Sunteți pe pagina 1din 304

HANNA LINDSEY

Uneori un barbac care pare nepotrivit din toatc


punctele de vedere se poate dovedi alegerea perfecta

La mo.urea bunicului sau. Roslynn Chadwick, o fcnrn:ca-


toare scorianii. a nHtrnit o an:re impresionamii. Acum insa
tn:buic CU oricc chip Sa SC cb;ttorcasca, pentru a se protej:t im-
potri\a vi'm~ltorilor <le Lcstre, a~a di. vim: la Londra s;'t g:bc:asd
un sof porrivir. Anthony ;\l:tlory cstc exact genul de bi1rb;tt
ch ipc~ dc carc a fost avcrrizata sa sc fcreasc.~, un burlac convins,
cdebru pcncru cuccririlc in randul temeilor maritate din inalta
societatc. 0 privirc :iruncad lui Roslynn, ~i Anthony se hora-
ra~re ~;"1 0 f:u.::-1 iubita lu i... t:vidcnt, du pa CC: ea SC marit~l, a~a c:i St:
ofera sa-i fie sf'1tuitor in privinp burhcilor cligibili. cur;md
ins:1 Anthony inccpc sa gascasd tot fdul de cusururi posibi-
lilor cmdidati. iar irm:rca rca v;irului lipsir de scrupuk al
lui Roslynn de a o rapi pcntru a punc m ana pc averea ci ii
dcrcrmina pc Anthony s:'t-~i arnmc rolul de sot.
Roslynn i~i dorq;tc cu ardoarc s:1 aiba indrazncala sii se prcdca
UOlli astfr) de barbat irczi5tibil, Sa SC poata indragosti ~j Sa

urmczc visul fcrmccac. insa estc con~rienra ci incrcden:a


in promisiunik accstui cr:ii ~irer ii po:ite frange inim.1. D:ir
refuzul de a-~i asrnlca inima o poacc: indeparra de o dragom:
ncmaiinc3lnic:1, nui fierbince dc:dt orice fhcara ~i mai pre-
tioasa dcdc cca m.ii rar1 bijuterie.

Johanna Lindsey este una dintre cclc mai populare scriitoare


de romane romanticc, cu peste 60 de milioane de excmplare
vanduce. Caqile ei au fost traduse in mai mult de 12 limbi ~i
figurcaza incotdcauna pc lista de bestselleruri din New
York Times.

ISBN 978 606 686 959 1

9l~J11~JJl~l ~[~~~!II