Sunteți pe pagina 1din 19

RQ

REPUBLICA MOLDOVA
MLrNrcIpruL cHr$nqAu
PRIMAR GENERAL
00023 | 65

DISPOZITIE
nr.Aoad* ain {6 r^^.*.'ro a,o/
Cu privire la aplicarea prevederilor
Legii nr. 208 din 17.ll.2ol6,,privind
modificarea gi completarea Codului
contravenlional al Republicii Moldova
nr.2I8-XVI din24 octombrie 200g,,

in scopul implementdrii in practicd pe teritoriul municipiului


chiqindu a prevederilor art.
423t0 din iodul al Republicii Moldova,
.co:rtravenlicnal modificat prin Legea
17 'll '2016
"Privind modificarea gi completarea codului contravenlional nr. 20g dir
Moldova nr' 218-xvl din24 octombiie 2008':,in al Republici
temeiul arr. l5 alin. (l) pct. 3 lit. b) din Legee
nr' 136 din 17'06'2016,,Privin1^Tutlql--uoi.ipiului chiqindu',
Legea nr' 436-XVI din 28.12.2006,,Privino Ei art.29 alin. (l) lit. t) dir
administraliap.ruri.a locald,,,primarul general al
-municipiului Chiqindu DISpUNE:
l ' Se aprobd listele agenfilor constatatori,
responsabili de constatarea contravenliilor qi
incheierea proceselor-verbale, in cazu.l contravenfiiloi
'(8)' art' 178-180, art' 273 pct.9), g'), ii,-ii^ir 16prev dnfie l" iA-,';:-i;; alin. (7) 9i
^i:
din codul contravenJional al Republicii
Moldova (anexele nr. l- 7).
2' Se stabilegte, in cazul eliberdrii din funclia delinutd
a persoanei desemnate in calitate de
agent constatator sau in cazttl funcfiei vacante,
aceastd calitati o va deline persoan a angajatd,
funcfia respectivd, ftrd,a fi emis in acest sens im
un act administrativ.
3' Se aprobd modelele-tip ale proceselor-verbale
cu privire la contravenfie:
anexa prevdzile la art.r26t, urt. r 54, art. 157 alin.(z) gi (g)
9), l,-
gi art. 273 pct. "1' gt, P.tntl."o.ntravenfiile
I l), 15) Ei 16);
anexa nr. 9 - pentru contravenfiile prevdnfie
ra art.lTg qi
4' Direc,tia administrativd (dl Sergiu Jardan) va asigura art. r79.
iipaiirea unui tiraj de 5000 (cinci
mii) exemplare a formularelor pioceselir-verbale (4000 ---r*u'*.
vor fi repattizate propor,tional pieturilor dti sector I gi 1000 - anexa w.2), care
in termen de pdn6 la l6martie curent; tirajarea
suplimentard a formularelor se va efectua dup6
n..Lritut".
5' se pune insarcina preturilor de slctor Registrelor de evidenfd a proceselor-
verbale intocmite cu privire la contravenfie in linerea
stricta confo]nnitate cu Regulamentul respectiv
elaborat de Guvemul Republicii Moldova.
6' Agen{ii constatatori in activitatea lor se vor conduce de
respective ale codului contravenfional al Republicii prevederile articolelor
Moldouu gi d. Regulamentul de activitate,
care urrneazl a fi aprobat de consiliul municipal
chisindu.
7' Pretorii de sector vor prezenta trimestrial informa{ia sistem
atizatd, privind activitat
agenfilor constatatori in teritoriu, inclusiv privind deciziite
adoptaie de instanfa de judecatb
comisia admini str ativd.
8' Conducitorii subdiviziunilor.din care fac parte agenlii constatatori
vor asigura controlu
asupra activitalii acestora in domeniul vizat,.t"atrdu-le
condilii necesare pentru indeplinire
obligaliunilor stabilite in conformitate cu Regulamentul de
activiiate respectiv.
9' Se abrogd dispozilia primarului geneial nr. 894-d din 08. lz.20l6,,cu
privire la aplicare
prevederilor codului contravenlional al Republicii
Moldova".
l0' controlul executdrii prevederilor prezentei dispozilii va fi asigurat
de cdtreviceprimaru
de ramurd gi pretorii de sector.

PRIMAR GENERAL

Dorin CHIRTOACA
Anexa nr.l
la dispozifia primarului general
al municipiului Chiginiu
nr.aoB-trdin .l-6. ol. zott

Lista agen{ilor constatatori


investifi cu dreptul de a activa conform art.179 din Codul conhaven{ional al RM
,rConstrucfii neautortzate qi interventii neautorizate la construc{iile existente"

Nr.d Nume, Funcfia definutd,


lo prenume subdiviziunea in carc activeazd
I 2 3
Pretura sectorului Botanica
I Cdlusdreanu Tudor Pretor
2. Prepelita Boris Viceoretor
3. Casap Iurie $ef
4. Moldovanu Lilian Specialist principal Serviciul arhitecturi qi construc{ii
5. Raducan Denis
Pretura sectorului Buiucani
6. Nemerenco Valeriu Pretor
7. Mistreanu Vasile Viceoretor
8. Popa Ion Sef
9. Pooovici Dumitru Specialist principal Serviciul arhitecturd qi construcfii
10. functie vacantd Soecialist superior
Pretura sectorului Centru
11. Poiata Olee Pretor
12. Budurin Petru Vicepretor
13. Danilov Alexei Sef
t4. Bubulici Ion Specialist principal Serviciul arhitecturd qi construclii
15. Iachimenco Mariana Spec alist superior
Pretura sectorului Ciocana
t6. Bostan Galina Pretor
17. Moraru Igor Viceoretor
18. Ciobanu Petru Sef
19. Paiu Nicolae Specialist principal Serviciul arhitecturd gi construcfii
20. Nica Galina Specialist superior
Pretura sectorului Riscani
2t. Balaur Nicolae Pretor
22. Meriacre Vasile Vicepretor
23. Arhio Gheorehe Sef
24. functie vacantd Specialist principal Serviciul arhitecturd $i constructii
25. Zazulea Alina Specialist superior
26. Furculita Mihai Sef, Serviciul iuridic
1 2 3
Directia senerali arhitecturi, urbanism si relatii funciare
27. Borozan Serehei Sef-interimar
28. Iacob Mihaela Sef adiunct
29. Vrabie Isor Sef sectorul Botanica
30. functie vacant[ sectorul Buiucani
3l Pricop Anatol Specialist principal Secfia control sectorul Centru
32. Maevschi Olee urban in teritoriu sectorul Ciocana
33. Burlacu Alexandru sectorul R6scani
34. Duia Serehei Sef Secfia control qi evidenfl a pE{i
35. Ungureanu Vasile Specialist principal funciare
36. functie temporar vacanti
Directia autorizare si disciplini in constructii
37. Ababii Ghenadie Sef-interimar, Directia autoizare si disciplin6 in constructii
38. functie vacantd Sef, Sectia autorizare si disciplini in constructii
39. functie vacanti Sef, Sectia monitorizare receotie finald
40. Clima Valeriu
41 Lungu Pavel Specialist principal,
42. Buzatu Leomid Sec{ia monitorizare recepfie finald
43. Belibov Vasile
44. Dediu Aliona
45. functie temporar vacantl Specialist principal,
46. functie vacantd Sectia autorizare si disciplind in constructii
Directia generali locativ-comunali si amenaiare
47. Gontea Petru Sef
48. Munteanu Igor Sef adiunct
49. Dubita Ghenadie $ef Direc{ia administrarea fondului locativ
50. Manastirschi Ecaterina Specialist principal
51. Vicol Vasile Specialist superior
52. Savitchi Iurie Sef, Serviciul supraveghere tehnici
53. Negru Sersiu Sef Serviciul relafii cu Asocia{iile de
54. Mlmdliea Mariana Specialist principal proprietari
Directia qeneral[ transport public si cii de comunicatie
55. Gamretki Isor $ef
56. Butucel Vitalie Sef adiunct
57. Caraman Oleg $efadjunct
58. Homei Natalia Sef, Directia implementare si supervizare a proiectelor
59. Camerzan Natalia sectorul Botanica
60. Cecan Lucia Specialist principal, sectorul Buiucani
61, Zaharia Natalia Direc{ia implementare ;i supervizare a sectorul Centru
62. functie vacantd proiectelor sectorul Ciocana
63. Cerniqova Olga sectorul Rdqcani

SECRETAR A'I MUNICIPIULUI


u(0,'- 4 VY^1""iu DIDENCU
Anexa nr.2
la dispozi;ia primarului general
al municipiului Chigin6u
nr.eCB-dL din 16. oL. 2017

Lista agenfilor constatatori '


investi{i cu dreptul de a activa conform art. 178 din Codul contraven(ional al RM
,rincilcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel in localitl{ile rurale ;i
a cisu{elor de livadi in intovlriqirile pomicole"

Nr.d Nume, Funcfia definut[,


lo Drenume subdiviziunea in care activeazd
1 2 3
Pretura sectorului Botanica
I Cdlue[reanu Tudor Pretor
2. Prepelita Boris Vicepretor
3. Casao Iurie Sef
4. Moldovanu Lilian Specialist principal Serviciul arhitecturd qi construc{ii
5. Raducan Denis
Pretura sectorului Buiucani
6. Nemerenco Valeriu Pretor
7. Mistreanu Vasile Vicepretor
8. Pooa Ion Sef
9. Popovici Dumitru Soecialist principal Serviciul arhitecturd qi construc{ii
10. functie vacant[ Specialist superior
Pretura sectorului Centru
11. Poiata Olee Pretor
t2. Budurin Petru Vicepretor
13. Danilov Alexei Sef
14. Bubulici Ion Spec alist principal
t5. Iachimenco Mariana Spec alist stperior
Pretura sectorului Ciocana
16. Bostan Galina Pretor
r7. Moraru Isor Vicepretor
18. Ciobanu Petru $ef
19. Paiu Nicolae Specialist principal Serviciul arhitecturd qi construc{ii
20. Nica Galina Specialist superior
Pretura sectorului Riscani
2t. Balaur Nicolae Pretor
22. Meriacre Vasile Vicepretor
23. Arhip Gheorehe Sef Serviciul arhitectur[ qi construcfii
24. functie vacantd Spec alist principal
25. ZazlleaAlina Spec alist superior
26. Furculita Mihai Sef, Serviciul iuridic
I 2 3
Direcfia generali arhitecturi, urbanism si relatii funciare
27. Borozan Serehei $ef-interimar
28. lacob Mihaela $efadjunct
29. Vrabie Igor Sef, Sectia control urban in teritoriu sectorul Botanica
30. functie vacanti sectorul Buiucani
31. Pricop Anatol Specialist principal, sectorul Centru
32. Maevschi Oleg Sectia control urban in teritoriu sectorul Ciocana
33. Burlacu Alexandru sectorul Rdscani
34. Duia Serehei Sef Secfia control gi evidenfi a plnfi
35. Unsureanu Vasile Specialist principal funciare
36. funcfie temporar vacanti

SECRETAR AL MUNICIPruLUI

-ttJt' Z valeriuDrDENCU
AA),- /
Anexa nr.3
la dispozifia primarului general
al municip.iului Chiginbu
nr.aoa-ddin -t6, ol. 2017

Lista agen{ilor constatatori


investi{i cu dreptul de a activa conform art.154 din Codul contravenfional al RM
"incllcarea requlilor de gestionare a degeurilor"
"Incllcat
Nr.d Nume, Func{ia detinutd,
lo Drenume subdiviziunea in care activeazd
I 2 3
Pretura sectorului Botanica
I Cdlue6reanu Tudor Pretor
2. Preoelita Boris Vicepretor
3. Moroi Vasile $ef
4. Ionel Vasile
5. Ionas Natalia
6. Baltatu Vasili Specialist principal Secjia locativ-comunalI
7. functie vacant[
8. functie vacanti Soecialist superior
Pretura sectorului Buiucani
9. Nemerenco Valeriu Pretor
10. Mistreanu Vasile Viceoretor
11 Rotari Ana Sef
12. Mihalcovschi Valentina
13. Valuta Sersiu Specialist principal Sec{ia locativ-comunald
t4. Dolean Ana
15. Savitchi Svetlana
Pretura sectorului Centru
16. Poiata Oles Pretor
t7. Budurin Petru Vicepretor
18. Cupcea Gavril Sef
19. Catirev Vadim
20. Ciobanu Alexandru Specialist principal Sectia locativ-comunal[
2l Musteata Mihail
22. Velesco Mihail Specialist superior
Pretura sectorului Ciocana
23. Bostan Galina Pretor
24. Moraru Ieor Vicepretor
25. Prihodico Valeriu Sef
26. Pl[mddeal6-Badea Maria
27. functie vacanti Specialist principal Sec{ia locativ-comunald
28. functie vacantd
29. functie vacantd Specialist superior
I 2 3

Pretura sectorului Rflscani


30. Balaur Nicolae Pretor
31. Meriacre Vasile Vicepretor
32. Surlaru Lilian Sef Secfia locativ-comunali
33. Diaconu Lilia Specialist principal
34. functie vacanti
35. Griu Traian Soecialist suoerior
Intreprinderea municipali,,Asocia(ia de gospodirire a spa{iilor v erzi"
36. Haruta Eliferii $ef
37. Leahu Galina $efadjunct
Intreprinderea municipali Regia rrAutosalubritate"
38. Maniv Tudor $ef
39. Baiura Alexandru Sef adiunct
40. Sershienco Victor Sef adiunct
Anexa nr.4
la dispozifia irimarului general
al.municipiului Chigindu
nr.aoe -Idin ,16 . o.\. 2ol7
Lista agenfilor constatatori
investi{i cu dreptul de a activa conform art.157 alin. (7) din Codul contravenfional al RM
,rCruzimea fa{i de animale"
(neasigurarea curirifii degeurilor provenite de la animalul plimbat de proprietar in afara locuinfei)

Nr.d Nume, Funcfia definutd,


lo prenume subdiviziunea in care activeazd
1 2 3
P retura sectorului Botanica
I Cllusireanu Tudor Pretor
2. Preoelita Boris Viceoretor
J. Moroi Vasile Sef
4. Ionel Vasile
5. Ionas Natalia
6. Baltatu Vasili Specialist principal Sectia locativ-comunal[
7. functie vacanti
8. functie vacantd Specialist superior
P retura sectorului Buiucani
9. Nemerenco Valeriu Pretor
10. Mistreanu Vasile Vicepretor
11 Rotari Ana $ef
t2. Mihalcovschi Valentina
13. Valuta Sereiu Specialist principal Secfia locativ-comunald
14. Dolsan Ana
15. Savitchi Svetlana
Pretura sectorului Centru
16. Poiata Oleg Pretor
r7. Budurin Petru Vicepretor
18. Cuocea Gavril Sef
19. Catirev Vadim
20. Ciobanu Alexandru Specialist principal Secfia locativ-comunal6
21 Musteata Mihail
22. Velesco Mihail Specialist superior
Pretura sectorului Ciocana
23. Bostan Galina Pretor
24. Moraru Ieor Vicepretor
25. Prihodico Valeriu Sef
26. Pl6mddeald-Badea Maria
27. functie vacantd Specialist principal Sec{ia locativ-comunal6
28. funcfie vacantl
29. functie vacantd Specialist superior
I 2 3
T retura sectorului Rfrqcani
30. Balaur Nicolae Pretor
31. Meriacre Vasile Viceoretor
32. Surlaru Lilian Sef Sectia locativ-comunali
33. Diaconu Lilia Specialist principal
34. functie vacanti
35. Griu Traian Specialist superior
Direcfia generali locativ-comunall gi amenajare
36. Gontea Petru Sef
37. Munteanu Ieor Sef adiunct
38. Efros Vasile $ef, Direclia amenajare qi salubrizare
Anexa nr. 5
la dispozi{ia prirnarului general
al municipiului Chiqindu
nr. Aoa-d-din ,\6 . or . zotz

Lista agentilor constatatori


investi{i cu dreptul de a activa conform art.157 alin. (8) din Codul contraven{ional al RM
,rCruzimea fa{i de animale"
( vAnzarea, participarea la expozi{ii, companie in alte localitr(i f{rr carnetul
"T..H;il::;ilT,*l"ldc

Nr.d Nume, Funcfia de{inut[,


lo Drenume subdiviziunea in care activeazd
I 2 3
Pretura sectorului Botanica
I C[lueereanu Tudor Pretor
2. Preoelita Boris Viceoretor
3. Moroi Vasile Sef
4. Ionel Vasile
5. Ionas Natalia
6. Baltatu Vasili Specialist principal Sec{ia locativ-comunali
7. functie vacanti
8. functie vacantd Specialist suDerior
Pretura sectorului Buiucani
9. Nemerenco Valeriu Pretor
t0. Mistreanu Vasile Vicepretor
ll. Rotari Ana Sef
t2. Mihalcovschi Valentina
13. Valuta Sersiu Specialist principal Sectia locativ-comunali
t4. Dolean Ana
15. Savitchi Svetlana
Pretura sectorului Centru
16. Poiata Oles Pretor
t7. Budurin Petru Vicepretor
18. Cuocea Gavril Sef
19. Catirev Vadim
20. Ciobanu Alexandru Specialist principal Sec{ia locativ-comunal6
21 Musteata Mihail
22. Velesco Mihail Soecialist superior
I 2 3
Pretura sectorului Ciocana
23. Bostan Galina Pretor
24. Moraru Igor Vicepretor
25. Prihodico Valeriu Sef
26. Plimddeali-Badea Maria
27. functie vacanti Specialist principal Secfia locativ-comunal[
28. func{ie vacanti
29. functie vacant[ Soecialist suoerior
Pretura sectorului RAscani
30. Balaur Nicolae Pretor
31. Meriacre Vasile Vicepretor
32. Surlaru Lilian Sef Secfia locativ-comunald
33. Diaconu Lilia Specialist principal
34. functie vacantd
35. Griu Traian Specialist superior

SECRETAR ALAUNICIPIULUI

/O,Y Zft*riuDrDENCU
Anexa nr. 6
la dispozilia primarului general
al municipiului Chigin[u
nr. aoa-l din {6 . OS- zotz

Lista agen{ilor constatatori


investi{i cu dreptul de a activa conform art.273 pct. 9), 9t), 11), 15) qi 16)
din Codul contraven{ional al RM

,rincilcarea regulilor de comer{"


Nr.d Nume, Funcfia de{inut6,
/o Drenume subdiviziunea in care activeazd
I 2 J
Pretura sectorului Botanica
1 Cdluedreanu Tudor Pretor
2. Rafoi Oleg Vicepretor
3. Gotuleac Iurie $ef
4. Pocriciuc Sereiu Soecialist orincioal Secfia social-economic6
5. Nedelea Carolina Soecialist suoerior
Pretura sectorului Buiucani
6. Nemerenco Valeriu Pretor
7. Vicepretor
8. Sturza Valentina Sef
9. Galenco Rodica Specialist principal Sec[ia social-economicl
10. Comanac Marin
11. Cobzari Boris Soecialist suoerior
retura sectorului Centru
12. Poiata Ole! Pretor
13. Graur Eugenia Vicepretor
t4. Rusu Pavel Sef
15. Busa Ludmila Specialist principal Secfia social-economici
16. Ghilan Valeriu
t7. Ciupercd Ghenadie Specialist superior
18. Rotaru Andrei Sectia administrare publicd locald
19. Catirev Vadim Specialist principal Sectia locativ-comunali
20. Bubulici Ion Serviciul arhitecturd si constructii
2t. Tolstenco Stanislav Sef, Sectia audientl si secretariat
I 'retura sectorului Ciocana
22. Bostan Galina Pretor
23. Portnoi Anatolie Vicepretor
24. Marta Galina Sef
25. Guzun Diana Spec alist princioal Sec{ia social-economicd
26. Pidure Mihaela Spec alist superior
I 2 3
Pretura sectorului R6gcani
27. Balaur Nicolae Pretor
28. Roman Andrian Vicepretor
29. Buiac Ana $ef
30. Gnaciuc Silvia Specialist principal Sectia social-economicl
31. Sainsus Vadim
32. Burlacu Liliana Specialist superior

SECRETAR AL MUNICIPruLUI
.2
A0 ,'- -r( valeriu DIDENcu
Anexa nr. 7
la dispozitia Primarului general
al municiPiului ChiEindu
nr.toe-trdin 16. og. 2017

Lista agenf ilor constatatori


investi{i cu dreptul de a activa conform art. 126'din Codul contravenlional al RM

,,Plqunatul ilegal al animalelor"


Funcfia detinutd,
subdiviziunea in carc activeazd

nderea municipali ,,Asociafia de gospodirire a spa{iilor verzi"


Haruta Eliferii Sef
$efadjunct
Zamulenschi Iulia

Chitic Grigore
Creangd Constantin
Bivol Vera
Aiiexa nr.8
la dispozi{ia primarului general
al municipiului Chigindu
nr.)o>-J din .16 .
ot. zorz
Numtrrul de inregistrare al procesului-verbal
nr.
PROCES -YERBAL cu privire la contraveifie Seria PC
Data intocmirii: ora in localitatea
Agentul constatator,
(numele, prenume le, funclia)
desemnat prin dispozitia Primarului general al municipiului Chigindu nr.-din
autoritatea publicf, locald pe care o reprezinta:

(de num i rea, adre so jurid icd)


A constatat cI : a) Persorna flzicl / cu func$e de rlspundere (de subliniat)l
numele : prenumele : patronimicul data nagterii

locul naqterii cet4fenia sexul identificat prin (tipul actului): sena

numdn:l eliberat de IDNP


Viza de reqedinld: -
Domiciliul:

(s. indld alE hE: dil.dIdllal4 ddt d.tpe apii, PeNw la 1ntulin n, gad d. iMliditde' .G )

Locul de muncl : adresajuridicd functia


Mijlocul de transport (la necesitrte) : numarul de inmafficulare modelul
b) Persoana juridicl :
( detunino irEyind.ili dnw jtridid, ddL d.sPr. Pcrrcua ct o Epfrzintd)

IDNO

Timpul comiterii : data_ luna anul- ora comiterii (sau perioada cuprinsd intre)

Locul comiterii

a comis fapta :
(cidNt6l.l. coa.l I @nflcinl.] lor twidld)

ignorilnd prevederile

prin ce a comis o contravenlie prevazutil de :

(senndlun parwn i in privinla cdnio tu intocnil proc.fll'r.rholt

Corpuri delicte:
(individttotizwo -totu, nMRo, ctlwo, gratil.4 dlt contnistd c@ pcnit individualiz@a lt , tut2le PrcPri.tmlui)

Martori (oculari / asistenti): l.


2.
Reprezentantul legal / ap&atorul :

(num.L, pnnunclc, potuninieL hlo ndtl.rii,Ivn4ia t.l4onul, r.PQantol prin nuddul)

Interpret / traducdtor am f6cut cunogtinfl cu prevederile art.3l2 din Codul penal al RM


(nunel., penrn l., patuniniill, dota ns$t di, furcfo)

Mijloace tehnice speciale de constatrre

Anexe :

ldenwiEo. aunhl etohi u.td)

Obiecfiile persoanei in a ctrrei privinftr s-a intocmit proces-verbal:


(ohi.cliil. fi prcb.l. pe cile Ie aduce i^ aptuileasa)

Procesul-verbal r fost intocmit


(pe.^lo/otenlapew.i ir pivLlacbdz nlilmtpft&nbd o; El@l tu d. oe@dpwl-wbtl)

Prrter rezolutivl a procesului-verbal cu privire la contraventie

DECIZIA AGENTULUI CONSTATATOR


Remite procesul-verbal pentru examinare conform competentei in temeiul articolului S!-idin-Codul contraven(ional al RM
la adresa: mun. Chisindu. str pentru examinare dupA competctltt
SEMNATURA
( agent co rto,atar )

Am lual cunoStinld cu procesul-verbat qi cu decizio agentului constatalor, cu drepturile $ obligaliile prevllzate de arL 34, 384 qi 448 Coat:. :Lirirfi1'ci![ioit''! !!
RM, speciftcare pe vsno' iar copia procesului'verbal am pfimit-o, pentru ce semnez
.nndtufa Ftildnd tn pneintotdd st ;ix.^ 1,i: \, ,_ ,,,,i,tt:
Num6rul de inregistrare al procesului-verbal
nr, Seria JC

PROCES - VERBAL cu privire la contraventie


Data intocmirii: ora in localitatea
Agenful constatator,
(nu m e I e, pr e num e I e, func lia)
desemnat prin dispoziJia Primarului general al municipiului Chigindu nr. din
autoritatea publicd local6 pe care o reprezintd:

(de numire a, adre s a j uridicd)


A constltat cI : a) Persoana fizicd I cu funcfie de rilspunde re (de sublinta4l
nurnele : prenumele: patronimicul data nasterii

locul naSterii cetatenla sexul _ identificat prin (tipul actului):

numdrul eliberat de la IDNP


Viza de regedinli :

Domiciliul :

Locul de munctr : adresajuridicd funclia

b) Persoana juridictr :
(deMirea inlreprirderii, a&es juridicd, dale despre pcrwq we o reprezintd)

Timpul comiterii: data luna anul_ perioada comiterii cuprinsi intre


Locul comiterii :
(localitatea, strada, numdr cadastral, dupd caz )
a comis fapta contravenfionali:

(locul si timpul sdvdrsirir, forma si dimensiunile corctrucliei, circumstanlele cattzei

care au imPortanld Pentru stabilireafaptelor Si consecinlelor lorjuridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate)

incadrarea juridicl: arf. Cod contraventional al RM

(i nd ic ii le ca I ifi cative ale e le me nte I o r c ons ti tutive ale c ontr ave nl ie i)

(s e mndtura c ontrave nie n tulu i)


Agentul constatator: Victima
$emna[ura) lJettllLulUt Ll/
Contravenientul
(semndtura contravenientului, data primirii copiei procesului - verbal)
Martorii (oculari/asistenti) : t. 2.
(semndtura) fsg,,t/tr, r'i
al KIvl
ln atenfia persoanei ln a ctrrei privinftr s-a intocmit-plo!91:Y9rlal, conform prevederilor Codului contravenfional
(Lqa nr.2lSXVI dtn 2410'00 ln vlgo'rc dln 31'lf52(xp)

A Amenda sc stabilegtc ln uniugi convcnlion8tc' o unitate


cotrveo$onale estc
pecrmisd, cr sc aptcSln cazrrilc 9i ln limitele prcvazrte dc prczartut cod.
lor cu frrndic tlc rlsprmdcrc - dc la l0 la 1500 de unit{i convengiorale'
ace$iiintAiaprczentului co4drptcaz: I

ei'dgnumaipr4indcvalorca|imitcimotimelnunit2tticonvcr4ionalc,lncazulln

lorgpecificatchpaftcaspeciallacr$iiintAiaprezenfuluicodsesandioncaz!cuanendil

a lncdlc&ilor specificatc lo partca spccial[ a clrtii iatAi a prczentului cod sc


ln Prtca spccid! a cefi lni'

lnomcntut stabilirii ci. ln accst c sc oonsider! cd sancfiunca amenzii

gistului debitoritor, modul dc tincrc a accstuia 9i modul de cvidenp a cxecudbii

executre' In cazut ln
4 instanla djudccdd
po

ile Previlzute la

art38 alb.(4).
(1lncaarilcprevazrrtclaalin.(4),sunancachioteaaoenziistabilirpcotrucontavctliileprcv'zua|art.22v2459oa'aflnlocuitiouprivareadodreptrrldeanduo
un termd dc la 5 hmi la un an.
(6)Pcotrrrsifatiilgc,nuEcrat.l8alin.(a)ft.a),c)gir|)'pritarcadct|reptuldcadcsf?l9uraoanumiteactivitatcpcuntcrmendcla6lunilaunanpoatcfaplice{uo
comolcoentaril-
(?)lncazurileprevezutols8|in'(4),sumancaohitatiaamegziistabilitcp6soaleijuridiccpoatefinlocui6cuprivarcadc&cptuIdeadesfi9uraoanumitiactivipa&la
6 luni la tm an. la demersul
judecatit in a cSrei raz! tcritoriah isi carQ frcG partc agentul constatator cale a exaninat cauz4
(s) Anen<lr de
ap j;-d"""4 i"l*"i;a efectueaztr de catse instanp crc a
se
judccat catrza in
acsbria sau at ;;-t";i;;; san4iunea este
fond, la dcncrsul cxcqnorului judecatoresc.

i s-a stabilit o sancfiune contravenliooall sau a c'tsi rtspundere contavenlionala


ontravenicnt

a) b ryfrarc;
b) sa ga-antatn de 4irmca arestului contraventional;
se la refincrc, cu un arocat cqc acorda asistentajuridic! fu$l
dou! persome' la alegetea sa despre
cr deo ore din rnour*t ,t ,ego"rii, prin autoritatea ooEpte[gtr s[ s
c)
d) sr
ticca 9i clc a nu martrrisi lmpotriva s4 lmpotriva rodelor salc

-vabal;
i) s{ preahtc Probc;

ngonatd' expenrlui, interpretului, Eaducdtorului' grefi erului;

lor salc'rn Procesul-vcrbal; fie


oor."tit aioii tui, s! cearl completarea lui cu circuostanlcle crc, ln opinia
sa' trebuic s6

co

solulioueze cauza

poate fi interpretaE ltr


drepturilor sale ori renunprea la realizarea acestor drcpturi nu

ac! definitivl s-a constatat cracrenrl ilicit al aclirmilor sau al inacliunilor autoritiltii

cauza connzvenlionale' examinarea 9i pcrchezi$a sa corporaE;


.e -rutioo""" *ic-"*ntionali Lstarea alcoolscopic{ examenul medical.
""L
i;

contravenlional se aplicd in mod corespunztrtor


lui legal al minorului'

sau in

de la

ngubirii materiale'

contesta decizia

mult 3 zile de la

la conbaven$e sau i constalator'

ecata care exmlne susPenda

execu nu pl5te$te taxa de stat


(E) ntestage lmpotriva deciziei de aplicare a smcfiunii contsavenfionale ,2, , , . hl
valeriu DIDENCU
ECRETAR AL MUNICIPIULUT O @"- {
Obiecfiile gi probele aduse de contravenient

(explicaliite contravenientuluitn apdrarea sa' obiecliile Si probele' dupd caz)

@ m ndtur a c ont rav e nie ntu lui)

InterpretuVtraducdtorul, duPd caz prenumele, datele de contact)


f* irai"a*"^rt",
penal al RM
am f6cut cunogtinte cu prevederile art'312 dinCodul ' , semndtura)

Reprezentantul legal / aPdrdtorul :

la Procesul - verbal)
fapta se confirma de c6tre:
in cazul refuzului de a semna procesul-verbal sau absenfa contravenientului
Martori (oculari / asisten{i):
l.
2.
@rii, funclia, nr. de telefon)

Victima (dup6 caz) on,domiciliul)

DECIZIA AGENTULUI CONSTATATOR:


1. Remite procesul-verbal in instanla de judecatd:
-1ru^"lr4r*r.dr,anulnasterii,nr.detelef
(denumire a j udecdt or ie i' adre s a)
prevdzut" d" u1.' CC al RM'
recomandafrd instantei aplicarea sancliunii;;"itu"""tio"a1e, .,^ --
constatate prin prescnplla nr'
2. Sisteazd executarea lucrdrilor de construcfie, judecata
aplicarea mdsurilor de siguranfd, prevdzute la
din $i solicit6 instanfei de
urt.4396 din Codul Contravenfional, 9i anume:

(iprt Si mdrimea sancliunii Si mdsurii de siguranld solicitate)

La proces - verbal se anexetvd materialele:

2_
J
i
5.
6
7
8

Notd : in cazul lipsei contravenientului procesul - verbal se expediazd la domiciliul acestuia recomandat'

42310 Cod contravenfional


A constatat contraventia gi a incheiat procesul-verbal conform art.
de art. 34'384, qi 448 Cod contraventional
, Cu drepturile Ei obligafiile contravenientului prevdzute
specificate p. u"rro, un1 luat cunoEtinfs, iar copia
procesului - verbal inmanata :
Contravenientul procesului - verbal)
6emndtura conlravenrcntttlui, data primirii copiei

Victima
Agentul constatator (semndtura)
(semndtira)

2.
(semndturo)
(se mndluru)