Sunteți pe pagina 1din 137

cyan magenta yellow black

AVIZAT Valentina Capot Aurora Dinc


Ministerul
Mirela Nicoleta Dinescu Valentina Menegatos

Finanarea afacerii
Educaiei,
Cercetrii i Teodora Chiac Gabriela Uglean
Tineretului
2 0 0 7

Finanarea
afacerii

Manual pentru clasa a XII-a i a XIII-a ruta progresiv


Manual pentru clasa a XII-a
i a XIII-a ruta progresiv

ISBN 978-973-1730-28-8

9 789731 730288

coperta finantare afacere


09 August, 2007 8:29:25 PM
Aprobat de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii [i Tineretului
cu Ordinul nr. 1561 din 23.07.2007

Valentina Capot\ Mirela Nicoleta Dinescu Teodora Chiac


Aurora Dinca Valentina Menegatos Gabriela Uglean

Finan]area Afacerii
Manual pentru clasa a XII-a
[i a XIII-a ruta progresiv\

PROFIL SERVICII SPECIALIZAREA:


TEHNICIAN N ACTIVIT|}I ECONOMICE, TEHNICIAN IN TURISM,
TEHNICIAN N ACHIZI}II {I CONTRACT|RI, TEHNICIAN IN
ADMINISTRA}IE PUBLIC|,
TEHNICIAN N ACTIVIT|}I DE PO{T|,
ORGANIZATOR BANQUETING ( CLASA a XIII-a ruta progresiv\),
TEHNICIAN N GASTRONOMIE (CLASA a XIII-a ruta progresiv\),
TEHNICIAN N HOTEL|RIE (CLASA a XIII-a ruta progresiv\),
TEHNICIAN N ACTIVIT|}I DE COMER| (CLASA a XIII-a ruta progresiv\)
Finan]area Afacerii
Manual pentru clasa a XII-a [i a XIII-a ruta progresiv\

Copyright 2007 Akademos Art

Toate drepturile asupra acestei edi]ii apar]in editurii Akademos Art.


Reproducerea integral\ sau par]ial\ a acestei lucr\ri este interzis\
f\r\ acordul prealabil scris al editurii Akademos Art.

Manualul a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educa]iei, Cercet\rii [i


Tineretului nr. 1561/101 din 23.07.2007 n urma evalu\rii calitative [i este realizat
n conformitate cu programa analitic\ aprobat\ prin Ordin al Ministrului Educa]iei [i
Cercet\rii nr. 3172/30.01.2006
Referen]i:
Tania Sandu - Inspector de specialitate MECT
Profesor Universitar Doctor C\lin Oprea

Editura Akademos Art


Aleea Botorani 2, Bucure[ti, sector 5
Tel./Fax: 021/411.76.80
Tel.: 0742.15.42.36 [i 0766366500

ISBN 978-973-1730-28-8
Tip\rit la tipografia Ana

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei

Finan]area afacerii : manual pentru clasa a XII-a /


Valentina Capot\, Mirela Nicoleta Dinescu, Teodora
Chiac, .... - Bucure[ti : Akademos Art, 2007
ISBN 978-973-1730-28-8

I. Capot\, Valentina
II. Dinescu, Mirela Nicoleta
III. Chiac, Teodora Valentina

336.144
Finan]area afacerii

CUPRINS

SURSE PROPRII {I STR|INE N FINAN}AREA UNEI AFACERI

1. Identificarea tipurilor de surse de finan]are proprii [i str\ine (4)


2. Selectarea surselor proprii de finan]are ale agentului economic [i
CAPITOLUL I

caracteristicile acestora (11)


2.1 Structura financiar\ a unei ntreprinderi (11)
2.2 Autofinan]area activit\]ii economice (13)
2.3 Surse proprii externe (aporturi noi la capital) (21)
3. Selectarea surselor str\ine de finan]are dup\ natur\ [i scaden]\ (29)
3.1 Creditul bancar (29)
3.2 mprumuturile obligatare (37)
3.3 Leasing (Credit-bail) (43)
R\spunsuri pentru aplica]iile propuse (44)
CAPITOLUL III CAPITOLUL II

DOCUMENTE {I REGISTRE OBLIGATORII


N DERULAREA UNEI AFACERI (Laborator tehnologic)

1. Identificarea documentelor [i registrelor obligatorii n derularea


unei afaceri (46)
2. Verificarea registrelor contabile (71)

INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE
DIN BILAN}

1. Identificarea func]iilor bilan]ului (112)


2. Compararea informa]iilor din Bilan] pentru perioada
curent\ cu cele din perioada precedent\ (114)
3. Calcularea indicatorilor pe baza informa]iilor din Bilan] (123)
Dic]ionar de termeni economici (130)

3
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

SURSE PROPRII {I
STR|INE ~N FINAN}AREA
UNEI AFACERI
Identificarea tipurilor de surse de finan]are: proprii [i Competente
str\ine; individuale:
Selectarea surselor proprii de finan]are ale agentului C1
economic [i caracteristicile acestora: capital, pri me de Determin\
capital, rezerve, rezultatul exerci]iului, rezultatul reportat, sursele
provizioane pentru riscuri [i cheltuieli; proprii [i
Selectarea surselor str\ine de finan]are dup\ natur\ [i str\ine n
scaden]\: finan]area
unei afaceri
- mprumuturi, datorii fa]\ de ter]i,
pe termen lung (mai mare de un an),
pe termen scurt (mai mic de un an )[i
caracteristicile lor:
- sursele proprii sunt neram-
bursabile [i se utilizeaz\ conform
legisle]iei n vigoare asigurnd
finan]area permanent\ a ntre-
prinderii;
- sursele str\ine au caracter
rambursabil [i sunt de regul\
purt\toare de dobnzi, asigurnd
finan]area temporar\ a ntreprinderii.

1. IDENTIFICAREA TIPURILOR DE SURSE


DE FINAN}ARE: PROPRII {I STR|INE

Realizarea cu succes a oric\rei afaceri necesit\ existen]a [i utilizarea unor


resurse financiare care s\ permit\ firmei men]inerea [i apoi afirmarea pe pia]\.
De modul cum sunt administrate aceste resurse, dar [i de nivelul acestora
depinde n mare m\sur\ evolu]ia ulterioar\ a activit\]ii economice desf\[urate.
De aici rezult\ interesul deosebit pe care agen]ii economici l acord\
problemei finan]\rii afacerii.

4
Finan]area afacerii Capitolul I
Finan]area afacerii reprezint\ totalitatea modalit\]ilor prin
care agentul economic reu[e[te s\ dispun\ n timp util de
resursele financiare necesare realiz\rii proiectelor propuse n
condi]ii de eficien]\ maxim\.

Scopul oric\rei activit\]i economice l constituie maximizarea profitului. n


acest sens, se procedeaz\ la analiza financiar\ a activit\]ii, stabilindu-se
punctele tari [i punctele slabe ale gestiunii financiare n vederea fundament\rii
unei noi strategii de men]inere [i de dezvoltare ntr-un mediu concuren]ial.
Astfel, devine de mare importan]\ identificarea tipurilor de surse de finan]are
care sus]in activitatea economic\ respectiv\.
Analiznd datele din documentele contabile de sintez\ rezult\ c\ pasivul
bilan]ier, prin componen]a sa, eviden]iaz\ modul de finan]are sau de sus]inere
financiar\ a activului [i exigibilitatea surselor de finan]are.
Astfel, categoria de pasiv corespunz\toare finan]\rii proprii a activului,
asigurat\ de proprietar, ca investitor, este denumit\ capitaluri proprii.

Capitalurile proprii cuprind:


aporturile de capital;
primele de capital;
rezervele;
rezultatul reportat;
rezultatul exercitiului financiar.
Sursele proprii sunt nerambursabile [i se utilizeaz\ conform legisla]iei n
vigoare asigurnd finan]area permanent\ a ntreprinderii.

Finan]area str\in\ a activului se reg\se[te n


categoria datoriilor. n aceast\ situa]ie se afl\:
creditele bancare [i de la alte institu]ii de credit;
mprumuturile din emisiunile de obliga]iuni;
datoriile comerciale fa]\ de furnizori;
datoriile fiscale, salariale [i sociale;
datoriile c\tre asocia]i rezultate din opera]iuni de capital
[i dividende;
alte datorii.
Avnd n vedere termenul de scaden]\ al datoriilor, acestea pot fi:
pe termen lung: mprumuturi, datorii fa]\ de ter]i ;
pe termen scurt: credite comerciale, credite bancare pe termen scurt.
Sursele str\ine au caracter rambursabil [i sunt de regul\ purt\toare de
dobnzi, asigurnd finan]area temporar\ a ntreprinderii.

5
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

~n func]ie de sursele utilizate, exist\ dou\ c\i


de finan]are a afacerii:
finan]area prin fonduri proprii;
finan]area prin angajamente la termen.

n fig. 1 sunt prezentate c\ile de finan]are ale unei afaceri n func]ie de


sursele utilizate.
Autofinan]are Noi aporturi
Prin fonduri n numerar
proprii
Cre[teri de
ncorporarea
capital
rezervelor
Finan]area
unei afaceri Credite
bancare Conversiune
a datoriilor
mprumuturi
obligatare
Prin
angajamente Datoriile
la termen comerciale

Datorii
fiscale,
salariale
[i sociale
Rezult\ c\ activitatea oric\rei firme se desf\[oar\ pe baza surselor proprii [i a
surselor str\ine. Pentru ca aceast\ activitate s\ se poat\ men]ine n parametrii de
rentabilitate [i pentru ca valoarea acestora s\ fie ntr-o continu\ cre[tere se
procedeaz\ periodic la analiza activit\]ii [i din punct de vedere al echilibrului
financiar. Astfel, se va analiza utiliznd anumi]i indicatori financiari, dac\ realizarea
necesit\]ilor permanente ale firmei (numite [i aloc\ri permanente sau cu caracter
permanent) se realizeaz\ pe seama surselor permanente, pe de o parte, iar pe de
alt\ parte dac\ aloc\rile temporare (necesit\]ile de finan]are a ciclului de
exploatare) se realizeaz\ pe seama surselor temporare, a datoriilor pe termen
scurt. n figura urm\toare este prezentat\ structura necesarului brut de finan]are.

necorporale
Termen lung imobiliz\ri corporale
financiare Necesarul
brut
stocuri de
Termen scurt crean]e finan]are
lichidit\]i

6
Finan]area afacerii Capitolul I
STUDIU DE CAZ
Societatea Comercial\ Vulturul" SA prezint\ urm\toarea situa]ie n ceea ce
prive[te necesit\]ile de finan]are [i sursele de capital:

(mii lei)
Necesit\]i de finan]are Surse de capital
Imobiliz\ri
Capital propriu 820
Teren 220
Cl\diri 560

Ma[ini 293
210 mprumuturi
[i utilaje

Instala]ii 123

Activ circulant

Stocuri 125 Datorii de


380
Crean]e 200 exploatare

Trezorerie
55
net\

Total 1.493 Total 1.493

Din situa]ia prezentat\ rezult\ c\ SC Vulturul" SA se


bucur\ de echilibru financiar datorit\ faptului c\ finan]area
necesit\]ilor permanente (terenuri, cl\diri ma[ini, utilaje insta-
la]ii) se realizeaz\ pe seama surselor permanente (capital
propriu [i mprumuturi pe termen lung).
Astfel,
220+ 560 +210 + 123 = 820 +293 = 1.113
Pentru analiza financiar\ a activit\]ii economice prezint\
importan]\ calculul capacit\]ii de ndatorare pe termen lung.
Acest indicator se calculeaz\ ca raport procentual ntre
valoarea mprumuturilor pe termen lung ale societ\]ii [i
valoarea capitalurilor proprii.
Capacitatea de ndatorare pe termen lung nu trebuie s\
dep\[easc\ 100%.

7
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
n cazul SC Vulturul" SA, capacitatea de ndatorare este de (293:820) x
100 = 35,73% , valoare favorabil\ pentru firm\ fiind situat\ sub 100%.
Raportnd valoarea capitalurilor proprii la valoarea imobiliz\rilor, rezult\ c\
73,67% din acestea sunt ob]inute pe seama surselor proprii. Restul de 26,33%
reprezint\ imobiliz\ri procurate pe seama surselor str\ine pe termen lung.
n ceea ce prive[te necesit\]ile de finan]are a ciclului de exploatare, r\mn
exclusiv, pe seama datoriilor de exploatare, ale c\ror termene de scaden]\, n
raport cu cele ale crean]elor, permit existen]a unei trezorerii nete de 55 mii lei.

EVALUARE
I. Completa]i spa]iile libere:
1 Sursele proprii sunt ..........................[i se utilizeaz\ conform legisla]iei n
vigoare asigurnd finan]area .............................a ntreprinderii.
2. Sursele str\ine au caracter ....................[i sunt de regul\ purt\toare
de....................., asigurnd finan]area ...............a ntreprinderii.
3. n func]ie de sursele utilizate, exist\ dou\ c\i de finan]are a afacerii:
finan]area prin....................................;
finan]area prin.....................................
II. ncercui]i r\spunsul corect:
1. n general, activitatea oric\rei firme se desf\[oar\ pe baza:
a) numai a surselor proprii de finan]are;
b) numai a surselor atrase;
c) surselor proprii [i surselor str\ine;
d) datoriilor pe termen lung ale acesteia.
2. Capitalurile proprii reprezint\:
a) surse proprii de finan]are ale unei afaceri;
b) surse str\ine de finan]are ale unei afaceri;
c) surse atrase de finan]are;
d) att surse proprii ct [i surse str\ine de finan]are.
3. Creditele comerciale fac parte din categoria surselor:
a) proprii;
b) str\ine;
c) proprii dar [i str\ine;
d) nu sunt surse de finan]are ale unei afaceri rentabile.

8
Finan]area afacerii Capitolul I
III. ACTIVITATE DE LUCRU N ECHIP|
n vederea realiz\rii acestui exerci]iu, se propune mp\r]irea elevilor n patru
grupuri de lucru.
Se prezint\ tuturor situa]ia firmei de panifica]ie LUCPAN" SRL care trebuie
s\ ia o decizie n ceea ce prive[te activitatea de investi]ii.
Din analiza economico-financiar\ desf\[urat\ la nivelul firmei dar [i din
studiul pie]ei produselor de panifica]ie s-a ajuns la concluzia c\ este necesar\
achizi]ionarea unei noi linii de fabrica]ie mai performant\ care s\ permit\
optimizarea procesului de fabrica]ie ( att din punct de vedere al cantit\]ii
produse, al elimin\rii pierderilor ct [i al cre[terii calit\]ii produselor). Valoarea
noii linii de fabrica]ie este de 50.000 lei.
n momentul n care se pune problema achizi]ion\rii acestei linii de
fabrica]ie, SC LUCPAN" SRL dispune de fonduri de investi]ii n valoare de
12.000 lei.
Avnd n vedere c\ile de finan]are ale unei afaceri, fiecare grup de lucru va
trebui:
a) s\ identifice posibile surse de finan]are pentru realizarea cu succes a
acestei investi]ii;
b) n cazul n care se apeleaz\ [i la surse str\ine ve]i ]ine seama [i de costul
acestora pentru firm\. n acest sens, men]ion\m c\ rata dobnzii la creditele
bancare este de 10% pe an.
c) La sfr[itul analizei pe care o realiza]i, fiecare grup de lucru va prezenta
argumentnd celorlalte decizia adoptat\ n ceea ce prive[te finan]area
investi]iei la SC LUCPAN" SRL ;

Observa]ie:
n urma analizei efectuate fiecare grup de lucru ar putea avea propria
op]iune n ceea ce prive[te finan]area investi]iei. Aceasta arat\ c\ exist\ o
multitudine de variante posibile de a finan]a o afacere. Problema este de a o
alege pe aceea care este cea mai avantajoas\ pentru firma analizat\ n
condi]iile date de loc [i de timp.

d) n urma argumentelor pro [i contra exprimate n ceea ce prive[te decizia


de finan]are la SC LUCPAN" SRL, grupurile de lucru vor hot\r care a fost cea
mai bun\ variant\ propus\ sau vor propune o a cincea variant\ rezultat\ ca
urmare a discu]iilor purtate, variant\ considerat\ optim\ pentru SC LUCPAN"
SRL.

9
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

IV. STUDIU DE CAZ

Societatea Comercial\ TEODOR" SA prezint\ urm\toarea situa]ie n ceea ce


prive[te necesit\]ile de finan]are [i sursele de capital:
(mii lei)
Necesit\]i de finan]are Surse de capital

Imobiliz\ri Capital 420


Teren 120 propriu

Cl\diri 360

Ma[ini 393
210 mprumuturi
[i utilaje

Instala]ii 123

Activ circulant

Stocuri 125 Datorii de


380
Crean]e 200 exploatare

Trezorerie net\ 55

Total 1.193 Total 1.193

Avnd n vedere datele prezentate, analiza]i ct din necesit\]ile de finan]are


ale firmei sunt acoperite pe seama surselor proprii [i ct pe seama surselor
str\ine.
Analiza]i, de asemenea care este gradul de ndatorare al firmei.

10
Finan]area afacerii Capitolul I
2. SELECTAREA SURSELOR PROPRII DE
FINAN}ARE ALE AGENTULUI ECONOMIC
{I CARACTERISTICILE ACESTORA
2.1 STRUCTURA FINANCIAR| A UNEI NTREPRINDERI
Avnd n vedere finan]area unei afaceri devine important\ cunoa[terea
structurii financiare a ntreprinderii.
Prin structura financiar\ a unei ntreprinderi se n]elege raportul existent
ntre finan]\rile pe termen scurt [i cele pe termen lung.

Aproape n toate cazurile ntreprinderile nu se finan]eaz\


100% din surse proprii, ci apeleaz\ concomitent [i la surse
externe.

Selectarea mijloacelor de finan]are extern\ [i ponderea acestora n raport cu


finan]area intern\ reprezint\ un aspect de maxim\ importan]\ al politici financiare
a ntreprinderii. Astfel, se decide asupra ponderii creditelor de trezorerie fa]\ de
capitalul permanent, dar [i asupra structurii capitalului permanent.
Capitalul permanent se compune din fonduri proprii ale ntreprinderii [i din
mprumuturi pe termen lung [i mijlociu [i acoper\ activele imobilizate [i o parte
a stocurilor de exploatare ( active circulante) sub denumirea de fond de rulment.
Resursele de trezorerie sunt formate din credite bancare pe termen scurt,
precum [i din creditele comerciale, adic\ datoriile fa]\ de furnizori.
Acest surplus de surse permanente poate fi folosit pentru rennoirea
stocurilor [i crean]elor, fiind cunoscut sub numele de fond de rulment. El este
expresia realiz\rii echilibrului financiar pe termen lung [i a contribu]iei acestuia
la realizarea echilibrului finan]\rii pe termen scurt.

Fond de rulment = surse permanente - aloc\ri permanente

Structura simplificat\ a bilan]ului financiar al unei firme


Capital propriu
Active imobilizate Datorii la termen
(lung [i mijlociu)
Credite comerciale
Active circulante Credite bancare
pe termen scurt

11
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
Rezult\ c\ fondul de rulment se mai poate calcula [i astfel:

Fond de rulment = ( capitaluri proprii + datorii financiare) -


imobiliz\ri nete (f\r\ amortizare)

Un fond de rulment negativ reflect\ faptul c\ o parte din sursele temporare


au fost folosite pentru acoperirea unor necesit\]i permanente, contrar regulilor
fundamentale ale echilibrului financiar (enun]ate mai jos).
Aloc\rile permanente (n imobiliz\ri) sunt, de regul\, acoperite din surse
permanente (capitaluri proprii [i datorii financiare). Cu ct sursele permanente
sunt mai mari dect necesit\]ile permanente de alocare a fondurilor b\ne[ti, cu
att firma dispune de o marj\ de securitate, care o protejeaz\ de evenimente
neprev\zute.

Regulile fundamentale ale echilibrului financiar:


- Nevoile permanente pentru constituirea activelor fixe trebuie
finan]ate din surse permanente mobilizate pe termen lung sau
pe termen nelimitat;
- Nevoile temporare trebuie acoperite din surse temporare, iar
fondul de rulment trebuie s\ fie mai mare dect nevoia de
fond de rulment pentru a degaja o trezorerie net\ pozitiv\.

n vederea finan]\rii afacerii, principala alegere se face ntre sursele proprii


[i cele mprumutate. Criteriul de selec]ie l reprezint\ costul procur\rii
capitalului, urm\rindu-se ca acesta s\ fie ct mai mic.

n cadrul surselor proprii, gestiunea financiar\ a afacerii


are de ales ntre autofinan]are (capital intern) [i aporturi noi la
capital (surse proprii externe).

12
Finan]area afacerii Capitolul I
2.2. AUTOFINAN}AREA ACTIVIT|}II ECONOMICE

valoarea amortiz\rilor
si provizioanelor
calculate [i
neconsumate nc\;
Capacitatea
de autofinan]are
valoarea profiturilor
este determinat\ de:
nerepartizate nc\;

veniturile din
dezinvesti]ii.

Amortizarea reprezint\ recuperarea treptat\ a capitalului alocat n active fixe.


Ca urmare a deprecierii ireversibile, mijloacele fixe sunt supuse amortiz\rii.
Amortizarea se calculeaz\ pe toat\ durata de folosire a mijlocului fix, pn\ la
recuperarea integral\ a valorii lui.
A[a cum a]i nv\]at [i la contabilitate, n ]ara noastr\ sunt admise trei
metode de amortizare:
Amortizarea liniar\;
Amortizarea degresiv\;
Amortizarea accelerat\.
Amortizarea liniar\ presupune repartizarea uniform\ a valorii de intrare a
mijloacelor fixe pe toat\ durata de func]ionare a acestora.
Amortizarea degresiv\ presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniar\
cu coeficien]ii prev\zu]i de lege.
Coeficien]ii degresivi normali sunt:

1,5 pentru o durat\ de via]\ de 2-5 ani

2,0 pentru o durat\ de via]\ de 5-10 ani

2,5 pentru o durat\ de via]\ mai mare de 10 ani

Amortizarea accelerat\ presupune urm\toarele:


Calcularea n exerci]iul n care mijloacele fixe ntr\ n activul unit\]ii
patrimoniale a unei amortiz\ri de pn\ la limita prev\zut\ de lege din valoarea
de intrare a acestora ( 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix) ;
n anii urm\tori urm\tori pn\ la sfr[itul duratei normate de utilizare,
amortizarea se calculeaz\ dup\ regimul amortiz\rii liniare.

13
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
Amortizarea liniar\ se calculeaz\ pe toat\ durata de folosire a mijlocului fix,
pn\ la recuperarea integral\ a valorii lui.
Amortizarea liniar\ anual\ se calculeaz\ dup\ urm\toarea rela]ie:

Vi
A= ,
N
A = amortizare anual\;
Vi = valoare de intrare (de nregistrare) a mijlocului fix;
N = timpul de func]ionare
De exemplu,

se nregistreaz\ amortizarea aferent\ unui mijloc de transport,


achizi]ionat 5 000 lei [tiind c\ durata normat\ de utilizare este de
5 ani.
Amortizarea liniar\ anual\ aferent\ mijlocului de transport
achizi]ionat se calculeaz\ dup\ rela]ia:
Vi 5.000
A= = = 1.000 lei/an
N 5

Lunar, se vor recupera 1.000 lei : 12 = 83,33 lei

Dup\ trecerea celor 5 ani, firma va dispune de valoarea


de 5.000 lei ca urmare a recuper\rii acesteia prin amortizare.
Acast\ sum\ se va constitui ca surs\ de finan]are intern\ pentru
procurarea, de exemplu a unui alt mijloc de transport.

n vedera aplic\rii metodei de amortizare degresiv\ se va proceda astfel:


Se calculeaz\ mai nti cota de amortizare liniar\ (a) utiliznd urm\toarea
formul\:
a = 100/ n
n = durata normat\ de utilizare a mijlocului fix

se calculeaz\ apoi cota de amortizare degresiv\ (d) utiliznd urm\toarea


formul\:
d = a x coeficientul degresiv corespunz\tor

se calculeaz\ amortizarea degresiva anual\ ( Ad) astfel:


Ad = d x valoarea mijlocului fix

Pentru fiecare an se compar\ amortizarea anual\ degresiv\ cu


amortizarea anual\ liniar\; din momentul n care anuitatea degresiv\ este mai

14
Finan]area afacerii Capitolul I
mic\ dect cea liniar\, pentru restul perioadei se va calcula amortizarea dup\
regimul liniar.
n exemplul nostru, dac\ amortizarea se calculeaz\ [i dup\ metoda
degresiv\ rezult\ urm\toarea situa]ie:

Amortizare Amortizare anual\


Ani Valoarea r\mas\
anual\ liniar\ degresiv\
1. 1.000 5000 x 30% = 1.500 5.000 - 1.500 = 3.500

2. 1.000 3.500 x 30% = 1.050 3.500 - 1.050 = 2.450

2.450 x 30% = 735


3. 1.000 735 < 1.000 2.450 - 816,66 = 1.633,34
2.450 : 3 = 816,66

4. 1.000 816,66 1.633,34 - 816,66 = 816,66

5. 1.000 816,66 816,66 - 816,66 = 0

a = 100 / n = 100 / 5 = 20%

Cum durata de amortizare a mijlocului de transport este de 5 ani, rezult\ c\


valoarea coeficientului degresiv (prezentat anterior) pe care trebuie s\-l lu\m
n calcul este de 1,5.
A[adar,
d = 1,5 x 20% = 30%

Calculul amortiz\rii dup\ metoda accelerat\:

Ani Amortizare anual\ accelerat\

1. 5.000 : 2 = 2.500 = 2.500 lei

2. 2.500 : 4 = 625 lei

3. 625 lei

4. 625 lei

5. 625 lei

15
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
Amortizarea [i provizioanele sunt cheltuieli calculate care sunt exonerate de
la plata de la plata impozitului pe profit. Economiile fiscale rezultate din aceast\
deductibilitate duc la sc\derea costului autofinan]\rii.
Profitul net (profitul r\mas dup\ calcularea [i re]inerea din profitul brut a
impozitului) este o surs\ gratuit\ de finan]are pn\ la ncorporarea, n capitalul
social a rezervelor astfel constituite.
Autofinan]area presupune un cost mai mic dect cel mediu [i din aceast\
cauz\ este considerat\ a fi cea mai bun\ solu]ie de acoperire a nevoilor
permanente de capitaluri.
Datorit\ costurilor mici autofinan]area este cel mai r\spndit principiu de
finan]are [i presupune c\ firma [i asigur\ dezvoltarea prin for]e proprii,
folosind drept surse de finan]are o parte a profitului ob]inut, [i fondul de
amortizare acoperind att nevoile de nlocuire a activelor imobilizate, ct [i
cre[terea activului economic.

Capacitatea de autofinan]are reflect\ poten]ialul financiar


de cre[tere economic\ a firmei, sursa financiar\ generat\ de
activitatea economic\ desf\[urat\ dup\ sc\derea tuturor
cheltuielilor pl\tibile la o anumit\ scaden]\.

Capacitatea de autofinan]are (CAF) se poate determina prin dou\ metode:


metoda deductiv\ [i metoda adi]ional\.
Determinarea capacit\]ii de autofinan]are dup\ metoda deductiv\:

CAF = venituri ncasabile - cheltuieli pl\tibile

Rezult\:
CAF = produc]ia exerci]iului
- consumuri externe (de la ter]i)
+ subven]ii de exploatare
- cheltuieli de personal
- impozite, taxe, v\rs\minte asimilate
+ alte venituri din exploatare ncasabile
- alte cheltuieli din exploatare pl\tibile
+ venituri financiare [i excep]ionale ncasabile
- cheltuieli financiare [i excep]ionale pl\tibile
- impozitul pe profit
- participarea salaria]ilor la profit
(dac\ aceast\ cheltuial\ se va nregistra ca
fiind deductibil\ din materia impozitului pe profit)

16
Finan]area afacerii Capitolul I
Determinarea capacit\]ii de autofinan]are dup\ metoda aditiv\ porne[te de
la rezultatul net al exerci]iului la care se adaug\ cheltuielile calculate
(amortiz\ri, provizioane etc.), nepl\tibile la o anumit\ scaden]\ dup\ ce s-au
sc\zut din acestea veniturile calculate (relu\rile asupra provizioanelor):

CAF = rezultatul net+ cheltuieli calculate -venituri calculate

Rezult\:
CAF = rezultatul net al exerci]iului
+ amortiz\ri [i provizioane calculate
- relu\ri asupra provizioanelor
- cota parte a subven]iilor virate n contul de
rezultate
+ (valoarea net\ contabil\ a activelor cedate -
venituri din cedarea activelor)

STUDIU DE CAZ
SC VLAD" SA avnd ca obiect de activitate ob]inerea de confec]ii prezint\
urm\toarea situa]ie financiar\ privind activitatea desf\[urat\:
(mii lei)
I VENITURI DIN EXPLOATARE sum\
1. Produc]ia vndut\ 3.000
2. Produc]ia stocat\ 30
3. Produc]ia imobilizat\ 8
4. Subven]ii de exploatare 1
5. Relu\ri asupra provizioanelor 12
6. Alte venituri 7
TOTAL I: 3.058

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Cheltuieli cu materii prime [i materiale 740


1
pentru produc]ie

2. Valoare stocuri materiale 10

17
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3. Alte cheltuieli externe 14


4. Impozite, taxe, v\rs\minte asimilate 44
5. Cheltuieli cu salariile 332
6. Cheltuieli sociale 112
7. Amortiz\ri calculate 100

Provizioane calculate asupra


8. 22
activului circulant

Provizioane pentru riscuri [i cheltuieli


9 50
privind actvitatea de exploatare

10. Alte cheltuieli 5


TOTAL II: 1.429
Rezultatul din exploatare (I-II): 1.629
III. VENITURI FINANCIARE
1. Venituri din participa]ii 7
2. Alte dobnzi [i venituri financiare 12
Relu\ri asupra
3. 2
provizioanelor financiare
Diferen]e de curs
4. 0,7
valutar favorabile
TOTAL III 21,7

IV CHELTUIELI FINANCIARE

1. Amortiz\ri [i provizioane calculate 2

2. Dobnzi [i cheltuieli asimilate 19

3. Diferen]e negative de curs valutar 2

TOTAL IV: 23

Rezultatul financiar (III-IV): -1,3

Profitul curent al exerci]iului: 1.627,7

18
Finan]area afacerii Capitolul I
V. VENITURI EXCEP}IONALE

Din opera]ii de gestiune


1. 0,2
(penalit\]i, scutiri de impozite etc.)

2. Din opera]ii de capital 1

3. Relu\ri asupra provizioanelor 9

TOTAL V: 10,2

VI CHELTUIELI EXCEP}IONALE

1. Privind opera]iile de gestiune 0.1

2. Privind opera]iile de capital: 0,2

Amortiz\ri [i provizioane excep]ionale


3. 3
calculate

TOTAL VI: 3,3

Rezultat excep]ional (V-VI): 6,9

VII. Impozitul pe profit (16%) 261,5

TOTAL VENITURI (I+III+V): 3.089,9

TOTAL CHELTUIELI
1.455,3
(II+IV+VI+VII):

PROFITUL NET AL EXERCI}IULUI: 1.373,1

19
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
Firma [i propune s\ calculeze capacitatea de autofinan]are pe baza datelor
de mai sus preluate din contul de rezultate.
Avnd n vedere formulele de calcul ale capacit\]ii de autofinan]are
prezentate anterior studiului de caz, vom proceda la calculul acestui indicator
dup\ cele dou\ metode, astfel:
Calculul CAF prin metoda deductiv\:

Capacitatea de autofinan]are = 1.526,3

3.000+30+8 = 3.038
produc]ia exerci]iului

- consumuri externe (de la ter]i) 740+10+14 = 764

+ subven]ii de exploatare 1

- cheltuieli de personal 332+112 = 444

- impozite, taxe, v\rs\minte


44
asimilate

+ alte venituri din exploatare ncasabile 7

- alte cheltuieli din exploatare pl\tibile 5

+ venituri financiare
(21,7-2)+0,2 = 19,9
[i excep]ionale ncasabile

- cheltuieli financiare
(23-2)+0,1 = 21,1
[i excep]ionale pl\tibile

- impozitul pe profit 261,5

- participarea salaria]ilor la profit -

20
Finan]area afacerii Capitolul I
Calculul CAF prin metoda aditiv\

CAF = ...................................................................1.526,3
rezultatul net al exerci]iului.....................................1.373,1
+ amortiz\ri [i provizioane calculate .................... 177
- relu\ri asupra provizioanelor...................................23
- cota parte a subven]iilor virate n contul de................0
rezultate
+ (valoarea net\ contabil\ a activelor cedate -
venituri din cedarea activelor).......0,2-1= - 0,8

Rezult\ c\ activitatea firmei Vlad" SA are un surplus financiar degajat de


activitatea rentabil\ desf\[urat\ de 1.526,3 mii lei.

2.3. SURSE PROPRII EXTERNE


(APORTURI NOI LA CAPITAL)
Avnd n vedere c\ aceast\ capacitate de autofinan]are este deseori
insuficient\ fa]\ de nevoile afacerii se apeleaz\ [i la surse externe de capital.
Acestea se refer\ la:
- proprii, prin noi aporturi de capital sau prin subven]ii de la bugetul de stat;
- mprumutate, prin emisiunea [i vnzarea de obliga]iuni [i/sau prin
contractarea de credite bancare pe termen mediu [i lung;
- nchiriate, cu posibilitatea de a le cump\ra ulterior, la un pre] prestabilit, a
activelor fixe (leasing).

Finan]area afacerii prin fonduri proprii se poate realiza prin auto-


finan]are dar [i prin cre[teri de capital, astfel:
- cre[teri de capital prin noi aporturi n numerar [i
n natur\;
- cre[teri de capital prin ncorporarea rezervelor;
- cre[teri de capital prin conversiunea datoriilor.

Constituirea de capital social reprezint\ prima faz\ de finan]are a unei


societ\]i comerciale. Acestea se pot organiza conform legii sub urm\toarele
forme: societate cu r\spundere limitat\, societate pe ac]iuni, societate n
comandit\ pe ac]iuni, societate n comandit\ simpl\, societate n nume
colectiv. Cea mai ntlnit\ form\ de organizare a unei afaceri este cea a
societ\]ii pe ac]iuni.

21
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

Capitalul reprezint\ toate sursele de finan]are stabile, aflate la


dispozi]ia unit\]ii patrimoniale. Din cauz\ c\ aceste surse se afl\ la
dispozi]ia agen]ilor economici pe o perioad\ mai mare de timp (de
obicei mai mare de un an), ele poart\ denumirea de capitaluri
permanente.

Potrivit Legii contabilit\]ii nr.82/1991, capitalurile permanente se structu-


reaz\ astfel:
capitaluri proprii;
provizioane pentru riscuri [i cheltuieli
asimilate capitalurilor proprii;
mprumuturi pe termen lung [i mediu;
alte surse cu durat\ de finan]are mai mare de un an.
Capitalul propriu se nscrie n pasivul bilan]ului [i se compune din:
aporturi sub form\ de capital social;
prime legate de capital;
rezerve din reevaluare;
rezerve [i alte fonduri proprii;
profit nerepartizat reportat din anii preceden]i;
subven]ii pentru investi]ii;
Capitalul social este divizat n p\r]i egale, numite ac]iuni n cazul societ\]ilor
de capitaluri (societatea pe ac]iuni, societatea n comandit\ pe ac]iuni) [i p\r]i
sociale n cazul societ\]ilor de persoane (societatea n nume colectiv,
societatea n comandit\ simpl\, societatea cu r\spundere limitat\).
Valoarea ini]ial\ a ac]iunilor sau p\r]ilor sociale poart\ numele de valoare
nominal\.
Pe parcursul desf\[ur\rii activit\]ii ntreprinderii, capitalul social se poate
majora sau diminua.

C\ile de majorare ale capitalului social sunt:


-emisiunea de noi ac]iuni;
-prin opera]iuni interne:
- ncorporarea de rezerve;
- capitalizarea rezultatului exerci]iului
precedent;
- conversia obliga]iunilor n ac]iuni etc.

22
Finan]area afacerii Capitolul I
Principalele c\i de diminuare a capitalului social sunt:
rambursarea c\tre asocia]i a unei p\r]i din capital;
r\scump\rarea de ac]iuni, urmat\ de anularea lor;
acoperirea pierderilor din exerci]iile precedente
Cre[terea capitalului social se realizeaz\ la ini]iativa Adun\rii Generale a
Ac]ionarilor sau Consiliului de administra]ie n urm\toarele situa]ii:
- dezvoltarea activit\]ii;
- adoptarea unor proiecte noi ce necesit\ un capital social mai mare n ve-
derea cre[terii rentabilit\]ii.
Capitalul ini]ial al unei societ\]i pe ac]iuni este divizat n p\r]i egale ,
concretizate n ac]iuni, a c\ror valoare nominal\ se calculeaz\ ca raport ntre
capitalul adus de ac]ionari [i num\rul de ac]iuni create.

Vn = capital adus de ac]ionari/num\r de ac]iuni create

Ulterior, num\rul de ac]iuni poate fi sporit prin noi aporturi n numerar, prin
ncorporarea rezervelor sau prin conversiunea datoriilor.

Cre[terea capitalului se poate realiza fie prin multiplicarea


num\rului ac]iunilor, fie prin cre[terea valorii nominale a
acestora.
Ac]iunea reprezint\ un titlu de valoare care atest\ dreptul de]in\torului
asupra unei p\r]i din capitalul social al firmei emitente.
Ca document, ac]iunea este un nscris care prezint\ anumite date de
identificare:
numele firmei emitente;
data emiterii;
num\rul de identificare al ac]iunii
(asociat fiec\rei ac]iuni);
valoarea nominal\ a ac]iunii;
semn\tura persoanei autorizate din partea firmei care a emis ac]iunea;
elementele de securitate ale documentului (pentru a mpiedica falsificarea sa).
n momentul emiterii ac]iunea are o valoare nominal\, care este nscris\ pe
titlu. Dac\ firma care a emis ac]iunea este cotat\ la Bursa de valori, atunci
valoarea la care va fi tranzac]ionat acest titlu de valoare se nume[te valoare
real\. Aceast\ valoare poate fi mai mare, mai mic\ sau egal\ cu valoarea
nominal\ [i rezult\ din jocul liber al cererii cu oferta de titluri la Bursa de valori.

23
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
Ac]iunea aduce celui ce o de]ine un venit numit dividend. Acesta depinde
att de situa]ia economico-financiar\ a afacerii dar [i de politica firmei n ceea
ce prive[te acordarea de dividende. Rezult\ c\ ac]iunea aduce de]in\torului
un venit variabil.
Cre[terea de capital prin ncorpo ra re a reze rvelor nu aduce resurse
financiare noi pentru societatea comercial\. Aceasta este o opera]iune f\r\ flux
financiar pentru c\ firma dispunea de sumele respective contabilizate la
rezerve [i pn\ n momentul n care s-a realizat ncorporarea acestora la
capital.
Dup\ ncorporarea rezerve-
lor la capital, fiecare ac]ionar
dispune de mai multe ac]iuni,
dar profitul net (ce urmeaz\ a fi
distribuit sub form\ de divi-
dende ac]ionarilor) se va m-
p\r]i n func]ie de num\rul ac-
]iunilor. Rezult\ c\, valoarea
dividendului/ ac]iune depinde
de m\rimea total\ a profitului
net de repartizat ac]ionarilor
Tranzac]ionarea ac]iunilor se face la Bursa de Valori sub form\ de dividende.
Cre[terea capitalului prin conversiunea datoriilor este specific\ marilor
societ\]i comerciale pe ac]iuni care, anterior, au realizat mprumuturi
obligatare, emi]nd ac]iuni convertibile n ac]iuni. Obliga]iunile convertibile au o
remunera]ie mai redus\ dect alte tipuri de obliga]iuni. Emitentul poate s\ la
lanseze pe pia]\ la o rat\ a dobnzii mai mic\ tocmai ca urmare a clauzei de
conversiune. Cei ce subscriu asemenea obliga]iuni pot s\ c[tige mai mult
dect valoarea unei dobnzi acordate n mod obi[nuit pentru o obliga]iune
clasic\ dac\ firma realizeaz\ profit mare (cei ce de]in obliga]iuni convertibile
vor primi n schimb ac]iuni la respectiva firm\ emitent\).
Conversiunea obliga]iunilor n ac]iuni provoac\ o cre[tere a capitalului f\r\
flux financiar pozitiv. Pe ansamblu, sursele societ\]ii r\mn acelea[i, dar
mprumutul obligatar devine capital social.

24
Finan]area afacerii Capitolul I
EVALUARE
1. Completa]i spa]iile libere:
a) Capitalul reprezint\ toate sursele de finan]are ., aflate la dispozi]ia
...
b) Capitalul social este divizat n p\r]i egale, numite . n cazul
societ\]ilor de capitaluri (societatea pe ac]iuni, societatea n comandit\ pe
ac]iuni) [i .......... n cazul societ\]ilor de persoane (....................., .....................,
...................)
c) Amortizarea reprezint\ recuperarea treptat\ a valorii ...................
2. R\spunde]i la urm\toarele ntreb\ri:
2.1. Care sunt elementele ce fac parte din categoria capitalurilor
permanente ?
2.2. Care sunt principalele c\i de majorare ale capitalului social?
2.3. Care sunt principalele c\i de diminuare ale capitalului social?
3. Alege]i r\spunsul corect:
Care este valoarea capitalurilor proprii cunoscnd urm\toarele informa]ii:
capital social = 400.000 lei;
furnizori = 15.000 lei;
rezerve legale = 5.000 lei;
conturi la b\nci n lei = 40.000 lei;
diferen]e din reevaluare = 10.000 lei.

a) 123.000.000 lei;
b) 470.000.000 lei;
c) 405.000.000 lei;
d) 415.000.000 lei.

ACTIVITATE DE LUCRU N ECHIP|


n vederea realiz\rii acestui exerci]iu, se propune mp\r]irea elevilor n trei
grupuri de lucru.
Se prezint\ tuturor situa]ia firmei de produse lactate VALACT" SA care
trebuie s\ ia o decizie n ceea ce prive[te dezvoltarea activit\]ii sale de
produc]ie.
Din analiza economico-financiar\ desf\[urat\ la nivelul firmei dar [i din
studiul pie]ei produselor lactate s-a ajuns la concluzia c\ este necesar\
achizi]ionarea unei noi linii de fabrica]ie n valoare de 67.000 lei. Se apreciaz\

25
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
c\ aceasta este mai performant\ [i permite optimizarea procesului de
fabrica]ie ( att din punct de vedere al cantit\]ii produse, al elimin\rii pierderilor
ct [i al cre[terii calit\]ii produselor).
n momentul n care se pune problema achizi]ion\rii acestei linii de
fabrica]ie, SC VALACT" SA dispune de fonduri de investi]ii n valoare de
12.000 lei.
Capitalul social al SC VALACT SA este de 300.000 lei, mp\r]it n 3.000 de
ac]iuni.
n urma discu]iilor purtate la nivelul societ\]ii s-a propus [i majorarea de
capital cu 55.000 lei care ar trebui s\ finan]eze dezvoltarea afacerii.
Avnd n vedere c\ile de finan]are ale unei afaceri, fiecare grup de lucru va
trebui:
a) s\ identifice posibile surse de finan]are pentru realizarea cu succes a
acestei investi]ii;
b) n cazul n care se apeleaz\ [i la surse str\ine ve]i ]ine seama [i de costul
acestora pentru firm\. n acest sens, men]ion\m c\ rata dobnzii la creditele
bancare este de 7% pe an.
c) Dac\ se are n vedere o majorare de capital prin emisiunea de noi ac]iuni,
analiza]i care vor fi avantajele [i dezavantajele pentru firm\ dar [i pentru
actualii ac]ionari;
d) La sfr[itul analizei pe care o realiza]i, fiecare grup de lucru va prezenta
argumentnd celorlalte decizia adoptat\ n ceea ce prive[te finan]area
investi]iei la SC VALACT" SA ;

Observa]ie:
n urma analizei efectuate fiecare grup de lucru ar putea avea propria
op]iune n ceea ce prive[te finan]area investi]iei. Aceasta arat\ c\ exist\ o
multitudine de variante posibile de a finan]a o afacere. Problema este de a o
alege pe aceea care este cea mai avantajoas\ pentru firma analizat\ n
condi]iile date de loc [i de timp.

e) n urma argumentelor pro [i contra n ceea ce prive[te decizia de


finan]are la SC VALACT" SRL, grupurile de lucru vor hot\r care a fost cea
mai bun\ variant\ propus\ sau vor propune o a patra variant\ rezultat\ ca
urmare a discu]iilor purtate, variant\ considerat\ optim\ pentru SC VALACT"
SRL.

26
Finan]area afacerii Capitolul I
STUDIU DE CAZ PROPUS
SC TINADO" SA avnd ca obiect de activitate ob]inerea de produse lactate
prezint\ urm\toarea situa]ie financiar\ privind activitatea desf\[urat\:

I. VENITURI DIN EXPLOATARE Sum\


1. Produc]ia vndut\ 3.632
2. Produc]ia stocat\ 34
3. Produc]ia imobilizat\ 8
4. Subven]ii de exploatare 1
5. Relu\ri asupra provizioanelor 18
6. Alte venituri 7
TOTAL I:

CHELTUIELI DE
II
EXPLOATARE

Cheltuieli cu materii prime [i materiale 1240


1.
pentru produc]ie
2. Valoare stocuri materiale 19
3. Alte cheltuieli externe 4
4. Impozite, taxe, v\rs\minte asimilate 40
5. Cheltuieli cu salariile 232
6. Cheltuieli sociale 92
7. Amortiz\ri calculate 100
Provizioane calculate
8. 22
asupra activului circulant

Provizioane pentru riscuri


9. [i cheltuieli privind 50
actvitatea de exploatare

10 Alte cheltuieli 5
TOTAL II:

Rezultatul din exploatare (I-II):

III. VENITURI FINANCIARE


Venituri din participa]ii 7

27
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

Alte dobnzi [i
2 12
venituri financiare
3 Relu\ri asupra provizioanelor financiare 2,5

4. Diferen]e de curs valutar favorabile 0,7

TOTAL III
IV. CHELTUIELI FINANCIARE

1. Amortiz\ri [i provizioane calculate 2

2. Dobnzi [i cheltuieli asimilate 9

3. Diferen]e negative de curs valutar 2

TOTAL IV:
Rezultatul financiar (III-IV):
Profitul curent al exerci]iului:
V. VENITURI EXCEP]IONALE
Din opera]ii de gestiune (penalit\]i,
1. 0,2
scutiri de impozite etc.)
2. Din opera]ii de capital 1
3. Relu\ri asupra provizioanelor 9
TOTAL V:
VI. CHELTUIELI EXCEP}IONALE Avnd n
vedere
1. Privind opera]iile de gestiune 0.1 metodele de
2. Privind opera]iile de capital: 0,2 calcul ale
capacit\]ii de
Amortiz\ri [i provizioane excep]ionale
3. 3 autofinan]are
calculate
prezentate
TOTAL VI: precum [i
Rezultat excep]ional (V-VI): informa]iile
preluate din
VII. Impozitul pe profit (16%)
contul de
TOTAL VENITURI (I+III+V): rezultate ale
TOTAL CHELTUIELI SC TINADO"
(II+IV+VI+VII): SA analiza]i
nivelul capa-
PROFITUL NET AL EXERCI}IULUI: cit\]ii sale de
autofinan]are.

28
Finan]area afacerii Capitolul I
3. SELECTAREA SURSELOR STR|INE DE FINAN}ARE
DUP| NATUR| {I SCADEN}|

Sursele str\ine au caracter ramburasbil [i sunt de regul\ purt\toare de


dobnzi, asigurnd finan]area temporar\ a ntreprinderii. Acestea mbrac\ de
regul\ forma datoriilor.
Datoriile reprezint\ resurse str\ine atrase de unitatea patrimonial\ pe o
perioad\ mai mare sau mai mic\.
Datoriile se pot clasifica dup\ mai multe criterii.

Dup\ perioada n care trebuie s\ fie rambursate, datoriile pot fi pe termen


scurt [i pe termen lung.
Datoriile pe termen scurt reprezint\ sume ce trebuie pl\tite ntr-o perioad\
de pn\ la un an (creditul commercial, creditul bancar pe termen scurt).
Datoriile pe termen lung reprezint\ sume ce trebuie pl\tite ntr-o perioad\
mai mare de un an.
Majoritatea datoriilor sunt purt\toare de dobnzi.

Sursele str\ine de finan]are a afacerii sunt: creditul bancar


(pe termen lung, mediu [i scurt), mprumutul obligatar,
leasing-ul, alte datorii pe termen scurt.

3.1 CREDITUL BANCAR


Creditul este operatiunea prin care se pot obtine resurse, n
schimbul unei promisiuni de rambursare n viitor.

Rambursarea creditului se face e[alonat si este nso]it\ de plata unei


dobnzi.
Dob nd a este suma de bani ce remunereaz\ pe
mprumut\tor.

n rela]ia de creditare sunt implicate dou\ p\rti principale:


mprumut\torul (institu]ia financiar\) care poart\ denumirea de creditor;
mprumutatul, adic\ debitorul.
P\r]ile implicate, tipul de instrumente utilizate si condi]iile n care creditul
este acceptat sunt foarte diverse si ntr-o continu\ evolu]ie.

29
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
In momentul acord\rii unui credit, institutiile financiare (in principal b\ncile)
iau in considerare si existenta unor posibile riscuri.
In raporturile de credit, riscurile probabile sunt:
riscul de nerambursare ;
riscul de imobilizare.

Riscul de nerambursare const\ n probabilitatea ntarzierii


pl\]ii sau a incapacita]ii de plat\ datorit\ diferitelor conjuncturi
nefavorabile la un moment dat pentru debitori.
Ca urmare, banca va proceda mai nainte de acordarea creditului la o
analiz\ atent\ a posibilit\]ilor reale pe care le are debitorul sub diverse
aspecte:
umane (competenta, moralitate);
economice (situatia internationala, nationala, cadrul profesional);
financiare (situatia financiara a debitorului, gradul de indatorare existent la
momentul solicitarii creditului, capacitatea de rambursare);
juridice (forma juridica, legaturile juridice cu alte intreprinderi -in cazul in
care debitorul este o persoana juridica).
Prevenirea riscului este strict legat\ de procedurile de garantare a
mprumutului. Pentru anumite tipuri de credite sunt solicitate si garantii
materiale.
Riscul de imobilizare apare la banc\ n situatia n care aceasta nu reu[e[te
s\ gestioneze corect depozitele pe care le constituie si creditele pe care le
acord\. Rezult\ necesitatea ca banca s\-[i nt\reasc\ pozi]ia sa de creditor pe
pia]\ n scopul unei ferme gestiuni a fondurilor ce i sunt ncredin]ate. Acest
lucru se realizeaz\ prin solicitarea si ob]inerea de garan]ii personale si reale.
Garan]ia personal\ este un angajament pe care [i-l ia o ter]\ persoan\
(numit\ si girant) de a pl\ti n locul debitorului n cazul in care la un moment dat
acesta se afl\ n incapacitate de plat\.

Garantiile reale cuprind:


re]inerea;
gajul;
ipoteca;
privilegiul.

Dreptul de re]inere asigur\ creditorului posibilitatea de a re]ine un bun


corporal apar]innd debitorului att timp ct el nu a fost achitat in ntregime, n
anumite condi]ii: bunul de]inut de creditor s\ aib\ legatur\ cu crean]a iar
aceasta s\ fie cert\ si exigibil\.

30
Finan]area afacerii Capitolul I
Gajarea este actul prin care debitorul remite creditorului un bun n garan]ia
creditului.
Ipoteca este actul prin care debitorul acord\ creditorului dreptul asupra unui
imobil, far\ deposedare si cu publicitate. Aceasta poate fi legal\ (prevazut\ de
lege), convenit\ (consimtit\ prin contract) si judiciar\ (acordat\ de organele
judec\tore[ti).
Privilegiul este dreptul pe care il acord\ legea unor creditori de a fi mai nti
plati]i atunci cnd dispun de o garan]ie asupra unei p\r]i sau asupra ntregii
averi a debitorului.
n momentul n care agentul economic solicit\ un credit de la o institu]ie
financiar\ trebuie s\ aib\ n vedere [i durata pe care se acord\ acesta.
n functie de termenul de rambursare se diferen]iaz\ o serie de tipuri de credite:
credite pe termene foarte scurte (24 de ore, termen practicat intre banci
pe pietele monetare);
credite pe termen scurt (ca de exemplu creditul de consum);
credite pe termen mijlociu [i lung ( pe o perioada de peste 5 ani).
Dob nd a este o caracteristic\ esential\ a creditului. Aceasta este
men]ionat\ expres in contractul de creditare si poate s\ fie fix\ sau variabil\.
Dobnda fix\ presupune p\strarea nivelului ratei dobnzii convenit la
acordarea creditului pe toata perioada de rambursare a acestuia indiferent de
evolu]ia ce se va inregistra pe piata na]ional\ sau interna]ional\ monetar\.
Dobnda variabil\ presupune modificarea periodic\ a ratelor de dobnd\
(de regul\ semestrial) in func]ie de nivelul dobnzii pe pia]\.

Ca modalitate de calcul, dobnda se poate determina ca


dobnd\ simpl\ [i ca dobnd\ compus\.

Formulele de calcul sunt urm\toarele:

Dobnda simpl\:
D= C x d x n ,
unde: D=dobnda
d= rata de dobnd\ cu care se acord\ creditul
n= perioada de timp pe care se acord\ creditul
Dobnda compus\:
D=C(1+d)n -C,
unde: D=dobnda
d= rata de dobnd\ cu care se acord\ creditul
n= perioada de timp pe care seacord\ creditul

31
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

APLICA}II REZOLVATE

1. Se acord\ un credit n valoare de 10.000


lei pe o perioad\ de 2 ani , cu o rat\ anual\
a dobnzii de 12%, n regim de dobnd\
compus\. Care este suma final\ pe care Rezolvare:
debitorul trebuie s\ o restituie la sfr[itul
perioadei de creditare ? Sn=C(1+d)n
Sn=10.000 (1+0.2)2=14.400 lei

2. O banc\ acord\ un credit pe doi ani , n


regim de dobnd\ compus\, cu o rat\ anual\ Rezolvare:
de 10% [i ncaseaz\ o dobnd\ total\ de Dc=C(1+d)n - C
4.200 lei. Se cere s\ se afle care a fost
4.200=C(1+0,1)2- C
valoarea creditului acordat.
C= 20.000 lei

3. Ce sum\ de bani trebuie s\ depun\ n


prezent la o banc\ o persoan\ pentru a Rezolvare:
ob]ine n doi ani un venit din dobnd\ de Dc=C(1+d)n -C
2.100 lei, n condi]ii de dobnd\ compus\,
rata dobnzii 10%. 2.100=C(1+0,1)2-C
C= 10.000 lei

4. Un agent economic depune la banc\ suma


de 2.000 lei pe o perioad\ de 3 luni pe
pr i nc ipi ul d obnz i i s im ple, c u o r at \ de
dobnd\ de 8%. Se cere s\ se calculeze Rezolvare:
care este valoarea dobnzii pe care o va
Ds=C x d x n
ncasa la sfr[itul celor 3 luni.
Ds=2.000 x 8% x 3/12 = 40 lei

5. O banc\ acord\ dou\ credite nsumnd 20.000 lei, primul


pe 1 an cu o rat\ de dobnd\ de 20%, iar al doilea pe 6 luni
cu o rat\ a dobnzii de 10%.
Dobnda ncasat\ de c\tre banc\ din primul credit este de
dou\ ori mai mare dect dobnda celui de-al doilea credit.
Care este valoarea celor dou\ credite acordate ?
Rezolvare:
Not\m cele dou\ credite acordate cu C1, respectiv C2. Rezult\ c\:
C1+C2=20.000 lei.

32
Finan]area afacerii Capitolul I
Pentru a rezolva aceast\ problem\ se va folosi regimul de dobnd\ simpl\
ntruct perioada de acordare este mai mic\ sau egal\ cu un an.
Notnd cu D1 dobnda primului credit [i cu D2 dobnda celui de al doilea
credit, rezult\ c\:
D1=C1 x d1 x n1
D1=C1 x 20% x 1
D2=C2 x d2 x n2
D2=C2 x 10% x 6/12
Se [tie c\ dobnda primului este de dou\ ori mai mare dect a celui de al
doilea credit. Rezult\ c\,
D1=2 x D2
D1=2 x C2 x 10% x 6/12
A[adar,
C1 x 20% x 1=2 x C2 x 10% x 6/12
Aceast\ rela]ie mpreun\ cu prima formeaz\ un sistem de dou\ ecua]ii cu
dou\ necunoscute care se va rezolva prin una din cele dou\ metode cunoscute
de rezolvare (metoda reducerii sau metoda substitu]iei).
Rezult\ c\:
C1+C2=20.000 lei.
C1 x 20% x 1=2 x C2 x 10% x 6/12
Rezult\ c\ cele dou\ credite au urm\toarele valori:
C1 = 6.666,67 lei
C2 = 13.333,33 lei

Economisirea st\ la baza investi]iilor

33
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

APLICA}II PROPUSE SPRE REZOLVARE


I. S\ se completeze urm\toarele enun]uri cu termenii care lipsesc:
a) n rela]ia de creditare sunt implicate dou\ p\rti principale:
mprumut\torul (institu]ia financiar\) care poart\ denumirea de ...........;
mprumutatul (persoana fizic\ sau juric\), adic\ .....................................
b) n raporturile de credit, riscurile probabile sunt:
....................................................................................................................;
....................................................................................................................
c) Garantiile reale cuprind:
....................................................................................................................;
....................................................................................................................;
....................................................................................................................;
.....................................................................................................................
II. Stabili]i coresponden]a ntre urm\toarele categorii:

const\ n probabilitatea
ntarzierii pl\]ii sau
Riscul de a incapacita]ii de plat\
1. a
nerambursare datorit\ diferitelor conjuncturi
nefavorabile
la un moment dat pentru debitori.
apare la banc\ in situatia in care
aceasta nu reu[e[te s\ gestioneze
Garan]ia
2. b corect depozitele pe care le constituie
personal\
si creditele pe care le acord\

este un angajament pe care [i-l ia o


ter]\ persoan\ (numit\ si girant) de a
pl\ti n locul debitorului n cazul in
3. Gajarea c
care la un moment dat acesta se afl\
n incapacitate de plat\.

asigur\ creditorului posibilitatea de a


re]ine un bun corporal apar]innd
debitorului att timp ct el nu a fost
4. Privilegiul d achitat in ntregime, n anumite
condi]ii: bunul de]inut de creditor s\
aib\ legatur\ cu crean]a iar aceasta
s\fie cert\ si exigibil\.

34
Finan]area afacerii Capitolul I
este actul prin care debitorul remite
Riscul creditorului un bun n garan]ia
5. e
de imobilizare creditului.

este actul prin care debitorul acord\


creditorului dreptul asupra unui imobil,
far\ deposedare si cu publicitate.
Dreptul
6. f Aceasta poate fi legal\ (prevazut\ de
de re]inere
lege), convenit\ (consimtit\ prin
contract) si judiciar\ (acordat\ de
organele judec\tore[ti).

este dreptul pe care il acord\ legea


unor creditori de a fi mai nti plati]i
7. Ipoteca g atunci cnd dispun de o garan]ie
asupra unei p\r]i sau asupra ntregii
averi a debitorului

III. S\ se ncercuiasc\ r\spunsul corect:


1. n rela]ia de creditare sunt implicate dou\ p\r]i principale:
a) mprumutatul [i debitorul;
b) mprumut\torul [i institu]ia financiar\ care acord\ creditul;
c) debitorul [i o persoan\ fizic\ sau juridic\;
d) creditorul [i institu]ia financiar\ care acord\ creditul.
e) creditul [i creditorul.
2. Ipoteca reprezint\:
a) este actul prin care debitorul remite creditorului un bun n garan]ia
creditului;
b) este actul prin care debitorul acord\ creditorului dreptul asupra unui
imobil, far\ deposedare si cu publicitate;
c) este dreptul pe care il acord\ legea unor creditori de a
fi mai nti plati]i atunci cnd dispun de o garan]ie
asupra unei p\r]i sau asupra ntregii averi a debitorului;
d) presupune p\strarea nivelului ratei dobnzii convenit la acordarea
creditului pe toata perioada de rambursare a acestuia indiferent de evolu]ia
ce se va inregistra pe piata na]ional\ sau interna]ional\ monetar\;
e) este un angajament pe care [i-l ia o ter]\ persoan\ (numit\ si girant) de
a pl\ti n locul debitorului n cazul in care la un moment dat acesta se afl\ n
incapacitate de plat\.

35
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
3. n cazul n care se dore[te ob]inerea unui credit:
a) nu conteaz\ dac\ solicitantul a mai contractat [i alte credite la alte b\nci,
indiferent de tipul [i cuantumul lor;
b) banca se intereseaz\ dac\ solicitantul inten]ioneaz\ s\ mai contracteze
[i alte credite n viitor;
c) nu intereseaz\ buna credin]\ a debitorului;
d) conteaz\ dac\ solicitantul a mai contractat [i alte credite la alte b\nci,
indiferent de tipul [i cuantumul lor;
e) nici o variant\ nu este corect\.
IV. S\ se rezolve urm\toarele studii de caz:
1. Un credit de 120.000 lei este venit din dobnd\ de 4.100 lei, n
acordat pe principiul dobnzii condi]ii de dobnd\ compus\, rata
compuse, pe o durat\ de 2 ani, cu o dobnzii 21%.
rat\ anual\ a dobnzii de 14%. Care 6. O banc\ acord\ dou\ credite
este suma final\ pe care urmeaz\ s\ nsumnd 30.000 lei, primul pe 1 an
o pl\teasc\ creditorul b\ncii? cu o rat\ de dobnd\ de 30%, iar al
2. O banc\ acord\ un credit de doilea pe 6 luni cu o rat\ a dobnzii de
210.00 lei pe principiul dobnzii 10%. Dobnda ncasat\ de c\tre
simple, cu o rat\ a dobnzii de 14%, banc\ din primul credit este de dou\
pe o perioad\ de 8 luni. Care este ori mai mare dect dobnda celui de-
dobnda pe care debitorul trebuie s\ al doilea credit.
o pl\teasc\ b\ncii ? C ar e es t e v al oa re a c el or do u\
3. Se acord\ un credit n valoare credite acordate ?
de 23.000 lei pe o perioad\ de 3 ani , 7. O banc\ acord\ dou\ credite
cu o rat\ anual\ a dobnzii de 12,5%, nsumnd 32.000 lei, primul pe 3 luni
n regim de dobnd\ compus\. Care cu o rat\ de dobnd\ de 40%, iar al
este suma final\ pe care debitorul doilea pe 6 luni cu o rat\ a dobnzii de
t r eb ui e s \ o r es t i t u ie l a s f r [ i t u l 12%. Dobnda ncasat\ de c\tre
perioadei de creditare ? banc\ din primul credit este de dou\
4. O persoan\ depune la banc\ ori [i jum\tate mai mare dect
suma de 2.500 lei pe o perioad\ de 3 dobnda celui de-al doilea credit.
luni pe principiul dobnzii simple, cu o C ar e es t e v al oa re a c el or do u\
rat\ de dobnd\ de 17%. Se cere s\ c re di t e ac or da t e [ i a c el o r d o u\
s e c a l c ul e z e c a re e s t e v a l oa re a dobnzi ce urmeaz\ a fi pl\tite?
d ob n z i i pe c a r e o v a nc a s a l a
sfr[itul celor 3 luni.
8. Ce sum\ de bani trebuie s\
5. Ce sum\ de bani trebuie s\
depun\ n prezent la o banc\ o
depun\ n prezent la o banc\ o
persoan\, pentru a ob]ine n doi ani
persoan\ pentru a ob]ine n doi ani un
un venit din dobnd\ de 210 lei, n

36
Finan]area afacerii Capitolul I
condi]ii de dobnd\ compus\ la o rat\ 10. O persoan\ depune la banc\
de dobnd\ de 10%? suma de 126.500 lei pe o perioad\ de
9. Un agent economic a mpru- 210 zile pe principiul dobnzii simple,
mutat de la banc\ suma de 199.000 cu o rat\ de dobnd\ de 11,8%. Se
lei pentru doi ani, pl\tind la sfr[itul c er e s \ s e c al c u le z e c ar e e s t e
perioadei o dobnd\ total\ de 14.400 valoarea dobnzii pe care o va ncasa
lei. Care a fost rata dobnzii cu care la sfr[itul celor 210 zile.
s-a contractat creditul ?

3.2 MPRUMUTURILE OBLIGATARE


mprumuturile obligatare reprezint\ o alt\ surs\ str\in\ de
finan]are a afacerii al\turi de creditul bancar (pe termen lung,
mediu [i scurt), leasing-ul [i alte datorii pe termen scurt.

mprumuturile obligatare se realizeaz\ prin emisiunea de


obliga]iuni.
Obliga]iunea este un titlu de valoare care atest\ un
mprumut pe termen lung. Cel ce de]ine obliga]iunea are
dreptul de a primi un venit cert numit dobnd\ indiferent de
situa]ia economico-financiar\ a emitentului.
Obliga]iunile pot fi:
la purt\tor;
nominative.
Cea mai mare parte a obliga]iunilor sunt
la purt\tor.
Asemenea ac]iunii, obliga]iunea este un
document care con]ine urm\toarele date:
numele firmei emitente;
rata dobnzii (rata cuponului);
scaden]a - data la care obliga]iunea va
fi r\scump\rat\;
Discu]ii privind alegerea celui mai bun
plasament pentru economii valoarea nominal\ a obliga]iunii;
semn\tura persoanei autorizate de emitent;
imprim\ri speciale pentru a mpiedica falsificarea.
Rata cuponului (rata dobnzii) reprezint\ o cot\ procentual\
din valoarea nominal\ ce urmeaz\ s\ fie pl\tit\ n mod regulat
de]in\torului obliga]iunii.

37
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri
Dac\ firma este autorizat\ legal s\ emit\ obliga]iuni, decizia pentru
emisiunea acestor titluri este luat\ de Adunarea General\ a Ac]ionarilor.
Emisiunea [i vnzarea obliga]iunilor se face prin institu]ii de credit care
poate s\ ac]ioneze ca intermediar, n nume propriu sau ca garant al emisiunii.
Dac\ ac]ioneaz\ n nume propriu, institu]iile de credit cump\r\ obliga]iunile
respective.
Avnd n vedere necesit\]ile de finan]are ale afacerii dar [i gradul de
lichiditate al pie]ei financiare se stabile[te m\rimea mprumutului obligatar.
Valoarea de emisiune a obliga]iunilor poate fi egal\ cu valoarea nominal\ (la
paritate) sau mai mic\ dect aceasta (subpari) pentru a face mprumutul mai
atractiv n vederea mobiliz\rii rapide de surse de finan]are.
Dac\ valoarea de emisiune este mai mic\ dect valoarea nominal\ a
obliga]iunii, n urma vnz\rii acesteia emitentul prime[te efectiv valoarea de
emisiune dar urmeaz\ s\ acorde dobna [i s\ r\scumpere titlul la valoarea
nominal\.

Diferen]a dintre valoarea nominal\ [i valoarea de emisiune


formeaz\ prima de emisiune, care ac]ioneaz\ ca posibilitate
de ajustare a condi]iilor de emisiune, specifice unei
obliga]iuni, cu cele ale pie]ei de capital.

De exemplu,

Un mprumut obligatar, cu o valoare nominal\ de 300


lei/obliga]iune [i cu o dobnd\ anual\ de 10%, rambursabil\
integral dup\ 3 ani, poate fi ajustat la condi]iile pie]ei de
capital care a oferit pentru acelea[i condi]ii de mprumut, o
dobnd\ de 11%, astfel:
Valoarea 30 30 330
= + +
de emisiune (1,11)1 (1,11)2 (1,11)3

Rezult\ c\ valoarea de emisiune este de 292,66


lei/obliga]iune.
Prima de emisiune = 300 - 292,66 = 7,34 lei/obliga]iune

38
Finan]area afacerii Capitolul I
Obliga]iunea poate fi emis\ la valoarea ei nominal\ dar, pentru a o face mai
atractiv\, poate fi rambursat\, la scaden]\, la o valoare de rambursat mai
mare. Se ob]ine astfel, o prim\ de rambursare.

n exemplul nostru, prima de rambursare (PR) poate fi


calculat\ astfel:

30 30 30 300 + PR
300 = + + +
(1,11)1 (1,11)2 (1,11)3 (1,11)4

de unde PR = 44,04 lei/obliga]iune.

Exist\, de asemenea, posibilitatea emisiunii unei obliga]iuni subpari [i


ramburs\rii ei suprapari, care ar nregistra att o prim\ de emisiune ct [i o
prim\ de rambursare.

Rambursarea unui mprumut obligatar se poate face n mai


multe modalit\]i, n func]ie de ceea ce prevede contractul de
emisiune, astfel:
- prin amortiz\ri constante [i anuit\]i variabile;
- prin anuit\]i constante [i amortiz\ri variabile;
- integral la scaden]\;
- prin r\scump\r\ri la Burs\.

n cazul n care contractul de emisiune prevede rambursarea prin amortiz\ri


constante [i anuit\]i variabile, societatea mprumutat\ va rambursa, n fiecare
an, tran[e egale din mprumut.
Rambursarea se face prin tragerea la sor]i a obliga]iunilor. n scopul
respect\rii egalit\]ii ntre de]in\torii de titluri sunt concepute sisteme de
reparti]ie propor]ional\ a obliga]iunilor trase la sor]i.

De exemplu,
Un mprumut obligatar n valoare de 20.000 lei, cu o dobnd\ de 10% [i cu
o durat\ de 5 ani, poate fi rambursat n tran[e egale a[a cum rezult\ din tabelul
urm\tor:

39
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

Amortiz\ri
mprumut
Anul Dobnd\ anuale Anuit\]i
nerambursat
constante

1. 20.000 2.000 4.000 6.000

2. 6.000 1.600 4.000 5.600

3. 12.000 1.200 4.000 5.200

4. 8.000 800 4.000 4.800

5. 4.000 400 4.000 4.400

Total: 0 6.000 20.000 26.000

Dobnda se calculeaz\ aplicnd 10% la valoarea mprumutului r\mas nc\


de rambursat pentru fiecare an.
Amortiz\rile anuale s-au calculat raportnd valoarea total\ a creditului
obligatar (20.000 lei) la num\rul de ani pentru care a fost contractat.
Anuit\]ile se calculeaz\ adunnd dobnda datorat\ n fiecare an cu
valoarea amortiz\rii anuale constante.
n cazul n care contractul de emisiune prevede rambursarea prin anuit\]i
co ns tan te [i amo rti z\ ri va ri a bi l e trebuie ca ramburs\rile anuale ale
mprumutului s\ varieze cresc\tor [i compensator cu varia]ia descresc\toare a
dobnzii anuale. n acest caz se folosesc modele matematice consacrate de
calcul al anuit\]ii constante.
Astfel, anuitatea constant\ (a), se calculeaz\ folosind urm\toarea formul\
de calcul:

d
a = o x
1 - ( 1 + d ) -n

o = m\rimea mprumutului obligatar;


d = rata dobnzii;
n = durata mprumutului
n cazul exemplului de mai sus, dac\ rambursarea se face prin anuit\]i
constante [i amortiz\ri variabile rezult\ c\ aplicnd formula de cal cul
prezentat\ valoarea anuit\]ii este :
a = 20.000 x [0
0,1 / (1- 0,62092)] = 5.275,95 lei

40
Finan]area afacerii Capitolul I
~mprumut Amortiz\ri Anuit\]i
Anul Dobnd\
nerambursat anuale constante

1 20.000,00 2.000,00 3.275,95 5.275,95

2 16.724,05 1.672,40 3.603,54 5.275,95

3 13.120,50 1.312,05 3.963,89 5.275,95

4 9.156,60 915,66 4.360,29 5.275,95

5 4.796,31 479,63 4796,31 5.275,95

Total: 0 6.379,74 20.002,98 26.379,75

Amortizarea anual\ se calculeaz\ ca diferen]\ ntre anuitatea constant\ [i


dobnda calculat\ la mprumutul nerambursat.
Analiznd tabelul anterior, se constat\ c\ datorit\ aproxim\rii calculelor
anuit\]ilor [i dobnzilor exist\ o diferen]\ de 2,98 lei
Comparnd cu prima metod\ de rambursare a mprumutului obligatar, se
constat\ c\ rambursarea n anuit\]i constante presupune un cost mai mare
(valoarea total\ a dobnzilor fiind de 6.379,74 lei fa]\ de 6.000 lei). Aceasta se
datoreaz\ faptului c\ amortiz\rile mai mari sunt c\tre sfr[itul perioadei de
rambursare.
Retragerea din circula]ie a obliga]iunilor la nivelul amortiz\rilor anuale de
capital se face, de asemenea, prin tragere la sor]i.

Rambursarea integral\ a mprumutului n ultima zi a duratei acestuia este


cea mai folosit\ din motive de simplificare a gestiunii financiare.
R\scump\rarea la Burs\ prezint\ interes pentru societatea emitent\ de
obliga]iuni atunci cnd cursul bursier al acestora este mai mic fa]\ de valoarea
de rambursat (format\ din valoarea nominal\ + prima de rambursat). Exist\
ns\ limite legale privind num\rul de obliga]iuni ce pot fi r\scump\rate la Burs\.
Societatea mprumutat\ poate s\ lanseze la Burs\ o ofert\ public\ de
schimb sau de cump\rare. Aceasta este o alt\ modalitate de r\scump\rare la
Burs\ a obliga]iunilor emise.

41
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

APLICA}II PROPUSE SPRE REZOLVARE


I. S\ se completeze urm\toarele enun]uri cu termenii care lipsesc:
1. ...........................este un titlu de valoare care atest\ un mprumut pe
termen lung.
2. Rata cuponului (rata dobnzii) reprezint\ o cot\ procentual\ din
.....................ce urmeaz\ s\ fie pl\tit\ n mod regulat de]in\torului obliga]iunii
3. Diferen]a dintre valoarea nominal\ [i valoarea de emisiune
formeaz\..................................
II. R\spunde]i la urm\toarele ntrb\ri:
1. Care sunt modalit\]ile de rambursare a unui mprumut obligatar ?
2. n cazul emisiunii unei obliga]iuni subpari [i ramburs\rii ei suprapari, care
sunt avantajele celui ce a subscris obligatiunea?
III. Se propun spre analiz\ urm\toarele studii de caz:
1. Un mprumut obligatar, cu o variante care sunt costurile creditului
valoare nominal\ de 400 lei/obliga- obligatar.
]iune [i cu o dobnd\ anual\ de 9%, 4. n t0, rata dobnzii pe care o
este rambursabil integral dup\ 3 ani. aduce o obliga]iune este de 23%.
S\ se procedeze la ajustarea acestuia Valoarea cursului la care un agent
la condi]iile pie]ei de capital care a economic ar putea s\ achizi]ioneze
o f er i t p en t r u a c e le a [ i c o nd i] ii d e respectivul titlu de valoare este de
mprumut, o dobnd\ de 10%. 120 lei/obliga]iune.
2. Un mprumut obligatar, cu o n t1, rata dobnzii cre[te cu 5
valoare nominal\ de327 lei/obliga- puncte procentuale.
]iune [i cu o dobnd\ anual\ de 7%, S\ se calculeze cu ct va cre[te/va
este rambursabil integral dup\ 5 ani. sc\dea cursul respectivei obliga]iuni
[tiind c\ n condi]iile pie]ei de capital n t1 fa]\ de t0.
se ofer\ o rat\ de dobnd\ de 8,5%,
s\ se calculeze valoarea primei de 5. Un mprumut obligatar, cu o
e mi s i u n e n c a z u l n c a r e s e valoare nominal\ de 88 lei/obliga]iune
realizeaz\ ajustarea mprumutului la [i cu o dobnd\ anual\ de 9%, este
condi]iile pie]ei de capital. rambursabil integral dup\ 3 ani. S\ se
procedeze la ajustarea acestuia la
3. Un mprumut obligatar n valoare condi]iile pie]ei de capital care a oferit
de 30.000 lei, cu o dobnd\ de 12% [i pentru acelea[i condi]ii de mprumut,
cu o durat\ de 3 ani, se propune a fi o dobnd\ de 10%.
rambursat fie n tran[e egale, fie prin
anuit\]i constante [i amortiz\ri 6. Un mprumut obligatar n valoare
variabile. S\ se analizeze n ambele de 40.000 lei, cu o dobnd\ de 10,5%
[i cu o durat\ de 4 ani, se propune a

42
Finan]area afacerii Capitolul I
fi rambursat fie n tran[e egale, fie economic ar putea s\ achizi]ioneze
prin anuit\]i constante [i amortiz\ri respectivul titlu de valoare este de
variabile. S\ se analizeze n ambele 120 lei/obliga]iune.
variante care sunt costurile creditului n t1, rata dobnzii cre[te cu 5%.
obligatar.
S\ se calculeze cu ct va cre[te/va
7. . n t0, rata dobnzii pe care o sc\dea cursul respectivei obliga]iuni
aduce o obliga]iune este de 23%. n t1 fa]\ de t0.
Valoarea cursului la care un agent

3.3 LEASING (CREDIT-BAIL)


Leasingul este o form\ special\ de nchiriere a bunurilor
imobiliare (sau mobiliare) prin care chiria[ul exercit\
posesiunea asupra bunului nchiriat, n timp ce finan]area
achizi]iei acestuia este f\cut\ de c\tre societatea de leasing.

Societatea de leasing r\mne proprietar\ a


bunului pn\ la scaden]a contractului.
Acesta se ncheie, n general pe o perioad\
lung\ de timp (aproximativ 70-80% din durata
de via]\ economic\ a bunului achizi]ionat prin
acest sistem), dar se poate conveni [i asupra
unei durate mai scurte.
n schimbul ob]inerii avantajelor legate de
posesiunea bunului achizi]ionat prin sistemul
de leasing, firma pl\te[te societ\]ii de leasing
o chirie care cuprinde:
- amortizarea bunului;
- dobnzile aferente fondurilor avansate de
societatea de leasing pentru cump\rarea
bunului respectiv;
- marja de profit a societ\]ii de leasing.
Pe durata contractului, la nivelul firmei care
a achizi]ionat un bun n leasing, chiria se
Semnarea contractului de leasing nregistreaz\ ca o cheltuial\ de exploatare, iar
la ncheierea acestuia valoarea rezidual\ se
nregistreaz\ la active.

43
Capitolul I Surse proprii [i str\ine `m finan]area unei afaceri

RSPUNSURI PENTRU APLICA}IILE PROPUSE


1. IDENTIFICAREA TIPURILOR DE simpl\, societate cu r\spundere limitat\
SURSE DE FINAN}ARE: PROPRII {I c). unui mijloc fix
STR|INE 3. d)

I. 1. nerambursabile; permanent\ 3.1 CREDITUL BANCAR


2. rambursabil; dobnzi; temporar\ I. a) creditor; debitor
3. fonduri proprii; angajamente la b) riscul de nerambursare; riscul de
termen imobilizare
II. 1. c; 2. a; 3. b. c) re]inerea; gajul; ipoteca; privilegiul.
III. 1. c)
2. SELECTAREA SURSELOR PROPRII 2. b)
DE FINAN}ARE ALE AGENTULUI 3. d)
ECONOMIC [I CARACTERISTICILE
3.2. MPRUMUTURILE OBLIGATARE
ACESTORA I. 1. obliga]iunea;
1. a). stabile; unit\]i patrimoniale 2. valoarea nominal\;
b). ac]iuni; p\r]i sociale; societate n 3. prima de emisiune
nume colectiv, societate n comandit\

44
Finan]area afacerii Capitolul II

DOCUMENTE {I REGISTRE
OBLIGATORII N DERULAREA
UNEI AFACERI
(Laborator tehnologic)
Identificarea documentelor [i registrelor
obligatorii n derularea unei afaceri
Do cume nte : pe tipuri de
evenimente [i tranzac]ii (factur\,
aviz de nso]ire a m\rfii pentru
achizi]ie [i vnzare de bunuri, stat
de salarii pentru opera]ii legate de
salarii, chitan]\, ordin de plat\
pentru ncas\ri [i pl\]i, note de
contabilitate pentru opera]iile care
nu au la baz\ documente
justificative)
Registre: jurnal, inventar, cartea
mare

Verificarea registrelor contabile


Se verifica dac\ documentele
justificative [i notele contabile au
fost nregistrate cronologic n
registrul jurnal [i sistematic n
registrul cartea mare.

Competente individuale:
Utilizeaz\ documentele [i registrele obligatorii n derularea
unei afaceri.

45
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

IDENTIFICAREA DOCUMENTELOR {I
REGISTRELOR OBLIGATORII N
DERULAREA UNEI AFACERI
1. IDENTIFICAREA DOCUMENTELOR {I REGISTRELOR OBLIGATORII N
DERULAREA OPERA}IILOR PRIVIND SALARIILE

Studiu de caz
Pentru a ilustra modul de identificare a documentelor [i registrelor utilizate
n derularea opera]iilor privind salariile prezent\m urm\toarea situa]ie
aleatorie care ar putea avea loc la SC Modul 4 SRL.
Datele de identificare ale societatii :

Denumirea SC MODUL 4 SRL


Bucuresti, bdul Hristo Botev nr 17
Sediul social
sector 3 tel 312.37.97
CUI 12276949
Numar de inregitrare la
J40/9006/1999
Registrul Comertului
Banca BRD
Filiala Dorobanti
IBAN RO33BRDE450SV0105964500
5246-comer] cu am\nuntul `n
CAEN magazine specializate ale altor
produse n.c.a
Societatea comercial\ Modul 4 SRL are 4 salaria]i angaja]i cu contract de
munc\ pe perioad\ nedeterminat\, despre care se cunoa[te:
Numele Salariul de
CNP Observa]ii
si prenumele ncadrare
Func]ia de baz\
Dumitru Valentin 1541018400564 500
la SC Modul 4 SRL
Func]ia de baz\
Ilie Andreea 2551123400279 1.000
la SC Modul 4 SRL
Func]ia de baz\
Papa Ana 2551115400690 500
la SC Modul 4 SRL
Func]ia de baz\
Opescu Vlad 1841225460086 300
la alta societate

46
Finan]area afacerii Capitolul II
Salaria]ii cu func]ia de baz\ la SC Modul 4 SRL beneficiaz\ de o deducere
de baz\ de 250 lei, n timp ce salariatul cu func]ia de baz\ la o alt\ societate
comercial\ beneficiaza de deducerea de baza la acea societate comercial\.
Pe baza datelor prezentate [i pornind de la situa]a n care to]i salaria]ii au
lucrat cele 20 de zile ale lunii aprilie 2007 este ntocmit statul de plata.
Statul de plata este utilizat n continuare n contabilitate pentru ntocmirea
registrului jurnal.
Datele din registrul jurnal sunt preluate n fi[ele de cont pentru opera]iuni
diverse, componente ale registrului cartea mare.
Informa]iile din statul de plata stau la baza ntocmirii documentelor de
raportare solicitate de ITM, CNPAS. AOFM, CAS etc.
Pentru efectuarea pl\]ilor privind contribu]iile aferente salariilor au fost
ntocmite ordine de plat\ corespunz\toare..
Documentele utilizate n derularea opera]iilor privind salariile la SC Modul 4
SRL sunt prezentate n continuare.

Felul documentului Pagina

Stat de plat\ a salariilor 43

Declara]ie privind eviden]a nominal\ a asigura]ilor [i


a obliga]iilor de plat\ la bugetul asigur\rilor pentru 44
[omaj

Declara]ie privind eviden]a nominal\ a asigura]ilor [i


a obliga]iilor de plat\ la bugetul asigur\rilor sociale 45
de stat Anexa 1.1

Declara]ie privind eviden]a nominal\ a asigura]ilor [i


a obliga]iilor de plat\ la bugetul asigur\rilor sociale 46
de stat Anexa 1.2

Date despre angajator- subven]ii, scutiri [i reduceri 48

Declara]ie privind obliga]iile de plat\ la bugetul


49
general consolidat

Declara]ie fiscal\ privind stabilirea comisionului ITM 51


Borderou de pl\]i 52
Ordine de plat\ 53-58

47
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

48
Finan]area afacerii Capitolul II

49
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

50
Finan]area afacerii Capitolul II

51
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

52
Finan]area afacerii Capitolul II

53
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

54
Finan]area afacerii Capitolul II

55
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

56
Finan]area afacerii Capitolul II

57
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

58
Finan]area afacerii Capitolul II

59
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

60
Finan]area afacerii Capitolul II

61
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

62
Finan]area afacerii Capitolul II

Prezent\m n continuare registrul jurnal [i fi[ele de cont (registrul cartea


mare) care au fost completate cu aceast\ ocazie:

63
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

64
Finan]area afacerii Capitolul II

65
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

66
Finan]area afacerii Capitolul II

67
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

68
Finan]area afacerii Capitolul II

69
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
Balanta de verificare ntocmit\ dup\ aceast\ opera]iune se prezint\ astfel:

S.C. Modul 4 S.R.L.


Balanta de verificare
ntocmit\ la 3.05.2007

Evaluarea competen]ei
C2 Utilizeaz\ documentele [i registrele obligatorii n derularea
unei afaceri

Criteriul de performan]\:
identificarea documentelor [i registrelor obligatorii
n derularea unei afaceri.

70
Finan]area afacerii Capitolul II
Fi[a de lucru nr. 1
1.Identific\ documentul justificativ pe baza c\ruia se nregis-
treaz\ n contabilitatea drepturile salariale ale angaja]ilor firmei
de exerci]iu.
2.Identific\ documentele de raportare privind obliga]iile de plat\
aferente salariilor angaja]ilor firmei de exerci]iu.
3.Identific\ ordinele de plat\ a obiga]iilor aferente salariilor
angaja]ilor firmei de exerci]iu.
4.Identific\ registrul jurnal ntocmit n urma derul\rii opera]iilor
privind salariile angaja]ilor firmei de exerci]iu.
5.Identific\ fi[ele conturilor utilizate pentru nregistrarea n conta-
bilitate a opera]iilor privind salariile angaja]ilor firmei de exerci]iu.

2. VERIFICAREA REGISTRELOR CONTABILE

Se verifica dac\ documentele justificative [i notele contabile au fost


nregistrate cronologic n registrul jurnal [i sistematic n registrul cartea mare.

Evaluarea competen]ei
C2 Utilizeaz\ documentele [i registrele
obligatorii n derularea unei afaceri

Criteriul de performan]\:
verificarea registrelor contabile

Fi[a de lucru nr. 2


Participi la verificarea registrelor contabile ntocmite la sfr[itul
unei luni. Sarcinile tale sunt:
1.Verifici dac\ pentru toate documentele justificative privind
salariile angaja]ilor firmei de exerci]iu au fost ntocmite note
contabile pentru perioada de referin]\.
2.Verifici dac\ toate notele contabile au fost consemnate n
registrul jurnal al firmei de exerci]iu n ordine cronologic\.
3.Verifici dac\ informa]iile din registru jurnal au fost consemnate
n fi[ele de cont corespunz\toare.
4.Efectueaz\ totalul registrului jurnal la sfr[itul lunii.

71
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

3. IDENTIFICAREA DOCUMENTELOR {I REGISTRELOR OBLIGATORII N


DERULAREA OPERA}IILOR PRIVIND ACTIVITATEA COMERCIAL|

Studiu de caz
Studiul de caz porne[te de la o situa]ie concret\ ntlnit\ la o unitate
comercial\ cu am\nuntul.
Pentru exemplificare vom utiliza datele de identificare ale S.C. MODUL 4
SRL.
Activitatea comercial\ a S.C. MODUL 4 SRL.a fost delimitat\ n 3 pa[i
astfel:

Pasul 1 Aprovizionarea si receptia marfurilor

Pasul 2 Vanzarea marfurilor

Descarcarea gestiunii pentru marfurile


Pasul 3
vandute

Pasul 1: Aprovizionarea si receptia marfurilor


Sunt prezentate 3 situatii de aprovizionare cu marfuri..
Furnizorul emite factura fiscala.
La unitatea comerciala cumparatoare este verificata factura fiscala si sunt
receptionate marfurile.Este ntocmita nota de receptie si constatare de
diferente.
n continuare sunt prezentate documentele privind aprovizionarea si
receptia marfurilor, respectiv facturile ti notele de intrare-receptie.

Seria MMM l43

72
Finan]area afacerii Capitolul II
Factur\ Fiscal\

Seria MIU 111

73
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
Factur\ Fiscal\

74
Finan]area afacerii Capitolul II

Seria MCU 1211

Factur\ Fiscal\

75
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

La serviciul contabilitate este ntocmit Jurnalul de cumparare.

Din jurnalul de cumparare informatiile sunt preluate n registru jurnal.

76
Finan]area afacerii Capitolul II
Pasul 2-Vnzarea marfurilor
Vnzarea marfurilor la unitatea la care a fost realizat studiul de caz este
evidentiata n facturi chiar daca este comert cu amanuntul.
n paginile urmatoare sunt prezentate facturile care atesta vnzari de
marfuri.
Facturile emise cu ocazia vnzarilor sunt nregistrate la contabilitate n
jurnalul de vnzari.

Datele din Jurnalul de vnzare sunt preluate n Registrul Jurnal.

Seria Modul 4 Nr.00001

Factur\ Fiscal\

77
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

Seria Modul 4 Nr.00002

Factur\ Fiscal\

78
Finan]area afacerii Capitolul II

Seria Modul 4 Nr.00003

Factur\ Fiscal\

79
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

Pasul 3-Descarcarea gestiunii pentru marfurile vndute


La sfrsitul lunii se descarca gestiunea pentru marfurile vndute.
De asemenea, se ntocmeste si Registrul stocurilor.

Pe masura ce are loc derularea operatiilor n contabilitate este ntocmit


Registrul Jurnal.

80
Finan]area afacerii Capitolul II

81
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
Datele din Registru Jurnal sunt preluate n fisele de conturi, astfel:

82
Finan]area afacerii Capitolul II

83
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
Daca s-ar pune problema ntocmirii balantei de verificare dupa aceste
operatiuni cu marfuri atunci aceasta s-ar prezenta astfel:

Evaluarea competen]ei
C2 Utilizeaz\ documentele [i registrele obligatorii n
derularea unei afaceri

Criteriul de performan]\:
identificarea documentelor [i registrelor
obligatorii n derularea unei afaceri.

Fi[a de lucru nr. 1


1.Identific\ documentele justificative pe baza c\rora se
nregistreaz\ n contabilitate opera]iile comerciale efectuate
de firma de exerci]iu.
2.Identific\ registrul jurnal ntocmit n urma derul\rii
opera]iilor comerciale de c\tre firma de exerci]iu.
3.Identific\ fi[ele conturilor utilizate pentru nregistrarea
n contabilitate a opera]iilor comerciale efectuate de firma de
exerci]iu.

84
Finan]area afacerii Capitolul II
4. VERIFICAREA REGISTRELOR CONTABILE
Se verifica dac\ documentele justificative [i notele contabile au fost
nregistrate cronologic n registrul jurnal [i sistematic n registrul cartea mare.
Evaluarea competen]ei
C2 Utilizeaz\ documentele [i registrele obligatorii n
derularea unei afaceri

Criteriul de performan]\:
verificarea registrelor contabile

Fi[a de lucru nr. 2


Participi la verificarea registrelor contabile ntocmite la
sfr[itul unei luni. Sarcinile tale sunt:
1.Verifici dac\ pentru toate documentele justificative
privind opera]iile comerciale efectuate de firma de exerci]iu
au fost ntocmite note contabile pentru perioada de referin]\.
2.Verifici dac\ toate notele contabile au fost consemnate
n registrul jurnal n ordine cronologic\.
3.Verifici dac\ informa]iile din registrul jurnal au fost
consemnate n fi[ele de cont corespunz\toare.
4.Efectueaz\ totalul registrului jurnal al firmei de exerci]iu
la sfr[itul lunii.

TESTE {I PROBLEME DE EVALUARE


I. ANTRENAMENT
1. Avnd n vedere studiile de caz rezolvate dar [i no]iunile studiate la
celelalte materii de specialitate [i n special la contabilitate, completa]i
spa]iile libere cu termenii care lipsesc:
a) nregistrarea cronologic\ presupune respectarea succesiunii
documentelor dup\ ............... sau ...............
b) nregistrarea sistematic\ presupune gruparea opera]iilor economice n
............... [i ............... avnd n vedere con]inutul lor economic.
c) La baza nregistr\rilor din registrele de contabiliate stau ...............
d) Conform Legii contabilit\]ii [i Regulamentului privind aplicarea Legii
contabilit\]ii, principalele registre de contabilitate sunt: ...............
e) Registrul-jurnal este un document contabil ............... , folosit pentru
nregistrarea ............... a opera]iilor economico-financiare la nivelul firmei, n
ordinea ...............

85
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
f) ............... este un document contabil obligatoriu [i se utilizeaz\ pentru
nregistrarea tuturor elementelor patrimoniale inventariate de unitate.
g) Registrul Cartea mare se ntocme[te ............... [i grupeaz\ opera]iile
economico-financiare dup\ natura lor, n ordinea ...............
2. Stabili]i coresponden]ele corecte ntre coloanele A [i B:

COLOANA A COLOANA B

Se p\streaz\ n unitate timp de 10 ani de la


1. Formele de nregistrare a) data ncheierii exerci]iului n cursul c\ruia au
fost ntocmite.
Se folosesc pentru eviden]a analitic\
2. Registrele de contabilitate b)
a valorilor materiale.
Fi[ele de cont pentru valori Reprezint\ un sistem de registre, formulare
3. c)
materiale [i documente contabile.

II. COMPETI}IE
A. Alege]i r\spunsul corect:
1. Verificarea de fond a documentelor presupune:
a) verificarea legalit\]ii, realit\]ii, oportunit\]ii [i economicit\]ii opera]iilor
consemnate n documente;
b) nregistrarea n contabilitate a opera]iunilor economice [i financiare ce au loc;
c) urm\rirea, n principal, dac\ s-au completat toate datele obligatorii din
formular, dac\ ele corespund cu cele din anexe, dac\ exist\ semn\turile
necesare, precum [i dac\ documentele s-au ntocmit n num\rul de exemplare
prev\zute de lege;
d) clasarea documentelor supuse verific\rii;
2. Registrul-inventar
a) este un document contabil obligatoriu folosit pentru nregistrarea zilnic\ a
opera]iilor economice [i financiare;
b) se ntocme[te la sfr[itul lunii [i grupeaz\ opera]iile economico-financiare
dup\ natura lor, n ordinea efectu\rii lor cronologice;
c) prezint\ ntr-o form\ recapitulativ\ elementele patrimoniale dup\ natura lor;
d) se ntocme[te separat pentru debitul [i separat pentru creditul fiec\rui cont
sintetic, pe m\sura nregistr\rii opera]iilor;
3. Fi[ele de cont pentru opera]iuni diverse:
a) se ntocmesc separat pentru debitul [i separat pentru creditul fiec\rui cont,
pe m\sura nregistr\rii opera]iilor;

86
Finan]area afacerii Capitolul II
b) se folosesc pentru eviden]a analitic\ a valorilor materiale;
c) stau la baza complet\rii Registrului-jurnal;
d) pot fi folosite pentru eviden]a analitic\ a furnizorilor, clien]ilor, creditorilor
etc. dar [i pentru opera]ii sintetice.
4. n cadrul formei de contabilitate "maestru- [ah" sunt utilizate urm\toarele
formulare:
a) note de contabilitate, jurnal de nregistrare, Registrul-jurnal, fi[e sintetice [ah,
fi[e de cont analitic, balan]a de verificare, bilan]ul contabil, Registrul inventar;
b) Registrul-jurnal, Registrul-inventar, jurnale auxiliare, Cartea Mare, Balan]a
de verificare;
c) Jurnalul privind decont\rile cu furnizorii, Situa]ia ncas\rii-achit\rii
facturilor, Situa]ia privind mi[carea stocurilor, Bilan]ul contabil;
d) nici o variant\ nu este corect\.
B. Preciza]i adev\rul/falsitatea urm\toarelor enun]uri, prin indicarea
simbolului A (pentru adev\r) [i F (pentru fals):
a) Pe lng\ formele de contabilitate "pe jurnale" [i "maestru-[ah", legea
permite [i utilizarea formelor de nregistrare contabil\ adaptate la echipa-
mentele moderne de prelucrare a datelor.
b) Dac\ num\rul opera]iilor economice [i financiare nu este foarte mare,
Cartea Mare ([ah) poate fi folosit\ pentru o perioad\ mai mare (trimestru,
semestru, an).
c) Registrul-jurnal se ntocme[te n mai multe exemplare, dup\ ce s-au
numerotat, [nuruit, parafat [i nregistrat la organul fiscal teritorial;
d) Registrele de contabilitate sunt formulare cu liniatur\ special\, care se
prezint\ sub form\ de condici, foi volante [i list\ri informatice, legate apoi sub
form\ de registre.
e) Elementele patrimoniale nscrise n Registrul-inventar au la baz\ listele de
inventariere sau alte documente care justific\ con]inutul fiec\rui post din bilan].
f) Fi[ele de cont pentru opera]ii diverse se folosesc att pentru opera]ii
sintetice ct [i pentru eviden]a analitic\ a furnizorilor, clien]ilor, creditorilor etc.
g) Sumele din Registrul-jurnal sunt preluate la sfr[itul perioadei (sfr[itul
fiec\rei luni) n Balan]a de verificare.
h) n cadrul Nomenclatorului privind modelele registrelor [i formularelor
tipizate, comune pe economie, pentru activitatea financiar\ [i contabil\, Registrului
Cartea Mare {AH i este atribuit codul 14-1-3/a.
C. Societatea comercial\ "TEO", realizeaz\, pe parcursul lunii aprilie 2008,
urm\toarele opera]iuni:

87
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
1. La 12.04.2008, se pl\te[te o datorie fa]\ de un furnizor, conform ordinului
de plat\ nr.67, 32.000 lei.
2. La 13.04.2008, se ncaseaz\ o crean]\ n valoare de 45.000 lei prin contul
bancar, conform ordinului de plat\ nr.91.
{tiind c\ la 1.04.2008, contul 5121 "conturi la b\nci n lei" prezenta un sold
de 100.000 lei, s\ se completeze Fi[a de cont pentru opera]ii diverse pentru
contul 5121.

D. n cadrul Societ\]ii Comerciale TINA"ce are ca obiect de activitate


ob]inerea de confec]ii, au loc urm\toarele achizi]ii de materii prime,
conform facturilor, precum [i consumuri de materii prime, conform bonurilor
de consum:
1. La 2.03.2008 se achizi]ioneaz\ 100 m. stof\, pre] unitar 123 lei/m.
2. La 4.03.2008 se dau n consum 21 m.de stof\.
3. La 15.03.2008 se achizi]ioneaz\ 62 m. de stof\.
n urma opera]iunilor efectuate, s\ se completeze Fi[a de cont pentru valori
materiale pentru contul 301" Materii prime":

88
Finan]area afacerii Capitolul II
PROIECT
Socitatea comercial\ "LUCAS" avnd ca obiect de activitate
realizarea de confec]ii de dam\ efectueaz\ urm\toarele
opera]iuni economice [i financiare n luna februarie 2008:
1. La 1.02.2008 Societatea achizi]ioneaz\ 50 metrii stof\, 200 lei/metro,
conform Facturii nr.12.345.
2. La 4.02.2008 se dau n consum 10 metrii stof\ n valoare de 2.000 lei,
conform Bonului de consum nr. 73.
3. La 6.02.2008 se achit\ obliga]ia fa]\ de furnizorul de materii prime(stof\)
conform Ordinului de plat\ nr.123.
4. La 10.02.2008 se mai achizi]ioneaz\ 60 metrii stof\, 200 lei/metru,
conform facturii nr. 12.475.
5. La 17.02.2008 se ncaseaz\ o crean]\ de la un client, conform Ordinului
de plat\ nr. 110, 14.000 lei.
6. La 20.02.2008 se achizi]ioneaz\ un utilaj n valoare de 60.000 lei, de la
un furnizor de imobiliz\ri, conform facturii nr. 110682.
7. La 22.02.2008 se achit\ obliga]ia fa]\ de furnizorul de materii prime
(stof\), 200 lei/metrux 60 metrii= 12.000 lei, conform Ordinului de plat\ 125.
8. La 25.02. 2008 se achit\ obliga]ia fa]\ de furnizorul de imobiliz\ri 60.000
lei, conform Ordinului de plat\ nr.126.
Se [tie c\ la 1.02.2008:
- soldul ini]ial al contului 5121 "Conturi la b\nci n lei " era de 400.000 lei;
- soldul ini]ial al contului 4111 "Clien]i" era de 14.000 lei;
- soldul ini]ial al contului 1012 "Capital social subscris v\rsat" 416.000 lei.
Se cere:
a) s\ se ntocmeasc\ Registrul-jurnal aferent lunii februarie la societatea
"LUCAS";
b) s\ se ntocmeasc\ Fi[a de cont pentru opera]ii diverse pentru contul
5121"Conturi la b\nci n lei";
c) s\ se ntocmeasc\ Fi[a de cont pentru valori materiale pentru contul 301
"Materii prime".

89
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

IDENTIFICAREA DOCUMENTELOR {I
REGISTRELOR OBLIGATORII N
DERULAREA UNEI AFACERI

5. IDENTIFICAREA DOCUMENTELOR {I REGISTRELOR OBLIGATORII N


DERULAREA OPERA}IILOR DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI

Studiu de caz
S.C. EXERCI}IU S.A. a realizat inventarierea patrimoniului la data de
31.12.2006.
n acest sens s-a emis o decizie denumire a comisiei inventariere format\
din ing. Anton E., ec. Pan\ V., ing. Matei C., ec. Taru F., ec. Radu M.
Au fost luate m\surile organizatorice necesare ob]inerii condi]iilor
corespunz\toare de lucru pentru comisia de inventariere:

s-au stabilit elementele patrimoniale care se inventariaz\: stocu-


rile, imobiliz\rile, datoriile, crean]ele, elementele de trezorerie,
capitalurile, cheltuielile [i veniturile, precum [i elementele n afara
bilan]ului

s-a asigurat personalul necesar pentru manipularea valorilor


materialelor care se inventariaz\

s-au sortat, s-au grupat [i s-au codificat stocurile

s-au asigurat aparatele [i instrumentele pentru m\surare si


cnt\rire

s-a asigurat dotarea comisiei de inventariere cu calculatoare de


birou [i cu cu materiale pentru sigilarea spa]iilor inventariate

De asemenea, n contabilitatea sintetic\ [i analitic\ s-au nregistrat toate


documentele pana la 31.12.2006 [i s-au stabilit soldurile conturilor. n fi[ele
de magazie s-au nregistrat toate opera]iile de intr\ri respective ie[iri pn\ la
31.12.2006.

90
Finan]area afacerii Capitolul II
Gestionarii magaziilor de stocuri au scris cte o declara]ie n care au ar\tat
c\ nu au n gestiune bunuri apar]innd ter]ilor sau plusuri / minusuri n
gestiune, nu au valori materiale nerecep]ionate, nu au primit sau eliberat valori
materiale f\r\ documente legale [i nu de]in numerar din vnzarea bunurilor
aflate n propria gestiune.
Comisia de inventariere a procedat la inventarierea faptic\ a magaziilor [i
bunurilor existente n stoc [i a ntocmit listele de inventariere.Acestea au stat la
baza redact\rii registrului inventar, din care prezent\m un extras n continuare.
Unitatea S.C. EXERCI}IU S.A.
REGISTRU INVENTAR

RECAPITULA}IA VALOAREA DIFEREN}E DIN EVALUARE


NR VALOAREA
ELEMENTELOR DE
CRT . CONTABIL|
INVENTARIATE INVENTAR VALOARE CAUZE
DIFEREN}E
Materiale - -
1. 7842,4525 7842,4525
consumabile - -
2. Marfuri-band\ 4635 4635 - -
3. Marfuri-electrice 13228 13228 - -
M\rfuri- materiale
4. 193 193 - -
pentru instala]ii
Din analiza efectuat\ s-a desprins urm\toarea concluzie: la verificarea
efectuat\ nu s-au constat lipsuri sau plusuri .
Rezultatele inventarierii au fost consemnate n procesul verbal de
inventariere . Deoarece nu au fost constatate diferen]e n plus sau n minus
ntre datele scriptice (din contabilitate) [i cele faptice (constatate prin
inventariere) nu au fost necesare nregistr\ri contabile.
Proces verbal ncheiat azi 31.12. 2006
referitor la
Sinteza ac]iunii de inventariere a patrimoniului [i conturilor
S.C. EXERCI}IU S.A. la 31.12.2006

Subsemna]ii, ing. Anton E., ec. Pan\ V., ing. Matei C., ec. Taru F.,
ec. Radu M., n conformitate cu Decizia nr. 97/02.12.2004, privind
organizare [i efectuarea inventarierii [i Ordinul Ministerului
Finantelor Publice nr. 1753/22.11.2004, am procedat la inventarie-
rea faptic\ a magaziilor [i bunurilor existente n societate [i au
analizat componen]a soldurilor contabile la 31.12.2006, mpreun\
cu Compartimentul Finaciar - Contabil.

91
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
Din analiza efectuat\ rezult\ urm\toare situa]ie.
A. CONTURI DE STOCURI
1. Soldul contului 302 n valoare de 7842,4525 RON, cuprinde valoarea
stocului de materiale consumabile. Aceste materiale se achizi]ioneaz\ n
general n concordan]\ cu necesarul current al activit\]ii institutului. La
verificarea efectuat\ nu s-au constatat lipsuri sau plusuri.
2. Soldul contului 354 n valoare de 11874,10 RON, cuprinde produse aflate
la ter]i, detaliat astfel:

1294,90 RON - Electroalfa


10005,72 RON - India
8208 RON - Rigips
49137 RON - Sialco

3. Soldul contului 357 n valoare de 216948 RON, cuprinde m\rfuri n


custodie rezultate din activitatea de compens\ri, detaliate astfel:

Business Administration Company - 19677 RON


Depozit - 9309 RON
Deomet.Roman - 46647 RON
Selma - 12565 RON
Stoc Metal - 839 RON
Tehnomet - 14815 RON

Pe m\sur\ ce aceste m\rfuri au condi]ii de vnzare, se vor scoate din


custodie prin factur\ la cump\r\tor.
1. Soldul contului 371 n valoare de 137112 RON, cuprinde valoarea
m\rfurilor detaliate astfel:
4635 RON - band\
13228 - materiale [i echipamente electrice
193 - materiale pentru realizarea unor instala]ii

B. CONTURI DE IMOBILIZ|RI
1. Soldul contului 208 n valoare de 366254 RON, cuprinde valoarea
softurilor informatice.
2. Soldul contului 280 n valoare de 283128 RON, cuprinde amortizarea
calculat\ pentru softurile cuprinse n contul 208 [i reprezint\ 77.3%.
3. Soldul contului 211 n valoare de 103274 Ron reprezint\ valoarea
terenurilor din patrimoniul societ\]ii.
4. Soldul contului de imobiliz\ri corporale n valoare de 8808825 RON [i
soldul contului 281, cu o amortizare de 475758 RON se detaliaz\ astfel:

92
Finan]area afacerii Capitolul II
Amortizare -
Denumire Valoare- RON RO N
la 31.12.2006
212.1 / 2812 -
84503640 2752592
Cl\diri
2131 / 281 -
Echipamente 80709 9449
tehnologice

2132 / 2813 -
Aparate [i instala]ii 3926207 2581258
de m\sur\

2133 / 2813 -
202394 90627
Mijloace de transport

214 / 2814 -
Mobilier, birotic\, 1206539 9002933
alte active

TOTAL 8808825 4757583

C. CONTURI DE TER}I Nr Suma datorata


Furnizor
crt la 31.12.2006
1. Soldul contului 401 nsem-
neaz\ 24877555 RON [i cu- 1 ANSALDO 11119073486
prinde furnizori neachita]i la 2 ASIROBICON 11101967546
31.12.2006. 3 SIEMENS 144597
Furnizorii neachita]i la data 4 SC ALIAT 2808
prezentului proces-verbal sunt:
5 SC ANMADO 84
6 SC APA NOVA 1154
7 SC ASTI-CONTROL 2458
SC AUTO I
8 9054
IMAGINI
SC AVITECH CO 226
9
SRL
10 SC CEROB SRL 15555
CN IND. GROUP 22283
11
SRL
12 SC CONFIND 488535
13 DEPOZIT 7955
TOTAL 24877555

93
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
2. Soldul contului 404 n valoare de 5598 RON, cuprinde factura
9662685/18.11.2006 - CRISMIN ..
3. Soldul contului 409 n valoare de 630470, cuprinde avansuri acordate
furnizorilor, n general pentru echipamente, cu contract n derulare:

UPETROLAM 597847497
ROCO 12608
VOC P XEROX 12322
LEONARD BAUER 6504
LAM - FOC{ANI 1130
UMEB 57

4. Soldul contului 411 n valoare de 34853196 RON reprezint\ facturi emise


[i nencasate pn\ la 31.12.2006.
Facturile nencasate au urm\toarea situa]ie:
Valoarea la 31.12.2006 -
Nr
Client RON
crt

1 ALRO 20020544
2 AREXIM 11515398
1102819
3 ARGIROM INTERNATIONAL

4 ASAM 619227
5 CCCF 1595208
TOTAL 49981

5. Soldul contului 421 n valoare de 105409 RON reprezint\:


98234 RON - chenzina a II-a pe luna decembrie 2006
7174 RON - obliga]iile de plat\ pentru conven]ii civile de prest\ri servicii.
6. Soldul contului 426 n valoare de 11358 RON reprezint\:
Dividende neridicate din anii anteriori 2002 [i 2003, din diverse motive
10837 RON
Impozit pe venit restituit pentru salaria]ii pleca]i din 2001 279 RON
Impozit pe venit restituit pentru salaria]ii pleca]i din 2002 [i 2003 240
RON
7. Soldul contului 427 n valoare de 1729 RON, cuprinde re]ineri din salariile
lunii decembrie 2006 pentru diverse obliga]ii ale salaria]ilor
8. Soldul contului 428.1 n valoare de 2718 RON reprezint\ garan]iile pentru
gestiune (gestionari, cenzori, etc).

94
Finan]area afacerii Capitolul II
9. Soldul contului 431 n valoare de 106987 RON cuprinde:
4311 50472 RON
4314 16783 RON
4312 30079 RON
4315 1224 RON
4313 18427 RON

10. Soldul contului 437 n valoare de 5413 RON reprezint\:


4371 3875
4372 1538
11. Soldul contului 441 n valoare de 55198 Ron reprezint\ valoarea
impozitului pe profit pentru trimestrul IV 2006.
12. Soldul contului 4423 n valoare de 629389 RON reprezint\ TVA de plat\
pentru luna decembrie 2006 .
13. Soldul contului 4428 n valoare de 422 RON reprezint\ TVA neexigibil\,
rezultat\ din garan]ii, care se va regla la ncasarea garan]iilor.
14. Soldul contului 444 n valoare de 44493 RON reprezint\ impozitul pe
salariile lunii decembrie 2006.
15. Soldul contului 446 n valoare de 2022 RON cuprinde:
1400 RON - suma datorat\ pentru neangajarea persoanelor cu handicap,
pentru luna decembrie 2006
622 RON - contribu]ia unit\]ii de 0.25% pentru camera de munc\ calculat\
pentru luna decembrie 2006
16. Soldul contului 457 n valoare de 123085 RON reprezint\:

10082 RON - dividende de pl\tit pentru anul 2002


10215 RON - dividende de pl\tit pentru anul 2003
47502 RON - dividende de pl\tit pentru anul 2004
55284 RON - dividende de pl\tit pentru anul 2005

17. Soldul contului 462 n valoare de 29942 RON reprezint\:

2213 RON - garan]ie de la UMEB Baia Mare


pentru TURCENI
4422 RON - sum\ ncasat\ n plus [i nereglementat\
pn\ n prezent
35 RON - BEGATHE - diferen]\ ncasat\ n plus
4400 RON - TOP FIRME -
22830 - Complex Turceni - se va reglementa prin
compensare

95
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
18. Soldul contului 471 n valoare de 30790 Ron reprezint\:

16092 RON - cheltuieli nregistrate n avans pentru


abonamente [i publica]ii pentru 2007
12265 RON - soldul cheltuielilor cu dobnd\ f\cute n
avans pentru leasing
2432 RON - soldul cheltuielilor cu asigur\ri auto f\cute n
avans pentru leasing

Aceste cheltuieli se diminueaz\ prin trecerea pe costuri pe m\sura primirii


publica]iilor [i pl\]ii ratelor de leasing.

D. CONTURI DE TREZORERIE
1. Soldul contului 5311 n valoare de 107191 RON reprezint\ efecte de
ncasat de la SC Selma SEL.
2.Soldul contului 5121 n valoare de 1679882 RON reprezint\:

8423 RON - disponibil BRD


140 RON - sold cont trezorerie
476 RON - disponibil la BCR
530600 RON - depozit la BCR
640000 RON - depozit BRD
100248 RON - depozit collateral garan]ii BCR
400000 RON - disponibil din limita de credit

Soldurile sunt confirmate prin extrasele de cont la 31.12.2006.


3. Soldul contului 5124 n valoare de 764632 RON reprezint\:
716113 RON - devize BRD
18851 RON - devize BCR
24118752 RON - card EURO - BCR
5548 RON - card EURO - BRD

Soldurile sunt confirmate prin extrasele de cont la 31.12.2006.


4. Soldul contului 5311 n valoare de 2226 RON detaliat conform
nomenclatorului stabilit la inventariere.
5. Soldul contului 5328 n valoare de 33748 RON, cuprinde valoarea
tichetelor de mas\ cump\rate n luna decembrie 2006 pentru luna ianuarie
2007.

96
Finan]area afacerii Capitolul II
6. Soldul contului 542 n valoare de 4941 RON reprezint\ avansuri pentru
deplasare, care se deconteaz\ n ianuarie 2007, cu detaliere n list\ separat\.

E. CONTURI DE CAPITAL
1. Soldul contului 1012 n valoare de 101420 RON reprezint\ capitalul
subscris [i v\rsat.
2. Soldul contului 1061 n valoare de 20284 RON cuprinde rezerve legale
de pn\ la 20% din capital.
3. Soldul contului 1068 n valoare de 3442842 RON reprezint\: repartiz\ri
din profitul anilor anteriori.
4. Soldul contului 117/2005 n valoare de 200000 RON reprezint\ profitul
nerepartizat de AGA de aprobare a bilan]ului pe anul 2005.
5. Soldul contului 117/2006 n valoare de 531357 RON reprezint\ profitul ce
urmeaz\ a fi repartizat n AGA de aprobare a bilan]ului contabil pe anul 2006.
6. Soldul contului 121 n valoare de 524112 RON reprezint\ valoarea
profitului net aferent anului 2006.
7. Soldul contului 129 n valoare de 534112 RON reprezint\ profitul net
repartizat n anul 2006.
8. Soldul contului 1511 n valoare de 110498 reprezint\ provizioane pentru
crean]e n litigiu.

mprumuturi pe termen lung


1. Soldul contului 167 n valoare de 87080 RON reprezint\ soldul ratelor
datorate pentru autoturismele cump\rate n leasing, ce se achit\ conform
prevederilor contractuale, din care:

14957 RON - rate pentru Renault


17155 RON - rate Cielo
1345 RON - asigurare Cielo
11121 RON - rate Matiz
1087 RON - asigurare Matiz
18155 RON - rata Cielo BCR
23257 RON - rata Cielo BCR - verde

2. Soldul contului 1687 n valoare de 12265 RON cuprinde dobnzile pl\tite


pentru leasing auto ce se cuprind pe costuri pe m\sura pl\]ii ratelor scadente:

97
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

964 RON - dobnzi Renault


1394 RON - dobnzi Cielo
3485 RON - dobnzi Matiz
1869 RON - dobnzi Cielo BCR
4552 RON - dobnzi Cielo BCR - verde

F. CONTURI DE CHELTUIELI - TOTAL RULAJ = 12890344 RON


1. Contul 602 n valoare de 784404 RON reprezint\:

636044 RON - cheltuieli materiale consumabile [i auxiliare


148360 RON - cheltuieli generale privind combustibilii

2. Contul 603 n valoare de 16058 RON cuprinde valoarea obiectelor de


inventar cump\rate [i date n folosin]\.
3. Contul 604 n valoare de 3250933 RON cuprinde:

311360 RON - tichete de mas\ distribuite n 2006


2939572 RON - echipamente [i componente aferente
activit\]ii de furnizor general, furnizor direct la beneficiarul
FG, f\r\ a fi stocate la S.C. EXERCI}IU SA

4. Contul 605 n valoare de 130562 RON cuprinde cheltuielile cu energia


electric\, gazul [i apa ca utilit\]i pentru func]ionarea societ\]ii.
5. Contul 607 n valoare de 2474278 RON cuprinde:

5441 RON - cheltuieli pentru alimentele cump\rate pentru


vnzare prin bufetul de incint\
2468933 RON - cheltuieli pentru m\rfurile cump\rate
pentru act de furnizor

6. Contul 608 n valoare de 7312 RON cuprinde valoare unor ambalaje


utilizate la transportul echipamentelor aferente activit\]ii de furnizor general -
INDIA.
7. Contul 611 n valoare de 45715 RON cuprinde cheltuielile cu ntre]inerea
[i repara]iile efectuate n 2006 la cl\dire [i instala]ii, cu for]e proprii.
8. Contul 612 n valoare de 108513 RON cuprinde cheltuielile cu chiriile
achitate de S.C. EXERCI]IU SA pentru spa]iile nchiriate.

98
Finan]area afacerii Capitolul II
9. Contul 621 n valoare de 95675 RON cuprinde cheltuielile cu diver[i
colaboratori.
10. Contul 623 n valoare de 130146 RON cuprinde:

35670 RON - pentru reclam\


94476 RON - protocol

11. Contul 624 n valoare de 70087 RON cuprinde cheltuielile de transport


pentru bunuri .
12. Contul 625 n valoare de 431524 RON cuprinde cheltuielile cu
deplas\rile (diurn\, transport, cazare).
13. Contul 626 n valoare de 162014 RON reprezint\ cheltuielile cu po[ta [i
telefoanele aferente anului 2006.
14. Contul 627 n valoare de 43059 RON reprezint\ cheltuielile cu serviciile
bancare.
15. Contul 628 n valoare de 677110 RON cuprinde cheltuielile cu diverse
servicii [i lucr\ri efectuate de ter]i, din care 34819 RON sunt comisioane pentru
vnzare de produse rezultate din compens\ri.
16. Contul 635 n valoare de 57678 RON cuprinde cheltuielile cu diverse
taxe achitate n cursul anului 2006.
17. Contul 641 n valoare de 2612953 RON cuprinde cheltuielile cu salariile
brute ale salari]ilor n cursul anului 2006.
18. Contul 6451 n valoare de 608228 RON cuprinde cheltuielile pentru
asigur\ri sociale aferente anului 2006.
19. Contul 6452 n valoare de 54456 RON cuprinde cheltuielile cu ajutorul
de [omaj aferente anului 2006.
20. Contul 6453 n valoare de 192221 RON cuprinde cheltuielile cu
contribu]ia pentru fondul de s\n\tate.
21. Contul 6454 n valoare de 13239 RON cuprinde cheltuielile de 0.5%
pentru fondul de risc.
22. Contul 6458 n valoare de 42173 RON cuprinde cheltuielile cu ajutoarele
sociale conform contractului colectiv de munc\, cadouri 8 Martie, 1 Iunie,
Cr\ciun.
23. Contul 654 n valoare de 32049 RON cuprinde pierderile din crean]e
trecute pe costuri neachitate conform aprob\rilor n AGA.
24. Contul 658 n valoare de 49468 RON cuprinde:

99
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

20965 RON - contribu]ia unit\]ii pentru neangajare


handicapa]i
25790 RON - desp\gubirile [i penalit\]ile achitate n 2006
de societate
2000 RON - sponsoriz\ri acordate de S.C. EXERCI}IU SA
n 2006
712 RON - perisabilit\]i de la bufetul de incint\

25. Contul 665 n valoare de 160972 RON reprezint\ cheltuielile cu


diferen]ele de curs valutar.
26. Contul 666 n valoare de 25323 RON cuprinde cheltuielile cu dobnzile
la credite bancare [i pentru leasing.
27. Contul 681 n valoare de 254124 RON cuprinde cheltuielile cu
amortizarea mijloacelor fixe.
28. Contul 6812 n valoare de 134701 RON care cuprinde cheltuielile cu
provizioane pentru litigii.
29. Contul 691 n valoare de 225257 RON cuprinde cheltuielile cu impozitul
pe profit datorat pentru anul 2006.
G. CONTURI DE VENITURI - TOTAL RULAJ = 13424456 RON
1. Contul 703 n valoare de 744 RON cuprinde facturile emise n anul 2005
pentru de[eurile rezultate din casari [i din procesul de produc]ie (hrtie).
2. Contul 704 n valoare de 6488560 RON cuprinde facturile emise n anul
2006 pentru lucr\ri [i servicii astfel:
3964952 RON - lucr\ri de proiectare-dezvoltare
24775 RON - lucr\ri de microproduc]ie
105854 RON - service [i [colarizare
2264941 RON - export proiectare
71873 RON - export soft
56162 RON - soft pentru beneficiarii din ]ar\

3. Contul 705 n valoare de 58860 RON cuprinde facturile pentru studii [i


cercet\ri emise n anul 2006, suportate de fonduri bugetare.
4. Contul 706 n valoare de 160 RON cuprinde chirii.
5. Contul 707 n valoare de 64901 RON cuprinde urm\toarele venituri
facturate n anul 2006:

100
Finan]area afacerii Capitolul II
5590241 RON - vnz\ri din activitate de baz\
249845 RON - vnz\ri de piese electronice - SIEMENS
643855 RON - vnz\ri de produse rezultate din
compens\ri
6226 RON - vnz\ri prin bufetul de incint\
6. Contul 708 n valoare de 173172 RON cuprinde facturi emise n anul 2006
pentru: 38841 RON -ncas\ri de la chiria[i
122755 RON - din contracte de colaborare
142 RON - din traduceri
11433 RON - din activitate vil\

7. Contul 758 n valoare de 3569 RON cuprinde:


5017 RON - bonuri de mas\ returnate
28636 RON - penalit\]i de ntrziere a pl\]ii
2037 RON - vnz\ri de active (birouri, dulap metal,
aparate desen)
24180 RON - penalit\]i deductibile fiscal

8. Contul 765 n valoare de 33763 RON reprezint\ venituri din diferen]\ de


curs valutar.
9. Contul 766 n valoare de 8633 RON cuprinde venituri din dobnzi pentru
disponibilul din cont calculate de b\nci.
10. Contul 7812 n valoare de 24202 RON cuprinde provision de risc de la
Electrocentrale pentru garan]ii de bun\ execu]ie.
11. Contul 7814 n valoare de 110498 RON reprezentnd provizionul anulat
pentru deprecierea crean]elor n litigiu.

H. CONTURI N AFARA BILAN}ULUI


1. Contul 8036 n valoare de 99346 RON cuprinde eviden]a autoturismelor
cump\rate n leasing:
Renault 15921 RON
Cielo 19895 RON
Matiz 15685 RON
Cielo (BCR) 20024 RON
Cielo verde (BCR) 27809 RON

101
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
2. Contul 8039 n valoare de 113486 RON cuprinde eviden]a obiectelor de
inventar.
3. Contul 8045 n valoare de 3574 RON cuprinde amortiz\ri pentru gradul
de neutilizare a mijloacelor fixe.

MEMBRII COMSIEI DE INVENTARIERE


ing. Anton Emil ec. Taru Floarea
ec. Pan\ Valeriu ec. Radu Mihai
ing. Matei Cristina

Evaluarea competen]ei
C2 Utilizeaz\ documentele [i registrele obligatorii n
derularea unei afaceri
Criteriul de performan]\:
identificarea documentelor [i registrelor obligatorii n
derularea unei afaceri.

Fi[a de lucru nr. 1


Participi la inventarierea patrimoniului firmei de exerci]iu.
Ai urm\toarele sarcini de lucru:
1.Identific\ documentele specifice inventarierii
patrimoniului firmei de exerci]iu
2.Identific\ elementele registrului inventar al firmei de
exerci]iu

102
Finan]area afacerii Capitolul II
TESTE {I PROBLEME DE EVALUARE
I. ANTRENAMENT

1. Avnd n vedere studiile de caz rezolvate dar [i no]iunile teoretice


nv\]ate la celelalte materii de specialitate [i n special la contabilitate,
completa]i spa]iile libere cu termenii care lipsesc:
a) Capitalul reprezint\ toate sursele de finan]are ............, aflate la dispozi]iA
............
b) Capitalul social este divizat n p\r]i egale, numite ............ n cazul
societ\]ilor de capitaluri (societatea pe ac]iuni, societatea n comandit\ pe
ac]iuni) [i
. n cazul societ\]ilor de persoane ( .................., ...................,
................).
c) Pentru reflectarea n contabilitate a capitalului social se utilizeaz\ contul
............
d) Contabilitatea imobiliz\rilor se realizeaz\ cu ajutorul conturilor din clasa
............ din Planul general de conturi. Conturile din aceast\ grup\ au func]ia
contabil\ de ............
e) Amortizarea reprezint\ recuperarea treptat\ a valorii ............
f) Mijloacele fixe pot ie[i din patrimoniul unit\]ii [i nainte de expirarea
duratei normate de func]ionare cnd ele nu sunt amortizate integral.
n acest caz, valoarea neamortizat\ nc\ se nregistreaz\ n contul ............
g) Principalul cont folosit pentru eviden]a imobiliz\rilor financiare este
............, cont de ............
h) Pentru a eviden]ia n contabilitate disponibilit\]ile b\ne[ti ale firmei, se
utilizeaz\ grupa de conturi ............din Planul general de conturi.
i) Principalele conturi care reflect\ crean]ele pe termen scurt ale unit\]ii
patrimoniale sunt: ............, ............, ............
j) Pentru reflectarea datoriilor unit\]ii patrimoniale fa]\ de ter]i se folosesc
conturile din grupele ............, ............, ............, ............
k) T.V.A. reprezint\ un impozit ............ asupra ............ perceput asupra
opera]iilor privind ............ de bunuri materiale, lucr\ri, prest\ri de servicii.
l) Conturile de cheltuieli func]ioneaz\ dup\ regulile conturilor de ............
m) Conturile de venituri func]ioneaz\ dup\ regulile conturilor de ............
n) ............ se procedeaz\ la nchiderea conturilor de venituri [i de cheltuieli
prin intermediul contului ............ care este un cont ............

103
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

2. Stabili]i coresponden]ele corecte ntre coloanele A [i B:

3. R\spunde]i la urm\toarele ntreb\ri:


3.1. Care sunt elementele ce fac parte din categoria capitalurilor
permanente ?
3.2. Care sunt principalele c\i de majorare ale capitalului social?
3.3. Care sunt principalele c\i de diminuare ale capitalului social?
3.4. Ce reprezint\ activele imobilizate?
3.5. Ce sunt mijloacele fixe?
3.6. Ce reprezint\ stocurile?

104
Finan]area afacerii Capitolul II
3.7. Care sunt conturile necesare pentru a nregistra n contabilitate
achizi]ionarea de materii prime de la furnizori?
3.8. Care sunt conturile necesare pentru a nregistra n contabilitate
vnzarea de produse finite c\tre clien]i?

4. Alege]i r\spunsul corect:


4.1. Car e e ste val oar ea capi ta lu ril or pro prii cu noscn d u rm\ toare le
informa]ii:
capital social = 400.000 lei;
furnizori = 15.000 lei;
rezerve legale = 5.000 lei;
conturi la b\nci n lei = 40.000 lei;
diferen]e din reevaluare = 10.000 lei.
a) 123.000 lei;
b) 470.000 lei;
c) 405.000 lei;
d) 415.000 lei.

4.2. Ce semnifica]ie are urm\toarea formul\ contabil\:


456 = 1011 50.000
a) aport de capital social n valoare de 50.000 lei;
b) subscriere de capital social, 50.000 lei;
c) retragerea din societate a unui ac]ionar;
d) plata unui furnizor pentru m\rfurile livrate.

4.3. Ce semnifica]ie are urm\toarea formul\ contabil\:


% = 401
371
4426
a) intrare de m\rfuri f\r\ factur\;
b) aprovizionare de la clien]i;
c) achizi]ionare de m\rfuri de la furnizori;
d) vnzare de m\rfuri cu plata n rate.

105
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
4.4 Preciza]i semnifica]ia corect\ pentru urm\toarea formul\ contabil\:
421 = 5311 32.000.000
a) re]inerea din salarii a impozitului datorat statului de c\tre angajat;
b) ridicarea de numerar de la banc\ pentru plata salariilor;
c) plata avansului chenzinal;
d) plata salariilor cuvenite angaja]ilor permanen]i.

4.5. Se nregistreaz\ valoarea cheltuielilor ocazionate de nfiin]area S.C.


"Mi[u" S.A. ( taxe de nscriere [i nmatriculare) 800 lei, conform formulei
contabile:
a) 201 = 5121 8.00
b) 6811 = 280 1.80
c) 6811 = 280 8.00
d) 280 = 201 8.00

II. COMPETI}IE
A. Alege]i r\spunsul corect:
1. S.C. "Mi[u" S.R.L. cump\r\ un mijloc de transport n valoare de
100.000.000 lei, T.V.A. 19%.
Formula contabil\ corespunz\toare pentru nregistrarea acestei opera]iuni
este:
a) 4111 = % 119.000
707 100.000
4427 19.000
b) 404 = % 119.000
213 100.000
4426 19.000

c) % = 404 119.000
213 100.000
4426 19.000

106
Finan]area afacerii Capitolul II
d) % = 401 119.000
213 100.000
4426 19.000
2. Care din urm\toarele formule contabile nu este n concordan]\ cu
explica]ia dat\:
a) % = 212 ________ scoarerea din func]iune a unui mijloc fix
incomplet amortizat;
281
658
b) % = 401 ________ vnzare de materii prime;
301
4426
c) 601 = 301 _________ consum de materii prime;
d) % = 401 _________ achizi]ie de m\rfuri de la furnizori.
371
4426
3. Se descarc\ gestiunea pentru m\rfurile vndute:
a) 607 = 371
b) 371 = 607
c) 4111 = %
707
4427
d) 711 = 345
4. Se ridic\ de la banc\ suma de 12.000 lei, reprezentnd avansul cuvenit
salaria]ilor. Formula contabil\ corespunz\toare este:
a) 581 = 5311
5121 = 581
b) 581 = 5121
c) 425 = 5311
d) 581 = 5121
5311 = 581

107
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri

5. Ce reprezint\ nregistrarea: 711 = 345


a) realizare de produse finite;
b) vnzare de produse finite ( facturare);
c) sc\dere din gestiune pentru produsele finite vndute;
d) nici un r\spuns nu este corect.
6. Se nregistreaz\ drepturile b\ne[ti totale cuvenite salaria]ilor ( statul de
plat\) n sum\ total\ de 62.000.000 lei:
a) 641 = 421 62.000
b) 421 = 641 62.000
c) 421 = 4312 62.000
d) 421 = 444 62.000
7. Se d\ urm\toarea formul\ contabil\:
421 = 444 5.200
Care este explica]ia corect\ pentru aceast\ formul\ contabil\:
a) nregistrarea obliga]iei de plat\ privind impozitul pe salarii;
b) drepturile b\ne[ti totale cuvenite salaria]ilor;
c) ncasarea unei sume de bani ( 5.200 lei ) prin contul bancar;
d) plata impozitului pe salarii.
8. Se vars\ la buget impozitul pe veniturile din salarii [i impozitul pe profit;
formula contabil\ corespunz\toare este urm\toarea:
a) % = 5121
441
444
b) 421 = 444
641 = 441
c) 5121 = 441
5121 = 444
d) % = 5311
441
444

108
Finan]area afacerii Capitolul II
9. Care din urm\toarele formule contabile reprezint\ plata T.V.A.-ului datorat
statului:
a) % = 4426
4424
4427
b) 4427 = %
4423
4426
c) 4423 = 5121
d) 4423 = 4424

10. Care este semnifica]ia urm\toarei formule contabile:


425 = 5311
a) se achit\ avansul personalului din unitatea patrimonial\;
b) se ridic\ bani de la banc\ [i se aduc n casieria unit\]ii;
c) se acord\ un avans unui furnizor;
d) se achit\ o obliga]ie de plat\ n numerar.

B. La 25 iunie 2008, situa]ia conturilor de T.V.A. la S.C. " Deny"


S.A. se prezint\ astfel:

D 4426 "T.V.A. deductibil\" C D 4427 " T.V.A. colectat\" C

950 1.900
310 2.100

S\ se procedeze la ntocmirea formulei contabile corespunz\toare pentru


nchiderea conturilor de T.V.A., parcurgnd urm\toarele etape:
(1) Total sume debitoare pentru contul 4426 "T.V.A. deductibil\": ................
(2) Total sume creditoare pentru contul 4427 "T.V.A. colectat\": ................

109
Capitolul II Documente [i registre onligatorii `n derularea unei afaceri
(3) Dac\ totalul sumelor debitoare din contul 4426 este mai mare dect
totalul sumelor creditoare din contul 4427, pentru a realiza formula contabil\
corespunz\toare nchiderii conturilor de T.V.A., se va apela [i la contul 4424 "
T.V.A. de recuperat".
Dac\ totalul sumelor debitoare din contul 4426 este mai mic dect totalul
sumelor creditoare din contul 4427, pentru a realiza formula contabil\
corespunz\toare nchiderii conturilor de T.V.A., se va apela [i la contul 4423 "
T.V.A. de plat\".
(4) Analiza contabil\ corespunz\toare presupune implicarea urm\toarelor
conturi:

4426 A - C
4427 P - D
442_ _ + _

(5) Formula contabil\ corespunz\toare este:


_______________________ _________________________

_______________________ _________________________

(6) Se procedeaz\ la nregistrarea sumelor aferente n conturile de T.V.A.


(7) Se nchid conturile de T.V.A., calculndu-se rulajul debitor, rulajul
creditor, total sume debitoare, total sume creditoare, soldul final
debitor/creditor.

III. PROIECT

S.C. "Val" S.A. prezint\ la nceputul lunii martie 2008, urm\toarele solduri
ini]iale:
1012 "Capital social subscris v\rsat" 200.000 lei;
5121 "Conturi curente la b\nci n lei" 180.000 lei;
4111"Clien]i" 20.000 lei.

110
Finan]area afacerii Capitolul II
n cursul lunii s-au efectuat urm\toarele opera]ii economice:
1. Se deschide un acreditiv la dispozi]ia unui furnizor, 2.000 lei.
2. Se cump\r\ materii prime de la furnizori, 4.500lei, T.V.A. 19%.
3. Se dau n consum materiile prime achizi]ionate.
4. Se realizeaz\ produse finite, cost de produc]ie 10.000 lei.
5. Se vnd produsele finite n totalitate, pre] de vnzare negociat 25.000 lei,
T.V.A. 19%.
6. Se ncaseaz\ de la clien]i o crean]\ restant\ 20.000 lei.
7. Se pl\te[te furnizorilor prin contul bancar contravaloarea materiilor prime
achizi]ionate.
8. Se achizi]ioneaz\ un mijloc de transport 58.000 lei, T.V.A. 19%.
9. Se inregistreaz\ amortizarea mijlocului de transport achizi]ionat, [tiind c\
durata normat\ de utilizare este de 10 ani.
10. Se anuleaz\ acreditivul constituit.
11. Se nregistreaz\ statul de salarii n sum\ total\ de 24.000 lei.
12. Se nregistreaz\ obliga]iile salaria]ilor fa]\ de stat.
13. Se nregistreaz\ obliga]iile unit\]ii fa]\ de stat.
14. Se pl\tesc datoriile fa]\ de stat prin contul bancar.
15. Se inchid conturile de T.V.A.
16. Se inchid conturile de venituri [i de cheltuieli.
17. Se calculeaz\ rezultatul activit\]ii unit\]ii patrimoniale.

Se cere:
a) s\ se ntocmeasc\ Registrul jurnal;
b) s\ se ntocmeasc\ Cartea mare pentru fiecare cont implicat ;
c) s\ se ntocmeasc\ Balan]a de verificare cu patru egalit\]i.

111
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}

INFORMA}IILE
ECONOMICO-FINANCIARE
DIN BILAN}
Identificarea func]iilor bilan]ului: de informare, de analiz\, previzional\
Compararea informa]iilor din bilan] pentru perioada curent\ cu cele din
perioada precedent\: active imobilizate, active circulante, capitaluri proprii,
datorii, venituri, cheltuieli, rezultat financiar (Laborator tehnologic)
Calcularea indicatorilor pe baza informa]iilor din bilan]: capitaluri proprii,
capitaluri permanente, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria
net\, lichiditate, solvabilitate (Laborator tehnologic)

Competen]e individuale
Analizeaz\ informa]iile economico-financiare din bilan]

1. IDENTIFICAREA FUNC}IILOR
BILAN}ULUI
Bilan]ul, ca instrument principal al metodei contabilit\]ii, ndepline[te mai
multe func]ii, a c\ror cunoa[tere este necesar\, pentru a-l utiliza n sistemul
informa]ional al ntreprinderii.
Func]iile ndeplinite de bilan] sunt:
- func]ia de informare
- func]ia de analiz\
- func]ia previzional\

Func]ia de informare a bilan]ului se realizeaz\ n finalul fluxului de prelu-


crare a datelor [i informa]iilor contabile dintr-o ntreprindere deoarece bilan]ul
arat\ o imagine de ansamblu asupra situa]iei patrimoniale la un moment dat.
Aceast\ func]ie se realizeaz\ n primul rnd, la nivelul fiec\rei unit\]i
patrimoniale, dar prin centralizare se ob]in n mod succesiv informa]ii relevante
la nivelul economiei na]ionale.
Bilan]ul cuprinde date sintetice cu o mare densitate informa]ional\, care
determin\ dou\ laturi ale func]iei de informare: intern\ [i extern\.

112
Finan]area afacerii Capitolul III
Latura intern\ are n vedere informa]iile privitoare la felul [i
m\rimea tuturor mijloacelor economice cu care opereaz\
ntreprinderea, dac\ [i n ce m\sur\ mijloacele acesteia sunt
finan]ate din surse proprii sau din surse str\ine, dac\ exerci]iul
pentru care s-a ntocmit bilan]ul s-a ncheiat cu profit sau
pierdere etc. Pe baza acestor informa]ii managerii pot lua
decizii privind nl\turarea deficien]elor sau pentru promovarea
ac]iunilor care s-au dovedit a fi eficiente.

Latura extern\ extinde func]ia de informare dincolo de


limitele organizatorice ale entit\]ii. n acest caz, bilan]ul este
sursa de date [i informa]ii pentru investitori, creditori, parteneri
comerciali, salaria]i, stat, anali[ti financiari, tribunale, public .

Func]ia de analiz\ este o


continuare [i o aprofundare
a func]iei de informare. Ea
are n vedere eviden]ierea
factorilor de inf1uen]\ a
fenomenelor [i proceselor
prezentate prin datele din
bilan], ct [i a m\rimii
acestor influen]e. Func]ia
de analiz\ se exprim\ [i se
realizeaz\ prin verificarea
diverselor corela]ii ce
trebuie s\ existe ntre
datele din bilan]: corela]ia Men]inerea [i afirmarea n mediul de afaceri
dintre grupele bilan]ului, depinde de rezultatele activit\]ii
ntre capitolele [i posturile bilan]ului, sau cele dintre bilan] [i
anexa la bilan]. Aceast\ func]ie [i g\se[te o concretizare mai
ales sub forma raportului de gestiune n care se analizeaz\ de
c\tre compartimentul financiar-contabil to]i indicatorii
economici financiari efectivi sub aspectele abaterii lor de la cei
planifica]i [i a factorilor care i-au determinat.

Fun c]i a p re viz io na l \ const\ n folosirea datelor [i


informa]iilor furnizate care bilan]ul contabil de c\tre cei
interesa]i ( manageri, administratori, ac]ionari, investitori, b\nci
finan]atoare etc.,) pentru a-[i orienta activitatea n viitor,
pornind de la situa]ia din perioada curent\.

113
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}

2. COMPARAREA INFORMA}IILOR DIN


BILAN} PENTRU PERIOADA CURENT|
CU CELE DIN PERIOADA PRECEDENT|

Scopul compar\rii acestor informa]ii este de a diagnostica n mod corect


situa]ia patrimonial\ [i rezultatele ob]inute la sfr[itul unui exerci]iu de c\tre o
entitate patrimonial\ [i de a identifica posibilit\]ile de eficientizare a activit\]ii n
perioada urm\toare..

Societatile comerciale au obligatia sa intocmeasca la sfarsitul exercitiului


financiar situatii de raportare cunoscute si sub denumirea de bilant contabil
Exercitiul financiar in Romania este echivalentul anului calendaristic (01.01-
31.12), exceptie facnd societ\tile care sunt nfiin]ate sau desfiin]ate n cursul
anului calendaristic .
Pentru a ilustra modul de prezentare a unui bilant contabil este necesar sa
avem :

informatii de identificare a societatii comerciale


balante de verificare completate atat pentru anul pentru care
se intocmesc situatiile de raportare cat si pentru anul anterior.
cine completeaza si semneaza bilantul contabil.

Prezentam n continuare bilan]ul ntocmit la data de 31.12.2006 de S.C.


MODUL 4 S.R.L.

114
Finan]area afacerii Capitolul III

115
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}

116
Finan]area afacerii Capitolul III

117
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}

118
Finan]area afacerii Capitolul III

BILANT PRESCURTAT
La data de 31.12.2006
Formular 10

119
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}
Cresterea activelor imobilizate ale societ\]ii cu 2108,6% este apreciat ca un
rezultat pozitiv deoarece arata cresterea patrimoniului unitatii si a capacitatii
sale productive.

Daca vom analiza structura imobilizarilor realizam ca ponderea imobilizarilor


corporale n structura activelor imobilizate a scazut in anul 2006 fata de 2005
de la 99.97% la 99.43 %.

Activele circulante au nregistrat o cre[tere cu 19,79% datorat\ n primul


rnd cre[terii cu 249,1% a disponibilit\]ilor b\ne[ti.
Structura activelor circulante in cei 2 ani pentru care se prezinta informatii in
bilant se prezint\ astfel:

Analiznd structura activelor circulante constat\m n primul rnd o cre[tere


a ponderii disponibilit\]ilor b\ne[ti n anul 2006 fa]\ de anul 2005 de la 6,33%
la 18,45% [i o diminuare a poderii stocurilor n anul 2006 fa]\ de anul 2005 de
la 85,22% la 68,4%.Situa]ia este apreciat\ ca fiind foarte bun\ deoarece
societatea [i asigur\ disponibilit\]ile b\ne[ti necesare achit\rii datoriilor.
Capitalurile proprii au nregistrat o majorare cu 62,59% datorat\, n principal,
major\rii cu 62,73% a profitului nerepartizat, dar [i major\rii profitului
exerci]iului [i a profitului repartizat.

120
Finan]area afacerii Capitolul III

Datoriile n ansamblu au nregistrat o diminuare cu 9,75% datorat\


diminu\rii majore a datoriilor pe termen scurt, chiar dac\ datoriile pe termen
lung au crescut .

Contul de profit si pierdere intocmit la 31.12.2006 - formularul 20 din


situatiile de raportare se prezinta astfel:

121
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}

Analiznd evolu]ia veniturilor constat\m o majorare a acestora n anul 2006


fa]\ de anul 2005 cu 38,86%, datorat\ major\rii veniturilor din exploatare, n
condi]iile n care veniturile financiare s-au diminuat.

Analiznd evolu]ia cheltuielilor constat\m o majorare a acestora n anul


2006 fa]\ de anul 2005 cu 47,2%, datorat\ major\rii cheltuielilor de exploatare,
n condi]iile n care cheltuielile financiare s-au diminuat.

Comparnd veniturile cu cheltuielile constat\m c\ au crescut ntr-un ritm


mai rapid cheltuielile, att pentru activitatea de exploatare ct [i pentru
activitatea financiar\.
Rezultatul din exploatare este profit att n perioada precedent\ ct [i n
perioada curent\, iar cre[terea acestuia a fost de 115,09%.
Rezultatul financiar este profit att n perioada precedent\ ct [i n perioada
curent\, dar a sc\zut cu 27.92%.

122
Finan]area afacerii Capitolul III
Rezultatul exerci]iului este profit att n perioada precedent\ ct [i n
perioada curent\, iar cre[terea acestuia a fost de 124,09%.
Se apreciaz\ c\ activitatea societ\]ii s-a desf\[urat n condi]ii de eficien]\
economic\.

3. CALCULAREA INDICATORILOR PE BAZA


INFORMA}IILOR DIN BILAN}
(Laborator tehnologic)

Capitalurile proprii sunt formate din :

Pe baza informa]iilor din bilan] determin\m m\rimea capitalurilor proprii :

La data de 31.12.2005

123
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}
La data de 31.12.2006

Capitalurile permanente cuprind:

Pe baza informa]iilor din bilan] determin\m m\rimea ca pita lu ri lor


permanente :
La data de 31.12.2005

La data de 31.12.2006

124
Finan]area afacerii Capitolul III
Fondul de rulment (FR) reprezinta partea din capitalul perma-
nent destinata si utilizata in vederea finantarii activitatii curente
de exploatare si se determina pe baza relatiei FR=CP-AI
unde: CP -capital permanent
AI -active imobilizate

Nevoia de fond de rulment (NFR) reprezinta stocurile plus


creantele care trebuie sa fie finantate din fondul de rulment si se
determina pe baza relatiei:

NFR= ( St + Cr) - DC
Unde: DC - datorii curente

Trezoreria neta (TN) este partea din fondul de rulment care


depaseste nevoia de fond de rulment si se determina pe baza
relatiei:
TN= FR - NFR

Tabelul 4 ( mil. Lei)

125
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}
In ceea ce priveste fondul de rulment, se constata o diminuare a acestuia a
acestuia in perioada curenta comparativ cu perioada precedenta datorita
major\rii activelor imobilizate . Dar nivelul fondului de rulment este suficient de
mare pentru a oferi societ\]ii o marj\ de securitate prin care s\ fie protejat\ de
evenimente neprev\zute.Ca urmare, n perioada urm\toare, societatea i[i
poate pl\ti datoriile.
Nevoia de fond de rulment a crescut n perioada curent\ fata de perioada
precedenta datorita diminu\rii datoriilor curente [i cre[terii crean]elor. O
incasare mai rapida a creantelor ar contribui [i mai mult la scaderea nevoii de
fond de rulment [i la cresterea disponibilitatilor banesti.
Tre zor er ia n eta are o valoare pozitiva, ceea ce arata capacitatea
intreprinderii de a vinde si de a incasa productia realizata, fiind o premisa in
vederea asigurarii continuitatii activitatii.Totu[i trezoreria net\ s-a diminuat
semnificativ datorit\ cre[terii nevoii de fond de rulment n perioada curent\ fa]\
de perioada precedent\.
Lichiditatea se refera la capacitatea elementelor patrimoniale de a se
transforma in bani.
Solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si onora platile la
termenele scadente si se calculeaza folosind urmatoarele formule:

1. Indicatorul lichidit\]ii curente


( Indicatorul capitalului circulant)
= Active circulante/Datorii curente

2. Indicatorul lichidit\]ii imediate


(Indicatorul test acid)
=(Active circulante- stocuri)/ Datorii curente

3. Solvabilitatea globala
= (Active circulante + active fixe/ Datorii totale

}innd seama de formulele de calcul prezentate n tabelul urm\tor sunt


calcula]i indicatorii lichidit\]ii [i solvabilit\]ii pentru S.C. MODUL 4 S.R.L.

126
Finan]area afacerii Capitolul III

Indicatorul lichidit\]ii curente n anul 2005 are valoarea 2,31, ceea ce arat\
c\ S.C. MODUL 4 S.R.L avea posibilitatea de acoperirii datoriilor curente din
activele curente.
Constat\m c\ n anul 2006 datoriile curente au sc\zut semnificativ,
reprezentnd doar 26,34% din cele ale anului 2005, iar indicatorul lichidit\]ii
curente a ajuns la 10,51 n condi]iile n care au crescut [i activele circulante cu
19,79%.
Aceea[i diminuare major\ a datoriilor curente n anul 2006 fa]\ de anul 2005
a generat [i cre[terea in ndicatorului lichidit\]ii imediate de la 0,34 n anul 2005
la 3,32 n anul 2006.
Solvabilitatea globala a nregistrat o cre[tere de la 2,12 n anul 2005 la 4,71
n anul 2006 datorit\ cre[terii activelor [i diminu\rii datoriilor.

127
Capitolul III INFORMA}IILE ECONOMICO-FINANCIARE DIN BILAN}

Evaluarea competen]ei
C3 Analizeaz\ informa]iile economico-financiare din bilan]

Criteriul de performan]\:
compararea informa]iilor din bilan] pentru perioada curent\
cu cele din perioada precedent\

Fi[a de lucru nr. 1


1.Compar\ informa]ile din bilan]ul firmei de exerci]iu
privind activele imobilizate din perioada curent\ cu cele din
perioada precedent\
2.Compar\ informa]iile din bilan]ul firmei de exerci]iu
privind activele circulante din perioada curent\ cu cele din
perioada precedent\
3.Compar\ informa]iile din bilan]ul firmei de exerci]iu
privind capitalurile proprii din perioada curent\ cu cele din
perioada precedent\
4.Compar\ informa]iile din bilan]ul firmei de exerci]iu
privind datoriile din perioada curent\ cu cele din perioada
precedent\
5.Compar\ informa]iile din bilan]ul firmei de exerci]iu
privind veniturile din perioada curent\ cu cele din perioada
precedent\
6.Compar\ informa]iile din bilan]ul firmei de exerci]iu
privind cheltuielile din perioada curent\ cu cele din perioada
precedent\
7.Compar\ informa]iile din bilan]ul firmei de exerci]iu
privind rezultatul financiar din perioada curent\ cu cele din
perioada precedent\

128
Finan]area afacerii Capitolul III
Evaluarea competen]ei
C3 Analizeaz\ informa]iile economico-financiare din bilan]

Criteriul de performan]\:
calcularea indicatorilor pe baza informa]iilor din bilan]

Fi[a de lucru nr. 2


Pe baza informa]iilor din bilan]ul firmei de exerci]iu
determina]i urm\torii indicatori:
capitaluri proprii,
capitaluri permanente,
fondul de rulment,
nevoia de fond de rulment,
trezoreria net\,
lichiditate,
solvabilitate

129
Dic]ionar DIC}IONAR DE TERMENI ECONOMICI

DIC}IONAR DE TERMENI ECONOMICI


ac]ionar = Persoana fizic\ sau juridic\ ce de]ine una sau mai multe
ac]iuni.
ac]iune = hrtie de valoare emis\ de o societate pe ac]iuni, prin care se
dovede[te dreptul de proprietate al de]inatorului asupra unei par]i din
capitalul social al societa]ii care a emis-o, pe baza careia de]inatorul
prime[te dividend.
activ de exploatare = este format din activul circulant si imobiliz\ri
activ fictiv = active care nu au existen]\ de sine st\t\toare, ci sunt
considerate ca atare n virtutea unei conven]ii sau accep]iuni date prin legi
sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei, de
cre[tere a capitalului,etc.)
activ financiar = ntr-o accep]iune larg\, un activ financiar este un drept,
n cele mai dese cazuri materializat ntr-un titlu, privind perceperea viitoare
a unei sume sau a mai multor sume de bani; sunt tranzac]ionate n cadrul
pie]ei financiare
a ctive = totalitatea bunurilor si crean]elor (drepturi de ncasare)
apar]innd subiectului economic; n cazul unei b\nci activele sunt formate
din totalitatea plasamentelor acesteia n credite, n titluri de stat, n
obliga]iuni, pe pia]a interbancar\, pe pia]a de capital, pe pia]a bursier\ etc.,
la care se adaug\ cl\diri, terenuri, echipamente si alte imobiliz\ri (particip\ri/
ac]iuni de]inute la alte societ\]i).
active fixe = sunt toate valorile economice imobilizate, n sensul c\ [i
p\streaz\ forma ini]ial\, pe o perioad\ mai mare de un an.
acumulare de capital = cre[terea capitalului unei firme sau ]\ri
adunare general\ = organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea,
dupa caz) membrilor asocia]i [i care reprezint\ voin]a societatii; decide cu
privire la problemele majore ale societa]ii, la planurile apropiate ori
ndep\rtate, la problemele ce se pot ivi n activitate si n tot ce priveste
societatea n general
adunare general\ a ac]ionarilor = prescurtare AGA; cel mai nalt organ de
deliberare al unei societ\]i comerciale pe ac]iuni, prin intermediul c\ruia se
exprim\ voin]a ac]ionarilor n orice probleme care intereseaz\ societatea n
cauz\
al pari = la paritate, situatie n care cursul legal al monedei (valoarea
nominal\) si cel comercial (valoarea de piat\) sunt egale

130
Finan]area afacerii Dic]ionar
anuitate = denumirea specializat\ a ratei fixe si este compus\ din
"principal" (suma care se pl\te[te din valoarea creditului) si "dobnda"
(dobnda aferent\ creditului).
audit = examinarea situa]iilor si raport\rilor contabile ale unei companii;
rezultatele sunt consemnate n cadrul unui raport care certific\ dac\, n
opinia auditorilor, raport\rile contabile examinate reflect\ n mod real situa]ia
financiar\ a companiei; auditul intern este realizat de un departament din
interiorul companiei; auditul extern este realizat de un auditor independent.
bilan] = un tabel sau o situa]ie, care cuprinde, n expresie b\neasc\,
patrimoniul agentului economic n ntregul s\u, adic\ mijloacele economice
si sursele acestora, precum [i rezultatele financiare ale activit\ii sale, la un
moment dat.
buget = totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, treprinderi, stat,
etc. prev\ute pt. o perioad\ de timp determinat\
cesiune = reprezint\ transmiterea de c\tre debitor a drepturilor de crean]\
n favoarea creditorului. Acesta poate avea drepturi asupra salariului,
primelor de asigurare, contractelor civile, comerciale sau de alt\ natur\ ale
solicitantului. De obicei, cesiunea drepturilor de creant\ se constituie n
favoarea b\ncii cu titlu de garan]ie.
cheltuieli = sumele sau valorile pl\tite sau de pl\tit pentru : consumurile
de materii prime si materiale, pentru lucr\rile executate si serviciile prestate,
pentru plata personalului si a altor obliga]ii contractuale sau legale, pentru
depriecerea activelor, valoarea contabil\ a activelor cedate, distruse sau
disp\rute.
cheltuieli aferente deductibile = cheltuieli efectuate in cadrul activit\]ilor
desf\[urate n scopul realiz\rii venitului, n condi]iile prev\zute de lege.
cheltuieli de livrare = cheltuielile de livrare includ costurile necesare
pentru mpachetare [i ambalare, transport, instalare, punere n func]iune,
taxe si impozite.
cheltuieli de produc]ie = sunt considerate numai consumurile de resurse
pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele excep]ionale.
cheltuieli excep]ionale = reprezint\ acele cheltuieli care nu sunt legate de
activitatea normal\, curent\ a unit\]ii patrimoniale [i se refer\ la opera]ii de
gestiune (desp\gubiri, amenzi, penalit\]i pl\tite, lipsuri la inventar, dona]ii [i
subven]ii acordate, pierderi din debitori diver[i), opera]ii de capital ( valoarea
contabil\ a imobiliz\rilor cedate) si alte cheltuieli excep]ionale.

131
Dic]ionar DIC}IONAR DE TERMENI ECONOMICI

cheltuieli nedeductibile = sume care conform legii se adun\ la profit [i se


impoziteaz\.
chitan]\ = document de execu]ie prin care se consemneaz\ ncasarea
unei sume la casieria unit\]ii.
cifra de afaceri = suma global\ a vnz\rilor de produse [i servicii ale unei
companii ntr-o perioad\ dat\. Serve[te la m\surarea volumului [i a evolu]iei
activit\]ii comerciale a unei firme.
clauza = prevedere special\ cuprins\ ntr-un document oficial.
comi siona r = persoan\ fizic\ sau juridic\ ce desfasoar\ activit\]i
comerciale n nume propriu, dar n contul altor persoane fizice si juridice, n
schimbul unor sume de bani.
cont bancar = aranjament de depunere si p\strare a banilor ntr-o banc\;
contul curent sau depozitul la vedere este purt\tor de dobnd\ foarte mica
sau nepurtator de doband\ [i ofer\ clientului posibilitatea retragerii sumelor
n orice moment; n conturile de depozit [i de economii sumele sunt depuse
la termen acestea fiind ntotdeauna purt\toare de dobnd\.
cont curent = mijloc de eviden]\ de o forma special\, n care se reflect\
n expresie valoric\, [i uneori cantitativ, existentele de mijloace, procese [i
surse economice [i modific\rile succesive ale acestora n decursul unei
perioade de timp.
contract = act juridic ncheiat ca urmare a n]elegerii intervenite ntre dou\
sau mai multe persoane fizice sau juridice.
contract de achizitie publica = contract ncheiat n form\ scris\, ntre
autoritatea contractant\ [i contractant [i avnd ca obiect furnizarea de
bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucr\ri.
credit comercial = este mprumutul dat n bani persoanelor fizice si
reprezint\ o plat\ n rate a pre]ului acordat\ de catre Asigurat (furnizor de
m\rfuri, vnzator), ca o facilitate, clien]ilor, n baza contractului de vnzare-
cump\rare ncheiat ntre ei.
datorie = obliga]ie contractat\ fa]\ de un ter], care are drept contrapartid\
din punctul de vedere al acestuia din urm\, o crean]a.
debit = datorie
debitor = solicitant credit/mprumut.
depreciere = diminuare de valoare; sc\dere a puterii de cump\rare a
monedei unei ]\ri, determinat\ pe plan intern de infla]ie [i pe plan extern de
deteriorarea termenilor de schimb.

132
Finan]area afacerii Dic]ionar
devalorizare = diminuare a valorii monedei na]ionale n raport cu una sau
mai multe valute de referint\ sau cu pre]ul aurului. Devalorizarea poate ajuta
o ]ar\ s\ [i diminueze deficitul balan]ei de pl\]i prin cre[terea cererii de
export concomitent cu sc\derea cererii interne de importuri.
disponibilit\]i = totalitatea activelor din bilan] de care compania poate s\
dispun\ imediat sau pe termen scurt: lichidit\]i sau titluri de creant\ care pot
fi convertite rapid n lichiditati.
dividend = parte din profitul net al unei companii atribuit\ fiecarui ac]ionar
propor]ional cu num\rul de ac]iuni de]inute.
efect de comer] = nscris negociabil care constat\ o crean]\ de o anumit\
valoare, platibil\ imediat sau n termen scurt: cambia, biletul la ordin, cecul.
efect de levier = expresie care desemneaz\ efectul de ameliorare
exercitat de nivelul datoriilor asupra rentabilit\]ii capitalurilor proprii ale
companiei; acest efect se produce numai cand rentabilitatea unei opera]iuni
este superioar\ costului capitalurilor de mprumut care finanteaz\ aceast\
opera]iune.
excedent = sold contabil sau diferen]a care exprim\ un surplus al
resurselor fa]a de nevoi; situa]ie contrar\ deficitului sau penuriei.
exerci]iu = perioada de timp pentru care sunt eviden]iate rezultatele
financiare ntr-o companie sau organism public; de regul\ exerci]iul financiar
acoper\ o perioad\ de 12 luni care n general se suprapune cu anul
calendaristic.
exigibil = parte din pasivul unei companii care reprezint\ datoriile (pe
teren scurt, mediu si lung), adic\ sumele a caror rambursare o vor cere
creditorii.
faliment = situa]ie juridic\ de ncetare de pl\ti a unei companii declarat\
prin hot\rre judec\toreasc\; administrarea companiei dup\ declararea
falimentului este atribuit\ unui judec\tor sindic.
Formele de nregistrare n contabilitate reprezint\ un sistem de registre,
formulare [i documente contabile. Acestea sunt corelete ntre ele [i servesc
la nregistrarea n contabilitate ( cronologic [i sistematic) a opera]iilor
economice [i financiare ce au loc pe parcursul anului la nivelul unit\]ilor
patrimoniale.
hrtie de valoare = orice titlu constituind suportul unei crean]e sau al unui
drept de proprietate care poate fi negociat pe piat\.

133
Dic]ionar DIC}IONAR DE TERMENI ECONOMICI

ncetare de pl\]i = situa]ia unei persoane sau a unei companii care din
n
cauza lipsei mijloacelor de plat\ nu poate face fa]\ datoriilor.
investi]ie = plasament de bani n valori mobiliare aduc\tor de venit sub
form\ de dobnd\, dividende sau ca[tiguri de capital; achizitionare de
mijloace de produc]ie.
`nregistrarea cronologic\ = presupune respectarea succesiunii docu-
mentelor dup\ data de ntocmire sau data la care au intrat n unitate.
`nregistrarea sistematic\ = presupune gruparea opera]iilor economice n
conturi sintetice [i conturi analitice , dup\ con]inutul lor economic.
leasing financiar = locatorul ajut\ finan]area locatarului n vederea
achizi]ion\rii echipamentului.
leasing opera]ional = locatorul se ocup\ [i de ntre]inere [i service [i de
plata asigur\rii [i a impozitelor.
lichiditate = capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare; este
exprimat\ prin indicatorul de lichiditate, calculat ca raport ntre activele
lichide si pasive.
marja = diferen]a ntre pre]ul de vnzare al unui produs/serviciu [i costul
acestuia; diferen]a ntre dobnda platit\ la depozite [i dobnda perceput\ la
creditele acordate de c\tre o banc\.
marja brut\ de autofinan]are = cash-flow; marja brut\ de autofinan]are
actualizat\ sau venitul net actualizat reprezint\ diferen]a ntre suma
ncas\rilor actualizate [i pl\]ile actualizate aferente realiz\rii unei eventuale
investi]ii.
marja net\ de autofinan]are = cash-flow net sau profitul net (dup\
sc\derea impozitelor) la care se adaug\ provizioanele neexigibile.
marja net\ de dobnd\ = se calculez\ ca raport ntre veniturile nete din
dobnzi si activele valorificabile totale.
numerar = mijloace de plat\ formate din monede [i bancnote.
paritate = curs de schimb.
program de investi]ii financiare = un protofoliu cuprinznd diverse tipuri de
active financiare administrate de compania de asigur\ri conform unei
strategii investitionale de baz\.
Registrele de contabilitate sunt documente obligatorii n care unit\]ile
nregistreaz\ periodic, cronologic [i sistematic opera]iile economice [i finan-
ciare.

134
Finan]area afacerii Dic]ionar
Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu, folosit pentru
nregistrarea zilnic\ a opera]iilor economico-financiare la nivelul firmei, n
ordinea efectu\rii lor.
Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu. Acesta se
utilizeaz\ pentru nregistrarea tuturor elementelor patrimoniale inventariate
de unitate, potrivit Regulamentului privind aplicarea Legii contabilit\]ii.
Registrul Cartea Mare se ntocme[te la sfr[itul lunii [i grupeaz\
opera]iile economice [i financiare dup\ natural lor, n ordinea efectu\rii lor
cronologice. n acest sens, se ntocmesc fi[ele de cont pentru opera]iuni
diverse, fi[ele de cont pentru valori materiale, fi[ele de cont [AH sau pe
conturi corespondente.
societate cu raspundere limitata (S.R.L.) = societatea comercial\ ale
c\rei obliga]ii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asocia]ii sunt
obliga]i numai la plata par]ilor sociale.
societate de leasing = societatea comercial\ care are n obiectul de
activitate desf\[urarea opera]iunilor de leasing [i un capital social minim,
subscris si v\rsat integral la infiin]are, conform legisla]iei n vigoare.
societate n nume colectiv (S.N.C.) = societatea comercial\ ale carei
obliga]ii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societ\]ii si cu
raspundere nelimitat\ [i solidar\ a tuturor asocia]ilor.
solvabilitate = capacitatea unei persoane sau companii de a-[i pl\ti
datoriile la scaden]\.
trata = cambie
uzur\ = deprecierea calit\]ilor unui bun, stabilit\ n func]ie de vechime,
ntrebuintare [i starea de ntre]inere a acestuia; poate fi uzur\ fizic\ sau/[i
moral\
valoare rezidual\ = valoarea la care, la expirarea contractului de leasing,
se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului c\tre utilizator.
virament = mijloc de plat\; operatiune bancar\ care const\ n transferul
unei sume dintr-un cont n altul: la ordinul unui client, bancherul debiteaz\
contul acestuia pentru a credita un alt cont.

135
Bibliografie:

1. Bojian, Octavian - "Bazele contabilit\]ii", Editura Econimic\, Bucure[ti 2003


2.Caraiani C.,Olinid L. - Bazele contabilit\]ii ,edi]ia a II a revizuit\ [i adaugit\,editura
ASE,Bucure[ti ,2003
3.Caraiani C.,Dumitrana M.- Bazele contabilit\]ii ,edi]ia a II a ,Editura
InfoMega,Bucure[ti,2005
4.Calin, O. ; Ristea, M.- Bazele Contabilit\]ii" Ed. Na]ional, Bucure[ti, 2000
4.C\lin O.,Ristea M. - Contabilitate general\,Editura Independenta Economic\,Br\ila
,1999
5. Feleag\ N., Malciu L.-"Politici [i op]iuni contabile", Editura Economic\, Bucure[ti,
2002
Colec]ia revistei Finan]e, Credit [i Contabilitate; 2000-2006
Ordin nr.1752/2005 pentru aprobarea reglement\rilor contabile conforme cu
directivele europene
Monitorul Oficial al Romniei-Partea I

136