Sunteți pe pagina 1din 19

Fi cu date de securitate

Pagina: 1/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016

SECIUNEA 1: Identificarea substanei /amestecului i a societaii/ntreprinderii


1.1. Element de identificare a produsului

Catalyst amine 93620


1.2. Utilizri relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizri
contraindicate

Utilizari relevante identificate: produs chimic


Scop de utilizare recomandat: produs chimic

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF Polyurethanes GmbH
Postfach 1140
49440 Lemfoerde, GERMANY

Telefon: +49 5443 12-2121


Adresa E-mail: Product-Safety-Polyurethanes@basf.com

1.4. Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgent

International emergency number:


Telefon: +49 180 2273-112

SECIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanei sau a amestecului

n acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)


Pagina: 2/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
STOT RE (rinichi) 2

H318, H315, H302, H373

Pentru clasificarile nedetaliate n aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichet

Sistem armonizat global, EU (GHS)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:
Pericol

Fraze de risc:
H318 Provoac leziuni oculare grave.
H315 Provoac iritarea pielii.
H302 Nociv n caz de nghiire.
H373 Poate produce leziuni organelor dupa expunere prelungita sau repetata.

Fraze de precauie (Prevenire):


P280 Purtati manusi de protectie si echipament de protectie pentru ochi/fata.
P260 Nu inspirati praful/gazul/ceata/vaporii.
P270 A nu manca, bea sau fuma n timpul utilizrii produsului.
P264 Splai-v temeinic cu multa apa si sapun dup utilzare.

Fraze de precauie (Intervenie):


P310 Sunai imediat la un CENTRU DE IN FORMARE TOXICOLOGICA sau
un medic.
P305 + P351 + P338 N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai
multe minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac
acest lucru se poate face cu uurin. Continuai s cltii.
P303+ P352 N CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): spalati cu multa apa
si spun.
P301 + P330 In caz de ingestie: clati gura.
P332 + P313 n caz de iritare a pielii: consultai medicul.
P362 + P364 Scoatei mbrcmintea contaminat i splai-o nainte de reutilizare.

Fraze de precauie (Eliminare):


P501 Aruncati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor
periculoase.
Pagina: 3/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016

n acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: ETHANE-1,2-DIOL/ETHYLENEGLYCOL,


TRIETHYLENEDIAMINE

2.3. Alte pericole

n acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu
sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al
substantei sau amestecului.

SECIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenii


3.1. Substane

Nu este aplicabil

3.2. Amestecuri

Natur chimic

Preparat pe bazat de: triethylenediamine

Ingrediente periculoase (GHS)


conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008.

etandiol; etilen glicol


Coninut (W/W): >= 50 % - < 75 % Acute Tox. 4 (oral)
Numr-CAS: 107-21-1 STOT RE (rinichi) 2
Numar CE: 203-473-3 H302, H373
Numar de inregistrare REACH: 01-
2119456816-28
Numr INDEX: 603-027-00-1

triethylenediamine
Coninut (W/W): >= 25 % - < 50 % Flam. Sol. 1
Numr-CAS: 280-57-9 Acute Tox. 4 (oral)
Numar CE: 205-999-9 Skin Corr./Irrit. 2
Numar de inregistrare REACH: 01- Eye Dam./Irrit. 1
2119980944-22 H228, H318, H315, H302

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul
integral apare in sectiunea 16.
Pagina: 4/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016

SECIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor


4.1. Descrierea msurilor de prim ajutor
Persoanele ce asigur acordarea primului ajutor trebuie s aib grij de propria securitate. In cazul
pericolului de pierdere a constiintei, pacientul trebuie asezat si transportat in pozitie laterala stabila.
Scoatei imediat mbrcmintea contaminat.

Dup inhalare:
Repaus, aer proaspt, asisten medical. A se inhala imediat o doza de aerosol corticosteroid.

Dup contactul cu pielea:


Splati imediat foarte bine cu mult ap, aplicai pansament steril, consult un dermatolog.

Dup contactul cu ochii:


Splai imediat ochii afectai cel puin 15 minute sub ap curgtoare cu pleoapele deschise;
consultai un oftalmolog.

Dup ingerare:
Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, att acute, ct si ntrziate


Simptome: Cele mai importante simptome si efecte cunoscute sunt descrise in etichetare (vezi
sectiunea 2) si/sau in sectiunea 11., Urmtoarele simptome sunt posibile

4.3. Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale
necesare
Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcii vitale), nu se cunoate un antidot specific.

SECIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor


5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunztoare:
pulverizare de ap, pudr pentru extinctor, spum, dioxid de carbon

5.2. Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz


monoxid de carbon, hydrogen cyanide, oxizi de azot
Substanele/grupele de substane menionate se pot degaja n caz de incendiu.

5.3. Recomandri destinate pompierilor


Echipament special de protecie:
A se purta echipamente cu respiraie individual i costum de protecie contra agenilor chimici.

Informaie suplimentar:
Reziduul la combustie si apa de stingere contaminata vor fi indepartate conform reglemantarilor in
vigoare
Pagina: 5/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016

SECIUNEA 6: Masuri de luat n caz de dispersie accidental


6.1. Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Evitai inhalarea. A se evita contactul cu pielea, ochii i mbrcmintea.

6.2. Precauii pentru mediul


Nu golii n canale de scurgere/ape de suprafa/ape subterane.

6.3. Metode i material pentru izolarea pierderilor i pentru curenie


Pentru cantitati mari:: a se pompa produsul
Pentru reziduuri: A se aduna cu material absorbant corespunztor (de ex. nisip, rumegu, liani
universali, silicagel).
Operaiile de curire trebuie s fie executate numai atunci cnd se poart aparate de respiraie.
Obiectele si pardoseala contaminate vor fi spalate bine cu apa si detergent, respectand normele de
protectie a mediului inconjurator Deseurile trebuie stranse in containere corespunzatoare, etichetate
si sigilate. A se debarasa potrivit prescripiilor locale, prin incinerare sau prin depunere n depozitul
de deeuri speciale.

6.4. Trimiteri ctre alte seciuni


Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea
produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECIUNEA 7: Manipularea si depozitarea


7.1. Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Aerisire i ventilare suficient a locului de munc i de depozitare. A se proteja mpotriva umezelii. A
se ine cont de msurile uzuale de precauie privind manipularea chimicalelor. Nu mncai, nu bei i
nu fumai in timpul folosirii. Minile i/sau faa trebuie s fie splate naintea pauzelor i la sfritul
programului de lucru.

Protecie mpotriva incendiului i a exploziei:


A se lua msuri de prevedere mpotriva ncrcrii electrostatice - A se feri de surse de aprindere - A
se pune extinctoare la ndemn.

7.2. Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale


incompatibiliti
Alte informaii privind depozitarea: Recipienii trebuie s fie pstrai ermetic nchii ntr-un loc uscat.

Stabilitate la stocare:
Durata depozitrii: 24 luni
Datele referitoare la durata depozitarii din aceasta fisa de securitate nu pot fi luate drept garantie a
proprietatilor de aplicare a produsului.

7.3. Utilizare final specific (utilizri finale specifice)


Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranta
Pagina: 6/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
SECIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecia personal
8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlai la locul de munc

107-21-1: etandiol; etilen glicol


Valoare TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (UE))
indicativ
Efect asupra pielii (OEL (UE))
Substana poate fi absorbit prin piele.
Efect asupra pielii (OEL (RO))
Substana poate fi absorbit prin piele.
Valoare STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (RO))
Valoare TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (RO))

Componente cu PNEC

107-21-1: etandiol; etilen glicol


apa dulce: 10 mg/l
apa de mare: 1 mg/l
eliberare sporadica: 10 mg/l
statia de epurare: 199,5 mg/l
sediment (ape dulci): 37 mg/kg
sol: 1,53 mg/kg
sediment (ap marin): 3,7 mg/kg

280-57-9: triethylenediamine
apa dulce: 0,1 mg/l
apa de mare: 0,01 mg/l
eliberare sporadica: 1 mg/l
statia de epurare: 200 mg/l
sediment (ape dulci): 1,3 mg/kg
sediment (ap marin): 0,13 mg/kg
sol: 0,19 mg/kg
oral (otrvirea secundar):
Nu exista PNEC derivat oral, deoarece nu sunt de asteptat acumulari in
organisme .

Componente cu DNEL

107-21-1: etandiol; etilen glicol


muncitor: Expunere pe termen lung - efecte locale, Inhalare: 35 mg/m3
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 106 mg/kg
consumator: Expunere pe termen lung - efecte locale, Inhalare: 7 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 53 mg/kg

280-57-9: triethylenediamine
Pagina: 7/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 1,2 mg/m3

8.2. Controlul expunerii


Echipament individual de protecie
Protecia cilor respiratorii:
Protecia respiraiei n cazul degajrii de vapori/aerosoli. Protecia respiraiei dac ventilarea este
inadecvat. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compui organici (punct de fierbere >65C, de ex.
EN 14387 tip A).

Protecia minilor:
Materiale potrivite
cauciuc nitrilic (NBR) - grosime 0,4 mm
elastomer florurat (FKM) - grosime 0,7 mm

Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la


producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (
de ex. temperatura ) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie
chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.

Protecia ochilor:
Ochelari de protecie etani i scut de protecie a feei.

mbrcminte de protecie:
Protecia corpului trebuie aleas n funcie de activitate i de expunerea posibil, ex. or, cizme de
protecie, costum de protecie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau
ISO 13982 n cazul pulberiilor))

Msuri generale de protecie i de igien


A se ine cont de msurile uzuale de precauie privind manipularea chimicalelor. A se evita contactul
cu pielea. A se evita contactul cu ochii. A nu se inspira vaporii/aerosolii In completarea indicatiilor de
echipament personal de protectie, este obligatorie purtarea unui costum de lucru inchis. Scoateti
imediat toata imbracamintea contaminata. Pstrai separat mbrcmintea de lucru.

SECIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice


9.1. Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz

Forma: lichid
Culoare: incolor pn la glbui
Miros: miros specific vag, caracteristic
Pragul de acceptare a mirosului:
Nedeterminat din cauza potentialului
risc pentru sanatate la inhalare
Valoare de pH: 8
Temperatur de topire: -20 C
Punct de fierbere: 184 - 196 C
Punct de inflamabilitate: 104 C (recipient nchis)
Pagina: 8/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
Viteza de evaporare:
Valoarea poate fi aproximata pornind
de la constanta legii lui Henry sau de
la presiunea vaporilor.
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde): Produsul este
combustibil
Limit inferioar a capacitii de a exploda:
Nerelevant pentru clasificarea si
etichetarea lichidelor., Limita
inferioara a punctului de explozie
poate fi 5 - 15 C sub punctul de
aprindere.
Limit superioar a capacitii de a exploda:
Nerelevant pentru clasificarea si
etichetarea lichidelor.
Temperatur de autoaprindere: 410 C
Presiune de vapori: < 1 mbar
(25 C)
Densitate: 1,09 g/cm3
(25 C)
Densitate relativa: 1,098
Solubilitate n ap: miscibil
Solubilitate (calitativ) solvent (i): solventi organici
miscibil
Informaie despre 1,2-Ethanediol
Coeficient de repartiie n-octanol/ap (log Kow): -1,93 - -1,34
(20 C)
Informaie despre triethylenediamine
Coeficient de repartiie n-octanol/ap (log Kow): -0,49 (calculat)
(20 C)
----------------------------------
Descompunere termic: Nu exist descompunere, n cazul n care se respect
prescripiile/indicaiile privind stocarea i manipularea.
Vscozitate, dinamic: 57 mPa.s
(25 C)
Pericol de explozie: neexploziv (la altele)
Proprieti comburante: nu propag focul

9.2. Alte informaii

Miscibilitate cu apa:
miscibil
Informaie despre triethylenediamine
Adsorbie/ap - sol: KOC: 89; log KOC: 1,95 (calculat)
Datele se refera la starea incarcata a
produsului
Volatilitate/ap - aer: (calculat)
Materialul nu se evapora in
atmosfera de la suprafata apei
----------------------------------
Alte informaii:
Pagina: 9/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
In cazul in care este necesar, informatiile asupra celorlalti parametri fizici si chimici sunt date in
aceasta sectiune.

SECIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate


10.1. Reactivitate
Nu exist reacii periculoase, n cazul n care se respect prescripiile/indicaiile privind stocarea i
manipularea.

10.2. Stabilitate chimic


Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacii periculoase posibile


Reacie foarte exoterm cu acizi. Reactii cu izocianatii

10.4. Condiii de evitat


A se evita caldura extrema

10.5. Materiale incompatibile

Substane de evitat:
izocianati, acizi, agenti nitrificanti

10.6. Produi de descompunere periculoi

Produse de descompunere termic, posibile:


oxizi de carbon, oxizi de azot

SECIUNEA 11: Informatii toxicologice


11.1. Informaii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta

Date experimentale/date calculate:


ATE (oral): 553 mg/kg

ATE (prin inhalarea): > 20 mg/l


determinat pentru vapori

ATE (dermal): > 5.000 mg/kg

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Evaluarea toxicitii acute:
De toxicitate moderata dupa o singura ingerare. Toxicitate scazuta in contact cu pielea.

Informaie despre triethylenediamine


Pagina: 10/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
Evaluarea toxicitii acute:
Dupa un singur contact cu pielea, nu este toxic De toxicitate moderata dupa o singura ingerare.
Inhalarea unui amestec saturat de vapori/aer reprezinta un pericol deosebit.
----------------------------------

Informaie despre 1,2-Ethanediol

Date experimentale/date calculate:


LD (la om) (oral): cca. 1.600 mg/kg
Uniunea Europeana (UE) a clasificat aceasta substanta 'nociva pentru sanatate'.

Informaie despre triethylenediamine

Date experimentale/date calculate:


LD50 obolan (oral): 700 mg/kg (la altele)
----------------------------------

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Date experimentale/date calculate:
LC50 obolan (prin inhalarea): > 2,5 mg/l 6 h
A fost testat un aerosol

Informaie despre triethylenediamine


Date experimentale/date calculate:
LC50 obolan (prin inhalarea): > 20,2 mg/l 1 h (IRT)
La studiile pe animale nu a existat mortalitate in cadrul timpului de expunere dat . A fost testat un
aerosol
----------------------------------

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Date experimentale/date calculate:
LD50 oarece (dermal): > 3.500 mg/kg

Informaie despre triethylenediamine


Date experimentale/date calculate:
LD50 iepure (dermal): > 2.000 mg/kg (test de limita)
Nu s-a observat mortalitatea.
----------------------------------

Iritare

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Evaluarea efectelor iritante:
Neiritant pentru ochi si piele.

Informaie despre triethylenediamine


Evaluarea efectelor iritante:
Iritant in contact cu pielea. Poate provoca leziuni severe ochilor.
----------------------------------
Pagina: 11/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Evaluare efectului sensibilizant:
Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, n studii pe animale.

Informaie despre triethylenediamine


Evaluare efectului sensibilizant:
Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, n studii pe animale.
----------------------------------

Mutagenitatea celulei germinative

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Apreciere privind apariia mutaiilor genetice:
Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Substanta nu a prezentat efecte mutagene
pe culturile de celule ale mamiferelor Substanta nu a prezentat efecte mutagene in experimentele pe
mamifere.

Informaie despre triethylenediamine


Apreciere privind apariia mutaiilor genetice:
Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Substanta nu a prezentat efecte mutagene
in experimentele pe mamifere.
----------------------------------

Cancerogenicitate (nsuirea de a produce cancer)

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Aprecierea producerii cancerului:
In testarile pe termen lung pe soareci si sobolani, substanta administrata in hrana nu s-a dovedit
cancerogena.

Informaie despre triethylenediamine


Aprecierea producerii cancerului:
Nu exista nici o data referitoare la efecte carcinogenice.

In anumite conditii, substanta poate forma nitrozamine. Nitrozaminele s-au dovedit cancerigene in
testele pe animale.
----------------------------------

Toxicitate la reproducere

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Aprecierea toxicitii asupra reproducerii:
Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii

Informaie despre triethylenediamine


Aprecierea toxicitii asupra reproducerii:
Studiile pe animale nu au indicat nici un fel de efecte daunatoare asupra fertilitatii la doze care nu
erau toxice la animalele adulte. Rezultatele au fost obtinute printr-un test de screening (OCDE
421/422)
Pagina: 12/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
----------------------------------

Toxicitate pentru dezvoltare

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Evaluarea capacitii teratogene (de a produce malformaii):
In experimentele pe animale substanta, administrata in doze mari, a dus la malformatii.

Informaie despre triethylenediamine


Evaluarea capacitii teratogene (de a produce malformaii):
Testele pe animale, in cantitati nepericuloase pentru adulti, nu releva efecte daunatoare pentru fat.
Rezultatele au fost obtinute printr-un test de screening (OCDE 421/422)
----------------------------------

Constatri la om

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Date experimentale/date calculate:
doz letal medie: 1,2 - 1,5 g/kg , oral, adulti

este afectat starea de contien, leziuni ale rinichilor, leziuni ale sistemului nervos central:
Simptomele/diagnosticul/rezultatele mentionate pot aparea la doze mici.
----------------------------------

Toxicitate asupra organelor tint specifice (expunere unic)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):


Poate avea efecte iritante asupra cailor respiratorii.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta ( in cazul expunerii
repetate)

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Evaluarea toxicitii dup administrare repetat:
Substanta poate cauza leziuni renale dupa ingerari repetate. Substanta poate cauza leziuni renale
dupa contact dermal repetat, in doze mari

Informaie despre triethylenediamine


Evaluarea toxicitii dup administrare repetat:
Dupa inhalari repetate substanta poate dauna epiteliului olfactiv . Administrarea orala repetata a
substantei poate provoca leziuni specifice organelor.
----------------------------------

Pericol de aspiratie

Nu este de asteptat niciun pericol de aspiratie.

Alte informaii relevante privind toxicitatea


Pagina: 13/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
Nu exista indicaii experimentale referitoare la genotoxicitate 'in vitro' (testul Ames negativ).
mpreun cu agenii nitrani (ex. nitrii, oxidul de azot) nitraminele se pot forma n condiii speciale.
Nitraminele prezint un efect cancerigen n experiene pe animale.

SECIUNEA 12: Informatii ecologice


12.1. Toxicitate

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Toxicitate la pete:
LC50 (96 h) 72.860 mg/l, Pimephales promelas (EPA 72-1, static)

Informaie despre triethylenediamine


Toxicitate la pete:
CLO (96 h) > 100 mg/l, Cyprinus carpio (OCDE, Directiva 203, static)
Valoare nominala (confirmata prin controlul concentratiei) S-a testat numai o concentratie limita (
LIMIT - Test ).

LC50 (96 h) 681 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static)
Amnuntele legate de efectul toxic se raporteaz la concentraia nominal. Produsul va produce
modificri ale pH-ului n sistemul de testare. Rezultatul se refer la o prob ne-neutralizat. Dupa
neutralizare nu se mai observa nici o toxicitate.
----------------------------------

Informaie despre triethylenediamine


Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, static)
Declararea efectului toxic este legat de concentraia determinat analitic. S-a testat numai o
concentratie limita ( LIMIT - Test ).
----------------------------------

Informaie despre triethylenediamine


Plante acvatice:
EC50 (72 h) 180 mg/l (rata de crestere), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 a OECD, static)
Amnuntele legate de efectul toxic se raporteaz la concentraia nominal.

EC10 (72 h) 79 mg/l (rata de crestere), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 a OECD, static)
Amnuntele legate de efectul toxic se raporteaz la concentraia nominal.
----------------------------------

Informaie despre triethylenediamine


Microorganisme:
EC50 (17 h) 356 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 partea 8, acvatic)
Amnuntele legate de efectul toxic se raporteaz la concentraia nominal.
----------------------------------

12.2. Persisten i degradabilitate

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Informaii privind eliminarea:
Pagina: 14/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
83 - 96 % (14 d) Uor biodegradabil.

Informaie despre triethylenediamine


Informaii privind eliminarea:
7 % formarea de CO2 raportat la valoarea teoretic (28 d) (OCDE 301B/ ISO 9439/ 92/69/EEC,
C.4-C) (aerobic, namol activ , menajer)
----------------------------------

12.3. Potenial de bioacumulare

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Din cauza coeficientului de distribuie n-octanol/ap (logPow), nu este de ateptat acumularea n
organism.

Informaie despre triethylenediamine


Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Nu se acumuleaz semnificativ n organisme.
----------------------------------

12.4. Mobilitate n sol

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.

Informaie despre triethylenediamine


Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.Datele se refera la starea
incarcata a produsului
----------------------------------

12.5. Rezultatele evalurii PBT i vPvB

Informaie despre 1,2-Ethanediol


Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea,
Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu indeplineste criteriile
pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).
Autoclasificare
----------------------------------

Informaie despre triethylenediamine


Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea,
Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu indeplineste criteriile
pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).
Autoclasificare
----------------------------------
Pagina: 15/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
12.6. Alte efecte adverse

Substanta nu este listata in Reglementarea (EU) 1005/2009 referitor la substantele care reduc stratul
de ozon.

12.7. Indicaii adiionale

Alte informaii despre ecotoxicitate:


Datorita valorii pH a produsului, inainte de introducerea acestuia intr-o statie de epurare, se impune
neutralizarea. A nu se lasa produsul fara tratamente prealabila sa ajunga in reteaua hidrografica

Inhibarea activitaii de degradare a namolului activ nu este de ateptat cand se introduce in


instalatiile de epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs.

SECIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deeurilor

A se incinera in instalatii corespunzatoare de incinerare, tinand cont de reglementarile autoritatilor


locale.

Nu se poate specifica un numar de codificare deseuri conform CODEX-ului de deseuri (EAK) ,


intrucit acestea depind de utilizare.
Conform Catalogului European pentru Deseuri (EWC), codul deseului trebuie specificat in cooperare
intre firma de incinerare a produsului/producator/autoritati.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:


Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificat si completat prin HG 268/2005
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deseurile,
inclusiv deseurile periculoase.
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.
HG 427/2010 pentru modificare si completarea HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor.

Ambalaj contaminat:
Ambalajele contaminate trebuie s fie golite ct mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate dup ce
au fost limpezite corespunztor.

SECIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR
Pagina: 16/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al
reglementrilor privind transportul
Numrul ONU: Nu este aplicabil
Denumirea corect ONU Nu este aplicabil
pentru expediie:
Clasa (clasele) de pericol Nu este aplicabil
pentru transport:
Grupa de ambalaj: Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul: Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru Nu se cunoate
utilizatori

RID
Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al
reglementrilor privind transportul
Numrul ONU: Nu este aplicabil
Denumirea corect ONU Nu este aplicabil
pentru expediie:
Clasa (clasele) de pericol Nu este aplicabil
pentru transport:
Grupa de ambalaj: Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul: Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru Nu se cunoate
utilizatori

Transportul fluvial
ADN
Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al
reglementrilor privind transportul
Numrul ONU: Nu este aplicabil
Denumirea corect ONU Nu este aplicabil
pentru expediie:
Clasa (clasele) de pericol Nu este aplicabil
pentru transport:
Grupa de ambalaj: Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul: Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru Nu se cunoate
utilizatori:

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna i vas granel


nu e evaluat

Transport maritim Sea transport

IMDG IMDG

Produs neclasificat drept periculos din punct de Not classified as a dangerous good under
Pagina: 17/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
vedere al reglementrilor privind transportul transport regulations
Numrul ONU: Nu este aplicabil UN number: Not applicable
Denumirea corect ONU Nu este aplicabil UN proper shipping Not applicable
pentru expediie: name:
Clasa (clasele) de pericol Nu este aplicabil Transport hazard Not applicable
pentru transport: class(es):
Grupa de ambalaj: Nu este aplicabil Packing group: Not applicable
Pericole pentru mediul: Nu este aplicabil Environmental Not applicable
hazards:
Precautii speciale pentru Nu se cunoate Special precautions None known
utilizatori for user

Transport aerian Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Produs neclasificat drept periculos din punct de Not classified as a dangerous good under
vedere al reglementrilor privind transportul transport regulations
Numrul ONU: Nu este aplicabil UN number: Not applicable
Denumirea corect ONU Nu este aplicabil UN proper shipping Not applicable
pentru expediie: name:
Clasa (clasele) de pericol Nu este aplicabil Transport hazard Not applicable
pentru transport: class(es):
Grupa de ambalaj: Nu este aplicabil Packing group: Not applicable
Pericole pentru mediul: Nu este aplicabil Environmental Not applicable
hazards:
Precautii speciale pentru Nu se cunoate Special precautions None known
utilizatori for user

14.1. Numrul ONU


Vezi indicatia corespunzatoare pentru 'Numar-UN' al fiecarui regulament din tabelul de mai sus.

14.2. Denumirea corect ONU pentru expediie


Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare
regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport


Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul
de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj


Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de
mai sus. f

14.5. Pericole pentru mediul


Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de
mai sus.
Pagina: 18/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele
regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport n vrac, n conformitate cu Transport in bulk according to Annex


anexa II la MARPOL i Codul IBC II of MARPOL and the IBC Code

Regulament: nu e evaluat Regulation: Not evaluated


Expedierea permisa: nu e evaluat Shipment approved: Not evaluated
Numele poluantului: nu e evaluat Pollution name: Not evaluated
Categoria de poluare: nu e evaluat Pollution category: Not evaluated
Tipul navei: nu e evaluat Ship Type: Not evaluated

SECIUNEA 15: Informatii de reglementare


15.1. Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice
(specific) pentru substana sau amestecul n cauz

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa
cu date de siguranta, atunci ele sunt descrise in aceasta subrubrica.

15.2. Evaluarea securitii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

SECIUNEA 16: Alte informaii

A se respecta restrictiile de lucru pentru femeile gravide si pentru cele care alapteaza. A se respecta
restrictiile pentru muncitorii tineri.

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in
sectiunea 2 sau 3:
Acute Tox. Toxicitate acuta
Skin Corr./Irrit. Coroziune /iritatia pielii
Eye Dam./Irrit. Leziuni oculare grave/iritare oculara
STOT RE Toxicitate specifica pentru anumite organe tinta (expunere repetata)
Flam. Sol. Solide inflamabile
H318 Provoac leziuni oculare grave.
H315 Provoac iritarea pielii.
H302 Nociv n caz de nghiire.
H373 Poate produce leziuni organelor dupa expunere prelungita sau repetata.
H228 Solid inflamabil.

Datele din aceasta fisa de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu
produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate.Datele prezentate nu trebuie considerate in nici
un caz ca o descriere a compozitiei marfii (specificatia de produs). O compozitie convenita sau destinatia
Pagina: 19/19
BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristic / Revizuit n data de: 23.02.2016 Versiune: 7.0
Produs: Catalyst amine 93620
(ID Nr. 30211425/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 24.02.2016
produsului pentru un scop concret de utilizare nu poate fi dedus din informatiile prezentate in fisa de
securitate. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii,
precum si legi sau reglementari in vigoare vor fi respectate.

Linii verticale pe marginea stng indic amendamente privind versiunea anterioar.

S-ar putea să vă placă și