Sunteți pe pagina 1din 4

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 253/16.IV.

2009

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenia Naional de Cadastru
i Publicitate Imobiliar i unitile sale subordonate i a taxei de autorizare pentru persoanele
care realizeaz lucrri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei i cartografiei
Avnd n vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) i alin. (7) din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996,
republicat, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotrrea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale
de Cadastru i Publicitate Imobiliar, republicat, i ale Hotrrii Consiliului de administraie al Ageniei Naionale de Cadastru i
Publicitate Imobiliar nr. 1 din 24 martie 2009, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activitile desfurate de Agenia
Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar i instituiile sale subordonate i propunerile de tax de autorizare pentru persoanele
care realizeaz lucrri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei i cartografiei,
n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraiei i internelor, emite urmtorul ordin:

Art. 1. (1) Se aprob tarifele pentru serviciile furnizate de situaia n care la redepunerea cererii respinse se solicit
Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar i de furnizarea serviciului n regim de urgen, se va proceda n felul
unitile sale subordonate, prevzute n anexa nr. 1. urmtor:
(2) Persoanele fizice i juridice care solicit prestarea a) dac, n vederea soluionrii cererii respinse, s-a achitat
serviciilor prevzute de prezentul ordin au obligaia de plat a tariful de urgen, nu se va mai achita un nou tarif de urgen;
tarifelor, cu excepia situaiilor n care prin lege se prevede n b) dac, n vederea soluionrii cererii respinse, nu s-a
mod expres exceptarea de la plata acestora. achitat tariful de urgen, se va achita un tarif suplimentar al
(3) Serviciile care se refer la nscrieri n cartea funciar, crui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput n
prevzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 1, includ i eliberarea gratuit vederea soluionrii cererii respinse.
a unui extras de carte funciar pentru informare, care prezint (5) Cnd printr-o singur cerere se solicit furnizarea mai
modul n care a fost efectuat nscrierea.
multor servicii diferite, tariful se datoreaz pentru fiecare serviciu
(4) La cerere, Agenia Naional de Cadastru i Publicitate
solicitat, dup natura lui.
Imobiliar i unitile sale subordonate pot presta n regim de
urgen serviciile prevzute de prezentul ordin. (6) mpotriva modului de stabilire a tarifului se poate face
(5) Plata tarifelor de urgen presupune furnizarea serviciilor cerere de reexaminare la oficiul de cadastru i publicitate
solicitate ntr-un termen stabilit prin ordin al directorului general imobiliar. Directorul oficiului de cadastru i publicitate
al Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar. imobiliar, n urma analizei cererii de reexaminare, poate
(6) Furnizarea serviciilor n regim de urgen presupune, pe dispune restituirea total sau parial a tarifului contestat.
lng plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, i Art. 3. (1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile
plata unui tarif suplimentar, al crui cuantum este de 4 ori prevzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, n cazul primei
valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei. nregistrri n cadastru i cartea funciar a terenurilor agricole
(7) Soluionarea cererilor de nscriere n cartea funciar n situate n extravilanul localitilor, dobndite prin titlurile de
regim de urgen nu poate deroga de la principiul prioritii proprietate emise n baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
nscrierilor n cartea funciar, n cazul existenei unor cereri republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i a Legii
multiple cu privire la acelai imobil. n cazul n care respectarea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
principiului de mai sus nu permite soluionarea cererii n regim terenurilor agricole i celor forestiere, solicitate potrivit
de urgen, tariful de urgen va fi restituit solicitantului. prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 i ale Legii
(8) n situaia n care serviciul solicitat nu poate fi furnizat n nr. 169/1997, cu modificrile i completrile ulterioare.
regim de urgen din cauza lipsei unor documente necesare Furnizarea n regim de urgen a acestor servicii presupune
soluionrii cererii, termenul de soluionare se prelungete cu plata unui tarif de urgen n cuantum de 480 lei.
termenul acordat prin nota de completare a dosarului. (2) Serviciile prevzute la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 i 2.3.2 din
Art. 2. (1) Tarifele prevzute n anexa nr. 1 se achit de anexa nr. 1, n cazul intabulrii n cartea funciar a dreptului de
ctre solicitant sau de ctre orice alt persoan interesat, dac
proprietate asupra imobilelor dobndite n baza Legii nr. 10/2001
prile convin astfel.
privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n
(2) Tarifele prevzute n anexa nr. 1 se ncaseaz anticipat
nregistrrii cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicat, cu
(3) Neplata tarifului corespunztor serviciilor solicitate, n modificrile i completrile ulterioare, se tarifeaz cu 60 lei.
termenul legal, sau plata parial a acestuia atrage respingerea (3) Sunt scutite de plata tarifelor prevzute la nr. crt. 2.1 din
cererii. anexa nr. 1 serviciile de prim nregistrare n cadastru i cartea
(4) Tarifele pltite pentru cererile respinse nu se restituie. funciar a imobilelor aflate n patrimoniul statului i al unitilor
Cererile respinse pot fi redepuse, n limita cererii iniiale, fr administrativ-teritoriale. Serviciul prevzut la nr. crt. 2.3 codul
plata unui tarif suplimentar, n termen de maximum 30 de zile 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifeaz cu 60 lei. Serviciul prevzut la
calendaristice de la data comunicrii ncheierii. Ulterior mplinirii nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifeaz cu 10 lei n
acestui termen, redepunerea cererii se tarifeaz cu 60 lei. n cazul recepiei tehnice pentru exproprieri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 253/16.IV.2009 7

(4) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepie a (10) Sunt scutite de plata tarifului prevzut la nr. crt. 2.1
lucrrilor de cadastru i cele de publicitate imobiliar solicitate n codul 2.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de recepie a expertizelor
regim normal sau de urgen de Agenia Naional de Cadastru judiciare n specialitatea topografie, geodezie i cadastru, cu
i Publicitate Imobiliar, de unitile sale subordonate i de privire la corectitudinea datelor topografice utilizate.
persoanele care au calitatea de angajat al Ageniei Naionale de Art. 4. Se aprob nivelul taxei de autorizare pentru
Cadastru i Publicitate Imobiliar ori al unitilor subordonate, persoanele care realizeaz lucrri de specialitate din domeniile
n cazul n care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra cadastrului, geodeziei i cartografiei, prevzut n anexa nr. 2.
imobilului ce face obiectul cererii. Art. 5. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul
(5) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepie a ordin.
lucrrilor de cadastru i cele de publicitate imobiliar cu privire Art. 6. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
la imobilele ce fac obiectul Ordonanei de urgen a Guvernului Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data publicrii.
nr. 34/2005 privind desemnarea Ageniei Naionale pentru Art. 7. (1) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
Locuine s realizeze lucrri de construire i/sau de reabilitare a abrog Ordinul ministrului internelor i reformei administrative
caselor de locuit din zonele calamitate, aprobat cu modificri nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate
prin Legea nr. 211/2005, cu modificrile ulterioare.
de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar i
(6) Sunt scutite de la plata tarifelor prevzute de prezentul
unitile sale subordonate, publicat n Monitorul Oficial al
ordin serviciile de cadastru i publicitate imobiliar solicitate de
Romniei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificrile i
instanele de judecat, organele de cercetare i de urmrire
penal, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului i completrile ulterioare.
Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu excepia (2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, art. 68
serviciilor prevzute la nr. crt. 2.1 codurile 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3, alin. (2) din Regulamentul privind autorizarea persoanelor
la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 i 2.3.2 din anexa nr. 1. fizice i juridice care pot s realizeze i s verifice lucrri de
(7) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepie a specialitate n domeniile cadastrului, geodeziei i
lucrrilor de cadastru i cele de publicitate imobiliar realizate n cartografiei pe teritoriul Romniei, aprobat prin Ordinul
cadrul lucrrilor de cadastru general. ministrului administraiei publice nr. 538/2001, publicat n
(8) Sunt scutite de la plata tarifelor datele furnizate Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 686 din
contractorilor Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate 30 octombrie 2001, se modific i va avea urmtorul
Imobiliar i ai unitilor subordonate pentru lucrrile realizate cuprins:
la solicitarea acestor instituii. (2) Orice tax de autorizare se achit de solicitant odat cu
(9) Este scutit de la plata tarifelor serviciul prevzut la depunerea dosarului de autorizare sau reautorizare la Agenia
nr. crt. 1.2 codul 1.2.13 din anexa nr. 1, furnizat instituiilor Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar sau la oficiul de
publice n ndeplinirea atribuiilor specifice. cadastru i publicitate imobiliar, dup caz.

p. Viceprim-ministru, ministrul administraiei i internelor,


Cristian Finii,
secretar de stat

Bucureti, 6 aprilie 2009.


Nr. 39.

ANEXA Nr. 1

L I S TA
cuprinznd tarifele pentru serviciile furnizate de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar
i de unitile sale subordonate
Nr. Codul Tariful
Grupe de servicii Denumirea serviciului Unitatea de msur
crt. serviciului (lei/unitate de msur)
1. Avize, recepii i furnizare date
1.1.1. Aviz ncepere lucrri lucrare 100
Recepie tehnic pentru lucrri de 200, dar nu mai mult
1.1. Avize i recepii 1.1.2. ha
msurtori terestre de 1.500
10, dar nu mai mult de
1.1.3. Recepie lucrri fotogrammetrice ha
2.000
nregistrri GNSS de la o staie
1.2.1. permanent, cu anun prealabil cu or 15
24 de ore
Servicii poziionare GNSS n timp
Furnizare date de 1.2.2. or 0
real ROMPOS
cadastru,
1.2. Hri i planuri cadastrale i
geodezie i 1.2.3. foaie de hart 40
cartografie topografice tiprite
Hri i planuri cadastrale i
1.2.4. foaie de hart 30
topografice digitale raster
Hri i planuri cadastrale i
1.2.5. strat pe foaie de hart 120
topografice digitale vectorial
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 253/16.IV.2009

Nr. Codul Tariful


Grupe de servicii Denumirea serviciului Unitatea de msur
crt. serviciului (lei/unitate de msur)
Coordonate planimetrice,
1.2.6. punct 15
altimetrice i 3D
Copii certificate ale planurilor i
1.2.7. foaie de plan/hart 30
hrilor
1.2.8. Plan parcelar n format digital ha 5
1.2.9. Plan parcelar analogic plan 20
1.2.10. Ortofotoplan rezoluie 0,52 m km2 20
1.2.11. Ortofotoplan rezoluie 0,10,4 m km2 100
1.2.12. Aerofotograme fotogram 150
Mozaic ortofotoplan rezoluie
1.2.13. km2 10
0,510 m
Model numeric al terenului cu
1.2.14. densitatea punctelor cuprins ntre km2 50
120 m
Model numeric al terenului cu
1.2.15. densitatea punctelor mai mic km2 15
de 20 m
2. Servicii de cadastru i publicitate imobiliar
Prima nregistrare 2.1.1. Recepie i nfiinare carte funciar imobil/u.i. 120
a imobilelor/
2.1. 2.1.2. Recepie (nr. cadastral) imobil/u.i. 60
unitilor
individuale (u.i.)1) 2.1.3. nfiinare carte funciar imobil/u.i. 60
imobil rezultat/u.i.
2.2.1. Recepie dezmembrare/comasare 60
rezultat
Dezmembrare/ nscriere dezmembrare/comasare imobil rezultat/u.i.
2.2. 2.2.2. 60
Comasare2) n cartea funciar rezultat
imobil rezultat/u.i.
2.2.3. Dezmembrare pentru exproprieri 10
rezultat
Drept de proprietate sau
2.3.1. dezmembrminte n favoarea valoarea din act 0,5%3)
persoanelor juridice
Drept de proprietate sau
dezmembrminte n favoarea
Intabulare sau 2.3.2. persoanelor fizice i a cultelor valoarea din act 0,15%3)
2.3. nscriere religioase recunoscute n condiiile
provizorie legii
100/imobil + 0,1%
2.3.3. Ipotec/Privilegiu4) operaiune din valoarea creanei
garantate
2.3.4. Imobile expropriate5) imobil 50
2.4.1. Fuziune/Divizare imobil 0,5%3)
2.4. Notare
2.4.2. Alte notri (inclusiv radierea) operaiune6) 60
ndreptare eroare material i
2.5.1. imobil 0
repoziionare imobil
2.5. Rectificare Rectificare limite imobil i
2.5.2. imobil 120
modificare suprafa
2.5.3. Reconstituire carte funciar carte funciar 0
60 + 0,05% din
valoarea de
2.6.1. nscriere construcii imobil
impozitare a
Actualizare construciei
2.6.
informaii tehnice Extindere sau desfiinare construcii
i actualizare categorie de
2.6.2. imobil 60
folosin, destinaie sau alte
informaii tehnice
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 253/16.IV.2009 9

Nr. Codul Tariful


Grupe de servicii Denumirea serviciului Unitatea de msur
crt. serviciului (lei/unitate de msur)
2.7.1. Consultare documente din arhiv7) 15 minute 10
Extras de carte funciar pentru
2.7.2. imobil 20
informare
Extras de carte funciar pentru
2.7.3. imobil 40
autentificare
2.7.4. Certificat de sarcini certificat 100
Copii certificate din mapa de acte i
Consultare/ 2.7.5. fil 5
2.7. cri funciare
Informare
proprietar/birou de
Certificat privind identificarea
cadastru i publicitate
numrului topografic/cadastral i de
2.7.6. imobiliar sau sector 100
carte funciar dup
al municipiului
numele/denumirea proprietarului8)
Bucureti
Extras din planul cadastral, pe
2.7.7. imobil 15
ortofotoplan

1) Tarifele includ furnizarea la cerere a:


coordonatelor punctelor de detaliu i a coordonatelor punctelor din reelele de ridicare din documentaiile cadastrale existente n arhiv i din
reelele de ndesire;
coordonatelor punctelor din reeaua geodezic de stat n plan de proiecie Stereografic 1970;
planului cadastral actualizat (format A4);
hrilor i planurilor cadastrale i topografice, indiferent de scar i ediie (format A4);
datelor de publicitate imobiliar necesare realizrii lucrrii (consultare carte funciar i copii de pe planul topografic de carte funciar).
2) Inclusiv operaiunile de apartamentare, respectiv nscriere condominiu.
3) Din valoarea din act, dar nu mai puin de 60 lei pentru fiecare imobil; dac valoarea din act este mai mic dect valoarea de circulaie a bunurilor imobile
stabilit prin expertiz de camerele notarilor publici sau nu este disponibil, procentul se aplic la aceasta din urm. Dac valoarea nu poate fi determinat, tariful
minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 i 2.3.2, dup caz, se va ncadra i nfiinarea crii funciare a imobilelor/unitilor
individuale, dobndite n baza actelor juridice ncheiate dup data intrrii n vigoare a prezentului ordin, iar pentru recepia documentaiilor cadastrale se va percepe
tariful prevzut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.
La constituirea sau transmiterea dezmembrmintelor dreptului de proprietate, tariful se determin la valoarea declarat de pri, dar nu mai puin de 20%
din valoarea orientativ stabilit prin expertiza ntocmit de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprieti, tariful se determin la valoarea declarat
de pri, dar nu mai puin de 80% din valoarea orientativ stabilit prin expertiza ntocmit de camera notarilor publici. n ambele situaii tariful minim nu poate fi
mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.
4) Include i notarea interdiciilor. Intabularea ipotecii n baza actelor adiionale la contractul de ipotec, precum i a privilegiului imobiliar n favoarea
asociaiilor de proprietari se ncadreaz la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru nscrierea dreptului de ipotec legal sau privilegiul pentru rest de plat. Nu
se percepe tarif pentru nscrierea privilegiului finanatorului constituit prin contractul de ipotec.
5) Recepia documentaiei cadastrale pentru ntregul imobil din care se dezmembreaz suprafaa supus exproprierii, recepia propunerii de
dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra ntregului imobil, nfiinare carte funciar pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului
de proprietate al statului dobndit prin expropriere i a dreptului de administrare.
6) Notarea sau radierea unei nscrieri efectuat ntr-o carte funciar, n baza unei singure ncheieri, reprezint o operaiune. Radierea ipotecii include i
radierea interdiciilor.
7) Serviciul se aplic i datelor de cadastru, geodezie i cartografie prevzute la nr. crt. 1.2.
8) Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numrului cadastral/topografic i a numrului de carte funciar ale imobilelor dup
numele/denumirea proprietarului i a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale s solicite aceste informaii. Cererile prin care se
solicit serviciul se depun la biroul de cadastru i publicitate imobiliar.

ANEXA Nr. 2

Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaz lucrri de specialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei i cartografiei

Nr. Tax
Denumirea Unitatea de msur
crt. (lei/unitate de msur)

1. Autorizare

1.1. Autorizarea persoanelor fizice persoan 400

1.2. Autorizarea persoanelor juridice persoan 2.000