Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA
1.2 Facultatea / Departamentul CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE
1.3 Catedra BIOLOGIE-CHIMIE
1.4 Domeniul de studii BIOLOGIE
1.5 Ciclul de studii LICENTA
1.6 Programul de studii / Calificarea BIOLOGIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei CHIMIE ANORGANICA
2.2 Titularul activitilor de curs Conf. Dr. Dana Vlascici
2.3 Titularul activitilor de seminar Lect. Dr. Beatrice Vlad-Oros
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 28
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 22
Tutoriat 14
Examinri 20
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual 94
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Numrul de credite 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


Identificarea principalelor notiuni, concepte si legitati specifice domeniului

profesionale
Competene Interpretarea informatiilor stiintifice de specialitate din perspectiva principiilor de organizare
si functionare a lumii vii
Explicarea cunostintelor privind sistemele biologice din perspectiva corelatiilor
transdisciplinare.

Dobndirea unor cunotine fundamentale de chimie anorganica.


Competene
transversale

Cunoaterea i nelegerea echilibrelor


Dobndirea unor cunotine teoretice i aplicative care s permit un studiu ra ional al bazelor
tehnologiei chimice generale, a proceselor catalitice, biochimice i depoluante.
Capacitatea de a interpreta i valorifica rezultatele ob inute.
Abilitatea de a consulta literatura de specialitate.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Inelegerea conceptelor, teoriilor i principiilor chimiei anorganice
i aplicarea lor pentru evaluarea i soluionarea problemelor.
7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de Observai
predare i
Noiuni, concepte i msuri fundamentale. Legile fundamentale ale chimiei. Prezentari
Nucleul atomic (compoziie, stabilitate). Orbitali atomici, subnivele i nivele orale
energetice n atomi. Principii constructive ale nveliului de electroni. Prelegerea
Configuraii electronice (tipuri, blocuri de elemente). participativa
Legea periodicitii i sistemul periodic. Corelaii ntre configuraia Dezbaterea
electrochimic, proprietile i poziia elementelor n sistemul periodic. Demonstratia
Proprieti periodice ale elementelor: raze atomice, ionice, poteniale de ionizare, Exemplificare
afinitate pentru electroni, stare de oxidare, potenial redox standard (caracter a
oxido-reductor), caracter metalic
Legtura chimic n teoria electronic. Electronegativitatea. Regula octetului.
Exemple de compui ionici, covalent i coordinativi. Proprieti generale ale
tipurilor de legturi i de compui chimici
Soluii. Dizolvarea. Solubilitate. Concentraie (moduri de exprimare)
Reacii n soluie apoas (clasificare, prezentare general): de precipitare, acido
bazice, redox. Teoriile Brnsted i Lewis pentru acizi i baze. Acizi i baze
conjugate. Produsul ionic al apei, pH-ul. Teoria acizilor. Mrimile pK i constanta
de ionizare. Proprietile acido-bazice ale srurilor. Reacia de hidroliz (tipuri) i
pH-ul soluiilor rezultate. Deplasarea echilibrelor acido-bazice. Soluii tampon
Echilibre de solubilitate. Exprimarea i calculul produsului de solubilitate.
Echilibre de complexare
Echilibre redox. Poteniale de electrod standard i spontaneitatea reaciilor redox.
Ecuaia lui Nernst
Notiuni elementare de termodinamica chimica: concepte fundamentale; functii
termodinamice de stare; principiul I al termodinamicii; principiul al II-lea al
termodinamicii; aprecierea evolutiei spontane a proceselor chimice
Notiuni elementare de cinetica chimica: viteza de reactie; ordin de reactie; viteza
specifica; molecularitate; mecanism de reactie; clasificarea reactiilor chimice
dpdv cinetic; factori care influenteaza viteza de reactie.
Bibliografie

1. Housecroft, Catherine E., Sharpe, Alan G., Inorganic Chemistry, Pearson Prentice Hall, Second Ed. 2005
2. Chiriac Veronica, Chiriac A.V., Dasclu Daniela, Isac Delia Curs de Chimie general, Ed. Mirton, Timioara
2003
3. Chiriac, Veronica, Chiriac, V.A., Cofan, C., ntrebri, exerciii i probleme de chimie general, Ed. Mirton,
Timioara, 2002.
4. Chiriac, Veronica, Chiriac, A., Chiriac, V.A., Teste de chimie anorganic, Ed. Mirton, Timioara, 1996.
5. Atkins, P.W., General chemistry, Scientific Amer. Books, New York, 1989.
8.2 Seminar / laborator Metode Observaii
de
predare
Protecia muncii. Prezentar
Structutra atomului. Sistemul periodic. i orale
Soluii. Concentraia soluiilor. Prepararea soluiilor cu concentraie Rezolvari
procentual impus. Folosirea relaiei d = f(C p) n vederea preparrii de
soluiilor cu molaritate sau normalitate impus. Probleme de probleme
concentratia solutiilor
Acizi. Baze. Msurarea pH-ului cu ajutorul indicatorilor i al hrtiei
indicatoare. Prepararea soluiilor cu pH impus. Amfolii acido-bazici.
Soluii tampon. Alegerea cuplului i prepararea unui tampon cu pH
impus. Hidroliza srurilor. Factori ce modific gradul de hidroliz.
Echilibrul de solubilitate. Procedee de dizolvare a electroliilor greu
solubili.
Echilibrul de complexare. Formarea n trepte a complecilor.
Stabilitatea combinaiilor complexe
Echilibrul redox. Dependena potenialului cuplului de concentraie
Recuperari laborator
Bibliografie
1. Chiriac, Veronica, Isac, D., Dasclu, D., Pitulice, L., Autoevaluare prin experimente de chimie anorganic,
Ed. Mirton, Timioara, 2002.
2. Chiriac, Veronica, Chiriac, V.A., Andoni, M., Indrumtor pentru lucrri practice de Chimie general, Ed.
Mirton, Timioara, 2002.
3. Spiridon Bizerea O., Vlascici D., Microanaliz Chimic - Lucrri practice, Ed. Mirton, Timioara, 2002

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninuturile disciplinei se armonizeaz cu competenele profesionale cerute pe pia a muncii i cu
nivelul de calificare cerut de angajatori, asocia ii profesionale, sindicate i autorit i de reglementare.
Dobndirea unui comportament n acord cu normele de etic profesional, disponibilitatea pentru
colaborare i activiti n colectiv.
Capacitatea de a interpreta i valorifica rezultatele ob inute.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din nota
evaluare final
10.4 Curs Raspuns la examen Examen scris 50%
Testare pe parcursul semestrului Lucrare scrisa 50%
(partial)
10.5 Seminar / Activitatea desfasurata
laborator
10.6 Standard minim de performan
Obtinerea notei 5 la fiecare din activitatile anterior mentionate.

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

28.09.2016

Data avizrii n catedr/departament Semntura efului catedrei/departamentului