Sunteți pe pagina 1din 17

Fi cu date de securitate

Pagina: 1/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016

SECIUNEA 1: Identificarea substanei /amestecului i a societaii/ntreprinderii


1.1. Element de identificare a produsului

Elastopan* S 7438/134 Polyol component


1.2. Utilizri relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizri
contraindicate
Scop de utilizare recomandat: component de poliuretan

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma: Adresa de contact:


BASF SE BASF SRL
67056 Ludwigshafen Floreasca Park
GERMANY Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029


Adresa E-mail: adrian.ionescu@basf.com

1.4. Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgent

Numar national pentru cazuri de urgenta:


021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanei sau a amestecului

n acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)


Pagina: 2/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
Acute Tox. 4 (dermic)
Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 1C
STOT RE 2 (oral)
Aquatic Chronic 2

H302, H312, H314, H373, H411

Pentru clasificarile nedetaliate n aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichet

Sistem armonizat global, EU (GHS)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:
Pericol

Fraze de risc:
H302 Nociv n caz de nghiire.
H312 Nociv n contact cu pielea.
H314 Provoac arsuri graveale pielii i lezarea ochilor.
H373 Poate provoca afeciuni ale organelor la expunere oral prelungit sau
repetat.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauie (Prevenire):


P273 Evitai dispersarea n mediu.
P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/ echipament de
protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.

Fraze de precauie (Intervenie):


P301 + P330 + P331 N CAZ DE NGHIIRE: cltii gura. NU provocai voma.
P305 + P351 + P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai
multe minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac
acest lucru se poate face cu uurin. Continuai s cltii.

Fraze de precauie (Depozitare):


P405 A se depozita sub cheie.

Fraze de precauie (Eliminare):


P501 Eliminati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor
periculoase.
Pagina: 3/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
n acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: ethyleneglycol, Quaternary ammonium


compounds, (C12-16-branched and linear alkyl)ethyldimethyl, Et sulfates

2.3. Alte pericole

n acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Nu sunt cunoscute pericole deosebite, daca se respecta instructiunile de depozitare si manipulare.

SECIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenii


3.1. Substane

Nu este aplicabil

3.2. Amestecuri

Natur chimic

Preparat pe baza de: catalizator, aditivi, etandiol; etilen glicol

Ingrediente periculoase (GHS)


conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008.

ethyleneglycol
Coninut (W/W): > 25 % Acute Tox. 4 (oral)
Numr-CAS: 107-21-1 STOT RE (rinichi) 2
Numar CE: 203-473-3 H302, H373
Numar de inregistrare REACH: 01-
2119456816-28
Numr INDEX: 603-027-00-1

1,4-Diazabicyclooctane
Coninut (W/W): >= 2 % - < 20 % Flam. Sol. 1
Numr-CAS: 280-57-9 Acute Tox. 4 (oral)
Numar CE: 205-999-9 Eye Dam./Irrit. 1
Numar de inregistrare REACH: 01- Skin Corr./Irrit. 2
2119980944-22 H228, H302, H315, H318

Quaternary ammonium compounds, (C12-16-branched and linear alkyl)ethyldimethyl, Et sulfates


Pagina: 4/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
Coninut (W/W): >= 5 % - < 20 % Acute Tox. 4 (oral)
Numr-CAS: 68308-64-5 Acute Tox. 3 (dermic)
Numar CE: 287-657-9 Skin Corr./Irrit. 1C
Numar de inregistrare REACH: 01- STOT RE 2 (oral)
2119977130-42 Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H302, H311, H314, H373, H400, H410

Fatty alcohol C12-C14


Coninut (W/W): >= 2,5 % - < 10 % Aquatic Acute 1
Numr-CAS: 80206-82-2 Factor M acut: 1
Numar CE: 279-420-3 Factor M cronic: 1
H400

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul
integral apare in sectiunea 16.

SECIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor


4.1. Descrierea msurilor de prim ajutor
ndeprtai mbrcmintea contaminat.

Dup inhalare:
Dac apar dificulti dup ce au fost inhalai vapori/aerosoli: transportai la aer curat i solicitai ajutor
medical.

Dup contactul cu pielea:


Splai foarte bine cu spun i ap.

Dup contactul cu ochii:


Splai imediat ochii afectai cel puin 15 minute sub ap curgtoare cu pleoapele deschise;
consultai un oftalmolog.

Dup ingerare:
Cltii imediat gura i apoi bei mult ap, nu provocai vom, solicitai ajutor medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, att acute, ct si ntrziate


Simptome: Iritarea ochilor, coroziune a pielii

Pericole: Simptomele pot s apar mai trziu.

4.3. Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale
necesare
Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcii vitale), nu se cunoate un antidot specific.
Pagina: 5/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
SECIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunztoare:
pulverizare de ap, pudr pentru extinctor, spum, dioxid de carbon

5.2. Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz


monoxid de carbon, carbon dioxide, oxizi de azot
Substanele/grupele de substane menionate se pot degaja n caz de incendiu.

5.3. Recomandri destinate pompierilor


Echipament special de protecie:
n caz de incendiu, purtai un aparat individual de protecie respiratorie.

Informaie suplimentar:
Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare.

SECIUNEA 6: Masuri de luat n caz de dispersie accidental


Pericol semnificativ de alunecare, provocat de scurgerea/vrsarea produsului.

6.1. Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen


Utilizai mbrcminte de protecie individual.

6.2. Precauii pentru mediul inconjurator


A nu se arunca la canalizare. Nu deversai pe sol/n subsol.

6.3. Metode i material pentru izolarea pierderilor i pentru curenie


Pentru cantitati mari: Pompati produsul.
Pentru reziduuri: A se aduna cu material absorbant corespunztor (de ex. nisip, rumegu, liani
universali, silicagel). Materialul contaminat trebuie ndeprtat n mod reglementar.

6.4. Trimiteri ctre alte seciuni


Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea
produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECIUNEA 7: Manipularea si depozitarea


7.1. Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Aerisire i ventilare suficient a locului de munc i de depozitare.

Protecie mpotriva incendiului i a exploziei:


Sursele de aprindere trebuie s fie inute bine curate. A se lua msuri de precauie pentru evitarea
descrcrilor electrostatice.

7.2. Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale


incompatibiliti
Pagina: 6/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
Separarea de produse alimentare, buturi, igri,furaje. Separarea de acizi. A se depozita separat de
agentii de oxidare

Materiale adecvate pentru ambalaje: oel carbon ( oel), Oel inoxidabil 1.4306 (V2A), Polietilena de
inalta densitate (HDPE), otel inoxidabil cu invelis de PTFE
Alte informaii privind depozitarea: Pstrai conteinerul nchis ermetic i uscat; depozitat ntr-un loc
rece.

7.3. Utilizare final specific (utilizri finale specifice)


Pentru utilizarile relevante identificate in sectiunea 1, trebuie urmata recomandarea mentionata in
aceasta sectiune 7.

SECIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecia personal


8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlai la locul de munc

107-21-1: etandiol; etilen glicol


Valoare TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (UE))
indicativ
Efect asupra pielii (OEL (UE))
Substana poate fi absorbit prin piele.
Efect asupra pielii (OEL (RO))
Substana poate fi absorbit prin piele.
Valoare STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (RO))
Valoare TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (RO))

Componente cu PNEC

107-21-1: etandiol; etilen glicol


apa dulce: 10 mg/l
apa de mare: 1 mg/l
eliberare sporadica: 10 mg/l
statia de epurare: 199,5 mg/l
sediment (ape dulci): 37 mg/kg
sol: 1,53 mg/kg
sediment (ap marin): 3,7 mg/kg

280-57-9: triethylenediamine
apa dulce: 0,1 mg/l
apa de mare: 0,01 mg/l
eliberare sporadica: 1 mg/l
statia de epurare: 200 mg/l
sediment (ape dulci): 1,3 mg/kg
sediment (ap marin): 0,13 mg/kg
Pagina: 7/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
sol: 0,19 mg/kg
oral (otrvirea secundar):
Nu exista PNEC derivat oral, deoarece nu sunt de asteptat acumulari in
organisme .

Componente cu DNEL

107-21-1: etandiol; etilen glicol


muncitor: Expunere pe termen lung - efecte locale, Inhalare: 35 mg/m3
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 106 mg/kg
consumator: Expunere pe termen lung - efecte locale, Inhalare: 7 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 53 mg/kg

280-57-9: triethylenediamine
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 1,2 mg/m3

68308-64-5: Quaternary ammonium compound


muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 4,7 mg/kg
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 3,32 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 2,83 mg/kg
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 0,98 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, oral: 2,83 mg/kg

8.2. Controlul expunerii


Echipament individual de protecie
Protecia cilor respiratorii:
Protecia respiraiei dac ventilarea este inadecvat. Filtru combinat pentru gaze organice/vapori si
particule solide si lichide (de ex. EN 14387 tip A-P2)

Protecia minilor:
Manui de protecie chimica (EN 374) chiar i la contact direct prelungit (recomandat: index de
protectie 6, corespunz. la 480 minute, timp de penetrare cf. EN 374): de ex. din cauciuc nitril (0,4
mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), policlorur de vinil(0,7 mm) s.a.

Protecia ochilor:
Ochelari de protectie cu aparatori lateral (etansi) (de ex. EN 166)

mbrcminte de protecie:
Imbracaminte si incaltaminte de lucru standard.

Msuri generale de protecie i de igien


A se evita contactul cu pielea, ochii i mbrcmintea. In completarea indicatiilor de echipament
personal de protectie, este obligatorie purtarea unui costum de lucru inchis. Nu mncai, nu bei, nu
fumai n timpul utilizrii. Minile i/sau faa trebuie s fie splate naintea pauzelor i la sfritul
programului de lucru. La sfritul lucrului, pielea trebuie s fie curat i s se aplice un agent de
ngrijire a pielii.
Pagina: 8/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
SECIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice
9.1. Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz

Forma: lichid
Culoare: incolor pn la glbui
Miros: miros specific vag
Pragul de acceptare a mirosului:
inaplicabil
Valoare de pH: 8 - 10
(20 C)
temperatur de solidificare: < 0 C
Punct de fierbere: > 150 C
Punct de inflamabilitate: > 100 C (DIN 51758)
Viteza de evaporare:
Valoarea poate fi aproximata pornind
de la constanta legii lui Henry sau de
la presiunea vaporilor.
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde): neinflamabil
Limit inferioar a capacitii de a exploda:
Nerelevant pentru clasificarea si
etichetarea lichidelor., Limita
inferioara a punctului de explozie
poate fi 5 - 15 C sub punctul de
aprindere.
Informaie despre ethyleneglycol
Limit inferioar a capacitii de a exploda:
Nerelevant pentru clasificarea si
etichetarea lichidelor., Limita
inferioara a punctului de explozie
poate fi 5 - 15 C sub punctul de
aprindere.
----------------------------------
Limit superioar a capacitii de a exploda:
Nerelevant pentru clasificarea si
etichetarea lichidelor.
Informaie despre ethyleneglycol
Limit superioar a capacitii de a exploda:
Nerelevant pentru clasificarea si
etichetarea lichidelor.
----------------------------------
Temperatur de autoaprindere: > 300 C
Presiune de vapori: < 10 mbar
(20 C)
Densitate: 1,14 g/cm3
(20 C)
Densitate relativa: 1,14
(20 C)
Densitatea relativ a vaporilor (aer):
inaplicabil
Solubilitate n ap: parial solubil
Pagina: 9/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
Coeficient de repartiie n-octanol/ap (log Kow):
inaplicabil
Descompunere termic: Nu exist descompunere, n cazul n care se respect
prescripiile/indicaiile privind stocarea i manipularea.
Vscozitate, dinamic:
nedeterminat
Pericol de explozie: neexploziv

9.2. Alte informaii

Miscibilitate cu apa:
miscibil
Alte informaii:
In cazul in care este necesar, informatiile asupra celorlalti parametri fizici si chimici sunt date in
aceasta sectiune.

SECIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate


10.1. Reactivitate
Nu exist reacii periculoase, n cazul n care se respect prescripiile/indicaiile privind stocarea i
manipularea.

Coroziunea Nu are efect coroziv asupra metalului


metalelor:

10.2. Stabilitate chimic


Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacii periculoase posibile


Nu exist reacii periculoase, n cazul n care se respect prescripiile/indicaiile privind stocarea i
manipularea.

10.4. Condiii de evitat


Temperatur: < 0 C

10.5. Materiale incompatibile

Substane de evitat:
acizi, ageni oxidani, izocianati

10.6. Produi de descompunere periculoi

Nu exist produse periculoase de descompunere, n cazul n care se iau n considerare


prescripiile/indicaiile privind stocarea i manipularea.
Pagina: 10/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
SECIUNEA 11: Informatii toxicologice
11.1. Informaii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicitii acute:


De toxicitate moderata dupa contact cu pielea. De toxicitate moderata dupa o singura ingerare.
Practic netoxic dupa o singura inhalare.

Informaie despre ethyleneglycol


Evaluarea toxicitii acute:
De toxicitate moderata dupa o singura ingerare. Dupa un singur contact cu pielea, nu este toxic
Practic netoxic dupa o singura inhalare.

Testul de risc la inhalatie (IRT): mortalitate zero dupa 8 ore de testari pe animale. La inspirarea unui
amestec puternic imbogatit de vapori-aer, tinand cont de volatilitate, nu exista nici un pericol acut.
----------------------------------

Informaie despre 1,4-Diazabicyclooctane

Date experimentale/date calculate:


LD50 obolan (oral): 700 mg/kg (la altele)
----------------------------------

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:


Iritant! Daunator pentru piele si ochi.

Informaie despre Quaternary ammonium compounds, (C12-16-branched and linear


alkyl)ethyldimethyl, Et sulfates
Date experimentale/date calculate:
Coroziv/iritant pentru piele iepure: Coroziv.
----------------------------------

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:


Structura chimica nu sugereaza nici un efect de sensibilizare.

Informaie despre 1,4-Diazabicyclooctane


Date experimentale/date calculate:
Teste de maximizare la cobai cobai: ne sensibilizant (OCDE, Directiva 406)
Bibliografie.
----------------------------------

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariia mutaiilor genetice:


Pagina: 11/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
Structura chimica nu sugereaza un astfel de efect.

Cancerogenicitate (nsuirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:


Structura chimica nu sugereaza un astfel de efect.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicitii asupra reproducerii:


Structura chimica nu sugereaza un astfel de efect.

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacitii teratogene (de a produce malformaii):


Structura chimica nu sugereaza un astfel de efect.

Constatri la om

Informaie despre ethyleneglycol


Date experimentale/date calculate:
este afectat starea de contien, leziuni ale rinichilor, leziuni ale sistemului nervos central:
Simptomele/diagnosticul/rezultatele mentionate pot aparea la doze mici.

doz letal medie: 1500 mg/kg , oral, adulti


----------------------------------

Toxicitate asupra organelor tint specifice (expunere unic)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):


Conform informatiilor existente, nu exista risc de toxicitate specifica asupra organului tinta dupa o
singura expunere.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta ( in cazul expunerii
repetate)

Evaluarea toxicitii dup administrare repetat:


Contactul repetat cu pielea nu a dus la niciun efect care sa aiba legatura cu substanta. Inhalarea
repetata a substantei nu a produs niciun efect legat de aceasta. Administrarea orala repetata a
substantei poate provoca leziuni specifice organelor.

Pericol de aspiratie

Nu este de asteptat niciun pericol de aspiratie.

Alte informaii relevante privind toxicitatea

Produsul nu a fost testat. Informaiile deriv din proprietile componenilor individuali.


Pagina: 12/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016

SECIUNEA 12: Informatii ecologice


12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicitii acvatice:


Toxic pentru mediul acvatic. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Toxicitate acuta pentru organismele acvatice. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.

Informaie despre ethyleneglycol


Toxicitate la pete:
LC50 (96 h) 72.860 mg/l, Pimephales promelas (EPA 72-1, static)

Informaie despre 1,4-Diazabicyclooctane


Toxicitate la pete:
CLO (96 h) > 100 mg/l, Cyprinus carpio (OCDE, Directiva 203, static)
Valoare nominala (confirmata prin controlul concentratiei) S-a testat numai o concentratie limita (
LIMIT - Test ).

LC50 (96 h) 681 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static)
Amnuntele legate de efectul toxic se raporteaz la concentraia nominal. Produsul va produce
modificri ale pH-ului n sistemul de testare. Rezultatul se refer la o prob ne-neutralizat. Dupa
neutralizare nu se mai observa nici o toxicitate.
----------------------------------

Informaie despre Fatty alcohol C12-C14


Plante acvatice:
EC50 (72 h) 0,357 mg/l (rata de crestere), Pseudokirchneriella (Directiva 201 a OECD, static)
Declararea efectului toxic este legat de concentraia determinat analitic.

EC10 (72 h) 0,061 mg/l (rata de crestere), Pseudokirchneriella (Directiva 201 a OECD, static)
Declararea efectului toxic este legat de concentraia determinat analitic.

EC50 (72 h) 2,5 mg/l (rata de crestere), Alge (calculat)


Produsul nu a fost testat. Informaiile deriv din proprietile componenilor individuali.
Analogie: Evaluare realizat plecnd de la produse chimice similare.

EC10 (72 h) 1,1 mg/l (rata de crestere), Alge (calculat)


Produsul nu a fost testat. Informaiile deriv din proprietile componenilor individuali.
Analogie: Evaluare realizat plecnd de la produse chimice similare.
----------------------------------

12.2. Persisten i degradabilitate

Evaluarea biodegradabilitii i a eliminrii (H2O):


Greu biodegradabil.

Informaii privind eliminarea:


Greu biodegradabil.
Pagina: 13/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016

12.3. Potenial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:


produsul contine componente cu potential de bioacumulare

12.4. Mobilitate n sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:


Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.

12.5. Rezultatele evalurii PBT i vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea,
Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu contine nicio substanta
care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic)

12.6. Alte efecte adverse

Produsul nu contine nicio substanta din cele listate in Anexa I a Reglementarii (CE)2037/2000
asupra substantelor care afecteaza stratul de ozon.

12.7. Indicaii adiionale

Halogen adsorbit legat organic (AOX):


Produsul nu contine halogen legat organic.

Alte informaii despre ecotoxicitate:


A se impiedica patrunderea in apele freatice, canalizare si sol La introducerea corect a unor
concentraii mici n instalaiile de tratare (ex. decantare, limpezire) biologic adaptata a apei, nu este
prevzut inhibiia activitii de degradare a lamului activ . Produsul nu a fost testat. Indicatiile
deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

SECIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deeurilor

A se incinera in instalatii corespunzatoare de incinerare, tinand cont de reglementarile autoritatilor


locale.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:


Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificat si completat prin HG 268/2005
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.
HG 427/2010 pentru modificare si completarea HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor.
Pagina: 14/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016

Codul deeurilor:
07 02 08 alte reziduuri din blazul coloanelor de reacie

Ambalaj contaminat:
Ambalajele contaminate trebuie s fie golite ct mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate dup ce
au fost limpezite corespunztor.

SECIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR
Numrul ONU UN1760
Denumirea corect ONU CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (conine QUATERNARY
pentru expediie: AMMONIUM SALTS)
Clasa (clasele) de pericol 8, EHSM
pentru transport:
Grupa de ambalaj: III
Pericole pentru mediul da
inconjurator:
Precautii speciale pentru Cod de restrictie in tunel: E
utilizatori:

RID
Numrul ONU UN1760
Denumirea corect ONU CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (conine QUATERNARY
pentru expediie: AMMONIUM SALTS)
Clasa (clasele) de pericol 8, EHSM
pentru transport:
Grupa de ambalaj: III
Pericole pentru mediul da
inconjurator:
Precautii speciale pentru Nu se cunoate
utilizatori:

Transportul fluvial
ADN
Numrul ONU UN1760
Denumirea corect ONU CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (conine QUATERNARY
pentru expediie: AMMONIUM SALTS)
Clasa (clasele) de pericol 8, EHSM
pentru transport:
Grupa de ambalaj: III
Pericole pentru mediul da
inconjurator:
Pagina: 15/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
Precautii speciale pentru Nu se cunoate
utilizatori:

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna i vas granel


nu e evaluat

Transport maritim Sea transport

IMDG IMDG

Numrul ONU: UN 1760 UN number: UN 1760


Denumirea corect ONU CORROSIVE UN proper shipping CORROSIVE
pentru expediie: LIQUID, N.O.S. name: LIQUID, N.O.S.
(conine (contains
QUATERNARY QUATERNARY
AMMONIUM AMMONIUM
SALTS) SALTS)
Clasa (clasele) de pericol 8, EHSM Transport hazard 8, EHSM
pentru transport: class(es):
Grupa de ambalaj: III Packing group: III
Pericole pentru mediul da Environmental yes
inconjurator: Poluant marin: DA hazards: Marine pollutant:
YES
Precautii speciale pentru Nu se cunoate Special precautions None known
utilizatori: for user:

Transport aerian Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Numrul ONU: UN 1760 UN number: UN 1760


Denumirea corect ONU CORROSIVE UN proper shipping CORROSIVE
pentru expediie: LIQUID, N.O.S. name: LIQUID, N.O.S.
Clasa (clasele) de pericol 8 Transport hazard 8
pentru transport: class(es):
Grupa de ambalaj: III Packing group: III
Pericole pentru mediul Nu este necesar Environmental No Mark as
inconjurator: niciun marcaj ca hazards: dangerous for the
periculos pentru environment is
mediul inconjurator. needed
Precautii speciale pentru Nu se cunoate Special precautions None known
utilizatori: for user:

14.1. Numrul ONU


Vezi indicatia corespunzatoare pentru 'Numar-UN' al fiecarui regulament din tabelul de mai sus.

14.2. Denumirea corect ONU pentru expediie


Pagina: 16/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare
regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport


Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul
de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj


Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de
mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator


Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de
mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori


Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele
regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport n vrac, n conformitate cu Transport in bulk according to Annex


anexa II la MARPOL i Codul IBC II of MARPOL and the IBC Code

Regulament: nu e evaluat Regulation: Not evaluated


Expedierea permisa: nu e evaluat Shipment approved: Not evaluated
Numele poluantului: nu e evaluat Pollution name: Not evaluated
Categoria de poluare: nu e evaluat Pollution category: Not evaluated
Tipul navei: nu e evaluat Ship Type: Not evaluated

SECIUNEA 15: Informatii de reglementare


15.1. Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice
(specific) pentru substana sau amestecul n cauz

Interdicii, restrictii si autorizatii

n cazul n care se intentioneaza sa foloseasca materialul pentru fabricarea de bunuri de larg


consum (de exemplu, produse care vor intra n contact cu produsele alimentare sau cu pielea,
jucarii) sau produse medicale, trebuie sa fie respectate reglementarile nationale si internationale
aplicabile. n cazul n care nu exista reglementari, bunuri de larg consum sau produsele medicale
trebuie cel putin sa respecte legislatia europeana. Va recomandam sa contactati departamentul
nostru de vnzari si departamentele pentru siguranta produsului (Product Safety).

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa
cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securitii chimice


Pagina: 17/17
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 15.06.2016 Versiune: 1.0
Produs: Elastopan* S 7438/134 Polyol component
(ID Nr. 30654494/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 15.06.2016
Evaluarea securitatii chimice (CSA) nu a fost efectuata inca, din cauza intarzierii inregistrarii.
Scenariile de expunere pentru mixtura nu sunt disponibile in acest moment pentru toate substantele
relevante, datorita intarzierii inregistrarii. Pentru consiliere asupra masurilor de baza, a se vedea
sectiunile 7 si 8 ale acestei fise de securitate.

SECIUNEA 16: Alte informaii

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in
sectiunea 2 sau 3:
Acute Tox. Toxicitate acuta
Skin Corr./Irrit. Coroziune /iritatia pielii
STOT RE Toxicitate specifica pentru anumite organe tinta (expunere repetata)
Aquatic Chronic Toxic pentru mediul acvatic - cronic
Flam. Sol. Solide inflamabile
Eye Dam./Irrit. Leziuni oculare grave/iritare oculara
Aquatic Acute Toxic pentru mediul acvatic - acut
H302 Nociv n caz de nghiire.
H312 Nociv n contact cu pielea.
H314 Provoac arsuri graveale pielii i lezarea ochilor.
H373 Poate provoca afeciuni ale organelor la expunere oral prelungit sau
repetat.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H373 Poate provoca afeciuni ale organelor (rinichi) inn caz de expunere
prelungit sau repetat.
H228 Solid inflamabil.
H315 Provoac iritarea pielii.
H318 Provoac leziuni oculare grave.
H311 Toxic n contact cu pielea.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si
descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu
este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs.
Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea
corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala.
Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si
legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

Linii verticale pe marginea stng indic amendamente privind versiunea anterioar.

S-ar putea să vă placă și