Sunteți pe pagina 1din 113

CABINET INDIVIDUAL AVOCAT

PLEA DANIELA
BAROUL TIMI-CIF 23470141
Timisoara - Str. I.C. Bratianu, Nr.4, Sc.C, Ap.2
Telefon: 0745.654.979 fax 0356-441586
mail piesa_daniela 68@yahoo.com

CATRE PROGRAMUL PENTRU SPORIREA CAPACITATII


ADMINISTRATIVE

Raspuns la adresa nr.FN/PSCA/DIDP/CD-PPHVdin 27.07.2016

Unitatea administrativ teritoriala Comuna Remetea Mare , Judetul


Timis , cod fiscal nr 2512511 prin Primar alaturat va transmitem
raspunsul partial la solicitarea dumneavoastra dupa cum urmeaza :

- copie bilant 2015


- buget si cont executie in forma finala 2015
- balanta furnizori servicii 2012
- balanta furnizori servicii 2013
- balanta furnizori investitii 2013
- balanta furnizori servicii 2014
- balanta furnizori investitii 2014
# - balanta furnizori servicii 2015
- balanta furnizori investitii 2015

Avand in vedere complexitatea si volumul datelor solicitate vom


completa ulterior cu raspunsul la solicitarea dumneavoastra.
Va multumim pentru intelegere.

Comuna Remetea Mare


prin avocat

;
~&
'9.-- ,~/
.t.Q~ ~
~ ~-'

,5 ~~i ~
<2. ~ 4!t.~ ;/
~ ~ p ~~
bj,-A, . A't\.~
' 0/.L\flf'll?~: .
'-' ,:;. ....., \ : :"t ....;; t._1 : 1 \,.,; u ~: ,,
~ 1.1 ' c;: f1 a : a, a r'\.

; . . ; ' ......
)"'- "l
11.i ~f.~,:!1 ...1:
:"'"'\ .. 'I,. ,:
t- ~, i:l.1CE!
L::.l i

(~ IV = - ,n ...,.::,,
Ti!ni~'~a ra

!:}.,... f {:rC' '? !"'i ~ :. '


i

\ ____..,/
, y,r .. t \. CV ((.... ' , (? ".c.. .... 1 ..J.

3J - ~ ; G15
f)r,!a: _ _ _ __
------------------ - - ---- - - - --

I,- '
- 'lf
I
' I
I ' '

;:-"'~-;_: ,: .
' .... ' \'
~--"'
~ ' J
ROMANIA
JUDEUL
"

TIMI
(})
I1 '~~. t~f;~~,,,.
r:::~"'"~ ' 'I
~~..;..D_.~...~ ,
1
COMUNA REMETEA MARE
. ' ' .:, ,:; - ,__ ,
\ ' I - )) '

~_,../
Rernetea Mare nr. 11 2 ; Telefon : 0256/230201 . Fax 0256/230288

~
.20 15
Nr(,] G / n' I'l.-
'l .J .

DECLARA TIE PE PROPRIE RASPlJNOERE

Prin p rezenta decl ar ca baza de date Buget rectificat 8 pe anul 201 5 al Com u
Remetea Mare , transmis pe suport informatic,corespunde cu informatiile listate s i depuse.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


GOLL'BOV ILI E
~ (j tl, /, '"'~"-,,

.*. ~. ~;\ (~
g :. lll~1j .~-1 _/--_-
~~ \~-~ .l)~'
'\.<:/

----
'-......- .~
~!ea Mare.-~/
.;,'/
j
ROMANIA
JUDEUL TIMI
COMUNA REMETEA MARE
CONSILIUL LOCAL
COD 307. 350 , COMUNA REMETEA MARE , Nr. 112
Telefon: 0256/230.201, Fax: 0256/230.288
e-mail: primaria.remetea_mare@cjtimis.ro

HOTRREA
privind aprobarea rectificrii a VIII- a de buget local pe anul 2015.

CONSILIUL LOCAL al comunei REMETEA MARE, judeul TIMI, ntrunit n edina ord inar
data de 12.01.2016 ;
Vznd Referatul compartimentului de contabilitate cu nr. 6260 din data de 29 .12. 201~
dispoziia primarului comunei Remetea Mare cu nr. 118 din data de 30.12.2015;
innd cont de prevederile Legii nr. 186/2014, a bugetului de stat pe anul 2015, prevedE
art. 39 alin. 8, din Legea nr. 273/ 2006, privind finanele publice locale i de HCL Remetea Mare nr. 12/17.02.2C
privind aprobarea Bugetului local pe anul 2015 ;
Avnd n vedere Raportul compartimentului de specialitate, Raportul i Avizul favorabil dat de ctre Comisiile
cadrul Consiliului Local Remetea Mare ;
n conformitate cu prevederile art. 7 i 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, prii
transparena decizional n Administratia Public, republicat ;
n temeiul art. 36, ~lin . 1 i 4, lit. a, art. 39 alin. 6, art. 45, alin. 2, lit. a i art. 115 alin . 1, I
din Legea nr. 215/2001, privind Administraia Public Local, modificat, completat i republicat ;

HOTRTE:

Indicator
42.02.65 finantarea programului national de dezvoltare

Total venituri
51.02.01.03 autoritate executiv
20.05.30 alte obiecte + 11.000
20.30.30 alte cheltuieli - 11 .000

65.02.03.01 nvmnt precolar


20 .01.03 nclzit, iluminat i for motric - 300
20.01.09 materiale i prestri servicii 300
65.02.03.02 nvmnt
10.01.01 salarii de baz 119.138
10.01.05 sporuri cond. munc 312
10.01.06 alte sporuri -2
10.01.10 fond cumul funcii - 506
10.01.11 plata or - 3.496
10.01.30 alte drepturi salariale - 61.275
10.03.01 contrib. asig. soc. - 25.356
10.03.02 contrib. somaj - 1.026
10.03.03 contrib. asig. accidente - 4.287
10.03.04 contrib. boli - 106
10.03.06 contrib. conced . i indemn. - 23.396
20 .01.01 furnuturi birou 1148
20.01.02 materiale curenie 846
20.01.03 ilum. nclzit - 4.643
20.01.07 transport - 4.228
20.01.08 pot, telecomunicaii - 1.837
20.01.09 alte bunuri si servici - 2.836
20.01.30 alte bunuri i servicii 12.542
20.04.01 medicamente - 124
20.04.04 dezinfectani - 1000
20.05.30 alte obiecte inventar 3834
20.13 pregtire profesional 400
20.14 protecia muncii - 3.930
20.30.30 afte cheltuieli cu bunuri i servicii - 172
67.02.50 alte servicii n domeniile culturi i, recreere i religiei
20.01.30 alte bunuri i servicii - 500
20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri i servicii + 500
84.02.03.03 strzi
71.01.30 alte active fixe 445.690

Total cheltuieli 445,690

Art. 2 - Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se nsrcineaz serviciul de contabilitate.

Art. 3 - Prezenta hotrre se comunic :


'~ - .
Instituiei Prefectului Judeului Tim i - Direcia de Contencios Administrativ i Controlul Legalit. ~~tel0r1
D.G.R.F.P. Timi, ~ , ..
D-nului primar, GOLUBOV ILIE, ~ "
D-nei contabil, MUNTEAN NICOLETA,
Se va afia .

PREEDINTE DE EDIN . a IV\ A iV I CONTRASEMNEAZ


CONSILIER LOCAL ~ ~~ SECRETAR
.r. I r- ~- - , '\ *

r;I~E~C:sr-
CISMARU TEFAN
:; \~~ 1t~{L~)'f}'11
/ {'-=~I , I /-- , ..);.> ': . ..~~'..:'
tJ.~ - ~\y
0
' I
.... ,,,. ; ~ ,,,,, \ , i ; -
C."'\_--..\.' .
V \.., . ., (. /
l' (.} I R ~~ .
:_,! LI UL __ ~ .
REMETEA MARE la data de 12.01.2016 -. ____....

NR. 1

Hotrrea a fost adoptat cu 11 voturi.


. ; ROMANIA
JUDEUL TIMI
COMUNA REMETEA MARE
PRIMAR
COD 307. 350, COMUNA REMETEA MARE, Nr. 112
Telefon: 0256/230.201, Fax : 0256/230.288
e-mail: primaria.remetea_mare@cjtimis.ro

D I S P OZ IT I A Nr. 118
DIN DATA DE 30.12.2015
privind aprobarea de rectificare a VIII a bugetului local pe anul 2015 .

GOLUBOV ILIE, primarul c.omunei REMETEA MARE, judeul TIMI ;


Vznd Referatul compartimentului de contabilitate cu nr. 6260 din data de 29.12.2015 ;
n conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013, a bugetului de stat pe anul 2014, prevederile
art. 39 alin. 8 din Legea nr. 273/2006, privind finanele publice locale ;
n temeiul art. 63 alin. 1 lit. c, art. 68 alin. 1 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. a din Legea nr.
215/2001, privind Administraia Public Local, modificat, completat i republicat ;

DISPUNE:

ART. 1- Se aprob rectificarea a VlII a bugetului local pe anul 2015, astfel :

Indicator
42.02.65 finantarea programului national de dezvoltare

Total venituri
51.02.01.03 autoritate executiv
20.05.30 alte obiecte
20 .30.30 alte cheltuieli

65.02.03.01 nvmnt precolar


20 .01.03 nclzit, iluminat i for metric
20.01.09 materiale i prestri servicii
65 .02.03.02 nvmn t
10.01.01 salarii de baz 119.138
10.01.05 sporuri cond. munc 312
10.01.06 alte sporuri -2
10.01.10 fond cumul funcii - 506
10.01.11 plata or - 3.496
10.01.30 alte drepturi salariale - 61.275
10.03.01 contrib. asig. soc. - 25.356
10.03.02 contrib. somaj - 1.026
10.03.03 contrib . asig . accidente - 4.287
10.03.04 contrib . boli - 106
10.03.06 contrib. conced. i indemn. - 23.396
20 .01.01 furnuturi birou 1148
20 .01.02 materiale curen ie 846
20.01.03 ilum. nclzit - 4.643
20.01.07 transport - 4.228
20.01.08 pot, telecomunicaii - 1.837
20.01.09 alte bunuri si servici - 2.836
20.01.30 alte bunuri i servicii 12.542
/

20.04.01 medicamente - 124


20.04.04 dezinfectani - 1000
20.05.30 alte obiecte inventar 3834 .
20.13 pregtire profesional 400
20.14 protecia muncii - 3.930
20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri i servicii - 172
67 .02.50 alte servicii n domeniile culturii, recreere i religiei
20.01.30 alte bunuri i servicii - 500
20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri i servicii + 500
, 1
84.02.03.03 strzi
71.01.30 alte active fixe 445 .690

Total cheltuieli 445.690

ART. 2 - n prima edin de Consiliul Local Remetea Mare se va adopta o hotrre n acest sen!

ART. 3 - Cu aducerea la ndeplinire a prezentei dispoziii se ncredineaz d-na MUNTE/


NICOLETA, serviciul financiar - contabilitate .

ART. 4 - Prezenta dispoziie se comunic :

Instituiei
Prefectului Judeului Tim i - Direcia de Contencios Administrativ i Legalitatea Actelor ;
DGRFP Timi ;
D-nei contabil MUNTEAN NICOLETA i
Se va afia .

AVIZAT
PRIMAR SECRETAR
GOLUBOV ILIE r:-- ----=
tf\ .:t .V /~
JR. MILENCO A. SECULICI

f; \) --.
1; ~:~"" -t: '\,
/.
..,~,
\

L~~4_J
~
.
.. . I l:.~:::, ~")\. \.~
1
1

! 1.- ( ~. t"'
~ f ....
l~ l
\ r: :-":l.~i\ I~ ;j
\ c\ (., ~- ... \~- "

~
. ' / " I. '.<.)-' , ,J "-.~i~.
-...:1;
:--.. . ----:::.
. .-- . ~ -4
'-<. R-\,0
!..!.( u ~-""'

a~ ~
~--1
,..., .,,,..
r;:;: ...... '
O
z-.:
r~ ~
-=
~.,....:.
c~
. ~o,
I O G R F P TIMISOARA ACTIVITATE.A. DE
TREZORERII'.: I CONTABILITATE PUBLIC

'~
/. SERVICILIL Sli'!i EZA ::;1 t;S1Sl EN1A
JU ETUL TIMIS ELABQRARI' ~I EXECUIE BUGETELOR LOCALE
' \ (
C MUNA REMETEA MARE Nr. ~j_ __ din ~ 11 \\
FO~MULAR14
I

Ca~itol/grupa/sursa TOTAL ANTRIM 1 ITRIM 2 ITRIM 3 ITRIM 4


TOTAL SURSE DE FINANTARE 5712 .681 4781 11211 2539.39 1 1574.29
02 BUGET LOCAL 5712.681 4781 11211 2539.391 1574.29
din 1care
71.dH active fixe 5712.68 478 1121 2539.39 1574.29
A. Obiective(proiecte)de investitii in continuare
TOl\AL GENERAL I 3422.39 1 328 546 1518.39 2219.29
l.Tdtal surse de finantare
02 l:lugetul local 3422.39 328 546 1518.39 2219.29
din !!:are
7101 active fixe 3422.39 328 546 1518.39 2219.29
b.oblective de investitii noi
TOTAL GENERAL 1061 150 575 981 -645
1.Total surse de finantare
02 btligetul local 1061 150 575 981 -645
din care
7101\active fixe 1061 150 575 981 -645
c.alte cheltuieli de investitii 40 o o 40 o
TOT.All GENERAL
1.Total surse de finantare
02 bugetul local
din ca1re A.
71 01 lactive fixe

~
7103 neparatii capitale
a.chizitii de imobile
TOTAUGENERAL
1.Total surse de finantare r:-.
02 bu~etul local TE11.~
din care /,~t-r
7101 active fixe !i,
7103 repa ratii capitale ~'"'
ff""
tt
d.dotarH independente 40 o o 401 /~ ::iJi
TOTAL GENERAL o7
Ls"J-:::::::::]
1 Total 'su rse de finantare
02 bugetul local
d.in care
I

4101 active fixe


7103 rebaratii capitale
din care
c,cheltu~eli afr.studiilor de fezb si alte stu
TOTAL GENERAL
1.Total surse de finantare
02 bugetiul local
din care
i

CAPITOl/GmURA/SURSA ; Total an ltrim 1 ltrim 2 ltrim 3 ltrim 4


d.~hettule\IITT>r+V:fnd consolictar-ea
TOTAL G~NEAA[ '
1.Total sunslfde!finantare
02 bugetul\ l,cal .
din care;
710} act(Vfj)Xe
7103 repafiij'ii capitale
'
e.alte chelt#leJHasimilate in~estitiilor
TO!r'AL GE~_ERAL
1.Tptal sun~~ de: finantare
02 bugetul lcbal
din 'care;
71 O1 activei ttxe
7103 reparcff!i capitale
11
CAPITOLUU-;~6~02 500 200 300 o o
'- To:rAL GEl'/ERAL
I
02 $ugetul local
din ;care
71 O1 active tlxe
a.obiective (proiecte)de lnveS,t;tii noi 500 200 300 o
Extinderea-r\fabilitareascoalci;9u cl.1-Vlll RM 500 200 300 o o
CAPIT6L1!iii67.02
TOTAL GENl:RAL
02 Bugerlbc'.l 114 28 96 1 1701 -180
din care;
7101 active ttxe
A. Obiective (te investitii in dontinuare 74 28 46 o o
oennitivarea] pez~lor sporMe RM si la nova 28 28 o o o
Reabilitare cllmin lanova 46 o 46 o o
B.ObiectiverHroiecte)de inves1itii noi o o 50 130 -180
Construcji~ $l an:nmaiare t~r~h sinteti~ sport in RM o o 50 130 -180
TOTAL GENIERAL 74 28 96 130 -180
C.Alte chettweli de investitii ,
TOTAL GENERAL
1.Totalsursajqe ~nantare
02 Buget loo
din care; ;
7101 active~ 40 o o 40 o
b .dotari ind~iidente 40 o o 40 o
Dotari moblli~~ camin ianova ;
TOIAL GE~l;ML
1. Total surs~ ~e:finantare
02 Bugetul Ideal
din care:
7101 activ~ fiXE
7103 reparaUi dat>itale
d. cheltuiefip}jv'Jri~ consofidaril~
TOTAL GENiffAL
1. Total surs~ idefin anta re
02buQetul loaal
o
71 1 active.flke
7103 reparatii capitale
I

CAPITOUGRUPA/SURSA Total an trim.1 trim.2 trim.3 trim.4


CAPITOLU~ 70.02
TOTAL GENERAL
02 Bug etul lpcal
din can ;
7101 ai tive Jjxe 531 50 325 56 100
A. Obie< tive rJe investitii in cohtinuare
I ;

TOTAL $ENERAL
01 .Total sur:S~ de finantare
02 Suge ul lpcal din care;
71 01 ac ve ~xe
B. Obiec1 've 16DroiecteJ de investitii noilucrari de
lucrari d~ inttoducere Qaz satilanova 300 50 150 O 100
lucrari de in~~bulare padure , 100 O 1oo O O
sistem d1e stltoraveqhere videp 75 O 75 O O
reabilitari statii autobuz 56 O O 56 O
TOTAL C E~ERAL 531 50 325 56 100
01 Tota l urse de finantare
02 Buget11 I IPcal
din care;
C.Alte luc a( de investitii
TOTAL G-=NERAL
1.Total su se de finantare
02 Bugetu IPcal
din care;
71 01 activ e !fixe
71 03 repa atii capitale

c. cheltuie! aferente studii/orK!e fezb.si alte studii


TOTAL GE rNERAL
01 .Total su ~e de finantare
02 Bugetul r.tl>cal
din care; !
1.Total sume de finantare
02 Bugetul Cilcal
din care;
7101 active .~xe
7103 reparcj ii capitale
J
(
I
i
r
...
I d
c
~

;'

. I

I
7i01 active fixe
7103 reparatii capitale

CAPlfOLUL 84.02 I 4567.681 2001 4001 2313.39 1 1654.29


TOT4LGENERAL
02 81 getul local
din c. re
7101 active fixe
A.O bi ective de investitii in continuare
Lucra e de asfaltare in R.M . SI lanova 3282.68 100 100 913.39 2169.29
re abil tare DC 62 305 o 100 205 o
Mode ~nizare strazi com .rm si ian 450 o o 400 50
TOTAil. GENERAL 4037.68 100 200 1518.39 2219.29
1 Tot I surse de finantare
7101 ctive fixe
B.Obi ctive investitii noi
pietru ~re drum din puzuri 200 o 50 150 o
rea bi li are santuri de scurgere rm sat ian 3 o so 120 -167
execut e pod strada a III a in rm 2 100 100 200 -398
reabili1 are drum lanova-Be ncec 30 o o 30 o
reabili1 are drum ianova-baraj 30 o o 30 o
marcaj drum DC 62 20 o o 20 o
dotari < utobuz 245 o o 245 o
TOTAL t;ENERAL 530 100 200 795 -565

c.a lte cHeltuieli de investitii


TOTAL GENERAL

ORDON4TOR PRINCIPAL DE CREDITE


I
I
GOLUBOV ILIE /

I
I

\
I

I
I I
COMUNA REMETEA MARE LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2015
la B 8129 .12.2015
DIN CARE FINANTAT DE:
.. - ---- ---- DI N C'ARE: ALTE
- -- - -- - . TOTAL SURSE
. - -
IMPRUM TOTAL
tl'VITS-- - ~lttOc.
. PROPR~ - ~- ~~=- .SUR.SE_ .. _
!NT. EX DE T l.TLU BU GET.
BUGET T RANS FERU Kl
CONSTJT
T. DE V AL. LOCAL DE STAT
PT.LEG!I
PT. INV .

A I 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL PROGRAM 2014 5266. 99/ 5. 712.681

CA PITOLUL 65.02 500.000 500.000


A-Extinderea-reabilitarea scoafa cu- cl. 1-Vlf I RM 500.000 500.000
- >-- - -~-------
(.
CA PITOL 67.02 114.000 114.000
A- Dc:.finirivarea 8a:elor sportive Remetea M si /anova 28.000 28.000
B- Const ructie s i amenajare teren s intetic sport in Remetea o o
Mare
Dotari mobilier camin lanova 40.000 40.000 :-'
A-Reabulitare camin lanova 46.000 46.000
CA PITOL 70.02 531.000 531.000
b- Lucrari de introducere gaz sal lanova 300.000 300. OOO
Lucrari intabulare padure I 00.000 100.000
Sistem s u praveghe re video 75.000 75.000
Reabilitare s tatii au tobu"z 56. OOO 56.000
CA PITOLUL 84.02
A-Lucrari de asfaltare in Remetea Mare si lanova
4.1 21.99 I
2.836.99 1 -! 445.690 I 4.658.681
3.282.68 I
- Reabi litare drum DC 62 305.000 305 .000
-modernizare strazi com.Rrm si lanova 450.000 450.000
B- P ietruire drum din PUZ-uri locui nte 200.000 200.000
B -Reab ilitare sant uri de scurgere pe Remetea 3.000 3.000
Marc sat lanova
Execut ie pod strasa a- 111-a in Rernetea Mare 2.000 2.000
Reabil itare d rum Ianova-Bencec ~ 30.000 30.000
Reabil itare drum Ia nova -baraj I '"' lt.t:'!. ~
u - --
JO.OOO -
Mar.cai drum DC 62 lanova LUR1,,-. '.""2-0'f(]~ ,..--:--- 20.000
l Dotare aut ob uz --....:::..i
2!'.11. 0QO~U/
- . 245.000
-
::::..

~ .~~~,~~,
~~ \~

\~~
.JULJt:PUL: 1 IMltl ( .-_
Unitatea administrativ-teritorial: Comuna Remetea Mart"
Formular '. ~!~~-J

BUGETUL LOCAL
_ PE ANUL2Q.15... --------- - -

,--- DENUMIREA INDICATORILOR Cod


L
.. . ------------r-- ..
_ PRE"".ED~Rl_~NU~~-- .

TOTAL
; Credite
. bugetare

PREVEDERI TRIMESTRIALE

T,;m I T,;m;,~,Trim ;
==r=
-;;~I~ I '""""""
! ; destinate
. slplatllor
!TOTALVENITURI FUNCTIONARE+DEZVOLTARE 7265.28! 0.00 1 1150_90 : 1016.30 2686~59 -23s1.39 I 445.1 f
:- --- L VENITURI CURENTE - .- ----- - -- --------0.00
5134 60 ' - 1150:90;- 1048.361----n?:do 1162.1o -- o.,
f - -- - A. VENITURI FISCALE . -- ~9~~--~o~-- O.DO ---~~i~r_- __ -972.80 173~~? : .. ~-124.60 . --==O .I
f- - 1 . iMPOZIT PE VENIT, PROFIT SCASTIGURI DIN CAPTAL 1210.00! 0.00 401 00 1 145.00 510.00 154.00 O.I
r-- A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURIDiNCAPITAL DEL.A PERS~NE ~
----~
~~-OO]_ - -
--
0.00 --- - o.~_?L _
. -- J. -- - - - - - - - - -
_18.00 --~.o~,
- -
28.00 O.I
~6Cl~hMPOZIT PE VENIT, PROFIT s1CSTIGURI DIN CPITL DE LA PERSO~E F ""-- ~ 1164.00,
. ---.- --J----
0.00
---
401.00 .
- - -f - -
127.00 510.00 --- 126.0~+- -- 6~
,__
-- -
fUU7,J;J. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRETATE (cod 07.02) - - -- 1220.00: 0.00 282.20 : 428.20 t 309.90 199.70
--- ___ ----0.(
"____ A4.IMPOZITESJTAXEPEBUNURl -Sl.SERVICll-- -- (cod 11 .02) 2454.si> -- 0.00 1_____ 390.20 3.92.sot - - 9-15.90 !55.~~+- 0 .(
,-- - ----
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
---------------. 22:oor - - - o_oor---o.oo i- - - -1 .oo f---a.00~ 15.00 0.(
C . . VENlTURi NEFISCALE f oo.-12 228.oo - --o.oa---- 77_50; 15:5Qt - - 37.50 - - -=+
37 .50 I
--- --
0.(
__,__ _ ___ -- - - - ----- ---- .. '- - ~1-----. - -- - . . -+- ------

tfilL _- .- ~4t~J >J;iL~ !i{~:


: c1. VENluRn'.iN PROPRIETfE(coCi 3o.o2+31.2) ____ ------- -- ; 00.13 57.00 0.00 40.00 : 17.~ 0.00 - ~-?~ i - - ---~~
.37.50
r1v.sus'lENTil(c.auNuRi
~im~~ ~-~:li
!c2.VANZRi DE S
SERVldl - - -(cod 33.02+34.0-.2+35.02+36.02+37.<2)
- -.-1
1 o.c
..
li. VENiTURIDN CAPITAL (.cod. 39.02) --- - - ----- - . ~.00 1 o.c
j od 42.02+43.02i - - - - - - ---- 1189.~ 445.E
- -~~i'1 DE LA_ALT~ ~~~~~-~LE ADMINISTRATIEI P_~B~ICE (cod 42.~3+43~~- __ i.oo.18 - i 21?2.68 '. - -~-001.___ O.OO L O.OOJ_ - 913.39 f1 rii29 ! --445_ 6
! A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) , 00.19 2102.68 0.00 1 0.00 ; O.OO i 913.39 118s.29T -- 44s.s

_ 2iooi-- --- o.o


. - -- - . . - ----;ii -- - - - - . ---'-----
-- -impozit pe venit (co'ciio2.18)

i 03.02 46.00 0.00 0.00 ' 18.0
i 0.00
L.____ . . -- -- - - - - - - .. - -- - - ----r-------

i~~ -c~ 'm1L ::- ::~:~~ ''~:: ----.,~~~~


( Impozitul pe veniturile din transferul propnetatilor imobiliare din patrimoniul personal 6Io2.1if 46.oo - - o.oo --- 6.oo: 18.00 - - - o.oo - 28.00 I O.O
ICote s.i s~me d~_falc~teci~ ~i~!~ui pe ~enit ~ _ . (cod 04.02.01+04:0i~~ ~=~- -- 136:001 -- 0.0
C--- Cote defalcate din impozitul pe venit 0.00 I o.o
!-~~~~- sume_-~_!Qc~~~din ~t~I~ ~e:flcat~ din impoz~~ul pe ve~i! ~P~~tru e~ili~[~rea bugetelor ~~cale ... _ I 04.02.04 . 890.00 O.DO 127.00 - 127.00 s16'.oa --~-~26.00 o.ci
. - ~- ---- -- - - 1 --
! Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) ' 07.02 1220.00 0.00 282.26 ' 428.20 309.90 _: 99.fij o.o
: -Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01 .01+07.02.01. 02) - . . 07.02.0f . - -878.00 .~'.~!?_!.___~ ~1-~0 . 3~0 :~-- _24{~~ : 146.00 o.o
1 - -- lmpozitui pe ci'diri cie persoane fizice 07.02.01.01 74 00 0.001 30.00
20~00 24.00
O.oo - - -o.>
~-- -
1---- - .
lmpoz1i siaxa- pe cladiri de la persoane juridice
.. - - - - - - - - . - - - - - .
07.02.61:62 804.00 o.oo:---161.-00 ' 280.00
- - ~
217.0.0
----I
14Ef.oo ----o.o,
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.0~ 07.02.02 342.00 O.OO i 91.20 128.20 68.90 53.70 0.01
--- - 1miiozitu1 pe terenuri de- i persoane fiziee - - . 07:02.02.01 - 56.oo o.ci0;-- - 18.oo 14.oo ---:rn:-ocf -0:-00 - -0:01
; - lmpozitsi faxape
teren de la persoane juridice - 01 :oiof02 : 102.oo o.oai -- - 25.oo 45.oo ,----221Ja - 10.00 . - - --0:01
r- - . - Impoztui peterenUfextravilan : 07.02.02.03 !- -- -164.60 . o.ooT-- -4a.20 69.20_1___ 30:96 . . 35.76 O.Ol
f-- su.me defalcate-din TVA (codTf.02.01la11 .62.07) - -- - -
- - - - - j -- - - -- .....
11 .02 ! 2234.60 '
- . ---1--
0.00
--- ..
351.00 . 299.00 882.00 . 702.60 O.Ol
c=_:=_~- surne-cfe-~alc~te d~n-~~~?e-~roarea-- daugata pentru fina-n tarea cheltuieiiior descentraiizatel 1{02.02 1 -- 1s41.6o ----n;:;nr
-- 0.01.__~?7. 00
-- .
285.00 31'2.aa 401.so --o.oi

-1-

- -- - - ~ - -- =====~
-----r-
O E N U M I RE A I N O I CA T C'
(
-. ( OR Cod
1
PREVEDERI ANUALE f ___ -

1 TOTA
I
,
-~ Credite
I
bugetare 1
destinate I
I
I Trirn
-I
- P.REVEDERI TRIMESTRIALE
j
:
I
Trim li
I
I

Trirn III
11--- Trim IV
---- - -

I lnfluenl

! j st.platilor I !
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dru muri - - - - - - , 11 02.os 200.00; 0.001 o.oa ' 0.00 1 o.oa 200.00 ----5
Sume-cfefaicaiedin laxa pe"voarea ciaugat- pentru ecimt:irrea-bugetelorlocale -.;.1 .02.06 -_ r - :~~~~r -~---- ~~o! .
2 -- ~~-oo ;_ -_- __ 14.9~! - ~5.oo _ s?Q'.o?L--= o
; Taxe pe-utilizareaunuriOr, autorizrea- uiiiizarii bunurilo r sau pedeStasurrea de activltati ~~-~- 220.001____ 0.oo , - ~-2? : _ 93. 60..L 3~~0 : 53.30 o
Impozit pe mijloacele de--fransport - -- - - - -Icod 16.62.02.01 +16.02.02.021 - --'-16 02 02 ;-__ -- . _ -=:---* _ _
~~!~1 20.60 '- ~!-90 L _ 18.30
- - o.
- - - - - fffiP-oz1rwrn111oacele de transport detinute de persoane fizice") - _ 16.02.02.01 .: _ _ _ __ ---~- -~'..~~L ___
14.60 1 _ 0.30 .2.~..:~L. I o".
Impozit pe mijloacele de ir-ansport detinute de persoane juridice*) ------ ;_16. 02.02~~~ .: - - .. 4-9~~0 - 0.00 1 - . 12 OO i___ 6.00 ;_ 12.00 ! 10.00 - -o.
-Taxe si tarife pentru eiibe.r:"rea de licente Siautorizatii.de riinctionare -- - -- - --- - 1 16.02.03 _ . - __ _2_.00 __ O.O~~- . -- ~- ~--~ - ___ O.OO J 0.00 ___ _O:
Alte taxe pe utilizarea bu-riurilor.autorfzarea utilizarilbunuriior-sau pe desfasurarea de.activ- - -- - 116.02.50 - . 1 0~~00 - - - O.OO l .-9.:~~l - __ ?2.00 1 ~oo ! _ _35.00 1_- O.
Aiteimpozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) --- - - -- - --- ----- - :_1B.~-- 2_
2 .oo l 0.00 1 . ~-~~ ! 1.00_: .?~-- 15.oo r__ _ o.
-- Alte impozite si -laxe - - - - - - - --- -- - - -
-"-1~-~~~~- -~~?~ - o.oo! __ ?.oo ___!_.~O ?.oo L ----~5.oo l o.
venituri din. proprietate (cod 30.-2.01 la3o:Oiso1 J0.02 57.00 1 0.00 ; 40.00 17.00 0.00 i 0.00 I Q.t
---- - - - - :-;;; - -- - L - ---- ------' - .. , ----~t -
venituri din concesiuni si incticieri-- --
Alte VeiiTtUflciTrlCoiicesiuni srinchirieri ife"C:aire lnstitutiile pub1{c:e----
30.02.05
- -- -
30.02.05.30
55.00
55.00
o.oo ;
-----1---- --------
0.00 :
40.00 .
---- -
40.00 '
15.oo
--- ----
15.00
o.oo 1 o.oo 1
- - __ _ _ __ _0.00
0.00 1
__ r O.I
O.I
- --Alte venituri din propnetae___ - - .- -~ r _, ------ ---- -- - -()"Ml
. -- ----- -
130.02.50 2.00 j 0.00 1 0.00 1 2.00 '. O. OO j ~~L O.I
Venituridii11}restarfde-servicif si- alte activfii
Venituri din prestri de sei-VlcIT - - - - -
(cod
- _
33.02.08
__ _ ---
la- 33.02.50)
- - -
~~:~~-08 ~i!:~- ---~~i~ --~~~r -~~~- ~;:~~ !- .~~:~~ .- O.l
~(
Am enzi, penalitati si confiscari (cod 35.02 : 35.02 --- ; 14.od-------~ -0:0or 14-:-oo : o.oo; -- o.ooT O.I
venituri din amenzi si alte sa-nctiunlaPTicate-pot"ivit d1spozitillor legale - ---. - - - .. T35 0201- 14:<Jor-- o.oo: - -- a.oa : --- 14.oo: 6:06 - -----o:oo' - o.c
venituri din. am.erizi si alte sanctiuni-piicatecte caire alte insti-t utiCde spe-dalitate 3552 _0102 1460! - o.oo ' 6.oo 1400 ' 0.-06 0.06 0 .(
Diverse venituri (cod 36 ~0 2 . 0S. 36.02.50) -- - - - -- -- - - - -- - - ;------ ; - --r----- r - - --- - -i - - -- -r - --. -- - ---
36.02 7.00 0.00 : 0.00 ' 7.00 0.00 0.00 O. C
.
VarsamintedTn veniturile si/sau disponihilltatile institutiilor publice -
- -- -- - - - -- - - -- --- -- - - -- - -- - - - -- - - - -- - - - - - - .. - - -
' 36 02:05
- ---- - .
i-- oo- --, - - o_.oa
_ _.:, -
o 00
-----
7.00
--- 1
o.o :
- ---- ~
b.o o.t
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul min _37.02 .03 -1029.00: 0.00 , 0. 00 ' -18.00 -726.00 -285.00 6.c
- ~- - --- --- - .. - . .. - - -----i-------~ -- - --: - - --1 --- --~ I
Varsaminte din sectiunea de functtonare 37.02 .04 1029.oo : o.oa : o.oa , 18.00: 125001 285.oo .c
' j9.o2 2a:oo! - -- o.oo r - - o:oo: - o:oo
VeniturfdiilVaiOrific-a rea unorbunu ri --- - -
venituri din valorificarea unor bunuri aie'iistitutiilor publice
(cod J9'.02.01ia 39.02.07)
- ----- - - - - --- i--_~
39 02.01
------;-
28.001
.
0.00
r ----- -i
0.00 1
2 s.ooi
- --
28 00 :
o.oo ;
- - -- -
0.00
- -----
0.00 I
-~
o.o
o.o
Subventii de la bugetul de stat. ---- -- - ;42 02 21o2.6S: - o.oo :-- a-:-foi - o _oo ; 913.39 ~ 1189.291 445.6
Finantareaprogramului nationa dedezvOJtre locala 42 .62 .65 2102.sa - o.oa ~ -o.oa: ---o:oo 91 3.39 : ffa9.29
1
445.6
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTION.RE (cod 00.02+00.15+00.1S+-00.17)" 00.01
._
4105.so
-
---- o.oa:
------
1150.90
---- '
1030.30
- - .
1041.30
- .
"77.1o ! o.o
29~0:00_:. __._ o.oo+..
,__ -- ---~
VENITURI PRoi>'Ril (C:-ci ao.02-11 .02-31.oi+oo.15+00.16) - ___ ~~~-. 1~~.9~ ~ . - 749.~o : 89~ .31!." 459.~ , O.O
1. V-ENITURI CURE-NTE -- - ---- - .00.02 4105.60i 0.00 1150.90 1030.30 , 1047.30j' 877.10 1 Q_Q1
. ___ _ ' - - - - - - - - -- - - l - - - - -- t - -- -- - -- ---- _ _ _ __ __
. -VENITURI FISCALE -00.03 4906.60' 0.00 I 1073.40 972.80 1735.80 I 1124.60 I o~6i
A 1. IMPOZIT PE VENIT, .PROFliS -CASTIGLiRI 'oiN CAPITAL i 00.04 f21o.oa-r- o.oa : 401 .00~ - 145_00 - 510.00-r- - 154.oo i-- - a.o<
A1 .1. 1MPoz1T PE VENIT, Pfo=1r sCAsr1<3uRi i51N" cAP1iALDE G\ PERSOANE Ju"f~li51ce -- ~oo.05 ____ 46:00; o.oo r---- o .oO: -- 18.00 - . 0~ 00 :--- 25_00 : - - -- 0.0(
tcod~1t?i.11M-Poz1T PE- VENIT, PROFi si-CASTGURI b1N CAPITAL "[)e"CA PERSOANE f:1i1d~'( cod o.os- 1164.oo ' - o.oa: 401.ool 127.00 - 510:00 : 126.'oo: 0.0(
04. 0~hipozit.pe venit"( cod 03.02.18) oi02 - 46.oo ' o.oo : o.o 18:00 o.oo 28.rio o.oe
lmpoiTtupe-veniturile din transferul proprieta-lilor imobiliare din patrimoniul personal 6Yo2.1a 46.oa -o.oa: O.oa 10.00 6 .o - 28:00 o~oc
----- I
Cote si sume.defalcate.din impozitui pe venit (cod 04.o2:oft04.02.o4) - - 04.02 1164.00 0.00 i 401 .00 1 121.00 510Jio ,- 126.00 o.oe
Cote de-falcate din Impozitul pe venit -- -- - - -- -04.02.01 27400. - 214.ao:
a .oo ; -- ooo' -Ci. oa-- o.oo ; - ooc
Sume-afocateciTri-cciteie defalcate din -impozitul pe venit pentru ectiilbrarea tiug-e.telor locale
A3. l~POZ~!E-S T~~~E-PROPRET~~
-=---- ~ ~---~~=--~--
_1n:i.~ozite ~i ta!_~ pe _prop~:tate____ _ - _- '{Q~ ';i'J
1
Impozit s i l?.X.~E.:.~:a?.~ri ~()~ 07.02.01 .~1 ___ . jfi,[pjl"J. ~.t Cf] __
-
.0~~2+~7.~.03+~7.-02.5~
_
- '.04.02.04
i 00.09 -
; 07.02 -
. 07.02.01
.. -- l.
890.00 '
--r
~ 220.~c:__ - -
1220.001
878.00 I
o.oa :
. ~~~ 1.
0.00 1
-----1 - - --- - - ; -
0.00 ,
--f2"7:o6 :
282.20 i
202.20 : -
191 .oot
121.00
-428.20 :
420.ioi
300.00 '
- s1croo :
3o9.9o i
__ _

309.90 I

,1. _ _

199.70 !
1--
-

-241.o 1- -- -----146.oo ~ -
-126.oo
19930, -- -----
---"-

o.oo
a.oe
- a]Jo
---o.oa
_ ---
1~~~~!~1. p~ cladiri de la persoane ~::ic:_e
- - --1-
.l!\ ! Ul /
__ ._ ; 07.02.01-_01 - 74.00.
~- ..
0.00 -30.aa - 20.00 - - -
24.00
~-- ~ - - - - - t
0 .00
- - ----
0.00

.. ~~
/_

- - -- - - -- --
Trezorerie Mun. Timisoara P'!C I!
EXTRAS DE CONT surse E'dhat la data: 24.12.201~: 08 PM
PRJMARIA REMETEA MARE I:> dala: 24.12.2015

NR. DATA DATA CONT IBAN PLATITOR/ COD PLATITOR/ NUME PLA TITOR/ DEB IT CREDIT COD IN DICATOR EXPLICATll
DOCUMENT DOC. PLATU
21All02002512511 COMUNA REMETEA MARE R029TREZ62121110202XXXXX
Sold precedent .oo 1.294.500,00
35712021 24.12.2015 20AJ 1020025 12511 R046TREZ62l201lOIOZXXXXX2512511 COMUNA REMETEA MARE .00 47.100,00
R~laj zi .00 47.100.00 TZ62166514600-
Sold final .00 1.341.600.00

21A4265002512Sll - COMUNA REMETEA MARE R068TREZ6212142026SXXXXX


Sold pnocedcnl .oo I 656.990.57
5056 23.12.2015 23.12.20 15 6103 ROOTfREZ2JA7050005102J8X 26369185 MIN DEZV REC SI ADMIN .00 445.690,09 TZ62166514350-
PUBLICE TRANSFER PNDL CTR
9 225 04 05 2015
Rulaj zi .oo 445.690,09
Sold final .oo 2.102.680,66

Total rulaj prt .oo 492.790.09


(
DENUMIREA INDICATO LOR Influent;

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice - - - -- - - - - --.()"f:f2.ofo2 1 217.00 146.00-- --0.


-- ---- ----- -- .--- - - - ,-
:- ---- - - - - ---
'
:
\. - - .
-- - ---- -- -
Impozit sl taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)
, , _ _ ---- - - - - - - --- - ---
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
. ... ---- -- - - - - - -- -
.... ---- - - -
--------
--- -
- --
-
- -
-- -
- -
-- ---- - - - .
07.02.02
-- 1----- .
'07.02.02.01 ;
..
t _ --- --- . ...
53.70" 0.1

l_ ____ lmp~i~i taxa P~:!~ la perso~ni: l~ndice_ __ _ __ ____ _. : 07.02.02:~~


- ------lmpoxituf-pe-tere11uleJ<travila11 -- - - - - -- - - - j07.02.02.03 '.
,- A4.IMPOZITESITAXEPEBUNU-RiSSERVICii - (coci11:02) __ _ --------- - - ~o.1o . i---- 915.90 755.90 . O.I
--- ---- : 11.i:i2-
- - --- i
1 sume defalcate-ciin VA (cod ffo:Z:-o1Ta11.02.01} ---- - -- - - --- 1 a2.oo 702.60 1 o.c
t--- - Sumedefcate din taxape valoarea adaugala pentru finantarea cheltuieio- descentralizate_I_____ ~ 1152 02 312.00t
. . -o.0o -
'407.60 ;
200.00 .
0.(
sume Cefaicate din taxa pe valoarea adaug ia p-e-ntru drumurr- - - -- - - . - - '11 o2 05 0.(
- -s iirned-efalcate din taxa pe valoarea adaugata "i>entruechilibrarea bugetelor locale ---- - . f .0 2.06 510.00 I ---- - i:i5.6o : 6.c
-Taxe..pe.utiliirea bunuriio-r: autorizarea utilizari bunurilor sau-pe desfasurarea de activitati
1mpozit-pe -mij1oi:e1e de trans-port - (coci :161ii.0 2.01+16.02-.02.02j -
-16.02
; 16.02.02 -
~~::~I ~- ~t~f
o.c
0.(
- - - -Impozit pe.mijloacee'lfe transport cietinute de pei.Soanefizice' _____
-
2T90i- - .30 o.c
' ... -- - - - 1mpozit .iie mij1oacelecfeianspon detinute-de-pers-o-ne fu.riciTC~ 40.001 .12:io' - 16.00 o.c
. -- - Taxe si ta.iife pentruefberarea de licente Si autorizailfde functio nare - 1.00 o 00 --o.oo- 1 00 o.oo - o.66 ; O.C
- - - Alte taxe pe uiillzareabunurior, auiorizrea utilizarifburn.ifilor-sau-pe-desfasurarea de activ 116:62.50 - 107.001__ __ o 00- 0.00 72 60 ' o:oo -----35.oo: 6.e
- ---- A6.ALTEI MPOZITE SI TAXE FISCALE -- . . -- - - - - - - - - - - - ------;00.11
- - -- - --
- - -- 22.00 1 - o.oa : 0.00 7 00 9~oor - ___
1_~_00 o.c
- Alteimpozite.s i taxe fiscale (cod- 18:02.50) -- 18.02 22.001 o.oa - ~~~1 7.00 0.00 I 15.00 o.o
- . - . 'Aie impozite sr ta'x e 18 02 50
-- -- -;-50~12
-22.o ' o 00 o 00 7.00 o.oo: 15.00 00
---c;: .. VENITURI N-EFfSCALE -801.0ot " 6.oo : --- 77.5oi - 57 .50 -688._SO- - :z47.5o 00
C1. VE-NiTURl.DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31 .02) 00.13 57.oo; 0.00 4o.oo i 17.00 0.00 I 0.00 o.o
venituri"cifii-proprietate (coci3o.62.0T1a 30.2.5o) 3ci.o2 - 57.00 0.00
-----
40.00 i 17.00 o.ooi' o.oa o.o
- cr-;:;nr
- - - -- "\TeniUrid in concesiunfSi in'c:"hider( . - :3-6'02.05 55.00, 0.00 40.00 1- - 15.00 : o:oo i" 0.00 6.o
- - Atevenlturi ciin concesiuiiTsi incfiirierTde catre institutiile publice ! 30.02.05.30 - 55.ooi o 00 40.60 i -- 5.00 o.co : 0.06 ' oa
------ - .Afte- iieiiituri din proP'iTetate - - - -- - - - i3o.62.so .-
2.00 1
I --
o oa --o.aot 2.00 ' 0-.00:
-
6.66
- . I
00
ci.VANZAR DE -BUNURi sf-SERYICfl (cod jio2+34.02+35:02+36.02+37 .02) I 00.14 --85aJiO. 0.00 ' 31.50 1 40.50 ! -688.50 . -247.50 ' O.O
veriiturf cin -prestari cie-senlicii si alte activtati - (cod 33.02.08 l 33.o2.5ol
-- - - ~ -'
33.02 150.001 0.00 37.50f 37.50 3'7.so i 37.50 O.O
- ---'-
- ... Venitur{cifn prestari Cie se.rvicii . 33.02.08
--~~~9~ o.bo 37.50 : 37.50 37.56 37.so
- . . I
o 01
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02 35.02 14.00. 0.00 o.ooi- 14.00 0.00 ! 0 .00 O.Ol
si
- .. - venffurTdin ameizi ite sanctiuni api{cte potrivit dispozitiilor egate- .. : 35.02.01 - 146 i o 00 a.o6T 14.00 o.oo! -- - o--:-aor 0.0(
--- -veniiuridin amenzi srite siictiun plcae' de catre alte institutiidespeciiiiate --- --- '. 35.o2 01 .02 - --14.00i - -
----- 1-
6.06
- ----- - 1-
0.00 1
-- ------+-
'14.()6 ' o.oa: - -- 0.00
-- -1
j
0.0(
- oiverse venituri(coci 36.02: 05 la 36.oi.5of-- - .. - . ---- i36.o2 - -~ .
0.0(
~_j:~~r
0.00 ; 0.00 1 7.00
---. . - --,-
0.00 ! 0.00
---

--- -- - vaffiamintedin-ven ilurilesilsau ciisponi6Tiliti1e instliuiiilor pubffce___ -- - --13-5~oi.05 -6.bo- - -o.oot-- -1.00: o.oo . 0.00 .6c
Trans'i eruri voluntare: aitele decat subventWle - (cod 37.02.01+37.02:5cii' . 37.02 -1029_00: 0.00 0-:-00 ; -18.001 -126.C.iO ' r -:ias.oo o.oe
varsmi.nte din sectiune de functionare-pentru finantarea sectiuniid-e dezvoltare (cu semnul min 37.02.03 -1029.60. 0.00 o.cm' -18.00 -126.cio i -285:-oo : o.oe
- ---
TOTAL vE:-N1Tu-Rls'E-cnuNEA o'EzvoLTRE (cod oo.02+00.15+00.15+00:17+45.02r ' 00.01 3159.68: 0.00 o.o-o : 46.00 1639.39 . 1474.29 '. 445 .6~
vE-N1i'uR1 PR6f>R.l (coci o.0:20-11 .020-37.o io+oo.15) ; 49.90 28.oo i 0.00 0.00 ' 28.00 1 0.00 o.ooi o.oe
1. vEN1r1..TRi'cuRENE - 00.02 1 029.o 0.00 6.06 ' - faoo 126.06
--- --r
285.00 , o.oe
C.. VENITURi NEFISCALE : 00.12 1029.001 O.Cioc o.oa: -nfoo i 126.00 : 285.oo l_ _ o.oe
- - ; 00.14 !029~ o.oo : o.oo: - 18.oo i 726.00 . 2as.oo I 0.00
--- -. -;-31.02 ---1-- . - 18.00
--1
: 3i. 2.a4
00.15
1029.oo:
1029.00 --
2a .0 0 7 .
O.OO i
- o.oo:
o.o~ -
0.00
ci.CioT - --
ci.o
fS:o
2a:oo 1
i
726.00 :
726~65 ~ - -~:::~~ r=~
------ I
0.00 I
0.00
6.oo
0.00 - - _ __I
0.00

"""""'
~~ ~~~-..------- ----
(
----~ PREV~Ol:1RfA_N_UALE i - - -- - PREVEDERI TRIMESTRIALE ___ --~-r -
DENUMIREA INDICATO LOR Cod I T~TAL - ~:~:~!~: r-~;~ I I
li Trim fi I1 Trim 1;:-1~rim-:- ! Influent
I destinate j I 'j 1
! I st.platlfor i i
Venituri ~n ~a_l?ri_!!_:_~.e~~uri_~_ bunuri -- ----::--- ... _____icod ~9.0_~:01 fa39.02._0~! _ -- -- - ~39~02~-- -----+-~------~ 28.00~. -- -- O_:~~ ~ --
-~-_o""'o-+-___ . ~--_o_o,..,_!. ___ ~.OOJ__ _ _____ ~-o~ !._- - o
--__- _2-
_ _ _ _v_e_ ni_~u-~ d1_n _~l~~i~~r_:_'.'_~nor bu~~1_ale institutiilor pu~~C:.- ----. _ .. ___ _ .. . 39.02:?_1 __ ... L ...28.?~jl O.OO: ? .:O_O_[ _ _2~-~o . _ - ~~?. [ -- o.~o ; ____
. ?.
; IV. SUBVENTll(cod~~_._O~+~.:~l_ ____ _ .. ----- - -- ---- ----- -- __ 00:!: . :_ __2102.68_ O.OO i O.OOL _ --_1_ ____ -~
1 .89...29,-
- --r- ~~:v~~~~:~:b~e~~ITd~-~!~1EL~ALEADMINIS!.~l\E_E_~uc::_E:------=~~--:~-= --~~:~~ - - -;~~;::~i ~~~~f- - . --~:~~ '-- 0.00' :~~:~: - ~~::~~~- ::~:
A.Decpii1 pr.ogrmului . -
i. (coci42.02.011a42.02.19) - -------- - - - -- -- ----- - - oci.19"_ _ 2102.681 o.oo : -o:oo [ __ o.oo ; 913.J91-T189.29 ; 445:
42.ci2~65--~- .22.6ar
;- --- . Finantarea national de dezvoltare.locaia_____ -
: TOTAL CHEL~~~L1_(_~~~~~59~02+63.0~_:6_9~02+79.02)

----------:l~~~I~l~~~~~~~:iEDE PERSONAL
. =-~~ ~-
. .. - - -----
_ - -- _----------- --- ...
-~ ---=~- -____ ~~- . .. :4S.Oi- := ~:t~= ~~~18.28l
- . - - ~~ --- +- -- ~~~~{~;-
.
6.00 1 --- -- o.oa 1---o:oo ; - -93.39T--1 Ta:29 [
-
~-~~r -~~~-90 r .. :2.i_S_~-~O :
~~~~ ~~~~:~~~-- - ~~g~~~ - ~:~:~~ - -~~~:~~ 1
1
3586.69
1
I 24~ :_39 ~
445.
445~
~::
-'fiTLULIBUNURiSi"SERVC ll. - -- -- -- --- 20 - :- 2284.90. cfoo: 690~20 63i2o - 52"3.10 1--- 439.40 O.I
-- --- -TLUL\ii11 ASISTENTASOCIALA --- --. -- - -- - 57 - . i-- - 12010: o.oa'- - -27_50T 29.00
. i8.6o r --. 34 9"c)' O.I
- - - - ~TITLULIXALTECHELTUIELI --------- - . - 59 ; 36.6of OOO . oo i 9.00 9.oor - 900 0.l
- - --- - -cHELTu1E"LI oE: CAPITAL - - - - - - - - -- 10 -r- 5112.6sj oao: 4is.oor ---11 21.oa : 2539:39[- 1574.29 44s:i

Pa;~:,_a :~~:;k1Y~C~~~f~v:E%~~~~~;~~2+54.o2~5~-~2~~~--02i - -~---~ ~~-02 - {~~~:~~r- ~--~j ~!:~%1 _:: 1 ~!~:~~: 2~iiF---1-~~:~~i 44
~}
.~~:::~ I --.~;:-~~ :
. .

~-= ~~t~~~~~~~~~~~+tt~~e -~ 51 .02.01)


-TiTLUL I CHELTUIED'DE PERSONAL
---- --== .=. -~~-=~. ~~ 02
10
-r:~ ~~~~:-~~
- - 465~()'.
~:~~~
0.00
-~~:::~F-. ~:::t
fo!i.96 . 108.90 269.40-t38 00
~:~
O.C
- ... ---:TITLUL ff BUNUR SI SERV1ci1" .- .. n -- --- 20 r - . 606.501 o.oor .156.00 r - - 190.s . T1930- -- 146.50 .c
utoritali execullve si legislatlVe ( 51.02.01.03) 51 02.01 16i1 .?b, o.oo : 264.90 ; 299 40 328.961 . 178.50 O.O

P~~:~Ti~ i~~;\1iit~~0N~-~~;~~51 SIGURANTA_N~~ilA (6002'6i o:f _ -~-


0
::::o~ : - "'_R~:r ~~; ~~t:: ~~:
2
~};:~~- ~:
1
::::
Ordine publica si siguranta nationala ( 61 .02.03+61.02.05+61 .02.50) 61 .02 l 61 .00 ! 0.00 : 8.00 I 15.00 . 25.00 13.00 . O.O
- ----CH-Ei...'UIELCURENTE_ _ _ __ - - - - 01 : 5f]of 6.oo: 8.00 L - 15.oo . 25.0or - 13.06 ' o.
_ __:=__:=-_~T~_OL ~'-_BUNURI S.~ SER~01 -=:______ -~ -- -~- _ 20 __ L. -~2~6": 9~ - :~:?~ !. --- 15.oo ~5:~~ -__- 13.0o o.?
Protectie civila s1 protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 61 .02.05 61 .00 : 0.00 8.00 1 15.00 25.00 ! 13.00 0.01
Part~a a -~~-.~_f!E_LTUIELI SOCIA~-~ffCU:,RALE ( 65. 02+~~?2~6!.~2:;68 . 02)
lnvatamant ( 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)
63.02
65.02
2-~~.:.~:
1749.00 !
o.oo
0.00
?!~;a-~ '. . .
535.60 1
.
561 .70
864.40 686.Su---
293.80
338.1 0
357.90
O.O,
O.Ol
- - -=c'FiELTUIELI CURENTE- - - . ---- - - - . - .. . - 01 . 1249.ooT" - ci.66 : 335:601-- . .. 261 .70 293.ao - 3"57.90 O.Cc
- - -TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL - .. - - - - -- -- 10 r-- 960.60[ ---. -foo 257.of - - 193.06 . 219.oo 291.66 ' 6:0c

-- -~~-~~;~~-~ii~~~sR~;~~~~LA
-TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
--~-~~~-= . __:_~--~~:~~. ~- ~~~ .-- 59
! z~::~t ~ - g:~~
36.00 1 0.00
- -~~;; ~~- 5~:~~-
9.oo . 9.00
~~:; -~~~~~!~
9.00 I 9.00
~:~
o.oe
:cHELTUIELI DE CAPiT-L 50~o: 200.o j -- . -300.00
:ffLUL X ACTiVE NEFINANCIARE
invatama-nt prescolar si primar ( 6s.o2-:ci3: il1"+65.02.03.02) -
70
-71
65.02.03
500~oci ;
1149.ooi
o.oo
C.00
o.o
2661Jo j 300.00
53s.60J - 561.70
6.o r--
o.6oi - o.oo
o.oa
293.80 1 - - 357:90
o.oe
o.oa
o.oa
m-vatamarii prescolar . -- . 65.02.6"3.01 91 ~30i o.oo -36.60i ___ . 22.10 32:SOI- o.oo 6.66

-- ------ . -. ---- .. -. - ~~~:~~- 03.02 1:~~:~~1-~. - ~:~~ 4::~~~---~~~:~~ ~~r.~~ -~}t:~::~-- ~:~~
- -- - - --TITLULI BUN-URI SI SERVICII
:c-iE"L.fu1Eu DE CAPITAL
----~~~70
. ~-:::~~!_
114.001
-- -~~~:
0.00
~::~t~~=-1;~:~~
28.001 96.00
~~:~ -~~~- :~~:~-~ ~
170.00 -18000
~~~
0.00

~
~~-
:..:-~ :;.... -~- - --- - ";: :..-- - ~-= - - -- :;.... --- --- &.==,..- ;...- - - - ---- --=---:".
DENUMIREA INDICATC LOR
r-c:- 1~i:'REV(''iE_RANuALE ~ - -==~~EVEDERI TRIMESTR!~E- _ ~~~~.:J
,
l
!
TOTA.
- Credite j
i bugetare
.
I
Trim I : Trim li
destinate 1I
Trim III
j
i Trim IV
I'
Influent
;.
I
J
--- .

st.platllor I : I .
- --TITLULX ACTIVE NEFlNANCIARE --- - ----- - ~-~ --- -: _ 22_~.9? : __ ~9L -~~:~~j - .?~oo -- _1!~00~ - -1~0._~=~+
..., 1.-_-:_-=._-=._~~
servicii c:ulturae-- (-6i.02.03.'02 167':ifa.03.08+61.02.03:12+67.ii2.o3.30) 167.02.03
1. _ _ _ _
:
- -
294.00
- -
O.OO i
- - - -
55.00
. - -
135.00
-
82.50 .' 21.50
.
1. - O.
- .
i -- ~:~? .. _____o.oa ~.
..
- - - sibiiotec( publice c()riiunaie.-orasene.st{ municipale ___ ---
i - - -cinitie CUituraie -- - - - - - - - - -- - -- -- 1~~.02.03 02
....:..s.z._02 03 07 ' 268.00
_
O:OOt-44.00
11 :~~1 -~oo
13Cf.Oi
-- 5.oo .
'77.50 1
5.oo 1
16.50 1
-~
o.
L. -. Serv1c11 recreatrve SI sportive ( 67.02 .05.01 la 67.02.05.03)- 161.02.05 1- -- -71'. o; ---- 0.001 - -34.oo ! 62:00 - 149.oo-I -174 o~ ---o.
1 -- - -S-port - - - - - - - -- - --------- rs1.02.05.oT~ ---71:00' -- - 0:00_1 _ 3 4.o o , 62.00 -149.o: -174.66 1- -- O:
5
-_:-:~~-
_ ~ - ~ ~--~-- --- -~~:;:~~- - ;~fil_-_ -_---:_~_~;~ ~~:~~ ~~- ~~~~~~ ~~--~~[ -=~l
"'- - -Me s ervicii in -ciomeniile cu1ti.irTI ..recreerii sl religie( -
- - --
:-siguraris(asi.steritsocia1a(___ ----- ---- -- -
------- - - --- - .
'l>S:UT.CPr+o8 . 0,-0~~iJW68.02:11"1'68:0Z:17-fITTr.OT.'fS:i:68.02.50)- - - --- ---- - -
~-- : - ~~~o . o_.~~L - .. ~5l~: _ 8~. 70 - . 86.~ 971~:- ---- ~ 1
-TlfluT "1 CHELTUIELIDE PERSONAL- --- - 10 238.80 o.oa : 58.20 58.20 sa.20 64.20 : 0.1
-TITLUL VIII ASISTENTA SOCIAL - -------. - 57 - - fr6.oo .60- - 27:00 21 .50 1 - --2a.oa 33.so ---- 0.1
- - -- -Asistenta sociala iri-czde boli s i invaliditati ( 68.02--:05.62) 68.02.os 346110 -6.oo a.4:20 84.iol - - -- - 86:20; 92.2"0 ' --- o.i
----- sistenta sodata in- caz de-Invaliditate
- --- AIe .cheituie1i in domenTUlsigurarilor s1as istentei sociale
. 68.02.05.02
r68.02.50 -
'

346.80
a:oo
- 0 . 60 ~-
ifoo!
84.20 .
- - foa:
84.2c'i"1'
- 1.sol
86.20 I
- f -- - ..
o.oo ,
92.~.:.
5.50 :
- - ~(
=--
0.(
Partea-v-a sER'v1Ci1 s10EzvoLTARE F>ual.1c.A-;-i_oculNTe, MEbtu s1 APE (10:02+14.ii2J 69.02
.. --- - - r 1221.10 -o.oa 1- 301 :20 soi.so 1 - 202.90 209.5ol -----o.<
sf --- - j - ----
Lo cuinte: servicii dezvo'ftarepu-biica ( 70.02.03+7o.o2.0 sla0.02.07+fo.02.SOJ ____ ___ .
. -- -- - -CHETTUIELTCURENTE . - . - -- -- .. -- --
70.02
' cH
. 1069.60
538.66
Q. QQ , 262.20 I
o.oa-,: - - 212 ..20!
470.00 -- 165.'40 ;
14s-0or f09~4o ;
1~~:~n-~ - -~:~
- - - - - - --- --- ..
- lTI.UC i"i -BUNURI SI SERVICII ' 20 538.66 o 00 212.20 . 145.oo: - 109:40- ii.oa oc
-CHE-LTUIELI DE CAPITAL 70 -531 .oo 6.ao 56.oo 32s .oo s5.ob 100.00 O.C
x
-TITLUL CTIVE NEFIN".A.Nc1.A:RE: --;71 5:ff:06 ; -o.oo r so:06 ' 32s.6o r -----55.oo ' 100 .ob ' - -- - o.t
Alimen-tare cu apa si amenajari hidrotehnice ( 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 13.00 0.00 ' 13.00 0.00 0.00 0.00 o.o
- --A Timeniare-cu apa - - - -- - ?'0.02.05.01 13.oo; - - o".oo ; -- - 13:66 o.oo i
-
a.oa : o .oa : o.c
- 'Iluminai "public-si electilficanrurale i.02~66 316:4ci' 0.06[ --90.0 0' 95.661" 59.40 '. 12 .00 '. a.o
- -A fmenta-re-cu gaze naturale in..localitati . 76.oi.M. 300-.00 ! 6.oo: -- - 50.00: 150.661 a.oo" i 106.06 ! --- --oa
. . -1
- - - Alte servidi in-domenmeiOCliiii-telor. serviciilor si ciezvoltaii(cmunale 70.02.50 44-6.2(f b'.o-o; :109.26 : 225.00 : 166.00 j o.oe [~ ... -~~-~ r6
Protecti mediului ( 74.02~03+74.02.05+74.02.06) 74.02 151.-sciT o.oa; 39.00 ' 37.50 r , 37.50 I 37.50 ! o.o
-CH.ELTU 1ELICURENTE 01 15fso o.oo 39.06 37 so : 37.56 . 37 so!- - o.o
-TITLUL li BUNORISi'SERVICll 20 151.so 0.00 ; 39.oo . 37 50 . 37:-so : 37.50 ; 0.01
. - - -
Salubritate si gestiunea deseurilor ( 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 151.50 0.00 39.00 37.50 . 37.50 ' 37.~~ I. -- ~I
- C olectarea, tratare-sidistrugerea deseurilor 74 .oio5.o2 151."so o.oo i -----'39.oo ; 37 so j 37.5oT
- . - - 1--- --~- - 37 . ~~I-- - -~~
Parteaav-:.a ACT-IUNI ECONOMICE . ( 80.02+81.2+83~o.2+4.oi+87.02) o.cfri" - -34o.o :
- Acfuni generale economice." comerciale si de munca -T ao.02".01 l
79.02
.80:02
4860.68 '
- 80.00'7 6.06 ,--- -8D.6o ;-
465.00 '
- __ _ L
o.oo j
- ---- --r-
2343.39 :
o.oo
1712.29 .
0.60 ; - - -
445.6!
o:oc
------ -CH-ELTUIELI CURENTE - - - -- ----. 01 80.00;. o. oor -- - ao .ooT o.o"o-;- o.oo I . ---r- -- -
o.oo O.O(
-TITLUL li BUNURI SI SERVICII 20 86.00-:- o~oa - -86.oo 0.00 . 0.00 ; - 0.001 - --- -o~oc
t - ,
Actiuni generale economice s comerciale ( 80.02.01.06+80.02.01 .09+80.02.01.10+80.02.01 .30) 80.02.01 80.00 0.00 80.00 . 0.00 0.00 0.00 1 o.oe
- - -Prevenire si combatereinundatii s1 gheturi 80.02.01.06 86.fo 0.00 -86.oo o .o : 6.ao: 0.00 o.6c
Transporturi ( 84.02.03+84.02.06+84.oi.50) 84.02 4180.68 0.00 260.00 465.00 ' 2343.39 ' 1712.29' 445.69
- - - . -C.HELTUiELI CURENTE 01 213.66 0.06 -60.oo 65.oo : 30.00 sa.oe> o~oc
-TITLUL li BUNURI Si'SERVICll 20 213.00 o.66 ' --- ""66.oo - - l- -----
65.?~~ _ -- ~o_._~~ . sa.bo i o.oa
-CHELTUIELI DECAMAL 70 4567.68~ o.oo r - - 200.00 1554.29 i- - 445.69
-TITLUL X ACTIVE NEFINNCiARE 71 '
. 4567.6 0.061 . - 200'.66
400.00 : 2313.39 1
400.0il . .. ~31"3:.~- - 1654.29 : - . 445:59
- --f ransport'rutier ( 84.02.03.0Tta 84.o-2.o3. 84.02.63- - :- 4780.68 . 6.06 '- - - 260.00 465.00. 2343.39 i 1if2.29: - - 445.69
si
---- Drumuri poduri 84.02.63.01 -. 948.oo o oo: 136.cfo 230.06:- - 530.60: 58.oo : o .oo
-'- -

'
L.--
~-~
- --- --- - siso!-
. 62.50 "' ---
.. - 136.56 . . 62 so
66.00
Servic ii culturale ( 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 208.00 O.OO i 55.00 89:00 1 42.50 1 21 .5 0 o.oe
- Biblioteci puti li ce comu nale, orasenes!I, rnun1c1pale - 67.02. 03.02 ' 26.00: 0:00: 11.cio 5.oo 5.ci6 5 .00 o.oe
Camine culturale 67.02.03.07 : 182.00 i:i.cio. 44.00 84.00 37.50 16.SO 6.oc
s ervicii recreative si sportive < 67."02.os.01 1a 67."62.o5.o3) 67 02.65 : 43 o-o o ."66' 6.00 12.60 19.66'. 6 .00 ooc
Sport. s1 .oi:os. 1 : 43.00 6.bo 19.o ci i a. c

.
o.oor 12.00 ' 6 .00
5.bb ' -
. :r~n:
61.02."50-- : 135.cio 0.001 20:60 : -. 35~60 o.oe
68.02
- ---+--
354.80! o-:o-or- 85.20 85.70 9 7.7 0 0.00
61 354 .ao~ ifoo, 85.20 s ro 86_2o - .g(jb o.oa
10 23 o ' c:Ufu ~ 58.20 58.20 58:20- 64.20 6.60

~
1- - -- - r-
f>REv(ne"RI .ANuALE" PREVEDERI TRIMESTRIALE I
I - Credlte- 1 -
i - i------i-----, -1
DENUMIREA INDICATO -OR I Cod i TOTAL
1
bugetare Trim I I
Trim li Trim III I Trim I I IV ! lnfluen:
i ! destinate
I : i
'fil ~7~ ,~ II___~"'~";- . .. ,
! j st.plat~ -
-TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA - - -- - - - - ------- ;57 11 6 00 : 0.00 1 27
.. Asisterii sociala in caz de-boli SI invaTICITtati- ( 68.02 65.02) : 68.02.05 346.8of -0.ooT 8~_.3_0 ___ 8_4~~~l 86.20 ~2 ~o: o
sisieiit -sociala in caz cie i"rivifciITte
--I 68.02.05.02
--- --- -
346.80; . o~cfo 84 20: _ 84.20 1 _ 8~ 2~L - .. ~~---~

.LocUinte,
. ite cie"iuieli in cforreniul sigurarilor sT asistentei sociale
; P.artea-"=a~1v:a- s:ERVICits1 oEivCI"R~o-t:A, iocu1NTE, MED1u s1 Af>i:""f70.02~74.02J
serVicifsf dez.voltare pubiica - (fo.02.03+70.02.05la 70.02.. 0+0.02.50) - -
- tfia.o2sn:::. -
f69Ji2-
i10.02
8..oo.j--- -:_9,eo"' 1 oo-1 -
- -1--
T:s -- 1niOT-
-----r
690.10 1 - - ~~-~ 1.
53~. ~
"'j-::rs2.sO[
-

212.20 145.00 1 109.40


5.so 1
1.- ~.tt:~_;oo:<foi
72.00 i
o
o

o
-- -:.cHELTUlELTCURENTE- -- - - - - - --- . - ---- - 101 -- - 538 - -- -
0.001 21~.20 ~~ 145.ooj ____ 1~~-~J_ _::_:n :6at --- _o

- ":~~!
- -t-- - .. .
.. -~TITLULll BUNURI sfSERVicTI -- ----- ..
~ - 7~~l
. - - 0.06!"
':~,~fil
~~~':;r
120
. lime~r~ c_~-~fa~:>i_ a~_eria]a~-tii~rotehnTce ( 10.02.05.01+ 10.02.05.02)
!-::;--- -
170.02.05
t-----
13.001- -
---- ;i-
o.oa
. - .. - --
:
Alimentare cu apa . 70.02.05.01 13.001 0.00 13 00 o.oa . o.oo ; ooo o
11uriiinai.puic si. e lectrifican rurale : 10.02.06 " 316.40; - ... 6.06 90 oa ~ -- 95.foi 59.40 : 12.00 o
Alte serlidi"in domeniile locu1ntelor, se-Vic11lor iSCiezvoltarti comunale ; 10.02.50 269~20 o.ob 109:26'" -- 50.00 : 50.00~ - -o.oo o'
-----
Protectia inediuiui -( 74.02.o3+i4.02.05+74.02~06) 174.02 1S:f.501 0.00 39.oo ! . "J"f.50 !- 37.50 37.50 , O.
;01- - -- - - , r - - - -
-CHELTUiELT cffRENfE isLsoT -([Q(j"" 39.00 j 37.50 ~ 37.50 37.50 l QI
-TITLUL 11 suN"UR SI SERVIC.ii - !26 ---
- .
1~1 . 5 L o.oa 39 oi" 37.soi 37.so i" --- 37.5o i o<
Salubritate si gestiunea deseurilor ( 74.02.05.01+74.02~S.02) i 74.02.05 151.50! 0.00 , 3-9 . ~.1 - 37.5i - 37.50 . 3f50"i O.l
- o.oo: - -- -! ... .
c"ofectare". iriarea sicltsirugerea dese ur~or -- ... -
[~4~~:~?2 151:501
- -0.00-
39 OO i 37.5o 1 37.so : 3?"-s~- o(
. P-artea a V-a ACTIUNI ECONOMCE ( 80.o2+81:02+a3.02+84..02+87.02) ' 79.02 :Bi3-:Cio, 140.00 . 65.001- 30.00 ~ 58 .00 . 0.(
Acttuni generle economice. comerciale si de munca ( 80.02.01) 86 o2
a6."66' o:oo 80 00
a. Cio~ o oo o 00 : o(
:cHE..TUIE"i:.1 CURE-NTE 'Oi---- 80~oo r 0.00 1 80.00 ' a:mrt o-oa r 6:0(j"i" oc
-TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII 20
- -
80.00 0.00
-- -0.00--
80.00: o.oa :
. - -;;-r
0.001 0 .00 oc
Actfuni generale econ.o mice si comerciale ( 80.02.01 :o6+"80.0:2.01 .09+80.0.2.oi1 O+ao:o2.01 .30) 80.02.01 80.00 i ' so.oo i o.oo ', 0.00 i o.c
... .Prevenire si combatere in-undatii si gheturi ; ao.02.01 .0 6 80.06!" . 0.60:
-- --- -
80 ooi - t~ o.o o.ao : oe
fransiiort.uri ( ii4.02.03+a4: 02.06.+4.02 .5oJ I 84~02 - - .. o.oa . 60.00 : 65.00 ;
0_1_____ 2fi<io! 30.00 ! 58.00 i O.O
.. -CHEi.TU.IELICURENTE ii3.oo: O.ifo~ 50 oa :
- -~--
65.00 i 3o.oa t sa:oo!" O.O
-Tii'Llii.. -11 BUNURiSI SERVICII ,i - - 213:06 ' - o.oo 60.00 65.00 : 3600 : S8..0o , 00
-- Transport ruiier < 84 . i.03. 01 la 84 02.03.03)
I - - - - -
84.02.03 213.oo" 0:00 60.00 65.oiF 3o.ocf sa.oe 00
Drumuri si poduri 84.0i.63.01 118:00 b~oo 30 00 30.00: 0.00 58.00 O.O
st razi 8 4."62 o"3.3
- - -----
95.00 O.O 30.00 :35." 06:- 30.00 : ~:~a~ o 01
EXCEDENT (-i-} ( OO.Cl1-49.02) . 98.02 o.oo ; 0.00 0.00 0.oof ri.oo r O.OO j O.O
- - . -DEFICif 1) (-) -(60.01-49 02) -99:02 --- - . - - -r ----r
1CH"Euu1"EuLE sECi1uNif oe oE"ivoLTARE ( 5o.02+59.02+sJ.02+69.02+ 79.o2i ____ -
-- - ----
t 49.02
. 76 _____ -- ' I 5712.68i o.oo , 478.00
. ---;;n1- - -- .. . - - -
1121 .00 : 2539.39 : 1574.29 : - 445.6!
. -- - - --+- -- - . - -
. --- - - - - -CHELTUIELIDE CAPITAL - . - - - - . . ---- 571"2.68: - .. 0.00- 478."o"if 11 i:ool .253:39- -
..
1574.29 ' 445 6!
---- - o :6a 1121 .00~.
TITLUL X ACTVE NEFINANCIARE 71 571:2:6i 478.00 2539.. 39 ' 1574.29: - 445.6~
- - --- -
Partea a 111-a CHELTUIELI SOClL-CULTURALE ( 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 614.00 ".oo 228.00 396.00 1 170.00 . -180.00 . o.oe
1nvatamant c 65.02.03 ia 65.oi.o5+65.02.01+65.02.11+65.ci2.5o) 65.02
- 500.00 a:aa 200.00 0.00 1
-
300.00 1 o.oo o.oe
-CHELTUiELDE CPITAL ... 70 so6.6o o.cill" 200 00 300~00 a.oo o.co i o.oe
-TITLUL X AC"rfvE NEFINANCIARE
- -- .- - --
71 500.00 0:06 : 200 00 30~:~~ .oo o:~~c.~-: 6 oe
. invatamant prese olar si primar ( 65.02.03.01 +65.02.03.02) : 65.62.()3" 500.00 0.00 1 200.00 300.00 : 0.00 0.00
- - ---invtamant primar - - - - - - : 65.02 03:02" '
i-- .. - --- - -- .
560.60 o.oa; iooo 30~:-~ - ~00 ~:~~ - o 00
Ci.itur: recreere si relgie.. C6i.02.03+67.02.05+67.iii.o6+67.02.50)
- - . . . -CHELTUIELI DE CAPITAL
. 67.02
'10 -- - --
114.00' - 0.00 1""
---1.
28.00 96.oo 1
9ei60f -
110.00 -180~1--~- 0.00
- - - - - -. 114:00 0.00 '. 28.60 176.oo -180.00 o 00
-TITLUL X ACTIVE.NEFINANCIARE 71 114.oo 0.00 28.00 96.oo : 170.00 -180.00 : 0.00

~--=~~-===--------- - .r.. ~- -- - - ---- - --~ . ..(..~ ... - - ~-":itL.:.: ...:. == ~-


DENUMIREA INDICAT ' ILOR
- ---,----

II
Cod
r- - -t_
I
I
I
TOT.
credite
1 bugetare
I destinate
1

Trim I
-r---r ---,---
T-PRE);~'"'IERI ANUALE;-- - -- - -PREVEDERI TRIMESTRIALE - ,
-r
I
Trim li i Trim III I
'
Trim IV
--

lnfluer

: : st.platilor : :
Servic!! cult~ra~e _(_6_~_2.03.02 la 67 .02.03 .?~~~:C.:_02.~J.-12+67.~~-0~.30_L _ - ___-_-_-
- -- _-_
-l-
' 67-.--~-
~-03 ;_ _ _~~.oo ~ __ ___ o.~o ..~:oo f _ 46:E_~' --- 4~._o? ; -- o.oo !_ (
C?.~-~~~-=-c~~~~~a~~ _ . ______ __ _ ____ _ _____ J~!:.~~ .0307 : !3_6?-91 _ ____ o.oo. ~~o_. . _46.?0 : 4~.oo _ - ~- 00 1_ <
. ___ Ser:':'icii recre_a~ive si S_Portiv_e ( 67 .02. 0~...:~~ la _67.02 05 03)______ . ----. 167.02:05 ~ . _ . ~8.00 L__ . ~-~~ ___28.00 L _ 50.00~--- 13_o.oo 1____ _:1_8_0_.o_o_.__ _
Sport
--~:_t:~~v-a-=sERVi1~~~0tT~RE PJBOC-~~CUl_~_!E. -r.fEDIU SI APE_<_10.02.;. i ~-~-21 -=--==-~:02
Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)
_ . 67,Q2.05.QL-_. -28..001--. o.oo

f70.02
L-=
!
--~cll
531.00 I
=__ . - --
o_:~~:
0.00
~ so:ncr 130~01 -180.00
~~-- ~-- 325J>o r - ~~-~ : ~ 100.00 -
50.00 ! 325.00 i 56.00 1 100.00 l
c
o
o

- -CHELTUIELf'iS'EcF,-iTAL --- - - - ---- ?O ---53nmi-- -- 6.oo i


. - 50.00 1 325.00 56.ooi -
100.00 1-- o

-~~1:~~::r~ c~~-:~~1~~;a~!~~:C~1~~R~- -
0
-:~~=~-
AIe .seiVICfiTn domeniile locuin.telof.ServicIT!or si dezvoltarii comunale ___ .
- - -==--_g~~o2.01 -~---~~ ~~~:~~I --~:~~:~~~
. - . - - f76.02.so i 231 .00 !-- - o.do
-~~~---~-~ ~~~:~~'.
o.co' - T75.00 5S:ao
--_
- ~~~t - ~~~:~~r
- - o.oo !
o
o
o

Partea a V- ACTIUNI-ECONOMICE (-!fo.02+81:02+83.02+84.02+87.02) - --- . ----- -- . :-79:02 - - 4sifi:-6i~ 0.00 200.o 400.00 2313j9 1-654:29: 445
Transporturi (84.o.o3+a4.02.05+a4:02.5Qf - ------- - -- - ---- - ; 84.02 - -- 4567:6s- - o.oo ioo.cio i - 400.00 231 i39 1654.29 ,. 445 .
. -:cHELTi.JiELI DE CAPITAL . -
-TITLUL)( ACTIVE NEFINANCIARE-
-fran-sportrutier (84.0203011aa4-:02:03.o3)
--- .
---
----
-
-- -- --- rf
- --176.

--- - i a4 .02.03
. 4567.681
4557581 ---
4567~-- -o.oo
0.00
o.ob
ioo:oci".
266.60~
-
400.0o
400.00
206.oo i - 400.06
2313.39
2313.:39 .
2313'39:
1654 ~29~
f 654.29 ,
1654.29 i-
44 5
445
445.
'Dru-m urisl poduri - -- - - - - - ra4:02:03 01 830.oor- - - o.-oo foo:oo; -200.06 s3o.oo -a.oa;
- o
sira-zi_ __ - -
- - -! 84.02.03.03 3737.681 ____
- ----
bo o 100.oo i - 200.00 1783.39 ; 1654.29t 445.
EXCEDENT c+)
C-Oci.01-49.02) 1
98.02 2553.00' 0.00 -478.00; -1075.00 -900.00 ' -100.00 . O.
DEFICIT 1) (-) ( 00 01 -49 02) 99:62
- - - ' -- -

Se va completa in conformit ate cu preve<Jente din legea bugetului de stat pe anul 2011 s1a legii nr.285/2010 pnvind salarii_area in a nul 2011 a personalului pltit din fondun p ubhce
Detalierea se va face numai in execut1e
NOTA. Se va completa. dup caz. cu alte articole 0 i alineate potnv1t clasifica piei
1ndicatonlor privind finanpelor pubhce, aprobat c u o rdinul min1strulu1 finanpelor
publice. nr.1954/2005
Sumele prevzute la titlul XVII "Plati efectuate m anii precedenti s1 recuperate in anul curenr vor fi ev1denp1ate cu semnul m inus _

Conductorv:comp artimentul ui financiar-contabil


1
\.,
~-.
il-~ l-:' 't-

-8-

---~~~-- --
(-
Unitatea administrativ-teritorial: Comuna Remetea M~1
Formular L1
~ ~~1_]

BUGETUL LOCAL
PE ANUL 2015

Se cliunea: FUNCTIONARE
[- ------ PREVEDERI AN UALE -PREVEDERI TRIMESTRIALE
- --credite- -- - ~--- --- ,. .- r----~

I
DENUMIREA INDICATORILOR Cod TOTAL ! bugetare Trim I Trim li , Trim II I Trim IV Infl uent
; destinate
st.platilor
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONRE (cod oo:02+oo.15+00.16+00.17f -- oa.of I
4_1_0_5_-5_0,_______ o.oa ---f150.9o ; 1030.30 ' - -ro4T3o : 011.10
1
----- o:
\/E"N1UR."i>RoPRff "(coci oo.02-11 .2-31.oi+oo.15+{fo.16) - .... . . - . 49.90 2900.001 o.oa 799.901 - i49.3o 891.30 ; - 4 59:50 i o.
-n .tENITURI CURENTE . ----- -- -- tru=\- -
100.02 ~}_95.s~_-:_ -- c.ao 1~~:96j~-= Io30:36'. 1~4 ? 3~i""--. ~ 877.101. O
A.: VENITURI FISCALE 00.03 4906.60 0.00 1073.40 ' 972 .80' 1735.BO '. 1124.60 ! 01
A1. IMPOZITPE VENIT, .PR.OFIY SI CASTIGURI DIN cAf>fTL- iOD.64
i---- _5_z 10.oo[-~ ~ o.~o: 4_6~_:?~L ~~. ~45.??~ 516.~o;--~=1~~.~ ol
Ai."1. fMPoz1T PE vE"N1T, PRoi=r Sic:AsT1GuRl"D1N cAi>iT;..-L-oE L.A PERSOANE J u R1Dicf - 100.05 46.QQ 0.00 Q.QQ I 18.QQ 0.00 . 28.00 , O.l
(toa91.,~>MPozn- PE VENI, PROFIT SI CASTIGURIDIN CAPITL DELA -PERSOANE FIZICE( cod - ~00:06 11~~ .oo i - o.o 401.oo - - 121:00 s10.oo ' - 126.o ' o.c
0 4 . 0~hipozi t -pe venit ( cod 03.02.18) . .. . . -. 03.02 46.00 0.00 0.00 18.00 0.00 28.00 0.(
- - lrnp ozTtu pe veniturile.din trnsferu"I proprietatilo.rimobilire din patrimoniulpersona l - - .. - 103 02 18 - 46.ooi - -- 0.06' o.oor---18:oor- b.b-6' ---2a .o<F oe
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.0.01+04.o2.o4) 04.02 1164.QQ! 0.00 401 .00 : 127.00 . 510.00 126.00: O.C
Cote "cieiaTctediri impozffui" pe venit : 04.02.01 2J4.o0 _'~ 0.00 i74.00 1 . . - 6.60 o.oa --o.oe:
-- - 1
O.O
sume-focatedin-coe1e-defa1cae din impozitul pe venit pentru ec hiibra rea-buge telor roca1e f64~02.04 890.00. .oo . 127.ocr - 127.c:io ' 51 0.00 126.00 ' 00
----i . -. -- - --:- ---- -
A3 . 1M?oz1r"ESlfAXE f>E. f>R0Pii1Et".6,E ccocio7:021 i oo.o 9 1220.00 ~ o.oe 282.20 : 428.20 : 309.90 -199.70 i O.O
- - - :-=r . --
) Impozite si taxe peproprletate . ---(cod-07.02.01+07.02.o:!+Oi.02:03+07.0:i.50) - 1o1.02 1220.00l -. 0.00 2~~-~~1. ~ - . ~~8~2o j 309.90
-
199.-~~ O.O
Impozit si taxa pe cladiri (cod 01.02.01 .01 +oio2.0-1"."02J ; 07.02.01 878.00 , 0.00 191 .00 ' 300.00 241.00 14~ ._0_0j 0.01
lmpoziiui pe Cldiri de la persoane fizice - - :0 7.02.01.01 74 06: . . 0 .00 30.00 20.00 24.00 O.DO O Ol
Impozit sltaxa - pe cladiri de la persoane j uridice "6ic2.01 02 804 .00 ; 0 .00 161.00 280 00 217 00 f 4s:o ; o oe
Impozit si taxa pe teren (cod 07 .02.02.01 -ra 07 .02.02.03) 07.02.02 342.001 0.00 91 .20 - 12a. 20~ 68.90 53.70 ! 0.0(
pe
Impozitul terenuri de la persoa nefizice. - - 07.02.02.01
. 56.00i
.. .-r --
o.oa '
- - 1 . 18.00 ---- 4.-6cF 16.00 __ - 8.o<rr .. o.oe
lmpozitsTtaxpe ieren de la persoan e juriciice ~o-/~62.02. 02 102.00, 0.00 : 25.00 - -45:00 : 22.00 10.00 1 o.oe
mpozilufpeterenu extravilan -- ~oYo.2.62.o3 184.cfol -- - 0.o i -- 69.i iJi - -- - -f-.
35.70 , b.oo
48.20 30.90
A4.IM POZITE SI TAXE -PE. BUNURI SI SERVICII -.. (cod 11 .02)
Sume defalcate din TVA (cod 11 .02.01 la 1 1.02.07)
I QQ.10

11:cl2
2454~sa r
2234.6.0 ,..
--- - -- '
o.oo
0.00
390.20 - 392.tfo;- -
- 299~o
915.90 755.90 r 0.00
0. 00
351 .00 882.00 i o2.so:
sume defalcate din taxa pe valoa rea adaugata pentru fi na ntarea cheltuielioi des centra lizate I .1{62".02 1341.60 o.oa 337.00 285:06 312.00 401.6i o 00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat..pentru drumuri - . 11.oi.65 200.00 b.oo 0.00 - o.oa o 00 260~00 o 00
Sume defalcate din ta xa pe valoarea a da-ug. hi ..pentru echilibra rea bugetelor loca le :1foios 593.oo . - 0-:-00 14 00 14.66 570.00 . 95.00 r o 00
16 :02 220.00 ..
cufo 39.20 93.60 33.90 53.30 0.00
: 16.02.02 112.00 . o.oo 39.20 - 20:sa 33.90
----~ - -
---~ 8. 30 l 0.00
1---- - --
' 16.02.02.01 12 .o ~ -- o.oo i 27.20 - - 14.60' 21.90 8. 30 j 0 .00
---.

' 16.02.02.02 46.oo - --- o.o-o-: 12.00 . - s.oo: 12.00 - 10.oo f - b.oo
i'16.02.03 1 oei" - ---crncv 0.00 --rac:i- 0.00
- - -r- -
. --~.00 ~ o 06
~

==~~ ....~========:::-:;;::;-""'= --~- ........,..--


~
)

----- - ----T- ---T PRE'fF9TR~~:J:t~~E ~=----- ~--VEDE~_!_r-~M~ST~IALl'


E -~-
' '
-

DENUMIREA INOICATC LOR Cod , TOTAL bugetare ! Trim I , Trim li j Trim III Trim IV i lnfluen
1 destinate 1,
I i st.platilor I ,
_
A lte taxe p~-~tilrza~a ~unurilor, autoriz~~ea uH1iiarli b.un~~o.r ~~u ~e _desfasurar_e_a_-d-e-.a-.c-t!v-_ -_- -_-'-i_-16-:02.50 L __ 10_7~ _ --o.oa-- O._~o_. ___7~.~a ---- ~.O~l- - ~?:OO : - -1
--- A6. AL1=~1MPOZITESIT~_EFISCAL~ ---- - . - - - __!_00.11 . ~2.~~L- ooo . 000 1__ --- 7.oo O.~~+- . ..1!5.00 c
~~e lmpozite_ _s.i ~xe f~~C_!l~ .(cod 1~~-~~0) ____ __ _ __. __ - _ ______ .L:_~~ _
. ;__ .._ 22.00 O-??~ .-=-!!.:_~g 7.00 __ O. i _=..!.~:~.~-- -----~
Alteimpozitesitaxe __ __ _ --- __ ..f-1.8.02.50 -- ~---- -2-2:0 ----- O.Oa . 0.00 7.00 0.00 15.00 , O
- - - - - -- - - - --- - ---- --- ,- . - ---- -- --- -. ~ - - - -- - --- - - - - - - ~ - -- ---- - r ...
1
c-~~~~1 ~~r:o~;:(c::o.02+31 .02J ----+%~~} - --- -a~~:~~ ~:~~'.--- ~~:~~ -~~:~~ . ~~~~ __: ~~~~~.
5 2
~
Venituri din concesiuni si inchideri -
- - - - - - ----- - ---
venituri din proprieiateTcod 30.02.01 ia 30.02.soi ------ -
- - - - -- - - -
- ---- -
--- - --- - - - l 30:02
- - - - -- - .. -
- T - -- s1.oo -
- -!3-ci.o2.65 . ! ------ 55.oo
--
o.oo;
.oo:
--
"'ill
- 40.00
11.00
- 1s.oo
o.oo
0.00
- O.Do
- ----6.oo.
O
-O
Alte venffu.ri_din conc~SiunT si i_~hirie:~je catre ins.t!t~_tiile ~ub~~~~~ --- _ -~~~:- - -~ !-36~~2.05.~o_i _ -~-.-~5.:~-- o o~: ~ -40~~~- ~5._._oo . ~.oo ~:::_-9 .00 . -~
_ . ___ _A_lt_e ~~mituri din proprii:~a_te___.. _______ _ _ . __ . __ _ __ 30.02.50 __ -~~_l __ _ o.oo ~._ooL- _._ ~.oo _~.:.?~i-- .o._oo o.

C .Vi~~~li ~~~~:~a~:~~ ~~~~~~l~J lte activitati


2
~=~~ T~~~+;;i{:~!~:~;~~~~~_?.0 )_
3 2
~-~:~; --~.~~~~:- ~:~~ ~f::}.~t=-:~-- ~~:~~ ~~.:ru~:- _- ~~:~~.
6 2
_. - : . - ~:
Venituri din prestari de servicii
"Ailenzr,pen~-litati si confiscari ___ --~ . ==--(o0d
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoziliilor legale
H 3502 :.. :::. -~-- ;,s.02
33.02.08

35.02.01
. :~
150.0
. 1,oof:
14.001
O.CO.
o.oo,
0.00
37.501
o:ool
0.00 1
-~- ~
37.50

14 .00
37.50 '
1=~ ~.00 .
0.00
37.50

q.oo
O.
O.
0.1
veriltUrTdin_a_menz1_si _~TtesanciiUiilap1i~atedecatre~-!t~ins~~~i~e-specialitate _ --~- __ -- : ~~:020102 - -1.4.001 - - o.co. ~~~_:_~_ 1400. ?:oo ---~ o_. ?o 6.:1
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) : 36.02 7.00 0.00 O.~ 7.00 0.00 0.00 O.I
- - - VarsamTnie din venfiurile si/sau disponib1litatile institUtiilor pubifce- . - -- - - 3-6 cfa.05 - . -- 7.oo;--- - 0.00 o.OOI - - -l.00 O. GO - - 0.00 O.C
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37:02.01+37.02.50) 37.02 -1029-:oo - - 0.00 0.06"'" - -1a.oo -726 .oiF . -285 .00 0.(
Varsaminle din secii.unea de functionare pentru finaniarea s"ectiunii dedezvoltare_(c_u-semn-ui-rf1in -- 1-3i..o2.o3 ,.. . - 1029.00! - - o:oor . O~Q0!-----18. oci- -7:26.00 r- : 285.oci OC
CHEu:uiEi.LE_SEC.~IUNll DE ~ NCtlONAREJ. 50.02+59.02-+6~-~~~~9-: 02+79.02) - .. 49.02 41~~-so ;__ o.oei .. 11~0_:_~~ - !_?~0.3_? 1047.~~T ~77.10 o.c
-CHELTUIELI CURENTE 01 4105.60 ' 0.00, 1150.90 1 1030.30 1047.30 ' 877 10 O.C

:=-=~~:~~~~:l~~~LJ~jj~=~:ONAL -~~-~~--- -: ~~- ~~1~~%r~ ~.~~'. ~~:~~~~--~~:-~~ ~~i~~--- !;~:!~ ~~


~_::-~z~~ ~'~,",~~i;=LA
Partea. I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+54.02+55.oi+56.i) -
=-= ..
_-

- - -
-

-~ ; :

50.02
.
r

. ':~r-. ~g~:
1011.10; - 0.00
,~m
264 .90 - - 299.40
. :. ~'~:: ;: ~
328 .9o"----178. 50
. :i:.~: ~:
O.O
Autoratl publice s1actiuni exie-rne ( 51 02 01) 51.02 1071 foi O 00 264.90T - 299.40 328.90j - -- 178 50 0.01
- -- -CHELTUIELI CURENTE.. . 01 1071 . fo~- -- 0.00 . 264 .~-- . 299.40 328.9~ 178.50 O.O<

.-~utoritali
-~---~~~~-~:I ~~~~~~;~~tONAL
e_xecutivesile~i_slativ:_J__~~.02.0103)
-=~-~- _- -.
________ .
~-~~
____ _ __
.:l~_ .
. ~_1.~~-0!... -
i~~:~-=~-- ~:~~
1_02_1'.~ ... ~~o:
~~~Jlt~~~-~i~~:~g
~64.~- ~~4_0
~~~~~~-~~~~~~.:~~
328.~fr:._:?.~.~?O :
-~~~~
O.?C
Autoritati executive 51 .02.01.03 1071 .701 0.00 264.90 1 299.40 328.90I 178.50 o.oe
Partea a=a.PARARE, ORDINE PUBLICSI SIGURANTA NTIONALA ( 60.02+61.02) . 5ii.2 61.ci l"- - o.o " a.ciQf-- 15.00 25.ol - -iioo o.oa
Ordine pubfiC:a s(siguranta nationala ( 61.02.03+61.02.05+61:2~5cf) 61 .02 61.0C ; - o.oo s.o~ 15.oo 25.CO :
13.00 o.oo
- - - : c-HEi"Tu1Eu cuRENTE - - 01 61.00 o.co a.o :- 15.00 25.oo: 13.oo o.co
- - . :tfLUL li BUNURI SlSERViCJJ "2ci
-
61.o i___
- ... . _, - -
0.00
-
8 ooT-
--t-- . - -
15.00
-
25.oiJ" . - 13 00
_; - -
0.00
-
61 .02.05 _ 6_'.~ _ o.o? . s ~o i_ ___ ..25.oo 25 . o_~ ;- . ___ noo o.co
63.02
--- .. ---- .. 19_!19.BO_I__ _ o.~o ~a~_.a~j __ _~~~-.40 516.~~i- ~-1~. ~ ~ 0.00
65.02 1249.00 I 0.00 I 335.60L 261 .70 293.BO_L 357 .90 . 0.00
'of
ii~:~~r-- -.~~~r
1

248~3.o_~ _- o.c -
- ~~~:~~t~~: --~;~:~~ :
1
69.00 - - 5a.io
~~~I~!-
65. 26 ~
- ~~~::~ '.
55 90
0.60
o.oa
0.00
- c- PREJ'-'1~RlANUALEr---- ~E~~~ERI TRIMES_!RIAL~-=- - -=r:--
DENUMIREA INDICATr ~ILOR Cod
1

. TOT
~ ' Credite j
bugetare ! Trim I
destinate i
Trim 11 1
j nm
III
;
Trim IVI
I
~ l I
lnflue1

st.platilor : I I
- - -- -- - - - - +-- ~. - -- -- . - ro----- ----1-- --
~TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 4.10 OOOi 0.60 : 1.50 J 0.60 : 1.40 !
-i"iti.Iil" 6(L TE-CHELTUIELI - - 59---- - - - 36.0o . -- cfooT --- 9.oo: 9oor--- -9.oo 9o6 r- -
inv-tmant prescolr-si primar (6.5.02.03.of+65.2:03~o2) --- - 65.o2.o3- ~ - 1-249.oo a :oo i- 33-s."so : 261.rot --- -29~.:..~1_._ _ ;i_57 . ~tti~~--_::__ _J
r - - -rniiatamarii-i>rescoiar--- - -- --- - - -- - - -- .. - ---- - . 5-02Q30 1J" . -=--- -91:30 ----0.ifo-f- - -- 36.bOf 22.1O 32.60 , -- 6 OO '. -- -- - -(
f --=-:-~ Jmifurio t:P!ima~-=-.:- -- -_ : - ~- =-=-~--= ----- : 65.02.03.oi ~ ---1151.10 - o.-65--- 299.oof 239.so 261 .2o r 357.901---- c
I-cuturi."recree.~e sTreiigfe ..(61 .02.cfa+6i.02.o5+61.oi o6+61.02.so) - - ----- - "61.02 ---;-- 386.ilo : --o:oor ---66.001 1i 1 .oo - 136.Sol 6i."50f -- - (
1 -- ---- . cHEL Tu1Eu CURENTE .. - - ----------------- - ------ . 01 ------i---~.-60. o.ool ___ 66.00; 121 .00 136.50 ' 62.5or - -- c
r-- ----- ---- - - - --- - ----- --- ------ - -----. ---- - - - - - - - -- - 20-----: ---386.ocf o.oor --eIB."ao; 121.00 135_50 1 62. so"- ---c

-_- -~- ~ :I~~~; ~ ~ -'::,:: ~~: ~ ;~~~ - '}:I -~}~gt ': ~+: :__ ~
. li BUNURI SI SERVICII
------- - --TITLUL-- -- ------- - -- - - . - -- -- ------ --- - -- ---
, Servicii culturale ( 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)
~ - -- - - - - - --------------- - ----- - - - - - - -- --- -
1 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
Camine culturale-- - -- 67.02.03.01 ~:oo O.oei ~- - - 44.cfo 84.oo;- - 37.so-: 16.50 o
. -- - - - - - -- - -- - - - - iT -- - ---=+

--=- _ - - -- -
~- - servicif recre-alive s1.sportive ( 61.02.05.01 ia 61_02.os 03) 6.00_,_ _
67.02.05 43.oo o.oo 6.oo 1~._o~ __ _1_~ . ~~ : o
~~--~ ~p_o~ - --~ ~~-- ~- --~- 67.o2]K.o1 : - 43.00 6.60: - - 6.ao 12.00 1 19.00 6 6o i 5
; Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 6i:o2.s o - - ;-- - -- 135.oo o.o~ - 5:00 ~o ."o~~ --~ -- !~~oi 35.00 a
: sigurari Si asistentasoci~l1a( -- --- 68.62 1 354.80 o.o~- 85.20 ' 8~. 10 L __ . -~~-20 i 97.70 ! o.
l68:02ll4'F68ll~PIE!L.SA;Qgj9!C~l!f-1~68 :0Z.1'1+08 . 02:1 i+68:02:r5'+'68:02:50 J of - - -, 354.80
---1-
o.oo : 85.20 : 85.70 I 86.20 I 97.70 1 o.
.'fin::OL T CHELTUIELI DE PER-SONL 10 --238o 0.00 1 --- sa~20: 5!i~~ciC. -- - -~a-~~ 64 .20 1 b.
- - :-r1YLifC\mfft.s1sTENTA s oc1Aui. 57 116.00 o:oa- 27.00 27.50 1
--
28 00
-
33 50
'
6.
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditat1 ( 68 .02.05 02) 68 .02 . 5 346.80 o.oa ' 84.20 84 .20 86.20 92 20 O
Asistenta sociala Tn -caz deirivaliilltate -- - 68:02 05:62 : - 346 . s'
. --;i -- ---
0.00 84.20 ' 84 .io' ---- 86.w 92.20 1" O.I
Alte cheltuiei in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 8 .00 0.00 f.oo 1.50 i o:oo 5 .50 O.I
, ~a~=~-a 1y~a _iER~1~!(~1 ~-_E~~f A~E P~B~ICA, _L_o~p-1~TE!..~EDt~~i_AP~ { io.02+i4.0) --- 69.02 690.10 0.00 251 .20 182.50 ' 146.90 : 109.50 0.C
. Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 538.60 0.00 I 212.20 145.00 ' 109.40 : 72.00 ' 0.(
- - -C-HELTUIELI CURENTE - - . . . .. - - . . 01 538 ."6 0 - 6~06 : - ---.21 iiO"~ 145.00 -- -- 109.40r 72.00 ! - - -o.c
-rfi.UL 11""8uNURi'S SERViCli" 20 I - 538:6o i
- - - -
o.oa -- 212.20 :
. -
145.00
- - --- i
109.40 1 72.00 i o.c
_ Alimenta~~ c_u apa _si ~~enaJari ~idrotehnice ( 70.02.0.5.01 +10.02:05.02) 70.02.05 13.00 0.00 13.00 o.oo 1 - - o.oa ' O. Do ! O.O
Alimentare cu apa 70.02.05 01 1300 o 00 - 13.o o 00 o 00 - 0.00 . 6.o
llumint public si electrificari rurale 70.02.06 316.40 0.00 90:00 95.00 59.40 72.00 O.O
Alte servicii in cfomenule locu-intelor. serviciilor s1 dezvoltam comunale 70.02.50 - 20-9 20 0.00 '109.20 50.00 : 50.06 o.oa O.O
-Protectia mediului (74~o2.o3+i4.2.05+i4.0-2.06) 74.02 151 .50 39.00 . O.O
~-~ , 31.so : 31.so ; 37.50 i
. - --CHEiDieTl cUi'fENTE 01 50:
-- 15~f o.oa. - -- 39.(fo ' 37.s . - 37.50 ;
-- --1 -
37.50 -0 :01
-TITLUL li BUt;:{UR si sTRViCI 20 - --151.56' o.cfo 39.00 37.soi -- --- 37 so; - 3=rso i -0:61
- - -- - -- 3i5-0 f- - - - ---4-
Salubritate si gestiunea deseurilor ( 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 151 .50 o.oa 39.00 37.50 ; 37.soi 0. 0(
. co1ectre: iratarea si distrugerea Cieseurilor 74.02.05.02 15150 0.00 -- 39.oo 37.50 - -3i.-5b : 37.56. cfoc
-Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( 80:02+81-.02+83.02+84.02+8i.il2) 79.02 293.00 0.00 140.00 65.00 30.00 . 58.00 o.oe
Actiuni -generaie .economice, comerciale si de munca ( 80.02.o fj 80_02 -80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 o.oe
-CHELTUELI CURENTE 01 - -- cfoo 0.00 86.o 0.00 0.00' 0.00 o .oe
-TTLUL li BUNURI SI SERVCI 20 -- aci.oo 0.00 1fo.o 0.00 0.00- o.oa o .oa
.
Actiuni generale -economice si comerCla! - ( 80.02.01.06+80.02.01-.o-9+'iio.02.01 .10+80.02.01
. --- -- - . - - -- ---- - - - A -- ---- - - - - -
:30r - 80.02.01 80:00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01 .0-6 --ao:oa 0.00 - --80.00 0.00 o:6or o.66 , o:oo
Transporturi . {4.o2.o3+s4~02.6+84.2.5of - 84.02 - -"213.ao 0.00 60.00 65.00 30.00 s-8.oc 0.00
' :cHELuELI CURENTE-- - -- -- 01 ---213 . ' 0.00 --50.00 6S.OO 3o~oo sa.oe ' 6.if
-TITLUL li BUNURI SI SERViCil 20 "213.60 0.00 66:00 65 00 3"0.00 ' ss_oci OOO
_i _ __ ,__ _
PR~i-~~~INU~~~r- -- PREVEDERI TRIMESTRIALE - - -1
DENUMIREA INDICAT(. LOR Cod TOTA .
- Credite
' bugetare I Trim I - : . Trim li I Trim III -:- Tr~m ,; - 1
lnfluenl
1 destinate :
! I ,
st.platilor I
- -- - Transport ru tier ( 84.02.03 .01 la 84.02.03.03) - --------- -- - 84.02.03 ~ 213 oei" o.ool 60.66 - 55.oo , 30.00
- -sa.ao'_ __ _ _a
brumurlsi
poduri - - - - : 84.02.03:~-I-- 118.00 ~ -~~ ci.~?f .:~ 3000 . -:3~-~~ - - _o.oa: 58.00 1
- - -
o
_J_

~ - --- - - ------- -- --
Straz1 84.02 03.03 = 95 00 0.00. 30 00 35.llO; 30.00 O.OO i '6
i EXCEDENT +> < oo.o1-49.o2) _ ~'!:02 ~- -.:~---~--e,o~-----~~c -=- ~oo---=-::--=_- o:oo-_r ~~- ~--0'.~o : - ~~
o.oo:i o.
- -omcini r-rrao.61-49.02) -~9.02 __ _______ _ L_____ _____j_ _ ___ _ ~
. . -

Se va completa in conformitate cu prevedenie din legea bugetului de stal pe anul 2011 s1a legu nr 285/201 O privind salarizarea n anul 2011 a personalulw pltit din fonduri publice
Detalierea se va face numai in executie
NOTA Se va completa. d up caz. cu alte articole 0 i alineate potrivit clas1ficap1e1
1nd1catorilor privind finanpelor publice. aprobat cu ordinul m inistrului finanpelor
publice. nr 1954/2005
Sumele prevzute ta hllul XVII "Plah efectuate m anu precedenti sr recuperate 1n anul curenr vor fi ev1denp1ate cu semnul minus "-"

!aord Co ndu ctorul compartimentului financia r-contabil


Golubov Ilie

l~~~

-4-
Unitatea administrativ-teritorial : Comuna Remetea Mcf..
Formular :-111~_f]

BUGETUL LOCAL
PE ANUL 2015

,----- Sectiunea: DEZVOLTARE


-- - ---- - - - --
r --
- ---- r PREVEDERIA.NUALE I -
Credite - - -
PREVEDERI TRIMESTRIALE
- -----.------ --
DENUMIREA INDICATORILOR Cod I bugetare I
TOTAL Trim I Trim li Trim III Trim IV Influent.
! destinate j
st.platilor 1
1
TOTAL VE"f:-iifURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00. fr+"4s:o2r 00.01 : 3159:6!1" -- o.oo l o.oa 46.00 1 1639.39 1474.29 ~ 445.
v"EN"1TuR1 i:>RoPRi1-(:COifoO.ciib--11.026-31.020+00:15) - - - ----- 49-_90 -r- 20.00 o.oo - o.oo - - -1
28.00 . 0.00 o.oo : - - o.
00.02 - - - ; -- 1629.00 0.00 -- OOO 1ao<J 2BS.Oo . -- .

-
1 VENITURI CURENTE . - . . - "726.00 Q_
- - C VE-NiTffRi-NEFISCALE
. C2.VANZARI DE-BUNURI SI SERVICII
Transferuri voluntre:aitJe de-cat_s.ubventiile
(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
(cocf.37.02.01+37.02.50)
~~-~r---_-_
37.02
--
r--.~r~::~~
---1--- - - .
~:~~ ~-~ ~-~~
-
18.00
18.00
726.00
726.00
25_00 :
285.00 ;-
285.oo
-- o .
O.t

. - - . - varsaminte din secffunea cfe -funct1onare


-- - -- - - '. . -1029.00
37 02.04
,_
-
1029 00
0.00
_ .._,.. ---
0.001
0.00
--
0.00
18.00
18.00 -
726.00
726.00 285.00
O.I
O.I
li. VENITURI DIN CAP-lT.. (cod .39.02) 00.15 28.00
-- - ----,--- - --- .
o:oo- - 0.00
---;;-;;-;:f--- - --- .
28.00
- - , -- -----
0.00
'
0.00 0.(
- Venituri d(niaorificarea unor bun url (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02 28.00 O.DO: 0.00 28.00 0.00 o.o 0.(
Venituri din valorifica-rea unor bunuri ale inst1tutiiior publice
: w--:SUBVEN.Tll (cod 42-.o2+43.02Y .
. - - - SUBVENTI b-E LA LYE-NIVELE ALE AOMNISTRATIEI PUBLCE
39 02.o i
00.11 - - -_
'
r---
28.00
~~~i.60
o."6or
-o.o o-
0.00
__-__-
o .oo
28.00'
0.00 :
(i."oo r---
0.00
_ ___ .J_ __ - - - --
913.39
913.39
o.oa
1189.29
1189.zg
o(
445.E
. 445.t
001~ ~- ~102.68 ~ . oo
1
__ ______ ooo
- Subventii de ia bugeiu cie stat 42 02 ' 2102.68 0.00 0.00 o.oO: - 913 39 1189.i9T 445.E
- - A. De capital (coc:i"42.02~ii1T 42:02.19) 00.19 - - i - i-i(fa.68 o.oo l H - - 0.00 o-:-ooT - 91i39 111J9.i9 : 445.6
--- Finaniarea prog-r"amuiUi naiionald"e dezvoltare locaia 42.02.65
-
t--
- .l. .-
2102.68
.
OOO i -
-~!.....
6 00
-~- -
0.00 1
- -- - 1
913.39
- - . - -1 -
1189-29 "44"56
CHELTUIE LILE SECtiU-Nll -DE DEZVo'LTARE ( S0.02+S9.02+63.02+6!.02+ 79.02) 49.02 i 5712.68 0.00 1 478.00 1121 .QQ I 2539.39 1574. 29 445. 6
-CHELTUIELiDE CA-PITAL 10 ! 5712 68 o.foi 478 oa 1121 :Cfo . 2539.39 1574.29 445.6
-TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71
- ----
'
- t-- -
5712.68
- ~~~- ~!~-00 11 21.00 2539.39 1574.i9 "
-
445_6
Partea a 111-a CHELTUIELI SOCiAL-CULTURALE ( 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02 - - -+-- -
~1~.00 ~.00 1 ___ ~~ -~o ~~~ 17o.oo -180.00 O.O
1rivatamant ( 65.02.03 ia 65."oi.65+6s.oi.o7+if5.02.11+65.oi:sO) - 65.02 - - .J ---- -~00.~0 0.00 ! 200.00 300.00 1 0.00 0.00 o.i
------ - .
-ct-iELtu1ELnse CAPITAL 70 i 500.00
-~

0.00 1
-
200.00
---~l

300.00 :
....
- o.oo o.oa - o-ai
-TITI.UL X CTIVE "i\EFINANCIRE 11 ----: - soo_-o-o 0.00-1- - 200:00 3oo]Q: - - - o.oa o.oa -Q_Q(
- i o.oct -- 200.iio
- - - ---t
-invatamant prescolar si prkiar ( 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 l
500.00 300.00 . 0.00 0.00 0.0(
invatamant primar - - 65 02.ofoi 500.00 o.oo ;- . 260.00 3oci:oo ' 0.00 0 .00 o Q(
cultura, recreere si religie ( 67.<i2.o3+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02
~
114.00 o.oa- 28.00 96.00 170.00 -1 80.00 o.oe
-CHELTUIELI DE CAPI-TAL 70 114.00 o . o - - 28:00 96.00 1"1 0.00 -180.00 o.oe
-TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 114 .00 -- . 28.00 96.oa : 170.06 -180.00 ci_6c
Servicii culturale ( 67.02.03.o-2 f~- ~7 .02.03 .08+67 .02.03.12+_~1'- 67.02.03 86.00 0.00 46.iiii ' .fo.o 0.00 . 6.oo
caniine culturale 61.02.o:fo1 -r- - 6.oo
--- - --1-- - . --
a_ao --;-
45.00 1 40.00 : 6.oo : oXib
- -- Se-rvicii recreative si sportive ( 67-62.0S.01 la 67.0-2.-~. -2a00 so. oa~- 13 0.00 -1 80.00 -
6? .0~.o~--- - ~- ___ ~~-~~ - 6 .60
.sport- 50.00: 130.00 ' - -180.00 a:oo
- --- , - - - - - -- , P~~~J:l"IERI ANUALE j- ---=~~ ~~EY.@~~.!_ T~IMESTRIALE - ~~~j -- .---
DENUMIREA INDICAT !
(
_,
I LOR
J
J Cod j TOT
. I Credite
, bugetare
! Trim I
I
; Trim li
1 . Trirn III I Trim IV
!
1 Influent
I i destinate I 1

: st.platilor J
' Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE ( 70.02+74.02) 69.02 _ 53~ .~~1- ____ _ _o.oo L _ -~~-~o-r _ 3_~:~~ 56.00 ~ 1_9.~-~~ ~ o.
- Locu irite, serViciiSdezvoltare publica (10.02 .03-+ 10.02.05 la 10.02.oi+10.02.50)
-I10.02___ -- 531.00 0.00 I 50.00 325.00 . 56.00 ' 100.00 ' o.
- - -.:CH ELTUIELI DE CAPITAL . - ----- - .- - -- - - -- -~/o ______ --+= 531_.-~~~~-==- ~ooi------- ~ .o~ : _ 3~.5~~: 56.00 100.o : -- 6

--+-- r------- -'-r-------


~t1flDLXACTIVE.NEFINANCRE 71 531.00 o.oa , 50.00 . 325.oo 56.oo : 100.ocf;-----o:.
cu _ _._ _ _ __ j-- - . -- --~ - . ----- r ------'- - --l --- --
Alimenare gaze l'fa1urale n localitati
_!70.02_.07 ~-O~--~r---0~ -- ~_9-~?- _ 1~?~---~~- 100.00 j O.
: teservkii in domeniile locui.nte-lor, serviciTiorSideZVOiirii comun'ale_________ _
1 70.02 .5~-- -~ - ~3 1 .~~L ---- ~-E~( --- __E- ~~ '. ~~~~?-\-. __5_6 .oo: - o ~oor-- o.
: Partea_a_ v~-ACTIUNI ECONOMICE - ( ao.o2+81~o2+83.02+84.02+Bi. oi)
irnsporturi -( 04.02.0J+84.02.os+a4:02.so) - - - ----
---
_J 79.02 ------ i-- 4567.68 L______ ~ o.oo ---~~:.?~~ ~?~:~~ j __2313.J~; 16s4.29r --445:
184.02
~-- .
4567.681 0.QQ 2QQ.QQ 1 400.QO ,
- -I
2313.39 I
- - -
1654:isr- 445."
1654:29: ---- 445 .~
- - . . - - - ' - - ---- - - ----
-- - . -CHELTU IELI DE CAPITL --- - ; 70 : 4567.681 o.oa 200.00, 40o.oo:
1-::- - --- __ _. . - -!----..J_ __ ______ . ,. - --- -- 2313.39.
- - --
-TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1 71 4567 68 ' o.oa: 200.00 400.00 . 2313_39 1654.29 : - 445.1
Transport rutier ( 84.02.03 0 1 la 84.02 03 03) ; 84.62.03 4567.6i - - 0:66 ' 260.00 400.00 23"13:39 1654 i9 ' . 445.i
Drumuri srpoduri--- - - 030.00 - - - - o~od~- -foo.oo 200.00 530.00 o.oa --o:i
St razi 3737.sai -- 6.oo~ - ---- 10-0:00 1
200.QQ I
--- - - .
1783. 39 1554_ 2!r 44s.
__ ..__ - --
-EXCEDENT c+i -( 00:0149.02) -- -2553.oo - ----o:<ioT --
--- -- - .. L
-41s.ooi
- . ..
-101!i.oo -- --:900.ciO- -100.00, 0.(
- . DEF-ICIT 1T '(-) ( 00.01 -49.02) I
I
' ----
Se va completa 1n confor mitate cu prevedenie din legea bugetului de stat pe anul 2011 51a legu nr.285/2010 privind salarizarea in anul 201 1 a personalului pltit din fonduri publice
Detalierea se va Iace numai in execut1e
NOTA Se va completa. dup caz. cu alte articole 0 1 alineate potrivii clas1!1capie1
1ndicatontor pnv1nd finanpelor publice. a probat cu ordrnut ministrului finanpelor
publice. nr 1954/2005
Sumele prevzute la litiul XVII "Plat1 efectuale manii precedenli 51recuperate m anul curent" vor fi ev1denp1ate cu semnul minus _.
Conductorul c ~~rnentului financiar-contabil
0
aord
Golubov Ilie
fva,~
r
v
.z:t;s
0
o
3

\C.C"~~;FOR"i~i CU
:.!~.,..,1 A~ 'l'!l 'l
t. . ~ .ulU i i
1 ...~ . "-lr."'rr1

-2-
(
Unitatea administrativ-teritoriala; Comuna Remetea ML
Formular ~/01 Q I

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE


PE ANUL 2015

- - - " PREVEDERI ANULET- ___ TTRIMESTRIALE


PREVEDERI _ ____i
1 i -- -
:-Credite --1 -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod i TOTAL , bugetare 1 Trim I Trim li 1 Trim III Trim IV Influent
' . I
destinate
st.platilor 1
-..,..,,..-,-~--.--- ... - - -- - - - - - ' -- -- --- ---- - - --..,.--- 235r39 - s
-TOTAL VENITURI FUNCTIONARE+DEZVOLTARE - - . ' 00.01 ' 7265.28 : o.oo : 1150.90 1076.30 : 2686.69
-- i.-VENtiORcuRENTE .
r---- -A . --VENITURJFlSCAlE- .
- ... -- - ----
--------
~00.02 --== t. - 5134 ~~~~~ ~---- ~00 1'-- - 11?0 90
~ 0 0.03 ____ _j - 4906.?0 !_ - _. O.OO L. 1073 40
1~~~ 36'.~~ 1773~~0
9~~~,-- --~3~-~0
11 62.10
1:24.60 .
--o
--0 .
- - - -- -A 1 . IMPOZif PE \iENIT .-PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 1210?~- - ? .oot. 40100 14~~9-.. -----~~~?. 154.00 - o
----A1 _-.; .-,r..;FiozrrF>E"vEN1T: F>k:iF1T s1 cAsr1"GUR1 DIN ci\P-1rAL oE l.A ?E:RsOA:NE" juR101cE -oo.Ci"S" -T
46.~~: _ __ _ ? .oo :_ o.oo L__
. 1_~0? _C!_:?? . 28.00 O.
.rcod'W.TiM"P-ozlTPE VENIT, PROFIT s1 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod '. 00.06 - - 1 1164.00 ' 0.00 1 401 .00 127.00 ' 510.00 126.00 o.
o.r:o~3. illiPoz1fE s1 fft.xfi>E: f>R6f>RiETAT.E (cod 01."02) - - - - - - - --- - 00.09 1220.00 ~ - a.oa: 22.20 420-:-20~ - 309_90 199_70 O.o
4.IMPOZiTE si TAXE PE BUNURI SI SERVICI- . - (cod 11.02) 00.10 2454.60 :- o.o~-- 390.20 392.60 ' - . "915.SO 755.90 O.I
- - - -AS ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE - ---- . 00.1 1- 22_~----~~ o.oa ~ 1~oor-- 0 .001 1500 -- - ci<
C. VENITURI NEFlSCALE 60.12 I 228.00: o.o6 i 11 50 75.50 37"so 37 50 0 .(
. C1. VENITURI DrN PFfoPRiETATE<cod 30."02+31 .02) -- 00.13
-L -
!
--- - -----
57.00 ;- - o.CO:
i --- - -r
40.00
-
17:00 ; --o.oa
- - - - - -- -
o.oa ---0.(
ci .VANZAR DEBUNUR.1 'sTSERV-1ci1 . (cod-33.02+34.02+3s.oi+j6_02+37.02) o~.~ _ . ,_ 111.0~ 1 __ _ o.oo l _ _ 37.50 ~-~~? '- -~~ 37.50 0.(
- 11.Ve"N1ru-Rl-01N cAF>ifL: (cod-39.02) - ---- - - - -- 00.15 : 20.00 1 o.oo : c .oo 28.00 o.oo , 0.00 o.o
1v. susvENfiiTco-ci 42.o2+43.2 - - . - -- -- - - -- ---- ~~:!~ --:~[ _ 2102.6~ --= _- _i>.?ol o.oo o~~~-:- -~ 913.~~. '. 1189.29 445.6
s1.fr:iVEN-Tff DEL ALTE NIVELE ALE A.DMINISTRATJEPUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 I 2102.68; 0.00 0.00 0.00 913.39 1189.29 445. 6
A:oe-ci1iai" (cod 42.02.01 i 42.02.19) 00.19 2102.68 0.00 0.00 0.00 913.39 1189.29 445.6
Impozit pe venit (cod 03.02.18) 03.02 46.00 0.00 ' 0.00 18.00' - o.o' 28.00 o.o
-Impozitul pe veniturile din transferul propnetatilor imobllire din patrimoniul personal 03.02.10 46 oo o.oo: o 00 18.oci" -- o.fo 28. 00 " (f 1
Cote sTsume ciei"icate cli.n impozitul pe venit - (cod 04.02.01+04.02:04T ... . ~4:02~- . ~ __11 ~4._cioi -_ ci:Oor 401 .00 121.00 510.00 : 126.00 O.Qt
--cote..defalcae din lmpciZitU!Pe venit - - . --- - - - . -- - 04.02.01 274.00 ' o.oo ~ 274 .00 o:oo:- -o.oe: 0 .00 0.0(
-- --sume alocate .ctin ctele dei"icate din 1mpozilulpe -venitpenfru ech1librrea iuieielo-r 1oca1e
-- --~-
04.02.04
t-.- .
'
- - --- ~
890.00 l
. ----- -- _, - - - .. -- - --
o.oa: fi7.oo 127.607" - 510.oo"i 126.00 - o:oc
1mp.o zite- siixe pe proprietate- - -- (cod-01.02.01+oi.02.oi+oi.c2.03+07~o2.soi ' 07.02
'

1220.00i o.ao:-- 282.20


. - - - ,-- --- --L
428.20 . 309.90 : 199.70 -o.oe
1mpozitsTiaxa pe c1aciiri -(c.od - ?.oi ."01.01+01.02.01."oi ... .. . - - - . 07.02.01
- 878.00 ; o.oo 191 .00 300.00 241.00 146.00 -a.o-o
de
Impozitul pe cladirl ia persoane fizice - - 0-7.02.01 .01 74 .00 o oo : 3<i~ oo 20.00 24 00 0.00 --o:oo
01.0 2.0102 804.00 0.00; 161 00 280 00 21rao 146.00 -0:-60
07.02.02 342.00 0.00 91.20 128.20 68.90 53.70 0.00
oi .02:02.01 56.oo 0.00 18 00 14.00 1-6:C> ' 8 .00 - - ooo
07.62:02 02 102.00 o 00 . 25.00 45.00 22~00 10.00 --0.00
. 01 .02~ 02 .03 ;-. -- 114.oo ; o.oa ;-- - 45_20 69.20 ---3Q.go 35.70 --o-:oo
11:02 - ' - 2234.so: 0.00 1 - 351:00 299.oo ~ - - 082.00 i 702.60 --o.oa
eltuielilor descentralizate I '1T62.o 2 ' -134(ifo'" o.60'. --- 337.oo 285.00 .. - 312.00 407.60 -- -0.00
- i - - --- - -

-~~-.....-.=,,, - ..,,...,___=---
.. ~-~=-~"""'==~====--
. . .,. _.., -- . ~-=
L- .,,.ey-0~1 ANUALr -==-REv~ERI TRIMESTRIALE _ _ --i------
1 ',
!
I \ , I Credite
1 Trim~lll
L
DENUMIREA INDICATO ,_.,_ OR Cod ! TOTAi ' bugetare Triml G rimlV Influent
I
11 1
i ! destinate j i rrm I. I
1
st.platilor 1 ' ~I I
! -- --- Sume defalcate din taxa"'pe "vafoarea adaugata pentru dn.i-muri - - ----- ------- - : 11 .02.05 200.00 i 0.001 o.oa I - 0.00 - ---o.oct--- 200.00 I - o
[ Sum_~Ciet~~t~~-taxa pe valoar~ a~~ugata~pentru echili~r~re_bui_e~~1Ciio~~~e __ ::.=_-~02.0( -- --6_9_~~.6.6.:- :_ ~:-~~~~- 1~-~~ !~oo ___ 5ici.~J ~ 9~.o~r-:_ o
hT~xe pe uti~~~e_a bunurilor, a~toriz_are_~ ~~!izar.!.!_ b_u~uri~r s~_u pe :tes~sur~:_e_;! '-!.-:.::cti'litati _ _ _16.~ ___ _ ___ 2~-~~0 ,_ . _ -~-~~ '_ .. 39.2~ j _ -~~ _ 3.3.~~ 53.30 ~ __ o.
: Impozit pe mijloacele de transport
r--
(cod 16.02.02.01 +16.02.02.02) I 16.02.02 , 112.00 0.00 t
39. 20 ! Z.OJ~Q f 33.90 1 18.30 1
-
{),

~
'frnpozftpemijloacele -de transportdetinuiecie:?efsoane fizice;- --- - . - if.OT.02~01 ; 72.oo;- - - o.oa: . - 27.26T - - 14.60 .. 21 :9or - . s::30-- O.
~ _ ! r!.\p.ozitpe mi;1oace1e_~etran_sportdetinutedeperso~rie1~-r_ICITCe->-- ~~--~-~------ -_:~~-- 16.02.02.~~T ~-_-_ ~?~~~-~- - - a.oo_L _1?;06r--- : __ 6.oo - 1~:?.?l .- _1~._90 1_~-- o
__ T~~_: ~i tarif: pentru eli~erarea de licente si autorizatii d_e fun_c~on~ _ _ .. ___ _ __ _ _ _j ~6.02~.?~ ' __ _ 1.00 1____ ~~- .. _ ~-~O~--- __ 1.00 __ . ~:~~.L __
0.001 __ _ 0.1
L_ A~te _taxe pe utilizare~b~nurilor, autorizarea utili:~~- b_unurilor s~_u pe d::'~~~u_ra!e~ _d_e _activ __ -~~-02 50 -~- 1~7- ~? ~.00
'. . __ +.,
.? .DO L ____!_2.00 O. ~~-_ __ _ 3~.~~- . O.I
L_ Alte imp~~~~-si tax_!!~c,~le (cod 18.03.:50) ________ . - ___ _ -- --~-~~--- - " . ~-?? ' . ~~~. ~-~o.- - - - 7.00 o._~_;_ . 1 ~o~r . _ O.<
I Alte impozite si taxe 18.02.50 22.00 0.00 0.00 ' 7.00 0.00 : 15.00 O(
venituri ct"in proprietate. (cod Jo.02.01.130.oi:so1 - - -- - -~"30J.i2 57.oo 6.oo' - - 40.00 17:oof- - o.oa -- .ciol - o.c
1- -- - - - - - ' - - - - - - - .. -- , -- -- - -- - -~ . --~ --l
Ven_!_tu_r! ~~~~c.esiunr si 1nchid:ri___ _ _____ . __ . i-~~__:~5- .. ~~?_O ~-~~ . 40._~? __ 15.00 J O.?_? : O.O~l O(
1
oe
-l Alte venituri din concesiuni sr rnchirieri de catre institutiile publice
.A:1fe venituri dinproprietate
Venituri-dinprestari de servicii si alte activitati- - - (cod 33.02. o 3i-o2.so)
---
; 30.02.05.30
~~~02.SO_.:..
- ~02 __ . _.__
55.QQ,
_-2.~J
1-~-~--~.? ~
-
0.00
- i :Oa :
-- ?~oo ,..
40.00

3?~~: .
15.00 1
O.~o~: - __ - ~-2.0o t
- ~7.50 L
..
0 .06
o:oci''._-
37:5?_L ..
O.CO I
~:oa r
_ 37. S~t_.
O.C
o.c
,- Veriituric!Trprestri de servicii . - - - - - - - -- oe
_ ; 33.02.0~ --- 1~0.~0- _ O. O? ~-- 37 . ~0-~ 37~ - 37~~j 3~. 5~ 1
1
1
t- Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02 : 35.02 14.00 ~ 0.00 ! 0.00 14:~ 0.00 ! 0.00 O.O
L--
1 Venituri din amenzisi alte sanctiuni aplic te potrivit ciispozitii1or"iega1e- . - - 3502.0( 14~aa - o-.cfo:- o.oa - 14~ oo : o:oo: ooo : ob
venituri cilii amenzi si alte sanc1runi apITce-cie e:atre alte rnstitutii cie
specratitaie 356T1 .02 14-bo ooo o.oa 14.00:- o.oa ooo 00
r-- Diverse venituri (cod 36.o2:os ta3s.02.so) --- - - - - 36.02 - - ' - -- - 7.oo - o.oo ;-- o:oci' 71lor' - o:oor o.oor - o.o
Varsaminte din veniturile s1/sau disponibiitatile .institululor publice 02:05 36
7.oo 6.oo o.oa 7.oo j 0.06 o oo . O.O
ri Varsarri'in tedm-sectiUnea de functionarepertru finantarea sectiu n-ii de.dezvolta.re (cu semnul miri ,37~02 1>3 - -1029~00 o.0o o.oo -18.oo f -12ifo -285-. oo i 00
j" - VarsamliitedTn sectiunea de tunctionre _____ - ---
-:~!.-~~-?4 -L -1?~~~?~: ~~~- o.~?. ja~r ~~ 12?.:~~-!~ - 28~._o_?l'- O.O
f- Venituri i:iinvOrificarea unor bunuri. ------ -- (cod 39-.o2:01ta 39.02.07) 39.02
;-39.02111 -
28.00
-- 2a.06T
0.00,
- o.oa :
0.00 .
6.o-6
28.Oi
- 28.00 -
0.00 i
6~60~ -
0.00
o.ooi
O.Ol
VeriiturTciTri valorificarea unor bunuri aTe irisiffUlikir publice O.Ol
Subventri-de la- bugetul de stat ---- -- :_42:03 - j 210~.~~ : ~~~~ . 0.00 ~00 . 913.39 ;_ 118~~~~ 445.6!
Finantarea progrmuiui nationa l de dezvolta-re.locala 42.02.65 2102.68 0.00 0.00 0.00 ; 913.39 1189.29 445.6!
'TOTAL VENT.UR SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod- 00.02+00.15+00.16+00.17)" 00.01 4105.60 0.00 1150.90 13o.3o i--- 1047.30 877.10 ; 0.0(
- - - - - . - -- - ----1
, VENITURI PROPRII (cod 00.02-11 .02-37.02+00.15+00.16) 49.90 2900.00 0.00
- -- ~
799.90 749.30 l 891 .30 459.50 o.oe
~ -
f--
I. VENITlTRI CURENTE - -- - -- 'oa.oi 4fos:s6 0.00 1150.90 , 163"6~30[~ 1647.3? ;
- --l
877.10 1 O.O(
A. VENITURIFSCALE 00.03 4905.sa o oo '. - 1073.40 972.801 1735.80 : 1124.6ol o.oe
L - - - - - . - - - - - - ----- . :00.04---
L___ A1. !~P~~~-EVE_~_l_T_. PROFIT~!~ASTIG_~-~'?1.~ _(;APIT~~---- - ___ .. _ __ . fifo.o 0.00! 401 .00 -~~~. oo L_~ . s1~:~~ 1M:oo r o.oe
A1.1 . IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE - -o-o:os - --,. -- I
46.00 - .. 0.00 1 -- .
0.00 ~~-~ o.oa :
. - ----!.. - -
28.00 1 0.00
:lc~d<A,t,gghlVPOZT-PE-VENrT, PROFIT SI CASTIG-URi.DN CAPITAL ffELA PERSOANE FIZICE( cod oa.as !- . 1164.00 o.ao'. 401.00 121.00 1 510.00
-- --r
126.00 : 0.00
--o~.0"\hipozit pe venii",- cod 03.02.18) - - 03.02 46.00 o.oo. 0.00 1a.00 r o.oa . 26.001 0.00
Impozitul pe iieniiurile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personaf 03.02. 18 46.00 -o.oa o 00
- -- L
18.oo o.oa 28.00 1 006
~Cote si sume deticate-din hnpozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 1164.00 o.oo 401 .00 12.Oo~ 510.CO 126-:-00 . 0.00
Cote defaicate-din impozitul pe venit 04.02.01 274.00 ' a.oa,- 274.00 6:00 o.oe ~o
. .. l
0.00
04.oi.M 896.66 " . 0.66; 127.00 127."60": 510.00 1 ~6~- 0.00
-
. Q0.09 I 1220.00 , -ii~oo : 282.20 428.20i 309.90 ; 199.70 I 0.00
ro1:02-- ---=r - 282.20 r -
__
- H

---07.02.01
~--- - .,! 1220.00
-----
0.00
r- 19-1.00 '
42a".2o
_____._i - 3o9:so 199.10
. --i- -
0.00
878.00 0.00 300.00 : 24.1.00 ,. 146.00 I o:oo
. 07.02.61 01 74.00 - 0 ~66 30.06 ' 2:0:..001 24 .00 666i o.oa
f _- !'=~f'~~)Ef~;-AN~L~~~~~ PREVEDERrTRIMESTRIALE. - - - ---
-- .--- -------
1
\ Credite i
DENUMIREA INDICATr ...,ILOR Cod i TOT bugetare ! Trim I Trim li Trim III Trim IV : lnfluen
destinate '
st.platilor
- Impozit si taxa- pe cladiri de la persoane juridice ---- I 07.02.01.o"z-:-- 804.00 1 ---o.ocr- 161.00 280.0C'F 211.oo l 146.00 . --a
. mi>ozit"sf"fxape-teren 1i:cci01.02.oi.01lacl7~02:02.03)______ - -- - --- :-01
.02.02 342.oO!_____ o.oa 91.20 128.20 s.9-61 -- 53. io o
- - - Tmpoziiulpe terenuri deaPersoanefizice - --- - !
- --- - - - 01.021f2.ci1 - - . -~1- - - ..
56.001. 0.00
-
10:00 14.00 16 -00 !"" - - -ffOO o
- - - -----impozitsitaxa pe teren de la persoane juridice - - - - -- - --- -- - To1m .02 02 1oio - Q,Qo.. 25..oo - - 45ooo 22:00::- ---- fo oo o
-~ ~- - mp_o_z[tui" p~--!erenu~-~allilan
- -- - - - : - - - --- _. ----- . -.---~- -~--=-- -- I
07.02.02.03~ .. ..2r'.o o ~~- -o,._a~: 48.20 , - -69.20 30.ii<l .35.i o
I 00.10 2454.60 0.00

;~~iJ ~---:~rn,
A4.IMPOZITE Sf TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 .02) 390.20 392.60 O.
- Sume- defalcateciin TVAfcod 11 .02.011a 11:02.07) - - - - - - - --- --- --- - ---1 11 .02 2234.60 -- o.o( 351 .00 I 299.oo o.
---------- .. ______ _ _ ----- - - - - - - - - - - -
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate I
- ---- - - - - -
11 .02.02
- ~
1341.60 -- o.oa 3~_?1==0028~-_0? 6.
- ---sume defc-ate. din ta xapevai are cidauga pentru drumuri" - - --- - - 11 .02:6s 200.00j - . O.DO O.DO 0.00 0.00 200.00 O.
-- sumeciealcate dfn taxa pe valoarea.actaugata pentru e"ChTITtirarea bugetelor locale - - - - - ;11 . 02~06 693.0Qr ___ - - O.DO
. . :_+----
i'4.oo -- 1;;f_oo sio.oa+-
_ __ ..! - - - - --
9 5:00 o.
Taxe pe. utilizarea .bunurilor, autoriZarea utilizrii bunurilor-st pe desfasurarea de actfvitati i 16:02 220.00 1 0.00 39.20 93.60 33.90
- _,_. 53.30 O.
pe
~~~=-~t~~ o.
Impozit mijioaceie de transport - - --- (cod 16.o2.02.d1+16.o.i .ci2.02) : 16.02.02 112.00T-- 0.00 33.90 18.30
- - -1
impozii pe mijloacele cfetransport detinuie de perso~ine-fizice") -- 'i 16.02.02.01 72.00 i 0.00 21.901 8.30 O.
- -Impozit pe- m-ijloacele de transport 'detfriute de persciane)uridice-) - -- : 16.02.02 02 4()"(j!
,.+-- O.DO 12.ool 6.oo 12 a ;- - -10.00 O.I
- - l.. _____ . ... -
- - Ta-xeSi tarife pentru eliberarea de ifc ente si autorizatii cie iliilclonare -- - . - 115_02.03 160 - - - O.DO O:oo - . . 00 0.00 i 0 .00 O.I
- 1te taxe-pe utiiizarea bu-nurior.' ufori.Z-area -t.iti1izani bunuilor-s u pe destasurarea de aciiv - - T IS:o2.so 1C!_! O~I---- O.DO 0.00 -- 72.o a.6~- ---- 35.oo 0 .(
-A6. AL TEIMPOZITE SI TAXE FISCALE- - - -- . - - . - . r oo.11 . 2~ 00 [_ _ _o .oa OOO i .oo o 001- - 15 0 0 6(
lteimpoz~esi l axe fiscale (C~ci 18._o2.5o) - - "18.02 22.00 1 0.00 o . o_~ ! ---~-- - -1_0-o
- --
0.00 15.00
-- - --
0.(
Alte impozite s1taxe 18 02.50 22.00
-+ . 0.00 o.oa ; 1.00 0.00 15 00 0.(
-- "Ml- -- - - ..
- c:-- v ENITuR N"E-F1scA.lE. - --- - ! 00.12- - -801 00, 0.00 77 SO-- 57:56 -688 so r- --247 .so O.C
C1 . VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+3-1.02) ; 00:13 57.:.o<!.L __ _ 0.00 40.0~
- ~~-~ -~~-~o o.oo : 0.00 0.(
Ven"fturi'din -proprietate (coci'30.oi.ii1 l 3o~0-2:5o) _l' 3o.oi_ __ 51.oor 0.00 40.00 17.00 o.oo 0.00 o.c
\ienffurTcim concesiuni. srlnchider-i . . -- . - _. i30.02
_____.05
_
SS?~~~- 0.00 40:00 - -- 1-5.00 ooo ;
oa ;----- --- . iJo
o.oo oe
Alte veniu-ri"ciin concesiuni si inchirieri de catre inst1tutiile publice ; 30.02.05.30
5~ ~-- 0.00 4~0_0 ! ----- 15.00 C.C
te venituri din proprietate - . :30.02-:-so 2 .0~ 0.00 o.oo 2.00 o oo : - 6 .cio O.O
C2.VA.NZARI D-E BUNURI SI SERVICII - - (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
---
: 00.14 -858.00 : 0.00 37.50 40.50 -688.50 -247.50 O.O
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50) , 33.02 150.00 : -- - 0.00 37.50 i 37.50 37.50 -- 31.so O.O
Venituri din prestan de servki1 ; 33.02.08 1so 00 1 - 0.00 3 7.s i .. - 3"7.50 37.50 37.50 o o,
Am enzi, penlitati si confiscari (cod 35.02
-- f . ---
35.02 14.00 1 0.00 0.00 I 14.00 . 0.00 . 0.00 O.Ol
- Veniturldiri amenzi SI aiiesanc-tiuni aplicate potrhi1t dispozitiilor legale .
veiiiturTcffnamenzi s1atte sanctiurii ap1icatecie catre aieinstitutii de specialitate
Dive-rse verifturi (cod 36 .02.os-ia'J"s.ois) - -- - -
i 35.02.01
!--
_ J_ 35.02.01
-
_ ___ .02

i 36.02 7.00
::t -: ~:: 0.00
~.09_t
~:i=
o
0.00
-- ~~-
-- _i~-?o
90 _
7.00 '
o.oo :
0.00 .
.I.
0.00
0.00 ; - --- 0.00
---- - . -
0.00
0 .0(
O.Q(
0.0(
-vrsamfnte C!Tn veniturile si/saudis ponibilitatile instltutTior -publice . -- -- - . f36.02.05 7.00 - - -o:oo - ooo - roa o.oa; ------o:o - o.oe
: 37.02- . -1029 .00f _ _______ o.oa
Transferuri vol untare, altele decat subventiile . (cod J7.02.01 +Ji.i.!foj -- 0.00 i -18.00 -126.0-0 . -2s.oo o.oe
Varsamrnte din sectiunea de funciionare pentru finantarea sectiunii de dezvitare (cu semnul min . 37.02.03 - 1029.00,
-1 -
o.oa o oa!- -- -ia.oa -726.00 -285~'00 o.oe
I-
TOTAL VENITURrSECTIU-NEA DEZVO..ARE (coda-0.02+00.15+00.16+00.17+45:o2 ): 00.01 3159.68' 0.00 o.oci i 46.00 1639.39 1474. 29 445.69
VENITURI PROPRil (cod 00.02D-11.02D-37. 02D+00.15j . 49.90 28.001 -- - 0.00 0.00 28.00 0.00 0 .00 0.00
1 vEN1ruR.1 C URENTE :00.02 ' 1029 00; - - o 00 0.00~- 18.00 726.00 ias:oo OOO
c VENITURI NEFISCALE _ ___ _
;,00.12- 1029 oei- -
-4-- - - -
o.oa -
o ~~f -~ ~i-~.00 726.00 "285.00 0.00
c2.VANZARt DE surlllRi s 1SERvic11 j~0.14 1029.00I o.oo 0. 00
~ 18.00 726.00 285.00 0.00
Transferuri voiu-ritre:-artele decai' subventiile ----.;a:oo ;
~~~::~~~-=---- ~:~~: TaS.oo
o~oo

vrs"arii1ni.e"din sectiunea de"ru-nctionare -,---


j 37.02
37.02.04
- - - --- ------ ---
0.00 ; 18.00
126.00
726.00 - 285~6 .
0.00
OOO
li. VENITUR-15rr;foPITAL (cod 39.02) 'oa.s + ---. .. -
28.00J 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00

..
-~- ~=-~":.... -,-~ . -- ~-'"=
c..-----
~-~~3 Credite 1 T---
ERfANUALE-i- - - -- PREVEDERTRJMESTRIALE - ..
1---- ---r---
-=r--
DENUMIREA INDICATC 'LOR Cod
I
TOTA bugetare ! Trim I Trlm li : Trim III ! Trim IV Influenta
I destinate : I I , I
st.platilor ' !
----veni turi dinvcirificarea unor bunuri -- - - ----CCo-d 39.02.01 la 39.oi.Of)- 39.02 1---'- - 0.00:----0:00:-- -- -ia.oo ; - --- -0-.0-0~1- --- o.oo :
- 2-a-.0-0- o.c
. Venituri din varorificare .unor b"uii.u r( ale institut1i1or publice .. ... ---
: iv-:-siJBv eNrn (c-od 4i.02+43.02i- - - - - -- ----- -
--- __ _ -; 39.02.0f - - ~2s6) ___ . ~~_o __ .- -~_ ia.o~;. - -~~?l u
_"6 ooL - ____
- ~6_9 j 6.c
' 00.17 ____2103_:_~~:_. O.~~ --- -~~ !-- - - ~-~~~ 91~.~~ '....- -~~~~-2_9i_ _ 4~~-~
- - -- - .. SuBVENTll .DE LA AL TE NVELE ALE ADMINISTRAT(Ei PUS~ "oo.1a 2102.lli_a o oo 0.00 1 ----- -o.oa 913.:39. ,.. ua9_29 ;. 445_.f
----- _ .:: .. ______ ---------, - ---- --
-. - 5 abventll de la-bugeturcte-stat ----- !42.02 2102.68
~... , - -~~::-:::::---
o.oa 0.00 1
~ - _-__:...;_
o.oa 913.39 ! 1189.29 1 445.E
;-- - A.: De capi-tal (co-d 42.02.01 la 42~02.19) -- ----- ---- !oo.fg !
-2102.sa1 - o:oo:---o.ooT - ~l1ia~n -- 11as.2sr---- 445.e
o:oor --
r--- - - F inantarea-programului nationalde dezvol tare !Cicala- - ... --- --- - - -; 42.02.65 -~ - 2102.w ooo : - -- 0-.601 6.o6i 913:39T 11a9.29r - 445E
- - --------- -- - ---- - --- - - ---------"- -- -- - - --'"- - --- - -- --
Se va completa 1n conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 s1 a legu nr 285/2010 pnv1nd salarizarea n anul 2011 a personalului plht din fondun pubhce
Detalierea se va face numai in executie
NOTA: Se va completa. dup caz. cu alte articole 0 1ahneate potnv1t clas1ficap1e1
1nd1catonlor privind finanPelor pub~ce , aprobat cu ordinul m1nistrulu1 finanPelor
publice, nr 1954/2005
Sumele prevzute la titlul XVII "Plati efectuate on anii precedenu s1 recupera te on anul curent" vor fi evidenp1ate cu semnul minus "-"

!aord Conductoru l compartimentului financiar-contabil


Golubov Ilie

l ~Lvl
i
</~/
/ .".--
U.
0

I("'
, -nJJ.,...
.. "r) lcf
. !<j .":'f1.
r

-4-
- ..... ~- __ ,... _-=-=---=--..o..---- ...
JUDEl:>UL: TIMIS
Unitatea administrativ-teritorial: Comuna Remetea Mare
Formular ~ ~1_!0 f :

BUGETUL LOCAL DETALIAT l:-AX~NITU_RI PE_ GAPJTOL~ SJ _l,J_GAPITQLE


PE ANUL 2015

Secliunea: FUNCTIONARE
r ;
----PREVEDERI
- --r--- A-NUALEf _____ -PRE\EDERI TRIMESTRIALE - - - - .
. Credite
__:__ -- -------; - --- --...---- --
i
DENUMIREA INDICATORILOR Cod . TOTAL bugetare Trim I ; Trim li Trim III i Trim IV Influenta
: destinate
! st.platllor
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod06.02+00.15+00.16+00.17f-
_________ 60.61
--4-10-5-.6-0-+-!- -- o:oo- 1150.90 1030."30 -- 1047.30 : - 877 .1 O ------ - O.DO
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.2-37.02+00.15+00.16) 49.90 29oo.Ooi o.oa 799.90 , 749.30 591:for - 459 :50 o.oa
---- - -: r - - - -- ; . -
- - - -1.vENITURfCURENfE- - . -00 02 -4105.60r o.oo;- --1150_9oi 1030.30 1047.30 i 877.10 0.00
A. VENITURI FISCALE- 00 03 4906.60 , o.oot- -1073~40 : 972 80 1735 8oT - -=f124.6 o oo
__ _ _ _ _ _ _J
- - --1-- - - - - - .
--- - .i\1 :-TMPOZT PE VENIT, PROFIT SI CST IGUR I DIN CAPITAL __ _ _ 00.04 1210.00 j o.oo
. __._
401 00-- 145 00 510.00 1 154 .00 o 00
-- A1 T. llVfP-6zrf" PE VENIT,"P"Ffoi'.-1T si"cAs1GuR1 DIN cAF>i"ACDELA.PERSOANE-j uR-1DcE - -- 00.05 - 46.oo !- O.OO i 0.00 18.00 . o.oa I - - 28.0 0.00
(c:~dfA'l~TfM?oz1rP-e vEN1r. PRoFir STcsr1ouR1 DIN cPir"ACDE I.AF>ERsoANE-i=iZlcefccict" 00.06
- - - -;;;:;i---
1164.00 1
- -
0.00
--
-- - -
401 .00
--
127.00 51 O.?? i
-- 126-.oo 0.00
04:0~hipo2:it pe venit ( cod -03.0l.18) - -- - - - -- 03 .02 46 .00 0.00 O.DO 18.00 0.00 28.00 0.00
---- - - fmpozTtUfpe Veniturile din transferulprciprtetilor "imobiliare din patrimoniui .persona___ - -- - - -:-03 Q2 18 - I - -- 45_00 : - 'o -------o:oot----
00 1 18 00 : -- - o ooT---- 28 bo r o.fo
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.0:2.f+04.02.04) -- 04.02 1164.00 1 0.00 401 .00 : 127.00 510.00 ; 126.00 0.00
--- + .
- - c"oie d.efafcate din impozitutpe "ve-nit
.~ 04 o2 01
-
274.061" " 0.06- - -- 274.oo : 0.00 o.oa ; o .oo o 00
- --sume" afocate--d in""coiefecietacate din impozitul pe venit pentru echilibra-rea bugetelor iocale --- 04 02 04 890.oo ! - 6.06 :- - --:i"27oo ; 121 oo 5fo_6~f ~f~6-~ : 0.00
-3 ..iMPOZITE SI TA.X E PE PROPRIETATE (cod 07.02) - - - -- ___ 00.09 1220.ooI 0.001- - 282.20 :- 428.20 309.90 I 199.70 0.00
Imp-ozite si taxe-pe proprietate- - -- - .- (cod 07.02.o1+01.2.oi+o7.02.03+07 .02.50) 07 .02 1220.oof .ooi- - 282.20 428.20. 3o-9.9of 19g_7~ - 0.00
Impozit sitxa pe clad_i.r {Cod_ .1.02.01.01+01."02.01 .02)
- - - - - .. 07 .02.01 ~ 0.00 191 .00 300.00 241.00 i 146.00 o.oa
--- =t 0.60" "3000 20 oa 24.cio' - o oo 0.00
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice 07 02 01 01 74.00 j
Impozit si taxa peca-dTri de la persoane juridice 07 02 01 .02 864.oo : 0.00 16160 280 00 217 06 " 146.00 0.00
-Impozit s i taxa pe teren -(coci 01.02."oi.01 la 07.02.02 .03) 07.02.02 342.oor 0.00 91.20 128.20 68 .90 : 5j.io' 0.00
18:Ci6__ _
- Impozitul pe terenuri C:iei-persoane fizice 07 02 .02 01 ' -56. ~[ o.oo : 14 00 .. 16.! 8.66 . - 6.oo
------ -ii-npoz-iisltaxa -pe teren- de ia persoane furidice 07 .02.02 02 102.001 b.ooi -- 25.oo:- 45 .00 22.00:- fo.oo~ -- 0.00
------ -- m-pozitu pe tei-enuexirivi 1an - o7 02 .02 63 ~184 oo [ o.ooi --- 48.26: - 69.iO- 3-6.~io'. -35.-f5:-- 0.00
- . - --- -- -- - . - -
A4.IMPOZE 5, TAXE PEeur:iuRI sl s"ERVICI (cod 11.02) 00 .10 2454.60 1 0.00 390.20 . 392.60 - 915.9o t- 755.90 0.00
--s-ume
defalcate di.n TVA (cod 11 .02.011a 11 ."02.01) 11 .02 2234.60 o.oa 351 .00 299.00 882.00. 702.60 : o.oa
-~>"urne defalcate din taxa pe va loarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate I 11 02 02 134-1.60 o 00 337 .oo 285.00 312.00 407 .60 o 00
Sume-d.efalcate din taxa -pe valorea ad-ugata pentru drumuri 11 02.05 206.60. o.cio o oa 0.00 0.00 200.oc>" 0.00
Sume defalcte din laxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1102 06 693.oo' o.oei" 14 oei" 14.00 5io.oo 95 .00 0.00
. - . - - .... --
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii-bu 1or sau pe desfas-u-rarea de activitati 16.02 220.00 : 0.00 39.2 93 .60 33 ."90 : 53.~~ I 0.00
lmpo~! pe-_mp~~~le_ ~-e tr~rispc?_ri . ___-__ . c~ 6.0~.03__:01+~!!~02.02_) 16.02 .02 112.00 0.00 39.io ' 20.60 !
' 33_9"0 .. 18.30 : 0.00
O.
_1_1:f'_P~~~t_pe_~!i_!:>ac:i: _d:_tr~_n_s!lo.~~~~n_u e ~ ice~---- _ : 16~02. 02.01 - 12:00!" o.oe; 27 .20-! 14.60 ; 21 .90 - 8 .36 1-- 0.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute er,61l~n 111J:i.g;t~) - " 16 02.02.02 - 4o.oor- o:oa ; 12.60' "6 .60! 12.o 10.oot--- o.oo
Taxe sftailfe pentru-eliberarea C!e-licente siauioriz - "(<l~'fti.~n~~=- - ---- - 16.02.03 - - 1-:<ior O.OO j - - - o oo: 1.aa:- o 00 -- o:oo j- --- - o 00
- - . - --.....:::: ~- ... ~VJ -'----
', "fr/
'-..... .~ , .
,------ -- - -- - --- -- - --- i ---- -----f __ PR_~~- rR-~
-re-
Nd-~-
~~A. _ - - -- -PREVEDERI TRIMESTRIALE _____ -

;,;:- T - ~:i::-T ~ri-~:Tr:i~-IV --


-i-- lnnuenta
.
I DENUMIREA INDICATORILOR Cod , TOTAL bugetare
!
I
I
destinate
stplatilor
. :
!
I I
' I

II
. __ _ _. ~~t~-t~x~_pe_ ~t~l~z_a_:_:~ bu~u~l-~r. autori~~-r~-a utilizarii bunurilor ~~-u- p-e desfasu rarea de_~c!iv ~-- - - ---15-~-~--_5_0___- ___...[___-_-~~~.?_-.-oo
_ __ - _?..:?? . _ _0.00
__ _ nool-- o.oa : 35.-oo..,...,I~- o.o
A6. ALTE IMPO~!..~~i:~~~IS~~L~ --'"""~ __ ---- _. _ OO.L.:.-:-~----f.:-.::.:::-~-_32-~~ -~ O.~O.; --~z..:.iL . . -~oot~~--~o:;- O.Oi
: ___ :Alte impozite ~i ~_x_e_fiscale (cod 18.02.50~ _ _ - - - - - -- -- ------ . __ __ :_:~:02 I 22.00 ---~~?. : .. _ -~oo , --
1.00 ;
-----
0.00 I 15.QQ 1
I --- - - - 0.01
I Alte impozite si taxe ' 18.02.50 22.00 o.oo 0.00 1.00 0.00 15 .00 O.Ol

;~;-~~~~~?!:~7~~~;~;.~;~.~>t,~~=~- ---~- ~----:--- r:;: _-- 1H


: --o.oo-r o.oa: 77.50, ~7-~_gi:::._ ~~8.501 . - -24?.-~i O.Ol

-1
--- - ;-
o.ooi
::-:-:::-~:~"'"''"'" ,;,;;oo;~o;_~; ;"'""'"- -==:::--= - -- -==-- '~'~os - o:ocr:-
=~ 06~ __ __
. ~:..0~_1_ _ -
- ~~00 ~--
40.00 :
--- -
J!__-_OO t- - -- 0.00
15.oo , o.oo
- - - ---=- ---- - -- ---
r--
11.ooi- _____ o.oa ~-- - ~-~~ -
. 0.:_0_~ _
o.oo .
.. - 1~
O.Ol
0:01
O.Ol
__ ~te veni~_uri_~in co~cesiun~:! ~chi~:ri de catre ins!i~tiile publi~: _ __ _ _ - ---- -~0-.~~:~~.:.3~ _ _ 55 ~o.: ___ .~:9~i- 40.00 15.00 ! 0.00 0.00 . o.Oi
---~- -- - - -L. .... . --!
Alte venituri din proprietate 30.02.50 2.00 0.00 - 0-:-60"' 2.00; O.DO ' 0.00 : o.Oi
C2\1 ANiRl DE BUNU.RI si SE-RV~-- (cod 33.02+34.02+35.02+36:02+37.02) . 00.-14 - - - - - . :a5s.oo 0.00 37.50 40.-so ' ~6as-. s ~ - - -247: 50 o.oe
- - Venituricffn prestari cie servicii sfalie.activitati - - (cod33.o2.08 la J3.02:50} - 33.02 r - ---150.00' 0.00 37.50 3isa ; - 37.sa-:- 31.so 0.0(
--- . - - - - -- - . - -- - -- + .. . -- - . 31-:-soi - 31.so:
1. _ ~eni~~idinpre~taridese~ - --- - -- ______ 33.0~:98. __ f: ____ 1_2i_?OO 6.60 37.50 37.56'. 00(
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02 35.02 14.00 ' O.DO 0.00 14.oo. o.0ci;-- - o.oo:- o.oe
. Venitu"rl din anienz1si alie-s-andTuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.62.01 - . ---- - 14-60 a.oa : o 00 14.cio- -.ao""!- - o.oa: o.oe
. venituri din amenzi si alte sncffuni aplicate de catre Tte insiitutii d-e specialitate 35.02 61.02 r- - - -14.oo! O.DO 0.00 14_00 o.oa:-
--- -+-
o oo o Q[
Dive-rse .venituri (cod 36.o2.o5 ia 3Ef.o2.5o) - --------- - ---- - 36.02 - -i----- i.oo ' - o.oa . 0.00 1 1.00 , 0.00 j 0.00 1 O.O(
- - - -- - - -- . - - - - - - - -- - - .. . -- - 1 - - - - -- . . - ---1 - ifbo ' - - b.oo :
Varsaminle din venitu rile si/sau dispombilitalile institutiilor publice 36.02.05 ' 7 00 0.00 1.00 0.00 o.oe
Transferuri voluntare, altele deca"t sUbvenliile (cod 37.<2.o1+37.02.50) .- - - 37.0Z -- . -fo-29~00 ' 0.00 : 0.00 -18.00 -726.00 -285.00 o.oe
- - .. varsaiiTnte dinseciiune de functionare.pentru !inantarea sectiuniTCie dezvoltare (cusernnuTmin 37 o2.o:r -i- ~02900 1 - - a55r o.oa --rn.oo; 1---
-726.00 '
--
-285.00
-,
6 oe
Se va completa in conform1tale cu prevedenie din legea bugetului de sial pe anul 2011 s1a legu nr 285/2010 p11v1nd salarizarea n anul 201 t a personalului plllt din fonduri publice
Deta!1erea se va face numai 1n execuhe
NOTA: Se va complela. dup caz. cu a/le articole 0 1alineate potrivit clasificap1ei
indicatorilor privind finanpelor publice. aprobat cu ordinul ministrului finanpelor
publice. nr 1954/2005
Sumele prevzute la l1tlul XVII "Plati efec tuate 1n anu precedenti si recuperate 1n anul cure nt" vor fi ev1denp1ate cu semnul minus "-"

iaord Conductorul compartimentului financiar-contabil

\;~~-
Golubov Ilie

~-
JUDB>UL: TIMIS
Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Remetea Mare
Formular 11-101 ]

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE


PE ANUL 2015

Sectiunea: DEZVOLTARE
---T - PREVEDERI ANUALE r---- PREVEDERI TRI MESTRIALE
- - - ---l- -
r- - - -
Credite !
DENUMIREA INDICATORILOR Cod TOTAL bugetare Trim I Trim li Trirn III Trirn IV Influenta
destinate
st.platilor
- J
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod OO.C2+00.15+S0.16+00.17+45.02f 00.01 I 3159.68 0.00
!
0.00 ' 46.00 1639.39 j 1474.29 445.69
VE.N fURI PROPRII .(cod cio .iD-11 .020~37.020+00.15) 49.90
J
I 28.00 a:-oa ---- --- .. I
0.00 1 28.00 0.00- ; - - -- 0.00 . . 0.00
, __ - - -- - - -- .,,....,...j
I. VENITURI CUREN1'E. -- -- - - - - 00 62 - - 1029.00 o.oa -cfoa 10 oo ; 726.00 . 285 00 6:06
C. VENITURI NEFJSCALE 00 12 1029.00 o.oa, 0. 00 1 18 oo . 726.00 i 285.00 0.00
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICli (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 1029.00 0.00 0.00 18.00 726.00 . 285.00 0.00
Transferuri voluntare, altele d-ecat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) 37.02
- r- 1029.oo
- -1
0.00 0.00 18.00 726.oo : - 285.00 0.00
'
vrsminte cim sectiun-ea de tunctiona re 37 02~04"" :- -- 1029 00 o 00 ;-
__ __J __

o 00 18 ao 126.00 ; - - 285.0o O.Oa


11. VE.NiTURI DIN CAPITAL (cod 39.0-2) 00.15 -;--- Ts.oo
I

0.00 1
- -
0.00
- l
28.00 o.ooi------ 0.00 0.00
-- - -- -- -- l --- -
Venituri din va lorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07) 39.02 28.00 0.00 0.00 28.00 0.00 ; 0.00 0.00
Venituri dtn valorificarea unorbUnun ale inst1tutiilor publice - 39 02.61 -- --:rn oo o.oa : --- o oo : 28.00 - o.ocF -- - OOO o.oa
IV . SUBVENTil (cod 42.02+43.02) - -- ---- 00.17
. ----2102.68
, .- .

o.oo 0.00 0.00


-- -
~

913.39 .
- .
1189.29 445.69
SUBVENTll DE LA AL TE-NIVELE LE ADMINI STRA TIEI PUBLICE 00 ,-8 - -- .2162 68 b 66" --0.00 -- o00 913.39 ; 1189.29 445.69
-- - _ :
- su-bvenfii de la bugetul cie sfay-- 42 02 - - :ffo268 o oa 0.00 0.00 91"fi9T -11"8929 445.69
A . De-c pital (cod 42.02.01 ia 42.02~19) 00.19 2102.68 0.00
- -o.oa - 0.00 91 i39 T -- -1fag _29 445.69
. . -
Fin-ntrea programului nationade dezvoltare focala 42 o2.6s 21 02 68 .oo -cfoo' o 00 9fajgi -- -1189_29 445.69
- --- .. --
Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stal
Detalierea se va face numai m executre

''

~~1'
JUDEPUL: TIMIS
Unitatea administrativ-terito rial: Comuna Remetea Mare
Formular 11/01_J

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI


PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2015

,- DENUMIREA INDICATORI L OR
- - - - -- --r

Cod
PREVEDERI ANUALE
- - - rcreciit(i -:-
TorAL , bugetare
destinate '.
- --PREVEDERI TRIMESTRIALE
---
Trim I
-- -,
Trim li
.-~----

.
Trim III
1

i
.

Trim IV
--- - ,

Influenta

st.platilor
TOTAL d i EL TUIEL ( 50.02+59.02+63:02+6il.Oi+79.02) 49.02 --9818.28 !------ o.oo ,- - 1628.90 -- 2Ts"f30 3586.69 .. -2451 .39 .. - -- 445.69..
.... - - -CHELTUIELI CURENTE "61 41os.60 o.oa f15o.9o : 1030 36 . 1o47.3o 811 10 o:Oo
-TITLUL I CHELTUI ELI DE PERSONAL - - 10 - - f664 .6o! -
- - - -
060_ --424J '
- - ---
350 10: - 486.60 ;
L.. ----
393.80
- -
- --o.oa
- -- -
TITUJI.' BUNUR(SI SERVICII : 20 2284.90 o oo 690.20 632.20 523.10 , 439.40 o.oo
'------
-TITLUI.VIII ASiSTENTA SOCIALA -:57 f20~16t - o .oa' . 2i60 - 29 oe i-- 2 8.60 . 34.90 - - - a.c o
'
-TITLUL i:)(ALTE CHELT.UIELI ; 59 - 36.56' o oa: 9.6-6 9 oo - - ---- 9.oo . - 9.oo . - -o.oa :
-CHELTUE"LIOE CAPiTL 70 5712.68 ' o oa'.
"478.bo " 1121 o"" -- 2539.:fa " - 1574 29 -445.69
-TITLUL X CTIVE- NEFINANCIARE 71 5"712.68 : o 00 478.06 1121 00 2539.-3 9. 1574 29 445.69
r Partea--a SERVTCili-'UBUCE GENERLE ( s{o2+54.02+55.02+SG.02) ;5o~if2 1011 .1or ----- - o.oa,-- 264.90 299.4ci --- 328.90 - 118.so -- o.oo '
Autoritati publice s1 actiun f externe ( 51 02 01) 51 02 1071.70 . 0.00 264.90 299 40 328 .90 17850 0.00
-CHELT UIELI CURENTE 01 107no : a.o 254_-o . 299.40 - 328.90-:- --1?aso --0:00
-TITLUL I dfELTUI ELI DE PERSONAL 10 46s.20 ; o.oa- 1ci8~9o 10890 20:40 ; 38.oo .oo
-TITLUL i BUNURI SI SERVICII 20 606.SO~ 0 06 ' 156.06 19050 - 119.50; 140.50 -- .o
utoritati executi"ve"Si legislallve ( 51 02 01 03) s1 .oio1 rw1.70; - o.oa- 264.90 29940 --32s.95 11550 o .oa
- -- uloritati executive 51.02.01 03 1oi1 7cr o.oa 264:96 299 40 328-:-90: f ia.so ci.oa
Partea a 11-a APARARE, ORDNE- PUBLICA SI SIGURNTA FfTIONALA ( 60.0l+G1.02) 59.02 6(oci"'- o.iio - .oo 15.oo 25.66 ; 13.oo ci.oa
- . 1 . - -- - . -.
OrdTrie-pu blica si siguranta-iia.tioiala ( 61 .02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 61.00 . 0.00 8.00 15.00 25.00 ' 13.00 0.00
-CHELTUIELI CURENTE 01 61 .oo f o.oa 8.o ' 15 .oo 25.0 0 1 noo o.oa
-TITL"l.JL l BU-NURI $ I -SERVI CI I 20 6 1.ooT o oo a.oa: 1s oo -- 25 .oo~- 13.oo - o.oa
. -- - - Protectie civila si proiecif contra incenct111or (pr0tectle Civila nonmilitara) - 6"1.52.os ~ ~1~o ; ~-- o oo ~- !- ~o: 1s oe _ =-]~~~I- -~ ~.oo , - - :o:-?6
Partea a Iii-a CHELTUELI SOCIACCULTURALE (65:02+f6~oi+67 .02+68.oi)- 63.02 2603.80 i
w------ 0.00
.. --. ___ 714.80 '
_ __J
864.40 686.50 : 338.1 o
- - ---+- - - -- - - - ---
0.00
~ lnvatmant ( 65.02JJ3 la ss-:-ci2.05+65.02.07+6S.ci2:f1+65Ji2.50r .. . - - - - - 65.02 1749.00 1 0.00 535.60' 561 .70 293.80 i 357.90 0.00
-CHELTU IELi CURENTE 01 1249.oo "- 0.00 335.60 261 70 2-93 .ao - "357 .90 rfoo
-TITLU.L I CHELTUIEL DE PERSONAL ' fo 960.60' 0.00 257.00 . 193 00 219:00 291 .60 0 .00
-20 248 36"i o 00 69 oa~ 58.20 55:20: 55 90 - . 6.60
. 57 4 f(j" o 00 0.60 1.50 .. 6~60: 1.40 6.oo
59 313."oo'- o 06 - 9.oo 9. 00 - 9:00~ 9.oo - o.a-o
10 . ..
. ---
_s~?~~
-
_
- - i... . . - ..
o o~ . ___!~~9? _
-~
300.00 --o.oa:- o.oo
0.00
.~2 - _- - - ~~:oo . ____ o.o?-'- -- ~~:.9.?.i .
300 oo - -- a:oo : - o.oa
o .oa ;
. -. -- --+- . ---- . . -- ----
165.02.03 1749.00 i o.oa : 535.60 , 561 .70 293.80 : 357.90 0.00
-:1rs.02.-03.1 9 f30 1-- ~ o ao - -- -35:60~ 22.10 - ~50 - --00 0 - - o.oo

~ -- ~~~
,--- - ---- - - - - - - --- - - -
-------- r- -- T -- -
I_ _. ~_REVEDERl_ANUAL:_~j _ __
- -- - -- - - --

-----f .----;- -----


1
I Credite
i-
! I 1'
DENUMIREA INDICATORILOR 1 Cod TOT AL bugetare i I Trim I Trim li Trlm III Trim IV Influenta
I
I
iI des tinate I I .

. - - - -- ---- - --------
!
65 .02 .03 02
1 st.p latilor ,
--66
invatamant primar -1657.70 -----0:00:--49_00 539.60 ' - 261:-2'<)'- 357.90!
- - -- - - -- -- -- -------...1 ---- -1- -
cu I tura, recreere-s(reli ge {
-67 . 02.03+67~02~05+67.02.06+67 .02 .50) 167.02 500.00:
<!_:~~-- 94.00 217.00
. - - - -4-
I 306. 50 -117.50.
- --1-
0,01
-CHELTUI EU CU-RENTE - - 61 386.oo; O.Qt
0.0Q . 66.oo: _
_1 21 .001

136.50 62.50~ -
-- ::-nTLUCll BUNURISI SERVICII __ ____ --- - - . 20 386-:oo+- O.DO 66.60" 121 .00 136 50 62.50 , OO<
~CHELTUIELIDECAPITAl . - -- -- - - - - i?o 11-;r50:- o.-C>o - ia.oa 96.001 - 170.00 -.:180.00 - .. 00(
- -- ~TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
. - --- -
' 71 '
- - --j
114.00 1
--- - - - ' - .
O.DO ; 28.oo. - - - 96.00 i?o.ob ~180.00
--- r- a o<
iservicii culturaTe-(67:02:03~0-:!'ia 67.02.03.08+67.2:03.12+67.02.03.30J - -
1- -
i
- - - - -- -- - - - - -- . - -- - -- - -- - -
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
- -- ---
---- - ----161.02~03 -
i
67.02 03.02- ;
1-
294.00 1
-

------"-
26_00i
~ ~--
__ _

- --
__._..L - - - -

0.00 :
O.DO
- 11.00
'. _ 135.00
5.00
-- -

82.5o i
5 00
55.~o 21 .50
5.00
--
-- I 0.0(
o oe
~ - caiTITneculturale - -- --- - 167.02 b3-07_'. _ 1
268.06 -- -- o.oo :- 44.00 -- 130.00[ ~ 77 so . 16.50 o.oe
r - - -~ --- -- - - -- - --- - ---- - - - ---- - - - - - r = - -- - I - --i--- ____ __ _ _ .!..
-
SeNicii recreative si sportive ( 67.02.05.01 la 67 02 05 03) ! 67.02 05 71 OOi O 00 ! 34 00 62.00i 149.00 -174.~- o oe
Sport .. - -- -- - - . : 5102 05 01 1100 ' 0.-06; 34 oo 62.ool 149 00 -174.QQ , o 00
Alte servicii in --
do-meniile culturii , recreeriCsireligie1 - --:--6ib2 5-o 135.00 0.001 5.00
-- 1
20.00 75 00 -35.00!- o 00
--- - - . - - - . ----i
Asigurari si asistenta sociala( 68.02 354.80 o.oa 85.20 85.70 1 86.20 97-.101 o.oa
~ 01 --~noj
----- !
i 6a.02.o;:i=68-:-0-BPfB.6f!J1E@e~l!~W68JJ2:rn:sa-:oz.12;i.58_02.1-5:i--s8:-ozso) 354.ao : o.o6i O.DO
85 .20 ~5JOj 86 20

-TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - '.10 238.soi-


_, O.DO 58.20 58 .20 : 58 20 64.20 j o 00
-TITLULVITi .ASISTENTA SOCIALA _____ _ -~ --
116.00 -0-:-00 27 00 ll~so : 28 00 - -~50~- O.DO
sl
AsfSte.rifa socialarncaz de boi mvaild1tati - ( 6.B 02 05 02) : 68:02 65 - ; 346 .801
' - ooo~ 84.20 - ~ ~4 20\ 86 20 92.2~.L - O.DO
Asrstenta-socaa-in caz de invaliditte___ - . - : 68-.02 05.62 . 345]0 --6 .oo 84 .20 84 .20 , 86 20 92.201 0.00
Alte cheltuieii in'Cfmeniul as1gurarilc)r- si asistentei sociale . 68.02.50 8 00 6 .O 1 00 - -1 .so o 00 5.50 o 00
' Partea a IV-a SERVICiTst DEzVOLTRE PUBCfcP.:Cocu1NTE, MEDIU APE-(7o .02+74.o2} sf . i69.'02 1221~10
1 ----r
0.00 301.20 507,501 - 202.90 - 209~5QT - 0.00
- - .. ' ~

Locuinte, servicii si dezvoltare publica { 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02 1069.60 0.00 262.20 410.00: 165.40 172.00 I o.oa
1
~ct=fELT-UIELf CURENTE 01 538 66 O.OOi 212.20 145.00
_ _ _ _ j_- _ 109 40 72:00: O.DO
-TITL!TLttBffNURI SI SERVICII 20 538 .60 : ~ooL 212 .20 145_QQ I 109 40 -n.oor
------+--
O.DO
--C-HEi..TUIELlDE CAPITAL " 76 531 .00- o oo: 50.00 325.ooT 56.00 100.00! 0.00
-f1!i..UL_x_~-~-ivE NEFtNANCIARE ii
'11
, 531.oo 0.00 50 .00 -3-25.oo r- 56 00 0.00
. Alimentare cu apa S.<l_~~<ljari hidrotehnic ~ { 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 13.00 - 0.00 ~ 13.00
-----r- 0.00 o.oa
- ~-~L ..
Alimentare cu apa 70.02.05.01 13 00 o.oo 13 00 O.DO! o 00 O.DO
Iluminat public .si efectrifican rurale
- . -- ..
70 62.66 316.40 0.-66" 90 00 95 Qci'." 59 40 . 72~661 Q_OO
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70 02.07 300.00 o~Ofi' 50 .00 150.00 1 o 00 100.00' o 00
. Alte servic~ in dom.enl.ile locuintelo r, -s-erviciilor si-de zvoltarn comunale i oo2 5o ' 440.20 O.oo, 109.20 ____
22s.oo ,! 106 00 ---6.oo ~-- 0.00
- - ----- -- -
~ Protectia meCiuiui (74~o2.o3+74.02.0S+74.0i:CH5) . 74.02 ' 151.50 - 0.001 39.00 37.50 1 37.50 -37.so : o.oa
~.
~- -
- ~CHELTUIELTCURENTE
- - - - - - - - .. . - .. .
. Of --~ =:__;:-_.. 151 .so --o.ooi
________, 39.00
-~ - -
~?~. 37 50
-- - - 1 --
37.50i Q_QQ
, -TITLUL li BUNURI SI SERVICII 20 151 .50 o.oa : 39.00 37.501._ _ 3 7.50 - 31-:sar - 0.00
r -- -
Salubritate si g_estiune~-~-~~-eurilor ( 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 151 .50 o.oa : 39.00 37_50: 37.50 37.50 :- 0.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.o2 0552 . 151 .50 . 0.00
. ----1
39 00 37.50' 37.50 31.sa:- O.DO
['i::'artea a V-a cn_uNi ~~~~OMICE ( 80:02+81 .02+83.o2+-84.02+87.02} 79.02 4860.68 o.oa. 340.00 465.00 2343.39 1712.29 ' - 445.69
80 ~02 -- . 80.00 o.oa: 80.00 a.oa:- 0.00 aaot - - 0.00
01 80 00 - O.DO , 80.00 o.oa' o 00 a.oa;- o 00
!
2~ ~~~- - - L 80 60 --a.oa 80 .00 O. O~ - o 00 o.OOi - 0.00
_8~_:_~~:~ - -'- 80.00
ab.ob
- 0.001 80 .00
-
- --- t
o.oo,
o.oa ! -
0.00 -~~~~~-:
I __
'il.:00
~o o~~ ~o~ j O.DO I 80 00
--~ --
0.00 _ o.oa o_.~o .
84.02 ' 4780.68 - -o.oo~ iso.oa 465.00 : 2343.39 ' 1712.29 I 445.69
~~ :> '""rr-- - . ---
213 00 -o.oo- 60.00 65.o ;- 30 00 sa:oo - O.DO
---- --- -
-1-- --- -1-----r - -- --,r-
1-- -----
!
-rR.E\iEoeRINUALE
- -- - -- i --Credite rr ----
- PREvfoER1 TRIME'srRiAL-E - - --

DENUMIREA INDICATORILOR i Cod TOTAL i bugetare ; Trim I I Trim li Trim III ; Trim IV I Influenta
' destinate '

---- - -- ---- ---- - -


! , st.platilor iI l
-TITLUL li BUNURI SI SERVICII j 20 -- ---213 00 0.00 1 60.00 ] -- - - 65.00--; --30.00 1 58.oo : o.c
170__ _ 15-54_:29': - - - -445.6
200.~~------ - ~?0.6~-
- - - I -- - - -
-CHELTUELI DE CPiTl - - - -- - 4567.68 0.00 : 231 3-39'
-TITLUL-X ACTIVE NEFINANCIARE- - 171 --- 4-567 sa. - - --0. 60 1654 i9 j
171 2~~-- 400~ 2313.39 445.6
Tr ansport ru-ier ( 84 62 o'.foITa'S-4.02.03.03) 184-.02.63 470.68: - - -o:oo : 260.00 ! 465.00 I 2343-:-39 -- - 1712. 29 ~-- --. 44 5.6
948.ool ----- -o.oo ~ -----: - --- - -int 536.oo ; - 58.oo :-- o.o
Drumuri si poduri T84.02.03.o1 ~ 30.00 I __ 230.0~L
-- sfrazi- -- - --- - - ----- f813.39 r 15-54_29 : - 445-:-s
ExcEr5ENT-(+)(00:01-49.o2f - - - ----
84.02.03.03
98.02 --
3-32.68 i - - 0_00:
-~~-0 .00 1 ---~~5.00L .900.o . - :100.00 1-- ----- 0 .01
-2553.oor --- o.ooT
. -. -: - ----- . ~!8 .oo -~~~-5 .oo ~-- . ---- ---T---
DEF1c1T 1) (-) (60.of.'.49.02) ____ _ 99_02 I
- - --- - +-
cHEl. Tu1EuLE-sEctlu-Ni1 DE -FliNcuoN'RE ( 5o.o2+59.02+sio2+69 .oi+7!l:o2) -- - - - _- 149.02_ 4~~5.6~,~~ - 0.00 1150~1030.'30: 1047:3o r-- - 877.10 ' 0.0(
- ---:CHELTLifEU CURENTE-- - - - - - - - ------ --- -- 6~00 - -877~16 Q_Q(
101 4 105.60 , 1 1-so. ~~+-
-1~30 ~o ~ 1047.30 '.
-TITLUL I CHELTUIELI DE PE-RSONL ' 16 1664 so: 6.oo 424.101 360.10 486-60 393.ao o.oe
-'riTLUL 11 BUNURI SI SE-RVICi - --- . ,--
20 2284 90 b.66 590. 20 ; - - -63i.2o - 523_1 o 439.40 o.oe
-TITLUCVlll ASISTENTA SOCIALA ' 57
1 - - --
120.10 0.60 27 .60 1 --
--- 1 -- -
2fo6. 28 60 34.90. o 00
-9 oo :
-1
-TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 159 36 00 6.oo 9.00 1 9.00 1 g_-0 0 o.oa
--- ---,-- --- -- -
Partea 1-a SERVJCPUBLfCE GENERLE (' 51 .02+S4.02+55.02+56.02) Jso.~2 - -_ 1071 .70 : 328.9 : 178.50 - O.DO
~~:~:~ 1-- - --- ~~:::~:
0.00
Auto;ita t(p~blice si actiunrexterne- < 51.02.01)- __ +;!.:~2 1071 fo ' 0.00 328.90' 17 8:50; 0.00
-CHELTUIEU CURENTE -- 264.'901--- - 299.40 : 328.90; 178.50 Q_QO
' ~ --
1cih 7o i ci.oa
-T ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ; 10 -45 5 201 0-:-00 108-_90' _____- 108 9o 26f46 3806! 0.00
-TITLUL l BUNURI SI SERVICil - ~20- 606~50 o 00
.
156.00
- .i .
190.50
- -
119.56 140.50 o 00
- --utorITattexecutive si 1egiS1tive - ( '5o2.cH 03)
. T.:T;;_
51 .02.01
-
1671 io'--- -060 26490-T -- --299.40-1 328.9o r -1 7 s6 ~ 6.oo
Autori lati executive 51 .02.01 03 107 1.10 : O.DO 264 90 299.40 328.90
- -
178.50
-
o 00
Partea a 11 -a-APRAf~E. ORDINE PUBLICA SI SIGU-RANTA NATIONALA ( 60.02+61_02) ; 59.02 61.00 : 0.00 8.00 1 15_00 : 25.00 13.00 0.00
Ordine publica si siguranta nationala - (61.02.03+61.ci2.os+61.cii.50)
'----
: 61 .02 61 .oo i 0.00 8.oo : 15.QQ I 25.00 , 13.00 0.00
1 ---
-CH ELTUI ELI CU-RENTE .. - .. 01 61 .0ci i o 00 13'. 061 15:06 ' 25.oo 13.oo . 0.60
-TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII
l---
, 20 61 .00 1 o 00 8.00- 15.oo- 25.oo 13.60 O.DO
. --I. -- -
Protectie d vlia s1 protectia -contra incendiilo.r (protectie civila nonm11ttara) i s1o-21ls 61 .00 ! 0.00 8.00 '. .. ~5._ooi 25.oo . 13.00 0.00
Partea a -I II-a CHELT UIELI soc1A-L:cuLTURALE (ss:-2+66.02+67 .02+68.o2f - +sa.-02 -- 1989 :8 0~-- - --- .
0.00 486.80 468.40 516.50 518.10 0.00
1n vatanirit- ( 65.02.03 la 6s.o2.o5+65.o2.o7+65.o.2.11-+65.02.5 '65.o2 1249_00 o_oo 335 _50 : 261 .70 . 293.80 357.90 0.00
-CHELTUIELI CURENTE - ;T 1249 . 0~ ~ o.oa 335 .60: 26 170 293.o 357.90 OOO
-r1r L-uL 1 c HEL Tu fELi DE r ERsow.1 '10 960.60' Q_ OQ 257.00 : 193.00 o 21!foo 291 .60 O.DO
-TITLUL li BUNURI Sf SERVICII 25-- . - __ _ 1 _
248.3?L __ 6.oo 69.0Qi- 58.-20 1 -6K26-- 55.!fo . . -- - 6 00
-TITLUL VIII ASISTENT SOCLA --
-- -L--. -
157 4 10 ; o:oo -o.so--:---- 1.50 0.60 1.40 OOO
-TILUL IX ALTE- CHETfOiEU - -.- . - :sg- - 36.6~ - - - 0.06 9. oo~ 9.oo; - -9.00; - 9.o - - ----cfoo
invataman~ presc~lar si primar ( 65.oi.03.01+6~.02.0~.02) - _L65.oj:_o_~ - 124-g_c)Qi" - -- 0.00 335.60 : 261 .70 293.80 357.90 ' 0.00
i~~atamant _~~-scolar __ , ~O- -~~:-~ -0~.01 91 3o: 0.00 36.66' :fa 16 32 .60 0.00 O.DO
_ ..invataman~ primar _. - . _ '-.,:_')_ '1>;,: ~~:~2.03 02 11 57.70 O.DO 299.00 ' 239.60 261 20 357.90 0.00
Cultura_, _recreer~ ~i_!e_lig_ie ( 67 .02.03+67 .02.05+67.02.06+67 .02.50) "-:f. ., . ,:"(/ . ~7,-02 386.00; 0.00 66.00 121 .00 136.50 62.50 0.00
_ -C': ~~UIEL_I CU~EN_~ _ _ _ _ _ __ _ _ -~-' :> ~ ~' , ?.~ _ 38s.oo
-- -
o.66 66.cio 121.66 - --136~50 62 56 o_oo
_ -TITLU~_!I Bl!NU~I ~1 -~_ERVl_~ll ____ _ . __ - _ . - - ~-~""' "'~ , 20 _ 38s.o6 o ao 66.06 '
- -- 1-
12 1 aer- 136.50 62.so 6.oo
Se~ic~i 5_ult~ral~ j_ ~7.02.D3~02_ ~~ 67-~2-~3.0~-:~_?_.0_2.03.~2+67:02._ 0~-30) ----~ ~~,, C;.~ . _ ! ~?-~-J~_3 _ 208 .'<~ -- -- 0.00 55.00 , 8?:~<> ;- ~-->i~_~o - 21.50 : 0.00
__ ___Biblioteci ~~~li9~ c_omu~~le, <:_r~senesti, ~~~cpa~e ___ __''\~~" v; i _~~~:~~-~~ __ _ __ - --c foo
1 _3~~_9f -~- -o-:6?, 11 .ooi - 5.00 1 5.00 s:oo .
Camine culturale -,, 67_02.03_07 , 182.00 , OOO 44.06 - -- 4~6o+- -- 37. ~;6 16.50 o:oo
Servicii recreative SI sportive ( 67 02.05".i)i ia 67.02 05 03)
. - ~702 05 4j oo' 0.00 - 6 ~60"' 12 .00 . 19.00 6.06 ' 0 .00

__,,,
- - -- I
----- 1 - - --1-- ---
-- r -PREVEDERI Af.iUAL E r -
Credite
- -- P REVED"ERiTRIMESTRIALE
i-
'
- - - - I ----- --r-
I
- ---- :
------1
I Trim IV
I
DENUMIREA INDICATORILOR Cod
II TOTAL

:
bugetare
I
' destinate
st.platilor 1
'
Trim I i Trim li ; Trim III

,
'
1 Influenta

i
,--- - - - --
---spart - - - - ----- i 67.o2-.--o501 : 43.00! O."oo : 600 - -12:00 19_00 1 -----s.oo-- - 0.01
Alte servicii"in domeniile cuiturii, r-ecreerl isi religi-ei i-67.c)2 50 i- --135~001 o 00 ----5.oo~ 20 bo 75.06: 35.Cb - 0:61
1
: As igurari sCasistenta sociaia( :-68.02 t - 354.ci o.cio . -- as.20 ' 85.70 86.20 ' -97.iO ' o.oi
68 :-02.U:4"-l'68:-0-0P1Ei.GfU1Ei!\EC~l!fi11!"'o8:ur.t1'F68 ~02.12'1'W. 02. f5'!'08:02:SO) ------ -,of t- 354:aoi -- o.oei; --- a5.20:- 85:70 - 6:20 - 97.76 61fc

I
r
r
-
-TITLUL -l"CHEl.lJiELDE PERSONAL
-fiTLULV ll SfSTENTA SOCIALA-
siStentasciciala-in"cz "cie boli si invaliditati ( 6F02.os.2i --- -
~s_!:~~~~~~!a~a__ in _c az d~
invaliditate _ ~ :- ..-~ --.~~-- 05
- --- -

----==-~~1~~-02
- i 10

-~-=-=--=-~:-~::_ 02 os ~i---~~~~:
- l _- -23aaoi -

~2 - -- ~~-80;
o.do ; - - - s8_2o' -

~:~* ---~~-:- --i~-:~t ~~-~::~~r -~- -~~:~~-;


58.io :

o~o_: _-~~~--~~-20j ____ ~8~2_0 :


- -sa.201

-_ -_
64.26'

-~6.20 !__ ---9~;3~ -


o:oc

-~~~
~-9~
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 8 00, O 00 I 1.00 1.50 0.00 1 5.50 O.DO
- ~.2c{
1
Parteaa-IV-aSERVICISDEZVOLTAREPUBLICA,LOCUINTE.-MEDIUSIAPE(70.02+74.02)" - - 1 69.02 - - 690.10' 0.00 "182.50 - 146 .90 ! - 109-:51)" o.oa
-I -- -- - - - --- - --- - -- - -
Locuinte, ser-Vicii si dezvoltare publica ( 70.o2:o3+70.0i.05 la i0.02.07+io."o2.50} 70.02 , 538.60 O.DO 212.20 145.00 109.40 72.00 0.00
:CHELTUIELI CURENTE - - -- . - --- 01 r- - ~i38:66-:- o oo - 212.-20 145.o 169~40 72".oo o.o
-TITLUL ii BUNURI SI SERVICif . 20 I --s38:6-o o oo 21i20~ 145 oo - fo9.40 72 .oo o.o
'-Alimentare cu.apa si amenajari hidroiehriice(70.02.05~o1+7o.o2:o5.02) - 70.02.05
+- -
- 13.oo 0.00 . -13:00 : 0.00 -o:i>oi 0.00 G.00
.A.Timentare cu apa
-- -- - ---j- ------- --
70.02 05.01 . 13 _00 : o 00 -13-_-05! a~ oo -oooi- - 0 .00 ooo
Iluminat -p ublic si electrificari rurale ' 70.02.06 1- -3164-o'. o 00 9o.oo i 95.oo 59.46 1 72.bo 0.06
Alte -sei-i7icii in ctomen11le locuinl-elor,serviCifior Sf dezvoltaru com unaie -70.02 _50 - l --- -;ro9~2o o b -- -;59_ 2(J i
--4-
50.06 _ 50:00 : 0.00 0.00
- ..l

Protecti meciuui .( l4 .0.03+74 .02.ci5+74~02."06) 74 .02 : - 151 .50 ~ 0.00 39.00 37.50 37.50 37.50 0.00
-CHELTUIELI CURENTE - . - - - 01 ' 151_50 ' o 00 39 00 31 so 3y50 37 .50 o 00
--TITLUL."il - BUNUR SI SERVICII - - - - - -- -20 -- .,.- ----- 151 .50 1 o oo' ..... 39.00 1 3750 : 37-50 1- 37 50 o oo
Salubritate si gestiunea deseurilor ( 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 151.50 0.00 39.00 37.50 37.50 37.50 0.00
coieciarea-, tratai-ea si distrugerea -deseurifor 74.02 os.2 - - 15( 50: o oo 39_00 3750 - 37.so ' 37.50 OOO
-Partea a v=a
ACTIUNI ECONOMICE ( ao:o2+a1 .c2+8"3_02+84.02+S7.o2i - -- 79.02 . -293.00.
r - -- - - -
0.00 140.00 ! 65.oo 30.001 58.00 0.00
Acffurii generaie economice. comerciaie- sl de
munca ( 80.02.01)- -80.02 80 00 o 00 80.00 . 6-06 " 6.-oa 0.06 o.66 ~
- ~CHELTUIELI CURENTE . ----- . - 01 80.00 o 00 86~06 o.oa ' b.66 0.00 o 00
-TITLUL li BU NURI SI SERVICII 20 - - o.oo - o 00 - - ao.oo o.oa
?-~~ i o.ci 0.00
Actiuni generale e~oromice si comerci1e.(80: 02.01.06+80.02.01.09+00.02.01.10+80.02.01.30) 80.02.01 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prevenire -si combatere inundatii si gheilir"i - 80.02 01 06 80~66 o 00 8-6:-60 6.o 0.00 0.00 o 00
Transporturi ( S4.0-2.03+84.02.06+84.02.5iif 84.02 213.00 0.00 60.00 65.00 30.00 58.00 0.00
- :cHELTlilELI CURENTE - ----- 01 21:foo : o oa 6~o ; 65-_o : 30.00 581io 0.00 '
=TITLUL 11 EiuNuR1 s1 sE:-Rviar--- 20 --- ;ff3_00 ' 0.00 60.00 - 65~66 ' 30 .06 ' sa.oo o oo .
Trans-prt r-u iier ( 84 02 03.0 1 -la 84 02.3 .o3j" - '84.02.03 2f:foo o 00 60.6 ' - 6s.ao 3o.6 , sa.oa o 00
Drumuri si poduri 84 02.03.01 - 118.00 0.00 30.60 ~ 3 6.ooi o-:oo: -- 58.00 o1l,
sfraic- / (.! ' 84.02.03.03 95.oo 0.00 '30:0-0 -35.oo: 30_06 o.oa o00
EXCEDENT -(+} ( 00.01-49.02) - --.. . /_Q ()_,. 98.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEFlc'r-1 ) (-l < oo 01-49 02) . - . "'-. ~? _"'C~ 99.o2
CHEL TUIEi}L~ SE!IUNll DE DEZVOL f ~_( 50.02+59.02+63.02+6~0i:J%~-~/)- 49.02 5712.68 ' 0.00 478.00 1121.00 2539.39 1574.29 445.69
-CHELTUIELI DE CAPITAL ' <' . ~.,. '1~' 70 5712 "68 " b.o 478.oo 11210-0 2539.39 1574.29 445.69
:-fj-.fCUL X ACTIVE NEFINANCIARE . -- - - ~",~ "!?',... , ; i1 . 5--112".68: 0.00 47s:oa : 11 21.00 : 2539:39 :. 1574.29 445_59:
Partea a iiT-ci-IELTt.TIELI SOCIAL-CUL TURAL_E_ (65.02+66.02+G7.02+68.0i)
' .... v,
;_,., _, ,:_ 614.00 22a:oo: 396-.-oo : 110.-00 ! -----:rso:-Cio 0.00 I
63.02 _ _ ____ _ J 0.00
lnvatamant- T65:02~ci:3 la 65~02.05+65~02. 07+65:cii.11 +65.oi.5oj -- - - -- . 65.02 500.00 , 0.00 200.00 -3ocioo ' o.aci :- - - 0:-oo : o.o-o;
- -- .. ! - - - --- --1 -----!----- --- - ---
.. ---CHELTUIELI DE CAPITAL_____ 0 ~06~

~
500.00:- - - 0~60 ' 200.00 : 300.00 . 0.00 . 0.00
. . -itl.LiL X ACTIVE N E-FlNANCIRE- 5oc5"5o b.oo :200:00 306.66 o.6: - o .oa 0.00-_
- -. --- -- -- i
j -PREVEDERI ANUALE I--
i ----r Credite i"
- --- PREVEDERI TRIMESTRiALE -

Tr~~~ - -, .. Trim li I
~- - - r- -
. . - - -

I
.
1
I DENUMIREA INDICATORILOR Cod I TOTAL I bugetare li Trim III Trim IV ! Influenta
destinate

;
1

st.platilor I I
lnvatamant prescolar si primar ( 65.02.6'3.01 +65.02.03.02) 65.02.03
- - - - -----+------~
500.00 0.00 : 200.00 1 ---- .- - 0.00
300.00 ---~-
0.00 . O.O(
~- - fiitatamant primar-- - - -- 6s-:-o2.o3:oi - .. 50C.o'o. a.coi 2oa~ooi 300.00 ' ci:oo - o.ob ooc
; c ultura: recreere sf religie (67.ci2~o3+67.02.05+67:o2.o6+67.02.5Cf 67.02 - -- r14.oo o.oa~ 28.oo ; 96.00 170.00+ -180.00 . . o.oe
~--- - ---- -CHELTUIELI DE CAPITAL -- - - - - -- - - - - 76 - - t - 114:00: 0.oo : - 28.oo !-
- 9~--~ - --- _1~1Mo.oo --~-180 ~oT --~-~- -o~~
- ::'flTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE . - - - - 71 ----- - i-
T4.ooj --- -'- -~ .
96.~~L. --~70.00 - - . -180.0~ ,
~:~,_ 2:::1 -- 0.00
:-servicii cuiturale { 67.oi.03.02 la 67.02.03.08+6l.02.0i12+67.02.03.iO)
r- - - camlne cUiurale______ - - -- - - - - --
. ---- - - - - - -
- - - --- -
61.02.03 -- r --- -
86.001 u 46.00: 40.00 0.00 . 0.00
67.oio3~67 , --- 86.oo~ o.oo i - o.oo 46oal - - 40.00 - o.60 "--- 0.00
' - - -servicii recreative. si sportive (6i.o2.o5.'oT la 67 .02.05.03) - -. - - - ------ 67.02.05-- : - - 28.oof 6.oo :- - 28.00 1 scfo f - 130.00 - -180.00 -- o.o
, --- -sport -- - - - ---- . ------ ---- --
67.02.os".01 20:00:-- o.ooi--- - . - 28.oo i- 50.06 ; f30.oo - -180.00 o.Oei
.-ParteaalV~a 'sE'RVICll SI DEZVOLTARE PUBLICA;cocu1NTE, MEDiu SI APE ('10'.02+74.02r - 69.02 531.oo ; o:oo -- --so:ooi
~
-
325.00
- ' . -~--
56.00 I 100.00
. ' - - -
0.00
Loculnte, servicii si ciezvoffarepublic:a ( 70.02.0J+fo.02.05 la 10:02.07+70.02.50) 70.02 531 .00 o.oei
-!
- - so.oo1
- ___ ,
325.ao 56.oo t -- . 1 oo.oo o.o a
-CHELTUIELDE CAPITAL i 531 .00 o 00 50.00 j 325.~ ' ~:9~ r---- 100.00 - ~:oo
-TITLUL X ACTVE NEFINANCIARE 71 tfa Loa o.cib ~ 56.-60 l 325 00 56.00 100.00 0.00
Aimentare cu gaze-naturaleTri iocalitati . 70.62~07 300.0 0 - 0.00 : 50.06 1 150.~~~- . ~~-~:~ 100.~0 - ~-?O
.. - -- Alte seN1cii indomeniilelocuintelor. seNiciilor si dezvottaril'comunale . 76.62.50 : - - 231.oo i ooo'. - -- o.oo i 175 00' 56.00 I O.DO . 0.00
Partea a V-a ACTIUNI ECON6Mlc:E ( so.02+a1.02+3.02+84-:02+"7.02) 79.02
~ ------

4567.68 ; o:oo: - 2ao.oo i 400.~0 j 2313.39l 1654.29 4<!5.G9 I


-,..;.an5Po-riuri < a4 _ 02.3+a4.02 . 06+a4 .02.5 o)
-CHELTUIELDE CAPITL
- - - - - 84.02
?o .
;

' -
4567:S i
.4567 . 6~'
-
0.00
-

o .o - -
--1
200.00 i
200.00 1
- -- . -~313-:39
400.00'
400.00 2313.39 :
1~54.29 .
1654 .29
t=. - ~4~~91
445.69
I ---
-TITLUL X ACTVENEFINANCtARE 71 4567.68 o 00 200.00 400 00 2313.39 1654 29 445 69
---Transport rutie r ( 8402.0foTi 8402 03--ci3) - ---- - - - - -4557 681 - -- , -
:8462.03 o.aer 200 oo ! 400.0o1 2313.39 . '1654 .29 445-69"
Drumuri si podun 84.02.03 01 830.oo o 00 100.00 200.00 530.00 ; o 00 0.00
Straz1 84.-0 2.03 6:3' 3737.68: o 00 ffi6.60 i 200.00. 1783.39 1654 .29 r 445.69
EXCEDEN T (+) ( 00.01-49.02) '98.02 -~is s ioo;
- . - - 0.00 -478.oo : -1075.00 -9ao:oo
1 - -1 oo.oo
-- - - - -I- -
0.00
DEFICIT 1) () ( 00.01-49'. 02j 99.02 I I I
I

Se va completa 1n conrorm1tate cu prevedenie dm legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legu nr 2851201 O privind salanzarea n anul 2011 a personalului pl tit din fonduri publice
Detalierea se va race numai rn executie
NOTA Se va completa. dup caz. cu alte an1cole 0 1 alineate potrivit clasificapiei
ind1catonlor privind finanpelor publice, aproba t cu ordinul ministrului finanpelor
publice. nr 195412005

'aord Conductorul compflJ~~~~ului financiar-contabil

~v
Golubov Ilie

\)

~
JUDEPUL: TIMIS
Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Remetea Mare
Formu!ar !ff101J

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI


PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2015

----- -- --- -r .PREVEDER ANUALE \ ___ ______ . PREVEDERi TRMESTRIALE


Sectiunea: FUNCTIONARE
!" - - ---- - __ ,___ _____
. Credite !
__ ___ , _ _
T : - - - r I
I

DENUMIREA INDICATORILOR Cod TOTAL . bugetare Trim I Trim li '. Trim III I
Trim IV ' Influenta
destinate i
st.platilor
CHELTUIELILE SECtlUNil DE FUNCtlONARE ( 5o:o2+59 .02+63.02+69.02+79.62)_____ ___ _ ' 49~ 02 1
- -------
4105.60
- -- ~- --------
0.00 ! 1150.90 1030.30 . - 1047.30 I .877-:-f(j ' ---- 0.00
-CHELTUiEL(CURENfE .. 01 4105 60 .oo' f1so_go ' 1030.30 1o473oT 877.10
- --~ - - -
-O.DO
---
-TITLUL cHELTUELDE PERSONAL 10 1664 .60 (foa: 424.fo; 360.10 . .. .~86.6~ 39_3.8? : ~ ~
- - -t
-T1tcuLT1 sDNuRiS sE"Rv1c11 2C I - 2284."Cf 0.00 , "69620 :" 532 io 523 .10 i 439-40 . 0.00
. ' -- --1 . . . -
-TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 12'6-:10: o.oo: . 2760; 29 00 2~.60 1_ 34 .90 : ~
-TITLUL iXALTE CHELTUIELI 59 - 36 oa: o.oa ! 9 .o; 9 00 . ~~~.- 9.00' ~:~~l
Partea 1-a SERVICl-PUBLICE-GENERLE ( 51 .02+54.02+55.02+56.02.) 50.02 1071.70 a:aO" -- 264.90 299.40 328.90 I 178 .50 0.00 I
328 9o 1
. I
Auloritati pubfCe si acliuni -externe ( 51 02 .0 1) 51 02 1071.76 0.00 '25496 299 40 . 178.so o.oa
-CHELTUIELI CURENTE-- -- 01 t . - - -----
1071 .701 -o:-oor- - 25495r - 299.40 '. 328.90 r- 17'8 so' - o.oo
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 465. 20 1 0.00 108.90 108 90 209-40 i 38.00 O.DO
-TITLUL ii 8ur\fu-RiS1 SERviC11 20 666.so
__ _ ___ '
l o:oo:- 156.06' 190.50 f 19.5o ( - 140.50 o.o i
utor1tati executive si legiSiaiive ( 51 02 01 0:31 51 02 01 1071 .70 ! o.oa 264 .90'. 299 40 . 3~~~?:?i - 178 so, ~~~!
:Autoritati executive 51.02 01 03 1071 ia: 0 .00 264~6 ;
- - l
299 40 328 90 I
- -- i
178.50 0.00 I
nni
Partea a 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ( 60.02+61.02) 59.02 61.00 0.00 8.00 : 15.00 ~5.00 ' 13.00 ~~
-- - -. - - - . -
Ordine publica si siguranta nationala ( 61 .02.03+61 .02.05+61 .02.50) 61 .02
-- - - - . ! -
61 .00 ! 0.00 .ao ;
_ ___J_ -
15.00 2s.oo
--1- -
I 13.oo o:oo !
- - -:
-CH-ELTUIELI CURENTE 01 &1 .e'. o.oo - 8.00 . 15 00 25...:~~L- 13.00 O.OO .
-TITLUL l BUNURSiSERVIC ll 20 6f oa 0.00 8.Qo": 15 00 25.00 I 13.00 o.oo :
Protectie civila si protectia-contra incendiilor (protec[;e civila nonmilitara) 61 02.05 61 .cio; OOO a .cio : 15.00 25oo
- --l - - -
noo o.oiYi
_ __ _ ,
-----t--
Partea a Iii-a CHE-LTUIELI SOCAL-CULTURALE ( 65 .'o i+66.02+67.02+68.02) 63.02 1989 .'O: 0.00 486 ._~o ! 468.40 _5~6.SOJ _ . 5~0.1.~ o_..~~
tnvatamani i 6s.02.of1a 65.02."o5+6s.ci2.01+6s.02.11 +6-s.'o2.5oi 65.02 ~249.00 i 0.00 335.60 1 261.70 293.80 1 357.90 0.00 ,
:cHE:.LT'UiEu cOR"E'NTE 01 1.~~? 00 1_ 0~60 ___
335.sot-(_ . 261 70 1
293.ao :fs7.9o a-.--001
.-TITLUL i-i5HEL TUIELIDE PERSONAL 16 960.60 1 o.oo 257.00 1 193.00 ' 2'19.oo ! - 291.60 ! . o.oo i
---1 --
-TITLUL li BUNURI SI SERVICII 20 24a:3a i- O.DO 69.00 1 58.20 ss.201- 55.96' o.oo '
-.--1-
-TITLUL VIII ASISTENT.( SOCIALA 57 410! - o 00 0.60 1 50 Q'_50'1 1 40 o 00 l
- ni -,
-TITLUL IX AL TE CHELTUIELI 59 36]0~ o 00 900: 9 00 9.00 i 9.00 0.00 .
invatamant prescolar si primar ( 65.02.03.01 +65.02.03.02) 65.02.03 1249.001 0.00 3J5.60 1- 261 .70 293.'ao.., . 357.90 0.00 1

2:~~~] 35~:~~ ~:~~l
mvatamant prescolar '55.02 03.01 1.30! 0.00 3s~sa : 22 10
-invatamn'iirimar 65 02 03.02 . 1157.mt 6 00 299:001 . 2'39 60 . _. -
~~- ~- 62.- 5~ ~ ~~
'- .

~~~~__
cultura, -recreere si.reigie c 67:o:2.ci3+67.02.os+61.02.06+61.02.5J 67.02 o.oa - 66.oof ' ___ :i'21.oo ' i_36:so l
.. . . --- - -CHELTUIELI CURENTE
--TITLULl -BUNURI SI SERVCil
~~~-~L
O.DO
- 6.66
. ~66-~~ -~
66.00 1
1:21 00
121 .00
.~~~.50 1---
136.50
6~.?~~
62.50 :
~~~
o.oo :
- - - - - - - - .. --- - I- -

[[_ .
DENUMIREA INDICATORILOR

I Servicii cuffurale ( 67 .02.03.02 la 6ioi.03.08+67 .02.03.12+67 .02.oi 3 0 ) - - ..----


81bhot~ci eu~Tice c~~un~e. orasenesii,-municipa.'_e__ =_:..
~
Camine culturale
. Servicii recreative.si sp-ortive ( 67.o2 05.01 1a 67.02.05 03)
Sport . --- .. ---- - -

~
1--

Alte ser\tiCliTrldciiilerille culturii. recree-rllSffeilgief--- - - . -


gurari si asfstenta soclala( -- . - -- -
~:o4+68.o-?~t\~~~-68:o~~1T61r.02:r2+01>._?~--t~~+o8.~2:50!
-TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
C-~- -TiT~LT!:Yll!_~IS~E~TA SOCI~~-~=~~- ~- . --
I . - J.
Asiste~!~ ~-ociala ~-~=-~:boli si inv~l~~it~~ .. 6_8.0~05.02)
I Asistenta sociala in caz de invaliditate
~- Alte cheltuie(ifi(fomeniul as1gurarilor si-isistentei soda ie

tf~~i~:e'.~-:rv~~;~~~~~~~~=r~YP~~;i~:E (P7~~~i~~~~;2~~~;:~~~~~~:; 0~~~t0) - -~+- :(o~)


00 7 69.02 -:- .690.10 182.50 I
10.02-- - r -- 53a.so 145.00 I 10
t- -CHELTUIELI CURENTE . - -- - --- . - ... - "()1 - -- . 1- . 5.38 60 109 40 0.00
1- - - - - - -- - . - - - - -- -
20 - - :-- -- 5-38 60 -
i__ . -TITLULll~UNURl _Sl _ SERVICll ------ --- .... . .. . - - r -- -- 109 40 o.oa
i Alim entare cu apa si amenajari hidrotehnice ( 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 13.00 0.00 0.00
.. --- - - .. -- - ... - -- ..
~

t--
Alimentare cu apa
.
l 0.02.05 01 13 00 r - -- o 00 o 00
Iluminat public si electrificari rurale ' 7o.oi06 ,---316 40 ' 59 40 0.00
- .
, Alte servidi in domeniile locumtelor. serviciilor si dezvollarii comunale 70.02.50 ; 209 20 50.00 o 00
j Protectia mediului ( 74.02.03+74.02.05+74.C2.o6) - -- - ..
74.02 151.50 37.50 o.oa
_ 1 -
;-- - . -C-HE:Ci'UiECDRENTE . -- - 01 T- 151 50 37 5o o 00
! - -TfTTUL li BUNURI SI SERVICII - -
l -
Ts t 50 --
i .. -- - -- - - - - - - - - ---
_sa.1ubritate si gesti_une~~~-'=-':' rilo~ ( 74.02.05.~~:+"!4.02 . 05 . 02)
- -
20
74.02.05
i

151.50
-- .. ... 37 50 O.DO
o.oa
l
1..
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor
---- - - - -- ---- . .. . .
74.o2.os 02 ~ - -- 151 50
. - L- ---
37.50
3750 ci .oa
, Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( 80.02+81.02+83.02+84.02+87. 02) 79.02 293.00 30.00 0.00
t.- - - .
: Actiuni generaieeeonomice, comerciale si'Cle.munca ( 80 02.01) .80.02 80 00
. . 0.00 O.DO
-CHELTUIEU CURENTE oi 80 00 o.oa 0.00
-TITLUCifBUNURI SI SERVICII - - - -- - ----
1 20 80.00 0.00 0.00
L- - - .. - - - - . - - - -- . . - - - - -
' Actiuni generale economice si comerciale ( 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30) 80.02.01 -, - - -80.00 0.00 0.00
- ---1-
L
I . _. -
. - - - -- - . - - .. . -
Prevenire__si combater~~n-~~li_i si gheturi
- . . - .. . .
80.02.-01 .06- : - o 60
- --l-
o 00 o.oa
I Transporturi ( 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02 213.00 30.00 0.00
i-- -- -4
-CHELfU!el.I CURENTE 01 2f3.00 6.00:-- 60.00 65.00 . -- 3b~bo 0.00
-TITLUL 1t .BUNURI SI SERVICII 20 213.00 o.oa;- - 60.00 6s.oo i 3boo 51f'oo o 00
Transport rutier (S4.02.3.01 la 84.0i.03.03)- .. o.oo i___ 65.aa- 58.cici .
60 00 30 00 0.00
-
Drumuri si poduri 0.00 30.00 30.00; o 00 soo 0.00
Straz1 o oa-- - 30 00 35.tici ' 30.00 OOO o 00
.EXCEDENT. (+J ! 00.01-49."!12) o.o?L~.- o.oa 0.00.
--
o.oa 0.00 o.oa
[ -_- . ~ DEF.ICJT 1~-~(:_ (('.)_OJ5~-~9:~2)
~

I I
---'----- I .i.

Se va completa m conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 s1 a legii nr 285/2, in anul 2011 a personalului plat1t dm fondun publice
Detalierea se va face numai m executie
JUDEl:>UL: TIMIS
Unitatea adm i nistrativ-teritorial : Comuna Remetea Mare
Formular ; f1iofl __ _ _ _J

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI


PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Sf PARAGRAFE PE ANU L 2015

, .-
1

DENUMIREA IN DICAT O RILOR


Sectiunea: DEZVOLTA RE
. . --- .

Cod
,
. -i-- PREVEDERI ANUA~ --

!
I TOTAL
cre-d-ite_/ __ _
bugetare
destinate
I
I
Trim I
PREVEDERI TRIMESTRIALE - -- - - - .
- -.- . I _ _ - . .

Trim li
- -- --- 1
Trim III Trim IV
f.
1 Influenta

! I
i st. plat_il_o_r _,_
i_ _ _
. c HEL rn1i=i..1LE-sEcu uN11 oE 0Ezv0Ll'ARETs0.02+s9.02+6J.02+69.o2+79.02T-

t
-criE1.fu1Eu DE"c'::APITAL
-TITLIJCX:" ACT'IVE NEFINANCIRE.
'-f>rte a 111-a CHELT-Lii"ELi sociA"'L-cuL TURLE (65.ci2+66.oi+-67.02+68.02)
ff'' -.-.:=J---~ _-:-;:;r - !:i - ::rn
63.0 2 614.oo 0.00 - 228.oo
- - 1 1 21.00:-~~39 - - 1574.29 t -
1121 ()0!

396.oo
253939
r121 ~00 :-- 2539 39
- 110.00
157429 :
1514.29 !
.100.00
445.69
44!U39
445.69
a:oo
- . _ _ _i_,_, - .. " - - -1 --
, lnvatamant ( 65.02.03 la 6s~o2.os+6s.02.07+65:02. 11 +65.o2.5a) - ' 65.02 - ~--- ~00.00 ~:~- - . 2~0.00 . 300.00 0.00 0.00 ! 0.00
-CHELYUIELI DECPITAL . 70 _ 1 _ .~o? oo o~- __ ~~<!_.OO : 306:00 - o.cio 0.00 0.-cici
-TITLUL X ACTI VE NEFINANCIARE. 71 i
. - -
500 00 o 00 1
. --1 -
200.00
. . .
3ao'.cio - - o oo
- . - -
o 00 o00
invatamant prescolar si primar ( 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 500 .00 0.00 200.00 300 .00 0.00 0.00 0.00
r-- - - - -- -- - - - - - - -
invatamant primar
---~- - -- - -- - - -----
55 62 03.02 -5cfo~66
! -o.oo l-~.oo 300 .00-i----o.o -e:>.o"o ; 0.06
Cultura , recreere si religie ( 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02 I 114.00 o.oa : 20.00 96.00 170.00 -180.00 0.00
----1- - -
-CHE.LTUlELI DE CAPITAL - 70 __ .L . 114 00 0.oo 1- 28 60 96.-6~-- "T7 oo -180.00 ocio
-TITLUL X ACT1\iE NEFlNANCARE 71 I
- !--- -
114 00
.
o o"_?.j- _- 2a.o~ 96.oo: 170 00 .fao.oo o 00
Sei=vicii culturale ( 67.02.03.02 laS 7.02.0-3.08+6l.02.03.12+67.02.03.30) 67 .02.03 - -+ -- 86.00 O.~. __ 0.00 46.00 . 40.00 0.00 O.DO
tamine c u liurie ---- . - . - - 67 02 03.07 86 00 o.oa . o.oo 46.oaT --- 40 oo 0.00 aoo
. _ _L ___ - .

Servic11 recreative si sportive . ( 67 02 .05.01 la 67 02 65 3i : 67 .02 os~~ - 28 00 0.00 1


- I
28.00
. .
50.06 '-- 130 00 -180.00 O.DO
Sport - - - - - . .. - - - ..!..
.oo
~7.02.05 .~1-- 28 00 0.00 : 28.00 50.00 : 130.00 - 180.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZ\OLTARE. PUBL.iCA, LOCUlNTE, MEDIU St APE ( 70.02+74 .02) 69.02 : 531 .00 o.aor - - 50.00 325 : 00~---- -56.00 1 06~60 . - 0.00
..Loc uinte, servici i si dezvoltare-publica ( 7 o:oi'.03+ 70.02.05 a .70:02.07+ 70.02.50) 70.02
__..,__L_
- ,. 531.00
--- ~:~r_-_ ~0 .90 325.cio ; 56 .oo 100.00 0.00
-CHE-LTUIEL DE CAPIT:
-TITLUL X ACTIVE-NEFNNCiARE
Ahmentare cu gaze naturale' ii ioca litati
70
71
__
t
531 00
70. 02.07 .. -- 300 00
53100 q~~O I _.
o oO
o.oOi-- - so.oo
~o.o~ .
50.00
3is .oo ~ - - 56 .oo
325.607 -
'150.00'
-56 .06
0.00
100.00
100.00
100 00
--
0.00
ooo
6.cio
.A.ne servicii n ciomeniiieTciCuinteor.-servTCiilor si dezvoltarii comunale 70 02 56 ---2:31 oo -t--- --- -
0.00 , 0.00 1is.oo~--55-:-oo if6o- - - o.oa
-- ,... - . .
. Partea a V-a ACTIUNI ECONOMlCE (80.ci2+'81.02+83 .02+B4.02+7.02) 79.02 -r 4567.68 0.00 ' 200.00 400.00 ' 2313.39 1654.29 445.69
Trnsporturi ( 84.02.ci3.+ii4.o2.os+4.2.5of 84.02 . i""' "4567.68 ~601 --- 200.00 400.00 2313.39 1654.29. 445.69
- - . -CHELTUiELI DE CAPITAL 70 -i- 4567 .68 o~oo : - .. 200.00. 40-0.60 ' "2313.39 1654.29 445 69
-TITLUL i ACTIVE NE-FINANCIARE 71 -- ;- 4567 68 6:66'" 260 00 400.00 2313.39 1654.29 445 69
Transport rutier ( 84 02.03 01 t. 84 .0.2.03.03) 84 02 03 - - t- - 4557 .68 o:oo: 200 00 .
Orii.muri s1 podun
-- - - stra.zi
6<02.03 off -
. 84 o:.f o3.03
63000
-. -~~3:~_68_
o."cio 1 -
o 00 ;
106 oo
100.00
406.oo
200.00 :
200.60 . -
2313.39
s3o .oo
- i83.39 ~-
1
1654 29
0.00
1654.29
44569
OOO
445.69"
ExcEoE"N (+J Coo.01-49.oii _ _ _ ___ - ':LH ::::> .JlB.02
---- -
-2553.00
..
~~L=~--478.~? _. :1015.oo~ -.~:~o.oo . -1 o.oo a.oo
.. - --- -c5E:F:1ci 1) <l ( oo o149.02J - -- I
I
- - I
"'---- -
"
ROMANIA
.JUDEUL TIMI
COMUNA REMETEA MARE

Remetea Mare nr.112; Telefon: 0256/230201, Fax 0256/230288

Nr. 459/29.01.2016

DECLARATIE
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.82/19,----i
;:'J _a
V~
_ ...1
~<
~~...
~j;.:..<
S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2015 pentru: o--
~~
Persoana juridica:Primaria Remetea Mare
Judet:Timis
~;a
O
u o
Adresa: localitatea Remetea Mare ,str.Principala nr.112
Activitatea preponderenta:841 l-Administratia Publica
-
Cod de identificare fiscala:25125 l 1

Administratorul societatii,Primar Golubov Ilie,isi asuma raspunderea pentru intocr:iirea


SituatiilOf financiare de la 3 l . [ 2.2015 .S Confirma Ca : Ir
-politicile contabile utilizate la ntocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate u
reglementarile contabile aplicabile
-situatiile financiare confera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei finj; ciare si a
celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
-persoana juridica isi desfaso ara activitatea in conditii de continuitate '

SEMNATU
PRIMAR I *
GOLUB
Judetul:'TIMIS Anexa 1
Unitatea administrativ-teritorial: Comuna Remetea Mare (Anexa1 la normele metodologice)

BILANT . \O I ljltlr Q'L:N r b


la data de 31/12/ \3-i-:io1 't!o1:it3~.1a 31ln:-:i~3 !~;1~-v~oB'113
vlN?tsi:>v 1;. z~~~~1s 1r1~.w.::i3s
2015 '(H"\9f\ci 3 t v1niav1NOJ 1S 31i:Ei)jOZ3Bl
30 V3llill/\1.L1"11il:l'f0Sll'lll "d":flf9 Q

l cod ofl
1
1
NR. ~ COD i SOLD LA SOLD LA
CRT I DENUMIREA INDICATORILOR RANO INCEPUTUL SFARSITUL

A B c
I AN~LUI Xr ER!OADEI X
A. ACTIVE i 01
ACTIVE NECURENTE 02 I X X
I 1. Active fixe necorporale
(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 103
-2800300-2800500-28ooao0-2900400-2900500-29ooaoo-29301 oot)

12. 1
t
lnstalatii tehnice. mijloace de transport,. animale, plantatii, mobilier. I 04
I aparatura birotica Sf alte active Corporale
(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-28104
I 00-2910300-2910400-2930200)

3. JTerenuri si cladiri (ct. 05 77,499,571 80,960,999


ii ~110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200
1
4. 1Alte active nefinanciare
(ct.2150000) I 06 I oj 01
I5. IActive financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an j 1 1 --i

(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ I 07 o o


2610203+2610204+2e10205+2610208-2960101-2960102-2950101-
12950200) din care:
1
Titluri de participare (ct.
1

' 08 o o
I~600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)
I
: 6. :c reante necurente - sume ce urmeaza a fi ncasate dupa o !09 9,4891 9,489
perioada mai mare de un an (ct.
14110201+41 10208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-
I
14910200-4960200) din care:
I I
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi ncasate i 10 o o
c'.!upa o perioada mai mare de un an (ct.
I 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) II
I
7. ! liOTAL ACTIVE NECURENTE (rd .03+04+05+06+07+09) \ 15 77,817,337 81 ,278,764
ACTIVE CURENTE 118 X X
1. tocuri
(<tt.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ [ 19 420,191 457,463
3020600+3020700+302b800+3020900+3030100+3030200+
13040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+
3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+
13490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+
! 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+
: 3~10000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930
ruo
1
0-B940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-395040
1 _"lbi;.na:nn 'lOhf\7f\f\ "'.>nc:nonn "'.>ncnnnn " "..,."""" "lnonnnn\ :
2. !Crteante curente - sume ce l.Jnneaza a fi ncasate ntr-O : 20
I perioada mai mica de un an- I
i C~ante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari
21 11.47
i (cu2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130
' 10b+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+
;6~e~~g5~;ci!2g136;~2~~g~;~~i%~~~~i~~5fg~:~;~ggg~) ~i~~
care:
4 9

-1-
CRT
NR. I
DENUMIREA INDICATORILOR
- - - - --- -

rcoo RANO
I SOLD LA I SOLD LA I
INCEPUTUL SFARSITUL
I
I
i ANULUI !PERIOADEI I
A B I
c ! 1 ! 2
Decontari privind ncheierea execu?iei bugetului de stat din anul I 21.1 ' o o
curent (ct.4890000)
I
I Creante comerciale si avansuri (ct. 22 3,745 7,597
2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+
i
I
4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care
I

i Avansuri acordate 1
22.1 j X X
Creante bugetare (ct. 23 I 2,202,750 2,355,309
I I

I 4310100**+4310200-+4310300**+4310400**+4310500-+ I

I 4310700""+4370100*"+4370200**+4370300**+4420400+
I 4420800....+4440000*"+4460000 .... +4480200+4610102+
4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ I
4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+
4810900**+4820000""-4970000) din care:

2, 197,350 2,355,309
'
'
Creantele bugetului general consolidat (ct.
4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+
:24
I i I
4660500+4660900-4970000)
I I I I I
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 125 o o
fonduri de la buget (ct. I
4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+
4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+
4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+
'--- 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+
4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+
4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+
**
~~ Europeana (Ct. 26 o o
01+4500502+4500503+4500504+

i mprumuturi pe termen scurt acordate -(ct. - 27 o


I 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+
i 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+ I j ol
I 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+
4680107+4680108+4680109+46901 03+4690105+4690106+
i 4690108+4690109) I
Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 2,210,368 2,366,779
3. ii lnvestitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 o o
4. :I Conturi la trezorerii si institutii de credit : 32 XI X)
ii din care:
Conturi la trezo., casa, alte valori.avansuri de trezo.

(ct.5100000+5120101+5120501 +5130101+5140101 33 4,419,684 6,578,656


+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100
+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+
250302 + 5250400 +5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+
5290201 + 5290301 + 5290400+
5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 +
5570101+ 5580101+5580201+ 5590101+5600101+5600300+
'! 5600401+sd5610100+sd5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100
! ~~-@b-~IW~ -~'<WBM~iri<ehre: 1
33.1 Ol o
[5320600+5320800+5420100)
518676l+532o1o+5320200+5320300+5~2d4+-532o5oo+

'
li depozite 34 X
c:"onturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. ]35 o.
1
0110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ I I
~130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ I
, 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+
1 ~
15290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ u ;";)
; 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ ...'2
15580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+560040 ~ <:~
2+5620102+5620103+5620402) din care: I ~~
, -~
J bobnda de ncasat, avansuri de trezorerie (ct.5 180702+542020~35.1 c~~- ~J I O
~ >
{
~
.......... 01
)\

-2
~l
., COD I SOLD LA , SOLD LA
RANO IINCEPUTUL . SFARSITUL
I -~ _ II
I
DENUMIREA INDICATORILOR
PERIOADEI
;
2
depozite )36 X X
Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) , 40 I 4,419,684! 6,578,656
I

5
I
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.
5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+52402
41 b I
I
01 o

'
i
0+5240300+5550101+5550102+5550103) i I
I I
I
I Dobnda de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 41 .1 I
o
5320400+5180701+5180702) 01
I
6 Cheltuieli n avans (ci. 4710000 ) 42 o o
7 i TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+ 31+40+41 +41 .1+42) 145 7,050,243 9,402,898
8 ! TOTAL ACTIVE (rd .15+45) 46 84,867,580 90,681,662
I
8. ! DATORII j50 XI X
i DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o I XI X
151
I \ perioada mai mare de un an
I
h- I
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada
I
I
mai mare de un an
I I
!I 52
;

\ (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201 + o o


4620201 +4620209+5090000) din care:

o.
', l
12
, Datorii comerciale
. (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)

mprumuturi pe termen lung


. 53

'
I
I
I

!
j
o

(ci. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ , 54 Ol o


11660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ I
I
j3
1670203+1670208+1670209-1690200)

I Provizioane (ct. 1510201+1 510202+1510203+1510204+1510208) 55


I o o

TOTAL DATORII NECURENTE (rd .52+54+55) 1'58 I


o o
DATORIJ CURENTE - sume ce unneaza a fi platite ntr-o i 59 xi X

1
perioada de pana la un an I
I I

Datorii comerciale, avansuri si alte decontari


!
(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ !60 I 114,730! 15,963
4190000+4620101+4e20109+4730109+4810101+ 4810102+
.4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+
r 890000+5090000+5120800) din care:

Decontari privind ncheierea execu?iei bugetului de stat din anul 60.1 O!


J
icurent (ci.4890000) i 8,425
I 1 I I I
'
I . Datorii comerciale si avansuri (ct.
~o 101 00+40301 oo+40401 00+40501 oo+ 4080000+ 4190000+
. 61
i I 110,8571 12,092

I
~620101), din care:
I61.1 I II
I ~vansuri primite I X X
2 ~atorii catre bugete I I
~ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ : 62 i 24 ,0321 42,128
70100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ I
I 20800+4440000+4460000+4480100+4550501 + 4550502+
4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+
I

I
I

1~670500+ 4670900+4 730109+4810900+4820000) din care: I


I ~ ~ I
I
vJ
)
ir: atoriile
I
institutiilor publice catre bugete din care . 53
I
t,.; ~
~
....~
~.t
xiI
)4

i Cbntributii sociale (ct. i 63.1 e ,;;;


...... 15,504 j 18,735
~-... ....-
~
! 4310100+4310200+4310300+43 10400+431 0500+ I
" ':\1 ()7()()+'1.':\7n1nn+4~7fl?nn+A , " " i
) '"'1 I
I
t "'
i Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile :I 64 ~ O' o
! (ct.4550501 +4550502+4550503)
i I
~i- ~ I I
I
,(i!; - I I
3 I 9Jtorii din operatiuni cu Fonduri externe nera mbursabile si fonduri ~ - I
d la buget, alte datorii catre alte organisme intemationale '- t -- !
i I
I j
i i I I
I

-3-
NR. I COD I SOLD LA I SOLD LA I
CRT DENUMIREA INDICATORILOR
Ii
I RANO I1NCEPUTUL I SFARSITUL I
ANULUI !PERIOADEI
i
A I B c 1 2 I

~ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401 + 4540402+ 65 01 o


540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+
. ~510609+4520100+4520200+4530200+4540200+
i ~540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ '
550401 + 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401 +
: 580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ I
1i760000) '
I !
I I

, din care: sume datorate Comisiei Europene 66 I O[ o


( ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)
I .i
i
I
14 ' lmprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite ntr-o
perioada de pna fa un an
I !

(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 70 Ol o


1180609+5180800+5190101+5190102+5190103+
190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ I I
190110+ 5190180+51'90190) I
! I
! '
5 fmprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi pfatite n 71 O' o
~ursul exercltiului curent ft.
610100+1620100+1630 00+1640100+1650100+
I

!660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+
670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+
680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+
680709 -1690100)

1, I !
I '
: ~alariile angajatilor I
I

i(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) ! 72 30,926 37,461


I
7 ilte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, i !
demnizatii de somaj, burse)
: I
I I ~t. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 173 6 ,7001 13,693
I 290000+4380000)din care:
i 1 I
I Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 x; X
8 '{enituri n avans (ct.4720000) 74 o o
9 ffrovizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 OJ o
!
10 l[OTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 176,388 109,245

~-
I
i
11
12
!
TjOTAL DATORII (rd.58+78)
1CTIVE NETE= TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII=
CAPITALURI PROPRII
.

( d.46-79) r80=r90
?.:_
-
-.
,_..
C-) ~

ECM ~;
~
176 ,388

84,691,1 92
109,245

90,572,417
c. qAPITALURI PROPRII q~ .....
.,q X XI
: 1. ~zerve, fonduri (ci. f~ 1.;1 74 ,870,801 75,915,5051
00000+1010000+1020000+1020101 +1 020102+1030000+10400 b re ; I
0~1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 ! ~
+!1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) ~ o I
I
I
I
I

~ t;1
2. i ~ezultatul reportat i I
1
(ct.sc1170000) - sold creditor 85 5,293,746 9,820,391
3. F ezultatul reportat
J~ \
(c~.sd1170000) - sold debitor 86 o o, \
4. ~lezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor 87 4 ,526,6451 4,836,521
I
I
5. i Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor , 88 01 o
i I i I I
6 !TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.M._82-86+87-88) 90 84,691,192 90,572,417

~
\
i
-
9 -4-
Judetul: Tl~IS Anexa 2
Unitatea ad~inistrativ-teritorial : Comuna Remetea Mare

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL


la data de 31/12/2015
:
cod 02 !
NR. '
I RANO
COD
AN AN i
CRT
A I
DENUMIREA INDICATORILOR
B : c
PRECEDENT
1
CURENT
2
I I

I. !VENITURI OPERATIONALE : 01
I
1. !Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte
jVenituri ale bugetelor
I I I 7,201 ,933
~ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ : 02 6,881 ,080
i
I
I
340000+ 7350100+7350200+ 7350300+7350400+ 7350500+
350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+
I I
I
I
I

I
I
~450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ I I
I
I 460900) i
I
I :
!2. iVenituri din activitati economice
I (ci.7210000+7220000+ 7510100+ 7510200+/-7090000) 03 632,590 2,106,557

, i
13. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie
speciala
i
(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 04 5 ,987 1,959
~740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)
I
! 4. : li\lte venituri operationale I
l ; ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+78 (1!)5 409,218 331 ,106
; 300 +7810401+7810402+7770000)
'
i TOTAL VENITURI OPERATIONALE
i Krd.02+03+04+05) 06 7,928,875 9,641 ,555
li. I 'cHELTUIELI OPERATIONALE j 07
1. ' Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor II I '

' '
' 1
I I ( ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 08 1,482,229 1,679,250
I ,6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)
: I
2. : ~ubventii si transferuri ~ I !

I ~ :3
ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 99,7151 104,566
3760000+ 6770000+ 6780000+6790000)
I I -- ~~
3. ptocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti I ~ -
I
~:i I
(ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ ~1..:J 1,437,298
!3020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ z im-~
1,554,3151
I
6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ o~ i !
g130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ uO I
, 260000+6270000+6280000+6290000)
4. heltuiell de capital, amortizari si provizioane
~ct .6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 11 304,074 1,337,694
820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200) II
I
n
~lte cheltuieli operationale :'
!5.
I ct.635oooo+654oooo+658o 1o1+6580109) i 12 I o 246,226 111
OTAL CHELTUIELI OPERATIONALE i i ~ ~
~rd.08+09+10+11+12) I 13 3,440,333 4,805,034 ~~
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA ; 14
I .,
i
~ EXCEDENT (rd.06- rd .13) ' 15 I
4,488 ,54~1 4,836,521 I
I
:
-, DEFICIT (rd.13- rd.06) I 16
: o
IV. 'VENITURI FINANCIARE I j I
t.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ : 17 o o
690000+ 7860300+ 7860400)
.i I I
V. CHELTUIELI FINANCIARE
(t;l.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+
I

; 18
01
I Oi
I
-
I E690000+ 6860300+6860400+6860800)
! I I
-1-
NR. :1 I COD AN -AN
--

I \;"I I DENUMIREA INDICATORILOR I RANO PRECEDENT CURENT


A
I
B
I
I c 1 2 I
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA j 19 I
- EXCEDENT (rd.17 rd.18) 120 o o
- DEFICIT (rd.18- rd .17) 21 o o
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA 22
I - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 23 4,488,542 4,836,521
I

- DEFICIT (rd.16+21-15-20) ! 24 o o
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE I '
(ci. 791 0000) 25 38,1031 o
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
(ct.6900000+6910000) 26 o o
X. \, REZULTATUL DIN ACTIVITATEA : 27 I
f EXTRAORDINARA '
~ - EXCEDENT (rd.25-rd.26) .28 ! 38 ,103 Ol
I - DEFICIT (rd.26-rd .25) 29 o o
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI 30
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) 31 4,526,645 4,836,521
- DEFICIT (rd. 24+29-23-28) 32 o o
I

i
!prdonator principal de credite Conductorul compartimen tului financia r-contabil
I Golubov Ilie '
~{cvv
\,,:

<r
,

~~
~
o t.t.flk:1
~ .....
z=
So
__ ,
-

-2-
Judet:TlMIS ) Anexa 3
Unitatea administrativ-teritorial: Comuna Remetea Mare (la situaiile financiare)

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2015
Cod03 -lei-
DENUMIREA INDICATORULUI Cod TOTAL CASA el
5310101
Buget dii.stat
> el
Buget
local el
Buget
8Si)!J!Jiri
BJget
aJgorl!ri
Buget Fond Buget Fond
na\ional unic pentnl
Buget
treZol'8fia
Buget
instituiii
Buget
{IStitulli
Buget
actMlli\i1
Buget
imprumu turi
B~
fonllu!!
Alte
disponibllitli\i
rnd 5200100/ 5~101QO.I sQC;iale de pentru de aslgurllti m.ediu et. statului el. publice pjJblico finantata d in ir)teme.t) a)ll.e~ (ct. Sxx)
7700000 7700000 la ct. tomaJ sociale de 575()100/ 5240100/ linanjae 'finaritte d in \'&nituri e!(lll{n8 ct. nera:m,wrsa-
5250101+ ptS1~0101+ sAntate ct. . 77oo0oo 770oooo int!lljral llin \'&nltUli proprji f 5130101+ 1111e (SUrslll"
5250102/ 57401021 5710100/ ~nituii pt'Op(ii i buget 5140101+ 0) c;t.
li 7700000 7700000 7700000 PfOP(i1 el. SUbli'&n\il ~vjtAQi de 516010'1+ 51~103/
5600101/ el priva 51-701017 1700000
7700000 5610100/ Uzare 7700000
,_,_.~-- ........ ________ .,.
7700000 ct 5620101/
7''.00000- J. - - - -

!---"
A _ Eil 1=2++15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEAOPERATIONALA 011 o Ol O'
1. incasari 021 10,649,016 1,173,015 Ol 9,456,876 o o o o o o Oi o o o 19,123
2. Plati 031 4,579,238 1,173,015 8,4251 3,399,192 o o o o o o Ol o o; o 7 ,031
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) 04 1 6,069,778 Ol -6,4251 6,057 ,686 o o o o o o o: o o Ol 12,092
li. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITU 051 o Ol o
1. incasari 061 28,265 o Ol 28,265 o o o O, o o o o Ol Ol o
2. Plati 071 3,939,071 o Ol 3,939,071 o o o o o o Ol o O' O' o:
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) 081 3,910,806 o Ol -3,910,606 o o o o o o 01 o o o o:
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 091 o o Ol
1. ncasari 101 o O' Ol O o o o o o O! o o o o O!
2. Plati 111 o o Ol O o O' o o o o. o o o o o
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 121 o o Ol O' o o o o o O' o o o o o
N. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR 131 2,156,972 o -8,4251 2, 146,680 Ol O' o o o O' o Ol Ol o 12,092,
SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

J. NUMERAR Sf ECHIVALENT OE NUMERAR LA I 14j 4,419,684 o Ol 4,369,044 Ol o o o o o o Ol 01 O! 30 ,640 1

NCEPUTUL ANULUI ~
sume recuperate din excedentul anului precedent I 14.1 I 1,600,000 1.soo.0001...,<c~\ o o
sume utilizate din excedentul anului precedent I 14.21 1,600,000 o Ol 1 ,6~~~~ b\"> o o o o o o o; Oi O. Ol

~~~p
sume transferate din disponibilul neutlllzat la finele
mulul precedent-
I 14.31 O o o
I o ~ o o o o o: o
li . NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA
;FRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-
151 6,578,656
-8,4~~ Ol o o o 42,7321
d.14.3)
.,...\.
Ordonator principaLde c
Golubov Ilie * *
-- -~ ------!!-'!.u:, _ -~
~.------eonductora1=mpllimentulu1 f1riiii1Cir:COiifa&il.

Wl
/::

j
~-
lJiii:
u

-- ~ : I , -
~
,.... __ _ ___ : _ &.-... """"" - ' "" .
Judetul: TIMIS \
anexa1 2
Unitatea adm i nistrativ-teritorial: Comuna Remetea Mare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI


la data de 31/12/2015
y
~ - L ------ .. -~- ---

DENUMIREA INDICATORILOR COD


Prevederi
bugetare
Prevederi
bugetare I Total din I
Drepturi constatate
dlr1anii I din anul
Stingeri
pe alte cal
I Drepturi
constatate
Indicator lnltlale definitive care precedent! I curent I realizate ktecat incas. de incasat
A I B 1 2 3=4+5 4 5 6 I 7 I 8=3-6+7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) 00.01 3,486,000 7,265,281 11,787,093 2,187,017 9,600,076 9,485,f43 - - 72,944 2,229,006
~VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.020-37.020+00.15) 49.90 2,318,000 2,928,000 7,447,853 2,187,017 5,260,836 5,145,903 72,944 2,229,006
I. VENITURI CURENTE - 00.02 3,486,000 5,134,600 9,654,188 2,187,017 7,467,171 7,352,238 72,944 2,229,006
A. VENITURI FISCALE - -- 00.03 3,281,000 4,906,600 8,910,033 1,764,145 7,145,888 7,034,568 72,944 1,802,521
A1 . IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 781,000 1,210,000 3,341,223 O 3,341,223 3,341,223 --0 - - -- 0
1 -- - -
A1 .1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT St CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 O 46,000 52,628 O 52,628 52,628 O O
PERSOANE JURIDICE (cod01.02)
1.2..i MPOZIT PE VENIT, PROFIT Sf CASTIGURI DIN CAPITA-L DE LA 00.06 I 181,oool 1.164,ooo 3,288,595 o 3,288,595 3,288,595 ----01 ---o
PERSOANE FIZICE( cod 04.02)
f =i mpozit pe venit ( cod 03.02.1 8)
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobilia.r e din patrimoniul I
03.02
03.02.18
I 01 -46,00ol -
or--46,00ol--
52 ,628
52,628
o
o
52,628
52,628
52,628
52,628
o
o
- - -0
--
0
-

personal

Cote si sume defalcate din impozltufpe-venit (cod 04.02 781,000 \ 1,164,000!"'-3,288,595 Ol 3,288,5951
- -- - - I - -
3,288,595
or -____,o
04.02.01 +04.02.04)

C Coie_.~_efalcatedin impozitul pe venit . ~ --~-~----


_ 04.02.01 274,0001 274:0001 . 2,415,5941 O 2,415,594 2,415,594 __
1
01 o
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 04.02.04 507,000 890,000I 873,001 O 873,001 873,001 or o
bugetelor locale

.A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) o0.i9 I 1,220,000R {220,-ooor- -2;318,036 1,300,0SS 1,017,981 ~23,431 -=- 68,087 --1~26,518
Impozite si taxe pe proprietate (coci- - --- 1---
07.02 1,220,000 1,220,000 2,318,036 1,300,055 1,017,981 923,431 68,087 1,326,518
07 .02.01 +07 .02.02+07.02.03+07 .02.50)

._ Impozit si taxa pe cladlrl (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 878,000 87B,OOO 1,472,365 836,680 635,685 615,437 51,204 805,72~, li
- ---- Impozitul pe cladiri de la persoane fizice - 07.02.01 .01 74,000 74,000 263,734 158,364 105,370 75,521 4,248 183,965
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 804,000 804,000 -- 1,208,631 678,316 530,315 539,916 46,956 621,759 I
lm-pozit si taxa pe teren (cod~.01 la 01.02.02.03} 01.02.02 342,000 342,000 845,671 463,375 382,296 307,994 16,883 520,794 1 J

Impozitul pe terenul}4~ia_per!:tY.ui~{izice 07.02.02.01 56,000 56,000 190,482 114,751 75 ,731 59,562 2,230 128,690
,_ lmpozitsi taxa pe~e~~~rso~juridice - 07.02.02.02 102,000 102,000 95, 723 61 ,053 34,670 37,490 2,596 55,6371
I-
Impozitul pe tere!qf ~ , . . '~t:])) ~ 07.02.02.03 184,000 184,000 559,466 287,571 271,895 210,942 12,057 336,467
A4.IMPOZITE St TAXE\P!:~ ~. . ,(._. ICll (cod 11 .02)
00.10 1,280,000 2,454,600 3,228,391 464,090 2,764,301 2,747,531 4,857 476,003
Sume defalcate din TV~~od~~12-9' !('y .02.07} -
11.02 1,168,000 2,234,600 2,234,600 o 2,234,600 2,234,600 o o
-- Sumedefata~~valoreAfdaugatapentrufinantareacheltuielilor 11 .02.02
descentra1izate1a111i~
ei~
c n.;;..(e1or.munic1pmor,sectoare1or si
1,120,000 ~A,"~~
CON ~Or..1-w1
..n"iJl'u\j
,.
U\ O 1341 ,600

1341600

o o

.
Municipiului Bucurest1 -..'\.
:'\. "'
~"\_
..., :~ "' __J_~ -- -
1

OlUGu-,. ~~""'
.,. ~~ /J: ~ ,l L
. -1- ,_ ___ - - - - L. .

~ -~
/
\ Prevederi I Prevederi \ Drepturi constatate Stingeri Drepturi
DENUMIREA INDICATORILOR COD bugetare bugetare
~-
Total di din anii din anul lncasari pe alte cal Iconstatate
Indicator lnitlale definitive care precedenti curent realizate ~ecatlncas. de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6+7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11 .02. 05 o 200,000 200,000 o 200,000 200,000 Ol O
li Sume defalcate din.taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetele 11 .02.06 48,000 693,000 693,000 o 693,000 693,000 Ol O
locale
.axe pe utlllzarea bunurll.ru,.-autorizarea-utilizaril-hUAlff'H&r-seu-pe-- -
desfasurarea de actlvitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)
===H6:()2-- - -1-rr,oou 220.0001 --- '99"3. 191 r -464,o9o l 529,101 I s12,931 I 4:051 I 41s.003 I
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02 112,000 112,000 703,934 464,090 239,844 223,074 4,857
.j
16.02.02.01 +16.02.02.02)
- -lmPOzii pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice") 16.02.02.01 72,000 72 ,000 - - 308.3 - -1-80,375 128,538 79,521 - 3,830 225,562
- -mpozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)-- 16.02.02.02 40,000 40,000 395,021 283,715 111,306 143,553 1,027 250,441

-Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.02.03 o 1,000 7,967 o 7,967 7,967 -at- -o
f--- - - ---- - .. -
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
. -- -- --1 16.02.50 I ol 101,oool - 28f.89ol ol 281,890 ! 281 ,89oi - - - -or- o
desfasurarea de activitati
AS. ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE -- . 00.11 O 22,000 22,383 O 22,383 22,383 - - -- o'------ O
0 1te.impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) .. _ _ 18.02 _ O 22,000 .22,383 O 22,383 22,383 -~ ~-~~- ~
Alte impozite si taxe 18.02.50 O 22,000 22,383 O 22,383 22,383 O O
C." VENITURI NEFISCALE 00.12 205,000 228,000 744,155 422,872 321,283 317,670 O 426,48~
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) - 00.13 55,000 57,000 136,973 30,228 106,745 100,518 .o 36,455
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) --- -- 30.02 55,000 57,000 136,973 30,228 106,745 100,518 O 36,455 /
- - Venituri din concesiuni si nchideri - - - 30.02.05 55,000 55,000 127, 533 24,262 103,271 95,803 - O 31 ,730 I
-Ate venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice -- - 30.02.05.30 55 ,000 55,000 - 127 .533 24,2621 103,271 95,803 O 31 ,730 I

Alte venituri din pro-prietate ---- - - 30.02.50 O 2,000 9,4401 5,966 1 3,474 4,715 - -- --0 - 4,'725.
C2.VANZRIDEBUNURISISERVICll
1
-(cod- - 00.14 - 150,000 171,000 - 6oi,182 392,644 214,538 217,152 o 390,030
33.02+34.02+35.02+36.02+37 .02)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.o:i.08 la I 33.02 150,oool 15o,oool___ 367~565 229,958 137,607 135,248 o -- - - /
33.02.50)
Venituri din prestri de servicii 33.02.08 150,000 150,000 367,500 229,958 137,542 135,183 ol 232,3 17
>-- -A-lte venituri din prestari de servicii SI alte activitati 33.02.50 o o 65 o 65 65 o o
Venituri din taxe administrative, ellberarl pennise (cod 34.02 o o 3,812 o. 3,812 3,812 o o
02 3

~ ;:~: e~~:;~::ciaredetimbru - - -- 34.02.02 ----01~ 3,762 o 3,762 3,762 O - --a


AlteVeniluri din taxe administrative, eliberari pennise
-Amenzi, penalitati si confiscarl
35.02.01 la 35.02.50)
- --
-(cod--
34.02.50
-
O
--o
O
14,000
- --50
225,703
O
162,686
50
63,017
50
67,990
O
o
O
157,713 J
ol 14,oool 19s.fvl 134,0911 61,030 1 67,414 1 -01 121.113

~enlfuricln me:nnZi
zilis5liaaiilteess:iian
ncCitTtiurrnttiaappililic~aitteeddieecca
:aitriee~aiiilt:eeiimn siitltiitulitiiidd~e~~ttil~~ftf;!:e1ro2 o 14,000 195,127 134,097 61,030 67,414 Ol 127,713

- - -- - --- -- - - _ . l . . . . _ _ -'---- _ _ l_.

-2-
il41
1
...
Prevederi Prevederi DJ:Gplurl constatate Stingeri Drepturi
DENUMIREA INDICATORILOR COD bugetare bugetare Total di din anii din anul lncasarl pe alte cal constatate
indicator lnitlale definitive care precedent! curent realizate decat incas. de lncasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6+7
Alte amenzi, penalitali si confiscari 35.02.50 o o 30,576 28,589 1,987 576 o 30,000
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.60)
- 36.02 o 7,000 10,102 o 10,102 10,102 o o-
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 o 7 ,000 10, 102 o 10, 102 10, 102 o o
.- - . - - - - - --- - - . - -- - -
Transferuri voluntare, altele decat subventllle (cod 37.02 o o o o o o o o
37.02.01 +37.02.60)
- v ars.aminte din de pentru finantarea sectiunii de.(cu-semnul minus) 37.02.03 "() -1,029,000 -1 ,000,000 o -1 ,000,000 -1 ,000,000 o --a
i v. suaveN"t(cod 42.02+43.02>
--- - -- 00.17 o 2,102,681 2,104,640 o 2,104,640
- .. ... -- -- 1--
2,104,640 o o
SUBVENTll DE LA AL TE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE .(cod 00.18 o 2,102,681 2,104,640 o 2,104,640 2,104,640 o o
42.02+43.02)
t-
Subventii de la bugetul de stat 42.02 o 2,102,681 2,104,640 o 2.104,640 2 ,104,640 o o
- -
o o o -- -- --0 - -- o
6.- CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) 00.20
6 - - - - 5 -
1,959 1,959 1,959 - .., __
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incazirea locuintei cu femiie, 42.02.34 - {959 o 1,959 - 1,959 o o
carbuni, combustibili petrolieri
- vrsminte diri_de_ -- - - - 37.02.04 o -- T.o29.ooo --- 1,000,000 o 1,000,000 -- 1,600,000 .
- o o
li. VENITURI DIN CAPITAL (cod- 39.02)
- --
00.15 o 28,000 28,265 o -
28,265 28,265
--- o 6
,_Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 fa 39.02 o 28,000 28,265
- o 28,265 28,265
~-- -
o -o
39.02.07)
.- -a
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
..
39.02.01 o 28,000 28,265 o 28,265 28,265 o
---
A . De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) 00.19 o. - 2,102,681 2,102,681 o 2,102,681 2,102,681 o o
- --i=iriantarea programului national de locala 42.02.65 o 2,102,681 2,102,681 o 2,102,681 2, 102,681_,~- - o o
.TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (coif 00:02+00.16+00.16+00.17 00.01F 3,486,000 4,105,600 8,656,147 2,187,017 6,469,130 6,354,197 '72,944 2,229,006
- --
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15j - 49.90 2,318,000 2,928,000 7,447,853 2,187,017 5,260,836 5,145,903 .., ____ 72,944 2,229,006
--
. VENITURI CURENTE 00.02 3,486,000 5,134,600 9,654,188 2,187,017 7,467,171 7,352,238 72,944 2,229,006
- - -
~--VENITURI FISCALE 00.03 3,281,000 4,906,600 8,910,033 1,764,145 7,145,888 7,034,568 72,944 1,802,521
A:1: TMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 781,000 1,210,000 3,341,223 o 3,341,223 3,341,223 o o
- 1 .1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 o 46,000 52,628 o 52,628 52,628 o o
PERSOANE JURIDICE (cod01.02)

A1T.JMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.06 781,000 1,164,000 3,288,595 o 3,288,595 3,288,595
- - o o
PERSOANE FIZICE( cod 04.02)
~

Impozit pe venit ( cod 03.02.18)


-- - -
03.02
6 - 46,000 52,628 o "52,628 - - 52.628 o - -- 5
---
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din palrimoniu - 03.02.18 o 46,000 52,628 o 52,628 52,628 o o
personal
- -- /":\
o
~

c "o te si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02. d (~OOO 1,164,000 3,288,595 o 3,288,595 3,288,595 o
04.02.01 +04.02.04) ~;)..
-- Cote defalcate din impozitul pe verilf . -- --
----
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit-pentru echilibrar~
OJ.11?{91t: t ~'""
~;!_;..-274 ,000 274,000 2,415,594 o
o
2,415,594 2,415,594 o
o
o
o
( ~ ~.P2ey
V 507,000 890,000 873,001 873 ,001 873,001
bugetelor focale
<d'\..,.y
-- -
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
--
-- - --- \. l~JIB' 1,220,000 1,220,000
--
2,318,036 1,300,055 1,017,981 923,431
----- - -- - - - -
68,087 1,326,518
V

~
-3-
., Prevederi Prevederi D\ipcurl constatate Stingeri Drepturi
DENUMIREA INDICATORILOR COD bugetare bugetare Total din J din anii din anul lncasarl pe alte cal constatate
indicator initlale definitive care >recedentl curent realizate decat Incas. de lncasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6+7
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02 1,220,000 1,220,000 2,318,036 1,300,055 1,017,981 923,431 68,087 1,326,51 8
07 .02.01 +07 .02.02+07.02.03+07.02.50)
- --
- -Impozit sl taxa pe cladlrl (cod 07.02.01 .01+07.02.01.02) 07.02.01 8711,000 878,000 1,472,365 836,680 635,685 615,437 ..____ 51,204 805,724
- --- --~
~--
--1.!nQozitul 12e cladiri de la eersoane fizice - 07.02.01.01 7.,000 74,000 263,734 ---158,364 105,370 75,521 4,248 183,965
- - .. ,,._ . 53(f,3'IO ~~916
~ -
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01 .02 804,000 804,000 '{;2'1f]'31' oro,316 c~ 62'1-;759
lmpozltsl taxa pe teren (cod 07 . 02.02.01la07.~_2.02.03) 07.02.02 342,000 342,000 845,671 463,375 382,296 307,994 16,883 520,794
-- Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01
-56,000
- - - 56,000 190,482 114,751 75,731 59,562 2,230 128,690
- - 07.02.02.02 102,000 102,000
lmpozitsi taxa pe teren de la persoane juridice 95,723 61 ,053 34,670 37,490 2,596 55,637
- -- -
07 .02.02.03 184,000 184,000 559,466
Impozitul pe terenul extravilan 287,571 271,895 210,942 f2.057 336,467
A4.IMPCZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICl - . (cod 11.02) 00.10 :r;2ao,ooo - -2,454,600 3,228,391 464,090 2,764,301 2,747,531 4,857 476,003
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01la11 .02.07) 11.02 1,168,000 2,234,600 2,234,600 o 2,234,600 2,234,600 o o
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 11 .02.02 . 1.120,000 1,341 ,600 1,341,600 o 1,341,600 1,341 ,600 o o
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si
Municipiului Bucuresti

6 o --- - -
o - - -
o
--
- -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata .. pentru drumuri 11 .02.05
- .Sume defalcate din taxa pe valoarea-adaug_ta_ pentru echilibrarea bugetelo 11 .02.06
locale
----- -
48,000
200,000
693,000
200,000
693,000 o
t-- 200.000
693,00 ..
200.000
693,000 o -o-
''raxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizaril bunurlor sau pe
------
16.02
- ------ -
112,000 220,000 993,791 464,090 '529,701
-
512,931
.. - - ------
4,857 476,003
desfasurarea de activitatl (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

-- Ff~ooo - -
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02 112,000 703,934 464,090 239;844 - - 223,074 4,857 476,003
16.02.02.01 +16.02.02.02)
. 1 -.
- - im pozit pe mijloacele Cie transport detiriutede p ersoane fizice) 16.02.02.01
~-- -

72,000 72,000 308,913 180,375 - 128.538 79,521 3:830 225,562


Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) 16.02.02.02 ;rn:ooo 40,000 395,02 283,715 111,356 143,553 1,027 250,441

Taxe si tarife pentru eliberarea dellcenle-sla-utorizatii de . "fe.02.03 -6 -- 1,000 7,967 o 7,967 7,967 o o
- -- - 5 -- - -o
---p;j1e taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareautiiizarii bunurilor sau pe fe.02.50 -- 107,000 281,890 o 281:890 281,890 o
desfasurarea de aclivitati
---- - ---
o o
AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 22,000 22,383 o 22,383 22,383 o
-Alte impozite sl taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 o 22,000 22,383 o 22,383 22,383 o o
- Alte impozite si taxe 18.02.50 - a 22,000 22,383 o 22,383 22,383 o -~

o
C. VENITURI NEFISCALE
-
00.12
--- - -
205,000 228,000 744,155 422,872 321,283 317,670
-
o 426,465
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31 .02)
- 00.13 55,000 57,000 136,973 30,228 106,745 100,518 o 36,455
---
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) 30.02 .... 55,000 57,000 136,973 30,228 106,745 100,518 o 36,455
Venituri din concesiuni si nchideri 30.~\\ -55,000 55 ,000 127,533 24 ,262 103,271 95,803 o 31 ,730
ss.066 o
~ ~~-cr;~=t
- --Alte venituri din concesiuni si nchirieri de catre instilutiile publice 55 ,000

t
127.533 24,262 103,27 1 95,803 31 ,730
1... ~
~
Alle wo;t"ri o;o prnp<;etote
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
/n~'> -
(cod ~-~
~
~14
- 150,000
o 2,000
171,000
9,440
607,182
5,966
392,644
3,474
214,538
4 ,715
217,152
o
o
'4,725
390,030
33.0~:=4.02+35.02+36.02+37.02)
V _.... - -- - - - 4---
~
'
- ---- I I Prevederi I Prevederi I ~t1 - I
Stingeri I
Drepturi I
DENUMIREA INDICATORILOR COD
indicator
bugetare
inltlflle
bugetare
definitive
Total d ;
care
din anii
precedent!
din anul
curent
lncasarl I
pe alte cal constatate
realizate ~ecatincas. delncasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6+7
Venituri din prestarl de servicii si alte activitatl (cod 33.02.08 la I 33.02 150,000 150,000 367,565 229,958 137,607 135,248 oI 232,317
33.02.50)
I - - Venituri din prestari de servicii 33.02.08 I 15o:ooor 150,000L367,500~ 229,958 L 137,5421 135,1831 ~I 232,31 '71
Alte venituri din prestari de servicii si alte aci.ivitali 33.02.50 . . ot= ol== __ .65J=
il=: 65. 65. ..{)+.-----<~
Venituri din taxe adm i nistrative, eliberarl permise
34.02.02+34.02.50)
Taxe extrajudiciare de timbru- - - - --
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
(cod I 34.02

34.02.02
34.02.50
-F lI

- --
Ol

O
- -o
Ol

O
3,812

3,762
50
o

o
O
3,812

3,762
- 50
3,812 1

3,762
50
o

o
O
o
o
O I
~menzl, penalltati si confiscari (cod 35.02 - - O 14,000 225,703 162,686 63,017 - -6
- 7-:990,__. O 157,713
35.02.01 la 35.02.50)
Venituri din amenzi si aite sa.nctiuni aplicate poirivit dispozitiilor legale -~ 35.0~1- - o 14,000 195,127 134,097 61,030 67,414 o 127,713

i----ver;ituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutil de speciaiital135.02.01.02 I -5 14,000 195,127 134,097 - 61,030 67,414 . 01 127,71 3

Aite..amenzi, penalitati sTconfiscarf


Diversevenituri(cod 36.02.05Ja. 36.02.50)
35.02."5~ -
36.02 - - - -0 -
61--- o
7,000
30,576
10,102
28,589
O
(987
10,102
576
10,102 -- O
-
i R 3o,ooo
O
Varsaminte din veniturlie s17sudisponibilitatile insitutiilor publice 36.02.0S- - -o 1,000 10. 102 o 10,1o2 10,102 -- a --o

1
Transfer uri voluntare, altele-decat-subventllle (cod I31.02- - I ol o not-- - 01 - - - - ot ol ol -o
37.02.01 +37 .02.50)
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus) 37.62.03 I -ot -1,029,oool -1.000.oool 0 \ :1,060,0001 -1 ,000,000 o o

w:suBVENTll (cod 42.02+43.0Z) . - -- H . loo.ff --- 1 -. - o. 2,102,681 2,104,640 a "'i;-104,640 2,104,640 - -0 --o
SUBVENTllDELAALTENIVELEALEADMINISTRATIEJPUBLICE (cod io0.18 - - - O 2,102,681 2,104,640 O 2,104,640 2,104,640 O o
_,
42.02+43.02)
Subventii de la bugetul de stat 42.02 o 2,102,681 2,104,640 o 2.10~640 2.104,640 --~01 o
B. CURENTE (cod 42.02.21a"4i.i>2.36) ~20 -- o o 1,959 o 1,959 1,959 o o
Subventii pentru acordarea -ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 42.02.34 I Q Q 1,959 0 1,9591 1,959 1 Ol O
carbuni, combustibili petrolieri
~ -
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) 00.01D o 3,159,681 3,130,946 01 ~30,946 3,130,946 o o
VENITURI PROPRII (cod00.020-11.020-37.020+00.15) 49.90D o 28,000 28,265 Of 28,265 28,265 o o
I. VENITURI CURENTE - - - - - -- - - - - - - - - 1 -00.02D- -- --+ o 1,029,000 1,000,000 Ol 1,000,000 1,000,000 I o o
C. VENITURI NEFJSCALE 00.120 o 1,029,000 1,000,000 oI 1,000,000 1,000,000 I O o
C2.VANZARI DE BUNURI Sf SERVICII (cod o 1,029,000 1,000,000 oI 1,000,000 1,000,000 I o o
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)
1
Transferuri voluntare, altele decat subventlile --1 ol 1,029,oool 1,000,oool -0 1---1.000,000 1,000,000 1 o o
37.02.01 +37.02.50)
~rs-aminte din sectiunea de fu~ctionare
li. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)
o
O
1,029,000
28,000
1,000,000
28,265
O
O
1:000,606
28,265
1,000,0fO =
28,265
-
O
=R
- O
O
Venituri din valorificarea unor bunuri O 28,000 28,265 O 28,265 28,265 - - -0 O
39.02.07)
L....- - -- _._L______ -- . . . i . . _ _ _ _ _ __

~ -5
I _J
-I
\ PrevederiPrevederi Dhipturl constatate Stingeri Drepturi
DENUMIREA INDICATORILOR - COD bugetare bugetare Toiacn I
din anii din anul lncasari pe alte cai constatate
Indicator lnltlaledefinitive care precedent! curent realizate ktecat incas. delncasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6+7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituliilor publice 39.02.01 o 28,000 28,265 o 28,265 28,265 o o
-
o 2,102,681 2,102,681 o 2,102,681 o
- --oo
IV. SUBVENTll (cod 42.02+43.02) 00.170 2,102,681
SUBVENTll DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.180 o 2,102,681 2,102,681 o 2,102,681 2,102,681 o
Subventii de la bugetul de stat - ~2 n?n - - ---n ~1.02,.68.1- 2 n2,681- .... : , .t ~2;68-
-. --,--
~ .- .. (} ..
V

----a
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.1 9) 00.1 9 o 2,102,681 2,1 02,681 o 2,102,681 2,102,681 o
Finantarea programului national de locala
...._____ ________ -------
42.02.65
~-
o 2, 102,681 2,102,681 o 2,102,681 2 ,102,681 o --o
---

Ordonator principal de credite Conductorul compartimentului financiar-contabil


Golubov Ilie

~~

-6-
( (
Judetul: TIMIS ' anexa12
Unitatea administrativ-teritorial: Comuna Remetea Mare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI


la data de 31/12/2015
- -- ----- ------ - ---- - -- ---
- - - -- - ---
rcod 20- -J
Prevederi Prevederi Drepturi constatate
- Stingeri Drepturi
DENUMIREA INDICATORILOR COD bugetare bugetare Total din din anii din anul lncasari pe alte cal constatate
Indicator inltlale definitive care precedent! curent realizate decat incas. de incasat
A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6+7
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17 00.01F 3,486,000 4,105,600 8,656,147 2,187,017 6,469,130 6,354,197 72,944 2,229,006
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.020-37.02D+00.15) 49.90 2,318,000 2,928,000 7,447,853 2,187,017 5,260,836 5,145,903 72,944 2,229,006
I. VENlTURI CURENTE 00.02 3,486,000 5,134,600 9,654,188 2,187,017 7,467,171 7,352,238 72,944 2,229,006
- - - -- 72,944 1,802,521
A. VENITURI FISCALE 00.03 3,281,000 4,906,600 8,910,033 1,764,145 7,145,888 7,034,568
A. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04
-
781 ,000 1,210,000 3,341,223 o 3,341,223 3,341,223
..
o ---o
- o o
A1 .1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 o 46,000 52,628 o 52,628 52,628
PERSOANE JURIDICE (cod01 .02)
A1 . 2: IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPTALDE lA 00.06
- 781,000 -----:;;; 64,ooo 3,288,595 o 3,288,595 3,288,595 o --- -o
PERSOANE FIZICE( cod 04.02)
- mpozit pe venit ( cod 03.02.18) - - 03.02 o 46,000 - .52,628 6 52,628
-
52,628 -- -- o --- - -0

----iffipozitul pe veniturile din transferul proprietalilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 o 46,000 52,628 o 52 ,628 52,628
-o o
pers onal
'cote si-sume- Cefaicate din impozitulie ve-nit- - -
- - - -- 04.02- - - o
- ----
o
--- --0
(cod 781 ,000 1,164,ooo - 3,288,595 - 3,288,595 3,288,595
04.02.01 +04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit -- - -- --- 04.02.01 274,000
-
274,000 - 2,415,594
-
o 2,415,594 2,415,594
- - 6 ------- o
- Sumeaocate din cotele defalcate din impozitul pe venit -pentru echilibrarea 04.02.04 507,000 890,000 873,001 o 873,001 873,001 o o
bugetelor locale
-
-3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 1,220,000 1,220,000 2,318,036 1,300,055 1,017,981 923,431 68,087 1,326,518
Impozite sl taxe pe proprietate (cod 07.02 1,220,000 1,220,000 2,318,036 1,300,055 1,017,981 923,431 68,087 1,326,518
07. 02.01 +07 .02.02+07. 02.03+07 .02.50)
---
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01 .02) 07.02.01 878,000 878,000 1,472,365 836,680 635,685 615,437 51,204 805,724
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
-- 263,734 158,364 105,370 75,521 4 ,248 183,965
07.02.01 .01 74,000 74,000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
-- -
07.02.01 .02 804,000 804,000 1,208,631 678,316 530,315 539,916 46,956 621 ,759
I mpozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02 . 0~ 342,000 342,000 845,671 463,375 382,296 307,994 16,883 520,794
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
~ - ~- -- 07. ~~~' 56,000 56,000 190,482 114,751
-- 75,731 59,562 2,230 128,690
~ -
lmpozitsi taxa pe teren de la persoane juridice /t9!'t ~-OAB. \ 102,000 102,000 95,723 61,053 34,670 37,490 2,596 55,637
Impozitul pe terenul extravilan 184,000 184,000 559,466 287,571 271,895 210,942 12,057 336,467
.h.\'. 11Jr. (-~:y
A4.IMPOZITE Sf TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod f1 .02)/n~'~ ,r 1<111- n - '
".,,, 1,280,000 2,454,600 3,228,391 464,090 2,764,301 2,747,531 4,857
o
476,003
o
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) \\,':_~\' !""'=02 1,168,000 2,234,600 2,234,600 o 2,234,600 2,234,600
-
Sum~ defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea c"'-~..,..,.....r 11 .02.02 1,120,000 1,341 ,600 1,341 ,600 o 1,341,600 1,341 ,600 o o
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sectoarelor s\ 7 '
Municipiului Bucuresti '
- - ---- -- -- - -- - --
- .;r __.,
- ~--
!'
1.1 ~_--..,
(
-- Prevederi Prevederi ?pturi constatate Stingeri Drepturi
DENUMIREA INDICATORILOR COD bugetare bugetare Total din I din anii din anul lncasari I
pe alte cal constatate
Indicator lnltlale definitive care precedent! curent realizate 'decat Incas. de incasat
A 8 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6+7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 1r-02.05
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelo 11 .02.06
O
--,fo.ooo
200,000
693,000
200,000
693,000
o
o
200,000
693,000
200.000
693,000 ------
o
o
I -~
q
locale . - - - '-- - - - -- i-- - ---

-- -- - rrax
epe utilizarea bunurilor, autorizarea(codutillzarll
desfasurarea de actlvitati
bunurilor sau pe
16.02.02+16.02.03+16.02.50)
I 16.02 112,ooo 220,000 993,791 464,090 529,701 512,931 4,857 476,003

f----
Impozit pe mijloacele de transport (cod - 16.02.02 112,oool 112,000 I 163,934 464,090 239,844
1
223,074 1- - - - 4,857 476,003
__,
16.02.02.01 +16.02.02.02)

L~ impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice") - - - 16.02.02.01 72,000 72,000 308,913 180,375 128,538 79,521 3,830 225,562
1

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) 16.02.02.02 40,000 40,000 395,021 283,715 111,306 143,553 1,027 250,441

,__ Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si aulorizatii de


1
16.02.03 I ol 1.0001 1.9s1I ol 1,9s1I 1,9s1 1 -- ol - --- o
--- Attetxe _p_e _utilizareib-uriurilor, autorizarea utilizarii bunurlfo-rsau pe ____ -- 116.02.50 I --o l 101,oool - 28-1,890 ol 281 ,8901 281,8901 - -6i------ o
desfasurarea de activitati
A6:-ALT-ElMPOZITE STAXE-FlsCALE ---- - - - - - - -- 00.11 ----o-- 22,000 22,383 - -----of- 22,383 22,383 --- - - - -
0 -----o-
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) - - 18.02 o 22,000 22,383 --o 22,383 22,383 -o- - --- 0
- -- - PJtelmpozite si taxe - - - - - - - - ---- - ---- 18.02.50 - -o 22,000 - 22,383 o 22,383 22,383 ---- 0-- - - -0
c. -VENITURI NEFISCALE 00.12 205,000 228,000 744,155 422,872 321,283 317,670 - O 426,485
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31 .02) 00.1 3 55,000 57,000 -136,973 30,228 106,745 100,518 O -- 36,455
I Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) -- - - - 30.02 55,000 57,000 136,973 30,228 106,745 100,518 -- O 36,455
Venituri din concesiuni si nchideri - - 30.02.05 55,000 55,000 --127,533 24,262 103,271 95,803 O 31,730
- - Alte -v enituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice ---- - 30.02.05.30 55,000 55,000 - 127,533 24,262 103,271 95,803 -o 31,730

[ - - Alte venituridlnproprietate ----t'30.02.5o I ol 2,0001 --- 9.440 5,966 1- 3,474 4,71 5 - -- --5 - - -4,725
C2:VNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod - ------roo.14 150,000 171,000 6oi;182 392,644 21 4,538 217,152 . - - - -0 390,030
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

VeniturTdin prestari de servicii sl alte actlvitati (cod 33.02.08 la I 33.02 150,000 150,000 367,565 229,958 137,607 135,248 0 1- -
232,317
33.02.50)
~ -------
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 150,000 150,000 367 ,500 - 229,958 137 ,542 135, 183 o 232.317
1---
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 - o -o - - '55 o 65 65 o o
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02 o o 3,812 o 3,812 3,812 o o
34.02.02+34. 02.50)
Taxe-extrajudiciare de timbru - - - 34.02.02 ~ O 3)62 O 3,762 3,762 --- O o
L~~e venituri din taxe administrative, eliberari pe~ise - - - 34.02.50 _ _ ~ o --50 _ O 50 50 -~-- O
Amenzi, penalltatl sl confiscari O 14,000 225,703 162,686 63,017 67,990 O 157,713
35.02.01 la 35.02.50)

ol 14,00o l 195,1271 134,0971 61,03ol 67,4141 ol 127,713 1

ol 14.ooo l 19s~1i1 I 134,0911 s1.03o l 67,4141- - - - -01 121.113


'--
~.,,......-----~---- -- --- - ' - - - - L-- -- - - ' - - -- - -

-2-
Prevederi Prevederi r - 1turl constatate Stingeri Drepturi
DENUMIREA INDICATORILOR COD bugetare bugetare Total din din anii din anul lncasarl pe alte cai constatate
Indicator lnitlale definitive care precedentl curent realizate decat incas. de incasat
A 8 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6+7
Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02 .50 o o 30,576 28,589 1,987 576 o 30,000
- --
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)
-- -
36.02
_ _ ~_'.l_rs~n:i ~~le din venitu ~e si/sau disponibilitatile ill_sljtutiilor p_b!ice_____ ..3.6...Q205__
___ --- o -
. _ -.(). --
7 ,000
"1 nnn

-
10,102
- 1-0,-1-02- ~----0 -
o 10,102
- tfr;t02' .
10,102
ro.102
- -