Sunteți pe pagina 1din 37

- No.

LEI EXEMPLAROL 24 1932

MONITORUL CO UNAL

MUN1CIPIULUI
ORGAN OFICIAL AL MUNICIPIULUI. APARE SAPTMNAL
Redactia administratia la secretariatul general aI municipiului Bucuresti str. Coltei (Palatul

ABONAMENTULUI :

PE AN 500 Lei
PE 6 300
COSTUL EXEMPLAR 15
COSTUL EXEMPLAR VECHI 20

Procese-Verbale dela 3 24 Noembrie


Licitatii zina de : 27 lanuarie ; 4, 11 18 Februarie.
Ordoant
NotificAri.
Declaratii de cstorie

SECTORUL SECTORUL

Proces-Verbal dela 2 Decembrie 1931. Proces-Verbal din Decernbrie 1931.


Licitatie din 17 Februarie

SECTORUL SECTORUL IV

Licitatie din 11 12 Februarie Licitatii din 24 26 Februarie


Notificare

www.dacoromanica.ro
2 MONITORUL COMUNAL

DECIZIUNE PROCES-VERBAL

Avnd drepturile ce ne sunt con- Consiliului Comunal


ferite de regulamentele vigoare, al Municiplului Bucuresti dela 3
D. de primar al munici- la 10 11 Noemb. 1931
piului autorizhm pe d-nul Roger Bo-
lomey directorul arhitecturei, municipiului, de Dem. I. Dobrescu, Municipiului
a rezolva semna nostru, urmtoarele noi Joan Roban, G-ra
lucrri: al
1. Corespondenta de lucrri curente, cari Avnd vedere
dela directiunea arhitecturei cu auto- Comunal General Mimicipiului a
concesionarii antreprenorii primriei, vocat mod legal No.
cari nu se la interpretarea conr 32089-6410 A--931;
ventiuni stabilirea unor obligatiuni Avnd vedere urma
pentru cute pe baza convocrli de mai sus, d-nii membri
2. A aproba eliberarea depuse ai s'au sedint
scopul de a nu se face de in sala a Consiliulni Municipiului din
cari fac lucrri cimitire, baza autori- localul din Str. Coltei No. 41, de 3
Noembrie 1931, la au
3. A aproba angaja executarea de lucrri d-nele consilieri: D. L
de reparatiuni sau procurarea de furnituri con- G.' A. Bolintineanu, M. Bor-
form devizelor, a cror valoare dea, Al. G. Donescu, Vasilescu, N.
suma de lei 3.000 (trei mii) limita aloca- lescuVraru, Dr. I. Mrgescu, Em. Dan, d-na
tiunilor din buget. Margareta Ghelmegeanu d-na Satmary,lips
4. A certificate copii de resortul Lupescu, AL R. Protopo-
serviciului arhitecturei. d-na Calipso Botez;
5. A receptiona lucrrile executate prin Avnd vedere c majoritatea pen-
rectia arhitecturei, la de 30.000 tru a putea fost
lei (trei mii lei). tiunea convocat cu formelor
6. A permisiuni personalului servi- la ora 18.20 am declarat
ciului de maximum 5 (cinci) zile aceasta in am pe la
mult trei rnduri cursul unui an, unuia rezolvarea in
functionar. a convocrii;
7. A aproba msuri disciplinare functiona- afar chestiunile
rilor din directiunea arhitecturei amenzi prevzute ordinea de zi, dela data
la maximum cu accesorii pe cinci zile. la mai prezintat
8. A recomanda mimirea alte chestiuni a cror'
avansarea functionarilor din directia urgenta, se pune la vot urgenta punerii in
tecturei. cutiune a chestiunilor prezintate se aprob eu
Prezenta deciziune se va comunica tuturor unanimitate de voturi.
serviciilor comunale publica Monitorul
Comunal.
D-nul Secretar General este adu-
la indeplinire a prezentei deeiziuni. 1. de

Municiplului, D. I. NICULESCU
Avnd vedere expunerea de prin
care se necesitatea infiintrii
General, de profesional;
Avnd vedere expunerea Primar
Municipiului prin care foloasele ce se
. 1137-354 A-932. prin infiintarea

www.dacoromanica.ro
Avnd vedere deciziunea No. 31233-6212 A lativ la verificarea conturilor Sectorului II Negru
din Octombrie 1931, prin care se contabilitatea Municipiului a Municipiului
care are contabilitatea Sectorului II,
cuprins:
Se pe Primrtria 1. Contributiunea II pentru
piului un central de Municipiu, se pe 1931 lei
profesional, care va viitor ca 19.000.000. a de lei 10.000.000
verse cabinete de selectionare, ramurile ce cheltueli la art. 132, ca contributie pentru Mu-
vor ca necesare de reglementat; nicipiu, se va trece acont din suma de lei
2. Acest oficiu va avea o sectiune de studii, 19.000.000, modificandu-se
pregati deschiderea succesiva a cabine- Acont din contributiunea lei 10.000.000
telor de selectionare pentru diversele profesiuni pe anul 1931 lei 10.000.000".
va regulamentele respective, ce se vor 2. In urma procesului verbal Pri-
supune aprobarii Consiliului General; Sectorului II va bugetul
Activitatea oficiului se va deschide de venituri pe anul 1932 urmatorul articol:
de a conducatorilor de din partea Municipiului a valorii
chicule; de pavaj din Dudesti lei 6.032.000
4. Pentru cheltuelile de material personal la cheltueli pe contributia pe 1932 va
necesarefunctiondrii de selectionare pro- urmtorul articol:
fesionala, va un buget special ce va Suma Municipiului din trecut astfel:
prevedea bugetul general al Municipiului pe a) Rest din contributiunea pentru
1932, avnd cuvenitul echivalent la veni- servicille de interes general ale Municipialui
turi din taxele de examen subventiile 1930 . lei 13.316.607.--
institutiuni interesate. b) Idem, idem pe 1931 . . 9.000.000.-
5. Intmpinarea primelor cheltueli Rest datorat pentru
tare, se va face dintr'un credit extraordinar de efectuate la Atelierele
circa 100.000 (una mii) pentru care se 1929 . . . 2.000.000.-
va cere aprobarea delegatiunei Consiliului Idem din 1931 la
munal sapunerea spre 31 August 1931 . . 1.066.681.- 3.066.681.-
a prezentei deciziuni. d) Idem
urma discutiunilor ce au delega- dela 1.024.918.-
tiunea majoritate de voturi a membrilor pre- e) Suma pentru
zenti, decide: proprierea Soutzu . . 3.000.000.-
.
a) Aprob Total lei 29.408.266.--
ciziunea No. 31233-6212 A-931 a d-lui Primar 3. Va rectifica direct la art.
Municipiului; 109 angajarea de supraveghetori can-
b) deschiderea unui credit tonieri, lucratori, capi de grajd,
de lei 100.000 (una mii) pentru dasi, vizitii, salahori, ingrijitori de closete,
tmpin area primelor cheltueli de infiintare a feuri, etc., de lei 2.000.000 se va trece la
oficiului. art. 145 Fond pentru deschideri de
Consilier Donescu Delegatiunea ca rectificare
de buget cu observatiunile de mai sus, fie
Ministerului de Interne pentru aprobare,
conform legii.
2. Modificarea Bugetulur pe a Sect. II Negru

Avnd in vedere Directiei Financiare Modificri de Buget la Sectoarele III


Mimicipiului No. 32739-19715 F-1931
interventiei Primariei Sect.
adresa No. 21802-9719-931, care s'a Lund discutiune bugetele Sectoarelor I,
delegatiunei Consiliului, rectificarea II, III IV pe 1932, trimise spre aprobare
lui acelei Consiliul Sectorului avnd vedere la Ministerul de se
dela 9 Octombrie 1931, ve- tucreazla o de a
dere procesul-verbal la 3 Noembrie tionarilor, prin care curba de sucrificiu se
1931, Sectorul II Negru, re- la venituri;

www.dacoromanica.ro
Avnd vedere Sectoarelor aproba punerea retragere pe ziva de 31
lost intocmite dup dispozitiunile din cembrie 1931 a d-lui Mihail Roseanu,
curs, urmtoarele: Sectorului;
Bugetele Sectoarelor I, III IV pe 1932, se Avnd vedere dl. Roseanu Mihail, care a
vor sectoarelor cnd se va primi instruc- limita de din 1930 a obtinut
de relativ la salari-
zarca personalului, observatiunile In ce au avut delega-
Dir. Financiare a asupra tiunea unanimitatea de voturi
buget parte. prezenti, aprob punerea retragere pentru
gularea pe ziva de 31
cembrie 1931 a d-lui Mihail Roseanu,
Sectorului II
de vile scoase din uzul orfelinatului Serv. Personahilui va face res-
pective.

Se la cercetare raportul Serv. Licitatiilor Proces Verbal al dela 28 Septembrie


registrat la No. 32518-93( dat asupra rezul- 1931 a Consiliului Comunal al Sect. Verde
de Octom-
brie 1931, pentru vnzarea a unei
vaci
mnzate scoase din folosinta orfelinatului Radu- Se cercetare procesul verbal al
dela Septembrie 1931 a Comunal
Avnd In vedere la licitatie prezintat al Sectorului IV Verde discutiunilor
doi pretul mai mare obtinut ce au avut unanimitatea de
pentru a fost de lei 2000 voturi a membrilor prezenti notati mai sus,
oferit de Dragnea, pentru lei cide: act de desbaterile ho-
4100 (patru mii una de dl. Milea trrile date.
Marcu ;
Avnd vedere adjudecarea provizorie s'a
asupra d-lui
In urma ce au delega- 7. Proces Verbal dela Septembrie
tiunea de voturi a membrilor 1931 a Comunal al
prezenti; adjudec definitiv rezultatul III Albastru
'asupra d-lui Dragnea pentru
Milea Marcu pentru eu preturile
Se cercetare verbal al sedintei
4 Septembrie 1931 a Delegatiunei Consi-
liului Comunal al Sectorului III Albastru
5. Pensionarea d-lui urma discutiunilor ce au avut
Negru unanimitatea de voturi a membrilor prezenti,
decide: act de desbaterile

Avnd vedere prin legea pentru pensio-


narea functionarilor publici, de 8. ,Proces Verbal al dela 15
27 1931, de Senat la 1 Aprilie 1931 1931 a al
sanctionat prin Inaltul Decret Regal No. 1190 Seclorului
4 Aprilie 1931, s'a aprobat a se aplica
anul 1931 legea din 1930, promulgat Se in cercetare verbal
Decret Regal No. 1395 din 24 dela 15 Septembrie 1931 a
1930; siliului Comunal al Sectorului III Albastru
Avnd vedere pe baza acestei s'a discutiunilor ce au avut
cerut serviciilor Municipiului sectoarelor s unanimitatea voturi a membrilor
inainteze tablouri de functionarii cari prezenti, act de desbaterile
nesc conditiunile pentru a fi pensionati; hotrrile date, afar punctul No. 10 privitor
Avnd vedere adresa No. 20448--1274 A la deschideri de credite, pentru care se va cere
1931 a Sectorului II Negru, prin care cere a se aprobarea Ministerului de Interne.

www.dacoromanica.ro
COMUNAL

Proces Verbal al dela 25 Seplembrie No. 6, de conform d-lui


1931 a Consiliului Comunal al Primar al sectorului, nici nu s'a executat.
Sectorului Albastru Pentru punctul No .7 se va avizul
Technice a Municipiului, a
a Capitalei.
Se ia cercetare procesul verbal al
dela 25 Septembrie a Consiliului
al Sectorului III Albastru urma discutiunilor
ce au avut unanimitatea 12. Proces Verbal al dela 23 Octombrie
voturi a membrilor prezenti decide: act de 1931 a Delega(iunei Consiliului Comunal al
desbaterile date Sectorului III
eu exceptiunile celor dela punctele No. 1 pri-
vitoare la modificarea de buget deschideri
de credite suplimentare, pentru cari se va cere Se cercetare procesul verbal
aprobarea Ministerului de Interne, ce mai dela 23 Octombrie 1931 a Consi-
se va lua avizul directiunei financiare ; liului Comunal al Sectorului III Albastru in
punctul No. 7 la executarea pietei urma ce au avut cu unanimi-
ale se vor supune tatea voturi a membrilor prezenti decide:
siunei Technice a spre da ia act desbaterile
avizul. date.
Pentru No. 13, actele de
ale d-lui Tolmide, se vor
siunei de
Pentru No. 14, delegatiunea 13. Verbal al 29 Septernbrie
zideratul fie supuse Comisiunei Centrale de 1931 a Delegaliunei Consillului Comunal al
exproprieri, din de Sectorului III

Se ia cercetare verbal al
10. Proces Verbal al dela 1 Octombrie dela 29 Septembrie 1931 al Delegatiunei Con-
1931 a Consiliului Comunal al Comunal al III Albastru
Albastru urma diseutiunilor ce au avut a
plicatiunilor date de d-nul Primar Chirit
silescu, de
Se cercetare procesul verbal al a membrilor prezenti decide: ia act de
Octombrie 1931 a Consi- hotrArile date, cu
liului Comunal al Sectorului III ceptiunea dela punctul No. 8 autorizahi
urma ce avut eu unanimi- de constructie, date Ana Ion M. Coporan
tatea voturi a delega- I. Eberhard, pe loturi fatada de m. 1.
tiunea act de desbaterile care se va solutiona ce sectorul va
Municiptului tabloul de toate autorizatiile de
structiuni pe fatada mai
de regulamentul constructiuni
vigoare, al
11. Verbal al 9
1931 a Comunal al
III
14. Proces Verbal al Consiliului
munal 18 con-
cercetare procesul verbal la lunie 1931
dela 9 Octombrie a Consi-
liului Coimmal al Sectorului III Albastru
urma discutiunilor ce au avut delegatiunea Se ia cercetare procesul verbal al
eu unanimitatea de voturi a membrilor prezenti, dela continuat la 24 1931 a Consi-
decide: ia act de desbaterile sedintei liului Comunal al Sectorului III Albastru
date, exceptiunea eelei dela punctul urma diseutiunilor ce avut unanimitate

www.dacoromanica.ro
6 MONITORUL COMUNAL

de voturi a membrilor prezenti, decide: ia act au luat parte numrul de membrii ceruti
de desbaterile hotarrile date. pentru ca aib valabilitatea legal,
s'a luat act de declaratia se dispune rectificarea procesului verbal al
de d-nul Primar al Sectorului III, dintei dela 29 1931, sensul c
tiunea reparatiunei imobilului din lea Victoriei au fost au luat parle la
eu B-dul Academiei, mod eronat s'a Dem. I. G. Dr. N.
dactat pasagiul care lupta Dimitriu, Lascar Catargi, N. Vasilescu-Vraru,
sector Municipiu, aceasta din luptnd Satmary, Anghel Dumitrescu, St.
alturi de pentru respectarea regulamen- manescu, totul 8), absenti I.
Pasagiul respectiv dar, a fi recti- Niculescu, Ilie Rdulescu, Preot
ficat procesul sensul declaratiilor. sinei, Chirit Vasilescu, Dan, Calipso
tez, Margareta Ghelmegeanu total

15. No. 133-931 a Consiliului


munal al Ill Albastru 17. Procese e Verbale ale I

Avnd vedere c prin deciziunea No. 133 D-nul D. Niculescu, de Primar


din dela 13, 14 15 Octombrie 1931 Consilier Sectorului I Galben, cere
a Consiliului Comunal al Sectorului HI procesele verbale ale
bastru, s'a urma convehtiei verbale Consiliului Comunal al Sectorului I Galben,
dintre d-nul Primar al d-nul Pre- au caracter foarte cari sunt legtur
sedinte al Angrosisti, a se procesul dintre sector unii furnizori
percepe ce se pe jos, s'au anulat
gara Dealul Spirei la Abatorul D-nul Primar al Municiplului arat c d-nul
munal, pe traseul stabilit 2 lei de fiecare Bolintineanu, fostul primar al sectorului a ru-
cap de vit5. 5 lei fiecarq ca se arnne discutia acelor procese
cap de mare, sub de pentru verbale, spre a fi de la discutie d-sa,
uzajul iar d-nul Niculescu cere se mentioneze
Avnd vedere date verbal c d-sa a cerut se
d-nul Primar al Sectorului HI Albastru, in discutiune acele procese verbale,
discutiunile ce au avut loe; urgenta importanta pe care ele o prezint;
Pentru aceste motive, delegatiunea una- In urma discutiunilor ce au mai av'ut
nimitatea de voturi a membrilor la a parte Consilier Al. G.
deeiziunea No. 133 din 13, se decide fie
14 15 Octombrie a Consiliului Comunal al continuare pentru ziva de 4 1931.
Sectorului III Albastru.

dela 1931
16. Reetificare procesul verbal al ei dela
29 Julie 1931.
Sedinta se deschide la ora 18,30 sub prezi-
dentia d-lui Dem. I. Dobrescu, Primarul Muni-
la procesului cipiului, prezenti Consilieri: I.
verbal al dela 29 1931, partea culescu, G. A. Bolintineanu,
la membrii ai. delega- Poenaru-Bordea, Al. G. Donescu, Dr. I. Mr-
s'a produs o gescu-, Em. Dan, d-nele: H. Satmary, Calipso
d-lui Romanescu, loctiitor de Prim:ar al Sec- Botez Ghelmegeanu, absenti
torului I Galben, ceeace fi dus la concluzia General Al. Lupescu, Al. R. Protopopescu, Chi-
s'a majoritatea Vasilescu, N. Vasilescu-V5raru Em. Dan.
de membrii, cerut de art. 135 din legea pentru In continuarea 3 Noembrie 1931
organizarea administrapei locale; d-nul ajutor de Primar Niculescu, cere ca
Avnd in vedere s'a cu procesele verbale Sectorului I s fie
dispozitiunilor legii la desbateri discutat

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 7

D-sa trebue pro- dela 27 August, cum


cesul verbal al dela 31 August 1931, a dar care nu este trebue fie.
Consiliului care se spune se D-nul Aurel Bolintineanu
dela 27 August; s'a referatele de serviciul
lund parte la precis de comunicatii al sectorului, cum au lost
dinta 31 1931 s'a nici pro- convocati taseronii cari obisnuit
cesul verbal nici al pentru a-i convinge execute
dela 27 cum a lost convocat Consiliul Comunal
acest proces se Consiliul al sectorului, discutiunile ce au avut
a la acea dinta dela 27 August, dela
Primar al sectorului mandat o serie de 31 August, cnd trebuia se alegerea
contracte valoare de 50-55.000000 lei; noului Primar de sector, d-sa
31 August 1931 procesul demisionase, a celor din ziva de 5 Sep-
verbal contine ceeace tembrie cnd a desemnat d-nul General Al.
care se vorbeste s'ar fi Lupescu Primar al Sectorului I Galben, cum
d-lui privitor la contractele de asupra modului s'a redactarea
pavaje, realitate nu s'a dat de Consiliu; cesului verbal dela 27 August 1931 d-sa
fost anulate de sustine s'a pavat Pipera, care este
Consiliu; chestiunea a luat o mai in acel proces verbal care proces
prin faptul unul din furnizorii verbal a lost semnat de d-sa ca Primar, de
s'a anulat contractele, a fcut proces la Secretarul Sectorului Oscar Alexandrescu,
mitetul Central revizuira avizul dat n'a stat tot timpul la desbaterile
de avocati, pentru Pri- urma discutiunilor ce au mai urmat la
trebue se formula cari luat parte D. Niculescu,
scrierii ceeace Consiliul sectorului a votat, chiar parte Mate de Secretarul
iar s'a Cornitetului Central de re- sedintei (incomplecte) a cum au urmat
vizuire. s'a dat delegatie d-lui
intrebarii d-na consilierd Bolintineanu, de a contractele de pavaje
pe ce dovezi afirmatia litigiu, procesele verbale ale
s'a chit procesul verbal, lucru care a sedintelor dela 27 31 August 1931 nu pot
confirmat d-nul d-nul Ni- aprobate, ele necontinnd luate
culescu ar fi fost posibil ca Consiliu, cum A. Bolintineanu, care
siliul Sectorului II hi sa dela 31 August, sustine teza sa, Dein. I. Dobrescu, G. Angelescu,
ratifice procesul verbal al 27 St. Romanescu, Mircea Poenaru Bordea, Lascar
Consiliu mai con- Catargi, Al. G. Donescu, se decide ca
acel nu con-tine adevrata fie continuate ziva de 7 Noembrie
sa se in contra cu- 1931.
prinsului acelui proces verbal, d-na Ghelme-
geanu spune explicatia ar fi,
Consiliul ce s'a cliscutat a putut zice nu
este se citieasc a Uzinele Comunale
chiar cste o inscriere Aulonomd C. F. R..
impotriva procesului verbal dela 27 August 1931 executarea
eel din 31 August 1931 n'ar putea fi ci doua pe sub liniile C. F. R.
eronat;
D-nul D. I. Niculescu: spune c este acord
Ghelmegeanu la 31 August 1931 Se cereetare Dir. Uzinelor
Consiliul n'a cunoscut redactarea procesului ver- munale Bucuresti cu No. 23281-931, prin care
bal, d-sa nu nici la acea pentru trecerea mai mari artere
procesul redactat de alimentare din Bucuresti se
vorba procesul verbal dela 31 August, curs de asezare, Uzinele
care se spune Consiliul a ratificat sumarul piata Victoriei, este construirea a
sedintei 27 August, care cum se pre- tuneluri pe sub liniile ferate; fabrica
este asa s'a Belvedere a Casei Autonome a Monopolurilor
delegatia General procesul la Gara de Nord; din cercetrile
verbal 31 August s'au putea spune se de serviciile technice ale uzinelor tratativele

www.dacoromanica.ro
MONITORUL

nrmate de vedere c pe baza aprobrii de mai


'asemenea tunel are o lungime circa 70 sus, s'a contractul No. 16174-350
rspunderile Comunale din 1931, pentru cantitatea de lemne de mai sus,
urmau asume de C. F. R. predarea a se face astfel: 300 (trei sute)
cu aceast administratie, pentru autori- vagoane la 31 Decembrie 1931, 100 (una
de a executa ea Consiliul in cursul lunilor Februarie sau
,Administratie al a decis Martie 1932;
lucrare fie executat de ctre vedere c din cantitatea de 300
in contul uzinelor; acest s'a ce trebuia 31
semnat o conventiune cu C. F. R. Decembrie 1931, societatea contractanth a
-dup care valoarea de 4.998.000 lei, vrat: 1.187.800 kgr. Municipiu
care se va din fondul prevzut 340.000 kgr. pentru Sectorul I
uzinelor pe 1931; sau circa vagoane
Avnd vedere valoarea lucrarilor trece in vedere a-
peste drepturile de aprobare ale Consiliului de chitat contractului, de o
Administratie al Uzinelor Comunale; depunerea conturilor, valoarea lemnelor fur-
Avnd vedere din pentru societarea furnizoare fcnd uz de drep-
'administrarea exploatarea Uzinelor Comunale art. din contract, a
a suspendat livrarea fenmelor c
Avnd vedere explicatiunile de d-nul contractul denuntat;
al Municipiului; c Municipiul pentru lama
urma diseutiunilor ce au avut loe, dele- 1931-932, de lemnele in can-
gatiunea de voturi a titate de circa vagoane predate de Soc. Lipa
conventia dintre Uzinele Co- mai are cantitatea de
Regia 300 (trei vagoane
sus ratific hotrarea pentru aprovizionarea
de Co- s'an pentru ziva de 29 Octombrie
munale. 1931 depozitarii lemne mai de seam din
Bucuresti, pentru a face propuneri la
aceste invitatiuni nu au 2
furnizori: Max Carniol Soc. Cooperativ Po-
dela 10 1931 c dl. Max Carniol prezint oferte
prima pentru 100 (una
vagoane pretul de lei 7.800 tiate
se deschide sub prezidentia transportate la sediul serviciilor din depozitul
d-lui linie de garai, ce i se pune la
hind pozitie de Munieipiu, cOnditiunile ca i se
Bolintineanu, dea de 200.000 lei; c plata fractelor
M. R. Protopopescu Dr. I. fie Primrie, s suma din
MArgescu, Em. Dan, d-nele Calipso Botez 2000 lei de
tansa Satmary, absenti Rind Al. G. pentru avansului i se
nescu, Vasilescu, N. lipsuri provenite din tiatul ma-
d-na Margareta Cheimegeanu. nipulatul se din 10
zece vagoane.
A doua ofert pentru 150 vagoane leimie pre-
date franco-vagon depozitul comunal Ob or,
. de lemne rabile 15 Februarie
pe pretul de lei 6.500 vagorml
de 10.000 kgr. redus, plus cte
vedere prin dediziunea din 1100 de pentru transportat;
dinta 1931, a fractelor ca la prima ofert, Soc.
dela de (patru 300 (trei vagoane lemne
anului 1931, pretul
lei de tAiate de lei 7.500 (sapte cinci franco-vagon,
sediul
pentru iarna anului vedere ulterior Soc. a

www.dacoromanica.ro
COMUNAL

prezintat de lei In urma ce au avut delega-


(sase mii sute) vagonul de 10.000 kgr. tiunea nnanimitatea de voturi a membrilor
gara de Est, cernd se dea avans prezenti, ca cazul cnd Uzinele
de 150.000 lei, pe care munale Bucuresti nu ar putea furniza atelierele
ce are de primit dela sectoarele III aceste materiale, ele fie aprovizionate din
vedere ce au avut comert, cu pretul nevoile, con-
la cari dat dl. Max form avizul Comisiunei de Licitatii.
Soc.
Avnd reprezentantul
vedere Po-
iana" a oferit furnizarea
titti de 300 vagoane lemne, conditiimile pri- 3. de Pae i pentru
oferte a d-lui Max Carniol; Sere. Ecarisajului
Avnd vedere potrivit dispozitiunilor
art. 112 din legea cooperatiei, anul
1930, se pot cooperativele furnituri prin Asupra raportului Dir.
pn la suma de lei 5.000.000.- No. care ziva de 10
chiar dac alte oferte ar fi mai Septembrie public pentru
Pentru aceste motive, delegatiunea aprovizionarea a. 21.000 kgr. fn (dughie mei
mitatea de voturi a membrilor prezenti, decide: psresc), 19.000 kgr. pae de gru 21.000 kgr.
aprob cumprarea prin delaSoc. necesare pentru hrana animalelor
Cooperativ Poiana" pe baza art. 112 din legea buintate de Serv. de Ecarisaj, la licitati s'au
1930, a prezintat doi concurenti, dintre cari eel mai a-
300 (trei sute) vagoane a 10.000 kgr. lemne de vantajos a fost di. Mtsaru, care a oferit
fag, conditiunile ofertei Max Carniol a fnul lei 1 (unu) pe kgr., paele 0.60
contraetului ce se va bonificatia franco depozitele Ecarisajului adjudecarea
de de provizorie s'a fcut asupra d-lui I. Mtsatu;
Avansul 200.000 lei ce se va acorda, se va .Avnd vedere c Oficiul Central de
garanta de Soc. Poiana sumele ce are de prin adresa No. 294890 din 25 Septembrie 1931
primit dela Sectorul IV Verde. a de lei 1 (unu) pe kgr. de
pentru paele de gru a avizat la pretul de
lei kgr.;
2. de de Fork, Avnd vedere di. Mtsaru nu
Cdrbuni de Lemn de lei 0.40 pentru kgr. pae de
Comisiunea Licitatii ca
saru furnizeze numai cantitatea de 21.000
Asupra raportului serv. ateliere garaje kgr. Mn cu pretul de lei (unu) pe kgr.;
registrat la No. 29609-931, prin care c In urma discutiunilor au avut
pentru aprovizionarea de coks coks unanimitate de voturi a membrilor
de forje crbuni de lemn, necesare atelierelor propunerea Comisiunei, de
garajelor Municipiului, citatii.
tatii, la cari, nu s'a prezintat amatori;
Avnd pe baza avizului
Central de Licitatii s'a concurent pentru
tratarea prin a acestor 4. Aprovizionarea de Anvelope,
materiale; de aceast nu s'au pre- Band* Ateliere

Avnd vedere pe faptul a


nu se ofer la ridicarea ei, comi- Asupra raportului Dir.
siunea de a avizat directiunea No. 33355-931 care arat pentru apro-
atelierelor garajelor procure aceste vizionarea anvelope, camere bandaje nece-
materiale din comert, treptat nevoile sare atelierelor garajelor Municipiului, s'an
tind pe pretul zilei, ce se va mai avantajos; tinut licitatii, la cari nu s'a obtinut
Avnd vedere dl. consilier Em. Dan ce rezultate una din oferte
fusese delegat studierea chestiunei, a Casei Leonida & Co.
se eu Comisinnei s'a o concurent ziva de 16 Septembrie
; eu sa oblinut

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

mult inferioare celor la licitatii rezultat, curn dou


rente pentru tratarea procurrli bun
Avnd vedere pe baza ob- a acestor materiale;
tinut, Comisiunea de licitatii a adjudecat -Avnd vedere c la ultima concurenth care
vizoriu furnizarea anvelopelor asupra Casei Con- s'a ziva de 7 Octombrie 1931 s'au
tinental, a camerelor asupra Hutchinsohn, zintat cinci ofertant.i, adjudecarea
a bandajelor asupra. Leonida & Comp. s'a numai asupra a patru concurenti,,
de conditiuni, pentru oricare din cari oferit cu cele
furnituri; conformitate stabi-
Avnd vedere Oficiul de Licita- lite de garaje;
cu adresa No. 300821-931 a dat aviz urma explicatiunilor a
vorabil; avut delegatiunea de vo-
urma explicatiunilor a discutiunilor ce turi a membrilor prezenti, aprob rezultatul li-
au avut de citatiei
voturi, adjudea definitiv rezultatul concurentei siunea de Licitatii.
dela 16 Aprilie 1931 ratific
siunei de Licitatii.

7.

Aprovizionarea pentra de
Ecarisaj
pentru darea
vedere
dere a sobelor la
vedere pentru aprovizionarea ocupate de Serviciile i la
de 21.000 kgr. ovz necesare la hrana pendinte, s'a licitatie publia
intrebuintate de Serviciul de Ecarisaj, de 18 Septembrie 1931; la
s'a tinut dou publice la a doua s'au prezintat doi concurenti oferta
1icitatie la 30 s'a prezintat doi cea avantajoas a fost a firmei Cosul", prin
,concurenti, mai .avantajos dl. Dumitru dl. C. asupra s'au fcut adjude-
N. Ulmeanu, care a oferit de provizorie;
lei 34.500 vagonul de Avnd Oficiul Central de Licitatii
vedere
provizorie s'a asupra sa; cu adresa No. 300819-931, a aviz favorabil;
Avnd in vedere Oficiul Central a dat aviz urma a discutiunilor ce
de tratare prin invoial, dup normele au avut delegatiunea unanimitatea da
jurnalul Consiliului de voturi a prezenti notati mai sus,
No. prob rezultatul licitatiei definitiv
in luerarea asupra dl. C.
primar G. Angelescu, care rezult pretul
s'a ridicat;
In urma discutiunilor ce au avut delega-
tiunea unanimitatea voturi a membrilor 8. Bugetul Grivita
prezenti, aprob adjudec
definitiv furnitura asupra d-lui N. Ulmeanu,
de lei 34.500 vagonul de kgr. Se in bugetul pe 1931. al
dup cum

La venituri lei
6. Apmvizionarea ca Materiale de Tapiterie a La venituri extraor-
dinare lei . . 711.517 - 2.379
La cheltueli ordi-
nare lei 1.518.775.-
Asupra raportului Serv. inregistra( Fond deschid. cred lei 149.169.-
la 33353-931, prin care c Chelt. extraordinare lei 711.517. 2.379.461.--
aprovizionarea materialelor de tapiterie necesare vedere acest fiind
garajelor Municipiului, s'au Dir. Financiare pentru verificare, aceasta

www.dacoromanica.ro
COMUNAL

la uncle articole att dela venituri noui dispozitiuni urma discutiunilor ce au


dela cheltueli, prevedirele au fost prea avut cu,unanimitatea
sporite, iar la sau chiar or-
a introdus modificdrile raportul ante.
la No. 33351-931 acestor
modificAri, bugetul Suburbane
prezint astfel: 2. de

venituri ordinare lei 1.787.944.- vedere raportul Dir. Financiare a


La extraor- la 33435-931, prin care
dinare lei dela 21 Julie 1931 s'a
La cheltueli ordi- a se desehide un credit extr-aordinar de lei
. lei 1.514.775.-
.
1.500.000 milion cinci sute mii) necesar la
pentru deschideri plata de amenajare a statiunii de des-
de credite a sacalelor de vidaj dela podul
tare extraordin. lei 273.169.- aVitan"; dela 27 Octombrie 1931,
Chelt. ordinare . lei 601.752.- 2.389.696.-
.
din acest credit s'a anulat suma de lei 1.000.000
ajunul Inchiderii campa-
Avnd vedere Dir. Financiard refer lucru a anului acesta, iar executarea lu-
bugetul astfel modificat se poate aproba; nu s'a suma aces-
urma discutiunilor ce au delega- s fie prevzut bugetul
unanimitate de voturi a membrilor anului 1932;
prezenti, decide: pe 1931 Avnd vedere care
munei Suburbane Grivita, rezerva deschisese s'a in pre-
ce se va da apelul introdus de Municipiu la zent din restul de lei nu s'a
Ministerul de Interne Contenciosul Ad-tiv, nantat la aceast dat o
in contra Comitetului in vedere cari nu
privire la abatorul din Corn. Grivita. iar Financiard pro-
pune anularea a de credit de 500.000
lei, care se alirnenteze fondul de deschideri
de credite suplirnentare extraordinare dela art.
deki 11 Noembrie 1931 al bugetului 1930 aplicat pe
ea necesar amenajrii statiunii pentru
sacalelor de vidaj s
se deschide la ... sub prezidentia intregirne bugetul anului
d-lui In date de d-nul
Niculescu, al Municipiului a discutitmilor ce au avut
Angelescu, A. Bolintineanu, Al. R. Protopopescu, deIegatiunea, eu de votuxi a
Donescu, Vasilescu-Vraru, brilor prezenti, anularea restului de
gescu, Em. Chirit Vasilescu d-nele sute mii) lei din extra-
tanta Satmary Calipso Botez, absenti ordinar lei, deschis
Mircea Poenaru-Bordea d-na Margareta 21 Julie 1931, pentru amenajarea de
mege nu. descrcare de vidaj, cu de
500.000 sute mii) lei se va alimenta fondul
de deschideri de credite suplimentare extra-
1. pentru prefurilor ordinare, prevzut la art. 494 al bugetului 1930
aplicat pe 1931, asupra se va face
deschideri de credite.
Se cercetare Dir. Ad-tiei bunu- D-nul consilier G. Donescu contra.
rilor Municipiului la No. 27106-45116 B
29960-16170 B-931, cu care
cere ratificarea ordonantelor diR B-dul
26290--14766 B No. 26960-16170 B, prin
se preturile la alb cea nea- Avnd vedere prin 14
pe timpul dela 5 Septembrie 1931 pn la 1930 a Comisiunei Interimare a Sectorului

www.dacoromanica.ro
MONITORUL

Negru, s'a decis modificarea vedere c Ministerul de Interne prin


tate a Ferdinand In ca squarul adresa No. 17838-931, care copii
No. 2 pe acest bulevard fie pus la dis- de al d-lui Inspector
Comisiunei de pentru Grig. Vericeanu, face cunoscut aprob con-
tisfacerea numeroaselor de Municipiului
Improprietariri. cele
Avnd in vedere a vedere discutiunile ce au avut
Avnd
siunei Interimare a Sectorului II Negru a fost att de azi, ct cea dela 3
ratificat de Cornisiunea a Munici- Noembrie 1931 la cari au luat parte Mircea
In dela 20 Mai 1930; Poenaru-Bordea, Donescu, Dan,
Avnd vedere c Ministerul de Interne Niculescu, d-nul Primar
sesizat de diferite contra parcelrii al Municipiului desbtndu-se pe larg scopul
acestui squar, de Sectorul II Negru pe cari s'au fcut exproprierile terenurilojr
care s'au diverse a invitat pe care s'a executat prelungirea B-dului Fer-
Municipiului revad legalitatea ct asupra modificArii ali-
nierii decretat a planului decretat a parcelrii
Avnd vedere prin raportul Dir. terenului pentru
Lucrrilor la No, 16166-347 in vedere toti consilieri cari
s'a cerut se asupra au luat parte la discutiuni au ajuns la cpncluzia
Cornisiunii Interimare a Sectorului II Negru, c gresit s'a procedat cnd s'a parce-
privitoare modificarea decretat acestui squar att 1926 1930;
la punerea terenului la dispozitia Comisiunei de Considernd modului
se de procedare al modificrii decretat
prietririle pe squar urma al cartierului a terenului, prerile
Avnd In vedere
au fost consilieri
urma discutiunilor Al. G. Donescu sustinnd c modificarea
Dan
ce au. In dela 16 nului orasului decretat la 1931 putea fi
1931, punndu-se la vot chestiunea modi- fcut tot pe baza de lege, pe cnd
ficarea planului decretat M-
domni au sustinut modificarea
cute acest teren, urrneaz a fi sau nului decretat s'a mod pe baza
mentinute, s'a obtinut vot nul, numrul dispozitiunilor din legea de a
de voturi pentru contra fost nistratiei locale a celor din legea organizare
Avnd vedere la solutionarea de- a Municipiului privitoare la
matizare;
a acestei chestiuni, s'a dispus a nu se
mai elibera autorizatiuni de constructiuni pe Avnd vedere In avut
parcelare se con- s'a pus chestiunea Municipiul poate
Incepute; anula actele de Improprietriri Incheiate
vedere urma acei atribuit
d-lui Maior Crutescu, unul din tutea de Improprietrire, punndu-se ches-
Ministerului de Interne, In contra tiunea la vot, s'a obtinut urmtorul rezultat:
Consiliului Comunal General al Mu- 1. pentru mentinerea modificrii ali-
care a Impiedicat deci a parcelrii
tinuarea constructiei inceput, s'a ordonat de domnii consilieri: G. Angelescu, D. I. Niculescu,
Ministerul de Interne o anchet care a fost A. Bolintineanu, Al. R. Protopopescu, 'Dr. I.
cut de d-nul Inspector General Administrativ gescu, Vasilescu, N. Vasilescu-Vraru.
Vericeanu, care constatnd faptele General Lupescu, d-nele: Calipso Botez
c din moment ce parcelarea impropriet- tansa Satmary, cum d-nul Primar Dem. I.
ririle s'a fcut actele de (Total 11
cumprare ale loturilor; c s'au dat autorizatii contra modificrii Dan
de constructie pe aceste parcele s'a construit (Total 2
imobile, s'ar putea respecta parcelarea acestui Ca a rezultatului acestui
squar, apreciind squarul din fata de Est dispune ridicarea prin care s'a oprit
fi suficient pentru In vederea continuarea lucrrilor de constructie
salubrittii pe

www.dacoromanica.ro
4. Deschideri de credite
extraordinare

in vedere prin la
.....
lelor centrale
La art. 345. Fond pentru miscarea
tural
La art. 411. Materiale necesare
din nou, ref aceril or
. Lei 30.000

Lei 20.000
.

complectrilor
No. 33436 -606 Lc-931, al Dir. Financiare ,a de pavaje Lei 50.000
Municipiului, se cere deschiderea de credite su- La art. 445. pentru serbri
extraordinare valoare lei receptii Lei
500.000 (cinci mii) asupra bugetului pe La art. 458. Ajutoare functionarilor
1930 aplicat pe 1931; cazuri de boal,
Avnd vedere dispozitiunile art. 484 din ajutoare de . . Lei
. 20.000
legea pentru organizarea administratiei Total Lei 500.000
Avnd vedere ordinul circular No. 1003 cari se vor din de
din 1931 al Ministerului de Interne, care de credite suplimentare extraordinare.
se interpretarea de Comitetul Prezenta deciziune se va supune ratificrii
tral de revizuire, dup care de Con- Consiliului Comunal General al Municipiului.
siliu pot aproba deschideri de credite suplimen-
extraordinare sub rezerva ratificrii Con- Primarul Municipiului, DEM. DOBRESCU
siliului
Avnd in vedere dispozitiunile arL 135 ROBAN
legea organizarea administratiunei locale
privitoare la modul de a delegatiunei No. 32520-6506 A.
de consiliu;
In urma discutiunilor ce au avut dele-
gatiunea unanimitatea de voturi a membrilor
prezenti mai sus, decide: PROCES-VERBAL
deschiderea de credite suplimentare
mai jos notate: al dela 24 Noembrie 1931, a
La art. 24. Misiuni, diurne, cheltueli comunal general al municipiului
reprezentare, deplasri, etc. pentru
serviciile cari fac parte din bugetul Noi, Dem. I. Dobrescu, primarul municipiului
Municipiului . Lei 200.000 Bucuresti noi Roban, secretar general
La art. 27. Publicatiuni diverse al municipiului;
vicii de publicitate Lei 12.000 Avnd vedere c consiliului
La art .28. Ziare, reviste, impri- comunal al municipiului Bucuresti a con-
mate legatul . Lei 10.000 vocat mod legal prin adresa la No.
La art. 35. Pentru procurare de bici- 34580-6985 A--931;
curierilor . Lei 12.000 vedere urma invitatiunilor pe
La art. 50. Fond pentru plata persona- baza de mai sus, membri ai
lului diurnist existent, plata transpor- delegatiunei s'au
personalului de cerce- sala de din localul Municipiului din str.
tri, faceri de plti, munc supli- Coltei No. 41, la apelul nominal au
mentar etc. la Dir. . Lei 15.000 puns G. Angelescu, D. I. Niculescu, A.
La art. 126. Fond pentru ajutoare Bolintineanu, M. Poenaru-Bordea, AL G.
bani la sraci . Lei 20.000 nescu, Al. R. Protopopescu, Vasilescu,
La 141. Pentru plat de personal N. Vasilescu-Vraru, Dr. I. Mrgescu, d-nele:
specializat asistentilor de higien Calipso Botez, H. Satmary, Margareta Ghel-

dical .....
scolar, precum pentru plata per-
sonalului suplimentar la Dir.
art. 275. Plata a doi
Bibescu
. Lei
din piata
Lei
25.000
megeanu, lips f
Avnd vedere
tru a putea delibera a fost
gatiunea
Al. Lupescu

majoritatea
convocat cu indeplinirea for-
pen-
dele-

La Plata a 15 oameni melon la ora 18,45, am declarat


buintati ziva la pietei am invitat pe membrii pro-
bescu Lei 30.000 cedeze la rezolvarea chestiunilor in
La art. 286. Idem pentru curtirea ha- ordinea de zi a

www.dacoromanica.ro
in baza Primrie, lemnelor
Arhitecturei la No. 19065-4784 treptat cu predarea.
prin care se aprobarea plusului 5. Pretul este de lei 10.800 (zece mii
devizele de lei 99.000 81000, opt vagonul de 10.000
Consiliului Comunal al sportate la destinatie.
nicipiului a delegat pe Sfintescu, 6. Pentru depozitului Colentina se va
Directorul Cassei Ing. N. plti 100 (una sut) lei drept fie-
Caranfil, Comunale vagon de 10.000 kgr. pe tot timpul
de a studia chestiunea cauzele lemnele vor sta depozit.
au determinat depuse de 7. Celelalte conditiuni urman a se stabili la
ginerul D. facerea contractului.
Avnd in vedere la aceast adres
Maior SL Dupold Alexandrescu a rspuns
adresa la No. 14150 B din 27 Septembrie
8. de lenme a d-nului 1930, prin care conditiunile furniturei;
Avnd vedere pe baza adresei Primriei
accepthrii d-nul Major St. Dupold
andrescu a predarea
Avnd vedere pentru aprovizionarea contraetului, livrnd pn la data de 26
cantittii de vagoane lemne de foc, Noembrie 1930 cantitatea de 260 vagoanelemne,
fag, necesare Municipiului pentru iarna anului din cari s'au introdus depozitul Primriei
1930-931, s'au licitatii la August cantitatea de 2.185.955 circa 219 vagoane,
10 Septembrie 1930, al rezultat au fost pentru care Primria, potrivit adresei No. 30622
anulat de Consiliului General, in- -14039 B-930, a pltit iar cantitatea
de Ministerul de Interne prin deciziunea de 40 sosite Gara de Est
8732 C-930, preturile cu cari pentru care nu a pltit fraictele,
aceste erau mai mari dect trnd a fost la licitatie de
hotrndu-se in timp ca aprovi- ferate; pentru acoperirea acestor
zionarea se fac prin bun invoial; taxe, zilele de 6 10 Decembrie 1930;
Avnd vedere c ulterior s'au prezintat Avnd vedere urma interventiunilor
cari a d-lui St. Dupold fcute de furnizor, chestiunea a fost
care a vagonul de lemne Consiliului de avocati al Contenciosului Muni-
de 10.000 kgr. transportate la destinatie cipiului, care a dat avizul din 23 August
pretul de lei 10.800 vagonul (oferta artnd ridice
la No. 30622-930); toate lemnele aduse de furnizor No-
Avnd vedere prin d-lui Primar embrie 1930;
General Municipiului din 24 Septembrie 1930, Avnd vedere urma discutiunilor ce
s'a aprobat sub rezerva aprobrii dele- au avut in dela 22 Septembrie 1931,
gatiunei cu dreptul pentru primrie de a consilieri C. Algiu, fost primar
reduce furnitura dela 460 la 300 al IV Verde Al. C. Donescu.
vedere pe aprobri 55 studieze chestiunea refere asupra
s'a d-lui Major St. Dupold Alexandrescu tentiunilor d-lui furnizor St. Dupold Ale-
No. 30622-14039 B din 26 Septembrie, xandrescu;
prin care i se face ctmoscut i se aprob Avnd vedere consilier C. Algiu
conditiuni: neaz a se cantitate de lemne
1. rezerv dreptul a reduce adic cele 219 introduse
cantitatea lemne la 300 (trei sute) vagoane cele de organele
caz nu avea nevoie de ferate, din cari se scad valoarea frac-
oferit;
2. Lemnele vor fi fag de bun Avnd vedere d-1 consilier Al. G. Donescu
Mate, uscate, neaduse pe ap, buturugi sau este de prere a se numai cantitatea de
putregai; 219 vagoane lemne introduse depozit, mai
va la 1 Octombrie 1930 putin bine aconturile pltite personald-lui
la 30 Noembrie 1930, se preda furnizor, cum valoarea fractelor achitate de
succesiv alte cheltueli fcute contul
Valoarea fractelor pe C. F. R. se va

www.dacoromanica.ro
MONITORUL

vedere la No. Lei 492.000. - cheltueli de personal.


34828-931, prin care dl. furnizor St. 300.000. pentru calorifer.
pold Alexandrescu cere i se canti- electric.
tatea de 219 vagoane lemne (2.185.955) kgr iar
cele 40 vagoane lemne livrate dar neri-
585.000.
15.750.
40.000.
- gazului aerian.
dicate de primrie de organele C. F. R. - pentru becurilor.
se ulterior; 000. - materiale insta-
Avnd vedere aplicarea dispozitiunilor latiile de gaz, electricitate,
tiunile ce au avut att ziva de 11
brie cea azi, delegatiunea una- 60.000.-- pentru diverse
nimitate de voturi a membrilor prezenti, decide: 107.250.- neprevazute sau in total lei
a se d-lui St. Dupold Ale- 1.800.000.
xandrescu cantitatea 2.185.955 kgr. lemne in- vedere dl. consilier Al. G.
trate depozit la Noembrie 1930, din sustinut a intreaga
care se vor aconturile pltite, cum bugetul Teatrului National,
real al fractelor achitate de aceste cheltueli obligatorii, urmnd a
contul lemnelor predate intrudnse depo- se intrebuinta ca subventie alte scopuri;
zit; pentru plata celor 40 (patru zeci) In urma explicatiunilor date dL primar al
goane lemne vndute de organele C. F. R. municipiului a discutiunilpr ce au avut
pe dl. consilier C. Donescu cu delegatiunea majoritatea de voturi a
rea din nou a chestiunei. prezenti, contra dl. Donescu,
Plata se va face ce se va verifica din ca pentru anul 1931, se de Muni-
nou cantittile de lemne depozit. cipiu Teatrului drept cheltueli de ma-
terial personal, pentru
intretinerea acestor instalatiuni suma de lei
1.800.000 (un milion opt sute mii) la se
real aceste chestiuni.
9. Subven de Teatrul

Avnd vedere cele de mai sus, 10. Exploatarea No.


art. 27 al. d. din legea pentru organizarea pe
baza a Teatrului National Operei
Rornne din 1930, Regia Autonom a TeatruIui
National a in bugetul pe 1931 vedere Ministerul de Domenii, Ad-
suma de lei 2.700.000, - drept subventie de ministratia Casei Padurilor, a cedat primariei
primit dela Municipiului cu pentru exploatare statului No. 13
care acopere cheltuelite de personal mate- 14 din Mera Schit din aceste par-
rial necesar pentru iluminatul, chete a fost exploatat termen numai
tretinerea instalatiunilor aferente; No.
vedere Dir. Teatrului National potrivit dispozitiunilor Padurilor s'a
motiva inscrierea acestei sume, superioara retinut Primriei valoarea acestor parchete,
1930, un plus de 700.000 lei pe -de 530.203.- cotele aditionale
baza sporirii cheltuelilor; cuvenite Municipiutui pe Octombrie 1930,
Avnd vedere cererilor desi valoarea parchetului No. 13 de lei 298.643
de Dir. Teatrului National de a li se suma s'a achitat sub recipisa Administratiei Financiare
de mai sus, dl. Primar al a dispus de Putna cu No. 25332-926, acest parchet
Soc. de Gaz Electricitate printeun inginer complect lichidandu-se gestiunea;
specialist al stabileasca cuantumul Avnd vedere litigiu a nurnai
tuelilor de materiale personal necesare parchetul No. 14, care a fost licitatie
acestor pentru exploatare contul Primariei Municipku-
stalatiuni ce ar pen- Bucuresti, oferindu-se mimai 95.000 lei
anul 1931, Teatrului National; expunandu-se astfel la o pagub
vedere raportul d-lui St. 136.560 lei, fapt pentru care Casa Padurilor
delegatul Soc. de Gaz Electricitate, Statului a aprobat licitatia,
prin care stabileste aceste cheltueli astfel: non Primariei parchetul 14, spre exploatare;

www.dacoromanica.ro
Avnd aceste parchete au fost anul 1930-931, pentru animalele
date de pentru exploatare Soc. Functio- piului ale sectoarelor;
narilor PrimAriei, care la rndul a dat Avnd vedere 1930 sectoa-
dat fratilor Mendelovici din Odobesti, _lemnele rele aprovizionat treptat paele de cari au
furnizndu-se Functionarilor avut nevoie nu mai nevoie de
pentru nevoile de care s'a achitat treaga cantitate de pae;
pentru parchetul No. 13; Avnd vedere din cantitatea de
fratii Mendelovici au depus pentru dl. Lungu a predat o mare parte
tarea obligatiunilor o cautiune de lei 90.000 mai circa 250.000 kgr.;
Casa pentru a nu pierde a- Avnd vedere urma avute
garantie, au intervenit la dl. a consimtit renunte la con-
fie numele ei exploateze tract, dnd declaratie scris acest sens;
parchetul No. 14, obligndu-se vedere dl. Lungu
suma de lei 231.560 ce s'a de primise dela avans de 20.000 lei
Casa PAdurilor Statului prin Administratia pentru executarea transporturilor pe cari a-
nanciarA, patru egale la Martie firm c i-a distribuit la
1932; pentru transportul paelor;
Avnd vedere propunerile fratilor Men- Avnd vedere c discutiunilor ce
delovici pun situatia de a-si recupera au avut dela 9 12 Innie 1931,
de 231.560 lei; s'a luat act de renuntarea la contractul de fur-
Pentru aceste motive discutiunilor al d-lui I. drept
ce au avut unanimitate de pentru D-sa de despAgubire din partea Comunei,
voturi a membrilor prezenti, a se inter- c avansul de 20.000 lei dat, a consimtit
veni la Casa PAdurilor Statului, aprobe fie din garantia pentru
rezultatul ziva de 24 Noembrie contractului, dl.
1931, pentru darea exploatare pe contul s predea caz de nevoie Municipiului, din
mriei Municipiului Bucuresti a parchetului No. recolta de pae, o cantitate de pae a
14 din Mera Schit, cornunicnd valoare la pretul zilei acopere avansul dat
ploatarea acestui parchet se va face de garantat suma din garantie;
Municipiului termenul fixat prin mandatarii Avnd vedere petitiunea
ei fratii Mendelovici, cari nu vor putea ridica la No. 25089-931, propune i se cumpere
din materialul lemnos, deck pe baza cantitatea de 200.000 kgr. pae din recolta 1931,
adreselor speciale ce se va da de cantitate a transport ar suma de
Ocolul Silvic respectiv, ce fratii Men- lei 20.000, de D-sa
delovici vor vArsa PrimAriei sumele vedere dl. Lungu
In timp se va interveni la Casa timp a lichidat complect chestiunea vechiului
rilor Statului restitue suma de lei 298.643 contract Municipiul nu are nevoie de pae;
parchetului 13, a crui s'a de In urma discutiunilor ce au avut delega-
ori. tiunea unanimitate de voturi a membrilor
prezenti, aprob a .se d-lui
o despgubire de 5000 mii) lei, cu care
Primria contribue la cheltuelile avute de D-sa.
11. Lichidarea de pae, de dl.
Lungu Primarul Municipiului, DEM. L DOBRESCU
Avnd vedere prin contractul Membru N. VASILESCU
No. 24366-567 Le. din 1930, Pri-
Municipiului dl. I. Secretar ROBAN
acesta furnizeze cantitatea
693.315 kgr. de gru, necesare pentru No. 34857-7086 A.

www.dacoromanica.ro
MUNICIPIU provizorie este lei 25.000 sau
efecte.
Se aduce la cunostinta general localul 3. Vnzarea pieilor cadavre animale ce se ver
Municipiului din strada V. Boerescu 13, se vor recolta de serv. de ecarisaj al Municipiului
tine licitatiuni publice cu oferte sigilate cursul anului 1932, conform conditiilor speciale.
concurente pentru tratarea prin Ridicarea pieilor se va face
ial, zilele orele notate mai jos: ca la 31 Decembrie 1932 se ridice
cantitate. sunt
fixate conditiile speciale. Garantia
La 27 1932 orele 10 dim. provizorie este de lei 30.000 numerar sau
4. Inchirierea compart. din hala de Sft.
1. Furnizarea predarea a 1610 m. Anton No. 4, 6,
pentru confectionarea de steaguri 4 A, 2 B, 3 B, 4 B, destinatie pentru vn-
tionale din care 565 metri albastrd, 530 metri de naturale artificiale pe termen
rosie 515 metri conform conditiilor 1 Aprilie 1932 la Aprilie 1933.
speciale. Valoarea acestei furnituri este de circa initiale stabilite de lei 80.000 la
100.000 lei. Termenul de predare este de 24 ore lei 100.000 anual compartiment. Garantia pro-
dela primirea de
este de lei 50/e asupra chiriilor initiale
2. Inchirierea compart. No. 45 din interiorul de care concurenti urmeaz a lua
nostint.
de carne Ghica, termen dela aprobarea
definitiv pn la 31 Dec. 1932, destinatie
pentru vnzare carne. La 11 Februarie orele 10
fixat de Municipiu este de lei
17.000 anual. Garantia provizorie lei 1000 Furnizarea predarea a 40 vagoane
merar. a 10.000 kgr. vagonul, ecarisajului Mu-
3. Inchirierea compart. No. 5 6 pivnita nicipiului, conform conditiilor speciale. Predarea
corespunztoare din jurul halei de carne Ghica, se va. face franco in rezervoarele ecarisajului
destinatia pentru de mezeluri treptat necesittile, dela data con-
brnzeturi pe termen dela aprobarea definitivd tractului pn la 31 Decembrie 1932. Garantia
la 31 Dec. 1932. fixat de provizorie este de lei asupra valoarei ofertei
Municipiu este lei 300.000 anual. Garantia numerar sau efecte garantate de stat.
provizorie 15.000 numerar. 2. Inchirierea compart. No. 2 din jurul halei
carne Ghica destinatie pentru vnzarea
derivatelor laptelui termen dela
La 4 Februarie 1932 10
definitiv la 31 Decembrie
initial fixat de este de lei
Vnzarea a circa 150.000 kgr. pudr animal 166.000 anual. Garantia provizorie este de lei
ce se va recolta de de ecarisaj al Muni- 8500 numerar.
cipiului cursul anului 1932, conf. conditiilor 3. Inchirierea compart. No. 3 din jurul halei
speciale. Termenul de ridicare este mod trep- de carne Ghica, destina!ie pentru vnzare de
tat mai la 31 Decembrie .1932. derivatele laptelui, termen dela
Pretul initial fixat pentru vnzarea acestei pudre bare la 31 Decembrie 1932.
de lei 5,50 kg. franco depozitele ecarisa- fixat Municipiu este de lei 156.000. Garantia
jului. Garantia provizorie este de lei 30.000 provizorie este de lei 8000 numerar.
sau efecte. 4. Inchirierea compart. No. 3 din jurul
2. Vnzarea a circa 30.000 ani- de carne Ghica, pentru vnzare de
mal ce se va recolta de serv. ecarisaj al derivatele laptelui, pe termen dela
cipiului 1932, conf. conditiilor bare la 31 Decembrie 1932. initial5
speciale. Termenul de ridicare este fixat de Municipiu este de lei 156.000 anual.
urmnd ca pn la 31 Decembrie 1932 se Garantia provizorie este de lei 8000 numerar.
ridice cantitate. Pretul initial este de 5. Inchirierea compart. No. 7 din jurul halei
lei kgr. franco depozitele ecarisajului. Ga- de carne Ghica destinatie pentru vnzare

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

de mezeluri brnzeturi pe termen. dela apro- la depozitul Colentina 1/3 con-


bare la 31 Decembrie 1932. tractatd. provizorie este de 250.000 nu-
fixat de municipiu este de lei 100.000 merar,sau efecte garantate de Stat.
provizorie numerar. Supra oferte nu sunt admise tot astfel nu se
6. Inchirierea No .10 din halei admit oferte conditionate. Garantiile provizorii
carne Ghica cu destinatie pentru vnzare de numerar asupra
brnzeturi pe termen aprobare chiriilor fixate de Municipiu, fie-
la 31 Decembrie 1932. initial care compartiment parte care vor
de Municipiu este de lei 100.000 anual. Garantia in licitatiei. inchirierilor
provizorie este de lei 5000 numerar. parthnentelor sunt cele fixate parte.
7. Inchirierea No. 22 din interiorul derile furniturile se dau conformitate cu
halei de Ghica cu destinatie pentru conditiile generale pentru Intreprinderi de lu-
zare vii, pe termen dela aprobarea crri Mai a conditiu-
delegatiei consiliului la 31 Decembrie 1932, nilor speciale pentru fiecare parte. In-
conform speciale. chirierile se fac conf. generale pen-
de Municipiu este de lei 45.000 Garantia tru bunurilor aprobate
provizorie lei 2500 numerar. Consiliul Comunal dela 28
8. Darea intreprindere a plantrei pori 1887 a conditiunilor speciale stabilite ca detalii
a mormintelor, decoruri capele aprinsul destinatiunei, termenelor
candelelor Colentina, cerute pentru Amatorii do-
Non Ghencea pe termen dela apro- resc a parte la aceste sunt obligati
barea la 31 Decembrie 1933. ziva fixat se intereseze Directia
Chiriile anuale fixate de Municipiu Str. V. Boerescu zi
90.000 lei pentru Colentina, lei pentru orele de serviciu, asupra
Ghencea, cte 25.000 lei pentru licitatii, ofertele urmnd a se
lei Isvorul Garantia pro- prezenta Comisiei de orele
vizorie pentru admitere la licitatie sunt de lei indicate mai sus plicuri sigilate de
asupra chiriilor fixate. Nu se admit garantiile cerute depuse plicuri separate
la licitatie posed acte din de oferte. Vnzrile fac conf.
care reas c absolvit o de hor- speciale.
ticultur. Adjudecatarii inchirierilor vor de-
9. Vnzarea a cinci automobile turisme scoase dup pe
din uzul Municipiului. Pretul dela care plecteze garantia definitiv care este de din
concurenta este de lei 10.000 la lei 20.000 cu care s'a pro-
de automobil. Garantia provizorie pentru vizorie, se va confisca garantia provi-
concurent este de 2000 numerar. se va proceda pe la o licitatie.
Automobilele se pot vedea la garajele Garantia pentru intreprinderi furnituri se pot
piului din strada Berzei No. 21. la Casa de Depuneri, urinnd a se
prezenta la licitatie resPectiv,
aprecierea Municipiului
definitiv care se va face dela caz la caz. Adjude-
La 18 Februarie 1932 orele 10 dim. sunt provizorii cazul cnd nu se
definitiv adjudeeatarii vor putea
1. Concurent pentru vnzarea alte pretentiuni restituirea sumelor
zultate din desfiintarea oborului de depuse drept garantii cnd este vorba
vite din fata abatorului rigle de
cusaci. Pretul care concurenta este Nu se admit la pentru con-
de lei 6.935. provizorie pentru admite- curenti comercianti cari au fost n'au
rea la este de lei numerar. Mate- afisat preturile, au dat lips la cntar
se poate vedea la Abator. au cu de Termenul
2. predrei a 300 vag. pavelute este pentru
de bazalt natural sau granit similar. ment parte.
de predare este de trei dela data Dispozitiunile art. 81-114 din legea contabili-
contractului, urmnd a se preda aplicabile acestor

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

Se aduce la ziva alte esente slabe, Mete, mia de


de 22 Februarie 1932 ora 17, va avea la loco lei 630; transportate la domiciliul
sediul Uzinelor Comunale Bucuresti din strada clientilor lei 700 mia de
Mille No. 10, o cu oferte 2. Toate din ordonanta
pentru aprovizionarea noastr No. 37132-18615 din 17 Decembrie
50 rnantale de 1931, vigoare.
150 perechi cisme cauciuc mate.
50 perechi cisme cauciuc lcuite. No. 1477-441 21.
de Sarcini conditiunile se
pot consulta zi de lucru
ploatrilor A. C. Camera No. 9,
11-13 16-19.
Domnului I. Nicolau personal sot p. orizare
Comuna Bneasa
Se aduce la cunostinta general in ziva
23 Februarie 1932, ,ora 17, va la Am v face cunoscut c Consiliul
Uzinelor Comunale din strada Comunal Deciziunea ziva de 19
Mille No. 10, o licitatie 1931 a dispus pentru
pentru aprovizionarea cu: utilitatea amenageri
15.000 in. de beton de 200 mm. imobil teren 932 m. p. 197
Caetul de Sarcini conditiunile technice se constructii 233 magazii situat
zi de lucru la Serv. Comuna Bneasa, coproprietatea
A. C. Camera No. 9,
16--19. toate referitoare
cancelaria Serv.
vor sta zece zile; acest timp
ORDONANTA puteti veni spre a le vedea a face observa-
ce crede de Dup expirarea
vedere dispozitiunile art. 2 3, din. acestui termen, toate se vor trimite
reprimarea Prim-Procuror pentru a seziza Tribunalul.
ilicite, publicat Monitorul Oficial No.
din 17 1923; 28529 E-930.
Avnd vedere ultitnul timp, 3292 931.
de vnzarea la rampa
au inregistrat o simtitoare au NOTIFICARE
tendinta de scdere;
vedere Doamnei Elena I. Nicolau
ciale a de preturi pentru vn- Comuna
dat in sa dela 18 Ia-
nuarie a. Am a v face cunoscut Consiliul
baza dispozitiunilor din legea pentru prin Deciziunea ziva 19
ministratia Noembrie 1931 a dispus exproprierea pentru.
utilitatea public interesul amenageri
Bneasa imobil teren 932 m. p.
ORDONAM : 233 magazii situat
Comuna
1. Cu dela data ordonante
pn la dispozitiuni, se toate referitoare s'au depus
preturi maxime vnzarea cancelaria Serv. Contencios
de in tot cuprinsul Municipiului: vor sta zece zile; acest
a) Lemne, esent prima calitate, puteti spre a le vedea face observa-
mia de kgr. loco depozit lei 930; transportate ce crede de cuviint. Dup expirarea
la 1.000 mia de kgr. acestui termen, toate se vor trimite D-lui
Lemne esent fag, prima calitate, Prim-Procuror pentru a seziza Tribunalul.
mia de depozit lei 830; transportate No. 28529 E-930.
la domiciliul clientilor 900 mia 3292 E-931.

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

DeciaratH de
SECT. I GALBEN Emeric-Mihai Wogel 26 ani,
Bucuresti B-dul Carol, Ecaterina Elena Szut-
Ion Marinescu Trileanu 28 ani, covski neastorit 27 functionark Str.
Bucuresti Str. 33, Labirint
Mireodora R. Marin necAstorit 35 ani, Dumitru Simion divortat 31 ani, muncitor.
Bucuresti Armeneasch Bucuresti B-dul Dacia 32, Adela ne-
Nisan Hossef. Pinantian necAstorit 22 ani, c6storit casnick Bucuresti B-dul Da-
functionar comercial, Bucuresti Sf. Niculae cia 32.
Tei 2, Araxi Galagikian 17 ani, Gheorghe Moraru necAstorit 25 ani, meserias,
Bucuresti CAmpul Mosilor Bucuresti Bonaparte 10, Maria Grec
Jean A. Cancicov necg.sAtorit 22 student, 22 casnick Bucuresti Bona-
Bucuresti Str. Olari 7, Ella parte
24 ani, casnick Bucuresti Str. 23. loan Gheorghiu 27 ani, functionar,
loan Aldea 31 ani muncitor, Str. 135, cu Nastasia Georgescu
Str. Vasile Laser 80, Susana Giuglea 29 profesoark Bucuresti Str.
25 ani, Bucuresti Str. Vasile 74.
Marcu 27 functionar Mihail Caraiade divortat 34 an!, avocat, Bue.
comercial, Victoriei 146, Str. Ghiocei 1, eu Caliopi-Amelia-Marinovici
chita Kellerman 27 ani, cut Staicovici 38 functionar par-
Cal. Victoriei 146. Bucuresti Str. 26.
Joan I. nedstorit 33 functionar Ion Sftulescu 21 an!,
Academiei 5, Maria Badoglio 16, Sofia Suciu
Stan ani, Bucuresti 26 Bucuresti Maresal Ba-
Columb 11
necstorit 35, Petre Sandovici, neastorit 30 ani, cismar,
particular, Palade 72, Mar- Niculae Blcescu Virginia
gareta Vizi 43, Bucuresti- 18 Bucuresti
Str. Columb 72. Liberttei 2.
Petre Yune necastorit 24 Mendeli Ghersenzon necastorit 28
Str. 19, Roza Szcs 24 Str. Traian. 68, Gluz-
ani, Bucuresti -man 26 Popa
Mina loan 38 medic, Soare
2 Siclovan ne- Haig Kesisian necstorit 30 ani, comerciant,
35 Bucuresti Bucuresti, Victoriei 144, Anahid Ludfian,
23 ani, Bucuresti Calea
Zamfir Dita neast. 28 ani, muncitor, 144.
Groapa FIoreasca 5, Fira Trlea,
23 Groapa Floreasca 5.
Tatoc 45 comerciant, SECTORUL H NEGRU
Vod 6, Constanta Timici
26 ani, Bucuresti Str. Nicolae N. Tudose 26
zului lucrtor, Bucuresti Str. 13, Elena
Raul-George Filimon 27 ani, funct. R. Pandelescu 23
Str. Z. 23, cu lucrktoare, Bucuresti Str. 122.
Melania Popescu 25 ani, profesoar, Jean Weinfeld 39 ani divortat, tapiter, Bucu-
Str. Grig. Alexandrescu 51. resti Splaiului 2. Janeta Mumenfeld 20 ani
Nicolae Toma 29 casnick Bucuresti str. Foisor 13.
resti Maica Dornnului Tei 8, Sofia Simonis Nicolae Gr. Preda 34 nec5storit, comer-
necstorit 31 ani, casnic. Bucuresti Str. Maka ciant Bucuresti Str. Sft. 8, Maria I.
Lupu 40 casnick Bucuresti Str.
loan Vraci necAstorit 26 ani, muncitor, Sft. 8.
Str. Argentina 20, Rachila Gagniuc Florea D. Dancu 31 ani necdstorit,
25 ani, Str. 52. Strada 107,

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 23

Fnica C. Constantin 26 ani necstorit, Bucuresti Mihai Bravu


Bucuresti, Str. Campoduci 107. No. 4.
Gheorghe I. 30 necstorit, Mihai Savin 21 ani necAstorit, croitor
merciant, Str. Sptar Borcea 15, Bucuresti Str. 137, cu Ilinca
Maria A. Dinculescu 26 ani Gavrilescu 18 necstorit, casnick Bucuresti
Bucuresti Str. Gh. Cosbuc 17. Str. Salvator 137.
Gheorghe M. Gheorghe 31 necstorit, Petre M. 23
mecanic, Str. 26, mecanic, Str. Constanta 18, Du-
Ghit 27 ani necstorita, Bucuresti Li- A. 20 necstoritk
vedea Str. Constanta 18.
Marin Preda 27 necstorit, muncitor, Ion P. 23 ani neastorit, mecanic,
Bucuresti Str. Dristor 99, cu Anica Bucuresti, Str. Ion Polizu 12, eu Eleonora
31 Bucuresti Strada Rotaru 32 ani
Dristor 99. ' B-dul Pache
Voicu Gh. 23 ani, sergent I. 36 ani
de oras, Eliza Popescu 35, cu functionar P. T. T., Bucuresti Str. 183,
Dumitra N. Danc:u 26 ani necstoritd, Etel Sofia Domokos 20 ani necstorit,
comuna Arges. casnick Bucuresti Str. Lunch Brbierilor 36.
Gheorghe V. 25 ani, necst., Croitoru 25 necdstorit, functionar
patron, Bucuresti Str. Dristor 64, cu Petra M. comercial, Str. Grdinari 68, Hana
Niculae 24 ani Bucuresti Str. lea 19 necsatorit, casnic,
38 bis. Str. Averescu 60.
tefan 21 ani Bucu- Ion R. 38 necAstorit, muncitor,
resti Str. cu Elena M. Str. 22, Sanda Gr. Vra-
22 ani Str. biensc N. 35 Fundeni 22.
dinari Alexandru 24 necAstorit,
Aron Gr. David 23 Str. Ciupitului 6, eu Domnica Gh.
Bucuresti Str. Bravu 69, N. Bucur 24 necAstorit, casnick Bucuresti
Pun 29 ani divortath, casnic, Bucuresti Str. Str. Ciupitului 6.
Mihai Bravu
Lazr L. 27 ani funct.
comercial, Bucuresti Fd. Dristor eu SECT. III ALBASTRU
Gh. Popescu 20 Bu-
curesti Ed. Dristor 37. Marusiac necstorit 22 ani, pantofar,
Nicolae 34 ani vduv, zugrav, Bu- Bucuresti Str. Eustatiu 42, eu
Vitan 35, cu Domnica Slusar 25 21 brodeuz, Bucuresti Str.
ani casnic, Strada
Nicolae necastorit 21 ani, f
Dumitru Agofcioal 25 ani necst., Bucuresti Str. Eminescu
Bucuresti Heliade vii 6, cu D. 145, Dochita Gheorghe necstorit 19 ani,
Niculescu 21 ani necstorita, Bucuresti
Str. Vasilache 10. Soleek necstorit 27 ani,
Alexaandru 24 Str. Antim 49, Hilda Roth necstorit 22
Str. Lt. Mih. Foisoreanu 25, cu Alex- ani, menajer, Str. 19.
andrina N. 19 ani cas- Virgiliu Alex. Benga 25 mun-
Bucuresti Labirint 168. Bucuresti Hagi Dina 10, cu Domnica
A. Reichman 24 ani avocat Popescu necstorit 26 ani, Bucuresti
Bucuresti Cal. Vchresti 25, cu la M. Ber- Str. Dina 10.
covici 25 ani Bucuresti Traian Anghel necstorit 27 ani, militar plu-
lea 25. tonier, Bucuresti Str. 24, cu Elena Ale-
Bader 25 xandrescu necstorit 17 ani, croitoreas,
canic, Bucuresti Str. Aurora 27, Sofia Str. Manu 23.
Marcus I. necstorit 25 tipograf,
Str. Aurora 27. Bucuresti Str. Arionoaia 15, Ion
Kurz 23 ani frizer, Bu- 23 Str.
6, ani noaia 15.

www.dacoromanica.ro
24 MONITORUL COMUNAL

Ion N. 48 ani, croitor, Plugari 23, Ghitulescu


Sir. P. Ispirescu 6, Leana Petre 26 ani, casnic, Bucuresti Str. 23.
rit 40 ani, Str. P. 6. Gh. 26 ani,
Eduard Fink ler 23 ani, celar, Str. Plugari 16 Georgeta
particular, Radu 19, Au-. Dumitrescu 31 croitoreas,
rica Schwartz, 21 functionar Str. 16 C.
Str. Radu 19. Constantin Dinescu 40 ani, ziarist,
Grigore I. Popescu 27 ani, cismar, Bucuresti Str. Lzreanu 54, Nicula
Bucuresti 37, Neagu 33 Str.
16 ani, Bucuresti Str. 54.
Tei 37. Desideriu Racosi 25 ani,
Sulim 24 ani Str. 8, Lucretia Badin
Bucuresti Str. 3, cu Blitz- 24 ani, Bucuresti Str. 8.
22 ani, particular, Alexandru Moldovan necastorit 43
Bucuresti Str. Doamnei 3. comereial, Bucuresti B-dul Maria 79, Maria
28 ani, tipograf, Malecu nectistorit 22 ani,
Bucuresti lacobescu 4, Alexandrina B-dul Maria 79.
31 ani, Bucuresti P. Luca tipograf,
Fund. Iacobescu 4. Bucuresti Str. 70, Elisabeta Avram
Dobrescu 33 ani, dulgher, Santa 24 ani, Bucuresti, Sir.
Bucuresti Sebastian 101, cu Marta Col. Georgescu 15.
24 Valerian
Str. Sebastian 101. Uzina chimic, Bucuresti Sere!
Afroim Golodetz necastorit 31 ani, functionar cu Maria Suciu necstorit 17 ani,
comercial, Bucuresti Spl. I. C. 5, cu Panduri 28.
Schklar, 28 ani, Joan Luci 21 ani, Bucuresti
I. C. Brtianu 5. Str. Salvator 28, cu Sofia
Niculae Radu 23 ani, 20 ani, Salvator 28.
Bucuresti Str. Vod 184, cu Maria Minea Dumitru Gheorghiu 28 funet.
24 ani, Str. public, Bucuresti 13 Septembrie 108,
Ajun 31. patra 22 ani,
Andrei AI. Veress 29 ani, muncitor, curesti Str. 127.
Bucuresti Senatuhd 20, Elena Joan 25 ani,
necAstorit 31 Bucuresti Str. Se- curesti, Fd. 3, Petra Dumitreseu
natului 20. needstorit 23 ani, Bucuresti, Strada
Anghel 27 ani, militar Veseliei 9.
plutonier, Cezrescu Wilhelm 25 ani,
Alexandra Predescu 22 ani, Frati BrAtulescu 12, Elena Ni-
casnic, 17. culescu 19 ani,
Ion 1. 24 ani, Strada Frati 12.
Stoenescu 4, Tancu Vicentiu 29 ani,
22 ani, Bucuresti Str. Bros- Bucuresti, Strada Doamnei 6, Rosa Balint
8. necstorit 37
Ladislau Fijirvari 38 ani, 186.
Bucuresti Elena Cuza 76, Ecaterina Hugo Gaginski, 27 ani,
28 public, B-dul I. Cuza 99,
Elena Cuza 76. Cristina Anastasiu, 23 ani, funct.
Orghidan 25 publick Manu
Bucuresti Bateriilor 8, Anghel Bratu 20 ani, tipograf, Bu-
sina Dumitrescu necstorit 24 ani functionar curesti, Mucenici 7, Joan Condei,
P. T. Str. Bateriilor 19 ani, casnick Bucuresti, Strada
Mfons Gheorghe Enacovici necstorit- 31 ani, Mircea Eustatiu 9.
functionar P. T., Bucuresti Str. 13 Rudolf necsatorit 26
101, Zoe 23 ani, functio- comercial, Strada Stnescu Delari cu Ana
P. T., Str. 13 Septembrie 101. Haupt, necstorit 29 ani, Bucuresti,
Rubisch 28 ani, Strada Stnescu

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 25

Cristea Soare 22 ani, mecanic, Bu-


Petre Grigorescu major 28 ani,
curesti, Strada 12, cu'Petruta Rusu inginer, Bucuresti Str. Banat 18, Eleonora
17 ani, casnicg, Bucuresti, Strada Anghelescu divortatd 28 ani,
Emancipat 21. Str. Banat 18.
Stefan Legend!, necstorit 24 sudor, Radu minor nedstorit
curesti, Suter 3 A., cu Eva Todoran ne- Giurgiu Str. Vechi 7,
28 Bucuresti, Aleea Suter nedskorit 18 casnica,
No. A. Bucuresti Str. Flmnda 56.
Ferdinand Rcker 24 an!, Ion M. major divortat 43 ani,
Strada Epicol 36, cu Vilma Podor tor tipograf, Bucuresti Str. Mai Grand 28,
30 Strada Filofteia Durnitrescu 36
Epicol Str. 10 Mai Grand 28
Mircea P. Vasiliu major nedstorit 28 ani,
inginer, Bucuresti Str. Viting 3,
SECT. VERDE Popescu 22 ani, functionard,
Bucuresti 2.
Solomon major an Christea Christea major 23
fotograf, Bucuresti 21, Elisabeta ani, Bucuresti Str. Laborator 170, cu
Chelaru 23 ani, lingereas, Ileana Mircescu 16 ani,
Bucuresti 250. curesti Str. 2.
Ion major ncdstorit ani, Andrei Calangiu major 28 ani,
tionar public, Banu-Manta 2, Paulina .functionar, lacobescu 13, Di-
21 ani, dina Trifanovici 22 ani,
lar, Bucuresti General Berthelot 88 Bucuresti lacobescu 13.
Varsami major 29 ani, functi- Constantin Stanescu major 43 ani, tipo-
onar particular, Bucuresti Polizu 2, Ana graf, Dr. Felix 59, eu Teodora Vasi-
Amzulescu necdstorit 22 ani, casnick lescu nedstorit 22 ani, Bucu-
Buzesti 67. resti Dr. Felix 59.
Rudolf major ani, chirnist, Cristea major necdstorit 22 ni,
Banu,Manta 77, eu Margareta Sofia mecanic, .Bucuresti 26, Dumitra P.
Maria Schtte nedstorit 29 Dumitrescu 18 ani,
Bucuresti Bulevardu Bucuresti Hltei 26.
Origore Liuc major necaskorit 23 Anton major necasatorit 30 ani,
citor, Bucuresti 443, Majo- Bucuresti Elefterescu 1.8, loana
rearm ani, Bucu- 33 ani,
resti 443. rescu 18.
Niculae Frigea major 27 ani, Stan M. .Niculae major necastorit 25 ani,
Bucuresti independentei 14, C-tin mecanic C. B., 22,
necasatorit 21 Bu-
curesti Independentei 14 25 ani, 22.
major divortat 37 C. Qhitulescu major 23 ani,
Bucuresti 218, Ana ma- electrician, 19, cu Maria
36 ani, functionara, Bucuresti lescu 18 croitoreas, Bucuresti
Calea 218.
Moise Nan major nedstorit 24 ani, croitor, Constantin Irimescu major necasotorit 27 ani,
Bucuresti Str.Teodor. Aman 13, Carolina Deak functionar, Bucuresti M. 15,
nedstorit 23 Bucuresti Str. Elena :Bruteanu 21 ani,
Teodor Aman functionard, Bucuresti Stoica Rudescu 35.
loan Gr. Vrcan major 30 ani, fune- Vasile I. Brbulescu major 26 ani,
tionar Str. 26, funetionar, Abrud 111, cu Aglaia I.
Lucretia Pazarghideanu 23 ani, casnick
ani, casnica, Bucuresti Str. Hotin 30. Erimia Dumitrescu major 32 ani,
Dorobantu major 22 ani, croitor, Bucuresti Str. Siret 67, eu Lineta Chi-
BucureSti Str. Fermei 7, Vintila V. 26 ani, casnica,
Mosu 29 ani, casnick Bucu- curesti Str. 67.
reSti Str. Fermei 7. Gheorghe Trandafir major 21 ani,

www.dacoromanica.ro
26 MONITORUL COMUNAL

lcdtus, Bucuresti Str. Hagi 22, cu Maria Bucuresti Str. A. Cart. R. M.S. 39,
Stamate ani, casnick Maria Berescu Hustiu major necstorit 27
Bucuresti 22. functionar Str. A. R. M. S. 39.
Marin St. major 30 ani, Petre I. Oprita major 32 ani, lu-
functionar comercial, Bucuresti Barbu crtor R. M. S. Bucuresti Str. Olnesti 56,
taru 43, Augustina major necs- Elena Vasile major nedstorit 33 ani,
torit 25 ani, casnic, Bucuresti Str. Barbu lucrtoare R. M. Bucuresti Str. Olnesti 56.
taru 43. Stefan Dumitru major necAstorit 24 ani,
Saul Segall major necstorit 34 ani, functio- functionar public, Bucuresti Str. Ion Topor 19,
nar, Str. 22, Benvenida cu Elena P. S. Ivanusi nedstorit 22
Leon major 24 ani, Bu- ani, lucrtoare R. M. S. Str, Ion To-
curesti Str. Buzesti 22. por 19.
Alexandru Clinescu major comer- Vasile V. Nicu major 28 ani,
ciant, Bucuresti Calea 67, cu Anica crtor R. M. S., Bucuresti Sos. Ciurel 60, cu
Marosiu 37 ani, casnic, M. major necstorit 25 ani,
Bucuresti Calea 67. casnic, Bucuresti Sos. Ciurel
Nicolae Dumitru major 34 ani,

I Galben
PROCES-VERBAL verbal al dela 10 Noembrie con-
la 12 Noembrie 1931;
Consiliului Comunal al sectorului I D-nul primar, General Al. Lupescu,
galben din ziva de 2 Decembrie 1931 cetirea un timp indelungat
propune n'ar fi mai bine ca consilieri
de cuprinsul procesului
Noi, general Al. Lupescu, la
I galben, de d-nul Oscar Alexandrescu, pe cari le au de
secretarul sectorului: D-nul Gheorghiade
vedere consiliul comunal al sec- -rerea ca se tuturor consilieri
torului a convocat mod prin adresa ordinea de zi pentru
cu No. 21518-2929 A-931; din procesul verbal al ante-
ConsiderAnd potrivit acestei convocAri ca fiecare sau
consilieri s'au ziva nu-1 voteze.
de 2 Decembrie 1931, 17 pri- PunAndu-se la d-lui
din strada Batiste No. 39, la apelul Gh. M. Gheorghiade consiliul o
nominal au prezent general AL nimitatea voturilor membrilor prezenti;
Lupescu, Romanescu, Dr. Lucian StAnculescu, de a se intra ordinea de zi, d-nul
Gh. Dumitrescu, Gh. Maximin, L. Catargi, care va fi formele
daru, Garabet Asian, D. I. Niculescu, shracilor de
Catargi, Colonel Emil Conduratu, D-nul Primar, General Al. Lupescu,
Gh. M. Gheorghiade, Marin Stefnescu M. d-lui L. Catargi fondul
presedintele comisiunei interimare a pentru ajutorarea e
comunei suburbane -pled epuizat acum n'a primit
Bolintineanu, Dem. I. Dobrescu, N. numai promisiuni. In ceeace priveste ajutorarea
Mehedinti, Grigore Filipescu, d-nele sAracilor un fond disponibil pentru lemne
Calypso Botez AleXandrina Cantacuzino. 300.000 lei.
astfel majoritatea pentru din acest fond a fost dispozat
a putea delibera a lost consiliul pentru cumpArarea de lemne din
convocat cu indeplinirea legale, d-sa crede trebuie primul rnd
se declar deschisA. se dea lucruri de flanele
Se o sumarul pro- copii

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 27

Nu s'a convins banii nu desti- se va distribul 35 vagoane


natia ce li se d, a dat ajutoare someurilor 85 vagoane pentru institutiunile
bani acelor sraci, cari au fost raport serviciile aceasta limita fon-
de familie, cu a fie- disponibile.
cruia acum se la un de Consiliul pe d-nul General
50 - 60.000 lei. directoruI general al C. F. R.
In ordine de idei, d-nul Primar general 2. raportului Serv. Adrninistrativ
Al. Lupescu, a obtinut prin gistrat la No. 20808-2840 A-931, privitor la
d-lui general Mihail directorul general rezultatul dela 7 Octombrie a. pentru
al C. F. R. 150 vagoane lemne socotite a inchirierea No. 19 din Hala
6500 lei vagonul a crezut este asenti- Amza;
mentul d-lor consilieri ca o de D-nul Garabet Aslan spune cercetnd do-
a constatat oarecari nereguli administrative
Consiliul s'au exprimat roagd consiliul se ca pe viitor
d-lui general Mihail nu se mai se
Lucian Stnculescu atrage aten- nu vine un concurent. D-sa cere ca
consiliului asupra stdrei precare a servi- pentru se din timp.
ciului Salubrittii acestui sector, rezervndu-si D-nul primar, general Al. Lupescu., pe
dreptul chestiunea pe larg atunci d-nul consilier Garabet - desi
cnd bugetul sectorului va fi adus discutiunea este foarte la serviciul
consiliului pentru aprobare. administrativ verifice toate inchirierile
Din cauza bagetului de mizerie pe care 1-a contractele comerciantii din pietele
avut acest serviciu ultimii doi ani, serviciui atunci cnd se fac contracte pentru
Salubritdtii, care nu este dect serviciul higienei de magazii de compartimente din
strzilor, se poate face in conditiuni multu- se aceste contracte maximum
mitoare. Nu sunt sume pentru cu care, poate flecare
care a mare cantitate de aceea cere
s se un credit suplimentar, D-nul Lascr Catargi crede
suma de lei 100.000 mai disponibild de ar trebui obligati preturi mai
dela art. 116 nu este suficienth pentru lucrdrile rezonabile la acest articol de necesitate,
ridicare a cazul nu se conformeazd, Serviciul
Primar, Al. Sanitar s le inchid depozitele,
znd d-lui Dr. spune ar nu speculeze pe
fi fost mai bine ca cerere urma discutiunilor explicatiunilor ce au
pela D-sa de a fi consiliu avut consiliul unanimitatea
menea chestiuni pot fi de rezolvite de voturilor membrilor prezenti aprob
delegatia permanent. la art. 108 se compartimentului 19,
prevede ca economiile cari ar rezulta plata fier din hala Amza, d-lui Sanie dela
mturtorilor salahorilor se pot aprobarea definitiv la 31 1933
pentru plata auto-camioanelor particulare cari o de lei
ar gunoiu sau pentru comertul de
Intrndu-se ordinea de zi, consiliul Asupra raportului Administrativ
rste 21607-2496 la No. 20659-2807 A-1931, privitor la
privitor la procurarea lemnelor dela C. F. R. ducerea chiriei pentru de
sectorului. zaharicale al invalidului Joan Maza pe din
In urma explicatiunilor ce au strada colt
avut in unanimitatea primar, general Lupescu, spune
voturilor membrilor prezenti este de un invalid de care trebue
rarea C. F. a cantittei 50 vagoane 61.000 lei anual, rata
lemne de foc pretul de lei 6.500 cului pentru care a intervenit Soc. Mutilatilor
transportate la domiciliu. Din aceast Invalizi de Face c
cantitate 30 de vagoane se vor distribul func- consiliului a avut vedere criza
tionarilor plata patru rate lunare, ra- a dect la chioscurile dela Ateneu
port cu situatia constatat se destul de
cari nu s'au aprovizionat prezent D-mil Niculescu nu are de
au posibilitatea de restul lemnelor impotriva chiriei este de

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

ar se procedeze mod uniform, D-nul primar, General Al. Lupescu, rspunde


este ca un invalid de rsboiu s d-lui Garabet Aslan, conform legei
sector o In Municipiului, Uzinele au dreptul de a
alt sector pe sfert. Deaceea ar fi bine se debit pe toti acei cari datoresc
sectoare, este plata D-nul G. M. Gheorghiade este prere ca
chiriei. sumele fie vrsate Directitmei Uzinelor Co-
In urma explicatiunilor ce au munale de a proprietaruhd.
avut consiliul cu unanimitatea va sectorului pri-
vaturilor prezonti admite mria va popri suma. Sectorul cere
prapunerea consider D. I. Niculescu cu adua numai un certificat c s'a mutat
mentiunea ca s se studieze preturile pentru D-nul Virgil Serdaru spune societatea Uzi-
inchirierea chioscurilor la limitele nelor Comunale se poart
dintre sectoare, pentru existe o ipostaze distincte, cum convine
aprobe concesionarului Joan Maza, redu- ca incorporat municipiului avnd in-
chiriei dela 31.000 lei la 18.000 lei anual. terese comune cu primria, cnd o societate
4. Asupra raportului Serv. Adrninistrativ care are de tras un beneficiu.
la No. privitor la re- Uzinele sunt finantate de sensul ca
pentru de are aceast societate
zaharicale al d-lui Dumitru Cuvela situat In capital, ar trebui
strada Lizeanu Maica edilitare mutarea alb
discutiunilor explicatiunilor ce au in vedere nu unui buget echi-
avut edint, consiliul eu :unanimitatea librat dar interesele oamenilor pie cari gos-
voturilor maembrilor reduce podreste primria. In de
chioscului strada Lizeanu la linia a pltit de ap, dac i
ferat colt strada Maica Domnului, inchiriat se impune s-1 mai odat, nu este just.
d-lui Dumitru Cuvela pentru de Uzinele comunale, au interesul ca
nad la aparat zaharicale la suma de apa de aceea aceste operatiuni ar
10.000 anual. pe contul
5. Asupra Serv. la dispozitie posibilitatea de des-
la No. 20736-2823 A-1931, privitor la ofertele ace apa.
primite pentru aprovizionarea furajele ne- D-nul Garabet Asian, d-lui Ser-
cesare animalelor acelui serviciu. daru arat Uzinele Comunale au
In urma discutiunilor ce au fac inlesniri de dnd putinta proprieta-
avut consiliul rilor ca le pentru
voturilor membrilor prezenti, pentru electricitate 36 rate. Nu poate admite
de Serv. toate luerrile sau fie su-
de a se cumpra furajele de care acest portate de atre Uzine, pentrueste vorba
va avea nevoe 31 Decembrie 1931, de mna de lucru de material.
tru pe anul 1932, se li- Chestiunea gratuitdi este imposibil de re-
nu se poate face de
6. Asupra raportului Serv. Mate public dect din incasrile dela
la No. 15598-2104 A-1931, privitor la plata Conchide artnd sa este ca atunci
pentru urma e vorba dea o despgubire proprie-
de d-nul tarului se suma datorat
lescu, consiliul voturilor aceste comuniand s'a o de-
prezenti acestei plasare la strada cutare cutare
pentru nu se dect suma care se datoreste.
Asupra la D-nul D. I. Nieulescu spune chestiunea
13866-1826 privitor la mutarea este D-sa pune cine trebue
de depe expropriate: plteasc mutarea cminului?
D-nul Garabet spune de obiectat un caz nu trebue ce-
numai asupra ultimei din Cere tteanul. Chestiunea Uzinele pot
ce se vor trebuesc s mutarea pe contul primriei sau
s se dea prin Uzinelor Comunale bani nu se poate rezolva pentruc Uzinele
ca Uzinele nu fie puse a le munale primtiria au contabilitate
urmrL buget separat.

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

In cazul cnd s'ar socoti despgubirile date telor Cadastrului ce fiecare dosar
expropriat rnutrei cminului, care sunt in numr de
c i se urma ce au
dar d-sa vede ca pun avut consiliul unanimitatea
lui membrilor prezenti
are interesul mute trebue exproprierea portiunei de teren din imobiluld-lui
suporte sarcina mutatului. Stefan loan strada Masina de
In urma ce au No. 50, canalului colector pe
avut consiliul unanimitatea alinierea provizorie cerut de U. C. B.
voturilor membrilor prezenti, vedere prafat de 60,06 mp. eu pretul de 400
Uzinele sunt ca la intro- sute) lei de metru de teren
apei executarea s se con- propriat ca insalubr
suite alinierile strzilor pentru aceste clrmat.
nu fie pe portiuni supuse 10 A. Asupra raportului Serv. Cadastru
ca deplasrei la No. 20665- A-931, la expro-
de nu fie suportate de sector prierea necesitat de executarea canalului co-
cazul alinierea decretat vigoare a fost lector, Colentina Cimitirul
modificat de dup construirea cmi- In urma ce au
nelor de de care U. C. B. acest caz avut in cu unanimitatea
numai constat voturilor prezenti aprob
portiunei expropriate pltite de exproprierea portiunei de Leren din imobiluld-lui
intr de ap. Sandu Radu situat Strada Masina de
8. Asupra raportului Serv. la 52, necesar executrei canalului colector
No. 21604-2940 privitor la modificarea pe alinierea provizorie cerut de U. C. B. in
terenului comunal din Dacia suprafat de 71,14 de lei 400
piata dinspre Strada Dumbrava Rosie. (patru de fiecare p. de. expropriat
urma explicatiunilor ce au constructia insaluhr fie
la cari au luat B. Asupra raportului Serv. Cadastru
primari: General Lupescu d-nul la No. 20666-2811 A-931, privitor la
Consiliul cu unanimitatea voturilor prierile necesitate de executarea co-
membrilor prezenti, aprob noul plan lector Colentina Cimitriul Reinvierea.
parcelar de Serv. Cadastrului Sec- In urma discutiunilor ce
I care patxu loturi avut consiliul eu
cuprindea proectul anterior avizul membrilor prezenti
Comisiunei Speciale d-lui ajutor exproprierea portiunei de teren
primar general al Municipiului. Enache strada
9. Asupra raportului Serv. Cadastru la Sf. D-tru Colentina No. 5, necesar executarei
21516-2927 privitor la alinierea canalului colector pe alinierea provizorie cerut
R. Poincar. de U. C. B. suprafat de 109,85 m. p.
In explicatiunilor ce au pretul de lei 400 (patru de p.
consiliul de teren expropriat ca
voturilor membrilor prezenti fie
proectul de modificare al acestei pe lr- 10. C. Asupra raportului Serv. Cadastru
de 18 astfel cum a aprobat de 20667-2812 A-931, privitor la
a Municipiului prin prierile necesitate de executarea
cizia No. 829-1928; lector Colentina-Cimitiral ReInvierea;
Asupra raportului Serv. Cadastru In urma discutiunilor explicatiunilor ce au
la No. 20664-2899 A-931, la expro- avut in consiliul unanimitatea
necesitat de executara voturilor membrilor prezenti, aprob
lector Colentina - Cimitirul Reinvierea. exProprierea portiunei de din imobilul d-lui
Garabet Asian, arat exproprierea Dumitru Pavelescu situat strada Dumitru
a fost in consiliului 10 Colentina 3 bis, executrii cana-
Noembrie la 12 Noembrie a. e. lului colector pe alinierea cerut de
astzi urmnd ca se dea deciziuni pentru de cu pretul de lei
fiecare proprietate parte conform rapoar- 400 (patru de fiecare m. p. teren ex-

www.dacoromanica.ro
propriat urmnd ca fie la No. 20659-2802 privitor la cererea
D-nei Maria Solomon de a se reduce pretul
D. Asupra raportului Serv. Cadastru terenului cedat Str. G-ral Lahovary-Dumbrava
la No. 20668-2813 A-931, privilor la Rosie.
prierile necesitate de executarea canalului D-nul consilier Gh. M. Gheorghiade este de
lector Colentina-Cimitirul Reinvierea. trebue pretul.
In urma explicatiunilor ce au In urma discutiunilor explicatiunilor ce au
consiliul unanimilatea mai avut in consiliul unanimi-
voturilor Membrilor prezenti membrilor prezenti hotrste :
exproprierea portiunei de teren din respinge cererea D-nei Maria Solomon,
Tache Pandele strada Co- prin pelitiunea la No. 20210-2764 A-931,
lentina No. 8, necesar executrii canalnlui co- prin 'care a i se fixa de lei 1200
lector pe alinierea de U. C. B. (una mie lei) m .p. de
de 55,77 p. pretul de lei 400 sute) teren pentru csirea aliniere a
de fiecare m. p. de teren expropriat urmnd Dumbrava Rosie.
constructia insalubra fie 14. raportului Serv. Cadastru
E. Asupra raportului Serv. Cadastru la No. la cedarea
la No. 20669-2814 A-931, privitor la expro- portimii de teren a d-lui Ar-
prierile de execuLarea co- L. Hirsch Str. Dumbrava Rosie No. 20;
lector Colentina-Cimitirul Reinvierea. In urma explicatiunilor ce au
In urma ce au avut la au parte
avut consiliul primar, General Lupescu, Gh. M. Gheor-
voturilor membrilor prezenti ghiade D. I. Niculescu, consiliul
exproprierea portiunei de teren din mitatea voturilor membrilor prezenti hotrste:
d-lui Teodor strada Sf. D-tru de lei 1600 (una mie sase sute)
No. bis, executarei m. p. de teren ce se d-lui
nalului pe alinierea de U. C. B. L. Hirsch in de 30 m.
de 90,92 m. p. cu pretul de lei 400 la alinierea Dumbrava Rosie.
de fiecare m. p. de teren expropriat 15. Asupra raportulul Cadastru
urmnd ca constructia insalubra fie No. 21211-2896 privitor la modi-
11. Asupra raportului Serv. Cadastru ficarea alinierei pietii din jurul Bis. Silivelstru;
la No. A-931, la fixarea In urma ce au
terenul proprietatea d-lui Carol avut in consiliul unanimitatea
Pascal incorporat la Strada Tei;
In discutiuniior explicatiunilor ce au voturilor membrilor conform
unanimitatea modificarea
de avizul
avut consiliul
comisiunei speciale technice a municipiului
voturilor membrilor prezenti
o comissiune din consilieri Gh. care chestiunea a se supune ratificarei
Milian Maximin, D. I. Emil Con- consiliului comunal al municipiului.
duratu,.cari cu d-nul I. 16. Asupra raportului Serv. Cadastru
fata locului fixarea pre- la No. 21212-2895 A-931, privitor la fixarea
tului p p. de Leren incorporat la pretului terenului expropriat stradela Sf. Spi-
ridon No. proprietatea d-lui Oscar Negreanu;
12. Asupra raportului Serv. Cadastru D. I. spune teren lsat liber
la No. 20600-2803 A-931, privitor la eliberarea pentru a fi pentru ca
autorizatiunei de imprejmuire fixarea pretului public, nu a Faptul
la terenul ce se D-nei Julia Chiriac din admite imprejmuirea
Strada Placintei No. cu Sir. No. 1; noua aliniere nu terenul lsat liber
In urma explicatiunilor ce au este care a
avut cu unanimitatea genere este un incorporat
mernbrilor prezenti, cnd s'a trecut strada peste el
eliberarea autorizatiunei de pentru nevoile generale atunci
pretul de lei 600 (sase metru patfat de trebue fie un teren
ce se plus de ce se liber care fie pltit cnd se va
propriaza, 30,80 p.
13. Asupra raportului Serv. D-nul primar. General Al. este de

www.dacoromanica.ro
prere ca chestiunea fie ca 18. Asupra raportului Serv. Cadastru
al Cadastrutui la No. 21531-2932 A-931, privitor la cedarea
In urma ce au portiunei de comunal imobilului din Cal.
avut consiliul cu unanimitatea No. 75 proprietatea d-lui S. Gold;
voturilor membrilor prezenti In urma explicatiundor ce au
rezolvarea acestei chestiuni o viitoare avut in consiliul
d-nul Cadastrului va aduce volurilor membrilor prezenti
uriri. pretul lei 1.000 (una mie) pentru fiecare
17. Asupra raportului Serv. metru patrat de teren cedat dispune suma
la 21409-2915 A-931, privitor la terenul lie in debit, terenul supra-
cedat imobilului din No. 114; de 27,91 p. a fost deja incorporat la
D-nul primar, General Al. Lupescu, spune proprietatea D-sale.
se pune la vot chestiuni: este ca 19. Asupra raportului Serv.
se cesiunea pe numele actualilor pro- la No. 21532-2933 A-931, privitor la recli-
prietari: Mitana Peirescu, pretului ocaziunea exproprierei
a doua pentru restul portiunei de teren se imobilului sotilor Mateescu din Str. No. 9;
cesiunea pe D-nei Maria M. In explicatiunilor ce au
a cerere nu a fost trecut pe avut In consiliul unanimitatea
ordinea de zi se cere urgenta voturilor membrilor prezenti
ca cu Cadastrului fi- prin decizia comisiunei interimare
xndu-se pretul de lei 700 fie- din 13 August 1930, pentru exproprierea
care m. p. bilului sotilor Mateescu din strada Manu No. 9,
In urma discutiunilor explicatiunilor ce au anume: de 82,410 mii
majoritatea patru zece)s'a trecut decizie,
turilor prezenti a se trece 144.010 (una patruzeci
1. ca actul pentru cedarea de teren patru mii zece) ce reprezinta valoarea
comunal de 81,29 ce a exproprierei teren constructie
a imobilului mostenitorilor Petrescu din suma de lei 82.410 (optzeci
Fd. No. 114 se pe nu- mii patrusute zece) s'a trecut din
actualilor proprietari mostenitorii Mitana decizie reprezinta numai valoarea res-
Petrescu, fixndu-se pretul de lei 700 pentru pective.
fiecare m. p. de teren cedat. 20. Se procesele verbale ale comisiunei
2. Se urgenta discutiune interimare a comunei suburbane dela
raportul Serv. Cadastru la No. 21786- 28 Octombrie 31 Octombrie 1931.
2963 A-931, privitor la cedarea portiunei de 21. Se nici o obiectiune sumarul
teren de 25,50 m. p. d-nei proceselor verbale ale dela
Marin din Fd. No. 114. 14 18 1931.
In explicatiunilor ce au Nemai nimic la ordinea zilei,
avut consiliul cu majoritatea se la 19,40.
turilor membrilor prezenti cedarea
portiunei de teren de 25,50 p. Primar, (ss) GENERAL AL. LUPESCU
conform schitei de plan, dela dosar anume:
fata de 3,25 m. p., fundul de 1,70 p. iar Secretor, (ss) OSCAR ALEXANDRESCU
laturile una de 10,63 m. se cu
prop. Maria M. de 10,30
m. ce se mostenitorii Petrescu, Membrii Delegori:
D-nei Maria Marin pentru a fi
corporat imobilului proprietatea d-sale din Fd. G. DUMITRESCU
No. 114, fixndu-se pretul lei 700
(sapte sute) de fiecare metru patrat de teren (ss) COL. T. BALMEZ
cedat.
D-nul Profesor Marin Stefnescu,
dela vot. No. 21824-2969 A-931.

www.dacoromanica.ro
32 MONITORUL COMUNAL

face plata acestor exproprieri, dela ce articol


EXTRAS din buget.
Punctul No. 8 privitor la parcelarea
3.
din procesul verbal No. 674-208 A-931 a renului din B-dul Dacia strada Dumbrava
legatiunei Consiliului general al Municipiului Rosie s'a ratificat dela 22
Bucuresti 1931.
4. Se atrage deasemenea atentiunea re-
dela 12 lanuarie 1932 de nu se pot aproba, potrivit
pozitiunilor autorittilor tutelare, ele au
Presedinte D-nul M. POENARU-BORDEA fost fixate de comun acord chiriasii,
cheerea contractelor, fie pe de licitatie,
Membrii prezenfi: prin
D-nul D. I. M. PONARU-BORDEA
D-nul G. Angelescu
D-nul A. Bolintineanu tar General, ROBAN
D-nul Al. R. Protopopescu
D-nul N. No. 18-932.
D-na Calipso
D-na Ortansa Satmary
D-na Marg. Ghelmegeanu
LICITATIE
. Membrii
In ziva de 17 Februarie, a. orele 10 dimi-
D-nul Dem. I. Dobrescu neata, se vor tine localul Primriei, din Str.
D-nul Al. Lupescu No. 39, urmAtoarele licitatiuni
D-nul AI. G. 1. Aprovizionarea pe un an urmtoarele
Chirit Vasilescu de lichid, necesar lunar ve-
D-nul Dr. I. hiculelor tractiune mecanica: 25.000 litri
D-nul Em. Dan 800 litri regal 000, 250 litri
Osin, 160 litri valvolind, 300 litri petrol rafinat
200 kgr. vaselind. Predarea se va face zilnic,
PAOCES-VERBAL din depozitul furnizorului, cerere. Garantia
de licitatie este garantia
dela 2 Decembrie 1931 a Consiliului definitiv de 100/0,
Sectorului I Galben Vnzarea urmdtoarelor auto-turisme:
1. Un auto-turism: Chevrolet tip
Se ia cercetare verbal al No. 7003. Pretul initial lei 20.000.
dela 2 Decembrie 1931, a comunal auto-turism Chevrolet, tip
al Sectorului I Galben pe baza referatelor, No. 7004. Pretul initial lei 20.000.
serviciilor centrale ale municipiului, cari au 3. Un auto-turism Chevrolet, 1927,
verificarea, pe baza discutiunilor No. 7005. Pretul lei 35.000.
ce au avut unanimitatea voturi :a 4. Un auto-turism deschis Chevrolet, 1927,
membrilor aflati prezenti notati mai sus, de- N.o. 7028. initial lei 15.000.
cide: act de desbaterile 5. Un auto-turism Chevrolet, tip 1927,
hotrarile date, urmtoarele observatiuni; No. 7032. Pretul lei 15.000. sunt
1. Pentru punctul la In stare de pot fi
rarea de 150 vagoane lemne dela la Primria Sectorului I
rectiunea ferate, nu se arat nici fondul, Galben, Strada No. 39.. Plata se va face
nici din care a se face plata. de cumprtor imediat aprobarea defi-
2. Pentru exproprierile aprobafe In interesul Garantia de admitere la licitatie este de
executdrii canalului colector Colentina-Cimitirul din valoarea ofertei.
Relnvierea, nu se arat este fond pentru 3. Inchirierea din Strada Lizeanu,
plata acestor exproprieri din Mare, pe termen de trei
care fie Ca atare sectorul ani dela aprobarea definitivd. Destinatia
s comunice fondul din care se va rierei este pentru instalarea tipul

www.dacoromanica.ro
MON1TORUL COMUNAL 33

uou al Municipiului, care se va vinde Ofertele se vor depune sus zi or,


aparat zaharicale. sigilate, de
este de 15.000 lei. Garantia de admitere fixate, numerar sau garantate de stat.
lichatie este de din sunt provizorii, cazul cnd
4. prin bun pentru nu se definitiv, adjudecatarii nu vor
compartimentului de fier, No. 29, din putea avea alte pretentiuni, dect restituirea su-
hala Amza pe termen dela aprobarea definitiv melon depuse.
la 31 Decembrie 1933. anual Art. 81-114, din legea Compt. Publice, pre-
este de lei Garantia de admitere cum normele publicate in Monitorul Oficial
la concurent este de din No. 127 din 4 1931 sunt aplicabile acestor
Supra-oferte nu sunt admise. Amatorii de a concurente.
parte la licitatiuni sunt
obligati de a lua de caetele de sarcini 21395-2835-1932 21
la Serviciul

Sectorul II Negru
LICITATIE citatia lei anual.
11. B-dul Ferdinand Sos. Mihai Bravu
Se aduce la cunostinta a amatorilor Chiosc de dela care lici-
ziva de 11 Februarie, c. 11 a. m. tatia lei 10.000 anual.
se vor tine in localul acestei din str. 12. in fata Halei Obor, Aparat
Sfta. licitatiuni publice orale, pentru. gosi, dela care licitatia lei 000
chirierea locuxilor mai jos notate, destina- anual,
tiunea dreptul fie- Labirint colt cu Tabacu, Aparat Limo-
cruia: care lei
anual.
1. Coltei R. M. .

dela licitatia lei 10.000 anual. Toate aceste se fac pe termen de


2. Sp. V. Uzinelor Lemaitre, 2 (doi) dela 1932.
Ziare, dela care licitatia lei alte informatiuni se pot in zilele
anual. de 11-13 dela Serv.
3. Coltei colt Sf. Gh. Nou, R. M. S., Art. 88--110 din legea publice
dela care lei anual. acestor
Colentina colt cu Sos. an
Limonadd, dela care li- No. 895-333 B-1932, 19.
lei 10.000 anual.
Sos. Mihai Bravu colt Ferdinand,
Aparat Limonad, dela care li- LICITATIE
lei 10.000 anual.
6. B-dul Ferdinand colt Strada Traian,
Aparat dela care li- Se aduce la cunostinta a amatorilor
citatia lei 10.000 anual. ziva de 12 Februarie a. orele a. in.
Traian No. 102, Limonadk se va tine la fata locului licitatiune
dela care lei 10.000 anual. oferte pentru materialului
8. Hala de Vechituri, zultat din imobilului din Calea
Aparat Limonadk dela care No. 52 Str. Romulus.
citatia lei 10.000 anual. se va face de
9. Dudesti No. 123, Aparat Limonad, Pretul dela care va licitatia va fi de lei
dela care licitatia lei 10.000 anual. 80.000 (opt zeci mii), de admitere
10. Jupiter, la licitatie, va fi de
Limonadk dela care Suma rezultata la licitatie va depune la

www.dacoromanica.ro
34 MONITORUL COMUNAL

Casieria Sectorului, imediat Art. 88-110 din legea contabilitAtei publice


informatiuni se pot lua zilele sunt aplicabile acestei licitatiuni.
orele 11-13 dela Serv. Ad-tiv,
bilul se poate vizita zilele 5-10 Februarie No. 26149-7397 B-931. 19 1932.
orele 10-12, a. m.

Sectorul ill Albastru


PROCES-VERBAL ziunea No. 717 dela 20 Noembrie 1931, la lino-
bilul d-lui Lt. Gomoescu din strada Elena D-na
al consiliului comunal No. 38, urma vecinului
ziva de Vineri 11 Decembrie 1931 d-nul Manole Axioti, se la
campaniei de lucru a anului 1932.
Noi, Andrei ajutor de primar al sec- 3. LuAndu-se din nou discutiune
torului III Albastru, lipsa domnului primar de modificAri interioare ce se
Vasilescu, asistat de d-nul Vasile Con- la imobilul Gueschoff din lea Victoriei No. 19
stantinescu, secretar general al sectorului; baza de Federatia Functiona-
in vedere consiliului rilor publici;
comunal care atributiunilor Delegatiunea consiliului comunal, mentine ho-
sale proprii a puterilor conferite de consiliul prin care s'a respins cererea
comunal rin deciziunea No. 5 in baza considerentelor avizul
dela 11 Noembrie 1931, a fost convocatA misiunii dela 6 Octombrie 1931
mod prin adresa inregistrat la No. 34191- cide se formele de
3153 A-931; pentru lucrArile constructiune,
potrivit acestei convocAri domnii membrii cutate contraventiune.
ai delegatiunii consiliului comunal s'au 4. Se decide ca raportul serviciului arhitec-
primAriei ziva turii prin care cere plata abonamentului de
de Vineri 11 Decembrie 1931, orele 17 tramway pe anul 1931, personalului technic ce
la apelul nominal au prezenti toti se deplaseazA pe teren, fie comisiunii
membri; financiare, pentru a aviza asupra fondului
Astfel, consiliului comunal ce se va tabloul de functionarii ser-
nindu-se cu legal de membrii am viciului cadastru, care se deplaseazA teren.
clarat am invitat pe 5. Se unanimitate de a se face o
consilieri procedeze la rezolvarea chestiunilor la Societatea Tramwaelor Bucuresti, prin
ordinea de zi a cum a care se ce actuala linie a
odor primite dela data ziva tramwaelor va fi prelungitA pe lea Rahovei
sedintei declarate urgente. la parcul Rahova va fi in circulatia
Se citeste sumarul precedente care publicului, va concesiune de
supus votului se nici o tobuze, pe acea portiune.
ectiune. 6. Se decide ca serviciul cadastrului
Se in discutiunea chestiunilor supuse un raport precum o
deliberatiunii se urmAtoarele de plan a terenului ce Casa C. F. R.
1. Asupra rapoartelor serviciului arhitecturii Soseaua Viilor, vederea
privitor la de autorizatiuni pentru con- construirii unei primare, conditia ca
structii reparatiuni, se autorizatiune: schimbul acestei parcele, cedeze
D-lui Lt. Atanasiu la imobilul din strada Casei Autonome C. F. R. de teren in
Dr. Manolescu; de 600 m. dealungul Viilor,
Ion Dumitru la imobilul din strada care a se expropria actualii
Dr. No. 13. prietari.
D-lui la imobilul 7. Se ca d-nul Constantin
din strada Al. Odobescu No. 5. proprietarul frimei Restaurantul Tivoli, din Bd.
2. Se decide ca descinderea prin deci- Elisabeta No. 2, fie cu sumele

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL 35

bitate pentru ocuparea trotuarului cu mese electricitate, sau prin repararea instalatiunilor
scaune, anului 1931, pentru dej a existente, se decide a se muni-
acest an taxa de de lei 40.500 cipiului pentru f
pe care a achitat-o anticipat. prin acest raport.
8. Se cumprarea a 2 a In timp seama de modul
trolului necesar primare de No. 2 se execut refacerea lucrrilor de pavagiu,
$erban Vodk plata privind art. 93 al. a. buget antreprenorul Uzinelor Comunale, strada
curs, unde este fond disponibil lei 7.102. Antim piata Marechal se deleg d-1
9. Lundu-se discutiune adresa primriei vonsilier juridic P. Iosifescu fac notificare
municipiului privitoare la Inchirierea acestui antreprenor intenteze actiune
sau vnzarea de chioscuri de pentru pentru cauzate sectorului, su-
ereitarea comertului de fructe sau zarzavaturi, punnd cazul consiliului comunal, pentru a fi
zaharicale, lapte, etc. autorizat acest scop.
Delegatiunea consiliului comunal decide ca 15. Se decide ca lucrarea inregistrat la No.
serviciuradministrativ un tablou 33974-931, prin care d-na Sofie Leibovici, pro-
de de acest f el ce se sectorul- pune ca pentru stingerea diferendului dintre
nostru, cror persoane sunt d-sa la concesionarea,
termenul de Inchiriere, locul unde dreptului de gunoaielor, s lei
se gsesc, precurn alte relatiuni, 20.000 pentru trecut, dndu-i-se de acum
care se va aviza. inte un contract regul esalonndu-se suma
10. Se respinge de mai sus la actual, pe care o va
fiice de preoti ortodocsi, Constantin trimestrial, fie inaintat serviciului
Elena", prin a li se pune la cios spre da avizul a se supune rezolvrii
dispozitie cteva din cminul mtur- consiliului comunal este vorba de o
torilor pentru adpostul studentilor, ele tranzactie.
sunt insuficiente, chiar tru lucrtorii 16. Se aprob totul referatul
privitor la unei case de
11. Lundu-se In discutiune deciziunea pri- pensiuni a lucrtorilor sectorului,
a municipiului Bucuresti, referitoare la se decide a se interveni la municipiu pentru
dispozitiunile luate cu privire la reglementarea restituirea de lei 611.357,10 de
In capital a serviciului de crusie public prin sectorul nostru la casa de ajutor
-autobuze, consiliului comunal de- siuni a luertorilor comunali dela municipiu,
cide serviciul contencios avizeze sec- dela descentralizarea pe sectoare
torul poate fi dispensat de un drept al la 1930, care fondul de lei
veniturilor ce i se cuvin, potrivit 742.338,50 provenit din retinerile fcute lucr-
gilor vigbare, fat dispozitiunile acestei torilor pe ultirnii doi ani care se
deciziuni, pe baza legei de pstrare la casieria sectorului III Albastru,
publick publicat Monitorul Oficial No. formeze un prim fond care se
din 12 1931. o de ajutor a sectorului.
12. Se rezolvarea cererii d-lui I. C. Ulterior se va institui o comisiune
Tnase, privitoare la terenul proprietatea sa din intocmeasc statutele de ajutor.
fundtura Livedea cu Duzi, ce urmeaz a fi 17. Se descrcarea serviciului ci
de se decide ca serviciul comunicatii pentru suma de lei 1.099.765, chel-
arhitecturii fac evaluarea aflate cu ocaziunea pavrii strzii Bateriilor,
pe acel teren. de granit, indusiv trotuare. de
13. Se admite In principiu confectionarea asfalt borduri beton.
corurilor necesare festivittilor ocazia 18. Se aprob .descrcarea serviciului ci de
telor ate- pentru surna de lei 102.105, chel-
lierele sectorului, se decide serviciul arhi- tuit ocaziunea pavrii piatr bolovani
tecturii prezinte modelele deo- de ru a curtii primare de beti 25
sebit de cel actual, mai din Sos. Mgurele No. 89.
mai usoar de montat. 19. Se aprob serviciului de
14. Se aprob totul raportul serviciului pentru suma de lei chel-
referitor la lucrrile se execut de eu ocaziunea refacerii cu piatr bolovani
Uzinele Comunale prin introducerea din de a strzii Sptarul Preda.
nou a bransamentelor de ap, canal, 20. Se aprob descArcarea serviciului ci de

www.dacoromanica.ro
36 MON1TORUL COMUNAL

pentru suma de chel-


tuit cu ocaziunea pavrii strzii Zamfir Olaru
piatr bolovani de din procesul verbal No. 574-206 A-932 a
21. LuAndu-se discutiune raportul legatiunei Consiliului General al Municipiului.
ciului financiar relativ la deschideri de credite B ucuresti
suplimentare extraordinare asupra bugetului
1931; 12 1932
consiliului comunal, potrivit dis- Convocarea No. 381-91 A-932
pozitiunii art. 484 din legea pentru organizard.
administratiunii locale, Presedinte d-nul M. POENARU-BORDEA
Deschiderea credit. suplirnentare de lei 523.500 Membrii
extraordinare de lei . . . 20.000
. .

Total lei D-nul D. I. Niculescu


ul Angelescu
cari vor din disponibilul 130, D-nul A. olintineanu
fond deschideri de credite suplimentare D-nul Al. R. ProtoPopescu
extraordinare lei 2.969.346 dispo- D-nul N. Vasilescu-Vdraru
nibil lei 2.425.846. D-na Calipso Botez
22. Lundu-se discutiune raportul servi- D-na Ortansa Satmary
ciului cadastru, prin care arat c ministerul D-na Marg. Ghelmegeanu
Instructiunii al Cultelor revine asupra ali-
nierii Panduri Membrii
Doamna, cernd cliberarea autorizatiei de
prejmuire pe actuala de concesie a acelui D-nul Dein. I. Dobrescu
imobil, iar vederea nevoilor edilitare, D-nul G-ral Al. Lupescu
a se evita cheltueli de expropriere, se fac D-nul Al. G. Donescu
o cotitur scoalelor care se D-nul Chirit Vasilescu
situate de bulevard. D-nul Dr. I.
consiliului comunal, cercetnd D-nul Em. Dan
chestiune innd de
descinderea consiliul,
de No. 135-931, acea
trre, vigoare alinierea decretat al dela 11 Deeembrie 1931 al
decide se elibereze autorizatiunea de gatiunei Consiliului Sectorului Albastru
prejmuire a Azilului Elena Doamna pe
aliniere. la cercetare procesul verbal al
dela 11 Decembrie 1931 al con-
siliului comunal al sectorului III Albastru
Sedinta se ridic la 2030. urma explicatiunilor date a discutiunilor ce
au avut delegatiunea consiliului
Primar, ANDREI general al municipiului, unardmitatea
voturi a rnembrilor prezenti, decide: ia act
Secretar, desbaterile ratific date,
exceptiunea punctelor No. 14 (decizia 764)
No. 16 (decizia 766) care se vor da
Delegatiunii: separate punctului No. 21 privitor
la deschideri de credite suplimentare extra-
G-RAL ION PAVELESCU ordinare, care se va cere aprobarea
nisterului de Interne, prin
MANOLE municipiului.

Y. VASILESCU delegatiei,

General, ROBAN
No. 37503-931.
34191-3153 A-931.

www.dacoromanica.ro
COMUNAL 37

IV Verde
LICITATIE

In ziva 6 Februarie, la orele 11 din zi In ziva de 26 Februarie, la orele 11 din zi se


se va licitatiune oferte va licitatiune prin
in locul comunal de in localul comunal sala de licitaliuni,
chrierea compartimentelor No. 7, 8 28 din chirierea compartimentelor No. 17 18 din
hala Grivita destinatiunile se vor cere hala Grivita eu destinatiunile
aproba. birt economic. se face pe timp
Inchirierea se face pe timp dela dela pn la 23
la 31 Decembrie 1932. pen- este de lei 20.000 mii)
tru fiecare compartiment este de 20.000 pentru fiecare compartiment.
zeci mii) lei anual. de admitere la lici- e de informatiuni se
tatie e de la dau la Serviciul Administrativ zilele de lucru
Serviciul Administrativ zilele de lucru orele 11-13.
orde Supra-oferte nu admise. Inchirierea se
Supra-oferte nu sunt admise. Inchirierea se face conformitate cu generale
face conformitate cu conditiunile generale pentru Inchirierea bunurilor comunale aprobate
pentru inchirierea bunurilor comunale aprobate de Consiliul Comunal dela 28
de Consiliul Comunal dela 28 Ia- 1887.
nuarie 1887. spre a fi admisi la concurent se
Amatorii spre a fi admisi la concurent se vor zi preparati cu
vor prezenta zi or preparati cu garantii conform mentionatelor conditiuni.
garantii conform mentionatelor conditiuni. Art. 88-1W din legea asupra contabilitatii
publice sunt aplicabile acestei
No. 30664-7145 Ianuarie
No. 936-382 B-932, 19.

LICITATIE LICITATIE

In ziva de 26 Februarie, la orde 11 din zi se


In ziva de 24 Februarie, la orele 11 din zi va licitatiune public oferte
se va licitatiune prih oferte localul comunal sala de pentru in-
locul comunal sala de licitatiuni, pentru chirierea compartimentului No. 2 din hala
chirierea compartirnentelor No. 3, 5 (interior) lantropia destinatiune pentru vnzare de
destinatiunile cari se cere aprob. fructe zarzavat. Inchirierea se face pe timp
Inchirierea se face pe timp dela aprobare dela aprobare la 31 1932.
la 31 Decembrie 1932. este initial este de lei 30.000 (treizeci mii)
lei 10.000 (zece mii) anual fiecare anual. de admitere la e de
compartiment. Garantia de admitere la licitatie informatiuni se la Serviciul Admi-
e de informatiuni se dau la nistrativ zilele de lucru 11-13.
de lucru Supra-oferte nu sunt admise. Inchirierea se
13. face conformitate conditiunile generale
Supra-oferte nu stint admise. Inchirierea se pentru bunurilor comunale aprobate
face conformitate cu conditiunile de Consiliul Comunal dela 28 Ia-
pentru bunurilor comunale aprobate nuarie 1887.
de Consiliul Cornunal dela 28 Ia- Amatorii spre a fi la concurent se
nuarie 1887. vor or preparati
Amatorii spre a fi admisi la se conform mentionatelor
vor prezenta zi or preparati cu Art 88-110 din legea asupra contabilittii
garantii conform mentionatelor conditiuni. aplicabile acestei

No. 344-171 B-932, Ianuarie 15. No. 931-319 B-932, 19

www.dacoromanica.ro
MONITORUL COMUNAL

NOTIFICARE Major a 2,50 m. p. teren afar de 15,62.m.


teren retragere, situat Str.
Petre No. 72 proprietatea D-voastra.
Doamnei Mina Milea Traian autorizatia Planul toate actele referitoare depus
tuhii Traian. cancelaria Serv. Contencios al Comunei,
vor sta zece zile, acest timp puteti veni
Strada Petre Major 72 spre a le vedea a face observatiunile ce
crede de expirarea acestui termen
Am onoare a face cunoscut Consiliul toate se. trimite D-lui Prim-Procuror
Comunal prin Deciziunea ziva de 30 pentru a sesiza Tribunalul.
1932 a dispus exproprierea pentru
litatea interesul alinierei Str. Petre No. 743 E.

www.dacoromanica.ro
39 MONITORUL COMUNAL

ABONATI VA LA

nitoru

TIPOGRAFIA ,,ION C. STRADA UMBREI

www.dacoromanica.ro