Sunteți pe pagina 1din 60

TRANSLATION & INTERPRETATION

CHINESE
Selected Sources in the MIIS Library

General Dictionaries:

The Chinese lanugage dictionaries are located in the PL section of the Reference Collection.

Abbreviations:

REF P365.H74 1992

Xin bian Ying Han suo lue yu ci dian


English-Chinese

REF PL1455.Y649 1980

Ying Han suo lue yu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Abbreviations and Acronyms)

Cantonese:

REF PL1737.J36 1981

Guangzhou hua fang yan ci dian

REF PL1736.K83 1990

Ying yi Guangdong kou yu ci dian


(A Dictionary of Cantonese Colloquialisms in English)

Encyclopedias:

1
REF AE17.C4756

Jian ming Bu-lie-dian bai ke quan shu (11 vols.)


(Concise Encyclopedia Britannica)

REF AE17.H83

Huan hua bai ke quan shu (20 vols.)


(Pan-Chinese Encyclopedia)

REF AG17.S53 1988

Shi jie zhi shi da ci dian


(The Dictionary of World Knowledge)

Euphemisms:

REF PE1449.Y56 2001

Ying yu wei wan yu ci dian


(A Dictionary of English Euphemisms)
English-Chinese

REF PL1495.H74 1999

Zhongguo jiao ji ci ling

Foreign Terms:

REF PE2846.T86 1984

Ying Han Meiguo she hui zhi shi xiao ci dian


English-Chinese

Idioms:

REF PL1273.J53 2011


500 Common Chinese Idioms: An Annotated Frequency Dictionary

2
REF PL1273.T25 1990

Cai tu dian gu ci dian

REF PL1273.H36 2000Han Ying Han yu cheng yu yong fa ci dian
(A Chinese-English Dictionary of Chinese Idioms)

REF PL1271.W38
,,
Shi yong Zhong wen cheng yu, Ying wen cheng yu, Ying wen tong yi ci ci dian
(A Practical Dictionary of Chinese Idioms, English Idioms, English Synonyms)
Chinese-English

REF PE1460.H35 1992

Ying yu xi yu fen lei ci dian


(A Dictionary of Classified English Idioms)

REF PL1273.C545 1987

Zhongguo cheng yu

REF PL1273.L535 1992

Zhonghua su yu yuan liu da ci dian

Phrases:

REF PL1497.H354 1994

Han Ying xin yu ci ci dian


Chinese-English

Pictorial:

REF PL1423.L355 1997

3
Langwen Zhonghua wen hua feng su tu jie ci dian
(Longman Visual Dictionary of Chinese Culture)
Chinese-English

REF PL1423.O94 1989


The Oxford-Duden Pictorial Chinese and English Dictionary

REF PL1423.B55 2008


Mandarin Chinese English Visual Bilingual Dictionary
Chinese-English/English-Chinese

Synonyms:

REF PL1301.M33 2002Han yu jin yi ci ci dian
(Dictionary of Chinese Synonyms)

REF PE1591.Y56 1994

Ying yu tong yi ci bian xi da ci dian


(A Dictionary of Discriminated English Synonyms)
English-Chinese

Terminology:

REF PL1497.M6 1988


:
Chuan yi chang yong yu hui bian: Han Ying, Ying Han
(A Glossary of Terms Commonly Used in Interpretation: Chinese-English, English-Chinese)

Translation:

REF PN241.C465 1993


A Glossary of Translation Terms

(Ying Han Han Ying fan i hseh tzu hui)


English-Chinese/Chinese-English

4
REF PE1498.F35 1988

Ying Han, Han Ying fan yi shou ce


(Beginners Translation Handbook)
English-Chinese/Chinese-English

Specialized Dictionaries:

Accounting:

REF HF5616.U5Y56 1985

Ying Han Han Ying Zhong Mei kuai ji ci hui


(English-Chinese/Chinese-English Accounting Terminology in Use in the PRC and the USA)

REF HF5621.Y547 1994

Ying Han kuai ji ci hui


(Glossary of Accounting Terms)

REF HF5621.T765 1997

Zui xin kuai ji shi Ying Han Han Ying da ci dian


(A New Dictionary for Accountants, English-Chinese Chinese-English)

REF HF5621.T78 1992


, ,
Zui xin Ying Han shen ji, kuai ji, jin rong da ci dian
(New English-Chinese Dictionary of Auditing, Accounting and Finance)

Acoustics:

REF TA365.Y56 1982

Ying Han sheng xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Acoustical Terms)

5
Aerodynamics:

REF TA654.5.Y56 1986

Ying Han feng gong cheng yu gong ye kong qi dong li xue ci hui
English-Chinese

Aeronautics:

REF TL509.H74 1997

Xin bian Ying Han min yong hang kong ci dian


(A New English-Chinese Civil Aviation Dictionary)

REF TL509.Y556 1988

Ying Han hang kong hang tian ci hui


English-Chinese

REF TL509.B45 1975

Ying Han hang kong hang tian gong cheng ci dian


(The English-Chinese Dictionary of Aeronautical and Astronautical Engineering)

REF TL509.Y5564 2000

Ying Han hang kong hang tian gong cheng ci dian


(The English-Chinese Dictionary of Aeronautical and Astronautical Engineering)

REF TL509.C56

Zhongguo da bai ke quan shu. Hang kong, hang tian


REF TL509.Y556 1988

Agriculture:

REF S674.A45 1987


Agrartechnik: Mehrsprachen-Bildworterbuch
(Agricultural Engineering: Multilingual Illustrated Dictionary)

6
German-English-French-Spanish-Chinese

REF S674.H354 1993

Han Ying nong ye ji xie ci dian


(A Chinese-English Dictionary of Agricultural Machinery)

REF S494.5.B563S46 1988

Shi yong nong ye sheng wu xue ci dian

REF S411.Y56 1998

Ying Han nong ye da ci dian


(English-Chinese Dictionary of Agriculture)

REF SB197.Y56 1985


:
Ying Han nong ye ci dian. Cao yuan xue fen ce
English-Chinese

REF S411.Y565 1991

Ying Han xian dai nong ye ke ji da ci dian


(English-Chinese Dictionary of Modern Agricultural Science and Technology)

Anatomy:

REF QM81.J45 1987

Ren ti jie pou xue ci dian


(Chinese English Dictionary of Human Anatomy)

Anthropology:

REF GN11.H74

Zhong yi ren lei xue ci hui


(Glossary of Anthropology)

7
Antiques:

REF NK30.M46 1986

Han Ying shang ye wen wu ci hui


(A Chinese-English Glossary of Commercial Antiques)

Apparel:

REF TT503.X534 1996

Xian dai Ying Han fu zhuang ci hui


(A Modern English-Chinese Apparel Dictionary)

Archaeology:

REF DS715.C54
:
Zhongguo kao gu ci hui: Han Ying dui zhao
(A Glossary of Chinese Archaeology)
Chinese-English

Architecture:

REF NA31.H75 1991

Xin Ying Han jian zhu gong cheng ci dian


(New English-Chinese Dictionary of Architecture and Construction)

REF NA31.Y53 1997

Ying Han jian zhu zhuang shi gong cheng ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Architectural Decoration)

8
Art:

REF N33.Y569 2000

Ying Han Han Ying yi shu ci dian


(An English-Chinese & Chinese-English Dictionary of Art)

REF N33.C48 1994

Ying Han mei shu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Fine Arts)

Astronomy:

REF QB14.H36 1991

Han Ying tian wen xue ci hui


(Chinese-English Dictionary of Astronomy)

REF QB14.Y56 1986

Ying Han tian wen xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Astronomy)

Automobiles:

REF TL9.H36 2004

Ying Han qi che ji shu ci dian


(Chinese-English Dictionary of Automotive Engineering)

REF TL9.C54 1989

Tu jie qi che gong cheng ci dian


(Dictionary of Automobile Technology)

9
REF TL9.Y54 1983

Ying Han qi che ji shu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Automobile Engineering)

REF TL9.Y535 2009

Ying Han qi che gong cheng ci dian


(English-Chinese Dictionary of Automotive Engineering)

REF TL9.Y575 2001

Ying Han tu jie qi che gong cheng ci dian


English-Chinese

Banking:

REF HG151.H745 1996


:
Xian dai jin rong Ying Han ci dian: zheng quan, qi huo, bao xian, xin tuo, zu lin, ji jin
(English-Chinese Dictionary of Modern Finance)

REF HG151.L8 1997

Jin rong cai jing Ying Han ci dian


(English-Chinese Dictionary of Economics and Finance)

REF HJ129.C5Y55 1986

Ying Han cai zheng jin rong ci dian


(English-Chinese the Dictionary of Finance)

REF HG151.Y547 1994


:
Ying Han jin rong cai wu yong yu hui bian: Zhongguo da lu, Xianggang, Taiwan yi ming dui zhao
(A Glossary of Financial Terms: With Chinese Translations as Used in Hong Kong, Mainland and
Taiwan)

REF HG151.Y565 1987

Ying Han yin hang ye wu ci dian


(English-Chinese Dictionary of Banking)

10
Biochemistry:

REF QP519.9.R3Y55 1995

Ying Han biao ji mian yi fen xi ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Radioimmunoassay and Alternative Immunoassays)

REF QD415.Y56 1983

Ying Han sheng wu hua xue ci dian


(English-Chinese Dictionary of Biochemistry)

Bioengineering:

REF TA164.Y56 1993

Ying Han sheng wu gong cheng ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Bioengineering)

Biology:

REF QH302.5.C8613 1991

Langwen Ying Han sheng wu tu jie ci dian


(Longman Illustrated Dictionary of Biology)
English-Chinese

REF QH302.5.H6513 1994

Langwen Ying Han shuang jie sheng wu xue ci dian


(Hendersons Dictionary of Biological Terms)
English-Chinese

REF QH302.5.N56 1989

Niudun sheng wu ci dian


English-Chinese

11
REF QD415.A25Y55 2000

Ying Han sheng wu hua xue ji fen zi sheng wu xue ci dian


(English-Chinese Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology)

REF QH506.F35 1996


()
(Ying Han) yi xue fen zi sheng wu xue ci dian
(English-Chinese Dictionary of Medical Molecular Biology)

REF QH13.C46 1983

Zhong yi sheng wu xue ci hui


English-Chinese

Botany:

REF QK9.L2 2001

La Han Ying zhong zi zhi wu ming cheng


(Dictionary of Seed Plants Names)
Latin-Chinese-English

REF QK9.S8413 1992

Langwen Ying Han zhi wu tu jie ci dian


(Longman English-Chinese Illustrated Dictionary of Botany)

REF QK9.M84 1982


A Multilingual Glossary of Common Plant-Names
German-Spanish-French-English-Italian-Japanese-Russian-Chinese

REF QK9.L73513 1989

Ying Han zhi wu xue ci dian


(A Dictionary of Botany)
English-Chinese

Building Construction:

12
REF TH9.H34 1990
:
Han Ying jian zhu gong cheng chang yong ci hui
(Chinese-English Common Vocabulary of Civil Engineering)

REF TH9.H348 1992

Han Ying jian zhu gong cheng ci dian


(Chinese-English Dictionary of Architecture and Construction)

REF TH425.F5613

Ying Han shi gong he tong shu yu ci dian


(Construction Contract Dictionary)
English-Chinese

REF TA9.H36 1997

Han Ying tu mu jian zhu gong cheng ci dian


(Chinese-English Dictionary of Civil Construction and Engineering)

REF TA9.Y56 1989

Ying Han tu mu jian zhu gong cheng ci hui


(English-Chinese Dictionary of Civil and Architectural Engineering Terms)

Business Correspondence:

REF HF5547.5.P36 1988

Zhongguo mi shu ci dian

Ceramics:

REF TP788.Y56 1994

Ying Han Han Ying tao ci ci dian


(An English-Chinese Dictionary for Pottery and Porcelain)

13
Chemistry:

REF QD5.H343 2001

Han Ying hua xue hua gong ke ji ci hui


(Chinese-English Dictionary of Chemistry and Chemical Technology)

REF QD5.T3613 1988

Han Ying Ri hua xue ci hui


(Chinese-English-Japanese Glossary of Chemical Terms)

REF QD5.G5813 1992

Langwen Ying Han hua xue tu jie ci dian


(Longman English-Chinese Illustrated Dictionary of Chemistry)

REF QD5.N56 1989

Niudun hua xue ci dian


English-Chinese

REF QD5.S44 1989

Shi yong Han Ying hua xue hua gong ci hui


(Practical Chinese-English Dictionary of Chemistry and Chemical Engineering)

REF TP9.Y53 1994

Ying Han hua xue shang ming ci dian


(English-Chinese Dictionary of Chemical Trademark)

REF TP9.Y56 1994

Ying Han jing xi hua xue pin ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Fine Chemicals)

Children:

REF P361.U5 no. 341

14
Terminology: Child Health and Welfare
English-French-Spanish-Russian-Chinese-Arabic

Clocks:

REF TS540.7.Y56 1983

Ying Han zhong biao gong ye ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Horologium Industry)

Computers:

REF QA76.575.C64912 1999


Chinese Dictionary of Multimedia
English-Chinese

REF T58.5.H96 2005


Chinese-English, English-Chinese information technology glossary: with abbreviations commonly
used in telecommunications

REF QA76.15.D497 2002

Dian nao zhuan you ming ci bao dian


English-Chinese

REF QA76.15.F46 1989

Fen lei, Han Ying, Ying Han zui xin ji suan ji ke xue ji shu ci dian
English-Chinese

REF QA76.15.H28 1992

Han Ying ji suan ji ji shu ci dian


(Chinese-English Dictionary of Computer Technique)

REF QA76.15.C45 2000

Ji suan ji xin xi ji shu Ying Han da ci dian


(A Computer Information Technology English-Chinese Dictionary)

15
REF TJ212.5.M83 1995
Multilingual Glossary of Automatic Control Technology
English-French-German-Russian-Italian-Spanish-Japanese-Chinese

REF QA76.15.N56 1989

Niu dun dian nao ci dian


English-Chinese

REF QA76.15.S463 1996

Shi yong Ying Han dian nao fen lei ci dian


English-Chinese

REF QA76.15.S468 2009

Shi yong Ying Han Han Ying ji suan ji ci dian


(A Practical English-Chinese Chinese-English Computer Dictionary)

REF QA76.15.M54413 1999

Wei juan Ying Han shuang jie ji suan ji bai ke ci dian


(Microsoft Press Computer Users Dictionary)
English-Chinese

REF QA76.15.H74 1996

Xin bian Ying Han ji suan ji da ci dian


(A New Chinese-English Computer Dictionary)

REF QA76.15.H743 1995

Xin Ying Han ji suan ji ci dian


(A New English-Chinese Computer Dictionary)

REF QA76.15.X55 2001

Xin Ying Han ji suan ji ruan jian yu ying yong ci dian


(New English-Chinese Dictionary of Computer Software and Application)

REF QA76.15.X56 1999

Xin Ying Han ji suan ji shu ci hui


(New English-Chinese Computing Technique Dictionary)

16
REF TK7804.W447

Ying De Fa He E Han dian zi xue ci dian


(English-German-French-Dutch-Russian-Chinese Computer Dictionary)

REF QA76.15.Y536 1999

Ying Han ji suan ji bai ke ci dian


(English-Chinese Encyclopedic Dictionary of Computer Science)

REF QA76.15.Y545 1998

Ying Han ji suan ji ci dian


(English-Chinese Computer Dictionary)

REF TK5102.Y56 1995

Ying Han tong xin yu ji suan ji bao mi ji shu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Communication and Computer Security)

REF QA76.15.Z475 1998

Ying-han xin xi ji shu biao zhun ci hui


(English-Chinese Information Technology Vocabulary)

REF Z1006.Y567 1988

Ying han xin xi ji shu zong he ci dian


(English-Chinese Comprehensive Dictionary of Information Technology)

REF T59.5.Y56 1986

Ying Han zi dong hua ming ci ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Automation)

REF QA76.15.G629313 1995

Zui xin ji suan ji shuang xie ci dian


(Illustrated Computer Dictionary for Dummies)
English-Chinese

17
REF QA76.15.Z85 1999

Zui xin ying han ji suan ji ci hui


(A Newest English-Chinese Computer Dictionary)

Cooking:

REF TX724.5.C5Z55 2000

Zhungguo mei shi da dian

REF TX724.5.C5C9 1991

Zhongguo yin shi da ci dian

Copyright:

REF K1401.H36 1999

Han Ying zhi shi chan quan bao hu tong dian


(A Chinese-English Encyclopedia of Intellectual Property Protection)

REF K1401.H355 2006

Ying Han zhi shi chan quan ci dian


(English-Chinese intellectual property dictionary)

Criminology:

REF P361.U5 no. 340


Terminology: Crime Prevention and Control
English-French-Spanish-Russian-Chinese-Arabic

Demography:

REF HB849.2.P468 1985

18
Dictionary of Demography: Multilingual Glossary
English-French-Spanish-Italian-German-Japanese-Chinese-Russian

REF HB849.2.I5813 1992


Ren kou xue ci dian
(Multilingual Demographic Dictionary)
Chinese-English

REF HB849.2.Y45 1989

Ren kou xue Ying Han Han Ying fen lei ci hui
(English-Chinese and Chinese-English Glossary of Demography)

REF HB871.C544 1997


/
Ying Han/Han Ying ren kou xue yu ji hua sheng yu ci hui
(English-Chinese/Chinese-English Demographic and Family Planning Glossary)

Dentistry:

REF RK27.Y56 1989

Ying Han kou qiang yi xue ci dian


(English-Chinese Clinical Dental Dictionary)

Disarmament:

REF P361.U5 no. 310


Disarmament
Arabic-Chinese-English-French-Russian-Spanish

Disasters:

REF GB5014.H78 1992

Ying Han Han Ying zai hai ke xue ci dian


(An English-Chinese and Chinese-English Dictionary of Disaster Science)

19
Ecology:

REF QH540.4.W37
:
Ying Han sheng tai xue ci hui
(English-Chinese Dictionary of Ecology)

REF QH540.4.Y56 2001

Ying Han -- Han Ying sheng tai xue ci hui


(English-Chinese and Chinese-English Dictionary of Ecology)

Economics/Business:

REF HF1002.C3955 2001


Cheng & Tsui English-Chinese Lexicon of Business Terms with Pinyin

(Jianqiao Ying Han shang yong ci hui pin yin ci dian)

REF HF1002.C439 2005


Chinese Business Dictionary
English-Chinese

REF HF1002.Y8 1992

Han Ying wai mao kou yu ci dian


(A Chinese-English Colloquial Dictionary of Foreign Trade)

REF HG151.L8 1997

Jin rong cai jing Ying Han ci dian


(English-Chinese Dictionary of Economics and Finance)

REF HB61.C54 1989

Jing ji bai ke ci dian

REF HB61.C534 1991

Jing ji xue xin ming ci ci dian

20
REF HF1002.A313 1998

Langwen shang ye Ying yu ci dian


(Longman Dictionary of Business English)

REF HC427.92.C479275 1996


:
Quan xin Han Ying ci dian: Jing ji gai ge lei
(An Up-to-date Chinese-English Dictionary: Economic Reform Category)

REF HB61.J55 1988

Ri Ying Han xin jing ji ci dian


Japanese-English-Chinese

REF HF1373.S55 1988

Shi yong Ying Han guo ji shang wu ci hui


(Practical Glossary of International Business)
English-Chinese

REF HF1002.S484 1999


,
Shi yong Ying Han, Han Ying shang wu ci dian
(A Practical English-Chinese, Chinese-English Dictionary of Business)

REF HF1373.J564 2002


WTO/
WTO jing mao / dian zi shang wu ying han ci dian
(WTO/English-Chinese Dictionary of Economies & Business and E-commerce)

REF HF1373.X56 2004

Xin shi ji Ying Han guo ji jing mao ci dian = The New Century English-Chinese Dictionary of
International Business

REF HF1373.Y546 1993

Ying Han guo ji jing ji mao yi ci dian


(English-Chinese Dictionary of Economics and International Trade)

REF HF1373.Y548 1996

21
Ying Han guo ji jing mao ci dian = English-Chinese Dictionary of International Economics and
Trade

REF HG4513.Y55 1994

Ying Han Han Ying tou zi jing ji ci dian


(An English-Chinese and Chinese-English Dictionary of Investment and Economics)

REF HB61.Y573 1989

Ying Han jing ji yu guan li da ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Economics and Management)

REF HF5621.Y555 1995


:
Ying Han shi chang jing ji ci dian
(An English-Chinese Dictionary of Market Economy)

REF HF1002.C59513 1998

Ying Han shuang jie shang ye ci dian


(English-Chinese Bilingual Business Dictionary)

REF HF5412.D5313 2002

Ying Han shuang jie ying xiao ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Marketing)

REF HC427.92.C548427 1989

Zhongguo jing ji ti zhi gai ge shi yong ci dian

REF HB61.Z56 1987

Zhong yi jing ji xue ci hui

REF HF1002.Z85 1993

Zui xin Han Ying dui wai jing mao ci dian


(A New Chinese-English Dictionary of International Business and Economics)

Education:

22
REF AZ361.X5224 1990

Xian dai xue ke da ci dian

REF LB15.Y56 1982


: ()
Ying Han jiao yu ci hui
(English-Chinese Dictionary of Education)

REF LB1028.3.Y56 1985

Ying Han jiao yu ji shu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Educational Technology)

Electrical Engineering:

REF TK9.Y565 1987

Ying Han dian gong ci hui


(English-Chinese Dictionary of Electrical Engineering)

REF TJ9.H35 1995

Han Ying ji dian qi ye chang yong ci hui


(Common Chinese-English Dictionary of Machine and Electricity Enterprises)

REF TK9.Y55 1986

Ying Han dian ji shu ci hui


(The English-Chinese Dictionary of Electrotechnology)

Electronics:

REF TK9.T537 2001


, ,
Dian ji, dian zi, dian nao zong he da ci dian
English-Chinese Dictionary of Radioelectronics

REF TK7804.H36 1987

23

Han Ying dian zi ji shu ci hui
(A Chinese-English Dictionary of Electronics and Technology)

REF TK7881.8.L78 1987

Ying Han gao bao zhen li ti sheng ci hui


(English-Chinese Dictionary of Hi-Fi Stereo)

REF TK9.Y54 1989

Ying Han ji dian yuan jian ji shu ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Electromechanical Components for Electronic Equipments)

Energy:

REF TJ163.16.Y55 1989

Ying Han neng yuan ci dian


(A English-Chinese Energy Dictionary)

REF TJ163.16.Y54 1989

Ying Han xin neng yuan ji shu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of New Energy Technique)

Engineering:

REF T10.H278 2011 (2 vols.)

Han Ying gong cheng ci ku


(Chinese-English engineering dictionary)

REF TA9.H36 1986

Han Ying gong cheng ji shu ci hui


(Chinese-English Dictionary of Engineering Technology)

24
REF TA9.N56 1990

Niudun gong cheng ci dian


(Engineering)
English-Chinese

REF TA168.Y56 1992

Ying Han xi tong gong cheng yu guan li ke xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Systems Engineering and Management Science)

Engines:

REF TJ266.L5 1983

Qi lun ji ran qi lun ji ci dian


(English-Chinese Dictionary of Turbine)

Environment:

REF K3584.6.D538 2013


Dictionary of environmental and climate change law

REF TD169.3.E54 1997


Environment Management Technology: a Glossary of Modern Terminology, English-Chinese,
Chinese-English

REF TD9.H36 1993

Han Ying huan jing ke xue ci hui


(Chinese-English Dictionary of Environmental Sciences)

REF TD169.3.H834 1998

Huan jing bao hu chang yong yu yan

REF GE10.H83 1995

Hua bao ci dian


(Umweltworterbuch)

25
Chinese-German-English

REF TA170.Y53 1998

Ying Han, Han Ying huan jing ke xue yu gong cheng ci hui
(English-Chinese and Chinese-English Dictionary of Environmental Science and Engineering)

REF TD9.Y545 2000

Ying Han huan jing ke xue ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Environmental Science)

REF QH540.4.C6513 1999

Ying Han shuang jie sheng tai yu huan jing ci dian


(English-Chinese Bilingual Ecology & Environment Dictionary)

REF TD9.Y54 1985

Ying Ri Han huan jing ke xue ci hui


(English-Japanese-Chinese Dictionary of Environmental Sciences)

Ethnology:

REF GN307.Y55 1992

Ying Han, Han Ying min zu xue shu yu


(English-Chinese Chinese-English Ethnological Terminology)

Fish:

REF SH201.H36 1989

Han Ying yu chuan yu ju tu jie ci hui


(Chinese-English Pictorial Dictionary of Fishing Boats and Gears)

REF SH201.Y56 1995

Ying Han yu ye ci dian


(English-Chinese Dictionary of Fishery)

26
Food & Beverages:

REF TP368.2.C492 2005

A Glossary of Food Science and Technology


(Shi pin ke xue ci hui)
English-Chinese/Chinese-English

REF TX350.H74 1997

Xin Ying Han shi pin ci dian


(A New English-Chinese Dictionary of Food)

REF TX350.L34 1984

Yin shi ci dian


(Dictionary of Food and Beverage)
English-Chinese

REF SB271.Y56 1986

sYing Han cha ye ci hui


(Tea: an English-Chinese Dictionary)

REF TP368.2.Y56 1998

Ying Han shi ping gong ye ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Food Industry)

REF TN900.L58 1982

Ying Han zhi yan gong ye ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Salt Industry)

Forestry:

REF SD126.H74 1988


:
Xin Ying Han lin ye ci hui: lin ye, yuan lin, mu cai gong ye, lin chan hua gong

27
(A New English-Chinese Dictionary of Forestry)

Furniture:

REF TS880.L5 1989

Ying Han jia ju gong ye ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Furniture Industry)

Genetics:

REF QH427.Y36 1985

Yi chuan xue ming ci ci dian


(English Chinese Dictionary of Genetics)

Geography:

REF P361.U5 no. 128


Geographical Names and Terms
English-Chinese

REF G104.5.W34 1993

Wai guo di ming yi ming shou ce

REF QE5.C56 1976

Ying Han zi ran di li xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Physical Geography)

REF DS705.C564 1990

Zhongguo di ming ci dian

Geology:

28
REF QE33.2.M3G46 1991
Geostatistical Glossary and Multilingual Dictionary
English-Chinese-French-German-Greek-Portuguese-Russian-Spanish

REF QE5.Y56 1996

Ying Han chang yong di zhi xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Common Geological Terms)

REF QE501.C54
: ,,
Zhongguo da bai ke quan shu. gu ti di qiu wu li xue, ce hui xue, kong jian ke xue

Horticulture:

REF SB317.58.C49 1987

Ying Han yuan yi ci dian


(An English-Chinese Horticultural Dictionary)

Hydraulic Engineering:

REF TC9.H35 1993

Han Ying shui li shui dian ji shu ci dian


(A Chinese-English Dictionary of Hydraulic and Hydroelectric Technology)

REF TC175.Y56 1981

Ying Han gang kou hang dao gong cheng ci dian


English-Chinese

Hydrology:

REF GB655.L56 1985

Ying Han shui wen xue ci hui

29
(English-Chinese Dictionary of Hydrology)

Immunology:

REF QR180.4.M54 1986

Mian yi xue ming ci ci dian


(English Chinese Dictionary of Immunology)

Industry:

REF HD56.S56 1992

Sheng chan li jing ji xue ci dian

REF TS947.Y56 1995

Ying Han pi ge gong ye ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Leather Industry)

REF TS1875.G365 1995

Ying Han xiang jiao gong ye ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Rubber Industry)

REF TS156.Y56 1988

Ying Han zhi liang guan li ci hui


(English-Chinese Quality-Control Dictionary)

Insurance:

REF HG8025.V444 1996


Versicherungswrterbuch
(Insurance Dictionary)
German-English-French-Chinese

30
International Organizations:

REF P361.U5 no. 341 rev. 1


Acronyms and Abbreviations Covering the United Nations System and Other International
Organizations
English-Spanish-French-Russian-Chinese-Arabic

REF KZ1161.P3413 1989


()
Guo ji gong fa (he ping fa) he guo ji zu zhi shu yu shou ce
(Manual of the Terminology of Public International Law (Law of Peace) and of International
Organizations)
English-Chinese

REF JZ4838.G86 1998

Guo ji zu zhi shou ce


(Directory of International Organizations)

REF HG3881.5.I58I563 2007


IMF Glossary
English-Chinese

REF JZ4979.L54 1993

Lian he guo ji you guan guo ji zu zhi yi ming shou ce


(Directory of UN Organs and Related International Organizations)
English-Chinese

REF KZ4986.L55 2000

Lian he guo zhi shi ci dian


(A Dictionary of the United Nations)

REF P361.U5 no. 313


Resolutions
Arabic-Chinese-English-French-Russian-Spanish

REF P361.U5 no. 300


Terms Relating to the World Conference
English-French-Russian-Spanish-Chinese

REF P361.U5 no. 319


United Nations Functions and Titles

31
Arabic-Chinese-English-French-Russian-Spanish

Journalism:

REF PN4728.H365 2000

Han Ying xin wen chu ban xue ci dian


Chinese-English

REF PE1460.J536 2006

Jian ming xin wen Ying yu ci dian


(Dictionary of English in the News)

REF PN4728.E52 1983

Ying Han xin wen ci hui


(English-Chinese Dictionary of Newspaper Terms)

REF PE1689.Y55 2002

Ying Han Mei Ying bao kan ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Journalistic Terms)

Law:

REF K52.C5C48 1998

Chang yong Han Ying fa l ci dian


(Chinese-English Dictionary of Community Used Legal Terms)

REF K52.C5D53 1999


Chinese Dictionary of Law
English-Chinese

REF KF9217.K53 1989


An English-Chinese Glossary of American Criminal Law and Criminal Procedure Law

REF K3823.A51K86 1997

32
Guo ji shang fa Ying Han ci dian
(English-Chinese Dictionary of International Commercial Law)

REF KD313.Y8 1989

Han yi jian ming Ying guo fa l ci dian


(A Concise Dictionary of English Law in Chinese Translation)

REF K52.C5H36 1995

Han Ying fa l ci dian


(A Chinese-English Law Dictionary)

REF K52.C5H345 1999

Han Ying fa l ci hui


(The Chinese-English Glossary of Legal Terms)

REF K52.C5C54 1998

Jian ming Ying Han fa l ci dian


(A Concise English-Chinese Dictionary of Law)

REF K52.C5H75 1998Xin Han Ying fa xue ci dian
(A New English-Chinese Law Dictionary)

REF JZ1161.J564 1986

Ying Fa Han guo ji fa ci dian


(English French Chinese Dictionary of International Law)

REF K52.C5Y538 1998 (3 vols.)

Ying Han fa l ci hui


(The English-Chinese Glossary of Funeral Terms)

REF K52.C5Y36 2012

Ying Han fa l ci dian


(English-Chinese dictionary of law)

33
REF K52.C5Y57 1998

Ying Han Han Ying Xianggang fa l ci hui


(A Glossary of Law for Hong Kong: English-Chinese, Chinese-English)

REF KNQ4607.Y56 2003

Ying Han Han Ying xing shi su song fen lei fa l ci yu san yong shou ce

REF K52.C5Y564 2011

Ying Han shuang xiang fa l ci dian


(English-Chinese and Chinese-English Dictionary of Law)

Library Science:

REF Z1006.T54 1988

Ying han tu shu qing bao suo lue yu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Acronyms, Initialisms and Abbreviations in Library and
Information Science)

Linguistics:

REF P29.H3412 1981

Yu yan yu yu yan xue ci dian


(Dictionary of Language and Linguistics)

Literature:

REF PN41.Y75 1988

Yue du yu xie zuo ci dian

Logistics:

34
REF HD38.5.Y45 2001

Ying Han wu liu guan li ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Logistics Management)

Machinery:

REF TJ1350.Y55 1989

Ying Han qi zhong yun shu ji xie ci dian


English-Chinese

REF TJ181.Y43 1986

Ying Han ji xie chuan dong ci dian


(An English-Chinese Transmission Dictionary of Mechanical)

Management:

REF HD30.15.C44 1986

Ying Han qi ye guan li ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Management)

REF HD30.15.Y545 1993

Ying Han Han Ying guan li ke xue ci dian (2 vols.)


(An English-Chinese and Chinese-English Dictionary of Management and Administration
Sciences)

Manufacturing:

REF TK7804.H275 1994

Han Ying shuang jie xian dai ji xie zhi zao ji shu ci dian
(Chinese-English Dictionary of Modern Mechanical Manufacturing Technology)

35
REF TS9.Y56 1990

Ying Han ji xie zhi zao xin ji shu ci dian


(English-Chinese Dictionary of New Manufacturing Technology)

Marine Science:

REF V24.H35 1996

Han Ying hai yang ke ji ci dian


(English-Chinese Dictionary of Marine Science and Technology)

Maritime:

REF V23.N613 1986

Hai jun shu yu ci dian


English-Chinese

REF VM600.Y56 1992

Ying Han chuan bo jin hai gong zheng ci dian


(English-Chinese Dictionary of Maritime and Offshore Engineering)

REF V24.M26

Ying Han chuan bo yu hai yang gong cheng ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Naval Architecture and Ocean Engineering)

REF HE567.C473 1989

Ying Han hai shi suo lue yu ci hui


English-Chinese

REF V24.Y539 1998


/
Ying Han/Han Ying hang hai ci dian
(English-Chinese Chinese-English Maritime Dictionary)

36
Mass Media:

REF P87.5.L56 1985


, ,
Ying Han xin wen, guang bo, dian shi chang yong ci hui
English-Chinese

Materials:

REF TA402.Y55 1993

Ying Han cai liao ke xue ci dian


(English-Chinese Dictionary of Material Science)

Mathematics:

REF QA5.H37 1986

Han Ying shu xue ci hui


(Chinese-English Mathematical Dictionary)

REF QA5.H744 1998

Xin Ying Han shu xue ci dian


(A New English-Chinese Mathematical Dictionary)

Measurement:

REF PL1238.C55 2008


Cheng & Tsui Chinese Measure Word Dictionary
Chinese-English

REF PL1238.J53 2001

Han Ying liang ci ci dian


(A Chinese-English Dictionary of Measure Words)

37
REF T50.L35 1983

Ji liang ji shu ming ci ci dian


(English-Chinese Dictionary of Metered Technique)

Mechanics:

REF QA801.5.Y56 1998

Ying Han li xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Mechanics)

Medical:

REF RC607.A26S474 2005


Glossary of HIV/AIDS Related Terms and Phrases
English-Chinese

REF RM184.K864 1992

Guo ji biao zhun zhen jiu xue ming jian shi: Zhong Ying dui zhao
(A Brief Explanation of International Standard Nomenclature of Zhenjiu (Acupuncture &
Moxibustion) Points)
Chinese-English

REF RM184.5.H379 2006

Han Ying dui zhao zhen jiu jing luo shu xue tu jie
Chinese-English

REF R121.H2366 2006

Han Ying yi xue da ci dian


(The Chinese-English medical dictionary)

REF R121.H236536 1988

Han Ying Zhong yi ci dian


(Chinese-English Dictionary of Traditional Chinese Medicine)

38
REF R602.C474 1982
Chinese-English glossary of Common Terms in Traditional Chinese Medicine

(Han Ying chang yong Zhong yi ci hui)

REF R121.H2366 1987

Han Ying yi xue da ci dian


(Chinese-English Medical Dictionary)

REF R895.A3H36 1995

Han Ying he yi xue ci hui


(A Chinese-English Nuclear Medicine Dictionary)

REF R121.H247 1996

Han Ying yi xue bing ming ci hui


Chinese-English

REF R121.H2366 1987

Han Ying yi xue da ci dian


(Chinese-English Medical Dictionary)

REF RB37.A25H36 1999

Han Ying yi xue jian yan ci hui


(Chinese-English Dictionary of Medical Laboratory Science)

REF QH506.I46 2004


An Illustrated Chinese-English Guide for Biomedial Scientists

REF R601.I58 2008

International Standard Chinese-English Basic Nomenclature of Chinese Medicine


(Zhong yi ji ben ming ci shu yu Zhong Ying dui zhao guo ji biao zhun)

REF R121.J53 2002

Jian ming Han Ying Zhong yi ci dian


Chinese-English

REF R123.J534 2001

39

Jian ming Ying Han Han Ying yi xue ci dian
(Concise English-Chinese Chinese-English Medical Dictionary)

REF R121.B64 1994


Kratki kitasko-russki, russko-kitaski tolkovy ozdorovitel'ny slovar'
(Dictionary of Chinese Medicine)
Chinese-Russian/Russian-Chinese

REF RT21.C4813 1996


(, )
Langwen shi yong hu li ci dian (Ying Ying, Ying Han shuang jie)
(Churchill Livingstone Concise Nurses Dictionary)

REF R121.C54513 1999

Langwen yi xue da ci dian: Ying Han dui zhao


(Churchills Illustrated Medical Dictionary)
English-Chinese

REF R121.S544 1999

Shi jie zui xin Ying Han yi xue ci dian


(A Contemporary English-Chinese Dictionary of the Worlds Medicine)

REF R121.W32 2002

Wai yan she Ying Han yi xue ci dian = English-Chinese Medical Dictionary

REF R123.X54 2002

Xin bian Han Ying Zhong yi yao fen lei ci dian


(Classified dictionary of traditional Chinese medicine)
Chinese-English

REF R121.H825 1994

Xin Han Ying yi xue ci dian


(The New Chinese-English Dictionary of Medical Science)

REF R121.H826 1993

Xin Han Ying yi yao xue ci hui


(A Chinese-English Vocabulary of New Medicine and Pharmacy)

40
REF R121.X57 2003

Xin Han Ying Zhong yi xue ci dian


(New Chinese-English Dictionary of Traditional Chinese Medicine)

REF R121.X56 2001

Xin Ying Han yi xue ci dian


(New English-Chinese Medical Dictionary)

REF RA643.Y56 1991

Ying Han chuan ran bing xue ci hui


(English-Chinese Glossary of Infectious Diseases)

REF RA1017.Y56 1993

Ying Han dui zhao fa yi xue ci hui


(English-Chinese Glossary of Forensic Medicine)

REF RF23.Y56 1982

Ying Han er bi yan hou ke xue ci hui


(English-Chinese Glossary of Otorhinolaryngology)

REF RG45.Y56 1989

Ying Han fu chan ke ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Obstetrics and Gynecology)

REF RD797.W36 1989

Ying Han kang fu yi xue ci hui


(English-Chinese Glossary of Rehabilitation Medicine)

REF RL41.C54 1989

Ying Han pi fu bing xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Dermatology)

Ref R121.D5313 2001

Ying Han shuang jie yi xue ci dian

41
(Dictionary of Medicine)

REF RB145.Y56 1987

Ying Han xue yi xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Haematology)

REF R121.Y56 1997

Ying Han yi xue ci dian


(An English-Chinese Medical Dictionary)

REF R121.Y55 1988

Ying Han yi xue da ci dian


(English-Chinese Medical Dictionary)

REF R121.Y547 1994

Ying Han yi xue fen lei ci dian


(An English-Chinese Classified Medical Dictionary)

REF R121.Y548 1997

Ying Han yi xue guan ming ming ci ci dian


English-Chinese

REF RB37.Y56 1988

Ying Han yi xue jian yan ci hui


(An English-Chinese Medical Test Glossary)

REF R121.Y53 1989

Ying Zhong yi xue ci hai


(A Comprehensive English-Chinese Medical Dictionary)

Metallurgy:

REF TN705.D855 2010

Duo gong neng Han YingYing Han gang tie ci dian

42
(Multifunctional Chinese-English & English-Chinese Dictionary of Iron and Steel)

Meteorology:

REF QC854.2.T2 1988


, 1988
Quan guo zi ran ke xue ming ci shen ding wei yuan hui gong bu da qi ke xue ming ci, 1988

Microbiology:

REF QR9.Y56 1989

Ying Han yi xue wei sheng wu xue ci hui


(English-Chinese Glossary of Medical Microbiology)

Military:

REF U25.H35 1989

Han Ying jun yu fen lei ci hui


English-Chinese/Chinese-English

REF UE147.H36 1995

Han Ying zhuang jia bing ci hui


(Chinese-English Dictionary of Armoured Forces)

REF UF9.Y56 1993

Ying Han dan jian ji shu suo lue yu ci huii


(An English-Chinese Dictionary of Projectile and Rocket Technological Abbreviations and
Acronyms)

REF U25.C465 1985

Ying Han jun shi yu ji shu ci dian


English-Chinese

43
Mining:

REF TN9.C54

Zhongguo da bai ke quan shu. Kuang ye

Oceanography:

REF P361.U5 no. 265


List of Terms Relating to Oceanography and Marine Resources
English-French-Russian-Spanish-Chinese

Optical Technology:

REF QC351.2.Y55 1993

Ying Han guang xue shu yu shi yi ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Optical Terms With Explanation)

REF QC351.2.Y56 1985

Ying Han guang xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Optics)

Organizations:

REF JQ1507.H35 1992

Han Ying Zhongguo zu zhi ji gou shou ce


(Chinese-English Manual of Chinese Organizations)

REF JQ1501.A188 2002

Zhongguo zu zhi ji gou shou ce : Han Ying dui zhao


(Chinese-English Manual of Organizations in China)

44
Paleontology:

REF QE703.Y56 1994

Ying Han gu sheng wu xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Paleontology)

Paper:

REF TS1085.T36 1990

Han ying zao zhi gong ye ci dian


(A Chinese-English Dictionary of Papermaking)

Patents:

REF T209.Y836 2010


:
Zhong Ying Ri zhuan li yong yu dui zhao su cha ci dian : Zhong Ying Ri te xu dui bi zao jian yong
yu ji
(Chinese-English-Japanese patent term dictionary)

Petroleum:

REF TN865.H35 1993

Han Ying shi you ji shu ci dian


(A Chinese-English Dictionary of Petroleum)

REF TN865.Y54

Ying Han jin hai ji shu ci hui


(English-Chinese Dictionary of Offshore Technology)

45
REF TN865.Y455 1996

Ying Han shi you ji shu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Petroleum)

REF TN865.Y46 1985

Ying Han shi you hua xue gong cheng tu jie ci hui
(English-Chinese Petrochemical Engineering Illustrated Vocabularies)

Pharmaceutical:

REF RS51.C54

Ying Han yao xue yong yu ci dian


(New English-Chinese Pharmaceutical Terminology)

REF RS51.T78 1994

Zui xin Ying Han yao ming ci dian


(A New English-Chinese Glossary of Drugs)

Photography:

REF TR9.T73 1988

Xin Ying Han she ying ji shu ci dian


(New English Chinese Dictionary of Photographic Technique)

REF TR9.Y56 1988

Ying Han ying xiang ji shu ci hui


(English-Chinese Dictionary for Imaging Technology)

Physics:

46
REF QC5.H36 1994

Han Ying wu li ji shu ci hui


(Chinese-English Dictionary of Physics and Related Technological Sciences)

REF QC5.N56 1989

Niudun wu li ci dian
(Physics)
English-Chinese

REF QC5.Y35 1993

Ni yin Han Ying wu li xue ci hui


(A Reverse Chinese-English Dictionary of Physics)

Plastics:

REF TP1110.G57 2010


A glossary of plastics terminology in 7 languages
English-Chinese-French-German-Italian-Russian-Spanish

REF TP1110.L53 1988

Ying Han su liao chang yong ci hui


English-Chinese

Politics:

REF DS777.55.K756
A comprehensive glossary of Chinese communist terminology

REF JQ1511.D57 2000


Directory of Chinese Government and Organizations

REF JQ676.E53 1981


An English-Chinese Glossary of Terms Commonly Used in Government Departments

(Zheng fu ji guan chang yong Ying Han ci hui)

47
REF DS777.75.L553513 1995
A Glossary of Political Terms of the Peoples Republic of China
English-Chinese/Chinese-English

REF JF1358.C45K6 1993

Ge guo guo jia ji gou shou ce


(World Political Handbook)

REF HX416.5.S52 1991

She hui zhu yi jiao yu ci dian

REF JA64.C6Y54 1985

Ying Han guo ji zheng zhi jing ji fa l ci hui


(English-Chinese Glossary of Political, Economic and Legal Terms)

REF JQ1501.A19 2002

Zhonghua Renmin Gongheguo dang zheng jun zu zhi jia gou : zhong yang/di fang
(China Governance System)

Postal Service:

REF HE6035.U53 1992


Vocabulaire polyglotte du service postal international
German-English-Arabic-Chinese-Spanish-Portuguese-Russian

REF HE6035.Y56 1988

Ying Han you dian da ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Post and Telecommunications)

REF HE6035.Z85 1999

Zui xin shi yong Ying Han you zheng ci dian


(A New English-Chinese Practical Postal Dictionary)

Printing:

48
REF Z118.Y54 1993

Ying Han, Han Ying yin shua ke ji ci hui


(English-Chinese Chinese-English Dictionary of Printing Technical Terms)

REF TS1309.Z54 1989

Ying Han yin ran ji xie ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Dyeing and Printing Machinery)

REF Z118.Y57 1989

Ying Han yin shua gong ye ke ji ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Printing Industry Technical Terms)

Prospecting:

REF TN270.W33 1986

Ying Han tan kuang gong cheng ci dian


(English-Chinese Dictionary of Exploration Engineering)

Proverbs:

REF PN6519.C5J54 2014


500 common Chinese proverbs and colloquial expressions : an annotated frequency dictionary

REF PN6519.C5W258 1992

Zhongguo su yu

REF PN6519.C5S4 1964


A Collection of Chinese Proverbs
Chinese-English

REF PN6511.Y6
Wisdom of the Far East: a Dictionary of Proverbs, Maxims, and Famous Classical Phrases of the
Chinese, Japanese and Korean

49
REF PN6519.C5H75 1985

Xie hou yu li shi

REF PN6519.C5Z4885 2005

Zhong hua chuan tong yu dian

Psychology:

REF BF31.Y55 1989

Ying Han xin li xue ci hui


(An English-Chinese Glossary of Psychology)

REF BF31.Y56 2000

Ying Han xin li xue ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Psychology)

REF BF31.C47

Zhong yi xin li xue ci hui

Public Administration:

REF S401.U62T47 no. 23 rev. 3


Administrative and Financial Terms
English-French-Spanish-Arabic-Chinese

Publishing:

REF Z282.5.H75 1996

Han Ying bian ji chu ban ci hui


(A Chinese-English Glossary of Editing and Publishing)

50
Real Estate:

REF HD1365.F36 1989

Fang di chan ye shi yong ci dian

REF HD1365.H35 1996

Han Ying Ying Han fang di chan ci dian


(Chinese-English and English-Chinese Dictionary of Real Estate)

Religion:

REF BL31.C53 1994

Jian ming Ying Han Han Ying shi jie zong jiao ci dian
(A Concise English-Chinese and Chinese-English Dictionary of World Religions Terms)

REF BS440.B35 2002

Sheng jing yu hui ci dian


(Biblical Phrase Dictionary)

REF BR95.Z43 1998

Ying Han shen xue ming ci ci dian


(A Dictionary of Theological Terms)

REF BQ130.S65 1982

Zui xin Han Ying Fo xue da ci dian


(A Dictionary of Chinese Buddhist Terms)
Chinese-English

Roads:

REF TE9.Y56 1991

Ying Han dao lu gong cheng ci hui

51
(An English-Chinese Dictionary of Highway Engineering)

Science:

REF Q123.H226 1994

Han Ying Fa ke ji ji chu ci hui


(A Chinese-English-French Fundamental Lexicon of Science and Technology)

REF Q123.H237 1999

Han Ying ke ji ci dian


(Chinese-English Dictionary of Science and Technology)

REF Q123.H23 1988

Han Ying zong he ke xue ji shu ci hui


(Comprehensive Chinese-English Dictionary of Science and Technology)

REF Q123.L66413 1998

Lang wen shi yong ke ji ci hui


(Longman Glossary of Scientific & Technical Terms)
English-Chinese

REF Q123.G6413 1992

Langwen Ying Han ke xue tu jie ci dian


(Longman English-Chinese Illustrated Dictionary of Science)

REF Q123.H75 (2 vols.)

Xian dai ke xue ji shu ci dian


(A Modern Scientific and Technical Dictionary)
Chinese-English

REF Q123.Y485 1987

Ying Han ke ji ci tian (2 vols.)


(An All-Inclusive English-Chinese Dictionary of Scientific and Technical Terms)

52
REF Q123.Y49 1989

Ying Han ke xue ji shu ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Science and Technology)

REF Q123.Y488 1998 (3 vols.)

Ying Han ke xue ji shu da ci dian


(The English-Chinese Dictionary of Science and Technology)

Seismology:

REF QE501.H275 1989

Han Ying di qiu wu li xue ji di zhen di zhi xue ci dian


(A Chinese-English Dictionary of Geophysics and Seismogeology)

REF QE534.2.L8 1983

Ying Han di zhen gong cheng xue ci hui


English-Chinese

Shipping:

REF HE567.S84 1994

Ying Han guo ji hang yun mao yi he bao xian suo lue yu ci dian
(English-Chinese Dictionary of International Shipping Trade and Insurance Abbreviations)

Social Sciences:

REF H49.C6Y55 1992

Ying Han she hui ke xue ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Social Science Terms)

53
REF H41.K66 1992

Ying Han she hui ke xue, jiao yu xue ci hui


(An English-Chinese Glossary of Social Sciences and Education)

Social Service:

REF HV12.C56 1990

Zhong yi she hui gong zuo xue ci hui


English-Chinese

Sound:

REF QC221.5.Y56 1991


,
Ying Han, Han Ying yin xiang ci dian
(English-Chinese Chinese-English Sound Dictionary)

Sports:

REF GV721.5.A66 1988

Aolinpike ci hui da quan: Ying Han dui zhao fen xiang tu jie
(Olympic Complete Words: English-Chinese Classified Pictures)

REF GV567.H36 2004

Han Ying ti yu ci dian


(A Chinese-English Sports Dictionary)

REF GV1100.7.A2W8 1988

Han Ying wu shu ci hui


(Chinese-English Wushu Terms)

54
REF GV721.5.Y56 2003

Ying Han Han Ying Ao yun ci dian


(An English-Chinese & Chinese-English Dictionary of Olympic Games Terms)

REF GV770.5.M45 1996

Ying Han shui lei yun dong ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Water-Based Sports)

REF GV567.Y56 1985

Ying Han ti yu ci hui


(An English-Chinese Sports Dictionary)

Stamp Collecting:

REF HE6196.Z54 2000

Ying Han Han Ying ji yu ci dian


(An English-Chinese and Chinese-English Philatelic Dictionary)

Standardization:

REF T59.Y56 1995

Ying Han biao zhun hua ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Standardization)

Stock Market:

REF HG6024.A3C54 1995

Ying Han qi huo he qi quan shi chang ci dian


(An English-Chinese Dictionary of Futures and Options Markets)

REF HG4513.Y54 1997

55
Ying Han zheng quan qi huo ci dian
(English-Chinese Dictionary of Securities and Futures)

Surveying:

REF TA505.Y56

Ying Han ce hui ci hui


(English-Chinese Dictionary of Surveying and Mapping)

Technology:

REF T10.J53 1997

Jian ming Ying Han ke ji mao yi ci dian


(Concise English-Chinese Technology Trade Dictionary)

REF T10.Y564 1985

Ying Han ji shu ci dian


(An English-Chinese dictionary of technology)

REF HC79.T4Y56 1988

Ying Han ji shu jing ji xue ci hui


English-Chinese

Telecommunications:

REF TK5102.X545 1998

Xin Ying Han dian xin ke ji ci dian


(A New English-Chinese Dictionary of Telecommunications Science and Technology)

REF TK5102.Y547 1992

Ying Han dian xin ji shu ci dian = English-Chinese Telecommunications Technology Dictionary

56
REF TK5102.M3713 2000

Ying Han dian xin tu jie ci dian


(The Focal Illustrated Dictionary of Telecommunications)
English-Chinese

REF TK5105.5.Y54 1999

Ying Han ji suan ji tong xin wang luo ci hui


(English-Chinese Dictionary of Computer Communication and Network)

REF TK6570.M6L5 1999

Ying Han yi dong tong xin ci dian


English-Chinese

Textile:

REF TS1309.H36 1997

Han Ying xian wei ji fang zhi ci dian


(Chinese-English Fibre and Textile Dictionary)

REF TS1309.Y56 1992


:
Ying Han fang zhi gong ye ci hui: Zheng xu bian he ding ben
(An English-Chinese Textile Dictionary and its supplement)

REF TS1548.2.Y56 1982

Ying Han hua xue xian wei gong ye ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Man-Made Fibers)

REF TS1309.Y8 1994

Ying Ri Han fang zhi zhi yi ci dian


(English-Japanese-Chinese Textile and Apparel Dictionary)

Trade:

57
REF HF1373.H5513 1997

Langwen guo ji mao yi ci dian, Ying Ying Ying Han shuang jie
(Longman Dictionary of International Trade)
English-Chinese

REF HF1040.5.Y3613 2000

Langwen Ou Mei ming pai da quan


(Longman Dictionary of Trade Names)
English-Chinese

REF HJ6606.C44 1994

Ying Han Han Ying shi yong xian dai hai guan ci dian
(A Practical English-Chinese Chinese-English Dictionary of Modern Customs)

REF HF1373.Y83 1995

Ying Han guo ji mao yi yu jing ji guan li xiang jie ci dian


(An English-Chinese Dictionary of International Trade, Economics and Management Science)

REF HF1373.C45 1988

Ying Han jing ji mao yi suo lue yu ci dian


English-Chinese

Transportation:

REF TF9.C524 1998

Ying Han Han Ying tie lu yun shu ci hui


(An English-Chinese and Chinese-English Dictionary of Railway Transport)

REF TF9.Y53 1992

Ying Han tie lu zong he ci dian


(Synthetic English-Chinese Dictionary of Railway)

58
REF TF9.Y55 1987

Ying yu tie lu su lue yu ci dian


(English Abbreviations and Acronyms in Railway)

Water:

REF TC403.Y56 1989

Ying Han gei shui pai shui ci dian


(English-Chinese Dictionary of Water and Wastewater Technology)

Welding:

REF TS227.5.Y55 1988

Ying Han han jie ji shu ci dian


(English-Chinese Dictionary of Welding Technology)

Wine:

REF TP503.Y56 1986

Ying Han fa xiao gong ye ci hui


(An English-Chinese Dictionary of Fermentation Industry)

Women:

REF P361.U5 no. 348


Womens Issues
English-French-Spanish-Russian-Chinese-Arabic

Zoology:

59
REF SF21.D54 1995
Dictionnaire dagriculture: chinois-francais-anglais: sciences de lanimal
Chinese-French-English

REF QL605.4.J54 2004 (5 vols.)

Ji zhui dong wu bai ke quan shu

REF QL9.Y556 2001

Ying Han dong wu xue ci hui


(English-Chinese Dictionary of Zoology)

REF QL9.C455 1988


Ying han dong wu xue ci dian
English-Chinese

60