Sunteți pe pagina 1din 599

ENGLEZA PENTRU AVANSATI

Schimbarile permanente din viata politica, econornica ~i sociala din tara noastr:l au dcschis
drum unor noi posibilitati. Totu~i, pentru a Ie fructifica pe deplin este necesara cunoa~tcrea
limbilor strainc. ~tiin~a, economia, camcrtul, cultura, turismul sunt sfere de activitate al caror
succes depinde in primul rand de maniera in care cle sunt prezentate intr-o limba de larga
circulatie.

Cea mai cunoscuta ~i mai papulara limba este limba engleza. Acest fapt este demonstrat de
numa-rul marc de tari in care engleza este vorbitii, dar ~i de numarul de persoane care comunica
prin intermediul ei in intreaga lume.

Nu este de mirare ca in majoritatea tarilor limba engleza este 0 materie de studiu obligatorie in
toate institutiile
, de invaHllmlnt.
,

Acum ~i dumneavoastra va numarati printre cei care doresc sa i~i Hirgeasca cuno~tintele ~i sa
dobandeasca abilitatea de a comunica cficient in aceasta limba.

Cursul nostru pentru avansati va va da posibilitatea de a stapani limba, astfel indH yeti putea
conduce discutii pe diferite teme, folosind un vocabular bogat. Textelc ~i dialogurile va vor
ajuta sa studiati mai eficient. Pe 1:1nga un numar mare de cuvinte noi, grupate tematic in cadrul
caietelor de leetii, veti gasi ~i informatii gramaticale. Vom acarda 0 deosebita atentie exercitiilor
rccapitulative, care nu vor urmari daar sa fixeze 0 anumiHi regula gramaticala, ci va vor ~i testa
in pennanenta cuno~tintele de Iimba engleza acumulate anterior.

Metoda de studiu propusa de EUROCOR are un marc succes in Statele Unite ale Americii ~i
in multe din tarile europene. Dupa numai cateva leetii va veti da seama cat de repede veti putea
obtine rezultate remarcabile eu ajutorul acestei metode. Este totu~i necesar sa invatati sistematico
Yeti, abtine
, cele mai bune rezultate studiind zilnic doar cate 15 minute.

Va dore~te mult sueces,

ProfesoruI dumneavoastra
Cursul pentm avansati contine 32 de lectii. Fiecare lectic arc doua parti. Prima lectie din
caiet, ca ~i prima parte a celei de-a doua, introduc notiuni noi pe care Ie yeti asimila Cll
ajutorul unor cxercitii special concepute. Ultima parte a lectiei 2 nu introduce materie noua,
ci contine exercitii recapitulative pentru materialul cursului dc nivel intermediar, precum ~i
exercitii de pronuntie. Toate regulile gramaticalc introduse in cursul unei lectii sunt recapitulate
la sf'ar~itul fiecareia dintre acestea, sub fonna de rezumat. La sJar~itul fiecanai caiet de lectii
exista un vocabular care cuprinde toate elementele lcxicalc introduse pe parcursul celor doua
lectii.

Pe marginea lectiilor veti gasi inserate urmatoarclc simboluri:

Textul scris cu caractere italice in dreptul acestui semn introduce informatii gramaticale sau
fonetice noi.

Un exercitiu care va testeaza euno~tintele de gramatica ~i cuvintelc nou invatate.

Cuvinte noi

Referiri la aceasta problema se fae in cadrul compendiului de gramatica pentm nivel


intennediar, la punctul 5.2.

Informatiile legate de regulile de pronuntie care merita


o atentic dcosebita vor fi plasate in interioml unui chenar.

Atunci cand inmlniti text tiparit eu ro~u, care dispare cand estc acoperit cu filtrul ro~u ~i
care este precedat de semnul ">" inseamna ca trcbuie sa urmati instructiunile date, de
excmplu sa completati propozitiile eu euvintele care lipsesc sau sa traduccti propozitiile
date.

- 1
NOUL SISTEM DE TRANSCRIERE FONETICA

In cadrul cursului pentru avansati vom introduce sistemul international de transcriere fonetica. Aceasta
va va permite sa invatati pronuntia exacta a fiecarui cuvant nou. Deoarece aceasta modalitate de
transcriere fonetica este folosita in majoritatea dictionarelor Englez - Roman sau dictionarele
explicative originale, cunoa~terea ei va va inlesni folosirea eficienta a acestor dictionare.
Pentru a va facilita asimilarea noilor simboluri fonetice, Ie vom prezenta in para leI cu cele folosite
de noi in cadru] cursului pentru incepatori ~i in cel pentru nivel mediu, de asemenea. Va vom furniza
~i 0 scurta descriere a pronuntiei fiecarui sunet reprezentat de simbolul fonetic corespunzator.

Sistemul EUROCOR Sisternul international

Vocale:

[ a] [bas] [AJ - a scurt bus [bAS]

[ a:] [ba:'J {a:]-alung bar [ba:]

[E] [trEfik] [re] - un sunet care rezulta traffic ['trreflk]


din combinatia sunetelor
romiine~ti e ~i a

[ e] [get] [ e] - e scuTt (se pronunta ca e get [get]


din limba romana)

[a],[-] [hEpan], [hEpn] r~] - se pronunta ca vocala happen ['ha:p(::1)n]


romiineasca a dar este mul!
mai scurt (se poate omite in
pronuntie)

[a']. [a:] [ fa:rst] [::1:] - ::1 lung (fiindca r nu se first [f~:st]


pronunta sau se pronunta slab,
vocala devine lunga)

[ i] [in] [I] - i scurt m [ In]

l i:] [ i:vnin(gl] [i:] - i lung evemng ['j :VnITl]

[0] [ klok] [;)] - Qdeschis (deschidem gura clock [kbk]


ca ~i cum am vrea sa pronuntam
a ~i pronuntam Q)

[0:] [ do:'] [:J: 1- 0 deschis lung (nepronuntarea door [ dj:]


lui [ din cuvantul scris produce
lungirea vocalei)

f u] [lukJ [u] - II scurt din limba romana look [luk]

f u:] [sku:IJ [u:] - II lung school [sku:l]

-2-
Consoane:

In(g)J l sin(g)] [11] - grupul de sunete ng se aude sing [ SIll]


ca in cuvfmtul romanesc pliing
(datorita denazalizarii lui n ~i a
desonorizarii lui g)

[n [~op] [J] - sunetul romanesc ~ shop [fJp]

[t~] [t~a:lt~] [tJ] - corespondentul grupului de church l tJCJ:tJ]


sunete transcris prin ci In limba
romana

[j] [gara:j] [3J- sunetul j din limba romana garage [gd'ra:3]

[dj] [djon] [d31 - corespondentul grupului


reprezentat in limba romana prin gi John [d3 Jn]

["] [Uindau] [ w] - este u semivocalic din limba window ['wmdgw]


romiina (eg.: ca In cuvantul cuarf)

[P] lTsin(g)kJ [8] - este s interdental (se articuleaza think [8 111 k ]


consoana S Cll varful limbii lipi!
intre dinti)

[DZ] [ D'is] [0] - este z interdental (se articuleaza this [OIS J


zcu varful limbii Hpit de dinti)

Diftongi:

[cal [pear] l Cd J- pronuntat ca eli in romane~te paIr [peJ]

Accentul

Silaba accentuata este marcata prin semnu! [']. Acest simbol precede silaba accentuata.

ex: evening ['i:vnlll]

In cadrul acestui sistem de transcriere fonetica vom folosi simbolul [.] care precede silabele cu
accent secundar.

ex: indigestion

-3-
LECTIA
, 1 - PARTEA iNT AI
Ineepem eu recapitularea vocabularului introdus in prima leqie din cursul de nivel intermediar.

A. Completati propozitiile in limba engleza cu cuvintele care lips esc, folosind filtrul ro~u:

Trimite acest pachet eu trenul. - Send this parcel >hy rail.

Abonamentul tau nu mai este valabil. - Your >scason ticket is no longer valid.

Calatoria noastra in Africa a fost organizata Our trip to Africa was arranged through
prin aceasta agentie de voiaj. this >travel agency.

Daca faci 0 calatorie in Anglia, asigura-te eft - If you're making a >joumey to England,
ma~ina ta este in buna stare. make sure that your car is in good
condition.

Sunt cu John, care va fi ghidul nostru in - I'm with John who's going to be our
urmatoarele zile. > guide for the next few days.

Nu va aplecati in afara. Do not >lean out of the window.

Conductorul ne-a perforat deja biletele. - The guard has already >clippcd our
tickets.

Ne plictisim aiei. - We're having a >boring time here.

'Saptamana viitoare voi fi pleeat ell afaceri. - Next week I'll be away >on business.

Este foarte palpitant sa caHitore~ti eu avionu!. - Travelling >by air is very exciting.

B. In exercitiul de mai jos vom repeta folosirea articolului oehotiirat. Sa complelam spatiHe libere
din propoziliile in limba engleza:

Nu te vor lasa sa iotri rara un bilet valabil. They won't let you in >without a valid
ticket.

Ai putea sa mai stai ~i aici. - You can stay here >for a change.

Ne-am deseurea eu un pat dublu. - We could do >with a double bed.

E seund pentru un adult. - He is small > for an adult.

Maniinca cu furculita, te rog! - Eat >with a fork, please.

Aceasta fotografie a fast lacuta cu un aparat bun. - This picture was taken >with a good
camera.

Ce prost e! - >What a fool he is!

Este 0 zi alat de frumoasa pentru picnic. - It is >such a lovely day for a picnic.

Pacat ca nu au venit ~i ei cu noi. It's >a pity they could't join us.

Nu a~teapta decat 0 asemenea ocazie. - He has been waiting for just >such an
occasIOn.

Este posibil sa gasesc un post de profesor Is it possible to get >a job >as a
in cateva zile? teacher these days?

4-
In cadml primului caiet de leqii vom introduce vocabulaml care va va permite
sa scrieti un curriculum vitae ~i 0 scrisoare de intentie in limba engleza. Cititi
cu voce tare pril1lul grup de cuvinte noi ~i retineti traducerea In limba romana.
Particula "to" din infinitivul verbelor va fi omisa in transcrierea fonetica.

City Council > ['Sltl 'kaulls;)l] - Consiliul Municipal,


Primarie

to seek >[si:k] - a cauta

resourceful > [rI'z:J:sf~[] - ingenios, descurcaret;


cu initiativa

degree >[ch'gri:] - grad, titlu academic

master's degree > ['ma:st:lz dl'gri:] - titlu de master

doctor's degree > ['dJkt~z dr'gri:] - titlu de doctor; doctorat

(or doctorate) ['d:)kt;)r;)t]

preferably > ['pref;.1r;.1blJ1 - preferabil

willing > ['wr!Jll] - dispus (sa), gata (sa),


domie

to take on > [telk :m] - a-~i asuma, a prelua

challenging > ['tJa;I;mJ 3111] - interesant; competitiv,


solicitant, complex

task > [ta:sk1 - sarcina, indatorire,


mlSlUne

to launch > llJ:ntJJ - a lansa

to provide > [rrd'vard] - a fumiza, a asigura

Acum vom folosi noile cuvinte in propozitii. Cititi-[e cu voce tare, urmarind
traducerea lor In limba romana:

City Council meetings are held - ~edintele Consiliului Municipal


every second week. au loc 0 data [a doua saptamani.

The company is seeking commercial - Compania eauta comis voiajori.


travellers.

I would never think he's such a - N-a~ crede cil este atiit de
resourceful man. ingenios.

He has a university degree. - EI este licentiat.

I have a master's degree. - Am titlul de master.

Which of them has a doctor's degree? - Care dintre ei are doctoratul?

I can talk to him at any time, - Pot sa discut eu el oricand, dar


but preferably not before preferabil nu inainte de ora doua.
two o'clock.

-5-
Is John willing to cooperate with us? - John este dispus sa colaboreze
cu noi?

Don't take on any extra-work. - Nu accepta sa lucrezi In plus.

ThIS is a challenging problem - Aceasta este 0 problema


interesanta.

They're launching a new attack. - Ei lanseaza un nou atac.

This letter will provide us with - Aceasta scrisoare ne va furniza


the information we need. informatiile de care avem nevoie.

This is a thankless task. - Aceasta este 0 indatorire lipsita de


satisfactii.

lata un alt grup de cuvinte noi. Sa Ie citim cu voce tare, acordand maxima atentie pronuntiei:

accommodation - locuinta; conditii de cazare

required > In'kwal~lIdl - solicitat, cerut

extensively > [rk'stenslvh] - extensiv, mult, considerabil

all over - peste tot, pretutindeni

to handle > [hrendl] a conducet, a rezolva

various > l 've;:lrl;:lS 1 diverse/di ver~i

commensurate > [b'menJ;lr:Jt (WIC)] - proportional (ell), corespunzator

essential > [r'senJ;:lI] - esential

application - cerere

resume > [rczjomel], ['rezjumel] - autobiografie, C.V.

to submit > [sdb'mlt] - a supune spre examinare, a depune,


a inainta

~i acum iata cateva exemple In care aceste cuvinte sunt folosite in propozitii. Le vom citi cu voce
tare unnarind traducerea lor in Iimba ramana:

The travel agency will arrange accomodation for us. - Agentia de voiaj se va ocupa de cazarea
noastra.

We're all required to show our passports. - Ni s-a cerut tuturor sa ariitam
pappoartele.

You will have to read extensively this academic year. - Va trebui sa cite~ti mutt in acest an
universitar.

It was a difficult situation but he handled it well. - A fost 0 situatie dificila, dar el a
rezolvat-o foarte bine.

-6-
For various reasons I refuse to do that. - Din diverse motive refuz sa fac acest
lucru.

This salary isn't commensurate with your - Acest salariu nu este corespunzator
experience. experientei tale.

Your experience is essential to our work. - Experienta ta cste esentiala pentro


activitatea noastra.

Write this application as quickly as possible. - Scrie aceasta cerere cat de repede poti.

I'm not sure whether this fact should - Nu sunt sigur daca acest lucru ar trehui
be included in my resume. trecut in CY-ul meu.

Your essays should be submitted by the - Eseurile voastre trebuie depuse pana la
end of the week. smr~itul saptiimanii.

Yom vedea acum noile clivinte 'in text. lata un anun! pentro angajare dintr-un ziar:

The City Council seeks a resourceful person with a university degree


(preferably a master's or a doctor's degree), who is willing to take on
challenging tasks. The Council is now launching a campaign to provide
meals and accommodation for children in need, and wants a person to take
care of it. The person will be required to travel extensively allover the
country and handle various kinds of situations. Salmy commensurate with
ability and experience. Driving licence essential. Application and resume
should be submitted to the City Council, Northampton.

(-~~-

-_.-~.

----
~--
\ I

-7-
Sa comparam textul cu traducerea lui in limba romana:

Consiliul Municipal caula 0 persoana eu spirit intreprinzator, licen~iata (preferabil


cu titlu de master sau de doctor), gata sa preia sareini interesante. Consiliul 1anseaza
acurn 0 carnpanie pentm a asigura hrana ~i adapost copiilor defavoriza~i ~i este
nevoie de 0 persoana care sa se ocupe de acest proiect. Persoana va trebui sa
calatoreasca considerabil in intreaga tara ~i sa faca fata diferitelor tipuri de situatii.
Salariul este proportional cu capacitatea profesionala !?i experien~a. Este esential
ea solicitantul sa aiba camet de conducere. Depune~i 0 cerere ~i un currriculum
vitae la Consiliul Municipal din Northampton.

Inca 0 remarca in legatura cu studiile universitare din universul anglo-saxon. Pe langa titlurile de
Master (Master's Degree) ~i Doctor (Doctor's Degree) rnai exista ~i titlul de Bachelor (Bachelor's
Degree['breIJ~I~z dl'gri:] ). Acesta se obtine dupa 2-3 ani de studii universitare (colegiu).

Sa eompletam propozitii1e in limba engleza eli euvintele noi din primu1 grup. Vom folosi filtrul ro~u:

Consiliul Municipal va lua in srar~it 0 hotarare in - The >City Council will finally decide
legatura eu aeeasta problema in dupa-amiaza aeeasta. about the matter this afternoon.

Ea i~i va caUla un post intr-o institutie publica. - She will >seek public office.

De ee nu e~ti ~i tu descurcaret ea sotul lui Jane? - Why aren't you as >rcsourceful as


Jane's husband?

Ma intreb daca el are titlul de master. - [ wonder whether he has a >l11aster's


degree.

Mama mea are titlu1 de doctor. - My mother has a >doctor's degree.

Mil voi ocupa de aeeasta problema in cursul acestei - I'll take care of this problem this week,
saptamani, preferabil vineri. >prdcrahly on Friday.

Chiar nu in~eleg de ce nu e~ti dispus sa inveti engleza. - I don't really understand why you're not
>wi Ill11g to learn English.

Trebuie sa accept sa lucrez in plus pentm a ca~liga - I have to >take on extra work to earn
bani pentm vacanta. money for my holiday.

Sper sa i'ndeplinesc aceasta sarcina interesanta - I hope to perform this> challenging


lara nici 0 gre~eala. task without a mistake.

Sarcina ta este sa gase~ti 0 solutie la aceasta problema - Your> task is to find a solution to the
cat mai repede eu putinta. problem as quickly as possible.

E~tj dispus sa mai lansezi un atac? - Are you willing to> launch another
attack?

Guvernu1 nu poate asigura locuri de munca - The government can'!'> provide all
pentru toti tinerii. young people with a job.

-8-
Completati spalii1e Jibere din propozitii1e in limba errgte-cii--CUSJ1vintele noi din al doilea grup:

Ce agentie se oeupa de eazarea studen\ilor? - Which agency arranges student


>accomodation?

Nimanui nu i se cere sa mearga eu ei. - No one is >required to join them.

Ma~ina va fi eonsiderabil modifieata. - The car will be >extensively modified.

Mi-ar pHieea sa clWitoresc in toata lumea - I'd like to travel >all over the world as
la fel de mult ea ~i el. much as he does.

Vrei sa te ocupi de aceasta problema? - Will you >handlc this matter?

Vreau sa-i pun diverse intrebari. - There are >various questions I want
to ask him.

Nu vreau sa mai luerez aici deoareee salariul - I no longer want to work here because
nu este proporlional cu capacitatea mea. the salary is not >commcnsurate with
my ability.

in acest caz specializarile pe care Ie are sunt esentiale. - In this case his qualifications are
>essential.

Pana maine cererea ta trebuie sa fie gata. - By tomorrow your >application must
be ready.

Maine 'jmi voi inainta demisia. - Tomorrow I'll > submit my resignation.

Nu pot sa-mi depun C.V.-ul pentru ca este incomplet. - I can't submit my >resume because
it's incomplete.

Ne vom largi cuno~tintele despre forma gerund (eu terminatia -ing).

lata cateva verbe # expresii urmate de gerund.

can't help > rka:nt help] - a nu se putea abtine, a nu pulea sa nu ...

mind > [mamd] - (in propozi{ii negative $i interogative)


a avea eeva impotriva, a se supara

admit > [dd'IllIt] -a reeunoa~te

evade > [I'veld] - a evita, a ocoli, a scapa de,


a se sustrage de la

oppose > [g'P;;1UZ] - a se opune, a contrasta

envisage > [m'vlZldsl - a avea in vedere, a estima, a prevedea

-9-
lata cateva exemple de propozilii in care aceste cuvinte :.;i expresll sunt folosite:

[ couldn't help laughing when [ saw her. - Nu am purut sa nu rad cand am vazut-c.

I don't mind watching this programme. - Nu mil deranjeaza sa ma uit 121


emisiunea aceasta.

He admitted stealing the money. - A recunoscut ca a furat banii.

Don't evade paying taxes. - Nu te sustrage de la plata impozite]or.

I oppose expelling him from the schoo!' - Ma apun cxmatricularil lui.

When do you envisage belllg able to start - Cfmd estimezi ca ai putea sa incepi sa
working on this project? lucrezi 121 proiect'l

Forma gerund se mal Jolose$le $1 dupa anumite substantive sau adjective cu prepozi(ie:

bent on > [hent :mj - (a fi) talen tat la, cu inclinatii pentru

congratulate on > [bn gnetfolelt :mj - a felicita pentru

a tlair for > [d fle;) fd] - talentul, darul de a

exempt from > [lg'zcmpt fIJmj - scutit de

discourage from > [dls'kArJd3 frJmj - a descuraja, a-~i pierde curajuJ

ashamed of > [~Jcllnd ;)v j - ru~inat de/sa

tired of > ['tal:'od ;1Vj - siltul, plictisit de

the pleasure of > [0;) 'pJe3.J(r) ;w] - placerea de a

I don't reli sh the > [aI u;)Onl 'rchI - nu-mi surade catu~i de putin
prospect of ... od pnspekt ;)v 1 perspcctiva de a ...

~i iata cateva exemple de situatii in care ele sunt urmate de gerund:

He is bent on bewming a translator. - Inclina sa devina translator.

I congratulate you on passing the exam. - Te felicit cil ai luat examenul.

She has a flair for making friends. - Ea are darul de a-~i face prieteni.

The company is exempt from paying taxes. - Campania este scutita de 121 plata
impozitelor.

- 10 -
Tom discouraged me from taking - Tom m-a descurajat in privinta
this course. frecventarii acestui curs.

You should be ashamed of telling lies. - Ar trebui sa-ti fie ru~ine sa spui
minciuni.

I'm tired of working here. - M-am saturat sa lucrez aici.

Haven't I had the pleasure of talking - N u am mai avut plaeerea de a sta


to you before? de vorba?

I don't relish the prospect of sllending - Nu ma incanta deloc perspectiva de


the best years of my life in prison. a-mi petrece cei mai buni ani din viata
in 'inchisoare.

forma gerund se folose~te in combmatie eu phrasal verbsl 'frcrz:J] V:J; bz]


(verbe complexe, a carol' structura contine un verb notional ~i 0 particula).

Exemple de a5tfel de verbc:

give up >[glv Ap] - a renunta, a se lasa de;

put off >[put :lfJ - a amana, a reprograma

lata diteva exemple de propozitii:

My doctor advised me to give up drinking beer. - Doctorul m-a statu it sa renunt la bere.

We had to put off meeling him. - A trebuit sa amanam intiilnirea eu el.

Acum sa exersam utilizarea formei gerund. Completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:

Ai talent de actor? - Are you> bent on becoming an actor?

Ana are darul de a scrie poezii. - Ann has >a flair for writmg poetry.

Sper ca nu te superi daca plec. - J hope you don't >min$.l my leaving.

Sunt invoit de la aceasta ora de curs. - I'm >cxempt from attending tins class.

Nu prevad nici 0 problema. - I don't> envisage having any trouble.

Nu m-am putut abtine sa nu fac aceasta remarca. - I >couldn't help making this remark.

M-am saturat de disCllt eu tine. - I'm >tircd of talking to you.

Nu rna incanta perspectiva de a deveni profesor. - r don't> relish the prospect of


becoming a teacher

- II -
Vom repeta elcmente1e lexicale prezentate In aeeasta parte a leeliei, traduciind unnatoarele propozitii
in limba engleza:

Po\i sa livrezi aeeste ustensile azi, preferabil >Can you deliver these tools today,
inainte de ora unu? preferably before one o'clock?

Daea e~ti dispus sa negociezi cu noi, >Jfyou'rc willing to negotiate with us,
putem ineepe discutiile azi, we can start talks today.

N u ered eli voi putea sa gasese 0 >1 don't think I'll he able to find a
solutie la aeeasta problema complexa. solution to this challenging problem.

Sunt prea obosit sa mai muneese ~i in plus. > I 'm too tired to take on any extra work.

Nu vom lansa niei un proiect nou pentru eli >We won't launch any new projects
nu avem bani. because we're short of money.

Mi-ar placea sa ealatorese mult prin > I'd Iike to travel extensively allover the
toata lumea. world.

Nu pot sa-ti asigur cazarea. > I'm not able to arrange aceolllodation for you,

~i aeum, exereitiile de pronuntie. Yom repeta formele contrase ale verbului to be.

Formele contrase ale verbului sunt folosite atunci eand verbul se afla
intr-o pozitie neaccentuata in propozitie.

Sa eitim ell voce tare. Atentie la pronuntie!

I'm raIm] we're [WIder)]

you're [ju0(r), jJ:(r)] you'rc [jU::l(r), jJ:(r)]

he's lhi.z] they're [oe:l(r)]

she's [Ji:z]

it's [ItS]

Pentru fonnele we're, you're, they're [r] se pronunta daca urmatorul cuvant din propozitie incepe
cu 0 voeala. Sa citim ell voce tare urmatoarele exemple:

Cititi exemplele ell voce tare:

You're a good boy. ['ju::Jr d gud 'bJI]

They're amusing. ['oe;Jr ::l'mju:zLTj]

We're amazed. ['wIJr ::J'melzd]

12 -
LECTIA

1 - PARTEA A DOVA

Vom reveni asupra vocabularului ~i gramaticii eu 0 recapitulare:

A. Completati propozitiile in limba engleza:

Voi fi In al doilea vagon de la coada trenului. - I'll be sitting in the second> carriage
from the end of the train.

Vreau sa calatoresc Intr-un compartiment - I want to travel in a first class>


de clasa Intai. compartment.

Acesta este un compartiment pentm fumatori. - This is a > smoker .You're allowed to
Ai voie sa fumezi aici. smoke in here.

Controloml este In eompartimentul de alaturi. - The> conductor is in the next


compartment.

Pasagerii sunt mgati sa ramana In compartimente. - All > passengers are required to stay in
their compartments.

Unnatorul tren spre Bucure~ti este la ora - The next train to Bucharest> is due at
unu noaptea. one a.m.

La linia unu este un tren de marra. - There is a > goods train at platfonn one.

Ma~ina mea este asigurata in caz de furt. - My car is > insured against theft.

Te conduc la statia de autobuz. - I'I! > see you ofT at the bus station.

Autobuzul are lntarziere. - The bus is > overdue.

Cred cli voi lua un tren rapid. - I think I'll take a > fast train

B. Sa repetam acum articolul nehotarat ~i substantive Ie abstracte care se folosesc Tara artico!'
Completati spatiile libere:

Cu ce te ocupi? - What do you do > for a living?

Nu 0 necaji, pentm ca are 0 migrena ingrozitoare. - Don't tease her because she has>
a terrible headache.

Are pofta de mancare. - She has> a good appetite.

El ii telefoneaza sotiei de multe ori In fiecare zi. - He phones his wife> many times a day.

Va rog sa intrati cate unul, nu toti deodata. - Please, come in one> at a time, not all
together.

Poveste~te-i cu voce tare. - Tell them about it > in a loud voice.

A avut febra ieri seara. - Yesterday evening she> had a fever.

S-au lnnegrit de ciuda cand au viizut casa - They were green with> envy when they
noastra cea noua. saw our new house.

Nu mai cred in onestitatea ei. - I no longer believe in her> honesty.

El e un foarte bun profesor de istorie. - He's a very good teacher of > history.

- 13 -
Acum este momentul sa introducern noi cuvinte ~i expresii. Le yom citi eu
vocc tare pentru a invata pronLln~ia ~i traducerca lor in limba romana:

in reply to > [m n'plal tJ] - ea urmare a, raspunzand

to apply for the > I d'pIa! f;J 8;) - a depune cerere pentru
position of P;)'sIJ:m dV] postul de ...

social worker > f sdUJ:lI 'w;;l:b] - asistent social

to enclose (with) > [m'kldUz (WIO)] -a ata~a (la)

curriculum vitae > [b'nkjuIgtn 'vi:tal] - autobiografie; CV

graduate > ['grred}ultj - absolvent

to read > [ri:d] - a citi; a studia

the Social Sciences > rOd 'sdUJ::l1 'Sa!dnSIZ] - ~tiintele sociale

to graduate (from) :> t 'grred3ult (fr:lm)] - a absolvi

considerable :> [bn'sld::lr;Jbl] - considerabil, substantial

to deal with :> [di:l WID] - a se ocupa de

handicapped > ['hrendl krept] - handicapat

to establish > [ls'trebhJl - a stabili

lata aCUIl1 exernple de propozitii in care aceste cuvinte sunt utilizate. Cititi-Ie
cu atentie, urmarind traducerea lor in limha romana:

What did you write in reply to - Cc i-ai scris ca raspuns


his suggestion? la sugestia lui?

My mother is going to apply for the - Mam.a va depune 0 cerere de


position of headmaster. angajare pentru pastul de
director al ~colii.

We need more social workers. - Avem nevoie de mai multi


asistenti sociali.

I enclose a cheque for a hundred - Ata~ez acestei scrisori un eec


pounds with this letter. de 100 .

Why haven't you written your - De ce nu ti-ai scris C.Y.-ul


curriculum vitae yet? pana acum?

He is a graduate from Oxford University. - EI este absolvent al Universitatii


Oxford.

Tom wants to read English. -Tom vrea sa studieze lirnba


eng1cza.

Did you really read the Social Sciences? - Chiar ai studiat ~tiintele sociale?

- 14-
John graduated from a very good - John a absolvit 0 universitate foarte bun~L
university

As you will see, a considerable number - A~a cum vei vedea, un numar considerabil
of people say "No". de persoanc spun "nu" / se opun.

Is there anybody in this company - Exista cineva in aceasta companie


who deals with complaints? care se ocupa de reclamatii?

A friend <lfmine has a handicapped son. - Un prieten de-a! meu are un fiu handicapat.

This company was established many - Aceasta companie a fost infiintata in unna
years ago. cu multi ani.

lata acum un alt grup de cuvinte noi. Le yom citi cu voce tare, acordand maxima atentie pronuntiei:

to cater for the needs of ... > l'kclt;l t~ ;)~ ni:dz ::Jv] - a satisface nevoile, a raspunde nevoilor

mentally and physically > ['ment::J1r ~lI1d 'flZlklr - cu dificultati fizice ~i psihice
disabled dlS'Clbldj

to gain > [gem] - a cii~tiga

to furnish > ['fd:mJ] - a aproviziona, a asigura, a da, a oferi

insight (into) > ['Insalt ('mb)] - patrundere (psihologica), Intelegere,


intuitie

to face > [fels] - a se confrunta cu

to engage - a se angaja , a se implica

voluntary r
> 'v:)ldnt:lrI 1 - voluntar

to broaden one's horizons > ['br:J:d~n WAnz - a-~i largi orizontul, a c3.~tiga experienta
h::l'rarz;mz]

establishment > [I'st<ebhfm::Jnt] - institutie

to pursue > [P::l'sju: 1 - a unnari (un seap); a se aeupa de

interview > ['mlJvj u:] - interviu, IntiHnire

at your convenience > [::Jt jJ: bn'vi:l1l;lns] - cand iti convine

Yours faithfully - eu stima

Vom folosi noile cuvinte In propozitii pe care Ie yom citi dar ~i eu voce tare:

In this country no attempt is made to cater - In aeeasta lara nu incearca nimeni sa


for the needs of the elderly. faea eeva pentru a veni In intampinarea
nevoilor eelor In varsta.

Why are you afraid of the mentally and - De ee te temi de eei cu difieultati fizice
physically disabled? ~i psihice?

- 15 -
Acum vom vedea cum funetiQneazii noile cuvinte in textul unei scrisori de intentie. Cititi cu atentie:

20 Princess Street
Northampton BHI IDW
15 November 1993
City Council
21 Church Road
Coventry

Dear Sir or Madam,

In reply to your advertisement in "The Star" on Monday, November 14th, I would like to apply
for the position of social worker with your Council.
As you can see from my enclosed curriculum vitae, I am a twenty six year old graduate from
the University of Cambridge, where I read the social sciences.
Since graduating I have had considerable practical training in dealing with handicapped children
of all ages. During the two years in which I was employed as a teacher in Paris, 1 spent my vacations
in a holiday centre which had been established especially to cater for the needs of the mentally and
physically disabled. I feel that the experience I gained there has furnished me with an insight into the
problems such people face.
Since returning to England 1 have been engaged in doing voluntary social work at local schools
in Northampton, and am now extremely keen to broaden my horizons at an establishment such as
yours.
Should you wish to pursue my application, 1 would be available for an interview at your
convenience. Perhaps you could contact me at the following phone number: (052) 62743892

Yours faithfully,
John Brown

Sa vedem traducerea in limba romanii a textului de mai sus. Adresele vor fi omise:

Stimate domn / Stimata doamna,

In unna anunWlui din numarul de luni, 14 noiembrie al ziarului "The Star", a~ dori sa candidez
pentm postul de asistent social in cadrul Consiliului Municipal.
Dupa cum reiese din curriculum vitae alaturat, am 26 de ani ~i sunt absolvent al Universitatii
Cambridge, Facultatea de ~tiinte Sociale.
Dupa absolvire am acumulat 0 considerabila expericn~ii practica lucrand eu copii handicapa~i

de diferite viirste. Timp de doi ani am lucrat la Paris ca profesor, iar vaeantele mi Ie-am petrecut intr-
o baza de agrement, creata special pentm a raspunde nevoilor cclor handicapati fizic ~i psihic. Cred
ca experienta acumulata acolo mi-a dezvoltat capacitatea de a intelege problemele cu care se confrunHi.
aceste persoane.
De la intoarcerea in Ang!ia m-am implicat ca voluntar in activitati de asistenta sociala desfa~urate
in ~coli1e dm Northampton, iar acum doresc sa ca~tig experienta in cadml unci institulii ca aceasta.

- 17 -
Daca veti dori sa dati curs ccrerii mcle, va stau la dispozilie pentru un intervlU, cand veti considera
oportun. Ma puteti contacta la numarul de tclcfon: (052) 62743R92.

Cu stima,

.fohn Brown

A~a cum ali observat. cateodata este imposibil sa dam tradllcerea exacta a fiecarlli clIvant atunci
cand trebuie sa tinem cant de intregul context in care ele apar.

In acest exercitiu va trebui sa completati spatiile iibere din propozillile in limba engleza. Pentru
inccput, cuvintcle care lipsesc sunt cele din primul grup prezentat:

In urma cererii lui, fi voi scrie 0 scrisoare. - > In reply to his application I will write
a letter to hun.

Cred ca menta sa candidezi pentru un post - I think it's worth> applying for a
de profesor la aceasta ~coala. position as a teacher at this school.

Nu mal vreall sa lucrcz ca asistent social. - 1 no longer want to work as a


> social worker.

Ce vel mal anexa acestei scrisori? - What else are you going to > enclose
with this letter?

Pot sa depun maine un cIJrriculum vitae? - Can I submit my > cun iculum vitae
tomorrow')

John cste absolvent al accstci facultali. - John is a > graduate from this
university.

Ana studiaza dreptul la Universltatea Oxford. - Ann is > reading law at the University
of Oxford.

Nu-mi plac ~tijn!ele sociale. - I don't like> the social SClences.

Cand al absolvit? - When did you> graduate?

El spune ca are a expenen!a vasta dar - He says he has> consIderable


nu-I credo experience but I don't believe him.

De aceasta problema trebuie sa se oeupe John. - This problem should be > dealt
with by John.

Cuno~ti vreo persoana handieapata? - Do you know any> handicapped


people?

Aceasta este 0 eompanie infiintata eu - This is a long - > established company


mult timp in urma.

18 -
Yom cxcrsa cuvintclc din al doilea grup, completiind spatiile libere din propozitiile de mai jos:

Centrul vine In intampinarea nevoilor The centre> caters for the needs
celor saraci. of the poor.

Ti-ar pHicea sa te ocupi de persoanele - Would you like to deal with the
eu difieultati tiziee ~i psihicc? >mentnlly and physically disabled'!

Nu ai multc de ca~tigat aici. - You won't > gain much here.

tmi vci da tot ee lmi trebuie? - Will you > furnish me with all the
things?

Daca vrei sa intelegi In profunzime aceste Ir you want to get an > insight into the
problemc, trebuie sa frccventezi cllrsurile. problems, you must attend the lectures.

eu cc problcmc se conti'unta accasta tara? What problems does this country


>face?

Dc cc tc implici in activitati de asistenta - Why do you> engnge It1 > voluntary


sociala voluntare? social work?

Participarea la aceste cursuri imi Uirge~te orizontul. Attending these lectures> broadens my
horizons.

Mi-ar pHicea sa lucrez intr-o institutie ca aceasta. I'd like to work In an >establishment
like this.

Yrci sa faei cariera intr-o institutie guvernamentaHi? - Do you want to > pursue your career in
a government-run establ ishmcnt?

lntcrviul tau pcntru angaJal"C va ti maine. Your> interview for the job will be
tomorrow.

Contactcaza-ma cand iti convme. Contact me > at your convenience

Acut/1 110m introduce e:..presii IlrJl1ate de infinitiv:

to deserve >[ dJ'Z;l:V j - a merita

to be likely >rbi 'larkll] - a fi probabil

to threaten >r 'Oret;)n] - a amcninta

to be unable >[bi: An'elb;)l] - a fi incapabil, a nu fi in stare

to refuse >r rr'fju:z 1 - a refuza, a respinge

to pretend >[pn'tend] - a simula, a sc preface

to hesitate >['hezltert] a ezita

lata aceste expresii in propozitii:

Out of the ten cnndidates applying for the job - Din zece candidati care au depus
he was the only one who descrvcd to get it. cererca pentru acest post el era singurul
care mcrita sa-l primeasca.

He's likely to arrive soon. - E probabil ca el sa soseasca in curand.

She thrcatcns to sue me. - Ea ameninta ca 111a da in judecata.

- 19 -
We're unable to perform this task. - Nu suntem In stare sa Indeplinim
aceasta sarcina.

Don't refuse to give him a lift. - Nu refuza sa-l iei eu ma~ina.

Don't pretend lo be a fool. - Nu face pe prostu1.

Don't hesitate to contact me when you're in need. - Nu ezita sa ma contactezi dnd ai


nevoie de aJutor.

Unele verbe cer folosirea complementului direct inaintea infinitivullil altui verb. latii cdteva dintr,
acestea:

to induce > [m'dju:s] - a determina, a convinge

to invite > I Ill'val t1 - a invita

to encourage > [ m'ki\ nd 31 - a Incuraja

to let > [let] - a lasa, a da voie

to make > [melk] - a face sa, a determina

What induced you to do that? - Ce te-a determinat sa faci acest lucru?

He invited me to join them. - M-a invitat sa merg cu ei.

She encouraged me to apply for this position. - M-a incurajat sa candidez pentru
acest post.

I won't let )LOU go out if you don't do your homework. - Nu te las sa te duei afara daca nu Iti
faei tema.

What made you change your mind? - Ce te-a Tacut sa te razgande~ti?

Sa ne amintim ca dupa verbe ca let ~i make nu folosim particula to a


infinitivului, ca In cazul celorlalte verbe, urmate obligatoriu de infinitiv.

$i aeum. cateva exemple de verbe ~i expresii verbale dupa care complementul direct poate apare:
dar nu este obhgatoriu:

to choose > [tJu:z] - a alege

to want > [w:-mt] - a vrea, a dori

would like > [wud Imkl - condifional-optutivul pentru


"a vrea", "a placea", "a dori"

He chose to stay. - A ales sa ramana.

He chose me to stay. M-a ales pe mine sa raman.

- 20 -
Jnfinitivul poate fi folosit dupii cuvinte ea: whether, why, how, what, whom:

I don't know how to address him. - Nu ~tiu cum sa ii vorbesc.

I'm wondering whether to go this way or - Mii lntreb daca sa 0 iau pe aici sau pe
that way. acolo.

Infinitivul poule apcirea in propozi{ii subordonate de scop:

I'll talk to him to explain it. - Voi vorbi cu el ca sa ii explic acest lucru.

Jnfinitivul mai este folosit $I in expresii fIXe precum:

to be honest >[t,) bi: ':~mlstJ - sincer sa fiu

to put it briefly >[ t;) put Il 'bri:fllJ - pe scurt

to put it mildly >[ t:::> pot Il 'malldllJ - eufemistic vorbind; ca sa nu spun


mai mult

To be honest, I like him. - Sincer sa fiu, 1mi plaee de el.

To put it briefly, I don't know. - Pe scurt, nu ~tiu.

To put it mildly, he is a very strange man. - Este un tip ciudat, ca sa nu spun


mai mull.

In urmatorul exercitiu va rugam sa completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:

Nu meriti sa prime~ti 0 bicicleta de ziua tao - You don't >deserve to get a bike for
your birthday.

Terori~tii ameninta ca ii omoara pe toti daca The terrorists> threaten to kill


nu Ie acceptam conditiile. everybody if we reject their demands.

Nu trebuie sa eziti sa imi pui 0 intrebare daca - You shouldn't >hesitatc to ask me a
exista ceva ce nu intelegi. question if there's something you don't
understand.

Intotdeauna se preface mai intelept dedit este. - He always >prctcnds to be wiser than
he actually is.

A refuzat sa Imi vobeasca. He >refused to talk to me.

Nimic nu 0 sa ma determine sa spun ceva - Nothing will >induce me to say such a


atit de ridico\. ridiculous thing.

Ca sa fiu sincer, m-am saturat de el ~i de ideile - >To be honest, I'm fed up with him and
lui ridicole. his ridiculous ideas.

Pe scurt, sunt impotriva acestui lucru. - >To put it briefly, I'm against it.

Ie invit sa iei parte la ~edinta noastra. I >in\'ite you to attend our meeting.

hi voi arata cum sa faci acest lucru. - I'll sl10w you >how to do that.

- 21 -
Vom repeta materia lectiei 1, traduciind unnatoarele propozitii in limba engleza:

Nu rna ocup de astfel de probleme. > 1 don't deal with such problems.

BanciJe sunt, In general, institutii serioase. > Banks arc usually reliable
establ ishmcnts.

in acestil. tara serviciul militar este voluntar. > In this country military service
is voluntary.

Nu pot sa ered ell studiaza ~tiintele politiee. > I can't believe he is reading political
sCIences.

Nu ar trebui sa mai bei atat de multa cafea. > You should give up drinking so
much coffee.

Mama sotiei mele are lidul de doctor. > My wife's mother has a doctor's
degree.

Daea pierdem trenul nu vom putea > If we miss the train, we'll be unable to
ajunge la Londra inainte de ora zeee. reach London before ten 0' clock.

Sunt sigur ea direetorul ne va alege pe noi > l'm sure the headmaster will choose us
sa reprezentam ~coala. to represent the school.

Probabil ca vei fi angajat pe acest post. > You're likely to get this job.

Ne-au determinat sa Ie aeeeptam revendicarile. > They made us accept their demands.

Nu 0 lasa sa piece. > Don't let her leave.

il vei convinge sa se lase de fuma!? > Will you persuade him to give
up smoking?

Nu ~tiu daca sa 0 fae sau nu. > 1 don't know whether to do it

Vreau sa fii con~tiincios ~i responsabil. > I want you to be hard working


and responsible.

La finalul acestei leqii, vorn exersa pronuntia lui there is ~i a formei sale contrase there's.
Cititi eu voce tare:

there's [8e;}z J

there is ['oeJr IZJ In cadrul fonnei necontrase este pronuntatr r].

Repetati aClIm Cll voce tare propoziliile unnatoare exersand pronuntia celor doua fonne: there is
there's:

There's a book on the table. > [8eJzJ bok ;)n 8;, telbl]

There is a book on the table. > loe;,r [Z J buk on 0;;1 telbl]

Articolul nehotarat a [:J] se leaga in pronuntie atat de fonna fntreaga, cat ~i de eea contrasa.
RECAPITULAREA LECTIEI
, 1
1.1. Forma gerund apare d\lpa multe verbe, printre care: to evad~, to admit, to deny.

He admitted ste.aling..the money. - A recunoscut cli a furat banii.

1.2. Fonna gerund este folosita dupa prepozi!ii ~I expresii ca: bent on, exempt from, a flair
for.

The company is exempt from paying taxes. ~ Compania este scutita de plata
impozitelor.

1.3. Forma gerund apare ~i dupa phrasal verbs cum ar fi: to give up, to put off.

I decided to give up smoking. - M-am hotarat sa rna las de fumat.

1.4. Infinitivul este folosit In urmatoarele situatii:

a) Dupa unele verbe fara complement: to deserve, to be likely, to be unable.

He is likely to_I_eject this application. - El va respinge probabil aceasta


cerere.

b) Dupa unele verbe cu complement: to invite, to induce.

Nobody will invite him - N imeni nu il va invita sa participe la


to cooperate on any project. vreun proiect.

c) Dupa unele verbe eu ~i rara complement: to choose, to want

Two years ago I chose to...stay_ here. - Acum doi ani am hotariit sa raman
aicL
Two years ago I chose himlQSlay here. - Acum doi ani am hotarat ca el sa
ramfma aici.

d) Dupa unele cuvinte, ca: how, what, whether.

Who knows what to do now? - Cine ~tie ce este de facut acum?

e) Dupa expresii ca: to be honest, to put it briefly, to put it mildly.

To put it mildly, these wages - Aceste salarii nu sunt deloc mari,


are not very high. ca sa nu spun mai mull.

- 23 -
TEMA PENTRU ACASA 1
A. Traducc\i in limba romana:

I. Which of you knows how to handle the problems?


2. Yesterday we didn't have enough time to submit our applications.
3. To be honest, I don't relish the prospect of spending two weeks in such a boring place.
4. Everybody admires his flair for dealing with disabled children.
5. Why do you insist on buying such expensive food?
6. I am afraid the salary they offer is not commensurate with my experience.

B. Traduceti in limba englezll..

I. Trebuie sa il felicitam eli oeazia absolvirii.


2. Suntem scutiti de testul final.
3. EI studiaza istoria. (folosi{i verhul "to read")
4. Nu ar trebui sa avem i'ncredere in el, ca sa nu spun mai mult.
5. Nu am putut sa nu pliing dnd mi-am vazut mama dupa 20 de ani.
6. Nu al' trcbui sa eviti sa raspunzi la aceste i'ntrebari.

C. Alegeti continuarea corecta pentru fiecare din exemplele de mai jos:

1. I won't let him


a) go
b) going
c) to go

2. I don't mind
a) to smoke
b) smoking
c) to smoking

3. What induced you ... such a thing?


a) to saying
b) say
c) to say

4. I'm bent on ... a writer.


a) becoJnmg
b) to become
c) become

" 24
LECTIA2
, PARTEA iNTAI

Ineepem lectia ell reeapitularea elementelor de vocabular ~i gramatica:

A. Completa!i spatiile libere din propozitiile in limba engleza.

Aceste centuri de siguran!il sunt sigure. - These >seat-belts are reliable.

Cali pasageri poate transporta acest avian? - How many passengers can this >airliner
carry?

Cabina pilotului este In tlacari. - The >cockrit is on fire.

Avionul nu poate decola pentm ea aripa - The plane cannot take off because its
dreapta este avariata. right >wing is damaged.

Avionu! face 0 aterizare. - The plane is making a >landing.

Saptamana trecuta a mai fost deturnat un avian. - Last week another plane was >hijacked.

Avionlll s-a prabu~it la cateva secunde - Thc plane >crashcd within a few
de la decolare. seconds of taking off.

Sper sa gasesc pe cineva care sa aiM grija - I hope I'll find someone to > llJok after
de cop iii mei. my children.

Nu lua trenul acesta. - Don't >board this train.

A trcbuit sa facem 0 aterizare fortata. - We had to make a >forced landing,

B. In exercitiul care urmeaza vom repeta folosirea articolului hotarat. Va rugam sa-l folositi
nllmai cand este necesar. Amintiti-va ca in unele expresii nu exisUi artico!' Sa completam
spatiile libere din prorozitiile in limba engleza cu expresiile potrivite:

eu cat ma decid mai repede eu atiit mai bine. - > The sooner J make the decision
>the better.

Nu mai am rabdare sa iti tot ascult scuzele. - I've >Iost all patience with you and
your excuses.

Inamicul a fost alungat de armata noastra. - The enemy was >put to flight by
our army.

Nu e 0 idee buna sa faci armata. - >Joining the army isn't a good idea.

Munce~ti din greu In detrimentul sanatatii talc. - YOll work hard >at the expense of
your hcalth.

Cunoa~te subiectul in illtregime. - He knows the subject from >hcginning


to end

~tiu ca sUllt ill joc a multime de bani. ~ 1 know that a lot of money is > at stake.

Acum este la moda sa iti trimi!i copiii la - Now >it's the fashion to send children
~coli particuJare scumpe. away to expensive private schools.

Conferin!a se va tine In prezenta reginei. - The lecture will be given >in the
rrcsence of the Queen.

Cu ocazia celei de-a optsprezecea <lni versari - >On the occasion of his eighteenth
parin!ii Ii vor cumpara 0 ma~ina. birthday his parents will buy him a car.

- 25 -
lata acum ciiteva cuvime noi. Va rugam sa Ie cititi eu voce tare:

personal details > ['p~:s"n;.:ll 'di:teJ1z] - date personale

mari ta I status > ['mre rrt~1 'stelt~s] - stare civila

to award > [;)'w:l:d J - a premia; a conferi,


a inmana 0 recompensa

major - major, capital,


substantial

contribution > (,k:mtn'bju:J::ll1] - contributie

development > (dJ'veIJpmJl1t] - dezvoltare, evolutie,


progres

to supervise > ['SU:pgV3IZ 1 - a supraveghea, a dirija,


a coordona

to raise > [reIzJ - a ridica, a cre~te,


a spori; a aduna
(despre bani)

to maintain > lmem'telllj - a mentine; a intrctinc;


a sustine

relations > [r1 'lciJ;:ll1z1 - relatii, legaturi,


conexillni

Vom folosi aceste cuvinte In propozitii:

We dOll't know his personal details. - Nli cunoastem datcle sale


personale.'

His marital status still remains unknown - Starea lui civila este in
continuare necunoscuUi .

That aclor is likely to be awarded Actorul acela va primi


an Oscar. probabil prcmiul Oscar.

The house needs major repairs. - Casa are ncvoie de reparalii


capitale.

He made an important contribution to - 1 a avut 0 contributie


the success of the team. importantii la suceesul
echipei.

Your contribution to the development - Contributia ta la dezvoltarea


of the school is unquestionable. ~colii este de necontcstat.

Is he the right man to supervise such - Este el persoana potrivita


a big undertaking'? pentru a coordona 0 asemenea
activitate atat de vasta?

We're raising money for the needy. - Strangem bani pentm cci
neV01a~1.

They maintain that the Earth is flat. - Ei sus\in ca Pamantul este


plat,

The relations between the two nations - Relatiile intre cele doua
are very good. popDare sunt foarte bune.

- 26-
~~ili~~~1mili~ili~~~~*@'~~~~~~~~~iliJ~~~~ili~~~

lata Inca un grup de cuvinte noi, Cititi-1e cu voce tare ~i fiti atenti la pronuntie:
to be in charge of > fbi: III tJa:d3 ;wJ - a nlspunde de, a se ocupa de

additional > [o'dIJ;m;:lJJ - suplimentar, aditional

fluent > [f1u:;mtJ - fluent, curgator

working knowledge > f'w;:l:kIIl 'nJlld3J - cuno~tinte practice

parachuting > ['p<er;)Ju:tIlll - para~utism

hang-gliding > ['h<er[ ,glaldrr[] deltaplanorism

currently > l'kArJntll] - in prezent, actualmente

to conduct > [bndAktl - a conduce, a desIa~ura

research > [n's:J:tn - (proiect de) cercetare,


studiu; cautare

related to > [n'leilld tdJ - legat de, referitor la

dissertation r
> ,dIS;:l'teIJ;)nJ - dizertatie, expunere in
vederea obtinerii titlului de
master sau de doctor

lata exemple de propozitii in care sunt folosite cuvintele de mai sus:

Who's 111 charge of the project? - Cine se ocupa de acest proiect?

This is an additional reason why - Accsta cstc un motiv in plus pentru care
we refuse to cooperate with them. refuzam sa colaborluTI cu ei.

He speaks fluent French and Italian. - EI vorbe~te franceza ~i italiana fluent.

I'm fluent in English and have a working


knowledge of German.
- Vorbesc engleza fluent
practice de germana.
~i am cuno~tin~e

II
We're not interested in parachuting. - Nu ne intereseaza para~utismul.

Hang-gliding is exciting. - Deltaplanorismul este palpitant.

~~~m~f:~~~*~~~m~~mm~;1m~*~f~~~*~?:;ili* Currently we don't want to make any -In momcntul de fata nu vrcm sa facem
~~~:~~~~~::::~~::::tm::::::-:-:::~::::::::::::::::::::~:r:~~~
{'" " "".'+ ,., , ,.....' .".+.:-':1.~~ changes. nici 0 schimbare.
:.:.

The institute has no money to conduct - Institutul nu are bani pentm a desIa~ura
new research. noi proiecte de cercetare.

When do you start your research? - Cilnd Iti incepi cercetarea?

It took me five years to write my dissertation. - Mi-a luat cinci ani sa imi scriu
dizerta~ia.

Do you have any questions related to this matter? - Ai vreo intrebare in legatura cu aceasta
problema?

- 27 -
Cuvintele ~i expresiiJe pe care tocmai le-ati invatat vor fi folosite in cadruf unui curriculum vitae:

Curriculum Vitae

Personal details
Name: John Brown
Date of birth: 20 March 1967 Address: 20 Princess Street
Northampton BHl lDW
Marital Status: Married Telephone: (052) 62743892

Education: Cambridge University: awarded a master's degree in Social


J 986 1991 Science July 1991

Experience: Worked in a school for handicapped children of all ages (Paris). Made
1991 - 1992 major contributions to the organization and the development of the school.
Supervised the raising of money for children in need. Maintained close
relations with other schools of this type.

1993 - present Voluntary social worker at local schools in Northampton. In charge o!


infonnal groups involved in voluntary social work.

Additional: Travelled in France. Fluent in French, with a working knowledge of Italian

Interested in parachuting and hang-gliding.

Special qualifications: Currently conducting research relateu to my dissertation.

-';7--
. l

;_.:,w~

- 28 -
Jata traducerca in limba romana:

Curriculum Vitae

Date personale:

Nume: John Brown


Data na~terii: 20 martie Adresa: 20 Princess Street
Northampton BHI IDW
Starea civila: Casatorit Telefon: (052) 62743892

Studii: Universitatea Cambridge; titlul de master in ~tiin\e socia1c


1986 -1991 . iulie 1991

Expcrien~:l: Angajat intr-o ~coala pentru copii handiaeapati de toate varste1e (Paris).
1991-1992 Contribu\ii majorc la organizarea ~i dezvoltarea ~colii. Coordonator al
activitatilor de stringere de fond uri pentru copiii defavoriza~i.
Responsabil de mentinerea unor legiHuri stranse ell alte ~coli similare.

1993 - prezent Asistent social voluntar 1a ~colile din Northampton. Responsabil de


grupurile neoficiale de voluntari imphcati in activita\i socia Ie.

Alte informatii: CiiHitorii in Franta. Franceza fluent, euno~tin\e practice de limba italiana.
Preocllpari extraprofeslonale: para~utism, deltaplanorism.

Speeializari: In prczent desfa~or activitati de eercetarc legate de dizerta~ia pentru


doctorat.

Completa\i spa\iile libere din propozi\iile in limba engleza eu noile cuvinte:

Cand eandidezi pentru acest post trebuic - When applying for this job you must
sa dai cat mai multc dctalii. give as many >pelsonal details as possible.

Ce ~tim despre starea lui civila? - What do we know about his >marital status'l

La ee lIniversitate t1-ai oblinut titlul'l - Which university >awarJed you the


degree?

Accsta esle unlll dintre ora~ele cele mai - This is one of the> ma lor cities in this
importante din tara. country.

Cu ce ai vrea sa eontribui? - What >contriblltion would you like to


make?

Progresele mele in invatarca limbii sunt aCllm - My language> development is very


foarte Ientc. slow now.

Nu ar trebui sa 0 13s3m pe ea sa supravcgheze - We shouldn't let her >slIpcrvise this


aceasta activitate. work.

Nu cred ca vci strange bani suficienti pentru - I don't think you'll >laise enough
a rezolva toate probJemele eu care se confrunta money 10 solve all problems the school
~coala aeum. is facing now.

- 29-
Politia nu a reu~it sa mentina ordinea in timpul - The police failed to >mamtain order
meciului. during the match.

Nu putem dedit ~a stabilim relatii - We have no choice but to establish


prietene~ti cu aceasHi ~ara. friendly >relations with this country.

Folositi cuvintele noi din al doilea grup pentru a completa propozitiile in limb a engleza:

Cine este responsabil aici? - Who'~ >in charge here?

Nu avem nevoie de nici 0 proba suplimentara We don't need any >additional


pentru a-I acuza de comterea crimei. evidence to accuse him of committing
the crime.

Vorbesc engleza fluent dar mai fac JnCa gre~eli. - I speak >fluent English, but I still make
errors.

Cuno~tintele mele practice de spaniola imi permit - My >working knowledge of Spanish


sa comunic in situatii obi~nuite. allows me to communicate in everyday
situations.

Imi place para!?utismul din copiHirie. - I've been interested in >parachuting


since childhood.

Este adevarat cil. vrei sa te apuci de - Is it true that you want to take up
deltaplanorism? > hang-gliding')

In momentul de fata vrem sa obtinem - >Currently we want to make as much


un profit cat mai mare. profit as possible.

Guvernul desIa!?oara acum prin televiziune - The government is now >conducting an


o campanie impotriva fumatului. anti-smoking campaign on television.

Acest studiu costa [oarte mull. - This >research is very expensive.

Pacat cil nu vrei sa iti dai doctoratul - It's a pity you don't want to write
(sa scrii 0 dizertatie). a >disscrtation.

Vom revedea acum toate verbele !?i expresiile verbale care pot fi urmate atM de infinitiv cat ~i de
gerund. Le vom imparti in doua grupe:

GRUPAI

Sensul unei expresii este legat de jolosirea formei corespunziitoare - infinitiv sau gerund.

lata cele mai importante verbe de acest tip in exemple de propozitii:

Used to

I used to live here. - Am locuit (candva) aici.


I'm used (accustomed) to living here. - M-am obi~nuit (sa locuiesc) aici.
I'll never get used to getting up so early - Nu rna voi obi~nui niciodata sa rna
in the morning. trezesc a~a devreme dimineata.

- 30 -
Expresia "to be I to get used to" es!c sinonima cu "to be I to get accustomed to"[~'kt,st;:)md]
Retineti ca in acest caz "used" se pronunta: [ju:st] , nu liu:zd] .

Regret

I regret to tell you. - Regret sa iti spun aces! lucru.


r regret telling you. - Regret ca ti-am spus acest lucru.

Forget

He forgot to bring the book. - A uitat sa aduca acea carte.


He forgot bringing the book. - A uitat ca a adus cartea.

Remember

Did you remember to lock the door? - Ti-ai amintit sa incui u~a?
I remember locking the door. - Imi amintesc ca am incuiat u~a.

Stop

He stopped to listen to me. - S-a oprit ca sa ma asculte.


He stopped listening to me. - A incetat sa ma mai asculte.

Help

1 couldn't help (to) drive the car. - Nu am putut sa(-I) ajut sa conduca ma~ina.
I couldn't help driving the car. - Nu a~ putut sa rna abtin sa conduc ma~ina.

Goon

He went on to describe the picture. - A i'nceput sa descrie desenul.


He went on to describing the picture. - A continuat sa descrie desenul.

Try

Try to talk to him. It's not easy. - Incearca sa vorbe~ti cu el. Nu este u~or.
Try talking to him. It will be a great - Incearca sa vezi cum este sa vorbe~ti cu
experience. eL Va fi 0 experienta extraordinariL

Need

r need to
talk to you. - Trebuie sa vorbesc cu tine.
My car needs repairing. - Ma~ina mea are nevoie de reparatii.

- 31 -
Verbele want ~i deserve au acelea~i utilizari:

He wants to be our leader. - EI vrea sa fie conducatorul nostru.

My pen wants tilling. - Stiloul meu arc nevoie de cemeala.

He deserves to work here. - Merita sa ]uereze aici.

The argument deserves discussing. - Argumentu] merita discutat.

Inca 0 remarca:

Fonna in "-ing" poate fi inlocuita aiei de structura: "to be + past participle".

My car needs repairing. - My car needs to be repaired.

Aceste doua propozitii au acela~i jn~c1es.

To be sorry

I'm sorry to interrupt. - Imi pare rau ca va i'l1trerup.

I'm sorry for interrupting. - Imi pare rflU ca v-am intrerupt.

Verbe precum: dread, like, Jove, prefer sunt folosite pentru a descrie un anume eveniment atune
cfmd sunt urmate de injinitiv. Ele descriu 0 activitate in general sau in plina desfii!jurare in momentu
vorbirii atunci cdnd sunt urmate de gerund.

] dread to think what has happened to him. - Imi este groaza sa rna giindesc ce i s-a
intiimplat.

I dread going to the dentist. Imi este groaza sa merg 1a dentist.

GRUPAII

Anumite verbe pot Ii urmate de infinitiv sau gerund jara ca sensul sa difere in fimcfie de modl
verbal. Din aceastd grupafae parte verbe ca: begin, start, continue.
,
I begin to work at e"ight 0 'clock. I begin working at eight o'clock.

Forma gerund nu poateji.lolosita cu aceste verbe atunci cdnd ele insele sunt laforma continua.

He's beginning ~lg" - incorect

He's beginning to work. . corect

A,w cum observari i"n exemplele de mai sus, in acest cazlolosim h!finitivul.

- 32 -
Completati spatiile libere din Propoziliile in limba engleza, folosind forme Ie eoreete de gerund sau
infinitiv:

Imi pare rau ca am fost atiit de nepoliticos - I >regret being so impolite to him.
fa~a de el.

Nu rna voi obi~nui niciodata sa lucrez sambata. - I'll never >get used (get accustomed) to
working on Saturday.

Nu uita sa-l duci pe Peter la doctor. - Don't >forget to take Peter to the doctor.

Te rog continua sa cite~ti; povestea este - Please, >go on r~ading; the story is so
foarte interesanta. exciting.

Pantofii mei trebuie lustruili. - My shoes >need polishing.

Cand eram la ~coala primara luam leetii - [ >used to take French lessons when I
de limba franceza. was at primary school.

Nu voi inceta niciodata sa rna giindesc la ea. - I'll never >stop thinking about her.

Nu te pot ajuta sa strangi bani pentru - I >can't help you (to) raise money for
eei defavoriza~i. the needy.

Dupa ce iti termini de facut temele, sa incepi sa - When you've finished doing your
faci curatenie prin apartament. homework, >go on to clean up the flat.-

Imi este groazii sa rna giindesc cum va reaqi6na - I >dread La think how he'll behave
dind ii vom spune ca so~ia sa a fost ucisa when we tell him that his wife was killed
intr-un accident de rna~ina. in a car accident.

Imi par~ rau ca ti-am creat atatea - I'm >sorry for causing you so much
necazun. trouble.

Chiar ~i siimbata, prefer sa muncesc - Even on Saturday I >prefer working to


in lac sa stau aeasa. staying at home.

incepe sa ninga. Nu pot sa credo - It's >beginning to snow. I can't


believe it.

Imi place foarte mult sa dansez eu ea. - r >love dancing with her.

Acum, urrneaza un exercitiu de pronuIllie. Fi~i alen~i la formele contrase ale lui will:

I'll > [ad] we'll >[wi:l]

you'll > [j~[] you'll > Ug[]

he'll >[hi:l] they'll > [oell]

she'll > [Ii:]]

it'll > [lt1]

Forma negativa will+not se reduce la: won't [wgunt]. Pronuntia formei won't [w~ntl este diferita
isde cea a verbului want rw;Jntl.

J won't go. >[al w:Jont g;}(J] - Nu rna voi duce.

I want to go. > raj w:mt t:l g:Jo] - Vreau sa ma due.

- 33 -
Exersati acum pronuntia fonnelor contrase 'II ~i won't cu ajutorul unnatoarelor propozi{ii:

I'll never do that. > l at! 'neVel du: O<Et]

Who'll help me? > fhu:1 help mi:]

She'll prepare dinner. > [Ii:] pn'ped 'din;)]

She won't buy it. > [Ji: W;:lunt bal It}

What'll happen to them? > [W:Jtl 'hrep;}n td i'icm1

We won't go there. > [wi: w:xmt gdU oed 1

They'll tell us. > [bell tel:Js]

You'll drive a car. > lj;)1 'dralv ;) ka:l

t
)m~~:

lilt

- 34 -
LECTIA
, 2 - PARTEA A nOVA

In aceasta parte a leqiei nu vom introduce material nou. Veti gasi aici exereitii care va vor ajuta sa
repetati elementele noi de gramatiea ~i voeablilar eu care v-ati intalnit in lectia I ~i in prima parte a
leqiei 2.

Tradueeti in limba engleza urrnatoarele propozitii:

Imi este groaza sa ma gfmdesc ce se va > I dread to think what'll happen if I tail
intampla daca nu iau acest examen. this exam.

Regret sa va informez ea tatal dumneavoastra > I regret to inform you that your father is
a murit. dend.

Ai vrea sa mergi eu mine la plimbare? > Would you like to go for a walk with
me':'

Ne-am plictisit sa tot predam aeelea~i expresii. > We'rf;; llred of teaching the same
expressions over ami over again.

Ma indoiese ca rna voi obi~nui sa luerez noaptea. > I doubt whether J '11 get used to working
at night.

Nu ezita sa vorbe~ti ell e!. Este atftt de amabi!. > Don't hesitate to talk to him. He's such
n nice man.

Prefer sa gatese decat sa spa! vaseIe. > I prefer cooking to doing the dishes.

Ce te-a fiicut sa te razgiinde~ti? > What made you change your mind?

Mil la~i pe mine sa conduc azi? > Will you let me drive today?

Nu rna pot abtine sa nll mananc aceste mere. > I can't help eating these apples.
Sunt atilt de delicioase~ They're so delicious!

Cred ca nu te vei descurea in situatii > J think you'll be unable to handle such
atftt de eomplexe. ' challenging situations.

Am inclinatii de politician. > I'm bent on becoming a pobtician.

Ca sa fiu sincer, nu llinteleg pe deplin. > To be honest, ] don't fully understand him.

Ma intreb daea sa candidez pentru aeest post. > I am wondering whether to apply for
this position.

Te-ar deranja sa dansezi? > Do you mind dancing?

Nu are niei un rost sa pleci lntr-o excursie > It's no use gO\11g on such a short trip.
atilt de scurta.

Eufemistie vorbind, ered ca ideile lui sunt > To Pllt it mildly, I find his ideas slightly
cam eiudate. strange.

John va sosi probabil in doua are. > .fohn is likely to arri\C in two hours.

De ee negi ea mergi la aeest curs? > Why do you deny attending thIS course')
Nu e niei 0 ru~ine. There's nothing to be ashamed of.

Nu prevad desJa~urarea niei unui proiect > I don't envIsage conducting any research this
de eereetare I una aceasta. munth.

A~ vrea sa termin de vamit inainte de ora ~ase. > rd like to Slop painting before six u'clock.

- 35 -
In acest ultim exercitiu va trebui sa completati spatiile libere din propozitiile in limba engleza:

Imi pare rau, nu voi putea sa te ajut sa - I'm sorry I'll be unable >to help you
sapi in gradinii. (to) dig in the garden.

John evitii sa i~i asurne raspunderea. - John >evades taking responsibility.

Nu pot sa cred ca estc scutit sa dea - 1 can't believe he is >cxempt from


acest examcn. taking this exam.

Sotul mcu are marele dar de a se - My husband has a >great flair for
imprieteni eu toata lumea. making friends.

Tc rog, nu lIita sa iti depui eererea paoa - Please, don't forget >to submit YQur
la sfiir~itul saptamiinii. application by the end of the week.

Ma tem ca nu am avut pan a aeum placerea - I'm afraid I haven't had >thc pleasure
de a ii eunoa~te. or meeting them before.
Imi pare rau ea am vandut easa. Aeum a~ fi - I >regret selling the house. Now I eoule
putut obtine mai multi bani pc ea. get more money for it.

Adam a fost milionar. Acum este cer~etor. - Adam >used to be a millionaire.


Now he is a beggar.

Doctorul ma sIatuie~te sa mll las de fum at, - The doctor advises me to >give up
altrel rna voi imbolnavi foarte grav. smoking, or else I'll be seriously ill.

Nu i~i aminte~te ea a imprumutat cartca - He doesn't >remcrnber borrowing the


de la noi aeum doua luni. book from us two months ago.

Nu rna lncanta deloe perspectiva de a - I don't> relish the prospect of


face autostopul noaptea. hitch-hiking at night.

Nu imi place sa stau de vorba - 1 don't> like talking to people like hin
ell oameni ca cl.

Ineepe sa ploua. - It's> starting to rain

In momentul de fa~a nu avem un - > Currently we haven't any specific


plan eoncret legat de acest proiect. plans about this project.

Proiectul de cereetare pc care 1I desta~ori - The >research you're conducting is te


este prea scump. expensive.

Eu raspund de acest proiect ~i nu voi lasa - I'm> in charge of this project and
pe nimeni sa schimbe eeva aiei. ) won't let anybody change anything
here.

Mark Twain este un important scriitor - Mark Twain is a >majorAmerican


american. writer.

- 36 -
RECAPITULAREA LECTIEI
, 2

2. I. Unele verbe pot fi folosite cu infinitivul sau cu forma gerund in funclie de sensuI pe
care vrem sa 'i] dam propozi(iei:

used to do something

to be used to doing something

to regret to do something

to regret doing something

I regret to tell you about it. - Regret sa iti spun acest lucru.

I regret telling him about all these things. - Regret ca i-am povestit despre aceste
lucruri.

2.2. Exista verhe care pot fi urrnate atal de infinitiv, cat ~i de gerund, rara a-~i schimba sensu):

to start

to begin

to continue

I'll start writing tonight.


-Voi incepe sa scnu 'in aeeasta seara.
I'll start to write tonight.

2.3. Forma gerund nu poate tl. folosita dupa un verb 1a aspectul continuu:

He's beginnin~. (incorect)

He's beginning to swim. (coreet)

- 37-
TEMA PENTRU ACASA 2

A. Traduceti in limba ramana:

I. I don't envisage making any journey to France this month.

2. I regret to infonn you that you're no longer a student.

3. My clothes need washing.

4. When I was in England two years ago, I used to attend this professor's lectures.

5. I prefer watching TV to walking.

B. Traduceti in limba engleza:

I. Nu rna voi obi~nui niciodata sa lucrez in acest ora~.

2. {mi este groaza sa rna gandesc ce se va intiimpla cand il voi intalni.

3. De ce negi ca prirne~ti scrisori de la ea?

4. Ai putea sa incetezi discutii1e? Nu pot sa aud nimic.

5. Probabil ca va ploua astazi. (folosifi "likely")

6. Imi pare rau ea va intrerup, dar vreau sa va spun ceva foarte important.

C. Corectati gre~elile din fiecare propozitie:

1. Please remember to talking to him.

2. He used to playing the piano when he was a child.

3. My socks need to mend.

4. Would you like to playing bridge?

5. I'm just starting writing a letter to him.

d8-
VOCABULARUL LECTIILOR 1 ~I 2

accomodation > l J,kJm;;l'delfJn] - (conditii de ) cazare

accustomed > [0'bst:J11ld] - obi~nuit, deprins

to be accustomed to - a fi obi~nuit sa .. .I cu...

to get accustomed to - a se obi~nui sa...1 cu....

additional > [0'dlf:m:l]J - supHmentar, aditional

admit > rDct'mlt] -a recunoa~te

adult > ['red/dt] - adult

all over > [:l: 1':mv;;l] - peste tot

application > l,a:pll'keIJ;.m] - cerere, candidatura

to apply for > l J'plal rJ] - a candida pentru

argument > ['a:gju:mJut] - argument

ashamed of > [J'feund ;)v] - ru~inat de / sa

at your convenience > [;)t j::>: kJn'vi:m:ms] - dnd va convine

to attend > [;)'tcnd] - a frecventa,~a participa la

available > l J'v(;l!JblJ - disponibil, liber

to award > [J",vJ:d] - a premia, a lnmana 0 distinctie,

un premiu, a rasplati

to be in charge of > [bi: In 'tJa:d3 ;)v] - a rllspunde de, a se ocupa de

bent on > [bent ::m] IncIinat spre, talentat la

to broaden > ['brJ:dJn] - a largi

campaign > [bm'pem] - campanie

(1) can't help > [(a1) ka:nt help] - nu rna pot abtine, nu pot sa nu ....

to cater > ['kert;;>] - a alimenta, a aproviziona, a satisface

(nevoi)

challenging > ['tJa:I;md::;IT]] - interesant, complex, dificil,

solicitant

City Council > ['SItikautlsJI] - Consiliul Municipal; Primarie

commensurate > lkJ'm(;nJJr;;>t (Wlb)] - proportional, pe masura

complaint > [bm'pleJl1t] - plangere, reclamatie

to conduct > [bn'dAkt] - a conduce, a desfa~ura

considerable > [kJn'sld:Jr:lbl] considerabil, remarcabil

- 39-
contribution > [,k:mtn'bju:J;m} - contributie

council > ['buns;,IJ - consiliu

currently > [ b\f:Jntll] in prezent, in momentul de fala,

actualmente

curriculum vitae > [k;}'nkjolgm 'vi:tal] - autobiografie, currriculum vitae

to deal with > [dl:1 wiCi] - a se ocupa de, a lucra cu

degree > [dl'gri:] - titlu academic; grad

to deny > [Mnm] - a nega, a nu recunoa~te

to deserve > [d!'z;J:v] a merita

development > [dl'vebpm;mj] - dezvoltarc, evolU1ie, progres

disabled > [dls'elbldj - handicapat, cu dificultiiti

to discourage from > [dls'kAnd:.; fom] - a descuraja

dissertation > [,dISg'telJ;}n] - dizerta(ie, expunere in vederea

ob~inerii unui titlu academic

doctor's degree > ['d:JktdZ dl'gri:] doctorat

(or doctorate) [' d:)kt:Jr-:lt]

else > [els] - alt- ( ca in altceva)

to enclose (with) > [m'klguz (wI6)j - a alatura, a anexa

to encourage > [m'b.nd:.;] - a incuraja, a sustine

to engage > [m'geld3] - a se angaja; a se impJica;

engaged in > [m'geld:.;d m) - implicat I angrenat in

to envisage > [m'vlzld3] - a prevedea. a estima

essay > ['esel] - eseu, compunere

essential > [J'senJ;}I] - esential, foarte important

to establish > []'streblIJ1 - a stabili, a fonda, a pune bazele,

a infiinta

establishment > [J'st<ebllJm;}nt] - institutie

to evade > [(veld] - a evita, a ocoli (a eluda)

exempt from > [rg'zcmpl frJll1] - scutit de

to expell > [Ik'spelj - a exmatricula, a exclude

extensively > llks'tenslvh J - extensiv, mult

extra > ['ekstT-:l] - in plus, suplimentar

- 40-
to face >lfelS] - a se confrunta eu

faithfully > ['feI8bli] - cu credinta

flair for > Lfleg fg] - fler, talent, har, dar

fluent > l 'flu:gnt] - fluent

to furnish > ('fg:nin - a oferi, a dota; a asigura

to gain > [gem] -a ca~tiga (experien!a. va/oare)

to go on >[g~ :m] - a continua

to graduate (from) > ['gned3oit (fr;,m)] - a absolvi, a termina (0 $coala etc)

graduate > ['grzed30I tl - absolvent

handicapped > ['h<endlbept] - handicapat

to handle > [h::endl] - a rezolva, a manui

hang-gliding > ['hrell ,glardlll] - deltaplanorism

to hesitate > ['hezltelt] - a ezita

to hitch-hike > ['hltj11alk] - a face autostopul

horizon > [h;:l'ralz:m] - orizont, perspectiva

in reply to > [m fI'plal tg] - ca raspuns la, ca urmare a

induce > [m'dju:s] - a determina, a eonvinge sa

insight (into) > l'msaIt ('mtg)] - patrundere psihologica, inte1egere

profunda

interview > ['mtgvju:] - interviu, lntalnire

to launch > [b:ntJ] - a lansa

lecture > ['lekUg] - conferinta, curs (la facultate)

likely > ['lalkli] - probabil

linguistics > l hl1 'gwIstlks] - lingvisitica

to maintain > [mem'tem] - a mentine; a Intretine, a sustine (idei)

major > ['meld);)] - major, de prima importanta, capital

marital status > ['m<entgl 'stelt:Js] - stare civila

master's degree > [ma:stgz dl'gri:] - mastcrat, titlu de

mental > ['ment"l] - mental, psihic

mildly > l'mmldll] - bland; eufemistic

- 41 -
millionaire > r ,mllj;l'ne~] - milionar

mind > [mumd] - minte

or else > [:J:r els] - altfel

Oscar > [':Jska:] - Oscar

parachuting > ['pa:r:Jfu:tlll] - para~utism

to perfonn r
> p;}'f;):m] - a executa, a realiza, a juca (un roT)

personal detai Is > ['p:J:s:Jn:J1 'di:tcllz] - date personale

physical r
> 'flZlkl] - fizic

position > [p:J'zlf~n] - pozitie, post, functie

preferably > ['prcbr:Jbll J - preferabil

to pretend > [pn'tend] - a simula, a se preface

to provide > [prJ'vald] - a fumiza, a asigura, a oferi

to pursue > [po'sju:] - a realiza, a unnari (un scop)

qualifications > l.kw:JlIfJ'keIf;:lOz] - specializari, calificari, calitati

to raise > [reIz] - a ridica, a spori, a strange (bani)

to read > [ri:dJ - a citi, a studia

to reconsider > [,ribn'Sldg] - a reanaliza, a se razgandi in

legatura eu

to reject > [n'd3ekt] - a respinge, a refuza

related to > [n'leItId to] - legat de, referitor la

relations > [n'lelInz] relatii

to relish > ['rclljJ - a se bucura de, a fi incantat de

to require > [n'kWal;)] - a cere, a necesita

research > [n'so:tD - (proiect de) cercetare, studiu;

documentare

resourceful > f n'z;-l:sfJI] - ingenios, descurcaret

responsible > [n'sp:msClbl] - cu simt de raspundere, con~tjent

resume > ['rezjD1llCl],lrc'zjomcl] - autobiografie, curriculum vitae

to seek > [si:k] - a cauta

servIce > ['SJ:VIS] serviciu (in administratie); favor

to settle > [setl] - a stabili, a rezolva

- 42-
slightly >['slalth] - u~or, vag

the Social Sciences >[0:1 's;xJJ:J] 'sal:Jnslz] - ~tiin~e sociale (sociologie, asistenta

sociala)

social science >['sdUIgl 'saldnsl - ~tiinta sociala. disciplina sociologica

social worker >['sdUIdl 'wd:b] - asistent social

to stop >[ st:Jp] - a (se) opri, a inceta (0 activitate)

to submit >[sgb'mn] - a depune (spre examinare /

aprobare). a inainta (0 cerere etc,

catre 0 autoritate)
:;::::;::::;::::;: ~.;.;.~;.;.~;.~.;.; ...~;..... ;... ;.;
nHHH~~~j~\H\~\~~~~~~~j~ill1~~ to sue >[su:l - a da in judecata

to supervise >[ 'SU:pdVaJZ] - a supraveghea. a coordona

to take on >[tclk :mJ - a prelua, a-~i asuma (riseuri,

responsabilitati)

task >[ta:sk] - sarcina, indatorire

tax >1ta~ks] - impozit

thankless > ['9<ellkhs] - nesatisfiicator, neinteresant

to threaten > ['8retdn] - a ameninta

undertaking > l.i\ntlg'telklll] - intreprindere (afacere); initiativa;

activitate

unquestionabIe > [i\n'kwestJ:Jmbl] - de necontestat

vacations > [V:J'kcIJ;mz] - vacanta

valid > ['vrelrd] - valabil, in vigoare

various > ['VC:JrJdS] - diverse / diver~i

voluntary > ['v:Jkmt:Jn] - voluntar, benevol

whether > ['weS;:.] - daca (in ProPoziliile completive)

willing > [' wI11 11] - dispus sa

working knowledge > ['Wd:klll 'mhd3] - cuno~tinte practice

IIi Yours faithfully > [jo:z 'feI8fdh 1 - eu stima

- 43 -
" "
PARTEAINTAI
LECTIA3
,

Yom Illeepe noua lectie cu 0 recapitulare scurta a voeabularului ~i a notiunilor de gramatica.

A. Completati propozitiile de mai jos eu expresiile ~i euvintele care lipsese:

Trebuie sa platim chiria eu doua luni -We have to pay the rent two months
inainte. > in advance.

Fara nici 0 indoiala ea in fiecare casa -There is no doubt that every home
va fi un calculator la timpul potrivit. witl have a computer >in due course _

Voi avea grija sa ajunga acasa astazi. -I'll >sec to it thaI he gets home today.

Eram pe punctul de a pleca cand -We >were about to leave when


a inceput ploaia. it began raining.

Cand m-am lntors acasa am gasit-o -:::On my return home I found


pe sotia mea donnind. my wife asleep.

Yoi face eumparaturi In drum spre casa. -I'll do the shopping> on my way home.

Acest tTen face legatura eu 0 linie -This train> connects with a


de autobuz la Northampton. bus service in Northampton.

Nu pot scapa de acest obieei. -I can't>break that habit.

Se pot folosi eeeuri de calatorii In aeea tara? -Can you use >travcller's cheques in that
country?

Biroul de infonnatii e inchis. -The >inquiry office is closed.


Ce facem acum? What shall we do now?

Mol' de foame. Sa mergem la buret. -I'm starving. Let's go to


the > refreshment-room .

Ce-ar fi sa 0 luam pe un drum mai seurt -What about taking a shorter >route
spre Londra? to London?

Ai putea cumpara un ziar de la -Could you buy a newspaper


chio~cul de ziare? at the> bookstall ?

Daca pierdem legatura, va trebui -If we miss the >connection we'll have
sa ramiinem peste noapte la Bucure~ti. to stay overnight in Bucharest.

De ce insi~ti sa calatorim la c1asa a doua? -Why do you insist on travelling> second class?

Trenul personal tocmai a plecat. -The> slow train has just left.

- I ~
B. In acest exercitiu vom repeta folosirea pronumelor "it" ~l "its", Va rugam sa traduce!i
propozitiile in engleza:

Greva se desfa~ura de mai mult de un an > The strike went on for over a year
ciind a fost solutionata. before it was settled.

Poate s-a razgiindit, dar rna indoiesc. > Maybe he has changed his mind but I
doubt it.

imi place aceasla roe hie. Arata a~a de bine. > I like this dress. It looks so nice.

Mai bine ne apucam serios de treaM. > We'd better get down to it.

Daca-ti place acest eeas, il poti pastra. > If you like tllis watch, yOll can keep it.

leri am cumparat 0 ma~ina noua. > r bought a new car yesterday.


A fast foarte scumpa. It was very cxpensive.

tti aminte~ti pisiea aeeea batrfma? > Do you remember the old cat?
A murit saptamana treeuUi. It died last week.

Acel copil l~i eauta parintii. > That chIld is looking for its parents.

E un ~oareee in camera mea. > There's a mouse in my room.


Cum pot sa scap de el? How call I get rid of it?

Copilul acesta este aici de 0 ora. > This child has been here for an hour.
Nimeni fiU ~tje unde e mama lui. Nobody knows where its mother is.

Nu ascult niciodata astfel de muzica > I never listen to tbis kind of music
pentru ca nu-mi place. because I don"[ like it.

Unde este sa1ul? Probabil ea e > Where is the village? It must be


pe undeva pe aiel. somewhere here.

-2-
in ambele leqii vom introduce dialoguri pe teme de vacanta. Sa inva\arn
urrnatoarele cuvinte, care ne vor ajuta sa in\elegem primul dialog.
Citi\i Cll voce tare:

to be afraid of heights >[bi: <}'frcld <IV halts] - a se terne de inaItime

to collect >[kd'iekt] - a strange, a aduna,


a lua

leaflet >r'li:fllt] - prospect, foaie volanta

off-season >[Jf,si:zn] - in afara sezonului

to presume >[pn'zju:m] - 3 presupune, a crede

height of the season >lhait <'IV i)<I 'si:zn] - sezon de varf

to miss >[mls] - a pierde, a rata

to willk out on somebody >[wJ:k aut In'sAmbJOI] - a parasi, a abandon a


pe cineva

to make both ends meet >[melk bdUS endz mi:t] - a 0 scoate la captH

to come to terms >[kAUl td t~nnz - a ajullge 13 0 intelegere,


with something WIS 'SAlnSlrd a cadea la Invoiala,
a accepta

to exaggerate >[Ig' zeed 3;JreIt] - a exagera, a amplifica

civil engineer >['slv;l1 ,end31'I1!<I] - inginer constructor

scrooge >[skru:d31 - zgarcit, avar

to be short of money >[bi: IJ:t ;lV 'mAnl] - a nu-i ajunge banii,


a nu avea bani
final >['farnl] - final, definitiv, decisiv

moreover >[mJ:'r;:luv;:l] - mai muIt (deca.t atat),


in plus

-3-
lata acum cateva propozitii cu cuvintele pe care tocmai Ie-am prezentat.

Cititi-Ie cu voce tare ~i comparatile cu traducerea in limba romana.

I've been afraid of heights since -De mic copil mi-a fast
my early childhood, and I don't know teama de inaltime ~i nu ~tiu
how to overcome it. cum sa inving aceasta teama.

When did you collect those leaflets? -Cand ai strans pliantele acelea?

This is an off-season ticket, so it's cheaper. -Este un bilet extra-sezon, deci e mai ieftin.

T presume they're going to launch -Presupun ca maine vor lansa campania.


the campaign tomorrow.

This is the height of the season, so you may -Este sezon de varf, deci este probabil
have trouble getting a vacant room in a hotel. sa gase~ti Cll greu 0 camera Iibera la hotel.

You are an idiot because you've missed -E~ti un prost ca ai pierdut 0 ocazie
such a splendid opportunity. atiit de buna.

I'll walk out on you if you -Te voi parasi dadi


don't buy me that ring. nu-mi vei cumpara inelul acela.

Even though I work so hard, -De~i muncesc atat de mult, abia 0 scot la capat.
I can hardly make both ends meet.

I don't want to come to termS with it. -Nu vreau sa accept acest lucru.
I must do something to change it. Trebuie sa schimb ceva.

As a civil engineer you shouldn't -Ca inginer constructor, nu ar trebui


complain about your salary. sa te plangi de salariu.

What a scrooge you are! -Ce zgarcit e~ti~

Why are you lying you're short of money? -De ee minti ea nu mai ai bani?

Is his decision final? -Hotlirarea lui e definitiva?

The product is good, and moreover, -Produsul e bun ~i, in plus,


its price is reasonable. pretul e rezonabil.

Don't exaggerate the difficulties! -Nu exagera cu greuta1i!e!


We will handle them. Le vom rezolva.

-4-
\
Veli intelege ell ll~urinla dialogul care urmeaza. John ~i Ann i~i fae planuri pentru vacanla de
vara. Sa eitim eu atentie conversalia lor:

John and Ann are talking about their summer holidays.

Ann: John, I'd like to go to some really interesting place this summer.

John: Aren't we going to the Lake District, as usual?

Ann: You know very well I hate climbing. Moreover, I'm afraid of heights.

John: Have you got any better ideas?

Ann: Why don't we go abroad? I haven't been at the seaside for ages. 1 was at a travel agency
today, where I collected a few leaflets. Here's an interesting one: "Holidays in a
four-star hotel in Niece, with the sun, the sea, in an ideal climate. Reduced price." If you're
not too busy, could you have a look at it now?

John: I can have a look at the leaflet, but I don't think we can afford to go abroad this year.

Ann: If we saved a little harder, we could just manage, couldn't we?

John: Well, I think we could.

Ann: That's lovely, John. I'll phone the agency immediately and have them book the hotel for the
first two weeks in July.

John: Just a minute. I'm afraid we didn't look at the leaflet very carefully: "special reduced
off-season price". I presume the hotel will cost much more at the height of the season.

Ann: Oh, John, you can spoil everything. We can't miss the opportunity. We've never been to
France. If we don't go there this year, I'll walk out on you.

John: You know well that recently we've been finding it difficult to make both ends meet. I hate to
say that, but we can only afford to spend our holidays in England. You must come to terms
with it.

Ann: Don't exaggerate. I said: "Ifwe saved a little harder..." and you said: " ...we could". Moreover,
I don't complain about my salary. As a civil engineer you earn quite a lot, too. But you're a
scrooge. Last summer we didn't go anywhere because you claimed we were short of money.
I am not going to the Lake District. And that's final.

-5-
Completa1i propozitiilc din dialog. Astfel veti veri fica daca va amintiti toate euvintele noi.

~tii foarte hine ea nu-mi place ureu~ul. -You know very well I hate climbing.
Mai mult deciit atat, mi-e [rica de lnal\imc. >Moreover, I'm > afraid of heights.

Am fost astazi la 0 agentie de turism de -I was at a travel agency today, where


uncle am luat ditcva pliante. I> collected a few> leaflets.

Mi-e leama ell. nu ne-am uitat eu aten\ie -I'm afraid we didn't look at the leaflet very
la prospect: "pret specia!-reducere carefully: "special reduced
pentru extra-sezon" > off-season price".

Presupun ca hotelu! va fi mai scump -r> presume the hotel will cost much more
in sezonul de vart". at the> height of the season,

Nu putem pierde aceasta ~ansa. -We can't> miss the opportunity_

Nu am fast nieiodata I'n Franta. -We've never been to France.


Daca nu mergem nici anul acesta, If we don't go there this year,
te parasesc. I'll> walk Ollt on you.

~tii foarte bine ca in ultimul timp -You know well that recently we've been finding it
ne-a fost greu sa a seoatem la capat. difficult to > make both ends meet.

Trebuie sa aecep\i acest !ucru. - You must> come to terms with it.

Nu exagera. -Don't> cxaggerate.

ea inginer constructor, ~i tu cii~tigi -As a > civil engineer you earn quite a lot, too.
destul de mult.

Dar e~ti un zgarcit. -But you're a > scrooge.

Vara trecuta nu am fast nicaieri pentru ea -Last summer we didn't go anywhere because
ai pretins ea nu mai avem bani. you claimed we > were short of money.

Nu merg la Lake District. Am decis. -I am not going to the Lake District.


And that's> tinal'

Va rugam sa traduceti ciiteva expresii din romana in engleza:

a se teme de inal1imi > to be <ltl'ald of heights

hotel de patru stele > a tt1Ur-star hotcl

a rezerva camera la hotel > to book the hotel

pret extra-sezon > off season price

sezon de varf > the height of the se.1SOIl

a pierde ~ansa > to miss the opportunity

a parasi pe cineva > to watk oul on somebody

a a seoate la capat > to make both ends meet

a accepta ceva > to come to terms with somcthing

a nu mai avea bani, a nu-i ajunge banii > to be short of money

- 6-
- in aceast:l parte a leqiei ne vom concentra asupra a trei adverbe: aetuany, eventually, hardly. Ele
sunt adesea folosite incorect de cei care i'nvata engleza.

Vom discuta despre cele mai uzuale gre~eli ~i despre folosirea corect:l a acestor cuvinte. Vom
analiza mai intiii "actually" ~i "eventually", iari apci "hardly".

Actuany

Eventually

Aceste cuvinte sunt adeseafolosite il/corect din cauza asenn/Ilarii lar eu euvintele romalleifti "actual"
.~i "eventual ".

Actually inseamna "intr-adevar, de fapt, totu~i", iar eventually


tnseamna "'in cc1c din urma, pana la urma".

Utilizarea incorecta a euvantului actually:

We need to export more than we do ~.

in acest caz, tn foeul lui actually ar trebui folosite cuvintele at prescnt sau currently ~'i ele s-ar
traduce prin: "til prezent. acum" Deci, forma corecta a propozi{iei de mai sus ar fi urmdtaarea:

We need to export more than we do -Trebuie sa exportam mai mult dedit 0 faeem
at present/currently. In prezent.

Utilizarea eorecta a lui actually:

People think we've got lots of money, -Oamenii ered ca avem multi bani
but actually we're very pOOL dar, de fapt, suntem foarte saraci.

Hello, Donald. How are you? -Buna, Donald. Ce mai faei?


Actuall)', my name is Robert. De fapt, ma cheama Robert.

Utilizarea incorecta a lui eventually:

Could you e~y lend me 10 dollars, please?

in aceastd propozifie, 1/1 lac de eventually ar trebui folosit cuvdntul possibly, care fnseamna:
"se roate, cumva ".

Utilizarea eorectj a lui cventually:

The car didn't want to start, but eventually -Ma~ina nu voia sa pOlllcasea, dar pana la urma
I managed to get it going. am reu~it $-0 fae sa mearga.

After many attempts, eventually she managed -Dupa mult incereari, in cele din urma a reu~it
to pass the driving test. sa ia examenul de conducere.

-7-
Hardly

Modul ill care este format CUVQlltul hard + ly poate duce fa illterpretiiri ,~i utiliziiri gre~ite, ca
de exemplu: "cu greutate, cu dificuftate ".

Utilizarea incorecta a lui hardly:


Don't punish him too~.
I've been working too ~.

Propozitiile de mai sus ar trebui sa arate dupa cum urmeaza:

Don't punish him too hard, - Nu-I pedepsi prea tare.


I've been working too nard. - Am muneit prea multo

Utilizarea eoreeta a lui hardly:

I hardly know the people I work with. - Nu ii cunosc mai deloe pe oamenii cu care (ucrez,
I am so tired that I can hardly walk. - Sunt a~a de obosit eli abia mai merg,

Hardly inseamna: "abia, mai deloe", Va rugam sa nu uita,i ea aeest


cuvant contine a nega(ie ~i nu poate fi folosit alaturi de cuvinte ca
not, never, nobody etc., sau de un verb la negativ.

Propozitia romaneasca:
"Nu cunosc mai pe nimeni.
o traducem astfel:
a) I hardly know anybody,
~I nu:

Va rugam sa traduceti ciiteva propozitii in engleza:

Imi este greu sa invat limba engleza. > 1 find it hard to learn English.

o caut cam de mult timp, dar sper > I've been searching for her for quite a long time,
s-o gasesc in cele din urma. but I hope I'll eventually find her.

Unde lucreaza in momentul de fata? > Where's he currently employed"

De fapt, nu ~tiu unde este. > Actually, I don'f know where he IS.

Abia mai aude aeum. > He can hardly hear now.

-8-
Traduceti acurn propozitiile in engleza folosind euvintele ~i expresiile introduse In aceasta parte a
leel iei :

Nu prea ered ca ei nu 0 pot scoate la capat. >1 hardly believe th\:y can't make both ends meet.

Cand a~ putea sa strang tablourile? > When could I collect the pictures?

Acurn cilli ani I-a parasit? >l-low many years ago did she walk out on him?

Nu-rni place sa cilH'itoresc in sezonul de viirf. >1 don'llike travelling at the height of the season.

Nu rna urc in copac pentru ca >1 won't climb up that tree hecause
mi-e frica de inaitime. I'm afraid of heights.

Iar nu mai ai bani! De data asta >You're Sh0l1 of money again! This time
nu-ti mai imprumut nici un leu! I won't lend you a penny.

Acum ne putem perrnite sa curnpararn >We can now afford to buy


a easa nalla, a new house.

Ati rezervat 0 camera la ace! hotel? >Did you book a room 1n that hotel?

Este un pre! extra-sezon, deci >This is an oIT-season price, so


veti plati mai pUlin. you'll pay less.

Ca inginer constructor ar trebui sa cii~tigi >As a civil engineer you should eam
de eel putin doua on mai mult decat mine. at least twice as much as I do.

- 9-
LECTIA
, 3 - PARTEA A DOUA

A. Completati propozitii1e eu expresiile sau cuvintele care lipsesc:

Cite bagaje sunt In pIasa? -How many pieces of luggage are there >in
th(; Jack?

Vazuta de aici, marea este superba. -There's a superb >view of the sea from here.

Avionul tocmai a facut 0 aterizare fortata. -The plane has just made an > emergency
landing .

Acea camera este la capatul coridorului. That room is at the end of the> corridor.

Treuul nu are vagoane de dormit. -The train has no > sleeping-cars.

Ma scuzati, unde este vagonul restaurant? -Excuse me, where is the >dining-car?

Mai bine am sta la coada. - We'd better join the >qucue .

Vei raci daca vei sta in curent. -You'll catch a cold ifYOll sit in a >draught.

Nu gasesc ie~irea in eaz de perieo!. -I can't find the > emergency exit.

Toate raspuusurile lui sunt incorccte. -All his answers are> incorrect.

A~ vrea sa fae 0 rezervare pentru Franta. -I'd like to >book [01 France.

Ce copil timid e' -What a >timid child she is!

A reu~it sa faca eontrabanda -He managed to >sl11ugglc a large number of


cu multe ceasuri. watches.

Guvemul trebuie sa actioneze rapid -The government must> act quickly to solve
peutru a rezolva aceasUi problema. this problem.

Sunt nerabdator sa-ti cunosc familia. -I'm >anxious to meet your family.

Sunt vidre In acest rau? -Are there any> otters in this river?

- 10-
B. In exerci~iul urmiHor vom continua recapitularea pronumelor personaIe. Completati propozitiile:

Unde e Mary? S-a dus la tcatm. -Where's Mary? >Sbe's gone to the theatre.

o euno~ti pe sora mea? -Do you know my sister?


Nu am vazut-o niciodata. I've never seen >her.

Cine este aeea femeie? E veri~oara mea. -Who is that woman? >It is my cousin.

Cine sunt acei oameni? (Ei) Sunt muncitori. -Who are those people? >They are factory-
workers.

Ai vorbit ieri cu cl? -Did you talk to >him yesterday?

Ii cUl1o~ti pc aee~ti oameni? -Do you know these men?


Da, sunt dl. Brown ~i fratii sai. Yes, >it's Mr. Brown and his brothers.

lat-o pe dna Smith. E secretara mea. -There goes Mrs. Smith. >Shc is my secretary.

Prive~te leul. Pare faarte periculos. -Look at the lion. >He looks really dangerous.

Pisica noastra este in gradin.1 eu puii ei. -Our cat and >her kittens are in the garden.

John spune eli a eumparat 0 ma~ina noua ~i -John says he has bought a new car and is very
e foarte mandru de ea. proud of >hcr.

Puteti lua pJiantele cu dvs. -You can take the leaflets >with you.

Uita-te la acest inel. E foarte frumos. -Look at this ring. >It's very beautiful.

- 11 -
Sa studiem noile cuvinte ce vor aparea in dialogurile prezentate in
aceasta parte a leqiei. Cititi eu voce tare:

suite >[swi:q -apartament

air-conditioned >['cOlkOln,dIJlJdl -Cll aer condi~ionat

within walking distance >[ WI' SI11 'WJ~k!1l -nu foal1e departe
'dlst;ms]

marvellous >['ma:vJI;:Js] -minunat

to go for a stroll > [g;JO [;":II' ;) str;Ju!1 -a merge la plimbare

to sunbathe >f'sAnbelo] -3 face plaja

tan >[w,n] -bronz

notice >['nJotls] -amm\

to keep an eye on >[ki:p ;)n ar In 1 -a nu pierde din vedere,


a fi atent la,
a supraveghea

watchful > ['WJtJf;l! ] -atent, vigilent

gorgeous >['gJ:d:ps] -minunat, splendid

to be a trial >[bi: ;)' tra!Jl] -a fi 0 pacoste

life-guard >['larfga:d] -salvamar

to drag > [clr:eg] -3 trage (dupa sine),


a tad

to do sightseeing >[du:'saJl,si:l ll ] -a face turnl ora~ului.


a vizita obiectivele
turistice

- 12 -
~i acum va prezentam cuvintele noi tn context. Va rugam sa Ie cititi cu glas tare ~i sa Ie comparati
cu traducerea in romana.

Are there any suites in the hotel? -Existii apartamente in holel?

My room isn't air-conditioned. -Camera mea nu are aer conditionat.

We don't have to take a bus. -Nu trebuie sa tuam autobuzul.


The hotel is within walking distance. Hotelul nu este foarte departe.

His ideas are marvellous, as usual. -ldeile lui sunt minunate, ca de obicei.
\

I hate sunbathing because my skin gets red. -Nu-mi place sa [ac plaja pentru ca rni se
inro~e~te pielea.

I suggest we go for a stroll to watch the sunset. -Sugerez sa ne plimbam ~i sa privim apusul
de soare.

I've never seen a nicer tan. -Nu am vazut niciodata un bronz rnai [rumos.

I prefer doing sightseeing to lying on the beach. -Prefer sa fac tuml ora~ului dedit sa zac pe
plaja.

I didn't see that notice: "Beware of the dog". -N u am vazut anuntul acela: "Atentie,
caine rau".

How can you drag me out to the theatre tonight? -Cum poti sa rna tiira~tj la teatm in seara asta?
You know well I'm tired. ~tii foarte bine ca sunt obosit.

Will you keep an eye on my luggage, please? -Vreti sa fili atent ~i la bagajele mele, va rog?

You must always keep a watchful eye on that kid -Trebuie sa fii tot timpul eu ochii pe copilul
or else he'll get hurt. acela, aitfe! se va lovi.

That cake looks gorgeous. I can't help eating it. -Prajitura arata superb. Nu pot sa rna abtin
sa n-o mananc.

That child is a trial to his parents. -Acel copil e 0 pacoste pentm parintii sai.

His son will work as a life-guard during his -Fiullui va lucra ea salvamarpe timpul vaean!ei
summer holidays. de vara.

- 13 -
Ann ~i John sunt deja la Nisa. Sa citim dialogurile cu aten\ie ~I vom afla cum i~i petrec el
vacan\a:

Ann and John are in a four-star hotel in Niece.

Ann: There we arc, at last. The suite is really nice. It is air-conditioned. We have a TV-set and
satellite TV. There's also a double bed in here. The hotel is within walking distance of the
beach. Do you mind if we go to the beach this afternoon?

John: That's a mllrvellous idea!

Ann: After sunbathing and swimming in the sea, we can go for a stroH towards the evening.

John: Are you going to be on the beach all day? That's boring! We must move a little bit outside
the beach. Why don't we visit the Old Town or go shopping?

Ann: Oh, John. Old Towns are the same everywhere. I'm not here to do shopping. Tdo it all the
year around. I'll never get a nice tan in England.

John: All right, all right.

***

Ann: Oh, John, what a trial you arc! You've been dragging me along the coast, trying to find the
best beach. We've already wasted a lot oftime. I'm not going any further - I'm staying here.

John: OK. Look at the notice over there. It says: "Guarded Beach". Thars what we need. I must be
sure there are life-guards on the beach to keep a watchful eye on us when we're in the water.

Ann: Oh, John. You're always so careful.

Ann: We've had a wonderful time here. I'm only sorry we can't stay here any longer.

John: Yeah, the region is great, local people are so friendly, and you look gorgeous with your tan.
We can return here next year.

- 14 -
Nu v-a fost greu sa in,elegeti dialogurile. Rezolva,i acum exercitiul unnator ~i completa,i unnatoarele
propozi,ii. in acest seop, vom folosi catcva propozitii din dialogurile precedente:

Apartamenul e eu adevarat dragut. -The >suite is really nice.

Are aer condi,ionat. -It is >air-conditioned .

Hotelul nu este departe de plaja. -The hotel is >within walking distance of the
beach.

E 0 idee minunata! -That's a >marvcllDlis idea!

Dupa ce faeem plaja ~i Inotam tn mare, -After >sunbathing and swimming in the sea, we
catre seara putem sa ne plimbam. can >go for a stroll towards the evening.

Nu rna bronzez bine in Anglia. -I'll never get a nice >tan in England.

0, John, ce pacoste e:;;ti! -Oh, John, what a >trial you are!

M-ai tarat pc loata coasta, ineercand -You've been >dragging me along the coast, tlying
sa gas~ ti cea mai buna plaja. to find the best beach.

Vita-Ie la anuntul de-acolo. -Look at the >notice over there.

Trebuie sa rna asigur Ca exista salvarnari -I must be sure there are >Iife-guards on the beach
pe plaja care sa ne supravegheze dnd to >keep a watchful eye on us when we're in the
suntern In apa. water.

Draga mea, bronzaHi arati superb. -Darling, you look >gorgeous with your tan.

Data viitoare tti promit eft yom vizita -Next time I promise you we'll be >doing more
mai multe obiective turistice. sightseeing.

Sa ne amintim doua expresii ce cuprind cuvantul "tan":

to get a nice tan a se bronza fmmos


to have a nice tan - a avea un bronz frumos

Vom diseuta acum urmiitoarele perechi de euvinte care se terminri in ,,-ic" $i ,,-ieal ":

classic dassical

economic economical

historic historical

logic logical

Perechilede cuvinte de rna; sus au adesea doar un echivalent in limba ramana, de ex: ~'i "classic"
# "classical" i'nseamnii: elasic. In englezii, fn!elesullor depinde de contextu{ propozi!iei'.

- 15 -
Sa analizam intelesul ~i utilizarea acestor cuvinte:

classic - (devenit) c1asic, vestit, tipic

Vosne Romanee is a classic French wine.

This is a classic example.


- Vosne Romanee este un vestit vin francez.

- Este un exemplu clasicltipic.

classical - in stUul c1asic

I prefer classical music to pop music. - Prefer muzica clasica muzicii pop.

1 ~ike classical literature. Imi place literatura clasica.

economic - Cll caracter, de natura economidi

We must discuss that economic problem. - Trebuie sa discutam despre aceasta problema

de economic.

That was a real economic miracle. - A fost un adevarat miracol economic.

economical ~ econom, chibzuit, rentabil

It's a very economical method - Este 0 metoda foarte chibzuita de

of spending money. a cheltui bani.

historic - de importantii istorica, cpocal

What we're talking about was a historic change. - Lucrul despre care vorbim a fast 0 schimbare

epocala.

historical - ell caracter istoric, diacronic


This is a historical novel. - Este un roman istoric.

logic - logica (subst.)

Your arguments don't have much logic. - Argumentele tale nu prea au logica.

logical - logic (adj.)

His arguments are logical. - Argumentele sale sunt logice.

- 16 -
Util1zati acum aceste cuvinte In propozitii. Completati propozitiile urrnatoare:

E un caz c1asic de dragoste la prima vedere. -This is a> classic case of love at first sight.

Nu ai facut asta? Nici nu rna mira! -You didn't do that? That's> classic!

Am nevoie de 0 ma~ina mica ~i cconomica. -I need a small> economical car.

Mi-ar placea sa studiez limbile c1asice. -I'd like to study> classical languages.

Cc s-a intamplat In tara asta in anii 'SO este -What happened in this country in the 80's is
de irnportanta istorica. of> historic importance.

Acurn conduce un proiect de cercetare In -He's conducting> historical research now.


domeniul istoriei.

Imi pare rau, dar nu-ti inteleg logica. -I'm sorry, but I don't follow your> logic.

Este singuml lucm logic care poate fi meut aeum. -This is the only> logical thing to do now.

Maine va fi 0 Intalnire istonca intre aee~ti -There'll be a > historic meeting between these
doi lideri. two leaders tomorrow.

Serie pove~ti c1asice pentm eopii. -He writes > c1a~~i(; children's stories.

Acum yom repeta noul vocabular pe care I-am introdus in aceasta lectie. Traduceti in engleza:

Nu ai de ales. Trebuie sa te obi~nuie~ti >You baye no choice. You have to come to


cu acest (ucm. 1enns with it.

Studiaza foarte mult pentru a deveni mgmer. >He's studying very hard to become an
engineer.

Nu mai am bani. >I'm short of money.

Nu prea inteleg de ce iti e friea de inaltimi. >1 don't really understand why you're afraid
Trebuie sa faci ceva sii-ti bimi teama. of heights. You must do something to
overcome it.

Ne-am petrecut luna de miere intr-un >We spent our honeymoon in a five-star hotel.
hotel de cinei stele.

De data asta imi promit eli voi eumpa-ra >This time 1 promise myself to buy
o ma~ina eu aer conditionat. an a ir-conditiom;d car.

In fiecare week-end rna plimb pe malul raului. >Evel)' \veekend r go for a stroll along the river
bank.

Toti eei care merg in vacanta in Vi.ri insorite >AII the people who travel to sunny countries
se intorc fmmos bronzati. on their holidays come back with nice tans.

Cat costa aceI apartament? >How much IS that suite?

- 17-
~i acum exercitii de pronuntie:

Yom repeta vocaJa englezeasca Li:J care este asemaniltoare eu romanescul "j". Diferenta este en
voeala englezeasca [i:J este mai lunga decal echivalcnlul romancse.

1'# Cititi exemplele eu glas tare:

read >[n:d]

eat > [i:l]

please > [pli:z}

keys >[hz]

need >[nidl
sleep >lsli:pJ

Acum vom repeta acest sunet in propozitii. Am subliniat silabele care contin vocala lunga [i:].

Cititi ell glas tare:

H~'s reading a book.


Sh~'s eating an apple.
Please, speak.
I n~~d you.
I like these people.

::~i:

- 18 -
RECAPITULAREA LECTIEI

3

3.1. Utilizarea cuvintelor actually ~i eventually.

actually -de fapt, intr-adevar

eventually -In cele din urrna

J believe I will be eventually promoted. -ered ca voi fi avansat In cele din urma.

Actually, 1 don't know him. -De fapt, nu-l cunosc.

3.2. Utilizarea cuvintelor hardly

hard

hardly
~i hard.

-greu, mult, tare

-abia, mai deloc

I hardly work these days. -Zilele astea nu muncesc mai deloc.

She works very hard. -Ea munce~te foare multo

3.3. Perechile de cuvinte ce se termina cu -ie/-ical:

classic -classical

economIC -economical

historic -historical

logic -logical

What we are talking about was a historic -Lucrul despre care vorbim a fast 0
change. schimbare istorica.
I want to be a historical linguist. -Vreau sa rna ocup de istoria
timbilor.

The country is facing serious economic -Tara se confrunta ell probleme


problems. economlce seTloase.
You should buy a more economical car. -AI' trebui sa-ti cumperi 0 ma~ina mai
economicoasa.

- 19 -
TEMA PENTRU ACASA 3

A. Traduceti in limba rOlTI<lna:

1. Actually, I'm not sure whether the suites in that hotd are air'-conditioned.
2. I had hardly uttered these words when they began laughing.
3. When John eventually arrived he said he was late because he hadn't allowed for traffic
delays.
4. I can hardly believe it myself that Mary walked out on her husband.
5. If you keep working so hard, you will fall ill.
6. You'd better keep an eye on your belongings because the train is crowded and you can be
easily robbed.

B. Tradueeti in limba engleza:

1. Nu ti-ai seds tema? Nici nu rna minI!


2. Crcd ca in momentul de fata, accasta este 0 pcrspeetiva indepartatii.
3. Nu merg la plimbare, stau acasa.
4. Este 0 dovada istorica.
5. Logica ta e putin ciudata.
6. Nu am bani ~i, 'mai mult dedit atat, nu vreau sa merg acolo in sezonul de varf.

C. Alegeti varianta corecta:

1. I'd like to buy an car.


a. economic
b. economical

2. Is there any _ . _ novel that you suggest I should read?


a. historic
b. historical

3. She works at keeping herself slim.

a. hard
b. hardly

4. Could you open the window, please?


a. possibly
b. eventually

- 20-
IP-m. LECTIA4
, PARTEA iNTAI

A. Complctati propozitiile in limba engleza eu euvantul sau cxprcsia potrivita:

'~:~~~H~~ili~~
Trebuie sa abandonam cautarea
din eauza vizibiliU\tii reduse.

Doi oameni au fost uci~i in ciocnirea


-The search has to be abandoned due to
poor >visibility.

-Two people were killed in the >collision


dintre un autobuz ~i 0 ma~ina. between a bus and a car.

Zburam la 0 altitudine de 7625 m. -We're flying at an >altitnde of 25.000 feet.

Trebuie sa mai a~tept 0 jumatate de ora -I have half an hour to wait for my >t1ight to
avionul men spre New York. New York.

Trebuie sa mergem in sala de a~teptare -We must go into the departure lounge for
pentru pa~aport ~i declaratie vamala. passport and >customs clearance.

Din fericirc, piratul aenan nu avea arma. -Fortunately, the >hiJUcker had no gun.

II voi obliga sa marturiseasea. -I'll >force a confession out of him.

Curand dupa decolare, -Soon after the >take-off wc were served


ne-au fast servite bauturi. drinks.

Nu fii a~a de exigent cu copiii tai. -Don't be so >strict to your children.

Mi-e teams. cft va trcbui sa schimbam directia. -I'm afraid we'll have to >change course .

~
Eu voi conduce ~i tu rna vci ghida. -I'll drive and you'll >1l3vigate.

Motorul a cedat din nou. -The engine has >failcd again.

Traseaza a linie orizontala. -Draw a >horizontal line.

Scrie acest cuvfmt pe vertic ala. -Write this word in >vertieally.

-- Este un avian eu un singur motor? -Is it a >sing1e-engined plane?

- 21 -
B. Acum vom repeta pronumele reflexive ~i expresiile In care ele apar. Va JUgam sa completati

propozitiile engleze~ti:

Trebuie sa proflti de fiecare ~ansa de a exersa -You should >avail yourself of every
conversatia in engleza. opportunity to practise speaking English.

De ce ne limitam la a discuta politica? -Why do we >contine ourselves to discussing


politics?

Trebule sa-ti accePti destinu!. -You must> resign yourself to your fate.

Cu exceptia noastra ~i a catorva germani, -With the exception ofa few Germans and
toti vorbeau spaniola. > ourselves, everyone spoke Spanish.

Serve~te-te cu sandvi~uri. -Help> yourself to sandwiches.

Spune-mi ceva despre tine. -Ten me something about> yourself.

John Insu~i a devenit ministru de extel11e. -John> himself became the Foreign Minister.

De ce te mandre~ti cu ma~ina? -Why do you> pride yourself on the car?


Ar trebui sa fii mai modest. You should be more modest.

Toti au putut face asta, cu exceptia tao -Everybody except> you/yourself was able to
do that.

Toti au vazut accidentul, numai noi nu. -Everyone but> us/ourselves has seen the
accident.

- 22-
lata aeuln voeabularullegat de dialogu~ prezentat in aeeasta lectie. Citi,i
euvintele eu glas tare:

to nm into >lrAn 'mt~] -a se intiilni din


intamplare eu, a da peste
fancy dress party >['f<ensI dres 'pa:tl] -bal mascat
jolly >['d3Jh l -vesel, ferici!; grozav de,
nemaipomenit de
terrific > [t8'nfIk 1 -grozav, extraordinar,
nemaipomenit
by the way >lbar 8;:) weI] -apropo
to talk into >[tJ:k'rntJ 1 -a convinge (pe cineva)
sa faca ceva
to adore >[;}'dJ:] -a adora
package tour >['p~ekld3 tUd] -excursie organizata
(de a agentie)
miraculously > [mr'ra~kjol~sh] -ca prin minune, in mod
miraeulos.
to remember > [n'rnemb;} SAIll h;JdI -a transmite salutari
somebody t;} 'SAlllh;Jdlj CUI va

to somebody
head-on >lhcd'Jn] -frontal

~i acum, propozitii eu euvintele prezentate. Sa Ie eitim eu atentie:

Darling, I ran into George today. -Draga mea, azi m-am 'intalnit
eu George.

We had a nice chat. -Am stat de vorba ~i a fost pIa cut.

There's a fancy dress party at -Astazi e bal mascat la John


John's today. Are you coming? aeasa. Vii?

That's jolly interesting. -E nemaipomenit de interesant.

Your dress looks terrific. -Rochia ta arata extraordinar.

By the way, do you know where -Apropo, ~tii unde-mi sunt


my sungl<lsses are? oehelarii de soare?

I must talk my wife into buying -Trebuie s-o conving pe so\ia


a new car. mea sa cumpere a ma~ina noua.

Robert adores his wife. -Robert 0 adora pe sotia lui.

I never go on package tours. -Nu merg nieiodata in excursii


organizate.

John was miraculously healed. -John s-a vindecat ca prin


minune.

Remember me to your mother. -Transmite-i salutari mamei tale.

The cars collided head-on. -Ma~inile s-au eiocnit frontal.

-23 -
o
c

lata ultimul dialog din acest manual. De aceasta data John se intalne~te din intamplare cu un

prieten dc-at sau, Mark. Despre ce vorbesc? Veti afla dupa ce veti citi dialogurile eu atentie:

John has run into a friend of his, Mark.

John: Hello, Mark.


Mark: Hello, John. How are you?
John: I'm fine. And you?
Mark: Not bad, not bad. It's been ages since I saw you last time.
John: That's right. I think it was a Mary's fancy dress party three years ago.
Mark: Yeah. We had a jolly good time then. Do you remember our costumes? They were terrific.
John: By the way, how did you spend your holidays?
Mark: Well, I went to the Lake District.

John: I wanted to talk Ann into going to the Lake District, too. You know how much I love
hill-walking and climbing. But Ann's afraid of heights, so she insisted we go abroad,
preferably to the seaside.
Mark: Where to?
John: We went to Niece. Ann speaks fluent French. She adores French and France. We stayed
in a four-star hotel.

Mark: Did you drive in France?


John: No. We went on a package tour.
Mark: That's fine. The French are careless drivers. When I was in France last year, I had a
head-on coHision. Miraculously, I was slightly injured, but my car was completely damaged.
Fortunately, it was insured, so on my return to England J immediately bought a new one

John:
Mark:

John:
It's been nice talking to you, but I've got to run.
OK. Remember me to your wife. Bye.

Bye.

- 24 -
Completa(i propozi(iile. Ele fac parte din dialogul unde apar noile cuvinte. Verificati cat de bine
le-a(i retinut:

John s-a intiilnit din !ntamplare cu un pricten John > has run into a friend of his, Mark.
de-a I lui, Mark.

Cred ca era acum trei ani, la balul mascat -I think it was at Mary's> fancy dress party three
de la Mary. years ago.

Ne-am distrat grozav atunci. -We had a > jolly good time then.

Iti aminte~ti costumele? Erau nemaipomenite. -Do you remember our costumes? They were>
terrific.

Apropo, cum ti-ai petrecut vacan(a? -> By the way, how did you spend your holidays?

Voiam s-o conving pe Ann sa mergem -I wanted to> talk Ann into going to the Lake
la Lake District. District.

Adora francezii ~i Franta. -She> adores French and France.

Am mers 1ntr-o excursie organizata. -Wc went on a > package tour.

1111111j111JIIIIIIII~
Ca prill minune, am fost putin ran it, -> MiraClllously, r was slightly injured, but my
dar ma~illa a fost distrusti complet. car was completely damaged.

Ciind am fost in Franta allul trecut, -When I was in France last year, I had a >head-on
am avut 0 coliziune frantala. collision.

Transmite-i salutari so(iei talc din partea mea. -> Remember me to your wife.

Traduceti acum expresiile urmiitoare In engleza:

a se Intftlni (din intftmplare) eu eineva, >to run into


a da peste cineva
a cOllvinge pe cineva sa >to talk into
apropo >by the way

ranit u~or >slightly injunxl


distrus complet >complctcly damaged
plimbare pe dealuri >hill-walking
a vorbi engleza curent >to speak tluent English

a se distra grozav >to have a jolly good time


a merge lntr-o excursie organizata >to go on a package tour
Trebuie sa plec. >T've got to run.

fmi pare bine ca am vorbit eu tine. >ft's heen nice talking to you.

III
De ani de zile n-am mai fost aici. >ll's been ages since 1 was here.

- 25 -
in engleza sunt multe cuvinte at carnr .'lens depinde de context.
ACUITI vom discuta 0 serie de cuvinte de aeest fel.

TO ASK FOR

-a cere, a avea nevoie de

-a cauta cu lumanarea, a ~i-o face eu mana lui

He asked me for a glass of wine. -Mi-a eerut un pahar de vin.

You're asking for trouble ignoring -0 cau!i Cll lumanarea ignorandu-ti sareinile.
your duties.

TO CALL FOR

-a vizita, a trece pe la I a intreba de

-a necesita, a impune

-a cere, a revendica

I'll call for you later on. -Ie voi vizita mai tarziu.

Success in life calls for hard work. -Succesul in viall'! necesita munca multa.

They caU for better living conditions. -Ei eer condi!ii mai bune de via!a.

TO RECOGNIZE

-a recunoa~te, a identifiea

-<I recun03!;>te valoarea

You have changed so much that -Ie-ai schimbat ap de mult ca TIU te-a!;> recunoa~te.
I wouldn't recognize you.

Will my qualifications gained in this -Specializarile obtinute de mine in accasta tara vor
country be recognized abroad? fi rccunoscute in strainatate?

TO APPRECIATE

-a aprecia, a fi recunosciHor pentru

-a-~i da seama de, a fi con~tient de (a evalua)

I greatly appreciate your assistance. -Apreciez in mod deosebit ajutorul tau.

r don't think you appreciate the situation. -Nu ered ca-ti dai seama de situa!ie.

- 26-
DISTRACTION

-ceva care distrage atenlia

.distraetie, amuzament, divertisment

-in expresia "to distraction" - are sensul de "la nebunie, teribil"

There are too many distractions here -Aici sunt prea multe lueruri care-~i distrag atenlia
to study for the exam. ea sa poti studia pentm examen.

Let's invite him to the party, he needs -Sa-l invitam la petreeere, are nevoie de distraetie.
distraction.

I love my wife to distraction. -Imi iubesc sotia la nebunie.

TO TEACH

-a invala pc cineva

-a da 0 lcelie (fig.), a inva~a minte

I'll teach you how to drive a car. -Te voi invala sa eonduei ma~ina.

I'll teach you to tell lies! -Te inval eu minte sa mai spui mineiuni!

TO OVERLOOK

-a vedea, a privi de la ina1lime

-a treee ell vederea

-3 amite

I'd like to get a room overlooking the street. -A~ vrea sa primesc 0 camera eu vedere la strada.

I'll overlook your mistake because it's -Voi treee eu vederea gre~eala ta pentru cil e prima

the first time when you're doing that data eand faei asto.

You overlooked the fact that he had -Ai omis faptul ea se pensionase deja.
already retired.

FAIRLY

-foarte / destul de

-corect, obieetiv

The chest is fairly heavy. -Scrinul este foarte greu.


::;. ...

I don't feel these goods are fairly distributed. -Nu ered cil aceste marfuri sunt distribuite eorect.

111
:-;.:.
~~:

~ mw~: : : x: ~:~.: . . : : -.
- 27
TO MAINTAIN

- a intretine (pe eineva)/a mentine, a pastra

- a sustine

How shall I maintain my family now -Cum sa-mi intretin familia acum eli mi-am pierdut
when 1 have ~ost my job? slujba?

He maintains he's never seen that man. -Sustine ca nu I-a vazut niciodata pe ace1 om.

TO TAKE ADVANTAGE OF

- a se folosi de cineva

- a folosi ceva in avantajul sau, a profita de

You should take advantage of the fine -Ar trebui sa profili de vremea buna pentru a
weather to paint the house. zugravi casa.

Why did you take advantage of -De ee-ai profitat de firea sa eumseeade?
his good nature?

Traduceti acum urmatoarele propozitii in limba engleza utilizand cuvintele pe care tocmai vi Ie-am
prezentat:

Cerem greva generala. >We're calling lor a general strike.

Cere-i informatii. > Ask him for information.

Nu mai recunose ora~ul. > I can't recognIze this town.

N-am mai fost aiei de peste douazeci de ani. > 1 haven't been here fOi over twenty years.

A~ fi recunoscator daea m-ai ajuta. > I would appn:ciate it if you could help me.

Te invat eu minte sa mai furi mere! >1'11 teach you to steal apples!

Ai omis prca multe aspecte. > Vou 've overlooked too many facts.

Trebuie sa cite~ti matenalul din nou. > You have to rea<1 the material agam.

E destuI de frig afara. > It's fairly cold outsine.

De ee sustii en gre~e~te? > Why do you maintain that he is wrong?

Ar trebui sa profiti de materiale1e pe care > You should take advantage of the materials
Ie ai la dispozitie la biblioteca. available in the library.

Sper ell aceasta tara ne va recunoa~te > I hope this country will reeoglllze our
independenta. independence.

- 28-
Vom repeta aeum unde dintre expresiile prezentate in dialog. Tradueeti In engleza:

Este a situatie nemaipomenit de interesanta. >It's a jolly interesting situation.

Sper cil printr-o minune VOl lua examenu1. >1 hope I'll miraculously pass this exam.

Nu-mi place sa merg la baluri mascate pentru >1 don't Iike going to fancy dress parties hecause
ea oamenii par earaghio~i la accste petreeeri. people at those parties look like fools.

Te In~eli. Sunt nemaipomenitc balurile >You're wrong. Fancy dress parties an: krrific.
mascate.

Trebuie sa-l eonving pc sotul meu >1 must talk my husband into huying me that lovely
sa-mi eumpcre rochia aceea draguta. dress.

Sora mea adora acea formatie rock. >My sister adores that rock group.

Nu-mi place sa merg in excursii organizate >1 hate going on package tours hecause they're
pentro ca sunt prea scumpe. expensIve.

Ciind I-ai intiilnit? >When did you run into him'?

Transmite-le parintilor tai salutari de la mme. >RemembtT me to your parents.

In partea de fonetica vom exersa englezeseul [I], [oarte asemanator eu romanescul "j".

Sa citim exemplele eu glas tare:

sister > ['STStd]

shiP > [Jlp]

dig > [JIg]

live > [!Iv]

hill > [hll]

ill > [Ill

mill > [mIl]

Sa Ie exersam acum in propozitii:

They live in a big city,

He's digging.

The mill is on the hill.

- 29-
Yom campara cele doua sunete: [i] ~l [I]. Cititi cuvintele cu glas tare:

fi: 1 fn
menl mill

seat sit

heat hit

beat bit

Cititi corect urmatoarele propozitii:

The sheep are on the ship.

The meal is in the mill.

I'll sit on the seat.


I feel ill.

-----
------

T __ " . , -,~_

~-=:.:?::==-==;::-=.~~=-:=...~.~
~~~~.~.;~::i:'-~=~-=~;:t;:~~~~~~-
_-----
--------
...

- 30
LECTIA4
, - PARTEA A DOUA

Aeeast::. parte a lec\iei este dedicata recapituHirii intregului material nou din leetiile 3 ~i 4.

Traduceti in limba engleza:

Camera ta are vedere in pare? >Does your room overlook the park?

Ace~ti ciiini sunt antrena\i special >These dogs <Ire speci<llly trained to recognize
sa recunoasca drogurile de contrabanda. smuggled drugs.

Te afli intr-un loe istoric, unde a fast >You'rc standing on a historic spot where John
ucis John Kennedy. Kennedy was kilkd.

Cum ai omis 0 dovada a~a importanta? >Why did you overlook such important evidence?

Incepc sa-mi placa de tine de~i abia te cunosc. >l'm beginning to like you although I hardly know
you.

Va fi greu pentru tine sa 0 convingi sa faca asta. >Jt'll he hard for you to talk her into doing that.

Ma intreb daca ai putea cumva sa rna Ia~i >I'm wondering whether you could possibly let
sa mai stau putin. me stay here a bit longer.

Daca vrei sa te casatore~ti eu mine, > If you want to marry me, you must ask for my
trebuie sa ceri eonsimtamantul parintilor mei. parents' consent.

Marile puteri VOl' recunoa~te aeeasta tara? >Will supe'lJowers rccognizc this country')

Aeeasta tradueere este foarte grea. >This translation is rather difficult.


Necesita mulla experienta. Tt calls for ;J lot of experience.

Te invat eu minte sa mai [uri lucrurile altora! >1'11 teach you 10 ste;J1 other people's belongings '

Daell continui sa munce~ti mult, > If you keep working hard you will eventually
pana la urma te vei imbogati. make a fOliune.

Cred cii este un aparat economicos. > I think tllis is an economical machine.

De fapt, nu sunt sigur ca va sosi la timp. >Actual1y, I'm not sure whether he'll arrive
on time.

Presupun ea in cele din urma Iti voi >1 presume I'll eventually understand your logic.
intelege logiea.

Trebuie sa ai multa rabdare sa vorbe~ti >Ta lking. to such a person requires a lot ofpatienee.
eu 0 astfel de persoana.

Este un exemplu clasic de ee se poate intampla >This is a classic example of what may h:Jppen to
;;oferilor neaten1i. careless drivers.

Studiez pentru examenul de literatura clasiea, >I'm studying for the classical literature exam.

De ee am pierdut 0 ~ansa ati'lt de minunata.? >\Vhy did we miss such a wonderful opportunity?

- 31 -
U1l11caza inca un excrcitiu de traducere, in Cilre va ve!i veri fica cUllo~tin~e1e generale de limba
engleza, Va veti da seama de c5t de bine v-ati insu~it nou~ material ~i veti progresa in ceca ce
prive~te nivelul la care stapfiniti limba. Este de asemenea a ~ansa de a repeta gramatica ~i
materialu~ lexical invatate anterior.

Traduceti in limba engleza urmatoarele propozitii:

Nu-mi sUr<lde deloe idcea de a petreee > 1 don't relish the prospect of spending the night
noaptea in acest hotel mizerabil. in this dirty hotel.

Serve~te-te cu cap~uni. >Help yourself to strawberries.

Mi-ai fast de mare ajutor. > You've been of gn:at help to me.

Cine te-a obligat sa faci asta? >Who m:Jde you do that?

lmi aminte~ti de un prieten de-al meu. > r'ou remind me of a friend of mine.

Tine leg:Hura cu noi, te rag. >Keep in touch with us, pleilse.

Trebuic sa faei curat in camera > You must clean the room <JS quickly as possible.
dlt se poate de repedc.

Ai vreo veste de la mama ta? > Is there any news of your mother')

De ee m-ai convins sa cumpar casa? >Why did you talk me into buying the house?

Se mandre~te cu faptul ea c un scriitor bun. >He prides himself on being il good writer.

11 suspectam ca a comis crima. > We suspccl him of committing the crime.

TrenuI trebuie sa pIece in doua minute. > The train is due to leave 111 two minutes.

Inte1eg ea sunt pleca!i din ora~. >1 realize they're out of town.

Trebuie sa cheltui a a~mu1t pe haine? >Do you need to spend so much money on clothes"

Aici se vorbe~te engleza. >English is spoken here.

Am 0 migrena u~oara. > 1've got a slight headache.

Cine se va ocupa de asta? >Who will sec to that?

Nu-I pot opri sa faca asta. >1 can't stop him from doing that.

Nimeni nu se poate baza pe tine. >You can't be relied on.

--
De cand aveti aceasta casa? >How long have you had this house?

A plecat cu putin timp in unna. >He left a while ago .

Trebuie sa trimitem dupa doctor. >;\ doctor must be sent for.

.. - 32-
RECAPITULAREA LECTIEI
, 4

4.1. Multe cuvinte in engleza au cateva sensuri ce depind de context, de ex.:

call for -a vizita, a necesita, a cere

recognize -a recunoa~te, a admite, a identifica, a accepta

appreciate -a aprecia, a fi recunoscator, a fi con~tient de, a-~i da seama

fairly -corect, destul de, foarte, extrem de, eu totul

1'[1 call for you tomorrow. -Voi trece pe la tine maine.

This type of work calls for experience. -Acest tip de munca neccsita experientii..

They call for higher wages. -Ei eel' sa[arii mai marL

I don't recognize his achievements. -Nu-i reeunosc realizarile.

I could hardly recognize her. -eu greu am rccunoscut-o.

I appreciate your work. -iti apreciez munca.

I don't think you appreciate the situation. -Nu cred ca-ti dai seama de situatie.

These goods are not fairly distributed. -Aeeste marfuri nu sunt distribuite coree!.
"
It's fairly difficult. -Esle destul de dificiL

- 33 -
TEMA PENTRU ACASA 4

A. Traduceti in limba romana:

1. How dare you say you love your wife to distraction? You walked out on her a year ago.

2. If you want to maintain your friendship with these people, you shouldn't confine yourself to
discussing economic issues with them.
3. I would really appreciate it if you could inform me about that as soon as possible.

4. This sOli of scientific experiment calls for a good deal of patience and precision.

5. I'm nearly driven to distraction by your ignorance.


6. Do you think my degree will be recognized in England?

B. Traduce,i in limba engleza:

1. Nu ~tiu daca-! voi reeunoa~te. Nu I-am mal vazut de 10 a11l.


2. Participam acum la un eveniment istoric.
3. 0 eauli eu lumanarea conducand 3$a de neatent.
4. Transmite complimentele mde parintilor tai.
5. Nu cred ca-I pot eonvillge sa faea 0 excursie a~3 de lunga.
6. Ambele m3~ini au fost comp]et distruse in aceasta cioenire frantala.

C. Alcatuiti propozitii corecte cu ajutorul fragmentelor de propozitii din grupuJ I ~l din grupul
II:

I II

a. I appreciate that 1. to get it done.


b. Actually, I need more time 2. you did it for me.
c. This cannot be regarded as 3. to distraction.
d. I love all girls 4. historical evidence.

Raspunsuri:

a-
b-

c-

d-

- 34 -
VOCABULARUL LECTIILOR
, 3 SI
, 4

actually > ['a:ktfu;)h] - de fapt

to adore >[~'(b:] - a adora

air-conditioned > [' eJkJn, drfJnd] - cu aer condition at

to appreciate > [d prj :Jlelt] - a apreeia, a fi reeunoscator

to ask for >[a:sk fd] - a cere, a solicita

bank >lb,e,1k] - mal

belongings >[bI'lJr1glqZ] - lueruri personale

to be short of money >[h1 f,l:t riV 'mAllr] - a nu-i ajunge banii

to be a trial >[bt: d 'trar;)l] - a fi 0 pacoste

by the way >[bal ,)rl wei] - apropo

to call for >[b:l f;)] - a vizita, a determina; a necesita

classic >['kLeSlk] - cl asic, tip ie

classical >['kl~SIkl] - (In stil) c1asic

to collect >[kd'lekt] - a aduna, a strange, a lua

distraction >[th'strzekJn] - distraetie, nebunie, zapaceaHi.

to drag >[ dr~~1 - a trage, a tari

economic >[.i:kd'IlJITIlk] - economic (despre economie)

economical > 1.1:kJ I1JlI1IklJ - economic(a); chibzuit, rentabil

eventually > ll'vcntJuJlt I - in cele din urma

to exaggerate > [lg'z.ed3Jreltl - a ex agera , a amplifica

fairly >['feJll] - coreet; foarte, destul de

fancy dress party >['LcnSI dres 'pa:tI] - bal mascat

final >['fall1l] - fina I, deeisiv

gorgeous >['gJ:d3 8S] - minunat, spendid

head-on >[hed':m] - frontal

height >[hart] - inaltime

at the height of the season - 'in sezon de varf

to be afraid of heights - a-i fi friea de inaltimi

historic >[llls'tJnk] - istoric, epoeal

historical >[hIsbnkIJ - (cu caracler) istorie

jolly >l'dV h J - grozav, extraordinar

to have a jolly good time - a se distra grozav


to keep an eye on > [ki:p rill <11 :'11l] - a nu pierde din ochi,
a supraveghea, a urmari

leaflet >['li.t1rt] - foaie volanUi, pliant

- 35 -
life-guard >['laIfga:d] - salvamar
logic >[' bd31k ] - logica
logical >[' bd3Tk l] - logic
to maintain > [lllem '!em] - a men\ine, a i'ntretine
to make both ends meet >[lllelk b<'.luO endz mi:t] -a 0 scoate (greu) la eapat
marvellous >['ma:vdl<'.ls] - minunat
to miss >[mTS] - a pierde

miraculously > (rm'nekjul;:lsll] - In mod miraculos, ea prin


minune
moreover > lmJ:'r~mvJ] - mai mult decat atilt, in plus
notice > ['nriutTS] - anun,
off-season >['Jf,si:zn] - in afara sezonului
to overlook >L;:lov;:)'luk] - a amite, a treee peste; a avea

vedere inspre
package tour >['pcekrd3 tOd) - exeursie organizata
to presume > [prr'zju:m] a presupune
o recognize > ['rekdgnarz] a recunoa~te

to run into >[rAI1 'mt;:)] - a da peste, a se intalni pe

nea~leptate

remember me to him >[n'memb;:) mi: t;:) hun] - saluta-I din partea mea
scrooge >[ skru:d3] zgarcit
sightseeing > l'sart,si: ird obiective turistice
to do sightseeing - a face turul ora~ului

spot >[SpJt] - toe


stroll > [strJul] - plimbare
to go for a stroll - a merge la plimbare
suite >(swi:q - apartament
to sunbathe > ['sAllbeT;-;] - a face plaja
to take advantage of >[tclk Jct'va:ntrd3 JV] - a profita de
to talk into >[D:k'IIlIG] - a convinge sa
tan >[txn] - bronz
to get a nice tan - a se bronza fmmas
to have a nice tan - a fi bronzat(a) [mmas
to teach >[li:tn a preda (0 materie), a invata

terms > [tJ:mz] - termeni, conditii


to come to terms with - a accepta, a se obi~nui cu
terrific > I tJ'rrfrk) - extraordinar, nemaipomenit
within walking distance > [Wr'6 Jn 'w::l:kTl"1 'dlsl;ms] - Ja distanta mica; nu departe de
to walk out on >[w:lk aut :m] - a parasi

- 36
" "
LECTIA
, 5 PARTEA INTAI
Ca de obicei, vom incepe leqia cu 0 scurta recapitulaTe.

A Completati propozitiile in limba engleza:

~tii caud va ajunge nava cosmica pe luna? - Do you know when the >spaceship will
reach the moon?

Cit timp Wva lua sa faci un zmeu ca - How long will it take you to make such
acesta? a >kite?

Aceast vehicul eu perna de acr - Does this> hovercraft use >solid fuel?
folose~te eombustibil solid?

El a !acut 0 avere vanzand fiori artifieiale. '- He made a fortune selling >ar1iticial
t1()wers.

Ficrul acela este incins. Nu-l atinge! - That iron is >red-hot. Don't touch it!

Cand va intra pe orbita acest sate lit? - When will this satellite be >put
into orbit?

In ceaiul meu este 0 musca. ~ There's a >flyinmy tea.

Acum cantaresc mai mult ca de obicei. - I> wei gh more than I used to.

De ce ai omorat acel tluture frumos? Why did you kill that beautiful
> butte rtl Y?

Aeeste uzine polueaza atmosfera, -- These plants pollute the >atmosphere.

Cand va fi lansata racheta? - When will the >rockctbe launched?

Ciiti pasageri pot incapea in acest avion? - How many passengers can this plane
> accommodate'!

Aceasta este 0 tara puternica. - This is a > powerful country.

Imi place sa beau sucuri naturale. - I like drinking> naturaljuices.

Multi sateliti artificiali se rotesc in jurul - Many artificial satellites move around the
planetei. > planet

Zborul cu balonul peste Muntii Stanco~i The> balloon flight over the Rocky Mountains
a fost 0 experienta de neuitat. was an unforgettable experience.

-I -
B. Completatl propozitiiJe unnatoare fiind atenti la pluralul substantivelor ~i la cazurile speciale
de substantive masculine ~i feminine:

Luna aeeasta var fi coneediate multe - This month many >wol11cn-workers


muncitoare. will be discharged.

Avem nevaie de trei servitori. ~ We need three >men-scrvants.

Ea era candva 0 actri~a eelebra. - She used to be a famous >actress.

$i lagodnica ta a fost invitata. - Your >fiancee was invited too.

De cate ori pe zi mulgi vaeile? - How many times a day do you milk your
>co\Vs?

Am fost vaduv multi ani. - I've been a>widowerformany years.

Nepoata mea s-a maritat eu un milionar. - My >niece married a millionaire.

Ei vand eel mai bun taur allor. - They're selling their best >hull.

Ciind ai eumparat iapa asta frumoasa? - When did you buy this beautiful >marc?

Avem nevoie de 0 jumalista. - We need a >\\olllan-jOUrnaJisl.

Aeesta este eel mai rapid annasar din ~ This is the fastest >staillon in our stables.
grajdurile noastre.

In aceasta ~coala sunt mai multe - In this school there are more
inva\iitoare dedit invatatori. >women-teachers than >men-teachers.

Hai sa-i eumpa-ram un canar de ziua ei. - Let's buy her a >cock-canary for her
birthday.

Acest spital angajeaza de obieei multi - Does this hospital employ many >lllalc
asistenti medieali? nurses?

-2-
In ambele lectii va vom prezenta texte despre televiziune ~i efectele ei
asupra telespectatorilor. Sa Invalam noul vocabular care va aparea In aceasta
parte a leqiei:

violence > ['vaI:lbns] - vio1enta

psychologically > l,smb'lcd3IklIJ - psihologic

to concede > [bn'si:d] - a acorda, a recunoa~te

offensive > [~'fcnslv] - dezgustiitor, jignitor,


suparator; ofensiv

therefore > ['&eJte] ~ astfel, deci

duly > ['dju:!I] - la timp; corespunzator

to acknowledge > 1Jk'nehd3] - a recunoa~te, a admite

(to) concern > [bn'sJ:n] - a privi, a avea legatura ell;


preocupare, interes

to claim > [klelln] ~ a afirma, a pretinde

fictional > t 'flkf;JnJI] - fictiv, imaginar

provable > ['pru:vZlbl] - demonstrabil

effect > [J' fekt] ~ efect

simulation > [slmju:[\;lfn] - simulare

ferocius > [f;:J'rJufJs] - feroce, atroce

accomplice > [d'ki\mplIs] - complice

-3-
Va prezentam acum noile cuvinte In propozitii. Cititi-Ie cu atentie urmarind traducerea:

Some people claim too much violence is Unii oameni sustin ea la televizor
shown on TV. se arata prea multa violenta,

He's a psychologically disturbed child. - EI este un copil cu tulburari psihice.

I concede you play tennis very well, Recunosc ell joci tenis foarte bine, dar
but I still think I can beat you. tot mai ered ca pot sa te inving.

I find your remarks offensive. - Remarcile tale mi se par jignitoare.

My new house is bigger and therefore - Noua mea casa este mai mare, deci mai
more expensive. scumpa.

Your homework must be duly submitted. - Tema ta pentm aeasa trebuie predata La limp.

1 don't acknowledge this defeat. - Nu recunosc aceasta infrangere.

I'm worried about your health. Your Sunt ingrijorat de sanatatea tao Realizarile
achievements aren't my concern. ta le nu rna preocupa.

He claims he doesn't earn more than we do. - EI sustine ca nu ca~tiga mai mult dedit noi.

The novel is a fictional account of a Romanul este povcstca imaginara a unei


journey to the South-American jungle. expeditii in jungb sud-americana.

This theory is provable. - Aceasta teorie este demonstrabila.

What is the effect of noise on people - Care este efectul zgomotului asupra
working in such conditions? oamenilor care muncesc in astfel
de conditii?

In this experience we're going to usc In cadrul acestui experiment vom folosi
computer simulation. o simulare pe computer.

Do not approach that ferocious lion. - Nu va apropiati de acelleu feroce.

The police have to find the other - Politia trebuie sa-l gaseasca pe celiilalt
accomplice. complice.

-4-
", . ~.""

... ~ ..111 6 "'.-


.. '

..tll I_ ...

lata prima parte a textului despre vioJenta la televizor. Sa [nccrcam sa intelegem lntregul text inainte
de a-I citi traducerea:

Violence on television (part one)

It is generally accepted that violence on television can harm children


psychologically. It is also conceded that violence is offensive to most
adults to some degree and therefore must be duly controlled. But until
recently there has been little willingness to acknowledge the most
powerful reason for concern: the fact that violence on the screen may
encourage real violence.

Some television producers claim that in certain particular cases where


crimes of violence were said to have been a reaction to fictional violence,
no such direct relationship existed or was provable. However, concern
about social effects of television violence rests on the fact that realistic
simulations of ferocius violence made possible by the use of film turn
the viewer into a witness of, and an accomplice to, acts which in real
life are never likely to be seen.

-5-
Traduce!i in limba romana fiecare propozi!ie din text:

It is generally accepted that violence on > Este unanim acceptat fap\ul ca violenta de la
television can harm children psychologically. televizor poate afecta cop iIi din punet de
vedere psihologic.

It is also conceded that violence is offensive > Se admite de ascmcnca ea majoritatea adul\ilor
to most adults to some degree and therefore considera violcn!a suparatoare ~i in consecinta
must be duly controlled. ea trebuie redusa in mod corespunzator.

But until recently there has been little > Dar pana de eurand oamenii nu prea au fost
willingness to acknowledge the most dlspu~i sa reeunoasea eel Illai senos motiv de
powerful reason for concern: the fact that ingrijorare: faptul ca violenp de pc ccran
violence on the screen may encourage real poate incurap violenta in rcailtatc.
violence.

Some television producers claim that in > Unil producatori de tele\'iziune pretmd ca. in
certain particular cases where crimes of anul11ite caZUfJ deosebite, C<1nd Cflmc vlolente
violence were said to have been a reaction au fost considerate 0 consccm!a a VLO!elliei
to fictional violence, no such direct imaginare, 0 astkl de rela!le dlrecta nu a
relationship existed or was provable. existat sau ilU a pUlllt fi dovedita.

However, concern about social effects of > Totu?i, ingrijorarea cu pm'ire la cfectele
television violence rests on the fact that s0Cl~lIe ale televi7iunii rczlda in f'aptul Cil
realistic simulations of ferocious violence slIlIularile real iste de vlo!en\a atroce
made possible by the use of film turn the transfonna telespectatorul intr~uJl martor ~i
viewer into a witness of, and an accomplice complIce al unar acte care ar fJ imposibil sa
to, acts which in real life are never likely to aiba loe in viap rcala.
be seen.

Vom veri fica aeum cat de bine ne-am insu~it cuvintele noi. Vom folo~n din nOLI propozi!iile din textul
nostru ~i Ie vom i'mpar!i in fragmente mai scurte. Completa!i eu euvintele lipsa:

Este unanim acceptat faptul ca violcnta - It is generally accepted that >vlOlenee


de la televizor. .. on television ...

... poate afecta copiii din punet can harm children >psyehologically.
de vedere psihologic.

Se admite de asemenea ... - It is also> conceded ...

... ca majoritatea adul!ilor eonsidera - ... that violence is >olTenslve to most adults ...
vioJenta suparatoare ...

... ~i in consecinta trebuie redusa - ... and > thercforc must be >dulycontrolled.
in mod corespunzator.

Dar pana de curand oamenii nu prea au fast - But until recently there has been little
dispu~i sa recunoasca ... wilingness to >acknowledge ...

-6-
.. _eel mai serios motiv de ingrijorare. - ... the most powerful reason for >concem.

Unii producatori de televiziune pretind - Some television producers >claim ...

... ca in anumite cazuri deosebite, dnd - .,. that in certain particular cases where
crime violente au fost considerate 0 crimes of violence were said to have been
consecinta a violentei imaginare, ... a reactIOn to >fictional violence ...

... 0 astfel de relatie directa nu a existat - ... no such direct relationship existed Or
sau nu a putut fi dovedita. was >provahle.

Totu~i, ingrijorarea cu privire la efectele - However, concern about social > effects
sociale ale violeniei la televiziune or television violence ....

... rezida in faptul ca simularile realiste - .. , rests on the fact that realistic >simulations
de violenta atroce ... of >ferocious violence ...

... transforma telespectatorul intr-un - ." turn the viewer into an>accomplice ..
complice...

Traduceti urmatoareJe expresii In Iimba engleza:

unamm acceptat > generally accepted

violenta la televizor > \ IOlence on teleVISIOn

motiv de ingrijorare > reason for concern

controlal din limp > duly controlkd

violenta pe eCran > violence on the screen

producatori de televiziune > tekvision producers

violeniii fictiva > fictIOnal VIOlence

relatie d irecta > direct relatIOnship

este demonstrabil > it IS provahle

a transforroa telespectatorullntr-un martor > to turn the \ iewel' into a witness

a fi complice > to be an accomplice

[ntr-o oarecare masura > to ~ome deg.ree

-7-
De,Yi verbele to do JI to make inseamnii a face, in unele expresii ele nu se traduc ad-literam. in
aceasfa parte a leCfiei ne vom ocupa de expresii cu verbul to do; iar in a doua parte - de expresii eu
verbul to make.

lata cateva din cele mai importante expresii cu verbul to do:

do one's best - a face tot ce-i sta In putinta

do business - a face afaceri

do the cleaning a face curatenie

do a course - a urma un curs

do damage - a face rau, a dauna

do a degree (in) - a obtine 0 diploma (In)

do the dishes/the washing-up - a spala vasele

do one's duty a-~i face datoria

do exercises - a face exercitii (de gimnastica)

do a favour - a face a favoare, un serviciu

do good - a face bine

do (someone) harm - a face rau (cuiva)

do one's homework - a-l;ii face tema pentm acasa

do the housework - a face treburile casnice

do well/badly - a 0 duce/a-i merge bine/rau

do the ironing - a caka (rufe)

do ajob ~ a face 0 treaba

do repairs - a repara

do research - a face cercetari, a investiga, a se documenta

do the shopping - a face cumparaturi

do trade with - a face comert cu

do a translation - a face a traducere

-8-
Sa folosim aceste expresii in propozitii:

Am angajat 0 femeie pentru treburile easnice. > I employed a woman to do the housework.

Voi face curat. >1'11 do the eleanll1g.

Cand ai de gand sa faei reparatii? >When are you going to do repairs'!

Opre~te-te! Ai stricat dcstul pana acum! > SlOp it! You've done enough damage!

Ai facut 0 trcaba buna. > You dld a good Job,

Acest medicament iti va face bine. >This medicine wlll do you good.
Inghite-J. Swallow It.

Este 0 placere sa fae afaceri Cll dumneavoastnl. > It's a pleasure to dll business with you.

Imi fac doar datoria. >('m only JOlllg my duty.

Asta nll Iti va face niei un rau. > lhat won't do yuu any harm.

Pori sa-mi faci un serviciu, tc rag? > Could you do me a favour, please')

Nu am timp sa fae aceasta traducerc. > 1 have n\) [une to do thlS translation,

De data asta tu vei calea > This time yOIl wlil do the ironing.

De ee nu ai Jaeut cercetari luna asta'! > Why haven't yot! done any research this
month')

Acum eopiii lor se descurca prost la ~eoala. > TheIr children are now doing badly at school.

Vrase sa spal vasek > I hate doing the dishes.

Cand ti-ai obtinut licenla in fizica? > When dId you do a degree in physics?

Acum vom repeta sensu! ca.torva perechi de cuvinte care se conjimdii adesea:

borrow - lend

beside - besides

ratse - rIse

to borrow (from) - a impmmuta (de la)

to lend - a imprumuta (cuiva )

I'll never borrow any money from him! - Nu voi imprumuta niciodata vreun ban
deJa ell

I'll never lend him any money! - Nu-i voi Impnnuu.1a niciodata vreun bani

-9-
beside liinga, in preajrna, aproape de
besides In afara de, pc liinga

Who is sitting beside him? - Cine sta blnga el?

1 was late for work yesterday; besides, Ieri am intiirziat la serviciu; pe liinga asta,
on my way back home I had a car accident. am avut un accident de ma~ina in drumul
spre casa.

to raise a ridica, a inalta

to rise - a cre~te, a se ridica

Please, raise your right hand. - Te rag, ridica mana stanga.

Prices rose last week. - Preturile au crescut saptamana tree uta.

Traduceti propozitiile Ulmatoare in limba engleza folosind cuvinte!e mentionate anterior:

Poti sa-mi imprumuti cateva din cartite > Will yOLl lend me a few books of yours,
tale, te rog? ple<lse')

Poti sa imprumuti cartile acelea > You can horrow t!Jose hooks from the library.
de la biblioteca.

Cine va sta hlnga ~ofer? > Who's going to Sit beside the driver')

Pe langa faptul ea este profesor de engleza, > Besides belllg a teacher of English.
mai este ~i translator. he is also a translator.

Poti sa mii ajuti sa-mi ridie geamantanul, > Will you help mc nusc my suitcase. please'!
te rag?

Dupa ploaie, raul va cre~te. > After the rain lhe fl\er will rise.

De la cine ai imprumutat dictionarul? > Who did you borrow the dictionary from?

Vino ~i a~eaza-te langa mine. > Come and sit beside me.

- 10-
LECTIA
, 5 - PARTEA A DOVA

A Completati urmatoarele propozitii In limba englezl! eu euvintele care lipsesc:

Soarele impreuna eu planetele care se The sun together with the planets going
rotese in jurullui alciHuiese sistemul solar. around it constitute the >Solar System.

Taeerea fu sparta de un tipat rasunator. .- The >silence was broken by a loud cry.

Pe eeranul radarului se pot vcdea One can see enemy vessels on the >radar
vasele inamice. screen.

Stelele sunt corpuri eere~ti. - Stars are >heavenly bodies.

Suprafata iacului este lini~tita. - The >surface of the lake is still.

Asta este eea rnai stralucitoare stca That's the brightest >star in the sky.
de pe eer. 0 vezi? Can you see it?

Vrei sa ne conduci printre striizile - Will you> guide us through the narrow
inguste? streets?

Ai analizat toatc posibl!lUl\ile? - Have you >explored all the possibilities?

Vom descoperi adcvarul in curand. - We'll soon >discoverthe truth,

Uraniul este un material radioactiv. - Uranium is a >radioactivematerial.

Copacii se reflectau in lac. - The trees were >retlectedin the lake.

Oamenii au nevoie de oxigen - Humans need> oxygen to live.


pentru a trai.

Cand s-a facut aceasta descoperire? When was this> discovery made?

Aceasta tara are rachete teleghidate? - Has this country got guided >missile.'l?

in spatiul extratercstru nici un corp - In outer space all bodies are> weightless.
nu are greutate.

Cine a inventat becul electric? - Who> invented the bulb?

- 11 -
B. Completa~i propozitiile in limba engleza, acordand atentie formelor de singular ~l plural ale
substantivelor ~i verbelor:

Trebuie sa cumpariim avioane noi. - We have to buy new >aircraft.

Folose~te orice mijloace ca s,Hi lJ se whatwever >mcans you can


convingi parintii. to persuade your parents.

A reu~it ultima serie de experimente? Was the latest >sencs of experiments


successful?

Politia a prins in cele din urma The >poliL'c ha\c finally caught
criminalul periculos. the dangerous criminal.

la toate masurile ca marfa sa fie asigurata. Make sure that the >merchandlse
is insured.

Ea are treizeci de vite. - She has thirty >cattle.

Guvernul planifica noi cre~teri The> government is/are planning new


ale impozitelor. tax increases.

In familia mea toti sunt inal~i. - My >tllllJly are all tall.

Echipa noastra este pe punctul - Our> team Is/are winning.


de a ca~tiga.

Publicul roman nu este inlcresat The Romanian >pub!lc is/an: not interesed
de aceasta problema. in this problem.

Unde sunt aceste cazarmi? - Where are these> barracks?

Lumea spune despre el cit este un hot. - > People say that he is a thief.

Clerul sus\ine aceasta idee. - The> clergy surpOtt this idea.

Echipajul a trecut Cll succes toate testele. The> efew have successfully passed
all the tests.

- 12
~i acwn vom invata cuvintele care apar in a doua parte a textului nostru.
Ciliti-1e eu atentie:

to be commited to > [bi: b'mltld t:J] - a se dedica;


a fi implicat in

range (of) > [remd3 (;w)] - gama de

taste > [lelst] - gust, prefcrint3.

programme maker > ['prdugra'tll 'melb] - realizator de programe

to transmit > [tr:enz'mlt 1 - a transmite

consequence > ['kenslkw;;IIlS] - consecinta

as a consequence > [JZ 0 'kcnslbvonsj - in consecinta

unthinkable - de neeonceput

thus > [5-\5] - aslfel, deci,


in conseeinta

society - societate

gradual > [ 'gr;eu3j u;)l ] - gradat, tteptat

to adjust onself to > [Jdj\st wAn'selft:l] ~ a se adapta la

gruesome > ['gru:sgm] - groaznic, infiorator,


terifiant

> [' IITIId 3] - imagine

predisposed to > [,pri:dIS'P:luzd t:l] - predispus la,


inclinat sa

to assume > [g'sju:m] - a presupune, a admite,


a considera, a crede

- 13 -
lata propozi!ii cu cuvintele noi. Le vom citi cu voce tare unnarind traducerea in limba romana:

He's committed to helping the needy. ~ El s-a dedieat ajutorarii eelor nevoia~i.

He presented a wide range of options. - El a prezentat 0 gama larga de OP1iuni.

His taste is somewhat strange. - Gusturile sale sunt oarecum ciudate.

He's a talented programme maker. - EI este un realizator de programe talentat.

The programme will be transmitted tonight. - Emisiunea va fi transmisa in aceasHi seara.

Do you realize the consequences of your - E~ti con~tientde consecin1ele comporUlrii


foolish behaviour? tale nesabuite?

As a consequence of the changes I've been - In urma schimbarilor am fost coneediat.


discharged.

Their victory is unthinkable. - Victoria lor este de neconceput.

He is not a specialist. Thus, he cannot . EI nu este un specialist. In consecinta,


get this job. nu poate ob\ine slujba.

Such behaviour is not accepted - Un asemenea comportament nu este acceptat


in our society. in societatca noastriL

There has been a gradual increase - Costul vielii a crescut progresiv.


in the cust of living.

We have to adjust ourselves - Trebuie sa ne adaptfllll noilor condi\ii.


to new conditions.

How can I improve my image? - Cum pot sa-mi imbunata\esc imaginea?

What 1 saw there may be described - Ce am vazut acolo poate fi descris


as gruesome. ca inspaimantator.

He seemed to be predisposed Parca sortit succesului.


to success.

Let's assume you are right. - Sa presupunem ea ai dreptate.

- 14-
lata a1 doi1ea text despre violenta 1a te1evizor. Sa-1 citlln cu atentie:

Violence on television (part two)

We are told television is commited to providing a range of programmes


to suit different tastes. But television producers and programme makers
are unwilling to recognize that by the kind of programmes they transmit
they help to form the tastes for which they cater.

What happens as a consequence is the fact that our taste is slowly


changed until it becomes possible to transmit scenes which, not long
before, would have been unthinkable. Thus, society gradually adjusts
itself to gruesome images shown on television. As a result, people
predisposed to violence are encouraged to assume that violence is
just a normal part of everyday life.

Sa traducem acum textul in limba romi'ma:

We are told television is commited to > Nt se spLIne ca televiziunea are datoria sa ofere
providing a range of programmes to suit o gama de programe care sa satisfaca gusturi
different tastes. diverse.

But television producers and programme > Dar producatorii de televiziune ~i realizatorii
makers are unwilling to recognize ... de programe nu vor sa recunoasca.

... that by the kind of programmes they > faptul ca, prin tipul de Ilrograme pe care Ie
transmit they help to form the tastes for transmit, ajuta la formarea gusturi10r pe care
which they cater. ei le satisfac.

What happens as a consequence is the > Ceea ce decurge ca 0 consecinta a acestui fapt
fact that our taste is slowly changed ... este ca preferin\ele noastre se schimba lent, ...

__ .until it becomes possible to transmit > _,. pana ce devine posibil sa se transmita scene
scenes which, not long before, would have care ar fi fost de neconceput cu pu\in timp
been unthinkable. lnainte.

Thus, society gradually ajusts itself to > Astfel, soeietatea se adapteaza la imaginile
gruesome images shown on television. terifiante vazlite la televiziune.

As a result, people predisposed to violence > In consecinla, persoanele predispuse la


are encouraged to assume that violence is violenta sunt incurajate sa creada ca aceasta
just a nonna1 part of everyday life, face parte in mod normal din via!a de zi ell zi.

- 15 -
Vom folosi acum propozitiile din text intr-un exercitiu. Traduce\i in limba engleza folosind cuvintele
~i expresiile noi:

Televiziunea are datoria sa ofere - Television is >colnmilted to providing


o gama de programe." >a range of programmes ...

... care sa satisfaca gusturi diverse. - ... to suit different >tastes .

Producatorii de televiziune nu vor >Progr<Il11llle makers are unwilling


sa recunoasca ... to recognize ...

... faptul ca, prin tipul de programe pe care - ", that by the kind of programmes they
Ie transmit, ajuta 1a formarea gusturilor ... >transmlt they help to form the tastes ...

Ceea ce dec urge ca 0 consecinta este What happens >as a consequence


faptu! ca, ... the fact ...
IS

AstfeL societatea se adapteaza la ... - >Thus, society gradually adjusts itself to

... imaginile terifiante vazute la televizor. - ... >grucsome Images shown on televislOn.

in consecintii, persoanele predispuse la - As a result people >predisposed to violence


vlolenta sunt incurajate sa creada ca aeeasta are encouraged to >assume that violence is
face parte in mod normal din viata de zi eu zi. just a !lonnal part of everyday life.

Traduceti expresiile unnatoare in limba engleza:

nt se spune > we are told

gusturi diverse > dIfferent tasks

nu sunt dispu~i sa recunoasca > tlley are unwl111l1g to recognize

devine posibil > It becollles possible

este de neconceput > It IS unthinkable

ca rezultat. in consecinlii > as a result, as a conseqllence

oameni predispu~i sa > people [1Jedisposed to

sunt incurajati sa > they are encouraged to

- 16-
,~
::~:::::::
Vd vom prezenla acum expresii cu verhuf to make:

make an accusation - a acuza

make an attempt - a face 0 incercare

make a Comment - a face un comentariu

make a decision - a lua 0 decizie

make a difference a avea importanta

make an effort - a face un cfort

make a fire - a face focuI

make a fool of someone a-$i bate joe de cineva, a trage pe sfoara

make a fuss a face caz, a face taraboi/galagie

make an impression a face impresie

make a meal a pregati mancarea

make a mistake a face 0 gre$eala

make money - a face bani

make a noise a face zgomot

make an offer - a face 0 oferta

make progress a progresa

make a promise a face 0 promisiune

make a remark - a face 0 rcmarca

make a request - a face 0 cerere

make a statement a face 0 afinna\ie

Verificati daca ati retinut loate accsle expresii. Traduceti unnatoareIe propozitii in Iimba engIeza:

~tii cum se face focul? > Do you know how to make a fire?

EI a f:icut remarca pe care


0 > He made a remark I couldn't understand.
nu am inteIes-o.

De ce [aci atata caz de asta? > Why are yOll making so much fuss about
this thing?

Nu ai !acut nici un efort penlm a-ti > You have made 110 effort to improve your
imbunatati nivelul de cunoa$tere a command of English.
limbii engleze

- 17 -
Why did you make this promise?

De ce ai promis asta? > You made a fool of me.

Ti-ai batut joc de mine. > He makes a lot of money at


the Stock Exchange.
EI ca~tiga 0 multi me de bani >
la bursa. You haven't made much progress since
our last meetlllg.
Nu ai progresat prea mult de Ia ultima >
noastra 'intalnire, Ycsterday I had to make a long statement
at the police station.
leri a trebuit sa dau 0 dec1aratie lunga >
la seetia de politie. Could you at least make an attempt to smi Ie')

Ai putea macar sa incerci sa zambe~ti? > Don't make a noise. The chllJren are asleep.

Sa nu faci zgomot. Copiii au adormit. > We're making you an offer you shouldn't
reject.
iti facem 0 aferta pe care nu ar trebui >
sa 0 refuzi. I must make a request for new supplies.

Trebuie sa fac 0 cerere penlm nai stocuri. > When did you makc this dec Ision'.)

Cind ai luat aceasta decizie? > You shouldn't make an accusation if you
have no eVIdence.
N u ar trebui sa acuzi daca >
nu ai nici 0 dovada. 1 don't understand why you've made such
a slmpk mIstake
Nu inteleg de ce ai facut 0 gre~eala >
atat de elementani. Does it make any difference to you','

Are vreo importanta pentru tine'? > YOll made a great ltnprcssio!1 on him.
It \\ as noticl:ablc.
I-ai facut 0 impresie deosebita, >
Se vedea claro

in limba engleza existd multe perechi de cuvinte eu pronuntie ~i ortograjie asemdnatoare, dar eu
inteles diferit. lata cateva dintre ele:

prIze - price
to advise - advice
to lose - loose

prize > lrH"<llz J - premiu


price > l pr;.usJ - pret

Re!ine!i cd pronuntam prize cu "z ", in timp ce price se pronul1!ci cu "s ". in acesl caz diferen(a intre
ortograjie $i pronunfie face dislinC{ia intre cele doua substantive.

to advise > lXl\,uzl - a sTatui


adYice > l :leI'valsj - sfat

in acest caz diferenra cansta ill distinefia dintre un subs/antiv \~i un verb.

- 18 -
to lose > [lu:z] - a pierde, a riltaci
loose > [lu:s] - Iiber, slabit, varsat

inca 0 data. diferenfa de ortografie ,yi pronunfie marcheazii doua cuvinte cu fntelesuri distincte.

lata diteva exemple eu aeeste cuvinte:

Avem nevoie de sfatul tau. > We need your advice.

Ce premiu vei obtine? > What prize will you receive:

Niciodata nu imi pierd rabdarea. > 1 never lose patience.

~tii pretul acestei ma~ini? > Do you know the price of this car"

Te sfatuiesc sa nu fumezi prea mult. > r advise you not to smoke so much.

Am cumparat aceste dulciuri varsat, > r bought these sweets loose, not in a box.
nu la cutie.

Traduceti propozitiile urmatoare, folosind cuvintele noi:

Marfa a fost livrata la timp. > The merchandise was duly delivered.

-. Recunosc eil. ai dreptate, dar continuu sa


ered eil putem face ceva in aceasta problema.

iti con vine sa treci pe la mine la ora zece?

Firma noastra ofera 0 gama larga de servicii.


> I concede you're right, but I still tllink
we can do something about it.

> Will it suit you to call for me at ten o'clock?

> Our company offers a wide range ofservices.

Reportajul este plin de fapte oribile. > The report is fu 11 of many gruesome facts.

Nu trebuia sa recurgi la violentil. > You needn't have resorted to violence.

De ce nu vrei sa recuno~ti aceasta > Why don't you want to acknowledge


Infrangere? this defeat?

Glumele talc sunt jignitoare pentm > Your jokes are otTensive to hath of us.
amandoi.

Acesta este un personaj tictiv. > This is a 1ictional character.

Yom incerca sa obtinem cat mai multe > We'll try to get as much information about
informatii des pre complicele sau. his accomplice as possible.

- 19-
Urmeaza exercitii de pronuntie In cadrul carora vom exersa sunetul englezesc [:e]. Este un sunet Intre
e ~i a. Pentru a-I pronunta deschidem gura ca pentru a ~l pronuntam e.

Sa exersam diteva cuvinte care cantin acest sunet:

[a-]

back > [b:ek]

bag > l ba:g]

cri!ck > [kr,ekJ

Paris > ['pa::nsJ

pa.cket > ['p,eklt]

wrap > [r;ep]

perhaps > [p:>'kcpsJ

pack > [pa:k]

lack > [la:kJ

sad > lsa:J]

Retineti cil inaintea consoanelor sonore sunetul [ir] este putin mai lung.

Sa exersam acest sunet in propozitii:

I'll pack the bag.

Don't put my bag on the rack!

The bag's on the rack.

I have no appetite for an apple.

The man married a fat woman,

The cat sat on the mat.

There's a band in the shop.

- 20-
RECAPITULAREA LECTIEI
, 5

5.1. Expresii cu verbul to do:

do a business - a face 0 afacere

do one's homework - a-~i face tema pentru acasa

do the cleaning - a face curatenie

I've never done such a good business. Nu am mai Tacut niciodata 0 afacere
atilt de buna.

Why haven't you done your homework yet? - De ce nu ti-ai facut inca tema pentru
acasa?

Doing the cleaning isn't my cup of tea. - Nu-ml place deloe sa fae cunitenie.

5.2. Diferente de sens intre cuvinte:

borrow (from) -lend

beside .- besides

rise - raIse

I don't remember borrowing this book - Nu-mi amintesc sa fi imprumutat


from you. aceasta carte de La tine.

Can you lend me your biclyclc? - Poti sa-mi imprumuti bicicleta ta?

He was sitting beside his mother. - Sta-tea liinga mama lui.

Besides being a teacher of English - Pc l:inga faptul ca este profesor de


he is also a translator. limba engleza, este ~i translator.

5.3. Expresii cu verbul to make:

make money - a face bani

make an attempt - a face 0 incercare

make an effort - a face un efort

How do you make so much money? - Cum ca~tigi atatia bani?

Why haven't you made any attempt - De ce nu ai facut nici 0 incercare de a


to change this situation? schimba aceasta situatie?

Please, make an effort to come here on time, - Ie rog, fa un efort sa ajungi aici la timp.

- 21 -
5.4. Diferente de pronuntie ~i de senS intre cuvinte:

prize - price

advise - advice
- loose
lose

_ Care este pretu! benzinei in tara ta?


What is the price of petrol in your country?
_ EI a ca~tigat premiui intai.
He has won the first prize.
- Nu mi-ai urmat sfatuI.
You didn't follow my advice.
_ Ie sfatuiesc sa renunti 1a fumat.
I advise you to give up smoking.

l. - 22-
TEMA PENTRU ACASA 5

A Traduceti in limba romana:

1. We need to make a request for more merchandise.

2. We will have to adjust ourselves to new conditions.

3. He made a great offer, but we were stupid enough to reject it.

4. It is generally accepted that there is too much violence on television.

5, I want to do a course in British contemporary literature.

6. I am only doing my duty as a soldier.

B. Traduceti 'in limba engleza:

1. Vei face aceasta traducere in timp util?

2. Ne vei spune unde este complicele tau?

3, Remarcile tale nu sunt amuzante, ci Jignitoare.

4, Este aceasta teorie demonstrabila?

5. Nu rna vei convinge sa-i imprumut lllci macar un leu.

6. Sa presupunem ca totul va fi gata maine.

c. Adaugati, dupa caz, verbu1 make sau do inaintea fiecarui cuvant de mai jos:

a comment

exercises

the cleaning

a meal

a statement

ajob

an accusation

a degree

an effort

the dishes

- 23 -
A A
LECTIA
, 6 PARTEA INTAI

A Completati propozitiile in limba engleza:

Leul este un animal patruped. - The lion is a > quadruped animal.

Tigrul este un animal de prada. - The tiger is a> predatot

Oamenii sunt mamifere. - Humans are> mamilla I...

PiS1Cii mele TIU ii place camea. .- My cat doesn't like >l1esh

Dinozauni au disparut de milioane - Dinosaurs have been >extinct for mIllions


de ani. (folositi timpul Present Perfect) of years.

Este imposibil sa imbHinze~ti animah: - it's impossible to >tame such wild animals.
atiit de salbatice.

Abunda teoriile en pnvire la decizia lui. - Theories >abounJ as to hlS decision.

Ur~ii hiberneaza. - Bears> hibernate.

Ea este 0 fetita vicleana. - She's a >cunning little girl.

Cainele nostru latra intoldeanna la capii. - Our dog always >barks at children.

Nu-mi plaee deloc sa merg la - r hate going to the >zoo.


gradina zoologica.

Nu va apropiati de aceste - Do not approach those >wild animals.


animale salbatice.

in padurea aceasta vanatoarea - >Hunting in this fore~t is forbidden.


este interzisa.

~tii vreo pasare migratoare? - Do you know any> migratory birds'!

Balenelc pot disparea in curfmd. - >Whale~ may soon become extinct.

- 24-
B. In urmatorul exercitiu vom repeta utilizarile speciale ale genitivului sintetic ljii ale substantivelor
la plural, precum ljii construqiile care sunt compuse dintr-un substantiv ljii un numeral. Completati
propozitiile in limba engleza:

in zona aceasta sunt cateva ~ Several> properties are for sale in this area.
proprictati de vanzare.

Aceasta a fost singura informatie - This was the only >piece of information
de care aveam nevoie. we needed.

ered ca va fi 0 calatorie de - I think this will be a> two-week trip.


doua saptamani.

Sunt sute de pasari pe cer. - Tnere are> hundreds of birds in tne sky.

Trebuie sa cumparam 0 duzina de oua. -- We must buy a > dozen eggs.

Conferinta s-a tinut acum ljiaizeci - The conference was held three >scorcyears
de ani. ago.

La intalnire au participat - At the meeting there were >scoresofpeople.


zeci de persoane.

Am comandat 288 de lumanari. - I ordered two> gross(2 x 144) candles.

Aceasta este 0 maljiina cu patru locuri. ~ This is a> four-seat car.

Ai vazut meciul de ieri? - Did you see > yesterday's match?

iti aminteljiti de intalnirea de anul trecut? - Do you remember> last year'smeeting?

Doresc sa cumpar cateva - I want to buy> a few pieces of furniture;


piese de mobilier.

Se spune ca un Miat de patru ani - A> four-year old boy is said to have been
a murit in acel accident. killed in the accident.

Acesta este un articol de patru pagini. - This is a> four-page article.

- 25-
Prezentam acum cuvintele noi. Ca de obicei, Ie vom citi eu atentie:

mass media >[nut's'mi:dldl - mijloace de comunicare


i'nmasa

to appeal to >[ d'pi:J (t;})] - a face apel la:


(fig) a atrage

literate >[' IItJnt} - a~fabetizat

illiterate >[dlbnt] - analfabet

detrimental >f detnrnentl] - daunator, pagubitor

monster >[\m'nst:l] - monstru

spare time >[spe;} taim] - timp liber

addicted >[;}(hktld tlj - dependent de

telly >['teli] - tdevizor (fam.)

exposed to >[rks'p;Jl)zd t;)] - expus la

rubbishy >[ 'rllbl]"l] - fara valoare, bun


de aruneat

commercial >[ b'm;J:J;J!j - reclama comerciala

conclusion >[bn'klu::;n] - concluzie, incheiere

in conclusion - In conc\uzie

to jump to >[ d3!1\np t~ - a se gnibi sa traga


conclusions bn'klu:3 nz l concluzii

to convey >[k;;ln'vel] ~ a transmite, a comunica

- 26-
Sa studiem ciiteva exemple eu noile cuvinte ~i expresii:

TelevisIOn is one of the most powerful - Televiziunea este unul dintre cele mai
mass media. putemice mijloace de comunicare de masa.

Does this idea appeal to you? ~ Te atrage aceasta idee?

I am literate. I know to spell this word. -- Nu sunt analfabet. ~tiu sa ortografiez acest
cuvant.

There are still illiterate people in this country. - Mai exista inca analfabeti in aceasta tara.

Your decision may be detrimental to us all. - Decizia ta poate fi dauniitoare rentru


noi toti.

People claim there's a monster in this lake. - Oamenii pretind ca in acest lac exista
un monstru.

What do you do in your spare time? .. Ce faci in timpul Jiber?

They are totally addicted to these drugs. - Ei sunt total dependenti de aceste
medicamente.

He loves the telly. - EI iube~te televizorul.

You are exposed to many dangers. - E~ti expus la multe pericole.

This is a rubbishy love story. - Aceasta este un film de dragoste lipsit


de orice valoare.

I hate watching commercials. - Nu-mi place deloc sa ma uit la reclame.

Don't jump to conclusions. - Nu te pripl sa tragi concluzii.

In conclUSIOn I would like to say that - in concluzie a~ vrea sa spun ca acceptam


we accept your offer. oferta voastra.

His poetry conveys a sense of optimism. - Poezia lui transmite 0 stare de optimism.

.
.,'/if' [iJ
~~~~
-27-
lata acum ultima parte a textului despre televiziune:

Television - "one-eyed monster"

Television is one of the most popular mass media in the


contemporary world. It reaches a great number of viewers at the
same moment, using both pictures and words. Television appeals
to literate and illiterate viewers.

Some people claim that it is, however, detrimental, calling it "a one-
eyed monster". It occupies a good deal of our spare time. Children,
for instance, are addicted to the telly. They are unwilling to do their
homework, read books, or go outside because they must watch
their favourite programmes. Adults neglect their duties because of
television. When f~milies watch television, they do l10ttalk with each
other, they do not exchange the news of the day because television
demands absolute silence.

Moreover, the quality of some programmes is very low. Viewers are


often exposed to rubbishy cartoons, films, shows, commercials, or
violence.

In conclusion, one can say that television is a method of conveying


words and pictures but it can also prevent people from
communicating with each other.

Ati inte1es textulill intregime? Sii-I verificam traducand fiecare propozitie in limba romana:

Television is one of the most popular >Tckviziunca estc unul din cele mai importante
mass media in the contemporary world. mijJoacc oe comunicare in masa in lUlnca
contemporana.

It reaches a great number of viewers > Ea reuneste un numar important de


at the same moment, using telespeclatori t11 acela~i moment, folosind
both pictures and words. atat imagini, cat $i cuvinte.

Television appeals to literate and > TckviZlunca atragc aIM telcspectatori


illiterate viewers_ cultivati, cat 9i analfabep.

Some people claim that it is, > Unii sustin cii este tOlu~i daunatoare.
however, detrimental, calling it numind-o "monstrul cu un singur ochi".
"a one-eyed monster".

It occupies a great deal of our spare time. > Ocupa 0 mare parte a timpului noslru ilbcr.

Children, for instance, are addicted > Copiii, de excmplu, sunt dependenti de
to the telly. televiziune.

They are unwilling to do their homework, > Ei ilU VOl' sa i~1 faca lema penrru acasa,

read books, or go outside because they ~a citeascit ~,,1lI .sa iasa la joaca. dCO;lrecc

..
must watch their favourite programmes. lrcbuie S~l unnarcasca programcle prefcrate.

- 28-
Adults neglect their duties because of > Adultii i~i neglijeaza obhgatiile datorita
television. telcvizlunii.

When family watch television. they do > Ciod se uita la televJZor, membrii familici nu
not talk with each other, they do not vorbesc intre el. nu comcntcaza ;;;tmlc zllci,
exchange the news of the day because deoarece pentru a urmari programele de
television demands absolute silence. tc!evizlune e neVOle de 0 hmste absoluta.

Moreover, the qual1ty of some > In plus, calttaka unor programe este foarte
programmes is very low. indoleloica.

Viewers are often exposed to rubbishy > TelesJ1cctatoril sunt adesea expusi la vi7ionarea
cartoons, films, shows, commercials, de descnc ammatl:, fill1lc, sJ1cctacole, I eclame
or violence. stupide sau ]a vlOlcntil.

In conclusion, one can say that tele\ ision > In conelune, se puatc spune ea tc1cvizlunea
is a method of conveying words and C'ite 0 metoda de a lransmite euy inte
pictures ... ~! Imaglll1. ..

... but it can also prevent people from >. dar poate in egala masura sa impiedice
communicating with each other. oarneni, sa comun icc lI11ul eu cclalalt.

Vom verifica aculTl dacii ati rc~inut noile cuvinte. Completati propozitiile urmatoare:

Televiziunea este unul din cele mai - Television is one of the most popular
populare mijloace de comunicare in masa. > mass medIa.

Televiziunea atrage atat telespectatori - Television >appeals to literate and illiterate


cultlva~l cat Sl analfabe~i. vlewers.

Unii oameni afirma ca televiziunea ~ Some people claim that television is


este daumitoarc. >(ktnmcntal.

Ei 0 numese "monstrul eu un singur oehi", - They call it a "one-eyed> monster",

Ea acupa 0 buna parte din timpul - It occupies a good deal of our >spare time.
nostru liber.

Copiii sunt dependenti de televiziune. ~ Children are> addicted to the telly.

Telespectatorii sunt adesea expu~i - Viewers are often >ex.posed to rubbishy


la reclame de proasta calitate. commercials.

In concluzie, se poate spune cil - > Jn conclusiol\ one can say that television is
televiziunea este un mijloc de a transmite a method of >conveying words and pictures,
cuvinte ~i nnagini.

- 29-
Sa traducem In hmba engleza cateva expresii care apar in text:

unul din mijloaccle de comunicare in masa > one of the mass media

a atrage > (0 opp.:al to

in lumea \:ontemporana > in the contemporary world

...
o buna parte a timpului Ii ber > a good deal of spare time

dependent de teIevizor > addicted to the telly

a-~i neglija obligaliile > to neglect one's duties

a cere Jini~te deplina > to demand absolute silence

calitate scazuta a programului > low quality of the programme

expus la > exposed to

reclame stupide > rubbishy cummerci.~ls

$tiri deja ell verbul to have apare in multe expresii ~;i /Ht se traduce il1totdcuuna ad-literum. Sd
repetdm ill cOlltinuare cafeva expresii de acest gen ~i sa inl'CJrl/m unele noi:

have an accident - a avea un accident

have a baby - a na~te un copil

have a cold ~ a fi racit

have a fit - a avea 0 crizalun atae

have an idea ~ a avea 0 idee

have a headache - a avea 0 durere de cap

have an interview - a slIsline/avca un interviu

have a look - a arunca 0 pnvire

have breakfast, lunch etc. - a servi micul dejun/pranzul

have a party - a da 0 petrecere

have a rest - a se odihni

have a swim - a inota, a face 0 baie

have a thought - a-i veni lin gaud, a avea de gand

[fuWr:~~

- 30-
Folositi aceste expresii in propozitii pe care Ie yeti traduce in Iimba engleza:

Haideti sa inotam. > Let's have a swimm.

La cc ora serviti priinzul? > What lime do you have lunch'!

Sotia sa va na~te in maio > I[is wife IS having a baby in May.

Mi-e tcama ea am avut un mie accident > ['m afraId [ had a bttk accident III the kitchen
in bucatarie ~i ca am spart toate paharele. and broke all the glasses

Fac bale in fiecare dlmineata. > Every morning 1 have a bath,

In dimmeata asta am avut a durere > This morl1lng I had a Sphttlllg headache,
de cap ingrozitoare.

N u ai nici cea mal vaga ldee cum ma simt. > You haven't got the slightest idea how I feel.

Astazi voi sus~ine un interviu > ["oday I'm lUl\ ing an llltervlew for a job,
pentru 0 slujba,

> Have a look at It!

Yom da a petrecere in seara asta. > We're having a party tonight.


?
VII, Are you comlllg?

Tocmai mi-a vemt un gand - ce se > ['ve Just had a thought -- what will happen
va intiimpla daca ea uita sa faca asta? if she forgets to do it'l

Yom invata acum ciiteva forme de plural neregulat al substantivelor:

singular plural

cnsis - criza cnses - crize


['kl ,lIS1S] [ 'krulsl.z]

thesis - teza theses - teze


[ '81'SIS] ['8i:sl:z]

criterion - criteriu cntena - cnteril


[ krm'tlJflJn] [krat'tldrIJ]

phenomenon - fenomen phenomena - fenomene


[fJ'ncmJngn J [1'1 ncm:mJ]

medium - mediu media ~ medii


['mi :dlJ!1l1 ['mi:dIJ]

- 31 -
Traduceti propozitiile unnatoare in limba romana:

There have been many economic crises in > In aceasta tara au [ost 111Ultc CflLe economice
this country since the end of World War 11. de Ia s[ar~itul cclui de-al dOllea razboi
l1londial.

I have never examined such strange > Nu am cern.:tal nlciodata renomene alat
phenomena. de stranl1.

A new project will be made according > S\.: va t'labora un nou proi\.:ct in confofll1ltate
to new criteria. ell noile criteril.

When will your M.A. theses be completed? > Cand VOl' fi gata tezelc tale tale pentru titJul
de master')

The mass media are very powerful these days. >]n zJlde noastre InI]loacele de comunieare
in masa sunt {oane putcrlllce.

Vom repeta acum cateva cuvinte din textul prezentat in acest caiet de studiu:

Ce desene animate sunt astaz! la televizor? > \Vhat cal toons are on today?

Sunt prea multe reclame la telcvizor. > There arc too many commercials on rv

La Ce concluzii ai ajuns in timplll fntalnirii? > What conclusions dIU yOU comt: to dUllng
the l1lcctmg')

Se transmit prea Illlllte emisiuni proaste. > They hroadcast too many rubhishy
programllll.:s

Mass-medIa a criticat declzia pre~edintelui. > The mass media have criticized
the president's deCIsion.

Nu pot sa cred ca unil oameni din > 1 can't heli.?ve it that some people in our
tara noastra sunt inca analfabeti. country are still lilliclate.

Aqiunea lor dauneaza firmei noastre. > Th\.:ir action is detrimental to our compan:

Ideile lui nu m-au atms niciodata. > H1S ideas ha~c ne\er appealed to me.

Nu trebuie mult timp ca sa devil > 1t doesn't take long to become addicted
dependent de alcool. to alcohol.

Imi place sa pescuiesc in timpul llber. > I like C\Sl1111g In my SjJilre time.

- 32-
E timpul sa facem ~i un exercitiu de pronuntie.

Yom repeta sunetul [e J, care este foarte similar celui din limba romana. Pronuntati cu atentie cuvintele
urrnatoare:

[e]

tell > [tel]

breild > [bred]

be.st > [hest]

ke.ttle > [ketl]

Fre.nch > [frentn

fntnd > [[rend]

ge.t > [get]

merry > l'men]

lata diteva propozitii eu noile euvinte:

Get the ke.ttle.

These are merry friends.

This is the best breild I've e.ver eaten.

Yom exersa in continuare doua sunete foarte apropiate: [a:] :;;i [c]. Pronuntati urrnatoarele euvinte,
fiind atentl la diferenta dintre acestea:

[e]

cattle kettle

marry merry

mass me.ss

man me.n

~i acum sa repetam acest sunet in propozitii:

That man is looking at the me.n.

Fre.nch cattle

She married a me.rry man.

- 33-
LECTIA

6 - PARTEA A nOVA
Aceasta parte a 1ectiel este dedicata recapitularii intregului material pe care I-am invatat in ceJe doua
lectii. Traduceti propozitiile unnatoare in limba engleza:

Nu ~tiu cum sa fae afaceri in aceste conditii. > I don't know how to do business under such
Cln:Ull1stances.

Cum te deseurci 1a universitate? > Uow arc you dOlllg at the university'!

A~ vrea sa ~tiu cum pot ca~tiga multi bani, > I'd like to know how to make a lot of money.

Sper ca nu are nic! 0 importanta pentm tine, > 1 hope It WDn"t make any difference to you.

Ai tacut 0 remarca grosolana la adresa ei. > You math.: a rude remark abollt her.

Trebuie sa faei putin efort ca sa treci > YDU must make some eff0l1 to pass this exam
aeest examen.

De ce faei promisiuni pe care nu > Why do yOU make prOlllises which yOU don't
intentionezi sa Ie respeqi? intend 10 keep')

Din eand in ciind, izbucnqte in ras. > Occassionally, he has a fit of laughmg

Voi incerea sa-mi schimb comportamentul. > I'll make an attempt to change my behaviour.

Nu am Idee cum s-a lntamplat. > I have no Idea how 1l Iwppened.

Ieri am dat 0 petrecere. A fost grozav. > Yesterday we had a P:lI1Y. It was temtlie.

Nu mai face atiita zgomot. Tata este obosit > Don't make so mucll nOIse. Our father IS llrec
~i are nevoie de odihna. and needs a rest.

Violenta nu ar trebui sa fie un mod de > Violence shouldn't be a means of solving


a rezolva problemele. problems

El a recunoscut ca a tacut 0 gre~eala. > I Ie acknowledged he had made an error

Nu mai pot sa suport remarcile > I can no longer stand hiS offensive remarks
lui ofensatoare.

Credem ca in urmatoarele are complicele > We believe his accomplice wlll be arrestet
lui va fi arestat. within the next fev-. hours.

Sunt bucuros ca te-ai angajat sa pregatqti > I'm glad yOll arc commItted to preparing
mancare pentm saraci. meals for the poor.

Este de neconceput ca ei sa ca~tige alegerile. > Irs unthmkable they' II win the election

Ea are gusturi bune in materie de muzica. >She hilS a good taste In music.

- 34-
Cine i-a imprumutat atatia bani? > Who lent him so much money?

Este eel mai ciudat fenomen pe care > This is the strangest phenomenon that I've
I-am vazut vreodata. ever seen.

Cine te-a expus la asemenea perieole? > Who exposed you to such dangers"

Sper sa depa~im curand criza. > I hope we'll soon get out of the crisis.

De la cine ai imprumutat aceasta bicicleta? > Who did you borrow this bIke from"

Aceste criterii sunt de neinteles pentru > These criteria are not understadable
majoritatea dintre noi. to most of us.

Vom incheia leqia cu un exercitiu de recapitulare. Traduceti in limba engleza:

Nimie nu il va opri de la comiterea crimei. > Nothing will stop him from commItting the
CrIme.

Ce te-a racut sa spui un lueru ca acesta? > What made you say such a thmg'?

EI mi-a dat un sfat bun. > He gave me a good piece of advice.

Cat costau cartofii acum a luna? > How much vvere potatoes a month ago"

De care dintre fratii mei e~ti indragostiUi? > Which of my brothers are you In love WIth?

Casnicia mea s-a destramat acum doi ani. > My man lage broke up two years ago.

Am ramas rara bani. > l' \ ~ run out of money.

Ce ai zice de un pahar de whisky? > What do yon say to a glass of whisky?

eu cat 11 cunosc mai bine, eu atat imi place > The more I knU\\ hilR the less 1 like him.
mai putin.

Ai indraznit sa faci asta? > Did you dare (0 do if!

Nu are rast sa-I intrebam. > Irs no usc asking him.

Daca a~ avea mai mul\i bani, mi-a~ cumpara > If only I had mOle money, I \\ould huy
o ma~ina noua, a new car.

Daca intentionezi sa-ti schimbi planurile, > ShOll Id you change your plans, let us know.
sa ne spui ~i noua.

Nu a seos nici un cuvant timp de doua zile. > Not a S1!1gle \\ord did he say for two days.

A~teapta putm! Tocmai rna irnbrac. > W<!lt a mlnu1c' ['m.lust gettll1g dressed.

Trebuie sa-mi dau ma~ina la reparat. > I must have my car n:raired.

- 35 -
Se spune despre el ell. ar cunoa~te > He is said to knolV intlLlential people

persoane influente.

Este timpul Sa plecam. >I1's time we left.

Trebuie sa pIce. >} must be going.

A~ dori !iii am 0 ma~ina. > I wish I had a car.

A~ prefera sii-mi spui adevarul.


>You'd rathe:- told me the truth.

Te deranjeaza daca fumez? > Do you mind if 1 smoke'!

Cum Indrll.zne~ti sa vorbe~ti a~a? >HO\v dare you speak hke tIm'!

>Do you happen to know where he lives?


~tii cumva unde loeuie~te el?

Daea uu ne grabim, vom pierde trenu!' >L/nlcss we hurry. \,e'l! miss the train.

Ce filme ai vazut luna asIa? > What films have VOli seen this month?

Hai sa mergem sa facem alpinism > Let's go climhmg next weL'k.


saptamana vlitoare.

Nu a venit nimeni, nu-i a~a? >Nohody came, dld they'!

>The weather is getting belIer and better.


Vremea se face tot mai frumoasa.

>The car has 10 be cleaned as quickly as


Ma~ina trebuie curatata cat
rll'SS I bIe.
mai repede posibil.

-36-
RECAPITULAREA LECTIEI
, 6

6.1. Expresii eu verbul to have:

have an accident - a avea un accident

have an interview a sustine un interviu

have a fit a avea un acces, 0 criza

have an idea a-i veni 0 idee

have a bath - a face baie

When did he have this accident? - Cand a avut acest accident?

This morning I had an interview In aceasta diminea~a am avut un interviu


for a job. pentru a slujba.

How often do you have a bath? - Cat de des faci baie?

Tom always has splendid ideas. - Lui Tom ii vin intotdeauna idei grozave.

I haven't had any fit since I was Nu am mai avut nici 0 criza de cand
discharged from hospital. am fast external.

6.2. Substantive cu forme neregulate de plural:

criterion - criteriu criteria - criterii

phenomenon - fenomen phenomena - fenomene

medlUm -mediu media -medii

We must establish new criteria. - Trebuie sa stabilim criterii noi.

The phenomena cannot be stopped. - Fcnomenele nu pot fi aprite.

The mass media are against us. - Mass media este illlpotriva noastra.

- 37 -
TEMA PENTRU ACASA 6

A Traduceri 'in limba romana:

1. How many times have you had this fit since I examined you last time?

2. I haven't got the slightest idea how to handle this problem.

3. You cannot remain here any longer because you are exposed to their attack.

4. You oughtn't to look down on them only because they are illiterate.

5. Is it true that more and more women want to have their babies by natural childbirth?

6. 1 am addicted to nicotine.

B. Traduceri in limba cngleza:

1. Nu iau nieiodata micul dejun. (nu folositi "to eat")

2. Sotia ta a ayut un accident.

3. Numai jUlmltate din ace~ti copii nu ~tiu sa scrie ~l sa citeasca. (nu folositi yerbelc
"a scrie " ~i "a citi")

4. Nu am mai yazut pana acum 0 reclama atat de ciudata.

5. De cat timp yei avea nevoie ca sa termini teza pentru litlul de master?

6. Nu crezi eli sunt prea multe reclame la televizor?

C. Subliniati substantivele din grupul de mai jos care sunt la plural:

a. medium

b, phenomena

c. criterion

d. theses

e. cnS1S

- 38-
VOCABULARUL LECTIILOR
, 5 SI
, 6
accomplice > [J'kAmphs] ~ complice

to ackowledge > [Jk' nelld3J - a recunoa~te

addicted to - dependent de

to adjust oneself to > [:J'd3i\st wAn'selft;)] - a se adapta la

to appeal > [;:1'pi:IJ - a atrage; a face apella

to assume > [J'sju:m] - a crede

to claim > [klerm] - a afinna; a sus~ine, a pretinde

command > [b'ma:nd] - comanda, maiestrie, pricepere

commercial - reclama

commited to > [b'nlllId I;)J - a se dedica, a fi implicat in

to concede > [bn'si-dJ - a recunoa~te

(to) concern > [k:m'sJ:n] - a privi, a avea legatura eu;


preocupare, interes

conclusion > [bn'klu::)nj - concluzie, incheiere

to come to conclusion -- a ajunge la 0 concluzie

in conclusion - In concluzie

to jump to conclusions - a se pripi sa traga concluzii

consequence > I 'k15nslkwJllS] - consecin~a

as a consequence - in consecinta

to convey > [kJn\el] - a transmite, a comunica

cnses > ['kr:lISl.z] - crize

cnsls > ['kralsls] - criza

criteria - criterii

criterion > lkr:u'tIJn:mj - criteriu

detrimental > rdetnmentll - daunator

duly > ['dju:ll] - la timp; corespunzator

effect > [I'fckt] - efect

exposed to > [Iks'p:xml tJ] - expus la

ferocious - feroce, atroce

fictional > ['flkJJn:l1 J - fictiv; imaginar

gradual - treptat (adjectiv)

gradually - treptat (adverb)

-39-
gruesome > ['grU:Sdm] ~ infiorator

illiterate > [(ll1:ml] - analfabet

image > [' lm1d3J - imagine

literate > ['[rtJnt] - cultivat, cu carte

mass media > [m<es 'mi:dig] ~ mij loace de comunicare In masa

medium > ['mi:dldm] - mediu

monster > ['mens!;)] - monstru

offensive > [;,fenslv] - dczgustiltor, jignitor; ofensiv

phenomena > [[I'nemlng] - fenomene

phenomenon > lfI'ncmm;;ln] - fenomen

predisposed to > [,pri:dls'P;;lUzd t;:l] ~ predispus la

programme maker > ['pr;;lognem 'merk;1] - realizalor de programe

provable > l'pru:v;)bl] - demonstrabil

psychologically > [5~lIk;)'kd3Ikh] - din punet de vedere psihologie

range (of) > [rcmd.:;(;,\,)] - ~ir/gama de

rubbishy > ['rAbIJIJ ~ fura valoare, bun de aruncat

simulation > [Sll1lju:'lelfn] ~ simulare

society > [S8'S'l18tl] - societate

spare > [spe;,] - Iiber

spare time - timp liber

taste > [telstl - gust, preferin!ii

telly > ['teh] - televizor

therefore > ['8e;)te] - a~adar; de aceea

thus > [0/\5] - astfel

to transmit > [tra.:nz'mlt] - a transmite

unthinkable > [An'8illKJbl] - de neconceput

violence > ['V31::lbns] - violen(a

-40 -
,.. '"
LECTIA
, 7 PARTEA INTAI

Sa repetam mai intai unele structuri 1exicale ~i reguli gramaticale.

A in primul exercitiu completati propozitiile in limba engleza:

Ce colti frumo~i are acest elefant! - What nice >tusksthis elephant has got!

Nu am mai vazut niciodata atatia gandaci - I've never seen so many> bcdles at a time.
la un loc,

Ce (tipuri de) reptile cuno~ti? - What >r~ptilcs do you know?

Cred ca este inuman sa tii animale1e - I think it is inhuman to keep animals Lll

in cu~ti. >cagcs.

Existi vreun urs polar in aceasta - Are there any >polar bears in this zoo?
gradina zoologica?

Sotia mea se teme de insecte. - My wife is afraid of>msects.

Nu te apropia de ghepard' - Don't approach this >chcclah!

Cand eram de varsta ta obi~nuiam - When I was your age I used to hunt
sa vanez crocodili. >crocodi les.

Ace~ti reehini sunt deosebit de perieulo~i. - These> sharks are particularly dangerous.

Vulturul hoitar este una dintre cele mai The >vullure is one of the most repellent
respingatoare vietllitoare. animals.

Aeestea sunt animale salbatice. These are >savagl: animals. Don't make
Nu Ie infllria fiindca te vor ataca. them angry or else they'll attack you.

Ciind tea in~epat viespea asta'! - When did that >wasp sting you?

Nu vei reu~i niciodata sa ne intreci. - You'll never manage to >outrun us.

Ce animal este dungat? - Which animal is >stripcd?

Hiirtia asta se rupe u~or. - This paper >tears easily.

Cuvantul acesta nu exista in limba engleza. - That word doesn't >cxist in English.

Cu ce se hranesc aceste animale? - What do these animals >feed on?

Aceste animale obi~nuiesc sa-~i urmareasca These animals usually >stalk their prey
prada in zori de zi. at dawn.
- 1-
B. Yom repeta acum genitivul sintetic ~i cftteva expresii care cantin aceasta structura. Completati
propozitiile in limha engleza:

Ma~ina mea este mai scumpa dedit cea - My car is more exprensive than my
a parintilor mei. >parents'.

1 cstc pc moartc. - He's >at deatll's dam:

Voi face asta de dragul parintilor mei. . ['11 do it for>my parents' sake.

Aceste creioane sunt ale tatalui meu. - These pencils are my >father's.

Acel camion din rata casei este al fratelui That lorry in front of the shop is
meu eel mai mie. my younger >hrothcr's.

Pentru numele lui Dumnezeu, ai putea >For goodness' sake, you could be
sa fii mai rabdator. a little bit more patient!

Sper ca se VOl' feri de primejdii. - I hope they will >keep Ollt of harm's way.

i locuiesc la 0 aruneiHura de bat de ~eoaHi. They live within >a stone's throw of the
school.

AI' trebui sa-l tii la respect. You should >keep him at arm's length.

Nu ~tiu ce sa rna mai fac eu fiul meu. I'm >al my wits' end what to do with my
son.

Yezi dintii acestui caine? - Can you see >that dog's teeth?

8lana accstui dlinc cstc vargata. - >That dog's fur is striped.

II ~tii
pe sotul veri~oarei mele celei - Do you know my oldest >coLisin's
mai mari? hushand?

Casa lui John va fi vanduta curand - >Johl1's house will soon be sold by
la lieitatie. auction.

in dimineata asta am fast la bacanie. - This morning r was >at the grocer's.

Ziarclc de astazi s-au vandut deja. - >Today's papers have already been sold,

Nu vindem haine pentm copii. - We don't sell >children's clothes.

-2-
Sa II1Vatam acum noile cuvinte ~i expresii care vor aparea in primul dialog
prczcntat in aceasla leqie:

adventure > l Jd'ventIJ] - aventura

to go ahead - a incepe, a continua

to be all ears > [bi: ,1:1 I:J:Z] - a ascu lta eu lllaTC atentie
a fi numai ochi ~i urechi

to oversleep > r ,JUYJ'sli:p] - a dormi prea mult; a se


trczi tarziu

to make things worse > rlllelk 8c'lz Win] - pentru a pune capac la
toate, ca tacamu I sa tie
complet

to get a car started :> [get J ka 'sta :tld] - a pomi 0 lna~ina

driveway > ['uralvwcl] - alee (pentru auto)

not to have the > lID! tJ hac\ 0,) a nu avea niei cea mai
slightest idea 'sbltlSt ill'dl:l] miea/vaga idee

to pick lip > [plk "p] - a aduna, a ridica

to feel sorry for > l Ji: I 's:lrl [:) J - a-i parea rau pentru

to hold on > [hJold Jnl - a a~tepta, a sta putin

to spot :> [spJt] - a observa, a identitica.


a remarca

to take a peek a arunca 0 privire

to kid > [kid] - a rade de eineva. a-~i


bate joe de

cross my heart > lkrJs Illal ha:t I pc cuvantul meu

(to) search :> r SJ:1J] - cautar-e, cercetare;


a diuta

futile :> [fj 1I: till 11 - inutil, zadarnic

pangs of conscience > rp:elF :lfk.1nJ~ms] - remu~cari, mustrari de


con~tiinta

to rush > [1',\.11 - a alerga, a fugi

to be overcome with > fbi: '.luv;')k\1l1 \VIIS] - a fi cople$it de (un


sentiment)

a sense of guilt > [ J sens JV gil t] un sentiment de


vinovatie

threshold > ['fln:JJolu] - prag

faint > l felJ1t] - slab, stins

tiny :> Itaml] - micu\

presumably > lpn'zlu:Il1Jblrl probabil

-3-
Yom prezenta in eontinuare propozitii eu noile cuvinte. Sa Ie eitim eu atentie:

We are bored and looking for adventure. - Suntem plictisiti ~i eautam ceva palpitant.

The discussion went ahead immediately. - Discutia a inceput imediat.

Tell me about the party. I'm all ears. Poveste~te-mi despre petrecere. Te ascult
cu toaHi atenlia.

This morning I overslept again. lar am dormit prea mult in dimineata asta.

To make things worse, I was shori of money. Ca tacamul sa fie complet, nu mai aveam
nici un ban.

Every morning I have trouble getting my car in fiecare dimineata imi este greu sa
started. pornese ma~ina.

The car turned into a dark driveway. - Ma~ina a cotit pe 0 alee intuneeoasa.

My wallet is gone. Do you know where it is? Mi-a disparut portofelul. ~tii tu unde este'?
I haven't got the slightest idea. Eu nu am nici cca mai mica idee.

lIe stopped to pick up two shells. EI s-a oprit ea sa ridiee doua seoici.

Hold on a little bit. A~teapta putin.

When did yOli spot it in the driveway'! Cand ai observat aeest obiect pe alee?

Let me take a peck at the menu. Numai putin, sa arune 0 privire pc meniu.

You've got to be kit.lding! Glume~ti!

It's all true. Cross my heart! Este adevarul adevarat. Pe euvantul meu!

J feel sorry for him. Imi pare rau penlm cI.

We searched him, but we found nothing. L-am cautat, dar nu am gasit nimic.

The search will soon end. Cautarea se va incheia in curand.

It is futile to argue with him. Este inutil sa te certi cu el.

YOli shouldn't feel any pangs of conscience. Nu trebuie sa ai remu~eari. Nu este vina tao
It's not your fault.

There is plenty of time. We needn't rush. Avem destul timp. Nu trebuie sa alergam.

I was overcome with surprise. - Am fast cople~it de surpriza.

Why do you still feel a sense of guilt? - De ce mai ai inca un sentiment de vinovatie?

She opened the door and stood on - Ea a deschis u~a ~i a ramas in prag.
the threshold.

I can hear even the faintest sound. - Aud ~i eel mai slab sunet.

Look at that kitten! It's so tiny. - Prive~te pisicuta aceasta. Este atai de
micuta.

He will presumably leave for England El va pleca probabil maine in Anglia.


tomon-ow.

-4 -
Sa citim dialogul. Mary se intiHne~te cu John ~i Ii poveste~te 0 intamplare ciudata.

Mary is telling John about a strange adventure

M: I haven't told you yet what happened to me last Saturday.

J: Go ahead. I love listening to your incredible stories. I'm all ears.

M: As you know last Saturday I was on my way to see my uncle George. I was a bit in a
hurry because I had overslept. To make things worse, I couldn't get my car started.
Suddenly, 1saw a little creature asleep in the driveway. Do you know what it was?

J: I haven't got the slightest idea.

M: It was a puppy. It was lying asleep. I got out of the car and picked it up. When I
touched it, I felt it shivering with cold. I felt sorry for it, but I was already late and
couldn't take it home, so I put it in my shopping bag.

J: What happened next?

M: I put the puppy in my bag and drove off to see uncle George.

J: There's nothing exciting about that.

M: Hold on a minute. On my way to my uncle's place I stopped at a petrol station to buy


some petrol. I went to pay for the petrol, leaving the puppy in the car. In the meantime
I spotted a nice photo album and decided to take a peek at it. When I got back, my
bag and the puppy were gone.

J: You must be kidding!

M: No, it's all true. Cross my heart! I looked around, but I couldn't find it anywhere. I
searched my car and the petrol station, but my search was futile. You can imagine how
I was feeling at the moment.

J: You must have felt pangs of conscience.

M: Exactly so. Anyway, I rushed to my uncle to tell him about it. When I was driving back
home, I couldn't help thinking about that poor little creature. I was overcome with a
sense of guilt.

J: I'd have felt the same.

M: When I got back it was dark and foggy. I stopped the car and got out. It was so dark
that when I came near the street door I could hardly find the keyhole. Finally, I opened
the door. When I was crossing the threshold, I heard a faint sound. I got back to my
car and saw my puppy wagging its tiny tail. I was overcome with joy.

J: Do you know how it got there?

M: I think this will presumably remain an unsolved mystery.

J: Incredible. Still, it makes a good story.

-5-
Sa traducem acum cateva propozitii din dialog in limba romana:

Go ahead. I love listening to your incredible > Da-i drumul. imi place sa te ascLilt
stories. I'm all ears. po\'cstind int:m1pl~\ri incredibde.
Te aseult eLi toata aten\ia.

1 was a bit in a hurry because 1 had overslept. > I\h grabeam putin, fiindea ma trezisem
tarllu.

To make things worse, 1 couldn't get my car > Ca tacamul sa fie complet, IlU putcam
started. Sa~1111 porncse l11a~ll1a.

Suddenly, 1 saw a litte creature asleep in the > Deodat!l, am vazut un animal mic donnind
driveway. pe alee.

1 haven't got the slightest idea. > N-am l1lci cea mai vaga idec.

I got out of the car and picked it up. > Am ie~jt din ma~illa ~i I-am Illat.

When 1 touched it, 1 felt it shivering with cold. > C<'ind I-am atins, am simtit ca tremura de
frig.

1 felt sorry for it, but 1 was already late and > Imi parea rall pentru el, dar eram deja in
couldn't take it home, so I put it in intar7iere ~i nu-l putealll lua aeasa,
my shopping bag. a~a ca l-am pus in saco~a.

Hold on a minute. > A~teapta a clipa.

On my way to my uncle's place I stopped at > In drum spre unchiul meu Ill-am oprit la 0

a petrol station to buy some petrol. benzin'lrie ca sa cumpar benzina.

In the meantime 1 spotted a nice photo album > Intre timp, am vazut un album foto dragut ~i
and I decided to take a peek at it. Ill-am hotanll sa ma uit rutin la el.

When I got back, my bag and the puppy > Lind m-am intors, saco0a ~i ca1e]u~ul
were gone. disparusna.

You must be kidding! > Glume~til

No, it's all true. Cross my heart! > Ha nu, tot cc Ii-am spus e adevarat. Pe
cuvfmtul meu l

-6-
1 searched my car and the petrol station, > Am cautat in ma~ina ~i in benzinaric, dar
but my search was futile. in zadar.

You must have felt pangs of conscience. > Probabil cil avcai l1lustrari de con~tiintiL

I rushed to my uncle to tell him about it. > M-am grabit spre locuinta unchiului meu
sa-i povestesc intamplarea.

I was overcome with a sense of guilt. > Eram cople~ita de un sentiment de


vinovatit:.

I'd have felt the same. > $i eu m-a~ fi simtit la tel.

When I was crossing the threshold, I heard > Cind treceam pragul. am auzit un sunet
a faint sound. slins.

I got back to my car and saw my puppy > M-am intors la llla~illa ~i am \ azut
wagging its tiny tail. ca!elu~ul d,lnd din codi\a.

I was overcome with joy. > Fram cople~ita de bucurie.

J think this will presumably remain an > Prohahil ca acesta \'a r,lmill1e un mister
unsolved mystery. nede7lcgat.

lncredible. Still, it makes a good story. > !ncn:dibil. L totu~i 0 po\este intcresanta.

Raspundeli la cateva intrehari pentru a verifica daca ati inteles dialogul:

Who did Mary visit last Satmday? > Mary visited1ler ullcle George last
Saturday.

Why was Mary in a hurry? ':' Sh;;: was lf1 a hlllry hecause ~hc had
overslept,

What did shc see in the driveway? > She saw a puppy in the driveway.

Where did she put the puppy? > She put It in her shopping bag.

Where did she stop on her way > She stopped at a petrol station.
to her uncle's place?

Was the puppy gone when Mary got back > Yes, it was,
to the car'!

Did Mary find the puppy at the petrol station? > No, she didn't.

Did she eventually tind the puppy'? > Yes, she did.

Where was the puppy? > It was in the car.

How did Mary feel? > She was overcome with joy.

- 7-
in ticest caz flU putem fnlocui construcria could have cu can have deoarece ultima apare numai fn
propozi{ii negative .,~i interogative:

a. He can't have done it. EI nu putea sa faca asta.

b. She's three hours late _. what - Ea a intarziat trei are - ee se putea


can have happened? intampla?
(supozirie)

3. He ~s.s.e..dthe train. - Este posibil ea el sa fi pierdut trenul.


(supozitie)

Might have este simi/w' constructiei folosite anterior, dar e.r:primii Ufl grad mai ridicat de
incertitudine. Ambele constructii pot fi inlocuite cu expresia "este posibil" ... it is possible,

It.i.s....p.Qssible that he missed the train.

Might have exprima, de asemeneu, supcirarea sau iritarea vorbitorului, de exemplu:

You might have asked for permission. Trebuia sa ceri voie.

4, He's late. He must have stayed in his office. - El intarzie. Probabil cil. a ramas la birou.
(supozitie)

5'ii ne amin!im propozitia:

He had...to stay in his office. (necesitate) - EI a trebuit sa ramana la birou.

5. I lID:.dn't have worked so hard. Nu trebuia sa muncesc atat. (dar am


muneit)

Aceastci propozi!ie d{ferd de propozi{ia:

I didn't need to work so hard. Nu a trebuit sa muncesc atat. (~i llici nu


am facut-o)

6. I s.hu.ul.d (Qll,ghLtQ) have opened the window. -Ar fi trebuit sa deschid fereastra. (dar nu
am deschis-o)

7. She 'l'LQ.ul.d..h.a.v.e...dooe that. -Fa ar ti facut asta. (dar nu a facut-o)

Traduceti urmatoare1e propozitii in limba engleza dupa modelul constructiilor pe Care tocmai Ie-am
discutat:

Ea urma sa cante la Coven Garden. > She wa~ to have sung at Covent Garden,
(dar nu a cantat)

Probabil ca era prima lui vizita in SUA. > It must have heen his first visit to the USA.

Nu ar fi trebuit sa imi fac griji pentru > I needn't have worried ahoul the exam.
examen. L-am luat u~or. 1 passed it easily.

Probabil ca a dormit prea mult > He must have overskpl.

Nu a~ fi facut asta daca eram in locul tau. > 1 wouldn't have done it if I were you.

- 1O-