Sunteți pe pagina 1din 30
NisERUL HBA NATIONAL i CABINET are oudh at Zit hint AE copy | contract CoLECTIV DE MUNCA UNIC LANIVEL DE SEC a INVATAMANT PREUNIVERSITAR In cemeiul dreptrilorgaratate de Constitia Roménic, alan. 128 si art. 137 ~ 139 din Leges Aislogalsi social mr. 622011, republicat, cur modificdile si complete ulterioae, denumita in continue Legea ar. 62/2011, gal pet. 25 din Anexa la H.G. nr. 126072011 peivind sectonrcle de stivitate stabilite conform Login. 622011, ‘A inervenit umdiorul Contract Colectiv de Mune Unie la Nivel de Sector de Actviate Tnvayiméot Preunversar,denumit in connate, in cuprnsul prezenului contact, CCMUNS.ALP., 1. Minister Edueaiei Nayonale; 2. Federaile sindcale reprezntatve din avis Federaja Sindiatelor Liber din fnvtimant; * FederaiaSidieatlor din Eavcaje ,SPIRU HARET™ ‘CAPITOLULT DISPOZITI GENERALE Art 1 Page contractane reeunose si accep pe deplin 8 sunt egale si libre in negocerea C.CM.UNS.ALP. ise obligh sl respecte prevederile acest, ‘Art. 2 (I) Termenul angujatordesemneazi: Ministrul Educatiei Naina, reprezenat prin nisi; 4+ Inspecortele eolare, reprezentate pin inspector scala generals ‘+ Unitjle de inatanant pounivesitar,reprezentate prin director; 4 Alte insti i unitag emexe invifindntul proniversiar,subordonate Ministrul Edu Najonale sau inspectoraeor scolar, repezentate prin director @) Termenul unitate, in conformitate ew prevederile art 1 it k) din Legea me 622011, desernnesr 4 Unite de invagimntpreuniverstar, { Inspectoratele.seolare, Ministerul Edvcaiei Nationale, alte insttwii_ si uniti conexe ‘nvkmintola preuniverstar, subordonateacestora (@) Termenul salarat dsermneazdpersoana fiziea ce presteazA mune& penta si sub autrttes ia dine angajatori previzuy la alin. (1), in sehimbul une remuneralil denunite sali, in baza unui contract individual de mined incheat pe peiondsnedeterminatldetermina Art. 3 (1) CCMUN.S.ALP. ae ca seop sabilres, in cone leg a deptrior si obligatilor reciprce ale angajatorului si saaailor mem de sindieat, precam si condiiespecifice de mined si uumsreste promovarea gi garantaea uno rela de munca echitail, de nurs asigure proecia social asaaraior, {@) In cvea oe priveyte codiilespectice de munct, determinate confoem lei, dreptuile si ‘blige pnilor se vor stabil prin conactee colective de munca inchelae la nivel inpectoatelor scolae sia celorlate unit instinuiprevizate in Anexa nt. 3, avindu-se in vedere prevederile prezentlui contact coletiv de munci. Angajatorul are toate drepturile si obligaile cate decurg din Tesla in vigare gi dn rezenl contact colectv de mans. @) Pile contactante gorantesz8 aplicarea clazelor prezentului CCMUNS.ALP. peste ‘membri sindeatelor afl la feeratil sindeale somnatae ale acest ‘Art. 4 (1) Pirie se obligi ea, n perioada de aplicare a prezentului contract colectv de mune®, 8 hw inteze'si sf mu susint pronovarea unoraete normative sau a alto dispoziii cae ar coduce la diminwarea dreprlor ce decurg din legisla specified tnayamantuls, in vigoae Ia data ines contractlu,precum $i din pezeutul CCMUN.S.A.LP. fr consltaren fedrafilrsindicale semmnatare ale prezentiucontaet. reprezentanifederailr sindiale sematare ale prezentului contact coleciv, umald de consulterea scestora in carulcomisie de dialog social dela nivel mnistrali, {@) Evontualole complet ale presentuls CCMUNSALD. vor face obicctul anor noi negocier ‘Art. 5 (1) Prezentul contact colectv de munes produce efecte pet ti salvia din sestoral de activtateInvtimdnt preuniversir, conform art13 alin. (1) ite) din Legea n, 62/2011 (@) Negocierea coniractulai coleetiv de munc8 la nivel inpectoratelor golae sal celorlale nia si institut previzute in Anexa nr. 3 se face de cite sindicatle imputeicite de federfile ‘semmatae ale prezentuluicontret sau, conform li, de edt reprezentani salarailor, aolo unde nu 6 (1) Drepurle salaigilorprevazute tn prezetul contract coletiv nu po s epeeint eas reducerialtordepturicolectve sau indvidualeeate sun ceunoseute de legis ‘Qin reglementirilegale mai favorable salarailer,acesea vor fae pat, de rep, din contrat, {@) Intepretarea elauzelor contractulut se face prin conse. Dach na se realizeazi consensul,