Sunteți pe pagina 1din 125

GHID

PRIVIND AUDITUL CALITĂłII

1

Declinarea responsabilităţii

Această publicaţie este doar un ghid şi nu îşi propune să ofere asistenţă profesională. În consecinţă, ar trebui utilizat ca atare. Cu toate că atât Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), cât şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) au depus cele mai susţinute eforturi în pregătirea acestui document, nici ICAS, nici CAFR nu garantează faptul că utilizarea acestor proceduri acoperă toate tipurile de misiuni de audit pe care le puteţi întâlni în activitatea de audit. Prin urmare, nici ICAS, nici CAFR, nici angajaţii, colaboratorii sau agenţii acestora, nu vor fi răspunzătoare de orice pagubă sau daună economică, fie generată de neglijenţă, încălcarea unui contract sau din orice alte motive.

În mod similar, nici ICAS, nici CAFR nu vor răspunde de pagubele sau daunele ocazionate de acţiunile proprii ale persoanelor care vor achiziţiona acest document sau ale părţilor terţe, bazându-se pe conţinutul acestuia, care ar putea cauza pierderi suferite fie de către persoanele care îl vor achiziţiona, de către cei pentru care acestea acţionează în calitate de agenţi, de către cei care se bazează pe aceştia pentru consultanţă, sau de orice parte terţă, sau pentru orice încălcare de contract de către ICAS şi CAFR, sau pentru orice denaturare, greşeli sau neglijente cuprinse în acest document. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare, sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau de altă natură, în lipsa unei permisiuni anterioare scrise din partea celui care deţine dreptul de proprietate.

3

INTRODUCERE

Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) şi Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), consecvente în continuarea colaborării destinate dezvoltării profesiei de audit financiar în concordanţă cu cerinţele IFAC, au plăcerea de a prezenta Ghidul privind Auditul Calităţii, un manual de proceduri de audit, destinat membrilor CAFR. Prezentul Ghid, elaborat de ICAS, tradus prin grija şi sub responsabilitatea Consiliului CAFR, este conceput pentru a răspunde celor mai actuale cerinţe profesionale şi etice în desfăşurarea misiunilor de audit şi desigur realităţilor economice prezente. Potrivit acordului de traducere încheiat cu ICAS prezentul Ghid va fi actualizat anual, pentru a asigura pe de o parte consecvenţa cu cerinţele IFAC aplicabile misiunilor de audit financiar, iar pe de altă parte pentru a aduce îmbunătăţiri formatului existent. Camera Auditorilor Financiari din România, în calitatea sa de membru cu drepturi depline al IFAC, este organismul profesional responsabil pentru organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar în România, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, precum şi pentru promovarea şi utilizarea acestora de către auditorii financiari, stagiarii în audit şi de către alţi utilizatori interesaţi. Prezentul Ghid privind Auditul Calităţii se subscrie priorităţilor asumate de Consiliul CAFR privind creşterea continuă a competenţei profesionale a auditorilor, demers în care am beneficiat de asistenţa prestigiosului Institut Scoţian, care ni s-a alăturat şi în acest efort care se circumscrie afirmaţiei Directorului executiv al ICAS, Domnul Anton Colella potrivit căreia: „Profesia contabilă devine din ce în ce mai mult o profesie globală, iar organizaţiile europene puternice sunt vitale pentru a-i asigura pe investitori, oricare ar fi aceştia, că pot avea încredere în informaţiile financiare pe care le utilizează. Schimbul de experienţă nu poate decât să aducă beneficii în această direcţie” Standardele Internaţionale de Audit (ISA-urile) au fost adoptate de către CAFR pentru auditul situaţiilor financiare, încă din anul 2000, conformitatea cu acestea fiind obligatorie în România. Auditorii

ar trebui, de asemenea, să ia în considerare cerinţele etice în desfăşurarea misiunilor lor de audit. Ghidul privind Auditul Calităţii vă este adresat pentru realizarea misiunilor Dvs de audit. Probabil veţi utiliza Ghidul privind Auditul Calităţii pentru clienţii întreprinderi mici şi mijlocii; în acest scop au fost realizate aceste proceduri. Ar trebui notat că procedurile înglobează principiile cheie din ISA-uri, pentru a- i sprijini pe auditori să elaboreze o abordare a auditului adecvată circumstanţelor misiunii individuale de audit căreia acestea îi sunt aplicate. Materialul este furnizat în scopul îndrumării dumneavoastră generale

şi depinde de practicieni să îl utilizeze cât mai eficient şi să desfăşoare misiuni de audit în conformitate cu

ISA-urile. Utilizarea acestor programe de audit nu reprezintă un substitut pentru înţelegerea corectă a, şi

aplicarea, standardelor de audit propriu-zise. Pentru a desfăşura un audit în conformitate cu ISA-urile, firmele de audit trebuie să se

conformeze mai întâi, la nivelul întregii firme, cu Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii, (ISQC1) "Controlul calităţii pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri ale informaţiilor financiare istorice, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe". Firmele ar trebui, de asemenea, să ia în considerare şi să adopte ISA 220 "Controlul calităţii pentru auditurile informaţiilor financiare istorice" înainte de aplicarea altor ISA-uri misiunilor de audit individuale. Utilizatorii acestui Ghid privind Auditul Calităţii ar trebui să fie familiarizaţi cu Standardele Internaţionale de Audit. ISA-urile prevăd o abordare pe bază de risc a auditului. Acestea prevăd, de asemenea, o abordare formală a cunoştinţelor referitoare la domeniul de activitate şi la client, şi o abordare formală

a evaluării riscului, inclusiv a riscului de fraudă. Practicienii, punând în aplicare scepticismul profesional corespunzător, ar trebui să capitalizeze cunoştinţele pe care le deţin despre clienţi şi sistemele lor de realizare a evaluării corecte a riscurilor. O dată ce riscurile sunt identificate, este necesară elaborarea unui program de lucru pentru a aborda sau minimiza aceste riscuri. Procedurile din cadrul programelor de audit detaliază aceste aspecte, dar atenţia este decisivă pentru a se asigura că munca care va fi desfăşurată abordează eficient, la propriu, riscurile identificate. Schiţa care urmează ilustrează abordarea generală. Nu toate procedurile sugerate vor fi necesare în toate cazurile şi vor exista situaţii în care sunt necesare teste şi proceduri ulterioare în vederea conformităţii cu ISA-urile.

5

Utilizarea Ghidului Privind Auditul Calităţii

Prin utilizarea programelor şi a Cuprinsului, conform sugestiilor, utilizatorii vor dispune de un dosar structurat, prezentat într-o manieră verificată şi testată. Cu toate acestea, ordinea în care este întocmit dosarul nu respectă Cuprinsul. Utilizatorii trebuie, mai întâi, să ia în considerare secţiunea de planificare a dosarului şi să finalizeze acea secţiune înainte de a începe munca de audit pe teren. Secţiunea de planificare este importantă deoarece aceasta identifică riscul şi pragul de semnificaţie, furnizează unele liste de verificare a aspectelor care sunt, de obicei, anticipate şi furnizează un mijloc de înregistrare a procesului de planificare. Atunci când începe munca de teren, secţiunile rămase (cu excepţia secţiunii A) pot fi finalizate, unele pe rând şi altele simultan. Ordinea în care aceste secţiuni sunt încheiate va fi determinată de fiecare misiune specifică. Ar fi recomandat ca secţiunea referitoare la bănci să fie prima încheiată, urmată de secţiunile de vânzări şi achiziţii, apoi de domeniile de control al conturilor, precum salariile şi TVA-ul. Celelalte secţiuni se pot constitui astfel pe o bază destul de solidă. Atunci când aceste secţiuni sunt încheiate, se pot analiza toate informaţiile, aspectele generate şi concluziile. Aceasta este secţiunea A. Aceasta nu precizează ce concluzii trebuie formulate, dar prevede un mijloc metodic de punere în comun a informaţiilor identificate în urma muncii de teren. Mai precis, Secţiunea A furnizează o metodă de înregistrare a concluziilor şi considerentelor, precum şi de întocmire a unor liste de verificare utile, în sprijinul finalizării misiunii. Etapele finale sunt cele care comportă un risc mai mare de eroare, prin comiterea de greşeli sau omiterea de informaţii. Finalizarea unui dosar de audit se realizează cu atenţia cuvenită luând în considerare importanţa acestei etape în procesul de audit. Dorim să mulţumim pe această cale echipei de traducători, comisiei de revizuire, membrilor Consiliului CAFR, practicienilor şi personalului executiv care prin acţiunea voluntară au făcut posibilă apariţia acestei lucrări. Nu în ultimul rând dorim să adresăm mulţumirile noastre Institutului Contabililor Autorizaţi din Scoţia, pentru sprijinul constant, pe care şi prin acest demers, l-a asigurat şi continuă să îl asigure profesiei de audit financiar din România.

Bucureşti

Martie 2010

ANTON COLLELA Director Executiv al ICAS

Prof. Univ. Dr. ION MIHĂILESCU Preşedinte al Consiliului CAFR

CARMEN MATARAGIU Membru al Consiliului CAFR

6

Declinarea finală a responsabilităţii

Această publicaţie este doar un ghid şi nu îşi propune să ofere asistenţă profesională. În consecinţă, ar trebui utilizat ca atare. Cu toate că atât Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS), cât şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) au depus cele mai susţinute eforturi în pregătirea acestui document, nici ICAS, nici CAFR nu garantează acurateţea sau veridicitatea oricărei informaţii sau opinii, nici gradul de adecvare, caracterul corespunzător sau aplicabilitatea oricărei practici sau proceduri conţinute în acesta. Prin urmare, nici ICAS, nici CAFR nu vor putea fi trase la răspundere de orice pagubă sau daună economică, fie generată de neglijenţă, încălcarea unui contract sau din orice alte motive, de către ICAS sau CAFR, angajaţii, colaboratorii sau agenţii acestora, sau de către autorii care au contribuit la realizarea acestui text. În mod similar, nici ICAS, nici CAFR nu va răspunde de pagubele sau daunele ocazionate de propriile acţiuni ale persoanelor care vor achiziţiona acest document sau ale părţilor terţe, conform prevederilor sale, care ar putea rezulta în pierderi suferite fie de către persoanele care îl vor achiziţiona, de către cei pentru care acestea acţionează în calitate de agenţi, de către cei care se bazează pe aceştia pentru consultanţă, sau de orice parte terţă, sau pentru orice încălcare de contract de către ICAS şi CAFR, din perspectiva unei denaturări necorespunzătoare, greşite sau neglijente cuprinsă în acest document. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare, sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau de altă natură, în lipsa unei permisiuni anterioare scrise din partea celui care deţine dreptul de proprietate.

7

ABORDARE GENERALĂ ASUPRA EVALUĂRII RISCULUI

O parte semnificativă a abordării prevăzute de ISA-uri implică evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare supuse auditului şi răspunsul auditorului la aceste riscuri (ISA- urile315 şi 330). Următoarea schemă îşi propune să ofere indicaţii cu privire la abordarea generală care este implicită în programele din cadrul acestui Ghid privind Auditul Calităţii.

În evaluarea riscurilor potenţiale de denaturare a situaţiilor financiare este necesar să se înţeleagă domeniul de activitate al entităţii auditate, mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi controalele care trebuie realizate. Echipa misiunii trebuie să discute riscurile potenţiale, inclusiv pe cele de fraudă. Această activitate iniţială va permite identificarea riscurilor într-un mod structurat. O dată ce riscurile sunt identificate răspunsul auditorului la aceste riscuri poate fi identificat şi programul de activitate poate fi realizat în consecinţă.

Documentarea şi comunicarea evaluării riscului

Înţelegerea şi identificarea riscurilor generate de entitate şi de mediul său, inclusiv a controalelor interne relevante.

de mediul său, inclusiv a controalelor interne relevante. Secţiunile B1, B3 şi B4 sunt utile. Secţiunea
de mediul său, inclusiv a controalelor interne relevante. Secţiunile B1, B3 şi B4 sunt utile. Secţiunea

Secţiunile B1, B3 şi B4 sunt utile. Secţiunea B9 oferă recomandări la înregistrarea informaţiilor. .

Afirmaţii referitoare la situaţiile financiare

Clase de tranzacţii

Apariţie; Exhaustivitate; Acurateţe; Separarea exerciţiilor; Clasificare.

Solduri ale conturilor

Existenţă; Drepturi şi obligaţii; Exhaustivitate; Evaluare şi alocare.

Prezentare şi descriere

Apariţie, drepturi şi obligaţii; Clasificare şi inteligibilitate; Acurateţe şi evaluare.

Planificarea (B9) ar trebui să prezinte atât planul de audit general cât şi planul detaliat. Abordarea ar trebui rezumată în Programul de Eşantionare (B7).

Discutarea riscurilor în cadrul echipei de misiune. Ar trebui să fie evidenţă din B9, Planificarea Auditului. Discutarea riscurilor în cadrul echipei de misiune.

Ar trebui să fie evidenţă din B9, Planificarea Auditului. Evaluarea modelului şi determinarea implementării
Ar trebui să fie evidenţă din B9, Planificarea Auditului. Evaluarea modelului şi determinarea implementării
Ar trebui să fie evidenţă din B9, Planificarea Auditului. Evaluarea modelului şi determinarea implementării
Ar trebui să fie evidenţă din B9, Planificarea Auditului. Evaluarea modelului şi determinarea implementării

Evaluarea modelului şi determinarea implementării controalelor relevante pentru audit şi pentru riscurile care nu pot fi reduse la un nivel aceptabil de scăzut doar prin proceduri de fond. Secţiunile B3 şi C1 oferă recomandări.

de fond. Secţiunile B3 şi C1 oferă recomandări. Determinarea dacă orice riscuri sunt atât de semnificative

Determinarea dacă orice riscuri sunt atât de semnificative încât prevăd considerente de

Identificarea riscurilor de denaturare semnificativă la nivelurile situaţiilor financiare şi afirmaţiilor. Secţiunile B4 şi B7 oferă recomandări. Secţiunile B4 şi B7 oferă recomandări.

şi afirmaţiilor. Secţiunile B4 şi B7 oferă recomandări. audit speciale. Secţiunea B1 oferă recomandări. 8

audit speciale. Secţiunea B1 oferă recomandări. Secţiunea B1 oferă recomandări.

8

ABORDAREA GENERALĂ A CONTROALELOR INTERNE

Un auditor trebuie să obţină înţelegerea asupra controlului intern relevant pentru audit şi a mediului de control ISA 315. Auditorii au obişnuit în trecut să testeze controalele interne doar în scopul de a reduce testarea de fond. ISA-urile prevăd o abordare diferită. Următoarea schemă este destinată în principal sintetizării metodologiei. Pe scurt, auditorii trebuie totdeauna, pentru toate cazurile, să dobândească, înţelegerea mediului de control şi a controalelor interne utilizate. Acestea vor include procesul prin care conducerea identifică riscurile, modul în care acestea sunt gestionate şi modul în care desfăşurarea acestor controale este monitorizată de către conducere şi de către persoanele însărcinate cu guvernanţa. Aceste aspecte vor trebui înregistrate pentru a demonstra înţelegerea lor. Evaluarea implementării controalelor va reprezenta următoarea etapă. În majoritatea auditurilor, pentru această etapă se va elabora un raport adresat persoanelor însărcinate cu guvernanţa. În unele cazuri, mediul de control va fi suficient de puternic pentru a-i permite auditorului să testeze înţelegerea sa asupra controalelor (un test de parcurgere) în vederea justificării reducerii testării de fond.

Înţelegerea celor cinci componente ale controlului intern Mediul de Procesul de Sisteme şi Activităţi de
Înţelegerea celor cinci componente ale controlului intern
Mediul de
Procesul de
Sisteme şi
Activităţi de
Controale
procese de
control
evaluare a
control
de
riscurilor
informaţii
monitorizare
C1/2(1)
B3/2(11)
B3/2(9)
B3/2(12)
B3/2(13)
Înţelegerea modelului controalelor relevante pentru audit (doar interogarea nu este suficientă) Toate auditurile
Înţelegerea modelului controalelor
relevante pentru audit (doar
interogarea nu este suficientă)
Toate
auditurile
Determinarea măsurii în care au
fost implementate controalele
(doar interogarea nu este
suficientă)
Relevanţa con-
Teste ale controalelor
troalelor
Secţiunea C1

9

CUPRINSUL DOSARULUI

 

Semnarea

A

1

Copie după situaţiile financiare semnate*

A

2

Scrisoare de reprezentare semnată*

A

3

Lista de verificare a aspectelor de luat în considerare în viitor

12

A

Revizuirea de către partenerul independent/ revizuire la cald a dosarului Finalizarea auditului

4

13

A

5

Finalizarea auditului

16

A

6

Aspecte semnificative

21

A

7

Revizuirea scrisorii către cei însărcinaţi cu guvernanţa

23

A

8

Revizuirea scrisorii de reprezentare

25

A

9

Sumarul erorilor

26

A

10

Revizuirea situaţiilor financiare şi lista de verificare a prezentărilor

27

A

11

Revizuire analitică finală

28

A

12

Evenimente ulterioare bilanţului

30

A

13

Continuitatea activităţii

32

A

14

Raportul de audit

37

A

15

Alte programe adecvate pentru misiunea specifică

Planificarea

B

1

Obiectivele planificării, concluzii, aprobare şi lista de verificare

40

B

2

Acceptarea desemnării şi a redesemnării

47

B

3

Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor

54

B

4

Evaluarea riscului inerent

56

B

5

Pragul de semnificaţie

58

B

6

Revizuirea analitică preliminară

59

B

7

Sumarul evaluării riscului şi planul de eşantionare

60

B

8

Solduri iniţiale

62

B

9

Acordul de planificare a auditului

63

B

10

Lista de verificare permanentă a informaţiilor

66

B

11

Agenda de lucru a întâlnirilor pentru planificare

67

B

12

Conturile anului precedent*

Revizuirea controlului intern

 

C

1

Sisteme contabile şi controale interne

69

Elemente ale situaţiilor financiare

D

Imobilizări necorporale

71

E

Imobilizări corporale

73

F

Investiţii

77

G

Stocul şi producţia în curs

81

H

Debitori

87

I

Conturile la bănci şi numerarul disponibil

91

J

Creditori

93

K

Taxe

97

L

Obligaţii, datorii contingente şi angajamente

99

M

Aspecte statutare, capital propriu şi rezerve

101

N

Vânzări şi venituri

105

O

Achiziţii şi cheltuieli

107

P

Salarii

109

Q

Contul de profit şi pierdere

111

R

Părţi afiliate

113

S

Situaţia fluxurilor de numerar (va fi creată de autor dacă este cazul)

T

Conformitatea cu legile şi reglementările

117

U

Balanţa de verificare

121

Glosar de termeni

 

123

* introduceţi documente

10

Nume

 

Ref A

client

Perioada contabilă

FINALIZAREA AUDITULUI SECŢIUNEA A

11

Nume

 

Ref A3/1

client

Perioada contabilă

LISTA DE VERIFICARE A URMĂTOARELOR ASPECTE

Notă:

Dacă este necesar, vă rugăm utilizaţi un program separat cu cerinţe încrucişate.

 

1.

Prezentaţi pe scurt orice schimbare survenită în activităţile client sau în procedurile apărute pe parcursul acestui an şi care se preconizează că vor apărea şi anul viitor.

 

2.

Identificaţi programele şi/sau testele care nu sunt necesare şi care nu ar trebui repetate şi marcaţi-le într-un mod evident ca să se înţeleagă că nu vor fi necesare anul viitor.

 

3.

Având în vedere perioada precedentă identificaţi orice alte schimbări în auditul nostru sau în abordarea pregătirii conturilor care ar fi făcut ca misiunea de audit să fie mai eficientă din punctul de vedere al costului.

 
 

Alte puncte de vedere care decurg din prezentul audit.

 
 

Confirm că am notat toate modificările şi problemele relevante pentru anul următor şi am identificat toate domeniile în care am desfăşurat activităţi care nu erau necesare sau am abordat activitatea în alt mod decât cel considerat a fi cel mai eficient din punctul de vedere al costului.

Semnătură

Data

Revizuit

Data

12

Nume

 

Ref A4/1

client

Perioada contabilă

PARTENERUL INDEPENDENT/ REVIZUIREA LA CALD A DOSARULUI

OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA200 ISA220

Următoarele aspecte trebuie revizuite de către un partener independent/sau să facă obiectul unei revizuiri la cald a dosarului, înainte ca raportul de audit să fie semnat de către partenerul misiunii de audit:

Misiunea de audit a unei companii listate; sau

Misiunea de audit a unei companii nelistate în care:

o

Riscul de audit este evaluat într-o asemenea manieră încât să necesite o revizuire la cald în conformitate cu procedurile interne ale firmei care au legătură cu revizuirile controlului calităţii misiunilor (ISQC1 ). Criteriile pentru aceasta, pot include o opinie de audit calificată sau modificată, aspecte contabile complexe, discutabile, dificile pentru domeniile auditului sau un client important.

o

Ca o consecinţă a identificării unei ameninţări la adresa independenţei şi obiectivităţii firmei, revizuirea la cald a dosarelor este considerată a fi o măsură de siguranţă necesară împotriva ameninţărilor independenţei auditorului. (Codul Etic)

Pentru companiile nelistate la bursă ar trebui să se constate că în anumite situaţii ar putea fi potrivit să se efectueze mai degrabă o revizuire independentă a aspectelor principale (a problemelor stringente), decât o revizuire generală. Nivelul necesar de revizuire ar trebui determinat în concordanţă cu gradul de risc sau cel al ameninţării identificate.

Obiectivele revizuirii ar putea cuprinde următoarele: partenerul de revizuire (al dosarelor cu probleme) ar trebui să identifice ce obiective sunt relevante pentru misiunea specifică.

1. Să evalueze calitatea auditului.

2. Să confirme obiectivitatea partenerului misiunii de audit şi a personalului cheie implicat în audit şi independenţa firmei prin revizuirea factorilor care ar putea fi percepuţi ca fiind o ameninţare fie pentru obiectivitatea echipei de audit, fie pentru independenţa firmei.

3. Să evalueze procesul de planificare (secţiunea B), inclusiv identificarea componentelor cheie ale riscului de audit identificat de către echipa de audit şi gradul de adecvare al răspunsurilor planificate pentru acele riscuri.

4. Să evalueze rezultatele activităţii de audit şi gradul de adecvare al raţionamentelor cheie care s-au făcut, mai ales în domeniile cu risc maxim.

5. Să ia în considerare importanţa şi gradul de adecvare al declaraţiilor scrise (secţiunea A8), inclusiv declaraţii cu privire la orice potenţială modificare a situaţiilor financiare de care firma are cunoştinţă, dar pe care conducerea firmei nu a făcut-o.

6. Să confirme că toate problemele care pot fi judecate în mod raţional de către auditori ca fiind importante şi relevante pentru conducere sau pentru cei însărcinaţi cu guvernanţa (secţiunea A7), identificate pe parcursul auditului, au fost luate în considerare pentru a fi raportate comitetului de directori şi/sau comitetului de audit (sau echivalentelor acestora).

7. Să confirme gradul de adecvare al proiectului raportului auditorilor.

13

Nume

 

Ref A4/2

client

Perioada contabilă

PARTENERUL INDEPENDENT/REVIZUIREA LA CALD A DOSARULUI

Obiectivele revizuirii:

Obiectivele revizuirii: Amploarea activităţii întreprinse în vederea efectuării Revizuirii

Amploarea activităţii întreprinse în vederea efectuării Revizuirii

Obiectivele revizuirii: Amploarea activităţii întreprinse în vederea efectuării Revizuirii

ASPECTE REZULTATE DIN NOTELE REVIZUIRII

     

Verificat

 

Nr.

Aspectele rezultate

Verificare

de către:

Data

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

14

Nume

 

Ref A4/3

client

Perioada contabilă

Confirm următoarele:

CONCLUZII

(i)

Sunt partener independent/persoana însărcinată cu revizuirea la cald a dosarului deţinând experienţa şi autoritatea necesare îndeplinirii rolului de partener de revizuire independent;

(ii)

Nu am fost angajat în efectuarea misiunii de audit sau în furnizarea altor tipuri de servicii, nici nu am avut nici un fel de alte responsabilităţi faţă de firma auditată sau faţă de orice altă firmă care face parte din grupul firmei auditate;

(iii)

Confirm că nu am efectuat această revizuire a partenerului independent/ la cald a dosarului pentru o perioadă mai mare de cinci ani consecutivi;

(iv)

Am revizuit, cel puţin, Planificarea Auditului, Aspectele care Necesită Atenţia Partenerului, Situaţiile Financiare ale client şi Raportul de Audit propus;

(v)

Sunt mulţumit că obiectivele mai sus stipulate şi care sunt relevante pentru această revizuire a partenerului independent/ la cald, au fost îndeplinite.

pentru această revizuire a partenerului independent/ la cald, au fost îndeplinite. Semnătura Data Nume 15
pentru această revizuire a partenerului independent/ la cald, au fost îndeplinite. Semnătura Data Nume 15
pentru această revizuire a partenerului independent/ la cald, au fost îndeplinite. Semnătura Data Nume 15
pentru această revizuire a partenerului independent/ la cald, au fost îndeplinite. Semnătura Data Nume 15
pentru această revizuire a partenerului independent/ la cald, au fost îndeplinite. Semnătura Data Nume 15

Semnătura

Data

Nume

15

Nume

 

Ref A5/1

client

Perioada contabilă

CONCLUZIA AUDITULUI

OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA230 ISA220

1. Să ofere asigurarea că opinia de audit exprimată este susţinută în mod corespunzător de munca efectuată, de probele de audit, de existenţa dosarelor şi a probelor de audit.

2. Să ofere asigurarea că dosarele de lucru furnizează o înregistrare adecvată în foile de lucru a activităţii care s-a efectuat şi a concluziilor la care s-a ajuns.

3. Să ofere asigurarea că activitatea de audit efectuată este conformă cu Standardele Internaţionale de Audit şi cu manualul de proceduri interne - standardele firmei.

4. Să ofere asigurarea, dacă este necesar, că activitatea efectuată de fiecare dintre membrii echipei de audit este revizuită de persoane cu experienţă mai mare în firmă.

5. Să atragă atenţia partenerului asupra tuturor punctelor problematice cu privire la audit sau conturi.

6. Să documenteze toate discuţiile importante, copiile corespondenţei dintre firmă şi client etc., care sunt relevante pentru conturi şi pentru audit .

7. Să se asigure că există:

a) Scrisoarea de misiune curentă;

b) Scrisoarea de reprezentare; şi

c) Raportul scris al conducerii.

CONCLUZII

Consider că obiectivele menţionate mai sus au fost îndeplinite.

Semnătura

Data

Revizuit

Data

16

Nume

 

Ref A5/2

client

Perioada contabilă

DEFINITIVAREA AUDITULUI – CONCLUZIILE PARTENERULUI DE AUDIT

   

Obiective

 

Iniţialele parteneru lui şi data

Program de audit

realizate

Program

1.

Am luat în considerare Planificarea Auditului şi Programul Aspectelor Importante, şi am documentat concluziile mele.

1, 2, 3, 5, 6

B9

 

A6

2.

Am verificat sau definitivat Lista de verificare pentru finalizarea dosarului.

(toate)

A5/4 –

 

A5/5

3.

Auditul a fost planificat şi dus la îndeplinire în conformitate cu scepticismul profesional necesar. ISA200

1, 3

   

4.

Confirm că nu mi s-a cerut să reduc sau să schimb aria de acoperire a auditului atâta timp cât acesta se afla în desfăşurare. (Dacă această confirmare nu este posibilă, faceţi referire la secţiunea în care s-au documentat consideraţiile care au rezultat din cererea de reducere sau de modificare a ariei de acoperire a auditului.). ISA210

1, 3

   

5.

Îmi asum responsabilitatea pentru calitatea generală a misiunii de audit. ISA220

1, 2, 3, 4, 6, 7

   

6.

Au fost luate măsurile generale pentru a obţine asigurarea că membrii misiunii de audit s-au conformat cerinţelor prevăzute de Codul etic al IFAC şi ISA 220.

3, 5

   

7.

Declar că:

1, 3, 5, 6

   

(i)

am obţinut şi documentat informaţii relevante de la firmă şi

acolo unde a fost cazul de la firmele din cadrul reţelei, pentru a identifica şi evalua circumstanţele şi legăturile care au generat ameninţări pentru independenţă;

(ii)

am înregistrat evaluarea informaţiilor privind încălcările identificate, dacă au existat, în legătură cu politicile sau procedurile privind independenţa firmei, pentru a determina dacă ele pot constitui o ameninţare la adresa independenţei misiunii de audit;

(iii) am înregistrat demersurile pentru a elimina astfel de ameninţări sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil prin adoptarea măsurilor de siguranţă; şi

(iv)

am raportat imediat firmei imposibilitatea rezolvării problemei, pentru a se întreprinde acţiunile corespunzătoare.

Concluzionez că atât eu, cât şi firma mea ne-am conformat cu Standardele de etică IFAC şi cu ISA220

8.

Confirm că nu am obţinut informaţii care dacă ar fi fost disponibile firmei mai devreme, aceasta ar fi trebuit să refuze misiunea. ISA220

3

   

9.

În situaţiile în care, în cadrul echipei misiunii, sau între aceasta şi ceilalţi consultanţi au apărut diferenţe de opinie, precum şi acolo unde a fost cazul, între partenerul de misiune şi persoana însărcinată cu controlul calităţii misiunii (partenerul independent/partenerul însărcinat cu revizuirea la cald), echipa misiunii a urmat politicile şi procedurile de documentare ale firmei, făcând faţă şi rezolvând diferenţele de opinie.

2

   

17

Nume

 

Ref A5/3

client

Perioada contabilă

       

Iniţialele

Concluzia partenerului de audit (continuare)

Obiective

Program

partener

realizate

ului şi

 

data

10.

Sunt mulţumit că eu şi membrii echipei misiunii am beneficiat de consultarea potrivită pe parcursul desfăşurării misiunii, atât în cadrul echipei misiunii, cât şi între membrii echipei misiunii şi alţii, la nivelul adecvat din interiorul firmei sau din exteriorul acesteia, astfel încât aceste consultări au fost documentate şi acţiunile stabilite au fost implementate în consecinţă.

3, 5

   

ISA220

11.

M-am consultat cu partenerul independent/partenerul însărcinat cu revizuirea la cald, dacă unul asemenea a fost numit pe parcursul auditului, iar revizuirea privind controlul calităţii misiunii a fost finalizată, dacă a fost cazul.

1, 3, 5, 6

   

12.

M-am consultat cu partenerul de etică (după cum a fost cazul) şi am documentat discuţiile şi concluziile formulate. Codul etic – Integritate, Obiectivitate, Independenţă.

1, 3, 5, 6

B2/7

 

13.

Am luat în considerare comunicarea reciprocă dintre auditor şi cei însărcinaţi cu guvernanţa şi confirm că această comunicare a fost una adecvată pentru un audit eficient, iar dacă nu a fost aşa, am documentat acţiunile necesare întreprinse şi am subliniat aspectele de avut în vedere pe viitor în funcţie de necesităţi.

3

A7

 

14.

Documentaţia de audit a fost pregătită astfel încât să demonstreze:

     

(i)

Natura, momentul şi aria de întindere a procedurilor de audit utilizate pentru a fi în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile;

(ii)

Rezultatele procedurilor de audit şi probele de audit obţinute; şi

(iii)

Probleme semnificative care au reieşit pe parcursul auditului şi concluziile trase în legătură cu acestea.

ISA230(Revizuit)

15.

Abateri de la un principiu de bază sau de la o procedură esenţială (cerinţe evidenţiate cu caractere mai groase/tip bold) au apărut numai în cazuri excepţionale care au fost relevante în circumstanţele auditului. S-au documentat circumstanţele pentru procedurile de audit iniţiale şi cele alternative efectuate pentru a atinge obiectivul auditului.

     

ISA230(Revizuit)

16.

Am revizuit şi am evaluat concluziile care au reieşit din probele de audit obţinute ca fundament al exprimării unei opinii cu privire la situaţiile financiare. ISA700

1

   

17.

Am concluzionat că informaţiile din raportul directorului sunt în conformitate cu situaţiile financiare. ISA720(Revizuit)

     

18.

Am concluzionat că înregistrările contabile adecvate (ex: facturi de vânzare/cumpărare, înregistrarea stocurilor, înregistrările în jurnal, evidenţele bancare) au fost menţinute în conformitate cu Legea Contabilităţii sau cu cerinţele echivalente dacă acest act nu există, am luat în considerare şi am documentat implicaţiile asupra raportului de audit.

     

18

Nume

       

Ref A5/4

client

Perioada contabilă

 

LISTA DE VERIFICARE PRIVIND FINALIZAREA DOSARULUI

 

ISA230 ISA220

       

Iniţialele

 

Program de audit

 

Program

partenerul

ui senior

şi data

Iniţialele

manager-

ului şi data

1.

 

Toate aspectele cuprinse în Planificarea Auditului au fost tratate, documentate şi referenţiate încrucişat cu Programul Aspectelor Importante.

B9

   

2.

 

Aspectele importante au fost înregistrate, revizuite şi clarificate.

A6

   

3.

 

Toate erorile necorectate sunt prezentate în lista de sumar. Declaraţiile conducerii adecvate au fost redactate şi dacă este cazul, s-a întocmit o ciornă a unui raport de audit calificat cu privire la acestea.

A9

   

A8

4.

 

Revizuirea ulterioară auditului cu privire la nivelul pragurilor de semnificaţie şi evaluarea riscului a fost încheiată.

B1/2

   

5.

 

Lista de verificare a evenimentelor ulterioare datei bilanţului

A12

   

fost încheiată şi s-a luat cunoştinţă despre poziţia curentă care a fost susţinută prin probe.

a

6.

 

Lista cu privire la continuitatea activităţii a fost încheiată şi s-a luat cunoştinţă despre poziţia curentă care a fost susţinută prin probe.

A13

   

7.

 

Revizuirile Analitice Finale şi Preliminare sunt documentate

B6

   

şi

s-au obţinut probele pentru coroborare.

 

A11

8.

 

Lista de verificare a conformităţii cu regulamentele şi legile a fost completată şi s-a luat la cunoştinţă poziţia curentă.

T1

   

9.

 

Lista de verificare a părţilor afiliate a fost completată, şi s-a luat la cunoştinţă poziţia curentă.

R1

   

10.

 

S-a acordat atenţia necesară riscului de fraudă şi spălare a banilor, s-au întreprins acţiunile necesare în acest sens şi s- au oferit referinţe cu privire la locul unde au fost documentate aceste acţiuni.

B1

   

11.

 

Documentarea actualizării permanente a informaţiilor în concordanţă cu lista de verificare permanentă a informaţiilor.

B10

   

12.

 

Obligaţiile stipulate în scrisoarea curentă de misiune au fost îndeplinite.

B1

   

13.

 

Revizuirea deprecierii, dacă a fost cazul, a fost realizată.

     

14.

 

Lista de verificare a dezvăluirii informaţiilor contabile a fost completată în concordanţă cu procedurile firmei şi orice cerinţe de reglementare au fost îndeplinite.

A10

   

19

Nume

       

Ref A5/5

client

Perioada contabilă

     

Iniţialele

Iniţialele managerul ui şi data

 

Lista de verificare a finalizării dosarului

seniorului

 

Program

şi data

15.

 

Dacă, în mod excepţional se consideră că este necesară retragerea din angajament (deoarece spre exemplu, conducerea nu a urmat paşii necesari după întocmirea raportului cu privire la fraudă sau există îndoieli serioase cu privire la integritatea conducerii), se vor lua în considerare responsabilităţile legale şi profesionale care revin în continuare şi dacă mai este cazul să se întocmească un alt raport şi către cine.

     

16.

 

Raportul directorilor şi orice alte informaţii suplimentare sunt în conformitate cu situaţiile financiare.

A10

   

17.

 

Dacă a fost necesar, s-au pregătit situaţii financiare simplificate pentru a fi depuse, inclusiv raportul corespunzător al auditorului.

     

18.

 

Au fost urmate procedurile firmei pentru controlul calităţii. ISA220, ISQC1

     

19.

 

Orice revizuire independentă la cald a dosarului a fost documentată, dacă o asemenea revizuire a fost necesară. ISA220, ISQC1

A4

   

20.

 

Scrisoarea de reprezentare a fost pregătită pentru a fi semnată de către client.

A8

   

21.

 

Revizuirea listei de verificare a scrisorii către cei însărcinaţi cu guvernanţa a fost completată, iar scrisoarea către client

A7

   

a

fost pregătită. ISA260

 

22.

 

Calculul taxelor fost pregătit şi verificat de personalul departamentului de taxe şi secţiunea corespunzătoare taxelor a fost aprobată de către partener.

K

   

23.

 

Costurile curente au fost comparate cu bugetul pentru cheltuieli şi abaterile au fost explicate.

     

24.

 

Evaluările personalului au fost pregătite luându-se în considerare toţi angajaţii.

     

25.

 

Programele de desfăşurare coincid cu cele mai recente conturi şi nu există aspecte în secţiuni care să nu fi fost comparate în secţiunea de finalizare a dosarului. Toate aspectele sunt abordate şi se regăsesc în raportul de audit într-un mod corect.

     

26.

 

Lista de verificare a aspectelor de luat în considerare în viitor a fost completată.

A3

   

27.

 

Pe parcursul auditului nu a intervenit nimic din ceea ce ar putea împiedica, în contextul revizuirii din anul următor, acceptarea renumirii sau continuarea misiunii. ISA220, ISQC1

     
   

Concluzie

       

28.

 

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi cu procedurile firmei, iar

     

documentele noastre de lucru conţin suficiente probe pentru

a

susţine opinia de audit.

 

20

Nume

 

Ref A6/1

Client

Perioada contabilă

ASPECTE SEMNIFICATIVE

Ar trebui întocmit un memorandum privind aspectele semnificative, urmând etapele evidenţiate în cele ce urmează, pentru a facilita revizuirea partenerului; sau mai pot fi furnizate referinţe la program cu privire la locurile unde sunt documentate aspectele subliniate pentru a atrage atenţia partenerului.

   

Da/Nu

 

Pregătirea memorandumului cu privire la aspectele semnificative:

 

N/A

Program

1.

Oferiţi un sumar executiv al aspectelor cheie care reies pe parcursul auditului şi care necesită să fie aduse la cunoştinţa partenerului.

   

2.

Faceţi o descriere pe scurt a oricăror modificări importante survenite în activităţile clientului.

   

3.

Furnizaţi

profilurile

(şi

comparativele)

clienţilor

şi

furnizorilor

şi

explicaţi

   

modificările importante.

 

4.

Faceţi unui sumar al cifrelor importante din contul de profit şi pierdere şi din bilanţ, incluzând comparaţiile necesare şi explicaţi orice fluctuaţii importante.

   

5.

Explicaţi în detaliu ce activităţi de audit au fost desfăşurate pentru a acoperi domeniile cheie cu potenţial de risc, identificate în Planificare.

 

B9

6.

Detaliaţi orice denaturare/omisiune aparentă sau inconsistenţe semnificative dintre alte informaţii din raportul anual şi situaţiile financiare. ISA720(Revizuit)

   

7.

Explicaţi

orice

modificare

survenită

în

politica/tratamentul

contabil

aplicat

   

aspectelor importante.

 

8.

Oferiţi toate detaliile privitoare la oricare dintre domeniile auditului care necesită o atenţie sporită, după cum s-a identificat în etapa de planificare şi observaţi activitatea desfăşurată aferentă acestor domenii.

   

9.

Observaţi orice probleme care au rămas nerezolvate pentru atragerea atenţiei partenerului cu privire la acestea.

   

10.

Explicaţi orice ajustare semnificativă care nu a fost procesată încă.

     

11.

Faceţi un sumar al oricăror puncte slabe importante din sistemul companiei.

   

12.

Explicaţi orice costuri importante care au depăşit bugetul.

     

13.

Pregătiţi un program cu privire la observaţiile şi problemele nerezolvate.

     

14.

Aspecte nerezolvate şi poziţia actuală.

     

15.

Orice alte aspecte care trebuie aduse la cunoştinţa partenerului.

     

16.

Draftul Scrisorii de Reprezentare.

   

A8

17.

Draftul Scrisorii către Persoanele Însărcinate cu Guvernanţa.

   

A7

18.

Draftul Agendei Şedinţei de Finalizare.

     

19.

Justificarea opiniei de audit propuse.

   

A14

21

CONCLUZIE

Întocmit de :

Data:

Revizuit de manager:

Data:

Revizuit de partener:

Data:

22

Nume

 

Ref A7/1

client

Perioada contabilă

REVIZUIREA SCRISORII CĂTRE PERSOANELE ÎNSĂRCINATE CU GUVERNANŢA

ISA260

 

Program de audit

Program

Iniţiale

Data

1.

O

Scrisoare către Persoanele Însărcinate cu Guvernanţa trebuie să existe

     

în

toate cazurile. Includeţi observaţii de ordin general cu privire la orice

puncte slabe identificate în sistemul contabil, în sistemul de informaţii ale

conducerii şi în sistemul de control intern. Pot fi incluse şi informaţii cu privire la TVA şi la sistemul de plată a taxelor. ISA260 ISA240

Anumite probleme ar putea necesita să fie comunicate cât mai curând posibil. (spre exemplu, înainte ca o scrisoare de rutină să fie întocmită sau transmisă).

2.

Dacă am identificat o fraudă sau am obţinut informaţii cu privire la existenţa unei fraude, sau avem motive să bănuim că există o încălcare a legilor şi reglementărilor (ori o încălcare semnificativă , ori una intenţionată), ar trebui să comunicăm practicarea acestor tipuri de fraudă, cât mai curând posibil, nivelului adecvat din conducere sau persoanelor însărcinate cu guvernanţa, dacă frauda, încălcarea sau circumstanţele includ:

     

(i)

Conducerea;

(ii)

Angajaţii care au un rol important în efectuarea controlului intern; sau

(iii)

Alţii acolo unde frauda sau încălcarea au condus la denaturarea semnificativă a situaţiilor financiare. ISA240 ISA250

Este necesară o atenţie deosebită pentru a avea certitudinea că nu este avertizat clientul în situaţia în care este întocmit un raport cu privire la suspiciunea de spălare a banilor.

3.

Luaţi în considerare pragul de semnificaţie al fraudei sau al punctelor slabe (spre exemplu, luaţi în considerare mărimea companiei, natura operaţiilor efectuate de aceasta, impactul potenţial al punctelor slabe sau al problemelor pe care le cauzează auditul), precum şi faptul dacă aceste aspecte ar trebui sau nu incluse în Scrisoarea către Persoanele Însărcinate cu Guvernanţa sau ar trebui abordate într-o discuţie cu conducerea. ISA320 ISA260 ISA240

     

4.

Asiguraţi-vă că toate erorile şi omisiunile necorectate descoperite pe parcursul auditului sunt înregistrate în Lista Ajustărilor şi sunt incluse, după cum se cuvine, în Scrisoarea către Persoanele Însărcinate cu Guvernanţa.

A9

   
 

ISA260

5.

Aduceţi la cunoştinţa conducerii erorile descoperite şi asiguraţi-vă că aceasta înţelege natura problemelor şi a punctelor slabe descoperite. Discutaţi aceste probleme şi conchideţi asupra acţiunilor adecvate. Punctele slabe semnificative ar trebui raportate în scris. ISA260

     

6.

Asiguraţi-vă că toate erorile şi omisiunile necorectate sunt incluse în Scrisoarea de Reprezentare pentru a putea obţine o declaraţie privind motivul pentru care oricare din denaturări nu sunt corectate. ISA260

A8

   

7.

Analizaţi dacă eventualele puncte slabe pot avea impact asupra integrităţii procedurilor de audit sau asupra opiniei de audit şi modificaţi procedurile sau opinia de audit în consecinţă. ISA320

     

8.

Asiguraţi-vă că forma finală al Scrisorii de Reprezentare a cărei semnare este solicitată de către auditor conducerii şi persoanelor însărcinate cu

A8

   

guvernanţa, a fost sau este prezentată celor amintiţi anterior. Aici ar trebui

facem referire în mod deosebit la orice aspecte la care conducerea ar

putea fi refractară în a face declaraţiile solicitate de către auditor.

23

Nume

 

Ref A7/2

client

Perioada contabilă

 

Revizuirea Scrisorii către Persoanele Însărcinate cu Guvernanţa (Continuare)

Program

Iniţiale

Data

9.

Pregătiţi un comentariu cu privire la calitatea şi eficacitatea practicilor contabile utilizate şi a procedurilor de raportare financiară utilizate. ISA260

     

10.

Informaţi clientul cu privire la orice modificări care sunt susceptibile să apară în raportul de audit, după cum s-a convenit cu clientul în stadiul de planificare. ISA260

     

11.

Asiguraţi-vă că orice comunicare cu membrii conducerii sau cu persoanele însărcinate cu guvernanţa cu privire la fraudă sunt documentate într-un mod adecvat. ISA240

     

12.

Asiguraţi-vă că orice comunicare, cu membrii conducerii sau cu persoanele însărcinate cu guvernanţa, în ceea ce priveşte nerespectarea unor legi şi regulamente, este documentată în mod adecvat. Este necesară o atenţie sporită în ceea ce priveşte posibilitatea avertizării neautorizate a clientului, în cazurile în care s-a realizat un raport cu privire la suspiciunea de spălare a banilor. ISA250

     

13.

Discutaţi aspectele cu membrii conducerii, documentaţi recomandările făcute şi soluţiile asupra cărora s-a căzut de acord. (punctele slabe nesemnificative nu necesită raportarea în scris). ISA260

     

Data:

a)

Aspectele apărute şi discutate cu clientul cu privire la:

     

b)

Draftul Scrisorii către Persoanele Însărcinate cu Guvernanţa:

     

c)

Scrisoare către Persoanele Însărcinate cu Guvernanţa, trimisă clientului:

     

d)

Răspunsurile din partea clientului cu privire la Scrisoarea către Persoanele Însărcinate cu Guvernanţa:

     

24

Nume

       

Ref A8/1

client

Perioada contabilă

 

REVIZUIREA SCRISORII DE REPREZENTARE

 
 

ISA580

 

Program de audit

 

Program

Iniţiale

Data

1.

Asiguraţi-vă că membrii conducerii furnizează o Scrisoare de Reprezentare semnată care coincide cu data de semnare a raportului de audit. Reprezentarea scrisă, necesară ca probă de audit ar trebui să fie obţinută înaintea emiterii raportului de audit. ISA580

     

2.

Şi-a asumat conducerea în cadrul Scrisorii de Reprezentare responsabilitatea pentru pregătirea şi prezentarea corectă a situaţiilor financiare, precum şi aprobarea pentru acestea? ISA580

     

3.

Scrisoare de Reprezentare include:

       

(i)

faptul că membrii conducerii îşi asumă responsabilitatea pentru conceperea şi implementarea controlului intern cu scopul de a detecta şi preveni frauda;

(ii)

prezentarea informaţiilor de către conducere auditorului, referitor la rezultatele evaluării sale cu privire la riscul că situaţiile financiare ar putea fi denaturate semnificativ ca rezultat al fraudei;

(iii)

prezentarea de informaţii de către conducere privind cunoştinţa sau suspiciunea de fraudă care afectează firma şi care implică conducerea sau angajaţii care îndeplinesc roluri importante în ceea ce priveşte controlul intern, sau alţii acolo unde frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare; şi

(iv)

prezentarea de către conducere a informaţiilor furnizate de angajaţi, foşti angajaţi, analişti, organe de reglementare sau de către alte persoane, despre faptul că are cunoştinţă despre acuzaţii de fraudă, sau cazuri de suspiciune de fraudă, care afectează situaţiile financiare. ISA240

4.

Include Scrisoarea de Reprezentare declaraţii ale conducerii care confirmă deplinătatea şi acurateţea prezentărilor de informaţii făcute de părţile sale afiliate?

     

5.

Conţine Scrisoarea de Reprezentare informaţii prezentate de către conducere care să confirme că membrii conducerii au prezentat toate dovezile actuale sau posibile privind nerespectarea legilor şi regulamentelor în vigoare ale căror efecte ar trebui luate în considerare când se întocmesc situaţiile financiare?

     

ISA250

 

6.

Includ confirmările scrise o evaluare făcută de conducere prin care să se stabilească că firma are capacitatea de a-şi continua activitatea şi că au fost făcute prezentările acestor informaţii în situaţiile financiare?

     

7.

Acoperă declaraţiile scrise toate ariile în care nu se aşteaptă în mod rezonabil ca probele de audit să fie disponibile? ISA580.

     

8.

Include Scrisoarea de Reprezentare un sumar al denaturărilor necorectate şi motivaţiile pentru care acestea sunt necorectate, sau o declaraţie potrivit căreia nu există astfel de denaturări? ISA580.

     

9.

Reflectaţi dacă denaturările din situaţiile financiare ar putea constitui un indiciu pentru fraudă şi dacă există un astfel de indiciu, luaţi în considerare repercusiunile pe care le-ar putea avea denaturarea în corelaţie cu alte aspecte ale auditului, în mod special cu credibilitatea reprezentărilor făcute de conducere. ISA240

     

10.

În cazul în care una dintre declaraţiile conducerii este inconsecventă în relaţia cu alte probe de audit, investigaţi circumstanţele şi dacă este necesar, evaluaţi din nou credibilitatea celorlalte declaraţii.

     

25

Nume

 

Ref A9/1

client

Perioada contabilă

SUMARUL ERORILOR

ISA320

Toate erorile şi abaterile notate pe parcursul desfăşurării auditului pe teren trebuie înregistrate mai jos, specificând şi detaliile cu privire la consecinţele pe care le poate avea fiecare dintre erori. Dacă se procedează la efectuarea ajustărilor, atunci acest fapt ar trebui notat în consecinţă. Erorile neajustate, aduse din perioada precedentă care sunt ireversibile (spre exemplu, care au un efect cumulativ) ar trebui incluse de asemenea în acest program. Documentaţi referinţa şi o sumă actuală (adică una stabilită) sau cunoscută. Dacă o eroare a fost constatată ca rezultat al tehnicilor de eşantionare, eroarea va trebui extrapolată (proiectată) pentru a implementa descoperirile la nivel de eşantion pentru lotul total.

Natura unei erori sau deviaţii şi motivul apariţiei acesteia Referinţe Eroarea Eroarea Efectul Efectul Ajustat
Natura unei erori sau deviaţii
şi motivul apariţiei acesteia
Referinţe
Eroarea
Eroarea
Efectul
Efectul
Ajustat
Considerat
cu
curentă
proiectată
profitului
asupra
nesemnificativ
privire la
bilanţului
program
Debit
Credit
Debit
Credit
D/N
D/N
Total posibile ajustări
Nivelul Pragului de Semnificaţie stabilit la
a fost de
Ron

CONCLUZIE

(Data)

Efectul denaturărilor neajustate totale notate mai sus sau în raportul de audit este/nu este considerat semnificativ (alegeţi afirmaţia după caz). I s-a solicitat clientului să efectueze ajustările tuturor denaturărilor, cu excepţia celor care au fost marcate ca fiind în mod clar nesemnificative*. În cazul în care clientul nu a făcut ajustările, scrisoarea de reprezentare va justifica motivele.

Semnătură

Data

Revizuit de către:

Data

* în mod clar nesemnificativ nu este o altă expresie pentru „nesemnificativ”. Aspectele care sunt „în mod clar nesemnificative”, vor avea o cu totul altă încadrare (mai redusă), decât pragul de semnificaţie utilizat în audit şi vor fi aspecte care în mod evident nu dau naştere la consecinţe , chiar dacă le analizăm individual sau împreună cu alte aspecte şi chiar dacă sunt judecate după oricare criteriu cantitativ şi/sau calitativ. ISA260

26

Nume

 

Ref A10/1

client

Perioada contabilă

REVIZUIREA LISTELOR DE VERIFICARE CU PRIVIRE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ŞI DE PREZENTARE A INFORMAŢIILOR OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA540 ISA330 ISA520 ISA720(Revizuit)

1. Să confirme caracterul rezonabil al oricăror estimări contabile din cadrul situaţiilor financiare.

2. Să confirme faptul că situaţiile financiare auditate sunt conforme cu cunoştinţele auditorului despre client şi cu rezultatele altor proceduri de audit.

3. Să confirme că metoda de prezentare a informaţiilor este justă şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de contabilitate specifice.

4. Să confirme faptul că datele comparative sunt sub toate aspectele semnificative conforme cu cadrul de raportare financiară aplicabil situaţiilor financiare auditate.

5. Să confirme în cadrul raportului de audit dacă, în opinia auditorului, informaţiile obţinute din raportul directorului sunt conforme cu situaţiile financiare.

PROGRAMUL AUDITULUI

   

Obiective

Program

Iniţiale/

realizate

Data

1.

Luaţi în considerare orice estimări contabile şi domeniile semnificative de raţionament din situaţiile financiare. Pentru fiecare estimare sau domeniu luaţi în considerare dacă la dosar există suficiente probe care să susţină estimarea, în domeniile relevante, pentru a confirma caracterul rezonabil alături de cel de adecvare al prezentărilor făcute în situaţiile financiare.

1

   

2.

Luaţi în considerare din nou secţiunea revizuirii analitice şi confirmaţi că dosarele demonstrează clar că situaţiile financiare auditate sunt consecvente cu ceea ce se cunoaşte despre client şi cu rezultatele altor proceduri de audit.

2

   

3.

Completând o listă de verificare a informaţiilor prezentate, confirmaţi că modul de prezentare a informaţiilor este just şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de contabilitate specifice.

3

   

4.

Analizaţi gradul de adecvare al activităţii de asigurare referitoare la datele comparative din secţiunea Balanţei de Verificare şi dacă este cazul procedaţi mai departe la obţinerea altor probe de audit ale căror sume să provină din situaţiile financiare din perioada precedentă şi care sunt lipsite de denaturări semnificative şi sunt incorporate în mod corespunzător în situaţiile financiare pentru perioada curentă.

4

   

5.

Citiţi informaţiile din raportul directorilor şi evaluaţi dacă este consecvent cu situaţiile financiare.

5

   

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, s-a obţinut asigurarea de audit suficientă pentru a ne permite să concluzionăm că obiectivele stipulate mai sus au fost îndeplinite într-un mod adecvat.

Semnătura

Data

Revizuit

Data

27

Nume

 

RefA11/1

client

Perioada contabilă

REVIZUIREA FINALĂ ANALITICĂ OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA520

1. Să obţină o asigurare suplimentară cu privire la caracterul complet, acurateţea semnificativă, validitatea tranzacţiilor înregistrate pe parcursul perioadei contabile şi a soldurilor de închidere ale perioadei curente.

2. Să asigure asistenţă pentru concluziile formulate ca rezultat al altor activităţi de audit.

3. Să evalueze consecvenţa generală a percepţiei noastre despre client cu cea a situaţiilor financiare luate ca întreg.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, sunt pe deplin mulţumit de faptul că situaţiile financiare par a fi corecte luate ca întreg şi sunt conforme cu percepţia noastră despre client.

Confirm că informaţiile şi explicaţiile primite sunt susţinute de probe coroborative.

Semnătura

Data

Revizuit

Data

28

Nume

 

Ref A11/2

client

Perioada contabilă

REVIZUIREA ANALITICĂ FINALĂ

Procedurile analitice ar trebui aplicate la finalul sau aproape de finalul auditului, când se formulează o concluzie generală cu privire la faptul dacă situaţiile financiare, luate ca întreg sunt consecvente cu percepţia auditorului despre entitate. ISA520

   

Obiective

Program

Iniţiale/

realizate

Data

 

Revizuirea situaţiilor financiare

     

1.

Procedaţi la efectuarea unei revizuiri generale a situaţiilor financiare, pentru a confirma că acestea sunt conforme cu cunoştinţele voastre despre afacere, cu aşteptările pentru anul în curs precum şi cu toate informaţiile obţinute pe parcursul efectuării auditului.

1, 3

   

2.

Comparaţi cifrele finale ale anului cu cele ale perioadei/bugetului precedent pentru a putea identifica variaţiile semnificative şi soldurile neobişnuite.

1, 2

   

Cu referire la revizuirea analitică detaliată şi la procedurile de fond efectuate în fiecare secţiune, luaţi în considerare gradul de adecvare al explicaţiilor obţinute pentru toate asemenea variaţii şi solduri. Asiguraţi-vă că aceste explicaţii au fost coroborate în mod corect acolo unde este cazul.

ISA520

Asiguraţi-vă că în stadiul de finalizare, toate explicaţiile sunt înregistrate şi corelate cu activităţile detaliate ale auditului, acolo unde este cazul.

3.

Asiguraţi-vă că au fost obţinute explicaţii satisfăcătoare şi, acolo unde se poate, probe coroborative necesare, pentru toate aspectele importante identificate pe parcursul revizuirii analitice preliminare.

2, 3

B6/1

 

4.

În cazurile în care nu pot fi obţinute explicaţii satisfăcătoare pentru nicio variaţie semnificativă identificată sau sold neobişnuit, sau în cazurile în care situaţiile financiare sunt neconforme cu cunoştinţele despre afacere, asiguraţi-vă de elaborarea unor proceduri suplimentare de audit pentru a da asigurare în această privinţă.

1, 3

   

5.

Verificaţi ca niciuna din cunoştinţele pe care le aveţi despre afacere să nu fie în neconcordanţă cu situaţiile financiare luate ca întreg.

3

   

29

Nume

 

Ref A12/1

client

Perioada contabilă

EVENIMENTE ULTERIOARE BILANŢULUI

OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA560

1. Să ofere asigurarea că toate ajustările şi neajustările semnificative aferente evenimentelor ulterioare bilanţului sunt identificate şi tratate corect în cadrul conturilor sau sunt raportate membrilor.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, s-a realizat o asigurare suficientă de audit pentru a ne permite să conchidem că orice evenimente ulterioare bilanţului, dacă acestea există, sunt corect tratate în cadrul conturilor.

Semnătura

Data

Revizuit

Data

30

Nume Perioada contabilă Ref A12/2 client EVENIMENTE ULTERIOARE BILANŢULUI Obiective Program de audit Muncă de
Nume
Perioada contabilă
Ref A12/2
client
EVENIMENTE ULTERIOARE BILANŢULUI
Obiective
Program de audit
Muncă de teren
Revizuire finală
realizate
Iniţiale/
Iniţiale/
Program
Program
Data
Data
1.
Revizuiţi următoarele pentru a vă asigura
1
că de la sfârşitul anului, nu a apărut nimic
care
necesite
a
fi
prezentat
sau
furnizat pentru:
(i)
conturile de gestiune;
(ii)
registrul de casă, situaţiile bancare
şi facturi;
(iii)
fluxul de trezorerie;
(iv)
corespondenţa;
(v)
minutele şedinţelor;
(vi)
contracte importante; şi
(vii)
orice alte surse.
Asiguraţi-vă că aria de acoperire a
consideraţiilor voastre şi orice aspecte
care decurg din acestea, să fie
înregistrate în mod clar în dosar. ISA560
2.
Înregistraţi discuţiile purtate cu membrii
conducerii şi întrebările formulate
acestora. ISA560
1
3.
În cazurile în care există o întârziere între
încheierea muncii de teren şi semnarea
raportului de audit, completaţi coloanele
revizuirii finale alăturate. ISA560
1
4.
Luaţi în considerare şi documentaţi toate
punctele de vedere care trebuie incluse în
Scrisoarea de Reprezentare. ISA560
1
La data semnării raportului de audit
5.
Avem cunoştinţă despre orice alte
evenimente ulterioare bilanţului sau
cunoaştem alţi factori suplimentari care
au legătură cu evenimentele cunoscute,
care să poată conduce la schimbarea
imaginii oferite de situaţii?
1
ISA560
6.
Asiguraţi-vă ca întinderea activităţilor
1
suplimentare
efectuate
fie
documentată. ISA560
După data semnării raportului de audit
7.
Luaţi în considerare raportarea, către
membrii adunării generale, a tuturor
evenimentelor neraportate de către
conducere şi pe care le-am cunoscut
după semnarea raportului dar înaintea
întrunirii adunării generale. ISA560
1

31

Nume

 

Ref A13/1

client

Perioada contabilă

CONTINUAREA ACTIVITĂŢII

OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA570

1. Să ofere asigurarea că întocmirea conturilor pe principiul continuităţii activităţii este o acţiune rezonabilă.

2. Să furnizeze într-un mod corect orice motive de îngrijorare ce reies din conturi cu privire la aplicabilitatea principiului de continuitate a activităţii.

3. Să documenteze în mod corect informaţiile privind motivul pentru care principiul continuităţii activităţii este considerat a fi adecvat aplicat.

CONCLUZII

Cu excepţia aspectelor menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, în opinia mea, s-a realizat o asigurare suficientă a auditului pentru a ne permite să conchidem că întocmirea situaţiilor financiare ar trebui făcută pe baza principiului continuităţii.

Semnătura

Data

Revizuit

Data

32

Nume

       

Ref A13/2

client

Perioada contabilă

 

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

 
 

ISA570

   

Obiective

Program

Iniţiale/

realizate

Data

1.

 

Chestionarul care urmează acestui program ar trebui să fie completat atât în stadiul de planificare, cât şi în stadiul de finalizare a auditului. Unde este necesar, faceţi note explicative.

3

   

2.

 

Dacă este posibil, obţineţi copii ale previziunilor cu privire la fluxurile de trezorerie/bugete şi luaţi în consideraţie:

1

   

(i)

aplicabilitatea principiilor de bază şi ale ipotezelor utilizate;

(ii)

dacă acestea furnizează probe adecvate cu privire la capacitatea firmei de a-şi continua activitatea conform principiului continuităţii activităţii;

(iii)

dacă a fost luată în consideraţie o perioadă de 12 luni de la data aprobării situaţiilor financiare; şi

(iv)

în cazul în care s-a luat în considerare o perioadă mai scurtă de 12 luni, ar trebui să se solicite directorilor/ conducerii să prelungească această perioadă în consecinţă.

3.

În cazurile în care nu sunt disponibile fluxurile de trezorerie sau bugetele, descrieţi probele disponibile pentru a susţine capacitatea firmei de a-şi continua activitatea pe principiul continuităţii activităţii. Păstraţi aceste probe.

1

   

4.

În cazurile în care există temeri întemeiate cu privire la capacitatea firmei de a-şi continua activitatea pe principiul

1, 2

   
 

continuităţii activităţii, asiguraţi-vă că sunt prezentate adecvat următoarele informaţii:

(i)

o declaraţie potrivit căreia conturile au fost întocmite aplicând principiul continuităţii activităţii;

(ii)

o declaraţie cu privire la cele mai importante evenimente;

(iii)

natura temerilor;

 

(iv)

implicaţiile pe care le are faptul că nu s-a aplicat principiul continuităţii activităţii;

(v)

o declaraţie a ipotezelor conducerii sau a celor însărcinaţi cu guvernanţa, care ar trebui să fie, în mod clar, diferită de evenimentele pertinente;

(v)

(în cazurile în care este adecvat şi aplicabil) o declaraţie din partea conducerii sau a acelor însărcinaţi cu guvernanţa cu privire la planurile pe care le au pentru a remedia problemele care au dat naştere acestor temeri; şi

(vi)

detalii cu privire la acţiunile relevante întreprinse de conducere sau de cei însărcinaţi cu guvernanţa.

33

Nume

     

Ref A13/3

client

Perioada contabilă

 

Continuitatea activităţii (continuare)

 

Obiective

Program

Iniţiale/

realizate

Data

5.

Asiguraţi-vă că dosarul conţine înregistrări adecvate cu privire la aprecierea de către auditor a evaluării capacităţii entităţii de a-şi continua activitatea pe principiul continuităţii activităţii pentru cel puţin o perioadă de un an de la data aprobării situaţiilor financiare.

3

   

6.

Luaţi în considerare o a doua revizuire efectuată de partenerul independent dacă este preconizat un raport de audit non- standard.

1

   

7.

Luaţi în considerare evaluarea aprecierii conducerii cu privire la continuitatea activităţii în raportul de audit. În mod deosebit,

2

A14/1

 

luaţi

în

considerare

dacă

sunteţi

sau

nu

de

acord

cu

aprecierea, sau dacă directorii refuză să întocmească sau să extindă evaluarea continuităţii activităţii, şi asiguraţi-vă că în raportul de audit este furnizată o opinie adecvată.

Asiguraţi-vă că toate aspectele sunt înregistrate la secţiunea

A14/1.

 

8.

La data semnării raportului de audit:

 

1, 2, 3

   

Cunoaştem orice alte informaţii suplimentare care pun la îndoială validitatea întocmirii situaţiilor financiare potrivit principiului continuităţii activităţii?

34

Nume

 

Ref A13/4

client

Perioada contabilă

CHESTIONARUL CU PRIVIRE LA CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

ISA570

   

Planificare

Final

 

D/N

D/N

Comentarii

1

Financiar

     

1.1

Datoriile companiei depăşesc activele sale?

     

1.2

Datoriile curente depăşesc activele curente?

     

1.3

Este încă necesar acordul cu privire la aprobarea facilităţilor de împrumut necesare?

     

1.4

Compania se află în situaţia de neîndeplinire sau încălcare a vreunui acord sau înţelegere?

     

1.5

Compania întâmpină probleme grave cu privire la lichidităţi sau la fluxul de numerar?

     

1.6

De la data bilanţului, a suferit compania pierderi sau a întâmpinat probleme cu privire la fluxul de numerar?

     

1.7

S-au înregistrat vânzări substanţiale de bunuri imobile care nu se intenţionează să fie înlocuite?

     

1.8

Se află clientul în faza de negociere a restructurării împrumuturilor?

     

1.9

A suferit compania refuzul (sau reducerea) termenilor normali de creditare comercială?

     

1.10

Sunt necesare plăţi majore ale împrumuturilor sau este necesară refinanţarea?

     

2

Operaţional

     

2.1

Este compania nevoită să facă faţă modificărilor de tehnologie sau modificărilor pieţei la care s-ar putea să nu se poată adapta adecvat?

     

2.2

Este compania supusă la reduceri externe forţate ale activităţii sale, datorate cadrului legislativ, de reglementare sau altor factori?

     

2.3

A suferit clientul pierderi semnificative din rândul membrilor conducerii sau a personalului, sau a întâmpinat dificultăţi în desfăşurarea activităţii?

     

2.4

Este clientul dependent de câteva linii de produse de care piaţa este saturată?

     

2.5

A suferit clientul pierderea furnizorilor sau a clienţilor importanţi sau au avut loc evoluţii tehnologice care determină ca un produs cheie să devină perimat?

     

35

Nume

 

Ref A13/5

client

Perioada contabilă

CHESTIONARUL CU PRIVIRE LA CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII (CONTINUARE)

   

Planificare

Final

Comentarii

D/N

D/N

3

Alte aspecte

     

3.1

Este clientul implicat în activităţi care pot da naştere la litigii?

     

3.2

Este clientul implicat în activităţi ale căror rezultate variate pun în pericol continuitatea activităţii?

     

EVALUAREA LA NIVELUL DE PLANIFICARE

În cazurile în care au fost identificate riscurile specifice conform celor de mai sus, asiguraţi-vă că sunt proiectate procedurile potrivite ca răspuns la aceste riscuri. În cazurile în care aceste riscuri sunt considerate semnificative, luaţi în considerare necesitatea unei revizuiri independente. Asiguraţi-vă că toate aspectele sunt înregistrate în mod clar în Acordul de Planificare a Auditului din cadrul secţiunii B9.

În cazurile în care există un risc că presupunerea de continuitate a activităţii nu este potrivită, asiguraţi-vă ca acest fapt să fie discutat cu clientul pentru a minimaliza riscul ca raportul de audit să fie modificat sau calificat.

EVALUAREA FINALĂ

În cazurile în care au fost identificate riscuri specifice, asiguraţi-vă ca aspectele să fie pe deplin documentate şi ca efectul acestui risc asupra evaluării cu privire la continuitatea activităţii să fie documentat în detaliu.

36

Nume

 

Ref A14

client

Perioada contabilă

RAPORTUL DE AUDIT

OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA 700

1. Să ofere asigurarea că raportul de audit a fost prezentat corect, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, cu alte îndrumări profesionale şi reflectă concluziile activităţii de audit întreprinse.

CONCLUZII

Sunt pe deplin mulţumit că obiectivele stipulate mai sus au fost îndeplinite.

Semnătura

Data

Revizuit

Data

37

Nume

 

Ref A14/1

client

Perioada contabilă

RAPORTUL DE AUDIT

 

Program de audit

Program

Iniţiale

Data

1.

Revizuiţi şi evaluaţi concluziile care decurg din probele de audit obţinute ca fundament al exprimării opiniei de audit cu privire la situaţiile financiare.

A5

   

A6

ISA700

2.

Raportul ar trebui prezentat în conformitate cu formaturile recomandate de ISA

     

3.

Ar trebui prezentat un raport modificat (care să sublinieze aspectele sau calificarea) în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit.

     

4.

Asiguraţi-vă ca o prezentare detaliată să fie inclusă în dosar pentru a susţine orice opinie de audit calificată sau modificată, incluzând detaliile necesare cu privire la consultări sau la procesul de revizuire la cald.

     

5.

Raportul de audit ar trebui să conţină un paragraf referitor la responsabilitatea auditorului faţă de terţe părţi.( paragraful „Bannerman”).*

     

6.

În Raportul de audit ori în Situaţiile Financiare trebuie incluse referiri, care trebuie să prezinte: (I) Tipul serviciilor non-audit furnizate client de audit; şi/sau (II) Faptul că un fost partener al misiunii de audit lucrează în prezent pentru client.

B10

   

38

Nume

 

Ref B

client

Perioadă contabilă

PLANIFICAREA AUDITULUI SECŢIUNEA B

39

Nume

 

Ref B1/1

client

Perioada contabilă

PLANIFICARE

OBIECTIVELE AUDITULUI

ISA200 ISA220 ISA300

1. Stabilirea mijloacelor prin care se vor atinge obiectivele auditului.

2. Asigurarea că munca este alocată unei echipe de auditori care au experienţa, pregătirea şi abilităţile solicitate.

3. Asigurarea că auditorii, indiferent de nivelul de experienţă, îşi cunosc foarte clar responsabilităţile şi obiectivele procedurilor pe care trebuie să le urmeze.

4. Asigurarea că am înregistrat evaluarea noastră privind riscul de audit.

5. Asigurarea că atenţia este îndreptată către aspectele relevante ale auditului.

6. Asigurarea că auditul este finalizat în mod eficient.

CONCLUZII

Sunt satisfăcut de faptul că obiectivele stabilite mai sus au fost atinse. Acolo unde acest fapt nu a fost posibil, am inclus detalii pentru a atrage atenţia persoanei însărcinate cu revizuirea.

Semnătură

Data

Revizuit

Data

40

Nume

 

Ref B1/2

client

Perioadă contabilă

PLANIFICAREA AUDITULUI

Planul de audit - Aprobat înainte de a începe auditul

De către

Partener . Data

Prin semnarea acestui program, noi toţi confirmăm că Acordul de Planificare (care urmează) a fost citit de

toţi membrii echipei misiunii, înainte de începerea misiunii şi în corelaţie cu informarea echipei. De

asemenea confirmăm că suntem fiecare independenţi în raport cu auditul şi vom respecta Codul Etic al

IFAC.

Semnătură

Data:

Nume

Iniţiale:

Semnătură

Data:

Nume

Iniţiale:

Semnătură

Data:

Nume

Iniţiale:

Semnătură

Data:

Nume

Iniţiale:

Semnătură

Data:

Nume

Iniţiale:

Revizuirea ulterioară auditului – Semnificaţie, Revizuire Analitică şi Risc

Am revizuit evaluările noastre preliminare a celor de mai sus în contextul rezultatelor finale ale muncii noastre şi consider că evaluările noastre iniţiale sunt în continuare valabile. (Dacă nu, faceţi referire la re- evaluare)

Responsabil:

Data:

41

Nume

 

Ref B1/3

client

Perioada contabilă

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII

Această listă de verificare a fost creată pentru a ghida procesul de planificare. În timp ce punctele de mai jos acoperă toate aspectele relevante cerute de Standardele Internaţionale de Audit, explicaţii narative adiţionale vor fi solicitate la dosar pentru a demonstra profunzimea opiniilor dumneavoastră asupra fiecărui aspect şi concluziile formulate.

     

Iniţiale/

Program

Dată

1.

Confirmaţi că nu există niciun motiv pentru a nu accepta numirea sau renumirea prin completarea listei de verificare B2. ISA220 ISA300 ISA 300

B2

 

2.

Asiguraţi-vă că toate consideraţiile etice sunt confruntate cu programul B2-7 şi că orice raport către Partenerul pe probleme de Etică (dacă e necesar) este făcut în concordanţă cu cerinţele Codului Etic emis de IFAC.

B2/7

 

3.

Asiguraţi-vă că la dosar există o scrisoare actuală a misiunii de audit, concepută pentru circumstanţele specifice ale clientului. Revizuiţi şi înţelegeţi scopului serviciilor şi verificaţi faptul că Planificarea Auditului de la B9 reflectă toate zonele contractate (de ex: pregătirea conturilor, situaţii simplificate/abreviate, taxe sau alte servicii) ISA300 ISA210

B9

 

4.

Revizuirea corespondenţei firmei cu clientul începând cu data aprobării ultimului set de situaţii financiare, documentând orice elemente care ar putea avea impact asupra auditului din acest an.

   

5.

Obţineţi şi examinaţi o copie a listei cu aspecte de urmărit în viitor întocmită în ultimul an auditat, şi puneţi o copie la dosar, dacă e cazul.

   

6.

Organizaţi o discuţie cu clientul, anterior iniţierii auditului. Asiguraţi-vă că data, detaliile privind toţi participanţii şi aspectele discutate sunt consemnate în dosar. ISA240 ISA315 Discuţiile ar trebui să acopere activitatea managementului în privinţa:

   

(i)

Evaluării riscului de fraudă;

(ii)

Proceselor pentru identificarea riscurilor;

(iii)

Comunicării acestor aspecte celor însărcinaţi cu guvernanţa companiei (dacă este cazul);

(iv)

Comunicării acestor aspecte angajaţilor şi

(v)

Cunoaşterea oricărui caz actual, oricărei tentative sau suspiciuni de fraudă;

Alte indicaţii în forma unui posibil program pentru întâlnire se regăsesc la B11.

B11

7.

Revizuiţi şi actualizaţi după caz, cunoştinţele documentate despre client cu referinţă la secţiunea privind Cunoaşterea Clientului şi cea privind Evaluarea Riscurilor de la B3/1. ISA315

B3/1

 

Asiguraţi-vă că toate aspectele relevante sunt incluse în cadrul secţiunii de cunoştinţe generale ale Acordului de Planificare a Auditului de la B9.

B9

8.

Revizuiţi şi actualizaţi după caz cunoştinţele documentate privind sistemul contabil al clientului şi al mediului de control, (inclusiv monitorizarea lor în legătură cu acele controale) cu referiri la secţiunea privind Cunoaşterea Clientului şi cea privind Evaluarea Riscurilor la B3 şi Lista de verificare a Controalelor Interne şi a Sistemului de Contabilitate la C1/2. ISA315

B3

 

C1/2

Asiguraţi-vă că evaluarea generală a sistemelor şi a controalelor este prevăzută în Planificarea Auditului la B9.

B9

42

Nume

       

Ref B1/4

client

Perioadă contabilă

 

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

 
   

Planificare

Iniţiale/

Dată

9.

Documentaţi testarea controalelor interne în desfăşurare (pentru a confirma proiectarea şi rezultatele lor în practică). Acest lucru poate fi obţinut prin testarea pe bază de parcurgere, observare, reluare sau inspecţia documentaţiei. (Notă: asemenea testări trebuie efectuate anual, chiar dacă nu se planifică acordarea de încredere în aceste teste).ISA315

C1

 

10.

Asiguraţi-vă că orice încredere planificată în legătură cu controalele interne, ca măsură de a reduce testarea detaliată, este documentată corespunzător şi justificată în Planificarea Auditului la B9. ISA330

B9

 

11.

Documentaţi evaluarea proprie asupra riscului inerent prin utilizarea listei de verificări de la B4. Asiguraţi-vă că evaluarea generală este înregistrată în Planificarea Auditului la B9 şi transferată către Sumarul pentru Evaluarea Riscului şi Planul de Eşantionare la B7. ISA315

B4

 

B7

B9

12.

Documentaţi-vă evaluarea riscului specific de denaturare semnificativă atât la nivelul situaţiilor financiare cât şi la nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor şi prezentaţi şi determinaţi răspunsul auditului. ISA315 ISA330 ISA240

   

Asiguraţi-vă că evaluarea generală este înregistrată în Sumarul Evaluării Riscului şi Planul de Eşantionare la B7 şi Planificarea Auditului la B9.

B7

B9

(Notă: Auditorul ar trebui să îşi planifice auditul cu o atitudine de scepticism profesional) ISA200

13.

Ca parte a evaluării riscului, determinaţi care din riscurile identificate sunt din punctul dumneavoastră de vedere, riscuri care necesita o consideraţie specială de audit (aceste riscuri sunt definite ca şi „riscuri semnificative”) şi determinaţi răspunsul auditului. ISA315 ISA330

   

Acolo unde riscuri specifice sau semnificative au fost identificate asiguraţi-vă că s-au proiectat proceduri de audit adecvate pentru a se adresa acelor riscuri şi că ele sunt reflectate in Planificarea Auditului la B9.

B9

14.

Pentru riscurile semnificative, în situaţia în care nu aţi făcut deja acest lucru, evaluaţi proiectarea controalelor companiei, inclusiv activităţile de control relevante şi determinaţi dacă ele au fost sau nu implementate. ISA315 ISA330

   

15.

 

Se

poate

considera

prezumţia

ar

exista

un

risc

de

denaturare

B9

 

semnificativă cauzat de frauda legată de recunoaştere a veniturilor considerate, ca fiind inaplicabilă în circumstanţele misiunii? Dacă da, asiguraţi-vă că motivele pentru această concluzie sunt înregistrate în Planificarea Auditului la B9. ISA240

16.

Calculaţi pragul de semnificaţie utilizând programul B5. Asiguraţi-vă că documentaţi justificarea nivelului(rilor) selectate şi că evaluarea generală este reflectată în Planificarea Auditului la B9 şi în Sumarul de Evaluare al Riscului şi Planul de Eşantionare la B7. ISA320

B5

 

B9

B7

43

Nume

       

Ref B1/5

client

Perioadă contabilă

 

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

 
   

Planificare

Iniţiale/

Dată

17.

Efectuează şi documentează revizuirea analitică preliminară asupra situaţiilor financiare utilizând lista de verificare B6. ISA520

B6

 

Ia

în calcul orice relaţie neobişnuită sau neaşteptată indicată de revizuirea

preliminară analitică şi de riscul de fraudă.ISA240

 

Asiguraţi-vă că orice detalii relevante sunt incluse în Planificarea Auditului

B9

la

B9 şi că evaluarea ta privind impactul general asupra muncii planificate

de

audit este clar menţionată.

 

18.

Utilizând evaluarea proprie a pragului de semnificaţie, a riscului inerent, a riscului specific şi a riscului de control, documentaţi-vă abordarea planificată eşantionând prin completarea Sumarului de Evaluare a Riscului şi a Planului de Eşantionare la B7. (ISA300)

B7

 

19.

Asiguraţi-vă că legile şi regulamentele adecvate acestui client sunt clar identificate fie în acest dosar fie în dosarul permanent de audit (mai ales acelea care sunt centrate pe afacere).

   

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9 şi că evaluarea proprie a impactului pe care aceste legi şi regulamente îl au asupra muncii de audit planificate este clar fundamentată.

B9

20.

Confirmaţi faptul că Planificarea Auditului la B9 include toate cerinţele de raportare [(de ex. legislaţia adecvată, raportul de audit, sau orice alt raport adiţional sau răspuns al unui organ de reglementare (inclusiv obligaţiile de raportare în caz de fraudă)]. Faceţi referiri încrucişate privind orice îndrumări specifice, note sau informaţii din industrie. ISA300 ISA210

B9

 

21.

Asiguraţi-vă că orice părţi afiliate cunoscute sunt documentate în acest dosar sau în dosarul permanent de audit. Luaţi în consideraţie şi documentaţi evaluarea proprie a riscului apariţiei altor părţi afiliate/tranzacţii

   

nedeclarate.ISA550.

 

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9

B9

şi

că evaluarea proprie a impactului acestor legi şi regulamente asupra

muncii de audit planificate este clar prevăzută.

 

22.

Luaţi în consideraţie şi documentaţi evaluarea proprie a oricăror elemente care ar putea să pună în mod semnificativ la îndoială capacitatea clientului

A14/4

 

de

a-şi continua activitatea, cu referire la secţiunea de planificare a listei de

verificare la A13/4. ISA570

 

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse in Planificarea Auditului la B9 şi că evaluarea proprie a impactului asupra muncii de audit planificate este clar prevăzută.

B9

23.

Confirmaţi faptul că balanţele de închidere ale perioadei anterioare au fost corect preluate în anul următor, vezi B8. ISA300 ISA510

B8

 

24.

Unde sunt utilizate organizaţii prestatoare de servicii, obţineţi şi înregistraţi

   

o

înţelegere a termenilor contractuali şi a modului în care au fost

monitorizate acele activităţi externalizate. Luaţi în considerare efectul organizaţiilor prestatoare de servicii asupra riscului inerent şi asupra mediului de control. Evaluaţi efectul asupra

procedurilor proprii pentru a obţine o evidenţă suficientă de audit. Proiectaţi

şi

duceţi la îndeplinire paşii necesari pentru a aborda riscurile evaluate şi

pentru a obţine probele de audit necesare. ISA402 Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentat în Planificarea Auditului la B9.

B9

44

Nume

       

Ref B1/6

client

Perioadă contabilă

 

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

 
   

Planificare

Iniţiale/

Dată

25.

Atunci când folosirea unui expert sau a altui auditor este adecvată, obţineţi şi documentaţi înţelegerea obiectivităţii, calificării profesionale, experienţei şi a resurselor. Luaţi în considerare efectul expertului/altui auditor asupra riscului inerent şi a mediului de control. Evaluaţi efectul asupra propriilor proceduri pentru a obţine suficiente probe de audit. Proiectaţi şi duceţi la îndeplinire paşii necesari pentru a aborda riscurile evaluate şi pentru a strânge probele de audit necesare. ISA 620

   

Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentat în Planificarea Auditului la B9.

B9

26.

Acolo unde va fi necesar să se pună bază pe munca unui alt auditor în

   

legătură cu o companie din cadrul grupului sau filială, luaţi în consideraţie şi documentaţi:

(i)

Natura şi întinderea muncii celuilalt auditor

 

(ii)

Cum va afecta munca celuilalt auditor, auditul actual

(iii)

Natura, forma şi momentul comunicării cu celălalt auditor

(iv)

Dacă nivelul lui de participare este suficient pentru a permite acestei firme să se comporte ca auditor principal

(v)

Procedurile planificate pentru a vă asigura că se vor obţine probe de audit suficiente cu privire la competenţa muncii lor (acestea ar putea include instrucţiuni formale, completarea unui chestionar de audit de grup, o revizuire formală a documentelor activităţii lor, etc.).

Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentată în Planificarea Auditului la B9.

B9

27.

Luaţi in considerare şi documentaţi cerinţele administrative necesare pentru această misiune, inclusiv:

   

(i)

Contacte cheie la client, locaţia misiunii, aranjamentele de călătorie, orele, etc.

(ii)

Confirmări de la terţi, (de ex. confirmările documentelor, evidenţa debitorilor, creditorilor, etc.) şi că scrisorile bancare solicitate sunt trimise la timp (se sugerează trei săptămâni în avans faţă de sfârşitul perioadei). ISA505

(iii)

Confirmaţi că aranjamentele necesare au fost făcute pentru ca clientul să îşi poată inventaria stocurile. Confirmaţi participarea noastră la procesul de inventariere. ISA505

(iv)

Verificaţi aranjamentele pentru verificarea alternativă a creditorilor (de exemplu prin circularizare) dacă clientul nu reţine scrisori de confir- mare. Ar trebui să menţinem controlul asupra procesului de selectare a acelora cărora li se va trimite o solicitare, adresa folosită, pregătirea şi trimiterea confirmărilor, şi răspunsul la acele solicitări.

(v)

Aveţi în vedere dacă este necesar să obţineţi o mostră din documen- tele bancare ale clientului dacă clientul nu păstrează cecurile primite sau returnate şi dacă intenţia este să se obţină o dovadă directă cu privire la numele celui care plăteşte (de exemplu pentru aceia care gestionează banii clientului). Ar trebui să păstrăm controlul asupra procesului în care este folosită confirmarea directă.

(vi)

Aveţi în vedere dacă este necesar să se obţină o scrisoare de la avocat. Ar trebui să păstrăm controlul asupra procesului unde este folosită confirmarea directă. ISA505

(vii)

Confirmaţi că există aranjamente pentru a relaţiona cu experţi, alţi auditori, auditori interni, şi cei din schema de pensii, acolo unde este necesar. ISA300 ISA210

B9

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9.

45

Nume

 

Ref B1/7

client

Perioadă contabilă

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

     

Iniţiale/

Program

Dată

28.

Confirmaţi faptul că personalul cu pregătirea necesara şi cu abilităţile corespunzătoare a fost desemnat şi planificat şi că detaliile legate de bugetul de timp şi costuri sunt menţionate în dosar. ISA300 ISA210.

   

În concordanţă cu Standardele Internaţionale de Educaţie (IES) 8, dosarul de audit ar trebui să justifice raţiunea pentru alegerea fiecărui membru al echipei.

29.

Asiguraţi-va că toţi membrii echipei de audit au fost informaţi corespunzător şi că o documentare a şedinţei de informare există la dosar. ISA315 ISA240

   

Asiguraţi-vă că notele de informare acoperă toate elementele discutate inclusiv susceptibilitatea ca situaţiile financiare să fie denaturate semnificativ ca urmare a fraudei sau erorii şi că s-au luat toate deciziile semnificative. Îndrumări suplimentare sub forma unei structuri a programului întâlnirii sunt oferite la B11.

Programul B1/2 ar trebui să fie semnat de toţi membrii echipei de audit pentru a dovedi participarea lor la procesul de planificare şi înţelegerea acestuia.

B1/2

30.

Verificaţi dacă au fost subliniate zone în etapa de planificare care sugerează consultarea sau revizuirea de către un alt partener sau de către un auditor independent.

   

(Indiciile pot fi problemele de etică, tratamente contabile neobişnuite, clienţi importanţi, zone greu de auditat, sau opinii de audit calificate sau modificate).

Orice proces de consultare sau revizuire independentă ar trebui să fie înregistrate în programul A4/1.

A4/1

31.

Asiguraţi-vă că planul de audit a fost comunicat celor însărcinaţi cu guvernanţa şi că această comunicare a fost înregistrată în dosar. ISA260

   

Verificaţi că planul comunicat acoperă:

(i)

forma şi momentul comunicării cu cei însărcinaţi cu guvernanţa;

(ii)

consideraţii etice;

(iii)

momentul şi resursele care vor fi implicate;

(iv)

natura şi scopul activităţii;

(v)

orice limitare în scopul activităţii noastre;

(vi)

activitatea care trebuie realizată; şi

(vii)

raportul de audit aşteptat.

32.

În final confirmaţi că Planificarea Auditului la B9 reflectă corect planul de audit general bazat pe revizuirea noastră analitică preliminară şi evaluările riscurilor.

B9