Sunteți pe pagina 1din 6

TEST GRILA SCRIS

Nr Nr.
DA NU
crt. Test
Ordonanta Guvernului nr.
129/2000 este actul normativ care Legea 279/2000 este actul normativ care 1,2,3,
1.
reglementeaza formarea reglementeaza formarea profesionala a adultilor 4,5
profesionala a adultilor
Competenta profesionala
reprezinta capacitatea de a aplica,
transfera si combina cunostinte si
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de
deprinderi in situatii si medii de
a realiza activitatile cerute la locul de munca, la 1,2,3,
2. munca diverse, pentru a realiza
nivelul calitativ specificat in standardul 4,5
activitatile cerute la locul de
ocupational
munca, la nivelul calitativ
specificat in standardul
ocupational
Standardele ocupationale sunt
standarde de competenta care
Standardele ocupationale sunt instrumente
sintetizeaza cerintele referitoare 1,2,3,
3. referitoare la ceea ce o persoana trebuie sa stie si sa
la ceea ce o persoana trebuie sa 4,5
faca la locul de munca.
stie si sa faca pentru a indeplini
eficient activitati de munca.
Instruirea este o activitate de Instruirea este o activitate de invatare planificata si
invatare planificata si sistematica sistematica destinata sa asigure suportul teoretic
4. 1,4,5
destinata sa raspunda unor nevoi dezvoltarii deprinderilor si formarii competentei
de invatare bine precizate profesionale.
Instruirea eficace are ca efect
Instruirea eficace are ca efect formarea si
formarea si dezvoltarea unor
dezvoltarea unor comportamente noi care fac sa
5. comportamente noi care fac sa 2,5
creasca nivelul de cunostinte specifice unui
creasca performanta
anumit domeniu de activitate.
profesionala.
Evaluarea nevoilor de instruire se
Evaluarea nevoilor de instruire se face ca urmare a
face ca urmare a schimbarii
schimbarii anticipate in conditiile formarii initiale
6. conditiilor socio-economice si/sau 1,5
si/sau a modificarilor survenite in structura fortei
a conditiilor de pe piata
de munca.
industriala.
Cunostintele si deprinderile,
motivatia si mediul de lucru sunt Cresterea nivelului de cunostinte este factorul ce
7. 1,5
factori ce pot determina determina performanta.
performanta.
Analiza postului este o metoda de Analiza postului nu constituie o metoda de
8. 1,4
investigare a nevoii de formare investigare a nevoii de formare
Analiza nevoilor de instruire se Analiza nevoilor de instruire se bazeaza pe analiza
9. 3
bazeaza pe analiza muncii. detaliata a standardului ocupational.
Nr Nr.
DA NU
crt. Test
Analiza muncii este procesul de
colectare sistematica de date Analiza muncii este procesul de stabilire a
despre o ocupatie pentru a sarcinilor de munca pe care trebuie sa le faca
10. 2
determina ce trebuie sa faca angajatii pentru a atinge nivelul optim de
angajatii pentru a atinge nivelul performanta.
optim de performanta.
Sarcinile sunt unitati de sine
statatoare ce pot fi alocate de Sarcinile reprezinta competentele de care trebuie sa
11. 1
catre sef subordonatului pentru dea dovada salariatul la locul de munca.
perioade determinate de timp.
Titlul unitatii de competenta
defineste o activitate majora cu Titlul unitatii de competenta descrie sumar o
12. 2
un rezultat concret (produs sau activitate desfasurata la locul de munca.
serviciu).
Elementele de competenta descriu Elementele de competenta descriu conditiile in
13. 3
rezultatele aferente unei unitati care se realizeaza unitatea de competenta.
Fiecarui element ii corespund
Fiecarui element ii corespunde un singur criteriu
14. unul sau mai multe criterii de 3
de realizare.
realizare.
Criteriile de realizare specifica
Criteriile de realizare specifica conditiile cerute la
15. nivelul de performanta cerut la 1
locul de munca
locul de munca
Gama de variabile precizeaza
contextul si conditiile in care se Gama de variabile precizeaza nivelul de
16. 2
aplica criteriile de performanta in performanta cerut la locul de munca.
care se desfasoara activitatile.
Ghidul pentru evaluare furnizeaza
informatii despre dovezile
Ghidul pentru evaluare furnizeaza informatii
17. necesare demonstrarii 3
despre instrumentele utilizate la evaluare.
competentei (cunostinte teoretice
si deprinderi practice).
Cunostintele, deprinderile si
Cunostintele, deprinderile si atitudinile necesare
atitudinile necesare efectuarii cu
efectuarii cu succes a fiecarei sarcini trebuie
18. succes a fiecarei sarcini trebuie 4
identificate inainte de evaluarea nevoilor de
identificate dupa evaluarea
instruire.
nevoilor de instruire.
Ordonarea prioritatilor de
instruire si identificarea Ordonarea prioritatilor de instruire si identificarea
19. obstacolelor in calea formarii sunt obstacolelor in calea formarii sunt etape din 5
etape ce trebuie parcurse dupa derularea programului de instruire.
evaluarea nevoilor de formare.
Nr Nr.
DA NU
crt. Test
Interviurile, discutiile de grup,
observarea directa si
chestionarele sunt instrumentele
20. 1,5
de colectare a informatiilor
necesare stabilirii nevoilor de
instruire
Un proiect de instruire trebuie sa cuprinda
Un proiect de instruire trebuie sa urmatoarele specificatii:
cuprinda urmatoarele specificatii: - Numarul persoanelor care au nevoie de instruire;
- Numarul persoanelor care au - Ocupatiile/posturile vizate;
nevoie de instruire;
- Planul de scolarizare;
21. - Ocupatiile/posturile vizate; 2
- Suportul de curs;
- Grupurile de instruire;
- Grupurile de instruire;
- Durata necesara pentru
instruirea fiecarui grup; - Durata necesara pentru instruirea fiecarui grup;
- Bugetul disponibil. - Programul de desfasurare;
- Bugetul disponibil.
Un grup de instruire este format
Un grup de instruire este format din persoane care
din persoane care au nevoi de
22. participa la acelasi tip de training, pentru aceiasi 3
instruire similare si vor participa
ocupatie.
la acelasi tip de training.
Curricula este un plan de instruire Curricula este un plan de instruire care sintetizeaza
23. proiectat sa ofere experiente de toate competentele cuprinse intr-un standard 5
invatare. ocupational
La elaborarea curriculei se Analiza DACUM nu se utilizeaza la elaborarea
24. 4
porneste de la un proces DACUM curriculei.
Curricula va cuprinde toate
aspectele esentiale ale Curricula va cuprinde doar aspectele considerate
25.
elementelor de competenta din 1
esentiale ale elementelor de competenta.
standard.
Fiecare modul de studiu are un
Fiecare modul de studiu are unul sau mai multe
obiectiv de performanta in
26. obiective de performanta in conformitate cu 2
conformitate cu standardul
standardul ocupational.
ocupational.
Obiectivele procesului de
Obiectivele procesului de instruire vor contine doar
instruire vor contine seturile de
27. seturile de cunostinte ce vor fi transmise 3
cunostinte, abilitati si atitudini ce
cursantilor.
vor fi transmise cursantilor.
Obiectivele unei activitati de Obiectivele unei activitati de instruire raspund la
instruire raspund la intrebarea: ce intrebarea: care este nivelul calitativ pe care
28. 2
vrem sa fie capabili participantii trebuie sa-l dobandeasca participantii in urma
sa faca in urma instruirii? instruirii?
Nr Nr.
DA NU
crt. Test
Elementul de competente;
Un obiectiv de instruire are trei Rezultatul asteptat de la participant
elemente, precizati care sunt
29.
acestea: Criteriul de realizare; 4
Conditiile de realizare;
Nivelul asteptat de performanta.
Rezultatul asteptat de la
participant se exprima printr-un Rezultatul asteptat de la participant se exprima
30. 1,4
verb care descrie un printr-un adjectiv (ex. bine, la timp, corect, )
comportament observabil.
Nivelul asteptat de performanta se
Nivelul asteptat de performanta cuantifica
exprima in termeni de cantitate,
cantitatea, calitatea, acuratetea, viteza de lucru sau
31. calitate, acuratete, viteza de lucru 2,4
orice altceva care este relevant pentru sarcina
sau orice altceva este relevant
respectiva.
pentru sarcina respectiva.
Obiectivele trebuie sa fie: Obiectivele trebuie sa fie:
Specifice Sigure
Masurabile Masurabile
32. 5
Realiste Angajante
Relevante Relevante
Ancorate in timp Transmisibile
Caracterul masurabil al
Caracterul masurabil al obiectivelor este dat de
obiectivelor este dat de faptul ca
33. faptul ca se va putea aprecia ce trebuie intreprins 3
se va putea aprecia daca au fost
pentru realizarea integrala a acestora.
realizate sau nu si in ce proportie.
Caracterul relvant al obiectivelor
este dat de faptul ca concorda cu Caracterul relvant al obiectivelor este dat de faptul
34. 4
dorintele si planurile ca, concorda cu dorintele si planurile organizatiei.
participantilor si ale organizatiei.
In etapa de elaborare a
continutului programului de In etapa de elaborare a continutului programului de
35. formare informatiile din standard formare trebuie analizate doar informatiile din 1,5
trebuie completate cu detaliile standard.
necesare.
Nr Nr.
DA NU
crt. Test
Pentru a elabora continutul
programului de formare sunt
utilizate urmatoarele informatii
din standard: Pentru a elabora continutul programului de formare
Activitati sunt utilizate urmatoarele informatii din standard:
36. Rezultatele activitatilor Activitati 3
Conditii Cunostinte
Cunostinte Factori de performanta/calitate
Factori de
performanta/calitate
Judecata si rationamente
Activitatile sunt specificate in
Activitatile sunt specificate in unitatile si titlul
37. unitatile si elementele de 2
unitatii de competenta.
competenta.
Cunostintele teoretice care trebuie
Cunostintele teoretice care trebuie furnizate prin
furnizate prin programul de
38. programul de formare sunt mentionate in suportul 3,5
formare sunt mentionate in ghidul
de curs.
pentru evaluare.
Factorii de performanta/calitate Factorii de performanta/calitate sunt exprimati la
39. sunt exprimati la modul general si modul general si se gasesc in gama de variabile. 3
se gasesc in criteriile de realizare.
Activitatile de invatare servesc la Activitatile de invatare sunt activitati dezvoltate pe
evidentierea unor aspecte legate parcursul derularii programului de formare si
40. 1,4
de aplicarea practica a ceea ce se servesc la fixarea suportului teoretic.
invata teoretic.
Categorii de elemente vizuale
care se utilizeaza in prezentare:
Postere
41. 2,4
Flipchart-uri
Casete video
Transparente
Instruirea va fi eficace cand sunt
utilizate metode de invatare
42. 4
activa, bazate pe exercitii care
modeleaza experienta reala.
Pentru maximizarea proceselor de
Pentru maximizarea proceselor de intiparire
intiparire, transmiterea
43. transmiterea informatiilor se va face utilizand un 2
informatiilor se va face pe doua
singur canal senzorial.
canale senzoriale simultan.
Un program de formare se poate
Un program de formare se poate focaliza doar pe
44. focaliza pe continutul mai multor 3
continutul unei singure unitati de competenta.
unitati de competente.
Nr Nr.
DA NU
crt. Test
Evaluarea competentelor
profesionale este procesul de
Evaluarea competentelor profesionale este procesul
colectare a informatiilor necesare
de analizare a informatiilor privind nivelul de
45. pentru stabilirea competentei si 1,5
dezvoltare a competentelor proesionale in urma
judecarea lor in raport cu
finalizarii unui program de formare.
cerintele specificate in standardul
ocupational.
Sistemul de evaluare cuprinde Sistemul de evaluare cuprinde instrumentele de
46. metodele, si instrumentele de evaluare utilizate pe parcursul derularii 3
evaluare de parcurs si finala. programului de formare si la evaluarea finala.
Evaluarea finala cuprinde probele
47. stabilite de lege si de furnizorul Evaluarea finala cuprinde probele stabilite de lege. 2
de formare.