Sunteți pe pagina 1din 744

:. .

. ...........
...
.
.. .

... ........... ,

-
.. ..
.

'
: .

...
..

...
.
......
" .
.
.... .

.
.

.
..
..
. ..
...
.
.

.
.

. ..

.
.
.
...

.. .
.... ....... :
.i

.. .
.
....... ..
.. ..................

.. ................................ ... , .
........ . .:. .. ................... . I . ... . .

. .............................. ..... . .... .

,..','

i UST
. ... . .....

.. www.dacoromanica.ro
. .

.. . . . .
...............
KDOCUMENTA,
o
3 IN
EDr; 3).
>V0 IJO.LSI.Hrn

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA DE STIINTE SOCIALE SI POLITICE
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
SECTIA DE ISTORIE I ARHEOLOGIE

DOCUMENTA
ROMANIAE
HISTORICA
COMITETUL DE REDACTIE

acad. STEFAN PASCU, STEFAN STEFANESCU


membru corespondent al Academiei,
CONSTANTIN CIHODARU, DAMASCHIN MIOC,
IOAN CAPROSU, AUREL RADUTIU

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

www.dacoromanica.ro
ACADEMIA DE STIINTE SOCIALE 51 POLITICE
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
INSTITUTUL DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE A. D. XENOPOL"IASI

A.MOLDOVA
VOLUMUL III
(1487-1504)

VOLUM iNTOCMIT
DB
C. CIHODARU, I. CAPROSU i N. CIOCAN

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA


Bucureti, 1980

www.dacoromanica.ro
EDITTJRA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMA.NIA
Calea Victoriei 125
Bucuregi, sector 1, tel. 50 76 80, cod pogal 71021

www.dacoromanica.ro
In memoria
lui loan Bogdan
fi a lui Mihai Costdchescu

www.dacoromanica.ro
PR EFATA

Cel de-al treilea volum al seriei A, Moldova, din colectia Documenta


Romaniae Historica insumeaza 309 acte interne dintre 1487 pi sfirpitul domniei
lui Stefan cel Mare ; 295 dintre aceste documente slut autentice, unul a fost socotit
de editori ca indoielnic, iar 13 acte sint false. La sfirpitul volumului se publicd
o fotocopie a pecelii mari a voievodului moldovean, pecete care a ramas aceeapi
de la 1487 kind la 1504.
Importanta documentelor din acest volum este, in general, binecunoscuta ;
bogata informalie istorica pe care ele o conlin permite yeconstituirea, uneori
kind la amdnunt, a acestui important f i in buna mdsurd distinct interval din
domnia lui Stefan cel Mare. Situalia social-economicd pi politicti, viala culturald
sau structura statului feudal moldovean organizarea administrativa, judecia-
toreascii, militar sau bisericeascd nu pot fi cercetate fdyd parcuygerea vastului
material documentar din acest volum.
De aici necesitatea intocmirii une editii la nivelul exigentelor ,stiinlifice
actuate prin preluarea, in acest spirit, a contributiei inaintapilor pi prin prelu-
crarea, In acelapi sens, a intregului material documentar. Editia de fata pornepte,
apadar, de la contributiile lui loan Bogdan pi ale lui Mihai Costachescu la edi-
tarea documentelor slavone din acest interval, linind seama pi de uncle elemente
utile din colectia Documente privind istoria Rom Aniei (D.I.R.), seria A, Mol-
dova, dar ea se intemeiaza, in primul rind, pe o atentd pi complexii investigare
arhivisticd -alit in ceca ce privepte actele slavone publicate sau inedite, eft pi in
pr ivinta celor trad use sau rezuntate in decursul vremii. Dintre acestea din urmii,
vechile traducen, copii sau regeste romdnepti au fost uneori editate incomplet
sau rezumate, lar limba veche, upor modernizatd de Bogdan pi de Costa chescu ;
sub aceastd forma au fost preluate, in genere, pi de editorii colectiei D.I.R. Cind
prezentul volum era incheiat, Biblioteca Academiei R. S. Romania a achizitionat
sub cota A 2000 XVI, o parte a manuscrisului documentelor interne ale lui
Stefan cel Mare pregatit pentru tipar de Mihai Costachescit care, dupii cum f tint
din corespondenta sa, intentionase mai de demult sa realizeze alit de necesarul
corpus al actelor medievale moldovenepti, gindindu-se chiay, intr-o vreme, pi
la o editie a celoy muntenesti. Este f i motivul pentru care profesorul iepean a
intocmit un volum al documentelor interne publicate de loan Bogdan, reelaborind
intregul material, potrivit principiilor sale de editare binecunoscute, pi adaugind
unele acte noi din arhive. Din pdcate, prima parte a manuscrisului (717 file
din totalul de 1404 in nunterotarea autorului in realitate 1424 de file deoarec
f. 800 a Jost numerotata grepit : 780), nu s-a mai gdsit, dupd moartea autorului,
In arlziva familiei, apa Nat tillul pi detaliile date de autor la inceputul volu-
mului lipsesc. Am dat acestui manuscris titlul de <Documente moldovoneti
de la Stefan cel Mare>, linind seama de modul cum pi-a intitulat el celelalte

VII
www.dacoromanica.ro
-volume de acte moldovenesti. Din cuprinsul manuscrisului rezultd cei autorul
it avea gata la inceputul anului 1947, deoarece la f. 1210 mentioneaa, intr-un
adaos, cd actul din 1499 (7008) septembrie 22 (v., in acest volum, nr. 238)
a fost publicat pentru prima datei de Damian P. Bogdan, in Acte moldovenesti
din anii 1426-1502, Bucure.,sti, 1947, lar documentul din 1502 (7010) martie 17
(v., in acest volum, nr. 278) e reprodus dispel acelasi volum sub nr. 4631 la
f. 13451_3 (pentru datarea acestui mss., v. si f. 996 r. s. a.). Cele mai impor-
iante acte inedite din acest manuscris, in numdr de noud (primul, cel din 1475
(6983) aprilie 14, este, desigur, din partea sustrasei a acestuia) au fost grupate
,si publicate de autor, exact in aceeasi redactie, sub titlul Documente de la Stefan
cel Mare, Iasi, 1948. Cu exceptia primelor 61 de acte din prezentul volum, ce
dipsesc din manuscrisul lui Costdchescu (primul doc. din mss. dateazd din 1490
(6998), ianuarie 16 v., in acest volum, doc. nr. 62), editia de fatei a limit
seama, in chip firesc, si de aceastei noud contributie stiintificei a profesorului
iesean, apreciind-o cum se avine si nientionind-o in permanentd.
Cu exceptia volurnelor publicate de Mihai Costdchescu (Documente moldo-
venesti de la Stefan cel Mare, Iasi, 1933, si Documente de la Stefan cel Mare,
Iasi, 1948) ca supliment CUM este chiar subintitulat primul din tre ele la
Documentele lui Stefan cel Mare de _loan Bogdan, vol. III, Bucuresti, 1913,
Fi a peirtii corespunzeitoare acestui interval din Acte moldovenesti din anii
1426-1502 (Bucuresti, 1947), editate de Damian P. Bogdan, in care textul
slavon este insotit in permanentd de traducere, documentele din perioada cuprinsd
in volunzul de fatei au fost editate in corpusurile cronologice anterioare fie numai
In limba originalului - CUM a procedat, de regulei, loan Bogdan , fie numai
In traducere, ca in D.I.R.; toate documentele slavone sau pdstrate In alte limbi
streiine se publicii acum pentru prima (laid in serie cronologicii, impreund cu
.traducerile corespunzdtoare.
Fat de editiile de mai sus, cea de fatii aduce .,si un substantial spor canti-
Dacei o raportdm, de pilda, -la cea mai cuprinzdtoare dintre ele,
vom constata cei sectiunile corespunzdtoare acestui interval din volumul II al
secolului al XV-lea si din primul din veacul al XVI-lea al colectiei D.I.R.
insumeazei 268 de acte autentice si 5 false (in total : 273), fates de 295 de docu-
mente autentice, unul indoielnic si 13 false (in total : 309), cite cuprinde acest
volum. Cele 36 de documente pe care, numeric, le confine in plus prezenta editie,
nu reflectd, de fapt, diferenta cantitativei reald dintre cele cloud editii. Cum e
firesc, aceast diferentei trebuie avutd in vedere n primul rind la documentele
autentice al ciiror numb' a crescut in acest volum fatei de D.I.R. cu 37; dacd
addugdm la acest numiir cele patru acte din D.I.R., trecute in noua editie la
false, pe cel considerat aici ca indoielnic, pe cele patru documente anulate i pe
cel eliminat din volum (v. listele anexe), numeirul actelor noi a junge la 47.
Din cele 13 acte false ale acestui volum, in D.I.R. au fost publicate sub
aceastd fornid doar cinci. In urma unei analize atente a tetxelor, s-a dovedit
inset' cei patru documente socotite de editorii aceleiasi colectii ca autentice sint
in realit ate false, lar altul de aceeasi naturd (D.I.R., A, II, M. 261) este identic
cu un act fals (ibidem, nr. 7, lar in acest volum, nr. VIII). Alte trei acte false
din prezenta edif le, desi au fost publicate anterior, au ramas necunoscute edito-
rilor colectiei D.I.R. (v., in acest volum, doc. nr. III, VII i XI), lar unztl,
cunoscut pina- acum doar printr-un rezumat modern, se publicei in acest volum
pentru prima datii dupd original (v. nr. XIII). Sporirea numdrului actelor
false a coincis i cu o crestere a numrului palimpsestelor, cloud din cele dintfi
fiind scrise peste textul razuit al unor documente autentice (nr. II ,si VI). Un

VIII
www.dacoromanica.ro
palimpsest autentic (v. doc. nr. 225) se adaugd singurului pergament de acest
fel cunoscut anterior pentru acest interval (v. doc. nr. 65 si 79).
Dei e cea mai cuprinzatoare dintre toate, colegia D.I.R. este totusi lacunarei,
asa incit o raportare a ediliei de Met la intregul material documentar publicat
pim acum evidentiazei faptul cii numai 12 din cele 47 de acte sint complet necu-
noscute literaturii de specialitate (doc. ny. 53, 124, 125, 133, 135, 148, 165,
214, 215, 228, 232, 280), celelalte fiind reluate acum dupd publicatii mai vechi,
In urma unei atente parcurgeri a acestora sau a redatiirii unor acte ; aceastii
ultim operalie a dus, totodatd, si la anularea sau eliminarea din volum a unor
documente atribuite in trecut acestei perioade a domniei lui . tefan cel Mare
(v. listele anexe).
Dacd o comparatie din punct de vedere cantitativ cu colegia D.I.R. a fost
necesarei din motivul areitat, o raportare calitativii a documentelor din acest volum
la aceeasi colegie nu mai este posibil din cauza deficienlelor stiinlifice funda-
mentale pe care ea le prezintii . Referindu-ne deci obligatoriu la intregul material
documentar publicat kind in prezent, se cuvine a consemnm, totusi, cei in editia
de laid se publicei pentru prima datei dup original un numeir de 21 de acte
editate in trecut fie numai in traducere, fie dupei forme inferioare traducen,
copii sau rezumate vechi (v., de exemplu, doc. nr. 12, 65, 107-109, 117, 120,
154, 183, 190, 192, 207, 210 etc.). Numeroase alte documente se publicd dupd
forme arhivistice superioare celor cunoscute kind' in prezent : traducen i in locul
copiilor vechi, traducen i germane in locul rezumatelor germane etc. (u. de exemplu,
doc. nr. 4, 32-34, 142 etc.) sau dupd editiile princeps in locul formelor mij-
locitoare, ca in edilia Bogdan, unde traducerile germane ale lui Wickenhauser
sint, de reguld, rezumate in romiineste, iar rezumatele romdnesti sint regestate sau
modernizate, sau, ca in D.I.R., unde rezumatele romanesti sint reproduse, in
genere, dupd Bogdan, iar documentele germane sint preluate in forma din aceeasi
editie sau numai traduse dupd Wickenhauser. In cazul tuturor formelor inter-
mediare de pOstrare : traducen, copii, rezumate sau mentiuni, editorii au repro-
dus integral si fidel textul dupd piese arhivistice sau dupd publicatii, adno-
indu-1 dupei criteriile stiinlifice ale colecliei D.R.H. Atunci and au existat
mai multe piese arhivistice sau publicate pentru una din aceste forme, editorii
au procedat la cuvenita comparare a textelor, reproducindu-1, cum e firesc, pe
cel mai bun, dar intregindu-1 sau completindu-1, dupd caz, cu once informalie
noud din celelalte piese de acelasi fel sau de categorie inferioarii . Limba acestor
texte a fost respectatei in permanenlei, greselile sau variantele fiind semnalate
In aparatul critic. In concluzie, edilia de MO este cea dintii care reproduce
textele integrale ale tuturor documentelor interne cunoscute din aceastii perioadd,
In cea mai bunei formd de pdstrare a lor, si reuneste intreaga informatie istoricd
pe care aceste documente o contin in totalitatea formelor sub care ele ne-au fost
accesibile. In acelasi sens au fost transcrise si toate insemndrile, contemporane
sau ulterioare, de pe verso-ul documentelor originale, cele slavone la sfirsitul
tetxtului original, iar cele romOnesti la finele traducerii, luind in considerare
faptul cei ele NU (Mad numai vehicularea in timp a actului, cum se considerei,
in chip simplist uneori, ci con/in adesea, informatii interesante sau inregistreazd
forme ale unor topice sau onomastice pe care nu intotdeauna le putem afla in
all parte. De asemenea, la descrierea arheograficei au fost tnentionate in Per-
manenld numele traduatorilor si ale copistilor de acte, precum si datele la care
ei le-au tradus sau le-au copiat.
Preocuparea de a da o cit mai bund lecturd a textelor i-a insolit pe editori
pe tot parcursul elaborrii volumului, o atentie specialli acordindu-se documen-
telor aflate in stare proastO de conservare ; intregirea lor dup" piese arhivistice

IX
www.dacoromanica.ro
aprute sau sistematizate intre timp sau pe baza cercetarilor de pinci acunt
a noilor instrumente de lucru create (indici, bibliografii, cataloage de documente
etc.) a fost de multe ori posibild.
Dei prezentul volum insumeazd alit din punct de vedere cantitativ, eft
calitativ un material informativ cu mult mai bogat decit editiile anterioare
ale documentelor din aceast perioadd, nu se poate trece peste caracterul lacunar
al unei parti a acestui material documentar. In ciuda efortului de pus de editori,
extinderea investigatiei arhivistice i bibliografice nu a putut dcpasi un ele limite
obiective specifice acestui demers stiintific. Unele documente originale, de pildd,
ce se aflau cindva in fonduri publice sau in colectii particulare accesibile (arhiva
Costdchescu) nu au mai putut fi gsite (v. nr. 152,), asa incit se publicd dupa
facsimile sau fotocopii ; alte citeva acte ce nu au intrat hied in fonduri publice
si a cdror urtna s-a pierdut sint reproduse acum dupd editii 'mai vechi ce nic
corespund totdeauna exigentelor stiintifice actuale. Mai numeroase sint, din
peicate, documentele ce se publica si in acest volum dupd forme intermediare san
dup editii nestiinplice. Este cazul documentelor Mitropoliei Moldovei,
nate in 1686, si al actelor unor mandstiri din nordul Moldovei, editate si de asta
data dupa rezumate germane sau dupa traducerile defectuoase ale lui Wieken-
hauser, dei o explorare a arhivelor vieneze, uncle se conserva originalele acestor
documente, nu mai poate fi socotitd un impediment (y. I. Caprosu, Documente
moldoveneti din arhive vieneze i Noi documente moldoveneti din arhive
vieneze, in Anuarul Institutului de istorie ci arheologie A. D. Xenopol"
Iasi, tom X (1973), p. 399-410 i, respectiv, tom. XI (1974), p. 187-197).
Continuarea investigatiilor metodice incepute in anii trecuti in arhivele sovietice
poloneze va duce, de asemenea, la sporirea numdrului documentelor origittale
editate acum dup forme arhivistice inferioare. Arhiva istoria din Chisindu
fondul documentar de la Munt ele Athos conserv, de asemenea, acte romdnesti
editate in acest volum dupd fotocopii (v. de pad& doc. nr. 179 i nr. 247) sau
dupd piese intermediare (v. doc. nr. 249 etc ). Alte documente, de la Athos
sau din Turcia, de exetnplu, lipsesc din acest volunt, deoarece investigarea
acestor fonduri a intirziat nu din vina editorilor. De aici necesitatea umr
cercetdri metodice, in perspectiva necesitatilor colectiei, a fondurilor arhivisticc
de peste hotare, chiar dacci explorarea stiintified exhaustiv va continua s Minima
un deziderat.
Dupa forma in care se publica cele 309 documente ale volumului, 159
sint editate diepa originale, noud dupd fotocopii ale originalelor, unul dupd fac-
simil, 12 dupd editii anterioare ale originalelor, ape dupd copii slavone (unul
dupci o editie veche), 50 dupci traducen i romdnesti vechi (din care noua clupa
publicatii si cloud extrase publicate dupd astfel de traducen), 17 dupci traduceni
germane (din care sate dupd publicalii), 16 dupd copii romdnesti vechi (din
care cloud dupci editii anterioare), 30 dupci rezumate (26 romdnesti, until slavon,
doud germane si unul grecesc, dintre care opt sint reproduse dupd publicatii)
.,sapte mentiuni (pase romdnesti si una germana). Deci, din totalul de 309
documente, 267 sint editate dupd piese arhivistice, unul dupd facsimil si 41
dup publicatii. Dintre acestea, doar 182 constituie reproducen i exacte ale origi-
nalelor in starea actuald de conservare, celelalte 127 de acte iteredind decit partial
continutul primar al actului, asaincit once forma arhivistied superioar tuna des-
coperitd le va putea inlocui. Existenta sigurd a mai multor originale, cunoscuta
editorilor acestui volum, dupd cum am ardtat, va duce, data cu publicarea lor,
la intregirea informatiei istorice, diminuat, deocamdata, mai ales de piesele
arhivistice inferioare.

X
www.dacoromanica.ro
Dupd locul de conservare arhivisticd, documentele publicate in acest voium
au. Wymtoarea provenienl : 121 de la Biblioteca Academiei R. S. Romania,
60 de la Arhivele Statului Bucuresti, 39 de la Arhivele Statului lasi, pase de ta
Biblioteca de Stat a U.R.S.S. V. I. Lenin" din Moscova, cinci de la Insti-
tutul de istorie i arheologie A. D. Xenopol"Iasi, patru de la Mdnstirea
Putna (din care unul luat in custodie de Muzeul de istorie al R. S. Romania-
Bucuresti), patru de la Muzeul Militar Central (din care doud luate in custodie
de Muzeul de istorie al R. S. Romania), trei de la Arhivele Statului Suceava,
cite doud de la Biblioteca Centrald de Stat Bucuresti, de la Biblioteca Central
Universitard din Cluj-Napoca, de la Muzeul judelean Suceava, de la Muzeul
Regiunii Pulidor de Fier-Drobeta-Turnu Severin si de la Arhiva Central a
ac-telor vechi din Varsovia si cite unul de la Arhivele Statului Bacu, de la Arhi-
vele Statului Botosani, de la Arhivele Statului Neamt-Piatra Neamt, de la Arhiva
istoric de stat din Chisinu, de la Biblioteca V. A. Urechia" Galati, de
Mandstirea Dragomirna (luat in custodie de Muzeul de istorie al R.S. Romeinia),
de la Muzeul de istorie al R. S. Romeinia, de la Muzeul judetean Arges Pitesti,
de la Muzeul de istorie din Buzdu, de la Muzeul Falticenilor judetul Suceava,
de la Muzeul de literatura' al Moldovei din Iasi, de la Biblioteca publicil a R. S.
Serbia-Belgrad, de la Muzeul istoric de stat din Moscova, de la Biblioteca Na-
tional Kiril i Metodiu" din Sofia si unul din colectia profesorului .5.1efan
Bujoreanu din Hui, judelul Vaslui.
Contri bulla comuna* a primilor doi editori la intoonirea volumului s-a con-
cretizat, pe parcursul elaborrii lui, in urmdtoarele operatiuni: transcrierea, cola-
tionarea dupd fotocopii fi traducerea documentelor slavone, fisarea materialului
pentru indici, verificarea lui si identtficarea localitfilor. Transcrierea i ira-
ducerea textelor germane ale doc. nr. 32-34 si traducerea celor sate acte publi-
catein aceeasi limbd de Wickenhauser aparlin lui C. Cihodaru, iar transcrierea,
traducerea i prelucrarea tuturor documentelor noi din volum (in afard de doc.
nr. 32-34) lui I. Caprosu. Cu exceplia a cinci documente din fondurile arhi-
vistice iesene care au fost colationate impreund de editori, a celor douci acte
de la Varsovia (nr. 38 si 69), colationate de Leon .5'imanschi si Nistor Ciocan,
a documentului de la Belgrad (nr. 8), transcris de dr. Damaschin Mioc,
colationarea si verificarea tuturor celorlalte documente dup piesele arhivistice
din larei si de peste granitd au fost facute de I. Caprosu, cdruia ii aparlin, de
asemenea, prelucrarea tuturor documentelor, intocmirea aparatului critic, a
descrierii arheografice, a celei bibliografice, a comentariaor, a tuturor listelor
anexe, precum si a indicilor de nume si de materii ; tot el a procedat si la con-
fruntarea prezentului volum cu manuscrisul Costachescu (A 2000-XIV) de la
Biblioteca Academiei si a SCYiS aceastd prefaid.
Pentru consemnarea edigilor anterioare ale documentelor a fost folositd
bibliografia actelor moldovenesti din secolele XVXVII intocmit de colectivul
de documente al Institutului de istorie Nicolae Iorga" din Bucuresti, bibliografie
ce ne-a fost pusez' la dispozitie cu toatd bunvointa ; aceast bibliografie a fost
sporit cu un numdr de fise noi printr-o explorare bibliograficd parliald
prinsd de Nistor Ciocan si a fost completat i verificat in intre gime de I. Caprosu,
care a intocmit si lista de Prescurari-bibliografie. La identificarea unor topice
de la indicele de nume, editorii au folosit lucrarea in manuscris Indicele numelor
de locuri, intocmit de regretatul Alexandru I. Gonta, indice ce urtna sii apara ca
supliment la colectia D.I.R ; autorul ne-a pus-o la dispozitie cu aceeasi
bundvoint ca i la volumele anterioare.
In afara celor mentionate mai sus, Nistor Ciocan a transcris, pentru
acest volum, un numdr de sapte texte germane dupd editiile lui Wicken-
XI
www.dacoromanica.ro
hauser 0 18 texte slavone dupd volumele lui Ioan Bogdan. Tot el a intocmit
rezurnatele ronuinqti ,si frantuzefti, care au fost verificate de I. Capropt 0, res-
.pe,ctiv, C. Cihodaru, 0. a fiicut corectura textului dactilografiat al volumului.

La intocntirea edifiei de fa/a, editorii au urmat, in general, principiile


stabilite cu prilejul publicdrii primului volum al seriei A. Once mire gire a
a textului a fost marcatd, cqadar, de editori prin paranteze rotunde in cazul
prescurtdrilor apartinind vechilor scriitori, traducdtori 0 copi,sti de acte sau
editorilor moderni, i unghiulare in cazul in care interventia editorilor in text
a fost reclamatii de deteriordri ale textului provocate de factori externi ; parante-
zele din editiile anterioare, reproduse in acest volum, au fost adaptate in chip
firesc aceluia0 principiu, specificindu-se insd cui aparlin, intocmai ca i notele
din ediliile respective. Ierurile finale nu au mai fost intregite in spiritul textului,
ca la volumele I 0 II, ci in functie de valoarea ion gramatical. Traducerea tex-
telor slavone a fost ficutd insd ca de obicei in spiritul deslavizdrii lexicale
fonetice a numelor proprii romdnefti, cu exceptia unor cazuri particulare (impu-
nerea ulterioarci a formei slavizate etc.). Pentru o mai bund inklegere a reali-
tdpii documentare, descrierile arhivistice, paleo grafice i bibliografice au fost
imbogdfite ; astfel, au fost inregistrate bate formele arhivistice cunoscute ale
actului, autorii i datele lor, iar la ordonate cronologic de aceastd datd,
s-au introdus, in acelafi sens, noi date 0 precizdri. Nu am mai socotit necesard
tiphirea unei liste a cuvintelor slave scrise prescurtat, deoarece ea n.0 ar fi
cuprins elemente noi laid de cea publicatil in volumul precedent. Reproducerea,
la sfir0tul acestei editii, a fotocopiilor tuturor documentelor originale ce ne-au
fost accesibile o socotim, in schimb, de un real folos tiiniJic pentru cercellitor,
fie 0 numai pentru faptul cd Ii oferd acestuia cuvenita imagine asupra acelor
elemente diplomatice sau paleo grafice secundare p e care nici o edifie de documen-
te, ()licit de riguroani ar fi, nu le poate cuprinde in totalitatea lor.
Indicii de nume 0 de materii au fost intocmiti dupd acelea0 principii
ca la volumele anterioare ale seriei, introducindu-se in plus insci faid de volumul
I informatiile privitoare la traducdtorii i coNtii de acte din descrierea arheo-
graficd.
Ortografia i punctuatia aparlin editorilor fi urtneazd re guille in uz astdzi,
cu unele mici exceptii impuse de realitatea textologicd a vremii.

XII
www.dacoromanica.ro
PRESCURTARI BIBLIOGRAFIE
Antonovici, Doc., nt-Frumos" = Antonovici, econom I., Documente, in Fa-Frumos"
Birlad, an. I (1904).
Antonovici, Doc. bfrIciclene Antonovici, loan, Documente birlcidene, vol. I, Birlad,
1911; vol. II, Birlad, 1912; vol. IV, Birlad, 1924.
<Antonovici>, Opis Hu;si <Antonovici>, Iacov, Opisul documentelor Episcopiei
Husilor, Hui, f.a.
Aricescu, Rev. ist. Aricescu, C., Revista istorica a Arhivelor Statului.
Indice, II, Bucuresti, 1876.
Arh. romaneascr, IX = Arhiva romaneascV, tom. IX, partea II, Bucu-
resti, 1944.
Balan, Doc. bucovinene = Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. I (1507.
1653), Cerrauti, 1933; vol. II (1519 1662), CernAuti,
1934; vol. III, Cerrauti, 1937.
Balaur; Doc. Rfzenilor = Balaur, Dimitrie, Documentele Rizenilor. Studiu de
istorie critica, in Biserica ortodox5, romra", an.
LIV (1936), Bucuresti, p. 273-304.
Balaur, Istoria Rizenilor Balaur, Dimitrie I., Istoria Rfzenilor, partea intii,
Bucuresti, 1936. Extras din Biserica ortodoxl ro-
man5.", anul 34 (1936), nr. 5-6.
Bals, .Bisericile lui . tefan Bals, G., Bisericile lui tefan cel Mare, Bucuresti,
1926.
Berechet, Doc. = Berechet, Stefan, Documente slave privitoare la Basa-
rabia in tipcirituri rusesti, in Revista arhivelor",
vol. I, nr. 1-3 (1924 1926), p. 332-337.
Berechet, Doc. din Basarabia Berechet, Stefan Gr., Documente din Basarafria,
Chisinau, 1928.
Berechet, Doc. vechi Berechet, Stefan Gr., Documente vechi, 1490-1827,
II, Chisirau, 1928.
Bianu-Nicolaiasa, Catalogul ms. rout. = Bianu, I. si Nicolaiasa, G., Catalogul manuscriptelor
romanesti, tom. III, Craiova, 1931.
Boabe de gnu" = Boabe de gnu", IV (1933), nr. 12.
Boga, Doc. = Boga, L. T., Documente, in Drumul nou. Foaie
inchinat& mazililor si r525.silor din Moldova lui Stefan
cel Mare si Sfint", Seria II, an III, nr. 2 si 3, febr.
1928, p. 1.
Boga, Doc. basarabene = Boga, L. T., Documente basarabene, vol. IV, Hrisoave
si carli domnesti (1420 1500), Chisirau, 1929.
Boga, Doc. basarabene, XV = Boga, L. T., Documente basarabene, IV, Hrisoave
f i carli domne,sti (1420 1500), Chisinlu, 1929 (extras
din Arhivele Basarabiei", I 1929, p. 81-96, cu
titlul: Documente din secolul al XV-lea).
Boga, Doc, din sec. XV = Boga, L. T., Documente din secolul al X V-lea (comuni-
cate de..., in Arhivele Basarabiei", I, (1929), p. 81-96.
Bogdan, D. P., Acte 1426 1502 = Bogdan, Damian P., Acte moldovenesti din anii
1426 1502, Bucuresti, 1947.
Bogdan, D. P., Paleografia = Bogdan, D. P., Paleografia romano-slavel. Tratat
album, Bucuresti, 1978.
Bogdan, D. P., Diplomatica =Bogdan, Damian P., Diplomatica slavo-romcina, in
D.I.R., Introducere, vol. II, Edit. Academiei, Bucu-
resti, 1956, p. 3-224.

XIII
www.dacoromanica.ro
Bogdan, D. P., Patru acte = Bogdan, Damian P., Patru cute de la .$tefan cel Mere,
in Revista arhivelor", an. XII (1969), nr. 1,
p. 245-262.
Bogdan, I., Despre cnejii romdni = Bogdan, I., Despre cnejii romkni, in Analele Acade-
miei Rom&tie", Memoriile Sectiei Istorice, seria II,
tomul XXVI (1903-1904), p. 13-44.
Bogdan, I., Doc. false Bogdan, I., Documente false atribuite lui .$tefan eel
Mare, Bucuresti, 19 13 (extras din Buletinul Comisiei
Istorice a Romaniei", I (1913).
Bogdan, I., Doc. tefati = Bogdan, loan. Documentele lui .Ftefan cel Mare, vol.
III, Bucuresti, 1913-1914.
Bogdan, I., Hotarnica Brladului = Bogdan, I., Hotarnica Birladului din 1495, in Con-
vorbiri literare", an. XLI (1907), p. 48-52.
Bogdan, J., Album = Album palographique moldove. Documents du XIVe,
XVe et XVIe siecle, recueillis par ... et publis par
N. Iorga, Bucarest-Paris, 1926.
Bulat, Din doc. m-rii Vdratec Bulat, T. G., Din documentele mandstirii Vdratec,
In Arhivele Basarabiei", an. V (1933), nr. 4,
p. 360-375.
Bulat, Doc. in-rii Vdratec Bulat, T. G., Documentele meindstirii Vdratec, Chisi-
nlu, 1939.
Buracla, Doc. = Burada, Teodor T., Documente inedite privitoare la
istoria roman& in Revista pentru istorie, archeologie
si filologie", an. III, vol. V (1885), fasc. II, p. 392-398.
Calan, Istoricul or. Focfani = Caian, Dimitrie F., Istoricul oraFului Foc,sani, Foesani,
1906.
Capro,su, Doc. moldovenepi = Caprosu, I., Documente moldovene,sti din secolele al
XV-lea al XVII-lea, in Anuarul Institutului de
istorie i arheologie A. D. Xenopol Iasi, tom. IV
p. 203-213.
(1967),
Caprosu, I. = Caprosu I., v. Ungureanu, Gh., Doc. romne0i.
Catalogul doc. mold. = Catalogul documentelor rnoldovenegi din Arhiva istoricd
centrald a statului, vol. I. 1387-1620, Bucuresti,
1957.
Catalogul doc. mold. Supliment, I = Catalogul documentelor moldoveneti din Directia Arhi-
velor Centrale, Supliment I (1403 1700), Bucuresti,
1975.
Codrescu, Uricarial = Codrescu, Teodor, Uricariul, vol. IV, Iasi, 1857, vol. VI;
Iasi, 1875; vol. X, Iasi, 1888; vol. XIV, Iasi, 1889;
vol. XVI, Iasi, 1891; vol. XVII, Iasi, 189E; vol.
XVIII, v. GhibAnescu, Uricariud; vol. XX, Iasi,
1892; vol. XXIII, Iasi, 1895; vol. XXIV, Iasi; 1895,
si vol. XXV, Iasi, 1897.
Columna lui Traian" = Un crisov de la . tefats cel Mare cu cuvinte flexiani
romdne. Comunicat de A. Xenopol, in Coluinna lui
Traian", anul VIII (1877), nr. 4 (aprilie), p. 188-190.
CostAchescu, M., Doc. = CostAchescu, Mihai, Documente. B. Lucruri din Mol-
dova, in Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal
din Iasi", fasc. 3 (1923), p. 108-116.
CostAchescu, M., Doc. comunicate CostAchescu, M., Doc. comunicate de..., in Ioan Ne-
culce. Buletinul Muzeului Municipal din Iasi", fasc. 5
(1925), p. 194-202; fasc. 6 (1926-1927), p. 203-20 8.
CostAchescu, M., Doc. in. . tefan = CostAchescu, Mihai, Documente moldovene,sti inmate
de tefati. cel Mare, vol. I (1374-1437) II (1438
1456), Iasi, 1931-1932.
CostAchescu, M., Doc. mold. . tefan = Cosachescu, Mihai, Documente moldoveneFti de:la
tefart cel Mare, Iasi, 1933.
CostAchescu, M., Doc. . tefan CostAchescu, M., Documente de la Stefan cel Mare,
Iasi, 1948.
CostAchescu M., <Doc. tefan CostAchescu, Mihai, <Documentele moldovene,sti de la
cel Mare> Stefan cel Mare>, Ms. la Bibl. Acad, A 2000 XIV,
f. 718-1404.

XIV
www.dacoromanica.ro
CostAuhescu, M., Douit unce CostAchescu, M., Dottcl unce de la $tefan yodel cel Mare,
in loan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal
din Iasi", fasc. 6 (1926 1927), P. 356 360.
CostAchescu, M., Observan i istorice = Costdchescu, M., Observari istorice si documentare,
Iasi, 1927.
Cost&chescu, M., Sinestii = Costdchescu, Mihai, Sinestii. Cu trupurile sale : Onis-
canii, Podobifii. Batirestii. Stornestii fi Ple,sestii (din
jud. Iasi), Schifct istoriccl, in Than Neculce. Bule-
tinul Muzeului Municipal din Iasi", fasc. 4 (1924),
p. 1-45.
Costea, Ctitoria Solca = Costea, Preotul Erast, Ctitoria voievodului Stefan
Tomsa al II-lea de la Solca (1613-1785-1938), Cer-
nhuti, 1939.
Crestcrea colectiunilor = Biblioteca Academiei Rom&ne, Cresterea colectiunilor,
Bucuresti, 1907.
Cretulescu, Narcis, Doc. m-rzi Cretulescu, Arh. Narcis, Documentele rnnstinii Neamfu,
in Arhiva. Organul SocietAtii stiintifice si literare
Neantf din Iasi", an. XXI (1910), p. 341-350 si 407-410
an. XXIII (1912), p. 331-342 si 399 406.
Cristea, Episc. Rontanului = Cristea, Alexandru, Episcopia Romanului, Bucuresti,
1901.
Dan. Com. Straja = Dan, Dimitrie, Comuna Straja fi locuitorii ei. Studiu
istoric, topografic si folcloric, Cernauti, 1897.
Dan, Ctitoria halmanului -= Dan, Dimitrie, Ctitoria hatmanului Luca Arbure,
Luca Arbure in Buletinul Comisiunii monumentelor istorice",
anul XIX, fasc. 47, ianuarie martie, 1926, p. 37-46.
Dan, Episc. Rcidauli = Dan, Dimitrie, Cronica episcopiei de Radaufi, cu
apendice de documente slavone originate si traduse
0 mai multe ilustregiuni, Viena, 1912.
Dan, M-rea Sucevifa = Dan, Dimitrie, Minastirea Sucevifa. Cu Anexe de
documente ale Sucevifei si Schitului Mare, Bucuresti,
1923.
Dan, M-rea si com. Puma = Dan, Dimitrie, Manastirea si comuna Putna, Bucu-
resti, 1905.
DAringri, N., Istoria sf. Agapia = D&ring&, N., Istoria sfintei monastiri Agapia din
judeful Neamf, , alcatuit& de preotul ..., Iasi, 1908.
Dimitriu, Bactlul istoric = Dimitriu, Constantin V., Bacaul istoric. Monogra-
fia istoria a 12 sate de razesi de pe valea Tazlattlui
Mare, jud. Bacclu, Bucuresti, 1936.
D.LR A. I = Documente privind istoria Romelniei, veacul XIV,
XV, A. Moldova, vol. I (1384 1475), Edit. Acade-
miei, Bucuresti, 1954.
A, II = Documente privind istoria Romdniei, veacul XV, A.
Moldova, vol. II (1476 1500), Edit. Academiei,
Bucuresti, 1954.
D.I.R:, A, XVI, vol. I IV = Documente privind istoria Rometniei, veacul XVI,
A. Moldova, vol. I (150 1 1550), II (155 1 1570),
III (1571-1590), IV (1591 1600), Edit. Academiei,
Bucuresti, 1951 1953.
Dobrescu, Din istoria bisericii = Dobrescu, N., Din istoria bisericii romne. Secolul
7onuine al XV-lea, in Biserica ortodox& rom&n.a.'", an. XXXIV
(1910), nr. 6, septembrie, P. 674 688.
D. R .H.. , I Cihodaru, C., Caprosu, I. i $imanschi, L., Documenta
Romaniae Historica, A, Moldova, vol. I (1384-1448),
Bucuresti, Edit. Academiei, 1975.
D . R.H., II = $imanschi, L. si colab., Documenta Romaniae Historica,
A, Moldova, vol. II (1449-1486), Bucuresti, Edit.
Academiei, 1975.
D.R.H., XIX Haralambie, Documenta Romaniae Historica,
A, Moldova, vol. XIX (1626 1629), Bucuresti, Edit.
Academiei, 1969.
D.R W., XXI Cihodaru, C., Caprosu, I. i $imanschi, L., Documenta
Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXI (1632
1633), Bucuresti, Edit. Academiei, 1971.

XV
www.dacoromanica.ro
D.R.H., XXII = Cihodaru, C., Caprosu, I. si Simanschi, L., Documenta
Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXII (1634),
Bucuresti, Edit. Academiei, 1974.
Epure, Al., Procese pentru hotare = Epure, Al., Procese pentru hotare i risluiri de teritoriu
intre mosia Urzicii, din jud. Roman, si mosiile vecine,
in Analele Moldovei", an. II (1943), nr. 3-4 (jume
decembrie), p. 159 188.
Erbiceanu, Hrisov Erbiceanu, V. G., Hrisov de la Stefan cel Mare din
1488, in Arhiva", tom. I (1889), P. 375-377.
Erbiceanu, Ist. Mitropoliei Erbiceanu, C., Istoria Mitropoliei Moldavviei ,si Sucevei
a catedralei mitropolitane din Iasi, Bucuresti, 1888.
Fondul religionar Fondul religionariu gr. or. al Bucovinei. Substratul,
formarea, dezvoltarea, administrarea i starea lui de
Mil, in Candela. Foaie bisericeasa i literar".
CernAuti, 1889, p. 671-687, 737-754, 80 1-820 :
1890, p. 1-20.
Gane, Em., Procesul Masao? din --= Gane, Em., Procesul rzilor din Cobflea, finutut
Cobilca Orheiului, cu boerul Iordache Milo pentru mosia Co-
bilcii, in Viata Basarabiei", anul IV (1935), nr. 10
(octombrie), p. 66 1-664 ; nr. 11-12 (noiembrie
decembrie), p. 759 764.
Ghib5,nescu, Din domnia /ui Stefan = Ghib5.nescu, Gh., Din domnia lui Stefan cel Mare,
cel Mare <Iasi, 1904).
Ghibanescu, T. Codrescu" Ghib5.nescu, Gh., T. Codrescu. Revisa istoria
scria de...", Iasi, an. I (19 15 1916), II (19 16 ;
1933-1934).
Ghib5.nescu, Doc. slavone = GhilAnescu, Gh., Documente slavone, in Arhiva"...,
an. XV (1904), nr. 5-6 (maiiunie), p. 257-288.
Ghiblnescu, Hrisov din 1495 = GhilAnescu, Gh., Hrisov din 1495, Arhiva" Iasi,
tom. II (1890-1891), p. 124-127.
GhitAnescu, Ispisoace GhilAnescu, Gh., Ispisoace i zapise, vol. I, partea I,
Iasi, 1906; V, partea. <a> 2-a, Iasi, 1923.
GhilAnescu, Ms. Surete =-- GhilAnescu, Gh., Surete i irvoade. Manuscris, vol. I,
IV, VI, VII, VIII, XII, XIII, XVI, XVIIXXI,
XXV, XLIV, XLVII.
Ghibnescu, opt unce slavone GhibAnescu. Gh., opt unce slavone (1459 1502),
Iasi, 1904.
GhibAnescu, Rosiestii Ghib5.nescu, Gh., Rosiestii apa Idriciului, Hui, 1924.
GhibAnescu, Spila fam. Costache = Ghilanescu, Gh., spita familiei Costache" (Dupei
acte ci documente), in loan Neculce. Buletinul Mu-
zeului Municipal din Iasi", fasc. 4 (1924), p. 207-227.
Ghib5.nescu, Surete Ghibgnescu, Gh., Surete i izvoade, vol. 1VII, IX,
X, XII, XIVXVI, XVIII, XIX, XXII, XXIV,
XXV, Iasi, 1906 1930.
GhibAnescu, Uricariul = Ghib5,nescu, Gh., Documente slavone, publicate cu
traducere si note de..., in Codrescu, Uricariul, XVIII,
Iasi, 1892.
GhibAnescu, Unce slavone GhilAnescu, Gh., Unce slavone din secolele al XV
XVI-a, in Arhiva"..., an. XXV (1914), p. 173-192.
GhibAnescu, Uricele satului Grajduri = GhibInescu, Gheorghe, Uricile satului Grajduri, (foaie
volana), 1906.
Tonosagici0, A. T., rpamombr Fonosauida, M. T., Tpamomu yepoenaxitIcKift U itatt-
daecicift (Documente muntenesti i moldovenesti), in
o.TIATornia, 3aHslTill apxeorpadmiecxoti KOMMHCCilD>
(Buletinul lucarilor comisiei arheograf ice), 1865-1866,
St. Petersburg, 1868.
115.jdeu, Arch. ist. 1-15.jdeu, B. Petriceicu, Archiva istoricd a Rominiei,
tom. I (partea 1-2), II si III, Bucuresti, Impri-
meria Statului, 1865 1867.
fpamornbi modtaae. = 51uumxpcxiii, A. H., ,Itapcmeeuubt.q, manoectuubtn,
AbZOMH607 u nomeepaumenbubta opamombi mattacteelcuxb
zocnodapefi XY e. (Hrisoave de donatiuni, de miluiri,
de privilegii si de confirmAri ale domnilor moldoveni
din sec. XV), in ApemiocT0 Tpyam cnassmacoil
ICOMMBCCiH HmnepaTopocoro o6ulecnia (LuciArile

XVI
www.dacoromanica.ro
vechii comisii slave a Societtii imperiale de arheo-
logie din Moscova), t. IV, fasc. 1, Mosocva, 1907.
Iorga, Contributii la ist. bisericii = lorga, N., Contributii la istoria bisericii noastre, in
Analele Academiei Romane", Memoriile sectiunii
istorice, Seria II, tom. XXXIV, Bucuresti, 1912,
p. 453-487.
Iorga, Doc. Iorga, N., Documente, in Revista istoricA", an. X
(1924), nr. 4-6 (apriliunie), p. 117-121.
lorga, Documente noud = Iorga, N., Documente mud de istorie romdneascd, in
Revista istoria", an. VIII (1922), nr. 4-6 (april-
iunie), p. 81-95.
Iorga, N., Hist. des Roum. = lorga, N., Histoire des Roumains et des leur civilisation,
deuxieme edition, Bucuresti, 1922.
lorga, Ist. Rom. = Iorga, N., Istoria Romknilor, vol. IV, Cavalerii, Bu-
curesti, 1937.
liga, Lucruri now/ = Iorga, N., Lucruri nouel gdsite In Basarabia, in Re-
vista istoric5.", vol. VI (1920), p. 69-95.
lorga, St. si doc. Iorga, N., Studii i documente cu privire la istoria
Romanilor, vol. V VII, XI, Bucuresti, 1903-1906.
Ist. Rom. = Istoria Romniei, vol. II, sub. red. Acad. A. Otetea,
M. Berza s.a., Edit. Academiei, Buc., <1962>.
Istrati, C. I., Bis. ci podul din = Istrati, C. I., .Biserica ,si podul din Borzesti, precum
Borzesti fi o ochire relativa la bisericile zidite de Stefan cel Mare,
in Analele Academiei Romane", Mem. sect. ist.,
seria II, tom. XXVI (1903-1904), p. 261-336.
<Istrati>, Unele documente --= <Istrati, N.>, Unele documente din Moldova, <Iasi>,
1840.
Kozak, Die Inschriften = Kozak, Dr. Eugen A., Die Inschriften aus der Buhovina.
Epigraphische J3eitrge zur Quellenhunde der Landes-
und Kirchengeschichte, herausgegeben von ..., Wien,
1903.
Kamaioe.11beoe = Kamaiwz nepeameumux aorcymeHmue IferanpanbNO 20
depaicaenozo icmoputwozo apxuey YPCP y .1166061
1233-1799, Kuin, 1972.
Ligor, Al., Doc. = Ligor, Alexandru, Documente privind orfnduirea feu-
dald existente la Muzeul militar central, in Studii
materiale de muzeografie i istorie militar, 2-3
(1969-1970), p. 253-279.
Magazin istoric" = Magazin istoric pentru Dacia", tomul II, Bucuresti,
1846.
Mar6le Diet. Geogr. Marcie Dictionar Geografic al Rortidniei, Alcatuit
prelucrat dupa dictionarele partiale pe judete de George
loan Lahovari, General C. I. Brtianu i Grigore
G. Tocilescu, vol. III, Bucuresti, 1900.
Marinescu, Doc. vasluiene Marinescu, Iulian, Documente vasluiene. Extrase din
condica mosiilor lui Teodor Rosetti Solescu, I, in Bule-
tinul Comisiei istorice a Romniei", vol. IV (1925),
p. 183-225.
Marinescu, Exlrase = Marinescu, Iulian, Extrase din condica mosiilor lui
Teodor Rosetti-Solescu, II, Documente basarabene,
ciene, putnene etc., in Buletinul Comisiei istorice a
Romniei". vol. VII (1928), p. 5-71.
Mataal, C., Sate = Matas5., Preot C., Sate, biserici ci boieri la anu/ 1428,
In judeful Neamt, extras din Anuarul Liceului de
bieti Piatra Neamt", pe anul 1935-1936.
Mazerea,n, Condica tn-rii Solca = Mazerean, Vartolomei, Condica mandstirii Solca,
ed<it>at de Sim. Fi. Manan, Suceava, 1902.
Mazerean, Condica Voronet = Mazerean, Vartolomei, Condica manastirii Vorone-
tului, ed<it>at de Sim. Fi. Manan, Suceava, 1900.
Melchisedec, Doud unce = Melchisedec, Episcop, Douel unce inedite de la marele
Stefan, in Revista pentru istorie, arheologie i filo-
logie", an. I, vol. I (1883), fase. II, p. 369-377.
Melchisedec, Chronica Husilor Melchisedek, Episcopul Dundrii de Jos, Chronica
Husilor fi a episcopiei cu asemenea numire. Appendice
la..., Bucuresti, 1869.

XVII
www.dacoromanica.ro
Melchisedec, Chronica Romanului = Melchisedek, Episcopul DutiArii de Jos, Chronica
Romanului si a episcopiei de Roman, partea I, Bu-
cureti, 1874.
Melchisedec, O vizild = Melchisedec, Episcop, O vizitcl la citeva mancistiri
biserici antice din Bucovina, in Revista pentru
istorie, arheologie i filologie", an. I (1883), vol. I,
p. 245-281.
Mihailovici, Doc. Constantinopol Mihailovici, Paul, Documente moldovenesti gsite la
Constantinopol (urmare ,si sfirsit), in Cercetiri isto-
rice, XXII (1934-1936), nr. 1, p. 105 127.
Mihailovici, Mcirturii romiine,sti = Mihailovici, diacon Paul, Mcirturii romanesti din
Bulgaria si Grecia, 1468 1866, Chisinlu, 1933.
Mihailovici, Migrturii rotnnestz, in = Mihailovici, diacon Paul, Marturii ronninesti din
Revista societrttii istorico- Bulgaria ,si Grecia, in Revista societ5.tii istori-
arheologice" co arheologice" din Chisinau, an. XXIII (1933),
p. 326-495.
Miron Costin" Miron Costin. Revist de cercetiri i mirtuni is-
torice", Birlad, an. II (1914), an. III (1915).
A10.1aCleUR = Mcumataut B 3110Xy 4eo1IanH3ma, TOM I. Cnaentto
Moldcva mondaecKue (zpamombt XY e. nepean nemeepmb
XYII B.). COCTOBHTeJIH: n. r. AMHTpHeB, J. M.
Aparties, E. M Pycces, n. B. COBeTOB. noxt pe.umuuteit
Horropa HcropEmeclutx HayK, npockeccopa JI. B. ilepen-
MUM.
Moldova in epoca feudalismulzei, vol. I. Documente
slavo-moldovenesti (veacul XV-intiiul patrol, al vea-
cului XVII). Alcatuitori: P. G. Dmitriev, D. M.
Dragnev, E. M. Russev, P. V. Sovetov. Sub redactia
doctorului in tiinte istorice, profesorul L. V. Cerepnin,
Chiin5.u, Edit. Stiinta", 1961); ToM II. Cnannuo--
mandaectrue 4iamombt. XV XVI ee. Corrantrentt :
,apanies, A. H. I-111KHTIPI, JI. H. CHeTHHHHast,
II. B. CoHeTos. Hort pe,uaKuHeil axaHemmca 11. B. lie-
pernuma. Volumul II. Documente slavo-moldovenefti.
Veacurile XVXVI. Alcatuitori : D. M. Dragnev,
A. N. Nikitici, L. I. Svetlicinaia, P. V. Sovetov. Sub
redactia academicianului L. V. Cerepnin.
Nandr4, Patru doc. = Nandri, Grigore, Paint documente de la . tefan cel
Mare, in Academia Romank Meinoriile sectiunii
istorice", seria III, tomul VIII (1927-1928), p. 20
281 (Cu patru facs, in afara textului).
Negrescu, Limba = Negrescu, I. D., Limba slavii veche, Bucureti, 1961.
O poruncd domneascci poruncd domneascil de la . tefan cel Mare, in Analele
Moldovei", anul 11 (1943), nr. 3-4 (iuniedecembrie),
p. 2 13-2 15.
Pall Fr., Acte suspecte icj false = Pall, Francisc, Acte suspecte si false in colectia Docu-
mentele lui . tefan cel Mare" a lui loan Bogdcm, in
Revista istona.", an. XIX (1933), p. 105-113.
Herpymetalq, Padoeetwan Enucnonin HeTpymemm, A. C., Ebtetuatt Padoeetiean Enuceo-
nit: no Eyeoeuun (Fosta Episcopie de Rlidauti in Bu-
covina), in albrreparypnbiti c6opHHlc, 1431.aBaeMbi
faillitOCO-PyCCK010 Manntem (Culegere literark edita-
t5, de Matita ruseasa din Galitia), Lemberg, 1885.
Popescu, Doc. mold. Popescu, Orest, Citeva documente moldovene, Cernauti,
1895 (extras din Candela", XIII, 1894).
Popovici, Index Zolkieunensis = Popoviciu, George, Index Zolkieviensis, in Candela",
an. III (1884), nr. 9 (septembrie), p. 54 1-553; nr. 11
(noiembrie), p. 687-700; nr. 12 (decembrie),
p. 747-757; an. IV (1885), nr. 1 (ianuarie), p. 22-23;
nr. 1 (febniarie), p. 92 103.
Pumnul, Pruure riipede = Pumnul, Arun, Privire rdpede peste cloud sute ;sasezec.
si septe din proprietrlfile asa numite Mosiile mindsti-
re,sti, den carile s-a format nuirelul Fund religiunariu

XVIII
www.dacoromanica.ro
al bisericei dreptcredincioase rdsdrietene din I3ucovina,
fdcute dupd adeverinte autentice sau unce pren...,
CernAuti, 1865.
Repeetariut Repertoriul monumentelor fi obiectelor de arta din
timpul lui Stefan cel Mare, <Bucuresti>, Edit. Aca-
demiei, 1958.
Revista ist. a Arh. Romniei" = Revista istoric a Arhivelor Romfinier. Indice, II,
Bucuresti, 1876.
Rosetti, Cronica Bohotinului Rosetti, Radu, Cronica .F3ohotinului, in Analele
Academiei Romne", Mem. sect. ist., Seria II, tom.
XXVIII (1905 1906), p. 156 324.
Rosetti, Despre clasele agricole Rosetti, Radu, Despre clasele agricole din Moldova,
in Revista nou", an. (1889), p. 70-72, 102-110
si 185-194.
Rosetti, Originea clasei stdpinitoare = Rosetti, Radu, Despre originea i transformdrile claset
stclpdnitoare din Moldova, in Analele Academiei
Romane", Mem. sect. ist., Seria II, tom. XXIX
(1906 1907), p. 163 164.
Rosetti, Pchnintul Rosetti, Radu, Pdmintul, scItenii fi stdpinii, tom. I,
Bucuresti, 1907.
Saeerdoteanu, Un duplicat mold. =-- Sacerdoteanu, A., Un duplicca moldovenesc din 1492,
in Hrisovul", VII, Bucuresti, 1947.
Saya, Doc. Liipusna = Saya, Aurel V., Documente privitoare la argul si finutul
Ldpusnei publicate de..., Bucuresti, <1937).
Saya, .Doc. Orheiului = Saya, Aurel V., Documente privitoare la argul i finu-
tul Orheiului, publicate cu un studiu introductiv de...,
Bucuresti, 1944.
Saya, .Doc. putnene = Saya, Aurel V., Documente putnene. I. Vrancea,
Odobesti-Citnpuri, publicate cu un studiu introductiv
despre Vrancea de..., Focsani, 1929.
Solornon-Stoide, Un uric necunoscut = Solomon, Const. i Stoide, C. A., Un uric necunoscut
de la lefern. cel Mare privitor la satele Polifeni si To-
mesti din Tutova, in Revista arhivelor", vol. III, 2,
nr. 8, Bucuresti, 1939, p. 319-323.
Simanschi, Autenticitatea fi = Simanschi, Leon, Autenticitatea ci datarea unor acte
datarea publicate In colectia Documente privind istoria Ro-
maniei" , in Anuarul Istitutului de istorie i arheo-
logie" I (1969), p. 87 105.
$irnansdhi-Ignat, Constituirea = Simanschi, Leon, si Ignat, Georgeta, Constituirea
cancetariei cancelariei statului feudal moldovenesc (II), in Anuarig
Institutului de istorie i arheologie A D. Xenopol"-
Iasi, tom. X (1973), p. 123-149.
Teodorescu, Const. Un doc. = Teodorescu, Const., Un document de valoare de acum
115 ani, in Viata Basarabiei", I (1932), nr. 4,
P. 41-48.
Teodorescu, Emil, = Teodorescu, Emil M., Obiectele muzeului din Odesa
Obiectele muz. din Odesa referitoare la trecutul Romdniei, in Revista pentru
istorie, arheologie i filologie", an. VII (1889),
p. 236 240.
Tocilescu, Doc. inedite = Tocilescu, Gr. G., Documente inedite privitoare la
istoria roman& in Revista pentru istorie, arheologie
filologie", an. I (1883), vol. I, fasc. II, p. 378-388.
Tocileu, Doc. istorice = Tocilescu, Gr. G., Documente istorice inedite, in Folio.
Societtii Rornnismul", an. I (18701, p. 394-399.
Ymumanmili, Mamepianbt = YRAIMIIKiti, B. A., MamepiaAbt dim ucmopiu eu3auAt-
tam onutoutentii Pocciu, HoAbzuu, MoAckeiu, BaAaxiu
u Typyiu 66 X1Y XY ee., Mocxma, 1887 (Materiale
pentru istoria relatiilor reciproce dintre Rusia, Po-
lonia, Moldova, Tara Romneasc.5. i Turcia in secolele
XIV XV). Extras din: IlTenim IlmnepaTopocoro
o6mec1-Ea mcTopim E mpeamocTeR Poccilicxi tipm
MOCKOBCKOMS YmmmeparreTtE (Lecturi ale Societatii
imperiale de istorie i antichitati de la Universitatea
din Moscova), Moscova, 1887.

www.dacoromanica.ro XIX
Ungureanu, Doc. inedite = Ungureanu, Gh., Documente inedite din perioada
1497 1760, in Studii i cercetAri stiintifice", seria
<a> III-<a> (Stiinte sociale), an. VI (1955), nr. 3-4
(iulie-decembrie), p. 167-174.
Ungureanu, Doc. romeinesti Ungureanu, Gh., Documente ronanesti din sec. XV
XVII aflate la Biblioteca nalionala din Paris, in Re-
vista arhivelor", an. XLIX (1972), vol. XXXIV, nr. 2,
p. 271-272 + 4 facs. in afara textului (documente
publicate de I. Caprosu, p. 284-292).
Velichi, Doc. inedite = Velichi, Constantin, Documente inedite de la ,Stefan
cel Mare la Icrernia Movil, in Revista istoria.",
an. XX (1934), nr. 7-9 (iulie septembrie), p. 239
258.
Bopo6xesiiq, Padoemcoe Enuaconcmeo = Bopo6Keanq, EBreluh 3maHrini., Padosetpcoe npaeo-
emenoe enuaconcmeo u ezo yepxoeb (Episcopia orto-
dox5. din Rclauti si biserica ei), in Candela",
an. XVI (1897), nr. 7 (iulie), CernAnti,p. 293-302.
Wickenhauser, Hornor = VVickenhauser, Franz Adolf, Geschichte der Kloster
Homor, Sct. Onufri, Horodnik und Petrauz, Czernowitz,
1881.
Wickenhauser, Kimpolung = Wickenhauser, F. A., Moldauisch und Russisch Kim-
polung (Huzulen) und die Einwanderung der Lippo-
waner, 2. BAndchen, Czernowitz, 1891.
Wickenhauser, Moldowiza Wickenhauser, Franz Adolf, Die Urkunden des Klo-
sters Moldowiza, Wien, 1862.
Wickenhauser, Radauz Wickenhauser, Franz Adolf, Geschichte des Bistums
Radauz und des Klosters Gross-Skit, Czernowitz, 1890.
Wickenhauser, Solka =-- Wickenhauser, Fr. Ad., Geschichte und Urkunden des
Klosters Solka, Czernowitz, 1877.
Wickenhauser, Woronetz und Putna Wickenhauser, Franz Adolf, Geschichte der Klster
Woronetz und Putna, Czernowitz, 1886.
3arni. oar = 3amicial oxtecacaro o6ittecTsa mcropiR H Apesnocreft
pocciticcimm (Memoriile societatii de istorie si anti-
chitAti rusesti, din Odesa), V (1863), p. 838-841.
Zotta, M-rea Golia Zotta, Sever, Meindstirea Golia, in loan Neculce,
Buletinul Muzeului Municipal din Iasi", fasc. 5 (1925),
p. 1-38.

XX www.dacoromanica.ro
ABREVIERI

arh. = arhiva n. nota


C. comun5. nr. numar
cc.a = circa op. =-- opis
cond. = condica or. =_- oras
c.s. = comuna suburbana orig. original
doc. = document perg. pergament
dos. = dosar pl. plana
f. = fila. r. raion; recto (dupa
facs. = facsmil numere)
fig. = figura reg. regiune
foto. = fotocopie rez. rezumat
franc. = francez rus. =-- rusesc
germ. = german s.c. sat component
grec. = grecesc sec. secol
inv. = inventar rom. =-- romamesc
j. = judet top. =-- toponim
lat. = latin tr. =-- transport
1.c. = localitate componentd
m. = municipiu trad. == traducere
ment. mentiune t. tinut
m-re = manAstire v. vezi ; verso (dupa
ms. = manuscris numere)

XXI
www.dacoromanica.ro
REZUMATELE DOCUMENTELOR

1. 1487 (6995) ianuarie 9. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Dragotd i surorilo-
sale, Sofiica i Marusca, fiii lui Candrea, jumatate din satul Tatomiresti, pe Rebricea, cumpd-
rat de la Balo, fiul lui Darnea, nepotul lui Tatomir, cu 50 de zloti tdaresti.
1487 (6995) ianuarie 11. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Radu Pdtrascan
satele Benesti i Buciumi si o bucatd de loc din hotarul Mihnestilor, cumpArate de la Ivan,
fiul lui Toma Fulovici, Cu 300 de zloti.
1487 (6995) ianuarie 12. Suceav a. Stefan cel Mare voievod intdreste lui
loan i fratilor si, Andrias, Gavril i Petru, satul Tdaresti, mai sus de Feeresti, cumparat de
la Mdrena, Titiana i Musa, fiicele lui Feir, cu 40 de zloti ataresti.
1487 (6995) ianuarie 13, Su c eav a Stefan cel Mare voievod intdreste lui Seful
si fratilor si, Simion si Ion, doll& treimi din satul Belzeni, din care una le este lor de bastind,
iar pe cealaltd au cumparat-o de la finca, fiica lui Duma Benea.
1487 (6995) m ar tie 5, <Suceava>. Stefan cel Mare voievod intAreste lui Coste Grasul
din PlAvdtesti satul Pldvatesti, la obirsia Ialanului.
1487 (6995) mar t ie 5, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui Ivanco
Birlici si surorii sale, Anusca, satul Birgdiani, pe Moldova, o parte din Verbiia, pe Jijia,
satul Corldteni.
1487 (6995) mar tie 6, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui Bratul
satul MAIdesti, cu loc de moard. in Stavnec, cumpArat de la Ion, fiul lui Mihul Lungul, cu
92 de zloti tatdresti.
1487 (6995) mar t ie 6, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intreste lui Toader
Tansea a sasea parte din hotarul Petrestilor, mai jos de Piriul Cornilor si de casa lui Lazor,
cumpdrat de la Toader, fiul lui Bdlos, cu 60 de zloti tAtdresti, ca intemeieze sat.
1487 (6995) mar tie 7. $tefam cel Mare voievod intdreste mdridstirii Putna satul
Maneuti, pe Suceava, cu mori, primit de la Steful, fiul lui Hdrman, si de la sora lui, Marina,
sotia lui Mihail Rugase-rici, in schimbul satului Sirduti, din tinutul Cernduti, si a 100 de zloti
platiti de domn.
1487 (6995) mar tie 8, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste lui Giurgea
Cdarea.z i sotiei lui, Fedca, satul Ndmisnici, pe Bahlui, cumparat de la Ivan, de la sora sa,
Alba, si de la nepotul lor, Ivanco, cu 200 de zloti tatdresti.
1487 (6995) o ctombrie 7, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intdreste lui
Toma Prigorcea jumdtate din satul Cirjani, pe Sdrata, cumpAratd, de la Oand. Murgu cu 30
de zloti tdtdresti.
1487 (6995) octombrie 8, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intdreste lui
Gliga Sirbescul satul Mandilesti, in tinutul Neamt, ling Durnesti (pl. I).
1487 (6995) octombrie 9. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Radul Cirlig
fratelui sdu, Bica., satul Mohila, pe Birlad, cumpArat de la Marusca, fiica lui Talpig, cu 40
de zloti tdtdresti.
1487 (6995) octom brie 9, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intdreste lui
Luca si fratilor sAi, Oancea i Tudoran, satul Oncesti, pe Somuzul Mocirlos, cumparat de la
Mateiu, fiul lui Iurie al lui Manea, i de la vara acestuia, Anusca, fiica lui Luca al lui Manea,
Cu 400 de zloti tatdresti (pl. II).
1487 (6995) oct om brie 9. Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste
lui Ursu jumdtate din satul Stircesti, la gura Tutovei, cumparat de la Mihul din Feeresti, Cu
35 de zloti atdresti (pl. III).
1487 (6995) octombrie 12, Su c eav a. Stefan cel Mare voievod inare,s-te
lui Lupe, fratele lui Trifan, un loc din satul Ulmi, mai sus de gura Sdratei, i jurndtate din satu1

XXIII
www.dacoromanica.ro
Husiani, mai jos de gura SAratei, cu SArata i cu Fintina Gadistei, cumpOrate de la Stanciu
al lui Husea, Cu 80 de zloti aaresti, si satul Vulturesti, pe Moisia, cumplrat de la Sara, fiica
lui Latcu de la Moisia, cu 150 de zloti aaresti.
1487 no ie mbrie 1, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste
(6995)
nanAstirli Bistrita mai multe sAlase de tigani (pl. IV).
1487 (6995) noiembrie 1, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intdreste
nanAstirii Neamt mai multe s5.1ase de tigani (pl. V).
1487 (6995) noie mbr le 13, Suceav a. $tefan cel Mare voevod dAruieste
cpiscopiei de Racauti trei sOlase de tigani (pl. VI).
1488 (6996). Stefan cel Mare voie zod inareste lui Ion Fruntes stolnic satul Cioresti,
pe Birlad, cumparat de la Neag pircalab si de la fiica acestuia, Marenca, cu 80 de zloti tt5.-
resti (pl. VII).
<Cca. 1488>. $tefan cel Mare voievod inareste lui Patru Fruntes si nepotului sAu,
Ion Fruntes stolnic, lui Bila va, lui Sima si lui Fratia satul Movila, in gura Horaetei, pe Birlad,
unde a fost jude Bora, cumparat de la Jurc5. Pintice, de la fratele s.u, Petriman, si de la sora
lor, Sofiia, fiii lui Ion Julici. Acest sat va fi sapinit in patru pArti: o parte de Patru Fruntes,
a doua de Ion Fruntes stolnic, a treia de Bilava, lar a patra de Sima si de fratele s5,u, Negrila.
1488 (6996)..., Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui Toader Gherman
selistea Lahoveni, cumpArat de la Dasco, fiul lui Gosti15., cu 60 de zloti atOresti.
1488 (6996) ianuarie 9. Stefan cel Mare voievod int5.reste lui Nagul si fratelui
Stoica armasul, jumOtate din satul B5.sAsti, cumpArat de la BAlco BAsAscul, cu 120 de
zloti aaresti.
1488 (6996) ia nu arie 9, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lu
GolAi de la Rebricea satul GolOesti, pe Rebricea, cump5.rat de la 'vane Turcul sulger si de la
fratii acestuia, Toader i Mihul, cu 150 de zloti atOresti.
1488 (6996) ia nu ar ie 12, Suceav a. Stefan ce! Mare voievod intreste popii
vOului sOu, Manciul, jum5.tate din satul Toderesti, la CirligAtur5..
1488 (6996) i a nu arie 11, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod inareste
si surorii sale, Neaga, satul Corodesti, unde a fost Corod Stan, pe Horince, cumpArat de la ruda
lor Giurgea Corod, Cu 30 de zloti atAresti. Totodaa, mai inareste Martei si surorii sale, Neagsa,
fiicele Ioanei, jum5.tate din satul unde a fost Corod \lad, pe Horincea, partea de sus, dinspre
Ciungesti, cumpdrat tot de la ruda lar Giurgea. Corod, cu 30 de zlyti t5.t5.resti.
1488 (6996) ia nu a rie 15, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui
Stan si fratelui sOu, Dan, satul Volho ricesti, la Crasna, curt-INA-at de la Ion, fiul lui Petru Rosca,
cu 200 de zloti aaresti.
1488 (6996) februarie 4. Stefan cel Mare voievod int5.reste lui loan Oglind
a patra parte din satul Macsinesti, pe Piriul Negru, cumpOrat de la Stefan Bilii.
1488 (6996) februarie 29, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste
lui Dasco i surorii sale, Malea, fiii lui Gosti15.. nepotii lui Puiul Ploscarul, satele Gostilest, pe
Piriul Negru, i Budesti, tot pe Piriul Negru, cumpArat de tatl lar, GostilA, de la Ivan Craiu,
cu 100 de zloti taaresti (pl. VIII).
1488 (6996) mar tie 1, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui Duma
clucer juitatate din satul Bruduresti, primit de la verii s5.i, Toader, fratele sail, Duma, si sora
lar, Stana, fiii lui Simion Tansea, in schimbul satului Grozesti, pe Stebnic, si a 270 de zloti
tOaresti (pl. IX).
1488 (6996) mart i e 12, Suceav a. Stefan cel Mare voievod dOruieste
Moldovita junatate din satul Dvoaste, pe Sret, cumpAraa de la Mhul Ponici si de la
rudele sale, toti nepotii lui Giurge Dvoaste, cu 400 de zloti atdresti.
1488 (6996) mar tie 12, Suceava. Stefan cel Mare voievod int5.reste Mitro-
poliei Sucevei satul Mihdesti, pe Bacatel, mai sus de Borhinesti, Cu mori i ca dirste, cumpirat
de mitropolitul Theoctist de la Iurie Rotompan, cu 270 de zloti ttitAresti.
1488 (6996) mart ie 12, Suceav a. Stefan cel DdIare voievod inareste Mitro-
poliei Sucevei satul Averesti, pe Suceava, cu mori.
1488 (6996) martie 12, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste Mitro-
poliei Sucevei satele Vadeni, pi, in acelasi hotar, Sirbi, pe Siret, Averesti, pe Suceava, Mi/aiesti,
la Podul de Plata, mai sus de Bohrinesti, pe Somuz, cu moaa in Badatel, Verescani, pe Siret,
la Vad, Ungureni. i Greci, prisaca lui Balica, ling& Iasi, si niste vii la HirlAu.
14<88> (69<96>) martie 15, Suceav a. Stefan cel Mare voievod druieste
mAnIstirii Putna satul Vicsani (Vicsinet), pe Suceava, cump5.rat, jumtitate, de la Steful, fiul
Annei, nepotul lui Ivasco <TatOras>, Cu 200 de zloti aaresti, iar cealalt jum5,tate de la Andrias
Hancovici si de la rudele sale, tot cu 200 de zloti aaresti.
1488 (6996) a prilie 3, Suceav a. Stefan cel Mare voievod caruieste m5.n5.-
stirii Putna toate pietrele de cearA din tirgul Siret, sase vostinari i morile domnesti din acelasi
tirg, precum si sladnita si vama cea mic5, de pe Suceava, ce este la Jicov. Totodata, ii mai
dAruieste i satul Cozminul, in tinutul Cernuti, indicindu-i hotarul (pl. X).

'XXIV
www.dacoromanica.ro
1488 (6996) apr i 1 ie 5, Su ce a v a. $tefan cel Mare voievod dkuieste lui Duma
pircrilab satul unde a fost Fete, pe Bogdana, i selistea unde a fost Oana din Moisa, in ac,elasi
hotar, pe Trotus, ambele ramase domnesti de la Vilcea si de la cneaghina acestuia, Olga.
1488 (6996) aprilie 6, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod daruieste mana-
stirii Putna satul Greci, pe Siret, linga tirgul Siret, primit de la Marena, sotia lui Luca. Eco-
bescul, fiica lui Toader Prodan, si de la nepoata ei, Marena, fiica lui Lazar Prodanescul, in
schimbul selistei Gromobitnaa., ling& Nistru, si a 200 de zloti tataresti.
1488 (6996) aprlie 20, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intareSte Mitropoliei
din tirgul Roman satele Leucusani, mai sus de Roman, cu zeciuiala din varza, i Dragomiresti,
mai jos de Roman, cu podul umblator ce este pe Moldova si cu zeciuiala din peste proaspat,
precurn si mai multe salase de tigani (pl. XI).
1488 (6996) augu st 17, Suce v a. Stefan cel Mare voievod claruieste manktirii
Voronet satul $tilbicani, la Toplita Rece, pe Suha Mare, si Suha Mare de la gur pina la obirsie,
cu toate izvoarele, poienile i muncelele sale, cumparate de la Sandru Gardu si de la rudele
acestuia, cu 160 de zloti tataresti (pl. XII).
1488 (6996) octombrie 8. $tefan cel Mare voievod intareste lui Ckhana
fratele sau, Gana., jumdtate din satul Musata, cumparata de la Filip si de la Nechifor, fiii lui
cu 66 de zloti tataresti.
1488 (6996) oct ombrie 15, Suceav a. Stefan cel Arare voievod daruieste
Mitropoliei din tirgul Roman satele Negoesti i jumatate din Gostilesti, ambele pe Piriul Negru,
Poiana, unde au lost cnezi Balo i Danciul, pe Moldova, cu amindoua judeciile, Ciorsacesti,
unde a fost Tiba, pe Moldova, in Cimpul Perilor, i unde a fost Botas, tot in Cimpul Perilor,
cumparate de la mai multi boieri; se indica i hotarele jumatatii de sat Gostilesti (pl. XIII).
1488 (6996) decembrie 13, Su ceav a. Stefan ce! Mare voievod intareste
lui Danciul Delea satul unde au fost juzi Buda si Dragoiu, pe Birlad, amindoua judeciile, cumpa-
rat de la Fete Iacobescul si de la sotia acestuia, Marina, nepoata lui Stibor ce l batrin si a Zoicai,
cu 170 de zloti tataresti (pl. XIV).
1489 (6997) ia nu ar ie 9. Stefan cel Mare voievod, pentru satul Petricani, ale
carui hotare sint indicate.
1489 (6997) ia nu ari e 16, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste lui
Mihul Ciocan jumatate din satul Fedesti, cumparata de la Lazea $i de la rudele sale, nepotii
lui Ivan Drocici, Cu 50 de zloti tataresti.
1489 (6997) ianuarie 22. $tefan cel Mare voievod intareste lui Gana doua parti
din satul Dobrienesti, unde a fost casa lui Balita, pe Telejna, cumpkate de la Magda, fiica
Alarinei, si de la ruda acesteia, Vasilca, fiica lui Cozma, cu 86 de zloti tataresti.
1489 (6997) ianuarie 22, Su ceav a. $tefan ce! Mare voievod intkeste lui
Danciu i fratilor sai, Giurgiu, Marinca i Oltea, fiii lui Patru Brudur, jurnatate din satul Bai-
cauti, unde a fost Hodor vataman, pe piriul Suholetilor, cumparata de la Toma si de la sora
acestuia, Sorita, fiii Marinei, fiica lui Tiban, cu 180 de zloti tatkesti (pl. XV).
1489 (6997) ia nu a r ie 24. $tefan cel Mare voievod intareste lui Toma si fra-
tilor sai, Dobracean i Burul, fiii lui Tatul din Birzota, satele Certasti, Fauriei, cu manktire,
Schiupeni, in gura Sack.
1489 (6997) ianuar ie 25, Suceav a. $tefan ce! Mare voievod intareste lui
Gavril i fratilor sai, Nechita si Ion, fiii Negritei, fiica lui Patru Minzatul, satul Minzati, la
obirsia Iubanei.
1489 (6997) mar t ie 13, Su ce a v a. Stefan cel Mare voievod intareste lui Lupe
armas o bucata de pamint din hotarul Albotestilor, la gura Saratei, loc de sat, cumparat de
la nepotii lui Gana vornic, cu 80 de zloti tataresti, si o seliste peste Prut, unde a fost Tirgul
Saratei, mai sus de gura Skatei, cumparata de la Stanciul, fiul lui Giurgiu Husea, cu 150 de
zloti tataresti (pl. XVI).
1489 (6997) mar t ie 14, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod daruieste
stirii Voronet satul Vladeni, pe Siret, cu mori, cumparat de la nepotii lui Isaia logofat, cu
350 de zloti tataresti.
14<8>9 (69<9>7) mar t ie 15. $tefan cel Mare voievod intdreste Anusai i Musei
satul Dragesti, la Cobile, primit in schimbul unei parti din Triabas de la Coste Tudora si de la
rudele sale.
1489 (6997) m a i 16. $tefan cel Mare voievod intareste lui Ivan Badiul satul unde
a fost casa lui Sas pitariul, pe Tamas, cumparat de la fiica. acestuia, Visa, cu 83 de zloti tata-
rest i.
1489 (6997) octombr ie 14, Suceav a. Stefan ce! Mare voievod daruieste
manastirii Putna trei sate pe Suceava: Fratauti, unde au fost curtile lui Giurgiu de la Fratauti
si ale fiului su, Mihul Starostescul, Botasani i Climauti, primite de la Stanciul Starostici
si de la fratii sai, fiii lui Fedco Starostici i nepotii lui Mihul Starostescul, in schimbul satului
Toporauti, peste Prut, in tinutul Cernauti, si a satului Grigoresti, pe Siret, cu mori, plus 200
de zloti tataresti. Domnul primise satul ToporAuti de la Toader, fratele lui Hkman pircalab,

XXV
www.dacoromanica.ro
in schimbul satului PogAnesti, pe Birlad, cumpSzat de la Dragot si de la sora lui, Negrita,
fiii lui Vlasin i nepotii lui Poganel, cu 200 zloti tdt5.resti, si a satului Calinesti, unde au fost
casele lui Mihai CSlin si ale fratelui su, $tefan, pe Birlad, cumparat de la Vasco si de la sora
lui, MArena, fiii lui Ivan Nemai, nepotii lui Mihai CAlin i ai lui $tefan, Cu 120 de zloti ata-
resti. Satul Grigoresti a fost cumplrat de domn, jumAtate de la Sima si de la fratii lui, cu
125 de zloti atdresti, iar cealalt jumAtate, partea lui Cupcici logoat, de la Iurie Serbici si
de la Petru Grigorescu, Cu 350 de zloti tAaresti.
1489 (6997) octombrie 31, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intlreste
lui Stan si lui Onu, fiii lui Iuga Grasul, jum5.tate din satul Soldesti, pe ZAbr&uti, care a fost
cumpkatA de tatill lor, de la Aldomir.
1990 (6998) <i anuarie - inainte d e martie 9). $tefan cel Mare voievod
inareste lui Lazor Micsun satul G5.uresti, pe Birlad, mai jos de gura Strajnicei si mai jos de
RAdAslAvesti, Cu moar5. la Birlad si cu un cut in acelasi hotar, cumparat de la Singur si
de la sora sa, Stana, nepotii lui Ivan Frenciuc, cu 120 de zloti ataresti.
1490 (6998) ianuarie 9, Su ce a v a. $tefan cel Mare voievod intAreste lui
Ivanco i lui Gavril satul Vitoltesti, la gura Bujorului, pe amindou5. pArtile Ialanului, cumpArat
de la One si de la sora sa, Cirstina, fiii lui Giurgiu i ai lui Tavoiu, cu 105 zloti talresti
(pl. XVII).
1490 (6998) ianuarie 9, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste lui
Nicoar5. Romanescul jurratate din satul H5.ndresti, intre Bujor si intre Seaca, cumpdrat de la
Ion Saca 0 de la nepotii acestuia, One si Cirstina, cu 90 de zloti tAtaresti (pl. XVIII).
1490 (6998) ianu arie 10, Su cea v a. Stefan cel Mare voie tod intareste lui
Petru, comisul lui Alexandru, fiul domnului, jumatate din satul Grozesti, in Cimpul lui Dragas,
cumpSiat de la Elisafta, fiica lui Vasii Sanga, nepoata popii Coste, cu 200 de zloti t5tAresti.
1490 (6998) ianuarie 14, S u ceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste lui
Toader Marele i nepotului au de irate, Costin, fiul lui Neagul, satul Bontesti, intre Birlad si
intre Stebnic, cumparat de la Toader HArnis si de la nepotii acestuia, Biltu i Nicoar5. Seremet,
Cu 70 de zloti atAresti.
1490 (6998) ianuarie 16. $tefan cel Mare voievod intAreste lui 1115.nAila Cio-
plescu a treia parte din satul CAlmAtuiu, cumpArat de la $andru Onescu.
1490 (6998) ianuarie 17, Su c eav a. Stefan cel Mare voievod inareste popii
Sima si fratilor si, Gavril si Marta, satul unde au fost Roman si Hodco, la gura Rebricioarei,
cump5.rat de la Unta, fiica Malei, nepoata lui Giurgiu Piatr5., cu 50 de zloti tAaresti (pl. XIX).
1490 (6998) ianu arie 18, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste Mari-
nei i FedcAi, fiicele lui Mircea Ciucescul, i rudelor lor satele Mircesti, DAncesti, Pscani *t un
alt sat, toate pe Cutitna, in urma impartirii intre ele a acestor sate (pl. XX).
1990 (6998) ianuarie 18. Stefan cel Mare voievod intAreste Negritei, fiica preo-
tului Gala, satul Ochitesti, unde a fost Toma Ochit, la obirsia Elanului.
1490 (6998) martie 3, Su c eav a. $tefan cel Mare voievod inareste lui Avram
diac de visterie satul Dobroslavesti, pe Birlad, cumpArat de la Unta, fiica Malei, nepoata lui
Giurgiu Piatr5., cu 150 de zloti ttaresti.
1990 (6998) martie 7, Su c eav a. $tefan cel Mare voievod inareste lui
Nasf5. satul MAgdasani, pe Crasna, cumparat de la Nastea si de la sora ei, Sofia, fiicele lui Stetco
DAmacus, Cu 80 de zloti atAresti (pl. XXI).
1990 (6998) mar tie <9). Stefan cel Marc voievod intareste lui Petriman,
sale, Agafiia, i lui Isac, satele Porcesti, Brebi i Hociungi, din tinutul Neamt.
1490 (6998) mar tie 9, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui Sima
fratelui sAu, AvAr, a treia parte din satul Ghigoesti, pe Piriul Negru, cumparaa de la lostp,
fiul lui Toader Urdugas, nepotul lui DrAgus, cu 80 de zloti tdaresti.
1490 (6998) martie 12, Suc eav a. $tefan cel Mare voievod intareste lui Lurie
Serbici satul Tominti, pe Siretel, unde au fost Dragomir Sorocoteaja i Sandru, cumparat de
la Coste Murgoci si de la nepotul lui de sork Gavril, fiul Negritei, cu 100 de zloti tAtAresti.
1490 (6998) mar tie 15, Slice-, a. Stefan cel Mare voievod int5reste lui Avram
diac de visterie junatate din satul Oniciani, pe Somuz, cumpkat de la Manciul Oniceanul
de la rudele acestuia, cu 180 de zloti talresti.
1490 (6998) mar ti e 15, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod inareste lui Isac
vistier satele Fulticeani, pe Somuz, unde a fost Stan P5.ntece, cumpArat de la Neagsa, filca
lui Hanea, cu 200 de zloti atAresti, si Buciumeni, mai jos de R5.c15.sani, cumpArat de la Marusca,
fiica lui Mihul logoat, nepoata popii Iuga, si de la Drago s Sanigescu, fiul lui Nan, Cu 120
de zloti tdaresti.
1490 (6998) mar tie 15, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste
turca satelor Gblesesti, la gura R5a,t5ailui, i m5.n5stirea care este la gura Dienetului, Cu toate
poienile care ascult de ea, Pancesti, Horjesti i junatate din N5.nesti, unde a fost Gales, intre

XXVI
www.dacoromanica.ro
Isain de la Racatau i nepotul lui de soil., Patru Farcas, i sora lui, Marta, fili Stanei, i nepotul
lui de irate, Toma si sora lui, Anna, fiii lui Danciul.
' .73. 1490 (6998) mar t ie 15, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intareste Episco-
piei.de Radauti 50 de biserici: 44 din tinutul Suceava si 6 din tinutul Cernauti. In schimbul
celor sase biserici din tinutul Cernauti, domnul a primit de la Episcopia de Radauti sase biserici
din tinutul Suceava, pe ca.re le-a daruit manastirii Putna. Totodata, el pune sub ascultarea
aceleiasi episcopii toate bisericile i toti preotii din tinutul CernAuti, in afara de bisericile si de
preotii case se vor afla in satele manastirii Putna (pl. XXII).
74. 1490 (6998) m ar tie 15, Su ce av a. $tefan cel Mare voievod intareste
stirii Putna inchinarea a 10 biserici din tinuturile Suceava i C,ernauti si.mai inchina aceleiasi
mAnaStiri inca sase biserici cu preoti din tinutul Suceava, luate de la Episcopia de Radauti in
schimbul altor sase biserici din tinutul Cernauti; mai intAreste egumenului dreptul de judecata
asupra preotilor de la bisericile mentionate. Totodata el intareste mana.stirii branistea din jurul
ei, ndicindu-i hotarele (pl. XXIII).
75. 1490 (6998) mar t ie 16, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod daruieste
stirii Putna satul Clicicauti, pe Prut, la gura Derehluiului, in tinutul CernAuti, cumparat de la
Petru si de la fratii lui, copiii lui Dasco din Clicicanti $i nepotii lui Grozea i ai lid Mihaill,
cu 250 de zloti tataresti, prisaca Comarna, la Bohotin, primit de la mAnastirea Moldovita in
schimbul a cinci aid de vie in dealul Hrlului. Totodata, domnul ii mai dasuieste morile dom-
nesti de pe Siret, de la tirgul Siret, arAtindu-le hotarul.
76. 1490 (6998) mar t ie 16, Suceav a. Stefan cel Mare voievod daruieste mama-
stirii Putna satul Macica.tovti, pe Suceava, cu morile care sint pe Suceava i ca manastirea
din sat, cumparat de la Stanciul i fratii sai, Ivanco i Isaico, fiii lui Fedca Starostescul, cu
400 de zloti tataresti. Totodata, domnul intareste manastirii Putna inchinarea manAstirii de la
Horodnic, impreuna Cu satul Balasinesti, pe Suceava.
77, 1490 (6998)' mar tie 16, Suceav a. $tefan cel Mare voievod daruieste
stirii Putna satul Voitin, unde a fost casa lui Harman si a tatalui sau, Iatcp, cumparat de la
Bogdan de la Voitin, de la fratele lui, Ion Micioarna, si de la surorile lor, Ilca s Musa, copiii
lui Harman i nepotii lui Iatco, ca 500 de zloti tataresti.
1490 (6998) ni artie 17. $tefan cel Mare voievod cla invoire calugarilor de la
manastirea Putna ca in primavara i In toamna sa trimita cite trei care mari dupa. peste, care
ver fi scutite de vama. Totedatl, el interzice judecatorilor i globnicilor sa intre in satele
manastirii.
1490 (6998). m a,r t i e 17, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lu Ne-
grila Batirescul jumatate din satul nade a fost Cirstea, la Cirligatura cumpArata de la Danul
si de la fratii acestuia, cu 87 de zloti tataresti (pl. XXIV).
. 80. 1490 (6998) octombrie 14, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste
lui Iursa i nepotului sau, Bias Saula, ambii nepoti ai lui Stoian Procelnic cel batrin, ocinile
pe care le-a avut bunicul lor, de la Alexandru voievod: la Cirligatura., satele Procelnici, imde
fost curtea lui Stoian Procelnic, Bogclanesti, Hovcesti, Medeleni, Nedeiani i Bogheasa i, pe
Bahlui,' nade a fost Drago; pe Jijia, Lazoreni, unde a fost Rosneag, Procelnici, Cozmesti
iar peste Prut, Laslaoard, la gura Hlabnicului, Negoesti, Stancauti, Scutureceani, CernA-
testi, GAureni i Delesti, la gura Delei. Privilegiul care 1-a avut Stoian Procelnic pe aceste sate,
de la Alexandru voievod, a pierit in timpul unei invazii turcesti.
1490 (6998) noiembrie 26, Suc ea v a. $tefan Cel Mare voievod daruieste
manastirii Voronet selistea Poiana, la gura Homorului, aratindu-i hotarul, primit de la mama-
stirea -Homor in schimbul satului Glodeni, unde a fost Stan, linga StAuceni, cumparat de la
fiii Jul Lazor si Coste, cu 150 de zloti tataresti.
1490 (6998) noiembrie 26, Suceav a. $tefan cel Mare vpievod dA mAriA-
stinii in schimbul se1itii Poiana, de la gura Homorului, satul Glodeni, ande a fost Stan,
ling& Stauceni, cumparat de la fiii lui Lazor si Coste, cu 150 de zloti tataresti.
1490 (6998) decembr ie 6, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste
lui Avram diac de visterie a sasea parte din satul Oniceani, pe Sumuzul Rece, cu moara pe
Sumuz, cumparata de la popa Patru din Oniceani, nepotul lui nick si de la copiii lui, cu 200
de zloti tataresti.
149 1 (6999) ianuarie 7, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Mircea si rudelor sale, toti nepotii lui Bratul viteazul, satele Bratulesti i Fedele,sani i, la Cirli-
gAtura, satele Goesti i Virstati.
149 1 (6999) ianuarie 16. $tefan cel Mare voievod intareste lui Toader Plesan
sattil uncle a fost Mihaiu, pe Simila, din sus de Balace, cumparat cu 100 de zloti tAtAresti.
149 1 (6999) ia nu arie 16. $tefan cel Mare voievod daruieste manastirii Tazlau
o poiana pe Tazlaul Mare, unde a fost satul Micesti, si, tot pe Tazlaul Mare, aid. poiana, la Piriu,
satul Flocesti, cumparate cu 730 de zloti tatAresti.

XXVII
www.dacoromanica.ro
1491 (6999) ianuarie 16, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste lui
MoghilA ceasnic satul unde a fost Balaci, pe Smila, cumpArat de la Stana, fiica lui Dragomir
CasotA, si de la rudele acesteia, cu 130 de zloti tAtAresti.
1491 (6999) ianuarie 16. Suceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste lui
Miclu i fratelui sAu, Iancu, fiii lui Dancovici, satul Urgiceni, cumpArat de la Mara, fiica Neagli,
nepoata lui loan Tuta, cu 52 de zloti tAtAresti.
1491 (6999) ianuarie 17, Su ceav a. Stefan ce! Mare voievod intAreste lui
Cozma user satul CAlinesti, la Cobile, unde a fost casa lui Dragomir, cumpArat de la Dragolea,
fiica lui Dragomir de la Cobile, cu 140 de zlati tAtAresti.
1491 (6999) ianuarie 17, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intAreste lui
Petrea i fratelui sAu, Ion, satul Ceretiani, la Cobile, cumpArat de la Dragole, fiica lui Dragomir
de la Cobile, cu 133 de zloti tAtAresti.
1491 (6999) f ebruarie 26, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste
lui Purece spAtar i rudelor sale satele Drislivoe i unde a fost Nosco, ambele pe Nistru, cumpa-
rate de la Stanciul StArostescul 0 de la fratii acestuia, fiii lui Fedc,a StArostescul, nepotii lui
Mihul Starostici i ai lui Giurgiu de la FrAtAuti, cu 150 de zloti tAtAresti. Totodata, mai intAreste
numai lui Purece spAtar a cincea parte din cele dou sate mentionate mai sus, cumpArat de la
fratele sAu, Ivanco Tolocico, cu 30 de zloti tAtAresti.
1491 (6999) mar tie 9. $tefan cel Mare voievod intAreste preutesei popii Petrea
satul CrAesti, pe Rebricea, cumpArat de la Ileana, fiica lui MoisAi, nepoata popii Micu, Cu 100
de zloti tAtAresti.
1491 (6999) aprilie 20, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod clAruieste mAnl-
stirii Tazllu satele ZAnesti, Stolnici i Fauri, pe I3istrita, la gura CracAului, care au fost ascul-
tAtoare de ocolul curtilor domnesti de la Piatra, cu mori la Stolnici, pe Bistrita, cu stezele- 1 cu
girlele, i satul Buresti, pe Siret, unde se numeste Fundul, sat care a fost ascultAtor de curtile
de la Bacu, cu loc de prisaa. peste Siret, in pustie, unde se cheana MAnIstirea, i cu balti
la Siret.
1491 (6999) septem brie 16. $tefan cel Mare voievod inareste MArinei, fiica
lui Berea, satele Beresti, Petrilesti, Bosoteni i NAsoesti, pe Tazllu, cu hotarele lor vechi.
1491 (6999) octombrie 15. $tefan cel Mare voievod intAreste lui Oana Teliagl
sotiei sale, Musa, a treia parte din satul Ruptura, pe Bercheci, cu loc de moarA in Berheci,
cumpAratl de la Nastasia si de la sora acesteia. Marta, fiicele Magdei, cu 50 de zloti tAtiresti.
1491 (6999) octombrie 15, Suceav a. $tefan cel Mare voievod alipeste
hotarului tirgului Vaslui satele, pe Racova: CrAstoae, unde a fost PAtru, fiul lui Crastea, Bilca.ri,
unde a fost OanA, fratele lui PAtru, Curtesti, unde a fost feciorul lui Names, Feeresti, unde au
fost casele lui Feair, ale lui Petre si ale lui Cozma StreasinA, PAucesti, unde a fost Plucl cel
bAtrin, i Rohati, unde a fost caqa lui OanAs Ungureanul; pe Birlad: BAlteni, in gura Stebni-
cului, Deleni i selistea Miclesti, Mareseni, unde a fost Mares judele, satul unde a fost casa lu
$tefan Mesehnea i satul unde au fost BalosinAutii, mai sus de tirgul Vaslui, in DumbravA;
pe Vaslui: Bruduresti, unde a fost satul lui DrAgoi 0 al lui Toma, si MArAtAi, numit in vechime
Pirtanosi; intre Crasna i intre Birlad: Fi1ipetii i. in acelasi hotar, SAcuenii, unde a fost
Stanciul SAcuiul, cumpArate de la mAnAstirea Bistrita si de la alti stApini. Totodat, scuteste de
yam& pe locuitorii tirgului, pentru toate narfurile, cu exceptia pestelui, pentru care vor plAti
cite un peste de o maj sau de o cArutA. In ac,elasi timp, se indic.A i noul hotar al acestui tirg.
1491 (6999) octombrie 15, Su ce av a. $tefan cel Mare voievod inareste
lui Balse satul DrAgusani, pe Podraga, dAruit de vara acestuia, Nastea, fiica lui Ivan Bizdig.
1491 (6999) octombrie 15, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste
lui Marco spltar satul Cernica., pe Berheci, cumpArat de la Nastea si de la sora acesteia, Marta,
fiicele Magdei, precum si de la nepotii acestora, cu 160 de zloti tAtAresti.
1491 (6999) octombrie 15, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intAreste
/ui PAtru Selisteanul satul Mb.nesti, la obirsia Ialanului, unde a fost casa lui Manea, cu mAta-
stire, cumpArat de la Duma, fiul lui Manea de la Obirsia Ialanului, si de la nepotii lui de sorl,
DragotA Cremene i Tintea, cu 75 de zloti tAtaresti.
1491 (6999) octombrie 15, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod dAruieste
mAnIstirii TazlAu jumAtate din satul de la gura Oarbicului, cumpArat de la Greaca., fiica lui
Tatul Herlic, cu 100 de zloti tAtAresti, 0, totodatA, ii intAreste branistea din jurul mAnAstirii,
arAtindu-i hotarele.
1491 (6999) octombrie 16, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intAreste
lui Neagoe Orbescul, fratelui acestuia, Cahn, i nepotilor lor de frate, Diadco, Vlad si sora lor,
Neagos1).va, fiii lui Vlad Orbescul, ocina lor, satele RAspopi i Ilieti, pe Soholui, i CAtelesti,
pe Covurlui.
1491 (6999) octombrie 31, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod ellruie,ste
lui Ion Murgu_satele Hintesti i unde a fost NeagsA Taurul, ambele pe Perecichiu, cunipArate
de domn de la OanA Dzeam si de la surorile ace-stuia, Vasilica., Armeanca. i Neagsa, fiii lui
Drago s DzeamA de la Zeletin, cu 160 de zloti tAtAresti.

XXVIII
www.dacoromanica.ro
1491 (6999) noiembrie 2, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intareste
lui Luca. Bot cite o jumatate din satele Balosinesti i Itrinesti, tinutul Neamt, iar celelalte doul
jumatati verelor acestuia, Neaga i Marina.
1491 (6999) noiembrie 2, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste
lui Stanciul satul DrAghisani, pe Jiravet, cumpArat de la AvAr, fiul lui Ivan vistier, cu 200
de zloti tataresti.
1491 (6999) noiembrie 6, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste
lui Mihul Pojar i rudelor sale, toti nepotii lu Las15.0 Buhaicea, ocinile lor: satele Sacuiani,
unde a fost jude Oanciu, mai sus de Mo7ile, i Bogdanesti, toate la Cobile, Nanesti, unde a
fost jude Oancea, i Rusciori, unde a fost jude Stan, si Dumbravita, unde a fost jude Giurgiu,
toate trei pe Siret, i Buhaicesti, pe Jijia, sub Cornaris; aceste ocini sint intarite in patru parti.
1492 (7000). $tefan cel Mare voievod intareste lui Solomon, lui Stanila, lui Trebesan
lui Giurgiu satul Nadie, pe Tazla.u.
1492 (7000) ianuarie 14, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intreste lui
Stoian i fratelui salt, Lupe, jumatate din selistea unde a fost Roman, la gura Musatei, cumparata
de la Neaga, fiica lui Alexa, nepoata lui Sin vistier, cu 40 de zloti tAtaresti.
1492 (7000) mar tie 17, Su c eav a. $tefan cel Mare voievod intareste lu
$teful i surorii sale, M5.rina, fiii Maruscal, nepotii lui $teful Jumatate, satul $erbanauti, pe
Siret, in urma impartelii cu rudele lor a ocinilor lui Ion Jumetate, indicindu-se hotarele.
, 109. 1492 (7000) mar tie 17, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intaxeste Maria-
fiica lui Mindrea, j nepotilor ei de frate, Silea i Donea, satul Mindresti, pe Siret, unde
au fost Balintii, in urma impartelii Cu rudele lor a ocinilor lui Ion Jometate, indicindu-se
hotarele.
1492 (7000) mar tie 17, Su ce av a. $tefan cel Mare voievod intareste lui
Costea pitasel satul Ta.micesti, pe Crasna, cumparat de la Costea, nepotul lui Dienis spatar, cu
70 de zloti tAtaresti.
1192 (7000) mar tie 30. $tefan cel Mare voievod intlreste, in urma impartelii,
lui lursa aprod, nepotul lui Graciun Belcescu, satul Belcesti, pe Pirinl Alb, surorii sale, Vasca,
satul Negoesti, tot pe Piriul Alb, iar surorii lor, Marusca, doua parti din satul $Arbesti, pe cela-
lalt Piriu Alb.
1492 (7000) m ar tie 30. $tefan cel Mare voievod daruieste lui Stan Poian5. satul
Cirnesti, pe Siret, cumpa.rat de domn de la Neacsa, nepoata lui Mihi1 Popa, cu 120 de zloti
t At are sti.
1492 (7000) mar tie 30. $tefan cel Mare voievod claruieste lui Stanciul si surorilor
sale, Dragole, Sora, Neacsa, Mara si Visa, fiii lui Macea, jumAtato din satul Botasantal (Boto-
sesti), pe Siret, partea numitA Gramesti, cumparat de la Luca, fiul lui Ilias paharnc, si de la
rudele sale, nepotii aceluiasi Ilia paharnic, Cu 80 de zloti tataresti.
<1492 (7000)> mar t ie <31>, V aslui. Stefan cel Mare voievod intAreste lui
Stan Babici si fratelui su, Iachim Babici, jumatate din satul Hliboca, la obirsia Derehluiului,
iar cealalt jumatate o intAreste fratelui lor, Andrias Babici, ambele juma.tati fijad cumparate
de la Pavel Iudca, fiul lui Iudca cel batrin, cu cite 150 de zloti tataxesti.
1492 (7000) iunie 24. $tefan cel Mare voievod da.ruieste lui Baleo i fratelui salt,
satul Almasul, arAtindu-i hotarele.
1492 (7000) octombrie 10, Suceav a. $tefan cel Mare voievod int5.reste
lui Toma, fiul lui Mihnea, nepotul lui OanA. Stingaciu, satul Tomesti, la CirligAtura.
1492 (7000) octombrie 14. Stefan cel Mare voievod intareste lui Toader si verilor
Sima $i Mierla, jumatate din satul Doncesti, pe Doncea, cumpArata de la AvAru, fiul lui Ivan
vistier, cu 30 de zloti tataresti.
1492 (7000) noiembrie 24, Suceav a. Stefan cel Mare voievod daruieste
manastirii Putna satul Stubeiul, pe Baseu, indicindu-i hotarele, cumparat de la Ivanco Levici
si de la rudele acestuia, toti nepoti ai lui Hodco Costici postelnic i ai lui Lev, Cu 250 de zloti
tittAresti, si un loe pustiu de cealalt parte a Podragli.
1493 (7001). $tefan cel Mare voievod intareste lui Grigore Savascul satul MAnailesti,
cumpArat de la Anusca si de la sora acesteia, Neacsa, fiicele lui MAnaila, cu 270 de zloti tataresti.
1493 (7001) mar t ie 3, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste lui
Dragose stolnic satul Bumburesti, pe Tutova, la gura Studenetului, cumparat de la Ilea si de
la vara lui, Neagsa, nepotii lui DrAgus Timisescul, cu 140 de zloti tatAresti.
1493 (7001) mar t je 3, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste lui Stetco
o bucata de pAmint din hotarul Toporestilor Vechi, cumpAratA de la One si de la fratele sau,
Coste, fiii Annei, nepotii lui Ioana.s Topor, cu 100 de zloti tataresti.
1493 (7001) mar tie 5, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste lui Albul
Voinescul i surorilor sale, Ana *i Vasilca, satul Oidesti, pe Tutova, unde a fost jude Voina,
cu mandstire, cumparat de la Lazor, fiul lui Petrica Negrilescul, si de la vara acestuia, Nastea,
fiica lui Ion Negrilescul, cu 60 de zloti tatAresti.

XXIX
www.dacoromanica.ro
123. 1493 (7001) martie 5, Suceav a. $tefan cel Mare voievod int&reste M5rinei
surorii ei, Stana, fiicele lui Dragomir Iuban, nepoatele lui Solda de la Dumitra, ocinle r&-
mase de la unchiul lor, Solda. Marinei ii intAreste satele $oldeni, Bir15Ie1sti, Fintina Iepurelui
Fintina lui Solomon, pe Dumitra, unde a fost Oana i unde a fost Latco din Gimp* pe
Larga, precum i jum&tate din Cimpie, iar Stanei fi Mareste satele Spireni. DagonOnesti,
1.5.zesti i Slacinesti, toate pe Dumitra, precum i jumatate din Cimpie.
1493 (7001) martie 5, Suceav a. Stefan cel Mare voievod Mtareste o pro-
prietate.
1493 (7001) mar tie 6. Stefan cel Mare voievod intAreste lui loan Albul jum&tate
din satul RAdiesti, pe Strajnic, in tinutul FAlciu.
1493 (7001) mar tie 7, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intfireste lui Ne-
grilk fiul lui Vilc,ea Batirescul, satul Batiresti, la CirligAtua, din care jumatate ii este ocink
iar cealalt& jum&tate a cumplrat-o de la mausa sa, Marusca, cu 60 de zloti Otaresti. De ase-
menea, ii mai inareste selistea lui M5.a.0 Vlad, pe Bahluet, cu loc de moar5 pe Bahluet, cunt-
p&rat de la Anusca si Marta, fiicele lui M5.dirjac, cu 70 de zloti Ottiresti.
1493 (7001) mar tie 7, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intdreste lui Rabot
surorii sale, Sora, fiii lui Alexa, precum si altor rude ale lor satul unde a fost casa lui Alexa,
pe Vinna, primit de la Magda, fiica. lui Mihul, nepoata lui Negrea, si de /a nepotii ac,esteia.
1493 (7001) mar tie 15, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui
MAnli1 i nepoatei sale de sorl, Marusca, i mepoatelor lor M5.1ina si Cerna, toti nepotii lui
Lucaci, satele mostenite de la acesta: Balomiresti, unde a foSt jude Balomir, cu moar5. in Bahlui,
si Hoisesti, unde a fost jude Dobromir, ambele pe Bahlui. JunOtate din acestea vor fi ale lui
Mnilsi ale nepoatei sale de sor5., Marusca, iar junatate ale celorlalte nepoate. Apoi Martisca
a vindut partea sa din Balomiresti i partea sa din moar& unchiului ei MA.n5i15., cu 100 de zloti
tlaresti. Totodat& se arat& i hotarul celor don& sate.
1493 (7001) mar tie 15, Suceav a. $tefan cel Mare voievod dlruieste lui
Petria comis satul Oniceani, pe Sumuzul Rece, pierdut de Avram vistier in hiclenie.
1493 (7001) martie 15, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intlreSte lui
Ivul Mindrea i nepotilor sli satul Thvesti, la ierezul de la Crasna, cump&rat de la fiii lu Mugu.
Thlpigeanul, cu 120 de zloti t&Oresti. De asemenea, le inareste ocina lor, Selistea lui Bibart
satul GAnesti.
<Cca. 1493 (7001) mar t ie 15, Su ceav a>. $tefan cel Mare voievod d5.rdieste
lui Ion aprod satul Scantiresti, pe Birlad, cumpArat de domn de la Ivul Mindrea si de la nepotii
ai si de la Av&r, cu 130 de zloti Oaresti.
<Dup 1493 (7001) mar t ie 15>. $tefan cel Mare voievod int&reste impirtirea
satului Scantiresti Satre Lupul i sora sa, Marusca, fratii lui Ion aprod.
1493 (7001) martie 16, Suceav a. $tefan cel /Vrare voievod inareste lui
Oani i surorii sale,'Fedca, jum&tate din satul Baim&ceni, pe Jijia, iar cealalt& jurnAtate rudei
lor Paresca, fiica lui Medeleanul, ambele jumAt5.ti cumpArate de la Marina, fiica Magdei, nepoata
lui Chide, cu 160 de z/oti t&Oresti.
1493 (7001) mar tie 26, Suceav a. ,Stefan cel Mare voievod intAreste
Alexa diac selistea uncle a fost jude Iuga, la Cirliglturk cumparat& de la Ciorciolina, fiica lui
Dagoici de la Cirlig&tua, nepoata lui Serb Raspop, cu 110 zloti tAt&resti.
1493 (7001) octombrie 22. Stefan cel Mare voievod, pentru a patm parte din
satul 3,15.staani.
1493 (7001) octombrie 26, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intireste
lui Stan Grama si fratilor lui, Sima, Bodea si Bogdan, satul Sirbi, la obirsia Slivnei, cumpirat
de la Giurgea, fiul lui Bancea ProdAnescul, si de la nepoata lui, Mica, fiica. lui Brindea, nepotii
lui Miclea Prod&nescul, cu 64 de zloti Oaresti.
1493 (7001) octombrie 28, Suceav a. Stefan cel Mare voievod inareste
lui Danciul, fratelui au Dragotk lui M5laiu i lui Toma Bosioc Selistea lui DAnau, unde
au fost Liestii, pe Putna, cumplrat de la fiii lui Grozea DAn&u, cu 40 de zloti ataresti.
1493 (7001) noiembrie 4, Suceav a. $tefan cel Mare voievod inOreste
Nastasiei, fiica. MArinei, nepoata lui Cirstea, ocina sa: satul StAnilesti i selistea Albotesti in
acelasi botar, satul Cirstesti pe Moldova, unde a fost Miroslav, i, in acelasi botar, satul Hirt*i
1493 (7001) decembrie 7. Stefan cel Mare voievod, pentru hotarele satului
Chiujdesti.
<1494 (7002)>. $tefan cel Mare voievod int&reste lui Ivanco i surorilor lui, Neagsa,
Autism i Anasia, precum i nepoatei lor de frate, Sora, fiica Marinai, jumtitate din 'satul
Secani, mai sus de Adjud, cumpArat de la Serban si deba Brindusa, nepoata lui Giurgiu Secanul,
cu 60 de zloti Oaresti.
<1494 1496> ianuarie 18. Stefan cel Mare voievod int&reste lui Toader Lazea
s atul Radesti, la obirsia Covurluiului Sec, cumplrat de la fiicele lui Stoica Dienis.

XXX
www.dacoromanica.ro
1494 (7002) f ebr u a r ie 25. $tefan cel Mare voievod intareste Anei si surorii
sale Marina, surorile lui Lupa, satul Ostasasti, unde a fost Negra, pe Rebricea, cumparat de
la Dragota, fiul lui Ivan Pietrescul, nepotul lui Iatco Piatra, Cu 110 zloti tataresti.
1494 (7002) f e br u a r ie 27, Su ce a v a. Stefan cel Mare voievod intareste
Annei, fiica lui Bobul, a patra parte din satul Petrilesti, pe Pirlul Alb, cumparat de la Luca,
fiul 1m Zeico, cu 50 de zloti tataresti.
1494 (7002) mar tie 2. Stefan cel Mare voievod intareste lui Andrica, Petra
Costin, fiii lui Barbu Burcea, satul Zernesti, cumparat cu 30 de zloti tataresti.
1494 (7002) mar tie 11, S u c ea v a. Stefan cel Mare voievod intareste lui
fratelui sau, Ghitul, jumatate din satul Cirnesti, la Cobile, aratindu-i hotarul, cumparata
de la Bonceac si de la surorile sale, Anna si Rusca, fiii Stanei, nepotii lui Mihul Cirnul.
1494 (7002) mar t i e 11, S u c e a v a. $tefan cel Mare voievod intareste lui Toma
satul de la Cobile, unde a fost Ivan, sub Moghila, la Ulmi, cumparat de la Bonceac si de la
surorile lui, Anna si Rusca, fiii Stanei, nepotii lui Mihul Crnul, cu 110 zloti tataresti.
1495 (7003). Stefan cel Mare voievod, pentru satul Vitejesti, la Codru.
1495 (7003). $tefan ce! Mare voievod, pentru jumatate din satul Chiliiani, pe Birlad.
1495 (7003). Stefan cel Mare voievod intareste lui Bogdan jumatate din satul Giu-
rnatateni, cumparata de la fratele sau, Oncea, fiul Marinei, nepotul lui Giurgea, cu 230 de zloti
tataresti.
1495 (7003) ianuarie 6. Stefan cel Mare voievod, rentru satul Stoiasti, pe
Tut ova.
151. <inainte de 1495 (7003) i a nu a r ie 10, Birla d>. Stefan cel Mare voievod
corecteaz i intareste hotarul tirgului Birlad, adaugindu-i selistea Ivancea de la Tatarca, pe
Tutova, cumparata de domn de la nepotii lui Petru Tudor, Cu 100 de zloti tataresti. Totodata,
scuteste pe tirgoveti de vama cea mica, cu exceptia celor care vor cara peste.
<1495 ianuarie 10- inainte de februatie 3>, Vaslui. $tefan
ce! Mare voievod intareste lui Ona, lui Fedor si varului sau, Albul, dota parti din satul Deocheati,
uncle a fost Bogdan, pe Soholui, cumparate de la Draglina, fiica lui Latco Leghetis, nepoata
lui 'tefan Leghetis, cu 100 de zloti tatarest.
1495 (7003) ia nu ar i e 10, Vasl u i. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Miclea si surorilor sale, Malina, Buraia i Greaca, fiii Stanei, nepotii lui Ivan, satul unde a
f ost casa bunicului lor, Ivan, pe Cneaja, i, in acelasi hotar, fintina frnputita.
154, 1495 (7003) ianu arie 10, V aslu i. $tefan cel Mare voievod intareste lui
Vasco, lui Mihul Bontea, lui Mihaila. i lui Toderica, al Dolhii jumatate din satul Fofisesti, pe
Cutitna, cumparat de la Patru Girbovat, fiul lui Pantea, nepotul lui Petru, cu 80 de zloti
tataxesti.
155. 1495 (7003) ia nu ar i e 11, <V a slu i>. Stefan cel Mare voievod daruieste lui
Stall Mieriul jumatate din selistea Fundiani, pe Birlad.
156. 1495 (7003) i a u u ar ie 11, V a s 1 u i. Stefan cel Mare voievod daruieste lui
Clnuu spatar jurnatate din satul Piscul, pe Birlad, cu jumatate de moara,.
1495 (7003) i a nu a r ie 11, V a slu i. Stefan cel Mare voievod da.ruieste lui
Mares, lui Duma Malaescul, lui Sima, lui Nicoara i lui Petrica satul Meresti, pe Birlad.
1495 (7003) i a nu a r i e 11, V aslu i. Stefan cel Mare voievod daruieste lui
Peti-u usar si surorilor sale, Neaga si Mica, jumatate din satul Tomcesti, pe Birlad, i jumatate
din zagazul pentru prins peste, ce este la Birlad.
' 159. 1495 (7003) ia nu a r ie 12, <V a slu i>. $tefan cel Mare voievod daruieste lui
Focsa, lui Berehoiu i lui Bantas un loc pustiu, la obirsia Covurluiului Cu Apa, intre Radesti
si intre Voenesti, ca sa-si intemeieze sat, aratind i hotarul.
1495 (7003) ianu ar ie 12, V a sl u i. Stefan cel Mare voievod daruieste lui
Alexa, lui Giurca, lui Dragose si lui Giurgiu satul Tiglnei, la Dimaci.
1495 (7003) i a nu ari e 12, V a slu i. Stefan cel Mare voievod daruieste lui
Eremia postelnic jumatate din satul Piscul, pe Birlad, cu jurnatate de moara.
1495 7003) i a nu ari e 12, V asl u i. $tefan cel Mare voievod daruieste lui
Fete si fratilor lui, Vsiiu si Tatul, jumatate din selistea Fundeni, pe Birlad.
1495 (7003) i a nu a r ie 12, V aslu i. $tefan cel Mare voievod daruieste lui
Fratila i nepotilor lu, Mares, Florea, Danciul i Badea, satul Liesti, pe Birlad, la, Ratud.
1495 (7003) i a nu arie 15. $tefan cal Mare voievod intareste lui Nistor i fratelui
sau, Craciun, selistea la Fintina Suciavea, la obirsia piriului Gruseva, cumparata de la Oancia,
nepotal lui Bodea ploscarul, Cu 50 de zloti tataresti.
1495 (7003) i a nu a r ie 16. Stefan cel Mare voievod intareste lui Petra Ghenghe
rudelor sale satul Popesti, pe Jeravat.
1495 (7003) ianuarie 16. Stefan cal Mare voievod intareste Neagai i surorii
sale, Stana, fiicele lui Dragomir Tdutul, satele Tauti si Rujeni, pe Horincea, i jumatate din
satul Leusteni, la Chigheci; cealalt juinatate a satului Leusteni este a varului lor, Tautul
logolat.

XXXI
www.dacoromanica.ro
1495 (7003) ianuarie 16. Stefan cel Mare voievod intAre*te lui Toader i fratelui
au, Ivan, 0 nepoatelor lor, Nastea, Stana 0 Maria, satul GheWi, pe Zeletin, intre Neagone
intre Colunoi, unde a fost Gheia, cumpArat de la PAtru Ghiltu 0 de la rudele sale, toti nepoti
ai popii 135.tru Scolofindie i ai popii Dragomir, cu 85 de zloti tAtareti.
1495 (7003) ianuarie 17, V aslu i. Stefan cel Mare voievod int5.rWe Maritei,
fiica lui Sima, nepoata lui Toader N5.nescul, i rudelor ei satul NanWi, pe Studenet, impartit
in patru pArti.
1495 (7003) ia nu ar ie 17, Vaslu i. Stefan cel Mare voievod intArWe lui
Nica i rudelor sale satul Politeni, unde a fost Vla0n, i selitea lui Toma, ambele pe Tutova,
precum i imp5rteala ce 0-au fAcut-o.
1495 (7003) ianuarie 22, V aslu i. Stefan cel Mare voievod intAre#e Mia.i,
fiica, lui Mihail Andriescul, satul PulpWi, pe Tutova, unde a fost jude Pulpe, cumparat de la
Mihul Dragoslav 0 de la rudele sale, toti nepoti ai lui Negri1 fost ceanic, cu 80 de zloti
atArWi.
1495 (7003) ianuarie 22, V aslu i. Stefan cel Mare voievod intAreqte lui
Neagul Dumia i fratelui au, 135.1m a patra parte din satul Budzeti, pe SArata, unde a fost
Bericica, cump5rat de la Nastea., nepoata lui Mihil Budzea, 0 de la nepoata ei MArina, fiica
lui Husul, Cu 25 de zloti t5.arWi.
1495 (7003) ianuarie 22, V aslu i. $tefan ce! Mare voievod int5.rWe lui
Toader Iuca i rudelor sale, toti nepoti ai lui LaslAu globnic, ocina lor, satele: L5s15.oani, pe
Craa.u, Serbeti, sub Piatra Craaului, Mohoriti, mai jos de gura Pojoritei, Dagoeti, pe Dobrot-
vor, Petreti, pe Zeletin, Plcinteni, Oprir#i, alma i RAchit4.
<1495 (7003)> ianuarie 23. $tefan ce! Mare voievod intare#e lui Leca j fratelui
au, Petru, o bucat5, de pAmint pe Sgrata, mai jos de hotarul tirgului Hui, cumpArat de la
Nastea, nepoata lui Mihail Buz5 0 de la nepoata ei, Mkina, fiica lui Husul, Cu 40 de zloti
tat5.rWi.
1495 (7003) ianuarie 24. $tefan cel Mare voievod intArete lui Petrea i surorii
sale. Mariea, satul unde a fost lonas Tricolescu, pe Elan, cumpkat, jum5.tate, de tat5.I lor, Cr5.-
ciun, de la Giurgea, fratele lui Cristea Negru, iar cealalt jumAtate cumpArat de ei de la Toma,
fiul lui IvaFo Tricolescu, 0 pe care Iva.,co Tricolescu a ascump5rat-o de la Giurgea, fratele
lui Cristea Negru.
1495 (7003) ianuarie 24, Vaslu i. $tefan cel Mare voievod intAreqte implr-
teala ocinilor intre Magda, fiica. lui Mihul, i rudele sale, nepoti ai lui Sima Rugin5., i altii,
mai multe sate, printre care: Todireni, Liudeqti i Birzeti, pe Birlad, Z5,harna, pe Nistru, Horo-
dite.a i altele.
1495 (7003) ianuarie 25. $tefan cel Mare voievod int5.re#e lui Vana Petrescul
jurnitate din satul Cucwri, pe Stemnic, unde a fost Oance, cumparat de la 1iie, nepot de fiu
al lui Ianu Negrescul, cu 60 de zloti t5tare#i.
1495 (7003) f ebruarie 3, I a i. $tefan cel Mare voievod int5.rWe lui P5.tiul
ruelor sale satul Dode#i, pe Jig5lie, unde a fost $tefan, mai sus de T5m4e1, cump5rat de la
Ion Budz5. 0 de la rudele sale, cu 100 de zloti tatAre*ti.
1495 (7003) f ebruarie 4, I a i. Stefan cel Mare voievod inarete lui Toma
Salce, fiul lui Ivascu Tricolescul, satul la Salce, pe Ialan, intre Ioan4 Tricolescul i Gaj5.oane,
cump5sat de la Ion Buda. 0 de la rudele sale, cu 70 de zloti atArWi.
1495 (7003) f ebruarie 5, I a i. $tefan cel Mare voievod intAreqte lui Toader
pisar satele Rizina, unde a fost Alexa vataman, i Sinaeuti, ambele pe Nistru, la gura Rizinei,
cumparate de la rudele sale, stanepoti ai lui Negrea, cu 150 de zloti t5t5.reti.
1495 (7003) mar t ie 13, <S uceav a>. $tefan cel Mare voievod inareste lui
Drago 0 fratilor lui, Petrea, Gliga i Crtil, precum i nepoatelor lor de sork Nastea, Parascheva
Anghelina, satul StroWi, pe Moldova, in gura Somuzului.
1495 (7003) mar t ie 13, Su cea v a. Stefan cel Mare voievod intArWe lui
Cozma P4co, fratelui au, Mihul, i surorii lor, Nasta, fiii lui Hodco P4can, satul PA,sca.nii,
pe Ichel, o sel4te sub Poroseci 0 o prisacl. Hotarul va fi pe unde a hotarit Mohila paharnic
cu megie0i i dup vechiul hotar.
1495 (7003) martie 13, Su c eav a. $tefan cel Mare voievod intAre#e lui Cozma
fratilor si, Vladul, Neaga i Stana, i nepoatei lor de frate, PAtrana, jum5.tate din satul Flo-
re#i, pe Polocin, cumpArat& de la Magi:Mina, fiica lui Petru spltar, cu 36 de zloti tiare#i.
1495 (7003) mar t ie 13, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod int5rete lui
Cirstea i fratilor si, Dobrul, Neaga i Nastea, jumatate din satul SpAreati, pe ZAbrAuti, unde
a fost Spareatul, cumpArat de la Steful i fratii lui, Ion 0 Stana, fiii lui Ioan5. fost stolnic,
cu 25 de zloti t5.areti.
1495 (7003) mar t ie 15, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intAreqte
fiica lui Birsan, i nepotilor ei jumAtate din satul Floreti, pe Polocin, cumpArat de la Magd&-
lina, fiica lui Petru spAtar, cu 35 de zloti taareti.

XXXII
www.dacoromanica.ro
1495 (7003) mar tie 15, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui
Vlasin i nepotului sb.u, Ciocan, a treia parte din satul Argisani, pe Prut, cumpAratA de la Coste
cu 160 de zloti tAtaresti.
1495 (7003) martie 16, Su cea-1 a. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Giurca Pintece i rudelor sale ocina lor, jurniitate din satul Horodniciani, cu jumAtate de moark
satele Mdreesti si Grijlivi, ambele pe Birlad.
1495 (7003) mar t je 17, Su c ea v a. Stefan cel Mare voievod intAreste lui
Lupe si fratilor sj, Danciul i Toma, junAtate din satul Tivesti, pe Berheci, cump5.ratil de la
Iura, fiul Marusai, nepotul lui Coste Croitorul, cu 60 de zloti ataxesti.
1495 (7003) mart ie 17, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intareste lui
Sima Gures ocina sa, jumAtate din satul Sirbi, pe Rebricea, pe care a impArtit-o cu nepotul
s.u, Nicoar& Ciocirlie.
1495 (7003) mar tie 17, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intAreste lui
Toader, fiul lui Miclea Balcescul, i lui Dragot& Vulpescul satul Hirova, unde a fost casa lui
Rosomac, pe Miatinj, intre Dereneu i intre Grisani, cumpArat de la Nastea, fiica lui Rosomac,
Cu 55 de zloti atAresti.
1495 (7003) mar tie 18, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui
Petre Caliman, nepotului sb.0 de frate, Isaia, si fratilor acestuia, Armean, Anna si Mrusca,
satul Tatomiresti, la obirsia Oarbicului, cumpdrat de la Ilie si de la fratii si, Petrea, Gavril
fiii lui Jula, si de la nepoata lor, Fatose, fiica lui Ivasco Clecea i nepoata lui Coste
Dabija, pentru 80 de zloti tAtAresti.
1495 (7003) mar ti e 18, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod inareste lui
Stanciul i surorii lui, Stana, satul LAlesti, pe Tutova, cumpArat de la Oancea, fiul lui Stanciul
Neamisul, cu 150 de zloti tAaresti.
1495 (7003) m art ie 18, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intAreste lui
Cozma, nepotul lui Balea, i nepotului sAu de soil, Toader, satul Brltiesti, pe Totrusul de Sus,
Poiana lui Bias, in acelasi hotar.
1495 (7003) mar tie 19, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intAreste nepo-
tilor lui $tefan Peaplea satul Giurcani, in Cimpul lui Drago, impArtit in patru pArti.
<i naint e de 1495 (7003) octombrie l>. $tefa.n cel Mare voievod intA-
reste lui Giurgiu Cirmete i fratilor sAi, Dragose, Dr45.1ina i Stana, satul Miresti, unde a fost
Ivan Mieriul, pe Sohului, mai sus de Deocheati, cumpArat de la Toader, fiul Nastei, cu 100 de
zloti tatAresti.
<D u p S. 1495 (7003)> oct ombrie 10, Su ce a v a. Stefan cel Mare voievod
intAreste lui Bura i surorii sale, Neacsa, jumb.tate din satul Cima, pe Zeletin, curnpArat de
la Toader Inca i de la verii acestuia, cu 100 de zloti atdresti.
1496 (7004) i a nu arie 24, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod ddruieste
lui Toader pisarul domnesc juiratate din satul Ciofresti, pe Birlad, in marginea iezerului cel
mare al Birladului, de la gura Gerului, din care iezer va stpini impreunA cu Fruntes stolnic a
patra parte.
1496 (7004) i a nu arie <24>, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod clAruieste
lui Ion Fruntes stolnic jumAtate din satul Ciofresti, pe Birlad, in marginea iazului cel mare al
Birladului, la gura Gerului; impreura cu Toader pisar va mai stapini si a patra parte din iazul
mai sus amintit.
198. 1496 (7004) ianuarie 25, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod, pentru satul
<Aldesti>.
1497 (7005), V aslu i. $tefan cel Mare voievod intareste Anusal i surorii sale,
Elisafta, fiicele lui Jurja, a treia parte din satul Alexesti, pe Vilna, cumpArat de la Duma si
de la fratii si, Vlasin i Anghelina, fiii lui Iuga, cu 70 de zloti tharesti.
1497 (7005). Stefan- eel Mare voievod intareste lui Vlad Semenescul jurnAtate din
satul V15.desti, pe Racova, care s-a numit Leucesti, i juirAtate de moail pe Racova.
1497 (7005) ianuarie 3, 11 r I u, $tefan cel Mare voievod inareste popii
Ivan Arame satul Urjiceanii, cumpArat de la Miclu i fratele sau, Iancu, cu 250 de zloti tl-
tAresti.
1497 (7005) ianuarie 20, I a s i. Stefan cel Mare voievod inareste lui Neagul
CAlmAtui jumatate din satul Molesti, sub Orhei, cumpAratl de la Ilea, fiica lui Stan, cu 200
de zloti tataresti.
1497 (7005) ia nu ar i e 20, <I a s i>. $tefan cel Mare voievod inareste lui Toader,
fiul lui Gavril, si vArului sb.u, popa Toader din Iasi, precum si surorii acestuia, Stana, fill lui
Giurgea, satul Nedeiani, la CirligAturk cumpArat de la nepotii lui Ivasco Procelnicul, cu 70
de zloti tAtAresti.
1497 (7005) i a nu ar ie 22, I a s i. Stefan cel Mare voievod clruieste nanAstirii
Voronet o prisac pe piriul Mihalcea, la CirligAturk cumparatl de la Dilgus Carimbu si de la
rudele sale, cu 70 de zloti tAtAresti, si o bucat de pamint numia Lazul, din hotarul

XXXIII
www.dacoromanica.ro
Tomestilor, lng acea prisac5., cumpOrat de la Toma, fiul lui Mihnea, nepotul lui Oand,
cu 20 de zloti tOtdresti.
1497 (7005) i a n u ar ie 28, I a s i. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Mihai
Mindrea sa,tul Litesti, pe Siret, cumparat de la Mara, fiica lui Nesporescul, nepoata lui Miroslav,
si de la Iossina (!).
1497 (7005) f ebr u a ri e 25, V a sl u i. $tefan cel Mare voievod intAreste Ilenei
nepotului ei de frate, Drogotl Fr5.tianu, satul Frdtienesti, peste Prut, la gura Orbejei, cum-
pArat de la Toader Cduia si de la nepoata acestuia, Anna, fiica lui and, Cuia, cu 70 de zloti
tdtdresti.
1497 (7005) m art ie 6, Vaslu j. Stefan cel Marc voievod intAreste lui Danciul
Pogan, fiul lui Ion, si fratilor si satul PogOnesti, pe Tutova, unde a fost casa li Nicoard.
Pogan.
1497 (7005) mar t ie 8. $tefan cel Mare voievod intAreste lui Ion Nadesu, fiul
lui Mihailo, satul Nadie, cumpdrat de la Mihul I3erescul, cu 60 de zloti tataresti.
1497 (7005) m a r t ie 9. $tefan cel Mare voievod intAreste lui Ion Papa si rudelor
sale satul Ogrinesti, unde a fost Jude Ordzea, pe Corod, cumpdrat de la Toader si de la fratii
acestuia, fiii lui fuga, cu 53 de zloti 0.0.resti.
1497 (7005) mar t ie 10, V a slu i. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Triful
Sogne a patra parte din satul Doncesti, pe Doncea, cumpArat de la Avdr, fiul lui Ivan vistier,
Cu 15 zloti tdtdresti.
1497 (7005) mar tie 10, V a sl u i. Stefan cel Mare voie /od intdreste MaruscOi,
fiica lui Stan Maxin, ocina ei, jumdtate din satul Maxinesti, pe Piriul Negru.
1497 (7005) mar t ie 11. Stefan cel Marc voievod intAreste lui Lupea, fratelui
sdu, Toader, si surorii lor, Cristina, satul Sirbi, pe Horince, cumpdrat Cu 86 de zloti.
1'197 (7005) mar t ie 11, V a slu i. Stefan cel Mare voievod intAreste lui Ghedeon
Harbuz si rudelor sale satul Harbuzi, pe Jigdlia, unde a fost Brlioai, in trei pdrti.
1497 (-005) mar t ie 13. Stefan ce! Mare voievod intdreste lui GhermAnit5, a
treia parte din jumdtate din satul Dragomiresti.
1497 (7005) ni ar t ie 13. Stefan cel Mare voievod intAreste lui Grozea, surorii
sale, Mdrisca, i nepotului lor de frate, Gliga, a patra parte din satul Grozesti, in Cimpul lui
Drago, cumpArat de la rudele lor, Niacsa, fiica lui Giurgea Grozescul, si de la nepotul acesteia,
Dragotk fiul lui Ivan, cu 80 de zloti tatAresti.
1497 (7005) mar t ie 13, V a si u i. Stefan cel Mare voievod intareste lui Giurgiu
Puteanul satele Puteni, in Dumbrav5., si unde au fost Muntenii Puteni, la marghinea Dumbr fii,
cumpdrate de la Toader Turcul si de la rudele acestuia, nepotii lui Simion Turcul, Cu 100 de
zloti OtOresti.
1497 (7005) mar t ie 19, V a si u i. Stefan cel Mare voievod intdreste Anuscdi
surorilor ei, Negrita si Maria, satul Bejdriceni, pe Idrici, cumpdrat de la Vlaicu, fiul lui Scoart5.,
cu 60 de zloti OtAresti.
1497 (7005) mar tie 19, V a sl u i. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Micul
MAcAu jumdtate din satul Calimdnesti, pe Putna, cumpdratO de la Ion Batin din Suceava,
nepotul lui Batin, Cu 70 de zloti OtAresti.
1997 (7005) mar tie 15, <V a sl u i>, Stefan cel Mare voievod intdreste fiilor
lui Ilciul jumdtate din satul Dimesti, pe Siret, in tinutul Tecuci.
1497 (7005) mar t ie 15, V a sl u i. Stefan cel Mare voievod intdreste popii
Stroia o poian la gura Strimbei, peste Tazlau, in fata Berestilor, cu 135.1ti si Cu loe de moar
la TazlOu, i poiana Runcul, la obirsia Strimbei, cumpOrate de la Marina, fiica lui Mihul Berescul,
cu 202 zloti OtAresti.
1497 (7005) m artie 15, V a sl u i. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Cirstea
fratelui su, Stanciul, a treia parte din satul unde a fost Comftnial, pe Rebricea, cumpOrat
de la Unta, fiica Malinii, nepoata lui lateo Piiatrk cu 70 de zloti OtAresti.
1497 (7005) mar tie 15, V aslu i. Stefan cel Mare voievod intAreste lui Borcea
surorii lui, Dragolea, satul Betesti, unde a fost moara lui Betea, in Cimpul lui Drago, cumpd-
rat de la Ivan, fiul lui Danciul, nepotul lui Toader Betea, cu 100 de zloti OtAresti.
1497 (7005) mar t ie 16, V a slu i. $tefan cel Mare voievod intdreste lui Ivan
satul Iondsesti, pc Jera At, cumpdrat de la Stana, fiica lui Mic Opinteala, cu 120 de zloti
resti.
1497 (7005) mar t ie 18, V a slu i. Stefan cel Mare voievod intdreste AnuscAi,
fiica lui Oand, Cduie, i rudelor ei satele Hosesti, pe Birlad, mai jos de Lipovt, si COuesti,
pe Rebricea, unde au fost Leuntenestii.
1497 (7005) mar tie 19, V a sl u i. Stefan cel Mare voievod intAreste lui Toader
Dumbrav si sotiei sale, Musa, satul HAddrdesti, pe Birlad, cu moark cumpdrat de la nepotii
lui Stan HOdarau, cu 200 de zloti tatAresti.
1497 (7005) mar t ie 20, V a sl u i. Stefan cel Mare voievod intareste lui Ilea
cornis, surorii sale, Anca, si nepoatei lor, MAria, jumatate din satul Crdinicesti, pe Polocin,

DCXXIV
www.dacoromanica.ro
si, numai lui Ilea comis, jumatate din selistea G51esti, unde a fost Mic Galescul, tot pe Polocin,
daruite de vara lor, Dragalina, fiica Nastei, si de nepoata ei, Tudora, fiica Vasilisei, nepoata lui
Nan clucer.
1497 (7005) m ar t ie 20, Vas] u i. Stefan cel Mare voievod intareste lui Mihul
medelnicer satul Radeni, cu iezerul de la gura Ialanului, cumparat de la neputii lui Cretul de la
Ialan, cu 200 de zloti tataresti.
1498 (7006). $tefan cel Mare voievo I, pentru satul Lichitiseni, pe Berheci.
149<8> (700<6>) mar t e 8, S u c e a v a. Stefan cel Mare voievod intareste
lui Matei diac part din satul Durnesti, pe Suceava, prirnite de la Niagsa, fiica Rusai, si de la
alte rude ale sale, in schimbul unei jumatati din satul Sdrbaca, de peste Prut.
149(8> (700<6>) se p t embrie 24, Su ce a v a. Stefan cel Mare voievod int5.-
reste Vasutcai, fiica lui Romasco, sotia lui Stanciu aurarul, ocina sa, satele Dragoesti si moara
de pe Bradatel, Lucacesti, Botesti si Cacaceni.
<1498 (7006) septembrie 24 1499 (7007) septembrie 15) . Stefan
cel Mare voievod Intareste Tatei, fiica lui Petru Darman, si verei sale Vasca, fiica Nastasiei,
ambele nepoate ale lui Stoian, fiul lui Darman, ocina lor, satele Darmanesti, pe Suceava, un
sat pe Prut si Darmanesti, pe Jijia.
1499 (7007), Hirla u. $tefan cel Mare voievod intareste lui..., fratelui sau, Onica,
surorii lor, Annusca, i verilor lar, Mircea i Marusca, fui lui Lazar Herlic, si altor rude ale
lor, printre care i fiii Musatei, satul Cuciulatesti, in tinutul Neamt, Cu hotarul vechi.
1499 (7007)... 25, Su c e a v a. Stefan cel Mare voievod intareste lui Lupe Che-
seanul satul Ontesti, pe Birlad, cumparat de la Danciul Plesa si de la sora sa, Neaga, cu 60
de zloti tataresti.
1499 (7007) a u gust 15, Su c e a v a. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Efrem a treia parte din satul Costesti, pe Prut, la gura Ciuhurului, cumparata de la Oliusca,
cu 200 de zloti tritaresti.
1499 (7007) au gu st 31, Su c e a v a. Stefan cel Mare voievod claruieste epi-
scopului Vasilie de la Mitropolia de Jos din tirgul Romanului satul Muntenii Scuta.si, unde au
fast juzi Itu i Sarban, cumparat de la Vasutca, fiica lui Cozma, nepoata lui Sandru si a Martei,
cu 300 de zloti tataresti.
1499 (7007) sept embr ie 15, Su c ea v a. $tefan cel Mare voievod intareste
lui Giurgin gumelnic a treia parte dintr-o parte a satului Baesesti, a treia parte dintr-o parte
a satului Malin si o moara pe Toplita, la vadul Toderestilor, cumparate de la Gurban, fiul
lui Oan5. Baesescul, si de la rudele sale, cu 400 de zloti tataresti.
1499 (7007) se p t embrie 18. $tefan cel Mare voievod intareste lui Fedor Oras
fratelui su, Costia, jumatate din satul Rovcauti, pe Prut.
1499 (7007) se pte mb r ie 22. Stefan cel Mare voievod intareste nepotilor lui
State satele Cervacinti i $arba, sub Codru, si o moara. in Ivancicauti.
1499 (7007) noiembrie 14, H i rla u. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Duma Brudur jumatate din satul Tapesti, pe Birlad, la Olteni, si a patra parte din iezerul de
la Lozova.
1499 (7007) no je mbr ie 15, H ir 15. u. Stefan cel Mare voievod intareste
manastirii Moldovita satul Vaculinti, unde a sezut Zerna, de sub Codru, satul Sasii, pe Costina,
satul de pe Moldova, la gura Moldovitei, vama de la Moldo
1499 (7007) noiem brie 17, H irl u. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Ivan si sotiei sale, Feda, satul Stra.viceani, pe Sirca, mai jos de Madirjac, cumparat de la Marusca,
sotia lui Ivan protopop, fiica Nastei si nepoata lui Costea Stravici, cu 150 de zloti tataresti.
1499 (7007) no iembrie 17, Hirla u. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Mindrea si fratelui sau, Dragoi, satul unde a fost Dragomir Grumadz, pe I3ahlui, in doua parti,
cumparat de la Marusca si de la sora ei, Stanca, fiicele Nastei, nepoatele lui Coste Stravici, cu
80 de zloti tataresti.
1499 (7007) noiembr ie 20, Hir IA u. Stefan cel Mare voievod daruieste lui
Eremia vistier, fiul lui Gales, satul Giulesti, pe Piriul Negru, in tinutul Nea.mt cumparat de
la Lupse din Siretel, fiul lui Fiasco din Siretel, cu 130 de zloti tatilresti.
1499 (7007) no iemb r ie 20, H irla u. Stefan cel Mare voievod daruieste
manastirii Voronet satul Milcinesti, unde a fost Milcin Stefan, la Cirligatura, i trei fraci si un
fertal de vie, de pe dealul Hrlaului; de asemenea, ii intareste o falce i trei fertale de vie, tot
de pe dealul Hrlului, daruite de Iuga vistier.
1499 (7007) <n oiembrie 21>, Hirlau. $tefan cel Mare voievod intareste lui Gavril
Dinga i rudelor sale satul Bodesti, jumatate din Poiana Boului, pe Tazlaul Mare, cumparat
de la Neacsa, fiica lui Hank Cu 220 de zloti tataresti.
1499 (7007) no i e mbr ie 23, 11 ir 16 u. Stefan cel Mare voievod daruieste
manastirii Bistrita satele Ilieeuti, cu mori pe Siret, Dragomiresti, la gura piriului Birlea,
Talvesti, la hotarul Fintinei, unde a fost Onica, precum i cinci falci i dou fertale de vie,
PC dealul Hirlaului.

www.dacoromanica.ro
1999 (7007) noiembrie 26, Hirla u. $tefan cel Mare voievod daruieste
ma.na.stirii Dobrovat satele Rush, unde a fost curtea lui Stan al lui Popa, Calugareni, unde
a fost Giurgiu Calugarul, i Dumesti, unde a fost Dadul, toatre trei pe Dobrovat, primite de la
nepotii lui Ivan Damianovici in schimbul satelor Dumbra.veni, unde a fost Belici, si Radotesti,
unde a fost Borta, ambele pe Bujor, Davidesti, unde a fost David, pe Berheci, si Neagomiresti,
pe Hovraleata.
1999 (7007) noiembrie 26, Hirla u. $tefan cel Mare voievod intareste lui
Ilea comis selistea Alba, pe Putna, unde a fost Miclaus Catina, cumparata de la Ivul, fiul Voica.i,
nepotul lui 13ogdan stolnic, cu 100 de zloti tataresti.
1500 (7008). $tefan cel Mare voievod, pentru mdna.stirea Sfintului Grigorie, de la
Mu ntele A thos.
1500 (7008) ... 20. Stefan cel Mare voievorl intareste lui Duma Pocsescul i lui
Manea selistea Lopatna de Jos, la va.rsarea Lopatnei in Bezin, aratindu-i-se hotarul, cumparata
de la Iacob si de la surorile sale, Crestina si Anusca, fiii lui Mihail Otel gramatic, cu 220 de
zloti ataresti.
1500 (7008) f ebruarie 8. Stefan cel Mare voievod intareste lui Bratul i surorii
sale, Bolca, si lui Stanciul si fratelui sau, Manea, jumatate din satul Sirbi, pe Milcov, unde
este vadul cel vechi.
1500 (7008) f ebruarie 10, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod, Cu con-
simtamintul sfatului donmesc, isi intaxeste satul Peletiucestii de Jos, cumparat de la Iatiul
Dolha si de la fratele acestuia, Vlaicul, cu 200 de zloti tata.resti.
1500 (7008) mar tie 19. $tefan cel Mare voievod intaxeste lui Costi pircalab de
Soroca si rudelor sale satul Toderesti, pe Perischiu, i alte sate in apropierea acestuia
1500 (7008) mar t ie 17, I a s i. Stefan cel Mare voievod intareste manastirii
Neamt iezerul Zahorna, pe Nistru, cu o gir1 i cu o prisaca, si-i daurieste balta Strimba
iezerul de sub Dubrovca, cu gira lui Chisc5..
1500 (7008) <m artie 22>, I a si. $tefan ce! Mare voievod intareste lui Danciul
Stiucariu i nepotilor lui, Onta Gocianul si Trif, fiii Marinei, satul Dobreni, pe Lapusna, cumparat
de la Sora, fiica Musei i nepoata lui Stanciul comis, cu 100 de zloti tataresti.
1500 (7008) mar tie 22, I a si. $tefan cel Mare voievod intareste ma.nastirii
Bistrita satele Slugani, Chicosesti, Calienesti si La.tcani, toate pe Bistrita, primite de la domn
in schimbul satului Caucelesti, pe Cracau, unde au fost juzi Mihail si Dienis, intre Grielesti si
intre Lupa, si a trei sate pe Bistrita, mai sus de Bac5.u: satul lui Birai, satul lui V15.csan
Manuilestii.
1500 (7008) mar tie 25, I a si. $tefan cel Mare voievod intareste lui Sima si
fratelui sIlu, Onica, fiii lui Botea, satul Botesti, pe Ialan, cumparat de la Sima Benea pi de la
rudele sale, toti nepotii lui Cretu de la Ialan, cu 70 de zloti ta.taresti.
1500 (7008) mar tie 30. Stefan cel Mare voievod intareste ma.nastirii Pobrata
satele Verejani, unde a fost Dan, si Ciulinesti, unde a fost Manoil, ambele pe Prut, ar5.tind
hotarul acestora, precum si cinci salase de ta.tari.
1500 (7008) aprilie 5. Stefan ce! Mare voievod intareste lui Drago s Murgu si
fratelui sax, Toadir, satul Murgeni, pe Elan, cumparat de la Sima Bene si de la rudele sale,
toti nepotii lui Cretu de la Elan, cu 70 de zloti.
150 1 (7009) aprilie 25. Stefan cel Mare voievod intareste lui Pasina satul Petri-
cani, pe Baseu, daruit acestuia de Duma postelnic inainte de moarte (pl. XXV).
150 1 (7009) de ce ni brie 19, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod da.ruieste
ma.nastirii Putna satele Sinesti si Onicicani, la Cirligatura., ambele in acelasi hotar.
1502 (7010) feburarie 17, I a i. $tefan cel Mare voievod intareste lui Gavril,
f iul Negritei, si verilor sai, Stanciul, Andruco, Silion i Vasco si surorii lar Neagsa, fiii lui
Coste Murgociu, toti nepoti ai lui Mihail gramatic, satele Murgoceni, peste Prut, unde a
fost cneaz Ivan, si c5.tunul acestui sat, unde a fost Torontai, Beni, unde a fost Basa, la
Turiia, Tarjoca, pe Jijia, i jum5.tate din Iacobeni, unde a fost Iacob vatamanul ; jumatate
din aceste ocini vor fi ale lui Gavril, iar jumatate ale nepotilor sai.
1502 (7010) f ebruarie 17, I a s i. Stefan cel Mare voievod intareste lui Toader
pisar satul Malinesti, pe Birlad, la Stejarul Frumos, cumparat de la Marusca si de la sora ei,
Stanca, fiicele Nastei, nepoatele lui Costea Stravici, cu 150 de zloti tatdresti.
1502 (70 10) f ebruarie 22. Stefan cel Mare voievod intareste lui Isac vistier
satul Dolhesti, pe $umuz, cumpdrat de la nepotii lui Sandru portar, cu 600 de zloti tataresti.
1502 (7010) ni ar tie 1, Vaslu i. Stefan cel Mare voievod daruieste lui Malesco,
ratelui sa,u, Nenciul, i lui Cozma Rizeanul si fratelui sau, Dragose, un loc pustiu la Visneuti,
ca sa-si intemeieze sat.
1502 (7010) mar t ie 7, V aslu i. $tefan cel Mare voievod intareste lui Luca
Arbure portar de Suceava satul Solea, cumparat de la nepotii lui Cirstea Horaet si de la cei
al. lui Sandru Gherman, cu 680 de zloti tataresti.

www.dacoromanica.ro
1502 (70 10) <i nainte de mar tie 10>. $tefan cel Mare voievod intdreste lui
Toader Toc stolnic selistea Folesti, la Crasna, cumpdrat de la Toader si de la sora sa, Marina,
fiii lui Luca, si de la Marina si de la sora sa, Magda, fiicele lui Codrea, cu 60 de zloti ttb.resti.
1502 (70 10) mar t ie 10, V aslu i. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Toader
Toc stolnic satul Solesti, pe Vaslui, unde a fost Andrei si unde a fost jude Mihailo Negrul, primit
de la Marenca, fiica. lui Mihul Epure, nepoata lui Toma Solescul, in schimbul satului Folesti,
pe Crasna, si a 100 de zloti tbtAresti.
1502 (70 10) mar t ie 10. Stefan cel Mare voievod db. cheaghinei Marga, nepoata
Antolesei, satul Rdeni, ce este intre Dragomirna de la Piriul Sec si intre Bogdana, unde a fost
Miclus Faur, in schimbul satului Plesesti, pe CaraclAu.
1502 (7010) mar t ie 11. Stefan cel Mare voievod daruieste lui Duma Hurduescu si
fratilor sb.i un loc pustiu la Spiroasa, lingb, lacul ce este mai sus de Ulmi, pentru a intemeia sat.
1502 (7010) mar t i e 13, Vaslu i. Stefan cel Mare voievod inareste lui Stan
si fratilor si, Iuga, Marga, Anna, Ilea si Daguta, satul Mindresti, unde a fost Ivan Mindrul,
la obirsia Gerului, cumparat de la Drgblina, fiica lu Zancea postelnic, si de la nepotii ei, Dumi-
tru si Luca, fiii Neagsei, cu 200 de zloti ttresti.
1502 (7010) mar t ie 14. Stefan cel Mare voievod intareste Neagi, fiica lui
satul Micsinesti, pe Elan.
1502 (7010) mar t ie 14, V aslu i. $tefan cel Mare voievod intbreste fiicelor
lui Nistrea, Fedca, Ileana i Anusca, jumdtate din satul Marcoviceani, unde au fost casele lui
Nistrea si ale lui Drago, pe Birlad, iar vb.rului lor Stanciul, fiul lui Drago, i nepotilor lui
Stanciul, Sima si Unta, copiii lui Aver, si lui Isaia 9'1 lui lurie, cealalt jumAtate a aceluiasi
sat si satul Terpesti, tot pe Birlad.
1502 (7010) mar tie 14, V aslu i. Stefan cel Mare voievod intreste lui Caciun
a patra parte din satul unde au fost juzi Buda si Dagoiu, pe Birlad, partea de la Murgu,
cumparat de la Giurgiu, Caciun i Armeanca, fiii lui Danciul Delea, cu 80 de zloti ttresti.
1502 (7010) mar tie 14, V aslu i. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Ion
fratilor ai, Nichita si Mihul, a patra parte din satul Fauresti, unde a fost Stanco, pe Birlad,
cumparat de la Mircea Ezereanul, fiul Dagutei, nepotul lui Gradea, cu 50 de zloti ttbresti.
1502 (7010) mar t ie 14, V aslu i. Stefan cel Mare voievod intareste lui Petrea
a patra parte din satul Milesti, unde a fost Milea Uliul, pe Sohului, cumprat de la Oancea,
nepotul lu Bodea ploscar, cu 70 de zloti ttdresti.
1502 (7010) mar tie 19, V aslu i. Stefan cel Mare voievod intreste Stanei
si surorilor ei, Zoica, Marena si Parasca, nepoatele lui Marcu, satul Bblesti, la gura Stebnicelului.
1502 (7010) mar tie 17, Vaslu i. Stefan cel Mare voievod inareste lui Grozea,
lui Costea, lui Stni1 i altora satul Petresti, pe Milcov, intre Simionesti si Foltesti, cumparat
de la Anca, Tole si Magda, fiicele Neagi, si de la verii lor, Sima si Bdlos, cu 140 de zloti
ttresti.
1502 (7010) <d upd mar t ie 17). Stefan cel Mare voievod druieste lui Dobrot
lui Lupul un loe pustiu, numit Fintina Popisoara, la Sdlistea Tatreasck pe Piriul Grecului,
in tinutul Chigheciului, pentru intemeia un sat.
1502 (7010) aprilie 7. Stefan cel Mare voievod, pentru mosia" Armesti.
1502 (7010) iunie 10. Stefan cel Mare voievod intdreste lui Ion sulger a patra
parte din satul Oeseni, pe Rezina, cumparata de la Lupea, fiul lui Giurgea Oesanul, cu 70 de
zloti tltbresti.
1502 (7010) iulie 2, Su c eav a. Stefan cel Mare voievod druieste mbastirii
Putna: Iezerul Cerlenul (Rosul), peste Prut, cu satul Balintesti i cu selistea lui Manea, in gura
Frumusitei, cumpbrat de la nepotii lui Cristea Negru, cu 500 de zloti tkaresti satele Faceni,
pe Frumoasa, din jos de Troian, Scheia, la gura Frumoasei, si satul Fintina MAcisul, din capAtul
de jos al iezerului Cerlenul (Rosul), cumpdrate de la nepotii lui Neagoe logoat, cu 330 de zloti
ttresti, si o bucat de loe din hotarul Boistii, putin mai jos de gura Boistii, cu satul unde
a fost Flcin, pe Frumusita, mai jos de Andries, cumpArat de la nepotii lui Duma MAdoia, cu
100 de zloti tdtdresti. Toate acestea formeaa un domeniu, aruia i se india hotarul.
1502 (7010) noiembrie 17, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod pune sub
a.scultarea mnstirii Putna pe toti preotii din satele manbstirii, ii druieste un obroc anual de
150 de drobi de sare din ocna de la Trotus si i intreste branistea, indicindu-i hotarul.
1503 (7011). Stefan cel Mare voievod intbreste lui Stan si fratilor ad, Ion, Serban
si Ichim, un loe pustiu, pe Cahove, la Fintina lui Vlad, ca sA-si intemeieze sat.
1503 (7011) f ebruarie 2. Stefan cel Mare voievod inareste mnstirii Putna
toate privilegiile ce le-a avut mAnbstirea pe satele ei, pe vii, pentru popi, sarea de la crib,
tigani, branistea din jurul mnstirii, pietre de cear, mori, vaina, gloabe, priaci i mji de
peste scutite de vama.

www.dacoromanica.ro
1503 (70 11) august 8. $tefan cel Mare voievod intareste preotului Luca, surorii
sale Stanca., si nepoatei lor Salta, fiica. Elenei, satul Malinesti, pe Birlad, primit de la fratele lor,
Toader logofat, in schimbul partii lor din satele Toderesti i Iurcovti, tot pe Birlad.
1503 (7011) august 26, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intareste Mitro-
poliei Sucevei satul Mihaiesti, cu mori i cu atenanse.
1503 (7011) august 26, Suceav a. $tefan cel Mare voievod intareste ma.na-
stirii Moldovita satele Provorotie i Oprisinti, in tinutul Suceava.
1503 (7011) august 26, Suceav a. Stefan cel Mare voievod intareste Epi-
scopiei de Radauti satul Radauti, Cu morile, si satul Cotmanul Mare, cu toate catunele sale:
Gavrilduti, Hliviscea, Davidauti, Sadcau, Clivodin, Bludna, Suhoverc, Ceaplinti i Valeva.
1503 (7011) septembrie 8, Badeut i. $tefan cel Mare voievod intdreste
manastirii Putna mai multe salase de tigani, aduse din Tara Romaneasca..
1503 (7011) septembrie 13, Badeuti. $tefan cel Mare voievod daruieste
lui Buda si lui Grozea un loe din pustie, pe Sarata, mai jos de gura piriului Capatiroasa, ca sa-si
intemeieze sat.
1503 (7011) septembrie 18, Badauti. $tefan cel Mare voievod intaxeste
lui Ion talmaci satul Ruse ni, pe Tutova, cumparat de la Vlad, fiul Stand, nepotul lui Rus Toader,
cu 250 de zloti tataresti.
1503 (011) septembrie 30, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod daruieste
manastirii Neamt satele Baiceni, cu mori, i Mogosesti, ambele pe Siret, o prisaca in branistea
doinneasc de la Bohotin, la gura Tatarcei, si un obroc anual de sase pietre de cear din ceara
de la tirgul Neamtului.
1503 (7011) se p te mbr je 30, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intareste
lui Danciul Buceatchi, varului sau, Isaico, i matusii lor, Vasutca, satele Hodorecinti si Gvozda.-
uti, pe Vilia, cumparate de la Slavna, fiica lui Ivasco Vladicico, Cu 150 de zloti tataresti.
1503 (7011) octombrie 7, Suceav a. $tefan cel Mare voievod ddruieste
manastirii Dobrovat cinci sate pe Dobrovdt: Fetesti, Alexesti, unde a fost Radul, Munteni,
Costiceni, uncle a fost Andrias, i Ostroveni, cumparate, impreuna cu manastirea, de la nepotii
lui Ivan Damianovici, cu 1500 de zloti tataresti. Totodata, stabileste hotarul acestei manastiri
si al acestor sate.

DOCUMENTE INDOILENICE

A. 1502 (70 10). $tefan cel Mare voievod daruieste lui Cozma Razanianu i fratilor sai
un loe de sat pe Botna Mare si pe Botnisoara.

DOCUMENTE FALSE

149 1 (6999) octombrie 27, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod intareste
manastirii Homor branistea din jurul mnastirii.
1493 (700 I) mar t ie 5, Su ceav a. $tefan cel Mare voievod claruieste lui Sima
Bahluian selistea Stetcani, de la confluenta Tazlaului Mare Cu Tazlaul Sarat.
1494 (7002) mar t ie 18, Su cea v a. $tefan cel Mare voievod intareste lui Sema
Gures, lui Necora i fratilor sai, Morzinco, Roman si Cristina, ocina lor, satele Miculeni, Peti-
cni si Chiuleni, pe Raut, si satele Samoleuca i Tiliseuca, pe Nistru, cumparate de la Ivan
Popa si de la Moisa Filosof, cu 170 de lei" tataresti.
1496 (7004) mar tie 17, Piatr a. Stefan cel Mare voievod intaxeste manastirii
Neamt branistea din jurul ei.
1496 (7004) m a i 17. Platon staroste de tinutul Covurlui d marturie ca. Nastea,
fiica lui Porcu, i frate ei, Orsu, au vindut ocina lor din satul $5.trari lui Ionita, din $6.trari
cu 100 de zloti tataresti.
<1497 1499 septembr i 15>. $tefan cel Mare voievod intareste lui Bratul
fratelui sau, Coste, satul Cirligul lui Dan, pe Corod, cumparat de la Ion, fiul lui Iona.sel aprod,
de la nepotii lui, cu 50 de zloti tataresti.
1497 (7005) mar t ie 12. $tefan cel Marc voievod intareste lui Mihaila i lui
Vlad satul $iscani, unde a fost Stan Coliban, pe Valea Larga., in urma impartelii cu unchiul
lor, Mihil Cupce.
1497 (7005) mar tie 15, Iasi. $tefan cel Mare voievod intareste lui
Cupcici satul Hotciani, unde a stat Stan Coliban, pe Larga, in urma impartelii cu nepotii
de frate, Mihil i Vlad.

XXXVIII
www.dacoromanica.ro
1497 (7005) mar t ie 15, V aslu i. $tefan cel Mare voievod intareste lui Borcea,
fiul lui Triful Borzescul, i surorii sale, Dragolea satele Betesti si Barbasani, in Cimpul lui
Drago, i jumatate din satul Rediu.
1498 (7006) noiembrie 13, Hirla u. Stefan cel Mare voievod ddruieste mana-
stirii Bistrita, pentru pomenirea" fiului &au, Alexandru, un loc la Bacau, cu schit i Cu o
prisaca, din viile Bacaului, aratindu-i-se i hotarul.
1499 (7007) mar tie 31. Stefan cel Mare voievod intareste lui Costea, lui Lazar
si rudelor acestora satul Munteni, unde au fost juzi Situl i Prodan, daruit de Vasilie, episcopul
de Roman, caruia, la rindul sari, ii fusese daruit de domn. Stefan cel Mare a cumparat satul
sus arnintit de la Vasutca, fiica. lui Cozma, nepoata lui Sandru i a Martei, Cu 300 de zloti
tataresti.
1500 (7008) rn artie 27, Su ceav a. Stefan cel Mare voievod intareste lui
Gligor i sotiei sale, Alba, a patra parte din satul Riscani, la obirsia Telejnei, cumparata de la
Gana Riscanul si de la rudele sale, Cu 35 de zloti tataresti.
150 1 (7009), iuli e. Stefan cel Mare voievod intareste lui lancovici spatar, fiul
lui Gligorasco Iancovici vornic de Suceava, ocina sa, satul Iasnovat, case este la nord de Hot-
cauti, aratindu-i hotarul.

XXXIX
www.dacoromanica.ro
RSUMS DES DOCUMENTS

Mots intraduits:
aprod fils de boyard remplissant des ser- pircdiab = commandant d'une fortreesse et
vices 6, la cour princire, parmi lesquels chef du district environnant.
la fonction de page. portar = commandant de l'arme charge de
armaf = boyard qui surveillait les prisons la garde de la capitale du pays.
et l'excution des peines capitales. postelnic = chambellan de la cour princire.
ceasnic = v. paharnic. sptar = porte-pe du prince.
clucer = sommelier b. la cour princire. staroste = chef administratif d'un district.
cneaghind = femme d'un boyard. stolnic dignitaire charg du service de la
cneaz = chef de la communaut villageoise. table princire.
comis = dignitaire charg de la surveillance sulger = intendant des viandes pour la cour
des curies du prince. princire.
diac = scribe (crivain des actes). uFar = dignitaire charg de la surveillance
globnic percepteur des ammendes. des audiencens au prince.
gramatic v. diac. v5A5.man v. cneaz.
jude v. cneaz. visterie trsor.
paharnic chanson du prince. vistier = trsorier.
pisar = V. d ac. viteaz = sorte de chevalier.
pitar = dignitaire charg des provisions du vornic = chef d'une district o sigeait une
pain la cour princire. cour princire.

9 jan y ier 1487 (6995). Le vcavode tienne le Grand confirme Dragot5. et A.


ses soeurs, Sofiica et Marusca, les fils de Candrea, le droit de proprit sur une moiti du
village de Tatomiresti, situ sur la Rebricea, achete 135.1os, fils de Ddrnea, petits-fils de Tato-
mir, pour 50 ziotys tatares.
11 j a nvie r 1487 (6995). Le voivode tienne le Grand confirme A. Radu 195.trAs-
can le droit de proprit sur les villages de Benesti et de Buciumi et sur un terrain, dans les
confins des Mihnesti, les deux achets Ivan, fils de Toma Fulovici, pour 300 ziotys.
12 janvier 1487 (6995), Suceav a. Le voivode ttienne le Grand confirme
b. loan et b. ses frres, Andrias, Gavril et Petru, le droit de proprit sur le village de T5I5.-
resti, situ en haut du village de Feeresti, achet M5.rena, Titiana et A. Musa, les fines
de Feir, pour 40 ziotys tatares.
13 j an v ier 1487 (6995), Suce a v a. Le voivode tienne le Grand confirme
A, $teful et 6. ses frres, Simion et Ion, le droit de proprit sur deux tiers du village de Belzeni
dont l'un est leur proprit hrite et l'autre ils l'ont achet Ilinca, fille de Duma Benea,
5 m ar s 1487 (6995), <S uceav a>. Le voivode tienne le Grand confirme 6,
Coste Grasul de PlAv54esti le droit de proprit sur le village de P15,v5.testi, situ la source
d'Ialan.
5 mar s 1487 (6995), Suceav a. Le voivode tienne le Grand confirme b.
Ivanco Birlici et b sa soeur, Anusca, le droit de proprit sur le village de Birg5.iani, situ
sur la Moldova, sur une partie du village de Verbia, situ sur la Jijia, et sur le village de
Cor15.teni.
6 mars 1487 (6995), Su cea v a. Le voIvode tienne le Grand confirme h.
Bratul le doit de proprit sur le village de M515.esti, avec emplacement du moulin sur le
rouisseau de Stavnec, achet A. Ion, fils de Mihul Lungul, pour 92 ziotys tatares.

XL
www.dacoromanica.ro
6 mars 1487 (6995), Su ce a v a. Le voIvode Etienne le Grand confirme b.
Toader Tansea le droit de proprit sur la sixime partie des confins du village de Petresti,
situ en bas de Piriul Cornilor et de la maison de Lazor, pour fonder un village. Cette partie
a t achete Toader, fils de BAlos, pour 60 ziotys tatares.
7 m ars 1487 (6995). Le voievode Etienne le Grand confirme au monastere de
Putna le droit de proprit sur le village de Manueti, situ sur la Suceava, avec des moulins,
reu de Steful, fils de HArman, et de sa soeur, Marina, la femme de Mihail Rugasevici, en
change du village de Sirluti, district de Cerauti, et de 100 ziotys, pays par le prince.
8 mar s 1487 (6995), Su ceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme A.
Giurgea CAareaa. et h. sa femme, Fedca, le droit de proprit sur le village de isamisnici,
situ sur le Bahlui, achet h. Ivan, h. sa soeur, Alba, et b. leur neveu, Ivanco, pour 200 zio-
tys tatares.
7 o ctobr e 1487 (6995), Suceav a. Le voIvode Etienne le Grand confirme
b. Toma Prigorcea le droit de proprit sur une moiti du village de Cirjani, situ sur la Skata,
achete OanA Murgu, pour 30 ziotys tatares.
8 oc to bre 1487 (6995), Su c ea v a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Gliga Sirbescul le doit de proprit sur le village de Mlailesti, district de Neamt, pres de
Durnesti (pl. I).
9 octobr e 1487 (6995). Le yovode Etienne le Grand confirme Radul Cirlig
et son frre, Bica, le droit de proprit sur le village de Mohila, situ sur le Birlad, achet
b. Marxism, fille de Thipig, pour 40 ziotys tatares.
9 octobre 1487 (6995), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
A. Luca et b. ses frres, Oancea et Tudoran, le droit de proprit sur le village d'Oncesti, situ
sur $omuzul Mocirlos, achet Mateiu, fils d'Iurie al lui Manea, et b. sa cousine Autism,
fille de Luca al lui Manea, pour 40 ziotys tatares (pl. II).
9 o ct obre 1487 (6995), Suc e a v a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Ursu le droit de proprit sur une moiti du village de Stircesti, situ l'embouchure de
Tutova, achete Mihul de Feeresti, pour 35 ziotys tatares (pl. III).
12 octobre 1487 (6995), Su c ea v a. Le voievode Etienne le Grand confirme
b. Lupe, frere de Trifan, le droit de proprit sur un terrain du village d'Ulmi, en haut de
l'embouchure de SS.rata, et sur une moiti du village de Husiani, en bas de l'embouchure du
mme ruisseau, avec Fintina Gadistei, achets Stanciu, fils de Husea, pour 80 z/otvs
tatares. Il lui confirme aussi le droit de proprit sur le village de Vulturesti, situ sur la Moisia,
achet Sora, fille de Latcu de Moisia, pour 150 ziotys tatares.
ler no v embr e 1487 (6995), Su ce a v a. Le volvode Etienne le Grand con-
firme au monastere de Bistrita le droit de proprit sur plusieures families de serfs tziganes
(pl. IV).
ler no v embre 1487 (6995), Su c e a v a. Le volvode Etienne le Grand con-
firme au monastre de Neamt le droit de proprit sur plusieures familles de serfs tziganes
(pl. V).
13 no v embre 1487 (6995), Su ce a v a. Le volvode Etienne le Grand fait
don 6, l'vch de RAdbuti de trois familles de serfs tziganes (pl. VI).
1488 (6996). Le volvode Etienne le Grand confirme au stolnic Ion Fruntes le droit
de proprit sur le village de Cioresti, situ sur le Birlad, achet au pErccIlab Neag et h. la fille
de celui-ci, Marenca., pour 80 ziotys tatares (pl. VII).
<E ny ir on 1488>. Le volvode Etienne le Grand confirme h. PAtru Fruntes,
son neveu, le stolnic Ion Fruntes, Bilava, b. Sima et h. FrAti1 le droit de proprit sur le
village de Movila, o a t jude Bora, situ l'embouchure de Horaeta, sur le Birlad, achet
b. Jura Pintice, 6. son frere, Petriman, et b. leur soeur, Sofiia, les fils d'Ion Julici. Ce village
sera divis en quatre parties: la premiere appartiendra PAtru Fruntes, la seconde au stolnic
Ion Fruntes, la troisieme Bilava et la quatrieme b. Sima et son frere,
1488 (6996)..., S u ce a v a. Le voivode Etienne le Grand confirme h. Toader Gher-
man le droit de proprit sur la seli,stea (emplacement d'un village abandonn) de LAhoveni,
achete Dasco, fils de Gostilk pour 60 ziotys tatares.
9 janvier 1488 (6996). Le voivode Etienne le Grand confirme a Niagul et b.
son frre, l'armas Stoica, le droit de proprit sur une moiti du village de Bash.sti, achete
BAlco B6sIscul, pour 120 ziotys tatares.
24. 9 janvier 1488 (6996), Su ce a v a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Goni de Rebricea le droit le proprit sur le village de GolA.esti, situ sur la Rebricea,
achet au sulger Ivanco Turcul et A, ses frres, Toader et Mihul, pour 150 ziotys tatares.
12 j a nvier 1488 (6996), Su ce a v a. Le voivode Etienne le Grind confirme
au pretre Ivul et b. son cousin, Manciul, le droit de proprit sur une moitie du village de Tode-
resti, CirligAtur5..
14 janvier 1488 (6996), Suceava. Le volvode ttienne le Grand confirme
Malea et b. sa soeur, Neaga, le droit de proprit sur le village de Corodesti, ci a t Corod

XLI
www.dacoromanica.ro
Sta.n, situ sur la Horincea., achet leur parent Giurgea Corod, pour 30 aotys tatares. En mettle
temps, il confirme Marta et b. sa soeur, Neagsa, les fines d'Ioana, une moiti du village
o t Corod Vlad, situ sur la Horincea, achete, de meme, leur parent Giurgea Corod,
pour 30 ziotys tatares.
15 janvier 1488 (6996), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
a Stan et son frere, Dan, le droit de proprit sur le village de Volhovicesti, situ sur la Crasna,
achet h. Ion, fils de Petru Rosca, pour 200 ziotys tatares.
4 fvrier 1488 (6996). Le voIvode Etienne le Grand confirme loan Oglind
le droit de proprit sur un quart du village de Macsinesti, situ sur Piriul Negru, achet a.
$tefan
29 fvrier 1488 (6996), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Dasco et a sa soeur, Malea, les fils de Gostill et les petits-fils de Puiul Ploscarul, le droit
de proprit sur les villages de Gostilesti et de Budesti, situs sur Piriul Negru, achets par
leur pre, Gostilk tt Ivan Craiu, pour 100 ziotys tatares (pl. VIII).
1 er mars 1488 (6996), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme au
clucer Duma le doit de proprit sur une moiti du village de Bruduresti, reue de ses cousins,
Toader, du frre de celui-ci, Duma, et de leur soeur, Stana, les fils de Simion Tansea, en change
du village de Grozesti, situ sur le Stebnic, et de 270 zlotys tatares (pl. IX).
12 mars 1488 (6996), Su ceav a. Le voIvode Etienne le Grand fait don au
monastre de Moldovita d'une moiti du village de DvorAste, situ sur le Siret, achete b.
Mihul Ponici et b. ses parents, tous les petits-fils de Giurge DvorAste, pour 400 ziotys tatares.
12 mars 1488 (6996), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme a
la Mtropolie de Suceava le droit de proprit sur le village de MihAesti, situ sur le Brklatel,
en haut du village de Borhinesti, avec des moulins et des moulins foulon, achet par le metro-
polite Thoctist Iurie Rotompan, pour 270 zlotys tatares.
12 mars 1488 (6996), Su ceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme A.
la Mtropolie de Suceava le droit de proprit sur le village d'Averesti, avec des moulins, situ
sur la riviere de Suceava.
12 mars 1488 (6996), <S uceav a>. Le voivode Etienne le Grand confirme A.
la Mtropolie de Suceava le droit de proprit sur les villages de V15.deni, et, dans les memes
confins, de Sirbi, situs sur le Siret, d'Averesti, situ sur la riviere de Sucea.va, de Mih5ilesti, situ
Podul de Piata, en haut du village de Bohrinesti, sur le $omuz, avec un moulin Badb.tel,
de Verescani, situ sur le Siret, Vad, d'Ungureni et de Greci et sur le rucher de Balica,
situ pi-6s du bourg d'Iassy, et sur des vignes, situes Hirl.u.
15 mars 14<88> (69<96>), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand fait don
au monastere de Putna du village de Vicsani (Vicsinet), situ sur la riviere de Suceava, achet,
une moiti, $teful, fils d'Anna et petit-fils d'Ivasco <Maras>, pour 200 zioyts tatares, et,
l'autre moiti, Andrias Hancovici et ses parents, pour 200 ziotys tatares.
3 avril 1488 (6996), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand fait don au
monastre de Putna de toute la cire du bourg de Siret, de six vo,stinari (ceux qui prparent la
cire), des moulins princiers du mme bourg, ainsi que de la petite douane, qui est situe sur
la rivire de Suceava, Jicov. En meme temps, il lui fait don du vilage de Cozmin, district de
CernAuti, indiquant ses confins (pl. X).
5 avril 1488 (6996), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand fait don au
pirczilab Duma du village o a t Fete, situ sur la Bogdana, et de la selige (emplacement
d'un village abandonn) o a t Oana de Moisao, situe sur le Trotus, tous les deux herits
par le prince de Vilcea et de sa femme, Olga.
6 avril 1488 (6996), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand fait don au
monastre de Putna du village de Greci, situ sur le Siret, prs du bourg de Siret, reu de
Mbsena, femme de Luca Ecobescul et fine de Toader Prodan, et de sa niece, Mdrena, fine
de Lazor ProdAnescul, en change de la selige (emplacement d'un village abandonn) de Gromo-
bitnaa, situe prs de Nistru, et de 200 ziotys tatares.
20 avril 1488 (6996), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
la Mtropolie du bourg de Roman le droit de proprit sur le village de Leucusani, situ en
haut du bourg de Roman, avec la dime des choux, et sur le village de Dragomiresti, situ
en bas du mme bourg, avec le bac qui est sur la rivire de Moldova et avec la dime du poisson
frais, et sur plusieurs familles de serfs tziganes (pl. XI).
17 a o t 1488 (6996), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand fait don au,
monastere de Voronet du village de Stilbicani, Toplita Rece, situ sur la Suha Mare, et du.
ruisseau Suha Mare, de l'embouchure jusqu' la source, avec toutes ses. sources, clairieres et
collines, achets $andru Gardu et b. ses parents, pour 160 ziotys tatares (pl. XII).
8 oct obre 1488 (6996). Le volvode Etienne le Grand confirme b. Ccishan5. et
a son frre, Oanb., la droit de proprit sur une moiti du village de Musata, achete Filip
et A. Nechifor, les fils de Hortii, pour 66 z/otys tatares.

XLII
www.dacoromanica.ro
42. 15 octobre 1488 (6996), Suceav a. Le volvode ttienne le Grand fait don
la Mtropolie de Roman des villages de Negoesti et d'une moiti de Gostilesti, situs sur Pirlul
Negru, de la Poiana, on ont t cnezi Balos et Danciul, situ sur la Moldova, avec les deux
hameaux, de Ciorsacesti, oil a t Tiba, sur la Moldova, dans Cimpul Perilor, et du village
on a t Botas *, de mme situ dans Cimpul Perilor, achets plusieurs boyards. Pour la
moiti du village de Gostilesti on indique les confins (pl. XIII).
13 dcembre 1488 (6996), Suceav a. Le volvode tienne le Grand con-
firme Danciul Delea le droit de proprit sur le village *oil ont t juzi Buda et Dragoiu to,
situ sur le Birlad, avec les deux hameaux, achet Fete Iacobescul et h. sa femme, Marina,
petite-fille de Stibor le vieux et de Zoica, pour 170 zlotys tatares (pl. XIV).
9 janvier 1489 (6997). Le voivode ttienne le Grand, pour le village de Petri-
cani, dont les confins sont indiqus.
16 janvier 1489 (6997), Su ceav a. Le voivode ttienne le Grand confirme
Mihul Ciocan le droit de proprit sur une moiti du village de Fedesti, achete Lazea et
.h. ses parents, les petits-fils d'Ivan Drocici, pour 50 ziotys tatares.
22 j a nvier 1489 (6997). Le volvode ttienne le Grand confirme Oan.1 le
droit de proprit sur deux parties du village de Dobrienesti, on a t la maison de Balita,
situ sur la Telejna, achetes Magda, fille de Marina, et h, son parent, Vasilca, fille de Cozma,
pour 86 ziotys tatares.
22 janvier 1489 (6997), Su ceav a. Le voivode tienne le Grand confirme
Danciu, h. son frre, Giurgiu, et h. leurs soeurs, Marinca et Oltea, les fils de Patru Brudur,
le droit de proprit sur une moiti du village de Baicauti, on a t vdtchnan Hodor, situ sur
le ruisseau des Suholeti, achete h. Toma et h. sa soeur, Soria, les fils de Marina, la fille de
Tiban, pour 180 ziotys tatares (pl. XV).
24 janvier 1489 (6997). Le voivode tienne la Grand confirme 6, Toma et b.
ses frres, Dobracean et Burul, les fils de Tatul de Birzota, la droit de proprit sur les villages
de Certasti, de Fauriei, avec le monastre, et de Schiupeni, situ l'embouchure de Saca.
25 janvier 1489 (6997), Suceav a. Le voivode ttienne le Grand confirme
Gavril et h. ses frres, Nechita et Ion, les fils de Negrita, fille de Patru Minzatul, le droit
de proprit sur le village de Minzati, situ h. la source d'Iubana.
13 mars 1489 (6997), Suceava. Le voivode tienne le Grand confirme h.
l'arma;s Lupe le droit de proprit sur une portion de terrain des confins du village d'Albotesti,
situ l'embouchure de Sarata, pour fonder un village, portion achete aux petits-fils du vornic
Oana, pour 80 ziotys tatares, et sur une selige (emplecement d'un village abandonn), situe
au-del de Prut, on a t le bourg de Sarata, achete Stanciul, fils de Giurgiu Husea, pour
150 z/otys tatares. (pl. XVI).
14 mars 1489 (6997), Suceav a. Le volvode ttienne le Grand fait don au
monastre de Voronet du village de Vladeni, situ sur le Siret, avec des moulins, achet aux
neveux du logothte Isaia, pour 350 ziotys tatares.
15 mars 14<8>9 (69<9>7). Le voivocle ttienne le Grand confirme Anusca. et
6. Musa le droit de proprit sur le village de Dragoesti, situ Cobile, recu de Coste Tudora
et de ses parents, en change d'une partie de Triabas.
16 m a i 1489 (6997). Le voivode tienne le Grand confirme 6. Ivan Badiul le
droit de proprit sur le village * on a t la maison du pitar Sas*, situ sur le Tamas, achet
la fille de celui-ci, Visa, pour 83 ziotys tatares.
14 oct obre 1489 (6997), Suceav a. Le voivode tienne le Grand fait don
au monastre de Putna de trois villages, situs sur la Suceava: Fratauti, on ont t les cours
de Giurgiu de Frata.uti et de son fils, Mihul Starostescul, Botasani et Clima.uti, recus de Stanciul
Starostici et de ses frres, les fils de Fedco Starostici et les petits-fils de Mihul Starostescul, en
change du village de Toporauti, situ au-del de Prut, district de Cernauti, et du village de
Grigoresti, avec des moulins, situ sur le Siret, plus 200 ducats. Le prince avait recu le village
de Toporauti de Toader, le frre du pfrailab Harman, en change du village de Poganesti, situ
sur le Birlad, achet Dragot et h. sa soeur, Negrita, les fils de Vlasin et les patits-fils de
Poganel, pour 200 ziotys tatares, et en change du village de Calinesti, on ont t les maisons
de Mihai Cahn et de son frre, Stefan, situ sur le Birlad, acht 6. Vasco et 6. sa soeur, Marena,
les fils d'Ivan Nemai et les petits-fils de Mihai Min et de Stefan, pour 120 ziotys tatares.
Le village de Grigoresti a t acht par le prince, une moiti, h. Sima et h. ses frres, pour
125 ziotys tatares, et l'autre moiti, la partie du logothte Cupcici, Iurie Serbici et h. Petru
Grigorescu, pour 350 ziotys tatares.
31 oct obre 1489 (6997), Suceav a. Le voivode ttienne le Grand confirme
Stan et Onu, les fils d'Iuga Grasul, le droit de proprit sur une moiti du village de
Soldesti, situ sur le rouisseau de Zabrauti, qui a t achete Aldomir, par leur pre.
56. <Ja nvier avant 9 mar s> 1490 (6998). Le volvode ttienne le Grand
confirme 6, Lazor Micsun le droit de proprit sur le village de Gauresti, situ sur le Birlad,
en bas de l'embouchure de Strajnica, et du village de Ra.dasla.vesti, avec un moulin sur le Birlad

www.dacoromanica.ro
XLIII
et un hameau dans les memes confins, achet Singur et 6. sa soeur, Stana, les neveux d'Ivan
Frenciuc, pour 120 ziotys tatares.
57. 9 janvier 1490 (6998), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Ivanco et Gavril le droit de proprit sur le village de Vitoltesti, situ l'embouchure de
Bujor, achet One et sa soeur, Cirstina, les fils de Giurgiu et de Tavoiu, pour 105 zkAys
tatares (pl. XVII).
9 janvier 1490 (6998), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Nicoara. Romanescul le droit de proprit sur une moiti du village de Handresti, situ entre
Bujor et Seaca., achete h. Ion Saca et A. ses neveux, One et Cirstina, pour 40 zlotys
tatares (pl. XVIII).
10 janvier 1490 (6998), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Petni, le comis d'Alexandre, fils du prince, le droit de proprit sur une moiti du village
de Grozesti, situ dans Cimpul lui Drago, achete Elisafta, fille de Vasii Sanga et niece du
pretre Coste, pour 200 ziotys tatares.
60. 14 janvier 1490 (6998), Suceav a. Le voivode tienne le Grand confirme
Toader Marele et son neveu, Costin, fils de Neagul, le droit de proprit sur le village de
Bontesti, situ entre Birlad et Stebnic, achet Toader Harnis et ses neveux, Biltu et Ni-
coara. $ermet, pour 70 Aotys tatares.
16 janvier 1490 (6998). Le volvode Etienne le Grand confirme Mail& Cio-
plescu le droit de proprit sur un tiers du village de Calmatuiu, achet $andru Onescu.
17 janvier 1490 (6998), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
au pretre Sima et ses freres, Gavril et Marta, le droit de proprit sur le village o ont
t Roman et Hodcoo, situ l'embouchure de Rebricioara, achet 'Chita, fine de Malea
et petite-fille de Giurgiu Piatra, pour 50 ziotys tatares (pl. XIX).
18 janvier 1490 (6998), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Marina et Fedca, les filles de Mircea Ciucescul, et leurs parents le droit de proprit
sur les villages de Mircesti, de Dancesti, de Pascani et d'un autre village, situs sur la Cutitna,
aprs que les deux soeurs ont partag ces villages (pl. XX).
18 janvier 1490 (6998). Le voivode Etienne le Grand confirme Negrita, fille
du prtre Oana, le droit de proprit sur le village d'Ochitesti, o a t Toma Ochit, situ
la source d'Elan.
3 mars 1490 (6998), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme au
diac de visterie Avram le droit de proprit sur le village de Dobroslavesti, situ sur le Birlad,
achet Unta, fille de Malea et petite-fille de Giurgiu Piatra pour 150 ziotys tatares.
7 mars 1490 (6998), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Ilea Nasf le droit de proprit sur le village de Magdasani, situ sur la Crasna, achet Nastea
et a sa soeur, Sofia, les filles de Stetco Damacus, pour 80 ziotys tatares (pl. XXI).
<9> mars 1490 (6998). Le volvode Etienne le Grand confirme it Petriman, sa
soeur, Agafiia, et a. Isac, le droit de proprit sur les villages de Porcesti, de 13rebi et de
Hociungi, district de Neamt.
8 mars 1490 (6998), Suceav a. Le voivode ttienne le Grand confirme h.
Sima et A. son frre, Avax, le droit de proprit sur la troisime partie du village de Ghigoesti,
situ sur Piriul Negru, achet Iosip, fils de Toader Urdugas et petit-fils de Dragus, pour 80
ziotys tatares.
12 mars 1490 (6998), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme A.
Iurie $erbici le droit de proprit sur le village de Tominti, o ont t Dragomir Sorocoteaja
et $andru, situ sur le Siretel, achet a Coste Murgoci et son neveu, Gavril, fils de Negrita,
pour 100 zlotys tatares.
15 mars 1490 (6998), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme au
diac de visterie Avram le droit de proprit sur une moiti du village d'Onicica.ni, situ sur le
$omuz, achete Manciul Oniceanul et a ses parents, pour 180 ziotys tatares.
15 m a r s. 1490 (6998), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme an
vistier Isac le droit de proprit sur les villages de Fulticeani, o a t Stan Pantece, situ sur
le omuz, achet Neagsa, fille de Hanea, pour 200 ziotys tatares, et de Buciumeni, situ en
bas du village de Radasani, achet Marusca, fille du logothte Mihul et petite-fille du pretre
luga, et de Dragos Stanigescu, fils de Nan, pour 120 zlotys tatares.
15 mars 1490 (6998), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme le
partage des villages de Galesesti, situ l'embouchure de Racatau, et du monastere situ
l'embouchure de Dienet, avec toutes les clairieres qui lui sont soumises, de Pancesti, de Hor-
jesti et d'une moiti du village de Nanesti, o a t Gales, partage fait entre Isaiu de Racatau,
son neveu Patru Farcas et sa soeur, Marta, les fils de Stana, et entre son neveu Toma et sa soeur,
Anna, les fils de Danciul.
15 mars 1490 (6998), Su ceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
l'vech de Radauti 30 glises: 44 glises du district de Suceava et 6 du district de Cernauti.
En change des six glises dii district de Cernauti le prince a reu de l'vch de Radauti

XLIV
www.dacoromanica.ro
autres six glises du district de Suceava, qu'il a donne au monastre de Putna. En mme
temps, il met sous l'obissance du mme vech toutes les glises du district de Cernauti, sauf
les glises et les prtres des villages du monastere de Putna (pl. XXII).
15 mars 1490 (6998), Suc ea v a. Le volevode ktienne le Grand confirme au
monastre de Putna la soumission de 10 glises des districts de Suceava et de Cernauti et
soumit au mrne monastere encore six glises avec des prtres du district de Suceava, pris
de l'vche de Racial.* en change d'autres six glises du district de Cernauti. Le voivode
confirme aussi au prieur le droit de jugement sur les prtres des glises mentionnes. En mme
temps, il confirme le droit de proprit sur la brani,stea (fort dont l'emploi est reserve) du
monastre, en indiquant les confins (pl. XXIII).
16 mars 1490 (6998), Suceav a. Le voivode tienne le Grand fait don au
monastre de Putna du village de Clicicauti, situ sur le Prut, l'embouchure de Derehlui,
district de Cernauti, achet Petru et ses frres, les fils de Dasco de Clicicauti et les petits-
fils de Grozea et de Mihaila, pour 250 ziotys tatares, et du rucher de Comarna, situ Bohotin,
reu du monastere de Moldovita en change de cinq Pict (une falce = 14 322 m2) de vigne,
situe sur la colline de Hirlau. En mme temps, le prince lui fait don des moulins princiers
situs sur le Siret, au bourg de Siret, indiquant leurs confins.
16 mars 1490 (6998), Suc ea v a. Le voivode tienne le Grand fait don au
monastere de Putna du village de Macicatovti, avec les moulins qui sont emplecs sur la riviere
de Suceava et avec le monastere du village, achet Stanciul et a, ses frres, Ivanco et Isaico,
les fils de Fedca Starostescul, pour 400 z/otys tatares. En mme temps, le voivode confirme
au monastre de Putna la soumission du monastere de Horodnic, avec le village de Balasinesti,
situ sur la rivire de Suceava.
16 mars 1490 (6998), Suceav a. Le volvode ttienne la Grand fait don au
monastere de Putna du village de Voitin, ou a t la maison de Harman et de son pere, lateo,
achet I Bogdan de Voitin, a. son frere, Ion Miciorna, et a. leurs soeurs, Ilea et Musa, les enfants
de Harman et les petits-fils d'Iatco, pour 500 ziotys tatares.
17 mars 1490 (6998). Le volvode tienne le Grand permet aux moines du mo-
nastre de Putna d'envoyer chaque printemps et chaque automne trois chariots pour apporter
du poisson, exempts des taxes douanires. En mme temps, le prince interdit aux juges et
aux globnici d'entrer dans les villages du monastere.
17 mars 1490 (6998). Le voievode ttienne le Grand confirme Negrila Batirescul
le droit de proprit sur une moitie du village oil a t Cirstea*, situ Cirligatura., achete
a Danul et ses freres, pour 87 ziotys tatares (pl. XXIV).
14 oct obre 1490 (6998), Suceav a. Le voivode ttienne le Grand confirme
Iursa et son neveu, Ilias Saula, les petits-fils de Stoian Procelnic le vieux, le droit de
proprit sur les hoiries reus par leur ancetre d'Alexandre volvode: Cirligatura, les villages
de Procelnici, o a t la cour de Stoian Procelnic, de Bogdanesti, de Hovcesti, de Medeleni,
de Nedeiani et de Bogheasa, et, sur le Bahlui, le village o a t Dragos r; sur la Jijia, les
villages de Lazoreni, o a t Rosneag, de Procelnici, de Cozmesti et d'Oisani, et au-dela. de Prut,
les villages de Laslaoani, situ l'embouchure de Hlabnic, de Negoesti, de Stancauti, de Scu-
tureceani, de CernatWi, de Gaureni et de Delesti, situ a l'embouchure de Delea. Le privilege
rep par Stoian Procelnic d'Alexandre voivode pour ces villages a t dtruit pendant une
invasion des Ottomans.
26 novembre 1490 (6998), Su c ea v a. Le voivode ttienne le Grand fait
don au monastere de Voronet de la selipea (emplacement d'un village abandonn) de Poiana,
situe l'embouchure de Homor, en indiquant les confins, reue du monastere de Homor en
echange du village de Glodeni, oil a t Stan, prs de Stauceni, achet aux fils de Lazor et
de Coste, pour 150 ziotys tatares.
26 novembre 1490 (6998), Suc ea v a. Le voivode ttienne le Grand donne
au monastere de Homor, en change de la seli,stea (emplacement d'un village abandonn) de
Poiana, situe l'embouchure de Homor, le village de Glodeni, o a t Stan, pres du village
de Stauceni, achet aux fils de Lazor et de Coste, pour 150 ziotys tatares.
6 dcembre 1490 (6998), Suceav a. Le volvode ttienne le Grand confirme
au diac de visterie Avram le droit de proprit sur la sixime partie du village d'Oniceani, situ
sur $umuzul Rece, avec un moulin, achete au pretre Patru d'Oniceani, petit-fils d'Onica, et
ses enfants, pour 200 z/otys tatares.
84. 7 janvier 149 1 (6999), Suceav a. Le voivode tienne le Grand confirme
Mircea et a ses parents, tous les petits-fils du viteaz Bratul, le droit de proprit sur les
villages de Bratulesti et de Fedelesani, et, a Cirligatura, sur les villages de Goesti et de
Virstati.
85. 16 janvier 149 1 (6999). Le voivode ttienne le Grand confirme a. Toader Plesan
le droit de proprit sur le village oo a t Mihaiu, situ sur la Simila, en haut de 3:Mace,
achet pour 100 ziotys tatares.

XLV
www.dacoromanica.ro
16 janvier 149 1 (6999). Le volvode Etienne le Grand fait don au monastare
de Tazlu d'une clairire situe sur Tazlul Mare, o a t le village de Micesti, et, aussi
sur Tazlul Mare, d'une autre clairire, situe Firiu, et du village de Flocesti, achets pour
730 ziotys tatares.
16 janvier 149 1 (6999), Su ceav a. Le voTvode Etienne le Grand confirme
au cea,snic Moghil le droit de proprit sur le village o a t Balaci, situ sur la Smila, achet
Stana, fille de Dragomir Casot5., et aux parents de celle-ci, pour 130 ziotys tatares.
16 janvier 149 1 (6999), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Miclus et a son frre, Iancu, les fils de Dancovici, le droit de proprit sur le village d'Urgi-
ceni, achet h. Mara, fille de Neaga et petite-fille d'Ioan Tutc5., pour 52 zioyts tatares.
17 janvier 149 1 (6999), Suc ea v a. Le volvode Etienne le Grand confirme
l'u;ser Cozma le droit de proprit sur le village de CAlinesti, Cobile, o a t la maison
de Dragomir, achet Dragolea, fille de Dragomir de Cobile, pour 140 ziotys tatares.
90. 17 janvier 149 1 (6999), Su ceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
Petrea et son frre, Ion, le droit de proprit sur le village de Ceretiani, Cobile, acht
Dragole, fille de Dragomir de Cobile, pour 133 ziotys tatares.
26 fvrier 149 1 (6999), Su ceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
au spcitar Purece et ses parents le droit de proprit sur les villages de Dislivoe et o a
t Noscoi, tous deux situs sur le Nistru, achets Stanciul Sarostescul et aux frres de celui-
ci, les fils de Fedca Starostescul et les petits-fils de Mihul Starostici et de Giurgiu de Frtuti,
pour 150 ziotys tatares. En mme temps, le voivode confirme seulement au spdtar Purece le
droit de proprit sur la cinquime partie des villages susmentionns, achete son frre, ivanco
Tolocico, pour 30 zlotys tatares.
9 mars 149 1 (6999). Le volvode Etienne le Grand confirme la femme du prtre
Petrea le droit de proprit sur le village de CrAesti, situ sur la Rebricea, achet Ileana, fille
de Moisi et petite-fille du prtre Micu, pour 100 ziotys tatares.
20 avril 149 1 (6999), Su c eav a. Le volvode Etienne le Grand fait don an
monastare de Tazlu des villages de Znesti, de Stolnici et de Fauri, situs sur la Bistrita.,
l'embouchure de CracAu. Ils ont fait partie de Fowl (circonscription) des cours princires de
Piatra. Il lui fait don aussi des moulins Stolnici, sur la Bistrita, et du village de Buresti,
situ sur le Siret, village qui a t soumis aux cours princires de Bacgu, et qui disposait d'un
emplacement de rucher au-dela. de Siret, Mn5stirea, et des tangs Siret.
16 septembre 149 1 (6999). Le voivode Etienne le Grand confirme Marina,
fille de Berea, le droit de proprit sur les villages de Beresti, de Petrilesti, de Bosoteni et de
Isasoesti, situs sur le Tazlu, avec leurs anciens confins.
15 octobre 149 1 (6999). Le voivode Etienne le Grand confirme Oana Teliag
et sa femme, Musa, la droit de proprit sur la troisime partie du village de Ruptura, situ
sur le Berheci, avec un emplacemment de moulin sur le Berheci, achete Nastasia et sa soeur.
Marta, les filles de Magda, pour 50 ziotys tatares.
15 oc tobre 149 1 (6999), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand joint aux
confins du bourg de Vaslui les villages suivants: sur la Racova, les villages de Crastoae,
o a t PAtru, fils de Crstea, de Bilcari, o a t Oan5 frre de PAtru, de Curtesti,
a t le fils de Nanes, de Feeresti, o ont t les maisons de Feir, de Petre et de
Cozma Streasin, de Pducesti, o a t PAucl le vieux, et de Rohati, o a t la maison
d'Oans Ungureanul; sur le Birlad, les villages de Blteni, situ l'embouchure de Stebnic,
de Deleni, avec la seli,stca (emplacemment d'un village abandonn) de Miclesti, de M5.reseni,
o a t Jude Mares, le village o a t la maison de Stefan Mesehnea et le village
oo ont t les Balosinduti, en haut du bourg de Vaslui, dans Dumbray5.; sur le
Vaslui, les villages de Bruduresti, o a t le village de Drgoi et de Toma, de Mrti, appel
aux temps d'autrefois Prtnosi; entre la Crasna et le Birlad, le village de Filipesti et, dans
les mrnes confins, le village de Sacueni, o a t Stanciul Scuiul, achets au monastre
Bistrita et autres propritaires. En mme temps, le prince exempte de taxes douanires les
habitants de ce bourg, pour toutes marchandisses, sauf du poisson, pour lequel ils paveront un
poisson pour une tnajd (mesure) ou pour un chariot. On indique les nouveaux confins de ce
bourg.
15 oc t obre 149 1 (6999), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Bale le droit de proprit sur le village de Drguseni, situ sur la Podraga, donn par la
cousine de celui-ci, Nastea, fille d'Ivan 131zdig.
15 oct ob re 1491 (6999), Su c eav a. Le voIvode Etienne le Grand confirme
au spdtar Marco la droit de proprit sur le village de Cernica, situ sur le Berheci, achet
Nastea, sa soeur Marta, les filles de Magda, et a leurs neveux, pour 160 ziotys tatares.
15 oc t obre 149 1 (6999), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Ptru Selisteanul le droit de proprit sur le village de Mnesti, situ a le source d'Ialan,
o a t la maison de Manea, avec un monastare, achet h. Duma, fils de Manea d'Obirsia
Ialanului, et ses neveux, Dragot Cremene et Tintea, pour 75 zbotys tatares.

XLVI www.dacoromanica.ro
100. 15 octobre 149 1 (6999), Su ceav a. Le voivode ttienne le Grand fait
don au monastre de Tazlhu d'une moiti du village situ l'embouchure d'Oarbic, achete
Greaca, fine de Tatul Herlic, pour 100 z/otys tatares, et, en a-18rue temps, il confirme le droit
de proprit sur la brani,stea (fort dont l'emploi est rserv) d'autour du monastre, en indi-
quant ses confins.
101. 16 octobre 149 1 (6999), Suceav a. Le volvode ttienne le Grand confirme
Neagoe Orbescul et 6, ses parents le droit de proprit sur leur hoirie, les villages de Rhspopi
et d'Iliesti, situs sur le Soholui, et de Chtelesti, situ sur le Covurlui.
31 octobre 149 1 (6999), Su ceav a. Le voivode ttienne le Grand fait don
Ion Murgu des villages de Hintesti et <oh a t Neagsh Taurul, situs sur le Perecichiu, achets
par le prince Oan6, Dzeam et h ses soeurs, les fils de Drago s Dzeaml de Zeletin, pour
160 zlotys tatares.
2 novembre 149 1 (6999), Suceav a. Le voivode ttienne le Grand confirme
Luca Bot le droit de proprit sur une moiti du village de Balosinesti et sur une moiti
du village d'Itrinesti, district de Neamt, et les deux autres moitis il les confirme aux cousines
de celui-ci, Neaga et Mhrina.
2 no vembre 149 1 (6999), Su ceav a. Le volvode ttienne le Grand confirme
Stanciul le droit de proprit sur le village de DrAghisani, situ sur le Jiravet, achet Avhr,
fits du vistier Ivan, pour 200 zloyts tatares.
6 no vembre 149 1 (6999), Su ceav a. Le voivode tienne le Grand con-
firme Mihul Pojar et h. ses parents, tous les petits-fils de Laslhu Buhaicea, le droit de proprit
sur leurs hoiries: les villages de Sdcuiani et s oh a t jude Oanciu , en haut de Movile, et
de Bogdhnesti, tous situs Cobile, de Muesli, oil a t Jude Oancea, de Rusciori, oh a t
jude Stan, et de Dumbrhvita, oil a t jude Giurgiu, tous les trois situs sur le Siret, et
de Buhhicesti, situ sur la Jijia, sous Cornaris.
1492 (7000). Le volvode tienne le Grand confirme h. Solomn, Sthni15., Trebesan
et h Giurgiu le droit le proprit sur le village de Nadie, situ sur le Taz15.u.
14 janvier 1492 (7000), Su ceav a. Le volvode tienne le Grand confirme
Stoian et h son frre, Lupe, le droit de proprit sur une moiti de la selipea (emplacement
d'un village abandonn) oil a t Roman *, situe l'embouchure de Musata, achete Neaga,
fille d'Alexa et petite-fille du vistier Sin, pour 40 zioyts tatares.
17 mars 1492 (7000), Su c eav a. Le voivode ttienne le Grand confirme h.
Steful et h sa soeur, Mhrina, les fils de Mdrusca et les petits-fils de Steful Jumhtate, le droit
de proprit sur le village de SerbAnhuti, situ sur le Siret, indiquant ses confins, la suite
du partage des hoiries d'Ion Jumetate.
17 mars 1492 (7000), Suceav a. Le voivode tienne le Grand confirme h.
MArinca., fille de Mindrea, et a ses neveux, Silea et Donea, le droit de proprit sur le village
de Mindresti, o ont t Balintii, situ sur le Siret, indiquant ses confins, h. la suite du partage
des hoiries d'Ion Jometate.
17 mars 1492 (7000), Su ceav a. Le voivode tienne le Grand confirme au
pitclrel Costea le droit de proprit sur le village de Thmicesti, situ sur la Crasna, acht
Costea, petit-fils du spcitar Dienis, pour 70 zlotys tatares.
30 mars 1492 (7000). Le voivode tienne le Grand confirme au aprod Iursa,
petit-fils de CrAciun Belcescu, le droit de proprit sur le village de Belcesti, situ sur Piaui.
Alb, sa soeur Vasca sur le village de Negoesti, situ de mme sur Piriul Alb, et h. leur soeur
Marusca sur deux parties du village de Shrbesti, situ sur l'autre Piriu Alb.
30 mar s 1492 (7000). Le voivode tienne la Grand fait don h Stan Poiara
du village de Cirnesti, situ sur le Siret, achet Neacsa, petite-fille de Mihhilh Popa, pour
120 z/otys tatares.
30 mars 1492 (7000). Le voivode tienne le Grand fait don h. Stanciul et h.
ses soeurs, Dragole, Sora, Neacsa, Mara et Visa, tous les fils de Mhcea, d'une moiti du
village de Bothsntai (Botosesti), situ sur le Siret, la partie appele Gramesti, achete 6. Luca,
fils du Paharnic Dias, et h ses parents, pour 80 z/otys tatares.
<31> mars <1492 (7000)>, Vaslu i. Le voivode tienne le Grand confirme Stan
Babici et 6, son frre, Iachim Babici, le droit de proprit sur une moiti du village de Hliboca,
situ h. la source de Derehlui, et sur l'autre moiti il confirme le droit de proprit leur
frre,.Andrias Babici, les deux moitis tant achetes h. Pavel Iudca, fils d'Iudca le vieux,
pour 300 zlotys tatares.
24 juin 1492 (7000). Le volvode tienne le Grand fait don 6. Baico et 6. son
frre, Ivan, du village d'Almasul, indiquant ses confins.
10 octobre 1492 (7000), Suceav a. Le voivode tienne le Grand confirme
6. Toma, fils de Mihnea et petit-fils d'Oanh Stingaciu, le droit de proprit sur le village de
Tomesti, Cirlighturh.

www.dacoromanica.ro XLVII
14 octobre 1492 (7000). Le voivode Etienne le Grand confirme 6. Toader et
ses cousins, Sima et Mierla, le droit de proprit sur une moiti du village de Donce.,ti,
situ sur la Doncea, achete Av5.ru, fits du vistier Ivan, pour 30 ziotys tatares.
24 no v embre 1492 (7000), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand fait
don au monastre de Putna du village de Stubeiul, situ sur le Baeu, indiquant ses confins,
achet Ivanco Levici et h. ses parents, tous les petits-fils du postelnic Hodco Costici et de Lev,
pour 250 zbatys tatares. Il fait don aussi d'un terrain dsert au-delh. de Podraga.
1493 (700 1). Le voivode Etienne le Grand confirme b, Grigore SAvlscul le droit
de proprit sur le village de MAnAileti, acht . AnuFa et b. sa soeur, Neaca, les filles de
145n5.i15., pour 270 ziotys tatares.
3 mars 1493 (700 1), Su ceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme au
stolnic Dragoe le droit de proprit sur le village de Bumbureti, situ sur la Tutova, rem-
bouchure de Studenet, achet b. Ilea et h. sa cousine, Neaqa, les petits-fils de DrAgu Tim*scul,
pour 140 zlotys tatares.
3 mars 1493 (7001), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme b.
Stetco le droit de proprit sur un terrain situ dans les confins du village de Toporetii Vechi,
achet b, One et h son fr6re, Coste, les fils d'Anna et les neveux d'Ioan4 Topor, pour 100
zlotys tatares.
5 mars 1493 (7001), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Albul Voinescul et b. ses soeurs, Ana et Vasilca, le droit de proprit sur le village d'Oideti,
o a t jude Voina, situ sur la Tutova, acht Lazor, fils de Petric5. Negrilescul, et h. sa
cousine, Nastea, fille d'Ion Negrilescul, pour 60 ziotys tatares.
5 mars 1493 (7001), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
M5sina et h. sa soeur, Stana, les filles de Dragomir Iuban et les nices de Solda de Dumitra,
le droit de proprit sur les hoiries hrits de leur oncle, $olda; MArina sur les villages de
$oldeni, de Bir15.1eti, de Fintina Iepurelui et de Fintina lui Solomon, sur la Dumitra, sur le
village Oil a t Oanc lo et sur le village oo a t Latco de Cimpie , sur la Larga, et sur
une moiti de Cimpie, et b, Stana sur les villages de Spireni, de DrAgornAneti, de LAzWi et de
S5.rficineti, tous situs sur la Dumitra, et sur l'autre moiti de Cimpie.
5 mars 1493 (700 1), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme une
proprit.
6 mars 1493 (7001). Le volvode Etienne le Grand confirme b. Ion Albul le droit
de proprit sur une moiti du village de Rklieti, situ sur le Strajnic, district de FAlciu.
7 mars 1493 (7001), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
Negri15., fils de Vilcea Batriescul, le droit de proprit sur le village de Batireti, situ Cir-
ligb.tur5., dont une moiti est son hoirie et l'autre moiti il l'a achet . sa tante, Maruca, pour
60 ziotys tatares. Le volvode lui confirme aussi le droit de proprit sur la selistea (empla-
cement d'un village abandonn) de M5.cAu Vlad, situe sur le Bahluet, avec emplacement de
moulin, achete Anuca et h. Marta, les filles de Mdirjac, pour 70 ziotys tatares.
7 mars 1493 (7001), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
Rabot5., sa soeur, Sora, les fils d'Alexa, et 6, leurs parents, le droit de proprit sur le village
oil a t la maison d'Alexa, situ sur la Vinna, reu de Magda, fille de Mihul et petite-fille de
Negrea, et des petits-fils de celle-ci.
15 mars 1493 (700 1), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme b.
M5.135115. et 6. ses parents, tous petits-fils de Lucaci, le droit de proprit sur les villages de Balo-
mirWi, o a t Jude Balomir, avec un moulin sur le Bahlui, et de Hoiseti, o a t jude
Dobromir, tous les deux situs sur le Bahlui. Une moiti de ces villages appartiendra M5.11525.
et b. sa rake, MaruFa, et l'autre moiti appartiendra aux autres nikes. Puis, MaruFa, a vendu
sa partie du village de Balomireti et du moulin b. son oncle, MAnAil5 pour 100 ziotys tatares.
En mrne temps on indique les confins de ces villages.
15 mars 1493 (700 1), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand fait don au
comis Petric5. du village d'Oniceani, situ sur Sumuzul Rece, perdu en flonie par le vistier
Avram.
15 mars 1493 (7001), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme b.
Ivul Mindrea et b. ses neveux le droit de proprit sur le village de TAveti, situ l'tang
de Crasna, achet aux fils de Dinga T5.1pigeanul, pour 120 ziotys tatares. En m6me temps,
le prince leur confirme aussi le droit de proprit sur leur hoirie, Selitea lui Bibart el le village
de GAneti.
<E nv iron 15 mars 1493 (7001), Suceav a>. Le voivode Etienne le
Grand fait don 6, l'aprod Ion du village de Scantireti, situ sur le Birlad, achet Ivul Min-
drea, ses neveux et b. AvAr, pour 130 ziotys tatares.
<A p r 6 s 15 mars 1493 (7001)>. Le volvode Etienne le Grand confirme le
partage du village de Scantireti entre Lupul et sa soeur, MaruFa, les fr6res de l'aprod Ion.
16 mars 1493 (7001), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme b.
Oam et b. sa soeur, Fedca, le droit de proprit sur une moiti du village de B5imAceni, situ

XLVIII www.dacoromanica.ro
sur la Jijia, et sur l'autre moiti leur parent, Paresca, fille de Medeleanul, achetes h Marina,
fille de Magda et petite-fille de Cinde, pour 160 ziotys tatares.
26 mars 1493 (7001), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme au
diac Alexa le droit de proprit sur la sekste (emplacement d'un village abandonn) oil a t
jude Iuga, CirlighturA, achete Ciorciolina, fille de Drhgoici de CirligAtur et petite-fille
de $erb R6spop, pour 110 ziotys tatares.
22 oct obre 1493 (700 1). Le voivode Etienne le Grand, pour un quart du village
de M5stachni.
26 oct obre 1493 (700 1), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
A Stan Grama et h. ses frres, Sima, Bodea et Bogdan, le droit de proprit sur le village de
Sirbi, situ h. la source de Slivna, achet Giurgea, fils de Bancea ProdAnescul, et A. sa nice,
Mica, fille de Brindea, tous deux les petits-fils de Miclea Prodhnescul, pour 64 zbotys tatares_
28 oct obre 1493 (7001), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Danciul, A. son frre, Dragoa, MAlaiu et 6. Toma Bosioc le droit de proprit sur la Seli-
stea lui DAnhu, oir ont t Liestii, situe sur la Putna, achete aux fils de Grozea DInAu,
pour 40 ziotys tatares.
4 novembre 1493 (7001), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Nastasia, fille de Mdrina et petite-fille de Cirstea, le droit de proprit sur son hoirie, le village
de Sthnilesti, et la sekstea (emplacement d'un village abandonn) d'Albotesti, dans les mmes
confins, le village de Cirstesti, oir a t Miroslav, situ sur la Moldova, et, dans les mmes
confins, le village de Hiresti.
7 decembre 1493 (700 1). Le voIvode Etienne le Grand, pour les confins du
village de Chiujdesti.
<1494 (7002)>. Le voivode Etienne le Grand confirme h. Ivanco et h. ses parents
le droit de proprit sur une moiti du village de $ecani, situ en haut d'Adjud, achete $erban
et h. Brindusa, petite-fille de Giurgiu $ecanul, pour 60 ziotys tatares.
18 janvier <1494 - 1496>. Le volvode Etienne le Grand confirme 6. Toader
Lazea le droit de proprit sur le village de RAdesti, situ h. la source de Covurluiul Sec, achet
aux filles de Stoica Dienis.
25 f vrier 1494 (7002). Le voivode Etienne le Grand confirme h Ana et a.
sa soeur, Marina, les soeurs de Lupa, le droit de proprit sur le village d'OstAsAsti, o a
t Negra, situ sur la Rebricea, achet Dragotk fils d'Ivan Pietrescul et petit-fils d'Iatco.
Piatrk pour 110 z/otys tatares.
27 f vrier 1494 (7002), Suceav a. Le voIvode Etienne le Grand confirme
A Anna, fille de Bobul, le droit de proprit sur un quart du village de Petrilesti, situ sur Piriul
Alb, achet h. Luca., fils de Zeico, pour 50 ziotys tatares.
2 mars 1494 (7002). Le voivode Etienne le Grand confirme Andrica, Petre
et h. Costin, les fils de Barbu Burcea, le droit de proprit sur le village de Zernesti, achet
pour 30 zlotys tatares.
11 mars 1494 (7002), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme h.
Milailh et h. son frre, Ghitul, le droit de proprit sur une moiti du village de Cirnesti,
Cobile, indiquant ses confins, achete h Bonceac et A. ses soeurs, Anna et Rusca, les fils de
Stana et les petits-fils de Mihul Cirnul.
11 mars 1494 (7002), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme h.
Toma le droit de proprit sur le village appel o a t Ivan , situ Cobile, sous Moghil6..
Ulmi, achet Bonceac et h. ses soeurs, Anna et Rusca, les fils de Stana et les petits-fils
de Mihul Cirnul, pour 110 ziotys tatares.
1495 (7003). Le voivode Etienne le Grand, pour le village de Vitejesti, situ
Codru.
1495 (7003). Le volvode Etienne le Grand, pour une moiti du village de Chiliiani,
situ sur le Birlad.
1495 (7003). Le voivode Etienne le Grand confirme h. Bogdan le droit de propri-
t sur une moiti du village de GiumAateni, achete h. son frre, Oncea, fils de MArina et petit-
fils de Giurgea, pour 230 ziotys tatares.
6 janvier 1495 (7003). Le volvode Etienne le Grand, pour le village de Stoiasti,
situ sur la Tutova.
<A vant 10 janvier 1495 (7003), Birla d>. Le voivode Etienne le Grand
confirme les confins du territoire possd par le bourg de Birlad, en ajoutant la seli,ste (empla-
cement d'un village abandonn) appelle Ivancea de la Thrarca, situe sur la Tutova, achete
par le prince aux petits-fils de Petru Tudor, pour 100 ziotys tatares. En mme temps, le prince
exempte les habitants de ce bourg des taxes douanires, sauf ceux qui vendront du poisson.
<10 janvier-avant 3 fvrier 1495 (7003)>, Vaslui. Le voivode
Etienne le Grand confirme 6. Ona, h. Fedor et h. son cousin, Albul, le droit de proprit sur
deux parties du village de Deocheati, o a t Bogdan, situ sur le Soholui, achetes DrAghlina,
fille de Latco Leghetis et petite-fille de $tefan Leghetis, pour 100 ziotys tatares.

www.dacoromanica.ro XLIX
10 janvier 1495 (7003), Vaslu i. Le volvode tienne le Grand confirme b.
Miclea et b. ses soeurs, MAlina, Buraia et Greaca, les fils de Stana et les petits-fils d'Ivan, le
droit de proprit sur le village oil a t la maison de leur grand-pre, Ivan, situ sur la Cneaja,
et, dans les mmes confins, la fontaine imputita.
10 j a nv ier 1495 (7003), Va slu i. Le voivode tienne le Grand confirme
A Vasco, Mihul Bontea, a Mihaild, et a Todericd., le fils de Dolha, le droit de proprit sur une
moiti du village de Fofisesti, situ sur la Cutitna, achete Pdtru Girbovdt, fils de Pantea
et petit-fils de Petru, pour 80 Aotys tatares.
11 janvier 1495 (7003), <V aslu O. Le voIvode tienne le Grand fait don b.
Stan Mieriul d'une moiti de la seliFtea (emplacement d'un village abandonn) de Fundiani,
situe sur le Birlad.
11 janvier 1495 (7003), V aslu i. Le voIvode tienne le Grand fait don
au spcItar ClAndu d'une moiti du village de Piscul, situ sur le Birlad, avec une moiti
de moulin.
11 j a nv ier 1495 (7003), Vaslu i. Le volvode tienne le Grand fait don a
Mares, A. Duma Mdldescul, Sima, Nicoard et Petricd du village de Meresti, situ sur le
Birlad.
11 janvier 1495 (7003), V aslu i. Le voivode tienne le Grand fait don b.
l'u,sar Petru et b. ses sc,eurs, Neaga et Mica, d'une moiti du village de Tomcesti, situ sur le
Birlad, et d'une moiti du barrage pour attraper du poisson, qui se trouve dans la riviere de
Birlad.
12 j a nvier 1495 (7003), < V aslu Le voivode 'Etienne le Grand fait don
A Foca, Berehoiu et Bantas d'un terrain desert, situ b. le source de Covurluiul cu Apd.,
entre les villages de Rddesti et de Voenesti, pour fonder un village, indiquant ses confins.
12 janvier 1495 (7003), Vaslu i. Le voIvode tienne le Grand fait don b.
Alexa, Giurca., Dragose et Giurgiu du village de Tiganei, situ Dimaci.
12 j a nvier 1495 (7003), V aslu i. Le voivode tienne le Grand fait don
au postelnic Eremia d'une moiti du village de Piscul, situ sur le Birlad, avec une moiti de
moulin.
12 janvier 1495 (7003), Vaslu i. Le voivode Etienne le Grand fait don b.
Fete et h. ses freres, Vdsiiu et Tatul, d'une moitie de la seli;stea (emplacement d'un village
abandonn) de Fundeni, situe sur le Birlad.
12 j a nv ier 1495 (7003), V aslu i. Le voivode Etienne le Grand fait don b.
FrAtild. et A ses neveux, Mares, Florea, Danciul et 135.dea, du village de Liesti, situ sur le
Birlad, Rdtud.
15 j a nvier 1995 (7003). Le voivode tienne le Grand confirme a Nistor et b.
son frre, Crdciun, le droit de proprit sur la selipea (emplacement d'un village abandonn)
situe Fintina Suciavea, la source du ruisseau de Gruseva, achete Oancia, petit-fils du
ploscar Bodea, pour 50 ziotys tatares.
16 j a nv ier 1495 (7003). Le voivode tienne le Grand confirme Petre Ghenghe
et A ses parents le droit de proprit sur le village de Popesti, situ sur le Jeravdt.
16 j a nvier 1-195 (7003). Le voivode tienne le Grand confirme a Neaga et b.
sa soeur, Stana, les filles de Dragomir Tdutul, le droit de proprit sur leur hoirie, les villages
de Tduti et de Rujeni, situs sur la Horincea, et une moiti du village de Leusteni, situ b. Chi-
gheci. L'autre moiti du village de Leusteni est le hoirie de leur cousin, le logothte Tdutul.
16 j any ier 1495 (7003), Le voivode tienne le Grand confirme b. Toader,
son frre, Ivan, et leurs nieces, Nastea, Stana et Maria, le droit de proprit sur le village
de Gheesti, situ sur le Zeletin, entre les -tillages de Neagone et de Colunoi, oil a t Gheia,
acht Pdtru Ghiltu et b. ses parents, tous les petits-fils de Pdtru Scolofindie et du prtre
Dragomir, pour 85 zlotys tatares.
17 j a nvier 1495 (7003), Vaslu i. Le voivode tienne le Grand confirme
Marita, fille de Sima et petite-fille de Toader Ndnescul, et ses parents le droit de propri-
t sur le village de Ndnesti, situ sur le Studenet, divis en quatre parties.
17 j a nv ier 1495 (7003), V aslu i. Le voIvode tienne le Grand confirme b.
Nica et b. ses parents le droit de proprt sur le village de Politeni, oil a t Vlasin, et sur la
seliftea (emplacement d'un village abandonn) de Toma, tous les deux situs sur la Tutova, ainsi
que le partage qu'ils l'ont fait.
22 j a nyier 1495 (7003), V aslu i. Le voivode tienne le Grand confirme b.
Mica, fille de Mihdild. Andriescul, le droit de proprit sur la village de Pulpesti, oil a t
jude Pulpe, situ sur la Tuto /a, achet Mihul Dragoslav et ses parents, tous les petits-fils
de l'ancien ceasnic Negrild, pour 80 zlotys tatares.
22 j a nv ier 1495 (7003), Vaslu i. Le voivode Etienne le Grand confirme
b Neagul Dumia et son here, Balo, le droit de proprit sur un quart du village de Budzesti,
o a t Bericica, situ sur la Srata, achet Na.stea, petite-fille de Mil-ILIA Budzea, et sa
niece, Mdrina, fille de Husul, pour 25 ziotys tatares.

www.dacoromanica.ro
172. 22 janvier 1495 7003), V aslu i. Le volvode Etienne le Grand confirme
Toader Iucas et h ses parents, tous les petits-fils du globnic Laslhu, le droit de proprit sur
leur hoirie, les villages de Laslloani, situ sur le Crachu, de 5erbe#i, situ sous Piatra Crachului,
de Mohoriti, situ en bas de rembouchure de Pojorita, de Drhgoesti, situ sur le Dobrotvor,
de Petresti, situ sur le Zeletin, de PlAcinteni, d'Oprisesti, de Cima et de Rhchitis.
23 janvier <1495 (7003)>. _Le volvode Etienne le Grand confirme h. Leca et
h. son frre, Petru, le droit de proprit sur une portion de terrain, situ sur la Shrata, en ba-s.
des confins du bourg de Hui, achete Nastea, petite-fille de Mihail Buzg, et h. sa nice, MArina,
fille de Husul, pour 40 ziotys tatares.
24 j a nv i er 1495 (7003). Le volvode Etienne le Grand confirme Petrea et
sa soeur, Mariea, le droit de proprit sur le village 4 Otil a t Ionas Tricolescu situ sur
l'Elan, dont une moiti a t achet par leur pre, CrAciun, Giurgea, frre de Cristea Negrti,
et l'autre moiti a t achet par eux h. Toma, fils d'Ivasco Tricolescul. Ivasco Tricolescu avait
rachet cette moiti de village h. Giurgea, frre de Cristea Negru.
24 janvier 1495 (7003), V aslu i. Le voivode E.tienne le Grand confirme
h. Magda, fille de Mihul et h. ses parents, les petits-fils de Sima Ruginh, et h. d'autres encore le
partage de leurs villages: Todireni, Liudesti, et Birzesti, situs sur le Birlad, Zhharna, situ&
sur le Nistru, Horodistea et d'autres villages.
25 j anvier 1495 (7003). Le voivode Etienne le Grand confirme Vana Petre-
scul le droit de proprit sur une moiti du village de Cucoseri, oil a t Oancea, situ sur le
Stemnic, achete hies, neveu d'Ianos Negrescul, pour 60 ziotys tatares.
3 fvrier 1495 (7003), Iassy. Le volvode Etienne le Grand confirme h. Phtiul
et h ses parents le droit de proprit sur le village de Dodesti, o a t stefan, situ sur la JigMie,
en haut de Thmhsel, achet h. Ion Budz et h. ses parents, pour 100 zkitys tatares.
4 f vrier 1495 (7003), lass y. Le vol /ode Etienne le Grand confirme h. Toma.
Salce, fils d'Ivasco Tricolescul, le droit de proprit sur le village situ h. Salce, sur l'Ialan,
entre Ioaras Tricolescul et Gdjaciane, achet h Ion Budz. et h. ses parents, pour 70 ziotys tatares.
5 fvrier 1495 (7003), lass y. Le voivode Etienne le Grand confirme au
pisar Toader le droit de proprit sur les villages de Rizina, o a t ultdinan Alexa, et de
Sinaseuti, situs sur le Nistru, rembouchure de Rizina, achets ses parants, arrires petits-
fils de Negrea, pour 150 zlotys tatares.
13 mars 1495 (7003), <Suceav a>. Le voivode Etienne le Grand confirme
Drago, ses frers, Petrea, Gliga et Cirtilh, et h leurs nices, Nastea, Parascheva et Anghe-
lina, le droit de proprit sur le village de Stroesti, situ sur la Moldova, h. l'embouchure de
Somuz.
13 mars 1495 (7003), Su c eav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h Cozma
Paco, h. son frre, Mihul, et h. leur soeur, Nasta, les fils de Hodco Pscan, le droit de proprit&
sur le village de Phscani, situ sur l'Ichel, sur une seli,ste (emplacement d'un village abandonn)
situe sous Poroseci, et sur un rucher. Les confins seront tracs selon la dcision du paharnic
Mohila et de ses voisins, suivant les tracs des anciens confins.
13 ni a r s 1495 (7003), Su c eav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
Cozma, ses frres, Vladul, Neaga et Stana, et h. leur nice, Phtrana, le droit de proprit sur
une moiti du village de Floresti, situ sur le Polocin, achete MAgdMina, fille du spdtar Petru,
pour 36 ziotys tatares.
13 mars 1495 (7003), Suc eav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h..
Cirstea et h. ses frres, Dobrul, Neaga et Nastea, le droit de proprit sur une moiti du village
de Sphreati, oil a t Spareatul, situ sur le Zabrhuti, achete teful et 6. ses frres, Ion
et Stana, les fils de l'ancien stolnic Ioanhs, pour 25 ziotys tatares.
15 mars 1495 (7003), Su ceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme A.
Maria, fille de Birsan, et h. ses neveux le droit de proprit sur une moiti du village de Floresti
situ sur le Polocin, achete Mhzdhlina, fille du spdtar Petru, pour 35 zlotys tatares.
15 mars 1495 (7003), Su c eav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
Vlasin et b. son neveu, Ciocan, le droit de proprit sur la troisime partie du village d'Argisani,
situ sur le Prut, achete h Coste Orhs, pour 160 ziotys tatares.
16 mars 1495 (7003), Su c eav a. Le volvode Etienne le Grand confirme h.
Giurca Pintece et h. ses parents le droit de proprit sur une moiti du village de Horodni-
ciani, avec une moiti de moulin, et sur les villages de Milrcesti et de Grijlivi, situs sur le
Birlad.
17 mars 1495 (7003), Su c eav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
Lupe et h. ses frres, Danciul et Toma, le droit de proprit sur une moiti du village de Tivesti,
situ sur le Berheci, achete Iura, fils de Marusca et petit-fils de Coste Croitorul, pour 60 ziotys
tatares.
17 mars 1495 (7003), Su c eav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
Sima Gures le droit de proprit sur une moiti du village de Sirbi, situ sur la Rebricea,
partage avec son neveu, Nicoar5, Ciocirlie.

LI
www.dacoromanica.ro
17 mars 1495 (7003), Su c ea v a. Le voIvode Etienne le Grand confirme
Toader, fils de Miclea Balcescul, et b. Dragota Vulpescul le droit de proprit sur le village
de Hirova, oh a t la maison de Rosomac, situ Maiatini, entre les villages de Dereneu et
de Grisani, achet Nastea, fille de Rosomac, pour 55 ziotys tatares.
18 mar s 1495 (7003), Su c e a v a. Le volvode Etienne le Grand confirme b.
Petre Caliman et b. ses neveux, Isaia, Armean, Anna et MArusca, le droit de proprit sur
le village de Tatomiresti, situ b. la source d'Oarbic, achet Ilie et b. ses frres, Petrea,
Gavril et FrAti16., les fils de Jula, et . leur niece, Fatose, fille d'Ivasco Clecea et petite-fille
de Coste Dabija, pour 80 zlotys tatares.
18 mars 1495 (7003), Su c eav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
Stanciul et a sa soeur, Stana, le droit de proprit sur le village de Lalesti, situ sur la Tutova,
achet Oancea, fils de Stanciul Neamisul, pour 150 ziotys tatares.
18 mar s 1495 (7003), Su ce a v a. Le voivode Etienne le Grand confirme
Cozma, petit-fils de Balea, et son neveu, Toader, le droit de proprit sur le village de BrA-
tiesti, situ sur le Trotus Suprieur, et sur la Poiana lui Ilia, situe dans les mmes confins.
19 m ar s 1495 (7003), S u c e a v a. Le voivode Etienne le Grand confirme
aux petits-fils de stefan Peaplea le droit de proprit sur le village de Giurcani, situ dans
Cimpul lui Drago s et divis en quatre parties.
<A v ant le ler oc t obre 1495 (7003)>. Le voivode Etienne le Grand con-
firme Giurgiu Cirmete et h. ses freres, Dragose, Drhgalina et Stana, le droit de proprit sur
le village de Miresti, oil a t Ivan Mieriul, situ sur le Sohului, en haut du village de Deo-
cheati, achet Toader, fils de Nastea, pour 100 ziotys tatares.
10 oct obr e, <apr es 1495 (7003)>, Su ce a v a. Le volvode Etienne le
Grand confirme b., Bura et a sa soeur, Neacsa, le droit de proprit sur une moiti du village
de Cima, situ sur le Zeletin, achete Toader Iucas et ses cousins, pour 100 ziotys tatares.
24 j a nv ier 1496 (7004), Suc e a v a. Le voivode Etienne le Grand fait
don au pisar princier Toader d'une moiti du village de Ciofresti, situ sur le Birlad, au bord
du grand tang de Birlad, l'embouchure de Gerul. De plus, il possdera, avec le stolnic Fruntes,
un quart de cet tang.
<24> j a n v ier 1496 (7004), Su ce a v a Le volvode Etienne le Grand fait
don au stolnic Ion Fruntes d'une moiti du village de Ciofresti, situ sur le Birlad, au bord du
grand tang de Birlad, l'embouchure de Gerul. De plus, il possdera, avec le pisar Toader
un quart de cet tang.
25 j a n v ier 1496 (7004), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand, pour le
village d'<Aldesti>.
1497 (7005), V a sl u i. Le voivode Etienne le Grand confirme b. Anusca et h.
sa soeur, Elisafta, les filles de Jurja, le droit de proprit sur la troisime partie du village
d'Alexesti, situ sur la Vilna, achete b. Duma et b. ases freres, Vlasin et Anghelina, les fils
d'Iuga, pour 70 ziotys tatares.
1497 (7005). Le voivode Etienne le Grand confirme 6. Vlad Semenescul le droit
de proprit sur une moitie du village de Vladesti, situ sur le Racova, qui a: t appel Leu-
cesti, avec une moiti du moulin sur la Racova.
3 j a n v i er 1497 (7005), H ir 1 5. u. Le volvode Etienne le Grand confirme au
prtre Ivan Arame le droit de proprit sur le village d'Urjiceani, achet 6, Miclaus et b. son frre,
Iancu, pour 250 gotys tatares.
20 j a nv ier 1497 (7005), lass y. Le volvode Etienne le Grand confirme b.
Neagul ChlmAtui le droit de proprit sur une moiti du village de Molesti, situ sous Orhei,
achete Ilca, fille de Stan, pour 200 ziotys tatares.
20 j a nv ier 1497 (7005), <I a s s y>. Le volvode Etienne le Grand confirme
Toader, fils de Gavril, b. son cousin, le prtre Toader de Iassy, et b. la soeur de celui-ci, Stana,
les fils de Giurgea, le droit de proprit sur le village de Nedeiani, Cirlighturb., achet aux
petits-fils d'Ivasco Procelnicul, pour 70 z/otys tatares.
22 j a n v ier 1497 (7005), lass y. Le volvode Etienne le Grand fait don au
monastre de Voronet d'un rucher situ sur le ruisseau de Mihalcea, Cirlightur., achet
DrAgus Carimbu et A ses parents, pour 70 Aotys tatares, et d'un terrain, appel Lazul, dans
les confins du village de Tomesti, pres du rucher mentionn, achet b. Toma, fils de Mihnea,
petit-fils d'Oanh, pour 20 z/otys tatares.
28 j a n v ier 1497 (7005), lass y. Le voivode Etienne le Grand confirme b.
Mihai Mindrea le droit de proprit sur le village de Litesti, situ sur le Siret, achet b. Mara,
fille de Nisporescu et petite-fille de Miroslav, et b. Iossina (1).
25 f vr ier 1497 (7005), V a slu i. Le volvode Etienne le Grand confirme b.
Ileana et b. son neveu, Dragoth Fratianu, le droit de proprit sur le village de Frhtienesti, situ
au-del. de Prut, l'embouchure d'Orbeja, achet Toader Chuia et b. sa nice, Anna, fille de
Oanh. Cluia, pour 70 zlotys tatares.

www.dacoromanica.ro
6 mars 1497 (7005), V aslu i. Le voivode tienne le Grand confirme Dan-
ciul Pogan, fils d'Ion, et ses frres le droit de proprit sur le village de Poganesti, o a t
la maison de Nicoara Pogan, situ sur la Tutova.
8 mars 1497 (7005). Le voivode ttienne le Grand confirme h. Ion Nadesu,
fils de Mihailo, le droit de proprit sur le village de Nadie, acht h. Mihul Berescul, pour 60
ziotys tatares.
9 mars 1497 (7005). Le volvode ttienne le Grand confirme a. Ion Papa et A.
ses parents le droit de proprit sur le village d'Ogrinesti, o a t jude Ordzea., situ sur le Corod,
achet Toader et h. ses frres, les fils d'Iuga, pour 53 4otys tatares.
10 mar s 1497 (7005), V aslu i. Le volvode tienne le Grand confirme Triful
Sogne le droit de proprit sur un quart du village de Doncesti, situ sur la Doncea. acht
Avar, fils du vistier Ivan, pour 15 ziotys tatares.
10 mar s 1497 (7005), V a slu i. Le voivode tienne le Grand confirme h. Ma-
rusca, fille de Stan Maxin, le droit de proprit sur son hoirie, une moitie du village de
Maxinesti, situ sur Piriul Negru.
11 mars 1497 (7005). Le voivode tienne le Grand confirme Lupea, son
frre Toader, et leur soeur, Cristina, le droit de proprit sur le village de Sirbi, situ sur
la Horince, achet pour 86 ziotys tatares.
11 mars 1497 (7005), Vaslu i. Le voivode tienne le Grand confirme h. Ghe-
deon Harbuz et ses parents le droit de proprit sur le village de Harbuzi, o a t Badioai,
situ sur la Jigalia, divis en trois parties.
13 mars 1497 (7005). Le volvode ttinne le Grand confirme Ghermanita le
droit de proprit sur un tiers de la moiti du village de Dragomiresti.
13 mars 1497 (7005). Le voivode tienne le Grand confirme Grozea, sa
soeur, Marisca, et leur neveu, Gliga, le droit de proprit sur un quart du village de Grozesti,
situ dans Cimpul lui Drago, achet leurs parents, Niacsa, fille de Giurgea Grozescul, et
son neveu, Dragota, fils d'Ivan, pour 80 zlotys tatares.
13 mar s 1497 (7005), Vaslu i. Le voivode tienne le Grand confirme Giur-
giu Puteanul le droit de proprit sur les villages de Puteni, situ dans Dumbrava, et coa
ont t Muntenii Putenio, situ la lisire de Dumbrava, achets Toader Turcul et A. ses
parents, tous les petits-fils de Simion Turcul, pour 100 ziotys tatares.
14 mars 1497 (7005), Vaslu i. Le volvode ktienne le Grand confirme Anusca
et ses soeurs, Negrita et Maria, le droit de proprit sur le village de Bejariceni, situ sur
l'Idrici, achet Vlaicu, fils de Scoarta, pour 60 ziotys tatares.
14 mars 1497 (7005), Vaslu i. Le volvode tienne le Grand confirme Micul
Macau le droit de proprit sur une moiti du village de Calimanesti, situ sur la Putna, achete
a Ion Batin de Suceava, petit-fils de Batin, pour 70 ziotys tatares.
15 mars 1497 (7005), <V aslu i). Le volvode tienne le Grand confirme aux
fils d'Ilciul le droit de proprit sur une moiti du village de Dimesti, situ sur le Siret,
district de Tecuci.
15 mars 1497 (7005), V aslu i. Le volvode tienne le Grand confirme au
prtre Stroia le droit de proprit sur une clairire situe l'embouchure de Strimba, au-delh.
de Tazlau, vis-a-vis du village de Beresti, avec des tags et un emplacement de moulin sur le
Tazlau, et sur la clairire de Runcul, situe la source de Strimba, achetes a Marina, fille de
Mihul Berescul, pour 202 zlotys tatares.
15 mars 1497 (7005), V aslu i. Le voivode tienne le Grand confirme Or-
stea et son frre, Stanciul, le droit de proprit sur la troisime partie du village t o a t
Comanial i, situ sur la Rebricea, achete Urita, fille de Malina et petite-fille d'Iatco
Piiatra, pour 70 ziotys tatares.
15 mars 1497 (7005), V aslu i. Le volvode tienne le Grand confirme A. Borcea
et sa soeur, Dragolea, le droit de proprit sur le village de Betesti, o a t le moulin de
Betea, situ dans Cimpul lui Drago, achet Ivan, fils de Danciul et petit-fils de Toader Betea,
pour 100 z/otys tatares.
16 mars 1497 (7005), Vaslu i. Le voivode tienne le Grand confirme
Ivan le droit de proprit sur le village d'Ionasesti, situ sur le Jeravat, achet Stana, fille
de Mic Opinteala, pour 120 zlotys tatares.
18 mars 1497 (7005), Vaslui. Le volvode tienne le Grand confirme Anusca,
fille d'Oana Cauie, et ses parents le droit de proprit sur le village de Haosesti, situ sur
le Birlad, en bas du village de Lipovat, et sur le village de Cauesti, o ont t Leuntenestii,
situ sur la Rebricea.
19 mar s 1497 (7005), V aslu i. Le volvode tienne le Grand confirme k Toader
Du mbrava et sa femme, Musa, le droit de proprit sur le village de Hadardesti, avec le moulin,
situ sur le Birlad, achet aux petits-fils de Stan Hadarau, pour 200 zlotys tatares.
20 mars 1497 (7005), V aslu i. Le volvode tienne le Grand confirme au
comis Ilea, sa soeur, Anca, et leur nice, Maria, le droit de proprit sur une moiti du

www.dacoromanica.ro LIII
village de Cr5.inicesti, situ sur le Polocin, et, seulernent au com: Ilea, sur une moiti de la
seli,stea (emplacement d'un village abandonn) de Galesti, oil a t Mic Glescul, situ aussi sur
le Polocin, faites don par leur cousine, DrAglina, fille de Nastea, et par sa nice, Tudora, fille
de Vasilisa et petite-fille du ducer Nan.
20 m ar s 1497 (7005), Vaslu i. Le voIvode Etienne le Grand confirme au
wiedelnicer Mihul le droit de proprit sur le village de R5.deni, avec l'tang situ l'embouchure
d'Ialan, achet aux petits-fils de Cretul d'Ialan, pour 200 zlotys tatares.
1498 (7006). Le voivode Etienne le Grand, pour le village de Lichitiseni, situ
sur le Berheci.
8 mars 149<8> (700<6>), Su ce a v a. Le voivode Etienne le Grand confirme
au diac MAtei le droit de proprit sur des parties du village de Durnesti, situ sur la Suceava,
Teues de Niagsa, fille de Rusa, et d'autres de ses parents, en change d'une moitie du village
de Srbaca, situ au-delb. de Prut.
24 sept embre 149<8> (700<6>), Suc ea v a. Le volvode Etienne le Grand
confirme Vasutca, fille de Romasco et femme de l'orfvre Stanciu, le droit de proprit sur
son hoirie, les villages de Drgoesti, avec le moulin situ sur le Bra15.tel, de Luccesti, de Bo-
testi et de Cckeni.
<24 s eptembr e 1498 (7006) - 15 sept embre 1499 (7007)>. Le voIvode
Etienne le Grand confirme a Tatea, fine de Petru D5.rman, et b. sa cousine, Vasca, fille de
Nastasia, les petites-filles de Stoian, fils de Drman, le droit de proprit sur leur hoirie, le
village de Drmnesti, situ sur la Suceava, un autre village, situ sur le Prut, et un
troisieme vilage, Drm5.nesti, situ sur la Jijia.
1499 (7007), Hirl u. Le voivode Etienne le Grand confirme b. son frre,
Onica, leur soeur, Annusca, et 5. leurs cousins, Mircea et Marusca, les fils de Lazor Herlic, et
aux fils de Musata le droit de proprit sur le village de Cuciultesti, district de Nearnt, avec
anciens confins.
25... 1499 (7007), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme A Lupe
Cheseanul le droit de proprit sur le village d'Ontesti, situ sur le Birlad, achet . Danciul
Plesa et b. sa soeur, Neaga, pour 60 ziotys tatares.
15 a o t 1499 (7007), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme b.
Efrem le droit de proprit sur la troisime partie du village de Costesti, situ sur le Prut,
l'embouchure de Ciuhur, achete Oliusca, pour 200 ziotys tatares.
31 a o t 1499 (7007), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand fait don b.
Vasilie, &Ague de Roman, du village de Muntenii Scutasi, o ont t juzi Itu et 55.rban, achet
Vasutca, fille de Cozma et petite-fille de Sandru et de Marta, pour 300 ziotys tatares.
15 sept embre 1499 (7007), Suceav a. Le voievode Etienne le Grand con-
firme au gumelnic Giurgiu le droit de proprit sur un tiers d'une partie du village de B5.ese5ti,
sur un tiers d'une partie du zillage de M5.1ini et sur un moulin situ sur la Toplita, achets
Gurban, fils d'Oan5. Bdesescul, et 5. ses parents, pour 400 ziotys tatares.
18 sept embr e 1499 (7007). Le voYvode Etienne le Grand confirme b. Fedor
Ors et 6. son frre, Costia, le droit de proprit sur une moitie du village de Rovc5.uti, situ
sur le Prut.
22 sept embre 1499 (7007). Le voIvode Etienne le Grand confirme aux
petits-fils de State le droit de proprit sur les villages de Cervacinti et de Sarba, situs sous
Codru, et sur un moulin emplac dans le village d'Ivanciauti.
14 no vembr e 1499 (7007), H ir! 5. u. Le voIvode Etienne le Grand confirme
Duma Brudur le droit de proprit sur une moiti du village de 1.1pesti, situ sur le Birlad,
a Olteni, et sur un quart du lac de Lozova.
15 novembre 1499 (7007), Hirl 5. u. Le voIvode Etienne le Grand confirme
a.0 monastre de Moldovita le droit de proprit sur le village de Vaculinti, o a t Zern,
sur le village de Sasi, situ sur la Costina, sur un autre village situ sur la Moldova, b.
l'embouchure de Moldovita, et sur la douane de Moldovita.
17 novembre 1499 (7007), H r 1 5. u. Le voIvode Etienne le Grand confirme
b. Ivan et h. sa femme, Feda, le droit de proprit sur le village de Strviceani, situ sur la
Sirca, en bas du village de Mdirjac, achet Mrusca, femrne de l'archiprtre Ivan, fille de
Nastea et petite-fille de Costea Stravici, pour 150 ziotys tatares.
17 no v embr e 1499 (7007), Hirl u. Le voivode Etienne le Grand confirme
b. Mindrea et son frre, Drgoi, le droit le proprit sur le village o a t Dragomir Gru-
madz D, situ sur le Bahlui, achet Mrusca et b. sa soeur, Stanca, les filles de Nastea et
/es petites-filles de Coste Stravici, pour 80 gotys tatares.
20 novembr e 1499 (7007), Hirla u. Le voivode Etienne le Grand fait
don au vistier Eremia, fils de Gales, du village de Giulesti, situ sur Piriul Negru, district de
Neamt, achet Lupse de Siretel, fils d'Ivasco de Siretel, pour 130 ziotys tatares.
20 novembre 1499 (7007), 1-1 I rl 5. u. Le voIvode Etienne le Grand fait
don au monastre de Voronet du village de Milcinesti, o a t Milcin Stefan, situ Cirlig5.turl,

LIV
www.dacoromanica.ro
et de trois fella (une falce = 14.322 m2) et un quart de vigne, situs sur la colline de HirlAu.
Ene mrne temps, le prince lui confirme une falce et trois quarts de vigne, situs aussi sur la
colline de Hirl5u, faites don par le vistier Iuga.
<21 novembr e> 1499 (7007), H r 1 5. u. Le voivode Etienne le Grand confirme
Gavril Dinga et a ses parents le droit de proprit sur le village de Bodesti, situ sur Taziaul
Mare, achet Neacsa, fille de Han5., pour 220 ziotys tatares.
23 novembre 1499 (7007), Hirla u. Le voivode Etienne le Grand fait don
au monastre de Bistrita des villages d'Ilieseuti, avec des moulins sur le Siret, de Dragomiresti,
situ l'embouchure du rouisseau de Birlea, de Talvesti, oil a t Onica, aux confins de Fin-
tina, ainsi que de cinqfcilci (une falce = 14.322 m2) et deux quarts de vigne, situs sur la colline
de HirlAu.
26 novembre 1499 (7007), H r 1 5.u. Le voivode Etienne le Grand fait
don au monastre de DobrovAt des villages de Rusii, oil a t la cour de Stan al lui Popa, de
Calugareni, oil a t Giurgiu CalugArul, et de Dumesti, Oil a t Dadul, tous les trois situs sur
le Dobrovat, reus des petits-fils d'Ivan Damianovici en change des villages de Dumbraveni,
oil a t Belici, et de Radotesti, o a t Borta, tous deux situs sur le Bujor, de Davidesti,
oil a t David, situ sur le Berheci, et de Neagomiresti, situ sur la Hovraleata.
26 novembre 1499 (7007), Hirla u. Le volvode Etienne le Grand confirme
au comis Ilea le droit de proprit sur la seliflea (emplacement d'un village abandonn) d'Alba,
o a t Miclaus Catina, situe sur la Putna, achete Ivul, fils de Voica et petit-fils du stolnic
Bogdan, pour 100 ziotys tatares.
1500 (7008). Le voivode Etienne le Grand, pour le monastre Saint Grgoire, du
Mont Athos.
20... 1500 (7008). Le voivode Etienne le Grand confirme A, Duma Pocsescul et b.
Manea le droit de proprit sur la seli,stea (emplacement d'un village abandonn) de Lopatna
de Jos, situe au confluent de Lopatna dans le Bezin, indignant ses c,onfins, achete Iacob
et A. ses soeurs, Crestina et Anusca, les fils du grarnatic Mihail Otel, pour 220 ziotys tatares.
8 f vrier 1500 (7008). Le voivode Etienne le Grand confirme b. Bratul et b.
sa soeur, Bolca, et Stanciul et A. son frre, Manea, le droit de proprit sur une moiti du
village de Sirbi, situ sur le Milcov, o se trouvait l'ancien gu.
10 f rier 1500 (7008), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand, avec le
consentement du conseil princier, confirme son droit de proprit sur le village de Peletiucestii
de Jos, achet Iatiul Dolha et son frre, Vlaicul, pour 200 ziotys tatares.
14 ni a r s 1500 (7008). Le voivode Etienne le Grand confirme au firoilab de
Soroc,a, Costi, et ses parents le droit le proprit sur le village de Toderesti, situ sur le Peres-
chiu, et sur l'autres villages, situs dans le voisinage de celui-ci.
17 mars 1500 (7008), lass y. Le voivode Etienne le Grand confirme au
monastre de Neamt le droit de proprit sur le lac de Zahorna, situ sur le Nistru, avec un
bras de rivire et un rucher, et fait don de l'tang de Strimba et du lac situ sous Dubrovca,
avec le bras de rivire de Chisc5.
<22 m a r s> 1500 (7008), lass y. Le voivode Etienne le Grand confirme b.
Danciu Stiuca.riu et ses neveux, Onta Gocianul et Trif, les fils de M5.rina, le droit de pro-
prit sur le village de Dobreni, situ sur la L5pusna, achet Sora, fine de Musa et petite-fille
du contis Stanciul, pour 100 ziotys tatares.
22 mars 1500 (7008), Iasy. Le voivode Etienne le Grand confirme au mona-
stre de Bistrita le droit de proprit sur les villages de Slugani, de Chicosesti, de C5Iinesti
et de Latcani, tous situs sur la Bistrita, reus du prince en change du village de Caucelesti,
oa ont t juzi Mihail et Dienis, situ sur le Cracau, entre le village de Grielesti et le village de
Lupa, et en change de trois villages situs sur la Bistrita, en haut du bourg de Baal': le village
de Birai, le village de Vlacsan et le village de Manuilesti.
25 mars 1500 (7008), lass y. Le volvode Etienne le Grand confirme A Sima
et son frre, Onica, les fils de Botea, le droit de proprit sur le village de Botesti, situ sur
l'Ialan, achet b. Sima Benea et ses parents, tous les petits-fils de Cretu d'IaIan, pour 70 ziotys
tatares.
30 mars 1500 (7008). Le voivode Etienne le Grand confirme au monastAre de
Pobrata le droit de proprit sur les villages de Verejani, o a t Dan, et de Ciulinesti, Oil a
t Manoil, situs sur le Prut, indignant leurs confins, ainsi que sur cinq families de serfs
tartares.
5 a v r il 1500 (7008). Le voTvode Etienne le Grand confirme Drago s Murgu et
son frre, Toadir, le droit de proprit sur le village de Murgeni, situ sur l'Elan, achet
Sima Bene et h. ses parents, tous les petits-fils de Cretu d'Elan, pour 70 ziotys tatares.
25 avri1 150 1 (7009). La voivode Etienne le Grand confirme Pasina le droit
de proprit sur le village de Petricani, situ sur le Baseu, donn par le postelnic Duma, avant
sa mort (pl. XXV).

LV
www.dacoromanica.ro
26 1. 14 dc embr e 150 1 (7009), Suce a v a. Le voivode Etienne le Grand fait
don au monastre de Putna des villages de Sinesti et d'Onicicani, situs Cirligatur6., dans les
mmes confins.
262. 17 f vrier 1502 (7010), lass y. Le voivode Etienne le Grand confirme
fils de Negrita, et ses cousins, Stanciul, Andrusco, Silion et Vasco, et b. leur soeur,
Negsa, tous petits-fils du gramatic Mihail, le droit de proprit sur les villages du Murgoceni,
a t cneaz Ivan, situ au-delb. de Prut, de I36.seni, oil a t Basa, situ Turia, et de Thr-
joca, situ sur la Jijia, sur une moiti du village d'Iacobeni, oil a t le vdtaman Iacob, et sur
un hameau appel oil a t Torontai *. Une moiti de ces hoiries appartiendra Gavril et l'autre
ses neveux.
17 f vrier 1502 (7010), I ass y. le volvode Etienne le Grand confirme au
pisar Toader le droit de proprit sur le village de MAlinesti, situ sur le Birlad, Stejarul Frumos,
achet Marusca et 6. sa soeur, Stanca, les filles de Nastea et les petites-filles de Costea Stravici,
pour 150 ziotys tatares.
22 f vr ier 1502 (7010). Le volvode Etienne le Grand confirme au vistier Isac
le droit de proprit sur le village de Dolhesti, situ sur le Sumuz, achet aux petits-fils du
portar andru, pour 600 ziotys tatares.
ler mars 1502 (7010), V aslu i. Le voivode Etienne le Grand fait don 5.
Malesco, b. son frre, Nenciul et h. Cozma Rizeanul et b. son frere, Dragose, d'un terrain dsert
Visneuti, pour fonder un village.
7 mars 1502, (7010), V a slu i. Le voivode Etienne le Grand confirme au
portar de Suceava Luca Arbure le droit de proprit sur le village de Solca, achet aux petits-
fils de Cirstea Horaet et de Sandru Gherman, pour 680 ziotys tatares.
<A v ant 10 m a r s> 1502 (7010). Le voivode Etienne le Grand confirme au
stolnic Toader Toc le droit de proprit sur la seliOea (emplacement d'un village abandonn)
de Folesti, situe sur la Crasna, achete Toader et 5. sa soeur, Marina, les fils de Luca, et
autre Marina et b. sa soeur, Magda, les fines de Codrea, pour 60 ziotys tatares.
10 mars 1502 (7010), V a slu i. Le voivode Etienne le Grand confirme au
stolnic Toader Toc le droit de proprit sur le village de Solesti, oil a t Andrei et oil a t
jude Mihailo Negrul, situ sur le Vaslui, reu de Marenca, fille de Mihul Epure et petite-fille
de Toma Solescul, en change du village de Folesti, situ sur la Crasna, et de 100 ziotys tatares.
10 mars 1502 (7010). Le voivode Etienne le Grand donne h. cneaghina Marga,
petite-fille d'Antoleasa, en change du village de Plesesti, situ sur le Caracldu, le village
de RAdeni, oil a t MiclAus Faur, situ entre la Dragomirna de Piriul Sec et Bogdana.
11 in a r s 1502 (7010). Le voivode Etienne le Grand fait don 5. Duma Hurduescu
.et ses frres d'un terrain dsert situ sur la Spiroasa, prs du lac qui se trouve en haut
d'Ulmi, pour fonder un village.
13 mars 1502 (7010), V aslu i. Le volvode Etienne le Grand confirme
Stan et b. ses frres, Iuga, Marga, Anna, Ilca et Deiguta, le droit de proprit sur le village
de Mindresti, o a t Ivan Mindrul, situ b. la source de Gerul, achet Dragalina, fille
du poste/nic Zancea, et b. ses neveux, Dumitru et Luca, les fils de Neagsa, pour 200 zlotys
tatares.
14 mar s 1502 (7010). Le voivode Etienne le Grand confirme Neaga, fille
de Micsin, le droit le proprit sur le village de Micsinesti, situ sur l'Elan.
14 mar s 1502 (70 10), Vaslu i. Le voivode F.tienne le Grand confirme aux
filles de Nistrea, Fedca, Ileana et Anusca, le droit de proprit sur une moiti du village de
Marcoviceani, o ont t les maisons de Nistrea et de Drago, village situ sur le Birlad, et
leur cousin, Stanciul, fils de Drago, et aux neveux de Stanciul, Sima et Unta, les fils
d'Aver, et Isaia et Iurie, sur l'autre moiti du mme village et sur le village de Terpesti,
situ de mme sur le Birlad.
14 mars 1502 (7010), V aslu i. Le voIvode Etienne le Grand confirme b.
CrAciun le droit de proprit sur un quart du village 4 oil ont t juzi Buda et Dr6goin *,
situ sur le Birlad, achet Giurgiu, CrAciun et Armeanca, les fils de Danciul Delea,
pour 80 ziotys tatares.
14 in s 1502 (7010), V aslu i. Le volvode Etienne le Grand confirme 5. Ion
.et ses frres, Nichita et iNifihul, le droit de proprit sur un quart du village de Fauresti, o
a t Stanco, situ sur le Birlad, achet Mircea Ezereanul, fils de Daguta et petit-fils de Gra-
dea, pour 50 ziotys tatares.
14 mar s 1502 (7010), V a slu i. Le voivode Etienne le Grand confirme b. Petrea
le droit de proprit sur un quart du village de Milesti, o a t Milea Uliul, situ sur le Sohului,
achet Oancea, petit-fils du ploscar Bodea, pour 70 ziotys tatares.
14 mars 1502 (7010), V a s lu i. Le voivode Etienne le Grand confirme Stana
et 5. ses soeurs, Zoica, Marena et Parasca, les petites-filles de Marcu, le droit de proprit
sur le village de BAlesti, situ l'embouchure de Stebnicel.

LVI
www.dacoromanica.ro
17 mars 1502 (70 10) V aslu i. Le voIvode Etienne le Grand confirme h. Gro-
zea, h. Costea, h, Sani1 et h. autres le droit de proprit sur le village de Petresti, situ sur le
Milcov, achet h. Anca, h. Tole et h. Magda, les fines de Neaga, et 6. leurs cousins, Sima et Eldlos,
pour 140 ziotys tatares.
<A prs 17 m a r s) 1502 (7010). Le volvode Etienne le Grand fait don
Dobrot et Lupnl d'un terrain dsert, appel Fintina Popisoara, situ Selistea
reasca, sur Piriul Grecului, ditstrict de Chigheci, pour fonder un village.
7 avril 1502 (7010). Le volvode Etienne le Grand, pour le domaine b d'ArAmesti.
10 j u in 1502 (7010). Le volvode Etienne le Grand confirme au stager Ion le
droit de proprit sur un quart du village d'Oeseni, situ sur la Rezina, achet Lupea, fils
de Giurgea Oesanul, pour 70 zlotys tatares.
2 juillet 1502 (7010), Suceav a. Le voTvode Etienne le Grand fait don
au monastre de Putna du lac de Cerlenul (Rosul), situ au-delh. de Prut, avec le village de
Balintesti et la seli,ste (emplacement d'un village abandonn) du Manea, situe l'embouchure
de Frumusita, achets aux petits-fils de Cristea Negru, pour 500 ziotys tatares; des villages de
FrAceni, situ sur la Frumoasa, en bas de Troian, de $cheia, situ h l'embouchure de Frumoasa,
et du village Fintina Mdcisul, achets aux petits-fils du logothte Neagoe, pour 330 zlotys
tatares; et d'un terrain dans les confins de Boistea, situ en bas de l'embouchure de Boistea,
avec le village oii a t F6.1cin, situ sur la Frumusita, en bas d'Andries, achets aux petits-fils
de Duma Mddoia, pour 100 z/otys tatares, toutes format un domaine dont on indique les confins.
17 nov e mbre 1502 (7010), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand met
sous l'obissance du monastre de Putna tous les prtres des villages du monastre, lui fait don
d'un obroc (sursalaire en nature) annuel de 150 blocs de sel de la saline de Trotus el lui con-
firme le droit de proprit sur la branige (fora dont l'emploi est reserv), en indiquant ses confins.
1503 (7001). Le voivode Etienne le Grand confirme h. Stan et h. ses frres, Ion,
$erban et Ichim, le droit de proprit sur un terrain dsert, situ sur les Cahove, Fintina lui
Vlad, pour fonder un village.
2 fvrier 1503 (7011), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand confirme
au monastre de Putna tous ses privilges antrieurs, pour ses villages, ses vignes, pour les
prtres, pour le sel d'OcnO, pour les serfs tziganes, pour la braniFte (fort dont l'emploi est rser-
v) autour du monastre, pour la cire, les moulins etc.
8 aot 1503 (7011). Le voivode Etienne le Grand confirme au pi-are Luca,
A. so soeur Stanca, et a leur nice, Safta, fille d'Elena, le droit de proprit sur le village de
MAlinesti, situ sur le Birlad, rep de leur frre, le logothte Toader, en change de leur terrain
des villages de Toderesti et de Iurcovti, situs aussi sur le Birlad.
26 aot 1503 (7011), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand confirme h.
la Mtropolie de Suceava le droit de proprit sur le village de Mihiliesti, avec des moulins.
26 aot 1503 (7011), Su ceav a. Le voIvode Etienne le Grand confirme au
monastre de Moldovita le droit de proprit sur les villages de Provorotie et d'Oprisinti, district
de Suceava.
26 aot 1503 (7011), Su c e a v a. Le voIvode Etienne le Grand confirme h.
l'vch de faclAuti le droit de proprit sur le village de RdclAuti, avec les moulins, et sur
le village de Cotmanul Mare, avec ses hameaux: Gavrilduti, Hliviscea, DavidOuti, Sadd.u,
Clivodin, Bludna, Suhoverc, Ceaplinti et Valeva.
8 septembre 1503 (7011), Badeuti. Le voIvode Etienne le Grand confirme
au monastre de Putna le droit de proprit sur plusieurs families de tziganes, apportes de
Valachie.
13 septembre 1503 (7011), Badeut i. Le voivode Etienne le Grand fait
don h. Buda et h. Grozea d'un terrain dsert, situ sur la SArata, en bas de l'embouchure du
ruisseau de CAplitiroasa, pour fonder un village.
18 septembre 1503 (7011), Badeu t i. Le voivode Etienne le Grand con-
firme au ttilmaci (traducteur) Ion le droit de proprit sur le village de Ruseni, situ sur la
Tutova, achet Vlad, fils de Stana et petit-fils de Rus Toader, pour 250 zlotys tatares.
30 septembre 1503 (7011), Suceav a. Le voivode Etienne le Grand fait
don au monastre de Neamt des villages de BOiceni, avec des moulins, et de Mogosesti, situs
sur le Siret, d'un rucher situ dans la branige (fora dont l'emploi est rserv) princire de
Bohotin, et d'un obroc (sursalaire en nature) annuel de six pierres de cire du bourg de Neamt.
30 septembre 1503 (7011), Suceav a. Le volvode Etienne le Grand con-
firme Danciul Buceatchi, 6, son cousin, Isaico, et a leur tante, Vasutca, le droit de proprit
sur les villages de Hodorecinti et de Gvozelduti, situs sur la Vilia, achets Slavna, fille
d'Ivasco Vladicico, pour 150 ziotys tatares.
7 octobre 1503 (7011), Su ceav a. Le voivode Etienne le Grand fait don
au monastre de DobrovAt des villages de Fetesti, d'Alexesti, oil a t Radul, de Munteni,
de Costiceni, o a t Andrias, et d'Ostroveni, achets aux petits-fils d'Ivan Damianovici,
pour 1500 zlotys tartares. En mme temps, on indique les confins du monastre et de ces villages.

LVII
www.dacoromanica.ro
DOCUMENTS DOUTEUX

A. 1502 (7010). Le voIvode Ftienne le Grand fait don 6. Cozma Razanianu et a ses
frres d'un terrain situ sur la Botna Mare et sur la Botnisoara, pour fonder un village.

DOCUMENTS FAUX

27 octobre 149 1 (6999), Suceav a. Le vol jode 'Etienne le Grand confirme


au monastere de Homor le droit de proprit sur la brani,ste (fort dont l'emploi est reserve)
situe autour du monastre.
5 mars 1493 (7001), Suceav a. Le voivode tienne le Grand fait don 6, Sima
Bahluian de la seli,stea (emplacement d'un village abandonn) de Stetcani, situe au confluent
de Tazlaul Mare avec Tazlaul Sarat.
18 mars 1494 (7002), Su ceav a. Le voIvode Etienne le Grand confirme 6.
Sema Glues, a Necora et a ses freres, Morzinco, Roman et Cristina, le droit de proprit sur
leur hoirie, les villages de Miculeni, de Peticni et de Chiuleni, situs sur le Raut, et sur les
villages de Samoleuca et de Tiliseuca, situs sur le Nistru, achets h Ivan Popa et Moisa
Filosof, pour 170 lei" tatares.
17 mars 1496 (7004), Piatr a. Le voivode Ftienne le Grand confirme au
monastre de Neamt le droit de proprit sur la braniste (fort dont l'emploi est reserv) situe
auprs du monastre.
17 m a i 1496 (7004). Le staroste de Covurlui, Platon, tmoigne que Nastea, fille de
Porcu, et son frre, Orsu, ont vendu leur hoirie du village de Satrari Ionita. de $.5.trari.
pour 100 ziotys tatares.
<1497 15 septembre 1499>. Le voivode tienne le Grand confirme
Bratul et a son frre, Coste, le droit de proprit sur le village de Cirligul lui Dan, situ
sur le Corod, achet 6. Ion, fils d'aprod Ionasel, et h. ses neveux, pour 50 zlotys tatares.
VIL 12 mars 1497 (7005). Le voivode Ftienne le Grand confirme h Mihil eta
Vlad le droit de proprit sur le village de Siscani, oa a t Stan Coliban, situ sur Valea Larga,
h. la suite du partage avec leur oncle, Mihil Cupce.
15 mars 1497 (7005), lass y. Le volvode tienne le Grand confirme
Cupcici le droit de proprit sur le village de Hotciani, oa a habit Stan Coliban,
situ sur la Larga, 6. la suite du partage avec ses neveux, Mihaila. et Vlad.
15 mars 1497 (7005), Vaslu i. Le volvode tienne le Grand confirme Borcea,
fils de Triful Borzescul, et h. sa soeur, Dragolea, le droit de proprit sur les villages de Betesti
et de Barbasani, situs dans Cimpul lui Drago, et sur une moiti du village de Rediu.
13 novembre 1498 (7006), Hirla u. Le voivode Ftienne le Grand fait don
au monastre de Bistrita, en souvenir de son fils, Alexandre, d'un terrain pi-6s du bourg de
Ba,cau, avec un ermitage et un rucher, situ dans les vignes de Bacau, indiquant aussi ses
confins.
31 mar s 1499 (7007). Le voivode Ftienne le Grand confirme h Costea, h Lazar
et 6. leurs parents le droit de proprit sur le village de Munteni, oa ont t juzi $itul et Prodan,
donn par l'vque de Roman, Vasilie, qui, 6. son tour, l'avait reu en don du prince. Celui-ci
l'avait acht Vasutca, fille de Cozma et petite-fille de $andru et de Marta, pour 300 z/otys
tatares.
27 mars 1500 (7008), Su ceav a. Le volvode Ftienne le Grand confirme
Gligor et h. sa femme, Alba, le droit de proprit sur un quart du village de Riscani, situ
la source de Telejna, achet Gana Riscanul et A. ses parents, pour 35 zlotys tatares.
XI/I. Juillet f501 (7009). Le voivode tienne le Grand confirme au spitar Ianco-
vici, fils du vornic de Suceava, Gligorasco Iancovici, le droit de proprit sur son hoirie, le village
d'Iasnovat, situ au nord du village de Hotcauti, indiquant ses confins.

LVIII
www.dacoromanica.ro
DOCUMENTE

1 1487 (6995) ianuarie 9.

Suret de la stefan v(oie)v(o)d, let 6995 <1487> ghen(a)r 9.


Facim instiintare precum au venit, innainte noastrd si a boerilor nostri,
135.los, ficiorul lui Drnii, nepot lui Tatomir, de a lui bundvoia, de nime
silit, nici asuprit, -au vindut a sa driaptd ocin5., giumdtate de sat din Tato-
miresti, pe Rdbrice, parte din gios, ce-au fost parte lui. Aceia au vindut-o
5lugii noastre, lui Dragotk si a surorilor lui: Sofiicdi si Marusc5i, ficiorii lui
Candrinii 1, drept 50 zlot(i) t5f5rdsti, care bani, acei 50 zlot(i) tdtrdsti,
i-au dat Dragot i surorile lui tot(i) deplin in miinule luilos, ficiorul lu
Durnii, nepot lui Tatomir.
Pentru aceia, i noi am dat si am intdrit slugii noastre, lui Dragotd,
si surorilor lui, ficiorii lui Candrinii 1, pre ace de mai sus zisd giumdtate
de sat din Tatomiresti, pe Rdbrice, sd fie si de la noi uric si cu tot venitul
lor, i copiilor lor, nepotilor, i strnepotilor si a tot niamul, ce sd va alege
mai aproape, nestricat niciodatd, in veci.
Iar hotarul acei giumdtate de sat din Tatomiresti, parte din gios,
fie din hotarul giumdtate, pe unde li-au insdmnat lor singur cu
Pentru aceia, credinta domnii mele si a preiubiti fii domnii mele: Ale-
xandru, Bogdan- [si] Vlad [v(oie)v(o)d], i credinta tuturor boeriIor nostri,
mari i mici: dum(i)s(al)i Drago s [vel] vor(ni)c, i dum(i)s(al)i loan Sdcard
pircdlab de Cetate Not si dum(i)s(al)i ClAndu [vel] spatar, i dum(i)s(a)i Boldul2
[vel] vist(ie)ri, i dum(i)s(al)i Irimie [vel] post(elnic), i dum(i)s(al)i Andrica 3
[yel] pah(arnic), i dum(i)s(al)i Matei stol(ni)c si dum(i)s(al)i .aindre 4 [vel]
com(i)s.
Deci dupd a noastrd viiat(5.), cine va fi domn t5.rii acestie, sd nu strice
aciast danie si intdritur5., ce mai virtos sd de si s intdriascd.
pentru mai mare credintd i intdriturd, am poroncit cinstitului si
credinciosului boeriului nostru, dum(i)s(al)i Tutului [vel] log(o)f(d)t, s scrie
si a noastrd pecete cdtrd aciastd adevdratd carte a noastrd sd o lege.
S-au falmdcit de Evloghie dascal, let 1766 ghen(a)r 16.

Bibl. Acad., CV/4. Copie din sec. XIX dup trad. din 1766 ianuarie 16.
O ment., cu vgleatul: 6996, intr-o carte de judecat5. din 1786 iulie 1, la Arh. St.
Condic,a. K 372, f. 172 v.

1
www.dacoromanica.ro
EDITII: M. Costachescu, Doc. .Ftefan, p. 35-36 (nr. 7) (copie) ; D.I.R., A, XV, vol. II,
p. 57 (nr. 58) (copie).

1 Candrinii", forma genitival& slay& netradusa a numelui Candrea".


2 in loc de: Boldur".
3 in loc de: Andreica.".
4 in loc de: Sandru".

2 1487 (6995) ianuarie 11.

L(ea)t 6995 (1487> ghen(arie) 11. Ispisoc de la Stefan voda... 1.


Toti cini or citi sau or audzi cetind. Facem tir(e) precum au venit
innainte noastra i innainte tuturor boiarilor notri moldovineti sluga noastra
Ivan, ficior Tomii Fulovii, de bunavoe lui, nesilit, niimpresurat, au vindut
a sa driapta ocina, dintr-al sau drept uric ci-au avut de la.. 2, satul anume
Benetii, pe piriul Benetilor, i alt sat, anme Buciumii,... 2 o bucat de
loc din dotarul Mihnetilor, slugii noastre, Radului Patracan, drept 300 zlot(i),
denainte noastra i denainte boiarilor notri, i-au facut plata deplin(a).
Pentru aceia, i noi am dat -am intarit slugii noastri, Radului Patr-
can, pe aceli de mai sus-dzis: satul Benetii, i Buciumii i acea bucata de
loc din hotarul Mihnetilor, ca sa-i fie de la noi uric cu tot vinitul, lui, i fecio-
rilor, i nepotilor, .1 stranepotii, i fstranepotilor lui i a tot niamul lui, cit
sa vor alegi mai di aproapi, neclintit i neruiit, in veci.
lar hotarul acelor doaui sati, Benetii i Buciumii, ca sa fie pe hotarul
cel vechiu, pe unde au trait din vci. lar hotarul cei bucat(i) de loc din hota-
rul Mihnetilor ca sa fie din margine pddurii, dintr-un fag insamnat drept
peste piriu pin-in ceia margini de padure, intr-un mar.
Si spre aciasta singur Stefan voda i pun(e) credinta a tuturor boiarilor
ce-au fost pe atuncia.
$i pentru mai mari credinta i intarire a toati citi mai sus s-a scris,
am poroncit boiar(u)lui nostru, Tautului log(o)f(a)t, sa scrie i pecke noastra
s o lege la aceasta adevarat(a) carti a noastra.
U las, 1(ea)t 7240 <1732> ghen(arie) 6.
Pavel gramatic procital, m.p.
Bibl. Acad., MCXCVI/3. Trad.
EDITII D. P. Bogdan, Acte 1426-1502, p. 65-66 (nr. 12) (trad. din 1732 ianuarie 6);
D.I.R., A, II, p. 58 (nr. 59) (trad., dupa D. P. Bogdan).

1 Coltul din dreapta (4,5 x 6 cm), de la inceputul doc., taiat.


2 Loc gol fn trad.

3 1487 (6995) ianuarie 12, Suceava.

f Ilii(11)A(0)CTil0 K(0))KiE10, YVI61, GTE4SdH(1) 130E110,d,d, r(0)CH(0)A(d)1311 3MM!


1110i1AdliCKOH. 3H4MEHHTO LIHHHN1(76), H CHM(K) AHCTOM(h) H4WHill1(10, KliCAM(1%) KTO
Hd HEN1(1) 83pHT(1) HAN Ero 4T8L1H SCA6H1JHT(11), WHI(E) flifiliA0Wd, HpRtA(11) HdeAll

2
www.dacoromanica.ro
npAA(%) HdWHMH MOAAMICKHAAH 6014E, 11111pEn4 H TFITHdlia H diSWA, AOLIKH (1)EHJ3013H,
no citoEn Aospon ROAN, HHKHAP1(6) HEDONS>KEHH, 4 HH DpHCNAOR4H11, H npoAenn CH010 DpaRSIO
WTHHH8, wr(rh) cHoEro flpdHar0 SpHKd H FRITOMdrO, EAHO CERO Hd HAAt T-hvrhpEwin,
DORIUWE Wrr('tt) (DEEpEW(H), Ha TOM>KE noToRt; H Dp0AdAH TOE CERO cn8rem(k) Fuunnm(%)
HKan8 H SpaTTam(h) EVO, s1nApniaw8, H rdlipHAS H HETpS ad 3AdT('h) T4T4pCKW)C(1')
H SCTSHWE HdWEI CASPH, ITHdH(1h) H Ep4Tid EVO, fInApniaw(K), H rdEpHAeh) H
3MM4THAN SCE HCDOAHd TOTH HEIWE FIFICdHHTH EIHNtall M 34T(K) T4T4pCKHX(11)
8 p8KH 111-tonnn, H THTUdHH H 111SWH, AOLIKH OEHpORH, DEpEA(h) HAM 1-1 DEpEA(11) Hd-
WHMH KorapE.
HHO Mkl, HHAtHWE[M] HI(h) AORpOu KOMI H (taroA8 ME)KH HHAH II DOAHIN
T(8), d M61, TaKO)KAEPE, H WT(ls) HdC(h) ECMH AdAH U DOTHrhAHAN cn8rann(vil) HAWHAft(%)
HHANS H 6p4T14AA(h) Fro, dHApHALIJS, H raHpHAS H HETpS, TOE flpiNA(%) PE4EHOE CEAO,
Ud HAAt PhT"hpEWIN, 11013bJWE WT('h) (DEEpEWH, Ad ECT(h) HM() Wh(h) nac(i) SpnK(b.) H
HI&CEM(K) AOIOAWM(11), HM(11), H AtTEM('h) HX-(1), ptIKHO H SHS4dTWAN(h) HX(h),
flpt8HS4dTWAt(K) EIXeh), H nptin8ptTwit('k) H(%) H KvhcEm8 po4,8 H,), KTO Ct
HM(k) H3REpET(K) HdHEAHWHIH, HEDOpSWEHO HHKOAMKE, 114HtKN.
d XOTdpk TOMS CEAS WT('h) 4EEpEWEAN(1&) DOHEHWH WT(k) SCTIE AHWAid DOTOKd,
r4E Sna,tviET(1%) 8 Aopor8, DpOCTH 4EpEC(1%) ANC(h) AO HH1KHill KOHE11,6 DOAtHH SxOTtlfrh
THTELDHA0p6, 4 WT(h) ApSrnx(%) cropon(%) no cT4pom8 roTap8, KSAd Ha HtKd
IAN.
Hd TO ECTeh) Irkpa r(o)c(no)A(cT)Ke MH, RhliDE flHcdHHdrO, Mkl, GTE*ald
OEROAH, H Ktpe flptirhaAlOGAEHHK(h) C(bJ)HWH(ll) r(0)C(F10)A(CT)134 MH, YIAEdHApd
liOrAdHd-EAdAd, H Ettpd sOmpb, N4WHK(1%): Rtpd !Mid 3Ri4pH, Htpd 114Hd 11rj, Ktpd
nand ,A,SAd, IAN% mina rdHrSpel, Rtpd 114114 AparowE AHOpEIHKd, Htpd 114114 XplkMdlid,
Htpa DdHA litu,Ka XSAnga, Ktpe fldHd 4,d)KEOrd, Rtpa DANA HWHd H litpd 114Fld 1.11E4SSAd,
DapKdAdRORE WT(K) XOTHHd, Rtpd DANA IVIHKOT% H Rtpa flaHd PtitEWd DapKdAdEOHE
WT(1) HtMU,d, Rtpd 114114 lHApENKd 110pT0p0HCK0r0, Ktpe EMU rpOat liplaKdAdEd
CINXEFICK0r0, Ettpa mule TWHd GEKdpl. DfrhKaAand HoKorposKoro, Htpa DAHd HAlOrhS
crrwrapt, Rtpd fldHd BonAopa liNCTtpliNK4, Ettpd Mid HETpd CTOAHH4K4, [Ape DdHd
dHApEliKa 44WHHK8, Htpa 114114 (pEMid DOCTEAHHKd, Rtp4 DMA IILump,' KOAAHCa H Iltpd
Sol() somph natnnx(%) mo1AaKcaix(10, REAHKHK(h) H MdAHr(h).
ifDO H4UDEM(11) WHHOTt, KTO ESAET(k) r(o)cn(o)4,(4)iv1l HaWEN BEMAH 1110AA4HC-
KOH, HAM WT(h) ATEN H4WHX(1x) HAN WT(h) H4WEr0 poAS HAH n4K(1%) s8A(K) Koro
E(or)t n3sEpET(11) r(o)cri(o),e,(a)pEnnk 1361TH HAWEN 3EMAH 11104IA4HCKOH, TOT(h) RH
HM(1) HE DOpSWHAek) H4WEr0 AddHid H DOTHpliKAEHid, AM WO RH HAA(k) STEtfrhAHA(h)
SKptnnn(%), 34HS)K(E) ECMH HM(1) AdAH H DOTHfrkANAH ad HK(h) DpdliStO CAS>KES
ad LIJO WHH CORN KSDHAH 3,1 CRON DpaRTH H EIHHt3H.
ft Hd ROAWSIO KADOCT(6) H DOTHp1O1IAEHTE TOMS HlICEAAS HhIWE DHCdHHOMS,
HEAtAH ECNU1 HdWEAAS Rtpiwmt; DANS, PhSTSAS orozisETS, DHCaTH H HaW10 DE4dT(h)
flpHIACHTH K CEMS ANCTS n4wFm8.
lInc(a) To4,e,Ep(%), S G8(i)t, R(h) ii(t)rw xiiii, on(t)c(m)u,a rEn(apid),
A(E)H6.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr., tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c au venit, inaintea noastr i inaintea boierilor
nostri moldovei, Mdrena, i Titiana i Musa, fiicele lui Feir, de bun.voia lor,
nesilite de nimeni, nici asuprite, si au vindut ocina lor dreapta, din uricul
lor drept i propriu, un sat anume T5.t5.restii, mai sus de Feeresti, pe acelasi
piriu; si au vindut acest sat slugilor noastre Ioan i fratilor lui, Andrias,
Gavril i Petru, pentru 40 de zloti ttresti.

3
www.dacoromanica.ro
s-au sculat slugile noastre, Ioan i fratii lui, Andrias, i Gavril i Petru,
si au ORA deplin toti acesti bani mai sus scrisi, 40 de zloti tdtdresti, in
Marinii, si ale Titianei si ale Musei, fiicele lui Feir, inaintea noastr i inaintea
boierilor nostri.
Deci noi, vdzind buna lor voie i intelegerea dintre ei si plata deplin.,
noi, de asemenea, am dat si de la noi si am intdrit slugilor noastre, Ioan
fratilor lui, Andrias, i Gavril i Petru, acest sat mai inainte spus, anume
Tdtdrestii, mai sus de Feeresti, s le fie de la noi uric si cu tot venitul, lor,
fiilor lor, deopotrivd i nepotilor lor, i strdnepotilor lor, i fastrdnepotilor
lor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatd,
In veci.
lar hotarul acestui sat de la Feeresti <s fie> incepind de la gura a
cloud pirae, unde cade in drum, drept peste pdclure, pind la capdtul de jos
al poienii, la hotarul Titestilor, iar din celelalte pdrti dupd vechiul hotar,
pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru si Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta panului
Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului
Drago s vornic, credinta panului Hdrman, credinta panului Iatco Hudici,
credinta panului Dajbog, credinta panului Ion si credinta panului Steful
pircalabi de Hotin, credinta panului Micot i credinta panului Reates pircd-
labi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului
Grozea pircdlab de Orhei, credinta panului Ion Secard pircdlab de C,etatea
Noud, credinta panului Crndu spktar, credinta panului Boldor vistier, cre-
dinta panului Petru stolnic, credinta panului Andreico ceasnic, credinta
panului Eremia postelnic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, Moldova, sau
din copiii nostri sau din neamul nostru sau iar." si pe oricine va alege Dumnezeu
sd fie domn al tdrii noastre, Moldova, acela sd nu le dinteascd dania i intd-
rirea noastr., ci sd le intdreascd i sd le imputerniceascd pentru cd le-am
dat i le-am intrit pentru slujba lor dreaptd i pentru c si-au cumpdrat
pe banii lor drepti i curati.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor acelor mai sus scrise
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logort, s scrie i sd atirne
pecetea noastrd la aceastd carte a noastr.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6995 <1487>, luna ianuarie, 12 zile.
<Pe verso, insemnare din sec. XIX>: Tad' asii, din sus de Feresti.

Bibl. Acad., Peceti, nr. 11. Orig., perg. (31 x 49 cm.), pecete atirnat. (0tur de mAtase
ro0e), stricaa (lipsete o parte), cu legenda: t Ileverh iw GTe4s4Hn, SOFFIWAst, <rweno,kap 30mAit
MWAAMICKOH.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A D. Xenopol" 14, Fotografii, III/1.
EDITI: I. Bogdan, Doc. Stefan, I. p. 291-292 (nr. CLXI) (text slay 0 trad. hotarni-
cei); Ghiblnescu, Surete, XVI, p. 3-4 (nr. VI) (trad., dup. I. Bogdan); D.I.R, A, II,
p. 58-59 (nr. 60) (trad., dup. orig.).

4
www.dacoromanica.ro
4 1487 (6995) ianuarie 13, Suceava
Suret scos moldoveneste de pe uricul sirbescu de la Stefan voevod din
69051 <1487> ghenari 13.
f Noi, Stefan voevod, cu mila lui Dumnezeu, domnu Tarai Moldaviei.
Facem stire cu acestu uricu a domniei mle tuturor cui sa cade a sti, ca
iat au venitu inaintea domniei mle i inaintea tuturor boiarilor nostri,
Ilinca2, fata Dumii Benina3, din bun5.voia ei, de nimenea silit, nici asuprit,
si au vindutu a ei dreapta parte de mosie dintru al ei dreptu uricu, a treia
parti din satul Belznii, care parte iaste dreapta a ei. lata c ea au vindut
acea a treia parte de sat slugilor nostre Stefului i fratilor lui, Simion i lui
Ionu, dreptu sasezeci de zloti tatrasti.
Si sculindu-sa slugile noastre, Steful i cu fratii lui, Simeon si Ion, au
datu toti banii deplin carii mai sus scriu, sasezeci de zloti tatarasti, in miinile
Ilincai, ftii Dumii Beninii4, innaintea domniei mle i inaintea tuturor
boiarilor nostri.
Pentru acia, vazind domniia mea a[1] lor buna invoiala i tocmala
plata deplin(a), m-am milostivit i domniia mea si am datu i am intaritu
slugilor noastre, Stefului i fratilor lui, lui Simeon si lui Ion, pre aceasta
de mai sus artata a treia parte din satul din Belznii, care au fostu a ei
dreapt5. parte.
Asijderea, inc m-am mai (milo>5stivit domniia mea si am dat si am
intaritu iarasi slugilor noastre, $tefului i fratilor lui, lui Simeon si lui Ion,
pre alt parte de mosie care iaste chiar dreapta a[1] lor iarasi a treia parte
tot dintru acestu satu Belznii, parte din gios.
$i pre aceasta iaras(i) m-am milostivitu domniia mea de le-am intarit-o
tot intru acestu uricu ca s le fie mosie neclatit cu tot venitul, lor, i fiilor
lor, nepotilor i stranepotilor lor6, si a tot neamul lor, ce sa va alge
mai aproape, neclatite nestramutat, in vci de veci.
Iara hotarul acei a treia parte din satul Belznii, care ei au cum parat-o
de la Ilinca2, fata Dumii Benin4, care iaste in hotarul din sus dintru a Ere-
miei Bulaiu, <se>5 incpe din <ma>5rginea prisacii si merge pre mijlocul
cimpului pre matca Lipovului, lar de acolo-n valea piriului Lipovului pink'
intru un stejar ce iaste hotaru, apoi dreptu in deal, in marginea padurii, la
un corn si din cornu iarasi la un carpan.
Iar hotarul ceiialalte a treia parte de satu care iaste a lor parte de bastind
s'a aibd a stapini dupre hotarul vechiu, care au <um>7blatu din veacu.
<$i spre>8 aceasta iaste credinta domniei mli, de mai sus scrisu,
Stefan voevod, i credinta a preiubitilor fii a domniei mle, Alexandra [voe-
voda] i Bogdan [voevod i] Vlad [voevod], i credinta tuturor boiarilor
Moldovei noastre: credinta dum(isale) Zbiera, i credinta dumisale Neagului,
i credinta <lui>7 Dumea, i credinta dum(isale) Gangur, i credinta <lui>7
Dragus vornic, i credinta dum(isale) Gherman, i credinta dum(isale) Daj-
bogl, i credinta dum(isale) Hu[i]diciu, i credinta dum(isale) Ion si credinta
dum(isale) $teful pircalabul6 de Hotin, i credinta dum(isale) Micot(a),
credinta dum(isale) Reates pircalabul de Neamtu, i credinta dumisale
Andreica Ciortoveaiu 1, si credinta dum(isale) Grozii pircalabului de Orheiu,
credinta dum(isale) Ioan Sacard pircalabul de Cetate Noao, i credinta
dum(isale) Clanoiu spatarea, i credinta dum(isale) Boldur vistiarnic,
credinta dum(isale) Petru stolnic, i credinta dum(isale) Andreicai pa[r]har-

5
www.dacoromanica.ro
nic, i credinta dum(isale) Ieremiei postlnic, i credinta dum(isale) Giurgii
comis i credinta dumilorsale tuturor boiarilor Moldaviei noastre, mari i mici.
lar dupa viiata noastra, pre cine va alge domnul D(u)mnezeu a fi
domnu i stpinitoriu aice in pamintul Moldaviei noastre, au din fii nostri
au din neamul nostru au macar dintru alt neam, tot sa miluiasca i s inta-
reascd, dupa cum si domniia mea am miluit si am intarit.
Si pentru mai mare credinta si aria <a tuturor acestor de mai sus
am poroncit cinstitutului i credinciosului boiariului domniei
scris(5.)>8,
mle, dum(isale) Tautul [vel] logoat, ca s scrie uricul acesta si a noastra
pecte de dinsul s o lege.
S-au talmacit uricul acesta de pe sirbie moldovenste de Procopie Arda-
rieviciu Golaescul uricariu gospod i dascal gospod, in cursul anilor leat 1775
maiu 18.
Bibl. Acad., MCDLXXIV/30. Trad.
Doua copii: una, Cu vleatul gresit: 6905 si cu data de zi: 14, din 1782 mai 26 de Mihail
Stalbetchi exarhul Mitropoliei, la Arh. St. Bucuresti, M-rea Neamt, I/1, si alta, din 1820
decembrie, cu data: 6995 ianuarie 13, dup trad. din 1803 iunie 5 de polcovnicul Pavel Debrici
de la Mitropolie, ibidem, M-rea Taz15.u, IV/3. Dou rez.13 din prima jumAtate a sec. XIX,
cu vAleatul gresit: 6905 si cu data de zi: 14, in douL opise de doc. ale schitului Lipova,
ibidem, M-rea Neamt, 1/168 (nr. 1), si XXXVI/ 15 (nr. 1); alte dou5.14, avind numai v5.1eatul:
6995, intr-o carte de judecatl din 1808 martie 23, la Arh. St. Iasi, DXCVIII/38 (nr. 1), si
Condica K 373, p. 27, nr. 1, col. 1, si unul, intr-o mIrturie hotarnia din 1825 septembrie
20, ibidem, Tr. 1765, dos. 1, f. 37v.
EDITII: Codrescu, Uricariul, VI, p. 269 (nr. 3/1) (ment., avind doar vAleatul, dintr-o
carte a Divanului din 1808 martie 23); p. 293 (nr. 19/1) (ment. dintr-o carte a Divanului din
18 15 decembrie 26); GhilAnescu, Doc. slavone, p. 268-270 (nr. VII) (copie, din 1820 decem-
brie 16, dupri. trad. din 1803 iunie 5 de polcovnicul Pavel Debrici de la Mitropolie, din Ms.
Sure(e, VI, 398); idem Din domnia lui .pefan cel Mare, p. 41-43 (nr. VII) (aceeasi copie);
idem, Surete, V, p. 52-53 (nr. XLIV) (aceeasi copie) ; I. Bogdan, Doc. . .tefan, I, p. 292-293
(nr. CLXII) (rez. editorului, dup5. GhibAnescu); D.1.R., A, II, p. 60-61 (nr. 61) (copia din
1820 decembrie).

Gresit, pentru 6995; vSleatul corect in copia din 1820 decembrie (cf. si descrierea
arheograficA).
2 in copia de la Arh. St. Bucuresti, M-rea Neamt: Ilea".
3 Netradus; in copia mentionat: Beniea, in loc de Benea".
Netradus, in aceeasi copie: Benin
5 Rupt.
In copia mentionaa urmeaz5.: prestrdnepotilor".
7 OrttiS.
Dupa copia mentionatl.
9 in loc de: piralabii".
10 in loc de: Ciortorovschi".
11 in loc de: ClAn5.u".
Gresit, pentru: Sandru".
1 in care satul e numit Berzeni".
74 in care se mentioneaza: mosia BelzAnii ce-i zic i Bunestii, de la tinutul Tutover
(cf. si I. Bogdan, Doc. .5.tefan, I, p. 293).

5 1487 (6905) martie 5, <Suceava>.

ISI(H)A(0) CTito E(o)>KTIO, M61, TE4S411 KOEKO,d,d, r(0)C11(0)A(4)1311. BEMMI


irSOAAdKCKOH. 3HdMEHHTO LIHHHM, He CAM MCTOM HdWHM, KIxCiAM KTO lid HEM 01(3pHTI%
HM Ero 4TO1r4H >1 01(CAKIWHT11, W?KE TOTH2 HCTIHKIH care HdW, KOCTE Tpdadik WT

6
www.dacoromanica.ro
KA11111611,ELLITH, CASHCHA HdM !Val H Btfal0. TAM, Mill, IIHAtHWE EPO flpdBdA H BtpHd
CA8?Kg4 AO H4C, NUA011dAH ECMH cro WCOGH010 HdWEIO AWAOCTTIO H AdAH H HOTHEPAHAH
EC MN NO HdWEH 3E4MH, 01( 1110AA4ICKOH, Ero npeEtim WTHHHd, EAHH<O>1 CERO H4
Hatt KAltB1111,ELlaH, Hd dH4. TOE El&CE BHWE HHCAHHOE Ad ECTII EMS WT HdC
0103HK H CyIt BlICEAN A0X-0A0M, EMS, H ATEA EPO, H EpdThaM Ero, H 01rHSLIdTOM Ero,
nptoyntNaTom Ero, H nptiliSptTom Ero H 11110EM8 poAS Ero, KTO Ct EMS H36EpET
HdHBAH)WITH, HEH011SWEHO HHKOAHaCE, Hd BtKH.
fl XOTdp TOMS CES, KtrhEChltEWHAOpS, Ad ECTI1 WT OVCIIX CT013011 no CTdIJOMS
XOT4p10, KSAd Ha Btlid WTKHB4AH.
fl Hd TO ECTI1 Btfld HdWEVO P(0)Cf1(0)A(CT)Hd, BHWE f1HC4flil4rO, MbJ, TEZISdHel
OEBOAd, H Btpd fliltirls3A106AEHHHX" AtTEH H4WHX, fitlEdHApd H KOPAdHd-KAdAd,
gtpa goApvh H4WHX: Ktpa 04ne3 3siApn, Htpa nand HAr, irkpa nana ,A,Smn, irkpa
nmia rairSpd, Erkpe EMU ApdPOWd ABOpHHKd, Btpd IldHd Xpl&MHid, <Irkpd nand Iflu,Ka
X8,0qa>1, litpd f14H4 ,Atotcsora, atpa 114H4 !WU H Btpd Mid 111E4SSAil lipl.KdAdEOBE
WT XOTHH, Btpe fldHd 111HKOT4 H !Ape nima Ptu,Ewit flpilKilAd6013E KEMELI,KHrh,
tpa fldHd flHApEtilid 110pT0p0BCKH4, Ktpe EMU rpO3H alHKOTH(1, etpa fldH4 GEKdfrh,
!Ape Mild KA1111118 Cf111Tdp1, Btpd 114Hd KOAASPd KHCTAINIHKa, Btfld fldH4 KETpS
CTOAHliKd, Etpd fldHd ITHAPEHKd 44WHHK4, Etpd liana epEAkflA HOCTEAHHKd, fitpd
KldHAPd KOMIICd H litpa *yell sos95 H4WHX MOAAdliCKHK, HEMIKHK H
fi no HdWEM )KHHOTt, KTO ESAET P(OC)F1(0)4(4)pli FidWEH 3EMAH, WT AtTEH
H4WHX11 Hal WT ndwEro poAS, HAN fldK <601rA Koro>6 Korix H36EpETI1 r(oc)n(o)A(a)-
pEm EHTH H4WEH BEMAH itiWAAdBCKOH, <TOT>6 EH Emoy HE nopSwpin I-WEEP Adifid H
flOIrTEpls>KAEHid, <44H EH EMS OlfT>913111,A,HA H OIrKPAHHA, 3dHO/KE7 ECMH EMS AdAH
<H HOTBWIOKAHAli ad>6 Ero cnSwsolr H ad wo ECT6 EMS9 flpdlidA WTHHHS.
<ti Hd E>60AWEE KpAROCTII H HOTB(rh>KAEHT/A 9 TOMS BliCEMS <HHWE I1HCdHHOMS
BEAM ECMII H4WEMS [HdWEMS] BtpHOMS 114HS, TrISTSAS AOPOETS, filiCdTH H HdWS
flEtIdTd19 flpHIACHTH <K CEMS ACTS HdWEMS.
HHCdA KOCTE, B(11) A (t)ro s1.4E, MtClAltd M(d)p(Td) 7.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, $tefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi <citindu-se>l, ca aceasta adevarata sluga a noastra, Coste
Grasul din P15.va.testi, ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vazind
slujba lui dreapt i credincioasa catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra
i-am dat i i-am intarit in tara noastra, Moldova, dreapta lui
un sat, anume Pldvatestii, la obirsia Ialanului. Toate cele mai sus scrise sa-i
fie de la noi uric si cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i fratilor lui, i nepo-
tilor lui, i stranepotilor lui, i rastranepotilor lui i intregului lui neam, cine
i se va alege mai apropiat, neclintit niciodata, in veci.
Iar hotarul acestui sat, al Plavatestilor, sa fie din toate prtile dupa
hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
$tef an voievod, i credinta preaiubitilor nostri copii, Alexandru si Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta panului
Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului
Drago s vornic, credinta panului Harman, <credinta panului Iatco
credinta panului Daj bog, credinta panului Ion i credinta panului $teful
pircalabi de Hotin, credinta panului Micota i credinta panului Reates Ora.-
labi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului
Grozea Micotici, credinta panului Secara, credinta panului Clanu spatar,
credinta panului Boldur vistier, credinta panului Petru stolnic, credinta

www.dacoromanica.ro 7
panului Andreico ceasnic, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului
andru comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
Iar dup viata noastr5., cine va fi domn al trii noastre, din copiii
nostri sau din neamul nostru sau iari <Pe oricine>6 va alege Dumnezeu
sa fie domn al t.rii noastre, Moldova, <acela>6 s nu-i clinteasca dania
intdrirea noastr., <ci sa-i>6 intreasc i s.-i imputerniceasck pentru c
i-am dat <si i-am intdrit pentru>6 slujba lui i pentru c i este lui dreapt5.
ocin.
<lar pentru>6 mai mare putere i intArire a tuturor celor <mai sus
scrise>6, am poruncit credinciosului nostru [nostru] pan, Tutul logofdt,
s scrie i s atirne pecetea noastra <la aceast5.>6 carte a noastra.
A scris Coste, in anul 6995 <1487>, luna martie 5.
Dup5. GhilAnescu, Uricariul, XVIII, p. 44-47 (nr. 11). Text slay si trad. dup orig.,
perg. bine conservat (45 x 34 cm.), pecete atirnatl, rupt, cu snurul p&strat ; doc. se rdstra
in arhiva Berea din or. Hui.
ALTE EDITH: I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p.295-296 (nr. CLXIV) (text slay); D.I.R.,
A, II, p. 61 (nr. 62) (trad., dup5, I. Bogdan).

1 Omis in textul editat.


2 Gresit pentru TOTIL (Cf. i I. Bogdan, Doc. 5tefan, I, p. 295, nota).
3 irkpa mom prescurtat peste tot de Ghibb.nescu, in II. n.
(Cf. i I. Bogdan, op. cit.,
4 La Ghiblnescu, probabil gresea1 de tipar: 110pHO8CK11
p. 296, n. 2).
5 La GhilAnescu, probabil gresea1 de tipar: soiApHI (cf si I. Bogdan, op. cit., p. 296).
Parantezele lui Ghitanescu.
7 Corect: sentixti (cf. si I. Bogdan, loc. cit.).
La Ghibanescu, probabil gresea1 de tipar: M.
Asa la GhilAnescu; corect: norsputAENTE (cf. si I. Bogdan, loc. cit.).
Aa la GhibAnescu; corect: 110.14T1a.

6 1487 (6995) martie 5, Suceava.

t 111(1)(0)CTTIO E(0)HtiE10, M6I, GTE4S4H11 KOEKOAd, P(0)CF1(0)Adp% 3EMAH 1110A-


A4liCKOH. 3HAMEHHTO LIHHHAUK, HC CHINK AHCT0M(6) HdWHM(6), 1111CkM(1) KTO Htl
HEM(k) Irlt3p1IT(11) Hifi Ero 4TSLIH SCAKIWHT(11), 1.4I)KE TOT(11) HCTHHHTH HaWli cara
CASHCHAII Ham(-K) npago H KtpHO. TtAk(11), M61, 13HAtIKWE EPO
npattSio H IitpH010 CASNIES AO HUN, NIcIAOHdAH ECMH Ero WCORH010 HdWEIO M(H)A(0)CTTIO,
AdAH H flOTHEpAHAH ECMH EMS Oy HdWEH 3EMAH, S 1110AA4liCKOH, EPO Flpd13010 WTH(H)HS,
CEAd Hd HMt: Bfrilmmiu, Hd 1410AAdIrt, H REpRiRt, Hd IKENCHIO, LIdCT6 ECO, H Hopn-kl-k-
H TH.
TOE IrliCE KHWE 11HC4HHOE Ad ECT6 EMS WT(%) HdC('K) SpHK(1.) C1113KCEM6 AOKOA0-
M(6), EMS H CECTpH EPO, fIHSW1.H,H AtTEM(11) Hrk, p4f1H0 II SHSLIdTOM(11) Hr(,k), H <ripe-
1311844Tom1K>2 vixtb.), H npaiuSptTom(%) Hxb. H KILCEMS p0AS Hrk, KTO C HMk H36E-
pETI1 HdlillAH1KHTH, HE110p8WEHO HIIKOAFINCE, Hd HtKH.
fl ro-repk <TtM-6 KHWE HHC4>2HHIAM(1%) CEAdM(1%), HA HMt Bfrhrhiailiu, Hd
1110AAd6t, H liEpETA, LIdCT('IN) HX(1), H KOfIA-11TtHiH, Ad ECT(10 no cr4ponA8 XOTdpS
WT(1.) SCHX6 cropoH(11), <no>1 KSAd H3 KtKd W7KElidAH.
fi Hd TO ECT(%) /Ape HawEro r(o)cn(a)A(c-r)ge, KHWE miceimaro, M61, GT4dH4
HOEBOAH, H 'Ape nptirhaluognEFoir(11) c(b.i)uwe(%) r(o)cri(o)AcTsa MH, fiAE<A>14HApd
EOPAdHd-liAdAd, H Htpil KOrApt HdWHX6: litpd IldHd BRTapH, K'pa rldHd Iltrd, Ktpd
fldHd ASAAH, Ktpd IldHd rdHlipd, Iltpd IldHd Aparowa AKOpHHKd, Ktpa IldHd XlipMdHd,

8
www.dacoromanica.ro
litpa nand ,A,a)ggora, gtpa nand l'SAnga, gtpa nand IWNd H RUA nand 111E4s8na nwh-
lidi146013E XOTHHCKTH, Irtpd HAIM 1HKOT1 H tpd Mid 2111,EWl 11119xKdAdEORE
Irkpd fldfid ilHAIJEHKA llowroporicgoro, Stpd nana rp0311 Hpl.KdAdEd CapplICKOPO,
1PEPd mina 'WU eEKdpls 11plx1CdAdEd HOKOPpdACKOPO, Fitfid 114114 <KA >1%.1H1.Wd ork-rapt,
HtPd nana ROAA0p4 HPICTi4p/111K4, Htpe nma IIETpd CTOMIHKA,liPd MUM filiApEHKd
114W<H11>IK4, IPEpd fldlid epEmiR, HOCTEAHliKa, Htpd I14H4 indHApd KOMHCd, 11 gtpa SCH)Ch
E01Aplx Fld HE(4liK>111X-(1x) HdAddHr(%).
no H4WHAA(10 N111130Tt, <KTO HS>lAETlx r(o)cn(o)Aapl. Il4WE11 3EMAN la0A-
<AdliC>1K011, NMI WT(1) Hd<1111111 A>1tT<E11, lit1H>1 WT(10 H<dWE>1P0 po8, HAH nag(%)
ESAH KOPO <Rork liBEE>2pETI. IP(0)CF1(0)A4PEAlb. EHTli HMIIEN <3EMAH 1110A,A,413>lCKOH,
TOT(%) LO BH <HMI& HE nopSw1hvto2 lidWEPO AddHid <H HOTEplx>1}KAEHLi, aitu <LP EH
HAK 01rTHPi&API4% H or >2gptnnti(%), adHS?KE ECAN11 <NM% AddH H flOTEpla>lAHAN Ed Ero
<npagoio H t>lpH010 CASOKSS>1.
ti Hd <ROAW>lEE gptnorm H 110TREPHAENTE TOMS HCEMS 13111BE 1111CdHHOMS,
<E>lEAtAii ECMH HAWEMS HtpHOMS wSnanS, PliSTSAS AOPOZISETS, F1HC4T111-1 Haut; HELIATI1
HplilrkCHTF1 K CEM8 MICTS H4I11EMS.
ritIC(d) IWEI MAHN, Irk e84dIlt, li("11) A(t)TO xS11,11E, M(t)C(/A)11,d m(a)pT(a)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut cu aceasta carte a noastr tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se ca aceast adevrat slugk a noastrk, Ivan<co
ne-a slujit drept i credincios. De aceea, noi, vdzind dreapta i credincioasa lui
slujbk catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mil, i-am dat i i-am
rit in tara noastr., Moldova, dreapta lui ocink, satele anume: Birgianii, pe
Moldova, i Verbiia, pe Jijia, partea lui, Corldtenii.
Toate cele mai sus scrise sk-i fie de la noi uric si cu tot venitul, lui
surorii lui, Anusca, i copiilor lor, deopotrik i nepotilor lor, i <strnepo-
tilor>2 lor, i rdstrnepotilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege
cel mai apropiat, neclintit niciodatk, in veci.
lar hotarul <acelor mai sus>2 scrise sate, anume Birgdanii, pe Moldova,
Verbiia, partea lor, i Coratenii, s fie din toate pxtile pe vechiul hotar,
(pe)1 unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Ale<x)landru
si Bogdan Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, cre-
dinta panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur,
credinta panului Drago s vornic, credinta panului Itrman, credinta panului
Dajbog, credinta panului Hudici, credinta panului Ion si credinta panului
Steful pirclabi de Hotin, credinta panului Micot i credinta panului Reates
pircklabi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panu-
lui Grozea piralab de Orhei, credinta panului Ion Secark pircklab de Ce-
tatea Noud, credinta panului <C1>lndu sptar, credinta panului Boldor
vistier, credinta panului Petru stolnic, credinta panului Andreico ceas<ni>lc,
credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Sandru comis i credinta
tuturor boierilor nostri, mari i mici.
lar dup viata noastrk, <cine>' va fi domn al trii noastre, Moldova,
sau din copiii nostri <sau>1 din neamul nostru, sau iardsi pe oricine 11 va
alege <Dumnezeu>2 sk fie domn al <WV- noastre, Moldova, acela <s
nu le clinteasc.>2 dania intkrirea noastr., <ci intareasck i)2
s1-i imputerniceasck, pentru c5.0-am dat si>1 i-am intrit pentru <dreapta
si>1 credincioasa lui slujbd.

9
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru jupan, Tautul logoat, s. scrie i s atirne
pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Ion diac, la Suceava, in anul 6995 <1487>, luna martie 5.
Bibl. Acad., CXLI/122. Orig., perg. (26,5 x 34,5 cm.), pecete atirnat6., azut5..
Dou5, foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/2 si 2 a.
EDITH: I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 293-294 (nr. CLXIII) (text slay); D.I.R., A, II,
p. 62 (nr. 63) (trad.).

ters.
2 Rupt i ters.

7 1487 (6995) martie 6, Suceava.


Cu mila lui Dumnezau, noi, $tefan voievod, domnu Tarai Moldovii.
Insemnare facem cu aceast carte a noastra tuturor cui pre dinsa va cuta
sau cetind pre ja va auzi, adeca au venit, innainte noastr. i innainte alor notri
moldovineti boeri, mari i mici, sluga noastr., Ion, feciorul Mihului Lungul,
nesilit de nime, nici impresurat, au vindut a sa dreapta ocina, satul Mara-
etii i loc de moara in Stavnec, ce 1-au cumparat acel sat tata-sau de la Pdtru
Vilna'. Aceasta 1-au vindutu-1 slugii noastre, dumisale Bratului, dreptul
92 de arginti2 tatareti; i i-au plait Bratul deplin.
Dreptu aceea, i noi, daca am vazut intre dinii buna invoire i tocmeala
i plata deplin, asemene dat-am -am intarit slugii noastre, dumisale Bratului,
pre acest de mai sus zis satul Mal.etii i loc de moar in Stavnec, ca
fie driapt. ocin i moie i uric de intaritura, lui, i feciorilor lui, nepotilor,
i prenepotilor, i rastranepotilor i a tot neamul, ce se va alege mai de aproape,
neclatit i neruiit nici odanoara, in veci.
Iar hotarul acestui sat ca s fie dupa batrinele hotar., cum s-au sta-
pinit in viiata3.
spre aceasta este credinta domnii mele i a fiilor domnii mele, Ale-
xandru i Bogdan-Vlad, i a boerilor domnii mele: Zbera, i Niagul, i Duma,
i Gangur, i Drago vornicul, i Harman, i Iatco Hudeciu, i Dajboga, i
Ion i $teful pircalabii de Hotin, i Micotk i Rete, i Andriica Ciortorov-
<schi, i Grozea>4 pircalabii5 de Orheiu, i Ion Sacara pircalabul de Cetate
Nook i Clanau spatariul, i Boldur vistiernicul, i Patrul stolnicul, i Andriica
paharnicul, i Eremie postelnecul i Sendre comisul.
$i am poruncit dumisale, Tautului [marele] logoft, ca s. scrie i a noastra
pecete sa o lege .
Din Suceava, scris 6995 <1487> mart(ie) 6.
Suretul acesta 1-am Kos eu, di pre sirbie, intocma cum scrie uricul.
Tanase logofat za taina.
7263 <1755> aprilie 7.
Acad., LXV111/129. Trad.
EDITH: I. Bogdan, Doc. 5tefan, I, p. 298-299 (nr. CLXVI) (aceeasi trad.); D.I.R.,
A, II, p. 64 (nr. 65) (trad., dup5. I. Bogdan).
1 in loc de Voina? (cf. si I. Bogdan, Doc. stefan, I, p. 229, n. 1).
2 Pentru: zloti".
3 Traducere gresit a lui 113 IrkK4 (cf. si I. Bogdan, Doc. .5.tefan, I, p. 299, n. 4).
4
5 Gresit, in loc de: piralab".

10
www.dacoromanica.ro
8 1487 (6995) martie 6, Suceava.

IIIHAOCTI10 EONCiE10, M61, GTEZISdH HOEROAA, rocnompk BEAM IHOAA4RCK011.


BWIMEHNTO 4111111M, NC CHM ANCTOM HaWNAA, IrkCkM KTO HA H 83pHT HM EPO 4TSHH
SCA61WHT, W>KE npE, npta, HAAN H nptAMAW ROApH, REAHKHAW H MdAHM11, care
HAW Too,Epk, C611111 HIIAOWER, no C130E11 okoRpon ROM, WHOM WHOHS>KEH, A HE npticn-
A0134H, M npomit C13010 FlpdHS10 WTHWIS WT CROW HPARAPO H 1111TOMdr0 SpHU, EANS
ESKATS 3EMAK> WT r0Tdp4 HETpE11111/10plx, WECTSIO HACTlx, WO EH CORN SCJANA CEAO,
110HWKE HOTOK HOpH11/101311 H HOHN>KE AOMK llaaapogk; TA Flp0,AdA TOE ESKATS 3EMAIO
WT XOTdpd HET11E11111110p6, WECTSIO qacm, CASS't HAWEMS TOAAE138 TAHCH 3d 3AAT
TATApcm.
&TARIM care HAW11 TOd4Ep11 TANCt H 34FIAATHA SCE HCF10ANd TOTH RHWE
HHCAH<H >1 ruintan, SAAT TATApCKNX, S p8Rn CASSt 144111EMS Toa,a,EpS, chant; H-11A0WER,
FIEPEA H4AAN H FlEpEA 11411111MH ROAM.
HHO MI11, RHAtIKWE ME>Fal HHMF1 AO6f1010 ROAN H TOKMEHC H HOAH010 3AIMATS,
A MN, TAKOHCAEPE, H WT HAC ECMH AdAN H HOTREPAHAH CASSt HAWEAAS TOdAEPS TANCt
TOE npt,A, PEHEHOE RSKATS 3EMAN, WECTSIO 11ACTI% WT KOTApd HETpElpliA0p6, Ad ECT
EMS WT HAC SPHK HC-11 EChCEArli AOKOMMix, EMS, 11 AtTEMIx EPO, H SHSHATOM Ero,
FlASHSH4TOAA Fro, li nptin8ptTom, Ero H 13110EMS po48 Ero, KTO CA EMS 1136EllETI.
HdHEAFINCHill, uEnoptimEno 1111KOAMKE, HA litKH.
rOTAPI1 TON MATS 3EMAH Ad ECT WT &Fro xoTapa HETpEWHAOp WECT010
HACT11.

HA TO ECT litj/d FldWEr0 POCHOACTEtd, RHWE 11HCdHHdrO, MM, GTE*Alld ROEROAH,


Etpa FlptInt31106AEHlir CbJHWECK rocnoAcTRa MN, rIAE adHAPd H BorAana-Eama,
Rtpa sompk HAWHX: Htpa mina BEidpli, RUA WW1 Htra, Ettpa Mid ,A,Saan, 13t1JA DAMA
ranr8pa, Rtpa nand Aparowa AROpH11KA, !Ape nand X1pMauA, Rtpa WW1 ADKROIrd, Ettpa
nand xsAwid, Ectpd UNA IWHA H E4 1114SAA flplxKdAdGORE XOTHIICKIN, litj/A
IldHA 1HHKOT4 HPA nand Pt1EWA flpl&KdAARORE HEMERKili, [Ape Mid CIHAPENKA qopTo-
pOliCKOr0, Rtpa nana rpO3H 111311KAAdgel CaprEFICKOPW, !Ape [litpd] IldHd IWHA GEKAH'11
11WKKAAdEd HogorpaAcRwrw, Rtpa nana liniorkwa cnwrapt, Rtpa IldNA HOAA013i1
1311CTidp1111Ka, Rtpa mina HETpd CTOAHNKA, RV.] F1AHA ilnApenita 4WHHKA, litHd nand
ellEMTA HOCTEAHliKd, Ett,>d Eland MAHAN' KOMI1CA H Irki/d SCHK GOApb. HdW1-9( MOAAdR-
CKHX, REARM-1r H
no HAWEM >KNROTt, KTO RSAET rocnoAapk HdWEll BEMA11 alOAAARCKOH, WT
A1TE11 HdU111X liAli WT HdWEPO po4,8 HAN FMK ESA KOPO 1iOP-6 1136EllETK rocnoAapenak
&ITN HAWEN 3EAAAN 11IOAAARCK011, TOT LIJO EH HE nopSullin HAWEPO ,A,AAHTE H noTREpw-
AEHiE, <AAH>2 LIJO EH EMS STRpio,lin H SKAHHA, adHS>KE ECM EMS AdAli H FIOTREpAHAli <34
EPO >1 11j3,1111310 CASNMS H 3A WO COEN KSHHA 34 CRON npasin 111ffit311.
HA RSnwiE RptnocTk H 1101713Ep>KAEHiE TOMS 11110EMS RHWE MiCdHHOMS, BEAM
ECAN11 HAWEAAS RtpHOAAS nanS, T-KSTSAS AOPOitETS, 1111CATH H naw8 HEHAT npluitcwru
CEAAS ANCTS HdWEANS.
111141) TWH, His GSgaRt, tri1 AtTO antcialta MapT

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c a venit, inaintea noastra i inaintea boierilor
noWi moldoveni, mari i mici, sluga noastrd, Toader, fiul lui B5.1n de bunk.-
voia sa, nesilit de nimeni, nici asuprit, 0 a vindut ocina sa dreapt, din
dreptul i propriul su uric, o bucata de pamint din hotarul Petretilor, a
asea parte, ca s5.-0 intemeieze sat, mai jos de Piriul Cornilor 0 mai jos de

11
www.dacoromanica.ro
casa lui Lazor; si a vindut aceast bucat de pmint din hotarul Petrestilor,
a sasea parte, slugii noastre, Toader Tansea, pentru 60 de zloti ttresti.
Si s-a sculat sluga noastr, Toader Tansea, si a patit deplin toti acesti
bani mai sus scrisi, 60 de zloti ttresti, in miinile slugii noastre, Toader,
fiul lui B5.1os, inaintea noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vzind bundvoia i tocmeala dintre ei si plata deplink noi,
de asemenea, si de la noi am dat si am intrit slugii noastre, Toader Tansea,
aceast bucat de pinint inainte spusd, a sasea parte din hotarul Petrestilor,
s5.-i fie de la noi uric si cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor lui,
stranepotilor lui, i rastrnepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege
cel mai apropiat, neclintit niciodat, in veci.
Iar hotarul acestei bucAti de pdmint s fie din tot hotarul Petrestilor
a sasea parte.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago s vornic, credinta panului }Farman, credinta panului Dajbog,
credinta panului Hudici, credinta panului Ion si credinta panului Steful
pirelabi de Hotin, credinta panului Micot si a panului Reates pirelabi
de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea
pirclab de Orhei, credinta panului [panului] Ion Secar pirclab de Cetatea
Nou5., credinta panului Crnu sptar, credinta panului Boldor vistier, cre-
dinta panului Petru stolnic, credinta panului Andreica ceasnic, credinta
panului Eremia postelnic, credinta panului Sandru comis, i credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, mdri i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al Vrii noastre, Moldova, din
copiii nostri sau din neamul nostru sau iarsi pe oricine va alege Dumnezeu
sa fie domn al trii noastre, Moldova, acela s nu clinteasc dania i intrirea
noastr., <ci>2 s5.-i intreasc imputerniceasc, pentru c i-am dat
i-am intrit <pentru>1 slujba <lui>1 dreapt i pentru c si-a cumprat
pe banii lui drepti.
lar pentru mai mare putere i intrire a tuturor elor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logoft, s scrie i s atirne
pecea noastr la aceast carte a noastr5..
A scris Ion, la Suceava, in anul 6995 <1487>, luna martie 6.
<Pe verso, insemnare ulterioar*: Uric de la Stefan voevod, ce-au
vindut Toder, sinu Mks, Tanseh3 din tot hotarul Petrestilor a ease parte.
Biblioteca Public& a R. S. Sirbe-Belgrad, nr. 397. Orig., perg. (34 x 42,5 cm.), pecete
atirnata, (cu snur de matase rosie), cazuta.
0 trad. din 1765 iulie 11, de Evloghie dascM, la Biblioteca Central l de Stat-Bucuresti,
Colectia documente, XVIII/3.
Doua rez.: unul intr-un perilipsis din prima jumatate a sec. XIX, la Arh. St. Bucu-
resti, A. N., MMCMV/19 (nr. 2), si altul intr-un opis din 1845 martie 7, ibidem, MMCMV/29
(nr. 2), si o ment. intr-un opis din 185 1 februarie 5, ibidem, MMCMV/34 (nr. 2).
EDITH: Tocilescu, Doc. inedite, p. 378-381 (text slay si trad.) ; Iorga, St ,si doc., VII,
p. 72-73 (nr. 2) (rez. cu extrase, dupa, orig.) ; I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 296-298 (nr. CLXV)
(text slay); D.I.R., A, II, p. 63-64 (nr. 64) (trad., chip& I. Bogdan); Catalogul doc. mold. Su-
pliment, I, p. 46 (nr. 55) (rez.).
Sters.
2 Rupt.
3 lui Tansea".

12
www.dacoromanica.ro
9 1487 (6995) martie 7.
Von Gottes Gnaden wir Stefan 'Woewoda, Hospodar des moldauischen
Landes, thun kund durch diesen unseren Brief, Allen, die solchen sehen oder
lesen hrenl, wienach vor uns und all unseren moldauischen Bojaren den
grossen und den kleinen gekommen ist unser Diener Steful, Sohn des H(er)r(n)
Herman, unde seine Schwester Marina, Frau des Michael Rugaschewi,
wie auch unser Beter H(er)r Pop Paisie, Egumen, mit allen in Christo lebenden
Bradern unseres Klosters Putna, aus ihrem guten Willen, von niemand gez-
wungen oder vergewaltigt und haben ihre Drfer vertauscht.
Und unser Diener Steful und seine Schwester Maria2 haben unserem
Kloster Putna ein Dorf gegeben namens Maneuz mit den Mfihlen auf der
Sodawa.
Und unserer Beter Pop Paisie, Egumen, mit allen Brfidern, hat unserern
Diener Steful, dem Sohne des H(er)r(n) Herman, und Stefuls Schwester
Marina, Frau des Michul Rugascheskul, daffir ein Dorf gegeben namens
Shirouz in Cernower Zenut, welches Dorf H(er)r Ioga, der Schatzmeister,
von Michail und Pizurko, Polclans Enkel, um 300 tatar(ischen) Gulden ge-
kauft und H(er)r Ioga, der Schatzmeister, dieses Dorf Shirouz far seine Seek.
unserem Kloster Putna gegeben hatte.
Und hiernach habe ich (As)3 mich uns(cre) H(err)sch(af)t erhoben und
haben uns(ere) H(err)sch(af)t far dieses Dorf Shirouz unserem Diener Steful
und seiner Schwester Marina noch 100 tatar(ischen) Gulden darauf gegeben.
Und den Vorrechtsbrief, welchen PoWan von unserem Ahne, dem Woe-
w(oda) Alexander, und den Vorrechtsbrief fiber den Erkauf, welchen der Egu-
men unser Pop Paisie, zugleich mit den Brfidern, auf dieses Dorf Shirouz.
hatte, diese zwei Vorrechtsbriefe haben wir auch in die Hande unseres Diener&
Steful, Hennans Sohnes, sowie in die seiner Schwester Marina gegeben.
Da wir nun unter ihnen den guten Willen und den Tausch gesehen,.
so haben wir auch von uns aus das vorgenannte Dorf Maneuz mit den Malilen
auf der Sodawa unserem Kloster Putna gegeben und bekraftigt, damit es.
demselben von uns eine Handveste sei mit allen Einkfinften unverbrfichlich
ffir immer, in Ewigkeit.
Und der Hotar dieses obgeschriebenen Dorfes soll nach dem alten Hotsr
sein, wo er von jeher bestanden.
Und hiefar ist die Begl(aubigung) unserer H(err)sch(af)t des obgeschrie-
benen wir Stefan Woewoda und die Begl(aubigung) uns(erer) H(err)sch(af)t
vielgeliebtesten Shne, Alexander und Bogdans-Wlad und die Begl(aubi-
gung) uns(erer) Bojaren: d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Sbiare, d(ie)
B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Ng, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Duma, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Gangur, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Dragosch, Hofrichters, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Harman, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Dashbog, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Iazko Hudid, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Ion und
H(er)r(n) Steful, Parkalaben von Hotin, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Mikot und d(es) H(er)r(n) Rzesch, Parkalaben von Nemz, d(ie) B(eglaubi-
gung) d(es) H(er)r(n) Andreik des Cortorowers, d(ie) B(eglaubigung) d(es)
H(er)r(n) Grosa, Mikots Sohnes, Parkalaben von Orhei, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Ion Sekar, Parkalaben von Nowograd, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Maria), Schwerttragers, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Boldor, Schatzmeisters, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Peter, Truchsessen,
d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Andreik, Mundschanks, d(ie) B(eglau-

15
www.dacoromanica.ro
bigung) d(es) H(er)r(n) Eremia, Kammerers, d(ie) B(eglaubigung) d(es)
H(er)r(n) Schander, Marstallers und die Beglaub(igung) all unserer moldaui-
schen Bojaren der grossen und der kleinen.
Und nach unserem Leben, wer Hospodar unseres Landes sein wird
von unseren Kindern oder unserem Geschlechte, oder wen immer Gott auser-
wahlen wird, Hospodar zu sein, der soli doch unsere Schenkung unserem
Kloster nicht umstossen, sondern sie bestarken und bekraftigen.
Und zu naehrerer Bestarkung und Bekraftigung all des Obgeschriebe-
nen, haben wir unserem getreuem H(er)r Tutul, Kanzler, befohlen zu schrei-
ben und unser Siegel beizuhangen diesem unseren Brief.
Geschrieben hats Ion im I(ahre) 6995/1487 im Mon(at) Marz 7. Tag.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastra i inaintea
tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici, sluga noastra Steful, fiul
panului Harman, i sora lui, Marina, sotia lui Mihail Rogasevici, i, de
asemenea, rugatorul nostru chiar popa Paisie egumen cu toti fratii intru
Hristos, care tfaiesc in manastirea noastra, Putna, de bunavoia lor, nesiliti
de nimeni, nici asupriti, si au schimbat satele lor.
$i sluga noastr. Steful i sora lui, Maria2, au dat mandstirii noastre
Putna un sat, anume Maneuti, cu mori pe Suceava.
Iar rugatorul nostru popa Paisie egumenul cu toti fratii au dat slugii
noastre Steful, fiul panului Harman, si surorii lui $teful, Marina, sotia lui
Mihul Rugsescul, pentru aceasta, un sat, anume Sirauti, in tinutul Cernauti,
pe care sat Il cumpa.rase pan Iuga vistier de la Mihail si de la Piturca, nepo-
tul lui Dan Poiana, pentru 300 de zloti tataresti, iar pan Iuga vistier a dat
acest sat $irauti pentru sufletul sau manastirii noastre Putna.
Iar intru aceasta, eu, domnia mea, m-am sculat si am mai dat domnia
mea pentru acest sat $irduti slugii noastre $teful i surorii lui, Marina, inca
100 de zloti tatresti. Iar privilegiul pe care l-a avut Dan Poiana de la bunicul
nostru, Alexandru voievod, i privilegiul de cumparatura pe care I-au avut
egumenul nostru popa Paisie i fratii pentru acest sat $irauti, aceste cloud
privilegii inca le-am dat in miinile slugii noastre $teful, fiul lui Harman,
precum i in ale surorii lui, Mdrena. Deci noi, cind am vzut bunavoia
schimbul lor i noi am dat si am intarit de la noi satul inainte spus Manueti
cu mori pe Suceava mnastirii noastre Putna ca sa-i fie de la noi uric cu tot
7enitul, neclintit niciodata, in veci.
Iar hotarul acestui sat mai sus scris sa fie dupa hotarul vechi, pe unde
au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
$tefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei noastre, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare,
credinta panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului
Gangur, credinta panului Drago s vornic, credinta panului Harman,
credinta panului Dajbog, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Ion si a panului Steful pircalabi de Hotin, credinta panului Micota si a panu-
lui Reates pircalabi de Neamt, credinta panului Andreica Ciortorovschi,
credinta panului Groza, fiul lui Micotd, pircalab de Orhei, credinta panului
Ion Secara pircalab de Cetatea Noua, credinta panului Clanam sp.tar, cre-
dinta panului Boldor vistier, credinta panului Petru stolnic, credinta panului

14
www.dacoromanica.ro
Andreico ceasnic, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Sandru
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
Si dupd viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii nostrl
sau din neamul nostru sau iardsi pe cine va alege Dumnezeu sd fie domn al
tdrii noastre, Moldova, acela sd nu clinteascd dania i intdrirea noastr, ci
s-o intdreascd i s-o imputerniceasc, pentru cd am dat si am intdrit mdra-
stirii noastre Putna.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tdutul logofdt, sd scrie i s atirne
pecetea noastrd la aceastd carte a noastrd.
A scris Ion, in anul 6995 <1487>, in luna martie, 7 zile.
Dup5. Wickenhauser, Woronetz und Putna, p. 164 165 (nr. XVIII). Trad. germ. dupa
orig. slay, perg., pecete atirnata.
ALTE EDITH: Pumnul, Privire rdpede, p. 92 (Tez., dup& Protocolul comisiei de delimi-
tare a mosiilor din 1781, nr. 136); Fondul religionar, p. 738 (rez., dup5. acelasi Protocol);
Dan, M-rea si com. Putna, p. 171 (nr. 3-4) (rez., din 1764, dup orig., si ment. dupa trad.
veche, in Catastiful lui Vartolomei MazAreanu); I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 300-30 1 (nr.
CLXVII) (rez. rom. dezv., dupb. Wickenhauser i dup trad. germ. de Lopeisky din Tabula"
de la CernAuti); D.I.R., A, II, p. 65-66 (nr. 66) (trad., dup5. Wickenhauser).

I De la thun kund" pira la hren", intregit, potrivit indicatiei lui Wickenhauser,


dupA documentul din 1443 (6951) august 3 (cf. D.R.H., A, vol. I, doc. nr. 237).
2 Mai sus si mai jos: Marina".
3 Explicatia lui Wickenhauser.

10 1487 (6995) martie 8, Suceava.


IIIHAOCTTIO RONCTIO, MW, eTEZPH EOEHOAd, rocnompil BEMAH ItIOAAdECKOH.
311dMENHTO LIHHHM, HC C<"kAN ANCTOM >1 HULIHM, R'l&CIAM KTO HA HEM 83pHT HAH Ero
wrorui 8CAHWI1T, W>KE npiliAowd, npraA lidAW H flp/AA SCHMH Hd111NAAH MOAAdlICKHAFIN
ROCapE, HRdll H CROE10 CECTp<010>1, !LEON:), H HEnwT Hp,, HRdHKO, 110 Hx- Aospon ROM,
HHKHM HEHOHSHCENH, d 11H IlpHCNAOHdHli, TA 11p0Ad4H CROFO IlpdHSIO WTHIMS, WT CHOEr0
npagaro 8<plitta>1, EAHO CEAO, HA HiWk 1111MHCHHH<TH>1, HA EdrASH; TA flp0Ad411 TOE
CEAO CASS"R FldWEMS 2KS1J)Kd HK141<d>1S11 H ?KEH1-1 Ero, 4DEAKH, 3d 3AdT Td"rdpCKbJX".
SCTARWE cnSra HdW HM1)Kd H C'1% CROHO WE/1010 [>KEN010], (DEAK010,
C 3AdT TdTdpCKHr, S pSful
TA 3111AdTHAH SCE HCF10AFId TOTH MAHN HHCcINH6111 111111t3H,
CASSt ildWEMS, IIRAHS, H CECTp11 Ero, PIAEH, H NEHOTS HX", HEdHKS, riptA UAW H nPtA
HaWliMH ROMEJE.
HNO MU, HitlAtHWE HK2 Aospoto HOMO H TOKMEW H HOMITH 3,111A4T, d Mk!,
TAKOHCAEflE, H WT HdC ECMH AdAH H HOTHP-LAIIAll TOE FlplAA PEHEHOE CEAO HA NAkt 1111MHC-
1111011 CM:1St IldWEMS NiSp)Kd KIIK-11pdS11 H HIEHH Ero, (DEAKH; dAH 110A01311N4 TOVO
npAA pEtIEHOr0 CE/Id, WT EdA, abduniSio Lidcr, Ad ECT CASSt fldWEMS 21C8picu
pas% WT HdC SpHK H RIXEM AOKOAWM, EMS, H AtTEM Ero, H SHSUTWA1 Ero, H IlptS-
HS4dT0A1 H nptiuSptTont Ero H En1cEm$ poAS Ero, KTO Ct EMS HREEpET HdliRAWKiali;
A 'roll; Ap8rSio 11040EHNd CE/Id WT 111,8 HWKIISIO HdCT, Ad ECT WT HdC SpHK 413EAKH,
HCEN11 IKS1:1)Kd IlliKlipdS11, H AtTEM EH II1EnApS H IWN, H AtTEM Hx-, H SliStIdTWM
NK, H Hpt8NSHATWM HX", H Ilpt1/18p"RTOM 1.1)C H EnCEMS poAS HK, KTO Ck HM H3REpET
HdllEAWKOH, NEllOpSWENO NHKOAIME, HA IrkKIA.
fi TOTdp TOMS HIAWE 11HCAFINOMS CE/I8 Ad ECT WT SCHK CTOpWil no CTdp0M8x-oTdp$,
KSAd 113 IrkKd W?KffildAH.
d HA TO ECT IAN! rocrioAcTEcd M1.1, 116IWE F1HC4HHdrO, MbJ, CTEzPHd ROEHOAT,
11 Etpd FlptElx3A106AEHHK MIME{ rOCHOACTEd MH, flAEadlIA01 H liOrAdlid-EAdA4, H litpd

15
www.dacoromanica.ro
sounns. HAMA': Ktfld fl4Hd <36>114H,Pd 114114 MAP, Ettpa EldHd ASMA, Ktpa 114144 n11-
r8pa, etpe H4H4 APAVOWE EOVAd AEOPHHKei, Ktfid nene Xfrkenene,Pd 114114 <i/ALE>iKd
XSAH44, gtpa KdHd 1W114 H Ettpa nand 1JIE4S8Ad flirkKdAdROKE WT XOTHHd, KtrId MOM
H Ittpe 114114 PK<LEEWd fifrii4dA4EOHE>1 WTMltd,Pd [laid EiHAPEHKd MOPTO-
pocKoro, Ittf:Id MUM rpost3 FlPlaKellidSd OpKEncnoro, KtPdHd IwHd GEKdErh 1113
KAAdEd HoKorpeAcnoro, trkpe 114114 KA1041.W4 cnilTept, Ktpa 114114 HOAAOPA EttiCTt-
p<HKKa >1, Htfld nand HETIJd CTO4IHK4, EttPd EldHd EIHAPEHKd 44WHHK4, (AN fidEld <epE-
MT/a >1 KOCTEAHHKA, [AIM EldHd IMEHAPd KOAAHCA, H irkPd SCHr swap% HdWHX MOAAMIC-
KHX, HE<AHKHr H MAAHr.
EL 110 HdLUEM WHFIO>17t, KTO RSAET rocnowk H4WEH <3EMAH >1 11104A4itCKOH,
WT AtTEH ildWHK HAH WT newEro poAS HAH EldK 684 K<OPO ROP11 H36EPET rocnompren
ElsITH H4U1EH 3EM1H 11104A4ICKOH>1, TOT 1110 EH HM HE TIOPSWHIt MAWR' 0 A44<Hi4>1 H noT-
14310KAEHisi, 4411 WO RH HM <01(T>1Etr6AH4 H SKPtilliAt 34H8)KE ECMH UM MAH 34 LIJO
WHH COEN KSKHAH 34 CRON npeRin nnntaa.
d Hd SOAWSIO nptnocr H KOTECP/OKAEHTE TOMS KIXEMS KbELIIE nHCAHHOMS, HEittlia
ECMH HdWEMS ntpnom8 11e118, IN8TSA8 A0F021SETS, <KHCATH H HdWS 11E44T IIPHEttCHTH>1
K CEMS AHCTS HAWEMS.
11HC4A ToeAv, S GW44lit, K AtTW x3LI1E, MtCRAd NWT Tt AEHL

1- Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, donan al Taii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta <carte>1 a noastfa, tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, a au venit, inaintea noastr i inaintea tutu-
ror boierilor nostri moldoveni, Ivan si cu sora lui, Alba, si nepotul lor, Ivanco,
de buravoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vindut ocina lor dreapt.,
din uricul lor drept, un sat, anume Nimisni<cii>l, pe Bahlui; i au vindut
acel sat slugii noastre Giurgea ac.r<ea>lza i sotiei lui, Fedca, pentru 200
de zloti tdt.resti.
s-a sculat sluga noastr. Giurgea acreaz i cu sotia [sotia] lui,
Fedca, de au plait deplin toti acei bani mai sus scrisi, 200 de zloti taaesti,
In mtinile slugii noastre, Ivan, si ale surorii lui, Alba, si ale nepotului lor, Ivanco,
Inaintea noastr. i Inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vzind a lor bun.voie i tocmeal si plata deplink iar noi,
de asemenea, si de la noi am dat si am int.rit acel sat inainte s'pus, anume
slugii noastre GiurgeaCacaeaz5. i sotiei lui, Fedca; ins jumaate
din acel sat inainte spus, de la Vad, partea de sus, s fie a slugii noastre Giur-
gea acareazd de la noi uric si cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor
lui, i str.nepotilor, i rkstrnepotilor lui i intregului neam al lui, cine i se
va alege cel mai apropiat ; iar cea de a doua jumaate de sat, de la Vad,
partea de jos, sa fie de la noi uric Fedcd, sotia lui Giurgea Careaz, i copiilor
ei, Sendru si Ion, si copiilor lor, i nepotilor lor, i strnepotilor lor, i rstr-
nepotilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclin-
tit niciodat, In veci.
lar hotarul acelui sat mai sus scris s fie din toate partile pe hotarul
cel vechi, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mete, Alexandru i Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului <Zb>liare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago s Boul vornic, credinta panului Harman, credinta panului
<Iat>lco Hudici, credinta panului Ion si credinta panului Steful pirclabi
de Hotin, credinta panului Micot si a panului Rea<tes pircklabi>1 de
16
www.dacoromanica.ro
Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea
pirelab de Orhei, credinta panului Ion Secar pircAlab de Cetatea Noud,
credinta panului Clndu sptar, credinta panului Boldor vistier, credinta
panului Petrea stolnic, credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului
<Eremia>1 postelnic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor
boierilor nostri moldoveni, mari <si mici.
Iar dup5.>1 viata <noastr5.>1, cine va fi domn al <0.'1.01 noastre,
Moldova, din copiii nostri sau din neamul nostru sau iarsi pe ori cine
va alege Dumnezeu s fie domn al t.rii noastre, Moldova>l, acela s nu le
clinteasc dania i intarirea noastr., ci s le intreasca i s le imputerni-
ceased pentru c le-am dat fiindc ei si-au cumparat pe banii lor drepti.
Tar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logoat, <sa scrie i s atirne
pecetea noastrd>1 la aceast carte a noastr.
A scris Toader, la Suceava, In anul 6995 <1487>, luna martie, 8 zile.
<Pe verso, Insemnare din sec. XIX>: Stefan voevod, din leat 6995
<1487> martie 8, pe satul Nimesnicii, pe Bahlui, carele Il numeste apoi Vad.
DupA I. Bogdan, Doc. . lefatt, I, p. 30 1-302 (nr. CLXVIII). Text slay dupA orig., perg.,
foarte ters, pecete atirnatk cu legenda: t Driven 0T1454H11 SonswAa, rwcno,kap 3immi
41/1wAmsemom. (Orig. se afla in arhiva Al. Callimachi). Cu trad. partialA a editorului, ibidem,
p. 303.
ALTE EDITII: Iorga, St. ,si doc., V, p. 211 (nr. 1) (insemnarea de pe verso-ul doc.) ;
D.I.R., A, II, p. 66-67 (nr. 67) (trad., dupA. I. Bogdan, gre*it indicatA dup fotografie" de
a Inst. de ist. al Acad. R.S.R.).

I Parantezele lui I. Bogdan (la textul slay).


2 in orig., pare a fi ind (nota lui I. Bogdan).
3 Sau rposH (nota lui I. Bogdan).

11 1487 (6995) octombrie 7, Suceava

t la(11)A(0)CTTIO R(0)/KTE10, M61, aTE4S4H() HOEKOAd, r(o)cri(o)A(4)frk 3EMAH


11/0AAAKCKOH. 3H4MEHNTO 4HHHAk(l%), H CIAM(k) APICTOM(k) HdWHM(k), KItCIAM(1%) KTO
HA FIEM(6) 83pHT(11) HAH EPO 4TS4H 8CA61111HT(11), W,KE 11PHAE npRiA(1.) HAW, HnPiA,4(91)
SCHMH HAWNMH MOA4KCKHMH 601iipE, citgra gaw(K) MINA 111Spr8, 110 CHOEH AORpON
HOAH, HHKHM(K) HEHOHS>KEN(1), d HH HpHCHAOKAN(1), Td npoAdn(-K) C13010 npagSto H HHT0-
MS10 WTHHHOlir WT(1) <cgoEro npagdro>1 H IlliT0MAr0 8pog4, EANS 110AOHNH4 CEO HA
flMt Hd G'hpdTH, 44CT(h) WT(90 CASA; Td npoAen(%) TGE nfmA(10
pE4EHOE 110AOKHH4 CEAO CASSt HAWEMS TOMA llpgropqa ad -X 3A4T(11) T4T4pCKII1K(1%).
SCTAHWE entire HdW(1%), TOMd lIpgropqa, <H>2 34F1AATHA(10 SCE HCHOAHd TOTH
f361111E F1HC4HHT11 11HWk3H, 3AdT(It) TATdOCKHX(k), S pSlin cASSt HAIDEMS 6111-14 111/Sprg,
npEA(%) HAMN H npEA('k) HAWHMH <RompE.
111-10 M61>3 HHAt1111.1E Hx(%) Aospspo HOMO H noluigto 3ANAdTS, 4 MN, TAKOHCAEpE,
WT(%) Nac(11) ECM's! AdAH H NOTKPlIAHAH TOE ripia,e,(11) pE4EHOE NOA0131-1H4 CEAO HA HMt
KplOKANTH, HA G'hp4T11, 44CT(k) WT(11) EtICAS/A, M ECT(10 CASSt HAWEMS Tonna
llporopqa wT(%) odc(ii) 8pHK(11) H k EnCEM(k) AOXOAWAl(k), EMS, H AtTEm(ix) Er0,
8>lfitt44rom(%) En), H riirkgg8gaTonn(11) Ero, H nptuigpt-rwm(%) Ero H IrtiCEMS
<p0>1AS ECO, KTO EMS H3gEpET(-11) HdHEAHNIHIN, NEHOpSWEHO HHKOANIKE, HA IrkKEd.
xoTap TON flOAOKHHA CEAO Ad ECT(11) no CTdp0MS XOTApS, KSAd 113 KtKd
11,17KHHAAH.

17
www.dacoromanica.ro
11 Hd TO ECT(%) R'kpd H4WEr0 r(0)C(110)A(CT)Ed, 13111WE 11HCaHH4rO, Mbi, GTE4S4Hd
ROEROAT, H lltpd FlptR%3A1ORAENHr(%) C(61)HWH(%) r(0)C(110)4(CT)Ed MH, f1AEadHAP4
H ROPAdHd-RAdAd, H Rtpd Romp(%) nawnx.(%): RtpdHd 3gi4pH, R441Hd
Rtpd mina A8mn, Ktpe nand ranr8pa, Ktpa flaHd ApdrOWE H0844 AHOpHHK4, pa 114114
Xplo/tana, <Ktp>4a flaild XSAHtld, Ettpd nana Adcsord, Ktpa Rand IIIE SAd
Flp%KdAdRd WT(%) XOTHHd, Rtpd 114114 IIIHKOT% H Iltpa E14H4 PAW,EWd
WT%>4 1IMUd, Rtpd 1141144 IopTopoecKin, Rtpd ildHd rpOrk FltrlxKdAdE4 WT(%) CAIE.ft,
Stpd mina TWH(%) GEKdp% Flp%K4AdE(%) WT(%) 11013(0)rpdA(%), Rtpd nana KA%11%W4
c<nwr>'apt, Ktpe EldHA lionAopa RHCTtpHliKd, 1rkpdIld [380] 11HA<pE>5HK4 ildWHHKi,
Htpa mum 11IIITEH cTO%HHKd, Rtpd 114114 epEAALA flOCTEAHHKA, lApd 114114l4n4p4 KO-
MHCd H tpa Sae%) Kompk nawnr(%) monAaKca9c(%), REAHKHX(%) HAliK(%).
fl no nawEm(h) >KHROTt, KTO <K8Arr1,>4 r(o)cn(o)A(a)ph HAWEH 3EMAH 1110A-
A4KCKOH, WT(%) AtTEH HdWHX(%) HAN WT(%) HAWEVO <poA8 HAH>5 s8Ak Koro R(or).11
nagEpET(%) r(o)cn(o)A(a)pEm(K) RHTH HdWEH 3EM4H SiOAAdliCKOH, TOT(%) d RH EMS
HE nop8wful(%) newEro Aaania 11 110TRp%>KAEHi4, dAH <RH >2 EMS STlipliAHA(%) H 8Kpt-
nnn(%), 34H8WE ECMH EMS AdAH H HOTRP%AHAH 3d Ero npaK8io CASTKRS H 3d WO
WH(%) CORN KS11HA(%) Hd CR011 UjJ4RH H 1111CTI11
II lid ROAWSIO KptFlOCT(6) H ROTHp%>KAEHTE TOMS 11-KCEMS RHWE F1HC4HHOMS,
REAtAH ECMO HdWEMS Ktpnoria8 fl4H8, TiaSTSAS A0r04SETS, 1111C4TH H HdWS nEgerr(K)
flpHRtCHTH K CEMS AHCTS HAWEMS.
IIHC(d) TOdAEP(%), 13% G8L1(d)Ett, ROO A(t)TO xSU,LIE, M(yk)C(M)11,4 WK(TOMRpid)

<Pe verso, insemnare contemporan>: 11plirOpHd.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastf, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c au venit, inaintea noastr. i inaintea tuturor
boierilor nostri moldoveni, sluga noastr, Oana Murgu, de bundvoia sa, nesilit
de nimeni, nici asuprit, i a vindut ocina sa dreapfa i proprie din uricul <su
drept>1 i propriu, jumtate din satul anume Cirjanii, pe Srata, partea
dinspre Vaslui; i a vindut aceast mai inainte spus jumtate de sat slugii
noastre Toma Prigorcea, pentru 30 de zloti ttresti.
5i, sculindu-se sluga noastr, Toma Prigorcea, a plait deplin toti
acesti bani mai sus scrisi, 30 de zloti ttresti, in miinile slugii noastre
Oana Murgu, inaintea noastr. i inaintea <boierilor>3 nostri.
<Deci noi>3, vzind buna lor voie si plata deplin, noi, de asemenea,
i de la noi am dat si am intrit aceast inainte supus jumatate din satul
anume Crjanii, pe Srata, partea dinspre Vaslui, s fie slugii noastre, Toma
Prigorcea, de la noi uric si cu tot venitul, lui, i copiilor lui, <i>1 nepotilor
lui, i strnepotilor lui, si rstfnepotilor lui i intregului lui neam, cine i se
va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat, in veci.
lar hotarul acelei jumtti de sat s fie dup vechiul hotar, pe unde
au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru si
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Dragose Boul vornic, credinta panului Hrman, credinta panului
Iatco Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pirelab
de Hotin, credinta panului Micot i credinta panului Reate pirelabi <de>'
Neamt, credinta panului Ciortorovschi, credinta panului Grozea pirelab de
Orhei, credinta panului Ion Secar piralab de Cetatea Nola, credinta
18
www.dacoromanica.ro
panului Clkrau spktar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului
And<re>5ico ceanic, credinta panului Mdtei stolnic, credinta panului Eremia
postelnic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor
notri moldoveni, mari
Iar dup viata noastr., cine va <fi>4 domn al trii noastre, Moldova,
din copiii noWi sau din (neamul>5 nostru <sau>5 pe oricine va alege Dum-
nezeu s fie domn al tdrii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasc dania
intrirea noastr, ci int5.reasck i s5.-i imputerniceascd, pentru c i-am
dat i. i-am intdrit pentru dreapta lui slujb i pentru c i-a cumprat cu
banii lui drepti i curati.
Iar pentru mai mare putere i intarire a tuturor acelor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logof5.t, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceast carte a noastr.
A scris Toader, la Suceava, In anul 6995 <1487>, luna octombrie 7.
<Pe verso, insemnare contemporan5): Prigorcea alta, din sec.
XVII>: t Ade<c5.>6 Ap(o)st(o)1 Cehan scriu intr-acest uric precum am
dat 40 de lei Tomei Pregorcii la o nevoie a lui i mi-au pus acest uric zalog
banii nu mi-au dat pin() la moartea Prigorcii; s s tie.
<Alta insemnare, din sec. al XIX-lea>: Cirjeni, gium5.tate de satu,
parte din Vaslui.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 10. Orig., perg. (31 x 37 cm.), sters i patat de umezea16., pecete
atirnatb. (snur de maase visinie), partial p5strata, cu legenda: t IlEgens IW GTVISalis </rot6luq4,
rwcnoAo Alitu>n,souiciCOH.
0 foto. la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 111/3.
EDITII: <N.> Istrati:, Unele documente, p. 28 (rez., intr-o anafora din 18 17 ianuarie...) ;
Magazin istoric", t. II, p. 258 (acelasi rez.); Codrescu, Uricariul, IV, p. 335 (acelasi rez., dup6.
N. Istrati); I. Bogdan, Doc. .57efan, I, p. 304-305 (nr. CLXX) (text slav); Saya, Doc. planate,
I, p. 192 (rez. in anaforaua din 18 17 ianuarie); Const. Teodorescu, Un doc., p. 45 (rez.);
D.I.R., A, II, p. 67-68 (nr. 68) (trad., dup. orig.).

$ters i rupt.
2 0111iS.
3 Rupt i ters.
4 Rupt.
5 Sters.
6 Patat.

12 1487 (6995) octombrie 8, Suceava.

1111.(H)A(0)CTII0 E(0))KTIO [M(H)1(0)CT710], GTEZPH(%) ROEHOAd, r(0)C-


11(0)A(4)plx 3EMAH IVLOAAMICKOH, 3HaMEHHTO HIMHM(%), HC CIAAN(1%) AHCTOM(10 Hd-
WHM(K), H'KCAM(%) KTO Ha Fl(K) 01r3pHT(10 HAI/ EPO LITIOHH 01(CANWHT(1%), WHE TOT(k)
HCTHHUCASPd HaW(k), FAHPA epliEECK8A(10, CA8HCHA(%) H4iN(11) ripmo H litp/10. TAO)
HHAtHWE Fro Flpd11010 H etpHoto cnSwgt; AO IlaC(1%), NcIAOIKAAH ECtVW Ero WCOEHO/0
HdWEIO M(H)A(0)CTTIO H AdAH H FlOTIlpl&AHAH ECMH EMS, WT(1.) HdC(1,), mt. IldWEH BEMAH,
4101AdHCKOH, EAHO CEAO, lid HMt 111111411HAEIIITH, S HEMERCKOH HOAOCTH, OrAAH
,A,SPHELOH. TOE Ill&CE HHWE 11HCaHHOE Ad ECT(10 EMS, WT(1.) Fi4C(1,), OIrpHK(10 H Cit
HIXEM(6) AOrO<A0>laa(b.) H AtTEM(%) Fro, H [H] SH84aT0m(1&) HX-(10, H ript8inoti4-
T0m(%) WC(11), H flptlIJVATWM(1) HK(11) H 11-kCEAW flOAle KTO Ct HAA(10
H3REIJET(%) HdH RAHHalill, HEIlOpSWEHO HHKOAH7KE, Hd HtKli.

19
www.dacoromanica.ro
d x01'4)(1) TOMV CEAV, 1111.WhI1AE IIIHAOP (ix) , M ECT(1&), WT (11) oycnr(1,) cro-
pon(91), no CTAPOMV K0T48, K8A4 H3(1.) HtKil
lid TO ECT(1.) Htflel r(o)C(H0),A,(CT)Ild MH, !IMF 11HCdHHdrO, MH, eTE4idI14
HOEHOA(H), H litp4 mitK-Kamogn AtTEH H4WHK(1s.), 1IE4HAP4 H KOrA4Hd-
EAdAd, H fitPd ROAP (1) H4WFIK(1.) MOAAdECKHX(11) : Ktpa IldH4 3sTiapn, Htpa Mind
HAr(4), 'Ape FldHd ,A,8M11, Iltpd Fl4H4 rdHr8pd, Htpa nand AparowE KO8A4 AKOPHHK4,
K4 n4Hd XP10114Hd, !Apt% MINA X8A1144, K4 < IldHd ,A,d)KEOrd, Etpd fldHd IIIE*SA4
WT (ix) XOTHH(%), HtPd I14H4 H PtRE111(4) FUIPKdAd[Ad]EH HEMELI,CKHXN,
HtPd 114H4 TiopTopocKin, Ktfld IldHd rflO3H il1tIKOTHLI(4), IAPd HUM GEK4131%. HoKorpaAc-
OH, 4 4114 11A11111.Wd cwrapt, Htfld FldHd 11 011A0P4 13HCTApIlliK4, Ktpa
ITHAP EHKd ildWHHKd, RUA mule CTOAHHItd, IAP4 nana pEMiA FlOCTEAHHKd ,
KtPd nana IllanApa KOMHCd H Ktpd SCHK (11) HO/AP ('L) HaLIIIIr(%) Moil A 4ECK/IX(1.), K FAH-
KHX (11) H MdAHK('h).

fl no &HEM (11) KTO n8AET(1.) r(o)cn(o)A(a)p.i. ildWEH WT (10


AtTEH IldWHK HAH WT(11) H4WEr0 pookS HAH naK(-K) s8A(K) icor(o) E.(or)ix H36E-
pET r(o)cri(o)A(a)pm(K) HHTH WIDEN BEMAH 11/10AMHCKOH, TOT (IL) tpo gH HE nopv-
wnn(91) nawEro AddHIRt H 110THP1OKA EH TA, dAH tpO EH EA18 8THP-6,41111(11) H SKprHEIHAN,
34H8)K(E) ECMH EMV AdAH 34 Er(o) CAV)KEV.
d Ha SOAWEE Kptnocr(h) T 04AV IrlICEMV HHIHE HHCMIHOMV, HEAtAH ECMH 114111EMV
EAPHOMV I4HV, TIXTVAV AOPOETV, nHCdTli H HMV FIEUT (6) IIPHHtClITH K CEMV
AHCT8 H4WEMV.
Inc(a), Hi& GW11(4)Ht, KOCTE, (1.) A (t)TW x311,11E WK(TOMKpIE) II'.

<Pe verso insemnare contemporan>: t TAIird 11110111HAECK8A (11).

t Din mila lui Dumnezeu [din mila], noi, Stefan voievod, domn al
Tani Moldovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor
care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ea' aceast adevarata slug a noa-
str, Gliga Sirbescul, ne-a slujit drept i credincios. Deci noi, vazind dreapta
si credincioasa lui slujba catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra mila i
i-am dat i i-am infant, de la noi, in tara noastra, in Moldova, un sat,
anume Maniletii, in tinutul Neamtului, linga Durneti. Aceste toate mai
sus scrise sa-i fie lui, de la noi, uric i cu tot venitul i copiilor lui, i [0] nepo-
tilor lor, i stranepotilor lor, i rastranepotilor lor i intregului lor neam, cine
li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodata, in veci.
Iar hotarul acestui sat, al Manailetilor, sa fie, din toate partile, dupa
hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, i credinta preaiubitilor notri copii, Alexandru i Bogdan-Vlad,
i credinta boierilor notri moldoveni: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago Boul vornic, credinta panului Hannan, credinta panului
Hudici, credinta <panului>1 Dajbog, credinta panului Steful de la Hotin,
credinta panului Micota i a lui Reate pircala[la]bi de Neamt, credinta panu-
lui Ciortorovschi, credinta panului Grozea Micotici, credinta panului Secara
de la Cetatea Nou, credinta panului Clndu spatar, credinta panului Boldor
vistier, credinta panului Andreico ceanic, credinta panului Matei stolnic,
credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Sandru comis i credinta
tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru sau iari pe oricine Il va alege Dumnezeu sa fie domn

20
www.dacoromanica.ro
al trii noastre, Moldova, acela sd nu clinteasca dania i intdrirea noastrd,
ci intdreascd imputerniceascd, pentru cd i-am dat pentru slujba lui.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Tdutul logofdt, s scrie i s atirne pecetea noastrd
la aceastd carte a noastrd.
A scris Costea, la Suceava, in anul 6995 <1487> octombrie 8.
<Pe verso, insemnare contemporand>: j Gliga MAndilescul.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 480. Orig., perg. (32 x 37 cm.), pecete atirnatd. (snur de mdtase
cArdmizie), stricatd (lipseste intreg conturul si o jumdtate din exergb.), cu legenda: <j-Tts
1W GTE4S4till, HOE<SW>A4, rwcnoap Bemmi <MWAAMICROH>.
Doud foto.: una, ibidem, Fotografii, XXXVII/32, si alta, la Inst. de ist. i arh. A D.
Xenopol" Iasi, Fotografii, 111/4.
EDITH: D.I.R., A, II, p. 68-69 (nr. 69) (trad.).

Omis.

13 1487 (6995) octombrie 9.

Suretul uricului de la $tfan vod(d), din v(d)let 6995 <1487> octom-


brie 9.
j. Venit-au, inainte noastrd i innainte boerilor nostri, mari i mici,
Marusca, fata luilpig, si de a ei bun(d)voe, de nime silitd, nici asupritd,
s-au vindut a iei driapt ocin(d) i mosie, dintr-al sdu drept uric, un sat pe
Birlad, anume Mohila. Acesta satu l-au vindut slugii noastre Radului arlig,
fratelui sdu, Bica, drept 40 zloti ttdrdsti.
Si s-au sculat sluga noastrd Radul Cirlig si au dat toti banii deplin, ce
scriu mai sus, in minuli Maruscdi, fata lui Tlpig, innainte noastrd si a tuturor
boerilor nostri.
Si noi, vddzind intr dinsii de a lor bun(d)voe tocmal(d) i deplin(d)
platd, si de la noi am dat si am intdrit slugii noastr, Radului Cirlig, cu uric
de intdritued, cu acel sat anume Mohila, pe Birlad, ca sd-i hie de la noi
mosie cu tot venitul i ficiorilor lui, tocma nepotilor i strdnepotilor lui,
imprstietilor si a toatd sdmintie lui, ce s-ar alege mai aproap(e), nerusiitti
niciodatd, in veci.
$i hotarul acelui sat despr toate pdrtil(e) pe hotarul cel vechiu, pe
unde au imblat din veci.
Arh. St. Iasi, DCLXXII/4. Trad. incompletI, din sec. XVIII.
ED1TII: GhibAnescu, Surete, XVIII, p. 80-81 (nr. 51) (trad., Cu data socotitI, in stilul
de 1 septembrie); Costdchescu, Doc. mold., Stefan, p. 125 126 (nr. 34) (trad.); D.I.R., A,
p. 72 (nr. 72) (trad., dupd Costdchescu).

14 1487 (6995) octombrie 9, Suceava.

11/(H)A(0)CTTIO g(0))KiEl4, Mbl, GTE4SdH(11) BOEKOd, r(0)C11(0),4(4)pls. 3EMAH


11_10A,A4KCKOH. 3HdAIEHHTO LIHHH1/16, HC(11) CHM. AHCTOM(6) H4WHM(11), Kl&CtAk(11) KTO
Hd HEM(K) K'hapHT(11) HMI FPO T8H CAKIWHT(h), W)KE npiHAowd, [IAA(%) HdMH

21
www.dacoromanica.ro
H flPtA(11) SCHMH HaWHMH MOAAdECKHAW EOStpli, BEAHKHMH H MdAHAAH, cara naw(k),
nan(%) MATH, C(61)Hlt lOpTA i14HEEH44, H C11 CE0E10 11AEMEHHU,E10, fiHSWK010, AO4K4
A8K4 114HEEH44, 110 HK(%) A0Ep010 EOM, HHKHAA(10 HEDOHS>KEHH, d HH flpHCHA0EdHH, H
npo,kanti C13010 flP4g010 WTHHHS, WT(11) CEOEPO 11p4134P0 H FIFITOALWO Spnga, EAHHO CEAO,
HA Xp8cg8mk IHOMSat, 114 HMt Cr3H4EWTH, WEd 44CTH ; Td HP0A4AH TOE CEAO CA8P4M(1.)
HdWHM(11) ASEd H EpdTiRtMb. Ero, GE/4H44 H T8A0P4H8, ad 4ETHpH CTA 3A4TH T4T4pCKTH.
H SCTdEWE HAWN cit8rn, ASEd H speTTA Ero, CiDdHHd H T8A0PdH(11), H adrIATHAH
SCE HCEIOAHd TOTH KHWE <F1HC4HHTH>1 nnntan, 4ETHPH CTd 3A4T(H) T4T4pCKLilX(11), 8 Okla
CASS'k HAWEAAS ladTEIO, C(61)118 lOpho ladHEHH410, H S p8gn F1AEMEHHU,H Ero, fln8wgn,
Aotuta II8g4 nEpE,a,(1.) HAIM H nEpE,a,(-K) HdWHAW 60/ApH.
HHO Mb.19 KHAtEWE Hp. AORp010 [NAN T0KAAE)K(6) H FIOAHOIO 34E1A4T82, 4 MH,
TAKOWAEpE, ECMH H WT(1.) HdC(1%) AdAH H FlOTBP11AHAVI caram(11) natunaa(%) IISKH
gpaTiamk Ero, Cl94H4H H T8A0PdHS, TOE nptA(1.) pE4EHOE CEAO, Hd HArk
WE4 44CT(H), Hd XpSsKoMI llIo8st, Aa EcT(-K) HMI!. WT(10 H4C(10 01rPHK(lx) H C(1%)3
KCEWh AOKOAOAAK, HM(b.), PdEHO H ,AATEANK nm(%), paHHO H 8H844TOANK H64, H npt-
8H8LMTON% H1), H nptipSpia-romh HK(11) H g-hcEaa8 po8 Hp, KTO Ci HMI1 H3REpET13.

HdHE(tH)KHTH, HEflOpSWEHO HEKOAMKE, 114 EAKH.


t roT4p(1.) TOMS INWE F1HCIIHHOAAS CEAS Ad EcT(%) no cTapora xoT4p8, g$4,a
WW1-1134AH <H>13 IrtKd.
EI Hd TO ECT(11) gtpe r(o)c(no),A,(cT)Eta MU, 1361WE FMCdHH4P0, 'AH, GTEZIS4H4
OEHOAH, H Etpd E1ptir113AI0AEHHX(1.) r(o)c (no),4(cyr)ga AW, fl.AEdHAPa
C(12.1)HWE(11)
ROPAdHd-EAdAd, H Ettpd EO/Apls H4W11(11): Htpd 114114 3grapn, gtpa Mid Htrd, Etpd
114144 ASMH, 13-414 EMU raHrlfpd, Ettpd 114H4 ,A,parowa AHWPHHKA, IAN% IldHd
litpe 114H4 ,A,4)KEOr4, litpd FldHd ANU,Kd r8AH44, KtPd 114114 1.11E4S8A4 XOTHHCKOPO, Ktpd
114114 IHHKOT4 H IrkPd naHa Ptu,Ewe np-mcanagogE HEMERKTH, EtPd EMU 110pT0p0FICKiH,
R-kpd MUM rPO3H firb.KdAdEd CaNCEFICKOPO, !Ape' DANA IWHd GEK4p11, IrtPd natu HAIL-
/11M4 cm-rapt, IltPd riaKe ROAA0p4 KHCT4pHHK4, EttPd fldHd ilHAPEHKd 44WHHK4, Irkpd
[Lau All.TE/A CTOAHHKd, Ktpa [MU epEMNA flOCTEAHHIld, iltpa 114114 M4HAP4 KOMHCd,
gtpa SCHK(%) EOR.P11 H4WHK(11) MOAAdlICKHr(11), HEAHKHX(11) H maanx(11).
fl no H4WHAA(11) >K11130Tt, KTO g8,0T(11) r(o)cn(o)A(a)pil 3EAAAH H4WEH, WT(k)
AtTEH HaWHX(%) HAN WT(1) HdWEPO POAS Utili FMK(%) ESAH Koro B(or)k nagEpET(%)
r(o)cn(o)4,(a)pEnul EHTH HdWEH BEAAAH 1111WAA4liCKOH, TOT(1.) LIJO EH HE nop8wHil(1)
ewEro A44H4 H flOTEEPKAEHid, 4i1H LIJO EH HM11 8TE/YhAHA(1%) H 8gptnnn(11) 34HS}KE
ECMH HMI!. AdAH H ElOTEpl.AHAH 34 H(K) ripagoto cn83m8 H 34 LIJO WH<H CO>5EH KSHHAII
34 CEOH
it Ud ESAWEE KptriocT(h) H DO8TI1p1OKAEHTE <TOMS EMCEMS Ii61>6WE ElliCdHHOMS,
EA-kAll ECMH HdWEAW IAPHOMIP naHv, TlISTSAS AOP4ETS, HHCATH H HdWS ElE44T(6)
npngtcnTia K CEAW AHCTS HdWEAAS.
HHC(d) Iwn(11), S Gvgagt, g(91) n(t)To xsu,4E, aa(t)c(ia)u,a wg(Tompia),
AEn(6).

<Pe verso, insemnare contemporan: H OAHU H TVA0P4H(11),


C(61)HWEE Tis.ti ...7.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, $tefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastr5., tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c au venit, inaintea noastr i inaintea tuturor
boirilor notri moldovani, mari i mici, sluga noastra, pan Mateiu, fiul lui
Iurie al lui Manea, 0 cu vara sa, AnuFa, fiica lui Luca al lui Manea, de bura-
voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, 0 au vindut ocina lor dreaptd, din
uricul lor drept i propriu, un sat, pe Somuzul Mocirlos, anume Oncqtii,
22
www.dacoromanica.ro
amindona prtile ; i au vindut acel sat slugilor noastre Luca si fratilor lui,
Oancea i Tudoran, pentru patru sute de zloti tataresti.
$i s-au sculat slugile noastre, Luca si fratii lui, Oancea i Tudoran,
au platit deplin toti acei bani mai sus <scrisi>l, patru sute de zloti tataresti,
In miinile slugii noastre Mateiu, fiul lui Iurie al lui Manea, si in miinile verei
lui, Anusca, fiica lui Luca al lui Manea, inaintea noastra i inaintea boierilor
no stri.
Deci noi, vazind a lor bunavoie i tocmeala i plat deplina, noi, de
asemenea, si de la noi am dat si am intarit slugilor noastre Luca si fratilor
lui, Oancea i Tudoran, acel sat, mai inainte spus, acume Oncestii, amindouI
partile, pe Somuzul Mocirlos, sa le fie de la noi uric si cu 3 tot venitul, lor,
deopotriva i copiilor lor, deopotriva i nepotioor lor, i stranepotilor lor 4,
rastranepotilor lor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat,
neclintit niciodatd, in veci.
Iar hotarul acestui sat mai sus scris s fie dupa vechiul hotar, pe uncle
au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru si Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta panului
Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului
Drago s vornic, credinta panului Harman, credinta panului Dajbog, credinta
panului Iatco Hudici, credinta panului Steful de la Horin, credinta panului
Micot i credinta panului Reates pircdlabi de Neamt, credinta panului Cior-
torovschi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei, credinta panului Ion
Secar pirealab de Cetatea Noud, credinta panului Clanau spdtar, credinta
panului Boldor vistier, credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului
Mdtei stolnic, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Sandra
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
Iar dup viata noastr., cine va fi domn al tarii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau pe oricine va alege Dumnezeu s fie domn al tarii.
noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania i intarirea noastr., ci sa le
intseasca i sa le imputerniceascd, pentru ca le-am dat i le-am intrit pentru
dreapta lor slujba i pentru c ei si-au cumparat cu banii lor drepti.
Iar pentru mai mare putere i intrire <a tuturor celor>6 mai sus scrise,
am poruncit credinciosu/ui nostru pan, Tutul logofat, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceast carte a noastra.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6995 <1487>, luna octombrie, 9 zile.
<Pe verso, insemnare contemporana>: t Luca, si Oancea i Tudoran,
fii lui Tal... 7.
<Alte cloua insemnari, din sec. XVIII>: Oncesti, pe Somuz, 6995
<1497> <si> tiganii s-au scris in condica m(a)n(a)stirii. 1771 roAS,
4 Aim.
Manastirea Dragomirna, sub data (predat in custodia Muzeului de istorie al R. S. Romania,
inv. nr. 9146). Orig. perg. (26,5 x 43 cm.), pecete atirnata, pierduta (dupa 1850).
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Ia0, Fotografii, 111/5.
EDITH: Wickenhauser, Moldoteiza, p. 66-68 (nr. XXVII) (trad. germ., cu data de an
gresita.: 6975 <1467)) ; I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 306-307 (nr. CLXXI) (text slay) ;
D.I.R., A, II, p. 69-70 (nr. 70) (trad., dupa. orig.).
1 Omis.
Corectat din Berme-re.
rk (Cu), adaugat deasupra rindului.

23.
www.dacoromanica.ro
4 Corectat din gro (lui).
5 Rupt.
6 $ters i rupt.
7 $ters.

15 1487 (6995) octombrie 9, Suceava.

t i11(H)A(0)CTI10 g(0)31TE10, MM,GTE4SAF1(1) ROEIKOAd, r(o)cri(o),A,(a)frk 3EAAAH


IHOAAMCKOH. 3H4MEHHTO 4HHHAA(%), II CiAM(11) AliCTWM(11) HAWHM(h), 111C/ANI(1)
11TO HA 11(6) 83pliT(%) HAH Ero LITS4H, SCAKIWIiT(%), W>KE npHAE npia,a,(%) HAMH H nPAA(.11)
HAWHAAH EOIAPE, cara n4w(h)84 WT(%) (DEEPE1.1111 no CEOEH AOEPOH EGAN, HHKHAA(6)
HEnoHSWEH(/k), d 1114 ElplICSHAOBAH(%), H npoAan(-k) 01010 1111411810 WTHHHS, WT(%) CEOEPO
wager H nirronnaro SPHKd, EAHO 110/1013HHA CERO HA HANt GT111PIEWTH, HA SCTTE TSTOEt ;
sTd ripodkan(%) TOE 11011013HH4 CEAO CASSt HdWEMS XpcS 34 -AI 3AAT(%) TATApCKHK(%).
H SCTAIIWE cnSra naw(k) Xpct; H 3dFlAdTHA(1.) SCE HCNOAHA TOTH 1361WE I1HC4HHili
11HHt3H i 3A4T1 TATAPCKIIIr(%) S pSgn CASSt HAWEMS MHXSA WT(%) iDEEpEW,(H)
TIPA(k) H4M1-1 H np*A(11) HAWHMH BOWE.
HHO M61, 1361AtEWE H)C(%) A0Ep810 EOM H naroAS MENCH HI1MH H nonntho s4nna-r8,
A MM, TdKONC(E), H WT(%) HAC(%), ECAAH AdAH H 110T1311%AHAH CASSt HAILIEMS gpc8 TOE
IMAM%) PEN(E)HOE NO/10M4 CEAO HA HMt GT1113Elpili, Hd SCTTE TSTO1A, Ad ECT(%)
EMS WT(%) MAC(%) 8png(%) H C% E%CEAA(1%) A0X0A0AA(6), EMS, H AtTEM(%) Ero,
SiitNeTonn(-11) ECO, H npt8H8LiaTOM(11) ECO, H nptiptfirkTwna(%) Ero H 1310EMS po,48
EVO, KTO Ct EMS HBEEPET(%) HAHSAHNIHTH, HE110pSWEHO HHKOAHNIE, Hd EtKH.
KOTdP(%) TOMS 110AOHHH4 CFAS Ad ECT(%) WT(%) SCEPO XoTape 110A0H14114,
KSAA H3 litEd WMIHBAAH.
ti Fid TO ECT(%) Etpa r(o)c(no)Arrga MH, 1361WE 11HC4HHdP0, MN, GTE4S4HA HOE-
130AT, H 1AP4 flpt11113AIOSAEHHX(1) C(61)HW13(%) r(o)c(no),a,c-rga MH, fLIEIdHApd H lior-
Mna-EnaAa, H gtpa gomp-k nawnr(h): gtpa nana Bgiapti, gtpa nana Illar(a), gtpa
nana litpd [UNA rdHrSpd, gtpa Nand BOIrAd A13013HHE4, lApd NAHA Xpl.Andlid,
I1SAAA1,
ittpa nana XSAH44, litpd NAHA Ad?KgOrd, litPd fl4H4 11148Ad 11131KelAdEd WT(lx)
XOTHHA, IAN% 141114 rilHKOM H Irkpd Ptti,Ew(d) npl,KddagH w-r(%) Htmu,a, gtpa NAHA
dHAPEHKd nOPTOpOECKOPO, Ettpa ndH Tpost npiounesa WT(%) COPKE/A, Fitpd nana
Iwn(a) GEKAP% 11P%KdAdE(A) WT(%) HOH(0)PpdA(d), litpa nana 11/1101118 crrimapt,
Ekpa nana lionAopa HHCTtpHHKA, E'kpa NAHA 1111APEHE4 Iltpd fldHJ 111TERt
CTOAFIHKd, Ettpa nana epEnAia FlOCTEAHHEd, IrkPd NAHA HIAHAPA KOMHC4, H litpd Sol(i)
gompb. nawnx(%) monAagagir(%), REnniaix(%), H MdAFIX(11)
ti DO il4WEAA(11) >KHHOTt, KTO ESAET(%) r(o)cn(o)A(a)p% HdLLIEH 3EMAH IHOA-
AdlICKOH, WT(%) AKTEH HAWHX(%) HAli WT(%) HAWEPO POAS HAH flAK% <ESAL KOPO
Bon% H3EEpET% rocnoAapEn% Edi>2T11 HdwEH BEMAH 1110nok4llcKOH, TOT(%) EH EMS
HE 110pSWHA(lx) 11,1111EPO Addifid, AAH 410 EH EMS STE41%AHA(%) H SKptni411(11), 34HSW(E)
Ecmn EMS AdAH H NOTEplIAH<4H>3 34 Ero CASNMS H 34 WO. WH(%) COEH KS1111A(9) HA CEO,/
.npagin nuirkan.
tI lid gonwtfio gptnocr(K) H 110T1311%1KAEHTE TOMS, E%CEAAS 13111WE 1111C4HHOMS,
.HEAtAH ECMH HdWEAAS EVIHOMS IlANS, PhSTSA01111 A0P4ETS F1HC4TH H Il4W10 fiEil4T(6)
JiplilitCHT11 K CEMS AlICTS HAWEAAS.
HHC(A) TOdAEp, Irk GS4(d)lrk, El(%) A(t)TW xSu,141., M(t)c(A)H,4 WK(ToMilpid)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, *tefan voievod, domn al Tarii 111oldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, a a venit, inaintea noastra i inaintea boierilor
SlUga noastra, Mihul din Feereti, de bundvoia sa, nesilit de nimeni,

24
www.dacoromanica.ro
nici asuprit, si a vindut ocina sa dreapta, din uricul sau drept si propriu
jumatate din satul Stirceti, la gura Tutovei; si a vindut acea jumatate de
sat slugii noastre, Ursu, pentru 35 de zloti tataresti.
Si s-a sculat sluga noastrd, Ursu, si a platit deplin toti aceti bani mai
sus scrisi, 35 de zloti tataresti, in miinile slugii noastre, Mihul din Feereti,
inaintea noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vazind buna lor voie si intelegerea dintre ei si plata deplin.,
noi, de asemenea, si de la noi am dat si am intarit slugii noastre, Ursu,
acea jumatate mai inainte spusa din satul anume Stirceti, la gura Tutovei,
s-i fie de la noi uric si cu tot venitul, lui, si copiilor lui, i nepotilor lui,
strnepotilor lui, i rastranepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege
cel mai apropiat, neclintit niciodat, in veci.
Iar hotarul acestei jumatati de sat sa fie din tot hotarul jumatate,
pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, si credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru .1 Bogdan-
Vlad, si credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta panului
Neagu, credinta panului Mumal, credinta panului Gangur, credinta panului
Boul vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco Hudici, credinta
panului Daj bog, credinta panului Steful pircdlab de Hotin, credinta panului
Micot si a panului Reate pircalabi de Neamt, credinta panului Andreico,
Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei, credinta panului
Ion Secara pircdlab de Cetatea Noua, credinta panului Cldnau sptar, credinta
panului Boldor vistier, credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului
Matei stolnic, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Sandru
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici.
lar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, Moldova, din.
copiii nostri sau din neamul nostru sau <pe oricine Il va alege Dumnezeu>2-
sa fie <domn)2 al tarii. noastre, Moldova, acela sa nu-i clinteasca dania
noastr., ci intareasca si sa."-i imputerniceasca, pentru c i-am dat i
intarit pentru slujba lui si pentru ca si-a cumprat cu banii lui drepti.
Iar pentru mai mare putere si intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logofdt, s scrie i sa atirne
pecetea noastra la aceasta carte a noastr.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6995 <1487> luna octombrie 9.
Bibl. Acad. CVIII/1. Orig., perg. (30 x 38,5 cm.), pecete atirnat5, (snur de matase-
cdzuta.
Doti& foto., la Inst. de ist. si arh. A D. Xenopol"-Iasi, Fotografii, 111/6 a b.
EDITII: Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 308-309 (nr. CLXXI1) (text slay); D.I.R., A,.
11, p. 71-72 (nr. 71) (trad.).

1 Gresit, pentru: Mma (Duma).


2 Sters si rupt.
3 Sters.

16 1487 (6995) octombrie 12, Suceava,

t iIIHAOCTTIO KOKI10, MEJ, GTE21Sal HOEKOAd, rocnoAep% 3EMAH 1110AAMICKOH.


BildNIEHHTO 4111111M, HC CAM AHCTOM HdWHM, 1311CIAM KTO Hd H 01(3pHT HdtH Ero 4T/04H
OVCAHLIIHT, W)KE npimowa, nprAA HAIM H HaWil<MH >1 MOA,doiliCKHMH GOlapE, cA8rd

25-
www.dacoromanica.ro
114W GT4H410A XSCHK, 110 CHOE10 A069010 HOAK), HHKHM HEI1OHSWEH, d HH flpHCHAORdH,
H 11p0AdA C110/0 0p4K010 H 11HTOM010 WTHFIHS WT <cnoEro n>ipagaro H nnTomaro 8pince,
EAnno MtCTO WT CEAO nosnwE ScriE G11/4pdTH, Hd HMt rikE c 30HET 01rAMTH, H 110A0-
1311Hd WT X8CT4H, FlOH11>K(E)1 SCT<TE Git>lpdTH, II C lip4T010 H KpHHU,S TpdAnwEen,
CASSt H4WEN18 n4n8 1180E, KNITS TpHIPHOH(H)2, 34 3Arr T4T4fICKHK.
H TaKONSAEpE <FlpiH>lAE <11PAA H4ANH>1 AO4K4 LI4ILK4 WT 111OHC1at, TRW
no CH010 A043010 KOA10, HI1KHM HEH0118)KEH4, d HH FlpHCHAOHdHd, H Hp0AdAd C11010 Flp413010
WTHH<HS WT cgoEro>1 npandro H F111TOM4r0 8pHK4, EAHHO CEAO Hd IHOHCIA, Hd HANt
ESATSpEWTH, TH)K CASSt HdWEMS, WEIS II8I1E, 3d fir' 3AdT TdTd<pCKHK >1.
II SCTdRWE cnt3rd HdW, fldH H 340A4THA SCE HCF1OAHd TOTH KHWE SHCdFIFITH
11HHt<3H>1, 3AdT, S PSKH C(I8St HdWEMS GTial<qt3A>18 X$C1113, H TOTH JTH 3A4T S Om
4O4K4 WT IHOHCIA, FlEpEA HdMH H nEpEA 114WHAAH MOAAMCKHMH gOhNflE.
HHO MO, 1111AtliWE EIK A041010 <110A10 H>1 TOKMEM H 110AFITH adflA4T, d MH TdKOW
WT HdC ECMH AMO H FIOTKpl1AH4H THHC nplaA PE4EHIIK CEA Ad CST CAM HdWEMS,
n4n8 WT HdC <SpHK H C'1% 11%CtM AOKOAOM, EMS, H AtTEM Ero>l, H 8ntin4Tom
Ero, <H npt8n844-ronn Ero)3 H Elfrkli1SpATOM Ero H Ir6CEMS poAS ECO, KTO Ct EMS 113KEpET
HdligAH}KHTH, HErlOpSWEHO HHKOAH}K Hd <11tKH.
KOTdp THAA 1111C4000M>1 CEA41111 Ad ECT WT <SCHK CTOpO>1H no cr4ponA8
xoT4p8, K844 H3 KtKd 0>KHHdAH.
EI Hd TO ECT Ktpd rOCFIO4CTK4 MH 1311WE nnce004ro4, GTEZISdHd <FIOEKOAKI, H Rtpd
1lptH113AIOS4E111161K CWHOK rOCI1OACTE4 MH>l, tIAENHApd H E0rA4Hd-KA4Ad, H Htpd
SORtp HdWHK MOAAdKCKHK: 'Ape 041145 BsTapn, litpd 114114 1Lcr, Ettpa 11404 ,A,8<mn>l,
IAN% I14H4 PdHrSpd, <Irkpd IldHd>1 ApdrOWE AIKOpHHK4, ntpd IldHd XpMdHd, Ktpe
rldHd XSAH4d, Irkpd 0404 Ad>11GOrd, Irkpd 04114 1JIE48da FlallKdAdEd <WT XOTHHd, Etpd
114H4 iliIHKO>IT-11 u PELI,EW(4)1 rldpKdAdEOHE HEMERKHK, Ktpd 0404 TiOpT0pOCKili, Htpd
IldHd Tp03H IIIHK0TH4, Ktpd Sind < IWHd GEKdp% 0p11KdAdE4 Hogorpecitoro>l, Fitpd
114114 <11nrkirilwe cn.vrapt, Htpd MOM BOA >14ope SHCTIIi1pHHK4, litpd Said thlApEHKd
44WHHK4, Iltpd FldHd 1111-6TERt CTOAHHKd, Htpd 114114 epEANTAt SOCTEAHHKd, Htpa nand
<III>14<H>lApd <KOMHCd, H litp4>1 SCHK BO /Ap MALIK MOAAMiCKHK, SEAH1I1K H MdAtiK
rl no WILLEM WHIKOTt , KTO SUET rocnompi1 114WEI1 3EMAH, WT AtTEH Hd I liK
HAH WT H4WEr0 poA8 HAH 114K KOVO EOM HaSEpET rocnompErvt 611TH H4ll1EH BEMdH IHOA-
.AdKCKOH, TOT WO EH HE 110pSWHA H4WEr0 AddHIM, 4A14 410 EH EMS SKpat[IHA 3411S)K(E)1
iCMH EMS AMO ad LIJO WH COSO KSHHA 3d CIKOH
rl Hd E0AWEE KflASOCT TOMS Kl&CEMS SHWE FIIICdHHOMS, KEAtAFI ECMH HdWEMS
HtpHOMS Fld118, TI,STSAS A0r0*ETS, 11HC4TH H HdWS F1E44T npnirkcnT IIK CEMS AHCTS
114WEMS.
IIHCM KOCTE, K GS4dIrk, K AtTW MtC1A11,4 WKT013014
t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, a au venit, inaintea noastr i inaintea boierilor
notri moldoveni, sluga noastra, Stanciu al lui Husea, de bun.voia sa, nesilit
de nimeni, nici asuprit, i a vindut ocina sa dreapt i proprie, din uricul
<s.u>1 drept i propriu, un loc din satul mai sus de gura Sdratei, anume,
unde se cheamd Ulmii, i jumtate din Husiani, mai jos de gura <S.>lratei,
cu Sarata i Fintina Gfaditei, slugii noastre, panului Lupe, fratele lui
Trifan, pentru 80 de zloti ttreti.
Si, de asemenea, au venit (inaintea noastra>1 Sora, fiica lui Latcu de
la Moisia, tot de bunavoia sa, nesilit de nimeni, nici asuprit., i a vindut
ocina sa dreapt., <din>' uricul <s.u>1 drept i propriu, un sat pe Moisia,
anume Vulturetii, de asemenea slugii noastre, panului Lupe, pentru 150 de
zloti t.tareti.

26
www.dacoromanica.ro
Si s-a sculat sluga noastra, pan Lupe, i a plait deplin toti acei bani
mai sus scrii, 80 de zloti, in miinile slugii noastre, Stanciul al lui Husea, i.
acei 150 de zloti in miinile Sorei, fiica lui Latco de la Moisia, inaintea noa-
stra i inaintea boierilor notri moldoveni.
Deci noi, vazind buna lor <voie i>1 tocmeala i plat deplina, noi,
de asemenea, i de la noi am dat i am intarit acele sate spuse mai inainte
sa fie slugii noastre, panului Lupe, de la noi <uric i cu tot venitul, lui, i
copiilor lui>1, i nepotilor lui, <i stranepotilor lui> 3, 1 rastranepotilor lui
i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodata,.
<in veci.
lar hotarul acelor>1 sate <mai sus scrise>1 s fie din <toate partile>1
dupa vechiul hotar, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, <noi>1
Stefan <voievod, i credinta preiubitilor fii ai domniei mele>l, Alexandru
i Bogdan-Vlad, .1 credinta boierilor notri moldoveni: credinta panului
Zbiare, credinta panului Neagu, credinta panului Du<ma> 1, credinta panului
Gangur, <credinta panului>1 Drago vornic, credinta panului Harman,
credinta panului Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful
pircalab <de Hotin, credinta panului Mico>lta i Reate pircalabi de Neamt,
credinta panului Ciortorovschi, credinta panului Grozea Micotici, credinta
panului <Ion Secara pircalab de Cetatea Noua>l, credinta panului<Clanau,
spatar, credinta panului Bol>klor vistier, credinta panului Andreico ceanic,
credinta panului Matei stolnic, credinta panului Eremia postelnic, credinta
panului <S>la<n>ldru <comis i credinta>1 tuturor boierilor notri moldo-
veni, mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru sau iarai pe oricine Il va alege Dumnezeu sa fie doma
al tarii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania noastra, ci inta-
reasca, pentru ca i-am dat fiindca cumparat pe banii si.
Iar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logoat, sa scrie i sa atirne
pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Coste, la Suceava, n anul 6995 <1487>, luna octombrie 12.
<Pe verso, insemnare ulterioara>: Satul Vulturetii i satul
Dup5, I. Bogdan, Doc. , tefan, I, p. 5 16-5 18 (Adaos la nr. CLXIX). Text slay si trad.
dup orig., perg., pecete atirnat, cu legenda: t Ileum Tur GTI4SAHL BoeswAe, rwcno,top Bent<ms
11/Itunk4scicoli>. Originalul se afla in arhiva familiei Catargi din Cobilnea, j. Soroca.
ALTE EDITH: I. Bogdan, op. cit., p. 303-304 (nr. CLXIX) (rez., dup orig., de Radu
Rosetti); D.I.R., A, II, p. 72-73 (nr. 73) (trad. dup5. I. Bogdan).

Parantezele lui I. Bogdan.


2 La I. Bogdan: Truv4s4xoe(8).
Omis in orig. (nota lui I. Bogdan).
4 Dup5, mug rumuouro pare s lipseasa dou litere: nix; poate s nu lipseasa, ins5.
(nota lui I. Bogdan).
5 rkp4 now prescurtat peste tot de I. Bogdan in ..n.

27
www.dacoromanica.ro
17 1487 (6995) noiembrie 1, Suceava.

Iii(n),%(o)cTito E(0)>KTEIO, M6I, GTEZPH(%) HOEHOAd, r(o)cn(o),e,(e)pix 3Eenal


1110AA4KCKOH. BHAMEHHTO NHHHM(%), H CHAN(6) AFICTOM(k) HdWHM(11), IYINCAM(%) KTO
iiMA(%) S3PHT(%) HAN Ero LITSLIN SCA6IWHT(%), WNIE EA(4)r0Elp0H313011H r(0)C(NO)ACTI30
MH H4LUHM(6) Eit(d)r6IM(11) Up0H3130AEHTEM(11) H 4(11)CTHM(6) H CHtTAHM(11) cp(1.)-
Au,Em(11) H C% OirCE/A HdW AOSPOA 130AERt H WT(%) E.(0r)4 nomomia H 84HHHAH ECMO
saA(8)wIE c(EA)Tonomiewnx(-b.) npEAKwa(1.) H POATTEAEH H4WHX(1.) H 3d lidWE
3Ap4KTE H cn(a)c(E)HTE H 3A 3APAHTE H Cfl(d)C(E)HTE LIdAWM(%) HAWHAA(%) MO Ad STHp11-
MAI(%) H SKptnnm('t.) nam(b.) MOHaCTHP(k) HAENSE ECT(%) XPAM(11) XCUEHTE mite-
(eia)Ttn E.(oropoAn)un, MICE Hd EACTPHU,H, H rAE Ecr(-k) ErSean(%) MOAEEHHK(%)
'HAW(11), KVp6OM thIelE, H AdAH ECMH H FlOTHplAHAN TOMS C(H/A)TOMS newEnAS
MOHdCTlipS U,HrdHE, LIJO AAA(%) AtAk NdW(6), flAEadHAP% HOEHOAd, TOAIS C(H/A)TOMOV
MOHACTHPS, WirdHE !id HAVE: ii1HK844 C NEAtANO, H TaTSA(%) CK 1-1EAtAE10, H HdpK0
.C% NEA-HAE10, H ITIKHM(%) CK 4EAtAnO, H FOrOWdT(%) H EpdT(%) Ero, hlimm(1.),
NEA'HAE10, H 110MdHIM CK 4EXHAE10, H R8stC1 LIEAtAE10, HWHIU,d C% LIEA-HAE10,
1.1 GAMINCli LIEA'EAEIO, H eliMd Cli ilEirkAE10, H GHHdT% Cli LIEtrEAE10, H HORSIVE
PKLIOH H EpdTH 11AEKCd H IIIHXSA(%), SCH Cli EAAA(1011, H Hal(%) C% ilEAtAE10,
ill HUNK Cli LIEAtAEIO, H IlpenSue C% LIETlipH SPATtl H C% LIEAtA(H)MH SCH, H lidAt
li 1.1EA-HAE10, H C(61)H% lidAEH(H), ii1HK8Ad7 Cli LIEA-EAE10, H AdliSKd C% t4EA-EAE10, H TOTd
C(111)111i Ero IiHU,SA H Cli LIEAtA(H)AAH, H L1IEWd Cli LIEAtAE10, HHdH(%) H EPdT(%) Fro
1K8pt Cli 4EAtA,MH, H TOdAEp Cli qE,VkAEIO, H AdH4140ACli NEAtAnO, H HHK8 H TOMd
Ch LIEAtA(H)MH.
TOE 111xCE MILK NHCdHHOE Ad ECT(%) FIPMA(%) PELI(E)HOMS MOH4CTIIP8 SpHK(%)
Cli HI,CRM(k) A0r0AWM(6), H AtTH TAX(%), H H flptSHSLIdTd HK(%)
gEc(ix) pura,(1.) H(%), HEI1OpSWEHO HHKOAWKE, Hd
11 lid TO ECT(%) litpd HAWEr0 r(0)C(110)ACTH4, 1361We mummer, MH, GT441Hd
ROEHOAT, H !Ape FIAH%3A10EAEHHX(%) C(61)Hwg(-0 r(o)c(F10)ACTECil MH, flAEadHAPd
liOrAdH4-EAdAd, H atpe E0I3p11 HaWHK(11): etpe IldHd 36i4pt, ErkPd INAHd II1Ar(d),
utpe fldHd A8ma, !Ape 1141Hd rdHrSpd, [Mid mina AperowE AHOpHHISd, Irkpd mina Xp%-
MdHd, Irkpd WWI XSAH4d, frEpd mina ,A,WKEOrd, HtPel Mid IIIE SAd ,611:1KdA464
WT(%) XOTHHd, !Ape fldHd iiIHKOT% H fldHd PEREWd ildPKdAdEH WT(%) WHMLI,d, Htfid
MINA IIHApEHKd IlopTopogooro, Htpd fldHd rpOat EldPKdAdEd WT(%) COMEdIA, Htpe
Halla TWHd GEKtIfYl% flp%KdAdE(d) WT(%) 11013(0)rpdA(d), Htpa FlaHd HA%WhS crrhTept,
'ApeHd BOAA0p4 IINCTtPHIlEd, Htpa fldHd ilHAPEHKd LIdWHHKA, IrEPd fldHd 11111TEN
CTOAHHKd, EVEIld LUNA epENtid FlOCTEAHIIKel, !Arid fl4Hd IllenApe KOMHCdPd SCHr(%)
,E0Iapls HdWHX(%) MOAAdliCKHr(%), H HEAHKIIIC(ls) H MdalX(%).
ti no HAWEM(k) NCHHOTt, KTO s8AET(1.) r(o)cn(o)A(a)pb. HdWEH 3EMAH, WT(%)
AtTEH HdWHX(%) HAN wr(11) newEro poA8, HAN fldK(%) ESA(6) Koro E.(or)il H3EEpTk
r(0)CF1(0)4,(d)pEM(6) ENTH HdWEH BEMAH 1110AA4KCKOH, d TOT(%) Ad HE nOpSWHT(%)
lunar. Ad4Hid, HX. Ad STIlfrhAHT(%) H SKptFIHT(%) 110HENiE AdAH ECM IKkCkAak AO-
SPHAA(6) 8mkicnwm(K). I KTO EH Ct EIOKSCHA(%) TOE HOpSWHTH, T4K01361H Ad ECT(%)
ElpOKAMT(%) WT(%) r(OCF10A)d fi(or)d H WT(%) np(t)4(n)crisk Ero M(d)T(E)pE H WT(%)
H%Chq(%) C(E/A)T6NC(%), WKE WT(%) !AKA 11(or)8 SrONCA11WTHX(%), H Ad ECT(%)
il0A06EH(%) 10At H npoicnt.romti tipo, H SildCTTE Ad HAUT(%) C(%) WHtMH, WKE
H%31011-1Wd UdHA(d)A(61)K X(IDICT)d: Kp11111% Ero iia HHK(%) H Hd tIdAt)C(11) H(%).
tiHA ROAWEE Kptnwcr(b.) H NOTHp%)KAEHTE TOMS 111,CEMS 1161We IIHCAHHOMS,
HEAtAH ECMH HdWEMS etpHOMS nen8, Ti&STSAS AorozisETS,PICATH H H4LUI0 NE,IdT(h)
ilpligtCHTH K CEMS APICTS HAWEMS.
11HC(d) TOdAEp6, Eli G81.1(d)WE, 11(%) AtTO xSU,LIE M(%)C(Rt)1.1,4 HOEHpTd

<Pe verso, insemnare contemporan5): t EMCTPHU,d, 3d WirdH(0.

28
www.dacoromanica.ro
.1. Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei,
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunavointa noastrar
cu inima curata i luminata i cu toata bunavoia noastra i cu ajutorul lui
Dumnezeu, i am facut pentru pomenirea sfintrapostatilor inaintai i parinti
ai notri i pentru sanatatea i mintuirea noastra i pentru santatea i min-
tuirea copiilor notri, ca s intarim i s imputernicim manastirea noastra,
unde este hramul Adormirea preasfintei nasctoare de Dumnezeu, care este
la Bistrita, i unde este egumen rugatorul nostru, chiar popa Paisie, i am dat
i am intarit acelei sfinte manastiri a noastre tiganii pe care i-a dat bunicul
nostru, Alexandru voievod, acestei sfinte manstiri, tiganii anume: Micul
cu salaul, i Tatul cu salaul, i Narco cu salaul, i Iachim cu salaul, i
Gogoat i fratele lui, Iachim, cu salasul, i Comancea cu salaul, i Budzea
cu salaul, i Dighita cu salaul, i Slav cu salaul, i Sima cu salaul, i Sinat
cu salaul, i Poputea Ratoi i fratii Alexa i Mihul, toti cu sdlaele, i Nan.
cu salaul, i Ivanco cu salaul, i Praluta cu patru frati, toti cu salaele,
Badea cu salaul, i fiul lui Badea, Micul, cu salaul, i Danuca cu salaul,
i Tota i fiul lui, Titul, i cu salaele, i Mea cu salaul, Ivan i fratele lui,.
Giurea, cu salaele, i Toader cu slaul, i Danciul cu salaul, i Picul
Toma cu salaele.
Toate cele mai sus scrise sa fie manastirii mai inainte spuse uric, cu tot
venitul, i copiii acelora, i nepotii lor, i stranepotii lor i tot neamul lor,
neclintit, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,.
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Zbiarea, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pircalab de Hotin,.
credinta panului Micota i a panului Reate pircalabi de Neamt, credinta
panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pirclab de Orhei
credinta panului Ion Secara pircalab de Cetatea Noua, credinta panului
Clarau spatar, credinta panului Boldur vistier, credinta panului Andreicco
ceanic, credinta panului Matei stolnic, credinta panului Eremia postelnic,
credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni,
i mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii notrii
sau din neamul nostru sau pe oricine Il va alege Dumnezeu sa fie domn al
tarii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania noastr, ci sa intareasca
i sa imputerniceasca, pentru ea am dat cu tot gindul bun. lar cine ar incerca
s dinteasca aceasta, unul ca acela sa fie blestemat de Domnul Dumnezea
i de preacurata lui maid. i de toti sfintii, care din veac au placut lui Dum-
nezeu, i sa fie asemenea lui luda i blestematului Arie, i s'a* aiba parte Cu.
cei care au strigat asupra stapinului Hristos: singele lui asupra lor i asupra
copiilor lor.
Iar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise,.
am poruncit credinciosului nostru pan, Tdutul logofat, s serie i s atirne.
pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6995 <1487>, luna noiembrie 1.
29'
www.dacoromanica.ro
<Pe verso, insemnare contemporana>: Bistrita, pentru tigani.
Arh. St. Bucureti, Peceti, nr. 137. Orig., perg. (34,5 x 49 cm.), pecete atirnata. (*nur
de matase complet deteriorata. Cu o trad. din 1866 iulie 12, de Dimitrie G. Peacov,
In dublu exemplar, cu grewli la lectura unor nume.
Doti& foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-I4, Fotografii, 111/7 a ;i b, i
una la Arh. St. Iai, MXXXVIII/78. 0 copie slava, cu greeli, la Arh. St. Bucureti, ms. nr.
628 (Condica Asachi), f. 575 r.-v.
EDITH: I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 309-311 (nr. CLXXIII) (text slay); D.I.R., A,
II, p. 73-75 (nr. 74) (trad., dupa orig.).

18 1487 (6995) noiembrie 1, Suceava.

g(0)>KTE10, M61, GTE4SdH(10 HOEHOAd, 1-(0)C11(0)41)p1 BEMAH


1111(11)A(0)CTTIO
11/0AA4KCKOH. 3HAMEUNT0 LIHHHM(10, H CHM(K) AHCTOM(K) HAWHAA(K), EVICIAM(1.) KTO
Ild HE(t) SaptiT(h) EPO LITOVIIH SCAE1WHT(1%), %UWE RA(4)P0F1p0H3HOAH P(0)C(110)ACTHO
IldWHAN(6) EA(e)rhim(h) Flp0H3HOAEHTEM(6) H tl(N)CTHM(1%) H ClitTAHM(h) Cp(104,11,EMk,
rh SCEM HAWES% A0EpORt 130AE/A H wT(%) fi(or)a nomoufia, H 8LIHNNAH ECM%)
WYE C(HA)TONOLIHHWHIC(1&) FlpEAKWH(1%) H pOATTEAEH H4WHX(1%), H 34 HdWE 3ApdETE
C11(d)C(E)HTE, H 34 sApaKiE H Cfl(d)CEHTE NcIA0M(1%) nawtim(91), talc Ad STKp-kAtim(%)
ovKptntim(%) naw(h) monacTilph wT(11) ll'HANIAd, NAME ECT(%) Xpa(-h) c(K)T(o)ro
li-hatiEc(E)Hia FOCHOAd H llora H er1(4)C4 HAWEPO I(cyc)v- X(pliCT)4, H rAE EcT(%)
Er8mEti(11) m(o)nEgnitK(1.) naw(k) Ki411% non*. OEWKTHCT1%, H AdAH ECMH H 110T1rhpAllAl4
Tomoy C(HRt)TOMS MOHACTHpS 1HP4HE EJO Ad(K) AtAls. HAWK, dnElanApl% HOEHOAd,
TOMS C(13,5)TOMS MOHACTHpS, N,HrdHE Hd HAVH: ASK& c(ba)nb. liau,KwEt(ti), NEAtAE10,
1IAEKCd Xtpu,t NEAtAE10, AHHr4 H KpaT(%) Ero, NEAtAMN, H IHE-
21SSA(%) rh NEAtAE10, H fionAopk H KNIT(%) Ero, rdlipHA(%), rit ilEAtAAAH, H ,A,d11410A(%),
C(I!J)H1% ROMdHWH(H), C'h LIEXHAE10, H Ap8111,111 AdH410,1(76), C(61)111% TONAM(H), tlEirk-
Am, H BpdTSA(1%) H KpaTTa FPO, 141.apKo H Kpl&%110H(1%), C(KI)Hk 1IAEKCOHH, rit 11EAtAMN
CHOHMH, H NC.Spt C'h 4EA'HAE10, H r4KpHA(9%) H 6pdT(11) EPO, GHM4, rit ilEAtAMH, H HIIKI1Td
14 MUNN:1%, C(1%1)111%1 EIHAPEHKOKH, C1114EAtAMH, H HdAHHI14, C(61)HK TOTHH(H), cK NEWHAM,
HAHL110A(1,) XOATtIOA(1%), 1110AdAH Ero KAASPEpH WT(1,) HHCTplill,H 3d p4AH CIIMpl1TH
HO3MH TaT4pHH4, 3d 410 SEHAH Toro 1103ANd T4T4pHHd 11,HrdHE WT(1%) E11CTplillECK4P0
monacTEipt; H TdKONC(E) AdAH AFt0H,ICTHilEHH 14,1WEAN8 WT(11) HtM11,4 KdASPEpH wT(%)
natuEro MOH4CTHpt WT(1%) EFICTpH11,H EAHH(1.) 11,HP4HHH(1%) Hd HAA-H H1c11110A(1%).
TOE 13110E 1361WE 1111C4HHOE Ad EcT(1..) npiaA(1.) pEgEtionkti AnonacTnp$ SpHKlt H
111%CatM(1%) AO)C0A0M(6), H AtTH TAX(1%), H SHSLIdTd H%), H npt8n8qaTa HX(11)
sEc(k) pwA(11) H(11), HEllOpSWEHO HHKOAHNCE lid HtK6I.
d H4 TO ECT(1%) gtpd 1-WEEP P(0)C(110)ACTIld, HKIWE 11HC4HH4<P0>i, M61, (TE-
zdHd KOEHOAT, H Ktpa nfrkErb.3niognEntitoc(11) ckitiwK(%) r(o)c(no)AcTiKa Mh1, 11AEadHApd
RorAmia-RnaAa, H Htpd swap, nawnx(1%): Htp4 fldHd 3KHdp-H, Htpa mina H/AP(d),
Ktpa mum Atinna, Ktpa Fh1Hd raHrspa,Htpd IldHA AparowE AllOpHHK1, Htpd mule Xplk-
MdHd, Rtpd NAHA all,K4 XSAHa,Htpd nand AMKEOrd, gtpa 11,1H4 IPEZISSAd 11fYilKd1dEd
WT('1%) XOTHHA, Ktpa nand 11HKOT'll H nand PtLI,EW4 IldpKdAdEll WT(1%) ThkM11,4, Htpd
114H4 1INApEllKel 110pT0p0HCKOPO, Htpd DANA rp03t rldpKdAdEd
wT(%) litpa
fldHd 'WH('i%) GEK4p1i IldpKdAdg(d) WT(%) HWHOPpdA(d), Htpd DANA KAlkH118 cirvrapt,
Ktpa HAHA lionAopa KNCTkpHNKd, Htpd mute elH,A,pEHKA LIAWHHKA, lApd Nand AlltTEll
CTOAHHKd, Ktpa nana OpEnnia NOCTEAHHKA, Htpd Mid IllanApa KOMHCd HHtpd 801(%)
soraph Haumic(%) monAaKciii4(%), H HEAHKHX(11) H mantqc(-K).
d no H4WEAN(11) >101HOTt, KTO ESAET(11) r(o)cn(o)A(a)frit HAWEH 3EMAH 1110AAH-
CKWH, WT(1%) AtTEH H4WhIr(11) HAH WT(1i) 114WEPO poAS <HAN >2 naK(%) stiAix Koro E(or).1%

30
www.dacoromanica.ro
ri3sEpET(11) r(o)cn(o)A(a)pEN1(11) MITH HaWEH BEMAH, d TOT(%) d EH HE nopthinin(%)
HAW Er0 AddH TA H KOTKP1t7KAEHTd, HIT% Ad STKP11AHT (10 H SicptniiT(%) !WHENCE AdMi
CK KlaCIAM(10 AOSPHM(I0 SAMACAWM (10 . fl <KTO EH >3 Ct KOK8CH11(10 TOE nopS-
EC MH
WHTH, TAKOKELIH Ad ECT (10 npormtTk wT(1.) r(ocnoA)tt fi(or)ti H WT(10 (t) 11(H) CTiat
Ero MATEE H WT(10 KIX171(1) C (BA) M1)(00 H7KE WT(1) K-KKA Ii(or)3 rOKAI&W THX(11)
Ad ECT (10 HOAOKEH(10 I104'K H npoKnt-rom8 tIpuIO H SucTIE Ad Hm4T(.11) c WA)
MH, W/KE H1131.1114W4 Hd KA (dA111)17.1k X (PHCT) : Ero Hd mix(%) H Ha tidAWX
HxN.
ROAWEE Kp-knwcT(K) H DOTKPK?KAEHE TOMS Et-KcEnhoy KUM HHC4HHOMO1r,
KEAtAH ECMH HAW EMOIr KUHOMOIr KAHOIr, T1ISTSA8 Or4ETS, 1111C4TH H HAWS KEUT (1)
71PHIItCHTH K CEMS MICTS HAW EMOIr.
<11Fice>1 TomEpk, S G8q(a)et, 13(1) /1(4)TO xS11,4E, M(t)C(V)U,4 HOEMKP
aT A (E) Wk.

<Pe verso, Insemnare contemporan5.>: HE< M >211,tHE ; t se 11,11r4HE.

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastrk tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunvointa noastr
i cu curata i luminat inimi cu toata bunavoia noastra i cu ajutorul lui
Dumnezeu, i am f kut pentru pomenirea sfintrposatilor inaintai i pdrinti
ai notri i pentru santatea i mintuirea noastr i pentru sdratatea i min-
tuirea copiilor notri, ca s intrim i s imputernicim m5.nastirea noastr
de la Neamt, unde este hramul sfinta inltare a Domnului i Dumnezeului
i Mintuitorului nostru, Iisus Hristos, i unde este egumen rugtorul nostru,
chir popa Theoctist, i am dat i am intdrit acelei sfinte mnstiri tiganii
pe care i-a dat bunicul nostru, Alexandru voievod, acestei sfinte manstiri,
tiganii anume: Luca, fiul lui Latco, cu salaul, Alexa Hertea cu slaul, Dinga
i fratele lui, Manciul, Cu s.laele, i Steful Cu slaul, .1 Boldor i fratele lui,
Gavril, cu s5.1aele, i Danciul, fiul lui Coman, cu salaele, i alt Danciul, fiul
lui Toma, cu sdlaul, i Bratul i fratii lui, Marco i CrAciun, fiii lui Alexa,
cu sdlaele lor, i Jurea cu slaul, i Gavril i fratele lui, Sima, cu slaele,
i Nichita i Onitd, fiii lui Andreico, cu slaele, .1 Calincea, fiul lui Tota, cu
slaul, i Nenciul holteiul, pe care l-au dat cdlugarii de la Bistrita pentru
moartea lui Cozma taarul, pentru c5, au ucis tiganii de la mnstirea Bistrita
pe acel Cozma% tatarul; .1 astfel au dat calugarii de la mnstirea noastr
de la Bistrita mndstirii noastre de la Neamt un sigan, anume Nenciul.
Toate cele mai sus scrise sa fie rnrfAstirii inainte spuse uric i cu
tot venitul, i copiii asestora, i nepotii i stfnepotii lor i tot neamul
lor, neclintit niciodat, in veci.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru i
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Zbiarea, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Hrman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pirclab de Hotin,
credinta panului Micotd i a panului Reate pircalabi de Neamt, credinta
panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircAlab de Orhei,
credinta panului Ion Secar de la Cetatea Noua, credinta panului ClanAu spatar,
credinta panului Boldor vistier, credinta panului Andreico ceanic, credinta
panului Watei stolnic, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului
Sandru comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, i mari i mici.
31
www.dacoromanica.ro
lar dup viata noastr., cine va fi domn al trii noastre, Moldova, din
copiii nostri sau din neamul nostru <sau>2 iardsi pe oricine Il va alege Dum-
nezeu s fie domn al tdrii noastre, acela s nu clinteasc dania i intrirea
noastr, ci s intdreasca i s imputerniceascd, pentru c am dat cu tot gin-
dul bun.
Iar <cine> 3 va indrzni sa clinteasa aceasta, acela s fie blestemat de
Domnul Dumnezeu si de preacurata lui maica si de toti sfiintii, care din veac
au plcut lui Dumnezeu, i s fie asemenea lui luda i blestematului Arie
s aib parte cu cei care au strigat asupra stpinului Hristos: singele lui
asupra lor i asupra copiilor lor.
Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, rutul logoft, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceasta carte a noastra.
<A scris>1 Toader, la Suceava, in anul 6995 <1487>, luna noiembrie 1 zi.
<Pe verso, insemnare contemporan>: Nemtenilor; pentru tigani.
Arh. St. BucurWi, D. S. Moldova, 27. Orig., perg. (37 x 52 cm.), pecete atirnatA
(nur de ra.tase viinie),
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/8. 0 copie slay&
veche, fr dat5 se afla la Arhiva Metohului Sf. Mormint, din Constantinopol (o copie dup
ea, la Paul Mihail Iai).
EDITH: I. Bogdan, Doc. 51efan, I, p. 311-314 (nr. CLXXIV) (text slay i trad.) ; D.I.R.,
A, II, p. 73-76 (nr. 75) (trad., dup& I. Bogdan).

1 0MiS.
2 Sters.
3 Rupt.

19 1487 (6995) noiembrie 13, Suceava.

11111(H)A(o)rr1lo E(0)>KTE10, M6J, GTE4SAH(1%) HOEHOAd, r(o)cn(o)A(a)wit 3EMAH


410AAMCKOH. 3H4MEHHTO tIHHHM(%), !IC(%) CHMK AHCTOM(6) HAWHM(h), KvhCtAA(11)
KTO Hd HEM(k) E1.3pHT(11) HAN Er0 ,ITS4H SCAKIWHT(1%), W}KE EA(d)r0EpOHBEOAH r(o)c-
I1(0)A(CT)H0 MH H4WHM(11) EAdrHMk flp0H3E0AEHiEMK, H L1HCTHM(6) H CEVT1HM6 cp(i)A--
1.1,EML, H C11 SCEA HdWERt AORpORt 110AERt H WT(10 ll(or)a HOMOVIA H SLIHHHAH ECM
3dASWHE C(ER)T0110HIKWHIK EpEAKOEk H p0AHTEAEH <HdWHX11, H 3t1 HdWE 3ApdETE
CFMCEHTE H 3d 3AP4ETE>1 H CLUICEHTE t14A0Mk HAWHAAK MK Ad STlipl%AHM(10 H SKPt-
min% HdWE En(H)CKSDTE WT(11) PdAOHKEr(1.), HAOKE ECT(%) Xpem(%) c(Kiit)r(a)ro
apxmpapx-a H 1110AOTROpltd IIHKOAdd H rAE EcT(%) En(u)ncon% MOAEEHHK(10 naw(k)
Kiip(k) IWdHHKIE, H AdAH ECMO TOMS C(EA)TOMS HAWEMS En(n)cKtinTio U,HrdHE Hd amt:
IleHApt c% LIEAtAE10, H PdASAK Ck tlEAtAE10 H liSU,KdTk C'k 4EAtADO Ad CSTIk HAWEMS
C(ERt)TOMS En(H)CKSfiTIO WT(1,) PdAOEKEKk SpHK(11), H AtTH HK, H SHS,IdTd H(%),
npt8n8g4T4 Hr(-10 H npainSpATa H('&), HEElOpSIBEHO HHKOMME, Hd irEKH.
Hd TO Err(%) atpa HdWEr0 r(0)CH(0)ACTE4, EHWE 11HCAHHdrO, Mkl, GTEZISdHd
OEKOAH, H atpa flptirh3AIOEAEHHp c(ki)nwg(%) r(o)cn(o)AcTga MH, dAENHApd H E.or-
A4H4-RnaAa, H litpd E0Aplx HdWHKk: pa EdHd 3Gr1pn, Etpd MINA litre, atpa nana
ASMH, litpd nana ranrSpa, Etpa (MU Aparowa AEWpHHEd, Etpe nana XlipMdHd, Rtpd
<EdHd>2 ,A07>KEOrd, atpa nana X8AH>14d, !Ape natia IIIE*SAtt flpIsKdAdEd XOTHH-
cKoro, kpa EdH4 AIHKOTed H Etpe nana Ptu,rwa EdpKdAdEOHE3 HEMEKKIH, g'pa nana
EIHApEHKA gOpT0p0ECKOr0, atpa EdHd rp03/i1 IIIHKOTH4d, flpliKdAdE<4 Oproolocoro,

32
www.dacoromanica.ro
Ktpa naH4 TwHa EKdd ElpliKdAdRd HOHOrpd4CKOr0, litPd naHa KAl%H11W4 CHIITApt,
EtpdHd RO1,3,0jid HHCTLIPHHKel, irkPd HAHd epEmTA flOCTEAHHKA, Irkfld 11411(1 fINVEHKA
ildWHHKA, RPd <114H4 1V1/01TEA CTOAHHKA, KtpaHd ladHApd KOMHCd H HtPd SCHX6
60A1:16 HAWHX6 MOAAMICKHX6, HEAHKHX6 H MdAHKK.
t 110 HAWHM(k) )1CHHOTt, KTO ESAETI1 r(0)C11(0)A(4)Pb. HdWEH BEMAH IVIOAAAHC-
KOH, WT(1.) ,dATEH H<4WHX11 HIW WT'h HdWE>lr0 j104,8 HAH naK('t.) HS,a,(k) Koro li(or)K
HBEEPETIs r(0)CF1(0)A(d)pEMII EHT11 HAWN BEAU!' 011.0AA4HCKOH, TOT(10 LIJO RH HE nopt3-
WHAN) HAWEr0 H EIOTHplOKAEHid, dal LIJO EH STHP914,HA(1%) H SKirk11uirK4.
KTO Ct EIOKSCHTII <TOE HAWE 110>ITHVIOKAEHIE nop8wHTH HAH P43APSWHTH,
TOT(h) AA ECT(1&) flpOKATI% WT(10 r(ocnoA)a li(or)a Gn(a)ca EldWEr0 (cc)8 X(pHc-
T)a H WT(1&) 11J3(t)4(H)CTIA FPO MATEPH H WT(%) EVI%CtX11 C(H/A)TINIX HHIE WT(11) EtKd
li(or)8 8ro,a,Hilunix(1.) H Ad EcT(1.) noAosEH(%) ISAyk H npoKATom8 sink' H Ad HM4-
ET(11) 8,14CTIE CK WWHM(H) H>KE 13113%<FIHWA>1 HA HA(4)A(111)KA X(pHCT)d: <K>lpIxEM
<E>1 ro Hd HHX(1%) II Hd Li4,d,OK(11) HX1I.
II H4 ESAWEE KAllOCTI1 H EIOSTHEI)>KAEHTE TOMS HlICEM8 HHWE IIHCAHHOMS, HEAtAH
ECMH lidWEMS IrkpHOMS naH8, POSTSAS A0r0*ETS, If1HC4TH <H H4>1w8 nEgaT(K) ElpHEtt-
CHTH K CEMS AHCTS HAWEMS.
1111C(d) TWH(10, RpdT6 i184<HHH>1 BOO CtilidEA, 13(11) A(t)TO xS1.1,4E, M(t)-
c(A)u.d HOEHIJid7 F AEH(11).

Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, cd a binevoit domnia mea cu bun5.vointa noastrd,
si cu inim curatd i luminatd, cu toat bundvoia noastrd si cu ajutorul
lui Dumnezeu si am fcut pentru pomenirea sfintrdposatilor <nostri> 1 inain-
tasi i pdrinti, <si pentru sdnatatea i mintuirea noastrd i pentru sndtatea> 1
mintuirea copiilor nostri, ca s intdrim i sa imputernicim episcopia noastrd
de la Rdcauti, unde este hramul sfintului arhierarh i acdtor de minuni Nico-
lae i unde este episcop rug5.torul nostru, chir Ioanichie, si am dat acelei
sfinte episcopii a noastre tiganii, anume: Pandrea Cu sdlasul, i Radul cu
sklasul, i Butcat cu sdlasul O. fie sfintei noastre episcopii de la Rddduti uric,
copiii lor, i nepotii lor i strdnepotii lor, neclintit niciodatd, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
$tefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago s vornic, credinta panului Hdrman, credinta <panului> 2 Daj-
bog, credinta panului Iatc<o Hudi>lci, credinta panului Steful pirelab de
Hotin, credinta panului Micot i credinta panului Reates pircalabi 3 de Neamt,
credinta panului Andrei Ciortorovschi, credinta panului Grozea Micotici
piralab de Orhei, credinta panului Ion Secard de la Cetatea Noud, credinta
panului Clndu spdtar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Ere-
mia postelnic, credinta panului Andreico ceasnic, credinta <panului Ma>1-
tei stolnic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor nostri
moldoveni, mari i mici.
lar dupd viata noastr., cine va fi domn al trii noastre, Moldova, din
copiii nostri <sou din> 1 neamul nostru sau iardsi pe oricine va alege Dumnezeu
sd fie domn al tdrii noastre, Moldova, acela s nu clinteascd dania i intdrirea
noastr., ci s intreascd i s. imputerniceascd.
lar cine ar indrazni sd clinteascd sau s. sfrme <aceastd> 1 intdrire a
<noastr5.> 1, acela s fie blestemat de Domnul Dumnezeu i Mintuitorul

33
www.dacoromanica.ro
nostru, Iisus Hristos, si de preacurata lui maic si de toti sfintii, care din
veac au pacut lui Dumnezeu, i s fie asemenea cu luda i cu blestematul
Arie i s aib parte cu acei care au strigat asupra stApInului Hristos: singele
lui asupra lor i asupra copiilor lor.
Iar pentru mai mare putere i 1ntArire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tdutul logofat, s scrie i sA atIrne
pecetea noastr la aceast carte a noastra.
A scris Ion, fratele lui Luca, la Suceava, In anul 6995 <1487>, luna
noiembrie, 13 zile.
Muzeul judetean Suceava, Inv. nr. 2156. Orig., perg. (30,5 x 48 cm.), pecete atirnatl
(snur de 'ukase visinie), putin stricat la margine, cu legenda: f HTI. <IW OT143016> Boesw<Aa,
rwe)noot<o> 3EMAH 1311WAA4I<CIC>OH.
0 copie, prescurtaa, cu data de lunl i zi gresite: ianuarie 14, la Arh. St. Bucuresti,
ms. nr. 628 (Condica Asachi), f. 614 v.-6 15 r.
Doll& foto., la Bibl. Acad., Fotografii, 11/6 si XXIII/85, i doug. la Inst. de ist.
arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/9 a9 b.
EDITH: Wickenhauser, Radauz, p. 131 (nr. 1) (rez. germ., cu data de an socotit in
stilul de 1 septembrie); Popescul, Doc. mold., P. 18-20 (nr. IX) (text slay, cu greseli i Mr5.
intregirile necesare, si trad., cu data socotia in stilul de 1 septembrie); Dan, Episc. Reldcluti,
p. 143 146 (nr. 2) (text slay si trad., cu data socotitl in stilul de 1 septembrie); I. Bogda:n,
Doc. . tefan, I, p. 3 14-3 16 (nr. CLXXV) (text slay, dupa foto. de la Bibl. Acad., cu corectarea
greselilor editorilor anteriori i cu intregirea pktilor mai greu lizibile din doc.) si p. 316 317
(copia slav5, din ('ondica Asachi); D.I.R., A, II, p. 76-77 (nr. 76) (trad. dup foto. de la Bibl.
Acad.).

Sters.
2 Omis.
3 Corectat din nplacen4cA (piralab).
Lipsesc cuvintele: ROHM ,AH /emu c insctm Aosphim ovitucnom (v. documentele din
1487 noiembrie 1 date manastirilor Bistrita i Neamt in acest volum, nr. 17 si 18). Cf. si
I. I3ogdan, op. cit., p. 315, nota 4.

20 1488 (6996).

i1(H)A(0)CTTIO R(0),KTE10, MW,GTE4SelH('ll) ROEROAA, r(o)c11(o)A(a)p'1l 3EMAH


IHOAAJRCKOH. 3HdMEHNTO IIHHNM(11) , H CHM(6) ANCTOM(6) H4WHM(14, OrCHM(lx) KTO
Hd H(6) OlrapHT(11) HAN Ero (IT<84H SCANWHT%, W)KE flpiHAE, flptA% HdMH H nfrkA11
HdWHMH MOAAdECKHMH ROIApE, new(k) atpnin nan(%), 11/Ar(%) Hp11KAAdR(1%), H C11
CROW AO4K010, Cit liihpancolo, no CROEN Aospn ROAN, HHISNM(k) HEn0H8}11AEHH, <4 HH
HPHCHA0114HH H npoAutn cson ripARTH WTHHHH H AtAHHHH H'1% npe>lgdro Spnka,
FAH CEAO HA BEpAdAt, Hd Hiwk 1OpELIJiH, CASSt HdWEMS, nan8 16148 4VSHTEWS CTOA-
HHKS, 3d iT 3AATek) TAT<dpCKHrh.
11 1311CT4ACA CASrd HAIM, HdHlt TWN'h (IVSHTEWk CTOAHHK'h, H BAHAdTHA'h
TO >1TH IlliHt311, W 3AdT('h), S p8KH nau8 Htron fldpKdAdES H A0,111,11 Fro, illepeinat fi
min(%) Thar(%) fidpKdAdR(10 H AOLIKd Ero, illap<einca>1 1 oy p8icn nan8 4p8FrrEing
CTOAHNKS, HEpEA(1%) HdMH H flEpEA(1%) HaWNAMI ROMPE.
HHO MW, 1361AtRIIIE HX-(-6) Aospou ROAN <EITOKME)K6 H NCHIIAHOE 3dHAATS,
TdKO)KAEpE, H WT'lk Hdrh >1 AdAH H HOTHWhAHAN CABSt HdWEMS, nan8 TwnS
(Dp8nTEwti CTOAHHKS, TOE flpdAA(11) pEtl(E)HOE CEAO, Hd HAkt <110pELIIH, Hd REpildAt,
Ad RSAET H WTI% H4C91 SpHKk H R-6CtM11 AOKOA0M6 >1, EMS, H AtTEM(11) FPO,
spirrham(%) ero, H 01rHS4dTOMN ero, H nptoyn8uTonn(11) Fro, H npttn8pt-rom(%)
ero H W6CEMS poA8 Ero <KTO CA EMS H3REpET% HdHBAH)KHTH HHKOMME >1, HA RtK61.

34
www.dacoromanica.ro
d rOTap(11) TOMO( CEAS Ad ECT(1.) 110 CTAPOMS r0TdpS, KSAd /13(10 litga WNCH-
HAAN.
fl lid TO ECT(1.) Irkpa r(o)c(no)(cr)Ke MH, <RHWE nncannaro, MhJ, CTEIhdlid
ROEHOAH, H trkpa flptIrL3AIORAEHH613(1% CL114013%>1 r(0)C(110)4(Cill4 MR, 11AEA4HAPA
BOrAdHd-EA4Ad, H Ktpa sorafni nannx(%): Ettfld ndHd 3Kiapt, etpa nand HAr(d),
Ktpa mum Athin<u, gtpd naua rdlirSpd, IrkPd IldHd ApArow4 AgOpHHK1>l, Iftpd UNA
Xf1`6Mdild, gtpd fidlid AeggOrd, trkpa naHa II1E4s81a FlapKdAdEd WT(1.) XOTHIld, glipd
iiiHKOTd H 11411d PIALI,EWd IldpKdAdROgE WTI& ll1M11,4>l, litpe nand 11HApElig4 TiOpTO-
pogcKoro, etpa NAHA rpo3t napKanaga WT('Ix) MprEia, etpa mum Ilk1H(1,) GEKdirk
napKanaEa WT(%) 110g<OrpdAd, Irkpd 114114 KrKHK8 crlirrapt, Rtpd nand BOAASpd
RHCTlidpHHICH>lgd, litpa NAHA epENtid nOCTE(<H11K>2d, Ktpa nand 11HAPEHKd cldWHI11<d,
RtPd IMId T1ITEH CTOAHHKel, 'Ape Mid 11141H<Apd KOMHC4 H litpd 131Ctrb. R0141%
H4WHX% MOAAdgCKHKI., gEr1HKHK11 H MdAHX101.
no nanEm(1%) Kinto-rt, KTo <K8AETil r0C110A4iJEM11 IldWEH SEMAH 111.0,1,A,4liCKOH,
HAH WTI. A >2tTEH FldWHIN HAN WT(11) HAWEr0 p0A8 FMK(%) ESA(11) Koro 1i(Or)11
<H3gEpET rocnompEnnk RHTH IldWEH 3EMAH IVIOAAJRCKOH, TOT-11 LIJO EH HMI% HE
nopthininli>1 H4WEr0 AdaHE, &IN <LIJO EH EMS SKpUHAll H 8TRI4JAH(176, 3411E
EMS ECMH AdA14 H 110THfritAH1tH
HA 6011WEE Kptnocril H ROTRWKAEHTE TOMS HIICEMS 11111>1111E EIHCAHHOMS,
REAtAH ECMH HdWEMS /ApHOMS FldHS, PhSTSIIS <noro4sETS, 1111CdTH H Haut; no-rkin.
njimitcuTn KK CEMS AFICTS IldWEMS.
1Ince >1 1, GW4(d)Irk, A(t)TO xS11,4S 1

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Taii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrk tuturor celor care o vor vedea
sau o vor <auzi citindu-se, Ca au venit, inaintea noastr i inaintea tuturor> 1

boierilor <nostri> moldoveni, credinciosul nostru pan, Neag pirdlab,


cu fiica sa, Marenca, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni, <nici asupriti, si
au vindut ocina i dedina lor dreapta din> 1 uricul lor drept, un sat pe Birlad,
anume Ciorestii, slugii noastre, pan Ion Fruntes stolnic, pentru 80 de zloti
ttresti.
<Si s-a sculat sluga noastr5., pan Ion Fruntes stolnic, si a plait toti> 1

acei bani, 80 de zloti, in mina panului Neag pirdlab si a fiicei lui, Marenca.
lar pan Neag pirc.lab i fiica lui, Mar<enca> 1,...1 in mina panului Fruntes
stolnic, inaintea noastr si a boierilor nostri.
Deci, noi, vzind buna lor vie <0 tocmeal si plata deplin, noi, de
asemenea, si de la noi> am dat si am inarit slugii noastre, panului Ion Frun-
tes stolnic, acel sat inainte spus, anume <Ciorestii, pe Birlad, s5.-i fie si de
la domnia mea uric si cu tot venitul> 1, lui, i copiilor lui, i fratilor lui,
nepotilor lui, i stranepotilor lui, i rdstrAnepotilor lui i intregului lui neam,
<cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat5.>1, in veci.
lar hotarul acelui sat s fie dup hotarul vechi, pe unde au folosit din
veac.
lar la aceasta este creditna domniei mele, <a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii> 1 ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credita boierilor nostri: credit*. panului Zbiarea, cre-
dinta panului Neagu, credinta panului Duma, <credinta panului Gangur,
credinta panului Drago s vornic> 1, credinta panului Haman, credinta panu-
lui Iatco Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pirdlab
de Hotin, credinta p<anului Micot si a panului Reates pirclabi de Neamt>1,
credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircklab
35
www.dacoromanica.ro
de Orhei, credinta panului Ion Secar pirclab de Cetatea Nou, <credinta
panului Clarau sptar, credit*. panului Boldur> 1 vistier, credinta panului
Eremia postel<nic> 2, credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului
Mtei stolnic, credinta panului $an<dru comis i credinta tuturor boierilor
nostri moldoveni, mari i mici> 1.
Iar dupd viata noastr5., cine <va fi domn al trii noastre, din> 2 copiii
nostri sau din neamul nostru sau iarsi pe oricine <il va alege> Dumnezeu
<s fie domn al tdrii noastre, Moldova, accla s nu le clinteasc> dania noa-
strd, ci <s le intreasa i s5.' le imputerniceasca pentru c le-am dat i le-am
int
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus>' scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul <logof At, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceast carte a noastr.
A scris>1... 1, la Suceava, in anul 6996 <1488>... 1.
Arh. St. Bucureti, Ebria Scoalelor, I/1. Orig., perg. (17 x 26 cm.), pecete atirnath,
pierduth.; treimea din dreapta a perg. i jumAtatea din aceea.,i parte a ultimelor douh rinduri
lipsesc. Cu doua trad.: una, din 1760 (7268) iulie 17, de Evloghie daschl slovenesc, i alta, din
1912 iunie 23, de Stoica Nicolaescu, ambele duph textul incomplet al doc.
Doti& foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Ia0, Fotografii, III/10 a i b.
EDITII: I. Bogdan, Doc. . 1efalt, I, p. 363-364 (nr. CXCII) (text slay); D.I.R., A, II,
p. 77-78 (nr. 77) (trad.).

Lipsh (v. descrierea arheografich).


2 Rupt.

21 <Cca. 1488).

Suret de pe uricul lui Stefan vodd.


Cu mila lui Dumnezeu, noi, $tefan voevoda, domnul Trii Moldovii
$tire facem cu cestu uricu al noastru tuturora cui s ceteasa sau s auz5..
Aclica vinir inaintea noastr i inainte a toat a noastr moldoveneasc
boierime, a noastre slugi, giupinul Jura. Pintice i frati-su, Petriman,
sora lor, Sofiia, ficiorii lui Ion Julici, de a lor buravoia, de nime nevoiti,
nice asupriti, vindurd a sa dreaptd ocin din uricul printelui sdu, lui Ion
Julici, ce au avut el di la unchii nostri, de la Ilies vod si de la $tefan voe-
voda, cindu triia ei pe lume 1, un sat in gura Horetii, pe Birlad, anume
Movila, unde au fost jude Bora, slugilor noastre, giupinului Ptru Fruntes
giupinului Ion Fruntes stolnicul, nepotul lui Palm Fruntes, i Simei
frtini-s5m, lui Negrild, pe 200 zloti ttrsti. $i s-au sculat ale noastre slugi,
pan Ptru Frunte i giupinul Ion Fruntes stolnicu i Bilava si Sima si Ne-
gria, si au dat acei bani, 200 zloti, in minule slugilor noastre, giupinului Giurc5.
Pintece i frtini-su, lui Petriman, i surorii lor, Sofiica, inaintea noastr5
inainte a nostri boeri.
Ce noi, vzind a lor bura tocmal i deplin platd, iar i noi asijderea
de la noi li-am dat i li-am intrit slugilor noastre, giupinului Ptru Fruntes
nepotului su, giupinului Ion Fruntes stolnicul, i Bilavii i Simii i lui
Negrilk acel sat <ce> 2 mai sus scrie, in gura Horetii, Movila, unde au fostu,
pe Birladu, anume jude Bora, ca s le fie de la noi uric cu tot vinitul. Lar
se imprtesti in patru prti: o parte giupinului Ptru Fruntes, iar a doua
36
www.dacoromanica.ro
parte giupinuui Ion Frunte stolnicul, iar a trie parte Bilavii, iar a patra
parte Simei i fratini-sau, lui Negril., i cuconilor lor, i nepotilor, i strd-
nepotilor lor 0 a toat sdmintia lor, cine s-ar alege din cei mai di aproape
a lor, neclintit niciodandoard, in veci.
lar hotarul acelui sat ca s'd fie dispre toate partile pre hotarul cel vechiu,
pe unde au tinut din veci.
Inspre aceea iaste credinta domniei mele, carele sint scris mai sus, noi
Stefan voievoda, i credinta fiilor domnii mele, Alicsandru i Bogdan-Vlad3
voevoda 4, i crdinta boiarilor notri: credinta giupinului Sberi, i credinta
giupinului Neagul, i credinta giupinului Duma, 0 credinta giupinului Gangur,
credinta giupinului Dragoe vornicul, i credinta giupinului Herman, 0
credinta giupinului Etco Hudici, i credinta giupinului D4Dog, i credinta
giupinului Steful 5 pirclabul Hotinului....
Acestu uricu 1-am scris eu, Costandin Pirvul ot visterie.
<Pe verso>: Suret de pe uricul Bor4tilor, din gura Horaetii, la Movil.,
ot tinut Tutovii, pe Birlad.
Dupa I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 364-366 (nr. CXCIII). Copie de G. Teodorescu-Kiri-
leanu, dupa, Documentele mosiei Zorleni, vol. II, nr. 109.
ALTE EDITH: Iorga, St. ;si doc., VI , p. 11 (nr. 1) (rez. cu extrase); D.I.R., A, II,
p. 78-79 (nr. 78) (copie dup I. Bogdan).
Datat dup doc. precedent in care beneficiarul confirmrii este Ion Fruntes stolnic;
dup sfatul domnesc, acest doc. poate fi si din anul precedent sau din cel urmator actului
dupa care a fost datat.
Gresit in loc de in pace" (En miip) (nota lui I. Bogdan).
2 Parantezele lui I. Bogdan.
3 In copie: Bogdan" (nota lui I. Bogdan).
Lecturd gresita a traducatorului pentru Vlad".
5 in copie, gresit: Stefan" (nota lui I. Bogdan).

22 1488 (6996)..., Suceava.

(H)A (0) CT TiO g (0) HiTEIO, MKI, GTE*(SH KOHIOAdi r(o)cn(o),e,(4)1:11. BEMAH
ii10AAMICKOH. 3HdMEHHTO 11HHHM, HC CHM IIHCTOM HdWHM, 1111Ctdit KTO Hd H 111.3f1HT
ro < LITS(111 SC(LKIWHT11 W NU HP THAE, nptAix H4A4H H npt,411 8cHnut H4WHMH Romp-1>i,
EAHKIIMH H MdAHMH, Card HAW AMMO, c(II)HI rOCTHA (11) , no CROIO AORPOIO EOM ,
IIHKHAN HEHOHSW EH, 4 HH HPHCHAORAH H <flpOA4VK CROIO HP4H1010 WTHHH8 H AtAHHHS EAHd
>1WE HA HiW 14.0111H TH CASA HaWEMS TOdAEPS rEP MANS Rd 7s 3AATH TirraliCKHX.
II SCTARWE care < HAWh, TO4AEP rEPMAH, Td ad HAdTHA SCE HCROAHA TOTH KINIWE
HHCaHli Tit niiiit>13H, addT, oy2pSKH CaSt HAW EMS ,A,AWKO, c(i)uS rOCTHAll, nEpE,A,
HdMH H F1EPEA HAWHMH
<Hilo MM, Eute,trtwE Hp& AORPOROAHOIO TOKME)1111 H [WHO 3d HildTS, 4 M61,
TA >1KO}KAEPE, H WT HdC ECMH ,4,441-1 H HOTEIMAHAH CaSt HaWEAAS TO4AEPS rEPAUHS
TOE npta, PELIEHOE CMHLIJE <H43 HMtillq0gtHTH KdKO Ad ECT11 EMS npage WTHHH4
SPHKI. C11 RI.CrkM11 AOKOAOMK >1 EMS H AtTENtk ECO, H OVHS'IdTOAMI ECO, H IlPtSHS-
44T0MEL ECO, H u-kcEiva; POAS ECO, KTO CA EMS H3KEpET H4HEAHNIH TH, < HEHOPSWEHO HHKO
AHN<E, HA 11'RM
r0TdPli TOH WH >1 A4 ECT no CT4POMS )(wraps, KSAd 113 EtKA W>KHRdl%H.
Hd TO ECT RtPd HdWEVO r(0) 4110)A (CT)lid, RHWE nuceildro, AvibJ, GTE211<4He

HOEROAH, H RtPd Flfrka'h3MGEMHIIJKI.CMHOKk rOCHOACTR4 MH, ELIOAH >1APd H Eor-

37
www.dacoromanica.ro
AdHd-E.AdAd, H litpa EO/API% 1.411M1X: tpa Mid Bgiapn, Ktpa naru llra, tpa EMU
,A,SMH, Ettpd fldHd <rdHrSpd, Htpa IldHd Alm-owe AHOpHHKd, litpd mina XplxMdlid, Ktpa>1
mum IIIU,Kd XSAirld, RUA NAHA AcINCEOrd, HtP4 fldHd 111E4sSna XOTHHCK0r0, tpa nana
ItinKoT% H littid nail& <Ptikuna, IldpKdAdEOHE HEMEU,K11%, Htpd 114H4 flHAPENKd 110pTO-
p0HCKOr0 >1 Htpd nand rpoan HtPd nand GEKAInt np KKhEUL44 HoKorpa,a,-
clop, Htpd mina KA10111Wa cni1Tept, <Id nand lion,a,opa INCTtpHHKA, Htpd UNA
6pEAA NOCTEAHH >1Kd, littpa fldHd IIHApEHKd gdWHifitd, HtPd EldHd IlldHApd KOMHCd
H Iltp4 SCHK BOrapll HaW1-1X MOAAdliCKHr, H ANdAHrlt.
fl no HdIBEM11 NCHHOTt, KTO E8AFT-1 rocnomp% HdWEH BEMAH 1110A >1AdliCKOH,
WT AtTEll HANNIK HAN WT% H4WEr0 po,e,t; HAH FMK ESA Koro 1i(00115 H3EEpET r(o)c-
n(o),a,(a)pFmk HALM HEMAH, TOT < WO3 Ehl HE flOpSWHAll H4WEr0 Ad'tHid H NOTIIP1OK-
AEHT/A dAH Eki EMS >1 01(TBIYILAHA H CAM-ENNA, EdHSNSE ECMH EMS AdAH H NOTHVIIAHAH
34 Fro npaKolo cn8)KEIS H 34 < 4103 WH-11 COEN KSHHAlt 34 CHOH flPdliTH 111-1Ht3H.
fi Hd E0AWSIO KANOCTL. H HOTlifY11>KA EH id >1 TOAS lilICEMS 1361WE FRICdHHOM0y,
HEAtAH ECMH HALLIEMS HtpHom8 nauS, PhSTSAS AOr<0*ETS, NHCATH H He1WS FIEN4T6
ElpHIACHTH Kh CEMS APICTS >1 HAWEAAS.
111-106 HWH7, oy GonaKt, K() n(t)ro xsu,is ... 1

j. Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea
sau o <vor auzi citindu-se, c a venit, inaintea noastra i inaintea tuturor
boierilor notri>l, mari i mici, sluga noastra Da.Fo, fiul lui Gostila, de bun5.-
voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit, 0 <a vindut dreapta lui ocind i dedina,
o seli>Ye, anume Lahovenii, slugii noastre Toader Gherman, pentru 60 de
zloti tat areti.
Si s-a sculat sluga <noastra, Toader Gherman, 0 a platit deplin toti
aceti mai sus scri0>1 bani, 60 de zloti, in miinile slugii noastre Daco, fiul
lui Gostila, inaintea noastra i inaintea boierilor notri.
<Deci noi, vazind tocmeala lor de bundvoie 0 plata deplina, noi, de
asemenea>l, 0 de la noi am dat 0 am intarit slugii noastre Toader Gherman
aceasta selite mai inainte spusa, <anume Lahovenii, ca sa-i fie dreapta ocina
0 uric, cu tot venitul>l, lui, i copiilor lui, i nepotilor lui, i stranepotilor lui
intregului ski neam, cine i se va alege cel mai apropiat, <neclintit niciodatd,
In veci.
Iar hotarul acestei se14ti>1 sa fie dupa vechiul hotar, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stef<an voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei noastre>l, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gan<gur, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Harman, credinta>1 panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful de la Hotin, credinta
panului Micota i credinta panului Rea<te pircalabi de Neamt, credinta
panului Andreico Ciortorovschi>l, credinta panului Grozea Micotici, credinta
panului Secara pircalab de Cetatea Noua, credinta panului Clanau spatar,
credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelni>lc, cre-
dinta panului Andreico ceanic, credinta panului *andru comis i credinta
tuturor boierilor notri, mari mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre Mol>idova,
din copiii notri sau din neamul nostru sau iara0 pe oricine Il va alege Dum-
nezeu sa fie domn al tarii noastre, acela <s nu clinteasca dania i intarirea

38 www.dacoromanica.ro
noastrd, ci>1 sa-i intareasca imputerniceasca, pentru <c i-am dat
i-am intarit pentru slujba lui dreapta i pentru cumparat pe banii
lui drepti.
lar pentru mai mare putere i intarire>1 a tuturor acelor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul log<of at, s scrie i s atirne
pecetea noastrd la aceasta carte>1 a noastra.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6996 <1488>...
Dupa Ghiblnescu, Surete, VII, p. 231-232. Text slay, neintregit, dupa orig., perg., rupt
in dou5. (din care se pAstra doar partea strins& a actului), pecete atirnatk stricatd, cu legenda
(in lectura lui I. Bogdan): <t> 11C.14T6 TW GTEV4H6> ; doc, se afla in arhiva Iuliu Zane
impreuna cu o trad. cu urmAtoarea not& fina15. (in lectura lui GhibAnescu): Ispisocul acesta
s-au talmAcit de mine pre cit s-a putut intelege, fiind rupt in giumdtate, la anul 1828 martie
14, in orasul Iasii. Toader Gaspar sardar i condicar". Cu trad. editorului (care completeazA
partea ce lipseste din act), ibidem, P. 232-233.
ALTE EDITH: I. Bogdan, Doc. tefan, II, p. 247-248 (nr. CXX) (text slay); Antonovici,
Doc. brliidene, IV, P. 9 11 (nr. VI) (trad., dup6. I. Bogdan, de Stoic. Nicolaescu); D. I. R.,
A, II, p. 79-80 (nr. 79) (trad., dup6. I. Bogdan).

Loc gol in textul editat.


2 La I. Bogdan: 8.
3 Cuvint citit de I. Bogdan.
4 La I. Bogdan: 111MR4A464.
5 La I. Bogdan: or6.
6 La I. Bogdan: inie(a)
7 La I. Bogdan: hvii.

23 1488 (6996) ianuarie 9.

Suret de pe un ispisoc sirbdscil, din v(a)1(ea)t 6996 <1488> ghen(arie) 9.


Noi, Stefan v(oie)vod, cu mila lui D(u)mnedzau, domnu Tarai Mol-
dovii. Intarim cu acest ispisoc al nostru tuturor celor ce o vor audzi i vor
vide, adica au vinit, innainte noastrd i innainte alor nostri moldovinesti
boeri, a mari i mici, sluga noastrd Bala) asascul si de a sa bunavoia, de
nime silit, nici asuprit, si-au vindut a sa driapta ocin dintru al sau drept uric,
giumatat(e) din satul lui, din Bdsasti, parte ce din sus, slugii noastre Niagului
fratelui su, Stoicai armasul, drept 120 zlot(i) fatal-Asti; si au ramas a slu-
gilor noastre Niagului si a fratelui su Stoicai, fkind plata deplin acesti
mai sus numiti ban(i), 120 de zloti, in minuli slugii noastre Bdlco Bsascul,
innainte noastra i innainte boerilor nostri.
Si noi, vdzind ca de a lor bunavoia au platit acel gium(a)tate de sat,
noi asijdere i-am dat i i-am intarit slugii noastre Niagului i fratine-sau,
-Stoicai armasului, pe ace mai innainte pomenitd <giumatate>2 de sat din Ba-
ssti, parte din sus, si am dat si de la noi uric la mina lor, ca s(a) stapiniasc
In tot vinitul, sd le fie lor i copiilor, nepotilor, i strenepotilor lor si a tot
niamul lor, cui se va vin(i) mai aproape a lor, i sa nu fie de nime niciodata
suparat(i), in veci.
lar hotarul dintr-aceasta giumatat(e) de sat sa fie dintr-acest hotar
giumatat(e), pe unde au imblat de veci.
Si spre aceasta este credinta noastra mai sus numitul domnu, Stefan
v(oie)vod, i credinta a preiubit(i) fiilor domnii mele: Alixandru v(oie)vod s,
i Bogdan <-Vlad>2 v(oie)vod 3 i credinta boerilor nostri, a mari i mici, (cum
au fost pe aceia vreme) 4.

www.dacoromanica.ro 39
Si dup a noastr domnie, pe cini va milui Dumnedzau a fi domnu,
s IntAriascd, pentru a lor vecinic. pomenire.
S-au t5infcit la v(5.)1(ea)t 7269 <1761> fev(ruarie) 12, de loan pisar.
Bibl. Acad., LII/136. Trad.
EDITH: Ghib5.nescu, Surete, VII, p. 231 (nr. CXCII) (copie, de la sfirsitul sec. XIX,
de pe trad. din 176 1 februarie 12); I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 319-320 (nr. CLXXVII)
(trad. din 176 1 februarie 12); D.I.R., A., II, p. 82 (nr. 81) (aceeasi trad.).

1 Traducere gresit& (corect: Facem cunoscut"...).


2 Omis de traducAtor.
3 Cuvint ad5.ugat de traducltor.
4 Mentiunea traducAtorului.

24 1488 (6996) ianuarie 9, Suceava.

"1"
ilii(n)n(o)cTilo g(o)>Kino, MbJ, GTE dH(1) BOEROAd, r(0)C11(0)4(d)P9 3EMAH
IV10AAdRCKOH. 3H4MEHHTO 4HHHAA(1.), H CHAA(6) ANCT0M(6) HAWHM(6), 11%ClAM(11) KTO
H4 HEM(6) SapHT(11) HAH Ero 4T84H SCALIWHT(11), WNIE HpiHAOWd, flptA(10 HAMHH FIPAA(.11)
SCHAAH HdWHAAH MOAAAHCKHAAH ROWE, HEAHKHMH H MAAHMH, H4W(6) HtpHiFI nen(10,
HH4HK0 T8pKtIn() annep(k), H Clt CROHMH RpdTidMH, ci TodAEp('t.) H I1HX-84(1%),
no nx(11) Aospon KOMI, HH1dHM(11) HENOHS>KEHH, d HH flpHCHAOH4HH, H NPOAdAH CHOIO npa-
H810 WTHHHS WT(11) CROEBO npagaro SpHKA, EAHO CEAO, Hd PESpH4H, Hd HAAt rOAI,EWH,
CASSt HAWEMS r0A1.10 WT(10 PERpH449 34 FH 3A4T('1) TdTdpCKHX(11).
11 SCTAHWE cn8r a H4W(11), 110A 101 WT(1.) PEEpH4d, Td 3dM4THA SCE HCNO1tH4 TOTH
HIUWE HHC4HHIH E1iHt3H, a1iirr(11), 8 pSicn nen8 /1134HKO TSpK8A(1s) CSALIdpb. H spa-
TTam(%) Ero, FrOdAEpS H 111H)C8A8, HEpE,4,(1t) HdAAH H nEpEA(1) HAWHAW
HHO M61, liklAtHWE H('1) AORpOH HOAH H itaroAS H HOAHiH adflAdT(8), d M61,
TdKW>K(E), H WT(K) HdC(6) ECAAH AdAH H NOTHP-KAHAH CASS-H HALUEMS r0A100 TOE nPlikA(.11)
pE4(E)HHOE CEAO, Hd HMt rOAI.EWTH, Ha PERpH4H, A,d ECT(%) EMS WT(11) HU(%) SpHK(10
CK RlCEM(k) A0r0A0M(6), EMS, H AtTEM(10 Fro, H 8HS44TOM(10 ECO, H npt8n8-
4rrom(%) ECO, H np-kni8ptrom(10 Ero H HI%CEANS poAK Ero, KTO rk EMS H36EpET(11)
HAHRAMHTH, HEHOPSWEHO HHKOAWIKE, Hd EAKH.
r0T4ph TOMS CEAS Ad ECT(%) no craponn8 KOTdpS WT(1&) SCHr(rh) CTOpOHN,
KSAd H3 RtKd WNCHHAAH.
il Hd TO ECT(10 Etp4 H4WEr0 r(0)C(F10)A(CT)134, RbLIWE HHCdHH4r0, MbJ, eTEZISdHd
HOEROAT, H Ettp4 flptirk3A1064EHHI(1) CWHWH(11) r(0)C(FlO)A(CT)Hd MH, 1lAE4HApd
HOrAdH(4)-HAdA(d), H Htpa sorapb. naunix(1.): i'pa fldH4 3RidpH, litpe nana HIAr(d),
Htpd IldH4 A,SM4, RtP4 mum renr8pe, Ktp4 nana AparowE AHOpHHKd, Htpd nana Xpli-
Mdild, litpd Hand IiIKKd XSAH44, litpd IldHd ,A,ANC6Ord, Rtpa nana ITIESSA4 IldpKdAdEd
WT(10 XOTHH4, Htpe nana I1IHKOTI1 H Hand Pt11,EW4 HdpKdAdElil WT(10 Htmu,a, Ktpa
nana fiH,A,pEHKA IopToptvgacoro, Htpa nana rp03t fldpKdAdEd WT(10 RIF& BUJ
nana 'WH(-%) GEKapis. IldpKdAdE(d) WT(10 HOH(0)rPdA(d), H-Hpd nana HAI.H118 cn-h-
-rapt, 11-kpd nana HOAA0pd RHCTtpHHKA, Rtpd nana SpEmTa NOCTEAHHKA, K'pa Hand
ilHApEHKd 4dWHHKd, litpa nana 111111TEH CTOAHHK4, 13-kpa Hand IllanApa KOAAHCA H Etpd
SCHX(11) ROMA HdWHX(11) AIOAA4HCKHK(11), HEAHKHX(h) H MdAHX(11).
l no nawEnn(k) NCHHOTt, KTO RSAET(11) r(0)C11(0)A(d)pls. H4WEH 3EMAH 1110A-
AARCK0H, <HAH>2 WT(1&) AtTEN HANHX*11) HAH WT(91) H4WEr0 poA8 HAN Ild01) E801,(1)
Koro li(or)% HaRE<pETII rOCF10A4pEM6 EbJTF1 >2 HdWEH <BEAAAH IHOAAdECKOH >2, TOT(11)
EH HE 110p8WHA HdWE<rO>3 Add<H11.>34,* dAN tilO <661 E>3AA8 STilfrKAHA() H SKptnnn(91),
34H8OK >3E ECMH EMS AdAH H NOTHpIxAHAH ad Fro cn8Ncs8.

40
www.dacoromanica.ro
d Hd 130AW8IO KAHWCT(11) H HOTI3P1OKAEHTE TOMS EIXEMS IiHWE HHCMIHOMS,
REAM ECMH HdillEMS gtpHom8 naH8, T118Ttiii8 norotisETS, HHCdTH H HaW8 RELIAT(h)
npmitcHTH K CEMS MACTS HdWEMS.
11HC(d) Toemp(%), S GSH(e)gt, g(%) n(t)To m(t)c(m)u,a rEH(SapTE)

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastra i inaintea tuturor
boierilor nostri moldoveni, mari i mici, credinciosul nostru pan, Ivanco
Turcul sulger, cu fratii sai, Toader i Mihul, de bunavoia lor, nesiliti de
nimeni, nici asupriti, si au vindut dreapta lor mina din uricul lor drept, un
sat, pe Rebricea, anume Golaestii, slugii noastre Golai de la Rebricea, pentru
150 de zloti tataresti.
$i s-a sculat sluga noastra, Go15.i de la Rebricea, si a plait deplin toti
acesti bani mai sus scrisi, 150 de zloti, in miinile panului Ivanco Turcul sulger
si ale fratilor lui, Toader i Mihul, inaintea noastr i inaintea boierilor
nostri.
Deci noi, vazind buna lor voie i intelegere i plata deplina, noi, de ase-
menea, si de la noi am dat si am intarit slugii noastre Go15.i acest sat mai
inainte spus, anume Golaestii, pe Rebricea, s-i fie de la noi uric si cu tot
venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor lui, i stranepotilor /ui, i rstranepotilor
lui i intregului sau neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat.,
In veci.
Iar hotarul acestui sat s fie din toate partile dupa vechiul hotar, pe
unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pircalab de Hotin,
credinta panului Micota si a panului Reates pircalabi de Neamt, credinta
panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei,
credinta panului Ion Secara pirclab de Cetatea Nou, credinta panului Cl-
nau spatar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postel-
nic,credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului Matei stolnic, credinta
panului Sandru comis, i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari
mici.
Iar dupa viata noastr, cine va fi domn al tarii noastre, Moldova, <sau>2
din copiii nostri sau din neamul nostru sau iardsi pe oricine Il <va alege>2
Dumnezeu <s fie domn al tarii noastre Moldova)2, acela s nu clinteasca
dania noastrd, ci intareasca imputerniceasca pentru c i-am dat
i-am intarit pentru slujba lui.
Iar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logofat, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceasta carte a noastra.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6996 <1488>, luna ianuarie 9.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 13. Orig., perg. (32 x 90 cm.), rupt la indoituri, pecete atirnatl
(snur de matase visinie), stricata partial la margine, cu legenda: Ihgers GTI*Ailla BO sw,s,a,
rweno,kap &MAN MW<AAMICKOH.
0 trad. din a doua jum&tate a sec. XVIII, 16.cut5. la scoala sloveneasc5., in S(vea)ti Savva"
din Iasi, la Arh. St. Bucuresti, M-rea V6.ratec, VI/2.

www.dacoromanica.ro 41
Doti& rez.: unul, intr-un izvod din prima jum&tate a sec. XIX, la Arh. St. Neamt, Doc.
M-rii V5.ratec, IV/292 (nr. 61) si altul, in care este mentionatA o copie slav5., intr-un izvod de
acte din 1858 septembrie 15, ibidem, Doc. m-rii VAratec, VI/986, si o ment. intr-un izvod
din aceeasi vreme, ibidem, nr. 985.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A D. Xenopol" - Ia,i, Fotografii, III/10 bis.
EDITH: Melchisedec, Doud unce, p. 371-373 (text slay, cu unele greseli, i trad.);
Zotta, M-rea Golia, p. 26-27 (trad., modernizat, dupA Melchisedec); I. Bogdan, Doc. Stefan, I,
p. 317-318 (nr. CLXXVI) (text slay); Bulat, Din doc. m-rii, Vdraiec, p. 338 (ment., dup trad.,
intr-o hotarnia. din 18 19 apr. 30) ; D.I.R., A, II, p. 80-81 (nr. 80) (trad., dui:4 orig.).

1 H corectat din a.
2 $ters.
3 Rupt.

25 1488 (6996) ianuarie 12, Suceava.

(11)A (0) CT Tic) E(o))KTEIO, M61, GTEZPHI, <KOEKOAd, rocnoAapis. BEMAH


irtiOAAJRCKOH. 3H4MEHHTO NHIIHM(11), H COO CHAA(k) AliCTOAA(k) HdWHM(6), fillAM(11)
KTO lid HEAN(11) 1113pHT(11) RAH EPO tiT8,1H SC<AHWHT11, WNCE T0>1TH ncTnumin HAWN
enttrn, non(1%) 11K8A8 H HAEMEHHHK(11) Fro, ladlitHOAS, C<A8NCHAH HdMi& npago H
TtAA(k) MI11, gliAtHWE H(1s) flpd13810 11 Ktpnoio cn8)KES Ao nac(%), 51<dA0EdAH ECMH
With) WCO<EH010 MAHN* MHAOCTTIO, AdAH>1 H HOTIWKAHAli ECMH nivt(1.) S NelWei
SEMAH, 1111onAaKcKon, nx-(1.) npa<Koto WTHHH8>1, CEAO Ha Kfr1sAffrilT8A, Hd HAftt
110AOHHH4 WT(1%) TOAEpEWH, KHWNE<d >1 HdCT(1%), WT(11) <K1&>1 dprrhw<Finin slpna-
WHIN, KdKO>1 Ad ECT(11) HM(11) WT(10 HU('K) OM-M(1) H K 13110EMix AOKOAOM(K),
NM('ls), H AtTEM(%) HX-6, PrIKHO 01(H8HATOM11 fiXlx H flpdOVH8>14ATOAA(lx) H flPd-
W8p/ATOM(lx) With) H ErhcFaat; poAS HKI, KTO ck HM(11) H3GEpET(11) HdH<EAHNUITH,
HEHOpSWEHO HHKOAWKE, lid IAK61>1.
xoT4p(1,) TOH flOAOEWHA CEAO wT(.11) fInApt 1104EHLUE, WT(11) CTdpdP0 CTIfid,
Ud CT<OAF111, a WT11 CTOAIld lid A>lptgriH CniK(11), d WT(11) TOA Hd ApSrin CTOAH8,
HO RHINE KOHOHAlf. Td WT(11) <TOAt lid KHHOPpdAll >2;
WT11 TOAt lid cronnS, HAN Kpaii AA,* mornn(a) 4S<Ilirk>3Td, d WT(10 IIHWItr(10
CT0p011(11), <no c>11-apom8 )foTep8, K844 113(1) litttd WM-113411H.
El Hd TO ECT(11) Htpd HdWEPO 110)C(f10)ACTEd, <1161WE flfiCdNfidr0, (TE4Sdfi4
130E130>lAH, H litpd nptirk3A106AEHHX(11) C(61)I1WK(11) P(0)C(f10)ACTKO MH, frAEAdHAPd
ROPAdHd-RAdAd, H fitpe <sorapa. n>4awnx(1): Ktpa Una 3KidpH, Ktp4 fldHd litre,
tpa fldHd ,A,SMH, Ktpa nana <rdHPVPd, Ktpd mina Aparowa AllOpHHKA>l, fitfid fldHd
Ktpa IldHd ,A,MEOPi, Ktpd fldHd 11111,Kd r8AHLId, tp4 IldH4 1114Sild XOTHH-
CKdrO, HtPd IldUd inHKOTd H PVI,EWi flpliKdA<1KH WT% lltMltd, Ktpa nana illiApENKd
tlopToposcrioro>l, Ktfld fldHd rP03t 111HKOTH4d, Ettpd <fldHd>5 CEKapl., f1P1xKdAdEd
HoeorpaAcKoro, Htpe IldNd KArKH11Wd CnhTdpd, Ktpe nand ROAA0pd KHCTtPHHKd,
<Ktpa fldHd dHApEHKd tldWHI1Kl, Ktpd IldHd>1 ALIT<EH>6,1 CTOAHHKd, KtPd fldHd epErvCia
OCTEAHHKd, Irkpd nand IllanApe <KOAAHCA H lit>4pd SCHX(11) FLAWHK(lx) MOAAdK-
CKHX(1), BEAHKHK(11) H MciAHK(11).
<ti no HAWEME. NCHKOT-k, KTO RSAFT% rocnoAap-k HaWEN itiOAMIICKOH>l,
WT(11) At<TEII>1 1-14WHX(1%) HAH WT(-6) nawFr(o) poAS HAH fldK(11) KSA(K) KOPO E(Oltk
HBEEpET(1s) r(o)cn(o)A(a)pEam1 EHTH fidWEH BEAAAH illonAaKcKon , To.r(%) LIJO EH HM(k)
HE nopSwkin(%) HdWE<PO>1 AddliTd H FIOTKpl1OKAEHid, dAH IjIO RH HM1&>1 OICTEp-KAHA(10
8KptflHA('k), 3d118?KE ECMH HM(11) AdAH H flOTWKAHAH 3d H(k) npaKSto CASNM8
34 WO ECT(11) HK(1a) flpdKOE WTHHHS.

42
www.dacoromanica.ro
fi lid ESAWEE icptriocT(1) H HOTKIllOKAEHIE TOMS 111,CEM8 KH<WE nticainionnS,
RE AltAli ECM' HAWEMV Ktplionnv D4HV, TiWTSAS A0r4ETS, HHCATH H HdWS HELIdT(11)
riptigtcHT.1 K CEMIr AHCTS HAWEMS.
tr.-)
INCA <TOdAEfrk, Olt GSLIA >lilt, K(11) A (1c)ro xSil,4S rEH(dpid)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, *tefan (voievod, domn al Taii>1


Moldovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o
vor vedea sau o vor auzi citindu-se, <ca>1 aceste adevarate slugi ale noastre,
popa Ivul i va'rul sau, Manciul, ne-au slujit noul <drept 0)1 credincios.
De aceea, noi, vazind dreapta i credincioasa lor slujba care noi, i-am miluit
cu deosebita <noastra le-<am dat>1 0 le-am intarit, in tara noastra,
in Moldova, <ocina>1 lor dreapta, satul la Cirligatur, anume jumatate din
Todereti, partea de sus, despre Arpae<tii lui Arpa, ca>' s le fie lor de
la noi uric cu tot venitul, lor, i copiilor lor, deopotriva> i nepotilor lor,
str>lnepotilor lor, i rastranepotilor lor i intregului lor neam, cine li
se va alege cel mai (apropiat, neclintit niciodatd, in veci>1.
Iar hotarul acestei jumatati de sat <s fie> incepind de la Andrea,
din iazul cel vechi, la stilp, <0 de la stilp 101 alt iaz, 0 de acolo pina la
alt stilp, mai sus de cinepite, 0 de (acolo la vie...)2, 0 de acolo la stilp,
la marginea rediului o movila gaunoasa, iar dinspre alte parti, <dup5.>1
hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, <a mai sus scrisului,
noi, stefan voievod>,1 i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta <boierilor>4 notri: credinta panului Zbiarea,
credinta panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului <Gangur,
credinta panului Drago vornic>1, credinta panului Harman, credinta pa-
nului Dajbog, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului *teful de la
Hotin, credinta panului Micot. 0 a lui Reate pircalabi <de Nea:mt, credinta
panului Andreico Ciortorovschi>1, credinta panului Grozea Micotici, credinta
<panului>5 Secara pircalab de Cetatea Nou5., credinta panului Clanau
sp5.tar, credinta panului Boldor vistier, <credinta panului Andreico ceanic,
credinta panului>1 <Matei>6 stolnic, credinta panului Eremia postelnic,
credinta panului Sandru <comis i>4 credinta tuturor boierilor notri mol-
doveni, mari i mici.
<Iar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, Moldova>1,
din copiii notri sau din neamul nostru sau iar4i pe oricine Ib va alege Dum-
nezeu s fie domn al tarii noastre Moldova, acela s nu le clinteasc. dania
i intrirea noastr, ci s le int.reasc i s le imputerniceasca, pentru
le-am dat i le-am intarit pentru slujba lor dreapta i pentru c le este ocin5.
dreapt.
lar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus <scrise>',
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logof5.t, sa scrie i sa atirne
pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris <Toader, la Sucea>lva, in anul 6996 <1488> ianuarie 12.
Arh. St. Iasi, CCCXL/71. Orig., perg. (26 x 47,5 cm), foarte rupt si cu lipsuri, lipit pe
pinza, pecete atirnatk pierduta.
0 trad., din a doua jumatate a sec. XVIII, cu valeatul gresit: 6966, intocmai ca pe verso-ul
perg., ibidem, CDXXII/2.
Doll& foto., ibidem, MXXXVIII/79, una la Biblioteca central& universitara M. Emi-
nescu"-Iasi, Fotocopii, plic 141, nr. 4, i douk la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Iasi,
Fotografii, III/11 a si b.

43
www.dacoromanica.ro
EDITH: Ghib&nescu, Surete. XVIII, p. 84-86 (nr. 54) (text slay si trad., cu data
socotia in stilul de 1 septembrie, dup5. Ms. Surete, XLVI, 301; o transcriere a trad. din a doua
junAtate a sec. XVIII, ibidem, p. 165); M. Costachescu, Doc. mold. .Ftefan, p. 127 129 (nr. 35)
(text slav si trad.) ; D.I.R., A, II, p. 82-83 (nr. 82) (trad. dup5. orig.).

Rupt.
2 Lips. cam 20 de litere.
3 Sters.
4 Rupt i ters.
5 0MiS.
6 Rupt; intregit dupA trad. din a doua jum5.tate a sec. XVIII (v. descrierea arheo-
grafic5.).

26 1488 (6996) ianuarie 14, Suceava.

Suret de pe ispisoc vechiu pe sirbie de la $tefan v(oie)vod, domn Tdrii


Mold(o)v(ei), scris in Suceavk, de Ion diiacul, din leat 6996 (1488> ghenn(a)-
r(ie) 14.
Tritiintar facem prin aciastk cart noastrk, tuturor cui vor ckuta
asupra ei, sau o vor auzi citindu-se, precum c viind, innaintea noastr.
innaintea boerilor noWi, sluga noastfk Giurgea Corod, de nime snit, nici
asuprit, ci de a lui bundvoia, driaptk ocina lui dintr-al sku drept uric, un sat
anume Corodetii, 0 din dial, unde au fost Corod Stan, pe Horince, 1-au
vindut satul acesta nepoatelor sale, Malei 0 surorii sale, Neagki, drept treizeci
zloti tktkreti.
$i sculindu-se Malea i soru-sa, Neaga, au plait tot(i) deplin acei de mai
sus arktat(i) bani, 30 zloti, in miinile lui Giurgea Corod cum 0 ispisocul ce 1-au
avut Giurgea Corod de la unchii noWi, de la Iliia 0 Stefan v(oie)voz(i),
1-au dat in miinile nepoatelor sale, Malei 0 Neagki, denaintea noastrk 0 de-
naintea boerilor notri. Ae dar, toat acestea de mai sus arktat s le fie lor
de la noi uric cu tot venitul, <lor>1, i fiilor lor, nepotilor, strnepotilor
prstrnepotilor lor, nestrkmutat niciodionioark
Dup aceia, tij au mai venit, innaintea noastr i innaintea boerilor
noWi, Giurgea Corod, 0 de a lui bundvoia, driaptd ocina lui, giumdtat de
sat pe Horincea, unde au fost tat5.1 sku, Corod Vlad, partea cea din sus, despre
Ciungeti, o au vindut acea giumtat de sat nepoatelor sale, ftelor Ioanei,
anume Martii i Neag0i, drept treizeci zlot(i) ttrkSi.
$i sculindu-se Marta 0 Neaga, au plAtit tot(i) deplin acei de mai sus
arktat(i) bani, 30 zlot(i) tktkr4ti, in miinile slugii noastre, lui Giurgea Corodu,
denaintea noastrd i denaintea boerilor notri. Toat acestea de mai sus ar5.tat
s le fie lor de la noi uric cu tot venitul, <lor>1, fiilor lor, nepotilor, i sfrd-
nepotilor, prstrAnepotilor 0 la tot neamul lor, nestrkmutat niciodinioark,
In vci.
Iar hotarul acestui de mai sus numitului sat sk fie dup(5.) vechiul botar
pin(5.) unde s-au apucat din veac ; iar hotarul ciialaltei giumktkt(i) de sat din
tot venitul s fie giumktat, pin(5.) unde s-au apucat din veac.
Precum spre aceasta este credinta a mai sus numitei domnii noastre
Stefan v(oie)vod i credinta a praiubitilor fii a domniii mel, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta a tuturor boerilor notri a Moldovei, a mari
mici.
lar dup(d) viata noastrk cine va fi domn tkrii noastre, din fiii noWi
sau din niamul nostru, sau pe cine 0-ar alege D(u)mnedzeu a fi domn tkrii

44
www.dacoromanica.ro
noastre acetie, a Moldovei, acela s nu aibd a strica aciastd danie i intdritura
noastrd, ci sd le inariased i sd-i imputerniciased pentru c ei -au cumpdrat
pe drepti banii sdi.
$i spre mai mare tdrie i intdriturd tuturor acestor de mai sus scrise,
am poroncit credincios boieriului nostru, Tdutul log(o)f(d)t, sd scrie i cdtrd
adevdrat cartea noastrd aceastd pecetea noastr sd lege.
De pe sirbie pe limba moldoveniascd am tlmcit, la anul 1816, iulie, in
8 zile, cliucer Pav(e)I Debrici.
<Sub semnul locului pecetii g(o)spod", insemnare contemporand, de
alt mind>: Aciastd copii este scoasd de<n>2 uricu vechiu de la $tef an
v(oie)v(od) de niamul VrAghiesc i Ndzdresc.

Bibl. Acad., L111/97. Trad.


EDITII : I. Bogdan, Doc. 5tefan, I, p. 320 322 (nr. CLXXVIII) (trad.) ; D.I.R., A,
II, p. 83-84 (nr. 83) (trad., dupa I. Bogdan).

I Omis de traducator.
Omis.

27 1488 (6996) ianuarie, 15 Suceava.

$tefan <voievod> confirmd lui Stan i fratelui sdu, Dan, satul Volho-
vicetii a..., la Crasna, cumpdrat de la Ion, fiul lui Pe.tru Roca, cu 200 de zloti
tdareti.
... Ca martori se citeazd fiii domnului, Alexandru i Bogdan Wad,
boierii: Zbierea, Neag-u 2, Duma, Gangur, Drago vornicul 3, Hirman,
Dajbog, Iatco Hudici, Steful de la Hotin, Micofd i Reates de la Neamt,
Andreico Ciortorovschi, Grozea Micotici, Ion Secard pirclab de Cetea Nola,
Cilrau spdtarul a..., Boldor vistiernicul, Ieremie postelnicul, Andreico cea-
nicul, Matei stolnicul, *andru comisul, logofaul Thutul i diacul Ion, fratele
lui Luca 5...

Dupa I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 322 (nr. CLXXIX). Rez. dup un rez. in limba polona,
cu data de an greita (6926), din Muzeul Bavorowski din Liov, teka lui Zubrzycki".
ALTE EDITII: D.I.R., A II, p. 84-85 (nr. 84) (rez., dupa I. Bogdan).

1 th-meaza numele satului in lectura lui Zubrzycki: Wolhowyczesciiey".


2 Urmeaza acelasi nume in aceeasi lectura: Niha".
3 Urmeaza acelasi cuvint, in aceeasi lectura: dreznika".
4 "Urmeaza, in aceeasi lectura: Klinio Astpary".
5 La Zubrzycki: Ion, brat Luczyn".

28 1488 (6996) februarie 4.

Un ispisocu sirbescu, din 6996 <1488> fevru(arie) 4, de la domnul


$tef an v(oie)vod, cu care au intdrit lui Ioan Oglind pe a patra parte din Macsi-
neti, pe Piriul Negru, ce au cumpdrat de la Stefan Bilii.
45

www.dacoromanica.ro
Arh. St. Botosani, Colectia de documente Foi volante, Donatia D. Furtunk XXX/70.
Rez. intr-o anafora de la Alexanku Constantin Moruzi, din 1804 septembrie 18, privitoare la
judecata dintre rIzesii din s3.tele Bileti i Maxinesti, tinutul Neamtului, i epitropul cliro-
nomilor logofdtului Constantin Ruset.
EDITH: D. I. R., A, II, p. 85 (nr. 85) (acelasi rez.).

29 1488 (6996) februarie 29, Suceava.

111(11)/1(0)CTTIO 6(0)>KIE10, MK! , eTE4S4H(11) 130E130Ad, r(o)cn(o)A(a)p.t. 3EMAH


1110AAMCKOH. 3HdANEHHTO 11HHHA/(11), H CHAA(6) AHCTOA1(11) H4WHA1(11), KlIC/AM(11) KTO
Hd 11(6) 83PHT(11) HAN Ero LITWIN OIrCAKIWI1T(10, 111)KE TOT(11) HCT1111111K1 cSr4 HelW(11),
,A,dWKO, H CECTpd Ero,Iant, c(ba)noRE FOCTHAd, SHSKOKE 118/A IIAOCKIpt, SK4A013dAH
ECMH HX-11 WCORH010 HJWEIOM(11)4(0)CTif0, AdAH H 110TEC1MAHAH ECMH HA/1(1) S HdLllEH
3EMAH, 8 11lOAAdliCKOH, 19C(11)KdIA WTHI1H4, EA,H0 CEAO, Nd HAVk FOCTHAE111 Hd
ilopnom(k)
fl Hpi'NATE 410 HANdAH WW1 W 1110 8nKoR(1.) n4wnx(1.), WT(1) HALAWA HOEKOA,i
H WT(10 SPdTd Fro wT(1.) eTE*d114 110EBOAT, KOAH KHAN or MlipS, Hd TOE CEAO Hd 110CTH-
4EL11(11), d TOTd EIPHKHATel nowerna 8 AOAA(11) li'llAOWEE(11) WT(1%) ESAELPH, KOAH
EMS naropniql.) Ao44(%), K4K(11) EcT(.11) na.vi(t.) 1311,40M0 FI sorapo4A('h) H411111M(10.
d TdKOK(E) ECA1H 41,dAH FI 110T1IP1/4,HAH CASS'k HAWEMOT ,A,4111KS H CECT1JH WO,
111dAH, HK(1.),KE npaRala WTHHHd, Ap8roE CEAO, Ha 11Mt 11.84,E41 TIOK(E) 114 ilopno44(b)
ulo K8111111(1%) TOE CEAC. WT(E)1.1,1x 11X(lx), FOCTHAlx, WT(11) IIILD1(11) Kpato
3d p anaT(n) Txr4pcm1(1.).
ToE KlCE 1311,11E F1HC4HHOE Ad ECT(11) HAN(%) WT(10 HdC(11) SP11K(%), En.CEN1(11)
AO)C0A0M(10, HM(11) H AATEM(%) HX(11), pdH110 H 8118,14T0A1(11) FIK(10 H npt8n84aTom(1.)
'IX(%) H nptw,8ptTom(1.) liK(10 H lil10EMS poA8 HK(1&), KTO HM('s) 113SEPET(10
IldHSAIINCHTH, nEnopthnEno HHKOAWACE, Hd K1K1s1.
x-o-rapk -rnm(a) Ago.vt(a) cEnom(a) A4 Ecr(%) no cr4po4A8 xo-rap8,
H3 KtKd 1V}KHK,4111.
fi HA TO ECT(11) Ktpa r(o)c(nO)ACTIld MH, EhJWE 1111CM1HdP0, MbJ, GTEtallId 130E110,1,73,
H Rtpa nptu1antoRnEmix(-11) c(b1)invR(1.) r(o)c(no)Acrea A111, f1nEa1iAp4 FIliorAana-
linaAa, H Rtpa sonpi, Rtpa 114H4 304pt, Rtpa Ildlid 1lAr(4), [Ape' nand
,A,844a, IrkflA mina r4.ir8pa, KIp4 11/114 Aparouu 4,130pHHK4, litpd OdHd Xpl1Aldlid, litPd
natia rIiiKd XSAntia, Rtpa nena ,A,d>K6Ord, Ktp4 mina IllEilISAd IldPKdAdEd WT(1.)XOTHIld,
Iltpd Ildlid 11111KOT11 11 Mid PtLI,EL11(d) rldpKdAdgli WT(91) fltAAL1,d, litpa mina flHAPEliKd
5IOPTOPWRCKOr0, litpd nand Ppost napKa,tasa tv'r(.h) (.i.)0xEst, Rtpa mina Iwn(a) GEKAP11.
IldPK,111 41G(d) WT(-h) ITWK(W)rpd,A(d), 13tPd 114 KA'11111xS CE1'11Tdpt, KtPd nand
Aopa RucTtpinfica, Rtpa 114114 6pEANTd HOCTEAIlliKa, Ktpd nand fillApEHKd LIdWHEIKA, Irk,h1
414114 111[13.TEH CT0/11111K4, Irkpl mina 11.1411APd KOMUC4, H Irkpd oircnx-(1.) Rorapb. natnnx(-h)
mwitA4RcKng(1.), REAnKnx(-11) H MdAHK(11).
1 II no H4WEA1(1%) >K1'KOTt, KTO GSA,ET(10 r(o)cn(o)A(a)p% H4WEH 3EAAA11, lVT1%
AATEH 41111HX(1x) HAN WT(lx) nawEro POAS F1AH IldK(11) RSA(h) Koro li(or)k n3REpET(11)
r(o)cn(o)A(a)pEm(b.) GFITH HaLLIEH 3E11 IH 111W1%441KCK011, TOT(lx) KH 11A1(11) HE 0OPS111HA(11)
H4WEr0 Addllid 11 11 0TKPVICA,Ell Id, dilH 1110 Ell HM('%) STSP11,1,11A(11.) H 34118)KE
ECM11 HAA('10 Amu' 3d HK(11) FINIKSIO CASWES.
d Hd GOA111$10 KptROCT(6) H 110TKPlx>KAEIITE TOMS Fr6CEIMAS 1361111E 1111C4HHOA1101r,
<KEAt>lAH ECMH HaWEMS Ktp1101118 04118, PhSTSAS ittvrozliETS, HHC4TI1 H n4in8 nEtiaT(b.)
lapliKtCHTH K CEMS AlIC1'S HAWEAAS.
1111CdA TOdAEplx, O Gw4(4)Rt, R(%) n(t) TO xS11,4S, 21SEIK(P8dPiA) Ke.

46
www.dacoromanica.ro
-1- Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c pe aceast adevrata slug a noastr, Daco, 0 pe sora
lui, Malea, fiii lui Gostild, nepotii lui Puiul Ploscarul, i-am miluit cu deosebita
noastrd mild, le-am dat i le-am intarit in tara noastr, in Moldova, ocina
lor dreapt., un sat, anume Gostile0ii, pe Piriul Negru.
Iar privilegiul pe care 1-au avut ei de la unchii notri, de la Ilia voievod
0 de la fratele sdu, Stefan voievod, cind au fost in pace, pentru acel sat, Gosti-
le0i, acel privilegiu al lor a ars in casa lui1(4 din Bude0i, chid i-a ars casa,
cum ne este tiut nou i boierilor notri.
De asemenea, am dat 0 am intrit slugii noastre Daco i surorii lui,
Malea, ocina lor dreapt., alt sat, anume Bude0ii, tot pe Piriul Negru, pe care
sat 1-a cumpArat tatl lor, Gostild, de la Ivan Craiu, pentru 100 de zloti
ttre0i.
Toate acestea mai sus scrise s le fie de la noi uric cu tot venitul, lor,
copiilor lor, deopotriv i nepotilor lor, i stfnepotilor lor i rstrnepotilor
lor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit
niciodatd, in veci.
lar hotarul acestor cloud sate s fie dupa vechiul hotar, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasa este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru 0. Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Zbiare, credinta panului
Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului
Drago vornic, credinta panului larman, credinta panului Iatco Hudici,
credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pircdlab de Hotin, credinta
panului Micot 0 4 panului Reate pirelabi de Neamt, credinta panului
Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pirclab de Orhei, credinta
panului Ion Secara piralab de Cetatea Noud, credinta panului Clnu spatar,
credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta
panului Andreico cea0lic, credinta panului Mad stolnic, credinta panului
Sandru comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
Iar dup viata noastra, cine va fi domn al tArii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru sau ia.r5.0 pe oricine 1'1 va alege Dumnezeu sh fie domn
al prii noastre, Moldova, acela s nu clinteascd dania i intdrirea noastr,
ci s le intreasc i sa le imputerniceascd, pentru ca le-am dat pentru dreapta
lor slujbd.
Tar pentru mai mare putere i intrire a tuturor acestor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logoat, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceasta carte a noastra.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6996 <1488> februarie 29.

Bibl. Acad., LXIV/7. Orig., perg. (29 x 39,5 cm.), pecete atirnaa (snur de matase
pierdutd.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/12.

EDITII: I. Bogdan, Doc. .Ftefan, I, p. 323-324 (nr. CLXXX) (text slav); D.I.R., A,
II, p. 85-86 (nr. 86) (trad.), si p. 327 (facs.).

$ters.

47
www.dacoromanica.ro
30 1488 (6996) martie 1, Suceava.

f 111.(n)n(o)nlio E(o)wirto, M6I, CTUIS411(1.) HOEROAA, r(o)cn(o),a,(a)p% BEMAH


illOAAdliCKOH. BHAMEHHTO 4HHHM(-11), HC('6) CHO%) ANCTOM(6) H4WHM(6), 1311AM(1.)
KTO HA H(6) 11113pHT(11) HAN EVO 4TS411 8CA6HUHT(11), toKE npiKAoina, npt,a,(%) HAMH
flptA(%) SCHMH H4LUI4M11 MOAAJECKHMH E01461, KEAHKHMH H MdAHMH, H4W(6)
HAHN ASMA KA10411111(6 C16 CROHMH HAE<ME>1HHKH, c ToaAEpk H Ep4T6 Ero, Mma,
CECTpd Hr(%), GTelHd, C(61)HWHE CHMEWHA TdliCt, no II(%) A0EpO<H>1 ROM, HHKHM6
HENOHSWEH11, 4 HE EVHCHAOHAHH, H 11p0Artil4tAH CRI1 CEAd.
II SCTARWH HAWN c(LSm TOAAEO% H EpdT('Is) Ero, ASMA, H CECTpd H(%), GT4148,
TA AdAll CH010 44CT(k) CEAO, 110A0E11H4 WT(1.) llPSASPEWH, 44CT(6) WT(11) GOK8AEL1,6,
HAWEMS EttpHOMS HMS ASMA KA104HHKS, 4 nail(%) ASMA KAIO4HHKS2, 4 WH(%), HAVII
Bd TOTS NOAOHHHA WT(k) EpSASpEWH, EAHHO CEAO HA HMt rpOBEWill, 144 CTER-
HHU,t, LIJO KS11liA(1%) WH(1) TOE CM() WT(1.) HEM 11(4/111W(6) H WT(11) cErrpa Fro,
wT(%) IIHSWKA, 3d FH 3A4TH TAT4pCKlir(11) ; H EWE HM(%) npnAan(%) 3A4TH TAT/WON
3t1 TOE CEAO, 34 rp03E141H.
llHO M61, RHAtHWE FIN AORp010 ROM H TOKMENC(6) H 11p0MHHtHiE, 4 MbJ TAKO)K-
AEpE H WI('h) H4C(10 ECMH Adal 14 110TH)ThAHAH HAWEMS RtpHOMS HMS ASArk KAI04-
HHKS TOE npta,(%) pE4EHOE 110AOHHH4 CEAO WT(%) Bp8,48pEum Ad Err(%) FAO wT(%)
H4C(91) OirpHK6 H CK RIICEM6 A0X0A0M(11), EMS, H AtTEMk Fro, H 0101844TOM614 flptSHS-
44TOM6 Ero, H npatpSjrkromil EVO H IrliCEMS po,a,8 Fro, KTO c EMS H3REpETI1
HEI1OpSWHHO HHKOAH)KE, HA RtKII.
Il ro-repil TON RHWE NHC4HH010 NOAOKFIHA CEAO Ad Err(%) no CTdp0MS 'COT/VS,
KSA4 143 litK/1 WHCHR4AH.
d HA TO EcT(%) stpa H4WEr0 r(o)c(no),a,(rr)Ka UWE micannaro, MbJ, GTEZISAFId
HOEKOAH, H Rtpa nptirkamosminix% c(w)HWII(11) r(o)c(no),e,(cT)Ild (1%H, 11AE4HAP4
llOrAdlid-llAAAA, H Rtpc1 MAI% H4WHK(11): Rtpd NAHA anTapn, Rtpa NAHA lltrk,
Rtpa NAHA ASMH, Rtpa NAHA r/iHrSpel, Htpa 114114 Aparowa AliWpHHK4, Rtpd NAHA Xl4M4H/1,
Rtpa NAHA liuLK4 rSAH4d, Htpa NAHA Ad)KEOrd, littPA NAHA IIIEZISSAd WT(%) XOTHHA,
tpd NAHA illHKOT% H Etpa NAHA Pt11,EWA ninucanagoKe Rtpa mina IIHApEHK4
tiOpT0p0HCKTH, Htpa NAHA rpO3Rt iiiHKOTH44 IlpilKdAdEd GlanicKoro, Ktpa NAHA 'Wild
GEKAP% HP-11K4AdE4 110110rP4ACKOr0, Ktpa nand KlilxH11W4 cim-rapt, Rtpa 114114 ROAA0p4
ENCTtpHHHA, R-kpa NAHA epEmid NOCTEAHHK4, Rtpa 114114 11114pENK4 44WHHICA, Ktpa NAHA
illATEd CTOAHHK4, litpd nana IlldHApd KOMHCA H litpa SCHX(16) EORtpla H4WI-1(11) A1011-
MECKHKII, RE/MHO!) H MAAHr(%).
ti no nawnm(h) )1CHHOTt, KTO ESAET(11) r(o)cn(o)A(a)p6 HAIM BEMAH, WT(11)
AtTEH H4WHX(11) HM WT(`11) H4WEr0 poAS HM IldK('ll) ESAS Koro R(or)k nasEpET(%)
r(o)cn(o)A(a)pEmk EFITH HAWEH 3EMAH illOAAdliCKOH, TOT(11) LIJO EH HE 110pSUMA(11)
4WEr0 AddHIA H Fl0THp'11}KEHi4, JAE WO EH HM(1) OVTIVIsAHAII H SKptniin(%), 34ille>KE
ECMH EMS AdAH H noTKp%Annn 34 EVO EV413010 H HtpHOIO CASNSES.
il HA ESAWEE Kptnorr(k) H NOTHp'WKEHTE TOMS R'kCEMS RHINE NHCAHHOMS, HEAtAlt
ECMH HAWEMS Ktpnomt; <ne148, T%S>31-8n8 AOMISETS, I1HC4TH H HAWS 11E44T(6)
K CEMS AHCTS HAWEMS.
lltiC(4) TWFI(%), 1111 C84/113t, 11(11) A(t)TO xEU,4S, m(t)c(m)ita MdflTid, AEH(6).

<Pe verso, o pecete In fum din sec. XVII, cu initiaiele>: X.X.


1. Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boie-
rilor nostri moldoveni, mari i mici, credinciosul nostru pan Duma clucer cu

48
www.dacoromanica.ro
verii sai, Toader si fratele lui, Duma, i sora lor, Stana, fiii lui Simion Tansea,
de buravoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, i i-au schimbat satele.
Si s-au sculat slugile noastre Toader i fratele lui, Duma, si sora lor,
Stana, si au dat partea lor, jumatate de sat din Brudureti, partea de la Soholet,
credinciosului nostru pan Duma clucer, iar pan Duma clucer, el le-a dat, pentru
aceasta jumtate din Bruduresti, un sat, anume Grozestii, pe Stebnic, pe care
acel sat l-a cumparat el de la Ivan Sacala si de la sora lui, Anusca, pentru 150
de zloti tataresti; i Inca le-a mai dat 270 de zloti tadresti pe linga acel sat
Grozeti.
Deci noi,vazind buna lor voie i tocmeala i schimb, noi, de asemenea,
si de la noi am dat si am intarit credinciosului nostru pan Duma clucer acea
mai inainte spusa jumtate de sat din Bruduresti, sa-i fie de la noi uric si cu
tot venitul, lui, i copiilor lui, nepotilor, i strnepotilor lui, i rstranepotilor
lui .1 intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropit, neclintit
niciodatk in veci.
lar hotarul acelei jumatati de sat mai sus scris s fie dupa vechiul botar,
pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, si credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful de la Hotin, credinta
panului Micota i credinta panului Reate pircdlabi de Neamt, credinta panului
Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea Micotici pircalab de Orhei,
credinta panului Ion Secara pircalab de Cetatea Nouk credinta panului
Clanu spatar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia pos-
telnic, credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului Matei stolnic, cre-
dinta panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari si mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn al trii noastre din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarasi pe oricine Il va alege Dumnezeu sa fie domn
al tdrii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania i intarirea noastra,
ci intareasca i s.-i imputerniceasca, pentru ca i-am dat si i-am intarit,
pentru slujba lui dreapt. i credincioasa.
Iar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru <pan, Tau>ltul logoat, s scrie i s.'
atirne pecetea noastra la aceast carte a noastra.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6996 <1488), luna martie, 1 zi.
<Pe verso, o pecete in fum, din sec. XVII, cu initialele>: U.H.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 14. Orig., perg. (32 x 42 cm.), pecete mare atirnata (diametru:
7,8 cm.), Cu snur de matase viir1ie impletita, stricata putin la margine, Cu legenda, in exerga:
t rfridT6 TW G714SaHl, ECOEICWAI, rwcnomp AIWA,601110011. Emblema acestei peceti (cap de
hour cu botul rotunjit, coarnele arcuite inauntru i steaua Cu cinci raze intre ele, soarele
(cinci petale in jurul unei calote), in dreapta, si luna (crai nou), in stinga capului, intr-un
scut heraldic de forma neregulata aproape patrat in partea superioara (3/4) i triunghi in cea
inferioara (1/4) inconjurat de sase arcade, dispuse simetric fall de axul scutului i cu
cimpuri umplute de motive spiraliforme, si de exerga) este aceeasi pe toate sigiliile marl, ale
documentelor originale din acest volum, incit nu vom repeta descrierea ei.
0 trad., din 1813 iulie 12, de Ion Stamate biv vel pitar, Cu data de an gresit5.: 6976
(1468), ibidem, XL/4.
Trei foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, III/13 a, b si c.

49
www.dacoromanica.ro
EDITH: Rosetti, Pdmintui, p. 141 (nota d); (rez., dupl trad. din 18 13 iulie 12); I. Bog-
dan, Doc. . 1efan, I, p. 324-327 (nr. CLXXXI) (text slay 1i trad. din 18 13 iulie 12); D.I.R.,A,
II, p. 86-87 (nr. 87) (trad., dup5. orig.).
1 Ornis.
2Tn loc de: ICAN0qNHIC1,.
$ Rupt i ters.

31 1488 (6996) martie 12, Suceava.


A
Suret de pe ispisoc vechiu sirbsc de la Stefan v(oie)vod, din let 6996
<1488> mart(ie) 12 zile.

fIn numile Tatalui 0 a Fiiului 0 a Sfintului Duh, Troita sfint nedes-


partit. Iata eu, robul Domnului mien I(su)s H(risto)s, Ion Stefan v(oie)vod,
cu mila lui Dumnezu, domn pamintului Moldaviei. Facem tire prin aceast
carte <a>1 noastra tuturor cui vor cuta pre dinsa sau vor auzi cetind-o,
prcum au venit, innainte noastr i innainte tuturor boerilor notrii a Moldovii,
slugili noastre pan Mihul Ponici cu soru-sa, Maruca, i nepoata lor, Anuca,
fata Belii, i Ilcu i Labacu i sora lor, Dua, ficiorii lui Dancul din Steclieni,
nepotul lor, Alexandru, feciorul lui Ivanco Tolocico, 0 Burla 0 fratii lui,
Costia 0 Pante, feciorii lui Fedor Platon, i Romaco Ciuciul cu surorile
sale, cu Ulca cu Niaga, fiii Danciului Ciuciu, 0 Buda 0 sora lui, Nastea,
matua lor, MaruFa, fata lui Oprian, tot(i) nepoti <lui Giurgiu>1 Dvor4ti,
cu toti feciorii sai, de a lor bunavoe, de nimenea siliti, nici asupriti, au
vindut a lor driapta ocin, dintr-a lor drept uric, giumatate de sat din Dvorate,
cutul din gios, pe Sareti, i cu morile ce sin" in Sireti, insumi domniei meli,
drept patru sute zloti tatareti, care bani de mai sus scri0, 400, i-am i platit
domniia me in minule slugilor noastre, tuturor celor de mai sus scri(i), nepo-
tilor lui Giurge Dvor4te, dupa tocmala ce au avut cu domniia me.
Deci domniia me bine am voit, cu a noastra buna voire, cu curat i cu
luminat inima cu agiutoriul lui D(u)mnezeu, de am intarit a noastra sfint
mn()stire de la Mold(o)vit. 0 am fcut noi pentru a noastra sn(5.)t(at)e
mintuire, i pentru sn(a)t(at)e i mintuire fiilor noOri, am dat 0 am intarit
pre ace de mai sus zise giumtate de sat din Dvorate, cotul din gios, i cu
mori ce sint in Sireti, acei sfintii man(a)stiri (a>2 noastre, Mold(o)vitii,
unde iaste hramul Bunavestire a presfintii ndscatoarii de Dumnezeu i purure
fecioarii Mariei, i egum(e)nman(.)stirii iaste rugtoriul nostru, popa Anstasie,
ca s the ace giumtate de sat 0 cu morile acele sfintii mn(a)stiri a noastre,
Moldovitei, de la noi uric, cu tot venitul, nestramutat niceodinioar., in veci.
lar hotaruP acei giumatati de sat s fie pe unde au hotarit dumn(ea)lui
T.utul log(o)f(a)t, incepindu-se din sus, din malul Siretiului, pe din sus de
gura Dvortii, de la o salcii, ci iaste in malul Siretiului, de acolo drept la
vadul Dvor4tii, unde trece drumul Dobrandutului, de acolo drept la margine
padurii, la doi arini, de acolo la o fintina de pe cost4, de acolo drept la o
obir0e alte fintini4, pe din sus de fintina, la n4te padureti, de acolo drept la
o movila piste drum, de acolo drept la o movila, ci iaste in vale, de acolo drept
la codru, la un stejar, de acolo codru in gios pin(6.) la hotarul
iar de acole, din margine p.durii, dintr-un viazi, adick uhn, ci iaste in mijlocul
a do. pre, drept 5 pe mijlocul loziilor piste drum la o movil sapat., de acolo

50
www.dacoromanica.ro
drept la altd movild, la capul unor schini, de acolo drept la dial, la al triile
movilde, 0 de acolo drept la al patrle movild ci iaste in mijlocul toloacdi,
de acole drept la gura unii blti, ci cade in toplitd la alt movild; iar de aice
s fije pe unde au hotdrit pan Duma cluceri, adicd din gura bltii la malul
Siretiului, la viaz, adicd la u<lm>2, apoi piste Sireti la alt mal la un teiu,
de acole la un frasin ci iaste in mijlocul luncii, i pintri poeni la Ripa Hotilor 7
<0 la poiana de sus, care e ceva mai sus de Poiana lui Ion Giumdtate>8
pe IMO care poiana ce din sus9 apued codru la dial la un stej(a)r mare, de acole
la Groapa Ursului, i apuc codrul in sus piste drum la nite meri, 0 acole
iaste movil sdpat, de acole drept la trii ulmi i drept la malul Sdretiului,
pe din sus de moard de lingd salce, ci iaste impotriva ciialalte slcii ci iaste
piste Sireti. $i atita iaste tot hotaru.
Iar egum(e)n(u1) carile va fi la sfinta noastrd mn(5.)stire Mold(o)vvita
cu toti clugrii ce vor fi la aceast sfint m.n(d)stire s aib acest obicei:
s slujasc. nod, 01.1(5.) cind vom fi cu viiat, in fiitecare sptdmind o zi piste
tot anul, luni sara paraclis, iard marti dimineata leturghii, i s dea fratilor
de but ; iar dupd a noastr viiati, ii sd slujascd luni sara paraclis i mariti
diminiata leturghii. A0jdere s aibd de a face nod in fiitecarile an pomenire
la o zi.
Si spre aceasta iaste credinta a insumi domniei mele de mai sus scris,
loan Stefan v(oie)vod, i credinta a preaiubit(i) fiii domniei mele, Alecsandru
OW Bogdan [0] Vlad, i credinta boerilor notrii a Mold(o)vii, a mari
a mici.
lar dupd a noastrd viiatd, cine va fi domn tdrii acetiia, sd nu aibd a strica
aceast a noastrd danie i intdriturd, ce mai virtos sd aibd a da i a intdri,
de vremi ce noi am dat 0 am miluit aceast. mdn(d)stire Mold(o)vvita, pentru
sdn(d)t(at)e i mintuire noastrd. Iar egum(enul) carile va fi la a noastrl mAn(d)-
stire Moldd(o)vvita i cdlugdrii ce vor ldcui intr-insa, de nu vor plini ceia
ci iaste scris mai sus, ci sd vor ispiti a strica, s aib a da rdspuns la Domnul
nostru I(su)s H(risto)s i s le fie lor piri presfinta noastrd de Dumnezeu
nascdtoare.
$i pentru mai mare trie i intdriturd acestor de mai sus scrise, am poron-
cit credincios boerului nostru, dum(i)s(ale) Tdutului [vel] log(o)f(d)t, sd scrie
0 a noastrd pecete cdtrd aceastd adivdratd carte <a>1 noastrd sd lege.
<Au scris Coste, la Suceavd>10.
De pe sirbiie pe limba mold(o)viniascd s-au td1mdcit acum de al doile,
precum au fost cu putint a intdlege 0 a cunoate, i s-au diorthosit la anul
1793 ghen(arie) 16 0 s-au diorthosit intocma dupd cum au fost i iaste sir-
bete. Polc(o)v(nic) Pavd1 Debriti ot Mitr(opolie).
Acest suret de pe ispisoc cercetindu-se de noi i posleduindu-se cu cel
vechi ispisoc din cuvint in cuvint cu polc(o)v(nicul) Pav5.1i aflindu-se intocma
fr nici o grea15., pentru aceia am intdrit i noi, cu ali noastri iscAlituri,
17<93)11 ghen(a)r(ie) 31. Iacov mitr(o)polit Moldaviei12.
<Pe verso>: A Sd<r>lbdnetilor i cu surorii lor.

KOTdp TOT(d) FlOA01111Hd CEA0 ECT6 K8Ad KOTAIMA('h) HAH(h) TI1STS Aoro-
4sET F104EFIL1111 WT(K) ropt, WT(h) REAP(%) GEptTt, no SHW[11]1 OIrCTIVA Aff0f1tW-
HOH, WT(K) REp60, 4TO ECT6 Hd gEptr(%) eHATt, WT TOAt npocTt Hd PA(%)
AgoptwnoH, rAE nPHx0AHT 118T(k) AOSIII0HOHL1,11, WT(k) TOAt npocTt lid KpdH AHCd,
Hd g SAKH, WT(1) TOW& nporrt lid WENIWT/A, ApSriiik KI1pHHRH, no gla1111[111]H nap-

www.dacoromanica.ro 51
HH18, MEASHWH, WT(11) TOAt npocTt lid MOrHAO tiEpEc(k) n8T(b.), WT(11) TOAt npocTt
HA MOrliA0 4TO ECTk S AonHH8, WT(1.) TOAt npocTt HA HHKOHNHIS Hd E4,HH(11) A8H(1.),
WT(1.) TOAt ESKOHNHOH AOAS AO roTapt IllEpEdighimm(%) ... 13, d WT(11) Kpdli ANCA,
14 1,03E
WT(11) EA1111(11) !MOO 4TO ECT6 no cptAt A4 ROTOKN, WT TOAt npocTt
4EpEC(6) n8T(k) Hd KHIl4HOF0 MOrliA0, WT(%) TOAt npocTt S Ap8rou morwto15, WT("b.)
TOAt npocTt Hd TpETHIO MOrHAO, Hd IHMS, WT(10 TOAt IlpOCTt lid 4ETHEpT010 MO-
rHAO cFptA TOAOKI-1, WT(10 TOAt npocTt lid OyCTiat HOAOTS, KAt (Sic!) oyna-
MET% oy TO3AHRS, Hd Ap8roto MOrHAO ... 13; A WT(11) CHU (sic!) Aa ECT6 li$Ad
roTaptivil n4H(1.) AAd KAStIHNK(1,) , wT(11) oycTLA 60A0T4 npocTt Hd cEptr(h)
oy FANS 15 AnnS, WT(`6). TOAt npocTt lid EAHH(11) Iiidrixti(h), 4TO ECT6 HA CtlYkok
AHrS, 0y3AH FIST(K), H 110AtHd tusiumtE 4TO ECT6 MdA0 1101361W[W]E,
WT('11) nontHo TOdHd IIIHAVHTITH, H WT(11) TOAt TON HbJWHOH nontHo ... 16 48s(1.),
wT(%) TOAt npocTt lid MENCHEAHH010 /MS, WT(91) TOAt rop61 A8ronn(%) H 4E-
001) nST(K), oy IHEASKH, H ECT6 monind KOIldHHON, WT(1%) TOAt npocTt
Hd TptTH...13, WT(11) TOAt 11pOCTt Hd gEptr(k) GtptTt, okiin(E) mAHH(%),
oy HEpg0 flpOTHH(11) TON ApSroH 11EpHO, 4TO ECTI1 oy EEptr(k) etptTt no TOT CTO-
p0HH. TOE ECTH HEC(k) KOTdp(lx).
Si1,43 mapT(%) nticen(t) ROCTt, 1111 G8LIAHH.

Iar hotarul acestei jumilati de sat s fie pe unde a hotrit pan Tutu
logor.t, incepind din sus, de la malul Siretului, mai sus de gura Dvortii,
de la o salcie, ce este pe malul Siretului, de acolo drcpt la vadul Dvor4tii,
unde vine drumul Dobrorautilor, de acolo drcpt la marginca pchaii la doi
arini, de acolo drept la obir0e, la ala fintin, mai sus de fintina merilcr,
de acolo drept la o movil de peste drum, de acolo drcpt la o mova ce este
In vale, de acolo drept la fget, la un stejar, de acolo fgetul in jos pin la
hotarul Serbnetilor 13 iar de la marginea pdurii, de la un ulm ce este
intre doul pirae, de acolo drept ...14 loziile, peste drum la o movi1 sApat5.,
de acolo drept la ala movild de acolo drept la treia movi15., la groap,
de acolo drept la patra movil, in mijlocul toloacei, de acolo drept la gura
unde cade in Topli, la alt movil. 13 iar de aici s.' fie hctarul pe
unde a hotdrnicit pan Duma cliucinic, de la gura bltii drept la mal, la
un. 15 tei, de acolo drept la un frasin ce este in mijlocul lunch, intre poieni,
ling drum i poiana din sus ce este putin mai sus de Poiana lui Ion
Junatate, iar de acolo de la acea poian." din sus.. 16, stejar, de acolo drept la
gropa Ursului, de acolo lunca in sus i peste drum, la meri, i aici este
o movil spaa, de acolo drcpt la trci ulmi, de acolo drept la malul Siretului,
mai sus de moat-A, la o salcie din fata celeilalte slcii, ce este la malul Siretului
pe aceasa parte. Acesta este tot hotarul.
6996 martie 12; a scris Costea in Suceava.
A. Bibl. Acad., XL/9. Copie dupa. trad.; B. MCMXCII/5. Copia slavon a hotarnicei,
din 1793 februarie 7.
Alta copie, din acelasi an, de pe aceeasi trad., dar cu data de an gresita: 6696 la Arh.
St. Bucuresti, M-rea Rica, VIII/1. Alta copie de pe aceeasi trad. si din aceeasi data, dar cu
mici deosebiri de limba, la Bibl. Acad., MCMXCII/1 (suretul de pi suretul polcovnicului Paval
ot Mitropolie"), alta similara, dar de alta mink ibidem, nr. 3, alta din 1810 octombrie 4 (auten-
tificata. de Teodor Bois vornic s.a.) dupa. o copie de pe o trad., din 17/5 iunie 1797, Sint lije,
de Moldovan curator cezaro-craiesc, ibidem, nr. 2, i o trad., din 1793 februarie 7, a hotarnicei,
ibidem, nr. 4. Un rez. intr-o marturie hotarnica din 1832 septembrie 6, ibidem, MDXXXVI/15,
f. 2r. (nr. 1). Cinci ment., la Arh. St. Bucuresti, M-rea Rica, XXV/28 (nr. 78), XXV/32 (nr. 1)
XXV/33 (nr. 114), ms. 1223, f. 7 r. (nr. I) i ms. nr. 576 (Condica. m-rii Rica) f. 59 v. (nr. 341)
(primele patru Cu data de an gresita: 6696, si cu numele satului Zamostea-Zamostiia); un rez.
incomplet, cu data de zi: 15 si cu ment., nejustificata, ca. doc. e plastografiat, se afla la Arh.
St. Iasi, Tr. 234, op. 258, dos. nr. 7, f. 137 (distrus in timpul celui de-aldoilea razboi mondial).

52 www.dacoromanica.ro
EDITH: Pumnul, Privire rdpede, p. 46 (rez.); Wickenhauser, Moldowiza, p. 70 72
(nr. 31) (extras germ. dupa orig. slav); Rosetti, Pdmintul, p. 140, n. 1 (rez. dup copia din
1793); Ghibanescu, Surete, IV, p. 124 125 (nr. CXXXVI) (rez. dezv., cu hotarnica intreaga,
din Condica Zvoristei, dup5. Ms. Surete, IV, 408); XIV, p. (rez.); XVIII, p. 160
(nr. 100) (cinci rez. si un extras din hotarnica, toate dupa doc. din a doua jumatate a
sec. XVIII); I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 327-331 (nr. CLXXXII) (copia din 1793); D.I.R.,
A, II, p. 87-89 (nr. 88) (aceeasi copie) ; Catalogul doc. mold., Supliment, I, p. 48 (nr. 59) (rez.,
cu data de an restabilita: 1(4)88 (6(9)96) din 6696 si socotit ca fiind alt doc.).

1 0/111S.
2 Rupt.
3 La sfirsitul copiei de la Arh. St. Bucuresti, M-rea Rica (v. descrierea arheografica)
este transcrisa din nou, de aceeasi mina, hotarnica actului, indicindu-se locurile in care origi-
nalul era deteriorat, intocmai ca i in trad. hotarnicei de la Bibl. Acad., MCMXCIii 1.
4 Urmeaza, potrivit notei prAedente: Aice este stricat i sa intdlegi numai vorba de
fintina i de meri". In copia mentionata de la Bibl. Acad.: obirsia altei fintini".
8 Urmeaza, potrivit aceleiasi note: Aice iaste stricat".
6 Urmeaza, potrivit aceleiasi note: Aicea iaste stricat i sa intalegi si groapa".
7 In aceeasi hotarnica: Drumul Rau".
8 Rupt; intregit dupa copia de la Arh. St. Bucuresti.
Urmeaza, potrivit notei 3: Aicea este ros si spart citeva cuvinte si la urma sa
stejar".
10 Omis; intregit dupa aceeasi copie.
11 intregit dupa aceeasi copie.
12 Acest paragraf este la inceputul copiei.
Loe gol.
14 Urmeaza mentiunea copistului: stricat".
15 Urmeaza mentiunea aceluiasi: ras".
16 Urmeaza mentiunea: Aice iaste ras si spart ispisocul".
17 Deasupra, scris de all& mina: TpecTii.

32 1488 (6996) martie 12, Suceava.


Extractus.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heil(igen)
Geistes, der heiligen unzertheilten Dreifaltigkeit. Ich Diener meines Herren
Jesu Christi, Wir, Stefan Vojwod von Gottes Gnaden Herrscher der Moldauer
Landschaft, machen allen und jeden davon denen gelangen zu wissen, dass
wir aus unserem Wohlwohlen 1, reinem auch erleuchterem Herzen und mit
Beystand Gottes der heiligen Mitropolie von Szuczava we<1>2che dem heil-
(igen) Martyrer Georgi gewidmet ist und allwo unserer Eh-bitter der h(ei)-
1(igen) Georgi Metropolit ist zu bestrken und zu bekrftigen geruhet.
Derowegen bekrftigen wir far diese heil(ige) Szuczavaer Metropolj bei
Bredeczel, oberhalb Borchinestie, das sogenannte Dorf Michajestie, samt den
Mhlen und Dirsten3, welches Dorf der Metropolit Th[t]eoktist von dem Schurie
Rotompan fill- 270 tartarisch Gulden einkauftet, als fiir jener Landschaft die
der Th[t]eoktist von dem Theodor Prodan far das an dem Sireth Fluss und
unweit der n'amlichen Stadt beygenante Dorf Graesenj 4 umsteigen u.s.w., u.s.w.
Zu mehrere Bekrftigung und Bestattigung all obgeschriebener haben
wir unserem getrejen 5 Bojarn, dem Logofeten Toutul es zu schreiben und unser
Petschaft diesem unserem wahrhaftem Brief anzuhngen befohlen.
Der Thoder Gramatik hat es zu Szuczava den 12-en Marty 6996/1488
geschrieben.
Das vorstehende Abschrift seinem ins deutsche abersezten Originali
gleichlautend sein zeuget unsere Fertigung. Czernowitz am 26-e July, (1)784.
U. Orlandini m.p. Ratt und-Oberauditor, Aaron m.p., Dohnetsch.

www.dacoromanica.ro 53
Extras.
In numele lui Dumnezeu Tatl i al Fiului i al Sfintului Duh, Treime
sfint i nedesprtit. Eu robul domnului meu Isus Hristos, noi, Stefan voievod,
din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Facem cunoscut tuturor
oricui va don i aceasta ca noi, cu a noastr bunvoint, cu inim curad
luminat, i cu ajutorul lui Dumnezeu, am binevoit s intrim i s imputer-
nicim sfinta Mitropolie din Suceava, care este consacratd sfintului martir
Gheorghe i unde este rugtorul nostru, sfintitul mitropolit Gheorghe.
De aceea, noi, intrim pentru aceast. sfint Mitropolie din Suceava,
ap.-numitul sat Mili.eti, pe Brdtel, mai sus de Borhineti, cu mori i cu
dirste3, care sat 1-a. cumpdrat mitropolitul Theoctist de la Iurie Rotompan,
pentru 270 de zloti ttreti, ca pentru acel sat'pe care mitropolitul Theoctist
1-a schimbat cu Toader Prodan pentru satul Greceni4 de pe 1-1111 Siret i nu
departe de oraul cu acelai nume.
Pentru mai mare putere i tdrie a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru boier, logofdtul Thutul, s scrie i s atirne pecetea
noastr la aceast adevrat scrisoare a noastr.
Toader gramatic a scris, la Suceava, la 12 martie 6996 <1488>.
Certificarea noastr atest conformitatea prezentei transcrieri cu origi-
nalul tradus in limba german.
Cernauti, la 26 iulie (1)784. U. Orlandini m.p., consilier superior aulic.
Aaron, m.p., tlmaci.
Arh. St. Bucuresti, Consiliul Aulic de 12zboi al Bucovinei, XVII/23 b (nr. 2).Trad.
germ. Cu o ment., din aceeasi vreme, ibidem, XVII/23 (nr. 6).

1 In loe de: Wohlwollen".


2 0MiS.
3 in doc. slavon din 1465 (6973) aprilie 11 (cf. D.R.H., A, II, nr. 128): steze.
4 Numele satului este Greci (t. doc. nr. 38, 74 si 285).
5 In loc de: getreuen".

33 1488 (6996) martie 12, Suceava.

Extractus.
In Namen Gottes des Vaters, <des Sohnes und des heiligen
Geistes>l, dem heiligen und unzertheilten Dreifaltigkeit, ich Diener meines
Herrn Jesu Christi. Wir Stefan vojvod, von Gottes Gnade, Beherrscher der
Moldauer Landschaft, machen allem und jedem denen davon gelangen zu
wissen das wir aus unserem Wohlwohlen 2, seinem ot erleuchterem Herzen
und mit Beystand Gottes der heilige Metropoly von Szuczava welche dem
heil(igen) Martyrer Georgi gewidmet ist und allwo unser Ffirbitter der h(ei)1(ige)
Georgi Metropolit ist, zu bestrken und zu bekrftigen geruhet. Derowegen
bekrftigen wir ffir dieser heilige Szuczavaer Metropoly die Schenkniss unseres
heil(igen) Grossvaters des Fiirsten Alexander, nmlich an der Szuczava das
Guth 3 Averesti, samt der Mhle u.s.w.
Zu mehrer Bekrftigung all obbeschriebenes, haben wir unserem getreuen
Bojarn, Logofeten Toutul es zu schreiben und unser Pettschaft an diesem
unserem wahrhaftem Brief anzuhangen befehlen.

54 www.dacoromanica.ro
Der Toader Gramatik hat es zu Szuczava geschrieben, den 12ten Marty
6996 (1488).
Das vorstehende Abschriften ihre ins deutsche bersezten Originalium
gleichlautend seyen zeuget nachsthende Fertigung. Czernowitz, am 26'
July (1)784, U. Orlandini m.p., Rattund Oberauditor Aaron m.p. Dollmetsch

Extras.
In numele Tatdlui <si al Fiului si al Sfintului Duh>l, Treime sfinta
si nedespartita. Eu, robul domnului meu Isus Hristos, noi, Stefan voievod,
din mila lui Dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Facem stiut tuturor s'i oricui
va don i aceasta ca noi, din bunavointa noastra, cu inima curat si luminata
si cu ajutorul lui Dumnezeu, am binevoit ca sa intarim si s imputernicim
sfinta Mitropolie din Suceava, care este consacrata sfintului martir Gheorghe
si unde este mitropolit rugatorul nostru, preasfintitul Gheorghe. De aceea,
noi, intrim pentru aceasta sfint. Mitropolie din Suceava dania sfintadormi-
tului nostru bunic, domnul Alexandru, anume satul Averesti, pe Suceava,
cu mori etc.
Pentru mai mare tarie a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru boier, Tdutul logort, sa scrie si s atirne pecetea noastr
la aceasta adevarata carte a noastra.
A scris Toader gramatic, la Suceava, in 6996 (1488) martie 12.
Ca aceasta copie de mai sus corespunde exact originalului sau tradus in.
limba germana marturiseste sub semndtura sa. Cernauti, 26 iulie (1)784, U.
Orlandini m.p., consilier superior aulic. Aaron m.p., talmaci,
Arh. St. Bucuresti, Consiliul Aulic de Rdzboi al Bucovinei, XVII/23 a, f. 6 v.-7 r.
(nr. 3). Trad. germ. incompletA.
0 ment. germ., ibidem, XVII/23 (nr. 3).
EDITII: Catalogid doc. mold. Supliment. I, p. 47 (nr. 58) (rez., dup aceeasi trad.).

1 in textul german cc indica u.s.w. (si asa mai departe).


2 in loc de: Wohlwollen.
3 in loe de: Gut" (avere, proprietate).

34 1488 (6996) martie 12, Suceava.

A
Cbersetzung.
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heil(igen) Geistes,
der heiligen und unzertheilten Dreyfaltigkeit. Ich, Diener meines Herren Jesu
Christi, Wir, Stephan vojvod, von Gottes Gnaden, Herrscher der Moldauer
Landschaft, machen alien und jeden denen davon gelangen zu wisssen dass
Wir aus unseren Wohlwollen, reinem auch erleuchtetem Herzen und mit Bey-
stand Gottes die heilige Mitropoli von Suczava welche dem heil(ige) Martyrer
Georgi gewidmet ist, und allwo unser Fiirbitter der h(ei)1(ige) Georgi Mitro-
polit ist, zu bestarken un zu bekraftigen geruhet. Derowegen bekraftigen wir
filr dieser heilige Suczavaer Mitropoli die Schenkniss unseres seeligen Gross-
vaters, des Fiirsten Alexander und die Schenknisse unserer Onkeln als folgende
55
www.dacoromanica.ro
Drfer und (Gritter>1 das beym Seret Fluss liegende Dorf Vladenj samt der
Millile, nicht minder oben, in den nemlichen2 Hottar3 das Srebii ; gleichfal1s
das Schomus4 bei der Steinernen Bracke, bey derselbes des Schomus ebenfalls
samt den Miihlen, das Vereschkanj an dem Sereth Fluss, bey der Oberfuhr und
die Milhle samt Ungurenj, welche beyde Drfer 5 wir selbsten gegen das Dorf
Untere-Schikow von dem h(ei)1(igen) Metropoliten Georgi mit seiner Einwilli-
gung ausgekauft. Welch obgesagtes Dorf Untere-Schikow der Suczavaer
Mitropolj unterthanig gewesen, wir aber es nach dem Eintausch, dem Kloster
Puttna ilbergeben.
Nebst dem obengefahrten fiir des Kloster Unter-Schikov ausgetau-
schten Drfer haben wir auch einen ohneweit unterhalb der Stadt Iassj bei-
findlichen Bienengarten Balicova genannt den wir von dem Herrn Nicoare
Srebescul und dessen Schwester fiir 110 tart arisch Gulden verkauft, ingleichen
auch den auf dem Herleuer Berg gelegenen Weingarten der oft erwahnten
Mitropoli, far unser und unserer Ehegemahlin Eudokia Seelenheil zugegeben.
Die Urkunden hingegen fiber die obgedachte Ortschaften als eben
Vladenj, Srebj, Schomus6, Unter-Schikow welche die Suczavaer Mitropoli
von unserem Grossvater, Filrsten Alexander und von unsere Onkeln herge-
habt sind welchen gegngen, welches sowohl futes 7, wie auf unsere molda-
wischen Bojaren bekannt ist ; Weshalben niemand und zu keiner Zeit an
diese Gben winden diesen unsere Brief einen Auskauf machen und sich
anmassen soil 8.
Zu mehrerer Bekrftigung und Bestttigung all obgeschriebenen, haben
wir unsere getreuen Bojarn, dem Logofeten Toutul es zu schrieben und
unser Pettschaft diesen unsere wahrhaften Brief anzuhngen befohlen.
Der Toader Gramatik hat es zu Suczava den 12ten Marty 6996/1488
geschrieben.
Dass vorstehende Abschrift seinem ins deutsche ilbersezten Originali
gleichlautend sein zeuget unsere Fertigung. Czernowitz, f. 26 July (1)784.
U. Orlandini m.p. Ratt- und Oberauditor. Aaron m.p. Dollmetsch.
Traducere.
In numele Tatlui, si al Fiului, si al Sfintului Duh, Treime sfint.
nedespartitd. Eu, robul Domnului meu, Isus Hristos, noi, Stefan voievod,
din mila lui Dumnezeu,domn al Tdrii Moldovei. Facem stiut tuturor i oricdrui
va don i aceasta c noi, din bunavointa noastr, cu inim curat i luminat
cu ajutorul lui Dumnezeu, am binevoit s intrim i s imputernicim sfintei
Mitropolii de la Suceava, care este consacrat sfintului martir Gheorghe
uncle este mitropolit rugAtorul nostru, sfintitul Gheorghe. De aceea, intrim
acestei sfinte mitropolii dania sfintadormitului nostru bunic, domnul Alexandru,
daniile unchilor nostri, urmtoarele sate si <bunuri>1: satul Vadeni, asezat
pe Siret, cu moar. ; putinmai sus, in acelasi hotar, Sirbii ; de asemenea, 5omuz4,
la Podul de Piatil, pe acelasi Somuz, de asemenea cu mori ; Verescani, la Hui
Siret, la Vad, i cu moard., apoi Ungureni ; care aceste dou 5 sate, noi insine
le-am cumpdrat pentru satul Jicovul de Jos de la preasfintitul mitropolit
Gheorghe cu invoirea sa. Care sat, mai sus spus, Jicovul de Jos, a fost supus
Mitropoliei din Suceava ; noi ins, dup schimb, 1-am dat mnstirii Putna.
Pe ling satele mentionate mai sus, schimbate pe satul Jicovul de Jos
al mnstirii, am mai dat ins mentionatei Mitropolii, pentru mintuirea
sufletului nostru si al fostei noastre sotii, Eudochia, o prisaa numit a lui
Balica, aflatoare mai jos, nu departe de orasul Iasi, pe care noi am cumpdrat-o

56 www.dacoromanica.ro
de la Nicoard Sirbescul 0 de la surorile lui pentru 110 zloti tatare0i 0, de
asemenea, o vie situata pe dealul
Iar privilegiile pentru satele amintite anume, Vladeni, Sirbi, 5omuz8,
Jicovul de Jos, pe care Mitropolia din Suceava le-a, avut de la bunicul nostru,
domul Alexandru, 0 de la unchii noWi, unele sint pierdute, altele stricate, cum
este tiut boierilor notri moldoveni. De aceea, nimeni, in nici o vreme, s nu
smulga aceste bunuri, s le rascumpere sau s i le insuseasca.
Pentru mai mare trie i putere a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru boier, logofdtul Tutul, s scrie i sa atirne peFetea
noastrd la aceast carte a noastra.
A scris Toader gramatic, la Suceava, in<anul> 6996 (1488) martie 12.
C aceasta copie de mai sus in traducere germana corespunde exact
originalului su, atesta sub semnatura sa. Cernauti, 26 iulie (1)784. U. OrIan-
dini, m.p., consilier aulic superior. Aaron, m.p., talmaci.

Schrift und Bestattigungs Brief von Stephan Woyewoden, benannt


der alte", fiber das Dorf Vladenj, Averesti, Mihajesti und einige Weingarten.
Det 6996/1487 2, 12 Marz.
N 17, E.
Farst Stephan, der alte genannt, schenket fr ihn und sonders zum.
heyl(igen) seines Grossvatters des Alexandri Woda, zur Dotirung seiner
Soczavaer Metropolitan Kirche unter seinem Fiirbitter, den Metropoliten
Georgy, das Dorf Vladeni, an Szeret, samt Milhlen ; nicht minder, oben
in derselben Gegend, das Srebi, dann an den Soczavaer Fluss das
Averesti samt Mahlen ; weiters das Dorf Mihajesti an der Steinernen
Bracke oberhalb Borhonesti 1, welches an Somusch von beiden Ofern
ligt, samt den Mhlen beym Bradazell, dann Wereschckani an den Szeret
bey den so genannten Wadul samt der Miihle ; das Ungurenj und
Greczki, welche jetzt benannte zwey Ortschaften des Fiirstens erbliche
Besitzungen waren, die ar aber mit dem Metropoliten Georgi gegen das
metropolitan Dorf Unter Vikovul vertauschet und solches nachher dem
Kloster Puttna conferiret ; iibrigens erneuert er die Schanckung 12 des Bienen-
gartens, na[h]mens Balicova.13 nachst Iassi (und einige Weingarten>" auf
den Herleu 15.
Davon berichtet <wie>'6 oben gesagt an Nr. 11 17
Scrisoarea 0 cartea de confirmare a lui Stefan voievod, numit cel Batrin,
pentru satele Vldeni, Avere0i, Mihaieti i n4te vii.
Data: 6996 <1487> 9 martie 12.
N 17.
Domnul Stefan, numit cel Batrin, ddruie0e pentru el 0 mai ales pentru
sfint <adormitul> bunicul su, Alexandru voievod, pentru a inzestra biserica
mitropoliei sale din Suceava sub <conducerea) rugatorului sau, mitropolitul
Gheorghe, satul Vlddeni, pe Siret, cu mori; de asemenea, in aceea0 regiune,
Sirbii, apoi Averetii, pe riul Suceava, cu mori, apoi satul Mihaie0i, la Podul
de Piatra, mai sus de Borhone0i 1, ce este aezat pe Somuz, pe ambele maluri,
cu moar5. la Bradatel, apoi Verecani, la Siret, la ap. numitul Vad Cu moara,
Ungureni i Greci, care aceste acum numite doua localitati au fost proprietate

www.dacoromanica.ro 57
de mostenire a domului, pe care el le-a schimbat ins cu mitropolitul Gheorghe
pe satul mitropolitan Vicovul de Jos si pe care apoi ddruit mnstirii Putna.
De asemenea, a mai innoit el dania unei prisci, anume a lui Balica 13,
Iasi, <si niste vii>14 la ifir1au15.
Apoi informeaz cum s-a spus mai sus, la nr. 11 17,
Arh. St. Bucuresti, Consiliul Aulic de ROzboi al Bucovinei, XVII/23 f, f. 13 v.-14
(nr. 2). Trad. germ. incomplet.
Arh. St. Bucuresti, Consiliul Aulic de ROzboi al Bucovinei, [XIV/69, f.5 v. 6 (nr. 8).
Rez. din 1784 iulie 26.
AB. 0 ment. germ., ibidem, XVII/23 (nr. 8). Un rez. rom., de la sfirsitul sec. XVIII
sau inceputul sec. XIX, la Bibl. Acad., MXCVII/129.
0 copie germ., cu data de an gresitO: 6966 <1458>, de la sfirsitul sec. al XVIII-lea sau
inceputul sec. al XIX-lea, dup rez. germ. din Inv. doc. Mitropoliei, aclAtuit in 1783 ianuarie 3
la Z6lkiew de Johan Anastasius Manovarda), Privtlegti, nr. 17, la Arh. St. Sucea.va, Documente,
XIII/5.
AB. EDITII: Popovici, Index Zlkiewiensis, p. 551 (copie du$ rez. germ. al lui J. A.
Manovarda si trad., cu data de an gresia: 6966 <1458>) ; Erbiceanu, Ist. .Mitropoliei, p. 20
(rez. de la sfirsitul sec. XVIII, cu data gresit6.: 6966 (1458) martie 22); I. Bogdan, Doc. .tefan,
I, p. 7 (nr. IV) (trad. dupl copia rez. germ. din Popovici, Index Z6lkiewiensis); D.I.R., A, I,
p. 293 (nr. 351) (rez., dup5. I. Bogdan); Catalogul doc. mold. Supliment, I, p. 47 (nr. 56) (rez.
dezv., dup& textele AB).
1 intregirea ne apartime; in text se inregistreazg aici cuvintul Zwier (indoitura), marcind
cuvinte necitite de traducAtor.
2 in text: nemlichen".
3 Asa in text.
4 in textul B numele satului este MihMesti"; de aici 011 la sfirsitul paragrafului,
textul A este lacunar; enumerarea corectO si complet a satelor, in textul B ( r. mai jos).
5 in textul B, alAturi de Ungureni este mentionat si satul Greci.
6 V., mai sus, n. 4.
7 Gresit, in loe de futoch (stricat).
8 Lipseste textul privitor la hotare i sfatul domncsc.
Anul erei noastre, socotit gresit de copist, in stilul de 1 septembrie; corect 1488.
1 In loe de: Borhinesti" (cf. D.R.H., A, II, nr. 60, 74 si 128, si, in acest volum, doc.
nr. 32) sau de Bohrinesti" (cf. I. Bogdan, Doc. .5.tefan, I, p. 7).
11 Urmeaz, intre paranteze, explicatia copistului (ein seichter Ort, wo man ilbelgahen
und jahren kan ) (un loe putin adinc pe unde se poate merge sau trece).
12 Gresit, pentru: Schenkung" (danie).
13 In copia germ. a rez. de la Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5: Baticova", corectat
la I. Bogdan, loc. cit., in (prisaca) lui Batin".
14 01111S ; V. textul A si rez. de la Arh. St. Suceava, Documente, XIII/5.
15 In rez. citat de la Arh. St. Suceava se mentioneaz c viile sint linga dealul Ungurilor
si c Mitropoliei i se intdresc i ase sOlase de tigani.
16 Omis.
17 Se referl la doc. din 1469 (6977) februarie 15 (v. D.R.H., A., II, nr. 157).

35 14<88> (69<96>) martie 15, Suceava.

Im Namen des Vaters und des So<h>nes und des heil(igen) Geistes,
der einigen unteilbaren heil(ige) Dreifaltigkeit. Sieh, ich Knecht meines Herr-
schers Iesu Christi, Io Stefan W(oe)w(oda), Hospodar des molaudischen Landes
tun kund durch diesen unseren Brief allen, die ih<n> solchen sehen oder ihn
lesen hren 1, wienach vor uns und all'unseren moldauischen Bojaren, den
g-rossen und den kleinen, gekommen ist Steful So<h>n Ana's, der Tochter
des Koste 2 TAtrasch, aus seinem guten Willen, von niemand gentiget oder
gezwungen und hat sein warhaftes Vater-und Ahngut, des seines Ahnes
58 www.dacoromanica.ro
Iwaschko, die Halite des Dorfes Wikschinez an der Su6av unserer Herrschaft
selbst um 200 tatarische Gulden verkauft.
Gleichfalls ist vor uns und unseren moldausichen Bojaren gekommen
unser Diener, H(er)r Andrijasch Hankowid, sein Bruder Iwanko und ihre
Schwestern Anna und Taza mit ihren Kindern und ihrer Sippe Marina, Anastias
Tochter und Demeschkos Enkelin, aus ihrem guten Willen, von niemand genti-
get oder gezwugen und haben verkauft ihr wahres Vater-und Ahngut, die
zweite Halite des Dorfes Wikschinez an der Sudaw, auch uns(ere) H(err)-
sch(af)t selbst um 200 tatarische Gulden.
Und ich (as) 3 uns(ere) H(err)sch(af)t hat all diese 200 tatarische Gulden
in die Hnde Stefuls, Annas Sohne, bezalt, und Steful hat den Vorrechtsbrief,
den sein Ahn Iwaschko auf seinen Teil des Dorfes Wickschan von unserem
Ahne Alexander dem W(oe)w(oda), hatte, auch in die lande uns(erer) H(err)-
sch(af)t gegeben ; und die 200 tatarische Gulden haben wir in die Hnde
unseres Dieners, des Herrn Andriasch Hankowid, in die Hnde seines
Bruders Iwanko und in die Hnde Hirer Schwestern Anna und Taza und
ihrer Sippe Marind,Demeschkos Enkelin, bezalt.
Nachdem wir fiber Alles, was oben geschrieben, vor uns und unseren
moldauischenBoj aren fibereingekorrunen und alles bezalt hatten, so habe ich
(as)3 uns(ere) H(err)sch(af)t es hiebei ffir gut befunden mit uns(erem) H(err)-
sch(af)t gutem Wo<h>lwollen, mit seinem und erleuchtetem Herzen, mit
all unserem gutten Willen und mit Gottes Hilfe zur Bestrkung und Bekrafti-
gung unseres heil(iger) Klosters Putna, und haben gemacht <fill- die Seelen
unserer Vorf aren und unserer Aeltern, far unsere Gesundheit und Seligwerdung,
filr die Gesundheit und Seligwerdung unserer Kinder>4, und haben gegeben,
gewidmet und bestdrket mit diesem ganzen beiderteiligen Dorfe, namens
Wikschinez an der Sudaw, dieses unser heil(ige) Kloster Putna, wo das
Gotteshaus der Himmelfa<h>rt unserer heil(iger) Herrscherin, unserer
Gottesgebdrerin und allzeit Iungfrau Maria und wo der Egumen unser Beter,
Archimandrit Paisie ist.
Und den Vorrechtsbrief, den Steful in die Hande uns(erer) H(err)sch(af)t
gegeben, habe ich (as) 3 uns(ere) H(err)sch(af)t in die Hande unseres Beters,
des Archimandriten Egumens Paisie von Putna gegeben, auf dass dieses Dorf
Wikschinez <fiir die Seelen unserer Vorfaren und unserer Aeltern, far unsere
Gesundheit und Seligwerdung, fr die Gesundheit und Seligwerdung unserer
Kinder>5, von uns eine Handveste sei mit allen Einkiinften unverbriachlich
far immer, in Ewigkeit.
Und der Hotar dieses obgeschriebenen Dorfes soll von allen Seiten
nach dem alten Hotar sein, wo solcher seit jeher bestanden.
Und hierauf ist die Begl(aubigung) uns(erer) H(err)sch(af)t des obge-
schriebenen wir Stefans des W(oe)w(oda) und die Begl(aubigung) uns(erer)
H(err)sch(af)t vielgeliebtesten S<h>ne, Alexander und Bogdan-Wlad, die Begl-
(aubigung) unserer Bojaren: d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Sbiar.,
d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Ngd, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Duma, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Gangur, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Dragosch, Hofrichters, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Hdrman, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Iazko Hudid, d(ie) B(eglau-
bigung) d(es) H(er)r(n) Dashbog, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Steful,
Parkalaben von Hotin, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Mikot und Rzesch,
Parkalaben von Nemz, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Andreik des
Cortorowers, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Grosa Mikoti6, Parkalaben
von Orhei, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Ion Sekar., Parkalaben von

59
www.dacoromanica.ro
Nowograd, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Klnu, Kmmerers 6, d(ie)
B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Boldor, Schatzmeisters, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Eremia Kmerers, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Andreik,
Mundschanks, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Matia, Truchsessen, d(ie)
B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Schander, Marstallers und d(ie) Begl(aubigung)
all unserer moldauischen Bojaren, der grossen und kleinen.
Und nach unserem Leben, wer Hospodar unseres Landes sein wird, ent-
weder von unseren Kindern oder unserem Gnsch1echte7, oder wen immer Gott
auserwa<h>len wird Hospodar zu sein unseres moldauischen Landes, der soll
doch unsere Schenknis und Besttigung nicht umstossen, sondern sie bestrken
und bekrftigen, denn wir haben sie gegeben und bekraftiget unserem heil(igem)
Kloster Putna far die Seelen unserer Vorfa<h>ren und unserer Aeltern, far
unsere Gesundheit und Seligwerdnung, fiir die Gesundheit und Seligwerdung
unserer Kinder.
Und zu mehrerer Bestarkung und Bekraftigung all des Obbeschriebenen
haben wir unserem getreuen H(er)r(n) Tutul, dem Kanzler, befohlen zu schrei-
ben und unser Siegel beizuhngen diesem unsern Briefe.
Geschrieben hat's Ion zu Sudawa im I(ahre) 69758 des Mon(at) Marz 15.

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfintului Duh, Troit sfinta, de o


fiint i nedespartit. lata eu, robul st5.pinului meu, Isus Hristos, Io $tefan
voievod, domn al Trii Moldovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastr,
tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ca a venit, inaintea
noastra i inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici, Steful,
fiul Annei, fiica lui Coste 2 Tataras, de bunvoia lui, nesilit de nimeni, nici
asuprit, si a vindut adevrata sa ocin i dedin5., a bunicului sau Ivasco, jum5.-
tate din satul Vicsinet, pe Suceava, domniei noastre inssi, pentru 200 de zloti
tatresti.
$i de asemenea au venit inaintea noastra i inainta boierilor nostri moldo-
veni sluga noastra, pan Andrias Hancovici, i fratele su, Ivanco, i surorile
lor Anna si Tata, cu copiii lor si vara lor, Marina, fiiica Anastasiei, nepota a lui
Demesco, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vindut dreapta
lor ocind i dedina, cealalta jumtate din satul Vicsineti, pe Suceava, tot
domniei noastre nine, pentru 200 de zloti ttresti.
$i eu, domnia noastra, am pltit toti acesti 200 de zloti tatresti in
miinile lui $teful, fiul Annei, iar $teful a dat si privilegiul, pe care l-a avut
bunicul su Ivasco pentru partea lui din satul Vicsani, de la bunicul nostru,
Alexandru voievod, in minile domniei noastre. $i cei 200 de zloti ttresti
i-am pltit in miinile slugii noastre, pan Andrias Hancovici, in miinile fra-
telui sau, Ivanco, i in miinile surorilor lor, Ana si Tata, si ale verei lor, Marina,
nepoata lui Demesco.
Dupd ce ne-am inteles asupra tuturor celor mai sus scrise i am platit
totul inaintea noastr si a boierilor nostri moldoveni, am socotit eu, domnia
noastra, ca este bine cu bunvoia domniei noastre, cu inima curata i luminat
si din toata bunavointa noastra i cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru intrirea
imputernicirea sfintei noastre manastiri Putna <si am fcut pentru pome-
nirea inaintasilor nostri i pentru parintii nostri, pentru sanatatea i mintuirea
noastr i pentru sdnatatea i mintuirea copiilor nostri>4 si am dat si am
inchinat i am intarit, cu amindou partile din tot satul, anume Vicsinet, pe
Suceava, sfintei noastre manastiri Putna, unde este hramul Adormirea 9
sfintei noastre stapine, nsctoare de Dumnezeu i pururea fecioara Maria,
unde este egumen rugtorul nostru, arhimandritul Paisie.
60
www.dacoromanica.ro
lar privilegiul pe care l-a dat Steful in miinile domniei noastre, eu,
domnia mea, 1-am dat in rniinile rugtorului nostru, arhimandritului egumen
Paisie de la Putna, pentru ca acest sat Vicsinet, <s fie pentru pomenirea
tasilor nostri si a printilor nostri, pentru sratatea i mintuirea noastr
pentru s5latatea i mintuirea copiilor nostri> 5 de la noi uric cu tot venitul,
neclintit in vecii vecilor.
Iar hotarul acestui sat mai sus scris s fie din toate prtile dup vechiu/
hotar, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei noastre, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago s vornic, credinta panului Hrman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pircIlab de Hotin,
credinta panului Micota si a lui Reates pircalabi de Neamt, credinta panului
Andreico Ciortorovschi, credinta panului panului Grozea Micotici pircklab de
Orhei, credinta panului Ion Secar pircalab de Cetatea Nou, credinta panului
Clanau <spatar> lo credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia
postelnic, credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului Matei stolnic,
credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni
mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, sau din copiii
nostri sau din neamul nostru sau iardsi pe cine Il va alege Dumnezeu s fie
domn al trii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania i intdrirea
noastr5., ci s intareasc i s imputerniceasc, caci am dat si am inarit sfintei
noastre manstiri Putna pentru sufletele inaintasilor nostri si ale printilor
nostri i pentru sdratatea i mintuirea noastr i pentru sanaatea i mintuirea
copiilor nostri.
lar pentru mai mare putere i intArire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logofa, s scrie i s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6975 8 <1467> luna martie 15.
Dup5. Wickenhauser, Homor, p. 177 179 (nr. VI). Trad. germ. dup orig., perg., pecete
<atirnat5.>.

ALTE EDITH : Fondulreligicnar, in Candela", 1889, p. 739 (rez., cu data de an corect5.:


1488 (6996), dup5. Protocolul Comisiei de delimitare a mosiilor din 1781, nr. 137); Wickenhauser,.
Woronetz und Fuina, p. 166 (nr. XX) (rez. germ., cu data de an coreca: 1488 (6996) ; Dan,
M-rea ,si com. Fuina, p. 174 (nr. 3) (rez., din 1764, Cu data de an corect5., in Catastiful lui
Vartolomei MAzAreanu) ; I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 33 1-332 (nr. CLXXXIII) (rez. rom.
al editorului, dup5. Wickenhauser, Homor, cu data de an corectat dup rez. germ. al aceluiasi
Cu mentionarea altei trad. germ. ce se afla la Tabula" din Cerrauti) ; D.I.R., A, II,
p. 89-91 (nr. 89) (trad. rom., dup5. Wickenhauser, Homor, cu data corectat5. dup5, I. Bogdan).

1 De la Hospodar" pin5. la hbren", intregit, potrivit indicatiei lui Wickenhauser, dup5..


documentul din 1430 (6938) februarie 21 (v. in D.R.H., vol. I, doc. nr. 96).
2 Mai jos: Iwaschko" (Ivasco).
3 Parantezele lui Wickenhauser.
4 Text intre paranteze in trad. germ.
5 In text, intre paranteze: wie oben (ca mai sus), cu referire la cuvintele puse mai sus
intre paranteze de editor (v. nota precedent5.) i reintregite de noi.
6 C15.n5.0 nu era Iidmerer" (postelnic), ci sratar.
7 De la und d(ie) Begl(aubigung)" pin& la Geschlechte", intregit, potrivit indicatiei
lui Wickenhauser, dup documentul din 1428 (6936) decembrie 28, p. 84, nr. I (cf. si textui
documentului original, in D.R.H., I. nr. 80).

61
www.dacoromanica.ro
8 Gresit, pentru 6996 <1988> (v. descrierea arheografic5. si EDITH), data cdreia ii cores-
punde i sfatul domnesc (cf. si I. Bogdan, /oc. cit.).
9 in textul germ.: Himmelfart" (Inaltarea).
" V. nota 6.

36 1488 (6996) aprilie 3, Suceava.


f 1111 Heet GDT(s)ll,d, 11 G(61)114 11 G(A)Tdr0 4,(8)x-e, Tpointa COIROTdd, 11 EMI'
flOCALI1Hdd 11 HEpd3AEAHMd4. GE 43K, Pdgeh) 11A(d)A(I11)KKI moEro, i(cv)c(e) X(pucT(e),
hv GTEdSdH(K) IKOE130,d,d, C(0))1{TE10 (H)(0)CTIFO, r(o)cn(o),e,(e)p-k BEMAH itiOAAdHCKOH.
3H4MEHHTO 4111111A/1(1%), NC(%) CHA(!) AliCTOM(I) HdWIIMOO, HisCtM(91) KTO Ud HO%) IrK3-
pliT(%) NAN EVO 4T8,111 01(CAWWFIT(10, W>KE KA(a) ronpolissonti r(o)c(no)ACTII 0M11, Fid11111A1(1)
CA(d)r6111A/100 Hp0H3HOAEFfiEMK,H LINCTKIM(1) H CIK-KTAIJM(k) CP(%)AU,EMK, WT(%) 11110Elit
HdWE AoupotA KOftEA H wT(%) ll(or)e nomouaRt, MHO Ad 01(THrKAHM(1%) H OIrKPt-
f1HM.1% COKA@IUN Il491(1) MOHdCTHpb. WT(K) IISTHOH, HAEKE ECT(1..) A-peen(%) 01(CflEHTS1
nptc(E{A)Thl 11 IHCTLt H nptse(e)rOCAOKEHt1-1 HAW A(I1)11(1)1101 HaWd E.(0r0p0A11)11,4
np(H)cHoA(t)cH lilapre H rAE EcT(11) Er8mEH(1.) dprHA4HAPIIT(1%) MOAERMIKK Hew(k),
iwp non() IldHCTE, H oviannbui ECMK1, IrK 3dA(8)111TE C(HR)TONO 411HWIAX(11) IIPEAKW11(%)
130ANTE1EN HdWilK(%), H 3d IldWE 3Ap4HIE H CII(d)CENfE H 3d 3,PdllYE H Cfl(d)CEIITE
HdWilX(11), H AdAli ECAW TOMS COLi@OMS HdWEMS MOHdCTFIPS WT(1x) IISTH011 new(k)
npagTH npFloAis.: inicH KdANEHli WT(lx) HOCKS WT(1%) Il4WEr0 GEPELI,K0r0 Tp.hre, H WECTk
HOWHIldpE EWE WT(11) GEPEU,K0r0 TIYhrd, H HdLLIFI HFITOM11111 MAHM1 TliiK(E) wT(-K) GEpru,-
KOPO Tfrlird H CK CA4AMill,010 H MdA0E MFITO Hd GSLIdHt, 410 ECT(%) 01f ZHKOIKE.
II EWE ECAW AdAli H HOTHpKAIMI1 TOMS HdWEMS COKii@OMS MONdCTI1PS WT("K)
IISTHOH !UWE F11-1TOMOE CERO, Hd HAVk 1103MIIIISA(%), S tlEpHOHCKOH HOAOCTH.
TOE H-KCE 1311WE flliC411110E Ad ECTK TOMS HdWEMS COK,i@OMS MOHdCTIIPS lVT(11)
TISTH011 WT(11) HdC(1) OlrpHKK FI CK EVKCEMI% AOKOAOMIN, FlEflOpSWE110 FIFIKOAH>KE, Hd
KOTdpk. TOMS MALE nucemom8 CES Ad ECT(11) I1OLIEHWH WT(h) ASKOHN11,E
WT'K ASH& pOCO)C4T6M HEpEc(K) aanoATH, HepEc(L) H8Th, Hd CTOAfrh rAE morHee KOildfid,
TOA npocTH 1-1EpEC(K) A0A11118, Hd morHn8, Hd AHA(0), d WT(1,.) TON MOrWIS
LiEpEC(1) E1OAE SCE MdA01-1 Aoporolo Ao HEAIIK010 Aopor8 Luo HAET(11) wT(-K) 118KO-
131111,E, d WT(11) TON HEM-IKON Aopor8 Ao lOpTEIKel CTd134, J WT(11) TOAt ilpOCTH ilEPECOO
FlOAE Hd CTOM1S, d WT(1&) TOAt, gEpEC(1) flOAE, Hd ASH(lx) 410 ECT(1t) lid WHpt>1(4,
Td Hd ptia, Hd AEJJASH, Td ASAS, ,A,EPASEM(%), Hd CT4H(1%) MOH4CTHpCKH, d INT(1.)
TOAt ropH noToKom(K), Ao GOAOHELI,t, WT(1%) Tow& noToKom(K) AO CTdIKK Rix nw-
noe(K), Td Ild cTonnS, 1,VT(11) TOA flPOCTI1 ilEpEC(.) nom Hd 034,8 lid 11 03110, Td p8Aolo
40 MdA0r0 A0pOrS, Td, M4A010 Aoporoto, AO CTOAild, Td Hd cTeporo CTOAfld, NJ HEAH-
4011 Aoporn ulo 1I4ET(1) tvT(1.) LIEM101111,11, Td, ilEpEC(1) fiST(), flpOCTH 4EpEC(%) flOAE
4EpEC(K) AOAIIIIS lid cTonn8, Td lid ASE(h) 3H4MEHdt1(h), WO ECT(11) lid 'HM(%) KSWpS,
Hd MEASHIIIKERS wT(-K) RSLISpe, Td gEpEC(1) A0A11118 WO C'k 301KETK IIEpEEMK lid AO-
ropo AoAHHS, Td Hd A0por8, Td Aoporoio, Te 4Epec(b.) KSpiEgo AoinniS, NJ CTOAF18,
wT(11) Toro CT0i11111 S Ap8rTH cToeni1 lIJO EcT(%) Hd '1'4 FM HEpECTlx, Hd 110p0-
HiEHO noTou,H, MdA0 DMA HAFOLIKOlid fldCliKd, Td ilEpEC() xopogyA 01f CTOAF1S Td LIEjJEC(N)
A0311 lid cToenS, Hd W601111 Td Hd KdME11(2.), Hd KEprix XAScoKolo AO/11MS, Td XASHOKON)
Td tlEpEC(x) ,NEPASH, Td npocTH 4EpEc(K) FlOAE Hd IdUA011(x), lid Kpall dHCd, Td S
AliC(x) MEtH ,A,HdANd flGVtcHdA%H, Td 6SKOHNH010 AOAS AO IISKOHNKKOE XOTilfrk, rAE
gbexoAnT(9.) CTEX(Kd WT(1.) ESK0111111d, Td 11011EpEK(1s) p0FA Hd ASE(%), lid pOCC9CdTili
HQ Kpan AliCd. To EcT(1&) EMS HEc(K) xoTepK.
d Hd TO EcT(-11) ctpa HdWErO r(0)C(f10)ACTHd, 1KKIWE 1111CdHildrO, MkJ, GTE4Idlid
EOEHOAT, N IltPd fipt11113A1ORAEHFIK(1) C(lU)HWIKK r(0)C(10)ACTIld M11, flAEAdFIAPd H Ror-
AdHd-EAdAd, 11 !Ape so(K) Heumx-(%): Htpd UldHd 3E1epH, Ettpe

62
www.dacoromanica.ro
trkP4nala A8M11, 13'kfld IldHd renr8pa, EtPdfldHd Aparowe AEWPHHKd,Pd
naH4 Xlipmend, irkpa neu4 Iffu,Ka r8Anthi, gtpa nand ,A,a)fcsord, gtpd nand IllEzissne
flp'kKdAdEd XOTHHCK0r0, IrkPd Ildnd H Etpd HdHd Ptll,EWd 11131%KdAdEOHE HEAER-
H, natie f/HAPEHKd 110pTOPOECKOr0, EtPd mum rP03t alliKOTH,14 Efil&KdildEd
COPKEIICK0r0, Etpd IldHd CEKdPi& Ilfrl&KdAdEd 110110rPdACK0r0, Mid 11dHd HA11111111474
cni&-rapt, Ettpa 11dH4 BOA A0Pd KFICTirdPHHKA, Irkj14 nand (jiEmira HOCTEMIIIKA, Etpd EldHd
EIHAPEHKd LldWHHKA, EtPd EMU iiiaTEe cromnika, irkfia nand ifiaHApA KOMHCd H !Ape
Scnx(i.) gomph. nawnx(-K) monAmicKnr(%), EF(HKHX(1%) H MdAHr(%).
si no HAWEM(K) >KHKOTt, KTO ESAET('k) r(0)C11(0)Adpix HAWEll BEMAH 410A-
MECKOH, WT(1) AtTEH HAWHX"(11) WT(h) HAWEr0 pOAS HH Fl4K(11.) ESA(11) noro
(or)k nasEpET(h) r (o) cri(o) A(4)PEM11 EHTH HdEBEH BEM411 1HOAAdECKOH, TOT (11) LIJO
H HE 1101:18WHA(11) IldWEr0 AddHia H FlOTHP11}KAEHTd, AM! 410 EH 01(TEirbAH4N H OVKA-
11f1A(%), 3dHS)KE ECMH AdAll H 110T11r6AHAH C(EliN)TOMS HAWEMS MOHACTHpS kVT(10
HST11011 Hi& se,e,(8)wiE c(EtA)Tonoqiiownr(11) riPEAKwEc(%) H p0AHTEAEH HALLIHX(11) H
3d I-UWE 3Afh4liTE H cn(a)c(E)HTE H 3d 3AJ:14131E H CE1(d)CEHTE AtTEH HAWHI(10.
it KTO EEpEKSCHT('ls) HdWEr0 Addlad H 110T14110KAEHLi HOPSWHTH HAN pas-
Aptharru, TOT(%) Ad ECT(11) 111:10KAtT11 WT'lx r(OC110A)d H(or)a H Gf1(4)Cd HAWEr0,
I(cvc)8 X(pncT)a, H WT(1) Elp(t)H(H)CTIIIRt Ero E(o)ronn(a)T(E)pE, H WT(13.) ClitTE1X-(1%)
Elr(dH)r(E)AliCTH, H WT(Is.) C(E171)Thlr(11) it)" df1(0)CT(0)111% EP(1)0131111X6, IIETpa H HdEAd
EPOOH, H WT(1.) C(E/A)T61(1) T-1-17 WT(E)11,(11) 11>KE g HHKEH, H WT(1s) El&Ctr(1,)
C(EA)T61K(lx) FOKE WT('It) 'AKA 11(0r)S OIrrOMANWillX(11), H AA ECT('6) 11040EEH(11)
II0At H nporoAtTomt; dpin, H Ad HALIET(1) OrLICTiE WIrk411 TSAEE WEE Irlt2llf1HWd
HA X(pticT)d ll(or)a: Kj36116 Ero HA HHX.(11) H HA 9d40K(11)
tI HA ESAWEE KirknocTk H 110THP1OKAEHTE TOMS 111,CEMS (OWE 1111CdHHOMS,
ECMH HdWEMS Etp140MS nan8, TI.STSAS itoro4sETS, F1HCdTH H HdWS HE4dT(6) npnat-
CHTH K CEMS AHCTS HdWEMS.
HHC(d) Itt7H(ls), 1111 CS'IdEt, 11(11) lt(t)TO xsu,vs, m(t)c(m)u,a 411PHAid, AEn(k).

< Pe verso, insemnare contemporana>: t <liikcn to1amEn<n>1 wr(-K)


GEpERCK0r0 Tpl&rd H MH<TO>1 Aftd<i10E >1.

t In numele Tatlui, 0 al Fiului 0 al sfintului Duh, Troit. Sfinta, 0 de


o fiint i nedespartita. Iata eu, robul stpinului meu, Isus Hristos, Io Stefan
voievod, din mila lui Dunmezeu, domn al Tarii Moldovei. Facem cunoscut,
cu aceasta carte a noastr.., tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunavointa noastr, i cu inima curat.
luminatd, i din toata bun.voia noastra cu ajutortil lui Dumnezeu ca sa
intarim i s imputernicim sfinta noastra manastire de la Putna, unde este
hramul Adormirea preasfintei i curatei i preabinecuvintatei stpinei noastre
nascatoare de Dumnezeu i pururea fecioar. Maria 0 unde este egumen arhi-
mandrit rugatorul nostru, chir popa Paisie, 0 am facut, pentru pomenirea
sfintraposatilor inainta0 i parinti ai nWri, i pentru snatatea i mintuirea
noastr i pentru sanatatea i mintuirea copiilor notri, 0 am dat acestei sfinte
manstiri a noastre de la Putna venitul nostru drept: toate pietrele de ceara
de la tirgul nostru Siret, i ase vWinari tot de la tirgul Siret, i propriile noastre
mori tot de la tirgul Siret i cu sladnita i vama cea mica de pe Suceava, ce
este la Jicov.
inca am dat 0 am intrit acelei sfinte manastiri a noastre de la Putna
satul nostru propriu, anume Cozminul, in tinutul Cernuti.
Toate cele mai sus scrise sa fie sfintei noastre mnastiri de la Putna de
la noi uric 0 cu tot venitul, neclintit niciodatd, in veci.

63
www.dacoromanica.ro
Iar hotarul acelui sat mai sus scris s fie incepind de la Lucovita, de la
stejarul ingemnat peste zpodii, peste drum, la stilp, unde este o movir
sapat, de aici drept peste vale, la movild, la deal, 0 de la acea movil peste
cimp tot pe drumul cel mic pind la drumul cel mare care merge de la Lucovita,
iar de la acel drum mare la iazul lui Iurie, iar de aici drept peste cimp la stilp,
iar de aici, peste cimp, la stejarul ce este la tdieturd, 0 la riu, /a Derlui,
In jos, pe Derlui, la iazul mnstirii, iar de aici in sus, pe piriu, pin. la Solonet,
iar de aici pe piriu pind la antul iazului, 0 la stilp, de aici drept peste cimp la
baia Coziei 0 pe la baie pind la drumul mic, 0, pe drumul mic, la stilp 0 la
stilpul vechi, la drumul mare care vine de la Cernduti 0, peste drum, drept
peste cimp 0 peste vale la stilp 0 la stejarul insemnat, care are pe el un bour,
la Iablunivetul de la Cuciur 0 peste valea ce se cheam. Ruptura la alt vale
0 la drum, 0, pe drum 0 peste valea lui Curie, la stilp, iar de la acest stilp
la alt stilp ce este pe coast-a, 0 la ulm, la piriul Coroviei, putin mai sus de pri-
saca lui Pliuco, 0 peste Corovia la stilp 0 peste vii la stilp, la costi. 0 la
piatrd, la obiria Vii Adinci, apoi pe Valea Adina 0 peste Derlui i drept
peste cimp la mr, la marginea pdurii, apoi in pdure printre dou poiene,
prin fget in jos pink' la hotarul Lucovitei, unde iese poteca din aget,
de-a curmeziul cornului la stejar, la stejarul Ingemanat, la marginea pdurii.
Acesta i este tot hotarul.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
$tefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului teful pirelab de Hotin,
credinta panului Micot i credinta panului Reate pircdlabi de Neamt,
credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea Micotici
pirclab de Orhei, credinta panului Secar pirclab de Cetatea Nou, credinta
panului Clndu spdtar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului
Eremia postelnic, credinta panului Andreico ceanic, credinta panului Matei
stolnic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor notri
moldoveni, mari i mici.
lar dupd viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, Moldova, din
copiii notri sau din neamul nostru sau iarai pe ori,cine Il va alege Dumnezeu
s fie domn al trii noastre, Moldova, acela s nu clintease dania i intarirea
noastr, ci s intdreasc i s imputerniceasc, pentru c am dat 0 am intrit
sfintei noastre mnstiri de la Putna pentru pomenirea sfintrposatilor notri
inainta0 i pdrinti i pentru siiratatea i mintuirea copiilor notri.
Iar cine va indrzni s clinteascd sau s sfrime dania i intrirea noastra,
acela s fie blestemat de Domul Dumnezeu i Mintuitorul nostru, Isus Hristos,
0 de preacurata lui maick 0 de cei 4 evangheliti, 0 de 12 sfinti apostoli de
frunte, Petru 0 Pavel 0 ceilalti, 0 de 318 sfinti printi de la Nicheia, 0 de toti
sfintii care din veac au pacut lui Dumnezeu, i sd fie asemenea lui Iuda i
blestematului Arie i s aib parte cu acei iudei care au strigat asupra lui
Hristos Dumnezeu: singele lui asupra lor i asupra copiilor lor.
Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logoft, s scrie i s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6996 <1488>, luna aprilie, 3 zile.

64
www.dacoromanica.ro
< Pe verso, Insemnare contemporana>: t <Toate>1 pietrele de la tirgul
Siretului i vama cea mica.
Bibl. de Stat a U.R.S.S. V. I. Lenin", Sectia manuscrise, Colectia Markevici-Lukasevici,
fond nr. 159, doc. nr. 13. Orig., perg. (43 x 54,5 cm), pecete atirnatk pierduta; cu o foto.
0 trad. rom., din 1749 (7257) iunie 6, Cu data de zi gresia: 30, la M-rea Putna, inv. nr.
133, si doul trad. germ.: una, din 1782 ianuarie 31, de locotenentul M. S. Lopeisky, la Arh.
St. Suceava, Fond M-rea Putna, I/11 (fost la m-rea Putna, inv. vechi nr. 130), si alta, de
translatorul J. Marcifikiewicz, revizuit i corectat5. de consilierul Buday <-Deleanu>, se afla
in colectia Al. Czokr.vski din Liov. 0 copie slavk dup. Ynsimiuxiit (v. EDITH), la Bibl.
Acad., ms. nr. 5234, f. 221 r.-v.
Patru foto.: una, ibidem, Fotografii, V/50, i trei, la Inst. de ist. si arh. A. D. Xe-
nopol"-lasi, Fotografii, 111/14 a, b i c; un cliseu, la Arh. St. Bucuresti, Colectia micro-
filme U.R.S.S., rola 61, cadrul 718.
EDITH: Pumnul, Privire rdpede, p. 92 (rez., dup5. Protocolul Comisiei de delimitare a
mosiilor, din 1781, nr. 130); Fondul religionar, in Candela", 1889, p. 744-746 (rez., dup5. ace-
lasi Protocol) ; Wickenhauser, Woronetz und Putna, p. 166 169 (nr. 21) (trad. germ. cu greseli) ;
YnAHHwcin, Mamepia.abi, p. 117 (nr. 100 a) (rez.); Codrescu, Uricariul, XI, p. 94 (rez. dup5.
Ymituitucia) ; 5110,04Hpcxiii, Fpamomb: moilbae., p. 12 13 (nr. 11) (text slav); Rosetti, Pd-
mintul, p. 137, n. 1 (rez., dup5. Y.Tlimmtucik); Dan, M-rea ,si com. Putna, p. 190 191 (nr. 2)
(rez. din Catastiful lui Vartolomei 1115.a.reanu); I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 333-34 1 (nr.
CLXXXIV) (text slay, trad. editorului si trad. din 1749 (7257) iunie 6, cu corectarea greselilor
tuturor traduatorilor i editorilor anteriori); idem, Album, pl. 68 (facs.); D.I.R., A, II, p.
9 1-93 (nr. 90) (trad., dup foto. orig.); Catalogul doc. mold. Supliment, I, p. 48 (nr. 59 bis)
(rez. dezv.).

1 Sters.

37 1488 (6996) aprilie 5, Suceava.


11(H)A(0)CTII0 R(0)>K1E10, M6I, GTE4SdH('h) KOEHOM, r(o)cn(o),4(a)p% BEMAH
3HdAlEHHTO IIHHHM(1) HC('I) CHM(6) AliCT0M(6) HdWHM(11) 1311CtM('h)
KTO Hd H(h) Irli3PHT('h) HAli Ero ,ITSLI14 OVCAKIWHT('k) VOICE TOT('k) HCTHHHTH HdW(6)
KtpHTH gOldpHH('K), Hal(1) ASMd Hp'hKdAdE(), CAS>KHAN) HdA('h) flpdHO H Htpuo.
Ttm, M11/, KHAtHWE EVO 11PdK010 H HtpH010 CASNCES AO HU('k), 1Kd40HdAH ECMH Ero
wcosHolo HAWEIO M(H)A(0)CTTIO, AdAH H HOTIKISMAHAH ECMII EMS WT('h) Hac(%), HdWEH
3EM4H IVLOAAdliCKOH, EAHO CEAO wT(%) HdWHK(11) CEAdK('k), Hd HM' rAE MA(1) itETE,
Hd BOrAdHd, H EAU CEAHIPd S TOM('i) KOTdpH, Hd TOTOW('i), Hd HMt rAE
Rwt(11) Badlid WT('K) 1V1OHWd, LIJO HdM('k) WCT4A0 Tdd CE14 WT('k) BA10IH H WT('k)
KH-kr1111H Er(o) rImi, HC WHIKIIME AE44 HdWEr0, dAENHAPd HOEHOAH.
TOE BlICE KHWE ElliCdHHOE Ad ECT('K) EMS WT('K) Hde('K) 01rPHK6 H K11<CEM101
AOKOA0M11, EMS, H AtTEm(%) EVO, H OlrH8EUTOM6 ECO, H riptSuhrromk EVO, H npatpS-
pmTom(k) Fro H g-hcEmS poAS EVO, KTO CIA EMS H3KEpET('k) HdHEAWICHTH, HEHOpSWEHO,
HHKOAMKE, Ud KkKH.
r0Tdpli TOMS cEnS H TO11 CEAHLPE AA ECT('h) CrIt SCHMH CHOHM1-1 CTdpHAAH KOTA-
pHAAVI, KSAd 113 KtKd WHCHHdAH.
fi lid TO EcT(%) Rtpa HaWEr0 r(ocno)Acrca RUEDE HHCAHHdrO, Mimi, GTEZISdHd HOE-
HOAH, H Irkfid flpt131%3AIOSAEHHr('h) C(61)HWH() r(ocno)AcTga MH, ELENHApd H hor-
Aatid-EAdAd, H Iltpa solapb, HalliHr('h): Ktpd IldHd Bsiefm, stpd HdHd ikkrd, HtPd IldHd
rdHrSPd, Khipa H4H4 Aparowa AllOpHHK4, stpa HdHd XpMaua, litpd Mind IIIH,K4 rSAH4d,
Ktpa IldHd ,A,d>KROrd, chipa fldHd BIE SAd XOTHHCK0r0, KtPd fldHd IVIHKOT% H Htpa
PtLI,EWd Hp/xKdAdROKE BEME11,01, Ktpa HdHd dHApEHKd llopTopoaciari, Ktpa EldHd
rPOSH flpixKdAdEd CapIEHCK0r0, Htpa EI4U4 GEKdpil IlfrhKdAdRd IloKorpeAcKoro, Ktpa
HdHd BA1.1111Wd CIVIITdpt mtpe EldHd BOAA0P4 HVICTtpHliKd, litpd HdUld epEnnia HOCTEA-

65
www.dacoromanica.ro
HHKd, Etfid !WU iTHApEHKd gdWHHKA, IrkPaHd ladTid CTOAHHKd Htpa 114114 IndHAPA
KOMHCd HPd Koiapk 1141111x-(%) Soirk , HE4HKHK(16) H MAAHr(%).
El 110 HdWHM(K) NCEMOTt, KTO ESET r(oc)11(o),A,(4)p% HAM BEMAH AIOAAMS-
CKOH, WT(%) AtTEH EldWHX(%) HAH WT(%) H4WEr0 POAS, HAH naK(%) E84,(I) <,oro fiork
11>l3grprr(%) r(oc)n(o)A(a)pEmb. KHTH HdWEH 3EMAH, AIOAAMCKOH, TOT(%) WO 6H
HE n0138WHAN) 114wEro Ad<HH >id H 60,131:110KEHTd, dAH LjJOEH 01(THIY11,3,HA(1) H Sicptriun(%),
34118)KE ECMH EMS MAN H [H] 110TKP%AHAH 34 E<ro>2 npagSio H KtpHSIO CASWEV.
ti HA BtrAWEE Kwknorr(%) H 60THp11}KAEHTE TOMS 111%CEMV MBE 6HC4HHOMS,
HEAtAH ECMH HAWEMS Ktimomv ne118, T%8T8nv AOVOZISETS, 11HC4TH H I14W8 11EI14T(6)
ElPHIACHTH K CEAW AHCTS HdWEAW.
11HC(d) TWH(1%), K1. CSildfit, ANTO xS11,46, m(t)c(at)u,a 4n(p11ni4) 7.
<Pe partea de jos a documentului, lng nurul pecetii o insemnare
contemporan5.>: ,A,VMd T<E TOMd AOrOZISETd <0 alta, pe verso): AVMA <KA >1,111-
11P11K4(I4Elt...1.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut, Cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, c acest adevrat boier credincios al nostru, pan Duma
pircalab, ne-a slujit drept i credincios. Deci noi, vzind slujba lui dreapta
credincioas cdtre noi, 1-am miluit cu deosebita noastr mil, i-am dat
i-am intrit de la noi in tara noastrk Moldova, un sat dintre satele noastre,
anume unde a fost Fete, pe Bogdana, si o seliste in acelasi hotar, pe Trotus,
anume unde a fost Oana din Moisa, care sate ne-au rmas de la Vilcea si de
la cneaghina lui, Olga, din privilegiul bunicului nostru, Alexandru voievod.
Toate acestea mai sus scrise s-i fie de la noi uric si cu tot venitul, lui,
copiilor lui, i nepotilor lui, i stranepotilor lui, i rstrnepotilor lui
intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat.,
In veci.
lar hotarul acestui sat si al acestei seliti O. fie cu toate hotarele lor
vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Gangur, credinta panului Drago s vornic,
credinta panului Hrman, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Dajbog, credinta panului Steful de la Hotin, credinta panului Micot i cre-
dinta panului Reates pircdlabi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorov-
schi, credinta panului Grozea pirc5.1ab de Orhei, credinta panului Secar
pircdlab de Cetatea Noua, credinta panului ClAndu sptar, credinta panului
Boldur vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Andreico
ceasnic, credinta panului Matei stolnic, credinta panului Sandru comis
credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
Iar dupd viata noastrk cine va fi domn al trii noastre, Moldova, din
copiii nostri sau din neamul nostru sau iardsi pe oricine 11 va alege Dumnezeu
s fie domn al trii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasc dania i intarirea
noastr, ci s intreased i s'a imputerniceasck pentru ca i-am dat i i-am int.rit
pentru dreapta i credincioasa lui slujb5..
lar pentru mai mare putere i intrire tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, rutul logofat, s scrie i s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastra.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6996 <1488), luna aprilie 5.
66
www.dacoromanica.ro
<Pe partea de jos a documentului, lingA nurul pecetii, o 1nsemnare
contemporan5.>: Duma, socrul lui Toma logofet. alta, pe verso>: Duma
al lui Vlaicul,
Biblioteca National& Kiril i Metodiu", Sofia, Arhiva de tipdrituri vechi, nr. 392. Orig.,
perg., (30 x 42 cm.), pecete atirnat (snur de mtase purpurie), cu legenda: t 111.14T6 IW
GTI4S4HIN HOEBWAA, rwcnoap 3iMAH AAWAA4FICKOH.
0 copie moderna, de Stoica Nicolaescu, la Arh. St. Bucuresti, ms. nr. 1252 (Copii parti-
culare), f. 33-39.
0 foto., dup& Mihailovici (v. EDITH), la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Iasi, Foto-
grafii, 111/15.
EDITH: Erbiceanu, V. G., Hrisov, 1488, p. 375-377 (text slav, dui:d orig., si trad.) ; Ro-
setti, Piimintul, p. 138 139, nota (rez., dup& ErlAceanu); 1.1oHes, Hum Ha paHonucume u
cmaponevamnume Knuzu Ha HapodHama Eu6nuomeHa in CoOuH, I, 1910, p. 424, nr. 392 (317)
(rez., cu data de an gresitA: 1484, si cu o sumar descriere arheografic&); I. Bogdan, Doc.
.5*tefan, I, p. 344-345 (nr. CLXXXVI) (text slay, dup5. Erbiceanu i dup& copia lui Stoica
Nicolaescu) ; Mihailovici, Meirturii romeinegi, p. 5-7 (nr. I), si in Revista socieatii istorico-
arheologice", p. 329-330 (trad. editorului, dup& orig., care, la sfirsitul sec. XIX, se afla
intr-un sat din Basarabia, cu data de an gresia: 6976 (1468), si facs. (p.'7;) D.I.R., A, II,
p. 95 (nr. 92) (trad., dup& I. Bogdan).

Sters.
2 Rupt i sters.

38 1488 (6996) aprilie 6, Suceava.

t El& HAVE GDT(h)11,4, H G(61)Ha, H G(HA)T(0)r0 ,A,(8)jca, Tpo(u)ite C(111A)Tdd


EANHOCX11.1Hdd, H HEpd3AEAHM4. GE ASK, pa(k) an(a)A(b.i)Khl moEro I(cv)cv X(pHeT)a,
TW GTE AH(11) HOEBOA(4), E(0)>KIEFO M(H)A(0)CTTIO, r(0)CII(0)41)plt BEAAAH 11710A-
A4ECKOH. BHAMENVITO LINHUM(11), HC c(K) MICTOAA(11) H4WHAA(6), 1111CIAM(%) KTO
Hd HEM(11) 01r3pHT(11) HAN Ero 11110,111 01rCA111WHT1+, WISE npiHAowa, ripskA(11) HAMN
nptA(1.) OIrCliAAH HAWHMH MOAAAHCKHMII ROWE, 1111.11pEua, HIEHd MEd eKOEECKSild,
A04K4 TOdAEpd 11p0A4HA, H ApSraa HENOTd EH, AOLIKd 11.d3Opd Ilp0,41111ECK8A4,
II0 14(11) AOKpOH HOAH, HHEliM(1%) HEFIONS}KEHH, d FIN flpHCHAOHAHH, H Flp0MHNtAll c r(o)c-
n(o)AcTRo MH EAHHO CEAO.
H AdAH WHH r(o)cn(o)AcTs8 CI1010 Hp4E010 WTHHHS H !war-111E01o, EAHHO
CEAO, Ud HAVE rpEKOIKE, HA GHpETt, 110AAH GEpETCK0r0 Third, womil K8rnin(%) TOE
CEA0 WT(E)I1,11 FIN TOAAEp('ll) lip0A4H(1&) WT(11) HdWEr0 MHTpOrIOAHTd OEWETHCTA
G8tidlICKOr0, WT(11) 01011114 laliTp0110AHHHA H HC FlpHEHATE WT(15.) AEAd H4WEr0, WT(1%)
flAEadHApd IKOEHOAT. El MHTp0FIOAHT(1%) WWI?. 9EWKTFICT(11) KOIrFINAI1 EAK(1&) HA THX(%)
I1HHt311 HAWEN AlliTp0FIOATH wr(%) e8gairk wr(%) P0THMIldH4 Ap8roE CEA0 Hd ['Mt
1111-ThEWTH Hdlip%A.I.KEAN).
il 4211, r(o)cn(o)AcTgo MH, ECML. AdA(1&) LIIKpHIIH,AOLIKH ToaAEpa 11P0A4H4,
TON ApSroH 111111pHini, AO4KH 11430pd 11p0A4HA, 34 TOE CEAO 3d rpEKOHE, FANS HAWS
CEAH1418 KANE(%) illiCTpd, H4 1-1WE rpOMOSHTHdd, 1110 HAM(-11) 30CT4A4 TOTA CEAlittld
WT(1s) EA%411 H WT(1.) KHtVHHH EVO, wT(11) Cy3nrii, HC flpHETAHE AEA4 H4WEr0 flAEadH-
Apd BOEHOAT; H EltIE npnAan(%) 3A TO10 CEANWS, Ed rpOMOENTH010, 3AAT6 TdT4p-
CKHK(1.), Hp/A,A,(11) HAM H ripAA(11) HAWHANH OyCHMH MOAAAIICKHMH EOldpE.
H 01rTOKANNIKWII H adFlAdTVIHIBIl r(0)C11(0)ACTHO Mli oycE EAFIKO UWE EIHWEM(11),
WHN OtrCT4AH TA WO 3.1 ElpHINATE NM4A(11) WT(E)L1,11 HX(1.) TO4AEP(11) lapoAati(%)
wT(1%) ti4c(11), wT(11) OnE>K(1) HA TOE CEAO, Ud rpEKOKE, H Ap8rof HpHRHATE, MHTp0-
HOANTA OEWKTHCTA, d WHH 11X-(1.) AdAH WEN AHH THX(11) IEWIEHATH Olr f3SKI1 r(0)CII(0)A-
CTR4 MN.

67
www.dacoromanica.ro
ET nag(%), oy TOM(10, d3(1), r(o)cn(o)ACTIKO MH, EA(d)r0F1P0H3HOAHK(10, H4WHM(1)
EA(d)rHM(10 11p0H3KOAEHTEM(10, H 4FICTHM(1) H CIATA1111/1(10 CP(1)ALI,(E)M(1), H WT(10
lICE/i1 HAWERt AOHp0A1 KOAEA H WT(1) E.(or)a nomorpTia, MO Ad 01(KpRalliM(10
H 01713P11AHM(10 HdWII C(HA)T111/1 MOH4CTHT(I0 WT(1) IISTHOH, NAME ECT(10 rprIM(11)
llptC(13/i)TRtli, 4(11)CT'kH, nptgA(dro)c(Ao)gEntur RA(a)A(hign)u,n new E.(oro-
p0)A(H)U,H 11 11P(H)CHOA(t)HtH LVI4PTH H VAE ECT(10 ErSMEH(10 MO1EEHHK(10 lidW(10
dpXHANdHAPI1T(10 KHP(10 non(li) 114HCIE, H 01r4HHHAli ECMO, 111%. 3,109111TE POAHTEAEll
H4WHX(10, H 3d HdWE 3APdHTE H al(d)CElifE, H 3d 3AP4HHE H C11(d)CEHiE AtTEll HdWHK(10
AdAH H NOTHP11AHAH ECMH TOE EHWE 11/1CdHHOE CEAO rpEKOHE, NOAAH GnpEcgoro
TOMS HAWEMS CH/ATOMS MOHdCTHP10 WT(10 HSTHOH ; H Ad ECT(10 TOE CEO C(KA)TOMS
MOHdCTHp10 WT(10 118THOH WT(10 HdC(10 01rPHK(10 H C11 Kl&CEM(10 A0X0A0M(1),
HErlOpSWEHO HHKOAME, Ud 13-KK11.

fI WOO TOTH AH FlpHHHAHH, LJJO HX(10 Add 11110End, AO4Kd TOdAEPd


pSgn r(0)CF1(0)ACTHO MH, KdK(1)
H HEF10T4 EH, 11111PEHd, AO4Kd Ild30Pd 11p0AdH4,
11K(10 HHWE KHWEM(10, d d3(10, r(0)CE1(0)ACTE0 MH, ElNE ECMI. 11(10 Ad(h) WEH AHH
Olr pSgur MOMEHHKS IldWEMS gnp(11) fldHciE, ErSmEn8 wr(11) IIST<H>21-1.
EI xo.rdp(%) ToddS cEAS rpEgom(-11) KO4EH11111 WT(10 REPEr(d) CHPETd, WT(1)
3H4AkEll4HOH T01101111, 4E13E410 ASNCKS, oy mornA8 gondnoto, wT(-11) TOAt flpOCTH topEc(h)
FlOAE, Hd KpdH AP8r0r0 8r8, lid MOrHAS KOEldH010, Td, llpOCTI1 4EpEC(10 Tor(o) A8rd
4EPEC(I0 KOAE, oy KAMEHOH KplalH111, Hd KOHdH010 mornAS, Td, 11POCTH 4EPEC(I0
4EpEC(I0 1dpHHS, o REAHKTH nSTK, 11d K011411010 mornAS, d WT(1) TONt rOPH nSTom(k)
Ao xoTept TEAEESOIHHCKOr(0), d WT(1) TE11ERt4H111EX-(1) no crapomS xoTapS, gSAa
H3(10 HtKd WNSHEdAH.
fi Hd TO ECT(10 KtPd r(0)C11(0)ACTEd MU, DUE nncanuaro, MH, GTE4Sdlid HOE-
HOAT, H Etpd flpt131131110E11EHHX(10 AtTEH HdWHX(10, fIAENHAPd H HOrAdHd-HildAd,
Etpd BOAP6 HdWHX(10 : Etpe nand 3EIAPH, IrkPd fidUd II/Ar(d), IrkPd rldH4 ,A,SMH,
litPd nand rdHr8pd, HtPd 11,1Hd AparowE AHOpHHKd, IrkPd ULM Xp1MdHd, litPd nand
XSA1-14(k), gtpa FldHd ,A,,DKEOrd, gtpa fldHd IIIESSAd 11dPKdAdEd XOTHHCKOr(0),
tpa fldH4 A1HKOT% H PtU,EWS rldpKdAdEOHE HEMEN,KHX(10, gtpa nand YIHApEHKd 110pTO-
pOKCIali, !Apt! fldHd IIPO3H 1/111K0TH4(10 IldpKdAdEd, EtPd UNA IW11(1) GEltdpli fldpKd-
AdEd WT llogorpaA(a), Htpa nana H41,111.Wd cn-vrapt, !Ape fldHd BoAAopd
1111CTiRtpHHKd HtPd FUN,' pEMl NOCTEAHHKd, Htpa IldHd 1.1HApEliKd 4dWHHKd, EtPd
CTOAHHKd, HtPd Kahl EffanApa KOMIICd H gtpa o(cnx(%) gorapik nawnx(at),
E11HKHK(1) H Md11HX(10.
fl no HdWEM(I0 >KHHOT-k, KTO ESAET(1,) r(o)cn(o)A(a)p(h) HdWFH 3EM11H, WT(10
AtTE11 HdWHK(10 HAN WT(10 HallEr0 NAEMENE HAH FldK(1) ESA(k) icor(o) E.(or)6 H3EE-
PET(10 r(oc)n(o)A(a)pEm(k) MTH 3EMAH MOAAdliCKOH, TOH LIJO HEI HE nopSumA(%)
HAWEr0 AddHiRt H NOTEP1INIAEHLS, dAH WO EH STHP11,411A(10 H OIrKPAHH11(10, 34H8>KE
ECMH AdAH H NOTHpl&AHAH Hlt 3dA(8)WiE POAHTEAEH Hd11111(10, H 3d HAWE 3APdHiE <H
CH4CEHTE H>3 34 3ApdliYE H CF1(d)CElliE AtTEI1 naurnr(%), rago H HHWE nnwEm(%).
il IldK(10 KTO Ct KEPEKSCHT(10 Pd3A<P8W>3HTH HdWEr0 AddHi/it H NOTHP1INC-
AEHid, TOT(10 Ad ECT(10 FlPOK1111'T(10 WT(10 r(OCKOA)d H(Or)d, C111130pWdr0 H(E)E0
3EM11t, H WT(1) 0Pt4HCTili't Ero E(o)rom(a)TEpK, H wT(-1%) EV4HrE11HCTH, 11 WT(10
d11(0)CT(0)11lx, LIETpd H HdliAd H npotriinr(%), H WT(10 KA NPOPOK(1) E(0))KTHX(10,,
WT(1) THi WT(E)11,11 MEE g HHKEH H WT(10 IKIX171(1) C(HAOTHK(10, MICE WT(10
tKa E(or)S oyroA(ng)wirr(11), H Ad ECT(10 110A0EEHla 118,4,t H 11POK11tTOMS dpiro,
Ad HNUET(10 OrIECTTE CK glictmn romramn HNCE Irk3101HUld Ud r(OC110A)d E(or)4
I(cv)cv- X(pHcT)a: gpiAt(k) Ero Hd HHK(10 H HA 4dA0X(1) H(0.

68
www.dacoromanica.ro
d HA COAWEE KpAnocr(k) H HOTHplOK,A,EHIRt TOMS HI10EMS HHWE HHCAHHOMS,
HEAtAH ECMH HAWEMS litpHOMS m4e8, 1.11S<TS>2418 A0r0*ET8, HHCATH H HAWS 11E44T(k)
HpEHECHTH K CEMS NUTS HAWEMS.
KHCAA(1.) KOcTE, KK CS44llt, C(HROTili HE/WKTH ,4(1)111, KAcXH, E() A(t)TW
xSU,4S, M(t) C (iik)U,A dElpHit TA g.

tIn numele TatAlui si al Fiului si al Sfintului Duh, Troit sfint,


de o fiint. i nedesprtit.. Iat eu, robul stpinului meu Isus Hristos, Io
Stefan voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Prii Mldovei. Facem cunoscut,
Cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi ci-
tindu-se, c au venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor nostri
moldoveni, Mrena, femeia lui Luca Ecobescul, fiica lui Toader Prodan,
si alta Mdrena, nepoata ei, fiica lui Lazor Prodnescul, de bunvoia lor, nesi-
lite de nimeni, nici asuprite, si au schimbat cu domnia mea un sat.
$i au dat ele domniei mele ocina i cumprtura lor dreapt, un sat, anume
Grecii, pe Siret, ling. tirgul Siret, care sat l-a cumpArat tatal lor, Toader Pro-
dan, de la mitropolitul nostru Teoctist de Suceava din uricul Mitropoliei
si din privilegiul de la bunicul nostru, Alexandru voievod. Iar mitropolitul
nostru Teoctist iarsi a cumpArat de la Rotimpan pe acei bani ai Mitropoliei
noastre de la Suceava alt sat, anume Mih.estii, pe Brdatel.
lar eu, domnia mea, am dat Mrinei, fiica lui Toader Prodan, i celeilalte
Mrine, fiica lui Lazor Prodan, pentru acel sat Grecii, o seliste a noastra ling
Nistru, anume Gromobitnaa, care seliste ne-a rmas de la Vilcea si de la
cneaghina lui, Olga, din privilegiul bunicului nostru Alexandru voievod. $i inc
am mai dat pe lingA aceast. seliste, Gromobitnaa, 200 de zloti ttresti, inaintea
noastr i inaintea boierilor nostri moldoveni.
$i intocmind i pltind domnia mea tot cit scriem mai sus, ele s-au sculat
privilegiul de cumprtur ce l-a avut WA]. lor, Toader Prodan, de la noi
pentru acel sat Grecii i cellalt privilegiu, al mitropolitului Teoctist, ele le-au
dat pe amindou acele dou privilegii in mina domniei mele.
$i intru aceea ,iar.si, eu, domnia mea, am binevoit, cu bun.vointa noastr
cu curat i luminat inim,si cu toat bunAvoia noastr si cu ajutorul lui
Dumnezeu, ca s intsim i s imputernicim sfinta mnstire de la Putna,
unde este hramul Adormirii preasfintei, curatei, preabinecuvintatei stapinei
noastre, ndsc.toare de Dumnezeu i pururea fecioar. Maria, si unde este egumen,
rugtorul nostru arhimandrit, chir popa Paisie, i am acut, pentru pomenirea
parintilor nostri i pentru sntatea i mintuirea noastr, i pentru sntatea
mintuirea copiilor nostri, i am dat si am intrit acel sat scris mai sus, Grecii,
ling5. tirgul Siret, acestei sfinte m.nstiri a noastre de la Putna ; i s fie acest
sat sfintei mnstiri de la Putna de la noi uric si cu tot venitul, neclintit
niciodat, in veci.
Iar acele dou privilegii, pe care le-a dat Mdrena, fiica lui Toader
Prodan, i nepoata ei, Mrena, fiica lui Lazor Prodan, in mina domniei mele,
cum scriem mai sus, iar eu, domnia mea, inc le-am dat pe amindou in miinile
rugAtorului nostru, chir Paisie, egumenul de la Put<n>2a.
Tar hotarul acelui sat, al Grecilor, <s fie> incepind de la malul Siretului,
de la un plop insemnat, peste lunc, la movila spat, de aici drept peste cimp,
la marginea altei lunci, la movila spat., i, drept peste acea lund si peste
cimp, la fintina de piatr, la movila spat, i, drept peste cimp, peste tarin
la drumul mare, la movila spat, iar de aici in sus pe drum pin la hotarul
Telebecintilor, iar de la Telebecinti pe vechiul hotar, pe unde au folosit
din veac.

69
www.dacoromanica.ro
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi,
tefan voievod, i credinta preaiubitilor nostri copii, Alexandru si Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiarea, credinta panului
Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului
Drago s vornic, credinta panului H5sman, credinta panului Iatco Hudici,
credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pirc5.1ab de Hotin, cre-
dinta panului Micot si a lui Reates pircalabi de Neamt, credinta pa-
nului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea Micotici pircdlab, cre-
dinta panului Ion Secar piredlab de Cetatea Nou51, credinta panului C15.nau
spatar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic,
credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului Mdtei stolnic, credinta
panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
Iar dup viata noastra, cine va fi domn al Orii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iardsi pe oricine Il va alege Dumnezeu sa fie domn
al Tdrii Moldovei, acela s nu clinteasc dania i intdrirea noastr., ci s intd-
reascd i s imputerniceasa, pentru c am dat si am inarit pentru pomenirea
printilor nostri, pentru saratatea <si mintuirea>3 noastra <si>3 pentru sng-
tatea i mintuirea copiilor nostri, cum scriem i noi mai sus.
iarsi cine va indrizni s sarime dania i intrirea noastra, acela s."
fie blestemat de Domnul Dumnezeu, f5.c5.torul cerului si al pmintului, si de
preacurata lui maica, si de 4 evanghelisti, i de 12 apostoli, Petru si Pavel si
ceilalti, i de 24 de prooroci dumnezeiesti, si de 318 pdrinti de la Nicheia i de toti
sfintii, care din veac au pacut lui Dumnezeu, i s fie asemenea lui luda
blestematului Arie, i s aib parte cu toti iudeii, care au strigat asupra
Domnului Dumnezeu, Isus Hristos: singele lui agupra lor i asupra copiilor
lor.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tututor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Tau<tu>31 logordt, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceasta carte a noastr..
A scris Coste, la Suceava, in sfinta mare zi a Pastelui, in anul 6996
<1488>, luna aprilie 6.
<Pe verso, insemnare ulterioar5.>: 6996 <1488> ap(rilie) 6. Grecii.

Archiwum Glowne Akt Dawnych-Varsovia, Dokumenty pergaminowe (Archiwum Korone


Krakowskie, Moldaviae), nr. 6177. Orig., perg. (41 x 56,5 cm), pecete atirnata (snur de
m&tase rosie), deteriorat6, partial, cu legenda: f lIege<Tk Itu Tulsa% cooctvAd, rwcnopap Bemms
Alwmaaelcom.
0 trad. germ., din 1782 februarie 13, de M. S. Lopeisky, la Arh. St. Suceava, Fond M-rea
Putna, 1/12 (Inv. vechi al M-rii Putna, nr. 144).

EDITH: Pumnul, Privire rdpede, p. 92 (rez., dup5. Protocolul comisiei de delimitare a


mosiilor, nr, 144); Wickenhauser, Homor, p. 179 181 (nr. 7) (trad. germ., dup copie slav5
cu data de an: 6975 (1467); idem, Woronetz und Putna, p. 166 (nr. 19) (rez. germ., Cu data de
an: 6995 (1487); Fandul religionar, p. 740 (rez., dup5, protocolul comisiei de delimitare
a mosiilor, din 1781, nr. 144); Dan, M-rea ;si com. Putna, p. 180 (nr. 2), (rez., dup orig., de
Vortolomeiu MAzAreanu); Iorga, St. Fi doc., V, p. 211 (nr. 2) frez., cu extrase, dup5. trad.
de pe la 1750", din colectia Callimachi), p. 386 (nr. 2) (rez., dup5. orig.); Bogdan, Doc. Stefan,
I, p. 346-350 (nr. CLXXXVII) (text slay si trad. hotarnicei); D.I.R., A, II, p. 96-97 (nr. 93)
(trad. dui:A I. Bogdan).

1 Primul o Mcut, din greseall, ca un n.


2 0MiS.
3 Rupt i ters.

70
www.dacoromanica.ro
39 1488 (6996) aprilie 20, Suceava.
t nix Rant COT(11)u,4, H C(W)Nd H G(131A)T(0)10 Moy)ra, TP0EILE C(11A)Tdd
EAHHOC-6111Hd4 H HEPd3AtAliMdd. CE 43%, PdE(%) Kn(a)A(K)Kts, moFro I(orc)v X(pncT)d,
1w erl4dH(%) 110E1104,d, 6(0)/0E10 AA (11)1 (*Tit, r(o)cn(o)A(a)p-h 3EMAH 1110AAdliC-
KOH. 3HdAttEHNTO LIHNHM(%), 11C(%) CliM(1%) ANCTOM(6) HaWHAA (6), KIXAM(%) KTO Hd
H(6) S3PHT(%) HAH Fro 4T81-111 OIrCAIALLIVIT(%), WHCE EA (d)r011p0113130AH r(0)C(110)ACTHO
M61 HdWHAA(6) E1(d)r111AAK flp0113110AEHTEM(6) u 4(11)CTI!JAA6, H CIATAIIJAA (6) CP(%)ALVAill,
C% SCEA FldWEA AOEPOA ROMA H wT(1.) E.(or)d 110MOWL1 MKO Ad STHJYhANA1(%)
CirKPtEHM(%) H4WEN C(EA)T011 11,P(%)K1311, IlinTpononin wT(-&) POMAHOlid Tp-krd, HAF)KE
EcT(%) xpani(tt) C(13A)T-kli H nptnoA(o)untn AA(4)T(E)pH IldWEN ildPACKEKH H rAE ECT(11)
111(11)CK(0)11% AA (0)AEEHHK(%) Hd111(6) KVI36 ildCHA 7E, H AdM1 H flOTKPIIANAH ECMH TON
C(HA)T01-1 HdWEH 1P(%)KKH, IIIHTpOrlOATH WT(%) PON4HOK4 Tp%rad, AddHIE AEAd HdWEr0
1-1AEAHAPd HOEHOAH, ARk CEAd lid HM't AERK8Wd141-1, 1101161WE POMMI0Ed TP%rd, H C%
AErkTH010 WT(%) KHISCTOIr wT(%) Toro CEAd, li ,A,PdrOMHpELfliii WOKE POAAdHOIrk
TP%rd, 3d illonAaKt, H C% FlOpOMOM(%) LIJO ECT(%) Hd H C% AECtTHH010
WT(11) aiWiKSIO pnKS, LIJO EOICASTK A01111TH MOA WT(%) ,A,PdrOAANPEWH, TdAA(%),
unx-(%).
L MFITHHLI,11 WT(%) POAAdHOlid Trkra Ad HE HMM0T6 AMA AO Toro MliTd, dal
Ad EEpET6 Toro danTo EF1(H)CK(0)116 KTO ESAETII 01( HAWEll C(11A)TOl1 11111Tp0110ATII WT(%)
PONWHOIld Tp%rd.
/1, TaKO)KAEpE, ECAAH AdA11 H 110TKPI.AN4H TON C(HA)TOH EldWEN 11,13(%)KKII, 111nTpo-
nodin WT(%) POM,IHOHd Tfrlird, H TdTdpE, Ha HAVk : 11441011(%) ilEAtAE10, H KOHK4
CK LIEAtAE10, H EP4T6 Fro, MIHrd KOATtIOA(%), H 11,11r411E lid NAVE: 110A LIEAtAE10,
AdA8A6 ilEAtAE10, H rsitliwk tlEAt4E10, H 11,14111M KOATtIOA(%).
TOE KI.CE 1161WE NHCdHHOE Ad ECT(%) TON COKNOTOH HAWC.1 11,13(1)K1311, MNTP0flOATH
wT(-h) PoaaanoKa Tpixrd, WT(%) HdC(is) 01(pHK(%) H C% 131.CEM(11) AOKOAOAA(I%), HMO-
pSWEHO HFIKOMOKE, Ud H1K61.
X0T4p6 THAN(%) 13111WE CEAdM(%) Ad EcT(-K) wT(%) oycnx(%)
cTopon(%) no CTIPOMOIr KOTdpS, KSAd Ha EtKd toKnKaAn.
Ud TO ECT(%) Irkpd HAWEr0 r(0)C(110)ACTEtd, HIAWE mcannaro, eTEdidild
OEIKOA, H tpd FlptlillarlI0UIE1111(%) CIAKVII (11) r(o)c(no)ACTILI M11, 41AE4HAPd H
KOrAdHd-EAdAd, H Ktpa sorap(-b.) nawnx(%): KtPd nana BEidp11, Ktpd FliMd IlAr(d),
lAjid MUM ASAU, FitPd [laid rdHrSPd, 13tPd Aparowc AKOpHliKd, KtPd nand Xpix-
MdHel, Ettpe naud likl,Kd XSAW1d, 13tpd 114Hd AMEOrd, Rtpd nana 11.1E4S8Ad FldpKdAdEd
WT(1%) XOTHHd, KtPd [MU inliKOT% H nand PtLI,EW(d) IMPKdAdal WT(%) Etpd
nand ilnApEnKa IIOPTOPOHcKoro, etpa HdHA rp03t nap KdAtiga WT(%) CaPrEA, EtP4
hldHd IW11(4) GEKdP% FldPKdAdE(d) WT(%) Hwe(o)rpdA(a), !Ape IMH4 CfrKTAPt,
tpd nand RO4A0Pd EFICTtpHHKd, etpd UNA epEdaid 11OCTEAHHK.1, atpa EMU fIHAPENK4
LIdWHHKa, KtPA flaNd /11%Tal CTOAHHKd, Ktpd nand indHApd KOMI1Cd, H Ktpa 8cHx-(-K)
soup(%) nawnx(%) MO1AdHCK11(%), KEARKHX(%) 11 MdMIX"(%).
E10 H4WEAA(6) HalKOTt, KTO ESAET(%) r(o)cn(o)A(a)pk HAWE11 3EAAAH
AdECKON, WT(%) AtTEN HAW11(%) NAN wT(-b.) nauuro poASHIH FMK(%) ESA(6) Koro
11(006 113EPET(%) r(0)C11(0)A(d)PEM(11) EHT14 HdWEN BEMAH 1110AAdliCKON, TOT% LIJO EH
HE 110PSWHA(%) H4WEr0 Addli id H 110Tlip%>KAEHid, dAN LIJO EH 01rThirKANA(%) H ov-Kpt-
FRIA(%) 3611.4S>KE ECAAN AdAN H FIOTKVKANAll TON C(EtA)T011 HdLHEN 11,P(%)KKH, AINTPON0Aill
WT(%) POMAHWKA Tira, 111% 3dA(01()WiE C(KA)T0110HK<W >INK(%) 111PEAKOB(%) H poAni-
TEAM H4W11X(%), H 34 EMWE 3APAK YE 11 M(a) C(E)11TE H 3d 3ANIKTE H Cn(d)C(E)HTE 114A0M(1.)
1141111-9C(%).

il KTO Ct FlEpEKSCHT(%) H4WEr0 Addlifd H EIOTECP%)KAEHId noptkunTH HAN Pd3-


APS111HTH TOT(%) Ad ECT(%) FlPOKAtT6 WT(%) r(OC110A)4 li(or)a H GrI(d)Cd NdWEr0
1(cyc)v X(pncT)d, H WT(%) flP(t)11(H)CT61A Ero E(0)rOAN(4)TEpE H WT(%) CHATKIK(%)

www.dacoromanica.ro 71
KEV(AH)r(E)AHCTH, H WT(10 C(Kat)T111(%) af1(0)CT(0)116 KMOKHHX(%),
H LIMA H KI304TH, H WT(11) C(KA)T61)C(1%) THi WT(E)11,11 WKE HI&IIHKEH, H WT(11) KliCatr()
CO141'124(1) H)KE WT(11) KtKd B(0001r ovrowAmniiir(%), H A4 ECT(11) no(o)sEti(%)
110At H oporcntrom8 dpH, H Aa HAft4ET(11) 01r44CTiE h WirkAAH TSME EWE 1111.31kKHWA
HA X(PHCT)A li(004: KjYKKK EVO H4 iiHr(%) H HA (14,4,0K(11)
d HA 60AW8I0 KAIIOCT(K) H KOTHplOKAEHTE Tomoy Ei-LcEm8 KUM KHCAHHOMS,

BEAM ECMH HAWEMOIr Er1pHom8 naH8, T-h8T8n8 nwro$E-roy, EIHCATH H HAWS nEgaT(h)
flpHIACHTH K cEmoy AHCTOIr HAWENI0y.
11HC(8) TOdAEpli, Goyq(a)lit, K(11) ANT xSU,LIS, M(t)C(A)11,4 an(pnitira)
A(E)1-11%.

tIn numele Tatalui, si al Fiului si al sfintului Duh,Troit. Sfint, de


o fiint i nedesprtit. Iat eu, robul stpinului meu Isus Hristos, Io
*tef an voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Trii Moldovei. Facem cunoscut
Cu aceast carte a noastr, tuturor celor careo vor vedea sau o vor auzi citindu-se,
c am binevoit domnia mea cu bunvointa noastr, i cu inim curat i lumi-
nat, si Cu toar bunvoia noastr i cu ajutorul lui Dumnezeu, ca s intrim
s imputernicim tfintei noastre biserici, Mitropoliei din tirgul Roman, unde
este hramul sfinta i preacuvioasa maica noastr Paraschiva i unde este epis-
cop rugktorul nostru, chir Vasilie, si am dat si am Intrit acestei sfinte biserici
a noastre, Mitropoliei de tirgul Roman, dania bunicului nostru, Alexandru
voievod, dou sate, anume Leucusanii, mai sus de tirgul Roman, si Cu desetina
din varza din acel sat, si Dragomirestii, mai jos de tirgul Roman, peste Moldova,
Cu podul umbltor care este pe Moldova si cu desetina din peste proaspt,
pe care 11 vor pescui oamenii din Dragomiresti, acolo, la ei.
Iar vamesii de la tirgul Roman s nu aib treabk la acea varn, ci s ja
acea vana episcopul care va fi la sfinta noastr. Mitropolie din tlrgul Roman.
de asemenea, am dat i am intrit acelei sfinte biserici a noastre,
Mitropoliei de tirgul Roman, si ttarii, anume: Baciul cu slasul, i Coica cu
slasul, i fratele lui, Ninga holteiul, si pe tiganii, anume : Boia cu salasul,
Dadul cu slasul, i Gutinea cu slasul i Carfina holteiul.
Acele toate mai sus scrise s fie acelei sfinte biserici a noastre, Mitropoliei
de tirgul Roman, de la noi uric si cu tot venitul, neclintit niciodat, In veci.
Iar hotarul acelor sate mai sus scrise s fie din toate prtile dup vechiul
hotar, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
5tefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago s vornic, credinta panului Hrman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului *teful pircdlab de Hotin,
credinta panului Micot si a panului Reates pircklabi de Neamt, credinta
panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircAlab de Orhei,
credinta panului Ion Secar pircalab de Cetatea Nou5., credinta panului
Clnu sptar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia pos-
telnic, credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului Mtei stolnic,
credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari i mici.
Iar dup viata noastrd, cine va fi domn al trii noastre, Moldova, din
copiii nostri sau din neamul nostru sau iardsi pe oricine Il va alege Dumnezeu
s fie domn al trii noastre, Moldova, acela O. nu clinteasc dania i intrirea

72 www.dacoromanica.ro
noastrk ci s int5zeasc i s imputerniceasck pentru c am dat si am intrit
acestei sfinte biserici a noastre, Mitropoliei din tirgul Roman, pentru pomenirea
sfintrposatilor nostri inaintasi i pdrinti, i pentru smtatea i mintuirea
noastr i pentru sandtatea i mintuirea copiilor nostri.
lar cine ar indrAzni s clinteascA sau s rup dania i inarirea noastrk
acela s fie blestemat de Domnul Dumnezeu i Mintuitorul nostru, Isus
Hristos, i de preacurata lui maid, si de 4 sfinti evanghelisti, si de 12 sfinti
apostoli de frunte, Petru si Pavel i ceilalti, si de 318 sfinti parinti, cei de la
Nicheia, i de toti sfintii, care din veac au plcut lui Dumnezeu, i s fie
asemenea lui luda i blestematului Arie i s aib parte cu acei iudei care
au strigat asupra lui Hristos Dumnezeu: singele lui asupra lor asupra
copiilor lor.
lar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logoft, s scrie i s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr..
A scris Toader, la Suceava, in anul 6996 <1488>, luna aprilie, 20 zile.
Bibl. Acad., LXIV/8. Orig., perg. (31,5 x 59,5 cm.), pecete atirnat5., pierdutg. Cu o
trad. din sec. XVIII; un rez., cu data de an greit5.: 7996, ibidem, VIII/86.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Iai, Fotografii, 111/16.
EDITH: Melchisedek, Chronica Romanului, I, p. 146 150 (text slay, cu greeli de tran-
scriere, dupa o condia a Episcopiei, i trad., cu grwli); Rosetti, Pilmintul, p. 291 (nota) (rez.,
dup5. Melchisedek); I. Bogdan, Doc. .57efan, I, p. 341-343 (nr. CLXXXV) (text slay i trad,
cu data de zi: 4); D.I.R., A, II, p. 93-94 (nr. 91) (trad., dupa orig., cu data de zi: 4) i.
p. 328 (facs.).

1 0MiS.
2 0 comparare atent a literelor k i din textul doc., cu raportare direct& la data
A,

de zi, duce la concluzia, indubitabil, c aceasta din urm nu poate fi 4 (11, cum a citit
I. Bogdan, i, dup el, editorii D.I.R., A, II, ci 20 ().

40 1488 (6996) august 17, Suceava.

t HM t CaT(6)1.1,d, H e(M)Ha H e(111A)T(0)r0 Tpoiata C(KA)Tdd


EAHHOcX1pH4d H HEpd3AtAHMild. GE 4136, pdg(-1,) KA(4)A(11)K61 AnoEro IcV(C8) X(pliCT)d,
iw GTE4Sali(11) KOEBOAd, 6(0))0E10 m(H)n(o)crTio, r(o)cri(o)A(a)pl. BEMAH MOAAdlicKOH.
3114MEHHTO (IHHHAN(1.), Hc(-6) CHM(6) AHcTOM(6) HdliiHM(6), RixCtAk("11.) KTO Hd 11(6)
irkspwr(11) HAH fro LIT81111 01(CA61111HT(1.), W>KE np THAOWd, flEpEA(11) %MN 11 rupeA(11)
HaWHAAH MOAAdECKHMH gOraf1E, REAHKHAdli H MdAHMH, HdWH CASPH KldHA,f18 r4pA8 H mu-
MEHlitri Ero, 1118wmaH(I1), H 811Ko ur(h), ilgem(11), cK ciKOHM11 CEcTp4MH, ladrAd,
(Hap H Htra, c(611)HWKE KOcTE 1111%3-kplacK8A4, 110 Fix(%) Aospoii ROAN, HHKHM(6)
HEn0H8>KEHH, 4 HH flpHCHAOIKAHH, H npoAatui CH010 1441K010 WTHHH8, WT(1.) CK0Er0 flpaKdr0
ruiTomero SpH114, EAHF10 cEA0 114 HAAt 1.11HASHUHT11, 8 GTV,A,EHOH TOnAHL1,H, Hd KEAHKOH
G8XH, H G8X4 KEAHKdia WT(r6) 8CTI1 AO cemoro gEpa, H Cii 8cHMH n0AtH4MH H M811-
L1EAH, KOAKO H(711) 110 HEN, H SCH .113130pH lid HAdt Prkfr6Weit H GaCTpd H HErpintce,
CIL SCHMH H3K0pli, KOAKO S HHX6 8114A4lOT(11), u flOAtHdil&H H CHHOW4T(4)MH, CdMOM8
rOCHOACTRO Mil, 34 a 3A4TH T4T4pCKHX(11).
H 34riA4THX(14 436, rocnoAcTto MH, TOTH HHWE 1-111C4OH nHHt3H, 3A4TH TdTdpC-
KIIX(%), 8 Ohm Hawm(%) cA8r4m(-11) IlLniAp8rdpASH 8 p8KH nAEMEHHK8 Ero, M8wmau8,
8 p8KH 8HK8 Hp. HUNS H S OW cEcTpam(%) Ero, H 1Vi4pH H IltrH, C(111)HWHE
KOcTE 111llS1411ECK814, nEpEA(%) HdMH H nEpEA(%) H4wHMH MOAAdKcKHMH

www.dacoromanica.ro 73
II 3811A4THKWE H STOKMHKWH SCE EAHKO KHWE IIHWEM(11), A 436 r(0)C(f10)A(CT)130
MH, S TOMIx gii(a)ronponseonnx-(%), Hann-fa/40 6A(4)rHAUs. flp0H3KOAEHTEMk, H gliCTHM(6)
H CHtTAHM(6) cp(h)Au,Eaah, H CK InICERt H4111EA AORpORt KOAERt H WT(11) E.(0r)d flOMOWIA,
!MO Ad 01(T14:111AHM11 U OICKAIIIHM(11) H4W(11) C(11/h)T6111 MOH4CTHP(11) wT(11) Kopo-
nEu,8, H 01/94HHHAli ECMO, Kk 34A(8)WIE C(H/A)T01101111KWHX(11) flPEAKW11(11) H p0AHTEAEH
114WHX(10, H 34 FidWE sApaKTE H Cfl(d)CEHTE H 34 3AP413TE H cn(a)cEniE AtTEH HdWq(%),
AdAH, H NOKHAHAN H NOTECEPAHAll ECANO Toro CEAO HA HANt IIIHAEHK41141, GTSAEHOH
TONAHRH, Fid EARK011 GSKH, II Gtqa EAHlidRt WT(lx) 01(CTIA AG camoro KEprd, H C-11
SCHAAF' noatnamn H MSHNEAH KOAKO II(%) no HE11, H SCH H3130pH, lid HMt Php.hwent,
GOcTpa H HErpliAtCd, H C11 SCHMH H3130p4ANH KOAKO S H11X(11) OlrfId44FOT(11), H nont-
HdAAH H CI1H0?K4T(4)MH, TOMS C(ECR)TOMS FldWEMS MOHdCTHIJS WT(11) E. opotuu,%, NAME
EcT(h) Kpaaa(%) c(HA)T(d)r0 H CAdKH4r0 (5)!I(E)H(H)K4 KEAHK4r0 H nostAonocu,a
IIEWprTA H rAE E11ME1111 M0AES1lIIK(11) Haw(K), Kirp(-11) non(i) e4PEm(11). H Ad ECT(1%)
TOE CEAO H4 HAVk IIIHASHMIHTH H c SCEM(11) EAIIKO KHWE fIHWEM(11) TOMS C(13/31)TOMS
HdIllEMS MOHACTHPS WT(11) Fi4C(1%) OypHKE, H Cis KlICEM(11) A0r0A0M(11), HEflOpSWEHO
HHKOAHNSE, 114 litKH.
x-OT41)11 KHWE ffliCdHHOMS CEAS Aa EcT(11) no cT4pom8 x-OT403 WT(11) SCHX(%)
CT0p011(1,), KSA4 H3(1) KtK4 WN01134AH.
II Hd TO ECT(11) IAN H4WEr0 r(0)C(110)A(CT)H4, MILLE nncanuaro, M111, GTEZIS4H4
KOEKOAH, H KtPd flirkr113,110EAEHI1X(11) C(111)HWK() r(o)c(no)A(cT)Eta MM, PI4Ea4HAP4
norAana-finaAa, H stpa soiapE, 114u11x-(1): Ktpe mina 3ELIPH, Irkfld NAHA lard, Etpd
mina ASMII, tpe NAHA ranr8pa, 13'44 nand Aparowa Aft0pHHK4, Ktpd nand XPI1M4li4,
Htpd nana MU,K4 PSAHLId, litpd 114H4 Aammora, Irkpd nana 1.1148n4 XOTHHCK0r0, Ktpd
NAHA ILIHKOT(ls) H litpa naHa Ptu,Fwa flfiliKdAdEOKE HEME1011, Ktpd fIdHd nopT0pOlICKIII,
Irkfht nand IIPO3H 11P-11K4A4g4 CafIXEHCK0r0, HtPA mina GEKdpix flpllKdAdEd HOKOrpdA-
cKoro, Ktpe naHa HA11111W4 cn-liTapt, Htpa mina RoitAopa KliCTtpHHK,/, Erkpa mum
efIENOR NOCTEAHHKA, tp4 04114 PIHAPEHK4 N4WHHK4, Ktpe fl4H4 IHATEd CTOMIHKA, Ktpa
mina III4HAp4 KOMNC4 H Ktpa ScHr(ik) KORtpli H4WFIX(11) M0A44KCKHX(11), KEMI1HX(11) H
MdMIK(10.
PI 110 IldWEM(k) WHHOT-k, KTO CSAET(11) 000OA4P1 H4WEH 3EMAH, TOT(11) LIJO EH HE
nopSwnn(h) nawEro A44H14 H flOTHPIONAEHYd, dAN 1410 EH STKPI.AHA(k) H 0IrKptIlliA(11).
PI KTO CS% nEpEKScurr(h) p43Ap8wHTH HAli flOPSWHTH Toro nawEro MaNId H noT-
13plaNIAEl1i4, TOT(h) Ad ECT(11) flpOKAtT(11) wT(%) r(ocnoA)a E(or)a H Cf1(4)C4 H4WEr0
I(CV)CS X(PliCT)d, H WT(12) np(t)4(n)cTTA Fro E(0)r0MdTEpll, H WT(1.) EV(411)r(E)-
MUTH, H WT(lx) C(KAN)THX"(%) CAdKHHX(%) H EKCE KH4A11119C(%) H Bp1OCOHIIHK(1%) 411(0)C-
T(0)A1k, HETpd H HAMA H 11P0011, H WT(1t) KA flp0p0K(1%) E(0)MHX(1.), HNCE WT(1%)
liykKd Boro ovromEttnync(-11), H WT(11) Ttij WT(E)11,1% 1lHKEFICKHK(11), H Ad ECT(`11) noAo-
GEH(lx) ISA-k H npoicAtTonat; ftpivi, H Ad HM4ET(%) SUCTHE CK WHtMli IOAEH Hifa
131.311fIHW4 HA r(ocno,a,)a E(or)a H GI1(4)C4 li4WEr0 T(CIPC)S X(pHcT)a: Krum Fro
!Id IIHK(11.) H lid 114A0X(10 HX(lx).
tI Fld 68AWEE KANOCT(6) H INOTKplOKAEFITE TOMS Irl&CEMS IKKIWE nucenHomS,
lirAtAH ECM H4WEMS KtpHOMS 114115, PIISTSAS A0r4ETS, flliCdTH H HAWS flEtI4T(11)
npnistcHTH K CEMS AIICTS HAWEMS.
IIHC(d) TWH(%), Irk GSNdKt, RN) A(t)TO xS. 11,4S , an(t)c(ia)u,a at3r(ticTe)

<Pe verso, insemnare contemporana>: t IIIHAKHKaHH.

t In numele Tatlui, 0 al Fiului 0 al Slintului Duh, Troita sfint5. 0 de


fiintd i nedespdrtit. lath' eu, robul stdpinului meu Iisus Hristos, Io *tefan
voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Facem cunoscut,
cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citin-
du-se, ca au venit, inaintea noastrd i inaintea boierilor notri moldoveni, mari

74
www.dacoromanica.ro
si mici, slugile noastre, Sandru Gardu i vrul lui, uman, i unchiul lor, Ioan,
cusurorilelor, Magda, si Mara si Neaga, fiiilui Coste Madzargescul, de bunavoia
lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vindut ocina lor dreapt5., din uricul
lor drept i propriu, un sat, anume tilbicanii, la Toplita Rece, pe Suha Mare,
Suha Mare de la gura pina chiar la obirsie, cu toate poienile i muncelele,
cite sint pe linga ea, si toate izvoarele, anume Rdroaia, si Ostra i Negrileasa,
si Qu toare izvoarele cite cad in ele, si cu poienile i cu finetele, insumi domniei
mele, pentru 160 de zloti tataresti.
am pig:tit eu, domnia mea, toti banii mai sus scrisi, 160 de zloti tataresti,
In miinile slugilor noastre andru Gardu i in miinile varului lui, *usman,
si in miinile unchiului lor loan si in miinile surorilor lui, Magda, si Mara si
Neaga, fiii lui Coste Mddzaraescul, inaintea noastr i inaintea boierilor nostri
moldoveni.
$i dupa ce a platit si am tocmit toate cite scriem mai sus, eu, domnia mea,
intru aceea, am binevoit, cu bunavointa noastra, si cu inima curat i luminatk
cu toata bung.voia noastra i cu ajutorul lui Dumnezeu, ca s intrim i sa
imputernicim sfinta noastra manstire de la Voronet si am acut, pentru pome-
nirea sfintrposatilor inaintasi i parinti ai nostri, i pentru sandtatea
mintuirea noastra i pentru sanatatea i mintuirea copiilor nostri, i am dat,
si am inchinat si am intarit acel sat, Stilbicanii, la Toplita Rece, pe Suha Mare,
Suha Mare de la gura pin chiar la obirsie, cu toate poienile i muncelele
cite sint pe linga ea, si toate izvoarele, anume Rdroaia, si Ostra si Negrileasa,
Cu toate izvoarele cite cad in ele, si cu poienile i cu finetele, acestei sfinte
manastiri a noastre de la Voronet, unde este hramul sfintului si slvitului
marelui mucenic i purtator de biruinta Gheorghie i unde cste egumen
ruggtorul nostru, chir popa Efrem. i sa fie acest s-t, anume Stilbicanii,si cu
toate cite scriem mai sus acestei sfintei rnanstiri a noastre de la noi uric si cu
tot venitul, neclintit niciodatk in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris s fie din toate pdrtile dupa vechiul
hotar, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
*tef an voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domnici mele, Alexandru si
Bogdan-Vlad, .si credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago s vornic, credinta panului Hannan, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Stclul de la Hotin, credinta
panului Micot si credinta panului Reates pircalabi de Neamt, creciinta panului
Ciortorovschi, credinta panului Groza pircg.lab dc Orhei, credinta panului
card pircalab de Cetatea Noug, credinta panului Clanau spatar, credinta
panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului
Andreico ceasnic, credinta panului Matei stolnic, credinta panului *andru
comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici.
Iar dup viata noastrk cine va fi domn al tdrii noastre, acela sa nu din-
teased dania i intarirea noastr5., ci s intareasca i s. imputerniceascd.
Iar cine ar indrazni s sfarime sau s clinteasc aceast danie i intgrire
a noastra, acela sa fie blestemat de Domnul Dumnezeu si Mintuitorul nostru,
Iisus Hristos, si de preacurata lui maick si de patru evanghelisti, si de sfintii
slaviti i intru totul laudati apostoli de frunte, Petru si Pavel si ceilalti, si de
24 prooroci ai lui Dumnezeu, care din veac au placut lui Dumnezeu, si de 318
pgrinti de la Nicheia, i s fie asemenea cu luda i cu blestematul Arie, i s aiba
parte cu acei iudei, care au strigat asupra Domnului Dumnezeu i Mintuito-
rului nostru Isus Hristos: singele lui asupra lor i asupra copiilor lor.

75
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere i. intrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Thutul logoat, s scrie i s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6996 <1488>, luna august, 17.
<Pe verso, insemnare contemporara>: t Stilbicani.
<Alta insemnare, din sec. XVIII>: Stulbicanii, 6996 <1488> avgust 17.
Bibl. de Stat a U.R.S.S. V. I. Lenin"-Moscova, Sectia manuscrise, Colectia Markievici-
Lukasezici, Fond nr. 159, doc. nr. 8, Orig., perg. (34,5 x 50 cm.), pecete atirnata (snur de ma-
tase visinie), deteriorata partial la margine, cu legenda: t avian. itu Eorpalia swoops, rocno,s,ep
3IMAH MOA,5,41CKOH. Cu o foto, ibidem, nr. 780/5.
Un rez., din prima jumatate a sec. XVIII, avind numai data de an, la Arh. St. Bucu-
resti, ms. nr. 628 (Condica Asachi), f. 567 v. 0 copie, de I. Bogdan, dupa Yiumunicirt, Mainepiama
(v. EDITII), la Bibl. Acad., ms. nr. 5234, f. 222 r.-v.; trei trad. germ.: una, cu sfatul domnesc in-
complet, de translatorul Rakocza, la Bibl. Academiei de Stiinte a R.S.S. Ucrainene, V. Stefanik"-
Liov, Fond Czokowski, nr. 2428, alta, cu data de an gresita: 6906 (1398), la Arh. de Stat a Re-
giunii Cernauti, Fond nr. 115, op. 10, nr. 2, f. 1, 26-29, si ultima, din 1849 iunie 13, de o-
<sef> Ebelin, cu data gresita: 7906 (1398) ianuarie 17" (1), la Arh. St. Suceava, Fond M-rea
Putna, 1/17 (Inv. vechi al M-rii Putna, nr. 41).
Trei foto., la Bibl. Acad., Fotografii, V/5 1, XXIII/86 i, alte trei la Inst. de ist.
arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 111/17 a, b i c; un cliseu, la Arh. St Bucuresti,
Microfilme U.R.S.S., rola 61, c. 716.
EDITH: Pumnul, Privire 'dpede, p. 100 (rez., dup. Protocolul comisiei de delimitare
a mosiilor, din 1781, nr. 44, Cu data de an gresita: 1498) ; Fondul religionar, p. 807
(ment., dupa trad. germ., cu data de an gresita: 6906, din Protocolul comisiei de delimitare a
mosiilor din 1781, nr. 44) ; Wickenhauser, Woronetz und Plana, p. 10 1 103 (nr. 1) (trad. germ.,
cu greseli si cu data de lun5. ianuarie); YJISmHUKiI1, MamepiaJta, p. 117 (text slay) ;
Mazereanu, Condica m-rii Voronel, p. 6-7 (nr. 1 si 2) (rez., dupa orig., si ment. unei trad. vechi)
Autimupcxiii, Fpamombt mo.gdac., p. 13 14 (text slay); I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 350-352
(nr. CLXXXVIII) (text slay); D.I.R., A, II, p. 98-99 (nr. 94) (trad., dup5. foto) ; Catalogul doc.
mold. Supliment, I, p. 48 (nr. 59 ter.) (rez. dezv.).

41 1488 (6996) octombrie 8.

Un suret de pe un ispisoc vechiu de la Stefan vod5., din 6996 <1488>


oct(o)m(brie) 81, prin cari arat c5.' un Filip i Nechifor, feciorii Hortnii,
de a lor buravoi au vindut a lor driapt5. ocin i moie dintru a lor drept
uric giumatate de sat, anume Muata, de la fintin' in gios i gium5.tate
din tot venitul lui CarhanA i frAtini-s5.u, Oanii, drept 66 zloti fat5.r4ti,
carora le int5.rWe ca s stApiniasca in veci.
Arh. St. Iasi, Condica X 325, f. 2 (nr. 1). Rez., dupa un suret talmcit de E zloghie
dascalul cel batrin", intr-o carte de judecata din 1804 iulie 10.
EDITII Codrescu, Uricariul, VI, p. 182 (rez.) ; Ghibanescu, Surete, V, p. 2 14-2 16
(nr. CLVII) (rez.) ; I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 353 (nr. CLXXXIX), (rez.), D.I.R., A, II,
p. 99 (nr. 95) (rez. dupa I. Bogdan).

Urmeaza, intre paranteze: tabnacit de E ioghii dascalul cel batrin".

42 1488 (6996) octombrie 15, Suceava.


t illi(u)it(o)crTiou(0)}1(410, Mil, CTE*AH(%) INEKOAd, r(0)CH(0)A(d)plx 3EAAAH
1110/1,A,4liCKOH. 3HAMEHHTO quHHAK, HC(11) CHM. tHICTOAAk HAMM!" OIrCHM(11) KTO
HA HEAA6 01r3pHT6 Ht111 Ero tITOIr4H OIrCA61WHT6, VOKE flpTHAOWA HpliN,A,('h) HAM H HIVAAN

76
www.dacoromanica.ro
OycHM11 HAWHMI4 MOAAdliCKHmH sOrapE HAIM CASIH Iiinxoyn(%), cpaT(%) IfiKSWE11(61),
X0y111>K4, H BpATI% Er0, Hiid11(1), H KpATOyA(11) H HEnoTK Er, PA4sE10, H IVIHrOyA()
0Cp0K11, H rpHrOph, c(isi)Hk HH4140131%, DO HX(11) AORpOH 130/111, HHKHMK HEn0H0y)KEHH,
HH npHcHAOKAHH, H Ilp0AAAH cK010 nr1A13810 WTHHHOlf, WT(11) CHOEr0 npagaro oypnga,
EAHO cEAO, HA Hmt HEroEtHiH, HA 110pHOMK HOTOLIA, H ri cTagArtp, camomoy
(no)A(cT)goy MH 3A poH 3A4TI% TATApcKHX11.
H oy T0AA11, r(o)c(nO)A(cT)110 mH 34nA4THA(15.) OycH TOTH HillWE nHc4HH101 nHHt3H,
poK 3AdT(15.) T4T4pCKHX(11), oy pSKH cA0yreMik H4WHMh IVIHK010(11), Hp4T(10 141Koy-
WEH(H), H Moyp}Kil, H SpATOy Er0, 111K4HOy, H KpATOyA(11) H HEnOTO1r Ero, PUISE10, H NW-
xSA(11) CT3gpOKK, H rpnroph, c(ii)ui HKaHWgI, nEpEA HaMH H nEpEA(11) 1141BHMH ROlapE.
TAKWW(E) npiHAE, 1111/AA(11) HAMH H liplAA(11) OycHMH HdwHMH mOAA4RcKHArd4
solapE, cnoyre paw(h) AdWKO H cEcTpd ECO, 1114At, c(61)110E1E TOcTHAd, OirlISKOHE
11AOCKApt, DO pv1 Aogpon HOAH, 14HKHM11 HEn0HOrKEHH, d HH flpHcHAOHAHH, H TAKWSK(E)
np0A4AH 03010 npAE1810 WTHHHOy, wr(%) cgoEro npagaro o(pHKa, nOAOHHHA cEA0 wT(11) roc-
THAEllih, HA 110pHOM(k) 110Toitt, ebeinHOyio qdcTk, camomoy r(o)c(f10)A(cT)HOy MH,
34 FK 3A4TI. TdTdpCKbJr(lt).
H 01rcT4IME 43k, r(o)c(no)A(c-r)go MH, Td 3driA4THA(%) oycp TOTH gum mica-
Hiii IIHHt3H, 5 3AdT(11) TATApcKHril, oy p8gti cn8st HAWEMOy AdwK0 E cEcTpH Er0.
ALM, c(1,i)HOHE rOcTHAA, OyHOyKOHE 110yA FIAOcildpt, nEpEA(%) H4MH H HEPEA(IN)
HALLIHMH 601apE.
TAKWSK(E) fipTHAE, ripIAA(11) HAMH H npAA(.1%) OycHANI HA mOAAAHcKIIMN
EOlepE, HitH, AOLIK4 HEKHTOKd, pATA KOCTH f1HApOHHHK4, no CEOEH Aogpon BOAH,
NHKHAik HEn0HOrKENA,4 11H npHcHAOK4H4, H npoAane cH010 npag8to WTHHHOy, WT(%) 030-
Er0 npdlidr0 oypHKA, AH't CEirk qio coyTK He 1110AAAHt, HA HMt 110AtHd, rAE SHAN
KWk3013E 1111A0w(1%) H Ad111110A(11) canAkmoy r(0)c(110)A(CT)130y MH,3A Z3AAT(11) T4repc-
KIAX("0.
H 3AnA4THA(1.) r(0)c(no)A(CT)H0 MH OycH TOTH 1161WE nHcANNTH ilHHt311, Z3AdT(H),
oy p8gn HllIEHH, AOLIK11 HEKHTA, KpATA KOcTH flHArJOHHHKA. fl nAK(%) wiia rIpHEIFiATE,
LIJO HMAAA HA THr(1.) cEAK wT(%) AtAa PawFro, wT(%) finEaanApa 130EBOAT, EWE EN
AdAd oy p8gp r(o)c(no)A(cT)E8
TAKW>K(E) npiHAOWA, npAA(11) HAMH H np/AA(%) OycHMH 114wHeeH MOAAAHC-
KHMH ROMPE, HAWN cA0yrHIptrk H SpaTid Er0, TOMA H IwN(1.), c(isi)HOKE 1111Tpd
oyHSKOBE THEHHH, no HK(11) A0KpOl1 HOAH, HHKHA% ilEn0HOrKEHH, a Nii riplicHAOHAHH,
rip0AAAH cH010 FipAKSIO WTHHHS H AEAHHHOy, EAHO cEAO, He HAVk 110pC101Elifili, rAE
sun(%) AEA(11) or, THEd, Ud 1110AAAlit, Oy rpSWOHO 110AE, H MtcTO WT(12,) MAHHH
Olf MO/IA/Mt cam0Al0y r(0)c(410)4(cT)E01f MII, 34 CM 3AdT(1%) TATApcKHX(1%). H 3driAd-
Tim(%) r(o)c(no)A(c-r)go MR OycH TOTH MILE 11HCAHTH ninit3H, C-X,1 anirr(%), oy pSKH
314011x H Cp4Ti4Adi1 Er0, Toma H Iw11(11), nEpEA(1%) HAMH H nEpEA(%) HdWHMH HOLIf3E..
41 FMK(%) WHH npuiglidiE, 410 HAAAAH HA TOE cEA0 WT(11) oyHK013(1,) HAwHX(%), wT(rIt)
HAfiAWA HOEHOAT H WT(11) GT44H4 HOEHOAT, KOAH SHAH oy MHp8, ELHE EH AdAH Oy pSiof
r(0)c(nO)A(cT)1101f MIL
TaKunic(E) npinAE, np,AA(%) HAMH H np/AA(%) OIrCHAIH HAWHMH ddOdAdlICKHAIR
gOMpE, illErwa, ,d,OtiKd filsHAd WT(%) P4KORa, HEn0T4 li0T1Wd, DO CROEH A0EpOli BOAH,
IIHKHAkkt HEn0HO1f)ISEHd, 4 HH npliCH/1013/1Hd, H npoAana cli010 npdHSIO WTHHHS, WT(%) CHOEr0.
npdHdr0 O1fpHK/1, EAHO CE/10 Hd illionAmit, HA rp8wwogo 110M, HA HAVk tiacT(11) ROTI,
W0114, rAE SHA(k) AEA(%) EH HOT-Kw(10, camom8 r(o)c(no)A(cT)gt; MH, 34 3A4T(1%)
TATApcKHX(%).
H 3dflAdTHA() r(o)c(no)A(cT)go MR OycH TOTH Kb.1WE I1HCdHHH nufrk3H, 3AdT(11),
04f p$KH ltkrwH, AoNitH 111111A4 WT(11) PAKOILI, nEpEA(11) HAMH H nEpEA(11) 1I4WHm14
ROWE.
H OyTOKMHHinE H SdnAATHHWE r(0)C(110)A(cT)1K0 MH 01f CE cIL rOTOKHMH riHHt3MH,
EAHKO KUM nHWEAAK, a r(0)C(nO)A(cT)110 MR SA(d)rOnp0H3HOAHX(1.) HAWHM(10 RAW-

77
www.dacoromanica.ro
r111Mk nPON3HOAEHTEAMI, H11(11)CTLIAA(6) H ClitTAHM(6) Cp(1)A11,EM6, H rk OyCERt HAWEA
AOEPO/A HOAEA, H WT fi(or)a nomow,Te H 01(1111/111All ECANH Ek 34A(8)WIE C(11/A)T0n0-
4/1HWHI(%) IlpEAKWH(%) H POAHTEAEH HAWHX(%), H 3A HAWE 3,4f1dHiE H en(A)C(E)HTE,
34 HANKIE H Cn(d)C(E)HiE AtTEH HAWHX% !AK M OyTH411.AHM(%) H OyKptnliAA(%)
HAWS C(11/A)T0y10 11111Tp0FIOATIO WT(11) POAAAHOlid Tp-kra, 11,A,E)KE ECT(%) rptsm(t.) npt-
noAwurkn m(d)T(E)pn IldWEH llapdcKEIU, H rAE Err(%) En(n)CK(0)flk M(0)AEEHIIKla
HAWK KHP11 EdCFIAIE, H AdH ECMH TON C(HR)T011 HAWEN 1111HTpOnOdfli yen TOTH CEAA, EAFIKO
1361WE nliWEAAlx, HA nmt: 11Eronnin CK cTaKom(k) H C% M4HHWM(6), H n0A0H1111,1 WT(%)
FOCTIVIE11111, H 110A-HHA, WEd NISAE9T11, H THKEWTH C% MAHHH, H 4ACT(6) BOT%W013d.
TOE 13110E 1361WE IIHC4HOE AA EcT(%) C(13/1%)T011 HAWEH MHTpOnOATH WT(%) POMAH0134
Tplxrd WT(%) HAC(%) 01rpliK6 H C% H%CEAA(1%) A0X0AWN1(1x), HEn0p8WEHO
HA Alibi IA'11161/A.
KOTAP6 TAM(%) oycnAm% 1:161WE nliC41111M6 cEn44%(91) Aa EcT(1%) wT(ix) oycnx-(1.)
cT0pwn(11) FIO CTAflOAA01( XoTap8, K$A4 H3 litK4 1A)KNIKAAH. L XOTdpls. TON nOAOHNHA
CEAO WT(%) TOCTIIAEW(11) 11011ENWN WT(%) AHC4 WT(1) K1AliAA1I101311 EPWA(%) oycE
POCTHAtC010 A0A0yE{(6) AO 110pHOM(k) IIOTOK8 oy MOCT11 EERHH(%), Td tlopnom(K)
IIoToKS, Aonori(k), Ao oycriE E4X1111, TA li%X-11H1010 ropt Ao morHAS, Ao rAE Ct
CHHAAAETII XoTapk TOCTHAELPHAWfIlk CKE.14HtNHAWpK, d WT(%) TOA, 110 A0A>1111
HHHAM(11), Nd MOrNAOy WO ECT (11) oy 3A11 HETX6111 nOyT, 4 WT(%) litIAVX(%)
cTopon(11) no CT4flOAA0y XOTApS, KOrAd 113 !AKA WHCHHAAH.
l FIAK(%), TOTA Flp111111,1 id 1410 ECT(%) WT(%) AtAd H4WEr0, WT(%) fIAF adHAp4
OEHOAT, HA 110/110111, 114 WEd 114CTH, H rum(%) Apoyraa npHEFNA id 410 ECT(%) VT(%)
8HK011(%) HAWHK(%), WT(%) HAMM KOEHOA WT(%) GTE*4114HOEHOAT, KOAH &HAN oy
A tiOpC%11E141(H), Oy rj/SWOHO 110AE, A r(o)c(no)A(cT)Ko A1111 OWE ECA111 11)C(1) Ad 111
WEd Oy p8KH m(o)AEcianzoy nawEmoy BACIIATE EF1(11)CK(0)nOy WT POMAHOHA Tp.t.ra.
il HA TO ECT(%) Htpa naugro r(o)c(no)A(cT)Ka, H111WE GTE4L4N4
OEBOAT, II litpd npt13%3A1OHAE111-9C(%) c(b.i)nwK(1) r(o)c(no)A(cT)Ka MU, tIAEanApa
BOrAdIld-BAdAd, H litpd EOLIP 114/1111,C(%) 13tPd 114114 BEidpli, Htpd RANA Hstr(a),
IAPA 114114 Aoyma, 'Ape HAMA renroype, Ktpa [MIA ApdrOWE AliOpHHKA, !Ape
Xpl.MANA, I1111,Kd !Ape' 114114 ACKGOrd, Htpd nam IIIE*SAA RAPKA-
AdEd WT(%) XOTLIFIA, Eitpd natie Ll1I.KOTK H HtpA 114114 Pt11,EWA napKdAAHH WT
Irtfid fINAPEIIKA TIOpTOPORCK0r0, Etpd 114114 rp03t EldpKd146A C.1311XECK0r0, stpa
ANA Itvii(a) GEKAP% 11,1pK41dfid 110KorpaAcKoro, [Ape Ildfld KA%11%8 ciniTept,
Ape 114114 BOAA0P4 HIICTtP1111K4, Htpd MINA (pEM4 110CTEANIIK4, 'Ape 114114 1lHAPE111:d
HAWIIHKA, IAPA 114114 llLaHApa KOASHCA II 11-HPA oycinc(i.) Romp 1l4wnx(11) m0nAaKci1x(-0,
(1Em-Iraq-(%) 11maAnAtK).
il flaK(%), KTO KOVAET(%) EF1(H)CK(0)nlx oy IldWEN c(KA)Ton AlwrponoAin tA.PT(rit)
POMAHOHA Tp-hra, rk HixrkAiN EpaTiAMN II % 1111CHA11-1 LI,p1,KOH11IIKN KTO ECTAET11
TdA1(%) Oy -roti C(13/A)T011 (11)KE11, d WWI 110KOH4 EOV4EA110 Mkl WT(%) B(or)a KI 1111,
Ad HAIAIOT(%) HAM(%) CAOrKIITH lid K-Kc.kK1Ix(1%) HEAEXkX6 Olf 4ETflpixTOK(1)
IKEllEph fldpAKAI,C(%), d 13% 1rtT01,(%) ANTOyprI10 ; d nO IldWEMIx WHHOTt, 4 WHH M11Ald-
10T(6) CA01(}KHTH HAAA(%) 11% 11tTWK(%) HEL1E4111 FldpACTAC(%), 4 oy coyKoToy AwroyprTic,
11 Ad Ec-r(vh) nEnirkmtnno nnKorAa.
iI 110 FIALDEM(K) NWHOTt, KTO E01(AET11 r(o)cn(o)A(a)frK Fl4WEI1 BEAAA11, WT AtTE11
H411.111X(9) HA11 WT(%) IldlnEr0 PoAor NAN naK(9x) coyA(k) Koro li(Or)lx 11SEEPET6 r(o)c-
ii(o)A(a)pEm(k) WITH ildWEN 3EAAA11 illOAAAHCKOH, TOT(%) EH 11E F1Op8WHA(%) H4WEr0
Mailla H 1101141%>NAENid, LIJO ECAAO M1%11 H nOTHP%AliAli TON C(H/A)T011 HAWEH MHTP0-
110Aili WT(%) POMAIIORA TfrItrd, dAH LIJO Ell 01714/11A1M (%) H oyKAnnA(1,), 34H8}KE
ECM K8n1lAH 3d CE011 flPdHi11 11 4(11)CT11111

il KTO Ct 110K8CHT(1) H4llEr0 AddHid H flOTEpiliKAEFITA, EANKO ECT(%)


nliC4110, neopSwIlTH HH p43Ap8wHTpi, ToT(11) TAKOHN J ECT(%) npOKAtTl& WT(%)

78
www.dacoromanica.ro
r(OCHO)d li(or)a Gil(d)Ca HdillEr0 I(CVC)V" X(pHCT)il ChTHOptliAr0 H(E)E0 H 3EMAla,
WT(%) Hp(t)11(H)CTIIIA R(0)rOM(A)TEpE, H WT(11) IrKCAX(11) C(K/A)T6lX"(%) HHCE WT(1t)
KtKd ll(or)o OVTO4HEWHX(11).
11 Hd 60AWEE Kptnocr(k) II noTgpiofc,A,EuiE Tomor KI%CEMOIr KIUWE HHCAHHOMOIr,
EIAMI ECMH HaHEMOy KtEIHOMOIr FNIH8 Ti&STSAS A0r0*ETS micani H HAWS flEtIATI%
flpHiltCHTH K cEmmoy A HCTS HdWEMIS.
IIHC(d) TO4,d,Ep6, Olr GlAnl(d)Ht, K() A (t)To xsu,gs, Al(t)c(A)14 wK(Toilpid)
<Pe verso, insemnare contemporan.> : GEM. EA-KAHLMHH.

Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, c au venit inaintea noastrd i inaintea boierilor nWri
moldoveni slugile noastre, Mihul, fratele lui Iacn i Giurgea i fratele lui,
Ivan, 0 Bratul i nepotul lui, Rafeiu, i Mihul Obroc, i Grigor , fiul lui Ivan,
de bundvoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, 0 au vindut dreapta lor ocind,
din uricul lor drept, un sat, anume Negoqtii, pe Piriul Negru, i cu iazuri, insumi
domniei mele, pentru 172 de zloti t.tdreSi.
$i intru aceia, eu, domnia mea, am plait toti aceti bani mai sus scri0, 172
de zloti t.tdreti, in miinile slugilor noastre: Mihul, fratcle lui Iacti, i Giurgea,
fratele lui, Ivan, 0 Bratul i nepotul lui, Rafeiu, i Mihul Obroc i Grigor,
fiul lui Ivan, inaintea noastra i inaintea boierilor noWi.
$i de asemenea a venit, inaintea noastr i inaintea boierilor notri
moldoveni, sluga noastr Daco i sora lui, Malea, fiii lui Gostild, nepotii lui
Puiu Ploscarul, de burfavoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, 0 de asemenea
au vindut dreapta lor ocin, din uricul lor drept, jumtate din satul
pe Piriul Negru, partea de sus, insumi domniei mele, pentru 120 zloti
Si m-am sculat eu domnia mea, 0 am patit toti acei bani mai sus scri0,
120 de zloti ttdresti, in miinile slugii noastre DaFo .0 a surorii lui, Malea, fiii
lui Gostil, nepotii lui Puiu Ploscarul, inaintea noastr i inaintea boierilor
no tri.
Si de asemenea au venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boicrilor
noWi moldoveni, Deana, fiica lui Nechita, fratele lui Coste Androinic, de
bundvoia sa, nesilit de nimeni, nici asuprit5., 0 a vindut ocina ei dreapt, din
uricul ei drept, dou.' sate care sint pe Moldova, anume Poiana, unde au fost
cneji B5.1c1 i Danciul, insumi domniei mele, pentru 200 de zloti ttdresti.
*i am plitit domnia mea toti acei bani mai sus scri0, 200 de zloti, in
miinile Ilenii, fiica lui Nechita, fratele lui Coste Androinic. lar privilegiul pe
care ea 1-a avut pentru aceste sate de la bunicul nostru, Alexandru voievod,
1-a dat in miinile domnici mele.
$i de asemenea au venit, inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor
noWi moldoveni, slugile noastre Trnd i fratii lui, Torna i Ion, fiii lui Ritru,
nepotii lui Tiba, de bun.voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, 0 au vindut
ocina i dedina lor dreaptd, un sat, anume Ciorscqtii, unde a fost bunicul lar,
Tiba, pe Moldova, in Cimpul Perilor, i loc de moard pe Moldova, insumi
domniei mele, pentru 240 de zloti
$i am pltit domnia mea toti acei bani mai sus scri0, 240 de zloti, in
miinile lui Irn.' 0 ale fratilor lui, Toma i Ion, inaintea noastr i inaintea
boierilor nWri. Iar privilegiul, pe care 1-au avut ei de la unchii notri,
voievod i Stefan voievod, and au fost in pace, 1-au dat in miinile domniei mele.
Si de asemcnea a venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
noWi moldoveni, Neagsa, fiica lui Ma de la Racova, nepoata lui Bot4,
79
www.dacoromanica.ro
de bunavoia ei, nesilit de nimeni, nici asuprit, .1 a vindut ocina ei dreapt.,
din uricul ei drept, un sat pe Moldova, in Cimpul Perilor, anume partea lui
Botd, unde a fost bunicul ei, Bot., insumi domniei mele, pentru 60 de zloti
ttreti.
Si a pltit domnia mea toti acei bani mai sus scrii, 60 de zloti, in miinile
Neagei, fiica lui Bil de la Racova, inaintea noastr i inaintea boierilor
notri.
5i, dup ce am intocmit i am plait domnia mea toate cu bani gata,
cum scriem mai sus, iar domnia mea am binevoit cu toat bunvointa noastr
i cu inim curatd i luminat, i cu toat bundvoia noastra i cu ajutorul
lui Dumnezeu i am fcut pentru pomenirea sfintfposatilor inaintai i
printi ai notri i pentru sndtatea i mintuirea noastr. i pentru sntatea
i mintuirea copiilor notri, ca s. intrim i s imputernicim, sfinta noastr.
Mitropolie din tirgul Roman, unde este hramul preacuvioasei maicii noastre
Paraschiva i unde este episcop rugAtorul nostru Vasilie, i am dat acelei sfinte
Mitropolii a noastre toate acele sate, cit scriem mai sus, anume: Negoetii,
cu iazuri i cu mori, i jum5.tate din Gostileti, .1 Poiana cu amindoud judeciile,
i Tibetii, cu mori, i partea lui Bot.. Toate cele mai sus scrise s fie sfintei
noastre Mitropolii din tirgul Romanului de la noi uric i cu tot venitul, neclintit
niciodat, in vecii vecilor.
Iar hotarul tuturor acelor sate mai sus scrise s fie din toate prtile
dupa hotarul vechi, pe unde au folosit din veac. lar hotarul acestei jumtti
de sat din Gostileti <s fie> incepind din pdurea de la vadul lui
tot in jos pe Gostileasa la Piriul Negru, la podul lui Vetea, i pe Piriul Negru,
la vale, la gura Bahnii i pe Bhnita in sus la movil, pina unde se intilnesc
hotarele Gostiletilor cu ale Bhnenilor i de aici, pe ogoarele din jos, la movila
care este la un drum vechi, fu, iar din celelalte parti, dup hotarul vechi, pe
unde au fost folosit din veac.
$i iar.i, acel privilegiu, care:este de la bunicul nostru, Alexandru voievod,
pentru Poiana,pentru amindoud prtile, i cellalt privilegiu, care este de la
unchii notri, Ilia voievod i $tefan voievod, and au fost in pace, pentru Cior-
sceti, la Cimpul Perilor, domnia mea inc le-am dat pe amindoud In miinile
rugdtorului nostru, chir Vasilie, episcopul de tirgul Roman.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
$tefan voievod, .1 credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Hrman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului $teful pirclab de Hotin,
credinta panului Micot ',1 a panului Reate pircdlabi de Neamt, credinta
panului Andreica Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircAlab de Orhei,
credinta panului Ion Secard pircdlab de Cetatea Nou., credinta panului ClAndu
sptar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic,
credinta panului Andreico ceapic, credinta panului $andru comis i credinta
tuturor boierilor moldoveni, mari i mici.
$i iari, cine va fi episcop la sfinta noastr. Mitropolie de tirgul Roman,
cu toti fratii i cu toti tircovnicii care vor fi acolo la acea sfint. bisericd, i cit
timp voi mai fi in viat de la Dumnezcu s se slujeasc in fiecare sptmin
joi seara paraclis, iar vinerea, liturghie ; iar dup viata noastr., ei s ne slu-
jeasc vineri seara parastas, iar sirribata seara liturghie i s nu fie schimbat
niciodatd.

80
www.dacoromanica.ro
Iar dup viata noastr., cine va fi domn al trii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau pe oricine Il va alege Dumnezeu s fie domn al
tdrii noastre, Moldova, acela s nu clinteasc dania i infrirea noastr pe care
am dat-o si am intrit-o acelei sfinte Mitropolii a noastre din tirgul Roman, ci
s int.reasck i s imputerniceasc, pentru c le-am cumprat pe banii mei
drepti i curati.
Iar cine ar indrazni s clinteascd sau s sfrime dania i intrirea noastr,
cit este mai sus scris., unul ca acela s fie blestemat de Domnul Dumnezeu,
Mintuitorul nostru Isus Hristos, care a f.cut cerul i pmintul, si de preacurata
lui maic si de toti sfintii care din veac au placut lui Dumnezeu.
Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logofdt, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceast carte a noastr..
A scris Toader, la Suceava, in anul 6996 <1488>, luna octombrie 15.
<Pe verso, insemnare contemporana>: f Satul Vldiceni.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 135. Orig., perg. (54 x 62 cm.), pecete atirnatl (snur de matase
cenusie legat ulterior de act, partea sigilat& a doc. fiind aiat.), stricat& (lips& intreg conturul),
CU legenda: t IIIPIATIL 1W CTUISaals <8011IWA4, rwcnomp B(MAII AA>WAMIICKOH.
Trei trad.: dou5., din sec. XVIII, ibidem, LXV/ 1 a si b, si una, din acelasi secol, privind
numai partea din act ce se refer& la satul Gostilesti, ibidem, LXIII/5 1. Trei copii: una, de pe
trad., incredintat, la 1805 martie 31 de Gherasim episcop de Roman, ibidem, LXXIV/ 16,
alta, incredintat& la 18 13 februarie 6 de Dimitrie Sturza vel logof&t, dup& copia adeverit& la
1805 martie 31 de Gherasim episcop de Roman din Condica Episcopiei de Roman, ibidem
CXL1I/111, si alta, dup& o trad. din aceeasi condick adeverit de Meletie episcop de Roman,
la 1830 iunie 17, la Arh. St. Bucuresti, Episcop. Roman, VI/1 (nr. 2). 0 copie slay& si traducere,
fAcute de episcopul Melchisedek, la Biblioteca Central& Universitar& M. Eminescu"-Iasi, Arhiva
Melchisedek, mapa LXV, p. 242-248.
Sase foto.: una, la Bibl. Acad., Fotografii, LXXVIII/17, i cinci, la Inst. de ist. i arh.
A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/18 a, b, c, d si e.
EDITH: Melchisedek, Chronica Romanului, I, p. 133 145 (text slay, cu greseli de lee-
tur& si de ortografie i cu modificdri si omisiuni ale editorului, dup& o condicA din 1756, si
trad. arhaizana, cu erori i cu data socotit in stilul de 1 septembrie) ; Codrescu, Uricariul,
XVI, p. 285-291 (copie, din 18 15 aprilie 3, dup& alt. copie, din 1805 martie 31, incredintat&
de Gherasim episcop de Roman, cu data socotit& de editor in stilul de 1 septembrie) ; XXV,
p. 1-5 (copie, din 18 13 februarie 6, dup, copia din 1805 martie 31, incredintat. de Gherasim
episcop de Roman, cu data socotit de editor in stilul de 1 septembrie); Cristea, Episc. Roma-
nului, p. 29-30 (rez. dup& orig.); Rosetti, PcImintul, p. 35 (nr. 8) (rez. al editorului dui:a Mel-
chisedek), p. 141, nota (rez. pentru partea privitoare la Gostilesti, cu data socotit in stilul
de 1 septembrie), p. 149 (rez. al editorului dup& orig., cu data socotit in acelasi stil); I. Bog-
dan, Despre cnejii romdni, p. 24 (rez. cu extras slay, cu data socotit& in stilul de 1 septembrie) ;
idem, Doc. . tefan I, p. 353-357 (nr. CXC) (text slay) si p. 359-361 (trad. de la Bibl. Acad.,
LXV/1); idem, Album, pl. 69 (facs.); D.I.R, A. II, p. 99 102 (nr. 96) (trad. dupd orig.).

43 1488 (6996) decembrie 13, Suceava.


ill(H)A(0)C1110 g(0)}11160, M61, eT4dHd HON30Ad, r(o)cn(o)Aega SFAAAH
1171.okkaHcKoH. 3Hannaurr0 IiHuHm(%), u CHA1(12.) 4NCTON1(11) K4LHHAN(11), Er6CRtM(11.) KTO
Hd H(K) 0y2pHT(11) HAN EPO LITSLIH SCAIAWHT(1%), WISE HpTHA0W4, EIPAA(1x) HAMH H nPA4(11)
oycnivw HdWHMH MOrlAdHCKHMH KOMpE, CA0yrd Haw(k), naH(%) (DETE IIIKOCECK8A(1),
H KH-kr[ork Fro, AlapHita, 8H8K4 1.11Hgope craparo H SH8Kd 30HKH, no CHOEH AospoH H0411,
HHKHM(11) HEHOHSTKEHd, d HH flpHCHAOHdHd, H flp0Adild CHOPO ElpdH810 WTHHH8, WT(11)
CHOEPO flpdHdr0 Ol(fniKd H HC flpHHHATE AEA(d) EFI IIIHCOpd H 30HKH, LI10)KE WHH
WT(1%) ,A,E01,4 HAWEPO, WT(1%) finEdHAtld HOEKOAT, FAH CEA0 Hd lipioaA(t), rAF
snit(%) HaAFliM H 4Plar010, WE(' C13AftlIHAE, CASSt NdWErNS AdHtliOn Atilt, 3d jr
3A4T(11) T1TdpCKNX-(1).

81

www.dacoromanica.ro
II SCTARUIE en8r4 naw(K) Ammon(%) Atnt TA 3411A4THA(11) OyCH TOTH nnirkan.,
<FO>1 BA4T(11), Oy PSKH CASSt HAWEMS, n4ir8 (FETE ITIKosEcK8n(%), Fr oy PSKH Kwkrimn
Fro, MAPHHH, OVHSKH THROPA CTAPOr0 H 8HSKH BOHKH, NEPEA(K) HAMH H 11EPEA(91) 144-
WHMH EOlaPE.
RH<0 EWACkEL11>lE HX(10 AORPOH ROAN H TOKME}K(11) H 110AFISIO 3411A4T8,
4 M61, TAKW>K(1), H WT('k) H4C(1%) ECMH AdAH H NOTRPIIAHAH CASS'k HAWEMS A4H410A(11)
AtAt TOE npAA(%), PE4EHOE CEAO, thi EnnaAt, HA HAdt <CAE EH/t10.1 )KSA<E li>1SAA
Ap%roto, WEt WSAELITHAE, A4 Err(%) EMS WT(1.) 144C(11) 01(PHK(11) H C11 EVIsCEM(11)
AK0AWM(1%), Emoy, H AtTEm(%) ECO, H SH844TOM(%) Ero, H npt8n4geTwm(%) Ero,
np4Lp8ptTom(%) Ero ii 13910EM8 poA8 Fro, KTO <EMS H3>lREPET(11) HAHRAH>KFITH,
HENOpSWEHO HHKOMOKE, 114 IrkKill.
fl XOTdP TOMS [NIUE NHCciiiHOMS CEAS A4 ECT(11) wr(%) oycnx(%) cTopon(%)
no cT4pon48 roTapS, KSAA 113 RtKA WHCHRAAH.
lid TO ECT(11) Rtpa r(o)c(no)A(cr)ga MH HLIWE 11FIC4Hil4rO, M61, GTE2114H41 ROM
OAT, !Ape nptEnantosnEnnx(%) c(u)nwg(%) r(o)c(no)A(cT)K4 MH, JAE tiHAPtI H
H

liOrAAHA-NAAAA, H RtPd soup HAIIIHX(11): EttPd NAHA 3RTAPH, Rtpa mina Rtpa
NAHA ASAM-1, Rtpa I14H4 rAHrSPA, Rtpa NAHA AparowE AROPHHKA, litPd NAHA Xp%mana,
atpa NAHA ItIu,uca XSAH44, RtP4 114H4 AA>KROrd, Rykpa 04114 WE*SAA FIAPKAAdEd WT(1)
XOTHWI, [Ape 04144 AIHKOTIL H 114H4 PtlkEWA IldPK4A46H WT(1) iltMll,d, Ettpa 114114
dHApEliKd 11OPTOPWRCK0r0, RtPd 114114 rpo3t Fl4PK4A4R4 GDPKEFICKOPO, Rtpa mum Ton(a)
GEKapix HdpKdAAKA HoKorp4AcKoro, Ktpa 114H4 KAltH118 CIVhT4p, ritp4 mule fionAope
RHCTtPHHKA, !Ape 114144 (PEAAT4 FlOCTEAHHK4, RtP4 nand IIHApEHK4 IldWHHKA, [Ape
MenApa KOMHCd H Rtfid Sol(%) Korap H4WHK(10 MOAA4ECKHr(11), REAFIKHX(10 H
AHr(11).
II no H4WEM(6) ?KHEOTt, KTO ESAET(11) r(o)cn(o)A(4)p% HAWEH BEMAH, WT
AtTEH HAWHX(%) HAN WT(10 nawEro poA8 HMI HilK(11) ESA(I) Koro li(OP)6 HSEEPET(11)
r(o)cn(o)A(a)pEm(k) MTH HAWEH 3EMAH IVLOAAdRCKON, TOT(%) <LIJO EH EM >1 OYHE HOPS-
WHA(%) FidWEr0 AddHid H H0TaplOKAEHI4, dAti LIJO EH EMS OICTEtplaAH11(11) H 8Kptnnn(1),
34H8)KE ECMH EMS AdAH H NOTRPIIANAH 34 Er0 11P4RSIO CAS>KES H 34 LIJO COEN KSHHA(11)
HA CRON 0p4Kin nrort3n.
HA KonwSio KptnocT(h) H HOTHplOKAEHIE TOMS 111CEM8 1361WE NHCdHHOMS,
REAtAH ECMH H4WEMS RtPHOMOy 114148, TlISTSAS AOrOETS, F1HC4TH H HAWS NELI4T(6)
FlPHFACHTH K CEMS AHCTS HAWEANS.
HHC(4) TOdAEP(1), oy Gwq(4)Kt, e(%) A(t)TO xS144S, ni(t)c(A)u,a AEK(EKpia)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, *tef an voievod, domn al Tara Moldovei.
Facem cunoscut, Cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastra i inaintea tuturor
boierilor notri moldoveni, sluga noastra, pan Fete Iacobescul i cneaghina lui,
Marina, nepoata lui *tibor cel barin i nepoata Zoicai, de bunavoia lor, nesiliti
de nimeni, nici asupriti, 0 au vindut dreapta lor ocina, din uricul lor drept
0 din privilegiul bunicilor ei, Stibor i Zoica, pe care 1-au avut de la bunicul
nostru, Alexandru voievod, un sat pe Birlad, unde au fost juzi Buda 0 Dragoiu,
amindoua judeciile, slugii noastre Danciul Delea, pentru 170 de zloti tatarqti.
*i s-a sculat sluga noastra Danciul Delea 0 a plait toti acei bani, <170>1
de zloti, in miinile slugii noastre, pan Fete Iacobescul, i in miinile cneaghinei
lui, Marina, nepoata lui *tibor cel batrin i nepoata Zoicai, inaintea noastra
inaintea boierilor notri.
Deci <noi> 1, vazind buna lor voie i tocmeala 0 plata deplina, noi, de
asemenea, am dat de la noi 0 am intarit slugii noastre Danciul Delea acest sat
mai inainte spus, pe Birlad, anume unde <au fost> 1 juzi <B>luda i Dragoiu,
82
www.dacoromanica.ro
amindou judeciile, s-i fie de la noi uric cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i
nepotilor lui, i stranepotilor lui, i rstrnepotilor lui i intregului lui neam,
cine <i>1 se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatk in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris sa fie din toate partile dupa vechile
hotare, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru i Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Zbiare, credinta panului
Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului
Drago vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco Hudici,
credinta panului Dajbog, credinta panului $teful pircalab de Hotin, credinta
panului Micot i a panului Reate pircalabi de Neamt, credinta panului
Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei, credinta
panului Ion Secara pircdlab de Cetatea Nou5., credinta panului Clanau spatar,
credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Andreico ceanic, credinta
panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari
mici.
Iar dupa viata noastr., cine va fi domn al trii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru sau pe oricine Il va alege Dumnezeu s fie domn al tarii
noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasca dania i intrirea noastrk ci sa-i
intareasca i imputerniceasca pentru c i-am dat i i-am intrit pentru
dreapta lui slujba i pentru cumparat pe banii lui drepti.
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor acelor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logoat, sa scrie i sa atirne
pecetea noastr la aceast carte a noastr5..
A scris Toader, la Suceava, in anul 6996 <1488>, luna decembrie 13.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 12. Orig., perg. (35 x 45 cm.), pecete atirnat5. (snur de mtase
clamizie), stricaa (lipseste jumatate din margine), cu legenda: f lIegann itU OTE*4Hla IfoiswAa,
<r>weno,s,<ap 3E>MAH Mwn,soncleou. Un facs., ibidem, ms. nr. 5234, f. 281.
0 trad., din 1765 iunie 14, de Eustratie dasal, la Arh. St. Bucuresti, Mitropolia Mol-
d ,ei, VII/ 1.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/19.
EDITH: Melchisedec, Doud unce, p. 369-371 (text slay, cu greseli, si trad., cu data
socotita. in stilul de 1 septembrie); I. Bogdan, Despre cneji romani, p. 24 (rez., Cu extras slay
si cu data socotia in stilul de 1 septembrie, dup. Melchisedec); Rosetti, Pcim'intul, p. 149 (rez.,
dup5. orig., Cu data socotit5. in stilul de 1 septembrie); I. Bogdan, D c. . tefan, I, p. 36 1 362
(nr. CXCI) (text slay') ; D.I.R., A, II, p. 102 103 (nr. 97) (trad., dup5. orig.).

1 Rupt.

44 1489 (6997) ianuarie 9

Suret de pe o hotarnica veche a domnului Stefan voda, din let 6997


<1489> ghenarie 9, scris suretul de Simeon uricariul i incredintat i de
Evloghie talmacitoriu c este adevarat talmacit in care scrie ca hotarul
satului acestuia (Petricanilor)1 sa incepe dimpotriva locului, din dealu despre
Lpuna, i merge la Fintina Mare, despre tirgul Lapuna, care merge la rup-
tura din sus i merge margine in sus fata Lapunii i tot margine fata Lapunii,
pind ce hotrate cu Dragomiretii i cu Bujorul i de acolo s intoarce fata
Bujorului in giosu, din vale de Movila Petricai hotar i de acolo merge tot fata

83
www.dacoromanica.ro
Bujorului importiva rupturii Bujorului, intr-o buza de pisc este hotar si de
acolo taie piste deal de la Soci i muchie dealului din deal de Soci este hotar
si merge drept in Movila lui Fulger si merge dealul in gios, unde este hotar
Bujorului, i loveste in coastele Bobicenilor i Bobicenii trec tot dialul in gios,
pira impotriva hotarului din gios de lac, este hotar impotriva hotarului din
dialu i atila este hotarul Petricanilor impregiur.
Dup6. Boga, Doc. basarabene, IV, p. 12 (nr. XI). Extras din hotarnica satului Petricani,
tinutul Lapunei, din 179 1 decembrie 21, ce se afla la Arh. St. ChiinAu.
ALTE EDITII: Boga, Doc. din sec. XV, p. 90 (nr. XI) (acela.,i text, cu data de an stico-
tia greit: 1488); CostAchescu, Doc. mold. .Stefan, p. 130 131 (nr. 36) (extras, dup5. Boga);
D.I.R., A, II, p. 103 (nr. 98) (extras, dup5. CostAchescu).

1 Parantezele lui Boga.

45 1489 (6997) ianuarie 16, Suceava.


111(11)(0)CTTIO 6(0)>KTEIO, MM, GTE*/1/1(%) HOEHOAd, rocnoAapk BEMAH 1110/1-
AMICKOH. 3H/IMEHFITO H CHM(6) ANCTOM(k) H4WHM(k), gliCAM(1.) KTO Hd
11(h) 01r3pHT(1%) HAN EPO LITOIrHH SCAK1WHT(91), W>KE npinAowd, npAAN HAMH H 11PAA,(%)
oycnsin HaLLIHMH MOAAdliCKHM11 gOlapE, HdWH C01rPH, 11434 H gpdT11 EPO, Alliplr/1(11),
C(61)11(0)13E 11134Hd 1110Mdr1t, H HAEMEFINU,H H%), CHMA H spdT% EVO, HELAH(11), H CECTpd
NeK), 111141.1E, C(1,1)11(0)13E TOdAEpd 1110/1/18/1-R, 110 H(h) A ORPOH 130/111, HEIMAN(la) NE110-
HOIMEHH, 4 HH I1pHCH/101341H11, FI 11p0A/MH C11010 flp/IRSIO WTHHHOIr H <AtAHH>1H4 H HCF1p11-
13114i4 AEAd HX(11) MUNA APOHlitld LIJO HM/i/1(11) WH(11) WT(10 AEAd FldWEPO, WT(10
HOEHOAH, 110/101311144 CE/10 WT(11) (DEAEWH, ikICT(1%) WT(11) NO/1E. T <npoAana>2
CASSt H4WEHM0y, illinroyn(%) noKan(%), Bd 3/14T(-10 T4T4pCKIIK(1.).
H OIrCT413WE C/1011741 H8W(11), AIHKO1r/1(1x) 110K4H(1.), Td 3411A4THAN OIrCH TOTH
111111t3H, 71-* 3/14T(1,), oy p8Ku lidali1H sp4r8 Ero, NIFIX84(lx), H FltIEMEMIKOM(11) H(1%),
eHMH H speT8 EVO, HKenS, H CECTpH HX(%), 111.-kpin, npAA(-k) H4MH H HP/V1A(11) fldWEANFI

HHO MN, IIHAtEWE A0EpOli 130/111 H TOKME>K(k) H 110/1H0F0 3411/14TS, A MA


WT(1%) Hitc(1k) ECMH ,A,AAH H NOTHPI.A11/111 CASSH n4wEm8 111H)(811(1x) 110K411(11) TOTOIr
f10/10131MOIr WT(11) CEAO FPEAEWH, 44CT(11) WT(%) HOAE, Ad EcT(vk) Emoy wr(1,) nac(-k)
oypnK(rk) H CK IrliCEM(k) AO)COAWM(k), EMS, H AtT1-1/1/1(-6) Ero, H 01r11114T0M(%) (Ero>1 H
riptoynSturrom(%) Ero, H flptli1SAT0M(1) Ero H 13-KCEMS poAS EVO, KTO Ct EMS 1131E-
pET(rh) 11411RAII>KHIli, HEFIOpSWEHO HHKOAMKE Hd
x0Tdp TON 110/10131MH tiacT(k) <Ad ECT 110/10131-1Hd WT e.kcEro r0T4pd>1.
114 TO ECT(%) Irkpd HeIWEPO r(o)c(no)A(c.r)Ka, g61WE nncanuaro, MH, GTE.S4H4
ROEF30AH, H Ktpa Flpt11113/110RAEHHX(%) C(61)HW13(1x) r(o)c(no)A(cT)Ka MN, dAEadHAPA
RorAana-llnaAa, H Rtpd KorAp nawnx(%): Iltpd RANA <304pH>3, gtpa nana Htr(a),
tpa 114114 ASMA, Ktpa ruma raHr8pa, Ktpe nana Apdrowd AsopunKa, Ktpa FldNd Xprk-
MAFIA, gtpd fkINd 11111,K4 XS4F144, Ktpa 114114 ,A,4>KROrd, gtpd nana 1.11E4sSn4 114pKddlaR4
XOTHHCKOPO, Rtpd 114Nd AXIMOTII H nana PRLI,Effid, IldpKdAdgli WT(%) Etpd
HaNd flHApENK4 llopTopoKcKoro, gtpd 114/14 rp031i1 FldpKdAdEd OprEncKoro, 13tpd
GEK//p11 fldpKdAdgd HoKorpdAcKoro, gtpd nana KnttitS critTapt, Ktpa 114114 liortASpa
RFICTUHFIK4, gtpd nana epEMid FlOCTEANNKA, litpe ruma dHApEliKel gdW14111(4, Ktpd
114114 1114HAp4 KOMHCA H13tpd SCHX(%) gOldp(%) HdWHr(-11) MOAA/113CKHX(%), 13E/111KMC(1)
M4AHX(11).
fi no H4WEM(k) >KFIFIOTt, KTO RSAET(11) r(o)cn(o)A(a)pk FUMEN 3EMAH, WT(11)
AtTEN HAWHI('k) HAN WT(1%) HAWEPO p0AS HAN 114K(%) s54(k) Koro E(or)% 1-136EpET(11)

84 www.dacoromanica.ro
r(o)cn(o)A(a)pEm(k) MTH H4WEH 3EMAH 1110AA4KCKOH, TOT(%) RH EMS HE flOpSWHA(1)
HAWEr0 AddHid H HOTKPIOKAEHid, dAH SH EMS STKplIAHA('K) H 81cptntin(%), 3dHS)KE ECMH
EMS AdAH H HOTHfrhAHAH 3d Ero npaR8a CASWES H 34 LIJO WH(11) COHN KSHHAN Hd MOH
HPAKIH FIHHt3H.
d Hd BOAWEE Kptnwrr(K) H HOTHPIJKAEHIE TOMS 139ICEMS KIUWE HHCAHHOMS,
KEAtal ECMH HdWEANS KtpHom8 neH8, T-K8T8n8 noro4sET8, HHCdTH H ildWS HELI4T(11)
EIPHKtCHTH Kannoy AHCTOy HAWEMOIr.
IIHC4A To4EpI S GW4d1Kt K() (t)TO x3111,43, m(t)c(ia)u,a rui(apie)

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
nostri moldoveni, slugile noastre, Lazea i fratele lui, Mihul, fiii lui Ivan Ciu-
malea, i verii lor, Sima i fratele lui, Ivan, si sora lor, Mrie, fiii lui Toader
Ciumalea, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, i au vindut
dreapta lor ocind i <dedi>ln, din uricul i privilegiul bunicului lor, Ivan
Drocici, pe care ei I-au avut de la bunicul nostru, Alexandru voievod, jumaate
de sat din Fedesti, partea de la cimp; si <au vindut> 2 slugii noastre, Mihul
Ciocan, pentru 50 de zloti ttresti.
Si s-a sculat sluga noastr., Mihul Ciocan, si a pltit toti acesti bani, 50
de zloti, in miinile lui Lazea si ale fratelui su, Mihul, si ale verilor lor, Sima si
ale fratelui s.u, Ivan, i ale surorii lor, Maria, inaintea noastr i inaintea
boierilor nostri.
Deci noi, vazind buna lor voie i tocmeal si plata deplin., i noi, de
asemenea, am dat de la noi i am intdrit slugii noastre Mihul Ciocan acea
jum5.tate de sat din Fedesti, partea de la cimp, s.-i fie de la noi uric si cu tot
venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor strnepotilor lui, i rstrnepo-
tilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit
niciodat, in veci.
lar hotarul acelei jumtti de sat <sa fie iumatate din tot hotarul>1.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului <Zbiarea>3,
credinta panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur,
credinta panului Drago s vornic, credinta panului Harman, credinta panului
Iatco Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pircalab de
Hotin, credinta panului Micot si a panului Reates pircAlabi de Neamt,
credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircalab
de Orhei, credinta panului Secar pirdlab de Cetatea Noud, credinta panului
C15.rau spatar, credinta panului Boldur vistier, credinta panului Eremia
postelnic, credinta panului Andreico ceasnic, credinta panului Sandru comis
credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastr., cine va fi domn al tarii noastre, din copiii nostri,
sau din neamul nostru sau iarasi pe oricine Il va alege Dumnezeu s fie domn
al tarii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasc dania i intrirea noastr,
ci inareasca imputerniceasc pentru c i-am dat i i-am int.rit
pentru dreapta lui slujba i pentru a el si-a cumpArat cu banii si drepti.
lar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logoat, s scrie i s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6997 <1489>, luna ianuarie 16.

85
www.dacoromanica.ro
Bibl. Acad., CCCl/2 1. Orig., perg. (31 x 46 cm.). rupt i ters la indoituri, pecete atir-
nat5., pierdua. 0 copie, de I. Bogdan, dup& GhilAnescu, Sur eje, VII, p. 165 166, ibidem, ms.
nr. 5234, f. 176 179.
Patru foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Iasi, Fotografii, 111/20 a b, c si d.
EDITH: GhilAnescu, Surete, VII, p. 165 167 (nr. CXXIX) (text slay, si trad.) si p. CXLV
(nr. 91) (rez. dup6. orig.); M. Cosachescu, Doc. mold. Stefan, p. 133 135 (nr. 37) (text slay., dup.
Ghibanescu, i trad.) ; D.I.R., A, II, p. 104 105 (nr. 99) (trad.).

1 Rupt.
2 0111iS.
3 Sters.

46 1489 (6997) ianuarie 22.

Suret de pe ispisoc sirbescu de la Stefan v(oie)voda, let 6997 <1489>


ghen(arie) 22.
Facem ii4tiintare precum au venit, innainte noastr i innainte tuturor
boerilor notri, Magda, fata Marinii, i rudeniia ei, Vasilca, fata Cozminii 2,
nepoate Balitii, de a lor bunavoia, de nime silite, nice asuprite, 0 au vindut a lor
driapa ocind, doao pkti din sat din Dobrieneti, parte lor, unde au fost casa
moului3 lor Balita, pc piriu Telejnii, slugii noastre Oanei, drept optzaci
as zloti ttrdti.
s-au sculat sluga noastra, Oana, 0 au pldtit toti deplin acei bani de
mai sus scri(i), 86 zloti tatdr4ti, in miinile Magdii, fata Marinii, 0 a rudeniil
sale, Vasilc51, fata Cozminii 2, nepoate Balit.i. i dresurile ce au avut moul 4
lor Balita, de la unchii notri, de la Iliia v(oie)vodu 0 de la stefan v(oie)-
vodu i acele Inca li-au dat in miinule slugii noastre Oanei, dcnainte noastr.
i denainte boerilor notri.
Deci noi, vzind a lor de bundvoia tocmard i plat deplin(), a0jdere
0 de la noi am dat 0 am intdrit slugii noastre Oanei pe aceli de mai sus zis
doao pdrti din sat, anume din DobrienWi, pe piriul Telejna, ca s-i fie lui
nepotilor lui de la noi uric, cu tot venitul, lui, i feciorilor lui i fratilor lui
a tct niamului lui.
iar(i) am dat i am intkit slugilor noastre, Oanei i fratilor lui, Tcmii
popii Lupe, pe a lor driapt mina, a treia parte din sat din Dobrieneti,
pe piriul Telejna, ca s le fie lor de la noi uric cu tot vinitul, lor i feciorilor
lor, nepotilor i strdnepotilor lor 0 a tot niamul lor, ce s va alege mai aproape,
neruuit niciodat.., in veci.
Iar hotarul acelui sat sa fie despre toate pktile dup hotarul vechiu,
pe unde au umblat din vac.
spre aceasta iaste credinta domniei mele Stefan v(oie)voci i credinta
a preaiubiti fiilor domniei mele, Alexandru <0>5 Bogdan-Vlad, i credinta
a tuturor boerilor domniei mele, a mari i mici.
lar dupa a noastra viati, cine va fi domnu tarai acetie, ori din fiii
noWi, sau din niamul nostru, sau pe cine Dumnezau va alegi a fi domnu TdrAi
Moldovii, s nu strice a noastr daniia i intkiturd, ce mai ales s. de 0 s
int.riasc., de vreme ce 0 noi am dat 0 am intkit, pentru a lor driapt slujba
pentru c au cumpkat pe a lor drepti bani.

86 www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare frie i intaritura acelor de mai sus scrisd, am
poroncit credincios boeriului nostru, dum(i)sale Tlutului log(o)f(a)t, s[sl
scrie i a noastra pecete catr aceasta carte a noastr sa o lege.
S-au tlm'cit de Gheorghie Evloghi dascal, 1770 iuni 5.
Arh. St. Bucuresti, M-rea Precista-Faducanu, X/1. Trad.
O ment., fdr5. &A& de lura i zi, intr-o carte domneasa din 1778 iunie 6, la Arh. St.
Iasi, CDVIII/4 1.
EDITH GhibAnescu, Surete, XVIII, p. 162 (nr. 101) (ment. din 1778 iunie 6); I. Bogdan,
Doc. Stefan, I, p. 369- 370 (nr. CXCV) (trad. din 1776 iunie 5); D.I.R., A, II, p. 106- 107
(nr. 101) (aceeasi trad.).

1 In orig., probabil IMEMEHHLO (vara").


Cozminh", netradus; corect: Cozmei".
3 Adicd: bunicului".
4 bunicul".
5 OrtliS.

47 1489 (6997) ianuaric 22, Suceava.

iii(H)A(0)CT1IO R(0)NCTE10, M61, GTE44-1(%) HOEKOAd, r(o)cn(o)A(a)pk 3EMAN


AllOAAdKCKOH. 3HdAAEHI1TO LIIMHM('h), H CHAA(11) ANCTOM(11) H4WHAN(6), KlICAM(h) KTO.
HA H(6) OV3pHT('h) HAN Ero NTOr1H SCA61WHT('h), WNCE ElpTHAO<WIA >1, npAA(%) Haim
Hp/A,A,(11) OVCHNIVI HAWHAAH MOAAAKCKHAW soiapE, TOM,' H CECTpd Fro, C0j31-11J,11, C(61)-
H(0)KE Nii&pHHd, AOLIKel ANGAHOKA, no nx*(11) Aospon KOA11, HHKHAA(1%) 11E11ONOVNEHI-1,
HH HpHCHA0134HH, H 1410AdAH CHOW npagSio WTHHHS, LIJO SHA4 AHAKH HX(K), HAtHH,
AONKH CTdPOPO ItHEald, WT('K) OVPHKA LIJO H4A4ul4 WHd WT(6) AEAA HAWEPO, WT(1t)
ITAEAAHAPd KOE130,A,i, HOAOHHHA CE40 HA HAVk BOHKOHLI,H 2, PAE KHA(1) XoAop(%) KdTd-
NUNN), HA noTou,t GvIonEll,H40p, H14)KH8IO 44CT(1%), cnorram(%) HAWHM(h) AAH-
LIFOAS H SNITS Ero, .;ESpa<14, H CECTI4AA(10 HX(1), itillPHHKH H OATH, C(12.1)HWAI()
111.-rp4 lip$A8134, 34 344T(11) TATdpCKHrehr
II OIrCTAIME 114W11 carn ,A,AntnonN) H sperr(h) Fro, 2K8pKa, H CECTpH HK(k),
AIIIPHHKA H OAT& TA BAHAATHAH Olf CH TOTH 11HHt3H, j 31dT(1%) T4T4pCKHX(11), or
p8rm TOMA H CECTRI Ero, COpHLI,1%, C(61)HOZE gal&pHHd, AOLIKA AHEdHOIKA, 11PRtA('li) HdMH
npiaA(%) HAWHMH 60rApE.
RHO Mdl, 1311,A;kKWE H(K) 01,04011 130All H TOKMENC(6) H NOAHSItO BdHAATS, d M611,
TdKW>K(E), H WT(h) WIC(%) EC. MN AdAH H 110T1W6AN4H cnSram(1..) HdWHAA(1), AdH1-110AS,
EPATS EPO, .7/K.8PM, H CECTpAAN(K) HXN), aillpHHKH H OATH, C(61)HOM(1x) INTPA
liP8M3P4, TOE FIP/AAlt pENEHOE HOAOHHHA CERO NA HA/A WT(k) RANKOKLI,H, rAE Enn(11)
XO,A,Op HATdMAH('h), Hd HOTOK(h) CS)COAELWA0p, Aa EcT(K) wit(%) w-r(1%) 'lac(%)
SpHK('k) H C(h) K1LCEAA(6) A0r0A0M(h), HAA(k); Il AtTEM('k) HX('b), H SH8N4TO4(11)
1-9C6, H np-8n8q4Tom(11) nx(%), nptinSpt-rom(%) nKK H IKKCEAAS poAS HX('1s), KTO Ct
HM(11) 113GEPET(h) HANKAHNSHIH, nEnopSwEno HHKOAHNiE, Hd KtK111.
x0T4p(lx) TON 110A 01WHI-1 CEAO Ad ECT(K) tvT(1,) orcEro XOTAPA flOAOKIMA.
11 HA TO ECT(1%) KtpA HAWEPO r(o)c(no)A(cT)Ka, K61WE 11HC4IIH4PO, M61, GTE434HA
KOEKOAT, H Ktpa 1.01363AIORAEHHK(h) C(111)HWI3(1) P(0)C(F10),A,(CT)HA MH, GENH.A.Pa
ROPAAHA-nAdAd, H Irkpd sorap(h) nawnx-(%): irkpd nand Bfirapn, etpa MINA Hihr(d),
litpd fl4H4 ASMA, IAN! Hdild rdHrSpd, 11'44 flald APAPOWE ,A130pHHK4, 'Ape 114114 Xpi1-
M4114, Htpa HAW Ithl,KA XSAHLIA, 13tPd 114114 AQHMOrd, Htpa NAHA 1.1.1E4SS44 HdpKdAAEA,
WT(1&) XOTHHA, Ktpd nand H mina Ptu,Ewe FlApKAAdEH WT(k) lltMll,d, Ktpa
11H,AXEHK4 liOpT0p0HCKOP0, Ktpd fldHA rpost HdpKdAdEd OprEncioro, Ktpa NAHA

87
www.dacoromanica.ro
1W11(4) GEK41% fidpKdAdEd HOHOrpdACKOPO, Erkpa 114114 KA%11%8 cirwrapt, Etpd MUM
ROA,44,0pd EliCTtpHHK4, Etpa HdH4 OpEmTa flOCTEAHHKa, Etna 114H4 IIHApEHEd 44WHHK4,
Ktpa mina 111dHAp4 KOMHCd, H Etpa Sal(1) SOMp(%) H4WHX(11) MO1MECKH)C(11), KEAN-
Vir(%) Fi AidAHX(%).
)KIIHOTt, KTO E8,4,ET(%) r(o)cn(o)A(a)pk HdWEH 3EMAH, WT(%)
ti no H4WEM(1%)
AtTEH HaWHX(%) HM WT(%) H4WEr0 poAS HM naKet.) EA(K) Koro 11(or)% 113EEpETI1
f(0)C11(0),A,(4)pEM(11) EHTH HAWEH 3EMAH illionAaecKon, TOT(%) Eli HM(K) HE flOp8WHA(%)
fidWEr0 AddHid H flOTEpliKAEHia, dAli H(h) EH OyTKplO,HA(%) H 8KXMIHA(%), 34HOrKE
ECAAH HA(1) AdAH H HOTEp11,4,HAH 34 H(11) nP4E810 CA8?KES H 34 LIJO WHH COBH K8f1HAH
CEOH npaKin niarkan.
tI Hd E0AWSIO Kptnocr(K) H FlOTEP1OKAEHTE Tomoy KI,cEmoy EWWE FIHC4HHOM0y,
REAtAH ECMH HAWEMS RtpHOMOy rldH8, Phorroynoy A0r4ETS, I1HC4TH H nawoy flE44T(1%)
flpHlitCHTH K CEMS AHCTOy H4WEA48.
lInc(a) Toa,A,Ep(%) oy GurtuKt, 13(%) AtTO rEn<apid>

Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, e au venit, inaintea noastrd i inaintea tuturor
boierilor notri moldoveni, Toma i sora lui, Soria, fiii Mrinei, fiica lui Tiban,
de bunvoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, i au vindut ocina lor dreapta
ce a fost a bunicii lor, Ileana, fiica lui Tiban cel bartn, din uricul pe care
1-a avut de la bunicul nostru, Alexandru voievod, jumAtate din satul anume
Baiduti, unde a fost Hodor vtman, pe plriul Suholetilor, partea de jos,
slugilor noastre, Danciul i fratelui lui, Giurgiu, i surorilor lor, Marinca
Oltea, fiii lui Ptru Brudur, pentru 180 de zloti ttreti.
Si s-au sculat slugile noastre, Danciul i fratele lui, Giurgiu, i surorile
lor, Mdrinca i Oltea, i au pltit toti aceti bani, 180 de zloti ttreti,
ininile lui Toma i ale suroriii lui, Sorita, fiii Mdrinei, fiica lui Tiban, inaintea
-noastr i inaintea boierilor notri.
Deci noi, vzind buna lor voie i tocmeald i plata deplina, noi, de
asemenea, i de la noi am dat i am intrit slugilor noastre, Danciul i fratele
lui, Giurgiu, i surorilor lor, Marinca i Oltea, fiii lui Pdtru Brudur, aceast
-mai inainte spusk jumtate din satul anume Baic5.uti, unde a fost Hodor
vtman, pe pidul Suholetilor, s le fie de la noi uric i cu tot venitul, lor,
-i copiilor lor, i. nepotilor lor, i strnepotilor lor, i rdstrnepotilor lor i
intregului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat,
In veci.
lar hotarul acelei jumtti de sat s fie din tot hotarul jumtate.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
.Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru i
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco Hudici,
credinta panului Dajbog, credinta panului Steful pirc5.1ab de Hotin, credinta
panului Micot i a panului Reate pircAlabi de Neamt, credinta panului
Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea pirclab de Orhei, credinta
-panului Ion Secar pirelab de Cetatea Nola, credinta panului Clnu sptar,
credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta
panului Andreico ceanic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor
boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru sau iarai pe oricine Il va alege Dumnezeu s fie domn

.88
www.dacoromanica.ro
al Trii noastre, Moldova, acela s nu clinteasc dania i inarirea noastr., ci
s intdreasc i s imputerniceascd, pentru c le-am dat i le-am intdrit pentru
dreapta lor slujb i pentru c. 0-au cumpArat cu banii lor drepti.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor acelor mai sus scris.e,.
am poruncit credinciosului nostru pan, Thutul logofat, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceast carte a noastr.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6997<1489> ianuarie 22.
Bibl. Acad., LXXVII/1. Orig., perg. (31 x 43 cm.), pecete atirnatd. (nur de matase-
cdrdmizie), pierdutd.
0 trad., din 182 1 ianuarie 24, de Ion Stamate pitar, cu data de Inn& 0 de zi gre0td:
martie 20, la Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Drobeta-Turnu Severin, Arh. ist., Inv. nr. 2413.
0 copie din 18 13 iulie 9, de pe o trad. din 1802 noiembrie 12, de Miron diacon, cu data
de zi gre0td: 29, la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Ia0, Fond Spiridonie, L111/2.
Doud foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-fa0, Fotografii, 111/21 a *i b.
EDITII: Ghibdnescu, Ispisoace,Ii, p. 29 3 1 (nr. 10) (copia din 18 13 iulie 9); I. Bogdan,
D c. Stefan, I, p. 366 368 (nr. CXCIV) (text slav); D.I.R., A, II, p. 105 106 (nr. 100) (trad.
dupd orig.).

1 ters.
2 Mai jos: fidliKOIRH.
3 Cu tintele: u 3A4T(1) TerdpCKHK(11) (180 de zloti tdtdre0i), Ingrwte ulterior cu altd.
cerneald.

48 1489 (6997) ianuarie 24..


6997 <1489> ghen(a)r 24.
Ispisoc, cu Vlm.ciria lui, de la domnul Stefan v(oie)v(o)d, cu care miluqte
pe slugile domniei sali, Toma 0 fratii lui, anumi Dobracean i Burul, ficiorei
Tatului din Birzota, cu ocine 0 sate Cert4tii, Fluriei i mrfstirie i Schiupeni,
In gura Sacai.
Arh. St. Ia.0, Anaforale A/24., f. 91. Rez. intr-un hrisov de judecatd. din 1839 martie 18,
EDITH: I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 371 (nr. CXCVI) (rez. al editorului) ; D.I.R., A.
II, p. 107 nr. 102) (rez. dupd I. Bogdan).

49 1489 (6997) ianuarie 25, Suceav a

GTE4s1H(1,.) KOEBOAd, r(o)cn(o)A(e)p.h BEMAH


111(H)A(0)CTil0 G(0)4eKTIO, M61,
l'HOAAdliCKOH. 3HdAkEHHTO ilHHHAA(1%), CatM(11) AHCTOM(6) HdWHM(11), 1111CAM(1)
HC
KTO Hd 11(K) 0y3pHT(11) HAH Ero 4TIOH 01(CAHWHT(11), WNSE TOTH liCTHHili HaWH carH,.
reEpHn(%) H GpdTili% Ero, HHKHTd H HWH(11), C(11.1)HOBE HErpHTH, AOLIKd lliTpa ithilSd-
TSAd, CASHCHAH HdA1(11) flpdKO H EtpHo.
TAM>KE MbJ DIAAKWE Hr(11) ilpdH010 H KtpH010 CA8}KE8, >K4A0GdAli ECMH Hr(%)
WCOEHOIO HdWEIO M(H)1(0)C1110 H AdAH H flOTHPIAHAH ECMH HM(11) HdWEH 3EMAH,
ov. ingmAdgctcoH, HX-(%) 11pdK4 WTHHHd, EAHHO CEAO, Ha HAVk 11111HS4il,TH, Hd KEprh
Klgeriu. TOE IV/La KHWE EIHCIFIHOE Ad ECT(%) HM() WT(11) ildC(1%) oypific(%) u c 11-
CEM(6) AOKOAOM(6), HM(11), H AtTEM(11) PdECHO H SH8ildTOM(1.) HA-(11.), H iipt-
tpSpiaTom(k) HX(10 H filICEM8 poAS HX(1.), KTO Ct HM(11) H3KEpETI1 HdHSAIMHTH,.
tunotiptiquHo HHKOAH)KE, lid KtKH.

89'
www.dacoromanica.ro
xoTap(-k) TOMS RUWE nnc4nuom8 C EMI; Hd }Mt 1111.11S4H,TH, 114 Mal& 10E4HH,
ECT (10 WT oirctixtio cropon(%) no CT4p0M8 KOTdPS, K8A4 H3(10 IrkK4 WACHH4AH.
Hd TO ECT(10 !Apt' nawEro (0) C ([10),A,(CT)Rd , EbJWE nncannaro, MH, (TE4S4H4
IKOEROA 7, H Htpd flpt61.3/00RAEHHX(10 AtTH H4WHX(13.) , ilAE AdHAP4 H KOPAdH4-EA4A4,
gtpa KOVph nawnx(%) etpa EldEld Bsistpn, Rtpa nana atpa 114114
stpa rdlirSpd, Irkpd fl4114 AparowE AROPHHK4, 13-kpa Wind XP1044H4, Ktpa EMU
>KKOrd, Irkpd 04<11>14 XSAH11(14) , Irkfld 04114 1.11E458A4 XOTHHCKOPW, 6'414 flaild
H PtLI,EW (4) HAP KdAdROK E IlemEu,ta1r(1.), [Ape 114H4 11OPTOp 0 CK TN, Ktpa 114144
TP0311 OTIP14 napKarolasa Gr3pKEHHCKOPO, Irkpd EliUld IWH(d) (EK4p11 HdPKdAd64
IlogorpaAcKor(o), Rtpd fl4114 KA-11H11W4 crrh-rapt, etpa fld Hd KOAAOP d MUTT/A() < HHK4,
Rtpe mum 6pEaA >list HOCTEAHHK4, Rtpd (hind ilHAPEHK4 LIAWHHK4, 6-kPd 114114 11:14HAP4
KOAAHCd H Ktpd 01fCHX(11) CoRtp (10 HaWHr (11) , 6 EAHKHK (10 H M4AHK(91).
it no HdWE< 5KHKOTt, KTO E >18AET (10 1' (0) C H (0) A (d)Plx HAW EH 2EMAH, WT (10
AtTEH 11dWHX"(6) HAH WT (1x) HdW EPO HA EMEHE, HAN UK(%) RSA (11) KOPO B(or)11 H3RE-
p ET (1%) n(o)cn(o)A(a)inart(k) RHTH 3EMAH 1110AA4ECKOH, TOT (1%) lIJO 611 <HE HOPSWHAl&
na>lwEro A4411,v H HOTHplx?KAEH dAH LIJO EH HA(h) STRP11AHA (91) H SKPAHHA(11) ,
.3dHSWE ECMH EMS AdAH H HOTRP11,A,HAH ad LIJO ECT (10 HX-(11) flPdRdia <WTHHHd.
IIH >14 6 OAW E KplitHOCT(K) TOMS 1191C EMS RHWE 1111C4HH0648, 6 EAtAH ECAAH HdWEANS
IrkpHOMS H4H8, T168T8A8 AOPO*ET8, HHCATH H HMS HELIdT(h) HIM< EACH >1TH K CEMS
AHCT8 HaW EMS.
ITH CdA (11) KOCTE, Irk G8946, ROO A (t) TW x SLI, 43 , m(t)c(A)u,4 rEn(apia)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, Cu aceast carte a noastrk tuturor celor care o vor yen:lea sau
vor auzi citindu-se, c aceste adevrate slugi ale noastre, Gavril i fratii lui,
Nechita si Ion, fiii Negritei, fiica lui Pdtru Minzatul, ne-au slujit drept
credincios.
De aceea, noi, vzind slujba lor dreapt i credincioas, i-am miluit
cu deosebita noastrd mil si le-am dat si le-am intrit in tara noastrk in
Moldova, ocina lor dreaptk un sat, anume Minzatii, la obirsia Iubanei.
Toate cele mai sus scrise s le fie de la noi uric si cu tot venitul, lor, si
copiilor lor, deopotrivd i nepotilor lor, i rstrnepotilor lor si intregului lor
neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatk in veci.
Iar hotarul acelui sat mai sus scris, anume Minzatii, la obirsia Iubanei,
s fie din toate prtile dup hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
$tefan voievod, i credinta preaiubitilor nostri copii, Alexandru si Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta panului
Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului
Drago s vornic, credinta panului Hrman, credinta pa<n> lului Dajbog, credinta
panului Hudici, credinta panului Steful de la Hotin, credinta panului Micot
a lui Reates pirclabi de Neamt, credinta panului Ciortorovschi, credinta
panului Grozea Mic<otici pircd>11ab de Orhei, credinta panului Ion Secar
pirclab de Cetatea Nouk credinta panului Clndu sptar, credinta panului
Boldor vistier, <credinta panului Erem>lia postelnic, credinta panului
Andreico ceasnic, credinta panului ,3andru comis i credinta tuturor boie-
rilor nostri, mari i mici.
lar dup.5. <viata 1 noastrk <cine>' va fi domn al trii noastre, din copiii
nostri sau din neamul nostru sau iardsi pe oricine Il va alege Dumnezeu s fie
domn al trii noastre, Moldova, acela <sd nu clinteascd 1 dania i intdrirea
noastr, ci s le intdreased i sd le imputerniceasc, pentru c le-am dat
le-am intrit pentru CA este <ocina>1 lor dreapt.

90
www.dacoromanica.ro
<Iar>1 pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus scrise, airt
poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logldt, s scrie i s atirne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
A scris Coste, la Suceava, in anul 6997 <1489>, luna ianuarie 25.
<Pe verso, insemnare din sec. XIX>: Pe Mindzati, la virvul Iubanei,
la Smila.
Arh. St. Bucure*ti, M-rea Bogdana, XLI/ 1. Orig., perg. (25,5 x 37 cm.), rupt la indoi-
tnri, pecete atirnat5., pierdua. Cu o trad. (Mr& sfatul domnesc), din 176 1 (7269) iulie 12, de
Evloghie dasal.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol."-Iai, Fotografii, 111/22.
EDITH: I. Bogdan, Doc. . 1efan, I, p. 371-372 (nr. CXCVII) (text slay); D.I.R., A,.
II, p. 107 108 (nr. 103) (trad. dup5. orig.).
Rupt.

50 1489 (6997) martie 13, Suceava.

1H(H)11(0)CTTIO R(0))0E10, AP.61, GTE4PH(11) HOEROAd, r(0)C11(0)A(A)p%


11110AA4HCKOH. 31-MMEHNTO 4HHHMe0 HC(.1x) CHM(0 AHCTOM(6) HAWHM(1%), Ins.CAM("0,
KTO HA H(0 OyapHT(r0 HAH Er0 OyCAbJWHT('), W}KE npinAowa, npiaA(11)
HdMH H 11PAAN OyCHMH HdW1-14/11-1 MOAAMICKHMH KorapE, HACTt H RpdTe0 EH, TOMA,
CECTP4 /LAU, C(61)11(0)13E KOCTE, oynoyKosf CAAHH AHOPHHK4, H MINA
KpdT(10 EH, GliMd, c(w)H(o)RE ad3Opd, TI-)K(E) WHOyKOliE AROpHHK4, 110 HX-(10
AORPOli KOMI, HHKHAA(10 HEHOHSWEHH, 4 NH flPHCHAOKAHH, H npoAann CK010 npaattio WTHMIS
WT(10 01rPNK4 AEAA HX(.0 C1DAHH AliOpHHKd, LIJO HAUA(lx) WH(1) WT(1%) AtAa HdWEr0,
WT('0 dt1Eadl1Ap4 ROEROAT, EAnoy soyKaToy 3EMAIO WT(11.) xoTapt tInsoTnunnop(%),
HA OyCTiE Gilp4Tt, mtcTo wr(%) CEAO, cnoyst newEmoy nan8 118nE dpmewoy, 3d,
3A4T(la) TdTdpCKHX('0. li OyCT4HWE CA0yrd HdW(10 1180E dpMdW(0 TA 3411A4THA("0
Oy3H1 TOTH FIHNii3H, 34T(0, Oy p8icn HdCTt H RpaT8 EH, TOMA, H CECTpH
C(61)11(0)13E KOCTE H &NH H RpdT8 EH GHMd, C(61)H(0)1IE ild30Pd, oycn WHOyKORE
CiDdHH AHOPI4HKd, f1Pii1A(.0 H4M1-1 H 11P/aA(11) 14,1WHMH gorapf.
II oy Tom(K), TaKO)K(E), IlpTHAE flpIAA('0 NAMH H npmA(%) oycnnui 114WHAili
MOAAAKCKHAill ROMpE, CA0yrd H4U1(0 GTeuvu01(1.), c(KI)irk MOyfl)Kd XOyCligd, 110 C110E1-1
Aospon KOAH, HIAMIM(0 HEFIONOrKE11(-0, A NH flpHCHAOKAH(%), H 11P0AdA(1.) CK010 11P4-
SIO WTHHHOy WT("0 CIKOEr0 npaaaro oypntu, EAno( CEAHLIJOy 3d Ilporrom(11), rAf
spin(%) Tp-hri% GlxpdTH, no K12,1WE OyCTTE G1434TH, TH)K(E) CASSyk Ild111EM8 JUNE apm4w8,.
34 iiii 3AdT(11) T4TAPCKHK(-0.
H OIrCTdIKWE cnoyra naw(K), 118nE dIJAUW(10 TA 3411AdTlIA(91) yen TOTH 111-11A311,
PT1 3A4T6, oy p8tai GTdH48t18, c(I1)Hoy MOIrp>K4 XOyCHlid, flEPEA(1.) IMAM H IlEpEAN
11d11.1HM1-1 ROidpE.
HHO MbJ, 1161AAHWE HX(.0 AORp01-1 ROAN 11 TOKMOK(0 H nonnoy10 34flAdT8, d M61
T4KW/K(E) H WT('11) Hag%) ECMH AdAH H HOTHPItAHAH CASSt f1dH8 1180E 4pAk4WS
TOTOy Ilf/RtA('0 pELIEHOy10 gOyK4T8 3EMAH wT(11) KoTapt flAEOTELHHA0p(11), MtCTO
WT(lt) CEAO, HA oycTiE G-KpaTt, H TOTOy CEAHLI.11r 34 lIp8Tom(%), rAE min(%) Tpi&rk
GlipATH, no MIME SCTTE G-hpaTH, Ad c8T(11) Em8 wr(-h) nu(%) OypHK(11) H CK H11-
CEM(K) AO)COAWM(11) Emoy, H AtTE44(1s) fro, H OyN8dT0M(70 EVO, H Flpt$H8114TOM(14
Ero H nptli8ptTWM(11) EVO H KlICEMOy poA8 EVO, KTO Ct EMOy H3gEpET("0 1-14HKAHNINTHr
nEnop8wEno HHKOAHNSE, HA KtK61.

91.

www.dacoromanica.ro
roTtip(%) TON ESKATH 3EMAH WT(lx) x0Tdpd diMOTEWHAO4 110,1EHWEI WT(h)
.01(CTiE CKP4TH AOA8E(6) no EEpErlx 11p8Ta , Td HA 1161WFITH KOHEH,1% PtAt rOpdHOHd,
HA EAH11(11) EEpECT6 3114MEHAH(10, WT(1%) TOilt Ilpd110 Hd AHA(0) lid EA1111 cTonnk, WT(11)
TOilt no TON CTOpOHN AFIAd, no SEOLIFF, TA HA AEA ASEN 3H4MEHAHN, WT(1%) TOFU Hd EAFM(11)
A0Vg(1) 3HAMEHdH(10, WT(1%) TOEd LlEpEC(11) AOIrEpOEFILI,8 HA AOMMKS, Hd EAHH A0VE(10
SKIMElid11(11), TA 4OAFINK010 rOpt AO Tp0I1lid, HA CTOAIlk, Td Tpotawnn(k) ropt Ao rAE
>ynamET(%) TpoR,H(%) ON. GixpdTA, Td Gi1p4rroio Aont, Ao rAE oynaAaET() G.kpaTa
11p8Tk.
r0Tdp(lx) TON CEAH14.1H, rAE cHn('k) Tpkrk GIOATH, no 1361111E oycTTE GVATH,
EI0NEFIWF1 THHC(E) WT(1%) 01(CTIE el.PdTH Td no EEpEr6 11p8Ta ropH AO CEAHNJE ROA-k
GPIXOVAd, WT(10 TOrrk EWE FIO EEPEr(ls) IIPOIrTd ropa AO CEAHNJE BOX& PSNillpSAd,
A WT(1%) TOirk rOpH HA AS0(0) TA 441E00 110AE Ha INFICKS, Td S MATES G/tfitrrk, WT(10
TO,rt no CTdP011 AoporS HA ARtA(d) TA no REpxk ,A,HAA AOAS AO KOFIAHSFO morHnS, wT(k)
Tont no nHcRS Hd EAFill(10 CTOAFIK, TA HA ApSrili CTOM16, WT(11) TOirk A0p0r010 AO
xoTapt AHMUKASAIFE. To EcT(%) Hm(k) REc(k) KoTapk.
Hd TO ECT EtPd r(0)C(F10)A(CT)Ed MM, RkJWE nHcaHHaro, M61 , GTE2P1-14 HOEHOAT,
EVA FlPtE113AFOEAEHHX(/1) C(111)HWEN r(0)C(I10)A(CT)114 MH, fittEldHAPA H Ijor-
n tpa Romp(%) HawHx(11): litpd NANA 3EidpH, Etpd NAHA HlAr(d), Etpa
&It'd ASMA, tpa mum raHrSpa, Rtpa EldHA APdrOWE AEOplIFIKA, 'Ape FldHd XpliMAHA,
litPd naHa rau,K4 xsmiga, Etpd IldHd Ad)KEOrd, EAPA NAHA 1.11E SAA XOTHHCK0r0, EtPd
mum 11111KOT11 H IlANA PtLI,EWA FlP11KdildEli WT(10 HtMU,d, Etpd NAHA dliAp<ENEd go>2p-
<TopoRcRoro>2, Rtpe naHa rp03t FldPKdrIelEd OpxEHmoro, [Ape EMU IWH(d) Glx<Kel>2(11
n<p-kRan>2aRa HoRorpaAcRoro, Etpd FldH4 KA10115.8 cn-kTapt, Etpa FlaHd fionAopa
EFICTtpHNKA, litpd EldHd epEnhia HOCTEAFIFIEd, Rtpa naHa dHAPEFIKA tldWHI1KA, Etpa IldHA
IWH(d) (1)p8HTEw(a) CTOAHFIKA, Rtpa IldNd MAHAN' KOMNCd, H stpa oycHx-(%) Romp(%)
<H4wHxk>2 MOAAdECKWC(11) EEMilair(11) H MAAWC(11).
110 NdWEM(k) NCHEOTt, KTO ESAET(lx) r(o)cn(o),A(a)pt. ildWEN 3EMAN, WT(1t)
AtTEN FidWHX(11) NAN WT(11) HAWEr0 p0AS HAN FlAK(1%) ESA(K) Roro li(or)k H3REpETN
r(0)C11(0)A(A)pEM(6) RUTH HdWEH BEMAH alOAAAECKOH, TOT(%) SH EMS HE FlOpSWHA(It)
HAWEr0 Addlird H NOTEP6>KAEHid, dal EH EMS OVTE{frhAHA(11) i otntin(%),3dHSWE ECMli
EMS AdAH H FIOTEPlIAHAN 3d EVO npaRSio cnS)RRS H 3d LIJO WH(1s) COBH KSIIHA(K) HA MOH
npaRTH nuirkaH.
HA E0AWSIO KAEIWCT(h) H FIOTEpli>KAEHTE TOMS Ell.CEMS E611HE HHCAHHOMS,
ECANII HdWEMS IrkpNOMS !MRS, T15.01(TSAS AOrOdIETS, HHC4TH11 H4w8 nEgaT(()
IlpHFACHTH K CEMS ANCTS HawEmS.
11Hc(a) To4AEp(1&), C04,113H, 13(1x) ,l(t)TO x3L1,43 m(a)pT(11)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, c au venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
notri moldoveni, Nastea i fratele ei, Toma, 0 sora lor, Ilca, fiii lui Coste,
nepotii lui Oan vornic, 0 Ana 0 fratele ei, Sima, fiii lui Lazor, de asemenea
nepoti ai lui Oand vornic, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti,
0 au vindut ocina lor dreapt, din uricul bunicului lor, Oan vornic, pe care l-a
avut el de la bunicul nostru, Alexandru voievod, o bucat de pmint din
hotarul Albotetilor, la gura Sdratei, loc de sat, slugii noastre, pan Lupe arma,
pentru 80 de zloti ttreti.
Si s-a sculat sluga noastr, Lupe arma, 0 a plait toti acei bani, 80 de
zloti, in minile Nastei 0 ale fratelui ei, Toma, i ale surorii lor, Ilca, fill lui
Coste, 0 ale Anii 0 ale fratelui ei, Sima, fiii lui Lazor, toti nepoti ai lui Oan
vornic, inaintea noastr i inaintea boierilor notri.

www.dacoromanica.ro
intru aceea, de asemenea, a venit inaintea noastr si inaintea tuturor
boierilor nostri moldoveni, sluga noastr., Stanciul, fiul lui Giurgiu Husea, de
buravoia sa, nesilit de nimeni, nici asuprit, $i a vindut ocina sa dreapt
uricul s.0 drept, o seliste peste Prut, unde a fost Tirgul Sdratei, mai sus de gura
Sdratei, de asemenea slugii noastre Lupe arma pentru 150 de zloti ttresti.
Si s-a sculat sluga noastr, Lupe armas, si a pltit toti acei bani sluga 150.
de zloti, in miinile lui Stanciul, fiul lui Giurgiu Husea, inaintea noastr.
inaintea boierilor nostri.
* Deci noi, vzind buna lor voie si tocmeald si plat deplin., noi i de la noi
i-am dat si i-am intrit slugii noastre, pan Lupe armas, acea mai sus spus
bucat de pmint din hotarul Albotestilor, loc de sat, la gura Sdratei, si
acea seliste peste Prut, unde a fost Tirgul Sratei, mai sus de gura Sratei,
s5.-i fie de la noi uric si cu tot venitul, lui, si copiilor lui, i nepotilor lui, si str-
nepotilor lui, i rstrnepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege mai
apropiat, neclintit niciodat, in veci.
Iar hotarul acestei bucati de loc din hotarul Albotestilor sa fie incepind
de la gura S.ratei la vale, pe malul Prutului i la captul de sus al Rediului lui
Goran, la un ulm insemnat, de aici drept la deal, la un stilp, de aici pe aceast
parte a dealului, pe coast, pin la doi stejari insemnati, de aici la un stejar
insemnat, de aici peste dumbravit., la vilcea, la un stejar insemnat si pe vilcea
In sus Odd la Troian, la stilp, si pe Troian in sus pin unde cade Troianul in.
Srata, apoi, pe Sdrata in jos, pind unde cade Sdrata in Prut.
lar hotarul acestei selisti, unde a fost Tirgul Sdratei, mai sus de gura Saratei,
<s5." fie> incepind de asemenea de la gura Sratei, si pe malul Prutului in sus
pina la selistea lui Bodea Sirbul, de aici tot pe malul Prutului in sus, pin la
selistea lui Bodea Rumrul, iar de aici in sus la deal si peste cimp la pisc
la matca Sdratei, de aici pe vechiul drum la deal si pe virful dealului in jos.
la movila sapat, de aici pe pisc la un stilp si la un alt stilp, de aici pe drum
pind la hotarul lui Limbdulce. Acesta le este tot hotarul.
Iar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan.
voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru si Bogdan-
Vlad, si credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta panului
Nee gu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului
Drago vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco Hudici,
credinta panului Dajbog, credinta panului Steful de la Hotin, credinta panului
Micotd si a panului Reates pircdlabi de Neamt, credinta panului Andr<eico
Cio>2r<torovschi>2, credinta panului Grozea pirclab de Orhei, credinta panului
Ion S<ca>211 p<ircill>2ab de Cetatea Nou., credinta panului Clnu sptar,
credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta
panului Andreico ceasnic, credinta panului Ion Fruntes stolnic, credinta
panului Sandru comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, marl
si mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarsi pe oricine 11 va alege Dumnezeu s fie donut
al trii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasca dania si intrirea noastr.
ci s-i intreasc si s-i imputerniceasca, pentru c i-am dat si i-am intrit
pentru slujba lui dreapt si pentru c si-a cumprat pe banii si drepti.
Tar pentru mai mare putere i infrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tdutul logofa, s scrie si s atirne-
pecetea noastr la aceast carte a noastr.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6997 <1489> martie 13.
95
www.dacoromanica.ro
Arh. St. Bucuresti, Peceti, nr. 138. Orig., perg. (31,5 x 54,5 cm.), pecete atirnat5. (snur
de matase ardmizie), stricatd partial, cu legenda: t Ifrierk Ttu OT.2114% gotswA,<4, rwc>noAdp
Cu o trad., in dublu exemplar, din 1866 iulie 26, de G. Pesaco r.
MtunAasocou.
0 foto., la Arh. St. Iasi, MXXXVIII/80, i dou5. la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-
Iasi, Fotografii, 111/23 a si b.
EDITH : 1-15jdeu, Arch. ist., 1/, p. 154- 156 (nr. 245) (text slav si trad.) ; Melchisedek,
Chronica Hu;silor, p. 7 (rez. al editorului, dupd 1-16.jdeu); p. 12- 14 (nr. 1) (trad., dup5. I-15.jdeu) ;
Rosetti, Despre clasele agricole, p. 108- 109 (rez. al editorului, dupd, Hdjdeu); idem, Pchnintul,
13. 162 (n.1) (rez. al editorului, dui:A 1-15.jdeu) ; I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 372 373 (nr. CXCVIII)
(text slay si trad. hotarnicelor); D.I.R., A, II, p. 108- 110 (nr. 104) (trad. dupd orig.).

1In loc de: vol.


2Rupt si sters.

51 1489 (6997) martie 14, Suceava.

HAA/A 0(TIOltd, H GHHa H G(13/A)Tdr0 ,A,(8)Xd, TP(011)11,E C(H/A)TdIA H EAHHO-


CIPLOHdIA H HEp43AHMIM4A. GE dals, PdHix KA(d)AlxIKKI moEro T(c8)ca X(pric)Ta, Twaii(%)
CTEls4u(1.) HOEHOAd, E(0))KIE10 M(H)A(0)CTTIO, POCE10A4P(%) 3EMAII IIIIOAAdHeK011. 3ua-
MEHI-ITO ,IHHHAA(%), H CHM% AFICTOAVII HAWEAMK, Ill&C[C]liAA(1.) KTO Ud II(K) S3pHT(11/4)
HAM EPO SCAHWHT11, WHCE ripiuAowa, flpEA HdAAH H IIPEKK SCHMH HdWHAM MOA-
A4HCKH1A11 HO/APH, HEAHKHAM H M4iIH, 1118W4T41, AO4K4 2K8jr.K8 CTOAHI1K4, HEII0T4
Tedi/A AOPO*ETd, <F1d>2H4 BEEP1-1, H CK CHOHM11 spaTi'manti, CK IIH4HK03 II CI%
E[ETpS, CHOI-1AM CECTIMPIHLIH, el& TOdAEPl& CTOA[H]l111K1. H EpaT-b. EPO Ife4HK04, H CECTPd
ilr(1%), C(1.1)11(0)13E CECTpH 1118Wd5, IIISwH, H 11111AEMEH:11d 11(1.),
AOLIKel HCI&ECKSAd, ICHtPHHIA (DETE liNKOHECKSAd, H IMEMEHHRE H(it), BdALLIE
span (ro, 10ra, C(61)11(0)11E OAIOWKd, HEFlOTOHE IIIEHAP4, H flEflOTIL IIX(1x), lOpito,
FIAEMEH1111,E HK(r6), TOdAEPK, H 6pdTK Fro, IIETpla, SCH SHSKOHE 1IcaA0r04SETd,
el% HCHAM 11)((lx) AtTAM H Cit SCHAA(11) H(1%) POAOM'h, FIO 11)((lx) ,A0EpOH ROAll H HE-
I1M(K) HE11011SWEIlli, 4 HH HPFICHAOHIWH, H npo,Aam cam flp413010 WT9HH8 WT(%) SPliKd
11CHPEHIIME AEAd II(-K) IledflA OrOillETd, LpO HMdA(lx) WT(11) AEAd HdWEPO, WT('11)
CTdp,110 tIAEKCdHAPd HOEHO,A11, EMIG CEO, Hd GlipET116, Ud HAVk llAdArtal-1, rAt EPA%
Opilw(K) 11A4A,%, H el& MAHHI1 41O c8T1. S GHpETt ; Td Flp0AdAli TOE CEA0 Ud HArk BA4A'k-
011, Ud GlIpETt, rAt EHA11 Oprw% BAaA.h, H CdAAOMS V(0)C(110)A(CT)11(S)
VW, ad 350 3AdT6 TdTdpCKIIK(lx).
II 4311, r(o)c(no)A(cr)go AAH, adflAdTHX(lx) SCH TOTH 11UHt311, 350 &LIM T4T4PC-
11X(1%), pSKH illSWH, AOLI11,11 ;ESP>KS CTOA E HHIU, IlEflOTH IIcain AOPOillETd, ItHtPHHH
1141147 BnIalm, S p8Ku EpdTid IA(%) EH, IIHAHKS H IIETpS, H cEcrpriqutnim('l.) EH, TOdAEPS
CTOAH11118, H KNITS Ero He4t-103, H CECTpH IIK(11) Aldp/W11, II flAEMEHH11,11 11)C(1%), 111dP111111,
A01111,H ,A,SAU HC%ECK8I4, Kwkrunu IDETE AKOEECKSAd, H flAEMEHIIHKOAA("h) H("lx), LAMBE,
CPATds EVO, lOra, CHHOHE 0M0111H4, HEDOTOBE IfIdHAPA , 11 11E1101 S
IOpiI0 H FIAEMEWIHKOAA(1.) 11(1), TOdAEPS, H EPATS EVO, HETpE, IlPEA HdA111 H 141E4
H411111AM EC iiPH.
<11uo Mli, irheTdHLUE >2 H TOKAMHWE FI adFlAdTHEWJE SCE EAHl0 KHIIIE 1111WEAV6, dalk
r(o)c(no)A(cT)g(o) AM, 8 TOM(11), HAAP01410113130AH)C(1%), naumm(1%) mien-IA.(11) npoHago-
nufflEmil, H 411CTHM(K) II CHIATAIIAA(K) CEpALI,EAVII, H C'h SeEt tiatuft Aocpot HOAHAN,
OT% Bora FIOAA010/A, H 8,111H11AH EeMli Hi% adASWIE C(LA)T0110HEW111X(11) 11PEAK0111%
p0AHTEAEll il4W11)((11) H ad HdWiE 3APdETE H CIUCE114, H ad 34pagiE II CMICEHiE AHTEH
H4WHX(1%), liKei Ad STEIpEAHAAlt 11 8itpunum(11) HdWlk C(HA)1111 MOil4eTHp11 OT11 ROPO-
HELI,lx, 114,E)KE ECT'It KpdAVK C(HA)TAPO H CAMMAPO HEAHKO AAS411111ilid H FlOGHAOHOCU,d
ICEOpfl'k H rAE ECTI% EPSAAEWla MOAERFIHK11 HaW11 1101111 6411311M10, u AdAll H 110XH-
4MAH II HOTHPEAHAH ECAM TOMS C(HA)TOMS IldWEMS AAOHACTIVS TOE CEAO, Ud HAVA RAdA1C-

,94
www.dacoromanica.ro
NTH, HA Gnpyrt, rAE BHA% Opnw% EAaK, H k AAAHHH, Ad ECT11 TOMS C(Kilk)TOMS
HAWEMS MOHACTHPS 0Th liOpOHELI1 WTK H4C11 SpHKh H CK gkcwk A0X0A0M1%,
HalOpSWE110 HEKOAME, Hd H'kKH.
51 xOTtIP'11 TOMS 1361WE nncennona cEn8 Ad ECTI1 WT'11 SCHX(1) CTOpOHN no
cr4pom8 xoTapS, K8A4 H3 KtKd WHINIKAAH.
el HA TO ECT'llWEr0 r(o)c(no)A(cr)aa, MODE FMCdHHAr0, MH, GTEZISAH(d)
KOEHOAH, H Etpe IlfJEliO3110EAEHHHX(11) CHHOHN r(OCHOACT)13(d) MH, 1TAEKCdHAP4 H lior-
Adild-EltAM, 11 litPd gOtpl% IldWHX(11): Ettpa mina 3cli4pn, Kd f1dHd HrH, atpa nand
ASAna, KtPd IldHA PAHrSpd, Ktfld 11ANd ApdrOWE Aa0pHHKA, pe FldHd Xpl&MdHA, Ktf1A
flAHA 17111,Kd XSAHLIA, Ktpd nana IIIuJssa IldpKdAdKA 0T-11 XOTHHA, <Ktpd Flatld (ISHKOTd
li DANA P11E1BA 111Y1111dAdaH WTK HtA/W,d>10, <pa IldHd fIHAPENKA nOpT0pOlICK0r0,
Ktpe nana 1))03K IldpKdAdEd GDpKEncKoro, litpd nand TWH GkKapk 111316.KAAd6A HOHO-
rpdAcKoro, Ettpa fldHd HA1,1168 crrkTapt, IrkPA naria BonAopa ErKpd nand
epEnAia FlOCTEAHHKd, Irkpd 1141Hd flHApEliKd 4AWHHKd, otpa Dalla TWH OpSHTEW CTOAHHKd,
Hiipa nana IlIanApa KOAAHCd>n, H <atpa>2 !mix(%) nawnx(%) KOEp0101, IKEAFIKIIK(10
11 MdrAHX(11).
110 HAWOH >1011KOTt, KTO ESAET1, VOC110Adirh HAWOH 3EAAAH, 0T-11 ANTEN HdWHK(11)
unti OTlx ilawEro poA8 HAN FMK% ESA(6) Koro flor k H3sEprrk r(0)C110AelpliArll WITH
IIdWEK BEMAH 111.0AAAKCKOH, TOT% RH HE nop8ww51, 11/1WEr0 AdRtHIE H HOTKpEKE1AEHIE,
AAH RH ST13pEAHA% H SK11W1HA'11, 3AHS)KE ECAW KSIVIAll HA CH011 npaain nnntan <H>2 ECM
SLIHHHAII 3d ASWE COKA)T0110,1HKAWHK(1.) FlPEAKOHN H POAHTEAH HAW/iX(11), H 3d HdWE
3APABIE 11 CIldCEHTE H 34 BAPMKTE H CBACEHTE ANTEN HAW11X(11). Ta ECAA0 AdAH TO CEAO
el& MAHH11 TOMS C(K/A)TOAAS HdWEAAS MOHACTIVS.
KTO c SKSCHT'1112 nawEro AAAHLI FlOpSWHTH HAH pasAp8wIrrn, TOT Ad ECTli
npoKnt-r-k OTh T(OC110),A,A [OTlx POCE10A4] Hora, GILICA HdWEr0 TCSCd X(pH)CTA, H 01-11
flpir1HCTi/A liOrOAAdT4111, 11 OT'k C(13/A)THX(11) 413 EKAHrEAHCT(11), H OT'1% C(K/A)THK
KEIJKOKIIIIK(1.) MIOCTOA(lt) HETild H IIAKAA H 11/10,1TH13, H OTO <THI>2 c(aRt)Twc(%) E.oro-
ocnwc(k) wT(E)15:51, 11>KE Hi& IIHKEH, H WT'll 1111C11X(1.) C(111A)THK(1) MICE 01-11 [AU
lior8 Sr0A1113WHX(91), u Aa ECM 110AOKEHO ISAt 11pEMTEA10 H npoKilt.rom8 51pito,
Ad !MUFTI. SLIACTIE C11 OHtAAH 1110AEH EWE FON3011HUld HA POCKOAd fiord: KpE130 Ero
HA Hlir(91) H HA ildA0Xtlx) HX(11).
Hd GOAWSIO KpEnOCT-11 H KOTlipENCAEHTE TOMS InkCEMS 1311WE nficanom8,
ECMH HdlllEMS atipnom8 nan8, TESTSAS AOrOSETS, fllICATH N HAWS 11111-1dTlx [VI-1-
[AM TH K CEMS ANCTS HdWEANS.
1111CdAll TOAAEplx ALIK11, S GSLIA511, Irk SETO 6997/1489 MdpTd, 1414 AEH1,1.

In numele Tatalui, si al Fiului si al Sfintului Duh, Troita sfint.


de o fiint. i nedespdrtita. Iat eu, robul stapinului meu, Isus Hristos, Ioan
Stefan voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii 1\ifoldovei. Facem cuno-
scut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi
citindu-se, ca au venit, inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor nostri
moldoveni, mari i mici, Musatal, fiica lui Giurgiu stolnic, nepoata lui Isaia
logofdt, cneaghina <pa>2nului Zberea, i cu fratii ei, Ivanco3 i Petru, si cu
nepotii sdi de sor., Toader stolnic i fratele lui, Isaico4, i sora lor, Marina,
fiii Anuscai, sora Musei, si vara lor, Marina, fiica lui Duma IsAescul, cneaghina
lui Fete Iacobescul, i verii lor, Bale i fratele lui, Iuga, fiii Oliuci, nepotii
lui Sendre, i nepotul lor, Iurie, i verii lor, Toader i fratele lui, Petru, toti
nepotii lui Isaia logofdt, i cu toti copiii lor i cu tot neamul lor, de bun.voia
lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vindut ocina lor dreapt, din uricul
si din privilegiul bunicului lor Isaia logofdt, ce 1-a avut de la bunicul nostru,
Alexandru voievod cel Barin, un sat pe Siret, anume Vladenii, unde a fost

95
www.dacoromanica.ro
Oris Vlad, cu morile ce sint pe Siret ; si au vindut acest sat, anume Vladenii,
pe Siret, unde a fost Oris Vlad, i cu morile ce sint pe Siret, insumi domniei
mele, pentru 350 de zloti tatresti.
$i eu, domnia mea, am plait toti acesti bani, 350 de zloti tataresti, in
miinile Musii, fiica lui Giurgiu stolnic, nepoata lui Isaia logoat, cneaghina
panului Zbiare, in miinile fratilor ei, Ivanco i Petru, i ale nepotilor ei de
sora, Toader stolnic i fratele lui, Isaico, i sora lor Marina, si ale verei lor
Marina, fiica lui Duma Isaescul, cneaghina lui Fete Iacobescul, si ale verilor
lor, Bale i fratele lui, Iuga, fiii Oliuci, nepotii lui *andru [Sandru], si ale
nepotului lor Iurie si ale verilor lor, Toader i fratele lui, Petre, inainteanoastra
inaintea boierilor nostri.
<Deci noi, sculindu-ne>2si tocmindu-ne i platind totul deplin cit mai sus
scriem, domnia mea, intru aceea, am binevoit, cu bunavointanoastra, i cu cura-
ta i luminata inim, i cu toata buravoia noastra i cu ajutorul lui Dumnezeu,
si am facut pentru pomenirea sfintrapostatilor inaintasi i parinti ai nostri,
pentru sanatatea i mintuirea noastra i pentru sanatatea i mintuirea
copiilor nostri, ca sa intarim i sa imputernicim sfinta noastra manstire de
la Voronet, unde este hramul sfintului i slavitului mare mucenic i purtator
de biruinta Gheorghie i unde este egumen rugatorul nostru, chiar popa Efrim9,
si am dat si am inchinat si am intarit acelei sfinte manastii a noastre acel
sat, anume Vladenii, pe Siret, unde a fost Oris Vlad, i cu mori, s fie acelei
sfinte manastiri a noastre de la Voronet, de la noi uric si cu tot venitul, ne-
clintit niciodata, in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris sa fie din toate partile dupa vechiul
hotar, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
$tefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Zbiare, credinta
panului Neagu, credinta panului Duma, credinta panului Gangur, credinta
panului Drago s vornic, credinta panului Harman, credinta panului Iatco
Hudici, credinta panului $teful pircalab de Hotin, <credinta panului Micota
si a panului Reates pircalabi de Neamt>", <credinta panului Andreico Cior-
torovschi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei, credinta panului Ion
Secara pircalab de Cetatea Nou, credinta panului Clanau spatar, credinta
panului Boldor vistiernic, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului
Andreico ceasnic, credinta panului Ion Fruntes stolnic, credinta panului
$andru comis>il i <credinta)2 tuturor boierilor nostri, mari i mici.
Tar dup viata noastra, cine va fi domn al pill noastre din copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarasi pe oricine va alege Dumnezeu sa fie domn
al trii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania i intarirea noastra,
ci sa intareasca i sa imputerniceasca, pentru ca am cumparat pe banii mei
drepti <i> 2 am facut pentru pomenirea sfintraposatilor inaintasi i parinti
ai nostri, i pentru sandtatea i mintuirea noastra i pentru snatatea
mintuirea copiilor nostri. $i am dat acest sat cu mori acestei sfinte manastiri
a noastre.
Iar cine s-ar incumeta s clinteasca sau sa sfarime dania noastra, acela
sa fie blestemat de Domnul [de Domnul] Dumnezeu, Mintuitorul nostru Isus
Hristos, si de preacurata maica a lui Dumnezeu, si de 4 sfinti evanghelisti,
si de sfintii apostoli de frunte, Petru si Pavel, si ceilalti, si de <318)2 sfinti
parinti purtatori de Dumnezeu, cei de la Nicheia, si de toti ceilalti sfinti care

96
www.dacoromanica.ro
din veac au placut lui Dumnezeu i sa fie asemenea lui luda tradatorul i
blestematului Arie i sa aiba parte cu acei iudei care au strigat asupra Domnului
Dumnezeu: singele lui asupra lor i asupra copiilor lor.
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logof at, sa scrie i s atirne
pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Toader diac, la Suceava, in anul 6997 <1489> martie, 14 zile.
<Dupa copia slava, urmeaza textul scris de alta mina sub locul pe-
cetii domneti, desenat de copist>: Posleduindu-se din cuvint in cuvint i fiind
intocma cu cel adevarat ispisoc domnescu pe sirbie, ce s afla in scrisorile
mo0ei Vladenii, ci-i zic i Cornii, pe Saretiu, la dum(nealu)i caminar Iancul
Canano, s-au adiverit 0 de catra noi, 1813 1(eat) oct(ombrie) 9/7321 octombrie 9.

Veniamin mitropolit Moldaviei, Costachi Ghica log(of at), Iordache


Canta logof at, N. Stratulat vel vornic 16.
De mine s-au scrisu, Theodor Gapar diiac de divan. Condi Leondari... 17
logofat de taina 18.
Bibl. Acad., DCCVII/12. Copie slay& defectuoasa, cu influente ortografice i lexicale
rusesti, din condica de doc, a familiei Bals. Cu o copie rom. de acelasi diac si din acelasi an,
dupl. trad. (fara sfatul domnesc) de polcovnic Pavel <Debrit> de la Mitropolie, ibidem, nr. 13.
Dona trad., din sec. XVIII: una la Bibl. Acad., CCCLII/1, si alta, la Arh. St. Suceava,
Fond M-rea Putna, 1/13 (Inv. vechi al M-rii Putna, nr. 50). Un extras francez, cu data de an,
gresita: 6097 (1398), la Arh. St. Bucuresti, A. N., CCXLIII/1; un rez. dezv., far data de inn&
zi si cu aceeasi greseala la data de an (6907), ibidem, ms. nr. 628 (Condica Asachi), f. 570,
EDITH: Mazerean, Condica m-rii Vor net, p. 46-47 (nr. 1) (rez. dezv.); Wickenhauser,
Woronetz und Putna, p. 103 104 (nr. 2) (trad. germ., Cu numeroase erori si cu data de an gre-
sita: 6996 (1488); Rosetti, Despre clasele agricole, p. 108 (rez., dupa Wickenhauser); I. Bogd?n,
Doc. .tefan, I. P. 376-378 (nr. CXCIX) (copia din 18 13 in transcrierea lui R. Rosetti); D.I.R.,
A, II, p. 110 111 (nr. 105) (trad., dupa I. Bogdan); Catalogul doc. mold., I, p. 12 (.jr. 4)
(rez., dupa extrasul francez. v. descr. arheografica considerat in mod gresit ca fi:nd un
fals din sec. XIX").

In continuare, peste tot: 11,16w4 (Musa) (cf. si I. Bogdan, Doc. . tefan, II, P. 376, n. 1).
2 0MiS.
3 In trad. de la Bibl. Acad. (z. des-rierea arheografica): I /an".
In aceeasi trad.: Isac".
5 Corect: MUM
In loe de: Ompc-r-k (cf. I. Bogdan, loc. cit.).
7 In loe de: mom
8 In loc de: spert; (cf. I. Bogdan, loc. cit.).
9 In trad. mentionat: Efrem".
10 Intregit dupa trad. mentionata.
11 Omis in copie; intregit de I. Bogdan dupa, doc. din 1489 martie 13 (r. nr. 50).
12 In loe de: flOKSCHTla (cf. si I. Bogdan, loc. cit.).
13 Asa in copie.
14 In trad. mentionata: H npo4THx.
Urmeaza textul de la sfirttui Lraducerii de fata.
18 Sigiliul mic domaesc din 1806 in tus rosu.
17 Indescifrabil.
18 Cu exceptia cuvintelor ispisoc domnesou pe sirbie", inlocuite cu talmacire", acest
text se repeta si la sfirsitul copiei de pe pagina urmatoare a condicii; in ambele ca.zuri, el este
urmat de autentificarea in limbile rus i germana, din 6 noiembrie i, respectir, 27 decem-
brie 1815.

97
www.dacoromanica.ro
140)9 (69(9)7) martie 15.
Noi, *tefan v(oie)vod, cu mila lui D(u)mnezeu, domnu Trii Moldavviei.
Adic au venit innaintea noastr5 Coste Tudoral, feciorii2 lui Mohul Tudora,
nepotii3 Petrii Tudorii, cu fratii 014, Ivanco i cu surorile sale, cu 015.scoae
cu DrgAlinas, ficiorii Jurgii Tudora, i Isacu, i Silion, i Niacsa, si
feciorii lui Ivan Tudora, de a lor bun5voie s-au tocmit cu surorile <lui>6
Costea Tudora, cu m5.tus5-sa7 Ivans, i 015.soae9 i Dr5g5lina, ficiorii Jorgii
Tudora, i mdtuse a lui Isac, si a lui Silion, si a Niacosii 10 si a Dr5glinii,
ficiorii lui Ivan Tudora, anume Anusca si Muse 11 si au dat Coste Tudora
cu tot(i) fratii s5.i 12 pentru partea lor de Triabds 13, pe de amindoa5 p5sti1e
de TriabAs 13, pentru parte lor din fintin5., tot, ,ce-au vindut ei acesl sat acei
fiiastre, Niacse 14, fata unui vornic 15, giupiniasa lui Isac visternicului, iar
ei au dat un sat, anume DrAgestii, pe Cobile, Anusci Musei> 16
Iar noi, dacA am vzut c au fcut schimbu de bunAvoie, denainte
noastr, asisdire i-am dat i i-am intdrit pre Anusca si pre Muse, ce mai sus
scrie, acel satu Drgesti, pe Cobile.
6907 17 martie 15.
Aceast scrisoare s-au scos din uricul cel b5trin, carile iaste pre mina
Mihalcii, nepotul lui Istratie, cind am avut pird cu Iacob, pentru helesteu,
si 1-am tdet.
Arh. St. Iasi, CD XLIX/1, p. 1. Copie dupa trad. din Condica mosiei Dtagesti, scrisa.
de Teodor Gaspar serdar i condica.r de divan, Iasi, 1828 nov(embrie) 20".
, Alta copie, din 1673 (7 18 1) mai 18, cu mici deosebiri de forma avind in locul intitula-
tieVmentiunea uricu de la Stefan vod(5.), 1(ea)t 6997 <1489), m(ease)ta mart(ie) 15", iar pe
verso o insemna.re contemporana. copiei: izvod scos din uricul de la Mihalcia, pentru Dra.-
gesti", si alta din sec. XIX: 6997 <1489> martie 15. No. 1", la Arh. St. Neamt, Colectia Docu-
mentele Dragestilor, I/ 1.
EDITII: Ghibanescu, Surete, XVIII, p. 9 (nr. 12) (copie din 1828 noiembrie 20, dupa.
Ms. Surete, XLIV, 1215, Cu data de an corectata. in 6997); M. Costachescu, D c. m Id.
p 136 137 (nr 38) (aceeasi copie, dupa Condica Dragestilor, cu data de an corectaa in. 6997) ;
D.I.R., A, I. p. 4 11-4 12 (doc. indoielnice, nr. 2) (aceeasi copie, cu data de an gresit5. 1399
(6907), considerindu-se, gresit, ca actul este indoielnic) ; D.I.R., A, II, p. 112 (nr. 106) (copie,
dupa M. Costachescu).
Data de an a doc., in copia din 1828, este gresita.: 6907, in loc de 6997, asa cum au
observat primii editori ai actului (cf. Ghibamescu, op. cit., p. 9, si M. Costa.chescu, op. cit., p. 137),
care au corectat-o i au restabilit f iliaia Tudorilor potrivit doc. din <1495 ianuarie 1-9> (Ghi-
banescu, op, cit., p. 9 10) sau potrivit acestuia si altor doc. (M. Costachescu, op. cit., p. 136
139), lucru necunoscut editorilor D.I.R., A, I, care, publicind copia defectuoasa i cu data
gresita din Condica Dragestilor, au calificat actul ca indoielnic, datorita faptului ca
rudelor e imposibila." (!) iar Isac vistier este necunoscut la sfirsitul sec. XIV". Ambele argu-
mente" cad de la sine prin luarea in consideratie a datei exacte a doc., asa cum apare ea in
cea de a doua copie, descoperita recent (. descrierea arheografica), si cum a fost restabilit
de altfel, de primii editori si acceptata., apoi, de editorii celui de-al II-lea volum, al D.I.R.,
care au publicat actul, corect, (lupa. M. Costachescu (cf. si Simanschi, Autenticitatea ci datarea,
p. 89).

1 Coste, Tudora", in copie; peste tot in aceasta copie, numele Tudora" e in flexiune
siav (corect, in romaneste: Tudor" cf. doc. nr. 151).
2 In loc de feciorul" (cf. M. Costachescu, Doc, mold. tefan, p. 136); in copia din 1673
(7 18 1) mai 18 (v. descrierea arheologica) inaintea acestui cuvint era scris: Drag(5.)lina" care,
apoi, a fost taiat de copist cu o linie.
3 in loe de: nepotul" (cf. ibidem).
4 in loc de: nepotii sai de frate" (cf. ibidem).
5 In copia mentionata: Dragalina" (v. si mai jos).

98
www.dacoromanica.ro
Omis (cf. M. Costachescu, /oc. cit.).
7 in loc de: mAtua lui" (cf. ibidem).
8 In loc de Ivanco" (cf. ibidem).
9 In copia mentionaa: 015.coae".
In copia mentionat: Niacii"
11 In aceeai copie: Musia".
12 In loc de: nepotii s51 de frate (cf. M. Cost5.chescu, loc. cit.).
13 in copia mentionat5.: Triabe*".
14 in aceea. i copie urmeaz5., aiat Cu o linie de copist: DrIg(5.)lina de a lor buril /oe s-au
tocmit denainte domnii...".
15 11rmeaz6., intre paranteze, mentiunea traducltorului: ,M nu s, rupt".
10 Omis (cf. M. CostAchescu, loc. cit.; pentru filiatia Tudorilor, cf. actul din <inainte
de 1495 (7003) ianuarie 10), in acest vol., doc. nr. 151).
17 Greit, in loc de: 6997 (v. descrierea arheograficA i comentariul).

53 1489 (6997) mai 16.

Ispisoc de la Stefan vod. din 1(ea)t 6997 <1489> mai 16, scriind precum
au vinit Visa, fata lui Sasu pitariul, si au vindut a sa driapt ocin, dintru
al sdu drept uric, din uricul tatlui ei, a lui Sas pitariul, un satu pe Tmas,
unde au fostu casa tatalui sdu; acela 1-au vindut lui Ivan Badiul, drept 83
de zloIi ttrdsti.
Bibl. Acad., MDXXXI/84 (nr. 1). Rez. intr-un iz /od de scrisori.. . pi satul Tdmasii
ot tinut(u1) Backilui, ce-au ascultat mai denainte de tinut(u1) Putnii ap(rilie 11, 1(ea)t
7268 <1760>".

54 1489 (6997) octombrie 14, Suceava.

Von Gottes Gnaden, wir Stefan Woewoda, Hospodar des moldaui-


schen Landes, thun kund durch diesen unseren Brief Allen, die solchen sehen
oder lesen hreni, wienach vor uns und all unseren moldauischen Bojaren
gekommen sind unser Diener Dragot und seine Schwester Negrita, Wlaschins
Kinder und Pognels Enkel, und haben verkauft ihr wahrhaftes Vatergut,
ein Dorf, namens Pogdnesti, an der arlad, unserer Herrschaft selbst um 200
tatarische Gulden.
Lind unsere H(err)sch(af)t hat all dieses Geld, 200 tatarische Gulden,
in die Hande Dragots und seiner Schwester Negritd, Wlaschins Kindern und
Poganels Enkel, vor unseren Bojaren bezahlt.
Da nun uns(ere) H(err)sch(af)t Alles, soviel oben geschrieben, gezahlt
hatte, haben Dragot und seine Schwester Negrit die Vorrechtsbriefe ihres
Ahn's Poganel, welche er iiber dieses Dorf Pognesti von unseren Oheimen,
Eli dem Woew(oda) und Stefan dem Woew(oda), (als sie unter sich in Frie-
den lebten)2 hatte, in unsere Hnde gegeben.
Gleichfalls sind vor uns und unseren Bojaren gekommen unser Diener
Wasko und seine Schwester M'arena, Iwon Nimais Kinder, Michai Kalins
und Stefans Enkel, aus ihrem guten Willen, von niemand gezwungen oder
vergewaltigt, und haben verkauft ihr wahrhaftes Vatergut vennge Hand-
veste ihrer Grossvter, Michai Kalins und Stefans und Handveste ihrer
Grossvtter, Michai Kalins und Stefans und verrnge Vorrechtsbriefe, die
diese von unserem Ahne, dem Woew(oda) Alexander hatten, und haben
99
www.dacoromanica.ro
uns(ere) H(err)sch(af)t selbst verkauft ein Dorf an der Barlad namens Kali-
nestie, wo ihres Grossvater Michai Kalins und seines Bruders Stefan Hauser
waren, um 120 tatarische Gulden. Und uns(ere) H(err)sch(af)t hat all dieses
Geld, 120 tatarische Gulden in die Hande Waskos und seiner Schwester Marina,
Iwan Nimais Kinder und Michai Kalins und Stefans Enkel, bezahlt. Und
die Vorrechtsbriefe, welche ihr Grossvater Michai Kalin und sein Bruder
Stefan von unserem Grossvater, dem W(oe)w(oda) Alexander, hatten, haben
sie auch in uns(ere) H(err)sch(af)t Hande gegeben.
Gleichfalls ist vor uns und unseren Bojaren gekommen unser Diener
Toader, Hermans des Parkalaben Bruder, aus seinem guten Willen, von
niemand gezwungen oder vergewaltigt, und hat mit uns(ere) H(err)sch(af)t
vertauscht ein Dorf namens Toporouz, mit allen zugehrigen Beiwinkeln,
fibern Prut in Cernower Bezirk, welches sein Bruder H(er)r Herman der
Parkalab von unseren Dienern Standul und seinen Bradern Iwanko und
Isaiko, Shnen Fedkowid Starostid, Enkeln Michuls Starostid, um 400 tatar-
(ische) G(u)1d(en) gekauft hatte. Und unser Diener Toader, Hermans Bruder,
hat uns(erem) H(err)sch(af)t dieses Dorf Toporouz in Cernower Bezirk mit
allen zugehrigen Beiwinkeln gegeben. Und die Vorrechtsbriefe, welche sein
Bruder Herman vermge Erkaufs auf dieses Dorf Toporowzi fiberkommen, hat
er auch in uns(ere) H(err)sch(af)t Hande gegeben.
Dagegen habe ich (As)2, uns(ere) H(err)sch(af)t, unserem Diener Toa-
der, Hermans Bruder, fiir dieses Dorf Toporouz zwei Drfer an der Berlad
gegeben, namentlich: Poganestie, ein Dorf, das uns(ere) H(err)sch(af)t von
Dragot und seiner Schwester Negrita, Wlaschins Kindern und Poganels Enkel,
um 200 tatarische Gulden gekauft hat. Und die Vorrechtsbriefe, welche uns
Dragot und seine Schwester Negrita von ihrem Grossvater Pognel, die er
auf dieses Dorf Pognesti von unseren Oheimen dem Woew(oda) Elia und
dem Woew(oda) Stefan hatte, als sie in Frieden gelebt, haben wir auch in
die Halide Toaders, Hermans Bruder, gegeben.
Ebenso haben wir unserem Diener Toader, Hermans Bruder, ein zweites
Dorf an der Berlad, namens Kalinestie, welches Dorf ich (As)2 unsere H(err)-
sch(af)t von Waschko 3 und seiner Schwester Marina, Iwon Nimais Kindern,
Michai Kalins und seines Bruder Stefans Enkel, um 120 tatarische Gulden
erkauft habe, gegeben. Und die Vorrechtsbriefe, welche Waschkos und seine
Schwester Marina von ihrem Grossvater Michai Kahn und seinem Bruder
Stefan von unserem Ahne, dem Woew(oda) Alexander in unsere Made
gegeben, die haben auch wir in unsers Dieners Toader, Hermans Bruder,
Hande gegeben.
Ueberdies haben wir unserem Diener Toader, Hermans Bruder, zu
diesen zwei Drfern, Poganestie und Kalinesti, 100 tatarische Gulden bar
drauf bezahlt.
Gleichfalls sind vor uns und unseren Bojaren gekommen unsere Diener
Sima und seine Shne:Shurka, Iori, Dragan und Michul mit seinen Kin-
dern, und Stezko mit seinen Kindern aus ihrem guten Willen, von niemand
gezwungen oder vergewaltigt und haben verkauft ihr wahrhaftes Vatergut,
vermge ihrer wahrhaften und angestammten Handveste, namlich die Halite
des Dorfes namens Unter-Grigorestie am Seret uns(erem) H(err)s ilia f)t
selbst um 125 ungarische Gulden. Und uns(ere) H(err)sch(af)t hat ad dieses
Geld, 125 ungarische Gulden in die Halide Simas und seiner Kindo Shurka,
Iori, Dragan und Michuls und seiner Kinder und Stezkos und seiner Kinder
bezahlt. Und die Vorrechtsbriefe, welche sie von unserem Grossvater, dem

100 www.dacoromanica.ro
Woew(oda) Alexander, auf dieses halbe Dorf Unter-Grigorestie hatten, haben
sie auch in uns(ere) H(err)sch(af)t Hnde gegeben.
Gleichfalls sind vor uns und unseren Bojaren gekommen unsere Diener,
H(er)r Iori Scherbi6 und H(er)r Peter Grigoreskul, aus ihrem guten Willen,
von niemand gezwungen oder vergewaltigt und haben verkauft ihr wahr-
haftes Vatergut, vermge wahrer und angestammter Handveste die zweite
Halite des Dorfes Ober-Grigorestie, den Teil des Kanzlers Kup6i6, uns(erem)
H(err)sch(af)t selbst um 350 tatarische Gulden.
Und uns(ere) H(err)sch(af)t hatt all dieses Geld, 350 tatarische Gulden
in die Hnde des H(er)r Iori Scherbi6 und H(er)r Peters Grigoreskuls bezahlt.
Und als wir Alles bezahlt, hat auch Peter Grigoreskul in uns(erc) H(crr)-
sch(af)t Hnde die zwei Vorrechtsbriefe gegeben, welche er auf diese Hlfte
des Dorfes Grigoresti vermge Erkaufs von unseren Oheimen, den Woew(oda)
Stefan und dem Woew(oda) Peter hatte. Und nach der Uebereinkunft habe
ich uns(ere) H(err)sch(af)t, soviel oben geschrieben, bezahlt.
Gleichfalls ist vor uns und vor unseren Bojaren gekommen unsere
Diener, Standiul Starosti6 mit seinen Brildern Iwanko und Isaiko, Shnen
des Fedko Starosti6, Michul Starosteskuls Enkel, aus ihrem guten Willen,
von niemand gezwungen oder vergewaltigt,und haben uns(erem) H(err)sch(af)t
vertauscht ihr wahrhaftes und angestammtes Vatergut vermge Handveste
ihres Urahns, Shursh des Fratowers und ihres Ahns, Michuls Starostie, und
haben uns(ere)m H(err)sch(af)t selbst drei Drfer an der So6awa, namens:
Fratuzi, wo die Hfe ihres Urgrossvaters Shurshs aus Fratow und ihres
Grossvaters Michul Starosti6 waren, und aufwrts Botischani und Klimouz
gegeben.
Dagegen habe ich uns(ere) H(err)sch(af)t unseren Dienern Stan6iol
und seinen Briidern Iwanko und Isaiko ftir diese 3 Drfer ein Dorf namens
Toporouz mit den dazu gehrigen Beiwinkeln tbern Prut in Cernower Bezirk
gegeben ; denn dieses Dorf hat uns(ere) H(err)sch(af)t von Toader, Hermans
Bruder, ertauscht. Und die Vorrechtsbriefe, die Toader, Hermans Bruder
ertauscht. Und die Vorrechtsbriefe, die Toader, Hermans Bruder,
von uns(ere) H(err)sch(af)t auf dieses Dorf Toporouz vermge Erkaufs
von Stan6iul, Iwanko und Isaiko, Shnen Fedkos Starost6 und Enkeln
Michul Starosteskuls hatte, die hat Toader, Hermans Bruder, in uns(ere)
H(err)sch(af)t Halide gegeben. Und diese Vorrechtsbriefe wegen Erkauf
von Toporouz, die hat uns(ere) H(err)sch(af)t auch in die Hnde Standiols
und seiner Balder, Iwanko und Isaiko gegeben.
Auch haben wir ihnen ein zweites Dorf, namens Grigoresti am Siret,
beide Theile sammt den Millen auf den Siret gegeben; denn die Halite
dieses Dorfes, Unter-Grigoresti haben wir gekauft von Sima und seinen RI-
nen: Shurka, Iori, Drgan und von Michul, Simas Bruder und seinen Kindern
und von ihren Bruder Stezko und seinen Kindern, und die zweite Halite
des Dorfes Ober-Grigoresti, die haben uns(ere) H(err)sch(af)t von Iori Scher-
bi6 und von Peter Grigoreskul filr 350 tatarische Gulden erkauft. Und wir
haben gegeben in die Hnde Standiols, Iwanko und Isaiko zwei Vorrechts-
briefe, welche Peter Grigoreskul von unseren Oheimen, dem Woew(oden)
Stefan und dem Woew(oden) Peter auf diese Halite des Dorfes Ober-Grigo-
resti hatte.
Ueberdies haben wir den Standiol, Iwanko und Isaiko zu diesen zwei
Drfen Toporouz und beidertheilige Grigoresti noch 200 tatarische Gulden
darauf gegeben. Und uns(ere) H(err)sch(af)t hat alles ausgeglichen und be-
zahlt, soviel oben geschrieben ist, vor all unseren moldauischen Bojaren.
101
www.dacoromanica.ro
Hiernach hat es uns(ere) H(err)sch(af)t fr gut befunden aus unseren
guten Wolwollen, aus reinem und erleuchtetem Herzen und aus all unserem
guten Willen und mit Gottes Hilfe, damit wir erstrken und bekrftigen
unser Kloster Putna, wo das Gotteshaus der Himmelfahrt der heiligsten,
reinsten, seligsten Herrscherin, unserer Gottesgebserin und allzeit lung-
fraun Maria und wo der Egumen unser Beter, H(er)r Pop Paisie ist, und
haben gemacht ffir die Seelen unserer selig ruhenden Voreltern, far die Seelen
und das Seelenheil unserer Eltern und fr unsere Gesundheit und unser
Seelenheil und fill- die Gesundheit und das Seelenheil unserer Kinder und
haben gegeben und bekrftigt diese 3 Drfer namens Fratauz an der SoCawa
sammt den Mfihlen, die auf der Saawa sind und etwas oberhalb Botschani
und Klimouz, auf dass sie unserem heil(ige) Kloster Putna von uns eine
Handveste seien mit allen Einkfinften unverbrfichlich ffir immer, in Ewigkeit.
Und der Hotar dieser drei Drfer soli nach allen Seiten nach den alten
Hotarungen sein, wo solche von jeher bestanden haben.
Und hiefiir ist die Beglaubigung unserer Herrschaft des obgeschrie-
benen wir Stefan Woewo(d) und die Beglaub(igung) unserer H(err)sch(af)t
vielgeliebten Shne, Alexanders und Bogdanus Wlad, und die Begl(aubigung)
unserer Bojaren: d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Njag, d(ie) B(eglau-
bigung) d(es) H(er)r(n) Duma, d(ie) B(eglaubigung) d(e) H(er)r(n) Gangur,
d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Dragosche, Hofrichters, d(ie) B(eglau-
bigung) d(es) H(er)r(n) Hrman, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(cr)r(n) Iazko
Hudi6, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Dashbog, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Steful von Hotin, die B(eglaubigung) d(es) H(et)r(n)
Mikot und H(er)r(n) Rzesch, Parkalaben von Nmz, d(ie) B(eglau-
bigung) d(es) H(er)r(n) Andreiko des Cortorowers, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Grasa, Parkalaben von Orchei, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Ion Sekar. von Nowograd, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Klndu, Schwerttrgers, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Boldor, Schatz-
meisters, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Eremi., Kmmerers, d(ie)
B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Fruntesch, Truchsessen, d(ie) B(cglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Schander, Marstallers und die Begl(aubigung) all unserer
moldauischen Bojaren, der grossen und der kleinen.
Und nach unserem Leben, wer Hospodar unseres Landes sein wird
von unseren Kindern oder unserem Geschlechte, oder wen immer Gott aus-
erwhlen wird, Hospodar zu sein unseres moldauischen Landes, der soll
doch unsere Schenkung und Bekrftigung nicht umstossen, sondern sie
bestrken und bekrftigen 4, denn wir haben diese drei Drfer filr unser ei-
genes und bares Geld gekauft und sie diesem unseren heil(igen) Kloster Putna
gegeben. Und wer es wagen sollte, unsere Schenkung und Bekrftigung zu
vernichten, der soll von Gott dem Herrn, unserem ErRiser Iesu Christi ver-
flucht sein und von seiner allerreinsten Gottesmutter; er soll sich zu verant-
worten haben, vor dem schrecklichen Richterstuhl Christi in den Tagen des
Gerichtes.
Und zu mehrerer Bestrkung und Bekrftigung all des Obgeschriebenen
haben wir unserem getreuen H(er)r Tautul, Kanzler, befohlen zu schreiben
und unser Siegel beizuhngen diesem unseren Brief5.
Geschrieben hats Toader zu Saawa im J(ahre) 6997/1489, Mon(at)
Oct(ober) 14.

102 www.dacoromanica.ro
Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facer(' cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se 6 ca au venit, inaintea noastra i inaintea tuturor
boierilor no0ri moldoveni, sluga noastra Dragota i sora lui, Negrita, copiii
lui Vlain i nepotii lui Pognel, 0 au vindut ocina lor dreapta, un sat, anume
Pogane0i, pe Birlad, insa0 domniei mele, pentru 200 de zloti tatre0i.
$i domnia noastra am platit toti ace0i bani, 200 de zloti tatare0i,
In miinile lui Dragota, 0 ale surorii lui, Negrita, copiii lui Vlain i nepotii
lui Pogdnel, inaintea boierilor notri.
Deci, dupa ce domnia noastra am plait toate cele mai sus scrise, Dra-
gota i sora lui, Negrita, ne-au dat in miinile noastre privilegiul bunicului
lor Pogdnel, pe care ell-a avut pentru acest sat, Pogane0i, de la unchii no0ri,
Ilie voievod i Stefan voievod, cind trdiau in pace intre ei.
De asemenea au venit, inaintea noastra 0 a boierilor no0ri, sluga noa-
stra Vasco 0 sora lui, Marena, copiii lui Ivan Nemai, nepotii lui Mihai Cali
ai lui Stefan, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, 0 au vindut
ocina lor dreapta din uricul bunicului lor, Mihai Cali, i al lui Stefan 0 din
privilegiile pe care acetia le-au avut de la bunicul domniei noastre, Alexandru
voievod; 0 au vindut insd0 domniei noastre un sat pe Birlad, anume
ne0i, unde au fost casele bunicului lor Mihai Cali i ale fratelui ski Stefan,
pentru 120 de zloti tatare0i.
$i domnia noastra a platit toti ace0i bani, 120 de zloti ttare0i, in
niiinile lui Vasco 0 ale surorii lui, Marina, copiii lui Ivan Nemai i nepotii
lui Mihai Calin i ai lui Stefan. Si privilcgiile pe care le-au avut bunicul lor
Mihai Calin fratele su, Stefan, de la bunicul nostru Alexandru voievod,
ei inca dat in miinile domniei noastre.
D- asemenea a venit, inaintea noastra 0 a boicrilor no0ri, sluga noastr
Toader, fratele lui Harman pircalab, de bunavoia lui, nesilit de nimeni, nici
asuprit, 0 a schimbat cu domnia noastra un sat, anume Toporduti, Cu toate
cuturile ce asculta de el, dincolo de Prut, in tinutul Cernauti, pe care D. cum-
parase fratele sau, pan Harman pircalab, de la slugile noastre, Stanciul
de la fratii si, Ivanco i Isaico, fiii lui Fedco Starostici, nepotii lui Mihul
Starostici, pentru 400 de zloti tatare0i. $i sluga noastra, Toader, fratele lui
Harman, a dat domniei noastre acest sat, Toporduti, in tinutul Cerrauti, cu
toate cuturile ce asculta de el. $i privilegiul de cumpratura pe care 1-a dobin-
dit fratele sail Harman, pentru acest sat Toporduti, inc5. 1-a dat in miinile
domniei noastre.
Pentru aceasta, eu, domnia noastra, am dat slugii noastre, Toader,
fratele lui Harman, pentru acest sat, Toporduti, doua sate pe Birlad, anume
Pogane0i, un sat pe care domnia noastra 1-am cumparat de la Dragot
de la sora lui, Negrita, copiii lui Vlain i nepotii lui Pognel, pentru 200 de
zloti tatare0i. Si privilegiile pe care le aveau Dragota i sora lui, Negrita;
pentru acest sat Pogane0i de la unchii notri, Ilie voievod 0 Stefan voievod,
cind trdiau in pace, inc le-am dat in miinile lui Toader, fratele lui Harman.
De asemenea, am mai dat slugii noastre Toader, fratele lui Harman,
un al doilea sat pe Birlad, anume Caline0ii, pe care sat, eu, domnia noastra,
1-am cumprat de la Vaco 3 0 de la sora lui, Marina, copiii lui Ivan Nemai,
nepotii lui /glihai Calin ai fratelui lui, Stefan, pentru 120 de zloti tatare0i.
Si privilegiile pe care le dadusera in miinile noastre Va. co3 i sora lui, Marina,
de la bunicul lor, Mihai Cali, 0 de la fratele lui, Stefan, de la bunicul nostru,
Alexandru voievod, Inca le-am dat in miinile slugii noastre, Toader, fratele
lui Harman.

www.dacoromanica.ro 103
Pe IMg aceste doua sate, Poganesti i Calinesti, am mai plait slugii
noastre, Toader, fratele lui Harman, inca 100 de zloti ttaresti.
De asemenea, au venit, inaintea noastra si a boierilor nostri, slugile
noastre, Sima si fiii lui, Giurco, Iurie, Dragan i Mihul cu copiii lui i Stetco
cu copiii lui, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vindut
ocina lor dreapta, din uricul lor drept, anume jumatate din satul numit Gri-
gorestii, partea de jos, pe Siret, domniei noastre nsi, pentru 125 de zloti
unguresti. Iar domnia noastr am plait toti acesti bani, 125 de zloti ungu-
resti, in miinile lui Sima 0 ale copiilor si, Giurco, Iurie, Dragan i Mihul
cu copiii lui i Stetco cu copiii lui. 5i privilegiul pe care l-au avut de la buni-
cul nostru, Mexandru voievod, pentru aceasta jumatate din satul Grigo-
restii, partea de jos, inca l-au dat in miinile domniei noastre.
De asemenea, au venit, inaintea noastr si a boierilor nostri, slugile
noastre, Iurie 5erbici si pan Petru Grigorescul, de bunavoia lor, nesiliti de
nimeni, nici asupriti, si au vindut ocina lor dreapta, din uricul lor drept,
cealalt jumatate din satul Grigoresti, partea de sus, partea lui Cupcici logo-
f at, insumi domniei noastre, pentru 350 de zloti tataresti.
5i domnia noastr a platit toti acesti bani, 350 de zloti tataresti, in
miinile panului Iurie 5erbici si ale panului Petru Grigorescul. 5i dupa ce am
pltit totul, Petru Grigorescul inca a dat in miinile domniei noastre cele
cloud privilegii de cumparatura pe care el le-a avut pentru aceasta jumatate
din satul Grigoresti de la unchii nostri, 5tef an voievod i Petru voievod. 5i,
dupa tocmear, eu, domnia mea, am pldtit cit este mai sus scris.
De asemenea, au venit, inaintea noastra i inaintea boierilor nostri,
slugile noastre, Stanciul Starostici cu fratii lui, Ivanco i Isaico, fiii
lui Fedco Starostici, nepotii lui Mihul Starostescul, de bunlvoia lor, nesiliti
de nimeni i nici asupriti, si au schimbat cu domnia noastra ocina lor dreapta,
din uricul strabunicului lor, Giurgiu de la Fratauti, si al bunicului lor, Mihul
Starostici, si au dat ingsi domniei mele trei sate pe Suceava, anume: Fra-
auti, unde au fost curtile str.bunicului lor, Giurgiu de la Frtauti, si ale
bunicului lor, Mihul Starostici, i, mai sus, Botisani
Pentru aceasta, eu, domnia noastr., am dat slugilor noastre, Stanciul
fratilor lui, Ivanco i Isaico, pentru aceste 3 sate ale lor, un sat anume
Toporauti cu cuturile ce asculta de el, dincolo de Prut, in tinutul Cernauti,
caci acest sat Il capatase in schimb domnia noastra de la Toader, fratele
lui Harman. i privilegiul lui Toader, fratele lui Harman, de cumparatura
de la Stanciul, i Ivanco i Isaico, fiii lui Fedco Starostici, nepotii lui Mihul Sta-
rostescul, acesta l-a dat Toader, fratele lui Harman, in miinile domniei noastre.
Si acest privilegiu pentru cumpararea Topoilutilor inca l-a dat domnia
noastra in miinile lui Stanciul si ale fratilor lui, Ivanco i Isaico.
Inca' le-am mai dat un al doilea sat, anume Grigoresti, pe Siret, amin-
doua partile, cu morile pe Siret, care jumMate din acest sat, Grigoresti,
partea de jos, am cumparat-o de la Sima si de la fill lui, Giurco, Iurie, Dria-
gan si de la Mihul, fratele lui Sima, cu copiii lui, 0 de la fratele lor, Stetco,
cu copiii lui, i cealalta jumatate a satului Grigoresti, partea de sus, a cum-
parat-o domnia noastr de la Iuri 5erbici 0 de la Petru Grigorescul, pentru
350 de zloti tataresti. 5i noi am dat in miinile lui Stanciul, Ivanco i Isaico,
doua privilegii, pe care le-a avut Petru Grigorescul de la unchii nostri, 5tefan
voievod i Petru voievod, pentru aceasta jumatate din satul Grigoresti, partea
de sus.
104 www.dacoromanica.ro
Pe lined aceste dou5. sate, Toporuti si Grigoresti, amindou prtile,
am mai dat lui Stanciul, Ivanco si Isaico Ina. 200 de zloti t.tresti. Si domnia
noastra a intocmit si a pl.tit toate, cit este mai sus scris, inaintea tuturor
boierilor nostri moldoveni.
Dup aceasta a socotit domnia noastr CA este bine, din bunvoia
noastrd, Cu inim curat si luminat si cu toat bunavointa noastr si cu
ajutorul lui Dumnezeu, ca s intrim i s imputernicim mnstirea noastr.
Putna, unde este hramul Adormirea7 preasfintei, curatei, preafericitei std-
pinei noastre, nsctoare de Dumnezeu i pururea fecioarei Maria si unde
este egumen rugatorul nostru, chiar popa Paisie, si am fcut, pentru pomenirea
sfintr.posatilor nostri strmosi, pentru pomenirea i mintuirea printilor
nostri i pentru sntatea i mintuirea noastr i pentru sntatea i mintuirea
copiilor nostri, si am dat si am intarit aceste 3 sate, anume Frtuti, pe Sucea-
va, cu morile care sint la Suceava, i, ceva mai sus, Botdani si Climuti,
ca s fie sfintei noastre mnstiri Putna de la noi uric cu tot venitul, neclintit
niciodat, in veci.
lar hotarul acestor trei sate s fie din toate prtile dup vechile hotarel
pe unde au folosit din veci.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i. credinta preaiubitilor fii ai domniei noastre, Alexandru
si Bogdan-Vlad, si credinta boierilor nostri: credinta panului Neagu, credinta
panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului Drago s vornic,
credinta panului Hrman, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Dajbog, credinta panului Steful de la Hotin, credinta panului Micota si a
panului Reates pirclabi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi,
credinta panului Groza pirelab de Orhei, credinta panului Ion Secar de la
Cetatea Nou, credinta panului Cldrau sptar, credinta panului Boldur
vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Frunte stolnic,
credinta panului Sandru comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari i mici.
Iar dupd viata noastr., cine va fi domn al trii noastre, din copiii nostri
sau din nearnul nostru sau iarsi pe cine Il va alege Dumnezeu s fie domn al
tarii noastre, Moldova, acela s nu clinteasc dania si intdrirea noastra, ci
intdreascd i s-i imputerniceasc, pentru c am cumprat aceste trei
sate cu banii nostri proprii si gata si le-am dat sfintei noastre mnstiriPutna.
Si cine s-ar incumeta s nimiceasa dania si intrirea noastr, acela sa fie
blestemat de domnul Dumnezeu, mintuitorul nostru Isus Hristos, si de prea-
curata maic a lui Dumnezeu si s dea rspuns inaintea cumplitei judecati a
lui Hristos, in ziva judecdtii.
Iar pentru mai mzre putere si intrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tmtul logof at, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceast carte a noastr..
A scris Toader, la Suceava, in anul 6997 <1489>, luna octombrie 14.
Dup5. Wickenhauser, Woronetz und Fuina, p. 169 173 (nr. XXII). Trad. germ. dupa
orig. perg., pecete atirnata.
Alt trad. germ., din 1782 ianuarie 30, de M. S. Lopeiski, la Arh. St. Suceava, Fond
M-rea Putna, I/14 (inv. vechi al M-rii Putna, nr. 107).
ALTE EDITH: Pumnul, Privire rdpede, p. 93 (rez. dup Protocolul Comisiei de deli-
mitare a mc*ilor din 1781, nr. 107); Fondul religionar, in Candela", 1889, p. 739 (rez., cu data
scotit5. in stilul de 1 septembrie, dup5. acelai Protocol); Rosetti, Despre clasele agricole, p. 108
(rez. dezv., dup5. Wickenhauser); Dan, M-rea Fi com. Fuina, p. 173 (nr. 2) (rez., cu unele gre-

www.dacoromanica.ro 105
qeli, din 1764, in Catastiful lui Vartolomei IS45.z1reanu); I. Bogdan, Doc. .Ftefan, I, p. 380-38 1
(nr. CC) (rez. dezv., dup& Wickenhauser, cu mentionarea deosebirilor dintre cele dota trad.
germ.).

1 De la Hospodar" pin5. la h6ren", intregit, potrivit indicatiei lui Wickenhauser, du$


doc. din 1443 (6951) august 3, din acela.,i volum, p. 151 (nr. VIII); (cf. D.R.H., I, nr. 237).
2 Parantezele lui Wickenhauser.
3 Corect: Wasko" (Vasco); v. mai sus.
5 De la Und nach unserem Leben" pin5. la bekrftigen", intregit, potrivit indicatiei
lui Wickenhauser, dupl documentul din 1487 (6995) martie 7 (v., in acest volum, doc. nr. 9).
De la Und zu mehrer Bestdrkung" pinS. la Brief", intregit, potrivit indicatiei lui
Wickenhauser, dup acela.5i doc.
6 V. nota 1.
7 in textul germ.: Himmelfart" (lialtarea).

55 1489 (6997) octombrie 31, Suceava.

Suret de pe ispisoc vechiu pe sirbia de la Stefan v(oie)vod, domnul


Tarii Mold(o)vii, scris in Suceava, din leat 6997 <1489> oct(o)mv(rie) 31.
instiintar facem prin aceasta cart a noastra, tuturor cui vor cauta
asupra ei, sau o vor auzi citindu-se, precum acest adevarat slugile noastr,
Stan i Onul, <ficiorii lui Iuga>2 Grasul, slujindu-ne noai cu dreptat
cu credinta, a carora vazind i noi cea cu dreptat i cu credinta catra noi
slujb5., i-am miluitu-i cu osabit a noastra min.', de li-am dat i le-am in15.rit
lor, in tara noastra a Moldovei, dreapta ocina lor, <gi(u)matate>2 din satul
Soldetii, pe apa Zabrautului, care 0-o au fost cumparat tatal lor, Iuga Grasul,
de la Aldomi<r>3, drept 250 zlot(i) tatarati i un cal bun.
Iar hotarul acei <giumaati>4 de sat<ul> Soldetilor incepindu-se din
hotarul satului, \ralea drept in sus.. .5 apa6 spre sat i dealu despre miaza-
noapt i de acolo iar... 5, pe unde s-au apucat din veac.
Care spre aciasta este credinta a domniii mle, Stefan v(oic)vod, i a
preaiubitilor fiii a domniii mle, Alexandru i Bogdan-Vlad, credinta
boerii: pan Gangur, pan Dumi [vornicu], pan Hraman, pan Hudiciu, pan
Dajboga, pan Hotchi7 parcalab <de> Hotin, pan Micoticia... 8 spatar, pan
Cozmd 9 vistier, pan Toqei stolnic, pan Ciotopovti", pan Eremie postel-
nic>12, i. credinta a boierilor notri a Moldovei, a mari i mici.
<Iar dupa viiata nostra, pe care Dumnezeu va triimete sau va alege
a fi domnu [a fi domnu] asupra pamintului Moldovi, i acela>" sa aiba a le
da i a le intari... slugilor noastre mai sus numitelor, lui Stan i lui Onu,
feciorilor Iugai Grasului, pentru ca s le fie driapta ocina, lor, i fiilor lor,
nepotilor i stranepotilor, prstranepotilor i la tot niamul lor, cine li se va
alege mai de aproape.
Si spre mai mare Carie i intaritura <a tuturor celor mai sus scrise>I6,
am poroncit credincios boerului nostru Tautul log(o)f()t s scrie i catra
aciasta adevrata cartea noastr pecetea noastra sa lege.
De pe sirbie pe limba moldoveniasca am talmcit la anul 1816 fevr-
,(uarie) 18, cliucer Pav(e)1 Debrici.

Bibl. Acad., CLVII/4. Trad.


Ala trad., de la inceputul sec. XIX, de Ignat Petrov, la Arh. St. Focani, Colectia Do-
cumente, IX11.

106 www.dacoromanica.ro
EDITH: I. Bogdan, Doc. .Ftefan,I, p. 382-383 (nr. CCI) (trad. din 1816 februarie 18);
D.I.R., A., II, p. 116 (nr. 108) (trad. dup5. I. Bogdan).

In trad. de la Arh. St. Focp.ni (v. descrierea arheografic5.): Ion".


1
2In trad. lui Pavel Debrici, mentiunea: 1ips5."; completat dupa trad. de la Arh. St.
Foc.fani; v. i mai jos.
3 Omis de traduator; in trad. de la Arh. St. Foc4ani: Aldom5.".
4 Nota traduatorului: iar lipsl, dar s intlege: gium5.ati"; marginal, explicatia ace-
tracar c5.-i lips, dar dup azul ce este in urm s poate socoti c5, au zis 110A0EN/U,
adea. gium5.tat6.
5 Urmeaz mentiunea traduatorului: lips5".
6 In trad. de la Arh. St. Focani: prin cursul apii cu satul 1 cu paclure inspre amiaz5.-
noapte".
7 Greit, pentru Steful".
8 Mai multe nume de boieri nu au fost citite de traducAtor.
9 Vistier era Boldur.
1 Gre0t, pentru FruntW.
11 Greit, pentru Ciortorovschi".
Completat dup trad. de la Arh. St. Focprii.
Puncte de suspensie in trad. lui Pavel Debrici; completat dup trad. de la Arh. St.
Foc,sani.
14 Puncte de suspensie in trad. lui Pavel Debrici.
15 Omis de traducAtor.

56 1490 (6998) <ianuarie-inainte de martie 9>.

III(H)A(0)CTTIO g(0)>KTIO M1161 GT4dH(11) HOEHOAd, r(0)C11(0)Adp(%) BEMAlf


11IWA,M14liCKOH. 3HdAkEHHTO LIHHHM11(1%), HC CHA(K) AHCTOM(6) HaWHM(1%) 1V6CEM(10 KTO
HA H(6) 83pHT(%) HAI-I Ero L1TSLIH 8CAN1WHT(11) OW(E) 11f1iltM10W4 WEA(k) HdMH H HPEA(%)
HdWH<MH> gOlap(H) CASrd IldWE 0ioir8p(%) H ClICTpd Ero, eTdHd, WHOKOHE HHdHd 1IVEH-
L110Kd, no H(h) 05,0gp0H ROM, HHKHM(k) HEflOHS>KEHil d HH 11pHCHAOHdHH, H ElpOokdAH C11010-
[Two wTH(H)118 wr('t.) HK(11) IlpdHdr0 SpliKd, EM1,HHHO CE/I0 HA REpAdA(11), HE>KE
GTPd>K14111(d, H HH>KE P-11-6CA-KHEWTH, HA HMtSpEWTH, H MAHN(%) s El&Plidok(%),
H S TOM(11)>KE KOTdp(%) EM1,11H(11) I1pHKSTOK8. Ta HP0AdAH TOE CEAO H TOT flf1HKSTOKV-
CASSt HdWENVIr 1i430j3(1%) aHKWVHS, 3d firC3AdTH TdTdpCKF1X-(11). H 8CTdliWE CASrd Hew(K)
lleaop(%)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, $tefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, Cu aceastd carte a noastra, tuturor, celor ce o vor vedea san
o vor auzi citindu-se, ca au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri
sluga noastr.' Singur i sora lui, Stana, nepotii lui Ivan Frenciuc, de build-
voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, i au vindut dreapta lor ocind din
dreptul lor uric, un sat pe Birlad, mai jos de gura Strajnicului i mai jos de
Rdc15.s1veti, anume G6.uretii, i moar la Birlad, i un cut in acelai hotar.
$i au vindut acest sat i acest cut slugii noastre, Lazor Micun, pentru 120
de zloti ttreti.
$i s-a sculat sluga noastrd, Lazor Micuni, -au platit toti mai sus scri(i)
bani, 120 zloti t.tdrAti, la minule slugii noastre, Singur, i la minule surori-sa,
Stanii, denaint(a) noastr i denaint(ea) alor notri bojar.
Pentru aceia, vadzind noi budavoe lor i tocmal .1 deplin(5)
de la noi incd am dat -am intarit de la noi slugii noastre, lui Lazor Micin,
pre acel de mai sus dzis sat de la Birlad, din gios de gura Strajnecii i din
gios de Radslaveti, anume Gduretii, i cu moara in Birlad i cu toate hota-
rdle 2, EAHH(%) npnKSToK(11)3, ca fie lui de la noi ispisoc de inariturI
107
www.dacoromanica.ro
cu tot vinitul, lui, i fiilor lui si a toat s5.mintiia lu, ce s(a) va alege mai
de aproape.
Iar hotarele acestui sat sa fie precum au inblat de vac.
Si spre aceasta este credinta domnii mele si a toti boiarii domnii mele.
E(%) n(t)To xsu,tu14.
Ficiorii acestui domnu i boiarii, anume: Alexandru i Bogdan-Vlad,
c(w)H(0)KE5 Stefan vod(5.), Thutul [vel] logoat, Dumi, Gangur, Dragos
vor(nic), Hrman, i Iatco Hudeci, i Dajboga6, i Stefula6 pir(c5.1abi) de Hotin,
Micota i Reatesa 6 pir(c5.1abi) de Neamtu, Andreica Ciortorovcogo7, i Groze
Micotici pircalabii8 de Orheiu, Sacard pirc5.1abul de Cetate Noao, Clan5.0
[vel] spt(ar), Boldur [vel] vist(ier), Erimie [vel] post(elnic), Fruntas [vel]
stol(nic), Sendre 9 [vel] comis.
Arh. St. Bucure#i, ms. nr. 629 (Condica Asachi), f. 11. Copie slay& (prima parte a doc.)
i trad. (partea a doua a doc.).
0 copie a aceluia..,i doc. i comentariu, cu data: 1490 <ianuarie 15 martie>, la Bibl
Acad., A 2000 XIV (M. Cost&chescu, <Doc. .pefan cel Mare>, f. 738-739 (nr. 257).
EDITII: I. Bogdan, Doc. .Ftefari, I, p. 393-395 (nr. CCVIII) (acela* doc. cu data: 1490
(6998) <ianuarie februarie)) ; D.I.R., A, II, p. 116 117 (nr. 109) (trad. dup& copie slavl,
apoi trad. veche, cu aceeai data).
Lunile, dup sfatul domnesc, in fruntea c&ruia reapare, de la 9 martie 1490 (6998), Neagu.

1 De aici inainte documentul este tradus in condica.


2 lia in trad.
Un pricut.
4 in anul 6998 (1490).
5 Fill.
Nume transcris de copist in forma genitival& slay& din orig.
7 Nume transcris de copist in forma genitival& slay& din orig.; in romanqte: Cior-
torovschi" .
5Greit, in 10 de piralab".
Tnloc de: andru".

57 1490 (6998) ianuarie 9, Suceava.

t IVI(H)A(0)CTTIO n(0)>KTE10,MbJ, GTE*dH(K) BOE110Ad, r(o)cn(o),e,(a)pk BEMAH


IHOAAIIKCKOH. 3HAMEHHTO LIHHHM('K), NC('%) CHAA(K) AHCT0M(6) HALUHM(6),
KTO HA HEM1 01rapHT(11) HA11 EPO 9T81111 8CAbJWHT(11), W)KE npin,e,owa, KPAA(11) HAM
npntA(r.) 8CHMH HdWHAAH MOAAAKCKHANH KOIdpE, enSre Haw(K) GaHE H CECTpd Ero, Hp1X-
THH4, c(w)H(o)sE 2K8pK8 Wrhil0to2, no nx-(%) AORPOH KOAH, HHKHM(6) HEKOHSWEHH, 1 HH
FlPHCHAORAHH, H 11p0AAAH C13010 KPAK810 WTHHH8, EAHO CEAO HA SCTIE H8>K0pd, HA [Mt
HHTOATELIKI, 110 WKt CT0f101-1H IlludHa, cAsrm(i.) Hainvim(%) HlidHK8 H LIKpHAS ad pEj
3AcIT(h) TdTdpCKHK('h).
H adflAdTHAH HAM cnSrki, HUNK H r41411-111(1), SCH TOTH nHirkan, IJET 3nerr(11),
pStall CaHE H CECTPH Ero, HplxCTHHH, npA,A,(11) 161MH H npAA(11) HAILHAAH 601311E.
HHO MM, gliAtfallE HX-N) AOK111011 H04111 H TOKMON(K) H nonH8io 3AKAATS, d A161,
TAKW;K(E), H WT(K) lide(1) ECMH AdAH H 110113frhAHAH CASPAAA() H4WHM(11) HUNKS
rdKpHAS TOE nprio,(91) pEgEHoE ano, Ha 8CTIE E8>K0pd, Hd HM't EHTOATELOTH, no WEt
CTOpOHH MAdHd, Ad ECT('lx) HA('k) WT(h) HdC() OyPIP-1K(K) H IrliCEM(K) AoroAwm(h),
H AtTEMN) HIN), H 8H844TOAN('K) HK('1), H 1108H8L1dTWAN(1) HX-(K), H npt-
nittpt-rom(%) FT(%) H ailcEstS poAS , KTO Ct HM(k) H26EpET(1.) HARGAHNCHTH,
HE110118WEHO HHKOAH}KE, Hd K-KK61.

108
www.dacoromanica.ro
fi KOTdp(%) TOMS CMS Ad ECT(lx) 110 CTdp0M8 r0TdpS WT(1%) SCHX(%) CTOpWH(11),
KSAd H3 KtKd W>KHI3d1111.
ti Hd TO ECT(11) Ettpa H4WEP0 r(o)c(no),4(cr)Ete, KHWE NHCAHH11`0, MM, eTE4S4144
KOEKOAT, HKtpa flptErh3MORAEHHX(1.) C(61)HWEt(%) r(o)c(no),4(cT)K(a) MH, flAEKCAHApd
H ROPAAH4-E4dAd, H litPd E010() HAWlir(1.): Ktpa fldHd ASMM, Ittpd
KtPd EL1Hd AparowE AHOpHHKd, Ktpd mum X1r6M4114, litpa NFU ITILI,Kd XSAH144, EttPd
f14144 Ad?KROVd, Ktpd fldHd 1.1.1EZISSAd IldpKdAdEd XOTHHCKOPO, Ktpe NAHA H

PtNEWA 414131{44,MH HEMELEKTH, Htpd 41411d $11ApEHKd ilOpT0pWliCK0P0, Ktpa nana rpo3t
ElanicKoro, Ktpa 114414 GEKdp% HdpKdrI4E4 110E{OrpdACKOPO, Ktpa ndHd KA11111.8 Ctlik-
TdA, Htpa EMU BOAA0pd EtHCTtpHHKd, Ettpa mina epEMIti NOCTEAHHKd, Ettpa
4v8HTEw(4) CTOAHHIS4, litpd 114H4 IIST4HAP4 KOMHCA H Ettpa SCHX(11) E0141(1s) H4WHX(14
M0AAdKCKHX(-11), KEAWCHr(%) H MdAHK(11).
d no natnEm(k) NSHEOTt, KTO KSAET(11) P(0)C(F10)A(4)pk fidUJEN 3EMAH, WT(%)
AtTEH H4WHX(Ix) HAH WT(11) HdIBEPO pois,8 HAH FMK(%) BU(') Koro E.(01th H3gEpET(10
r(o)cn(o)A(a)pk 6HTH 114WEli 3EMAH 11110AMEECKOH, TOT(%) gH HM(h) HE nop8uni4(1)
114111EP0 AddHid H NOTKplOKAEHIRt, Mil EH HM() STKpliAHA() H SKptnnit(%), 34118NCE
ECMH HM(11) AdAH H NOTHIMAHAH 34 FIN npaK8lo cit8N<K8 H 3d NIO WHH CORN KSI1HAH
Hd CH041 npagrii f1411A3H.
d Hd &MUM Krknwcr(k) H NOTKplOKAEHIE TOMS 1K110EAAS EtEJWE filiCdHHOMS,
KEA11AH ECMH HAWEMS Erkptiona naHS, T-K8T8n8 noroilsETS, 1111C4TH H HMIS nEtuT(h)
npHatorm K CEMS MCTS HdWEMS.
/IHC(4) Toemp(%), SG04411H, g(11) A(t)TO xS11,1441 rEH(epTa)

1.Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al frii Moldo-
vei. Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrk tuturor celor care o vor
vedea sau o vor auzi citindu-se, 6.* au venit, inaintea noastr i inaintea
tuturor boierilor notri moldoveni, sluga noastr One 0. sora lui, Cirstina,
fiii lui Giurgiu It5.voiu, de bunAvoia lor, nesiliti de nimcni, nici asupriti,
au vindut ocina lor dreapt, un sat la gura Bujorului, anume
pe amindou prtile Ialanului, slugilor noastre Ivanco i Gavril, pentru
115 zloti ttreti.
Si au pltit slugile noastre, Ivanco i Gavril, toti acei bani, 115 zlotii
In miinile lui One 0 ale surorii lui, Cirstina, inaintea noastr i inaintea bole-
rilor no0ri.
Deci noi, vzind buna lor voie i tocmear i plat deplink noi, de
asemenea, am dat 0 de la noi 0 am intdrit slugilor noastre Ivanco i Gavril
acel sat spus mai inainte, la gura Bujorului, anume Vitolte0ii, pe amindou
prtile Ialanului, s le fie de la noi uric 0 cu tot venitul, lor, i copiilor lor,
nepotilor lor, i strnepotilor lor, i rstfnepotilor lor i intregului lor neam,
cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat, in veci.
Iar hotarul acestui sat s fie din toate prtile dup vechiul hotar, pe
unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandu 0 Bog-
dan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Duma, credinta pa-
nului Gangur, credinta panului Drago vornic, credinta panului Hrman,
credinta panului Iatco Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului
Steful pircAlab de Hotin, credinta panului Micotd 0 a panului Reate pirc5.-
labi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului
Grozea de la Orhei, credinta panului Secard pircdlab de Cetatea Nou, cre-
dinta panului Clnu spatar, credinta panului Boldor vistier 6, credinta
109
www.dacoromanica.ro
panului Eremia postelnic, credinta panului Frunte stolnic, credinta panului
*andru comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari i mici.
Iar dupd viata noastr., cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii
notri sau din neamul nostru sau iar5.0 pe oricine Il va alege Dumnezeu sd
fie domn al tdrii noastre, Moldova, acela sd nu clinteasc dania i intdrirea
noastrd, ci sd le intdreascd i s le imputerniceascd, pentru c le-am dat i
le-am intdrit pentru slujba lor dreapt. i pentru c 0-au cumpArat pe banii
lor drepti.
Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logofdt, s scrie i sd atirne
pecetea noastr la aceastd carte a noastrd.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6998 <1490> ianuarie 9.
Bibl. Aca.d., MCLIV/1. Orig., perg. (29 x 44 cm), pecete atirnat5. (snur de mdtase cIrd-
mizie), pierdua.
trad. din 1780 martie 21, de Evloghie dasc5.1, ibidem, CCXXX/193.
O foto., la Inst. de ist. i arh. A D. Xenopol"-Iasi, Fotografii, 111/24.
copie slav dup alta f5.cut5. de ChilAnescu, trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A
2000-XIV (M. Cosachescu, <Doc. ...Stefan cel Mare>, f. 718-720 (nr. 250).
EDITH: GhibAnescu, Surete, VII, p. 130 133 (nr. CVIII) (text slay, cu unele greseli,
si trad.) ; p. LXVI (nr. 35) (rez. al editorului, dup5. orig.); I. Bogdan, Doc. .5.tefan, I, p. 384 385
(nr. CCII) (text slay); D.I.R., A, II, p. 117 118 (nr. 110) (trad., dup5. I. Bogdan).

1 HEM, scris deasupra rindului.

58 1490 (6998) ianuarie 9, Suceava.

f 111(11)A(0)CTTIO g(0)WiE10, M61, GTEilsati(%) ROEROAd, r(o)cri(o),A(a)pis. 3EAAnt1


311AAAEHHTO LIFIFINAA(11), nc CHM(6) AliCTOAA(6) HAWHAt(11), 1311C/AAA(11)
KTO NA H(11) 8apiT(1,) HAH Ero trr8iin Scnbanwr('h), w3cE npinAowa, npiaA(%) imam
npm4,(1,.) SCHMH naunimn MOAAARCKHAAH SorapE, HdWH CASPH TWH(%) C4KWd H HEHOT(It)
fro, iHE, H cEcTp4 EVO, liplICTHHd, no ET(%) Aospon ROAN, ill1kliM(6) uEnop8wEtin,
A HH FlINICHAORdHli, H 11P0AAAH CR010 npagSio WTHEMS, 110AORliNd CEAO WT(1.) XIMApE141(H),
MENSH li8cwp(%) 11 MORN Gtlid, CASS'k HdWEMS 11HKO4p1i POAAti1HECK8A(11), 3d a
3AaT(1,) TATApCKIIK(11).
II 3i1FIA4TIii1(11) cASre Haw(K), 11HKO4j31. POAAIMECKSA(%), SCH TOTH Ellitit3 1,
3A4T(lx), 8 p8iin !Wilt; GdKWl H HENOTS EVO, 011E, N Kw-Km-inn, np/AA(1&) HdMH H nPA4,(11)
UdWIIMU 01OpE.

11110 MIA, 1311AtZWE 11)C(11) A0EP011 ROAN 11 TOKAAEW(6) H 110AH8IO 3d11(14T8, d AUg,
TAMA/W(0, H WT(%) HdC(11) ECAAH AdAll H CASS'k HAWEMS 11HROdpls PON111-
HECKSA(1%) TOE niiim(%) pVIE1-10E 110A0131111A CEAO WT(1&) XixHApE141(11), MEWN il.Samp(t..)
MEWN etica, Aa Ecr(%) EaA8 tv.r('ix) nac(-11) 01(pHR(11) H h Ri.CEN1(6) A0X0AWM(6),
EMS, H At'PEAA(1%) EPO, H 8n84aTom(11) EVO, H flpt8tISUTOM(10 Ero, ii ripatu8p-k-ruhu(%
fro n InicENt8 poAS EVO, KTO C'k EMS 1.13REOET(11) HdlIRAHWT141, HEHOpSWEHO HNKOAHWE,
Hd RtK61.
roTap(%) TOH 110AORHHH CEAO Ad ECT(11) WT(11) SCEVO XOTdpd FlOAOKifild H
CTApOMS KOTApS, KSAd H3 lrkKd WW1-NUM.
il Hd TO ECT(11) Ettp4 HAWEVO r(o)c(no)A(cr)Ka, RIAWE 11HCallidrO, M111, GTE4S4Hd
HOEROAT, H litpa f1ptli-63A1ORAEHHHX(11) C(111)HWIi(li) r(o)c(no)A(cT)Eta MH, dAEKCAHApd

110
www.dacoromanica.ro
RorAdH4-E4dArl, H Ktpd Eorap(k) Hdi1Jiir(10 : EtPd fldHd ASM61, Etpenaiu rdHrSpd,
litpd Halld ,A,pdrOWE AEOpHHKA, Ktpe Hdild Xp%merm, HUI WU XSAHild, atpa fldHA
Ad)KEOrd, Ktpa HdHd <1.11E4SSAd X0THHC>1K0r0, Ktpd IldHd ilaHKOT% H HdHd PtH,Effid
EldpKdAdEH WT(10 HtMLI,d, Etpd fldHd elHASIEHK<d>1 llowropwscKoro, Htpd HAMA rpO3H
OPKEHCKOr0, Etpd fldHd eEKdp<11>1 HOEOrpdACK0r0, Etpd fldHd KA11H-K8 ctricrapt,
Etpd Hdild lionAopa EPICTkpHHK1, Ktpa IldHd OpEnnira 110CTEAHHEd, EtPd HdHd Op8n-
TEW(d) CTOAHI4K4, litpd HdHd IllanApe KOMHCd, H /Ape% OIrCHX(11) sorap(%) HdWHX(11) MOA-
AdECKHK(10, EEAHKHK(1%) H M4AHX(11).
11 no HdWEM(11) ?KHEOTt KTO E8AET(1,) r(o)cn(o)A(a)rm HdWEH 3EMAH, WT(11)
ATEH HAWHK(11) HAH WT(%) H4WEr0 poA8 HAH OAK(%) ESA(k) Koro 1i(01111 H3SEpET(10
r(0)CH(0),A,(d)pli EHTH HdWEli BEMAH AIOAAdECKOH, TOT(%) EH EMS HE 110p8WHA(1) HdWEr0
Addllita H HOTEpli)KAEHTd, MN EH EMS OIrTlip1,01,HA(10 H SKptruin(%), 34H8}KE ECAW EMS
AdAH 3d LIJO COEH[A] K8nnn(11) Ud CBOH npdgH morksn.
Ud EOAWSIO KW&FIWCT(11) H HOTEplOK,A,EHTE TOMS HitCEMS 11111WE HHCdHHOMS,
EAtAH ECMH HdWEMS EtpHOMS nan8, T-K8T8n8 A oro*ETS, HHCATH H HdW10 lidLIET(11)
flpHEtCHTH K CEMS AHCTS HaWEMS.
IIHC(d) TOdAEp(%) ATIAK(11), Olf G0,141114, E(11) A(t)TO xS14H rEn(apia)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastr., tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor
nostri moldoveni, slugile noastre, Ion Saca i nepotul lui, One, si sora lui,
arstina, de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vindut ocina
lor dreapta, jumatate din satul Handresti, intre Bujor i intre Seaca, slugii
noastre Nicoard Romanescul, pentru 40 de zloti tataresti.
$i a plait sluga noastra, Nicoara Romanescul, toti acesti bani, 40 de zloti,
In miinile lui Ion Saca si ale nepotului sau, One, si ale Cirstinei, inaintea
noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vazind buna lor voie i tocmeala i plat deplina, noi, de ase-
menea, si de la noi am dat si am intarit slugii noastre, Nicoara Romanesculi
acea mai inainte spus jumatate din satul Hndresti, intre Bujor i intre
Seaca, sa-i fie de la noi uric si cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor
lui, si stranepotilor lui, i rdstranepotilor lui si intregului lui neam, cine i se
va alcge cel mai apropiat, neclintit niciodatd, in veci.
Iar hotarul acelei jumtati de sat sa fie din tot hotarul jumtate
dupa vechiul hotar, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Duma, credinta
panului Gangur, credinta panului Drago s vornic, credinta panului Harman,
credinta panului Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful
de la Hotin>1, credinta panului Micota si a panului Reates pircalabi de Neamt,
credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea de la Orhei,
credinta panului Secar<a>' de la Cetatea Noua, credinta panului Clanau
spatar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic,
credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului $andru comis i credinta
tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii nostri
sou din neamul nostru sau iarasi pe oricine 11 va alege Dumnezeu s fie domn
al tarii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasca dania i intarirea noastra,
ci s.-i intareasc i sa-i imputerniceasc5., pentru c i-am dat i pentru csi-a
cumparat pe banii lui drepti.
111
www.dacoromanica.ro
lar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Tdutul logofdt, s scrie i s atIrne pecetea
noastr la aceast carte a noastr.
A scris Toader diac, la Suceava, In anul 6998 <1490> ianuarie 9.
<Pe verso, insemnare din sec. XVII>: Uricul Hindrestilor.
Bibl. Acad. Peceti, nr. 85. Orig., perg. (31,5 x 42 cm.), rupt la indoituri, pecete atirnata
(snur de matase cararnizie), pierduta.; dup pierderea pecetii domnesti, a fost legata de snurul
actului, cu snur de matase albastra, o pecete boiereasca. (2,5 cm. in diarnetru) cu o cruce
In mijlocul unui scut si cu legenda: f 11.4aT6 name <Hg>awKa.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iai, Fotografii, 111/25.
0 copie slava, trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Costachescu, <Doc.
Stefan cel Mare>, f. 72 1-723 (nr. 251).
EDITH: Ghibanescu, Surete, VII, p. LXIV (rez. si extras slay, dupa orig.); I. Bogdan,
Doc. Stefan, I, p. 385-386 (nr. CCIII) (text slay); D.I.R., A, II, p. 118 119 (nr. 111) (trad.,
dupa. orig.).

Rupt.

59 1490 (6998) ianuarie 10, Suceava.

t 1111.(H)A(0)CTi10 g(0))KIE10, M61, GTEliS4H(11) KOEBOAd, P(0)CF1(0)A(d)plk 3EMA11


11104A4HCKOH. BHAMEHHTO 4HHHM(91), HC CHM(6) AHCTOIN(h) H4WHM(11), litCK1(11) KTO
Ha 11(6) 01r3pHT(%) HMI Ero 4T84H SC461LUHT(%), MBE npiHAE, nptA(%) HdMH H IllitA(11)
SCHMH HaWHMH MOAAdliCKHMH KOIAJ3E, 64HC44ST4, A011K4 RldHrd, 110 EH AOKIJOH
KOAH, HHKHM6 HEKOHS1KEH4, d 1114 ElpHCH4OH4H4, H npoAeita CK010 KpdESIO WTHHHS, WT(11)
01rpHK4 AEAd EH, 1141141 KOCTE, 11O401111114 CEAO WT(11) rp03ELF111, oy ApdrOWEHO 1104E,
HII)KHSIO qacm, CASSt HdWEMS, HMIS 11.wrp8, KomHc8 c(u)H4 r(o)c(no)A(cT)Ke MH,
11AEA4HAp4, 3d 344TH TdTdpCKHK(%).
H 01rCTdKWE cn8re Hew(b.), naH(.I.) 111xTp8 KomHc(11), H 34FlAdTH4(11) oycH TOTH
KIRKE KHCalliH KHHt3H, 344TH T4r4pcmx(91), oy p8KH e4HC,14TH, AOLIKH Ella% 111dHrd,
KEpEA(1..) F14M11 H FlEpEA(1.) HaWHMH ROApE.
Toro paAH, MbJ, IKHAtHWE HK(11) AO6p0H KOMI H TOKME7B(6) H nomiSio 341144T8, Mb.1
TAKOHCAEpE, H WT(11) H4C(1%) AdAH H KOTHJYKAHAH CASKt HdWEMS, 114118 INTpS KOMHCS,
TOE KfltA(%) pE4EHOE KOAOHHHd CEAO WT(lx) rp03E111H, oy ApArowEgo 1104E, /111}KH810
4dCT(6), Ad ECTh EMS WT(1%) Hac(%) OlrpHK6 H K BlICEM6 AOKOAOM(11), EMS, H AtTEMb.
Ero, H gpaTiiam(11) ECO, H 0104844TWM(1.) ECO, H f1pt8H844TOM% Fro, H np48pm-rom1l
Fro H UhCEMS pwA8 HX(%), KTO CM HM(11) H3KEpET(`6) HEIlOpSWEHO
lid HtKH.
HHKOAOHNCE,

tI r0T4p(1.) TOH 1311WE KHCaHHOH KOAOHHHd CEA0 Ad ECT(11) WT(%) SCEPO )C0T4p0
KOAOEHHd, d WT(1%) HHWHX(11) CTOIJOH(%) FIO CT4p0M8 xoT4p8, K8A4 H3(%) KKKAi 01KH-
H44N.
d 114 TO ECT(%) Ktpd HdWEPO P(0)C(F10)A(CT)li4, HUME KHCAHHVO, M61, GT44H4
KOEBOAH, H Htpd IlptIrk34106AEHlir(11) C(61)HWII(11) P(0)C(110)A(CT)Kd MH, 114Et4HAp4 H
EOPAdHd-EAdAd, H litpd 601i911 H4WHX(li):13tpd IldHd SMH, tpa 114114 rdHlipd, Htpd
114114 ABOpHHKd Aparowa, trkpa Kald XplaMdlid, Ktpe Kdlid 11111,K4 rSAH4d, Ktpd
Ad>KEOrd, Ktpd KaHd 1114844 FlpliKdAdEd XOTHHCKOPO, Btpd fldHd 111HKOT% H
PtU,EWd IlfrhKdAdgOIKE HEMEKKIII, litpe flaNd 11HApEHK4 llopTopolicKoro, litpa 114114

rpO3H 111Y6K444E4 Cap)CEHCKOPO, Htpd KAHd <GEKdp% flpliK444E4>2 HOKOPpdACKOPO, litpa


114114 crrhTapt, litpa mula <RO4A0p4>2 11HCTKpHHKd, Et'pa 114114epEmiiit

112
www.dacoromanica.ro
EOCTEANHK4, Ettf3d mum Op8HTEWd CTOAHHKd, EttPd 114114 111411,04 KOMHCA H EtPd
SCHX(%) gOlpk Haul(%) monA4KcKnr(91), <HEAHKHX%>2 H M4AHK(10.
CI no natunaa(k) NCHKOTt, KTO ESAET% r(0)CE(0)A(4)4 HAWEN 3EMAH, WT(%)
AtTEH H4WHX(11) HAH WT(%) HdWEr pwAS HAH flak(%) K8A(k) Koro li(or)k H3REpET(%)
r(0)C11(0),d,(d)pEM6 EHTH HAWEN BEMAH MOAAdECKOH, TOT(%) WO EH HE EGOUNA(%)
H4WEr0 A44 H HOTKplOKAEHT4, dAli too sn EMS 01(TEP11,A,HA(%) H OVKptEHA(%), 34HS)KE
ECMH EMS AdAH H EIOTEPItANAH 34 Ero npaKoio H Ktpnolo caS)KKS.
fl HA ESAWEE KptnocriN H 110THP1OKAEHTE TOMS 11%CEMS EHWE EHCANOMS, HEAtAli
ECMH 114WEMS Ktpnom8 nanS, TI1STSAS noro4sETS, EHCATH H nawS nEqaT(L) EPHEtCHTH
K CEM8 AHCTS H4WEMS.
11HC(d) TWH(%) ATANK(%), o GStiatrk, Et(%) A(t)T(0) xSU1H rEn(apira) 7

t Din mila lui Dumnezeu, noi, stefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, cd a venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
aostri moldoveni, Elisafta, fiica lui Vsii Sanga, de bundvoia ei, nesilit de
nimeni, nici asupritd, si a vindut ocina sa dreaptd, din uricul bunicului ei popa
Coste, jumdtate de sat din Grozesti, partea de jos, in Cimpul lui Drago,
slugii noastre pan Petru comis, al fiului domniei mele Alexandru, pentru 200
de zloti tadresti.
Si s-a sculat sluga noastrd, pan Petru comis, si a pltit toti acei mai sus
scrisi bani, 200 de zloti tdtdresti, in miinile Elisaftei, fiica lui Vdsii Sanga,
Inaintea noastr i inaintea boierilor nostri.
De aceea, noi, vdzind buna lor voie i tocmeald i plaid deplind, noi, de
asemenea, si de la noi am dat i am intdrit slugii noastre, panului Petru comis,
acea mai inainte spusd jumdtate din satul Grozesti, partea de jos, in Cimpul
lui Drago, sd-i fie lui de la noi uric si cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i fra-
tilor lui, i nepotilor lui, i strdnepotilor lui, si ntregului lor neam, cine li se
va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatd, in veci.
Iar hotarul acelei mai sus scrise jumtti de sat s fie din tot hotarul
iar alte prti pe hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Duma, credinta
panului Gangur, credinta panului vornic Drago, credinta panului Harman,
credinta panului Iatco Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului
Steful pircllab de Hotin, credinta panului Micotd si a panului Reates pircdlabi
de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea
pircdlab de Orhei, credinta panului <Secard pircLab>2 de Cetatea Noud,
credinta panului Cldndu spdtar, credinta panului <Boldur>2 vistier, credinta
panului Eremia postelnic, credinta panului Fruntes stolnic, credinta panului
Sandru comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, <mari>2 i mici.
Iar dupd viata noastrd, cine va fi domn al frii noastre din copiTi
nostri sau din neamul nostru sau iardsi pe oricine va alege Dumnezeu sd fie
domn tdrii noastre, Moldova, acela sd nu strice dania i intarirea noastra, ci
sa-i intareasca imputerniceasca, pentru ca i-am dat i i-am intarit pentru
dreapta i pentru credincioasa lui slujba.
Iar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logof at, sa scrie i sa atirne
pecetea noastra la aceast carte a noastrd.
A scris Ion diac, la Suceava, in anul 6998 <1490> ianuarie, 10 zile.

113
www.dacoromanica.ro
Bibl. Acad., MCDXXIV/20. Orig., perg. (32,5 X 37,5 cm.), pecete atirnaa, pierdutA.
0 foto. la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" - Iai, Fotografii, 111/26.
EDITH: D. P. Bogdan, Patru acte, p. 254-256 (nr. 2) (text slay, trad. i facs.)

Greit, pentru nona.


I Sters i rupt.

60 1490 (6998) ianuarie 14, Suceava.

Ii1(H)A(0)CTi10 E(0)NCTE10, MM, eTE4S4H(11) HOEKOA4, r(0)C11(0)A(d)p11 BEMAH


IVIOAAMICKOH. 3FIAMENFITO 4HHHM(%), HC CHM(6) AFICTOM(6) H4WHM(6), KlICEM('k) KTO
Hd HEM(6) 11113pHT(11) HAH Fro 4TO1r4H SCAHWHT(lt), WNCE IlpiHAOWE, flptA(%) 141M11
npt4(1.) HdWIIMH <M0A>1AdlICKHMH Hontoi, HAWN c48rn Toamptk X-hpntow(k) HC'h
CROHMH HENOTH, C11 RHAU,S H HHKOdpli 111FpF4AFT(11), no nx(11) Aospon HOMO, 1411101M(h)
HENOH8WAEH11, d HH flpHCHAORAHH, H 11p0A4AH CH010 npaKS<K>1 WTHHHS, WT(11) Hroo
npagdro OypHICd, EAHHO CEA0 Hd HMt IiOHTELIJTH, MOKH RfrhAdA(%) H ME)KH GTEEHHK(%),
CASSt lidWEMS Toe4Fp8 eildpEAE H EpdT4HH410 Fro, HOCTHH6, c(ba)H8 11-kr848, 34 -45
&LIT(%) T4T4pCKIIX(1%).
H 01(CT4KWE HdWH c48rH Toemph 111404E H EpdT4H114(6) Fro, liocTnn(K),
3411A4THAH SCH HCHOAH4 TO<TH DINH NHC4>2HH <1111>111t311, 3A4T(h) TATapCKHX(%),
oy p8Kri c48st n4wFm8 To44Fp8 Xl.innuin(k) H CIKOHMH HENOTOMN, EHAL1,8 H HH-
K0411 MEpEMETS, nEpE4(K) II4MH H 11EpEA(11) HdWHMH BOAtpH.
HHO MM, RH<AtEWE HXK AORp010 RO>3A10 TOKMENC(K) H no4n8io sannaT8, 4 AM,
T4KON1(E), H WT(11) <Hark ECMH AdAH H NOTKpliAHAli c48r4nall n4>2umm(1.) TOd-
AEp8 liadpEAE H EpAT4HH410 Fro, HOCTN<H6, TOE npt4-k pE4EHHOE CEAO, HA HAtt ROHTEWH,
MENII1>3 lifn14,14(11) H MOKH GTE<EIllirK>l, Ad ECT(10 HM(h) WT(1%) lide(11) 01(pHK(h)
CK EVIICEM(11) 40X0A0M(6), HAM pdHHO H AtTEMN H 01rHS44T0M6 HX(91),
nptoyn84eromk 1101), H Np4WSptTOM6 H(1s) <N K-KcEm8 po48 HX, KTO C-H HM 11411-
K4HNOITH>3 113REpET(11), nE11op8wEno HHKO4HN1E, Ud RtKH.
roTdpoo TOMS KHWE 1114C4HHOMS CEAS Ad Ecr(%) no cr4pom8 roTapS, K844
H3 Rt1{,1 WW111144H.
fl lid TO ECT(11) Ktpd Il4W<Er0 rocnomcma, KHWE nucannero, MM, GTE>3*411,1
ROEROAH, H Htpd flptfil&3A10E4ENHK(11) c(b.,)nwa(11) r(o)c(no)4(cr)Ka MH, uIllE4H4pd
110r4dHA-EA44d, H Irkp4 Eostirk H4WHX('11): Rtpd 114114 ASMM, Ktpa "MU rawSpa,
Ktpa nand ,A,parowe AROp<HHKA, Ktpd fldHd XpliMdHd, Htpa newt rflu,K4 X8411g >3d,
Ktpa nmu AdN<ROrd, !Ape fldHd 1114844 XOTHHCK0r0, Rtpd mum IllnKo H Rtpd
114114 PHKEWd inipKanagoEE HEMERKili, irkpd rime 110pT0p0HCKOr0, <111pd EMU rpO3H
AIHKOTH4d npaunage GaprEnc>2Koro, Ktpe NAHA GEK8p11, Hp'liKdAdEd IloKorpeAcKoro,
tpd 114114 HAliFrkS cirvrapt, Ktpe nand Bo448pa KliCTtpHHICd, Ktpd 1-14114 GpEnniia
F1OCTE4NHK4, Ktpd <mu dipSHTEWd CTOAHHKA, Rtpd NAHA Illan>2Apa KOMI1C4 H frHP4
Scnr(1.) sordepli umunr(rh) MWAMHCKHr(1.), REANKHr(lt) H M4AHX(1x).
11 no H4WHM(6) NCHHOTt, KTO K8AFT(%) r(o)cn(o)4(4)pFm(k) WIDEN SEMAN,
WT(11) AtTEN H4WI-11th) HAN WT(10 H4WEr0 p048 HAH neK(.11) K84(k) Koro fi(or)%
<113EEpETh>3 r(o)cn(o)4(4)f1k HUTH H4WEH BEMAH IHOAAdliCKOH, TOT(711) EH HM(r6) HE
110p8WHA(1&) Il4WEr0 Add'lid, dAli EH HM(h) 01713p-LAHA(i) H 8Kpt11114(-11), 34H0InKE ECMH
HM(11) AdAH H NOTEjr64H4H, 3d WO WHH COEN KSF1H4H 114 CROH npaKin 111111t3H.
ti Hd EOAWEE KfrkflOCT(11) H NOTKpl.}KAEHTE TOMS IrhCEMS RIME 1111C4FIFIOMS,
EAtAH ECMH HAWEMS IrktpHOMS na<n>18, T-h8T848 AOrOZISETS, 1-111C4TH H HAWS 11E4dT(6)
flpHIACHTH K CEMS ANCTS HAWEMS.
HHC(d) oy G84dlit, R(%) A(t)TO xS11,411 m(014)

114
www.dacoromanica.ro
Din mila lui Dumnezeu, noi, $tefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastrk tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastrd i inaintea boierilor
nostri moldoveni, slugile noastre, Toader Hrn i cu nepotii lui, Biltu
Nicoard Seremet, de bunvoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vindut
ocina lor dreapt, din uricul lor drept, un sat, anume Bontestii, intre Birlad
intre Stebnic, slugii noastre Toader Marele si nepotului lui de frate, Costin,
fiul lui Neagul, pentru 70 de zloti tataresti.
$i s-au sculat slugile noastre, Toader Marele i nepotul lui de frate, Costin,
si au platit toti acesti bani <mai sus>' scrisi, 70 de zloti ftaresti, in miinile
slugilor noastre Toader Minis si ale nepotilor lui, Biltu i Nicoard $eremet,
inaintea noastrd i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vzind <buna lor)3 voie i tocmeala i platd deplind, noi, de
asemenea, si de la <noi am dat si am intarit slugilor>2noastre Toader Marele
nepotului lui de frate, Costi<n, acest sat mai inainte spus, anume Bontestii,
intre>3 Birlad i intre Ste<bnic>1, s le fie de la noi uric si cu tot venitul, lor
deopotriva i copiilor lor, i nepotilor lor, i stranepotilor lor, i rastranepotilor
lor intregului lor neam, cine li>3 se va alege <cel mai apropiat>3, neclintit
niciodatd, in veci.
lar hotarul acestui sat mai sus scris sd fie dupa vechiul hotar, pe unde au
folosit din veac.
lar la aceasta este credinta <domniei>3 noastre, <a mai sus scrisului,
noi, $te'3fan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Duma, credinta
panului Gangur, credinta panului Drago s vor<nic, credinta panului Harman,
credinta panului Iatco Hudici>3, credinta panului Dajbog, credinta panului
$teful de la Hotin, credinta panului Micota i credinta panului Reates pircd-
labi de Neamt, credinta panului Ciortorovschi, <credinta panului Grozea
Micotici pircdlab de Orhei>2, credinta panului Secar pirclab de Cetatea
Noud, credinta panului an.0 sptar, credinta panului Boldur vistier, cre-
dinta panului Eremia postelnic, credinta <panului Fruntes stolnic, credinta
panului $andru>2 comis si credirita tuturor boierilor nostri moldovni,
mari i mici.
Tar dupa viata noastrd, cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii
nostri sau din neamul nostru sau iarasi pe oricine <il va alege>3 Dumnezeu
sa fie domn al tarii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania i intdrirea
noastrd, ci sa le intareasca i sa le imputerniceasca, pentru ca le-am dat
le-am intarit, fiindca si-au cumparat pe banii lor drepti.
lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor acestora mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pa<n>, Tautul logofdt, sa scrie i sa atirne
pecetea noastra la aceast carte a noastra.
A scris...4 la Suceava, in anul 6998 <1490> ianuarie 14.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 315. Orig., perg. (31 x 47 cm.), rupt i ters, pecete afirnatd
(nur de mdtase ardinizie), stricatd (lipsd trei sferturi din margine), cu legenda: f Ilegerk iw
GTI4S4Hla 30IBWM, SEMA I MWAAMICKOH>.
Un fragment dintr-o trad. de Gheorghe Evloghie dasal, din 1764 iulie 22, ce se afla
intr-o colectie particulard, mentionat la Bibl. Acad., A 2000 XIV, f. 726. Doud rez.: unul
cu greeli i cu data 7000 (1492) ianuarie 4, intr-o anafora din 1839 iunie 27, la Arh. St. Ia..5i,
Anaforale, nr. 25, f. 146 v. (nr. 1), i altul, Cu data greitd.: 7000 (1492) ianuarie 21, du$ o
trad. din 1764 iulie 22, de Gheorghe Evloghie dasc5.1, intr-un jurnal al Divanului Apelativ al
Tdrii de Tos din 184 1 martie 11, Cu multe grwli, ibidem, Tr. 1146, op. 2, 1300, dos. 60, f. 174,
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Iaqi, Fotografii, 111/27.

www.dacoromanica.ro 115
O copie slav5., trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. CostAchescu, <Doc.
.pefan cel Mare>, f. 724-726 (nr. 252).
EDITII: Ghibanescu, Doc. slavone, p. 270-272 (nr. VIII) (text slav, cu greseli i lipsuri,
si trad., dup5. Ms. Surete, VIII, 300); idem, Din domnia lui .pefan cei Mare, p. 43-45 (nr. VIII)
(text slav i trad., dup5. Ms. Surete, VIII, 300); idem, Surete, I, p. 149 152 (nr. 26) (text slav
cu multe greseli, si trad., dup5. Ms. Sureie, VIII, 300); I. Bogdan, Doc. stefan, I, p. 387-388
(nr. CCIV) (text slav, dup5, Ghib5.nescu, cu corectarea greselilor de lectua ale acestuia
cu unele abaten); D.I.R., A, II, p. 119 12 1 (nr. 112) (trad., dup5. orig.).

1 $ters.
2 Sters i rupt.
3 Rupt.
4 Neclar.

61 1490 (6998) ianuarie 16.


Ispisoc sirbscu din anii 69980490> ghen(a)r 16, de la domnul $tefan
v(oie)v(o)d, intritur unui Mnil Cioplescu pe a trie parte de satu de
Clmtuiu, supt Movile, parte din sus, cump5.rtur de la un $andru Onescu.
lar hotarul acii a triia parte de satu s fii pe unde au insmnat cu
i pe dispre alte parti pe hotarul cel vechiu, pe undi au tritu din vecu.
Arh. St. Iasi, Condica K, nr. 325, f. 16 v. 17 r. (nr. 1). Rez. intr-un hrisov de jude-
cat& din 1803 decembrie 5.
O copie a aceluiasi rez. i comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. CostAchescu,
<Doc. .pefan cel Mare>, f. 727-728 (nr. 253).
EDITII: Codrescu, Uricariul, VI, p. 187 (rez. cu data: 6995 <1487> ianuarie 16); Ghib5.-
nescu, Surete, XXV, p. CCXCVI (rez., dup5. Uricariul); I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 389
(nr. CCV) (rez. al editorului, dup rez, de la Arh. St. Iasi); D.I.R., A, II, p. 121 (nr. 113)
(rez., din:A I. Bogdan).

1 Adaos tirziu.

62 1490 (6998) ianuarie 17, Suceava.

111(H)/t(0)CTI100 6(0))+1410, MbJ,GTE4sen(1.) EtOEBOAd, r(o)cn(o)A(4)pk 3E6Aiin


/110AAMCKOH. BWIMEHHTO 4HHHM(11) , HC(11) CHM(6) AHCT0M(11) HdWHM(6), KlCIAA1(1%)
[KliCIAM(1%)] KTO Hd H(K) 01r3pHT(1) HAH Fro 4T84H 8CAKIWHT(11), W)KE KpiHAE,
FUMA(%) H4AH H npiaA(%) SCHMH HaWHAAH MOAAdIKCKHMH KOiapE, XpHTd, AOLIKd PildAHHd,
SHSKd 211813)Kd MdTpd, FIO EH A0EpOH KOAH, HHKHM(6) HEKOHSWEHd, d HH flpHCHAOHdHd
flp0A4A4 CI3010 npaESto WTHHHS WT(1) EH npandro SpHKA, WT(1%) SpHKd AtAa EH 2K8pwa
Malva, EAHO CEA0 Hd SCTIE PEKpH4O4pH, Hd HM' rAe Ponien(%) H XOAKO;
Td npoAdna TOE CEAO non8 GHMH H spaTS Ero, rdKpHAS, H CECTpH HX(10, IVIepTn, 34
3AdT('h) T4T4pCKHX(11).
sannamin(%) nona GHMd H RpdT(%) Fro, rdKpHA(1), H CECTpd H(%),
SCH TOTH nnntsn, snaT(%) S pSing XpHTH, AO4KH 111dAHHH, flptA(11) HAMH H IlPtA(11)
HdWHMH 6014E. 1 naK(%) WHd KpligHAIE, LIJO HM4A(10 AEA(11) EH, 21{8p>K8
Hd TOE CE40 WT(11) SHKWE{(91) H411111(11), WT(10 HATIAWd KOEKOAT H WT('k) GTEziSdHd
OEHOAT, KOAH EHAH 8 mnpS, Fine 10 AdAd 8 pSici nonS GHMH H KpdTS Fro, r4HpHA8, H
CECTRI Hr(h),
Hilo mili, KHAtKing H(%) A06p0H KOAH H TOKMEW(K) H nonnSio adflAdTS, d
TaKW)K(E), H WT(11) HdC(11) ECMH AdAH H KOTKpliAHAH nonS GHMH H spaTS Ero, FaKplinS,

116
www.dacoromanica.ro
cErrpn nrek), illairrn, TOE npRtA(%) pELIEHOE CEAO, F14 SCTTE PEEplitiOdpE, 114 nmt rAE
KHA(11) POM4H(11) H X04K0, Ad EcT(%) nm(k) w-r(11) nu(%) 81)HK(%) H K lUkCEM(It)
AOKOAWM(6), HM(10, H AtTEM(11) HX(10, H 8H8,14TOM(11) HX-(10, H FlPt8H84TOMN
HK(k), H nfrkin8pt-rom(11) FT(%) H KlICEM8 j10,48 H1), KTO Ct HM(11) H3REfIET(10
HAFIKAH>KHTH, HEIlOpSWEHO HHKOAHME, Hd Ir1K61.
romap(%) Tong; cEn8 A4 Err(h) no cT4pom8 x0T4138, K844 113 HtK4 W>KHILIAH.
d Fld TO ECT(10 Ktpd H4WEr0 r(o)c(no)A(cT)Ka, KtilWE nucannaro, MbJ, CTE44H4
KOEK0,41, H Etpe IlptKla3AFORAEHHX(1) c(b4nws(%) r(o)c(no)A(cT)K4 MH, dAEAdH4P4
liOrMild-RA444, H Ukpa Komp(%) newnx(11): 13'44 114114 A8M61, litPd 114114 rdHr8j14,
Ktpe 114114 Aparoun 4HOPHHK4, Ktpd n4114 X1:111AA4H4, Ktpd 114114 X84Hq4, Iltpd 114114
,A,431601%1, KtP4 0411e8n4, XOTHHCK0r0, Ktp4 04114 il1HKOT11 HFid Pt1EW4 nap-
KdAdSH WT(1) H1MEd, Ktpa 04114 f1H4pEliK4 ilopTopwscKoro, Ktpa nand rposn Oprnic-
oro, Ktpa nena EIC41131% napKanase HogorpaAcKoro, 11'44 mina KA-101%8 CFMT4Pt,
Et'J4 mina RO140j14 FINCTtpHliK4, Etpd 114114 epEMid HOCTEAHHK4, Htlid 114H4 (DPSHTEW(4)
CTOAHHK4, KtfJd 114114 1114H4p4 KOMHC4 H Htpa SCHX(11) Swag%) HdWHX(11) MO4,44F{CKH-
X(%), KEAHKHX(%) H M4AFIX(10.
no FidWEM(k) ?K<HBO>lTt, KTO 684ET(10 r(0)01(0)4(4)P6 FidWEN 3EMAH, WT(lt)
AtTEH Fi4UJNX(11) HAN WT(1%) H4WEr0 poA8 HAN naKeh) s8A(k) Koro R(0011 H3EEPET(11)
r(0)CF1(0)4(4)PIL ENTH HAWEN BEAAAH 1110A4413CKOH, TOT(11) EH HM(K) HE HOp8<WH4 na>1-
wEro AddHid, 4i1H 6H HM(1) 8THIYKAH4N H 8Kptnn4(%), 34H8)KE ECMH <FIAV11 4dAH
HOTH>1p114H<AH 34 LIJO WHN COKH>1 K8F1HAll Hd CKOH IP4KiH 1111W13H.
H4 sonw8lo KptnweT(K) H FlOTI3p10K4ENiE TOMS 131&CEM8 13111WE HHC4HHOM8,
REAtAH ECMH N4WEAA8 KtpHOM8 IldH<S, T8>1T8A8 AOrOdSET8, 11HC4TH H HaWS 11E44T(I%)
11pH11-kCHTH K CE4A8 AFICT8 H4WEA18.
11HC411(1) To4mp(1%), SG8qaan2, K(vh) ii(k)TO xSU,1111 rEH(dpid)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, Cu aceast carte a noastr.', tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, c a venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
notri moldoveni, Urita, fiica Malei, nepoata lui Giurgiu Piatr, de bunvoia ei,
nesilit de nimeni, nici asuprit, i a vindut ocina ei dreapt, din uricul ei
drept, din uricul bunicului ei, Giurgiu Piatr, un sat la gura Rebricioarei,
anume unde au fost Roman i Hodco; i a vindut acel sat popii Sima i
fratelui su, Gavril, i surorii lor, Marta, penru 50 de zloti ttdreti.
$i au pltit popa Sima i fratele lui, Gavril, i sora lor, Marta, toti
aceti bani, 50 de zloti, in miinile Uritei, fiica Malei, inaintea noastr
inaintea boierilor notri. lar privilegiul pe care 1-a avut bunicul ei, Giurgiu
Piatr, pe acest sat, de la unchii notri, Ilia voievod i Stefan voievod, cind
au fost in pace, ea 1-a dat in miinile popii Sima i ale fratelui su, Gavril,
i ale surorii lor, Marta.
Deci noi, vazind buna lor voie i tocmeal i plat deplin, noi, de ase-
menea, i de la noi am dat i am intdrit. popii Sima i fratelui sau, Gavril,
surorii lor, Marta, acel sat spus mai inainte, la gura Rebricioarei, anume unde
a fost Roman i Hodco, s le fie de la noi uric i cu tot venitul, lor, i
copiilor lor, i nepotilor lor, i stranepotilor lor, i rstranepotilor lor i intre-
gului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat,
In veci.
Iar hotarul acelui sat s fie dup vechiul hotar, pe unde au folosit
din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
$tef an voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru i
117
www.dacoromanica.ro
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor noWi: credinta panului Duma, credinta
panului Gangur, credinta panului Drago vornic, credinta panului Harman,
credinta panului Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful
de la Hotin, credinta panului Micota i a panului Reate pircalabi de Neamt,
credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea de la Orhei,
credinta panului Secara pircalab de Cetatea Noud, credinta panului Clanau
spa-tar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Ercmia postelnic,
credinta panului Frunte stolnic, credinta panului andru comis i credinta
tuturor boierilor noWi moldoveni, mari i mici.
Tar dupa viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii noWi
sau din neamul nostru sau iar4i pe oricine Il va alege Dumnezeu sa fie domn
al tarii noastre, Moldova, acea sa nu le clinteasc dania noastra, ci sa le inta-
reasca i s le imputerniceasc, pentru ca. <le>1-am <dat i>1. le-am intarit,
<fiindc cumparat pe banii lor drepti.
lar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, <Tau>ltul logof at, s scrie i s atirne
pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Toader, la Suceava, in anul 6998 <1490> ianuarie 17.
Bibl. Acad., DCXL1/1. Orig., perg. (30 x 46,5 cm.), pecete atirnatd, pierdutd.
copie, din prima jumdtate a sec. XIX, cu data de an gresitd.: 6978 (1470), dupd trad.
din 1768 iulie 2, de Evloghie dasch.1, ibidem, CMXCIX/134.
foto., la Inst. de ist, de i arh. A. D. Xenopol"-Iasi, Fotografii, 111/28.
copie slavd., trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Costdchescu, <Doc.
;Stefan ccl Mare>, f. 729-731 (nr. 254).
EDITH Iorga, St. fi doc., VI, p. 139 (nr. 1) (trad., cu extrase, dupd orig. i ment.
copiei din 1808); I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 389 39 1 (nr. CCVI) (text slay i ment. copiei
din 1808, cu data de an gresitd: 6978 (1970), de pe o trad. acutd in scoala sloveneascd. in
S e)tii Sava"-Iasi); DI..!?., A, II, p. 121-122 (nr. 114) (trad., dupd. I. Bogdan).

1 Rupt.
2 Corect: G134,urit.

63 1490 (6998) ianuarie 18, Suceava.

.1"
111(H)(0)CTII0 K(0)WiE10, Mhl eTE44H(11) HOEHOA4, r(0)CF1(0)A(d)pll BEMAH
11104AMCKOH. BH4MEHHTO 4HHHAA(1%), HC CHM(6) AHCTOM(11) HaffiHM(k), 11-11C-kM(11) KTO
Hd H(K) 111N3pHT(11) HAN Ero 4TIOLIH SCAHWHT(%), W>KE TOTH HCTHHTH 11I%pm-hi H 41EAKd,
AW,IKH IVIHpLia qtNECKSAd, H POMAWKO H CECTpH Htrd H OVAKa, C(111)HOKE AdHLISAS
1184ECKSA4, H TOdAEp8, H WHIJKO H gpdT(11) Ero, itHE, H CECTpd HAK4, C(bJ)HOKE
H Ap%rt3w(h) H CECTR1 Ero, lidHHU,11 H flpM1HK4, C(111)HWEE I1dPH, K4A0H4A11
ECMH HK(11.) WCOSHOIO HdWEIO M(H)A(0)CTTIO H A4A1 H 110T1Ip'hAHAH ECMH Hr(1%) Elp41344
WTHHH4, CEAO H4 1181.1,HTHOH, Hd HMt AIHNIELPH H ,LVMPIEWTH H 1111111K4HTH...1, Ad ECT(1%)
M(11) WT(1) HdC(Ii) OIrpHK(1,) c ilixCIAM(K) A0X0AWM(6) HM6. [IAN Ad ECTIk 1111411HH
(DEAKH CEAO 111Hp4nuiri, 4 POM41.11K0y H CECTpH Ero, HkrH H OVAKH, Ad ECT(1) HM(1%)
CEAO khHLIELIJIH, 4 ToeAEpS, H HaWKS, H H CECTpH Hr('h), HAKH, Ad Err(%) Finn(%)
CEAO WhWKdHTH, 4Ap-hrtituS H cErrpem(%) Ero, HdHHIJ,H H tipmtillai, Aa EcT(%) H(%)
<CEAO >2.
TOE 11110E 1361WE EIHCAHHOE Ad ECT(11) HM(11) WT(11) H4C(11) OlrpHK(%), 11M(11),
AtTEM(1&) HX(1.,), H OirHS1IdTWM(11) HK(11), H Elpt8HStidTWM(lx) H11), H nirkii,S-
ptrwm(%) Hr('h) H 11"6CEMS poAS HK(1a), KTO HM(k) H3EEpETIs. HdHRAHHCHiH, HMO-
pSwEtio HHKOAH, HA EAKH.

118
www.dacoromanica.ro
41 XOT4P(10 THM(%) 13111WE EIHCillHbJM(1%) CEAdM(lx) Ad ECT(%) HM(11) WT(10
OyCHX(11) cTopwu(-K) no CTdpHMH XOTapH, K8A4 H3(%) KtKd W)KligdAH.
II n4K(11) WHH LIJO 34 IlpHEHATE HAUAH CT4p0E Hd TtX(11) 1361WE F1HC4HH61X(11)
CEA(11) wT(11) AtAa HawEro, wT(1,) daEKcdHApa KOEHOAli, 4 WH4 ECT(11) cKd>KEHd,
KdK(ll) EcMH EH HHAHAH H FlaWE E0ApE. Toro pdAH, HliKTO, HHKOAH, Ad HE HAUIOT(h)
TtraTu, a HH AOECTIKATH lid CTE HaWE KpliKHATE, HH C'1% EAHWM(11) IlpHSHATE, HH w'r(%)
KoToporo r(o)cn(o)A(a)pt, HliKOAH HA [AMI.
l H4 TO ECT(%) litpd uawEro r(o)c(no)A(eT)Ka, Ii111111E nucauuaro, MH,
HOEIKOAH, H tpa np-kK-112itiosnEnur(11) c(m)uwa(-h) r(o)c(no)A(cT)Ka MH, 4LIEKCallApd
H EWrA41141-BA4Ad, H Ktpa EOMp HawHX(%); Ktpd naild ,A,SAAH, Ktpa naua raurSpa,
Ktpa ndHd ,A,parowa AKOpHHIld, Ktpa naua Xp'11MaHd, Irkpa Kalid ,A,a)KEOrd, etpa
11/AU,Kil X8AHLId, 13tpd !latid 111E4S8A4 Flp%KaAdEd XOTHHCKOPO, Ktpa FldHd
coro, Ktpa nana IlluKo-rh H Ptl1,EW Flp-KKaa0Ell WT(%) IIMIJ,a, Ktpa llalla rpO3H np-t1.-
KataKa COppucKoro, Ktpa Halla GEKdp% flpliKdAdEd HOKOrpdACKOPO, Ktpd llana KA'hliti8
crniTapt, Ktpd IldH4 RW4A0pd INCTtpHHKel, litp4 FI4H4 6pEut14 KOCTEAHHKd, Ktpd namt
ibpSHTEwa CTWAHHKd, Ktpd naua III/mApa KOMEICA H Htpd K'KCIAK() KOMp(-11) HaWHX(%)
MO4A,d13CKHK(11).
fl no uawum(k) >KHKOT-k, KTO ESAET(10 r(o)cn(o)A(a)p-t. IldWEH 3EII 1110A-
A4licKOH, WT(10 AtTEH Hall1HK(11) 11411 w-r(-11) newEro poAS HAH Il4K(1.) 684(6) KOTO-
poro 11(or)-11 H3sEpET(11) r(o)cn(o)A(a)p-h EHTH HdWEFI 3EM4H, TOT(1.) EH HE nop8wu4(1.)
Il4WEr0 A4dHT4 H flOTHrK>KAEHHa, dAli EH liM(l,) 01rTlipliAH4(11) H OyKptF1H4(11), 3dHOrKE
EcMH HAN(11) AJAN H FlOTWKAHAH 34 liK(11) npaKoto c48wK8 H 3d 410 EcT(11) HM(11)
npaKaa WTHHHel.
il Hd KwnwSio KptntveT(K), KEAtAH ECMII H4WEM8 KtpuomS nauS, T'h8T8A8
40r4ETS, 11HC4TH H nawS 1]EtI4T(1%) KpHlitcHTli K cEM8 AHCT8
11HC(4) [ni GOildfrk, 110%) A(t)TW xSU,i, Art(t)c(A)tta rEu(apia)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca pe aceste adevarate Marina i Fedca, fiicele lui
Mircea Ciucescul, si pe Romasco i surorile lui, Neaga i Ulca, fiii lui Danciul
Ciucescul, si pe Toader i Paco si fratele lor, Lie, si sora lor, Ilca, fiii lui
Paco, si pe Drgu i surorile lui, Banita i Armeanca, fiii Marei, le-am miluit
cu deosebita noastra mild, si le-am dat i le-am intarit ocina lor dreapta, satele
pe Cutitna, anume Mircestii, i Dancestii i Pscanii...1, sa le fie de la noi uric
cu tot venitul lor. Trisa s. fie Mdrinii i Fedcai satul Mircestii, iar lui Romasco
surorilor lui, Neaga i Ulca, s le fie satul Dancestii, iar lui Toader, i lui
Paseo, si lui Lie si surorii lor, Ilca, sa le fie satul Pascanii, iar lui Dragus
surorilor lui, Banita i Armeanca, sa le fie <satul...>2.
Toate aceste mai sus scrise sa le fie de la noi uric, lor, i copiilor lor,
nepotilor lor, i stranepotilor lor, i rastrnepotilor lor i intregului lor neam,
cine li se va ah. ge cel mai apropiat, neclintit niciodata, in veci.
Iar hotarul acestor sate mai sus scrise sa le fie din toate partile dupa
vechile hotare, pe unde au folosit din veac.
Si iarasi privilegiul cel vechi pe care l-au avut pe acele sate mai sus scrise
de la bunicul nostru, Alexandru voievod, a ars, cum am stiut i noi i boierii
nostri. De aceea, nimeni, niciodata, sa nu pirasca sau sa dobindeascd peste
acest privilegiu al nostru, cu nici un privilegiu de la nici un domn, niciodata,
veci.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, si credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
119
www.dacoromanica.ro
Bogdan-Vlad, 0 credinta boierilor notri: credinta panului Duma, credinta
panului Gangur, credinta panului Drago vornic, credinta panului Hrman,
credinta panului Dajbog, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Steful pirclab de Hotin, credinta panului Ciortorovschi, credinta panului
Micot 0 a lui Reate piralabi de Neamt, credinta panului Grozea pircllab
de Orhei, credinta panului Secar pircalab de Cetatea Nou, credinta panului
Clnu spdtar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postel-
nic, credinta panului Fruntq stolnic, credinta panului Sandru comis 0 cre-
dinta tuturor boierilor no0ri moldoveni.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn al trii noastre, Moldova, din
copiii notri sau din neamul nostru sau iar5.0 pe oricine 11 va alege Dumnezeu
s fie domn al trii noastre, acela s nu clinteasc dania 0 intrirea noastr,
ci s le intareasa. 0 sale imputerniceasck pentru c le-am dat 0 le-am intrit
pentru dreapta lor slujba 0 pentru ca este ocina lor dreapt.
lar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan,
Tutul logoft, s scrie 0 s atirne pecetea noastf la aceasta carte a noastr.
A scris Alexa, la Suceava, in anul 6998 <1490>, luna ianuarie 18.
Bibl. Acad., CVIII/16. Orig., perg. (31 x 37 cm.), pecete atirnat5., pierdutk
Doti& foto., la Inst. de ist. si arh. A. D. Xenopol"-Iasi, Fotografii, 111/29 a si b.
0 copie slavk trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Costachescu, <Doc.
.51efan cel Mare), f. 732-735 (nr. 255).
EDITH: I. Bogdan, Doc. .57efan, I, p. 39 1 393 (nr. CCVII) (text slav) ; D.I.R., A, II,
p. 122-- 123 (nr. 115) (trad.).

I Dup5. IhwKaNTH (Pkscanii) urma un nume de sat, tAiat printr-o tincus in urma vinzarii.
2 Numele satului este t5.iat printr-o tincusk

64 1490 (6998) ianuarie 18.

Suret di pi ispisocul... lui Stefan v(oie)v(o)d, din let 6998 <1490>, ghenar
18, prin cari milue0i cu satul Ochite0ii, <undi au fost Toma Ochit>l, diasupra
Elanului, pe Negrita, fata popii Oanii.
Arh. St. Iasi, CDXIII/204, f. 415. Rez. intr-un jurnal din 1837 aprilie 8.
Alt rez., intr-un jurnal din 1836 decembrie 15 din condica de doc. nr. 8, f. 415, ce se
afla la Fundatia Regele Ferdinand I"-Iasi (provenind de la GhilAnescu).
0 copie a aceluiasi rez. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Cosachescu,
<Doc. *tefan cel Mare>, f. 736-737 (nr. 256).
EDITH: M. Cosachescu, Doc. mold. 5tefan, p. 139 (nr. 39) (rez. din 1836 decembrie 15);
Arh. rom5.neasc5.", IX2, p. 409 (nr. 2) (rez., avind numai data de an, intr-un raport din
1825 mai 4) si p. 429 (ment., dup rez. din 1825 mai 4); D.I.R., A, II, p. 123, (nr. 116) (rez.,
dup5. CostAchescu).

1 Completat dup rez. din 1825 mai 4 (v. EDITH).

65 1490 (6998) martie 3, Suceava.


<-1.Bil>1(H),,(0)c-rito E(0)>Kil0, M6I, GTE4S4H11 KOEKOAd, r0C110Adpl. 3EMAH VIM-
AdECCKOH. 3HdMEHHTO 4HHHM(1)3 HC(11) CHM(6) ANCTOM(6) IldWHM(6), 11%CtM(11) KTO
fid 11(6) 8spliT(%) HAH ii-rtNii fro 8cinuwtiT(11), tofu nifiliAE npiaA(%) HAM <HnPiWk

120
www.dacoromanica.ro
SCHMH HAWHMH MOAAdRCKHAW ROMpE >1, XpIATd, AOLIKA &IAN < Hii >20 OICHSKd XiSPKA
IDATIrla, F10 CROEN <A0gp011 ROAN, HHKH/Vilx HEN0HS)KAE11%, 4 Mi EIPPICH >141013dHA, H Flp0-
AAA (d) CHOE10 < ilpdlid WTHHHA >1 wT-E, cnoEro npanaro SpHKA, EAHO CEAO 114 liplaldAt,
Ha lidAt AORpOC<AlIKELD >1H, Clx MAIM% HA noToRt 1; TA ilIJOAdirk TOE
CEAO <HdWEMS RUHOM >18 s< ontpnn8 >1, nenS 1'111044MM( A f/AK('k) WT (K) RHCTH11p(k),
<PAM >1 Fri 3d4TH TATApCKIIIH.
ii 01(CT4KIIIE cnSret HAW (Ix) itipd4M(11) ADAK() WT(h) RFICTIDap(h) <Fi 3anna-
TH/1101 1VICE HCF10AHO TOTH <1Th BAATI. TdTdpCKFIX11 >1 S p8KH gp6ITH, AORIKH iiiddliHH,
OirHSKA ;KM/WM Inerpi1, nEpEA(K) !UAW Fi flEpEA(h) HAWHMH COAtpli.
H110 M61, KHAtRWE <Hrix AORp810 HOMO H TOKMEWil H DOAHSIO 3M1AATS, d MK!
TAKO >1)KAEpE li WT('k) HAC (i) AdAH ECMII H DOTIKpixAHAli CASSt HdWEMS., n >lag; finpa4m8
A Tat K8 WT (K) RHCTtp(t.), < KdKO >1 Ad ECT(K) <H WT1i HA C ix SpHK'll Cli 111C EMI%
AOKOAOM b. >1, EMS, 1-1 AtT MK Fro, ovn8qt1T011116 EVO, H nptoy < n8 >lthrromb. Fro,
1-1

np4in8ptromh EVO Fi EMICEMS poA8 EVO, KTO C/A HM (1) H3EEpET11 HAIWAHNOITH, HMO-
p8w ENO HHKOMIWE, !id K'kKH.
14 r0Tap Toms ECHWE DHCANHOMS CFAS Ad ECTI% WT(K) OirCHM('k) CTOpOHN <F10
CT >la< pomS xo >1Tep8, <no KSAd 113 R-kKA ONCHEdd11.
fi Hd TO ECT11 litpd HAWEVO rOCNOACTHA, [WIDE micannero, All 61, GTE/ISAFId KOEROAH,
RUA 11PtErb3MORAEHKIr1k ChIFIWEVII rocnoAcTsa dAbJ, flAE adHAPA H liOrAAHA-EAdika, H
R-kfld soap% eildWHX"lx : Rtpa >1 WIWI ASMH, Rtpd Ddlid rd<FIrSpd, Rt >'pe EMU APA< row >la
< AROpli >1FIKA, <11tilld >1 mina X4MAHA, Rtpd Mind <XSAIWA, Rt >'pa < DANA AMKROr >1d,
<Ettpa Fla >1HA 1114811,1 flpixKdAdEd WT(K) <X0 >1THH (A), < litPd NAHA rpo3t urrh
Cap)CE11, !I >ltpa IldHd IIIHKOTI. H [Ape na >lna Pt<REin >la < nploolanenonE wT (10 litmu,d,
<Kt >2<pd na >lna fInApEHK4 110pT0pWil< cKoro, Iltpti Fl >ld<H >ld IWH() <GEK >lap.
11P-KKAAA1A HOEIOrpdA< cKoro, Et >'pa 11 < AHA >1 KAIMI.Wd en.h.rapt, <K' 'pa Odra
<ROAA >lopa HFICTUMIKA, <Rtpti flaild >1 epEmrii, < flOCTEA >1HHKel, Ktpa nana < TWIill
ii:Fp8HTEW4 CTOA ADM& g<tp >14 ildFld IllanApa KONINCA F1 Ktpd oy< ail% 6011pl. H4WH>1-
IN) MOAAdlICKFir (1), <REAliKlirla >1 H MdAHreli) .
fi DO HAW EM (11) DIHROTt, <KTO n >18AET(%) r(o) cn(o),A,(e) ph HdWEli SEANAH in0A-
A dRCKOH, <WTI, AtTEH HAW >iiir(K) HAN WT(K) H4IDEr0 poA8 lidll DAK() <RSAK KOPO
Bor.% H3gEpET'6 r0C110APEANK >1 EFITH HAWEH SEMAH ii10AA<A102CKOH, TOT(1) RH EMS
HE NOpSWHA(k) HA < W >2Er0 Adalid H < FlOTHVIOKAEH TA>1, iiiIH LIJO 611 Emoy, orrafrkAnn(%)
oirKptnnii(%) <3dHSWE ECMH EMS>' AddH H II<OT >11411AFIA1-1 34 Ero npen8to Fi [Ammo
crt8).KnS Fi 34 111 <0 >1 WH(K) < COEN KSMIA-11 lid CRON npaen H LINCTili nn >lirkan.
fi HA ROAWEE nptnocr(h) n noTeploicAEnTE Tonn8 n-kcE< m8 >1 DIME < F1FICAll >10MS,
11Eirk4H E CMH HAWEMS lApHOMS m18 Phoy-rolo <oy A0r04SETS >3 FIFICITH H HAWS nE-
44T(11) DPHRtCHTH K CE < M >18 <A >111CTS HAWEMS.
HNC (A) HWII('h) A i/AK(1), RI. CSLIARt, B(k) A (t)TO x311,41.1, M (t) C(Rt)Lioi map-
T14, ir A(K)H11.

f Din mila lui Dumnezeu, noi, *tefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, a a venit inaintea noastr. <si inaintea tuturor boierilor
nostri moldoveni>l, Urita, fiica Malei, nepoata lui Giurgiu Piatr., de <bun-
voia>1 ei, <nesilith de nimeni, nici>1 asuprit, si a vindut <ocina>1 ei <dreaptd>1
din uricul ei drept, un sat pe Birlad, anume Dobros<lvest>li, si cu moara
pe plriul 1; si a vindut acel sat credinciosului <nostru>1 boier pan Avraam
diac de vistierie, <pentru>1 150 de zloti ataresti.
s-a sculat sluga noastrk pan Avraam diac de vistierie, <si a platit>i
toti deplin acei <150 de zloti ttresti>1 in miinile Uritei, fiica Malei, nepoata
lui Giurgiu Piatrk inaintea noastr si inaintea boierilor nostri.
121
www.dacoromanica.ro
Deci noi, vazind <buna lor voie i tocmea1 i plat deplin., iar noi>1.
de asemenea, 0 de la noi am dat 0 am intarit slugii noastre, pan Avraam diac
de vistierie, <ca>' s-i fie <0 de la noi uric cu tot venitul>l, lui, i copiilor
lui, i nepotilor lui, i stfnepotilor lui, i rdstrknepotilor lui i intregului, lui
neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatk in veci.
Iar hotarul acelui sat mai sus spus s fie din toate prtile <pe>' vechiul
hotar, <pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru i
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor noWi: credinta>1 panului Duma, cre-
dinta panului Ga<ngur51, credinta panului Dra<go vorn>lic, <credinta>1
panului Hrman, credinta panului <Hudici>1, credinta panului <Dajbog,
credinta pa>lnului Steful pirclab de Hotin, <credinta panului Grozea de
la Orhei>l, credinta panului Micota i credinta <pa>lnului Rea<te
c>15.1abi de Neamt, <credinta pa>lnului Andreico Ciortorov<schi, credinta
p>ia<n>lului Ion <Sec>lar pircalab de Cetatea Nou5., credinta p<anului>1
Clnu spaar, credinta panului <Bold>lor vistier, <credinta panului>1
Eremia <postel>lnic, credinta panului <Ion Fruntq stol>lnic, credinta
panului Sandru comis i credinta tuturor <boierilor noWi>1 moldoveni,
<mari>1 i mici.
lar dupa viata noastrk <cine>' va fi domn al tarii. noastre, Moldova,
<din copiii>1 notri sau din neamul nostru sau iar5.0 <pe oricine Il va alege
Dumnezeu>1 sa fie <domn>1 al trii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasc5.
dania i <inarirea>1 noastrk ci s5.-i intreasca i s5.-i imputerniceasck <pen-
tru c dat i i-am intArit pentru dreapta i credincioasa lui slujb
pentru c5. el <0-a cumprat pe>1 banii <s5.i drepti i curati>1.
Iar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul <logof5.t>3, s scrie i s atirne
pecetea noastr la aceasta carte a noastrk
A scris Ion diac, la Suceava, in anul 6998 <1490>, luna martie, 3 zile.
Arh. St. Bucuresti, Mitropolia Moldovei, CXLIX/ I. Orig., perg., palimpsest (29,5 x 42 cm.)
nesigilat. Textul actului, anulat de cancelaria domneasca, a fost razuit, iar pe jumatatea ne-
folosita a pergamentului a fost scris doc. din 1490 (6998) martie 17 (v. nr. 79).
0 copie slava partiala, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Costachescu, <Doc. stefan cel
Mare>, f. 799 v.
EDITH: I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 433 (mentioneaza existenta actului, citind data
si alte trei cuvinte si specificind ca foarte putine cuvinte se mai recunosc") ; D.I.R., A, II,
p. 124 125 (nr. 118) (trad., dup5, orig.) ; D. P. Bogdan, Diplomatica, p. 196 (fig. 32) (facs.).

2 Razuit i rupt.
3 Pergamentul este tliat pentru legarea pecetii doc. din 1490 (6998) martie 17 (y. nr. 79).

66 1490 (6998) martie 7, Suceava.


___111(H)n(o)crilo K(0)>KTE10, MbJ, GTE45dH(11) KOE130Ad, r(o)cn(o)4(d)p% 3EMAH
IHOAAMICKOH. 3H4MEHHTO LIHHH4A(11), HC(10 CHM(6) IIHCTOM(6) HdWHM(6), 1111CtM(-11)
*STO Hd H(6) 01(3PHT(11) HAI Fro LITSLIH SCAEIWHT(10, W>KE flpHiAE, fiptA(%) HdMH H
A(%) HdWHMH KoiApE, HdCTt H CECTpd EH 4:)4SI/A, AOLIKH GTEU,Kd klkM11KSWd,
fiXth) AospoH OMI, HHKHMIx HEHOHSHSEHH, d HH1 HPHCHAOHdHH, H ElP0AdAH C13010 Hpdg810

122
www.dacoromanica.ro
WTHHHS WT(-6) Fir(%) HP4H4r0 `OypHKA, EAHHO CEAO Hd KpdCHON, Hd nark 111-hrmitnanin,
rAe BHA(%) 111nK(%) P8nT8p-k, CASSt NdWEMS HAN 1141411, 34 3114TN TAT4pCKHr(1%)
H OtrCTAHWE c48r4 naw(K) HAt llawi H 3411/14THA(%) SCH TOTH 'OWE HHCANTH
ntintan, W aitiTH TdTdpCKHr(%), Olt Om HUTH H oy pthoi CECTpH EH, Gollsin, AoLucam(%)
GTERK4 oN,11M'kKSWd, nEpEA(11) HdMil H IlEpEA(11) H4WHMH ROIApE.
RHO M61 RHAtHWE HX(11) A0gp0H ROAN H TOKMEM(b.) H nonn8to 3601A4TS, 4 MM,
TdKO}KAEpE, H WT(10 HdC(%) ECMII MAN H NOTHP'KAHAH CASSt HAWEMS HAW 1141411
TOE nptA(11) pEtlEHOE CEA0 Hd KpdCH010, HA HAfit (1111r4,11w4nTn, rAE Knn(-1.) IlinK(%)
P8nT8p-h, AA EcT(%) EMS wr(-11) nec(-11) OVPHKK H Clt R-hCEMII A0X0A0M6, EMS, H At-
TEmk Fro, 11 011'HS44T0MIx Ero, H nptSfitNaTonAk fro, H flptWSptTOMII Ero H K-KcEm8.
poA8 fro, KTO CA EMS H3REpET(%) HAHRANNIHN, nEnop8wEno HHKOAN>KE, HA RtKH.
d roTepts, 110 crapom8 roT4p8 TOMS RHWE nnc4nnom8 cEn8, KSA4 H3 RtKd W)KH-
HdAH.
ti HA TO ECT() Rtpa HAWEr0 r(o)c(no)A(cT)Ka, HEIM NHC4HildrO, MM,GTEZISMIA
ROEROAH, H Ktpa nptivhsatognEnnr(11) c(e.OnwK(11) r(o)c(no)A(cT)Ka MH, ILEadHApd
E0rAdHd-EAdAd, H Rtpa HORtplx NdWHX(11): Rtpd IldHd AVMH, Ktpa nana rdHrtrpd,
RtPd Maid Aperome AROpHHK4, Rtpd Hdlid X%pMdlid, RtP4 iiaiu XSAHL14, Rtpe
,A,d)KEOrd, Rtpa 4.1481,A4 XOTHHCK0r0, Rtpa MINA AIHKOT% H nana Ptu,Ewa
IlfrliKdAdEOHE HEMERKTH2, Htpa NAHA rPO3H liIHKOTH44 nwhicanima filanicKoro, Iltpa
[UM& GEK4frk HOROrPdACKTH, Ktpa nana Ilimorts8 cni1Tapt, Ktpa newt BonAopa HNC-
TiapHHK4, Ktpa nana 6pEmiRt NOCTEAHHKA, Rtpd hAHA OpSHTEW4 CTOANHICd, Rtpa
K>30MHC4 H Rtpd SCHr(%) ocpk nawnx(%) monmacKmr(11), REANKHr(10 flanHIdH<APd

MatINK(1.).
<II no, nawe>3m(k) ,KmioTt, <KTO RSAE>3T(1%) r(o)cn(o)A(a)pt% <H4WEN 3EMAN,.
HAN WT'li AtTEN Hd>3WHX(%) HAN WT(11) H4WEr0 <poA8>4 HAH [MK(%) ESA(K) KTO E.(011%.
H3EEpET(11) r(o)cn(o)A(a)pEmk RHTH HAWEH 3EMAH ilionAmcKon, I-GT(11) LIJO RH HE 110-
p8wHA(11) HALLIEr0 Add<Hid H>3 HpOTHplOKAEHTd, dAH LIJO RH EMS OICTIV11PAHA(11) HOirKpt-
I1HA(11), BaNS)KE ECMH EMS AdAH H HOTHplIANAH 34 Ero npag8t4) citS)Ks8 H 34 LIJO WH(%)
CORN K8nnn(1) aa cgon npartin nnnt3n.
ti HA ESAWEE Kptnocm H NOTHplOKAEHTE TOMS R110EMS RHWE NHCAHHOMS, HEAtAN
ECMH HAWEMS HtpHOMS naH8, PhST8nv AOrOZISETS, FINC4TH H HdWS NE4dT(6) npnatcwra
CEMS ANCTS HAWEMS.
HHC(4) Iwn(11), S Gtvg(a)Kn, K(11) A(t)TO x31.1,4H, M(t)C(A)LA M(d)pT(4)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c au venit, inaintea noastra i inaintea boierilor
nostri, Nastea i sora ei, Sofia, fiicele lui Stetco Dmcus, de bunavoia lor,
nesilite de nimeni, nici asuprite, si au vindut ocina lor dreapta, din uricul
lor drept, un sat pe Crasna, anume Mgd5sanii, unde a fost Mic Ruptura,
slugii noastre Ilea Nasfa, pentru 80 de zloti tatresti.
Si s-a sculat sluga noastra Ilea Nasfa si a plait toti acei bani mai sus
scrisi, 80 de zloti tataresti, in miinile Nastei i in miinile surorii ei, Sofia,
fiicele lui Stetco Damdcus, inaintea noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vazind buna lor voie i tocmea1 i plata deplina, noi, de
asemenea, si de la noi am dat si am intarit slugii noastre Ilea Nasfa, acel
sat mai inainte spus, pe Crasna, anume Magdasanii, unde a fost Mic Rup-
tura, s5.-i fie de la noi uric si cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor
lui, i stranepotilor lui, i rastranepotilor lui i intregului lui neam, cine i se
va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat5., in veci.
Iar hotarul acelui sat mai sus scris <s fie> dupa vechiul hotar, pe unde
au folosit din veac.
123
www.dacoromanica.ro
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului , noi
5tefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Duma, credinta
panului Gangur, credinta panului Drago s vornic, credinta panului Hrman,
credinta panului Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului $teful
de la Hotin, credinta panului Micot si a panului Reates piralabi de Neamt,
credinta panului Groza Micotici piralab de Orhei, credinta panului Secaa
de la Cetatea Nola, credinta panului Clnu sptar, credinta panului Boldor
vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Fruntes stolnic,
credinta panului San<dru c>lomis i credinta tuturor boierilor nostri mol-
doveni, mari i mici.
<lar dup.>3 viata noastr, <cine>3 va fi domn <al trii noastre, sau
din copiii>3 nostri sau din <neamul>4 nostru sau iarsi pe ori cine Il va alege
Dumnezeu s fie domn al trii noastre, Moldova, acela a nu clinteasc dama
<si>3 intrirea noastra, ci s intareasa si s imputerniceasa, pentru c i-am
dat i i-am intrit pentru slujba lui dreapt i pentru c si-a cumparat pe
banii si drepti.
lar pentru mai mare putere i intdrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logoat, s scrie i s atirne
pecetea noasta la aceast carte a noastr.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6998 <1490>, luna martie 7.
<Pe verso, insemnare din sec. XVIII>: Satu Magdsanii, la Mica
Ru<pt>4ura, pe Crasna.
Bibl. Acad., Peceti, nr. 78. Orig., perg. (30 x 35 cm.), pecete atirnatl (snur de maase
elrAmizie), cu legenda: t 11144Tk, 1W OTUISAHla gOaTWAII, rwcuoAap BOMAN MWAAAFICHOH.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 111/30.
0 copie slav6 trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Cosachescu, <Doc.
.tefan cel Mare), f. 740-742 (nr. 258).
EDITH: I. Bogdan, Doc. tefan, I, p. 396-397 (nr. CCIX) (text slav); D.I.R., A, II,
p. 125 126 (nr. 119) (trad.).

1 HH, adugat deasupra rindului.


a Al doilea I din cuvint, adaugat deasupra rindului.
3 Rupt i ters.
4 Omis.
5 $ters.

.67 1490 (6998) martie <9>.

Suret din let 6998 <1490> mart <911 <de pe> ispisoc de la $tefan
v(oie)v(o)d. 69982.
Facem stire cu aciast carte a n9astr, tuturor cui pe dinsa vor auta
sau cetind vor asculta, iat aciast adivrat slug a noasta, Petriman
sord-sa, Agafiia, i Isac 3 i-am miluit pentru a noasta osbitl mil, li-am dat
li-am intrit lor, in pmintu nostru a Moldovii, pre a lor drepte ocini,
sate<le>, anumi Porcestii i Brebii i Hociungii, in tin(u)t(u1) Niamtului.
Aceste scrisi mai sus alisti ca s le fii de la noi uric cu tot venitul, lor,
ficiurilor lor, i nepotilor, i stanepotilor, i rstrnepotilor i a tot niamului
lor, cit a va alegi mai de aproape, nerusuit niciodat, in veci.
124
www.dacoromanica.ro
lar hotar(u1) acestor sate de mai sus scrisi ca s fii pe hotar(u1) vechiu,
pe unde din veci au umblat.
pentru aciast., credinta domnii mele, stefan v(oie)v(o)d, i a fiilor
notri, Alicsandru, Bogdan -Vlad, i credinta boerilor domniei mele.
Institutul de istorie i arheologie A. D. Xenopol"-Iasi, Fond Spiridonie, XXXVI/ 18.
Trad. din sec. XIX.
Trei rez.: primul,intr-o anafora din 1827 dec. 15, la Arh. St. Iasi, Divanul domnesc,
Tr. 1357, op. 1543, dos. 198, f. 40 v., al doilea, din 1855- 1856, ibidem, CCXLIX/5, f.1,
iar al treilea, modern, la Bibl. Acad., DLXIX/105 k. O ment. intr-un opis din prima jumAtate
a sec. XIX, cu data complea: 6998 (1490) martie 9, la Bibl. Acad, CMXLVI a/1 (nr. 2).
0 copie du$ aceeasi trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Cosachescu,
<Doc. .57efan cel Mare>, f. 743 (nr. 259) (Cu data de zi: (9)).
EDITH: GhilAnescu, Ispisoace, II, p. 31 (nr. 11) (aceeasi trad.) ; I. Bogdan, Doc. .tefart
I, p. 433 (nr. CCXXI) (rez. editorului, dup5. GhilAnescu); D.I.R., A, II, p. 123- 124 (nr. 117
(aceeasi trad.).

1 Data de zi, du$ ment, din prima jumAtate a sec. XIX (v. descrierea arheografic5.)
2 VAleatul, scris din nou, cu cifre arabe.
3 in rez. din 1855-1856, de la Arh. St. Iasi: Nastii".

68 1490 (6998) martie, 9 Suceava.

111(11)A(0)CTIO 6(0)N<Tto, M61, GTE4SdH(1) HOEHOAd, r(o)cn(o),Adpix BEMAH


1110AA4KCK011. 3H4MEHNT0 1.111HHM(11), C/AM(1) ANCTOM(11) HdWHM(11), 131%CiAM(11)
41C

KTO Hd HEM(6) 01r3pHT(1.) HAN Ero LITIOLIN OVCAHWHT(%), WN<E flpiHAE, flpatA(10 HdAAN
npiaA(-k) HdWHAW HouipE, cn8re new(k) lOcnn(h), c(b.,)Erk TodAEpe OvmSrawa,
HErioT(%) AnrSwa, no CHOE10 Aonpoio HOAH, HHKI4M(1) HENH8>1EH(11), A HH flpHCHAOH4H(1.),
npoAdn(%) CH010 fldKOIO WTHHHS, WT(10 CHOEPO npailaro H nuTomero orpinca, wT(%)
SpHKA AEAd EPO AfrhrSwa, wo Hiuen(11) wil(%) wT(%) AEAd HAWEPO, WT(10 fIAE,111AP4
HOEHOA1A, TpETI10 tI4CT(11) CEA4 WT(10 DIPOEW(14), 1.41CT(11) WT(11) TpSAEwn, Hd
nom(%) HoTou,t, cn8rem(10 n4wnm(-11) GNAW 11 nperS EPO, dirhp8, se a(4)T(-K)
TeTaponix(%). II 3,111AdTHAli HdWli cA8rH, GHMd H gpdT('h) Ero, 11E14, oycn TOTH
131,1WE NHCAHHH NHHt3H, 3AdT(%) TdT4pCKIIK(10, 11EpEA(1.) HAAAH H nEpEA(%) H4WHM14
601SpE.

llHo MH, HHAtHWE FIX(11) Aospoii ROAN H TOKMENS(6) H noMliN BdflAdT(8), d M14
TdKON<AEpE H WT(11) H4C(11) ECMH HM(11) Adal H NOTHEpAHAli careiu(-10 Haukhu(%)
GHMH H sperS Fro, ToTS npiaA(1.) pEtI(E)H810 TpETTIO tlaCT(11) CEAd WT(1.)
FHP0E111(11), Hd T-I0pHOM() HOTOItt, thiCT(11) wT(%) TpSARLI(H), Ad ECT(10 HM(1.)
WT(%) H4C(11) OIrpHK(1) H K HItCEM(11) A0X0A0M(11), liM('tt), H A1TEM(11) HX(11),
SH84TOM(11) 1-1X(1.), <H flpt8H844TOM-11 HX-11>i H FlptltISATOAA(11) HX(11) H
p0AV H(11), KTO Ct HAN(1k) H36EpET(11) HAHEAHNSFITH, HEN0p8WEHO HHKOMME, Hd HtKH.
KOTtip('lt) TON TpETTio L1dCTk WT(10 ThiPOEW(H) NOLIEHWIi WT('11) HEpX(11) NOTOKA
niroetilliA011(11) oycE NOTOKOMN AOASH(10, AO rOTapt 01(HP8pdWVIA0p(%), 4 WT(%)
HHWI4X(11) CT0p0H(710 F10 crepocuS xoTapS, KSAd H3(11) HtKd WN<HlidAH.
fIlld TO ECT(1t) Htpd H4WEP(0) 1-(0)01(0)A(CT)11,1, KliWE niicamiero, MH,GTEzissia,
OEHOAT, H Htpd liptr113A106AEHHX(11) AtTEH HAw14X(%), dAEdHAPd H ROPAdHd-liAdAd,
ntpa norep(%) 14,1W11(1%) : Htpe neHe utpa 114414 ASMH, irkpe fldHd TaHrSpa,
Htpd ndHd Asparowa AHOpHHKA, Htpd IldHd Xwhiudua, litpa Mid AdN<KOrd, litpd mum
<II1>2E*Sn4 wT(11) XoTHH(d), Ktpe mum 111HKOT% H Pt1J,EW(d) WT(1%) HEMLI,d, etpa
NAHA 110pT0p0H<CKi>214, litpd new rp03H 111HKOTHLI(4), litpd mula Imi(e) GEKdp% WT(710
HOHOPpdA(d), litpd FldHd 11A114111Wd crrvrapt, ato neua ROAA0p4 HICTIApHHKd, Htp&

125
www.dacoromanica.ro
fldHdefIEMIRt HOCTEAHHKa, Etpa HdHd (DpSHTEW(d) CTOAHHKd, IAN% IldHA KL1HAP4 KOMHed
H Htpe Hilcatx-(%) soiap% HdWHX(1.), HEAHKHX(%) H MAIIJAHr(%).
II 110 H4WHM(6) WHEOTH, KTO s8AET(11) r(o)cri(o),A(a)frk HeiWEH 3EM1H, WT(.1%)
WWII(%) AtTH HAH WT(11) HdWEr0 HAEMEHE, d TOT(K) WO EH HE HOpSWHA(%) H4WE<rO>1
AddHPA, dAH LIJO EH 01(TEPliAliA(11), 3dH8HCE ECAA11 HA(h) AdAH BA LIJO COEN KSHHAH 3d
CH011 nHutaii.
ti H4 E0AWEE KAHOCT'll TOMV EHWE HHCdHHOMS, HEAtAH ECMH IldWENIV EtPHOMV
T-1 T8/18 AOrOZISETS, HHCdTH H HAWS HELI4T(6) HpHEECHT11 K CEMS AIICTV HallEMS.
ITHC4A(11) KOCTE, Oy t8q4Kt, 13(11) A(t)T0 xS117,1H MdP(Td)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceastd carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca a venit, inaintea noastra i inaintea boierilor
nostri, sluga noastra Iosip, fiul lui Toader Urdugas, nepotul lui Dragus, de
bunavoia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit, si a vindut ocina sa dreapta,
din dreptul i propriul ski uric, din uricul bunicului su Dragus pe care el
1-a avut de la bunicul nostru, Alexandru voievod, a treia parte de sat din
Ghigoesti, partea dinspre Trudesti, pe Piriul Negru, slugilor noastre Sima
fratelui sau, Avar, pentru 80 de zloti ttarcsti.
Si au platit slugile noastre, Sima si fratele lui, Avar, toti acei bani mai
sus scrisi, 80 de zloti tataresti, inaintea noastra i inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vazind buna lor voie i tocmeala i plata deplina, noi, de
asemenea, i de la noi am dat si am intarit slugilor noastre Sima si fratelui
sau, Avdr, acea inainte spusd a treia parte din satul Ghigoesti, pe Piriul Negru,
partea dinspre Trudesti, sa fie de la noi uric si cu tot venitul, lor, i copiilor
lor, i nepotilor lor, <si stranepotilor lor 1, rdstrnepotilor lor i intregului
lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodata, in veci.
Iar hotarul acelei a treia parti din Ghigoesti <sa fie> incepind de la
obirsia piriului Ghigoestilor, tot pe piriu in jos pina la hotarul Ungurasilor,
iar din alte parti dupa hotarul cel vechi, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, sit credinta preaiubitilor nostri copii, Alexandru i Bogdan-Vlad,
credinta boierilor nostri: credinta panului Neagu, credinta panului Duma,
credinta panului Gangur, credinta panului Drago s vornic, crcdinta panului
Harman, credinta panului Dajbog, credinta panului <S>2teful de la Hotin,
credinta panului Micot. si Reates de la Neamt. credinta panului Ciortorov-
schi>2, credinta panului Grozea Micotici, credinta panului Ion Secara de la
Cctatea Noua, credinta panului Clndu spatar, credinta panului Boldor
vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Fruntes stolnic,
credinta panului Sandru cornis i credinta tuturor boierilor nostri, mari i mici.
Iar dupa viata noastr5., cine va fi domn al tdrii noastre, din copiii
nostri sau din neamul nostru, accla sa nu clinteasca (Julia noastra, ci s le
intareascd, fiindca le-am dat pentru ca si-au cumparat cu banii lor.
Iar pentru mai mare putcre a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Tdutul logoft, s scric i s atirne pecetea noastra
la aceasta carte a noastra.
A scris Coste, la Suceava, in anul 6998 <1490> martie 9.
Bibl. Acad., CVII1/20. Orig., perg. (29 x 37,5 cm.), pecete atirnatA (nur de matase
cAramizie), pierdut. Cu o trad. recenta.
0 copie din sec. XIX, de Grigore Lupe, dupb, o trad. de Efrem ieromonah, la Arh.
St. Bucureti, A. N., MMCCCLIX/1. Trei rez.: primul, intr-o carte de judecata a Divanului

126
www.dacoromanica.ro
din 1826 iulie 15, la Bibl. Acad., DCCCLII/163, al doilea, cu data de zi gresitk 19, intr-o carte
de judecaa din 1826, la Arh. St. Iasi, Condica K, nr. 366, f. 287, si ultimul, intr-o condia
de anaforale, neinventariaa, f. 2 18, de la acelasi Arhive.
Dout foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Iasi, Fotografii, 111/31 a si b.
0 copie slavk trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000 XIV (M. Cosachescu, <Doc
Stefan cel Mare>, f. 745-747 (nr. 260).
EDITH: Codres-u, Uricariztl, VI, p. 336 (nr. 32/1) (rez. din 1826 iulie 15); I. Bogdan,
D c. Stefan, I, p. 397-399 (nr. CCX) (text slay si trad.); D.I.R., A, II, p. 126 127 (nr. 120)
(trad., dup5. orig.).

1 0MiS.
2 Rupt.

69 1490 (6998) martie 12, Suceava

111(n) n (0)CTi10 g(0)WIE10, M111, eTUISdH(li) BOEBOAd, r (o) cn (o) A (e)ph 3EMAH
1110AAdKCKOH. 3H4MEHHTO 411HHM(11), HC CHM(11) AHCTOM(13.) HdWHM(11), glICAM(11) KTO
Ud H(K) Olir3pHT(11) HAH EVO LITS4H 8CAW1JHT(1%), W)KE DPHAOWd, npRiA,(h) HdMH H HpRtA(lx)
OIrCHM11 HdWHANH MOAAdHCKIIMH sorapE, HdWH cA8rn Korre 1118proti H cEcrpliting(h)
EVO, ralipthi('h), c(hi)nh HErpwrnn(n), no HK(Ix) AO6p0H HOAH, HHKHAA(6) HEHOHS>KEHH,
4 HH flpHCHAOILAHH, H FlP0AdAH CH010 npo.Sio WTHHHS WT(%) H(1%) npailaro Spime, wT('h)
orpifice SHKd u(%) 11111X1xliA11 Pf14M4THK4 H HC IlpHHHATE tpo HMdA(11) WH(lx) WT(11)
AHAd "'awry, wT(-1.) tIAEIMAPd 130EHOAT, EAHO CEAO Hd GHPELI,EA11, HA HMt TOMHHOH,
ra,r Enn(ii) COPOKOTt3C4 ,A,P4P0M1-4311 H 111111APS ; Td 11p0AdAH TOE CESIO CASSt EldWEMS,
HMIS 10p1.10 111E116H410, ad 13 3A4T(-6) T4T4pC4KHK(1).
H OIrCTIKWE CASPd H4W(11), MH(-%) Mph* 111EOCHH(1%), Td aillAdTHAN oven
TOTH HKIWE F1HC4HHTH niintsn, 3naT(,h) Trrapcnnx(1.), or Om cn8raeA('h) HdWHM(10
KOCTE il1Spr010 H or p8xn CECTpliHFILHO EVO, Fagpne8, c(h)nit HEVpHTHHH, FlPfitA(11)
HdMil u HpRtA(1.) HdWHMH 6014E.
11110 MM, RHA-kl1WE H(11) AOGPOH ROAN H TOKME3(6) H nonnSio 3dflAdTS, d M61,
TdKVV>K(E), H WT(91) HdC(%) ECMH AdAH H FlOTIKplsAHAH CASSt HMEMS, nen8 IOpito
IllEpsw-no, TOE npsk,A,('h) pELI(E)HOE CERO Ud GHpEU,EA(1%), Hd HM-H TOMHHLI,TH, PAE EFIA(1.)
COpOKOTtaCd Aparomnp('h) H IILHAPS, Ad ECT(-6) EMS WT(11) nec('h) ovpinq-k) H
11110EM(K) A0KOAWM(6), EMS,H AtTEm(%) EVO, H 01rHS44TWM(10 EVO, H riptornSimroNt('h)
EVO, H nptrptiptTwaa(-11) EVO H EtrhCEAAS poA8 EVO, KTO Ct EMS 1136EpET(11)
HdHEAHHSHill, HE110pSWEHO HtiKOAHN<E, Hd
roTap(rk) TOMS H111111E 1111C4HHOMS CEAS Ad ECT(10 WT(1%) 011%11(1%) CTOpWH(%)
no CTdPOMS XOTe1138, KSAd 113('h) HtKd WW1I3dAll.
"I lid TO ECT(%) irkpe nawEro P(OCHO)ACTILI, 1161WE 11HCAHHdrO, MW,GTEIPHel
HOEROAT, H Ktpa nptn-haelosnEunx(-h) c(h)HwEc(h) r(oeno,A)CTI34 MU, dAE4dHAP4 H
KOPAdHd-KAdAd, H Htpd ROMA HdWHI(1%): litpd nana IIRtr(a), irkpe nand ,A,8eae, irkpe
(14Hd PdurSpa,litpd nana APAPOWEAgopuuKd, Frkpa nana XpliMM14, EttPd nand lilLI,Kd
XSAFithi, Iltpd nana AWICKOrd, gtPd nana 1114Sna FLIJ3Kdildg4 XOTHHCKOPO, lit134 nene
IVInKom H Mind P1I1.1,EWd IldplidAdEH WT(11) WHAW,d, Ectpa nana ElnApEnKa IlopTwponc-
nor, Irlipd fl4H4 rposn nepkanage CaprEHCKOPO, Htpd 114H4 TWH(%) GEK4p11 ildpKdA4R4
11013OPPdACKOPO, Htfld 114H4 KA111111S Ettfht r14144 RO1'(A0Pd EFICTtpHHKtl, gtPd
ElMid epEll0/71 HOCTEAHHKd, litpd fldHd TWH(d) OpSHTEw(a) CTOAHHK4, Fitpd fldHd 11L1HAPd
KOAMCd H 'Ape Senx-(-0 solap(1.) natnnx.(1.) monAagcrair(%), BEAM-T(10 H MdAHX(11)
11 no Fl4WEM(11) NCHHOTt, KTO RSAET1% r(o)cn(o),e,(a)P6 HdWEH WT(1)
AtTEH H4WHK(11) HAH WT(%) 1111WEPO po,A,8 HAN FlaK(1x) RSA(k) KOPO E(o)r% H3REPET(10
r(o)cn(o),4(e)pEm(h) EHTH HdWEH 3EMAH 1110AAdHCK0H, TOT(%) EH EMS HE noptlunin('h)

127
www.dacoromanica.ro
HAWEr0 MAHTA H KOTKPIONAEHTd, tIAH RH EMS O(TKpl,4Ht1(1) H OyKptBH11(11) 341.101pKE
ECMH EMS AdAH H BOTHJMAHAH B4 Fro r11341i810 H EtpHSIO CASHCRS H BA WO WH(1.) COM
KSFIHA(11) HA MOH ripag<bm H 11(H)CTTH BHHt3H.
ti HA KOAWSIO KABWCT(6) H BOTKplOKAEHIE TOMS 111%CEMS HIAWE BHC4HHOM0y,
EAtAH ECMH HAWEMS KtPHOMS naHS, T.horr3n8 norollsrroy, BHCATH H HAWIO BE44T(I1)
PHKtCHTH K CEMS AHCTS HAWEMS.
ITHCAlt(%) Toamp(11) AilaK(%), oy GOIr4(A)Kt, K(11) A(t)TO xSU1 M(A)pT(11)
<Pe verso, insemnare contemporana>: f TOMHHU,H ; xSU,(111 m4pT(4)

f Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.
Facem cunoscut, Cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastrk i inaintea tuturor
boierilor nostri moldoveni, slugile noastre, Coste Murgoci i nepotul lui de
sora, Gavril, fiul Negritei, de bunvoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti,
si au vindut ocina lor dreapta din uricul lor drept, din uricul unchiului lor
Mihail gramatic si din privilegiul pe care l-a avut el de la bunicul nostru,
Alexandru voievod, un sat pe Siretel, anume Tomintii, unde au fost Dra-
gomir Sorocoteaja i Sandru; si au vindut acest sat slugii noastre, pan Iurie
Serbici, pentru 100 de zloti tataresti.
Si s-a sculat sluga noastr, pan Iurie Serbici, si a platit toti acesti bani
mai sus scrisi, 100 de zloti tataresti, in miinile slugilor noastre Coste Murgoci
si in miinile nepotului lui de sofa, Gavril, fiul Negritei, inaintea noastra
inaintea boierilor nostri.
Deci noi, vzind buna lor voie i tocmeala i plata deplina, noi, de
asemenea, si de la noi am dat i am intrit slugii noastre, pan Iurie Serbici,
acest sat mai inainte spus, pe Siretel, anume Tomintii, unde a fost Dragomir
Sorocoteaja i Sandru, sa-i fie de la noi uric, si cu tot venitul, lui,
copiilor lui, i nepotilor lui, i stranepotilor lui, i rastranepotilor lui
intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodata,
in veci.
Iar hotarul acelui sat mai sus scris sa fie din toate prtile dupk vechiul
hotar, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Neagu, credinta
panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului Drago s vornic,
credinta panului Harman, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Dajbog, credinta panului Steful pircklab de Hotin, credinta panului Micota
si a panului Reates pircalabi de Neamt, credinta panului Andreico Ciorto-
rovschi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei, credinta panului Ion
Secara pircalab de Cetatea Noua, credinta panului Clanau spatar, credinta
panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului
Ion Fruntes stolnic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boie-
rilor nostri moldoveni, mari i mici.
Iar dupa viata noastr5., cine va fi domn al tarii noastre, din copiii
nostri, sau din neamul nostru, sau iarasi pe oricine Il va alege Dumnezeu
sa fie domn al tarii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasca dania i inta-
rirea noastra, ci intareasca i sa-i imputerniceasca, pentru ca i-am dat
i-am intarit pentru slujba lui dreaptk i credincioasa i pentru ca si-a cum-
parat pe banii lui drepti i curati.
128
www.dacoromanica.ro
Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Thutul logoLt, s scrie i s atirne
pecetea noastf la aceast carte a noastr.
A scris Toader diac, la Suceava, in anul 6998 <1490> martie 12.
<Pe verso, insemnare contemporan5): t Tominti; 6998 <1490> martie 12.
Archivum Giowne Akt Dawnych-Varsovia. Documenty pergaminowe (Archivum ko-
ronne Krakowskie, Moldaviae), nr. 6175. Orig., perg. (56,5 x 35 cm.), pecete atirnata (snur
de matase rosie), partial deteriorata., cu legenda: <t 11eq>aTis iw OTaisam. 11012W,1,4 <rwc>nomp
3em<AH 11/1wA.1.4eci<oH>.
trad. germ., de J. Marcinkiewicz, cu data de an gresita: 6968 <1460>, se afla in
arhiva Al. Czo/owski, in prezent la Bibl. Acad. de stiinte a R. S. S. S. ticrainene V. Stefanic"-
Liov, Fond Czo/owski, nr. 2428.
copie slava., trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Costanescu, (Doc.
Stefan cel Mare>, f. 748-751 (nr. 261).
EDITII: Wickenhauser, Woronetz, utsd Plana, p. 58 (rez. germ) ; Iorga, St. Fi doc., V
p. 386 387 (nr. 3) (rez. al editorului, dupa. orig.); Dan, M-rea si com. Fuina, p. 183 184
(nr. 1) (rez. al lui Vartolomei Mazareanul dupa orig. ce se afla la M-rea Futna impreuna cu o
trad. veche) ; I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 399-401 (nr. CCXI) (text slav.); D.I.R., A, II,
p. 127 128 (nr. 12 1) (trad., dupa I. Bogdan).

1 Rupt.

70 1490 (6998) martie 15, Suceava.

Suceava, 15 martie 6998 <1490>.


*tefan ;Toda, pentru Manciulti Oniceanulir i urmaOil (plemeniti)
Ion Loga i surorile Hinca i Mara, nepotovi 2 Giuli, cari dau jumtate de
sat Oniciani, pe Somuz, lui Avram diacul3 de visterie4, pentru 110 [de] zloti
tatrelti i 70 lui Jurja Onicianul i urmau15 lui, Ion (mai departe: Ion
Oniceanul) 2.
Fiji, Alexandru i Bogdan-Vlad, Neagu, Duma, G[r]angur, Drago
vornic, M'Aman, Iatco Hudici, Dajbog, Steful pirclab de Hotin, Micotd
Reate pirclabi de Neamt, Andreico Ciortorovschi, Grozea prclab de
Orheiu, Ion Skar pirclab de Novograd7, Clnu spatar, Boldor vistiernic,
Eremia postelnic, Ion Fruntq stolnic, *andru comis.
Tutul logoft pune pecetea.
Scrie Teodor diac.
Dupl Iorga, Doc., p. 117 (nr. 1). Rez. editorului dup5. orig. (?), Cu mentiunea c acesta
avea pecetea atirnata".
Alt rez., dupa orig. ce se afla in 18 15 la Ecaterina Buhavscovna, fiica spatarului Gri-
goras Basota, se gasea la Arh. St. Iasi, Tr. 624, op. 682, sectia I, dos. 83, f. 20 (ars in timpul
celui de al doilea razboi mondial).
copie a aceluiasi rez. i comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Castachescu,
<Doc. Stefan cel Mare>, f. 752 (nr. 262).
ALTE EDITII: I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 443 (rez. (lupa o trad. veche i ment. a rez.
de la Arh. St. Iasi si a unuia din 18 15 februarie 2, prima si ultima pies & achizitionate de Bibl.
Acad. la 13 iunie 1907; ele nu se afta iris in fondul de doc. al bibliotecii); M. Costachescu,
Doc. mold. Stefan, p. 148 149 (nr. 41) (rez., <lupa Iorga, i rez. de la Arh. St. Iasi) ; D.I.R.,
A, II, p. 136 (nr. 126) (rez. lui Iorga, apud Costachescu).

1 Gresit, pentru verii"; pentru filiatia corecta, v. mai departe doc. nr. 129.
2 nepotii.

129
www.dacoromanica.ro
u12 jnxa '4-e4!pa up :nou -(Inorn3)"
'pcal u!p :nou (gama;sp.)"
'1!taio ruluad irtzgA" p
-pop au -6z1
aiazaprered rarezpaid uOreciv !nt -N -e2Joi
L ral-epj gnoN

IL 06T7I (8669) 391Eul 'SI rnEa3nS

011.1.3(0)V(H)Iy '01304(0)9 '19W (9.)HP'423.1.0 `PY0H3011 911(P)V(0)U3(0).1 HVW3E


*H0313HPYVOW 1<0.L>HH3WPHE '(9.)WHHHh (L)3u (9)WH3 (9)WO.L3FIV '9WHMPH (L)WV131.11
0.01 PH (9)1I (9.)1.liciSA0 HVH 013 HhAO.Lh '(%).1.1.1M19V3R 3N<M '3YHIdU (1.)V4.15U HWPF1
H
(9.)YWdU HWH3110 HWHMPH HW1131311PYVOW '3dP109 `PI1114.11 PNhOY 'PHHHPX OU 113 HOdBOV
`HVOI1 'PH3N<AOHOU3H P 11H 'PHPNOVH3HdU H PVPY0d11 010113 01813PdLI g>HHH.LA1
p)rridr<g rir(Nr.r.)en 113 'PHHHPX OHY3 '0V33 PH '4E110WRIB PH 4.WH '111HPhFILVA0(1)
3YJ (1.)VHS (9.)HP.L0 3h3.1.119.11 Pi PVPYOdU 301. OV33 AOW3MPFI AOWOHd4.2 'AOHPLI
R311741 'iplliHdPi.L3HH PE 3 (1.),I.PVE (%).Xmodrip.i.
g 3MIIP.L3)10 (9)MPH '(%)H1,11 (1.)311n11 '9N11/164..L1Ha P.L (9.)VILLPVI1PE
113)10
H.L01. 1<HE4H>1111 AO IDIRCJ 'HM14.11 FiNhOV .Hpx
p '003mi PHA1 31VHNlidU oar (1.)VVWH 91(3.1.)M H3 '4.11PX PH 301. 'om PU -VA041
'(H)HPhH.I. (4.)J.M (%)XHMPH '(1.)3MNHAO (9.).Leti PMV/IVI IV0113011 H (9.).LA1 PHP*3.1.0
IY0113011 PHM MILL twrev. Jto rtritoi guru somll `R1Iilld4..L311H (1.)VV/dU HWP11 H (9.)VW<JI1
HWHMPH "3010N
g AO 3N<WO.L '('1)3Ph 3L131/34{>MNP.L '3VINSIU 1<1.44dU HWPH H (9.)VVICJLI HWHMPH
'3dr-ION `PNMA0d9.111 PNhOV PV110X11111 `P.L3120JOV PNRHAO PU011 'PJOI H 3MOJPdV -11)F19..L0
'./103133/<(1 1.11(19)3 '(t1)8MHPII 3N<MNP.L 01.1 (9.)XH H01,90V 'WON (9)WHNIIH '11H3N<RHOL13H
P HH HHPHOVH3F011 H Hvp'ttodu *row olipvdri
`Jkorairum (%).Lni 014H (9.).141131,611 '(1.)XPNHdA0
(%).LM 91173111J)10 PY4.Y> 'PHHIMIA0d1<9.131 PUOU H (9.).LM PMlidA0 P11(9.L)M -PE
3M01 `11rAora3AHrim..1.0 PH 4.WH 'PHPII H 3Fi '31VIINH611 HVPWH 'HHM (9.).1.M PY4Y '013MPH
(4.).LM PCrYHPt3VIJ 'IV0113011 0HY3 '0V33 PH 4.WI1 'HIH4W01hA0H 3N<HH (H)HPM9.-YR.J :
P.L HVPV0611 30.L OV33 AOW3MPH 1101V011114.11 `RHP11 gmvqi `RNHIldPI.L3M1 PE d> SIT< (%).Lpve
(%).Xiniodvisi.
`11 3M2P.L3A0 (xL)HPLI (9.)NPOH (9.)NH11134.1311N pi
(9.)V11.1.PVIME (%)X11 H.LO.L 3MI9H
KIHHP3HLI 'HE4.HHIJ >id '(%).LPVE J10 H>NRCI '11.11M110dxL1< HNhOY PVJ0XHtV '11.13SPOJOV
MIRHAO PUOU 'HJOI H AO F1)111015 3M01PCIV `RVAON3311HHI.J.0 )IOH191 (H)11MIIPIT
p (9.)NPU PNMJION.II/ H 31EIOJP4 orb 311/HNH<JUPE HVPW11 HHM T<PH> 30.L 'ova
PH '(H)MYWOlhAOU (9.)1.M PY3V. '0J3MPH rcrvlopvp 'I'V'0N3ON 3N13 H3 1111PV )10
gHPIJ RNP3H `RNHHcf4..1.11111 (9.)YNYdU HWT<P>H H (9.)YV1611 HWF1MPH 'OMB
OHII '19W 3M24.V1111 (1.)11 HOdSOY HVON H (9)5K3W510.L u OIRHVOU `R.LPVIIPE P 'I9W
'3113VSKOSIP.L H (9.).LM (%)31711 11W33 HVPV H HVHY9A111.011 gW3MPH AOWO1<M4N> 'AOHPU
AO1P311 `RNHINJPI.L3M1 11.1.0.L (9.)VV/1/11 111113h3d 'PV33 PH 4.WH 'HIFIPhH.LVRO PH '4.ERWRIII
3'V'J (9.)V119 (9.)11P.L0 '3h3.LH1.11 H '(H)HPFTINLY94 Pt/ (s1.).1.1103 )iOW3
(9.).1.61 (9.)3PH (9.)NHd.110 H 9.3 (9)W339.11 l(9)WMYOX0V `RW3 H (9.)W3.14V '0J3 H -RHAO
(9.)WO.LPh '0J3 H (9.)WM.LPhRI1J104d11 '0J3 H (9.)WM.L4JIRM3d11 0J3 FI sW1<3'4,11> RY06
0.1.31 q.1 AOW3 9..1.039EH INFINMVSHPH OH3MRCJOLI3H 13N<HVO1MI PH 'IND1411

p (9.)rhuoI (9.)WH.L 3MI93 (9.)XHHHP31111 (9.)WPV33 (1.).L33pV 91143A0


(9.)H0dO.L3 011 RWOCIP.L `gdp.r.oX PYRN EH PN4.11 'HVPHFINCA1
p PH 0.1. (9.).1.33 Pd4.11 013MPH
`P11(1.3)Y(011)3(0)1 3MI9H '01PHHP31111 '19W PHP4z3.L
'1417'01130H H PC14.11 P8(.1.0)Y(011)3(0)1 '11W PdVHPt3Vp
1.XH>H3V901V9.334.1111 (9.)}30H(19)1<3
H `PYPVH-PHPYJOff H P64.11 (9.)dP109 (9.)XHMPH P64.11 PHPU `(P)110111 P64.N PHPU 'PWAOY
Pd4.11 `PdRJHPJ Pd9.11 PHPLI 3M0117dY '1,31HHdONV Pd4.11 PHPL1 'PHPW1.dX PCJ113 PHPU
'PhHYRX P(54.11 PHPLI 'PJOBN<PY Pr14.11 PHPLI PVR*3111 PBPVPNE/P11 (11.).LM IPHILLOX

OCT
www.dacoromanica.ro
Stpe naHe illincoT<d H>1 MINA PtU,EW4 rldpKdAdSOSE WT(%) HtA11.1,d, Htp4 fldH4 CIHAfIEHK4
llopTopwKeKoro, Htpa mum rpoat nelpKiithigd CaprEHCK0r0, kpa naHe TWH(%) GEKdp%
napKanage llosorpeAcKoro, Ktpa SdH4 KA%H%01( cn-vrefrk, Etpd mina liwnAope SHC-
TtpHHK4, litpd S4H4 ellEMTd SOCTEAHHKA, <gtpe I14Hti 1110141,14 LI4WHHK4, Ktpd SdHd>1
iNSHTEW(4) CTOAHHIld, Irkfid fldHd 1.114HApd KOMHC4 H Irkpd OIrCHK(%) Solari(%) HdWHK(%)
4/10AAdECCKIIK(%), H HEAHKHK(%) H MdAHK(%).
II no 114WEN1(6) >KHKOTt, KTO E01rAET(%) r(0)CF1(0)A(4)136 HADEN 3Eg%Th, WT(%)
AtTEHWlir(%) HAH WT(%) HAWEr0 PAS HAH SO1rA(11) <Koro llor-K H3gEjlE>1T% r(o)c-
n(o),A,(413Eivu1 KHTH HdWEH BEAAAH MOAAMCK<OH, TOT% RH EMS HE 110pSWHA% n>lawEro
Addiad H SOTKOOKAEHYd, dAH SH EMS 01rTlIplaAHA(1) H oyKfitnnn(91), 3dHOlpKE ECA1H
EMS <AdAH H SOTSP%AHAH 3>l4 Ero npagSto CAS)KES H ad WO WH(%) COSH KSSHA% Hd
CHOH firldlEaH nnut2n.
El 114 60AWSIO KptnwcT(k) H KOTKplOKAEHIE TOMS K%CEMS KKJWE nucanomS,
HEAtAH ECMH HaLUEMS litpHom$ rldHS, 1'101(7'01(A8 AOPOIISET0y, SHCATH H HdWS SELIdT(6)
ElpHEACHTH K CEMS NWT:3 HAWEANS.
IIHC4A(%) TEWAPl& ALIK(%), o 844et, 13(%) A(t)TO xS14H 44(d)P(T%)
<Pe verso, insemnare contemporana>: fXiSnen(%) IlcaK(%) HFICTtpHHK(%)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, 5tefan voicvod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, ca a venit inaintea noastra i inaintea tuturor boic-
rilor notri moldoveni, Neaga, fiica lui Hanea, de bunavoia ei, nesilita de
nimeni, nici asuprita, i a vindut ocina sa dreapt, din uricul tatdlui ei, Ha-
nea, un sat, pe 5umuz, anume Fulticeanii, unde a fost Stan Pantece ; i a
vindut acel sat credinciosului nostru pan Isac vistier, pentru 200 de zloti
tat areti.
5i s-a sculat credinciosul nostru pan, Isac vistier, i a platit toti aceti
bani in miinile Neagei, fiica lui Hanea.
5i iarai, privilegiul pe care 1-a avut tatal ei, Hanea, pe acest sat, pe
Fulticeani, de la unchii notri, de la Ilia voievod i de la $tefan voievod,
ea de asemenea 1-a dat in miinile panului Isac vistier, inaintea noastra i
inaintea boierilor notri.
5i in acelai timp, de asemenea, <au venit, inaintea>1 noastr i a
boierilor notri, 1115.ruca, fiica lui Mihul logofat, nepoata popii Iuga, i Drago
Stani<ge>lscu, fiul lui Nan, tot de bunavoia lor, nesiliti de nimeni, nici
asupriti, i au vindut dreapta lor ocina, din dreptele lor unce, din uricele
<bunicului Ma>lrucai, popa Iuga, i din uricul tatalui lui Drago Stanigescul,
anume Nan, i din privilegiul pe care ei 1-au avut de la bunicul nostru, de
la Alixandru voievod, un sat, anume Buciumenii, mai jos de Radani;
acest sat 1-au vindut credinciosului nostru pan, Isac vistier, pentru 120 de
zloti tatareti.
5i, sculindu-se pan Isac vistier, a platit aceti bani mai sus scrii,
<1>120 de zloti, in miinile <M>larucai, fiica lui Mihul logofdt, nepoata
popii Iuga, i in miinile lui Drago Stanigescul, fiul lui Nan.
$i iari, Maruca i Drago, ce privilegii au avut <pe>' acest sat, pe
Buciumeni, de la bunicul nostru, de la Alexandru voievod, inca le-au dat
In miinile panului Isac vistier, inaintea noastra i inaintea boierilor notri.
Deci noi, vazind buna lor voie tocmeala .1 plat deplind, noi, de
.1

asemenea, i de la noi am dat i am intarit credinciosului nostru pan Isac


vistier, acele sate mai inainte spuse, anume Fulticeanii, pe 5umuz, unde au
fost Stan Pintece, i Buciumenii, mai jos de Radaani, sa-i fie de la noi uric
131
www.dacoromanica.ro
cu tot venitul, lui, i copiilor lui, i nepotilor lui, i stranepotilor lui,
rastranepotilor lui i intregului lui neam, cine i se va alege cel mai apropiat,
neclintit niciodata, in veci.
Iar hotarul acestor sate sate mai sus scrise sa fie din toate partile dupa
hotarul vechi, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Neagu, credinta
panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului Drago vornic,
credinta panului Harman, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Dajbog, credinta panului Steful pircalab de Hotin, credinta panului Micota
<i>1 a panului Reate ph-alibi de Neamt, credinta panului Andreico Cior-
torovschi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei, credinta panului Ion
Secara pircalab de Cetatea Noua, credinta panului Clandu spatar, credinta
panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic, <credinta panului>1
Frunte stolnic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor boerilor
notri moldoveni, i mari i mici.
<Iar dupa>1 viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii
notri sau din neamul nostru sau iar5.0 pe oricine va alege Dumnezeu sa fie
domn al tarii noastre, Moldova, <acela s nu-i clinteasa>1 dania i intkirea
noastra, ci sa-i intareasca i sa-i imputerniceasca, pentru c i-am (dat
i-am intarit>1 pentru dreapta lui slujba i pentru ca i-a cumparat pe banii
si drepti.
Tar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tautul logoat, sa scrie i sa atirne
pecetea noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Teodor diac, la Suceava, in anul 6998 <1490> martie 15.
<Pe verso, insemnare contemporana>: Jupan Isac vistier.
Muzeul de istorie-Buzdu. Inv. nr. 83. Orig., perg. (33 x 55 cm), rupt la indoituri, pecete
atirnatd, desprins5. (snur de matase visinie), partial pdstrat5. (o pdtrime din ceard), cu legenda:
<t 1-11,14T11> 1wGTI4S4116 <110CHWA,4, rwcno,1,41, Bimmi AVIWAAMICKOH>.
Patru foto., la Bibl. Acad., Fotografii, V/52, IX120, XXXIII/87 (partia15.), XLVIII/63;
o foto., la Biblioteca Centrald Universitard-Cluj-Napoca, Colectia Sion, Fotografii, nr. 395, si
cinci, dup foto. de la Bibl. Acad., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Iasi, Fotografii,
111/32 a, b, c, d si e.
0 copie slay& dupd foto., trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000 XIV (M. Costd-
chescu, <Doc. . tefan cel Mare), f. 753-758 (nr. 263).

EDITII: Codrescu, Uricariul, XVI, p. 4-8 (copie, din 18 13 octombrie 21, dupd trad.
din 1785 iunie 11, de Gheorghe Evloghie dasc51); Marele Dicf., Geogr., III, p. 342 (trad. din
1785 jume 11, de Gheorghe Evloghie); N. Iorga, Originalul slavon al actului de la .5-tefan cel
Mare pentru Folticeni, in Analele Acad. Rom., Partea ad-tiv5. i dezbaterile", S. II, tom.
XXXVI (1913 1914), p. 37-38 (rez. dupa o foto); I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 402 (nr.
CCXII) (rez. al editorului, dup5. Codrescu, cu schimbarea gresit5. a unor nume); Nandris, Patru
doc., p. 269-272 (nr. II) (text slay, dupd foto. din colectia Sion, trad. si facs.-pi. II); M. Cos-
tdchescu, Doud unce, p. 356-358 (nr. 1) (text slay, dupd foto. de la Bibl. Acad., si trad.) ;
idem, Observdri istorice, p. 12 15 (nr. 1) (text slay, dupd aceeasi foto., si trad.) ; idem, Doc.
mold. . tefan, p. 140 144 (nr. 40) (text slay, dup aceeasi foto., si trad.); D.I.R., A, II,
p. 128 130 (nr. 122) (trad., dupd Nandris).

1 Rupt.

132 www.dacoromanica.ro
72 1490 (6998) martie 15, Suceava

III(n)n(o)crilo E(0)>KTEIO, MM, GTE4SAH(11) HOEHOAd, r(0)C3(0)A(d)p, BEMAH


/110AA4HCKOH. 3HdMEHHTO 4HHHM(11), HC(%) CHAA(k) AHCTOM(6) Henumni(L), gitativt(%)
KTO Hd H(k) KlapHT(11) HAT 4TSLIH 8CAL1WHT(11s), W>KE npitiAowe, nptA(%) HdAAH H
nptA(11) HdWHAAH MOAAAHCKHATh KompE, cn8ra new(b.) Ilemo wT(11) PIIKKT-K8 H CEC-
TpHLIHH(k) Ero, 1111Tp8 iDepKaw(b.), H CECTpd Ero, 111dPTA, C(61)HOHE GTdHHHH, H spa-
TalW1(b.) Ero, TOMA H CECTPd Ero, sInua, c(u)noKE AdHLHOAd, 110 Hk) AORIJOH HOAH
p03AEAHAH CHO/A MidHdIA WTHHHA, CEAd HA HMt PhAEWELOH, Ud SCTTE PhEllTikWd,
MOHACTHpb, LIJO ECT(k) H4 SCTIE MEHERd H C-11 SCHAAH HOWEHH LIJO Kh HEMS flpHCAS-
rdlOT(%), H IKHLIELPTH, H XOPNCELIJIH H HOAOHJfild WT(11) IFKNELJJH,rAE Kim(%) ninEw(K)1.
4,OCTdA0 ct CASEt HdWEANS HCdI0, or Ero qacr(t1), CEAd HA HAAt: X0P}KEWTH,
HOAOHHHd WT(11) 1111HEIIIH, rAE gm(%) rdAEW(b.)1, H TpETTIO iI4CT(1%) WT(1.) 1111H-
LIEWH, a CECTpHilHIHO Ero, Ilwrp8 (1)11pEdWS, H CECTpH Ero,lafrrn, d WHH CST(%) A0C-
Tdal or nx-(%) LI4eT(11), CEAd HA HM: HOAOHHHd WT(11) PhAEWEWH, Hd SCTIE
TpET-E/A IldCT(Ix) WT(%) 111ANELPH H HOAOHHHd WT(1,) MOHACTHpil H CK HOAOHHHA
30AtHH, d EpdTAHHLE0 HX(11), TOMH, H CECTpH Fro, flim, d WHH Ct AOCTAAH CEAd, S Fixto
tideT(k), HOAOKHHA WT(91) PhAEWEWH, H TpETt/A LIACT(%) WT(11) III.H4E14.1H, H nono-
MIMI WT(1%) MOHACTHPb. H C16 HOAOHHHA nontini.
TOE His.CE HHWE HHCAHOE Ad ECK HM(%) WT(11) HdC(11) OVPHKK H HlICEMb.
AOKOAOAAK, HM(1), H AtTEAAk HX(11), H orn8(I4Tonu% Ero2, H liptOVHStidTOMb, H1),
HP44.18P/ATOANk HX"(11) H KiicEm8 po,A8 H1), KTO Ch HAAlx H3KEpET(1.) HdHEAH)KHIH,
HEHOpSWEHO HHKOAEEKE, Nd KtKH.
ronipb. Tnnit(k) SCHAA(%) EMILE EiledHHA1(12,) CEAdM(%) Ad CSTk c SCHMH
CHOHMH CTdpHMH XOTdpH WT(11) SCHX(1.) CT0p0H(11), KHAA H3 KtKd WNIHK4AH.
il Hd TO ECT(%)Epd HdWEr0 r(o)c(no)A(cT)Ka, KHWE HHC4H4rO, AMA, T44H4
HOEHOAH, H KtPd HP'Elivh3A10EAEHHX(11)C(61)HWK6 r(0)C(H0)A(CT)Hd MH, flAEadHAP4 H
110rAdHd-EAdAd, H Ktpd EOIAp6 HdWHX(11): Ettpd fldNd 1I/r(4), RUA MINA ASMU, Ktpd
34H4 Aparowa AKWpHHKel, rEpd fldNd 114HrSPA, 13tP4 mina XitpMAHd, Ktpd fldHd XSAH'id,
Ktpd ULM Adora, Htpa mina 111E4s8na XOTHHCK0r0, KtPd fldH4 111HKOT% H fldHd
PtH,EWA ElplIKAAdEOHE IIEMEU.KH, Htpd mina itHAPEHKA 11OPTOPOFICK0r0, Htpd
rpO3H iIIHKOTH4d nplaKdAd<Ed >3 GDpVHCK0r0, Ktpa EdH4 GEKdPli ENYIKdAdEd &KO-
rpeActoro, Ktild lldNd KAIAMW4 Cfrirdpt, frEpd EMU fionAopa KHCTtpElliKd, !Ape
EdHd epEAAiA HOCTEAHHKd, etpa EldHd (Dp8irrEwe CTOAHHKA, Htpe DANA IllanApa <KO-
MliCd>3 H Etpd ISCHX(11) E0Apk HdWHX(12.) MOAA4HCKHX(1.), REAHKHK (11) H AddAHX(11).
no HdWEM(k) NCHKOTt, KTO ESAET(K) r(0)01(0)A(d)pk HdWEH 3EMAH III0A-
AAHCKOH, WT(1t) AtTEH HaWHK(11) HAH WT(11) H4WEr0 poA8 HAH EdK(1&) <E8AK Koro
Eor-K>4 H3EEpET(1) r(o)cn(o)A(a)pEivul EHTH HdWEH BEAAAH 111.0AAMCK011, TOT(%) <LIJO
H HE HOpSWH>4A(%) H4WEr0 Addial H HOTEtplx)KAEHIE, dAH LIJO EH HM(11) OyTKPIIAHA(11)
OyKtHHA(1,), 3dHS>KE ECAAH H<A1111 AdAH>4 H HOTKPI.AHAH 3d LIJO ECT(1.) HMk ElpdHd/A
WTHHHA.
fi Hd ESAWEE <Kirknocm H 110>4THplOKAEHTE TOMS Kl10EMS HHWE nncenom8,
HEAtAH ECMH HdWEAAS rEpHOMIr HdHS, TlISTSAIP AOrOZISETS, HHC4TH H H4W8 HELIAT(k)
flpHEVECHTH K CEMS AHCTS H4WEAW.
IIHC(d) TWH(11), KK esLIdat, K(11) A(t)TO x311,4H, M(t)C(A)Rd M(d)p(Td)

t Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tri Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c au venit, Inaintea noastr. i Inaintea boierilor
nWri moldoveni, sluga noastr. Isaiu de la Rctu, i nepotul lui de sor,
Ptru Farca, i sora lui, Marta, fiii Stanei, i nepotul lui de frate, Toma, 0
sora lui, Anna, fiii lui Danciul, de bun5.voia lor, 0 au frnprfit ocina lor dreapt,

www.dacoromanica.ro 133
satele anume: Galasesti, la gura Racataului, i mnastirea care este la gura
Dienetului i cu toate poiemle care asculta de ea, si Pncestii, i Horjestii
jumatate din Nnesti, unde a fost
Si s-a cuvenit slugii noastre Isaiu, in partea lui, satele anume: Horjestii,
jumatate din Nanesti, unde a fost Gales, si a treia parte din Pancesti,
iar nepotului au de sora, Patru Farcas, i surorii lui, Marta, li s-au cuvenit,
In partea lor, satele anume: jumatate din Glesesti, la gura Rdctului,
si a treia parte din Pancesti, i jumatate din manastire i cu jumatate din
poieni, iar nepotului sau, Toma, si surorii lui, Anna, li s-au cuvenit, in partea
lor jumatate din Galesesti, si a treia parte din Pdncesti, i jumatate din ma-
nastire i cu jumatate din poieni.
Toate acestea de mai sus scrise sa le fie de la noi uric si cu tot venitul,
lor, sit copiilor lor, i nepotilor lor, i strnepotilor lor, i rastranepotilor lor
intregului lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodatd,
In veci.
Iar hotarul tuturor acelor sate mai sus scrise s fie cu toate hotarele
vechi din toate prtile, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Neagu, credinta
panului Duma, credinta panului Drago s vornic, credinta panului Gangur,
credinta panului Harman, credinta panului Hudici, credinta panului Dajbog,
credinta panului Steful de la Hotin, credinta panului Micot si a panului
Reates pirclabi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta
panului Grozea Micotici pircala<b> 3 de Orhei, credinta panului Secara pima-
lab de Cetatea Nou, credinta panului Clanau spa-tar, credinta panului Boldor
vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta panului Fruntes stolnic,
credinta panului $andru <comis>4 i credinta tuturor boerilor nostri moldo-
veni, mari i mici.
Iar dup viata noastr, cine va fi domn al frii noastre, Moldova, din
copiii nostri sau din neamul nostru sau iardsi <pe oricine>4 Ib va alege Dum-
nezeu>4 s fie domn al trii noastre, Moldova, acela <sa nu>4 clinteasca
dania i intarirea noastr, ci s le intareasc i s.' le imputerniceasa pentru
c le-<am dat>4 si le-am intrit, fiinded este ocina lor dreapta.
lar pentru mai mare <putere si>4 intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logofat, s scrie i sa atirne
pecetea noastrd la aceast carte a noastr.
A scris Ion, la Suceava, in anul 6998 <1490>, luna martie 15.
Bibl. Central& de Stat, Colectia Documente, LXVII/2. Orig., perg. (34 x 47,5 cm.),
ros si rupt la indoituri, pecete atirnata, (snur de mtase c&rAmizie), stricat& partial, cu legen-
da: <t 111,141'6> GTI4S4Fils 10111WA$1, r<WCII0AWIL BIMAH MWA>A4FICKOH.
0 copie slav1, dup& orig., si o trad., din 1903 iunie, de Ilie Barbulescu, la Arh. St.
Bucuresti, ms. nr. 1252 (Copii particulare), f. 35-37. 0 trad., din 1798 mai 19, cu data
de an gresia: 6978 (1470), de polcovnic Pavel Debrit de la Mitropolie, la Arh. St. Iasi,
CDXXXI/2. 0 copie, adeverit& la 1805 ianuarie 2, dup& trad. lui Pavel Debrit din 1798 mai
19, la Biblioteca Central& de Stat, Colectia Documente, XLVII/ 1, si alta, din 1835 octombrie 1,
dui:4 aceea-si trad. a lui Pavel Debrit, la Bibl. Acad., CCXXXVIII/168. Dou& rez.: unul aviad
numai data de an, gresit& : 6978 <1470), intr-o jalb& atre Divanul Apelativ al prii de Jos,
din 1835 mai 29, la Arh. St. Iasi, Tr. 1357, op. 1543, dos. 60, f. 38 r., <nr. 1>, altul, tot
numai cu data de an, intr-un opis din 1843 septembrie 13, ibidem, f. 248 (nr. 1), si o ment.,
cu data de an gresitl: 6978 <1470), intr-un jurnal din 1833 septembrie 12, ibidem, CDXXIV/ 175.
Dou& foto.: una, la Bibl. Acad., IV/9, si alta la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-
Fotografii, 111/33 a.

134
www.dacoromanica.ro
31103 vAvis gdnp 'n!reluauzoo 'el 'FlIEE Pr3V y AIX-000Z *X) -V4SOD
'hos9V '00a> uvid1 .<24vIllp 7 C9L-6SL uu) (69Z
'n3e01P0D .1M42101412 'IA 'd 90Z '") (Ii0Z 'iuotu) o-i.Tuno 13Joyewe uno osi
9/11Ide (CZ `le 'd C9--Z9- 'P'ext) ulP 86LI l'em '61 n3 'el'eP P U :V4Te318 L698 > (OLH
'I 'Irelacil '00a `uvie8' 'd *Ju) '(IIIX33 vcal) 'Avis vdnp !(.410 .-arra 'y ii
.d -KT ET I -in) (Ezi '.pi) vdnp Coloj

aa .e1 misovon (oyelgiunn gold 'pre slali no o ow!' 11t 'fig0


s
';#.0.10 niwod N.XN (ni)
sdni

EL 061'1 (8669) a9lEm 'ST .EAraans

9.4 4.WH lon(4).L0 u H


oi(P).1.(wa)0 `PX(./to)Ir ventiodj, PPI(W33)3
PH(19)0
H PHMWOOHHVI H 'PWHVOSINI3H 30 '967
(9.)HPd MI(19)V(P)VII '0J3OW A(3d1J)I 'P(.1.3Hd)X
(9.)HP423.1.0 'PV011308 0131314(0)3 '011.L3(0)V(H)W 1-d(P)V(0)U3(0)J HVW3g -32PVV0IV
*H031 0.LitH3WPHE
'(9.)WHHHh (9.)3H (1)WH3 (1)WHMPH '1<IWO.L3HV> (1-)W4.39.11 43.L31
PH (4)H (%).L.Hde.lto 0J3jYH Hha.Lh '(%).Lurnrivolto 3MCM HVORSHOdU0J(P)V3 03(.1.3)V(0)U3(0)J

'NW (1)WIIMPH 9WHJ(P)V3 '9W31H3VORSHOdU H (9)WH.L3Hh H (9)WHV.1.4.113 '9W311V(1.)if3


H
('1)4.111 W339.H W3MPH WOdSOV 'W3V011 H (9.).LA1 P(JO)U WIMOWOU vi. (4.)3H (1)wiimPH
(m)wildsoY '(1)W0V3HWOU H 9.3 (1)WAISIIIHS3VOW H 9W3V3.LHVOd '(9)WHITIPH (1)(5.0131
'(9)W3IAM3,1 9WO.LHVOLIO&LHW '9WHII3EPhg0 H 1.3 HWH32 HWHMPH HWIIMJEPVVOW HdWO3
H 3M1133HPH 9.3 0133a 013MPH '010VPd H
HVHHHh110 'HW23 9.11 3IM(R)VPS (9.)XIOMMhOU0.1.(W33)3
(9.)BONV3dU H 31V3.1.HVOd11.)IHMPH H PE 3MPH 313PdVE H 3IH33(P)U3 H PE 3111PdVE H -(P)U3
M.LI.V 1(1.)IHMPH
311133 HVPV H HVHVIALLOU HW33 H0.L(W11)3 H3MPH iqu9m3Hu3 (%).Lm
H

(%)X3I1MiVrd H 334C3VH ('q).1.33 (1.)WPdX 0J(P).L(WR)3 PIdPd3 H plidom-Lottoih. 'HVONHH


H 331C3VH
(9.).1.33 914/313H1.13 (9.)304103VOW H (9)V3.LHVOli '(9)MPH (9.)(1.9 '3I>MHPMI H 3VJ
(%).XMTISHhOU01.(W51)3 31M131V3dU H 3110V3V3dU (1)X14MPH '(9.)1.1,}K3V PJ. 11W33 HVPV
H HVHVISJILLOU H0.1. HO.L(WII)3 H3MPH HIURN3HU3
(9.)J.A1 (1.)X3111104V.Pj H (1.)BAIN(9.)611
'HUOU (1.)J.M ILL30V011 H031311Ph1100 P
Ito H.L30V011 H0313H1-Hd311 S (R.)24131(9.)(111
H (%)3 'HUOU orb 35g HVHS HHPV 11.1.0.L H Hmi(t)dli H 3 HUOU
(1.).1.41 PV3V '0J3MPH
PdVHPV3Vp *HVOH3011
HMH3h01[ (1.),LAI H0N311Ph./100 PH HIMPSIRV H (9.)3 (9)WOUOU
P-"H.LOOV011 (N0%11)100611
'(9)1h11)1(9.)1111 HP111110VPZ (%)o (9)wouou J ('c1)611 (1)1161N P}1311031HP.L0 H (1.)3 (9)WOUOU
IlLYINNtrfl P)1113HMKOd0.L0 H (%)3 (1)wouou 3 (9))34131(1.)dY1 P)13510HHVPff H (%)3
1(l)wouou orh PH :4.J.030 s (m)senN(%)crn `HrhipoLj orb PH '4..1.36H0 H ("1)3 (9)W011011
'(9)%1131(1.)crrl H ('1)3 '(9)WOUOU PH :0103409SVX H (9)1101131(1.)(111 WP)13HHVI.Cfff H (1.)3

(9)WOUOU : (9)11MN(NL)dt1 H t<(9.)3> (9)WOUOU PH 010Hdl.L3,1, : I (9)136131(4.)th1 -1136311


H
(%)3 (m)wouou IP (1)%11)1(%)Er1 PH 1-111HHhVOff
P31311031 H IM (m)morcdti (1.)3 -OU

(9)WOU 3VJ 4dY.ix :3muduc9 IJ (9)MMN(1.)d'Il Jto 1111HHIT H


(9.)3 (9)WOUOU : IV -(9.)dll
(1)11MS1 H (1)3 (9)WOUOU PH :1-111HHh4.33V1j, h (N)snui(m.)(Fri. H (%)3 (0)wouou g
(9)HAVI(9.)(111 1,313110HH0 H (9.)3 (9)WOUOU
J. i (9)RAI1(9.)dl1 H 3 (9)WOUOU PH 111139AY
(9)11M1(9.)(111 PPN3ROVPVU 3 (9)WOUOLI 11.0 (9)11A131(1.)(111 H 3 (9)WOUOU :P513113MPJSJ
(9)ani(%)(1/1 ufnaosrv H 3
(9)WOUOU (9)1L1131(9.)(111PM: PN3HOHHVP31 H (9.)3 :(9)WOUOU
911a131(9-)Cril P513110HHdBOY H (9.)3 !(1)WOUOU (9)11411-(9.)1511
vil.LooWPg H (9.)3 -011
(m)wou vi
(q)sniN(%)(1'1 H 3 (9)wouou g HIIH1PPg M
(9)11MN(9.)(111 1,310110VHVPIff
3 (1)WOUOU i (9)3M131(%)d111 Ito HWPdj H 3 :(9)WOUOU 31 (9)1L1131(1.)M1 110 -H3S121/VP2
H113Y (%)3 (9)WOUOU Mi (47sA130.)citi Ito 101110HHVPH H (%)3 (9)WOUOU 031
V (1)81(1'131(9.)db 110 HM3hHHHP4{ H (9.)3 (9)WOUOU
(1)B6111 JtO PHPWOJ H (%)3 (9)WOUOU
PV (m)anoi(%)dli Jto EMB3Ypll H (%)3 :(1)WOUOLI (1)5m)1(%)ni Jto HYIBMNHhHP211
(11)3 ft<(9)WOUOU JV (m)mmiel.)d'n Jto oJoridgy :rum Vv (9)EmN(11)d'n P33BoXvoV

www.dacoromanica.ro
(%)3 :9WOU0U 3V (9)HMN(1.)A1 H1HHmwuy11
H
H ('1)3 (1)WOLIOU SV (9)11M31(9.)A1 H 3
(1)wouou :Plenaoki.vu sv (m))3mm(%)d'n H
(9)wouou Vrt3soXI.vff IW (1)3m31(1.)db
-/-
H 3 (1)W011011 PH `1111H0V00 AO OJOHdOh
0;--;PVPVff ren \ HHAIN(4)- 3 e(9)WOU011 33tHH
v'Vvv/ `0JOHdOh 3V1 (9.)UOU IH.LPIV (9.)VH9 W 93051(1)db H 3 (9)WOUOU VH 3I.L39
3 HTIHOVO VW (9)HM3(%)(511 H (9)WoUoll PH 31.1.3g :19311/00 HW (')HMN(%)d.11 H (142
(9)WOUOU PH 31.L3S :11HH.1.3011 .1W INM31(%)(111 HH1/hPVPUito H (%)3 :9W0UOU VW (%)dfl
(1)33.113 H 3 (9)WOU011 AO `HHH.L3ON AO vivdow vdtiwoJpdY
p 9.1.33(11 1411)1(9.)Cril H %3 S HUOU HW33 HVPV H
HVHVIAH.L011 H3MPH (%).141111114313H113
(94X3Y1HOWdr (%).1.A1 11.1.30V02 `11033110Hd3h PH '.4.W-H HN31(%)C119 (%).LA1 P.L3HW (%).LA1
`(1.)XH11HOHd3h H
j
HH3(9.)db (%).1.A1 `Pd01hRli II P 9NA151(%)C111 (%).1411 'PhVP.XHIV
H32 11.1.0i 14113(9.)(111 H 3 HUOU Pi HW33 `FIVPV 11.1.0.1. S 1111)1(9.)db H %a S 'HUOU EH
glil.W PE S 11231(9.)611 H %3 s 'Hum orh (%)wvH (1.)VPV (%)31HH33VOW OOMPH (%)15.91
3131HHMI 911(R)33(H)U3 (%).LM (9.)X311110VPJ (%).LA1 H.1.10V0H HON3Hphg0 OU H30113 1101530V
HVON H 9.3 (9)WHOH3 `9W31H3H(0)V3(0)J(P)V3 PH H.WH 9WPS3(9.)d'Il H (1.)3 HUOU (1.).LM
H.L3OVON :H031313PhS0 P (9)11MN(9.)(511 AO :101NOWHVH H H1IPMJHH H (143
(9)1141~31(9.)01 AO
(9)WoUou J 9HMN(%)1111 AO Wrigl..1.Pdip H (%)3 (9)WOUoll Y (9)11m51(9.)dIn J10 1-11VVVff
114113H H 3 (9)WOUOU 3
9HA131(9.)A1 (%).LA1 HIHMHU :(9)8A1311X (1)HAim(%)(111 H (%)2
HL0.L 111151(%)(111 H H.LOJ.9.3 SHOUOU
(9)WOUOU (%).1.A1 :Hrt13.1.9.311IN1IN orh (%).Lga HHP3Iiil
HW33 (1.)XH 19W HV3Hd3HOL1 H HIOU
AO 3IVHNHdll PV3V 0J3MPH PdVI1P3VIJ HVOH303 H orh
`141,HV (9.).LOIPXRV3 9.3 RW3MPH schuovilow ('t.).3" `HoHigll orh (%).i.g3 Hied. -3(%)Irfl
Ha H %3 HL0.L HUOU (91).LM (9.)X1-013dH.L3PHOW 3}1{ (1.)V31
OHH NW HW33 HVPV HILlaN3F1113 H3MPH (%).LM (%)X31130VPJ SHH.WSH PE H333 S
HB14(9.)A1 H 9.3 S HUOU (9.).1.A1 H.L3OVON H.LO.Ls;140313111,h80 S HNN(%)(111 H 173 S HUGH AO
Hi3OVON `140313110Hd3h ONPN PV (%).1.33 HHvoll H.LO.L H HN31(9.)(511 H 1.3 H.LO.L H HUOU H31T1PH
H08331113 (%).Lm `(%)Xe13oVvj orh 331C HVH9 HHPV (1.).1.61 PV3V 0J3MPH (%).LA1 -3vp
vcrvlat IIIVOH3OH H orh HHP3HU AO 31VHIllidLI PV3V 0J3MPH vdttin3vp 'HYol130H

(%).1.33 AO 110.1. H3MPH F11110313HU3 (1.).LA1 (1.)Xennottvj


H g 11.1.01 3MHH
14113(%)d1111%)XH11P3HU
9.3 (%)X1Y.1. 3MHH (1.)XHHP3HU 1XPV33
(1.).LA1 H.L3OV0H `1103311Phs0 H AO H.LO.L s Funi("t.)cfn .1to Ha.3yov0li `Hosinowl3h 3dPv ONVON
HVH.VHOHFOU 3YNCVldll H ONVON 4.3 (%).3.vinomidu (%)Y1YdUPH H `(9.)-1.1YHHhHdU P H.LO.L
Hag HEN(%)rrn H (9.)3 HUOU PV (1.).LOW.XRV3HdU %N H3MPH HIUO)13H13 (%).LM (%)X311130VPJ
(1.).LnA 0J(P).L(4)1)3 `HVON1411 EH `013HPV EH `HHOVNOU H 9.3 HWP31439.11 HWPHHH 14 9.3
(H)wHog (H)wev'oXoY (m)mitinnim(%)crn
H 3d3V34031PJ. HW33 HVPV H HVHVIALLOU HIUON3HU3 H3MPH (%).L (%)X3IrsoVvj
(9.),LA1 0J(P).L(V13)3 HVONHil H3A0 11133(%)(111 H HUOU (9.).LM HON3H0Hd3h `14.1.30V011 4.W0d31
(1)11413100C1 H (1.)NOUOU ONVON 9.3 (9.).LSVHPHE AO (%).1CPV33 0J(P).1.(13/)1)3 0J3171PH
H.dH.LOPHOW (1).1.111 'HOH.LRII
p viJgerv' 11113(9.)(511 H `14110U ONVON (9483 H ONVON H.3
(%).LH.HOHOU H
(%).1.WHHhHdU
g 14.1.30V011 '11033110nd3h P WIJ.HH31(%)(111 H HUOU HIS WV' (%).LOIPXSV3HdU 1 H3MPH -314U3
HIUON (1.).LM `(%)X311110VPj EH 'GIMPY EH `HHOVNOU H HWH.31.3 HWPHHH H 9.3 (H)WH39
(H)WOVOXHdll `(H)WHNOHOUOU 330321 3M1411(%)W3MHU
30j, 331.13 3MHH 30HP3HU PV (%).L33 H3MPH HIUO31114113 (1.).LM (%)X311110VPJ (9.).LA1
(1.)3PH (1.)31HdA0 H 1.3 (9)W331.3 `(1)WOVOX0V OH3MgdOU3H 63NCHVONHH PH 1139.H `V/111111Y11
HH
(1.).LA1 ladrld.LPU HH (%).1.A1 `(%)NO.LHVO110d.LHW HH (%).1.A1 0.10HH 34<0J0NHH
p PH 0.1. (%).L33 PdH.11 0J3MPH `PH(.1.3)V(011)3(0)J 3MHH `0JP1P3HLI 'NW PHP123.L
`FiV0H303 H
vd4.2 (%)XHH3vsolvsmi4du (%)11A1H(19)3 1,11(.1.3)V(OU)1(0)J 'FIW PdVHFI3Vp
e(P)VPVU-PHPYJOff H P(411 1611/09 :(9.)3(14111PH PdH.11 PHPU `(P)JY111 PdHJ3 PHPU 'WRY
PdH.H PHPU PH10JPOY `1,31HH6011V P69.3 PHPU `PHPW&LX P69.11 FHPU `PhHVAOX PdH.11 PHPU
`PJ03*PY PdH.3 PHPU PV3S31h `0J0313H11.1.0X P64.11 PHPL1 %.LONHIV H PHPU PM3.11H.J R.dU
3NONPVP31 `1113h3W3ff PdH.N PHPL1 ((0)J03138060.1.60h PdH.11 PH1,11 Hsodj vsvvDridu 3H-3Ide9

`(0)JON Pd9.11 PHPL1 941,3130 `(0)J0313VPdJOHOH PdH.11 PHPU PA19.119.V1{ `HAP.I.N.U3 PdH.3
PCIOVVOff-PHPLI `PNHHd4..1.3H1 Pd9.11 PHPU wiw3(19 `PNHHV3.1.30t1 PC5H.1 PHPU PM3.LHR4

91
www.dacoromanica.ro
CTOHHICd, etpa 114H4 III4HApa KOMHed H Ktp4 8CHX(1%) COIAp6 HAUDir(k) MOAAAKCKHr(%),
KEAHtCHK(%) H MdAHX(11).
no H4WEM(K) HIHKOTt, KTO K8Arr(11) r(o)cn(o)A(4)p% HAWEH BEMAH 47104-
MECKOH, WT(k) AtTEH H4WHX(%) HAH WT(16) H4WEr(0) P0A(d), HAH WOO 68A(k)
Koro fi(or)k HasEpET(%) r(o)cn(o)A(a)pEmk &NTH HAWEH BEMAH AliOAAdiKeKOH, TOT(%)
WO 6H HE 110pSWHA(1) HAWEr(0) AddHid H flOTKplOKAEHT4 &HI WO 6H 01(TKpl&AHAN
oyKptniin(k) saK8)KE ECMH AdAH H flOTKplIAH(IH TOH HAWEH EI1HCKOOH WT(11) NAM-
34,4,(8)WiE C(K/A)T0110,1H6W1ir(lt) lipEAKOH(), H p0AHTEAEH H4WHX'(%) H 3d
FUME 3Ap4KTE H CII(d)CEHIE H 3d sApeKTE H CK(d)CEHTE %mom(%) n8wK44(%).
it KTO et 30K8CHT(11) TOE 60pSWHTH, ToT(ti) Aa EcT(il) ripOKAIAT(10 WT(11)
r(OCII0A)d B(or)a n(a)ca KawEr(o) i(cvc)v X(pticr)4, H WT(11) np(t)4(K)cTTA fro
M(d)TEPE, H WT(1%) EV(d)r(rE)AHCTH, H WT(11) 43(0)CT(0)All 611pKO6HHr(%) HETpd
114KA4 H 3p011IH , H WT('K) THj WT(E)U,K IIHKEHCKHr(11), H WT(%) Irls.eRtX(10 e(K1A)-
TbJr(11) HKE E(or)oy Oy'rOAHliatHr(%), H Ad ECT(10 (10AOKEH(1a) HSAt H 11pOKAtTOMS
lipho, H AA HMdET(11) 8thiCTTE Ck OHtAW ii0AEE, HNCE Rik3101HW4 Hd X(pHeT)4 B(or)a:
Kpliak Ero H4 HHXtla) H Hd 44,4,0XN) H(%).
Hd KSAWE KptnocT(k) Tom8 trIkeEMS IiHWE mic4K0m8, KEAtAH ECMH H4WEARS
lApHOMIF n4K8, T18T848 4oro4srr8, 6HC4TH H HMV 6H4dT(k) HpligtCHTH K CEMS
AHCTS HdWEMS.
E[HC(4) TWH(1), 8 e844, s(%) n(t)To xSU,LIH M(d)p(rla)
<Pe verso, Insemnare din sec. XVII>: t 34 U,p(10K11.<611> 2

f In numele Tatalui, si al Fiului si al Sfintului Duh, Troita sfinta


de o fiinta i nedespartita. Iata eu, robul stapinului meu, Isus Hristos, Io
Stefan voievod, din mila lui Diunnezeu, domn al Prii Moldovei. Facem
cunoscut, cu aceast. <carte>1 a noastra, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, ca a binevoit domnia mea, cu bunavointa noastrk
cu inima curata luminatk, si din toata bunavoia noastrk i cu ajutorui
lui Dumnezeu i cu bunul nostru cuget, i impreuna cu rugatorul i parintele
nostru, chir Gheorghe, mitropolitul Sucevei, i cu toti boierii nostri moldo-
veni i mai ales cu tot sfatul nostru, si am f hut, pentru pomenirea sfint-
rposatilor Inaintasi i parinti ai nostri i pentru sanatatea i mintuirea noa-
str i pentru sanatatea copiilor nostri, si am dat si am tntarit sfintei noastre
episcopii de la Radauti i unde este hramul sfintului ierarh i facator de minuni
Nicolae i unde este episcop rugtorul i parintele nostru, chir Ioanichie,
unde zac sfintraposatii inaintasi i strabuni ai nostri, si am dat i am Intarit
acestei sfinte episcopii a noastre de la Radauti 50 de biserici cu popii: din
tinutul Suceava 44, iar din tinutul Cernauti 6 biserici Cu popi, care, acele 50
de biserici cu popii, au fost date de bunicul nostru, Alexandru voievod.
Incepind cu tinutul Suceava: 1-a biserica este In Lucavat, cu popa;
a 2-a biserica, la Jadauti, cu popa; a 3-a biserica, la Stancauti, cu popa;
a 4-a biseric5., la Storojinet, cu pop5.; a 5-a biserica, la Balinesti, pe Siret,
Cu popa; a 6-a biserick la Rajesti, pe Siret, cu popa; a 7-a biserica, cu popa,
la Hluboca; a 8-a biserick la Barlinti, cu popa; a 9-a biserica, (cu>1 popd, la
Teterna; a 10-a biserica, la Cerepcauti, Cu pop.; a 11-a biserica, la Volcineti;
a 12-a biserica, cu poi* unde este Cudrea Opris; a 13-a biserick la Bainti,
cu popa; a 14-a biserica, cu popa, la Telebecinti; a 15-a biserica, cu popd,
la Brinza; a 16-a biserica, la Sinauti, Cu popa; a 17-a biserick cu pop.,
la D5.rsca; a 18-a biserica, la Vladauti, cu pop5.; a 19-a biserick Cu popa,
la Rugsesti; a 20-a biserica, la Slvauti, cu popa; a 21-a biserica, la Cali-
nauti, cu pop5.; a 22-a biserica, la Dobrinauti, cu pop5.; a 23-a biserica, la
137
www.dacoromanica.ro
Zamostia, cu pop; a 24-a biseric, tu pop., la Basinti; a 25-a biserick
la Blilui, cu pop; a 26-a biserick la Grama, cu pop.; a 27-a biserick
la Calafendesti, cu pop ; a 28-a biserick la Clinuti, cu pop; a 29-a bise-
ric, la Roman, cu pop; a 30-a biserick la Crinicesti, cu pop; a 31-a
biserick la Bdeuti, cu popa; a 32-a biserick la Ivancicduti <si cu pop>1;
a 33-a biseriCk la Iuga cel Prost ; a 34-a biserick la Dolhuti, cu pop.; a
35-a biserick la Ilieiniti, cu pop; a 36-a biseric, cu popk Ja Vilhovt;
a 37-a biseriek cu pop, la Vilhovdt; a 38-a bisericd, Cu popk pe Solonet,
la Vlad Negrul; a 39-a biserick cu popk din jos de Vlad Negrul, unde a fost
popa Matii; a 40-a biserick cu pop, la gura Solonetului; a 41-a biseric5.,
cu popd, la gura SolcAi ; a 42-a biserica, cu popd, la gura Costinei; a 43-a
biserick la Blceani, cu pop.; a 44-a biserick cu popd, la Costina, la Dra-
gomir Juratu.
Iar 6 biserici cu 6 popi din tinutul Cernauti le-am dat i le-am intrit
episcopiei de la Rduti, anume: 2 biserici din tirg din Cernuti, 3 biserici
din Cuciur si o biserica din Mihalcea.
Toate aceste biserici cu popi le-am dat, adic. aceste 6 biserici cu 6
popi pe care ni le-a dat rugaorul nostru, chiar Ionichie episcop de Rduti,
schimb pentru 6 biserici 1 cu 6 popi, din tinutul Sucevei, de bundvoia lui
cu binecuvintarea lui, anume bisericile cu popi din tinutul Suceava: o
biserick, la Climuti; a 2-a biserick la Vigsani, cu pop5.; a 3-a biseric, la
Frtuti, cu pop.; a 4-a biseric, la Balasinesti, cu pop; a 5-a biseric, de
la Jicovul de Sus; a 6-a biserick cu pop, in Mdcictesti; acele biserici
Cu acei popi Ant scrisi in privilegiul bunicului nostru, Alexandru voievod,
noi le-am intors si le-am inchinat s asculte de m.ndstirea noastr de la
Putna, Cci acele biserici i acei popi sint din satele mnstirii.
Deci noi am dat episcopiei noastre de la Rld.uti in schimb pentru
aceste 6 biserici i cu 6 popi din tinutul Suceava acele 6 biserici cu 6 popi
In tinutul Cernduti, ca s fie deplin episcopiei noastre de R.d.uti, cele 50
de biserici cu 50 de popi, care au fost date de bunicul nostru, Alexandru
voievod, i care slut scrise in privilegiul bunicului nostru, Alexandru voievod,
si care este la aceast episcopie a noastr de la Radduti.
ori cite s-au facut mai inainte i ori cite se vor face noi de
aici inainte si se vor adAuga la acele mai sus scrise biserici din acele sate mai
sus scrise din tinutul Sucevei si la aceste 6 biserici din tinutul Cernutilor,
toate acele biserici i cu popii lor s asculte de episcopia noastr de la Rdauti
a Sfintului Nicolae, i Cu darea, i cu plocoanele, cu toate pricinile i Cu
tot venitul bisericesc.
de asemenea am mai dat si am infrit episcopiei noastre de la R.duti,
de la Sfintul Nicolae, toate bisericile i popii din tinutul Cernutilor, in afar
de bisericile si de popii care se vor afla in satele sfintei noastre mnstiri
de la Putna.
Iar alte biserici i popi citi slut i citi se vor face noi i se vor adauga
in tinutul Cernautilor, acele biserici i acei popi toti s asculte de episcopia
noastr de la R.duti i cu darea i cu plocoanele Cu toate pricinile
Cu tot venitul popesc, cum scriem mai sus.
Toate cele mai sus scrise s fie episcopiei noastre de la Rduti de la
noi uric cu tot venitul, neclintit niciodat., in vecii vecilor, nici de patriarh,
nici de mitropoliti, nici de altcineva.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
tefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandra si
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Neagu, credinta

138
www.dacoromanica.ro
panului Duma, credinta panului Drago vornic, credinta panului Harman,
credinta panului Hudici, credinta panului Dajbog, credinta panului Steful
de la Hotin, credinta panului Micot. i a panului Reate pirclabi de Neamt,
credinta panului Ciortorovschi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei,
credinta panului Secara de la Cetatea Nouk credinta panului Clnau spatar,
credinta panului Boldur vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta
panuluiFrunte stolnic, credinta panului Sandru comis i credinta tuturor
boierilor notri moldoveni, mari i mici.
lar dup viata noastr, cine va fi domn al tarii noastre, Moldova, din
copiii notri sau din neamul nostru sau iarai pe oricine 11 va alege Dumnezeu
s fie domn al t.rii noastre, Moldova, acela s nu clinteasca dania i inta-
rirea noastra, ci s-o intareasca i s-o imputerniceasck pentru c am dat sfintei
noastre episcopii de la Radauti pentru pomenirea sfintraposatilor inaintai
i printi ai notri, i pentru sanatatea .1 mintuirea noastr i pentru sank-
tatea i mintuirea copiilor notri.
lar cine va incerca sa clinteasca aceasta, acela &A fie blestemat de Dom-
nul Dumnezeu, Mintuitorul nostru, Isus Hristos, i de preacurata lui maick
i de 4 evangheliti, i de 12 apostoli de frunte, Petru i Pavel i ceilaiti,
i de 318 parinti de la Nicheia i de toti sfintii placuti lui Dumnezeu i
fie asemenea lui luda i blestematului Arie i s aiba parte cu acei iudei,
care au strigat asupra lui Hristos Dumnezeu: singele lui asupra lor i asupra
copiilor lor.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Tautul logofat, sa scrie i s atirne pecetea noastra
la aceast carte a noastr..
A scris Ion, la Suceava, in anul 6998 <1490> martie 15.
<Pe verso, insemnare din sec. XVIII>: t Pentru biserici... 2.
<Alt insemnare, din sec. XIX>: Uric pentru cite besrici sint <sub
as>2cultarea Episcopiei; <alta, din acelai secol>: Uric de la Stefan pentru
cite biserici s-au dat Episcopiei Rdutului. 6925 <1417> ( !) mart(ie) 5( !) 3.
Velet 69982 <1490>.
<Cu caractere latir.e>: Inv. Nro. 8.
M-rea Putna, nr. 626 f. (nr. 8 si nr. 850 din 1863). Orig., perg. (45x 50 cm.),
pecete atirnaa, pierdua.
Un rez., avind numai data de an, intr-un hrisov din 1704 (7212) aprilie 30, la Arh. St.
Bucuresti, A. N./MCXCV/22.
0 foto., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol" Iasi, Fotografii, 111/33 bis.
0 copie slavk dup5. Dimitrie Dan si I. Bogdan (v. EDITH), trad. si comentariu, la
Bibl. Acad., A 2000 XIV (M. Cost5.chescu, <Doc. . tefan cel Mare>, f. 764-778 (nr. 265).
EDITH: Wickenhauser, Radauz, p. 131 135 (nr. II) (trad. germ., cu greseli); Ghibl-
nescu, Uricariu/, XVIII, p. 58-70 (nr. 14) (text slay, cu greseli, dup5. o copie Wickenhauser
si trad., cu erori); A. C. Ilerpymesiri, PaJoeetficam EnucKonin: p. 175 180 (text slay,
cu multe greseli); Bopo6xemiq, Padoeetocoe Enuaconcmeo, p. 298-302 (text slay, cu multe
greseli i omisiuni, dup5. 11erpymesim); Kozak, Die Inschriften. p. 100, nota (inceputul textu-
lui slay) ; Dan, Episc. Rddduti, p. 146 152 (nr. 3) (text slay, dupg orig., si trad.); idem,
M-rea j cons. Pugna, p. 88 (nr. 9) (rez. al editorului, dup5. orig.); I. Bogdan, Doc. .Pefan,
I, p. 405-4 12 (nr. CCXIV) (text slay, dup5, orig., s't trad.) ; Balan, Doc. bucovinene, II, p. 82,
85 si 115 (rez., dup5. Bogdan); D.I.R., A, II, p. 131 133 (nr. 124) (trad., dup5. orig.).

I 0MiS.
2 $ters.
3 Corect: 6998 <1490> martie 15 (v. mai sus).
4 Cifra zecilor, corectaa ulterior, de ala mink din 7.

139
www.dacoromanica.ro
74 1490 (6998) martie 15, Suceava.

HM IA OT(11)41,d, H G(61)Ha H G(KJA)T(4)r0 ,A,(oy)ra, Tpo(H)u,e c(HIA)Tdd,


EAHHorkwHdd H HEp43AEAHMd. CE d311, pd6(%) HA(d)AbJKL1 moEro I(c)v(cv) X(pHcT)a,
CpE4SA1(1%) HOEHOAd, g(0)iEi0 M(H)A(0)cTTIO, r(0)cn(0)A(d)irk 3EANAH 113.0A4.4tc-
KOH. 3HAMEHHTO 4HHHM(11), H cHM(6) AHcTOM(k) HdWHM(6), tr6cIAAAN KTO HA H(K)
.0y3pHT(11) HAIl iro 4T0y4H OycAis1WHT(1,), EA(4)rOnp0H3110AH r(o)c(no)A(cT)ao MH
ildwilm(k) sAdrHM(11) np0H3HOAEHTEAA(k), H 4(11)CTHM(10 H c(13t)TAHAA(k) cp(ii)AREAA(k),
rit OycElit H4wEii4 A0BpOIA HOAErA H wT(91) li(Or)d nomotpLa, limo Ad STap%Aum(%)
8KptnHAA(k) Haw(k) c(HR)TTH MOHdcTHp(10 WT(1t) 110yTHOH, NAME EcT(91) rfidatil
OycnEHTE np(t)c(ant)TtH, H(H)cTtH H nfrkEA(drO)cA(0)13EHtH 1111(4),4(61)4(H)H HAwEN
E.(orpo)AHH,H H np(H)cH0A(t)iitH 111,1014,H rAE EcT(%) ErSMEH(11) M(0)AERHHK(11) HAW(K),
4PPAAdHAdliT(1.) sv-p non(i) JIAUCIE, H ndK("K) Or4HHHAH EcM0, H H11 SdA(8)wiE c(HA)-
Tor104H1Hinir(11) npEAKwH(6) H p0AHTEAEH H4WHr(1%), H 3d HAWE 3ApdHTE H cn(d)C(E)HiE H
3d 3ApdHiE H cri(d)c(E)HTE 44AwM(%) H4WHM(11), H AdAH H nOTHpl&AHAH EcAAH TOMS
C(131A)T0m8 HAWEm8 MOHdCTHp8 WT(%) 110yTHOH, MIA H Ck SA(drO)c(A0)13E(HTE)A1(k)
Nt(0)AEHHHKd H p0AHTEAt HaWEr0 Ktr-p rEwprid MHTpOn0AHTd G0y4dHcKOr0 H Ck OycHAAH
fidwilMH soiapE H pdA010, oycH Li,p(k)K(11)11H H CK nOnli KOA(11)K0 COIrT(11) S ovair(%)
cEAdr(1) w0 npHcardlOT(11) Toro C(HR)T(0)r0 An0H4cTHpd WT(10 110yTHOH, WT(1.)
110AocTH G0y4dEcKOH H WT(1.) HOAOCTH IlEpHOH(k)cKOH, HA HMt U,(k)pK(91)HH S G84411c-
KOH HOAocTH: i, WT(%) IIHKHTH IIHK011(11) u c(1) nonwm(k); wT(%)
c() nonwm(k); u,(L)p-ttswg(k) wT(%) EOHTHHN, c(1) nOn0M(b.); 41,(141,-
KWH(6) wT(11) T1HARKA, C(K) nonwm(k) ; u,(L)p%swa(k) wT(%) lidAKwHu,H;
14(1411Kwii(6) Oy TpE4(k), nonom(11); 1.1,(101311KW13(k), Oy BOT1U1J4H(H) C(1.)
nonwm(k), oy IlEpHoll(K)cKOH HOAOcTH, U,(11)p-i&KWil(k) Oy 1103MHH(%),
ce.10 nonomH;2, 11(1)p1IKWH(11) oy HAHwswau,H, c(%) nonom(K) ; 113, u,(E.)friswa(k
oy_OcTpHu,a, c(%) nonom(0.
II ECAAH AdAH TOMS c(E)T(0)MS HdwEM8 MOHAcTHp8 WT("11) 110yTH010,
EitiE
MkJ H MK(%) c(-11) HA(drO)c(AOHE)HiEM(k) m(0)A(E)RHHKA H pOATTEAt HAWEr0 TWAHHKid
En(H)cK(0)nd WT(%) PdA01w,Er(91), EWE it(11)p%Kwil(k) H c(11) nOnAnii TH>K(E) WT(11)
SOnocTH G84dHcKOH, HA HMt u,(14111ilidM(H): u,(6)p%sws(k) 3 KAHMORKEr(11) H c(90)
nOnwM(K); ii,(14Kwa(11) Oy (I0pdT0Hu,Er(%) H c(h) nonom(k); 7, u,(k)p-kswg(k)
oy llitionckTEtp(H), c(%) nOnwm(11) ; u,(K)p%swit(1%) oy EHKWAH(H), COO nonom(K);
u,(E.)p%swa(K) oy HanocHunp(H), c(%) nonwm(k); u(k)p%swa(K) c(%) nonom(L)
&WHIN 2KHKwil("11), WO MO MI oystAH TOTH g Li,(1)p-11KWHH H c(i1) nOnAAH WT(%)
4)ypHKd PdA0HcKoH 6nHcK8niH H Hc npHHHAid 1HO HAUAd 6nlicK8riTA P4A0licKdiA wT(11)
AEAd HdwEr0, WT(11) iLlEdHApd HoEHOAL d ndK(-11) EnHcK8niH c(11/A)TOH HaWEH WT(10
1dAOHREX(11) MhI Ecm0 EH AdAH H nOTHrhAHAH, KK MtcTO THX(%) HHWE nHcaHHH(L)
(1%)p-kKw13(E) H C(1.) nOnMH, Ap8rTil Li,(1411Kwil(E) H C11 nonH oy IlEpHOH(OcKOH
OAOcTH, HA HMt: U,(141,KIKH H COO flOflMIi oy mtcTo oy IlEpHwa(b)u,Er(%), A 7 14(K)-
plant' H c(11) nonmH o( H8Luop(k), u,(K)p-ksws(k) oy 1V1HrdAti10.
11 EWE lidpE KOA(K)K0 1.1,(1411KHH H c(1k) nOnAAH 68A8T(%) ct Or4HHHTH H noHo-
CHTH WT(%) CEHd4 Hd npEA(%), H nOn0HE ESAST(11) ciA nOcTaHHTH S sal(%) Tnr(%) IIHWE
41HCAHHHr(%) MOHdcTHpcKHr(11) cEA(ix) H oy G84dHcKOH H S 11EpH011(11)CKOH HOAOCTH,
41 WW1 $CH AA cn8puoT(%) Toro c(a,a)Toro HdwEr0 MOHACTHpd WT(11) II8THOH H AdH(10
Ad HMAIOT(%) TdM(11) nAdTHTH, H O( HEc(k) A0X0A(1.), 410 ciA npHrOAHT(11) wT(%)
nonos(%) EA,Hom8 MHTp000AHTS. H Ad HAA4ET(1&) HO%) cOyAHTH OycH TOTH nonti
Er8mEH(%) 118TEHcKOH MOHAcTHpH, a noTpononH HAN AHOpHHitH HOICA(K) WT(11) KOTOpOr0
MHTpOn0AHT4 HAH En(ii)cK(8)nA, d WHH Ad HE HAlidloT(11) HH HCdAHOE AHAO AO THX(%)
flOnWH(11) HA atm.

140
www.dacoromanica.ro
H EWE CANA HOTHWkAHAH moHacTHpS wT(%) 118THOH H Epataitp8 WKOAO MOHAC-
THpt: GSLIAlid CK SCHMH EH H3130pdMil, 1101-rhHWH KOTdp(%) TON EpAHHWH WT(10 Ogp%Wili
W64HHH AO 4104AK-11W A, TA, ropt 4)amckwm(k), AO CTEN1KH rAE rpos(%)
4HH(H) oy IIIHnoT(%), wT(1.) TOAt WE4HHS AO WHIrKWTE adAWHd5, TA, WH4HHS, Ao
wsfrkwilE PSCHORd, TA AO Wgp1MTE ErVkTHHd, a WT(11) TOAt AO G8tuat, Ao CAMIH
IIIHHOT(%), WT(%) TOAt AO 110r0HHW4d, TA AO AM% (%) BEHE ( ) , TA OHAT(1%) OKIAIHS
AO 1pC8pH H, WKLIHHS, AO MA(k) THMOTEWE(H) H, WHLIHHS, AO PSHKS REpKt3EH(H)
H MAT(%) WSLIHHS AO WHirikWTE tLEKA, TA AO osp.hwiE ltiantcH, wT(%) TOAt AO
SCTIE IISTHOH, rAe SnaAaET oy eSildlit. Ad ECT (10 TOTA spanuut MOHACTHp8 WT(10
liSTHOH, AOEHTH COHN PHES, H HUTH CHOH TOHdp(11). d Ha(%) HHKTO 6E3(90 ErSMEHOBSHOAS
AA HE CMtET(1a) S TOTS HpAHHWS HH pHKS AOHHTH, HH TORO(K) HUTH, HH HHOE, HH )E41.4.-
HOE pOEHTH. TOE 111%CE HHWE HHCAHHOE Ad ECT(10 MOHACTHpEHH WT(%) IISTHOH, WT(%)
HAC(11) OIrpHK(%) H CkHikCEM(15.) A0r0AWM(k), HEHOpSWEHO HHKOAHHCE, Hd
d HA TO ECT(11) Htpe r (0) C (110) A(CT)Hd MH, HHWE HHCANHdrO, M6I, GTEZISdHd
KOEgOAT, H Htpa nptirkamoKnEHHr(%) c(w)HoK r(o)c(no)A(cT)Ka mH, ItInEAAHApe H Bor-
Aam-Enam, H litpd ROM HAWHroo: Etpa name HAr(d), Htpd Hdlid ASMA, !Ape naHA
rAHrSpd, Htpa name AparowE AEOPHHICd, Htpa name XPILMAHd, HtPd UNA fthia XS-
Awm, Etpd HAHA ,A,MEOrd, Etpe name IIIEZISSAd XOTHHCK0r0, Htpa naHa IiIHKOT% H
neme PtH,EWd 11APICAAARH REMEU,KH, Htpa name dHApEHKd 110pT0pWHCKOr0, Rtpe name
rpoat COpraicKoro, Htpa naHa CEKapl. IlApKAAARd HOHOrpdACK0r0, Htpa maid KAl&WIS
orkTapt, Htpe Hand EGA A0Pd 13FICTtpHHKA, Htpa name epEmia HOCTEAHHK,I, Htpd name
(DpSHTEWd CTOAHHKA, atpa naHA indHAPd KOMHCd H Htpd SCHr(1) HOMp(%) MOAAAHC-
KHK(%), HEAHKHl(k) H MdAHr().
ti HO HAWEM (6) MIIHOTt, KTO ESAET(11) r(o) cn(o) A (4)0Alk(k) HAWN., 3EMAH,
Wi(h) AtTEH HAWK-00 HM WT(K) HaWEr0 poAS HM ESA(6) Koro li(Or)ls. H3EEpET(1)
r(o)cn(o)A(a)pEm(k) MTH HAWEH 3EM4H IVIOAMHCKOH, TOT(%) EH HE 11OpSWHA(10 HA-
HN-1'0 Addlad H HOTHP1OHAEH id, dAH EH STIWKANA ( H SHAMA(%) BdH85KE EC MN AdAH
ROTHfrkAHAH Toro HAWEr0 C(HR)T(0)r0 MOHACTHpd WT(10 1:101(THOH Hlt 3dA(S)WiE
C(HA)TOROLIHHWHr(%) HpEAKWH(6) H pOATTEAEH HAWHX(10, H BA HAWE BAPAHTE H CH(d)-
C(E)HTE H ad 3ApdHiE H CH(d)C OWE 4dAWM('k) HAWHM(11).
ti KTO Ct HOKSCHT(10 TOE flOpSWHTH, TOT(%) Ad ECT(10 HpOKAIAT(11,) WT(%)
r(OCHOA)d R(Or)d GH(d)Cd H4WEr0 I(cvc)S X(pHcT)a, H wT(%) np(t)4(H)cTia Ero M(A)-
T(E)PE, H WT(10 EV(dr)r(E)AHCTH, H WIN AH(0)CT(0)AlL 111%PrOHNHr(k), IIETpa
11411A4 H HpOtliH, H WT(10 THi C(HA)TkIr(11) WT(E)U,6 IIHKEHCKHX(11) H WT(10 H%Ctr(la)
C(HliOTHX(1%) HE E(Or)Oy OVTOAHRWHX"(%), H M ECT(%) HOAOSEH('K) HSAt H HpOKAt-
TOMS tiplio, H Ad HMAET(k) StIACTTE rK OHtMH TIOAEE MEE 11113101Hald HA X(pticT)a
li(or)a: KplaHly. Er0 HA HHX(1%) H HA q4AMC(.11) Hr(%)
d HA E0AWSIO KptnocT(k) TomS whcEAAS 1361WE HHCAHNOMS, KEAtAH ECMH HA-
WEMS HtpHOMS nemS, T-KSTSAS norozisETS, HHC,ITH H HAWS HEUT(1%) HpHIVkCHTH K(1%)
CMS AHCTS HAWEMS.
1.1HCAA(%) TEwAwp(t.) AiraK(%), oy GOrldIrk, (10 A (t)TO xHI1,4H M (d)PT (11)

<Pe verso, insemnare contemporan.>: t ItioHecTiv(%) w-r(i) Hornia,


HA 111011H.

t In numele Taalui, si al Fiului si al Sfintului Duh, Troit sfint.,


de o fiint. i nedesprtit.. Iat eu, robul stpinului meu Isus Hristos, Io
Stefan voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Tdrii Moldovei. Facem
cunoscut, cu aceast carte a noastr, tuturor celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, c a binevoit domnia mea cu bunvointa noastr, i cu inimA
curat i luminat, i cu toat bun'avoia noastr si cu ajutorul lui Dumnezeu,
ca s intrim i s imputernicim sfinta noastr manstire de la Putna, unde
141
www.dacoromanica.ro
este hramul Adormirea presfintei, curatei i preabinecuvintatei stapinei
noastre nascatoare de Dumnezeu i pururea fecioar. Maria, 0 unde este egu-
men rugatorul nostru, arhimandritul chir popa Paisie, i iarasi am facut,
pentru pomenirea sfintraposatilor inaintasi i parinti ai nostri, i pentru sank-
tatea i mintuirea noastra i pentru sanatatea i mintuirea copiilor nostri,
si am dat i am intarit acestei sfinte manstiri a noastre de la Putna, noi,
cu binecuvintarea rugatorului i parintelui nostru chir Gheorghe mitro-
polit de Suceava i cu toti boierii i cu sfatul nostru, toate bisericile Cu
popii care slut in toate satele ce ascult de acea sfinta mnastire de la Putna,
din tinutul Sucevei 0 din tinutul Cernutilor, anume bisericile din tinutul
Sucevei: I-a, din Jicovul de Jos, Cu popa; a II-a, din Maneuti, cu popa;
a III-a, biserica din Voitin, cu pop; a IV-a, biserica din Tirnauca:, cu pop.;
a V-a, biserica din BaIcauti; a VI-a, biserica din Greci, cu popa; a VII-a
biserica din Botasani, cu popk; i iarasi, din tinutul Cernautilor, a VI-a1,
biserica din Cozmin, cu popa; a V112-a, biserica din Cliscauti, cu popa; a
VIII3-a, biserica din Ostrita, cu popa.
$i am dat acelei sfinte mnstiri a noastre de la Putna, noi, i iarasi
cu binecuvintarea rugatorului i parintelui nostru Ioanichie episcop de Rdauti,
ilia 6 biserici cu popi, tot din tinutul Sucevei, anume bisericile: I-a, biserica
din Climauti, cu pop.; a II-a, biserica din Frtauti, cu pop.; a III-a, biserica
din Macicatesti, cu pop.; a IV-a, biserica din Vicsani, Cu popa; a V-a, bise-
rica din Balosinesti, cu pop; a VI-a, biserica cu pop. din Jicovul de Sus,
ce le-am luat, acele 6 biserici, impreuna Cu popii lor, din uricul Episcopiei
de Racauti 0 din privilegiul pe care 1-a avut Episcopia de Radauti de la
bunicul nostru, Alexandru voievod. lar sfintei noastre Episcopii de Radauti
iarasi i-am dat i i-am intarit, in locul acestor 6 biserici mai sus scrise cu popii
lor, alte 6 biserici cu 6 popi din tinutul Cernautilor, anume: 2 biserici cu popii
lor in erg, in Cernauti, iar 3 biserici cu popi in Cuciur si a VI-a biseric. in
Mihalcea,
$i Inca Hate biserici se vor face si se vor innoi de aici inainte i oriciti
popi se vor pune in toate acele sate manastiresti mai sus scrise, i in tinutul
Sucevei, i in al Cernautilor, ei toti s asculte de acea sfint manastire a
noastr de la Putna i s plateasca dare acolo si tot venitul ce se cuvine unui
mitropolit de la popi. $i pe toti acesti popi judece egumenul de la mn.-
stirea Putna, iar protopopii sa.0 vornicii oricarui mitropolit sau episcop
nici o treab cu acei popi, in veci.
$i am intarit man.stirii de la Putna i branistea din jurul manastirii:
Suceava cu toate izvoarele ei, incepind hotarul acelei branisti de la obirsia
Laurei, pe obcin pink' la Falau, si pe Falcau in sus, Ora la crarea unde e
.groapa lui Alexa, la $ipot, de acolo pe obcin pina la obirsia Sadaului,
pe obcin, pink' la obirsia Ruscai si la obirsia Seleatinei, iar de acolo la Suceava,
la $ipot, de acolo la Pogoniste, apoi la casa lui Benea, i apoi iar5.0 pe obcina
la Arsuri i, pe obcin., la Dealul lui Timotei i, pe obcina, la Runcul lui
Berchez, i iarasi pe obcin la obirsia Vetei si la obirsia Maleasei, de acolo la
gura Putnei, unde se vars. in Suceava. Acea braniste sa fie a manastirii
Putna ca s pescuiasca pentru sine si sa-si pasc. vitele. lar altul nimeni s
nu indrazneasca far voia egumenului sa pescuiasca in acea braniste, s
pasca vite i sa nu faca nici alt lucru. Toate aceste mai sus scrise s fie man.-
stirii de la Putna de la noi uric si cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei mele, a mai sus scrisului, noi, Stefan
voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru 0 Bogdan-
Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Neagu, credinta panului

142
www.dacoromanica.ro
Duma, credinta panului Gangur, credinta panului Dragop vornic, credinta
panului Harman, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului Dajbog,
credinta panului Steful de la Hotin, credinta panului Micota i a panului
Reate pircalabi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta
panului Grozea de la Orhei, credinta panului Secara pircalab de Cetatea
Nola, credinta panului Clanau spatar, credinta panului Boldor vistier, cre-
clinta panului Eremia, postelnic, credinta panului Fruntq stolnic, credinta
panului Sandra comis i credinta tuturor boierilor nWri moldoveni, mari
mici.
lar dupi viata noastra, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii notri
sail din neamul nostru sau pe oricine 11 va alege Dumnezeu s fie domn al
tarii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania i intarirea noastra, ci
sa intreasca i sa Imputemiceasca, pentru c i-am dat i i-am Intarit acelei
sfinte manastiri a noastre de la Patna pentru pomenirea sfintraposatilor
lnaintai i parinti ai notri, i pentru sanatatea i mIntuirea noastra i pentru
mintuirea copiilor notri.
Iar cine s-ar incumeta s clinteasca acestea, acela sa fie afurisit de
Domnul Dumnezeu, mintuitorul nostru, Isus Hristos, i de preacurata lui
maic,i de 4 evangheliti, i de 12 apostoli de frunte, Petru i Pavel i cei-
lalti, O. de 318 sfinti parinti de la Nicheia O. de toti sfinpi care au placut
lui Dumnezeu i sa fie asemenea lui Iuda i blestematului Arie, i s aiba
parte cu acei iucfei care au strigat asupra lui Hristos Dumnezeu: singele lui
asupra lor i asupra copiilor lor.
lar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Tautul logofat, sa scrie i s'a at1rne pecetea noastra
la aceasta carte a noastra.
A scris Teodor diac, la Suceava, In anul 6998 <1490> martie 15.
<Pe verso, 1nsemnare contemporank>: t Manastirii de la Patna, pentru
PoPi-
<Alta hisemnare, din sec. XVIII>: Pentru popi.
M-rea Putna, Inv. nr. 625 b.- nr. 5, din perioada interbelica, si 848, din 1863 (predat
in custodia Muzeului de istorie a R. S. Romania, inv. nr. 9202). Orig., perg. (39,5 x 45 cm.),
pecete atirnata, din ceara. alba, (snur de matase visinie), cu legenda: t iw GTI4S1fil
110EBWAII, rwenomp 31.%/111

0 trad., din 1726 ianuarie 10, de Miron Gafenco, la M-rea Putna, inv. nr. 124, si alta,
din a doua jumatate a sec. XVIII, ibidem, inv. nr. 129. 0 trad. germ., din 1782 ianuarie 26,
la Arh. St. Bucuresti, Consiliul Aulic de Razboi al Bucovinei, VIII/62 a.
0 copie slava., dupa foto orig., trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. Cos-
tachescu, <Doc. Stefan eel Mare>, f. 779-783 (nr. 266).
EDITH: Pumnul, Privire relpede, p. 93 (rez., dupa Protocolul imperial); Wickenhauser,
Woronetz und Putna, p. 173 175 (nr. 23) (trad. germ., cu unele greseli); Dan, Com. Straja,
p. 3-5 (trad. rom., dupa. trad. germ. din Tabula Tara din Carnal*); idem, M-rea ,si com.
Putna, p. 20-23 (trad. din 1726 ianuarie 10, de Miron Gafenco), p. 88 (rez. al edit., diva
orig.), p. 165 (nr. 1), (rez. din condica lui Vartolomei Mazareanu; in nota se ment. o trad.
germ. in Protocolul tabular", nr. 98); I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 418-424 (nr. CCXV)
(text slay si trad.); Balan, Doc. bucovinene, II, p. 13 (nr. 35) (rez., dupa, I. Bogdan); D.I.R.,
A, II, p. 134 136 (nr. 125) (trad., dupa orig.).
1 Numerotarea bisericilor din tinutul Carnal*, gresita de diac; in mod firesc urmeazi
biserica a. VIII-a (W).
2 Corect: a IX-a (Z).
3 Corect: a X-a (7).
!a loe de: ca...
5 Sau G&Alaa (cf. doc. nr. 285).

143
www.dacoromanica.ro
75 1490 (6998) martie 16, Suceava.

Von Gottes Gnaden, wir, Stefan Woewoda, Hospodar des moldauischen


Landes, thun kund durch diesen unseren Brief Allen, die solchen sehen oder
lesen hrenl, wienach vor uns und all unseren moldauischen Bojaren geko-
mmen ist unser Diener Peter und seine Balder: Andreiko, Matias und Iori
und ihre Schwester Marina, Daschkos von Klitkouzi Kinder, Grosas und
Michails Enkel, aus ihrem guten Willen, von niemand gezwungen oder ver-
gewaltiget, und haben verkauft ihr wahrhaftes Vater-und Grossvatergut
vermge Handveste Hirer Grossvater, Grosas und Michails, ein Dorf am Prut
an der Mandung des Derelui, namens Klitkowzii in Cernower Bezirk. DieSes
Dorf haben sie uns(erem) H(err)sch(af)t selbst um 250 tatarische Gulden
verkauft. Und uns(ere) H(err)sch(af)t hat all dieses Geld, 250 tatarische
Gulden, in die Hnde Peters und seiner Braden Andreiks, Matias und Ioris
und ihrer Schwester Marina vor unseren Bojaren bezahlt. Und den Vorre-
chtsbrief, welchen sie von unserem Ohm dem Woew(od) Stefan auf dieses
Dorf hatten, haben sie auch in unsere Halide gegeben.
Gleichfalls ist vor uns und unsere Bojaren gekommen unser Beter,
H(er)r Pop Anastasi, Egumen des heil(ige) Klosters Moldawiza, (wo das
Gotteshaus der Verkandigung der reinsten Gottesgebrerin ist)2, und alle
in diesem Kloster wohnenden Brder in Christo und sind mit unser(em)
H(err)sch(af)t nach ihrem guten Willen abereingekommen, und haben un(se-
re) H(err)sch(af)t vermge Handveste des Klosters Moldowiza einen Bie-
nengarten namens Komarna in der Bochotin gegeben. Und uns(ere) H(err)-
sch(af)t hat diesem unseren heil(igen) Kloster Moldowiza far diesen Bienen-
garten Komarna 5 Falten (Tagw. erk) 2 Weingarten auf dem Hrolower Berge
gegeben, welche 5 Tagwerk Weingarten uns(ere) H(err)sch(af)t von Bilik
von Hralow und Toader von Hralow, von Iwan Dispot aus Bossante, vom
bsen (reu)2 Demeter aus Hralow und von Ion, Sohn Retilows aus
Matin, um 260 tatarische Gulden gekauft und ihnen alles mit barem Gelde
bezahlt hat.
Hiebei hat es uns(ere) H(err)sch(af)t far gut befunden nach unserem
guten Wolwollen, mit reinem und erleuchtetem Herzen, mit all unserern
guten Willen und mit Gottes Hilfe, auf dass wir bestarken und bekraftigen
unser heil(ige) Kloster Putna, wo das Gotteshaus der Himmelfahrt der reinsten
Gottesgebrerin, und wo der Egumen Archimandrit Paisie ist, und haben
gemacht far die Seelen unserer selig ruhenden Voreltern und Eltern, far
unsere Gesundheit und unser Seelenheil, far die Gesundheit und das Seelen-
heil unserer Ehefraun Maria und Hu- die Gesundheit und das Seelenheil un-
serer Kinder, und haben diesem unseren heil(igen) Kloster Putna das obge-
schriebene Dorf am Prut an der Mandung der Derelui, namens Klitkowze
in t ernowzer Zenut gegeben, eine Handveste mit allen Eink-anften und all
dem alien Hotar, wo solcher von jeher bestanden hat unverbrachlich far
immer, in Ewigkeit.
Und den Vorrechtsbrief, den Peter und seine Brader Andreiko, Matias
und Iori und ihre Schwester Marina in unsere Hande gegeben, welchen sie
auf dieses Dorf von unserem Oheim, dem Woew(od) Stefan hatten, diesen
hat uns(ere) H(err)sch(af)t auch in die Hande unseres Beters Paisie, Archi-
mandriten von Putna, gegeben. Auch haben wir diesem heil(igem) Kloster
noch den obgenanten Bienengarten namens Komarna in der Bochotin gege-
ben, gleichfalls eine Handveste unverbrfichlich fur immer, in Ewigkeit.

1.44
www.dacoromanica.ro
Und wir haben auch noch gegeben und bekrftigt diesem heil(igem)
Kloster Putna unsere angestammten Mhlen, welche auf dem Siret, bei der
Stadt Siret sind, gleichfalls eine Handveste unverbriichlich, in Ewigkeit.
Und der Hotar dieser Mahlen fngt etwas unterhalb den Miihlen am
Siret an, von der Mandung des Stadtbaches, dann etwas Bach aufwarts
zu zwei Apfoltern, zu einer bezeichneten Papel, die am Ufer dieses Baches
steht, von da gerade zu einem bezeichneten Birnbaum, dann gerade zu einer
bezeichneten Apfolter, dann fiber den Weg und fiber das Feld zu einer bezei-
chneten grossen Weide, dann zu einer krummen Weide am Ufer des Siret
oberhalb den Malen, wie ihn H(er)r Tutul, der Kanzler, abgemarkt und
bezeichnet hat. Und in diesem Hotar mag sich das Kloster eine Ueberfhre
(Porom12 auf dem Siret, eine Maize und ein Mahlhaus herstellen.
Jnd hiefar ist die lhgl(aubigung) uns(erer) H(err)sch(af)t des obge-
schriebenen wir Stefan Woew(od.) und die Bagl(aubigung) uns(erer) H(err)-
sch(af)t vielgeliebtesten Shne, Alexander und Bogdans Wlad, und die
Begl(aubigung) unserer Bojaren: d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Niag,
d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Duma, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Gangur, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Dragosche, Hofrichters, d(ie)
B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Herman, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Iazko Hudid, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Dashbog, d(ie) B(eglau-
bigung) d(es) H(er)r(n) Steful, Parkalaben von Hotin, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Mikot und H(er)r(n) Rhesch, Parkalaben von Nemz, d(ie)
B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Andreiko des Cortorowers, d(ie) B(eglaubi-
gung) d(es) H(er)r(n) Grosa von Orhei, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Ion Sekark Parkalaben von Nowograd, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Ding, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Kln.u, Schwerttrgers, d(ie)
B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Boldor, Schatzmeisters, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Eremia, Kmtnerers, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Mogila, Mundschnks, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Ion Fruntesch,
Truchsessen, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Schander, Marstallers, und
die B2g1(aubigung) all unserer moldauischen Bojaren der grossen und der
kleinen.
Und nach unserem Leben wer Hospodar unseres Landes sein wird von
unseren Kindern oder unserem Geschlechte, oder wen immer Gott auser-
whlen wird, Hospodar zu sein unseres moldauischen Landes, der soil unsere
Schenkung und B2krftigung nicht umstossen, sondern sie bestrken und
bekrftigen. Wer es aber versuchen sollte, diese unsere Schenkung und Be-
krftigung umzustossen oder zu zernichten, der soll vcrflucht sein von Gott
dem Herrn, unserm Erlser Iesu Christo, von seiner reinsten Mutter, von
den 4 heil(igen) Evanghelisten, von den Oberaposteln Peter und Paul und
den fibrigen, von den 318 gottgetragenen Vtern von Nikea und allen Heiligen,
die von Ewigkeit her Gott wolgefllig waren. Er soll gleich sein luda, dem
Verrter, und dem verfluchten Arias, mad soll seinen Teil haben mit jenen
luden, welche zu Christus dem Herrn geschrien: Sein Blut fiber uns und
unsere Kinder I"
Und zu mehrerer Bestrkung und Bekrftigung all des Obgeschrie-
benen haben wir unserem getreuen H(er)r Tutul, Kanzler, befohlen zu
schreiben und unser Siegel beizuhngen diesem unseren Briefe 8.
Toader der Schreiber hats geschrieben zu Sodawa im P(ahre) 6998/1490
des Mon(at) Mrz 16.
145
www.dacoromanica.ro
Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Trii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrk tuturor celor ce o vor vedea
sau o vor auzi citindu-se, c au venit, inaintea noastr. i Inaintea boierilor
noqtri moldoveni, sluga noastr. Petru i fratii lui, Andreico, Matei i Iurie,
sora lor, Mrina, copiii lui Daco din Cliciauti, nepotii lui Groza i ai lui
Mihilk de bunvoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, 0 au vindut ocina
dedina lor dreapt, din uricul bunicilor lor, Groza i MiMilk un sat pe Prut,
la gura Derehluiului, anume Clicicuti, in tinutul Cernuti. Acest sat 1-au
vindut Insumi domniei noastre, pentru 250 de zloti ttre0i. Si domnia noa-
str a plait toti ace0i bani, 250 de zloti ttare0i, In mlinile lui Petru 0 ale
fratilor lui, Andreico, Matei, Iurie, 0 ale surorii lor, Mrina, Inaintea boierilor
notri. lar privilegiul, pe care 1-au avut de la unchiul nostru, Stefan voievod,
pentru acest sat, Ina 1-au dat In mlinile noastre.
De asemenea a venit, inaintea noastr. 0 a boierilor no0ri, rugtorul
nostru, chir popa Anastasie, egumen al sfintei mnstiri Moldovita, (unde
este hramul Buravestirea preacuratei nscAtoare de Dumnezeu)4, i cu toti
fratii intru Hristos, care locuiesc in aceast mnstire, i s-au inteles cu dom-
nia noastr de bunAvoia lor 0 au dat dcmniei noastre uricul mndstirii Moldo-
vita pentru o prisack anume Ccmarna, la Bohotin. lar domnia noastr am
dat sfintei mnstiri a noastre Moldovita pentru aceast. prisac. Comarna
5 flci de vie In dealul Hirldului, pe care 5 flci de vie domnia noastr le-am
cumparat de la Bilic din Hirlu 0 de la Toader din Ilklu, de la Ioan Despot
din Bosancea, de la Dumitru Ru din HirMu, 0 de la Ion fiul lui Rcit
de la Miletin, pentru 260 de zloti tatare0i; 0 le-am pltit totul cu bani gata.
Dup aceasta, domnia mea am socotit c este bine, cu buravoia noastrk
Cu inim curat i luminatk din toat bunAvointa noastr i cu ajutorul
lui Dumnezeu, ca s. Infrim i sk imputernicim Sfinta noastr. mnstire
Putna, unde este hramul Adormirea 5 preacuratei noastre nscktoare de
Dumnezeu i unde este egumen arhimandritul Paisie, si am fAcut pentru
sufletele sfintrposatilor notri strmo0 i parinti, pentru snratea 0 min-
tuirea noastrk pentru sntatea i mintuirea doamnei noastre, Maria, 0
pentru skratatea i mintuirea copiilor notri 0 am dat acestei sfinte mn-
stiri a noastre, Putna, mai sus scrisul sat pe Prut, la gura Derehluilui, anume
Clicicuti, In tinutul Cernuti, s-i fie uric, cu tot venitul i cu tot hotarul,
pe unde au folosit din veac, neclintit niciodat, In veci.
$i privilegiul pe care Petru i fratii lui, Andreico, Matei i Iurie, i sora
lor, Mrina, 1-au dat in miinile noastre, pe care 1-au avut pentru acest sat
de la unchiul nostru, Stefan voievod, pe acesta domnia noastr. inc. 1-am dat
In miinile rugAtorului nostru Paisie, arhimandritul de la Putna. !rick am mai
dat acestei sfinte mnstiri mai sus numit a prisa a Comarna, la Bohotin, de
asemenea uric neclintit niciodatk in veci.
$i Inca am mai dat i am intrit acestei sfinte mnstiri a noastre,
Putna, morile noastre proprii care sint pe Siret, la tirgul Siret, de asemenea
s-i fie uric, neclintit niciodatk In veci.
$i hotarul acestor mcri Snare ceva mai jos de mori, pe Siret, de la
gura piriului tirgului, oi ceva mai in sus pe piriu, la doi meri, la un plop
insemnat care Este re rnarginea acestui piriu, de acolo drept la un pr in-
semnat, apoi drept la un ink. Insemnat, apoi, peste drum 0 peste cimp, la
o saicie mare insemnatk aroi la o salde strimb pe malul Siretului, mai sus
de mori, cum a hotrnicit 0 a insonnat pan Thutul logoat. Si In acest hotar
s-0 fac nfngstirea un pod umbltor pe Siret, o sladnit i o moark.

146
www.dacoromanica.ro
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor f ai domniei noastre, Alexandru
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Neagu,. credinta
panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului Drago vornic,
credinta panului HOrman, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Dajbog, credinta panului Steful pirc5.1ab de Hotin, credinta panului Micotk
i a panului Reate pirclabi de Neamt, credinta panului Andreico Ciorto-
rovschi, credinta panului Groza de la Orhei, credinta panului Ion Secar
pircOlab de Cetatea Nou., credinta panului Dinga, credinta panului ClOnOu
spOtar, credinta panului Boldor vistier, credinta panului Eremia postelnic,
credinta panului Moghill ceanic, credinta panului Ion Frunte stolnic, cre-
dinta panului Sandra comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni,
mari i mici.
lar dupa viata noastrO, cine va fi domn al trii noastre, din copiii
notti sau din neamul nostru sau pe cine 11 va alege Dumnezeu s fie domn
al trii noastre, Moldova, acela s nu clinteasck dania i intrirea noastra,
ci s-o intdreasck i s-o imputerniceascl. lar cine ar incerca s clinteasc sau
s nimiceasc aceast. danie i intrire a noastrk, acela sk fie blestemat de
domnul Dumnezeu, mintuitorul nostru Iisus Hristos, de preacurata lui maic5.,
de cei patru evangheliti, de apostolii de frunte Petru si Pavel i de ceilalti,
de 318 pOrinti purttori de Dumnezeu de la Nicheia si de toti sfintii care din
veac au plcut lui Dumnezeu i s fie asemenea lui luda tfdtorul i bleste-
matului Arie i s ailA parte cu acei iudei care au strigat asupra domnului
nostru Hristos: singele lui asupra noastrk i asupra copiilor notri.
S't pentru mai mare putere i infirire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului nostru pan, Tutul logort, sk scrie i s atime
pecetea noastrk la aceast carte a noastr5..
A scris Toader diac, la Suceava, in anul 6998 <1490), in luna martie 16.

Dup Wickenhauser, Woronetz und Putna, p. 176 179 (nr. XXV). Trad. germ. dupl
orig. slav, perg., pecete atirnat.
Ala trad. germ., din 1782 februarie 11, de M. S. Lopeiski, cu data de zi: 6, la Arh.
St. Suceava, Fond M-rea Putnz, 1/15 (inr. vechi al M-rii Putas., nr. 131).
O copie dup. Wickenhauser, trad. rom. i comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M.
CostSchesou, <Doc. . tefan cel Mare>, f. 787-791 (nr. 268).

ALTE EDITII: Fondul religionar, in Candela", An. VIII, 1889, P. 746 (rez., cu data de zi t
6, dup Protocolul Comisiei de delimitare a mosiilor din 1781, nr. 131); Wickenhauser, Moldowiza,
p. 20 (rez. germ. al editorului) .; Dan, M-rea Fi com. Fuina, P. 19 (nr. 5) (ment., cu data de zi:
6, dupl Protocolul Comisiei de delimitare a mosiilor din 1781, nr. 131) si P. 194 (nr. 2) (rez.
dupl orig., din 1764, cu unele greseli, in Catastiful lui Vartolomei Mzreanu) ; I. Bogdan,
Doc. .Ftefan, I, p. 428-429 (nr. CCXVII) (rez. dezv. si trad. hotarnicei morilor de la Siret,
dupl Wickenhauser, cu mentionarea greselilor, din cele don& trad. germ. si a deosebirilor dintre
ele); D.I.R., A, II, p. 136 138 (nr. 127) (trad., dupl Wickenhauser).

1 De la Hospodar" pin la Urea", intregit, potrivit indicatiei lui Wickenhauser, dup


doc. din 1443 (6951) august 3, din acelasi volum, p. 151 (nr. VIII) ; (cf. D.R.H., I, nr. 237).
2 Parantezele lui Wickexhauser.
3 De la Und zu mehrer Bestrkung" pin5. la Briefe", intregit, potrivit indicatiei lui
Wickenhauser, dupl doc. din 1487 (6995) m3.rtie 7 (v., in acest volum, doc. nr. 9).
V. nota 2.
5 In textul germ.: Himmelfart" (inltarea).

147
www.dacoromanica.ro
76 1490 (6998) martie 16, Suceava.

Tlmcire denti uriculti lui Stefanti v(oie)vod, ctitorulti sf(i)ntii m(.)-


n(.)stiri Putnii, care uric iaste scris pe sirbia, dinti anii 6998 <1490> mart(ie)
dina 16 zile.
Dina mila lui D(u)mn(e)zu, noi, Stefanti v(oie)vod, domna Trii
Moldovei. Facemii stir cu aceast carte a noastr tuturora cui voril cuta
pre dinsa sau o vorti audzi-o cetindu-se, i cinda va fi cuiva trebuintk s o
stie pre aceasta, iat au venit, inainte noastra i lnaintea a tuturor boerilor
nostri moldovenesti, slugile noastre Stanciul i cu fratii lui, Ivanco i Isaico,
feciorii Fedchii Starostesculil, nepotii Mihului si a Jurjii Starosticiul, de a lorti
bunvoie, de nimeni nevoiti i nici siliti, si au vindut a sa driapt mosie,
uricula lor celti dreptii, din uriculti strkmosului lor, Jurj a Starostele, si a
mosului lor, Mihula Stkrostesculb., si a tatklui lor, Fedca Strostesculti,
din dres ce-au avutti ei de la mosul 1 nostru, Alexandru v(oie)vod, i de la
unchii nostri, <de la>2 Iliasti v(oie)vod si de la tefan v(oie)vod, unti
anume M5.cicktvtii, pe Suceav, i cu moril ce sIntti pe Suceava, i min()-
stire(a) satului acluia; i acl satti l-au vindutti i ac m(k)n(5.)stire domnii
mel, drept 400 zlati ttrsti. i am platit domnia mea toti banii aciia, 400
zlati ttrsti, In miinil Stanciului si a fratilOrt. lui, Ivanco i Isaico, feciorilorti
Fedchii Strostescului, Inainte boerilor nostri. i tocmindu-ne i pltindu-le
tot deplin, iar domniia m la aceasta bine am voitti, cu a noastr bun-
voint i cu inimk curat i luminat i dint"' toat voia noastr ce bun cu
agiutoriul lui D(u)mn(e)dzu, pentru ca s Intrim i s IntemeemA a noastra
s(i)nt m(5.)n(6)stir de la Putna, unde iast hramulti Adormirea pre(a)sf(i)ntei
ndsctoare de D(u)mn(e)zeu, unde iaste igumen arhimandritult. Paisie, amti
fcutti pentru sufletele celor rposati, intru sfintirea a mosilor i a printiloril
nostri, i pentru a noastr s()n()tate i mintuir, i pentru s()n(5.)tatea
mintuirea doamnei noastr Mari i pentru s(5.)n()tatea i mintuirea a fiilorti
nostri, i am dat acei sf(i)nte m()n()stiri, acelti sattice s-au dzis mai inaint,
anume Macicatovtii, pe Suceavk, i cu morile ce sintil pe Suceav i cu
m(5.)n()stirea aclui satti, ca s-i fie uric, cu totu venitulti, i cu toate hota-
rkle vechi, pe unde au fostil dinu vacu, nestrmutatil niciodat, In veci.
iarsi Intru aclas ceasti asijderea au venit inainte noastr i inainte
a tuturorti boerilor nostri, rugtoarea noastr5. Efrosina starita i cu toate surorile
de la m(5.)n()stirea ce iast la Horodnicu, unde iast hramulti a Inltrii
cinstitei si de viiat fdtoarii cruci, si au inchinatti acea m()n()stir si un
satti ci iaste al aciiasi m()n()stiri, anume Balasinestii, pe Suceav, care acel
satti Balasinestii au fost datti, de cei ce-au fost mai inainte de noi, acei
m(5.)n(A)stiri. Acea mnstir i acelti sat li-au inchinatti ca s fii supuse sf(i)ntei
a noastr m()n(a)stiri de la Putna, biserici Adormirei pre(a)sfintei nascktoari
de D(u)mn(e)dzdu, i dresele ce-au avutti starita Efrosina i cu surorile. pr
ac m(5.)n(a)stire si pre acel sat-6, de la cei ce-au fostti mai inainte de noi,
le-au datu in miinile rugtoriului nostru Paisii arhimandritului de Putna.
Deci i noi vadzindil ac bunvoint, asijderea i noi pe a lorti bun voea
am datti si am intritti rn(5.)n()stirei noastr de la Putna ac m()n(k)st(i)r
de la Horodnicu cu totti venitulti, citu din veci au fostti supuse acei m(.)-
n(.)st(i)ri, i aclti sad' ce s-au scristi mai susti, Balasinestii, uricti cu
venitulti i cu toate hotaille lui cele vechi, pe unde au fostti dinu vacu, nestr-
mutate nici odnoar, in veci.
Iar spre aceasta iaste credinta mai susti numitului, noi Stefanti v(oie)vod
credinta preaiubitilor nostri fii, Alexandru, Bogdanu [si] Vlad, i credinta

148
www.dacoromanica.ro
boerilor nostri: credinta boeriului Dumii, credinta boeriului Gangurfi, cre-
dinta boeriului Dragos dvorniculfi, credinta boeriului Ghermanti, credinta
boeriului Iatco Hudici, credinta boeriului Dajdiboga3, credinta boeriului Stefulii.
pirclabulti Hotinului [i proci]i, credinta boeriului Micot si a boeriului
Reteasii, pirelabilorti din Niamtu, credinta boeriului Andreica Ciorto-
credinta boeriului Grozii pircalabului de Orheiu, credinta boerului
Ioanu Scar., pircalabulti Cettii Noao, credinta boeriului Dingi, credinta
boeriului ClanAu sptar, credinta boeriului Bolduril vistiarniculii, credinta
boeriului Ieremii postelnicula, credinta boeriului Moghila pharniculii, ere-
dinta boeriului Ioanu Fruntesil stolnicul, credinta boeriului Sandru
credinta a tuturorii boerilorti nostri moldovenesti, si a celorii mari si a celoril
mici.
Iar dup a noastr viiat, cine va fi domnu trii noastr, dind ficiorii
nostri sau din neamulti nostru, sau ori pre cine va aleg D(u)mn(e)z.0 s fii
down trii noastre Moldovii, acela s nu stric daniia i intrirea noastr,
ce Inc s o intriascA s o intemeedz. Iar cine se va ispiti s strice sau
s rsipasc daniia i miluirea noastr, unul ca acla s fie blasamatii de
donmul mntuitoriul mieu Hr(i)stosil si de precurata lui maic nsc-
toare de D(u)mnedzu si de 4 sf(i)nti evanghelistii si de sf(i)ntii verhovnici
apostoli Petru si Pavel si de ceelalti sf(i)nti apostoli, si de sf(i)ntii purttori
de Dumnedz(u) 318 pdrinti de la Nicheea i s fie asemene Iudii i procleatului
Arii i ca s aib parte cu jidovii aciia cari au strigat asupra d(o)mnului
Hr(i)stosil: singele lor, asupra lor i asupra
lark pentru mai mare intrir6 i intemeer a tuturora cebra ce s-au
scrisii mai susti, am poruncitil credinciosului boerului nostru, Tutulti
logofetulfi, s scrie i s spindzur pecete noastr la aceast carte a noastr.
Au scris Theodoru diaculfi, in Suceava, in anii 6998 <1490> Martii 16.
Din adevaratula uriculA ci iast scrisu pe sirbiie au tlmacita arhi-
maridrituld Vartholomei Mazerianulti, in anulli 1778 maii 30 dzile.
M-rea Putna, Inv. nr. 150. Trad.
0 trad. germ., din 1782 februarie 1, cu greseli de lecturS. la numele proprii, de M. S.
Lopeiski, la Arh. St. Suceava, Fond M-rea Putna, 1/16 (Inv. vechi al M-ni Patna, nr. 103).
0 copie a trad. din 1778 mai 30 si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. CostA-
chescu, <Doc. Stefan cel Mare>, f. 784-786 (nr. 267).
EDITII: Wickenhauser, Hotnor, p. 205-207 (nr. IV) (trad. germ. cu erori si cu data
gresia: 6978 (1470); idem, Woronetz und Putna, p. 176 (rez. germ.); Dan, M-rea fi cons. Putna,
p. 20 (rez. al editorului) si p. 172 173 (nr. 4) (rez. din 1764, dupa orig., de Vartolomei 115.a-
reanul); Fondul religionar, Candela", An. VIII (1889), p. 738-739 (rez., din 1781, avind doar
data de an); I. Bogdan, Doc. Stefan, I, p. 425-428 (nr. CCXVI) (trad. din 1778 mai 30);
D.I.R., A, II, p. 138 140 (nr. 128) (trad., dup& I. Bogdan).

Adia: bunicul".
I Omis.
a In loc de: Dajbog".
6 Pus intre paranteze drepte de traduator.

77 1490 (6998) martie 16, Suceava.


Von Gottes Gnaden, wir, Stefan Woewoda, Hospodar des moldauischen
Landes, thum kund mit diesem unseren Brief Allen, welche in solchen sehen
oder ihn lesen hren, sofern dies jemand erforderlich sein wird, wienach geko-
mmen sind vor uns und all unseren moldauischen Boj aren unsere Diener,
Bogdan von Woitin und sein Bruder Iwan der jfingere (miciorni) 1 und ihre
149
www.dacoromanica.ro
Schwestern, Ilka und Muscha, Hermans Kinder und Iazkos Neffen (Nepotowe)1,
aus ihrem guten Willen, von niemand gezwunden oder vergewaltigt, und haben
verkauft ihr wahrhaftes Vatergut vermage Handveste und des Vorrectsbriefes
ihres Vaters Herman, welchen er von unserem Ahne Alexander dem Woew(od)
hatte, ein Dorf namens Woitinul, wo das Haus ihres Vaters Herman und ihres
Ohms Iazko war, wo der Woitin aus Wald und Almen hervorkommt, wo ihre
Kirche (Monastir)1 war und ihr alter Heuscblag unter dem Tann. Dies
haben sie verkauft uns(erem) H(err)sch(af)t um 500 tatar(ische) Gulden.
Und uns(ere) H(err)sch(af)t hat all dieses Geld, 500 tatarische Gulden,
bezahlt ganz mit barem Gelde in die Hande uns(erer) Diener, Bogdan von
Woitin, seines Bruders Iuon des kleineren (jangeren)1 und ihrer Schwestern,
nka und Muscha, vor all unseren Bojaren.
Auch haben sie den Vorrechtsbrief, den ihr Vater Herman und ihr
Ohm Iazko auf dieses Dorf am Woitin und auf diese Alm, wo ihre Kirche war
und ihr alter Heuschlag, von unserem Ahne dem Woew(od) Alexander hatten,
diesen haben sie auch in die Halide uns(erere) H(err)sch(af)t gegeben.
Hiebei haben es uns(ere) H(err)sch(af)t ffir gut befunden mit unserem
guten Wolwollen, mit reinem und erleuchtetem Herzen, mit all unserem guten
Willen und mit Gottes Hilfe, damit wir unser heil(ige) Kloster Putna, wo das
Gotteshaus der Himmelfahrt (Entschlafung)1 der heiligsten Gottesgebrerin,
und wo der Egumen Archimandrit Paisie ist, bestazken und bekraftigen, und
haben gemacht tar die Seelen unserer selig ruhenden Voreltern und unserer
Eltern, fr unsere Gesundheit und unser Seelenheil, ffu. die Gesundheit und
das Seelenheil unserer Eherfraun Maria und fr die Gesundheit und das Seelen-
heil unserer Kinder, und haben gegeben diesen heil(igem) Kloster Putna dieses
obgeschriebene Dorf namens Woitinul, wo der Woitin aus Wald und Ahnen
hervorkommt, wo Herman und Iazkos Kirche war und ihr alter Heuschlag
unter dem Tann, unserem Kloster eine Handveste mit allen Einkiinften und
allen seinen Hotarungen, wo solche von jeher bestanden haben, unverbriichlich
Hu- immer, in Ewigkeit.
Und die Vorrechtsbriefe, welche Bogdan und Iwan der jiingere und ihre
Schwestern, Ilka und Muscha in unsere Hand gegeben, diese haben auch wir
in die Hande unseres Beters Paisie, Archimandriten von Putna, gegeben.
Auch haben wir diesem heil(ige) Kloster 11 Zigeuner Gesinde ( ?)2
(6eljed)lvon unseren erbangehrigen Zigeunern gegeben, die wir aus dem
bassarabischen Lande erhalten haben, namentlich: die Zigeuner Talpu und
seine Shne: Todorik, Shamba, Molda und PVman, Opr und all seine Kinder:
Mela mit seinen kindern, Dandiul mit seinen Kindern, Peter und Wasiu
(Basil) 1 und all seine Kinder, Warchare und seinen Sohn, Dan6iul und all seine
Kinder, Mikul mit seinen Kindern, Ian und seiner' Sohn, Bratul und all seine
Kindern, Ngul und seinen Sohn, Chak und all seine Kinder, Slaw mit seinen
Kindern, Tampa mit seinen Kindern, Langa mit seinen Kindern und Chrab
mit seiner Genossenschaft (deledeja) 1. All diese obgeschriebenen Zigeuner
sollen unserem obgenannten heil(igem) Kloster eine Handveste sein mit allen
Einkiinften, unverbrchlich far immer, in Ewigkeit.
Uhd hieffir ist die Begl(aubigung) uns(erer) H(err)sch(af)t des obgeschrie-
benen, wir, Stefan des Woew(oda), und die Begl(aubigung) der vielgelieb-
testen Shne uns(erer) H(err)sch(af)t(s), Alexanders und Bogdans-Wlad, und
die Begl(aubigung) unserer Bojaren: d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Njag, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Duma, d(ie) B(eglaubigung) d(es)
H(er)r(n) Gangur, d(ie) B(eglat bigt ng) d(es) H(er)r(n) Dragosche, Hofrich-
ters, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Herman, d(ie) B(eglaubigung)

150
www.dacoromanica.ro
d(es) H(er)r(n) Iazko Hudid, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Dashbog,
die B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Steful, Parkalaben von Hotin, d(ie) B(e-
glaubigung) d(es) H(er)r(n) Mikot und H(er)r Rezesch, Parkalaben von Nmz,
d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Andreik des Cortorowers, d(ie) B(eglau-
bigung) d(es) H(er)r(n) Grosa von Orhei, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Ion Sekar., Parkalaben von Nowograd, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Ding, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Klndu, Schwerttrgers, d(ie)
B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Boldor, Schatzmeisters, d(ie) B(eglaubigung)
d(es) H(er)r(n) Eremid, Kmmerers, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n)
Mohila, Mundschdnks, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Fruntesch,
Truchsessen, d(ie) B(eglaubigung) d(es) H(er)r(n) Schander, Marstallers, und
die Begl(aubigung) all unserer moldauischen Bojaren der grossen und der
kleinen.
Und nach unserem Leben, wer Hospodar unseres Landes sein wird von
unseren Kindern oder unserem Geschlechte, oder wen immer Gott auserwllen
wird, Hospodar zu sein unseres molduischeni-andes, der soil doch unsere
Schenkung und Bekrtfigung nicht umstossen, sondern sie bestrken und
bekrftigen. Und wer es versuchen sollte unsere Schenkung und Bekrafti-
gung zu verlessen oder zu vernichten, ein solcher soil verflucht sein von Gott
dem Herrn, unserem Erkifer Iesu Christi, von seiner reinsten Mutter, von den
4 heil(igen) Evanghelisten und von den heil(igen) Oberaposteln Peter und Paul
und den ilbrigen, von den 318 gottgetragenen Vdtern von Nikea, von allen
Heiligen, welche Gott wolgefllig waren, und er soll gleich sein Iuda und dem
verfluchten Arias, und soli seinen Teil haben mit jenen Iuden, welche zu Chri-
stus dem Herrn geschrien: Sein Blut fiber uns und unsere Kinder !"
Und zu mehrerer Bekriftigung all des Obgeschriebenen haben wir
un.serem getreuen H(er)r(n) Tdutul, dem Kanzler, befohlen zu schreiben und
unser Siegel beizuhdngen diesem unseren Briefe.
Geschrieben hats Teodor der Schreiber (Diac)1 zu Saawa im I(ahre)
6998/1490 im Mon(at) Mrz 16.

Din mila lui Dumnezeu, noi, *tefan voievod, domn al Tdrii Moldovei.
Facem cunoscut, cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
o vor auzi citindu-se, dad va fi cuiva nevoie, cd au venit, inaintea noastrd
Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, slugile noastre Bogdan de la
Voitin i fratele lui, Ion Miciorna, i surorile lui, Ika si Musa, copiii lui Hdrman,
nepotii lui Iatco, de bundvoia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, si au vindut
mina lor dreaptd, din uricul si din privilegiul tatdlui lor Hrman, pe care 1-a
avut de la bunicul nostru, Alexandru voievod, un sat, anume Voitinul, unde
a fos casa taalui lor, Harman, i a bunicului lor, Jaco, unde iese Voitinul din
pddure i din poieni, unde a fost mdndstirea lor i finatul lor cel vechi, sub codru.
Aceasta au Vindut Insumi domniei mele pentru 500 de zloti tltdresti.
domnia mea a pldtit toti acesti bani, 500 de zloti tdtdresti, deplin cu
bani gata In minile slugilor noastre, Bogdan de la Voitin si ale fratelui s.0
Ivan Miciorna si ale surorilor lor, Ilea si Musa, inaintea tuturor boierilor nostri.
De asemenea, privilegiul pe care 1-au avut tatll lor, Ildrman, i bunicul
lor, Iatco, pentru acest sat Voitin si pe aceastd poiand unde a fost mndstirea
lor i finatul lor cel vechi, de la bunicul nostru, Alexandru voievod, pe acesta
Ina I-au dat In mlinile domniei noastre.
Dupd aceasta, a binevoit domnia mea cu bundvoia noastrd, cu inimd
curatd i luminatd, din_toat bunvointa noastrd i cu ajutorul lui Dumnezeu,
ca s. Intdrim i s. Imputernicim sfinta noastr. md'ndstire Putna, unde este
151
www.dacoromanica.ro
hramul Adormirii preasfintei nscatoare de Dumnezeu si unde este egumen
arhimandritul Paisie .1 am facut, pentru pomenirea sfintraposatilor nostri
strmosi si a parintilor nostri, pentru sntatea i mintuirea noastra si pcntru
santatea si mintuirea doamnei noastre Maria, si pentru sanatatea si
tuirea copiilor notri, si am dat acestei sfinte manstiri Putna acest sat 'sdis
mai sus, anume Voitinul, unde iese Voitinul din padure i din poieni, unde a fost
manastirea lui Harman i a lui Iatco si finatul lor cel vechi, sub codru, ca
fie manstirii noastre uric, cu tot venitul i cu toate hotarele, pe unde au
folosit din veac, neclintit niciodata, in veci.
lar privilegiul pe care Bogdan si Ivan Miciorna i surorile Ior, Ilca i
Musa, ni 1-au dat in miinile noastre i pe acesta inca 1-am dat in miinile ruga-
torului nostru, Paisie arhimandritul de Putna.
De asemenea, am mai dat acestei sfinte manastiri 11 salae de tigani, din
tiganii nostri proprii, pe care i-am dobindit in tara Basarabilor, anume tiganii:
Talp cu fiii lui: Tudorica, Geamba, Molda, Piciman, Oprea si cu toti copiii lui,
Mela cu copiii lui, Danciul cu copiii lui, Petru i Va,siu i toti copiii lui, Varhan
i fiul sau, Danciul, i toti copiii lui, Micul cu copiii lui, Ion cu fiul su, Bratul,
toti copiii lui, Neag-ul i fiul sau, Hacu, i cu toti copiii lui, Slav cu copiii lui,
Timpa cu copiii lui, Langa cu copiii lui si Hirbul cu salaul lui. Toti aceti
tigani mai sus scrisi sa fie uric acestei sfinte manastiri a noastre mai sus scrise,
uric cu tot venitul, neclintit niciodata, in veci.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, si credinta preaiubitilor fii ai domniei noastre, Alexandru
si Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Neagu, credinta
panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului Drago vornic,
credinta panului Harman, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Dajbog, credinta panului Steful pircalab de Hotin, credinta panului Micota
si a panului Reate pircalabi de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi,
credinta panului Groza de la Orhei, credinta panului Ion Secara pircalab de
Cetatea Noua, credinta panului Dinga, credinta panului Clnau spatar, cre-
dinta panului Boldur vistier, credinta panului Eremia postelnic, credinta
panului Mohil ceasnic, credinta panului Frunte stolnic, credinta panu/ui
Sandru comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si raici.
lar dupa viata noastr, cine va fi domn al tarii noastre, din copiii notri
sau din neamul nostru sau iarai pe cine Il va alege Dumnezeu sa fie domn al
trii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania si intarirea noastr, ci sa
intareasca si sa imputerniceasca. lar cine ar incerca s clinteasca i s nimi-
ceasca dania .1 intarirea noastra, acela sa fie blestemat de domnul Dumnezeu,
mintuitorul nostru Isus Hristos, si de preacurata lui maica i de patru sfinti
evangheliti si de sfintii apostoli de frunte, Petru i Pavel, si de ceilalti, si de
318 parinti purtatori de Dumnezeu de la Nicheia si de toti sfintii care din veac
au placut lui Dumnezeu si sa fie asemenea lui luda si blestematului Arie .1
sa aiba parte cu acei iudei care au strigat asupra domnului Hristos: singe/e lui
asupra noastr i asupra copiilor nostri.
lar pentru mai mare intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Tautul logofat, s scrie .1 s atirne pecetea noastr
la aceasta cante a noastr.
A scris Teodor diac, la Suceava, in anul 6998 <1490>, luna martie 16.
Dup5. Wickenhauser, Woronetz und Putna, p. 179 181 (nr. XXVI). Trad. germ. dupa
orig. slav, perg., pecete atirnatl.
0 copie dup5. Wickenhauser, trad. rom., i comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV
(M. Costachescu, <Doc. . tefan cel Mare>, f. 792-796 (nr. 269).

152
www.dacoromanica.ro
ALTE EDITII: Pumnul, Privire rcipede, p. 94 (rez., dupli Protocolul de delimitare a
mosiilor din 1781, nr. 104); Wickenhauser, op. cit., p. 181 182 (rez. germ. al editorului, dup5,
o trad. rom. veche); Fondul religionar, in Candela", 1889, p. 738 (rez., avind numai data de
an, clupA acelasi Protocol); Rosetti, Despre clasele agricole, p. 108 (rez., cu data socotita in
stilal de 1 septembrie, dupb, trad. germ. a lui Wickenhauser); Dan, M-rea ,si com. Fuina,
p. 19 (nr. 7) (ment., dup. Protocolul Comisiei de delimitare din 1781, nr. 104), p. 172 (nr. 2)
si p. 230 (nr. 2) (rez., din 1764, dupft orig., in Catastiful lui Vartolomei MAzAreanu); I. Bogdan,
Doc. tefan, I, p. 430-431 (nr. CCXVIII) frez., dupl trad. germ. a lui Wickenhauser si a lui
Lopeisky din Tabula" de la CernAuti, cu rnentionarea unor deosebiri dintre acestea, la lec-
tura numelor); D.I.R., A, II, p. 140 112 (nr. 129) (trad. rom., dup5. Wickenhauser).

1 Parantezele lui Wickenhauser.


2 Asa in textul editat.

78 1490 (6898) martie 17.

Stefan Woew(od) gibt den Kalugern von Putna die Bewilligung im


Frithling und Herbste je 3 grosse Wgen, um Fische zu schiken, wofik sie
keinen Zoll zu zahlen haben. Auch sollen in allen Drfern des Klosters weder
Richter noch Geldstrafer eintreten.
Im I(ahre) 6998/1490 Mrz 17.

Setefan voievod d alugrilor de la Putna invoke ca in primvar5. i


In toamn s trimit cite trei care mari dup pete, pentru care nu vor avea
s plteasc nici o vamk.
De asemenea, in toate satele mn5stirii nu au voie s intre nici judectori,
nici globnici.
In anul 6998 <1490> martie 17.
Dup5. Wickenhauser, Woronetz und Fuina, p. 182 (nr. 27). Rez. germ. du$ text slav.
O copie a aceluiasi rez., trad. si comentariu, la Bibl. Acad., A 2000 XIV (M. Costa-
chescu, <Doc. . tefan cel Mare>, f. 797 (nr. 270).
ALTE EDITII: Dan, M-rea fi com. Putna, p. 212 (nr. 1) (rez., din 1764, dup orig.
slav, din Catastiful lui Vartolomei Mazgreanu); I. Bogdan, Doc. . tefan, I, p. 431 (nr. CCXIX)
(rea. rom. al editorului, dup5. Wickenhauser); D.I.R., A, II, p. 143 144 (nr. 131) (trad. rezu-
matului germ., dupg Wickenhauser).

79 1690 (6998) martie 17, Suceava.

f ISI(n)n(o)erTio 6(0))KTE10, Mill, GTE2ISdH(11) KOEKOAd, r(0)CE1(0),A,(d)ph 3EMAH


/110AAdKCKOH. 3HAMEHHTO 4HHHM(%), HC(11) CHM(6) AHCTOM(6) HdWHM(6), KIICtM(11)
KTO lid H(6) 0y3pHT(11) HAH Ero 4T84H 0yCA61111HT(%), WNIE npinAowa, npt,A,(K) HAMH
npta,(K) HdWHMH 601ApE, HaWit cnSrn, M'uno-in(%) H gpaT('h) Ero, Atnitin(%), H CECTpH
(%), 3011Kd H ILICTt, C(61)HOKE lOpTA ,A,9xKHAECK8Ad, no H(11) A0EpOH KOAH, HH-
KHM(h) HEI10H8?KEHH, A Mi flpHCHAOKAHH, H flpOokdAH CROJO npagoio WTHHH8 WT(11) OypHKd
Ata,a incoo ...1 KOMHCd, flOAOHHHd CEAO Hd KpliAHMIT8pH, Hd HMt r,a,E nnn(I&) 11%prrt,
anwirkiA g4rr(6), 11pOTHIK(%) HdpOTTACH, WT(1%) 110TOK(4) TAHKWK(11) ropt, CA8St
H4WEAA8 HErpHAIL E4THpECK8A8, ad F73 3AdTH TaTapcmr(%).
H oycTagwg cA8ra Hew(b), IfirpHAIL EdTHpECK8A(11), H 34flAdTHA(1.) oyen TOTH
ninvkan il.-3 3A4TH Twrapcntir(%) oy p8101 cn8r4m(%) 114WHIN(%) lalaWKHAS H spaT8

153
www.dacoromanica.ro
Ero, ,A,4n8i18, H p8Kti cEeTp4m(-k) HX(%), 30HKH H HACTH, EP EA (10 HAAAH H nEpEA(%)
HAWN MH CoApE.
RHO MEd, EINAtKWE 11(14 Aospon KOMI H TOKMENC(6) 1f NOAH TH 3411114T(%), MEJ,
TAKW,K(E), H WT(%) HU(%) ECM' MAH H NOTKPikAHAH CASSt 114W EMS HErpnirk RATH-
pEcKSA8 TOE nptA(%) PE4EHOE HO4OKHH4 CEAO HA RIMANCiTSpH, HA HMt rAE mkt(%)
11-kpc-rt, 1111111HtA 4ACT, IlpOTHK ("0 Ildportun, w-r(%) lIoTwK(4) T4HKWK(11) ropt,
.11.4 EcT(-k) EMS wT(-k) Ew(ll) 01(PHKIL H CK KlICEM(6) ,4,0X0,40M (1) , EMS, H AtTEMII
ECO, H 01/14ATOMk EPO, H nptoyn84aTonnk Fro H flpt141SptTOMIt Fro 11 SIX EMS pwA8
Fro, KTO CM EMS H3EPET (10 HAFIKAIINCHTH, HENOpSWEHO HIIKOAFOKE, HA K-kKH.
ro-rep(k) TOH nonosiina CEAO AA ECT(%) wT(k) oycEro )(OTANI, nonozn<na >2,
DO crepom8 roTap8, KSA4 H9 rkltd W MUM.
HA TO ECT(%) Ktpa EminEro r(o)c(no)A(cT)Eta, EtnwE nncemaro, Mu, GTEIPHi
KOEKOAH, H KtPd Ilpt1111.3A1OKAEHNX(11) C(111)11WHIL r(o) c( no) A(cT)Ka AAH, <dma>2111Apil
R0PA4114-E.A4Ad, H Ettpa KOZAph 1141111Hr (10 : Htpa NAHA HAr(e), Ktpa neki
ickpa 114H4 reilir$P4, Ktpa 114H4 Aparowa AftWpHNK4, KtP4 IldHA XlIPMAHA, <Ktpd rime >2
XS/1,H 4d, Ktpa NAHA AtINCSOrd, Ktpd 04114 11148414 XOT<HHCKOPO >2, litpa 114144 111/1KOT%
mina et1.1,EW4 IlirkKA(tAKOHE HEMEIAK TN, Ktpd 114114 <f1HAPENK4 llopTopoK>2cKoro, Ktpa
NAHA rPOSH IlpikKAAd64 CaPrEHCKOPO, KtPd fl4H4 GEKApit. HoKorpaAcuoro, Ettpa NAHA
RAl&HILW4 CIPITANA, Ktpa 114144 R04A0p4 IDICTtplIFIK4, KtP4 <mum 6pE>2miria roc-
TEAHHICA, rkPA 114H4 (DPSHTEIlld CTOAHHICd, Ktpd 114144 MAHAN! KOMHCA H KtIld BOlApIt
H4WHX(1%) MOAAARCKFIrN , KEANKHrek) H MdAHr(11).
fl no newEm(k) )101110Tt, KTO < ESAETk >2 r(o)cn(o)A(4)pk HAWEH 3EM4II IROA-
AdlICKOH, WT(1) AtTEN HAWIlr(10 HAli WT() HAWEPO pwA8 HAN FMK(%) KS,A,(k) Koro
li(or)k HSEEpET(%) r(o)cn(o)A(a)pEmk KHTH HAW EH 3EMAH IROAAAKCKON, TOT(%) WO
RH HE nopthnim(1.) HawEro <4d >2111.4 H 0OTKp1KAEHT41, &IN WO CH EMS 01(THIPkA)iA(11)
01(Kpt1INA (16), 34118)ICE ECMH EMS AdAH H NOTKp'k411A11, SA WO WH(1) COEN KSEINA(1,.)
3A CHOH npaKTH nnntsn.
ti 114 SOMME KptnocT(k) H <NO >2THrYINC,4,EHIE TOMS IVILCEMS IIHWE 1111C4NOMS,
KEAtAH ECMH HAWEMS Ktpnom8 NHS, Pk8T81t8 1torotisET8, rIHNITH H HAWS 11E441110
FIPHEIHCHTH K CMS ANCTS HAW EMS.
111144) TIVH(%), S Cw4(4)Eui, EN A (t)TO x31.1,4H MAPTifil 31.

<Pe verso, .insemnarelcontemporana>: <t>1 R<A11,01 HErpnn-k LITHPEC-


KSA (it) .

1. Din mila lui Dumnezeu, noi, Stefan voievod, domn al Tarii Moldovei.

Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, ca au venit, inaintea noastra i inaintea boierilor nolstri,
slugile noastre, Mnaila i fratele lui, Danul, i surorile lor, Zoica i Nastea,
fiicele lui Iurie Davidescul, de a lor bunavoie, nesiliti de nimeni, nici asupriti,
i au vindut ocina lor dreapta din uricul bunicului lor...1 comis, jumtate din
satul la Cirligatura, anume unde a fost Cirstea, partea de sus, in fata Narotiasei,
de la Piriul Tancului in sus, slugii noastre Negnil Batirescul, pentru 87
de zloti ttarqti.
$i s-a sculat sluga noastra, Negrila Batirescul, i a pltit toti acei bani,
87 de zloti tatareti, in miinile slugilor noastre Manil5.i ale fratelui sau, Danul,
i in miinile surorilor lor, Zoica .1 Nastea, inaintea noastra i inaintea boierilor
noWi.
Deci noi, vazind buna lor voie i tocmea1 i plata deplina, noi, de ase-
menea, i de la noi am dat i am intrit slugii noastre Negrila Batirescul acea
jumatate mai inainte spusa din satul de la Cfrligatura, anume unde a fost
Cirstea, partea de sus, in fata Narotiasei, de la Piriul Tancului in sus, sa-i
154
www.dacoromanica.ro
fie de la noi uric si Cu tot venitul, lui, si copiilor lui, si nepotilor lui, i stranepotilor
lui, i rstrnepotilor lui si intregului lui neam, cine i se va alege cel mai
apropiat, neclintit niciodata, In veci.
Iar hotarul acelei jumatati de sat sa fie din tot hotarul jumatate, pe
vechiul hotar, pe unde au folosit din veac.
lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei meie, <Alex>2andru
si Bogdan-Vlad, i credinta boierilor nostri: credinta panului Neagu, credinta
panului Duma, credinta panului Gangur, credinta panului Drago vornic,
credinta panului Harman, <credinta panului>2 Hudici, credinta panului
Dajbog, credinta panului Steful de la Hoti<n>2, credinta panului Micota si
a panului Reate pirclabi de Neamt, credinta panului <Andreico Ciortorov>2-
schi, credinta panului Grozea pircalab de Orhei, credinta panului Secark pirca-
lab de Cetatea Nola, credinta panului Clrau sptar, credinta panului Boldor
vistier, credinta <panului Ere>2mia postelnic, credinta panului Fruntes
stolnic, credinta panului Sandru cornis si credinta boierilor nostri moldoveni,
mari i mici.
Iar dupa viata noastra, cine <va fi>2 domn al tarii noastre, Moldova,
din copiii nostri sau din neaml nostru sau iarai pe oricine 11 va alege Dumnezeu
s fie domn al tarii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania si intarirea
noastra, ci sa-i Intareasca si sa-i Imputerniceasca, pentru c i-am dat i i-am
Intrit, fiinda si-a cumparat pe banii lui drepti.
lar pentru mai mare putere si Intarire a tuturor celor mai sus scrise, am
poruncit credinciosului nostru pan, Tautul loggat, sk scrie si sa atirne pecetea
noastra la aceasta carte a noastra.
A scris Ion, la Suceava, In anul 6998 <1490> martie 17.
<Pe verso, insemnare contemporana>: <f>1 P<an> Negrila Batirescul.
Arh. St. Bucureti, Mitropolia Moldovei, CXLIX/ L Orig., perg., palimpsest (29,5 x 42 cm.),
qters i nipt la indoituri, pecete atirnatl, pierdut5.. Textul actului este scris pe jum5.tatea nefo-
1osit5. a doc. din 1490 (6998) martie 3 care, nevalidat, a fost azuit de cancelaria domneasci
(v. nr. 65).
0 trad., din 1844, cu data de zi: 16, la Arh. St. Bucureti, ms. nr. 522 (Condica Mitro-
poliei Moldovei), f. 156 r. 157 r, i o copie dup trad., din 1818, de Teodor Gaparovici
diac de divan, Cu data de zi : 16, la Arh. St. lai, CCCXXXIX (Condica Mitropoliei Moldovei),
p. 566 (nr. 1).
0 foto., ibidem, DCCXVII/48, i dou5., la Inst. de ist. i arh. A. D. Xenopol"-Ia.fi,
Fotografii, 111/35 a *i b.
0 copie slav5., trad. i comentariu, la Bibl. Acad., A 2000-XIV (M. CostIchescu, <Doc,
. tefart cel Mare>, f. 798-801 (in manuscris, greit: 781) (nr. 271).
EDITH: Aricescu, Rev, ist. a Arh. Rom., p. 41 (nr. 1719) (rez.); I. Bogdan, Doc. .5.tefan.
I, p. 43 1-433 (nr. CCXX) (text slay i semnalarea doc. din 1490 (6998) martie 3); M. Cosa-
chescu, SineFti, p. 26 (trad. unui fragment, dup5. I. Bogdan); D.I.R., A, II, p. 142 143
(nr. 130) (trad., dup5. orig.); D. P. Bogdan, Diplomatica, p. 196 (fig. 32) (facs.).

Sters.
2 Rupt.

80. 1490 (6998) octombrie 14, Suceava.

f III(H)n(o)crito 6(0)lKiE10, M6I, TEilSdH('It) KOEKOAd, r(o)cn(o)A(a)frk SEWN


li10/1,AACKOH. BlidMEHHTO H CHM(6) MiCTOM(6) V6ClitAll(%) KTO
lid HEM(6) 01(3pHT() HAII Fro iiT81111 8CA6IlliliT(14, MICE TOTH HCTHHili MUM cart',

155
www.dacoromanica.ro
10PW/h H monk(%) Ero, Haraw(k) dS44, 01r118KOKE CTdp0r0 eT0I4H4 HpONEAHHKd,
CASHMAN H4M(-6) npago H Ktptio. TM(u) M61, HHAtHWE HI(%) Hpd11010 H Htptioto
Rom Ao 144c(%), NI4A0HdAH EcAAH Hr(%) WCOSH010 HaWEIO M(11)41(0)CTI10, AdAH H ROT-
liplt<AH>lAH ECMH I'm(%) or HdWEH SEMAH, 01r IHOAAARCKOH, l4r(6) 11p4HTH WTH14101,
LIJO HM4A(%) AtAlL HK('lt) CTdpTH TOtaH(1%) Hp011EAHHK(%) WT(%) AtAd H4LllEr0,
WT(%) rIAEA4HApd HOEHOAT, CEA4 Hd HWIAHrkT8pt, Hd HMt: Hp011EAHIPITH, rAE gm(%)
AR0P(10 AtA% nr(%) aTOM4I HpONEAHHKa, H HOrA4NEWH, H X01111E4111 H IKEAE-
AATIH, H HEAEMHH, H HOr/AC4 H, Hd EdrilSat, rAE Enn('ik) Aperourh, H MAHN% Ud sdr-
A0y11, H, 114 311N1H10, liesoptim, rAE min(%) Pwarkm, H HpO4EAHH4H, H MAHN(%) HA
SINCHIO, 11 HO3MEINH, H GaHl11411H, H, 34 IlpoTom(%): adCAILW4HH, Ha OIrCTTH LW-
HHU,H, WR-H K8TOKE, H HErOEWH, 11 .1'4HK1101r1i11, H CK8T8pE44HH, H ilEptiviTEWTH, H ras-
pAHH, H ,A,EAEWTH, Hd OIrCTH AtAH, WKIA KSTOKE.
TOE EVILCE KHWE HHCAHHOE Ad ECT(10 HM WT(10 /LW(%) ColrpHK(10 Ck KIXEM(k)
140X0A0M(11), 11(11), H AtTEM(1) 11)((%), H orinNirrom(%) H(%), H nlYkSFONATom(%)
H npinp8ptTom(1.) Hr(,) H IntCEMOy poAS nr(%), KTO Ct HMla H3REpET(%)
/61HHAH)KHTH, HEI10p8WEHO HHKO<AH>1)KE, Hd KtKH.
roTdp% THm(%) ram(%) KkIWE 11HC4HHHAA% CEAdM(1%) Ad <ECT1L>1 HM11 WT(*li)
SCHX(%) CTOpOHN no CTapHM(11) KOT4pHAA(H) K8A4 113 IAK4 W>KHKdAll.
ti HPHEHATE WO HM4A(10 AtA% H%), TO1i1H('IL) Hp011EAHHK(%), wr(%) AtAit
HdWEr0, WT(lt) 11AEUIAJI4 HOEKOAT, Ha TH)C(%) CEAdXtlx), A TOTd IlpHHHATE
WT(11) T8fIKOK(1), Hark ECT6 WW1 HHAOMO H soiitponivit nawnm(%). 11poTonc(E),
MKTG, HHKOAH, Ad HE HiladlOT(%) T/ArdTH 11H AOR8KATH HA ciE !UWE HpHEWATE, HIIKOAHNCE,
lid KtKH.
11 Ha TO EcT(%) [Aim HdWEVO r(0)4110)A(CT)lid, MIME 11HC111HdrO, M61, CTE44H4
HOEHOAT, H Ktpd IlptEM3AIOR4EHHX(10 c(Ki)nwil(%) r(o)c(no)A(cT)Ka M61, 11/1Ea4HAp4
LOrAdlid-lirldAd, u Ktpe soup(%) nawnr(%): Ktpa EMU ASMA, Ktpe 114114 raHr8pd,
Ktpa 114H4 AparowE AHOpHHK4, tpa 114161 XplaMaHd, Etpa 114114 11,0KEOrA, Ktpd Held
Ii111,114 X8A11114, Htpd 114114 IHE4S84d HdpK441d64 XOTHHCK0r0, Ktpa 114114 aliKOT% H RAM
Ptu,Ewe IlpilKdAdKOIKE HEMERKTH, Ktpa 114114 IIHApEHK4 110pT0p0HCKOVO, Ktpd [MU
rpO3H OpXEHCKOr0, Ktpa 114114 TWH(1s) CEKdp% np.hKanasa HOKOrP4ACKOr0, Ktpa 114114
,A,HHrd, Ktpd 114114 H4IJ11.8 cnwr Apt, litpa 114Hd HOAA0p4 KHCTtpHHKel, litpa 114114
epEMT/it NOCTEAHHK4, Ktpa ninia IHOXHAd 114WHHK4, Htpa H4H4 4p8HTEW(4) CTOAHHK4, Ktpa
IldH4 HL1HApd KOMHCa H Ktpd KliCtr(%) HOW(%) Hdllllir(%) 4110AMECKHX(11.), HEAHKIir(11)
MdAHX(%).
d no HdWEM(k) WHHOTt, KTO ESAET(%) V(0)01(0)406 IldWEH 3EMAH, WT('IL)
AtTEH H4WHr(16) HAH WT(1%) 114WEr0 poAS HAN rldK('k) sor,a,(0 Koro H(Or)k H3HE-
pET(Ix) r(0)CF1(0),A,(d)pEMIL KHTH HdWEH 3EMAH IHOAMIICKOH, TOTix WO RH HM(h) HE NO-
p8111HA(%) Hd wEro AddFITIA H 114111Er0 1101(TKplOKAEHTE, AM LIJO EH HMIL 01rT1411%,4H4(yd)
<01r>1KptIlHAN 31H8N{E ECMH HM(h) AdAll H NOTKplaAHAH 3d Hrk npagoio H Ktpnoio
cittimm8 11 34 WO ECT() HAN% WTHHHa npaKeih.
ti HA KOAWEE Kptnorr(k) H NOTIlplOKAEHTE TOMOIr H'ICEM8 H6IWE ruicanomor,
HEAtAH ECMH HAWEA101r KtpHOMOIr wornanor, Trk8T8n8 norotjsETor, 11HCATH H nawS
11E114T(6) IlpHEttCHTH K CEM8 ltucT8 nawEmor.

lIncar(-k) Toa,a,Ep(11) AiraK(%), or el:Nat, K(-6) n(tYrw xsu,44, m(t)c(Ri)u,a


wK(Togpila), A(K)Frk.

t Din mila lui Dumneze.u, noi, Stefan voievod, domn al 'Pia Moldove.i.
Facem cunoscut, Cu aceast carte a noastrd, tuturor celor care o vor vedea sau
vor auzi citindu-se, c aceste adevrate slugi ale noastre, Iura i nepotul
lui, Ilia Saula, nepotii lui Stoian Procelnic cel btrin, ne-au slujit drept i
credincios. De aceea, noi, v.zind dreapta i credincioasa lor slujb atre noi,
i-am miluit Cu deosebita noastr mil, le-am dat i le-am Intrit In tara noastr,

156
www.dacoromanica.ro
In Moldova, ocinile lor drepte, pe care le-a avut bunicul lor, Stoian Procelnic
cel barin, de la bunicul nostru, Alexandru voievod, satele la Clrligatura,
anume: Procelnicii, unde a fost curtea bunicului lor Stoian Procelnic, i
Boganetii, .1 Hovcetii, i Medelenii, i Nedeianii i Bogheasa, i, pe Bahlui,
unde a fost Drago, i moara pe Bahlui, i, pe Jijia, Lazorenii, unde a fost
Rosneag, i Proce/nicii, i moara pe Jijia, i Cozmetii, i Oianii, i, peste
Prat: Laslaoanii, la gura Hlabnicului, amindou. cuturile, i Negoetii, i
Stancutii, i Scutureceanii, i Cernaetii, i Gurenii, i Deletii, la gura
Delei, amindou5. cuturile.
Acestea toate mai sus scrise s le fie de la noi uric, cu tot venitul, lor, i
fiilor lor, i nepotilor lor, i stednepotilor lor, .1 rstrnepotilor lor i intregului
lor neam, cine li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodata, In veci.
lar hotarul tuturor acestor sate mai sus scrise s5.1e <fie> 1 din toate partile
dup vechile hotare, pe unde au folosit din veac.
lar pvivilegiul pe care 1-a avut bunicul lor, Stoian Procelnic, de la bunicul
nostru, Alexandru voievod, pentru aceste sate, acel privilegiu a pierit de turci,
cum ne este cunoscut nou. i boierilor notri. De aceea, nimeni, niciodat5., s
nu pirasc nici s dobindeasc peste acest privilegiu al nostru, niciodat.,
In veci.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi,
Stefan voievod, i credinta preaiubitilor fii ai domniei mele, Alexandru i
Bogdan-Vlad, i credinta boierilor notri: credinta panului Duma, credinta
panului Gangur, credinta panului Drago vornic, credinta panului Hrman,
credinta panului Dajbog, credinta panului Iatco Hudici, credinta panului
Steful piredlab de Hotin, credinta panului Micot5. i a panului Reate pirclabi
de Neamt, credinta panului Andreico Ciortorovschi, credinta panului Grozea
de la Orhei, credinta panului Ion