Sunteți pe pagina 1din 104

COPERTELE NOASTRE

111agazin
istoric
Revist de cultur istoric

Anul V - Nr. 9 (54)


septembrie 1971
00 ~ @


Redactor ef
(!) !mprteasn T eodora i Curlea ei, aa cum
J) le reprezint vestitul mozaic de la Ruvennu.
' Cadrul cope r tei t compoziie de Tiu Peltz.

CRISTIAN POPITEANU t:ID Vechea pi ctur ro mneasc a d a t o nouu


slrlucire artei d e ttadiie bizantin. O d o-
Redactor ef adiunc:t vedete i aceast splendid fresc de la Su-
cevi a ...
NICOLAE MINEI
Colegiul redactiei @ ... ca i frumoasele imagini care mpodobe~c
DUMITRU ALMA$ perei i exterio ri ai bisericii mnslirii Mol-
d ovia.
CONSTANTIN AN TIP
VIRGIL CANDEA
TITU GEORGESCU SUMAR
DINU C. GIURESCU
Glasul celui mai calificat exponent . . 2
STEFAN PASCU
# Cind cea mai frumoas vrst a omului
M. PETRESCU-DIMBOVITA era un calvar . . . 4
TEFAN TEfANESCU EXPLORARI JN FASCINANTA LUME A

BIZANTULUI
O sptmn consacrat unui mileniu:
' interviul nostru cu prof. M. BERZA 1O
Romni despre bizantini - Bizantini
n numrul viito1l : despre romni : ALEXANDRU ELIAN 13
e Am iubit i admirat pe cel "Un al doilea Alexandru cel Mare":
EUGEN STAN ESCU . . . 18
care se chema 1. C. Frimu e B Ion Ghica diplomat: VASILE NETEA 23
trni nainte de a fi tineri : mr Cri sosite la redactie : O premier edi-
turii din anii cnd cea mai fru- torial de prestigiu . . . . 31
Microarhiva "Magazin istoric". D. Haciu-
moas vrst a omului era un lea mai puie-i pofta n cui ! :
calvar e Amintiri din China AUGUSTI N Z. N POP . . . 37
1939-1945 e Srbtoarea celor Din culisele cartierului general francez:
dou milenii i jumtate : a ANDRE BEAUFRE . 40
Pe frontul de vest nimic vechi . . . 45
hinahul lran ului Mohammad Mircea Ciobanul - un tiran?: TEFAN
Reza Pahlavi Aryamehr despr e ANDREESCU . . . . . . 51
Vremea lui Cyrus, fiul lui Cam- Legturi ntre Szabo Ervin $ I.C. Frimu:
byses ; Primul ministru irani an ALEXANDRU POREANU . . . . 58
Tainele corbiei "Oseberg" : IOAN
A1nir Abbas Hoveyda vorbete MEITOIU . . . . . . . 60
cititorilor revistei "Mag azin is- Duiliu Zamfirescu : "Zoro la purtare lui
toric" despre Tradiie i inovaie Ionel Brtianu !" : ION
CONSTANTINESCU . . . . 66
n istotie e Neagoe Basarab - Mari cataclisme naturale . Trista cele-
un domn pe msura veacului britate a insulei Krakatoa . . 72
su e V. Madgearu : "Rechinii Poporul romn n izvoare istorice per-
~i ateapt prada" e Enig me sane : AUREL DECEI . . . . 76
O intinire neobinuit pe cerul Indiei :
ale istoriei : A fost asasinat Ale- V. FIROIU . . . . . . 79
xandru Macedon ? e Cla ndestin Populatii disprute - Bastarnii : MIRCEA
}>rin imperiu e lVIarele rzboi BABES . . . . . . . 84
Agentul secret al secolului : 1URl
civil i aciunea lui Oli ver KOROLKOV . . . . . . . 90
Cromwell contra lui Carol 1 Opinii-controverse: Ilie din Teiu ori ba? 97
Stuart. Pota redactiei . 98

asu ce u1 ma1
!n Edizioni del Calenda
rio, la Milano, a vzut lu-
mina tiparului o l ucrare
de mare prestigiu, volumul
NICOLAE CEAUESCU :
RomAnia pe drumul can-
struirii socialismului i a 1
luptei impotriva imperialis-
mului. In aproape 500 pa-
gini, cuprinse [n 16 capi-
tole, snt sel~ionate dup
un judicios criteriu te-
matic extrase d in cele m ai
repr ezentative articole i
cuv1ntri ale tovarului
Kicolac Ceaue5c u din anii
1965-1971. Data aparitiei
' 'olumului a coincis cu ani-
ver sarea semicentenarulu i
P.C.R., comunitii italieni
i opinia public din aceas-
t tar avind astfel p osi-
bilitatea de a se docum-enta
direct .,asupra orientriJor
Partidului Comunist i sta-
tului romn prin gla ul ce-
lui mai calificat exponent
al lor" (fUniHt).
Prcfno succint, scris
de criticul literar marxist,
profesorul universitar Car-
la Salinud, meni oneaz c
Yolumul reprezint prima
cule.;ere de scrieri i
di<;cursnri ale tovarului
Nicolae Ceau~escu! aprut~
in Ttnlia. "Ele au o mare n-
se mntate datorit inter .
profund etic, uman, a ra- tionale consist ntr-o vo
s ului pc care de citiva ani porlurilot internationale de intl antiimperialist de ne-
J- a stirnit printre observa-
Ia care trebuie nlturate clintit. Coexistenta panic
torii politici i n opinia definitiv forta i amenina susinut de Ceauescu nu
public intemaional, po-
rea cu fora, spre a da via- este aceea bazati pe un
zitia tuat de ctre statul 5i unui sistem de cooperare compromis cu fortele impe-
partidul romn... n prin- n care egalitatea, dezvol- rialiste. ci, din contr, re-
cipiu nl concepiei politice tarea economic-social i prezint tocmai unul elin
a lui Ceauescu este acela libertatea fiecrui stat s elementele cele mai dina-
care privete rolul partide- fie condiia egalitii, dcz- mice ale luptei contra im-
tor 5i statelor mici i mij- voltlirii i libertii tuturor perialismulur'.
locii in viata internaiona celorlalte ri. Primele ase capllole c.tlc
l... Ceea ce Ceauescu Este evident c afirmarea volumului - peste o jum
~ U') (ine este o conceptie acestei noi morale interna- tate din nwnaru1 de pagini

2
onen
- ntrunesc texte c u r efe- In partea doua a cr.ii limba italian u Yolumului.
rire la ''iaa politic , eco- sint in..cluse lucrrile secre- La Roma, cea mai mare li-
nomic i social a Rom c\- ta rului general al p arti du- brrie din Italia, Rizzoli, u
nici. l0xtruse substaniale lui privind ;principi:Ic pe prezentat lucrarea n Yitri-
privind istoria P.C.R. r o- caro se ntemeiaz activi- n elc sale, olLuri de drupe-
lul conductor al partidului tatea pe plan intC'.rnaional llll Hcpublicii Social:ste
in edificar ea socjalismului. a partidului comunist i u Homnia :i de diferite uite
deZ\'oltarea d emocraiei 1n statului socialist rom:.in, lucruri rcpr~zentati\c pell
condiiile specifice constru- prhind raportul de for~ tru culiul'U noastr.
irii societii socialiste mul- in viaa internuionalu : Pre~a cl!ntral, radioul ~i
t: lateral dez\'olt.nte, ritm'l- sint C\'ocatc in prim plan tele\ il.innea italian a ~ 1
rile OC'onomiei naionale a relaiile Hornnici cu cele- comil'tnnat pc larg acest
Homniei ~i perfectionarea lalte tr.i SOC<.lli')te, <.:OCXl':>- irnpottunt. c,enin1cnt edito-
tena panic r;i normele
organizrii economice, cul- riul. Il 1\lE:' sagero remarca
de convieuire panic tn-
tura i creatia artistic , tre state, cooperarea Ho- faptul cu Nicolae Ceouest::u
functia formativ a in- mni1 cu rile lumii a "s-a impus drept unul din-
strurUunii publice, organi- treia, rolul naiunii fn tre oamenii de stat cei mai
zarea i prolifer~rea cerce- lumea contemporan, ari'\ con ccventi i curajoi" iar
trii tiinifice. ofer citi- larg a relaiilor P.C.n. .,ideil e sale n cadrul poli-
torului italian o baz in- cu mita rea comunist ticii internaionale se afUi
d ispensabil de cunoatere i muncitoreosc inter- in centrul dezbateriJor'.
i inCl)egere a celor mai naional, p r ecum i an-
gajarea statornic a Ho- Cotidianul Corriere delia
remarcabile pa({ini de isto- Sera art.<l cu ,,poziUa pre-
r ic contemporan a rii mniei pe cala solu-
~ctllntelui Ceauescu susci-
noastre. ionrii unor probleme ma-
Ui, d e mult v1eme, un ma-
,,Rezultatul este pozitiv jore ale lumii contempo-
rane. ca lichidarea focnrc- r e interes". Ziarul P aese Se-
scrie l'Cnilt'l, sub semn ra meniona c opera secre-
tura r edactorului su ef, lor de tensiuno intcrnu~io
nal, dezarmorea, sccurL
tarului general al Partidu-
Giu~oppe Boffu, pentru c
tutca european, asigurarea lui Comunist Romn reflec-
lucrarea se prezintli com- t documen tu t .,cele mal
pact i, nendoielnic, con- uni,ersalitii d epline a Or-
guni7-aie i Naiunilor Unite
importante poziii teoretice
tine ceea ce este esential i politice ale Partidului Co ~
.a .
in gindirea politic a con- nnmi t Romn." In sfrit in
ducto rului romn i a Acest volum de scrieri
ale tovarului N icolae cadrul rubricii Obbiettivo
partidului s u ... Jibri a postului de rudio ita-
Nu este vorba de sim- Ceauescu a cucerit din
priim.1l moment interesul lian consacrat celor mai
ple afirmaii ocazionale n Yuloroase manifestri edi-
Je1tur cu o problem opiniei publice italiene.
La sediul Caset centrale toriale se sublinia c
~au alta, cu un eveniment "poziia Romniei ca ar
de cultur din :M ilano,
sau altul, ci de o conceptie prof. univ. Carlo S ali- socialist i politica sa pe
inchegat care tine s se nari, prefu\atorul Yolumu- plan international se bucu-
&ituczc in mod clar pe f lui i tovarul I on Po- r de mult vreme de o
gaul ideilor marxist-leni- pescu-Puuri, membru al deosebitA consideraie', o
niste dar care revendicA i C.C. al P.C.R., al Consili 1 l- nalt expresie a unei ase-
o autonomie proprie, m oti- lui d e Stat, directorul I nsti- menea slime constituind-o
,.atA cu insisten nu in tutului d e Studii Istorice i culegerea de scrieri i cu-
baza unei fideliti fat d e Social-Politice de pe lng \'nturi ale conductorului
formule, ci printr-o ade- C.C. al P.C.R., au relevat romfln, Nicolae Ceau~escu.
rent a sa la problemele i deosebita nsemntate ~ ~
~arcioile !Wmniei". semnificaie a apariiei in V. URUM

3
A

1930-1940 : lupta maselor populare conduse de co-


muniti pentru ieirea revoluionar din criza econo-
mic, mpotriva exploatrii s-a mbinat organic cu
actiuni ferme ntreprinse 1>entru aprarea fiintei noa -
tre nationale, mpohiva primejdiei fru>ciste dinafar
~i din luntru. Pe baricade se afla i unul dintre cele
mai active detaamente de combatanti - tineretul.
Cci, }>entru milioane de tineri, viata nsemna o tra-
gic ncle tare cu neierttoarele realiti impuse de
rcgit.nul burghezo-moieresc. care transforma cea mai
frumoas vrst a omului ntr-un crincen calvar.
ll1 cele ce urmeaz , reproducem cteva pagini din
Cl'onica marilor s uferinte, dar ~i a luptei pentru drep ~
tate ~ i libertate a t in eretului rom n, a a cum le-au
oglindit prE'sa ~ i alte docume nte din anii 1930- 1936.
a de obicei, in asemenea cazu1i, re s pectm stilul ~i
ortografia epocii. Subtitlurile apartin redaciei.

4
Salarii nepl tite de trei luni t'i az ntre 12-18 lei, cel mult 20 lei pe
(193 0) or. Tinerii, pentru aceeai munc, nu pd-
me!>C dect 7-8 lei pe or ; iar ucenid i

J\1unciturii fabricii de chereslea C.A.P.S. 1-:3 lei pe o r, d up uui, dar de fapt nu ~c


re::ipect creterea prog res iv a salariului
tiin Dotna-Vatra snt n grev. Salariile de
foame de cel mult 30 lei pe zi, pentru 10 cu n umr ul anilor de ucenicie.
ore de munc grea, nu le-au fost pltite
de ~ luni de zile ; ei loc uiel::lc n barcilc La Tg. Mure-~. umerii sn L pu~i b
mizerabile, mai n1ulte familii la un loc, ei 111und publice in ura~ . La :Mure!:S, pri-
sin t btu i de ingineri i maitri. mria a vrut s scad salariile mtur
.M uncitorii de la C.A.P.S., vrstnici i tarilo r de strad, cam 300 :;;omeri, mui ulcs
tineri, sub conducerea partidului comu- tineri orfani d e rzboi susintori de fu-
nist, au elaborat reven dicrile lor : pluta milii. Ei primesc J.-5 lei pe or. Iu prin~
imediat a salariilor, locuin~e bune, del::l- cipiu, l ucreaz 413 ore pe sptmn, ade-
fiinarea btii [...] sea ns aj ung la GO, fr nici o plata
ln timp ce muncitorii de la Dorna-Va- pentru orele suplimentare. Pe deasupra
lra au nceput g reva pentru revendicrile se pltele 150 le i pentru camera d e
lor, m uncitorii d e la C.A.P.S. Dornioa ra, munc. Lucreaz n rotaie cci snt
ca t-e i ei n-a u p r imit salariile d e j 1uni 4 000 omer i la Mure~ . Au fc ut v reo 50
de zile, au deval::ltnt birourile direciei, ce- demon straii la primrie r... ,
rnd achitarea imediat a salariilor. Pentru dascilll sraci- bas
Situai a din celelalte fa brici de cheres- toane de cauciuc
tea : "Moldova", "Paiul", fabrica de che-
restea a fondului bisericesc e tot att de
ren ca i la C.A.P.S. Pretutindeni tinerii D u p ce au stat cteva zile pe strzi , ne-
muncitori n-a u primit salarii, snt btu i, dormi i i nemnc:1 i, cei 7 000 d e nv
locuiesc cte 50-GO la un loc. Sule de ti - tori omeri , chemn.i de guvern n Capi-
neri muncitori snt ar u nca i pe drumuri, tal pentru distribuirea ntre ei a postu-
muritori de foame, cci nu numai la r ilor vacan te, dou treimi dntre ei ne-
Durna-Vatra stau nchise fabrici. primind un post, tinerii invt01i omeri
Direcia fabricilor de cher estea, mpre- a u i eit n mas in strad s d emonstreze
u n cu ntreaga buJ.ghezie i moierime
pentru munc i pine .
din Romnia, a pornit un alac contra ti- Ei au fost prim ii cu bastoane de cau-
ci uc, cu baionete din partea cordonului
nerilor muncitori. Ca s ias din cr iz pe
spatele nostr u, ei ne r ed uc salariile. N u de jandarmi. Dup actul jandarmilor,
200 nvtori au czut rnii de bastoane
ni le pl tesc cu lunile, ne bat, iar pentru
i baionete. A doua zi (18 iulie) i ari au
c noi n u vrem s murim d e foame, pen-
i eit s demonstreze, jandarm ii rnind alte
tru c nelegem c n u mai prin lupt vom
zeci dintre ei [... ]
opri a lacul lor, vom cuceri ceea ce ce.rem,
Ca i la demonstra~iilc invali.zilor, ca f?
ei aduc poliia, ne ares teaz l ...]
la demonstraia C.F.H..-ililor, bu rghezia
Datorii mal mari dectt leafa lovete astzi n dascli i ei sraci, n
timp ce n Romn ia m ajoritatea locuito-
Situaia noastr, a tinerilor muncitori rilor nu tiu carte, mii de nvto ri snt
mineri din minele de aur ale statului este arunca i pe d r umuri, iar cei cu servicii
cea mui rea. Muncim sub pn. nt pentru o primesc salarii d e foame.
leaf mi~erabil de 30-i35 lei pe u ore *
P~ntru banii acetia treb uie s suportm [... ] Mai multe licee i coli vor fi des-
toa:te persecuiile inginerilm, efilor de fiinate. Alte licee vor fi transformate n
u~in J?n la c~l din... urm (haicsar). Scoate g imnazii. Guvernul gsete c n ara
d m no1 cea mar mica putere de nllmc. Cu noastr lumea tie prea mult carte [... 1
~[r putem tri... dup B ore de Dar e nevoie de economie n buge tul turii.
nu,mc btovitoare sub pmnt, trebuie
i economia asta trebuie realizat de pe
S<'1 mergem s lucrm nc n alt parte
t: lll.! ... G - ~ ore. Din leaf abia pd mim n urma nchiderii colilor i spitalelor i din
111ina c1le 100-200 lei, r estul rmne in punga muncitorului, ran ului i fun c ~io
dtfcrile datorii la Dlrec~ia Ininelor. narului srac [... ]
Orfanii de rzboi la mturatul * Pentru a se nelege mal uor soarta trn-
strzilor (1931) g lc a maselor popula re, reproducem atcl lista
prJnclpalclor preuri pentru anul 1930 : carne de
vac - 30 l ei kg ; untur de porc - GO 40 Iei kg
Braov. La fabnca metalurg1c 1 Shell;c l~I?tc - 7,85 lei litru ; unt - 109,70, lei ltg ',
pune neagr - 6,90 l ei l<g ; z ahr - 37 15 le i
l~~1:eaz 430 muncitori, dintre care l50 ti- l<g. Chiria pentru un apartament cu tr~i cu-
neri ~1 60 u cenicr. Timpul de lucru e de mere se ridica la 2 250 l ei lunur, i ar o perechu
dt! pantofi br bteti costa 675 lei (AnuaruL
U ore. Salariul muncitorilor vrstnici va- statistic aL Romniei 1939 i 1940, p. 632).

5
UnlveNIIatea numai pentru I a asement'a bar.ici locu.latt pe atunct mH
cal avui (1933) t mii <le muncit.ort ccjertti.

In p. 4 : jondarm aducnd napoi un ucenic


j'ug/.t de la ~tptn <Lfn cau"-a mt~cnci ~L
Ciclul de greve din toumn n u s-a ter- umiLin~elor (din . Dimineata", 3 aprilie 1929)
minat bine i altul mai acut a izbucnit.
La Facultatea de medicin din Bucureti
a izbuctlit greva ndat dup Crciun. sub
presiunea taxelor enorme [ ... ] DO.l\H\ULE I NSPECTOR GENERAL,
Aici se percepea de fiecare student o
tax de 60 lei, fr nici o dispoziie le- Situaiunen lucrtorilor tipografi din
gul, apoi taxa de un examen de i era de Galai, organizai n Sindicatul profesio-
100 lei, in bloc pentru 5 examene se per- nal ,.Grafica", a ajuns imposibil de su-
portut.
<.:cpeau 600 lei. Taxa de asemenea trebuia omajul i orariul de munc snt pro-
pltit in bloc, la oricte examene te-ai bleme care frmnt ndeaproape breasla
supune. noastr i care ar trebui s preocupe cu
Duc .in toamn s-au adus oarecari m- mai mult atentiune forurile n drept.
buntiri, smuJse tot prin greve, deca- De asemeni, organele de control ar tre-
nuiul s-a silit s le strpeasc. Interesul bui s vegheze asupra condiiunllor ne-
clasei dominante este a opri cu orice pre higienjce n care sntem .nevoii s ne
exerdtm profesiunea noustr care, prin
curentul de lrgire a proletariatului inte-- ea nsi. constituie un permanent pericol
lectual, pentru c vede n el pericolul su pentru plmni i sntatea fiecrui lu-
de sufocare [... ] crtor tipograf. Sint ateliere n Galati unde
!n nvmntul zis ,.liber" vedem c lucrtorul este obliqat s lucreze dte
L'slc imposibil de ptruns pentru un stu- 14-16 ore pe zi n ntelicre nehigienice,
dent srac . Burghe~ia i arc i aici, ca i scunde. neluminatc i neaerisite suficient,
la oriicare ultc instituii , supapa de si- care snt adeYrate morminte. !n atari
condii uni munca este adevrat povar ,
gurnnt. care funcioneaz admirabil [... ]
iur tuberculoza face ravugii pc zi ce trece
Ripufl tn floarea vtrstel in rnaul lucrtorilor tipografi.
Numrul lucrtorilor rpui n floareo
(1934) vrstei de acest flagel este~ dealtfel, des-
tul de pumeros. V redm n acest scop
un tablou de victime [alel condiiunilor
SindicutuJ lucrtonlor 1 lucrtourewr nchigienice n cme se execut lucrul in
de arte grafice, Galai. unele ateliere tipografice.

6
1. La tipografia ?iarului ,.Yocea Gala- nici, ch1ar sub \'rsta de 9 ani. Pentru
tiior. din anul 1929 i pn n prezent. d indreptarea aLestd 5tul'i neno1 oti tt d~
murit de tuberculoz Idcl Grimberg, iar 1uc ruri trebuiesc lttt\tc UJ'gentc mus uri [.. 1
ttc: I'n c.,tc bolnc..1,. de uceea)i boal Uvris
lt'i1cll'V care a fost concediat, iar patro- Sclavla din rindul copiilor
nul 1-;.i bule joc i de ceilalti J ucrtori p~ (t936)
care i mai are n uteUer, impunndu-1~
S.l lucre.le ntr-un subsol. cte 1-1: ore pe zi, Dup ultimul recc>nsumin t general ut
fcnd noi victime. populaiei, u\'Cm n Homcinin 4 40~ 000 ti-
:.!. Tipografia ,,Yremea este al doilea neri ocupati ~n. producii. Dup \'rstlt,
mormut pentru lucrtorii tipografi ~ aici 1 \.!pnrtiia ur fi urrntttourea : ntn 11-20
llwratorii ~nt obligati S[l lucreze fiirti n- Wti - ~ milioarw 660 000 ; nt1 c 21-~;) ani
trerupere de la orele dimineaa pin la - 1 n1ilion 1 JJ2 000 {... ]

7 ~cara ~i aci i-a gsit moartea de boal lUind de aur la nola Montana : 1J'rintre
lucratorii. care ittdurau. gretcte COitdlU de
nccrut\toure lanc u Tcodor, n vrst nu- munc se aJLau. ~' copU (din .,Romllnfa

mui de 2-l ani, iar pc zi ce ttecc snt prc- Hustl atu". nov.-dcc. 1929)
;;utilc noi Yictime in suszisul atelier ncae-
risit i ncluminat [... ]

('crem su se ilnpunii patronHor, conform Care este duruta mun.cii tineretului 1n-
dufltriul ?
legii, s so lucreze n atelierele lor nu- Se impline::,c chiar acum 10 ani, de cind
mai cte 8 ore t>e zi ; atunci ... omerii s-a votat durata zilei de munca pentru
pe cnre i avem s poat fi plasai acolo aduli la 8 ore. li'rgezimea tinert!tului
unde se lucreaz cte l G o.re pe zi. impune o durat de munc mai mic l$i
De asemenea, trebuiesc obligai patro. condiii speciale de u urare a mundi in-
nii ca s intrcbuineze in atelierele lor sci. Situaia este insu alta la noi. Nu nu-
lucrtori, n u u cenici, aa cum se ntmpl mai c t inerii nu lucreaz 8 ore, dar lu-
n unele ateliere lu Galai. crnd [ dup cum recunosc rapoartele ofi-
Deci, t rebuiesc ndreptate msurile im- ciale - n.r.] ,,in aceleai condiiuni ca i
potriYa atelierelor care au la lucru uce- muncitorii adulj, avind aceleai si11'b-

'
tori ~i act:l~a!;>i repa usuri. durata mun cit At~lierele mici cxts t n mare numr
tinerilo r ~ ub 1U uni e s te 11lre U l 10 ore la noi, gratie u tt de~voltrii relallv slabe
p c ,d [... ]" a j ndus trici, c:H !?i crizei, d e pe urma c
Pentru majoritatea uccnit:Uor de o du- reia numrul atelic telo r mici a mai cres-
ru t de mun c de U-J O ore pe :l i ni ci uu c ut. Inchiderea uno t serii de fabrici ul -
poatt! fi YOrbu. Cci pres upunnd c uce- pinge nenumru~i muncitori omeri t11-
nicii ar lucra 8-10 ore n aleliere, durata mi~i Ja urm s nce rce practicarea n1c~
mw1cii lot ~slc prelun g it prin n1unca tl!~ ug ului la turu. Prucentul ucenicilor cu
casnil: pl! care le-o impune maistru!. O u durat a muncii artat tnai sus, fura
limit a ~ilei ele munc a ucenicului nu nici o remw1erarc, este 1narc.
exi s t. Cltiur ~i organele oficiale nu vor- Dur nici tiner ii ocupai n industrw
besc deci t de .,concedii, care nu se dau ruare n-o duc m a i bine. Iat s ituatia lor
ucen icilor, d~ct de srbtorile Patelor n diferitele reg iuni ale rii [... ]
~1 ale Craciunului: "t>alatiilc tinerilor - Linspectoratul
ln cct:a ce prive~tc durata uceniciei, eu l\1uncii j Cucum~cnpia Cluj, pg. 425 -
ur fi dup l~ge de 3--1 a11i. Pentru ca l:> angajai in industrie snt de 200-800 lei
\edem nl:> cum prelunge:?tc patronul pc lw1''.
ac east situaie, aproape sclavagist, a "Salariile tinerilor - Circ. Arad, pg.
tineretului, citm din Haportul Im;pect 370 - sint cu 50/o n1ai mici de ct ale
loratului] Muncii Ploic~ti, pg. 622 : "Pa- lu c rtorilor aduliH [... J
tionii in copiii fr contracte. Prin. acest Pentru c numrul femeilor n produc-
mijloc timpul de ucenicie se prelungete je este relativ mare, i neexistnd o spe-
cu 1-2 i chiar 3 nni". cificare precis a numrului tinerelor fe-
Iat c durata de munc se impune ~e
mei n producie, vom arta salarizarea
cilor de mii d e ucenid lJC ttmp de 4-3 ~i
femeilor n general i de aici situaia ti-
6 uni.
nerelor.
Fur s tragem dl! uei conclu~il nsupra
s larii fi ~ ice in care se gsete acest tine- (Continuare in p. 3~)
r et n urma unei atari munci, s vedem
in ce musur este el snlariznt.
Rapoartele Inspect[oratelor] Muncii 11C
dau indi ca~ii i [n aceast privin.
"In atelierele mici - ne spune Inspect.
Muncii Craiova, -pg. 588 - nu se face ni- Muncitor-i omer-i, fdr tocuin, nevoii
s se adpos teasc fn aztle de noapte in-
cio remunerare, ntruct ucenicii snt an- satubTe t supraaglomerate (din ,,ILustra-
gajai cu toat ntreinerea". t iunea Romdn<l", octombrie 1929

INTERVIUL ._.0 STRU
CU P RO F. M. B E R Z A:

600 de p arti cipani din 30 de ri 50 de academii ,


tm iversit i i soci et i tiinifice r eprezentate
Arta l aic
n centrul preocuprilor De la diplon1aje la mun c
.r . . icol:te Iorga, iniiatorul primului Congres Frontier ele
asiatice ale Bizanului ,,Gener a i a eroi c" a studiilor unei
lumi care a durat un mileniu.
ln a junul desch iderii lucrrilor celui n pal'ticiprii,
ca i prin reprezentarea ofi-
de--al, XIV-lea Congres international de cial a peste 50 de academii, universiti
stud.i.i bizantine, care are Joc la B u cureti i societi tiinifice - reflect largul in-
intre 6 i 12 septembrie, am adresat cle\'8 teres pc cnre-1 prezin tii in soci0taten con-
ntrebliri prof. M. Berza, membru cores- temporan studiile bi7nn tine.
pondent a l Academiei n. S . Romnia, se-
cretar' general a l Comitetului d e organi-
ure a Congl'esulu i.
Cum se explic~ a cest inte-
Ci oameni de ~tiin se r es?
vor ntiJni la Bucureti cu
acest prilej ?
El este firesc, deoarece avem a face cu
un mare stat, a crui existent a durut un
Insrrierile definitive nregistrate pn 11 milenit+ i care a fost mult vreme centrul
momentul de Iat trec de 600, pnrticipani principal al civHizaiei europene, fiind.
ven ind din aproximatlv 30 de ri totodat , un centru de iradiere de orm0
din Europa, America i Asi~. Printre de cultur, att cttc Occident ct i ctre
ei se afl o bun parte d in cei mai nsem- regiunile r sritene ale Europei, inclusiv
nai specio.li~ti n studiile bizantine ni Yre- ara noastr.
mii noCistre, cum snt profesorul Paul Le- Bizantinologia constituie totodat w1 an-
me-rlc, pre~cdintele Asociaiei intcrna~io samblu de discipline - istoric social-eco-
nnle de studii bizantine, sub auspiciile nomic i politic, instituii , arbeolo~ie i
creia se va desfura Congresul, profeso-
rul D. Zah:'1hinos, secretarul general a l istoria nrlci, istoria literaturii, istoria tiin
aceleia i asociatii, sau profesorii G. OstroJ
ei , filologic ck. - caro au o puternic
tradiie a cercetrii tiinifice. Chiar dac
gorsky (Iugoslavia), Steven Runciman
lsm la o parte preocuprile mai v echi
(1\f::trea Dritunic), V. N. Lazarev (U.R.S.S.),
G. ~loravcsic (Gn..qaria), K. \V~itzman privitoare la Bi zan , bizantinologia mo-
dern, cu ramurile ci, are indiirtul su un
(S.tJ . \ .), pentru a ne menine doar la c-
te\ a din mnrilc nume ale hizantinologiei secol de experien i de formare - i in-
nctunlc. Congresul nsui - prin numrul tloire permanen t - n metodelor de cerce
parlicipantilor, prin extind~rea geografic tc1re.

10
Ch. DJehl, L. Brehier, \V. M. Ramsay,
H. Gregoire, J. Puig i Cadafalch, N. Kon-
Congresul din a cest dakov, G . 1\'lillet, P . Collinet i ali repre-
fost ales Bucuretiul. zentani ilutr i ai ,.generaiei eroice" a stu-
diilor bizantine. Lucrrile Congresului, ur-
mate de o serie de excursii la monumen -
tele din ar au avut u n succes desvrit.
Este urma r ea invitai('i fcute
de dele- pe care-1 atest numeroasele cronici elo-
gaia romfln la Congresul prccedrnt, ca re gioac;e publicate n presa de specialitate Rnu
s-o ntrunit la Oxford n 1966. Aceast in- in revistele de cultur din diferite liri.
vit(lie a fost ntmpinnt cu o satisfn c.ie
unanim . Congresul din septembrie mar-
C'henz i scurgerea unei jumutti de veac
de la or~anizarcn celei dinti r euniuni de Au mai existat i alte ron-
ncest fel, care a avut loc tot la Bucureti, side.rentc in alegert"8 Capi-
in 1924. talei noastre ca sediu al
( 'ougresului ?

. Totui, ne aflm in 1971... Evjdent, n fi xarea Bucuretiului ca Joc


Au trecut 47 de ani de al actualului Congres, n u nu intrat n joc
~tun ci. numai consideraii privitoare la trecut. Ca-
pitala t; i n oastre u devenit n ultima
vreme un centru aproape permanent de
De fapt , e o aniversare sin1bolic , semi- ~ ntln iri tiil1ifice internaionale. In dome-
centenarul real plasndu -se, nh-adevar, njul studiilor bizantine, H.omnia are i
ntre douu congr ese: cel de anul acesta interese tiinifice directe, prin participa-
i vii torul, din 1976. Astfel, Congresul la rea sa - timp de m ai multe veacuri - la
rnre vom asista n u Ya fi lipsit de un ca- arin de ciYilizaie bizantin i postbizan-
racter cmnemorntiv. Cu att mai mult cu tin. l'jste, n alegerea Bucuretiului, ca se-
rt primul Congres in tcrnntionnl de St\tdii
diu al noului Congres, i expresia intere-
binmtine nu ntmwi c a avut Bueure~tiul
cn sediu nl su, ci a .. i pornit dintr-o in i- sului pentru acti\Hatea r;tiinific desfu
iativ romneasc . rat la noi n prezent, att n domeniul ge-
neral al studiilor istorice, ct ~i n c~l spe-
cial, a l problematirei legate de Biza n.

ln ce mprejurri a fost
luat acea s t iniiati\r? Ce fgduiete s aduc
:.,.,,;.,., , .l nou n dezbaterile asupra
Bizantului actuala reuni-
une?
Considernd c studiile bizantine atinse-
ser nc de pe atunci un stadiu de dC'z-
volinre care justifica - i impunea - or- Congresul d in septembrie este orgnnizat
ganizarea unor reuniuni speciale ale pe bazn unei tematici stabilite nc din
1969, intr-o reuniune a Comitetului Aso-
oamenilor de tiin care le cultivau, Ki-
ciaiei internaionale de studii bizantine.
colae Iorga a propus n secia de bizan- Temele puse n di cuie priYesc aspecte
tinologie a Cong resului internaional al importante ale istoriei Imperiului bi7.antin
tiinelor istorice de la Bruxelles, din 1923, i culturii bizantine. Cea dintii se refer la
inerea la Bucureti, in anul urmtor, 1924, unul din v C'acurile de sfrit ale Bizanului,
a unei a tari reuniuni. Congresul, pregtit perioad de declin economic i politic, to-
sub preedinia lui Nlcolne Iorga i a\'nd tui de important activitate n domeniul
ntre vicepreedinii Comitetului de orga- cuHurii. O biectul direct al dezbaterilor va
ni7are pe Vasile Prvan, i-a inut edin fi tocmai raportul d intre formele vieii so-
ele de l ucru intre 14 i 19 aprilie. Num ciale i orientrile Yi eii intelectuale, cu
rul participantilor a fost de 64, aparinnd manifestarea, in literatur i art, a unor
la 13 ri , cifre care, comparate cu cele de curente clasicizante, pe de o parte, de in-
astzi, jndic singure calea parcurs ntr-o spiraie popular, pe de alta.
jumtate de veac de studiile bizantine. Cea de-a doua tem prive"te frontierel e
Intre cei care luau p arte se aflau asiatice ale Bizanul w i i re~iunile de

ll
frontier di n aceast parte in sec. V Jt- nia", a r evenit unor cercettori romni. In
X II, ceea ce implic. ntr-o zonn continuu pl us, n l egtur cu aceast tem vom
clisputat , forme sr:;.ecifice de organizare, de pr ezenta un num r im porta nt de comuni-
ca re se leag str ucturi militare i sociale i cri tratnd aspecte speciale ale raporturi-
chiar aspecte inn d de m entaliti , cu ca- lor noastre cu Bizanul. Fapt m bucurtor
racterele lor particulare. Regiuni.Je de este i acela c disc uiile legate de ., tema
frontier a u i un rol plin de interes in romneasc" nu se vor limita la aportul
contactele i schimburile dintre civilizaii specialitilor romni ; n progra m se afl
difer ite. ~i com u nic ri ale unor speC'ialiti dinafar
I n domeniul artistic, efortul cercettori privind re l ai il e romno-bizantine.
lor s-a ndreptat pn acum cu precdere Totodat, d ac efortul principal a l pa rti-
spre arta religioas. MuJt m ai puin stu- c i panilor romni se va desfura , cum era
diat a rmas n s a rta p ro fan . De aceea, i de ateptat. n cad rul a cestei teme, pre-
un a d in tem ele n dezbatere este tocmai zena romneasc nu va lipsi nici n alte

cea a manifestril or cu caracter la ic, n sectoare. Peste tot, ateptm i partici parea
arta bizantin , fie c este vorba de arhitec- activ a colegilor notri la d iscuiile ce vor

tu r, de pictur sau de mpodobirea ma-


avea loc.
nuscr iselor, a obiectelor de argint, fil-
de etc.
Tn sfrit. cea de-a patr a tem j con- t\ mai rmas ceva de adu
centreaz atentia asu pra legturil or multi- gat 1
laterale - politice, insti tuional e, eclesias-
tice, a rtistice. literare - d intre rHe
noastrE-> i Bizan.
Multe 1 De pild c ,.Revue des -gtudcs
Fiecare din cele patru teme amintite
Sud-Est Europeennes" va oferi Congresu-
comport rapoarte generale i speciale, n-
lui un volum spPcial de studii bizantine,
credinate unui numr de 23 de raportari,
cuprinznd pe lng con tribuia unor spe-
specialiti emineni , reprezentnd cea mai
cialiti rom n i i pe cea a douzeci de c;n -
mare parte a colilor de bizantinologie vanti strini. Sau c un volum de stud ii
contemporane. Tn edinele plenar e, ra- despre opera de bizantinist a lui Nicola e
poartele. tiprite nain tea Congr esului. n u Iorga. elabora t de un grup de tineri de la
vor fi expuse. ci doar dez.btute. La aceasta Institutul de studii sud-est europene i de
se adaug S11s ~inerea unor comuni c ri Ia catedra de Istorie universHl a faC' ul t
axate pe problemele ridicate de cele patr u ii noastre, sub red acia confereniaru lui
teme. Eugen St n escu, va fi de asemenea prezen-
Congresul va fi, toto d at, prilejul un ui tat CongrPsu lui.
i nc ceva. Exi ~ t o bo~at produ ctie
b ilan al cercetr ii r ecente n domenii
romneasc, 1n ultimii ani, n cmpul bi-
speciale ale bizantinologiei - codicologie, zantinologiei : amintesc importantele edit.H
paleografie, diplomatic, arheologie, n u- de texte a le profeso rului V. Grecu. pre!3~
m ismatic , muzicologie etc. - , ca i r.J dintele Comitetului de organizare ;:t Con-
pre zentrii, 1n comuni cri scurte i n ca- gresului sau cele ale proft:sor ul ui 1l. Mi-
dtul unor .. sec iuni de i nformaie" privi- hesC'u , ca i nnmer oasele lncri'lri legate
to:-tre la disciplinele amintite, a unor des- de relaiile romno-bizantine - arheolo-
copel'iri sau concluzii noi ob i n ute n in- gie, istoria artei. istmia culturii etc. Toate
acestea vor figura n expoztia de cArte,
ve~ tigati ile n cnrs.
privind studiile bizantine, organizatA cu
acest pril<:j i cu concursul princi palelor
ntreprinderi de editur din ar i din
strintate.
Cum se manife st prezenta
Tn conci uzie, avem temeiuri ~ ndRj
rom n ea sc n cadrul Con-
gresului ? duim c aceast reuniune VFI oferi prilejul
de a fi ascultate g lasuri romf\ n e ti compe-
tente n problemele puse n disc uie. Con-
gresul va constitui, desigur, i un stimul
P articipar ea romneascla Congres va pentru dezvoltarea viitoare a cercetrilO!'
fi larg i, ndjduim . de bun calitate. de bizanti nologie, la noi. ca i n aJte ri.
Mai nti, sarcina aictuirii rapoartelor pe
cea de-a patra tem, "Bizanul i Romu- Interviu realizat de tefan ANDREESCU

12
Prof. un iv. dr. doc.
ALEXANDRU ELIAN

Cerc~t?itorii ruUurii, art~i si tcchilor in!o;titutii rom n eti si-au dat d~


mult seama d e elem ent e le hizantine cuprinc;c intr-nC)eJt". lmpr ejurri1 c i<;to-
rice n car~ s-n d ~7 \' nl1a t poporu 1 noC\tru. cel t' i n car~. mai tirziu, s-nu nch egat
primele form e politice la n ordul Ounurii romneti , cxp 1i c cu prisoc;in(fa
d e ce prezenta bizan ti n era fire asc la rom ni, aa cum fusese i la alte
popoare din intreg s ud-estul e uropean Ceea ce tre buia lmurit era s se sta-
bil ea sc natura i n sem ntatea influente lor, e poca i c hipul in care s-au exer-
citat, dac au a.iuns la noi pc o cale n emijlocit c;au p e drumuri mai de ocol,
in sfrit, cum au rodit ele n ambianta romaneascA.

siastice proprii, care s depind de Bizan ,


o frut un act de importan n primul
rnd politic i anume .,ca ara sa s intre
MOTENITORUL intr-un complex de? drept i prin aceasta
ROMEI in contiina politic n lumii" (N. IorgA).
!ntr-adevr. in ideologia medievalA, un
stat tn r nu se n(i rma numai pri n pro-
Jn ce ne privete, socotim c o ntelc- priile sale puteri, dnr i prin recunonc;tc-
~cre n acestor probl<:'me, deseori spi- rea pe care o cpta de la o surs sup~
norlse, poate i uurAt dAc aflm m ai rioar de legitimitate politic i spiritunliL
intii cum s-au cuno~ cut ntre ei r omn ii Pentru Rs ritul i sud-estuJ Europei,
(n gredi din Bizan, in ce [mprejurri
aceast surs era Imperiul bizantin. Oricit
si pe <'e scar s-ou p<'trecnt primele de slbit ar fi fost sub alte raporturi , e t
conwctf'.
Tn sec. XIV, cnd era limt:-ede c r nmnea m ostenitorul

netgduit ol Romei
Di 1.nnul se ndreapt r epede spre 110 i al mpriei r omane, care stpnise i
~fr5it ce nu mai putea fi nlturat, pP civHizase o mare parte a lumii vechi.
rnd f\ri.1e rom neti tocm Ai izbutiserA A trecut mai puin de jumtate de venr.
~tl ....c;i nsjgure o via de stat n eatlrnnl~. si 'Moldma, In r ndul ci, a izbutit sfl
i ncercllrile de apropiere ntre lumea rare smulg Bizan ului incuviintarea pentru
~e nla i cea pe cale de n se stinge nu ierarhul pe care singur i-1 alesese, dupf'l
pornit din parteo r omnilor. Dup Bn- ce, soli din amndou tArile au strAbf"1tnt
snrnb !ntf'mcietorul, cnrc flsigurase libC't'- in cteva rnduri drumurile dintr<' Suretl\'n
tntea T iirii HomAneti, fil11 sHn, Nicolae i capitala Impcri n1ni de Rsilrit. De <'L<'\
Alexandru, prin crearea u nei ierar hii ecle- cinstire se bucurau .acolo voievozii tmerclor

13
state romneti o dovede~c fo1mulele fo-
losite n corespondena p urtat de Con-
stantinopol cu Nicolae Alexandru al
Trii Romn eti sau cu tefan I i
A lexandru cel Bun, domnii Moldo\ ci.
,.'\fure Voievod i Domnu erau titlurile
care li se recnnoleau, la care se adu
gau calificativele de "prea nobil'\ ,,prea
nelept" , ,,prea vrednic" sa.u "prea sl
,it. Clterior. cpetenii bis ericeti au
\ cnit de la Constantinopol i ntr-o ar
romneasc i in cenlaltO., pn la prbu
~i re-a Imperiului de Rsrit, alese se pare
cu grij de chinr impralul. cAre don--a
R n tiireasc i nilnc nta binmtin la n ord
de Dunre.
Alto legturi nu s-au p utut infiripa.
Bi zanul, ajuns vasal al tinerei mprii
otomane, nu mai putea lua nici o iniiativ
politk. 'l'arn Romneasc, dupn ce n-
cercase s-i [ntreasc pozitia n Buka ni
prin aliane matrimoniale cu stpinil o ri
de la m iazzi, a vzut cum statele a ces-
tora snt cotropite de n e-crutoarea nn-
intare otoman, ajun s - nc nainte de
sfritul veacului XIV - la hotarul D~!
n rii. l\fircca cel Btrn n -a pregetat s
in parte la cruciada de la Nicopole ( 1396).
pornit s salveze Bizan.u l i nfr nt nu
<.lin vina YoieYodul ui romfm.
S-a .ntmplat, ns~ c ~ase oni mai tr-
ziu, Baiazid, n\ingto rnl de la "'\ icopolc,
s sufere o cum plit nfrngere din partea
lui T)mur, l?i expansiunea otoman s fi e- Cetatea ,.Poftet' - ConstantinopoluL -, de-
oprit pentru ctiva ani. ara Homfl- scnnt de Dimitrie Cantemir
n e3SC i Bizanul avea u un prilej d e
apropiere. Nu 1-au folosit, fiindc s-au
aflat in tabere potrivnice cnd a fost
,orba s fie sprijinit unul sau altul atacurile bizantinilor, s\'lrind ne
dintre fiii lui Baraz.id. Se tie c 1\fir,cea spune Dukas - "fnpte n1ari dC' vi tejie
1-a susinut pe l\1usa s ctigtorul ~ntre impotriva turcilor". Dup care, n clipa
~erii, l\fahomed I, n-a uitat s-)i arat e cnd ascdiul a fost r idicat i sultanul s-n
du5mnia pe care o pstrase voievodului retras, Dan "s-a nchinat mpratului i
romn. i-a cerut slobozenie s plece pe drumul
cel mai drept acas", iar suveranul "dn-
d il-i toat cinstea 1-a urcat [n una din
cele m ai m ori corbii i l-a trimis p c
PRINTRE CEl MAl i\larea Neagr". P unind piciorul pe p ft-
DE TEMUT OTENI mnt romnesc, tnrul principe a fost
DE PE LUME ntmpinat de boierH rii Romnc5ti,
cnre 1-au proclamat domn i 1-a u spriji-
nit n lupta pentru scaun, p u rtat cu un
rat ns l;i o alt fa, ne.:'l~teptat, a fe.Mor al lui Mircea, care uzurpase tronul.
legturilor nonstre cu Bizanul. tiri le Chiar d ac unele confuzii ~ntunec po-
ni le d istoricul bizantin Dukns i , dac vestirea lui Dukas, nimeni nu s-a ndoit
ele au trezit unele nedumeriri, sub ra- de ospitalitat ea de care Dnn s-a bucurat
portul cronologicj, nu avem niCI un la Constantinopol i de ajutotul primit din
motiv s ne mdoim de realitatea lor. partea Biza nulw. Credem r lucrul este
ntrit i de imprejurarea c, peste puin,
Este vorba de Dan H. n epotul de fra lc I oan VIII, pornit din Bizan dup aju-
al lui .M ircea cel Btrn, aflat n oastea toare in Europa i d up ce a fcut un
sultanului 1\.lurad IT, pc cnd a cesta m- popas la Buda, unde s-a intilnit c u m-
presura Constantinopolul. I zbutind s pratul Apusului, Sigismund de Luxem-
se strccoare .in cetate, Dan s-a fcu t cu- burg, s-a ntors n patrie strbtnd Tara
noscut mpratului (fie lui I\fanuil II P n- Romneasc. unde domn0a Dan. Tot atun<'i
lcologul, fie fi ului su, Toan VIII. asocia t s-a ajuns la 1ncheicrea snu consolidarea
ln domnie) i a nceput s ia parte la unei coaliii ungaro-romne, ndreptat

14
Intr-un rstimp, prin urmare, c-nd ro-
mn ii se mai tncumetau s lupte. cu mij-
l oacele de care dispuneau, [mpotriva oto-
manilor, doi '\iitori voievozi, cunoscui
pentru biruinele pe care aveau s le
c!1tige, i-au gsit adpost i apoi spti-
jin n Bizantul Paleologilor. Ba, chiar,
Vlad n u era singur: o ceat de iineri
luptt.ori romni ateptau alturi de c-l
prilejul s- i ncerce, rprin arme, n orocul.
Bizanul avea prilejul s descopere. ~n chip
nemijlocit, vitejia romneasc i ac eac:t
incredintare n-a f ost trec ut sub tcere. Ln
Florena, n 1439, c1nd se discuta unirea lJi
scricilor ortodox i catoli c i chipul l.n
care rsritenii i apusenii puteau lupta
mai cu folos mpotriva turcilor, ni se spune
c un apropiat al mpratului I oan P nleolo-
gul, anume Ioan Torzel!o, a sus ~inut c es\e
nevoie s se cti~e sprijinul voievodului
rii Roman~ti, Vlad Dracul. care pwe ~l
aduce cu sine peste l G000 clre i " p r inlrc
cei mai d e temut oteni care snt pc lume".

ClllTORI
I ClllTOR Il

Romni la Constantinopol s-au mai


'zut pe \rc-:nC'a aceasta, n s din alt
tn gm i cu alte rosturi. B izanul a,ca
CronografeLe, primeLe ,.tstorit tmtversalc"'
care au circutat in. 1lirtte romane, au. ttvut nevoie d e a jutoare din Apus c it mm
un m are Tol. ~n f'iiSz>lncliTca cunottnt ctor numeroase i mai grabnice ca s se pont
asupra BtzanuLut. Aceast a este pagina de impotrivi cumplitei presiuni otomane.
tlttu a CronografulUi lui Clgala, edLia ].6.50,
avtnd. pe ea hzsemnri manuscrise ale mt Pn [a sfrit, Ioan VIII i...a dat seama
t ropotitu.lui Doso[tet, care t-a tra<lus n c nu-i mai rmnea dect un singur mij-
1'0mr1n ct e loc de incercat - unirea religioas c-u
Homa, dei tia ct d e du5mnos vp fi pri-
mit de marea mulime a p opulaiei din
Bizan. La ConciliUl, care a fost hoH\rit
mpotl'i\'a tu rcilor i n ajutorul Bizantu- pentru Ferra ra i s-a inut apoi la F lc)-
lui, atlt de bucuros de orice sprijin ar fi rentn, trebuiau s in parte i del egai d in
primit. rile noastre. Nu tim do ce ara Ho-
i mai preioas ni se pare o alt infor- manc.asc n-a fost reprezentat, n schimb
maie a lui Dukas, de data aceasta cu pri- ~foldoYa i-a trimis solii, dup ce voievo-
\'i rc la Vlad Dracul, "un fecior d intre ai dul sau voie vo1ii - ne aflm prin 1437,
lui Mircea". Acesta, ni s e spune, simind pe vremea frailor vrjmai Ilia i Ste-
c i-a sosit ceasul s-i capete scaunul fan IT - i-au dat ncuviinarea la crrc-
domnesc in ara Romneasc, ,.s-a ridicat tca struitoare n Constantinopolului. De-
din Consta ntinopol, cci petrecea acolo legaii - i anume mitropolitul Dnmi "n.
la paJntul n1pratului Ioan, in inut protopopul Constantin i boierul Neagoc -
militnr, i sttea zi d e zi la sfat cu au plecat nti 1n ca pitala Bizant utui , d~
oameni mai tineri ~i n demnatici i la unde s-a u mbnr cn.t, mpreun cu ceiloli
lnpte si rscoale, cci p e ntunci se g trimii, laici i clcrici, [n frunte cu rn-
seau i oarecare r omni In Constantino- pratul Ioan i cu patriarhul Iosif, pentru
pol''. I mpreun cu acetia, Vlad s-a in- Italia.
dreptat spre o margine n rii Rom neti , Cum i-a u c~noscut bizantinii pe r o-
unde i-a strns oameni de ncredere, mni, in ar l a acetia di n urm, mai
alctuindu-.?i o oaste puternic. Dac mult se bnuiete dect se tie. Fi rrlc
tirea este ~ntemeiat i prive te n- <. ierarhii i dcricii venii din Constan-
tr-adeYr ~prejurrilo care au preme rs tinopol, cu diferite prilejuri - unii cn
inhUuri'trii din domni e a lui Alexandru s-i ocupe scaunele m itropolitane de l n.
Aldcn ()436) i suirii l.n scnun a lui Vlad, A rge sau d e la Succ-ava, nnii implinind
ea este de cea mai mare insemnta te. atte misiuni - ne-au cunoscut i au

15
ndu c; Ctl ~1ne r evn d in r ultura scris cu zul de a r gi n t". cnre c;e opric;e, o \'r em<:', la
rnrP de \'encuri se mmd r f'a Bizanul. Tn rurtea d om neasc - d esigu r a lui 1\1irce'1
Rihlioteca Centrnl eli n I n~i se p')trea7 A . cel Btrn - i c;e ntorsese acas plm de
nstfel, u n prea f r umos codice grec. scr ie; b a ni.
N L sig ura n n acenstn v reme l cu-
prinznd o \'Cstit culegere de legi bic;e-
riceti i mi r rnc, dntoritn l11i Ma:ci "DACII"-
nJac;ta res. Au existat i alte man uscr1se
UN NEAM VITEAZ
\'eni1 e proba bil pe a celea!?i ci i fn
nceco~ i vrem e n ril e rom ne. Ele nu
CU OBICEIURI
trecut in s d e mul t hota rele noastre i DE-ALE ROMANILOR
se pstren1 astzi in mori biblioteci
std \i ne. Cu m ult m ni numero i vor fi foo:;t ne-
Veacul XV, n prima so ~umta te, n gutorii greci a~e1.ai sriU~ nun;_ai .in trE'~
cunoscut a mbasade bi7.antine ca re au cerc, prin ri le nonstre, mc mamte c1
strbtu t rile romneti. Astfel , n dou cderea Constnntinopolului. G recii pfl-
trunseser i printre boieri s i d in hri~
rnd uri, in 1422 i i n 1434, Dimitri e Pa leo-
so~wele vremi i s-au desprins destul<:' n ume
Jogu l. frfltele m a i m ic a l m pratu l ui
care su n grecete. Firec;tc c e cu
Tonn VJTT a cond us cte o solie care, n eputin de spus d in ce r cgi une vc-
trecn d prin Moldova i Transi !vania, n enu un u l sau altul.
s-a ndre ptat ct re Budn. Desigu r c Tn tre acetia trebui e ~ se fi aflat <;\
e ra vorba s st rnbat o tarA i n u s zbo oameni cu oa reca re nvtur . car r
\'casc ntr-nsa , ca s o c u n oasc m a i ti au s priveasc in j u rul lor i s retin
b ine. Totui unelr impresi i c;-a u putut cu - ce este ma i de seam . ca s~-i 1mp rtft
lege, poate s-nu legat i une le p riete nii. easd\, mai a poi. c unotin ele unor con-
Uneori greci mn i pu i n solemni, ve n it i ceteni rmai d ep a rt e. n patri a lor.
d in Bizan, z boveau pentr u un ti m p i Numai asa se l muresc d atele, bogat e ~i

cu folos n a ra Ro m neasc . Ne gnd im noi , pe ca r e unii n v ai din Bizan t.
Jn o meniun e d int r-o scrier e satiric bi- nainte ~au dup ~dcrea Con stantinopolu-
7n n ti n . di n 1414 sau 1415. cu nu mele de lui. dar n acelai al ci n cic;prezect:'lea vene,
Maznris. ~a re ironizo p er soa n e i m or avu ri le-au dobndi t d espre r om_ni i rile ro-
bi necunoscute d e cont E'mpor a ni Tntr-u n loc m neti.
se vorbe~ de riva grecj ca re porniser
~pre a ra Rom n easc s ~ slujeasc i ei
\Oicvod u lui .atit d e da r n ic de a colo i s
se mbogeasc. Aa cum se mbogise Unul din uttimete basttoane ale tumii b tzan-
.. di nt r-o dat" un cintre, porec-lit ,.mn- ne, Treb1zonda a fost cucerit fn anut 1461

ln
tirile cele mai pline de interes ]e
n\'em in opera ic;toric a lui Lctonic
.Chnlkokond yl , unul din cei mai de seam
istOrici ai cderii Conc;tantinopo1u1ni, care
- ca un non J ferodot - inlreprind0 o
\'ast ctnchctc' nsuprc1 popoarelor cu care
Grecii cei noi venisC' r in atingere. Prin-
tre aceste neamq'ri ~e aflau i r omnii -
~i te surprind amnuntele pe care Chalko-
kondyl, atenian de familie aleas i de
ntins cultur, a tiut s le strng ac;u-
pra lor. Pe romni i numete Daci i ~tie
c ara Dacilor se ntinde din Ard eal
(folosc)te chiar acest nume) pn la Maw
rt:\a 1\cagr . Dncii snt "un neam vi.tonz''
)i nu "un grai ase-mntor cn al italieni-
Jar', cu care, 1ns, greu se pot nelege
,.cnd vorbele nu snt exprimate de slu~it:'.
Obiceiurile lor snt ,,de ale r omanilor", alt
i alLc asemnri cu i talienii i "se folo-
sesc de acelea i arme i de acelea ~i
unelte in c i ncum a ca i romanii".
Chalkokondyl tie, ns, s fac i alte
obs~rvatii : romnii snt mpr ii n d0 1 J
principate, n .,Bogdania (e vorba de Mol-
do\'a - n.a.) i ara aceasta de la Istnr'
(adic de la Dunre , deci ara Rom-
neasc). Bogia tirilor despr e l\1ircea ~i
fiii si sau dc~p re Iancu de HunedoRra
e-;te remarcabil. Unde ajunge d e-a d rep-
tul uimitoare este cnd se nfiea7
campania lui Mahomed IT in ara Ro-
mneasc (1462) i luptele lui cu Vla ~
epe). Kici un izvor intern sau extern
p rivitor la epe nu are precizia i sigu-
rana informaiilor lui Chalkokondyl. S Clirturarti romlint au consultat Istoria tt1t
adug m c un vr al istori cului i George Sph:rantzes cu un secot nainte ca
anume um cmistu1 Dimitrie Chalkokondyl,
care fcuse prin 1435 o cltorie n Europa
ca sli fi fost tfporftd (fn l796~
-
rsritean i trecuse printr-una d in
r ile romneti, a vorbit unuia din elevii de oameni tot mni invai. dornici s l
si, italianul Andrea Br enta, despre un mureasc nu numai istoria patriei, dar i
ora, .,foarte strlucit i bine ntrit", pe lc-gRtu rile ci politice i spirituale cu alt<"'
unde umblase i in care se vorb ete ca state i cu alto culturi. Contactele cu gre-
in Italia, incit "nimic nu este mai plcut cii Noului Bizan - dascli i crturari,
dect s-i auzi pe oamenii a.<.'eia vorbind C'lcrici nvai, cobortori ai morilor fo-
in chipul vechi, al romanilor". milii bizontinc - nu tre1it interesul pen-
P ut?m ncht-h ncre..:li nai c. n t ru Bizant. sub influenta unui umani~m
preajma prbuirii Bizanului sau n df"- romnesc care, d in mprejurri obiectiv~.
cndcle imediat urmtoare - Chalkokon- nu putuse existn cu dou Yeacuri in urma,
dyl i--a scris opera i storic puin na- adic atunci cnd Imperiul de Rsrit se
inte de 1470 - bizantinii aveau o ima- prbu~ea.
~ine destul de bine nchegat cu privire In a doua jumtate a sec. XVIl nu
la romni, tiind sr1 le aprecieze calirtil E\ aprut cronografele romneti , \'aste. i~torit
universale scrise cu oarecare natYnotc,
dar si cu farmec. Traduceri mijlocite Rnn
ACCENTE NOI, nemiJlocite din grecete, ele benclidan
de cunotinele de istorie bizantin a~e
INFORMAIE NOU compilatorilor greci i , ast~cl, un publtc
mai lar g romne~c a vem t n atmgere
cultura Bizr.nului pe larg
ru istoria si
Redescoperirea J3i nmului la noi o da - rezumate intr-nsele. Cderen Constanti-
torm veacului XVI r. Lucrul se lmurete nopolului, de pild, de care cronicarii mai
dac ne amin tim ce pas uria inainte a vechi pomeniser doar n treact, sttea
f~cut cultura noastrn n acest secol. Limba acum la loo de cin~te i se sprijine'\ pe
romn c~tigndu-i definitiv locul pe o inioima\ie larg i r elativ sigur.
care trobuia ~~-1 aib in cultura rii, s-a !n acelai timp intlnim cronicari ro-
ivit o istoriografie nou, romneasc, scris mni de o cultur superioar, cum a fost

117
ac~la al familiei Bleanu, din ara Rom- (Gheorghe Frani ),
m artor al prbuirii
neasc, cu o iniiere pinft atunci nemni- Bizanuluj , este cunoscut de cronicar in
~ntilnit n izvoare bizantine i grec~~li ol"iginal i anume ntr-un manuscris gre-
din veacurile XV i XVI. De data cesc care YU .fi cir culat prin ar~ Romu-
aceasta, - dnd pon~stirea. <.'l'Onicii aju.ng~ ncasc , droarccc tim eu ,.a trebui s
la infi.~area cuceririi Constn.nlinopoluJui mai treac un Y('UC pin ce opera lui s
de ctl'e turci - <."lnoia se comu n ic c_,i vad, nti.n~i dal. lumina tiparului.
cititorului. Dup ce, in cte\ a cuvinte Sl' Yeacul XVII s i nceputul celui urmt'Or
Yorbete de impresurarca oraului d e au furit i legende pri\ ind legturi ale
otomani i se d i data exact a c- noastre cu Bizanul, cme s-eu fi inchegat
derii cetii - 29 mai 1453 -, cronku- mai cu seam pc \Te-mea lui Alexandru
r ul anoni1n adaug: "Acolo au pierit cf-1 B un, socotit cu drept cuvint ca un
Costandin, tmp~atul grecilor, cu toti <'titor al Moldovei i al aezmintelor ci.
boierii lui. Cind ar citi cineva prc Chiar dac a-cestea n u-i gs esc o nte-
Gheorghe Frani, istoricul, care s-au i me:iere documentar, ele ne fac, wtuc;i,
mtmplat la dua rea Tarigr.aduJui, fiind . i s sim.i1n cu ct admiraie crturarii
logoft mare al mpriei i au s cris i acelor \Temi ctau spre Bizan i spre
acestea pre amruntul, mi s pare c nu binefctoarele lui contacte cu tinerele
nr fi fr' de lacrmi, socotind nevoia ce ri romnetL Cercetrile istoricilor
:Ju venit cetii i ccttenilor acclot a : no~ tri, au adus, de atunci incoace, lot
unde Yaete i ipete, plnsuri, d~pri r i n1ai n1ult lumin asupra ade\.ratclor le-
unul de altuJ, i altele ca a cestea". gt.uri dintre Bizan i rile romneti.
Povestirea are nu numai un a ccent nou, Am socotit c nelegerea lor poate fi
care apartine veacului cnd a fost redac- uura t dac ne amintim Qn ce clup r o-
tat, ci i o informaie no u. Marele mnii i bizantinii s-au cunoscut i s-au
istori-c bizantin George Sphrantzes preui t, cu multe veacuri n urm.

ase secole de relatii


romna-bizantine

''

''
EUGEN STNESCU
mtmilro C'.Oruponarnt al o\ullemiei
4le t in 'e :, ocale ~i P o litice

Relaiile rorruino-bizantine au existat n primul r1.1d suh


fornw, confruntrii Bizanului cu problemele specifice ale spa-
Jiului carpato-danubian, unele s-au format i dezvoltat treptat
sLatele m ediev ale romneti. AcesLe relaii i au nceputul.
mai ales n veacul X, cn d Bizanul revin e la Dunre i cnd,
totodat, are loc ncheierea procesului ele et noaen ez a poporu-
lui romn.

18
lor, se baza pe autoritatea suzeran a
mpratului bizantin, singurul n drept s
acorde sau s ia ndrt teritorii. Pe ln g
Menumorut <'aracterul de legitimitate confelit de au-
toritatea suzeran a mpratului bizantin,
ti )upan Dlinltrle legturile puternice a le lui Menumorut cu
Bizanul r eies i din faptul c , fa de
agravarea unei ameninri a inva7.1e1 ma-
In cunoscutele sale sfaturi, De adminis- gllinre, el se pregtea s se refugieze pe
tramto imperjo, mp5ratul C'onstan t ~ n \' li 1C'ritoriul bi7.antin.
Porphyrogenetul (913-959) atrgea mo Cut1e mijlocul veacului X se pante
tenitorului su atenia asupra impor ta.n- conslata o situaie similar la cealalt
ei strategice a spaiului cnrpato-danu- extremitate, sud-estic, a spaiului car-
binn. Necesitile impuse de cam_r:,aniilc pato-danubian. Intr-o inscriptie gsit in
militare au fcut ca interesul fa de anul 1950 la J\.1ircen Vod , n Dobrogea,
aceast regiune s fie mereu viu. Astfel, un "jupan Dimitrie" nseamn, sub data
nc inainte de restabilirea stpnirii sale 94.3, un eveniment legat de .,greci' 1 , pe
directe la Dunrea de J os, statul bazilei- care n'ls din cauza deteriorrii pietrei
lor a fost totui prezent n zona carpato- nu-l cuno atem cu precizie, ci numai n
danubian. putem presupune. Acest "jupan Dimitrie''
Notarul anonim al regelui maghiar era fr ndoial un stpnitor local, care
Bela III, descriind rezistena unor prin- a luptat alturi de bizantini, colaborind

In scrip:ia de la M ircea Vod. din mrut 943, dup ct se pare- cu amiralul escadrci bi-
amintind pe ,,jupcm. Dimitrie', o cpetenie
tora lii din Dobrogea znntine care controla litoralul pontic i
gurile Dun t ii mpotriva aciunilor devas-
tatoare ale du manilor din nord. De altfel,
aa era firesc : traseul comercial, care por-
cipi locali la puteunderea ungurilor, con- nea de la Sulina i t recea prin Constanta i
dui de ciHrc Arpad (090-907), in regiu- Varnn spre Constantinopol, trebuia neap
nile de dincoace de Cri uri , arat c rat s fi fost ocrotit de fore aliate Bizan-
acetia s-au opus nu numai cu fora a r- ului.
melor, ci ~1 cu argumente de drept. Unul 1 l n epOCa respectivii, pentru bizauUni SP fo-
dintre ei, ~'fenumorut din ara Criuri - losea adeS'eori denumirea de "greci".

[9
(antteul Tib is cum ?), a cea stA .f iind . n.r.~ o
d o vad ~ a contin u11J ui efort d e con~oli dare
o i nfluenei b izan tine fn a ceRte regiu ni.
De la Dunrea Tn veacu rl le xr...xn D un Area nu er a
tie Jos pin in pa re-se, n umni un hota r, r i s i o ax n u nui
Banat spntiu mni ln rg, r nre t rE'h u.i::l control Cit Ri
do minn t. DP a ici e fo rtul d P colonizare ~i ele
urba!'lizarc f.lCC'E'n t u nt a acestor r egiu ni de
Restau rarea domin111.i 0i bizan ti ne in re- ~ram . At.ta1eia tes? vorbea . de poeatele
giunea Duniirii de J os s -:1 produs i n u rma orae d ~lJ?re~~ ~,care ntrein o putern i c
rzboiu lui de chmat d e Nichifor I1 F ocas, fo t't m11Jtarn, 1ar o veche croni c rus,
n . 968, pentru cucerirea n tregii Bulgnrii , Jn un moment da t, amin tea o ptzeci ele
i incheiat n 971 cu victoria Bi zan ului. orne d unrene (de m en i onat in s r am-
Izvoarel e transmit eli dup victoria d e 1:1 l~el.e i zvoare se refer la ora~e d e pe toatfi '
Dristra, a ven it n ta b ra mpra tul ui Ioan l m w Dunrii). .
I im isch es (!J69-976) o solie din par tea
crmuitor ilo r fo rt re el o r de dincolo de D u-
nre, oferindu-i supunerea , nchi na re p e
care impratul a acceptat-o. Ori, se ti e
bine c la mij locul veacului X conductori Din nou lupt
locali de dincolo d e muni cereau ocrotirea
politic i eclesiastic a Constantinopo- ,.dacll"l 1
l ului.
Aceast ntrire a influenei bizantine
n regiunea carpato-d an u bian e un feno-
men nscut din insi stp nirea efectiv In p ofida p r esiunii tribu rilor n oma de
a Bizanului in zona din tre Dun re i Ma- a supra Dun ri i , cnre s-a exer citat cont i-
r ea Neagr, unde, spre sfri tul d omniei lui nuu n veacul XI, pe p rim ul p lan n r a -
Ioan imische s, existau strategi 2 de Dris- p orturile Bizanului cu aceast r eg iune s~
tra (Theodoropolis) i Preslava (Ioanopo- situa acum confrunta rea de fo r cu Un-
1i ~) . garia , nc eput ncn d in veacul an terior.
Aceste elemente orga ni zatori ce - stra - 1n 1071, trupele bizantine i un gare se
tC'gate1c -, precum i co nst ru c i a , in a cce- b tu se r pen tru Belg rad i NiS. Este d eo-
n i vreme, a putern icei fo rtree de la sebit d e im portan t preciza rea Anne i Corn-
Pcuiul lui Soare, b az a flotei de rzbo i n ene 4 n legtur cu compon en a armatei
i r ee din5 d e ma re ga rn izoa n m ilitar , u ngare din 1007, n cad rul c reia, alturi
exprim elocvent vointa Bizanul ui d e im- d e sarmati (unguri) i scii (peceneg i), n
plnntar e solid i n regiunea cuce ri t. participat i un contingent dacic. Cuv in-
Dup 976, o dat cu refacerea statului tele "Dacia" i "dacii" ncep s fie intro-
bulgar ca mare putere militar, rezultatele duse n terminologia bizantin ncepnd cu
victoriei bizantine d in 971 au fost [n mare veacul XI, tocma i d a torit impo rtane i
parte anihila te. Dar, in primii ani ai vea- crescnde pe ca re o cap t s pni u l cnrpato-
cului urmto r, n urma a d ou m a ri ca m- d u n rea n (Da cia a ntic ) n cad rul a ntago-
panii militare, mpratul Vasile II (976- nismului bizantina-unga r. tn veacurile
1025) a reuit s restabileasr domin ai a XIV -XV aceti term eni se vor r eferi cu
bizantin pe ntreaga linie a Du nrii de o claritate deplin la te ritoriul r omnt=>sc
J os. Cum strategia organizatoric biznn- i lA locuitorii acestuia in genera l. Cont in-
tin5 ~i--a concen trat atenin m ai ales n
prile occidentale i m a i pui n n cele
gent ul d acic din 1087 nu p u ten f i r ecru tat
orientale ale r cgiunli, Banatul s-a sit u nt d ect d in pop ulaia tran silvan , care intra
mru cen tral n orbita planurilor bizantine . tot m ai mult in acel tirrip sub stpnirea
Un conductor local, Ahtum (Oht u m, O p- r eg ilor d e la Buda .
t u m, Ahton, Aytony), ieind de sub s uze- Dintre ca mpaniile lui Man uil I Cornne-
r anitaten coroanei m a ghiar e i ntem ein d n ul (1143-1180) con tra Ungar iei, demn d e
un principat al su, a a cceptat suzer ani- r em a rcat este a ceea din 1166, al crei tea-
tatea mpratului d e la Constanti nopol, t r u de operaii v iza ter itor iul de azi al R o-
botezn du-se la Vid in d up r itul bizantin i m n iei. De reinut c la acest rzboi a par-
ctitor ind la :Morissen a (Cenaclul d e azi) o ti cipat i u n puterni c contingent de vlahi
mnstire de clugri greci. P e d e altrt sud~dunreni, car e n c di n veacul X CIVenu
parte, ntre episropiiie nf iinate d e Va- o org anizare militar a par te i crora isto~
. s ile II pr in ord onanele d in l 019-1020 f i- 1 Mare istoric blzantln d in sec. XI, au torul
gureaz i una boneanti, d e Dibiskos \mor importante m emorll d espre evenimentele
contempo rane l ui.
St rateg""" condu ctorul unei c11 v1zitm1 adm1- ' Fii ca mprfl tu lu t Alex1os 1 Comnenul (1001-
nlstrat1v-mUitare b1zant1ne (car e se numea 1118), autoarea celebrei scri e ri Alexta4a, consa-
s trategat). crat biografiei p!U1ntelu1 el.

20
ricul Kinnamos .le preciza obria ca fiind ara Romneasc, a d ic dintr-o regiune
roman . VJahii supu i mp ratului de la p u s t iit i i nstabil (Dun rea de .Tos), n-
Constantinopol apa r i ntr-un cuno()cut tr-una sigur i n cretere, insemna, pen-
pasaj din Niketas Choniates, n ca re se tru Bizan, o ntri re a i nfluenei sa le, f
arat cum fugarul Andronic Comnenul fu- cut prin intermediul biser icii. In ucelai
se~o prins de ,;vlahii urmritori " (11 6-4- tim p, pentru a ra Rom nea.:;c nsemna o
1 J65). . recunoa5tere pc plan poUtic i o legitimi-
In surecia vlaho-bulgar, avind cn re- zare a stpnirii Bac;arabilor, Yenit direct
zult~t infiintarea statuluj vlaho-buJgar i de la Con stantinopol. Repetat ulterior n
recunoaterea acestuia prin tratatul din mod a proape identic i pentru Moldova , ba
1187 de ctre Constantinopol, a mpins chiar i pentru po pulaia ro m n eac;c a
Bizanul mult mai spre sud. indeprtn T ransih aniei i Ma ra mure u l ui, fenome-
du-1 de Dunre pe cea ma i mare parte a nul acesta a fost poate cel mai puterni c ~i
liniei acesteia. In ceea ce privete terito- ma i persistent in ca drul relaiilo r romne-
riul dintre Dunre i mar~ este clar totui bizantine.
c, cel puin pn n 120 1, a rmas biza n- Hot rrea s inodal de la 1350 considern
tin. Totodat , influena bizantin a con- necesar s sublinieze faptul c fusese luaU\
tinuat s persiste n ntreg spai ul carpato- in urma con sul trii i apr o b rii de ctre
dunrean sub forma iradierii spiritua le, ai mprat. rar in scrisoarea patria rhului c6-
crei purttori au fost monahii bizantini - tre domnul Nicolae Alexandru Basarab se
dovad c papa lnoceniu III nel egea s prec izeaz c atitudinea aprobatoare a m-
avertizeze pe episcopul catolic al Oradiei pratului a fost determinat de prietenia
de primejdia existenei unor a tare focare i bunvoina manifestate de domnul
ortodoxe. De asemenea , n 1234. papa Gri- rii Romneti.
gore IX sublinia i e l intensa influen bi- 1nceputurile daniilor ctre Muntele
zantin, ca urmare a activitii clugrilor Athos ale domnilor rii Romneti v
greci, asupra populaiei locale numit desc, de asemenea, o in trire a legturilor
foarte clar ,.valahi". cu Pa triarhia ecumenic 6 , prin ncadrarea
in vederile a cesteia. tn acelai timp, in-
troducerea de ctre Patria rhie, in anul
1401, a titlului de .,exa rh o al P laiurilor", a
Stat .nou- ~nsemnat extinderea jurisdiciei ei asupra
popu laiei ortodoxe romneti din Tra nsil-
raporturi noi vania de sud, n timp ce nfiinarea n 1391
a s tavropighiei 1 de la Peri se referea In
.populaia romneasc din Maramure.
tn actele patriarha le din ultimele dece-
La sfritul primului sfert al sec. XIV, nii ale veacului XIV a pa re i Moldova -
bizantinii cunoteau bine evoluia strilor printre altele i sub numele de "Moldo-
de lucru de la nord de Dunre, anume c vlahia".
acolo apru se o form aiune statal nou
i puternic. Istoricul Ioan Cantacuzino
a rat c arul Mihai al Bulgariei, cu aju-
tor de la ungro-vlahi, a pustiit diferite re-
giuni ale bizantinilor n vreme ce e i a se- Rolul
diau Philippopolis. Termenul bizantin "Un-
grovlahia", aprut acum pentru primn Constantinopolului
' \ ' ' ,. \ J .. , '
oar, nu implic l egturi specinle ntre Ba-
sarab i coroana mag hi a r. ci n sea mn
pur i simplu ,,Vlahia dins pre Unga ria".
Aceasta era de fapt o perfecionare tcrmi- Bi7.anu1 i ara Romneasc ~e ntlnesc
nologic a cunotinelor geopolitice nl e bi- i n cadrul crizei orientale declanate de
7.antinilor n urma contactu lui prelungit marea nfrngere a otomanilor h Anka ra.
atU cu romanitatea nord-dunrean , ct i d in 1402 t~, ca re o permis tuturor celor
cu cea balcanic. ameninai de turci s-i a dune fortele. n
Intemeierea Mitropoliei Fii Romne~ti ] 409-1413, Mircea cel Btrn 1-a susinut
tn anul 1339 i punerea ei s u)J autor itatea pe :\1 usa. ajungnd s-1 nscuneze sultan
scaunului patriarhal de la Constant inopol pe acec;t f iu al lui Baia7id n a nul 141 1.
dc>pea n mod sensibil caracte rul strict \ Unit at ea organizatoric supremA a b1serJcll
nl rel aiilor eclezinstice rom ne-bizantine. ortodoxe. cu sediul l a Con~tantlnop ol.
Stpnirea real a Biza ntului n aceste re- Grad a dm inistrativ pe linie bisericeasc ,
conferind autoritate jurl.,dictionaU\ asupra unor
giuni ajunsese tot mni s l ab i. d in pricina regiuni.
tiHa riJor, risca s fie a proape cu totul ani- ' T 1tlul acesta nsigura uniUlii ccleziastlce de
hifat. Eparh ia Vicinci devenise tot ma i ln P e11 depende nta direC't 5 de Patriarhia d1n
Constan tinopol.
srac i ma i lipsit de resurse. ~lu ta re a ' Vezi ,.Magaz.tn istoric" nr. 8 (53), din 1971,
sediuJui ei la 1339 la Curtea de Arge, in pp. 46-53.

21
Din nefericire, fratele l ui, Mahomed, cu considera c tn dezvoltarea relaiilo r in-
sprl'jinul srbilor i bizantinilor, a reuit ternaionale, rile romne, i n primul
s-1 nlture pe Musa in 1414. ara Rom- rnd ara Romneasc, au jucat, pentru
neasc i Bizanul s-au aflat atunci p e po- diplomaia bizantin , un rol deosebit de
zitii adverse. In a doua faz ns, ele a u important.
trecut n acee ai tabr , su s innd p e pre- La nscunarea ca mprat a Jui Ioan
tendcntul Mustafa, care a fost iari un VIII P a leologul, printre soliile care au
nvins. Intre turci i bizan tini se va n- anun \nt veqtea era i una trimis la cmtea
cheia ln 1417 pace. Abando nat astfel, domn u lui rii Homnel?ti, Dan. fnaintc de
ara Romn easc a suferit pierderea re- n njung<.' domn. acesta zbovise o Yreme Jn
giunii d intre Du nre i m are (pe care ~fir Conc;tnntinopol i ern binecunoscut n
r ea o preluase de la despotul Ivanko fiul cercurile d tmuitoare biLnntine. In fru ntea
Jui Dobrotici), precum i a unor capete de rii Romne ti, el lupta contra turcUur.
pod pc malul n ordic al fluviului. ici 1\loldova n-a :(ost ns ocoli t de d i-
Sesiznd valoarea politic-mili tar a plomain bizantin. Tn 1422 trecea prin
rii llomnet i , Constantinopolul bizan lin tara l ui Alexandru cel Bun o misi un,e di -
a ndeplinit spre sfritul existenei sale, o plomatic n frunte cu Dimitrie P aleolo-
funcie pe care o va prel ua Constan tinopo- g ul. iar n 1434 o alt m isiune d iplom atic
lul otoman : gllzduirca de prctcnden i' ln bizan tin vi7i ta Moldova, n d r um spre
domnie. O dat ajuni pe tron. ei urmau s pus, unde a vea loc Conciliul de la Base L.
slujeasc in teresele proteetorilor lor . I n- Un moment important a l colaborrii r o-
tr-adevr, B izanul a intervenit n criza mno-bi t.anli ne n fost prilejuit de Conci-
poli tic de?l nuil dup moartea lui 1\Iir- li ul de unire a bisericilor de la Ferrnra-
cea cel Btrn i c unoscut n istoriografie Florcnn (143U-1439). I mperiul bizantin
s ub numele de lupta intre Dneti i Dr spera c prin ac east unire relig ioas se
cqle ti. Afl m de la istoricul Dukas c la va crea o mare coali ie european , capa-
Cons tqnt in o pol Sf' afla o veritabil colon ie bil s-1 scout din i mpasul tragic in core
romn~nscu , desigur rude le i apropiatii se afla. ln faa delegaiei apusene, venite
pretenq0ll\ ilor. In Constantinopol n scopul pregtirii Con -
Dincolo de 0piso. lh.'h. :-t< estor lupte pen- cili ulu i, impratul Ioan V TIT a inut un
tru domni<\ renwreubil cslc fap tul t:c.l discurs in care, refedndu-se la posibilitu-
Tara Romnenstt\ intra acum t ot mai mult tiJ c Rsritului de lupt contra expnnc;iunii
n vederile cliplom. ~i ei bizantine, ra ur- otomane, mentiona pe r omni printte po-
mnrc a rri7ei mientnlc, pentru a usu ra s i- poarele considerate ca OYnd strnse ] C'-
tlH~tia extern dHicil a Bi:n:mtul ui. 'l'en- guluri cu Bi7nnu l ( 14:36). Nu se tie dRc
dinu spre relotii politice stl'nse i-a avut repre7cntnnti ai Trii R omnCf3ti au pnrti-
un complC'mcn t fn l'Clatiile economice, do- <'ipn t l<1. Conciliu. Se tie ns c n lua t
Ct)mcntatc p ermanent de iz\oare. Pe la pade o delegatie moldoveneasc, condus
1400 a ;\vut lor un pr<>CC'S .ntre niste curte- de mitropolitul Dnmian i de boierul Tc-a-

ni bizanti ni, pen tr u m f1rfuri. de proveni- goe, reprezentantul domnului.
en romclnea:::;c. Ulterior au aprut ne- P e plan politic, conlucrarea r omna-bi-
g usto ri gr eci in serviciul domnilor romni, zantin a avut o prelungire e v ident pin~
pentru comerul cu Braovul. l zYoarele la cderea Constantinopolului sub turci i
itoli0ne mcnion au, nc din veacul XIV, in anii ~mediat urmtori ace5iui eYen i-
folosir0a m onezii romneti pentru tran- ment. A fost perioada cnd personalitt i
7ncii la Constantinopol, precum i pre- precum un I ancu de Hunedoara sau Vlad
ep e s-au impus atentiei societii bizan-
7Cnta greceac;e n porturile de la gurile
Du nrii. tine contem porane i istoricilor si. Pen-
tru Dukas, Ianc u de Hunedoara era ,.un
brbat ~ndrz ne i inimos n ale rzboi u
l u i, un al doilea Achile sau Hectar", iot
pentru Chalkokondyl era cel ,.... care atunci
avea m a re putere i-i c~tigase nume mnre
n ducerea rz boaielor'. n poem p opular
Ultimul efort grecesc despre lupta de la Vnrna l cons i-
dera ca "un al doilea Alexandru cell\fore',
"demn de coroana imperi al, ba chiar mni
demn
ea oricine altul''.
In a l doilea sfert al sec. XV, viziunea Pn n ultimele clipe ale Bizantului
bizantin q s ituaiei i nternai onale con- l ancu de Hunedoara a n utrit speranta de
temporane integra poporul r omn n an- a salva capitala im perial ...
samblul sud-estului european, solicitat s Tn a doua jumtate a vea cului XV, cele
fac front comun contra e:xpansiunii oto- ase veacuri ale relaiilor r omno-bizan-
mane. Heferindu-se n u o dat la tabra tine ajung la ncheierea lor fireasc, cind
antiotoman, istoricul Dukas enumera, la 'n locul Bizanului r eal, -politic i stalal se
un loc cu bizantin ii, pe "romni. bul~ari, nsruneaz amintirea Bizanului, a civili-
strbi, un gwi, albanezi". Se poate astfel za\iei i cultw-ii sale.

..

VASILE NETEA
doctol' in i'itorle

Timp de o JUm<ltate de veac. I on Ghira a. f ost una dint1e rele


mai actit e i strlurit e personaliti ale diplo ma iei rom11eii. !\:u-
rnele su este strl-ns lenat attt de 1eroluia ele la 18-18, ct i de lupta
pentru recunoaterea Unirii Principatelor, a independenei Romniei.
i, totodatc'1, pentru. consolidarea pozitiei statului 1omn n contextul
european de dup Congresul de la Berlin din 18i8.
Anii studentiei i-a petrecut in capitala Franei, unde, impreun
rtL ali colegi munteni i moldoreni, a lunt contact cu unele din
prin cipalele personalitc'Li politice i cliplomatice, p tecttm t cu curen-
tele de opinie care aoitau l11mea politirti ewopean a eporii. Pe
bun dreptate s-a spus c "1apo1tat la aaita iunca tinerilor romni
studioi in Franta pentr u raspindirea cunotinelor despre 1rnt,
1. Ghica este tipul cel 1lWi r epre=entatit'.

La n ceputul anului 1041, Ion Ghicn s-a Din UC'C'ast pcriondu, cnd domn in lui
ntors in oru, unde a,_.ea s;1 se dedice' ac- Alexandru Ghicn n Tcttn Ro mnenc;C' c;e
tiviif"ii did oet.icc de ln Acadcn1ia :i\fihui- cllinn, datenzi't prima lui aciune diplo-
lc>.an d in In!)i, precum i rolaborftrii la matic<1. La pleca r~n d in Bucureti spre
publicaia lui 1\1. Koglni-cennu ,.Prop l a5i, Ghica a fost nsrcinat d e Ion Cm-
irea (18411'). pinc:>anu '}i dE' adClrenii si din ,.partida

23
. . . .''
naional rt" 1 r.l\ prezinte un mesaj ~Pcret f1 .r. ). F;-n hotrt c:-~ in ~urecia ~!'\ fi e " ~
lui r.n)1ai SturdzFl, domnnl T\T oldo~;ei , clnn )at pe de 11 /23 nprilie. Da r,
7 i tl fl
pti n care acesta era invitat sh accep t0 ntre titnp, Lam Ar tine, n oul mini!;trn de
~i domnia Munteniei , pentr u a se realiza Externe nl F ra ntei i preedin tele de
nc;tfel cit mai curnd ,.scopul dor it d e onoare a l Soci etftii student ilor r omftn i df)
toti romfmii 1 Uni ren Principatelor''. Ja Pa ric;, <1 reromHndnt, printr-u n me-
Sturd 7..a, de t en ma ta n 1lui Ni col ne J, a snger Al si'lu - dr. Louis ~landl - .Co-
refuzat propunerea, rlnr emisaru l mun- mitet ului revol ui on ar d in Tara Romf\-
tean , strns legat de Vasile Alecsand ri !?i nensc" amnarea acest ui moment. P eri-
J\.L Itogl nicean u, i va contin ua fr o colul i nterveniei d inafa r f cen nece-
vrtire ar tivitntea unionist . sara stabilir ea unei intelegeri preal ~bi iP
EVenir:ncnte]e revol uionAre d in Frana, cu gu \e rn ul otoman. S -a pus deci pro-
din februarie 1848, nu influenat intensi- blema tr imiterii un ui emisar re voluiona r
f icarea prer.ti rilor pentru m ult atep
tata revoluie romneasc Aceste prcgu- la Const antinopol.
ti ri a u lua t o i mni mare amploare d upll
intoarrerea de Jn Pari s a l ui N. Blcescu ,
Al. G. Golescu, Ion C. Brtianu i a a ltor
,,frai " (membri ai sccietii secreto In p . 2:1 : o tmagl1Je din p erioada ederii
,.Fria". Jn a crei rntemeiere. fn a nul la L ond,a (ciTea l 882) ; din f ondul Cabin e~
tului d e stampe a t BibtiotecH Academ iei
l A43. Ton GhJca a avut un rol esenial -
----
Reprezenta
burgheziei.
opoziia boterlmU liberale et
R. s. Romdnia
MarHe captt aLc aLe ttfneraru t1Lt dip loma tic
al lui Ion G h.tca : Constanttnopot. ..

24 ..
Ambasador al revolutiei .. Datorit inteneniilor celor doi am ba-
sadori i memoriilor lui Ton Ghica, n pri-
Misiunea a fost n credinat l ui Ion mele sptmni d up izbucnirea revo1u-
Ghh:a . . La 17/'29 m ai 1818, avnd asur: ro. tiei Poar ta u adoptat o ulltudine oarecum
sa o plenipoten~ semnat de to i mem- binevoitoare fa de guvern ul de la Bucu-
brii comitetului, precum i do u r cco- J'l'li.' fr totui a-1 recunoate. Sesiznd
mando.ii - date de trimis ul l ui Lamar- prO\ I~oratul situa iei , Ghica era con\ ins
tine i . de cousulul general cnglct. :;.i pc bWl dreptate, c stubi li ta lea gu~
H . . E. Colquhoun - ctre ambasadorii v~ruului ~~vol t.ionur n u putea i:!vor dedt
J-l 'rapel i Angliei de la Con!:ltanti nopol, dm propr~tle sale forte, d in feluJ cum ~ i
el a pqx:nit spre capitala Turciei. \a consollda autoritatea 1u interiorul
Dup puin vreme ins , l a 9/21 iunie, ri i. ,,Chestiunea noastr - scriu .1 la
revoluia s-a declanat la Izlaz, ia r la B uc ureti lu nceputul lu nii iulie 1848 -
11/33 iunie ea a biruit la Bucureti i n de~i u d~ mai . degrab de noi ni ne. de
ntreaga ar. Din emisar al unui <..omikt for u l ~emn1tatea pe car e o Yom arfa .
secret, Ghica, care int1e timp sosise lu ~ m~ ura pe car e u ntrElprins-o n aceast
Constantinopol, s-a vzut reprezenta n tul d1recle a fost cer erea adres:.r.t guvernului
unui guvern revoluionar care i asu- francez, p r i n a mbasador ul Auplck, s iJ
mase iu mo oficial rspunderea de a ucor~c ?uvernului ~c l;;l Bucureti 20 000
crmui ara Romneasc1!. pu b r 100 tunuri. Ele erau necesar e
La Constantinopol, indat dup sosir e, pen tru a se putea narma tara n vederea
Ion Ghica a intrat n contact cu amba- rezistenei fa de ameninarea unei even-
sadorul Franei, generalul Aupick, care tuale invazii.
i-a nlesnit intrarea la Rifaat paa, n1i- .cu .~ce~ai a mbasa1or, Ghica a purtat
nistrul Afacerilor Strine i adept al apro- d1 scuu l pentru angaj \1r ea n urmata
pierii politice dintre Turcia i Frana. romn a unor ofi eri francezi destinai
Prin intermediul lui Rifaat paa, diplo- instr uirii noilor cadre. Dac a rmele soli
rnatul r omn a nainta t guvern ului t urc citate n u s-uu putut ucordo, n schimb un
un memoriu al guvernului revoluionar de gr up de trei ofieri fra nccz.i uu fost tri-
la Bucureti, ntocmit pentru a arta u~ii 1~. B uc ureti , pentru u ~e puue ta
cauzele revoluiei i, totodat, scopurile dt!)p071 w forelor por. ula re organizate de
urmrite de noii guvernan t. Dintre generalul ~ Iugher u.
cauze, el mentiona n primul rnd abu ...
zurile administraiei l ui Bibescu, cor up- Acelai crez, acelai tel
i a ei, fiscalitatea excesiv , c upiditalca
ju s tiiei, polit ica col ar greit. precum
D up. nbu~rea revol u i ei, Ja 13/25 sep-
i durit-'ltea cenzurii. "Ceea ce vor rom-
t~mbne, de . catr e Fuad paa, principalii
nii nainte de t oate - preciza Ghica prin
e1 .expo_nen1 a~ f ost aresta i i exilai.
memor iul su - este un guvern cinstit,
~ht ca, 1nclus .1 el pe lista ex ilailor, a
onest i civilizator".
Printr-un alt memoriu, pentru a evita ramas n cont~nuare !a Constan linopo l,
bnuielile Porii cu privire la intenia
u;tde - ocroti t _de prwten~i pc care i-i
gU\'ernului revoluionar de a procla ma facuse - a contmuat, ca sunplu par ticu-
independena principatului, el preciza c
la r, a ctivita tea n ceput ca r epr ezentant
al guvernului revoluionar.
acesta nu urmrete dect r espectarea
vechilor tratate ncheiate de domnii ro- Astfel. ndat dup intervenia lui Fuad
mni cu sultanii Baiazid 1 i Mah omed II, el a naintat guver nului otom an Ia cere~
pdn oare, n schimbul unui tribut, se re- r ea toyarilor si d e lupt, u~ protest
cunotea romnilor dreptul de a se gu-
[mpotn va celor s rlte Ja Bucure~ti
' erna dup dorina lor. Concluzia rne- p rotest a l crui conin ut a fost comunica t
moriulw e ra c romnii vor ,,s se gu- ~i a mbasadorilor Franei, Angliei i Pie-
verneze singuri". m ontului. 2
Printre sprijimt.oril lui Ion Ghica n Dei la Bucureti se l11stalase acum un
aceast misiune diplomatic s-a numrat cain:mcam, i ~r a:a era ocupat de trupe
i Stratford Canning, ambasadorul Angliei. strme, totui Ghtca, ntocmai ca i amicul
Informa t de consulul englez de lo. Bucu- su Blcescu, n-a considerat micarP.a n-
reti, el i-a declarat trimisului r omn,
cheiat, cutnd s o continue printr-o
chiar ~a ntia convorbire avut, c n-
telege cauzele care au determinat declan- colaborare cu guvernul revoluionar ma-
!}u.rea revoluiei romneti i c atitudi- ghia r, i apoi, dup nfrngerea acestuia
nea sa va urmri s -i conving pe t urci (o dat cu capitularea de la iria - 13
.,a nu se amesteca i a nu vedea n rscu a ugust 1849), prin cola borarea cu emigran-
J a n~a r omanilor dect o dorin de re- tii m aghiari din Turcia, printre ca re l
forme constit1.,1i onale i a nu tra ta p e Ludo,ic' K ossu lh.
romni ca r ebeli, ci s cercet eze cu blin- ' R~gat italian independent tu jurul cflru1a
tl e~e psurlle i aspiraiile lor\\ s-a polurlzat procesul de unificare a ItaUe1.

25
La 13 ianuarie 1840, el a inaintat gu- o;j c nu se ,.a opune la unirea lor, firete,
' 0n1ului otoman, pretmn )i umbu::,adorilot ~ub ~uzeranitatea Porii. 1\Iemoriul lui
Franei ~i Angliei, un mc:notiu in ~l Ghic a a fost printit de guYernul ot.omun
pun"t~, prin caro pleda pentru o nou 01'- <.:u cel n1ui mare interes i, prin Reid
guniz..trc a celor dou ~uri r omne, cernd pa a , marele vizir, a fost adus i la cu-
n primul rnd unirea deplina a PriHci- no~Unta guYern elor Franei 1 Angliei .
patelor, precum i o <:onstituic peulru Ptoie.:lul n-a putut tfi jn!:, pus n apli('.\lre
nmndoua. Pc de nl.l purle, u continuai deoarece .i~.ustria ::,-a opus.
s ('Uiti H' i s intensifice rclnii10 sale cu
diplomaii din capitala Turciei. Primmlnistru
!n an..1J 1853, dup izbucnirea rzbo
iului ru~o-turc, sperind jntr-o conjunct.uru
faYorabi1 punru clibE?'rarea !?i unirea Pdn- \biu lu ~fr~1tul anului 18J8, la indem
dpaklor romne, Ghica a publicat la n ul prietenilor ~i, Gltica s-a reintors itt
Pn t'is. ~..tb p:> ~u donimul (). Chanoi (o nna- o..tr:.l. Dup alegerea lui Cuza ca d omn tll
grumu u numelui su), o brour inli-tu- ambelor Principale, a fost nmnit, la st
ruina lui V. Alecsandri, preedjnte al Con-
lal.l : Dern'ii~re occttpation cles Principautes
/Jc.mubieull es (Ulli:rna oc:u pa i(> a Pt'in ci- sili ului de l\1initri al Moldo\.'~i (6 Jnurtic
patelur dunrene) . ConcornitenL, el a nn-
int tt. gu\'ernului otoman un memori11
pin care apela la sultun su declare <.:u Y.l

t cda Principatelor Yechca lor autonomie Pa1'ts ...

26
1859) 3, calitate in care a co ntrib uit 1a d estina i s fac parte din noul ~u,e rn .
ob ine!.~ea rec un oaterii de c tre turci u n- Dar fostul pdm-ministru s-a grbil s de-
doitei alegeri a 1ui Cuza. Ghica a m~1 i ocu- ;.-avueze <'O n spirai u . ctcn .(;(' i-a atras bun
pat, sub d omnia lui Cuza, fun ciile de ,-ointa domnitorului.
p rim-ministru a l Trli Rom neti (1 1 oc- La J 7 '29 decembrie 1870. Carol i-a ofetH
tombrie 1859) i d e ' iccpre~eclinte a l Adu- din nou efia gu\ernului. Prin aceast
nrii Na~iona le a Principatelor U ni te guYertwrc, domnitorul sper a s dezar-
( L862), ceea ce. t inind seama d e faptul r
preedin te d e drept er a Mitropolitul, echi-
meze op ozii a i , lotod~t, s obi n o
vala cu nsi prezidenia real. modificare a constituiei ntr-un sens ~on
Cunoscute fiind legturile sale la Con- Yenabil lpCn lru o d omnie mai autoritar .
stantinopol, a fost trimis din nou n c:lpi- Dar, J.a 10/22 m artie 1871, Ghi ca nu n l uat
tula Turciei, sub Car ol I. pentru a obine msuri -pentru a im.piedica o manifestaie
recunoate rea a cestuia. Condiiile Porii care l-a indignatt p rofund pe Carol J.
fiind excesive, gu\ernul LaS<'r Ca.targiu, deoarece vdea din plin sentimentele
instituit de domn n m omentul urc tii ostile germanilor i din astiei de Hohen-
sale p e tron, a demisionat p entru a face
loc u nui guvern prezidat de Ion Ghica zolJern ale cetenilor r omc'inL La aceast
(15/27 iulie 1866), conc;idcrat mai maleabil d at, populaia Bucureli lor a bombardat
i mai sigur . cu pietr e localul in care <'olonia german ,
Negocierile ntreprinse d e Ghica n n frunte cu consulul von RadoYitz. se
noua sa cali tate - negocieri efectuate adunaso .pentru a srblon triumful prusac
prin ministrul de externe Gh. Urbei si i, totodat, ziua de nas ere a proasp
pri n D. A. Sturdza - n-au fost d e loC' t ului mp rat ger man \Vilhclm I. P asi vi-
uoa re. Gu\'ernul sultanului pretindea cn
Romnia - sub n umele d e Principalele tatea lui Ghica, care in con~liinta sa r
msese sincer d cYotal cauzei Franei, 1-a
U nite ale Vnlahiei i :Moldovei - s se
recunoasc n mod for mat NI ,.parte i nte- deter mi nat pe Carol s- I dernH 5Jt e.ceea.~i
grant'' a Im peri ului otoman. T otodatt\, se nooplC'.
cer ea guvern ului romn s <1ccepte r 'du- Timp de peste un deceniu. Ghica s-a
cerea efectiYelor milita r~ cr eate d e Cuza. dedica t preocuprilor sai~ litct a rc i eco-
precum i stabilir ea la Buc ur~ti a unui nomice, din 1874 Societi i Acadcmite
agent al Porii insrci na t cu urmrirea Romne, apoi, din 1077, Teatrului Naio-
actelor adm ini strai ei romne ti. A biu . nal, a crui ditec\ie i-a fost [ncredinat .
dup aproape tpatru l u ni de dificile tra-
Urmri nd d ezvoltnn.'a politicii europene
tative guvernul otmnan a J>en una t la
unele din clauzele sale, j ar Ja 9 '21 octom- din acea perioad ~i ndeosebi ascensiunea
brie 1866, Carol I a putut in sfrit pleca Germaniei, e l a avut cuvinte d e aspr i
spre Constantinopol pentru a primi inves- jusiiiicnt c ri tic impotri\a cancelarului
titura (12/24 octombrie 1866). Printr-un Bismar C'k, despre cnrc arta, intr-o scri -
decret special, Ghica a fost nsrcin at cu soare din J 876 : ,,Este Jipsit de ori ce sct'U-
conducerea tuturor afaccdlor de stat p n pul tn rpolitic ; putin ii pas dac aduce
la ntoarcerea d omnitorului. sau nu lumea valvrlej, dac DunOr ea,
GuYernar ea lui Ghica a \ca s fi e de
scurt durat . Datorit difi cultilor finan- SaYa sau Bojana ar d'ira sute d e mii de
ciare, e l va Ii rsturnat la 21 !febr uar ie/ cadavre, da<: s-or r uina tti i p rovincii.
5 martie 1867 printr-un Yot d e blam al Ca- numai el s poat .prinde c ~iYa baboi
merei. In anii urmtori, Jon Ghi<::a a inC.re- in apa cea t ulbure. Toate credin ele
prins n oi cltorii n Frana, Anglia i acestui erou nl diplomaiei d e astzi -
Ilalia . afirma Ghica n continuare - se rezum
Dup izbucnirea rzboiul ui franco-pru-
in cuvintele : ...P uter .a primea? dreptul~ .
sac (7/ 19 iulie 1870), o bun parte din
opinia public romneasc a n u1.rit spe- de a ceea perfecio ncaz putile, toarn2::
rana c Fran~a Ya iei biruitoare. 1n ace- m ereu la tunuri i zidc~tc cet i : i-J.
Ja.i timp, multi patrioi, n frunte c u a~ezat pioni n toale prile, a [ mpnal
Eugen Caroda, au cr ezut c sosise momen- l umea c u emisari, ripcle ~i girlilc, cheam
tul i pentru d etr onarea lui Carol. ~IIcarea pc toi ghermanii <l in toatt" <-olu rile lumei
republi can de la Ploieti din 18/30 au"-1st a fi gat a la lupt cnd Yn suna el din
a exprimat t ocmai ~<tceast n ztrl n. Nu- trmb i .. . El uit (.'U mai e xi st i o
mele lui Ion Ghica, .altu ri rd.e cele a le alt putere n Jume. o putere care a cea
hri C. A. Rosetti i I o.n C. Br.tianu, a. f i- este primordial, cii se num e~te D 1ep-
gur at pe lisla susi ntorilo r compl&t.ului tatea, i care nu admite, nici S\tfere mult
organizat de E ugen Carada, toi trei fiind timp triumful n cont ra l i bert~ii , mcar
de ar sta marele cancelur ziua ~i noaptccl
In perioada imediat u rm Mare Uair11, M el- cu cciula de fier in <'UP i cu fuleerul de
dova i ara RomAneascA au continuat. sl alJtl
oel in min '.
4
cuverne separate.

!7
c
1 t t. ~
.
"A lsat ta Londra. suvenirile cele Civa ani mai t1~~iu, la 30 iunie/12 iulie

mai plcute ..." 1081 - dup ce i -a exprimat dor!nta de


a abandona d irecia Teatrului ~ajonaJ -,
Gltka a fost propus de clr~ minibtr uJ
rn toamna anului 1876, n urma eveni- de externe, E;ugen Sttescu , cu titular
mentelor din Balcani, care deschideau al LegalteJ dE:> lu Londra. Peste dou zile,
am. le p~r::,pedh e pentru proclamarea iu- rege le ~emua decretul prin care .,Iou
dependenei Romaniei, s-a fcut d in noll
Gldca, senator. fost preedin te al ConsJ-
apel la calitile diplomatice i la r el aiile liului de Miui t ri" era numit ulrimis ex-
traOtdinar ~i min isttu pl e ni po teniar" pe
lui I on Ghica. Astfel, la nceputul lui oc-
ln g regi nu Victoria.
tombrie 1876, sub pretexlul trat rii unei
La L2/24 iulie, noul ministru plenipoten-
convenii comerciale, a fost trill1.S la ia r al Romniei sosea n <'api tala Angliei,
Londra, pentru a sonda guvernul englez, unde prim-ministru era W. E. Gladslone.
considerat a fi unul din businto rii in te- Cel dinti p~ care 1-a vzut u fo~t mini::,-
grit~ii Imperiului otoman. La 30 noieln- t.rul de externe C. L. Granville care, con-
brie, n urma di sc uiilor dintre Ghica i
ministrul de externe E. H. Stanley, s-a
semna t convenia propus de guvernul
romn. L ondTa

28
form raportului lui Ghica trimis la Bucu- Cun secvent cu atitudinea l uat, Ghica
ret.ri, 1-u primit ,,in modul cel mai amical n-u pal'ticipat la conferint <1, da r a urmrit
~i m~i graios". A udi en ta de prezentare 1a l u<.: J~rilc ei cu o n eobos it ate nie, nain-
regin i-a fost fixat pe data de 10 au- tnd numeroase rapoarte guve1nului de
gUPt, prezentarea urmnd s fie fc ut de la Bu cureti.
lordul primar al Londrei, Hartington. Au- Agitaia provocat n Romnia de hot
diena, sobr i sc urt, dar co rd ial, a av ut rrile de la Londra i refuzul guvernului
loc n castelul Osborne, una din reedin romn de a semna noul t ratat au deter mi-
ele preferate ale r eginei Victoria. nat ns renunarea, ch ia r n 1883, la s tip u-
l n tim pul misiunii sale la Londra, Ghica ~u i ile articolului VII, controlul i poliia
a conll'ibuit la rezol varea unora din celP. D u nrii de la Portile de Fier pn la
mai dificile prob le me ule diplomaie i r o- Brila urm nd s f ie efectua lo, a a Cllm
n1ncti. Chiar n prim ul su an de a c- e 1~a nor mal, d<.! cele trei state r ivcra a e,
tivitate, gu\ernul englez, la cererea rrurciei Serbiu, Ho m~niu i Bulgaria.
- soli ci Lat lu rnd ul ei de e fii comuni- ln 1885, Ghk a a participat ca delegat
tililor religioase de lu Ierusalim i de pa- al Romniei la Congr esul in terna~i o nul
triarhii gted -, voia s re deschid chestiu- ul potel or ce s-a inut la Lisabo na, a vi ud
nea seculari zrli averilor m n stire~ ti din astfel ocazia de u redacta unele scriso ri
Romnia, legife rat n 186:3, p en tru a con- usupru Spaniei i Portugaliei i 1ndeoselJi
sl~n ge guvernul romn s plteasc anu- asupra Yechilor centre de cultur i arl~
mite despgubiri. l n s chimbul de note ce d e la ~fadri'Cl, Cordoba, Barcelona.
u urma t cu privire la aceast chestiune n
lunile decembrie 1881 i ianuarie 188:.!,
Ghica a r espins cu fermi tate amestec ul Asup1a znodului de via al lui Ghi a
englez. El a artat lordului Granville c in <'Ci a proape zece a ni pc care i-a p etre-
a verile n1enionate fceau parte din "pa- cut n -capitala Angliei, asupra t t!m pera-
trimoniul na~ional" al Romaniei, ntreaga m entului su. precum i a supra nti nsclor
chestiune avnd un caracter de "a dminis- sale legturi n societatea londonez, a \ ca
traie pur inl erioara. s ne lase preioase amintiri unul d in cei
Cu mult mai dificile au fo!:> t di sc uiile d oi secr etari ai Legai ei, George Ben-
cu privire la problema Dunrii, purtate n gescu, i ntr-un '\.olum publicat du p mo<Jt -
un ii 1882-1883 dintr-un ndoit punct tle tea minbtrului. "Cea m ai mar e plceru
Yederc : a l 1nsurilor sanitare mui ntii, a lui Ghica, dup ce-i nc uia munuscriptclc
necesare pe par cursul fluviului, pe poriu n serta r - po\eslc te Bengescu - e ra d e
nea' ncredinat n 1856 Comisiei europene a se plimba pc j o:; n Londr a". Avind o
a Dunrii (Galai-Sulina) , i o.poi (!U pr1- mare pasiune p entru t eatru, part ici pa d e-
vire la p r elungicrea mandatului Comisiei, seori la m arile spect.arole, i ndeosebi la
care expira la 2-1 aprilie 1883, la extinde-
rea autoritii ci pn la Brila, precum r eprezentarea tragediilor lui Shakespeare,
i la reg ulamentul de n avigaie, ce a\'ea u n sompluoasele sli de la Lyceum, unde
s for1neze obiectul u nei noi conferine tl jucau Ellen Terry i Ir ving, la Gaiet y.
m arilor puteri. Alha1nbra; uneori pleca pc nc.atep ta tu
Conferina amintit s-a deschis la Lon- lu Paris pen tru a vedea pe Dela nno:v,
dra, la B februarie 1883. In urma opoziiei Coquelin i S arah Bernhard. Avea o "nu-
categorice a Germaniei, Romnia, dei era tur glumea" - relateaz Bengescu - .
~tat riveran i membr a Comisiei euro-
pene a Dunrii, n-a fost admis la l ucr da r cteodat intrebuinta o ir0nic "sar-
rile conferinei pe picior de egalitate - castk il", ,,muctoare". Spiritul lui eru
u~ cum guvernul de la Bucureti ceruse "mldrio::;, ager , ptrunztor'. Conversaia
p.ri n Ghica la 2 februarie -, ci numai cu c u el era "de un lung farmec". Intrunea
' 'ot consultativ. Aceeai situaie a fo~t .,cultura spiri tulul, delicateea liimrilin
creat ~i Serbiei, de asemen ea stat riveran, telor, distinciunea manierelor, moderaiu
ia r Bulgariei nu i s-a acordat nici un fel n ea ideilor i, mai pres us de t oate, bunu
de participare ~ub n1otiv c fcea p ar.te cre~tere'' ('e se cereau de la un diplomat.
din linperiul otoman.
h1dat d up deschiderea conferinei , ur-
Cu aceeai distinctie se prezent a ~i Ja
mnd in s tr u ciunile guvernului s u, Ghica marile recepii de la Curte, unde s e intre-
a adresat un ener gic protest p reedintelui inea cu regina, cu prinul de Wales, viito-
ei, lordul Granville, preciznd c se "afl rul rege Eduard VII, cu premierii Gladstone
n necesitate de a declina onoarea de a i Salisbury ~i cu numeroase alte ilustre
asista le edinde conferinei i , n numele personaliti . La plecarea sa, adaug
guvernului romn, s fac r ezervele cele Bengescu, a "lsat n capitala 1\fat'ii Brl-
mai solemne i s protes teze mpotriva ta.nii suvenirele celt! mai plc ute i cel~
hotr1rilor ce ,or fi luate fr parti.c.iparea mai mgulitoare pentru Romniau.
Romniei, declarndu-le n eobligatorli pen- Cnd a plecat din Anglia - la inceputul
tru ea''. hmii septembrie 1890 - Ghka ndjdui~

29
sA be reJotoarc . Bolnav lnsA, el nu ~1-a
mai putut realiza dorina, la 30 septem
brie prezentndu-i demisia pe motive de FI IER BIBLIOGRAFIC
s nta te i vrst nai ntat. La 3 octom-
I. CHICA, Scrisori ctre V . Atecsa:ndrl,
brie, demisia i era primi t. Bucureti, 1967 : Idcm. Documente ttterare
Ultimii ani ai lui Ghica au fos t triti , in.e<LtLe, publicate de o. Pcurariu, Bucu -
dureroi. In afar de unele !participri l u reti, 1959 ; Idcm, Amintiri din pribegta
ctu pc1 18.;x. edlt ia Olimpiu Boito, Craiova,
edi nele Academiei n rmas aproape :tot l!Hl , Vl l l. I ; P. P . Panaitescu, P tanurit<.! lu.L
timpul la Ghergani. Sla.bit i [ncovoiut, se 1. CimpZncanu. pentru unitatea nalonaW.,
mica din ce n ce mui greu p e aleile p a r n ,,Anuarul I nstitutului de istorle naio
nal", Cluj , 1922-1925 ; I on G h.ica c(ttre
eului. Jn cele din urm, o paralizie l-a N . BLcescu. ScrtsoTl.. inedite din vremea
intuit la pat, n emuj rm1nndtt-i vii dect J:>ribc(liet, publicate de G. Zane, n "Ana-
ochii i glasul. Din trecutul plin de atitea lele Academiei Romne", tom. XXV, 1943 ;
V1ctor Slvescu , Corespondena Lui l on.
e\~enimente cruciale, a mpletitl uneori G hicu. ctL D i.mitr te Stutdza, n ,.Analele
crmrpeie de amintiri, pe oare le-a d i~ct.a:t Academicl Romne". 1!>43; George Bengescu,
soiei sau iicei snJ(l. Vechea putere de C Ueva suvenire ate carierei mete, Bruxelles!
1899 ; Vasile v. liane, Formaf'ea Ol)intunt
e vocare a disp rut ns. Kimio nu mai j?unceze asupra Romdniei fn secotut aL
amintete vigoarea de altdat a marelui XIX- tea, voi. I , 1929 ; Vasile Netea, c. A .
memorialist. Roscitt, Bucureti, 1970 ; Const. c. Giu-
xescu. Vtaa i opera ltti Cuza V odll, ed.
La 21 apl'ilie 1097, in primele ceasuri a II-a, 1970 ; Titu Maiorescu, ls-
Bucureti,
e le dimineii, Ion Obit'a n cet a d in torta contemporan a Romltniet, 1866-1900,
via. Bucureti, 1925 ; D . A . S turdza Recueit de
docttments relatijs la tibert<i de naviga
tlon du Danube, Berlin. 190~ ; D. Pcura
l'iu, I on G1tica, Bucu reti, 19135 ; Nicolae
L i u. Cat alogul corcspon.ctenei tui Ion
G htca, Bucureti, 1961.
Ltsabcma.. - .

BO
-
sosite la redactie
~

o premiera
V
editorial de prestigiu
Sub ngrijirea unei comisii formate d in crrii, rolul i importanta insurec~iei na-
ION COMAN, DUMITRU DAMACEANU, ionale antifasciste armate a Romniei de
ION GHEORGHE, GEORGE MACO- la 23 August 1944, care a modificat net
VESCU, V ALTER ROMAN, IACOB situaia politic i militar din sud-estul
TECLU i GHEORGHE ZAHARIA, a Eu1opei n fn\'oa rea coali\iei antihitlcristc.
aprut n Edi tura Politic volumul Marca 'l'ot astfel, snt puse ntr-o vie i conclu-
conflagraie a secolului XX : al doilea dent lumin 1uptele ostailo r notri , cot
rizboi mondial. Este o lucrare de mari la cot cu ostaii sovietici, pentru eliberarea
proporii - n toate sensurile acestui complet a rii, ca i participarea arma-
cuvnt. In cele peste 700 pagini, croni ca g i- tei romne la eliberarea Ungariei i Ce-
ganticei ciocniri armate se repartizeaz n hoslovaciei.
25 capitole, care abordeaz nu numa i as- Volumul se ncheie cu un bilan~ eco-
pectele militare, ci i implicaiile politice, nom ic i militar al rzboiului i cu o tre-
economice i sociale ale cataclismului. cere n re vist a transfo rmrilo r surve-
Amplele surse d e documentare ,folosite cu- nite in confi g uraia social - potHic a 1urni i
prind atit m ateriale inedite de arhiv, ct n primii ani postbelici, un ultim capitol
i lucrri publicate, incepind cu documente
sau memorii i sfirind cu lucrri i studii ocupndu-se de semnarea tratatelor de
de istoriografie, comunicri, articole etc. pace i de situaia Germaniei.
Colectivul de autori - format din Printre preioasele ane>:e, semnalm o
GHEORGHE CA2JAN, NICO~AE COPOI U, cronologie care acoper mai bine de trei
ION CUPA, :DEONIDA :DOGHIN, N. Z. decenii (1918-1951) i o ser'ie de indici
LUP U , AMXANDRU IPERCO, DU- care ajut la o rapid orientare pe pro-
MITRU TUU, CONSTANTIN UCRAIN, bleme (fore armate, nume de persoane,
GHEORGHE UNC, ALEXANDRU V IANU denumiri geografice, organizaii politice,
i GHEORGHE ZAHARIA - urmeaz partide, pres, in stituii, intreprinderi).
firul cron ologic al evenimen telor. Toat Executate cu acuratctu, numeroasele hni
partea I este consacrat oedoadei ante- expliciteaz situaia de pe fronturile con-
belice. reliefind cu o deosebit pregnan flagraici.
modul cum politica de conciliere practi cat Extrem de abundenta istoriografie a
de puterile occidentale s-a tradus print r-o cel ui de-al doilea rzboi mondial nre-
lung serie de prime de n curaj are a cor- gi s treaz nu num::~i diferite interpretri
date fascismului i a fcut jocul celor i judeci de valoare, ci. ~i di\'crqenc n
ca1e au mpins omeniTea pe fntalul to- ceea ce privete anumite dntc, cifre i
bogan al rzboiul u i.
fapte concrete. Autorii \'Olumului de care
Inccpnd cu 1 septembrie 1939, lucn1rea ne ocupm uu optat uneori pentru o
ne permite s urmrim desfurarea osti-
singur versiune, silii probabil d e spa-
litilor pe diversele teatre de lupt : Eu-
iul limitat s renune la menionarea ce-
Opa, bazinul Atlanticului i al Medite-
ranei, zona Oceanului Pacific i As!a. lorlalte. O oarecare nedumerire strnete
Capitole speciale snt nchinate consti- preponderenta n bibliografie a traduce-
tuirii coaliiei antihitleriste i relaiilor din rilor in francez a lucrrilor germane,
cadrul su. De-a lungul a trei capitole, britanice i amer icane. !n sfrit. ce,a mai
micarea de Rezisten d in E u ropa este mult atentie ar fi evitat unele erori i
analizat , cu o rem arcabil competen, inconsecvene n ortogr afierea numeLor
n procesul ei continuu d e d ezvoltare. Pr proprii i a termenilor strini.
b uirea blocului fascist apare. astfel, ca o Snt observaii care nu afecteaz cu
consecin ineluctabil a presiunii conju- n imic remarcabilele caliti nl e volumu-
gate pe care au exercitat-o asupra lui for- lui, o veritabil premier n istoriog rafi a
ele armate ale coaliiei antihitleiiste - noastr. De o incontestabil valoare pen-
i n primul rnd cele ale Uniunii So-
,ietke, care a purtat greul rzboiuJui - tru specialiti, el se adreseaz n acelai
i miile de detaamente ale "lupttorilor
timp unui public larg, cruia i fnce acce-
fr uniform" - patrioi i antifasciti sibil o pasionant problematic. Faptul
din difer ite ri avnd in frunte p e co- c ,,t1agazin istoric" fi~ureaz printre
muniti. periodicele m entionat(! 1n bibliografie con-
t\ utor.ilol' Je revine meritul de a fi tiut slituie un motiv de mndrie p entru re-
s ncadreze, n contextul general al lu- vista noastr.

31
"

CND CEA MAl FRUMOAS V1RST A OMULUI


ERA UN CALVAR

(U1mare din p. 8) de pild, de 5 pogoane, 2112 de lucrat pen-


tru moier i 2 1/2 pentru sine, plus clac,
dijm, c ratul cu care etc., tot pentru
,,Regimuj de 1nunc al fe meilo r este

a proape totdea una la fel ca al b rb a~ ilor. moie1. Cu m ijloacele existente, adic cu

Lucreaz n acelai timp, n acel eai lo- un plug r uginit i cu anima le sleite i tu-
cul'i , in aceloi mediu, cu aceeai du rat berculizate, a~ea ~t munc cere o durat
d~ munc, aceleai repau l uri i dup a ce- de 15 i 16 ore pe ~i, de la rsritul pn
leai sisteme de munc : cu o ra, n acord la apus ul soarelui. i ca r ezultat, ranul
etc ... ns femeile a u salarii, ca i bieii nu-i nsuete nici minimul necesar pen-

de sub 18 ani, cu 40-500/o mai mici de- tru tra1 [... ]


dt ale brba~ilo r' (l nspect. !Yluncii Arad, Situaia tineretului agricol avnd ca
p,:;. 372). Cu toate rezervele pe care n i trstur principal lipsa de pmnt, i

le-am imp us usupro exactitii r a poa rte- impune un anumit fel de munc, cu o
lor oficiale, socotim inutil de o comenta durat excesiv de l u ng, cu o salarizare

citatele de mai sus. chiar sub minimul necesar de trai.


Aceasta reiese, desigur, din situaia ge-
..
'
' '
. . neral a rnimii.

cu plugufruglnlt. 15-16 Monografiile speciale din diferite sate


ore pe zi nu pot dect s ilustreze diferite laturi
ale problemei, n cadrul fixat m a i sus.
Situai a t ine retului n producie, pe care
H.mne s vedem acum care este si-
n -a m atins-o dect n linii gener ale, este
tuuUa tineretului agricol, care [ ...] se ri-
astz i o prob l em, care cerc o grabnic
dic la 1 725 000, i acesta numai d in ca-
r ezolvare.
tegoria celor de 14-20 ani [... ]
I a t care este - repet m - dup da 4

Dup cte tim, economia ag ricol n u


tele statisticii oficiale, situaia economic
este indu strializat [ mecanizat - n .r.]
a tineretului romn. Ar ttebui s artm
n Homniu. Cele c:leva sute de tractoare
cum se prezint lucrurile din punctul de
i muini agricole existente n u schimb
vedere politic. C c i pentru ce rcettorul
cu m ult caracterul metodelor napoiate de experimentat este un lucru tiut c sela -
m unc din agricultura romneasc. via economi c are drept consecin r pi
N um rul muncitorilor agricoli care se ren libertilor politice i invers, inctu
vor fi ridicat n Romnia la un mi1ion, ~ a rea politi c este un mijloc sigur pentru
conine des ig ur i un procent de ti neri. continuarea jafului. D eocamdat, in rn-
Majo ritatea snt oc upai la munca cin- durile de fat, n u vom face dect s amin-
pului n condii uni semifeudale [... ] tim principalele atacuri la libertatea po-
Neavnd putina de a prsi satul, fa- litic a t ineretului 1 pervertirea rasista-
bricile neputndu-i absorbi (nchiderea rzboinic prin coal i celela lte insti-
fabricilor face s nasc o revenire la sate tuii educative, interzicerea erganizrii
a unei pri proletarizate din rnim e), sindicale i in p~rtide a tinerilor, organi-
ei recurg la felul de mun c ntrebuinat zarea i subvenionarea agitaiilor fas-
n general n Romnia, adic la munca n ciste.
parte.
Nu putem aduce aici citate oficiale ale (Textele au fost extrase dln fondurile
Arhlvel Institutului d e S tud ii I storice l
unor a stfel de contracte, dar, in linii ge- SoctalPo Utice. a le Arhiv elor Statului d in Gaw
lai i dlo publlcatltle : , .Tin ruJ le n tntst",
nerale, ele se fac "n bune condiii" [dup "Studentul revolutionar" J .. cuvintUl llber".
Au fost pregittte p entru p ubllcare de
aprecierile oficiale - n .r.] ! cind e vorba, l\1. TEFAN l F. TANASESCU).

32
t
Pe verso : In vtzmnea
ar t itilor medievali ro-
mni, demni continua-
tari ai artei bizantine,
elementele realiste ca-
p t o mare pondere ;
n n aosul bisericii de la
Sucevia, imagin ea fi-
del a unei corbii de
la sfritul sec. XVI

Sus : Bisenca Sfinta Sofia din Constantinopol pstreaza


nepieritoare mrturii ale artei i istoriei Bizanului. lmp
rteasa Irina - mozaic din sec. XIII
Stinga : Docume nt emanat
din <:ancelaria mpratului
Alex is III al Trapezuntulut

Pe verso : Decorai e de
bolt specific bizantin

Jos : Feeric de culori m

- Palatul lui Teodori c de la


Raven nA
. e microarhiva "magazin istoric" e

Noi am mai ura, am mai ura,


Dar ni-i c vom insera.
Pe 1a casele el um.ncaron st r
[)('parte de casele Hoaslr<';

-
C<1 noi nu sitttC'm c/up-ClH'I.
( t tocmai de la Cuc(l Muca,
Unde i miimlipa crt nuc:cr,
})r.-o ]Hl '('.W; c/upC<!
" Cu c
11W IUCCI

Al 1

SCi

'
IHJ

J.
fure furnic(l .

' ... ' : \

Prof. dr. doc.


AUGUSTIN Z. N. POP

Aceste versuri reprezint formula de publice, fdnd inoperantA aciune-a sama-


retragere a urtorilor dintr-un vechi plu- volnic i consfinirea ei juridi c. ?vio-
guor din Muntenia. Care este semnifi- ierul Vrzaru, n aceast situaie, i-a
caia lor? Ascund ele unele real:ti vndut pmnturile de la Cuca-Mci altui
istorice, verificabile pe cale documentar? proprietar i mai hrpre, Dimitrie Ha-
Orice ncercare de a le da o interpretare ciulea.
trebuie, firete, s porneasc de la enig- In 20-21 septembrie 1869, Haciulea,
matica i pitCireasca denumire: "Cuca- sprijinit de judectorul G. Protopopescu,
Muca". de portrelul din Piteti, de inginerul
Intr-adevr, n judeul Arge se g Marianovici i de formaii j andarmerti,
sesc comunele Cuca i Mci, foarte a incercat, la rindul lui, aceeai nclcare
apr opiate una de alta, fdnd azi un truF de pmnturi. Riposta rneasc a fC'St
obtesc. G eografic, ele sint situate prima prompt. Mo-?Tienii, plm~ii, lctuul
la 15 km nord de Piteti, iar a doua la locului, tnvtorul Ion Teodorescu din
19 km. Meniunea lor in pluguor are, Cw::a, preoii de acolo, rl.marii i nota-
fr nd oial, o semnificaie social. rol au dat buzna peste cei ce voiau s
Inc inainte de 1848, la Cuca-Mci le fure pminturile, au rupt lanurile de
d ocumentele semnaleaz micri r msurroare i, narmai cu cozi de
neti. Furai, prin sentine judectoreti, sape, cu furci, pari au pus pe goan vir-
de ctre moierul Ion Vrzaru, plugarii furile administraiei, pe proprietari i
locului s-au impotrivit dirz ori de cite chiar pe dort'bani.
ori s-a ncercat nclcarea imaului i a Forele militare concentrate n zilele
micilor lor loturi. Astfel, in 1867, btrnul urmtoare la Cuca-Mci au trecut la ac-
moier V.rzaru, profitnd de trecerea ce iuni violJente, degenernd n atrociti.
o avea n capitala judeului .i n capitala Aceste vandalisme ordonate de moier i
rii, ca rud aprCipiat cu prefectul li- i d e autoritile locale au indignat opinia
ber al de Arge, a incercat s nesoco- publi c. Cu nflcrare, B. P. Hasdeu u
teasc drepturile stipulate ranilor prin luat aprarea ranilor n ziarul "Traian".
refor ma din 1864, fat pentru care a In fruntea numrului 71, din 21 octom-
gsit m omentul prielnic s ntrebuineze brie 1869, el reproducea urmtoarea co-
samavolnic organele de stat, pe subpre- respCi nden din "Romnul" lui C. A. Ro-
fect i pe magistrai, pentru ca, prin setti :
~urprindere, simulind verificarea unor "Mergnd la casa lui Ion Radu J\.fi u-
msurtori, 5 cotropeasc arinele mo- lescu, ce era lng drum, d. prefect i
.nenilor. d. procuror au stat cu cruele n drum.,
ranii din Cuca-Mci s-au opus cu er d. subprefect Zarafescu, cu d. Dimi-
fora jafului, au rupt lanurile ingine- trie Haciulea, au mers n cas cu mul-
rului hotarnic, au pus pe goan pe re- ime de gim.darmi, au pus mna pe soia
~ezentanii administraiei i iorele numitului -a btut-o.
3 -!.Magazin fsfbrle nt. 9
S7
I magini din vtaa satuLui tn preajm a r efor-
i gsind d. subprefect zece galbeni i mei Lut AL. I oan Cuza : t lLran ta arat...
cinci napoleoni ntr-un ciorap i ciorapu.
in imineu, pus pe o poli, soia lui I on
Radu a pus mina c s nu-i ia banii ;
ear d. subprefect Zarafescu a nceput a-i pri n sparger ea uilor -a lzilor. A ici, pe
da cu biciul peste ochi i peste burt . cfnd f em eia era legat, gendarmii guv er-
Femeia, fiind nsrcinat, a lepdatJ co- nului luar 22 gini, 7 cur ei, 9 gte i
pilul i este n grea zacere. mai multe obiecte i haine".
i s-a spart pivnita i s-a vclrsat un M. Koglniceanu, ~e atunci ministru de
butoi cu vin, lundu- se i 5 gini. Interne, a ordonat anchetarea cazului, iar
La casa lui Stanciu Gheru.u, adjutoruJ presa de peste hotare a relatat vaj nka
de primar, tot asemenea prefectul i pro- impotrivire. In Adunarea Deputailor s-au
curorul au stat fn d1um ; i d. H aciulea produs interpel ri -care au ve ~tejit com-
cu subprefectul i giandarmii au spart portarea administraiei locale i a organe-
ua casei, au spart lada -au luat 200 gal- lor represive fa de ranii argeeni.
beni, cis1'71e i t ot ce au gsit n cas. uat t ex tul a dou t elegrame ale lui
Apoi au spart ua ca sei lui Dumit-ru Mihai Koglniceanu adresate !Prefectului
Rdulescu -au luat 22 napoleoni, 13 gal -
beni, 6 icosari, osebit de .pinze . c.l. i
arge.5an, din care r eiese ca nu concepea
~'\ se solida rizezc in nici un fel cu sub-
cnd mama lui a pus mina pe chimirul
cu. bani, geandarmii Lisand1'U i Matei cu _alternul su :t=e linie admin istrativ :
sbiile i-au tiat mina, i altii au pus- o
jos -au jucat cu picioarele pe dinsa i .,Esp. 2/ 11.1869
i -au eit .maele.
Zisu pref ect
Pitesci
Jaful in psri i tn tot a urmat.
Lui 1on Florea i-au luat 2 icosari,
10 gini, 2 curei, o gsc, dou vedre Pn m,ai ntei nu se vo1 ce rceta la
faa locului p lngerile locu itorilor despre
rachiu, 3 vedre vin, 40 oca ceap i nu-
trimentul dupe un pogon de loc. maltratrile ce au ptimit i u r mnd a
Lui Mihai i s-a vrsat 25 vedre de ra- veni acolo o comisiune nici nu voiesc s
chiu de prune i i-au luat 7 gini ." aud de aducer e n i m plinire a u nei sen-
Dar lista pagubelor este mult !Prea tine car e dateazli de la 1846 *, i pe care,
Jung pentru a o reproduce i ntegral. O n timp d e 23 de ani, nici un guvern n-a
d ureroas impresie p rOduce menionarea socotit de cuviin de a o aduce la m
la tot pasul a pusttirii gospodriilor plinire. _ D. Haciulea dar m ai puie-i
ranilor sraci , de la c are nu s-au .p utut pof ta-n cui. Cum i~m mai spus, i-o
jefui dect cele necesare hranei. Iat nu- spun i acum i foarte categoric, nu voesc
mai citeva exemple : a me face esecutorul. strimbtilor vechi .
.,De la Florea Mutu 10 gdini, un cortel D. H aciul ea accepte sosir ea l a puter e a
nou i 4 banii porumb. unui ministru cumtr u cu Dsa. Nici Dta,
De la Marin Mihai 3 g"tte, 2 gdini. nici subpr efectul, nici un singur jandarm
De la F'Lor ea Vladu 5 gini i 2 banii nu va merge n 22 la aducerea ntru t m-
porumb.
De la I on G. !11aus 7 gini... * Molerul H actulea invoca aceast veche
sentin, d at in favoarea fostului proprietar,
n sfrit n <'asa lui Nicolae Flor ea pentru a justifica tnclcarea p lirntnturllor
l ctuul s-a operat "ca p1etutindeni, ranilor.

38
..
... i la pr4ttu1 porumbutut
for contra avtorltdit administrative i
judiciare", c ,,fndemntnd i agfttnd ~
obtea celor ali !ocuttori a se fmpotnvi
cu fora t {... } nvltnd unU dintr-fRii
plinire, care i fr aceasta se va sus- asupra lanului D. Inginer i Z-au rupt i
penda de 1ninistrul de justiie. alii cu
ciomege i pari fn mfini ce sco-
Ministru sese de la un gard au fnceput a levi pc
KOGALNICEANU4 . clorobanii ce !nsoea pe D. Sub-Prefect,
rnind pe trei dintr-fn.tt".
Cealalt telegram sun astfel a
"Exp.7111 (1869) To~i, din pricina GJI"'testelor opiniei
Brttescu publice, ConsUiul de Minitri a fost ne-
Zissu prefect voit: s di1ipunii Q anchet militar. J?e
Pitesct linia acestei anchete, raportul eoloftelulul
Cornescu, com.andaJttul diviziei din care
Imi este cu neputin a rosti un sin-- au !ost luai dorobanii trimi~i la Cuca.-
gur cuvnt n cestiu.nea Mcu.lui, pn Mci, a relevat unele ttllJ)te, demonstrlnd
nu voi vedea cercetarea procu.r01't..tlui. ingerinelo [ndurnte de rani, vanda!is-
Con.stat numai un lucru.. Cind mi-ai ce-
r-ut dorobani i i-am dat cu rezerv i mul forelor militare. Ca o concluzie a
pe rspunderea dtale. raportului, se arat c .,pentru cele pe-
trecute n comu.n.a Cuca-1\fci [ ...) respon-
Romnul cnd a vorbit despre atroci-
tile de la J\-1cu nu. a zis c ele s-au sabilitatea nu cade decit asupra oficerilor
fcut de Dta, ci a zis c ele s-au fcut care comandau. i autoritii administra-
de dorobani. tive, din a edrei iniiativ s-au ocasionat
Cind te-am intrebat despre aeeste, Dta acelle desordini" . Represaliile, constind
mi-ai rspuns c totul este minciun i in jaf ~i bti, de.)l "ordonate de admi-
nu s-a fcut nici o violen i mi-ai ce- nistraie", erau "oprite de disciplin i
ru~ voie de a trage pe calomniatori n chiar nefolositoare, cci in acel timp co-
judecat [ ..] muna nu era in revolt, ci era mai aproape
KOGALNICEANU". pustie".
De team ca alte mase de tplugari din
Prin Ordonanta de t>ri.mitere n jude- Arge s nu se rscoale i, ~narmatc, s
cat din 19 ianuarie 1870 a judectorului se indrepte spre Piteti, dnconjurnd rprc-
de instrucie Nicolae Bjescu de la Tri- t oriul, Curtea ode Casaie din Bucureti,
bunalul Arge, au fost trimii sub stare la cererea im;istent a prefectului i a ju-
de arest "pentru rebeliune" un numr de dectorului de instruc\le, a strmutat, la
33 rani din ambele comune. mijlocul anului 1870, procesul Ja Cmpu-
Se inelege c s-a cutat s se as- lung-.~.Jusccl, sre disperarea arestailor.
cund m spatele dnstruciei judiciare Dup citeva amnri de termene, com-
arestrile nemotivate, intimidrile :fr pletul de jurai musceleni, format n
nume, btile "la spate", schingiuirile ~i mare (parte din rani .i tirgovei de mar-
tob :felul de alte icane din till\Pul "pro- gine, muli dintre acetia din urm i
cesului rebeliunii" Jocuitorilor din CUca 4
ei de 0brie steasc, a pronunat, in
~Ici. Astfel, in actul amintit mai sus sfrit, achitarea mo:nenilor revoltai de
se im}:uta arestailor c .,s-au. opus prin la Cuca-Mci.

30
.

.
... ~
A fost vtnovat generatut Gametin ?

- . . .i . "_ . ..

GENERAL ANDRE BEAUFRE

In mentortne de fa, un participant activ la al doilea rzbol ntondlat, martor al


evenimentelor tragice pentru Frana din primvara anului 1940, s ubliniaz. efectul nefast pe
care l-a avut demoralizarea comandantilor i o~ta.llot tocmai cind primele cUvlzU PANZER
ar fl putut Il oprite.

Yn dimineaa zilei de 10 mai (1940 - melin fredona, p limbindu-se pe culoarul


n.r.), am fost trezit de explozii1 e bom- cazematei, cu un aer marial i satisfcut,
belor. Faza rzboiului de atE-ptare se n- pe care nu i-l vzusem niciodat.
cheiase, avea s nceap btlia *
Doumenc m-a trimis de nd at la Vin- .
cennes. pe Ung generalul Gamelin (co- O catastrof Imaginar -:
mandant suprem al forelor franca-brita-
nice - n.r.). Am sosit acolo la ora 6,30, n Armatele s-au pus n micare, conform
momE-ntul in <'are s-a dat ordinul de ex- unui orar judicios, i au fost intimpinate
pediere a trupelor noastre n Belgia. Ga- cu mult entuziasm n Belgia. Dar a u ip-
* V ezi Charle:; de Gaulle : Aa a Inceput
ceput s soseasc tiri din ce n ce ma1
lupta~ ,.Magaz1 n U,'toric", anul 1, nr. 411967. pr oaste. Situatia n Olanda e ra critic.. Pa-
40
rautitii i Coloana a cincea'* semnau \Blindatele germane au strpuns linia
dezordine la Haga. La 11 mai, un deta a noastr i au ajuns la Bulson.
ment german a ocupat podul de la Moer- ln faa hrii, Doumenc ncerc o ma-
dijk, izolnd Ola nda de orice eventual nevr : trebuia nchis brea. Dispunea de
ajutor. Mai grav era situaia pe frontul trei divizii de tancuri. ntreaga noastr
belgienilor, oare trebuia u s reziste pe rezerv de blindate. Divizia 1 tancuri se
canalul Alber t , pn la instalarea noastr afla n Belgia, n drum spre regiunea
pe rul Dyle. Or, ei se retrgeau ct: o vitez Charleroi. Ea avea s contraatace dinspre
nfricotoare. Se vorbea chiar de abando- nord spre sud. Divizia 3 se afla la sud de
narea canalului Albert. Mai aveam oare Sedan. Ea avea s contraatace dinspre
timp s formm frontul nostru inainte de sud spre nor d. Divizia 2 tancuri, ndrep-
venirea inamicului ? tat spre rul Dyle. putea contraataca din-
Alt motiv de ingrijorare : la stnga ar- spre vest spre est. Astfel, cele 600 tancuri
matei engleze, armata lui Giraud nainta ale celor trei divizii urms u s-i nchid pe
prea repede, n timp ce in centru a r mata germani ca intr-o pung, obligndu-i s
l ui Blanchard era n intirziere. Da r totul se retrag de cealalt parte a Mosellei.
prea remediabil. La 12 mai, armatele
noastre erau pe linia fi xat, unde a u avut
ins surpriza de a nu gsi obstacolele anti- ... i efectele el
tanc pe care belgienii ar fi trebuit s le
instaleze. Se credea c lupt ele vor avea Realitatea faptelor. aa cum o cunoa
tem astzi , nu seamn ctui d~ puin cu
loc a doua zi pe venicul mp de btlie cea nfiat de generalul Geo~ges...
Waterloo-Charleroi. Pr eliminariile erau .. .In ziua de 13 mai, forele germane au
ncheiate, partida ncepea cu adevrat. atacat, intr-adevr, Sed1nul i infanteria
In ziua d e 13, avioanele de recu nvatere lor a traversat Meusa. Trupele noastre au
au descoperit c efortul ge.rman nu se de~ rezistat, n ciuda bombardamentelor. La
fura n Belgia, ci pe a xa Luxemburg-Me- ora cnd Doumenc lua deciziile amintite,
zi(~res. linia noastr nu fusese strpuns. Dar
Aceast direci e a loviturii principale a spre sear, Corpul de armat - care
fost apreciat ca fiindu-ne favorabil, lupta alturi de cele dou d1vizii de rezer-
ina micul a n gajndu-se ntr-o regiune care viti - primi vestea c frontul fusese
forma un fel de intrnd ntre Meusa i rupt, ceea ce era inexact. Comandantul
linia Maginot, de unde germami nu mai artileriei, care avea s se sinucid chiar
puteau iei cu uurin . Increderea n va- n ziua aceea, telefon personal tuturot'
unitilor, ordonndu-le s distrug arma-
loarea defensiv a poziiilor noastre era mentul i s se retrag, strnind pani c.
att de mare, nct dou divizii de rezer- Cteva tancuri franceze, deplasate n
viti au fost trimise la Sedan.
cursul nopii spre Bulson, au fost luate
Seara, tr7iu, m-a trezit din somn tele- de fugari drept care blindate germane.
fonul generalului Georges (comandant al Zvonul a fost imediat transmis la Marele
frontului de nord-est - n.r.) : cartier general, iar la ora cnd toate tancu-
- Rugai-! pe generalul Doumenc s rile germane se aflau nc la est de Mosella
vin imediat! generalul Georges avea moralul zdrobit.
Peste o or am sosit la castelul de Ia Prbuirea lui avea mai multe cau7e.
Ferte-so us~Jouarre, unde era instalat car- Intii, sntatea ; apoi, trebuie inut seam
tierul gen eral al comandantului. Salonul de ocul surprizei : tactica noastr se
servea ca sal a hrilor. Cldirea era cu- baza pe ncrederea n defensiv - i i at
fl:lndat in intuneric, cu excepia acestei c, de la primul oc, IJOziiile ne erau
camere, luminat parial. Atmosfer de fa- sfrimate.

milie care vegheaz la catafalcul unui In sfrit, de trei zile, afluxul de tiri i
informaii inea toat lumea cu sufletul la
mort. Ge neralul Geor ges, palid, s-a sculat gur. De trei zile, toate tirile erau proaste.
brusc i a venit $n ntimpinarea lui Dou- Cnd a sosit o tire c-atastrofal., nimeni nu
meno. s-a ndoit de veridicitatea ei.
. - Frontu l nostru a fost stt-puns la Aadar, n seara de 13 mai, armata
sedan!
francez era practic intact, dar coman-
5-a prb~it tntr-un fotoliu, nemaipu- damentul ei - demoralizat.
tindu-i stpni plinsul. A fost primul om ...Divizia 3 blindate urma s declaneze
pe care l-am vzut plngnd n aceast contraatacul spre Sedan. Ateptam veti :
btlie. In cele elin urm a explicat : dup comarul a reinceput. Contraatacul a fost
~n bombardament aerian, cele dou divizii amnat pentru ora 16. Intre timp, aflasem
de rezeryiti lsaser inamicului cale liber. c armata generalului Corap, care trebuia
s reziste pe riul 1\IIosella, fusese tnfrint.
Coloana a ci ncea - termen f olosit din Contraatacul de la Sedan a fost din nou
~ea r l zbo1Ului clvU din Spania (1936 1939),
pentru a d esemna organizatne care sprijlnE:au aminat. Orele treceau, iar noi simeam cum
influena Germanie! naziste finanate de B erlin. situaia devenea din ce [n ce mai grav.

41
Germanii au trecut l\1osella i armata lui nicele de inmormintare. Numai Ga melin,
C'ora p s-a frm i a t cu o Uimitoare u.urin informat c guvernul avea s-1 inlocu-
\i't. Nici o tni rare : arma ta lui Corap se iasc , brava, strdui ndu-se s gseasc su-
mb1cn greu din cauza numrului mic de bioote de conversaie i chiar s glumeasc.
~usclc. Avangrzile sa le au atins Mosella Vorbele lui sunau f als. In cele din urm,
la ora stabilit, da r rest ul efectivelor r a sosit desertul: un tort imens, acoperit cu
msese n urm. Apariia t ancurilor i a f ructe glasate. Era grotesc i patetic. A fi
bombardierelor germane i-a u silit p e ai vrut s mi se prbueasc tavanul in cap ...
notri s se retrag. Intregu l corp d e ar- Gamelin a mincat cu poft, i-a but ca-
ma t s-a demoralizat, tinainte de a ncep e feaua i a p lecat, la fel de imperturbabil,
lupta. Brea devenise r ealitate i a vea o salutat pe peron de o gard de onoare. Nu
asemenea amploare, incit catastrofa e ra ~-a m m ai revzut niciodat...
i mi nent. Era 14 m ai, btlia nu ncepuse Triam in plin dram. Aveau oare ar-
decit de patru zile ... m atele din nord timpul necesar pentru a
La 15 mai, au fost stabilit e msuri ener- se retrage? Toat atenia noastr s-a con-
gice ; generalului t:orap i s-a ~uat comanda. centrat asupra pumnului blindat al Wehr-
machtului, care nainta Sn direcia mrii,
Un tort
,. cu fructe
,.,. glasate cu ritmul egal al unui tren. Cu toate c
armatele noastre primiser ordin s reziste
cu orice pre, ,,pn la moarte", naintarea
Din neferic ire, sorii s-au incpnat s germanilor nu a fost nici mcar inceti-
nici o veste de la cele trei divizii de nit. i doar avangrzile germane nu erau
tancuri. Puternicul contraatac proiectat a fonnate decit din cteva zeci de tancuri i
murit ~nainte de a se nate... de camioane, msoite de motocicliti.
La 15 mai, germanii erau l a Vervins. 'IT'otui, orice ifezisten se prbuea in
Nimic nu mai apra Parisul i nu dispu- calea lor. Un va l de groaz, rsp!ndit de
neam de nici o rezerv. Btlia prea ire- refugiai i de soldaii in debandad, pre-
mediabil pierdut. ceda inamicul. Dou tunuri i o sut de
La 16 mai, situaia s-a nrutit. Blin- oameni hotri izbuteau, ici i colo, s-1
datele germane au atins Laon. Cu viteza in n loc cte o jum tate de zi ; de fapt,
cu care tnaintau, aveau s fie la Paris nicieri nu i s-a opus o lupt adevratl
peste dou zile. i aceasta mai mult din pricina unor fac-
La 17 m ai, lovitur de teatru e blindartele itori morali, decit a unor realiti mate-
germane au ocolit Parisul, ~ndreptindu-se riale. Parisul era deocamdat cruat, dar
spre vest. armatele noastre din nord erau izolate
La 18 mai, am f.ncereat s oprim ina- de grosul forelor aliate.
micul nt re Aisne i Maubeuge, ht timp
ce o divizie blindat, sub comanda colo-
nelului de Gaulle, a contraatacat dinspre "Foarfecele.. nu tale gttul
sud. ,
Dar, la 19 mai a fost ameninat oraul ln seara zilei d e 19 m al, generalul Wey-
Amiens. Situaia rupQlor noastte. care gand l-a nlocuit pe generalul Gamelin.
rezistau eroic tn Belgia, era extrem de Niciod at o motenire n u a f ost mai ca-
periclitat i nu puteam privi, fr a tastrofal.
reaciona, tentativa gennanllor de a le Scund i slab, Weygand prea ttnr, cu
jzola de restul forelor franceze. Gene- toate c trecuse de aptezeci de ani. Ele-
ralul Doumenc, care foea naveta intre gant, fugrijit, amabil, d ei uneori tios i
Gamelin i Georges, a socotit neoc6811 ca ironic, era inzestra t cu o mare energie in-
Gamelin s intervin direct. terioar, tnsoit d e o suplee fizic uimi-
- M duc s-1 caut f, m i-a spus. toare.
De indat ce a intrat n salonul mare, Armatele noastre fuseser despicate i n
Gameli n a anunat, calm i grav, noile mijloc, dar blindatele germane, car e avan-
sale directive. A !nc&put ~ntr-un fel sau spre Ahbeville, se deprtaser la
curios : "Fr a dori s intervin in con- cteva zile de mar distan de gr osul tru-
ducerea btliei".. . A I'lecomandat retra- pelor. Dup expresia lui Churchill, intr-o
gerea armatelor din noN, inclusiv a celor scrisoa re ctre Weygand, ,,animalul ii sco-
bclgiene i bri tani.-c, la sud de riul Somme. sese capul afar din carapace". "Grtul'
Decizia era nocesar , dar tardiv. era alctuit doar din cilteva divizii. N-a r
Apoi ne-am aezat la mas. Gamelin era fi fost oare cu putin s se uneasc cele
la fel de calm i indiferent. De:funul mi-a d ou j umti ale armatelor noastre,
lsat o amintire groaznic. Buctarul, de- tind acest gt subire i ncercuind astfel
mora lizat i el de infringere, a vrut s-i forele blindate a le inamic ului, care in-
doved easc patriotismul pregtind un cereau s tnvlui e flan cul n ostru stng ?
adevrat banchet de nunt. Dar generalul Weygand s-a r aHat numa idect la ideea
Georges era palid i abtut, colaboratorii art:acului ,,n foarfece". La .20 mai, i-a tele.
s i - mori de oboseal i nelinitii, aa fonat generalului Billote, (comandantul
nct atmosfera semna cu cea de la praz- Grupului de armate nord - n.r.) pentru

42
!nainte de sosirea ordinului lui Weyg.and,
se aflase c britanicii se retrseser, pr
sind Arrasul, i c se gndeau la napo-
ierea .n Anglia. Aceast ul ti m lovitur
a sfrim at cele din urm resorturi ale
voinei generalilor fran<"ezi, care au oprit
atacurile spre sud. Operaia de ,,ti e re a
gitului" a euat.
Amintirile melc din aceast pdoad
nefast snt constituite din episoade i
ilnagini dezolanLe.

La 7 iume, m -am dus cu Doumcnc la


statul m ajor al Armatei 7. Pe drum. am
asistat la o lupt aerian, in cursul c
r eia un avion de vntoare al inamicuhli
a desfiinat un bimotor francez, greoi i
ncet, care s-a prbuit n flcri. La
sediul statului major, deasupra cruia
zburau alto avioane inamice, toi ofierii
i eiser pc strzi, trgnd cu carabinele,
cu un fel de furie amestecat cu resem-
nare.
Dup ce germanii au strpuns poziiile
n oastr e, naintnd spre Roucn i Soissons,
la 8 iunie s-a dat ordin de r etragere spre
a-i spune c trebuia s n e batem "ca P a r is.
dulii" i s-i cear s atace in direcia La statul major al lui Georgcs. atmos,-
sud. fera devenise insuportabil. Telefonul
La 22 mai, o raz de speran. Grupul aducea tiri proaste, n ritm de una pc
minut. Ofierul de serviciu repeta grav :
de armate nord se deplasase spre sud,
,,Ai fost depii pc stnga ? Aha, \'"ei
lund oraele Arras i Cambrai. Germanii fi ncercuii ! Bine, n otez !" Cei de fa
continuau s nainteze spre vest: "gtult' tceau, cufundai n fotoliile lor.
se subia, msurnd abia 60 km, i putea ...vVeygand m-n luat cu el la Paris, ';lnde
fi tiat ntr-o singur zi de lupt, dac a avut o ultim ntrevedere cu pr1mul
cele dou flancuri a r i acionat in mod ministru Reynaud, cruia i-a inminat ur-
coordonat. Eram oare salvai ? mtoarea not :
Din pcate, generalul Billote murise Evenimentele din ultimele dou zile
ntr-un accident de main, la 21 m ai. d;' lupt m oblig, domnule preedintc
Succesorul su avea moralul zdruncinat al Consiliului, s v previn c ruptura
de luptele purtate n ultimele douspre- definitiv a liniilor noastre de aprare
zece zile. Moartea lui Billote ne-a lipsit poate surveni dintr-o clip in alta. Intr-o
de singurul comandant capabil s duc asemenea eventualitate, armatele noastre
la bun sfirsit manevra dificil de care vor continua s se bat pn ce ii vor
depindea saivarea noastr. Armatele din epuiza muniiile i fortele, dar descompu-
nord aveau s se apere eroi-c, d ar divi- nerea lor nu va mai fi dect o chestiune
zate i incapabile s nfring inamicul. de timp".
La 22 m ai, a nceput micarea coman- Nota, d~i foarte grav, nu red tra-
dat de Weygand. Dndu-i seama de geclia si.tuaiei ; guvernul pstra iluzii nen-
efectul morii lui Billote asupra arma~i, temeiate.
la 24 mai Weygand a trimis un ordin im- La Paris, am aflat c .Italia se hotrse
perativ: s intre n rzboi. !n tunp ce luam d~
,, ...Coordonai n mod riguros aciunile junulla popota ofierilor, aparatul de rn~w
aliatilor i da i ordine scrise. Salvarea a transmis o emisiune ~ln R~m~ : dls,:
st n continuarea operaiunii n direcia
sud... :M. bizui pe hotrrea neclintit a cursuri, urlet d e nluliml, "GJOvmezza
t uturor". (imnul fascist - n.r.).
Dar la statul major al Grupului de ...Weygand s-a ntors nervos de la intre-
armate nord nimeni nu mai credea n po- vederea sa cu Reynaud, .
sibilitat ea unei r estabiliri a si tuaici. Ata- La Briar e, unde ne-am r etras, cartleru l
cul spre sud prea o tentativ inutil . general a fost instalat ~n castelul Muguct,
care, n memoria mea se asociaz cu dou Petain era de un calm oli mpian, Darlan
episoade. Primul se refer la de Gaulle, - masiv i reinut. Eden mi-a produs o
devenit de cteva zile subsecr etar de stat impresie de fragilitate. Churchill. foa rte
la Minister ul de Rzboi. Sar cina mea era dinamic, ca de obicei, trona, tolnit n-
s-1 in la curent cu evoluia operaiunilor. tr-un fotoliu.
Din nefericire, tirile pe care i le trans-
miteam telefonic erau nspimnttoare i, Drum liber spre Paris
ca noi toti, generalul sufer ea gr oaznic, re-
acionnd la informrile mele ca i cum
Reuniunea a avut loc tn sala de mese.
eu a fi fost vinovatul. Intr-o zi, am ra- Subiectele de di scui e erau numeroase,
porlat c germanii fcuser o nou bre problema cea mai arztoare fiind obi
11 liniile noastre.
ner ea unui ajutor mai substanial din
- Nu avei voie s spunei asta!, mi-a partea englezilor, mai ales ~n domeniul
ripostat el, sever. aerian. Chur~hill a. oferit o divizie de
Cea de-a doua aminti r e este legat de infanterie, fcnd aluzii la viitor ul ajuto r
ultima reuniune u Consiliul ui suprem american i artnd, cu mult sinceritate,
franca-britanic . Erau prezeni din partea
c nu putea dispersa aviaia englez. in-
strument esenial pentru aprarea insu-
lelor britanice.
\Veygand a vorbit despre gravitatea
situaiei. D ac pe frontul din Alpi rezis-
tam italienilor, n schimb acolo unde atu-
cau germanii operaiunile mergeau tot
mai ru. La nord i vest de Paris, for-
ele noastr e - n a fara celor mpinse
:;pre mare - se degajaser, dar pierzind
n1ult material. Ofensivd german rupsese
liniile noastre din Champagne, l? pro-
gresa in directia munilor Jura. Apruse
pericolul unei ncercuiri a ~rupului nostru
de a rmate aflat pe linia :Maginot.
Tn btlia din nord pierdusem 35 di-
vizii, lupta pe Somme, uzase 20-25 divizii.
Ku mai l'mseser dect aproximativ 40
divizii pe t.ot frontul. Singura soluie era
retragerea general - aa cum se hot
rse n cursul dimineii - cu aprobarea gu-
vernului.
Chu r~hill a ncercat s diminue.te as-
pectele nefaste ale sitllaiei. Apoi a de-
clarat cu gravitate c, dac Frana re-
nuna la lupt, el, Churchill, i ~Iarea
Britanie vor continua rzboiul fr nic1
o ovire.
Angliei : Churchill, Eden, Sir Alan Reuniunea s-a ncheiat fr alte hot
Brooke (comandantul Corpului expediio rri. Churchill n-a acceptat. dar nici nu
nar britanic) i generalul Spears (specia- a respins. ideea unei cap1tulri a Franei ,
list n problemele franceze) ; din partea car e, de altfel, nu fusese prezentat de
Franei : Paul Reynaud, marealul Petain, ctre pai'tea fran~ez decit ca o eventua-
Weygand, amiralul Da rlan (comandant al litate.
forelor navale franceze ntre 1939-1940), Primul ministru britanic s-a dus trziu
Vuillemin (comandant al fortelor aeriene la culcare. Pe noptiera lui a fost pus o
franc:e c n 1939-1940), Doumenc, de !:ilicl de coniac. A doua zi era goal.
Gaulle. Reuniunea trebuia s se in La 12 iunie, !\farele cartier gene ral a
seara, dup cin. dat ordin de retragere gene ral, ceea ce.
Inainte de mas, Paul Reynaud, frnt Insemna abandonarea liniei Maginot.
de oboseal i Ia captul nervilor. umbla Parisul fusese declarat ora deschis, pen.
de-a lungul i de-a ltul salonului. tru a se evita dbtrugerea lui Generalul
Dentz a fost trimis acolo, n ntmpmarea
~.:* Vezi Anthony Eden, Memorll, "Magazin
...otoric. nr. .J/1971. germanilor.

44

10 mai-22 1Un1e 1940

M
1
'-' C
R
o
D
o In dimineata de 10 mai 1940, Germania na7ist a d eclanat atacul pe
c frontul de Vest, invadnd Frana i trei state n eutre - Belgia, Olanda i
u L uxemburg. ln 44 zile, Wehrmachtul a zdrobit fortele aliate care-i stteau
mpotriv (inclusiv trupele britanke trimise pe frontul de Vest n ajutorul
M Frantei). La 22 iunie, F ranta a acceptat condiiile impuse de Hitler, sem-
nind armisti iu).
E Aa cum avea s declar e generalul nazist Guderian n memoriile sale-.
n zorii zilei de 10 mai, cnd trupele lui i ale lui Rommel ptrundeau n
N Belgia i Luxemburg spre a- i croi drum ctre Canalul Minecii, "n afarA
de Hitler, Manstein i cu m ine, nimeni nu credea n succesul a cestei ope-
T ratii".
A Multe au fost cauzele i nfrngerii suferite de aliati. Generalul de
Gaulle a trsese n r ep etate r nduri atent ia asupra defec iunilor fortificatii-
R lot fra nceze, asupra tacticii de lupt invechite i asupra nivelului tehnic
depit al ma in ii de r zboi f ra nceze.
Iat cteva elemente privind raportul d e forte n mome ntul d eclanrii
atacului hit lerist :

Linii fortificate principale pc lucrri improvizate, a cror construcie


incepuse dup 1 septemb1ie 1939. !n ime-
Franta. Construit cu ncepere din 1929. diata vecintate a Liniei Maginot, regiuncn
din iniiativa ministr ului de Rzboi, de la Ardenilor- un codru imens, acope rind un
care a mprumutat numele, Linia Maginot teren accidentat - era socotit de fra ncezi
c;c ntindea de la St. Louis-Ble, pn ln ca impenetra bil.
Longuyon , protejnd graniele Franei cu Germania. Denumit de n azi ti Westwall
Germania i ducatul de Luxemburg. For- ("Zidul de la Apus') i de alia i L inia
tificaiile s ubterane, cazematelc de beton, Siegfried, sistemul de fortifi cai i al Ger-
reea ua electric de transport, aparatura maniei se ntindea de-a lungul frontierei
de reglare automat a tirului etc. fuseser cu Frana, Luxemburg i Belgia. Construc-
realizate conform cerinelor tehnicii celei ia sa a nceput in 1936.
mai moderne. Belgia. Principala linie fortificat o
De la Longuyon pn la coasta Canalu- forma Canalul Albert, ntre Liegc i An-
lui Minecii urma frontiera cu Belgia, a cii- vers, n spatele frontierei cu Olanda. La
rei aprare era mult mai slab. Ea se baza sud de Liege, ora aprat de forturi rrl{l-

45

sive, linin de construcii defensive mergea "Seoiune'' verticatcl prtntr-o torttflcate o


spre vest, pn Ja Namm, apoi cobora spr~ Liniei Maginot
sud, pin la frontiera cu Frantn. Un- al
'
doilea sistem, Linia Dyle, pe rul cu acelai ,, 1 - i ... . (

nume, se ntlnea cu primn linie la Namut


i Anvers. La nord de Licge, se afla Eben-
- Armata 4 (\on Klugc)
}-;m ael formidabil complex de cazemate, - Armata 12 (von Busch)
tranee betonate i tunuri blindate, despre
care se spunea c este cea mai puternic - Armata 16 (List)
fortrea din lume.
- Grupul de blindate Lvon Kleist).
Olanda. Cel mai important sistem defen- !ntotal : 43,5 divizii, dintre care 7 bln-
siv l forma Linia Grebbc, continuat la de- le i Luftflotte 3 (Sperrle)
sud de Linia PeelRaam. Ambele urmau Grupul de armate C (comandant: genera-
traseul aproape vertical al frontierei cu lul von Leeb)
' Germania, la o distan de cea 30 km in
interiorul rii. O alt linie defensiv si
- Armata 1 {von \Vitzleben)
- Armata 7 (Dollmann)

mai la vest, apra aa-numita Fortrea a 1n total : 19 divizii.
Olandei, de fapt inima rii, cu cele trei Hczerve ; 42 divizii "
orae principale - Haga, Amsterdam i
Rotterdam. ALIAII (de la nord spre sud)!
!Frontul de nord-est (comandant: genera-
Dispozitivul trupelor lul Georges)
- Armata 7 (Giraud) - 7 divizii, dintre
GEn~tANII (de ln nord spre sud) : care 1 mecanizat
Grupul de armate B (comandant : genera- - B.E.F.(Gort) - 9 divizii de infanterie
lul Yon Bock) - Grupul de armate 1 (Billotte) - ar-
- 1\rmala 6 (\'On neichenau) matele 1 (Blanchard), 9(Corap), 2(Huntzi-
- Armata 10 (Kuchler).
!n total : 29,5 divizii, dintre care 3 blin- gcr).
date i o escadr de avioane, Luftflotte 2 In total 23 divizii, dintre care 5 motori-
lvon Kessclring) zate uoare i 4 de cavalerie.
Grupul de armate A (comandant: genera- * British Expeditionary Force - COTpul ex-
lul von Rundstedt) ped.ltwnar britanic.

46
L inia Siegfried t-a vdit ubrezenta tn pri- Grupul de armate 2 se afla, [n intregi-
mlivara anului 194.5, ctnd trupele atiate au mea sa, pe Linia Maginot, care nghiea
strpuns-o cu uurin
astfel 43 din cele 105 divizii ale frontului
de nord-est.
1 ~ ' 1 :: ..
Grupul de armate 1 avea dou sectoare
slabe, cu divizii formate din rezerviti in-
struii in prip i dotai cu o tehnic mili-
tar inferioar: Armata 9 (in frunte cu
- Grupul de armate 2 (Pretelat) - ar-
matele 3 (Conde), 4 (Requin), 5 (Bourret), generalul Corap), despre care se considera
c e suficient protejat de regiunea Arde-
8 (Garchery).
ln total 43 divizii, plus 1 divizie brita- oilor, i Armata 2 (generalul Huntziger),
nic. care, aflat , de asemenea, n spatele Ar-
Rezerve : 23 divizii. denilor, fcea legtura ntre Grupul 1 i
Comandantul suprem al armatei fran- primele cazemate ale Liniei Maginot.
ceze de pc frontul de Vest, gene- BELGIENII
ralul Gamel!i.n, i avea cartierul general Canalul Albert- B divizii
da Vincennes, suburbie a Parisului. Geor- Linia Dyle - 10 divizii
ges n avea pe al su in localitatea La Rezerve : 4 divizii
Ferte-sous-Jouarre (65 km de Capital).
!Exista un singur stat-major, care aparinea OLANDEZII
att lui Gamelin, ct i lui Georges, afln- Liniile Grebbe i Peel-Raam - 8 divizii
du-se cam la jumtatea drumului ntre ei. Rezerve : 2 divizii
Generalul Doumenc, eful stabtlui major,
ii irosea timpul fcnd naveta ntre cei Planurile de lupt
doi comandan i, fr a mai vorbi de gene-
ralul Vuillcmin, eful aviaiei militare, ca- Gennania se pregtea nc din octom-
ro--~i stabilise cartierul general la Cou- brie 1939, cnd Hitler a dat dispoziii pen-
lommicrs, tot la circa 60 km de Paris. tru [ntocmirea unui proiecl de ofensiv ~n
Lordul Gort, comandantul B.E.F., era Vest, sub n urnele de cod Fan Gelb
(planul ,,Galben"). El repeta cunoscuta ma-
nominal [n subordinea lui Georges. !n rea- nevr conceput de von Schlieffen i apli-
litate, el dispunea de o autonomie aproape cat n 1914 : Grupul de armate B urma
deplin, deoarece nu exista un comanda- s atace in nord, descriind un arc de cerc
ment unic franca-britanic. cu concavitatea spre sud, ocupind zona
h ''"""'"":""

Frontul de Vest ta 10 mat 1940, cu dispozitivul de fore. 1n cotut de sus, stnga, cete d oull
planuri de ojensivd ale Wehrmac htuLui : vechiul plan SchZieffen (arcu.t cu con cavttatea ~n
jOS) i pZanuz lVIanstein (cel dup care s~a destdurat efectiv atacut). Dup Stor ia delia s e-
conda Guerra Mondiale, sub redacia lui Angeto Sotmi, Milano, 1967, vol. 1, pp. 218-219


1; '
\ \
1 '
\ f - ' ' \ ( '

'
1
''

Anvers-Bruxelles-Namur i ndreptndu-se nia de aprare aliat ntre Namur i Se-


spre mare, pentru a ncercui aripa stng dan n regiunea Ardenilor. Descriind un
a aliailor. a rc de cerc cu concavitatea spre nord, van
In februarie 1940, urmnd sugestia gene- Rundstedt trebuia s ajung la Canalul
ralului von Manstein, FUhrerul a adoptat Mnecii, incercuind armatele 1 i 7 fran-
un nou plan : se prevedea un atac al Gru- ceze, Corpul expediionar britanic i ar-
pului de armate A, pentru a strpunge li- matele belgo-olandeze.

48
B()lgia i Olanda, ri neutre, se temeau lui Kleist), care lovesc exact linia de su-
de un atac d in pa rtea hitleritilor. Pl a- dur dintre Armata 9 (Corap) ~ i Armata 2
nurile lor prevedeau o rezisten cit m ai (Hu ntziger).
ndelungaUt, pentru a permite trupelor Puternic sprijinit d e Luftwaffe, Gude-
franco-britanice s le Yin in ajutor. Ulti- r ian, care a s trbtut Pd u rea Ardenilor,
ma linie de apra re era, pentru ola ndezi, traverseaz Mosella, prost aprat d e o li
cea care proteja zona Amsterdam - H aga nie incomplet de cazemate. La 40 km
- Rotterdam. Belgienii prevedeau even- nord, lng Dinant, Rornmel (tot d in
tualitatea unei rctrageri de pc Canalul Al- Grupul Kleist) trece i el fluviul, cucerind
bert, pe Linia Dyle. un mic cap d e pod. De i un contraatac
Pentru a nu oferi Reichului pretextul francez 1-a r putea lichida cu uurin, Co-
un ei agresiuni, Belgia i Olanda nu i-au r qp, n etiind ce s fac cu Divizia 1 blin-
coordonat planurile cu cele a le a liailor, nu d at , pe care a cptat-o n aj utor, o imo-
le-a u adus la cunotin caracteristicile li- bilizeaz n ateptarea... infanteriei.
niilor d e aprare, nu au stabilit o r eparti- 14. V. Circa 200 bombardi ere aliate in-
ie organ i zat a sectoarelor de lupt. cearc de cteva ori s d i strug podul de
Anglia i Frana, care credeau i ele c vase construit de Guderian pe Mosella,
va fi reeditat planul Schlieffen, intenio d ar nu reuesc i pierd 85 avioane. ln aju-
nau s dea ordin d e inaintare Armatei 7, torul Armatei 2 vine Divizia 3 blindat
care trebuia s ajung pn la latura su- francez , dar H untziger ri si pete tancu rile
dic a Fortretei Olandei, precum i arma- pe un front d e 20 km. Totod a t, ncepe s
telor 1, 9 i B.E.F., care urma u s a jute se retrag spre sud, fr a-1 anuna pe
ap r area bel g i an pe Linia Oyle i pc Mo- vecinul su, Corap, care, la rindul su,
sella. Pivotul acestei a mple micri spre se retrage spr e nord, tot fr s comunice
est l constituia Armata 9. nimnui : intre armatele 2 i 9 se for-
meaz, astfel, in mod spontan, o sprtur
Desfturarea campaniei l a rg d e 16 km.
10. V. i94u. La ora ,30 a .m., Luftwaffe 15.V. n Belgia, frontul aliat rezist i n
mi neaz apele olandeze i britanice, exe- general presiunii h itlcriste. Dat fiind in s
cutnd apoi numeroase bombardamente sprtura de la Seda n, Billotte ordon re-
a supra Olandei, Belgiei i Luxemburgului. tragerea trupelor franco-britanice din Bel
iPara uti ti germani, aj uta i de agenii Co- gia, fr s informeze despre aceasta nici
loa nei a cincea, ocup puncte cheie n a- pe englezi, nici pe belg ieni.
propiere de H aga i Rotterdarn, precum i Rommel surprinde ling Philippeville
podurile m ai importante d e pe a xa princi- Divizia 1 blindat - poate cea mai bun
p al a ofensivei, strpu ngnd deci d in unitate de acest fel a Franei -, ca re a
prima zi cele d ou linii de aprare - teapt zadarnic ordine : n btli a care ur-
Grebbe i Fortreaa Oland ei. . meaz, din Divizia 1 nu mai rmn intregi
1n Belgia, 53 avioane snt distruse pe sol, dect 17 tancuri, da r i germanii sufer
iar trupele aeropurtate hitleriste ocup o pierderi serioase. Noua linie pe care in-
serie de t receri peste Canalul Albert i i teniona s se apere Corap, e strpuns .
creaz capete d e pod dincolo de acea st Lng Montherme alte blindate germane
linie. precum i pe m a lul sting al Mo parcurg 60 km la vest de Mosella, cznd
sellei. n spatele cartierului general al lui Corap.
Regiunea Ardenilor este trnvcrsat de Armata 9 nu m ai exist . Sprtura care o
armatele 4,12 i 16, precum i de Grupul d esparte de Armata 2 are acum 70 km.
dC' blindate Kleic;t. 16.V. Primind ordin s prseasc flan-
Franca-brita nicii intr in Belgia, ocupin- cul stng i s coboare spre sud, Armata 1
du-i pozii ile de aprare prevzute, la t aie cile de r etragere ale belg icnilor ~i
nord de Mosella i pe Dyle. englezilor, provocnd un h aos indescripti-
lLV. Surprins1 n mar de trupele na- bil. Unitile sale se d ezagrcg literalmente
7iste, avangarda motorizat a Arma tei 7 pe drum, ia r comandantul Giraud e luat
franceze (Gira ud), intrat n Olanda , c ne- prizonier.
voit s se retrag, i germanii i conti- Rommcl avanseaz cu nc 80 km i ia
nu invazia. Fortul Eben-Emuel capitu- 1O 000 prizonieri. Gudcr ian, la 90 km vest
Jeaz , ia r belgienii p r sesc ntreaga linie d e Sedan, nimice~te Divi7.ia 3 blind at ,
a Canalului Albert. 1n Ardeni, sub pre- apoi Divizia 2, ultima care a mai rmas
siunea blindatelor lui Klcist, cavaleria francezilor. tn fruntea unei formai i d e
francez se retrage pc m al ul stng nl tancuri, improvizat in prip (oferii au
Mosellei. la activul lor maximum patru ore de in-
12.V. Belgienii se r etrag n mod organi- strucie), un ofier superior france7. atac
.7at. FQrtele franceze i brita nice opun, de din fl anc pe Guderian, nregistrind un
asemenea, o drz rezisten tancurilor i r ema r cabil succes: e colonelul de Gaulle.
infanteriei n aziste. Comandamentul aliat SC' Dar superioritatea numeric i in tehnic
Tesimte totu i de pc urma lipsei d e coor- militar a germanilor e co ple itoa re .
donare a actiunilor. Ga melin telefoneazn lui Daladier, acum
13. V. O raul - fortreaii Scdan e atacat ministru de Rzboi, d cscriindu-i catastrofa
de blindatele lui Guderian (din subordinea ~n toat amploarea. "Atacai imediat t" i

49
crdon ministrul. ,;S atac ? Cu ce trupe ? Parisul e declarat ora deschis.
Nu m ai a m rezer ve !" Daladier ; nAsta n- Dndu-i seama c Fran a e iremediabil
seamn c armata fran.c<rk este nimicit !" condamnat, Mussolini i declar rzboi.
"Da, asia inscamn c mmata francez ll.VI . Forele f ranceze de pe Aisne se
este n i mi c i t" . retrag pe Marna, din cauza flancul ui stng,
17. V. Blindatele germane ajung 1~ care a rm as descoperit.
100 km d e P a ris. Nazitii i ntr n 12.VI . Guderian, n fruntea a patru di-
Bruxelles. Dezastrul aliailor ia propor- vizii de P ANZER spar ge frontul f ra ncez
tii uria~e. i p trunde adinc spre sud-est.
18.V. Gudcria n nu se ndreapt spre 13.VI. Guvernul francez prse te P ari-
Pa ris, ci s pre Canal ul Nlnecii. La nord de sul, retrgndu-se nti la Tours, a poi la
el, Rommel pa rcurge un traseu paralel. Bordeaux . Inaintarea german continu pc
19.V. Guderi an traverseaz cmpia riu- ambele fla ncuri.
lui Somme i c d in n ou atacat de formaia 14.VI. Naz~tii intr n P aris. Di reciile
de tancur i a lui de Gaulle, care ajunge la lor de ata c snt acum : 1) s ud-vest, spre
2 km de postul su de comandament: in- Loara , pentru a tia calea de retragere c
tervin ns bomba rdie rele STUKAS i tre Bordeaux; 2) s ud-est, spre Dijon i
francezii se retrag. Coridorul blindatelor Lyon, pentru a a taca pe la spate frontul
msoar acum peste 200 km lungime. f ran cez din Alpi ; 3) est, spre grania elve--
Generalul Weygand (73 ani) nl ocuie te ian, pentru a tia retragerea de pe Linia
pe Gamelin in funcia de comandant su- Maginot. In faa acesteia, Grupul de ar-
prem al armatei franceze. mate C (von Leeb) de zlnuie atacul i
20.V. Rommel ajunge la Arras, ia r Gu- efectueaz dou ptru nderi .
derian, dup ce oc up succesiv o raele In Alpi, ase divizii franceze a u [n fa
Arniens i Abbeville, rzb ate pn la lito- 32 divizii italiene, da r acestea nu atac.
ra lul Ca nalului ~fin ecii, parcurgnd 106 km 15-18. VI. Guder ian avanseaz rapid,
ntr-o zi i un total de 380 km ~n 11 zile. ajungnd pn la frontiera cu Elvei a :
Armata 1 francez , Corpul exped ii ona r Corpul 45 de armat f rancez e nevoit s
englez i t rupele belgiene sint m cercuite. treac grania n aceast ar, unde sol-
Jodl noteaz n jurnalul su : "FUhrerul daii i ofierii snt internai. Trei armate
e nebun de bucu rie". La Dover, Amirali- franceze snt ncercuite n Munii Vosgi,
tatca discut p unerea in aplicare a opera- unde vor capitula la 22 iunie.
ie i Dynamo - evacua rea Cor pului expe- In noaptea de 16 spre 17 iunie, premie-
diion ar britanic d in F rana. r ul Reynaud, care voia s continue lupta
21.V. Lord ul Gort atac dinspre nord la n Africa de Nord, este silit s- i dea de-
Arras, n sperana c va izbuti s t aie co- misia, majoritatea minitrilor si optnd
ridor ul bllndat, da r f rancezii nu-i spriji n pentru armistiiu. Petain devine prim-mi-
aciunea . nistru. La 17 iunie, el adreseaz poporului
24-25 V. Gort nu execut ordinul lui Wey- un mesaj retransmis de posturile de radio
gnnd de a ataca din nou coridorul de franceze : "Cu profund tristee v anun
blinda te i se retrage spre Dunkerque. De c trebuie s ncetm lupta". Dar nazitii
data aceasta, francezii snt cei care atac nu vor acorda armistiiu! solicitat dect
de la sud, fr a primi sprijinul englezilor. dup opt zile, interval in care invadarea
5.VI. F ra ncezii, care a u p ierdut pn rii continu.
acum 27 d i\t~z ii de infanterie , aliniaz De la Londra, la microfoanele B.B.C.-
43 d ivizii i ultimele lor 40 tancu ri pe noul ului, generalul do Gaulle lanseaz la
front de 362 km, de-a l ungul r urilor 18 iunie 1940 f rancezilor i f rancezelor
Somme i Aisne, intre ma re i Linia Ma- storicul mesaj care sublinia c nfrnge-
ginot, creia i-au rmas 17 divizii. rea nu este definitiv, c niln ic nu e ste
Grupul de arma te B (von Bo.ck) declan- pierdut pentru Franta i c, intr-o bun
eaz ofensiva la nord-vest de P a ris : e , de zi, victoria va f i de p a rtea ci : "flacra
,. fapt, o diversiune, i n vederea atacului rezistentei franceze nu trebuie s se
principal. sti ng ".
7-S.VI. ln ciuda unei rezistente inver- 18-25. V J. Deimesajul lui Petain a avut
~ u nate, german ii s pa rg fron tul fran cez, i un gra v efect demorolizator, in numeroase
Rom mel traverseaz r ul S omme i aj unge p uncte ale Franei rezistena continu. Dar
la malurile Senei. h itleritii, dup ce reuesc s ocupe Bre-
9.VI. Rundstedt, n fruntea Grupului de tnn ia, preseaz mai departe pe t ot fron-
armate A, d ezl n uie atacul pe rul Aisne tul, a jungnd n estul Franei, p[n la Gre-
(flancul drept a l Armatei f ranceze): noble, in centru pn la Clennont-Ferrand,
aceasta este principa la ofensiv german. in vest pn la Angoul~me i in apropiere
Fra ncezii rez ist cu ndr jire. de Bordeaux.
lO.VL Pc riul Aisne, francezii contra- In Alpi, toate atacurile italiene, declan-
a tac i ctig teren. Guderian trece to- ate abia cu ncepere de la 20 iunie, snt

tu i apn in cteva puncte, dar aprtorii respinse.
ii provoac ma ri pierderi. P e flancul sting Reprezentanii fran cezi semneaz a rmis-
(apusean), germanii conti nu fns nain- tiiu! la 24 iunie ora 19,10 . Ostilitile [n-
tarea. ceteaz la 25 i unie ora 1,35.

50

CONTRIBUII

TEFAN ANDREESCU

Rareori ntilnint in evul mediu romnesc perioade mai ncrcate d e eveni-


mente dramatice decit cea n care a domnit 1\tircea Ciobanul. Dar tocmai nbun-
denta de conflicte i fapte singeroase, desele i bru5tele rsturnri de situatie snt
do natur s nedumereasc pe istoric. s-i ngreuneze efortul de limpezire a cm-
nificatiilor profunde ale acestei domnii zbuciumata. lnsui cuvntul ,,domnie", pus
la singular, poate plirea oarecum impropriu, deoarece Mircea Ciobanul a ocut>at

51
1
scaunul domnesc at 'fAr ti RomAn eti de nu mai puttn de trei ol-t (1S45-1SS2: 15S3
1554: 1558-1559), nlturarea lui n dou rnrfuri constituind un prim i edificator
r eper pentru tensiunea politic existent 1n ar. Totui nu vom ezita si'i-1 folosim
as tfel n continuare, att din pricina fa ptului c i ntreruperile m enionate au fost
relativ scurtP, rt i, mai cu eam, deoarece personalitatea domnului i-a pus
amprenta pc toate confruntfirile principale din v iaa po l itic a rii Romneti n
r s timou l 1545-155!>.
Este surprinztor c n pofida inter esului istoric incontestabil pc care l pre-
zinHi, domniei lui Mircea Ciobanul nu i-a fost nc dedicat nici un studiu s pecial,
dup tiina noastr. Absenta oricrei preocupri mai susinute a cercetArii istori ce
pentru acest subiect i are originea n orientarea pe care a cptat-o istoriografia
noastr la nceputurile ei, n faza to manti c , de acum mai bine de o sut de ani.
Clasificar ea simplist a domnilor n "buniu i "ri''. prin nsuirea necritic a ati-
tudinii favorabile sau defavorabile a cronicarilor, n mod firesc a fcut ca, printre
alii, Mircea Ciobanul s intre n ultima categorie. Urmarea aceste i opinii n egative
a fost o lung tcere, istori cii muJtumindu-se numai s analizeze n treact i inci-
dental unul sau altul din aspectele e pocii n care a domnit.
S ncercm a preciza ct mai atent succesiunea cronologic a celor mai n-
semnate evenimente i etape ale domniei, fiindc nsi datarea lor cuprinde. n
majoritatea cazurilor, elemente d e controvers p ennanent.

Un debut de domnie fr intereselor unui inalt dregtor n functie,


Crstian din Stnceti mare sptar, care
precedent dup 6 iunie 1545 va disprea definitiv
dintre membrii sfatului domnesc. Aceast
Mircea Ciobanul a intrat n Bucureti, ca atitudine lmurete indirect semnificaia
domn al rii Ro mneti, la 17 martie 1545, mai adnc a tierii boierilor : domnul
numit de Poart n locul fratelui su vitreg
Radu Paisie. Mircea - pe numele de b o- inaugura o politic intern n care punea
tez Dumitru, dup cum soia lui Chiaj na m ai presus de orice autoritatea domneasc,
se n umea de fa pt Ana - era al cincilea i era hotrt, dac va fi fost cazul, s cr-
f iu al voievod ulu i Rad u cel Ma re (1495- muiasc fr asentimentul marii boierimi,
1508). Primul document intern cunoscut de care trebuia s i se supun necondiionat.
la el, un hrisov din 25 martie 1545, dove- Era un nceput de domnie fr precedent
dete c Mircea Ciobanul, in cele dinti pn la el, ncepnd cu primele decenii ale
zile a le domniei lui, a meninut n funcii secolului XVI. Toi ceilali domni cuta
i chiar a avansat patru dregtori ai pre-
ser s se pun de acord cu marea feudali-
decesorului su. tate, s-o ctige de partea lor, ucigind pe
Prea sA fie deci nn inC'epu1 de domnie
boieri numai dup ce acetia te refuzaser
panic ; cronica rii destram ins grab-
fi co~aborarea i conspiraser contra lor.
n ic o atare impresie, nregistrnd lapidar
c, la numai dou sptmni dup intrarea i ali autori alll remarcat efortul de
n Bucureti, proasptu1 domn a poruncit consolidare a autoritii domneti care a
s fie ucii Coad vornicul. fost sfetnic caracterizat aciunile lui Mircea Ciobanul
apropiat al lui Radu Paisie, fratele su n raporturile cu boierimea. Se pune tntre
Radul comisul, Dragul stolni.cul, Stroe barea : era u oare necesare msurile lui
sptarul, Vintil comisul i "muli boia ri drastice? ln rstimpul de dup moar tea
ca rii nu snt sc rii aici". Cronica m ai lui Radu de la Afumai (1529-1545). n rn-
adaug : "i le-au dat ma re munc, pentru durile feudalilor din ara Romneasc
avuie" - cu alte cuvinte i-a torturat na-
stpnea o atmosfer de incertitudine.
inte de a-i om or, spre a obine pentru te-
Constatm patru schimb ri de domni -
zaurul domnesc banii i bijuteriile tin uite.
Dup o surs extern, probabil exagerat, f apt semnificativ : trei au pierit asasinai
numrul celor ucii ar fi fost de dou sute, de boieri - i cel puin alte patru tenta-
printre care 48 boieri ma ri. t ive nereuite de rsturnare, provocate tot
Firete, gestul domnului poate fi inter- de boieri. Au nceput s capete a mploare
preta t ca o m sur de siguran luat con- dezbinrile de familie i, implicit, rzbu
tra boierilor rmai credincioi lui Radu nrile sngeroase - semn de a n arhie. Era
P a isie. Era aadar lovit din plin b aza
politic intern a unei eventuale tentative
o anarhie care duna grav statului acelei
de recptare a tronului din pa rtea fostu- er,.oci, stabilitii at t de necesare rii,
lui domn. Totui, o asemenea ex pli caie mereu expus e unor a tacuri dinafar. Desi-
eRte fr nici o ndoial incomplet. La gur, acionnd mpotriva boierimii, Mircea
27 m a i 1545, deci la foarte scurt interval Ciobanul a inut seam n primul rnd de
dup mcelul amintit, l vedem pe Mir cea aceast situai e i, n plus, a avut in minte
Ciobanul pronunind o sentin mpotriva tragedia ntmplat cu puin timp in urm,

52
Yn nnul 153A, cind Petru Rare. atacat din
t rej pr ti i trdat d<' boie ri a fost silit c;
prseasc n grab
l\1oldoYa, fr a putea
c; se impotriveac;c tur cilor care-i np
dic;er ara

Lupta de la Peri -cind l


Mcelul din primvara anului 1545 nu
n ntrziat s coalizeze contra lui Mircea
Ciobanul o bun parte din marea boie-
rime. Rud ele a propiate ale celor ucii i,
curnd, alte familii, a u apucat drumul pri-
begiei, refugiindu-se n Transilvania i
Ungaria. Cronica braoveanului Hierony-
mus Ostermayer semnalea z dou ncer-
c ri a le pribe ~ ilor. un a n august 1546, iar
cealalt din 1548, de a nvli in ar i a -1
nltura pe Mircea Ciobanul. Pentru un a
din cele dou tentative dispunem i de
mrturia cronicii rii, care ofer unele
precizri interesante. Aflm astfel c,
dup nscu narea lui Mircea i mcelul
amintit, "trecnd 2 ani, iar au venit acei
boieri pribegi cu oaste, pre gura Praovei.
i au avut rzboi cu Mircea vod la sat la
Pere, i au biruit Mircea vod pre pribegi Ctitorta tut M i Tcea Ctobanul, btserlca de
i au prins atuncea pe Udrite vistrilariul ta CuTtea Veche, constituie unul din ce.t e
i pre Theodosie banul i le-au tiat cape- mat vechi t Teprezentattv e monumente ale
Bucuretttor
tele, av rgustl 26 deni". Dar cnd a avut loc
lupta de la Peri, n 1546 sau n 1548? In p. 51 un portret in tresclJ. at lut MiTcea
Dac ar fi s ne lum dup cronica rii, Ciobanut executat fn 1563, ta numai patru
a r trebui s ad unm doi ani la 1545, obi ani dupd moartea Lui, pe peretele sudic aL
pronaosuhd btsericU de la Snagov
nnd data 1547. Pe de alt parte ns. iz-
voarele strine nu consemneaz in acest
an nici o incursiune a pribegilor n ara
Romneasc. Unii istorici (I. C. Filitti,
1. R. Mircea) s-au oprit asupra anu lui Rmne deci lucru stabilit c lupta de la
1546, apropiind n felul acesta tirea din Peri a avut loc in 1546, cu att mai mult
cronica rii de prima din cele dou men- cu ct i meniunea lunU - august - din
i uni ale lui Ostermayer; alii au a les 1547
ca dat a luptei, bazndu-se exclusiv pe in- versiunea de la Neam a cronicii rii Ro-
m neti, corespunde intocmai cu indica ia
dicaia din cronica rii (N. Stoicescu); cei
mai muli. totui, s-au declarat pentru primului din cele dou texte amintite na-
anul 1548, gndind, se pare, c n izvorul inte, aparinnd lui Ostermayer. Se pare c,
intern s-au trecut din greeal doi n loc la ndemnul turcilor, episco pul tezaurari u
de trei ani, ct ar fi trebuit pentru a m a r ca Gheorghe ~1artinuzzi al Trans ilvaniei i-a
intervalul corect dintre venirea la tron a mpins pe pribegii munteni s vin la
l ui Mircea i ciocnirea lui cu boierii Braov spre a discuta cu solii lui Mircea
(N. Iorga. Constantin C. Giurescu, G. D. Ciobanul condiiile unei mpcri. Voievo-
Florescu. precum i D. Mioc, n lucra rea
colectiv Istorja Romniei, Ed. Acad., dul le-a trimis boierilor pribegi la Braov
vol. II. Buc., 1962, p. 910). "jurmntul" su - ,,ca s nu se team " ;
Rezolvarea acestei controverse istorice cu alte cuvinte le-a promis c dac se vor
este astzi nl esnit de recenta descoperire ntoarce n ar vor fi iertai, iar averile
i editare de ctre Virgil Cndea a versiu- confi scate le vor fi restituite. Boierii n s
nii arabe, d in sec. XVII, a cronicii rii nu i-a u dat crezare i , a l c tuind in grab
Romneti. Pasajul citat mai sus a re, n o mic oaste, s-au ndreptat s pre ar ho-
traducerea variantei arabe, urm toa rea n- t ri s aleag un nou domn. Chiar -i
fiare : "i n al doil ea an al domniei lui dup ce a u trecut hotarul, Mircea Cioba-
(subl. ns.), boierii pribegi a u adunat ostai nul a procedat ca i cum ar fi dorit cu tot
m uli i s-au dus spr e el i au venit n par- dinadinsul s-i respecte "jurmntul". El
tea Prahovei i s-a u luptat cu el la satul le-a transmis n continuare asigurri c
Peri. Mircea voievod a biruit pe boieri i vor fi bine primii la curte. De altfel, oAs-
pe ostaii lor i a prins pe vistierul Udrite tea pribegilor nu a ntmpinat nici o rezic:;-
i pe banul Theodosie i le-a tiat capur'. ten ~i a putut i,n~inta fr nici o greu-

63
tate pln
la satul Peri$, ntt departe de Transilvania, ocupat rn 1551 de Habs-
Bucureti - reedina domnului -, unde burgi, care-i vor exercita dominaia asu-
probabil a fcut un popas. Acolo, la 24 au- pra ei timp de cinci ani. Noul guvernator
gust, oastea domneasc a atacat prin ~ur al Transilvaniei, generalul imperial Cas-
prindere, nimicind complet forel e prlbe- taldo, era cu totul ostil lui Mircea Cioba-
gilor. nul, ~n care vedea un vecin nesigur, in
pofida eforturilor acestuia de a aprea ca
Capriciile puterii un mijlocitor de pace ntre Imperiul oto-
man i HabsburgL De aceea Castaldo a
considerat mai nimerit s impun in ara
irul pribegirilor spectaculoase nu a n-
Romneasc un domn devotat cau7.ei Hab ..
cetat ns, i n cursul anului 1548 impor- sburgilor. Sorii au czut asupra tnrului
tante figu1i politice ca Staico stolnicul, fiul Radu Ilie, fiul viteazului Radu de la Afu-
lui Vintil vornicul din Corneni, marele mai, care, inconjurat de pribegi i ajutat
logoft Radu din Drgoieti i fratele su
de Castaldo, a trecut hotarul, in luna no-
Prvul postelnicul au n groat rindurile iembrie 1552. "! n puine zile'' - se spune
dumanilor lui Mircea Ciobanul, trecind ntr-o scrisoare redactat la Alba Iulia n
munii n Transfivania. Era firesc [n aceste 23 noiembrie 1552 - el a izbutit s
condiii s se produc o nou confruntare
strng "cam 15 mii oameni i n pus st
armat. i ea a avut loc, intr-adevr, n
pnire pe locuri destul de nsemnate'.
acelaC)i an - 1548. Boierii i-au unit iari Lupta decisiv s-a dat la Mneti, n ziua
forele, au strins bani i au nimit vreo
de mari 16 noiembrie 1552. Mircea avea
mie de mercenari secui, apoi, punindu-se in oastea lui, in ajunul ciocnirii, boierii
n slujba unui tinr pretendent, au p care-i rmseser credincioi, cu cetele lor,
truns in ar. Potrivnicii lui Mircea sperau curtenii, 500 clrei turci cu patru san-
r populaia se va rzvrti i ii va sprijini, geaci, 26 tunuri noi, precum i oastea de
dar se pare c lucrul acesta nu s-a intim- ar, n total vreo 8 000-9 000 oameni,
plat. Mai mult chiar, Ostermayer las s dup unele informaii.
se neleag c ranii 1-au susinut pe Dou zile nainte de lupt, la 14 noiem-
domn, iar dintre boierii pribegi "aceia care brie, in satul Onceti, unde se afla probabil
n-au fost ucii , au sc pat cu mare g reu- cu tabra, :M ircea Ciobanul, de team s
tate..:. S-ar putea ca lupta s se fi dat nu fie trdat, a pus s fie ucii, chiar la
lng satul Milostc, n judeul Vlcea. masa sa, 47 boieri. Nu cunoatem sigur de-
A sosit totui i clipa indelung ateptat ct numele uneia dintre victime, Udrea din
a rsturn rii lui l\1lrcea ! Reuita acestei Boldeti, a crui piatr de mormnt, cu
ac,iuni n devenit posibil numai da torit inscripie, se vede nc n biserica de la
schimbrilor de ordin pol !tic int~rvenite n Snagov. Ali ase au fost sacrificai n zi ua
.. luptei, dup ce, in noaptea de luni spre
. - .
~
.
mari (15-16 noiembrie), o bun parte din
cei care asistaser speriai la primul masa-
o tereclitu-rlf. de cmte dfn a-rgint ciocanit, ct- cru au fugit la Radu Ilie.
zeLat t aurit, ctattnd dtn anut 1566, pas-
Cumpna izbnzii a nclinat ctre acesta
trea4li un alt portret aL lut .Mircea C!oba-
nut, fLgurat aUlturi de doamna Chta.jna din urm, mulumit a r chebazierilor si,

54
care i-au nimicit intii pe turcii aezai in n scaunul domnesc din Bucureti Mircea
fruntea cetelor lui J\.1ircca vod. Apoi, re- Ciobanul. Venirea lui n ara Romneasc
z istena intregii otiri domneti - orndu- a pricinuit, cum era de ateptat, un nou
it intr-un singur corp - a fost nfrnt exod a l marilor fa milii boiere!?ti peste
printr-un atac genera l al oastei pribegilor, mu n i. Proba bil n s ci\ tur cii condi ion a
o rganizat n dou corpuri. Dup Jupl n se r numirea lui Mircea de reconcilierea
circulat zvonul cu nsu~?i domnul ar fi c- cu feudal ii opozani. Asistm astfel la n-
7.Ut. fn r ealitate, el s-a salvat refugiindu-se cheierea unei n el ege ri, domnul ,.fcnd
cu familia la Giurgiu, iar Radu Ilie n in- mare jurmnt c-i va ierta pc fugari i-i
11

trat n cetatea Trgovitci . pe care i - a va l sa n bun pace s - i reia stpni rile.


nles-o drept reedin . .,Deci e i crezindu-1, s-a u scula t de au Ye..
Dar domnia lui a fost de scurt durat nit, S tnil vornicul, i cu toi boier ii
- numai ase luni. Ajutat de Alexandru i cn toa t cur lcn, de s-au nchinat la
Lpuneanu, domnul Moldovei - care n Mircea Yod, de credin i legtur ce-au
venit el n su i, in fruntea O'}tilor sale -, de f<'u t .
ttari i de turci, M ircca Ciobanul i-n ~~ Inchina rea s-a pC"trccut la curtea dom ..
ctigat tronul la ,,praznicul nlrii ' (cum neasc din D ucu re~ ti, fiind de fa dreg
p recizeaz cronica arab), a dic la 11 m ni to t'ii turci care-J ins k'll ase r probabil pc
1553. A doua lui domnie nu a fos t nsci cu Mircea in scaunul domnesc. "Dor ndat
mu lt m ai lung dect cea a rivalului su. ce se duser turcii de la el - ne spune
!n primele zile din februarie 1554, acela i cronica arab -, a ucis pe Stnil vorni-
Alexandru Lpu neanu - povestete cro- cul i pe toi (boierii) ma ri i mici. A ucis
nica egumenului Eftimie - a trimis ,,pc de asemenea fr vin muli episcopi i
ntiul dintre dregtorii s i, pe Ndbai co clugri.' gra n 3 februa rie 1558. tn acea-
marele v ornic, ncredinndu-i o par te din s t cumplit i suprem rfuial a lui
oamenii s i, ca s scoat din domnie pe 1\[ircea Ciobanul cu du..~ m a nii si - prin-
l\1ircea voievod, din pricina purtrii sale tre car e, desigur, se ufla u i unii dintre
rele i a vicleugului i a necre dinei i a boierii cme-1 trdaser 11 aj unul luptei de
nelciunii, cci avea gnd ru asupra la Mneti - a f ost pentru prima dat
domnului nostru, Alexandru voievod. cnd au piel'it i reprezentanti ai clerului.
Aflind de reaua credin a lui Mircea , Yi- !nsemnnd mcelul, a utorul anonim al cro-
tcazul domn Alexandru voievod a trimis nicii rii (red acia intern - n.a.) ex-
i a cptat domnia de la marele impra t
c l am reinut, da r vdit ndurerat, n loc
Suliiman pentru Petracu voievod. i a
luat domnia Petracu, iar Mircea votevod de orice comentariu : "Da-va seama na-
s-a dus la arigrad'. intea lui Dumnezeu 1". Dei nu toi pribc-
Nu tim n ce ms ur relata rea nfi gii au fost strpi i cu ocazia "mpcrii" -
eaz adevrul n privina m otivelor nl unii, mai sceptici, rmnnd dincolo de ho-
turrii lui Mircea Ciobanul. Un r a port din tar i salvndu-~i astfel viaa -, totui
martie 1554 a l unui emisar braovean la resu1'Sele lor a u fost pentru moment in a a
Bucureti afirm c mazilitul domn a l msur diminuate, nc.t n restul cele i de-a
rii Romneti "nu e bnuit pentru a lt treia domnii a lui :Mircea Ciobanul nu s-a
cuvnt dect c se inea n aa bun v e- ma i semnalat nici mca r o sing ur tenta-
cintate cu noi i era legat cu legtur tiv de nvlire. Abia dup moartea ,,ti-
credinc ioas" . Cum se vede, ti rile de care r anului', intrnpla1 la 25 septembrie 1559,
dispunem snt srace i contradictorii, a a vor ndrzni din nou pribegii s- i ncerce
inct problema aceasta rmne deschis norocul.
pn la descoperirea unor noi documente. In rstimpul 25 scptcmbrie-24 octom -
Domnia lui Ptracu, fiul l ui Radu P ai- brie 1559, a u avut loc nu mai putin de
sic, inceput la 24 m artie 1554, a meninut trei lupte ntre mica oaste njghebat de
fa milia lui Mircea Ciobanul ntr-u n exil boierii pribegi su pravieuitori i g r uparea
de ma i bine de trei ani. A fost un rstimp sprijinitorilor familiei l ui Mircea Ciobanu1.
in care marea boierime, g reu ncercat de Cea dinti, la dou sptmni dup moar-
"tiran", a rsuflat, n sfrit, uurat, cre- tea domnului, n satul Romneti, s-a in-
zndu_.e p oate definitiv izbvit. De aceea, cheia t cu biruina pribegilor. Doamna
lui Ptracu vod cronica rii Romneti Chiajna i fiul ei Petru a u fugit peste
i-a conferit epitetul "cela Bunul". El s-a Dunre ; dregtorii lox s-au oprit ln
stins din via la 26 decembrie 1557 i a Giurgiu. Pregtindu-se din nou pentru
fost ngropat la mnstirea Dealul de lng lupt, acetia din urm, cu ajutor turcesc,
r.r.trgovite. i-au lovit pe pribegi in satul erpteti,
fnfrngndu-i de ast dat. "Badea clucerul
(fostul m are clucer al lui Ptracu vod
n.a.) i mul i alii a u fost ucii", rmiele
Dup m oartea lui Ptracu vo d , n ia- oastei lor retrgndu-se ctre Olt. Dup o
nuarie 1558, "cu porunc mprteasc de sptmn n s, pribegii s-au ~ntors i ari
la sultan", s-a aezat pentru a treia oar i au atacat oastea domneasc ~n satul

55
Boiani. Fiul cel mare al lui 11ircea Cioba- Recentele sdpiltttri arheologice din zon a
Curii Vechi au vdit amploarea tttcrrttor
n ul. Petru, ,.avnd lng dnsul mulime de de reconstrucie din vremea lut Mircea
t urci", a ctigat lupta, "perind m u li oa- CiobamtL Aceasta este o ved ere par ia l a
momlmentalelor beciuri domneti
meni". n sfrit, la 24 octombrie 1559, pri-
mind confirmarea Porii, P etru a inceput
o domnie, care, sub tutela mamei sale, s-a
intins pn .n mai 1568, adic mai bine d0
opt ani. XVI s se ascut ntr-o msu r ex-
Luptele din toamna anului 1559 a u fost trao rdinar. Succesiunea lui Mircea Cio-
ultimele i nii a tive remarcabile ale marii banul a fost ma i mult dect a oricrui
boierimi, cflre, ln s fritul veacului XV ~i predecesor ameninat, deonrece factorul
inceputul sec. X\.I, in timpul Yoie\.o7ilor politic intern in stare s garanteze execu-
Vlad Clugrul. R~Hlu cel 1\.fare, Ncagoc tarea voinei domneti. respectiv marea
Basarab i Radu de la Afumati, jucase un boierime, era contra lui n mod hotUrt i
rol de maxim<'\ importan in viaa de stat cu foarte rare excepii. Astfel stnd lucru-
a 'I'rii Romneti. Dramatica i sngc- rile. intelegem mai bine ncpnarea
roO:.Sa nfruntare de-a lungul a cincispre- aproape incredibil cu care el i-a ur m r it
7.ecc ani intre Mircea Ciobanul ~i princip ~ ~i exterminat adversarii d eclarai sau po-
lele familii feudale s-a isprvit cu victorin teniali. Tierile masive de boieri, du p
autoritii domneti. Totodat, n accla~i opinia noastr, a u fost premeditate dcopo-
moment, reintrarla Tl'nnsilva niei. cn prm- tr:\ din raiuni de stat i pentru interese
cipat tributar. in orbita turccascii, a pus de familie. nsui marele ex eget a l istor iei
capt practic vremii n care mai erau po- noastre naiona le, Nicolae Iorga, ntrcvc-
si.Pile rzboaiele ofeosive co.o.tr.a turcilor. dea in aciunile lui Miroea Cioban ul mo-
tive plauzibile ale unei tactici politice.
.,In lunga sl sngeroasa sa stpnire, n
Interese de familie, dar i ratiuni dira roie pe c.:lre o ls pc urma sn -
de stat ~cric I orga - s-ar pnte3 dc~operi si
motiYe de calcul politic : intenia de n
Faptul c politica lui .Mircea Ciobanul a asigura. prin strpirea fruntailo r intri-
pus 1n discuie nsui rolul vechilor fami- gani ai boicximei n11.mtene, o m otenire
lii de mari feudali in conducerea statului, uoar pentru viitori} membri ai dlnas
a fcut ca lupta djna~tic la mijlocul sec. tiei sale, planul de a stura apetiturile

56
lacome ale patronilor din Constantinopol volte nest1njenit pe d freciile tradiionale.
cu aver.ile C'onfiscate ale pribegilor tiai. Iat trei elemente care pledeaz n acest
A~ admite i aceia c n mp reju rrile de sens. !n rstimp de cincisprezece ani
atunci un dotnn care tia era un domn (1545-1559), n ca ncelaria d om neasr snt
atestai nu ma i pu in de aiz.eci de crtu
ca re se apra i c deci cruzimile dese
a le l ui Mircea presupun o primejdie m are rari de limba slavon - "grmticii" hri-
soavelor domn eti, care n bun parte pro-
i contin uH . (N. I orga . n Prefa(a la venea u d in rndurile boierimii mici sau
vol. XI, Buc. 1900, din culegerea de do- mijlocii ; Mi rcea Ciobanul zide te biseri-
cumente Hurmuzaki.) rile de la Curtea Veche din Bucureti i
Dei asasinatul politic era lar g folo- Buna Vestire din Rm. Vlcea, executnd
sit n ntreaga Eu rop a epocii. nu se mari lucrri de cohstru cie la curtea din
poate totui contesta n nici un fel i o Bucureti, pe care i-a fix at-o ca ree di n
per manent ; n s firit, tiparul a produs n
an umit trstur de cruzime neobi nuit
aceea i p eri oad d ou c ri - Apostolul
in ca racterul lui Mircea Ciobanul. Ca slavonesc a l l ui Dimit rie Liubavici ( J547)
exemplu, [n primul rn d, st sacrificarea i Triodul - Penticostar, tot slavonesc,
propriului su ginere, Ba rbu! din Pietro- scos de d iaconul Coresi (1 553).
ani, n primvara anului 1548, dup ce S ma i adug m la acestea faptul c,
soul fiicei sale fugise cu fa milia n Tran- pn in vremea Iu{ P etru cel Tnr, fiul lui
silvania, de unde fusese extrdat. Mircea, se m a i fac n c danii centrelor or-
Discuia pe care am iniiat-o nu a pornit todoxe din s ud-es tul Europei robit de turci.
ins de loc din intenia de a proiecta cu Obiceiul lui Neagoe Basarab nu a fost deci
tot dina dinsul o lumin favorabil asupra dat uitrii, ceea ce ne la s s intrezrim
acestei figuri pn acum mult prea negli- dorina familiei lui Mircea Ciobanul de
jat de istorici. Dar nici imaginea cu totul a- i justifica preteniile la tron i prin n-
negativ existent pn a stzi nu ni se pare suirea formal a unora din ideUe marilor
a corespunde integral adevrului. tn acest n a inta i.
sens, concl udent e urmtoarea apreciere Intr-un cuvint dincolo de aspectele e i
din Istoria poporului romn, sub redacia sanguinarde. domnia lui Mircea CiQ-
acad. A. Oetea (Ed. tiinific, Buc., 1970) banul a ntrunit condiiile necesare pstr
p. 153 : "Faptul dominant al procesului r ii aproape identice a structurii i culturii
istQriC' petrecut n veacul XVI rmne to- tradiionale a societii statul ui feuda l
tui pstrarea autonomiei celor dou state ara Romneasc, ia r prin aceasta i-a
romneti (e vorba de Moldova i ara [ndeplinit menirea fundamental.
Romneasc - n.a.), ntr-o vreme cind po-
poarele balca nice tr~cuser de mult sub
stpnirea direct a autoritilor turceti".
Or, meritul cel m ai nsemnat al lui Mir-
cea Ciobanul este - credem - tormat FIIER BIBLIOGRAFIC
aceta ca a fost un aprtor convins al ideii
de stat. Intreaga lui aciune, in pofida Prof. I. 1. Georgescu, o copie necunoscuti
mijloacelor alese, a fost subordonat pro- a LetopiseUlul cantacuzinesc, tn .,Mltropo--
blemei vitale a conservrii fiinei rii Ua Olteniei", anul xm (1961), nr. 7-9; VirgU
Cndea, Letoplseul rii Rominett (1292
Romneti. i n lupta acerb purtat in
1664) in versiunea arabl a lui Macarie zatm.,
vederea asigurrii motenirii tronului pen- in .,Studii", tom. 23 (1970), nr. 4 ; Cltori
tru fiul s u, nu vedem, n fond, dect tot strini despre rile I'omine, vol. n, Ed.
un reflex al aceluia i efort de a asigura tilnWc, Buc., 1970; Ion-Radu Mircea, Un
l n perspectiv contiQuitatea statal . neam de ctltorl olteni - bolerU Drgolet1,
Merit s fie subliniat i faptul C' n ju Craiova, 1944, extras din .,ReviSta d e istorie
rul lui Mir cea apar o serie de oameni noi, bisericeasc", 1943, nr. S ; George D. Flo-

ridicai n mari dregtorii n locul repre rescu, VlntUA 1 dln Cornlenl (cu note asu
ze ntanilor vechilor familii. Aceast nou pra bolerUor i dregtorllor din prima Jn
mltate a veacUlui al XVI-lea In Tara Ro
boierime va constitui un sprijin de cpe mAneascl), extras din volumul omaglal to
tenie pentru Mihai Viteazul, n lupta sa amintirea lui c. Gluresco, Buc., 1944 : Lista .
pentru unirea celor trei ri romne, dregtorUor din sfatu.l domnesc al Tt1J
cteva decenii mai trziu. RomloeU l:D secolele XVXVII, in Hstuc:W
Nimeni nu contest, in aceeai ordine de i materiale de istorie medie", vol. lV, Suc.,

idei, c ~n timpul lui Mircea Ciobanul co- 1960 ; Istoria RomJ.Diel, Ed. Acad., vol. n,
merul rii Romneti a cunoscut o r e-
Buc., 1962, pp. 86S-86t (subcapltol redactat d.e
D. Mioc).
marcabil inflor ire. Cultura, fr s ofere
realizri de excepie, a continuat s se dez-

57
deziderat de veacuri al nntiunilor nbu
ALEXANDRU PO RTEANU ~1 te n temnia Habsburgilor.
'
*
Una dintre cele mai remarcabile perso-

naliti ale micrii ~oc1aliste din Unga- Jn Arhiva Institutului de Istorie a Pnrti-
ria de l a sf ritul sec. X IX i nceputul dului de pc lng C.C. al P artidului 1\llun-
sec. XX a fost Szab6 Er vin (1877-1918). dtoresc Socialist Unga r se pstreaz, n
fondul 505/42, un numr de 21 scrisori
Intelectua l animat de concepii mlintatc primite de Szab6 Ervin n perioada 10 fe-
i-a cltigat mari merite n r spn di rea bruarie 1903-4 octombrie 1906. Tntre aces-
ideilor marJdste n Ungar ia acelui timp. tea e xist unele care privesc T r ansilvania
Intre anii 1905-1909 s-a ocupat de trad u- sau care atest legturi , nc nereliefate
cerea i editarea operelor alese (dou vo- n lu c rrile de specialitate, cu micare a
lwne) ale Jui K. ~farx i F. Engels, inso- socialist din Romni=>..
i.ndu-le de un amplu studiu introducti\', Fondul d ocumentar amintit se refer,
de note i comentarii, a elaborat lucrri mai ales, la tranzi tul de li teratu r revol u-
originale de analiz marxist a societii ionar i pune n lumin preocupri sem-
i istor ici unga re. nificathe ale militantilor socialiti r omni,
Prin ntreaga sa 8.('tivitate, Szab6 Ervin relaiile lor cu micarea revoluionar in-

s-a ncadrat n a ripa stng a Partidu- ternaional. Exista o adevrat reea de


lui Social-Democrat din Ungaria, situn- transport a acestei literaturi, pe par cur sul
du-sc pc o poziie naintat n pro- creia numeroase persoane, dintre care
muli soc1aliti romni, ndeplineau roluri
blema naional. 1n l umina nvminte
lor despr in se din revoluia de la 18'1'8-1849, cheie.
din Imperiul habsburgic, el arta c )tre- Istoricul maghiar Litvn Gyrgy a studiat
7A>lvarea problemei [naionale-n.r. J nu poate legturile internaionale ale lui Szab6

fi, nici in a cest caz, alta dect restabilirea Ervin. Pe baza corespondenei rmase de
autonomiei naionale i a unitii naiuni la acesta, el relev c n anii 1901-1902
social-democraii ru i din emigraie ex-
lor croat, srb, romn, ceh". ln multe pediau prin Budapesta lzi cu literatur
din lucrrile sale a reliefat lupta pentru revoluionar , pe care Szab6 Ervin, ajutat
libertate naional i emancipare social de muncitori din Braov, le trimitea n
u r omnilor djn Transilvania. Programul Romnia. Prin intermediul lui I o5if N
a doptat la Blaj n adunarea din 15-16 mai dejde, C. Popescu-Azuga i al altor socia-
1848 n caracteriza ca fiind "hotrt liti romni, ele ajungeau in Rusia, l a
mai radicaL., deoarece pretinde desfiin- Odesa, fiind pr eluate acolo de ctre rc-
\oluionarii rui. O scrisoare trimis de
area prestaiilor iobgiei fr nici o des-
Marian Konopka lui SzabcS Ervin la
pgubire..." Pentru el, conductorii r omni
24 aprilie 1902 - publicat de Litvan
ai r evolutiei t r ansilvane din ~848-1849 Gyorgy - menioneaz numeroase am
,,n-au fost cu nimic mai puin democrai nunte privind modul n care se fcea
dect cei mai radicali membrii ai ~Tinere transportul literaturii revoluionare ctre
tului din martie. din Ungaria. Aceti in- Rusia, traseul urmat de aceasta, p recun1
telectuali romni triau n mijlocul po- i p ersoanele carc-1 mijlo~au.
porului i erau, in ce privete obiectivele Imaginea se completeaz d in cercetarea
lor. apropiai de poporu. corespondenei lui Szab6 Ervin n pe-
rioada 1902-1910 cu socialistii romni
Szab6 Ervin a fost, deci. un partizan
C. Popescu-Azuga , Iosif Ndejde i
convins al dreptului sacru al popoarelor I. C. Frimu. Relicfarea acestor legturi
a.suprite l a libertate i independen na- completeaz informaiile despre rolul avut
ional. El s-a stins din via n 1918, n de sociali tii din Romnia n sprijinjrea
toiul luptelor pentru uuptuilea acestui micrii revoluionare internaionale.

58

1

Szab6 Ervln ta masa de lucru

! n cele ce urmeaz publicm, n trndu- s le rein la mine pn la o nou di.Spo


rere elin limba francez. cteva din scri- dtie din partea dP . 1>cmtru. a nu le face
sor ile socialitilor romni. adresate lui s treac din nou frontiera.
Szab6 Er'\'in, cu precizarea c n original 1n gen.cral, eu cred c J\f, Konopka a
se pot ntlni pe alocuri unele imperfer- procddat de o martier foarte stfngace.
p uni de stil. Convingerea mea este - i an~ experien
i n aceast prit'11(c1... {indescifrabil) cd
1. poate fi prevertit orice c nedorit, dar tre
buie s se tie a ~e lua msurz ...
A zuga 6 mai 1902
Cu r espect Dr. C. Const. Popescu
Cred c l-ai vzut deja pe t.i. Konopka. P.S. Puteti, clac v cont"'inc mai bine,
deoar ece ieri a trecut frontiera ungar. s- mi scrieti in rerman (dar cu caractere
Eu. nu i -am vorbit deoarece el nu. m-a latine) sau. 'in englez.
avertizat.
II.
I n privi11a crilor, vama rvmn a
/Antet}: ,.Tribuna lloeral", ziar zilnic.
fcut un raport ctre dir ectia central,
Galai.
adugnd ctev a eantioane pentru a ti
Domnului S"ab6 Ervin, strada Donnti 17,
dac trebuie s le distrug sau s le eli- Budapesta, Ungaria
bereze.
I n acest din urm caz rmne s se tie
dac eu trebuie s le trimit sau mai bine (Continuare in p. 'i8)

59
''

''..
-
IOA N MEITOIU

..
Presupun c
in mintea oricrui cltor ajuns pe rmurile nor-
vegiene * struie o intrebare fireasc. i. anume : cum v a fi artat
acea faimoas corabie a dktngulut Letf Erikson, f iul lui Erik cel
Rou, care, 'imp1eun etL oamemi si, a ajuns pin la misterioaselP.
tilrmuri ale Americi1, etL cinci secole inainte de expediia lui Cristo-
for Columb ctre noul continent ?

Trebuie remarcat c, dei numeroi ccr- uor strbtut de agerH corbieri de


cetton s-au a rtat sceptici fa de posi- odinioar. Unele date, mrturii mate-
btlitatea unw asemenea act de mare te- riale, par s apropie simitcr probabili-
meritate i ndemnare, calcule elementare tatea de <crtitudine. Intr-ad evr , nu de
par s confirme posibilitaten infptuirii mult, doi cercettori norvegieni, Helge
sale. Dup ce Erik cel Rou a p5it in tlngstad i soia sa, Anne Ingstad, ntr-un
Groenlanda n anul 982. navigatorii \i- sat din insula Newfoundland (Canada) au
k ingi strbteau cu regularitate distana scos la iveal, dup cerce:ri asidue, re!;-
de 1 500 mile ce separ Norvegia de turile unei aezri asemntoare ou cele
aceast mar-e insul. ule vikingilor, cu multe obiecte de uz
De ce ou .; i-ar fi ndreptat vasele i casnic de tipul celor folosite de ei. Cum
ctre vest, spre rmurile aride ale Co- vor fi artat, deci, acele corbii capabile
s strbat ntinderile !fantastice de ap,
nndei de azi ? De la punctul cel mai
transplantnd pe noile pmnturi nceo
avansat al Groenlandei pn la insula
ate resturile vechilor aezri vikinge de
canadiao Baffin nu sint dect 300 mile
acum un mileniu i ceva ? Cum va fi
marine. distan care putea fi relativ fost construit o asemenea corabie a
Fragmentul reprodus face parte din volu- crei rezjsten , suplee i vitez roduc
mul Norvegta, de Ioan Me1oiu. in curs de pre- i astzi uimire? Inclin s cred c Mu-
gtire la Editura Enclcloped.lc Romn, co-
lecia ,,Pe harta lumii". zeul corbiilor vikinge din Oslo, n care

60

...,.Oseberg" era o ccmwie de toat4 frumuseea, tnat ales atunci ctnd plutea. pe marca. lL
nitit, dea tungut coastetor, cu carcasa sa neagr ...

f .,.. ... , \ ~ .....


-- ~ - ~ - ~ ~- - ~ -J . .. ,t.f_ _ -. . ... - -. "1_: . ~ ' - -

intru cu emoie. msur s


este n Msoar 21,5 m lungime i 5,1 m lime
rspund elocvent ntrebrilor n oas- n partea sa cea mai larg. Are, de ase-
tre. Din miile de corbii vikinge care men ea, o caren solid din lemn de ste-
au plutit d e-a lungul coastelor nordice, jar special , d e care snt fi xate up a i o
nfruntnd furtunile 1 mc.rea agit~t, n u- prov giga nt ic, tot di n stejar. Prova este
mai trei au suprav ieuit. Aceste trei co- dintr-o singur pie , n timp ce pupa
rbii , potrivi.t unor practici viki nge str
este monta t. Ambele se aseamn , fiind
vec-hi , au fost a duse pe uscat i folosite tiate foarte f in i terminndu-sc in spi-
drept ,.s icrie" pentru oamenii de v az . ral. Prova are forma unu1 cap de arpe
Ele au fost ng ropate apoi mpreun cu cu Ol!hii luminoi. Cele dou p ri ale
t::ei mori i acoperite cu pietre, cu ar- capului de prov i pup snt mpodobite
gil i ie rburi. Scoase la suprafa ~i
cu sculp turi.
restaurate, le putem a dmira n sala co-
rbiilor v iknge de e insula Bygdoy, Bordajul e~te de stejar. Paractu l de
aflat pe te r itoriul capitalei Korvegiei. sus are 15 deschideri pentru visle, care 5e
afl destul de jos. la cir ca 60 .r;m deasu-
Ne vom referi, ntruct mi se pare
elocvent, numai la una dintre corbii, pra liniei de plutire. Probabil c vsl aii
~edeau pc scaune libere aezate pe punte.
construit la nceputul sec. IX i de.t-
gropat n 1904. Corabia era acoperit In corabie s-au gsit toate vslele - 15
de o movil avn d di ametru! de 44 m, ~i perechi. Snt din lemn d~ pin, iar lun-
tuat n vecintatea fermei Oseb:-rg (de gimea lor va ri az intre 3,7 i 4 m .
ai<.i i numele ce s-a dat vasului). n Atunci cnd corabta naviga cu pn'l.C, vis-
apropie rea coastei de a pus a fiordului lele erau prinse n furci de c:ele dou la-
Oslo. Dei f usese acoperit cu o cantitate turi ale corbiei. De-a lungul marginii
enorm de pietre i argil a fost, totu:;.i , superioare ~ u ltimei lbe se afla o pr
restaurat, dindu-i-se forma original. ji n de lemn de care se puteau aga fu-
Lemnul se con~ervase att d e b ine, inci t nioanele atunci cnd corabia naviga pc
numai n rare locuri a fost n ev0ie ::, se timp linitit. Crma, care se gse~te la
re.~urg la un material n ou n timpul tribord, seamn cu o vsJ mare. r eze-
restaurrii. mat de corpul co rbi ei l poate fi ri-
"Oseberg'1 este o corabie mare, des- dkat entru a-i permite s pluteasc in
chis, putn d naviga cu pinze sau cu vsle. ape mai pui n adnci.

61
Corabia ,.Oseberg" are 17 tac he i, p in- Fragmentele unei vrtelnie, precum i
t eni ?i gri nzi. Lisele snt fixate de ta- mai multe rzboaie de esut snt alte
chei cu ajutorul unor curele din piele mrturii concludente. S-a putut constata,
de balen. Frnghiile trec prin gurile examinnd fragmentele de esturi , c
fcute sub tachei , pe urm prin acelea tehnica executrii lor era surprinztor de
corespunztoare fcu te n lise. Graie tnaintat.
acestei construcii, corabia este mai supl Printre bogiile luate de la curte i
i mai rezistent . Deasupra fiecrui ta- care au nsoit-o pe regin i n mormintul
<:he t se afl o grind solid, ntrind ast- ei trebuie s me nion m trei snii su-
f el laturile corbi ei ; pe aceste grinzi se per be, construite solid, cu tlpi nguste
reazem p rile inferioare ale corbiei . ~i t::u s caune inalte i searate. Pe prile
A~estea din urm snt fcute din lemn lor superioare s e pot admira scene sculp-
de pin i snt fixa te de grinzi cu ajutorul tnte ici i colo cu figuri omeneti. Chiar
unor pene de le mn. Ca targul este d in i corpul saniei, care este din stejar, con-
lemn de pin, lung de 13 m i se r e- ine multe figuri umane, configurnd scene
zema n carling pe un postament - o din legendele scandinave. Se pC'ate vedea,
bucat mare de stejar - care , la rndul bunoar. un om luptind cu disperare
su, se sr;rijinea pc p atru grinzi. Mai pot mpotriva unor el'!pi. Intr-o epoc 6n
fi admirate o mint.Ina t ancor d in f ie r, care violena era un fapt curent, imagi--
n greutate de 10 kg (care este expus nea lui Gunnar, eroul trdat, fcut pri~
sub prov), l scindura de debarcare, din zonier de ctre regele Atle, pe urm
stejar, cu 23 traversc (situat n interiorul aruncat n puul cu erpi. trebuie s .f1
corbiei), mpreun cu dou mari butoaie trezit imaginaia artistului care a sculp.
d e galer (n pu p ). tat aceast scen dramati c. Legenda ne
Dup cum se poate vedea, "Oseberg" era aj ut s definim geneza sculpturilor de
o corabie de toat frumuseea, mal ales e sniile gsite pe "Oseberg".
a tunci cnd plutea p e marea linitit, Pe partea cea mai lung din laturile
de-a lungul coastelor, cu car~as a sa nea- saniei i n centru se observ cortegiul
gr , cu pupa i prova sculptate i cu toate u nor animale ciudate, apoi un om cu sa..
pnzele sus. bta ridi cat innd de drlog calul lnami
In partea d in spate a corbiei se a fl eului s u, mpiedicat .n s, n a vntul m~
o ascunztoare , un f el de came r mor- niei sale. de ctre o femeie care-i reine
tuar. In acest mormint plutitor s-au g [ n~heietura :niinii n care se gse.te
sit osemintele a dou fem ei. una b' sabia.
trn, cealalt tnr. Se p resu'Une c CNnOrlle de pe "Oseber.g" ajut s ne
cea n vrst i-a luat cu ea slujnica n facem o idee despre viaa nc plin de
ultima ei cltorie. S-a dedus c este n ecunoscute de la Curtea Norvegiei din
\'Orba de mormntul reginei Assa, bunica timpul vikingilor. Corbiile au fost con..
r egelui Hara ld c~l Blai , i de sluj ni~a struite pentru expediii rzboinice i pen..
ei. Poate c a cea movil i acel mormnt tru comer. esturi, mtsuri din strin..
trebuiau s fie cm inu l veni c a l m oar- t ate, podoabe de m etal din Irlanda, toate
tei ; n orice caz, corabia coninea tot acestea fac parte din comorile ce au fost
ceea ce credina vikingilor considera n e- desCQperite n mormnt.
cesar unei femei de vaz pe trmul ce- Att cora bia-viking "Oseberg", cit i
llalt, al morii. In mormntul regi nei a u celelalte dou, construite cu o art re
fost gsite p aturi, nvelitori, perne, marcabil, ne vorbesc d espre marinarii
cearaf uri, vemi nte. O bu n parte din care au cucerit mrile n expediii teme-
ele au fost distruse de s curger ea vremii, r are spre a1=e le i coastele deprtate.
totu i cteva au rezista t nc. Printre Norvegia er a ptruns, nc de atunci,
altele, s-a gsit un fragmen t dintr-o mar e d e o profund spiritualitate. O mrturiG
tapiserie n gust i n culori bogate. s-a[' a acestei spiritualiti este vasta nflorire
mitologic care s-a dezvoltat de f apt cu
p utea ca pnzeturile s fi 1T!Jpodobi t la
nceput pere ii camerei, ci opli i cu .secu- mult nainte, chiar naintea epocii de
rea, tot aa cum impodobi ser alt dat expansiune rnsufleit, cnd marinarii
- rzboinici vikin.gi porneau s cuce-
pereii slii de festiviti de la curte.
reasc ri mai bogate din Europa .
Trei cufere nchise cu lacte solide au In mitologia nordic, la nceput, erau
[nsoit-o pe regin in mormntul ei. Unu l
d o u lumi, una ap rin s de cldur, alta
a fost gsit intact; capacul su s-a r plin de promoroac i de ceuri, unde
su-cit uo r n balam ale, dei sttuse n- lor.:uiau uri~ ii cei r i , d umanii zeilor.
gropat mai bine de 1 000 ani, i n el Exista i un cer, ns c u totul diferit de
s -au gsit printre altele : dou lmpi de acelu al cretinilo r i chiar de Olimpul
:fier montate pe .p icioar e lungi, o palet grecilor. Zeul suprem, Odin, i primea pe
sculptat, o mi c fuoc din le mn pentru rboi nici dup moarte n Walhalla, unde
ln, un rpieptenc mare, o per eche de 1i se servea o mas bogat.
foarfece din fier i ~nc m ulte alte ZeH ineau sfat ffn f ieca re zi la p oalele
obiecte mici. unui aroore uri~, care simboliza lumea

62
ntreag. Trei semizeic triuu in apro- Odat debarcai. vikingii luau eu asaU
pierea acestui copac, hotrnd soarta fie- ceti i orae, ocupau ntinse teritorii i
c rui om. Se intimp la totdeauna ceea ce supuneau la grele biruri p>pulaiile lor.
ele hotrau ~ i rumeni nu mai putea In timp ce suedezii s-au [ndreptat cu
schimba ceva. predilecie nspre rsrit, traversind Marea
Ampla epopee a vikingilor s-a desf Baltic, danezii i norvegieni! nu prefe-
urat in sec. IX i X. Trei fa ctori explic rat, oum era i normal, din motive geo-
mai ales marea expansiune a poporului gr.aiice, insulele Britanice i Frana.
norvegian din acele timpuri ; creterea Analele istoriei nu inregistrat ca prim
opulaiei, pe care terenurile cultivate nu nceput al ~pediiilor vikinge apusene
o mai mdestulau, spiritul rzboinicilor a tacarea mnstirilor de pe insula Lin
avizi de cuceriri i destoinicia de a con- disfarne, aflat [ n aprQpierea coastei
strui C'Orbii mai repezi i mai uor de Northumberlandului. Era anul 793. Au
mnuit dect oricare alte ambarcaii con- urmat in curind noi i noi atacuri im-
temporane. potriva coastei Angliei, Scoiei , Irla ndei
i Franei. Bogatele mnstiri i ora~
comerciale ale Apusului cretin erau je-
Perioada vikingilor fuite i prdate $tematic. De-a lungul
~ntregului secol IX, eXediiilc vikinge
P e ntru popoarele d in nordul Europei, s-au inut lan. Ei au [ntemeiat regate
perioada viking a fost n primul rnd [n Irlanda, ~n insulele Man i Anglesey.
o perioa-d de expansiune. De fapt, expan- in ara Galilor, in n ordul Scol ei etc.
siunea incepuse inc din secolele trecute. In a doua jumtate a sec. IX, vikingii
Norvegienii se stabiliser n insulele norvegieni i dan ezi s-au stabilit n An-
Shetland i [n Orcade, n t imp ce sue- glia, i, dup ce I-au infrint. pe regele
dezii puseser piciorul 1=e coastele F in- englez, au reuit s intemeieze un r egat
landei i Estoniei. &opurile urmrite d e independent n rsritul rii - Dane-
aceste cuceriri erau, se pare, atit jaful lagul, adic ara condus dup legea da-
ct i comertul. dou U:ndeletniclti ce nez.
mergeau min m mn. Intre timp. n Norvegia se petreceau
Expediiile vikinge, la [nceput raiduri dou evenimente importante: unificarea
rapide de jaf Qa care !Participau un n u- !pO litic a rii ~i a doptarea crc ti n ismu
mr redus de oameni, au devenit, cu iui ca religie oficial.
timpul, adevrate elOJ)ediii organizate cu Prima formaiune politic norvegianA
numeroi lupttori, transportai de flote s-a constituit la Vestfold. n apropiere dt'
compuse dintr-un mare numr de nave. Oslo, n anul 800. Ulterior, au aprut i

:rea sn de a cuceri AngU.a


NORVEGIA eueazit

1114-1184:
- microcronolocale- Rscoala btrkebeinerllor (cei
cu picioare d e mesteacAn,
aluz.ie la tnclllt~ mintea lor), l a
Teritol'iul Norveglei a fost 874 : care particip m1cii feu-
locuit din cele mai vechi Colonizarea Islandei de cAtre d all l rnimea : conducA-
timpuri. Prin mileniul n norvegieni. torul ruseoalel, Sverre S i
.e.n., populaia autohton s-a gurdson, devine rege.
amestecat cu triburi germa- 9951000:
nice ve nite din sudul P eninsu- Domnia lut Olaf I Tryggve- 11841212:
lei Scandinave. In p rimele son ; introducerea cretinis Domnia lul Sverre : lfiAbt~ a
secole a le erei noastre, Nor- mulul in Norvegia. autoritii c lerului l ~ aristo-
vegia se afla tn.c tn stadi~ 1001} :
craiei norvcgiene ; eonstitui-
de dezvoltare a l comunei pn- rea unei noi nobilimi. de ori-
mitivc. tn sec. VIII-IX a Norveglenil sint ntrnl n gine rural.
avut loc descompunerea aces- btlia naval de Ung insula
tei ornduiri l trecerea la feu - Svolder; regele Olat 1 este 1217-tm:
dallsm. 1n aceeai perioad, ucis, o p arte a rii cucerit Domnia lui Haakon !V ; COt'l-
vlkingil (denumire dat rz do danezl. solidarea autoritii ngale ;
boinicilor negustori scandi- cucerirea Islandei.
navi) au intreprins nume- 10161028 :
roase expeditii pe continentul Domnia lui Olat Ir cel Sfint; 1319:
european, n insule-le britanice rreunificarea statului norve- suedia i Norvegia se unesc
i , dup toate probabilitile, gian.
tn America d e Nord. s ub domnia lui Magnus II r
1028 : Eriksson.
808:
Constituirea. l a Vestfold (ling Norvegia este cucerit de da- 1391:
Oslo), a primei formaiuni po- nez.! ; Canut cel Mare se pro- Margareta de Danemarea f iica
litice norvegiene. clam i rege al Norvegtel. lui Valdemar IV, !feaU:teaz.l
87293t : 1047-1066: uniunea regatelor d anez, nor-
Domnia regelui Haral<1 Haar Domnia lul Harold III Har- veglan i suedez (Suedi a rA-
1~1if (cel cu plir frumos) ; d rade (cel care domnete m ine n uniune pinA i n 1523,
u cat-ea
.. temporara a rU . a utoritar. despotul) . lncercu- Norvegia pinA in 1816)

63
alte formaiuru,
astfel c spre sf~itul
sec. IX n ar
e xistau mai multe prin-
<?ipatc conduse de nobili ce purtau nu-
mele de herse - baroni, jarl - coni sau
konge, adic rege.
Dei ara era mprit din punct de
vedere politic, se poate vorbi nc de
atunci de existena ideii de unitate geo-
grafic, fapt care se datora probabil ma-
rinarilor ce nav.i gau de-a lungul ~oaste
lor i care snt pres upuii autori ai
denumirii de Nordvege, adic drumul
nordului, de unde i-a primit ara de-
numirea.
Prima unificare temporar a fost rea-
lizat cu puin nainte de anul 900, de
ctre regele Harald Haarfager (cel cu
pr frumos), care a domnit de la 872 pn
[n 930. Harald stpnea un mic regat
situat n jurul fioroului Oslo. Tatl su
&:i ntinsese domnia peste regiunile r
sritene a le Norvegiei i a mprejurimi-
lor. fiordului Sogne, de e coasta de apus.
Dup o campanie victorioas purtat m-
potriva jarlului Haakon, stpnul No.rve- Sculptun ce impodobeau p.yt ate cMbtet ..
gjei de nord (Haalogaland) i al regiunii
Trodheim, acesta i s-a supus lui Harald
i i-a acceptat tutela ; au urmat alte cam- ~ . ' .. . ..:
... .

' . .
t - 1. J .. .
panii i lupte, dintre care cea mai im-
portant s-a dat la Hafrstfjord, I sud de
Stavanger, mpotriva t:ealiiei celor care fiscrii domeniilor dumanilor si n-
nu voiau s i se sUpun. frni in lupte, regele a ajuns i cel mai
Dup nfrngerea zdrobitoare a duma mare proprietar al rii.
nilor, Har~ld a devenit rege al tuturor Dar Harald nu s-a mulumit numai cu
norvegienilar. La ~curt timp, datorit con- pmnturile Norvegiei; l:>-a avntat n


1513 1523: d tei, devine l rese al Nor- 1905, sept. 23 :
Regele Christtan domnete n vegiei. Acord suedeza-norvegian la
Danemarca, Norvegia i Sue- 1821 : Karlstad ; Suedia recunoate
dia (152a-t523) ; desfoar o Desfiinarea privlleaillor l independena Norvegiei.
politic de limitare a puterii titlurilor nobiliare.
marii nobilimi, sprijinindu-se 1905, nov. 18 :
pe ' nobilimea mic i pe or 1848: Stortingul alege pe printul
eni, crora le acord mono- Intemeierea primei unlunl Carol al Danemarcei ca rege
polul comerului exterior muncitoreti. al Norvegiei, sub numele de
(1520). Haakon VII (1905-1957).
1850:
1537: P rimul congres al organlza- 1920, febr. 9 :
Desfiinarea adm!nimrattel au- tiLlor muncitoreti norvegiene. Semnarea Tratatului de la
tonome a Norvegiei; daneza Paris. Instituirea suveranlt
1854: ii Norvegiei asupra arhipela-
devine limb oficial.
Construirea primel ci ferate gului Svalbard (Spltzbergen).
1655-1660: din Norvegia. 1921, martie 4 :
Primul rAzboi nordic. 18'1% : Norvegia intr in Liga Na-
1807, sept. 1 : Se creeazA primul sindicat din iunilor.
Crearea Com.tstet guvernamen... Norvegia al muncitorilor tipo- 1923, nov. 4 :
tale pentru Norvegia (organ grafi. Crearea Partidului Comunist
national al puterii de stat) 18"17, aug. 22 : din Norvegia.
desfiinat la 10 ianuarie 1810.
1814, lan. :
Crearea Partidului Muncito- 1928, lan. 20.-tebr. 15 :
resc Norvegian (Partid social- Primul guvern muncitoresc
Tratat de pace anglo-suedo- democrat).
danez la Kiel ; Danemarca social-democrat dln Norvegia,
cedeaz Norvegia Suediei.
1898: condus de Christopher Horn-
1814, mal 17 :
Int roducerea dreptului de vot srud.
universal pentru brbai. 1940, apr. 9 :
Adunarea notabLUlor notve- 1899:
~ieni de la Eidsvoll nu recu- Germania hitleri.s tl tnvadead
noate prevederlle pcii de la Intemeierea Uniunii Centrale Norvegia. Incepe lupta ce re-
Kiel, proclam independenta a Sindicatelor d1:n Norvegia. zisten a poporului norve-
~rii i adopt o constituie. 1905, Iunie 7 : gian mpotriva cotropltorilor.
181t: Norvegia i proclam inde- 1945, mal 7:
Suedia impune Nor'O'egiel uni- pendena deplin ; abolirea Capitularea trupelor 1erma.ne
- unea. Carol xtn, regele sue uniunU cu Suedia. din Norvegia.
... t ate snittor gsite pe vas

- - .._
o
-- - ..
- -

- .
. ..

largul oceanului i a cucerit insulele BIBLIOGRAFIE


Shetland i Orcade.
Se spune despre el c o fost un rege Htstoire de Norvege - de John M1dgaard,
autoritar i sever : cei care nu i se su- in seria "Presence de la Norvege", Johan
puneau era u omori sau i zgonii din ar. Grundt Tanum, Oslo, 1963 ;
Aper~ de ta Norvege. Oslo, 1965 ;
tn cronicele norvegiene - Sagas - se La Norvege, - de Erllng Wellc-Strand,
arat c din ca-uza tira niei pe care o exer- Oslo, 1968 ;
cita, muli dintre supuii si luau colea I stor1a Lu.mtt n date (elaborat de un co
lectiv, sub conducerea acad. prof. AndreJ
oceanului sau treceau munii pentru a se O etec:c), Editura Enciclopedic Romn,
refugia n Suedia. Bucureti, 1969.
-
--


,,Generalul'' tn faa
1\
JUStiiei
Curtea suprem a . Statelor Unite a trebuit f r pad, in vreme ce suditU se otnlser
s~ se pronune recent i ntr-o rlisput dtre ct pentru a lua masa la Kcnnesaw.
lega t de domeniul istoriei : unde va .. do- Mis iun ea ,,comaudoolul" fede r al era de a
micllia" de acum inainte o mi c locomoUv se indrerlta spre Chattanooga, ca re p e.
care a fost e r oiu a unul e pisod celebru din atunci constituia obiectivul unei ofenslve
timpul rz bo i ului de secesiu ne. norcUste. Andrews i insotitorii s!i urmau
B trna main ferovia r, proprietatea s d istrugl o serie de poduri de cale feratti,
companiei Louisville & Nashville Rail road, pentru a izola oraul de trupele confederale,
" locuia" diu 1901 in ora ul Cllattanooga. din aflate la sud t Ja est de e l. Proiectul a da.t
statul Tennessee,' fiind principalul exponat i n'S gre, din ... lipsi d e combu stibil. Aban-
al Muzeului de Istorie din localitate. Ac um donind locomotiva, d evenitl tnutlltzabiHl,
in s cea m ai inalt " In stan j uridi c~ a cel dou zeci de nordl!,tl s-au refugiat tntro
S .U.A. a a p robat mutarea ,.relicvei'' in or p duro unde , dup o sptlUniny an fost
elul K ennesaw (statul Georgia). captural de trupele trimise in arm1ir1tca
Dis pnta i l avea r dcinile i n E'ptsoclul al lor. Andrews l all aptn federali au fost
executai.
crui p ersonaj principal a fost locomotiva.
Suprannmlt Generalul, ea E'ra folos it ele
Romantica aventurl a Generalului a fur.
tnapele <'.oufederate (ale Sudului sclavagist), nizat m a t e rial pentru scenariul a dou f lme
ambele ce lebriti in tstor1a clnematografu
ca mljloo d e traciune al unul strlhnos al lui, unul al lut Bus ter Keaton (Malec), ccH1-
t r e nurilor blluctate. La 12 apriltP 1862, .Tames laJt al Jul w att Dlsn ey. Acum JocomotiV"a
Anrlrews, agent setret al armatei federale va intreprinde o u ltlm:l dltorle, prl1slnd
(a Nordului abolltontst), tmpreunl cu n n oraul bpre car e se indre-pta fn unnl cu
grup d e 19 soldai nordlti, au ... rp1 t pur 109 ani , pentru a :,c instala definlttv i n lo
i simplu trenuL Ei au profitat de faptul calitatea de Unde a fost ra.ptt.
el Generalul l vago~nele s ale rmsebera u.~r.

'
65
,,

III


ION CONSTANTINESCU
Sabia generalului i pumnul l ui
1

Argetoianu se do\'edeau elementele ~


'* * -
"novatoarett ale guvernrii aver escane. 1921. La Camer scandalurile se ineau
Dar nu ~i o solut ie trainic. Furturile lan. "Reprezentanii" naiunii se adunau
parc numai pentru a-i msura capaci-
de urne, nclcarea normelor consti-
tatea de vociferare, de apostrofare i une-
tuionale i teroarea de nat, sub care ori chiar fora... pugillstic. Duiliu Zam-
se desfuraser alegerile, nu puteau firescu, care deinea n continuare pree
d ect s-i grbeasc sfr itul. dinia Camerei, i invinsese r epulsia i se
amuza. In oondiiile in care Parlamentul
De dup negura ru prevestitoare a i desfura ,tlucrrile' , nu mai credea ~n
Palatului regal se profila umbra lui posibilitatea meninerii autoritii. Nu m ai
Ionel Brtianu. Cum s-au desfurat nutrea nici convingerea c Averescu '\'a
l ucrurile vom afla din continuarea n- mai rezista mult la putere. Se prea c
toat protipendada parlamentar majorj-
semnrilor lui Ion Constantinescu, fost
tar era profund .ngrijorat de agitalile
reporter parlamentar la "Neamul rom- muncitoreti.
nesc" i ~,Universur' n anll 1919-1939 *
Foc sub cazanul Sat~itel ...
'*Inceputul nsemnlrilor in .,Magazin is Tu edina din l7 mai 1021 se discuta
tarie" nr. 7/1971. reforma agrar - prilej pentru tot felul
de digresiuni menite s trgneze dez-
baterile, s amine votarea unei legi care
contraria interesele moierimii. Un depu-

.66
tat al gruprii naionali ste conduse de 3 februarie, Cita Davila, la sfatul lui Zam-
A. C. Cu:r.a spunea : firescu, a adresat o intrebare n aceast
- D-lor d eputai, vrei s ~tii care este chestiune conducerii Camerei :
prerea noastru , a Partidulu-i Nationalist- - De ce lipsete d-l Briltianu?
Democrat doctrinar (!?) , in numel e cruia
Rspunsul 1-a dat preedintele :
<1m onoarea a vorbit d e la aceasti"i. tribun ?
DUILIU ZA~IFIRESCU (maJiios) : V or- - Absenta atit de ndelungat a d~Lui
bii n numele ntregului partid ? nr.tianu poate avea dou semnificri : una,
UN CUZIST : Da, da ! dispreul pe care-L simte <"ful f ostei oLi-
DR. N . LUPU : D-ta eti naiv, dar d-l garhii atotputernice (Aplauze puternice la
Cuza nu este. majo ritari, proteste pe bncile liberale) ; a
A. C. CUZA : Nu am aceast calitate, o doua, se sfie t e S<L ia parte la edintele
las d-lui Iorga. (Rsete). acestui Parlament, pentrtL cii are contiina
N. IORGA: V punei la nivelul celui c-i dat orete mandatul .~istem'Uhli de cor-
care a vorbit, v degradai . rizind l a putie, care a abundat din nou in aceste
aceste glume grosolane. Cllegeri.
DUILIU ZAMFJRESCU : Intr-adevr, Dupti perioada de avertisment, Camera a
r og pe cealalt jumtate d e partid s nu aprobnt ca, pentru lips ncm otivat , Ionel
mai ntrentp
! (Risete). Hrlttianu s-5i piard mandat ul de dep utat.
A. C. CUZA : Eu nu sint o jumtate d., intrnd n locul su a l d oilea pc lista libe-
partid, snt un partid ntreg. D -l I orga ral de candidai, avocatul Jean Th. Flo-
nu este nimic ! (Tlaritate). rescu.
N. IORGA: Pentru asemenea glume... Parla mentul avercscan nu s-a bucurat,
Este un bolnav incurabil! ins, n acel an decit de o singur sesiune,
A. C. CUZA : Aceasta t i -a suflat-o doc- i aceea numai pe sfert. fiindc tot Dr
torul Lttpu ? lianu a fost m ai tare : la sfir~itul anului,
N . IORGA: i dac mi-ar fi suflat-o are dupa ce toate msu rile fuseser luate pen-
competenta necesar. Orice d octor - aj unge tru ca n u cum va generalul s manifeste
s te vad, i mi-ar sufla la f el. \Teo mpotri\'ire, pc nepu s mas. guvcrnuJ
DR. N . LuPU : Imi reclam clientul; este a fost trimis ... la plimbare.
incurabil!
...Cinci zile mai trziu, la 22 mai, profe-
sorul Iorga dialoga cu Take Ionesc u, mi-
nistrul de Externe. A fost ntrerupt de
A. C. Cuza cu remar ci rutcioase.
N. IORGA: Snt in aceast Camer p a
lng deputaii crora uneori l e rspund,
alteori nu l e rspund, unii crora le rs
pund totdeauna i alii crora nu le rils-
pund niciodatti. Dinke acetia face parte
i d-l Cuza (l~xclam nii).
A. C. CUZA: Pentru c nu ti(i ce s rch-
pundei!
IORGA (adrec;indu-<;e ministrului) :
T.

D-le ministru, imi dai voie s m apropii


mai mult d e dt>., ca s scpm amindoi de
o harpie care n e rnolesteaz pe rnd.
DUILIU ZAMFIRESCU : Ce este aceea
o harpie. d-le I orga?
N. IORGA : E un fel de pasre care se
las asupra m eselor p line i care niciodat
nu mn!nc, dar t otd~auna l e spurc .
... Ma nevrele d e la P alat ii indicau gene-
ralului Averescu c Brti anu pusese foc - Mi!garutc t Te invTteU pc ltngd Camera !
sub "cazanul Satanei". Regele nu m ani- Vret s 1et exemple rel e? !
festa, deocamdat, semne de nencreden. 1".' ' :~ " ,.,' J.: : . . ' :
dar audienele efului liberal la P alat de-
,eneau din ce in ce mai dese. Dintr-o ase-
menea situaie s-a nscut ideea ca Ionel O afacere stil "conu Costic"
Brtianu s fie scos din P arlament. El nu
venea la Camer dect foarte rar. uneori
treceau luni intregi i nu cl<::a pe acolo. La 13 martie 1921, Virgil 1\.tadgearu a
Treaba a luat-o in seama sa Duiliu Zam- adus n faa A-dunrii faimoac:a afacere cu
firescu, care n-avea nici o afeciune pentru bonurile de te~aur. Fusese ntrezrit de
Brtieni. Conform regulamentului, cine lip- interpelator n c din anul trecut, dar abia
sea nemolivat mai mult de 20 zile de la dup aproape un an a dibuit-o ntreag!
edinele Camer ei, dup ce i se ddea un Cercetnd autorizaiile de import-export
avertisment. pierdea scaunul. In edina din date de fostul ministru Octavian rr'sl-

87.
uanu Ia :M inisterul Industriei i Comeru i-a stricat toate com~inaiile... Banca eo...
lui, ~ifadgearu a dat peste una dat lui mercial Italian, de unde ridicase cele
Aron Schuller, pentru a aduce din Germa- 20 milioane lire ca avans, a bhuit c unul
~ia , n com p ensaie, nite evi de oel ne- din bonurile lui Schuller a r fi fals. Discret,
{!esare industriei petroliere. Tsluanu s-a banca s-a adresat Legaiei romne de la
aprat artnd c dduse autorizaia la ce- Rom a, r ugnd-o s cerceteze. Legaia a tri-
rerea lui Argetoian u, care pe vremea aceea mis Ministerului de Finane romn o tele-
era ministru de Finane. Aprobarea i s-a gram , cerndu-i relaii. Telegrama a ajuns
pr ut suspe ct , i pn la urm ... n minile secr etarului general al ministe-

Din a mintirile oam enilor de pe vremea rului. Acesta a cercetat i a gsit c , n-
r efugiului de la Iai rezulta c nc de pe tr-a devr, numrul bonului cu pricina nu
atunci Aron Schuller i ncepuse cariera, corespundea cu numrul de pe borderoul
ca om de cas al lui Constantin Argetoianu; de emisiune i a pus pe telegram rezo-
mai apoi s-a infiltrat i pe lng generalul lutia:
A verescu, pentru ser vicii de aprovizionare. Se v a telegrafia c bonul de tezaur este
Dup rzboi, a pr use n Bucu reti cu Banca fals. 1n orice caz, pentru mai mult sigu-
rneasc. El - director general, iar conu ran , s ni se trimit detalii asupra datei.
Costic Argetoianu - preedinte al consi- D-l ministru d e Finane, Argetoianu, nu a
liului de administraie ... Treaba mergea de semnat un asem enea bon, cu numrul in-
minune. Nu era, totui , o aface:-e prea m are. dicat. In aceste condiii, bonul ar putea ji
Schuller adusese 12 milioane i Argetoianu d eclarat fals. In acest sens, se v a scrie i
53. P entru dimensiunile celor doi asociai Biroului Datoriei Publice din Paris.
trebuia ceva mai mul t. Schuller simtea S -a telegrafiat, d eci, la Roma c bonul
c-i f cut pentru afaceri mari. i iat c era fals, cerndu-6e .i amnunte. Schuller
Argetoianu a devenit ministru de Finane a aflat de nenorocita ntmplare i, ca s
[n guve rnarea Averescu ... Cnd a luat in nu se descopere toat co mbinaia, a depus
p.rimire ministernJ, a gsit i nite bonuri la Banc-a Marmorosch-Blank, n contul bo-
de tezaur, emise n lire englezeti, nentre- nurilor de tezaur, suma de 20 milloane lei,
buinate. fn timpul rzboiului, statul romn pentru a oficializa oarecum mnuirea lor.
em isese asemenea bonuri de tezaur pentru A comunicat, n acelai timp, i lui Arge-
aprovizionri printr-un birou special nfiin- toianu primejdia, iar acesta a luat pe loc
at la Paris. Ele se emiteau n moneda rii msuri. A obinut, n compensaie pentru
de unde urma s se fa c cumprtura. Deci , Schuller, o autorizaie de export pentru
la Mini sterul de Finane existau, la veni- 3 000 vagoane de porumb, cu scutir e de
r ea lui Argetoianu, cinci asemenea bonuri, orice tax vamal. ! n schimbul 'Ot"Umbului
a cte 100 000 lire sterline fieC'are. echiva- urma s aduc evi de oel din Germania,
!nd pe atunci cu 125 milioane le>i n total. pentru industria petrolului. Autorizaia nu
Argetoian u a povestit, probabi 1, partene- s-a dat pentru o firm anume, deoarece nu
.rul ui su de la :Sanca rneasc despre se putea concepe c trebuia s dai porumb
existena acelor bonuri nentrebuinate, dar unei companii italiene i s iei ev i din
nu se tie cui i-a t recut prin cap ideea Germania, ci pentru orice client a r fi gsit
unei utilizri a lor n folos propriu. P oate solicitatorul.
lui Schuller, dar poate i lui Argetoianu, Intre timp s-au lmurit lucrurile i cu
ori am ndurC'ra. Cert este, ns, C' honurile bonul de tezaur presupus a fi fals. Num
au ieit de la Ministerul de Finane i au r ul bonului fusese tran smis greit. S-a co.
intrat... n buzunarul l ui S chuller. Acesta, municat. deri, legaiei noastre de la Roma
inarmat i cu o mputern icire pe care i-a c bonul... era valabil, adugn du-se, dei
asigurat-o ministrul, a plecat cu ele n str nu interesa legaia, c Schuller a vrsat
intate ca s trateze, in numele statului statului suma de 20 milioane lei.
r omn, vnzarea ctorva mii de vagoane de
c-ereale n schimbul unor cum prturi, chi-
purile. pentru nevoile naional e. Biata victim excrocheaz,
Schuller s-a dus n Italia, la Milano. A excrocheaz... ~
"l!lirosit" piata, i-a stabilit planul de b
taie i s-a avntat. A intrat n tratative cu
societatea ,.Granaria" pentru 3 000 vagoane - Operaiunea svrit de d-l min.istra
~e porumb, a depus Ia Banca Comercial Argetoianu - a artat Virgil Ma dgearu -
Italian, drept garanie, bonurile de tezaur este de o gravitate excepiona l. Mai tir-
ale statului romn i a cerut un avans de ziu, d - l Argetoianu a predat. f:r n ici u n
20 milioane lire italiene. N-avea porumbul act justijicativ, bonuri de t ezaur n valoare
i era m ai mult ca sigur c nici nu se gn- de 500 000 l ire sterline, adic n valoar e de
dise s incerce s -1 obin de la guvern ul lei 125 1nilioane, d-lui Schuller, nu pentru
din Bucureti , fiindc s-ar fi descoperit, ca s fac o afacere de stat, ci, cum s-a
poate, frauda cu bonurile de tezaur. Lui ii dovedit pentru ca s-i nlesneasc. acestuia
trebuiau banii pentru o seam de afaceri un credit de 20 1nilioane lire italiene... Ce
imediate. Ceea ce, se pare, a i fcut, cu un avantaje putea obine Schuller de p~ urma
c.tig, dup cum spunea :M adgearu, de celor 20 m ilioane lire italie