i a sc[pat nev[t[mat,
doar sufletul n ran[.

Cnd se v[zuse la liman,


i-a fost luat[ mama...
+i el, copil, r[mas orfan
=i-a dat de toate sama.

De la-nceput a n\eles:
pu\in ce se mai cru\[.
G[te=te-te de univers,
deci, inima, descul\[.
3
Porni atunci pe drumul lung.
Ales de soart[ sau de ntmplare,
la =coala Terpsihorei a ajuns,
cu ochii mari de foame =i mirare.

nfometatul, pine c[uta.


Aici ns[ se cerea jertfire.
n munca zilnic[ de a dansa,
hr[nindu-te din propria iubire.

ARIPI PENTRU C{DERE


A fl[mnzit ca un artist.
Frumoasa art[ a desprins-o bine.
A nsu=it secretul de-a tr[i
cu sufletul. Cu mai pu\in[ pine.

Cu trupul ca un zbur[tor,
doar inima n piept o greutate.
Astfel p[strndu-=i-o pn-la sfr=it,
izvorul s[u de echitate.
!%
Nu i-a pl[cut s[ fie balerin.
Artist era. Nu vrea ca arta
s[-nsemne doar att, un chin.
A-nchis atuncia dup[ sine poarta.

4
Danseaz[ mul\i, c[ trec prin =coal[.
Dar joace el ce nu e dres,
cel joc curat, de talp[ goal[,
bun de mers prin univers.
C[ vreau din floare, s[ v[d jocul
cu laptele odat[ supt,
ce =i p[streaz[-n sine focul
=i pn-la cap[t ne-ntrerupt.

Un grai al jocului de-acas[,


din cap pn-la picior sim\it,
ce e rostit de-ntreaga mas[,
n sfera horei nvrtit.

Beton =i sticl[. Dans gimnastic.


Arena ct un stadion.
GHEORGHE VOD{

D[n\uitori cu pas elastic...


Dar privitori, numai un om...
Iu-iu-iu iu m[ cheam[!
De la un picior v[d ce gnde=ti.
Dar cnd te strmbi, cu cine sameni?
Pe cine din ai t[i cinste=ti?
!&
Dansam =i eu ca cei cu =coal[.
Dar joace el ce nu e dres.
Eu m[ cobor la talpa goal[
s[-nv[\ a merge, cum n-am mers.

5
Adeseori
=i da ntreaga respirare de o zi
s[ ntrupeze litera,
cum lacrima de rou[, cerul
din limpezimea lui,
de noapte.
De aceea,
scrierea lui de mn[
nu sem[na cu a ma=inii.
Tain[ era litera lui.
Niciodat[ nimeni nu l-a v[zut
cu lacrima n ochi.
Plin de gnduri,
d[ruia la stnga =i la dreapta
f[r[ napoiere,
Gnduri d[ruia, nu vorbe.
Cnd nu venea cuvntul,
=i r[nea picioarele
de-atta mers

ARIPI PENTRU C{DERE


prin via\a cotidian[.
Numai n zori,
dup[ o noapte adnc[,
limpezit[ de lumina cugetului,
se alegea cu cteva litere nrourate.

6
Noi altceva atunci gust[m.
Distr[m ora=un piruete !'
=i spiritele aprindem
cu focul mic de la brichete.

El se c[znea, ns[, fl[mnd


cu sufletul de-o alt[ hran[.
Vedea de=ertul n cuvnt
=i n arti=ti temuta team[.

+i aplecat sta =i t[cut,


dar nu s[ caute pricina,
din ct a fost, ce s-a pierdut...
Lini=tit cum e lumina.
Citea cu zbuciumul nchis
n c[r\ile ce stau deschise,
cum cei de pn-la noi le-au scris,
dar pn[ ast[zi neatinse.

Iar peste zile, peste ani,


trecu\i n vremile apuse,
ne-a salutat de pe ecran
Istoria, cum o v[zuse.

+i ne-au dat lacrimi n priviri,


cum nu-l =tiam =i-ntia oar[,
GHEORGHE VOD{

Dimitrie, io, vod[ Cantemir,


avea n ochi s[ ne apar[.

7
Descul\[ inima, mereu,
mereu veneai spre noi cu fa\a
!  =i niciodat[ n-ascundeai
sub masca trist[ diminea\a.

Mereu duceai mna la piept,


ba ntr-o parte, n alta,
acoperind ca ntr-un joc,
cel loc ce \i tresalt[.

Iar cnd, surprins, te ntrebam,


priveai spre ntrebare
=i ne ziceai: Sunte\i naivi.
E felul meu de comportare.
+i mna stng[ \i-o schimbai
de partea ne-ntrebat[,
la fel acoperind cu ea,
cea tain[-ndurerat[.

+i ca din film, privind la noi,


p[=eai, p[strndu-\i stilul.
n ochi de gnduri luminat
=i de amurgul zilei.

ARIPI PENTRU C{DERE


St[pn peste fiin\a sa,
falsului
i spunea verde-n ochi.

Dar a tr[it pu\in,


ca s[ respire din plin.
Cnd l am[rse dezam[girea
a refuzat zah[rul compasiunii.
Con=tient,
! 
c[ lumina zilei,
se preg[tea de univers,
la marginea lui ajuns,
un cuvnt de r[u n-a spus.
+i ochii n lumin[ i-a nchis.

9
Vlad Iovi\[:
m[slin
din coasta de piatr[
a Cocierilor de ba=tin[.
Zbucium l[untric
n lemnul s[u cel de cremene,
prin roua neagr[ a ochilor
talent luminnd.
n tine
flac[ra vie a harului
n voie a ars,
modelnd, cu ndemnarea copilului,
lumea de la nceput
dup[ chipul =i dragostea ta.
GHEORGHE VOD{

Frumos =i demn,
avuse fericirea
de-a scrie cartea
din speran\[.
Sincer a iubit via\a,
destoinic r[bdnd nefericirea
!
de-a muri.
+i ai l[sat Saharei, ce cre=te,
hectarul umbrei tale de via\[.
Numai ce e viu face umbr[
p[mntului
pustiit de setea cea mare.

Tu ai tr[it.
n ochi veste=te lacrima.
n ochi veste=te amintirea.
K
Reazem
Azi e 25.0. V[ scriu cu a mea durere,
cu un dor =i-o mare jele, v[ scriu cu noaptea
pe senin, s[-mi alin al meu suspin

M[icu\[, sor[, se cuvine


s[-\i fiu doar frate, nu mai mult.
S[ ai un reazem lng[ tine,
cum mi-ai fost tu, de la-nceput.

Acum s[-l ai, cnd numai gndul


\i umbl[ singur pe p[mnt
=i c[uta o mngiere.

ARIPI PENTRU C{DERE


S[-mi vin[ al[turi un cuvnt.
Acum s[-l ai, cnd singuric[
doar inima n trupul t[u
cu suferin\a ta se lupt[
s[ mi te scoat[ de la greu.

ndurerat[ pn-la stele,


ncerci de ele s[ te \ii.
mi scrii cu dor =i mare jele,
cu noaptea pe senin mi scrii. ! !

Nu te-ai gndit... Stai ast[zi frnt[


de-un zbor, de nimeni vinovat.
+tiai, jos pas[rea nu cnt[.
Iar tu pe scar[ te-ai urcat.

Ai p[=it, f[r[ de =tire,


c[lcnd ca pe un p[mnt, firesc.
Dar uite, aeru-i sub\ire
=i \ine numai ce-i ceresc.
=i aia r[mas f[r[ putere,
durerii drumul s[-i m[sori.
U=oare pn[ ieri, azi grele,
de la picioare-ncepi s[ mori.

M[icu\[, sora mea sl[bit[,


mai mult de teama celui gnd,

O, cum \i trebuie un reazem


s[ ai atuncea pe p[mnt.

Nu l-ai avut. Citesc durerea


adnc gravat[ pe senin
=i v[d n ea, soro, puterea,
cu neputerea unui chin.

Aud cum inima nfrunt[,


cu rvn[ noaptea luminnd,
GHEORGHE VOD{

iar raza ei e firul care


la via\[ iese din p[mnt.

Eu cred luminii, mam[, sor[.


Ea ne t[m[duie mereu
=i peste noapte-aduce ziua.
! " Nimic nu e u=or la greu.

mult[ speran\[ de la sora ta cea mai b[tr`n[


c[ am p[\it o mare greutate de nici nu am
crezut c-o s[ mai fiu n via\[

Suflare blnd[,
sor[ cinstit[ a p[mntului,
Pe tine totul =i toate se sprijin[
=i toate dau peste tine.
Doar nu p[=e=ti pe drumul n vlv[taie,
nu mergi pe autostrada ro\ilor,
nici pe aerodromuri, cosmodromuri,
nici prin cmpiile str[ine
unde bombele-=i probeaz[
puterea lor de moarte.
Tu p[=e=ti cu oameni,
printre ierburi,
ori stai pe loc statornic[,
ca pomul v[zduhului slujind.

Copil fiind, tu n-ai avut cnd s[ urm[re=ti


jocul =[galnic al fluturelui,
astfel s[ fi deprins =i tu
s[ faci ni=te zigzaguri.
Mireas[,
ca luna nem[ritat[ ai r[mas.
Mirele murit n r[zboi

ARIPI PENTRU C{DERE


n c[ma=a de mire.

Nici c-ai mai avut


suflare lng[ tine,
copil[re=te odihnind cu fa\a
pe perna truditei tale palme.

Un sat,
mai mare dect statul San-Marino, ! #
ai mbr[cat n straie de lucru
=i cele de s[rb[toare,
cu acul cusut-ai anii tinere\ii
tale
=i nici o clip[ din vremea trec[toare
n ac n-ai prins-o pentru tine.
+i iat[, b[trn[,
cel din ve=nicie te strigase
=i tu luai bocceaua-n grab[
=i rezemnd pe aer scara,
p[=ii pe ea,
la dnsul gr[bindu-te.
Dar e=ti n via\[, sor[,
E=ti.
Ai n[dejde.
E=ti la ea n bra\e.
Pe dnsa reazem[-te.
Ea te vindec[.
Fi-vei!
Puterea n-are alt izvor
dect buna credin\[.
+i tu pe nimeni nu ui\i.
Acel ce uit[ nu e viu.

Dragul meu, doritul meu, dac[ i veni,


s[ mi aduci o pereche de papuci,
GHEORGHE VOD{

s[-i am lng[ mine...

Draga mea sor[.


Frunza
ar putea s[ mi te \in[.
Pe cine te sprijini tu?
Pe ce te sprijini?
! $
Eu =tiu:
coco=ul cnt[ n prag
=i stele deasupra ta se strng
=i lumineaz[.
Roua cerului
\i spal[ ochii nedormi\i =i fa\a.
Turturica \i cnt[ de descntec.
Florile sfin\esc v[zduhul casei.
Mieii te vestesc pe limba lor
c[ pleac[
s[ pasc[ iarb[ =i s[ creasc[.
G[inu=a \i aduce
oul cald n palm[.
M[icu\a d[ albin[
n cas[ intr[
cu mierea ei s[-\i ndulceasc[ gura
=i-\i caut[ picioarele =i bra\ul...

Dar nimenea din cei cu grai...


+i numai ea,
n[dejdea, mi te \ine,
=i tu,
cum o dore=ti s[ mai tr[iasc[,
vrei s-o ncal\i.

ARIPI PENTRU C{DERE


ea-n locul t[u s[ umble,
pe la to\i,
la cel de te-a strigat s-ajung[.

Neobosit[ de cuvinte,
nici nu roste=ti,
suspini cuvntul,
Dar steaua cea de sus te-aude,
stingndu-se,
cu raza \i r[spunde. ! %

Eu vin =i \i aduc
n[dejdea cea dorit[
s-o ai al[turi lng[ tine
=i nc[l\ndu-te cu ea,
s[ mergi.
+i tu vei merge!

Eu cred acestor mngieri.


Cum tu crezi razei cenc[lze=te.
Cum eu cred razei de n[dejde.
...c[ timpul trece, zilele se duc, c[ pe p[mnt
n-am s[ mai fiu cu via\[ s[ ne mai ntlnim odat[.
La revedere, dragii mei, s[ nu v[ sup[ra\i.

Neamule.
ntr-un cuib de rndunic[
ad[postit,
pine mpletit[,
spic nfr[\it.

Tu =tii,
c[ e=ti al p[mntului
=i nu-\i mai rupi ochii de la el.
GHEORGHE VOD{

nr[d[cinat,
mereu stai,
ca peste leag[n aplecat,
cu el mbr[\i=at,
de dragoste de team[
=i de ocrotire.
! & Nu-\i ajunge timp
capul s[-l ridici.
Cnd dai s[ te ui\i,
asfinte soarele, p[rintele.
Astfel
te-ai deprins s[ vorbe=ti singur
cu dorul, prin somn s[-\i vezi
fratele =i sora...
Tu =tii
s[mn\a n brazd[ s[ zboare
=i pentru ea s[ sufere
=i pentru ea s[ suferi
=i s[ mori.
Zici:
deal cu deal se ntlne=te,
dar om cu om..!
Dar tu,
te ntlne=ti numai n cntec.
n murmurul cuvntului
=i n durere.

ARIPI PENTRU C{DERE


Da,
=i acolo,
n coroana faptei
care \i cinste=te fruntea
pentru nobila sudoare.

M[ doare inima
din cap pn[ n picioare,
cnd las pe mine
ziua mea de azi! ! '
Fi-vom,
c[ pentru via\[ noi suntem n[scu\i,
soro!
+i nu exist[ moarte.
Pur =i simplu,
uit[m unul de altul.

Bun[ ziua, mam[ sor[!


K
De neamul ierbii
Eu am cntat =i am s[ cnt
n corul glorioasei ierbe.
Un fir din neamul ei eu sunt
=i ea mi-i neamul meu de verde.

C[ mie dat mi-i graiul sfnt,


de rou[, pentru-a ei cinstire.
Eu nu cunosc alt verb pn-cnd
mai potrivit, ca de iubire.
GHEORGHE VOD{

Ea n-are timp pentru cuvnt,


mereu se afl[ doar n lucrare
=i se aude doar crescnd
=i acesta-i cntul ei cel mare.

+i-i omene=te,-n primul rnd,


ca om, s-o-ntreb de s[n[tate.
!! Oricum tr[ie=te pe p[mnt
=i-ntr-nsu-i ngropat[ jum[tate.

C[ =i nelini=tea-i un gnd
n corul glorioasei ierbe.
Eu m[ aplec la ea s[-l prind.
Nu-s doctor s[-i cioc[nesc n verbe.

+i nici spun vorbe-alese dup[ fes,


ci cnd n felul ei sublim.
C[ci vreau s[ fiu brusc n\eles,
ca lumina, la care nu orbim.
K
n pauz de inim
A tr[it un poet. n prezent. Nu-n trecut.
Dar ntr-o zi de toamn[, la amiaz[,
ntr-o pauz[ de inim[ a c[zut.
N-a =tiut pe ce se a=eaz[.

+i-n gr[dina cu oameni =i pomi,


omenit[ darnic de soare,

ARIPI PENTRU C{DERE


s-a f[cut mai rece ca un om
=i mai pu\in cu o suflare.

S-a nchis o gur[ de izvor gr[itor,


un suflet de cer albastru de var[.
+i-a mai pierdut dintre noi un fecior
limba noastr[ din comoar[.

Frunzele, ele se desprind =i cad


!!
=i prin muguri din nou se ntoarn[.
Dar Vitalie, Petre =i Vlad
=i Petru iar[=i? Bogat[ toamn[.

Bogat bel=ug de pierderi la un grai.


+i-n lini=tea de toamn[ clar[,
simt lipsa p[s[rilor de pe plai.
Poe\ii sunt. Dar nu a doua oar[.
K
Imposibila ntoarcere
Era o zi de duminic[.
O zi de liliac era.
n cuibul ei de rndunic[
pe ou[ rndunica sta.
GHEORGHE VOD{

+i lini=tea era de floare,


de liliac =i cerul nalt.
O melodie de izvoare
curgea-n v[zduhul luminat.

+i mi era destul atta


s[-mi dau c[ciula de p[mnt,
!! s[ zburd =i s[ i cnt naturii
de bucurie c[ eu sunt.

Dar m[ v[zui trziu =i singur


=i-ndep[rtat n vrsta mea.
+i am r[mas privind copiii,
ca un venit de undeva.
K
Descoperirea
Lui Aurel David

Cu ochii nv[\a\i de carte,


c[ dealu-i deal =i valea-i vale,
n-a= fi crezut s[ v[d vreodat[
n arbori chipul dumisale.

Pe Eminescu cel al nostru

ARIPI PENTRU C{DERE


s[-l v[d tr[ind =i peste moarte.
Pe cnd =tiam c[ nu mai este
=i nu va fi nici mai departe.

Dar l-a descoperit artistul


pe veci redndu-ni-l privirii.
Acum to\i arborii din preajm[
i ai de arbori ai iubirii.

+i cnd din ramuri pleac[ toamna, !!!


pe plaiul blnd cu deal =i vale,
n orice pom cu r[d[cin[
v[d chipul drag al dumisale.

Pe Eminescu cel al nostru


l v[d n pomul mic =i mare,
c[ci el a fost la tot =i este
s[mn\a de continuare.
K
Simirea, gndul
Ciudat de simplu vine gndul,
chiar =i lumina nu e-n stare
adeseori s[ se-nfiripe
dintr-o simpl[ sc[p[tare.

Ci fenomenul se ntmpl[
ori cte ori atingi p[mntul,
chiar nc[l\at, dar vulnerabil
c[lciul dac[-i na=te gndul.
GHEORGHE VOD{

Sim\irea dar s[ nu lipseasc[.


N-o are umbra dintre toate.
Un corn =i-acela cnd t[iat e
de pieptene, tot lacrimi scoate.

Chiar unghiile cresc =i dup[...


n ele de-a r[mas sim\irea
!!" acelui ce-a avut-o-n via\[
=i i-a l[sat ei nemurirea.

Un bob de gru atins de glie


=i gndul viu din el \=ne=te.
Ciudat de simplu totul vine
cnd sim\i vizit[ p[mnte=te.

C[ nu-i destul s[ ai vedere.


Lumina ochilor e gndul
=i el de na=te din sim\ire.
Sim\e=te-te. \i e=ti p[mntul.
K
De a fi fost...
De a= fi fost dintre obraznici
=i declaram c am talent,
eram s fiu primul la clan\
cnd to\i dau buzna-n parlament.
+i nu mai stam la \u-\u, hopa!
la sfntu-a=teapt, la pta\i,
la mrun\i= =i la grmad,

ARIPI PENTRU C{DERE


la pragul u=ii =i la na-\i!
A= fi =ezut, de=i, pe-un scaun,
dar posturi zece-a= fi \inut,
eram s fiu =i onorific
pe unde s-ar mai fi putut.
De a= fi fost printre obraznici
=i declaram c am talent,
era s[ fiu purtat pe bra\e
prin multe pr\i, concomitent. !!#
+i ca un porumbel al pcii,
beat nu de vodc, de succes,
pe jos, cu o crengu\-n gur,
ca democra\ii, a= fi mers.
+i ce mai bravosuri n preajm
=i preo\i alergnd din hram...
De a= fi fost, eram la sigur
nemuritor, dac eram!
K
Dezminire
Am scris nendoios pu\in
n vremi de triste =i suspine.
Aveam cu bra\ele s \in
smuls neamul meu din rdcine.
Din propriul pmnt =i grai,
izvorul unde-mi are locul
=i frnt, deasupra lui suflai,
viu s-i pstrez n cremeni focul.
C nu sunt vremile sub om,
ci bietul om sub vremuri este
GHEORGHE VOD{

supus, ca un stejar de pom,


mereu puterilor tempeste.
+i primitiv cum m-am nscut,
n lumea ce se tot frizeaz,
cu dou maluri, ca un Prut,
\inut-am bra\ele de paz.
S nu mpart-n dou pr\i
!!$ acela=i trup =i o suflare.
Prin pieptul unitarei hr\i
s curg sufletul n mare!
0 liter-n abecedar
fie la urm, dar smn\
n solul \rii s tresar
mereu de via\ =i credin\.
Am scris nendoios pu\in
n vremi de triste =i ocar.
Aveam cu bra\ele s \in,
s nu-mi las neamul smuls din tar.
K
Smerenie
|ar frnt buc\i.
Se adncesc n inim crpturile.
Durerile ies n afar
prin cuiele gndurilor sngernd
Lacrima lunec nluntru.
Doar sngele prin\ilor

ARIPI PENTRU C{DERE


prin mine alergnd
ocrote=te
cele cteva grame de suflet
plpnd.
Resemnare. nvrjbire. Cruzimi.
Pasre pe pasre mncndu-se
]n cerul dintre hotare.
Via\ fr glorie.
Poe\ii mor. !!%
Perfidia triumf[.
|ar frnt n buc\i.
Att de pcto=i s fim
nct
s nu putem frnge
jugul umilin\ei de vit?!
K
Osandire
Nimic nu se ntmpl nemaipomenit.
Revin la loc gre=i\ii care au min\it
=i nimeni nu crcne=te cnd ei, aceia=i fo=ti,
surd tovr=e=te n fa\a celor pro=ti.
Ni=te gu=a\i =i gngavi, putsoi neobrza\i,
GHEORGHE VOD{

din nou ei peste oameni n \ar-nscuna\i,


chimbndu-=i doar n gur limbu\ele de stat,
n schimb nimica n capul lor ptrat.
Papa=i slujitori, i-au clrit pe-ai si,
ace=ti din urm ns slujeau la ntri,
unealta lor din mn neprefacnd-o-n bt;
s-au cumin\it, srmanii, pn la nivel de vit.
!!& Acelea=i juguri astzi le iau de juguri noi:
n secolul vitezei n \ar mai sunt boi!
Nimic nu se ntmpl nemaipomenit.
Revin la loc gre=i\ii care au min\it.
Iar tu, ce \ie \i spun iubit popor,
iube=te-\i stpnii, fiind c ei nu mor!
K
Rugciunea
domnului Pasre
Am chemat unul,
au venit doi.
Am chemat doi,
au venit patru.

ARIPI PENTRU C{DERE


Am chemat patru,
au venit opt.
Am chemat opt,
au venit treizeci =i opt.
Mai departe nechema\i
vin, c au surori =i fra\i.
+i-am rmas acum afar
fluierat de-un tren din gar.
Doamne, f, te rog, un bine:
!!'
cheam-i frumu=el la tine,
s ia calea napoi,
c`te unu, cte doi,
s rmn cum se cuvine,
iar=i prostul cel de mine.
K
Domnul Pasre
ctre responsabili
M, zice el plutonierilor
responsabili de vite,
ce sta\i =i v scrpina\i la ceaf[
de parc a\i fi
ni=te ale=i ai poporului?
Deschide\i u=ile,
deschide\i u=ile toate.
GHEORGHE VOD{

Nu vede\i ce aer greu


de sesiune e n grajd?
Deschide\i u=ile,
invita\i vitele
s ias
la pscut, la tvlit,
n ploaie =i vnt,
!"
la noroi =i rou,
la ntuneric =i spaim,
la nprlire =i ndrjire...
Aerisi\i localul
=i nu v face\i de ru=ine:
da\i jos drapelul de pe grajd,
c nu e parlament aici,
m, nedeputa\ilor!
K
Domnul Pasre
la Galai
Ce s v spun?
Nu e dulce frunza verde.
Dunrea nu se limpeze=te.
Uzinele nu produc nori de ploaie.

ARIPI PENTRU C{DERE


Printele Jechiu nu mai este.
Editura Porto-Franco
acord premii pentru poezie.
Ce s v spun?
Pretutindeni primvara
primele ncep s zboare
mu=tele.
Ca peste tot,
cinii joac sincer
!"
spectacolul democra\iei,
spectacolul libert\ii.
Ce s v spun?
La Gala\i a nflorit magnolia.
Sfr=itul continu.
K
Cntec blestemat
Voi, porni\ilor pe drumuri,
ct mai st pe hart semnul
ntorce\i-v la vetre.
Putreze=te-n praguri lemnul.
Nalt[-i iarba despr\irii.
Pnza toamnei alb-n poart.
Proaspt scndura-i btut
n geamul cu privirea spart.
GHEORGHE VOD{

N-a\i plecat pe drum de moarte,


a\i plecat pentru o rubl,
srcindu-v-\i ]n suflet
pentru plata mor\ii dubl.
Cei din cosmos vin acas,
rana dorulu-i ntoarce,
rupt fiind chiar firul care
!" mna pe pmnt l toarce.
Intorce\i-v acas
la pustiul din unghere
=i trnti\i cu pumnu-n mas,
con=tiin\a-n voi s zbiere!
Limba v-o mu=ca\i cu din\ii,
s v doar jurmntul.
Nu v-a\i bucurat prin\ii,
bucura\i-le mormntul!
K
Apel
S nu vinde\i casa,
zice domnul Pasre.
Fi\i copii, m!
Nu fi\i maturi!
Fi\i copii,

ARIPI PENTRU C{DERE


nu crede\i n posibil;
cum s vindem casa?
Fi\i copii,
=i ntreba\i-v,
n numele tatei =i al mamei,
ntreba\i-v
pn v \=ne=te lacrima,
pn v neac plnsul,
pn v apuc frica.
Cum s vindem casa? !"!
Cum s vindem casa?
Cum s vindem casa?
Fi\i copii, m!
Nu fi\i maturi!
K
Domnul Pasre
despre stricarea fericiri
Ei se considerau Timpul.
De aia
cu ndelung rsputere
se ngrijeau
fericirea s le aib obrjorii rumeni.
De aia
GHEORGHE VOD{

transfuzii cu snge =i faceau


trupul s nu le mbtrneasc.
Sngele de tura=
le-ntinerea puterile.
Laptele de pasre
le ndulcea gusturile.
Lacrima tonic
!""
a cornului de cerb
le ncuraja pasiunile.
Zilnic mieii jertfi\i
desftau lunga lor mas
a fericirii de tain.
Dar sngele a nceput s se strice.
Timpul a nceput s put.
K
Domnul Pasre
dezminete
Zice:
ce nu pricepe\i, m?
De ce turb,
de ce?
Cum s nu turbe?

ARIPI PENTRU C{DERE


Secole n =ir
ei rup =i cuceresc,
calc =i taie,
smulg =i vntur,
ngroap =i niveleaz,
pietruiesc =i betoneaz,
dar nicidecum
acest smoc de popor
nu piere;
moare =i rzbe=te, !"#
rsare =i cre=te,
se ridic =i se nal\,
=i tot pre limba lui grie=te,
=i pe locul lui domne=te.
Ce nu pricepe\i, pro=tilor?!
Ce nu pricepe\i, ce, de ce?!
K
Roman de leagn
Eu te vd dup glas,
\i vd pa=ii dup sunet
=i al inimii ceas
\i-l cunosc dup umblet.
Eu te-aud ce gnde=ti
prin oceanul de vuiet
GHEORGHE VOD{

=i cnd trist prive=ti


\i vd lacrima-n suflet.
Fr tine e frig,
fie soarele de var.
Eu =i-n somn mi te strig,
cnd e tunet afar.
Mi-e u=or =i mi-e greu
!"$ =i m doare, =i mi-e bine.
Cum s-\i dau timpul meu
s-l trie=ti pentru tine?
S te vd dup glas,
s-\i vd pa=ii dup sunet,
s-aud inima-n ceas
s-\i vad cntecu-n suflet.
K
Cntec de tain
De-ar fi lacrimi din cer,
negre=it a= rspunde.
ns plnge stingher
ochiul Ninei sub frunte.
Plnge ochiul ei sfnt

ARIPI PENTRU C{DERE


lacrimi far suspine
=i vin prea din adnc,
c-s amar de senine.
Ea a plns ani de nop\i,
dar n scena cea mare.
Despre noi. Despre ea
nici mcar prin oftare.
Acum ochiul ei sfnt
plnge far oprire.
Deci i-i sufletul plin !"%
de-a ajuns n privire.
+i e taina n ea
=i e una de ran,
dac plnge stingher
ochiul ei n icoan.
Dilem
Toate pleac[ =i revin.
GHEORGHE VOD{

Revin =i pleac[ =i iar=i


revin.
Eu stau la ndoial.
Vine ngerul =i-mi zice:
dac vrei s[ fii ve=nic,
trebuie s mori!
!"& Stau =i nu =tiu ce s[ fac.
K
Ureaz-mi, amice
+tiu bine ce va fi cu mine.
}n trupul meu e totul gata.
A mai rmas s bat ceasul

ARIPI PENTRU C{DERE


+i vremea s-=i opreasc roata.
Mi-s pregtite - pnza, tu=ul.
Grbit mi cnt cucu-n tuse.
Fanfara e n drum spre u=.
Nebunul crucea mi-o aduse.
Ureaz-mi deci Drum bun!, amice!
Se las frig n respirare,
ct cosmosul mai st s-=i pice
deasupra-mi lutul de rigoare.
+tiu, sunt n faza de smn\ !"'
de iarb, care rena=te.
Dar mie mi-e peste putin\:
murind...=i iar=i a m na=te.
K
Din caietul nebunului

***
V-am spus:
da\i-le ap celor ce mor.
Doi au murit.
lat-i n flacra chibritului
mbr\i=a\i.
Vede\i,
mi-au dat lacrimi pe frunte.

***
De ce m-a\i ucis?
S m fi speriat,
reveneam la starea normal,
GHEORGHE VOD{

a= fi mers =i eu cu voi
la =coal.

***
A\i scris peste tot:
n caz de... sparge\i geamul!
Dar de ce
!#
a\i desenat fereastra
n zid
=i sta\i la distan\
ncercndu-m?
A\i scris pe sicriu:
n caz de... sparge\i capacul!
Dar de ce,
de ce l-a\i facut din plumb?!

***
Bun diminea\a, noapte!
|ie, albastru cer de la=i,
\i mul\umesc!
Privindu-te,
mi-am pierdut min\ile.
***
Voi, cei teferi,
locui\i la subsoluri
vizita\i de =obolani.
Eu locuiesc n palma frunzei
de platan, fericit,
cnd doctorul e n apele lui,
vine =i m leagn.

***
Astzi era luni.
Soarele dinspre apus rsrise.

ARIPI PENTRU C{DERE


Bun seara, doctore!
Bun diminea\a! mi spuse.
Mar\i a fost vineri,
miercuri luni,
joi duminic,
smbt joi.
n vinerea de mar\i
infirmiera m-a tratat cu
ap clorat.
In duminica de joi !#
clopotele m-au btut n cap.
Miercurea de luni
am fost vierme de mtase.
Noaptea o aduce sanitarul.
El are patruzeci de labe.
Moarte bun! i spun.
Moarte bun! mi zice.
Luni iar=i a fost luni.
Soarele n-a rsrit.
Bun seara, doctore!
Te faci bine! mi-a zis.
K
Autocritic
S mai trecem la verde\uri,
s ne aplecm la izvor,
GHEORGHE VOD{

s mai cntm din frunz,


s-o mai lum la picior.
S mai citim abecedarul
cu literele de-o =chioap,
s ne mai =lefuim minile
pe coada de sap.
+i nu c ziua se sfr=e=te
!# =i o lum de la-nceput:
s vedem ce \inem minte
=i am uitat ce am =tiut.
K
Cnd toamna moare
Miroase a prunc verde de gru
=i e firesc s[ fie a=a

ARIPI PENTRU C{DERE


cnd toamna moare n cmpie.
Cntec de leagn ramul leagn
=i e firesc s fie a=a
cnd somnul trebuie s fie dulce.
Sprin\ar =i vesel focul danseaz
=i e firesc s fie a=a
cnd tot ce piere de via\.
Miroase a prunc verde de gru.
Cntec de leagn ramul leagn.
!#!
Sprin\ar =i vesel focul danseaz,
cnd toamna moare...
K
Capitulare
Nu mai spun cuvintele nimic.
Un aer tulbure neac ora=ul,
n locul soarelui un bec
indic timpul de amiaz.
Lcustele de oameni =i ma=ini
GHEORGHE VOD{

produc nisipul unui aspru zgomot


=i lini=tea se aude \ipnd
doar noaptea-n sirena salvrii.
Nu mai spun cuvintele nimic.
Impu=cturi, ltraturi, urlet
e limba cosmopolit, de stat,
!#" potrivit pentru orice creatur.
Nu mai spun cuvintele nimic.
Mi se nasc =i mor n mine.
Doar uneori, \=nind din ochi,
napoi le nghit n gur.
K
Rnd pe rnd
Lui lon Vatamanu,
in memoriam

|ar, mor poetii, de parc


ai intrat n sezonul cu ploi.
Zilnic spre Marea Moart
cte o barc[
plute=te cu unul din noi.
Nu sunt apele vinovate.

ARIPI PENTRU C{DERE


Ele duc, ca un hamal, indiferent,
sacul ce l are-n spate.
Tu ns, |ar, pierzi din talent.
Ni=te copii ce-au ars cu necru\are
n verbul iubirii de neam,
nenarma\i solda\i n aprare
la tot ce-\i apar\ine om =i ram.
Chiar Mama Moarte nu se gndise
la scumpul tu fiu, poetul loan,
s-l curme brusc din starea de vise. !##
Deci este ceva n aer neuman,
ntre noi, att de mul\i ai pmntului,
de a lovi n inima celui ales.
Ce f[cuse loan, ngerul cuvntului,
dect s ne apere de-un ve=nic eres?!
|ar, mor poe\ii, =i nu e bine.
Rnd pe rnd, se-ncheie scurtul crug.
Cine va mai striga cu lacrim de tine,
cum a strigat cu via\a sa loan din rug?!
K
E totul drept...
Aceea=i vreme ca =i ieri.
O zi n urm e rmas.
Dar e mai mult cu-o stea n cer
GHEORGHE VOD{

=i mai pu\in cu una-n cas.


Deosebirea s-ar prea
nensemnat de valoroas.
Dar vezi c n-a czut o stea,
ci sora a plecat din cas.
Balan\a-i dreapt n zenit.
!#$ Adnc e ns golu-n cas.
+i eu cu inima i simt
pmntul ce-o apas.
K
Prietenia
Nu vreau s =tie\i cum o cheam.
N-a fost niciodat mam.
De=i nu are preri de ru,
e =i ea sub ascultarea lui Dumnezeu.
0 pricepem cu to\ii dup surs.
Uneori =i ea a plns,
cnd fiara n om rzvrtit
facu, far voia ei,

ARIPI PENTRU C{DERE


crima cea mai urt.
Oricum, nu vreau s =tie\i cum o cheam,
de=i nu e om de ea s nu se team.
0 simt aproape, c o mngi cu mna
=i a= vedea-o, poate,
de n-ar veni lumina.
Vorbesc cu dnsa, de=i ea nu vorbe=te,
dar, cel pu\in, m-ascult omene=te,
att ct mi fumez \igara
=i pleac[, druindu-mi mie seara. !#%
N-o chem niciodat, dar mi-e dor de ea,
cnd singur stau n
singurtatea mea,
cnd lumea care este, i sunt streinul ei,
fiindc o iubesc ca pe prin\ii mei.
Nu vreau s =tie\i... Dar, vai,
cine nu =tie:
dnsa ne trece-n ve=nicie.
K
Din condicile
domnului Pasre

Nimic de zis.
|ara se bate cu capul de maluri.
Rurile put ca toate mizeriile.
Sirenele fluier n fabrici a pagub.
Surlele foamei cnt n pntece.
Nimic de zis,
Btrnii =i cinii cer=esc la drumuri.
GHEORGHE VOD{

Hulubii n grumaz =i bag gheara.


Codanele fac tumbe pe ecrane.
Decretele-nmul\esc escrocii =i tlharii.
Nimic de zis.
Sfin\ii prin\i sfin\esc cazarmele
Solda\ii se demobilizeaz ]n sicrie.
!#& Popoarele =i smulg limbile din gur.
Inimile plesnesc ca becurile.
Nimic de zis.
Vin ma=inile s neteze valurile,
vin s ndrepte =i s niveleze \ara
nvolburat =i zbrlit de frigul desperrii.
Nimic de zis.
Au nceput lucrrile de terminare.
K
Din cronicile
domnului Pasre
Zice:
se vede,
n aceast localitate rural
civiliza\ia a ptruns fundamental.
Nu se =tie anume care,

ARIPI PENTRU C{DERE


dar, se vede,
fundamental a ptruns.
Nimic
din antichitatea autohton!
Att
un biet mgru=
nhmat la trsuric
trece lturalnic pe drum,
ironizat muzical de claxoane !#'
=i numai domnul profesor de biologie
scoal clasa n picioare
cnd acesta,
oprit n fa\a =colii,
ia cu gura de pe jos
o crp de ziar.
K
Domnul Pasre
despre demagogie
Zice:
numai ele, m, nu fac
demagogie,
GHEORGHE VOD{

numai ei =i ele nu fac!


Behie, necheaz, latr, mugesc,
grohie, rag, miaun, scheaun,
url, crie, covi\ie,
cotcodcesc,
dar nu fac, m,
nu fac demagogie,
!$ chiar dac vremurile se
mboln[vesc
nprlesc,
dar nu fac, m, demagogie,
n vecii vecilor
=i pn[ la amin!
K
Domnul Pasre
la Iai
Zice:
antichitatea romneasc
e la la=i.
Aici,
pe coline, st[pn
peste |ar, necheaz

ARIPI PENTRU C{DERE


calul Voievodului cel Mare =i Sfnt.
Aici,
pe coline,
multe clopote cur\
sufletul =i limba de pcate
=i imne de slav
la ceruri nal\.
Aici,
pe coline, !$
sub bolta adnc ascultnd,
vezi pa=ii Povestitorului ve=nic,
pa=ii poetului ve=nic
din secolii pietrelor sunnd.
Numai la la=i,
doar la la=i,
sunt nop\ile de Inviere.
K
GHEORGHE VOD{

Poeme nescrise
Pe cnd cuvntul era lacrim
=i lacrima cuvnt era,
cele mai sincere poeme
nescrise vor rmnea.
K
!$
Odat i-odat...
M-am sturat de murit.
Ai mei de mult
habar nu au de via\.
M gndesc la ei
=i le plng de invidie.
Eu pierd timpul aici,
ei acolo

ARIPI PENTRU C{DERE


ve=nicesc de bine.
Nu mnnc,
nu beau,
nu respir.
Prin\ii, surorile, fra\ii,
bunicii dinspre mam =i tat
vie\uiesc to\i mpreun,
far a mai tri vreodat.
Eu nc le mai simt
!$!
dorul lor de mine.
Vreau =i eu
odat =i-odat
s nu mai mnnc,
s nu mai beau,
s nu mai respir.
Ct se poate s fiu
ultima iubire!
K
Plns
Mnca-o-ar s-o mnnce
mama Racului
pe c\eaua aia universal!
Poetul Sorescu Marin
nu era bun de murit.
I chemase, par=iva, prefacut
=i el, ca tot cre=tmul,
a crezut-o.
Cum s nu te duci
GHEORGHE VOD{

dac ai ti te strig?
+i s-a dus lini=tit
un pic s mai triasc
alturi de unchiu-su |epe=,
de vru-su Shakespeare,
de btrnul Paraclisier,
n submarinul lui lona,
!$"
s =i-i vad =i pe-ai si
de la Lilieci,
pe nebunii ia de \rani
muri\i cu ghiotura.
Dar parc
intrar n pmnt...
Mnca-o-ar s-o mnnce
mama Racului
pe par=iva aia universal!
Nu voi apuca s-l mai vd
pe Marin.
K
Rugciune la
sfrit de veac
Doamne al cugetului, d-mi o palm
Peste obrazul tbcit
n colhozul dintre Prut =i Nistru
Unde stau nc nedezmeticit.
Unde mai sunt prostnacul,

ARIPI PENTRU C{DERE


Banal pre= a=ternut,
Picioarelor, s se =tearg
De mine, ntre Nistru =i Prut.
Pentru c nu mi-e ru=ine
S m declar c altul sunt
Deasupra kilometrilor de oase
Ai strmo=ilor mei din pmnt.
Pentru c din \ar mi se taie,
Din plaiul de mormnt =i de pat,
!$#
Eu ns mai stau ca netrebnicul
n amor\eal =i nerzbunat.
Doamne al cugetului,
D-mi o palm
Acum, ca la sfr=it de veac
S m trezesc =i eu odat
S strig ct am putut s tac.
K
Autograf pe
luminia zilei
Doamn via\,
Numai moartea e cu siguran\
Ct de pu\in mi trebuie
O tnr carte,
GHEORGHE VOD{

S-mi vd departele aproape.


Ni=te cuvinte
Pe fila zilei
Cu inima crestat
M-au lumini\at,
nsnto=indu-m de moarte.
Asta e, doamn via\!
!$$
Vei tri cu siguran\
Mereu nainte
Te-am vzut joi ntr-o zi de noiembrie
ntr-o tnr carte,
Luminnd n cuvinte
n amintirea duhovnicului printe
Fie mereu sfr=itul departe.
K
REFERIN|E CRITICE

Gheorghe Vod[ este unul dintre foarte pu\inii no=tri poe\i, care n
mod aproape pragmatic, se supune curentelor poetice trec[toare. Poezia
sa cu mai multe muchii asimetrice este o lacrim[ ce taie ca o lam[ =i o
lam[ ce taie ca o lacrim[, iar printre lacrim[ =i lam[ r[zbate luminos
zmbetul ironic ca o floare a s[n[t[\ii duhului nostru.
Poezia sa nu este nici extramodern[, nici nvechit[ ea este o art[
poetic[ inconfundabil[.

ARIPI PENTRU C{DERE


Grigore VIERU

Gheorghe Vod[ \ine s[ se comporte ntr-un anumit fel n poezie, care


s[ fie, nainte de toate, natural. Adic[ potrivit naturii. Naturii eroului
poetului. Naturii lucrurilor. Naturii naturii. n poezia sa este c[utat
imediatul =i nici de cum mediatul, concretul =i n nici un caz abstractul, viul
n ciuda a tot ce este mecanic, firescul spre a sfida artificiul, pre\iosul.
Poetica simplit[\ii, dar b[nuim c[ poetul \inte=te s[ ob\in[ ceva mai mult:
el \ine s[ surprind[ m[re\ia simpl[ a vie\ii =i de aceea, probabil, =i
puncteaz[ epic viziunile sale instantanee, adic[ de durata contactului
ochiului cu lucrurile. !$%
Domnul Pas[re tinde s[ fie, n viziunea poetului, un Cola Breungon
sau mai aproape de noi un badea Cire=, realizat, ns[, cu mijloace nu
att epice ct lirice. n cele din urm[, acest tip de \[ran, ce exprim[
simbolic vitalismul popular funciar, apare literaturizat, pus n situa\ii
conven\ionale; peste cele sincere =i adev[rate , spuse de el, se suprapune
vocea evident[ a poetului: Pas[re /Ai v[zut marea ?/ Am v[zut: / marea
de gru, marea de porumb...; E sfnt[ pinea, fiindc[ nu-i albastr[.
Pildele socratice ale Domnului Pas[re, aci rostite n spirit folcloric,
aci n forma obiectiv[ a discursului epic sau publicistic al autorului, aci n
adnot[ri laconice de tip intelectual, sunt formula cea mai ingenioas[
dintre cele ce au dat expresie eticii maximaliste a secolului al XX-lea.
Este un erou ce d[ expresivitate =i emotivitate fondului gnomic, f[r[
de care e de neconceput poezia lui Gheorghe Vod[ de la zborul semin\elor
ncoace.
Domnul Pas[re a fost prezent n versurile poetului n anii rena=terii
basarabene, ironiznd pe to\i cei c[rora le sunt str[ine idealurile na\ionale,
adev[rul, limba, aceast[ cas[ a Fiin\ei noastre.
Gnomismul apare n forma expresiv[ a vorbei pilduitoare, a sentin\ei
=i imperativului etic rostite solemn sau direct, dar =i unui fior abia
perceptibil n dedesubturile versului. Semnificativ[ pentru cea din urm[
categorie, e, bun[oar[, parabola liliacului. Se na=te copilul, /mamei i
se d[ n bra\e / un ram de liliac albastru./ / Vine fata la fntn[. /
Numaidect =i pune / sub n[fram[/ o creang[ albastr[ de n[dejde./
Mihai CIMPOI

El parc[ venea prin scris s[-=i demonstreze nu poezia, ci negraba de


a veni spre poezie =i prin poezie. Vod[ a r[mas =i azi acela=i Vod[ mucalit
din sud care vrea s[ vad[ ce e la cap[tul drumului, dar nu se gr[be=te s[
ajung[ la cap[t, fiindc[ la acel cap[t se poate s[ se termine \ara, =i ca \ara
s[ nu se termine, el se ntoarce nd[r[t s[ fac[ un alt drum =i astfel \ara nu
se mai termin[ niciodat[, parc[ ar fi rotund[ ca globul p[mntesc.
GHEORGHE VOD{

D`ndu-te mai aproape de n\elesul acestor versuri, auzi cum respir[


cumin\enia p[mntului din care s-a inspirat =i Brncu=i, cum respir[
cur[\enia sufleteasc[ a omului de la talpa \[rii, baza tuturor treptelor pe
care se urc[ un p[mnt de oameni n c[utarea unor idealuri pentru care
omul se na=te =i merge spre ele prin toate intemperiile vremurilor.
Spre ru=inea mea n-am fost niciodat[ la V[leni. O dat[ am trecut pe
aproape, dar drumul nostru nu trecea prin V[leni =i eu a= fi vrut s[ treac[.
!$& +i totu=i cunosc V[lenii, ]n memoria mea vizual[ i v[d cu toate
mprejurimile, cu drumurile care duc spre Prut, cu oamenii care umbl[
ncolo =i ncoace parc[ special pentru a se ntlni unii cu al\ii ca nu cumva
s[ se pomeneasc[ nstr[ina\i. Cine i cunoa=te poezia simte aceast[
spaim[ de nstr[inare, mai nti a omului fa\[ de p[mnt =i apoi a omului
fa\[ de om. Aceast[ nstr[inare nu trebuie s[ aib[ loc =i poate c[ nu va
avea loc niciodat[.
Dar poetul vrea s[ se conving[ din timp c[ nu se va ntmpla =i nu
strig[ s[ nu se ntmple, ci se nsp[imnt[ de gndul c[ se poate ntmpla.
Spaima de nstr[inare se poate intui dac[ te aprofundezi ct de ct de
scrisul s[u.
Ca =i n scris, n dep[rtarea pove=tilor adev[rate despre acel portret
fizic =i spiritual al sudului, Vod[ nu s-a gr[bit niciodat[, parc[ i-ar fi fost
fric[ s[ nu-i scape ceva din memorie, ceva foarte important. El l-a luat cu
sine =i pe Domnul Pas[re, s[-i fie ntr-ajutor parc[ s[ nu-i scape anume
acest moment, cel mai principal.
De la V[leni porne=te \ara prin \ar[ =i poetul vorbind despre \ar[. El
nu uit[ s[ spun[ =i n scris acest lucru:
De \ar[ voi scrie
pn[ termina-voi
trupul de cuvinte.
..........................
Vreau ele s[-mi fie
p[s[ri nesfr=ite
n aerul Patriei
nemntuit =i dulce
s[ cnte, s[ cnte...
Ce poate fi mai simplu, mai sincer =i mai n[l\[tor. Parc[ ai sta sub
pnza drapelului fluturnd[ n vnt sau n fa\a unui foc sacru cu flac[ra
nv[lurat[, plpind ca printr-un miracol ve=nicia fiec[rei clipe.
Victor TELEUC{

ARIPI PENTRU C{DERE


Departe de a face concluzii, voi nsemna totu=i c[ este vorba de o
particularitate structural-l[untric[ a poeziei lui Gheorghe Vod[ una
deosebit[ ca o marc[ personal[, un caracteristic buletin de identitate, ce
i deschide cele mai neb[nuitoare c[i.
Este o deplin[ autonomie a gndirii =i libert[\ii expresive.
Vod[ nu se complace n metaforisme, imagini numaidect
scnteietoare, m[iestrie perfect dup[ tiparele canonice, cuvinte alese
care s[ impresioneze. Pe el l intereseaz[ expresia n contextul dat, adic[
n favoarea gndului. El gndul l socote=te ca emo\ie, =i nu cuvnt frumos.
Uneori sau poate de cele mai multe ori nu are importan\[! refuz[ !$'
rima, las[ spusei cursivitatea nefe\uit[, f[r[ a o potrivi chinuitor m[suri,
ritmului-cadrului =i att. Ie=irea din cadru, la Vod[, nu numai c[ nu sup[r[,
dar cucere=te prin lipsa de simulare a no\iunilor:=i cum g[sii p[mntul
lucrat, pn[ la tine, mai bun s[-l la=i n urm[, c[ci vreme e destul[. Pnla
cap[tul vederii e via\a ct o vreme: s-o n\elegi ce scump[-i, s[-\i par[ r[u
c[ trece....
Tonul didact nu sup[r[ el e al n\eleptului.
Mihail Ion CIBOTARU

Vod[ e un poet splendid.


Poemul Nucule M[ria ta (desigur dac-a= fi Ministrul nv[\[mntului)
l-a= implanta n fiecare =coal[, obligatoriu, s[ ard[ ca o lumnare pe
banca fiec[rui elev...
Nicolae ESINENCU
Ast[zi scriitorii =i diversific[ instrumentariul pe teren propriu, ca s[
spunem a=a, n propria b[t[tur[ literatura, practicnd, inclusiv critica
literar[, fapt explicabil, dac[ e s[ \inem cont de varietatea literaturii n
condi\iile democra\iei. Nu =tiu dac[ meritul e strict al scriitorilor n acest
caz, mai degrab[ nu, la fel cum nu e nici vina celor ce =i-au croit drumul
n literatur[ ntr-un timp cnd aceasta se afl[ sub cupola sufocant[ a
ideologicului =i a dezna\ionaliz[rii. Descendent din acele timpuri,
Gheorghe Vod[ =i prive=te ast[zi retrospectiv itinerarul parcurs: Am
scris nendoit pu\in/ n vremi de triste =i suspine. /Aveam cu bra\ele s[ \in/
smuls neamul meu din r[d[cine. n condi\iile n care era u=or s[ fie
considerat disident pentru un singur cuvnt, nu pentru o poezie sau un
roman, scriitorii se reg[seau uneori =i n alte genuri de art[ ce le ofereau
o mai mare libertate de a spune, comunicabilitatea cu destinatarul
continund n primul rnd. Nevoia de comunicare cu cititorul =i-a l[sat,
fire=te, o amprent[ a educa\iei =i asupra poeziei timpului. Pe filonul epicului
infiltrat n poezie =i al poeziei infiltrate n arta cinematografic[ l afl[m, la
un moment dat, pe Gheorghe Vod[, autor al mai multor c[r\i de versuri:
GHEORGHE VOD{

Zborul semin\elor(1962), Focuri de toamn[(1965), Ploaie fier-


binte(1967), Aripi pentru Manole (1969), Pomii dulci (1972), Valurile
(1977), R[mi (1977), Inima alergnd (1980), La cap[tul vederii (1984),
De dorul vie\ii de dragul p[mntului (1983), Scrieiri alese (1988), Via\a
pe nemncate (1999). El este =i regizor al filmelor Se caut[ un paznic
(1967), Singur n fa\a dragostei (1969) =i scenarist al mai multor
documentare. Cinematografia r[spunde unei nevoi acute de experien\[
!% n art[, implicnd =i scriitorul de rezisten\[ al neamului. Or, dialogul
creatorilor era, cu ani n urm[, la fel de important ca =i ast[zi.
Cele mai interesante experiment[ri n cinematografie se f[ceau n
\[rile Baltice.
Anume acolo Gheorghe Vod[ =i-a aflat alia\i: filmele sale De-ale
toamnei, Se caut[ un paznic, Singur n fa\a dragostei ce s-au bucurat de
un mare succes la public, sunt o dovad[ c[ nnoirea gndirii era mai u=or
de nf[ptuit la hotarul ntre arte, unde se produceau cele mai interesante
fenomene n schimbarea mentalit[\ii =i a receptivit[\ii publicului. Iar n
condi\iile unei cenzuri drastice, creatorului i revenea o responsabilitate
mult mai mare n via\a de fiece zi. De aici aspectul etic pronun\at al
literaturii n totalitarism. Scriitorii basarabeni =ase- =i =aptezeci=ti au creat
valori ce se nscriu n perimetrul acestui deziderat. Gheorghe Vod[ nu e
o excep\ie n acest sens. F[cnd parte din genera\ia lui Liviu Damian, Ion
Vatamanu, Grigore Vieru, Anatol Codru, Victor Teleuc[, Dumitru Mat-
covschi, el s-a impus =i prin volumul de poezie Aripi pentru Manole.
Dintr-un spa\iu limitrof, de frontier[, Gheorghe Vod[ se refer[ la o dubl[
existen\[: cea developat[ =i cea care r[mnea nedevelopat[. Spa\iul
intermediar, ambiguu dintre cele rostite =i cele nerostite punnd st[pnire
pe versurile sale, n care un loc important i se acord[ parabolei, pildei,
fabulei. A te afla aici =i altundeva nseamn[ a locui pe muchia fic\iunii. Tot
ce e mai interesant n scrisul lui Gheorghe Vod[ ncepe din zona limitrof[
comun[ a pove=tii =i a nespusului. Aici Gheorghe Vod[ =i-a intuit zona
propriului eu artistic =i s-a aflat mereu n preajma acestui loc, ncercnd
s[ mplineasc[ celula literei de carte cu sensul vie\ii.
Ana BANTO+

n poezia lui Gheorghe Vod[ sentimentul (sensibilitatea) =i gndul


(ra\iunea) au mputerniciri egale. Cercetarea polivalen\elor semantico-
artistice, ce ne apar uneori familiare, izbnde=te anume prin semnele
ineditului care atest[ adev[rata c[utare creatoare. Astfel, unele lucr[ri de
factur[ epico-liric[ (Se zbate lini=tea, dar nu e vnt, Dealul cu brndu=e
=i Dealul Ion, Domnul Pas[re, n ochi vesteje=te lacrima =.a.), se asi-

ARIPI PENTRU C{DERE


mileaz[, prin structur[ =i ritm, discursului oral, ns[ neab[tut r[mn,
integral, n aria poeziei moderne. Tot aici se cere men\ionat c[ autorul
parc[ ar face sond[ri ale posibilit[\ilor multiplane de expresie. Zicem
sond[ri, pentru a nu se crede c[ este vorba de experien\e. De cercetare
artistic[ activ[ este vorba. Cercetare n rezultatul c[reia vorbele =i
regenereaz[ sensurile ancestrale, antrenate n memorabile blocuri
metaforice. Iat[ un exemplu:...arnd, fratele pinii mele/ cu fierul noului
plug,/ dezveli n \[rn[/ scheletele a doi pl[vani n jug/ =i n urma lor,/
ridicate n picioare,/ oasele plugarului Cutare./ ncovoia\i sub unghiul
gloriei trudite,/ nensufle\i\ii/ pornir[ iar[=i s[ asude...
!%
Leo BUTNARU

Poet ]nv[\at deasupra mediocrit[\ii tic[lo=itelor vremi pe Aripi pentru


c[dere (]n 1969 volumul apare cu titlul impus de cenzur[ Aripi pentru
Manole). Gheorghe Vod[ d[ literaturii noastre un personaj ca un fir cu
plumb, Mo= (domnul) Pas[re, dar numai dup[ ce, ]n ]ndep[rtatul 69 ]=i
punea cuibul cald pe cap/ (sub care creierul scoate pui)/ =i-l ]ndesa ad`nc
pe frunte. Acesta, domnul Pas[re, devine la r`ndu-i un fel de ]nger p[zitor
al poetului, unul ]ns[ deloc c[ldu\, ci mai degrab[ scrut[tor, pentru a
ajunge prin for\a de iradiere a poemului Culmea de jos un ]nger
p[zitor al neamului. Abia atunci glasul poetului sun[ deplin, ca =i cum
]ngerul a strigat: neamule, boule, cre=tinule, scutur[-te =i ]nal\[-te! Iar
versul lui Radu Gyr Ridic[-te, Gheorghe, ridic[-te, Ioane! are, ]n sf`r=it,
un frate geam[n ]n Basarabia. Fra\i de verig[.
Em. GALAICU-P{UN
Autorul, Gheorghe Vod[, este un copil al Ismailului, deci al unei zone
]n care =i generalii lui Alexandru cel Mare au m`ncat b[taie. Din aceste
ad`ncuri vine spiritul combativ al basarabenilor. Autorul c[r\ii Via\a pe
nem`ncate m`nuie=te ascu\i=ul versurilor sale ca alt[dat[ pl[ie=ii lui
+tefan cel Mare ocupa\i p`n[ peste cap s[ mic=oreze num[rul
cotropitorilor.
De la bun ]nceput remarc[m c[ Gheorghe Vod[, de=i m`nuie=te
limbajul cu pricepere =i dezinvoltur[, nu este un calofil cu orice pre\, ci
mai cur`nd un nonconformist care \ine neap[rat s[-=i ]mbrace cele mai
]nalte elanuri ]n hainele vorbirii simple =i neao=e de toate zilele. Astfel ca
grija pentru destinul neamului s[u nu r[m`ne o simpl[ declara\ie ci o
conving[toare confesiune:
A=a e, sunt nebun /ca un poet/ cu-adev[rat nebun/ de neam =i Patrie.
Sentimentele mari nu a=teapt[ cuvinte r[sun[toare dar Gheorghe
Vod[ cu sau f[r[ voia lui iese din hora formulelor din care cauz[ metaforele
sale sunt deseori proaspete =i originale. }nsumarea Basarabiei =i Imperiului
comunist ]i prilejuie=te versuri memorabile ca acestea: Face =i voi s[
GHEORGHE VOD{

ias[ apa/ din lutul pustiit =i isotvit./A scoate lacrim[ din ceap[/e arta
lamei de cu\it.
}n crea\iile poe\ilor basarabeni, cu prec[dere ]n lirica lui Gheorghe
Vod[ se adevere=te mai bine ca oriunde, adev[rul, dictonul str[bunicilor
no=tri latini: indignatio facet voroua. Mai interesant[ ]ns[ ni se pare
formula lui Gheorghe Vod[ care vede menirea poetului basarabean ca o
m[iestrie chirurgical[.
!% Nu rareori intriga sa e ]n c[utarea unui ve=m`nt artistic =i se
construie=te ]n ironie sau chiar ]n autoironie. }n care caz, punerea la zid
a unor fapte ia forma unor lu[ri peste picior sau a unei farse publice. Iat[
cum ]=i ]ncheie poetul poezia mai sus pomenit[: }n burta hoitului s[ stai,
/ docil s[ ]i sluje=ti ideea,/s[ ]=i ]mproa=te-n jur sc`nteia,/tu respir`nd ]n
putregai?
Un personaj enigmatic zboar[ peste paginile c[r\ii: domul Pas[re, un
fel de monsieur Teste al lui Valery sau poate poetul-]nsu=i. Evolu\ia lui e
c`nd fr`nt[, c`nd n[valnic[. +i uneori f[r[ speran\a. Niciodat[, ]n orice
ipostaz[ s-ar prezenta nu se dezice ]n \ara lui, g[sind cele mai frumoase
cuvinte: M`nzul v`ntului pe drumul de \ar[. / Firul de susai s[-mi \in[ de
dulce.
Sau ]n poezia dedicat[ lui Grigore Vieru, unde g[se=te un ritm =i o
imagine bogat[ ]n ecouri: Sf`r=it de secol, Grigore. / C`nt[ greierii ]n
ore/ R`ul speran\elor a sc[zut. / Mai curge doar dorul pe Prut.
Este dificil s[ dai un factor comun versurilor cuprinse ]n volumul Via\a
pe nem`ncate, ]ntruc`t zborul liric indubitabil al poetului este testat de
inten\ia polemic[. Fuis plus loin la pointe assassine spunea Verlaine,
numai c[ ]n cazul lui Gheorghe Vod[ =i al poe\ilor basarabeni arta ironiei
e o arm[ de ap[rare =i de supravie\uire. }n aceast[ ordine de idei, se
poate spune c[ autorul volumului Via\a pe nem`ncate umorul con\inut
]n satir[ are, de fapt, un substrat tragic, iar alteori, influxul poetic,
p[str`ndu-=i nealterat[ substan\a liric[: Vom auzi mereu un dang[t/ de
clopot r[sun`nd ad`nc,/ precum ]n el un cap s-ar bate/ de malul drept, de
malul st`ng.
O poezie generoas[ de nobile elanuri, cu mari deschideri spre mai
multe orizonturi, volumul con\ine in nuce ]ntreaga problematic[ a culturii
rom`ne=ti contemporane de pe toate meleagurile.
Viorel DINESCU

Simpl[ ]n aparen\[, ]ntemeiat[ pe fapte concrete, palpabile, const`nd


din parabole =i miz`nd pe metafora/simbolul pitoresc =i sugestiv, poezia
lui Gheorghe Vod[ are ]n majoritatea paginilor ei complexitatea

ARIPI PENTRU C{DERE


inerent[ artei autentice, pe alocuri inefabilul chemat s-o deosebeasc[ de
platitudinea omor`toare de art[, =i tocmai prin aceasta impresioneaz[ =i
place.
Ion CIOCANU. Literatura rom`n[ contemporan[ din Republica
Moldova, Chi=in[u, Grupul editorial Litera, 1998, p.174.

}n literatur[ Vod[ a venit pe Cal alb, stimul`nd (]n goana veacului


=i a ne]mp[c[rii acestuia cu soarta ruperii =i ]nstr[in[rii lui de istoria =i
r`nduiala neamului de acas[), revolta =i reg[sirea ]n cuprinsurile ]ndur[rii
noastre lustruite de antichitate =i ortodoxism. Astfel se anun\ase ]n
!%!
teritoriu reinstalarea unui argument masiv al dovedirii noastre de loc =i
de \ar[, unde limba rom`n[ este unicul mod de a ne ap[ra identitatea =i
de a circumscrie de acum ]ncolo proza lament[rilor noastre ]nn[scute
poeziei de idei, de atitudine =i lupt[toare cu pletora, gongorismul =i
b`iguiala durerii simulate ]n contra voin\ei. Or, ceea ce redob`nde=te
Vod[ ]n laturile rostirii rom`ne=ti nu este altceva dec`t suma unei ]ntregiri
a sinelui ]ntru to\i =i toate izb[vitor de umilin\[ =i minciun[ cum c[ nu
am fi noi, oamenii \[rii, cei dintotdeauna acas[. Vod[ roste=te aceast[
dovad[ ca pe un postulat de sacralizare a condi\iei =i a durerii noastre
]n timp, decrucificat, de pe ]n[l\imi, ]n doi peri =i profetic, ]n sintagme
]nc[rcate cu blestem =i leac de vindecare a prostiei =i la=it[\ii noastre
na\ionale.
Un alt Vod[ al poeziei noastre nu exist[, deocamdat[
Anatol CODRU
Poezia Cinii de Gheorghe Vod intr negre=it n (...) top. Mai vrstnicii
=i amintesc cu siguran\ de istoria ei. Cei mai tineri posibil c nici n-au
auzit de ea, deoarece sub presiunea unor circumstan\e, (ce s-i faci, am
avut o literatur pndit la fel de circumstan\e ct =i de instan\e) mu a mai
fost reluat n nici una din cr\ile poetului.
Cinii a aprut n voluma=ul Aripi pentru Manole (Ed. Cartea
Moldoveneasc, Chi=inu, 1969), placheta beneficiind de redac\ia altui
detractat N. Costenco. Aripi pentru Manole este una din cele mai
reu=ite cr\i de poezie de atunci =i una care i-a fcut biografie poetului
Gh.Vod. ntr-o atmosfer de continuu urcu= =i efervescent jubilare
stingherea ns=i metafora global a volumului Aripi pentru Manole
erau de fapt aripi pentru cdere =i asta a bgat n priz pe to\i dispecerii
pistelor de decolare. Echivocul catrenului de mai jos, esen\ial pentru
linia metaforic a cr\ii, nu putea s nu produc mare tulburare =i agita\ie
febril printre circumspec\i:
S nu ne facem aripi pentru zbor:
nl\imea se ia cu alt putere.
GHEORGHE VOD{

Ne e sortit s coborm.
S inventm aripi pentru cdere.
(...) ntre atta seriozitate docil =i slavoslovire lucrativ poetul adopt
clovneria tot ca principiu desctu=tor:
Hai, cuvntule,
mbrac haina cu romburi colorate.
!%"
Era un gest de absolut ne-loialitate fa\ de meseria, care presupunea
cntecul ntru slav =i aleluia encomiastic. Prea ticloas =i ie=ind din
cumsecdenia standardelor preferin\a esenian a poetului pentru
vagabonzi =i vagabondaj (cite=te: nesupu=i =i nelega\i de preceptele
conformrii): |iganii, anotimpuri zdren\uite, flcri negre care ard
numai cnd umbl, Oamenii din mun\i care =tiu s cnte din gur =i
din flint, cinii care umbl prin cer, cutnd luna...
Aceste imagini ale evadrii ntr-un spa\iu nchis =i prohibitoriu erau
ncununate de poezia Cinii. Poezia, iar mpreun cu ea =i cartea, a fost
criticat =i de sus, din palatul alb, =i de jos, din curte, de copii de cas.
E greu de presupus c pe vilegiaturi=tii ptima=i de la Condri\a i-a
suprat vi\iul patrupedelor (vorba vine...) lansate n nocturne =i secrete
exoduri, ntorcndu-se diminea\a refulate =i spsite. Misterul suprrii s-
ar gsi mai degrab n ideea ultimelor dou rnduri: un dram de libertate
absolut merit tot sacrificiul. (Pentru-o noapte dezlegat, cinii =i pun
ziua-n lan\ fr-ntrebri.) La noi ns pomenirea sintagmei lupta pentru
libertate era stimulat doar din n contextul anilor 1918-1940. De
aceea s-a spus c n poezia Cinii, autorul pare a cugeta cu gravitate
asupra rostului libert\ii oarbe. Cr\ii i s-au mai gsit =i alte pcate:
Izbucniri nedorite, netipice ale materiei, antiistorism evident,
pretinzndu-i-se poetului intransigen\ =i responsabilitate fa\ de ideile
vehiculate, fa\ de adevrul vie\ii, orientat fiind s-=i pun tot talentul =i
toat sinceritatea n slujba marilor idei ale contemporaneit\ii, s
ntruchipeze... imaginea omului naintat al epocii noastre.
Cert n toat aceast istorie e altceva: poezia Cinii ar fi fost
antologic =i fr scandalul de atunci; cu el ns cu att mai mult.
Eugen LUNGU

ARIPI PENTRU C{DERE


!%#
SUMAR

Tabel cronologic ................................................................... 7

Focuri de toamn .................................................................. 11


Cuvntul .............................................................................. 12
Ferestre ................................................................................ 13
Dialectic ............................................................................. 14
*** Femeia aceasta ................................................................ 15
Roman\ de primvar ........................................................... 16
*** A=teptai ........................................................................... 17
ntrziere .............................................................................. 18
Desen n tu= .......................................................................... 19
M crezi... ............................................................................ 20
Rvn ................................................................................... 21
Deplngere ........................................................................... 22
Grbire msurat .................................................................. 23
Pe melodia ro\ilor .................................................................. 24
Cu de=ert ............................................................................. 25
Ploaie fierbinte ...................................................................... 26
Solemnitate .......................................................................... 27
Cntec pentru lupoaic .......................................................... 28
Pn ieri ............................................................................... 29
Blestem de dragoste .............................................................. 30
Mrturisire ............................................................................ 31
Descoperiri ........................................................................... 32
Pe muchie ............................................................................. 33
Roman\ ............................................................................... 34
Desfundare ........................................................................... 35
Fluture de toamn ................................................................. 36
Corectur ............................................................................. 38
Cumpn ............................................................................. 39
Creang de altoi ................................................................... 40
Palabrada ............................................................................. 41
Despre monumente ............................................................... 42
Nu-i iarna... .......................................................................... 44
Mndrie ............................................................................... 45
*** De multe ori noi, cei ]ncorona\i .......................................... 46
Despre pietre ........................................................................ 47
Moliile ................................................................................. 48
Oprire ................................................................................. 49
Botez ................................................................................... 50
Cntec de ordonan\ btrn .................................................. 51
Mintea de pe urm ................................................................. 52
Suzdal, 1964 ........................................................................ 53
Moartea balerinului ............................................................... 54
*** Aveam aripi =i nu zburam .................................................. 55
Poate... ................................................................................. 56
Scptare ............................................................................. 57
Lupt .................................................................................... 58
Discurs la deschiderea fntnii ................................................ 59
Porunc ................................................................................ 60
La steaua .............................................................................. 61
Capcane .............................................................................. 62
Temere ................................................................................. 63
De la o vreme ....................................................................... 64
Cerere intim ....................................................................... 65
*** S[ nu ne facem aripi pentru zbor ........................................ 66
+i totu=i ................................................................................ 67
Curnd ................................................................................ 68
Drum nou ............................................................................. 69
Aripi pentru cdere ................................................................ 70
Cinii .................................................................................. 71
Patrie ................................................................................... 72
Despre umbr ....................................................................... 73
Smn\ ............................................................................... 74
Inven\ie ................................................................................ 75
Este ceva .............................................................................. 76
Bernarda Alba ....................................................................... 77
Toate ................................................................................... 78
Rspuns ................................................................................ 79
Cntec de dor lung pentru Estonia ........................................... 80
Fr sfr=it ............................................................................ 82
Autograf ............................................................................... 83
Prietena mamei, ploaia, luna... ................................................ 84
Furtun adormit ................................................................... 85
Vitez .................................................................................. 86
O, bnuieli... ........................................................................ 87
Toreador .............................................................................. 88
Ctre tine ............................................................................. 90
Despre lumina ochilor ............................................................ 91
S nu ne fug caii... ................................................................ 92
\i mul\umesc ......................................................................... 93
Femeie, cuvntul de apoi ........................................................ 94
Vis ....................................................................................... 95
Prea mult lini=te ................................................................... 96
Din toate luminile... ............................................................... 97
Dragostea de pmnt =i neputin\a de a scpa de ea ................... 98
La sud e patria mea ................................................................ 100
Blestem patriotic ................................................................... 104
Ritual ................................................................................... 106
ntinerire .............................................................................. 107
Muzeul printesc ................................................................... 108
ndrzneal amnat .............................................................. 109
Sear cu demoni ................................................................... 110
Ptrundere ............................................................................ 112
Cte-o dat .......................................................................... 113
Rd lucrurile... ....................................................................... 114
Mul\umesc ............................................................................ 115
Motiv de cntec ..................................................................... 116
Poe\ii radare sunt ................................................................... 117
Fotografie cu cai ................................................................... 118
+i n-am vrut a=a s fie ............................................................ 121
Fenomenul clu=arii ............................................................ 122
Nucule, mria ta .................................................................... 128
Divin clipa ........................................................................... 129
Pomii copilriei ..................................................................... 130
Lebede la Vleni .................................................................... 131
nflorire la Vleni ................................................................... 132
Adnc printe ........................................................................ 133
Rnduri pentru Tincu\a ............................................................ 134
Despre mo=tenirea sufleteasc a printelui Creang Ion ............ 136
*** S[rut m`na tat[! ............................................................... 138
Priveghere ............................................................................ 139
Despre furnici ....................................................................... 140
Ochi de paz ........................................................................ 141
Srbtorind zilele streine ........................................................ 142
Privesc n sus ........................................................................ 143
Rmne-voi... ........................................................................ 144
Muncitoare aripi .................................................................... 145
Anica ................................................................................... 146
Crbuna ............................................................................... 148
La fel =i acum ........................................................................ 150
Nescrise gnduri ................................................................... 151
Cntec de trecere .................................................................. 152
Numai noi ............................................................................ 153
Din ce n ce ........................................................................... 154
De m laud ........................................................................... 155
Cel fir sub\ire ........................................................................ 156
Te rog... ................................................................................ 157
S nu m scapi... ................................................................... 158
Nimic nu mi-am gtit... ........................................................... 159
Inima alergnd ...................................................................... 160
O, tu, cel vorbitor... ............................................................... 165
Dreapta credin\ .................................................................... 166
Fratele odihnind .................................................................... 167
De bucurie ............................................................................ 168
Precum nti... ....................................................................... 169
Doar totu-i cu putin\ ............................................................. 170
Autostrada din vis .................................................................. 171
Ctre poet ............................................................................ 172
Dorurile mele ....................................................................... 173
Lacrima ................................................................................ 174
*** Cine are dor de \ar[ ......................................................... 175
|ie ....................................................................................... 176
De aer... ............................................................................... 177
Doar n vis ............................................................................ 178
Cu ce s-i rspltesc luminii? .................................................. 179
Nimic mai mult... ................................................................... 180
Cum te duci =i noi privim... ..................................................... 181
Tabloul de pe urm ................................................................ 182
Rmas-au toate... ................................................................... 183
Cu ziua ce trece cu noaptea ce vine... ....................................... 184
Unde e=ti? ............................................................................ 185
De dorul vie\ii, de dragul pmntului ........................................ 186
Veche urare de Anul Nou ........................................................ 191
Eu nu visez ............................................................................ 192
Cntec de citire ..................................................................... 193
Mai sfnt dect toate ............................................................ 194
Nebunii ................................................................................ 195
La capt de veac .................................................................... 196
Pasrea din cap ..................................................................... 197
Uitarea, adversarul meu ......................................................... 198
Cu lacrima ............................................................................ 199
Legea arderii ......................................................................... 200
Oul de piatr ........................................................................ 201
Testament ............................................................................. 202
Fratele meu cel mare .............................................................. 203
Cel plin peste msur ............................................................ 204
Od la aniversarea unui artist ................................................. 205
Vrbii de ora= ....................................................................... 206
Celebrul pieticit ..................................................................... 207
Sfnta obi=nuin\ ................................................................... 208
Att de-a= n\elege ................................................................. 209
Lemarghia ................................................................................................... 210
*** Nu import[ unde e=ti =i sunt .............................................. 212
Corect scriere ..................................................................... 213
La Esenin .............................................................................. 214
Omul cu pasrea n piept ....................................................... 215
Steaua durerii ....................................................................... 216
Cntec plns ......................................................................... 217
*** Viscol cumin\it de a=teptare ............................................... 218
Cnd tu m luminezi .............................................................. 219
Despre ve=nicia mea .............................................................. 220
O zi ..................................................................................... 221
n casa mamei mele ............................................................... 222
Botna ................................................................................... 223
Dealul Ion ............................................................................ 224
*** Mi-e scump ..................................................................... 228
Via\a de la Dumitru ................................................................ 230
O cale ct o via\ .................................................................. 236
Privind luna ........................................................................... 237
Se zbate lini=tea, dar nu de vnt... ............................................ 238
Eu sunt optimist ..................................................................... 246
De \ar ................................................................................. 247
Gafi\a .................................................................................. 248
Pasrea ploii ......................................................................... 250
*** ...=i dac[ cerul numai cerul ................................................ 251
Srbtoare ............................................................................ 252
Poveste rural ....................................................................... 254
Ploaie nobil... ...................................................................... 256
Mai presus, sim\irea ............................................................... 257
Despre inim ........................................................................ 258
Motiv de roman\ .................................................................. 259
Un tremur bucuria... ............................................................... 260
*** O lacrim[ s[ ver=i nu e ru=ine ............................................ 261
La captul vederii ................................................................... 262
Cntec ................................................................................. 263
Repetare ............................................................................... 264
Obi=nuin\ ........................................................................... 265
Cntecul mamei Ecaterina ...................................................... 266
Ciclu .................................................................................... 267
Omul care-=i ardea cuvintele .................................................. 268
Moment ............................................................................... 269
Deplasare ............................................................................. 270
Jalnic singurtate ................................................................. 272
Dor de Ani=oara .................................................................... 273
Miracol ................................................................................ 274
Numai tu .............................................................................. 275
Doin de primvar ............................................................... 276
Cel mai simplu cntec ............................................................ 277
Srat rou... ........................................................................ 278
*** C`nd vei vedea ................................................................ 279
Domnul Pasre ...................................................................... 280
Copilria domnului Pasre ..................................................... 281
Domnul Pasre cel fr faim .................................................. 286
Cire=ii lui Pasre ................................................................... 287
Izvorul domnului Pasre ......................................................... 288
Cocorii lui Pasre .................................................................. 290
Casa cntecelor .................................................................... 291
Pasre =i liliacul ..................................................................... 292
Pasre despre el cum este ....................................................... 294
Pasre =i primul om n cosmos ................................................ 295
Cartea de munc a domnului Pasre ........................................ 296
Cre=a lui Pasre .................................................................... 298
Fluierele lui Pasre ................................................................ 300
Pasre =i Extremul Orient ....................................................... 303
Din adnotrile lui Pasre ........................................................ 305
*** St[ n p[mnt =i a=teapt[ ................................................... 307
De-ale lui Pasre ................................................................... 309
Ancheta lui Pasre ................................................................. 311
Mrturisirile lui Pasre ........................................................... 313
n ochi veste=te lacrima... ........................................................ 315
Reazem ................................................................................ 323
De neamul ierbii .................................................................... 330
n pauz de inim .................................................................. 331
Imposibila ntoarcere ............................................................. 332
Descoperirea ........................................................................ 333
Sim\irea, gndul .................................................................... 334
De a= fi fost... ........................................................................ 335
Dezmin\ire ............................................................................ 336
Smerenie .............................................................................. 337
Osandire .............................................................................. 338
Rugciunea domnului Pasre ................................................... 339
Domnul Pasre ctre responsabili ............................................ 340
Domnul Pasre la Gala\i ........................................................ 341
Cntec blestemat ................................................................... 342
Apel ..................................................................................... 343
Domnul Pasre despre stricarea fericiri ..................................... 344
Domnul Pasre dezmin\e=te .................................................... 345
Roman\ de leagn ................................................................ 346
Cntec de tain ..................................................................... 347
Dilem ................................................................................. 348
Ureaz-mi, amice .................................................................. 349
Din caietul nebunului ............................................................. 350
Autocritic ............................................................................ 352
Cnd toamna moare .............................................................. 353
Capitulare ............................................................................ 354
Rnd pe rnd ......................................................................... 355
E totul drept... ....................................................................... 356
Prietenia ............................................................................... 357
Din condicile domnului Pasre ................................................ 358
Din cronicile domnului Pasre ................................................. 359
Domnul Pasre despre demagogie ........................................... 360
Domnul Pasre la Ia=i ............................................................. 361
Poeme nescrise ..................................................................... 362
Odat =i-odat... ................................................................... 363
Plns .................................................................................... 364
Rugciune la sfr=it de veac .................................................... 365
Autograf pe lumini\a zilei ........................................................ 366

Referin\e critice ..................................................................... 367