Sunteți pe pagina 1din 3
Sowa 18 OMEN o,S152 dn 2400 2014 PLAN-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASA A INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ani ‘Alocareaorelor de studla ‘Avia curicutarss Ne do ort Diseiping Mout Sipe re | co [co TES CORINA Sa Tinos less ron Pet ‘mba modern 1 4 Lins noses 2 Ki b WATERATICN 9 SINTER Natuen [lm [wateraies ales ching — Bolgie 2 ONS SORE 204 ison 3 a Soabunsral eget, umes | — se “ eige = EDUCATE RETA STSPORT SAREE w Ecucale fees 2 CONSILIERE $1 ORENTARE =a a Comme scree ot] a Sra 4 Termoga remetes a ne [emer | | Cura de spells z as Sagi de pro = = 5 7 | 0 |, "8 tn “in cpzulinvatimntuul profesional organza in imble minorities nations se adauga un ‘ums do ore pentru studiul mbit mater, egal eu mumarul de te sloce reat shea romaine. |” Prete saci pete xg wt nuns de nana ge apron economic 2% ‘Sagi ge septs pactcs se deste la operand ecormicetta pubic pater Conde in sre soho fracied se Gates th unsiea So tare st asbate war woke oe ‘asic hnconaro thm pono ice or rig evo ate raz ce tsa devine. eepectarea nun de Steet aun de orlan gore fear cpsinoour Aer reaiea preci poste fee pam: cnt socal Sn arcad, su comaeata ge (ete ator Spgs ale de pene pen clr de seca pt plants spindna, corn sold pl Suis pot eomasat asl neat scana fa erlaecu poakiee pec rw Ge poate sats feirel dc pot planes seta conan alc n plan ‘rr, sau pat fcomessto, nrc de panos err pan orate nace, Anexa nr. IBOMEN.m, 3152 dn 2602. 2014 PLAN-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASA A X-A INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ani ‘Alocareaorslor do studi ‘vacua Ne de ra cpt Mod ce toad | tiede | Neoran ited ca a te |e | eo | “min ao THENCE cr Unbs sites ronsns fe Unis mr co Libs moder 2 > WATERATICR S SINTER ie een eae = genes i Shine + : HS SOoTTE = Secours Pufaone a a | 2 rage z EDUCATE GR SPORT EEE faa cacaie een 3 : SoRSEERE S ORENTRE | = remo 7 mz = regis jer 7 Tein re TCISD Le Te Seu de repre aC ~ 2 70 Tealard ar aa “aa ‘in carl invatéméntulu profesional organiza n lie minor nationale 30 adaugs un tun dor pet atc ib mater, pa uname fs lea ps Sa ae Not ‘UPregitees pracicd poste orgariaté alt in uritatea de Tovlimént cS gi la operator oconomicnets pubic partners 25Stagiul de regi precies se dest3goaré Ia operatrul ecoomicinstiuia publics parteners Sonate in care stag de practic se sealageart tn unites de invamart, aunt stole metodlogis de organizare 9 tnclenare a mvatamntuli profesional Pnificara ori » posites cevior ete ralzaé de untatea de intr, cu reepectrea ‘numérului total de ore/saptamén »! a numérului total de ore/an pentru fled re Saaplidnod Aste: Drogen tracted poate rpaneal stamina conan Sih it sla ct so cata at mute pt Dregre pore clure Ge spol ot planta spa, conto alot din lansvcacs, Sau pe fcomsame sel tnt acotes ihe caveats cu pregeuce proche {rte de poptresocat exe dpe pot flatts siplimans,conlom slo ‘Banucdu au pot comes none de parleatea at pony egaea pace Anexa nr. IBOMEN. 5152 dn 2402. 2014 PLAN-CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASA A XA INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ani ‘Alocareaorlor desu sua curicutras Ne door Neer an Diep Modul si | a s P sans mini! | Te | | oo pe TBA S CORONOARE aa Ea Cimber one | Libs moses | inva mer alae MATEMATICA SISTINTERLE | "| z NATUR | Matec t : Fis z z Oi giSOoEATE ae a Scaoumansenicape srueprereals zy ale ee EOUCATIE FEORGTSPORT | PP = Ewes ack 2 CONSILER TORENTARE [= Const sorenare - TERNOLOGH Sans = Cars ce pacts os Frente roa [ae Taito TED wheal v0 Sagas prgaiepater —f ae aa anger aes ca *in eszulinvStimntuul profesional organzet In mbile minoriiornafonale se adaug un rumérde ore pentru stu bi matene, ga numa door slcat prt sta ib Not ‘iProgatees practc8 poate i crgartaté alt in unitatea de Invétintot ft 91 ta operat Seanomicinatuta pubics peters. 2 Stag co pregtire practic se destigoa la opertorl Conaile tn cae stag de praclch so dostigaars nun metoelega de organaare§ funcionace 2 intamdrishprfesenal cements publcd garteners, Trwatamart, ut state prin Paifeares or8 preg! elelor este renizati de uniatoa do Tatémént, cu respectares unui ttl do oreleaptaan sl numa lal de orelan perirafeoare disclin/modl Ast Drogitrea practca poate N ergata saptimanal, confor sloesh in panueadh, = Slade pe ‘in planuteacr, Sau pot % comasate ase Ines oeslea sf create ca pt pacts, Src de pregiirealoate fcireldzlpine pot fi laneste ssplsina, conform ald din Dlanutcadra, sau pot eomasate nonce ce planfieareserara sea pitas practi,