Sunteți pe pagina 1din 2

Asigurari de sanatate

Asigurarea de sanatate obligatorie


Asigurarea obligatorie de asistenta madicala este un sistem garantat de stat de
aparare a intereselor populatiei in domeniul ocrotirii sanatatii prin constitui
rea , din contul primelor de asigurare, a unor fonduri banesti destinate pentru
acoperirea cheltuielilor de tratare a starilor conditionate de survenirea evenim
entelor asigurate. AOAM se face prin contracte incheiate intre subiectii asigura
rii de asistenta medicala. Programul unic este elaborat de Ministerul Sanatatii
si aprobat de Guvern, si cuprinde lista maladiilor si starilor ce necesita asis
tenta medicala.
SUBIECTII ASIGURARII sunt :
- asiguratul ; - persoana asigurata; - asiguratorul; - prestatorul de servic
ii medicale.
Calitatea de asigurat pentru persoanele angajate, inclusi angajatii sferei buget
are, o are intreprinderea, institutia, organizatia cu orice forma de proprietate
.
Calitatea de asigurat pentru persoanele neangajate o are:
- autoritatea adm.pub.loc., pentru copii de virsta prescolara, elevii inva
tamintului primar, gimnazial si liceal, someri, pensionari ;
- Guvernul, pentru elevii sistemului invatamintului secundar profesional,
studentii institutiilor de invatamint superior, invalizi si alte categorii socia
l vulnerabile.
Sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala
Asigurarea obligatorie de asistenta medicala a persoanelor angajate se efectuiaz
a din contul mijloacelor patronului si a salariatului.
Asigurarea obligatorie de asistenta medicala a persoanelor neangajate se efectui
aza din contul bugetului de stat si al bugetelor locale.
Contractul de asigurare obligatorie de asistenta medicala
Intre asigurat si asigurator se incheie obligator un contract de asigurare oblig
atorie de asistenta medicala. Persoanei asigurate i se elibereaza o polita de as
igurare obligatorie de asistenta medicala.
Contractul de acordare a asistentei medicale in cadrul asigurarii obl. de asiste
nta medicala
Se incheie intre asigurator si institutia medicala.
Asigurarea de asistenta medicala a cetatenilor straini si apatrizilor
Se face la trecerea frontierei de stat a RM sau la eliberarea vizei.
Drepturile si obligatiile subiectilor asigurarii obligatorii de asistenta medica
la
Asiguratul este in drept sa efectuieze controlul indeplinirii clauselor contrac
tului de asigurare obligatorie de asistenta medicala.
Asiguratul este obligat :
- sa incheie contract de asigurare obligatorie de asistenta medicala cu ag
entia teritoriala a Companiei Nationale de Asigurari in Medicina ;
- sa achite primele de asigurare in modul stabilit de prezenta lege si de
contractul de asigurare obligatorie de asistenta medicala ;
- sa nu impiedice realizarea masurilor de depistare si studiere a factoril
or cu influienta nefavorabila asupra sanatatii contingentului care urmeaza sa fi
e asigurat ;
- sa prezinte asiguratorului, lista de evidenta nominala a persoanelor as
igurate ;
- sa comunice in scris, in termen de 15 zile, toate schimbarile survenite.
Persoana asigurata are dreptul :
- sa aleaga institutia medicala primara si medicul de profil general ;
- sa i se acorde asistenta medicala pe intreg teritoriul RM ;
- sa beneficieze de servicii medicale in volumul si de calitatea prevazute
in Programul unic, indiferent de marimea primelor de asigurare achitate ;
- sa intenteze actiuni asiguratului, asiguratorului, institutiei medicale.
Persoana asigurata este obligata :
- sa pastreze polita de asigurare obligatorie de asistenta medicala si sa
o prezinte in cazul in care se adreseaza institutiei medicale ;
- sa achite direct institutiei medicale, la momentul acordarii asistentei
medicale, acea parte din costul serviciilor medicale ce i-au fost acordate peste
volumul prevazut in Programul unic.
Compania Nationala de Asigurari in Medicina organizatie de stat autonoma, nonpro
fit si se infiinteaza inmodul stabilit de legislatie.
Platitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala sint :
- unitatile ; - angajatii unitatilor ; - aut.adm.publice centrale si local
e ; - persoane fizice care desfasoara activitate de intreprinzator in conformita
te cu legislatia.