Sunteți pe pagina 1din 37

GHID CUPRINZAND COEFICIENTII

DE UZURA FIZICA NORMALA

LA MIJLOACELE FIXE DIN GRUPA 1::!J.;\,


"CONSTRUCTII", ,_,
,,.,,,, INDICATIV P135-99 .. Ji',r ' ,

152 153
GHID C(:!PRINZAND COEFICIENIII DE UZURA Indicativ: Pl35-l 999
Evaluatorii, confruntati cu realitatea de pe teren, sunt singurii in
_ miisurii sii aprecieze valoarea realii a coeficientilor de uzurii fizicii, normalii, ai
FIZICA NORMALA LA MIJLOA:CELE FIXE
DIN GRUPA 1 "CONSTRUCTII" obiectelor evaluate, justificiind insii, in mod obligatoriu, abaterile, in plus sau
in minus, de Ia valorile medii, previizute in ghid.
l.PREVEDERIGENERALE 1.6. - Coeficientii de uzurii fizicii normalii din ghid s-au ordonat in
confonnitate cu grupa l "Constructii" din "Clasificarea i duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe", aprobate prin HG nr.964 din 23 decembrie
i
l. l. -Prezentul "Ghid" cuprinde coeficientii de uzurii fizicii normalii
a mijloacelor fixe din grupa l "Constructii", obtinut prin actu;lizarea 1998, defalcate, pe subgrupe, clase i subclase, iar pentru unele i in familii.
. comasarea "Ghidului", cuprinziind coeficientii de uzurii fizicii Ia mijloacele l . 7. - Acolo unde era cazul "Clasificarea" s-a diferentiat pe medii de
fixe din grupa l "Cladiri" i grupa 2 "Constructii speciale", indicativ P 135-95 folosintii, structurii constructivii i stare tehnicii (foarte bunii, bunii,
i a "Completiirii ghidului", cuprinzand coeficientii de uzurii fizicii Ia satisfiiciitoare), elemente care nu apar in "Clasificarea" aprobatii prin HG
nr.964/1998, dar care influenteazii in mod esential "Coeficientul de uzurii fizicii
mijloacele fixe din grupa l "Cliidiri" i grupa 2 "Constructii speciale", indicativ
normalii".
P 135/1-96.
l.8. - La elaborarea coeficientilor de uzurii s-au avut in vedere
l.2. - Ghidurile susmentionate, indicativ P 135-95 i P 135/1-96 au
urmiitoarele ipoteze:
avut aplicabilitate timp de 18 luni, de Ia data publiciirii in "Buletinul
- Mijloacele fixe respective sunt utilizate in condifii normale de
Constructiilor", urmand ca pe baza rezultatelor obtinute i a observatiilor
functionare. S-a tinut cont de faptul dacii lucriirile de intretinere, reparatii
primite de la utilizatori sii fie redactate in formii definitivii i unificate. curente i reparatii capitale s-au efectuat Ia timp i in conditii corespunziitoare,
1.3. - La unificarea "Ghidului" s-a avut de asemenea in vedere acest Iucru reflectandu-se in starea tehnicii a mijloacelor fixe respective.
H.G.964/1998 in care s-a fiicut o unificare a grupelor de Ia 2 Ia l i a - Nu s-au luat in consideratie efectele uzurii ftzice accidentale,
subgrupelor de Ia 19 la 9. produse de calamitiiti (cutremure, inundafii catastrofale, explozii, incendii,
1.4. - Ghidul astfel definitivat cuprinde: uragane,alunecari de terenuri etc.) care se stabilesc separat de ciitre evaluatori
- Generalitiiti privitoare la coeficientii de uzurii fizicii normalii ai i se adaugii uzurii fizice normale cuprinse in ghid.
constructiilor din grupa l, cuprini in "Ghid". - Nu s-au considerat, in nici un fel, efectele uzurii morale, care fac
- Modul de stabilire ai coeficientilor de uzurii fizicii normalii' in
constructu.
.. obiectul unor studii i cercetiiri distincte i se adaugii de asemenea uzurii ftzice
normale cuprinse in ghid.
- Coeficientii de uzurii fizicii normalii pe subgrupe de constructii, Coeficientii de uzura fizicii normala din ghid nu se refera la
grupati in 44 anexe. constructii unicat, cu caracter special, de importanta republicanii (canalul
- Ponderea orientativii a subansamblelor constituente a mijloacelor Duniirea-Marea Neagrii, hidrocentralele de pe Duniire, podurile peste Duniire,
fixe din subgrupa "Cliidiri" (anexa nr.45). Palatul Republicii, etc.) care fac de asemeaea obiectul unor studii i cercetiiri
l.5. - Folosirea coeficientilor de uzurii normalii din "Ghid", nu este distincte.
obligatorie, acetia reprezentand nivele medii, orientative, pentru expertii 1.9. - Coeficientii de uzurii fizicii normalii din "Ghid" s-au elaborat
evaluatori. pentru intreaga durata de viatii a mijloacelor fixe respective de la data diirii in
functiune a obiectelor (inscrierea iq inventar - PIF) i panii la data scoaterii din
functiune (dezafectare).

Coeficientii au valoare cresciitoare, piinii la data la care se consumii
valoarea mijlocului fix, ca obiect, riimiiniind doar valoarea rezidualii (valoarea

155
154
Anexa nr. 41 - Galerii pentru alimentare cu apii sau pentru evacuarea apelor.Conducte pentnl
alimentare, inclusiv retele de distributie, traversiiri de conducte.Galerii subterane pentru instalatii
tehnico-sanitare. ........ 214

Anexa nr. 42 - Conducte pentru canalizare.Statii de tratare, de neutralizare i de epurare a apelor.


Castele de apa ............ 216

Anexa nr. 43 - Jazuri de depozitare, paturi de uscare a niimolului, ciimpuri de irigare i filtrarc.
Rezervoare pentru inmagazinarea apei, din beton annal.Statii de pompare plutitoare.Constructii
i instalatii tehnologice pentru alimentiiri cu apii i canalizare.Constructii UOare. ...... 217

Anexa nr. 44 - Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor i a


lichidelor industriale, inc)usiv traversiirile i instalatiile tehnologice.Conducte de termoficare.
Conducte, branamente i instalatii tehnologice pentru distributia gazelor, produselor petroliere
i a lichidelor industriale. ............ 219

Anexa nr. 45 - Ponderea orientativa a subansamblelorconstituente ale mijloacelor fixe din grupa
I "Cladiri" - subgrupa "Constructii" . .......................................... 220

224