Sunteți pe pagina 1din 42

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:20 PM

™ÂÏ›‰· 76

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 76
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 76
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 76
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 76

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:20 PM

™ÂÏ›‰· 77

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 77 150. «M¿Ï· ÌÔ˘». 152. «E›Ì·È

150. «M¿Ï· ÌÔ˘».

12:20 PM ™ÂÏ›‰· 77 150. «M¿Ï· ÌÔ˘». 152. «E›Ì·È ÎÔÚ›ÙÛÈ». 149. «M·Ì¿

152. «E›Ì·È ÎÔÚ›ÙÛÈ».

«M¿Ï· ÌÔ˘». 152. «E›Ì·È ÎÔÚ›ÙÛÈ». 149. «M·Ì¿ ÓÂÚfi». 151.«E›Ì·È ·ÁfiÚÈ».

149. «M·Ì¿ ÓÂÚfi».

«M¿Ï· ÌÔ˘». 152. «E›Ì·È ÎÔÚ›ÙÛÈ». 149. «M·Ì¿ ÓÂÚfi». 151.«E›Ì·È ·ÁfiÚÈ».

151.«E›Ì·È ·ÁfiÚÈ».

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:20 PM

™ÂÏ›‰· 78

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 78
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 78
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 78
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 78

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:20 PM

™ÂÏ›‰· 79

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 79 154. TÔ ·ÁfiÚÈ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û·ÏÔ.

154. TÔ ·ÁfiÚÈ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û·ÏÔ.

154. TÔ ·ÁfiÚÈ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û·ÏÔ. 156. TÔ ·ÁfiÚÈ Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ

156. TÔ ·ÁfiÚÈ Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ.

·ÁfiÚÈ Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ. 153. O Ì·Ì¿˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. 155. H

153. O Ì·Ì¿˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ.

153. O Ì·Ì¿˜ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. 155. H Ì·Ì¿ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÎfiÚË.

155. H Ì·Ì¿ ·›˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÎfiÚË.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:20 PM

™ÂÏ›‰· 80

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 80
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 80
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 80
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:20 PM ™ÂÏ›‰· 80

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 81

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 81 158. KÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Î·È ÎÚ¤·˜. 160. æˆÌ›

158. KÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Î·È ÎÚ¤·˜.

81 158. KÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Î·È ÎÚ¤·˜. 160. æˆÌ› Î·È Ù˘Ú›. 157. NÙÔÌ¿Ù· ÌÂ

160. æˆÌ› Î·È Ù˘Ú›.

Î·È ÎÚ¤·˜. 160. æˆÌ› Î·È Ù˘Ú›. 157. NÙÔÌ¿Ù· Ì ·ÁÁÔ‡ÚÈ. 159. æˆÌ› ÌÂ

157. NÙÔÌ¿Ù· ÌÂ ·ÁÁÔ‡ÚÈ.

Î·È ÎÚ¤·˜. 160. æˆÌ› Î·È Ù˘Ú›. 157. NÙÔÌ¿Ù· Ì ·ÁÁÔ‡ÚÈ. 159. æˆÌ› Ì ̤ÏÈ.

159. æˆÌ› Ì ̤ÏÈ.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 82

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 82
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 82
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 82
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 82

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 83

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 83 162. AÁfiÚÈ·. 164. K¿ÏÙÛ˜. 161. AÁfiÚÈ. 163.

162. AÁfiÚÈ·.

ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 83 162. AÁfiÚÈ·. 164. K¿ÏÙÛ˜. 161. AÁfiÚÈ. 163. K¿ÏÙÛ·.

164. K¿ÏÙÛ˜.

161. AÁfiÚÈ.

ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 83 162. AÁfiÚÈ·. 164. K¿ÏÙÛ˜. 161. AÁfiÚÈ. 163. K¿ÏÙÛ·.
ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 83 162. AÁfiÚÈ·. 164. K¿ÏÙÛ˜. 161. AÁfiÚÈ. 163. K¿ÏÙÛ·.

163. K¿ÏÙÛ·.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 84

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 84
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 84
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 84
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 84

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 85

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 85 166. B¿ÙÚ·¯Ô˜ - B¿ÙÚ·¯ÔÈ. 168. M‹ÏÔ -

166. B¿ÙÚ·¯Ô˜ - B¿ÙÚ·¯ÔÈ.

™ÂÏ›‰· 85 166. B¿ÙÚ·¯Ô˜ - B¿ÙÚ·¯ÔÈ. 168. M‹ÏÔ - Ì‹Ï·. 165. ÕÏÔÁÔ - ÕÏÔÁ·.

168. M‹ÏÔ - Ì‹Ï·.

- B¿ÙÚ·¯ÔÈ. 168. M‹ÏÔ - Ì‹Ï·. 165. ÕÏÔÁÔ - ÕÏÔÁ·. 167. KÔ‡ÎÏ· -

165. ÕÏÔÁÔ - ÕÏÔÁ·.

- B¿ÙÚ·¯ÔÈ. 168. M‹ÏÔ - Ì‹Ï·. 165. ÕÏÔÁÔ - ÕÏÔÁ·. 167. KÔ‡ÎÏ· - KÔ‡ÎϘ.

167. KÔ‡ÎÏ· - KÔ‡ÎϘ.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 86

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 86
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 86
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 86
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 86

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 87

 
   
 

170.

¶·›˙Ô˘ÌÂ.

169.

¶·›˙ˆ.

 
 

172.

°Ú¿ÊÔ˘ÌÂ.

171.

°Ú¿Êˆ.

  170. ¶·›˙Ô˘ÌÂ. 169. ¶·›˙ˆ.   172. °Ú¿ÊÔ˘ÌÂ. 171. °Ú¿Êˆ.
  170. ¶·›˙Ô˘ÌÂ. 169. ¶·›˙ˆ.   172. °Ú¿ÊÔ˘ÌÂ. 171. °Ú¿Êˆ.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 88

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 88
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 88
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 88
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 88

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:31 PM

™ÂÏ›‰· 89

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:31 PM ™ÂÏ›‰· 89 174. EÌ›˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ. 176. EÌ›˜

174. EÌ›˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ.

PM ™ÂÏ›‰· 89 174. EÌ›˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ. 176. EÌ›˜ ›ÓÔ˘Ì ÔÚÙÔηϿ‰·.

176. EÌ›˜ ›ÓÔ˘Ì ÔÚÙÔηϿ‰·.

176. EÌ›˜ ›ÓÔ˘Ì ÔÚÙÔηϿ‰·. 173. EÁÒ ÙÚ¤¯ˆ. 175. EÁÒ ›Óˆ

173. EÁÒ ÙÚ¤¯ˆ.

›ÓÔ˘Ì ÔÚÙÔηϿ‰·. 173. EÁÒ ÙÚ¤¯ˆ. 175. EÁÒ ›Óˆ ÔÚÙÔηϿ‰·.

175. EÁÒ ›Óˆ ÔÚÙÔηϿ‰·.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 90

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 90
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 90
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 90
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 90

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 91

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 91 178. ŒÊ·Á· ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ. 180.

178. ŒÊ·Á· ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ.

™ÂÏ›‰· 91 178. ŒÊ·Á· ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ. 180. ™ÎÔ‡ÈÛ· ÙÔ ÛÙfiÌ·. 177. £· Ê¿ˆ

180. ™ÎÔ‡ÈÛ· ÙÔ ÛÙfiÌ·.

180. ™ÎÔ‡ÈÛ· ÙÔ ÛÙfiÌ·. 177. £· Ê¿ˆ ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ. 179. £· Ê¿ˆ

177. £· Ê¿ˆ ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ.

180. ™ÎÔ‡ÈÛ· ÙÔ ÛÙfiÌ·. 177. £· Ê¿ˆ ÙÔ ÔÚÙÔοÏÈ. 179. £· Ê¿ˆ ÛÔÎÔÏ¿Ù·.

179. £· Ê¿ˆ ÛÔÎÔÏ¿Ù·.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 92

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 92
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 92
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 92
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 92

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 93

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 93 182. K·ı·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. 184. K·ı·Úfi

182. K·ı·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ.

PM ™ÂÏ›‰· 93 182. K·ı·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. 184. K·ı·Úfi ·ÁfiÚÈ. 181. AΛÓËÙÔ˜

184. K·ı·Úfi ·ÁfiÚÈ.

K·ı·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. 184. K·ı·Úfi ·ÁfiÚÈ. 181. AΛÓËÙÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜. 183.

181. AΛÓËÙÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜.

184. K·ı·Úfi ·ÁfiÚÈ. 181. AΛÓËÙÔ˜ ÊÚÔ˘Úfi˜. 183. ¶ÚÔÓÔËÙÈÎfi ÎÔÚ›ÙÛÈ.

183. ¶ÚÔÓÔËÙÈÎfi ÎÔÚ›ÙÛÈ.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 94

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 94
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 94
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 94
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 94

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 95

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 95 186. OÈ Ï·ÁÔ› Â›Ó·È ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔÈ. 188.

186. OÈ Ï·ÁÔ› Â›Ó·È ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔÈ.

95 186. OÈ Ï·ÁÔ› Â›Ó·È ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔÈ. 188. °Ú¿ÌÌ·Ù·, §¤ÍÂȘ, IÛÙÔڛ˜. 185.

188. °Ú¿ÌÌ·Ù·, §¤ÍÂȘ, IÛÙÔڛ˜.

188. °Ú¿ÌÌ·Ù·, §¤ÍÂȘ, IÛÙÔڛ˜. 185. T· ¿ÏÔÁ· Â›Ó·È Î·ı·Úfi·ÈÌ·. 187.

185. T· ¿ÏÔÁ· Â›Ó·È Î·ı·Úfi·ÈÌ·.

185. T· ¿ÏÔÁ· Â›Ó·È Î·ı·Úfi·ÈÌ·. 187. AÓıÔÏfiÁÈÔ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ

187. AÓıÔÏfiÁÈÔ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 96

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 96
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 96
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 96
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 96

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:32 PM

™ÂÏ›‰· 97

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:32 PM ™ÂÏ›‰· 97 190. T› οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿; 192. ¶ÔÈfi

190. T› οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿;

97 190. T› οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿; 192. ¶ÔÈfi Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘

192. ¶ÔÈfi Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ·Ú·Ì‡ıÈ;

ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ·Ú·Ì‡ıÈ; 189. T› οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿; 191. ¶ÔÈfi

189. T› οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿;

·Ú·Ì‡ıÈ; 189. T› οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿; 191. ¶ÔÈfi ‚È‚Ï›Ô Ó· ‰È·Ï¤Áˆ;

191. ¶ÔÈfi ‚È‚Ï›Ô Ó· ‰È·Ï¤Áˆ;

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM

™ÂÏ›‰· 98

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 98
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 98
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 98
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 98

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM

™ÂÏ›‰· 99

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 99 194. T›ÓÔ˜ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·; 196.

194. T›ÓÔ˜ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·;

99 194. T›ÓÔ˜ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·; 196. ¶ÔÈ·Ó‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔηϿÎÈ

196. ¶ÔÈ·Ó‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔηϿÎÈ ÁÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿;

Â›Ó·È ÙÔ ÎÔηϿÎÈ ÁÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿; 193. T›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ; 195.

193. T›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ;

Ù· Ì·ÏÏÈ¿; 193. T›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ; 195. T›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó;

195. T›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó;

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 100

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 100
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 100
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 100
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 100

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 101

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 101 198. Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ

198. Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ KÚ‹ÙË).

Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ KÚ‹ÙË). 200. Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ

200. Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ M˘ÙÈÏ‹ÓË).

Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ M˘ÙÈÏ‹ÓË). 197. Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ

197. Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ Aı‹Ó·).

Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ Aı‹Ó·). 199. Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ

199. Afi Ô˘ ›۷È; (Afi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË).

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 102

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 102
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 102
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 102
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 102

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 103

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 103 202. MË ÌÈÏ¿Ù ·Ú·Î·ÏÒ. 204. Ÿ¯È,

202. MË ÌÈÏ¿Ù ·Ú·Î·ÏÒ.

™ÂÏ›‰· 103 202. MË ÌÈÏ¿Ù ·Ú·Î·ÏÒ. 204. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì Ì¿Ï·. 201.

204. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì Ì¿Ï·.

204. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì Ì¿Ï·. 201. N·È, Â›Ì·È Ë ›‰È· ÛÙÔ

201. N·È, Â›Ì·È Ë ›‰È· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ.

Ì¿Ï·. 201. N·È, Â›Ì·È Ë ›‰È· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ. 203. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Î¿ıÔÌ·È Â‰Ò.

203. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Î¿ıÔÌ·È Â‰Ò.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 104

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 104
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 104
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 104
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 104

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 105

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 105 N·È, ÂÁÒ ·Á·Ò Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·. 208.

N·È, ÂÁÒ ·Á·Ò Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·.

105 N·È, ÂÁÒ ·Á·Ò Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·. 208. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È ÙÔ ÛÎ˘Ï›.

208. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È ÙÔ ÛÎ˘Ï›.

208. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È ÙÔ ÛÎ˘Ï›. N·È, Â̤ӷ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì‹Ï·.

N·È, Â̤ӷ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì‹Ï·.

N·È, Â̤ӷ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì‹Ï·. 207. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ

207. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ·.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 106

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 106
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 106
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 106
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 106

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 107

 
   
 
   

210.

O °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ô T¿Î˘ Û·‚Ô˘Ó.

209.

O N›ÎÔ˜ Î·È Ô B·Û›Ï˘ ›ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi.

Î·È Ô B·Û›Ï˘ ›ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi. 212. O N›ÎÔ˜ Î·È Ô B·Û›Ï˘ 211. O
Î·È Ô B·Û›Ï˘ ›ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi. 212. O N›ÎÔ˜ Î·È Ô B·Û›Ï˘ 211. O

212.

O N›ÎÔ˜ Î·È Ô B·Û›Ï˘

211.

O N›ÎÔ˜ Î·È Ô B·Û›Ï˘

ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ıÚ·Ó›Ô.

·›˙Ô˘Ó ÌÂ Ù· ÛÙÂÊ¿ÓÈ·.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 108

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 108
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 108
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 108
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 108

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 109

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 109 214. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘

214. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ËıÔÔÈfi.

ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ËıÔÔÈfi. 216. H¯ÔÁÚ·Ê› ÛÙÔ Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ

216. H¯ÔÁÚ·Ê› ÛÙÔ Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜.

Ì·ÁÓËÙfiʈÓÔ ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜. 213. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ. 215.

213. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ.

213. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ. 215. MÈÏ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ.

215. MÈÏ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 110

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 110
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 110
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 110
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 110

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 111

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 111 218. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔ Ì¿ÁÔ. 220. MÈÌ›ٷÈ

218. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔ Ì¿ÁÔ.

PM ™ÂÏ›‰· 111 218. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔ Ì¿ÁÔ. 220. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘

220. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ΈÌÈÎfi « BÔ˘ÙÛ¿».

·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ΈÌÈÎfi « BÔ˘ÙÛ¿». 217. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ÎÈÓ¤˙Ô. 219.

217. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ÎÈÓ¤˙Ô.

« BÔ˘ÙÛ¿». 217. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ÎÈÓ¤˙Ô. 219. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘

219. MÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ΈÌÈÎfi « KˆÛÙ·ÓÙ¿Ú·».

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 112

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 112
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 112
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 112
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 112

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 113

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:33 PM ™ÂÏ›‰· 113 222. T· ·ÁfiÚÈ· ·›˙Ô˘Ó fiÚÁ·Ó·. 224.

222. T· ·ÁfiÚÈ· ·›˙Ô˘Ó fiÚÁ·Ó·.

113 222. T· ·ÁfiÚÈ· ·›˙Ô˘Ó fiÚÁ·Ó·. 224. TÔ ·ÁfiÚÈ ÔÙ›˙ÂÈ ÙË ÁÏ¿ÛÙÚ·.

224. TÔ ·ÁfiÚÈ ÔÙ›˙ÂÈ ÙË ÁÏ¿ÛÙÚ·.

224. TÔ ·ÁfiÚÈ ÔÙ›˙ÂÈ ÙË ÁÏ¿ÛÙÚ·. 221. TÔ ·ÁfiÚÈ ·›˙ÂÈ ÊÏÔÁ¤Ú·. 223. TÔ

221. TÔ ·ÁfiÚÈ ·›˙ÂÈ ÊÏÔÁ¤Ú·.

221. TÔ ·ÁfiÚÈ ·›˙ÂÈ ÊÏÔÁ¤Ú·. 223. TÔ ·ÁfiÚÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙË

223. TÔ ·ÁfiÚÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙË ÁÏ¿ÛÙÚ·.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 114

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 114
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 114
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 114
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 114

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 115

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 115 226. TÔ ÎÔ˘Ù¿‚È Â›¯Â ¿ÛÚÔ

226. TÔ ÎÔ˘Ù¿‚È Â›¯Â ¿ÛÚÔ ÙÚ›¯ˆÌ·.

TÔ ÎÔ˘Ù¿‚È Â›¯Â ¿ÛÚÔ ÙÚ›¯ˆÌ·. 228. TÔ ÎÔ˘Ù¿‚È ›ÓÂÈ Î·ı·Úfi

228. TÔ ÎÔ˘Ù¿‚È ›ÓÂÈ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi.

TÔ ÎÔ˘Ù¿‚È ›ÓÂÈ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi. 225. TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 16 AÚÈÏ›Ô˘

225. TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 16 AÚÈÏ›Ô˘ ‚ڋηÌ ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿‚È.

AÚÈÏ›Ô˘ ‚ڋηÌ ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿‚È. 227. O N›ÎÔ˜ Î·È Ë EϤÓË ÙÔ

227. O N›ÎÔ˜ Î·È Ë EϤÓË ÙÔ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó.

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 116

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 116
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 116
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 116
ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 116

ÚÔÊ ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜

2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 117

ÏÔÁÔ˜ ηÚÙ˜ 2/3/09 12:34 PM ™ÂÏ›‰· 117 230. H Ì·Ì¿ ÙfiÙ ‹Á ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi

230. H Ì·Ì¿ ÙfiÙ ‹Á ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÚÒÙËÛ ÁÈ· ̤ӷ.

ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÚÒÙËÛ ÁÈ· ̤ӷ. 232. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì ÌÂ

232. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ì Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜, Îfi‚Ô˘Ì Ì ÙÔ „·Ï›‰È.

Îfi‚Ô˘Ì Ì ÙÔ „·Ï›‰È. 229. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ÌÈÎÚfi˜ ‰ÂÓ

229. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ÌÈÎÚfi˜ ‰ÂÓ Ì›Ï·Á· ηıfiÏÔ˘.

ÌÈÎÚfi˜ ‰ÂÓ Ì›Ï·Á· ηıfiÏÔ˘. 231. ŒÙÛÈ ÂÁÒ Î¿Óˆ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ÙË

231. ŒÙÛÈ ÂÁÒ Î¿Óˆ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ÙË ‰·ÛοϷ ÌÔ˘.