Sunteți pe pagina 1din 639

11:P41111

ACADEMIA
RE P.UBL ICH POP ULARE ROMNE

DOCU1\41-12,NTE
PRIVIND

ISTORIA ROMANIEI

VEACUL
XVII
A. MOLDOVA
VOL. II (1606 I6IO)

E DITJTRA Aci.DEMIEI REPUBLICII POPULA RE ROM NE


I 53

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA
REPUBLICII POPULARE ROMANE

DOCUMENTE
PRIVIND

ISTORIA ROMANIEI
COM1TETUL DE REDACTIE
ION IONACU, L. LAZARESCU-IONESCU,
BARBU CAMPINA, EUGEN STNESCU, D. PRODAN,
MIHAIL ROLLER REDACTOR RE SPONSAB IL

VEACUL
XVII
A. MOLDOVA
VOL. II (1606-1610)

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMANE


953
www.dacoromanica.ro
PREZENTUL VOLUM A FOST INTOCM1T DE COLECTIVUL SECTIEI
DE ISTORIE MEDIE A l/NISTITUTULUI DE 1STORIE SI FILOZOFIB
DIN IASI AL ACADEMIEI REPUBLICII POPULAR E ROMANE

www.dacoromanica.ro
PREFATA
In volumul de fald prezentam un ntoruir de 457 documente din Moldova (anii
1606-1610), care se gdsesc in Biblioteca Academiei R.P.R. i la Arhivele Statului
din Bucuresti .7i Iasi. Din aceste documente, 323 sunt traducen i dupi originale
slave, 17 dupd copii slave; 39 sunt transcrieri de original& romdnesti, iar 73 sunt
transcrieri de traducen i vechi ronuinesti sau de rezumate dupd originale ce nu mai
existd. SePublicct aparte un numdr de 5 documente de autenticitate indoielnicd.
La sfdrsitul volumului se reproduc fotocopiile unor documente originale.

In documentele publicate in acest volutn apare zapisul postelnicului Alexa AraPul


din orasul Iasi, scris in romeineste la 25 Dec. 161o, prim care acesta face danie m-rii
sf. Saya un loe de casd, ce e pre ulita Armeneascd >, fiind la aceastd blind tocmald
si dare .. . oameni buni i beitreini anume Isac Arapul, starostea de neguVtori,
Toader vdtah de cdrilusi si Car<s>tea croitorul (D.9c. Nr. 452). Istoriografia burghezd
susfinea inexistenfa Oreunei bresle in Moldova inainte de 1632. Documentul acesta
aratcl cd funcfiona in teirgul Iasi, la inceputul sec. XVII, o breasld de negufdtori, de
ardusi, de croitori.
Documentele din volum mai aratd existenla unui grup de priiviiIii cu caracter
statornic in partea centrald a orasului Iasi. Astfel, documentul din 31 Oct. 1606 aratei
cd Simion Movilei a miluit pe Nicula dascd1, cu un loc de casti In dughene, in tdrgul
dughenile cdlugdrilor dela Sinai o (Doc. Nr. 79), iar un altul din 24 Dec.
confirmd m-rii sf. Saya un loc de casti in dughiane in tdrgul Iasi langd dughenele
ctilugdrilor dela Sinai, care acest loc de casd l-a dat Nicula dasail la moartea lui
sd-si facd ailugdrii case acolo (Doc. Nr. 88).
Iasul se largeste in ciuda greutdfilor pe care le intdmpind. Se desvoltd targul nou
(Doc. Nr. 450).
In partea centrald a tdrgului Iasi, se ridicau prdvdliile tiegufdtorilor mestesu-
garilor, desemnate o in dugheane , cega ce coresimnde bazarului din oraul Bucure,ti,

www.dacoromanica.ro
IV

semnalat documentar la 13 Mai 1563 in colecfia pe care o publican& (cf. Documente


privind Istoria Romdniei, B. Tara Romdneascd, vol. III (1551-1570), Nr. 212,
P. 177).

Documentele din volum ne aratii efortul filcut de domnitori pentru a-fi asigura
sprijinul bisericii, in vederea cuceririi, peistrrii i relungrii domniei.
De piida, Simion Movild poruncea, la 3o Oct. 1606, urednicului, foltuzului
pdrgarilor din Iafi, cum fi tuturor ddbilarilor a ldsa foarte in pace de toate dabilele
fi angheriile chervdsdria m-rii sf. Saya din tdrgul Iafi, nimeni set nu aibei a intra
in acea cherveisdrie, nimic a nu tragel , . nu le ja cai in olacdrit, nici de podvoade . .
. .

pentrua m'am milostivit cu acea chervcisdrie fi am iertat-o de toate dabilele


(Doc. Nr. 78). Privilegiul este reconfirmat de Const. Movilit la 29 Iunie 1608 (Doc.
Nr. 208), adiz'ugindu-se ina unul din aceeafi zi, prin care tofi dregeitorii domnefti
sau municipali sunt obligati # a ldsa foarte in pace de toate dabilele fi de camene
mare fi mica:, dela pivnila lor dela cherveisdrie, . Voi, cdmiinari, sd nu inveiluili
de camene pivnifele dela acea chervdsdrie, nici pecenuituri sei nu cerefi dela ei
(Doc. Nr. 209).
Grijd manifestd Constan/in Movild faki de episcopia Romanului, and poruncefte,
la 25 Afir. x6ro, marilor amdnari fi slugilor lor, care vor merge la camina: in
tdrgul Ronzan sii aye,/i a lisa in pace de cameind 2 creifme mari fi 2 cojocari
$i 2 mesercii si 2 goftinari fi de cai de olac nu-i invetluifi (Doc. Nr. 385).
Documentul din 21 Dec. 16.ro aratd ea domnia, dupd ce confirma: inchinarea m-rii
sf. Paraschiva din Iasi la muntele Sinai, smulge dela vdduva unui ttirgovef
decedat,locul din centrul orafului Iasi,in care construefte o bisericd de piatrd (cuvioasa
Paraschiva), cdte locuri apoi a lergit locul sf. biserici dinspre bate pdrlile, mai
in/di in fruntea tdrgului, cu locuri de dugheni fi le-a ngrddit cu ingrddituri tari
fi au dat-o in intregime ni-rea, cu toate cdte trebuesc in ea, si cu dughenile i cu
toate ate se vid, fi cu viile f i satele i vitele (Doc. Nr. 450).
Domnia Ii mai confirma: meindstirii Secul la 30 Iztlie 1606 (Doc. Ny. 58) locul
de casa: din TeirgulFrumos, cu prisacit, elefteu fi mori, inteirefte case cu dughene (Doc.
Nr. 115-116), iar la 7 Izzlie x6o8 hotirdste ca nifte poslufnici ai ei, din acel ora,
sei aibd slobozenie de toate podvoadele fi de angherii, pe care le vor da a4i oameni
mifei ai noftri deacolo fi de prin alte tdrguri din tara domniei mele (Doc. Nr. 200).
Acelasi domn rupe o parte din braniftea tdrgului Piatra in folosul m-ni Bistrila
(Doc. Nr. 202, 241) si la 27 Iulie 1609 se adreseaa rabotnicilor si ilifarilor din
finutul Neamf o set avefi a lisa in pace de lucru fi de ilif 4 poslunici ai m-rii
Pdngdrafi fi set avefi a-i serie deosebit cu alte slugi boierefli fi vi se va fine in
salmi (Doc. Nr. 308).

www.dacoromanica.ro
V

Mcisurile luate in acesti ani de dontnitori trelnee sei fie atettt studiate pentru a
putea vedea in ce direcfie ele au influentat desvoltarea generala a Moldovei.

In documentele din acest volum intalnim ecoul lteptei duse de Miltai Viteazul in
Mai-Iunie 1600. La aciunea ostilor lui Mihai V iteazul s'au asociat i Moldoveni,
asa cum reiese din documentul Nr. 169, care relateaza ca o fosta slugil a canarasului
Sechil anume Dumiirlt Popofea s'a sculat ctt haiduci si i-a indreptat pana la
sf. marteistire . . . , unde a stiut el cei sunt acolo bejeniile cm Matti agonisita credinciostelui
nostru Sechil ccitnefras . i-au beat cm totul panel la woo ughi .
In acele rcismerife , cum gldsuieste documentul din 23 Martie 1609 (Nr. 262),
urmate de allele (Doc. Nr. 304, 425 si 445), iobagii au folosit prileju1 rzbundrii pe
boieri, ceind au venit Mihai Vvod. asupra pamantului nostru le-an prapdit
acele dres de mull prefu (Doc. Nr. 293 din Itenie 1609), fiind aici vorba de hrisoavele
domnesti prin care li se reipiscrd ocinile de catre bojen i li se fixase situalia de verbi
pe vecie.
Dupd alungarea conducerii puse de Miltai Viteazul in Moldova, vtarii feudali
care apdratt dmifarea feudald au pornit o acfiune i ntai violenta pentru inkirirea
pozifiilor lor, mai aies in perioada luptelor pentru domnie, purtate de urmasii Keairstnici
ai lui Ieremia si Simion Movila.
In anii care au urinal decesului lui Simion Movilci (24 Sept. 1607), se desfiesoard
luPte feudale in Moldova in/re tabeira boierilor sprijinind pe Mihdila yodel suslinut
de Otontani i cealalt tabard care sprijinea ocuparea domniei de Mire Constantin Movil,
fizel lui Ieremia, susfinut de feudaiii poloni. Aceste lupte feudale apar si in uncle
documenle din acest volum. In documentul din 27 Nov. 1607, ands de Const. Movild
din ce/atea Hotin, acesta i arat recunostinfa, dupd infreingerea suferit in bttilia
dala Maldiesti din par/ea aderentilor lui Mihailas vodd, ce domnea la Iasi, fafci de mart*
sdu vistier Isac Balica, d antindte-i satul domnesc Iubdnesti pentru credincioasa lvi
slujbei . , Mud a mers domnia mea la scaunul dontniei mele la Iasi din cela/ea
Hotinteliti (Doc. NY. 168). Un alt docunten t, din 20 Aug. .1-608,cand dontnia Moldovei
era in seanta lui Const. Movild, informeazd de pierderea ttnui uric de Tatari, and
am venit domnia mea in Jara domniei mele din ceta/ea Hotin cm osti lesesti, atunci
cnd au prddat Tatarii Jara noastr (Doc. Nr. 222 i 332). Este vorba aici de alta
luptd data de cele data tabere, una susfinutd de Poloni, alta de Turco-Tatari, la
telcinesti (Dec. 1607).
Tot pentru merite obfinute in luptele feudale, Dumitrache Chirifci Paleologul este
ridicat la marea postelnicie de Ieremia Movild in anul 1606, pentru slujba credincioasei
primeste in dar saleta domnesti: Herilcani, Vdmitorii de Piatra (fie Bistrifa)
. enctittli, la care adattga, in anii 1607-1610, intr'ten ritm vertiginos, inca 13 sale

www.dacoromanica.ro
VI

i 4 seliVi (DOC. Nr. .101, 106-107, 127, 158, 211, 239, 245, 313, 326-327, 339,
348, 386-387, 392-394, 445 fi 450).
Marii boieri, care au decis prin lupta lor alcituri de feudalii poloni soarta domniei
kindrului Constantin Movild ,4i satisfac polla inghifirii ocinelor Iciranilor istovili, ale
micilor boiernai sau chiar ale marilor boieri din cealaltd tabdrcl. Astfel se explicd
faptul cd in cdtiva ani, de pilda , boiencl Prdjescul iqi desvoltd domeniul feudal cu
incd 25 sate, 5 seliVi qi o vie la Cotnari (cf. Doc. Nr. 2, 16, 21, 29, 54, 84, 135,
182, 252, 259, 268, 296, 338, 353, 377, 416, 420, 432-433).
Pe baza acestei documentdri va trebui scl actincim latura reprezentatii de luptele
kudale i urmdrile lor in desvoltarea generalci a Moldovei.

www.dacoromanica.ro
REZUMATUL DOCUMENTELOR
1

<16o6 Ianuari e-I u n i e>. Iereinia Movil voevod intre,te lui Ion Ciot prti
din satul Tlpijani.
2
166 (7114) Ianuarie 12, I a Ieremia Movil voevod intre,te lui Voico fost
i.
pArclab un loe in pustiu e unde se cheam. Pope,ti*, pe Cinar.
8
< 16061609 > I anuar ie 16, I a Marghita din Cotnari imprumun dela Ni-
coan logont 150 talen, pentru care i pune via zlog.
4
1606 (7114) Februarie 6, I a i. Ieremia Movil voevod intre,te lui Toader
Dragota mare vtaf de Ciirligtun, partea Greaci din satul Vilneti i partea lui Manail
din satul Grauri, zlogite mai inainte de ace,tia la socrul lui Dragot, pentru ni,te bani
imprumutati.
5
6o6 (7114) F e br u ari e 6, I a i. Ieremia Movil voevod intare,te Todosiei,
sotia lui Toader vistiernicel, prti cumprate din satul Pa,cani pe Miletin, tinutul
6
166 (7114) Februarie 15, I a i. Ieremia Movil voevod intre,te lui Ureche
mare vornic satul Lieti, tinutul Neamt, cu locuri de iazuri i de mori pe Topolita.
7
r6o6 (7114) Febr u arie 15, I a Glienghea vornic i alti boieri mrturisesc
i.
c Nicoar logont a cumprat o parte din satul Crligi, tinutul Neamt, dela Seachil pitar.
8
16o6 (7114) F ebr u arie 18, TArgul Trotu Grozav ,oltuz i cei 12 pfirgari
din Trotu, mrturisesc c Marta, fiica Negrileasei, a v'ndut lui Tama, partea sa de ocin
din satul Hi1ipeti, cu silite i vad de moan.
9
16o6 (7114) Februarie 25, I a i.Ieremia Movil scute,te pe oamenii strini,
sau din tar nescri,i*, care se vor a,eza in satul Priseaca, al m-rii Pobrata, de toate muncile
pe timp de trei ani.

www.dacoromanica.ro
VIII

10
166 (7114) Mar tie 1. Ieremia Movila voevod intre0e fiilor lui Bucium vornic
prti din satul Medeleni, tinutul Tecuci.
11
1606 (7x i4) Mar tie 7, I a i. Ieremia Movil voevod scrie lui Leant staroste .1
lu Bobric Mare vtaf de Cernuti, ca s cerceteze pricina dintre Onciul staroste i Miron
din Cernuca pentru nite hotare.
12
1606 (7114) Mar tie io, I a i. Ieremia Movil voevod intre0e lui Nistor Ureche
mare vornic al t Aril de jos, prti din satul Lieti, cu loc de moar pe Topolita.
13
16o6 (7114) M ar tie 15. Ieremia Movil voevod intre0e lui Ionaco vtah de visti-
ernicei i surorii lui, Auisia, prti din satele Obaria i Mleti, tinutul Neamt. Deasemeni
numai lui Ionaco prti din satul Ghigoe0i i Corutchie0i, pe Topolita.
14
i6o6 (7114) Martie 18, I a i. Ieremia Movil voevod intare0e lui Bseamil uricar
prti din satul Bote0i, in urma unei judecti.
15
1606 (7114) Martie 18, I a i. Ieremia Movil voevod intre0e lui Nicoar logoft
partea din satul Crligi, tinutul Neamt, cu loe de iaz i cu moat* cumprata dela Seachil
pitar.
16
1606 (7114) Mar tie 20, I a i. Ieremia Movil voevod intgrete lui CAI-Munn
mare ceanic prti cumprate din satele Ro0ori, Rdeni i Blceni.
17
16o6 (7114) M ar tie 22. - Ieremia Movilii voevod intrete lui PtraFo phrnicel
prti din satul Ludeti, tinutul Vaslui, cu loc de moarl i prisac..
18
<z 6o6) M ar tie 26. Iereinia Movil voevod intrete lui Boul vistier prti din
selitea l3rinzeni, prti de moar i locuri de moar pe Rut.
19
1606 (7i14) Mar tie 3o. Ieremia Movil voevod intrete lui Toader Chiriac mare
eminar prti cumpArate din satele Clopoteni, Mastatici, Picigani, Borgti I selitea numit.
lapa, cu loc de moar pe Brlad.
20
1606 (7114) A prilie 2, I a i. Ieremia Movil voevod serie lui Bcea vtaf din
Uricheni ca sA opreascA pe Boul vistier de a ara o acing. din Rdeni, deoarece a cumprat-o
fr tirea rudelor viinzAtorilor, lar acestora sA le fiseze zi de judecat.

www.dacoromanica.ro
IX

21
1606 (7114) Apr ilie 2. Ieremia Movil. voevod daruieste lui Voruntariu Prjescu
comis satul Negritesti, tinutul Neamt, cu loc de helesteu si de mori, deoarece acesta a dat
domnului, a in triaba trii 7), 4 cai turcesti.
22
1606 (7114) Aprilie 6, I a si. Ieremia Movila voevod hota'reste ca Haratul diac s.
piard partea sa de ocinii din satul Ratesti, pusa zalog pentru niste bani la Boul vistier,
daca nu-i va plati acestuia datoria ptia la 23 Aprilie.
23
16o6 (7114) Aprilie 7, I a si. Ieremia Movill voevod intareste lui Dumitru
Ponici, surorii sale Agafiia i rudelor lor satele: Voroana, Sfetcauti, Hritini, Blicinuti,
Cu mori.
24
16o6 (7114) Aprilie 8, I a si. Ieremia Movila voevod intreste lui Ion stolnicel
rudelor lui ocina In Bahn.
25
16o6 (7114) Aprilie 8, I a si. Ieremia Movila voevod scrie lui Urzica aprod sa
puna la juramint mai multi oameni, catre s'au judecat inaintea domniei, pentru parte din
mosia Averesti.
26
1606 (7114) Aprilie io, I a si. Ieremia Movil. voevod intareste lui Mihalcea.
vatag i Mciuca vatag o parte de ocin in satul Ostapceni dela Turia, tinutul Iasi.
27
i6o6 (7114) A prilie 13. Ieremia Movila voevod intreste lui Nicoara Prjescu
logofat parti din satele Stetcani i Oboroceni; iar din targul Scheia, tinutul Romanului, Se
drueste un loc lui Nicoara logcat i Gligorie Scheian, cad au dat 6 cal buni alu treaba
28
166 (7114) Ap rilie 13. Ieremia Movil voevod intareste lui Nicoara logofat
lui Gligorie cheianu o bucata de pamint in hotarul tfirgului chei, deoarece acestia i-an
dat domnului, in treaba trii", 6 cai bun .
29
1606 (7114) Aprilie 13. Vasile paharnic, fiul lui Dura din Icusani. vinde partea
sa de mina din Balosesti fratelui sau Toader paharnic.
30
16136 (7114) A pr ilie 22, I a si. Dumitru fost pitar vinde partea sa de ocina din
satul Balosesti lui Nicoar armas.
31
i6o6 (7114) Apr ilie 24, Ias Cneaghina Maria, mama si Ilisafta, doamna lui
Ieremia Movila voevod, scriu dregatorilor din trgul Harlau ca sa lase in pace un om al m-rii
Neamt, pe care Il are m-rea acolo ca morar si berar.
32
1606 (7114) Aprilie 28, I a s Ieremia Movila voevod intreste lui Nechita diac,
Donid comis i Uritei, fiii lui Andreica fost prcalab, satul Vrtop, pe Cracau, cu loe de
mori

www.dacoromanica.ro
X

33
1606 (7114) Apr ilie 28. Ieremia Movil voevod intreste lui Oana sluger, lui
Matei sptar i Oprinei ocine in satul Cudresti.
34

1606 (7114) Aprilie 29, I a si. Ieremia Movil voevod intreste lui Lazea, Toader
Istratie prti cumpiirate din satul Borcesti.
85
x6o6 (7114) Aprilie 29, I a si. Ieremia Movila voevod intreste lui Marco
phrnicel i Todosii patru pgmfinturi cumprate in hotarul satului Tescani, tinutul
86
1606 (7114) M a i. .5tefan din Valeva i Gafiia vfind partea lor de ocina din satul
Sdnauti, tinutul Suceava, cu vad de moar i iazuri, lui Mitrasco Dracea i sotiei lui,
Nastasca.
37
<1606 M a i>. Lupul, fiul lui Fartuga din Soci, zllogeste pentru 25 talen i partea de
.ocin din Bodesti la Ptrasco Basot.
88
1606 (7'14) M a i 3, I a si. Ieremia Movil voevod imputerniceste in-rea Bistrita
.ca tranii din satele ei s nu dea vite pentru alte sate, poruncind dbilarilor din tinutul
Neamt s nu entere a nesocoti cartea domneascl.
39
16o6 (7114) M a i 5. Harbor cel barn din Dumbrvita aruieste ocina sa din Dum-
brvita nepotului su Gheorghit.
40
16o6 (7'4) M a i 7, I a i. Ieremia Movilii voevod intreste lui Ionasco Bolea
jumatate din satele GrumAzesti i Fauri pe prul Vaslui, iar lui Crasns vatag de lansari
fratilor lui cealalt jumAtate.
41
16o6 (inainte de Mai 8>, I a si. Boul vistier si Solomon vistier nfrturisesc c rposatul
Drgan Ciolpan pfirclab 25.1ogit prtile lui de ocin din Bodesti i Dncesti la Ptrasco
Basotk pentru o datorie la bir de 57 galbeni.
42
16o6 (7114) M a i 8, I a si. Ieremia Movil voevod intareste lui Ptrasco Basotil
diac prti de ocingi in Bodesti i DIncesti, tinutul Neamt, foste ale lui Drgan Ciolpan
fost predlab, pe care Parasco Basot l-a pltit de o datorie la vistierie.
43
16,26 M a i 8, Camenit a. Luca Stroici mare logofat serie frtiei din LiOV cl
Ieremia Movil voevod i-a trimis prin Nicolae Lucasovici 1500 de zloti polonezi. pentru
terminarea unei biserici.

www.dacoromanica.ro
XI

44
16o6 (7114) M a i io, I a i Ieremia Movil voevod intreste lui Iosip vistiernicel
ocina din satul oldana pe jijia, pentru care a Intors banii lui Ionasco aprodul.
45
16o6 (7114) M a i 12, I a si. Ieremia Movil voevod druieste m-rii Secul din satele
domnesti, dou sate din Moldova, ca populatie ungureasca, SltAoani s't Berendesti, tinutul
Roman.
46
1606 (7z r4) M a i 17, I a si. Ierernia Movil voevod judec pricina dintre Dumitru
uricar i Sechil cmras pentru o parte din satul Selistea din Rusi, pe Oarbic, tiuutul
Neamt.
47
1606 (7114) M a i 19, I a si. Ieremia Movil voevod scuteste pe cei care se vor
aseza in selistea Dobrcina, tinutul Iasi, a Pobrata, de toate drile i muncile pe
timp de trei ani.
48
16o6 (7114) M a i 25, I a si. Ieremia Movila voevod reconfirm inchinarea la in-rea
Zograf dela Athos a m-rii sf. Nicolae din tarina Iasilor, cu toate satele ei.
49
1606 (7114) Iunie 13. Gheorghe comisel din Plesesti vinde partea sa de ocinil din
LeucuseAi lui popa Toader, popa Lupul i Drghici.
50
16o6 (7114) Iunte 22, I a si. Ieremia Movil voevod intAreste lui Ieremia Mate-
esescul postelnic pkti cumparate din satul Bresti, tinutul Hrlu, cu loc de iaz.
511
<16o6 Iunie 30 1607 Septembrie r4>.Simion Movil voevod porunceste lui
Movilit fost mare vtah de Flciu s cerceteze pricina dintre nepotii lui Hanos din Hnsni
cu Ionascu din Blnesti pentru o mosie din Hnsani.
52
< i6o6 Iunie 30-1607 Sept embrie 14>. Simion Movil voevod intreste lui Toader
aprod prti de mina cumprate din satul Stncesti, supt codru tinutul Hrlu, cu loc
de helesteu s'a moar.
53
r6o6 (7114) Iulie 20. Simion Movil, voevod intAreste lu Nistor Ureche mare
vornic parte din satul Bilavinti, pe \Ilia, tinutul Hotin, cumpgratv dela cneaghina Ana a
lui Golite logoft.
54
1606 (7114) Iulie 22, I a si. Sitnion Movila voevod intreste lui CarAiman mare
ceasnic o parte cumprat din satul Rosiori.

www.dacoromanica.ro
XII

55
166 (7114) I ulie 23. Simion Movil voevod intareste m-rii Bistrlta branistea
veche, cu doul poeni sub Ceahlau.
56
<1606-1602 Iulie 27, I a si. Simion Movila voevod imputerniceste pe Dragaddiiar
si pe Gheorghii Petarescul ca s la dijma din paine dela cei care au arat pe ocinile lor
din satele: Ignaceni i Copaleva; apoi sa-si apere fanetele de la Stank lui Cheptine pe Raut
Stana lui Costin pe Dubovit.
57
1606 (7114) Iulie 28, I a i. Simion Movila voevod intreste m-rilor Bistrita i
Rasca iez'arul Cahul, s-1 stapaneasca pe din doua.
58
166 (7114) Iulie 30. Simion Movil voevod da'ruieste m-rii Secul un loe de casi
in Targul Frumos, cu loe de prisaca i de odae, helesteu i mori, pe care Mogaldea vornicul
le-a inchinat m-rii.
59
166 (71r4) Iulie 30, I a i. Simion Movila daruieste m-rii lui Balica hatmauul,
zisa Sinaia, jumatate din satul Iucas, tinutul Neamt, cu loe de iaz si de moara, inchinat
de ra.posatul David postelnic.
60
16o6 (7114) August r, I a si. Simion Movila voevod porunceste lui Buzul fost
prcalab sa aleaga un loe al m-rii Neaint, care este pe amandourt partile Jijiei pana la Prut,
si-1 calca oamenii ce vin la moara, slobod vitele i le stria. fanetele *.
61
166 (7114) August i, I a i. Simion Movilfi voevod dfiruieste m-rii Neamt gloa-
bele i desugubinele din atul Horodistea, tinutul Orhei, ca sa fie de ciubote * cMugrilor.
62
<1606 dupa i Au g us t>. Buzul fost prcalab alege, cu oameni buni, hotarul unui
loe al ni-rii Neamt, in jurul unor mori dela gura Jijiei.
63
16o6 (7114) August 3, I a s Simion Movil voevod intareste lui Crasnas vataf
de bansari i Ionasco Bolea sit stpneasc fiecare &ate o jumatate din satele Grumazesti
Fauri, tinutul Vaslui, cu vaduri de mori.
64
16o6 (7114) August 16, I a Simion Movil voevod scuteste satul Priseaca
i.
tinutul Suceava, al ni-rii Pobrata, de toate muncile i darile, in afara de o birul cel mare
impratesc *, deoarece sunt la drumul cel mare si mint mancati de toti
65
<1606-1607> August 21, Ia si. Simion Movil voevod intareste m-rii Secul
poiana lui Ureche, aleas de catre m-rea Agapia.

www.dacoromanica.ro
XIII

66
16o6 (7114) August 25, I a i. Simion Movil voevod imputerniceste pe Miron,
fiul lui Gligorie clucer, tina prtile sale de ocina din Dancesti i Bodesti.
67
<1606 Sep t e mbrie 1607 August 31> 7115, Ias Simion Movil voevod
intareste lui Ion Puiulet aprod pArti de ocin cumpArate din satul Bogdnesti, pe Prut,
mai jos de trgul Flciu.
68
<16o6 Septembrie 1607 August 31>7115, I a s Simion Movila voevod
intAreste Ileanei i MArical, fetele popii Larion, parti de cili din satul Iucssti, in urma unei
judecti.
69
<1606 Septembrie 1-1607 August 31> 7115. Simion Movila voevod in-
treste satului TAlAesti un helesteu pe CAlmAtuiu, in urma unei judecati cu CogAlniceanul
diac.
70
<16o6 Sept embrie 1-16o7 August 31> 7115. Carstea mare vornic de tara
de jos, Orris batman, Boul vistier i alti boieri mArturisesc c Vrabie mare vtav de Palciu a
cumpArat dela mai multi satul Berezfini, pe Elan, tinutul Flciu.
71
1606 (7115) Sept embrie io. Gheorghe Bors cu femeia sa Mrica vand ocina
Ion din Homita lui Macsan din Homita.
72
1606 (7115) Sep t embrie 14, I a Simion Movil voevod intreste m-rii
i.
Pobrata iezerul Beleul cu cele nou garle i toate iezercanele.
73
16(36 (7115) Sep t embrie 22, I a si. Simion Movil voevod milueste m-rea Secul
cu un vad de moara pe rul Siret din jos de targul cheia i cu un loe in hotarul acelui
targ, pentru trebuinta morilor.
74
1606 (7z 15) 0 ct ombrie 20, I a Simion Movil voevod intareste fiilor lui
i.
Toader Stnijanul o parte din satul Selistea, pe omuz, tinutul Suceava, cumplratA de
tatal lor.
75
1606 (7115) 0 ct ombrie 20, I a i. Simion Movill voevod intareste Varvarei,
cneaghina lui Mihil fost mare vatali, prti din satul Ciortesti, cu loe de prisaca.
in urma unor judecati.
76
x6o6 (7115) 0 ctombrie 21, I a si. Simion MovilA voevod daruieste m-rii Su-
cevita un loe de prisac in Braniste, in dosul Bohotinului, la Pietrosul Mare.
77
16o6 (7115) Octombrie 28. Simion Movil voevod intreste Pobrata un
obroc de grail, orz, vin, miere i bani, pentru praznicul mandstirii.
78
1606 (7115) Oct ombrie 30, I a i. Simion Movil voevod scuteste de once fel
de dri chervAsiiria m-rii sf. Saya din targul

www.dacoromanica.ro
XIV

79
1606 (7II5) Octombrie 31. Simion Movl voevod daruiete lui Nicula dascal
un loe de casa in Iai, langa dughenele calugarilor dela Sinai *.
80
r6o6 (7115) Octombrie 31, I a i. Simion Movill voevod intrete lui Vscan
Dobrenchi *1 lui Dumitru Ponici o parte din satul Balaciani, in urma unei judecati cu fiii lui
Baqota pivnicer.
81
1606 (7115) N oembrie 18, I a i. Simion Movila voevod druiete lui Crstian
spatar, fiul lui Ionwo camara, satul domnesc Lrnani, tinutul Suceava, pentru
dreapta i credincioasa slujba.
82
166 (7115) Noembrie 20, 1a Simion Movil voevod scutete pe Toader
din Todereni, tinutul Harlau, de slujba de curtean, s nu faca munca. la domnie, sa nu
mearg la oaste i s nu dea uici bir, nici alte angarale.
88
16o6 (7115) Noembrie 25, I a Simion Movila voevod scuteste de toate
darile i muncile satele Jirovul i Necoresti din tinutul Neamt, ale m-rii sf. Nicolae din
tarina
84
1606 (7115) Decembrie 2, I a Simian Movil voevod intitrete lui Caraiman
mare ceapic parti de ocine cumprate din satul Roiori, pe Moldova, tinutul Neamt
85
166 (7115) D ec e in brie ro, I a si. Simion Movil6 voevod imputerniceste pe
Micul din V15deni sa-si stApaneasc ocina sa din hotarul satului Vladeni.
86
1606 (7115) Decembrie 20, I a i. Simion MovilA voevod intarete lui Cons-
tantin Cimbalovici fost mare vatah parti cumparate din satul GradWi, tinutul Tutova,
Cu vad de moarit i loe de prisaca.
87
16o6 (71'5) Decembrie 23. Simion Movil voevod intreste lui Boul vistier
un loe de cas Cu jirebie ct i s cuvine unii casa in satul RAtesti, cumprat dela
Andreica Harutul.
88
1606 (7115) Decembrie 24, I a si. Simion Movill voevod intareste sf.
Saya din Iasi un loe de casa e in dughiane, in tfirgul Iaior,, lang dughenele cAlugrilor
dela Sinai, pe care l-a daruit mangstirii Nicula dascal, la rnoarte.
89
<1607>. Gheorghe soltuz i cei 12 pfirgari din targul Baia marturisesc c fiii lui
Pratea au vandut partea lor de cilia' din satul Pascani lui popa Mihul.

www.dacoromanica.ro
XV

90
1607 (7115) I anuarie I, Ole et i. Constantin, fiul lui Ursul, vinde partea
sa de ocinA din Olese0i 0 un vad de moarA in Oda Putnei lui PavAl, nepotul lui Ureche
mare vornic.
91
1607 (7115) la nu a r i e to. Simion Movill voevod intreste lui Goga postelnic
pArti din satele Strmtura i MateiasAsti, in urma pricinei cu Bogza logofAt.
92
16o7 (71x5) Ia nu arie BArlad. CArstea DAnilA oltuz 0 12 pArgari din
Brlad mArturisesc cA Constantin, fiul lui Ursu, a vAndut partea sa de ocin din satul
Oleesti 0 un vad de moarl in gArla Putnei, lui Pavel diac, n.epotul lui Ureche mare vornic,
ca sA-si scape capul.
93
1607 (7115) Ianuarie 20, I a i. Simion MovilA voevod druieste m-rii sf. Saya
din Iasi un Tigan.
94
1607 (7115) Ianuarie 22. Mariica Pitolocoe i rudele ei vAnd partea lor de ocin5.
lui CrAciun i sotiei sale, Marica.
95
1607 (7115) Ianuarie 23, I a si. Simion MovilA voevod intreste lui Toader
DragotA mare vAtaf de tinutul Cfirliglturii i cneaghinei sale Nastea, jumAtate din satul
PAusesti, tinutul CArligAturii, cu loc de moar pe pArAul Vozu.
96
<1607> Ianuarie 26, I a i. 0r4 batman i pArcAlab de Suceava imputernicete
pe ciilug'Arii dela m-rea sf. Saya s princlA i s5. aduc la mnAstire un rob Tigan, dAruit
de domn. care insl a fugit.
97
<1607> Ianuarie 28, I a i. Simion Movill voevod intAre0e lui Mavrichi Grecul
sotiei lui, Tecla, pArti cumpArate din satul DArmine0i, ocolul Totrus, cu poeni, p5clure
vad de moarA.
98
1607 (7115) Ianuarie 31, I a i. Simion Movil voevod imputerniceste pe Du-
mitru, fiul lui Goe prcAlab, sA-0 stApAneascA mosia pArinteascA, satul Dolje0i i cAmpul
la Pucioasa, in urma unei judecAti.
99
1607 (7115) <F ebruari e>. Simion MovilA voevoci intAre0e lui Boul fost vistier
pArti din satul 125.te0i i loc de moarl pe Topolita, tinutul Neamt, cumpArate dela An-
dreica Harutul diac.
100
1607 (7115) Februarie 6, I a i. Simion Movi1 voevod imputernice0e pe ea.-
lugArii dela schitul lui Iosif, numit Bisericani, s-si apere locurile i hotarul mAnAstirii.

www.dacoromanica.ro
XVI

101
1607 (7115) Pe br u a ri e 7, I a si. Ckstea mare vornic de tara de sus si alti
boieri mkturisesc cl Dumitrache Chirit mare postelnic a cumpkat jumgtate dintr'un loe
de iaz la Culiseu si un loe de iaz si de moar5. in Molovatet, tinutul Orheiu.
102
1607 (7115) Pe br u a rie ro, I a i. Crstea mare vornic, Orit's hatman i alti
boieri, mkturisesc c5. Boul vistier a cumparat ocin in satul Rkesti pe Topolita, in tinutul
Neamt, cu grdini i cu doul case.
103
1607 (7115) Febru a r i e ro. Simion Movil voevod intAreste lui Boul vistier
pkti de ocing din satul Rlesti, tinutul Neamt.
104
1607 (7115) Pe b r uarie io, I a si. Simion Movila' intkestem-rii Neamt o
prisaca in Braniste, pe Bohotin.
105
1607 (7115) Pe br u a r i e 18. Simion Movil voevod intdreste lui Cali comis pkti
cumpkate din satul Milesti, pe praul Pereschivului, Cu vad de nioarii.
106
1607 (7115) F ebruarie 19, I a i. Simion Movila voevod intkeste lui Dumi-
trachi Chirit5. mare postelnic pArti din satele Coliceani i Fauri, care se numeste Jugani, pe
Iadrici.
107
1607 (7115) Fe br u a r i e 24. - Simion MovitA voevod int5reste lui Dumitrachi
Chirit mare postelnic, jumatate dintr'un loe de sat la Culiseu si un loe de iaz i de mbar
pe Molovatit tinutul Orhei.
108
1607 (7115) F eb r u a r i e 25, I a i. Simion MovilA voevod intkeste o parte de
ocina.
109
1607 (7115) Mar tie 9, I a i. Simion Movi15. voevod intreste m-rii Bisericani o
moar in satul Averesti, pe Crac5u.
110
1607 (7115) M a r tie io, I a i. Simion Movin voevod intkeste Marieai i Irinei
pkti din satele Vovinesti pe Cula i Mitova, un loe de iaz i pkti din niste poiene.
111
1607 (7115) M a r tie 19, 5tef n e t i. Mai multi popi msturisesc ea' au cercetat
pe mama vitregi a fiilor rposatului Bogdau pentru un zapis pe satul Ostopciani i ea a
mkturisit c acel zapis nu se afl la ea.
112
1607 (7115) Mar tie 20, Mi el Ails an i. Glina, fata lui Roman Plesa, vinde
partea ei de mosie din Balomiresti nepotului ei, Dumitru Goe din Doljsti.

www.dacoromanica.ro
XVII

113
<1607-1609> Mar tie 24. Ionaco, fiul Trofanei din Gemeni, 'rinde un loc de
prisacif in local GeamIna lui Ilie din Cetereni.
114
1607 (7115) Aprili e, I a I. Simion MovilA voevod intArete lui Dumitru Goe pArti
din satul Balomireti, clAruite de fiica lui Roman Plea.
115
1607 (71x5) Aprilie 15, I a i. NicoarA. Donici pArcAlab de Orhei dAruiete m-rii
Secul nite case i dughene in tArgul Orhei.
116
1607 (7115) Aprilie 15, I a I. Simion MovilA voevod intArete Secul nite
case ea locul lor i ca dughene, in tArgul Orhei, dAruite mnAstirii de NicoarA Donici pAr-
cAlab de Orhei.
117
1607 (71x5) Aprilie 22, I a i. Simion Movil voevod inarete Neamt
gloabele I deugubinele din satul ei Horodite, s sA fie de ciubote cAlugArilor
118
1607 (7115) Aprilie 25, I a i. Simion MovilA voevod dAruiete mitropoliti de
Suceava i episcopiei de Roman un loc de mori, In Branite, pe Jijia.
119
1607 (7115) Aprilie 25, I a i. Simion Moyill voevod dkuiete m-rii Seen/ satul
domnesc VAnAtori, tinutul Neamt. cu /ocuri de moil branite i polen!.
120
1607 (7115) Aprilie 25, I a i. Simion Movill voevod intArete impArtirea satelor
Dolheti i Negreti, din tinutul Neamt, intre fill lui Vlaico i nepotul lor Gligorie Bran
dac.
121
1607 (71x5) Aprilie 26, I a Simion Movilii voevod intArete Nastei. cneaghina
lui Macri fost arma, jumAtate din satul Iureti, sub Cozancea, in una unei judecAti.
190
r607 (7115) Aprlie 30, Ia Simion MovilA voevod intArete luf PAtraco
piirti de ocinA din satele Armeneti 1 GAureni.
123
1607 (7115) M a i 3, I a i. Simion MovilA voevod dAruiete m-rii Agapia un loc
de moarA. pe Jijia, in hotarul satului domnesc Pipereti (Chipereti).
124
1607 (7115) M a i 4. I a I Simion Movill voevod intArete lu TAutul aprod i
fratelui sin Toader pArti din satul CordAreni, pe IubAneasa, ca faz, moarii i dumbravA,
motenite dela bunicul lor, Slcuianul fost mare ceanic.
125
1607 (71x5) M a ro, I a 5 Simion MovilA voevod intirete lui Milan& pArti din
satul SApoteni, pe IubIneasa, cu loe de moarA.

www.dacoromanica.ro
XVIII

126
1607 (7x15) M al 12. - Solomia si barbatul ei Saya valid partea lor de (mina din satu/
Letcani lui Arame, dela care insa o rascumpara ginerele si flies lor.
127
1607 (7115) M a i 15, I a s i. Simion Movill voevod intareste lui Dumitrache Chirita
mare postelnic selistea numita. Rogoz.
128
x607 (7115) M a i 18, I a s i. Simion Movila voevod intareste in-rd Pobrata lezerul
Beleul si garla Chicita cu toate garlele lor si Cu mlajetul, interzicand oricui pescuitul.
129
1607 (7115) M a i 2r, I a 6 i. Boul vistier, Baseanul si alti boieri masturisesc ca Pa-
trasco Basota a cumparat cilia in Bodestl, pe Cracau, tinutul Neamt.
130
1607 (7115) M al 26, I a s i. Simion Movila voevod judeca pricina dintre Carstea
mare vornic si Toader Dragota, pentru un loc de iaz, cland dreptate lui Toader Dragota.
131
1607 (71'5) M a i 26, I a $ i. Lupul Capotici postelnic din Ca'poteni, tinutul Soroca,
vinde lui Eremia fost capitan, o Tiganci pentru un cal pretuit 30 talen.
132
x607 (7115) I uni e. Agafia, fata Barcei, vinde partea sa de ocina din Baloseni, de
pe Jijia, lui Ilias Axintoci din Baloseni, tinutul Iasi.
133
1607 (7115) Iuni e 2, I a s i. Simion Movila voevod intareste lui Eremia capi tan
o TigancI, pe care a cumparat-o dela Lupul Capotici, pentru un cal.
134
1607 (7r/5) I unie 4, I a s i. Simion Movila voevod intare$te popii Mihul din Pas-
cani o parte de dull cumprata din satul Veriseni, pe Moldova, tinutul Suceava.
135
<1607> I uni e 6. Oras hatman si parcalab de Suceava serie vatagilor si juzilor de
Tigani sa lase in pace pe Tiganii m-rii sf. Saya. 41 a merge prin tara ... sa castige cu drep-
tate *.
136
x607 (7x15) Iunie 7. Simion Movill voevod intareste 14 Cariman mare paharnic
o seliste domneasc pustie, la Pantana $tiucli, futre Bolata si Dolozie si parti din satul
Bursuceni, tinutul Soroca.
137
x607 (7x z5) Iuni e I a s i.
7, Simion Movill voevod scuteste pe Ion vatah dela
Cruhlic, tinutul Hotin, de toate muncile, de bir si. alte driri, deoarece e este batran si nepu-
tincios si nu poate sluji domniei b.
138
16o7 (7'15) Iunie 9, I a s i. Simion Movila voevod intareste lui Petrea comisel
parti cumparate din satul Baseni, pe Turia, tinutul Iasi, si cu o parte de iaz.

www.dacoromanica.ro
XIX

139
1607 (7115) Iunie xo, I a g I. Simion MovilA voevod intrete unei slugi domnefti
parte din satul Borleti.
140
i6o7 (7115) Iunie 12, I a s f. Simion Movill voevod intrete lui Trifan postelnic
o parte cumpAraa din satul etrAreni, pe Turia.
141
1607 (7115) Iun le r4, I a I. Simion Movil voevod intIreste lui TAmas aprod
o parte cumpAratA din satul Hilipeti.
142
1607 (7115) Iunie 14, I a i. Simion Movi1 voevod intArete lui l'Ama aprod
sotiei sale Candachia alt1 parte cumpAratA din satul Hilipeti.
143
x607 (7115) Iunie 15, I a I. Simion Mova voevod intIrete lui Patraco Bagot
diac ocinA in satul Bodeti, pe CracAu, tinutul Neamt, cumpArat dela nite rude.
144
r607 (7115) Iunie x5, I R i. - Simion Movill voevod intArete lui Vasilie Dinga
diac prti pentru mal multe case in satul Selitea, pe umuz, tinutul Suceava, cu part
din moarA, din cAmp, din poiene 1 din blti.
145
1607 (7115) Iunie r5. Simion Movill voevod judec pricina dintre Tudor, fratele
slu Costea cAlugArul i rudele lor, cu Vitolt staroste, pentru satul Medeleni, de sub Dum-
bravA, dAnd dreptate lu Vitolt staroste.
146
1607 (7115) Iunie 30. I a i. Simion Movil voevod intAreste lui Andronic vistier-
nicel ocine cumpArate. in satul Brudurqti.
147
1607 (7115) Iulie 8, B r 1 a d. Drgutul staroste de Putna, Batin staroste de
Tecuci i alti boieri mArturisesc ca Pavel diac, nepotul lui Ureche vornic, a cumparat odia&
In satul 01e0.sti, cu vad de moarA la gArla Putnei, vie i grAdini, dela Armeanca Plintfinoae.
148
1607 (7115) Iulie 17, I a i. Simion MovilA druiete m-rii Secul satul domnesc
VAndtori, tinutu/ Neamt, ca locuri de mori, f Anee, poieni 1. munti.
149
x607 (7115) Iulie 19, I a i. Simion MovilA voevod poruncete pfiralabilor de
Cotnari, urednicului din tArgul HArlAu i vierilor din Cotnari i HArlu, ca s nu mal tragil
la lucrul domnesc vierii m-rii Neamt, nici cramele ei s nu mai turbure.
150
1607 (7115) Iulie 22. - Simion MovilA voevod imputernicete pe OrA hatman l par-
cfilab de Suceava s1i apere locul sAu din hotarul PAuetilor l poenile dela gura Vrancei,
de oamenii lui CArstea mare vornic.

www.dacoromanica.ro
XX

151
(1607) I u 11 e 28, I a fi. Ortts batman si pirciLlab de Suceava porunceste cebe
ce merg pentru Tigani, BA lase in pace pe Tiganii Drgol i Vicol al m-ril Illstrta.
152
r607 (7115) Augu s t, Hoti n. Man vAtah de puscari, cu sosia si fill lor valid
un loe unde a fast iaz, in satul Livin.
158
1607 (7115) August 14, I a si. Simion Movil voevod intareste schimbul ficut
intre Nastasia, flica lui Toader Ungurul usar i Nastasia l fratele ei Dumitrasco, fiii lu Petrea
Ungurul, pentru parti din satele Toderesti l Plotunesti.
154
1607 (7x15) August 2o. S cuia rt Ion si fenicia sa Nastasia Il pun Olog
pentru 8 galbeni la Simion vistiernicel partea lor de (mini( din Sacuiani.
155
<1607 Septembrie I --i6o8 August 31> 7116. Ioasaf calug5s, fiul lui Toma
logoilt, dAsuleste surorii lui, DrAguSa, jumg.tate din satul Novaci, Sinutul
156
1607 (7x16) Sept embrie 3. Toader, Stanca si Ion. fiii Iui Cristea Ivul din Ne-
grilesti, dgruiesc m-rii Secul ocina lor din Negrilesti cu vie si vad de moar pe Tntova.
157
1607 (7116) Sept embrie 23, I a si. Mihail Movill voevoi intilreste lui Necoar5.
Doniel parcillab de Orbe satul Zaloceani cu vad i loe de mori, cumpftrat dela Petriman
alSii.
158
1607 (7116) 0 ctombrie 15, I a sI. Mihail Movi1 voevod intAreste lui Dumi-
trache ChiriO mare postelnic satul Horilcani, Sinutul Orhei, dhuit de Simion Movilit voevod.
159
1607 (7116) Oct ombrie 23, I a si. Mihai/ Movfil voevod dlruieste m-rii Pobrata
gloabele i desugubinele din toate satele manAstirii.
160
1607 (7116) 0 ct o mbrie 30, I a s L Mihail Movil voevod inOreste lui Eremia
Iirseanu uricar ocina cumpArattt din satul Stoinesti, pe Rebricea
161
1607 (7116) Noembrie 16, I a i. Mihail Movill voevod Intkeste m-ni Galata
satul Villcesti pe Siret, Sinutul Suceava, scutindu-1 de toate <Mile i muncile, in afarl de
darea cea mare impgulteasa.s.
162
<1607-1609> Noembrie 23. Ursul, fiul II5,ncei din MaciOuti, i Ologeste partea
sa de ocinti. din MAcicAuSi lui Roman, fiul lui IonuS, care i-a dat 22 talen i mari de si-a
pliltit capul tdinspre pArOlabi s.

www.dacoromanica.ro
XXI

163
1607 (7116) No embr ie 27, Hoti n. Constantin Movi1 voevod diruieste lui
Isac Balica mare vistier, pentru credincioasi slujbl, satul domnesc Iub5.nesti pe pirul
Iubneasa, tinutul Dorohoi, cri loc de iazuri si de mori.
164
1607 (7116) Noe mbrie 28, I a si. Mihai Movil voevod druieste m-rii Galata
gloabele i desugubinele din toate satele m-rii, s s le fie de ciubote s cilugetrilor.
165
<1607 D e ce m brie 9 16r r No e mbrie ro>. Constantin Movil voevod impu-
terniceste pe alugArii dela m-rea Berzunt tin5. satul Bogdana, din tinutul Trotus.
166
<1607 D e Ce mbrie 9-1611 Noembrie ro>. Constantin Movilit voevod tab.-
reste m-rii Bistrita vama cea micb. daa BacAu.
167
<1607 D e ce mbrie 9-1611 No e mbrie ro>. Constantin Movil voevod intareste
lui Boul vistier ocina cumprat in satul 12.5.te1ti, pe pfirgul Topolita, tinutul Neamt, rImg-
nand de judecat5. Ionasco plihArnicel.
168
(1607 De c embrie 9-1611 No embrie ro>. Constantin Movill voevod serie
lui Gligore Bucium fost vornic, prcalab de Putna ca a judecat pe Danciu, Burnar l Gligorie
diac Cu fili popei din Btinesti pentru un vad de moar si au rmas sl stpfineasca Danciu
cu ai
169
<1607 Dece mbrie 9-1611 No e mb rie ro>. Constantin Movill voevod serie
lui Vasilie vornic de gloat s judece pricina dintre Sechil cmra i Dumitru Popotea.
Acesta din urm S cu alti haiduci s a luat spin& la r000 de ughis dela Sechil cimras
dela alti bejenari, refugiati la o mingstire, 4 and a venit Mihail voevod cu ostile sale *.
170
<1607 D e c embri e 9-1608 August 3r> 7116. Constantin Movil voevod
intreste lui Eremia B5.iseanul uricar ocine cumprate in Scfinteesti pe RIbrice, cu loe de
moarl i poian.
171
<1607 D e ce mbrie 9-1608 August 3r> 7116. Constantin Movi1 voevod
intreste m-rii Secul o moar cu iaz i odae i cliva vecini din Trgul Prumos.
172
<1607 D e cembrie 9-1608 August 31> 7116, Ias Constantin Movil
voevod imputerniceste pe Saya Topa fost clucer caute oriunde in Tiganii fugiti,
si-i lege si s5.-i aduca la casa sa s.
173
<1608-1614>. Toma Albiscul i Hamartu ',find partea lor de ()dill pe Nistru la
ostrovul Melisova, lui Bratco, Oanta, Vasco si Costea.

www.dacoromanica.ro
XXII

174
x6o8 (7116) I anuarie 3, I a I.Constantin Movill voevod scutete de toate
darile i muncile satul Voroveti, din tinutul Carligaturii, care este al m-rii Galata.
175
1608 (7116) Ianuarie 3, / a i. Constantin Movila voevod imputernicete m-rea
Galata sA-i apere hotarul satelor l`filf5.eti, Mnzati i Voroveti, sl ia toate vitele gitsite
pe hotarul lor i coasa celui care va indrazni sa coseasca acolo.
176
i6o8 (7116) Ianuarie 7, Constantin Movilrt voevod scrie ureadnicilor
I a I.
din Harlan ca sit nu tubure cu nimic cramele m-rii Neamt.
177
x6o8 (7116) Ianuarie 7, I a i. Constantin MovilA voevod daruiete m-rii Po-
brata gloabele i deugubinele din satele Dragueni, Dracinti i Costeti, ale m-rii.
178
x6o8 (7116) Ianuarie 8. Constantin Movill voevod poruncete parcAlabului
dela Cotnari sit cerceteze cum a fost impresurat moara de la Buhainti a m-rii Neamt i
sii stalpeascA locul morii.
179
1608 (7116) Ianuarie 12. Constantin Movila.voevod imputernicete m-rea Secul
sit-i apere satele, fitnetele, poiana i tot avutul, 4 nimanui &A nu dea nimic .
180
<1608-1623> Ianuarie 22, 1g e t i. Popa Cristea din Igqti i alti oameni
m'rturisesc ca Iona.ro Vrabie fost pIrcAlab a cumparat ocine in R5.pedzeti, dela Marica,
fata lui Mihail Pulbere i dela Andronic din Beneti.
181
<1608x600> Ianuarie 22, Moghil au . Varvara, fiica lui Craciun din MIci-
cuti, vinde partea sa de ocin6 din MAcicuti lui Eremia i so#ei lui, Mricuta.
182
168 (71x6) Ianuarie 25.. Constantin Movill voevod daruiete lui Caraiman
mare paharnic seligea domneascit SAmioneti, tinutul Roman.
183
1608 (7116) Ianuarie 28, I a i. Constantin Movila voevod poruncete dabi-
larilor i pArcalabilor din tinutul Neamt sA base in pace satele Giurov i Nicoreti, ale in-rii
sf. Nicolae din tarina Iailor.
181
1608 (7116) Pebruarie 7. Constantin Movil voevod intarete m-rii Bistrita
branitea veche, oprind once inalcare a ei.
185
z6o8 (7116) Pebruarie r5. Constantin Movilg. voevod Int'Arqte lui Vitolt Mrli-
teanu staroste ocina cumpArata in satul Medeleni.

www.dacoromanica.ro
XXIII
186
168 (7x16) Februar ie 13, I a s I. Ilea fost jitnicer vinde mai multi Tigani
Lu Stefan logofat, cu 1r3 talen.
187
16o8 (7116) Martie ro, I a si, Constantin Movila voevod daruieste m-rii Secul
un vad de moara pe Siret, in hotarul targului Scheia si un loc din josul targului s-si aseze
un sat, cfit se vor putea hrani 30 de case ..., ca s'A aibil a face acele mor si a le cauta e.
188
16o8 (7x16) Martie ro, Iap Doamna Elisafta, mama lui Constantin voda
Movili serie ureadnicului din Botopani sa dea legat pe Ursu Tiganul cu salasul san omului
trimis de Gheorghie vornic.
189
168 k7xx6) Martie 22, I a Constantin Movill voevod scutepte de vaina,
i.
brudina 2 maje de peste ale m-rii Voronet.
190
16o8 (7116) Aprilie 20, I a Constantin Movila voevod daruieste lui Ilitrasco
I.
mare vornic al tarii de sus, satul domnesc Troita pe paran' Cracau, tinutul Neamt, Dentru
credincioasa slujba catre domn i inama sa, doamna Elisabeta.
191
<168 1611> Aprilie 23, I a I. Constantin Movili voevod poruncepte parca-
Iabilor dela Neamt sa ja 2 bol dela Dumitru Cotoroma l sa-i ded lui_Macarie calugar din
Vartop, cAd boll acestuia au fost luati pentru dAnte vecinilor lui Dumitru, ce e nu vor
plteascii
192
16o8 (7116) Aprilie 29. Ionapco postelnic marturiseste ca. Ionapco comiselul din
Negoiepti pi fratii sal au vandut ocina lor din Talpalaepti lui Boul vistier
193
<x6o8 Aprilie 29>. Beldiman vornic i altii marturisesc CA Draguman din TAlpA-
JAeti partea sa de cilla din Talplftesti lui Boul vistier.
194
x6o8 (7116) M a i 6. Negura i altii vand o casa Cu 12 panifinturi; Gheorghicean
vinde o casa Cu 8 pamanturi, iar Ion o casa cu 4 pamanturi in tarina, din hotarul satului
Tutcani, lui Seachil camarasul.
195
1608 (7116) M a i zz, I a si. Constantin Movila voevod intareste m-rii Galata satul
Valcesti, tinutul Neamt, si-1 scutepte de toate muncile si afile, in afarli de darea cea mare
imparateasca .
190
r6o8 (7116) M a i ir, I a gI. Constantin Movila voevod daruieste m-ni Galata toate
gloabele i dupegubinele din satele m-rii f ara alte dabile ce sunt domnesti e.

www.dacoromanica.ro
XXIV

197
16o8 (7116) M a i 30, I a s i. Constantin Movili voevod diruieste m-rii Secul selistea
domneasci Bcuseni, intre Berendesti si Sibioani.
198
1608 (7116) Iunie 3, I a s i. Constantin Movili voevod imputerniceste pe cilugirii
dela ni-rea sf. Nicolae din tarina Iasilor si.-si string vecinii fugiti din satele Giurov si Ni-
coresti si sii-i aduci inapoi.
199
1608 (7116) Iunie 4, I a s i. Constantin Movill voevod imputerniceste pe cneaghina
rposatulu Damian si stipineasci si si-si apere satele Jidesti si Rusciori, din tinutul Neamt.
200
16o8 (7116) Iunie 7, I a s i. Constantin Movil voevod scuteste de- podvoade **
angfirii, la care sunt supusi alti oameni misei *, pe poslusnicii din Tirgul Prumos ai m-rii
Secul.

201
168 (7116) Iunie io, I a s 1. Constantin Movili voevod imputerniceste pe Isac
Balica mare vistier si-si apere toate averile din satul Incas, din tinutul Neamt, si nu
fie cilcat de slugile domnesti.
202
i6o8 (7116) Iunie 14. Apostolachi cimiras de ocni diruieste m-rii Bistrita o moari
pe care el a ficut-o in zilele lui Ieremia vodi., in branistea m-rii.
208
i6o8 (7116) Iunie 15, I a s i. Constantin Movill voevod intireste m-rn Probata
iezerul Beleu cu toate girlele si cu mlilletul dela Vileni, untie s sii nu aibi nimeni a
pescui st nici a tila mlaji *.
204
168 (7116) Iunie 15, Constantin Movil voevod imputerniceste pe cilu-
I a s I.
girii dela m-rea Pobrata s si tuba a-i aduce Jai-4i la urmi * pe vecinii fugiti de ori unde-i
vor afla.
205
168 (7zI6) Iunie 18: I a s i. Constantin Movili voevod intireste m-rii Voronet
stipinirea peste 15 silase de Tigani.
206
1608 (7116) Iunie 23, I a s I. Constantin Movili voevod intireste m-rii Bisericani
o moari in satul Averesti, pe Craclu, tinutul Neamt.
207
16o8 (7116) Iu n i e 29, Constantin Movili voevod intireste lu Biseanu
I a s I.
uricar satul Chiujdeni cu loe de moari pe Vaslui, pe care il are dela Ionasco Jora ceasnic
si fratii sil, in schimb pentru jurnitatea de jos a satului Minita, cu loe de iaz si de
moari.

www.dacoromanica.ro
XXV

208
168 (7116) Iunie 29, I a si. Constantin Movill voevod scuteste de once fel de
dAri cherv5sAria m-rii sf. Saya din tirgul
209
168 (7116) Iunie 29, I a si. Constantin Movill voevod scuteste de once fel de
dAri pivnita dela chervasArie a m-rii sf. Saya din tiirgul
210
1608 (7116) Iunie 30, I a i.Constantin Movi1 voevod intAreste lui Nicoargt
logofAt o ociul cumpitratA din Boldesti, tinutul Suceava, cu moarit i faz.
211
' 16o8 (7x16) Iunie 30, I a i. Isac Balica ntare vistier, Vasilie vornic de gloat&
alti boieri miirturisesc c nepotii lui Soimul i fill lui Vrancea au viindut lui Dumitrache
Chiritit mare postelnic selistea numit Becheni. pe Prut. in tinutul Chigheciu.
212
<16o8 Iulie 16og Februari e>. Apostolachie cAmAras de OcnA i alti boieri
mArtnrisesc cA Gheorghe din Poiana a dat partea lui de ocinA lui Stefan cAmAras pentrucgt
fi este dator 12 boj si o vacit.
213
<16o8 Iulie 1609 Pebruari e>. Constantin, singa logofaului PavAl parcAlab
altii m5xturisesc cA mai multi oameni fsi au casele pe locul Cotnanestilor, unde pot
stea pan& la primIvarA, cilnd vor trebui sA se mute in selistea lor.
214
E6o8 (7116)1 Iulie 1, I a si. Constantin Movilgt voevod intAreste m-rii sf. Saya dela
Ierusalint satul Stroesti, pe parAul Sitna, tinutul Hrlu, scutindu-1 de toate dArile
muncile in afarA de darea impArAteascit e.
215
168 (7116) Iulie 2, Earle d. Anton \rig= soltuz si 12 pa'rgari din BArlad mar-
turisesc cA Marina, fiica lui Lazor, vinde lui Pavel pArcAlab de Orhei partea sa din satul Ole-
sesti, la gArla Putnei, Cu vad de moar5..
21e
168 (7116) Iulie 4. Toader, Ionasco Petrea vAnd ocinele lor din Tutcani, doutl
case cu 15 pAnifinturi, lui Seachil cmras.
217
1608 (7116) Iulie 1, I a s Coste B5.cioc mare ceasnic, Gligorie mare stolnic i alti
boieri mgaturisesc cA Lucoci aprod i Nastasia zAlogesc ocinele lor cneaghinei Nastasia CArAi-
mneasa i fiului ei Dumitru, pentru niste bani, ca sA plitteascA capetele fratilor ion, ce fura-
seat e niste postav dela Stetco Armeanul din Liov.
218
x6o8 (7116) Iulie 15, I a sI. Constantin MovilA voevod intreste Nastasiei, enea-
glaina lui CArIiman i fiului ei Dumitru ceasnic, pArti din satele Crivesti i GAnesti si din
GAureni, RavAcani, Hotcesti: primite dela Lucoci si dela sora sa Nastasia, pe care
i-a plAtit de o datorie la Stetco Armean negustor din Liov.

www.dacoromanica.ro
XXVI

219
x6o8 (7116) August 2. - Constatin MovilA voevod druieste m-rii Viintori un
obroc anual de grfiu, bere, vin, miere, bani si sare.
220
16o8 (7116) August 6, I a s 1. Constatin Movil voevod scuteste de toate muncile
drile satele Nicoreti i Ginrovul ale m-rii sf. Nicolae.
221
16o8 (7116) August 9, I a si. Constatin Movi15. voevod intarete m-rii Vatoped
(Ing1tarea) din Iai satele Costocani si Liefi, tinntul Vaslui, Spineni, tinutul Iasi, Hgrnicesti,
tinutul Roman si vii la Cotnari, cu crame i pivnite l local de case din targul Ial, druite
de Ana, sosia lui Goliii logoft.
222
1608 (7116) August 20, I a si. Constatin Movil voevod intrete nrmasilor
lui Hodor l Prasca satul Buicani, pe Bile, en loc de iaz si de moarli, deoarece i-au pier-
dut privilegiile clnd au prdat Ttarii tara noastr to.
223
i6o8 (7116) August 24 I a sL Constantin Movil voevod intAreste lui Nicoari
logoft ocing in satul Blndesti, pe Jijia, tinutul Iai i in satul Liesti.
224
168 (7116) August 27, I a s Constatin Movil voevod serie ureadnicului,
so/tuzulni si pargarilor din Iasi s lase in pace pe Ion din satul Hlincea, deoarece s 1-am lsat
sl fie grAdinar al m-rii sf. Saya.
225
<168 Sep tembrie i 160g August 31> 7117, I a Constatin Movi1
voevod intreste lariat cneaghina lui Miron fost clucer satul Veresti, pe Craci.u, tinutul
Neamt.
22g
<168 Septembrie x 169 August 31> 7117. Constatin Movi1 voevod
d5xuieste lui PAtracu fost mare vornic satele Blttesti i Mngsti.
227
<168 Sep te mbrie 169 August 31> 7117, I a Bseanul uricar mr-
turiseste c5. Ion si cumnatul su Roman din Vereseni si-au 25.1ogit prtile lor de ocing. din
Vereseni iui Boul vistier, pentru 16 taleri piin la pogorirea sfantulni duh.
228
<1608 Sep tembrie 1 169 Au gust .31> 7117. Gavril sulger, Dumitru
Goean si altii mirturiesesc cA Platon, fiul Mgriei, a vndut ocina sa din Popeni, tinutul
Trotu, lui tef an Prjescu cmras.
229
168 (7117) Septembrie 6. Constatin Movi15, voevod intgreste lui Seachil
fost cmras ocine cumprate in satul Tutcani, cu poieni, fnete i grdini.

www.dacoromanica.ro
280
16o8 (7117) Sept embrie 8. Toma fiul Magdei Patrascu, vinde o parte de mina
din Voloscani, Cu pomi si vad de moara, lui Necula. fiul lui Ghiorghi stolnic, ginereie lui Nica
din Pocsani.
231
16o8 (7x z7) Sept embrie 9, I a sf. Constatin Movill voevod intareste lui Patul
paharnic mina In satul Botesti, pe Stavnic, tinutul Vaslui, cu Joc de prisack de iaz si de moari,
cumparata dela Vasilie Botul user.
232
1608 (7117) Sept embrie 9, I a s Constatin Movila voevod d dreptate
sf. Saya din Iasi, in pricina pe care a avut-o cu Neagul vataf de aprozi, pentru un zapis de
datorie.
233
1608 (7117) Sept embrie Ir. Constantin Movila voevod intareste lui Filimon
paharnicel mai multe case si Cu jirebii in satul Derzca, tinutul Suceava.
234
168 (71x7) Sept embrie 19, I a si. Constatin Movil voevod intareste m-rii
sf. Nicolae din Taring, o vie dela Copou, daruita de Patasca, fiica lui Ghiorghie din Iasi, in
zilele lui Aron vodit.
235
x608 (7rz7) Sept embrie 21. Toader soltuz i iz pargari din Roman marturisesc
fiii lui Carachizel au vandut ocina lor din Plotonesti, Tinutul Carligaturii, lui Dumitrasco
B uhus.
236
'608 (7x x7) Sept embrie 23, I a si. Constatin Movila voevod imputerniceste
ni-tea sf. Saya din orasul Iai, e ca s in i s culeaga o vie ce este la Copou, intre Cercel
intre Ionasco Rusnacul s.
237
168 (7117) Sept embrie 25, I a i. Constantin Movila voevod intareste lui
Simion Capea medelnicer o parte cumparata din satul Geamini, numit mai inainte Rosiori,
cu locul de moara si de iaz i cu padure.
238
1608 (7117) Septe ni brie 29, I a i. Constantin Movilit voevod intareste lui
Malai cel batran fost pfircalab un loc de casa in satul Hreasca.
289
1608 (7x 17) 0 ct ombrie 5, I a Constatin Movil voevod intareste lui Chirita
I.
Dumitrache mare postelnic, ocina cumparata in satul Buecani, pe Vac, tinutul Lapusna,
cu loc de iaz i moara.
240
16o8 (7117) 0 ct ombrie ro, I a s Constatin Movila voevod d'Iruieste lui Dumi-
trache Chirita mare postelnic i cneaghinei InI, Maricuta, satul domnesc Vanatori dela Piatra,
cu mori pe Bistrita, pentru dreapta i credincioasa slujba.

www.dacoromanica.ro
241
1608 (7117) Oct ombrie I a i. Constantin Movili voev od intireste
Bistrita o moari in Piatra.
242
1608 (7117) Noe m brie r. Constantin Mo vita. voevod daruieste m-rii Pobrata
pentru praznic: grau, vin, miere i bani.
248
1608 (7117) Noe m brie 5, I a i. Constantin Movil voevod intareste lui Andrei
medelnicer i altora ocin in Geameni. tinutul Carligatura, in urma unei judeciiti cu Grozea.
244
168 (7117) Noembrie 20, I a i. Constantin Movili voevod intireste lui Vasilie
Niclabaico un vad de moari in Solqti, in urma unei judeciti.
245
6o8 (7117) No e mbrie 26, I a sI. Constantin Movil voevod intreste lui Chiriti
Dumitrache mare posteluic satul Horilcani, pe Nistru, tinutul Orhei.
246
i6o8 (7117) No embrie 30, D aviden Nechita i altii mrturisesc c. Toader
si fiii Sorei, au vandut un loc de cas. iro pitmanturi din satul Veresani lu Boul
vistier.

247
r6o8 (7117) Decembrie 2, I a s Constantin Movill voevod intreste lui Cali-
podov aprod din Stolniceni, ocina cumparatii in Sod, tinutul Suceava, cu vad de =oar& pe
Moldova, livezi i padure.

16o8 (7117) Decembrie 13, I a si. Constantin Movila voevod serie vamesilor
din Galati sA dea jumatate de maja de peste calugarilor dela m-rea sf. Nicolae e din deal.*
din orasul
249
168 (7117) Decem brie 14, I a s Constantin Movila voevod intireste lui Mi-
hailii Hudici comisel ocin cumparata in satul Cfindesti pe Dragova.

250
<169> Soltuzul din Hu i niai multi oameni mirturisesc cA urmaii lui Silion au
vandut ocina lor din satul Raspopi lui Dumitru i lui Simion din Raspopi.
251
1609 (7117) I anuarie 9. Constatin Movil voevod serie dregitorilor de Cerninti
si lase in pace satele episcopiei de Ridiuti, si nu le tragi bucatele nici sA nu inscriti hinsari
Ja acule sate 0, gloabele si fie pentru embotes episcopului Bfrem, s nu le la cal de olac
podvoade e numai dabilele s. plateasca. s.

www.dacoromanica.ro
XXIX

252
16o9 (7117) I a nu a r ie 23. Stroici mare logoffit, Ureche mare vornic i alti boieri intA-
resc lui Toader Calapod mare hfinsar satul Boldesti, selistea Sfirbi, tnutul Suceava i loc
pentru 5 case in satul Oncesti, pe care le-a primit dela Nicoarg Prttjescu mare vistier, in schim-
bul a jumfitate din satul Stolnicen, tinutul Suceava, eu vaduri de moari la Siret si la pfirfiul
Purcelesti i cu Witt de peste.
258
1609 (7117) I anu a r ie 26, I a i. Constantin Movillt voevod intkeste lui Isac
Balica hatman s't pAcIlab de Suceava 16 pgtmfinturi cumpkate din satul Incas, tinutul Neamt.
254
1609 (7117) I a nu a ri e 28, Su c e a v a.Toader, Bid Agathottei, vinde lui Vasile
Septelicl partea sa din satul Nememiceni, pe Sumuz tinutul Suceava, cu helesteu l moarit.
255
16o9 (7117). Febr u ari e 4, I a si. Constantin Movill voevod intkeste m-rii Secul
satele Sabloani l Berendiesti, tinutul Roman si satul V.'natori, tinutul Neamt, cu iazur,
finete, mor i p5.duri.
256
1609 (7117) F ebr u ari e 5. Frkeiu clin Carstinita, Nastasia din Ciolnesti i Toa-
der viind partea ion din CiolAnesti lu Petru hotnog din Boboceni.
257
1609 (7117) Mar ti e 2, I a I Stroici mare logoft mxturiseste cA BantAs vinde
parten sa din satul Butici, tinutul Hotin, lui Ureche mare vornic al tkii de jos.
258
1609 (7117) M ar t ie 8, I a si. Constantin Movilgt voevod Int'reste lu Vasile
Dinga diac pkti cumpirate din satul Silistea, pe Somuz, tinutul Suceava, cu pktt de moari
la Somuz, iaz i poieni.
259
r6o9 (71r7) Mar tie 9, H Ab As est i. Pavel prcAlab de Orhei i alti boeri mrtu-
risesc cA Petriman cu surorile lui vilnd ocina lor din satul Popeani, pe Taz15.u, tinutul Trotus,
lui Stefan Prrtjescu crtm5.rasul Ocnei.
260
1609 (7117) Mar ti e io. Stroici mare logofat, Ureche i ntrasco mari vornici mk-
turisesc cA DrAgoman a vndut partea sa din Tlp15.eti, tinutul Suceava, lui Boul vistier.
261
1609 (7117) Ma r ti e 15. Pilat i UrItalisa vInd pktile lor din mosia D5.nceni lui
Oniul Simioncei.
262
1609 (7117) Mar ti e 28, I a si. Constantin Movill voevod intitreste strInepotilor
lui Ivanis Tatar satele Flocesti s't Darm5.nesti, pe Trott s't Uz, tinutul Trotus, deoarece si-au
pierdut privilegiile and a wait Mihail voevod in tara noastr5. cu Unguri i cu Munteni
cu toat oastea lui s.

www.dacoromanica.ro
XXX

263
<1609> Aprilie 3. Anca, Irina i Urta, vnd partea lor de ocin din Borfile, din
Jeverteni i din selitea Drislive lui Simion sulgerel.
264
1609 (7117) A prili e 4, I a i. Constantin Movi1 voevod intrete fiicei lui Ciudin,
anume Mmpara, ocin in satul Ob.ria Berheciului, Cu loc de moar la Berheci.
265
1609 (7117) A prilie 4, I a i. Constantin Movi1 voevod intarete Sinciitichiei,
cneaghina lui Bili fost vornic i fiului ei, Ionaco mare vatag de Suceava. selitea numitzl
Onterti, tinutul Hotin, vnduti lui BUM de Iancu Sasul voevod.
266
1609 (7117) Aprilie 5, I a i. Constantin Movil voevod intrete lui Manole pfir-
cAlab de Roman selistea numit5. Ecuani, tinntul Roman. cumpirat de la Benetic fost
ceanic.
267
x609 (7117) Apr lii e 8, I a Constantin Movil voevod imputernicete pe toti
rzeii din Piperceni, tinutul Orhei, s tie satul Piperceni cu mori *1 heletee, nesuprati de
Vasile Lozenschi stolnicul.
268
1609 (7117) April ie 15, I a i. Constantin Movil voevod intrete lui Nicoar5.
Prjescu mare vistier partea cumpratil In satul Boldeti, tinutul Suceava, cu loe de iazuri
i de mori.
269
<1609 t6rt> Apr ili e 16, I a i. Isac Balica hatman i parc5.1ab de Suceava porun-
cete slugilor htmneti din tinutul Flrlu, s lase in pace nite Tigani din satul Stroeti,
ai m-rii sf. Saya.
270
1609 (7117) Apr ili e 20, I a i. Mai multi vornici de poart5. i alti boernai mr-
turisesc c Rusul fiul lui Dumitru Grajdu a d5.ruit partea sa de ocin din Rnz5sti nepotului
sAu Ircurar, fiul lui Bra din Bereti.
271
1609 (7117) Apr ilie 28, I a i. Constantin Movil voevod druiete lui Petracu
mare vornic, pentru drept credincioas sluj135., selitea numit Broteni, cu loc de moar;
acesta d domnului patru cal buni l 150 galbeni pentru trebuinta riI, cnd a avut tara
noastra Moldova nevoe s se faci pace..
272
1609 (7117) A prili e 29, I a i. Constantin Movill voevod intrete m-rii Bistrita
doui poieni sub Ceahlu, peste Bistrita.
273
1609 (7117) A prilie 29, Constantin Movila voevod intrete lui Toader
I a I.
Boni vistier partile cumprate din satul TlpIlieti pe Moldova, tinutul Suceava, cu vad
de moar.

www.dacoromanica.ro
XXXI

274
1609 (7117) Aprilie 29. Ana femeia lui LAzor din TA1p5.1Aesti vinde partea ei de
ociu5. din satul T5.1p51Aegti lu Boul vistier.
275
<16o9 (7117) Aprilie 29). Beldiman vornic **1 a1i boernagi mrturisesc cA Drguman
din TilpIllegti a vandut partea sa din satul Tlpllegti lui Boul vistier.
276
1609 (7117) Aprilie 30. Constantin Movill voevod poruncegte lu Bobin vtaf s5,
judece pricina dintre Tampa paharnic din Iugani cu Iosip aprod i Lazor, pentru un loe de
iaz din Iuganl.
277
1609 (7117) M a i i, I a gi. Constantin Movil voevod intaregte m-rilor Dragontirna
Secul un faz de mort gi un elegteu prsit pe RAut, lang cetatea Orhei.
278
16o9 (7x17) M al t. Constantin Movil voevod intregte lui Gheorghe comis o ocin5.
in tinutul Sucevii.
279
x6o9 (71x7) M a i 6. I a gi. Constantin Movil voevod d5ruiegte lui Petragco mare vornic
al t5.rii de sus pentru credincioas slujb satul domnesc Storegti, din ocolul Harlan i seligtea
Brogteni, cu loe de moara, din ocolul Suceava. Petra*co a dat domnului 8 cai buni gi 450
galbeni pentru vistieria t Atli e and a avut tara noastr Moldova greutate i nevoie g't s'a
fcut pace trii s.
280
169 (7117) M a i 7, I a gi. Constantin Movil voevod intregte m-rii Pobrata mink
In satul Oiregti i eu o vie, in tinutul Covurlui, druit de Sora, nepoata lui Danciul Oiariul.
281
z6o9 (7x z7) M a i 7. NAdAbaico mare vtah de tinutul Neamt mrturisegte c. Toma
fiul lui Pele a vandut partea sa de ocin5. din Miclegti, tinutul Vaslui.
282
1609 (7117) M a i 8, I a gi. Constantin Movil voevod intaregte lui Seachil clmras
ocina cumplratii in satul Barjoveni, tinutul Neamt.
283
16o9 (7117) M a i 13, I a*i. Mironeasa vinde partea ei de ocin din satul Cerniite*ti
pe Corod lui Podoleanu.
284
1609 (7117) M a i 14. Constantin Movilil voevod intaregte lui Derzcal fost pitar mogie
in satul Derzca, cumpArat de la cAlugArii din m-rea Homor.
285
1609 (7117) M a i 15. I a gi. Constantin Movill voevod intregte lui Toader Boul
vistier prti cumprate din satul Tlp5.15.egt1, pe Moldova, tinutul Suceava, Cu vad de mori
satul Iiihuleni pe Cernavodl, tinutul Soroca, cu loc de iazuri gi de mori.

www.dacoromanica.ro
XXXII

286
1609 (7117) M a i 16, I a ; L Constantin Movilii voevod intAreste lui Boul vistier
15 pgmfinturi si 2 curAiuri fu satul Verisetti, pe Moldova, cumpArate deis Ana, nepoata lui
Ion Foltea.
287
1609 (7117) M a i 21, I a ;i. Constantin MovilA voevod intAre;te lui popa Ion pArti
cumprate din satele Ciobotesti, pe Crasna, Tatomiresti i selistea Siprisea, Cu locuri de iazuri
si de mori.
288
1609 (7117) M a i 22, I a ;i. Constantin MovilA voevod intAreste lui Ursu sotiei
lui, Marina, pArtile cutteparate in satele Cogestl, Bahlulani i Brai/o, pe Bahlui, tinutul CArli-
gAturii.
289
1609 (7117) M a i 26, I a ;i. Constantin Movi1 voevod intiireste lui Ionasco Torea
paharnic satul Orbuscani, in urma unei judeati.
290
169 (7117) M a i 3o. Constantin MovilA voevod inareste lui Tiimpa paharnic
sotiei lui, Tudosca,, pArti cumprate in Iugani i DAnesti, cu loc de helesteu i iaz de moarl
pe BasAu.
291
1609 (7117) M a i 30, Da vi de n i. Nechita, Basoti Iurasco i CumpAt mArturisesc
cl Toader fiul Sorei, a vndut partea lui de mini din Vergani lui Boul vistier.
292
1609 (7117) M a i 31, I a ;i. Constantin MovilA voevod intAreste lui Vasile comis
cilia in satul Boziani, tinutul Vaslui, cumpAratA dela nepoldi lui PAtrasco ceasnic din Boziani.
293
1609 (7117) I uni e, Hoti n. Gheorghie pircAlab de Hotin mrturiseste c tat51
lui Lupu din Balosani, loan vitah, a cumpArat ocinA in Balosani, pe VtdovAt, Cu iaz l moari
ocinA in satul Cotiusca, cu faz, iar e dresli li-au pripAdit and au venit Mihaiu voevod *.
294
1609 (7117) Iunie 4, I a ;i. Constantin MovilA voevod intAreste lui Dumitra;co
$tefanovici satul Bogdana, cu loe de iazuri i mori, pe care 11 are dela m-rea Berzunt, schimb
pentru jumAtate din satul Hiltiul.
295
1609 (7117) I unie 13, I a i. Constantin MovilA voevod intAreste lui Ionasco cupar
ocinA cumpArata in satul Suseni, pe Iubana, tinutul Tutova.
296
<1609 1611> Iunie 14, Pur c el e t i. Rusca, fata Anghelinei, ii zillogeste ju-
matate din satul Brtiesti, tinutul Suceava, la NicoarA PrAjescu mare vistier, pentru niste
bani.

www.dacoromanica.ro
XXXIII

297
1609 (7117) Iunie 24, B aria d. Cirstea Dnil voit, si 12 pargari din Birlad
mrturisesc ci Marica Cu fratii ei \rind partea lor de ocini din satul Olesesti, pe gfirla Putnei,
lui Pavel pircitlab de Orhei, pentru pliti ea capul, deoarece Marica ucis barbatul
298
1609 (7117) Iulie 4, I a Constantin Movili voevod porunceste lui Ionasco cupar
i.
s ja ocina din Riduesti cumpirat gresit de Ionasco Bolisor i s o dea lui Dragoti vornic
impreurfa cu un poloboc de miere.
299
1609 (7117) Iulie 4, Iasi Popa Toader din Romnesti vinde partea sa de ocinirl
din Miclguseni lui Carpu diac.
300
1609 (7117) Iulie 4, I a si. Popa Toader i preoteasa sa Frsina din Rominesti
vnd partea ion de chart i cumpirituri din Micliusani lui Carpu diac.
301
1609 (7117) lu 1 i e 5, I a si. Constantin Movili voevod intiireste lui Dumitru stolnic,
trsul stolnic i rudelor ion, urmasii lui Necoari. Rispop, satul Rispopi, pe Crasna, tinutul
Vaslui.
302
1609 (7117) Iulie 14, I a Constantin blovill voevod intireste m-rii Neamt un
i.
loc cu mori, la gura Jijiei, pe unde s'a ales hotarul de Buzul fost pircilab.
803
1609 (7117) Iulie 17, I a si. Constantin Movili voevod intfireste lui Preadvici fost
logofit ocine cumpirate in Oncani i Laticani, tinutul Covurlui.
304
1609 (7117) lui i o, I a i. Constantin Movilit voevod intreste Sinclitichiei, cnea-
ghina lui Bili fost voruic i finlui ei Ionasco mai multi Tigani, iar ispisocul de la Petru voevod
1-a pierdut din pricina ostilor lui Mihai voevod s.
305
1609 (7117) Iulie 2o, I a i. Constantin Movilti voevod porunceste m-rii Bistrita
si lase pe Ion din Biltitesti sA stpineasci o curituri din Hangul, pe care o are *Melt dela
Petru
306
1609 (7117) Iulie 24, I a i. Constantin Movilii voevod intreste lui Dumitru Buhus
pirti din satele Strunga, Giuretti, Rvcani, Hotcesti, tinutul Roman, Ginesti, tinutul
Crivesti, precum i niste Tigani.
807
1609 (7x17) Iulie 27, I a Constantin Movili voevod Intareste m-rii Galata
i.
Minjesti i Petresti i poiana numit Vlamnicul, pe Stavnic.
808
1609 (71'7) Iulie 27, I a si. Constantin Movili voevod porunceste rabotnicilor
ilisarilor din tinutul Neamt, si lase in pace de munci i ili4 poslusnici ai m-rii Fingirati
sti-iscrie deosebit e cu alte slugi boeresti

www.dacoromanica.ro
XXXIV

309
1609 {7'17) Iulie 28, I a si. Constantin Movill voevod intAreste lui Ilie Vrabie
vornic de gloatA pArti din satele Brezeni pe Elan, BArsAnesti, Guresti i Menesti tinutul,
FAlciu, l RAdeni, tinutul Tutova cu locuri de moarl si bAlti.
810
1609 (7117) August 2. - Constantin Movi1 voevod restitue jupAnesei rAposatului
Andrei fost hatman i fiilor ei satul ZAvidini.
311
16og (7z '7) August 4, I a si. Constantin Movill voevod intAreste lui Dumitrachi
ChiritA mare postelnic satul MAliceni i pArti din satele ColAcelul , pe SArAtele, Rliceni, Bue-
cani, Lieti, Berbenteni, Dumesti cu loguri de iazuri si de mori l selistea Becheni, pe Prut.
312
16(39 (7117) August 6, I a s 1. Constantin Movi1 voevod scuteste satul Selitcani,
tinutul Dorohoi. al m-rii sf. Nicolae din farina Iasilor de podvoade, dijme i cal de olac, insfi
aibA plAti dabilele lor
818
i6o9 (7x r7) August 16, I a si. Constantin MovilA voevod d5ruieste lui Dumitrachi
Chirit, mare postelnic i cneaghinei lui Marica, satul Sencluti, tinutul Hotin, pentru cre-
dincioas slujb i pentruci el a dat in s treaba r000 galbeni; cum si un vad de moari
pe Jijia, in hotarul satului Piperesti.
814
1609 (7117) August 18, I a i. Constantin Movill voevod intAreste lui Cozma
Phip disc, fratelui i surorilor lui jumAtate din satul Iadinti pe RacovAt si o parte din CApo-
teni, tinutul notin. Cu locuri de iazuri si de mori.
215
<16og--1611> August 18. Nastasia Ciolpfineasa Cu fiul ei, .Dumitru, mArturisesc
cAisi zAlogesc la Nicoarl vistier pentru 50 taleri o casi in Sloani.
316
1609 (7117) August 20, I a s Constantin MovilA voevod intAreste jupfinesei lui
Vartic:si fiilor ei un vad de moarl, mai jos de satul CIipiceti, tinutul. Patna.
317
<1609> August 20, B Aria d. Gligorie GAltu pfircrilab, Ion Miedar l alfil
risesc cA nepotii lui Cernat B51tatul au vAndut ocina lor s doi bAtrilni * din seligtea CernA-
testilor. lui Podolean mare vatah.
818
1609 (7117) August 21, I a si. Constantin Movil voevod judecA pricina dintre
Boul vistier cu Ciocklie fost armas, care i-a Iuat i nigte vite and au fost acele rAzvalure
legAndu-se acum sA-1 facA dres pe ocinele din satele Stiljereni i CorlAtesti pang. la 25
Octombrle.
819
1609 (7117) August 21, I a i. Constantin MovilA voevod intAreste Secul
selistea Rcuseni. dAruitA de Nistor Ureche mare vornic, pe care a cumpArat-o' dela Manole
pArcalab de Roman.

www.dacoromanica.ro
820
x6o9 (7117) August 26, I a p i. Constantin Movill voevod intrepte lui Manole
paralab de Roman satul Childepti, pe Moldova, Cu vad de moari, diruit lui de. Ieremia
Movill.
821
16o9 (7117) August 26, I a p i. Constantin Movila voevod intrepte lui Petrapcu
mare vornic al tilrii de sus loe de trei case in Petia Mare, tinutul Suceava, cu e jirebiile lor
din taringt pi cu grdini s.
822
169 (7117) August (28, I a p i. Constantin Movil voevod istarepte lui Gheorghie
upar ocina cumplrat in satul Scobenteni.
323
<1610 Sep t embr ie 1 i611 August 31> 7119, I a p i. Constantin Movil
voevod intiireste lui Ghervasie Marcovici fost branipter parti cumprate din satul Bunepti.
824
16o9 (7118) Septembrie 2. - Toma vornic de Botopani, Gheorghe comis, Dumitru
poltuz pi 12 pargari din Botopani mArturisesc cA. Bremia postelnic a cumpArat cilia in satul
BrAepti, deja mai multi, cu loe de faz pi Odium.
825
1609 (7118) Septembrie 5, I a p i. Constantin Movil voevod intlrepte lui Isac
Balic a hatman pi pfircAlab de Suceava jumItate din satul Putureni, pe Olov54, tinutul Dorohoi,
cumpArat dela fiica lui Onciul Haletschi.
826
1609 (7118) Sept embrie x x, Galat a. Ptrapco mare vornic, Isac Banes
hatman pi alti dregAtori adeveresc lui Chirit Dumitrachi mare postelnic pentru ocina cum"
'Aran in satul Dragupeni pe Prut, tinutul FAlciu.
327
1609 (7118) Sep tembrie 12, Galat a. Constantin. Movill voevod intisepte lui
Chirit Dumitrachi mate uostelnic ocinl in satul DrAgupeni, pe Prut, tinutul FIlciu, cum-
prat5 dela Ionapco fost cupar pi Dumitru.
828
<1609> Sept embrie 14, Tupilat i. Isac vistiernicel pi alti patru mrturisesc
ca Ionapco vItah din Obrpie a cumpfirat dela Simion ocine in satul Corochiepti.
329
1609 (7118) Septembrie x7, Constantin Movill voevod imputernicepte
I a p i.
pe Isac Strcea sa stapineascii tot iazul care este mai jos de satul Popeni, pe care l-a riscum-
pfirat cneaghina Hficimondoae dela Isac Balica hatman.
880
16o9 (7118) Septembrie 28, Cotuar i. Ionapco pi sora sa Magdalina =kW-
risesc c5. au vndut Nastasiei, cneaghina lui Caraiman mare ceapnic pi fiului ei, Duman'
Bulm, ocina lor din Plotunepti.

www.dacoromanica.ro
331
16o9 (7118) Oct ombrie 4, I a si. Constantin lifovilA voevod intAreste lui Vitolt
MrAteanu ocinA cumpAratl in satul Medeleni.
332
1609 (7118) 0 ctombrie 5, I a i. Constantin Movilii voevod intAreste lui Vrabie
postelnic i oamenilor lui, Toma, Crkiuna i CArje, satul Gotesti, pe Prut, tinutul Chigheciu.
333
1609 (7118) 0 ct ombrie 5. loan Blehan soltuz si 12 pArgari din tArgul LApusnii
mArturisesc cA MihilA, fiul Duscgi, a vAndut mosia sa din satul Costesti lui Ion CogAlniceanu
diac.
334
1609 (7118) 0 ct ombrie 6, Iasi. Costantin MovilA voevod intAreste lui PA-
trasco T.Tdrea fost pArcAlab ocin cumpAratA in satul BAiceni, tinutul HArlAu, cu loe de he-
/esteu.
335
1609 (7118) 0 ct o mbr ie 8, I a i. Constantin MovilA voevod intAreste lui Simion
sulger ocina cumpAratA in satul Jeverteni, tinutul Dorohoi.

338
16o9 (7118) 0 ctombrie 21. Constantin Movill voevod intAreste lui Pitrascu
Oaida paharnic din Oliisei ocinA in satele Tongujeni, Ciiscoesti, Poiana Mnstiril i un
loe de prisacA, in urma unei judecAti.
337
16og (7118) 0 et ombrie 23, Iai. Constantin Movilti voevod imputerniceste pe
cneaghina CiolpAneasa i copiii ei ca s'A-si tina satul CorAchiesti, tinutul Neamt, iar Ionasco
fost armas sA nu aib5, nido treabl cu acel sat.
338
1609 (7118) Oct o m brie 25, I a sL PAtrasco mare vornic i alti dregAtori mArtu-
risesc cA mai multi siiteni si-au vAndut partea lor de ocinA din satul IonAseni, pe Jijia, tinutul
lui NicoarA Pr'Ajescul mare vistier.
339
1609 (7118) Oc t om br it- 26, I a si. Constantin MovilA voevod intAreste lui Dumb
trachi Chiritg mare postelnic pArti cumpArate din satul MAldAresti, pe Prut, la gura StrAmbei,
tinutul Chigheciu.
$40
16o9 (7118) 0 c t o mbrie 27, I a i. Constantin MovilA voevod intreste lui Toader
DragotA vornic o parte din satul Plusesti, cu locuri de mori pe pAriiul Carul i pe Stavnic,
In urma intelegerii lui cu fratele sau, Lupul Dragot vornic de gloatA.
341
16o9 (7118) Octo in br ie 28, I a i. Constantin MovilA voevod intAreste lui Simion
sotiei lui, Nastasia, ocine cumpArate in BorAle i Jevertini.

www.dacoromanica.ro
342
1609 (7118) Octombrie 30, I a Constantin Movilii voevod intareste lui Boul
i.
vistier ocina cumpArat in satul Verijeni, pe Moldova, tinutul Suceava.
343
1609 (7118) Octombrie 30, I a i. Constantin Movila voevod intreste lui Iurasco
logofdt i fratilor lui prti din satul TigIneti, tinutul Putna, deoarece si-au pierdut privilegiile
or and au trecut pe acolo Cazacii Zaporojeni cu Eremia voevod i cu cancelarul spre Tara
Munteneascl, and au btut pe Mihai voevod *.
344
1609 (7118) No em br ie 15, I a i. Constantin Movil, voevod restitue lui Toader
sulger satul Mciauti, pe care i-1 luase Ieremia vod si-I daduse o sub ascultarea Movilului o
fir a-i da sat in schimb.
345
1609 (7118) Noembrie 17, I a j. Constantin Movill voevod intreste lui Isac
Balica hatman ocine cumparate in satul Seleseul de Sus, loe de 3 case si loe de moar. pe
Jijia.
346
6o9 (7118) Noembrie 20, Ias Constantin Muvil voevod intreste m-rii
Homor satul Butateni luat Cu schimb dela Andronic ceasnic pentru selistea Strahotinul, pe
Jijia.
347
<1609> Noe mbrie 21. - Ptrasco, fiul lui Stnil hotnog, vinde ocina sa din Burille
lui Simion i sotiei sale Nastasia.
348
1609 (7118) Noembrie 22, I a i. Constantin Movil intreste lui Chirit Dumi-
trachi mare postelnic satul Rdesti, pe Srtele, tinutul Chigheciu, cumprat dela strne-
potii lui Radu Muthal.
349
1609 (7118) Noem brie 30, I a s iConstantin Movil voevod intreste lui Chirit
Dumitrache mare postelnic satul Ciocnesti, pe Prut, tinutul LIpusna, cump6rat dela
nepotii lui Vlasin.
350
<16o8 161o> Dec embrie 2, Ceplinti. INTAvrpAscu fost vornic i altii mrtu-
risesc cA Andreica Poica i Iordachi, fiul lui Petrea Grecul au vandut lui Ureche mare vornic
jumatate din satul Puiciani, pe Rgut cu bEti, mori i helestee.
$51
1609 (7118) Decembrie 4. Vasilie cu fratii si Ursu i Grigorie, vnd partea lor
din Balomiresti lui Dumitru Goe i sotiei lui, Candachia.
352
169 (7rx 8) Decembrie 12. Constantin Movil voevod intreste lui Dr1gallA
ocina din Terbece, satul

www.dacoromanica.ro
XXXVIII

853
1609 (7z18) Dece ni brie 13, I a i. Constantin MovilA voevod intIrete Jul tefan
Pr5.jescul mare stolnic parte din satul Poiana, tinutul Totru, cump5rat5. dela Gheorghe
Neagovici, nepotul lui Gavril Poian5..
854
x6o9 (7118) Decembrie 17, I a i. Constantin Movill voevod intrete cnea-
ghinei Anastasia a lui Caraiman mare paharnic i fiului ei Dumitru Buhu partes ctimpAratA
din satul Plotuneti, tinutul CkligAtura.
855
1609 (7118) Decembrie 20, I a i. Isac Balks hatman i preAlab de Suceava
mkturisete c5. Ieremia B5seanul uricar a f Acut schimb de Tigani cu Constantin Movilii
voevod.
856
16o9 (7118) Dec embrie 27, I a i. Constantin Movilii voevod intlrete lui Isac
Balica hatman locuri de case cumpkate in Seleuul de Sus, tinutul Dorohoi, en vad de moarik
in Jijia.
857
<I6ro>. Constantin MovilA voevod dAruiete lui Precop CArAiman al treilea vistier
selitea RAdeni, tinutul Harlan, pentru dreaptA i eredincioasA slujbA.
368
1610 (7118) I anu ar ie 2. - Mai multi sAteni din Cofeti (Putna) vnd un vad de
moarA lui Apostol e lui Sima.
859
1610 (7x18) I a n u ar ie 16, I a i. Constantin lifovilA voevod intlrete lui Murgoci
_
Toflea fost staroste parte din satul Ocheeti.
860
16xo (7118) I a n u arie 18, I a i. Constantin Movil5 voevod intiirete m-rii Homor
e hotarul pe care 11 are in munti e arAtAndu-se semnele.
861
16to (7118) I anu ar ie 24, I a I. Constantin Movill voevod IntArete nepotilor
lui Ignat aprod selitea SencAuti, pe Ciuhur, tinutul Iai, iar fiilor lui Simion Rusinovschi
selitea Slobozia, pe Prut, tinutul Dorohoi.
862
1610 (7118) I anuarie 25, I a i. Constantin MovilA voevod intrete lui Boul
vistier o parte cumpIrat din satul RAteti, pe Topolita, tinutul Neamt.
368
1610 (7118) I a nu aria 28, I a i. Constantin Movill voevod intArete lui Gheorghe
DrAguq, pircAlab, ocina cumpAratA la Micleti, cu iaz i vad de moarii in parAul Vaslui.
864
1610 (71x8) Ian u a rie 30, I a i. Constantin MovilA voevod imputernicete pe
Isac Starcea s5.-i tina un iaz cumpArat in Popeni.

www.dacoromanica.ro
XXXIX

865
1610 (7118) Februarie 1.Vrabie vornic alti boiernai mArturisesc cl VAdeanu
*1

vistier i sosia sa, Grozava, au vndut partea lor de mosie din RAteti lui Boul vistier.
366
1610 (7118) Februarie 7, I a s i. PAtrasco mare vornic i alti boeri mArturisesc
Nechffor a vndut partea sa de ocin5. din RAteti lui Toader Boul vistier.
867
1610 (7118) Februarie 8, I a 1.
Constantin MovilA voevod intArete lui Vasilie
Orii fost hatman i cneaghinei lui, Marita, pArti cumpArate din satul Tescani.
365
<I6io> Februarie B Aria d. Apostol:i Gligorcea, dregAtori de Brlad
15,
intIresc lui Necoar spAtar un Tigan cumpArat Cu zo galbeni.
369
<I6ro x6t Pebruarie 28, I a i Constantin Movill voevod poruncete lui
B5.cioc mare ceanic sa lase cneaghinei Andreiasa satul epteliceatu, tinutul Soroca,
deoarece domnul I 1-a dat din nou ei.
870
16ro (7118) Mar tie r, I a 1. Constantin MovilA voevod poruncete prcAlabilor
de Orhei i altor slugi domneti s lase in pace de dabile o prisacA a m-rii ecul, care este
in satul Derinetul, danie dela Biltu fost comas.
871
16to (7118) Mar tie 5, Ia Constantin MovilA voevod porunceste lui Gheorghe
armas cerceteze la fata locului, in pricina pe care a avut-o CrAciun vistiernicel cu Pobihn
pentru un iaz.
872
x6xo (7118) Mar tie 7, I a i. Constantin Movill voevod intArete lui Toader Boul
vistier pArti cumpArate din satul RAteti, pe Topolita, tinntu1Neamt, cu loe de moari.

373
16to (7118) Mar tie I a i. Constantin Movi1 voevod intArete lui Vitolt al
9,
doilea logcat pkti cumpArate in satul Medeleni, pe RAplivit.
374
1610 (7118) Mar t ie 12, I a * Constantin MovilA voevod intitrete nepotilor lui
CrAciun Belcescu i altora un loe intre Negreti i Leuteti, pe care ei i 1-au impArtit.
375
1610 (7118) Mar tie x6 I a.i. Constantin 1Vlovi1 voevod intArete lui Boul vistier
alte pArti cumpArate din satul RAtesti, pe Topolita, tinutul Neamt.
876
i6zo (7118) Ma r tie I a i. Constantin Movill voevod intArete doamnei Mar-
19,
ghita intreg venitul satului Giurov, poruncind slugilor.domneti s nu mai intre in acel sat.

www.dacoromanica.ro
XL
377
z6xo (7118) Mar t ie 22.Constantin Movil voevod imputernicete pe Nastasia,
vlduva rAposatului Caraiman fost mare paharnic, s-i stpaneasca satul Popeti, pe vechile
lui hotare.
378
1610 (7118) Mar tie 26. I a i. Constantin Movil voevod intrete lui Ion Mederhean
i sotiei sale Platona prti din satul SAcuiani tinutul Neamt, foste ale lui Ion Potop, pentruc
1-au pltit pe acesta de dabile.
379
<1610> Mar tie 30. Constantin Movil voevod intrete lui Tmpa paharnic un iaz
pe parul Hilimoneasa, in urma unei judecti.
380
1610 (7118) Apr ilie 3, I a i. Constantin Movila voevod intrete lui Boul vistier
ocine cumprate in Vereni, pe Moldova.
381
i6i0 (7118) Aprilie 6, I a i. Constantin Movill voevod intArete lui Toader Boul
vistier prti cumprate din satele Corlteti i StAjereni, ambele pe Moldova.
382
1610 (7118) A pr ilie 15, I a i. Constantin Movil voevod intrete lui Boul vistier
parte din satul Miteti, pe Moldova, tinutul Suceava.
380
1610 (7118) A pr ilie zo, I a i. Constantin Movil voevod intrete lui Toader Boul
vistier ocing' in Vereni, pe Moldova, tinutul Sucea.va, cumprat dela Tocsab5. strnepotul
Rusei Mitescul.
384
16xo (7118) Aprilie 20. - Nebojatco uricar *1 alti boernai mrturisesc c Ion Mugu
a cumpArat dela fiii lui teful neat partea lor din satul B5.1oeni.
385
1610 (7118) Aprilie ?5, I a i. Constantin Movil voevod scuteste de cmar 2
criime mari, 2 cojocari, 2 mesercii i 2 gotinari ai episcopiei de Roman.
389
1610 (7118) <3I a i>, I a i. Ilea Bcioc vornic i alti boieri adeveresc lui Dumi-
trachi Chirit mare posteluic pentru cumprarea unor prti din satele Berbeteni, pe Crasna,
in tinutul Flciu i Mald'greti, pe Prut, tinutul Chigheci.
387
1610 (7118) <M a i>, I a i. Mai multi boieri adeveresc lui Dumitrachi Chirit
mare postelnic pentru jumatate din satul Drgueni, pe Prut, tinutul
388
<16io 3.1 a i>. Marcovici brniter i altii mrturrsesc c nepotii lui Nicoar Rspop
i-au viindut prtile lor din satul Rspopi lui Dumitru stolnic *1 lui Simion portar.
389
16xo (7118) Mai Ir. Constantin Movil voevod intrete lui Isac Balica hatmanDi
prellab de Suceava pirti cumpirate din satul Iucaul.

www.dacoromanica.ro
XLr

390
16z o (7118) M a i 22, I a i. Coostantin Movill voevod 1nt6rete lui Chiri Dumi-
trachi mare postelnic jumnate din satul Drilgueni, pe Prut, tinutul Mein.
391
nu (7118) M a i I a i. Constantin Movilii voevod intrete lui Vitolt Mr-
25,
teanul al doilea logoft plirti cumpArate din satele Boroeti, pe Mead i Sinzieneti pe
-Tutova.
392
16io (7118) M a i 23. I a i Constantin Movill voevod intrete lui Chirit.6 Du-
mitrachi mare postelnic jumAtate din satul Cincani, pe pfirul Grecilor, tinutul Tigheci, cum-
pgrat5. dela Ghirvasie fost hotnog.
393
1610 (7118) M a i 26; I a i. Constantin Movil voevod intrete lui Chirit Dumitrachi.
mare postelnic p5.rti din satele Berbenteni, pe Crasna, in tinutul PAlciu i Maldareti, pe Prut,
tinutul Chigheci.
394
1610 (7118) Iu n i e 1, I a i. Constantin Movir voevod intarete lui Chirit, Dumi-
trachi mare postelnic alte parti cumparate din satul Berbenteni, pe Crasna, tinutul
cu loc de iaz i de moara.
395
16m (7118) Iunie r, I a I. Constantin Movill voevod intarete lui Mihail Trifan,
clucer p5.rti din satul Vliceni, pe Jijia, tinutul Dorohoi, dkuite acestuia de matup sa Anghe-
lena, pe care a rAscumplrat-o din roble dela 'Mari 4 in zilele lui loan voevod
396
1610 (7118) Iunie 1. Constantin Movill voevod intre,te lui Vitolt logoft pArti
cumpArate in satul Medeleni.
397
I6xo (7118) Iunie 1, I a i. Constantin Movil6 voevod intArete lui Vitolt logoat
o parte din satul Ob6ria, cumpArat dela nepotul lui Toma *1 str6nepotul lui Lupe Berheaci.
398
1610 (7118) Iunie 4, I a i. Constantin Movill voevod intarete lui Ptraco mare
vornic o parte de ocink din satul Borle, tinutul Dorohoi. cumparat5. dela Mihail Trifan.
clucer.
399
1610 (7118) Iunie 5, I a i. Constantin Movili voevod intretelui Bogdan logoat
satul Leleti, pe Craclu, cu mori, iaz i pink danie dela Ieremia vodl.
400
1610 (7118) Iunie II, I a i. Constantin Movil voevod poruncete lui Bant4
paharnic s6 hotrniceascii satul D6nceti, tinutul Covurlui, al lui Dumitraco diac l Buciuma,.
NAtaf de pitad.

www.dacoromanica.ro
XLII
401
1610 (7118) Iunie 12, I a s i. Constantin Movila voevod imputerniceste pe Predevici.
fost logof at sa tina in Oncani o ocina a lui Toma, deoarece acesta i-a furat doi cal In zilele lui
Petru voevod.
402
16ro (7118) Iunie 17, I a s i. Constantin Movill voevod intareste lui Miron Onciul
aprod si surorilor lui satul Cernacau, tinutul Cernauti, in urma uflei judecati cu Ionascu
late() si rudele lui.

408
16ro (7118) Iunie 20, I a s i. Constantin Movil voevod porunceste lui Gavril
stolnic si Nebojatco uricar sa. hotarniceasca ocina lui Costea Bacioc mare ceasnic, din satul
Gaureui dinspre Haugul s'i razesii lui.
404
1610 (7118) Iunie 20, Concest i. Marica si sora ei Cecea vand lui Gherasim,
fiul Nastei, jumatate din satul Larionesti, tinutul Soroca.
405
< z 61 o Iuli e>, Danest i. Seachil fost camaras, hotarniceste satele Averesti si
Danesti, in urma unei porunci domnesti.
408
<1610 Iuli e>. Seachil fost cmaras serie lui Ureche mare vornic al tarn de jos cii a
hotarnicit satele Danesti si Averesti, asa cum a fost porunca domneasca.
407
16io (7118) Iulie 5, I a s i. Constantin Movila voevod imputerniceste pe calugarii
dala m-rea Neamt ca sg ja desetina din gram dala cei ce vor ara in hotarul Piscului. De-
asemenea fanul de acolo sa fie al manastirii.
408
3[610 (7118) Iulie 6, Tarpest i. Mitropolitul Anastasie, Seachil fost camaras
s'i alti boieri raporteaza domnului ea poienile Tolica tin de satul Tarpesti, al m-rii Secul,
si nu de m-rea Agapia.
409
1610 (7118) Iulie 6, Tarpest i. Mitropolitul Atanasie, Seachil fost camaras si
alti boieri scriu domnului ca au ales hotarele mosiei m-rii Agapia de catre satul Petricani.
410
1610 (7118) Iulie 12, I a s i. Constantin Movila voevod intreste lui Draghici serudelor
sale jumatate din satul Doluiceni, tinutul Dorohoi, deoarece si-au pierdut privilegiul, caud
an venit Ttarii asupra lui Ion voevod si and insusi a pierit s.
411
1610 (7118) Iulie 12. I a s i. Constantin Movila voevod fiseaza zi de imprtea15.
a satului Corotchiesti, intre Ionasco fost vtaf de vistiernicei si rudele sale.

www.dacoromanica.ro
XLIII
412
'Coro (7r r8) Iulie 12, I a s i. Constantin Movilit voevod intgreste lui Vasilie Septelici
lost ureadnie de Suceava ocing in satul Vascauti, tinutul Suceava, cu vecini, vad de moari,
iaz si fgneati.
413
1610 (7118) I ulie zo, I a si. Constantin Movilit voevod intgreste m-rii Cosula, care
acum se numeste Malul, ocine cumpgrate in satul Itesti.
414
1610 (7118) I u-1 i e 22, I a si. Savin sulger Tudor Dragoti si altii :nairturisesc
despre vanzarea unor ocini lui Pltrasco Dragotg capitan.
415
1610 (7118) Iulie 27, I a si. Constantin Movila voevod intlreste lui Stefan Blendea
aprod si sotiei lui, Irina, ocine in Nivelpesti, tinutul Suceava.
416
16zo (7118) Iulie 31, I a f. Constantin bIovi1 voevod intseste lui Vorontar mare
comis parti cumpgrate in satul Stroiesti, pe Moldova, tinutul Suceava.
417
1610 (7118) August 6, I a si. Constantin Movi1 voevod intreste schimbul f Acut
Isac Balica hatman si pgrcilab de Suceava Cu cneaghina Nastasca Motocoae, aceasta cland
partea ei din satul Brgeti, cu loc de faz si primind in schimb jumgtate din satul Ver-
-deseani, Cu loe de iaz.
418
16zo (7118) August 7, I a si. Constantin Movila voevod porunceste lui Bal fost
ceasnic s hotgrniceascg i sg impartg satul Vlgiceni, tinutul Dorohoi, intre Mihail Trifaq
-clucer si rudele sale.
419
<r6ro r6ir> August 8, Iai. - Ord mare vornic noruncaste Tiganului Titul s
pliteasci lui Pintie postelnic 2 iepe, pentrucl acesta 1-a scos dela streang, pentru furt de cai.
Altfel, va fi spiinzurat.
420
z6zo (7118) August to, I a si. Constantin Movilg voevod inta'reste lui Arpintie
Pritjescul silistea Dgdesti, tinutul Cgrliggtura, cumpgratg dela domnie cu 5000 aspri.
421
z6zo (71I8) August io. Vasilie, fiul lui Anton din Ostgpceani impreunl cu rudele
sale vnd partea lor de ocing din Ostgpceani lui Ionasco Cucorea.
422
16xo (7118) August 17, Bgimgcen Mgricuta, fata lui Dumitru vinde partes
sa din satul Boureni, pe Moldova, tinutul Suceava, lui Penisoar5. vistier.
423
<i6zo>August 22, Brieqti. Gligorie Bahrin vinde partea sa de ocing din Brgesti
ginerelui sAu Eremia postelnic.

www.dacoromanica.ro
XLIV

424
<76to Sept e ni brie 16r1 August 31> 7119, I a Constantin Movili
voevod intirqte lui Nicoarti Roschip prti de ocini in satul Epureni, pe Jijia, tinutul
luate in schimb dele Isac Balica hatman pentru jumitate din satul Mitiani.
425
16xo (7i r9) Sept e mbri e, I a i. Constantin Movil voevod intirete citorva
boerna0, satul Hjdieni, pe Dubovit, deoarece privilegiile i le-au pierdut din cauza c3tilor
lui Mihai voevod, cnd a fost Baba Novae cu tabira cu haiducii, la Vasileuti, pe Prut
426
z610 (7119) Septembrie 2, I a i. Constantin Movill voevod intirete lui Ora
mare vornic ocin in satul Epureni, cumpirati dela Nistor fiul lui
427
r6ro (7119) Septembrie 6, I a i. Constantin Movili voevod poruncete unei
slugi domneoti e care este rinduiti ca 3 socoteasci gardurile dela Giurgiule.,ti *, si lase
in pace iezerul Beleul al m-rii Pobrata.
428
1610 (7119) Sept embrie 13, I a i. Constantin Movil voevod intrete lui Criiciun
vistiernicel prti de ocinii cumpirate din satul Dolheti, tinutul Filciu, un loc de iaz de moari.
i de prisaci.
429
1610 (7119) Sept embrie 13, I a i. Costantin Movill voevod intirete lui
Criciun vistier ocini cumpirati in Micleti, tinutul Vaslui.
430
16ro (7119) Septembrie 24. Maricuta sotia lui Zaharia pitar din Derzca 'rinde
fratelui ei Vasilie partea ei din Vasciuti, tinutul Sucevei.
431
<Oro> Sept embrie 24. Gavril stolnic, Nebojatco uricar i alti boieri intiinteazi
pe domn ci au hotArnicit ocina din Giureni lui Costea Bicioc paharnic, dinspre Hugul i.
rzeii lui.
432
1610 (7119) Septe ni brie 25, I a Constantin Movili voevod intire.5te lui Ni-
i.
coari Prijescul mare vistier partea cumpirat din satul Ionieni, pe Jijia, tinutul Iai, cu vad
de moar. *1 cu o dumbravi.
433
16ro (7119) Sep te ni brie 25, I a i. Constantin Movil voevod intitrete lui
Nicoarii Prijescul mare vistier alti. parte din satul Ione,i, cumpirat dele strinepotii
lui Duma.
434
<1610 Sep tembri ei6ii Augus t> 27, 7119, I a I. Constantin Movili voevod
poruncete pfircilabilor de Neamt si sileasci satul Bbneti sA pliteasci cAluggrului Macarie
nite fin, pe care.1-au cosit, i un bou.

www.dacoromanica.ro
XLV

435
161 o (7119) Sept embrie <30>, I a si. Constantin Moviiii voevod porunceste lui
Albota din Talpigi sa fixeze zi unor oameni ca plateasca Frasinei din Costiceni o ocina,
-deoarece ei au ramas de lege.
436
16 o (7119) 0 cto mbrie Constantin Movila voevod intareste lui Andronic
Mtiesescul paharnic parti de mosie in Vlasinesti, pe Jijia, inutul Dorohoi, cu loc de moara.
437
1610 (7119) Oct ombrie 3, I a si. Constantin Movila voevod porunceste parcala-
bilor de Neamt, s implineasai niste bani i doi bol dela satul Preutesti, pe care sa-i dea m-rii
Neamt.
438
16to (7119) Oct ombrie 8, I a si. Constantin Movila voevod intareste lui Dumi-
trache Chirita parti in satul Hajdeiani, pe Dubovat, tinutul
439
1610 (7119) 0 c t o mbrie 13, I a si. Constantin Movila voevod intreste lui Gligorie
Dinga partea din satul Mic1eti, tinutul Dorohoi, pe care a rascumprat-o dela Miron din
Vascauti.
440
1610 (7119) Oct ombrie is, I a i. Constantin Movila voevod intareste lui Gligorie
.diac partea din satul Antalesti, ramannd sa intoara. lui Bercea vataf banii zalogirii.
441
1610 (7119) 0 ct ombrie 20, I a si. Constantin Movila voevod judeca o pricina.
442
1610 (7119) Oct ombrie 24. I a sj. Constantin Movill voevod intareste lui Du-
mitru Goia partile de ocina din satele Doljesti, Fratesti i Rusi, din tinutul Roman, cum-
parate dela nepotii si Isac i Iurascu.
443
<1610 1613> 0 ctombrie 30, Bor al e. Patrasco mare logofat intareste lui
David si lui Toader nepotii lui Pntea, ocine in Borale.
444
16io (7119) Noe mbr ie io, I a si. Constantin Movila voevod intareste nepotilor
lui Ghedeon Papa ocine in satele Borale i Jeverteni, in urma unor judecati cu Joldcstii.
445
16ro (7119) Noembrie 29, I a i. Constantin Movila voevod intareste lui Dumi-
trachi Chirita Paleolog mare postelnic parti cumprate din satul Hajdieni, pe Dubovat,
tinutul Iai, cu loc de iaz i de moara.
446
1610 (7119) No embrie 30, I a i. Constantin Movill voevod intareste lui Eremia
fost postelnic parti de ocin cumparate in Braesti, tinutul Harlan.

www.dacoromanica.ro
XLVI

447
16zo (7119) D e cembrie 1o, I a sL Constantin Movill voevod intAreste lui Vasilie
Orls mare vornic i cneaghinei lui, MArica, ocine cumpArate in Tescani, tinutul Iasi l Cu loc
de iazuri.
448
1610 (7119) D e c embri e Io, I a sI. Constantin MovilA voevod intAreste lui Vasilie
Oil, mare vornic i cneaghinei lui, MArica, pArti din satul Bosancesti, care se numeste Epu-
reni, pe Jijia, tinutul
449
1610 (7119) D e cembrie 18, I a i. Constantin MovilA voevod intAreste lui Dumi-
trachi Chirp, Paleolog mare postelnic ocias cumpArate in Buecani, pe Bfic, tinutul LApusna.
Cu loc de iazuri si de mori.
460
1610 (7119) D ecem brie 21, I a sI. Constantin Movili voevod intAreste inchinarea
m-rii sf. Paraschiva din Iasi, ca metoh la m-rea dela muntele Sinai, dupti dorinta lui Nistor
Ureche mare vornic de tara de jos.
451
1610 (7119) Decembrie 24, HA' e st i. stefan PrAjescu mane stolnic i altii
mrturisesc c Vasilie din Balomiresti si-a vAndut partea sa de ocinA din Balomiresti lui
Dumitru Gola din DoljAsti.
452
16io (7119) D e c e mbrie 25, I a si. Alexa Arapul postelnic dAruieste m-rii sf.
Saya din Iasi un loe de casA in tArgul Iai, fiind martor l Isac Arapul i staroste de negu-
tAtori *.
DOCUMENTE INDOELNICE
1
1606 (7114) A prili e 13. Vasilie paharnic din InusAsti vinde partea sa de mosie
din Bllosesti fratelui sAu Toader paharnic.
2
1607 (7115) M a i ro, I a si. Simion MovilA voevod intAreste lui Mitreaeu Bainschi
pArti in satele Voinijani, numit i Domusani, pe Volovit i BorAleana, ambele In tinutul
Dorohoi.
8
16o9 (7117) Iulie 5. Nistor fiul lui Nica din BAbriceni, dii lui Gavril GAnescul
paharnic un loe al sAu, numit Schei, pe Prut, deoarece i-a furat un cal si n'a avut cu ce si
pl5teascA.
4
1610 (7119) D ecembrie 7, I a s Un hrisov al Buznfiestilor pentru o
5
<161o> D ec em brie 7,11 a s i. Constantin Alovill voevod diruieste lui PAtrasco mare
logof At selistile Dimileni l VArful Baseului, pentru dreaptA 1 credincioasA slujba, dar 0 pentru
niste bol i cal pe care acesta i-a dat i in trebuinta tril, cfind a avut tara noastrA greutate
nevoie a.

www.dacoromanica.ro
COAEPHCAI-114E ITAMOT

1
<1606 r, HaBap. HJOHL>. rocuonapb Epemim Moruna nonmepmgaer
Holly lIoTy llacm cena Taarnmallb.
o
..
1606 (7114) r. HHBapH 12, Hccm. rocnonapb Epemnn Morllna nonTsepllmaeT
6msuiemy umpHana6y Bonito yllacTox B llycToinu Tam, me Ha HasmHaeTcll Hoileums,
Ha HanHape.

<1606-1609 r.> HHBapH 16, fICCLI. Maprzwa H8 Homapb aallllmaeT y noro-


cj)sTa HHHoapa 150 Tanepos, sa HoTopme ae B aanor HuHorpanmm.
4
1606 (7114) r. ci) eHpanll 6, Si ccm. l'ocnonapb Epemmi Moruna nonTHepunaer
HenaHomy Baracpy Ha liblpHHP3Typa Toanepy gparora llacm cena BHJILHellITE., npHHan-
nellcasrayio rpaHali H llacm cena Ppaypb, npHHannemasuipo MaBOHJID 8azomenrime
paHhme HMH Teem) gparona sa samiTme Hm neHbrH.
5
1606 (7114) r. ell p anfi 6, Hccm. rocrionapb Epemllyf Moruna nonTsepatnaer
TollocuH, llteHe sHcTepHremena Teonopa, HynneHHme nacm cena Haumam, Ha MHaeTime,
XmpasycHoti o63Iacm.
6
1606 (7114) r. (I) ellp ana 15. rocnonapb EpemHa Moruna HonmepllinaeT Henn-
Homy gllopullxy YpeHe cesio JIHerum, HfimegHott o6nacm, c mecTamm loll Hpynos
menbimg Ha Tollonnue.
7
1606 (7114) r. cDespana 15, Hccm. ABOpHHH reHrH H npyrlle 6ollpe mine-
TenbcTspoT, HTO JicorocbaT HHHoapa HyHHH llacm cum Hhipallnlltb, HHMeHHOft 06HaCTH
y HHTapa CHHHa.
8
1606 (7114) r. 4)espa3Ia 18, Tmpry TpoTym. IllonTya rpoaall u12 nmp-
rapek Ha TpoTyma csnneTenbcTsyloT, llTo MapTa, nOqb HerpHallcm, nponana Tamamy
csolo llacm BOTHHHLI B cum XxannemTb C cenHillem H menbmounam 6ponom.

www.dacoromanica.ro
XLVIII
9
1606 (7114) r. 4eBpa.lui 25, Fl rocrioaaps Epemim Moruna ocHo6mu1aeT
TpexneTHH11 cpou HHOCTpalifiblX M MeCTHLIX oHeaanucammx nioneft, HoTopme XOTHT
TIOCeallTbCH B cum IlpncHHa Ilo6paTcHoro moHacTupg, OT scex pa6oT H HoHinmocTett.

10
1606 (7114) r. m ap Ta 1. rocnoaapb Epemna Mornaa noATHepuiAaeT CE1HOBbFIM
_nHopHuHa Bytiyma gam% cena MmeneHh, TeHyticHoil o6nacTu.
11
1606 (7114) r. m apT a 7, Hccu. rocHmaph Epemun Moruna innueT crapocTe
JIHHHa n Hennuomy HaTacby liepHorom Bo6pmHy, nTo61,1 orni paccaenoHanu pacHino
poem Onvy C MHp0HOM 113 liepHaytta 143-3a rpamm.
12
1606 (7114) r. m apTa 10, $Iccii. rocnoAaps Epemna Mornna HowsepuiaaeT
sennHomy aHopHuHy Hunuieft 3emau HucTopy Yperie qacTrs cena JImearm c mecTom
n.TIR menbinuxu Ha Tononnue.
1$
1606 (7114) r. m ap Ta 15. rocnonapb Epemua Mormaa noATHeinunaeT HaTacDY
HucTapHugeu HoHaunta H ero cecTpe AHHC1411 qacTu cen 061.11311111}1 H 1113.110141Tb , HFIMelACH011
-06BaCT11. Ta11}110, HO T0311,110 14oHatuxe, nonTHepHiaaeT qacTx cen rHrielilTb H ROpyT-
imettrrb Ha Tormange.
14
1606 (7114) r. m apTa 18, Fl c cm. focnoaapb Epemmi Mornaa HoATHepunaeT
iiucqy BacHuy qacTu cena BoHemb, H peaynsTaTe THH1611.
15
1606 (7114) r. iapa 18, c cm. rocnoaapb Epemua Moruna noaTHepumaeT
norocDaTy linHoapa gacm cena limpanamb, Hamencxoft o6.nacTu, c mecTom rn Hpyxca
ai meabHu1e11, HynneHHoro y Tampa Gamma.
16
1606 (7114) r. m ap T a 20, Hecht. rocHoAapb Epemm Moruna nogTHepacaaeT
Bennuomy qaunmny RapartmaHy macTu, Hyn.nemmeB cenax Pounlopb,PaneHb x BanageHb.
17
1606 (7114) r. m apTa 22 Focnonapb Epemmn Mormna nonTHepaigaer HalapHu-
BaTpaunio gam(' cena. Jlygemb, BaczytIcHo# o6nacTx, c mecTom nag menbionw
si naceHott.
18
<1606 r.> m apT a 26. rocnonapb Epemua Moruna noxfuepHiAaeT HxcTnepy Boy
MaCTH cenutaa Epb1113011b , gaunt Me111,H111161 M mecTa nJ111 MeabH111 Ha PayTe.
19
1606 (7114) r. m ap T a 30. rocHoAapb Epemmi Moruna nolATHepHiaaeT HenuHomy
Eamunapy Teoaopy limpHauy gaunt, Hynnelmbie B cenax linonoTeHb, MacTaTuq,
rail, BopainTis H ceninue, HaanaHHoe Fina, C mecTom AM" MCJII=HIIHEJ Ha Bupnane.

www.dacoromanica.ro
XLIX

20
1606 (7114) r. anpeag 2, flccu. rocnogapb Epemun Mornaa numeT saracPy
YpeHem, Bona, nro6u on sanpeTHa Tuturnepy Boy nepenaxam Hormny H Pagelib,
TaH Rau OH Hymm ee 6ea segoma pogmemmutos npogasna, H VT061.1 OH HasHatma
genb cyge6Horo paa6opa.
21
1606 (7114) r. anpean 2. rocnogapb Epemma Mormaa manyeT Romney Bopyll-
Talmo IlpamecHy ceno Herpuremm, HnmencHolt o6nacTrf, C mecTom ;um pu6Horo npyga
n gJni menbmin, Tait Ha OH gan rocnogapio 4,1(J111 Hymn mama 4 Typegium nomagn.
22
1606 (7114) r. anpena 6, ficcbt. rocnogapb Epemilff Moruna rzocraHosaner,
11TO guaH Xapany Tepner CB010 am BOTYIIIIII B case Parenam, sanomeHnpo aa geHbrn
ruicTHepy Boy, mint OH He ynnamT BTOT gonr BO 23 anpenn.
23
1606 (7114) r. anpenn 7, flccu. rocnogapb Epemun Morana nogrsepmgaer
,IlymnTpy Mangy, ero cecTpe Aracinm H 11X poncTseinnutam, cena BopoaHa, Ccimmaynb,
Xpmwim, BJrnHHayIi,, o menmingamH.
24
1606 (7114) r. anpenn 8, Accra. rocuogapb Epemmn MorH.na noaTneputgaeT
crommumeny HOHy H ero pOACTI3e1MHIMM BOT1111y B Baxna.
25
1606 (7114) r. anp en,' 8, Hccu. rocuogapb Epemun Moruna nmneT anpsAY
Ypamm, nT061.1 OH npHsen npncnre HecHoamto mogett, HoTopue cygnaHcb nepeg
rocnogapem sa gams nomeeran Asepenns.
26
1606 (7114) r. anp enn 10, flccu. rocnogapb EpeMlin Mornaa nonTsepmgaeT
HaTary Maxanga H saTary MatiyHa qacTb Hormuz B cate Ocian'reu B Typtra, ficcHoit
o6nacrn.
27
1606 (7114) r. anpenn 13. rocnogapb Epemun MorHaa nonTsepmgaer noro(Dary
limmapa IlpantecHy macTH can CTenHanb n 06opotieHH, a H mecretme CHen, PomancHoit
o6nacTH, on:legume ytiacTita noro(Dary.Hrumapa H ranropne Cacermy, Tait Ha 01111
Aunt 6 xoponmx nomagett #11(.7111 Hymg crpaffu .
28
1606 (7114) r. anpenn 13. rocrioAapb Epemna MorHaa nonTsepnigaer norocliaTy
HuHoapa u rauropmeCHermy placToH Raman H npenenax mecTeHa IIIKett, Ta Ha oHn
gann rocnogapio 6 xoponmx nomageit man Hymg mama.
29
1606 (7114) r. a n p en n 13. HaxapHint Bacu.ne, cbm Aypa Ha 11Hymanb, rupo-
gaeT csmo ifacrb Banomenrrb csoemy 6pary naxapumg Teogopy.

IV. Documente Moldova

www.dacoromanica.ro
30
1606 (7114) r. amp e an 22, fl c cm. Bilamna unTap gymxrpy mpoxaeT cam
mauls BOTHHHIA B cene BanoTemTb apmamy Hmioapa.
31
1606 (7114) r. anpeJim 24, Hcc.i.Rirnrmmi Mapmn, may., IIIllnucac/aTa,
'Rena rocnomapn Epemmi Mormam, rump' ypammicam mecTegna Xapnay ocTaaxTb
nonce genoaena Hnmemcnoro monacmpn, noToporo monacmpb mepaurr Tabi B nagecTse
menbmmta H mmosapa.
32
1606 (7114) r. amp ean 28, Fl ccbt. rocnoAapb Epemnn Mormna noxTaepnsmaeT
xmany Hamra, Romney ,E(onny H IrpmTeit, cmnoasam Warner mmpnana6a Anxpeittsa
CeHO BLIpT011, Ha Hpanay, C mecTom ANFI meal:anal.
88
1606 (7114) r. aup enn 28. rocnoxarns Epemmn Mormaa moKraepwaeT cayx-
ntepy Oana, crimpy Mann Onpnne Bormuna )3 cene Hympenub.
84
1606 (7114) r. amp enn 29, H c cm. rocnoxaph Epemun Mornna noxraepamaeT
Ram, Toaxopy H 14cTpaTne =mum, nynneimme B cene BopReinTs.
85
1606 (7114) r. amp enn 29, fl rocnomapb Epemma Mormaa noxTaepnmaeT
naxainumeny Mapno 11 Tyxocxx 4 aemenmulx riacTna, nynnemmtx B npexenax cena
Tecnam, , Fleenor' (Amen'.
86
1606 (7114) r. m IIITedpan ma Baneaa H racjnan npoxaloT cam qacTb BOTHHHLI
cene Canayn, Crmacnott o6nacTx, c menbniummm 6poxom H npyAamm , Mwrparune Apatia
x ero mule HacTacne.
37
<1606 r. m aft . Slyny cmn CoapTyra Ha COH6 , aannagLmaeT HaTpaamo BamoTa
qacTb BOVIHHIA B Bomenrrb ea 25 Tanepoa.
88
1606 (7114) r. m an 3, fl c cm. rocmonapb Epemmn Mormaa paapeumeT, wr06m
EncTpxmnomy monacTmpio neAanann cnoTa ea xpyrne cum, mpiumamaan ma6xnapam
HHMelACHOR 06HaCTH ue THITaTbCH 06X0IIHTI, rpamoTy rocnoxapn.
89
1606 (7114) r. m an 5. Xap6op mammal ma ,Ikym6paannm xapnT CH010 BOTIMEly
Aym6pamme caoemy anyny reoprxne.
40
1606 (7114) r. 7, H CON.
ma H rocuogaph Epemnn Morimia nogTaepamtaeT
Monannto BOHR nonoanny can rpymaaeram H (Daypb na pytme Bacaytt, a BaTary
aap0B lipacnamy H ero 6paTbnm ypyryio HOJIOBHHy.

www.dacoromanica.ro
LI

41
1606 P. <1:03 m a a 8>, F/CCIA.--BlICTIlep Boy 11 B11CTI1Op CONOMOH C1314JWTeabCTBy1OT,
MTO 110110t11113111 nupHa3la6 Aparas LIOHJ1bH Efaaomua CBOH nacTH BOVMH B BOJWIIIT12
gaHmenin. IlerparnHo Bamora aa HemoumHy Et 57 sonomnr.
42
1606 ;7114) r. m a n 8 Tocnomap% Epemms" Mormaa nomTsepnimaer mmaHy IlaTpaunio
Eamon MaCTH BOTYHH B BOACTIITb H gaaamm HameacHon o5aaerm, npmaagnentasante
6mmtuemy nupHaaa6y gparaHy clonnaHy, sa HoTopue IlerpainHo Emma ynnaTma
Haim "war &lamer nmpHaaa5a.
43
1606 F. m as" 8, Ham e am a .Benumutt aoroOT Rpm CTPOW1 innueT 6paTcTay
ma .ilmoaa, 11TO rocnomap% Epemun Moruna npuczaa nepea HmHoaan JIyHanioamaa 1500
noabcHux 871017313( ;VLn aasepuleHun nocrpoftHm 'wpm".
44
1606 (7114) r. man 10, .11 c rocnomaps Epeman Moruna nommepHtmaeT
micrepamneay Hocuny BOT*IHRy B cene BlonmaHa Ha }}40111111, aa HOTOPy10 OH aepayn
anpomy 14oHanixo meHbrif
45
1606 (7114) r. man 12, FIccu. rocnomaim Epemun MorHaa HiaayeT moHa-
cruplo CeRyn H8 rocnomapcHfix cea min cena c searepcmom Haceneanem , Ca5soaam
Bepeameans, PomaHcHoit o5nacTm MoamasHm.
46
1606 (7114) r. maH 17, flee'''. rocnomapb Epemun MorHaa pas6mpaeT pacnirao
mentmy nacnom ymuTpy H Hamapamem CexHaom 113-aa gam' cena CeRHIHT/1 B Pyra% ,
ma Waite, linmencHoft (Alum
47
1606 (7114) F. m aa 19, fl rocnomapb Epemna Moruna ocao5onmaer
meaaranmax HOCe.TIMMCH B cenHale Ilo6paTc1oro moriamapa, )106p8LIHHH, FICCHOtt o6naerm
OT acex nomaTeit H noaHHHocTett Ha Tpexnernati cpoH.
48
1606 (7114) r. Man 25, Fl focnomap% Epemma Moruna 13HOBb non-
Tmepramkaer, LITO moHacTup% CB. HHHOHafl B oHpecTHocTax Ace CO acemm CBOHMH cenamm
nomnaHneTcH moaacnaimo 3orpacPy Ha .AxPoHe.
49
1606 (7114) F. H 10 H11 13. Homarnea Ha Hamelin% reoprara 'woman cacao gam
moTnmarn B Jleyitymenrm nony Teomopy, , nony .11yny H gparany.
50
1606 (7114) r. 1110HH 22, H c c rocuomaps Epemmn MorHaa nomTsepatmaeT
nocTenbamHy Epemma MaTemecHy HynaeaHme HM IlaCTH B cene Epoem% , XrnpaaycHoit
o5nacTH, C mecTom Ann npyma.

www.dacoromanica.ro
LII
51
<1606 r. ab-1607 r. ceHTH6pH 14>. Tocnogapb ClimaoH Mori= npRna-
sbumeT 6bunuemy BaTary Ha (Daagny MoBnSIHIa paccaegoaaTb pacuplo mentgy Bilynamx
XaHOCa Ha XallaCaHb C KOHalIIKy H3 BaHaliell1Tb na-aa HOMMTbfl B XaliaCalib
52
<1606 r. H loar.-1707 r. TH 6pH 14>. Focnogapb CHMHOH Mornna nog-
TaepatgaeT anpogy Toagopy qacTH BOT,111Hbl , xynneHmle B cene CTafigellITT. nog aecost,
Xapaaycnott o61acm, C mecTom gag pia6Horo npyga n meammnbi.
53
1606 (7114) r. 1110 RH 20. Focnogapb CHMHOH Mormaa nograepacgaeT BeaHnosty
AsopHinty HHcTopy Ypexe tiacTb ceaa BKHaBHITH, Ha BHJIFIK XOTHHCKOff o6nacTn,
nynneHHylo y HHHPIIHH AHHLI , mama aormaTa HoHa Tonae.

54
1606 (7114) r. H 10 RH 22, Flee'''. Focnogapb CHMHOH Mornaa nogTaepxtgaeT
BeaHnomy naming. HapaHmany qaCTb BOTqHHW, nynneHHylo B cene Pounlopb.
55
1606 (7114) r. HIO ii H 23. Focnogaps CHMHOH MorHaa nogTaepatgaeT BncTpHn-
exomy moHacTrApio eTapmit aanonegHHR C Jlayma HOJIFIHaMH HO); 1-laXHay.
56
<1606-1607 rr.> nionsi 27, Flees'. Focnogapb CHMHOH MorHaa ynoallosia-
quaaeT "'Harm Aparaaa u reopre IleTapecxy B3HMaTb gecaTmuy C xae6a y Tex,
noTopme naxamt HX BOTIMHy B ceaax 14rHatreHb H Ronanesa, aaTem oxpaHHTB CBOH
Ce140110Chl B CTEalla nyli HenTHHe Ha PayTe H CTblHa Jiyft KOCTHH Ha gy6oanne.
57
1606 (7114) r. H 10 JI H 28, flee'''. r0C110Aapb CHMH011 Mormaa nogTaepatgaem
moHaenapam BlICTpHlf a H Pm:ma npaso BHOBb BeTylITITb BO Bawkerme oaepom Harp'.
58
1606 (7114) r. moan 30. rocnogapb CHMHOH Mormaa amayeT monacTuplo.
Cexya ytiacTon nog gom B Tuprya (1)pymoc, C mecTom gaff nacenH H aaroHa gan cnoTa,
gJIH phi6Horo npyga If meabrum, noTopme ABOpHHH MOrbIHAFI noacepTaoaaa Monacmpio
59
1606 (711(i) r. moan 30, Flee'''. Focnogapb CUM14011 Mornaa acaayeT Tax
Hannmemomy CHHalteRomy moHacTuplo xaTmalla Bamma 3:maw:mu ceaa 10Hatn, Hasten-
cnoft o6aacTn C mecTom gHFL npyga H MeablEILHA , nomepTsoaamme TIOliOnHEIM ITOCTenb-
HHKOM gaBHAOM
60
1606 (7114) r. miry C T a 1, flecm. rocuogapb CHMHOH MorHaa nopygaeT
6Lunnemy nmpliaaa6y Byay am6pan mum Ha aemae Hastenexoro moHacTupa, pacno-
HOMeHHOti no o6e cTopoHm Menu"' go IlpyTa, Ha xoTopoll niogu, npneamalounle Ha
blemannly pacnpnraxEr CKOT n np OH3BOAHT 110Tp awl.

www.dacoromanica.ro
LIII

61
1606 (7114) r. a B ry cT a 1, Fl ccm. rocnogaps CHmHoH Mornna atanyeT Hamen-
cHomy monacmpio geHeamme urrpacPu H gyarery6HHL1, npHawraionmeca C cena Xopo-
OpreeHcHoll o6nacTH, Ha canorm> monaxam.
62
1606 r: <nocie mar ycTa 1 >. BLIBIBH# inzapHana6 Byay c go6inamli MOALMH
s116Hpa1oT rpaHlinm mecTa, npnHagneacainero HamencRomy mollacmplo, soRpyr maiming
y ycTba CHHCHH.
63
1606 (7114) r. asrycTa 3, Fl rocnogaps CHMHOH MorHaa nonTsepatgaeT
sa Hara(Dom xuncapos HpacHinuom H HoHaunto Boga npaso Ha snagemie cenamu rpy-
masemb H (Dayps, BacayticHott o6nacTn, C MeJlbHH4HIAMH 6pogamm, Haacgomy no nono-
BUBB.
64
1606 (7114) r. a B ry CT a 16, Fl c c rocnogapr. CHmHoH Mormaa ocso6onrgaeT
ceno IlpHcaRa, Ilo6paTcRoro moHacTupa, CyaascHoik o6nacTH, OT scex nogaTelt H no-
sHHHocTeft, sa HcRatogeHHem oseaHRoil HapcRott nogaTH, Taft Halt OHO pacnonomeHo
Ha seanRom nyTH li pasopneTca seemn.
65
<1606-1607 rr.> asry CT a 21, Flee'''. rocnogapb CHMHOH MorHaa nog-
THepacgaeT CeRyncRomy moHacTupio nonally YpeRe, sm6paHnylo ArannescRum moHa-
grupem.
66
1606 (7114) r. asrycTa 25, Fl rocnogapi, CHMHOH Mornna ynonHoma-
mnsaeT cLnia Hayaepa raHropne AlupoHa coxpaHnTs csoH Liam! soTaHma B ):(31MHITII
ir Bogenrm.
67
<1606 r. ceuTa6pa 1-1607 r. asrycTa 31>7115, /Teem. rocnogapb
CHMHOH Mormaa HogirnepatgaeT anpogy FloHy llyioneHy aacTn BOVIHHM, Rynnemme B
cene BorgsHemb Ha IlpyTe, mime mecTetula Oanany.
63
<1606 r. ceuTaspa 1-1607 r. asrycTa 31> 7115 Hear .rocnogapb CHMHOH
Mornna nogmepmnaeT goaepHm nona .ilapnona HnaHe HMapHRa %mom cenaJlymneurm
no cygy.
69
<1606 r. ceHTFI6pa 1-1607 r. asrycTa 31> 7115 r.rocnogapf. CHMHOH Mornaa
nowsepamaeT ceny Tanseurrn pu6nb11l npyg Ha Ranmsuyio, B pesynE.TaTe THHC6TA
jA n aHom HorsaHHaaHy.
70
<1606 r. eeHTH6pa 1 1607 r. asrycTa 31> 7115 r. Beam:nit ABOpHillt
H/DHHeii aemall Blapuna, xaTmall Oparn, Bilemep Boy H gpyrHe 6oape csngeTenbersyloT,
tITO BeHHHIlti saTa4) B (Donau Bpa6He Hymn' y HeCHOZI,HTX alux can Bepesern., Ha
EnaHe, B o6nacTH (Dangny.

www.dacoromanica.ro
LINT

71
1606 (7115) r. c eHTH 6pH 10. reopre Bopm co csoeit meffolt MapnHott Trpogaior
CB010 BOVIIIHy B X0M14143 MaRC3Hy H3 Xommua.
72
1606 (7115) r. cell TH 6 p H 14, Fl c CM. rocnogapb CHMHOH MorH.na nogTHepm-
gaeT 11o6paTcHomy mollacTuplo oaepo Beney CgeHHTLIO pylisamH H co Beam oaepamm.
73
1606 (7115) r. cenTnGpn 22, FI c rocuogapb CHMHOH MorHna manyeT
moHacTupio Cava MemHHqm,r11 6pog Ha pese CHpeTe, HHHie mecTexma DIHen H yilacToR
H npegenax aToro mecTetnia Han Hyatg menbHlig.
74
1606 (7115) r. o HTH6pn 20, SI c rocuogaps CHMHOH Moruna nogTaepwaeT
CLIHOBIIFIM Teogopa GrammaHy gam. cena COBHIIITH Ha Illomyae, CyvaHcHott o6nac1H,
RD:Plump() HX OTII0M.
75
1606 (7115) r. ORTH 6pH 20, H C rocnogapb CHMHOH MOTHIla nogTriepHHaeT
Hminme BapHape, 'ene &miler Hamra Muxauna, tiacTH cena IlHopTems , C mecTom
JVIR HaceHH u caga, no cyAY
76
1606 (7115) r. oHTH6pa 21, FI c rocnogapb CumuoH Moruna utanyer
monacTupio Cytiemula mecTo gaff naceHu B Bpamurre, ea BoxoTnHom , H IIneTpoaca
Map e.
77
1606 (7115) r. oHTH6pH 28. rocuogapb Gammon Moruna nogTHepagmeT IIo-
6paTcHomy moHacTupio HaaecTHoe HozuvecTao nuremuw, FIIIMOHFI, mina, mega H Aener, ,
Ha moHacThipcH43 npaagHHH.
78
1606 (7115) r. oIiTaGpn 30. rocuogapb CHMHOH Moruna ocao6osHgaer OT
Humor poga nogaTett uHepHacapkuo moHacnipH CB. CaBLI B .FICCaX.
79
1606 (7115) r. oHTH6pH 31. rocnogapb CHMHOH Moruna HianyeT ncanomuumy
Hmiyae mecTo no gom B FIccax, 1OROBO BaBOR moHaxon H3 CHII317.
80
1606 (7115) r. o H TH 6 p H 31, Hccbi. rocnogapb CHMHOH Moruna nogmepaigaeT
BacHaHy Ao6peHHH Hgymwrpy rIoHugy qacrb cena Bananawb , BpeaynbTaTe THHt6L1
C chmoBbHmu muniutiepa Eamon .
81
1606 (7115) r. 110116 p H 18, 51 c rocuogapb CHmHoH Moruna manyer
crimpy limpcTaHy, , chary Hamapama HoHaunio , rocuogapeHoe ceno JIamaluaHu, Criaa-
cHot1 o6nacm, ea HepHylo u npegaHHylo czynt6y.

www.dacoromanica.ro
LV

82
1606 (7115) r.HoH6pH 20, flee'''. rocnogaph CHmHoll Morlina ocno6oHigaeT
Toagepa Ha Togopem., o6nacrx Xupnay, OT nplignopHoti caysH6L", OT pa6om npH gnope,
OT HOCT5TH3leHHIL B nottcHa, OT nogaTeit H npoHax Hanoron.
83
1606 (7115) r. HoH6pH 25, Fleem. rocnogaps CHMHOH MorHna ocHo6oncgaeT
OT neex nogaTen H pa60T cena INmpony H HeHopeum. HamencHoil o6nacTH, npHHagne-
noiugne moHacTrro CB. HHHOJIBR B oxpeeTHocrfix Rec.

1606 (7115) r. e lc a 6 p if 2, fl c rocnogap CHMHOH Morma nonTnepsHgaeT


mannuiHy RapaHmaHy Ham' Hynnewloa BOTYHHIA B cene PornHopb Ha Mongone, HHmeg-
cHotl o6nacm.
85
1606 (7115) r. geHa6pH 10, fl rocnogaph CHMHOH Mormna ynonHoma-
Mincy Ha B.nageHb sawn' cnoeti BOTYHHOit B npegenax cena Bnagerm.
86
1606 (7115) r. g eRa6pa 20, flee'''. rocnogapb CHmHoH Morlina nogmepHtgaeT
ItoacTaHTHHy T-IHm6anonxtry, 6bunnemy BeauHomy 'unary qaCTH, Hynnemnsie B cum
rpagernm, o6nacrb TyTona, C menLHHHHI'm 6p0g0m H mecTom gag naceHH.
87
1606 (7115) r. geHa6pH 2 3. rocnogapa CHMJIBH Moruna nogmepmgaeT nmeTHepy
Boy mecTo no AOM B cene PaTennb, C HOH00010 3eMaH HO mpe6mo, CHOJILHO nonarancsi
pIg AOMB, itynneHHoe y Augpettlut Xapygy.
88
1606 (7115) r. el; a6p H 24. rocnogaps CHMHOH Mormaa nolmepitgaeT
arum en. Calm B flccax mecTo nog gom cpegH nanox B mecTenHe Hem, Bonne nanoH
moHaxon Ha CHHan, HoTopoe ymnpasi nogapnn moHacmpva ncanomngni HuHyna.
89
<1607 r.>. IllonTya reopre H 12 nmprapeil mecTegHa BaH enHgeTeaLcmyloT, HT
cimoima OpaTH npoganH cam Ham% BOVIHIHI B cene Hai:Hiram' nony MHxyny.
90
1607 (7115) I'. HHBap FI 1. 0 a enieum?. HOHCTBETHH, CULL Ypcy, npogaeT
CB010 tlaCTb BOTTIHHEZ B ORelifelThrb H 'swam-um-mg' 6pog B pyHanellyTHIAllanany, Imply
BenHHoro gnopHima YpeRe.
91
1607 (7115) r. Hun aim 10. rocnogapb CHMHOH Morilna nogmepmgaeT nocTenb-
HHHy rora Ham B cenax CTpamTypa H MaTeHmatirra, Hoene pacnpm C noro(DaTom Boraon.
92
1607 (7115) r. HHB ap a 18, BlAp nag. IllonTya HbIpcTH )1311HJID ii 12 nuprapeil
Ha BLipHaga cnugeTenbeTnyloT, RTO Miff Ypcy KOHCTBHTHR Wig cnaceHHH enoell rononm
upogan atom Ham BOTtIHHIA n cene Onerueurrs H menaHHHHBUt 6pog Ha petme HyTaa
gHaity Haney, nnemaHHincy BennHoro gaopinaHa YpeRe.

www.dacoromanica.ro
LVI

93
1607 (7115) r. HHHapH 20, FI ccu. rocnogapb CHmHoH Morma suanyer
moHaclupo CB . CaBIA B FIccax guraHa.
94
1607 (7115) r. HHBH 22. MaptutHa rInTonoRoe n ee poAcTueHHHHHH npoAato7
CBOH VaCTH BOT1HIthI HpagyHy H ero ene Mapinnte.
95
1607 (7115) r. HHBapH 23, FIC C rOCII0gapb CHMHOH Mont.**. noxraepamaer
BeJIHROMy HaTa4)y OPTIaCTH Hhip.UHraTypH TOallepy Aparon H ero BHHPHHe HaCTe Homo-
runty cena llaymeurrh, litapaHraTypcuoft o6nacTH, c mecTom Ann meat:annul Ha pyHbe
Boay.
96
<1607 r.> RH)) apH 26, FI ccu. reTmatt Opatu H nupHana6 Grimm yno.nuoma-
%timer moHaxos monacTupft CB. CaBES 118710BHTb H uptatecTu CBH3aHHEIM B monacTbipb
y6entainuaro pa6a 1turaHa, AaponaHHoro rocnojrkapem.
97
<1607 r.> Han apa 28, IT ccu. rocnoAapb CHMHOH MorHaa noATHepantaeT
rpeuy Maaptuill H ero meHe Tettne Ham!, Hp:mm:1m H cene gapmaneurrb, ToTpyin-
cuoro onpyra, C nonnHamH, necom H menbHwun,rm 6poAom.
98
1607 (7115) r. rim) apH 31,41/Recta. rocnoAapb CHMHOH Moruna noATHepacAaeT
cuity nupHana6a roe gymuTpy ontoricHyto BOT,IHHy ceno ornemm H none H Hyvoace,
no cyAy.
99
1607 (7115) r. <4) ea p mu>. rOCHOJEkapb CHMHOH MurHaa noArraepntAaeT 61:nimbly
latteTHepy Boy Imam cena PaTaHlTb H mecTo ARA mentmunta Ha TOHJIHBe HHMeHCBOR
o6nacTit, Hynnemule y Attain AHApenHu Xaprry.
100
1607 (7115) r. 4el:11)mm 6, fIccu. rocnoAapb CHMHOH Mornaa ynonttoma-
Hunan mouaxon cHnTa HocH4m, Hann:motor BHcepuHaim, oxpanaTE. mecTa H rpamight
MoHaCmIpg.
101
1607 (7115) r. ea p ang 7, FI c cu. Bentninti AttopHun BepxHen 3eman ItupcTa
H ApyrHe 6oHpe CBHAeTeNbCTBylOT, HTO BeHHHHti HOCTeHBHHH gymnTpatat HllpHlka Hynun
110.110BHHy mecTa AJIFI npyga Ha Ityntuney H mecTo A3IFI HpyAa H mentanutm B MonnaTene,
Opreeacuott o63IacTu.
102
1607 (7115) r. fieBpann 10, H C CM. BeHHHHit ABOpHIIK HbIpCTH reTman
Opam H Apyrue 6oHpe canAeTeaLcTaytoT, Irro micTnep Boy Hyman BOTtIHHy B cene
PaTeHITb Ha Tononinte, Hfimenction o6nacTu, C caAamx H AnymH gomamH.
109
1607 (7115) r. ea p an FI 10. rocuoitapt, CHMHOH MOTHHa noxraeptuAaeT IMICTH-
epy Boy Ham noTHHHm B cene PaTeIHTI. HnmeitcHon o6nacm.

www.dacoromanica.ro
LVII

104
1607 (7115) 1. (I) espaaR 10, }I rocnogapr. CHMI1011 MorHaa nogTsepsgaeT
linmencsomy Mcniacniplo nReaLHRH B EpalIHIIITe, Ha BOXOTHIle.
105
1607 (7115) r. 4eBpaJnR 18. rocnogapL CHMHOH Moruna nogTsepmgaeT Romney
Hammy Rum, Hynnemime B ceae Mnaeinm, Ha pribe llepecsmsy, e meammtnium
6p ogom
106
1607 (7115) r. cl) espaaR 19, H Tocnogapb CI1MHOH Mormaa nogTseps-
;Kam seansomy nocTeaLHnsy ilymuTpasn Hnpnga tiacm ceaa I-CoasRaHL H (DaYPb,
Haamsaemoe lItyraHB, Ha flgrowle.
107
1607 (7115) r. J es p aaa 24.
rocnogaps CIIMHOH Mornaa nousepatgaeT Bean-
Homy nocTem,HRsy gyrarrpaice 1-CHpsna noaosnuy mecTa B ceae Hyamney H M eco gas
oaepa ii meabnunu Ha Moaogamge, Opreescsoil o6nacT14.
108
1607 (7115) r. (I) espaaa 25, }I ccu. rocnogaph CHmsoH Mornaa nogTserns-
gaeT tiacm BOTYHHLI.
109
1607 (7115) r. m aTp a 9, fl rocnogaps CHMHOH Mornaa nosTsepasgaeT
BacepssaHcHomy moHacTupio mean:artilyB ceae Asepeurn, Ha lipasay.
110
1607 (7115) r. iapa 10, Fl c rocnogaps CHMHOH MorHaa nowsepHigae?
Mapuita H iipsHe Racrn cea BossHeinss. Ha Hyae H Mnnose, mecTo gam oaepa H Timm
1103151H.

111
1607 (7115) r. mapTa 19, 111Teti)au Hecsoabso nonos essgeTeabcTspor
0 TOM, 'ITO OHM g011pOCHJIH Magexy =Hosea nosoftHoro BOIV13B3 OTHOCHT33ILHO aanncs
Ha ceao ClcmonRam., noRaaasumo, aToft aannen y Hee He HmeeTcH.
112
1607 (7115) r. mapTa 20, Musa y an L. goRb PomaHa llama npoga es
csmo Ram nomecTBR BanomnpemTs enemy naemRHHxy roe AymllTpy H3 gonmaium
113
<1607-1609 rr.> mapT a 24. Gua Tpocilalleti 113 AHieMelib 14onamo npogaer
Haile na IleTepeHL mecTo J311m nireabHHHa B gammaHa.
114
1607 (7115) r. anp ear', Fl c cm. rocnoaapb CumnoH Mormaa nousepHigaer
AymirTpy roe qacmc ceaa Baaomnpeurrb, nomaaosamtme AogepLio Pomalla
115
1607 (7115) r. anp ea 51 15, ficcu. rImpHaaa5 Opreesa IInsoapa AOH119i
gapyeT Cesyacsomy monacnapio goma 11 aassu B mecTeRse Opreese.

www.dacoromanica.ro
LVIII

116
1607 (7115) r. anp enn 15, Flees'. rOCIlOgapb CHMHOH Morana nodTsepacdaer
Cesyncsomy moHacTsipio doma c mamma H nassama a mecTetute Opreese, nomanosaHruge
moaacrsipm nsipsana6om Opreesa Hasoapa AoHaq.
117
1607 (7115) r. anp egg 22, Hoes'. rocnodapb CHIHHOH Morada nousepadaeT
Hamegcsomy monacTsiplo deuesausze napacpsi H dymery6assi H cene XopodinuTe aa
mo5oTsp> moHaxam.
118
1607 (7115) r. anpenn 25, H c cm. rocnodaps CHMHOH Morada manyer
Criascaott MMTp0IIORHH H POMaHCICOMy ernicsoncrsy mecTo AIM MalIbHHH B EpaHHHITe,
Ha 11{H}HHH.
119
1607 (7115) r. anp enn 25, Flees'. rocuodaps CHMHOH Morxna HianyeT
Cesyncsomy monacTsipio rocnodapcxoe cairn BuHaTops, Hnmencsoft o6nacTa, c mecTamit
in MeBbHMB, aanosednum necom H H03IFIHaM14.
120
1607 (7115) r. an p San 25, Fl c cm. rocnodapb CHMHOH Morana nodTsepaidaer
paaden cen Aonxeuns H Herpearrb, Hnmencsoit o6nacTa, mencily CHHOBb/IMII Bawls
H FIX IIJI8MHHHHHOM AllatIHOM ranropae Epasom.
121
1607 (7115) r. an p enn 26, H cob'. rocnodaps CumaoH Moraga nodTsepamaer
HacTe, Hanrune 6bnauero apmaina Maspa:nonoskuly cena lOpeinTs, no Haawria, no
cydy.
122
1607 (7115) r. anp enn 30, Hccu. rocnodaps CHMHOH MorHaa nousepsidaeT
HeTpaiuso nacTa BOT,HIHEI B cenax ApmaHenns H raypeHs.
123
1607 (7115) r. man 3, FIccu. FOCII0Bapb CHMHOH Mornna wryer Arannes-
csomy moHacTuplo mecTo Ann mensHansi Ha Iltanam, B npedenax rocnodapcsoro cena
Hanepearrs (Hanepeuns).
124
1607 (7115) r. man 4, H ccsr. rocnodapE. CHMHOH Moruna nodTsepsdaeT
anpody Tarry a ero 6pary Toadepy llama cena Hopdapeas, Ha 3Ity6aHnce, c oaepom,
mensmmeti H pouwti, ynacnedosarnme OT I4X deda, 6msuiero seam-tor qaumnaa CasynHy.
125
1607 (7115) r. man 10, 51 cos/. rocnodaps CHMHOH Moruna nodTsepasdaeT
MHX911B3 qaCTII calm CanoTeHs, Ha MaHnce, c mecTom Ann menbnansi.
126
1607 (7115) r. man 12. COBOMI4FI a ee ?vat Casa npodaloT CB010 gaCTb BOTYIIHIA
B cene Jleasaub Apame, HoTopylo smsynaeT MX 8FITb c dogepsio.

www.dacoromanica.ro
LIX

127
1607 (7115) r. Haft 15, Fl Pocnogaps CHmHos Morxna HogTaepatgaer
BeaHHomy HocTenianmy ,AymvapaHe HripHga ceaHrge, Haamaemoe Poroa.
128
1607 (7115) r. m aif 18, FI ccm. Pocnogaps CHMHOH MorHaa Homsepacgaer
Ilo6parcHomy moHacTbrino oaepo Beney, prieft HHHHrla co Ertemli npuroHamm H HpyTHHH,
aanpemaa pm5Hylo .nowno.
129
1607 (7115) r. m ars 21, Ace'''. BlIcTHep Boy, Bacpmy H gpyrxe 6oHpe cax-
Amen:ben:1pol., qTo llaTpa111110 Eamon Hyrum HoTHHHy B Bogeurm, Ha HpaHay, Hsimeg-
,cHott o6nacTH.
180
1607 (7115) r. m aa 26, FI ccm. rocHogapb CHMHOH Mormaa cygrur pacHpio
mentny Beaman' grtopHHHom HI.IpCTJi H Tygopom ,71paroTa Ha-aa mecra gJIFI Hpyga,
npHaHanaH npaao aa Toagepom AparoTa.
131
1607 (7115) I% M an 26, HCCIA. Homan-Lam{ 113 HarloTeub, CopoHcHott o6nacTH,
.11yny HanoTHH npogaer &mammy HarmTaHy Epemlig Lwramiy aa notuagb, oHeHeHHylo
B 30 Tanepoa.
132
1607 (7115) F. HIOlib. oqb Mapa Aran uf HpogaeT CH010 qacm BOTEHHIA B
BaE0111eHb, Ha }RHEUM, 141111allly ARCHHTOE 413 BeJ10111eHb, FIccHoil OnacTH.
133
1607 (7115) r. niogg 2, $1 c rocnogapb CHMHOH Monana nonTsepnqaer
HannTaTly .EpemHa rpramiy, HynneHHylo um y ayny HanoTHHa aa nomagb.
184
1607 (7115) r. Hlo HE 4, 51 ccu. rocHogapb CHMHOH Mormaa nognsepatgaeT
Hony Ha flam11arn MHxy Ham BoTHHHLI, HyrineHHoti H cene BepHmeHh, Ha Mongose,
CyHaacHoft o6nacTri.
1$5
<1607 r.> 111011E
HE 6.reTmau 14 1114p1t3Ea6 CyHania pan" Tamer Harara m 1111PaH-
CHHM cTapocram OCTaBHTb B noHoe nbiran monacTupg ca. Calm 46pogyrrb no cTpaHe,
HecTHo aapa6aTimars.
136
1607 (7115) r. 14 10HE 7. rocuogapb CHMHOH Mormaa noxraepmgaeT BenHHomy
HaxapHHHy HapaHmaHy nycmulHoe rocHogapcHoe cenmge, Ha (DiarrbrHa 111T1oHait, memny
BonaTa 1 onoaxeft, Hamm cena BypcyHem, CopoucHoft o5nacTH.
137
1607 (7115) F. 111011E
HE 7, SI rocnogapb CHMHOH Morlina ocao6onigaeT
aaTacpa 143 HpyxamHa, XonnicHott o5nacrn, HoHa, oT acex HogaTeil H 110BHHHOCTe14
H gpyrmx flaJlOrOB, TaH Hatt OH cTap , 6eccHneH H He monieT C.11p1111Tb rocuonapio.

www.dacoromanica.ro
LX

138
1607 (7115) P. 1110 11/1 9, Fi C CM. rOCII0Aapb CHMHOH Mormna nouTHepacnaeT
Hommueny IleTpH ziacTH, HynneHHme H cene BanieHb, Ha TypHH, flccHoti o6.nacTu,
tiacTmo npyga.
139
1607 (7115) r. H 10 H fl 10, fl c Tocnogaps CHMHOH Mornaa nouTHepunkaer
rocnogapcHomy cayre gam cena Bopneum.
140
1607 (7115) r. H 10 H H 12, Fl C C bl rocnogaph CIIMHOH Morma no3THepmgaer
nocTeamtuxy Tputparly gam, HynneHHylo B cene llleTpapeHb, Ha TypHH.
141
1607 (7115) r. H 10 H H 14, Fl FOCII0Aapb CHMHOH Morma nogTHepacuaeT
anpouy Tammy laCTb , HynneHHylo B cene
142
1607 (7115) r. HIOHH 14, Fl rocnogapb Cumnou Moru.3a nouTnepankaeT
anpogy Tamamy u ero mile liainkaHHH gpyryio qacTb cena,HyneHHyto B cene XHIIIIHCIIIT.
143
1607 (7115) P. H 10 H /I 15, fi C C rOCII0lIapb CHMHOH Mornna nouTHepucgaeT
umaHy 113Tpau1to Eamon Horunly B cene Boueurrb, Ha HpaHay, linmencHott o6nacm,
HynneHHylo y p0ucTHeHH14140B.
144
1607 (7115) I% HIO HSI 15, Si ccia. rocnogapr. CHMHOH Mornaa nogTHepaigaeT
AftaHy BacHane gluira mac= mecT Ann HecHoammx uomou B cene CenHurrn, Ha IITymyae,
CrIaBCHOR o6nacTn, C HaCTHMH menmunqa, Hoag, noann H unanHeft.
145
1607 (7115) r. H 10 H H 15. rocnouapb CHMHOH Moruna cygnT pacnpio meutny
Tyuopom, ero 6paTom, moHaxom HOCTH , H ero pogmeHHHHamif H cmpocToft MITOJITOM
113-3a cena HegeneHb, nog 3Iym6paHoft, nplumanaH HpaHo 3a cTapocToft BHTOJITOM
146
1607 (7115) r . H 10 1111 30, Hccii. rOCII0Aapb CHMHOH MOPHHH HountepacuaeT
ramTepHimeny AHupoHuHy BOTHIIHLI, Hynnemmie B cene BpygypernTs.
147
1607 (7115) r. moan 8, Bmpn au. CTapocTa IlyTHLT Aparyny, cTapocTa
TeliyHa BaTHH uupyrue 6onpe CBHACTeHbeTBylOT, HTO gliaR Hazen, IIHeMFIHHHH gspoinula
YpeHe, Hyrum y apms3HHH 01,IHT3H0e BOTHHHy B cene Onemaurrn, e MeJmnhlqrn,IM 6p0AOM
Ha pyme HyTHM, BHHOITHHHHII H cagu.
148
1607 (7115) r. Hionn 17, ill ccm. Tocnogapb CHMHOH Mormaa manyeT CeHyn-
cHomy moHacmplo rocnouapcHoe ceno BunaTops, HHmencHoft o6ffacTH, C mecTamu gnu
meabHug, Hononnamm, IIONFIHHMH H ropamm.

www.dacoromanica.ro
LXI

149
1607 (7115) r. moan 19, /Icel." Focnoxapb CHMHOH MorHaa npHfiaamsaeT
umpHana5am lioTHapb, yprfiummy mecTegHa Xmpaay H sHuorpagapHm Ha lioTHapb
H Xmpnay He HpHHysfigarb n rocnogapcHoll pa6oTe HHHorpaxapen HHmexcHoro Mona-
H 4T061,1 gaBHJILHH HX He 1pm:immix .THOAH BenHKOPO gHopmuia RE.IpCTFI.
150
1607 (7115) r. HIORH 22. Focnogapb CHMHOH MorHaa ynonHomatuisaeT raTmaxa
()Rum H rulpHana6a Cygasm oxpaHHm csoe mecTo Ha rpainnle Ilaymearros n nonHum
y yeTbF1 Bpamm
151
<1607 r.> RIOnn 28, Rena. FeTmaH H nmpxana6 Cynasm Opam npmia3msaeT
Tnfikam, Hxywum sa umraHamli, OCTBBHTb B noHoe xmrall BHCTplinCii0r0 mouacnapH
gparorl H BHKORa.
152
1607 (7115) r. asrycr, XOTHH. BaT041 upenHos Max, H CbIHOBbRMH,
npogaeT mecTo B cene JIHrume, re Haxoglinoca oaepo.
153
1607 (7115) r. as r ycTa 14, flee'''. rocnoxapb Cnmlios Moritna nogTsepatgaeT
o6meH qacTen B cenax Toxepeam H IlnoTylienrrb meacxy HacTacHeft, gotiepmo ymepa
Toaxepa YHrypy, H HacTacfieftH ee 5paTom Apirerrpaimio, xemma lleprr Irxrypy.
154
1607 (7115) r. aHrycTa 20, CexyHab. Hon H ero ;Rena HacTacHa aaHna-
xmsaioT 3a 8 BOROMIX CB010 tlaCTb BOTIIRHIS B CeRyffits sucTepHwieny CHMHOHy.
155
<1607 r. CeHTH6pn 1 1608 r. aHrycTa 31 >. ChM norociaaTa Toma, moHax
liloacacb, xapyeT csoeft cecTpe )1(paryge nonosHrry cena liosaxt, XmpaaycHott o6nacTH.
156
1607 (7116) r. c eH TH6 p H 3. CESHOBE.F1 lipHeTH Hay 113 Herpaneurrb Toaxep,
Tatum H 140H xappoT CemyncHomy Moliacnarno HA sorinHy B Hernnernm C mmorpax-
HHHOM R MenbHWIHLIM 6pOROM Ha Tyrose.
157
1607 (7116) r. ceaTH5pn 23, Hccm. Tocrfifikapr. Muxaxn MorHaa nowsepnt-
gaem nmpHana5y0preesa HeHopa ,IkoHany ceno 3anoxiam. C 6pogom n mecTom nnmenb-
mHxbr, mynneHHoe y IleTpHM0H0 H xpyrfix.
158
1607 (7116) r. oHTH6pH 15, flccm. Focnoxaps MHxaun Morfina noyrrsepw-
gaeT Beamcomy nocTen6HHxy gyminpuce ItHpHga ceno XopunHaxe, OpreescHoft o5nacTH,
AaposaHHoe rocnoxapem CHMHOHOM MorHnoft.
159
1607 (7116) r. 0 R T FL 6pH 23, Si ccm. rocnoxapr. MHxama MorHaa manyer
llo6paTcHomy MOHCThIIOxeHeaume urrpa(Dm H xywery514Hm co scex moHacTmpcHnx

www.dacoromanica.ro
LXII
160
1607 (7116) r. o IITH 6p H 30, fl eel." rocnogaph Mnxann Mornaa nogmepuc-
AaeT nucny EpemtiR BaHCHHy BOTYHH373 ilynneHHylo B cele CTOHHeuns, Ha P e6pnu a
MFIK9.
161
1607 (7116) r. HoH6pH 16, .FIcchi. rocnogaph Mnxamo Mornna nognepai-
AaeT ranaTcHomy moHacmipio ceno Bhurieurm Ha CvipeTe, CriaricHott o6nacTn, ocno-
6onigan ero OT ncex nogaTeft H nonimHocTen, 'Tome 6oahinoti gapcHoti nogam>.
162
<1607-1609 Tr.> HOH6pH 23. CUM BalPlefi H8 Mamicaygh Ypcy aaicaagunaeT
macm cnoeti BOVIHRLI B Maxmaygh cmHy HoHyga PomaHy, HoTopmit gam emy 22 6onwomx
Taaepa, u nbucynaeT ero r000ny y nhipHaaa6on.
163
1607 (7116) P. HOH6pH 27, XOTHH. rocriogaph KOHCT8HTHH Mornaa cave'r
neoincomy inicTnepy IlIcaRy BannHa, ea BepHylo carym6y, rocnogapcHoe ceno 106arienrrh
Ha prise I06aHfica, gopoxottcHoit o6nacTn, C mecTom gam oaep n meowing.
164
1607 (7116) r. HoH6pH 28,ficcu. rocnogaph Mumma Mornna nianyeT ranaT-
cHomy moHacmpio geHeacHhie nrrpacim n gyinery6HHil co ncex moHacThipcmix ceji am
mo6oTm moHaxam.
-165
<1607 r. g eHa6pH 9-1611 r. HoH6pH 10>. rocnogaph H0HCT8HTHH Mornna
ynonHomaginiaeT moHaxon BepaymicHoro mbHacThipH magma ceoom BorgaHa, TpoTym-
cHoil o6oacTii.
166
<1607 P. geHa6psi 9-1611 P. HOH6pH 10>. rOCII0Hapl, HOHCT8IITHH Mormaa
nownepingaeT BlicTplincHomy moHacrhipio maayio nounnuayB BaHay.
167
<1607 r. geHa6pH 9-1611 r. HoH6pH 10>. rocnogaph KOHOTHRTHH Mornna
nooTnepuigaeT BlicTilepy Boy BOTtillny, Hynaemiyio B ce.ge P9T8IIITB, Ha prihe Tononga,
HamencHoit o6oacTra, (=al:imam Timm cyga c naxapinigenom 14oHaunio.
168
<1607 r. geHa6pH 9-1611 r. HoH6pH 10>. rocnogaph lioncTawrini Mornna
immer 6honnemy gaopHnicy, nupicana6y IlYTH1+1 DIFET.OpHO Briymy, IITO OH paccygnn
pacnpio MRI aHy, BypHapa n onaHom ranropne H CLIHOBbHMH nona H8 B3THH81IITI.
ma-aa MeabHWIHOPO 6poga, n /ITO BoageHne OCT8H0Cb ea gairay n ero poiicrnemmicamn.
169
<1607 r. geHa6pri 9-1611 r. HoH6pa 10>. rocrtogaph lioricTairrim Mornna
ninneT Ai:Tommy mow Bacnone paccygum pacripio meow Hamapainom CeHnoom
gymnTpy lIonogeit. OTH noczegme c opyrnmn ratigyHamn OTHHJIH jo 1000 yrn
y Hamaparna CeRnaa n y opyrnx 6erzegon, moHacmipe tHorga nplunen
rocnogaph Mnxann co Men paThio.

www.dacoromanica.ro
LXIII
170
<1607 r. nexa6pa 9-1608 r. aHrycTa 31> (7116) rocnonapb KOHCT3HTHH
MorHaa HonTHepHinaeT nucHy Epemtn4 B3HCFIHy B0VIHH131, xynnemuse B CHNHTee111Tb
Ha Pa6pHge, c mecTom JI5I menbinulm x noannott.
171
<1607 r. nexa6pa 9-1608 r. aHrycTa 31> (7116). rocnonapb HOHCT311THH
Morma HonmepninaeT CexyacHomy mollacTupio menbinuly c xyTopom, oaepom H He-
MOMS xpenocTmAx 143 Thipryn (Dpymoc.
172
<1607 r. nexa6pH 9-1608 r. aHrycTa 31> (7116). flccia.rocnonapb
HOHCT3HT1411 Mornna ynonaomatnumem 6mmnero Hnytiepa Cal:1y Tona xcxaTb nosciogy
B cTpaHe 6eraux guraH CBF13aTb HX if npfiBecTx H ce6e gomotin.
173 -

<1608-1614 rr.>. Toma An6acxy n XamapHy HponaioT OaHga, BacKo n KocTe


CHOW tiacm HoTtnum Ha AHecTpe, Ha ocTpose Menmuosa.
174
1608 (7116) r. HHHapH 3, ilccm. rocnonaps KOHCTalITHH M0111313 OCB060}11-
AaeT OT Hcex HonaTeil H HOBIIHHOCTOR ceno Boposeumb, Kb1pJ1141`3TypCHO1i 06313CTH,
npnHannemaigee ranaTcxomy moHacTrapio.
175
1608 (7116) P. HHHapa 3, H CCU. FOCHOIfapb HOHCTUITHH MOPI4J13 yfl0.11H0-
manlisaeT ranaTcHHit moHacmpb oxpaHaTb rpaHmlu cen (DbuuDaeurrb, MhunaHrrb
BoposeluTb, Baal% BM, CHOT, Haxonfm04t1cH B /IX ripegenax H Rocy y TOPO, HoToputt
0CMOJIHTCF1 Tam HOCHTL.
176
1608 (7116) P. HaHapa 7, Jacobi.
Focnonapb KOHCT3HTHII MOIIIJI3 11141113T
ypHnInuiam B XidpJIay, 11T061.1 OH!! He 6ecnoxonam aBnJrbHu moRacmpa Hamg.
177
1608 (7116) r. aapn 7, FI CCU. rocnonaph KOHCT3HTHI1 Mormaa atanyeT
llo6paTcHomy moHacTmpio Hce neHeaume mpacimi H'nymery6HHia C moHacnapcxllx cen
,AparymeHb, p a ti Hugs 14 ROCTe111Tb.
178
1608 (7116) r. HUB aparocuonapb HOHCTalITHH Morma HpHHaahmae:
8.
HilpHana6y H3 KoTHapb paccnexosam, ian 6buia oropmeHa menblinga linmegcxoro
moHacmpa B ByX31411He H 01`0p0/IIITb mecTo in meabHHEN.
179
1608 (7116) r. F1HB apa 12. Focnonapb HOTICT3HTHH Morxna ynonHomamiume?
CeHyncHHft mollacmpb aanlingaTb cena, Hyra, nonnHy H ace HmyulecTao, H HHHOMy
Hdiero He naHaTb.
180
<1608-1623 IT.> HHHapFl 22, 14gHilliT13. Hon lipucTa 113 14nateinTb H npyrHe
moan cinukeTenbcnyloT, *ITO 6131B111111i impHana6 HoHaumo Bpa6He Byipla 13.

Panexaeurrb y Houepx Maxanna Ilyn6epe MapHHH 14 y Annpomma Ha BeHeurrb.

www.dacoromanica.ro
LXIV
181
<1608-1609 rr.> uli apn 22, Mormaay. gomb HpagyHa i Matumsaynb
Bapaapa npogaeT Epemnu H ero sueHe Map}myna CB010 =lams BOTql4HLI B MarnHuaygb.
182
1608 (7116) r. HH apu 25. Focnogapb KOHCT3HTHH MOTHHH manyeT He.gunomy
naxapunuy HapallmaHy rocnogapcnoe ceninne CamHoHeurrb, PomaHcHott o6nacTH.
183
1608 (7116) r. HRH apH 28, FIccm. Focnogapb HOHCTHHTHH Mornaa npHua-
amaaeT Aaalaapard u nmpuana6arn Humegcuoll o6nacTH ocTaturrb B nouoe can Aucypoa
H HHHOpelUTE. MOHatTbIpF1 CB. HHHOH3H, B oupecTnocmx Jim
184
1608 (7116) P. cDeBpanfl 7. Focnogapb HOHCTHEITHH MOPHHH noxraepuigaeT
BucmpncHorny moRacTmpio cTaplummft aanosegumit xect sanpents BX0g B Hero.
185
1608 (7116) r. (I) ea pang 15. Focnogapb KOHCTaHTHH Moruna nograepugaeT
cTapode BHTOJIbTy M3p3HHIly BOTMIHy, Hyunemipo B cene Megenerm.
186
1608 (7116) r. cla ea p miff 15, fl ccm. BLIBIllllit HCHTHWIep ling npogaeT nor.
(DaTy 111Te4may Hecuonbxxx guru' aa 115 Tanepoa.
187
m ap T a 10, Fl ccu.
1608 (7116) F. Focnogapb KOHCT3HTHH Moruna apyeT
CeRyncKomy moHacnapo meabsligmlit 6pog Ha CHpeTe B npegegax mecTexma Illneit H
MeCTO B minuieft qaCTH mecTegHa COCHOBaTb cena, qT061.1 TM morau npoHopmlincn 30
gornoto, RoTopme MOCHH 6I yeTpoirrb MeHLHHH131 H aa6oTHTBcH O HHX.
188
1608 (7116) r. m ap T a 10, Haab'.
MaTb rocnogapu HoHcTaIrruHa Moruna
Enucacina nutueT 60Tourancu0my ypugHuuy cgam canaarmsimx gmraHa Ypcy c ero
cembeil tienoseuy, nocaaHnomy geopHHHom reoprlie.
189
1608 (7116) r. m apT a 22, Ha cm. Focnogapb HOHCTHHTHH Moruna ocso6co4qaer
OT HOLHHHHil H HJI3Thl aa 6ali 2 maum pla6m Boponenuoro moRacTmpu.
190
1608 (7116) r. aupena 20, .FIccm. rocnogapb HORCTUITHH Moruna gapyeT
Heauptomy gaopimuy BepxHelt 3eman llaTpanwo rocnogapcuoe ceno Tpoliga Ha pegue
Hpauay,Hurnencuott OnacTn, aa HepHylo cnym6y rocnogapio n ero maTepH EancaBeTe.
191
<1608-1611 rr.> anp eng 25, Haab!. Focnogapb lioHcTanTun Moruna nopy-
rnaeT Hurnencuum nmpuana6am B3HTb y Aymwrpy lioTopoma gayx BOHOB HAaTE. HX moHaxy
H3 BmpTona MaHapme, Tau Kau ero Boma Baum aa nogam upenocniblx AymmTpy,
HoTopme <me XOTHT TIJI3THTb.

www.dacoromanica.ro
LXV

192
1608 (7116) r. aapenn 29. HOCTeabH1111 1110110.111140 cHaneTenLcTayeT, HTO
noname.n H3 Heroeurrs HoHaunt x ero 6pann Hponanx cam HoTrimly H Tannanaearrs
HacTaepy Boy.
193
<1608 r. aupean 29>. Asopfulfc Hermanau 11 ;myrtle alma carmeTenbcTayloT,
la Aparyman Ha TaJIII9Hee111Tb nponaeT CB010 MaCTb BOTHHHLI a TaJM3.T13e111TI, HacTaepy
Boy.
194
1608 (7116) r. man 6. Herypa 14 ApyrHe .nana nponaloT nOM c 12 placmama,
reopragan nponaeT nom c 8 ynamanu, a 140H )10M c 4 placTnama Ha aemne, Haxo-
TAFInAettcn B npenene cena Hymanb, HpaHannemainero namapamy Cnnany.
195
1608 (7116) r. man 11, H rocnonaph HolicTauTan Moruna nonTaepncnaeT
ra.naTcnomy moHacTmplo ceno Bungeium, Hnmencnoti o6nacTa, ocao6osrman ero oT
Hcex nonaTenII nommnocTeil, upone Benanoti Hapcnoti nonaTa..
196
1608 (7116) r. man 11, rocnonaps HoncTauTan Moranna napyeT
ranaTcnomy moHacTupio ace neHenume urrpacIHA H gruery6Funl H3 MoHacTmpcmix cen
npone npyrax nonaTeit, noTopme npanannentaT rocuonapio.
197
1608 (7116) r. man 30, Recur. rocnonapb HoncTaHma Morana napyeT
Cenyncnomy monacTupio rocaonapcnoe cenuake Enymenb, Haxonfuneecn mentny Hapax-
;warn, u Ca6aoaHL.
198
1608 (7116) I% MOHR 3, SI FOC110,Itapb HOHCT3HTIIII Moruna yawn:10-
matinsaeT moHaxos M0H3CTI31pfl CB. HHHO.T131.1 na onpeanocTeil Hcc coapam caorx
6MHBLIIIIX H3 cen AlliypOB H HHHOpelIITI., H HplIBOCTII /IX o6paTHo.
199
1608 (7116) r. along 4, Hccu. rocaonapb HoncTanTan Moruna ynonnoma-
tunmeT aunrirnio noitottaoro Aamxama Haanem H aananaaTb cena }Kkineium 11PyIBHHOp,
Hfimencnon o5nacTn.
200
1608 (7116) r. HIOHH 7, Flecm. rocnogaps HOHCT3IITHIE 1Viorana ocao6oncnaeT
OT Hcex HonaTeft u Hanoroa 110CJITHHHHOB COKyJICHOPO monacmpn B T1.11)17 OpyMOC,
noTopme nOJIHMLI IIHaTHTb oykpyrue nonamme niona.
201
1608 (7116) I'. MOHR 10, HCCLI. POC110)1apb 1{01ICT3HTHEI Moraxa yHOJIHOMe
naHaeT Henamoro HacTaepa Hcana Banana aanunnaTb ace awe amyinecTao B cene lOnam,
Hnmeacnoil o6nacra qtrro5bi Tya He riTopranach rocaonapcnae cayrx.
202
1608 (7116) r. 1110H11 14. Ramp= connuon HOLM AnocTonana napyeT BIIC-
THLCKOM moHacTiapio meaLHaay, noToppo OH BbICTp0H11 B aanosenHom Racy moHa-
CTL1pR BO Elpemerfa rocnonapn EpenHa.

V. Documente Moldova

www.dacoromanica.ro
LXVI

208
1608 (7116) I' H 10 H II 15, Re cu. r0C110):1aPb HOHCTalITHH MOTHJIa noHmepac-
Haer Ho6paTcHomy monacrupio oaepo Beney co seem! pribfIMII 11 noaHnHom )3 Baneiu,,
re *HHICTO He AOJI}Hell YAWN, p1/16131 H peaaTb J10311F111.
204
1608 (7116, r. H 10 H F1 15, C C SI. rocHoAapb HOIICTaHTI4H Morlina ynonHoma-
mnHaer Ho6paTcHmti monacTtapb mpHaecTH o6paTHo 6emaHmnx Hpenocrmax, re 6u
ofni He HaX0AHJIHCI.
205
1608 (7116) P. 1110 H H 18, IT C C 14 r0C110):1aPI, HOHCTaHTHH Mormna Howl:wpm-
AaeT BopofreHcHomy moHaempio Haaneime 15 cemeticTaamH HuraH.
206
1608 (7116) r. H101151 23, II C CL1. rocnoAapb HOHCTaHTHH MorHaa HonTHepm-
Aaer moHacTup BncepHHamb menmingy B cene Aaepemm Ha HpaHay, HamegeHoil
o6RacTm.
207
1608 (7116) r. 1110 H H 29, Recta. rocnoaapb HOHCTalITHEI Monina nonTaepm-
Ham ratcHy BacHHy ceno HiontneHm c zdecrom ;pH meal:anew Ha Bacnyft, HoTopoe on
no.nytnin OT qaummia HoHautHo 71topa H ero 6paTTAH H o6meR Ha HonoaHny metcHeit
macTH cena XaHHHHa, c mecTom ;pH Hpyna H menbHHHHA.
208
1608 (7116) P. HIOHFI 29, FI CCLI. rocnogapb ROHCTaHTHII MOTHJIa ocao6oacHaeT
OT Hcex Hanoroa RepaacapHio moHacTtapH CB. Caata H mecretme Rem.
208
1608 (7116) r. H 10 H 29, R C C LI. r0C170AaPla HOHCTaHTH11 Monina 0ca060nsaaeor
OT Hcex HanoroB Horpe6a Hepaacapm monacrupn cH. Calm B mecTelme FIccm.
210
1608 (7116) r. 111011F1 30, H C C r0C110AaPb HOHCTaHTHH MorHaa nonTaepHi-
Han noroOry HHHoapa Hornmy, HyrineHHylo H Bongemm, Hfimer(cHoil o6nacTH, e
111entammerf H npygom.
211
1608 (7116) I% H 10 H F1 30. Benminft allerHep Hcatt Barnum, gBOPHIIK MOTU
BacHnHe H Apyrme 6oRpe CBlIgeTe311,CTBylOT, o BHYIII1 MORMY H Cla1110B1311 BpaTria
nponanH HeaHHomy nocTenbHHHy gymnTpaHe Hripuga cenHule, HaamHaemoe BeHem ,
Ha Hpre, o6nacrm HHHetny.
212
<1608 r. mionb-1609 r. ea p anb>.Hamapam Ha OHM AnocTonaHHe H HpyrHe
6onpe emameTenbcrayloT, TO reopre HO HOB111,1 Ham, CB010 TiaCTb BOTT114111.1 Hamapamy
LUT4aHy, TaH HaR HonmeH emy 12 tionos H Hopotty.
218
<1608 r. H 10 J1L-1609 r. erg pant. >. Cayra non:4am KOHCTaHTIIH, ntapHana6
Hasen R Hpyrlie CHHACTeJIBCTBylOT, 11TO mHorme niont! Hmelor noma Ha mean HormaHemTors,
re 0111! moryT ocTaHarbcH Ho BeCHIA , Hora AOJDICHIII 6Y):137T nepefiTH B CBOH cennrHa

www.dacoromanica.ro
LXVII

214
1608 (7116) r. H 10 JI /I 1, Hccu. Focnogapb HOHCTaHTI1H MOT11.11a nowsepw-
gaeT moHacTupio CB . CaBLI B Epycanume ceno CTpoennb, Ha pee CHTHa Xupnaycnott
o6nacTH, ocso6oncgaa ero OT Bcex nogaTell ii nosHHHocTeft *Tome napcnot1 nogaTH.
215
1608 (7116) r. moan 2, Buy' ag. IllonTys ABT90 BnrpHH H 12 nwprapett
Bilpnaga csugeTenbcTsyloT, 11TO Awn, Jlasopa, Mapinia npogaeT nmpRana6y Opreesa
Haneny caw() gam cena Oneulemb Ha FIrrne, C menbinpmbim 6poltom.
216
1608 (7116) r. H 10 JI11 I.
Toagep HOHHILIHO 14 Herpn npogasyr CBOH BOTIHH11
B 113714yliallb H Asa goma C 15 yqacTnamH Hamapanly CFIKHJIy.
217
1608 (7116) P. 1110 JI 1. BeHHISHB tiatuunn HOCTe B0401{
BeJ1411tHil CT0J1b111114
FaHropne gpyrne 6onpe csageTenbcTaylom, 1TO anpogaynovb H HacTacna aannagbisaioT
CH014 BOTHHHIS aa ge111,TH HIDITHHe HaCT0C140 1-01)311MBHFICa H ee curly gymxTpy, , 1To61i
aannaurrs sa TOHOBLI CBOHX 6pamea, aynpasuinx cymo y apM11H14Ha H3 31410130. CTeI1H0*.

218
1608 (7116) r. moan 15, H r ocnoAapb HoHcTaHTHH Mumma nonTsepm-
gam imarnHe HapanmaHa HaCTaC1111 H ee CbIHy tlanuinity AymmTpy nacTH cen HpHBBIUTb
H raHeIHTb, a Tannte Imam cennux Faypenb, P0B3ISHHb H XoTtieum., Hoarier-1141a OT
JIyHOHa 14 ero cecrpm HacTacnH, aa noTopmx OHM sannaTnnu goar apmfmcnomy nyrnly
CTCIXHO iia JIHosa.
219
1608 (7116) r. asrycTa 2. Focnogapb HoHcTaHTHH MorHaa manyeT BtaHa-
Topcnomy moHacmplo eacerogHo opon runeHniw, Timm, loIH, mega geHer It COJIII
220
1608 (7116) r. asrycTa 6, Hccu. rOCHOAapb KOHCTaHT1111 MOTHJ18. 0CB0-
6onigaeT OT ncex nogaTeti 14 HOBHHHOCTeil cena HHnopeurrs H gwyposy, npnnagnencauwe
moHacnapio CB . HrnionaH.
221
1608 (7116) r. asr y cT a 9. rocnogapb HoHcTaHTHH Mornaa nonTnepncgaeT
csoemy moHacTbipio BaToneg (Boalleceune) H Hccax cena HocTonam. H JIHenrm, Bac-
ayitcnoti o6nacm, CrumeHb, Hccnoti o6nacTH, Xapinneurrb, Pomaucnott 06nacTH H
BHHOITBAHHRH B HoTHape, gal:HM.11H, norpe6a H mecTo Anil goma B mecTegne Hccm,
gaposaHHIle norocpaTa r0J1314 AHTIO1.
222
1608 (7116) asr y cT a 20, HCCIA. Focnogapb HOHCTUITHH Mornaa HOR-
T.
TBepitgaeT Hacnegunnam Xogopa u llapacm ceno Bynnanb Ha Billie, C mecTom gaff
npyga H MeBBHHIALI, Tan Ran OBIL yTepRali cam npHannerHH #norga TaTapbt rpa6Hau
Rainy urpaHy.
223
1608 (7116) P. anrycT a 24, Siena. Focnogapb HoHcTanTHH Moruna nog-
THepacgaeT zorotpaTy Hoapa Bornmy H cene Baungenrrb na Hccnoil o6nacTH
B cene .11Heurrb.

www.dacoromanica.ro
LXVI I I

224
1608 (7116) r. asr y cT a 27, fl c c Tocnogapb HOHCMHTHH MOPH3la nnineT
YPHAIlluty, monTyay u Impraprim ma Hcc, nTo6m nu OCTaBHJIH B noHoe Mona Ha cena
XJIHH,13, Tau Hai' emy HO3B03111.3 6LITL oropounnHom monacmpft CB. CaBbl.
225
<1608 r. ceHTH6pn 1 1609 r. anrycTa 31> 7117, flccm. TocnoHapb
HOHCTUITHH M011131a nommepncgaeT HHHrHHe &smiler Haytiepa Mnpona Mapmie ceno
Bepnieum, na lipaHay, Hint encHoft o6nacTn.
226
<1608 r. COHTH 6pH 1-1609 r. asrycTa 31> 7117. Tocnogapb HOHCTaHTHEI
Mornna manyeT 6bunne1y Benin-only gsopmmy IlaTpannty cena BannaTeturb n Msnincenns.
227
<1608 r. ceuTH6 pa 1-1609 r. aupenb> 7117, floc'. lInceg Bscany
csnueTenburnyeT, 11TO HOH H ero tuypnli P0M3H H3 Bepelneub aanommin CBOH =lam
BOVIHHIA B Bepemenb rincTnepy Boy sa 16 TanepoB Ho MITHJAKFITHMAL.1.
228
<1608 r. cenTn6pa 1-1609 r. anrycTa 31> 7117. Cayuutep TaBronn,
Thymt"Tpy Pons( n APyrne oBHAOTOIMCTBy10T, xiTO Mir MapHH 'Mum' npoHan CB010
BOVH4Hy B Hanena, TpoTyuicHott o6nacTu, Hamapamy II1Te4any HpaniecHy.
229
1608 (7117) r. c enTH 6 p 6. Tocnogapb KoncTanTnn Moruna nowsercHuaeT
6bunnemy Hamopainy &ninny sornum, Hynnennme B cene IlynHanb, C nyramn,
cam" n cagamm.
230
1608 (7117) r. cenTn6pn 8.Cbm Maruts IlaTpanuty Toma npouaeT macTb BOTIIHHIA
B BOJIOLLI13Hb C Hopei:swim' H MenbilHqHLIM 6p0T(OM malty CT0.111311HRa Tnoprn HeRyJle,
WITH) Hillia. H3 cDOHLHaRb.
231
1608 (7117) r. cenTn6psi 9, Fl Tocnogapb HOBCT3HTHH Moruna nog-
TsepacHaeT naxaparmy elaTy BOT,THITy B cene Bogeurri. Ha CTagnime, BacnyikHolt o6.nam ,
mecTom win nleabnnHa, npyga u MOJIBHHHII, Hynneanylo y yinepa Bacnane Bogy. .
232
1608 (7117) r. c en Ts' 6 psi 9, ficcaz. TocrroHapb HOHCT3HTHH MOVHJIa pas6n-
paeT pacnplo 113-sa Honra memgy monacmpem CB. Cam,' B ficcax H B8Ta43om Hi:fry ;
pernenne BEJHOCTHCH B nonbsy monacTupg.
233
1608 (7117) r. COHTH 6pH 11, .FI c TocnoHapb HOHCTRHTHH M0111.11a non-
TsepnigarT naxspnulleny Onnnmony necHonmio Homos H Boom, HocTamnyloca emy
;Hpe6"no , B cene ,tkepaHa, CygascHoti o6nacTn.
234
1608 (7117) r. COHTH6pR 19, acct.'. FOCHOJAapb HOHCTaHTHH Moruna MA'
TBepwaer monacTuplo CB. HHHOJIM B oxpecTuocrix Flee smnorpajnum B HOH0y, Tkap0-
BaHHblfi BO spemena rocnoHapg Apona Hollepmo TnoprHe HEI Flee IlapacHott.

www.dacoromanica.ro
LXIX

235
1608 (7117) r. c enTn 6 pn 21. Minus Toagep n 12 nuprapeti Ea Pomana
cEngeTent.cTEysyr , T4TO CESHOBbn Hapanusena npogann CROW BOVInny B 11.H0TOneinTh,
o61acm ItTrapnursTypn , AymnTpannio Byxymy.
236
1608 (7117) r. CeHTH 6p Fi 23, .11 c FOC110,1:kapb HOHCTanTlin MOPHna pion-
nomagnEaer monacnipb CB. Can& B ropoge FIccax snagem EnnorpagmErom, aaxogn-
lultmcn Ea Honoy, mongy llepnenom n Honaunio Pycnanom.
237
1608 (7117) r. cenrn6pii 25, HCCLI. rocnogaps lioncTaiann Mornaa nog-
Tnernngaer megeannnepy Cumnony Hamm nacm nynnennylo E cene Antaminn. ,pausule
namsaemom PornuopE., C mecTamn Ann meamingu n npyga It necom.
238
1608 (7117) r. cenTn6pn 29, fl rocnogaph HoncTanTnn Mornna nog-
TEefongaeT annuemy irupicana5y cTapomy Manalo mecTo Ann goma B cene Xpncna
239
1608 (7117) r. o HTH 6 p H 5, Hccit. rocnogapb HoncTanTun Moruna nog-
TEepntgaeT neannomy nocTenmigny Hupnua AymuTpane BOrinny, Eynnennyio B cene
Byenanb Ka Buse, o6nacTn Hanynnia, C mecTom gna npyga Ii mensinnus.
240
1608 (7117) r. oIcTn6pn 10, Room. rocnogapb HOTICTaHTHH Mornaa manyeT
sa Eepnyio caynt5y Bennnomy nocTenbEnny Aymwrpanine Hnpnna n ero Ennrnne Mapn -
nyne rocnogapcnoe ceno BEinaTopb B IIFFTpa, c menbannamn Fla Enurpnne.
241
1608 (7117) F. o Tn 6 p n 19, HCCIA. rocnogaps HOHCTaRTIM Moruna nog-
TsepntgaeT EncTpuncnomy monacTupio menbFurny B IIFFTpe.
242
1608 (7117) r. HOFI6PH 1. FOCHOgapb HOLICTaliTHH Moruna ntanyeT na npasinnut
HoGpaTcsomy monacmpro ninennny, 13H00 ,meg H genarn.
243
1608 (7117) r. HOF! 6 p FF 5, /I c rocnogaps HOHCTaHTHH Moruna nogTEepni-
gaeT megennnnepy Angpelo H gpyrum nunam Eornmy B ,IOHRMenb, o6nacTn Hmpanrs-
Typu, 'Tome cyga c rposn.
244
1608 (7117) r. non 6 pH 20, FICCIA rOCHOgapb KOHCTBETHH Moruna 110ATBeinn-
aeT BacHnne Haga6afino Menblint1HIJit Gpog B Coneurrb , no cYJAY
245
1608 (7117) r. H 0 F16 p H 26, FI c cu. rocnogaph HoncTanTlin Moruna nog-
TEernngaeT Ben/moray nocTemanny' Iinpnua gymarpaxe ceno Xopnnuam. Ea AilecTpe,
Opreescnott o5nacTx.

www.dacoromanica.ro
LXX

246
1608 (7117) r. Hon6pH 30, ,11 axr&H Hrs. Herarra HHpyrlle cenHeTenbcznyloT,
MTO CbIHOBbH COpbI, TOnIep C 6paTom, npoganx BricTriepy Boy mecTo 1H goma H 10
pracTxos B cene BepernaHb.
247
1608 (7117) r. exa6pH 2, flccu. rocuoHapb ItoHcTawritH Morxna non-
THepx(HaeT anpogy Hanurroiloxy 113 CT031111111eHb BoTqmry, xynneHHyro B Cons, Criax-
awn o6nacTx, C MeabHIPIHSIM 6p0AOM Ha Mongoee, caHamm 11 necom.
248
1608 (7117) r. Hexa6pH 13, flccu. rocHogapb KOHCT3HTI1H MorHaa runnel.
MbITHHISaM B ra213.11 HaTb 110310BHHy maxim pbr6b1 moHaxam MOH3CM1p11 CH. HIIH0313171,
HaxoHnigemcn Ha xonme ropoHa
249
1608 (7117) r. Hexa6pH 14, flccm. TOCII0Aapb KOHCTalITHH Morxna H011-
TriepncilaeT Rommneny MI4X314J13 XyAntry BOTHHHy, xyfineHtlyro B cene libIWIe111Tb: 11/4
Aparoxa.
250
<1609 P.>. Illoary3 113 Xyrna H HeCHOJMHO JIL11 CHH/keTeHbeTBylOT, 11TO 113CHOJIHHHH
CHarroma npoganx CH010 BOTHHIly B cene PaCI1011b Aymwrpy H CummoHy H3 P3C11011b.
251
1609 (7117) I% FIHB aim 9. focnoHapb HOHCTaHT1111 Moruna ninneT ypHAHHHam
113 gepHOBIIII OCTaBHTb B noxoe cena PaAayucrioro enticrioncma, He 6pam. c HHX Hanoros
HaTypoil, He 3911HCESBaTb xbmcapox B mix cenax, a urrpaltal 6bITb in no6oT
ernicriona Ectipema; He 6paTb y MIX noulaHell HRH nogna n noHHog, Irro61,1 oHll HaaTxml
TOJIMCO 110HaTH*.
252
1609 (7117) P. HHHapH 23. Bearnmik 3101.04/3T OrporN, BenHimil HEropmut
Ypexe n Hpyrne 6oxpe, noxrxepwaror Beamiomy xbmcapy Toanepy Rananoxy ceno
Bongemb, ceamne Cmp6b, Cyqaxcriott o6nacTH, H mecTo in 5 Homos H cene Ormeurrb,
nonytreHnbre OT Hentnioro InicTraepa FIHRoapa Hpantecxy H o6meR Ha Honor:rimy cena
CToaHmerm, Cygaecrioll o6nacTH, C MeHbHH,MbIMII 6pogam11 Ha &rpm x Ha petme
Ilyptreneurrb, H c phr6Humu npygamx.
253
1609 (7117) r. HHB apH 26, HCCIA. r0C110apb KOHCTalITHH MOFIlHa nog-
THepacHaem reTmaHy 14 HarpHana6y Cytrarmi Hcarcy Bannxa 16 semenbmax rracTriox,
xyrinerntux B cene 10Kaar, Hfimegcxoti o6nacTrt.
254
1609 (7117) r. n11napa 28, Cytiaxa. CbIH ArarDoHm ToaHep HpoHaer BacHne
IlleaTenairy cam) tram cena HemepumeHb Ha Hlymyae, Cytraxcxoft o6nacTx, C oaepom
meabHurrett.

www.dacoromanica.ro
LXXI
255
1609 (7117) r. (Del:Tana 4, FIccu. rocnogaph HOHCTaHTHH MorHaa nog-
THernHgaeT CeRyncHomy monacmpio cana Ca6aoaHL H BepeRgHearm,PomaHcHott o6nacm,
can BmHaTops, HamencHott o6nacTH, C npygamH, nyrama, menbininamm H necama.
256
1609 (7117) r. cDesp miff 5. OpaTeio Ha HIALICTHHHHa, HacTacHa Ha IlonaHeurrb
Toagep npogaloT 03010 Wien B T40.TIDHOIHTb XOTHOPY IleTpy 113 B060,1eHb.
257
1609 (7117) r. m ap T a 2. BeaHHHit H0004)3T CTPOW1 cameTenbcTayer, /ITO
Bairram npogaeT CHOW tiacTb B cene BYTH'ib, XOTHHCHOft 06HaCTH, Henimomy gaopHuHy
HmitHe# 3emam YpeHe.
258
1609 (7117) l'. m ap Ta 8, FICCbl. rOCHOJ:kaPb HOHCTaHTHEI MorHaa nogmeront-
AaeT gay BacHne Altura gaol!, Hynnemme c cene CHRHHITH Ha Illomyae, CriaacHott
o6nacm, C tiacTsimm meal:annul Ha Momyae, npygom H nyramn.
259
1609 (7117) r. m ap Ta 9, Xa 6aniemTL. HiapHana6 Opreesa 'ham H gpyrne
6onpe CHHAOTOHLCTBylOT, HeTpxmaH H ero cecTpm npogaHrr CB010 BOTIMHy B cane
Honnub, Ha Taanay, TpoTymcHofi o6nacTH, Hamapamy OHHu IllTabany Hpancecxy.
260
1609 (7117) r. Map T a 10. BeHHICHit HOPOOT CTpOW1, BeHHKHO 11130pHI4K0 Ypeliff
HaTpanno CBHHHTOBLCTBylOT, RTO gparomaii npogan CB010 gam B TOHHOHDOIHTb,
CriaButott o6nacTH, HlicTuepy Boy.
261
1609 (7117) r. m apTa 15. IllinaT H Ypara npogaiom CBOH qacTM nomecTbn
goalless OHlly CHMHOHIM.
262
1609 (7117) r. mapTa 28, Hccu. rocnogapr. HOHCTaHTHH Mormaa HOATBOINK-
Aaer nparmyHam Mamma TaTapa cum OnotieuiTs H gapmaHeurrb, Ha TpoTyine H
Yae, TpoTynicHoli 06HaCTH, TaK HaH OHH repfuni CHOH npHaHnerkni Roma B Hamy
cTpaHy nrunnen C neHrpamm, Hanaxamx H co melt amen paTmo rocnogapb Maxamm.
2633
<1609 r. > aupenn 3. AHHa, HpHHa H "SrpuTa npogaioT anygacepy CHMHOHy
CB010 qaCTb BOTTIHHII B B0p13131e, /KertepTems H B camme ApHcznute.
264
1609 (7117) I% anp eat' 4, fl ccm. rocnogapb HOHCTaHTHH MOPHJIa IIOATBOINK-
Aaer gogepH Ilygfula Mammoape Hornmy B cene 06mpunta Bepxegy, c mecTom Ann
menbminsi Ha Bepxelie.
265
1609 (7117) r. anp en 4, Hccm. rocnogap}. HoHcTaHTHH MorHaa nogTHeronc-
AaeT }marline 6immero gnopmnia BMW! CHHKHHTHKH H ee chug nenintomy HaTary
Cyqami HoHaunco centime, Haamnaemoe OHnelis, XoTHHcHott o6nacTH, npogamme
EHJIBH rocnogapem Slimy Cacy.

www.dacoromanica.ro
LXXII
266
1609 (7117) r. anpeIlt 5, H c rocnonapb HoncTaimmi Moruna monTsepnc-
naeT nmpHana6y Pomana MaHone cemmue, HaaaaHHoe Exymams, PomancHoil o6nacTH,
Rynaemwe y 61,1aufero ilaumnHa BeHeTuHa.
267
1609 (7117) r. al-1p ea 51 8, H C C bl rocnonapb HOHCTaliTHH Morxna ynonHo-
maquaaeT acex paaeweil H3 IIHnepqeHb, OpreeacHoik o6nacTH, unanem cenom Thinep-
=rum c menbm4qamx H npygamH, 6e3 HmemaTe.nbcmaa CTOMAHHa BacHne JloaeHcHn.
268
1609 (7117) r. atrp ena 15, . Tocnonapb ROHCTaHTHH Mornaa non-
TaepHtnaer Heauxomy ancTHepy HHHoapa HpamecHy Ram., Kyriaemiyx H cene Bon-
genii% , CygancHoil o6nacTH, C mecTom Ana npyna u mensHugbr.

269
<1609-1611 rr.> aril) east 16, Hc reTmaH x cytiaacHHit nurpHana6
VIcaH Barnum npmiaahumeT caolim cayram H3 XapnaycHott o6nacTif OCTaBHTb B HoHoe
ghtraH moHacTLipH ca. Cam:a B cene CTpoemTb
270
1609 (7117) r. anpenn 20, }I cebt. HecHonbHo ABOpHHHOB HOpTI3 H npyrue
manue 6oape caHnerenBcTayloT, HT cull Aympapy rpamtny Pycy HonapHa CHOTO gam
BOVITHal B P1,IH3DHITE, nnemsmiumy Ilaxypapy, cErHy Bhipa Ha BepelliTb.
271
1609 (7117) r. a n p en H 2 8 , CCES. Focrionapb HoHcraHTHH Moruna napyeT
aa HepHylo caym6y Heamiomy geopHHxy HeTpaumy ceamme, Haaammoe BpomTem.,
C mecTom in mensmalbz; HeTpamHy gaeT rocnonapio Tiemape no6pLur BOHR LI 150 80710-
TbIX Ha Hymnbi cTpanbi, Hora Hama erpalla Monnosa nonauta &ma aartazoinrrs map.
272
1609 (7117) r. aupeIif 29, c rocnonapb ROHCTaHTHH Mornna Hon-
THepainaeT BHcTpuucHomy moHacTbiplo naa avra non qaxnay, HO Ty eTopouy BucTpuum.
273
1609 (7117) r. anpenH 29, fleem. rocnonapb ROHCTaHTHH Moruna Hon-
TaepHinaeT HucTnepy Toanepy Boy Ham, Hynnemmie e cene Tannanaeurrb Ha Monnoae,
CytiaacHoll o6nacTH, e meal:minim/A 6ponom.
274
1609 (7117) r. an p earl 29. 31{eHa Jlaaopa Ha Tannanaeurrb AHHa nponaeT
cam Ham BOT/IHILIA B cene TaallaBOBIBTb BlicTRepy Boy.
275
1609 (7117) r. an p eat' 29. ,I(HopHHH Bennilman ix npyrxe mantle 6oHpe
neTenbcTayloT, tiTo Aparymax Ha Tannaaaemm Hponan CH010 tlacm B cene Tannanaeurm
BTICTH epy Boy.

www.dacoromanica.ro
LXXIII

276
1609 (7117) r. a rr p ea a 30. rocnoAaps RomTwain{ Moruna ripunaabwaer
HaTatiV Bo6uny paao6pam pacnpio ua-aa mecTa an HpyAa B IltyraHb memAy naxapHunom
Thimna ma lOram, n anpoAom HocHnom Jlaaopom.
277
1609 (7117) F. man 1, H CCLI. rocnoAapb lioncTaHTRH Mormaa noATHepnglaer
monacTupam gparownwHa H Cenya HpyA Ann meabHuum H aa6pomeHHoe oaepo Ha
PayTe, H6.nuall Opreescnoti npenocTu.
278
1609 (7117) r. man 1. rocuonapb KOHCTaHTHH MOPHJIa noATHepatAaeT nomucy
reopre BOT414 Hy B Cynancnoit o6aacTu.
279
1609 (7117) r. man 6, FIccu. rocnoAaph HOHCTaHTHH Moruna atanyeT aa
Bepuyio c.nym6y Heauuomy AHopHuuy BepxHeit 3eman lleTpainuo rocrmAapcnoe ceno
CTopeurm, Xmpaaycnoro oupyra, H ceaume BponaTeHb, CynaHcnoro onpyra, C mecTom
Aan meabHugia. IleTpamHo Aan rocnoAapio 8 Ao6pux }solidi it 450 aoaoTbnc Ann conpo-
mugamlbi mama, Roma Hama cTpaHa MoaAoaa umeaa aaTpyAllemia H HyncAbr,n Roma
6bia aaunioneff MH B cTpaHe.
280
1609 (7117) r. man 7, H CCU. rOCTIOJ:kapb HOHCTaHTHH Moruna noATHepamaer
Ilo6paTcnomy moHacTiapio BOT,H4Hy B ceae Onpeurm C BuHorpaAHunom, HoHypayficnoll
o6aacTu, AapouaHHyto HaemnnHugen gamiy Oaapy Copy.
P.81

1609 (7117) r. m an 7. Benanuit HaTar Hnmegcnoft o6aacTH HaAa6a1ino, owe-


TeaBcTayeT, qT0 Toma, cbm Ilene, HpoAan cHoio gam scrum,' Mummy., Bacayticnoft
o6aacTu.
282
1609 (7117) r. man 8, HCCI:J. TocnoAapb HOHCTanTifil Moruaa noATaepntAaer
namapamy Camay HormHy, itynaeHHylo B cene BupatoBeHb, 1-Inmegcnoti o6nacm.
283
1609 (7117) F. man 13, ficcm. Muponnca HpoAaeT BoAoanHy cam gam
Hopinniz H ceae ilepHaTeurrs Ha Hopone.
284
1609 (7117) r. man 14. FOCHOTkapb HOHCTaMTHH 1\10114J1a MATH epanan 61.1B-
memy HuTapy gepacica nomembe B ceae gepaRa, nynaeHHoe y moHaxos Xomopcnoro
moHacTiapn.
285
1609 (7117) r. gag 15, Fl C rocnoAapb HOHCTaHTHH MOPHIla noATHepniAaeT
BucTliepy ToaAepy Boy macTx, nynaembre H ceae Taanaaaeuns, Ha MongoBe, Cynaa-
cuon o6aacTu, c MenblinlIHISM 6poAom n ceaom Muxyaem. Ha IlepHaBoAe, Coponcuoit
0631aCTH , C mecTamu AJIFI HpyAoH II MeabHnn

www.dacoromanica.ro
LXXIV
286
1609 (7117) P. man 16, FI ccbt. rocHogapb HoHcTaHTHH Mor}ma nogniepncgaer
moTHepy Boy 15 ynacHon 3eaum H 2 p0C4HCTII B cene Bepumerm, Ha Mongome.,
HynneHHE.re y AHHIa, BHKH HOna (DOJITH.

287
1609 (7117) P. Mail 21, /Icel.!. rocnogapb HOHCTOHT/III Mom'a nogTHepmgaeT
may kloHy =mum, HynnenHue H cenax i1o6oTems, Ha Hpacne, TaTomHpeurrb H ceniune
CHnema, C mecTamx gin Hpygon a menbaHm.
288
1609 (7117) r. man 22, flccm. rocHogapb HOIICTalITHH Mormna HogTHepargaei
Ypcy n ero ;Rene MapHHe gama, HynneHHue B cenax Hogmenns, Baxnynnb n Bpanno,
Ha Baxaye, HmpaHraTypcHoti o6nacTu.
289
1609 (7117) r. man 26, HOCLI. rOCEIOnapla ROHCTaHTIIII Morma nognsepacgaeT
naxapHHHy Monalimo }Ropn ceno Op5yuntallb, II0 cygj.
290
1609 (7117) r. man 30, rocnogapb RoncTaaTHH MorHna nogniepmgaeT Haxap-
Rimy Tbimna a ero merle TygocHe qacTu, xynnenHble B Drain ngariemm, C mecrom
MT npyga H meamarmum 6pogom Ha Balmy.

291
1609 (7117) r. man 30, ;Iasi/Beni, Hemtra, Eamon, 10panmo n HymnTa
CB1111eTenbeTBylOT tITO TOOnep, ci.in COPLI, HpAna Binnopy Boy CB010 nacn. BOratHLI B
Bepeurans.
292
1609 (7117) r. man 31, ACCIII. rOCII0Aapla HOIICTaRTIM MOI`Haa Hogniepatgaer
Hommcy BacHne BOVIIIHy B cum Boanana, BacnyttcHon 06naCTII, HynneuHylo y nnyHom
gannimta IlaTpamo 118 BO8natIb.
293
1609 (7117) r. H IO HI , X 0 T il H. XOTHIICKIIn nupHana5 reoprae cHHgeTenbcTnyeT,
qro oTeH Jlyny na Banonianb, naTacj) Noan, Hyrum BOTUMHy B Ban0IIIaIlb, Ha Baum:loge,
npygom H menbHHgen H BoTnimyB cene Itononnia, C npygom, a rpamona yTepa.nn,
mora HpHuien rocnogapb Maxatt.
294
1609 (7117) P. II 10 HFI 4, FICCIal.
rOCII0aaPb KOHOTOSITHH MorHaa nogniepmgaeT
AYmxTpainHo Gre(Danormny ceno Borgana, C mecTom Ann Hpygon H MenLEIHIA, HoTopoe
OH HmeeT OT BepayMICHOPO MOnaCTLIPH, B o6men Ha IIONOMIlly cena
295
1609 (7117) P. IllOHFI 13, FIccbt. rocHogapb KOHCTalITHEI MOrilnanoATHepw-
AaeT Hynapio HoHataHo Horunly, HynneHHylo B cene CyceHb, Ha 105aHe, TroacHoft
o6nacTH.

www.dacoromanica.ro
LXXV

296
<1609-1611 rr.> HIOHH 14, Hypienearrb. g011b AHreammx PycHa aaHna
.1ILIBaeT 110.110BIIHy cana Bp3THOI11Tb , CrIaBCHOR 06J1aCTH, HenHHomy Eatcnrepy HnHoape
HpentecHy ea 113BeeTH3r10 cymmy Heifer.
297
1609 (7117) r. H 10 FI 24, JB JI ag. Both. 1-CbtpcTa A3HILIla n 12 nbiprapett
BbipaaHa ceuHeTenbcTepoT, tITO Mapnica C ee 6paTbamH npogaioT CB010 naCTb 1301,1141161
B cene Onememb, Ha pyqbe HyTua, opreeecHomy nbipHana6y HaHay, 4ro6bi maxylauTh
ronoey MapuHH, HoTopaH y6Haa ceoero mywa.
298
1609 (7117) r. 11 10 n SI 4, H cc's. rocHoHapb HOHeTaHTHH Morlina ripnHaebumeT
}qualm HoHaunco oTo6pam BOVIIIHy B Pa/velum, HynnenHylo HeeaHoHHo HoHannto
Bo.nmuopom, H oval% ce HeopHnHy gparoTe HmecTe c 6oxixo1i Mena.
299
1609 (7117) r. moan 4. Hon ToaHep 113 POMEIHOIHTb npoAaeT cam qacTi,
HoTqHml B Mmunayinam, HilaHy Haply.
300
1609 (7117) r. /man 4 Room. Hon Toa,aep H nonagbg cDpacHHa Ha
Pomuneuri% HponaloT C/3010 naCTb B01,1111111 H HynneHHylo 3eMJI10 B Milunaymatm.
Haply. HHaNy.

301
1609 (7117) r. moan 5, Hccm. rocuoAapb HOHCTaHTMR Moruna HoweepacHaeT
CTOREXHII37 gymnapy, , CTOJIbHHHy Ypcy ii Ex poHoTtemnniam, 110TOMHaM HetWape P9C-
nona , ceno Pacnorm, Ha Hpacue, BacaylicHoft o6nacTH.
802
1609 (7117) r. 111031M 14, /Icel.!.
r0e110Aapb KOHeTaHTHH Moruna noweepHt-
Ham HameHcHomy moHacTbipio mecTo HRH menbHHH, y yeTLFI MOURN , re yeTaHOBnena
rpamma 6mennim nupHena6om Byey.
803
1609 (7117) r. H 10 JI FI 1. 7 , FIccbi rocuogaps ROFICTaHTHH Mormaa noxreepw-
,aaeT 6bunuemy norocDeTy IlpFIABLIHy BOTnHHES, Hyrinemme n OHliaHb H HauinaHa, Ho-
HypnyticHoti 06naLTH.
304
1609 (7117) r. H 10 JI FI 20, FI ccm. rocnoAaps HOHeTaHTHH Moruna no/An:wpm-
,HaeT CHHHIIIITHHHO, miurune 61.113 IIIer0 Heopmma BMW', u ce CMuT 1/011a111H0 MHOCHJC
umraH, a rpamoTa rocnoHapH HeTpa yTepHHa Ha-ea HottcH rocuogapa MHxaci.
805
1609 (7117) r 11 10 JI H 20, Hcchi.
rOCIIOnapb KOHeTalITHH Moruna
Ham, BHcTpmucHomy moHacmpio OCTaBHTb 140aHa 113 BDJILIDTellITb mnpHo HnaHeTb poc-
4IHCTb10 B XaHryne, HoTopyio OH HmeeT elue oT HeTpa Xpomoro.

www.dacoromanica.ro
LXX VI

306
1609 (7117) r. Imam 24, 51 ccm. FocHmapa HOHCT0HTIIH Moruna noATaepui-
gaeT gymmTpy Byxymy qacTu cen CTpyHra, raypeHr., Basal-calm, Xorieurrs, PomaH-
cuoti o6nacTu, raHeurrb, limpnuraTypcuoil o6nacTu, H lipuserum, a Taume HecuonTramx
maraH.
307
1609 (7117) r. H 10 JI X 27, H C CM. r0C110):10PB HOHCTHETHII Moruna noATHepac-
AaeT ranaTcRomy moliacmpio cenntga ME.npuearn. n IleTpeum if Hominy, HaaHaHHyn
Bnammury, Ha CTB.BHHlie
308
1609 (7117) X. MIOIH 27, Si rocnoAapb lioHcTaHTHH Moruna npmiaamaaer
pa6oTHuHam H HJIHIllapaM Humeucuoil 0611XCTH OCH06011HT13 OT pa6om n HoAaTett 4 no-
CJIyIIIH111-COB 1111111"aPaHCHOPO moHacnapu H aanucaTE. 113/ OTHeBBHO C gpyrxmH 60f1pCliHMH
cayramu.
309
1609 (7117) r. 1110 JIH 28, fl C CM. FOCII0Aapb HOHCT0HTHH MorHJIa nognieput-
AaeT gaopmmy moist Haile Bpa6ue tiacTu cen BpeaeHL Ha EnaHe, Bmpcarieurm,
rypaum H MeHemTb, 03311411fACROti 06.71aCTH, X PaAelib TyTOBCH0f1 063IaCTX C mecTamn
AJIF1 Me.71bHH111.1 H 60BOTHMH

810
1609 (7117) r. as r y cTa 2. rocuoAapb
HOHCT0HTIIH Moruna Boaapaigaer
mynaHuge, noHottHoro, 6Ninuero reTmaHa AHApeu H ee CLIXOBI,RM ceno 33BH1114HB
311
1609 (7117) r. aarycTa 4, 51 C C LI. rOCTIOABPb HOHCTBHTHH Moruna noATaepui-
gaeT Benummy nocTenbmmy AymuTpaum Rupurta can MaJIHMeHb H tlaCTH can HOZ13-
geny, Ha Capaikene, Paittierm, Byeuani., amearTs, Bep6eHgerm, gymeam. C mecTamu
;via HpyAos H meniamm, H cealnue BeueHb, Ha IlpyTe.
812
1609 (7117) r. aar y cTa 6, H C C rOCII0Hapb HOHCTUITHH Moruna ocao6oui-
RaeT ceno CanuTualm, Aopoxoticuott o6nacTu, moHacTiapa ca. HmionaH n oupecTilocTHx
FICC OT HOBHHHOCTII uogaoA, geffITHHEZ H TIWITOBLIX noluageit, HO (tC Tem, tiT06131 0B11
nnaTuau CBOX HaJ101'101.

813
1609 (7117) r. aarycTa 16, Hccii. FOCII0X0pb HOHCT0HTXX Moruna AapyeT
Benmsomy HocTenhinficy AymmTpauu Hupuua H ero miHruHe Marmite ceno Cemiayilb,
XOTHHC11013 o6nacTu, aa Bepripo cnym6y H aa TO TITO OH gan Ann egen cTpaHm 1000
gepaoHues a Tamue menmummitt 6poA Ha HtIVERX , B npmenax cena Ilunepeum.
814
1609 (7117) r. aarycTa 18, Recta. rocnogapi. KOHCTBRTIlli MOIIIBB non-
TaepwaeT ;waxy HomMe MIOHY ero 6paTy H cecTpam 110310BFIHy cena FIAnHrth Ha
Pauorlaue H IlaCTb lianoTerm, XOTHHCHOX o6nacTx, C mecTamu A31.11 npygoa 11 MeHLBH1X.

www.dacoromanica.ro
LXXVI I

815
< 1609-1611 > r. as r y CT a 18. HacTacHa 1-lonnaHaca H ee CNR1 gymuTpy, ,
cmgeTenbcTspoT 11TO aaHnagmaioT inicTHepy HuHoape aa 50 TazepoB AOM B Ca0aHb.,
816
1609 (7117) r. miry cT a 20, H cue. rocnogapb HOHCTaHTHH Moruna BOA'
TBeroigkaeT mynamine BapTHHa H ee CLIHOBBRM meamnumbrit 6pog , moue cena
/I elan. .
317
<1609 r.> au ry CT a 20, B hip ag. lhapHana6 raHropHe runity., HOB Milegap
H gpyrile cHugeTenbcTaymT, 'no BH3THH T-lepHaTa BannaTa npoganti CB010 BOVIHBy Ana
cTapHHa cennina IlepHaTeum , Hearniomy HaTary If ogonfuly
318
1609 (7117) r. aarycTa 21, Ficchi. rOCHOAapb KOHCTORTHH M0114.33 CyAHT
pacnpio HlicTliepa Boy c 6mHumm apmainem IloHhipaHe, HoTopsrit BUM y Hero H CBOT
Horga 6BinH Te 6ecnopfigHH, H o6H8a1cH Tempi. Inman, emy rpamoTy Ha BOVIHIMI
cen Grancepenh H HopnaTemTE, go 26 oHTH6pu
819
1609 (7117) r. aar y cTa 21, fl c c rocnogapb KOHCT3HTHH MorHaa nog-
TB epacgaeT MoHacnapio CeHyn centime Bunten}, , gaposaHHoe BeamiHM gHopHuHom
lincTopom YpeHe , HynneHHoe Hm y pomaHcHoro mapHana6a MaHone.
320
1609 (7117) r. aHrycT a 26, 51 CCLI. rocnogapb HOHCT3HTHH MOrHaa 110A-
TBepsicgaer pomaHcHomy nmpHana6y MaHone ceno Hungeurrb , Ha Mongone, e MeabliFP1-
HUM OpoAom , gaposaHHoe emy EpemHeit Moruna.

321
1609 (7117) r. aHrycTa 26, HCCM. rOCHOAapb HOBCT3HTHH MOI'llna nog-
THepucgaeT HeanHomy gHopFunty BepxHell 3emam IleTpaniHo mecTo gaff Tpex gOMOB
B Hem Mape, CynaacHoit o6nacTH , c aux aemenbin,Tmu nonocamH no mepe6beHHe H c
cagamm>.
322
1609 (7117) r. a r y cTa 28, FI c cm. rocnogapb ROBCT3HTHH Morffna nog-
THepumaeT ymapy reoprne BoTnHy, HynnenHylo H cene CHo6eHneHb.
823
<1609. cellTa6pn 1-1610. aHrycTa 31> 7119, ficcu. rocnogapb ItoH-
CTUITHH Mormia nogmepnwaeT 6mainemy necHwiemy aanoBegHoro neca repaacHe Map-
Hominy nacTH , HynneHHbie B cene ByHemb
824
1609 (7118) r. cenTH 6pfl 2. BoTowaHcHuti gaopHHH Toma, Howie reopre ,
monTya AymuTpy H 12 nmprapeit H3 BOTOHMHb cangeTenbcTripoT, HOCTeBBHHK
EpeMID1 Hyrilla BOVIIIHy B cene Bpaemn. , y mHornx, C mecTom gag npyga H necom

www.dacoromanica.ro
LXXVIII

325
1609 (7118) I% CBEITH 6pm 5, HCCEI. Tocrionapb HOHCTKIITHII Morma Hog-
THepnixaeT reTmaHy n 1napHana6y cygascHomy HcaHy Bamnia Honommy cena Hyrtypeab
Ha OnoHalo, gopoxoticHott o6nacm, HyrrneHxylo y HogepH Oxqy XanegHH.
326
1609 (7118) r. ceiiTn6pH 11, r aaaTa. BenHHHit xaopHHH IlaTpaumo , reTmaff
HcaH BanHHa n pyrme CKHOBHHIM yraepHinaloT aa HeanHum ITOCTBJIMIIIHOld lillpHIAD-
Aymwrpaisu Hornmy, HynneHHylo H cene Aparylliem, Ha HpyTe, IDOXIIIRCKOH o6nacTH.
327
1609 (7118) r. ceHTH6pH 12, ranaTa. rocnoxapb HOHCTKHTHEI Morlina
nogreepmnaeT HennHomy HocTenmumy HHpinla gymwrpaHe Hornmy H cene gparymeHb.
Ha HpyTe, 00B,IH14CKOVI 06HaCTH, HyrineHxylo y 6bramero Hynapn HOHOUIKO n gyMHTpy.

328
<1609 r.> c eHTH6pa 14, Ty uHnagb. Wax ancTuepHagen n gemepo xpyrnx
cangeTenbcTayroT, HaTacp NOHOIIIITO Ha OGbIpmJdn Hymn' y CHMHOHB BOVIHITBI
cene ItopouHeurrb.
329
1609 (7118) r. C eHTH 6p Fl 17, ACCIS. POCI10)"(apb KOHCTaHTLIH Morma ynon-
HomamHaaeT HcaHa CTiapqa Haaxem Hcem Hpygom, HaxoHHattnimca Hume cena HoneHE.,
HEIHynnexHum HHfirmHelk Xamllmolukoae y reTmana HcaHa Banium.
830
1609 (7118) r. ceHTH6p 28, It oTHapb. Hoxamo u ero cecTpa MarganHua
cHHHeTenbcmyayr, ITO OHIT npoxang HaCTOCI411, HHgrnHe BeJTHROPO tiaxnuum ItapanmaHa
H ee amy, Jil(Hmirrpy ByXyIlIy, HX BOVInfly B ITHOTTIOIHTb.
331
1609 (7118) r. OHTFI6pn 4, FOCHOJIapb ROFICTOFITHE MOPFIBK II0A-
Tsepaukaer BFITOHbTy MapaIIRHy BOTqRHy, Hynnextrylo B cene Mexenexh.
332
1609 (7118) I% OK TFI6pH 5, Rena. rocnoxapb HOIICTKIITHH MOI'llna Hag-
TaepaqaeT nocTenbm4Hy Bpa6He n ero mogHm, Toma, Hpatityaamy n 1ttapme, ceno
roTeurrb, Ha HpyTe, RHreqcHott o6nacTH.
333
1609 (7118) r. oHTH6pa 5. "Maus Hoax BnexaH u 12 nbrprapeil ropoxa
Manynnia CBHHOTOJILCTBylOT, tITO MIIXDKJIa, Clan npoxan ceoe HomecThe B cene
HOCTOIHM ;malty Hotly lioranbmitiany.
334
1609 (7118) r. OKTH6pli 6, FICCL/. rOCTIOAKpb ICOHCTKIITHII Moruna H0A--
THepxmaeT 6iastuemy ruapHana6y IlaTpannto Yxpa HoTrunry, HynneHnylo H cene Batigenb,
XlapnaycHott o6nacTH, e mecTom Ana Hpyxa.

www.dacoromanica.ro
LXXIX

335
1609 (7118) r. 0 H T/16pn 8, Fl C CLI . rOCIIOJEkapb HOHCTOKTIIII MOTHJIK nog-
TsepnaiaeT czygatepy CHmHoHy soramy, syrineimpo B cene atesepTenb, gopoxoticicott
0631aCTH.
336
1609 (7118) I'. OK T FI 6pn 21. POCKOAapb ICOHCTOHTIM Morlina Housepasnaer
naxapHimy IlaTpamsy OattAa Ha ()amen soyanHy B eenax ToHryncemr, Haesoeurrh,
Maria Mbniacnipm3 n mecTo Ana nacerin, no cygy.
337
1 609 (7118) r. 0 It T 6p a 23, H roerrogaph HOHCTOHTIIH Morma pion-
HomataisaeT HHarnmo tIonnaHaea x ce yere Biiajem cenom Hopamieurrs, Hamesexon
o6nam, aTo6u 6b1Bu1Iiat apmam HoHaunio He }men 6onbnie Hiniam4x gen c amm
cenom.
338
1609 (7118) P. 0 HTFI 6pn 25, Hcci,i. Bemnaiii ABOpHIIK HaTpaunto H Apyrxe
CallOBHHKH CBHAeTeabCTBylOT, muorHe cennue npoganx CBOH MaCTH BoTqflHbI B cene
/10H3Ille111. Ha ACHaum, HecHoit o6nacTH, sennicomy sHeTHepy Hllsoape Hpamecxy.
339
1609 (7118) r. osTn6pa 26, H C C Tocnogapb HOHCTOHT1411 MOPHJIK TIOJA-
TBepisAaeT se.nlatomy HocTenbioncy gymmTparce Hump gam, K1TJIHHBI B cene
Mangapewm, Ha HpyTe, y yCTI3FI CTpMt6I,T, RIEW-ICHOR 06JIOCTH.
340
1609 (7118) r. 0 T FI 6pa 27, Heem. rOCKOAKPb HOHCTaKTHII Morlina TWA-
irnepKkaer sopHinty Toagepy AparoTa liaem cena Ilaymeium, c Ammon! Ann menbEtHq
Ha pee Hamra H Ha CTaminse, no ero cornameHmo c ero 6paTom, Asopmmom mom!
ayny ;:kparoTa.
341
1609 (7118) r. 0 T FI 6pa 28, II C rocriogaph HOBCTalITHH Mormna non-
TsepaigaeT CHmHolly n ero ateHe, Hameln!, BOT'IHRLI, synnemme B Bopune H
sepTime.
342
1609 (7118) I'. OKT FI 6pa 30, H C rOCTIOAapb HOHCTOKTHH MOPHJIK. HOn-
TBepxijAaeT BHCTHepy Boy BOT.111HY, HynneHHylo B cene BeptInCeHb, Ha Mongoser
Cyaaseuott o6nam.
343
1609 (7118) P. OKTFI 6pn 30, H C rOCHOAKPb KOHCTKIITHH MOPH.Tla HOJA-
TBepatgaeT norocbaTy 10patrato H ero 6paTfiam macTH cena 11bIrallearrb, IlyTHFIKCII014
o6nam, 110TOMy 0110 noTepanx CBOH npnnniern Roma TOM IIPOIIIJIH sanopont-
CHIII4 Raaaial c roenogapem Epemilefi n C HaHgnepom B MywraHeHylo ammo, nora
paa6Ham rocHogapa MHxaa.
344
1609 (7118) r. H0a6p11 15, Heem. rocriogapb HoHeTaHTHH Mormna B08-
BpaigaeT cappRepy ToagoPy ceno Matinnayab, HoTopoe oTo6pan y Hero roenogapb
Epemun n oTgan B Hoggimemie oxpyra Morlinesa, He an emy cena saameH.

www.dacoromanica.ro
LXXX

345
1609 (7118) I'. H 0 Fi 6 p rf 17, FI C CM. rocnogapb KOHCTaHTHH MOPHHa Hon-
vBepfcgaeT reTmaHy kleaity Banuita BoTtnnna, HynnenHue 13 cene Bepxllem Cenemeyb
mecTo 71.71H 3 gOMOB H mecTo HTLE1 MeH6HHI7DI Ha }RHHCHIT
846
1609 (7118) r. HOR 6pH 20, H c rocnogapb HOHCTOHTHH MOPHHH HOn-
vsepacgan Xordopctsomy moHaemplo ceno BygHaTem, , law:me y nannuma Ainfponinfa
Haulm cenuma CTpaxoTinty, Ha IKHHCHH.
347
<1609 r.> HOH 6pH 21. rfaTpaunco , GEM CTOHHHO XOTHOPH., npogaeT CB010 BOT-
%mayB Bypune CHmHoHy H ero ;Rene Hameln'.
348
1609 (7118) r. HOH 6pH 22, HC rocnoAapb KOHOTHHTHH Moruna nog-
vsepacgaeT Benintomy nocrentanmy Kupuga AymuTpaHe ce.no Pagearrs , Ha Capage.ne,
liuregcHoti o6nacTlf , HynnenHoe y npasayHori Pasy MyTxana
849
1609 (7118) r. HoH 6p }I 30, fl c rocnogapb HOHOTHHTHH Moruna nog-
epaigaeT BennHomy nocTenbrunfy Itupuna AymuTpaHe ceso lloHafferarb , Ha rfpyre,
...11anyununicHo3 o6nacTra, Hynnermoe y BHyKOB Baannma
350
<1608-1610 rr. > g eH a 6 pH 2, T-I en nangb. Bununna ABOpH141{ Hai:Tammy
gpyrne CBHAOTOSMCTOYIOT, HTO AHApeitica Hama H 141N:taxi4 , ci.rn neTpii rpeRy, ,
ripoganu Befuntomy guopmnfy YpeHe nonomity cena ITyntiaHb , Ha Payre, c 6on0Tamn
memanigamH H npygamu.
351
1609 (7118) r. g eft a 6p 4. Hamm co CHOHMH 6paTbrumm, Ypcy n rpHropne,
mpogaioT cum =Jam cena Banomnpeurrb gymitTpy roe H ero cene, KaHgamm.
352
1609 (7118) r. geHa6pH 12. rocnogapL ROHCTOHTHH Morma nonTsepHtgaeT
Aparamna BOTHH B Tep6eqe, ceno PayHa.
353
1609 (7118) r. geHa6pH 13, H c cu. rocnogapf, KoHerawrim Mormaa nog-
n3 epacgaer BenliHomy CTOHLHHity CTefDaHy llpaHseeffy =lam cena Horma, ToTpyincHoil
.o6nacTu, itynneHHylo y reopre HHPOHHHH, imytca 1'w:splint." ROHM .
354
1609 (7118) r. geHa6pH 17, Fl c rocuogapb HoHeTawn4H Moruna nog-
THepHtgaeT ArfacTacuu , imarrme Bealmoro naxapmma HapainfaHa, n ee camygymuTpy
Byxymy gam , HynneHifyio B cene rInoTyHeturb , ItupauraTypcitoft o6nacTH
355
1609 (7118) r. gel{ a6pH 20, Fl c cm. reTman H nupHana6 criarterafft kleaft
Bantaa efutgeTent,cruyer, tITO nuceg Epemurf BacaHy COBepuma o6meH guraHam1,1
C rocnogapeom HORCTHHTHHOM MOPHaa.

www.dacoromanica.ro
LXXXI

356
1609 (7118) r. geHa6pn 27, .11Cebl rocnop,apb H0HeTaliTHI1 Morma nog-
utepratgaeT reTmatly Hcaray Barnum mecTo Ann gOMOB, nynnenHoe B Bepxilem Ce.neymy
,LkopoxoftcHon o6nacTit, C Men6HI4M111.1M 6p0gom Ha }1{11/HHH.

357.
<1610 FOCE1011apb H011eTalITHII Morwia apyer TpeTbemy mtcTHepy flpenony
Rapptimatly centime PageHb, Xbipaaycnoti o6nacTH, 3a npanyio H sepnym caym6y.
358
1610 (7118) r. H H B ap F1 2. MHorite cenraHe Iimpenrm (IlyTHa) npogaioT menb-
HIVIHIAti 6p0)1(Anocrony n CHMa.
359
1610 (7118) r. raHraapn 16, }Icel.'. Focnogapb HOliCTaHTHH Mornna non-.
TBerms,qaeT 6bminemy cTapocTe Myprogy TotDan yam cena Oraemenrrb.
360
1610 (7118) r. raHnapn 18, Hecht. Focnogapb HoHcTaHTHH Mormna nog-
TuepmgaeT Xomoperaomy monacTmpio memy, npoxognutylo B ropax, yraaabinara 3Ha1n.
361
1610 (7118) r. nun apn 24, flccm. Focnogapb 1-ZoHuraliTnu Mornaa no-
epae BHRM anpoga 14rHaTa cenHute CemiaylAb, Ha liyxype, FICC110/1 06J1aCTH,
a CM-1013E4M CHMHOHa PycHitoncraoro ceannte Cn060311F1, Ha HpyTe, gopoxoncraoii
o6nacTn.
302
1610 (7118) r. raHuapn 25, ficcm. Focnogapb hoHcTanTnn Mornaa nog-
TraepraigaeT uncTmepy Boy tfacTb, nynzeHHylo B cene. PaTe111Tb, Ha TO110.111411e, HHMen-
cmoti o6nacTn.
363

1610 (7118) r. raHrtapn 28, Heebt. Focnogapb lioncTanTrau Morrana non-


TuepraigaeT nmpraana6y Feopre gporytny Bormny, ynJieiiiiyio B MHuneurrb, c npygom
14 Me.T1bH11'lliblM 6pogom Ha peluce Bacnyti.
364
1610 (7118) r. nrasapn 30, fi ccm. Focnogapb HOHCTaliT1411 .Moruna pion-
HomatumaeT Hcaraa Ormptia nnageTb Hpygom, raynnelmblm B floneHb.
365
1610 (7118) r. ti)erapann 1. ,Itnopmin Bpa6He n pyrile manme 6orape cunge-
TeabeTBy10T, '4TO micTHep BagraHy ii ero term Fpoaana npoganti macTs cnoero 110MeCTI41 B
yule POTeUlTb micTllepy Boy.
306
1610 (7118) r. cl)enpanra 7, Flccbt. BeJIulH11 noptnin 113Tpaumo H gpyrHe
6orape CEIHneTenbCTIVIOT, 'ITO He1114410p npogan cum MaCTb BOTM1411b1 B PaTeIlITh micTuepy
Toagepy Boy.

Documente Moldova

www.dacoromanica.ro
LXXXII

367
1610 (7118) r. (I) espan.a 8, fl c Focnogapi, HOHCTaliT1411 Moruna non-
BTepmgaeT 6mBinemy reTmaHy Bacualle Opainy 14 ero HunruHe Mapune qacTil , BynneHHue
B cene TecRain,.
368
<1610 r. > 4eBpanH 15. Ypnginnat Ila Bmp.naga AllOCTOZ 14 F.nuroptia nog-
TBepnigaeloT enaTapy HuBoapa Bynnelmoro aa 20 aonoTiax maraHa.
369
<1610-1611 rr. > ci) Hu a HE 28, He Focnogapi, lioncTawrim Moruna npu-
Hammel, Beamiomy gaununiy Batioxy BepHyTb Blifirrnie Augpenca ceno
CopoTicHolt oGnacTu, Tait Rau oHo BoaspanteHo eft rocnogapem.
370
1610 (7118) r. napa 1, fl c cm. Focnogapb lioncTaRTHH Moruna npuRaamBaeT
nupiana6am OpreeBa n gpyrum rocnogapcmm cayram He 6paTB nogaTeil C nmenbmnia
CeBynexoro moHacTblpH , Haxogninerocu B cene ,TkepuHegy n gaporiannoro 61:aBuntm
11014111COM BI1.711.1y.
371
1610 (7118) r. mapTa 5, Fl c Cbl. Focnogapb H0HCTalITI4H Moruna npiniaabwaeT
apmainy Feopre paccaegoBam Ha mecTe pacnpio ua-aa npyga menigy BficTepHugenom
Hpagynom n 110614X1la
372
1610 (7118) r. mapTa 7, Hcci,i. rOCKOnapb HOHCTallTkIll Moruna nognepni-
gaeT Buernepy Toagepy Boy =mom, HynneHHare B cene PaTenns, Ha Tononnne, Hamen-
cHo# o6nacTu, C mecTom gnu Menb111114b1.
373
1610 (7118) r. napa 9, fl c CM. Focnogapi, lioucTaHTBH Moruna nognsepat-
gaeT BTopomy noro(paTy BliTORTy macTn , Bynnennbre n cene MegeneHb , ua PanamBane.
374
1610 (7118) r. mapTa 12, H CC ht. Focnogapb HOHCTaHT1111 Moruna nogmepni-
gaeT nnemHHHHHam HpagyHa Beagecxy u gpyrum nnuam mecTo /Amu Herpemb
JleyTellrrb , KoTopoe mu( nogenunn memgy coEoti.
375
1610 (7118) r. mapTa 16, _a C Cll. Focnogapb KOHCTaHTHH Moruna nogmepnc-
gaeT BucTuepy Boy gpyrue mac= , Hynnenume B cene PaTeinTb , Ha Tononune, Hfimen-
cHon o6nacTn.
376
1610 (7118) r. M apTa 19, .FI C C1.1. FOCUOAapb 1{011CTaHT14H Moruna nogTBepat-
gaer merle rocnoAapri MapruTa Bee goxogbr c cena Aucyporia, npultaamBan rocnogap-
CRIIM curam ue BXOBBTI. 60B1,111e B 9TO ceao.
377
1610 (7118) r. m apTa 22. Focnogapb HoucTawryin Moruna ynonHomatumeT
wily BeauHoro naxapHinta HapaitmaHa HacTacmo BnageTb cenom Honeuns B cTapbnc
co npegenax.

www.dacoromanica.ro
LXXXIII

378
1610 (7118) r. m apT a 26, HCCLI. rOCHOAapb 1{011CTaHTHH Monina Howl:wpm-
xaer HoHy Menepx}my n ero nieHe HaaroHe nramanneniaminie paHmue I4oHy Homily
macrii cena Caisymo. , HamegcHott o6.nacrx , Tax Marc um aannartinx aa Hux nonni
379
<1610 r.> m op Ta 30. rocrioxapb HOHCTaIITHII Mortina rionTHepHinaer naxapiniuy
Tumne npyn Ha pegice Xtintimonfica, no cm.
380
1610 (7118) r. anpeia 3, Hccm. rocrionapb HOHCTaHTIIII Monina nonTHepsx-
naer Hticruepy Boy Horimmr, RIiJICHHbl B BeptHeHb , Ha MonnoHe.
$81
1610 (7118) r. an penH 6, fl CCU. rocrionapb KOIICTanTlIn Monina nonTHepni-
Aaer inicrxepy Toanepy Boy =lam', Hynneinime H cenax Hopaareurrb x CramepeHL
Ha Monnose.
382
1610 (7118) r. anpein 1 5 , fICCI.i. rocnonaph HoncraHTHH Monina non-
THermixaeT micrxepy Boy tiacm cena Mirreurrb, Ha MonnoHe, CytiaBacoti o6nacTH.
383
1610 (7118) P. a ri p ea fl 20. rocrionapb HOHCTaHTHH Monina nonTHermixaer
inicrxepy Toanepy Boy BOT,114Hbl B BepIllellb, Ha MOHnOBe, CriaBCHOn o6nacTH,
einime y npaimpia Pyce MHTemy Toxca6a
384
1610 (7118) r. an p enn 20. YpiiHap He6oxiarHo 14 npyrxe mantle 6onpe cinine-
TeabCTIVIOT, II0II Xayry Hylinn y chmoseit Illrecbyna TaphIna HX qacrb BOT41111b1
cene Banomens
385
1610 (7118) r. anpean 25, rocnonapb KOHCTalITHH Moni.na 0cHo6oHi-
Si CCU.
xaer OT COHRHOPO Hanora Asa 6onbunix TpaHrupa, Aux CHOpHfIlt0B, nHyx MSICHIIHOB
nayx #Hourrimapon pomaricitoro eniinioncrsa.
386
1610 (7118) r. <M a1>, >, H c cm. gm:opium Han Bagox n pyrile 6oape Hon-
THepHinalor Hearixomy HocreasHilliy gymirrpaHu Hiipkuna xiacrit cen Bep6eHeHb, Ha
Hpacita, o6nacTH OBJP414y, 14 Mann:velum, Ha Hpyre, l'Hregnio# o6nacTH
387
1610 (7118) r. >, H HecHonbiso 6oap nonrsepxinaior Henimomy
nocreaLHHHy gymuTpauu Riipiiio nonomiHy cena gparyareim , Ha Hpyre, o6nacrit

388
<1610 r. aft>. Bpatniuiap Mapxoratti ir pyrHe alma cHunereabcrHylor, LITO
MIBMHHIIHH14 1114H0apa POCHOna npoganti CB011 nacrii cena PaCHOnb CT011,11111ty gymitrpy
rc noprapy CiamHoHy.

VI*

www.dacoromanica.ro
LXXXIV

389
1610 (7118) r. man 11. rocnonapb HoucTairrnH Mormaa nonTriepmnaeT reTmany
11 nmplinna6y Cymanu Newry Bannica macm , 1flJi}IHN B cene I0Hamy.
390
1610 (7118) r. man 22, /Icel.!. rOCII0Aapb HOIICTHHTHH 1110111.11a 110)1TBOPKIOCT
neanHomy IlocTenbm4Hy linpnua Aympapaim Hononnny cena gparymeHb , Ha TlpyTe,
o6nacTH (Mammy. .
391
1610 (7118) r. Ni a F1 25, Hecht. Focnonapb HOHCTOFITHII Mornaa non,TnepHiAawr
wropomy noroffmr BIITO.TITy 113p311Hity gaunt , HylITIOFHIble B cenax BopollefflTb , Ha
Bhipaage, 11 CH113Helle111Tb , Ha TyTone.
392
1610 (7118) r. NI a H 25, Fl c c rocnonapb lioncTanTITH Mornaa nonTnepHinaer
nennHomy 110CTeablIVIHy linputo gymwrpaHn 110a0BHHy cena 311HEIHHICHHb , Ha pee
rpemnnop , TrirencHoti anacTu , HynneHHoro y 6bnimero xoTHora linpnacne.
393
1610 (7118) r. man 26, fl c c
rocnonaph Honcrairrun Mormna nonTnepHtnaer
nennHomy flOCTJ1bHHK RHPtW3 gymnTpaHn maurn ce.n Bep6enueHb , Ha lipacHa,
o6naern (Manny It Mannopenrrb , Ha TIpyre, HnrencHoti anacTll
394
1610 (7118) I'. HIO H /I 1,
HCC POC110;lapb HOHCTHHTHH Mornna 110TBefOli-
Raer Benkuromy I1OCTeRbliliuy lint:Hop gymuTpaHn Apyrne yawn.' , HynneHHhie B cene
Bep6eHHem. , Ha 1-ZpacHa , o6naurn (Nanny,, c mecTom Ann HpyLka n menbHngm.
395
1610 (7118) r. H 10 11H 1, HCCM. POC11011apb HOHCTOHTIIH Mornna 110ATBeplii-
AaeT Haymepy Muxanny Tpn4)any nacTu cena BnanneHb , Ha 71innon4, AopoxottcHoti
o6naurn, naponamme ero TOTHOfi Anreneuoft , nbtHynneHHoil HM 113 TaTapcHoro pa6cTna
BO spew' rocnonapn HoaHHa.
396
1610 (7118) r. iiiO lIB 1. focnonapb HOHCTHEITIIH Mornna nonTnepncAaeT normpwry
BHTOJITY macTH , nynneHnwe n cene MeneneHb
397
1610 (7118) r. 1410 un 1, H C chi. r0C110)1apb li.OHCTOHTIIH Mornna no)21Tnepm-
naeT noro(DaTy B HTO.TITy Hacrb cena 06hipmna , HynneHHylo y Bursa Toma, npanHyRa
.11yne Bepxnna.
398
1610 (7118) r. H 10 H , H C C bI . Tocnonapb HOHCTHIITHH MOI`Haa noATnepnc-
naer BeanHomy ABopit Inc y HaTpannio nacTb BOTHHHM B cene B0pbT.TIe , gopoxotiacon
o5nacTn , HynneHHylo y Hnymepa Mlixanna Tpnciiana.
399
1610 (7118) r. nionn 5, HccM. FOCII0Aapb I{OHCTaHTHH MOClina noxrnepm-
nawr noro(I)aTy BorAaHy ceno Jlenemb , Ha lipaHay, , c menbmmamn , npygom B HiepHo-
nom , naponaHHble rocnonapem Epemna

www.dacoromanica.ro
LXXXV

400
1610 (7118) F. 1110 H11 11, Fl cc LS. rocnogaph lioncTanTim Moruna npuuaabisaeT
naxapumuy Bawrouiy ycTanosum rpanunia cena Aonueurrb, Hoeypnyilcuoll o5nacTil,
npunagnewautero guauy gymnrpatuuo u BoTa(Dy nuTapon Bynymainy.
401
1610 (7118) F. 1110 RH 12, 171 C CM. FOCIloTlapb 1iOHCTBHT1111 MOFIIJIB ynonno-
magunaeT 6bunuero noroll)oTa 11peAeunna anageTb B Onuanb BOVIIIHOVI Toma, yepaninero
y Hero Anyx nomageti BO upemena rocnogapn IleTpy.
402
1610 (7118) r. 17, 5:Icel.'.
FOC110J1apb HOHCTBHT1411 1110FHHO 110ATElepili-
14 10 I111
AaeT anpogy Mnpony Onmy u ero cecTpam ceno Ilepnouoy, liepnonuuuon 06nacTn,
nocne cyga C 140HB111110 fl11110 u ero poncTuemuniamu.
403
1610 (7118) r. H 10 11H 20, fl ccu. rocnoLkapb HOHCTBHT1111 Moruna nopygaer
CT031b11111ty raepnne u nauy He6o)HaTeo y CTaHOBIITb rpm-11mm MeHigy BovieHoil
cene Taypeub nennuoro tiannnusa Banoua, co crroponm Xoyry, c ero poocinamn.
404
1610 (7118) r. H101151 20, hoe,' emTb . Mopnua u ee cecTpa 'Lena npoAaurr
cbmy Flamm repacnmy nonommy cena Jlapioneurrb, Copoucuon o6nacTn.
405
<1610 r. 10 n b >, ,LI, 3 H Rampant CF1111J1 ycraHaeaneaeT no
Tb B1,1131111414

nprnia3aHm0 rocnoAape rparninbt cea AeepeinTb u ,ijoeemTb.


406
<1610 F. H 10 J1 >. Eb1BWHH uomapam CH111131 11111110T Beaneomy ABOpHHEY Ypetie
linemen 3eman, ,ITO 011 paamemenan cena gal-learn, u Auepenrrb cornacno npuuaoy
rocnogapn.
407
1610 (7118) r. 5, fi CCU.
11 10 .TI Fl rocnop,aph lioecTaHTHir Moruna ynonnoma-
414FlaeT monaxoe IlemencHoro monacTupn eatimaTb ;.kecnTeHy C !lutetium,' y ex, HoTopue
nanirr e npeAeaax Hnciy, 11 cello orryga gonumo Tansue npnuagneuraTb monacTmpio.
408
1610 (7118) r. 1110 JI H 6, ThipneinTb. MilTpononwr AnacTacue, 6baunuit
uomopam CHK11:1 a gpyrue 6onpe gonognT go cnegeumn rocnogapn, t1TO noannu gonmia
npinianne/RaT ceny Tbipneurrb Cenyncuoro monacTurpn, a He Arannencuomy monacTupio.
409
1610 (7118) F. 14 10 JIB 6, TiapnemTb. MHTp0HOJIHT AT111111CHe , 6b1B1111111
uomapant CB1111/1 a gpyrue 6w:we nutuyT rocnogaruo, 9TO ouu ycTanounan rpanuma
emAy nomecTbem Arannescuoro monacTupn H co cToponbi cena IleTpuuanb.
410
1610 (7118) r. uio.aa 12, Ficcm. Tocnogapb HOHCTBIITHII Moruna nogrueput-
;:kaer gparmy u ero pOACTBeHHIlliaM 110J10BHHy ceaa )10J1111PleHb , AopoxoficKoit o6aacTe,
Tau Ham 01111 yTepann molt npkuminernu, uorga TaTapu nanann Ira rocnogapn Hola
H HorAa OH cam norn6.

www.dacoromanica.ro
LXXXVI

411
1610 (7118) r. 12, 1:1 001.1.
1110 J1/1 rOCHOJ:tapb HOHCTaHTII/I MOPHJIa HaaHamaeT
neHb paanena cena HopoTHaeurrb meanly 6131E11111M BBIT40M ancTepmitienos HoHannio
ero ponHeil.
412
1610 (7118) r. aioia 12, H c cm. l'OCII0Aapb H0110TaHTHH Momma noaniepai-
AaeT 6mamemy ypnammy Cytiaam Bacamie IllenTeJ1uy BOTtIRHY B cene BacHaynb,
CriascHoti o6nacTri, C Hpenocnimmn, meammtnimm 6ponom, Hpynom H nyrom.
413
1610 (7118) r. H 10 H 20, H c cm. rocnonapb HOHCTaHTIIH MOPHMa nonTsepm-
naeT HomyncHomy moHacTmpm, Haamaaemomy Teneps Many, BOTMHIlbi , Hynneinime
cene
414
1610 (7118) r. 1110 an 22, Fl Cnynmep Camm, Tynap gparoTa a pyrue
alma CBLIJ:teTeMbCTBylOT o nponance HeHoToptxx BOVIHH HanaTaxy HaTpamHo parora.
415
1601 (7118) r. aiojia 27, rocnonapb HOHCTaHTHH Mormna nonniepm-
1=1 C C

AaeT anpony HITmbaHy Bnemin a ero acme Hpime B011414Hbl B HaapanemTs, CytiaBcHott
o6.nacTx.
416
1610 (7118) r. aioia 31, H c cm. Focnonapb HOHCTaHTIlli Morimia noaTHepHi-
naeT Benincomy Romney BopoHTapy, qaCTH , Hyrinamme B cene CTpoeurrh, Ha Mom:one,
CpiaacHon o6nacTx.
417
1610 (7118) P. aary cTa 6, fl C C l'OCII0gap& HOHCTaliTHH Morima Howl:wpm-
naeT o5mmi memny reTmaHom a cyLiaacHum nmpHana6om HcaHom Banima a HHarimeti
HacTacHa Mogoisoae, HoTopan ;Lam cacao gam. B cene Bpaearrb, C mecTom nnoi oaepa,
nonyvaeT nonommy cena Bepnemam,, c mecTom Ana npyna.
418
1610 (7118) I% aarycTa 7, Fl C C rOCHOAapl. HOHCTalITIIH Moriina upaica-
aaivae 6aIBIIIeMy Mall1H111ty Bunny yeTaHOBIlTb rpainnim a paamemeHaTb cum Bant14-
gam., AopoxoticHoti o6nacTH, memny Hariepom MaxaHnom Tp4aHom ii ero poncTaeH-
mmamit
419
<1610-1611 rr.> aar y cT a 8, H c cm. Beal/min naopiinic Opain npxHaabniam.
Byx Ho6ma, Tali Hair OH cnac ero
1.1(mraHy THHO ylillaTHTb nocTenbinmy 111111THe aa
oT micemnim 3a Hpamy nomagetk. B caynae HeynnaTm OH 6pieT noaemex.
420
1610 (7118) r. aarycTa 10, fl C r0C110)1apb 1i0H0TaHTHH MOCHJIa 110A-
TaepHiAaeT Apuminie HpamecHy cennme Amemb, limpanraTypcHoti o631acTi, Hynnea-
-Hoe y rocnonapn aa 5000 acnpoa.
421
1610 (7118) r. aar y cT a 10. Cbm AHToHa no OcTarmaHr., Baciume HmecTe co
CBOHMH poncmemnixamil nponamT HoHaumo Hyli0p11 CB010 MaCTI. BOTMHHbl B

www.dacoromanica.ro
LXXXVII

422
1610 (7118) r. aHr y el. a 17, BatimageHb. 0'Th Aymmpy AlapHRyHa npogaeT
RucTttepy Ilemituoapa cam macTh cena Boypeub, Ha MonAcme, CrtaacRoil o61aent.
423
<1610 E.> ant' yeT a 22. raHropHe Baxplut npoAaeT cam laCTb BOTHillbl B
Bpaetum caoemy aano nocTemantRy Epemlle.
424
<1610 r. ceHTH6pL-1611 r. aRryeTa 31> 7119, Hecht. rocnoAapb Hon-
cTaHTHH MorHaa nowaepntHaeT HnRoapa Poexuny gam BOVIIMbl B ceae ErtypeRs,
Ha 71tHaunr, XmplayeRoft o6nacTH, BaHnle B o6meH y reTmaHa HcaRa BaJunia aa noao-
HHHy ceaa MaTHaRb.
425
1610 (7119) r. ceHTa6pb, HCCN. FocnoAaps HOHCTaHTHH 3/101'HIla HOJEk
THepHiAaeT HecRahrum meamm 6onpam cesio XammteHh, Ha gy6oBnie, TaH Hat; OHM-
yTepanst CBOH npuminerms no-aa pant roencqtapa Muxauna, nora Ba6a HoBaR Haxo-
;Annul co cTaHom H c ratigyRamu H BacHneytks, Ha IlpyTe.
426
1610 (7119) r. CeHTH 6pH 2, Hecht. rOCHO)kaPb HOHCTaHTHH Moritaa Hog-
TEsepaqaer arntRomy 13opHittcy Opauty BOTYHHy B ceae Enypetth, HyruteHHyfo y chum
gparauna HncTopa.
427
1610 (7119) F. ceHTH6pH 6, Hcchr. roenonapb KOHCTaHTBH Mormila ripHHa-
ahinaer rocHogapeRomy cayre maattageHHomy HOACYHTalb H3rOPOJAH B AHiypAHiplelliTb,
OCTaBHM B noRoe o3epo 1Io6pareRoro moHacThipa Beney.
428
1610 (7119) r. CeHTH6pn 13, H echt. r0C110gaPb HOHCIUHTHH Mormaa Hog-
TaernugaeT HucTeptinveay HpagyHy tiacTH BOPIHHLI, HyrraeHHott H cute goaxeuns,
4:10a1utycHo11 oriaacTli, mecTo ;Ana npyAa, meabinutht H ineasHuRa.
429
1610 (7119) r. CeHTi6pg 13, fl echt. roencytaph HOHCTWITHH Mornaa noA-
THepHigaeT BncTuepy HpallyHy BOTLHIHY, HYTIJIeHHy10 B JIHRJ1eIHTb, BacayticRoit o6aacTH.
430
1610 (7119) r. c e H Tfl 6 p 24, AieHa nkrrapa 3axapHrt no ,LkepaRa Mapincyga
HpoAaeT caoemy 6paTy BacHaue CH010 tiacTb B BacHaygh, CyttaacHoli o6HaeTH.
431
<1610 r.> ceHTH6pH 24. CTOJIbliHR l'aspHa, nneeH Heo6ontaTHo H Apyrile
6oRpe yHeAomamoT rocnoAapn, qT0 OHM paamemettaaH BOTYHIly naxapHHHa ROCTH BOTIORa
raypelm co cTopoitht Xayry a ero pa3emet1.
432
1610 (7119) r. ceHTn6pn 25, Accra. rOCHOAaPb KOHCTaHTHH MOPHTla non-
THepwkaeT HeaHRomy HucTnepy HHHoapa lipaceeRy mauls, Hynaelmyto B ceae H0Ha-
111eHb, Ha IKIHRHH, HeeRoti o6nacTH, C me3116111111HLIM 6poHom H ponletk.

www.dacoromanica.ro
LXXXVIII

483
1610 (7119) r. COOTH6pn 25, HCCM. FOCII0HaPb ROFICTaliT1111 Mormaa non-
TeepacnaeT Beamitomy ancTnepy limmoapa Ilpantecny npyryto nacTb n cene Honaruenb ,
nynnennyto y npannytton grub'.
434
<1610 r. can't's' 6 pb 1611 r. anrycTa > 27, 7119, lccai. Focnonapb
H0lICTUIT1111 Morma npllnaabinaeT linmencimm nbipma.na6am aacTanum ceno Banattentm
yn.naTmTb monaxy Matcapne 3a cmotnennoe can O aa Bona.
485
1610 (7119) I% cenTa 6pm <30,
Hccii. Tocnogapb HOHOTHHT1111 Mornaa
npmmaabinaeT AJI60T3 03 T3O1111BHCH YOT3110BliTb geHb HOCOOOBOHM j11031151 BOO ynnaTm
1301n11111b1 Op3Clitle 113 ROOM-lei-lb , Ta man OHO npocporittatt aamontimil cpon
436
1610 (7119) r. o mTm 6pn 20. FOCII0Bapb HOLICTaliT1411 Mortina nonTnepsniAaeT
naxapinucy AnAponnity MaTnentecuy gam! nomecTbm B Bnaunuteurrb , c mecTom man
ambling's' na , Aopoxottcnoft o6nacTit

437
1610 (7119) r.o mTm 6pm 3, fiCC131. Focnonapb lioncTauTint Mornna nputta-
abumeT nnmencumm nmptiana6am B311Tb neHbrIl H nnyx BOOM) y cena HpeyTeurn, O OT-
gam 11X lImmencnomy monacTmpto
438
1610 (7119) P. 0 IS Tfl 6 pn 8, Hecht. TOCII0Bapb HOFICTallTIIH Mornaa non-
TnepacgaeT MHTP3K linpuma nacTm cena Xammentib , Ha ,11y6ponene , Accnoll
o6nacTn
489
1610 (7119) r. OOTH6p Fi 15, ccbt. Focnoxtapb HOHOT311T1111 MOCHO3 nopi-
Tnepatgaer Fattropne Altura 'MOM cena MOKBellITb, gopoxottcnott o6nacrn, abluyn-
nennyto y Mupona Oa Bacmaygb
440
1610 (7119) r. 0nTm6pn 15, Fl c c Focnonapb lioncTatamn Mornna non-
Tnepatga Anany Fnuropne maCTb cena AHTDJIKUTb, c ycnonnem , 11T06b1 OH Depttyn
naTagty Berle genbrn , nonyventibie no aanor.
441
1610 (7119) r. OISTFI6p1 20, ST c c ht. rOCI1 oAapb ROTICTalIT1111 MortiJIa CyBOT
pacnplo.
442
1610 (7119) r. o nTm 6pm 24. Focnonapb Ii0lICT3.11T1411 Mornaa noaTnepmutaeT
ymmTpy Fon IlaCTI4 cenax A0J11.11e111Tb, (1)paTell1Tb If Pytnb , Folmar-lemon.
ofnacTn, Hymnal-nu:de y ero itnymon Hcana H I0paunty.
448
<1610-1611 rr > ONTO 6 p Ft Bopma e.
30, Beantinft norogiaT IlaTpatutto
nonnTnepminaeT IIJIeMHHHHIcaM IIKIHTFI Aa1311Ay n Tomepy 30r1I111111 B BOphine.

www.dacoromanica.ro
LXXXIX

444
1610 (7119) r.HoH 6 pH 10, 51 c rocnonapb ROTICTaFITHH MorHaa non,-
THepmnaeT nnemHHHHHam regeoHa Ilana BOT1I11111 B cenax Bopbrae u ICHHepTeHE., nocne
cyna c 71ConneinTamu.
445
1610 (-7119) r. 110F16 p H 29, .11 c cbr. Tocnonapb ROHCTaHT1111 MorHaa Tian-
THepncnaeT HennHomy nocTenbmniy gymmTpaHe linpnga Ilaneonory Hyntine Ha =faun
cena Xaacnellb , Ha gy6ponage, c mecTom AJIFI npyna H nJIFI menbningu, FIccHoil o6nacTH.
446
'1610.(7119) r. Hon 6pa 30, fi ccu. rocnonapb HOEICTallTIM MorHaa non-
THepacnaeT 6bunnemy nocTeamunty Epeanin macTu BOTT-114Hbl, HynneHHbie B Bpaeurm,
XupnaycHott o6.1acTa.
447
1610 (7119) r. .eHa6pn 10, fl c rocnonapb HoncTanTHH MorHaa non-
TuepHsgaeT HeanHomy nHopfinHy BacHnHe Opamy H ero HtinrItHe MapuHe BOT,111H1.1,
HynneHnbie H TecHaHb , c mecTom Ann npygoa , flccHon o6nacTu.
448
1610 (7119) P. eHa 6pn 10, fl c c . rocnonapb KOHCTaHT1111 MOFFIJla noi-
THepamaeT neauxomy naopmmy BacH.nne Opamy u ero HHfirxHe MapuHe qacTH cena
B BocMHqeulm, Haabniaemoro EnypeHb , Ha 3.1.41}R1411, FIccHott o6nacTH.
449
1610 (7119) r. .eKa6p 18, 11 c rocnonaps KOIICTaHTIIH MorHaa non-
THepHmaeT HennHomy flOCTJThHMH JyM11TpaH1r linpilHa ITaneonory BOVII4H131, HynneH-
B ByeHanb Ha Buxe, o6nacTH Jlanyama c mecTom .1H npyna u Ana menbHHnbi.
450
1610 (7119) r. .eKapn 21, fl CCU. FocnoAapb HOHCTaHT1411 Mornaa nog-
THepatnaeT no npennomeinno HeaHHoro nnopHnua H11)111101i 3emnH EucTopa YpeRe
nownnieHHe moHacTbipn CR. HapacHunbr B flccax B HatiecTae meToxa moHacTurno Ha
CunattcHott rope.
451
1610 (7119) r. .e1a6pn 24. BeanHuil CTOJIBHIM 11ITe(DaH lipaacecxy u pyrne
caRgeTenbcTupoT , qTo Bactume 113 BanomHpeurrb nponan gymmTpy rog Ha ,a0JIHOLUTb
CB010 HacTb HoTtninbi B BaJION111pealTb.
452
1610 (7119) r. .eIa6psi 25, H e cm. IlocTembotni AaeRca Apany AapyeT
momacTupio CB. Canbr B ficcax mecTo gaff noma H mecTetwe Heal, npwiem ccHneTenem
1113J1HeTCSI cTapocTa TopronHon 14caH Apany.

COMIII/TE.ThHblE
1

1606 (7114) r. anpe.n FL 13. IlaxapHHH BacHnHe Ha Fluymaurrb nponaeT cHolo


gaff!, rIONfeCT6f1 B Banomeium caoemy 6paTy naxapoutcy Tomepy.

www.dacoromanica.ro
xc
2
1607 (7115) r. M an 10, H c cu. rocnoAapb CI1MUOH blorHaa noareepacgaeT
MHTpaRy BaHHeRH macTH cea Boitimisallb, Haabataemmx H goryinaHL, Ha BonoBage
Bopaamia, o6a AopoxotleKott o6HaeTH..
8
1609 (7117) r. moan 5. Cbm Hnaa na Ba6pmeHb HHeTop gaeT naxaparmy
raspHae raHecay cHoe ecTo, Hanmaemoe Caen, Ha HpyTe, Taft Han OH yispan y Hero
oniaab FE He Hmen gem oannaurrb aa Hee.
4
1610 (7119) r. eHa6p H 7, fl cem. rpamoTa Bysuaeurron Ha Hornmy.
5
1610 Is. elia6pH 7, Hcem. rocnoAapb HOLICTaliTHH MOrilaa maayeT Hemiliomy
noroctoTy. HaTpaway eumma gymunellb H BiapeDyn Bauley.nytt oa npasylo x BepHylo
eayai6y, a TaRnce aa BOZOS II nomagett, Aamit.rx HM OAJIFI HylHA eTpaHibi, nora 111}HeJlOt3
6pemH aeataao Ha Haman eTpaHen.

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

1
<1606 Ianuarie Iunie>.
t Din mila lui dumnezeu, Io Eremia Moghila voevod, domn al trii Mol-
dovei. Facet(' cunoscut cu aceast carte a noastr', tuturor celor ce o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c a venit inaintea noastr si inaintea tuturor
boierilor nostri moldoveni mari si mici, sluga noastr Simion, de bun voia
lui, nesilit de nimeni, nici asuprit si a vndut dreapta sa ocing si cumpar-
tur, a treia parte din a patra parte din satul Tlpijani si iarsi a treia
parte din a treia parte din a patra parte de sat din acelas sat din privile-
giu de cumprturk ce a avut dela Alexandru voevod. Aceia a vndut-o slugii
noastre Ion Ciot, pentru o sut s'i douzeci zloti ttrsti.
Si s'a sculat sluga noastr Ion Ciot si a plait deplin toti acei mai sus scrisi
bani, dinaintea noastr, in mainile fratelui su Simion. Pentru aceia s-i fie
si dela noi cu tot venitul.
Si la aceasta iarsi au venit inaintea noastr Ana, fiica Ruscai, nepoata
Neacsei, stranepoata lui Dinga Tlpijeanul, nesilit de nimeni, nici asuprit
si a vndut dreapta sa ocin si dedin, iarsi a treia parte din a patra parte
din acelas sat, din privilegiul de cumprtur ce a avut strmosul ei Dinga
Tlpijeanul, dela Stefan voevod cel Btran si a vndut deasemeni slugii noastre
Ion Ciot, pentru saptezeci zloti ttdrsti si a pltit deplin in mainile Anei
cei mai sus zisi 70 zloti, dinaintea noastr.
Si la aceasta iarsi au venit inaintea noastr Stanca si Magdalena, nepoa-
tele lui Dinga vltah, de bun voia lor, nesilite de nimeni, nici asuprite si au
vandut dreapta lor ocin si dedin, din privilegiu de danie ce a avut strAmosul
lor Petre Tlpig dela Stefan voevod, a patra parte din tot satul Tlpijani,
ins ce se va alege partea lor, aceia au vandut-o rudei lor, slugii noastre Ion
Ciot pentru doul sute s'i zece zloti ttrsti, ins Stanca avnd dou prti
pentru 140 zloti, iar Magdalena o parte pentru 70 zloti; si a pltit deplin acei
rnai sus zisi 210 zloti in minile Stanci si Magdalenei. Pentru aceia s-i fii
cu tot venitul.

1Documente Moldova i
www.dacoromanica.ro
Si la aceasta iardsi a venit inaintea noastr, sluga noastr Cozma i sotia lui.
Antemia, de bunk' voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut dreapta
lor ocin si dedin, tot ca.1 se va alege partea lor, din acelas mai sus zis sat
T.lpijeni, aceia au vndut-o slugii noastre Ion Ciot, pentru o sut i zece
zloti tdtrsti. Si a pltit deplin, dinaintea noastr, pentru aceia, s'a fie cu tot
venitul.
Si iarbisi au venit inaintea noastr, sluga noastr Vasile fiul Meresoaei, nepo-
tul Bolbosei, iarsi de bun6 voia lui si a vandut un loe de prisac., ce se va
alege in partea lui, din satul Tlpijani, aceia a vndut-o slugii noastre Ion Ciot
pentru cloud zeci i cinci zloti si a pltit deplin, clinaintea noastrd dinaintea
tuturor boierilor nostri.
Pentru aceia, s5.-i fie si dela noi uric si ocind cu tot venitul, lui i copii-
or lui i nepotilor i strnepotilor i faistrnepotilor si intregului neam al lui,
cine i se va alege cel mai deaproape, neclintit, niciodata, in veci. lar hotarele
acelor m.ai sus serse prti de ocini s-i fie dup vechile lor hotare.
Si la aceasta este credinta domniei noastre, mai sus serse, Io Eremia Mo-
ghila voevod i credinta preaiubitilor si din inim.' fii ai domniei mele, Io Con-
stantin i Alexandru si Bogdan voevod si credinta boierilor nostri: credinta
panului Nestor Ureche vornic de tara de jos, credinta panului Carstea vornic
de tara de sus, credinta panului Gheorghe parcalab de Hotin, credinta panului
Gheorghe i Ionascu parcAlabi de Neamt, credinta panului 1)

parcdlabi de Roman, credinta panului Vdscan Ords batman si parcalab de Su-


ceava, credinta panului Barnovschi postelnic, credinta panului Toader Veverit
sptar, credinta panului araiman ceasnic, credinta panului Grigore stolnic.
credinta panului Simion Stroici vistier, credinta panului Vorontar comis si
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn dintre copiii nlstri sau din neamul
nostru sau iarsi pe cine va alege dumnezeu sl fie domn al <trii> 1) noastre
Moldova, acela s nu-i clinteasc dania i infrirea noastr, ci s-i dea si s
intreascd, fiindc Ii este dreapt ocin si cumparatur pe dreptii si bani.
Si pentru mai mare <putere> i tnie, tuturor celor mai sus serse, am po-
runcit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logort,
, sal serie i pecetea noastr <s'a o lege> 1) la aceasta adevaratA carte a noastrd.
$i a iscllit, Stroici logort <m. p.>
Arh. St. Buc., Episcopia Hui, XXII/i.
Orig. slay, perg., sters i rupt in partea inferioark unde a fcst atarnat pecetea.
Lips datarea topic& si cronologied.
Cu o trad. rom. incomplea din sec. XVIII.
Datat dup divan.
1) loe alb in orig.

www.dacoromanica.ro
2
1606 (7114) Ianuarie 12, Ia41.
Din mila lui duinnezeu, noi Io Eremia Moghila voevod, donin al trii
Moldovei. Pacem cunoscut cu aceast carte a noastrd, tuturor celor ce o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c. a venit inaintea noastr i inaintea tuturor
boierilor <nostri moldoveni>, mari i mici, Isac si fratele lui, Vasilie, fiii lui
popa Climentie din targul Soroca, de bun voia lor, nesiliti de nimeni, nici asu-
priti si au vandut dreapta lor ocin i danie de cumpraturii din ispisocul de
cumprtufa pe care l-a avut tatl lor, popa Climentie, dela Alexandru voevod,
ce i-a fost cumparhtur dela Sas fost parclab, pentru cloud sute de zloti
din uricul de danie pe care l-a avut dela Bogdan voevod, un loe de pustie pe
Cdinar, la Pantana lui Pantea, unde se chiam Popestii, intre Bolboci
intre Ghitcani, pe amandou prtile CAinarului i cu loc de iazuri si de mori la
Cdinari, cat este de aceast parte a CAinarului dinspre apus, ii este lui danie
(lela Bogdan voevod, iar pe cealalt parte a Cinarului, dinspre rsrit, le-a
fost cumpArAtur, tot (lela acel mai sus scris Sas pascAlab. Aceasta au vandut
ei acum, acest loe, tot slugii noastre credincioase Voico fost parclab, pentru
cinci sute talen i nurnr4i.
Pentru aceast seliste, Popestii, mai inainte de aceast vreme, in zilele dom-
niei m.ele, s'a ridicat sluga noastr., Danciul din Bolboci si cu fratii sai, fiii
lui Tatea si au p'arit pe fiii lui popa Climentie alai sus scrisi si au spus cd au
ei acolo la Popesti, a treia parte, impreund cu. ei, dar au rmas Danciul
cu fratii sdi din toata legea trii noastre, cAci n'au avut acolo nicio treat:A.
lar fiii lui popa Climentie s'au indreptat isi-au pus fiere 12 zloti in vistieria
noastr.
Deci noi vaz'and tocmeala Ion de bun voie i cu intelegere si plata deplink,
500 talen, in mainele acestor mai sus scrisi fii ai lui popa Climentie, iar noi de-
asemenea am dat si dela noi i am intdrit slugii noastre credincioase, mai sus scri-
sului Voico parcdlab, acest mai sus zis loe, unde se chiana Popestii, intre Bol-
boci i intre Ghitcani i cu loe de iazuri si de mori la Cinar, ca s-i fie si dela noi
uric si ocin i intrire, cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor i strnepotilor
si rdstrnepotilor si intregului lor neam, cine li se va alege mai de aproape neclin-
tit lor niciodat, in veci.
lar hotarul acestui mai sus scris loe, unde se chiam. Popestii si cu loe de iazuri
de mori la C'inar, SI fie pe amandou prtile Cinarului, iar dinspre celelalte
prti si hotare s fie din toate prtile dup vechile sale hotare, pe unde din veac
au folosit.
Iar la e.ceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Io Eremia
Moghila voevod i credinta preaiubitilor i din inim copii ai domniei mele, 10

www.dacoromanica.ro
Costantin voevod i Alexandru voevod i credinta boierilor notri: credinta
panului Carstea mare vornic de tara de sus, credinta panului Ghiorghie par-
cglab de Hotin, credinta panului Ghiorghie 0 Iona4co pgrcglabi de Neamt, credinta
panului Manole i Cristea prcglabi de Roman, credinta panului Vg.scan Org
hatman i parcglab de Suceava, credinta panului 13Arnovschi postelnic, credinta
panului Toader Veverit spAtar, credinta panului argiman ceapic, credinta
panului Gligorie stolnic, credinta panului Simion Stroici vistier, credinta panului
Vorontar comis i credinta tuturor boierilor noWi moldoveni, mari i mici.
lar dupa viata noastrg, cine va fi domn, dintre copiii noWi sau din neamul
nostru sau iarg0 pe oricine Il va alege dumnezeu sg fie domn al tgrii noastre,
Moldova, acesta s nu clinteascg. dania i intrirea noastrg, ci s le dea i sg le
intreascd, deoarece le sunt drepte ocine i cumprgturg, pe <banii> lor drepti,
proprii.
lar pentru m.ai mare putere i intgrire tuturor acestor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logofgt,
s serie i sg a-tame pecetea noastr la aceastg adevgratg carte a noastrg.
A scris Arsenie Nebojatco la Ia0, in anul 7114 <1606> luna Ianuarie 12 zile.
Si a iscglit, Stroici logoat <m. p.>

Muzeul Municipal Buc., nr. 888.


Orig. slay, perg., pecete atarnat.

<1606 1609 > Ianuarie 16, Iai.


t lath' eu, Marghita din Cotnari mgrturisesc insumi dela sine cu acest zapis
al meu cg am luat dela milostivirea sa Nicoarg logoat o sutg i cincizeci de
talen, ca sg m folosesc de ei i pentru aceti bani am zglogit doug flci 0 un
fg.rtai de vie, pe care o am. lngg via milosteniei lui.
Deci cAnd voi plgti eu mi/ostivirii lui acWi bani deplin, cum sunt scri0 mai
sus in acest zapis, eu iarg0 s am a lua via inapoi.
Si la aceast tocmealg au fost: Bknovschi staroste din Vsiiani 0 pan Patraco
mare pitar 0 Gligorie Udrea si Rusin din Cotnari i alti multi oameni buni.
S se tie.
Scris la Ia0, Ianuarie 16.
Ureche vornic.
Acad. R.P.R., CXXXVII/159.
Orig. slay, hartie, 2 peceti aplicate.
Datat dupA Nicoar logofAt.

www.dacoromanica.ro
4
1606 (7114) Februarie 6, Ia0.
t Io Eremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldo-
vei. Am dat aceast carte a donmiei mele slugii noastre, Toader Dragot,
ginerele lui Garbescul, pentru aceia ca el s fie tare i puternic cu cartea domniei
mele, ca s stpAneasc partea de ocin a Greaci din satul Vilnqti, ce se va alege
partea ei i deasemeni partea lui Mnil din satul Grauri, pentruc ei 0-au pus
zlog locul lor la Garbescul, socrul lui Toader Dragot mare v."taf de Carli-
gdtura, pentru cincizeci de talen, dup cum are 0 zapis dela an0i.
lar dup aceia, ei 0-au luat zi ca s plteascl acei bani, pe cari mai 1) sus
scriem, 50 de taleri. lar daca nu vor pati aceti bani, atunci s stpAneasca
Toader Dragot acele prti de ocin i nimeni s nu se amestece inaintea acestei
cdrti a domniei mele.
Altfel s nu faceti.
Scris la Ia0, in anul 7114 <166> Februarie 6.
Insu0 domnul a zis.
Mamie logoft a invtat. Si a iscalit, Stroici logoft <m. p.>
Saya <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXIX/78.
Orig. slay, hArtie, pecete aplicat, eazutA.

5
1606 (7114) Februarie 6, Iai.
Io Eremia Moghil voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri, sluga noastr., Petrea,
fiul lui Anton, nepotul lui Iusip, de bun voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit
0 a vndut dreapta sa ocin i dedin, ct i se va alege partea lui dup tatl s.u,
Anton 0 dela fratele lui, Iusip, a treia parte din a treia parte din satul Pacani
pe Miletin, in tinutul Ilarrau, din privilegiul de motenire pe care l-a avut dela
Alexandru voevod. Aceasta a vandut Todosiei, sotia lui Toader vistiernicel, pentru
aisprezece talen de argint, iar ea a cumprat-o copiilor si, Ion 0 surorii lui,
Vasilca i i-a plait lui deplin.
Pentru aceia, s le fie 0 dela noi ocin cu tot venitul. <Si> altul s nu se
amestece.
Scris la Ia0, in anul 7114 <1606> rebruarie 6.
Domnul a zis.
Marele logoft a invatat. Si a isclit, Stroici logofdt <m. p.>
Dumitru <a scris>.
Acad. R.P.R., CXI/180.
Orig. slay, hartie, pecete aplicatl, cAzut.
1) mai", aa In orig. slay.

www.dacoromanica.ro
1606 (7114) Februarie 15, Iat;i.
Copie depe srbsc ce! adeviirat.
Cu mila lui dumnezeu, Io Irirnia Moghila v<oe>vod, doninu pmntului Moldovii.
Instintare facem cu aceast carte a noastr tuturor cebra ce vor cuta pre dnsa
sau cetindu-o o va auzi: dinainte noastr si dinainte a lor nostri boeri, mari
mici, au venit sluga noastr Ionascu si fratele lui, Gher2.sim 0 popa Ionascu
Larion, fiii lui Tinpe vtaf i Isacu vistirnicelul i fratele lui, Ionascu si surorile lor :
Tudura si Irina, ficiorii Sofronii, nepotii lui Ionel; i iars sluga noastr. Andreica
Harutul ciliac, ficiorul Lupului, dup a lor bund voint, de nimine sliti, nici
asupriti 0 au vand.ut a lor driapt ocind din preveleghie de danie ce-au avut
printii lor, acestor mai sus scri<i> dela Pdtru v<oe>vodu, i dupg intritura
acelui domnu pre satul anume Liestii pe apa Topolitii i cu louri de helestee
vaduri de moard in Topolitd, ce este in tinutul Niamtului. Aceste li-au vandut
cinstitului si credinciosului nostru boeri, dumisali boeriului Nistor Ureche marele
vor<ni>c de tara de gios, drept cinci sute galbini unguresti i li-au pltit lor
deplinu acii bani de mai sus scris<i>, 500 unguresti galbini, in mnule tuturor
celor de mai sus scris<i>, dinainte noastr i dinainte boerilor nostri.
Si noi, vzindu a lor ce din bun voe tocmal i deplin plat i noi asijdire
dela noi am dat i am intarit credinciosului si de mai sus scrisului boeriului, du-
misale Ureche marile vor<ni>c, acel de mai sus scris satul Liestii i cu locuri de
iazuri i mori in Topolit, ca sa fie lui si dela noi uric si ocina i inaritur, cu tot
vinitul, lui i copiilor lui si nepotilor i strnepotilor i strestrenepotilor si la
tot niamul lor, care s va alege mai aproape, nemiscat i neclUit nici odanioar,
in veci.
Tar hotarul acelui de mai sus scris satul Liestii pe Topolitd, intre satul Targu
Nou i intre satul Petrkanii, cu locuri de iazuri si de moar, ca sd-i fie dispre
toate pxtile, dup a sale vechi hotar., pe unde din ve<a>c au mostenit.
spre aceasta este credinta domnii noastre de mai sus scrisd, noi Io Irimie
Moghila v<oe >vod i credinta preiubitilor i adivrati fiii domniei noastre: Io
Costand<i>n v<oe>voaa i Alexandru <v<oe>voda i credinta boerilor nostri:
credinta boeriului Crstea vor<ni>c de tara de sus, credinta boeriului Gheorghii
pArclabul de Hotin, credinta boierului Glaiorghii si Ionascu parallab<i> de
Niamtu, credinta boeriului Manoli i Crste prclabi de Roman, credinta boeriului
Vscan Orise hat. si prclab de Suceava, credinta a lui Barnovschii postelnicul,
credinta boeriului Toader Veverita spat<a>r, credinta boeriului Crdiman pah,.
credinta boeriului Grigori stol<ni>c, credinta boeriului Simion Stroici visternic,
credinta boierului Vorontari comis i credinta tuturor boerilor nostri, a celor
mari 0 a celor mici.

www.dacoromanica.ro
lar dupa viiata noastrd, cine va fi domnu, din copiii nostri sau din niamul
nostru sau iards pre care-I va alege d<umnezeu> ca sd fie domnu pdm'antului
nostru, Moldova, acelas sd nu le adtiascd lor danie i intdriturd, ce sd le de lor
sd intreasa, de vreme cd este a lui driaptd mind. 5i cumpdfdturd, cu drepti
insusd > a lui bani. lar spre mai mare tdrie i intriturd, a celui de mai sus scrisului,
-noi am poroncit ci<n>st<itului> i credinciosulu i boeriului, dumisali Lupul Stroici
inarele log<o>f<5.>t, ca s scrie i pecete noastrii sd o lege atf aceastu adevdrat
uricul nostru.
Au scris Arsinii Nebojatco in Ias, la anu 7114 <16o6> Fev. 15.
Irimie Moghila v<oe>vod.
A isalit marele logft.

S'au scos depe insus adevdrat, cercefandu-se de atr noi de pe uric sdrbdsc,
cd este intocrna si am isalit.
Sofronie I<e>r<o>shim<onah> i staret s<fintei> mst. Neamtului i Sacul 1).
Acad. R.P.R., CLXXV/26.
Trad. rom. din sec. XIX, hrtie filigran.

1606 (7114) Februarie 15, Iai.


Ghenghea vornic i NAvrApdscul fost jitnicer i Gligorie diac din targul
Schei i Dumitru diac chihaia din targul Ldpusna i Drdgan pdharnic din Pizdeni.
Iatd a venit inaintea noastrd Sechil pitar, nesilit de nimeni, nici asuprit 5i a vn-
dut dreapta sa ocind i a fratilor si, din a sasea parte a treia parte din satul
Carligi, din tinutul Neamtului, care se numesc Carligii lui Avram, partea
bunicii lor, Grozava Brdnistoae, cu tot venitul. Aceia a vandut-o milostivirii
sale, pan Nicoard logoat, pentru cincizeci de ughi rosii.
Deci noi vdzand i tocmeala lor de bund. voie 5i plata deplind, iar noi asemenea
am. fAcut aceastd mdrturie, /And and milostivirea sa isi va face ispisoc si uric
dela domnia sa, dela milostivirea sa domnul. Si pentru mai mare credintd, am
pus 5i pecetile noastre pe acest zapis, ca sd se stie.
Si insusi eu Ghenghea vornic am scris, ca s se stie.
Si a fost aici i Vorontar comis.
Scris la Iasi, anul 7114 <1606> Februarie 15.
Ghenghea vornic <m. p.>
Eu N5.vfa'pescul <m. p.>

1) traducerea este de o innl, iar adeverirea i semntura de alte dou mfiini difei ite.

www.dacoromanica.ro
Singur Sechil pitar, am scris cu mana mea <m.p.>.
<Pe verso, contemporan: > i i-a dat lui pentru aceasta ocina ine un bou.
Acad. R.P.R., I4V1/8.
Orig. slay. hirtie, 4 peceli aplicate.

8
1606 (7114) Februarie 18, Targul Trotq.
Adica noi Grozav soltuz si 12 pargari ai lui, din targul Totrusului. lata
au venit inaintea noastra, Maria, fiica Negrilesei, nesilita de nimeni, nici
asuprit., ci insasi de bun voia sa si a vandut dreapta sa ocina i dedina din a
treia parte de mina, din satul Hilipesti, partea Martei, fiica Negrileasei, ce i se
va alege partea ei, cu loe de siliste i cu vad de moar 0 din camp si din padure
si cu tot venitul.
Si s'a sculat Tnia i cu femeia lui, Candachia si a cumparat acea ocina,
care este mai sus scrisa, partea Martei din Trifanesti, fiica Negrileasei si a dat
pe acea ocina 'Dimas si femeia lui, Candachia, o sut. i zece talen i numarati in
mana Martei, ca s le fie dreapt min i dedin, lor i copiilor lor, in veci, ne-
clintit cu tot venitul, inaintea lui Sandru hotnog i Nechita din
Hilipesti i Plesea i Dragul de acolo 0 Gherasim din Nistoresti si multi
oameni buni dintre megiasii dinprejur.
Deci noi, daca am vazut asa tocmeal de bun. voie 0 plata deplina, pentru
mai mare credinta si putere, am pus pecetea adevarata a targului Totru la acest
zapis.
..1) 7114 <1606> Pebruarie 18.
Arh. St. Buc., M-rea Cain, 1/3.
Orig. slay, lartie filigran, pecete aplicatA.
Cu 0 trad. MM. din x777.

9
1606 (7114) Februarie 25, Ia0.
Io Eremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Am dat aceasta carte a domniei mele rugatorului nos tru egutnenului si intregului
sobor dela ruga noastra sfanta manastire a Pobratei i vatamanului lor din satul
Priseaca, pentru cati oameni isi vor cherna in acel sat din alte tari, Moscovit sau
Rus sau Ungur sau Munteart sau de once limba vor fi sau si din tara noastra,
oameni nescrisi. Iar ei sa ail3 dela domnia mea slobozire pe trei a ni, sd nu lucreze

loe rupt in orig.

www.dacoromanica.ro
la nici o munc a noastr, nici la oaste sa nu mearg, nici ili sa nu ne plateasck
nici bir, nici cincizeci aspri i nici alte dabile marunte, care se vor 1) mai adauga
pe tara, nici desetina de albine, nici gorOin de oi, nici <de> porci, ci s fie in
pace pentru toate, pand se va implini vremea.
Pentru aceasta, nirneni dintre slugile domniei mele, dabilari cati vor merge ca
slujba domniei mele la tinutul Sucevei, s nu indrzneasca a-i turbura inaintea
acestei crti a domniei mele.
Scris in Ia0, la anul 7114 <16o6> Februarie 25.
Insu0 domnul a zis.
Eremia voevod <m..p.>
Prohor <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Pobrata, I/21.
Orig. slay, hartie, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. din r796.

10
1606 (7114) Martie 1.
Suret di pi ispisoc sarbsc dela Irimie Movila v<oe>voda, din let 7114
<1606> Mart r.
Pentru adivarate credincioasa slugile noastre, Vasilie i fratile ski Grigori
starostele, ficiorii raposatului Bucium fost mare vor<ni>c i surorile ion, Anghelina
Nastasaia i Cairstina i Tofana i Acsinie, c i-am miluit pre danOi de osabita
mila noastra 0 am dat i am intarit lor de la noi, intru al nostru pmant al Mol-
dav[v]iei, a lor drepte ocine i cumpgraturi, ale tatlui lor, raposatul Bucium
vor<ni>c, pe o parte de ocina din sat Medelenii la tin<u>t<ul> Tecuciului, cari
parte au fost cumpratura tatului ion Bucium vor<ni>c dela Giurge i de<la>
Toader Hartan 0 dela surorile lor: Marie, Anuca, llana i nepotai lor: Stanciul
frati-sau Gavril 001, toti nepot<i> lui Mago q stranepot<i> Niagai, drept 60
zloti ttrti, dan dresa ce-au a.vut stramoap. lor Niaga dela Ilie v<oe>vod.
Si dupa aceia iara0 dam 0 inta."rirn slugil<o>r noastre de mai sus z5.0, tuturor
ficioril<o>r raposatului Bucium vor<ni>c, alta parte de ocin din sat Medelenii,
a patra parte din parte Marucai, fata Niagg, din ispisoc de cumpartura ce-au
avut tatal lor, Buciuni vor<ni>c, dela Petru v<oe>vod, care ace parte i-au fost
lui cumparatura dela Stanca 0 dela ficiorii ei: Moisai i Condre 0 Toma i sora
lor, Tudora, drept 70 zloti ttrati, dintru acele de mai sus scrisa dresuri deba
Ilie v<oe>vod.
Si iara0 dam 0 intarim ficioril<or> raposatului Bucium. vor<ni>c 0 pe alta parte
de ocin din sat Medelenii, ci-au fost cumparatura tatalui Ion, dela Ioana
1) aa in orig.

www.dacoromanica.ro
Marina si nepotul lor, Gavril i nepotul lui, Sav[v]a ; care ei au vandut parte
Stancai si parte lui Smoleni si parte lui Gavril, tatlui lor, drept r000 aspri,
dintru aceles dresuri.
Pentru aceia, toate o.cele de mai sus scrisa parti de ocind din sat Medelenii,
ca s fii slugil<o>r noastre de mai sus zasi, Vasilie i fratani-sau Grigorie i suro-
ril<o>r lor: Anghelinii si Nastasiei si Crstinii si Tofanii i Axiniei, ficiorii rd-
p<o>s<a >t<ului> Buciunt vor<ni>c si dela noi ocin cu tot vinit<ul>. Iar altul
s nu s amestice.
S'au talmacit de Gheorghie Evloghie. 1776, Ger. 27.
Intocma scoasa di pi talm.iciri, Nedelc<u>. 1814 Oct. Ir.
Acad. R.P.R., CV/r7.
Trad. rom.

11
1606 (7114) Martie 7, Ia5i.
Io Eremia Moghild voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Scriem slugilor noastre credincioase, Leant staroste de Cernauti i Bobric mare
vtag din acelas tinut i va dam de stire ca sluga noastra, Onciul staroste s'a
plans inaintea domniei mele de Miron din Cernuca si asa a spus inaintea domniei
mele c' i-a intrat in ocina lui.
Pentru aceia, daca yeti vedea aceast carte a domniei mele, voi sa adunati
v'tafi din acel tinut i oameni buni si s51 mergeti cu toti acei oameni. Deci, cand
vei afla cat tine hotarul lui, s stalpesti cat mai cu dreptate dinspre Cernauca
dinspre satul Sadobistea i dinspre satul Vasileuti i dinspre satul Tantri.
Pentru aceia, nimeni sa nu indrazneasc sa impiedice sau s opreasca inaintea
acestei carti a domniei mele.
Scris la Iasi, anul 7114 <1606> Martie 7.
t Insusi domnul a poruncit.
t Or hatman a invatat.
t Gaspar <a scris>.
Acad. R.P.R., CXL/198
Orig. slay, hfirtie filigran, pecete aplicatA, cAzutA.

12
1606 (7114) Martie 10, Iai.
t Io Eremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Iat auvenit inaintea noastr si inaintea boierilornostri mari i mici, slugile noastre
lonasco i fratii sai Gherasim si popa Ionasco i Larion, fiii lui Tampa vatah,
de buna voia lor, nesiliti de nimeni i niel asupriti, au vandut dreapta lor ocina.

_TO

www.dacoromanica.ro
danie din privilegiu de danie i de intrire pa care 1-a avut tatl lor Tmpa
vtah dela acel Petru voevod si dela insumi domnia mea, a treia parte din satul
Liesti, care este pe Topolita i cu loe de moar in acel rau. Aceasta au vandut-o
.credinciosului si cinstitului nostru boier pan Nistor Ureche mare vornic de tara
de jos, pentru o sutd de ughi galbeni. Si s'a sculat mai sus zisul nostru boier
a pltit deplin toti acei de mai sus bani, dinaintea noastr.
Pentru aceasta s-i fie si dela noi ocin si cumpArdturd cu tot venitul. i altul
-4 nu se amestece.
Scris la Iasi, anul 7114 <166> Martie io.
Domnul a zis.
Eremia voevod <m. p. >
j Stroici logoft, a invtat.
Eremia Bseanul scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XXXI, 5.
Orig. slay, hrtie, pecete timbratA.
Cu o trad. rom. din 1804.

13
1606 (7114) Martie 15.
L<ea>t 7114 <16o6> Marti 15.
Io Eremiia Movila v<oe>voda. Adica domniia mi am dat si am inarit slugii
rmastri lui Ionasco vtah de visternicii i surori-sa Anisiii, pi a lor dript ocini
mosii i cumpr<ytur<A>, dila tatul lor Trifan pi cloak' prti di sat Obrsiia
ci-s la tinutul Niamtului, cari prti li-au cump.rat tatul lor, Trifan, dila
tdila] liii i frati-su Mitii, dript 120 zloti ttrsti.
iar i-am dat si am intrit lui Ionasco vdt., pi o parti di musie din sat din
Ghigoesti, ci i-au fostu lui cumpr<h>tur<5.> dila Ionasco Drot, dript 200 zloti
-ttrsti, din dires ci au avut dila Stefan vod<>.
Si inteaceasta au vinit inainte noastr, Mihii Banici, nipot Sofiici, 'au
vandut a sa mosie, toat parti sa ci s'a alegi din sat din Mlisti, aciasta au vndut
lui Ionasco vat., dript 12 210Vi.
iar am dat s'am int.rit slugii noastre lui Ionasco vtah, pi a sa driapt
mosii, giumtate di sat di Corutchiesti, pi Topolite, in tinutul Niamtului, car
giumtati di sat ii iaste lui, di cumpr<>tur<5.> di la rlposatul Alixandru vod<>
pintru 4 cai buni, cari sat au fost domnescu asculttor di ctr ocolul trgului
Niamtului.
Pentru aciasta, acesti di mai sus scrisi parti di mosii, ca s-i fii dila domniia
me dripte ocini i mosii si uric di'ntaritur<>, cu tot vinitul, in veci.
Si'ntr aciasta, credinta boiarilor domnii mel<i>, dumnialor: Stroici mare
log<o>f<A>t, Nistor Uriache mare vor<nic>, Crste vor<nic>, Gheorghii pr<clab>

11

www.dacoromanica.ro
Hot<in>, Gheorghi i Ionasco pr<clabi> di Niamtu, Manoli i Cdrsti pr<cilabi>
di Roman, Vscan Ors hat., Brnovschii post., Veveriti spa., ariman p51.,
Grigori stol., Simion Stroici vist., Voruntar comis.
Aril. St. uc., Cond. Asachi, nr. 629, f. r59/167.
Trad. rom.

14
1606 (7114) Hartle 18, Ia0.
t lo Eremia <Moghila> 1) voevod, din mila lui dumnezeu, dotan al Ord
Moldovei. lath' au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor nostri, slugile
noastre, Costea si fratele su stefan i Mihil, ginerele lui Condrea si popa Spiridon
si Costea si Movileanca i Todosca, fiica lui Florea ceasnic i toate rudele lor
au prit pe sluga noastr, Bseanul uricar, pentru a patra parte a satului Botesti.
*i asa au spus a le este dreapt ocin. i dedin.
Deci domnia mea cu sfatul nostru i-am judecat cu judecat dreapt, dup legea
trii si am intrebat pentru acea jumtate de sat si pe multi bojen i ostasi fruntasi
dela curtea noastr si pe megiasii de aproape, cine a st.panit-o 'Ana acum [0]
toti au mrturisit dinaintea noastr a de multi ani a tot stapanit-o Costea fiul
lu Viscan paralab, pn acum and a vndut-o lui Bseanu uricar. Deci domnia
mea i-am intrebat pe ei, [daal au oarecari privilegii de imprteal dela domnii
de mai inainte. lar ei au spus inaintea noastr c' nu au niciun prvilegiu, pentru
a a fost aceast mai sus scris jumaate de sus a satului Botesti schimb a insusi
tatlui lui Costea, Vscan pralab, pentru tot satul Pnestii, in afar de fratele
su Iachim bunicul acelorasi mai sus scrisi, Costea si fratelui s.0 stefan i Mi-
hil ginerele lui Condrea si popa Spiridon 1) Costea si toate rudele
<lui>, ei au rmas de toat legea noastr.
lar pe sluga noastr, Bseanul uricar, noi i cu tot sfatul nostru 1-am indrep-
ttit vi-am luat dela el si fierae, ughi ..1)
Deci deacum inainte, daa in vreo vreme sau in vreo zi s'ar ivi oarecari privi-
legii, s nu aibd a pad cu ele, nid s dobandeasca pentru aceast par, niciodat,
in veci, inaintea acestei arti a noastre.
Scris la Iasi, in anul 7114 <16o6> Martie 18.
t Domnul a zis.
Eremia voevod <m. p.>
*i a isalit, Stroici logoft <tu. p.>
Acad. R.P.R., CXXXII/65.
Orig. slay, hartie filigran, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din 1877.

1) loe rupt in orig.

12

www.dacoromanica.ro
15
1606 (7114) Martie 18, Ia5i.
f Io Eremia Mogha voevod, din mila lui dumnezeu, donm al tdrii Moldovei.
lath' a venit inaintea noastra si. inaintea boierilor nostri sluga noastr, Sechil
pitar, fiul lui Ion, nepotul Grozavei BrAnisterita, de bun voia lui, nesilit de nimeni,
nici asuprit si a vndut dreapta sa ocin si dedin si partea fratilor lui, toat
partea bunicii lor, Grozava, cat se va alege din satul CArligi, care se numesc Car-
ligii lui Avram, care sunt in tinutul Naamt si cu loe de iaz si de mall. Aceia a
vndut-o credinciosului nostru NicoarI logofft, pentru cinzeci si sase de <galbeni >
unguresti si din vatra satului si din camp si din tot locul ce se cuvine, din privi-
legiul pe care ha avut bunica lor, Grozava Banistoae dela . 1) voevod.
Pentru aceia, s.-i fie lui si dela noi uric s'i mina cu tot venitul.
Si altul s.' nu se amestece.
Scris la Iasi, in anul 7114 <16o6> Martie 18.
t Domnul a zis.
Stroici mare logoat a invAtat. Si a isc5.1it, Stroici logoat <m. p. >
Paceti-i uric.
t Nebojatco <a scris.>
<Pe verso, contemporan:> Lui Gorghi Basota : pe Ion Pop6scul vistier din
Oncesti, s.-1 lase in pace Gavril din Oncesti.
Acad. R.P.R., LVIT/8.
Orig. slay, bailie filigran, pecete timbrat5.
Cu o trad. rom., ibid, CXXII/ro3.

16
1606 (7114)) Marti 20, Ia5i.
-I- Din mila lui dumnezeu, noi Io Eremia Moghila voevod, domn al t.rii Mol-
dovei. Pacern cunoscut cu aceast carte a noastr., tuturor celor ce o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c a venit inaintea noastr si inaintea tuturor boie-
rilor nostri moldoveni mari si mici, credinciosul nostru boier, pan Vasilie mare
pitar, de bung voia lui, nesilit de nim.eni, nici asuprit si a dat niste ispisoace de
intoarcere, pe care le-a avut dela domnia mea, c.' a intors cinci sute de zloti fad-
-resti in mhinile lui Vasilie sulgerel, ginerele lui Stan si Cozea, pentru a treia parte
din satul Rosiori, care este in tinutul Neamt, care aceast a treia parte din satul
Rosiori, i-a fost lui dreapt ocina si dedin6 si fusese vndut de verii lui, Grozav
si Moga diaci s'i Drglaina si Sofiica si Prasca, copiii lui Bdlos cel btrAn. Acesta
a dat credinciosului nostru boier, pan Cdriman mare ceasnic si aceast a treia
') loc alb in orig.

13

www.dacoromanica.ro
parte din satul Rosiori, pentruc a fost rscumpaat aceast ocin Cu banii
De aceia, noi vlzand tocmeala lor, de bun voie i cu intelegere intre
iar noi deasemeni i dela noi, am dat si am intait panului CArAinian mare ceasnic
aceast. a treia parte din satul Rosiori, partea de jos, ce si-a rilscumprat-o, ca s-i
fie si dela noi, cu tot venitul.
Si intru aceasta, d.easemeni au venit inaintea no2.str i inaintea tuturor boie-
rilor nostri moldoveni mari i mici, slugile noastre, Vilscan pitrel si Simion si
sora lor, Grozava, fiii lui Ionasco vtav i Mdrica, fiica lui Coste si Ion, fiul lui
Onisc de build voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut dreapta lor
ocin i dedin din dreptele lor privilegii, un loe de pdure, din ocina lor, din Besi-
cureni, pe care le-a hotrnicit-o sluga noastr credincioas, Lupul Scoartes pAr-
cllab, acest loe aproape de iaz si le-a insemnat-o din buori in buori dela
hotarul satului Babosilor, Edna la al Ungurasilor i sunt pusi stalpi si este leg-
tur intre ei, cine ar vrea sl treac peste stalpi, s fie de gloab portii domniei
mele, 50 de boi. i au vndut deasemeni credinciosului nostru, Cabliman mare
ceasnic, pentru o sut, talen i de argint. i s'a sculat credinciosul nostru boier, pan
Criman si a plait deplin acesti ioo de talen i in m5inile lui Vdscan pitrel
al lui Simion si a surorii ion, Grozava, fiii lui Ionasco vtav si a Mricai,.
fiica lui Coste si a lui Ion, fiul lui Onisc, dinaintea noastr.
De aceia, noi v525.nd tocmeala lor de bun voie si plata deplind, deasemeni
si dela noi am dat i am intait panului Criman mare ceasnic, aceast bucatii
de pdure, in semne, pe care si-a cump.rat-o, ca s-i fie cu totul venitul.
Si intru aceasta, iarasi au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
nostri moldoveni mari i miei, Tontea si fratele ei, Ghiorghie, fiii MicAi, nepotii
lui Ion Rdeanul, de bun voia lor, nesiliti de nim.eni, nici asupriti si au vandut
dreapta lor ocina i dedin, a patra parte din tot satul Rdeni, ce este pe Turia
In tinutul Iasilor. Aceasta au vndut credinciosului nostru boier, pan C.riman
mare ceasnic, pentru saizeci talen i de argint. Si s'a sculat credinciosul nostru
Cdrliman ceasnic i le-a plait deplin acesti 6o talen i de argint, dinaintea noastr
dinaintea boierilor nostri.
Si intru aceasta, deasemeni au venit inaintea noastr si inaintea boierilor
nostri, credinciosii nostri 1;oieri, C5.riman mare ceasnic cu toti cumnatii, cu
boierii nostri, Nicoar. logofdt i Stefan i cu alti frati ai lor si au parit pe sluga
noastr, Vicol fost paclab, pentru niste pati de ocin din satul Blceani, pe-
care le-a cumpdrat el dela vara lor, dela Todosiia T.bucioae, spunnd ei e a
cumpdrat fr stirea lor si au vrut s-i intoared banii. De aceia, noi i-am judecat
cu tot sfatul nostru i am aflat c li se cuvine s intoarc5., pentruc le este lor
var. mai 2) apropiat..

aa in text.
2) mai* aa in text

14

www.dacoromanica.ro
lar sluga noastr, Vicol, a spus inaintea noastr cd a fdcut acolo case si zgaz
si a avut i alt cheltuial. i intru aceasta, domnia mea am ales boieri dela curtea
noastr i i-am trimis s pretuiasc toat cheltuiala lui si%casele i zdgazul i moara
pentru vad, cum vor afla cu dreptate i cu sufletele lor. i au gsit toat chel-
tuiala lui, dou sute si treizeci de talen. Deci, intru aceasta, s'a sculat credinciosul
nostru boier, Criman fost ce z snic si a intors deplin told mai sus scrisii bani,
doua sute si treizeci de taleri numrati, in minile slugli noastre, Vicol, dinaintea
noastr i dinaintea boierilor nostri. Ins acesti treizeci de talen i i-a dat pentruc
a tinut si a hrnit pe aceast var a lor mai sus scris, Tbucioae si a cheltuit
treburile ei.
De aceia, noi vdznd intoarcerea lor deplind i noi deasemeni am dat i am
intrit credinciosului nostru boier, pan Criman mare ceasnic, aceast parte,
cat se va alege din satul Blceani cu moar pe paraul satului i cu curti i cu
tot ce si-a cumprat, ca s fie si dela noi uric si ocin i cu tot venitul, lui si copiilor
lui i nepotilor si strnepotilor i rstrnepotilor i intregului neain al lui, cine
i se va alege mai deaproape, neclintit lui, niciodat, in veci.
lar hotarul acestor mai sus serse prti de ocine, din sat din Rosiori si a acestui
loc de pdure care este din hotarul Besicurenilor . . . 2) in semne, din buori
In buori s fie pe unde a hotrnicit mai sus scrisa sluga noastr, Lupul Scoar-
tes prcAlab si al acestei a patra parte din sat din Rcteni si al acestor prti de
ocine din satul Blceani, s fie pe prti, cum a cunrarat, iar dinspre alte-
prti s fie dui:a vechiul botar, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi lo Eremia
Moghila voevod i credinta preaiubitilor si din inim copii ai donmiei mele, Io
Costantin, Io Alexandru si Bogdan voevozi i credinta boierilor nostri : credinta
panului Nistor Ureache mare vornic de tara de jos, credinta panului Carstea mare
vornic de tara de sus, credinta panului Ghiorghie prcAlab de Hotin, credinta
panului Ghiorghie si Ionasco pszelabi de Neamt, credinta panului Manole
CArstea prclabi de Roman, credinta panului Vascan Ofs hatman si parcllab
de Suceava, credinta panului Barnovschi postelnic, credinta panului Veverit
sptar, credinta panului Criman ceasnic, credinta panului Simion Stroici vistier,
credinta panului Vorontar comis i credinta tuturor boierilor nostri
mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau din neamul
nostru sau iarsi pe oricine va alege dumnezeu s fie down al trii noastre, Moldova,
acesta s nu-1 clinteasc dania i intrirea noastr, ci s-i dea intreasc,
pentruc cumprat pentru dreptii si bani.

greit, in loe de mare r.


loe rupt in text.

15

www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere i tarie a tuturor acestor mai sus Serse, am poruncit
credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logoat, s scrie
si sa atarne pecetea noastra la aceasta adevarata carte a noastra.
A scris Dragan Tautul, in Iasi, in anul 7114 <1606> Martie 20.
.$i a iscalit, Stroici logofat <m. p.>
Arh. St. Iasi, CCCIIITo.
Copie slav din sec. XX.
Cu o trad. rom. la Acad. R.P.R., ms. 234, f. 12 V- 13 V.

17
1606 (7114) Martie 22.
t Uric sarbascu dela Eremiia Movila vod<a> din valeat 7114 <1606> Marte 22.
t In std >re facem cu acesta carte a nostr tuturor cui sa cade a sti, sau cetind-o
va audzi : adeca au venit denainte noastra i denainte a lor nostri moldovenesti
boeri, a mari si a mici, Gligori Saula i surorili lui: Dragalina i Rusca i Marica
nepotii lor: Toader i Gh.eorghie i surorili lor : Busca si Grozava i Gaftona,
ficiori lui Necoara Saula, toti nepotii i stranepotii a bdtranului Saulii, ficior
Stanii, nepotullui Simion Rujina ; de a lor buna voe, de nim.<e> siliti, nice asupriti,
si au vandut a sa driapta' ocin i mosiia din diriase ce-au avut stramosul lor,
batranul Saula, de inprtala, dela batranul Stefan vod<6 >, a trie parte de sat
Ludestii, ce-i la tinutul Vasluiului i cu loe de moara pre apa Barladului 1 cu
loe de prisaca. Aceaste au vandut slugii noastre lui Patraseo paharnicel, drept
300 talen batuti i li-au plait toti deplin in manule acelor de mai sus ce s'au
scris, denainte noastra i denainte boerilor nostri.
Deci i noi, vadzind de a lor bun<a> voia tocmal si deplin plata ce-au plait
el in mana lor, iara noi asijdere si dela noi li-am dat i li-am intarit. de mai sus
numitului, slugii noastre lui P'Itrasco, pre acea a trie parte de sat de Ludesti,
ce-i in tinutul Vasluiului i cu loe de moar<6 > pre apa Barladului i cu locu de
prisack ca sa-i fie si dela noi uric cu tot venitul, lui i ficiorilor lui i nepotilor
si strnepotilor lui si a tot rodul lui, cini i s'ari alege mai aproape, neclatit
niceodata in veci.
Tara' hotar<ul> acelor parti de ocina ca sa fie pre parti, cum s'ori alge si din
vatra satului si din campu si din fnata i dinteapa si din pdur i din tot
locul ce ar hi de hrana ; iara de caltra alte 'Asti ca s fie pre hotarul batran,
pe unde au inblat de vac<u>.
spre acista iast<e> credinta domniei noastre, noi Io Eremia Moghila vod.<6 >
credinta preiubitilor dela inema fiilor domniei miau: Io Costantin voevoda
Alexandru vod<d> si Bogdan vod<a> si credinta boerilor nostri a tuturor.

16

www.dacoromanica.ro
Am ptepus eu Axintie uricar, in 1ai 1<ea >t 7221 <1712> Noe<m>v<rie> 23.
<Pe verso: > Suret di Ludeti i Borzati>.
Acad. R.P.R., CXXXII/228.
Trad. rom.

18
1606 Martie 26.
f Din mila lui dumnezeu noi, Io Eremia Moghila voevod, domn al trii Mol-
dovei. neon cunoscut cu aceasta carte a noastr tuturor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se c au venit inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor notri
moldoveni, mari i mici, slugile noastre Stan, fiul lui Cioban i cumnatul lui, Ilea
nepotii lor Sarghie i fratele lui, Marco i tefan, fiii lui Dumitru 0 Magda 0
fiica ei Sora, de buna voia lor nesiliti de nimeni i nici asupriti 0 au vandut ocina
lor dreapta i cumpratura din dreptele i propriile lor privilegii, pe care le-au
avut ei, jurnatatea de jos dintr'un loc de pustie pe Rant la vadul de piatra dinspre
rasrit de Rant, in fata sloboziei lui Parea intre Moreni i intre Pistrueni, unde
a fost casa lui Nica i Carcei, care acum se numete Branzenii i cu loc de mori
pe Raut. Care jumatate de jos din satul Branzenii le-a fost cumprtura dela Via-
doae, nepoata lui Ungurul 0 dela sora ei Angbilina, fiicele Anucbii, nepoatele
lui Nica i Carceiu, din privilegiul de marturie, pe care I-a avut dela Bogdan
voevod.
Aceasta au vandut-o credinciosului nostru Boul vistier pentru 300 talen i de
argint. i s'a ridicat boierul nostru mai sus zis i le-a plait toti <talerii> deplin,
dinaintea noastra. De aceia s.-i fie i dela noi mina. i cumparaturd cu tot venitul.
intru aceia, deasemeni au venit inaintea noastra i inaintea boierilor noWi
slugile noastre Lie 0 fratele lui, Erciul i Vartic, fiii lui Toma Branza de buna
lor voie, nesiliti de nimeni i nici asupriti i au vandut dreapta lor ocin.' i cump-
ratura a tatalui ion din ispisocul de cumprtur pe care 1-a avut tatal lor Toma
Branza dela Iancul voevod, a cincea parte din jumatatea de sus dintr'un loe de
pustie pe Rant in fata sloboziei care se numWe acum Branzenii cu loc de moara
pe Raut. Aceasta au vandut-o credinciosului nostru Boul vistier pentru 50 de
talen i de argint. De aceia, sa-i fie i dela noi ocin i cumpartura cu tot venitul.
inteaceia, deasemeni a venit inaintea noastra i inaintea boierilor notri
credinciosul nostru Boul vistier 0 a intors cincizeci talen i de argint slugii noastre
Sacot vataf pentru o moara, care este pe Raut i pentru cealalt a cincea parte
de moara din satul Branzenii, pentruca a facut aceste mori i iazuri. i diresele
pe cate le-a avut mai sus zisul Sacota de cumpratura inca le-a dat in mana mai
sus zisului nostru boier dinaintea noastra. De aceia sa-i fie 0 dela noi ocina
cumparatur cu tot venitul.

2Documente Moldova /7

www.dacoromanica.ro
inteaceia, deasemeni a venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri
credinciosul nostru Boul vistier i a intors slugii noastre Bratul din Negresti
cinsprezece talen i de argint pentru a cincea parte dintr'o moar din satul Br.'nzeni
din partea de sus, ce este pe Rut.
lar domnia mea si cu sfatul nostru cum am v5zut plata de bund voie si deplin
a acestora toate mai sus scrise, <i-am dat> s5-i fie si dela noi uric i ocing cu tot
venitul si copiilor lui i nepotilor i strAnepotilor si rAstilnepotilor i intregului
lui neam, care se va alege cel mai de aproape, neclintit, niciodatal in veci.
lar hotarul acestei jumAt5.ti de jos a satului Brnzeni si acestei a cincea parte
din jumaatea prtii de sus a aceluia sat, s le fie hotarele dinspre:toate p5.rtile
dup vechile lor hotare pe unde au folosit din veac.
la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului noi, Io Eremi a
Moghil voevod si credinta preaiubitilor si de inim copii ai nostri: Costantin
si Alexandru si Bogdan voevozi i credinta boierilor nostri: credinta panului
Ureche l'vomic al trii de jos, credinta panului Urstea vornic al tdrii de sus,
credinta panului Gheorghie pArclab de Hytin, credinta panului Gheorghie si
Ionasco parc6labi de Neamt, credinla panului Manole si Carstea parcAlabi de
Roman, credinta panului Vdscan Ors hatman si pralab de Suceava, credinta
panului Barnovschi postelnic, credinta panului Toader Veverit sptar, credinta
panului Caraiman ceasnic, credinta panului Gligorie stolnic, credinta panului
Simion Stroici vistier, credinta panului Voruntar comis i credinta tuturor boie-
rilor nostri moldoveni, mari si mici.
lar dup viata noastra, cine va fi domn dintre copiii nostri san din neamul
nostru si iar fie pe oricine va alege dumnezeu s5 fie domn al tdrii noastre, Moldova,
acesta s5 nu clinteasc5 dania i [int5irirea noastr ci s dea i s51, intkeascA,
pentruc Ii sunt drepte ocine si dedin6
lar pentru mai mare putere i int5rire a tuturor acestora mai sus serse am
poruncit credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logofdt,
s serie i s atarne pecetea noastr la aceast5 adevArat carte a noastra.
A scris Eremia B5.seanul, luna Martie 26 zile.
a isclit, Stroici logoft.
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 234.
Orig. slay. perg., pecete atiirnatA.
Datat dupil divan.

19
1606 (71.14) Martie 30.
Talmiicire de pe uricti a domnului Irimie Movila v<oe>v<od>.
Cu mila lui dumn<e>z<eu>, noi Irimie Movila v<oe>v<od>, domnu p6m5n-
tului Moldavii. Instiintari facim, prin aceast a noastr carti, tuturor cui vor

18

www.dacoromanica.ro
ceti-o sau vor asculta-o, ea iat au vinit innainte noastra i innainte tuturor
boerilor nostri a Moldavii, mar<i> i mici, Magda si surorile ei: Tud[d]ura i Tudosca
Dumitra, fetile lui loan comis, nepoati i strenepoati lui Coste Clopot, de nimine
saliti sau indemnati, decat di a lor bun vointa, se au vndut a lor dr<e>apt
bastina i mosie dupa privilighie de intaritura ce au avut bunul lor, Coste Clopot,
di la batrnul Petre v<oe>v<od>, parte lor din sat din Clopoteni, undi sa numesti
Tulestii diasupra iezarului, din a trie parti de sat a patra parti, acee au vdndut-o
credinciosului nostru Toader Chiriiacti marele c'minar, pentru ona suta op<t>-
zaci lei argint, cari ace parti iesti e cu loe de moara in paru Ozera.
Se iaras au vinit innainte noastra e innainte boerilor nostri, Ionasco ficiorui
lui Surati, nepotu lui Calughero, de a lui buna voi, de nimi salit sau indemnat,
si au vdndut a lui dr<e>apta bastina e mosii dupa privileghie ci au avut mosul
lui dela batrnul Petru v<oe>v<o>d, a trie parti din acelas sat din Clopoteni
diasupra ezdrului, cu loc de moara, ce esti in tan<u>t<ul> Tutovii, aceia au van-
dut-o iari credinciosului nostru dum<nealui> Toader Chiriacti marele caminar,
pentru una sut e doazaci de lei.
iarasi dup aceia au vinit innainte noastr i innainte boerilor nostri,
Anisala, fata lui Isai, nepoat. lui Gherman postelnicu, di a id> buna voi, de
nimine salita sau indemnat se au vndut a ii dr<e>apta bastini i mosie de privi-
leghie de intaritura se de slujba ce au avut mosul iei dela bdtranul Stefan voivod
se den ispisocul de inpartala ce acestie au dela domnie noastra, a patra parti
din sat din Mastatici se din Picigai in ustiia <gura> Bancii e cu loc de moarb." in
rul Brladului; aceia au vandut-o iarasi dum<i>s<ale> Toader Chiriac eminar,
pentru patru suti lei argint.
dupa aceia iaras au vinit innainte noastr i innainte boerikir nostri, Costin
sora lui Sofiica, ficiorii Borcii paharnicul, nepotii lui Giula batranul, di a lor
bunk' voi, de nimine saliti sau asupriti se au vandut a lor dr<e>apta basting se
mosii din privileghie de slujb ce au avut strabunul lor dela batranul Alecsandru
v<oe>v<o>d, a patra parti din sat din Borasti, in gura Horaiatii, undi au fost giude
Bora, aceia au vandut-o iaras credinciosului nostru dum<nea >1<ui> Toader
Chiriac cam<i>nar, pentru sasazaci lei argint.
dupa aceia iaras au vinit innainte noastra i innainte boerilor nostri, Tetul,
ficiorul lui Steful i Anghelina, ficior Mocanii i Drago, ficior lui Achim, nepoti
lui Farm, stranepoti lui Oana Giulici, di a lor build voi, de nimine saliti sau
indemnati, se au vandut a lor dr<e>apt bastin i mosii, dupa privileghie pentru
slujba ci au avut strbunul lor Oana Giulici dila Iliesi v<oe>v<o>d, a patra parti
dintr'o saliste ce s numesti lapa diasupra fantanii e cu loc di moara in Barlad,
ce iasti in tn<u>t<ul> Tutovii, aceia au vndut-o iars dum<i>sale Toader Chi-
riaca cam<i>nar, drept sasazaci lei argint.
Se au statut credinciosul nostru dum<nea >1<ui> Toader Chiriiact mare cam<i >-
nar, de au platit deplin toti mai sus scrisii bani, in manile celor mai sus scrisi.

2 19

www.dacoromanica.ro
Deci noi, vzAnd a lor de bun voi tocmalA e deplinA plati, iat. e dela noi
dm se intrira credincios<u>lui nostru dum<nea >1<ui> Toader Chiriiacu cam<i>nar
pe toati acele rnai sus scris<A> pArti de mo0i, ca s-i fii si dela noi uricil de ocin
cu tot venitul, lui i fiilor lui e nepotlor e strenepotilor e rstrenepotilor
la tot rodul lui, cAt sa va alegi mai de aproapi, nesmintit niciodinioar in veci.
lar hotarul acelor de mai sus scrisA pArti de mosii s le fli precum mai sus
scriim, iar despre alte pArti s le fii hotarul pe uncle den vec au umblat.
Se spre aceasta iesti credinta domnii noastri mai sus scris, noi Irimie Movila
v<oe>v<o>d se a preiubitlor no0ri fiii, ce den mila lui dumn<e>z<eu> ni s'au
ddruit: Costandin e Alecsandru se Bogdan v<oe>vozi e credinta boerilor
nostri: credinta dum<i>s<ale> Urechi vornicu de tara de gios, e credinta
dum<i>s<ale> Criste vomicu de tara de sus, credinta dum<i>s<ale> Gorghi pArclab
de Hotin, credinta dum<is<ale> Gorghii e a dum<i>s<ale> Ionasco pArclabi de
N<e>amti, credinta dum <i>s ale> Rodna se a dum<i>s<ale> Criste pArcdlab de
Cetate No, credinta dum<i>s<ale> Or4 hatman e pArclab de Suceava,
credinta dum<i>s<ale> BArnofschi postelnic, credinta dum<i>s<ale> Veverita
spatar, credinta dum<i>s<ale> Simion Stroici visternictl, credinta dum<i>s<ale>
Crdiman pAharnict, credinta dum<i>s<ale> Grigorii stolnicg, credinta du-
m<i>s<ale> Vorontar comis e credinta tuturor boerilor a Moldavii, mar<i>
mici.
Iar dup a nostra viatd, cini va fi domnu, den fii nostri, sau den samintie
noastrA, sau pre cini dumn<e>z<eu> va alegi a fi domnu acestui pAmAnt al Mol-
davii, Ai poftim ca sA nu strAci a noastrA danii e intriturA, ce mai vArtos sA
dei e sA intriasc., pentruc el sngur au cumpArat pi ai sAi drepti bani. Iar
spre mai mari credinta e intritura celor mai sus scrisA, poroncit-am credincio-
sului se cinstitului nostru boer, dum. Stroici marele logoat ca s scrii e a
noastr pecetii s o spAnzure ctr aceast a noastrA cinstitA carti.
Au scris Dumitru.
Anul 7114 <16o6> Mart 30 ale.
Stroici logoft.
S'au tAlmcit de mine, dup orighinalu srbesc, la 1849, Avg<u>st 31. loan
Vladovici pah<a>r<nic>.
Acad. R.P.R., CCVIII/4.
Trad. rom. din 1849.

20
1606 (7114) Aprilie 2, la5i.
f Eremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Scriem slugii noastre, Bcea vtaf din Uricheni si-ti dm stire c s'a jeluit domniei

20

www.dacoromanica.ro
mele Toader diiac, fiul popei din Stnislavesti, nepotul lui Drgus, strnepotul
Bercioaei din Rdeni, de vlrul su, anume Gavril Bercea si de sora lui, Stanca.
asa a spus inaintea domniei mele d a vndut o parte de ocin6, fdr stirea
lui, slugii noastre credincioase, Boul vister.
Pentru aceia, dac6 vei vedea aceast carte a domniei mele, iar tu din acel ceas
s." te duci acolo, in satul Radeni, la Gavril si la sora lui, Stanca i s dai zi lui
Gavril si Standi, ca s stea de fat inaintea domniei mele cu Toader i cu alti
veri ai lui Toader.
s opresti pe sluga noastr mai sus spus, Boul vistier, sd nu are acea
parte de ocina din Rdeni, pan ce nu va sta de fat inaintea domniei mele, nici
vecinii lui sl nu are, chiar dac vor avea 0 carte dela domnia mea, pentruc a
cumprat ff stirea acelora si nu a intrebat pe nicio rud, ci a cumparat frd
stire. lar cine va ara cu sila, el va fi dator cu 50 de boj.
Pentru aceia, nimeni s nu cuteze s intre in acel botar, in satul Rdeni, sau
in acea parte a lui Bercea, inaintea acestei c5.rti a domniei m.ele.
Scris la Iasi, in anul 7114 <1606> Aprilie 2.
Domnul a spus.
Stroici logoat a invtat.
Vasilie Dinga <a scris>.
Acad. R.P.R., XXX/II.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat.

21

1606 (7114) Aprilie 2.


7114 <1606> Ap. 2, Erimie Movila vod<5.>. Facem st<i>re cu aciast carte a
domnii mele, precum s se stiia c avlnd domniia mea trebuinte, am luat dela
credincios boiariul nostru, dumnalui Voruntariu comisul Pajescul, 4 cai turcesti,
Cu pret drept 500 ughi unguresti i i-am datu-i in triaba WE.
Pentru care cai iata i-am dat domnia mia, un sat anume Negritestii, care esti
din sus de M15.steul Verd.ele i cu loe de hAlAsteu 0 de mori pe apa Verdele si
cu loc de hlsteu in tarin., ce-i in tinutulNiamtului, care acel sat Negritestii,
au fostu drept domnesc, ascult6toriu dtr: ocolul trgului Petrii. Pentru aceia ca
s-i fie credincios boiariului domnii miale, dumisale lui Voruntar PrAjescul mare
comis, dela domniia mia, dreapt ocin i mosiia stttoare, in veci.
spre aciasta este credinta domnii miale, mai sus numit loan Erimie voevoda
credinta fiilor domnii mele i credinta tuturor boi2.rilor celdr mare si mici:
Costantin beizade, Alexandru beizade, Bogdan beizade, Lupul Stroici mare logo-
f<A>t, Nistor Ureche snare vor<nic>, arste mare vor<nic>, Gheorghie pArdlab

21

www.dacoromanica.ro
de Hotin, Gheorghie cu Vas<i>le parc<5.1abi> de Niamt, Necoara si Ciocarlie
prc<alabi> de Rornan, Vascan Oils hat., Dumitru Barnovsche post., Costantin
Bosioc spat., Caraiman pah., Grigorie Talpa stol., Simion Stroici mare comis 1).
Arh. St. Buc., Condica Asachi, nr. 629, f. 162/170.
Trad. rom.

22
1606 (7114) Aprilie 6, Ia0.
Io Eremia Mogbila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
lath' a venit inaintea noastr inaintea boierilor nostri, sluga noastr. Haratui
diac, fiul lui Lupul, nepotul lui Tampa, de buna voia lui, nesilit de nimeni, nici asu-
prit si a pus zalog dreapta sa ocin i dedina, a treia parte din satul Ratesti, la
boierul nostru credincios, Boul vistier, pentru o suta cincizeci de talen i de argint.
singur si-a pus zi, dinaintea sfatului nostru, 'Ana la sfntul lui Hristos, Gheor-
ghie. Daca atunci nu va da acesti mai sus scrisi bani, s fie pierduta aceasta mai
sus spus ocina. Asa sa se stie, cu aceastal carte de seam a noastra.
Scris la Iasi, anul 7114 <1606> Aprilie 6.
Domnul a zis.
Stroici mare logoft a invatat. Si a iscalit, Stroici logort <m. p.>
f Bseanul<a scris>.
Acad. R.P.R., CCXX/r6.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din a doua jumdtate a sec. XVIII, ibid.,CCXX/17.

23
1606 (7114) Aprilie 7, Iai.
Suret di pi ispisoc vechi, pi sarbie, dela Irimiila Mogbila v<oe>v<o>d, d<omn>
tarii Moldaviei, scris in Ias<i> di Dragan Tutu, din let 7114 <1606>, Apr. 7
zile.
Instiintare facim prin aceasta carti a noastra tuturor cui vor cauta spre dansa,
ori, cetindu-sa, o vor auzi-o, pentru acesti adivarati slugile noastri, Dimitru
Panici i sora-sa Agafiia, copii Mricai i rudeniile ion: Grigori i Toader i su-
rorile lor: Nastasiia i Stanca i alti surori a lor, copiii lui Patrascu, nepotii Stan-
cal, fetii lui Arburi hat., ca i-am miluit pi dansai cu diosebit mila a noastr,
di li-am dat i i-am miluit pi dansii dela noi, in pmantul nostru al MoldavieL
pi a lor drepti ocini i mosii din ispisocul di danie ci au avut dela Petru v<oe>-
v<o>d si din drepti dresuri ci au avut rnosul ion Arburi hat., si dela 1)5.11111u
1) in loc de # vistiera.

22

www.dacoromanica.ro
Bogdan v<oe>v<o>d si di intritur dela Stefan v<oe>v<o>d cel Tnr, satile
anumi: Voroana, cu moark ci-i in tin<u>t<ul> Sucevii i satul Sfetcutii i cu
m.oar i giumtati di sat Hritimi, cu moar in Drabisti in tin<u>t<ul> Rotinu
satul Blicinutii; ins satul B1icinuii s'au scos di catr dnsii in vnzari
s'au venit in partia lui Dimitru Polici i surorii sale Agafiei, satul Sfitcutii
Cu moar i gium:tate sat Hritinii, pentruc au dat Ptrascu si a sa a patra parti
din satu Hritinii, surorii salii Mricai, j entru un bru de argint poliit cu aur,
I-au fost luoat de la alma, cnd au pribigit ei in Tara Lesase si e l-au prl-
pdit atuncia ; iar in partea rudenielor lor, a lui Grigori si a lui Toad<e>r si a
surorilor lor: Nastasiei i Standli si altor surori a 1<o >r li s'au venit lor satui
Voroana, cu moar.
Drept aceia, s li fie slugil<o>r noastri, lui Dimitru Ponici i surorii sali Agafia
satu Sfitedutii cu m.oar i giumtati di sat Hritinii cu moat-A, ci-i in tin<u>tul
Hotinului si dela noi uric si ocin cu tot vinitu, lor i copielor lor, nepotil<o>r,
strnepotil<o>r, prestrnepotiko >r si la tot niamullor, cini s va alegi m.ai aproape,
nistrato.utat niciodinioar in vac.
Iar hotarul acelor mai sus aratatil<o>r sati, annumi Voroana i Sfitelutii
si ace giunatati di sat Hsitinii, s li fie lor din toati prile, dup hotarle lor
celi vechi, pi undi din veci s'au apucat.
spre aceasta este credinta dom.niei noastri di mai sus numit, noi loan Irimiia
Moghila v<oe>v<o>d i credinta preiubitilor din inim, di dumnezu druit<i>,
fiii domniei meli: Io CostIndin v<oe>v<o>d, Io Alexandru v<oe>v<o>d, Io
Bogdan v<oe >v<o >d i credinta tuturor boierilor nostri a Moldaviei, a mari i mici.
spre mai mari ark si intariturg tuturor acelor di mai sus scris, am poruncit
cinstit credincios boeriului nostru, dum<isa >li mare log<o>f<6>t s)
s scrie i pecetia noastr s o legi atr aceast adivrat cartia noastr.
S'au isclit mare log<o>f<>t Stroici.
S'au flmcit di pi limba srbasa pi limba moldoviniase de loan Stmati
pit<ar>, in Ias<i>, la anul 18o8 Dich<em>v<rie> 7.
Matca acestui suret 3), adic cel adivrat ispisoc, s afl la mine Neculai
miman.
Aceast copii fiind intocmai di pi copie isclit de Cariman, care mi s'au dat
de dum<nea>lui mosul Iancul Miclescu vor<ni>c, 1822 Apr. 23.
lordachi Miclescu <ni. p.>
Acad. R.P.R., CXXXIX/33.
Copie rom.

9 In text a Ioi
1ips5. in text
3) corectat peste a ispisoc

23

www.dacoromanica.ro
24
1606 (7114) Aprilie 8, Iai.
f Io Eremia <Mogh>ila voevod, din tnila lui dum.nezeu, domn alI.'rii Mol-
dovei. Am dat 0 am intrit slugii noastre, Ion stolnicel, fiul popii Alexa i rudelor
lui, dreapta lor ocin i dedin., a patra parte din Bahn., pentru care ii. 'Arise
Iachim arm4el. S-0 fad.' de mink' acolo, fiindca 0-au pus inaintea noastr ispi-
soc de ferae, c s'au indreptat pentru acea pAr, ca s nu aib6 mai mult a-i
part
Pentru aceia, s.' le fie 0 dela noi ocin6 0 cu tot venitul. Si altul s." nu se ames-
tece.
Scris in Ia.0, anul 7114 <1606> Aprilie 8.
t Domnul insu0 a spus.
Dumitru <a scris>.
Acad. R.P.R., DI,XXXIX/I42.
Orig. slay, hirtie filigran, pecete timbratil.
Cu o trad. rom. la Arh. St Iai, C1.43CIV/8.

25
1606 (7114) Aprilie 8, Ia0.
Suret de pe cartea domneasa a lui Ieremie IVIoghila v<oe>vod din anul 7114
<16o6> Apr. 8.
Io Ieremie Moghila v<oe>vod din mila lui dumnezeu, domn al teirii Moldovci.
Scriem slugii noastre, Urzic<5.> aprod. D'Amu-ti tire c s'au giudecat innaintea
noastr Ghidul i Ralia cu Ciomartan i cu Scntee, pentru partea lor de mo0e
din Avere0i, gium<6>tate din a tree partea 0 le-au intors 19 talen i i ei inc m.ai
cer bani dela ansul. Deci, i-am rAnduit ca s aib a giura Ciotrartan cu Movila
0 cu Onciul, innaintea ta, drept, precum tiu cu sufletile ion, precum el sigur
au lsat asupra lor acea parte. Pentru care vazind tu aceast cartea noastr,
s-i pui la giuramnt Vineri, peste o sitlinn.". lar de nu vor vre s giure acie
cu sufletile lor, Ghidul s le intoarc6 banii cebra. Iar de vor giura aceOie, s-i
las in pace.
Aciasta poroncim, intdrind cu pecete.
Scris in Iali.
Insui domnul a zis.
S'au tlmcit in anul 1779 de ... Pavel logoat dela episc<opia> Hui.
Arh. St. Iit:0, CDVI/5.
Trad. rom,

24

www.dacoromanica.ro
26
1606 (7114) Aprilie 10, Iai.
t Bremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, dom.n al trii Mol-
dovei> . . . 1) i Mihalcea vAtag i Maciucg vAtag c s'a tocrnit tat5.11or, Anton,
cu nepoata <sa Vrvara cu Coli> 2) cioae, pentru o parte de ocin6 din satul
Ostripceani dela Turia, care este in tinutul Iasului si le-au intors dinaintea lor
doisprezece zloti, pentru ceiace vnduse inca" bunicul lor, Drghici, alta' parte din
rediul cel mare, ins5." pentru partea ce a vandut-o el de acolo. lar Vrvara i Coli-
cioaie, ele au voit s5.-1 scoat din partea lui din Ostapceani, ins el le-a tutors
ace mai sus scrisi bani, 12 zioti.
Deci noi, valz5.nd acel zapis m.ai sus scris dela Vltaji, iar noi 1-am crezut
deasemeni si dela noi am dat si am ingrit acelor mai sus scrisi acea parte din satul
Ost5.pceani, at se va alege partea bunicului lor Draghici, ca sa." le fie si dela noi
intkire cu tot venitul. i altul s6 nu se amestece.
Scris in Iasi, in anul 7114 <1606> Aprilie io.
Domnul a zis.
Stroici mare logoft a InValtat.
Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., CCCCI4VII/42.
Orig. slay, hfirtie, deteriorat, pecete timbrat5.
Cu o trad. rom. din sec. XVII.
Alt trad. rom. la Arh. St. Iai, CDXXXVIII/p. 4.

27
1606 (7114) Aprilie 13.
Suret di pi ispisocul s5.rbescil, dela dom.n<u> Ieremie Moghila voevod, din let
7114 <16o6> Apr. 13.
Pacim stiri cu aciast carti a noastra, tuturor cui s cadi a sti, pentru ade-
Varat credincios boeriul nostru, dum<nea >1<ui> Necoard Prijascul log<o>f<51>t,
fiul lui loan Prfa'scu, nepot lui Toader vist., strenepot Stanciului parc5.1ab,
1-am miluit pre dnsul cu osabit mila noastr i i-am dat i i-am intgrit lui,
dela noi, intru a nostru p5.'mntu, al Moldoviei, pre a lui dreapt opcing
mosie, a patra parte din satul Stetcanei, din parte din gios, parte din mijloc6
cu moarg, ci este in tinutul Romanului, din dresul ci au avut mosul lui dela
135.1r5nul Petru v<oe >vod si din uricul di inprtal di la aceala Petru v<oevo>d.
1) loe rupt i lips in orig.
s) completat dup trad. din sec. XVIII. In trad. e Galicioae I), dar mai jos, in text, e
Calicioae.

25

www.dacoromanica.ro
iar s &Am i s'A intOrim credincios boeriul nostru di mai sus scris, dum-
neal<ui> Necoar log<o>f<O>t, pi a patra parti dintru aceala sat Stetcanei, parte
din gios cu locul de moar., ce esti lui cumpOrAtur dila sluga noastr Ilei
zAc<ni>cer, carile esti lui nepot, drept 250 taliri argint, dintru acele dres6
ispisocg ci au avut el dela acel Petriu v<oe>vod ; care ace a patra parti au fostu
di bastin6 ficiorilor TodosOei anumi: tifan, Rafail i Candachie, ci li-au fostu
luat dila dansai Ilei z'cnicer, pentru parte lai din satul Vrtopul, din tinut<ul>
Niamtului, cari au fostu vAndutd mama lor, Todosk.
iarOsi s &Am i s intrim, credincios boeriului nostru, dum<nea >1<ui>
Necoar log<o>f<d>t, iarsi a patra parte, dintru acealasi sat Stetcanei i cu locul
di moar<A> din parte di sus, parte din mijloct, ci esti lui cumpOrAtur dela sluga
noastr. Smion armas, ficiorul M.'ricOi, nepot POntei i dila Antimie, fata Armancg,
sora Pntei si dila Vaslca, fata Agathiei i Mafthei, ficiorul MOgOdlenei, nepot
Thad, toti nepotii Pintei, strenepotiei lui Ivanco pitar, drept 250 taler<i> bOtuti
si din danei ci au avut mosul lor, Ivanco pitar, dela tifan v<oe>vodtl.
dm i s intrim pi boeriul nostru Necoara log<o>f<O>t si pi ace a
patra parte dintru aciala sat, Stetcanei i cu parte . 1) din parte di sus, ci
au cumparat-o el drept 250 taler<i> bOtuti, dela MOreica fata tefului 2) Halestiian
si. dela nepoata ei, altd MOriicA, fata Agafthei, nepoat lui Helestiianul si dela
nepotii lor: David si soru-sa Titiiana, fici<o>ri Catreneii, nepoti lui Pilim.on . .1)
la boeriul nostru, dumnealui Simion Stroici mare vist., ins boeriului nostru,
lui Simion vist., i-au fostg cumpOrOturg dela sluga noastr Roman pit'Arel, ficior
Drghenei, nepot Mihului, ins6 i-au intorsu lui banii, dum<nea >lui NecoarA
log<o >fa: >t, de vreme ci i s'au venit lui mai aproapi, ca s intoarcA ; i ispisoaci de
.cumpOrlturA, ci au avut marele vist., dela insusi Petriu vodd, inc6 li-au dat in mii-
mule lui Necoar log<o>f<O>t ; pentru aceia ca s'A fie lui si dela noi, cu tot venitul.
dup aceia iardsi au venet innainte noastrA i innainte boerilor nostri,
slugile noastre : Cozma i fratile sOu Arsini, ficiorei Nastasie<i>, nepoti Magtei
nepotul lor de sor<O>, Poca, ficior CArstOnei, nepotul Magdei i nepotul s'Au,
popa Macxim, ficior Arvasi i nepotii lui: Andreica i Iosp, ficiorei Alexai
si Ionasco, feciorul lui Ignat, toti nepotii Arvask<i> i Anusca FOratoai, fata
Anghelenei i nepotie ei: Rugin i Sofronei i POcurari i fratii lui: Condre
ficiorei lui Simion si a Tigancai i altu Condre, ficior Agafie<i>, toti nepoti
Magdei i strenepotii Stanciului, de a lor bun<O> voi, de nemini sliti, nici asu-
priti, s'au vndut a lor driapt<O> ocin i mosie, din giumltate ce din gios a sa-
tului, din Oboroceni, a patra parti, ci este in tinut<ul> Rom.anului. Aciia au vAndut
iars boerului nostru, dum<nea>lui Necoar log<o ><f >t, drept 146 talir<i>
bAtuti, din dresuri ci au avut m.osul lor Tat'Al [TatAl] din danei, dela Iles v<oe>vod.
loe alb in text.
2) tefului completat dup copia din ms. 3392, f. 98v-100.

26

www.dacoromanica.ro
Si iarasi au venet innainte noastra Mareica si soru-sa Titiiana i Odonie
frate-so, Vasale, ficiori lui Lazar, nepotii . . 1) iarasi de a lor bung voe, si au
vandut a lor driapt<a> ocina, i mosie, loe de o casa, dintru acel sat Oborocenei ,
din giumatate ce din gios a satului, aceia i-au vandut-o iarsi credinciosul<ui>
boierului nostru, d.um<nea >lui Necora log<o>f<5.>t, drept 30 talen, batuti.
Si iarasi au venet innainte noastra, Stanca i Costanda i Mriica, fetele popei
/ui Stifan, iaras de a ion bun<a> voi, s'au vandut a lor driapta ()Nina i cumpar5.-
tura a tatlui lor, popei lui Stifan, loe de trei cas5., dintru aciala sat Oborocenei,
din parte de sus, din ispisoc ci au avut popa Stifan, din cumparatura dela loan
voda, ci au fostu cumparatura dela Vatcanu cupariul, din uric. Aceia au vandut-o
iarasi boerului nostru, dum<i >sale Necoara log<o>f<a>t, drept loo taler<i>
argint.
Si iarasi au venet innainte noastra, iarasi aceli di mai sus scris : Stanca, Cos-
tanda si Marica si nepotul de sor< > a lor, popa Avram i sora lui, Varvara, ficiori
popei lui Gavriil si Vasale, ficiorei popei lui Moisai, toti nepoti popei lui Stifan;
iarasi de a lor bun<a> voi, s'au vandut ei, cu totii, o casa ci o ave ei inpreuna
dintru aceala sat Oborocenii, parte din sus, ci au fostu cumpartura tatakui>
lor, aceia au vandut-o iari credinciosul<ui> boeriului nostru, dum<i>sale
Necora log<o>f<5.>t, drept 30 talen.
iarasi au venet innainte noastr: Anghelina, fata Nastasie, nepoata Anuscai
rudenie ei, Marica, fata Ghindei, nepoti lui Vacan cupariului, iarasi de a
Ion bun<A> voi si au vandut a lor driapt<6 > ocina i mosie, dintru acela sat Oboro-
cenei, din parte di sus, loe di do5, casa, ce li-au fostu lor de bastina i s'au venit
lor din parte unchiului lor, Vacan cupariul, aceia au vandut-o iari boeriului
nostru Necoara log<o>f<5. >t, drept 6o talen i batuti i li-au platit lor deplin, denainte
noastra i nainte boerilor nostri.
ialls am dat domnie me si am miluit pre credincios boeriul nostru, dum-
-<nea>lui Necoar log<o>f<a>t si pi slug<a> noastra Grigorii Scheianul diiacu,
cu o bucata di pamant din hotarul targului nostru Scheia, caribe acel loe au fostu pi
vremile vechi supt ascultare hotarului a satului Oborocenei; alta pentruca ei au
dat domniei mele 6o 2) cai buni, pretiueti unul cu altu drept 300 taliri di argint,
cari acei cai s'au dat in triaba tarei.
Drept aceia, aceli de mai sus scris<5.> ocini, ca sa fie boeriului nostru de mai
sus scris, Necora log<o>f<5.>t si dela noi uric si cu tot venet, lui si ficiorilor lui,
nepotilor, strenepotilor lor si a tot niamul, ce sa va alegi mai aproape, nerusuit
neci odinioar in veci.

loc alb in test.


deqi cifra chirilica este: 6o credem c, in realitate, este o eroare i trebuie citit:
6, mai ales ca, grafic, cele dota cifre sunt apropiate. Celelalte copii au cifra: 6.

27

www.dacoromanica.ro
Iara hotarul acelor ocini de mai sus scrisa s fie dispre toate partile, dupa
hotarale sale cele vechi, din tot locul, cat sa fie lor di agiunsu, pi undi au inblat
din vechi. Iara hotarul acei bucata di pamant, din hotarul Schei sa incepi
dela sfr0tu1 iazului lui Pilat, de catr. Scheuleti, pi supt dial, pana la obar0e
iazului lui Pilat i par la gura vai Scheuletiului, unde este lor hotarul din smnu
pi din gios di Glodul Olariului; iara dela Glodu par la fantana de piiatra lui An-
dreica, de acolo dialul in sus para la drum, de <a>ci drumul par la poiana
prisaca lui Grigori Scheianul pr unde se inpreunesc hotarul Oborocenelor,
atata este tot hotarul.
Spre acesta este credinta domn<i>ei mele, Ieremie Movila voda i credinta a
preiubiti fielor domnie<i> mele: Costandin i Alicxandru vod 0 Bogdan
vcda i credinta a tuturor boerilor notri, a mari i mid.
lard dui:A a noastra viiata, cine va fi domnu, din fii nizqtri, sau din niamul
nostru, sau pe ceni dumnezeu va alegi a fi domnu trei Moldoavei, s'A nu straci a
nostra danie i intaritura, ci mai ales sa de lor, s intriasca, de vremi ce sint
lor drepti ocini i mo0e i cumpar.Auri pre a lor drepti bani.
lar pentru mai mare intaritura a celor de mai sus scris, am poruncit cins-
t<it> credincios boeriului nostru, Lupul Stroice ') mare log<o>f<A>t, s scrii 0 a
noastr peceti catra acesta adevarata carte a nostre s o legi.
S'au talmacit di Ghiorghi Evloghie dascal, 1780 Mart. 23.
Posladuindu-sa talmacire scoasa de dascal Bvloghie de pi ispisocul cel adevarat
fiind intocma, s'au adeveret.
Dumitrachi Sturza mare log<o>f<a>t. 1820 Noemvr. 24.
Acad. R.P.R., LXIVi21.
Trad. rom.
Alte traducen i rom., ibid., LXIV/22; ms. 3392 f, 98vloo, din a doua jum.
a sec. XVIII;.

28
1606 (7114) Aprilie 13.
Suret de pe un ispisoc sarbasc, dela Irimie Movila vod<a>, ce este din vleat
7114 <16o6> Apr. 13.
Pacem tire cu aceasta carte a noastra, tuturor cui s'A cade a ti, pentru
credincios boeriul nostru dumn. Necoara logoft i Gligore chiian, ea dupa alte
danii i intarituri, iar<a> le-am dat domnia me 0 i-am miluit cu o bucat de
parnant din hotar<u> targului nostru claie, care acel loe au fostu din vremile vechi
supt ascultare hotarului a satului Oborocnii; alta, pentruca ei au dat domniei
1) in text fiStoicei.

28

www.dacoromanica.ro
mle 6 cai buni pretuit<i> unul cu altul, drept 300 talen i de argint, care acei cai
s'au dat in treaba trii.
Drept ace, acle de mai sus scris ocine, ca s fie boeriului nostru de niai
sus scris, Necoara logoatu 0 dela noi uric 0 cu tot venitul, lui 0 ficiorilor lui,
nepotilor, strnepotilor 0 a tot neamul, ce sd va alege mai aproape, neruOit
niciodat in veci.
lar hotarul acelor ocine de mai sus scris s fie despre toate prtile dup
hotardle sale cele vechi, din totu locul, ca s fie lor deagiunsu, pe uncle au utnblat
din yac; iar botarul acei bucatd de pmnt din hotarul ?chei s incepe dela
sfr0tul iazului lui Pilat, de atr cheuleni, pe supt deal, pn la obAr0e iazului
lui Pilat i pn la gura v51: cheuletii, mide este lor hotarul de simn<e>, pi din
gios de Glodul Olariului, iar dela Glod pn la fntana de piiatr a lui Andilica,
deacolo dealul in sus liana la drum; de <a >ci drumul pn la poiana 0 prisaca
lui Grigoili cheianul 0 pn unde s inpreun cu hotarul Obrocenilor, atta
este hotarul.
Spre aceasta este credinta domnii mle, Irim.ie Movila vod <5.> i credinta a
preiubitilor fiilor domnii mle: Costantin vod<> 0. Alexandru vod<d> 0 Bogdan
vod 0 credinta tuturor boerilor notri, a mari i mici.
lar dup a nostr viiat, cine va fi domtiti din fiii notri sau din neamul nostru
sau pe cine dumnezeu va alege a fi donin trii Moldovii, s nu strice a noastra
danie 0 intritur, ci mai ales s d lor, s intreasc, de vrme ce snt drepte
ocine i moAi i cumprturi, pre a lor drepti bani.
lar pentru mai mare infritura acelor de mai sus scris, am poruncit cinstit
credincios boieriului nostru, Lupul Stroici mare logft., "s51 scrie 0 a noastr
pecete c5itra aceast adevrat carte a noastr, s o lege.
Posleduindu-s suretul acesta, din cuvnt in cuvnt 0 hind intocma 0 asmine
cu tlinkitura lui Gheorghie Evloghie dascal, s'au incredintat cu a nostra is-
cAlitur..
Let 1784 Mai 27.
Acad. R.P.R., CXII/2.
Trad. rom.

29
1606 (7114) Aprilie 13.
-1. Adec<5.> m<r>turi<si>tii inteacestu zapisi, eu Vasili pdh., fiul lui Dura
din Ictini, c am vndut parte me din ocin ce s va alegi din sat den Bdloeti
cu tot venitul din tot locul, fratilu: meu Toadir rah., din Ba1u60i, der<ep>t
Optizci zloti ttr4ti ban<i> gata. *i inteaceast tocmal au fost vrul meu

29

www.dacoromanica.ro
Paraco i virul rneu Toadir i nepotul Simion Bblisan i Andronic i Macsin
pgh. Aceasta mrturisim cu sufletili noastri. Mai spre mare credi<n>t ne-am.
pusi pecitili, s s tie.
Lead> 7114 <16o6> Ap. 13.
Acad. R.P.R., CV/73.
Orig. rom; 4 peceti melare si 2 degete aplicate.

30
1606 (7114) Aprilie 22, Ia5i.
lath' eu, Dumitru fost pitar, mirturisesc ca aceast scrisoare a mea, cura
am vndut panului Nicoard arma a treia parte din partea unchiului meu Ioan
vistier, din satul Bloeti. Aceasta am vandut-o pentru 40') talen i 0 am luat
plat deplin., precum scriem inaintea a martori buni: pan Dumitraco Cuj135.
0 Sampson pivnicer i Nebojatcn uricar 0 Stan vltah dela vomicul Ureache
0 multi altii.
Si eu insumi am scris ea mana mea, pentru credintd, iar martorii au pus pecetile
ion.
Scris la Ia0, lu anul 7114 <1606> Aprilie 22.
Dumitru <m.p.>
.Arh. St. Buc., M-rea Neanyt, XXIX/3
Orig. slay, hArtie, 4 peceti aplicate.
Cu o trad. roni. din 1786.

31

1606 (7114) Aprilie 24, Ia5i.


Cneaghina Maria 0 Ilisafta, doarnna domnului Eremia Moghila voevod,
din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Scriem dregatorilor, muncitorii 2)
noWi din targul 115.rlu i vierilor i Vtafilor de vieri de acolo, care lucreaz
acolo la viile noastre. V dm tire en: au venit inaintea noastr rug6torii notri,
monahii dela sfnta mnistire Neamtul i s'au jluit inaintea noastr. 0 au spus-
c au avut acolo o moard 0 au avut la moar un om, care le este lor 0 morar
berar 3) 0 de toat treaba sfintei mnstiri, iar voi Il turburati trageti la
viile noastre cu alti oameni.

corectat posterior in: 50.


parobtim a in orig.
o bArar # in orig.

30

www.dacoromanica.ro
Pentru aceasta, daca yeti vedea aceasta carte a noastra, m.ai mult sa nu4
turburati i sa nu mai vie mai mult plangere, ea mare certare veti avea.
Altfel s nu faceti.
La Iai, anul 7114 <1606> Aprilie 24.
Acad. R.P.R., LXXII/i7.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat.

32
1606 (7114) Aprilie 28,
tremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Am dat 0 am intarit slugilor noastre, Nechita diac i fratelui lui, Donici comis
surorii lor, Urata, fiii lui Andreica fost parcalab, dreptele lor ocini i cumpara-
turi ale tatalui lor, nite parti de mina din sat din Vartop, cat se va alege partea
Stancai 0 a fratelui ei Gliga, fiii lui Oniul, ce a cumparat dela acetia tatal
lor, Andreica, pentru aizeci zloti i alta parte, cat se va alege partea Varvarei,
fiica lui Eremia din Vartop, ce a vandut-o pentru treizeci zloti i partea lui
Mihai15. 0 a surorilor lu, Anita 0 Magdalina, fi lui Nicoara, ce au vndut-o
tot pentru treizeci zloti i deasemeni, partea lui Vasile, fiul Sorca
din Vartop, ce a vandut-o pentru aisprezece zloti i partea lui Petriman
si a surorii lui, Tampoae, fiii Cretoaei, ce au vandut pentru douazeci z/oti
iarai, partea lui Lupul 0 a surorii lui, Costina, fiii Mariei, din acela
sat, ce au vandut pentru douazeci i patru zloti i iarai partea lui Gavril
qi a surorii lui, Sora Oglindoae, ce au vandut pentru una suta i douazeci
zloti i partea lui Buculei 0 a varului lui, Eremia 0 a nepoatei lui Eremia, pentru
aizeci zloti, iarai din acela sat 0 partea lu Ionaco 0 a fratlor lu, Vasle i
Miron 0 a surorii lor, Ana, fiii lui Dragan comis, ce au vandut din acela sat, pentru
o sut i douazeci zloti i partea altui Ionaco 0 a surorii lui, Odochia, fiii
Ducaii, ce au vandut pentru treizeci zloti i partea altui Ionaco, fiul lui Nicoara ,
din acela sat, din Vartop, pentru aizeci zloti i partea lui Simion 0 a fratilor
lui, Pantea i Toader 0 a surorii lor, Mriica, fiii lui Ion Uscatul, pentru optzeci
i opt zloti, jara din Vartop, din ispisoc de cumparare ce a avut tatal lor, Andreica
fost parcalab, dela Aron voevod, pentru toate acele parti din Vartop, care este
pe Cracau i cu partea lor din loe de mori, ca s le fie si dela noi uric cu tot venitul.
Altul sa nu se amestece.
Scris in Iai, anul 7114 <1606) Aprilie 28.
Domnul a zis.
Marele logoat a invtat. Si a iscalit, Stroici logoat <rn.p. >
Dumitru <a scris>.
Acad. R.P.R., Filiala Iaqi, Fondul Spiridoniei, XXX/Viio.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete timbrat5.
Cu o trad. roni. din 1827.

31

www.dacoromanica.ro
33
1606(7114) Aprilie 28.
Ispisoc din 7114 <1606> Apr. 28, dela domnul Irimie Movila v<oe>vod,
mlcit de Evloghii dascal, infritoriu lui Oana sluger i lui Matei spatar, dupa
mrturie lui loan episcop de Ht.i<i>, cum c5 Necoar Rati, ficiorul Stanai
au vndut Oanii i lui Matei a sa parte de ocin5, c5.t se va alege din sat din
CudrWi, drept 32 talen.
iar4, dup" m5rturii dila Voicul parc5lab, cum. c5. Nastask i sora ei,
Mentiana, fikile lui Belciu, au vndut lui Oana sluger i fetii lui, Oprina, parte
lor de ocin, cat s," va alege, iar4 dinteacela sat, din CudrWi, drept 20 talen.
dup51 o m5.rturii dela Zole oltuz din Hu<i> 0 dela oameni buni,
cum ea' Sora, fata lui Prat151, au vandut Oprinii, fata Oanii, a sa parte de ocin5.,
iht5 s va alegi din sat din. Cudreti, clrept zci galbini de argint.
Arh. St. Iasi, CCCIVI2o.
Copie rom. din sec. XX.

34
1606 (7114) Aprilie 29, Ia0.
f Io Eremia Moghild voevod, din mila lui dum.nezeu, domn al Moldovei. Iat
au venit inaintea noastr i inaintea boierilor noWi, slugile noastre, Silion
fratele s5iti, Ion 0 surorile ion, Stana 0 Tecla, de bun6 voia lor, nesiliti de nimeni,
nici asupriti 0 au vandut dreapta ion ocita i dedin din ispisoc de imprtea151,
ce au avut ei dela Petnt voevod, a treia parte de sat din Borce0i, dinspre apus.
Aceia au vfindut-o slugii noastre, Lazea, pentru patruzeci talen.
iar50 a venit inaintea noastr5., Ghiorghie fiul lui Marco, nepotul lui Patru
Ezereanul, nesilit de nimeni i a vndut partea sa, c5.t se va alege din sat din
Borce0i, a asea parte, din privilegiul dela Alexandru voevod, pe care l-au avut
bunicii lui, aceia au vndut-o slugilor noastre Toader i fratelui lui, Istratie, pentru
optsprezece talen. i le-au pltit deplin.
Pentni aceia, s'a le fie 0 dela noi cu tot venitul. <*i altul> s6 nu se amestece.
Scris la Ia0, anul 7114 <16o6> Aprilie 29.
Marele logoat a invtat. i a isc5lit, Stroici logofat p.>
Dumitru <a scris>.
Acad. R.P.R., CLXXIV/7.
Orig. slay, barge, pecete ap1icat4, erut.

32

www.dacoromanica.ro
35
1606 (7114) Aprilie 29, Ia0.
t Eremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, dom.n al tarii Moldovei.
lata dorania mea am dat si am intarit slugii noastre, Marco paharnicel 0 Tod osii 1)
patru ogoare in frunte din tarina satului Tescanilor, care este in tinutul
cat tine in lung acel hotar, tot cate patru ogoare la rand, pan la capatul hotantlui
0 pe unde este loe de fan, sa fie pentni fan, din ispisocul de cumparatura pe care
1-a avut Marco dela Petru voevod, ce i-a fost lui cumparatura dela Gliga 0 dela
verii lor Capota 0 Marco, toti nepotii lui Maxin stegar i ai Ungurolui i ai lui
Petrea, pentru o sut." isaizeci de zloti tataresti, din uricul pe care 1-au avut dela
tefan v.oevod.
Pentru aceia, s-i fie 0 dela noi uric 0 ocina, cu tot venitul. i altul sa nu se
amestece.
Scris in Iasi, in anul 7114 <16o6> Aprilie 29.
Domnul a spus.
Stroici mare logoat a invatat.
Nebojatco <a scris>.
<Pe verso, insemnarea rom.. : > Acest ispisoc nu s'au putut pecetlui, ea' au apucat
pre dumnealui voda moartea
Acad. R.P.R., I,XXIX/27.
Orig. slay., hfirtie, pecete aplicatA, stears.

36
1606 (7114) Mai.
t Ea tef<an> din Valeva i cu Gafiia, fiica lui Dumitru din Sdnauti,
singura dela sine iWiintez ca am vandut de bun voia noastr rudei noastre,
Mihwo Dracea i femeii lui, Nastasca 0 am vandut din sat din Sanguti, in tinutul
Suceava, a treia parte din jumatate de sat, jumatatea din partea de jos si jumatate
,dba vad de moara i cu lazuri, un laz ce este cumpartura la capul padurii, alt
laz ce am cumparat dela popa Ion. Acea parte mai sus scrisa am vandut-o, pentru
optzeci talen i numarati i ne-a plait deplin.
Si au fost la aceast tocmeal: Lentea fost staroste <0> Iuraco Dracea fost
.staroste i Ignat Stefcovici i R . 2) i alti multi oameni . . . 2).
. . 2)credint i trie am pus pecetile noastre la acest zapis. Aceasta martu-
risim.
In anul 7114 <1606> Mai.
Acad. R.P.R., Piliala Iai, Pondul Spiridoniei,
Orig. slay, hrtie, deteriorat, 3 peceti tinibrate.
# si Todosii*, scris intre rAnduri,
2) loc rupt in orig.

3 Documente Moldova 33

www.dacoromanica.ro
37
<1606 Mai >.
Iat dar eu, Lupul, fiul lui Fartuga din Soci, instiintam cu acest zapis al
nostru, cal am luat dela Patrasco Basota douazeci i cinci talen i si am pus zlog
partea mea de ocina din satul Bodesti, insa din vatra satului si din taring 1) fara
fanete, ca sa am a-i da banii fara intarziere.
Si la aceasta tocmeala au fost Ionasco Peicul fost staroste si Bran fost comis.
pentru mai mare credinta am pus pecetile noastre pe acest zapis.
insumi eu, Ionasco diac, am scris.
<in romaneste : > f Cu Grozava am fost, and am dat acesti bani.
Si. asijdere, dupa moartea yarn-mien, Lupului, am dat 6 ug. cate io bani,
de 1-am platit. de dajde curteneasca dela Iurasco Basot<a> i asijdere la &balms.
un galbn, la Avram am dat.
Acad. R.P.R., Piliala Iai, Pondul Spiridoniei, XXX/I/r.
Orig. slay, hrtie, 2 peceti aplicate.
Cu dou traducen i rom., dintre care una din 1827.
Datat dupg doc. din 166 Mai 8, pe care Pltraco Baot pune mentiunea
a Cu Grozava am fost cnd am dat aceti bani s.

38
1606 (7114) Mai 3, Iasi.
Eremia Moghila voevod, din mila lui dmmiezeu, domn al trii Moldovei.
Am dat aceast' carte a domniei rnele rugatorilor nostri, egumenului intregului
sobor dela sfanta manastire Bistrita, ca sa fie tari i puternici, cu aceasta carte-
a donliei mele s tinsi A, apere boii si vacile si toate averile drepte ale lor
vecinii din toate satele ion, pe unde va avea sate sfanta manastire, sa nu aiba_
nimeni a trage cu sila averile lor de pe satele ion, pentru alte sate i pentru alti
oameni.
Pentru aceia, voi dabilari, cati yeti merge cu slujba domniei mele prin tinutu/
Nearnt, sa nu aveti ale trage vitele pentru alte sate si pentru alti oameni, numai s
aiba a da dabila Ion cum vor fi scrisi, iar cine n.11 va asculta, cum scriem mai sus
pe un atare dbilar, domnia mea voiu trimite i acolo D. va spanzura, in tinut.
Si altfel sa nu fie, pentruca de multe ori am trimis domnia mea carte si porunck
iar voi intru nimic nu ganditi la porunca domniei mele.
De aceia, nimeni s nu indrazneasca a le lua vitele inaintea acestei carti a dom-
niei

1) tarinA rom. in orig.

34

www.dacoromanica.ro
Scris la Iasi, in anul 7114 <16o6> Mai 3.
t Insusi domnul a spus.
Eremia voevod <m. p. >.
t Ptrasco <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XXXIII/6.
Orig. slay, harte pecete timbrat.

39
1606 (7114) Mai 5.
Adec eu, lirbor cel btrn din Dombrviti, scriem i mrtorisscu cu acista
zapis al meu, pre<cum> 1) am dat eu dripta ocini i mosii a mia ci am la Dubr-
vita si o am dat nipoto-mieu, lui Ghiorgbiti, ficiorudu>i Stefani cpitani i i-o
am dat di bung voia mia, de nime nevoiit, nici silit, ci de buni voia mea.
Si. o am dat dinai<n>tea popii Isaei i dinai<n>tea lui Ghiorgbii de acolo i
dinai<n>ti lui Dumitrasco, lui Drgan i dinai<n>tea . . 3) sura popii
a molti oamin<i> <buni>1) i batra<ni> cari s'au prelijit aci la rpusari suflitul<u>i
meu.
Dici eu asia a<m> lsat cuvntu cu limb6 di moarte, ca s<A> fii dript ocin<A>
mosie lui Ghiorghiti i ficiorilor lui i nepotilor lui si a toat simintiia lui.
lar cini dintru al mii oameni s va amistica dup5. moartea mea, s fie tricleat
prcleat i lipdat de 318 pdrinti.
pintru cridinta ni-am pus si picitili s: <se> 1) stii.
La anul 7114 <16o6> Mai 53).
Eu popa Isaiia am scris.
Arh. St. Buc., Mitrop. Moldovei, VIII/2.
Orig. rom., hartie, 3 peceti aplicate.

40
1606 (7114) Mai 7, Ia5i.
t lo Eremia Moghil voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Iat au venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri sluga. noastr, Crasns
vatag de hnsari cu fratii si, Sirnion i Trifan diac i cu nepotii ion, fiii . . .2)
icAi i Mgdlina i Antemiia, fiicele lui Giurgiu Crasns si au p5.rit pe sluga noastr
Ionasco <Bolea> pentru satele anume Grumzesti i Fauri, care sunt pe prul
Vasluiului si cu locuri de moar in amndou satele, spunnd c aceste sate sunt
lor de mostenire dela strmosul lor, Toader Crasns usar. Si au arnat inaintea
omis de diac.
2) loc rupt in orig.
3 ) Data este gresit i adugat ulterior, cti alt" cernea15.

35

www.dacoromanica.ro
noastr si un uric de mrturie dela Petru voevod cel Batran. lar mai sus scrisul
Ionasco Bolea asemenea a spus inaintea noastr c aceste dou sate le-a cumprat
dela Nicula si dela Crasns , fifi <A>xiniei c'Alugdrita, nepotii lui Crasnas vistiernic,
strnepotii lui Crasns usar si a arnat inaintea noastr un ispisoc de cumprare
dela domnia mea c i-a dat el bani gata patru sute si saizeci i cinci <galbeni>
unguresti si le-a rmas <dator> cu o sut i treizeci i cinci <galbeni> unguresti.
Deci intru aceasta i-am judecat pe ei dup legea trii si le-am aflat lor legea
cu sfatul nostru c sunt ale lor unele . . 1) Crasn i cu acei din Munteni,
cu jumtate 1). Deci le-ani intocmit lor ea s5. straneasc Ionasco <Bolea
jumtate din satul GrumAzesti, partea dinspre rsrit i jumtate din satul Fauri
si> 2) cu jumbitate de loe de moar5. . . 1) iar ansii, mai sus scrisii <Crasns
vtag de> 2) lahnsari cu fratii lui i cu nepotii si, s'A stpaneascg jumtate din
satul Grunazesti, partea dinspre apus i jum'Atate din satul Pauri cu jumAtate
din locurile de moar, care le este de mostenire.
*i dup judecata noastr i ei asa s'au intocmit de bun voia lor, s stpAneascA
pe jumtate, cum scriem mai sus.
Pentru aceia, asa s'au intocmit, de au pus intre ansii legmnt ca s nu mai aibA
a se pari de aci inainte i nici s ridice niciodat unul asupra altuia aceast para.
lar cine s'ar incerca s.' mai parasc51 sau s strice tocmeala aceasta, s aib'A a fi
dator inaintea portii domniei mele cu mare gloaba.
Pentru aceia, altul s nu se anaestece.
Scris la Iasi, in anul 7114 <16o6> Mai 7.
Domnul a zis.
Marele logoft a invtat. i a isclit, Stroici logoft <m. p. >
t Drgan Tautul <a scris>.
Acad. R.P.R.,
Orig. slav, hartie, pecete aplicat, c5.zutA.
Cu o trad. rom. dela sfir*itul sec. XVIII, dupd care s'au fAcut completkile.

41
<1606, inainte de Mai 8>, Iai.
Adia noi, Boul vistiiarnic qi Salomon vistiiarnic, scriem i dmstire cu
ceast carte a noaste, cumu au venit insusi Drgan Ciolpan pAreAlabul
tea noastr5. si au dzAs nepotu-su, lui Ptrasco Basot<> s5.-1 plteasc5.' di un
rmsag, ce au rmas la vistiiar, dela tinutul Tutovei, cindzeci ispte de galbini
s-i tie partea lui de ocidA, cat s va veni, din sat din Bodesti si din Dncestd >

loe rupt in orig.


completat dup trad. rom.

36

www.dacoromanica.ro
toata, cu tot venitul. Si au lsat nici feciorii lui sl n'aibg a intoarce si am scris
noi acel rm.sag pre BasotA, la vistiiar.
Inteacea, Basot<A>, dup moartea lui Ciolpan, a dat stire feciorilor lui Ciolpan
ca s-s<i> pThiteasc rmsagul ttne-su la vistiiar i s-s<i> tie ocina, iar ei
n'au vrut s plteasc, ce au lsat s plAteasd Baot acel ranfsag i s'.

Ve ocina.
Inteacea, Basot au dat 57 de galbini in vistiiar si au istovit acel rlm6sag.
Si ca s'a" aib a-s<i> face si direase domnest<i> prea acea ocing din Bodest<i>
din Dincest<i>, cu tot veuitul.
Pre mai mare credint, ne-am pus si pecetile pre acest zapis al nostru.
Chiul am scris, s'a' se stie.
Scris in lai.
Bani dela sulgiu au fost, s'a' se stie.
Eu Boul vistier. ....1) <m. p.>
Eu Solomon vist. <m.p.>
f Cu Grozava am fost, cAnd am dat acest<i> bani.
Acad. R.P.R., Filiala Iasi,Fondul Spiridoniei, XXX/Ii2o.
Orig. rom., tartie filigran, 2 peceti aplicate.
Datat dup uricul de intkire din 8 Mai 16o6 dela Ieremia Movi15. voevod.

42
1606 (7114) Mai 8, lata.
Eremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al txii Moldovei.
Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri, sluga noastr. Pltrasco
Basot diac si a adus inaintea noastr un zapis de mrturie dela credinciosii nostri
boieri, Boul vistier si Solomon vistier, ea' a venit inaintea lor Dragan Ciolpan
fost parcllab, pentru o rlmisit care a r.ro.as dela o slujbl ce a umblat el dupg
bani de sulgiu din tinutul Tutovei, a ramas cu saptezeci galbeni unguresti.
el n'a avut cu ce prati acei bani, ci a l'Amas s'a' pldteasc nepotul lui mai sus scris,
Parase Basot, acea rmAsit dela vistieria noastr i s stpaneascl partea
lui de ocin, din satul Bodesti si din Dncesti ce sunt in tinutul Neamtului, ce
se va alege partea lui toat pe Cradu.
Astfel sluga noastr l'Atraso:, Basot a intrebat pe toti fiii lui Drgan Ciolpan,
de vor s prateasc rlmAsita tatlui ion i sg-si st6pAneasc6 ocina. lar ei n'au
voit s plteasc.
La aceasta, sluga noastr Parase Basot, dac a vAzut c ei nu voesc sA
pateasca acea ramasit, s'a sculat el si a patit acei mai sus scrisi bani, 70 <gal-

1) indescifrabil.

37

www.dacoromanica.ro
beni> unguresti, in vistieria noastrd i a scris pe Dr6gan Ciolpan pentru acea
fm.'sit.
Pentru aceia, sd fie acele in.ai sus serse pArti de ocind din satul Bodesti si din
Ddncesti pe CracAu, ce se va alege, ale slugii noastre mai sus serse, Parase
Basotri, sa fie i dela noi uric si intrire i mida' cu tot venitul si din vatra satelor
din cmp si din ap si din tot locul ce va fi pentru folosint. Si altul s, nu
se amestece.
t Scris in Iasi, in anul 7114 .<16o6> Mai 8.
t Domnul a zis.
Stroici mare logordt a invdtat. Si a iscalit, Stroici logoat <m.p.>
Nebojatco <a scris>.
Cu Grozava am fost, cand am dat acest<i> bani 1).
Acad. R.P.R., Piliala Iai. Pondul Spiridoniei, XXX/I/21.
Orig. slav, hartie filigran, pecete timbrat.
Cu o trad. min. din 1827 si alta dela sfirsitul sec. XVIII.

43
1606 Mai 8, Camenita.
Milostivii mei pani ai fratiei.
Doresc milostivirii voastre si toate bucuriile fericite dela donmul dumnezeu,
pentru vreme lunginemisurat.
Instiintez pe milostivirka voastr, milostivii mei pani, c milostivirea lui,
donurul, a trimis milostivirii voastre, prin Nicolae, fratele milostivirii voastre, o
mie cinci sute de zloti polonezi, pentru acel hram dumnezeiesc, cerand milostivirii
voastre, ca dupg cura pnl in vremea aceasta ati binevoit s depuneti sarguint
fat de acest lucru dumnezeiesc, ca voi si de acum inainte s binevoiti s6 depuneti
mai mult grijA, ca acest inceput dumezeiesc s se poata indrepta s't termina, fr
intArziere.
lar dac.' pan Nicolae nu a putut fi trimis asa repede, aceasta nu vine din vreo
rea voint a milostivirii sale domnului, nici din nepisarea noastrl, ci din neindes-
tularea vistieriei milostivirii sale dom.nului, ca si din marile i nesuferitele cheltuieli
ale milostivirii sale domnului. Totusi, milostivirea sa domnul, cu ajutorul lui dum-
nezeu, are grij s termine ceiace a inceput, numai dad.' s't milostivirea voastr
yeti binevoi s" adAugati i struinta voastr pentru aceasta. lar dac6 milosti-
virea voastra yeti avea nevoie de mai multi bani anul aceasta, milostivirea sa
domnul a agildnit sA dea, numai binevoiti milostivirea voastrrt a trimite <pe
ci neva >.

1) rndu1 acesta, in romaneste.

48

www.dacoromanica.ro
lar clack' pan Nicolae nu are scrisoarea dela milostivirea sa domnul, catre milos-
tivirea voastra, binevoiti sa nu-1 tineti de rau pentru aceasta, caci aceasta s'a
intamplat din pricina plecarii mete in graba, ca a plecat fara scrisoare, nevoind sa
m parseasca.
Dupa aceasta si a doua oari m incredintez milei voastre.
Din Camenita, luna Mai 8 1), 1606.
Ai milostivirii voastre, milostivii mei pani, intru totul binevoitor prieteu

Luca Stroici logoat, cu mana proprie.


Am primit aceasta suma in numr de o mie patru sute i saptezeci zloti i zece
groi, in trei saci pecetluiti. Pan Nicolae Lucasovici i-a adus si ii va da fratiei,
dela milostivirea sa domnul, iar scrisoarea nu a fost dela milostivirea sa domnul, ci
numai aceasta.
<Adresa: Se envine milostivirii lor, panilor fratiei din orasul Livov, mult
milostivilor mei pani i prieteni.
Acad. R.P.R., Fotografii, XXIV/8 ab.
Fotocopie dup orig. slav din Arhiva stavropighiei din LiOV ; pecetea aplicatd
a lui Luca Stroici.
44
1606 (7114) Mai 10, Ia0.
Io Eremia Moghil voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Iola* a venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri, sluga noastra Iosip vis-
tiernicel si a tutors treizeci i sase talen i in mainile lui Ionaco, pentru o parte de
dedina a lui, a treia parte din a patra parte din satul Soldana, ce este pe Jijia,
care acea parte de ocina a cumparat-o Ionaco aprod de/a "lima., fiica Nastasiei,
nepoata Grozavei, din privilegiul ce a avut bunica ei Grozava dela Stefan voe-
vod cel Baran si din ispisoc de imparteala ce a avut deoparte de fratii sal. Si
ispisocul de cumparatura ce a avut Ionaco aprod dela domnia mea, inca l-a dat
In mainile lui Iosip vistiernicel.
Pentru aceia, sd-i fie si dela noi uric si ocin cu tot venitul. i altul sa nu se
a mestece.
Scris la Iasi, in anul 7114 <166> Mai ro.
f Donmul a poruncit.
Alarele logofat a invatat. Si a iscalit, Stroici logofat <in. p. >
Dragan Tautul <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. loan Gura' de Aur, XVII/3.
Orig. slay, /Artie, pecete timbrat, cilzut.
Cu o trad. rom.

1) corectat din 18, dat ce reprezinta stiluI gregorian.

3.9

www.dacoromanica.ro
45
1606 (7114) Mai 12, Ia0.
Din mila lui dumnezeu, Io Eremia Moghila voevod.
f In numele tatAlui si al fiului si al sfntului duh, troita sfnt5., de o fiint
nedesprtit. Iat, eu robul stapnului Hristos dumnezeul meu, binecinstitorul
si de Hristos iubitorul, adevrat inchintor al preasfintei troite, Io Ieremia Moghila
voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. lat domnia mea am bine-
voit cu a noastr bunvoire cu iubire de inim, din tot cugetul nostru i cu
toat grija sufleteasc., cu ajutorul lui dumnezeu, cu sfatul de obste al domniei
mele, mpreun 1 cu binecuvntarea celor patru ierarbi ai nostri moldoveni,
chir Teodosie Barbovschi arhiepiscop i mitropolit de Suceava i chir Anastasie
episcop de Roman si chir loan episcop de Rdhuti i chir rilotei episcop de Hui,
am dat i am miluit ruga noastra, sfnta mnstire Scul, unde este hramul
cinstitei i savitei tAieri a cinstitului cap al sfntului i slvitului prooroc i inainte
mergdtor i boteztor al lui Hristos, loan, din singura stapanirea dat nou de
dumnezeu cu dou sate unguresti, anume Salboanii i Berendiestii, cu mori pe
pfiraul satelor i cu tot venitul lor si cu toate hotarele lor i cele ce sunt
pe ele.
Care aceste sate au fost drepte domnesti i asculatoare de ocolul Romanului,
caci in vremile de acum, am cercetat si pe celelalte sfinte biserici, c5t este dupg
puterea noastr, cu mila i Cu intarire ; am dorit ca si acolo, la aceia care este nou
zidit in zilele noastre, s ne numim adevrati ctitori.
Pentruc i noi am avut din tineretea noastr neclintit inradkinata in suflet,
dorint iubitoare de dumnezeu i o aprindere din inim pentru intrirea si cinstea
infrumusetarea sfintei biserici. i pm in adnci btrnete, ca cerbul ardem
de insetare ctre ansa care curge ca un isvor de viat neprihnit si dela care
doresc rcorirea sufleteasd, csci am v.zut, pan acum, c toate sunt menite
desertciunii iar singurul /ucru care rmne pururea este numai acesta care nu
are sfrsit. Precum si Pavel artnd mrirea splendorii ei, zice, c5: Stiut 55: fie
acuma cal inceputul i puterea stau in cerestile biserici ; mult felurit este bate-
lepciunea dunmezeiasc. De aceia, cel care intreste i infrumuseteaz5 biserica
intreste i infrumuseteaz6 sufletul su. Cci, precum sfintii puratori de trup
nscuti din prang, tot asa si npi, oamenii p5.timasi, in acelas chip ne-am silit
s placem lui dumnezeu, ca s aflm viata cea neprihnit. i Mf de earsit, indul-
cindu-ne de cele vesnice si de nestearsa bucurie ce a fgkluit-o dumnezeu, celor
ce-1 iubesc, dup cum spun scripturile insuflate de dumnezeu, did privind trupul
trector i toata viata aceasta trupeasc5., m'am intarit cu cuvintele lui Pavel,
care zice, c dad trupul, casa noastr pamnteasc, se strica, ayes zidire dela
dumnezeu, casa cea nefcut de mn, vesnic5., in cruri i pentru iubirea de Hristos

40

www.dacoromanica.ro
dumnezeu, care a spus c multe lcauri are tatl meu. i nu numai di nu a crutat
averile, ci i insu0 sufletul i sngele su cel de bun ndejde l-a vrsat.
unii s'au inltat prin feciorie i curtie, altii prin post 0 infrnare i cu
lacrimi neincetate, iar altii darnici i genet* cu milosteniile, s'au invrednicit de
o astferde fericire, urmnd glasului dumnezeesc, care zice: Fericiti cei milostivi,
c aceia vor fi miluiti . Despre aceast fericire 0 David cel vztor cu duhul, a
strigat: rericit cel ce intelege pe cel lipsit i srac, did in ziva cea cumplit,
11 va izbvi dumnezeu i celelalte. i iar0: q Fericit brbatul care miluie0e
oricat de putin agonise0e, d. sracilor ; dreptatea lui va imne in vecii veci-
lor iar60: Fericiti aceia, crora li se vor ierta frdelegile i cei crora li se
vor acopen i pAcatele . i multe sunt in dumnezeie0ile scripturi, a4ezate spre
folosul nostru sufletesc.
Acestea deci i noi ne silim a le urma i ne rugni lui dumnezeu s ne intreasd.
s. ne invredniceasd cu rgduinta cea nefatarnicA a milostivului dumnezeu,
precum i sfntrposatii domni cei de demult care au fost mai inainte de noi,
s'au silit s afle lca.011 domnului i pacea sufletelor ion, necrutnd bogtia tru-
peasd, ci nzuind atre cele cere0i, au miluit pe acei s'raci 0 au intrit bisericile-
lui dumnezeu i sfintele manastiri 0 pe acestea din temelii le-au ridicat, intru
slava 0 lauda preasfntului i infricoOtorului nume al preasfintei, marii troite
intru cinstea preaneprihnitei fecioare, maica lui Hristos, dumnezeul nostru
i al tuturor sfintilor i intru pomenirea acelor de mai inainte i acum rposate
suflete de cre0ini dreptcredincio0, care 0 aceste suflete de domni binecinstitori
se pomenesc pn In vremuri/e de acum, fr uitare i pana la sfr0t.
Pentru aceia i sfintiile lor dlugrii din aceasta sfnt mnastire, s.
de datorie s ne pomeneasc i s roage pe dumnezeu, dup obiceiul sfintei biserici,
pentru sntatea trupeasd i mantuirea sufletelor, pentru domnia mea 0 mama
noastr i doamna domniei mele i pentru fiii i fiicele druiti nou de dumnezeu
s serie numele noastre pe suflete, in sfntul mare pomelnic, s se pomeneasa
In dumnezeie0ile slujbe 0 la tainele cele de viat fdtoare ale lui Hristos, asemenea
0 mare pomenire s ne fad tuturor impreun 0 pe numele artate, ca mari ctitori,
In ziva sfntului i marelui Ieremia proorocul, luna lui Mai, in ziva inti s se
pomeneasa, atunci, numele noastre, Io Eremia Moghila voevod 0 al printilor
domniei mele, loan Moghil logoat, care in viata cAlugreasc s'a numit Ioanichie,
0 al maicii noastre, cneaghina Maria i al doamnei domniei mele, Elisaveta
al fiilor no0ri de dumnezeu druiti, Costantin voevod i Alexandru voevod
Bogdan voevod 0 al fiicelor noastre, doamna Erina 0 doamna Maria 0 doamna
Ecaterina i doamna Ana 0 al celorlalte odrasle, druite nou de dumnezeu,
se pomeneasc din an in an svr0ndu-se pomenire la cate un an cu osrdie,
ingrijindu-se bine s ne fac pomenire domneasc, pe cat se poate, cu toat grija
sfintei mnstiri, cat va tine ea.

41

www.dacoromanica.ro
lar hotarele acestor mai sus serse dou sate unguresti, cu care am miluit
sfnta manastire Scul, anume Saboanii Berendiestii, din tinutul Romanului,
s fie din toate partile, pe unde an folosit din veac.
la acesta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului, noi, Io Ieremia
lloghila voevod i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Costantin voevod
Alexandru voevod si Bogdan voevod credinta boierilor nostri: credinta panului
Nistor Ureche mare vornic de tara de jos, credinta panului Carstea mare vomic
de tara de sus, credinta panului Gheorghie pal-a:lab de Hotin, credinta panului
Gheorghie si Ionasco parcalabi de Neamt, credinta panului Manole i Carstea
pa.rcalabi de Roman, credinta panului Vascan Ora hatman i parcalab de Suceava,
-credinta panului Barnovschi postelnic, credinta panului Veverita spatar, credinta
panului Cariman ceasnic, credinta panului Grigorie stolnic, credinta panului
Simeon Stroici vistier, credinta panului Vorontar comis i credinta tuturor boie-
rilor nostri mold oveni, mari $i mici.
lar dui:4 viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre Moldova, dintre copiii
-nostri sau din neamul nostru sau altul, din alt neam, pe care. Il va alege cu dreapta
judecata atotputernicul dumnezeu, pe acela Il rog s nu strice pomana i miluirea
-noastr sfintei biserici manastiresti, ci domnia sa sa miluiasca sa intareasca
aceste doug sate, anume Sboanii Berendiestii, din tinutul Romanului, sa fie
-sfintei manastiri Sacului, neclintite in vecii vecilor, precum i dommil dumnezeu
va milui si va intari domnia mea in aceasta viata de aici i in imparatia cereasca
-cu indoit insutite vecinice bunatati, sa fie asemenea cu sfintii imparati. lar cine
ar risipi osardia noastra i ar strica pomenirea noastra, sa-1 sfarame mania lui
-dumnezeu, mai mult ca praful i ca once pulbere i s piarda dumnezeu amintirea
lui de pe pamant, din toata radacina, ci i inaintea cumplitei judecati a lui Hristos,
afle nemilostiv paritor pe marele inainte mergator si boteator al lui Hristos,
loan, impreuna cu soboarele fail de numar ale luminatilor ingeri arhangheli
cu multimea chipurilor apostolilor i proorocilor cu multimea chipurilor de
.osteni ale cinstitilor mucenici i in deosebi sa aib paritoare pe preacurata
intru totul neprillanit fecioara, maica lui Hristos, catre care se indreapta nadejdea
cea bung a dreptcredinciosilor crestini, asemenea $i pe toti sfintii, a caror lauda
este mantuire ; sfanta biserica sa-1 aiba pe el ca pe un adevarat dusman i dra-
mator de biserici, precum aceiasi parte sa aiba, in muncile cele far. sfarsit,
.cu luda vanzatorul domnului cu ceilalti eretici, calcatori de lege, fr
de rusine ark' de dumnezeu daramatori de biserici, cu Dipclitian i cu
Maximian i cu Iulian cu altii asemenea acestora blestemul lui Arie,
pe care la primit dela cei 318 sfinti parinti purtatori de dumnezeu, care
au fost in soborul dela Nicheia in celelalte soboare, s." coboare asupra capului
sa fie de trei ori blestemat de domnul dumnezeu i de toti sfintii lui
dumnezeu, amin.

42

www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere i trie a tuturor acestor mai sus scrise, am porun-
cit credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logoft, .s6
scrie i sl atarne pecetea noastr la aceast adev'rat carte a noastra.
A scris in Iai, Dumitru rilipovici, in anul 7114 <1606> luna Mai 12 zile.
Ieremia voevod <ni. p.>
$i a isclit, Stroici logoft <m. p.>
Arh. St. Iasi, CCCI,112r
Copie slavl din sec. XX.
Cu o trad. rom. din sec. XIX, ibid., CDXXXI 6 i alta la Acad. R.P.R.,
CI4XXV/27.

40
1606 (7114) Mai 17, Ia5i.
Io Uremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
d.ovei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri, sluga noastt,
Dumitru uricar si s'a plns impotriva slugii noastre, Sechil emras, pentru a
patra parte din sat din Seliste, din Rusi, pe Orbic, in tinutul NeamV, care ti este
de mostenire, dela cneaghina lui, Todosia, fiica lui Toader Draxin cmras. Ins
Sechil a spus c a cumprat aceast parte dela cumnatul 1) lui, Zosim.
Astfel noi am spus lui Dumitru uricar, ca s ja din partea lui Zosim, rinde se
va afla, pentru partea aceluia i niciri nu s'a aflat, din partea lui, <care era>
vandut.
De aceia, intru aceasta, i-am judecat i iarsi am dat, ca s aibg s se tocmeascA
Sechil cmras cu Dumitru uricar pentru aceast parte, ca s' ab a-i plati, pen-
truck* el a stint c este partea cneaghinei lui Dumitru uricar si a cumprat-o
dela Zosim, frstirea lui i am acut lege, ca s ailog a-i pati. $i intru aceasta,
s'au tocmit i i-a plait si i-a dat o sut" de talen.
De aceia, s5.-i fie si dela noi ocin., cu tot venitul. Si altul s nu Se amestece.
Scris in Iasi, in anul 7114 <16o6> Mai 17.
Domnul a spus.
Stroici mare logoft a invtat. Si a isclit, Stroici logoat p.>
Basea <a scris>.
Arh. St. Iasi, CCCI4/122
Copie slav din sec. XX.
47
1606 (7114) Mai 19, Ia5i.
Io Uremia Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Aloldovei.
Am dat aceast carte a domniei mele rugtorului nostru ieromonahului Teoctist,
1) cumnat , asa in orig.

43

www.dacoromanica.ro
egumenul rugii noastre, sfintei mnistiri Pobrata i intregului sobor i vltrn.a-
nului lor din selitea numia Dobrdcina, care este in tinutul IaOlor, spre aceia
ca oricAti oameni i vor cherna din alte Ori, fie Rus, sau moscovit, sau 3/Iuntean.
sau Vlab. sau once limb51 va fi, sau 0 din tara noastr, oameni nescri0, iar ei s.
aib. dela noi slobozenie s nu ne munceasc nicio munc a noastr, nici la oaste
s mearg., nici ili s." nu ne plaeasa, pe trei ani, nici gortinl de oi, nici de porci,
nici cincizeci de aspri, nici sulgiu, nici alt. &bird care se va mai adluga in tar, s
nu aib s dea cu alti trani 1), ci s fie in pace de toate, tpAng ce se va
implini acea vreme.
Pentru aceia, nimeni dintre slugile noastre: pererubnici sau iliari sau gor-
tinari sau cincizecinici 2) sau oricine va fi, s nu indrznease a le opri sau a-i tur-
bura pe ei, inaintea acestei drti a noastre.
Scris la Ia0, in anul 7114 <16o6> Mai 19.
t Insu0 domnul a zis.
Eremia voevod <m. p.>
A scris Prob.
Acad. R.P.R., Cho.
Orig. slay, hArtie filigran, pecete aplicatA, distrusA.
48
1606 (7114) Mai 25, Ia5i.
Suret de pe larisovul lui Ieremia Moghila voevod, 7114 <1606> luna Mai 25
Din mila lui dumnezeu, Io Ieremia Moghila voevod, doran al Vrii Moldovei.
racem cunoscut cu aceast carte a noastr celor care o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, a au venit inaintea noasta i inaintea intregului sfat al dom.niei
mele, obtea cretinilor rug6tori alug.ri dela sfnta mnistire Zugraf, cu hramul
santului mare mucenic i biruitor Gheorghe, care este la sfntul munte Athcis
s'au jeluit inaintea domniei mele cu lacrimi i cu mare jaloM, cd au fdst lipsiti
de metocul i manstirea lor, sfntul Nicolae, care este in tarina tArgului
care m.ai inainte de acWi ani au fost data de sfntilposatul domn Petru voevod
ca s.' fie metoh sfintei manstiri Zugraf, cu sfatul i blagoslovenia arhiereasa
al boierilor lui sfetnici, impreun6 cu binecuvntarea preotilor 0 a tuturor ctito-
rilor targoveti, pentruc acea sfnt mnstire a sfntului Nicolae ajunsese la
pustiire 0 la incetarea pomenirii binefacaorilor i celor dintai ai ei ctitori, din
pricina lipsei de grij a locuitorilor acelei mnIstiri 0 a cinstitilor egumeni care
s'au schimbat.
Pentru aceasta a fost dat, ca s." fie metola mai sus scrisei sfinte mn'Astiri
s nu poat fi luat in vecii vecilor, in niciun chip, pentruca s se intocme.ascA
1) zemliani* in orig.
2) petdesetniki* in orig.

44

www.dacoromanica.ro
bunA stare la santa m.5.n6stire, ca sI nu piar pomenirea ctitoriceascI i buna
dorinta a binecinstitorilor cretini 0 care au ar5tat acolo osardie i s nu fie
vitelor loe de clcare acolo unde odihnesc oasele a multor cretini.
despre toate au arAtat, inaintea domniei mele i uricul dela Petru voevod.
pentru aceasta, adeverind cele cunoscute, acut i infdrit cu mari i infricoate
blesteme 0 la aceasta i domnia mea m'ara aflat printre marii martori fiind
n.oi atunci pe lnga domnia sa unul dintre cei dintai sfetnici.
Pentru aceasta, domnia mea, cum am vazut marea Ion jalb6 i uricul drept
fiinded i noi am vAzut c. 0 Aron voevod a f Acut biserica de acum din pietre
lerane gata, ce au fost pregltite pe banii lui Petru voevod 0 care a fost dat
de domnia sa in mainile c5lugrilor dela Zograf, pentru ca ei singuri s: aib5 grija
de astfel de luceari i indat ce a fost g5tia deasemeni cei dela Zugraf, intre acestea
au lipsit de acolo 0 din nebhgarea de seam.6 a unora, cu nepsare fat de acele
stranice blesteme, aceasa sfnt manAstire i acum ca i in vremea lui Petru
voevod a ajuns la pustiire.
De aceia, pentru ca 0 din partea noastr sg nu fie judecaa ca o nepAsare,
nu am indrznit sA intfm in astfel de blesteme, ci i pentru aceasta i pentru
clreptate, domnia mea m'am milostivit i impreun5 cu binecuvntarea celor patru
sfinti ierarhi ai notri moldoveni, chir Theodosie arhiepiscop i mitropolit de
Suceava i chir Anastasie episcop de Roman 0 chir loan episcop de RAdduti
chir Piloftei episcop de Hui cu binecuvntarea 1) intregului sfat al domniei
mele i cu vointa preotilpr i tuturor ctitorilor t.rgoveti, am dat iargi aceasta
sfnt mnstire a santului Nicolai din taring s fie metoh sfintei m5n6stiri
Zugraf, in chipul in care a fost daa intaia oar de Petru voevod cu toate averile
mAnstireti, caruite 0 date sfintei biserici de barnii ctitori i de altii dintre
domniile lor, binecinstitorii domni, anume: satul Nicoreti, in tinutul Neamt,
pe Cracu, cu loe de moar i cu mori pe care l-a dat cel dintai ctitor, domnul
Alexandru voevod i cu satul jurov, deasemeni in acela tinut 0 pe acel p5au,
cu loe de mori i cu mori, pe care l-a dat domnul Petru voevod, care aceste =An-
dou sate au fost ascultgtoare de ocol i drepte domneti cu satul Salicicani,
in tinutul Dorohoi, pe paaul Bau, cu loe de mori i cu mori, pe care l-a dat
domnul Iancul voevod, care 0 acela a fost drept domnesc i asculator de ocol, s fie
sfintei mAnAstiri cu veniturile i hotarele lor vechi, pe unde au folosit din veac,
cu viile i cu priskile mnastireti i cu dobitoacele i cu Tiganii i cu iazurile
pe unde va fi avnd sfnta mnstire i cu toate veniturile, s fie ascultatoare
0 supuse manstirii Zugraf.
Dar 0 aici santa manstire s aibd avere din belug 0 din veniturile, care
se inampa i sa dual acolo la santul Munte, santului Zugraf i pkintii egumeni

1) greOt pentru : u binevoirea n.

45

www.dacoromanica.ro
care vin de acolo, s aiba a face toate intocmirile inscrise in uricul lui Petrtz
voevod.
De aceia, pentru astfel de intocmire i miluire i intoarcerea metohului ctre
sfanta mAtastire Zugraf, pe care insusi domnia mea am voit-o, este credinta
domniei noastre, a mai sus scrisului Io Ieremia Moghila voevod i credinta fiilor
preaiubiti ai domniei mele Costantin i Alexandru voevozi i credinta boierilor
nostri: credinta panului Nestor Ureche mare vornic de tara de jos, credinta panului
Carste mare vornic de tara de sus, credinta lui Gheorghe parelab de Hotin,
credinta panului Gheorghe i Ionascu pArcgabi de Neamt, credinta panului
arstea prelab de Roman, credinta panului Or hatman si portar de Suceava,
credinta panului Dimitrachi postelnic, credinta panului Toader Vevirit sp'tar,
credinta panului Simion vistier, credinta panului Caraiman ceasnic, credinta panu-
lui Grigore stolnic, credinta panului Vorontar comis i credinta tuturor boieri-
Ior nostri moldoveni, mari i raid.
dup viata noastrt cine va fi domn al trii noastre Moldova, dintre copiii
nostri sau din neamul nostru sau altul pe care-I va alege dumnezeu ca s fie domn,
milostivirea lui s nu clinteasc buna intocmire a lui Petru voevod si a d.omniei
mele, ci mai mult s o intreasc i s arate buna os5rdie, pentruca i domnul
dumnezeu s-i inmulteasc zilele lui pe plitant i s-i intdreasc domnia, iar
cine va indrzni sA vatme i s nimiceasc6 intocmirea noastit acela sh' fie
neiertat de dumnezeu i a fie blestemat de sfintii apostoli si de cei patru evan-
ghelisti si de cei 318 sfinti printi purtatori de dumnezeu, care au fost la Nicheia
pentru intrirea neprihnitei credinte a lui Hristos i pentru blestemul necuratului
Arie si a celor deopotriv cu ansul lupttori impotriva lui dunmezeu.
pentru mai mult putere i tArie tuturor celor mai sus serse, am poruncit
boierului nostru credincios i cinstit, pan Lupul Stroici mare logoat, s scrie
s. lege pecetea noastr la aceast adevdrat carte a noastr.
A scris la Iasi, Dumitrut.
Arh. St. Rue., M-rea Aron-Voc15, I 2
Copie slava din sec. XVII-XVIII.

49
1606 (7114) Inuit) 13.
Eu Gheorghei comisel din Plesesti, fiul lui Isaico din Leucusesti, singur
dela sine m5rturisesc cu acest zapis c am v'andut dreapta mea ocint nesilit
de nimeni, nici nevoit, ci de bun voia mea, lui popa Toader si lui popa' Lupul i lui
Drghici de acolo, din satul Leucusesti si in sat si in amp i in grdini i in.
tot ce va fi, pentru 6o talen i numrati, pe care i-am luat dela ansii dinaintea
lui Mlaiu fost pArclab i a lui Albas fost vornic si a lui Ionasco Pahulcea

46

www.dacoromanica.ro
a lui OW.lit si a lui Berciu vdtah ca s le fie lor ocina i dedin. i copiilor lor
nepotilor lor i neamului lor, cine se va alege mai 1) aproape, cu tot venitul
ce va fi.
Astfel sa se stie, inaintea acestui zapis al meu.
In anul 7114 <1606> Iunie 13.
Arh. St. Iai, CCLXXIV/6.
Orig. slay, hartie liligran, 3 peceti aplicate dintre care dou cAzute.
Cu o trad. rom. din r8o7.

50
1606 (7114) Iunie 22,
t Din mila lui dumnezeu, noi, Io Eremia Moghila voevod, domn al tarii
Moldovei. Pacem cunoscut cu aceast carte a noastfa tuturor celor ce o vor
vedea sau o vor auzi cetindu-se, c a venit inaintea noastra i inaintea tuturor
boierilor nostri moldoveni, mari i mici, sluga noastr. Bilasco, fiul Ilenii, ne-
potul lui Simco, stranepotul lui Boris Braevici, de buna' voia lui, de rimeni
silit, nici asuprit si a vandut dreapta sa ocin i dedin din privilegiul de mos-
tenire ce l-a avut strabunicul &Au, Boris Braevici, dela Alexandru voevod cei
Batran i de intarire dela Alexandru voevod cel 'radar si dela Bogdan voevod
Alexandrovici si dela Petru voevod, toate partile bunicului sau, Simco, cat
se va alege din satul Bresti din partea de mijloc 1 Cu partile lor din locui
de iaz Braiasa care este in tinutul Harlului. Acestea le-a vandut slugii noastre
credincioase, Eremia Mateesescul postelnic, pentru saptezeci de talen i de
argint.
dupa aceia, deasemenea au venit inaintea noastra i inaintea boierilor
nostri sluga noastr, Micul Bahrin, fiul lui Gavril Bahrin, nepotul Roxandei
nepotii lui de frate Toma Bahrin i sora lui, Ileana, copiii lui Simco Bahrin,
nepoti tot ai Roxand.ei i stranepotii lui Boris Braevici, tot de a ion buna voie
si au vandut dreapta lor ocina i dedin din aceleasi privilegii mai sus scrise,
toate partile lor, cat se va alege din acelas sat Braesti, din partea Bahrinestilor
si cu loe de iaz. Acestea le-au vandut tot slugii noastre credincioase, mai sus
scrisului Erem.ia postelnic, pentru o Sut de talen i numarati.
dupa aceia, deasemeni a venit inaintea noastra Ionasco Beribas, de buna
voia lui si a vandut o parte de ocin: din acel sat Brdesti, dar jumatate din
partea lui Pistruiul, cat se va alege. Care aceasta parte a fost a nepotului sau
Grozav, fiul lui Lupul Pistruiul i el a vandut-o, deoarece Grozav, fiul lui
Lupul, a vandut pa rtea lui Beribas din satul Derzca care este in tinutul Sucevei.

1) mai o, aa in orig.

47

www.dacoromanica.ro
Aceasta a vandut-o el tot slugii noastre, Eremia postelnic, pentru patruzeci
de talen i numarati, din aceste privilegii.
lar dupa aceia, s'a sculat sluga noastra Griga, fiul lui Vasco din Mamuriuti
si a parit cu un zapis ca a platit pentru aceasta parte saizeci de zloti la o de-
sugubina, pentru Lupul Pistruiul, tatl lu Grozav, inch' in zilele lui Ion voevod.
Deci sluga noastra, Eremia postelnic, i-a intors i acesti 6o de zloti in mainile
lui Griga pentru aceast parte din Bresti care este partea lui Pistruiul. De
aceia, sa-i fie lui cu tot venitul.
Si intru acestea deasemeni au venit inaintea noastr sluga noastra,
vatag si fratele su, Geamanul vatag i Siman i sora lui, Nastea, fiii lui
Geamanul, stranepotii lui Boris Braevici, tot de a lor buna voie i au vandut
dreapta lor ocina i dedina, toat partea lor cat se va alege din acelas sat Bra.-
esti. Aceasta au vandut-o tot slugii noastre credincioase, Eremia postelnic,
-pentru o suta i douazeci de talen.
Si intru aceasta, deasemeni au venit inaintea noastra sluga noastra, Grozav
si surorile lui, Gafa si Nastasca si Todosca i Padorca, copiii Magdei, nepotii
lui Boris Braevici i nepotul lor de sofa, sluga noastra Dragus, fiul IVIaricai,
nepotul lui Boris Braevici tot de a lor buna voie si au vandut dreapta lor mina
dedina, toat partea lor, cat se va alege din acelas sat, Bresti i cu loc de iaz.
Aceasta au vandut-o tot vrului lor, slugii noastre, Eremia postelnic, pentru
optzeci de talen i proprii.
Si intru aceasta, deasemeni a venit la noi Ilinca, fiica lui Rica-tau, tot ne-
Toat a lui Boris Braevici, tot de a ei bun voie si a va.ndut dreapta e ocina
dedina din acelas sat Braesti, din partea lui 12.6a:tau, toata partea ei, cat i
s'a cuvenit. Aceasta a vandut-o tot slugii noastre credincioase, Eremia postel-
nic, pentru patruzeci de talen i numarati.
Si intru aceasta, deasemeni au venit inaintea noastra i inaintea boierilor
nostri, sluga noastra credincioas, Ionasco parcalab de Neanrt, de Mina' voia
lui si a dat ocina sa, o parte din satul Bresti, care parte de ocina a fost a lui
Toader Gligenco, unchiul lui Grozav 1) si a pierdut-o Gligenco pentru cincizeci
cinci de boi, pe care luase pentru o desugubina. Si a dat el acesti boj si a
pltit pentru el sluga noastra, Ionasco parcalab acelor oameni, ai carora fu-
sesera boii, dar cinci boj fusesera chiar ai lui Ionasco parcalab. Si a dat el
aceasta parte de ocin ginerelui sau, slugii noastre credincioase, Eremia pos-
telnic i nepoatei sale Ileana, cneaghina lui Eremia postelnic.
Si intru aceasta, deasemeni a venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri,
sluga noastra credincioasa, Eremia postelnic si a parit de fata pe credinciosul
mostru boier, pan Isac Balica, pentru niste parti de ocind din satul Braesti,

unchiul lui Grozav" scris deasupra cu alt min&

48

www.dacoromanica.ro
pe care le schimbase el cu niste veri ai lui Eremia postelnic, anume Prodan
fratele su, Gligorie, fiii Ilenii, nepotii Domei, strnepotii lui Boris Braevici,
a patra parte din jumatatea de jos a satului Bfgesti 0 din jumtatea cea de sus
a satului, a opta parte. i luaser ei dela pan Isac Balica pentru aceste prti
jum.tate din satul Bncesti pe Horaet in tinutul Sucevei i inch' i patru sute
de talen. Astfel domnia mea i-am judecat dup legea trii i asa le-am aflat
judecata, c le este mai aproape Uremia postelnic ca s le intoarca <banii>.
i-a dat lui un hotar, de sase sute de talen numrati, pentru toate, In mainile
panului Isac Balica, dinaintea noastr si dinaintea sfatului nostru, pentru
acele prti mai sus serse.
Pentru aceia, toate aceste mai sus spuse prti de ocin din satul Bresti
s fie slugii noastre credincioase, mai sus scrisului Eremia postelnic 0 dela
noi uric si ocine, cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor i strnepotilor
si rstrnepotilor i intregului neam al lor, cine se va alege cel mai apropiat,
neclintit lui de nimeni, in veci.
lar hotarul acestor prti mai sus scrise s fie pe prti, at se va alege,
din tot locul si din vatra satului si din cmp' si din fnete i dinspre
celelalte prVi sa fie, din toate prtile pe vecbile lor hotare, pe unde au folosit
din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, Io
Uremia Moghila voevod i credinta preaiubitilor 0 din inim fii ai domniei
mele, lo Costantin voevod si Alexandru voevod 0 Bogdan voevod i credinta
boierilor nostri: credinta panului Nestor Ureche mare vornic de tara de jos,
credinta panului CArstea mare vornic de tara de sus, credinta panului Gheorghe
parclab de Hotin, credinta panilor Gheorghe i Ionasco parcAlabi de Neamt,
credinta panului Manole i Carstea prclabi de Roman, credinta panului
Vscan Ors hatman i pralab de Suceava, credinta panului Barnovschi
postelnic, credinta panului Toader Veverit sptar, credinta panului Cri-
man ceasnic, credinta panului Gligorie stolnic, credinta panului Simion Stroici
vistier, credinta panului Voruntar comis i credinta tuturor boierilor nostri
moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau din neamul
nostru sau iarsi pe cine va alege dumnezeu s fie domn al trii noastre Mol-
dova, acela s nu le clinteascd dania i intrirea noastr., ci s-i dea i s-i
intreasc5., pentruc-i este dreapt ocin i cumprtur pentru banii lui
drepti i proprii.
lar pentru mai mare putere i trie a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici
mare logoft, s serie si s atarne pecetea noastr la aceast adevrat carte
noastr.

4 Document Moldova 49

www.dacoromanica.ro
A scris Arsenie Nebojatco, la Iasi, in anul 7114 <16436> luna Iunie 22 zile.
Si a iscg.lit, Stroici logoat <m. p.>
Din naila lui dumnezeu, noi, Io Eremia Moghila voevod.
Acad. R.P.R., Peceti, nr.
Orig. slay, pecete atarnatil.
Cu o trad. min. ibid., CCLXXIII/3

51
<1606 Iunie 30-1607 Septembrie 14>.
Suret de pe alt suret, de pe o carte de giudecata vechi sArbasca, care sti
afl fat, dela S6mion Movi1 v<oe>vod, fr veliat i fr lun'a" pe mosk
Hnisnii, dela tn<u>t
Scriem donmiie mea la sluga noastal IVIoviliti fast mare vatav di r.lciiu.
D6m.u-ti stire precum c s'au parit de fati, innainte noastr, nepotii lui Hanos
din HAnAsni cu Ionasco din RaTainesti, pentru o bucat6 di mose din Mn6sani,
ce ei au stiut 6." esti driapt a lor mos5.e, iar Ionascu au aratat innainte noastr
c." acel loe care elu p'n5. acmu . . . i locul ce-1 trag nepotii lui llanos,
esti la gura . . .2) la gura Bo . ..3) ii. i le-au tinut Andrei din Ilin.'sni.
Drept acia dar, dac vei videa aciast carte noastr, s cereetezi dregli lu
Andriianu i dac'd /i s va afla parte de loe . . . 4) Ii vei asAza ..
s aibi a opri pe Andriianu de acea parte de ocin6 .4) trebuesti pn
canc./ nu-s<i> va puni elu 5).
De aciasta i scriem, intealt chipu sI nu faci.
Donanul au zis.
Mari boieri au invg.tat.
Arh. St. Ia*i, CCXLI/I2,
Trad. rom. din sec. XIX.
Datat din domnia lui Simion Movjl in Moldova.

52
<1606 Iunie 30-1607 Septembrie 14>.
Uricu d.ela Simeon Movila v<oe>v<o>d.
In stire facem cu aceast6 carte a noastr, cini va cuta pre insi sau citind
va auzi, adec acest adivkat slugl a noastr, Toader aprodu,
3.) rupt nota traducatorului.
iar rupt o, nota traducatorului.
4 aicea ruptura aciasta s'd prepuni, ori la gura Bocii, ori Bogliii>, nota traducittorului.
4 nu s inthlegi s, nota traducatorului.
liPSa , nota traduciitorului.

50

www.dacoromanica.ro
pre dansul, cu osabita a noastr milk', datu-i-am i i-am intarit lui, dela noi,
intru a noastra' <tara> a Moldovii, pre a lui driapta ocin i cumparatura,
din unce si din ispisoace de cumparatura ce au avut el, dela raposatul fratile
domniei mele, Ieremie Movila v<oe>v<o>d, din giumatate de sat din Stancesti,
a patra parte, parte din gios si cu parte de loe de helestei si de mori, pre paraul
satului i cu pometii dela biserick ce el s'au cumparat dela sami<n>tie lui
Marica, fata Odochii, nepoata Gritanii, stranepoata lui Bah stol<nic>, drept
160 talen, din uricu batran, ce au avut stramosul lui, dela batranul $tefan
v<oe >v<o >d.
iarasi, dintru ceelalt.' giumatate de sat de Stancesti, a cince parte, parte
de mijloc, cu helesteu i cu moara in sat si parte din helesteu, din coz<i>
cu pontat, ce el s'au cumparat dela samintie lui, Ionascu, ficiorul Petrii, nepot
lui Buzdugan, drept 18o talen.
$i iarasi din a trie parte, dintr'acel sat din Stancesti, giumatate, din parte
din gios 0 parte din Ifelestei si din sat si din helesteul din cozi, cu pomt,
ci el s'au cumparat deasemeni dela ratusa lui, Odochie, fata Gritanii,
drept 80 talen, ce i-au fost i ei cumparatura dela samintie ei, dela
Lazar.
$i iarasi au venit dinainte noastra i dinainte boerilor nostri, ale noastre
slugi, Saya si fratii lui, popa $tefan i Dandes si Anton, ficiorii lui Ile, nepotii
Maricai, strnepotii lui <I>van Moima, de a lor bung voe, de nime nevoit<i>,
nici asupriti si au vandut a ion driapta (Kink' i mosie, dinteacelas uric, dela
batranul $tefan vod, din giumtate de sat, de sus, dinteacelas sat din Stan-
cesti, a cince parte, din tnijloc i cu locu de helestei, parte lor i cu mori, cu
pomat de mijloc, ce esti acel sat, supt codru, la tan<u>t<ul> Harlaului. Aceste
au vandut samintii lor ce serie mai sus, lui Toader aprodul, drept 90 talen.
$i li-au facut plata deplin.
Drept aceia, aceste toate cate s'au scris mai sus, ca sa fie lui si dela noi
uric 0 cilia, cu tot ven itul, lui i ficiorilor lui i nepotilor i stfanepotilor lui
si a tot rodul lui, cine i sa va alege mai aproape, neclatit lor nici odineoara
in veci.
lar hotarul acelui sat ce scriim mai sus anume Stancestii, ca sa fie lui pre
parti, cum scriem mai sus si o bucat de pamant, care au fost inpresurat, de
catra satul Rusai si au dezbatut-o Toader aprodu dela fratele domniei mele,
raposatul Ieremie Movila v<oe>v<o>d, ca sa fie pe undi o au ales Patrascu vornic
si pe hotarul batran, drumul cel mare, carile esa din codru, pe din gios de sat,
pe drum, pan la pod si la helesteu Dimii si pre vale in sus, pan. la hotarul
Catama.'restilor i drept la dial, la movila, ci esti deasupra satului Ctama-
restilor si de acolo pre dial si pre la capetile pamanturilor Stancestilor si in
gios, drept 'Ana la codru, pe din sus de sat. Acesta Ii esti tot hotarul.
4*
51

www.dacoromanica.ro
spre aceasta, esti credinta domniei noastre care ni-am scris mai sus, noi
S'Ameon Movila v<oe>v<o>d 0 dela dumnezu druiti fii<i> domniei meli, Mi-
hail si Gavril <voe>v<o>zi i credinta boerilor nostri, Urechi vor<ni>c de tara
de gios i CArste vorni<c >de tara de sus si Gheorghi prclab de Hotin i altii.
Am prepus eu, Axinti uricariul, de pre srbii, romnesti, s s stie 7224
<1716>, Martie 1o.
Cunoscut fiindu-mi slova lui Axinti uricariul si copie aceasta fiind intocmai
de pe a sa almcire, o incredint'Azu. 1827 Noemv. 5. Isclit Chirica ban.
<Cuprinde si o anafora a marilor boieri, cu hot'Arirea lui Ion Sandu Sturza
voca din 1827 Nov. 7>.
Arh. St. Iasi, CCCIil123
Copie slay& din sec. XX.
Datat din domnia lui Simio Movil in Moldova.

53
1606 (7114) Iulie 20.
7114 <16o6> Iuli 20. Ispisoc dela Smion Movila v<oe>vod almkit de
pit<a>r loan Stamati, intritoriu lui Nistor Urechi mare vor<ni>c, pe a triia
parte din satul Bilovintii, partea cea din sus, cu mori in Viliia, ce esti in tin<u>tu
Hotinului, care au cumpArat-o dela giupniasa Ana a lui Gorge logf.
Au arAtat i dum<nea>lui fost mare post. Costandin Costachi un ispisoc din
7108 <I600> Mart 31, dela Irimiia Movila v<oe>vod, cu cuprindere c'A Anghe-
lina 1) i sora ei Elian,a, fetile lui Burnariu vor<ni>c, au dat in schimbu lui Nistor
Urechi mare vor<n.i>c doa prti din tot satul Bilavinii, ce-i pe Viliia, in
tn<u >tu Hotin,ului si au luat dela Nistor Urechi satul Laslaoanii, 2) ce-i pe prul
Tutovii, adic mosiia aceasta Bilavintii s'au fost intregit la vorni<c> Nistor Urechi.
i la dum<nea>lui spat. 1VIanolachi Donici s vAd dovezi c hat<ma >nu
Alexandru Buhus au taunt pe fata lui Neculai Urechi i s vedi si un izvod
de zstre htmnesi Alexandrei Buhusoaei, ce au dat ficii sale Catrinii,
isclit si de alti Buhus'Asti, care esti artat mai sus, tag mosiia aceasta nu s
cuprindi la acel izvod si cum s'au razlet't aceste scrisori, de &Ant unile la dum-
<nea>lui post. Costandin Costachi i altele la dum<nea>lui spat. Manolachi
Donici, esti nestiut ; rm.ne s'A s'A dovidiase unul pe altul.
lar pentru mosiia Coblcinu au artat i dum<nealo>r banu 3) Gheorgh.ie
Buhu i v5.rul s'au, med. Theodor Buhu, aceste scrisori.
Acad. R.P.R., MS. TOM. 3304, f. 23.
Copie rom. din 1809.
1) in text: Onghelina,
) in text: e Naslovariu *.
3) in text: bo...

52

www.dacoromanica.ro
54

1606 (7114) Iulie 22, Iai.


Io Simion Moghil voevod, cu mila lui dumnezeu, domn al tarii mol-
dovenesti. 'ata au venit inaintea noastra i inaintea a lor nostri boeri tnol-
doveni cei mari i cei mici, Cosa cu sotia sa, Dahina, de a lor buna voie, de
nimeni siliti, nici asupriti si au vandut a lor adevarata min i cumparatura,
toata partea ce-au cumparat dela Ionasco, fiul lui Grozav, nepotul lui Batos,
din satul Rosiori, partea lui si din vatra si din camp -si din livezi, 'lusa din li-
vezi, jumtate. Acestea le-au vandut credinciosului nostru boer, pan Caraiman
mare ceasnic, cu 45 talen gata, precum i ei nsii, tu acelas pret, au cum-
prat-o. i zapisul de cumparatura ce l-au avut dela Iurascu fost parcalab
de Roman, inca l-au dat in mainile lui Caraiman. i le-au platit deplin, in fata
noastra.
noi, vaizand a lor buna voe i tocmeal i plat deplina, asijderea i noi
i-am dat i i-am intarit lui si dela noi, ca sa-i fie uric si ocina cu tot venitul.
Si altul s'A n.0 se amestece.
Domnul a poruncit.
SeriS in Iasi, v<a>1<ea>to 7114 <16o6> Iul. 22.
Marele logofat a invatat.
Dragan Tautul <a scris>.
Acad. R.P.R., riliala Iasi,
Trad. rom. din sec. XX.
Alta trad. rom. la Acad. R.P.R., ms. 234, f, 14r

55

1606 (7114) Iulie 23.


Noi, Simion Moghila v<oe>vod, cu mila lui dumn.ezau, domn trii 1Viol-
daviei. Dat-am cartea domniei meli, rugtoriului nostru egumeni si la tot
saborul dela man<A>st<bre Bistretii, unde iaste adormirea presfintei na'sca-
toarei de dumnezau, de intarire branistii vechi, de pe uricul vechiu dela Ste-
f<a)n v<oe)vod, cari sa incepi dela paraul SaraH piste Bistretii, la Doamn.a
Angarcie Scul, dela Coziie, cu Dialul cel Mari, la poeniti dela Hitioana pe Pin-
tenul i s'a' inpreuna cu braniste mana>stirii Tazlaului, la Rachitis si la piscul
Baliti, in gius, pintre Tarcau i Bistrite si 2 poeni supt Ciahlau, piste Bistreti,
la jurcoae i Cuejdiul la Oprisani, p'nd la Methodiie in gura Pnga<ra>ciorului
pana la Obrsie i loe de stn la Pngrati.

53

www.dacoromanica.ro
Si nimea s nu fie volnic a-i tia p.duri sau nueli sau s strangd hmeiu
sau alune sau s vn.ezi hiiar sau pesti, ea' s va pedepsi.
7tI4 <16o6> Iuli 23.
Domn.ul au dzis.
Arh. St. Buc., M-rea Varatec, XVIII/5.
Trad. rom. din sec. XIX.

<1606 1607 > hile 27, Iasi.


Copii
Tlmcire de pe uric veclaiu srbesc dela domnul Movila voda, din let 7112
<164> Iulie 271), scris in Esi.
Noi, Smeon Movila vod, cu mila lui dumnezu, domuu trii Molda.v[v]ei.
Am dat aciast<5.> carte a domniei mele, slugilor noastre, lui Dragan diiacul
lui Gheorghii Petrescul, spre aciast<a> ca s fii iai tari i puternici cu
aciast<> carte a domnii mele ca s-s<i> ja dijnia din pine dela acii ci vor fi
arat pe a lor drepti ocine, in sat Igncenii s'in sat Copaleva, unde s. chiana
Ivanusca i iars pe Copaleva, unde s. chiam. Isntna Cheldei s<i> asjdere
pe Rut, unde se chiam &Ana lui Cheptine s<i> a.sj dire pe Dubovit., unde
s cheam Sana lui Costin, ca s aibI iai a-s<i> lua dijma din toate acele,
precum mai sus scriem s<i> s aibA a-s<i> opri dijma, fnatile lor, ca s nu le
cosascA nimene, fr de stire lor.
Drept aceia, nimine s nu cutezi ale lor a le tine s'a le opri, innainte acestii
cdrti a domniei mele.
Insusi domnul au poruncit.
Din bimba srbasc pe limba moldoviniascA, am tlmlcit eu, Ivan cAp-
<i>tan, la let 1803 Noemv. 27, in Esi.
Tlmcire aciast<a> cercetndu-o din cuvant In cuvnt cu orighinariul s<i>
.aflndu-o intocma, o adivirez.
1810 Iuli 21.
Clocer Pavl Debrici2).
Arh. St. Iasi, CCCXLIX/r4.
Trad. rom.
Data gresia. Datat din domnia liti Simiou Movilil in Moldova.

nesigur, poate fi si 26.


2) Traducerea este legalizatd in 1820 Noembrie 13 de Departamcntul priciuilor straIne.

54

www.dacoromanica.ro
57

1606 (7114) Iulie 28, Ia5i.


In numele tatalui si al fiului si al sfn.tului duh., treime sfAnt, de o fiintd
nedespartit, amin. Adic eu, robul sapAnului meu, domnul dumnezeu
mAntuitorul nostru Iisus Hristos i inchiator al treimei, Io Simeon Moghila
voevod, din mila lui dumnezeu, domn al t5rii Moldovei. Iat domnia mea am
binevoit, cu a noastrg bunAvoint5., Cu inim luminat i curat si din tot
sufletul i cugetul nostru, impreun i cu sfatul domniei mele, cu ajutorul
lui dumnezeu i cu binecuvAntarea celor patru ierarhi moldoveni, chir Teodo-
sie Barbovschi mitropolit de Suceava si chir Anastasie episcop de Roman si
chir Ioan episcop de Riauti i chir Pilotei episcop de Hui, asa dar, la ru-
gAmintea i indreptarea p5rintelui nostru chir Teodosie mitropolit de Suceava
si a toat'A Moldovlahia, am f Acut si am intkit, pentru pomenirea sfAntrposa-
tilor i odihnitilor domni moldoveni fosti mai inainte de noi i pentru pomeni-
rea i mAquirea bunicilor i pArintilor domniei mele s't pentru s'An'Atatea tru-
peasc i mantuirea sufleteased a domniei mele si a doamnei domniei mele
pentru sn5tatea preaiubitilor si din inim'A, de dutnnezeu dAruiti, copii ai
domniei mele, Io Miliail voevod i Gavril voevod i Parasco voevod i Pavel
voevod si Ion voevod i Moise voevod i pentru s'AnAtatea i pacea a toata
tara noastr5. Moldova, am dat domnia mea si am miluit sfintele noastre rugi,
sfAnta mAng.stire Bistrita, unde este hramul uspenia preasfintei i curatei
prea binecuvAntatei stApAn,ei noastre de dumnezeu ngscAtoare i pururea fe-
cioarei Maria s't sfAnta mAn'Astire RAcica, unde este hramul aducerea sfintelor
moaste ale sfAntului arhierarh i fAcAtor de minuni al lui Hristos, Nicolae, cu
un iezer numit Cahovul, cu toat apa i cu toate garlele ate intr in ele si ies
si cat este dela stAlpii Galatenilor, pAng la Dun5re, cu tot venitul, s fie dela
domnia mea acelor amAndou mnstiri mai sus serse, insA pe din dung din
tot venitul acelui iezer mai sus scris, ca sA fie de hran sfintelor mAngstiri
fratilor adunati intru Hristos.
lar ruggtorii nostri clug'Ari dela acele amAndou'A sfinte mAnastiri, cu tot
soborul, s'A fie datori a-1 ruga pe dumnezeu pentru noi si a ne face pomenire
din an in, an, la sfAnta mAnAstire Bistrita, sA aib a ne face pomenirea, din an
in an., in ziva sfAntului loan cel Nou, iar la sfAnta InAnsstire RAcica deasemeni,
s aib a ne face pomenire, din an in an, in ziva sfintei duminici a Tomei,
dup sfAnta In,viere a domnului dumnezeu i mAntuitorului nostru Iisus Hristos
si la vecernie s ail:A a cAnta paraclis i peste noapte denie i dimineata, li-
turghie si la trapezA ospAtare i bdutur fratilor i intru totul a implini dup
rAn,duiala sfin.tei biserici, obisnuit In amAndou sfintele mAn6stiri, cum scriem

55

www.dacoromanica.ro
mai sus, and se vor implini zilele sfintilor mai sus pomeniti, cu toat osirdia
s pomeneasa din an in an.
Pentru aceia, s le fie dela do unja mea, mai sus scrisul ezer, cu tot venitul
altul s nu se amestece inaintea acestei arti a n.oastre. lar cine s'ar ispiti
s strice sau sA rup dania i miluirea noastr sau s ja acel ezer dela aceste
sfinte mAn5.stiri, acela &A fie blestemat si de trei ori blestemat, de domnul
dumnezeu i s aibA a da rAspuns inaintea infricosatei judeati a lui Hristos,
deasemeni s fie si alugrilor daa nu vor face pomenirea, cum este scris mai
sus, intru domn.ul, amin.
Scris la Iasi, in anul 7114 <1606> Iulie 28.
Insusi domnul a poruncit.
Simion voevod p.>
t Marele logofAt a invatat.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XXXIV bis/7.
Orig. slay, hartie, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din 1807.
Cu o copie slavi, Arh. St. Buc., Con.dica Asachi, nr. 629, f. 165-473.

58

1606 (7114) Iulie 30.


Velet 7114 <166> Iuni 30. Ispisocu pe sArbiie dela SAmeon.0 Movil voevod.

Bine am vrut dintru a noastra bun'A voiri si am dat i am miluit a noastr


rug din non zidit sf<A>nta monastiri anumi S.cul, unde este hramul tgerei
cin.stitului cap a sf<A>ntului loan BotezAtoriul, cu un loe de cas. in TArgu/
Frumos cu un loe de prisaa si de odae i cu helestei i cu mori, care locuri
au fost a noastre drepte domnesti, ins5." au fost danie r5iposatului Gugii useriu,
de alti domni de mai inainte, apoi rAposatulu Ierimie v<oe>vod, le-u dat
an miluit pe sluga noastr, pe Moghlde vornic de poart, cu acesti locuri ci
mai sus scriu, iar sluga noastrA Mog.lde le-u dat si au miluit a noastrA rug
sf<A>nta mon<asti>re Slcul cuacel loe de cask' i cu loe de odae i de prisaal
si Cu helestei i cu mori, pentru sufletul s'Au i a psintelor Ai, din ispisoace
de danie si de intritur ce au avut el, dela iubitul fratele nostru, rAposatul
Ierimie woe>vod.
Drept aceia, acele locuri ce mai sus scriu, loe de cas. din TA.'rgul Frumos,
cu loe de odae si de prisac6 i cu helestei i cu mori s'A-i fie si dela noi sf<i>ntei
mon<asti>ri, cu tot venitul, n.ecrtit i nerusiit in veci. Si altul sA - nu &A ames-
tici, peste aciast carti a noastr..

56

www.dacoromanica.ro
Let Adam 7114, H<risto)s 166 Iulie 30.
lo Simeon Movila v<oe)vod.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt,
Trad. rom. din sec. XIX.
Alt trad. rom. la Acad. R.P.R., CLXXV/28.

59
1606 (7114) Iulie 30, Iasi.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui duranezu, domn al tarii Moldovei.
Iat domnia mea am binevoit cu bunavointa noastr i cu inim luminata i curata
si din tot sufletul i cu ajutorul lui dumnezeu i cu binecuvntarea ierarhilor, pa-
rintii nostri moldoveni si am dat domnia mea si am miluit ruga noastrii nou-zidita,
manastire Sinaitica, unde este hramul arhistrategului arhanghel Mihail si Ga-
vril, numit manastirea raposatului pan Balica hatman, cu o jumatate de sat
din lucas ce este in tinutul Neamtului, partea de jos si cu loe de iaz si de moara,
care acel sat a fost al noastru drept domnesc, ascultator de ocolul Piatra i fusese
dat raposatei slugii noastre, David postelnic. i dupa moartea lui, s fie rug5.-
torilor nostri intru pomenirea lui, pentru slujba lui dreptcredincioas.. lar ru-
gtorii nostri sa aib a-1 pomeni i a-1 serie in sfantul pomelnic cel mare i cel mic
sa-i faca pomenire si din an in an, ca sa-i fie sfintei manastiri dela noi uric,
cu tot venitul.
Iar cine se va incumeta s strice dania i miluirea noastra sfintei mhiastiri,
sa nu fie iertat de domnul dumnezeu i de toti sfintii. Altul sa nu se amestece.
Scris in Iasi, in anul 7114 <1606> Iulie 30 zile.
Insusi domnul a poruncit.
Simion voevod <m. p.>
Boldovici <a scris>.
Acad. R.P.R., XLI/3.
Orig. slay, Ifartie, pecete timbrata.
Cu o copie din 1806 dup o trad. rom. din 1768.

60
1606 (7114) August 1, Iasi.
t Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Scriem slugii noastre Buzul fost paralab. Iti dam de stire ca s'au Alta inaintea
domniei mele, rugatorii nostri calugari dela sfanta manastire Neamtu, impotriva
lui Moldovan branisterul i astfel au spus c le turbur oamenii ion care vin la
moara lor sloboade vitele si le stria fanetele.

57

www.dacoromanica.ro
De aceia, indat ce vei vedea aceast carte a domniei mele, iar tu s mergi
s le pui stalpi pe unde le-a fost hotArit i mai 1) inainte Rosca vornic i s'a' le
a/egi acel loe al lor pe amndou'd p'rtile Jijiei pang la Prut.
Asa s tii. Altfel s.' nu faci.
Scris la Iasi 7114 <1606> August 1.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoft a invitat,
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XXX/6.
Orig. slav, hartie, pecete aplicatg.
Cu (Iota traducen rom. din sec. XIX.

61
1606 (7114) August 1, Ia5i.
t Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Am dat si am inoit aceast carte a domniei mele, rugatorilor nostri
g:iri dela sfnta mnstire a Neamtului, ca ori cte gloabe si desugubine se
vor face in satul Horodistea, care este in tinutul Orheiului, slugile noastre pfir-
cdlabii i globnicii i desugubinarii s, nu ail3 a-i nvlui nici pr.da, numai s
aib a-i judeca &and va avea cineva vreo pr si fierAe ja, iar alt praciune s
nu aib6 a face, pentruc domnia mea m'am milostivit si am lasat s fie de ciubote
rugatorilor nostri ealugri dela sfnta mnstire care mai sus scriem.
lar dac va fi vreun vinovat de omor, slugile noastre desugubinari s.' nu aib
a-i turbura, ci pe acel vinovat s-1 prind clug'rii i s5.-1 aduc6 la domnia mea si
deasemeni pentru podvoade1) s nu ail36 a-i turbura i nici camele lor s le ja faira
bani.
Pentru aceia, nimeni dintre slugile dornniei me/e pe care le scriem mai sus
s nu indrzneasc a-i nvlui, inaintea acestei c.a.* a domniei mele.
Scris in lai, anul 7114 <16o6> August 1.
Insusi domnul a zis.
Stroici mare logoat a invltat.
t Viscan <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, LXV/3.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete aplicat.

62
4606 dupA 1 August>.
t lath' eu, Buzul, mrturisim cum au venit rugaorii domnului nostru, mo.
nahii dela manstirea numit Neamtul 1), cu cinstita carte a domnului nostru
asa in orig.

58

www.dacoromanica.ro
Io Simion Moghil voevod, ca sa le facem hotar in Braniste pentru niste oameni
care vor fi seztori lang niste mori pe care le au in gura Jijiei, fiind socotiti
de ei acei oameni ca oameni ri, lang, morile lor, precum le-a facut botar Rosca
vornic, cu cinstita carte a rposatului lo Eremia Moghil voevod.
Astfel, en am si strans multi onmeni buni si htrani de prin prejur i i-am
intrebat : pe unde stiti ea a mers Rosca vornic si a insemnat hotarul acestor mori,
In zilele rposatului Io Erem.ia Moghila voevod.
lar ei astfel m'au instiintat, cu sufletele lor, ea' le-a fAcut hotarul mai jos de
gura Jijiei, dela Prut in sus, /Ana' la o piatrd cu bour si de acolo, drept la deal,
In sus, pe deasupra varfului voloacei /ui Garlan si de acolo tot pe sub bucovin
In sus, Oda' la voloaca Bohotinului si de acolo pe deal, pan la o piatra cu bour,
intre drurnuri si de acolo drept peste Jijia i peste camp, 'Ana /a Prut, la cotul
lui Manciu si de acolo pe Prut, la vale, pn, la gura Jijiei, cum am aflat cu acei
oameni buni, c pe acolo a mers Rosca vornic. Si noi tot pe acolo am mers
am lsat s fie hotarul lor, precum a lsat i rposatul Eremia Moghila voevod,
pe urrna pe care a niers Rosca vornic.
Astfel noi am rnrturisit, s se stie.
Si la ar.Tasta au fost cu noi: Marco hotnog i Toader Rango si Drulici si Trat.
aprod i Boldusco hotnog i Maxin si Stefan aprod i Lelea i Ifrim Nasoe i multi
alti oameni buni de prin prejur.
Atat scriem.
Eu Buzul am iscAlit <M. p.>
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XXX/7.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicatii.
Cu o trad. rom. dela inceputul sec. XIX.
Datat dupl porunca domneasch. din August r.

63
1606- (7114) August 3, Iasi.
Simeon Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Iat au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
mici, slugile noastre, Crasns vtaf de hansari 1 Cu Ionasco Bolea si asa au
mrturisit cu ispisoace, c' au avut para dinaintea sfantraposatului frate al
domniei mele, Eremia voevod pentru satele anunie Grumzestii i raurii care sunt
in tinutul Vasluiului cu vaduri de moar din amandou satele la Vaslui, care
sate au fost vandute lui Ionasco Bolea de Nicula si de fratele lui, Crasns, fiii
clugritei, nepotii lui Crasns vistierul.

socotiti, aa iu orig.

59

www.dacoromanica.ro
lar apoi, daa au parit, li s'a aflat drept ca s stapfineasa Crasn4 cu fratii
lui, Simion i Trifan diac, fiii Mrici, nepotii lui Giurgiu Crasn.' , ate o jum6-
tate din aceste dou sate, anume Grum5.ze9tii i Faurii, iar Ionaco iar60 s aib
a tine ate o jumbitate din aceste sate, precum li s'a aflat toat dreptatea lor,
dinaintea intregului sfat 0 au 0 ispisoc dela sfantrposatul fratele domniei mele.
Pentru aceia, de aci inainte, de cand le infrirn diresele, pentru pra lor de
mai inainte, s nu mai OA a se OA, ci aa s stpneasa, fr par., pentruc
a dat lonaFo Bolea patru sute aizeci i cinci ughi 0 un taler acelor mai sus scri0,
lui Necula i fratelui slu, Crasn54, fiii cilugritei, nepotii lui Crasn4 vistier.
Pentru aceia, s5.-i fie 0 dela noi lui Ionaco Bolea aceste jumtti de sate-
din Grumlzeti 0 din Fauri cu locuri de mori la apa Vasluiului i cu tot venitul.
altul s nu se amestece.
Scris la Ia0, in anul 7114 <1606> August 3.
t Domnul a pomenit.
t Marele logoat a in-040A. Si a isalit, Stroici logoat <m. p.>
t Drgan nutul <a scris>.
Acad. R.P.R., 1,XXIV/i68.
Orig. slay, hartie, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. dela sfAr*itul sec. XVIII.

64
1606 (7114) August 16, Ia5i.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al t.rii Moldovei.
Scriem slugilor noastre pererubnici i iliari i petdesetnici i tuturor celorlalti
dbilari care vor merge cu slujba domniei mele in tinutul Sucevei. V dam.
de tire c m'am milostivit domnia mea 0 am lAsat satul Priseaca, al rugii
noastre sfnta nanastire Po'brata, sA nu lucreze /a nido muna a noastra, nici
la oaste s6 nu mearga, nici ili s'a" nu plAteasa, nici alte dabile mrunte,
aiha' a da, numai birul cel mare impftesc i altceva nimic, pentrua sunt la
drumul mare i sunt mincati de toti.
Si nici vitele s nu li se trag6 pentru alti oam.eni strlini pentru dabile,
nici la podvoade, nici caii lor de olac, ci s." fie in pace de toate, pAn and
se vor intrema i s5.-i inscrieti deosebit, and yeti veni s dati seama,
se va tine in seam6 de domnia mea. Aa. s. titi, altfel sl nu faceti.
Scris in Iai, anul 7114 <16o6> August 16.
Domnul a zis.
Marele logora a invAtat.
t Dragan <a scris>.
Arh. St. Buc., 11-rea Pobrata, 1/23.
Orig. slay, hartie, pecete aplicat, cilzuta.

60

www.dacoromanica.ro
65
<1606-1607> August 21, Iasi.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tkii Moldo-
vei. Am dat aceast carte a noastr5. egumenului Andrei si la tot soborul dela
sfanta mnstire Scul, s fie ei tari i puternici, cu aceast carte a noastr,
a tine i cosi poiana lui Ureche, ca i pn acum, pentruc le este hotrnicit
uricit. dinspre Agapiani. lar cine s'ar ispiti s intre acolo cu puterea sa,
-chiar i cu cartea noastr.', fr judecat, s'A fie vinovat s dea 50 boj.
Pentru aceia, nimeni s nu indrznease a opri sau a impiedica yang nu
va sta de fat, inaintea acestei crti.
Scris in Iasi, August 21.
Simion voevod <m. p.>
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XXXI/6.
Orig. slay, hdrtie filigran, pecete aplicatA.
Cu o trad. rom., ibid., IX/7.

66
1606 (7114) August 25, Iasi.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Am dat aceast carte a domniei mele slugii noastre, Miron, fiul lui Gli-
gorie clucer, s fie tare si putemic cu aceast carte a domniei mele a stpAni
<3.reapta sa ocin. din Dncesti si din Bodesti, ce se va alege partea lui din
f Anee i din cmp si din apb. i din tarina si din toate, ce se va alege partea
lui dinspre Ptrasco Gheorghet de acolo, iar Ptrasco Gheorghet s aiba
stpni si a sasea parte din acel loc. Asa s stii, altfel 11U faci.
Scris in Iasi, in anul 7114 <1606> August 25
Domnul a zis.
Stroici mare logoat a invtat.
Simion <a scris>.
Acad. R.P.R., Piliala Iai, Pondul Spiridoniei, XXX/1/23.
Orig. slay, hdrtie filigran, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. din 1827.

67
<1606 Septembrie 1-1607 August 31> 7115, Iasi.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri sluga noastr,
Ion Puiulet aprod si a adus inaintea noastr i inaintea sfatului nostru un

61

www.dacoromanica.ro
zapis fcut de soltuzul din targul 11ciu1, c a cumpArat toatrt partea, cfit
se va alege partea lui Mihil din privilegiile ce le-a avut acesta dela loan
voevod si dela Petru voevod, din satul Bogdneti, ce este pe Prut, mai jos
de tfirgul Flciul, pentru un cal bun si pentru 12 talen.
Deci noi i cu boierii nostri i cu sfatul nostru, cnd am vzut acel mai sus
scris zapis fAcut de Gitiorghie soltuz, domnia mea 1-am crezut. Pentru aceia,
s-i fie si dela noi ocin i cumpartur cu tot venitul. Si altul sa nu se amestece
Scris la Iasi, anul 7115 <1606-1607>.
Domnul a spus.
Stroici mare logoft a invtat. Si a isclit, Stroici logofl <ni. p.>
Bseannl <a scris>.
<Pe verso, insernnare slav din sec. XVII:> Nenut, fiul lui Ion Puiulet
pentru 30 de talen".
Acad. R.P.R., XLVI/25.
Orig. slay, hartie, pecete timbrat.

68
<1606 Septembrie 1-1607 August 31> 7115.
Suret di pe ispisoc srbesc dila Simion Moghila v<oe>vod, 7115 <1606-1607>.
Venit-au innaintea noastr' i innaintea boierilor nostri, Ioana i Ionasco,
ginerili Dumitrii i s'au part cu Ileana i cu Mdrica, fetele popii lui Larion
a Anisiei preutesii, pentru a sese parte de o cumprtur i pentru a sese parte
de ocin din sat din Iucssti s<i> au vrut de a doa oar-A sA s<A> inparte cu acele
mai sus zis<e> parti de ocin.
Deci noi i cu boierii nostri i cu sfatul nostru i-am giud<e>cat pre dnsii
cu direapt<5..> giud<e>cat<A>, cu ai nostri bojen i am aflat ca au fost inpr-
tite intre sine, de bun voe, acele mai sus zis<e>, scris<e> prVi de ocin, in
zilele rpousatului fratelni domnii mele, Irimie Moghila v<oe>vodil si ispisoc
de inprtire incA au avut intre dnsii.
Deci Ioana s<i> Ionasco, ginerile Dumitrii, ei au rnias din toat lege trii
srt aib a tine cum au fost inprtite; iar Diana si Mdrica, fetile popii lui
Larion i prentesii Anisii, s'au indreptat denainte no<as> 1) str si-au pus
feruia 2) 12 zlot(i>.
Deci, de acum innainte, s nu mai aib a se 01.6 mai mult, pentru aceasta
pricin, nici odat, in veci, preste aceast carte a noastr.
S'au thnricit de Gheorghie Evloghi dascal. 1782 rev. 23.
Acad. R.P.R., CLIX/43.
Trad. rom.
i) loe rupt in text,
2) In text: t fururuia

62

www.dacoromanica.ro
69
<1606 Septembrie 1-1607 August 31> 7115.
Altu ispisoc sarbasc, din 7115 <1606-1607>, dela domnul Simion Moghila
v<oe>v<o>dprincarile sii cuprindi giudecata ce au avut satulTlestii cu Cogal-
nicianul diiac, ziand satul Talaestii curn ca Cogalnicianu diiac nu are loe
de satu pe Cklmatuiu, supt Movila ce Mari si nu s cadi sii i s<e> faca laelesteu
In praul Calmatuiu.
Deci, au cautat dresle ce au avut ei dela batrnul stefan v<oe>v<o>d
si asa au aflat ca sii aiba a tine satul i helesteul, caci Talaestii santu pe apa
Clmtuiului, mai dispre rasrit, iar Cogalnicianul diiacu sa aib5. a tine i:
di iasta parte.
Arh. St. la*i, Condica K, nr. 325, f, 17.
Rezurnat rom, din 1803.

70
<1606 Septembrie 1-1607 August 31> 7115.
Copii.
Suret di pi o marturii slrbasca din va.">leat 7115 <1606-1607>.
Adica eu, Carste niare vor<ni>c di tara di gios i Oras hatman i Boul vister-
nic i Gheorghe vor<ni>c di poarta i Ursul vor<ni>c i Avram usariu martu-
rism Cu aciast scrisoare a noastra, precum au vinit inaintea noastr., Cr-
ciun i sora lui Magdalina, feciorii popii Lupsai, nepoti Ba/anii si alta Magdalina,
fata lu Dumitru, nepoata Nastii i Francul, fiul Turcii i Mariia, fata lui
Petriman, nepoti lui Mihul i Ion si soru-sa Marica, ficiori Alecsai i nepoti
Cornu i Parasca i fratile ei Ariciu, feciori lui Macoveiu, nepoti lui Musat
Beriiac, fiii1 lid Trifan, nepot Bodii i Ionasco, fiul lui Vasalie, nepot lui
Trifan i Ciobanu, fiul Carstii i Vasalca i Marica, fetile lui Lchaciu
Ignatu si sora lui, Frsana, feciori Maicai, nepoti lui Alecsa si Toader,
Tudoriniasa, fata Jurgii i Dragae i soru-sa Taganca, fetile Ciuranu/ui, nepoa-
tile lui Marcu i Toad.er, f lid Zlatariului, toti stranepotii lui Dragusan Barbanul
surorii sale Dobrii si a Rujci si a Mricai si a Maruscai si a Stanii si a lui
Ilie si Stanciul, de a lor /Duna voie, de nimine saliti, nici asupriti si au vandut
a Ion driapta ocinl i cumparatura a parintil<o>r lor, din uric de cumparatura
ci-au avut mosai lor de mai sus scrisi dela btrnul Petre v<oe>v<o>da.
un sat anumi Berezanii, ci esti in t<nu> tu Falciiului, pe Elan. Acele ei li-au van-
dut lui Vrabii mare vat<a>v de ralciu, drept 220 talen i di argintu si au platit
Ion diplin.

63

www.dacoromanica.ro
Pentru aceia, noi am facut aciast scrisoare i mrturie a noasti lui Vra-
bie mare vtav, ca s-i fie lui de credint, pin cnd is<i> va face lui-s<i>
dres domnesc. Si pecetle noastre inc li-am pus ctr aciasta carti a noastrii,
ca s s
Criste mare vor<ni>c.
Ors hatman.
Boul vist.
S'au talmcit de Ghiorghi Evloghi, 1782 Mai 9.
Isprv<ni>ci<a> tin<u>t<u>lui Tutovii.
Copie aciast poslAduindu-s<e> de noi din cuvnt in cuvnt i fiind intoc-
mai cu cel adivArat or<i>ghinal, s'au incredintat i cu a noastri isclituri,
1827 Dili 20.
Neculai aga.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XXXVIIW.
Trad. Tom.
71
1606 (7115) Septembrie 10.
Adica eu, Gheorghii Bors cu fimeia mea, cu Mrica, insne pre noi scriem
si narturism cu acest adivarat zapis al nostru, precum noi de bung voe
noastra, de nimeni sliti, nici asupriti, am vndut a noastr driapt ocin5.
mosie, a trie parti din parti me, ce am la Homita, lui Macsn de Homita,
p<e>ntru doispfzIci talen btuti, dinainte a multi oameni buni, anume Vasali
Corpah din Lscani i Ionasco Stejeran de acolo *i Gavril Capsi din Stroesti.
si multi oameni buni.
Deci noi, vazand de bun voe tocma1 si deplin plat, p<e>ntru mai mari
credint, ni-am pus pecetile, ca s sA stie.
Let 7115 <1606> Sept. ro.
Bors
Corpah
Stejran
Capea
S'au posleduit, Iordachi Cantacuzino mare pah.
Arh. St. Iasi, CCCXI/r.
Copie rom. din sec. XIX.
Data este nesigur.
72
1606 (7115) Septembrie 14, Iai.
In numele tatlui si al fiului si al sfntului Ciuh, treime sfntd de o fiint
nedespgrtit, amin. Iat eu, robul stpAnului meu, domnul dumnezeu i mn-

64

www.dacoromanica.ro
tuitorul: nostru lisas Hristos i inchinator al troitii, lo Simion Moghila voevod,
din mila lui dumnezeu, doran al VIE Moldovei. Iat domnia mea am binevoit cu
a noastr bun cu inim curat i luminat, din tot sufletul nostru 0 din
tot cugetul i cu ajutorul lui dumnezeu i cu binecuvntarea preasfintitilor patru
arhierei, printii i rugtorii ncOri chir Teodosie Barbovschi mitropolit de Suceava
chir loan episcop de Rdnti i chir Anast2.sie episcop de Roman 0 chir Filoftei
episcop de Hui 0 am rvnit sfntraposatilor domni dinainte, care au miluit 0 au
intrit sfintele manastiri 0 am dat si am innoit 0 am intrit rugii noastre, sfintei
mhastiri dela Pobrata, unde este hramul sfntului ierarh i faator de minuni al lui
Hristos, Nicolae, dreptele ei ocini i danii din ispisoacele de danie pe care le-a avut
sfnta mnstire dela Petru voevod cel Baran, care a 0 zidit-o, un iezer
Beleul cu toate gxlele sale care intf i ies din Beleu, o garl. anume Chkita care
iese din Beleu pan la gura Prutetului i cu Prutetul pe din sus de Tmoani,
alt. garla Topileana care iese din Orehov i cade in Beleu, a treia Grla Neagr.
din ipote 1) la Beleu, a patra girl Vidra cu iezercanele sale, a cincea gkl Bursu-
cul 1) iar cu iezercanele sale, a asea grl Pancova care iese din Chicita, a saptea
grl Petreasa, a opta garl. Vlaca, a noua grl Plopul 1) i cu majet at este din
garla Plopului pn la sat 0 trei iezercane care sunt lng. Sivita i iar4i un
iezercan anume Vizoiul i Scripara 1) ande sunt slaele n.vodarilor cu fnetele
iar510 majetul 1) din Vleni pe din sus de <R6deni> 2).
Toate acestea mai sus serse s fie sfintei mnstiri 0 dela noi uric si ocine cu
tot venitul, neclintit niciodat, In veci. i s nu ail34 nimeni a pescui, nici a tia
mljet ark' tirea i binecuvantarea egumenului i ark' tirea ureadnicului. lar pe
cine vor afla pescuind sau tind mlajet, sa fie puternici s le ja mrejele i vasele
bou i carele i securile lor i totul, numai goi lase.
lar dup viata noastr, dintre copiii notri sau din nearaul nostru sau pe cine va
alege dumnezeu s fie domn al tlrii noastre Moldova, acela s nu clintease int6-
rirea noastr i dania i miluirea sfintei mnstiri, ci s dea i s intreasca, fiindc6
sunt drepte ocine sfintei mnstiri.
lar cine s'ar ispiti s trice dania i intrirea noastr., acela s fie neiertat de
dom.nul dumnezeu, fctorul cerului 0 al prantului 0 de preacurata lui maie
.0 de sfntul Nicolae 0 de toti sfintii placuti lui dumnezeu, amin 0 de domnia
mea.
Pentru aceia, altul sa nu se amestece.
Scris in Ia0, anal 7115 <1606> Septembrie 14.

1) ala in orig.
1) rupt, completat dup actul din 16o8 Iunie 15.

5 Document Moldova 65

www.dacoromanica.ro
Insusi domnul a poruncit.
Marele logofat a invatat. $i a isca/it, Stroici logoat <m.p.>
Dumitru <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Pobrata,
Orig. slav, hartie, pecete timbratI.
Cu 0 trad. rom. din 1772.

73
1606 (7115) Septembrie 22, Iai.
In numele lui dumnezeu si al fiului si al sfantului duh, troita sfnta de o
nedesprtita. Adica eu, robul stapanului domnului dumnezeului meu Iisus
Hristos, adevarat inchinator al sfintei troite, binecinstitorul i de Hristos iubitorui
To Simeon Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
domnia mea am binevoit cu a noastr bunavointa, cu mima luminata i curata
si cu ajutorul lui dumnezeu ravnind la faptele bune ale sfantraposatului fra-
telui domniei mele, Io Uremia Moghila voevod si ale fostilor domni de mai ilia-
inte, la clragostea pe care au avut-o care dumnezeu i catre sfintele biserici
manastiri i rugatorii lui dumnezeu pe care i-au miluit i intarit pentru mantuirea
sufletelor ion i vesnica pomenire, a caror osardie ca soarele o vedeti stralucind.
Pentru aceia i domnia mea, dupa puterea stapanirii noastre, rugam pe
dumnezeu cel de sus s ne ajute i nou in faptele bune sa urmam binefacerile
lor si am miluit sfanta manastire a Secului, rinde este hramul taierii cinstitului
cap al sfntu/ui i slavituluiprooroc inainte mergator i botezator al lui Hristos,.
loan, cu un vad de moara in raul Siretului, in hbtarul targului Scheilor, din
jos de targ, ca faca mori in el. Si iarasi am miluit acea sfant manastire, cu
o bucata de loc in hotarul aceluias targ, cat se va putea paste boii oamenilor
care aduc gran la moara, ca s fie acele mori pentru agonisirea hranei si de
intarire sfintei manastiri mai sus zise, Secul.
Dar si calugarii dela acea sfanta manstire sal aiba a serie in sfantul marele
pomelnic pe domnia mea si pe sfantraposatul fratele domniei mele, Io Uremia
Moghila voevod si pe preaiubitii fii ai domniei mele,ca s se pomeneasca in sfan-
tul jertfelnic, pururi in dumnezeestile taine ale domnului dumnezeu i mantuito-
rului nostru Iisus Hristos, pentru iertarea tuturor pacatelor noastre i sa aiba a ruga
pe domnul dumnezeu pentru sanatatea domniei mele i pentru fiii domniei rude.
Iar hotarul acestor mori sa fie atat cat s'ar folosi vitele oamenilor care aduc
grau la moara. $i sa fie sfintei manastiri mai sus zise Secul, dela domnia mea,
danie i miluire locul acela impreun cu morile, neclintit niciodata, in vecii vecilor.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului noi, Io Simeon
Moghila voevod i credinta, preaiubitilor fii ai domniei mele, Mihail si Gavril

66

www.dacoromanica.ro
voevozi si Petru si Pavel voevozi si Moise si loan voevozi si credinta boieri-
lor nostri: credinta panului Nistor Ureche mare vornic de tara de jos, credinta
panului Carstea mare vornic de tara de sus, credinta panului Gheorghe parcalab de
Hotin, credinta panului Gheorgh.e si Ionasco parcalabi de Neamt, credinta panului
Manole si Carstea parcalabi de Roman, credinta panului rascal]. Oras hatman si
parcalab de Suceava, credinta panului Barnovschi postelnic, credinta panului
Veverita spatar, credinta panului Cariman ceasnic, credinta panului Grigore
stolnic, credinta panului Simeon Stroici vistier, credinta panului Vorontar comis
si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici.
Iardupa viata noastra, cine va fi domn al tarii. noastre Moldova, dintre copiii
nostri sau a,ltul din alt neam, pe care dumnezeu va alege cu dreapta sa judecata,
acela, milostivirea lui, s nu strice pom.ana si miluirea noastra cea care sfanta
biserica a manastirii, ci s'i domnia sa sa miluiasc si sa intareasca sfintei manastiri,
acel mai sus scris loe impreuna cu =rile, care este mai sus numit, pe rani Sire-
tu/ui, in hotarul targului Scheilor, din jos de targ, ca si domnui sa intareasca si
s imputerniceasca pe domnia lui, in viata aceasta de acum si. in impartia cereasca
cu indoit insutit bunatate vesnica sa fie asemenea cu sfintii imparati, amin.
lar cine ar sfarama osardia noastra si ar nimici pomenirea noastra, sa-1 sfarme
mania lui dumiaezeu m.ai subtire ca pulberea si sa piarda dumnezeu toata rada-
cina pomenirii lui pe pamant, ci si inaintea infricosatei judecati a lui Hristos sa-si
afle protivnic nemilostiv pe marele inainte mergator si botezator al lui Hristos,
loan, impreuna cu soboarele fail numar ale sfintilor ingeri s'a arhangheli si cu mul-
timea cetelor de apostoli si prooroci si in deosebi sa Ob pe preacurata si in tau/
neprihanita fecioara, mica a lui Hristos, care s'a savarsit pentru buna nadejdea
crestineasca, deasemeni si pe toti sfintii s'a ca sa alba acela parte cu lucia in chi-
nurile fara sfarsit si cu tot: ereticii si nimicitorii de biserici, cu Diocletian si Maxi-
mian si lulian si cu cei asemenea si blestemul lui Arie pe care singur si l-a primit
dela 318 sfinti parinti puratori de dumnezeu, care, au fost la Nicheia si la celelalte
soboare ale sfintilor parinti sa, coboare a supra capului lui, amin.
Si pentru mai mare putere si intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logofat, s serie
si pecetea noastra sa o lege la aceasta adevarata carte a noastra.
A scris Cernat, in targul Iasilor, la anul 7115 <166> luna Septembrie 22 zile.
Simion voevod <m.p.>
Dat-am s'am. intarit 1)
Si a iscalit, Stroici logoat <m.p.>
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, LXXVI/4.
Orig. slay, perg., pecete atArnat pierduta.
Cu o copie roam.. la Acad. R.P,R., CC/2o3.
1) t Dat-am...intirit , in romnete, scris de domn.

5' 67

www.dacoromanica.ro
74
1606 (7115) Octombrie 20, Ia0.
t Io Simeon Moghila voevod, din mila lui dumnezen, domn al trii Moldovei.
Am dat 0 am intrit fiilor lui Toader Stnijanul dreapta lor ocin i cumpratur.',
a cincea parte din a patra parte a satului Selitea, pe omuz, care este in tinutul
Sucevei ; care aceast mai sus scris parte este cumprtura a tatllui lor, Toader
Stanigeanul, dela un nepot 1) al sat', anume Toader, fiul Vrvarei, pentru optzeci
0 opt de zloti ttreti, din ispisoc de cumprtur ce a avut Toader Sfnijanul
dela Bogdan voevod.
pentru aceasta, s-i fie 0 dela noi aceast mai sus scris parte din Sel4te,
fiilor lui Toader Stnigeanu uric 0 ocin cu tot venitul. i altul s nu se ame-
stece."
Scris in Ia0, In anul 7115 <16o6> Octombrie 20.
Domnul a zis.
Marele logoft a invtat. i a isclit, Stroici logof At <m..p.>.
Nebojatco <a scris>.
<Pe verso, slav, sec. XVII a De intrire pe o casa din Seliqte .
Acad. R.P.R.,
Orig. slay, hartie, pecete timbrata.

75
1606 (7115) Octombrie 20, 1a0.
Io Sim<eon> Moghila voevod, din mila lui dunmezeu, domn al trii Moldo-
vei. Iat au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri, slugile noastre
Vasile i Toader Mrgilat cu toti fratii lor i verii lor 0 au prit pe Vrvara,
cneaghina lu MihEIA fost mare vtah, pentru a patra parte din Ciorteti, care se
nume*te partea Liii i cu loe de prisci i cu grdini, pe care o cumprase
batul ei, Mihil fost mare vtah, dela Vasilie 0 dela fratele slu Mihil 0 dela
neptul lor de frate, Petrea 0 dela mama lor, zicAnd aa c ei sunt rude mai apro-
piate i li se cuvine lor s intoara banii, o sut de talen i de argint, ins, cu
cheltuial ').
mai inainte de aceast vreme, ei 'Inc au mai parit pe brbatul ei i dease-
menea au rmas, pentruc nu au dat banii la zi. De aceia, au rmas <din toat>
legea <trii>, iar Vrvara, cneaghina lui Mihil fost mare vtab, ea s'a indreptat
i i-a pus ferae 12 zioti.

nepot rom. in orig.


cheltuial s, a*a in orig.

68

www.dacoromanica.ro
De aceia, de acum inainte s'a.' nu aiba mai mult a se pAri i nici s mai dobAn-
deasa pentru acea pr, dinaintea acestei carp a noastre.
Scris la Iasi, anul 7115 <1606> Octombrie 20.
Domnul a z's.
Stroici mare logoat a inv'atat Si a isdlit, Stroici logofat <m.p.>
<Bor >lea <nu >1 <a scris >.
Acad. R. P. R., CI4V11/72.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrat.

76
1606 (7115) Octombrie 21, In5i.
t Cu voia tatlui si cu ajutorul fiului c cu s'AvArsirea sfntului duh. Adied eu,
robul staipAnului mea, Iisus Hristos c inchinaor al troitei, Io Simeon Moghird
voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tkii Moldovei. lat domnia mea am
binevoit cu inim bun c luminat, din tot sufletul nostru j cu ajutorul lui dum-
nezeu, socotind ci urmand vechilor ci binecinstitorilor domni care au fost mai
inainte de noi si care au miluit si au inarit sfintele biserici ale lui dumnezeu si
sfinte/e mnstiri, deaceia c domnia mea m'ara milostivit si am dat si am miluit
si am intrit rugii noastre nou zidite, sfintei mnstiri Sucevita, din ispisocul
de danie dela fdposatul domn, acest Io Petru voevod, un loe de prisac6, care este
In Braniste, in fundul Bohotinului, la Pietrosul Mare, pe care 1-au intocmit fdpo-
satii monahi Eliseiu c cu Dionisie si au ridicat-o din inssi pajistea 1) si au deste-
lenit-o si au falcut-o prisacg, din dreapta lor avere si au umplut-o cu stupi, ca s
fie poman'd dela ansii, sfintei mAn5istiri intru pomenirea lor si a pkintilor lor si
pintru vesnicele bunnti.
lar hotarul acelei mai inainte zise prisaci, s'51 fie pe unde a hofrnicit r.'posatul
pan Gavrilas fost logoat si cu Anastasie arhimandritul mnstirii Galata, ince-
pAnd dela prisac6 la vale, pan'al la o piatr unde se numeste Sfesnice si de aici
In curmezis peste raul Bohotin, pang la Furca Rominilor si de acolo in sus pang
In fundul Bohotinului, s'a" fie si dela noi mai inainte zisei noastre sfintei mfin'alstiri
cu tot venitul, neclintit niciodat6, in veci.
lar cine s'ar incumeta s strice dania si miluirea cea dire sfnta bisericd,
unul ca acela s fie neiertat de domnul dumnezeu, faiditorul cerului si al pmntului
si de preacurata lui maid. si de toti sfintii bine plkuti lui dumnezeu
din veac.
De aceia, altul s." nu se amestece, inaintea acestei Orti a 'domniei rode.
Scris la Iasi, in anul 7115 <166> Octombrie 21.
1) 4 pajite, sa in orig.

69

www.dacoromanica.ro
Insu0 domnul a zis.
A isclit Stroici logoat <m.p.>
Proh. a scris.
Acad. R.P.R., 1,XXXI/r3r.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrat.
Cu doti traducen i rom., una din 1787 si cealalt din 1805.
0 copie slav din 1787, ibid., XXI/69.

77
1606 (7115) Octombrie 28.
t In anul 7115 <16o6> Octom.brie 28. Catastih de 6broc ce a innoit domnul
Simion Moghila voevod s fie la praznicul sfintei mnstiri Pobrata, unde este
hramul sfntului arhierarh i fdtor de minuni Nicolae.
t 2 coloade de gru.
t 2 coloade de orz.
t i butoi de vin.
-1. i po/oboc de miere curat..
treizeci de zloti pentru trebuintd.
Simion voevod <m.p.>
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XXXV B/6-7.
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicatd.
Cu o trad. grec.

78
1606 (7115) Octombrie 30, fag.
f Io Semeon Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Scriem domnia mea slugii noastre, ureadnicului din targul Ia0 i tuturor celor-
lalte slugi ale noastre, dbilari, ci vor merge cu slujbele domniei mele la acel
trg ioltuzilor i pargarilor de acolo, cum yeti vedea aceast carte a domniei
mele, voi s aveti a lsa foarte in pace de toate dabilele i angh.eriile chervsria 1)
ce este a rugltorilor no0ri clugri dela sfnta mnstire dela sfntul Saya,
din targul Iai, nim.eni s nu ail>6 a intra in acea chervsrie, nimic s nu trag,
nici ureadnic, nici dbilar, nici oltuz, nici prgari, nici olkari s nu le ja caii
In olcrit, nici de podvoade, nici intru nimic s nu indrzneasc5, acolo a turbura,
iar dae cineva va avea oarecare strmbatate dinspre acea chervsrie sau dinspre
oam.enii dela chervsrie, unii ca aceia s aib a se intreba de fat cu ei, inaintea
noastr.

1) t chervasiiria o, asa in orig.

70

www.dacoromanica.ro
nimeni altul sk nu indr'.zneasek a intra acolo sau a turbura, pentruck domnia
mea m'am milostivit si am miluit mai sus scrisa sfnta mnastire cu acea cher-
vskrie si am iertat-o de toate dabilele mai sus zise, ca s. fie ,de hran si de
intarire sfintei mnAstiri.
Asa s stiVi si mai mult jalob s nu vinA.
Altfel sk nu faceti.
Scris la Iasi, anul 7115 <1606> Octombrie 30.
f Insusi dom.nul a zis.
Simion voevod <m. p.>
t Ionasco <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XXXV A/5.
Orig. slay, hdrtie, pecete tinabrat, czutil.

79
1606 (7115) Octombrie 31..
f Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tArii Mo/dovei.
Iatk domnia mea m'am milostivit si am miluit pe Nicula dase.11), Cu un loc de
eas in dughene, in trgul Iai, 16110 dughenile cAlugrilor dela Sinai.
Altul s nu se amestece inaintea acestei crti a noastre.
In anul 7115 <16o6> Octombrie 31.
t Insusi domnul a zis.
Simion voevod <m.p.>
t Chirit postelnic a invta.t.
Arh. St. Buc., M-rea Galata, XI/15.
Orig. slay, hrtie.

80
1606 (7115) Octombrie 31, Iai.
Io Simeon Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al t'Arii Moldovei.
Iat au venit inaintea noastr i inaintea boerilor nostri, slugile noastre, Vsean
Dobrenchi i Dumitru Ponici si au pal-it pe slugile noastre, Ghiorghie si pe fratele
sdu Iurasco, fiii /ui Basot pivnicer si pe alte rude ale lor, pe popa Graur si fratii
pentru o bucat de ocin din satul Blciani, ziend <fiii lui> B sot eft' le
este lor de mostenire si a fost vndut acea parte de ocin mai sus scriselor slugi
ale noastre, Vscan i Ponici, pentru o sutk i optzeci talen. Si privilegiu nu au
avut pe acea ocink din Blciani, ci au incredintat cu gura lor, &And au vndut.

') dascal in orig.

71

www.dacoromanica.ro
Dar chid a fost dup aceia, mai sus scrivii, slugile noastre, NTA:scan vi Ponici,
ei au aflat dreptul lor uric pe care I-a avut bunicul lor, Cozma ealmrav, pe juma'-
tate din satul BaTciani. lar mai sus scrivii, Gbiorghie v"i fratele su Iuravco, fiii
lui Bavotd vi popa Graur, au spus ava, c au vi ei acolo cilia', dar nu au avut uric.
Deci noi vi cu tot sfatul nostru i-am judecat dup legea tkii vi le-am dat ca
&A ail3 a jura cu 24 jurkori, cA vi ei au ocin'A acolo, la I3.11Aciani. Dar cand a fost
la zi, nu a venit niciun jurAtor al lor, ci au rmas <de lege>. lar mai sus scrisele
slugile noastre, VAscan v'i Ponici s'au indreptat vi vi-au pus fier5.e la vistieria dom-
niei mele.
De aceia, mai sus scrisele slugile noastre, Gheorghie vi fratele s'Au Iuravco vi
popa Graur i alte rude ale lor, s aib a le intoarce acei mai sus scrivi bani, o sutA
vi optzeci talen, in mail:die slugilor noastre, VAscan vi Ponici. Si de acum inainte
s n,u mai ailA niciun amestec in acea ocink ci s fie cu tot venitul, slugilor
noastre, VAsean vi Ponici. Si altul s nu se amestece.
In Iavi, anul 7115 <16o6> Octom.brie 31.
Domnul a zis.
A isclit Stroici logoat <m.p.>
t Nicoar. <a scris>.
Acad. R.P.R, LXXXIV/92.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrat.

81

1606 (7115) Noembrie 18, Iqi.


I. Din mila lui dumnezeu, noi Io Simion Moghil voevod, domn al tkii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceastA carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau
o vor auzi cetindu-se, ea aceast, adevkat slug: a noastr. Ckstian spltar, fiul
lui Ionavco camarav, ne-a slujit nou vi tkii noastre cu dreapt vi credincioas.
slujb. De aceia, domnia mea vz'And dreapta vi credincioasa lui sluj136 pentru noi.
1-am miluit cu deosebita noastr mil vi i-am dat vi 1-am miluit cu mi sat anume
1.4mvanii, care este in tinutul Sucevei, care acel sat 1.46m6vanii a fost asculator
de ocolul Sucevei.
Pentru aceia, s fie mai sus scrisei slugi a noastre, Ckstiian spitar, fiul lui
Ionavco cm.rav vi dela noi danie vi miluire acel sat Lmvanii cu tot venitul,
neclintit lui niciodatk in veci, lui vi copiilor lui vi nepotilor vi stranepotilor vi
fstrnepotilor vi intregului s'alu neam, cine se va alege mai apropiat, s-i fie lui
neclintit, cum scriem mai sus, pentrue domnia mea sia milostivit vi 1-a miluit
pe el pentru dreapta lui slujbk cum este mai sus scris.

72

www.dacoromanica.ro
Apoi ne-a mrturisit i credinciosul i cinstitul nostru boier, pan Vscan
Or. hatman, ca acel sat mai sus scris Lmanii i-a fost lui i mWenire dela ince-
putul trii noastre, Inca ne-a aratat i direse de mWenire pentru satul Um4anii
dela Bogdan voevod cel Btrni dela acest Petru voevod. Deci s-i fie /ui miluire
danie i aezare in veci.
lar hotarul acelui sat mai sus scris, Lmanii, sa-i fie lui botar din toate pr-
tile pe vechiul hotar, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta d-mniei noastre, a mai sus scrisului, Io Simeon
Moghila voevod icredinta preaiubitilorfiiai domniei mele, Mihail 0 Gavriil voevozi
credinta boierilor notri: credinta lui pan Nistor Ureche vornic de tara de jos,
credinta panului Crstea vomic de tara de sus, credinta panului Gheorghie prc.-
lab de Hotin, credinta panilor Gheorghie i Ionaco parcglabi de Neamt, credinta
panului CArstea i Udrea parcalabi de Roman, credinta panului Vscan
hatman i parcAlab de Suceava, credinta panului Dumitrachi Chirita postelnic,
credinta panului Veverit sptar, credinta panului Catargiu ceanic, credinta
panului Gligorie stolnic, credinta panului Vorontar comis i credinta tuturor
boierilor noWi, mari i mid.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre" Moldova, din copiii
noWi .sau din neamul nostru sau iar61 pe cine va alege dumnezeu s fie domn
al trii noastre Moldova, acela s nu le strice dania i miluirea i intrirea i ae-
zarea noastr, ci s le dea i s le intreasck pentruc ti este dreapt miluire
danie dela noi acel sat mai sus scris, Lmanii. lar cine ar incerca s strice sau
s ja dela el, dela sluga noastr mai sus scris, Carstian sptar, fiul lui Ionaco
cambira, sau dela neamul lui acel sat m.ai sus scris, Lmanii, acela s fie neiertat
de domnul dumnezeu, fcatorul cerului 0 al pamntului 0 de preasfnta stapna
noastr nscAtoare de dumnezeu i pururea fecioar. Maria 0 de patru evangheliti
0 de 318 printi cei dela Niceea i de toti sfintii i s ailA parte cu luda Oscariotul
ci cu alti necredincio0 Iudei, care au strigat asupra domnului dumnezeu i man-
tuitorul nostru Iisus Hristos, sngele lui asupra lor i asupra copiilor lor 0 este
0 va fi.
lar spre mai mare trie a tuturor celor mai sus serse, am poruncit credincio-
sului i cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logort, s' serie cj s atfirne
pecetea noastr la aceast adevrat carte a noastr.
A scris Dumitru la Ia 0, in anul 7115 <1606> luna Noembrie 18.
Simion voevod <m.p.>.
Si a isclit Stroici logoat <m. p.>
Acad. R.P.R., I,XIX/38.
Orig. slay, perg., rupt iters, pecete atfirnat5, cblzutA.
Cu o trad. rom., dela inceputul sec. XIX.

73

www.dacoromanica.ro
82
1606 (7115) Noembrie 20, Iai.
Io Semeon Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii. Moldovei.
lata m'arn milostivit domnia mea si am iertat de slujba de curtean 1), pe sluga
noastra, Toader din Todereni, din tinutul Harlaului, fiindca n.0 are copii, a ramas
<loar singur ; al doilea <pentruca> s'a rugat domniei mele i boierului nostru cre-
<lincios i cinstit, pan Stroici mare logoat, ca atat cat va fi el viu, acela sa aiba
slobozenie dela domnia mea, sa nu ne lucreze nicio munca a noastra, nici sa nu
mearga la oaste, sa nu dea nici dare 2), sa nu plateasca nici ili, nici 56 de aspri,
nici sulgiu, nici gorstina de porci, nici desetina de stupi, nici alte angarale, ci doar
s fie in pace despre toate.
De aceia, nimeni dintre slugile noastre, cati vor umbla cu slujbele domniei
-mele prin acel tinut i cei care vor merge s mane la oaste, s nu aiba a-1 turbura
intru nimic, inaintea acestei carti a domniei mele.
Scris in Iasi, in anul 7115 <16o6> Noembrie 20.
Domnul a poruncit.
Simeon voevod <m.p.>
Gavril <a scris>.
Acad. R.P.R., CLVII/73.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicafg. cazut.

83
1606 (7115) Noembrie 25, Iai.
f Io Simeon lIoghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Am dat aceasta carte a d.omniei mele rugtorilor nostri, egumenului i clugarilor
<lela sfanta manastire unde este hramul sfantului Necolaiu, pentru aceia ca ei
sa fie tari i puternici cu aceasta carte a domniei mele, nici sa urnble vecinii din
satele lor la podvoade, nici varza s nu dea, nici smanta de cnepa, nici mazare,
nici indril, nici fan, nici nicio angherie sa nu dea satele sfintei mnastiri, anume
Jerovul i Necoresti.
Pentru aceasta, voi, dbilari sau podvodari i globnici i desugubinari i oricine
va umbla cu slujbele domniei mele in tinutul Neamtului, intru nimic sa nu indraz-
neasca sa-i turbure, ci sa fie in pace despre toate, precum scrie mai sus.
Asa sa stiti. Altfel sa nu fie, inaintea acestei carti a domniei m.ele.
Scris in Iasi, in anul 7115 <1606> Noembrie 25.

in textul slay: curteanstovo s.


clan in orig.

74

www.dacoromanica.ro
Insui domnul a zis.
Simion voevod <m.p.>
Ianachi a invAtat.
Mitrofan <a scris>.
Acad. R.P.R., 14XXVII/34.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat.

84
1606 (7115) Decembrie 2, Iai.
Io Simeon voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
au venif inaintea noastrg i inaintea boierilor notri Nicoar, fiul lui Moscovanul
nepoata lui de frate, Odochia, fiica lui Isaico i verii ion, Ilea, fiul lui BOloan
fiul lui Jacu i Sofronia, fiica lui Simion cdmOnar, toti nepotii lui COMrici
strnepotii lui Duma, de bun voia lor, nesiliti de nimeni, niel asupriti 0 au van-
eluf dreapta lor ocin6 i dedinO din privilegii vechi, dela Ilie i atefan voevozi
0 dela Alexandra voevod cel Bun 0 de infrire dela alf atefan voevod, toat par-
tea lor, cat se va alege din satul Roiori, pe Moldova, ce este in tinutul Neamtului.
Aceasta au vandut credinciosului nostru boier, pan CrOiman mare ceanic, pentru
trei sute de talen i de argint.
iari a venif inaintea noastr i inaintea boierilor nostri, cneaghina DrOgata,
fica lu Toma logoft, fof de bun voia ei 0 a vandut dreapta sa ocin, nite pOrti
de cumpdraltur din acela sat Roiori, ce i-a fost ei cumprltur dela Dumitru,
fiul lui Cozma, ce era cumpkatural lui Cozma, dela Ion 0 dela sora lui, Tudura,
fiii DrOlghinei, nepotii lui Fracea 0 dela Stanca, fiica lui B5.1o 0 dela Luca,
fiul Savei i dela Eremia i fratele lui, Ion 0 sora lor, Irina 0 Simion, fill lui BOlo,
nepotii lui COMOrici i alt parte dela Stan, ginerele lui lonit, ce-i era lui cumpa-
fatur dela Bordun, fiul lui ofrac, nepotul lui Calmarici, din ispisoc de cump.-
ralfur5. pe care l-a aviit DrOguta dela Petru voevod. Aceasta a vanduf
credinciosului nostril pan CrAiman ceanic, pentru o sutO de talen i nunfrati.
intni aceasta, deasemeni a venit inaintea irastr., iargi mai sus scrisa
cneaghina Drgata, iari de bun51 voia ei 0 a vanduf i alte pOrti de ocing, din
acela sat Roiori, ce i-a f ost ei cump5s5.tur5. dela Odochia i fratele ei, Carstea
Cozma, fiii lui Ilia, nepotii lui jacu, stfnepotii Anudi 0 dela Stan Munteanu
0 dela popa Mihai, ce le-a fost cumpIrltur lui Stan 0 lui popa Mihai, dela Ghior-
gbie 0 dela Lelea 0 dela Samoil. Aceasta a vandut ea tot boierului nostru, CO-
rdiman mare ceanie, pentru o suf de talen i de argint.
iar50 a venit inaintea noastr. Ignat i sora lui, Ana, fiii lui Gligorie, tot
de bung voia lor 0 au vandut dreapta lor ocina din acela sat Roiori, ce a fost
cumparAtura tathlui ion, dela alt Gligorie, fiul lui Simion i. dela I/ea, fial lui
Ralo5: 0 dela Istati i fratele lui, Laor i Hama, fiii Mdfcli 0 dela Neaesea si

75

www.dacoromanica.ro
dela fiul ei, Ilea. Aceasta au vandut, deasemeni boierului nostru, Crirnan cea-
nic, pentru o sut talen numkati.
Si iar5.i a venit inaintea noastr. Pkraco, tot de bunk' voia lui i a Vandut
o parte din acela sat Roiori, ce i-a fost cumparkur5. dela Nicoark fiul lui Mosco-
vanul i dela Dochia, fiica lui Isac. Aceasta a vndut el deasemeni boierului nostru
pan Ckaiman ceanic, pentru optzeci de talen numkati.
Si intru aceasta, iarai a venit inaintea noastr .1 inaintea boierilor notri,
Coza, tot de bun voia lui i a vandut dreapta sa ocin51i cumpkkur5.', din acela
sat Roiori, ce i-a fost cumpk5itufal dela Pkasca, fiica lui Balo i dela Nastea
i dela fiul ei, Alexa i Dumitru i Vrvara i dela Ilea i sora lui, Vsvara, cppiii
lui Mloanu i dela Nicoara i Ionaco, fiii Nastei. Aceasta a vandut deasemeni
boierului nostru pan Ck5iman ceanic, pentru o sut i cincizeci de talen i numrati.
Si le-a plait totul deplin, dinaintea noastr i haaintea boierilor uotri.
De aceia, s5.-i fie i. dela noi toate aceste mai sus zise pkti de ocine, din satul
koiori, uric i ocine i intkire i. cumpkAturi, cu tot venitul. i altul s." nu se
amestece, inaintea acestei drti a noastre.
Scris in Iai, in anul 7115 <16o6> Decembrie 2.
Domnul a zis.
Stroici mare logofk a invatat. Si a isdlit, Stroici logofk <m.p.>
f Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Iasi, CCCI4/124
Copie slav din sec. XX.
Cu o trad. rom. la Acad. R.P.R., ms. 234. f. 14-15.
85
1606 (7115) Decembrie 10, Ia0.
f Io Simeon voevod, din mila lui dumnezeu, domn al t.rii Moldovei. Am dat
aceast carte a domniei mele slugii noastre, Micul din V15.deni, pentru aceia ca
s fie tare i putemic cu aceast carte a domniei mele, s5. st5lpfineasc5. i s apere
dreapta sa ocin. i dedin5., hotarul satului VlAdenilor, pe unde st.panete din veac
rank' acum, pan la drumul care trece prin radiu. lar dad va trece Cocora peste
drum, cu sila, el s'51 fie globit cu so de boj sau s tread. peste <hotarele> ion.
De aceia, s5." nu indrzneasd Cocora i nici oamenii lui s51 tread sau s5, intre
In hotarul su, inaintea acestei drti a domniei mele.
Scris la Iai, in anui 7115 <16o6> Decembrie o.
Domnul a zis.
Mamie logofk Stroici a invtat.
Toader <a scris.>.
Acad. R.P.R., CCXLVII/13.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete aplicati.
Cu o traa. rom. din 1796.

76

www.dacoromanica.ro
86
1606 (7115) Decembrie 20, Ia.5i.
Io Simeon 1VIoghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Iat au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor, ncqtri.mari i mici,
Obrejie i fratele su, Crciun i surorile lor, Marica i PascAlina, fiii Stanei,
nepotii Voici, strnepotii lui Ezereanul, de bunk' voia lor, nesiliti de nimeni,
nici asupriti 0 au vndut dreapta lor ocin i dedia din ispisocul de imprteal
pe care /-a avut mama lor, Stana, dela Petru voevod, a patra parte din a treia
parte de sat din Grdesti, care este in tinutul Tutovei 1 cu vad de moar cu
Strmba i loe de prisac5.. Aceia au vndut-o slugii noastre Costantin Cimbalo-
vici fost mare vatah, pentru dou sute de zloti ttreti 0 le-a pltit deplin.
De aceia, s-i fie 0 dela noi uric 0 ocia cu tot venitul.
Pentru aceia, nimeni s nu se amestece, inaintea acestei carti a noastre.
Scris la Ia0, anii 7115 <1606> Decembrie 20.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoat a invtat. i a isclit, Stroici logoat <m..p.>
Nicoar <a scris.>
Acad. R.P.R., CCVII/r9.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicatk azutd.
Cu o trad. rom. din 1837.

87
1606 (7115) Decembrie 23,
Noi Simeon Movil voevodt, cu mila lui dumnezAu, donanu pmntului Mol-
dovei. Iat, c veni, innainte noastr i innaint boerilora noqtri, sluga noastr
Andreica Harutul, de a lui bunk* voe, de nimen silit, nici asupritti, 'au vndutfi
a lui dreapt min i cumprtur, cu za pis de cumprtur ce au avut dela ra-
posatul fratele domnii mele, Eremiia Movila voevoda, ung locii de o cas<>,
cu jirebie ct i s cuvine unii cas, din cAmpii, din tara, din satul Rae
care i este lui cumprtur dela Toader Du01:mug, fecior lui Coste; care a.0 van-
dut credinciosului nostru Boult vistiernicului, drept doauzeci cinci taler<i> de

Pentru acea, lui 0 dela noi i-am dal ac mo0e, ce serie mai susd, cu tot
venitulii i altulti s nu s amestice.
Dom<nu>lil <au> poruncit.
S'au scris in 14, velet 7115 <166> Dechem. 23.
Dipe carte c srbasc, am tlmcit din, cuvnt in, cuv.nt eu protiereiu
1VIihail Strilbtchii i ecsarht din Mitropolie Eplui, 1779 Iunie 5.
Acad. R.P.R., CCXX/r8.
Trad. rom.

77

www.dacoromanica.ro
88
1606 (7115) Decembrie 24, Ia5i.
Io Simeon 1VIoghila voevod, din mila lui dumnezeu, donin al tdrii Moldovei_
Am dat domxda mea si am intarit rugatorilor nostri, egumenului i intregului sobor
dela sfanta manastire dela sfantul Saya din targul Iasi, un loe de casa in dughiane
In targul Iai, langa dughenele calugrilor dela Sinai, care acest loe de casa_
1-a dat Nicula dasc5.1, la moartea lui, sfintei manastiri, intru pomenirea lui, sa-si
faca acolo calugarii case ; iar lui i-a fost danie dela insumi domnia mea, caci a fost
acest loe drept domnesc.
Pentru aceasta, s fie si dela noi sfintei manastiri cu tot venitul. $i altul sa nu
se amestece, inaintea acestei carti a noastre.
Scris in Iasi, anul 7115 <16o6> Decembrie 24.
Insusi domnul a zis.
Simeon voevod <m.p.>
S las<i> acesta loe, cumu 1-am dat, s fie dat 2).
Marele logoat a invatat.
Ionasco <a scris>.
Acad. R.P.R., CI4VI1/74.
Orig. slay, hartie, pecete aplicatA.

89
<1607>.
Gheor<ghie soltuz> 3) i doisprezece pargari ai targului: Boldor i Andreica
$tefan i Balo i Ilea si Giurgea i Ionasco si Miclu i Chiriac i Hancea.
data> 3) au venit inaintea noastr., fiii lui Fratea, din satul Pascani i cu Pavel...3)
stioani, impreuna cu fratii sai, nesiliti de nimeni, nici asupriti, ci singuri de bun&
voia ion, a vandut dreapta lor ocin, partea tatalui lor mai sus scris, Fratea, a
treia parte din. . . 3) <satul Psca>nii, lui popa Mihul de acolo, pentru 6o talen.
.

$i a fost 3) uricar Gheanghea din V1<.d>esti i alti multi oameni


buni 3) megiasi din jur.
<Deci noi> 3), vazand asemenea tocmeala a ion si <plata deplina> . . . . 3)
<de nimeni siliti ci de buna> 3) voie au vandut ocina ion <cum scriem> mai sus,.
noi am facut, lui popa Mihul, acest zapis, pentru ca sa nu aiba treab fiii lui Fratea,
cu aceasta ocina, niciodata, in veci, nici cu popa, cu preuteasa lui i cu fiii lui
n,eclintit, in veci.

1) dughiane i, aa in orig.
3) tot rndul, text rom., scris de mana domnului.
3) loc rupt in orig.,

78

www.dacoromanica.ro
am pus <si pecetea >1) orasului, la acest zapis, ca sa-i fie de marturie si de ...1)
asa, scriem sa se stie.
<Pe verso, sec. XVII-XVIII:> a De marturie zapis dila parcalabul i o/tuzu
cu 12 pargari, den Bae, pe a treia parte de sat, de Pscani, ce au vandut Pavel
Paltrasco, ficiori Fratei, dinaintea lor Pscani
..9.rh. St. Buc., A. N., CCXVII/647.
Orig. slay, hartie, rupt i ters, pecete aplicatg.
Datat dup popa Mihul din Paqcani, care apare in doc. din 1607 lunie 4.
90
1607 (7115) Ianuarie 1, Olqeti.
Iata. eu, Costantin, fiul lui Ursul, nepotul lui Stavar din Olesesti, dela garla
Putnei, am marturisit insumi dela sine cu aceast carte si zapis al nostru, nesilit
de nimeni, nici asuprit, ci de buna voia mea, c am vandut dreapta mea ocina
declin'a, din sat din Olesesti, partea de un batran, cinci ogoare i un razor, in frunte
o falce de vie i gradini in vie, 140 de perji 2) i vad de moara, langa vie. Acestea
/e-am vandut lui Pavai, nepotul panului Ureche mare vornic, pentru saptezeci
sase talen.
Deci s'a sculat Paval si a dat toti acesti bani gata, mai sus scrisi, 76 talen, in
mainile mele, dinaintea multor oameni buni, martori: Drgutul i Carstea Burl
Balteanul diac i Ionasco vatah de hansari, ca sa-i fie mina i dedina i dreapt.
cumparatur, cu tot venitul. i nimeni altul sa nu aib a se amesteca niciodata,
in veci, peste marturia noastra.
In anul 7115 <1607> Ianuarie
Acad. R.P.R., Potografii, X3CIX/16 a.
Fotocopie dup orig. slay.
Cu un rezumat rom., ibid., ms. 5181, f. 2.
91
1607 (7115) Ianuarie 10.
Noi Simion Movila v<oe>vod, cu mila lui dumnezdu, domn trii Moldavii..
Au vinit, denainte noastr i dinainte boierilor nostri, credinciusul boeriul nos-
tru Bogza logoft i Goga post. si s'au invoit i inpacat, dinainte nostra, pentru
o pricina ce au avut pentru un Duvalmul Nechifor, ci i-ar fi fost furat un cal
acest Duvalmul, dila Goga post. si au avut Bogza logft., vade, cal sa aduca pi ace/
Duvalmul di fata.
cand [au fost zioa vadelii, el nu I-au adus, caci c n'au avut undi s-1 ga-
sasca., s'au rImas asa: au dat Bogza logft. lui Goga post. parte ocinii sali din
loc rupt in orig.
perji* aa in orig.

79

www.dacoromanica.ro
satu Stramtura ci au fost cumpratura dila Blehan, fiiul Mar4chii i alt." parte
din satul Mateia0tii, deasemeni lui au dat, ci au fost lui cumparatura dela Vlore,
Cu ispiosoaci di cumparatura ci au avut dila rposat<i>frat<i> domnii meli: Irimie
Movila v<oe>vod., ci esti [esti] in tan<u>t<u/> Vaslui.
di acuma innainte daca va afla Bogza logft. pi Duvalmu anumi Nichifor,
el sa- e acest<e> dila dansul, daca va ave cu ce sa-i platiasca; iar daca nu va
ave, s OA a suferi sau a-I spanzura, iar prili celi mai sus scrisa sa nu aiba
nici odittioara a lua innapoi dila Goga.
Alta, pentru o moara, ci au avut aOzdire inpreuna., fiindca s'au invoit
inpacat dinainte sfatului nostril, ca stai pre cum au hotarat credinciusul nostru
Veveriti mare spat., cu oamini buni 0 di acum innainti sa nu aib. Bogza logft.
a-1 tragi niai mult, sau a sa amesteca intru acele partili din Stramtura 0 Mate-.
ia$'*i 0 la morili lor, nici odinioara in veci, inpotriva cartai domnii meli.
Insti4 domnul au zis.
7115 <1607> Ghen. ro.
Nicoara <a scris>.
Acad. R.P.R., CCXXIV/r6.
Trad. rom hartie, din sec. XIX.

92
1607 (7115) Ianuarie 18, Barlad.
In anul curgtor qapte mii o suta cincisprezece <1607> luna Ianuarie 18
zile. lata noi, C'rstea Danild oltuz i 12 pargari din targul Barlad. lata a venit
inaintea noastra i inaintea tuturor batrnilor Barladului, Costantin, fiul lui
Ursul, nepotul lui Stavar din Oleeti i cu toti fratii sai, nesiliti de nimeni, nici
asupriti, ci pentru marele pacat,ce a pacatuit Ursul, pentru c l-aprins Ivan,
de fat cu femeia sa, anume Neagole, iubindu-se 0 nu are cu ce sali plteasca capul
ci au vandut dreapta lor ocin i dedina din sat din Olqeti, care este pe grla
Putnei, parte de un batrn, cinci ogoare i un razor, in frunte 0 o falce de vie
cu 140 de pruni i cu vad de moara, langa vie.
Acestea le-au vandut lui Pavel diac, nepotul lui Ureche mare vornic, pentru
aptezeci i ase talen i de argint. i s'a sculat Pavel diac 0 a platit toti
aceti bani gata, mai sus scri0, 76 talen i de argint, in mainile lui Ursul 0 a fratilor
lui, dinaintea noastr i dinaintea a multi oameni buni.
Astfel ei s'au sculat 0 au pltit cu aceti bani capul lui Ursul pentru pacatul
sau pe care-I scriem mai sus la Procop Negrea ureadnic de Brlad, dinaintea a
multi oameni buni i boieri: Drgutul staroste i Carstea Burla i Balteanul
diac i Ionaco, vatah de hansari 0 din oraul Barlad: lane, ginerele Dorei
Frncescul i Nohit i Crciun Nicoriti i Grajdan 0 Ion Carapoton ceilalti.

80

www.dacoromanica.ro
De aceia noi, vazand tocmeala lor buna 0 plata deplina, i-am facut dela noi
lui Pavel diac, aceasta marturie, pana cand ii va face privilegiu dela domn.
pentru mare credintl 0 tarie noi am pus 0 pecetea oraqului pe aceasta
adevdrata carte 0 zapis al nostru, ca sa se creada.
Gheorghie ancescul a scris.
Aca.d. R. P. R., Fotografii, XXIX/r7 a.
Fotocopie dui:a orig. slay.

93
1607 (7115) Ianuarie 20, Ia5i.
t Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mo/dovei.
lata domnia mea m'am milostivit 0 am dat pe Titul Tigan sa fie rob 1) 0 Tigan
drept sfintei manastiri, unde este hramul sfantului Saya.
Pentru aceia, nimeni dintre slugile hatmaneti sau vatagi de Tigani sau giu-
deli de Tigani sa nu aib nicio treaba cu el. i la aceasta sa fie tari 0 puternici
egumenul 0 cu tot soborul a tine 0 a opri pe acel Tigan. Altii nimeni A nu aiba
a se amesteca la acel Tigan, inaintea acestei carp a noastre.
Scris in Ia0, anul 7115 <1607> Ianuarie 20.
t Insu0 domnul a poruncit.
Simion voevod <m. p.>
t Ora hatman a invatat.
<Haraga <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XXVI/3.
Orig. slay, h.'rtie filigran, pecete timbrat.

94
1607 (7115) Ianuarie 22.
t nu Mariiaca Pitolcoe <i> Loghiniia Boldocoe, soro-sa 0 Ion Brliba,
feciurol MarHead Pitolcoe 0 Ion, feciurol Oghenieii Boldocoe, scriiam 0 tnrtu-
risim co aiesta al nostru zapis com noi am vandot a noastra p<ar>2)te de ocing
ci ni s'au venit . .. 2) ntra a mana.. . 2) aslorulo ... 2) de neme ne<le>2)gat<i>,
de nime nvoit<i> (i>2) de nime neinbiiat<i>, c de bona v<o>2)ia nostra, o am
vandot cestor omene anom loe Craciun de acolo 0 co a sa fame, co Marica,
ca sa, le fie lor ocin derepta, in <v>2)eci, nescrimbat. 3) i o au cumprat Craciun
co a sa fme, co Mariica, derepto 2 boii 0 5 taler<i> de inai<n>ta a mar<i> mar-
torie anotn: Oida qi Gligorie, iar4 dcol 0 Nacol de asemeni.
9 e holop in orig.
9 loe rupt in orig.
3) pentru a neschimbat .

6. Documente Moldova 81

www.dacoromanica.ro
As scriem <s>1)i mgrto<ri>sim co cesta al nos<tru> zapis. Derepto ac nim<e
sg nu ailag>1) a se amest<e>ca int<r'ace>a ocing, nici dAngor<g>, in veci, inai<n>-
t<ea>1) <ce>stoia al nostru zapis.
f Scris Petre diaci.
Mgriia, Onghinia.
La Roman, 7115 <16o7> Ghen. 22 zile.
Acad. R. P. R., CLVII/75.
Orig. rom., hartie filigran, pecete melar 0 2 degete aplicate.

95
1607 (7115) Ianuarie 23, Ia5i.
t Io Simion. Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tgrii Moldovei.
Iatg au venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri monahul loan, fin/
lui P<it>ic fost vornic si nepotii lui, Dumitru si sora lui, Nastasia, fiii lui Ghior-
ghie Pitic, de bung voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut ocina
:i dedin.a lor dreaptg, jumgtate de sat din Pgusesti ce este in tinutul Cgrligg-
turii si cu loc de moarg pe prgul numit Vozu din privilegiile lor drepte, din ispi-
socul de cumpgraturg ce au avut dela A/exandru voevod si. din uric de intgrire
dela Bogdan, voevod. Aceasta au vndut slugii noastre, Toader Dragot mare
vii.taf al tin,utului CArliggtura si cneaghinei lui, Nastea, pentru o sutg si doug-
zeci de ughi. *i le-a plgtit acesti bani, 120 de ughi, din.aintea noastrg.
Deci noi, vgzhn.d tocmeala lor de bung voie si plata depling, am dat si dela
noi si am intgrit slugii noastre mai sus scrise, Toader Dragot si cneaghin.ei
lui, Nastea, s le fie ocing si. cumpgrgturg dreaptg inainte numita jumgtate de
sat din Pgusesti si cu loe de moarg s'i cu tot venitul. i altul sg nu se amestece,
inaintea acestei carti a noastre.
Scris in Iasi, in anul 7115 <1607> Ianuarie 23.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logofgt a invtat. *i a iscglit, Stroici logoat <m. p.>
Vasile Dinga <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXVIII/245.
Orig. s/av, hrtie, pecete aplicata', cazut.
Cu o trad. rom. din 1820.

96
<1607> Ianuarie 26, Ia5i.
t Ords hatman si pgrelab de Suceava. Am dat aceast carte a noastrg
egumenului si intregului sobor dela sfnta mngstire sfantul Saya, pentruca
9 loc rupt In orig.

82

www.dacoromanica.ro
ei s fie tari 0 puternici, Cu aceast carte a noastr5., a prin.de pe Tintul Tiganul
i. a-1 lega 0 a-1 aduce la sfnta man6stire, pentrucA domnia sa domnul nostru
a dat pe acel T;gan s fie drept rob 1) ir gan acelei sfinte manastiri 0 nimeni
s nu indrzneascA a-1 retine sau a-1 opri, inaintea acestei crti a rtoastre.
Scris la Ia.0, Ianuarie 26.
01'4 hatman a isallit <m. p.>
Arh. St. Buc., 1I-rea sf. Sava-Iasi, Iir.
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicatd.
Cu o transcriere i o trad. rom. contemporan.
Datat dup doc, de intrire dela Simion Movil, cu data de 1607 (7113) Ian.
20, ibid., XXVI/3.

79
<1607> anuario 28, Ia5i.
f Suret de pe ispisoc shrbescu dela Simeon Moghila vo(15, din leatul 7113
(1605> Ghen. 28.
Si<n>g-ur d<o>mnul au poru<n>cit.
loan Simeon Moghila, cu mila lui d<u>mnezeu, d<o>mnu pmantului Mol-
dovii. Precum au venit, inaintea n,oastr 0 inaintia boiarilor notri, Mavrichi
Grecul, cu un. zapis de m.'rturie dela oamen,i buni, dela Toader 0 dela Dumitru
0 dela Ursul i dela Ihn,at 0 dela Savul 0 del<a> Dumitru Lazor 0 dela Iurie
0 dela Toader 0 dela popa Ciorba 0 dela tot<i> sten.ii din Darm6ne0<i>, mk-
turisin,d cum au venit inaintia noastr Irodiia, fata Varvarii, nepoata Maghitii
0 cu Drigail<>, de a lor bun5." voe, de rtime_silit<i>, nici asuprit<i> 0 au vndut
a lor direapt ocin 0 mo0e, dintr'a lor dirept uric, carele au avut de inprtanie
dela ntru vod (el Ratrn, toat5, partia ei, ct s'ar alege din sat din
Darm'AnWi, din vatra satului i din camp 0 <d>in cuaturi 0 din poeni 0
din pAdure 0 cu vad de moar., ce iaste in ocolul Totruplui, pre acele li-au
vndut lui Mavrichi carele<e> s'au scris mai sus i fAmei lui, Teclii, dirept 200
de zloti ftdr4<ti). i i-au praltit ei i. i-au plinit plata deplin, inaintia noastr.
iar mai adus<e> Niavrichie Grecul, ce iaste scris mai sus, un zapis de
mrturie, iar4i dela acei martori, ce scriu mai sus 0 dela Coste 0 dela PAtracol
din DArmane0<i> 0 dela Vasilica, sora Savului 0 dela popa Bknat, scriind
cum au venit inaintia noastrg Savul, fratilii Irodii, ce iaste scris mai sus, ficioru
Varvarii, nepotul Maghitii de nime silit, aid asuprit, ce de a lui burt voe i
au vndut a sa direapt5. ocin6 0 mo0e, di pe ttric dirept, ci-au avut moa0a lui,
Maghita, ce iast<e> scris mai sus, pre o giumstate de parte a lui, tot dinteacel

1) t holop o in orig.

83

www.dacoromanica.ro
sat, din Darmnest<i>, din vatra satului si din camp si din curaturi si din poen.i
si din padure i cu vad de moarg., pre aceste li-au vn.dut lui Mavrichie Grecul,
iaras aceluia ce iaste scris mai sus, dirept /oo 50 de zlot<i> fatal-4M).
i-au platit i i-au plinit plata deplin banii, 150 de zloti tatarast<i>, precum au
marturisit i ei inaintia noastra, toti de fatd>.
n,oi vazand acele marturii toate, am crezut i li-am facut lor si dela n.oi
aciasta intritura, pentr'aceaia, cum li s'au dat lor si dela n.oi, aceale parti de
mosii, ce s'au scris mai sus, din sat din Darmanest<i>, mosiia i cu tot venitul.
altii sa nu cuteze a sta, tnaintia acestii carti a domnii mele.
Scris in Ias<i>.
Stroici mare log<o>f<a>t a invdfat.
Vasilie Din& a scris.
eu, preotul Vasilie Neculcescul dela Calugara,l-am scos din slovenie, la leatul
7247 <1739> Iu.li IO.
Arh. St. Buc., Episc. Roman, XXIII/2.
Trad. rom.
Veleatul 7113 este greit. Nu poate fi cleat din 1607, and domnea Simion

98
1607 (7115) Ianuarie 31, Ia5i.
Noi Simeon Movila voevod, cu ruila lui dumn.ezeu, domn tarii Moldovii. Dat-am
aciasta scrisoare a domniei miau, slugii noastre Dumitru fiul lui Goe parc<alab>,
cu care sa fie tari i puternic, cu aceasta carte a domnii miale, stie a sa driapta."
mosie parintasc, tot hotarul satului Doljestii, dup vechiul hotar si pe uncle
/Ana acmu au tinut i ampul la Pucioasa si tot hotarul, precum s arata in
lor, la gura Albiai, fiindca a-r avut i zi cu giupdneasa> Golgiasa, pentru
acea bucata di loe din hotarul lui i giup<a'neasa> Golaiasa n'au vrut s ste di
fata Cu dansul, inaintea domnii mele, pentru care de acum mainte, nimeni s nu
ste impotriva, nici sa-1 supere, piste cartea domnii mele.
Domnul au poruncit.
S'au scris in Iasi, Ghen. 31, 7115 <16o7).
Stroici mare logort.
Arh. St. Buc., M-rea Do1jeti, 1/3.
Trad. rom.

99
1607 (7115) <Februarie>.
Suret dela Simeon. Xoghila [v]voevod, 1<ea. 7115 <1607.>.

Adecd> au Venit innaint<ea> noastre boeriul nostru, sluga n.oastra Andreica


Hartul diacO, fecioriul dui> Milail<5.> Lupul,"nepot Micul i stranepot dui> Coste.

84

www.dacoromanica.ro
fecioriullui Drago, de a lui bun voe, de nimeni silitg, nici asuprit, 'au vndutt
a sa dreapt dub: din dresuri de slujh ce au avut dela stramopl su Coste,
fecioriul lui Draglq, dela preabunul Alexandru [v]voevod, a triia parte den tot
satul Rtetii i cu [cu] loe de moar in Topolit, la tinutul Neamttilui, aceia au
vndut dum<nealui> lui Toaderg Boul, ce au fostu vis[s]tiernic, drept0 trei sut<e>
taler<i> de argin.t.
Deci noi, vzind noi a lor bun.6 invoial i tocmal i plata deplin, pentr<u>
acia ca s fie lui dela noi ocin cu tot venitul. i altul ca s nu s<> amestec
prest<e> cart<ea> domnii mle.
S'au tlmcit de Evloghie dascal, 1<ea>t 7280 <1772 Iulie 4>.
<Pe verso:) 8 scrisori 0 un suret.
S'au mai dat 2 scrisori dintr'aceste, pe urna, la dum. pah. Iordache Lazul
Acad. R.P.R., CCXX/rg.
Trad. rom. din 1780, hartie filigran.
Datat dup6 doc. din 1607 Pebr.

100
1607 (7115) Februarie 6,
Io Simeon Moghil voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mo/dovei
Am dat aceast carte a domniei mele rugtorilor notri monahi dela schitul lui
Iosif, numit Bisericanii, ca s fie tari i puternici cu aceast carte a domniei
mele, s stpmeasc i s apere locul lor i hotarul sfintei mnstiri pretutindeni,
pe unde este insemnat dinspre mnstirea Bistrita, imprejurul sfntului schit.
Nimeni s nu aih a intra pe locul lor ca oile la pscut sau cu carele la tiat lemne
sau s coseasc6 prin poienile lor fanul fr tirea i fdr: voia lor, ci s aib, a lsa
In pace locul lor. Intru nimic s nu se amestece acolo. lar pe acel care n vor afla
c' merge i turbur locul i fnul lor, s ait a se lua dela astfel de oameni totul
ce se va gsi la dan.0i.
De aceia, nimeni s nu indrzneascA a tin.e i nici s intre acolo, inaintea acestei
crti a noastre.
Scris in 12.0, anul 7115 <16o7> Februarie 6.
In.su0 domnul a poruncit.
Simion voevod. <m.p.>
Ureche mare vornic a invtat.
Vasilie <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, XII/1i
Orig. slay, hartie, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. din 1809.

85

www.dacoromanica.ro
101
1607 (7115) Februarie 7, Iai.
f lata eu, pan Mrstea mare vornic al tgrii de sus si Ors hatman si Boul si
Voico vistieri si Vorontar mare comis si Gheanghea si Ursu vornici de gloatg si
Ionasco mare arma si Avram usar, mgrturisim cu aceast scrisoare a noastrg
a.' au venit inaintea n.oastrg Ghernign,escul diac si verii lui, Onciul stolnicel si
Simion stolnicel si Deana si cu alti veri ai lui, fiii s'i nepotii lui Gavril si Lupse si
Ion, de bung voia lor, nesiliti de nimeni, nici ..asupriti si au vandut ei ocina lor
dreaptg si cumprgtura a pgrintilor lor din ispisoc de mArturie, pe care l-a avut
dela stant rgposatul, odihnitul Eremia voevod, jumgtate dintr'un loc de iaz, ce
este dupg capg.tul de jos al Culiseului, la capgtul piscului, uncle se intOln,esc vg.ile,
ce sunt pe Culiseu 1) s'i cu loc de iazuri si de moarg in Molovatet, ce este in tinu-
tul Orheiului. Aceasta au vandut ei fratelui nostru, pan Dumitrachi Chirit mare
postelnic, pentru doug sute talen i de argint. $i le-a plait deplin, dinaintea noastrg.
Pentru aceia si noi am f dcut deba noi aceast mrturie panului Chiritg postelnic,
s-i fie pentru in.credintare, On cnd isi vor face si dires domnesc. $i pecetile
noastre 'Me le-am pus la aceastg carte a noastrg, sg se stie.
A scris Nebojatco uricar, in Iasi, 7115 (16o7> Februarie 7.
Eu COrstea vornic tm.p.)
Orgs hatman a iscglit tm.p.>
Eu Boul vistier am iscglit <m.p.)
Eu Gheanghea vornic <m.p.)
Ursu vornic a iscglit (m.p.)
Acad. R.P.R., CXXXIX/79.
Orig. slay, hrtie, 9 peceti aplicate.
Cu o trad. rom., ibid., exi4/213.

102
1607 (7115) Februarie 10, Iqi.
j Pan Carstea mare vornic si pan Orgs hatman si pArcglab de Suceava si pan
Cbirit mare postelnic si pan Voico vistier scriem si cam de stire cu acest zapis
al nostru, ea' a venit inaintea noastr popa Ionasco, fiul lui popa Ioachim, nepotul
lui TAmpa Vta.v, strgn,epotul lui Micul, de bung voia sa, nesilit de nimeni, nici
asuprit s'i a vOndut toat dreapta parte de ocin, si deding., care a fost a tatglui
s.u, popa Ioachim, cat se va alege din satul Itgtesti pe Topolita, care este in ti-
nutul Neamt, din vatra satului si din ape si de pretutindeni si cu grdini si doug
case gata de fa:VA. Aceasta a vOndut-o fratelui nostru, Boul vistier, pentru saizeci
galbeni unguresti.
1) t ce sunt pe Culiseu a, scris cu alt cerneal, peste loe ras.

86

www.dacoromanica.ro
$i s'a sculat fratele n.ostru, Boul vistier si a plait deplin toti 6o galbeni ungu-
resti in miin.ile mai sus scrisului popa Ionasco, fiul lui popa Ioachim, nepotul
lui Timpa vitav, strinepotul lui Micul, dinaintea noastri, pe acea mai sus scrisi
parte de ocink din satul Ritesti pe Topolita, a pirintelui au, popa Ioachim, at
se va alege. Pentru aceia, si aibi a-si face si rspisoc domnesc.
$i spre mai mare credint, am pus si pecetile noastre la acest zapis al nostru.
Scris in Iasi, in anul 7115 (1607) Februarie ro.
Carstea vornic (m.p.)
Oris batman a iscilit
Voico vistier <m.p.)
Chiriti Dumitrachi (m.p..>
Acad. R.P.R., CCXXi2o.
Orig. slay, hiirtie, 4 peceti aplicate.
Cu 2 traducen i rom., una din sec. XVIII si alta dela sfarsitul sec. XIX.

103
1607 (7115) Februarie 10.
Suretu depre un uric al lui Simeon Moghila voevod, din 1<ea>t 7115 (1607)
Fev. io zile.
Io Simeon. Moghila voev9d, domnu tirii Moldovei. Iati au venit inna.intea
(noastri) si a tot sfatul nostru, popa Ionasco, feciorul popii lui Ioachim, nepotul
Timpei vitaf, strinepot Micului, de al lui bunk' voe, de nimenea silit, nici asuprit,
si au vindut al lui dreapti ocing si mosie si a tuturor fratilor lui, c.'t si va alge
din sat din' Ritesti, ce iaste in tinutul Neamtului, pre pirul Topolitii, din vatra
satului si din alai si de pretutindenea, pre aceasta au vindut-o crediticios boiariu-
lui nostru Boul vistrnic, dreptu sasezeci de galbeni rosii.
$i sculindu-s<i) credincios boiariul nostru, ce mai sus scriem, Boul vist., au
plitit toti ban.ii deplin, sasezeci de galbeni unguresti, denaintea noastr, in mina
popii lui Ionasco, feciorul popii lui Ioachim, nepotul Timpei vitaf, pre aceast
ce mai sus scrie, parte lui de mosie si a tuturor fratilor lui, cat si va alge, ce iaste
in tinutul Namtului, pre Topoliti.
Pentru acia i noi, vizind al lor bun5.' invoiali intre dinsii si plati deplinu,
asijderea am datu s'i am intrit, ca O. le fie si dela noi mosie si uric, cu tot venitul
.i altul nimenea s. nu si amstece preste cart noastr.
Insumi domniia mea poruncesc.
Scris la Iafi.
Acad. R.P.R., CCXX/22.
Trad. rom. din a doua junatate a sec. XVIII, hitrtie.
1) e galbeni *, asa in orig.

87

www.dacoromanica.ro
104
1607 (7115) Februarie 10, Iai.
f Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn. al Orii Moldovei.
Am dat si am intArit domnia mea rugnorilor n.ostri ealluOri dela sfnta m.n5.-
stire dela Neamt o prisaca in Braniste pe Bohotin, la Obarsie, care acea prisaca
a fost a rAposatului Cornea brgnisterul si dup aceia au miluit sfnta manAstire
cu acea mai sus scris6 prisac, Anghelina fiica lui Cornea si cu fiii ei Vasile si Lupan,
precum au adus inaintea noastr si ispisoc de marturie dela preaiubitul rposatul
frate al domniei mele uremia voevod.
Pentru aceia, ca s'ai le fie lor s'i dela n.oi ocin cu tot venitul. *i altul s nu se
amestece, inaintea acestei crti a noastre.
Scris in Iasi, in anul 7115 <1607> Februarie 1o.
Insusi domnul a poruncit.
Stroici mare logoat a in.vg.tat. i a iscAlit, Stroici logofat. <m.p.>
f Haraga <a scris>.
Arh. St. Buc., 11-rea Neamt, XXVI/2.
Orig. slay, hartie, pecete aplicatA.
Cu o trad. rom. din sec. XVIII.

105
1607 (7115) Februarie 18.
Suret dela Simion Movila v<oe>vod, 7115 <16073 FeVr. 18.
Facha in.stintari precum au venit innaintea noastr s'i inn.ainte boerilor nostri,
a noastr credincioasg sluga Calin comis si cu un zapis di m5.rturii dela ai nostri
credinciosi boeri, dela Bogzi logf. ;i dela Vaglii pit<a>r sii dela Ilii mare atr. si
dela Gherghe vor<nic> s'i dela tefau vor<nic> de poart. Precum au venit inna-
inte noastr Stanca, fat Petrii, nepoat lui Toadir, de a ei de bun<> voe, de nimi
silit, s'au vAndut a sa driapt ocin.<5.> si mosii ce-au avut mosii si stfalmosii ei
dela *tefan v<oe>vod, dela Alicsan,dru vod, giumbaati de sat din Milesti, pi
pkiu Pereschivului, parte de atfa." rAsgrit si cu vad de moar in apa Pereschi-
valui s'i cu loc de vii, aceia au Vndut slugii noastri, lui Cali comis, drept 50 de
talen.
*i iarg.s au mai adus innainte noastr mrturii de acei boeri de mai sus numiti,
precum au m5.rsu innaintea lor Vasili, ficior Anci, fetii lui Gqi1 s'i rudeniia
lui Marcu, ficiorul Armandli, fetii lui Gutil, iarsi de a lor bun<> voi, au vAndut
a lor driapt mind> si mosii tot dinteacele dresuri, a trie parti dinteacela sat
Mileestii, ea s va alegi parte lor, aceia au vAndut lui Calin com<i>s, drept 30 de
talen.

88

www.dacoromanica.ro
*i iaras au mai adus zapis de marturii sluga noastr. Cali com<bs dela al no-
stru credincios si cinstit boier Carste mare vor<nbc de Ora de gios ') si dela alti
a n,oastri slugi: Garle cap<i>t<a>n si Gavril mare vat<af), precum au venit
innaintea lor Musa, fata Savii, de a ei bun<1) voi, au vandut a sa driapta ocin<a)
dintru aceles<i) dresuri si dintfun ispisoc de cumparatura ci ari fatal ei, Saya,
dela Iancul vod, ce-au fost lui cumpratura dela Dragana, fameia Gutului, din
a patra parti din acel sat Milestii a trie parte, parte de call rasarit si cu vad de
moar in apa Pereschivului si cu tot cat O. va alegi parte ei, aceia au vndut
dumn<ealui> Calmn. com<i>s, drept 15 talen.
Pentru aceia si noi, vazind acel zapis de marturii, dela al nostri boeri, am cre-
zut si. am dat s'i am intarit pre aceli de mai sus ce sint prti de sat din Milesti, ci
i-au cumprat pi ai si drepti bani, ca sa-i fii lui ocin<a) s'i uric cu tot venitul.
*i altul ca si nu si naai amestici.
Posleduindu-si cu ce adivarata scrisoari suretul acista si gasindu-si intocma
unnatoriu, s'au adiverit si cu a noastri iscalituri.
Gherasim episcop Roman<u)lui. Bals logf. Iordachi Milu ban.
<Pe verso : Cercetandu-si si de catr mini, aceasta copii, ci este scoas<a)
dipi ace iscalita de Gherasi<m> episcopu Roman,ului s'i, afland-o intocma, s'au in-
credintat si de catr. mini, 1816 Iunie 14.
f loan jora post.
Po. sleduindu-sa din cuvant in cuvant cu ce adivarat copii a u<n.ui) suret
depi ispisocul domuului Samion Movila v<oe)vod si, fiindintocma, dupa poronca
cinstiti Logofitai cei Mari, am incredintat. 1816 Iulie 3.
Enachi Pleasascu diiac.
Acad. R.P.R., CIATII/76.
Copie rom. din 1816, dup o trad. rom. din. 1804 Iunie 8.
106
1607 (7115) Februarie 19, Iai.
f Io Simeon Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, donm al tarii Moldovei.
lath' au venit inain,tea noastr s'i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni
mari si mici, Ionasco si fratele sau Isac si surorile lor, Frasina si Sarafira, fiii lui
Man vatah si deasemeni si verii lor, Saya si surorile lui, Sofiica si Frasina si
Axana si Agafia si Gatha, fiii Todosiei, sora lui Balan vatah, toti nepoti si stra-
n.epoti ai lui Dumitru Ciolpau si ai fratelui lui, Trffan, Ciolpan, de buna voia 1 r,
nesiliti de nimeni, niel asupriti si au van.dut dreapta lor ocina si dedin.a, din
privilegiul de cumpartura ce au avut bunicii lor, Dumitru si fratele sau Trifan
Ciolpan., dela P.ttru voevod cel Bitran ce si-au cumparat dela Gavril, fiul Anuscai
si dela vara lui, Anusca, fiica Nastascai, nepoatele lui Petru Vranici, din privi-
1 Cirstea era mare vornic de Ora de sus.

89

www.dacoromanica.ro
legiul de mkturie ce a avut bunicul lor, Petru Vranici, dda *tetan voevod cel
Baran, dou prti din ase pgrti din satul Coliceani 0 din Fauri, care acum se
numete Iuganii pe Iadrici. Aceasta au vandut-o credinciosului nostru, Dumi-
trachi Chiritg mare postelnic, pentru o sufg 0 cincizeci talen i de argint.
*i dupg aceia, deasemeni au venit inaintea noastrg 0 inaintea boierilor
nWri sluga noastr, Gligorie diac 0 fiii lui, Vasilie 0 Sofronia 0 Ilina 0 Odochia,
0 deasemeni verele lor, Urta i 1Vlaricuta 0 Ruja, fiicele popei 0 deasemeni
veril ion, Ionaco 0 sora lui, Anita, fiii henil, fiica popei Ursu 0 deasemeni vgrul
lor, Gheorghie, fiul 1Vlaricgi, sora popei Ursu, toti nepotii lui Ion Ciolpan 0 ai
lui Trifan Ciolpan, tot de bung voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 au
vndut dreapta lor ocing 0 deding din acelea0 privilegii, doug pg'rti din ase
psti din satul Coliceani 0 din Fauri, care acum se numete Iuganii, pe Iadrici
0 deasemeni jumgtate, partea de. mijloc, din satul Iugani, din privilegiul de
-cumpkgturg pe care 1-a avut strgbunul lor, Ciolpan. dela Alexandru voevod
0 din ispisoc de intkire dela Petru voevod cel Btrin, care i-a fost cumpkgturg
dela Mgrica, fiica lui Vasco, nepoata lui Petru Vran.ici, din privilegiul de mgrturie
pe care 1-a avut dela *tefan voevod cel Bgtein.. Acestea deasemeni le-au vndut
icredinciosului nostru mai sus scris, Chirit mare postelnic, pentru trei sute 0
ciucizeci talen i de argint.
*i. le-a pltit lor deplin dinaintea noastrg 0 dinaintea boierilor notri. *i
privilegiile pe care ei le-au avut pe acele mai sus serse pkti de ocing, hid. le-au
-dat in. mginile mai sus zisului nostru crediticios, Chiritg mare postelnic.
Deci noi, vgzgnd tocmeala lor de bung voie 0 cu intelegere 0 plata depling,
pe care el a plgtit-o in minile tuturor celor mai sus scri0, iar noi deasemeni
am dat i am intgrit credinciosului nostru, Chirit mare postelnic, acele inainte
mai sus numite pkti de ocing, ca sg-i fie 0 dela noi ocine 0 uric cu tot venitul.
i altul s'a" nu se amestece, hiaintea acestei ckti a noastre.
Scris in Ia0, in anul 7115 <1607) Februarie 19.
Domnul a zis.
Stroici mare logoat a invgtat. *i a iscglit, Stroici logoat (m.p.>
Ionaco Ban.ciu <a scris.
Acad. R.P.R., CXXV/5o.
Orig. slay, hrtie, pecete timbratl.
107
1607 (7115) Februarie 24.
Suret depe ispisoc sirbesc dela Simion Moghila v<oe>vod, din veleat 7115
-aeon> Fevr. 24 zi/e.
Precum au venit inn.aintea noastrg 0 in.naintea tuturor boerilor notri ai
Moldaviei, a mari 0 mici, sluga noastrg Saya Ghermgnescul diiac 0 ruden.iile

90

www.dacoromanica.ro
On.ciul stolnicel i Simion stolnicel i Ileana i cu alte rudenii ai lor: feciori
nepotii lui Gavril i Lumei i lui Ion, de a lor bun voe, de nime siliti, nici
asupriti 0 au vn.dut a lor dreapta ocin i cumprtur a printilor lor, juml-
tate dinteon loc de sat ce este pe din gios la capul Culiaului, la capul Piscului,
unde s inpreun vile ce s numesc Ghermnetii la Molovati i cu loe
de iaz 0 de moar la Molovatit, ce este in tin<u>t<ul> Orheiului.
Aceia au vndut credincios boeriului nostru dum<nealu>i Dumitrachi
ritii mare postelnic, drept doao sute talen i de argint, din ispisoc de mrturie ce
au avut dela rposatul fratele domniei mle, Erimie v<oe>vod, ce au fost lox
cumprtur acel loe, printilor lor, dela rposatul printele domniei mle,
dela dum<nealui) 1Vloghila tnare logoft i dela fratele su Vascan prclab
dela surorile lor: Tudosca i Anuca, din dres de batin ce au avut ei dela Die
v<oe>vod. Pentru acia, ca s fie lui i dela noi acel de mai sus scris loe, boe-
riului nostru de mai sus scris, dum<nealu>i Dumitru Chirit mare postelnic, uric
ocin i cumpratur, Cu tot venitul i altul s nu s amestece.
S'au tlmcit de Gherghie Evloghi dascal. 1780, Noem. 24 zile.
Acad. R.P.R., CX14/212.
Trad. rom.,

108
1607 (7115) Februarie 25, Ia5i.
Deci noi, vznd .1) mrturie, lar noi .1) deasemenea i dela noi
i-am dat lui <0>1) i-am intrit aceast...1) bucat de ocin, ca s5.-i fie lui
dela noi ocin i cumprtura ...1) i altul s nu se amestece, inaintea acestei
crti a noastre.
Scris la Ia0, in anul 7115 <1607> Februarie 25.
Stroici mare logoat a invtat. i a isclit, Stroici logort <m.p.>
Ionaco <a scris>.
Acad. R.P.R., CCCIII/56.
Orig. slay, hArtie, rupt, lipsete mai mult de trei sferturi din act. Pecetea lui
Simion MoghilA voevod, timbratA, filigran.

109
1607 (7115) Martie 9,
t Io Simeon. Ailoghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Koldovei.
lath' domnia mea am dat 0 am innoit rugAtorilor noWi clugrilor dela sfnta
mnstire, uncle este ku-amul sfintei blagovqtenii a nsetoarei de dumnezeu
biseric6 zidit de tefan. voevod 0 de Petru voevod cel Btrn cu o moar1
loe rupt, lipsA in orig.

91

www.dacoromanica.ro
dela satul Avere0i, pe CracIu, care este sub ascultarea ocolului trgului Pietrei,
care le este danie dela sfntrIposatul odihnitul fratele domniei mele Io Eremia
voevod, venica lui pomenire.
Pentru aceia, sI le fie 0 dela domnia noastr mai sus scrisa moar cu tot
venitul, n.eclintit niciodat, in vecii vecilor, inaintea acestei cArti a noastre.
Scris in Ia0, in anul 7115 <16o7> Martie 9.
Domnul a zis.
Simion. voevocl <m. p.>
Stroici mare logoat a invtat.
f Baot <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, Wiz.
Orig. slay, hfirtie, pecete timbrat.
Cu 0 trad. rant. din 1843.

110
1607 (7115) Martie 10, Iai.
f Din raila lui dumnezeu, noi Io Simion Moghila voevod, domn al tArii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se ea' au venit inaintea noastrI i inaintea tuturor boie-
rilor mwtri moldoveni, mari i mici, Marica 0 a parit pe sluga noastr, Onciul,
fratele lui Lupul, pentru a treia parte, partea de sus, din satul Vovineti 0
pentru a treia parte dintr'o poian., ce este pe Ichil 0 iarIsi, pentru alt poiani
ce este pe Suha, care aceast mai sus zis parte a fost cumpIrItura bsbatului
ski, Lupul, dela NicoarI 0 dela fratele lui, IonaFo 0 Nechifor i dela sora lor,
Dragna, fiii lui Steful, nepotii lui Roman. Ciurea, din privilegiul de iatrire ce
a avut bunicul lor, Roman. Ciurea, dela Stefan voevod cel Baran..
Deci n.oi i cu sfatul nostru i-am judecat cu judecat. dreapt 0 am aflat cA
lesica este rud mai apropiat. cleat Onciul. Deci litArica a intors patru sute
de zloti ttIrqti in min.ile slugii n,oastre, On.ciul, in.aintea noastrI 0 inaintea
boierilor n,c4tri. Si am_ indreptat pe MIrica, cu sfatul nostru. De aceia, sI-i fie
0 dela noi ocin. 0 cumprItur, cu tot venitul.
Si intru aceasta, deasemeni au venit inaintea noastrl 0 in,aintea boierilor
noWi, Petca 0 sora ei, Anghelin.a, fiicele lu Azghir, nepoatele lui Ciurea, de
bunI voia lor, nesilite de nimeni 0 nici asuprite 0 aa au mrturisit ele ina-
intea noastr 0 in.aintea sfatului nostril c ele n'au avut copii din trupul lor,
nici Petca 0 aid sora ei, An.ghelina, ci ele au avut n,umai o nepoatI, cu numele
Irina, fiica lui Nicoar. Astfel ele au lsat nepoatei lor Irinei dou pArti de
mink ce au avut ele impreun in, satul VovinWii, care este pe 111.11 Cula 0 cu
loe de iaz 0 a treia parte dinteo poian., ce este pe Ichil 0 iar5.0 cu alt poianI
ce este la gura Suhli 0 iarA0 cu a treia parte din satul Mitova.

92

www.dacoromanica.ro
Deci n.oi, vznd dania lor de bun voie ce ele au dat nepoatei lor, Irina:
aceste mai sus in.ainte zise data prti de ocin din satul Vovinesti, ce este pe rani
Cula i cu loe de iaz si a treia parte dinteo poian ce este pe Icbil i alt poianl
ce este la gura SuhAi si a treia parte din satul Mitova, pentruc ele n'au avut copii
din trupul lor, ca s aib a le ingriji i, dup moartea lor, s aib a le pomeni
s aib a intra pe toat averea lor, pe un.de vor avea, toate acestea mai sus
serse fie i dela noi uric si ocine cu tot ven,itul i copiilor ei i nepotilor
ei i strnepotilor i rstrnepotilor i intregului neam al ei, cine i se va alege
mai aproape, n.eclintit niciodat, In vecii veciior.
lar hotarul acestor mai sus serse pa* de ocin.e din satul Vovinesti, care
este pe prul Cula i cu loc de iaz pe Cula si a treia parte dinteo poian ce
este pe Ichil si a altei poiene ce este la gura Sulfi, sa le fie Ion botare, cum
scriem mai sus, iar din.spre alte prti s le fie hotare dup' vechile lor hotare,
pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credin.ta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, Io Simion
Moghila voevod i credinta preaiubitilor si din inim copii ai domniei mele,
IVIihail si Gavin voevozi i credinta boierilor nostri, [credinta boierilor nostri]:
credinta panului Ureche vornic de tara de jos, credinta panului Carstea vornic
de Ora de sus, credinta pan.ului Ion pardlab de Hotin., credinta pan.ului Ghior-
ghie i Ionasco pralabi de Neanat, credinta panului Carstea i ...1) paralabi
de Roman., credin.ta pan.ului Or hatman <i parcglab) de Suceava, credinta
panului Chirit postelnic, credinta panului Veverit *5:tar, credinta pan.ului
Catarsi<l) ceasnic, credinta panului Simion Stroici vistier, credinta panului Gli-
gorie stolnic, credinta panului Vorontar comis i credinta tuturor boierilor nostri
moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn dintre copiii nostri sau din neamul
'nostril sau ori pe cine va alege dumn,ezeu s fie dornn, al trii noastre 1Vloldova,
acela s n.0 le strice dania i intrirea noastr5., ci s le infreasck pentrucg le este
dreapt ocin i danie.
lar cine s'ar ispiti s strice i s sfrine intsirea noastr....1) acela s fie
blestemat si de trei ori blestemat de domnul dumn,ezeu, fctorul cerului si al
pmntului si de toti sfintii.
lar pentru mai mare putere i trie a tuturor celor mai sus scrise, am po-
runcit credin.ciosului i cinstitului nostru boier, pan Stroici mare logoft, 86
serie i s atarne pecetea noastr la aceast carte adevrat a noastr.
A scris Eremia Bsean.ul, in Iasi, in an.ul 7115 <16op Martie Io.
$i a isclit Stroici logoat p.)
Bibl. Univ. Iai, doe, nr. r.
Orig. slay, perg., cu unele lipsuri la indoituri, pecete athrnat.

I) loe alb in orig.

93

www.dacoromanica.ro
111
1607 (7115) Martie 19, StefAnqti.
lata dar eu, popa domnesc $tefan si popa Bila i popa Vascan duhovnic
al raposatului Bogdan din Ostopciani si popa Vasilie si popa Saya. Deci noi <mar-
turisim) ca an venit inaintea noastra fiii lui Bogdan, ai raposatului Bogdan, Du-
mitrasco i Andronic i fiica lui, $tefana si au intrebat in.aintea noastra pe masteha
lor, anume Sofronia, fosta Bogdaneasa a rposatului. Deci au intrebat-o pe ea
pentru zapisul pe care l-au avut pe satul Ostopciani, dela Eremia voevod, care
sat a fos dat Leabului Zaharovschii i l-a intors inapoi. Deci masteha lor So-
fronia a marturisit inaintea noastra cu sufletul ei, ca nu este la ea acel zapis
nu stie nimic, dup moartea raposatului Bogdan.
Deci noi, de aceia am flcut aceast marturie cu sufletele noastre, cum am
auzit din gura ei. Deci, de aici in.ainte sa nu aiba a 'AA masteha lor pentru satul
Ostopciani. lar dac va mai avea vreun zapis i va voi sal prasca, sal fie mbici-
nos si inselator acel zapis al ei, inaintea acestui zapis al nostru. Aceasta sa se
stie in, veci.
Scris la $tefanesti, In anul 7115 (16o7.> Martie 19.
Acad. R.P.R.,
Orig. slay, hrtie, 2 peceti aplicate.

112
1607 (7115) Marti 20, Mielautleni.
Un zapis dela Galina, fata lui Roman. Plesa, traru care serie c au vndut
a ei driapt mosie din satul Bolomiresti, din parte ei, ce &A va alege, giumtate
de parte, pre aceia au vndut-o nepotului ei, lui Goe Dumitru din Doljasti, drept
optuzeci de talere.
la tocmala lor a fost dum<nea)lui marele vist. i $tefan vornic de poarta
fi popa Vasile din Hrnicesti i Avraam, ficiorul Prvului qi Ion din $irtli
Ionascu diiacul, ginerile lui Petrici spat. si alti oameni buni si-au pus pecetile.
La Miclauseni, 7115 <1607) Mart. 20.
Acad. R.P.R., rus. nr. 13, f. 40.
Copie rom. din 1796.

113
<1607 1609> Martie 24.
Adica eu, Ionasco, fiul Trofanei din Geameni, instiintez eu nsumi, cu aceast
carte si zapis pe cine o va vedea sau o va auzi citindu-se, c m'am sculat eu, Ionasca
si am vandut locul meu de prisad, ce se va alege din locul Geamana si am

94

www.dacoromanica.ro
vandut acel loc, pentru 20 talen i de argint, lui Ilie din Cetereani, sl-i fie prisac'd
lu i dedin neclintit, in, veci. i am vndut de burivoia mea 1) neasuprit
de nimeni.
Mid am vfindut, au fost acolo multi martori buni, oameni buni, dinaintea lui
Toader Dragot mare vAtag i inaintea lui Pitic vltag i inaintea lui Vasile urea-
dnic i inaintea lui Porcar i Saya 0 Grozav i Toader Gogea i Simion i alt
Simion i Gligorie tdrcovnic i alti oameni buni.
Pentru aceasta mrturisim Cu sufletele noastre i scriem. Luna Martie 24.
<Pe verso:> i a luat i zi ca s dea el privilegifie, in ziva sfntului Ghiorghie
marele mucenic i s.-i fac indreptari pentru toate. Pentru aceia este cheza
pentru el Simion din Bote0i, cumnatul lui.
Acad. R.P.R., CXXXVIII/26o.
Orig. slay, hrtie.
Cu o trad. rom. cu lipsuri o greeli, din 1767.
Datat dup Toader Dragot care este vornic de gloat la 23 Ian. 1607, 25 Iulie i6o8
27 Oct. 1609, doc, din aceast colectie.

114
1607 (7115) Aprilie, Ia0.
Un ispisoc dela domnul Simion 11(loghila v<oe>vod, intru care scrie, ck an
ven.it innaintea mrii sale 0 a boerilor, Ignat i Cu fratii lui 0 au part de-
fat pe m'atua lor, pe Glina, fata lui Roman. Plea, cerndu la dnsa ca s le de-
i lor giunigtate de parte din mo0e ei, ct s.' va alege parte ei din satul Balomi-
reti.
Deci ja, nici inteun chipu n'au vrut s le de lor parte de mo0e, ce ja, de bun
voe ei, pre aceia au dat-o dinpreun Cu ac giunatate de parte a sa, ce i s va alege-
din satul Balomireti, au dat-o lui Dumitru Goe, pentruc ei fi iaste ei rudenie
mai aproape, apucndu-s<> el cum o va tine pra la moarte ei i dui:A. moarte
Inc o va griji. Deci domnie, diad au vzut a lor bun invoial, au dat 0 dela
mrie sa, ea OA fie lui ocen i danie i altul O. nu s amestece.
La lai, vlet 7115 <1607> Ap . . . 2)
Stroici mare log.<o>f.
Acad. R.P.R., ms. 13, f. 40.
Copie rom. din 1796.
115
1607 (7115) Aprilie 15, Ia5i.
Adic6 eu, Nicoar. Donici prcAlab de Orhei. lat, privind la alti ctitori
miluitori ai sfintelor mnstiri am rvnit 0 am dat i am miluit, din mica noastr.
lui in orig.
2) loe alb in text.

95

www.dacoromanica.ro
agonisealg datg de dumnezeu, sfanta mngstire, non zidit.., nutuit Secul, unde
este hramul sfntului slgvitului prooroc i. inainte merggtorul botezgtorul dom-
nului, loan icinstita lui tere, cu n4te case i cu tot locul lor 0 cu dughene,
care sunt in mijlocul tgrgului ahei, care sunt zidite de noi pe proprii notri bani
i cumpArgturi.
Si dupg acest zapis al nostru fgcut cu ingna de bung voie, s aibg pgrintii
cgluggri dela sfnta mangstire a-0 face ndreptare 0 dela mgria sa milostivirea
sa domnul nostru 0 sg aibg a ruga pe domn.ul dumnezeu pentru pgcatele noastre
9.1 ale pgrin.tilor n.Wri, dupg rgnduiala sfintei biserici 9i. sg ne facg pomenire din
an in an ca i altor ctitori.
lar dupg moartea mea 0 a cneaghinei mele ...1) cine ar voi a se ispiti sg
strice 1) aceast. danie 0 miluire a noastrg, dintre copiii notri sau din
neamul nostru, acela sg fie neiertat de domnul dumnezeu, fcgtorul cerului 0 al
pgmntului 0 de toti. sfintii 0 s.-i fie protivnic sfntul loan la infricoata ju-
decatg a lui Hristos.
Si pentru mai mare credintg, eu cu mgna mea am iscglit mai
jos 0 am pus pecetea mea pe acest zapis.
S'a scris la Iai, la anul 7115 <16o7> Aprilie 15.
Nicoarg Donici, a iscglit (m.p.>
Arh. St. Buc., M-rea NeamV, I4IV/2.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA.
Cu o trad. rom. din secolele XVIIIXIX.

116
1607 (7115) Aprilie 15, Iayi.
f I Simion Moghila voevod, din mila lui dumn.ezeu, domn al tgrii Moldovei.
lath' a venit inaintea noastr 0. inaintea tuturor boierilor notri moldoveni mari
i mici, credinciosul nostru boier pan Nicoarg Donici pgreglab de Orhei, de bung
voia sa, nesilit de nimeni nici asuprit, a dat .1 a miluit sfanta mnstire nou
ziditg numit. Secul unde este hramul sfntului, slvitului loan inainte mergg-
torul i botezgtorul domnului .1 al cinstitei lui tgieri, cu n4te case 0 cu tot locul
lor 0 cu dugheni care sunt iu mijlocul tgrgului Orheiului, care case 0 dugheni
sunt zidite de el pe dreapta lui cumpgrgturg.
Deci noi vgzAnd dania i miluirea lui de bung voie, am dat i am intgrit mai
sus scrisei sfintei mngstiri acele mai sus zise case si dugheni 0 cu tot locul lor
ca sg-i fie 0 dela noi danie 0 intgrire cu tot venitul, neclintite niciodat in veci,
inaintea acestei cgrti a domniei mele.

9 loe rupt in orig.

96

www.dacoromanica.ro
Scris in Iavi, la anul 7115 <16o7> Aprilie x5.
Domnul a zis.
Simion voevod <m.p.)
Stroici mare logoat a invAtat. Si a iscAlit, Stroici fogoat <m.p.).
Pepelea <a scris).
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, 141V/3.
Orig. slay, hrtie, Cu pecetea mare i mica, timbrate.

117
1607 (7115) Aprilie 22, Iai.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tArii Moldovei.
Am dat vi am innoit aceastA carte a domniei mele rugatorilor novtri cAlugArilor
dela santa mAnAstire Neamt ca oricAte gloabe 1) vi devugubine se vor face in satul
Horodivtea, care este in tinutul Orhei, slugile noastre parcAlabi i globnici
devugubinari s: n,u ail3 a turbura i prda.
SA aibA numai a-i judeca cAnd va fi s'A aib cineva vreo p'r i s-vi ja ferfie
iar alte prdAciuni &A nu ail:4 a face, pentrucA domnia mea m'am milostivit
le-am lAsat s'A fie de embote rugAtorilor novtri cAlugAri dela sfAnta mAnAstire ce
scriem mai sus.
lar dacA va fi cineva vinovat de omor, slugile noastre devugubinari s'A nu aibI
a-1 invlui, ci pe acel vinovat s aibA calugrii a-1 prinde i s.-1 aduc la doinnia
mea. Si deasemeni s'A nu aibA a-i invAlui pentru podvoade i nici carele lor t. le
ja fArA bani.
Pentru aceia nimeni dintre slugile domniei mele, pe care le scriem mai sus si
nu indrAzneasca a-i invAlui, inaintea acestei cArti a domniei mele.
Scris In Iavi, anul 7115 <16o7.> Aprilie 22.
Insuvi domnul a zis.
Iuravco logort a invAtat.
Dumitru <a scris).
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, LXV/4-
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. la Acad. R.P.R., CC/204.
118
1607 (7115) Aprilie 25, Iai.
Io SAmion Moghila voevod, din mila lui dumn.ezeu, domn al tArii Moldovei.
Iat domnia mea m'am milostivit vi am dat vi am miluit ruga noastrk sfAnta
biserick mitropolia Sucevei, unde este hramul sfAntului marelui mucenic al IuI
1) aa in orig.

7. Documente Moldova. 97

www.dacoromanica.ro
Hristos, Ghiorghie uncle zac moapele sfntului mucenic al lui Hristos, loan cel Nou,
uncle este pdrintele i rugtorul nostru, chir Theodosie Barbovachi, mitropolit
al Sucevei P deasemeni darta bisericA, episcopia Roniauului, unde este hramul
sfintei preacuvioasei maicii noastre Paraschiva, unde este printele P rugtorul
nostru, chir Anastasie episcop de Roman, cu un loc de mori in braniste, pe jijia,
la vad, la gura Ciobrciului, lu dreptul rautui Covasna, ca sfintiile lor fac acolo
mori, ca s fie sfintiilor lor pentru hrana, cnd vor veni la domnia mea, la scaunul
nostru din Iasi, pentrucA satele sfintiilor lor sunt departe, ca s-si adtca bucate
aici.
lar hotarul acestui loc de mori mai sus scris s fie imprejur, ct vor putea
adgeta in toate prtile, ca s fie amndorora sfinte biserici, pan cand vor sta
anandou sfintele biserici.
lar dacl cineva ar incerca s: strice dania p miluirea noastr, a.cela s aib
P'ad pe insuP domnul nostru Iisus Hristos P pe preacurata =tied a domnului si
pe sfntul mare mucenic al lui Hristos, Ghiorghie si pe sfntul mucenic al lui
Hristos, loan cel Nou si pe sfnta preacuvioasa maica noasti Paraschiva, la
'cumpli.ta judecat a lui Hristos, amin.
Scris in Iai, anul 7115 <16137> Aprilie 25.
Domnul a spus.
Simion voevod (m.p.>
Stroici mare logort a invdtat.
Bseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., LXI/15.
Orig. slay, hartie, pecete timbrat.
Cu 0 trad. rom. la Arh. St. Buc., ms. 527/54 f, 67.

119
1607 (7115) Aprilie 25, Iasi.
I. In numele tatlui i al fiului p al santului dub, troit sfnt, 'de o
fiint i nedesprtit. Adid eu robul stdplnului meu Hristos, bine cinstitor si
de Hristos iubitor adevrat inchintor al sfintei troite, Io Simeon Moghila
voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
lath' domnia mea, pentru mntuire noastr, am binevoit cu a noastr
buravoint, cu dragoste din inim, din tot cugetul nostru, cu ajutorul lui
dumnezeu, cu sfatul de obste al domniei mele, impreund p cu binecuvntarea
patru ierarhi ai trii noastre Moldova, chir Teodosie Barbovschi rhiepiscop
p mitropolit de Suceava i chir Anastasie episcop de Roman p chir loan
lepiscop de Rdauti i chir Filoftei episcop de Hui, am dat si am miluit
ruga noastr sfinta minstire Secul unde este hramul cinstitei tieri a

\:98

www.dacoromanica.ro
einstitului cap al sfantului si slvitului prooroc i inainte mergator i botezAtor
al domnului, Ioan, din stlpnirea data noud de dumnezeu, cu satul Vntori,
care este in tinutul Neamt si pe acela pru, din sus de trg i cu locuri de
mori i cu branistile lui mari i mici si cu toate fnetele i poienile si cu
muntii si cu toate vechile hotare intre hotarele mnstirii Secul i mnstirii
Neamt ps.na la raul Bistritei, deasemeni si cu toate veniturile cate sunt pe ele,
precum au stpanit din veac.
Care acel sat a fost drept domnesc, sub ascultarea cetatii Neamtului, ca
s fie sfintei mnstiri, mai sus serse, dela noi danie si miluire si poman pentru
sufletul nostru 0 al printilor nostri, pentruc si noi am dorit a ne numi ade-
vrati ctitori ai acestui sant hram, nou zidit, al inainte mergtorului,
chipul .in care si domnii drept credinciosi sfntrposati, binecinstitori fosti
mai inainte de noi s'au strduit pentru mantuirea sufletelor lor, a fi moste-
nitori ai vietii nesarsite i fr moarte i nespusei bucurii pe care a pregAtit-o
dumnezeu iubitorilor lui, n'au crutat bogtia ce putrezeste ci au semnat-o
cu risip, dnd-o in mail:tile gracilor si pentru intrirea sfintelor lui dumnezeu
biserici i rugAtorilor lui dunmezeu, pentruca nestricAtoare, cu bucurie, &b.' o
secere in cele ceresti a eror viat de pe pamnt plAcut5, lui dumnezeu, din
neam in neam i pn in ziva de acum a strlucit ca soarele, fericita lor pome-
nire, precum cel care intinereste ja o nou inftisare.
Pentru aceia i noi, desi in urma acelora cu mult deprtare a vremii ,
pentru marea i nespusa mild a lui dumnezeu, ne-am invrednicit a fi mote,
nitorii cinstei lor, n'am putut a nu ne dud, acea osndire deosebit cu cald
dorinta a lor care dumtiezeu, ale cdror fapte dumnezeesti strlucesc in fru-
musetea intru slava unui si mare dumnezeu, cel in troit slvit i inchinat.
Pentru aceia avandu-i pe ei ca pururi printi i povtuitori spre fapte bune
de mantuire, le-am ravnit cu suflet arzAtor, din toat mima, silindu-ne, cu bun
ndejde a clca pe urmele faptelor ion bune, privind la ajutorul marelui dumne-
zeu i mntuitorului nostru Iisus Hiistos si la mil,stiva lui fgaduintd, care cu
nemincinoasa si preacurata lui gura a zis: fericiti cei milostivi c aceia vor fi
miluiti. De aceast fericire si dumnezeescul pdrinte David, prooroc i imprat,
Cu duhul gustand s'a indulcit, <a spus.> tuturor celor ce voesc a se mntui, che-
mndu-ne ca un printe iubitor de copii artndu-ne calea mntuirii, zicand:
veniti copii, ascultati-ni, v voi invta frica domnului si iarasi gustati i vedeti
c bun este domnul, fericit brbatul care nddiijdueste in el si iarsi el zice:
fericit brbatul ce milueste i d si iubeste milostenia si judecata domnului
si unul dintre apostoli zice c mila se laud la judecat pe care si dumne-
zeescul Zlataust o numeste a fi aripi ce malta cAtre dumnezeu, toate faptele cele bune
eu ea sunt amestecate, precum i ingerul domnului a zis care Cornilie: rug-
ciunile tale si milostenia ta au mers spre pomenire inaintea lui dum-

99

www.dacoromanica.ro
nezeu i multe sunt puse in dumnezeestile scripturi, spre folosul nostru ceI
sufletesc, care toate suntem datori a le deprinde si face, ca s nu fim ascult...
tori numai cuvntului, dup cum scrie, ci i fcAtori, pen.trup aceasta este bine
plkut inaintea mntuitorului nostru Iisus Hristos.
Pentru aceia i sfintiile lor cAlugsii dela acea sfnt manistire, dup dato-
Tie, s aitd a ne pomeni si a ruga pe dumnezeu, dup obiceiul sfintei biserici,
pentru s.ratatea trupeasc5 i pentru nantuirea sufletului a domniei mele
al mamei noastre si a doamnei domniei mele si a preaiubitilot fii de dumnezeu
d.ruiti nota, Mihail si Gavril voevozi i Petrascu i Pavel voevozi i loan si
Moise voevozi si a fiicei noastre domnitei Ruxanda si a celorlalti fii ai nostri
s scrie numele noastre, pe suflete, in sfntul i marele pomelnic, s." se po-
meneasc in dumnezeestile slujbe, la infricosatele si de via.td facAtoare taine
ale lui Hristos, deasemeni si mare pomenire s ne fac in ziva ponienirii sfntului
si dreptului Simeon de dumnezeu primitorul, lu ziva a treia a lunii Februarie,
s se pomeneasa in ea numele noastre Io Simeon voevod si al printelui nostru
loan Moghila logofdt, care in viata calugreasc s'a numit Ioanichie si a mamei
noastre cneaghina Maria si al doamnei domniei mele Melania si al preaiubitilor
fu i fiic5 druiti !rota de dumnezeu, ale cAror nume am pus s se scrie mai
sus si ceilalti cti i incA prea milostivul dumnezeu ne va dArui, din an in
an, in fiecare an s ne facA pomenire din averea prilejuit sfintei mnstiri
cu osArdie, bine ingrijindu-se, c5t va sta <sfnta mnistire).
Pentru aceia i dupd viata noa.str, cine va fi domn al trii noastre Mol-
dova, dintre copiii nostri sau altul din alt neam, sau cine va fi ales de dumne-
zeu cu dreapt judecat5, acela, milostivirea Iui, s" nu strice pomana
miluirea noastri sfintei biserici nanstiresti, ci mai ales si domnia lui s milu-
iasc6 i s int6reascA dania noastra mai sus scrisei sfintei nanstiri Secul, ca si
domnul dumnezeu s miluiasc i s intdreasc domnia lui in vir.ta acea.sta de acum
si in imprtia cerurilor, s4 se invredniceasc cu indoit insutit a vesnicelor
buntti cu sfintii impaatesti, iar cine ar sframa os5rdia n.oastr i ar nimici
pomenirea noasta, s5-1 sfarme maria lui dumnezeu, mai subtire ca pulberea
s." piard dumnezeu, toafal f5d6cina pomenirei lui pe pmnt, ci i inaintea
infricosatei judecati a lui Hristos s afle nemilostiv protivnic pe marele inainte
mergator s't botezitor al lui Hristos, loan, impreun en nenumkatele soboare
ale sfintilor ingeri i arhangheli si multimea cetelor de apostoli si de prooroci
si multimea cetelor de mucenici i in deosebi sA aila pe preacurata si intru
totul neprihnita fecioar maica lui Hristos, care s'a svi:sit pentru crestineasca
bun ndejde, deasemeni si pe toti sfintii i ca s aib acela parte cu luda,
vAn.atorul domnului la nesfArsitele chinuri i cu toti ereticii i nimicitorii de
biseric., cu Diocletian si Miximian i Iulian i cu cei asemenea lor si blestemul
ui Arie, care singur i l-a luat dela 318 sfinti i purtatori de dumnezeu printi

100

www.dacoromanica.ro
care au fost dela soborul dela Niceia 0 ale altor soboare ale sfintilor parinti
s se coboare asupra capului lui, amin.
Scris in Ia.0, la anul 7115 <1607> luna Aprilie 25.
Simeon voevod <m. p.>
Insu0 domnul a poruncit.
Stroici mare logoat a invltat. *i a isclit, Stroici logoat <m.
Faceti-i uric 1).
f Dumitru Filipovici <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XCII/2.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrat5.
Cu o trad. rom. din 1804.

120
1607 (7115) Aprilie 25, Iai.
Io Simeon Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tdrii Mol-
dovei. lath' au venit inaintea noastr5. i inaintea tuturor boierilor notri moldo-
veni mari mici, sluga noastr, Ionwo fost spatar i fratele lui, Onofreiu
sora lor, Diica i Grozava i nepotul lor, Gligorie Bran diac, toti fiii lui Vlaico
nepotii Dolhei, de bunA voia lor 0 au impstit hare ei dreptele lor ocine
c'edine din satul Dol1ie0i 0 din Negreti pe Alma, ce sunt in tinutul Neamt, din.
uricul de moOenire ce au avut dela Alexandru voevod cel Batran 0 din uric-
de intdrire dela *tefan voevod.
*i a venit in partea slugii noastre, Ionaco spdtar, a cincia parte din jumA-
tatea satului Dolheti, uncle a fost casa tat5.1ui sau, Vlaico ; iar din satul
Negre0i tot a cincea parte din jumtatea satului, unde sunt casele lui Pavll
cu parte de moar.
*i in partea fratelui lui Onofreiu, a venit a cincea parte din jumatatea satu-
lui Dolhe0i, unde este casa lui, iar din Negre0i, tot a cin.cea parte din
jumtate de sat, unde au fost casele lui Coste i cu parte de moara.
Iar in partea surorii lor, Diica, a venit a cincea parte din jumatatea satului
Dolhe0i, unde a fost casa lui Petrea lane, iar din satul Negreti tot a cin-
cea parte din jumAtatea satului, 15.n.g5. Onofreiu i cu parte de moar.
lar in partea surorii lor, Grozava a venit a cincea parte din jumatatea
satului Dolheti, unde a fost casa 2)

Negre0i din jumhtatea satului, tot a cincea parte, unde a fost casa lui Bot-
nariul i cu parte de moar.

') scris de Stroici.


loc rupt in orig.

101

www.dacoromanica.ro
Iar in partea nepotului lor, Gligorie Bran, a venit a cincea parte din jumb.-
tatea satului Dolhe*ti, unde este casa luilut, iar din satul Negre*ti tot
a cincea parte, din jumAtatea satului partea de sus uncle a fost casa lui Mihilh
cel btran i cu parte de moar.
Deci, noi vaz5.nd tocmeala lor de bun voie imparteala deplin intre ei,
dinaintea noastrd, inteaceasta i noi am dat dela noi i am intrit ca s le
fie *i dela noi ocina i imprteal cu tot venitul. i altul s ne se amestece.
Scris IIi Ia*i, in anul 7115 <16o7> Aprilie 25.
Domnul a zis.
Stroici mare logoft a invtat. *i a isclt, Stroici logofht <rr.p.>.
BAiseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., 1,11/71.
Orig. slav, hfirtie, pecete timbratil.

121
1607 (7115) Aprilie 26, Ia0.
Io Simion. Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, donm al tdrii Moldovei.
Iat au venit inaintea noastra.0 inaintea boierilor no*tri Lupul i sora lui MAg-
dAlina i fratele lor, Iona*co Drutul i Greaca0 Mitiutica*i alte rude de ale lor
au pfirit pe Nastea, cneaghina lui Macri fost arma*, pentru jumAtate din satuI
Iure*tii, sub Cozancea ; i a*a au spus ei irmaintea noastr ca ei n'au vndut acea
jumtate de sat *i nici nu *tiu nimic despre aceasta.
Deci domnia mea *i cu sfatul nostru i-am judecat cu judecat dreaptk.dup5.
legea rii*i am vAzut privilegiile Oispisoacele ce le-a avut mai sus zisa cneaghin
a lui Macri arma* dela rposatul frate al domniei mele; *i astfel am aflat cu boerii
no*tri, 614 este dreapt ocin i cumprturd de *apte ani. Deci n'am vrut s
stricm acele privilegii, dup atatia ani.
Deci Lupul i sora lui MAgclalina *i fratele lor, Iona*co Drutul, fiii lui Iurescul
cea*nic *i Greaca *i 11/itiutica *i alte rude, ei au rdmas din toat legea noastr;
iar Nastea, cneaghina lui Macri arma*, s'a indreptat i*i-a pus ferie. .1) zloti.
*i de acum inainte mai mult s nu aib a se pAri pentru aceast phr niciodata
In veci, inaintea acestei crti a noastre.
Scris in. Ia*i, anul 7115 <1607> Aprilie 26.
Domnul a zis.
Stroici mare logoft a invtat. $i a isclit, Stroici logoft <m.p.>.
Bseanul <a scris).
Acad. R.P.R., XIV/59.
Orig. slay, hrtie, pecete timbratA.
Cu o trad. rom. din sec. XIX, Acad. R.P.R.,1V/94.
1) loe rupt in orig.

102

www.dacoromanica.ro
122
1607 (7115) Aprilie 30, Ia5i.
t Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Iat a venit inaintea noastr si tnaintea (boierilor>1) nostri, Pdtrasco si a' adus
in.aintea noastra si inaintea sfatului nostru un zapis facut de Ghclea vtah si de
Scortea vtah si de Nistor vaitah si de Cfaciun din 016sei, ca a cumparat niste
IA* de ocind dela Ionasco Blici si dela fratele lui, Nechita, fiii lui Saya, prtile
lor de inostenire si de cumpAraturd, ce li s va alege din satul Armenesti si din Gail-
reni, pentru treizeci i doi talen i de argint.
Deci domnia mea si cu sfatul nostru, daca am vazut acest mai sus zis apis,
pe cerre l-a adus inaintea noastr i inaintea sfatului nostru, domnia mea 1-am
crezut. De aceia, s-i fie si dela noi ocin i cumparatura cu tot venitul. i altul
s nu se amestece.
Scris in Iasi, anul 7115 <1607) Aprilie 30.
t Domnul a zis.
Stroici mare logort a invatat. Si a iscalit, Stroici logoft (m.p.).
Rseanul <a scris.).
Arh. St. Iasi, CDIX/7.
Orig. slay, hartie filigran, pecete timbratA, czut.
Cu o trad. rom. din sec. XVIII, ibid., CDIX/5 si alta din 1814, ibid.

123
1607 (7115) Mai 3, Ia$i.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Moldovei.
Iatd a venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri, parintele i rugaorul
nostru, Nicanor fost mitropolit i cu rug5.torii nostri calugAri dela santa infina-
stire numita Agapia, unde este hramul soborul arhistrategului Mihai si a celor-
lalte puteri fr trup, s ne roage cu ruglciuni si sa-si cear ispisoc de intkire,
pentru ispisocul de danie ce au avut dela sfntraposatul i odihnitul frate al
domniei mele Eremia Moghila voevod, pe un loc de moar la Jijia, mai jos de
gura Bahluiului, care este in hotarul satului nostru Piperesti, care este al nostru
drept domnesc, ca faca acolo moark sa fie pentru hrana sfintii sale si a sfintei
manastiri.
Pentru aceia, ca s fie si dela noi cu tot venitul, p5.n51 cnd va sta sfintst
mAnastire. Si altul sA nu se amestece.
Scris la Iasi, anul 7115 <16o7) Mai 3.

1 omis In orig.

103

www.dacoromanica.ro
f Domnul a spus.
Simion voevod <m.p.>
Stroici mare logofat a invatat.
t retnia Baseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., Piliala Iasi, Fondul Spiridoniei, IV/II/2.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete timbrata.

124
1607 (7115) Mai 4, Ia0.
t Io Simeon Moghila voevod, din mila lui dunmezeu, domn al tarii Moldovei.
Am dat i am intarit slugilor noastre Tautul aprod 0 fratelui lui, Toader, fill Pietrei
<Vranceanul> I) nepotii 1VIaricai, stranepotii lui Scuianul fost mare cea0tic, dreapta
lor mina. 0 cumparatura a bunicului lot Sacuianul ceanic, din ispisoc de 1110:fire
ce a avut bunica lor Karim, dela Alexan.dru voevod, a treia parte din satul Cor-
dareni, pe Iubaneasa, partea de sus 0 cu iaz 0 cu moara 0 cu a treia parte din
dumbrava in,alt care este in tinutul Dorohoiului.
Pentru aceia, ca sa-i fie lui 0 dela noi acea mai sus scrisa parte din satul Cor-
dareni 0 cu iaz i cu moara 0 cu a treia parte din pdure, uric 0 ocina. 0 intarire,
cu tot venitul 0 altul sa nu se amestece.
Scris la Ia0, in anul 7115 <1607> Mai 4.
t Domnul a pus.
f Stroici mare logofat a invatat. $i a iscali, Stroici logofdt <m.p.).
f Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Buc., Mrea Doljesti, XXII/6.
Orig. slay, hrtie.
Cu o trad. rom. din 1765, ibid., X/2.

125
1607 (7115) Mai 10, Ia.gi.
f Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al t5.rii Moldovei.
Tata a venit inaintea noastra 0 inaintea boierilor no0ri, sluga noastrd Tutul
vistiernicel, de buna voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a marturisit c a
cumparat din jumatate de sat din Sapoteni, din partea de jos, a treia parte, din
trei parti din a asea parte, dela Nicoara, fiul Anghelenii 0 dela nepoata ei de
sora, Gafa 0 dela o sof a ei 2) nepotii l'alacai, stranepotii lui Ilco i Pilco,
0 deasemeni cat se vor alege p5rtile ion, dela matua lor Brnda i dela Solomca,

loe ras in orig.


loe alb In orig.

104

www.dacoromanica.ro
din privilegiul de impirteali dela Petru voevod cel Bitrin i apoi s'a tocmit
cu sluga noastri Miliil ci i-a intors banii, douizeci ci patru ughi, pentruc s'au
tocmit de bung voie si a plait Mihil deplin acei bani, In minile lui
Pentru aceia, ca OA fie si dela noi ocini cu tot venitul c cu parte din locut
lor de moar, pe Iubineasa, cit se va alege. Si altul si nu se amestece inain.tea.
acestei cArti a noastre.
Scris in Iasi, anul 7115 (1607.> Mai ro.
t Domnul a spus.
t M,arele logoat a inifitat. Si a iscilit, Stroici logofit <m.p.).
Dumitru scris).
Arh. St. Buc., 11-rea Doljesti, XXXIX/12.
Orig. s/av, hirtie filigran, pecete timbratl.
Cu o trad. rom. din sec. XVIII.

126
1607 (7115) Mai 12.
Eu, Solomie si birbatul mieu Saya, insine mirturisim cu acest zapis al nostru
cum am avut o bucati de swing in sat in Letcani, dintea casa part<e) de sat,
giumitate, noi o am vndut si o am in miinile lu Arame. Deci gineri-men
popa Grigori ci fata noastri, Utica, ei o au riscumprat dela Arame c i-au dat
doisprezice talen i de argint. i noi o am dat acestor feciori, si le fie ocini driapti.
mosie. i alti feciori a nostri s n'aib a intoarce, si fie blistimat de dumneziu
si de 318 de priring, nime din feciorii nostri, fr feciorii
S'au scris acest zapis dinaint<ea> lui Ifrim Cherdza. din Stroesti ci Andonie
de acolo si Vasilie de acolo si alti oameni buni ci btrni c tineri pre mare mar-
turie, cum ci au pus si pecetile inteacest zapis, ca si si stie.
Movila v<oe>v<oxl, let 7115 <1607) Maiu 12.
S'au posleduit, Iordachi Cantacuzino pah.
Arh. St. Iasi, CCCXI/pag. 33.
Copie rom, din sec. XIX.

127
1607 (7115) Mai 16, Iai.
t Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tirii Moldovei.
Iat au venit inaintea noastri ci inaintea tuturor boierilor nostri tnoldoveni,
mari si mici, slugile noastre, Gavril si Saya Cpsulet, fiii lui Toader ci Ionasco, fiul
lui Nenciul c Vasile, fiul Odochiei si Varvara, fiica Andreicii c alt Ion Cnealea
9 loe alb in text.

105

www.dacoromanica.ro
liai EIdorei i Nechifor, fiul lui Chircea iAlt (jn, fiul lui Moise, Ileana, fiica Iui
Milai16, Ion, fiul lui Ion, toti nepoti i str.nepoti ai lui Dragot i ai
Luca si loan i M,axin i Naste i Petrei, de a lor bung voie, nesiliti de nimeui,
nici asupriti i .au vndut dreapta lor ocing. cumparatur, din privilegittl de
cumpratur5., ce au. avut bunicii lor, Dragot. si Luca i Ivan, i Maxin i Nastea
Petrea dela Ilias voevod, o seliste, ce se chiarn: Rogoz, din jos de iaz sub deal.
Aceia au vfindut-o credinciosului nos,tru ,Dumitrache Chirit4 mare postelnic,
pentru dou5 sute galbeni unguresti.
Deci noi, vaznd tocmeala lar de bun& voie si plata deplin i acele mai
-sus zise unce i ispisoace 1), inch.' le-au dat Ir mainile mai sus zisului nostru boier,
.dinaintea noastr., pentru aceia, s5.4 fie si dela noi ocin i cumpilltur cu tot
venitul. Si altul s.' nu se amestece.
Scris in Iasi, in anul 7115 <1607> M,ai 15.
Domnul a 2.is.
Stroici mare logoat a invAtat. Si a is. c.lit, Stroici logort <m. p.).
Eremia Bseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., DXCl/3.
Orig. slav, hrtie, pecete aplicatA, ciizutd.

128'
1607 (7115) Mai 18, Iai.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Am dat aceast carte a domniei mele rug6torilor nostri, egumen,ului i intre-
gului sobor dela sranta mangstire a Pobratei i ureadnicului lar din Valeni, s'a
fie tari i puternici cu aceasf carte a noastrk a sapani si a opri dreapta lor
.ocin., un iezer ce se numeste Beleul si o &TA care se numeste Chicita i cu toate
ogarlele lor i cu mlajet. Nimeni sg n'aiba acolo nicio treabk s prind. _peste.
Pentru aceia, nimeni s nu indr.zneascl a-i tine si opri inaintea acestei
arti a noastre.
Scris In Iasi, anul 7115 <1607> Mai 18.
Insusi domnul a zis.
Simion voevod <m. p..>
Mamie logoat a invtat.
Drlgan <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Pobrata, X111/49--5o.
Orig. slay, hartie, pecete timbratl.
Cu o trad. rom. din 1796.

1) ispisoace , aa in orig.

106

www.dacoromanica.ro
129
1607 (7115) Mai 21, Iai.
t Boul vistier i*tefan vornic i Voico vistier i Baseanul uricar i Ionaco
vg.tah de vis<tiernicei> marturisim cu acest zapis al nostru, cum a venit inaintea
noastra Carstina Purecioaie i fiul ei Simeon, de bun5 voia lor, nssiliti de nimeni,
niel asupriti 0 au vandut dreapta lor ocina i dedina, partea lor, cat se va alege
din satul Bodeti pe et-2.CA; in tinutul Neamt. Aceia au vandut-o rudei lor Pa-
traco Baota, pentru optzeci talen i de argint. i s'au sculat mai sus scrisul fra-
tele nostru Baota. 0 le-a pltit toti acei mai sus scri0 bani dinaintea noastra.
*i noi, vazand tocmeala de buna voia lor i plata deplin,a, iar noi deasemeiii
i dela noi i-am facia aceasta marturie a noastra pand. cand i0 va face ispisoc
0 dela. domnul nostru. *i pentru mai mare credinta am pus 0 pecetile noastre
la aceasta marturie, sa se tie.
*i eu, Ionaco diac, am scris insumi cu Diana mea.
Scris in Iasi, in anul 7115 <167> M.ai 2t
Eu Boul vistier am iscalit <m.p.>
Voico vist<ier) <m. p.>
Baseanul <m. p.>
Cu Grozava am fost cand am dat acqt<i> band.
Acad. R.P.R., Piliala Iai, Pondul Spiridoniei, XXX/04.
Orig. slay, hrtie filigran, 3 peceti aplicate.
Cu o trad. rom.

130
1607 (7115) Mai 26, Ia.5i.
t Io Simion Moghil voevod, din milk lui dumnezeu, domn al faxii Moldovei.
Iat au venit inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor nWri, boierul nostril'
credincios i cinstit, Carstea mare vornic i s'a 'Aril de fata cu sluga noastri
Toader Dragota, pentru un loe de iaz pe paraul Saratei, mai jos de iazul lui
Vrancean.
Deci, domnia mea i-am judecat cu lege dreapta, dup legea tdrii 0 am aflat
ca Toader s aiba face iaz pe paraul Saratei, mai jos de iazul lui Vrancean,
cum e scris mai sus, iar Carstea mare vornic sa aiba face iaz pe parau dinspre
Onqti, in satul Bereti, fiindc a ramas sluga noastra, Toader Dragota. lar
boierul nostru, Carstea mare vornic, sa alba a stapani cum scriem mai sus.
*i altul s nu se amestece in,aintea acestei spuse a domniei mele.

1) locul si data s'au adIugat posterior si cu o alti cernealii, sunt ins5. exacte (vezi doc.
din Iunie 1607, cu acelasi obiect).

107

www.dacoromanica.ro
Scris la Iai, in anul 7115 <16o7) Mai 26.
Insui domnul a zis.
Simion voevod <m. p.)
Stroici mare logofat a in.vatat.
Acad. R.P.R.,
Orig. slay, hartie, pecete aplicatA.
Cu o trad. rom. din sec. XVIII, cu data 6 Mai.

131
1607 (7115) Mai 26, Iai.
Adica eu, Lupul Capotici postelnic din Capoteni, din tinutul Soroca,
scriem i recunoWem singur dela noi cu acest zapis al meu, ca am vandut o Tiganc5.
a mea, n.umele ei Tudora, pentru un cal, pretul acestui cal de treizeci de taleni
fratelui i prietenu. lui nostru, Eremia fost capitan...1) din tinutul ...1) de buna
voia mea, de nimeni silit nici asuprit qi am Val:Out aceasta igana aurnele
.5i au fost la aceasta tocmeala a n.oastr boeri mari dela curtea domnului
nostru, a milostivirii sale domnul Io Simion Mogitila voeVod, domnul tarii Mol-
dovei i a fost la aceasta Boul vistier .1 Voico vistier i Baseanul uricar
Iona4co Bolea **1 alti multi boieri dela curtea domnului.
Pentru aceasta, de aici inainte, pentru aceasta tocmeal a noastr. .1 inaintea
acestei carti a noastre, nimeni sa. nu aiba a cauta dintre noi, sau dintre copiii
notri sau dintre alti oameni ai notri.
ipentru mai 2) mare credinta am pus pecetea mea i maim mea, ca O. fie
de mai 2) mare credinta i ca sa se cread aceast scrisoare a noastr., pentru cine
va fi de aci inainte. Aa &A se tie.
S'a scris la Ia.i, in anul 7115 (1607) Mai 26.
Capotici postelnic a scris.
Acad, R.P.R.,
Orig. slay, hArtie filigran, pecete mica, tinibrat5.
IscAliturile de jos au fost tAiate cu foarfecele din act.

132
1607 (7115) Iunie.
Eu Agafiia, fata Barcei, nepata TomOi de Baluani de tinutul Iailor,
insami pre mene marturisescu cu cestu zapis al mieu, de nime nevoit, nice in-
presurat, ce de buna voia mea, am vndut partea mea de ocin<5.) din sat din Balo-
') Ice alb In orig.
mai s, asa in orig.

108

www.dacoromanica.ro
vni, dela Jijiia, din cutul din gios, a patra parte din partea Toms.i, direptu
doodzeci di talen i btuti, lui Ilia Axintoei din BAlosni. i i-am facut acestu
zapis al nostru, ca sa-i fie lui direapt mosie i cumpkAtur, cu tot venitul.
in tocmala nostr au fostu Gavril stolnicul din Malgesti i Nebojatco
uricariul, Ion Hugul i Dumitru Hugul, frate-sau, si Bnta de Bsni i Hris-
canul din Hritcani i alti multi oameni buni, megiiasi.
Deci noi, vzndu a lor tocmald) si plat cu bani ce-s mi sus scrisi, noi
inc ne-am pus pecetile noastre, ca sg-i fie lui de credint, ca s s stii.
We>l<ea>t 7115 <1607), luna Itia...1).
Acad. R.P.R., Pinata Ia,i, Pondul Spiridoniei,
Orig. rom., !Artie filigran, 6 pecetiaplicate.

133
1607 (7115) hullo 2,
t Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Iat a venit inaintea noastr si inaintea tuturor boierilor nostri moldoverti
sluga noastf. credincioas, Lupul CApotici ppstelnic, de nimeni silit, nici asuprit
vi a vindut pe dreapta sa roab Tiganca, nun3ele ei Tudora, fiica . 2). Acea.
sta a vndut-o slugii noastre credincioase, Uremia cpitan si a dat pentru ea uu
cal bun.
Deci noi, dacg am vbizut bura voia lor si plata deplin in minile lui Lupul
Cpotici postelnic ruai sus scris, iar n.oi asemen.ea si dela n,oi i-am dat si i-ana
infrit, ca s-i fie si dela noi dreapt roabg 3) TigaucA i cu fiii ei. lar altul nimeni
s n.0 indfzneascg s o ja sau s o dobandeascA inaintea acestei crti a uoastre.
Scris la Iasi, in an.ul 7r15 <1607) Iunie 2.
t Insusi domnul a poruncit.
Stroici mare logelt a invAt.a.t. i a iscAlit, Stroici mare logoft <m.p.).
t Ion <a scris.
A:ead. 1V/247.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicati, distrusA.

134
1607 (7115) Innie 4,
j. Io Minion itoghila voevoa, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
lath' au venit in.aintea noastri si inaintea boierilor nostri, Anisia, fiica lui Foltea
13 loc alb In orig.
) loc alb In text.
1) holopa * in text.

1/19

www.dacoromanica.ro
nepoata ei de sor, Ana, fiica Carstei, nepoata lui Foltea, de btina voia lor,
nesilite de nimeni, Lici asuprite 0 au vandut dreapta lor ocin i cumprtura
tatlui lor Foltea, toatd partea lor ce se va alege din satul Verieni, pe Moldova,
tare este in tinutul Suceava. Aceia au vndut-o rugAtorului nostru, popa 111,ilnil
din P4cani, pentru patruzeci i trei talen i de argint, din ispisoc de cumpgrtur
pe care 1-a avut Ion Foltea dela Petru voevod cel dinainte. i le-a pltit
Pentru aceia, s-i fie 0 dela noi uric 0 ocinh cu tot venitul. i altul s nu se
a mestece.
Scris in la*, in anul 7115 <167) Iunie 4:
Domnul a zis.
Marele loget a invtat. *i a isalit, Stroici logoat <m. p.>
Nebojatco <a scris).
Acad. R.P.R., CCCCI,XXIX/8.
Orig. slay, hrtie filigran, peeete aplicat.

135
<1607> Iunie 6.
f Or hatman i prcglab de Suceava. Scriem fiilor notri care vor merge
pentru Tigani i v.tagi i judeti de Tigani. Cum yeti vedea aceast carte a noastr,
voi s aveti a 15sa in pace pe acei care sunt drepti robi 1) Tigani ai sfintei mn-
stiri, unde este hramul sfntului Savia, nici pentru embote inc s nu-i turburati,
ci s. fie numai slobozi i in bun voie a merge pin tara domniei sale domnului
nostru s' c4tige cu dreptate.
lar cine Ii va turbura, acela va fi de mare pedeaps..
Altfel s nu faceti.
Iunie 6.
Or5. hatman, a iscAlit <m.
Arh. St. Buc., M-rea sf. SavaIasi, XXXIII/oi.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete aplicat.
Datat dupl doc. dela Simion Movild din 2o Ian, 1607, ibid., XXV/I3.

136
1607 (7115) Iunie 7.
Suret depe ispisoc vechiu, pe srbie, dela Simeon Motila v<oe)vod; domn
tnii Mold<o>v<ii), scris de Cernat diiac, in Ia<i) din leat 7115 <16o7>) Iunie in.
7 zile.
Intiintare facem prin aceasti carte a noastri, tuturor cui vor auta asupra
ei sau o vor auzi citindu-se, pentru acest adevkat i credincios a nostril Caraiman
1) holopi in orig.

110

www.dacoromanica.ro
mare pa,h., ca ne-au slujit cu dreptate. i cu credint, a caruia vazind noi cea
drepta.te i cu credint catra noi- slujba, 1-am miluit cu osabita a noastra
de i-am datu-i i 1-am mililit dela noi Cru o sliste pustie la Fantana Stiucal,
tara noastra. a Moldovei, intre Bolata i titre Dolozie despre rasrit, Bolata in
sus spre Dumbrava Domniasc<5.), pentruca sa-s fad.' asazar de sat acole. Si an
dat domn,ii mle i doi cai turcesti foarte buni i pretuit<i> drept sesa sute galbeni:
unguresti, in trebuinta a domniei mele.
Care aceasta de mai sus numita saliste pustiiau fosi driapta a noastra domnia-
sc<5.> si-au fost data schimbu lui Onica Cascoe i Pantii i lui Mihil i lui Ion
BeIeiu i lui Craciun i lui Ivan, de rapoosatul Alexandru v<oe>vod, drept
altu loc pustiu, ce s'au fost luat dela clansii catr ocolul avadinei, anume

Apoi dup<A> aceia, acesti de mai sus numit<i>Onic Cascoe i Pntea si


si Ion Beleiu i Craciun i Ivan, au lasat acea saliste dela Fantana tiuci i iar4
s'au tutors locul.lor inapoi, iar sliste acea dela Fantana Stiucai au ramas iaras
domniasc<a>.
Apoi dup<a> aceia s'au fost sculat Miron aprodul din Bolata i s'au giudecat
innaintea n,oastr i innaintea sfatului nostru, pentru mai sus numita saliste,
zicand, denaintea noastra, ca acea saliste este intea lui hotar din satul Bolata
precum ca. acolo la acea fantana, ce sa numeste Stiuca, niciodinioara sliste n'au
fost, ci este dintea lui hotar.
Deci domniia mea si cu sfatul nostru i-am giudecatu-i cu driapta giudecatd,
duped> legea trii si am pus hotaiare la numitul Miron aprodul cu 20 de oameni,
oameni buni, s priimasc<5.> giuramant pentru acea saliste precum cal o cuprinde
el cu uricul lui. Dar, cand au fost la zi insmnata, el n'au putut s giure, ca nu
i-au venit
Si iaras s'au apucat de giudetata cu credinciosul nostru Madman pah. ; apoi,
dup<d> ce mai sus numitul pah. au scos ispisocul cel de schimbatura, dela rapo-
satul Alexandru v<oe>vod, cari I-au avut acei de mai sus numiti Ortica Cascoe
cu ai sai, pe acea saliste dela Fntana "Stiucai, s'au aflat c Nliron aprodul far&
dreptat au vrut s apuce acea saliste si au ramas din toata legea ncastra si de
aicea innaintea sa nu aiba a mai trage la giudecatai nici a mai dezbate acea de
mai sus numita saliste, ci sa ramale credin.ciosului n.ostru Caraiman pah. nestra-
mutata nici odinioara, in vci, cu tot venitul.
Dup<a> aceia, au mai venit innainiea imastra i innaintea boerilor nostri Gli-
gorie, ficiorul Dodosoei i Simion cu fratii lui: Maxim i Gavril, ficiorii Ignatolei,
cum si Ion Berheciu cu frati-sau Gligorie si cu surorile lor Anna i Ciurla i I14sta-
siia, Me a lui Dulnitru Berheciu, cum si Gafiia i surorile ei: Marica
Anna" j Anisiia i fratile lor Luca, fii a lui Chiril, cum si alt Luca cu frati-skii
Mihalla i cu surorile ion Antimiia i Fadora; fu i fte a lui Iliia, cum si Gavril

111

www.dacoromanica.ro
cu frati-gu Gherasim i cu surorile lor: Maica i Anisiia si Irina, fu i fte a lui
Ion Brcan; cum si Hiliman cu fratii si, cu Lupul, cu Grigorei i cu Ionasco
.cu o sor<) a lor Anghelina, fu i fte a Purcariulni. *i de nime slib, nici asu-
priti, s'au vndut driapt ocin i bastina lor, credinciosului nostru CArgiman
pah., din tot satul Bursucenii ce-i in gura \rail Bursucilor, In tin<u)t<ul> Sorocii
pe ainariu, despre apus, la fn.tna cu helesteu i cu mori in Cainariu, din ispisoc
.ce l-au avut printii lor dela Alexandru v<oe)vod, ses prti din tot satul, drept
-ses sute talen, ins o part dinteacelas sat din Bursuceni, adic<5.> a septea parte
.ce s va alege au: rmas nevndut, iar cele de mai sus artateses." prti, atat de
bastin citt si de cumprturg, ce le-au avut inteacel sat, le-au vndut i li s'au
pltit denaintea noastr.
Deci, vzind noi aceast de bun voia lor tocma1 i deplin plat, noi
asemine am dat si am infairit mai sus numitului, credinciosului nostru Cgraiman
pah. acel de mai sus numite ses prti din Bursuceni, cum si ace% de mai sus
zis sliste ce este la Fntana *tiuci, intre Bolata i intre Doloza, despre rsrit
pe Bolata in sus pn<5.) la Dumbrava Domniasc<A), pentruca s-i fie si dela noi
.ocinile i cumprturi cu tot venitul si fiilor lui, nepotilor, strnepotilor, prstr-
-nepotilor si la tot niamul lui, cine i s va alege mai de aproape, nestrAmutat
niciodinioar in vci.
lar hotarul acei de mai sus numitei sliste i celor ses prti din Bursuceni,
s-i fie hotar despre toat prtile dup vechile hotar pn<A> unde s'au apucat
veac. Precum la aceasta este credin.t.a a insusti) domniei noa.stre de mai sus
numitei, noi Simeon Movila v<oe)vod i credinta a preaiubitilor fiii a domniei
mle Mihail si Gavriil i credinta a tuturor boerilor nostri a Moldovei, a mari
mici.
spre mai mare ark i intrire tuturor acestor de mai sus scrise, am poruncit
.credincios boeriului nostru, Lupului Stroici mare loget, s serie ctr
aceast adevrat cartea noastr pecetea noastr& s. lege,
Lupul Stroici mare logft.
De pe sarbie pe limba moldoveniascd) am tlmIcit, la anul 181o, Noemv. 16.
Cliucer Pav<e)1 Debr<ici).
Acad. R.P.R., 0111/52.
Trad. rom.

137
1607 (7115) Ittnie 7, Tatii.
Io Smion Moghila voevod, din mila lui duranezeu, domn al trii Moldovei,
Iat domnia mea m'am milostivit si am iertat pe sluga noastr, Ion vtah idela
Cruhlic din tinutul Hotin, fiindc s'a plns tnaintea domniei mele.a este btrn

112

www.dacoromanica.ro
sArac- 0 nu poate sluji domniei mele i a avut carte de iertare 0 dela sfntrfipo-
satul frate al domriei mele, Eremia voevod.
Pentru aceia, cAt va fi in viat, in zilele domniei mele i dela domnia mea sl
aib slobozenie, s nu ne dea nici dare 1), nicio munch' a noastr sa nu lucreae,
nici ili sI nu plateased, nici 50 aspri, nici sulgiu i nici stetii, nici pentru podvoade
&A nu fie turburat, nici caii s.i la olac, nici desetin de stupi, nici gortin6 de porci
s" nu i se ia i nici marfa ce va avea, s nu i se ja pentru alti oameni sau pentru
alte sate.
Iar voi, dregatori care vEti serie tinutul pentru credint, inc s6-1 lAsati in pace.
Pentru aceia, nimeni dintre slugile noastre mai sus serse, dbilari, s nu indrfiz-
neasc6 mai 2) mult a-1 turb,ura sau ja ceva, inaintea acestei dirti a domniei
mele.
Scris in Iai, la and 7115 <1607> Lillie 7.
Domnul a zis.
Simion voevod c-m. p.>
Stroici mare logoft a invtat.
Vasile a scris>.
Acad. R.P.R., CX142.
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicat.
Cu o trad. rom., ibid, CXXXVII/263.

138
1607 (7115) Iunie 9, Iai.
t Io Simi<on Moghila> voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Va'rii Moldovei.
Iat au venit inaintea noastr i inaintea> boierilor notri, Ionaco i fratele
lui, Dumitru, fiii Mnici, nepoti lui Avram, stranepoti lui Gavril, de bun voia
lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 au vndut dreapta lor ocin i dedinA din
uric de impArteal ce a avut strnunicul lor, Gavril, dela atefan voevod cel ranr,
a patra parte din a patra parte a satului B.eni, pe Turia, care este in tinutuf
Iaului i cu partea lui din iaz. Aceia au vandut-o slugii noastre, Petrea comie4,
pentru cincizeci 3) talen i num6rati 0 le-a plAtit deplin..
deasemenea a venit inaintea noastra Ionaco, fiul lui Gorg, nepotullui Vasco,
iar.'i de bun voia lui i a vndut dreapta sa ocini i dedin6 din acele privilegii
toat partea lui ce se Va alege din acela sat Bd.peni, pe Turia, aceia a vindut-p
deasemeni slugii noastre mai sus scrig, Petrea comiel, pentru doulzeci taleri
0 le-a plAtit deplin.
dan* in orig.
mai in orig.
s cinci scris peste loe ras.

8. Documente Moldova
114

www.dacoromanica.ro
Pentru aceia, sit-i fie si dela noi uric cu tot venitu. Si altul s nu se amestece.
Scris la Iasi, in anul 7115 <16o7> Iunie 9.
Domnul a zis.
Stroici mare logoat a invtat. Si a iselit, Stroici logoft m. p.>.
Acad. R.P.R., FiMa's Iai, Pondul Spiridoniei, II/1/5.
Orig. slay, hrtie filigran, deteriorat, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. din 1840.

139
1607 (7115) Iunie 10, 1a5i.
Io Semion Moghida, din mila lui dumnezeu, domn al tdrii> Moldovei. Am
dat aceast carte a domniei mele, slugii noastre 1) s fie el tare
puternic cu aceast carte a domniei mele s stapaneascg 1) satul Borlesti,
din partea lui Bratu, a cincea parte. Si nimeni s nu ailA <a se amesteca inain-
tea acestei chti a domniei> mele. lar cui i se va prea vreo nedreptate <s
vie s stea de fat inaintea> domniei mele.
lar care om va cosi 1) scriem, acelui om ja I) inaintea
acestei crti a domniei mele.
Scris in Iasi, in anul 7115 <167> Iunie io.
Domnul a spus.
Arh. St. Iasi, CLXIV/9.
Orig. slay, Hrtie, rupt, lips& ,partea dela mijloc, pecete aplicatk
Cu o trad. rom. din 1825, la Acad. R.P.R,, VIII/56.

140
1607 (7115) Iunie 12, Ia1.
t Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldo-
vei. Iat a venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri, Chireana, fiica lui
Lazor, nepoata lui Mihil setrar, de bun" voia ei, nesilit de nimeni i nici
asuprit si' a vndut dreapta sa ocin i cumpgrAtur, din privilegiul de cum-
paraur ce a avut bunicul ei, Mhil etrar, dela Alexandra voevod, a patra
parte din jumtate din satul Setrareni, care este pe Turia. -Aceasta a vandut-o
.credinciosului nostru Trifan postelnic, pentru patruzeci talen i de argint.
De aceia, ca s.-i fie i dela noi ocin i cumprlturk cu tot venitul. $i altul
si nu se 'amestece.

1) loe rupt, lips& in orig.

114

www.dacoromanica.ro
Scris in Iai, anul 7115 (1607) Iunie 12.
Domnul a zis.
Stroici mare logoft a invatat. $i a isclit, Stroici mare logoat <m. p.)
Waseanul <a scris).
Arh. St. Iasi, CCCIVI25
Copie slavg din sec. XX.

141
1607 (7115) Iunie 14, Ia5i.
t Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Pill Moldo-
vei. Am dat i am intarit slugii noastre, Tma. aprod, dreapta lui ocin i
cumpArAturg., a cincea parte din a treia parte din satul Hilipeti, partea dill
jos, ce-i este cumpftur5. dela Marga, fiica Mgcrallinei, din privilegiul de int5.-
rire, ce a avut mama ei W.gdllina, dela Bogdan voevod, pentru cinci sute zloti
ttrti.
Pentru aceia, ca s-i fie i dela noi, ocin. .1 intArire, cu tot venitul. $i altul
s: nu se amestece.
Scris in Iai, anul 7115 <16o7) Iunie 14.
t Domnul a spus.
t Stroici mar logoat a invAtat. $i a iscglit, Stroici logoa.'t <m. p.)
t BAseanul <a scris).
Atli. St. Buc., M-rea Casin, I/5.
Orig. slay, hartie filigran, pecete timbratg.
Cu 0 trad. TOM. din 1777.

142
1607 (7115) Iunie 14, Ia5i.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumn.ezeu, domn al t'arii Moldo-
vei. Am dat i am intrit slugii floe stre Tama aprod i sctiei lui Candechia,
dreapta lor ocin6 i cuniplftur, din ispiscc de cumpAirtur ce au avut ei
dela Iancul voevod, partea slugilor noestre Lupe .1 a fratelui lui Vrncean, fiii
Pietrei, din a treia parte din. satul Hilipeti, partea din mijloc, din privilegiul de
intrire pe care 1-a avut mama Ion Petra, dela Bcgdan voevod, pentru trei
sute zloti tatareti.
Pentru aceia, ca sl-i fie lui dela noi, ocin i intrire cu tot venitul. $i altul
s'a. nu se amestece.

www.dacoromanica.ro
Scris in Iai, anul 7115 (16o7) Iunie. 14.
Domnul a spus.
Marele logoft a invtat, i a isclit, S troici logort (m.. p..>
Bseanul a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Casin, 1/7.
Orig. slav, hrtie filigran, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din 1777.

143
1607 (7115) Iunie 15, Iai.
Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu-, domn al trii Moldo-
ei. lata' a venit inaintea noastr.' i inaintea boierilor notri, sluga noastra.
Ptrasco Baot diac, cu un zapis de mrturie dela boierii notri, Boul vistier
*tefan vornic de gloate i Voico vistier i Ba.sean,u1 uricar i Ion.a4co vtah de
vistiernicei, c a venit inaintea lor Ckstina Purecioae i fiul ei, -Simion, de bun
voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti i au vndut dreapta lor ocing i dedin.,
partea ion at se va alege din satul Bodeti, ce este pe CracAu, In inutul Neam-
tului, aceia au vndut-o vrului lor, sin gii noastre Paitraco Baot5., mai sus
scris, pentru optzeci talen i de argint.
s'a sculat mai sus scrisa sluga noastr Baof i le-a pltit deplin toti
acei mai sus scrisi bani, 8o taleri, dinaintea n.oastr.
Deci noi, v.znd tocmeala lor de buifvoie i plata deplin, noi deasemeni
i dela n.oi am dat i am intrit, ca s-i fie ocin i uric cu tot venitul. Pentru
aceia, altul s1 nu se amestece, inaintea acestei crti a noastre.
Scris in Iai, in anul 7115 <1607> Iunie 15.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoft a invtat. .5i a isclit, Stroici logoat <m. p.>
Vasilie <a scris>.
Acad. R.P.R., Piliala Iasi, Pondul Spiridoniei, XXX/I/25.
Orig. slav, hrtie Migran, pecetea timbrat,
Cu o trad. rom. din 1827.

144
1607 (7115) Iunie 15, Iai.
f Io Simeon Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldo-
vei. lata.' a venit inaintea noastr i inaintea boierilor n.otri, sluga noastrk Vasi-
lie Dinga diac, cu un zapis de mrturie deba slugile noastre, dela Impul aprod
din Giurgeti i Iachim paharnic de acolo i Simion paharnic din, Sel4te i Con-
dre i Toader de acolo i dela alte slugi ale n.oastre, c a venit inaintea lor

116

www.dacoromanica.ro
popa Toader cel batean, fiul lui Lupe, numit Theodosie, nsilit de nimeni, nici
asuprit si a vandut clreapta sa ocin i dedina din privilegii pe care le au dela.
domnii de mai inainte si din privilegiu ce au dela si nt rap satul fratele
miei> mele, Eremia voevod, a cincea parte din a patra parte, loe de o casa,
din satul Seliste, ce este in tinutul Suceava, pe $umuz i cu parte din moara
cii alt venit, ce va avea locul acestei case si din camp si din poieni. Aceia a
vandut slugii noastre mai sus zise, Vasilie Dinga diac, pentru treizeci talen. $i
a plait deplin, inaintea lor.
$i intru aceasta, iarasi a adus un zapis dela aceste slugi ale noastre, mai sus
serse, c a venit inaintea lor Sofiica, fiica lui Buluci, nepoata mai sus zisului
popa Toader, tot de bunk' voia ei i a vandut ocina i dedina sa dreapti din
aceste privilegii mai sus serse, un loe ce este dela Vadul Manastirii si 'Ana
la raul Suceava, din marastire si din prelucii) si din poieni ce sunt in acea
.bucovina si din balti, ce se va alege partea ei, pe patru case, ce le stapaneste
ea in satul Seliste. $i a vandut slugii noastre mai sus zise, <Vasilie> Dinga diac,
pentru cincisprezece talen. $i a pltit deplin dinaintea lar, in mainile ei.
De aceia, noi vazand acest zapis de mrturie dela aceste slugi ale noastre
mai sus zise, iar noi 1-am crezut. Pentru aceasta, am dat rsi am intarit slugii
noastre mai sus zise, Vasilie Dinga diac, aceste mai sus zise prti de cilia, pe
care i le-a cumprat pe banii si drepti. Pentru aceasta, &a:4 fie si dela noi
ocin si cumprtura si cu tot venitiil. $i altul s nu se aniestece, inaintea
acestei carti a noastre.
Scris in Iasi, in anul 7115 <16o7) Iunie 15.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoflt a invatat. $i a iscalit, Stroici logofat <m. p.>
Costantin Rotumpan <a scris.
Acad. R.P.R., CLVIV77.
Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA, cAzutA.
Cu o trad. rom. din 1803.

145
1607 (71,15) Iunie 15.
Suretu dup5, ispisoc dela Movila vod<a>, scos dupa sarbie pe tnoldovenie,
1<e>t 7115 <1607> Lin(ie) 15 zile.
t Au venit, innainte noastra i innainte boiarilor nostri, mar<i)si miei, Tudor
frate-sau Costea calug<a>riul i tot<i) nepot<i), strenpot<i) Cozmei i Chiril
Trecup Rac<A>tau i alt<e) samintiile lor, cu un ispisoc crdincios dela Ion
Despota vod<. i del<a> Iancul vodd.), ce au avut ei in sat in Medeleni, s'au
1) i preluca, poianA micA in pAdure.

117

www.dacoromanica.ro
parat, fat<a) Cu slugs, noastra, cu Vitol starost, zicand ca an avut cumpar<a)-
tur<a> inteacel sat suptu Dumbrav<a) la hotariu, ce au avut cumparatura. de-
1<a) Bucium vornicul, din hotariu del<a Praguri.
lar singa noastr Vitol starost au aratat un ispisoc innainte n.oastra, del<a
Taposatul hate-sail, Irimie 1VIovila voda, cum sa nu s<a> prasca pentru aceasta
cumparatura .1) ta de sluga noastra, de Puiul aprodul, cu oameni buni
de aproape megiias<i), p<u)ind intru clansi ferie 12 galbeni, ca sta) dea
visterii, cal s'ar scula.
*i au ramas aceasta judecata de tot sfatul tar& Moldovei, ca s<a) tie sluga
noastr. Vitolt starost i au adus marturie crdincioas<a> delta) sluga noastr
Puiul aprodul i del<a> oameni buni i megiias<i> pe aceasta cumparatura
car mai sus serie. Iat<a) c au al-Rat si o mrturie del<a) Patru vod<5.)
del<a) Ia<n)cul vod<a, cum ca acele sapaturi pe supt Dumbravii au fost facut
cu desala i fard) de voe lor, cand au hotarat frat<i lor i au venit pe part<e>
lor acelte) sapaturi, caT santu fcute. in Dumbravita>, ace poian<a) mai sus
de sat, hit hotara din sliste Medelenilor, au lamas slugii noastre, lui Vitol
starostile, ca s le stpnee.sc cu uric si cu tot venitul, ca sd) Wail:a a
s'amesteca din smnta lui nim, in veci, nici sa s(a.> giudece cu clansu, ca
au ramas del<a) toat<a) giudecata noastra.
lar cai s'ar scula dintru causal vor fi de mar certari. i sa va lu<a> del<a>
dansai ce vor avea i O. va da visterii.
Sngur vod<a) au poriuncit.
Acad. R.P.R., CV/r8.
Trad. rom. din sec. XVIII, hrtie filigran.

146

1607 (7115) Iunie 30, Iai.


t Io S.mion. M-ghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vasil Moldovei.
lata au venit in.ain.tea noastra i in iintea boierilor nostri, slugile noastre Condrea
Labusca vistiernicel si fratele lui, Ionasco i sora lor, Marica, fiji lui 1.45.busca., de
buna voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut dreapta lor ocina
dedina, din dreptele i propriile lor privilegii, toate partile lor, cat li se va alege
din satul Bruduresti. Aceasta au vandut slugii noastre, anume Andronic vistiernicel
pentru patruzeci talen de argint. Pentru aceia, s-i fie si dela noi mina i cumpa.rd.-
.tura, cu tot venitul.

loc rupt In text.

118

www.dacoromanica.ro
Si apoi asemeni au venit inaintea n.oastr i inaintea boierilor nostri, Ionasco
fost vatah i nepoata lui, Prosina, fiica lui Pagaras, de bun voia lor, nesiliti de
nimeni, nici asupriti, <si) au vandut dreapta lor mina, i declina toate partile lor
de mina cat li se va alege dinteacelas sat mai sus ser, Bruduresti. Aceia an
vandut slugii noastre, And onic vistiernicel, pentru treizeci talen i de argint.
Pentru aceia, sa-i fie si dela noi cooing i cumparatura, cu tot venitul. i altul
s nu se amestece.
Scris in Iai, anul 7115 <16o7) Iunie 30.
Domnul a zis.
Ureche mare vornic a invtat. Si a iscalit, Ureche vornic <m.p.>
Baseanul <a scris).
Acad. R.P.R., X141/6.
Orig. slay, bartie, pecete timbratl.
Cu o trad. rom. din 1813.

147
1607 (7115) lidie 8, Barlad.
t lata dar noi, Dragutul staroste de Putna i Batin staroste de Teenei
Cfirstea Mira' si Balteanul diac i Ionasco vatah de hInsari i Iane, ginerele Dorei
din Barlad i Ionasco Prancescul de acolo si Grajden i Craciun Nicorici i Nohit
si Cernea tot de acolo, marturisim cu aceasta scrisoare a n.oestra, c a venit inaintea
noastra si inaintea a multi oameni buni, Armanca Fantanoae, fiica Maricai,
nepoata lui loan higa din Olesasti, nesilita de nimeni, nici asuprita, ci de buna
voia sa si a vandut partea ei de mina, din sat din Olesasti, un razor,1) In frunte
cu vad de moara la garla Putnei i cu vie i cu gradini i cu tot venitul, a van.dut
lui Pavel diiac, nepotul lui Ureche vornic, pentru treizeci i ase de talen btuti.
Si a pltit Pavel diac deplin. acesti 36 talen, in mainile Armeancai Fantanoae. ,
dinaintea noe.stra i din.aintea a multi oameni buni.
De aceia j noi, dac am vazut tocmeala lor bun/ si plata deplin i noi dea-
semeni am facut dela noi lui P. .vel diac, aceasta scrisoare, sa-i fie de marturie.
Iar-pentru mai mare credint i pectile noastre le-am pus, ca sa se creada.
Scris in Barlad, anul 7115 (1607) Iulie 8.
A scris popa Nechlta.
Acad. R.P.R., DLXXXIX/I48.
Orig. slay, .hfirtie filigran, 4 peceti aplicate.
Cu o trad. rom. incOmplet& din 1767, ibid., ms. rom. 5181 f. 3 V. si Cu o foto-
copie, la Fotograf ti. XXIX/i8.

1) t razor , ass In orig.

119

www.dacoromanica.ro
148
1607 (7115) Iulie 17, Iai.
t Din mila lui dumnezeu, Io Simeon Moghila voevod.
In numele taflui 0 al fiului si al sfantului duh, troita sfan.ta de o fiint. i
nedespartit. ha, eu robul stapanului Hristos dumn.ezeul meu, bine cin.stitorul
si de Hristos iubitorul, adevarat inchinator al preasfintei troite, Io Simeon Moghila
voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata dcmnia mea am bine
voit, pentru a noastr mntuire, cu a noastra /mina vointa, cu utbire din inim,
din tot cugetul nostru, cu ajutorul lui dumnezeu, cu sfatul de obste al domniei
mele, impreun i cu bin.ecuvntarea celor patru ieral hi ai tarii noastre, Moldova,
chir Teodosie Barbovschi arhiepiscop i mitropolit de Suceava i chir Anastasie
episcop de Roman 0 chir loan episcop de Radauti i chir Filotei episcop de Hui
am dat si am miluit ruga noastra, sfanta manastire Sacul, unde este hramul taierii
cinstitului cap al sfantului i slavitului prooroc i inainte mergtor i botezator
al lui Hristos, Ioan, din singura stpanirea dat nand de dumnezeu, cu satul
Vanatorii, care este in tinutul Neamtului si pe acelasi parau, in sus de targ i Cu
locuri de mori i cu branistele lui mici i mari i cu toate fanetele i Cu poienile
si Cu muntii Cusi toate hotarele vechi, intre hotarele manastirii Scul 0 ale mans-
tirii Neamt, pan.a la 11111 Bistrita, deasemeni i cu toate veniturile, cate sunt pe
ele, cum au stapanit din veac, care acel sat a fost drept domuesc, sub ascultarea
Cetatii Neamtului ca sa fie sfintei fnanastiri mai sus scrise, dela noi danie i miluire
pomana, pentru sufletul nostru si al parintilor nostri.
Caci i noi am dorit a ne numi adevarati ctitori ai sfntului hram nou zidit
al inainte mergatorului dupa chipul domnilor celor care au fost inainte de noi.
care s'au silit pentru mantuirea sufletelor lor, O. fie mostenitori ai vietii vesnice
fra de moarte si a bucuriei celei nesterse, pe care a pregatit-o dumnezeu ce-
/or ce-1 iubesc pe dansul si care nu au crutat bogtia cea pieritoare, ci au semanat-o
Cu clrnicie, impartind-o in mainile saracilor i pentru intarirea sfintelor biserici ale
lui dumnezeu si a rugatorilor lui dumnezeu, pentru ca sa adune averi netrecatoare
in ceruri cei a cal-or vieat pe pamant placuta lui dumnezeu a stralucit, din neam
In neam i pana in vremea de acum, ca soarele fericita pomenirea lor precum
cel care intinereste isi ia o nou infatisare. De aceia i noi, desi mai in urma acestora
cu mult departare in vreme, pentru marea si nespusa mila a lui dumnezeu,
ne-am invrednicit sa fim urmasi cinstei lor, nu am putut s nu dorim acea osardie
deosebita si calda lor dorinta catre dumnezeu, ale caror fapte dumnezeiesti stralu-
cese prin humus* i intru slava unuia si marelui dumnezeu, care in troit este sla-
vit i adorat. De aceia, avandu-i ca pe niste vesnici parinti i tati i povatuitori spre
fapte bune mantuitoare, am ravnit catre ei arzand din tot sufletul, ne-am silit a mina
cu bun niclejde faptele lor bune privind la ajutorul marelui dumnezeu i man.-

120

www.dacoromanica.ro
tuitorului nostru, Iisus Hristos i la fgsg.duinta lui milostivA, care cu neinseltoarea
preacurata lui gurk a spus: oPericiti cei milostivi, c aceia vor fi miluiti
Despre aceast fericire i printele dumnezeie: c, David impkat i prooroc, s'a
indulcit gustnd cu duhul si a spus atre toti, care vor s.' se mntuiasa, chemn-
du-ne ca un pkinte iubitor de copii, arkandu-ne calea mntuirii a spus: u Veniti,
copii, ascultati-m c va.' in.vit frica de domnul. Si iafsi gusta.ti i vedeV,
bun este domnu/ fericit bkbatul care adajdueste spre el *. i iari aceasta a
zis: Fericit bkbatul care miluieste i d *. Domnul iubeste milostenia
si judecata". Si unul dintre apostoli a spus: Mila se laud la judecat *, care si
dumnezeiescul Gur de Aur numeste: arip ce se inalta spre dumn,ezu cu
toate faptele bine legate de ea ; precum i ingerul domnului a spus atre Cornilie :
Ruglciunile tale si milostenia ta au trecut spre pomenire in.aintea lui dumnezeu .
Si multe sunt cele ce se afl in scripturile dumnezeiesti, spre folosui nostru sufletesc,
pe care toate suntem datori a le inv.ta i a le face, ca s nu fim numai a'sculfatorii
cuvntului scris, ci si implinitori, aci aceasta este plkut inaintea mntuitorului
lisus Hristos.
De aceia i sfintiile lor, alugkii dela acea sfnt manstire, s ailA de datorie
a ne pomeni i s." roage pe dumnezeu, dupg obiceiul sfintei biserici, pentrif Ong -
tatea trupeasc i pentru mantuirea sufletelor, pentru domnia mea si pentru
mama n.oastr <Maria> si pentru liii druiti nou de dutnnezeu, numele n.oastre pe
suflete sg se serie in sfntul mare pomelnic si pe Mihail i Gavril i Petrasco voe-
vozi i cu ei, Pavel si Moise i loan voevozi, adevkatele odrasle, dkuite nou
de dumnezeu si al fiicei noastre (domnita.>1) Roxanda si ale celorlalti fii ai nostri,.
sb." se pomeneasa, in slujbele dumnezeiesti, la infricosatele i faatoarele de viat
taine ale lui Hristos. Deasemeni si mare pomenire s ne faa, in ziva pomenirii
sfantului i dreptului Simeon, primitorul de dumnezeu in luna> 1) Febniarie
a treia zi, s se pomeneasa atunci numele nostru al mai sus scrisului Io Simeon
voevod i al pkintilor nostri, loan Moghila logof 'at, care in viata caluglreasa a
fost numit Ioanichie si al mamei noastre, cneaghina Maria si al doamn.ei domniei
mele (Melan>ia 1) i al fiilor nostri mai sus scrisi, diiruiti noua de dumnezeu,
an in an, in fiecare an, s ne faa pomenire cu oskdie, bine ingrijindu-se dupa
obicei, din toat grija sfintei mnstini, pana and va tinea.
lar hotarul mai sus scrisului sat, anume VAnkorii, din tiuutul Neamtului,
pe acelasi pgr.'u, mai sus de tArg, s fie sfintei mfinalstiri &dull, din toate pktile,.
cu tot venitul, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi
Simeon. Moghila voevod c credinta preaiubitilor fiii ai domiliei mele,
Gavriil voevozi i Petru c Pavel voevozi Moise c loan c credinta boierilor

1) completat dupti doc. din 1607 Aprilie 25.

121

www.dacoromanica.ro
nostri: credinta panului Nistor Ureche mare vornic de tara de jos, credinta panului
arstea mare vornic de tara de sus, credinta panului Gheorghie pircllab de
Hotin, credin.ta p2n,ului Gheorghie i Ionasco pArcalabi de Neamt, credinta.
panului Vscan Or hatman i parcAlab de Suceava, credinta panului Barnov-
schi postelnic, credinta panului Veverit sptar, credinta panului Ckaiman ceasnic,
credinta panului Grigorie stolnic, credinta panului Simeon Stroici vistier, credin.ta
panului Voron.tar comis, credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
mici.
lar dupa viata noastr, cine va fi domn al tarii noastre, Moldova, dintre copii
nostri sau altul din alt neam, pe cineil va alege dumnezeu, cu judecat,a sa dreapt,
pe acela 11 rog s nu strice poman,a i miluirea noastf, cea catre sffinta biserica
mnstireasc, ci i domnia sa s miluiasc i s5. in.tkeascA . .1) satul mai sus
scris an.ume Vnatorii, ca s-i intreasca imputerniceasc5 domnip lui in
aceast viat5 de acum i in impr5lia cereasc, cu indoit in.sutit vecinica bun5.-
tate ca s fie asemenea cu sfintii impArati, amin. lar cine ar rispi osArdia noasta
ar strica pomana noastf, s5.-1 sfarme mania lui dumnezeu mai subtire ca
praful i s piard dumnezeu din toate rklkina amintirea lui de pe p5.mnt
inaintea cumplitei judecti a lui Hristos, s-si afle pAritor f5.r de mil pe marele
in,ainte mergdtor i botez5tor al lui Hristos, loan, impreung cu soboarele fri
de num.r ale sfintilor ingeri i arhangheli i multimea chipurilor de apostoli si pro-
oroci i in deosebi s'51 aib phratoare pe preacurata i intru totul neprih5inita
fecioal maica a lui Hristos, care care se indreapt nklejdea cea bun cres-
tineasc, deasemeni si pe toti sfintii. i s aibA ace/a parte cu luda, lu muncile
Mil de sfrsit i cu toti ereticii i d5r5.m6torii de biserici, cu Dioclitian i Maxia-
mian i Iulian i cu cei asemenea lor i blestemul lui Arie pe care insusi i l-a
luat dela 318 sfinti parinti puratori de dumnezeu, care au fost la Nicheia i dela
sfintii Printi ai celorlalte soboare, s cad pe capul lui, amin.
lar pentru mai mare t.rie i putere a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare loget, s serie
s atkne pecetea noastr, la aceast adevArat5 carte a noastr.
A scris in Iasi, Dumitra Filipovici, in anul 7115 (1607) luna Iulie 17
zile.
S.mion Moghila Dat-am s'am intkit.2) (m.p.>
*1 a isclit, Stroici logofdt
Arh. St. /as, CCCI4126 .
Copie slava.
Cu o trad. rom. din Imo, /a Acad. R.P.R., C1.XX1,7/29.

1) loe aters in text.


11 pasagiul* Dat-am s'am Intarit In romineqte, de mina domnului ce i iscalitura.

122

www.dacoromanica.ro
149
1607 (7115) Iulie 19, Iai.
t Simion. Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii 1VIoldovei.
Scriem slugilor noastre credincioase, pa'rcalabilor de Cotnari i urednicului din
trgullu. Cum yeti vedea aceast. carte a domniei mele, voi s: nu tux bu-
rati crameie sfintei mngstiri Neamt, nici pe vierii lor s nu mai aveti a-i trage
la munca domneascA, cum nu a fost aceasta pang' acum.
0iti. Altfel O. nu faceti.
In I2.0, in anul 7115 <16o7) Iulie 19.
Domnul a spus.
Simeon. voevod <m. p.)
Dumitru <a scris).
Acad. R.P.R., I,XXII/18.
Orig. slay, lartie filigran, pecete timbratii,

150
1607 (7115) Iulie 22.
t Io Simion voevod, din mila lui. dumnezeu, domn al tsii Moldo-
vei. Am dat domnia mea aceast carte credinciosului qi cinstitului nostru boier,
OrAq hatman i parclab de Suceava, ca s fie tare 0 puternic cu aceast carte
a domniei mele s opreasc i SA apere locul su, pe unde va fi hotarul Piusq-
tilor i fanul dela gura Vrancei 0 din toate poienile; ca sa nu ail:A nicio treabl
oamenii credinciosului i cinstitului nostru boier, Carstea mare vornic i nici
altii nimeni s nu aib nicio treab a se amesteca acolo, inaintea acestei
a domniei mele. Altfel s nu fie.
In an,u1 7115 (1607) Iulie 22.
Domnul a spus.
Simion voevod <m. p.)
Haraga <a scris.
Acad. R.P.R., CXXXVIII/12.
Orig. slav, hrtie, pacete aplicatii.
Cu o trad. rom. din 1820.
151
<1607> Iulie 28, Iai.
<Ora hatman parclab de Suceava. &lion fiilor noOri, care vor merge
pentru T,gini ...... . . . . 1) de Tigani. P:ntru aceia, cum yeti vedea aceast
loc rupt in orig.

Ja3

www.dacoromanica.ro
carte a noastra, voi s lAsati in pace (pe acest Tigan) anume Dragoi si cu fra-
tele lui, Vicol, dela manastirea Bistrita, s nu-i invAluiti .s51-i 15sati
foarte in pace, pentrua ei sunt drepti robi 1) Tigani ai acelei (man5stiri mai
sus scriso, pentrucA ei au adus s'i privilegiile lor vechi, ce an de demult
nimeni, niciodat, dintre slugile noastre, nici vtagi, nici judeti de Tigani se i.
...inaintea acestei crti a noastre.
Scris la Iasi, Ellie 28.
Oils hatman a iscalit <m. p.)
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Jai. XXXV/59.
Orig. slay, hfirtie, lipsA o treime, pecete aplicata.
Datat dupA OrAs hatman, care mai dA astfel de porunci in anul 1607.

152
1607 (7115) ugust, Hotin.
f Ru M.an, vtah de puscari si cu sosia mea anume 2) atrea si cu copiii
mei, anume Nichifor si Vasilie s'i Fedor, din trgul Hotin, nesiliti de nimeni si
neasupriti, instiintaill cu acest zapis al nostru, cui va fi nevoie s stie aCeasta
sau Citindu-1 s inteleag, c am vindut dreapta noastr ocin si dedin, un
loe unde a fost iaz 3) zgazul cel stricat in satul Livin 3) mai sus
- de iazul cu cleni al lui Semasa *.i i-am dat pe vecie, pentru ....3) talen i num51-
rati si buni lui Eremia, deasemeni din 3) r5stranepotilor lui.
Si s'au intmplat oameni buni martori din Hotin, M.alic puscar si fiul lui,
Griga si Creciun al lui Ion a lui Vascu, din SAngiorova si Cudric puscar din
targul Hotin si. Matina, fiul lui Micul, din Dvornicauti s'i Gavril haiduc 4), fiul
Nastasiei, Ion Siicenea, Toader al Olesavei si Cozac, ginerele Hasc51.
Si <eu Malic>5), eu Man am pus pecetea mea [pecetea mea] la acest zapis
sA se stie.
Scris in casa lui M.alic, in trgul Hotin, in anul 7115 (16o7) luna August
3) zile.
Acest zapis 1-a scris popa Vasilie <din) targul Hotin.
Acad. R.P.R., Fotografii, II/2o.
Potocopie dupA orig. slay, rupt.

I) holopi* in orig.
2) loe ilibizil in text.
2) loe rupt in text.
1) e haidne , asa in text.
6) II Eu Italic* sters in text.

124

www.dacoromanica.ro
153
1607 (7115) August 14, Iasi.
Io Simi<on Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tgrii IVIoldovei.
Iatg a venit inaintea noastrg>1) i inaintea boierilor notri, Nastasia i
fratele ei, DumitraFo, fiii lui Petrea Ungurul i nepotii lor, Vasilie cu fratir
lui, fiii Mariici, fiica lui Petrea Ungurul, toti n,epotii lui Coste logof6.1, de bung
voia lor, n.esiliti de nimeni, nId asupriti i au schimbat dreptele lor ocine
dedine, a treia parte de sat din tOderesti i din Plotunesti, cu vara lor, Nas-,
tasia, fiica lui Toader Ungurul usar, iargi nepoata lui Coste logorgt.
Si a dat Nastasia cu fratele ei, Dumitrasco, fiii lui Petrea Ungurul i cu ne-
potii ei, Vasilie cu fratii lui, fili Mariic,i, toti nepotii dui Coste> 2) logoft, a
treia parte de sat, partea de mijloc, din satul ToderWi, cu loe de moarg pe
rgul BArlazel si la *acovAt. Aceia au dat-o verei lor, Nast<as>ia, fiica lui Toader
Ungurul usar, iar Nastasia, fiica lui Toader Ungurul uar, a dat schimb pentrn
schimb, a treia parte, partea din mijloc, din satul Plotunesti, cu loc de moarg
pe acel pgrgu, din uricul ce a avut bunica lor naigdglina, dela Petru voevod
si din ispisoc de impgrtealg, ce au avut tatgl lor Petrea Ungurul i nepoata
lui, Nastasia, dela santrgposatul fratele domniei mele, Eremia voevod.
Deci n.oi, vgzgnd tocmeala lor de bung voie i cu bung in.telegere, iar noi
deasemeni si dela noi, am dat si am intgrit acea mai sus zisg a treia parte, partea
de mijloc a satului. Toderqti, cu loe de moarg pe rgul Bgrlad i la Sacovet,
sa fe tot venitul Nast<as>iei, fiica lui Toader Ungurul usar, nepoata lui
Coste logofdt. lar acea a treia parte, partea de mijloc a satului Plotunesti cu
loe de moarg, s fie .1 dela n.oi cu tot venitul, Nastasiei i fratelui ei, Dumitrascd,
fiii lui Petrea Un.g-urul i nepotilor, lor Vasile cu fratii lui, fiii Mariici, toti
nepotii lui Coste logofgt. i altul s nu se amestece.
Scris la Iasi, in anul 7115 <1607> Aug-ust 14.
Insusi domnul a spus.
Stroici mare logofgt a invItat. Si a iscglit, Stroici logoat <m. p. >
Toader <a scris>.

Acad. R.P.R., CCCCXXV/ro6.


Orig. slav, hrtie filigran, pecete timbratrt, cazut.
Cu o trad. rom. din sec. XIX.

1) bc rupt In orig.
I) omis In orig.

125

www.dacoromanica.ro
1M
1607 (7115) August 20, SAcuiani.
/artur<ie> 1) .dela omen<i> boni den sat d<en> 1) Sdcoiani, cAndo q'au
p<u>s 1) <I> 1)on co femia sa Nasta<sA>1) ja, fata Condrei de SAcoiani, ocina
zglog, &At parte li s vini, partea .1) la sat la Skoian<i>, in tarinA e in.
vatra satodui>1) e inteapi co tot venitol de pre acea par<te>1), derepto opto
galbeni, co un galbAn 'ci au dat S... .1) iana de au pltit <u ')n pmAntu dela
Nechif<or> . .1). e au dat acet<i> band>, t<oti>1) ban.<i>gata, Simion vis-
ter<nicelu 1) de SA <coi> 1) and>, in mAnole lui Ion e a feme<i> sali Nastasi <ia> 1).
ei 'au pos toat. (p>artea lor zlog pentr'a<ceti b>an<i> ce mai sus sintu
scri<i>, 8 ugh<i> e i berbeci e i sac de fairin.<A>; aestea toate s'au dat in
mnole lor. Pentr'acea .1) cAndu i s vor da aceti ban<i>, el sli ja mo0i.
s'au dat <din) 1) aintea a tot satol S<A>coiani, anome Nichita cu fiul
lui, Moe<s>eiu 0 Anton de acolo 0 Ghiorghi de acolo i Nichifor de acolo i
molj omin<i> bun<i> de acolea den sat amu fust cAndu au dat Simion acet <i>
ban. <i> lU mAnole lui Ion. Deci, dela noi i-am fAcot acest mrt<uri> e, s
hi<e> de credenti e ne-am pos e pecetile, s <s5.>1) tie.
Scris in- SAcoian<i>, vAl<ea>t 7115 <1607> Ag. 20 zile.
Acad. R.P.R., LXX/58.
Orig. rom. hartie, rupt .1 rau conservat, 4 peceti aplicate.
Documenul este lipit pe o scrisoare din sec. XVIII a lui Ion Sturza mare ban,
catre Nicolai Varnav vame de Roman.

155
<1607 Septembrie 1-1608 August 31> 7116.
Adea eu, Iasafo cAlogAr, feciur Tomeae logofet, eu insumi scriu i mrtu-
risesco, co al miu zapis i dan tere com eu ani dat a mle ocine surore-mea
DrAgotie, giumtate de sat in tinotol HArlouloe, anomea Novacie. Deci nemi,
frete sau surd.") sA no mi s: afle, nici nipot, nici nepot5., ni CI neme s n'aib
amstec, frl suro-mea DrAgota, ce sentem de<n>tru printele nostru, dentru
Toma logofet, c eu la sArAciia mea 0 la tot la ci mi-au treboit, eu dela densa
<a>m lo[a]at de tot.
IarA cini s va amesteca sau va vrea sA strAc tocmala sau scrisure me-
el sI hie neertat de domnAdzau i s hie blAstAmat de dumnAdzAu m<i>l<o)-
stiv 0 de precista i s hie prod& i triclet mai r5.<u> de luda 0 318 pdrinii
sventi ce sAnto intru in Nechiia.
4) loc rupt In orig.

128

www.dacoromanica.ro
Aea dan tire i mntorives)co co al miu zapis 0 co a mea scz-isure, ca.
aibl treab numai suro-mea, Drgota. Afa scriu.
V<L>leat 7116 <1607-1608).
Arh. St. Iagi,
Orig. rom., lirtie, pecete aplicati.

156
1607 (7116) Septembrie 3.
eu, Toader, fiul lui Cristea Ivul din Negrileti dela pdrdul Tutovei
sora mea Stanca, scriem i am tire cu ciast scrisoare a noastr, cum noi de bunk'
voia noastr ne-am plecat i ne-am dat sventei mAnb.'stiri Slcului i lui loan Bote-
zdtorul, cu toate bucatele noastre, dup moartea noastr i cu partea noastr de
dub.' deli sat din Negrilqt<i) din partea ttne nostru Crste: Ivul, trei prti,
partea mia lu Toader Ivul 0 a frti-ne mieu lui Ion 0 a surorei noastre, Stancgd,
cu vad de moara in Tutova, ins un Vrmure intreg 0 pre imbe dealurile, pre uncle
iaste hotarul satului de veac. lark' a patra, parte ce iaste partea surorei noastre
Tudorei Bogdneas, ja s aib a-<i) tnea acia parte.
9.0jdere eu Toader Ivul i cu femeaia mia Odochiia, usbi de alti frati, am dat
o vie cu pomtul, fAcut de noi din pajlt<i) 0 am dat aciast ocing .1 aciast
Vie, ce mai sus serie, pentru sufletele noastre i pentru sufletele printilor notri
iar egum.enul i cu tot<i> fratii s ailA a ne serie la svntul pomeanic 0 a
ne face pamiate dup moartea noastr din an in an..
iar4<i> pn vrem hi vii, noi dintru bucatele noastre ce va hi prilej s avem
a da i a infri la svnta mnstire i dup moartea noastr ce vor rmnea bucate
de noi, toate s ailA a hi mnIstiretd> i nime dintru fre.td> sau din
smentia noastr, s nu aibA a s amesteca, pentru cAce aceste sate au fost
inpartite de printii notri i lor li s'au date alte sate.
'ail cine va strica tocmala noastr, acela om sk hie tricleat i procleat
de milostivul dumn<e>dzu 0 de loan Botezdtorul i de toti sven,tii 0 nu
vadz fata lui dumnedzlti.
Mai pre mare mrturie iaste giupinul Urche vornicul cel ma.re de tara de g:os.
Donici pArcAlabul de Orhei i Cali ci-au fost comis i Nvrrscul ci-au fost
parclab.
Si ne-am pus ale noastr peceti intru aces<t> zapis,
V1<ea >to 7116 <I6o7> luna Sept. 3.
Ureche cu mina proprie. Cali.
Donici am iscdlit. Navilpascul.
Rusul.

127

www.dacoromanica.ro
Pre du.p scrisoare m'arn amplat i eu Rusul de Orheiu, deregAtor de Toha,tin.
eu, Toader Ivul cu Ion frate nostru i soru noastrO. Stanca, pectea noastr
ina am pus mai gios.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, 1/3.
Orig. rom. hfirtie, 6 peceti aplicate.

157
1607 (7116) Septembrie 23, Iai.
t Io Mihail Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vasil Moldovei.
-ha au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor noWi moldoveni, mar'
mici, Petriman, fiul lui Crutco 0 Toni, fiul lui Ion Grozinc6 i Ionaco, fiul lui
BOO.' i Meletichi, fiul lui COldaruu, de bun voia lor, nesiliti de nimeni, nici
asupriti 0 au vndut dreapta lor ocini dedin5, un sat care se nurnete Zaloceanii
vad de mbark care este mai sus de gura RAutulai 0 mai sus de Criveni i u loe
de mori mide cade ISIocova in Ra'ut, din privilegii de danie 0 de curaprturCi
in loe pustiu, pe care le-au avut pOrintii.lor, Crutcu 0 Ion Grizinco i Bt i
Caldruu, dela loan voevod 0 din ispisoc deba prea iubit .unchiul domniei mele,;
Io Eremia voevod, pe ace/ sat mai sus scris Zaloceanii.
Aceasta au vndut slugii noastre. credincioase, Necoar Donici pArcOlab de
Orhei, pentru tre ca buni i pentru o sut de zloti taltalreti. Si s'a sculat sluga
noastr ciedincioas6 Necoar Donici 'Area:lab 0 le-a plAtit tot deplin, 3 cai
buni i roo zloti ttreti, bani gata, in mAinile tuturor acelor mai sus scri0,
dinaintea noastr i dinaintea boierilor notri.
Deci noi, vznd tocmeala lor de bung. voie 0 plata depling i noi deasemeni
i-am dat i am inarit slugii noastre mai sus zise, Necoar Donici pat-a-lab de Orhei,
acel inainte mai sus zis sat 0 mink ca i dela noi uric 0 cilia' 0 cumpOra-
tur cu tot venitul.
Pentru aceia, altul s'a nu se amestece, inaintea acestei cOrti a noastre.
Scris la Ia0, In anul 7116 <16o7> Septembrie 23.
Insu0 domuul a zis.
Stroici mare logofat a invAtat.
drozav <a scris>.
Acad. R.P.R.,
Orig. slay, hrtie, pecete ap1icat, cAzut.

158
1607 (7116) Octombrie 15, Iai.
t Io Mihail Moghila voevod, din mila lui dunmezeu, domn al tdrii Moldovei.
Iat acest adevrat credincios boier al nostru,pan Dumitrache Chirit mare postel-
mic, a slujit mai inainte sfntraposatului pArinte al domniei mele, Simion Moghila

128

www.dacoromanica.ro
voevod, iar azi slujete i nou drept i credincios. i-a dat i l-a miluit printele
domniei mele, Simion. voevod, cu un sat anume Horilcanii, care este in tinutul
Orb.ei.
Deci noi, vazand dania i nailuirea pkintelui domniei mele, iar domnia mea
inch'0 dela noi am dat 0 am intrit boierului nostru, Chirit postelnic, acel sat
Horilcani, fie 0 dela noi cu tot venitul.
lar dup viata noastr, cine va voi s strice intarirea noastr i miluirea de
mai inainte a printelui domniei mele, acela s.
fie blestemat si de trei ori Wes-
temat. i altul s n.0 se amestece.
Scris in Iasi, in anul 7116 (16o7> Octombrie 15.
Domnul a zis.
Io Mihail voevod (m. p.>
Acad. R.P.R., DXCl/2.
Orig. slay, hartie, pecete aplicatA.

159
1607 (7116) Octombrie 23, Ia,gi.
Cu voia tatlui i cu ajutorul fiului i svrsirea santului duh. Eu, robul
sapktului meu Iisus Hristos, Io Simion Moghila voevod, din mila lui dumnezeu,
don= al trii Moldovei. Iat am binevoit domnia mea, cu a noastr bunvoint,
cu inimA carat i luminat i cu tot sufletul i cugetul nostru 0 din ajutorul lui
dumnezeu, autnd spre vechii domni binecinstitori.care au miluit 0 au inarit
sfintele mnstiri, aa i dorania mea am dat 0 am intkit 0 am miluit, dela noi
sfnta manstire zis Pobrata, uncle este hramul sfntului arh.ierarh i fkator
de minuni'a.1 lui Hristos, Nicolae, cu gloabe 1) i cu desugubini 1) ce se vor face
In toate satele manstirii, In oricare tinut va fi, iar pirclabii i marii vtagi
globnici i desugubinari s aiba numai a judeca i a-si lua feriia, lar dac vor fi
astfel de oameni ri sau vinovati de omor sau vor fi de alt pedeaps, boierii
s le facA dupg lege 0 dup fapt.
Iar care din acetia vor globi dup lege, n.urnai s judece i s ia feraia, cum
scriem mai sus, lar alta nimic s nu ja din gloabe 1) 0 din depgubini 1) nici pare-
labi, nici mari vtagi: nici starosti, nici globnici, nici desugaibinari, ci s fie toate
gloabele i desugubin.ele ale mnstirii ja i mnstirea, dup dreptate, dela
care om va ramnea cu gloa13511) dup lege, s nu ja, niel s prade dela alti oameni
din sat, care nu vor fi vin.ovati, ci s la ce vor avea numai cei care vor fi vinovati
s nu prade nici pe tatAl lui, nici pe fratii lui, nici rudele ; numai &A va fi fiul
cu tatal inteo cash*, SA aiM ei a da seam5. 0 a plti pentru fiul su ; iar dac
fiul va fi in casa sa, deosebit de printele lui, insusi pentru sine s dea rspuns
1) aa In orig.

9 Documente Moldova. 129

www.dacoromanica.ro
s fie dupa sfanta pravila ; sa nu se prade pentru fiu.tatal, nici fiul pentru tata,
pen.truc domnia mea am miluit 0 am dat gloabele 0 deugubinele sa fie rugato-
rilor nqtri, pen,tru imbracaminte 0 pentru embote, iar ei sa aiba a ruga pe dumne-
zeu pentru pacatele noastre 0 pentru pacatele parinti/or nqtri 0 fratilor n,oqtri
i copiilor notri i pentru toti cretinii. lar cine va strica intocmirea, sa fie bles-
temat de domnul dumnueu, faca.'torul cerului 0 al pamntului 0 de toti sfintii,
care din veac au fost plcuti lui dumnezeu 0 s aiba protivn.ic la infricoata jude-
cata a lui Hsistos, pe sfantul arbierarh al lui Hristos, Nicolae.
$i altul sa nu se amestece inaintea acestei carti a domniei mele.
Scris in Ia.0., in anul 7116 <16o7> Octombrie 23.
t Insu0 domnul a zis.
Io Mihail voevod <m. p.> 1).
t Stroici mare logofat a in.vatat.
t Marmure <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XXXV/8.
Orig. slay, hIrtie filigran, peeete aplicatA.

160
1607 (7116) Octombrie 30, Iqi.
t Io Mihail Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, dorun al tarii Moldovei.
lath' au venit in,aintea noastr. 0 inaintea boierilor notri moldoveni, sluga noastra,
Palraco stolnicel, cu fratele lui, Ion, fiii Varvarei, nepotii lui Lazor Cercel, de
buna voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 an vandut dreapta lor ocin i
dedin., a patra parte din partea [din partea] bunicului lor, La2,or Cercel, din satul
Stoin,qtf, care este pe Rebricea Mica., mai jos de satul Draxini. Aceasta au vandut-o
slugii noastre credincioase, Eremia Baiseanul uricar, pentru douazeci 0 cinci
<zloti> ungureti i le-a platit deplin.
Pentru aceia, sa-i fie lui 0 dela noi uric 0 ocina cu tot venitul. $i. altul A, nu
se amestece.
Scris la I*, Octombrie 30, in anul 7116 <16o7).
Domnul a poruncit.
Marele logofat a.invatat. i a iscalit, Stroici logoat <m. p.>
Dragan Tautul <a scris>.
<Pe verso contemporan:> Am facut din el uric <adaos mai tarziu>: a doua
oara.
Acad. R.P.R., CIV/8.
Orig. slay, h5rtie, pecete timbratl.
Si o copie rom. din 1831 dup5 o tzad. rota. anterioarA, la Arh. St. Iasi, CDXVIII/Ir..
1) Actul dei emis de Simeon Movill este semnat de Mihail Movil, care-si pune t,4i
pecetea.

130

www.dacoromanica.ro
161

1607 (7116) Noembrie 16, Iai.


Cu voia tatalui j cu ajutorul fiului i cu savarsirea sfantului duh. Iat eu,
robul stapanului meu Iisus Hristos i inchintor al troitei, Io M.ihail Moghila voe-
vod, din mila bnl dumnezeu, domn al trii Moldovei. lath* am binevoit domnia
mea cu buna voint, cu inima curata i luminat, din tot sufletul nostru l cu
ajutorul lu dumnezeu, socotind i urmand pe binecinstitorii domni de mai inainte,
cari au miluit si au intarit sfintele manastiri, pentru aceia i domnia mea am dat
si am miluit ruga noastr nou zidita a rposatului domn, Io Petru voevod, ve-
n,ich' pomenire a domniei. sale, manstirea numit. Galatia, unde este hramul
inaltarea domnului dumnezeu i mantuitorului nostru Iisus Hristos, cu un sat
anume Valcestii, care este pe Siret, in tinutul Sucevei, care acel sat fusese cUmparat
pe bani gata de catre binecinstitorul domn mai sus scris, Io Petru voevod i dat
sfintei manastiri mai 'sus scriie i dupa cum au si ispisoace de intrire dela fa:1)o-
satul Eremia voevod 0 dela preaiubitul parinte al domniei mele, dela sfantrpo-
satul Simion voevod.
Astfel i domnia mea am clat si am miluit si am intarit sfintei manstir
acest sat mai sus scris, ca s. nu OA a da domniei mele nicio dabil i nici s lucreze
nicio munca a n,oastra, nici ili sa plateasca, nici gorstina de oi s dea., nici de
porci i nici desetina de albine, nici 50 de aspri, nici bani de salgiu, nido alta
dahlia dac se vor mai aduga alte dabile in tara domriei mele ; numai darea 1)
cea mare imparateascA sa o dea i ei singuri s ailaa a o strange si a o aduce la
vistieria domniei mele.
lar altul nimeni dintre slugile noastre, dabilari sau mari vatafi sau globnici
sau desugubinari sau podvodari sau olacari sau oricine ar umbla cu slujbele
domniei mele prin acel tinut, sa nu ail35.' a intra in acel sat, sa traga marfa
Ion sau s turbure, ci s fie in pace pentru toate.
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn, din neamul nostru sau pe cine va
alege du mnezeu s fie domn in tara noastra Moldova, acela SI nu strice dania
miluirea noastra, ci asemenea s dea i sa miluiasc i s intreasca sfanta
manastire.
Iar cine se va ispiti s strice dania i miluirea noastr, unul ca acela sa fie
blestemat si de trei ori blestemat de domnul dumnezeu, faicatorul eerului si al
pmantului 0 de 4 evanghelisti 0 12 sfinti apostoli de frunte si de 318 sfinti
parinti, care au stralucit la Nicheia la primul sfant sobor i sa aib parte cu luda
cu de trei ori blestematul Arie i cu alti necredinciosi Iudei, care au strigat
asupra lui Hristos, mantuitorul nostru: sangele lui asupra lor si a copiilor lor,
1) in orig. I dan E

9*
131

www.dacoromanica.ro
precum este si va fi si s aib neadormit potrivnic pe matita lui Emmanuil, in
ziva cumplitei <judedti> 1), amin.
Scris la Iasi, in anul 7116 <1607> Noembrie 16.
Insusi domn,u1 a poruncit.
Io Mihail voevod <m. p.>
Stroici mare logoat a invltat.
Vasilie Dinga <a scris>.
Acad. R.P.R., XLVI/146.
Drig. slav, hirtie, pecete timbrati.

162
<1607 1609 Noembrie 23.
Iat eu, Ursul, fiul 135.ncei din Maciduti, singur dela sine instiintez prin
acest zapis al meu, c am dzut in mare par pentrud m'a p5.rit Tiron din Izbiste
pentru 2 boi i i-am fa'mas lui d.ator i i-am plait boil si am rAmas s-mi praesc
capul idela pardlabi . .2) n'am avut cu ce-mi plti capul dela pirdlabi,
ci. s'a sculat fratele nostru, Roman, fiul lui Ionut si mi-a plait capul cu dota-
zeci i doi talen i mari numaati.
Ins eu n'am avut cu ce plai lui Roman, ci i-am dat, i-am zbilogit toat partea
de ocing a noastr si a paintilor nostri, ce se va alege din Maciduti, dinspre
toate prtile, dinaintea lui Miron i :Florea i Ionasco Uncar din tArgul Orhei
Mahmet Turcul, ce s'au dat acei bani din m&inile lui Alehmet i inaintea lui
Vasilie S<cheia>nul i Nicoaa i Lazor i Simion din Cotelnici i Purcar, fiul lui
Rafeiu i Gavril Tuluc din Pocrisani i Ionasco, fiul lui Ieremia i alti multi
oameni buni i megiesi, ca s aild a tine Roman acea mai sus zisa (wing.
lar dac nu voi putea plaesc acei bani mai sus scrisi, Roman s5.
a-si face si privilegii domnesti pe acea ocin mai sus scris.
Altul s" nu se amestece. Si pentru mai mare credint. am pus si pecetile la
acest inscris, ca s-i fie . .9 de credint. In veci.
Noetnbrie 23.
Si Grozav diac a scris <si> a isdlit.
Arh. St. Iasi, CCLXXXVII/36.
Orig. slay, hartie, Z peceti aplicate.
Datat dupl. Grozav diac, mentionat in doc. din 1607 (Acad. R.P.R., XXIII/3)
si 1609 (Arh. St. Iasi, CCXII/r).

orais in orig.
2) loc ilizibil in orig.

132

www.dacoromanica.ro
163

1607 (7116) Noembrie 27, Hotin.

Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
lata domnia mea am dat i am miluit pe credinciosul nostru boier, pan Isac Balica
mare vistier, cu un sat anume Iubanestii pe paraul Iubaneasa, cu loc de iazuri
si de mori i cu balta de pesti, care se num.este . 1), care acel sat a fost al
nostru drept domnesc, ascultator de ocolul Dorohoi, pentru credincioasa lui slujba
pe care a slujit mad intai parintelui domniei mele, raposatului Io Eremia voevod
tarii noastre i apoi i domniei mele, and a mers domnia mea la scaunul domniei
mele la Iasi din cetatea Hotinului.
lar hotarul acelui sat s.' fie dup vechiul hotar.
Pentru aceia, sa-i fie i dela noi danie i miluire i copiilor lui i intregului nearn
al lui, care se va alege mai aproape. Si altul sa nu se amestece, peste aceasta
carte a noastr.
Scris in cetatea Hotin, anul 7116 <1607> Noembrie 27.
Costantin voevod <m.p.>
Arh. St. 14, CDXXVII/r5.
Orig. slay, hartie, pecete timbrata.
0 trad. rom. din 1805 la Acad. R.P.R., CCCLIX/68.
Alta trad rom. cu data 26 Noembrie, la Arh. St. Iai, CCCXII/2.

164
1607 (7116) Noembrie 28, Iai.

t Io Mihail Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Iat domnia mea am binevoit, cu a noastra bunavoint, cu inima luminata
curat, din tot sufletul nostru i cu ajutorul lui dumnezeu, am d.at si am miluit
pe rugatorii nostri, egumenul i intreg soborul dela sfanta manastire Galata, cu
toate gloabele i desugubinele i cu mortile de oameni, cate se vor face prin toate
satele sfintei manastiri, din toate tinuturile, ca s aiba ei lua toate gloabele,
sa le fie de ciubote, precum a fost i in zilele altor sfantraposati domni i precum
au carte si dela sfantraposatul preaiubitul parintele domniei mele, Simion voevod.
lar slugile noastre paralabi i mari vatagi i alti judecatori sa aib numai
a judeca vecinii sfintei manastiri, ins dup dreptate i sa-si la feraia dela oricine,
cum i va fi judecata, iar alta pradaciune sa nu fad., nici treab." sa nu aib a-i
prada mai 2) .mult peste ferae.
1) loe alb in orig.
1) mai , a*a In orig.

133

www.dacoromanica.ro
Pentru aceia, nimeni dintre slugile noastre parcklabi i mari vtagi i globnici
desugubinari sk nu indfzneasck a se amesteca sau a globi vecinii sfintei
inaintea acestei erti a domniei mele.
Scris-in Iasi, in anul 7116 <1607> Noembrie 28.
t Domnul a poruncit.
Io Mihail voevod <m.p.>
Stroici mare logoft a invktat.
t Vasilie Dinga <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iai, XVI/r.
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicat, cazutii.
Cu trad. rom. din 1904.
165
<1607 Decembrie 9-1611 Noembrie 10>.
f Io Costantin Moghila voevod, din nula lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
dat am dat aceast carte a domniei mele>1) rugktorului nostru, egu.menu-
lui i intregului sobor dela sfnta mnIstire <Berzunt, ce este in tinutul>1) Totru-
sului, ca sk fie ei tari i puternici, cu aceast carte <a domniei mele a tine si a opri>I)
dreptul sku sat si hotar, care se numeste Bogdana, care <a fost data danie inck
dela alti domni>1). Pentru aceasta scriem.
De aceia, nimeni s.' nu cuteze a opri . . .1) nici sk intre cu nimic, cici cine
ar intra <mkcar c.'t de putin a face talhusag i Il va globi cineva afark de mnk-
stire, unii ca aceia>1) \Tor da gloab61) portii domniei mele 50 boj i totul . . .1)
. . .1) <iar cui>1) i se va pkrea, ea' au o' arecare strmbktate dinspre ei, sk aibk
<a aduce pe unii ca aceia de fat>1) inaintea domniei mele.
Altfel sk nu fie, inaintea spusei domniei mele .1)

Scris in . . . .1)
Domnul a zis.
t Costantin voevod <m.p.>
Arh. St. Buc., Bogdana,
Orig. slay, hrtie, rupt, pecete aplicat, stricatil.
Cu o trad. rom. dela sffiritul sec. XVIII, ibid., M-rea Bogdana, XLI/5, .dup
care s'au completat unele lipsuri.
Datat din r5stimpul de domnie al lui Constantin Movilil.
166
<1607 Decembrie 9-1611 Noembrie 10>.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tdrii Mol-
dovei. <Am dat si am innoit> aceast carte a domniei mele, rugtonilui nostru
egumenului 911 intregului sobor i <tuturor fratilor care se af15.> in mindstirea
oc rupt In orig.

134

www.dacoromanica.ro
Bistrita si pe cine vor trimite ei <s fie tare i putemic cu aceast> carte a domniei
mele, s tina vama tea mick dela Back-Li si cati vor veni . . cu mere i alte mr-
f uri, ei s." le ja vamk i s. tink . . . de pretutindeni, pe unde vor fi locul i venitul
rnankstirii . . ceva sau fanete va fi cosit, ei s le ja <totul inapoi, s* fie al
fintei> manstiri, precum i pank acum au tinut ; sk fie deplin <ruga acelor
domni pravoslavnici> crestini fosti in tara Moldovei. Dack <cineva le va tine ceva
cu dela sine> putere, acela va avea mare pedeaps dela domnia mea.
<Pentru aceia, nimeni dintre ureadnici> isoltuzi sau oricine, s nu indrznease
a se amesteca acolo <sau a le lua ceva> inaintea acestei cArti a domniei mele.
Scris la . . .
t Insusi domnul a poruncit.
Costantin voevod < m.p. >
f Ureache mare vornic a invtat.
Arh. St. Due., M-rea sf. Sava-Iasi, XXXV/62.
Orig. slav, hartie filigran, lipsl o treime; pecete aplicatk citzutk

167
<1607 Decembrie 9-1611 Noembrie 10 >.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mo/-
dovei. Am dat aceastk carte a domniei mele credinciosului nostru boier, Boul
vistier, pentru aceia ca s fie tare si puternic cu aceast carte a domniei mele,
sa st.'paneasc dreapta sa ocing i cumprturk din satul Rtesti, din tinutu
Neamt, pe paraul Topolita, pe care a cumprat-o el dela sluga noastr Lupul
Harutul diac, inc, din zilele rposatului printe al domniei m.ele, Eremia Movil
voevod si are intkrire dela printele domniei mele si dela unchiul domniei mele
raposatul Simeon Movilk voevod..
Deci domxtia mea, deasemeni am dat credinciosului nostru boier mai sus scris,
Boul vistier, ca sk-i fie i dela noi ocin i cumprltur cu tot venitul.
lar sluga noastr., Ionasco pdharnicel, fiul lui Tampa vtah i cu fratii ski,
ne-au aratat un zapis dela Harutul, facut mail) pe urm, ck au dat niste ban
pentru o bucat5.2) ae loe din acea ocing. Deci noi am socotit cu sfatul nostru c
ei nu au avut niciun zapis domnesc, iar noi nu i-am crezut ca acel zapis facut cu
inselAciune si mai 1) pe urm, ci an fmas dinaintea noastr i dinaintea intregului
nostru sfat. De aceia, nimeni, de acum inainte, sk nu aibk a mai part nici s do-
bandeasck niciodatk in veci, inaintea acestei cdrti a domniei mele.

1) e mai* aa in orig.
9 4 bucat * aa in orig.

135

www.dacoromanica.ro
Insusi domnul a poruncit.
Costantin voevod <m.p.>
<Pe verso insemnare in romneste:> 4 Dat-au o parte de ocin<5.> de Unghian<i>
de pre Topolit<a>, ce i-au fost rAscumplltur. dela 135.sclina Stroicioae si dela
ficiorul ei, Ionasco, au dat Boului i fratilor si, dreptu partea Harutului den
ItAtesti a.
Acad. R.P.R., CCXX/33.
Orig. slay, hartie, pecete timbrata.
Cu o trad. rom. dela mijlocul sec. XVIII; ibid. CCXX/34.
Datat din domnia lui Costantin Movi15. voevod.

168
<1607 Decembrie 9-1611 Noembrie lo>.
Noi Costantin Moghila voevod, cu mila lui dumnezeu, domnul tarii Moldovei.
Scriem domnia mia la slugile noastre credincioase, Gligorie Bucium fost vornicu
parclab de Putna.
Iti d.'m stire ca au venit inainte n,oastr, Danceu i Burnar i Grigorie
diacu si asa ni s'au jluit, inaintea domniei mele, zicAndu cg ei au un vad de moari
de cump5A.rtufal, ce au avut tatbil lor, Gavril staroste i s'au judecat pentru acel
vad de moar cu feciorii popii din Bainesti. Si Dnciu i Burnar i Gligorie, ei
au si zis si oameni martori, precum au cumpArat tatl lor acel vad si au fost
martori fat i ei n'au sttut la g:udecat: i i-au fnlas i i-au pus herk, inainte
noastr..
Si de acum inainte s n'aibe a-i trage pentru aceasta giudecat, niciodat
s. aib. Dnciu i cu fratii sai a tine acel vad si mai multu s nu se mai giudece
niciocanoar.
In Iasi, leat 71. . .
Domnul au poruncit.
Marele logordt.
Lupul < a scris >.
Arh. St. Buc., Condica nr. 572, M-rea RAchitoasa, p. I, pag. 72.
Trad. rom.
Datat dui:A Costantin Movila voevod.

169
<1607 Decembrie 9-1611 Noembrie lo>.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tArii Mol-
dovei. Scriem domnia mea, credinciosului nostru, Vasilie vornic de gloat. Iti &Am.
de stire c ni s'a jeluit credinciosul nostru Sechil c'dmras impotriva lui Dumitru.

136

www.dacoromanica.ro
Popotea i astfel a spus, c atunci and a venit Mihai voevod cu Wile sale, Dumitru.
Popotea s'a sculat cu alti haiduci i i-a indreptat pan la sfnta mnstire, unde
este hramul sfintei i inceptoarei de viat troite, unde a tiut el 61 sunt acolo
bejenarii, cu toat agonisita credinciosului nostru Sechil cmra, pentruc a
tiut el, cAci a fost mai inainte sluga mai sus scrisului boier i i-au luat, cu totul,
pn la r000 de ughi.
Pentru aceasta, cum vei vedea aceast carte a domniei mele, lar tu s le faci
lege dreapt., cum vei afla cu dreptate i cu oameni buni, ca s-i plteasc aceste
pagube.
Aa s. tii, altfel si nu faci.
Insu0 domnul a poruncit.
Arh. St. Iai, CCCI4/127,
Copie slavi din sec. XX.
Datat din domnia lui Costantin

170
<1607 Decembrie 9-1608 August 31> 7116.
Copie di pi suretul ispisocului dela Constandin Moghila vod, din let 7116,
<16o7-16o8).
Precum au venit innainte noastr i innaintea boerilor notri, slugile noastre,
Toadir Scantei diiac i frati-su lui Scnteia celui barn, nepoti
striinepoti Dumii celui Negru, di a lor bun. <voe), de nimi nevoiti, nici asupriti,
au vnda a lor driapt ocin i moiiia, din uric de slujiri ci-au avut strAmou1
lor Duma cel Negru dila Ilie vod 0 dila Stefan vod, doa pati di ocink din a
patra parte de sat, undi au fost Mndre, cari ace mo0i s numete Scntee0ii
pe Rbrice i cu loe de moar in RThrice i cu poian in Bucovind); aceasta au
Vndut-o slugii noastre Irimii Risanul uricar, drept 20 ugh<i) i. li-au plait
lor deplin. Pentru aceia, ca s fii lui dila noi cu tot venitu. i altul s.' nu s
a mestice.
Let 7238 <1730) Apr. 3o.
Aceast copii s'au scos asmine di pi suretul ispisocului dela Costandin Movila
vocl, ci esti la mini. Pentru aceia am adiverit cu isclitura me. 18or Iuni 4-
A scris Gligora.
<Pe verso:) Cinst<it) al men ca un frate dum. vrului Arghiri Cuza fost
mare ban, cu frteasc<) dragoste a.
Acad. R. P. R., CV/19.
Trad. rom.

137

www.dacoromanica.ro
171
<1607 Decembrie 9-1608 August 31> 7116.
f Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Am dat si am innoit miluirea si intArirea preaiubitului meu parinte, cel
intre sfinti fposat, Io Eremia Moghila voevod, care a miluit sfnta mangstire
numit Secul cu o moar cu iaz si odael) si cu cativa vecini la Targul Prumos.
Astfel s: le fie lor si dela domnia mea miluire s'i intkire, sA fie tari si puternici
cu aceast carte a domniei mele s stapneasc6 s'i s apere toate averile care vor
fi ale sfntului locas s't toate Mnetele si /ocul de ogor si vecinii.
De aceia, nimeni s nu cuteze sd-i opreasc sau s-i turbure inaintea acestei
cArti a domniei mele.
In anul 7116 <1607-1608).
Insusi domnal a spus.
Io Costantin voevod <m.p.)
Mari boieri au invtat.
Grozav <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXII/36.
Orig. slay, hartie filigran; pecete aPlicat, c5./.uta'.
Datat din doninia lui Constantin Movila.

172
<1607 Decembrie 9-1608 August 31> 7116, Iasi.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui damnezeu, domn al tairii Mol-
dovei. Am dat aceast carte a domniei mele slugii noastre, Saya Topa fost clucer,
pentru ca ori unde isi va gsi dreptii si robi 2) Tgani, anume Gliga cu femeia
si copiii s'i Badila cu femeia si Iusip s'i Titul si Mate/. si Vasie, ori unde i-ar gasi
In tara domniei mele sau la Tiganii domniei mele sau la Tiganii boieresti sau cAlug-
resti sau in Mrg sau in slobozie, fie la cine ar fi, iar el s fie tare si puternic cu aceast
cante a noastr s-i ja si s-i lege si s-i aduch. Ia casa sa, pentruc s'a plns c au
fugit dela casa sa si si-a adus indreptkile inaintea noastr.
Si unde s'ar af11, in targ sau la targ, targovetii sau alti oameni ai nostri A' aili
a sri si a-i lega s'i a-i da in m'ainile slugii noastre Saya Topa.
Pentru aceia, nimeni s'a* nu indrzneasa a-i opri, inaintea acestei cArti a noastre.
Scris la Iasi, in anul 7116 <1607-16o8).
Insusi domnul a zis.
I) a odae s, asa in orig.
r) e holopi 1,, asa In orig.

138

www.dacoromanica.ro
-Costantin voevod <m.p.>
Ureche mare vornic a invatat.
Vasilie <a scris>.
Acad. R.P.R., IX/ro.
Orig. slay, Hrtie, pecete aplicat.

173
-<1608 1614 >

Acest zapis al lui Toma Albascul 0 al liii Hamartu, cine Il va vedea 0 cine
il va auzi cs. tie> c ei au vandut ocina lor dreapta, anume . . .1) pe Nistru,
la ostrovul Me14ova, unde se numete Fantana lui Cari . .1). Astfel a vandut
Toma Albascul partea sa dreapta, intreaga jumatate din acea ocina, pentru zoo
zloti ttarqti, a vandut-o lui Bratco i lui Oanta i lui Vasco 0 lui Costea.
lar Hamartu, el a vandut din partea sa, din acea ocin, pentru roo zloti
ara0 tatareti, din partea sa, lui Ihnat i lui Vasco, ginerele lui, inaintea lui
Tantea oltuz din Orhei i inairitea a 12 pargari i inaintea lui Toma Zbiari
urednic i inaintea lui Turbori vatag i inaintea li Carstea Poroseci i Ina-
intea a multi oameni buni, <care> au fost atunci acolo.
Acad. R.P.R., IV/144.
Orig. slay, hartie, rupt, urmele a doul peceti aplicate.
Datat dup5. Toma urednic fost si'vornic de Botosani, care apare in 1608. Poro-
seci era decedat la 15 Martie 1615.

174
1608 (7116) Ianuarie 3, Iai.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mol-
(lovei. Am dat aceasta carte a domniei mele, rugtorilor notri, egumenului i
intregului sobor al Galatei i vecinilor lor din satul Voroveti, tinutul Carligaturii
ca sa aiba ei dela domnia mea slobozie ca &A nu lucreze nicio munch* a noastrk
nici i1i s nu plateasca, ci sa aib ei a griji lucrul acelor vii ale sfintei manastiri
ce au acolo.
Pentru aceia, nimeni dintre slugile domniei mele, iliari 2) sau rabotnici, sa nu
indrazneasca a-i turbura, inaintea acestei carti a domniei mele. Aa s.
La Ia0, in anul 7116 <1608> Ianuarie 3.
Insu0 domnul a spus.
Costantin voevod <m.p.>

loc rupt in orig.


asa in orig.

139

www.dacoromanica.ro
f Mari boieri au invatat.
f Gligorie <a scris>.
Arh. St. Buc., 11-rea Galata, X/8.
Orig. slay, hirtie filigran, pecete aplicat.
Cu 0 trad. rom. din 1795.
175
1608 (7116) Ianuarie 3, Iai.
f Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mol-
dovei. Am dat aceasta carte a domniei mele rugatorilor noOri egumenului 0 in-
tregului sobor dela sfanta manastire Galata, pentru ca SA fie ei tari 0 puternici
cu aceasta carte a domniei mele sali apere dreapta ion ocina cu loe de fanat pe
care o au in satul Voroveti 0 in satul Falfqti 0 in satul Manzati 0 cu tot venituI
care va fi venitul lor. Nimeni sa nu aiba a intra acolo in hotarul lor, O. coseasca
fan sau sa pasc vite, boj sau vaci 0 alte vite pe acel loc. lar ei sa fie tari, cu aceast5.
carte a domniei mele, sa ja toate vitele care se vor gasi pe acel botar. lar mu/
care se va afla cosind Dural sa ail:a .mare pedeapsa 0 coasa deasemeni sa i se ja
0 tot ce va avea acel om SA se lase numai cu trupul.
Nimeni sa nu ail:4 a intra <acolo>, inaintea acestei ea* a noastre.
La Ia0, anul 7116 <1608> Ianuarie 3 zile.
Insu0 domnul a zis.
Io Costantin voevod <m.p.>
Mari boieri au invatat.
Gligorie <a scris>.
Arh. St. Buc., 3.1-rea Galata, VI/5.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicatl.
Cu 0 trad. TOM. din 1795.
176
1608 (7116) Ianuarie 7, Iai.
f Io Costantin 1Vloghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mol-
dovei. Scriem slugilor noastre, credincio0lor ureadnici din targul Harlau. Cum
yeti vedea aceasta carte a domniei mele, voi sa nu turburati cramele acestei manas-
tiri dela Neamt, nici pe vierii din targul domniei mele &A nu aveti a-i cherna
.

la munca domneasc5, dupa cum nici pana acum nu a fost aceasta. 14a O. Oiti_
Altfel sa nu faceti.
Scris la Ia0, anul 7116 <1608> Ianuarie 7, Ia0.
do Costantin voevod 1).

9 intocmit In text ssemnriturar.

140

www.dacoromanica.ro
Ureche mare vornic.
Dumitru <a scris).
Acad. R.P.R., DLXIX/23.
Copie slay& cu litere latine din 1898, fa'cut de un necunosator al alfabetului
cirilic cu foarte multe grevli, dup orig. slay, hrtie, pecete aplicati.

177
1608 (7116) Ianuarie 7, Ia5i.
t Cu voia tatlui i cu ajutorul fiului i cu svar0rea sfntului duh. Eu, robul
stApanului meu Iisus Hristos, Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu,
domn al tkii Nioldovei. Iat am binevoit domnia mea cu a noastr butfvoint, cu
inimA curat i luminat i cu tot suf/etul i cugetul nostril i cu ajutorul lui dum-
nezeu, privind la vechii domni binecinstitori care au miluit 0 au intkit sfintele
mnstiri, aa i domnia mea am dat 0 am infdrit 0 am miluit, dela noi, sffinta
mng.stire numit Pobrata, unde este hramul sfautului arhierarh i fckor de
minuni al lui Hristos Necolae, cu gloabe 1) i cu deugubine ce se vor face in toate
satele mnstirii, in once tinut vor fi 0 in satul DrAguenii i satul Dracintii
jumkate din satul Costetii, in tinutul CernAuti, cu gloabe 1) i cu dequgubini,
ce se vor face in toate satele mnstirii.
lar starotii din acel tinut i globnicii i deugubinarii s aib'd numai a judeca
lua feraia. lar dac6 va fi un om ru sau vinovat <de pedeaps et moarte
sau va fi de alt pedeaps, iar boierii s le fac dup lege 0 dup fapte. lar pe cei
de acolo, pe care Ii vor globi dup lege numai s-i judece i s ja ferEa, cum scriem
mai sus, iar altceva niraic s nu ja din gloabe 0 din dequgubine, nici starostele
nici globnicii, nici dqugubinarii, ci s fie toate gloabele i depgubinele ale mns-
tirii.
ja dupg dreptate i manstirea, big dela acel om, care va fi de acolo cu
gloaba, dup lege ; s n.0 se ja nici s prade dela alti oameni din sat care nu vor
fi vinovati, ci s ja ceiace va avea numai cel care va fi vinovat. i O. nu prade
nici pe tatal lui, nici pe fratii lui, nici rudele, numai dac fiul este cu tafal inteo
cas, el s aib6 a da seam4 i prti pentru fiul sgu. Dac'd lug fiul va fi deosebit
de pkintii lui, in casa lui, el singur s ilspunc1 i s fie dup pravila sfnt,
nu se prade tatAl pentru fin, nici fiul pentru tat.
riindcg domnia mea am miluit 0 am dat gloabele i dequgubinele sa fie ale
rugnorilor notri pentru haine 0 cisme iar ei s." ailYa' a ruga pe dumnezeu pentru
pAcatele noastre i pentru pkatele pkintilor noWi 0 ale fratilor nogri 0 ale
copiilor notri i pentru toti cretinii.

1) aa In orig.

141

www.dacoromanica.ro
lar cine va strica intocmirea, sa fie blestemat de domnul dumnezeu, facb.loruf
cerului si al pmantului si de toti sfintii care din veac au plcut lui dumnezeu
sa aib paras la cumplita judecata a lui gristos, pe sfantul arhierarh al lui
Hristos, Necolae Altul sa nu se amestece, inaintea acestei carti a domniei mele.
Scris in Iasi, in anul 7116 <16o8> Ianuarie 7.
Insusi silomnul a zis.
Costantin 1Vloghila voevod <m.p.>
Mari boieri au invatat..
Acad. R.P.R.,
Orig. slay, /Artie, pecete aplicatA, cazutg.

178
1608 (7116) Ianuarie 8.
j. Io Constantin Moghila voevoda, din mila lui dumnezeu, dotnn jdrii Moldovei.
Scriem slugii noastre parallabul dela Cotna<r>ii) i catra aceasta damn stire
ni s'au jeluit rugatorii nostri de la mnstirea Neamtului i as<a> an zis, naintea
noastra, ca au o moara la Buhainti, deci i-au inpresurat mora multi.
Derep<t> aceia, de vti vedea cartea nostra, voi sA cautati sa le alegeti locn1
de tutindiril i sa-1
De iasta danau stir<e> si'inteal<t> sa nu facet<i>.
Scris la Iai, leat 7116 <16o8> Ghe<n>. 8.
t Insui domnul A sus.
t Mari boieri au inapt.
Lozovanul <a scris>.
Acad. R.P.R., CCLXXVIII/132.
Orig. rom., hrtie, pecete micA, aplicata.
179
1608 (7116) Ianuarie 12.
t Io Constantin Mbghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Am dat si am inoit intarirea rugatorului nostru egumenului i intregului sobor
dela santa manastire dela Secul, ca sa. fie tari i putemici, cu aceasta carte a
noastra, a apra si a tine tot avutul cat va avea sfantul Micas, satele lor i vitele
fanetele i poiana i toate hotarele sfintei manastiri, nimanui nimic sa nu
dea oricine va veni, cu once carte sa-i turbure, s nu dea nimanui nimic.
lar cui se va parea strambatate, pentru orice luau, acela sa stea de fat&
inaintea domniei mele. Pentru aceia, nimeni sA nu indrazneasca sA turbure, inaintea
acestei carti a domniei mele. Altfel sa nu fie.
1) loe rupt in orig.

142

www.dacoromanica.ro
In' anul 7116 <1608> Ianuarie 12.
Insusi domnul a zis.
Costantin Moghila voevod <m. p.>
Mari boieti au invglat.
Grozav <a scris>.
Arh.St. Buc., M-rea Neamt, LXXXII/i7.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. din sec. XIX.

180

<1608 1623 > Ianuarie 22, Igeti.


Popa Cr<i >stea din Igesti i Penteliiu de acolo fi Morzan deasemeni i. Luca.
deasemeni i Ngstasie deasemeni i Gheorghit<g> i Ipatie dela Piln<i>, cum au
venit innaintea noastrg, de bung voia ei si de nimene neinpresuratg", Mgrica,.
fata lui Mihil Pulbgrus, nepoata lui PrAteiu is'au vndut partea sa de ocing
mosie, den sat den Rapedzest<i>, au vgndut lui Ionasco Vrabie lost p're.lab,
dereptu doucizeci i cinci talen i de argint 0. din vatra satului si din tarin<g> i den.
cgnpu toat partea pgrintelui ei, ca tot venitul.
asijcler<ea> au venet Andronic, feclorul Drghici de Benest<i> is'au vgndut
asisder<ea > partea sa de ocin<g> din Itgpedzesti lui Ionasco Vrabie, dereptu
doulizeci tal< eri> de argint din tot locul ce se va alge partea sa de ocin< > i [0]
mosie.
Deci noi, vgdzndu de bung voia lor tocmalg intre dgnsii i plata deplin
du-le, noi i-am fgcut acesta zapis i mgrturie, ca s-i hie lui de credintg,.
png-s<i> va faci i derease domnest<i>.
Mai pre m.are credintg, pusu-ne-am i pecetil<e>, ca sei se tie.
Acest zapis l-a scris Golcliu cu tana mea proprie.
Scris la <I>gesti, Ghen. 22.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XXXVIII/t.
Orig. rom., hrtie, 7 peceti aplicate.
Datat dup5. Ionasco Vrabie, care este pomenit in doc. dintre anii 1608-1623..

181
<1608 1609 > Ianuarie 22, Moghilitiu.
lath' eu, Vrvara, fiica lui Crgciun din Macicguti i fiul ei Straton i cu copiii-
lor, insine instiintgm Cu acest zapis al nostru, precum am vndut dreapta noastri
ocing i doling ce o au ei in satul Macicguti, de bungvoia lor, neasupriti de
nimeni, nici siliti, partea Varvarei, ce se va alege partea lor si au vndut partea.

143

www.dacoromanica.ro
lor lui Uremia i sotiei lui Mgricutei, pentru 15 talen, bani buni, ca sg-i fie dreapt
ocin si dedin6 i copiilor i nepotilor lor i strnepotilor lor.
Si la aceast tocmealI au fost multi oameni buni i bgtrani i megiasi de prin.-
pregiur. Si au fost acolo preotul domnesc Aftenii din Movilu i Ursic cel batran
de acolo si Brats mora;u1 i Onufrei din Rascov si Roman din Macicauti si Ilea
deasemeni si Simeon deasemeni si alti multi oameni buni i bAtrani.
Deei noi, dac am vzut tocmeala lor de bun voe si plata deplin6, noi am
fdeut Eremiei i sotiei lui M'Arieuta acest zapis si am pus pecetile noastre pe zapisul
acesta.
Scris in Moghilgu, Ianuarie 12.
t Ursu diac a scris acest zapis.
Arh. St. Iasi, CCXIT/141.
Orig. slay, hrtie aligran, 5 peceti aplicate.
Cu o trad. rom. din 1805.
Data dupi Roman din Macicauti si doc. din < 1607-1609> Noembrie 23.
182

1608 (7116) Ianuarie 25.


Suret di pe ispisocu sarbesc dela Constantin Movila v<oe>vod, din leat 7116
<16o8> Ghenar 25.
Noi Constantin Movila v<oe>vod, cu mila lui du<m.>nezeu, domnu tarii Mol-
davii. Precum domniia mea m-ant inilostivit si am dat i am miluit pe al nostru
cinstit i eredincios boeru Cbirbliman mare pah. cu o s'Aliste, anume S5.mionestii
din tinutul Romanului, care au fost dreapt domneasek din ocol<ul> Romanului ;
precum s-i fie lui dreapt ocink cu tot venitul. Drept acia, nimene sa nu sA
amestece sau s stpAneasc, innainte a:4U acestiia a domniei mele. Insusi domnul
au poruncit. i s'au isclit cu rabina sa : Constantin Movila v<oe>vod.
Dipe grbie pe limba moldoveneascA s'au t1m6cit la anii 1793 Fevr. xo, de
polcovnic Pavl Debrintchi dela Mitropolie.
Acad. R.P.R., ms. rom. 4657, f. i v.
Trad. rom.

183
1608 (7116) Ianuarie 28, Ia4i.
t Io Costan<tin> Mo<ghila voevod>, din mila lui dumnezeu, domn al trii
Moldovei. <Scriem domnia mea> tuturor dbilarilor nostri, cati vor umbla in
slujba domniei mele prin tinutul Neamt. V d'm <tire c> s'au jeluit dom.niei
mele impotriva voastr oamenii sfintei mnIstiri grecesti din Tarin, unde este
hramul sfntului arhierarh aetor de minuni al lui Hristos>, Nicolae, anume

144

www.dacoromanica.ro
satele Giurovul i Nicorevtii din acel tinut. Si ava au zis inaintea noastri . 1)
vi le luati vitele pentru alti oameni din alte sate. Pentru aceia, cum yeti vedea
aceasti carte <a domniei m.ele>, voi s aveti a-i lisa f,oarte in pace vi vitele
nu le luati pentru alti oameni din alte sate vi caii 'or s nu-i luati de olac, nici
pentru podvoade si nu-i turburati. Si voi, pfircilabi din acel tinut, s nu aveti
nicio treab cu acele sate ale sfintei mnistiri <care> am scris-o mai sus vi s
nu-i turburati pentru nicio angirie 2) i voi rabotnicii care minati pe oamenii
din acel tinut, s faci fanul domnesc, si nu scoateti la munc acele douk sate
pe care le-am scris mai sus, ci s le lsati in pace, pentruci domnia mea m'am
milostivit vi am lisat acele sate s Lek Muni sfintei mnstiri, si fie pentru nevoia
sfintei mnistiri.
Pentru aceia, nimeni dintre slugile domniei mele sau din slugile boierevti
nu aibi a-i turbura peste porunca domniei mele, numai si dea pliteasc
dabilele, cum sunt scrise la vistieria domniei mele. Ava s titi. Altfel si nu faceti.
Scris la Iavi, in anul 7116 <16o8> Ianuarie 28.
Insuvi domnul a spus.
Costantin voevod <m. p.>
Ianachie a invitat.
Pantelei <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXVII/35.
Orig. slay, hrtie, deteriorat, pecete aplicatl.
184
1608 (7116) Februarie 7.
Noi, Costandin Moghila v<oe>vod, cu mila lui dumneziu, domn tirii Moldovii.
Dat-am aciast carti a domniei meli, rugitoriului nostril egum<e>n cu tot soborul
dela sfnta min<i>stire Bistrita, undi iasti hramu adormire preacuratei nsci-
toarei de dumnez.u, de intirituri branivtii vechi, dupi uricul lui Stefan vodi
cel Bitrin, ci s incepi dela pirul Sirat<a>, piste Bistriti, deasupra Doamnii
vi la Agircina Simi, dela Cozie spre Dialul Mari, pe poleniti dela Hitioana, pe
Pintenul i s inpreuni cu branivte ministirii Tazliului, la Richitiv, in piscul
Bilan, in gius, intre Tarciul Bistritii, doh' poeni supt Ciabliu, piste Bistreti, pe
jolcoae, in Cuejdiu la Oprivani, la Methodie, pe gura Pingiricioru, la Verhovina
vi cu loc de stini in Pingirati. i nimea si nu pasc oile acolo, sau pevti s prindi
sau lemni s tai, ori himeiu ori alune sau orici, frvtirea lor. Dar gsind pe cineva
acolo la locul aritat, atunce s fie tari i puternici cu aciasti carti a domniei meli,
a Ina tot ci vor g.'si pe lingi anvil.
2) loc rupt iu orig.
2) generic', aa in orig.

10 Documente Moldova 145

www.dacoromanica.ro
Drept aceia, nimea s nu indfzniasc a sup'ra innaintea acestii arti a domniei
m.eli.
In Iafi, v<e>let 7116 <160> Febr. 7.
Insusi domnul au zis.
Urechi mare vor<ni>c au invtat.
Arh. St. Buc., 31-rea Vratic, XVIIIir (doc. 6)
Trad. rom. din sec. XIX.

185
1608 (7116) Februarie 15.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumerezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iat au venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri moldoveni, Milan
surorile lui, Dola i Sofia, fiii lui lands vtag, fiul Mariei, nepotul Neagi, de
bunk' voia lor, nesiliti de nimeni nici asupriti si au vndut dreapta lor ocin
dedin din satul Medeleni, din a patra parte a satului, a treia parte din a treia
parte, din uricul pe care l-a avut stabunica lor, Neaga, dela Ilie voevod si din
ispisoace 1) pe care le-a avut pe <aceste> p..rti, dela Iancul voevod. Aceasta au
vandut-o slugii noastre credincioase, Vitolt Mrtanu staroste, pentru cincizeci
talen i n,umrati.
Noi vznd buna tocmeala intre ansii i plata deplin, deasemeni si dela noi
am dat si am intrit acea parte de al din acel sat, tare s'a scris mai sus, Mede-
leni, ca s-i fie si dela noi ocin i dedin cu tot venitul. Altul nimeni s5, nu se
amestece, inaintea acestei crti a noastre.
In anul 7116 <168> Februarie 15.
Insus domnul a poruncit.
Costantin voevod <m. p.>
Mari boieri au invtat.
Iurasco logoat a isclit <m. P.>
Corlat <a scris>.
Acad. R.P.R., V/78.
Orig. slay, hfirtie, pecete aplicatA, cazut5.

186
1608 (7116) Februarie 15, Iai.
Iat, eu Ilea fost jitnicer, mrturisesc cu acest zapis al meu ea, nesilit de
nimeni, nici asuprit, ci eu de bun voia mea am vndut panului Stefan logofdt,
niste Tigani, anume: Drurne cu femeia i Cu copiii i Simion, fiul lui Drume, cu

1) ispisoace*, asa in orig.

146

www.dacoromanica.ro
femeia Cu i Bahluian, fiul lui Drume, cu femeia i cu copiii i Vasilie,
fiul lui Drume, cu femeia i cu copiii i Solomia, fiica lui Drume i Mitronia, fiica
lui Drume i Mitrofana, fiica lui Gliga, cu copiii si Ursu, fiul Trofanei, cu femeia
cu copiii i Sofronia, fiica Trofanei, din ispisoc de inarire dela ilposatul Eremia
voevod pentru o suf i cincisprezece talen. Si mi-a plait pan Stefan lorat
toti acesti mai sus scrisi :bani, 115 talen.
pentru mai mare, intrire i mrturie, eu Ilea insumi am scris acest
ipis si am pus si pecetea mea pe acest zapis, ca s se stie.
Scris in Iasi, la ahuI '7116 <168> Februarie 15.
Acad. R.P.R., CCIi7/47.
Orig,, slay, hrtie, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. la: Acad. R.P.R., XX 174.

187
1608 (7116) Martie 10,
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Am dat domnia mea i am miluit ruga noastr nou zidit, sfnta man'stire nurnit
Secul, unde este hramul tderii cinstitului i slvitului prooroc i inainte mergRor,
botez.torul loan, cu un vad de moar. in Siret, in hotarul targului Schei, din
jos de targ i cu o bucat de loe in acelas hotar al tArgului, dinspre marginea
din jos a hotarului, aseze sat, cat se vor putea hrlni treizeci de case in dea-
juns, ca s aild a face acele mori si a le ingriji &b.' fie de hran6 si de intrire sfintei
mnistiri, pentru pomenirea sfntfposatului phintelui domniei mele Io Eremia
voevod i penttu sAn'tatea i mntuirea sufletului domniei mele si a preaiubitei
si din inina maicii domniei mele doamnei Elisabeta i fratilor domniei mele Io
Alexandru voevod si Bogdan voevod. lar rug6torii nostri clugri, dela mai sus
scrisa sfnt mnstire, s aib a ne pomeni si a ne serie in sfntul mare pomelnic
in dumnezeescul jertfelnic. Pentru aceia, s le fie cu tot venitul. i altul s.' nu
se amestece.
lar dup viata noastf, cine se va ispiti s strice dania i miluirea noastra,
Cu care am miluit i Intrit sfnta manstire, s fie blestemat i de trei ori blestemat
de domnul dumnezeu fk.torul c'erului si al pmntului si de preacurata lui maicA
si de soborul sfintilor 12 apostoli i inaintea infricosatei judeati a lui Hristos
s-i fie protivnic sfntul i slvitul prooroc i inainte mergnor Ioan boteatoruI
si toti sfunii cei bine plkuti lui dumnezeu, amin.
Scris in Iasi, anul 7116 <16o8> Martie 1o.
Domnul a zis.
Costantin voevod <M. p.>
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, LXV/5.
Orig. slay, hartie, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din sec. XIX.

10* 147

www.dacoromanica.ro
188

1608 (7116) Martie 10, Ia0.


t Doamna Elisafta, mama domniei sale domnului. Scriem domnia mea slugi
noastre, ureadnicului din tkrgul Botkani. Cum vei vedea aceastk carte a dom-
niei mele, lar tu sk dai legat pe Ursu Tiganul i cu femia sa i Cu copiii lui
0 cu tot sklaul lui, in mAinile celui pe care-I va trimite sluga noastr credin-
cioasi, Gheorghie vornic, fiindd el a fost miluit mai l) inainte de aceast vreme
de sfntrkposatul Io Eremia Moghila voevod 0 de domnia mea pentru slujbl
credincioask ca s le fie rob 2) iTigan cu tot sklaul.
Deci altul sk nu se amestece i sk nu indrkzneasd a-1 opri, inaintea cArtii
poruncii domniei mele.
Aa s tii, altfel sk nu faci.
Scris la Ia0, in anul 7116 <1608) Martie io zile.
Acad. R.P.R., XLIX/5.
Orig. slay, hrtie, pecete timbratl.

189

1608 (7116) Martie 22, Ia0.


Io Costantin IVloghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Moldo-
vei. Am dat aceasta carte a domniei mele rugatorilor noqtri, egumenului i in-
tregului sobor dela sfnta mnistire Voronet i celor pe care ei Ii vor trimite
la aceasta ca ei, ori pe unde vor trece prin tara domniei mele cu dou maje
de pete, iar ei sk fie slobozi i cu bunk voie sk treac ark vama cea mare
fr vama cea mic 0 frk brudin, ca nimeni s nu aibk a-i turbura pen-
tru vam sau pentru brudink.
De aceia, nimeni dintre slugile noastre, vame0 sau brudinari, sl nu aibi
a-i turbura sau a-i supgra, in.aintea acestei ckrti a noastre.
Scris la Ia0, in anul 7116 <16o8> Martie 22,
Insu0 domnul a poruncit.
Simion voevod 3)

') mai t, aa in orig.


s holopi., In orig.
2) Simion voevod scris peste un text ters.

148

www.dacoromanica.ro
Ureche mare vornic a invatat.
Costantin <a scris).
Acad. R.P.R.,
Orig. slay, 'Artie filigran, pecete aplicatA.
Ise&litura lui Simion Movil voevod este contrafAcuta, scrisl peste sit& semna-
turl, nu se potriveste nici cu data, nici cu intitulatia, In care apare Constantin
Ifovil. Simion ifovill era mort la aceastii dat. Totusi dupii unii documentul este
din 1608; pecetea este autentici, scrisul este normal, filigrana este din epocA.

190

1608 (7116) Aprilie 20, Iag .

t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tkii Moldo-
vei. lath' domnia mea m'am milostivit si am dat si am miluit cu un sat anume
Troita, care este pe pirfiul numit Cracgul care ascult de ocolul targului Pia-
tra, in tinutul Neamtului, pe credinciosul s'a cinstitul nostru boier Faltrasco mare
vornic al tkii de sus, ca s.-i fie danie i miluire dela donania mea si dela prea-
jubita mam. a domniei mele Elisabeta, doamna sfntrlposatului pgrintcle dom-
niei mele, Eremia voevod i s-i fie ocin i dedink cu tot venitul s'a fiilor lui,
cu tot hotarul, dui:4 vechiul hotar, ce va avea acel sat numit Troita, pentnica
el a slujit domniei rude i mamei domniei mele, cu dreapt i credincioas6 shajba.
lar dupg viata domniei mele, pe cine va alege milostivul dumnezeu s." fie
domn in urma noastrk deasemeni intAreasc aceast danie i miluire a
noastr dea cu tot venitul. lar cine ar voi strice sau ja aceast.
danie i miluire a noastr., s." fie de trei ori blestemat de domnul dumnezeu
fcAtorul cerului si al p6mantului si de preacurata maic6 a lui dumnezeu
de trei sute i optsprezece pkinti dela Nicheia.
Pentru aceia, nimeni dintre slugile noastre, nici ureadnici din tArgul Piatra
nici pfirc6labi, nici globnici, niel nimeni sA nu aib a se amesteca inaintea
acestei crti a domniei mele.
Scris in Iasi, la anvil 7116 <1608) Aprilie zo.
Domnul insusi a poruncit.
Costantin voevod <m. p.)
t Ionasco <a scris).
<Pe verso, insemnare slavb.' din sec. XVII: IspiEocul pe care 1-a dat oldata
Arh. St. Bue. 11-rea Bisericani,
Orig. slay, hfirtie, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din 1843.

149

www.dacoromanica.ro
191
<1608-1611> Aprilie 25, Ia5i.
tIo Costantin Moghila voevod, din mila lui dumneze, doran al t.rii Mol-
dovei. Scriem slugilor noastre, pArcalabii de_Neamt i dAm 1) .tire c ni s'a
jeluit Mcarie cluggrul din Vrtop impotriva lui Dumitru Cotoroma de acolo.
Si astfel a spus inaintea noastr, c i-au pierit 2 boj pentru Gutul i pentru
Matiea i Stanciul, fratele lui Gutul si Stn PiptAnariu12) din Vartop i pentru
Sfanciul btrnul 3) de acolo si sunt vecinii lui si nu vor s5 plateascA.
De aceia, cura vei vedea aceasta carte a noastr, iar voi s luati 2 boj dela
Dumitru Cotoroma dati in m'inile lui Mkarie. lar cui i se va prea
stramb, acela s stea de fat inaintea noastr. Altfel s nu faceti.
Scris la Iasi, Aprilie 25.
Domnul a spus.
Mari boeri au invdtat.
Ghirvasie <a scris>.
Acad. ,R.P.R., LXXX/136.
Orig. slay, hrtie, rupt, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. din 1820, Cu lipsuri.
Datat din domnia lui Constantin lerovil.

192

1608 (7116) Aprilie 29.


t Adec eu, Ionasco postelnic, msdrturisim co acest zapis com au venit Ionasco
comiselul di Negoesti, cu ai sai frati anume: Ntrasco j Ghiorghie, tustrei fratii
cum au vAndut a sa direa<p>t<5.> ocin di sat de TA1p614esti, a sasea parte,
d.umisale vistiarnicului Bouului, dirept treidzki i ease de galbeni i cu alp
bani ce le va hi rmas s le dea, dee.ca-si vor scoate uricul.
D iasta mArturisim, s s6 stie.
Ixea>t 7116 <1608), Ap. 29.
Eu Ionasco Picul fost postelnic, am scris ca &Ana mea mai gius i mi-
<a>m pos si peceatea. Ion2,sco postelnic.
<Pe pagina 3-a:> t Adecg eu Ionasco postelnic, mArturisim co est zapis al, nos-
tru com stim co ale noastre suflete, com au vndut esti oameni a sa direapt
ocin, de bun voia sa, dumiisale vistiearnicolui Boului si tustrei fratii au vn-

1) pasagiul pralabii de Neamt, i dma adAugat printre rAnduri.


2)s PiptAnariul a asa in orig.
3) It btarnul* asa in orig.

150

www.dacoromanica.ro
dut de a sa bun6 voe 0 dumsa visiarnicol le-au dat acmu dintre noi 24 ug<hi>
potronici 0 alti bani inca le va da, deacai<i> vor scote ispisoace din unce
com s vor tucmi. D iasta mrturisim.
Acad. R.P.R., CCCCLXXIX/9,
Orig. rom, hartie filigran, pecete melar, aplicatk

193
<1608 Aprilie 29>.
t Beldiman dvornic i. rib:Wan qi Turaco Baot<5.> i Nechita, mgrturisim
cum au venet Drguman din TalpTgeti i au vndut partea sa, a e,sea parte
de at de Tlp5.16Wi, giupnului Boului vistrnic, derept cendzeci de galbeni;
deci patrudzeci de galbeni au luat Drguma.n vistrnicul, au 'Amas sl mai dea
dzce galbeni, cndu va aduce Drguman uricile, s facd> zapis vistrni-
cului.
Aceasta scriem.
Bercea a scris.
Eu Beldiman dvornic de gloatd.
<Pe verso:> Facutu-s'au drse TlplWi.
Acad. R.P.R., CCCCLXXIX/r4 A.
Orig. rom., hrtie filigran, 2 peceti melare, aplicate.
Acest document poate fi datat, deasemeni. <1609 Apr. 29>. II publiam si mai
jos, sub aceast datk uncle pare mai just asazat. (V. motivarea doc. 275).

194
1608 (7116) Mai 6.
, Negur., feci<orul lui .nep>1)otul Andreice, strnepotul lui Marco 0 a
.

Pntei 0 iar5.0 noi, Lupul 0 sora mea Himiica, feciorii lui PAnteleiu, mrturism
cu acest zapis al nostru, cum am vndut a noastr dereapt ocind.> den sat de
Tutcani o cash' cu doaosprdzeace pmnturi in tarin 0 cu tot venitul din tot
locul 0 din runcu 0 din poian5:, ce s va alge partea noastr. 0 cu pomte 0 cu
fnate, pre unde vor fi, de o am vndut giup5.nului lui Seachil cmraul dereptu
doisprdzice galbeni, din uric de cumprtur ce au avut Marco 0 PAntea dela
Iltru vodd> cel Btiln; ins dintea aciast cumprtur 2) au fost cumprat
de P5inteleiu o parte dela riloteiu clugrul, nepotul Pntei.
Dce, s fie cmraului dereapta ocind> 0 cumprtur.
iar eu, Gorghicean, feciorul Andreice, nepotul lui Marco 0 a PAntei, iarii
mrturisscu cu cest zapis al miu, cum am vndut a mea dereaptd> ocind>, o
loc rupt In orig.
corectat peste cuy. e carte de aceia min& cu aceiasi cernealg.

151

www.dacoromanica.ro
cas. cu optu pmnturi in arinc. i Cu tot venituI din tot locul de sat de
Precani si din r<unc)u si din poiana si din pomte si din fanate) 1) din tot
ce s" va adeage partea>1) mea. De o am vandut giupanu/ui lui Seachil amgrasul,
dereptu cins<prAdzce taler<i), din uric de cumpkAtur ce au avut mosii mie
Marco si nntea, dela Patru voddi, cel B5."trn.
Asejdere eu Ion, feciorul Salomiei, nepotul lui Marco, iar mrturisescu
ciast scrisoarea mea, cum am vndut o cash' cu patru pmnturi in tarin sicu
tot venitul din tot locul, iars din sat de Tutcani si din runcu i din poian i cu
pomte i cu f nate, ce s va aleage partea mea, de o am vandut iar dumisale
lui Seachil camarasul, dereptu patru galbeni, iars dintria acela uric ce au avut
mose-miu Marco dela ntru vod. cel Batran.
Dce, s'au sculat Seachil cmrasul de au dat in manule nostre tot bani gata,
cum mai sus iaste scris, dinaintea lui Gheorghi diiac si a popei Andreicfii si a lui
Ion Hociungu i a lui Vasilie Hociungu si a lui Vasilie Ciolan i a lui Ptrasco
hotnog i acesti omeni buni si-au pus pecetile pre acest zapis.
eu Ilea Udrea am scris acest zapis, ca s s. stie.
Anul 7f16 2) <16o8) scris Mai 6.
Eu Gheorghi diiac am isccIlit.
Eu <p>opa Andreica.
Arh. St. Buc., Mitrop. Moldovei, CXXXIX/r.
Orig. rom. hArtie, rupt, 2 peceti aplicate.

195
1608 (7115) Mai 11, Ia5i.
Cu voia taalui i cu ajutorul fiului i cu sgvarsirea sfntului dub. Iat en,
robul stlpanului meu, Iisus Hristos i inchinaor al troitei, Io Costantin Moghila
voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tlrii IVIoldovei. Iat am binevoit domnia
mea, cu bunvoint, cu iniin curata i luminat., din tot sufletul nostru i cu aju-
torul lu dumnezeu, socotind i urmand binecinstitorilor vechilor domni cad au
miluit si au intarit sfinte/e manastiri, pentru aceia i domnia mea am dat si am
miluit ruga noastr nou zidit de raposatul domn Io Petru voevod, vesnicA pome-
nire domniei sale, manistirea numit Galatia, unde este hiamul inltarea domnului
dumnezeu j mntuitorului nostru Iisus Hristos, cu un sat anume Valcestii, ce
este in tinutul Sucevei, pe Siret, care acel sat a fost cumpkat pe bani gata de bine
cinstitorul domn mai sus scris, Io Petru voevod i dat sfintei mfinstiri mai sus
serse, dupl cum au i ispisoc de intrire dela preaiubitul si din inim phrintele
domniei mele, sfntr."posatul Eremia voevod. Astfel i domnia mea am dat
loc rupt in orig.
2) 713[6* adaus Cu aceiai cernealA cu care a iscAlit popa Andreica.

152

www.dacoromanica.ro
am miluit si am intrit sfanta manstire cu acel sat mai sus scris, ca sa nu aili a
da domniei mele nicio &bin, nicio munch' a noastra s nu lucreze, nici gorstina
de oi O. nu dea, nici de porci, nici desetin de stupi, nici 50 aspri, nici doi zloti.
nicio dabil, dac se vor mai') aclauga niste dabile in tara dornniei mele, numai
darea cea mare imparteasca sa o dea si ei insisi sa ail:A a o stra.'nge s'i a o aduce
In mainile domniei mele. lar nimeni altul dintre slugile noastre, dabilari sau glob-
niel sau desugubinari sau camnari sau oricine va umbla cu slujba in acel tinut,
sa nu aveti a intra in acel sat, s le trageti marfa sau sa-i turburati, ci s fie in pace
de toate.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau din neamui
nostru sau iarsi pe cine va alege dumnezeu O. fie domn in tara noastr, Mol-
dova, ace/a s nu clinteasc dania si miluirea noastra, ci s le dea si sa miluiasc
si sa intareasca sfanta manstire. lar cine se va ispiti s strice dania si miluirea
noastra, unul ca acela A fie blestemat si de trei ori blestemat de domnul dumnezeu,
fficatorul cerului si al pamantului si de 4 evanghelisti si de cei 12 sfinti apostoli
de frunte i. de 318 printi care au stralucit la Nicheia, la cel dintai sfant sobor
si O. aib parte cu Inda s'i cu Arie cei de trei ori blestemati si cii alti necredinciosi
Iudei care au strigat asupra lui Hristos, mantuitorul nostru : sangele lui asupra
lor si asupra copiilor lor, este si va fi; si sa ail:A potrivnic neadormit pe mania
lui Emanuil, in ziva cumplitei judecati, amin.
Scris la Iasi, anul 7116 <16o8> Mai II.
Insusi domnul a spus.
Costantin voevod <m.p.>
Nistor <a scris>.
Acad. R.P.R., XI,V1I145.
Orig. slay, hArtie, pecete aplicatg, azuta.

196
1608 (7116) Mai 11, Iai.
f Io Costantin 1Vloghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Am dat aceasta carte a domniei mele, rugtorilor nostri egumen s'i tot sobo-
ml dela santa. manastire Galata, ca O. fie tari si puternici, cu aceasta carte a domni-
ei mele, sa aib ei a strange gloabel.) s'i dusegubine si pentru om molt, ce se vor face
In satele sfintei manastiri, far alte dabile ce sunt domnesti. Iar marii vtagi si
globnicii si desugubinarii 5 nu aib a turbura sau a intra, numai O. aib ei a judeca
cu dreptate si cu oameni buni si &a:1i ia feraia ce li se envine, iar alt treaba, la
gloabe s'i la dusegubine sa nu ail* ci s fie rugatorilor nostri monahi dela sfanta

11 a.ga in orig.

153

www.dacoromanica.ro
infinstire mai sus zis. lar dac se va afla un astfel de om fa*u sau rAufcAtor in
sate, s aib a-1 prinde vtmanul si cu oamenii din sat si. a-1 da unde va fi legea.
Dac cineva dintre acei mai sus zisi, nu va asculta porunca domniei mere si
va veni chiar un cAlugar la domnia mea s" se jeluiasa, s." stiti bine cA domnia
mea vom trimite la voi in acel tinut s. Val spAnzure. Altfel s: nu fie, altfel s."
nu faceti.
Scris in Iasi, In anul 7116 <16o8> Mai r.r.
-1- Insusi domnul a zis.
Costantin voevod <m.p.>
-I- Ureache mare vornic a invlat.
f Sima <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-14, XXXV C/7.
Orig. slay, hfirtie filigran, pecete aplicat.

197
1608 (7116) Mai 30, Iatd.
f Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iat domnia mea am binevoit cii a noastr buiavoint, cu inim luminatk
si curata, din tot sufletul nostru si din tot cugetul nostru s'i am dat si am intrit
si am miluit nigtorilor nostri monahi dela sfnta mn.stire zisk Secul, ande
este hramul falierii cinsitului cap al sfantului prooroc inainte merggtor si botez-
tor loan, o seliste anume Ecusenii, care este intre satul Berendiesti si intre Snoani,
care acea seliste a fost dreapt domneasc5., ascultRoare de ocolul tfirgului Roman
si le-a fost druit si miluit mai inainte si de sfantilposatul Simion voevod.
Pentru aceia si le fie si dela noi, danie si miluire si intrire s'i uric cu tot ven itul.
*i altul s nu se amestece.
Scris in Iasi, la anul 7116 <1608> 1Vlai 30.
Domnul a poruncit.
Costantin voevod <m.p.>
Mari boieri au invtat si au iscalit.
Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XCIV/2
Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA, azut.
Cu o trad. rom. din 1804.

198
1608 (7116) lunie 3, Iai.
f Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, doran al tArii Moldovei.
Am dat aceast carte a domnei mele rugtorilor nostri, c.lugkilor dela mfinsti-

154

www.dacoromanica.ro
rea sfntul Neculae din tarina Iasilor, ca s fie tari s'i puternici cu aceast carte
a domniei mele s-si string vecinii din satele lor, din Giurov si din Nicoresti,
cari vor fi fugit, ori unde ii vor afla in tara domniei mele, prin satele boeresti
si in slobozii sau in satele calugresti sau ori unde ii vor afla, s fie puternici cu
aceast carte a domniei mele s-i prind si sl-i ja, cu tot avutul lor si s-i aduc
la satele lor Giurov si Nicoresti.*i nimeni s nu indrzneasc s-<i> opreascA. Iar
cie va voi 0.-i opreasca si nu va voi s-i dea, fie chiar boier, fie si oficine va fi,
de mare pedeaps va fi. Altfel s nu fie. De aceia, nimeni s nu indrzneascA s."-i
apere sau s-i opreased inaintea acestei ckti si a spusei do.mniei mele.
In Iasi, anul 7116 <16o8) Iunie 3 zile.
Insusi domnul a spus.
Io Costantin voevod <m.p.>
Mari boicri au invtat.
$te. fan <a scris).
Acad. R.P.R., LXXVII/36.
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicatk sfAritnatii.

199
1608 (7116) Iunie 4, Iai.
f Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Am dat aceast carte a domniei mele cneaghinei rposatului Damiian,
pentru ca ea SA.' fie tare si puternic, c14 aceast carte a noastr, s stlpneascA
i s. apere dreptele sale sate, anume Jidestii s'i Rueiorii din tinutul Neamt.
Nimeni s nu aibg a se amesteca sau a turbura ceva, pentrucd domnia mea
i-am dat acele sate precum i-au fost date s'i de alti domni de mai inainte si de
sfntrposatul printele domniei mele.
De aceia, nimeni sg nu indrzneasc6 a se amesteca acolo san s turbure inaintea
acestei cArti a noastre.
In Iasi, anul 7116 <1608) Iunie 4.
Insnsi domnul a spus.
Costantin voevod <m.p.)
Mari boeri au invtat.
f Ionasco <a scris).
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, 111/4.
Orig. slay, hirtie f iligran, pecete aplicatk azuf.
Cu o trad. rom. din sec. XIX.

155

www.dacoromanica.ro
200
1608 (7116) Tunic 7, lag.
Io Costantin Mogbila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al 0:di Mol-
dovei. Am dat si am innoit aceasta carte a domniei /ride acestor poslusnici din
Targul Frumos ca orice vor sluji rugii noastre, rugii noastre sfinte si din non
zdit mfingstirea Secul, unde este bramul sfntului i slvituhii prooroc i inainte
mergtor, botezator al lui Hristos, loan i cinstitei lui tie, lar ei s
dela domnia mea slobozenie de toate podvoadele si de angrii pe care le vor da
alti oameni misei ai nostri de acolo si de prin alte tArguri din tara domniei mele,
pentruc ei au avut iertare si dela sfntrlposatul prirtele domniei mele
Eremia voevod i in zilele rhiposatului Simeon voevod.
Pentru aceia, nimeni dintre slugile domniei mde, care vor m.erge pe acolo,
fie cu once slujbA va fi, fie ol'cari, fie cmnari, s nu indrzneasa a-i turbura,
nici caii lor s nu-i ja in olac, inaintea acestei crti a domniei mele.
Scris in Iai, anul 7116 <16o8) Iunie 7.
Insus domnul a zis.
Costantin voevod <imp.)
Mari boieri au invltat.
f Saya <a scris.,
Arh. St. Buc., 11-rea Neamt, 11J9
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicat.
Cu o copie rom. din secolul XX.

201
1608 (7116) Ionic 10, Iai.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Am dat aceast carte a domniei mele credinciosului nostru boier, pan Isac
Balica mare vistier i ureadnicului lui i vt.'manului lu din satul Incas, din
tinutul Neamt, ca s fie tari i puternici cu aceast carte a domniei mele, s st-
pfineasa i s apere averile sale drepte, boi i vaci si cai si tot ce vor avea ei.
Pentru aceia, nimeni sA nu ailA a intra in acel sat, niel oilcan, niel globnici,
nici sugubinar, nici podvodari, nici sulgeri, nici pArcalabi, niel altul nimeni.
voi, dbilari, s nu le luati vitele lor pentru alte sate sau pentru alt oameni.
Daca" cineva nu va asculta aceast scrisoare a noastr de mai sus, va avea mare
pedeaps5 dela domnia mea.
Asa s tji. Altfel sI nu fie.
In Iasi, anul 7116 <16o8> 'mike ro.

156

www.dacoromanica.ro
Domnul a spus.
Costandin voevod <m.p.>
Mari boieri au invtat.
Buturca <a scris>.
Acad. R.P.R., XLI/8.
Orig. slay, hartie, pecete timbratA.
202
1608 (7116) hullo 14.
Suret.
ApostolacEi cmgra di Ocng, scriem i dam tire cu aciast<g> a no<a>str
carte, plecum am dat una morg sfinte<i> mgngstiri Bistritii ci esti in Bran4te,
in hotarul stintei mngstiri, cari ada mo<a. >fa au fost mai innainte in hotarul fat-
gului, acum s'au stricat acia morg. Dup aciaia eu am rugat pe egum. Athanasie
vi pe tot soborul, ca sg ma> lase in hotarul sfintei mngstiri ca s facu alt mor
I mg cauti ctgva vreme 0 dup aceia s s<e> de sfintei mgng.stiri ; dar egum.
Athanasie 0 tot soborul m'au lgsat 0 am fgcut eu mor in hotarul sfintei mns-
tiri in zilele rposatului domnu noi Bremie Moglaila v<oe>vod, cu mila lui d<um>-
11<e>zAu domn trii Moldovii, ce-au fost, d<um>n<e>zglu sg-1 odihniascg., pn
ac<u>m am tinut acea mor, dar ac<u>m am dat acea morg sfintei mgnstiri a
Bistritii, pentru sngtate mgrii sale domnului nostru milostiv noi Costantin
Moghila v<oe>vod, cu mila lui d<um>n<e>zAu, dotnnu tgrii Moldovei ac<u>m,
am fcut zapis di mgrturie, ca s. fii acia mor sfintei mnstiri. A.la dgm tire
cu aciast<> a nostr carte.
S'au scris let 7116 <16o8> Iuni 14.
Arh. St. Buc., M-rea Bistrita, 11/6.
Trad. ram din sec. XIX.
203
1608 (7116) 'mile 15, Ia5i.
f In numele tatglui 0 fiului 0 sfntului duh, troith sfnt de o fiintg 0 nedes-
pgrtitg. Adicg eu robul stpfinului meu domnul dumnezeu 0 mntuitorului
tru Iisus Hristos 0 inclaing'tor al troitii Io Costantin Moghila voevod, din mila
lui dumnezeu, domn al tgrii Moldovei. lat domnia mea, am binevoit cu bungvointa
noastrg. 0 cu inimg curata i lumina-a, din tot sufletul nostril 0 cu ajutorul lui
dumnezeu, impreun: cu binecuvntarea preasfintitilor celor patru ierarhi moldo-
veni: c/air Anastasie Crimcovici mitropolit de Suceava 0 chir loan episcop de
Rdg.uti 0 chir Mitrofan episcop de Roman 0 chir Efrem episcop de Hui 0 am
rilvnitcatre sfntrposatii domni dinainte, care au miluit vi intgrit sfintele mngs-
tiri 0 am dat 0 am innoit 0 am inarit rugii noastre, sfintei mnstiri Pobrata,

157

www.dacoromanica.ro
unde este hramul sfantului arhierarh i facator de minuni al lui Hristos, Nicolae,
dreptele ei ocie si danii, pe care le-a avut sfanta manastire din ispisoace de danie
dela, Petru voevod cel Batran care a si zidit-o, un iezer anume Beleul cu. toate
garlele sale, care intra i ies din Be/en, o garla pe nume Chicita, care iese din Beley,
pana la gura Prutetului i cu Prutetul mai sus de Tamaloani, alt garl Topileana
care iese din Orehov i cade la Beleu, a treia Garla Neagr din ipote la Beleu,
a patra &la Vidra cu iezercanele sale, a cincea garla Bursucul, iarasi cu iezer-
canele sale, a easa garla Pancova care iese din Chicita, a saptea garla Petreasa,
a opta garla Vlaca, a noua garl. Plopul i cu mlajetul cat este din gura lilopnlui
pan la sat si trei iezercane, care stint aproape de *ivita i iarasi un iezercan cu
numele Vizoiul i Scarisoara unde sunt salasele navodarilor si.cu fanetele i iarasi
mlajetul dela Valeni mai sus de Itdeni. Toate acestea mai sus scrise s fie sfintei
manstiri i dela noi uric si ocie, cu tot venitul, neclintit, niciodafa' in veci.
nu aiba nimeni a pescui i nici a taia mlajet frstirea i f 'Ara binecuvantarea egu-
menului i Mfg stirea ureadnicului. lar cine s'ar afla pescuind sau taind mlajet, sa
fie puternici a le lua mrejele i vasele i bou i carele i securile i tot, ci numai goi
sa-i lase.
lar dupa viata noa.stra, din copiii nostri sau din neamul nostru sau iarasi pe
cine dumn.ezeu va alege s fie domn trii noastre Moldova, acela sa nu strice
intrirea j dania j miluirea noastra sfintei manastiri ci sa dea i s intareasca
pentruca sunt drepte ocini sfintei manastiri.
lar cine s'ar ispiti sa strice dania i intarirea noastra, acela sa fie neiertat de
domnul dumnezeu, faleatorul cerului si al pamantului i de preacurata
si de sfantul arhierarh j facator de minuni al lui Hristos, Nicolae si de toti sfintii
placuti lui dumnezeu, amin, i de domnia mea.
Pentru aceia altul sa nu se amestece.
In Iasi, anul 71/6 <168> Iunie 15.
j. Domnul insusi a poruncit.
Io Costantin voevod <m. p.>.
t Ureche mare vornic a invatat.
Ionasco <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Pobrata, XIII/51.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din 1796.
204
608 (7116) Iunie 15, Iai.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domo al tarii Aloldovei.
Am dat aceasta carte a domniei mele rugatorului domniei mele i intregului sobar,
care se afl in sfnta mnstire Pobrata, ca sg fie ei tari i puternici, cu aceast
carte a domniei mele, oriunde va afla, unde va fi vecinii lor, care au fost vecinii

158

www.dacoromanica.ro
sfintei mnIstiri, s; aib; a-i aduce iarsi la urm, cu toate averile lor, ce au ei,
fie eal va fi in sat boieresc, fie in slobozie sau in targ sau oriunde in tara domniei
mele, sau la oricare boier va fi, s-i trag adued inapoi.
Pentru aceia, nimeni s nu indrazneasc6 a-i tine sau opri pe vecinii lor peste
zisa si invttuta domniei mele. lar cine j va tine si nu va da vecinii sfinteit m-
nstiri de mare pedeaps va fi dinaintea dotnniei mele. Altfel s; nu fie.
Scris la Iasi, la anul 7116 <16o8> Iunie
t Insusi domnul a spus.
Costantin voevod <m. p.).
Ureche mare vornic a invtat.
Gherghi (a scris).
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XXXIII/7.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete timbrat, azutA.

205
1608 (7116) Junio 18, Ia5i.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Iata domnia mea am dat i am miluit si am intrit sfintei mnstiri numitg Voro-
netul i intregului sobor, dreptii lor robi 1) Tigani, anume: Buzurna cu femeia
cu copiii i Sacul cu femeia si cu copiii, Onut cu femeia i Cu copiiii Agere cu
femeia i cu copiii si Luca, cu femeia i cu copiii i tefan cu femeia i cu copiii
Toda cu femeia i cu copiii i Nichifor cu femeia i cu copiii i Lupul cu femeia
cu copiii si Bordea cu femeia i cu copiii s't Ciocklan cu femeia i cu copiii
Mriica cu copiii i Cupcea cu copiii si Ana cu copiii i Prasca cu copiii, care
acestia mai sus scrisi robi Tigani, sunt ai sfintei manastiri mai sus serse din
privilegii pe care le are tela Dias voevod i dela Alexandru voevod i dela Aron
voevod si dela Eremia Moghila voevod si dela Simeon 1Vloghila voevod.
Deci noi deasemeni am dat i am intrit pe acesti Tigani mai sus scrisi ca s-i
fie si dela noi robi Tigani i s le fie neclintit, niciodat, in veci. Altul s nu se
amestece inaintea acestei carti a noastre.
Scris in Iasi, anul 7116 (1608) Tunie 18.
Insusi domnul a zis.
Costantin voevod <m. p.)
Mari boieri au invtat.
Hilip <a scris).
Acad. R.P.R.,
Orig. slay, hiirtie, pecete aplicatA.
Cu o trad. rom. din 1766. la Acad. R.P.R., I4XXXIV/57.
9 t holopi* in orig.

159

www.dacoromanica.ro
206
1608 (7116) Junio 23, itql.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
lat domnia mea am dat i am innoit ruggtorilor notri cbiluglrilor dela sfAnta
mnistire unde este hramul sfintei blagovetenii a nbatoarei de dumnezen
bisericg zidit de Stefan voevod 0 de Petru voevod cel 13.'trn, cu o moar din
satul Avereti, care este in tinutul Neamtului pe Crac.u, care este ascult.toare
de ocolul tfirgului Piatra, care le este danie 0 dela sfantrAposatul i pururea pome-
nitul tat5.1 meu Io Uremia Moghila voevod, vepica lui pomenire.
Pentru aceia, s le fie 0 dela domnia mea moara mai sus scris, cu tot venitul
neclintit, niciodat in vecii vecilor, inaintea acestei cArti a domniei mele.
Scris in Ia0, anul 7116 <1608> Iunie 23.
Domnul a poruncit.
Costantin voevod <m. p.>
Ureache mare vornic a invatat.
Vasile <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, VI/3.
Orig. slay, hartie, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din 1843.

207
1608 (7116) Iunin 29, Iai.
Io CostantinlVloghila voevod, din mila lui dumnezeu, donan al tlrii Moldovei.
lath' au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri slugile noastre, Ionaco
Jora ceanic i fratele lui, Nico/ae i sora lar, Nastasia i fratele lor Gheorghitg,
f iii lui Simion jora i sluga noastr, Bseanul uricar, de bung voia lor, nesiliti
de nimeni i nici asupriti 0 au schimbat intre dn0i dreptele lor ocine din dreptele
propriile lor privilegii, pe care le au, satul Ghiujdeni pe Vaslui i cu loe de moar.
la Vaslui i jum6tatea din jos a satului Hlinita i cu loe de iazuri 0 de mori, pe
anandou rAurile care trec prin sat. Si s'au sculat slugile noastre, Ionaco Jora
ea.0.iic i cu toti fratii si, Nicolae i Nastasia i Gheorghit 0 au dat satul ion,
anume Chiujdenii i cu loe de moar pe Vaslui, lui /36seanul uricar, lar Bseanul
uricar a dat schimb pentru schimb, jumtatea de jos a satului Hlinita i cu loe
de iaz si de moarg pe amindou raurile care trec prin sat, lui Ionwo Jora ceapic
fratilor si, Nicolae i Nastasia i Gheorghit..
Deci noi, vAzand schimbul lar de bunA voie intre an0i, pentru aceia s le
fie 0 dela noi cu tot venitul. Si altul s nu se amestece.

160

www.dacoromanica.ro
Scris la Iasi, anul 7116 <168> Iunie 29.
Domnul a zis.
Stroici mare logort a inv'atat. i a isalit, Stroici logofalt <m. p.>
Faceti-i uric.
Vasilie <a scris>.
Acad. R.P.R., CCXXIV/z7.
Orig. slay, hartie, pecete timbrata.
Cu o trad. rom. la Acad. R.P.R., CCXXIVA8.

08
1608 (7116) Iunie 29, Ia5i.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al friilVioldovei.
Scriem domnia mea slugii noastre ureadnic din Vargul Iasi i tuturor celorlalte
slugi ale noastre, dbilari, cati vor merge cu slujbele domniei mele prin acel tfirg
soltuzului i pArgarilor de acolo. Cum yeti vedea aceasta carte a domniei mele,
voi s aveti a rasa foarte in pace de toate dabilele i angheriile, chervaskia1) ce
.este a rugtorilor nostri e.lugari dela sffinta mnstire dela sffintul Saya, din targal
Iailor. Nimeni s nu aib a intra in acea chervisArie, nimic s nu tragg, nici
ureadnic, nici <Dinar, nici soltuz, nici pargari, nici olcari s'a' nu le ja caii in o15-
.carie, nici pentru podvoade 1), nici intru nimic, pentru nimic, s nu indrazneasci
a turbura acolo. lar dacg cineva va avea vreo strambalate dinspre acea chervagrie
sau dela oameni din chervaskie 1), aceia s aib a se intreba, de fat cu ei, inaintea
noastr, iar altul nimeni s: nu indfzneasc: a intra acolo sau a turbura
domnia mea m'am milostivit si am miluit mai sus scrisa sfnt mnstire cu acea
chervskie 1) si am iertat de acele toate mai sus zise dabile, precum au avut
h.* si dela sfantrposatul unchiul domniei mele, Simeon voevod si dela sfant-
fposatul tat.1 domniei mele, Eremia voevod, ca s, fie de hran i pentru intkirea
sfintei mAn'astiri.
Asa s." stiti si mai mult jalobe s nu villa inaintea domniei mele. Altfel s nu
faceti.
Scris la Iasi, in anul 7116 <16o8> Iunie 29 zile.
Insusi donmul a spus.
Costantin voevod <m.p.>
Enachi a invatat.
tefan <a scris.>
Arh. St. Buc., M-rea si. Sava-Iasi, XIX/3.
Orig. slay, hartie, pecete aplicata, cizuta.

asa In orig.

11 Documente Moldova. 161

www.dacoromanica.ro
209
1 (108 (7116) Iunie 29, Iai.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Scriem domnia mea slugilor noastre, ureadnicul din Val-gal Ia0lor i tuturor celor-
lr lte slugi ale noastre, da.bilari, ca.ti vor merge cu slujbele domniei mele prin acest
t.rg Iaii oltuzului i pargarilor de acolo 0 camanarilor. Cum yeti vedea aceast
carte a domniei mele, voi s aveti a rasa foarte in pace, de toate dabilele 0 de
ca.mene, mare 0 mica, dela pivnita 1) lor, dela chervasarie, ce este a rugltorilor
notri calugari deja sfanta manastire a sfntului Saya cel sfintit, din targul Ia0lor
nimeni sa nu aiba a intra in acea chervasarie i nimic din ea s nu ia, nici
traga, nici ureadnic, nici dbilari, nici voit, nici pargari, nici olacari sa nu le ja
cai de olacarie, nici pentru podvoade, nici intru nimic, pentru nimic sa nu indraz-
neasca a invalui acolo. lar dac. .cineva va avea vreo strambatate dinspre acea
chervsarie sau dela oamenii dela chervasrie, 4ceia s aib a se intreba de fat
cu ei, inaintea noastr i altul nimeni sa nu indrzneasca a intra acolo sa invluiase.
Pentru aceia i voi camanari sa nu turburati de camene, pivnitele dela acea.
chervasarie, nici pecetluit s nu cereti dela ei, fiindca domnia mea m'am milos-
tivit 0 am miluit mai sus scrisa sfant manastire cu acea chervasarie 0 am iertat
de acele toate mai sus zise dabile i camene angherii, precum au carti 0 dela
sfantraposatul unchiul domniei mele, Simeon voevod 0 dela tatal i parintele
domniei mele, raposatul Eremia Moghila voevod, ca s fie de hrana calugarilor
pentru intarirea sfintei mnastiri.
Aa s. titi 0 mai mult jalobe &I nu vita inaintea domniei mele. Altfel s nu
faceti.
Scris in Iai, anul 7116 <16o8) Iunie 29 zile.
Insu0 domnul a spus.
Costa.ntin voevod <m. p.,
Enachi a invatat.
Stefan <a scris.
Arh. St. Buc., 11-rea sf. Sava-Iasi, XXXV /a/6.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete timbratk ceautk
210
1608 (7116) I-unie 30, Iai.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dunmezeu, domn al tarii Moldovei.
lat au venit inaintea noastra i inaintea boierilor notri, Ionaco i surorile lui,
Candachiia i Tudosia, fiii lui Condre, nepoti lui Boldescul, de bun voia lor,
nesiliti de nimeni, niei asupriti i au vandut dreapta tor ocin6 i dedina din privi-
1) s pivnita b asa In orig.

162

www.dacoromanica.ro
legii ce au avut . . 1) din a treia parte din satul Boldesti, care se imparte
cinci pasti, dona prti si cu parte din moara si din iaz, care este in tinutul Suceava.
Aceasta au vandut credinciosului nostru boier, pan Nicoara logofat, pentru
o myth' talen i le-a pia...tit deplin.
Pentru aceia, sa-i fie si dela noi uric si mina cu tot venitul. j altul sa nu se
amestece.
Scris la Iasi, anul 7116 <16o8> Iunie 30.
Domnul a zis.
Costantin voevod em. p.>
Ureche mare vornic a invatat.
Ureche am isclit <m. p.>
a iscalit, Stroici logoat tm. p.>
Nebojatco a <scris>.
Arh. St. Iai, CDXXIV/14.
Orig. slay, hrtie, pecete thnbrat.
211
1608 (7116) Iunie 30, la*.
t Pan Isac Balica mare vistier i Vasilie vornic de gloata i Calin Vrabie
vornici de gloat.. 1VIarturisim cu aceasta scrisoare a noastra ca au venit inaintea
noastra Batii, fiul lui Soimul cel batran i Prigoci, fiul Piticoaei i Nichifor i fratele
lui, Ion, fiii lui Vrancea, deasemeni nepoti lui oimul i deasemeni, verii lor, Ion
Trifan, fiii Semenesei i Leustean i fratele lui, Nistrea, fiii lui Ion Turcul,
nepoti lui popa Tintea, de bun voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vAn-
dut dreapta lor ocinsi dedina, o seliste anume Becheni pe Prut, care este in tinutul
Chigheciului. Aceasta au vandut-o panului Chirit Dumitrachie postelnic pentru
dou sute ughi. lar pentru privilegii, noi i-am intrebat, unde sunt privilegiile
lar, iar ei au marturisit asa inaintea noastra Ca' le-au pierdut din cauza Tatarilor.
Deci noi am vazut ea ei au vandut de bun voia lor, iar noi dela noi i-am fa:cut
aceasta carte a no2.stra panului Chirita postelnic, ca s-i fie de marturie, 'Ana ce
isi va face intarire domneasca.
pentru mai mare incredintare, noi ain scris i cu mainile noastre pe aceasta
carte si Inca am pus pecetile noastre s se stie.
Scris la Iasi, anul 7116 <1608> Iunie 30.
Isac Balica <m. p.>
Eu Vasilie vornic <m. p..>
Eu Vrabie vornic de gloat. <m. p.>
Acad. R.P.R., CCXXIV/ig.
Orig. slay, hartie, 4 peceti aplicate.
1) loc alb in orig.

11* 163

www.dacoromanica.ro
212
<1608 Iulie 1609 Februarie >.
t Adic noi, Apostolachie cmras de Ocn, Ionasco staroste de Trotus
Soare comis i Dumitrasco, fiul lui Stefan logofiit i Bejan din Ilcrmesti si Roman
Ionasco Gontea din Borzesti i Alexa hotnog din Beresti isoltuzul i prgarii
din tfirgul Trotus si multi oameni buni. la-Ca au venit inaintea noastr Ghiorghie
din satul Poian, fiul Neagi, nepotul lui Gavri/ Poian, de bun voia sa, nesilit
de nimeni, nici asuprit si a dat dreapta sa ocin din satul Pcia.na, cu moar
cu case si cu fnete i curturi i cu intreg hotarul, cat se va alege partea lui de
mostenire, din vatr si din camp si din tot hotarul. Si a dat-o milostivirii sale,
panului Stefan cmras de Ocn, pentru 12 boj si o vack ce i-a fost el dator. -
lar dac va fi acea ocin a lui Ghiorghie mai l) bunA cleat acei 12 bol
o vac5., milostivirea sa cmras s aib a-i mai da.
S't la aceast tocmeall s'au intmplat multi oameni buni i megiasi de prin-
prejur, ca de aici inainte s aib a-si face si ispiscc dela rnilcstivirea sa domnul.
Si spre mai mare credint am pus i pecetile la acest zapis al nostru.
Saris in . . . 2).
<Pe verso insemnare contemporan: Poiana la Bacu Poiana pre
Tazlu E
Atli. SI. Buc.,M-rea Bisericani, XVI/4-5.
Orig. slay, hrtie, pecetea mnstirii Bisericani si o alta, aplicate.
Cu o trad. rom. dip 1807.
Datat dupa efan Pfaljescu caniras de OcnA i Apostolachi camAras de Ocni
(cf. doc. din 1608 Iunie 14 si 1609 Martie 9).

213
<1608 Iulie 1609 Februarie >.
Eu Costantin, sluga lcgoftului i Pavl <p Ardilab, scriem cum am <a)flat
cu oameni buni 61-i 3) casle lui Toader s<i> lui Iftodie i lui Vasile Belgiul<u)i
s<i> Toader Canciu s<i) lui Dan, pre locul Cotmnestilor. <D>eci noi i-am tocrnit
dinaintea estor omeni huni,'s" sadz pn in primvar<>, iar din prinav<a>r<A>
sa s duc tot<i, cine in selistia sa <c)" casele lor simtu in nmasul Cotmnes-
tilor.
Deci noi le-am fa:cut sc<risomre s nu fa.c<5.) sfe.d <0.)n in primvar<l,
iar <ebne va faci sfa<c16), sa fie de gloa.b pdtru boj. Noi asia <a>m aflat cu sufletele
1) maj i, in orig.
) loc alb In orig.
5) in loe de

164

www.dacoromanica.ro
noastre, anume: Pay51 de HArmnest<i) i Ursu de Crniceand> i Gheorghie
RAspop din Mirceani i Ionasco Cojan i flia i Onaca de Posadnici i Lupul
D'Arlau din C<5.' >rniceani i Arsenie din Sndreani. Noi aestea mbliturisim cu
sufletele nostre. <Pentiu> mai mare credint ni-am pus si pecetile, si s5 stie.
Arh. St. Buc., A. N., CXCIVia.
Orig. rom., hartie, rupt, pecete aplicata i 8 degete.
Cu un fals de/a finele sec. XVII, in care dup a pre locuo CotmAneti/or e adausul i
garla Baltii. Pe falsificat s'au aplicat apte degete *i s'a imitat o pecete, sub ele
punndu-se numele persoanelor cuprinse in orig.
Datat dupi Pavel pfiralab. Acesta esee nepotul lui Nestor Ureche (v. doc. din
9 Martie 1609).

214
1608 (7116) Ellie 1, Iai.
Io Costandin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tArii Mol-
dovei. Iat5; domnia mea am binevoit domnia mea cu a noastr bun dorint
pentru iubirea cea atre dumnezeu, din tot sufletul nostru, care cu unim luminata
ravnind la binefacerile domnilor fcsti mai inainte de noi, care prin miluiri
danii au cAutat calea nantuirii, au aflat cu mic cheltuial' mare venit, boggtia
vest-lied ce nu se poate fura, invrednicindu-ne in acest chip si noi =gam pe prea-
milcstivul dumnezeu, domnul nostru Iisus Hristos i intru totul neprih5.nit si
preacurata lui model, &A ne descopere cele de folos, ci mai mult sa ne arate si s
ne deschic15 usa m5.ntuirii, s51 urinAm pasii dumnezeiesti, cum spune insusi
mntuitorul: fericiti cei milostivi c5. aceia vor fi miluiti si celelalte.
Cu mima arzAnd pentru acestea, cu focul dumnezeirii ne-am milostivit
am miluit sf Anta mnAstire a sfntului Saya cel sfintit dela Ierusalim, unde este
hrarnul uspeniei preacuratei st5.pftnei noastre si pururea fecioarei Maria, n5.sc5.-
toare de dumnezeu, cu un sat anume Stroesti, pe parul Sitnei, in tinutul HarlAu,
care acel sat a fost ascult5.tor de cold Sipotelor, care a fost drept domnesc.
Pe care si noi 1-am Mat acelei sfinte mAngstiri mai sus zise, dania i miluirea
domnului Petru voevod pre cum au avut uric de mArturie dela sf5.ntr5posatul
tat511 domniei mele Eremia voevod, deasemeni ci dela noi aceasta intrire, pe care
am ficut-o si am dat-o <pentru> acel mai sus zis sat, anume Stroesti, pe Sitna, cu
moara la acel pariu Sitna, ca s ne fie vesnicA pomenire i pomenirea pkintelui
domniei mele si sufletelor noastre ci pentru sAnAtatea domniei mele si a iubitei
mame a domniei mele c fratilor domniei mele, bine dkuiti i ca &A fie sfintei mns-
tiri si dela noi ntrit cu tot venitul ci cu robot si de cam5.n51 c cu ilis ci cu desetini
de stupi ci cu gorstinA de oi si de porci si Cu desugubine, numai s5. aib a da clarea
imprtease i si nu ailA a intra in sat niciun dbilar, nki globnic, nici dtsegubi-
nic, nici sulgear de vaci, nici de oi, nici stolnici pentru pAsAn, nici olgcari.

165

www.dacoromanica.ro
lar hotarul satului Stroesti i cu morile, s fie din toate prtile, pe urde din
veac au folosit.
lar dui:a viata noastr, pe cine va alege dumnezeu s fie domn al trii noastre
Moldova, dintre copiii nostri sau din alt neam, acela deci s nu clinteasd dania
miluirea i intocirea noastr, care a fost intocmit de alti domni dinaintea
noastr, ci s intlreasel si s imputerniciasd sfintei mnstiri a sfntului Saya
hramului precuratei nascatoare de dumnezeu.
lar dac cineva va indrzni s strice i s nu tie in seam aceasta intocmire,
acela s: fie ruSinat inaintea cumplitei judecti a lui Hristos i s ailD5 pururi
prsi si pe nscAtoarea de dumnezeu si pe sfantul Saya si pe toti ceilalti sfinti,
amin.
Scris in Iasi, in anul 7116 <168> luna Iulie 1.
Insusi domnul a zis.
Costandin Moghila voevod <m. p.>
Enachi a invatat.
Stefan <a scris>.
Acad. R.P.R., DXCl/5.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicata,

215
1608 (7116) Iulie 2, Ilklad.
In anul sapte mii o sut: saisprezece curgAtor <16o8> luna Iulie 2. Iat noi
Anton. Vigrin soltuz si 12 pargari din targul Brlad. Iat a venit inaintea noastr
i inaintea tuturor bltranilor din Barlad aceast femeie, anume Mrina, fiica lui
Lazor, nepoata lui Neagul. din Olesesti, dela Oda Putnei, nesilit de nimeni,
nici asuprit, ci de bung' voia ei si a vndut dreapta ei ccin i dedin din sat din
Olesesti, la garla Putnei a patra parte din a patra parti cu tot venitul din dmp,
din vatra satului i cu vad de moar la gxla Putneilui Pavel pardlab <de> Orhei
pentru dou'Azeci i cinci talen i de argint. $i s'a sculat Pavel pArdlab si a pltit
toti banii gata, mai sus scrisi, 25 talen i de argint, in mna M9.rinei, fiica lui Lazor,
nepoata lui Neagul, dinaintea noastr i dinaintea a multi oameni buni: Nofit
Iani j Grjdean si_Dropie i Crg.ciun Nicorit. i Cernea soltuz i alti
Deci noi, vznd buna lor tocmeal si plata deplin, am gent lui Pavel pArdlab
si dela noi aceast scrisoare, ca s5.-i fie de mrturie, 'Ana dud i va face privi/e-
giu dela domn.
$i pentru mai mare credint i intrire, am lipit i pecetea orasului pe a-cest
adevarat zapis al nostru, ca s: se creada.
A scris Gheorghe Zanciovici diac, in Barlad, Iulie .2.
Acad. R.P.R., XXIX/rg.
Fotocopie dupi orig. slay.

166

www.dacoromanica.ro
216
1608 (7116> hills 4.
Eu Toader, feciorul lui Marco, insumi pre mene marturi<ses)cu cu acest zapis
al miu cum am vndut o cash' cu seasel) pAmnturi in tarindl) si cu tot venitul din
tot locul de sat de Tutcani si <c)u pomte j cu Mnate ce s va alge partea
mea, de o am v5.ndut giupAnului lui Seachil c5.mrasul, dereptu ease galbeni
bani gata, din uric ce au avut tat5-miu Marco dela Ptru vodd cel Batr5n, ca s-i
fie dela mene dereapt ocin<5.> si cumpr5.tura.
iar eu Ionasco, feciorul Trofanei, nepotul lui Marc<o>, iar m5rturisescu
Cu qiasta scrisoare a mea cum am vndut a mea derept5 ocin<A>, o cash' cu sase
pAmAnturi in tarin<d> i cu tot venitul din tot locul de sat de Tutcan<i> i cu
pomtu i cu Mnate, de o am vandut giup5inului lui Seachil cmgrasul, dereptn
sease galbeni, din uric de cumpaMtur ce au avut mosu-miu Marco dela Patru
vod<51> cel BAtrAn, ca s-i fie dela mene dereapt5 ociri i cumpftuj.
Asejdere eu, Petrea, feciorul Florei .2) fa' mrturisescu cu ciast<5 scri>i-
soare a mea cum am v5.ndut partea m<ea> de ocin5 de sat din Tutca<ni trei>
p6m5nturi in tarin<5> cu tot venitul din tot locul i d<in r>uncu si din poianfi
i cu pomte si cu fnate, unde s5 va aleg<e> partea mea.
Deace s'au sculat Seachil cAmrasul, de au dat in mA.nule nostre tot bani
gata, cum mai sus iaste scris, dinaintea lui Gheorghi diiac de Aldesti si a popei
Andreidi i a lui Ion Hociungu si a lui Vasilie Hociungu si a lui Vasilie Ciolan
si a lui P5trasco hotnog. i acesti oameni buni si-au pus pecetele pre acest zapis.
eu, Ilea Udrea diiac, am scris acest zapis, ca s se stie.
Anul 7116 <1608> Iul<ie> 4.
Eu Gheorghii diiac am
Eu popa Andreica.
Arh. St. Buc., Mitrop. Moldovei, CXXXIX/1 b.
Orig. rom., hartie rupt5., 4 peceti aplicate.

217
1608 (7116) Iulie 15, Ia0.
t Io Costantin Moghila voevod, din <mila> lui dumnezeu, <domn> al tfirii
Moldovei. Iat5.' a venit inaintea noastr5 i inaintea tuturor boierilor nostri moldo-
veni, mari mici, <Stetco Urmean>3) negustor din Livov 4) si s'a jeluit inaintea
noastr impotriva lui Dumitru i impotriva fratelui lui, Vasilie, fiii Anghelinei,
corectat in oeaptes.
loe rupt in orig.
greit in loc de: Armean
Livov *, aa in orig.

167

www.dacoromanica.ro
c ei i-au furat niste postav, pret de sapte sute de talen i si au fugit din tara domniei
miele. Apoi au azut in nevoie in locul lor, fratele lor Lucuci i sora lor, Nastasia
V 1-au pus pe Lucoci in temnit, ca s gaseasc. pe fratii gi, sau s51-i p1teasc5_
lui Stetco negustorul paguba, pe care i-au facut-o fratii lui mai sus scrisi. Dar
pe fratii lor n'au putut gAseasci., nici n'au avut cu ce g plateased acel postav,
ci s'au rugat de toate rudele lor ca s plteascs pentru ei, pentru acea gresalgt.
V g le st5pAneasa pktile de ocinA, pe unde vor avea. Astfel nu s'a gAsit nimeni
dintre celelalte rude ale lor, g le plAteasca capetele i s51-1 scoat51 pe Lucoci
din temnit5., ci s'a gsit numai Nastasia, cneaghina boierului nostru
ceasnic i cu fiul ei, Dumitru, vArul lor si au dat pentru ei cinci sute de talen,.
lar ei i-au dat acelui Urmean mai sus scris. Iar cneaghinei Nastasia i fiului ei
Durnitru, le-au dat pentru acei bani, dreptele ion ocine i dedine, toate pktile
lor si ale tuturor fratilor lor, pe care le-au avut dela bunicii ion, Coste Stravici,
Giurgea Stravici, din privilegii de impkteal ce au avut dela Stefan voevod.
cel Baran si dela Petra voevod cel de mai inainte, a patra parte din jumkatea
satului Crivesti, ce este la Strung5. V a patra parte din jumatatea selistei Gaurenilor
fi a patra parte din jum5.tatea selistei 125.'v5.canilor si a patra parte din toata.
selistea Hotcesti, care sunt in tinutul Romanului V a patra parte din jumktatea
satului G5.nesti, care este in tinutul
Pentru aceia, noi v5z5.nd c alte rude ale ion nu au vrut s." pateascA pentru ei
g le ja pArtile de ocin5, ci au platit numai singuri cneaghina Nastasia i cu fiul
ei, Dumitru Buhu i noi deasemeni si dela noi am dat si am intLit mai sus.
scrisilor, cneaghinei Nastasia i fiului ei, Dumitru, toate acele mai sus zise inainte
i intkire cu tot venitul.
pkti de ocini, ca s5 le fie lor si dela noi uric V ocin
altul s nu ail351 a intoarce, nici g se amestece inaintea acestei ch.* a
noastre.
Scris la Iasi, in anul 7116 <168> Iulie 15.
Domntil a spus.
Costantin voevod <m. p.>
Ureche mare vornic a invdtat. Si a iscalit, Ureche vornic <m. p.>
Faceti-le uric.
Nebojatco <a scris>1).
<Pe verso contemporan in rout. :> Ispisoc pre partile lui Lucoci, ce am cumprat
pre Crivesti V pre Ravkani V pre G6ureni V pre Ganesti a.

Acad. R.P.R., XLI/Io.


Orig. slay, hfirtie, pecete

scris cu alt cerneal, de alt5.

168

www.dacoromanica.ro
218
1608 (7116) Iulie 15.
t Ian.' dar noi, Coste Fcioc mare ceasnic i Gligorie mare stolnic i Nicoar
logofft i Boul vistier i Ionasco al doilea lcgcfat i IurEsco al treilea lcgofat
Navrpiscul vornic de gloate i Toader Dragot vornic i Ionasco Hergheligiul
vornic, mrturisim cu aceast scrisoare a noastr, c51 au venit inaintea noastr51
Lucoci aprod i sora lui, Nastasia, fiii Anghelinii i s'au rugat cneaghinei Nastasia
Carimaneasa i vrului lor, Dumitrasco, fiul ei, s le dea sase sute si saptezeci
de taleri ca sa prteasca capetele fratilor si, anume Dumitru i Vasilie, pentrua
furasera ei niste postav dela Stetco arman 1) neg-ustor din Liuov 2) i ca sa scoat'
pe Lucoci din temnit, cAci era in temnit pentru fratii s5.1 mai sus scrisi.
lar cneaghina Nastasia i fiul ei, Dumitru, le-a dat 670 talen; deci din acesti
bani,pentru 500 talen, ei le-au dat niste prti de ocine, pe care le-au avut, ca s
le fac . . . 2) lor . . . 3) daa nu vor avea atunci banii, s ja ei averile lor
sau marfa sau altelle, pe unde vor avea.
spre mai mare incredintare iar noi am pus si pecetile noastre pe aceast m5's-
turie a noastr, s se stie.
A scris Nebojatco uricar, In anul 7116 <1608> Iulie 15.
Coste ceasnic <m. p.> Eu Ionasco logft cm. p.>
Eu Grigorie . . . 4) stolnic <ni. p.>
Nicoar vistier <m. p.>
Eu Boul vistier <m. p.>
<Pe pag. 4-a Insemnarea rom.:> Zapis de marturie dela boieri, pre prtile lui
Lucoci $i cum ne-au rimas dator cu 170 talen si 185 pottronici>.
Acad. R.P.R., XLVII/219.
Orig. slay, hrtie, 7 peceti aplicate.
219
1608 (7116) August 2.
t In anul 7116 <1608> August 2. Catastih pentru obroc, ce d5. domnul Io-
Costantin Moghila voevod, din mila lui duranezeu, domn al trii Moldovei-
c'tre mn5istirea sa dela Vntori, unde este <hramul> sfintei preobrajenii a
domnului dumnezeu si a mfintuitorului nostru Isus Hristos:
-1- 2 coloade de gru.
ti coload de bere.
1) arman, aa in orig.
I) 4Liuov* in orig.
Loe rupt in orig.
4) loc ilizibil in orig.

169

www.dacoromanica.ro
t 2 buti de vin.
t 3 poloboace de miere curatg.
t 30 zloti, pentru trebuinte.
t ioo drobi de sare, peste an.
Costantin voevod <m. p.>
Arh. St. Iai CCCI4128.
Copie siav din sec. XX.

220
1608 (7116) August 6, Iasi.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tgrii Mol-
dovei. Scriem tuturor slugilor domniei mele, cti vor umbla cu slujbele domniei
mele prin tinutul Neamt, alkarilor i podvodarilor i globnicilor i desugubinarilcr
camdnarilor i stetiarilor i tuturor celorlalti, cgti vor umbla cu slujbele domniei
mele prin acel tinut. VA dgm de stire nu trageti sau sg turburati pentru niel
o angherie aceste sate anume: Nicoresti i Giurovul, pentrucg sunt ale sfintei
mangstiri, unde este hramul sfntului Neculae, pentrucA" domnia mea ne-am mi-
lostivit si le-am fgcut carte, ca sg fie in pace de toate.
voi, pArcglabi, sg nu aveti a intra in acele sate, nici slugile voastre; i voi
gorstinari de oi si de porci i voi, desetnici de stupi i voi, dbilari, s nu faceti
ocoale in acele doug sate si sg nu luati vitele lor pentru alte sate, ci numai s plg-
teased dabilele lor.
lar cine va turbura mai mult inaintea acestei cgrti a domniei mele, va fi de
mare rusine. Altfel s nu faceti, inaintea acestei cArti a domniei mele.
Scris in Iasi, in anul 7116 <16o8> August 6.
Domnul a spus.
Costantin voevod <m. p.>
Mari boieri au invAtat.
Pdtrasco <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXVII/37.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicata.
Pe pag. a doua este redat complet acelas doc., cu unele deosebiri fatd de primul
Vast.
221
1608 (7116) August 9, Iai.
Io Costandin Moghila v<oe>vod, cu mila lui dumnezgu, domnu tgrii Mol-
clovei. Iat au venit,inaintea noastrg i inaintea boerilor nostri a IVIoldovii, mad
mici, Anna giupneas<a> rgposatului Goli logft. si de bung voe ei,

170

www.dacoromanica.ro
nime silit, nici asuprit, au dat a sale drepte oceni i mosii, satele
anume Costocanii i Liesti i cu doao vaduri de moar, din tinutul Vasluiului
satul Spinenii depe Jijie, din tinutul Iasd) i satul Hrnicestii din tinutul
Romanului j iar toate viile c'te are ja la Cotnariu, cu crdmi i cu pivnit
de piiatr i cu locu de case din trgul Ias<i>, care li-au fostu cumparat dela
I,upul fiul lui Ttanil, drept 24 talere, i altu loe pe aproape, ce l-au cum-
pdrat dela. Iulbei arm.an.u, drept 7 tal<eri> i de,asemeni, altul loe ce iaste
aproape, I-au cump.rat dela CAliian, drept i talere.
boj j vaci i biholi, die se vor gsi la (Musa i cocie si un cal 0 doao epe, cu
armsar j una sut galbend, ce are datorie la Iurasco logof. 0 una sut galbeni
ce are la Ciogole pArcalabul si 270 galbeni ce are la Anastasie mitropolit, pentru
un satu ce i-au vndut, anume Marcovtul aceste toate de sus arAtate: satele
1 vadurile de mori i viile dela Cotnar, cu crame i pivnite de piiatra
locurile de cas din t'rgu i bucatele i bani, aceia ce are datorie la numitii de
sus boeri, aceste toate au dat sfintei sale mnb.'stiri din trgul Iasii, ce se numeste
Vatoped, unde iaste hramul innltare domnului nostru I<su>s H<risto>s pentru
sufletul rposatului Goli logof. i sufletul ei 0 al fiilor si, ca s aib cAlugrii dela
sfAmta biseric a-i pomeni i a-i serie in sfntul mare pomelnic si la jrtvnicul
dumnezescu i s le fac mare pomenire din an in an. Si, dup moa5te ei, cine a
indrzni s strice a ei danie i miluire ce au pre sfnta biserid, pre acela
rgpeasca mnie lui dumnezu, in pulbere si in toate msuntusurile i s i se pr-
pdiasa toat radkina lui, depe pmntu pomenire lui i s fie de trei ori afurisit
de dotnnul dumnezdu, ziditoriul cerului 0 al pmntului si de preacurata maica sa
si de soborul 12 apostoli si de 318 printi dela Nicheia si de toti svinti, ce i-au
bine plcut lui dumnezeu, amin. lust's domnul au poruncit.
In Iai, vlet 7116 <1608> Av. 9. Marii boeri au invtat.
Io Costandin v<oe)vod.
Acad. R.P.R., ms. 13, f. 64-64 V.
Trad. rom.
222

1608 (7116) August 20, Ia0.


Io Costandin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iat au venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri, mari i miei, Gli-
gorie, fiul lui Miron i vrul lui, Timotin, fiul lui Ion Zanciu i Caisin, fiul lui
Ciumes si Saya, fiul lui CArstea i Stratin, toti nepotii lui Hodor i deasemeni
Vrul lor, Toader, fiul lui Tudoran i fratele lui, Moldovan, nepatii Prascai
ni s'au plAns cu mare jeluire i cu mare mhturie, spunnd aa, c uricul ce au
avut bunicii ion, Hodco i TrArasca, dela $tefan voevod cel IlatrAn pe satul Buicani

171

www.dacoromanica.ro
ce este la <1,6puna) pe Mc i cu loe de iaz 0 de moos& pe Bc, acest uric s'a.
pierdut din cauza Tatarilor, cand am venit domnia mea in tara domniei mele,
din cetatea Hotinului cu oti lee*ti, atunci au pr.'dat Ttarii tara noastr.
De aceia noi, vazand asemenea plngere i astfel de marturie i noi deasemeni
0 dela noi am dat 0 am intrit acestor mai sus scri0 oameni acel mai sus zis-
sat, anume Buecanii, ca s le fie 0 dela noi uric 0 ocin i cu tot venitul. $i altul
nimeni sa nu se amestece, ,inaintea acestei crti a noastre.
Scris in Ia0, anul 7n6 <16o8> August 20.
Domnul a poruncit.
Stoici mare logoft a invatat. $i a iscAlit, Stroici logoft <m. p.)
Nicoara <a scris).
Acad. R. P. R., Potografii, XVXV/i8.
Fotocopie dup un orig. slay, hiirtie.
Cu o trad rom. din 1737, in fotocopie. Ala trad. rom. din 1714 la Arh. St. Buc.
If-rea sf. Saya, XX/1.

223
1608 (7116) August 24, Iasi.
Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al triiMoldo-
yei. Iat au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri sluga noastr, Cozma
pitar, fiul lui Ionaco Hoisescul i nepotul sail, Marco, fiul lui Ciorcea, nepotut
I/enii, stranepotii lui Costea, de bun voia ion, de nimeni siliti, nici asupriti
au vndut dreapta lor ocin i dedin din pivilegiul, pe care l-au avut dela Petru,
voevod cel de mai inainte, a patra parte din satul Blnde*ti, din partea de jos,
pe jijia, in tinutul Iai1or. Aceasta a vndut-o boierului nostril, Nicoar logoft,
pentru o sutd cinzeci de talen.
intru aceasta, iarA0 'au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri:
Cozma, fiul lui Ionaco 0 Marco, fiul lui Ciorcea, nepotii lui Costea, tot de buna
lor voie 0 au vandut dreapta ion ocin qi dedin din privilegiul pe care l-au avut
dela Petru voevod, din jumtatea satului Lieti, a patra parte. Aceasta au vn-
dut-o iar0 lui pan Nicoar logoft, pentru qaizeci de talen i numArati.
intru aceasta iar0 au venit inaintea noastr bligorie i fratele su, Andro-
nic, fiii lui Drgan, nepotii lui Drago vrul lor <Co >ndrea, fiul Sorei, nepotul 116
Drago, tot de bunl voia lor 0 au vndut dreapta Ion ocin i cump:rgtur a
bunicului lor, Drago, din acelag sat 1.4iWi, din jumtate de sat, juin:tate dintea
patra parte. Aceasta au vndut-o tot lui pan Nicoar logoflt, pentru... 1) treizeci
de talen i numrati 0 le-a pltit lor deplin. Pentru aceia, sd-i fie lui 0 dela noi uric
ocin i intrire cu tot venitul. i altul s nu se amestice.

loe rupt In orig.

172

www.dacoromanica.ro
Scris la Iasi, in anul 7116 a6o8> August 24.
t Domnul a zis.
A isalit, Stroici logoat <m. p.>
Ureche mare vornic a invtat si a isalit.
Ureche mare vornic <m. p.>
Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., V/77.
Orig. slay, hartie, pecete mica, timbrata.

224
1608 (7116) August 27, Iasi.
Io Consta.tin Moghil voevod, din mila lui dumnezeu, domn al triildo-
vei. Scriem ureadnicului din trgul Iasi si soltuzului i celor doisprezece prgari
.de acolo. V am de stire de rndul lui Ion din satul Hlincea. Pentru aceia, cum
-yeti vedea aceast carte a domniei mele, voi s aveti a-1 lsa in pace de toate,
-de podvoade si de altele mrunte ce vor fi, de toate, pentrua domnia mea ne-am
milostivit i 1-am lsat sa fie grdinar sfintei mnstiri dela sfntul Saya.
Pentru aceia, s aib a fi in pace de toate si mai mult jalob s nu vie la dom-
ilia mea. A.sa sstiti, altfel s nu faceti
Scris la Iasi, in anul 7116 < 168> August 27.
Insusi domnul a zis.
Constantin voevod <m. p.>
Ptrscan <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Cetatuia,
Orig. slay, hartie, pecete aplicata.

225
<1608 Septembrie 1-1609 August 31> 7117, Iasi.
f Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
lat domnia mea am dat i am intrit cneaghinei rposatului Miron fost
.clucer, dreapta lor danie de miluire dela tatl domniei mele, rposatul Eremia
-voevod i dela unchiul domniei mele, Simion voevod, un sat anume Versesti
pe Cracu, in tinutul Neamt, care a fost asculator de ocolul trgului Piatra.
Pentru aceia i domnia mea, dacI am vzut dreptele lor privilegii i miluirea
.dela tatAl domniei mele i dela unehiul domniei mele, Simion voevod, noi Inca si
.dela noi am dat si am intrit cneaghinei MArici a lui 1Viiron clucer, ca s-i fie
mina i uric cu tot venitul. i altul nimeni s nu se amestece, inaintea acestei
crti a noastre.

173

www.dacoromanica.ro
Scris in Iasi, in anul 7117 (1608-1609x
Insusi domnul a poruncit.
Costantin voevod (m. p. .>
Ce-i dat de plrintele meu, dum<n>ie mea inc'am dat acestil lucru, s nu se
mai strice 1).
<Pe verso, incep. sec. XVIII in rom.: o S s<e> trimita > la Mihai vod<5.>-
acest ispisoc .
Acad. R.P.R., Piliala 4i, Fondul Spiridoniei, XXX/III/I.
Orig, slay, hrtie filigran, pecete timbrat5..
Cu o trad. rom. din 1827.
220
<1608 Septembrie 1-1609 August 31> 7117.
7117 (16o8-16o9>. Costandin Movila v<oe>v<o)d, d au dat dond sate,
BlValestii i lenjestii lui Ptrascu ce au fost vornic mare, apoi ficioru sAu,
Bocioc vor<tli>c, iar pe urma lui Bocioc au dzut aceste sate, la mfina ginerilor,
Soldan i Iordachi cel batran, ce au fost vist. mare, mosul /ui Die vist.
Arh. St. Iai, Anaforale, nr. 148, f. 35.
Rezumat rom.
227
<1608 Septembrie 1-1609 August 31> 7117, Iasi.
Iat: dar en, B5.seanul uricar, scriu i marturisesc cu aceast scrisoare
mea d a venit inaintea noastr5., Ion si .cumnatul 2) lui, Roman din Vereseni si
si-au pus z.log prVile lor de ocin6 din satul Vereseni la panul Boul vistier, pentru
saisprezece talen isi-au pus ei insisi dinaintea noastr zi, la pogorirea sfantului
duh. lar dad nu vor fi acei mai sus scrisi bani la zi, s'a fie pierdute acele prti de
ocin6 i s ail36 pan Boul vistier s5.-si fad dresuri dela milostivirea sa domnull
postru.
lar pentru mai mare credint6, am pus pe acest zapis pecetea i mana mea
proprie.
Scris in Iai, anul 7117 <1608 <1609>.
Bseanul uricar <m. p.>
<Pe verso, romneste : > Aceasta tocmal<5.> au fost printni nest<i> band >-
ce au fost luat Ion, cumnatul Annei, dela popa din IrdsnAseni, pre ocina Annei
mai mult deci apoi n'au avut de unde da banii popei, c i-au fost cheltuit<i>, ce
de acia nevoe se-au pus ocina sa la mene. De aceasta s s tie.
Acad. R.P.R., CCCCLXXIX/21-21 A.
Orig. slay, hfirtie, pecete
fraz4 scris de mina domnului In romanete.
cumnat sa In orig.

174

www.dacoromanica.ro
228
<1608 Septembrie 1-1609 August 31> 7117.
Adeck noi, Gavril sulger i Dumitru Goean i Patrascan i Necolai Pturnechf
alti multi oameni buni, mkturie facem, cum au venit inaintea noastrk Platen,.
ficiorul Mriei, nepotul lui Creciun Melescu, de nimine nevoit, nici asuprit s't au
vandut a sa dreaptk parte de otcin din sat din Popeni, in tinutul Trotusului,
pre Trotus 1) din jumtate de sat di Popeni a cincea parte, ce se va alege partea
lor, din vatr si din cAmpu s't din ap si din tot hotarul. Deci au vAndut dum<i>-
sale lui Stefan Prkjescu camaras, drept 6o talen. Deci noi, vAznd a lor tocmali
si deplin platk am fAcut aciast narturie, ca s aibd a-si face dires domnesc.
De aceasta mkrturisim. 7117 <1608-1609>.
<Pe verso: > A treia parte din Papeni, la Backu.
Acad. R. P. R., XXVIII/13.
Trad. rom. din sec. XIX; o altA copie (B) din 185o, ibidem,

229
1608 (7117) Septembrie 6.
Io Castantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tkrii Mol-
dovei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri, credinciosul
nostru Sechil fost cAmAras, cu un zapis de mkturie dela sluga noastr, dela
Gheorghe diac din Aldesti si dela popa Andreica si dela Ion Hociungu din Ho-
ciungi i dela Vasile Hociungu de acolo si dela Vasile Ciolan si dela Pktrasca
hotnog <spunnd> 2) cum au venit, inaintea lor, Negur i Dumitra, nepotii
Andreicki, strAnepotii lui Marco si PAntea i rudele ion, Lupul i sora lui . . . 2)
fiii lui Pkntelei, de bunk voia lor, nes'iliti de nimeni, nici asupriti si au vndut
dreapta lor ocin i cumpgrAtur., o cask din satul Tutcani cu dotasprezce ogoare
In tarind i <cu tot> 2) vcnitul din tot locul si din runc si din poian. <si cu gradini
si cu fanete> 2). $i au vndut lui S.chil <nem>is 2) fost cAmkras, pentru doisprezece
<galbeni> unguresti, ce a cumpkrat Pantelei o parte dela Filotei cklugkrul, ne--
potul lui Pkiatelei.
Si la aceasta, deasemeni a venit inaintea noastr Gorghicean, fiul lui Andreica
stranepot lui Marcu s't PAntea, de bunk voia lui i iarksi a vndut o cask' cu opt
ogoare, din acelas sat Tutcani, cu tot venitul si din tot lacul si din runc si din
poiank <si en> 2) grdini i cu fnete, aceasta el iar'.si <a vndut-o> 2) credinciosului
nostril Sechil fost ck.mkras pentru cinci<galbeni> unguresti.
Si la aceasta, deasemeni, a venit, inaintea noastr i inaintea boierilor nostri,
Toader, fiul lui Marco, de bunk voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit si a vn-
in copia B:
loc rupt in orig.

175

www.dacoromanica.ro
dut dreapta sa ocing i deding o casg cu <sase> 1) ogoare in taring., din acelas sat
"Tutca<ni cu> 1) tot venitul, din tot locu/ . . . si din runc si din poiang
<si cu> 1) grdini si cu fan*. Aceasta a vAndut-o el iargsi credinciosului nostru
boier <Sechil> 1) f ost camras, pentru sase <galbeni> unguresti.
Si la aceasta, deasemeni a venit inaintea imastrg Ionasco, fiul lui Trifan,
nepot lui <Marco, de bung voia lui >1), nesilit de nimeni, nici asuprit i a vAndut
dreapta sa ocing i dedink o cask' cu <sase > 1). ogoare in taring <din acelas sat> 1)
"Tutcani i cu tot venitul <si cu> tot locul si din runc si din poiank cu grdini
cu fAnete. Aceasta a vAndut-o el iargsi credinciosului nostru boier Sechil fost cg-
rngras, pentru sase <galbeni> unguresti.
Si la aceasta, deasemeni a venit inaintea lor Petrea, fiul lui Plorea, de bung
voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit si a vAndut dreapta sa ocing, trei ogoare
in tarin i cu tot venitul din tot locul si din runc si din poiang i cu grgdini
cu fAnete. Aceasta a vAndut-o el iarsi credinciosului nostru boier Sechil
fost cgingras, pentru trei xgalbeni> unguresti din privilegiu de cumprgturg
ce au avut . . 1) Marco dela Petru voevod cel Btran. Si s'a sculat
credinciosul nostru boier mai sus scris, Sechil fost emra i a plgtit pe deplin
acei bani care sunt scrisi, in <mginile> acestor oameni, care sunt mai sus scrisi,
dinaintea noastr.
dacg am vgzut acel zapis de mgrturie dela atAtia oameni buni, noi am crezut
deasemeni si dela noi am dat i am intrit credinciosului nostru boier mai sus
scris Sechilfost cmgras acele inainte <zise pgrti> 1) de ocini, pecare le-a cumpgrat,
-ca sg-i fie si dela noi uric si ocini i cumpgrgturi cu tot venitul. Si altul sg nu se
a mestece.
in anul 7117 <168> S,ptembrie 6.
Domnul insusi a poruncit.
Io Costantin voevod <m. p.>
<Stroici> 1) mare logoft a invgtat. Si a iscglit, Stroici logort <m. p.>.
Marmure <a scris>
Arh. St. Buc., Mitrop. Mold., CXXXIX/I c.
Orig. slay, hartie, deteriorat, pecete timbratii.

230
1608 (7117) Septembrie 8.
Aded. eu, Toma, feciorul Magdei Ptrasco, scris-am i mgrtorisim cu acest
-zapis al nostru, cum noi de bung voia noastrk ne-am vndut partea mane noastri
Magdei, cu tot venitul si din vatra satului i cu poeni i vad de moar<g>, cu tot
1) loc r.upt in orig.

176

www.dacoromanica.ro
venitul ce sk va aleagi, la sat la Volocan<i>, ai ja treia pa.rt, de nime nevoit<i>,
niel de nime silit<i>, ce de bunk' voia noastr. o am vandut Neculei, feciorul loi
Ghiorghi, ginerele lui Nica din Focan<i> 0 me-au. dat pe acea mo0e 20 sug<hi>,
-band> buni, dinaintea a multi oamen<i> buni anume: Badila.> din Vezeutti> fi
.Radul bdtrdnul din Ruget, Ion Bucate Direapte fi Platon din Cucuiat<i> fi Nechita
;din Clipicet<i> fi Ghigighi. din Clipicqt<i>.
Aiasta martorisim 0 pantru credinta ne-am pus deagetele ca sa hie de credint,
's. s .tie.
V1<ea>t 7117 <16o8> leat, Sep. 8 zile.
Arh. St. /inc., A. N., CCXLII/i.
Orig. ram, b.artie filigran, 6 degete aplicate.

231
1605 (7117) Septembrie 9, Iai.
-1. Io Costantin Moghila voevod, din mila lui duinnezeu, domn al Ora MoI-
dove,i. Iatl a venit inaintea noastra. 0 inaintea boierilor notri, mari 0 mid, ship
noastrVasilie Botul nfer, fiullui popa Lazor, nepotul lui Nebojatco, stra.nepottil
lui liban, de buna voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a vandut ocina 0
d.edina sa dreapta, dintria cincea parte din satul Botefti, ce este pe parkil Stavnic,
in tinutul Vaslui, a cincea parte din partea de jos, din vatra satului70 din
camp 0 cu Ice de iaz 0 de moark pe Stavnic 0 cu loe de prisack. 0 cu gridini.
Aceasta a vandut s/ugii noastre rani pkhamic, pentru treizeci de taleri, din
uricul ce-a avut strbunicul lui, liban, lela Petru voevod..i i-a platit deplin
aceti bani, treizeci de talen, dinaintea noastra. ,
Deci domnia mea, clack' am vazut tocm.eala ion bunk i plata deplin, dease-
-

meni 0 dela noi am dat 0 am intarit mai sus scrisului Pktul pahamic 9, acea
mai sus scrisk a cincea parte din a cincea parte din tot satul Boteti.
Pentru aceasta, sk-i fie 0 dela noi ocina; 0 cumparkturk cu tot venitul. *i
altul sa nu se amestece, inaintea acestei crti a noastre.
Scris <la> Ia0, in anul 71172) <1608> Septembrie 9.
Domnul a poruncit.
Costantin voevod <ni. p.>
Stroici mare Iogdfat a invatat. *i a isclit, Stroici logofat <m. p.>
Vasilie Dinga < a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXII/6o.
Orig. slay, hartie, pecete timbrata.
Cu o trad. rom. din 1817
' 1) urmeaza adaugat de alta mana, Ienaqco .
f) corectat din veleat 7118, de alta walla..

12 Documente Moldova 177

www.dacoromanica.ro
232
1608 (7117) Septembrie 9; iai.
Io Costantin Moghila voevod, din mila /ui dumnezeu, domn al t.rii Mo/do-
vei. Iat..au venit inaintea noastr: rugAtorii nostri cklugb..ri dela ruga noasta,
sfnta mingstire numit sfntul Saya cel sfintit, din Orgul Iasilor 0 au adus
inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor moldoveni o carte dela unchiul
domniei mele, falposatul Simeon voevod, cum s'au pArit cu sluga noastri Isleagul
Vtah de aprozi, pentru asezecio ughi i cu un zapis flcut de Ionasco, fiul Perii
asa a voit el s ja acea datorie dela nig5.torii nostri cllugri. Mai inainte de
aceast vreme, Inc in zilele rposatului tatllui domniei mele, Eremia voevod,
s'a sculat Tudor 0 s'a dat sfintei inAddstiri i cu avu tul sti i cu bucatele i cu
viile i cu tot ce a avut el. Pentru aceia, domnia mea, cu sfatul nostru, i-am jude-
cat, cu judecat dreapt. 0 am aflat c acel mai sus scris Ionaco, fiul Perii, n'a
fost fiu drept, ci a fost fcut in desfrfiu, Mil lege 0 a fost copil 1). .
Pentru aceasta, acea mai sus scris d.atorie nu s'a cuvenit s'o pllteasck
ci sl cante el unde va afla din bucatele acelui IonaFo. Pentru aceia i dom-
nia mea am fcut cartea domniei mele sa nu-i pfirasc in veci, inaintea acestei c.rti
a domniei mele.
In Ia0, anul 7117 <1608> Septembrie g.
Costantin voevod <m. p.>
Mari boieri au invatat.
t.efan <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iali, LX/5.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrata.
Cu o trad. rom. din sec. XX,
233
1608 (7117) Septembrie 11.
Ispisoct domnesct dela Costantin Moghila v<oe>vod, intru car scriia
au daft ace cant slugei sal, lui Filimon pihArnicelt, ca s fija tar i puternict a
stilpni a sa driapt: mosiia dint mosi i cump.r6tufal ce ar in satult Derzca,
In tinutual Sucevii, 4 cas, pre car li-au cumpAratt tafa"-sblu, popa Tome, dela
nepotu-sail Inri, feciorult lui Iliia spa,t., drcptt 170 zloti i iat'd 0 part ce-at
cumparat-o elt dela Beribas; dreptfi [dreptt] 6o ug<hi> i iar."0 o cas cu
jerebiia ce 'au curnp6ratt dela Nastasca, fata Grighii, drept 85 taleri i iar4i o
-cas5. ce 'au cumprat Frintiolt, feciorult Anuci, drptt 27 talen, cu casa.
Avijder 0 o cas ce-au cumparat- o dela buco, driptt 20 talen. A.0jdre 0 o
cash' ce-au cumprat-o dela Agafiia a MaluFa, fata lui Ivant, drptt 25 talen,
1) copil i, a*a in orig.

178

www.dacoromanica.ro
care toat<e> acest prti, ce skitu cump6rAtufl, sntd dint giosu la capuld sa-
tului i pentru aceia altuld nim s'ai nu indrazniasc a intra in moiia a lui,
cu pluguld, nici cu coasa, nici cu alt nimick de vrm e altuld nim nu ar
trial:4 acolo, ci num.ai eld.
Anii 7117 <16o8> Sep. n.
Acad. R.P.R., ms. Ili, f. 19 v.-20 r. aliniat. Trad. rom. din 1779.

234
1608 (7117) Septembrie 19, Iai.
f Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domu al Ora Moldovei.
Am dat aceast carte a domniei mele rughtorilor notri, egumenului i la tot sobo-
rul dela sfnta manastire srntul Neculae din Taring, ca s' fie ei tari i puternici,
cu aceast carte a noastf s. stapAneasa .1 s'a.* strng6 poama viei dela Copou,
pe care le-a dat-o Prasca, fiica lui Ghiorghie 2) din trgul Iai, pentru sufletul
ei i pIrintilor ei. Are i zapise de mrturie .1 dela raposatul Aroh Voevod,
eh' este dat aceast vie sfintei mfinstiri.
Nimeni s nu indfzneasc s se amestece acolo, iar cine va avea vreo strAm-
btate sau amestec acolo, sa vin6 s intrebe de fat., inaintea noastra.
Pentru aceasta, nimeni sa nu ailA a le face mai mult neajunsuri, inaintea aces-
tei crti a noastre.
Scris in Iai, anul 7117 <168> Septembrie 19.
Domnul a zis.
Costantin voevod <m. p.>
Ureche mare vornic a invtat.
Tacman <a scris>.
Acad. R.P,R
Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA, stricatii.
235
1608 (7117) Septembrie 21.
f Bu Toader oltozol de Roman i cu 12 pArgari de acolo, scriem i.mrtorisim
i d'Am tire, co al nostru zapis, com au venit innai<n>tea noastr Ionaco, fe-
ciuriul loi Carachezil, depriun co suro-sa, co Mbigalin<a> i co Dutnitraco
Bobo i s'au tocmit ei, d au vndot Ionaco, fecioriul loi Carachizel, co suro-sa
Ngdalin<a>, derept ocin a lor, ce au avot in sat in Plotoneti de tinotol Crle-
g6torie, a triia parte de sat, co tot venitol i de in tarin Ode in cmpu i de in
poamal, asa in orig.
2) corectat in text de altA mn o Ghione si adaugat intre rtmduri o varii mele

179

www.dacoromanica.ro
pad,ure si de inteap si de in tot locol, tot a triia si au co<m>pArat Dumitrasco Bo
hos, ca s-i hie loi ocin in vc, netrcot ; si au co<m>p'Arat derepto 45o talen, s sri.
3tie, Pri ma<i> mare cridintA i trie, pect<ea> oras<ului> pri acsto zapis
mari mArtorie, ci s'au tmplat, intro ei: pop<a> Onciul dela Bil'Aesti i S'Acoian
vist. dela Bohos<5>sti i PAtrasco ap<rod > dela Rosiuri, A scriem i m'Artori
sim co acesto zapis.
Scris luna Sept. 21 vleat 7117 <1608>.
<Pe verso:> f Zapisel<e> Plotonestilor, de cumprtur<> si de inprtealii
GAnestilor.
Acad. R.P.R.,
Orig. rom., hrtie, pecete aplicat&

230
1608 (7117) Septembrie 23, Iai.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, dom.n al tarn Moldovei.
Am dat aceaStA carte a domniei mele rugAtorului nostru egumen i tuturor
lugArilor dela sfAnta mAnastire Saya, ca sA fie ei tari i puternici cu aceastA carte
domniei mele, ca sA tina i sA cu/eagA o vie ce este la Copan, intre Cercel i intre
Ionico Rusnacul i s'A nu aibA nimeni nicio trealA cu acea vie, pentrucI ei au
iurat acea vi pang acum.
Pentru aceasta, s aibg ei a tine acea vie, de care scriem mai sus si s stringrt
strugurii din ea.
Altul nimeni s nu se amestece, inaintea aceastei cArti a domniei mele, pin&
cAnd nu va sta fat inaintea domniei mele, cci, dui:a aceia, de mare pedeapsh
va fi dela domnia mea inaintea a tot sfatul nostru, pentrucA a fost datA pe- ntru
pomanl acea vie la sfAnta mAnAstire a sfAntului Saya din tArgul
Pentru aceasta, nimeni sA nu indrzneascA a se amesteca, inaintea acestei
cArti a domniei mele.
Scris in Iasi, anul 7117 <16o8> Septembrie 23.
t Insusi domnul a poruncit.
Costantin Moghila <m.p.>
Dumniia mea insumi amu scrisu i amu datu aceast carte. Nime s n'aibi
a-i invAlui, nice a s mesteca fr de cAlugArii dela sfrintull) Sav<a> cu acea
Petraco mare vomic a invAtat.
Vasilie <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava Iasi, XXXVI/A/2.
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicatfi.
Cu 0 trad. rom. din 1794.
pasagiul: Dunmia, mea . . acea vie" romfinete n originalul slave

180

www.dacoromanica.ro
237
1608 (7117) Septembrie 25, Iasi.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tArii Mol-
dovei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor nostri, boierul
nostru Dumitrasco fost pitar, de bun voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit
si a vfindut dreapta sa ocin51.0 cump5r5tur5., din ispisoc de cumpardtur ce a
avut dela sffintrAposatul printele domniei mele, Io Eremia Moghila vo evod;
din jumtate a patra parte de sat din Geamini, care se numea mai inainte
cu partea lor din loe de moar i din iaz si din cmp si din plc:lure si 'din
minAstire, ce si-a cump6rat dela Simion Cascoe i fiii lui, Gheorghe i Iosip, nepotii
stranepotii lui Ivan GeamAnul i fiul lui, Sima, din privilegiu de mostenire'
ce a avut dela Stefan voevod cel B5tr5.n si de intrire dela Petru voevod cel BA-
tran. Aceia au vandut-o slugii noastre Simion Capea medelnicer, pentru o
sut5.' talen i de argint i i-a pltit deplin.
Pentru aceia, s5-i fie si dela noi uric si ocin4 cu tot venitul. i altul nimeni
s nu se amestece, inaintea acestei carti a noastre.
Scris in Iai, anul 7117 <16o8> Septembrie 25.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoat a invtat. Si a iscalit, SroLi logof5t <m.p.>
Nicoar <a scris>.
Acad. R.P.R., Piliala Iai, Pondul Spiridoniei, VIII/2/3.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat4.
Cu o trad. rom. din 1767.

238
1608 (7117) Septembrie 29, Ia5i.
Jo Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mol-
dovei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni,
sluga noastr Mlai cel batrfin fost pArcalab cu un zapis de mrturie dela Saya
pivnicer si dela arstian miedar si dela Ilea tarcovnic din cetatea Sucevii, i asa a
mdrturisit inaintea noastr c el si-a cump6rat loe pentru o cask' dela Gheorghie,
fiul Nastei, nepotul lui Iurie, din satul Hreasca, pentni treizeci talen i numitrati.
De aceia, noi cum am vzut at5ta mArturie dela acei boieri, iar noi si dela noi
am f5.cut intgrire i ispisoc cu tot venitul slugii noastre, pe care o scriem mai sus,
fiilor lui i nepotilor. i altul nimeni din neamurile lui Gheorghi s nu se ames-
tece, inaintea acestei &di-0 i spuse a domniei mele.
Scris la Iasi, in anul 7117 <168> Septernbrie 29.
t Insusi domnul a poruncit.

181

www.dacoromanica.ro
Costantin voevod <m.p.>
Marele logoat Stroici a invatat. Si a iscalit, Stroici logoat <m.p.>
Mitrofan <a scris>.
Arb. St. Bnc., Trib. Suceava, CCCCXIX/8.
Orig.. slay, hIrtie, pecete melar, timbrata.

239
1608 (7117) Octombrie 5, Iai.
f ro Costantin Moghila voevod, din .mila lui duranezeu, domn al tgrli
dovei. Iat. au venit inaintea noastra si inaintea boierilor nostri moldoveni, mari
si mid slugile noastre Gligorie, fiul lui Miron i verii lui, Timotin, fiul lui Ion
Zinciu i Casil, fiul lui Ciumes si Saya, fiul lui Carstea i Stratin, toti nepoti
lui Hodor i iargsi verii lor, Toader, fiul lui Tudoran i fratele lui, Moldovan,
nepotii Parascgi, de bung voia lor, nesiliti de nimeni, niel asupriti si au vndut
dreapta lor ocing i deding din ispisocul de marturie, pe care 1-au avut ei dela
Insumi domnia mea, pe toate pgrtile lor, cat se vor alege din sat din Buecani,.
In tinutul Upusnei, pe Bac i cu loe de iaz si de moarg. Aceasta au vandut cre-
dinciosului i cinstitului boier, Chirit. Dumitrachi mare postelnic, pe o suta
cinzeci de talen i numrati. Si s'a sculat credinciosul nostru Chiritg Dumitrachi
mare postelnic si a patit deplin toti acesti bani mai sus zisi, iso de talen i in mai-
nile tuturor acestor oameni mai sus scrisi.
$i acel ispisoc de marturie incl. 1-au dat in mainile credinciosului nostru Chi-
rit Dumitrachi mare postelnic.
Deci noi am vzut tocmeala lor de bung voie si plata depling., iar noi
am dat i am intgrit mai sus scrisului credinciosului nostru, Chirit Dumitre.chi
mare postelnic, acea mai sus scris parte de ocing din sat din Buecani, at se alege
partea ion, ca sg-i fie lui i dela noi uric i ocing cu tot venitul. $i altul sg.'' nu te-
amestece, inaintea acestei cgrti a domniei mele.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1608> Octombrie 5.
Insusi domnul a spus.
Io Costantin voevod <m.p.>
Stroici mare logofgt a invgtat. Si a iscglit, Stroici logoft <m.p.>
. Acad. R. P, R., Patografii XXXV/19 dupl orig. slay, bartie, pecete aplicati,
cizut. Cu trad. In fotocop. din 1741, la cota V. XXXV/19 B.

240
1608 (7117) Octombrie 10,
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tari. Mol-
dovei. lata acest adevarat credinciosul nostru boier pan Dumitrache Chititg

182

www.dacoromanica.ro
mare postelnic a slujit mai inainte, drept i credincios, sfintrposatului odihni-
tului p6rintelui domniei mele Eremia voevod i rii noastre 12 ani lar asfzi
slujete nou drept credincios. Si noi, vzAnd drept credincioasa lui slujbg, ne-am
milostivit, cu mila noastr deosebit i i-am dat i 1-am miluit dela noi i'mAtuqei
domniei m.ele cneaghinei Maricutei, cneaghina boierului nostru pan Dumitrache
Chirit postelnic, cu un sat anume Vantorii dela Piatra i cu morile in rAul
Bistrita. Care sat anume VAnAtorii a fost al =still drept domnesc, asculator
de ocolul <targului>1) Piatra care este in tinutul Neamtului.
Pentru aceia, s-i fie i dela noi danie i miluire i intArire i uric cu tot venitul,
neclintit lor, niciodat in veci.
lar dup viata noastr, cine va fi domn, dintre fratii noWi sau dintre copiii
noWi sau din neamul nostru sau iar4i pe oricine va alege dumnezeu s fie domn
rii noastre Moldova, acela s.' nu le strice dania i intkirea noastr, ci s le dea
inareaseg. lar cine s'ar ispiti s le strice miluirea noastr, acela s nu fie
iertat de domnul dumnezeu i de preacurata lui maid i de sfintii 4 evangheliti
O. de sfintii rz apostoli de frunte i de sfintii puratorii de dumnezeu 318 pgrinti
dela Nicheia i de toti sfintii, amin i s.' fie blestemat i de trei ori blestemat
anatema i s aib a da seanf i rspuns inaintea infricoptei judecAtia lui Hristos.
altul s6 nu se amestece, inaintea acestei cArti a noastre.
Scris in Ia0, in anul 7117 <16o8> luna Octombrie io.
Domnul a zis.
Costantin voevod <m.p.>
Cine va vrea s strice darea i miluirea noastr aceia sl fie neiertat de
dumnadtgu 2).
1361tra*co mare vornic a invtat. Si a iscAlit, Stroici logoft <m.p.>
Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Buc., 31-rea Bisericani,
Orig. slay, hrtie, pecete Umbra&
Cu o trad. rom. din 1850.
241
1608 (7117) Octombrie 19, Iai.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezu, donp al t'grii Mol-
dovei. Am dat aceast carte a noastr, rugRo.rilor noWi chlug5.ri dela sfnta
manstire Bistrita, ca s fie tari i puternici, cu aceast carte a noastr, s sta..
pAneasca o moar dela Piatras), care a fost dat de sfntr.'posatul tat61 domniei
mele, Io Eremia voevod, deasemeni i domnia mea le-am dat atea moar.
9 hoc rupt in orig.
9 pasagiul: Cine . . dumazAu scris de 'domn In romineste.
9 aa in orig.

183

www.dacoromanica.ro
Pentru aceasta, nimeni s nu indrlizneasck a-i opri si a se amesteca inaintea
acestei cArti a noastre.
Scris la Iasi, in anul 7117 <16O8> Octombrie 19.
Insusi domnul a spus.
Costantin voevod <m. p.>
Arh. -St. Buc., M-rea Bistrita,
Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA, cAzutA.
Cu 0 trad. rom. r796.,

.242
1608 (7117) Noembrie 1.
-I. In anul 7117 <1608), luna Noerabrie 1. Catastih de praznic ce da domnu/
Io Costantin Moghila voevod sfintei manastiri Pobrata, unde este hramul sfan-
tului ierarh i facator de minuni Neculai.
2 coloade de gr.u.
1" 2 coloade de slad.
f i butoi de yin.
f I poloboc 1) de miere curata.
-1- 6 talen i pentru trebuinte.
Costantin voevod <m. p.>
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XXXV/9.
Orig. slay, h(rtie filigran, pecete aplicatA,

243
/608 (7117) Noembrie 5, Iaqi.
/0 Costantin Moghila voevod, din mila /ui dumnezeu, domn al tarii Mol-
dovei. Iat a venit inaintea domniei mele inaintea boierilor nostri, Grozea
din Lucovita si a plrit de fat, inaintea domniei mele, pe slugile noastre Andrei
rnedelnicer 2)i pe Maxin si pe Ionasco si pe Toader i pe Mriica, ziand inaintea
domniei mele c are cu ei ocin5., in satul Geameni, care este in tinutul
Lar acesti oameni, mai sus scrisi, Andrei medelnicer 2) i Maxin i Ionasco
Toader i Mkiica, au zis c nu le este el nicio rud, niel nu are cu ei impreun
in acel sat, care este scris mai sus. Pentru aceia, domnia mea le-am dat zi ca sa
aduca Grozea doi oameni buni, s marturiseasa inaintea domniei mele eh le este
rud si are impreuni cu ei, cirr in satul Geameni. lar Andrei medelnicer 2) si
asa in orig.
corectat in: s Simiou setrar b.

184

www.dacoromanica.ro
Maxin i I.onalco i Toader siWariica; au venit la zi si au asteptat o saptdminffr
peste zi i s'au indreptat si au pus ferk inaintea domniei mele. lar Grozea n'a
venit la zi, ci a rimas de zi i. din toat4 legea noastr5..
Pentru aceia 1) s aib6 a stdpAni acel sat Geameni 1) al sau iar
Grozea s'd nu ....1) nicio treaba in. veci. i de acum inainte si nu ailig a mai 2)
pari Grozea pe Andrei medelnicer si pe Ifaxin si pe Ionasco si pe Toadet
si pe Marica, pentru aceastk pr, nici a dobindi niciodata in veci, inaintea
acestei earti a domniei mele.
Scris in Iasi, in anal 7117 <1608> Noembrie 5.
Insusi domnul a poruncit.
Stroici mare logoat a invtat. i a isalit Stroici, logordt <m. p.>
Acad. R.P.R., Piliala Iai, Fondul Spiricioniei,
Orig. slay, hrtie, deteriorat, pecete timbran.
Cu o trad. min. din 1718.
244
1608 (7117) Noembrie 20, Iai.
t Io Costan'tin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iat s'au pkit de fat inaintea portii domniei mele sluga noastr, Vasilie
Nadbaico din Solesti asupra popei Gontea i asupra lui Bucium.as de acolo
pentru un vad de moar, care ti este dreapa ocina i dedin si are el si privilegii..
Nlabaico i-a fAmas din toaa legea i le-a intors inaintea noasta 20 talen.
Pentru aceia, domnia mea am dat aceast carte slugii noastre, Vasilie, ca
fie tare si putemic a stpfini i a opri acel vad de moara. .$i de acum inainte, ei
sA nu ailA mai mult a part asupra lui Vasilie diii aceast pr, niciodat in Veci,..
inaintea acestei cArti a domniei mele.
Scris la Iasi, in anul 7117 <168> Noembrie 20.
Domnul a zis.
Costantin voevod <in. p.>
Ciomartan vomic a invAtat.
Ionasco <a scris>.
Acad. R.P.R., CCXXIV/2o.
Orig. slay, hirtie, pecete
Cu o trad. rom. colationan la 1805, ibid., CCXXIV/2i.
245
1608 (7117) Noembrie 26, Iai.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn, al tgrii Mol-
dovei. Am dat si am intrit credinciosului nostru boier, pan Dumitrache
1) foe rupt in orig.
1) q mai E sip in orig.

185

www.dacoromanica.ro
mare postelnic, dreapta lui ocin. danie din uric de danie ce are dela sfntrApo-
satul, odihnitu1 unchiul domniei mele, Simion voevod satul anume Harilcani,
pe Nistru, care este in tinutul Orheiului, care acel sat a fost drept domnesc, as-
cult6tor de ocolul Moghilovului.
Pentru aceia, s5.-i fie si dela noi danie i miluire i intrire si uric si 'Doing cu
tot venitul. i altul sa nu se amestece.
Scris in Iasi, in anul 7117 <1608> Noembrie 26.
Domnul a zis.
Costantin voevod <m. p.>
Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., DXCl/6.
Orig. slay., hArtie, pecete timbratA.
Cu fotocopie, ibid., Patografii, XXXII/5.
246
1608 (7117) Noembrie 30, Davideni.
Nechita i Basotd.> Iurasco i Cumpata, rarturisim Cu cest zapis, c au
venit Toader, feciorul Sorei, din sat din Veresani, de nime nevoit, nice inpresurat
i au vAndut ocina, cdt li s vine, cu frate-s6u, cu Nechita, in sat in Veresani,
ocina de mosie de pre inma lor, Sora, un loc de cas<.> i dzce pminturi in tarin
si o au vndut dereptu dzce galbini, vistrnicului Boului, denaintea noastr.
Aceatta stim i. mIrturisim cu cest zapis.
Scris in Dav<i>d<e>n<i>, 1<ea>t 7117 <1608>, Noe<m>v<rie> 1) 30.
<Pe verso, insemnare din sec. XVII:> Din uric ce au avut mosii lor, Rusea
Mitescu si Toma i roltea, de impArtealg dela 135.tru vod<d> cel BltrAn de m-
parfeald".
Acad. R.P.R., CCCCI,XXIX/19.
Orig. rom., bArtie filigran, 3 peceti melare, aplcate.
PentrucA data reall este nesiguri, documentul se publicA o mai jos sub data 1609
Mai 30.
247
1608 (7117) Decembrie 2, Iai.
Noi Costantin Moghila v<oe >vod, cu mila lui dumnezeu, domnu tnii Mol-
dav[v]ii. Adic au venit innainte noastr si innainte boerilor nostri, Buda si cu
fimeia lui, MAriica, fata MmarzAnesii dela Socii, de a lor bung vols., de nime silit<i>,
nici asupriti, si au vandut a lor parti de ocinl, ci-au avut in Soci, din tAnutul
Sucevii, ce s va alege i din vad de moar in Moldova si din livezi si din p.dure.
1) Deasupra, corectat, de altA mink cu sit& cernealA: eMai,, ceeace a fAcut sl fie
ntrodus i la: 1609 Mai 30 (nr. 291).

.786

www.dacoromanica.ro
Aceia au vandut slugii noastrA, lui Calipod aprod dela Stolniceni, drept 50 taleni
de argint.
Deci, daca am vazut noi a lor de bunk' voia si plata deplin, asijdere si lied am dat
*i am IntArit, ca sa-i fie lui driapta ocina si cumparAtura cu tot venitul. Si altii
si nu A' amestice innainte cartii noastre acestiia.
S'au scris in Ias<i>, la let 7117 <1608> Dechemv. 2.
Io Costantin v<oe >vod.
A it:alai marele logofat.
Arh. St. Iasi, CCCXI, pag. 472.
Trad, rom. din sec. XIX.
248
1608 (7117) Decembrie 13, Iai.
f Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mol-
(lovei. Scriem slugilor noastre, vamesilor din Galati. Va dam stire, cum yeti iredea
aceasta carte a domniei mele, iar voi sa aveti a da jumatate de maj de peste
acestor calugAri dela sf'nta manstire din deal, unde este hramul sfAntului
Neculai, in Iasi. lar aceasta carte a domniei mele sa va fie in seama.
Asa 0, stiti, altfel s'a nu faceti.
Scris in Iasi, in anul 7117 <1608> Decembrie 13.
Insusi domnul a spus.
Costantin voevod <in. p.>
Iurasco logofat a invltat.
Acad. R.P.R., LXXVII/73.
Orig. slay, hrtie, ptcete aplicatil.
. 249
1608 (7117) Decembrie 14, Iai.
f To Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mol-
dovei. lata a venit inaintea noastra si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni
sluga noastrk Mihaila Hudici comisel, cu un zapis de marturie dela sluga noastra
Blip mare vatah al tinutului Bacau si dela multi oameni buni, c si-a cumparat
dela Dumitra., fiica lui Mihaila vatah, dreapta ei cilia si dedina, insa partea
matusii ei, Dochia, ce se va alege partea ei, a patra parte din a patra parte din
satul Cndesti, care este pe Dragova, pentru douazeci talen. Si uricul ce l-a
avut tatal ei, M:haila, Inca i l-a dat in mna.
Deci noi, vAznd acea marturie si acel uric dela Alexandru Voevod, iar noi
am crezut. Pentru aceia, am dat si dela noi si am fatal-it slugii noastre, M:haila
Hudici, acea a patra parte din a patra parte din satul CAndesti, ce si-a cumparat
dela mai sus scrisa Dumitra, ca sa-i fie si dela noi uric s'i min cu tot venitul.
altul sA nu se amestece.

187

www.dacoromanica.ro
Dom.nul a poruncit.
Stroici mare logofat a 4ivtat. i a iselit, Stroici logoft <m.p.>
tutul <a scris>.
Acad. R.P.R., 1iliala Iasi, Pondul Spiridoniei, I/V/5.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete aplicati, ciautA.
Cu o trad. rom. cii. 1839.

250
<1609>
f Adicd noi ;oltuzul din H:gi i dameni buni ;i Borvind aprod din Delens
f i Petria Trdnd sptar din Stroaiti i Macriu din Tdo;ti i Fdtul .din Stroayti
;i Florea din Bofe;ti i Lorinfi i Mdteiu Ajud ;i mulfi oameni scriem i mdrturisim
precum a venit inaintea noastr Stanciul i Oanta i Chirila i Marica
si Ana, feciorii lui Silion, nepotii lui Necoar<A> Rspop, de ne-au mrturisit curn..
au vndut o ocin din sat din Rspopi, din giumtatea de sat partea din sus
giumAtate, dereptu 50 tal<eri>. Deci noi deac-am vadzut <a lo>r bun toc ma'
l<5.> noi le-am fcut zapis de m'arturde c>a sa le hie de drep<t>ate.
au venit i cu alt za<p>is, dela alte mrturii.
De-aceasta mrturisim, cum au vandut lui Dumitru din Rspopi i lui
Simian de-acolo. De aceasta mrturisim cu sufletele noastre.
<Pe verso insemnarea :> o Zapis pe Rspopi, pe Crasna, unde siadi stefan
Fratit medialnecder> din finutul Vaslui".
Arh. St. Elie., Episc. Hui, XVII/3.
Orig. roux., htirtie filigran, rupt, 3 peceti aplicate.
Datat dup5. Dumitru stolnicul i Simion din Rdspopi, mentionati intfun
din 5 Iulie 1609.

251
1609 (7117) Ianuarie 9.
t Ion Costantin voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.
Scriem domnia mea slugilor noastre credincioase, starotilor de Cernauti
vitavului de hnsari i globnicilor i deugubinarilor i slugilor noastre, tuturor
dgbila.rilor. Cum yeti vedea aceasf carte a domniei mele, voi s aveti a rasa'
foarte in pace, satele sfintei episcopii de Rduti, anume Cotmanile i alte
sate. IsTici o treab s nu aveti la ele, s le turburati sau s le prdati sau s le
trageti averile, niel s'a* nu inscriti hansari la acele sate, ci numai dabilele s5.
teased, cine este scris i, gloabe ce se vor face s fie pentru embote rugtorului
nostru episcop Efrem i nici caii de olac sau pentru podvoade s nu li se ja

188

www.dacoromanica.ro
vItele lorsO nu le tragO. i ureadnicii sfintiei sale, de acolo, s.' fie tari cu aceast
carte a noastr s5 apere averile vecinilor lor, despre toate cele serse mai sus
cu mare rusine ski izgoneasc din satele lor.
deasemeni pe cine Il vor afla tAind lemne in braniste, fair stirea /or,
deasemeni cu aceast carte s le ja totul i securea si ski lase goi.
Pentru aceasta v scriern vou tuturor si cartea aceasta sA nu se ja dela
ureadnicul sfintiei sale.
Al e1 s nu faceti.
> .

Anul 7117 <169> Ianuarie 9.


Arh. St../3uc. Condica Asachi, nr. 629, f. 167/175,
Copie slava cu multe greeli.
252
1609 (7117) Ianuarie 23.
t MIA eu, Stroici mare logort i Ureche mare vornic de tara de jos si
trasco mare vornic de tara de sus si Balica hatman i parcalab de Suceava si
Chirit5. Dumitrachi mare postelnic i Ghenghea mare spAtar si Ilea mare medel-
lnicer si Solomon al doilea logofat i Trifan clucer i Procop vistier i N5.vrOpOs-
cul vornid de gloate si Dan Bolea fost vornic i Vasilie fost vornic i LUpul
Bale fost sulger i Gheorghie Bale fost vornic si Bran comis
jitnicer i Gheorghie fost pOrc5.1ab de Orhei i Grigorie cheianul ureadnic,
mIrturisim cu acest zapis al nostru c au venit inaintea noastr Toader Calapod
mare hAnsar i cu copiii lui Gheorghie Calapod i Elinca, de bunk' voia lor, nesii-
liti de nitheni si au fcut schimb cu fratele nostru, Nicoar Prjescul mar2e
vistier. i au dat ei dreapta lor ocin i dedin5., jumnate de sat din Stolniceni,
partea de sus, la tinutuI Sucevei, pe Siret i cu vad pentru mori la Siret i cu
vad de moar pe pOrOul Purcelestilor, unde se numeste La Piscu i cu
cu peste. pe valea Siretului i cu jum5.tate. ...2) de Hai ce este si cu grdini
cu cur'turi i cu ramnice i cu tot venitul, care este pentru folosin,ta acelui sat.
lar fratele nostru Nicoar vistier le-a dat, schimb pentru schitnb, satul Boldestii
cu totivecinii i cu iaz si moar i silistea Sirbii,in a celas hotar i cu iazuri in acelas
tinut al Sucevei i iarAsi loe de cinci case si cu moar i cu tot venitul din satul
Oneestii, la tinutul Romanului, care ii este dreapa cumpArtur, pentru lo
sut <galbeni> unguresti.
deasemeni astfel s'au tocmit dinaintea noastr si au pus intre ansii
leg5ltur5., dat Cineva dintre dansii sau dintre rudele lor se va ispiti si va voi s
fstoarne aceast tocmealA i schimb, vreodat in vreo vreme, acela sa fie
dator s.51 dea pe deasupra, dou5. sute <galbeni> unguresti i deasemeni in afara
2) loc alb in text.
2) loe ilizibil in orig.

189

www.dacoromanica.ro
de ce intocmire i asuprire i cheltuialA se va- face pentru acel loc, toate sA alb&
a le plAti cu pret.
Deci noi, vAzAnd tocmeala lor de bunk' voie i schimb cu intelegere, intru
aceasta i noi, spre mai mare credinta, am pus si pecetile noastre la acest zapis
al nostru. i eu insumi BasotA cAmAras, am scris.
In anul 7117 <16og> Ianuarie 23.
Stroici logoat <m.p.> 1) <m.p.>
11
<m.p.> Eu Vasilie vornic am iscAlit <m.p.>
PAtraseo vornic a iscAlit. <Bran> comis <m.p.>
Ghianghea spAtar. Eu..1) <m.p.>
NAvrApAscul vornic. Eu <MihAilescul> jitnicer.
Gheorghie pArcalab a iscAlit.
Arh. St. Ia*i, CDXXVII/16.
Orig. slay, hartie, 13 peceti aplicate i 14 semniituri.

253
1609 (7117) Ianuarie 26, Iai.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tArii Mol-
dovei. Iati a venit inaintea noastrA i inaintea boie.rilor tostri, marl
Ionasco, fiul lui...2), nepotul lui Panco, de bunA voia lui, nesilit de nimeni
nici asuprit si a vAndut dreapta lui mina i dedinA din dreptele lor unce, saispre-
zece ogoare din satul Incas, care este in tinutul Neamtului. Aceia a vAndut
boierului nostru credincios i cinstit pan Isac Balica hatman i pArcilab de Su-
ceava, pentru doisprecezece galbeni unguresti. Si s'a sculat credinciosul i cinsti-
tul nostru boier, pan Isac Balica hatman i pArcAlab de Suceava si a pltit
deplin toti acei mai sus zisi bEni, .12 ughi rosii, in mAinile mai sus scrisului
Ionasco, dinaintea noastrA i dinaintea boierilor nostri.
Deci noi, VzAnd tocmeala ion de bunk' voie si plata deplin i noi deasemeni
si dela noi, am dat si am intArit boierului nostru credincios i cinstit, pan Isac
Balica hatman i pArcilab de Suceava, acele 16 ogoare din satul Iucas, in
tinutul Neamtului, ca sA-i fie si dela noi uric si mina* i cu tot venitul. Si altul
nimeni &A nu se amestece, inaintea acestei cArti a noastre.
In Iasi, anul 7117 <16og> Ianuarie 26.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoat a invAtat. Si a isalit, Stroici logoat <m.p.>
NicoarA <a scris>.
Acad. R.P.R., XLI/13.
Orig. slay, hrtie, pecete timbratl.
1) loc ilizibil in orig.
loc alb in orig.

190

www.dacoromanica.ro
254
1609 (7117) Ianuarie 28, Suceava.
Adic eu Toader, ficioriul Agathonii, fratele lui Evloghie din Nemernicenf
despre *umuz, din tnutul Sucevii, marturissc insumi pre mine cu acestu
zapis al mieu, cum am vndut a patra parte de giumbitate de sat Nemerniceni,
ce iaste parte me, fac trei jerebii i giumtate, aijdire i giumtate de heleteu,
din gios 0 din mo<g>ra, giumatate 0 de heleteu din sus, iarai a patra parte.
am vndut fratelui nostru lui Vasilie aptelici ci giupnesii sale Tofana
ficiorilor si drept Ioo de taler<i> batuti, de argintu, tot talen i de fat1). i mi-au
plait deplin, denainte a m.ulti oamini buni i boeri: Nicolai hotnog ci Dubn.
hotnog i C5.rstiien pihnicer c1 Zota vatne 0 Londe, nepot Mihili<i> i'nainte
doi oltuj<i>, Pet<ru> rumanesc 0 Norco arminesc ci Gavril Potlog 0 Ghelasie-
a Magdalinii c Andahur cupetci Hiorga cupe, ginerile Turcului c1 Toader
Afvar, a dumisale hatmanului i Isaico c Costin c1 toti vtmanii de ocolul
Sucevii. i am vndut cu tot venitul, cum scrie mai sus, ca s5.-i hie de acum_
inainte diriapt ocin fratelui nostru, Vasilie aptelici c1 fimei sale Tofanii
cuconilor &Al i nepotilor c strnepoti(lor>.
noi dac am vazut de bun voia lor vnzare i tocmala c deplin
plata, noi am pus mai mare marturie ci pecetile noastre catr acestu zapis.
altul ca s nu s amestice, denaintea scrisorii mele, ca s s tie.
S'au scris in Suciav<a>, 7117 <1609> Ghenar 28.
S'au posleduit, Constandin Leondari sulg.
Mare log< o >f <6 >t.
Arh. St. Iasi, CCCXXXIX, pag. 826.
Copie rottt. din sec. XIX.
255
1609 (7117) .Februarie 4, Iai.
Din mila lui dumnezeu, Io Costantin Moghila voevod.
t In numele tatllui 0 al fiului 0 al sfntului duh, troit sfnt, de o flint&
nedesprtit. Iat eu, robul stapanului Hristos dutanezeul meu, binecinsti-
torul 0 de Hristos iubitorul, adevgratul inchintor al sfintei troite, Io Costantin
Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Facem cu--
'noscut, cu aceast carte a noastra, cui o va vedea sau o va auzi citindu-se, cfi
a venit inaintea noastr rugtorul nostru de dumnezeu, egumenul 0 tot soborul
dela sfnta mnstire Skul, unde este hramul taierea cin.stitului cap al sfntului
ci slvitului prooroc c1 inainte merator c boteztor al domnului, loan 1 au
araat inaintea domniei mele un uric de miluire dela rposatului pirinte al
dom.niei mele, Io Ieremia Moghila voevod, prin care domnia sa a miluit acea
1) gresit pentru numarati s.

..191

www.dacoromanica.ro
sfina mfinastire Cu dou sate, anime Saboianii i Berendiestii, ce sunt in tinutul
Romanului i asculatoare de ocolul acestuia i deasemeni alt uric, dela aposatul
unchiu al domniei mele, Io Simeon Moghila yoevod, iaalsi de miiuire, ce a
miluit domtlia sa, tot pe aceasa sfnti mnIstire cu un sat, anume V5nAtorii
In tiniltul Neamtului si pe acelasi Pirau-mai sus d arg, ce a fost drept don-meic
i asculator sub Cetatea 1Teamtului i s'au rugat domniei mele, ca sa le facem
dela noi Inarire pe aceste sate.
De aceia, domnia mea, impreun cu tot sfatul domniei mele, ne-am sfatuit
-Si am aflat cI si dela noi se envine inarire i imputernicire pentru asemenea
drepte danii i iniIuiri ce sunt catre sfinta .m5lastire, al doilea c5. i insumi
domnia mea, vazfind asemcn.ea osArdie dela printii ndstri i dorinta lor fierbinte
cItre dumnezeu si care in crtile lor,vorbeste de atata umilina, domnia mea m'am
umilit foarte si am rugat pe preabunul milostivul dumnezeu, ca s ne daruiascA
nma un astfel de prilej, ca s avem a milui sfintele biserici i sfintele mnstiii
vi Cu mare buturie am facut vi dela noi uric si inarire pe aceste sate, sfintei nangs-
tiri; pe satele Saboianii i Berendiestii, dintinutul Romanului si pe satul
torii, din tinutul Neamtului, ca sk fie sfintei manastiri si dela noi danie i miluire
i inarire si uric i ocine cu toate hotarele, in cmpii si in piduri i cu morile
.cu iazurile i cu toate fnetele i cu toate veniturile, ate au fdst din veac ale lor
cu cele ce sunt acum, cum este scris in privilegiile pArintilor domniei mele.
Ins6 hotarul satului Vin6torilor sa fie si din campii i din munte i impreuta
.cu toate branistele mici cj mari ci cu toate caie au fbst ascult5toare, din vremurile
vechi, s'ub Cetatea Neamtului i pin6 la aul Bistrita si peste Bistrita, pe unde
st Apanesc i alte mnIstiri.
lar la aceasta, este credinta domniei noastre, a inai sus scrisului, noi Ice
Costantin Moghila voevod i credinta preaiubitilor si din inim frati ai domniei
mele, Alexandru i Bodgan voevozi i credinta boierilor nostri: credinta panului
Nistor Ureche mare \Topic de tara de jos, credinta panului Petrasco mare
vornic de tara de sus, credinta panului Gheorghie pfirelab de notin, credinta
panului Lupur i Grigorie pa'relabi de Neamt, credinta panului Manole si
Ionasco Leca parcAlabi de Roman, credinta panului Isac Balica hatman 4i
paralab de Suceava, credinta panului Dimitrachi postelnic, credinta panului
Oheanghea sp5tar, credinta panului Mamain ceasnic, credinta panului Vasilie
Lozinschi stolnic, credinta panului Nicoar vistier, credinta panului Vorontar
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari cj mici.
Jar dup viata noastra, cine va fi domn al trii noastre, Moldova, dintre
copiii nostri sau dintre fratii nostri sau altul din alt neatn care,. dup judecat
lui dumnezeu, va fi ales, pe acela 11 rog sa nu strice dania ci pomana acestor
domni binecinstitori i osArdia eea: atre dumnezeu i catre sfintele lui biserici,
ci s inareasc ci sI imputerniceasci sfintei manastiri Scul, aceste frei sate,

1 ,9 2

www.dacoromanica.ro
anume Saboianii i Bere<n>diestii, din tinutul Romanului i Vanatorii, din
tinutul Neamtului, ca si fie sfintei mandstiri, cu toate cate scriem mai sus,
precum ci noi am ricut ci am intarit, i noua, s ne fie pomenire ci cine
ar strica pomana lor ci miluirea si le-ar lua dela aceasta sfanta mahistire, si-1
nimiceasca mania lui dumnezeu si amintirea lui s se piarda cu zgomot, ca s fie
rusine ci car& inaintea fetei intregii lumi c sa se frangi din mijloc, ca luda,
vanzatorul lui H.ristos i partea lui &A fie in muncile cele fail de sfarsit cu a cesta
si cu Iudeii, ucigasii de Hristos ci cu Arie cel blestemat de 318 sfinti parinti,
ce au fost la Nicheia ci cu toti ereticii c chinuitorii, amin.
lar pentru mai mare putere c tarie a tuturor celor mai sus serse, am poruncit
credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logorat si
serie si sa atarne pecetea noastra la aceasta adevirata carte a noastra.
A scris Dumitru, in Iasi, in anul 7117 <1609> luna Februarie 4 zile.
Costantin voevod <m.p.>
Si a iscalit, Stroici logoat <m.p.>
Arh. St. Iasi, CCCXL, sub datA.
Orig. slay, perg., pecete atrnatil.
Cu o fotocopie, la Acad. R.P.R., Fotografii, XXVI/24 si o trad. rom. din 1752, la
Arh. St. Iasi, CDXIX/i o.

956
1609 (7117) Februarie 5.
Acest zapis l-a facut Frateiu din Carstinita si Nastasia din Ciolanesti
si Toader de acolo, de bung voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut
dreptele lor ocine din satul Ciolanesti parte a trei batrani. Frateiu a dat partea
sa pentru 2 ugbi si au umblat ugbii pe 22 Si Nastasia a dat partea sa deasemeni
pentru 12 uglai, iar Toader deasemeni pentru I21) ughi.
Si au vandut acea mina. Petrului hotnogul 2) din Boboceni, dinaintea a multi
oameni buni, anume: Pacurar vatab din Micsinesti, Ifrim deasemeni c Vicol
cbiliaia din Hlipceni c rrijea din Curiiaci si Rusanul din Costesti c Gliga
din Ghitivoesti c Toader din Popesti c Soricul din... 3) si alti multi oameni
buni c bitrani i tineri, din sus si din jos, in zilele binecinstitorului si iubito-
rului de Hristos, Io Costantin Moghila voevod.
Anul 7117 <1609> Februarie 5.
<Pe verso rom. din sec. XVIII:> Parte a trii batran<i>. S'au dat Frateiu
parte lui in 12 ug<hi> s<i> Toader iar in 12 ug<hi> parte Nastasii iar 12 ug.
corectat apoi: 22.
$) ,.Petrului hotnogul". asa in orig.
1) loc rupt in orig.

13 Documente Moldova 193

www.dacoromanica.ro
Au vandut Petrului hotnogul de Bubociani. <i> Marica, fata lui Toader Gar,
beiu <i> Chiolana, fata lui Gheorghit<> au vandut tot satul Ciolaneti, pe
cum arata ispisocul Radului vod<a>
Acad. R.P.R., CCXXXIX/2
Orig. slay, hisirtie, 2 peceti aplicate.

257
1609 (7117) Martie 2, Iai.
Copie.
Suret depe marturiia vechi, pe sarbii, dela Stroici mare logoft. i Ptraco
mare vornic de tara de sus, scris in Iai, din veliat 7117 <1609>, Mart. 2.
Scriem i marturisim, prin aceast scrisoari a nostr, precum c au venit
inaintea noastra Banta din satul Buticii, din tin<u>t<ul> Hotinului, de niminea
silit, nici asuprit, ci (re a lui buna voe, 'au vandut a sa driapta cilia i moii
din satul Buticiu, din glumatati de sat a triia parti de mina, din vatra satului
0 din camp, cu vad de moara i cu fniati cu livez<i> cu tot venitul
diii apa, ce sa va alegi partea sa de acolo, pe aceia au vandut-o boeriului i
fratelui nostru, lui Urechi mare vornic de tara de gios, drept so ... 1)
Deci noi, vazind a lor buna aazari 0 plata deplin, noi i-am facut lui dela noi
aceasta marturii, pang and va faci el intritura din urici, ca s. s. tie. i altul
s nu sa amestici piste aceasta carti a nostra.
Stroici mare logft. am iscalit. Patrac<o> vor<ni>c am iscalit.
Din limba srbiasc s'au tlmacit de Ion Stamati pit<a>r, in Ia, la 1809,
Mart I.
. Am scris intocma dupa or<i>ghinal, loan Tiron.
Acad. R.P.R., CCVI/128.
Trad. roin.

258
1609 (7117) Martie 8, Iai.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, damn al trii Mol-
dovei. lata am dat i am intarit slugii noastre, Vasile Dinga diac, dreapta lui
ocina i cumprturk loe de o cas din satul Silite, care este pe omuz, in ti-
nntul Sucevei, a cincea parte din a patra parte din tot satul, din vatra satului
cu jirebie la camp 0 din poieni i cu parte din iaz 0 din moara la omuz, ce
i-a cumparat dela popa Toader cel batean, fiul lui Lupe, numit in calugarie
Teodosie, pentru treizeci i patru talen.
loe arb to orig.

194

www.dacoromanica.ro
Sideasemeni am dat si am intrit slugii noastre, Vasile Dinga un loc care se
cheam. la Vadul Maddstirii, care este pe phrhul satului Siliste peste bucovinC
pAnal la rAul Suceava, din mnstire si din prelucil) si toate poienile, care sunt
la acea bucoving i din bucovind si din blti si din tot venitul, ce se va alege .din
acel hotar, pe patru case pe care le are Sofiica, care este mai sus scris, pentru
optsprezece talen, din ispisoc de cumpArltur ce a avut mai sus zisa sluga noastr,
Vasile Dinga diac, de/a unchiul domniei m.ele, sfntraposatul Simeon Moghila
voevod.
Pentru aceia, s5.-i fie si dela noi ocin: i cumpirltur si uric i cu tot venitul.
Si altul &b.' nu se amestece, inaintea acestei ckti a noastre.
Scris in Iasi, in anul 7117 </6o9> Martie 8.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoft a invlat. Si a iscalit, Stroici logof6t <m. p.>
Costantin <a scris>.
Acad. R.P.R., CLVII/78.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat, czuta.

259
1609 (7117) Martie 9, Ilabi4e0i.
Adicd eu, Pavel pdredlab de arhei i Gligorie Scheianul i Dumitru Goia
qi multi oameni buni i bdtrdni, cum au venit inaintea noastr, Petriman, fe-
ciorul lui Crcituf 2) Melesco.de Popni i Cu soru-sa, cu Anna si cu Arvasii si au
vndut a lor direapf ocin din satu din Popni, de tinutul Trotusului, pre apa
Tazlului, ce A. va alge parte lor, a patra parte de satu i cu vadu de mori
loc in campu si in pddure, ce va hi parte lor, cu tot venitul, au vandutu-o giu-
panului Stefan Prdjescul cmkasul Ocnei, dereptu Ioo takeri>3) bani gata, ca s5.-i
hie ocin in vci, de<na> inte 4) noastr i denainte multi oameni buni.
Si mai mare mxturie ne-am pus si pecetile pre acestu zapis. Aceasta dm
stire, ca s s. stie.
Scris la Hlisesti, Marte 9, v<e>l<ea>t 7117 <1609>.
Dup sfrsitul zapisului am venit si eu Gligorie Blndea.
Eu, Pavel. com. . 5)
Acad. R. P. R., XXI/74.
Orig. rom. hrtie, 4 peceti Melare, aplicate.
Cu dou traducen rorn. din 1850, ibid., XXVII/142 a-b.
I) preluc poian Ins in pdure.
corectat peste o Petrimau
too takeri>", scris cu alt cerneala.
loc rupt in orig.
6) indcscifrabil.

195

www.dacoromanica.ro
260
1609 (7117) Martie 10.
Adic eu, Stroici mare logoleit i Ureche mare vornic de (ara de jos fi Petraco
mare vornic de lara de sus, mdrturisim cu cest al nostru zapis, cum au venit
innaintea noastrk Dr5gom.an din T5.1pAlet<i>, de tinutul Suceavei, de nimene
nevoit nici asuprit i au vandutu a easea parte de sat de Tllp616et<i>, Boului
vistiiarnicului, ce i-au fost lui moninie dereaptk lui Dr6gornan, feciorul Simeei
din Ta1p515.qt<i>, cu tot venitul i'ntr'ap<A> 0 din c5Inpu i intru tot, cu tot
venitul, dereptu cincizeci ughi.
Deci noi, deac'am vgdz5.tu a lor de blind voe tocmal<5.> i deplin platl, noi,
spre mai mare credinti, am Murat 0 ale noastre pecet<i> la acestu al nostru
zapis.
V<5.>1<ea>t 7117 <1609> Mart. ro.
Stroici log<o>f<At>.
Urche vor<nic>.
Patr4co dvornic a
Acad. R. P. R., CCCCI4XXIX/i3.
Orig. rom., hrtie filigran, 2 peceti melare, aplcate.

261
1609 (7117) Martie 15.
f Adicd eu, Pilat scriu i mdrturisescu cu cest zapis, cum am Vndut a mea
direapt<5.> mo0e di Dncni, den partea Zatariului, a treia parte, den partea
de gios, pentru a iap51 cu mandzu i dzeace talen i buni, Oniului Simioncei.
A0jdire au cumparat Oniul dela UrAtalisa den partea de gios den sat den
DIncni i selite dela 1) ce s'a aleage partea ei i au dat un bou
dzeace talen i buni.
Deci noi vAdzAnt a lar de bun voe tocmalk am fAcut noi iast mrturie, ca
sA i fac5 direase domneti.
inteaciasta tocmal5 am fost adec<> noi: Duda den DAncn<i> i Bercea 2)
d acolea i Moisea i Zuzan3) i I,Aziian i Florea i Spiridon vtavul den Cr5.'-
ciunni i Bobul deasemeni i Stro .1) den Giumtteani 0 Marco den Petreti
0 multi oameni buni. MArturie facem cu iast scris<o>are a noastrk ca s5.-i fie
lui ocin in veci. Aceasta scriem sei se tie.

1) loc rupt in orig.


1) corectat din a Dracea*.
3) entrant prefacut.

196

www.dacoromanica.ro
-I. In anul 7117 <1609> Mart. 15.
Duda.
Moisi.
Spiridon,
Sian vit<av>.
Eu Chiceil am scris.
Arh. St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XIV/2.
Orig. rom., hfirtie, 4 peceti aplicate.
Isaliturile au fost adaugate in sec. XVIII.

262
1609 (7117) Martie 28, Iai.
Din mila lui dumnezeu, noi Io Costantin Moghila voevod, domn al OH
Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea
sau o "vor auzi citindu-se, c au venit inaintea noastr i inaintea tuturor bo-
ierilor notri, Ihnat i fratele lui, Gligore i cu tap fratii lor i verii lor, toti nepotii
lui Onul i deasemeni Roman i fratele lui, Ursul i cu toti fratii .1 verii lor, toti
nepotii Drghinei i Varvara i fratele ei, Ion, copiii MaricE i iari cu toti
fratii i verii lor i Metodie i sora lui, Zlota, deasemeni cu toti fratii i verii
lor toti nepotii Neacei .1 Petrea i sora lui, Marica i cu toti fratii .1 verii lor,
toti nepotii Jui Alban i deasemeni V6siica .1 sora ei, Erodia i cu toti fratii i
verii lor, toti nepotii Maghitei .1 toti aceti mai sus scrii strnepoti ai lui Ivani
Tatar ni s'au jeluit noti cu.mare plangere i cu mrturie a rnegiailor dinprejur,
spunand c privilegiile dela Ilia i Stefan voevozi i un uric de impfirteal. dela
Petru voevod ce! Batran, ce au avut bunicii lor Oniul i Iancul i sora lor Dolca i
Drghina .1 vlrul lor, Ju<r>ja .1 sora lui, Marica i Irina i Odochia i mltua
lor, Neaca i Alban i Maghita, toti nepotii lui Ivani Tatar, pe dou sate anume
Floceti .1 DArmAneti, care sunt pe Trotu i pe Uz, in tinutul Trotu, din privi-
legii de danie ce a avut bunicul lor, Ivani Tatar, dela Ilia i Stefan voevozi, toti,
aceti mai sus scrii oameni s'au jeluit i au mirturisit inaintea noastr cu sufle-
tele lor cA acele privilegii le-au pierdut, and a venit Mihail voevod in tara noa-
str cu Unguri i cu Munteni i cu toat oastea lui .1 au robit i au stricat tara
noastra.
Pentru aceia, domnia mea i cu toti boierii notri, vazs.nd atita plAngere i
inrturie a lor precum i un uric de imprteal dela Petru voevod cel Biitrn
ce au ardtat inaintea noastr, care acel uric este al altor veri ai lor, pe alt sat, cAci
serie in acel uric c au imprtit mai sus scriii bunicii lor trei sate, pe care le-au
avut de motenire: satul Flocetii i Drmnetii, ce sunt pe Trotu (i> pe Uz
i satul Batuleti, iarai pe Trotu i a aiut in partea tuturor mai sus scriilor
oameni satele Floceti i DArmaneti, iar satul Biltuleti a cazut in partea verilor

197

www.dacoromanica.ro
lor surja si fratele lui Gheorghe c Vsiiu ci Marici i Calinei c Nedelei i Annei
i Crciunei i verilor lor, Ioans i Gavril i Vasiici si au mrturisit inaintea
noastra, c atunci cnd au impArtit bunicii lor ace/e mai sus scrise trei sate,
ei au facut atunci dou unce de imprteal dela Petru voevod cel Btrn, iar acel
inic mai sus scris, ce au artat inaintea noastr', este pe satul Brtulesti, iar uricul
Flocestilor ci Drmnestilor, ei au zis a l-au pierdut in acele rzmirite i), deci noi
vzfind marea lor plngere i mrturie dela megiasii dimprejur, cum este scris
mai sus si deasemeni c1 acel uric, ce au al-h.-tat inaintea noastrkdela Petru voevod,
noi i-am crezut.
Pentru aceia, am dat si am intrit tuturor celor mai sus scrisi, lui Ihnat si frate-
lui s'u Gligorie ci tuturor fratilor ci verilor lor ci lui Roman si fratelui lui, Ursu
ci tuturor fratilor si verilor lor ci Vrvarei c fratelui ei, ion, copiii Marici si tu-
turor fratilor si veriIor lor c lui Metodie c surorii lui, Zlata c tuturor fratilor
si verilor lor c lui Petru si surorii lui, Marica si tuturor fratilor si verilor lor si
Vasilci ci surorii ei, Erodei si tuturor fratilor ci tuturor celorlalti veri ai lor, ca
s" le fie si dela noi ocine ci intrire, acele cloud sate mai sus serse, Flocesti
Drmnesti, care sunt pe raul Trotus <si> pe Uz si cu tot venitul, lor c copiilor
lor ci nepotilor ci strnepotilor c rastrnepotilor si la tot neamul lor, cine li se va
alege mai aproape, neclintit, lor niciodat in veci.
lar hotarele acelor sate mai sus serse, Flocesti si Drmnesti, s fie pe paraul
Uz, din sus de Tulghis iar din alte prti, dup vechile hotare, pe unde au folosit
din veac.
lar dacA s'ar afla, in vreo vreme, din cele mai sus scrise privilegii, ce le-au
pierdut, pe care le-au avut pe sate/e F/ocesti si pe Drmnesti 2) iar
acele privilegii s nu aib a se crede, nici s dobndeasc cu ele niciodat, in
veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului noi, Io Con-
statin Moghila voevod si credinta preaiubitilor frati ai domniei mele, Alexandru-
0 Bogdan voevozi c credinta boierilor nostri: cr-edinta panului Nistor Ureche
mare vomic de tara de jos, credinta panului PAtrasco mare vomic de tara de sus,
credinta panului Gheorghe prelab de Hotin, credinta panilor... , 2)
parclabi de Neamt, credinta panilor Ionasco Leca si 2) prelabi
de Roman, credinta panului Isac Balica batman si parclab de Suceava , credinta
panului Dumitrache Chirit postelnic, credinta panului Gheanghea sptar, cre-
dinta panului Caraim.an ceasnic, credinta panului Vasilie Lozinschi stolnic, credinta
panului Necoard vistier, credinta panului Vorontar comis ci credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, marl ci mici,

rAzmirite* ala in orig.


f) loc alb in orig.

198

www.dacoromanica.ro
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn, dintre copiii noWi sau din neamu1
nostru sau iar0 pe cine va alege dumnezeu s fie domn al tlrii noastre, Moldova,
acela sa nu le clinteasca dania i intarirea noastr, ci sa le dea i s le intareasca,
fiindca le sunt drepte ocine i dedine.
lar pentru mai mare putere i trie a celor mai sus serse, am poruncit credin-
ciosului i cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici ma.re logoat, sa scrie i s
atame pecetea noastr la aceasta adevarata carte a noastr.
A scris Costantin Rotumpan, la Ia0, in anul 7117 <1609> luna Martie 28.
Arh. St. Iasi, CCCXLVIII/3.
Orig. slay, perg., pecete atfirnata.
Cu o trad. rom , ibid., CCCXLVIII/4, p. noIII.
203
<1609> Aprilie 3.
t Iat dar eu Anca din Borale, aa am rnarturisit eu cu acest zapis c. am
vandut o bucata de ocin'a. din Borale partea mea, a Anci, cu tot venitul 0 a
cumparat dela mine Simion sulgerel cu satia sa.
Si deasemeni eu Irina, sora Ancai, deasemeni am vandut o ocina, jumtate din
partea mea de ocina, tot din Borale 0 a cumparat dela mine tot Simion sulgerel
cu sotia sa
deasemeni, eu Urata, sora Anal i sora Irinei, deasemeni am vandut o
parte de mina ce am avut, tot in Borale, cu tot venitul 0 a cumpArat tot Simion.
Si am vandut, deasemeni, noi toate aceste trei surori, care sunt mai sus serse,
o parte de ocin ce am avut in Jeverteni, ce se vor alege acolo 0 a cumprat tot
Simion, cu tot venitul.
Si deasemeni, partea noastra, a acestor trei surori, din Drislive, din sel4te,
deasemeni ce se va alege, deasemeni am vandut lui Simion, cu tot venitul. Si a
dat Simion sulgerel pe acele prti de ocin douzeci talen i de argint, ca s. fie
cilia in veci, nimeni s nu aiba treaba. Si am vandut noi de bura voie, nesilite
de nimeni, nici asuprite.
Si la aceasta au fost : popa Burn.' din Borale i Griga Bacova i Vicol i Drumana
Frtiian <0> alti oameni buni <de> acolo. Si pentru mai mare credinta cum
am facut acest zapis, s." fie de mrturie.
Aprilie 3.
Acad. R.P.R., Filiala Iai, Vondul Spiridoniei,
Orig. slay, hartie.
Cu 0 trad. rom. din 1839.
Datat dui:A doc. din 1609 Oct. 8 i 1609 Oct. 28 prin care Constandin Movila
reste mai multe cumparaturi lui Simion sulgerul din Jeverteni i Borille ibid. IX/II/2,3.

2) mea in orig.

199

www.dacoromanica.ro
264

1609 (7117) Aprilie 4, Iai.


t Io Constatin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al OM Moldo-
vei. Am dat i intgrit acestei femei, anume Mlmsoara, fiica lui Ciudin, dreapta
ei mina toat partea Armanc6i, cat se va alege din satul Obarsia Berheciului
Cu loc de moar la Berheci, ce-i este cumpariitur dela fratele ei Gligorie, fiul
Armanc61, pentru 30 talen i de argint, din ispisocul de intairire pe care 1-au avut
dela sfAntrposatul printele domniei mele, Eremia Moghila voevod, ca s-i fie si
dela noi dreapt ocinl i dedin.. i altul sk nu se amestece inainte a acestei arti
a noastre.
In Iasi, anul 7117 <1609> Aprilie 4.
Domnul a zis.
Stroici mare logoat a invtat. Si a iselit, Stroici logoat <m. p.>
Acad. R.P.R., CXXII/37.
Orig. slay, 'Artie.
Cu o trad. rom. din sec. XVIII, ibidem, CXVI/68.

265
1609 (7117) Aprilie 4, Iai.
-1- Din mila lui dumnezeu, noi Io Costantin Moghila voevod, domn al %Aril*
Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c pe acesta.' adeVrat. Sinclitichia, cneaghina lui Bilai
fost vomic si pe fiul ei, Ionasco fost 1) mare vatag de Suceava, i-am miluit cu deo-
sebita noastr mil si le-am dat i le-am inarit dela noi, in tara noastrl, in Mol-
dova, o seliste anume Ontenii, intre Ivancicuti i intre targul Taraseuti, ce este
In tinutul Hotin, din ispisocul de danie i miluire si de cumpArnur5., pe care I-a
avut dela Iancul voevod i de intalrire dela Aron voevod, care acel sat a fost
domnesc, asculator de ocolul Taraseuti i a dat panul ei, Bili vornic, cinci cai
foarte buni, in zilele lui Iancul voevod, Cana 1-a miluit cu acea seliste i s'au dat
acei cai la nevoia
De aceia, acea mai sus scris seliste, anume Ontenii, care este intre Ivan-
ciauti i intre Taraseuti, s fie si dela noi danie i miluire i intrire si uric si
ocing, Cu tot venitul, ion i copiilor lor i nepotilor i stranepotilor i M'stfnepo-
tilor i intregului lor neam, cine li se va alege mai de aproape, neclintit lor, nicio-
d.at., in veci.

1) corectat in s Tivtul

200

www.dacoromanica.ro
lar hotarul acelei mai sus serse seliti, anume Ontenii, intre Taraseuti
1ntre Ivancicauti, s5. fie din toate prile, dup vechile sale hotare, pe unde au
folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, Io Con-
statin Moghila voevod i credinta boierilor notri: credinta panului Nistor Ureche
mare vomic de tara de jos, credinta panului 1351traFo mare vbrnic de tara de
sus, credinta panului Ghiorghie pirclab de Hotin, credinta panului Stanislav
Vicbl pardlabi de Neamt, credinta panului Manole i Iona*co Leca pralabi
de Roman, credinta panului Isac Balica hatman i pArcglab de Suceava, credinta.
panului Chirit Dumitrachi postelnic, credinta panalui Gheanghea spRar, cre-
dinta panului CArAiman ceanic, eredinta panului Vasilie Lozenschi stolnic, cre-
dinta <panului >1) Nicoar Prajescul vistier, credinta panului Vorontar comis
credinta tuturor boierilor noWi moldoveni, mari i mici.
lar dup viata i domnia noastrk cine va fi domn, dintre fratii notri sau din-
tre copiii notri, sau din neamul nostril sau, iar5.0, pe cine 11 va alege dumnezeu
s fie domn al trii noastre, Moldova, acela s nu le clinteasca dania i miluirea
intarirea noastr, ci s le dea i s le intreasa, pentruc le este dreapt ocin51
vislujenie, apoi c au dat ei i dreptele i propriile lor averi.
lar pentru mai mare putere i tdrie a tuturor acestor mai sus serse, am po-
runcit credinciosului i cinstitului nostril boier, Lupul Stroici mare logoffit,
serie i s atme pecetea noastr la aceast adevArat carte a noastr.
A scris Arsenie Nebojatco, la Ia0, In anul 7117 <1609> luna Aprilie 4 zile 2).
Acad. R.P.R., LXVI11/175.
Orig. slay, perg., rupt i ters, pecete Etta:n=0., cAzutii.

260

1609 (7117) Aprilie 5, Iatd.


t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tairii Moldovei..
Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor noqtri moldoveni, credinciosul
nostru Manole pkalab de Roman 0 a marturisit inaintea noastr c'd a cump6rat
o selite anume Ecuanii, ce este in tinutul Romanului, dela Benetic fost ceanic-
la cel de al doilea Petru voevod 0 a artat inaintea noastr 0 un uric pe acea
sel4te Ecuanii, cu care miluise Petru voevod pe acel Benetic fost cea*nic
la aceasta, ni s'a rugat s5.-i facem innoire.
Pentru aceia, am vAzut dreapta lui cumparAtur**. uric drept ce a cumpsrat,
impreung cu acea sel4te Ecuanii, deasemeni i noi am dat i tritrit, credincio-
1) omis de diiac.
') pasagiul luna.... zile intarit cu altA cerneall, de alt

201

www.dacoromanica.ro
suhri nostru Manole parcalab de Roman, acea m.ai sus scris. seliste Ecusanii,
ca s5.-i fie ocia i dreapt6 cumpAratur i copiilor lui i la tot neamul, cu tot
venitul, neclintit niciodat6, in vecii vecilor. i altul s, nu se ainestece, inainte`a
acestei earti a noastre.
Scris in Iasi, la anul 7117 <1609> Aprilie 5.
Domnul a zis.
Costantin voevod <in. p. >
Stroici mare logoft a invtat. Si a iscalit, Stroici logort <m. p>
Faceti-i uric.
t Cernat <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Nearuf, XCIV/3.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din sec. XIX.
207
1609 (117) Aprilie 8, Ia0.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al fiirii Mol-
Dat-am cartea dumnii mele slu<gilor> noastre, lui Simion i lui D5miian
tuturor fazsilor sli din sat din P<i>percni, de tinutul Orheiului, ca s hie tari
puternici cu cartea noastr., s6-s<i> tie satul lor Pipercnei, cu toat ocina
sa cu moril<e> i Cu hle<steile> Cu pom.etel<e>
Cu viile, cu prisecil<e>, cu tot hotar<ul>1) de mosie, care <le> au fost dat
inchinat prtile lor, de Ion Rusulet i r6zesii si, boiarinu<lui> nostru, lui
Vasi<li>e Loze<n >sal stolnicul.
Deci, nime de-acmu innainte,nici o treab<5> s n'aib5 cu satul lpr si
cu mos<ie lo>r 1), nici cu vecinii <lor>, ce s hie in paci satul i vecinii lor de
.c6tre 1) sl-s <i> tie ei satul. , 1) precu>m 1) au fost 1)

cini y 1) in satul lor de 1) si-i vor hi le 1)


s6-i goneascA den sat, toti s s5. due <6> la o<cinile s>ale de unde au fost, i ea
-s6 hie tari cu cartea noastr. 1) diregltorul boerescu i vt5manul
din satul lor ; carele nu va 1) de bua voe sa si nu va asculta
e cartea dumnii meli, va da serm dinainte noastr 1) bat6
-ucig <5.> 1) i s-1 scoat6 din sat afar 1)
In Iai,1 <ea> t 7117 <1609> Ap. 8.
Insusi domnul a zis.
Costantin voevod <m. p.>
Acad. R.P.R., Fotografii, 11/2.
Fotocopie dupl un orig. rom.
Cu alte dou fotocopii, ibid, XXIV/9. i XXXV/2o.
1) loe rupt In text.

202

www.dacoromanica.ro
268

1609 (7117) Aprilie 15, 1a0.

tIoCostantin Mogbila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al taxii 'Mol-
dovei. Iat au venit inaintea noastr. i inaintea boierilor notri, Gligorie sora
lui, Marica, fiii lui Dragan Boldescul, nepotii lui Boldescul cel batran, de buna
voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 au vandut dreapta lor ocin i dedin.,
dou parti din a treia parte a satului Boldeti, care se imparte in cinci parti
cu loe de iazuri 0 de mori pe paraul satului, ce este in tinutul Sucevei. Aceasta
au vandut-o boierului nostru, pan Nicoara Prajescu/ mare vistier, pentru o sut
talen i de argint, din privilegiu ce au avut de 1) dela voevod
le-a platit deplin.
De aceia, s-i fie 0 dela noi uric si cilia 0 intarire cu tot venitul.Si altul s
nu se amestece.
Scris la Ia0, in anul 7117 <I6og> Aprilie 15.
Marele logoat a invatat. Si a iscalit, Stroici logofat <in. p. >
Faceti-i uric 2).
Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Iasi, CDXXIV715.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrata.

269

<1609-1611> Aprilie 16, Ia5i.


t Isac Balica batman 0 parcalab de Suceava. Scriem fiilor noWi cari merg
pentru Tigani in tinutullu.
Cum yeti vedea aceasta carte a noastra, voi s lasati in pace periganii sfintei
manastiri sfantul Saya, anume Radul i Mo cu femeia copiii, ce ed in satul
lor Stroe0i, pentruca sunt dreptii lor robi 3) Tigani.
Aceasta sa. titi. Altfel s nu faceti.
Scris in Iai, Aprilie 16.
Balica hatmau <m. p.>
Arh. St. Buc., NI-rea sf. Sava-Iasi, XXXI/24..
Orig. slay. hrtie, pecete
Datat dura Isac Balica hatman. La 30 Iunie i6o8, el apare ca mare vistier.

loe alb in orig.


scris de Stroici.
holopi in orig.

203

www.dacoromanica.ro
270
1609 (7117) Aprilie 20, Ia0.
t Adica eu Toader Dragot i Vrabie i Lupul i Beldiman, vornici dela
poarta milostivirii sale domnul nostru i Iacomie fost comis i Baiseanul uricar
Movilita fost mare vatab i Grozav din Petresti, din tinutul Adjud i Gugul
botnog i Cozma diac, de acolo i multi osteni de mai Inainte, slugi domneti
oatneni buni. Instiinttn, cu acest zapis al nostru, precum au venit Inaintea noa,
str, acest om anume Rusul, fiul lui Dunaitru Grajdu din Ranzsti, nesilit de
nimeni, nici asuprit, de bun voia sa, a dat dreapta sa <parte>1) de mink' 0
deding din Rnzesti. Aceia a dat-o el nepotului sdu Pcuras, fiul lui Rairaditi
Beresti, s5.-i fie cu tot venitul, cat se va alege partea lui de mina, in acel sat
mai sus scris, Ranzistii. Altul nimeni din oamenii lui s nu se amestece s't s nu
aib nicio treab pe acea parte a lui, afar de nepotul lui mai sus scris, PAcurar.
lar noi dac am vzut tocmeala de bung voie si dania, bid i-am fAcut dela noi
acest zapis s."-i fie de mrturie i s, tie acea parte de ocina, pana and i va face
uric si dela milostivirea sa domnul nostru.
spre mai mare credint i putere, am pus s't pecetile noastre, pe acest zapis,
s se stie.
Scris in Iai, anul 7117 <1609> Aprilie 20.
t Grozav diac a scris.
f Movila.
Baseanul uricar <m. p.>
Arh. St. Buc., Episc. Hui, XXVIII/x.
Orig. slav, hartie filigran, 8 peceti aplicate.

271
1609 (7117) Aprilie 28, Ia0.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %Aril Moldo-
vei. Iat acest adevsat boier al nostru credincios i cinstit, pan Petrasco mare
vornic, a slujit drept i credincios mai inainte santrposatului printelui domniei
mele, Eremia voevod, iar azi ne slujeste nou s't trii noastre, drept i credincios.
Deci noi, vrnd slujba lui dreptcredincioas, I-am miluit cu deosebita noastr
mil i i-am dat i 1-am miluit, dela noi, in tara noastril, in Moldova, cu o
seliste anume Brostenii i cu loc de moat-A la prul satului, ca s-si aseze sat
acolo. Care acea seliste a fost a noastr dreapt domneasd, asculttoare de
ocolul targului nostru Suceava i i-am &Al() lui i 1-am miluit pentru slujba lui
omis de diac.

204

www.dacoromanica.ro
dreptcredincioask apoi c el a dat domniei mele si patru cai buni pretuiti la dou
sute galbeni unguresti. Si Inc a dat o sut cincizeci galbeni unguresti in vistie-
ria noastrA; care acei cai i acei bani s'au dat pentru trebuinta trii, cand a avut
tara noastA Moldova nevoie, sd se facA pace.
Pentru aceasta, sd-i fie dela noi acea mai sus scris. seliste, Brostenii si cu
loc de moard, danie i miluire i intrire i ocin., cu tot venitul, lui si co-
piilor lui i nepotilor i strnepotilor si intregului neam al lui, neclintit lui
niciodatA, in veci.
lar dup viata si domnia noastra, cine se va ispiti s strice aceast danie
miluire si intrire a noastr, ace/a sd nu fie iertat de domnul dutnnezeu si de prea-
curata lui maic si de sfintii 4 evanghelisti si de sfintii si intru tot ludatii 12
apostoli de frunte si de sfintii i purttorii de dumnezeu 318 printi dela Nicheia
si de toti sfintii, am.in. Si sk ailo6 a da seamA si rAspuns inaintea cumplitei judec'ti
a lui Hristos. Ci s aibA' a-i da si a-i intri, precum i noi dm i intrim, c'Aci
este lui dreapt. vislujenie.
Pentru aceasta, altul s nu se amestece inaintea acestei adevrate c'Arti a
noastre.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1609> Aprilie 28.
Domnul a zis.
Costantin voevod <m. p.>
Stroici mare logof At a invAtat. Si a isclit, Stroici logoat <m. p.>
Faceti-i uric.
Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., XXXVII/67.
Orig. slay, hartie, pecete timbratii.
Cu o trad. rom. din 1816, ibid., CLVII/79.

272

1609 (7117) Aprilie 29, Ia5i.


t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldo-
vei. Am dat aceast carte a domniei mele rugtorului nostru, egumenului si la
tot soborul dela sfanta mAnstire dela Bistrita, pentru aceia, ca sd fie tari i pu-
ternici cu aceast carte a noastr, s stApAneascd dou poieni, sub Ceahllu, peste
Bistrita, pentruc au privilegii dela Stefan voevod ce! Btrnsi dela Petru voevod.
Pentru aceia, nimeni sA nu indrazneascA a le lua sau a-i im.piedeca, inaintea
acestei crti a noastre.
Scris in Iasi, in anul 7117 <1609> Aprilie 29.
t Insusi domnul a zis.

205

www.dacoromanica.ro
Costantin voevod. <ni. p.>
.!.
Stroici mare logoat a invtat.
Bseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., DLXXXIX 138.
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicatil, cfizutii.

273
1609 (7117) Aprilie 29, Ia5i.
Io Costantin Moglaila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tdrii Moldo-
vei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor nostri mo/doveni,
mari si mici, DrAguman, fiul lui Sima, nepotul Neacsei si nepotii lui de sor,.
Ion si fratele lui, Patrasco si Gorgliie, fiii Titei, nepotii lui Sima, strAnepotii
Neacsei, de bunA voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vitndut dreapta
lor ocinA i dedink din privilegiul pe care 1-au avut dela 1) voevod, a
treia parte, partea de jos, din satul T5.1pdldesti, pe Moldova si cu vad de moard la
Mold.ova, care este in tinutul Suceava. Aceasta au vandut-o vrului lor, boierului
nostru Toader Boul vistier, pentru o sut5 de galbeni unguresti si le-a plAtit
(leplin.
Si dup aceia, deasemeni a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri
Anna, fiica lui Toader, nepoata Neacsei, iarsi de bunvoia sa si a vandut dreapta
ei ocin6, a treia parte, partea din mijloc, din acelas sat Talpllgesti pe Moldova_
Aceasta a vndut-o tot boierului nostru, Toader Boul vistier, pentru o sut gal-
beni unguresti. Si le-a plirtit deplin, inaintea noastra si inaintea lrierilor nostri.
Pentru aceia, sa-i fie si dela noi dreapt ocin si intArire cu tot venitul. Si
altul s'd nu se mai amestece, inaintea acestei carti a noastre.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1609> Aprilie 29.
Domnul a zis.
Stroici mare logofia a invtat. i a iscAlit, Stroici logoRit <in. p. >
Paceti-i uric.
Nebojatco <a scris>.
<Pe verso contempoaran, rom. Td1p415.esti, dela Ionasco Miselul si dela_
fratii lui, au vAnclut a trea parte si Drbigoman iard# a treia parte 2) rod.inii sale,
lui Toader Boul vist<ier>, pe Moldova, in tinutul Sucevii".
Acad. R.P.R., CCXX/23.
Orig. slay, hrtie, pecete timbratg.
Cu o trad. rom. din sec. XIX.

') loe alb in orig.


2) pasagiul iari a treia parte , in slavonete, restul insemnrii in romnete.

206

www.dacoromanica.ro
274
1609 (7117) Aprilie 29.
Iat eu, Anna, femeia lui Lazor din T.lpdlesti, mrturisesc Cu zapisul meu,.
c m'am tocmit cu pan Boul vistier, de bun voia mea si am vndut a treia parte
din satul Tlpldesti, pentru o sut ughi. Ins acuni am luat saizeici ughi
si mi-a r'mas <dator > pan Boul vistier cu patruzeci ughi i s5.-0 faca zapis.
Si la tocmeal a fost Beldiman vornic si Iurasco Basot i Nechita i Bercea
diac. Si a scris Friman diac.
In anul 7117 <1609> Aprilie 29.
Insumi am fost cand milostivirea sa a dat saizeci ughi.
Eu Beldiman vornic de gloate p.>
Acad. R.P.R., CCCCLXXIX/r4.
Orig. slay, lifirtie, 2 peceti aplicate.
Cu o trad. rom. din 1802 la CCCCLXIX/i5.

275
<1609 (7117) Aprilie 29>.
Beldiman dvornic i rltiian i Iurasco Basot<6.> i Nechita, mrturisini
cum au venet Dr'guman dela Tlpdlesti si au vndut partea sa, a sesea parte
de sat de Tlpldesti, giupnului Boului vistrnic, derept cendzeci de galbeni.
Jeci patrudzeci de galbeni au luat Drguman vistrnicul; au rmas s.' mai dea.
dzce galbeni ; cndu va aduce Drguman uricile, sh fac<A> zapis. vistrnicului_
Aceasta scriem.
Bercea a scris.
Eu Baldiman dvornic de gloatil.
<Pe verso :> Fcutu-s'au drse rlplesti.
Acad. R.P.R., CCCCLXXIXR4 A,
Orig. rom., 2 peceti melare, aplicate.
Datat: 29 Aprilie 1609 (7117) dup alt zapis similar, al Anei femeea lui Lazar,.
tot pentru CCCCI,XXIX/r4).

276
1609 (7117) Aprilie 30.
Suret di pe carti domniasc dela Costandin Movila v<oe >voda din let 7117
<1609> Apr. 30.
Io Costandin Mov[v]ila v<oe >voda, Cu mila lui dumnezeu, domnu Vrii
Mold<o>v[v]ei.
Scriem domnia me slugii noastre, lui Bobin vdtafului, dm stire spre
aceia c noaa ni-au jluit sluga noastr TAmpa pah. din Iugani pi Iosip aprodu

207

www.dacoromanica.ro
Lazor pitar de acolo si asa au zis c ari un loen de iazu in cumprtura sa, cari
ari in sat Iuganii, asa au zisu. lar noi, n'aut crezut gura lui, a esti salpit i impr-
-tau.
Scriu aciasta, daa vei vide ca.rte domnii meli, tu s mergi i s strngi oameni
buni i bAtrni de prinpredjur, megiesi si s socotesti a de va fi asa precum au
zisu Tnpa innainte noastr, tu ca s" opresti pe Iosip i Lazor, ca s n'ail3 a
vna pesti dintr'acel helesteu.
lar cui s va pare strmbdtatei, tu s-i dai carti, ca s vii la poarta domnii meli.
Aciasta 4<i> poruncim.
Domnul au zis.
Stroici mare log<o>f<A>t au invtat.
Dumitru <scrie>.
Asamine di pi copie ispisocului domne<s>c.
1815 Oct<om>v<rie> 15.
Constantin Leondari sulger i log<o>f<6>t de taing.
Acad. R.P.R., 1.1,1199.
Trad. rom. din sec. XIX.

277
1609 (7117) Mai 1, Iasi.
In numele tatlui i fiului i sfntului duh, treime sfant, de o fiint. i ne-
desprVit. Adia eu, robul stapanului Hristos dunmezeu i mantuitorul nostru,
adevrat inchinAtor al sfintei troite, lo Costantin Moghila voevod, din mila
lui dumnezeu, doma al tarii Moldovei. Iat domnia mea cu ravn cdtre dumnezeu
cu buntate din inim pentru iubirea cea care sfintele biserici, din toat mima
noastr si cu suflet luminat, am dorit pentru mntuirea noastr i pentru inn-
tuirea sufletului sfntrpOsatului pdrintelui domniei mele si am miluit rugile
noastre sfintele nandstiri: mnstirea Dragomirna, unde este hramul pogorirea
sfantului duh i manstirea Skul, unde este bramul tierii cinstitului cap al
sfntului i slvitului prooroc i inainte mergtor i boteztor al lui Hristos, loan,
cu un iaz i zgaz prsit, lang5. cetatea Orlaei, pe rAul Raut, iar and au fcut
iaz i mori, care acel zAgaz a fost fdcut ina de Alexandru voevod si din acea vreme
este mai mult de 55 ani, P5.n in zilele domniei mele i nimeni dintre domni nu
1-a reinoit de and s'a prdbusit, ci tot a rmas prsit stricat de tot si n'a fost
nimnui de niciun folos 1).
De aceia, domnia mea am dat acestor naai sus serse sfinte manstiri ca s-1
fac s'a" fie de trebuinr i pentru ajutorul acestor mai sus numite manas-

tiri, ca s fie intru pomenirea i acelor sfantraposati domni.

1) folos" asa in orig.

208

www.dacoromanica.ro
Pentru aceia, ca s fie acel iaz i moaa i acelor mai sus nuraite m.nistiri
deopotriv, cu tot venitul, neschimbat niciodat, in veci. j s ne scrie in sfntul
marele pornelnic si pe parintii domniei mele, Eremia voevod si mama domniei
mele Ilisaveta i fratii domniei mele, Alexandru si Bogdan voevozi i iarsi s se
serie i pe acel sfntaposat Alexandru voevod, pentruc el a fost inceptorul
acelui zgaz. Toate acele mai sus serse s le fie dela noi danie si miluire, neclintit
niciod.aa, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a niai sus scrisului, Io Costan-
tin Moghila voevod i credit-4a preaiubitilor frati ai domniei mele, Alexandr
si Bogdan voevozi i credinta boierilor nostri: credinta panului Nistor Ureche
vornic de tara de jos, credinta panului Ptrasco vornic de tara de sus, credinta pa-
nului Ghearghe parclab de cetatea Hotinului, credinta panului Stnislav si Gli-
gore Mogaidea parclabi de Neamt, credinta panului Manoli i Leca parclabi
de Roman, credinta panului Isac Balica portar de cetatea Sucevei, credinta
panului Dumitrachi postelnic, credinta panului Criman ciasnic, credinta pa-
nului Vasile Gheorghivici stolnic, credinta panului Vorontar Pajescul comis
credinta boierilor nostri raoldoveni, mari si .mici.
lar dup viata noasta, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau din neamul
nostru sau iarsi pe oricine va alege dumnezeu s fie domn al arii noastre Mol-
dova, acela sa nu le clinteascA dania i miluirea noastrd, ci s le dea i sd le ina-
reascd. Iar cine s'ar ispiti s strice dania si miluirea noasta, pe care am dat-o
acestor mai sus serse mnstiri si mai ales pentru o att de mula cheltuial ai
lor, ce se va cheltui de cdtre acele sfinte mndstiri, acela s fie neiertat de domnul
dumnezeu i s aib potrivnic pe insusi domnul dumnezeu si mntuitorul nostru
Iisus Hristos si pe preacurata i intru tot neprildnita, pururea fecioar, maicA a lui
si pe santul sldvitul prooroc i inainte mergAtor si boteziltor al domnului, Ioan.
Iar pentru mai mare putere si tdrie a celor mai sus serse, am poruncit ere-
dinciosului si cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logoft, s serie
s aarne pecetea noasta de aceast adevratd carte a noasta.
A scris Cernat la Iasi, in anul 7117 <1609> Mai I.
Co.stantin voevod <m. p.>
Publicat in: Zapiski Odesskago ObFestva, Istorii i Drevnostei" vol. II, Odessa,
1850, pp. 565-566.
0 copie slavd, cu gre*eli, la Arh. St. Buc., Condica Asachi, nr. 629, f. 168.

278
1609 (7117) Mai 1.
Suret dela Costantin Moghila v<oe>vod, velet 7117 <1609> Mai 1.
Faceminstihrtare, precum au venit innaintea noasta i inaintea boierilor nostri,
Ionasco si fratele su Gavril si sora lor, Tudora, ficiorii Stanci, de a lor bun.

14 Documente Moldova 209

www.dacoromanica.ro
voia, de nimeni silit<i>, nici asuprit<i> s'au vandut a sa driaptd ocind i mosie
din uric si intdriturd si de curnprdturd ce are Stanca de/a Bogdan vocld si dela
Alexandru vodd, asijdire ce au avut muma lor, Stanca, dela Iancu vodd, toatd
partea ce au avut la la tinutul Sucevii, de bastind si de cumprhturd, din a patra
parte, a trie parte. Aceia au vandut-o rudenii sale, lui Gheorghie comis, drept 2g
talen i si au plait cleplin. i giumdtate dintr'ace cumpdrdturd au fost cumpdrd-
turd: Stancdi, dela fratile lui, Ion si Mdriea, feciorii Parascdi, nepot<i> Socii.
Pentru aceia, ca sd fie a slugii noastre, lui BOT11, ace parte de ocin de mai sus
scrisd, din tot satul, din a patra parte, a triia parte, intdriturd cu tot venitul.
altul s nu se mai amestice.
S'au tlmdcit de Evloghie dascd1, in anul 7272 <1764> Martie
Arh. St. Iasi, CCCXI, pag. 472.
Trad. rom.
Data este nesigur.
279
1609 (7117) Mai 6, Iai.
Din mila lui dumnezeu, noi Io Costantin Aloghila voevod, domn al tdrii Mol-
d.ovei. Pacem cunoscut cu aceastil carte a noastrd tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi cetinduse, c acest adevdrat boier al nostru, cinstit si credincios
pan Petrasco mare vornic al tdrii de sus, a slujit drept si credincios mai inainte pe
sfantrdposatul printele domniei mele si tnii noastre, iar astdzi ne slujeste nou'd si
thrii noastre drept i crediticios. Deci noi, Vzdnd dreapta i cred.incioasa sa
1-am miluit cu deosebita noastrd niilsi i-am dat dela noi i 1-am miluit in tara
noastrd, in Moldova, cu doud sate: un sat numit Storesti sub marginea bucovinei,
care sat Storesti a fost al nostru, drept domnesc, ascu/tator de ocolul targului
altul anume selistea Brosteni i cu loc de tuna rd. pe pArdul satului, care
seliste a fost tot a noastra, dreaptd doruneasc, asculttoare de ocolul targului Su-
cevei.
i-am clat si 1-am mil-Lift pentru dreptcredincioasa sa slujbd, iar apoi pentrucd
e 1 a dat doniniei mele opt cai buni, pretuiti unul peste altul drept patiu sute
de galbeni unguresti si inch' a mai dat pattu sute cincizeci de galbeni unguresti
in vistieria noastrd pentru ambele sate. Care cal i acei bani s'au dat in trebuinta
trii, and a avut tara noastr. Moldova, greutate i nevoie si s'a fcut pace tdrii.
Pentru aceia, aceste doud sate mai sus serse, anume Storestii sub marginea
bucovinei din ocolul Hdrldului si acea seliste anume Brostenii i cu loc de moarh
la paraul satului, din ocolul Sucevei, s fie boierului nostru mai sus scris, cinstit
si credincios, pan Phtrasco mare vornic si dela noi danie si miluire i intdrire
uric si ocine cu tot venitul, lui i copiilor lui si nepotilor i strnepotilor i rdstrh-
nepotilor i intregului neam al lui, cine se va alege mai de aproape, neclintit lui
niciodatd, in veci.

210

www.dacoromanica.ro
Iar hotarul acestor sate mai sus serse, anume Storestii sub marginea bucovinei
selistea Brostenii si cu loe de moara la paraul satului, s'a fie din toate partile
pe vechil e lor botare, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a rn.ai sus scrisului, noi Io Co-
sta ntin Moghila voevod i credinta boierilor nostri : credinta panului Nestor Ureche
mara vornic de tara de jos, credinta panului Gheorghe parcalab de Hotin,
credinta panilor Stanislav si Gil gorie Mcgaldca parclabi de Neamt, credinta
panilor Manole Ionasco Leca parcalabi de Roman, credinta panului Isac Balica
hatman i parcalab de Suceava, credinta panului Chirit Durnitrachi postelnic,
credinta panului Gheorghe spktar, credinta panului Caraima.n ceasnic, credinta
panului Vasilie Lozenschi stolnic, credinta panului Nicoara Prajescul vistier,
credinta panului Voruntar comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari si mici.
lar dupii viata si dotamia noastrk cine va fi domn, dintre fratii nostri sau dintre
copiii nostri sau din neamul uostru sau iarasi pe cine va alega dumnezeu s fie
domn al tarii noastre Moldova, acela s nu clinteasca dania si miluirea i intri-
rea noastra, ci dea i sa-i intareasca, pentruca Ii este dreapta cilla i vislujenie,
pe de alta parte a dat si averile sale drepte i proprii.
Iar cine se va incumeta sa-i strice lui dania si miluirea i intarirea noastra, acela
s nu fie iertat de domnul dumnezeu si de preacurata lui maic si de 4 sfinti
evanghelisti si de sfintii si atotslavitii 12 apostoli de frunte si de 318 sfinti
purtatori de dumnezeu parinti dela Nicheia si de toti sfintii, amin. i s fie
blestemat .si de trei ori blesternat si anatema si 54 alba a da seama i raspuus
inaintea cumplitei judecati a lui Hristos.
pentru mai mare putere i intarire a tuturor calor mai sus serse, am porun-
cit credinciosului si cinstitului nostru boier pan Stroici mare logoat, s'a' serie si
s atarne pecetea noastra la aceasta adevarata carte a noastr.
A scris Nebojatco la Iai, in anul 7117 <1609> luna Mai 6 zile.
Si a isclit, Stroici logofat <in. p.>
Acad. R.P.R., Peceti, nr. 61.
Orig. slav, perg., pecete atarnat.
Cu o trad. rom. la Acad. R.P.R.

280
1609 (7117) Mai 7, Ia0.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, doran al tarii Mol-
dovei. lata a venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri, naari i mici,
Sora, fiica Stancai, nepoata lui Danciul Oiariul, de bund voia ei, nesilita de nimeni,
Lici asuprita si a dat ocina i dedina ei, toata partea ei, cata se va alega, din satul

14 * 211
www.dacoromanica.ro
Oeriesti si din camp i din al:4 si din tot venitul si'cu o vie, ce a avut ea acolo, ce
este in tinutul Covurluiului.
Aceasta a dat ea sfintei manastiri Pobrata, unde este hramul arhierarhului
si facatorului de minuni Neculai, pentru sufletul ei i pentru sufletul tatalui ei.
Deci ioi, vazand c ea insasi a venit i a dat inaintea noastr i diriaintea boie-
rilor nostri i noi deasemeni si dela noi am dat si am intarit sfintei manastiri
Pobrata acea mai sus zis parte de ocina i dedina, toat partea Sorii, cata se
va alege din satul mai sus scris, din Oeriesti i cu o vie, ca sa fie si dela noi sfintei
manastiri, cu tot venitul ei. Si altul sa nu se amestece.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1609> Mai 7.
j Stroici mare logoat a invatat. Si a iscalit, Stroici logoat <m. p. >
j Marmure <a scris>.
Arh, St. Buc., M-rea sf. Sava-Iasi, XIII/3.
Orig. slay, hfirtie, pecete timbrat.
Cu o trad. rout din sec. XVIII.
281
1609 (7117) Mai 7.
j Iata dar eu, Nadabaico mare vatah de tinutul Vasluiului. Scriem si mar-
turisim cu aceasta carte a mea, c au venit inaintea noastra si inaintea a multi
oameni buni, Toma, fiul lui Pelea din tinutul Neamtuluil), de bun voia sa si
a vandut partea de ocin5.' dela matusa 2) lui, Ana, care are in satul Miclesti, in
tinutul Vasluiului. <Aceasta> 3) vanduse mai inainte lui4) Dragus pentru patruzeci
talen de argint. Iar and a fost la aceasta, s'a aflat rudenie mai apropiat a lui
Toma : Craciun cu femeia lui i Susul din Miclesti. Deci au intors toti a cesti bani
inapoi lui Drgu i femeii lui, in mainile lui, dinaintea noastra, patruzeci taleni
de argint. Iar Toma, fiul lui Pelea, nepotul Anei, deasemeni i-a dat si a vandut
de 'build voia lui i sa-i fie ocina i dedina si sa aib a face ispisoace 5) domnesti
si sa-i fie cu tot venitul.
Si au fost oameni buni, Pitran din Miclesti si Puiul i Albota si Carstea si
Larion i Tintea de acolo. Aceasta marturisesc, sa se stie.
Anul 7117 <1609>, scris in Mai 7 zile.
<Pe verso rom. sec. XVIII:> Toma ficiorullui Pelini au vandut parte sa de mosii
din Miclesti malusai lui, Anii, ce au fost vandut-o mai nainte lui Drgus, drept
40 talere de argint.
Acad. R.P.R., CLXXXV/r48.
Orig. slay, hrtie filigran, 3 peceti aplicate.
Cu o trad. min. din r8o8, ibid., CCVI/165.
u Neamtului in asa orig.
u m'atusa asa in orig.
2) loe rupt in orig.
2) ului asa in orig.
4) ispisoace asa in orig.

212

www.dacoromanica.ro
282
1609 (7117) Mai 8, Ia5i.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri, sluga noastil credin-
cioas5, Sechil cdmilras si cu un zapis de nfrturie dela rposatul Ionasco cmras
si dela alti oameni buni, dela popa Metodie dela Ocn i P6curar birAtill) si dela
Do1:4 viliah, spunnd inteinsul c a venit inaintea lor Lupul Vrzar i fratii
lui, Vasilie i Costin, de bun: voia lor si au vndut dreapta lor ociti i declina
toat partea de ocin ce a avut bunicul lor, Miron pArclab, din satul Farjoveni,
partea lor cat se va alege, ce este in tinutul Neamtului. Aceasta au vndut-o mai
sus scrisei slugii noastre credincioase, Sechil cknras, pentru optzeci talen i btuti.
a pltit toti acesti mai sus scrisi bani in minile lor.
De aceia, noi i cu tot sfatul nostru, vAzand acest zapis de mArturie, care este
mai sus scris, iar noi 1-am crezut. De aceia, am dat si am intrit mai sus scrisului
Sechil cm'ras, aceastd inainte zis parte din satul BArjoveni, ea se va alege
partea lor, ca s fie dela noi ocin6 i cumpftur si ell tot venitul. Altul s." nu se
amestece, inaintea acestei crti a noastre.
Scris in Iasi, in anul 7117 <16og> Alai 8.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoM t a invtat. i a isedlit, Stroici logoat <m. p.>
Costantin <a scris>.
Arh. St. Iai, CCCL/129.
Copie slava' din sec. XX.
283
1609 (7117) Mai 13, Ia5i.
Adica eu Mironeasa, instintez u acest zapis al nostru, c'd am vndut nesi-
lit de nimeni, nici asuprit, o parte de ocin6 din satul Cerndtesti pe Corod,
jumtate din a patra parte din acel sat Cerndtesti, din partea Udroaei. Aceia am
vndut-o lui Podoleanu, pentru o sut zloti.
Si la aceasta tocineald a fost Cret-ul pitar si Vicol vataf si Daniil si Dumitru
uricar si Gavril Mirca si Lazor Chisinilu si multi oameni buni.
Pentru aceia si dela noi i-am fAcut acest zapis, s-i fie de credinta". i am pus
pecetile noastre la acest zapis, s se stie.
Scris in Iasi, anul 7117 <1609> Mai 13.
Arh. St. Buc., M-rea Adam, 1/2.
Orig. slay, hartie, 2 peceti aplicate.
Cu douli traducen i rom. moderne.
birdul a.7a in orig.

213

www.dacoromanica.ro
284
1609 (7117) Mai 14.
Cart domniasc. dela Costanting Movila v<oe>vod, in car scriia : c au datd
ace carte d.omneascd slugii sal, Drzcai fost pitar, sl fie tar i puternicu cu
carte mrii sal a tin o part de mosiia dina sathl Derzsca, pre cat s'au cum*
rat-o dela clugrii ding Homoril, pre ai s drepti bani i ar i dres dela clu-
gri si de la clil intru sf<i>nteniia rdp6osatil tatlti mrii sale, Ierimiia v<oe>vod,
precumil s'au cumprat el ac part de mosiia, cat au fosta" a Tin0i, iar de s
va pare cuiva cu strambdtat, s mearg fatd innainte mrii sal.
S'au scris in anii 7117 <1609> Mai 14.
Acad. R.P.R., ms. rom. nr. iii, f. 20.
Regest la Arh. St. Iai, CCCIVI3o.

285
1609 (7117) Mai 15,
Din mila lui dumnezeu, noi Io Costantin Moghila voevod, domn al tairii
Moldovei. Pacem cunoscut cu aceasta carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c a venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
nostri moldoveni, mari si mici, Drguman, fiul lui Sima, nepotul Neacsei i nepotii
lui de sord, slugile noastre, Ion 0 fratii lui, Ptrasco i Gherghie, fiii lui Titea,
nepotii lui Sima, strnepotii Nzacsei, de bun voia lor, nesiliti de nimeni, nici
asupriti si au vndut dreapta lor ocin i dedin, din privilegiul ce au avut dela
Stefan voevod, a treia parte, partea de jos, din satul Tlpldesti, pe Moldova si
cu vad de mori la Moldova, care este in tinutul Suceava. Aceia au vandut-o vru-
lui lor, credinciosului nostru boier Toader Boul vistier, pentru o suta" i cincizeci
<galbeni> unguresti si a platit totul deplin.
.i la aceasta, deasemeni a venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri,
Ana, fiica lui Toader, nepoata Neacsei, iarsi de bun voia ei si a vndut dreapta
sa ocin si dedin, a treia parte, partea de mijloc, din acelas sat, Tlpilesti, pe
Moldova i cu vad de moar. Aceia au vandut-o deasemeni boierului nostru,
Toader Boul vistier, pentru o sut si cincizeci <galbeni> unguresti si i-a plait de-
plin. Pentru aceia, ca s-i fie si dela noi, cu tot venitul.
Si la aceasta, deasemeni, au venit inaintea noastr i inaintea boierilor nustsi,
sluga noastr Titul comisel i sora lui, Dronta, fiii Sohiicdi i verii br, Dumitru
sora lui, Vasca, fiii lui Nicoar5., nepotii 1) strnepotii lui Cozma Sarpe
postelnic, iarsi de bun voia lor 0 au vndut dreapta lor ocin si dedin, din
privilegiul de imprteal, ce a avut bunica lor 1) dela Alexandru voevod,
un sat anume Mihulenii, pe Cernavoda i Cu loe de iazuri si de mori, care este in
loe alb In orig.

214

www.dacoromanica.ro
tinutul Soroca. Aceia au vndut-o tot Vrului lor mai sus scris Toader Boni vistier,
pentru patru sute <galbeni> unguresti patit totul deplin, dinaintea noastr
innaintea boierilor nostri. Deci noi, vz'and tocmeala lor de bun6 voie i cu in-
telegere dintre ei, i noi, deasemeni si dela noi am dat si am infrit credinciosului
nostru, mai sus scrisului Toader Boul vistier, acele mai sus serse ocine, ca s-i
fie si dela noi uric si ocine si intrire, cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor
si strnepotilor si rstrnepotilor i intreg neamului lui, cine i se va alege mai
apropiat, neclintit lui niciodat, in veci.
Iar hotarul acelor mai sus scrise ocine, dou prti din satul ThIpMesti, pe Mol-
dova si satul Mihuleni pe Cernavod, s fie, din toate prile, dupa vechile lor
hotare, pe und.e au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, Io Co-
stantin Moghila voevod i credinta boierilor nostri: credinta panului Nistor Tire-
che mare vornic de tara de jos, credinta panului Petrasco vornic de tara de sus,
credinta panului Gheorgbe parc5.1ab de Hotin, credinta panului Stanislav si
Gligorie Mogaldea parcalabi de Neamt, credinta panului Manole i Leca prcalabi
de Roman, credinta panului Cbirita Dumitrache postelnic, credinta panului
Gheanghea spdtar, credinta panului arlman ceasnic, credinta panului Vasile
Lozenschi stolnic, credinta panului Nicoard Piljescul vistier, credinta panului
Vorontar comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata i domnia noastr, cine va fi domn, din copiii nostri sau din fratii
nostri san din neamul nostru sau iari,pe oricine va alege dumnezeu s fie dornn
al Ora noastre Moldova, acela s nu clinteasc intarirea noastr., ci s-i dea
s in-areasc'd, fiindc Ii sunt drepte ocine i cumparauri pentru banii sai drepti
proprii.
Si pentru mai mare putere i tArie a tuturor celor mai sus serse, am poruncit
boierului nostru credincios si cinstit, pan Lupul Stroici mare logofat, sl scrie
s atarne pecetea noastr la aceast carte adevarat a noastr.
A scris Nebojatco in Iasi, in anul 7117 <1609> Mai 15 zile.
Si a isclit, Stroici logoat <m.p.>
<Pe margine contemporan: > Acel uric dela Stefan voevod este de imprteal.
Acad. R.P.R., CCCCLXXIX/r6.
Orig. slay, perg., pecete atfirnat, cfizut.
Cu un regest row. dela inceputul sec. XIX.

286
1609 (7117) Mai 16, Ia0.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui duninezeu, domn al t.rii Moldo-
vei. Iat, a venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni,
1) loc alb In orig.

215

www.dacoromanica.ro
mari i mici, Ana, fiica lui CArstea, nepoata lui Ion Voltea, de bun voia ei, nesi-
lit de nimeni i nici asuprit si a vandut dreapta so ocing' i dedin., din dreptele
si propriile sale privilegii, ce a avut bunicul ei, Ion Voltea, cincisprezece ogoare in
tarin si cloud curturi pe Mulduva dinspre rgsgrit I cu o grgding., ce este inteo
curbiturg, partea ei ce i se va alege din satul Veriseni, ce este pe Muldava 2).
Aceia a vndut-o credinciosului nostru boier, Boul vistier, pentru cincizeci taleni
numg.ra ti.
Deci noi, vizAnd tocineala lor de bung' voie i plata deplin, pentru aceia, s5.-i
fie si dela noi ocin si curnprturg cu tot venitul. i altul s nu se amestece.
Scris in Iasi, in anul 7117 <16o9> Mai 16.
Domnul a zis.
Stroici mare logofgt a invtat. i a iscglit, Stroici logoat <m.p.>
BAseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., CCCCI,XXIX/x8.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete timbratil.
287
1609 (7117) Mai 21, Ia5i.
Din mila lui dumnezeu, Io Costantin Moghila voevod, domn al tdrii Mol-
dovei. Vacern cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor care o vor vedea
sau o v or auzi cetindu-se, ca au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
nostri moldoveni, mari si rnici, Sofronia si sora ei, Mrica, fiicele Anuschi, nepoa-
tele Clinei, strgnepoatele lui Pg-tru Gug si deasemenea verii ion, Tintiul si soia
lui, Ileana, fiii lui Tintiul, iafsi nepoti ai Clinei, strnepotii lui Petru Gag,
iardsi verii lor, Toaeler i sora lui, Antoneasa, fiii Pelaghiei, tot nepoti ai C5.1inei,
strdnepotii lui Ptru Gug, de bung" voia lor, de nirneni siliti, nici asupriti si au
vndut dreapta Ion ()cra i dedini din privilegiul de intrire pe care l-a avut
strgbunicul Ion, Paru Gug, dela Petru voevod cel Batran i din privilegiul de cuni-
prare, ce 1-a avut strabunicul lui, Pgtru Gug dela stefan voevod cel Bdtrn,
din jumgtatea satului Ciobotesti care este pe Crasna, trei prti la iezer si tot trei
prti din junigtatea silistei nurnita ipgsea i cu loe de iaz i de moarg. pe Crasna.
Acestea le-au vnd.ut popei Ion, pentru trei sute de zlo0 tatresti.
Si intru aceasta deasemeni au venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri
verii ion, Casotd si surorile lui, Sorca si Toda si Ciorciolina, nepotii lui Ion Furdui
ai sorei lui, Vedca, strdnepotii lui Pgtru Gug, de bun." voia lor, de nimeni siliti,
nici asupriti si au vandut dreapta lor ocing si &ding', tot din privilegiul de intgrire,
pe care 1-a avut strbunicul lor, Petru Gug dela Petru voevod cel Baran si din
privilegiul de cumpgrare, pe care l-a avut Para Gug dela *tefan voevod cel
Mulduva o, aa in orig.
o Muldava aa in orig.

216

www.dacoromanica.ro
Batran, a treia parte din cealalta jumatate a satului Ciobotesti si a treia parte din
jumatatea selistei Sipasea. Acestea le-au vandut popii Ion pentru doua sute de
zloti tataresti, iarasi cu loe de iaz si de moara la Crasna. Si s'a sculat popa Ion
si a platit toti acesti mai sus scrisi 540 zloti tataresti, bani gata, inaintea noastra
inaintea boierilor nostri. De aceia, s-i fie lui cu tot venitul.
Si intru aceasta, deasemeni au venit inaintea noastra si inaintea boierilor nostri,.
Prsina si sora sa, Anghelina, fiicele lui Dragota, nepoatele lui Ion Gug, stranepoa-
tele lui Ptru Gug i varul lor Mihail, fiul lui Drago, nepot al Roxandei, stranepot
al lui Patru Gug, de buna voia lor, de nimeni siliti, nici asupriti si au vndut dreapta
lor ocina si dedina din privilegiul de intarire, pe care l-a avut strabunicul lor,
Patru Gug, dela Petru voevod cel Batran si din privilegiul de cumparare ce l-a
avut tot Patru Gug dela Stefan voevod cel Batran, a cincea parte din tot satul
Tatomiresti. Aceasta au vandut-o popii Ion, pentru trei sute cincizeci de zloti tt-
reti. Si s'a sculat popa Ion i a plait cleplin toti acesti mai sus scrisi bani, 350 de
zloti tatdresti, in minile acestora mai sus scrisi, inaintea noastr i inaintea
boierilor nostri. Deci noi, vazand tocmeala lor de bung voie si plata deplina, de
aceia am dat si am intarit i domnia mea popii Ion aceste parti de cili mai sus-
scrise, ca sa-i fie lui i dela noi, uric si ocin i cu tot venitul.
Si intru acestea deasemenea au venit inaintea noastra i inaintea boierilor
nostri Anghelina, fiica lui Pentelei, nepoata Soreal, stranepoata lui Patru Gug,
si a vandut ocina i dedina ei, a treia parte din a sasea parte a satului Tatomi-
resti. Aceasta a vandut-o popii Ion, pentru o sut de zloti tataresti.
Si intru aceasta, asemenea au venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri
Sofronia si sora ei, Marica, fiicele Tudorei, nepoatele lui Ion Furdui, stranepoatele
lui Patru Gug si au vandut dreptele lor ocine si dedine, a treia parte din jumatatea
satului Ciobotesti si din jumatatea selistei Sipasea deaserneni a treia parte. Acestea
le-au vandut popii Ion, pentru doua sute de zloti tataresti. Deci noi, vazand toc-
meala lor de buna voie i plata deplina, de aceia, domnia mea am dat si am in-
tarit popii Ion aceste parti de cilia' mai sus serse, ca sa-i fie lu si dela noi uric
ocina i cu tot venitul icopiilor lui i nepotilor si stranepotilor i ntregului
neain al lui, cine i se va alege mai apropiat, neclintit niciodatd, in veci.
In hotarul acestor mai sus serse parti de ocind sa fie hotarele lor, cum seriem.
rnai sus, iar dinspre celelalte parti s le fie hotarele pe hotarul cel vechi, pe unde
au folosit in veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Io Cos-
tantin Moghila voevod i credinta preaiubitilor frati ai domniei mele, Alexandru_
si Bogdan voevozi i credinta boierilor nostri: credinta panului Ureche vornic de
tara de jos, credinta panului Patrasco vornic de tara de sus, credinta panului
Gheorghie parealab de Hotin, credinta panilor Grigore Mogaldea si Stanislav
parealabi de Neamt, credinta panilor Manoli si Ionasco Leca parcalabi de Cetatea_

217

www.dacoromanica.ro
-Noua, credinta panulni alica b.atman i p5scalab de Suceava, credinta pannlui
Cbirita postelnic, credinta panului Gbenghea spatar, credinta panului Caraiman
cea.vnic, cred.inta panului Vasilie Lozenschi stolnic, credinta panului Necoara
vistier, credinta panului Voruntar cornis si credinta tuturor boierilor nostri, mari

lar dup viata noa.stra, cine va fi donm, din copiii nostri sau din neamul nostru
sau iarasi, pe cine va alege dumnezeu sa fie donm al tarii noastre, acela s nu le
clinteasca dania i intarirea noastra, ci s dea i sa intareasca pentruca-i este
dreapta ocina si curnpa'ratur pentru banii sdi proprii.
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus serse, am po-
runcit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Stroici mare logort, s serie
a-tame pecetea noastra la aceasta adevarata carte a noastra.
A scris Vasilie Buciurn la Iasi, in anul 7117 <1609> luna Mai 21 zile.
Acad. R.P.R., Pece-ti, nr. 93.
Orig. slay, perg., rupt i ters la unele indoituri, pecete atArnata.
Cu 0 trad. rain. la Acad. R.P.R., ms rorrt. nr. 34r2, f. 55V-36V.

288
1609 (7117) Mai 22, Iasi.
f To Costantin Moghila voevod, din mila lui dumtlezeu, domn al tarii Mol-
-dovei. Tata am dat si am intarit slugii noastre, Ursu aprod i femeii lui, Marina,
-dreapta lor ocina" i cumparaturd, trei parti din a sasea parte, din satul Cogesti
din Bahluiani si din Brailo, care sunt pe Bahlui, in tinutul Chrligaturii, de ama'n-
-doua prVle Bahluiului, ce vi-au cumparat ei dela Stasco i dela sora lui, Rtilica
si lela alte surori ale lor, copiii lui Lazor, nepotii lui Ion Frati si dela Dolca i dela
fiul ei, Drutea, fiul lui Toader, deasemeni nepotul lui Ion Frati si dela Nicanul
vi lela fratii lui, copiii lui Macsin, asemenea nepotii lui Toma Frati, din uric de
,cump6.ratura ce-a avut bunicul ion Ion Frati, dela Petru voevod, pentru cinci-
-zeci talen i batuti si din ispisoc de cumparatura, pe care l-a avut sluga noastra
mai sus zisa, Ursu aprod si femeia lui, dela sfntraposatul printele domniei
mele, Eremia voevod.
Pentru aceasta, s le fie si dela noi aceste trei parti dintr'a sasea parte din satul
Cogesti si din Bahluiani si din Brailo, ocina si cumprtuf si uric si cu tot venitul.
;+i altul sa nu se amestece, inaintea acestei ckti a noastre.
Scris in Iasi, in anul 7117 <1609> Mai 22.
Domnul a poruncit
Stroici mare logofat a invatat. Si a iscalit, Stroici logoat <rn.p.>
Vasile Dingovici <a scris>.
Acad. R.P.R., CLVIIMo.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrata,

218

www.dacoromanica.ro
289
1609 (7117) Mai 26, Ia0.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tdrii. Mol-
dovei. Iat a venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri, sluga noastr,
Ionasco jorea paharnic si a prit de Ltd inaintea domniei mele pe Moschici din
Orbuscani si pe Maxin de acolo si pe Condrea de acolo si pe Lazor deasemeni
pe Naca de acolo si pe Nicoard elar si pe alte rude ale lor, pentru satul Orbus-
cani.
$i a ardtat inaintea domniei mele un uric de cumpdrturd dela Alexandru
-voevod, al lui Dumitru Lucociu mare logofdt, pentru 130 zloti tdtdresti, deasemeni
din uricul dela Ilias voevod. Ins. Moschici si Danciul si Maxin si Condrea si Ion
si Lazor i Naca si Nicoar elar si toate neamurile lor au zis C diresele lor, ce
le-au avut ei pe satul Orbuscani, le-au pierdut din cauza Cdzacilor. Iar. noi le-am
dat sd jure. Dar ei singuri au recunoscut c satul Orbuscani este dreaptd ocin' si
dedind lui Dumitru Lucoci mare logofdt.
Deci, clack' am vbizut domnia mea ea' nu au niciun dires i apoi singuri au mar-
turisit Inaintea domniei mele si noi inc am dat i am intdrit si dela noi, s.'-i fie
dedin in veci. Si deasemeni Moschici i Danciul si Maxim si Condrea si
Ion si Lazor si Naca i Nicoar elar, ei au fdmas de lege. Deci Ionasco sorea
-paharnic si-a pus ferie inaintea domniei mele.
Si deasemeni, dac se va ardta cndva vreun dires sau se vor mai phri pentm
.aceast pr, s nu se cread, inaintea acestei en-0 a dornniei mele.
Scris in Iasi, in anul 7117 <1609> Mai 26.
Insusi domnul a zis.
Stroici mare logofdt a inv4at. Si a iscdlit, Stroici logoft <m p.>.
Nistor <a scris>.
Acad, R.P.R., CLXix.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. din 1814, ibid., CXXXVII/267.

290
1609 (7117) Mai 30.
buret de pe un ispisocu dela Costandin Movila v<oe>vodu.
Io Costandin Movila v<oe >vodu, cu mila lui dumnez<e>u, don= tdrii Moldovei.
Precum au venit innaintea noastr si innaintea boerilor nostri Prasca, fata
i cu frati-su Gheorghii Srninianca i cu sord-sa Agafie, ficiorii Primulni,
de a lor bun voi, de nime sliti, nici asupriti si au vndut a lor driaptd ocin
mosi, a cince parti, parte de gios, din sat din Dnisti, cu loe de helesteu sicu iazu

219

www.dacoromanica.ro
de moar in Bu. Aceste li-au vandut slugii noastre Tmpii pah. i fimei sale
Tudosc5i, pentru o sut: galbeni.
Pentru aciasta i-am dat si dela noi, de acum, ca s5.-i fie cumprtur cu tot
venitul. i altul ca s nu s: amestice.
Domnul au zis.
Let 7117 <1609> Mai 3o.
Stroici mare /og<o>f<d>t a invcitat gi a isccilit.
Bsnul <a scris>.
Asmine di pe copie ispisoc<u>lui domnesc, 1813 Oct<om>v<rie> 15.
Constantin Leondari sulger i log<o>f<>t de tain..
Acad. R.P.R.,
Trad. rom. din sec. XVIII.

291
1609 (7117) Mai 30, Davideni.
t Nechita si Baot<5.> Iurasco i Cumpt, mrturisim cu cest zapis CA au venit
Toader feciorul Sorei din sat din Verep.ni, de nime nevoit, nice inpresurat i ata
vndut ocina cdt li s vine cu frate-san, cu Nechita, in sat in Verqani, ocina de
mo0e de pre inma lor, Sora, un loe de cas<> i dzce pmnturi inVarin,' si o.
au Vndut dereptu dzce galbini, visternicului Boului, denaintea nostr..
Aceasta tim i mrturisim Cu cest zapis.
Scris in Dav<i>d<e>n<i>, 1<ea>t 7117 <16o9>, Mai I) 30.
<Pe verso : > A lui Toder gi fratele lui Nechita 2).
<Ala insemnare : > Din uric ce-au avut mosii lor Rus Mitescu i Toma si Foltea,
de inprtealk dela Ptru vod<> cel Btrn, de inprteald.
Acad. R.P.R., CCCCI,XXIX/Ig.
Orig. rom. hrtie, 3 peceti melare, aplicate.

292
1609 (7117) Mai 31, Ia5i.
f Io Costantin 1Vloghila voevod, din mi/a lui dumnezeu, dotan al trii Mol-
dovei. Iat a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor nostri, singa noastrl
Vasile corais, cu un zapis de mrturie dela popa Mihul din CrAqti i Csstea
btran de acolo si dela alti oameni buni, spunnd in el c a venit inaintea lor Nasta-
sia, fiica lu Pdtraco 3) ceaptic din Boziani i fiii ei, Rotmpan i Nechifor
corectat peste: Iunie.
textul: i fratele lui Nechita scris de alfa' mina deat prima parte a acestei
Insemnri.
era scris: Ionasco", apoi corectat.

220

www.dacoromanica.ro
sora lor, Candachia, de bun6 voia lor si au vandut dreapta lor ocina'
dedina, din satul Boziiani, ce este in tinutul Vaslui, ing din tot satul
a treia parte, care acea a treia parte o stpnisera Toader Marmure i maica
Tivucoae i Moise i a fost pierdut de ei pentru dou ucideri de oameni, inch' din
zilele lui Petru voevod. Aceia au vndut-o mai sus scrisului Vasile comis, pentru
o sut si optzeci talen.
Dec noi, vAzand acel zapis de mrturie, iar noi 1-am crezut. Pentru aceia, s
fie acea a tre a parte din satul Boziiani si dela noi, ocind i cumprtura a slugii
noastre, Vasile comis, cu tot venitul i altul s nu se amestece, inaintea acestei
dirti a noastre.
La Iasi, in anul 7117 <16og> 1Viai 31.
t Domnul a poruncit.
Costantin voevod <m.p.>
Stroici mare logoat a invtat. *i a iscAlit, Stroici logoft <m.p.>
j. Costantin <a scris>.
Acad. R.P.R., 1,XV11/2.
Orig. slay, hartie, pecete aplicat,
Cu o trad. roin. din 1824; alt trad. rom. la Arh. St. Buc., Mitrop. Moldovei,
VII/4.

293
1609 (7117) Lillie, Hotin.
Gheorghie parcdlab Hotinului, scriim si dam stire, precum au venit Lupu din
Ralogni, cu mare jalb i Cu oameni buni si btrni de penprijur megiesi si cu
rags<i> din satul Bdlosnii si au mrturisit inaintea noastr, precum au cumpa-
rat tatul lui, Ioan vdtavul, parte de ocina in ostrovul, intre iazul cel mare,cu
loe de moar in Mogul, pe Valovt, drept trei sute zloti ttrAsti si pe acel pA.fau
unde cade Postae in Valovait, giumtate de sat Cotiusca, parte de sus si cu iaz,
drept patru sute zloti ttrsti. i el au cumprat dela btranul Boldor i dela
fratile lui, Vascan si dela sora lui, Sorca si dela sora lor Teta.
noi, dac am va'zut atta jalobd i oameni buni si bdtfni si au mrturisit
cu a lor suflete, precum au cumprat acele prti de ocin, in zile<le> lui Bogdan
v<oe>vod si au avut dreg dela dnsul i dela Ion v<oe>vod si dela Petru v<oe>vod
si dela alti domni si acele dreg li-au pgradit, cnd au venit Mihaiu <voe>vod
asupra p'm<n>tului nostru, cu alte dreg de mult pretu si argint. i noi, daca'
am vzut atta jalobA, noi am crezut si am fcut lor zapis pe acele p.rti de ocin
pentru atta ca g aib a-s<i> face si dreg domnesti. i de acum ca g nu aib
nimine a se amesteca sau a-i bantalui, inainte acestui zapis al nostru.
S'au scris in citate Hotinului, la anul 7117 <16o9> luna lui Iunie.

221

www.dacoromanica.ro
De pe cel adivdrat srbsc zapis s'au talmdcit de mine si fiind intocma dia
cuvnt, in cuvnt, mrturisdsc cu a me iscliturd.
Con<stan>d<i>n Tutul log<o>f<a> de divan, 1813 Noemvrie 25.
Copie aciasta s'au scos de mine intocma dup ce adevrat tlmacire i s
adiveresti. Mih. Imandi.
Copie aciasta fiind intocma cu copie talmcirii ce s'au scos de pe cel adevrat
de Constandin Tautul logto>f<A>t de divan, care poslduindu-s din cuvnt,_
in cLvnt s. 2.devereaste de atr. noi.
Veniamin mitropolit Moldaviei 1814 Noemv. 20.
St. Iasi,
Copie rorn.
Cu o trad. roni. din 1813 la Acad. R.P.R., DXXX/68.

294
1609 (7117) Iunie 4, Iai.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldo-
vei. Jata a venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri, rugtorii nostri c6.-
lugari dela ruga noastr, sfnta mnstire numit Berzunti, anume Eilotei eg-umen
preotul Eremia i Sarghie i Dosoftei i preotul Theoan si tot soborul dela sfnta
mndstire i sluga noastra, Dumitrasco Stefanovici, de bund voia lor, nesiliti de
nimeni i nici asupriti i au schimbat intre ei, dreptele lor ocine din dreptele
propriile lor privilegii, ce au avut ei, satul anume Bogdana cu loc de iazuri
de mori i junatatea de jos a satului Hiltiul. s'au sculat mai sus zisii clugri
si au d2.t si au schimbat dreapta lor ocind, sa.tul Bogdana, cu loe de iazuri si de
mori, lui Dumitrasco Stefanovici. Si iarasi s'a sculat mai sus zisul Dumitrasco ate-
fanovici si a dat schimb pentru schimb, dreapta lui ocin, jumdtatea de jos a
satului Hiltiul, clugrilor nostri mai sus zisi i inca le-a mai 1) dat, pe lngd
acea junatate de sat Hiltiul, optzeci talen i de argint.
Deci noi, vlzand schimbul lor de buna voie si cu intelegere 'intre ei, pentru
aceia ddm i intrim lui Dumitrasco Stefanovici, acel mai sus scris sat, anume
Bogdana., cu loc de mori si de iazuri, ca s-i fie si dela noi uric si ocin, cu tot
venitul. Si altul sd nu se amestece.
Scris in Iasi, anul 7117 <16o9> Iunie 4.
Domnul a spus.
Stroici mare logoat a invltat. Si a isclit, Stroici logort 'm.p..
Baseanul <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rca Casin, IX/2.
Orig. slav, hartie filigran, pecete timbra-Ud,
Cu O trad. rona. din 1796.
mal*, asa in orig.

222
www.dacoromanica.ro
295
1609 (7117) Junio 13, Iai.
Io Costantin Moghila voevod, din rnila lui dumnezeu, domn al tdrii Mol-
dovei. Iatd a venit inaintea noastrd si inaintea tuturor boierilor nostri mol-
doveni, sluga noastrd Ionasco cupar cu un zapis de mdrturie dela sluga noa.str,
Precup ureadnic de Barlad si dela alti oameni buni din tArgul Barla.d, mrturi-
sind cd a venit inaintea lor, Dumitru, fiul Soritei, nepotul Neagdi, de bund voia
lui, nesilit de nimeni, nici asuprit si a vdndut dreapta sa ccind si dedind, toatii
partea lui, ce se va alege din satul Suseni, care sunt pe Iubana, in tinutul Tutovei._
Aceasta a vandut-o slugii noastre mai sus serse, Ionasco cupar, pentru cincizeci
talen numdrati, dinaintea lor.
Deci noi, v.zand acel zapis de mdrturie dela slugile noa.stre, dela Precup.
Negrea ureadnic si dela alti oameni buni, noi i-am crezut si deaserneni am dat
si am intdrit slugii noastre mai sus serse, Ionasco cupar, acea parte de ocind,.
toatd partea lui Dumitru, cit se va alege din satul Suseni, care este pe pdraul
Iubana, in tinutul Tutovei, ca sd-i fie si dela noi ocind si cumpirdtura cu tot ve-
nitul. $i altul sd nu se amestece, inaintea acestei cdrti a noastre.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1609> Iunie 13.
t Domnul a spus
Costantin voevod <m.p.>
Stroici mare logofdt a invdtat. $i a iscdlit, Stroici logofdt <m.p.>
Faceti-i si uric.
t Marmure <a scris>.
Arh. St. Iai, CDINII/17.
Orig. slay, lirtie filigran, pecete timbrata.

296
<1609-1611> Junio 14, Pureeleti.
Eu Rusca, fata Anghelinei, nepota Cdrstei Hdlducescul, radrturi <se>scu cu
cestu zapis al meu, cum am luat o sut<d> de galben<i> dela Necor<d>
mar<e> vistearnic, pdn[n]. la sdnt. Mdriia mare si am pus zlog giumdtate de sat
de Brtiesti, de tinutul Suceavei ca sd-i dau banii la dzi, iard de nu vor hi banii,
iar eu s aibu a-i face isprvi si drease de vdndzare, denai<n>tea Navrdpdscului
vornicului i denaintea lui Brut si a Borsei si denai<n>tea lui Baico setrarul si
Pa 1) Zupco si a lui Gligorii SchEanul i Toader Motoc
Zaharii Mdciuc din Porcelestii i cu Lupul 0 popa Chiril i denaintea lu Costan-
tin, feciorul lui Adam si Vicol din Pognest<i>.
1) loc rupt in orig.

223

www.dacoromanica.ro
Aiasta scriu i mArturds)escu Cu acest zapis al meu.
Scris in, Purcelesti, lun. 14.
Simion Zupco <m.p.)
Gligorie Scheian.
Arh. St. Buc., A.N., CXCit.
Orig. rom. hartie, 4 peceti aplicate si un deget.
Datat dupa Nicoara Prajeseu mare vistier.
La 3o Iunie 1608 Nicoara Prajescu eutapar parti din satul Bolde*ti, fiind
logofat, iar la 23 Ian. 1600 e aratat mare vistier.

297
1609 (7117) Ittnie 24, Barlad.
f In anul curgdtor sapte mid o sutd si saptesprezece, luna Iunie, doudzeci si
patru. Iatd. noi, Carstea Ddnild voit si 12 pdrgari din targul Briad. Iatd au venit
inaintea noastrd si inaintea tuturor bdtrnilor de acolo, aceastd femeie, anume
Marica si fratii ei, Gavril i Toader, fiii Sorcdi, nepotii lui Onul, din sat din Ole-
-sesti, nesiliti de nimeni si neasupriti, ci pentru marele ei pacat, e a tdiat capul
bdrbatului sdu, anume Vdscan si a fdcut dragoste cu alt bdrbat, anume Burduban
din Spdriati. Astfel, ea n'a avut cu ce sd-si prteascd capul, ci a vandut dreapta
ei parte de ocind i partea fratilor ei mai sus zisi, din sat din Olesesti, pe Oda
Putnei, partea bunicului lor, Onul. Aceasta a vandut panului Pavel parcdlab
de Orhei, fiul lui Stefan Diacovici, nepot de sord al panului Ureche mare vornic
de tara de jos, pentru saizeci talen i de argint. Si s'a sculat Pavel parcdlab si a pltit
toti acesti mai sus zisi bani gata, 6o talen i de argint, in mdinile Maricisi a fratilor
ei, Gavril i Toader si si-a pltit capul, dinaintea a multi oameni buni si btrni
din Barlad, anume: Iani, ginerele Dorei si Francescul si Nofit si CrAciun Nicorici
Grajdan si Ion Carapoton.
De aceia noi, vdzand tocmeala lor de build voie si plata deplind, noi am flcut
si dela noi, mdrturie adevdrat, pentru partea lui Onul, ce se cuvine din satul
Olesesti, cu un ogor in frunte si cu vad de moard i cu tot venitul, jupanului
Pavel parclab, ca sd-i fie ocin i dedind si dreaptd cumpdrdturd, lui i copiilor
nepotilor, pand &And isi va face privilegiu dela domn.
pentru mai mare credintd si tdrie, noi am pus si pecetea orasului la aceastd
adevrat mrturie a noastra. Si altul sd nu se amestece niciodatd, in veci.
Si a scris Gheorghie 1)

Acad. R.P.R., DI,XXXIX/r5t.


Orig. slay, hartie filigran, 3 peceti aplicate, dintre care una a oraplui Barlad.
Cu o fotocopie, ibid., XXIX/2o a.
criptograma.

224

www.dacoromanica.ro
298
1609 (7117) Iulie 4, Iai.
t Io Costantin Mogbila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tdrii Moldo-
vei. Scriem slugii noastre credincioase, Ionaco cupar. Iti ddm tire c ni se
jeluiete sluga noastra credincioasd Dragotd vornic impotriva lui Iona4co Bolior
spundnd asa inaintea noastrd, c el a cumpdiat o (wind, partea Ruscdi din
IZAduWi i a cumparat dela 1VIihoci i acea ocind este motenirea credinciosului
nostru Dragotd vornic i nimeni nu are nicio treab cu acea ocind. Deci, cum ve-
deti aceast carte a domniei mele, tu s ai a opri acea ocind dela Ionaco
s aveti a da credinciosului nostru Dragotd vornic un poloboc de miere. Si
s stdpAneascd Dragotd vornic acea ocind i dedinit
Astfel scriem, altfel s: nu fie.
Scris in Iai, anul 7117 <1609> Iulie 4.
Domnul a zis.
Costantin voevod <m.p.>
Mari boieri au invdtat.
Saya <a scris.>
Acad. R.P.R., CLX zoo.
Orig. slay, hartie, Pecete aplican, stricatil,

299
1609 (7117) Iulie 4, 1a0.
t Eu, pop<a> Toader din RomneWi), mdrturisescu insumi pre mene cu
ces<t)i) zapis al mieu, de nimene innbiiat, nice de nimene inpresurat, ce de bund
voia mea, am vdndut partea mea direaptd de ocin<d>, 61.01 se va alge, din sat
din lVficldueni, acia o am vdndut lui Carpu diiac, deacolea, dereptu 25 taler<i,
care s.-i hie lui chid i mo0e, cu tot venitul i feciorilor sdi. Si dersele ce am eu
avut inc le-am dat la mdnule lui. Si intfaceasta tocmeal au fost multi oameni
buni anume : Nechifor ce-au fost arma. i Nechifor ce-au fost mare vtah al linutului
Iaisi Toader ce-au fost itrar i Ionaco Cujb fost cdpitan i Alivan vdtab qi Marco
vdtah qi Lupul med<elnicer>u din Dumeti si Pintea cupet din Ia0. Si ple mai
mare credintd ne-am pus 0 pecetile de credint, inteacest zapis, ca sd-s,0fad.
deres pre acea ocind, sd se tie.
Scris in Iasi, 1<ea>t 7117 <16og> Iul. 4.
Nechifor lost mare <vlt>1)ah al finittului Iasi.
Acad. R.P.R., CLXXXIX/17.
Orig. rom., hartie filigran, 2 peceti melare, aplicate.
Copie rom. din sec. XIX la Arh. St. Iai, CCCXXXIX, pp. 212-13.
loc rupt in orig.

15 Documente Moldova 225

www.dacoromanica.ro
300

1609 (7117) Iulie 4, Iasi.


t Iatd dar noi, popa Toader i a mea preoteasd Ffsina din Romanesti, nepoata
lui ,5 andru, mdrturisim pre noi cu cestu zapis al nostru, de nime nevoiti, nice
inpresurat<i>, ce de bund voia no<s>tr, am vAndutu a nostr parte direapt de
ocina, de mosie si de cumpAraturd, cdt sd va alge din sat din MicIdusani, din
dirse bdtrne, aceia <a>m vndut lui Carpu diiac d acolea, drept 25 talen, ca s.-i
fie lui ocin si mosie cu tot venitul i feciorilor si. $i intea aceia tocmal au fost
multi oameni buni anume: Nechifor ce-au fost armas si Nechifor ce-au fostu mare
vdtah al finutului Iaqi i Toader lost 61.trar i Ionasco Cujb lost cdpitan qi Alivan
vdtah i Marco vdta.h i Lupul diiac din Durnni i Pdntea cupe t din Iai.
pre mai mare credintd ne-am pus si pecetile de credintd intea acest zapis,
ca sd-s facd i dirse pre acea ocind, s s tie.
Scris fn Iaqi, v<A>l<ea>to 7117 <I600>, Iul. 4 zile.
<Pe verso o semndturd din sec. XIX:> Ionitd Meleghi cdp<i>t<an>.
Acad. R.P.R., CLXXXIX/18.
Orig. rorn., hartie, 7 peceti inelare, aplicate.

301
1609 (7117) Iulie 5, Iasi.
lo Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldo-
vei. la-t am dat si intdrit slugilor noastre Dumitru stolnic, f iul lui Drdgdild
Ursul stolnic, fiul lui Toma Ciorpalei si Mirca, fiul Musei i Bosanciu pdharnic,
fiul Stancdi si fiii lui Boldea i Toader, fiul lui Crhciun si Ion Cdpengeag, lui
Torndrlei, toti nepoti si strdnepoti lui Necoard Rdspop si ai lui Ion Rdspop, dreapta
lor ocind i dedind, tot satul Rdspopi <ce este pe paraul> Crasnei, in tinutul Vas-
lui, din ispisoc de mdrturie ce au avut 1) <M>ihordea i CrAciun si
Danciul dela Petru voe-c, od, ca sa <le fie lor si dela domnia mea> uric si intdrire
cu tot venitul si altul s nu se amestece, inaintea acestei cdrti a noastre.
Scris in Iai, anul 7117 <1609> Iulie 5.
t Insusi domnul a zis.
Stroici mare logof5t a invdta.t. $i a ischlit, Stroici logofdt <m.p.>.
Marmure <a scris>.
Arh. St. Buc., Episc. Hui, XVII/2.
Orig. slay, hrtie filigran, pecete timbrat cazut.

1) loe rupt, ilizibil in orig.

226

www.dacoromanica.ro
302

1609 (7117) Iulie 14, Ia0.


Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tbirii Mol-
dovei. Iat5 au venit, inaintea noastrd inaintea boierilor nostri, rugatorii nostri
c5.1ugAri dela sfanta mnastire Neamt si s'au j5.1nit inaintea noastra asupra br5-
nisterului i astfel au zis inaintea noastr c5 a luat el dela (Musa un loe pe care
11 au ei 15110 niste mori, care sunt la gura Jijiei, unde cade Jijia in Prut i le-au
lasat numai morile.
Deci, cand a fost mai inainte de aceast vreme, in zilele sfantrposatului
pdrinte al domniei mele Io Eremia voevod, a trimis pe Rosca vornic de gloat
ca s5." le aleagd i sd le stAlpeascd acel loc. Deci l-au ales si le-au fAcut si semne,
dar stalpi nu le-a ridicat, pentruc6 l-a apucat moartea.
Dup aceia, unchiul domniei mele, fposatul Simeon voevod, a fkut carte si
a trimis la sluga noastr5. Buzul fost pardilab, ca s" caute acel loe, cu oameni
buni, care se vor afla. Deci a umblat Buzul si cu Marcu hotnog si Cd Toader Ranco
Drulici si Maxin si cu alti oameni buni si iardsi au aflat urmele lui Rosca vornic
si le-au ridicat stlpi, incepand hotarul din jos de gura Jijiei, din malul Prutului,
drept la deal, pan6 la o piatr cu bour, iar de aici, iar6si drept spre varful dealului
si peste voloacd, mai jos de rediul arlanului, iar de aici drept la deal, pan la
voloaca Bohotinului, apoi la vale pn la alt piatrd cu bour, intre drumari si de
aici peste Jijia, clrept peste cmp la Prut si de acolo in jos pe Prut, pAri la gura
Jijiei, la cotul 1) Acesta este tot hotarul lor cu b5.1ti i cu vaduri de mori
pe amandou5. prtile Jijiei.
De aceia si dela noi am dat si am intdrit rugiltorilor nostri clugdri dela sfnta
manilstire Neamt, acele mai sus scrise mori dela gura Jijiei si acel loe, pe unde
li s'a stalpit, ca sd fie sfintei manAstiri si dela noi, uric si ocine, cu tot venitul,
cum l-au avut dela printele domniei mele si dela unchiul domniei mele, domnii
mai sus scrisi. Si altul sa nu se amestece niciodat, in veci.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1609) Iulie 14.
Insusi domnul a zis.
Io Costantin voevod <m.p.>
Stroici mare logoat a invatat. Si a isellit, troici logofdt
Serghie <a saris).
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, XXX/8.
Orig. slay, hrtie fil'gran, pecete timbrata.
Cu o trad. rout.

') loe alb in orig.

19 * 227

www.dacoromanica.ro
303
1609 (7117) Iulie 17,
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri, credinciosul nostru
boier Preadvici, ce a fbst logofdt i cu un zdpis de mrturie dela credincio0i nWr/
boieri, dela Nicoar mare vistier i Vorontar 6omis i Grigore mare etrar i Bran
comis 0 dela alti boieri, spunnd in el ca a venit inaintea noastr5.1) Tolo i Bar-
ldeanca, din satul Oncani, de bun voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti
au vndut partea /or dreapta de ocin i dedin, ce au avut din Oncani i din
Lticani dou spAturi de acolo 0 cu tot venitul, care sunt in tinutul Covurlui,
aceia au vandut-o mai sus scrisului boierului nostru Preadvici, ce a fost logofdt,
pentru cincizeci talen i de argint.
Si vdzand <domnia mea>2) zapisul scris de boierii nWri m.ai sus zi0, noil-am
crezut, ca aceast ocin s-i fie ocin cu tot venitul. Si altul s nu se amestece,
inaintea acestei crti a noastre.
Scris in Ia0, in anul 7117 <1609> Iulie 17 zile.
Domnul a poruncit.
Stroici mare logoft a invdtat. Si a isclit, Stroici logofdt <imp.>
Enachi <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Adam, VI/9.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat.
Cu o trad. rom. dela mijlocul sec. XIX.

304

1609 (7117) Iulie 20, 1a0.


lo Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldo-
vei. Iat domnia mea am dat i am miluit i am intrit Sinclitichiei, cneaghina
rdposatului Bili fost vornic i fiului ei, Ionaco, d reptii lor robi 3) Tigani, anume
Vasilie i Fetea, fiii lui Mois i cu femeile i cu copiii lor, ce le este danie, tatd1
lor, Moisea Tiganul, dela Vetru voevod.
lar ispisocul de danie ce a avut Bili vornic dela Petru voevod, aa a mrtu-
risit cneaghina Bilias, eh' l-a pierdut din pricina Wilor lui Mihai voevod.
De aceia, s le fie i dela noi, drepti robi 3) Tigani, neclintit lor niciodata, in
veci. lar dac se va gsi la cineva, ori la cine, direse fcute de domnia mea pe

1) greit, in loe de: <4 lor


) loc rupt in orig., completat dup traducere.
3) holopi", in orig.

228

www.dacoromanica.ro
Tiganii lor, s'd nu fie de credint, pentruc este danie de mai inainte lui Bili
fost vornic. Pentru aceasta, altul sd nu se amestece.
Scris in Ta0, in anul 7117 <1609> Iulie 20.
Domnul a spus.
Costantin voevod <m.p.>
Stroici mare logoat a invAtat. i a iscAlit, Stroici mare logoat <m.p.>
Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Iasi, CCCI,R31,
Copie slavd din sec. XX.

305
1609 (7117) Iulie 20,
Suret.
Noi Costandin. Moghila v<oe>vod, cu mila luij d<um>n<e>z6u, dorm t6rii
Moldovei. Scriemprintelui i rugatoriului nostru dela santa mnstire Bistritii,
vi dm tire ed ni s'au jdluit innainte noastr, acest om, anumi Ion din BM-
tdte0i i au zis c el ari o curltur in Hangul,inc5. dela Petru v<oe >vod, iar acum
dum<nea>v<oastr> o luat<i>.
. Pentru aciast<a> dac yeti vide aciast<> carte a domniei mele asat<i>
acia curtufd in paci, ca sd o stApniasca, fiincic6 ari i scrisori, 'Mc dela rgposatul
printele domniei meli i sd-1 lAsat<i> in paci.
Intealt chip, sd nu facit<i>.
S'au scris in E0, let 7117 <1609> Iuli 20.
Domnul au zis.
Paraco inare log<o >f<6>t. 1)
Vasilie <a scris>.
Asdmine s'au tlmacit di mini, 1796 Mai 21. Andrei tlmaciu cdp<i>tan.
Arh. St. Buc., M-rea Bistrita, 11136.
Trad. rom.
Cu o copie rom.,

306
1609 (7117) Iulie 24, Ia0.
Suret di pe ispisoc v'echiu pe sirbie, dela Costandin Moghila v<oe>vod, domnu
tdrii Moldavii, scris de Arsenii Nebojatco, in Iavi> din leat 7117 <1609>, lulii 24.
In0iintare facim prin aceast carte a noastr, tuturor cui vor cduta asupra
ei, sau o vor auzi-o cetindu-s., pentru acest adivrat sluga noastr, Dumitru,
ficiorul lui CArstea Buhu, nepot lui Ptraco, stranepot a Mricdi i a lui Bran
1) la aceastg dat5, Pgtrascu era mare vornic.

229

www.dacoromanica.ro
si prestrnepot a lui Costea Giurgea Strvici (lips)'), cu a noastr milk de i-am dat
si i-am intarit lui dela noi, in pmntul nostru al Moldavii, a lui drepte ocini
mosii, din dresuri de inprteald ce-au avut mai sus numitii, mosii lui, de/a Petr<u >
v< oe >vod, ce au fost mai innainte de noi, o a patra parte din sat (lips)i) dela Strungk
si a patra parte din silistia Gdurenii si a patra parte din Rvdcani 0 a patra parte
din Hotcesti, ce sintu in tin<u>t<ul> Romanului si a patra parte din giumtate
din satul Gnestii, ci este in tin<u>t<ul> Cdrligturii si din uric de inprtala
ce-au avut mosii lui, dela baranul Stefan v<oe>vod, pe satul Gnestii. Drept
aceia, ca s-i fie lui si dela noi, Cu tot venitul.
iars<i> Ii ddm si Ii intrim ma+ sus numitului slugii noastre, lui Dumitru,
ficiorul lui Cdrstea Bulms, a lui drepte ocini si cumparAturi a taflui sdu, a lui
Cdrstea Bubus, din ispisoc de cumprturd, ce-au avut tatAl su, Crstea Buhus,
(lela acestu Petr<u> v<oe>vod, din giumtate dinteacelas sat Crivestii, din partea
din gios, o a triilea parte si a tria parte din giumtate din satul Gdurenii si a triia
parte din giumtate din sat al Rvcanii si a patra parte din satul Hotcestii, ce
ii este cumprtur a lui Cdrstea Bubus dela Ilea /os t parcglab si dela fratile su,
Udrea si dela Ion, ficiorii Marinii 0 dela nepertii lor, dela Toader si dela fratile
su, Costin i Ionasco si dela surorile lor : Sofica i Nastasiia, copii Voici, fetii
Mrinii, toti nepotii Nastii, dintfacelas uric de inprtealk ce-au avut mosii lor
dela Petr<u> v<oe>vod, ce-au fost mai innainte. Drept aceia, ca s-i fii lui 0 dela
noi, cu tot venitul.
pentru aceia, asijairea au venit, innaintea noasr i innaintea tuturor
boerilor nostri ai Moldovii, Lucuci i fratii lui, Dumitru i Vasilii si sora lor,
Nastasiia, fiicorii Anghelinii Alboe, nepotii lui Patrasco, strnepoti a MricAi
a lui Bran, prestrnepoti a lui Costea si a lui Giurgea Stravici si s'au vndut a
lor drepte ocini moii, dintr'acelas de mai sus aratat uric, ce-au avut mosii lor,
de inpxteal, dela Petr<u> v<oe>vod, ce-au fost mai innainte, din giumAtate de
sat din partea din sus, dintfacelas sat Crivestii, o a patra parte si cu loe de helestei
si de mori, pe pdrul Crivestilor si a patra parte din Gureni si a patra parte din
giumatate de sat din Hotcesti, ci le este lor mosie si o a patra parte dintfaceiasi
giumAtate i), ce le-au fost lor cumprtur dela Udrea stolnicel, ficiorul
Marinii, nepotNastii,pe aceias au vndut-o Nastasiii,giupnesii lui (lips)l)pah<a>r-
<nic> si ficiorului, lui Dumitru Buhus, drept sapte sute talen i de argint. Si le-au
pltit lor deplin (lips, gium'tate de rnd) i) de ditr Stetco armanu, cupet din
Liov, pentru niste postav ce i l-au furat lui si au scos pe fratile lor, pe Lucuci,
din inchisoarea temnitii, fiindca din rudile lor nu s'au aflat ca s le plteasa. capi-
tile (lips) i) din inchisorea temnitii, ce numai s'au aflat giupniasa Nastasiia
ficiorul ei, Dumitru Buhus si le-au plait capitile lor. Drept aceia, s le fii lor
si dela noi, cu tot venitul. Si apoi, sculndu-se giupneasa Nastasiia, de a ei buna
parantezele rotunde i mentiunile din ele sunt ale traducltorului din 1808.

230

www.dacoromanica.ro
voe, au dat toate acele de mai sus numite parti de ocini, ce le-au fost cumpdrat
ja, ficiorului shu, lui Dumitru Buhus, osdbit de ceilalti copii a ei.
Drept aceia, toate aceka numite pdrti de ocini, sa-i fie si dela noi, mai sus
numitului slugii noastre, lui Dumitru luhus, uric s ocind si intriturd, ca tot
venitul, lui i copiilor lui, nepotilor, strdnepotilor, prestrnepotilor si la tot neamul
:ui, cine s va alege mai aproape, nestrdmutat, nici odinioar in veci.
lar laotarul acelor de mai sus numite pdrti de ocini s le fie in prti cum s
va alegi, din tot locul cdt este pentru brand, iar de prin alte pdrti, sd le fie de
prin toate prtile dupd hotardle lor cele vechi, pe unde din veci s'au apucat.
pentru aceasta iards ddm i intdrim slugii noastre, lui Dimitrie Buhus, a lui
drepti robi Tigani, ce-i are de bastin si cumpdfdturd, anume logia, ficiorul
Simzii, pe care I-au pldtit giupniasa Nastasiia (lipsd) 1) lui Miron Romdscel si au
dat pentru d.nsul i cal, ca de 70 talen i Precop i Gheorghie, ficiorii Hogii
Druman i soru-sa, Solomlia, copii Simzii, din uric ce-au avut mosu lui (lipsd) 1)
dela Petr<u> v<oe>vod, ce au fost mai innainte.
iardsli ddm i li intdrim pe un Tigan anume Oprea si pe ficiorul lui, Gheorghie
si pe fimeia lui Gheorghie, anume Agafiia si copii<i> Ion: Cdrstna, Grpina
Mdrica, Ca' au plait pentru dnii, giupdniasa Nastasiia (lipsd) '), fiindcd au vrut
s-1 spdnzure pe Oprea, pentru e au furat niste marfd dela niste vecini a lui.
deasemeni Ii intdrim giupnesii Nastasiii i fiiului ei Dumitru Buhus, pe o
anume Nastasiia, fa ta lu Toader Tiganul, ficior lui Parco (lipsd)1), cu
Mdrica, Cu o Tiganc, Ion Bdcioc bdtrdnul i au pltit partea lui Bdcioc pe
Tiganca lui, ce i s'au venit giumtate (lipsd) 1). Drept aceia, sd le fie lor si dela noi
acei de mai sus numiti Tigani (lipsd) 1).
spre aceasta este credinta domnii raele de mai sus numit, noi Io Costantin
Moghila v<oe>vod si credinta tuturor boerilor nostril ai Moldavii, a mari s mici.
spre mai mare tdriia i intdritura tuturor acelor de mai sus scris<e>, am
poruncit cinst<it> credinciosului nostru, dum<nealui> Lupul Stroici mare log<o>-
f<A>t sd scrie i pecetea noastrd sd o legi card aceastd adivdratd carte a noastrd.
Noi Costantin v<oe>vod.
Au iscdlit, Stroici mare log<o>f<d>t.
Din bimba srbascd s'au tlmdcit de Ion Stamate pit., in Ei>, 188 Oc-
t<om>v<rie> 20.
Acad. R.P.R., CCCCXXV/4.
Trad. roin.
307
1609 (7117) Zone 27,
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tdrii Moldo-
vei. Am dat aceast carte a domniei mele rugltorilor nostri dela sfanta ninstire
1) parautezele si men/iunile din ele sunt ale traducltorului.

231

www.dacoromanica.ro
Galata, pentru aceia ca ei s fie tari i puternici Cu aceast carte a domniei mele s-si
apere botarul dela selistele lor, anume Mnjestii si Petrestii cu tot hotarul lor
cu poiana care se numeste Vlamnicul pe Stavnic. Nimeni s nu cuteze s intre
In hotarul lor, nici s cosease f An, nici s pasc." vite, nici s are, f Ara stirea lor..
lar pe care I vor g'si cosind fan sau pscand vite, iar ei s aib a-i lua totul
cu ce Il vor afla in hotarele lor. De aceia, nimeni s nu indfznease s intre
sau s calce fAnul, inaintea acestei crti a domniei mele.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1609> luna Iulie 27.
Insusi dorrmul a spus.
Costantin voevod <m.p.>
Ureche mare vornic a invtat.
Gheorghievici <a scris>.
Acad. R.P.R., Fotografii, XXXII/7.
Fotocopie dupd un orig. slay.

308
1609 (7117) Iulie 27, Ia0.
t lo Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Scriem slugilor noastre, rabotnicilor si ilisarilor din tinutul Neamtului, cum
yeti ved ea aceast carte a domniei mele, s, aveti a lsa in pace de mune si de
ilis, 4 poslusnici ai sfintei mndstiri Pngrati, unde este hramul sfntului mucenic
izvoritor de mir Dirnitrie si s aveti a-i scrie deosebit cu alte slugi boieresti i vi
se va tine in seama.
Asa s stiti i rnai mult s nu-i turburati, inaintea acestei carti a domniei
mele.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1609> Iulie 27.
Insu0 domnul a spus.
Costantin voevod
f Mari boieri au invtat.
Mitrofan .<a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Pngdrati, III/Io.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat..
Cu o trad. ram. contemporanA.

309
1609 (7117) Iulie 28, Iai.
f Din mila lui dumnezeu, noi Io Costantin oghi1a voevod, domn al Vrii.
Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se cd am dat i am intrit slugii noastre credincioasei Ilie

232

www.dacoromanica.ro
Vrabie vornic de gloate, dreapta lui ocind i cumpdrdtur din ispisoc de cump-
rdturd ce a avut dela unchiu/ domniei mele, Simeon voevod, un sat anume Brezenii
pe Elan ce este in tinutul Flciului i cu hotar pe amndoud pdrtile Elanului si cu
loe de moard la Elan si cu bAlti de peste si cu loc din grind, care i este eumpd-
r6tur pentru trei sute si cinsprezece taleri de argint dela CrAciun i sora lui,
MAgddlina, fiii lui popa Lupul, nepotii lui Balan i <dela) altd Mdgddlina, fiica
lui Dumitru, nepoata Nastei si Frdncul, fiul lui Turcea si Mdria, fiica lui Petriman,
nepotii lui Mihdil. si Ion si sora lui, Mdrica, copiii lui Alexa, nepotii lui Cornea
Pdrasca i fratele ei, Arici, fiii lui Macovei, nepotul Musei i Bereiac, fiul lui
Trifan, nepotul lui Bodea i Ionasco, fiul lui Vasilie, nepotul lui Trifan i Cioban,
fiul lui Carstea i Vasilica i Mrica, fiicele lui Lehaci si Ihnat i sora lui, Frdsina,
copiii Mancdei, nepotii lui Alexa i Toader i Tudurdneasa, fiica lui jurj i Dr-
gala iTiganca, fiicele lui Bduranul, nepoatele lui Marco si Toadea, fiul Zlatei,
nepotul lui Berezanul, toti strdnepotii lui Drdgsan Berizanul si a surorilor lui,
Dobra si Ruja si Armeanca i ai lui Ilea si Stanciul si ai Marusedi i Stanei, din
privilegiul de cumpdrdturd, ce au avut bunicii lor mai sus scrisi dela Petru
voevod cel de mai inainte. De. aceia, sd-i fie dela noi, cu tot venitul.
intru aceasta, deasemeni au venit inaintea noastr si inaintea tuturor boie-
rilor nostri Blaga i surorile, Drdgdlina i Petra, copiii lui Toader Fdil
Agafia i fiii ei, Albul si Ion si Salomia i Lelea, fiicele lui Crdciun i iardsi alt
Blaga, ce trdeste in Frcesti, in tinutul Neamtului si Grozav cu fratii lui si Mrena
si fiul ei, Zaharia i Rusea, fiul 1) si Onaca i Anesia i .5tefan, fiul
lui PAntelei i Toader i Onaca i Mdgddlina i Nedelea i CArstea i Simion, toti
nepotii lui Praja i alt Simion, ce a avut cumpArdtur. dela Ndbloj, fiul lui Zarbul,.
toti nepotii i strdnepotii lui Mihul Poian, de bunk' voia lor, nesiliti de nimeni,
nici asupriti si au vandut dreapta lor ocind i dedind din privilegiul ce a avut
bunicul lor mai sus scris, Mihul Poiand, dela *tefan voevod cel Bdtran si de intd-
rire, dela Alexandru voevod, a patra parte din satul Rddeni, pe Tutova si cu loe
pe amdndoud pdrtile Tutovei si cu loe de moar i cu pdure, ce este in tinutul
Tutovei. Aceasta au vandut slugii noastre credincioase, Ilie Vrabie vornic de
gloate, pentru o sut i zece talen i numrati. De aceia, sd-i fie si deja noi, cu tot
venitul.
intru aceasta, iarsi au venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri,
Trifan Crastav i fratele lui, Platon i soma lor, Anusca, fiii Smolei i Blaga
fratele lui, Ionasco, fiii lui Efrim i Vasilie Tdrbulul, fiul Simzianei i Iasul
femeia lui, Cerna, fiica Floarei i Floarea, fiica lui Nechifor, nepoata Floarei,
femeia lui popa Bratea, ce a avut ea si cumpdfdturd dela Trifon Crastv i popa
Gliga, ce-i este lui cumprdtur dela popa Cozma, fiul Magdei i Barbul, fiul
1) loe alb in orig.

233

www.dacoromanica.ro
Drghinei, nepotul lui Crciun i Ratitelei si Gligor si Ionasco i Toader, fiii lui
Reciul, toti nepotii i strnepotii lui Smolea, iarsi de bun voia lor si-au vndut
dreapta lor ocin si dedin, din acelas mai sus scris sat Rdeni pe Tutova, pe
anAndoud prtile Tutovei i cu loc de moara, iatsi a patra parte din tot satul.
Aceasta au vandut deasemeni slugii noastre mai sus scrise, Ilie Vrabie vornic
de gloate, pentru o sut i zece talen i de argint, din aceleasi privilegii mai sus
scrise, ce a avut bunicul lor, Smolea, dela $tefan voevod cel Biltrn si de intrire
dela Alexandru voevod. De aceia, s-i fie si aceasta dela noi cu tot venitul.
intru aceasta deasemeni au venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri,
Toader Dardul, fiul lui Toma Dardul 1) si Gliga si femeia lui, Carstina, fiica lui
Nicoar i Pavl, tot fiul lui Nicoar i Nedelea, sora lui Ion Topor i alt Ion si
fratele 1-ui, Gligor Rdiche i Ana si Todosia, copiii lui Topor i Nastea i fratele
ei, Ionasco, fiii aceluias Topor, ce au avut cumprtur dela Tuturman. i Gavril
Cucolie, fiul lui Toader Bulai si Toader, fiul lui Buculei i Crciun, ginerele lui
Cucolie si Toader si fratii lui, $tefan si Onac i Sora i Condroae, fiii /ui popa
Andronic, care a schimbat cu Tuturman, pentru partea lui Cucolie, toti nepotii
strnepotii lui Neagul, iarsi de bun voia ion si au vandut dreapta ion ocin,
si dedin din aceleasi privilegii mai sus serse, a patra parte, din acelas sat, Rdeni
pe Tutova i cu loe de moar si pe amndou. prtile Tutovei. Aceasta au vndut
deasemeni slugii noastre, Ilie Vrabie vornic de gloate, pentru o sut i zece
talen i numrati. <De> aceia, s-i fie si aceasta dela noi cu tot v enitul.
$i intru aceasta, iarsi au venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri,
Petrea Berheci si sora lui, Ileana i nepotul lor, Ion Chiril, fiii lui Lie si Tutur-
Lanan, ce au avut cumprdtur dela Floarea, fiica lui Dragot si a schimbat cu ei
si i-a dat o parte din Tunsesti, iari cumpdrat tot dela Petrea Berheci i Gli-
gorie, fiul lui Nechita, ce au avut cumprtur dela Negrig Hfnescul si alt
parte a avut-o dela Copaci, fiul lui Dragot i Ileana, ce a avut cumprtur dela
Petrea Cbicos si dela Ciortnesti i Gligor, ce a avut schimb cu Ileana i Barbul
si Ion Oncear i Toader si Nechita, <toti> nepotii i strnepotii lui Dragon' Poiank
iarsi de /mina' voia lor si au vndut dreapta Ion ocin i dedin si cumprtur.
schimb, cari au avut din lAtranul acesta mai sus scris, din partea lui Dra.got.
an si din aceleasi privilegii mai sus serse, a patra parte din acelas sat, Rddeni i cu
loe de moar la Tutova i cu parte pe am Andou prtile Tutovei. Aceasta au vao-
dut, deasemenei mai sus scrisei slugii noastre credincioase, Ilie Vrabie vornic
de gloate, pentru o mt si douzeci de talen i numdrati. $i le-a pltit totul, deplin.
De aceia, sd-i fie si aceasta dela noi cu tot venitul. $i intru aceasta deasemeni,
intrim mai sus scrisului, Ilie Vrabie vornic de gloate, dreapta lui ocin
cumprturk din ispisoc de cumprtur ce a avut deba printele domniei
1) pasagiul Toader Toader Darduls, stars cu cerneal.

234

www.dacoromanica.ro
mele, Eremia voevod, trei parti din satul Barsanesti, din partea de jos si cu loe
.de moara. la Elan <i cu loe de balti si din grind, pe de amndoua prtile Elanului,
-ce este in tnutul Flciului, ce ii este lui cumparatur dela Ileana si dela fiii ei,
Ion 1) sail si Eremia si Marina si 1) Stanca, pentru o sut de taleni
de argint, din privilegrul de danie ce au avut bunicii lor dela Petru voevod cel
de rnai inainte.
Si. intru aceasta, deasemeni dam i intarim slugii noastre credincioase, Ilie
Vrabie vornic, o parte de mina din acelas sat Barsanesti, iarasi pe amandoua partile
Elanului si cu loe de moard si cu loe din balti si din grind, din ispisoc de cump-
ratura, ce are dela parintele domniei mele, Eremia voevod, care i este cumpara-
turd din aceleasi privilegii ma i sus serse, dela. . 1) si dela fratele lui, Ion Tuda
stolnicel, fiii Tudorei, nepotii lui Negre, pentru cincizeci de talen i numarati.
intru aceasta, deasemeni dm si intrim mai sus scrisului Ilie Vrabie vornic
niste parti de ocine, din acelas sat, Barsanesti si din Gurcesti> i din Menesti si o vie
din Guresti, din ispisoc de danie ce are dela parintele domniei mele, Eremia voe-
vod, care i este danie dela varul lui, Tarlea, pentru ca sa ailaa el a-1 socoti
ingriji, pan cand va fi viu, iar dup moartea lui, iari sa aiba sa-1 pomeneasca
tcurn> se cuvine unui mort. De aceia, sa-i fie si aceasta dela noi, cu tot venitul.
intru aceasta, iardsi au venit inaintea noastr si inaintea boierilor nostri
Ion i femeia lui, Anisia, de bun voia Ion si au vandut toata parten lor, a Anisiei,
ce se va alege din acel sat, Brsanesti pe Elan si cu baltd i cu parte din grind,
ce este dinspre Prut, din acele privilegii mai sus serse. Acestea au vandut
dea.semeni slugii noastre Ilie Vrabie, pentru doudzeci de talen i de argint.
Si intru aceasta, iarasi a venit inaintea nolstr i inaintea boierilor nostri
Ionasco, fiul lui Pepelea si P5.ntelei, fiul lui Bu 2) nepotii lui Harbor, iarasi
de buna voia lor si au vndut toata partea lor de ocin ce se va alege din acelas
sat Barsanesti pe Elan, pe amandou partile Elanului i cu balti si cu parte de
grind. Aceasta au vndut tot lui Ilie Vrabie vornic, pentru doudzeci de taleni
numarati. Si le-a pldtit totul, deplin, dinaintea noastra si inaintea boierilor nostri.
De aceia, toate aceste mai sus serse parti de ocine si sate, s fie slugii noastre
credincioase mai sus serse, Ilie Vrabie vornic de gloate si dela noi, uric si ocine
intrire, cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor i stranepotilor si fasted-
nepotilor si intregului neam al lui, cine i se va alege mai deapr oape, neclintit lui
niciodata., in veci.
lar hotarul acestor sate mai sus serse si acestor prti de ocine, sa fie, din tot
locul, cum se cuvine, cu dreptate si din camp si din apa si din padure, iar dinspre
*Ate parti, s." fie din toate vechile tlor> hotare, pe unde din veac au fost folosit.

loc ters, ilizibil in orig.


2) loe rupt in orig.

235

www.dacoromanica.ro
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, Io <Cos-
tantin> Moghila voevod i credinta boierilor nostri: credinta panului Nistor Ureche
mare vornic de tara de jos, credinta panului Petrasco mare <vornic de tara de
sus>, credinta panului Ghiorghie parclab de Hotin, credinta panului Gligorie
<si Stani >slay predlabi de Neamt, <credinta panului> Manole i Leca parcdlabi
de Roman, credinta panului Isac Balica hatman i parcdlab de Suceava, credinta
panului Chirita Dumitrachi <postelnic>, credinta panului Gheanghea sptar,
credinta panului Cdriman ceasnic, credinta panului Vasilie Lozenschi stolnic,
credinta panului <Ni>coar Prjescul vistier, credinta panului Vorontar minis
si credinta tuturor boierilor nostri. moldoveni, mari i mici.
lar dup viata <si domnia> noastr, cine va fi domn, dintre fratii nostri sau
dintre copiii nostri sau din neamul nostru sau iarsi pe oricine va alege dumnezeu
sd fie domn al trii noastre Moldova, acela s nu-i clintease dania si intrirea
noasti, ci dea si intreasck pentruc-i este dreapt ocin si cumpArd-
tur, pe banii shi drepti i proprii.
Iar pentru mai mare putere si tdrie a tuturor acestor mai sus scrise, am porun-
cit credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logoft,
s serie si s atarne pecetea noastr la aceast adevxat carte a noastrd.
A scris Arsenie Nebojatco, in Iasi, in anul 7117 <1609> luna Iulie 28 zile.
Si a isclit Stroici logafat
<Pe verso, insemnare contemporan romaneste:> Cte ocine sintu serse
intr'acest uric, toate sintu pltite i tocmite, numai partea lui Toader Drdur,
din sat din Radeni, n'au vrut s ia bani, dereptu din satu, ce au tocmit cu ansul,
s-i dea aiurea sau s-i cumpere loe, dereptu loe, printru acia se-au pus la uric.
Parte lui iaste dintr'a patra parte, ce s: va alge o parte mic, iar dc-i va da
aceia ce 1) dres de schimbdtur.

Acad. R.P.R., Peceti, nr. 295.


Orig. slay. perg., rupt, pecete atarnat.
Cu o trad. rom.; alt trad. rom. din 1794, la Aril. t. Buc., M-rea Neamt,
XXXVIII/G.

310
1609 (7117) August 2.
Suret dipe suretul ci s'au scos di pe alt suret di pi ispisocul sdrbescu dela
Costandin Movild v<oe>vod, din let 7117 <1609> Avt. 2.
Precum domniia mea ne-am milostivit si am miluit si am intorsu satul Zavi-
dini, jupdnesii rposatului Andrei fose hatman i feciorilor lor, care sat au fost
lor miluirea i cumprtura-i dela Petre v<oe>vodri, precum au ardtat innaintea
') loe ters, ilizibil.

236

www.dacoromanica.ro
noastr si a lor dres si urecu dela Petre v<oe >vodti. Deci si dela domnia mea asaj-
direa am datu ei si feciorilor si pre acel sat precum 1-au avut mai innainte, ca
s." fii lor sat si ocin cu tot venitul nersuit nici odinioard in veci. Si altul s
nu sl amestic acolo peste aceast carte a domniei mele.
Insus domnul au zis.
S'au poslodoit suretul acesta cu cel adevdrat suret ci au fost talmacit de
;Gheorghii Evloghie si, fiind asmine, s'au incredintat cu a mea iscMiturd.
Iordachi Canta mare logft.
Ureche mare vor<ni>c.
S'au tlmcit de Gheorghii Evloghii dascalul, 1779 Decemv. 21.
Din porunca dum<i>s<ale> marele logft., de mine s'au posloduit si fiind asmi-
nea, am isclit, Dimitrascu logft.
Innaintea me s'au posloduit suretul aceasta cu acel adevdrat suret incredintat
dum<nea >lui fast mare logft. Iordache Canta si, fiind intocma, s'au incredintat
si de call mine.
Costandinls mare logft.
1803 1VIarti 4.
Intocma cu copie iscdlit de dunmealui marele logft. Costandin Bals.
Vasile Danu. 1814 Sept. 3.
Departamentul Pricinilor Streine.
Copie aceasta poslduindu-s din cuvnt in cuvnt, este intocma cu ord >-
:ghinalul ; s'au incredintat de ctre noi.
In Esi, 1814 Sept. 5.
. 1) mare vornic.
Andronachi Donici ag.
Bals spat.
.... 1) spat.
Acad. R.P.R., CXII/53.
Copie rorn., hartie filigran.

311
1609 (7117) August 4, Iasi.
<t> Din mila lui dumnezeu, noi,IoCostantin Moghila voevod, domn al trii Mol-
dovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr" tuturor celor ce o vor vedea sau o
vor auz citindu-se, ea' au venit inaintea noastr si inaintea tuturor boierilor
nostri moldoveni, mari i miei, s/ugile noastre, Ghervasie si fratele lu, Targolea
si Ion si alt Ion, copiii lui Iachim si rudele lor, Ionasco si Neagul, fiii lu Maxin
1) indescifrabil.

237

www.dacoromanica.ro
deasemeni, rudele lor, Bordea si Negrea, fiii .1) toti nepotii lui Maxin Podo-
leanu i strnepotii lui Simion Captar, de buna voia lor, nesiliti de nimeni si nici
asupriti si au vandut a lor dreapta ocin si dedin, din uric ce a avut bunicul
lor Simion Captar dela Stefan voevod cel Batran, un sat anume Malicenii
ce sunt pe praul Chigheci, ce este in tinutul Chigheciului si au vandut credincio-
sului nostru boier, pan Dumitrachi Chirita mare postelnic, pentru trei sute taleni
de argint. Si le-a platit deplin.
Si intru aceasta, deasemeni au venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri
sluga noastrd, Btie, fiul lui Soimul cel bdtrn i rudele lui: Prigoci, fiul Piticoaei
si Nechifor si Ion, fiii Vrancei, toti nepoti lui Soimul si asemenea rudele lor, Ion si
Trifan, fiii Simanasai i Leustean i fratele lui, Nistrea, fiii lui Ion Turcul, nepotii
lui popa Tintea, iarasi de hula voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut
dreapta lor ocin si dedina, din privilegiu ce au avut bunicii lor mai sus scrisi,
Soimul si popa Tintea, dela . . .1) voevod, o seliste, anume Bechenii, pe Prut, ce este
In tinutul Chigheciului si au vndut, deasemeni boierului nostru Chirit Dumitrachi
postelnic, pentru don sute de <galbeni> unguresti. Si le-a platit lor deplin_
Si infra aceasta, deasemeni a venit inaintea noastra Trifan, f iul Musei, nepo
tul Milei i Tomii, de buna voia lui si a vandut dreapta sa ocind si dedin
si cumpdratur a bunicilor lui mai sus scrisi, Milea si Toma, din uric ce a avut
de cumpratura, Milea si Toma, dela cel mai dinainte Petru voevod, a treia
parte din satul Coldcelul, pe Srtele, ce este in tinutul Chigheciului si a vndut
deasemeni lui pan Dumitrachi Chirita postelnic, pentru optzeci talen.
Si deasemeni a venit inaintea noastra sluga noastra Leontie, fiul lui Ispas,
nepotul lui 1) iarsi de blind voia lui si a vndut dreapta sa ocind i dedin,
din uric, ce a avut bunicul lui, dela Stefan voevod, o parte din Rb.Iceni, la Mlehna,
ce este in tinutul Chigheciului si a vandut deasemeni boierului nostru, lui Chirita
Dumitrachi postelnic, pentru patruzeci de talen.
Si intru aceasta, deasemeni au venit inaintea noastrai sluga noastrd Gligorie,
fiul lui Miron si rudele lui: Timotin, fiul lui Ion Zanciu i Caisin, fiul lui Ciumes
si Saya, fiul Carstei i Istratie, toti nepotii lui Hodor i Toader si Moldovan,
fiii lui Tuduran, nepotii Parascdi, de build voia lor si au vandut dreapta lor ocind
dedina, din ispisoc de marturie ce au avut ei dela domnia mea, toata partea
lor ce se va alege din satul Buecani, ce este in tinutul Lapusnei, la Mc si cu
loe de iaz si de moard si au vndut deasemeni lui Dumitrachi Chirita postelnic,
pentru o sutd si cincizeci talen.
Si deasemeni au venit inaintea noastr slugile noastre Anton si fratele lui,
Bratul, de buna voia ion si au vndut dreapta lor ocind i cumpratura, din
ispisoc de mrturie, ce au avut dela domnia mea, toata partea lor ce se va alege
loc alb bi orig.

238

www.dacoromanica.ro
dintr'un sat Liesti, pe Botna Mare si cu loe de Iaz, in Botna, ce este in tinutul
Lpusnei, ce le-a fost cumpdrturg, dela Stamatie Grecul si au vndut dease-
meni lui Chirit. Dumitrachi postelnic, pentru saptezeci talen.
Si deasemeni a venit inaintea noastrd Ivan, iardsi de build voia lui si a vndut
dreapta sa ocind si cumpdfalturd din acelasi sat Liesti, pe Botna Mare, ce-i este
cumpdfdturd dela Lupul, fiul 1), nepot lui Lie, toat partea lui, ce se va alege
si a vndut deasemeni lui Chirit' Dumitrachi postelnic, pentru treizeci talen.
Si deasemeni au venit inaintea noastr slugile noastre Crciun spdtar
Bondea si Dumitru si Carstoae si alti rdzesi, de bund voia lor i s'au tocmit cu
boierul nostru, Chirit postelnic, ca sd aibd a stdpni Chirit postelnic jumdtate
dintr'un iaz, ce este pe Botna Mare, in satul Liesti si cu trmul de cdtre rdsdrit.
Insd aceastd jumdtate din acest iaz si cu moard, ce este facut, sd fie lui Crdciun
si lui Bondea si lui Dumitru si Crstoae si altor rdzesi si cu thrmul de cdtre
apus.
De aceia sit-i fie si d.ela noi, cu tot venitul.
deasemeni au venit inaintea noastr. popa Andronic si fratele lui, Bdrbntd
fost armas, fiii lui Drghici Bdrbantd si nepotul lor, Gavril, fiul lui Ieremia
bantd stolnic i rudele lor: Mihil i sora lui, Anghelina, fiii lui Lazor si Mar 2),
fiul Agafiei si Gavri/, fiul Mdrinei, toti nepotii i strnepotii lui Toader Bdrbntd
si ai surorii sale, Anii si ai lui Mari, iard de bund voia lor si au vandut dreapta
lor ocind si dedind, din privilegiu ce au avut bunicile lor, Mdrusea si Ana, dela
Stefan voevod cel Bdtrn, jumdtatea de jos a satului Berbenteni, pe Crasna si
cu loe de iaz si de moar. in Crasna si au vndut deasemeni lui Chirith Dumitrachi
postelnic, pentru cloud sute de talen.
Si deasemeni au venit inaintea noastr. Nastea i sora ei Pdrasca, fiicele lui
Gligorie Rosca, nepoatele lui Toma, strdnepoatele lui Mari s si Anei, de bun voia
lor si au vAndut dreptele lor ocine si dedine, din aceleasi privilegii, din acelas
sat Berbenteni, din jurntate, a treia parte si ca partea lor, din loe de iaz si de
moard, pe Crasna si au v5.ndut iardsi lui Chiritd Dumitrachi postelnic, pentru
treizeci de talen.
Si deasemeni au venit inaintea noastrd Ion si fratii lui, Gavril si Nechita
Vasilie i sora lor, Nastasia, fiii lui Simion i ai Chirenii, nepotii lui Portdrescul,
iardsi de bund voia lor si au vAndut dreapta lor ocind si cumprdturd a tatlui
lor, Simion si Chirenii, din a patra parte, din satul Dumesti, jumdtate, pe Prut,
ce este in tinutul Iasi, din ispisoc de mdrturie, ce ei au avut dela insumi domnia
mea si au vandut deasemeni lui Chiritd Dumitrachi postelnic, pentru patruzeci
talen i de argint. Si le-a ORA totul, deplin, inaintea noastrd i inaintea boierilor
nostri.

1) loe rupt in orig.

239

www.dacoromanica.ro
De aceia, toate ocinele mai sus serse si prtile de ocine s fie <boierului> nos-
tru mai sus zis Chirit Dumitrachi postelnic, si dela noi uric si ocin si intrire,
cu tot venitul, lui si copiilor lui si nepotilor si stranepotilor si rstfnepotilor
intregului lui neam, cine i se va alege mai deaproape, neclintit niciodat, in veci.
lar hotarul acestor ocine mai sus serse si prti de ocine, cate se vor alege din
tot locul, cat este pentru folosintd, iar dinspre alte prti, sd fie din toate prtile
dup vechile lor hotare, pe unde au folosit din veac.
Si la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului, noi, Io Costantin
Moghila voevod si credinta boierilor nostri: credinta panului Nistor Ureache
mare vornic de tara de jos, credinta panului Petrasco mare vornic de tara de sus,
credinta panului Gheorghie parelab de Hotin, credinta panului Stnislav si
Vicol parclabi de Neamt, credinta panului Manole si Leca parcdlabi de Roman,
credinta panului Isac Balica, batman si parcillab de Suceava, credinta panului
Gheanghea sptar, credinta panului Cdfaiman ceasnic, credinta panului Lozen-
schi stolnic, credinta panului Nicoard Prjescul vistier, credinta panului
Vorontar comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dupd viata si domnia noastrd, cine va fi domn dintre fratii nostri sau dintre
copiii nostri sau din neamul nostru sau, iarsi, pe oricine va alege dumnezeu
fie domn tdrii noastre Moldova, acesta s nu le strice infrirea noastr, ci s.-i
dea intdreascd, pentruc-i sunt drepte ocine si cumprturd pe dreptii si
proprii sdi bani.
lar pentru mai mare putere i trie tururor acestor mai sus serse, am poruncit
credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare logofdt, s scrie
pecetea noastr s: o lege la aceast adevrat carte a noastrd.
A scris Arsenie Nebojatco la Iasi, in anul 7117 <1609> luna August 4.
Costantin voevod <m.p.>
Si a iscdlit Stroici logort <m.p.>
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 235.
Orig. slay, perg., pecete atrnatil.

312

1609 (1117) August 6, Iasi.


t Io Costantin Mogbila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tdrii Moldo-
vei. Scriem domnia mea tuturor slugilor domniei mele, cati vor merge cu slujbele
domniei mele prin tinutul Doroboi, podvodarilor i olkarilor si desugubinarilor
si globnicilor si stetiarilor si tuturor celorlalti care vor mai umbla cu slujbele
domniei mele prin acel tinut. V dm de stire s nu turburati sau s trageti satul

240

www.dacoromanica.ro
sfintei mAndstiri, anume Seliste<n>i, unde este hramul sfAntului Necolai din Tari-
nd, pentrucd domnia mea m'am milostivit si le-am fAeut carte de scutealA 1),
pentru cAte am scris mai sus, ca sA fie in pace. Si voi, mari vAtafi, sd nu aveti
a intra in acel sat, nici slugile voastre; si voi, dAbilari, sd nu aveti a lua vitele
lor pentru alte sate, ci sA aib plti dabilele lor ; i voi, gorstinari de oi si porci
si voi, desetnici de stupi i dbilarii sA nu aveti a face ocol 2( in acel sat.
Daed cineva nu va asculta <din> cAti am. scris mai sus in aceasta carte a domniei
mele, iar acel om va fi de mare rusine inaintea acestei cArti a domniei mele.
Scris in Iasi, in anul 7117 <1609> August 6.
Domnul a zis.
Costantin voevod <rn.p.>
Mari <boieri au invAtat>.
l'Atrasco <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXVII/74.
Orig. slay, hartie, deteriorat, peeete aplicata.

313
1609 (7117) August 16, Ia5i.
t Din mila lui dumnezeu, noi, Io Costantin Moghila voevod, domn al trii Mol-
dovei. Vacem cunoscut cu aceast carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, cA acest credincios boier al nostru, pan Dumitrachi
Chirit Mare postelnic, a sluj it drept credincios, mai inainte sfAntrAposatilor domni
de mai inainte, pArintelui domniei mele, Ieremia voevod si unchiului domniei
mele Sim'on voevod al tArii noastre, iar astdzi slujeste si noud, drept credincios si
tdrii noastre.
De aceia noi, vzAnd drept credincioasa lui slujbd, 1-am miluit cu deosebita
noastr nailA, le-am dat si am intArit dela noi, in tara noastrd, in Moldova, lui si
cneaghinei lui, Mariedi, mAtusei domniei mele, fiica panului Gheorghie pArcAlab
de Hotin, cu un sat anume SancAutii3) i cu loc de iaz...4). Ce a fost acest sat al
nostru drept domnesc, ascultAtor de ocolul . . .4) ce este in tinutul Hotin. Si le-am
dat i i-am miluit cu acest sat, una, pentru slujba lui drept credincioasA, alta,
ei ne-au dat o mie <galbeni> unguresti i i-am dat in treaba trii. De aceia, acest
sat mai sus scris, S. ncAutii3) si cu loe de iaz, s le fie si dela noi cu tot venitul.
Si intru aceasta, deasemeni am dat i am miluit domnia mea, mai sus zisului
nostru boier, panului Dumitrachi ChiritA postelnic si cneaghinei lui, MaricAi,
mdtusei domniei mele, cu un vad de moard, pe rani Jijia, ce este in hotarul satului
scuteal. , aa in orig.
Ocol.`, aFa in orig.
taint in orig.
loe alb in orig.

16 Documente Moldova 241.

www.dacoromanica.ro
Piperestilor, unde cade si o garla din Prut, ca sa-si facd moara. Ce mai inainte
de aceasta vreme, a fost dat acest loe de moara de sfantraposatul parintele dom-
niei mele, Eremia voevod, lui Necanul fost mitropolit si a facut acolo moara
si a inecat hotarul satului Piperestilor si al Tomestilor cu acel iaz. Si intru aceasta,
printele domniei mele, cand a vazut c stric hotarul acelor dou sate si a venit
pail, a trimis pe Radul ureadnic de Iasi si a taiat acea iezaturd; i acea moara
a durat numai trei luni. Si diresurile dela tat5.1 domniei mele ce au facut lui
Necanul mitropolit, pe acea "'nark', au limas la dansul. De aceia, daca se vor
ivi in vreo oarecare vreme sau in oarecare zile, sa nu fie de credintd, pentruca
inkrsi pdrintele domniei mele l-a fost dat si dui:a aceia el insusi a trimis i l-a
stricat cand a -vazut c stric hotarul acelor dona sate si a venit para..
De aceia, acest mai sus scris <sat> anume Senc5.utii i cu satul Piperestilor,
cu iaz .si acel vad de moara in Jijia, ce este in hotarul satului P:perestilor, ca
s fie mai sus zisului nostru boier, pan Dumitrachi Chirita mare postelnie si
cneaghinei lui, Marici, matusei doniniei rude si dela noi uric si ocine si danie si
miluire i cumparatur si intdrire cu tot venitul, lor i copiilor lor si nepotilor si
strnepotilor si rstranepotilor si intregului neam al lor, cine li se va alege mai
aproape, neclintit lor niciodatd, in veci.
Iar hotarul acestui sat mai sus scris S_ncautii, cu satul Piperesti, sa fie, din toate
partile dupd vechile lor hotare, pe unde au folosit din veae.
Si la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului, noi, Io Cos-
tantin Mogbila voevod i credinta boierilor nostri : credinta panului N.stor
Ureache mare vornic de tara de jos, credinta panului Petrasco mare vornic de
tara de sus, credinta panului Gheorghie parcalab de Hotin, credinta panului
Isac Balica hatman si parcalab de Suceava, credinta panului Stanislav si Vicol
par-chichi de N2a mt. credinta pa nului Manole si. ..1) parcdlabi de Roman, credinta
panul Ghenghaa spatar, credinta panului Caraiman ceasnic, credinta panului
Vasilie Lozenschi stolnic, credinta panului Nicoard Prajescul vistier, credinta
panului Vorontar comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si
mici.
lar dupd viata i domnia noastr, cine va fi domn din fratii nostri sau din
neamul nostru sau dintre copiii nostri sau iarasi pe ori cine va alege dumnezeu
s fie domn trii noastre Moldova, acesta sa nu clinteasca dania si miluirea si
intarirea noastra, ci s le dea i sa le intareasc pentrucd-i este dreapta vislujenie
si alta, ei ne-au dat dreptii si proprii bani.
lar cine s'ar ispiti s strice aceasta danie si miluire si intarire a noastra, acesta
s nu fie iertat de domnul dumnezeu si de preacurata lui maica si de cei 318 sfinti
purtatori de dumnezeu parinti, care au fost la Nicheia 0 de toti sfintii.

1) loc alb in orig.

242

www.dacoromanica.ro
fie blestemat si de trei ori blestemat si anatema si sd aib a da seam i rdspuns
inaintea infricosatei judecdti a lui Hristos.
Iar pentru mai mare putere i trie tuturor celor mai sus scrise, am porun-
cit credinciosului si cinstitului nostru boier pan Lupul Stroici mare logoat s5
scrie si &A lege pecetea noastr la aceast adevratd carte a noastrd.
A scris Arsenie Nebojatco la Iasi, in anul 7117 <1609> luna August 16 zile.
Costantin voevod <m.p.>
Si a iscdlit, Stroici logofdt <m.p.>
Arh. St. Buc., Peceti, nr. 236.
Orig. slay, perg., pecete atfirnatd.

314
1609 (7117) August 18, Iasi.
Din mila lui dumnezeu, noi, Io Costantin Moghila voevod, domn al tdrii Mol-
dovei. racem cunoscut cu aceast carte a noastrd tuturor celor ce o vor vedea san
o vor auzi citindu-se, c pe aceste adevdrate slugi ale noastre, Cozma Plop diac
fratele lui Eremia i surorilor lor, Antimia si Dumitra, cneaghina lui Ghior-
ghie vornic i nepoata lor, Tecla, le-am miluit cu mila noastrd deosebit si le-am
dat si le-am intdrit dela noi, in tara noastr51, in Moldova, dreapta lor ocind
dedin5., din ispisoacel) de intrire ce au avut dela Petru voevod si dela Aron
voevod si dela sfntrdposatul pdrintele domniei mele Eremia voevod, jumdtatea
satului Iadinti, pe Racovt, ce este in tinutul Hotinului i cu loe de iazuri si de
moard, partea de jos, pe amandoud pitrOle prului, care aceast jumdtate a
satului Iadinti, pe Racovt, partea de jos, pe amndoud pirtile parului, este
schimb al mamei lor Marica, sora lui bonds Cdpotici, cu Vlasin pit.rel. Si a dat
Mdrica a patra parte de sat din Berehuesti, ce Este sub Cioinchal, in titutul Iilor,
lar privileg:u1 de schimb dela Petru vcevod cel Bdtln, pe carel-a a 'out mama
ion, Mdrica, l-a pierdut fratele ei, Ion Cdpotici. De aceia, s le fie si dela noi,
Cu tot venitul.
Si la aceasta iar5.si dm si intrim mai sus scrisilor, Cozrna Plop diac si fratelui
Erem'a si surorilor lor, Antimia si Dumitra si mpoatei lor, Tecla, dreipta
lor ocind i dedin din satul Cdpoteni, ce este in tinutul 113tinului, toat partea
mamei lor, Marica, sora lui Ionds Cdpotici, ce se va alege jumdtate din partea lui
Thuds Cdpotici, din ispisoc, ce au avut dela...2) voevod, de...2).
De aceia, acea mai sus scris jumtate de sat din Iadinti, jumdtatea de jos
si cu loe de iazuri si de mori pe Racovdt, de amndou pdrtile prului i acea
parte a mamei lor, Marica, ce se va alege din Cdpot<eni, jumtate din pa rtea lui Io-
ispisoace in orig.
loe alb in orig.
loc rupt in orig.

243

www.dacoromanica.ro
n Capotici, s fie mai sus ziselor slugi ale domniei rnele, Cozma Plop diac sifrate
lui lui, Eremia sisurorilor,
lor, Antimia i Dumitra, cneaghina lui Ghiorghie vornic
si nepoatei lor, Tecla si dela noi, uric si ocine si intrire, cu tot venitul, lor si eopiilor
lor si nepotilor i stranepotilor i rastranepotilor si intregului neam al lor, cine
se va alege mai apropiat, neelintit lor niciodata, in veci.
Iar hotarul acestor mai sus scrise ocine, sa fie pe parti, cum-se va alege eu drep-
tate, din tot locul, cat este de folosintd, iar dinspre alte parti sa fie din toate
dup vechile sale botare, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi lo Costantin
Moghila voevod i credinta boierilor nostri credinta panului Nistor Ureche
mare vornic de tara de jos, credinta panului Petraseo mare vornic de tara de sus,
credinta panului Ghiorghie parcdlab de credinta panului Isac Balica
hatman i parealab de Suceava, credinta panului Stanislav si Vicol parcalabi de
Neamt, credinta panului Manole si...1) parcalabi de Roman, credinta panului
Dumitrachi Chirita postelnic, credinta panului Gheanghea spatar, credinta panului
Cardiman ceasnic, credinta panului Vasilie Lozenschii stolnic, credinta panului
Nicoara Prajescul vistier, credinta panului Vorontar comis i credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, mari si mici.
Iar dup viata i domnia noastra, cine va fi domn, dintre fratii nostri sau dintre
copiii nostri sau din neamul nostru sau iar."si pe orieine va alege dumnezeu sa
fie domn al tarii noastre Moldova, acela sa nu le elinteasca intarirea noastrk,
ci sa le dea si s le intareasea, fiinded le sunt drepte ocine i dedine.
Iar spre mai mare putere i tarie tuturor acestora mai sus scrise, am poruncit
credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare2) <logoat,
serie si> sa atarne peeetea noastra la acea.st adevrata carte a noastrd.
A scris Arsenie Nebojatco <in> Iasi, in anu/ 7117 <1609> August 18.
*i a iscalit, Stroici logofdt < m.p. >
Acad, R.P.R. DI,XXIX/149 i Peceti, nr. 95.
Orig. slay, perg., pecete atarnata.
Documentul e rupt in cloud. Inceputul se afla la seria documente, cota de mai sus,
iar ultimele randuri pecetea la : Peceti, ur. 95.

315
<1609 1611 > August 18.
t Iatd dar etc, cneaghina Nastasiia Ciolpneas<a> i Dumitru 3), fiul meu,
marturisim eu cest zapis al nostru, cumu amu noi luoatu cindzeci de talen i dela
fratele mieu, dela giupanul Nicoar<a> visternicul cel mare si amu pus zalogu
loe alb in orig.
de aci completat dup documentul cu cota : Peceti, nr. 95.
scris pcste alt cuvant.

244

www.dacoromanica.ro
printeacei bani, o cas. din Sdoani, pan la culesul viianilori), dmu acei bani,
ce-s mai sus scri0, ciiidzeci de talen. Iar de nu-i vomu da banii atunce,la acia
vreme, ea &ft.' fie cu acea cash', cu totu venitul, ce s va alge partea noastr.
atonce noi s avnimu a mai face domnisale i alte derse, sl-i fie ocin pre acea
cas. din Soani, ce o amu i noi cumpratu dela Vdclie.
i'ntr'aceasta tocmal au fost*. Gligorie Scheianul i Calapod mare hnsar
Ghiorghi, fiu/ lui qi Toma Brut<u> i Toader Motoc Haraga diiac, ca s se tie.
mai mare mrturie, amu acut i acest zapis i amu pus pectea mea 0 a
estoru bojari a tuturora, ce-s mai sus scri0, pre acest zapis, s.' fie de credinfk
Ag<u >st 18.
Calapod.
Eu Nastasiia /ilea am pus peceatea.
Acad. R.P.R., CCCCLXVII/7.
Orig. rom., hartie filigran, 7 peceti melare, aplicate.
Datat dup5. Nicoar Prajescu mare vistier.
In Iunie Nov. 16o8 era Isac Balica mare vistier.
316
1609 (7117) August 20, Ia5i.
Noi Costandin Moghila voevod, cu mila lui dumnezeu, dornnul Vrii Moldovii.
Dat-am aceast carte a domnii meli, jupnesi Varticesi i ficiorilor ei, ca s.
fie tari i puternici, cu aceasta carte a noastrk a tine un vad de moara ci-au cum-
prat dila Stan Ota i dila ficiorii lui, din Clipice0i, mai din gios di satul CIipi-
cqti. i pe acel vad di moar au fcut Carste Platon moar i nicio triab nu
are cu acel vad di moard 0 tot vadul s'au vndut de Stan 001 i ficiorii, lui Vartic
lost mare vornic.
Pentru aceia, nime s nu indrzneasal a opri sau a glcevi, inaintea Acetii
cArti a noastre.
In Ia<i>, va. >1<e >at 7117 <1609> Avgust 20.
Domnul a zis.
Mari boeri au inv4at.
Arh. St. Buc., Condica M-rei Soveja, nr. 656, p. 31.
Trad. rom.
317
<1609> August 20, Barlad.
Adic. eu, Gligorie Gltu. prclab 0 Ion rniedar 0 popa Avram i Vasile
cel b5.trfin i Popscul diac dm tire, cu aceast: scrisoare a noastr, cum a venit
Inaintea noastr. Gligorie i Maftei, nepati ai lui Cernat Mitatul, de bun. voia
1) probabil: viilor".

245

www.dacoromanica.ro
lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 au vandut dreapta lor ocin i dedin
ce li s'a cuvenit, doi batrani din sel4tea Cernatetilor. Aceia au vndut-o lui
Podoleanu mare vatah, pentru cincisprezece talen i de argint, bani gata, ins a
dat el Podolean din averea sa ce o are in afara de Buturcoae, sotia lui. Pentru aceia
s'a sculat Podolean i a platit plat deplina, acei mai sus scri0 cincisprezece taleni
de argint dinaintea noastra i dinaintea a invilti oameni buni, btrani i tineri
megia0 dimprejur, ca sa-i fie ocina i dedina lui i copiilor lui i nepotilor lui
stranepotilor lui 0 la tot neamul lui care se va alege cel mai aproape.
Pentru aceia, noi daca am vazut tocmeala lor de buna voie 0 plata deplina i noi
deasemeni 0 dela noi am fcut acest zapis pentru credinta i marturie, ca s-i fie
dedina in veci.
Si a ltul sa nu se amestece niciodata. i pentru mai mare credinta ne-am pus
pecetile noastre, s se tie.
8,n-is in targul Barlad, August 20.
Gheorghe diac din targul Barlad a scris acest zapis.
Arh. St. Buc., M-rea Adam, 1/3.
Orig. slay, hrtie, 5 peceti aplicate.
Cu dou traducen i contemporane.
Datat dup doc. din 13 Mai 16o.

318

1609 (7117) August 21, Iasi.

Io Costa.ndin Maghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldo-
vei. lath' a venit inaintea domniei mele i inaintea intregului sfat, credinciosul
nostru boier, Boul vistier i s'a jeluit inaintea noastra impotriva lui Ciocarlie fost
arma, pentru patruzeci <galbeni) ungure0i, pe care i-a dat bani gata 0 pentru
4 boj i pentru 4 vaci i pentru un cal, ce a luat dela el, cand au fost acele razvalurel).
lar Ciocarlie s'a rugat dinaintea domniei mele i dinaintea intregului sfat
luat zi la sfntul Dimitrie, ca s vin aici, sa-i fad.' dres pe o parte de mina'
din satul Stajareni i deasemeni pe o parte de mina din satul Corlateti, pentru
acea datorie, cu care-i este dator. lar daca nu va fi la acea zi, care mai sus scriem,
cum s'a rugat el dinaintea noastra, ca faca dres, iar credinciosul nostru boier,
Boul vistier, O. fie tare 0 puternic cu aceasta carte a domniei mele s stapineasca
ocina lui, ce are el in satul 1VIunteni.
Pentru aceia, nimeni s nu indrazneasca a stapani sau a opri, inaintea aCestei
carti a domniei mele.
1) $ razvalure ap in orig.

246

www.dacoromanica.ro
Scris in I*, anul 7117 <1609> August 21.
f Insu0 domnul a poruncit.
Mtrii boieri au invatat. A iscllit Stroici logofdt <m.p.>
Loghin <a scris).
Acad. R.P.R., DLXXXIX/
Orig. slay, hartie filigrau, pecete aplicat,

319

1609 (7117) August 21, la5i.

Din mila lui dumnezeu, Io Costantin 1Vloghila voevod, domn a toat.


tara Moldovei. Pacem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, c a venit inaintea noastr i inaintea boierilor
nWri moldoveni, mari j mici, credincicsul ncstru 11/anoli parcllab de Roman,
nesil it de nimeni, nici asuprit, ci de bun: voia sa i a vandut ocina i cumpritura
sa dreapt, o seli0e anume Ecuenii, din ispisoc de innoire i inarire ce a avut
de/a domnia mea, facut dintr'un uric, care a fost dela sfntraposatul Petru voevod
acesta al doilea. Care aceast. selWe Ecusenii a fost ascultaoare c5.tre ocolul
Romanului. Ace2.sta a vandut-o credinciosului i cinstitului nostru boier pan
Nistor Ureche ma.re vornic de tara de jos, pentru trei sute de ughi ro0i. Si s'a
sculat credinciosul i cinstitul nostru boier, pan Nistor Ureche mare vornic, 0 a
plait acei bani mai sus scri0, 300 ughi roii, toti deplin.
Deci noi, dad.' am vlzut vnzarea de bun voie i o asemenea tocmeal.
plata deplin i noi deasemeni am dat 0 am intrit credincicsului i cinstitului
nostru boier, pan Nistor Ureche mare vornic de tara de jos, acea sel4te mai sus
scrisl, anume Ecuanii, care este intre Moan/ i Berendee0i, care a fast ascultl-
toare care ocolul Romanului, ca s-i fie dreapt ocinl i cumpAratur. i dela
noi uric cu tot venitul i cu toate hotarele.
Si inteaceasta, iar5.0 insu0 credinciosul i cinstitul nostru boier, pan Nistor
Ureche vornic de tara de jos, ne-a m.rturisit c a dat 0 a miluit sfintei sale mnls-
tiri non zidite, unde este hramul fdierea cinstitului cap al sfntului i slvitului
prooroc i inainte mergtor i boteztor al lui Hristos, loan, acea seli0e mai sus
numita, Ecuenii, care este intre Snoani i Berendee0i, care a fost asculatoare
catre ocolul Romanului.
De aceia noi, vlzAnd i buna osardie pe care o are el atre dumnezeu i catre
dania j miluirea sa nou zidit, deasemeni 0 dela noi am dat 0 am inarit, ca
fie sfintei manastiri Skul, aceast sel4te mai sus numit, Ecuenii, cu toate
veniturile, neclintit niciodat, in veci.

247

www.dacoromanica.ro
lar hotarul acestui sat mai sus scris anume Ecusenii, ce este intre Saboani
Berendiesti, sa fie din toate partile pe vechile sale botare, pe unde au folosit
din veac.
la <aceasta> este credinta noastra, a domniei noastre a mai sus scrisului,
noi, Io Costantin Moghila voevod i credinta boierilor ncstri: credinta panului
Petrasco mare vornic de tara de sus, creclinta panului Ghiorghie parcalab de
Hotin, credinta penului Isac Balica hatman i parcalab de Suceava, credinta
panului Stanislav si Vicol parcalabi de Neamt, credinta panului Manole
parcalabi de Roman, credinta panului Dumitrachi Chirit postelnic, credinta
panului Gheanghea spatar, credinta panului Caraiman ceasnic, creeinta panu-
lui Vasi/ie Lozenschi stolnic, credinta panului Nicoara Prajescul vistier, credinta
panului Vorontar comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si
mici.
lar dupa viata si domnia noastra, cine va fi domn, dintre fratii nostri sau
dintre copiii nostri sau din neamul nostru sau iarasi pe oricine va alege dumnezeu
sa fie domn al tdrii noastre Moldova, acela sa nu le clinteasca intarirea i dania
noastra, ci sa le dea i sa le intareasca, dupg cum si noi dam si intarim, fiindca le
este dreapt ocind i danie si miluire dela boierul nostru mai sus numit, pan
Nistor Ureche mare vornic, ce el a cumparat pe banii si drepti i proprii.
lar pentru mai mare putere si tarie a tuturor acestor mai sus Ecrise, am poruncit
credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Lupul Stroici mare lcgofat, sa serie
sa atdrne pecetea noastra la aceasta adevarata carte a noastra.
A scris Cernat in Iasi, in anul 7117 <1609> luna August 21 zile.
Costantin voevod <m.p.>
a iscalit Stroici logofat <m.p.>
Acad. R.P.R., CXXXIV/95.
Orig. slav, perg., pecete atarnata, cazut.
Cu o trad. rout. din a doua juindtate a sec. XIX.

320
1609 (7117) August 26, Ia5i.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei.
Am dat si am intdrit slugii noastre, credinciosului Manole parcalab de Roman,
dreapta lui ocind i danie si vislujenie, un sat anume Childestii, pe Moldova si
cu vad de moard in Moldova, care acel sat Childestii a fost domnesc, ascultator
de tdrgul Roman. i Ii intarim din privilegiu de danie i de miluire ce are dela
sfntraposatul parinte al domniei mele Eremia Moghi/a voevod, care i-a dat si
l-a miluit pentru dreapta i credincioasa slujba.
1) loe alb in orig.

248

www.dacoromanica.ro
Pentru aceia, sd-i fie si dela noi acel sat mai sus scris, Childestii si cu vad
de moar in Moldova, uric j mind si danie i intrire, cu tot venitul. i altul s."
nu se amestece.
Scris la Iasi, in anul 7117 <1609> August 26.
Domnul a zis.
Costantin voevod <m.p.>
Stroici mare logoat a invdtat. i a iscdlit, Stroici logofdt <m.p.>
t Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Agapia, XIV/3.
Orig. slay, hrtie, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din 1835.

321
1609 (7117) August 26, Iasi.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tOrii Mol-
dovei. lath' a venit inaintea noastr si inaintea tuturor boierilor nostri, Avramia,
fiica lui Ionasco, nepoata Agafiei, de bun. voia ei, nesilit de nimeni, nici asuprit
si a vndut dreapta sa ocin si dedinA, din Petia Mare, care este in tinutul Suceava,
loc de trei case si cu jiiebiile lor din tarin6 i cu grdini si cu. tot locul de folo-
sint ce se cuvine. Aceia a andut ea credinciosului si cinstitului nostru boier
pan Petrasco mare vornic al trii de sus, pentru optzeci talen i de argint si i-a
plait deplin. Iar privilegiile pe care le-a avut dela domnii de mai inainte, astfel
a mrturisit ea inaintea noastr c" le-a pierdut.
De aceia, s5.-i fie si dela noi uric si ocin cu tot venitul. i altul s nu se amestece,
inaintea acestei chirp a noastre.
Scris la Iasi, in anul 7117 <16o9> August 26.
Domnul a zis.
Costantin voevod <m.p.>
Stroici mare logofdt a invdtat.
Nebojatco <a scris.>
Acad. R.P.R., XXXVII/63.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA, cazut.

322
1609 (7117) August 28, Iasi.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iat a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor nostri moldoveni
M.iron, fiul lui Crciun, nepot lui Ilea de bunA voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit
si a vndut dreapta lui ocin si dedin, din privilegiul de cumpArAtur, pe care

249

www.dacoromanica.ro
1-a avut bunicul lui, Ilea, dela stefan voevod cel Baran, jumtate din a treia
parte din jumitate de sat, din Scobenteni, cu casa gata si cu tot venitul. Acesta
a vndut el slugii noastre, Gheorghie us<ar> din Scobenteni pentru treizeci de
talen i Mtuti. *. s'a sculat sluga noastrd mai sus scris, Gheorghie us<ar i i-a
pltit deplin 30 de talen i bkuti, in minile lui Miron, fiul lui Crdciun, dinaintea
noastr si dinaintea boierilor nostri.
Deci noi, vaz',nd tocmeala lor de bun voie i noi deasemeni si dela noi am dat
siam intarit slugii noastre mai sus scrise, Gheorghie us<ar>, acea mai sus zis, ju-
mAtate din a treia parte din jumkatea satului Scobenteni, ca sl-i fie lui si dela
noi, ocin i cumprtur cu tot venitul. i altul s nu se amestece.
Scris la Iasi 7117, <1609> August 28.
Insusi domnul a zis.
Stroici mare logort a invatat. i a iscAlit, Stroici logofat <m.p.>
Marmure <a scris>.
Acad. R.P.R., XXXVIII 70.
Orig. slay, h5rtie, pecete timbrat5.
Cu o trad. rom din iSii, ibid., CLXXXIX 68.
323
<1610 Septembrie 1-1611 August 31> 7119, Iasi.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dunmezeu, domn al tkii Mol-
(lovei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri, sluga noastr
Ghervasie Marcovici fost brnistear si a adusinaintea noastr i inaintea sfatului
nostru un zapis fcut de oa'rnenii buni, anume : Mndrul pitkel i Dumitru stolnicel
si popa Maxin i Arion armdsel, cum el a cumpkat <dela ...>1) fiica lui Hilip, a
treia parte din a patra <parte> din satul Bunesti, pentru doudzeci ...1) taleni
numkati. i deasemeni a cumpkat din acelas mai sus zis sat Bunesti, jumatate
din a patra parte, dela Gligorie, fiul popei Gheorghie, pentru doukeci i cinci
talen i numkati.
Deci domnia mea si cu sfatul nostru, cfind am vzut acel mai sus zis zapis,
noi 1-am crezut. Pentru aceia, sd-i fie dela noi ocin i cumpkatur, Cu tot veni-
tul. i altul s, nu se amestece.
Scris in Iasi, anul 7119 <1610-1611).
Domnul a spus.
Ptrasco mare logofk a invAtat. i a isclit <rn.p.>
Bseanul <a scris>.
Arh. St. Buc., Episc. Hui, XII/4.
Orig. slay, hartie filigran, pecete aplici.t.

I) loe rupt in orig.

250

www.dacoromanica.ro
324

1609 (7118) Septembrie 2.

Iata dar eu, Toma vornic de Bot4ani i Gheorghie comis i Dumitru oltuz
i cu 12 pargari din Bot4ani, astfel marturisim cu acest zapis al nostru, ca a
venit inaintea noastra Varvara, fiica 1Vrricai, nesilita de nimeni, nici asuprit,
ci de buna voia ei a vandut dreapta sa ocina de mo0e 1) i cumparatura, ce se va
alege partea ei din satul BraWi, in jumatatea satului, din josul satului, in vatra
in camp i in phi:lure i loe de iaz. Si a vandut acea ocina mai sus scrisa rude
sale Eremia postelnic .2) buna tocmeald ...2) i i-a dat ei cu pinta depl;na,
treizeci i cinci talen. . .2 gata 2) s fie lui Eremia i fiicelor lui i nepo-
tilor ocina i cumparatura dreapta. i sa-0 faca privilegiu la milostivirea lui'
domnul nostru.
iara0 a venit, inaintea noastra, Onit. i cu femeia lui anume .5) fiii lui
Necoar., nesiliti de nimeni, nici asupriti, ci de buna voia lor <0.> au vandut dreapta
lor ocina de mo0e 1) 0 cumpar.tura cat se va alege partea lor din satul Braqti,
in jumatatea satului, din josul satului, in vatr' i in camp i in padure
loe de iaz 0 au vandut rudei lor, Eremia postelnic. Deci Eremia a dat plata
pentru acea ocind, treizeci i cinci talen, bani gata, sa-i fie ocina i cumpr.-
tura.
Si iara0 a venit Dobrup j Nastasia, fiicele Sofroniei i au vandut ocina lor,
partea lor, cat se va alege din satul Braeti i au vandut lui Eremia postelnic.
Astfel Eremia a dat plat deplina, treizeci i cinci talen.
*i la aceasta tocmeal au fost oameni buni: 1Vtou din targ i Danul i Ciurilic
Andronic i alti multi oameni de acolo. i pentru mai mare tarie, am pus pecetile
noastre la acest zapis, sa se tie.
Nechiteanul a scris.
In anul 7118 <1609> Septembrie 2.
Toma vornic <m.p.>
Gheorghie vornic <m.p.>
Acad. R.P.R., XXX/74.
Orig. slay, hfirtie, pecetea targului i alte 3 peceti aplicate.

') t moie I, aa in orig.


2) loc rupt in orig.
a) loc alb In orig.

251

www.dacoromanica.ro
325

1609 (7118) Septembrie 5, Ia0.

Noi Costantin Moghila voevod, cu mila lui dumnezeu, domnu trii Moldovii.
Adec au venit inaintea noastrd i inaintea boierilor notri a Moldovii, mari
mici, Dumitra, fata lui Onciul Haletschi, de nime silit, nici asuprit i-au vndut
driapta a sa ocin i mo0e, ce au avut ea, dela printii si, toat partea ei, jumtate
de sat Puturnii, pe Olavt, cu he1e0ei, in tinutul Dorohoiului. Aceia au vndut
cinstit i credincios boiariului nostru, giupanului Isaac Balica, hatman i pArcAlab
de Suceava, drept trei sute 0 cincizeci talere de argint, btuti. Si sculndu-s
boiariul nostru, de sus scris, au plait deplin, in mdinile Dumitrii de sus scrise,
inaintea noastr j inainte a tot sfatul nostru, ca s-i fie lui i dela domnie mea,
driapt ocin i cumprturd, cu tot venitul, neclintit niciodinioar, in veci.
Insu0 domnul au zis.
In Ia#, v<>leat 7118 <1609> Sept. 5.
Pdtra5cu tnare vornic au invtat.
Dumitru <a scris>.
Arh. St. Buc., Condica M-rei Barnova, nr. 226. p. 51.
Trad. rom.

326
1609 (7117) Septembrie 11, Galata.
-I- Pan Pitraco mare vornic al trii de sus i pan Isac Balica hatman, par-
elab de Suceava i Nicoar mare vistier i Precop CArAiman vistier i Vrabie
postelnic i Lupul Dragot vornic de poart. fat au venit inaintea noastr
Ionaco fost cupar, fiul Grozavei, nepotul Erinei Sprncenoae i vsul lui, Dumi-
tru, fiul Petrei, tot nepotul Erinei Sprncenoae, nesiliti de nimeni, nici asupriti
0 au 175nd-tit dreapta lor ocin qi dedin din satul Drg,ueni pe Prut cu grdini,
care este in tinutul Flciu, din privilegiul de cumprtur5. ce 1-a avut bunica lor
Erina Sprncenoae dela Petru voevod, jumtate din jumtatea satului Dra-
gueni, din partea de sus, iar din jumtate de sat, din partea de jos, a cincea parte.
Aceia au vndut fratelui nostru Chirit Dumitrachi mare postelnic, pentru
de talen.
Deci noi, vlznd buna lor tocmeala i plat deplind, pentru aceia i dela noi
am dat i am intrit fratelui nostru mai sus scris, Chirit. Dumitrachi mare pos-
telnic, ca s-i fie dreaptl ocin i dedin i cumprturk cu tot venitul. i altul
s nu se amestece, inaintea acestei carti a noastre.

252

www.dacoromanica.ro
Scris la Gdlata, anul 7118 <1609> Septembrie
Patraco vornic a iscdlit Isac Balica
Nicoar. vistier
Acad. R.P.R., XXXI/34.
Orig. slay, hartie, 4 peceti aplcate.

327
1609 (7118) Septembrie 12, Gallita.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.
Iatd au venit inaintea noastrd i inaintea boierilor notri moldoveni, sluga noastrd
Ionaco fost cupar, fiul Grozavei, nepot Irinei Sprncenoae i vrnl ei, Dumitru,
fiul Petrei, tot nepot al Erinei Sprdncen.oae, nesiliti de nimeni, nici asupriti i
au vandut dreapta lor mind i dedind din satul Drgueni pe Prut i cu grddini,
ce este in tinutul Fdlciu, din privilegiu de cumprdtur ce a avut bunica lor
Erina Sprancenoae dela Petru voevod, junfdtate din jumdtatea satului Drgueni
din partea de sus, iar din jumdtatea satului, partea de jos, a cincea parte. Aceasta
au vdndut-o credinciosului si cinstitului nostru boier, Chirit. Dumitrachi mare
postelnic, pentru aizeci de talen.
Deci domnia mea, vdz'and buna tocmeal i plata deplind, pentru aceasta
dela noi, am dat i am intrit credinciosului qi cinstitului nostru boier mai sus
scris, Chirit Dumitrachi mare postelnic, ca sd-i fie i dela noi dreaptd ocin.
dedind, cu tot venitul. Si altul s nu se amestece, inaintea acestei carp a domniei
mele.
Scris la Galata, anul 7118 <1609> Septembrie 12.
Insui domnul a zis.
Costantin voevod<m.p.>
Stroici mare logofdt a invtat. Si a iscdlit, Stroici logoat <m.p.>
Acad. R.P.R., XXXI/4o.
Orig. slay, pecete aplicat, o alt pecete in tu.

328

<1609> Septembrie 14, Tupilati.


Iat noi Isac vistiernicel din Tupilati i Carlig vistiernicel i Vasilie vis-
tiernicel din Dobreni i Condrea vistiernicel din Hociunci i Prima vistiernicel
din Dobreni, mrturisim noi, de randul lui Ionaco vdtah din Obarie, e a cum-
pdrat o ocind din satul Corochieti, dela Simion, care tine pe Uliena, fiica lui
Cotujan i i-a dat 16 talen i numrati i deasemeni dela cumnatul sau Andrei.

253

www.dacoromanica.ro
care tine pe Parasea, fiica lui Cocujan si i-a dat 16 talen; si deasemeni dela vxul
su Tigan <si> i-a dat 9 talen, a patra parte din jum."tate de sat, ce se va alege
partea lui, cu tot venitul.
In casa lui Isac si am pus pecetile noastre pe acest zapis, s se stie.
Scris la Tupilati, Septembrie 14.
Arh. St. Iasi, CLXXIV/1o7.
Orig. slay, hrtie, 4 peceti timbrate.
Cu o trad. rom. din 1780.
Datat dup colectia Surete si Izvoade", XX, pp. 183, 188.

329
1609 -(7118) Septembrie 17,
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Am dat aceast carte a domniei mele slugii noastre Isac Strcea, pentru
ca s fie el tare si puternic cu aceast carte a domniei mele s opreased si s st5.-
pa'neascA tot iazul, mai jos de satul Popeni, acel iaz, pe care l-a vndut Rusca, fiica
lui Tampa. 1), credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Isac Balica hatman
parcAlab de Suceava, a vandut ea intreg iazul cu acea parte de ocin., pentru
patru sute talen i de argint si peutru 2 boi, pretuiti 30 talen. i dup aceia, a fs-
cumparat acea parte si acel iaz cneaghina 115cimndoae, soacra lui Isae Starcea,
iar altii s. nu ail:4 putere a stpni impreun cu ea. De aceia, acei care ar avea
drept, s se intrebe cu Rusea.
De aceia, nimeni s nu indrzneascA a opri sau a apdra, inaintea acestei carti
a domniei mele sau s stea de fatd, peste cloud sptdmni, impreun cu Starcea.
Asa s. tjti. Altfel s nu fie.
Seris la Iasi, in anul 7118 <1609> Septembrie 17.
Insusi domnul a poruncit.
Costantin voevod <m.p.>
Mari boieri au invtat.
Acad. R.P.R., CLVII/8r.
Orig. slay, hartie, pecete aplicat, in parte sfr&mat.

330
1609 (7118) Septembrie 28, Cotnari.
t Adic6 noi, Ionasco si sora mea, Mgdlina, copiii lui Caraghizeal mare 2)
stolnic, insine dela noi marturism cu aceast carte a noastr, nesiliti de nimeni
nici asupriti, ci de bun voia noastr, am vandut dreapta noastr ocina si dedin,
nmpao, adaus ulterior peste loc lasat alb.
In realitate: fost mare stolnic"

254

www.dacoromanica.ro
a treia parte din satul Plotunesti, ce se va alege partea noastil 1) Cu tot venitul
si am vandut Nastasiei, cneaghina lui Caraiman mare ceasnic i fiului ei, Dumi-
trasco Buhus, pentru patru sute si cincizeci talen.
*i la aceasta au fost boieri mari: pan Coste Bcioc mare ceasnic si Gligorie
mare stolnic si Tonasco logoft si Iurasco logofgt si Solomon logoft si Ilea Bacioc
vornic. *i pentru mai mare credint si putere am pus peceVile noastre pe acest
adevgrat zapis.
*i eu singur, Ciogolea comis am scris despre aceasta, sa se stie.
Scris la Contnari, anul 7118 <1609> Septembrie 28.
Coste ceasnic <m.p.>
t Eu Lupul sulger i Ionasco am pusu pecetile noi si am scris cu mana
noastr..2)
t Eu s) Insurni Gupco spatar am pus pecetea <m.p.>
Eu Ionasco logoflt <m.p.>
Eu 3) Gligorie *cheianul insumi am pus pecetea <m.p.>
Eu Ghiorghi Ciogolea <m.p. >
Dumitru uric am scris <m.p.>
<Pe verso :> A treia parte din Plotunesti la 4) Carligaturg".
Acad. R.P.R., CCCCXXITi1o8.
Orig. slay, hrtie, filigran, opt peceIi aplicate.
Cu o trad. rom. din sec. XIX, CCCCXXV/roo.

331
1609 (7118) Octombrie 4, Ia5i.
Copie. Tglmacit de pi ispisoc sarbesc.
Noi Constand<i>n Movila voevod, cu mila lui dumnezeu, domnu tgrii Mol-
davii. Precum au vinit inaintea noastr si innaintea boeril<o>r nostri moldo-
venesti, Tudora a *teimoae dela Ndnesti, fata Carstinii, nEpoata lui Albii, strgne-
poata lui Stroe i au vgndut pre a sa driapt ocin si mostenire din sat<ul; Medelenii
toate prtgle moasig ei, a Albgi, din a patra parte de sat, din parte lui Stroe, den
a trie parte a trie parte, pre aceia au vndut-o slugii noastre, lui Vitolt Maratanu,
drept triizgci taliri de argint, din uricul ci-au avut strmosul ei, Stoe dela Ilie
vo<oe>vod si din ispisoc di inpartal ci au avut el dela Iancul v<oe>vod. lar noi,
vazand intre dansii bung tocmala si deplin plata i noi a.sajdire i-am dat i i-am
intarit lui, ca sa-i fie lui si dela noi ocing si mostinire, cu tot vinit<ul>. *i altul
s nu se amestice, dinaintea acestiia carVi a noastre.
lor o 'in orig.
pasagiul:* Eu Lupul...noastr5.* romnete in orig.
a) Eu s rom. In orig.
M la* rom. in orig.

255

www.dacoromanica.ro
Sangur domnul au poroncit.
In Es, 7118 <1609> Octv. 4.
Marele logofat au invtat. Cazacul au scris.
S'au talmdcit de mai gios iscalitul, di pi cel adevarat sarbasc ispisoc, den
cuvant in cuvant, la anul dela mantuire 1801, Ghenar 27, in Es .. 1)
Intocmai scoas dipi talmacire 1814, Octv. it.
1sTedelc<u>
<Pe verso : > In urma giudecatii gasit.
Acad. R.P.R., CV/2o.
Copie rom., hartie filigran.
332
1609 (7117) Octombrie 5, Ia5i.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tsii Moldovei.
lata au venit inaintea noastra si inaintea boierilor nostri, credinciosul nostru
boier Vrabie postelnic i oamenii lui, Toma si Crciuna i Ca*, cu mare plangere
si cu mrturie, cu boieri din curtea domniei mele i cu slugi ale domniei mele
cu alti multi oameni buni, marturisind ca ispisocul de cumparatura ce au avut
ei dela sfantraposatul parintele donmiei mele, Eremia voevod, pe satul Gotesti,
ce este pe Prut in tinutul Chigheci, ce si-au cumparat ei dela Ionasco Mogaldea
vornic si dela fiii lui, pentru cincisute talen, ei 1-au pierdut, cand insumi domnia
mea am venit cu Lesii dela Hotin. Ins un uric de mostenire dela Ilie voevod
cel Batran, ce a avut Mogaldba vornic, pe acest sat si 1-a dat lor in maini, cand
le-a vandut satul, iar ei 1-au aratat inaintea noastr., in care uric se arata hotarul,
cu toate vechile lui hotare, pe unde ajunge hotarul acestui sat, cat va putea folosi
si garla Balacea, ce este o ...2) cu tot venitul cati martori dintre boieri si dintre
..2) pentru acest uric vechi, ce au aratat inaintea domniei mele.
lar noi am crezut si deasemeni am dat si am intrit mai sus scrisului boier
Vrabie postelnic si oamenilor lui, Toma si Craciunas si Cade, acest sat mai sus
scris, Gotesti 3) ce este pe Prut, in tinutul Chigheciului i ga'rla Balacea, ca sa le
fie si dela noi, uric si ocina cu tot venitul.
Pentru aceasta, altul sa nu se amestece inaintea acestei carti a domniei rude.
Scris la Iasi, in anul 7118 <1609> Octombrie 5.
Insusi domnul a poruncit.
Stroici mare logofat a invatat. Si a iscalit, Stroici mare logofdt <m.p.>
Vasilie Dinga <a scris>.
Arh. St. Iai, CCCL/r32.
Copie slava din sec. XX.
indescifrabil.
loe rupt in text.
I) in textul slay: Godineati".

256

www.dacoromanica.ro
333

1609 (7118) Octombrie 5.

7118 <1609> Oct<om>v<rie> 5.


Zapis dila loan Blehan soltuzul si 12 prgari, din targul Lepusnii, precum
fiulDuscai din Costesti, nepot lui Maxim de acolo, au vandut a lui driapt
mosie, numai partea lui, ci sa va alege din sat, din Costestii, si asijd ire iarsi au mai
vandut, ci sa va alege a lui parte, din partea uncbiul<ui> sau Blagdi Strpu,
iars dintr'acel sat. Aceste au vandut lui loan Coglnician diacului, drept 25
talen i di argint.

Arh. St. Iasi, CLXIV/53.


Rezumat rom. din 1317.

334

1609 (7118) Octombrie 6, Ia5i.

Noi Costandin Moghila v<oe>v<o>d, cu mila lui dunmezdu, domnu tdrii Mol-
dav[v]ii. Iat au venit innaintea noastr i innaintea boierilor nostri, Craciun
fratele sau Gavril, fiei Petricai, nepoti de fiu Anastasdei, stranepoti lui Lazar,
de a lor bun voe, de nime nevoiti, nici siliisi au vndut a lor driapta ocind
mosie, din uricu ci-au avut dela Alexandru v<oe>v<o>d, o al treilea parte din
tot satul Baicenii, partea din mijloc si cu locul de helesteu in mijlocul satului,
ce este in tinutul Harlaului. Pe aceiasi au vandut-o slugii noastre, lui Patrasco
Udrea fost parcalab, drept 300 talen i de argintu. Si le-au platit Ion deplin dinaintea
noastra si dinaintea boierilor nostri.
Dreptu aceia, sa-i fie lui si dela noi uricu si mina si intdritura, cu tot
venitul. Si altul s nu se amestice.
In Iasi, 7118 <1609> Octomvrie 6.
Domnul au zis.
Stroici mare logofdt au invatat.
Scris de Nebojaico in Esi.
Este si tlmcirea lui di pe limba sirbieasca iscalita de loan pitariul.
Ion Tutul ban.
Arh. St. Iasi, CCI,XXXIii.
Trad. rom. din sec. XIX.

17 Documente Moldova 257

www.dacoromanica.ro
335
1609 (7118) Octombrie 8, Ia5i.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iatd a venit inaintea noastrd i inaintea boierilor noWi moldoveni, Druman,
f iul lui Dumitiu, nepotul Sorei de bund voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit i a
vndut dreapta sa ocind i dedind din uric ce a avut indtual) lui dela stefan
voevod cel Tndr, toatd partea tatdlui lui, Dumitru, cat i se va alege din satul Je-
verteni, care este in tinutul Dorohoi. Aceasta a vandut slugii noastre Sirnion
sulg<er> qi femeii lui, pentru zece talen i bdtuti i i-a pltit deplin inaintea
noastr..
lar noi, vdzAnd tocmeala lor de build voie i plata deplind, noi deasemeni
dela noi am dat i am intrit slugii noastre, Simion sulger, toat acea parte
a lui Dumitru, cat i se va alege, din Eatul Jeverteni, ca sd-i fie i dela noi uric
ocin cu tot venitul i altul s nu se amestece.
Scris in Ia0, in anul 7118 <1609> Octombrie 8.
Domnul a poruncit.
Insu0 Druman a mdrturisit astfe/.
...2) a iscdlit, Stroici logofdt <m p.>
Tdutul <a scris>.
Acad. R.P.R., Filiala Iai, Vondul Spiridoniei, IX/II/2.
Orig. slay, ha'rtie,lips5. 1/3, pecete timbrat.
Cu o trad. rom. din 1839.

336
1609 (7118) Octombrie 21.
t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Mol-
dovei. Iat au venit inaintea noastrd, slugile noastre Alexa i Gligorie vistier,
fiii lui Strugdrit. din Cdscoeti 0 au parit de Ltd inaintea noastrd pe sluga
noastrd, Pdtraco Oaida pdharnic din 014ei, pentru o ocind din satul Tongujei
din Cdscoeti i pentru Poiana Mandstirii i pentru un loe de prisac., pe care
le-a cumpdrat sluga noastrd, Pdtra4co Oaida, dela Gligorie i sora lui, Nas-
tasia, fiii lui Costin, nepotii Giuranesii, zicdnd inaintea noastrd cd ei sunt
rudele mai deaproape ale lui Gligorie 0 ale surorii lui Nastasia i li s'a cuvenit
s intoard. banii 2) <Ptraco) Oaida, el ... .2) din visterie .9 nu are
cu .9 scri0, ci a dat partea) sa de ocind din satul Tongujei 0 din Cis-
coiqti 0 din Poiana Mandstirii i acel loe de prisacd. i sora sa Nastasia, dea-
semeni a dat partea sa pentru acea datorie . . .2) Gligorie.
moa lo in orig.
') loc rupt in orig.

258

www.dacoromanica.ro
Deci intru aceasta, Alexa i Gligorie, fiii lui Strugaritd, ei inii de bun voia
lor, an lasat pe P5.traFo <Oaida.> ca s stapaneasc6 acele prti de ocin mai
sus serse i acel loe de prisac care este la gura . .1) niichci i este cumpa-
rtur dela Gligorie *i dela sora lui, Nastasia, fiii lui Costin, nepotii Giurc51-
neasa
Deci Ptraco Oaida s'a indreptat i 0-a pus del-5e). .1) lar slugile noas-
.

tre, Alexa i Gligorie, fiii lui Strugrit, s.' nu ail3 a pad mai mult pentru
aceast pr, pentrucd ei au ramas din toat legea noastr i nici s doban-
deasc. <niciodat in veci>, inaintea acestei crti a nc,astre.
Scris In. .1) 7118 <1609> Octombrie 21.
Insui domnul a poruncit.
Stroici mare logoat a invtat. Si a iscdlit, Stroici logoat <m. p.>
Attarmure <a scris>.
Acad. R.P.R., CXX/22.
Orig. slav, hrtie, deteriorat, pecete aplicat.

337
1609 (7117) Octombrie 23, Ia0.
t Io Costantin 1Vloghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mol-
dovei. Am dat aceast carte a domniei mele cneaghinei CiolpAneasa i copiilor
ei, ca s fie tari i puternici cu aceast carte a domniei mele, s ia i s st.-
pAneasc. satul Corachiqtii, care este in tinutul Neamt, pentruc au araat
inaintea noastr imisoC de cumpkaturd dela Petru voevod, ea a dat p.se cai
buni, pretuiti la ase mii aspri, lui Petru voevod insuO. Si a fost acest sat drept
domnesc.
Pentru aceasta, s nu aib. Iona. co fost arma nicio treab cu acest sat
sau s'd le intoaral cheltuiala ce se spune in acest ispisoc, iar dac6 i se pare
nedreptate, el sa stea de fat inaintea noastr5.. De aceia, nimeni s nu indr5lz-
neasc impiedice sau opreasc inaintea acestei crti a domniei mele.
Scris in Iai, in anul. 7118 <1609> Octombrie 23.
Domnul a spus.
Stroici mare logoft a invtat. Si a iscalit, Stroici logoat <m. p.>
Vasilie Dinga <a scris>.
Arh. St. Iai, C14XXIV/13.
Orig. slay, hartie filigran, pecete
Cu o trad. rom. din 1780.

1) loe rupt in orig.

259

17.
www.dacoromanica.ro
338
1609 (7118) Octombrie 25, Ia0.
t Pan Pdtrasco mare vornic de tara de sus si Ofs hatman si Chirita mare,
postelnic i Iurco logoat i Boul vistier i Toader Dragota vornic de gloate
si Gheorghie parcAlab de Orhei, scriem i d.m de stire cu aceast scrisoare a.
noastr a au venit inaintea noastr Portar si,fratii lui, Grigore si Toma,
lui Dumitru Lenco i Gorcea i Perjul, fiii lui Oancea nepotii, lui Saya de bun
voia lor, nesiliti de nimeni si au vandut dreapta lor ocin i dedirr din tot,
satul, jum6tate din a patra parte din satul Ionase,ni pe Jijia, la capaul Stncii
cu (Iona' case gata, care <sat> este in tinutul Iasi. Aceia au vndut-o ei
panului Nicoard Prajescul mare vistier, pentru saizeci talen i de argint. Si le-a
pltit deplin dinaintea noastr..
Pentru aceia, am facut si dela noi aceast scrisoare a noastr, sa fie de cre-
dint. panului Nicoar mare vistier pentru acea parte de ocina% p.ni and isi
va <face> direse domnesti s." se stie.
Scris in Iasi, in anul 7118 <16og> Octombrie 25.
Patrasco voinic a isalit <m. p.>
Orbis a isalit <m. p.>
Dumitrachi Chirit <m. p.>
Gheorghe 1Vlaroti logofat <m. p.>
Toader Dragot vornic <m. p.>
Boul vistier <m. p.>
Eu Ignat Manulet si Luca din Iasi am fost i noi in aceasta tocmeal..
Acad. R.P.R., riliala Iai, Vandul Spiridoniei, XLV/II/3.
Orig. slay, hartie filigran, 7 peceti aplicate.

339

1609 (7118) Oetombrie 26, Ia5i.


t Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Mol-
dovei. Iat au venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri Saya si fratele
lui, Trofan, fiii lui Petrea, de buda" voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti
si au vndut dreapta lor ocin i cumprltur a tatallui lor, din ispisoc de cum-
prtura, ce a avut dela acest Petru voevod, a patra parte din a patra parte
din satul Mldresti pe Prut, la gura Strmbei, care este in tinutul Chighe-
ciului. Aceasta au vndut boierului nostru Dumitrachi Chirit mare postelnic,
pentru saptezeci talen i de argint.
intru aceasta., deasemeni au venit inaintea noastr Mihil, fiul lui Dumi-
tru si vara lui, Ana, fiica lui Ion Corod, nepotii si strnepotii lui Tintea, :iarasi

260

www.dacoromanica.ro
de bund voia lor vi au vndut dreapta lor ocind i dedind, din uric ce a avut
strdbunicul lor Tintea dela stefan voevod cel Bdtrn, toate prtile lor
ce se vor alege din acelav sat, Mdlddrevti pe Prut. Aceasta au vdndut-o tot
lui Chirit postelnic, pentru doudzeci talen i argint.
deasemeni, a venit inaintea noastrd Pdrasca, fiica lui Borvin, iardvi de bound
voia ei vi a vandut deasemeni toatd partea ei ce se va alege din acelav sat
Mdldrevti, din cumpdrtura tatdlui ei, Borvin. Aceasta a vdndut-o tot lui
Dumitrache Chiritd postelnic, pentru cincisprezece talen. le-a pldtit
deplin.
.Pentru aceia, sd-i fie vi dela noi uric vi ocind, cu tot venitul. i altul
nu se amestece.
Scris In Iavi, in anul 7118 <1609> Octombrie 26.
Domnul a zis.
Costantin voevod <m. p.>
Marele vornic a invlat. i a iscdlit, <Ureche> <m. p.7
Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., CCXXIV/22.
Orig. slay, hartie, pecete aplicat.

340
1609 (7118) Octombrie 27,
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumn,ezeu, clomn al trii Mol-
dovei. Iatd a venit inaintea noastr i inaintea boierilor novtri moldoveni, cre-
dinciosul nostru boier, Lupul Dragotd vornic de gloatd, de bund VOia lui, ne-
silit de nimeni, nici asuprit vi s'a tocmit dinaintea noastr cu fratele sdu, cu
boierul nostru Toader Dragotd vornic vi vi-a luat dela el doudzeci galbeni ungu-
revti, pentru o parte de ocind., a treia parte din jumdtate din satul Pduvevti vi
cu locuri de mori, pe paraul Carul vi pe Stavnic, care acea parte de ocin o
cumpdrase Lupul Dragotd. dela Lupul Moga, fiul Maricdi, nepotul lui Eremia
homelnic, strnepotul lui Coste Stravici, din uricul ce au avut inaintavii lor
dela Petru voevod cel Baran.
Deci noi, vdzand intelegere intre ei, c a intors Toader Dragotd. acei 20 gal-
beni ungurevti in mAinile fratelui sn Lupul Dragotd, iar noi deasemeni
dela noi am dat i am intdrit boierului nostru, Toader Dragot vornic, a treia
parte din jumtate de sat Puvevti i cu locurile mai sus serse de mori, ca
sd-i fie vi dela noi cu tot venitul. lar de se vor ardta in iireo vreme nivte
direse dela CArstea fost mare vornic sau dela mndstirea lui, sd nu se creadd
Pentru aceia, altul s nu se amestece.

261

www.dacoromanica.ro
Scris in Iaqi, in anul 7118 <16o9> Octombrie 27.
Domnul a poruncit.
Muele logofat a invatat. $i a iscalit, Stroici logofat <m. p.>
Tautul <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXVIII/256.
Orig. slay, hartie filigran, pecete timbraa.

341
1609 (7118) Octombrie 28, Ia5i.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dunmezeu, domn al tarii Mol-
dovei. lata au venit inaintea noastra inaintea boierilor notri moldoveni,
Toader, fiul lui Iosip, nepotul Irinei i Nicoara, ginerele Ancai i Anesia
sora ei, Marica, fiicele Uratei, toti nepotii Sorei, de blind voia lor, nesiliti de
nimeni, nici asupriti i au vandut dreapta lor ocina i dedin din uric ce a
avut Sora, matua. 1) lor, dela $tefan voevod. cel Tanar, partea lor cat *se va
alege din sat din Borale i din jeverteni 1 Cu parte din rediu. Aceia au van-
dut-o slugii noastre, Simion i femeii lui, Nastasia, pentru unsprezece taleni
numarati. $i le-a platit deplin dinaintea noastra.
Pentru aceia, sa-i fie i dela noi uric $ ocina cu ;tot venitul. $i Mtn/ sa
nu se amestece.
In Iai, in anul 7118 <1609> Octombrie 28.
Domnul a ponincit.
Acad. R.P.R., Filiala Iai, Fondul Spiridoniei, 1X711/3.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicat.
Cu 0 trad. SOM. din 1839.

342
1609 (7118) Octombrie 30, Ia5i.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Mol-
dovei. Iat au venit inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni,
mari i mici, Vasilca, fiica lui Toma i Ion i fratii lui, 1Vlihail i Nistor, fiii
Stancai i Pantea i fratii lui, Vasile i Toma, fiii lui Simion, toti nepotii lui
Toma, nesiliti de nimeni, nici asupriti i au vndut dreapta Ion mina i dedina,
toata partea bunicu/ui ion Toma, cat se va alege din satul Verijeni, pe Moldova,
ce este in tinutul Suceava. Aceia au vandut-o boientlui nostru crediticios Boul
vistier, pentru cincizeci talen i batuti. $i s'a sculat boierul nostru crediticios,
Boul visten i a pltit toti deplin acei mai sus scri$ bani, 5o talen, fIL mainile
1) i mo*a* in orig.

262

www.dacoromanica.ro
fiica lui Toma si lui Ion si Nistor i 1VLihild, fiii Stanci i lui Pntea
Vasile si Toma, fiii lui Simion, toti nepotii lui Toma, dinaintea noastr.
Deci noi, vdzand tocmeala lor de bun voie si plata deplin dintre ei pen-
tru aceia i noi, dela noi am dat si am intdrit boierului nostru credincios,
vistier, ca sd-i fie si dela noi mind si uric cu tot venitul. Si altul s nu se
amestece inaintea acestei arti a noastre.
Scris la Iasi, in anul 7118 <16o9) Octombrie 30.
Domnul a zis.
Marele logoft a invtat. Si a isalit, Stroici logofdt <ni. p.>
A .. . . . <a scris>.
Acad. R.P.R., CCCCLXXIX/2o.
Orig. slay, hdrtie filigran, pecete timbratd.

343
1609 (7118) Octombrie 30, Ia5i.
Io Costantin Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii. Mol-
dovei. Iat au venit inaintea noastrd i inaintea tuturor boierilor nostri mol-
doveni, credinciosul nostru boier, Iurasco logort cu fratii si si ni s'au jeluit
cu mare plngere i cu boieri dela curtea domniei mele si cu megiasi de prin-
prejur, mrturisind c privilegiul de cumprtur pe care l-a avut stramostil
lor, Toader Bolea stolnic, dela Alexandru voevod 1) din a treia parte
din satul Tignesti, care este in tinutul Putna, cu loc de moar pe raul Putna,
cumprat dela Ion Brebul si dela femeia lui, Anghelina, fiica lui Ionit., din
privilegiul lor, ce au avut dela Ilie 2) voevod, ei le-au pierduc, and au trecut
pe acolo Cazacii Zaporojeni, cu printele domniei mele, sfantrdposatul Ere-
mia voevod si cu cancelarul spre Tara Munteneasa, and au b5tut pe 1Viihai
voevod.
Si deasemeni ispisocul de mrturie ce au avut dela printe/e domniei mele,
<Mph' aceia, [de M5rturie], fAcut pe acea parte de mind mai sus scris., dease-
meni l-au pierdut, and au jefuit pe boieri, in zilele lui Mihail voevod, precum
au m5rturisit intru aceia, inaintea noastrd si Oana i Maica, copiii lui Ion Bre-
bul, prtasi la acele privilegii pierdute, care sunt mai sus serse i c." este cum-
parAtura lui Toader Bolea stolnic dela printele lor, Ion Brebul.
Deci noi, vdznd atta plangere i mrturie dela boieri si dela slugi ale noas-
tre si dela acei mai sus scrisi prtasi, noi am crezut i deasemeni si dela noi
am dat si am intrit credinciosului nostru boier Iurasco logoft i fratilor lui
acea ...1) din a treia parte din satul Tigdneti, cu loc de moard pe prul
1) loc rupt in orig.
4 Ilie a, corectat ulterior peste alt nume.

263

www.dacoromanica.ro
Putna ca sa-i fie si dela noi uric si ocin cu tot venitul. $i altul sa nu se
amestece.
Scris la Iasi, Octombrie 30, in anul 7118 <16og>.
Domnul a zis.
Marele logoft a invlat. 5i a isclit, Stroici logoat <m. p.>
Tutul <a scris>.
Acad. R.P.R., CIVio.
Ori