Sunteți pe pagina 1din 10

iA R TIC O LE 1 S TU D I I

INTtIETATE ONORIFIC, NTlIETATE JURISDICPONAL


I PRIMAT DE JURISDICIE UNIVERSALA
Arhid. prof. dr. IOAN N. FLOCA

Este un lucr~ bine CUillOStCUlt c iIlJtre Sfi:n1ii Apostoli n-aeJeistat O'


ntietate de OIlJoalre ;icu at1t mali puin o liIlJt!f,ielaJte de ,alt il1'atur,.Prin
urmare, nu se'i'poa.te atrIbui nki ullJJui ,act al!. MrnJtuiltorulu:iJ li n:id vrreum.ei
tPadiii ,apostoildce, instiituirrea de .nrl!Hetionorifioe 'Siau a vriertlnei n-
tHeti de cOIlid~lJC'er,e, ori jurrisQ-lc:iona'le ,rrJJiire SflLnii Apostoilil.
Cu toate acelsbea 'S-au fcut ,i oon'tinu s se f'Ci!o, diJ:1tr-o a,I1um1t
vanitat'e .i; din a!ite .[]Jdeml1u!d ll1!eevarugheHae, mari e,rorturi pen:tru a
se demonslVra c Sfntul Apo:s!tol Petru Iar fi avut nu numali. o ,iI1it:i'ebate
onoriHc, dcihia,r i una de conducere, adi1c aitihui,i de imJtistrttor
ntrE: Sfinii ApostolL Din aceast pretins ntietate a Sfntului Apos-
tol Petrn Se caut apoi a se trage concluzii, spre a se arta c~ ar fi
existat un primat al lui Petr:u, eaTe apoi.' ea element JalltrradiJiei rapo'S-
tolice,' ar fi fOSJt ,t!1cU1smis unor urmai mai muJt dect ipotetki a[ Sfn-
tului Apostol ,Petru, n lucrarea de conducere a Bisericii din Roma.
Aceste pretenii, mai mult dect meteugite, snt lipsite de temei
obiectiv i trebuie respinse ca potrivnice spiritului evanghelic.
Intlieti1e care au aprut n Biseric,ca'll't'ieti 10noI1ifice, snt
cele intemeia1.1e pe stbarera' ha11i.c supe'r1Joar, i, Ilr1 'caJzul acelsl!:la. av'em
de-a face ou oin:s:tirea Ccl.ife se d harului i prill1 har perlsoaill!eI ca.re :s.-;a,
nvredn~c:iJt de e1. Ca Uirma!I1e,ll1ttieJti.le de aroeasrt n.aturl 'snt j].lsti-
fioobe, firesc .i legitim. tn ha,zla deoslebirH de Islfare lharirc se impune
cihi,a:r a,cordoirea unui :respect sau ,a unei oinistld lc1eosebitJ8 ce'lor din
tr epte1e superioare de S:OOir8 harl.lc de oitrre cei ditn tre]YiJe~e illlifer:ioarle.
1

nace,asta oOll1lslt chiiB::ir i priil1JCi:pra~uil temei aiI a,soultrii ,catnonlce.


Dar, imire Sfi[)jii Aposltoilinu exi:sta deosiebir1e de stare ha,r,kI; n!i.d
Th."1'ul diil1!t:r,e eli nu era super~oir srau inferilor oellui:lallit sub aroest r,aport.
Ei ,erau .toi egaIi. Singure. deosebire ,era a,ceee. de vrst 1 daT fr deo-
sebire, toi cei ce au fost cuprini de dorina ntiettii, i stpnii
de a'oeas!' ispit, s-au certat, cum se spune In Evan'ghreli.i,a de la~fnitul
1'v1a,wu (9, 35), iar Domn.ul i-a mrwSitrati -Ia porvuit, arlt:il1du-le c
ntre ei DU trebuie s. se stabileasc rela;i ele tipul acelora care exist
ntre pgnd:, cimlariri ou to.tul [1oi, n pr!i.rv:in,a orom l,e-,a dait nu ll1umai
ndrumar'ea, ci i parunrCIa expres, ca !tot Cle~ oe v,re'a s fie htWrul IntJre
ei, sa fie slu>j:itoruil tuturou,cd)a s!lujire ilar IlliU la Slt,~pl!l1:iJ:"<e i-a dhemra.t
pe ei Domnul ,i prin ei pe rboioeHali silujito;ri' ai Bislerlidi.
inndu-se seama de modul n care s-au comportat Sfinii i\postoli,
dup ce au trl0cut prin noerclarera i!spitei .nlt:i>etia., ne:soootilndu-se nici
UiIl!ul. dintre 'ei a fii mai matre smlrutiiiul jil1treC'eilra~i, i urmnd pilda
a'ceS'l::ei oomporitri ,a Sfinilo,r ApostQ,li, toi episcopii s-au' s'ocotiit egali
NTflE'f ATE ONORIFICA .. , I PRIMAT DE JURlSDlCIE UNIVERSALA 7

,utre ei i s-au comportat ca atare, nestabilindu-se n cadrul episcopa-


IUlIu! UiiiC un fel de ieriarhie 'On,orrilfliic salU de ,aln natur,. Ei fiind il:oi
sub r,a,pOirit ha.nk, [l-a ilDJtlerverut ,n 'relaiile dintre ei nioi un fel
difereniere. De asemelllea i ntre presviteri i ntre diaconi S-au
pstrart ace'}ea:i rapoI"lturti, 'sQiooitindu-s'e 'ibom,portndu-se ela eg,ali mtre
toi cei oe aparine,alU UlIleila dintre Ia:c'este trepte. I

Ct ,pr,ive!ileraporturile dintre tr'epie, a,oelasta mtemeitndu-sen mod


prinoipal pe dnstii;rea oalre se acord strii hariCie Isuperioare de ,ctre
persoan'ele i sltarea har:c inferioar, slenellege c 'n re'91ementarea
Ior inl!:rca elemenlt de baz ,ntietatea treptelor supedoare fla de ,cele
!Inferio.arle. Cei oare au neso.cotit a,ceast rnduial Iau fost .chema:i Ila
()rdirne de obre alUtoil."ita:tiea bislericeaso tiuC!lusiv prin norme canonl1oo.
Cu timpua Inls, <cre~ndu-se ullieile trepte derioale de instliituire bi-
serioe,as1c, s-aucrea1 illioiraporturi ntre treptel1e cLerului de iil 1lsttitu[re
,],ivin, raporturi oamiCiterizateprhl lntietatea tr'eptelolr mai ,naJrte de
i.nsti.'tuiI1e biseflkeasc f,a, de cele tmi trepte de baz, adk! fat de
treptele de in\slui'tuire divin.
n felul aoe'sta s-a ajuns s se d'oorde unor episoopi, unor preoi, i
unor diaconi, ntietate onorific fa de alii din aceeai treapt, iar
mai trziu s-Ia ajuns chiar s li se acorde treptelor de institui re biseri-
ceasc dezvoltate ca trepte superioare din celle de instituire divi,n, i o
fntietate jurisdicional.
Considerentele ,care au dus la o dtfer'eniere onortifkntre sQuji-
orii BiseriCii, i ndeosebi ntre episcopi, snt urmtoarele:
-- primul considerent, n ordinea vechimii, a fost tria credinei i
destoinicia cu care i duceau la ndeplinire misiunea unii dleriei, care
atrage dup 'sine o oinslire deO'sebit i asupra cetii de reedin a
acestora i .
- al doilea considerent l constituie faptul c reedina episcopal
('ra ntr-o cetate n car,e propovduiser unul sau altul dintre Sfinii
Apostoli, fapt care a atras chiar denumirea de scaune apostolice>l.
_ ..- al treilea criteriu const n faptul c cetatea de re'edin epis-
copal se bucura de cinstire deosebit din punct de vedere politic,
pconomic, cultural n sistemul de organizare administrativ a statului,
('eea ce a determinat i nfiinarea unor demnitti mai nalte de instituire
bisericeasc, cum a fo.slt ce'a de p!'otos, primat, ,arr~1iepiscop, mitropolit,
exarh i patriarh, ca urmare a adapHirii organizaiei administrative bi-
::;f'riceti la tiparele organizaiei. administrative a Statului.
- ultimul considerent este cel de natur religioas, al importan-
istorico-religioase a cetii de reedin episcopal, "
Dintre ac.estea, cel de al treilea considerent care const n poziia
itic pe care o avea cetatea de reedin a unui episcQP, fie ntr-o
unitate bisericeasc mai mare, constituit n cadrul unitilor teritorial
adminIstrative, ale statului, necesit unele lmuriri din pricina contra-
\iNselar iscate n jurul lui. Aceasta pentru c episcopii din aceste ce-
l ca i alii care rezidau 1n localiti crora li se acordau de ctre pu-
terea de stat une'le privilegii deosebite, 'au adugat la po.zd.ialor oentral
i o pozli'e omoriiku sau de cinstire deosebit, ca niUistrttmi ai UJrtit-
8 Arhid. prof. dr. IOAN PLOCA

i'lor bisericeti constituie n cadrul respediveJlor uniti etnice (natio-


nale) sau teritoriale.
tntietH de onoare a acestora i s-a adugat n ,cmndi o inUi-
etate jurisdicionale, fr ns ca aceasta s noalc.e drepturile fiecrui
episcop, relative la eparhiaproprie.
Pentru consacrarea acestei ntieti onorifice nu s-a emis iniial
nici un ferI de legi biserioeti sGise, ctdera rsuficien:t obiceiul. Mai tr-
ziu, prin diverse oanoane, s-a rnduit ca episcopii din unitile teri:toriale
respective s recunoasc ntietatea onorific a ierarhilor din cetile
centrale sau din capitalele acestor uniti .. n acest sens dispune mai
intii canonill 34 apostolic, apoi canoanele 4, 5, 6 ale Sinodului 1 ecu-
menic . a.
Mergndu-se pe linia acordarii de ntieti onorifice treptelor ie-
rarhice superioare de instituire bisericeasc d.ezvoltate paralel cu dez-
voltarea organizaiei bisericeti i paralel cu adaptarea acesteia, la for-
mele administrative ale org.anizaiei de rstat, s-a ajuns apoi ca prin unele
canoane s se confere ntieti onorifice episcopilor din centrele teri-
toriale tot mai mari i s se consacre o adevarat ierarhie onorific a
principalelor s,caune din Biserica vecme. Episcopii acetia au fost ini-
ial: episcopul din Roma, capitala imperiului, episcopul din Alexandria
i Antiohia, cele mai importante centre cu nsemntate politico-admi-
nistrrcutiv, economirc, cu!lrtul'larl i istodc din ntreg imperiu,l, du,p
Roma.
Can.onuJ 6 all Sinodului 1 cumenic arat c, !J.1Imetaluera dup scau-
ne, ca ntietate o:nol1ifk i cu anumite drepturi jurisdirc1on,ale, ipentru
fiecare, n cadrul teritoriului respectiv, dar Rentru nici unul dintre ele
cu drepturi jurisdicionale n cadrul Bisericii ntregi, s-a stabilit pe
cale de obicei, i dispune ca acest obicei s se pstrez,e aa cum s-a
statornicit.
Canonul 2 al Sinodului II ecumenic reia aceast dispoziie i, con-
statnd c ntre timp, pe cale de dezvol'tare a organizrii Bisericii au mai
,dobndit ntieti onorifice i alte scaune, dispune o.a i poziiile ma i
nalte ale acestora s fie respectate. .
Dar c,eea ce este mai important n privina ierarhizrii onorifice il
principalelor scaune din Biserica veche i a sublinierii criteriului dup
care s-a fcut aceast ierarhizare, este dispoziia canonului 3 al Sino-
dului II ecumenic al crui text este urmtorul: Iar episcopul Constan-
tinopolului s aib ntietatea de onoare dup episcopul Romei, pentru
c Constantinopolul este noua Rom",
Din textul acestui canon se vede, mai prresus de orice putina de
controvers, c. criteriul pe baza. cruia se stabilete ierarhia onorifidj
ntre cele dou principale scaune de atunci ale Bisericii este nsemn
tatea politic a cetilor n care i aveau reedina aceste scaune.
In ce COI)'sta aceast nsemntate politic? -
In faptul Roma veche era capitala veche a Imperiului roman, iar
Constantinopolul devenise noua capital a imperiului (de la anul 330
inainte) i in aceastil calitate precum i spre a nu se lsa loc pentru
nici o ndoial n priviua moti vului pentru care Se stabilea c scaunu-
lui din Constantinopol i se confer locul al doilea dup Roma, iar n ie-
LN1'iiETA'TE ONORIPiCA .. I pmM.AT D.C JURISDICrE UNIVERSAL 9

ntietii onorifice q, principalelor scaune onorifice, i se zice


C<))1stantinopolului Roma nou, ca s neleag toi cei de atunci c.
vOrba de a doua capital sau de noua capital a imperiului. Aceas~
ta precizarea mai fost necesar i pentru a rspunde prin ea obiecii-
pe care le fceau 'mpotriva treoerii S'caunului din Constantinopol
pe locul al doilea din ierarhia onorific a principalelor scaune de
<Itunci, scaunele din Alexandria i din Antiohia, Care n baza vechiu-
hr obicei n chip tradiional, precum i pentru raiuni politice i reU-
Hioase, se gsiser pn atunci pe locurile doi i trei (lin ierarhia res-
f.lectiv dup scaunul Romei. ~
Prin precizarea c este vorba de ntietatea de Onoare (can. 3, II
ce.) care se confer scaunului din Constantinopol dup acela al Romei,
se arat c numai de aceasta a fost vorba, iar nu de vreo ntietate ju-
risdicional, in Bis.erica ntreag, problem care nu s-a pus i nu -a
dezbtut pentru c ml exista vreo astfel de ntietate, nu se cunotea i
nu interesa. Cci, dac ar fi existat sau s-ar fi pus o astfel de problem,
atunci Sin.odui II ecumenic s-ar fi pronunat .i asupra ei, nu numai asu-
pra ntieit:ii de onoare i anume n le.gtur cu acealta, ara cum -a
pronun~at prin canonul 2 asupra ntietii jurisdicionale a unora din-
tre scaune n cadrul teritoriului l:estrns i cum se pronunas,e i cano-
nul 6 al Sinodului I ecumenic inclusiv ciespre ntietatea jurisdicional
n cadrul teritorial restrns al scaunului din Roma.
C ntr-adevr SinoduJ IT ecumenic i deci Biserica de atunci a sta-
bilit drept criteriu pentru ierarhizarea onorifc a scaunelor principale
din a'cea vreme, nsemntatea politic a ceti~or de medin:a a'ces-
tora i c hotrr.eacuprins n canonul 3 al Sinodului II ecumeni~ se
refer nUmai la ierarhja onorific a principalelor dou scaune, iar nici-
decum i la vreo ierarhie jurisdicional a acestora sau la vreun primat
de jurisdicie al scaunului Romei fa de celelalte scaune principale
sau fa de ntreaga Biseric, ne arat ntr-un mod mai amnunit i
mai explicit, ba chiar att de. explicit nct es~ pe nelesul oricui, ca-
nonul 28 al Sinodului IVecumenic, care reprezint o. reluare i o tl-
cuiTe autentic a canonului 3 al ASinodului II ecumenic.
Cu alte cuvinte, avem de-a face cu un document oficial de inter-
pretare de ctre cea mai nalt autoritate bisericeasc, adic de ctre
un sinod ecumenic a unui text de canon adoptat de un sinod ecumenic
anterior.
Ce Se spune n canonul 28 al Sinodului IV ,ecUmenic?
Mai nti se arat c s-a citit n faa Sinodului IV ecumenic textul
canonului 3 al Sinodului II ,ecumenic i se arat c. pe drept cuvnt S-
nodul II ecumenic i-a dat scaunului din ConstantinjPol ntietatea ono-
. rific dup scaunul Romei, socotinclu-l vrednic de aceast cinste, n~
truct Constantinopolul a devenit capitala cea nou a imp~riului.
De asemenea se ar,at c cinstea cea mai nalt i se cuvl1e SCi1U
nului din Roma i rmne pe seama acestuia, fiindc Roma este vechea
cal~tal a imperiului. Privitor ns la prerogativele sau drepturile de
jurisdicie ale celor dou scaune, nu exist nici o ierarhie, ci amndou~j
sint ega,le, avnd froeleai drepturi sau privilegE. Cu alte cuvinte se
admite numai o ierarhie onorific n virtutea creia ntietatea de
10 Arhjd. plOI. elr. IOAN FLOCA

aceast natura i revine scaunului Romei, iar scaunului din Constanti-


nopol i revin,e locul doi, dup Roma, dar se specific n mod clar c
aceast ierarhie privete numai poziia onorific nu i cea jurisdicio
nal a celor dou scaune, cci suh acest raport ele snt i rmn egale,
co:nferindu-se aceast priivil1aceleai privilegii Romei noi ca i
Romei vechi.
Reafirmindu-se deci dt n Biseric exist numai o ierarhie onori-
fic ntre principalele ei scaune ierarhice, i prin oanonul 28 al Sino-
dului IV ecumenic, care precizeaz c, sub raport jurisdiciolllal, ,scaunul
dinColJstantinopoleste egal cu scaunul Romei, se arat c nici un
scaun din vremea aCeea nu avea ntietate jurisdicional nici fa. de
celelalte scaune $1 nici dincolo de limitele marii uniti teritoriale ln
fruntea creia s,e gsea, adic nici peste mai muIteunitoid-e acest fel
i cu att mai puin n ntreag,a Biseric. Cu alte cuvinte nu se cunoterJ
existena vr;eunui prlmatde jurisdkie n ntrea,ga Biseric, nu se
nimic i nu se admitea uio mcar ipo'tetk existena vreunui asemenea
primat, care dac realmente ar fi exisEat sau dac ar fi fost socotit n-
drepttit, s':ar fi recunoscut existena lui i s-ar fi consacrat printr-o
hotrresinoda.ln legtur cu primatul onorific asupra cruia s-a
pronunat deja al doilea Sinod ecumenic, n sensul c acesta j serecu-
notea scaunului din Roma.
Ha foarte firesc i chiar inevitabiJlca, cu acest prilej, dind a fost
vorba de ,tlcuirea n amnunt i n mod cH 'se poate de precis ,acano-
nului 3 al Sinodului II ecumenic, de ctre un alt sinod ecumenic n-
trunitla un att de mare interval fa de Sinodul II ecumenic, proble-
ma 'primatului de jurisdicie n ntreaga Biseric s fac i ea obiectul
dIscuiei n cadrul sinodului i acesta s se pronune, iie pozitiv, fie
negativ asupra ei. Or, nici o urm despre aa ceva. Atunci, pp ce s('"
poate ntemeia pretenia la un astfel de primat, cnd cele mai autenti-
ce i cele mai cu greiUJbate document'e tie 'mi s-,au pstrlalt din Bise'rioa
veche, adic nite canoane, i nu unul singur, ci 1TIB!i multe, ale sinoa-
delor ecumenice, deci ale (~elei mai nalte autoritti G. Bisericii, atestij
in mod att de clar i. de indubitabil fnexistena vT~unui primal <le ju-
risdicie asupra ntregii Biserici ?
Mai mult, la aproap U!1 sfert de mileniu dup Sinodul IV ecume-
adIc la sesiunea a doua a Sinodului VI ecumenic din anul 692, re-
I undu~s(c\ problema ,primatului de onoare n Biseric i a ierarhiei ono-
rifice a principalelor soaune din Biseric, prin canonul 36 al acestui si-
nod se reiau, se reconfirm i se tlcuiesc din nou n chipul cel mai
autentic posibil att canonul 3 al Sinodului II ecumenic, ct i canonul
28 Sin(Klt\lui IV \cUmen1c, dispunndu-se n felul urmtor: Renno-
ind cele legiferate\ de ctre cei 140 de sfini parini care s-au adunat n
aceast de Durrinezoll i impiirateasci.l cetate, precum I ale ce-
lor 630 de sfinti care s-au ntrunit n sinodul de la Calcedon, ho-
tirm : ca scaunul COl1s!dntlllOpolului su se bucur,;:: de
qiL ntieti, ca i scaunul l{oJilei vechi, i (ti n lucrurile
c10bndeasci aceeai.mi'rim.e se nale) ca i acela, fiind al doilea
dup~i acela, dup~l care s se num{~re scaunul marii ceti a alexandrini-
lor, apoi al Antiohiei i dupi acesta al cetii erus31imitenilo[)).
mT1IETATE ONORiFIC .. , ~)I PRiMAT DE JURlSDIC''fE UNIVBRS;\Lf\ 11

i hotrrea pe care o cuprinde textul acestui canon este a pn,'"


cizie i de o claritate care nu ,las nimic de dorit. Ea reprezint () a
treia hotrre a unui sinod ecumenic n >aceeai chestiune a
onorifice a principalelor scaune din Biserica veche, tlcuindnmod ex-
pres hotrrile celorlalte doua sinoade ecumenice anterioare, aduse in
aceeqi chestiune.
Avem de-a fac:e prim urmare ou hotrrile a Jrei sinoade ecumenke,
care' atest c n Biserioa veche nu exista dect un primat sau o ntie-
tate de onoare n raporturile dintre principalele scaune de atunci i c
nu exist,a, nu secu:notea i nu se pomenea vreun primat jurisdicional
asupra ntregii Biserici.
Este evident c n faa unor atari documente, emanate de la cea mai
nalt autoritate bisericeasc, documente asupra autenticitii crora
l1U ncape nid o discuie, invocarea oricror alte mrturii sau pretinse
mrturii din unele scrieri, adevrate sau apocrife, precum i evocarea
unor expresii simbolice din scrierile resp,ective sau din alte pretinse
mrturii," n care ar fi vorba' despre un primat de jurisdicie, nu pot
avea nici o valoare probatorie, pentru c nimeni nu poate nlocui au-
toritatea sinoadelor ecumenice cu autoritatea oricror scrieri sau scrii.-
tori, chiar dac toate celelalte documente, fie i autentice, ar cuprind.e
vreo mrturie contrar documentelor unor sinoade ecumenice.
Se tie doar c sinoadele ecumenice, att cele care au stabilit sau
au fix'at n scris mai bin@ dect orice alte documente i ntr-o calitate
unic p,e care n-a avut-o alt alctuitor de documente, att Sfnta Tradi-
ieCit i tradiia general a Bisericii, inclusiv obioeiul juridio sau prac-
ti ca canonic a Bisericii, iar dac n documentele siuoadelor ecumenlCE~
ruu este vorha dedt de primatul de onoare al unor scaune mai impor-
tante i ntre ele de primatul de onoare al scaunului Romei, ca cel ma.i
nalt i unanim (acceptat n ntreaga Biseric, iar nicidecum de vreun
primat ele jurisdicie, adic de vreo ntietate jurisdictional a vreunuia
dintre acele scaune din ntreaga Biseric, este clar c un asemenea pri-
mat n-a existat, nefiind atestat nici de obiceiul juridicinici de legife-
f;area canonic.
Intietatea onor,jfk sau prin1atu:i. de onoO.re n felul n car'e a.cesta
a fost recunoscut scaunului Romei n ntreaga Biseric, precum ce-
lorlalte priucipal,e scaune de a~emenea ,n ntreaga Biseric,
ns pe locurile doi, trei, patru i cinci clup scaunul Romei, s-au stabi
lift ma,j nti pe oalle deobicei. EIe au fost apoi comple,1SJte i precizate
pe cale de legiferare canonic, aa precum s-a vzut prin hotrri ale
sinoadelor II, IV, i VI ecumenice. "!Ij ,

Tinnd seama de ntietatea acestor scaun.e i de ierarhia care so


stabilise ntre .ele pn~i la Sinoelul IV ecumenic, acest sinod a conferit
ierarhilor din scaunele respective titlul onorific cel mai nalt cunoscut
atunci n viaa Bisericii i anume titlul de patriarh. Desi9ur cu
timpul i acest titlu a dobndit un coninut juridic format din drepturi
i ndatoriri, dar iniial el a avut numai caracter onorific.
Sinodill IV ecumenic., la conferir>e,a titlului de patriarh, ntocllu:li n
iala stabilit pn atunci prin obceii prin legiferare canonieii, SI;
12 Arhid. proI. dr. !OAN PLOCA

pl"onun~a n-'privin~asoaulD!el-oJ." principalle ale Bitselriqi, precum i n


privina ordinii lor 'ie;rarhice.
Care erau aceste scaune '1
cestea erau scaunele din: Roma, Constantinopol, Alexandria i
Antiohia. . - \,
Sinodul IV ecumenic a adugat ns la acestea i un al ci~cilea
scalln, care era lipsit ie nsematate politic, economic sau cultura-
l, dar car!ave~ o. nsemntate istqric.pentru );Hseric, mai mare dect
era sau de!1t'pute~ deveni vreodat aceea a vreu,nuialt scaun. Aaesta
era scaup,ul din Ierusalim, a crui nsemntate relevat. nu mai putea
fi trecut cuvederea. Lui i s-a rezervat totui abia locul din urm, adi-
c lqcul cinci n ierarhia onQrific la prinGlpalelor scaune din Biseri~a
. veche, lucru foal'te gritor I semnificativ chiar pentru confirmarea ce-
lor co:t;lslatate .1. . artate n privina ntietii onorifiGei a ierarhiei
onOrifice dintre 's,caunele principale ale Bisericii.",
. Ce' semnificaie arie ntr-adevr faptul .c sfnt..:tl scaun al Ierusali-
-mului este aezat tocmai n urma celorlalte patru scaune ierarllice prin-
Cipale dill Biserica veche? . ,
. . Ac-est. fapt ,are semnificaia unei dovezi noi i att de gritoare c
adev~ratul criteriu de "care s-a folosit Biserica n ierarhizarea onorific.
a sca,unelor sale principale, n)1 a fost un criteriu r,eligios, cum s:ain,.
cer'cart al-s,e pretiIl,idlS mai trziu, ci un,criteliiu lumes'c, crHeriul pOllitk, ,
P adic al insemntii politice i prqfane n genere a cetilor n care
reiid~u scaunelJ.e respective.
C lucrurll.e nu se prezint altfel i :o.ici nu se poate imagina vreo
ncetcarte reuit de a le prezenta ca i cum s-ar fi folosit vreun crite-
riu ,rellg.tos la ierarhizarea onorific a principalelor scaune din Biseri~a
vechal'rezult cu:m nu ,se poate mai limpede din faptlll c Ierusalimul, a
crui llsemntate, religioas nu poate fi comparat .cua nici unui scaun
apoJs,tolic, a fOist pus tocmaI pe locul cel din urm :a,I celor cinci Sf:aune
principale, ierarhizarea celor dinaintela lui fCndu-se dup .nsemnta.
tea politic .sau profan a" cetilor n care ele rezidau.
Toi cei cind patdarhi apar ca avnd aceeai poziie onorific n
raport cu ierlarhii din unitile n iruntea crora se gseau i ca deplin
e.gaJ.i,ntre ,ei sub I1aipIOil.''tt jurJ:sdilcioiOlail. Rididndu-i. SinrocfUJ. IV ecume-
nic deasupra celorlali ierarhi ai 'Bisericii, cei cinci patriarhi formeaz
un grup deosebit, o pentad de conductori principali ai Bisericii sau
de .pentarhi. Lucrrii deosebite i comune acestor cinci patriarhi n con-
ducerea vietii bisericeti, i s-a zis pe drept cuvnt pentarhie, Le. conclu- ..
ce,re .,prin cinci cpetenii. . '" '. . . '.,
Existenta nsi a grupului de cinci patriarhi i constituirea lor~ n
pe,enie pentarhic a Bisericii arat c ei erau egali i.atest n ace-
Iai timpiUe:lCistena vr,eunui primat dejurisdictie n Biseric.
Fdelaire .dill1iJnembrii pootbarth:ieii tori 1mprerun dobndeso mai linti
opoZiiie otn!oi'fiitfilof( 1Th00u ,careev,olUleaz, ,rapod :spre o poziie juITiSld.icio
naJ a ntreg'UlluT grup S,IaJU ,corp ial celror GinJC1Fpatri'aJrhi~ ; 4

Po-Zi,iJaiLClea,SlI:!a. ottlo;rifilC' n!oua cel'o:r d1llrCipratriiairhi, precum i


ierarhia omoriflof( iCle S-a stlaJbiJdit, ll1Jtr-run timp ndlelu!I,1!gattlIlJtre ei, se
PI?!IvlAJ' DI: JURISDlCTW U

vi'eii biseirk~'ti preouD1i de :l'egisla~ia bi'S,er.i~


Jus1tini:an 1 ca i de hotrrile Sinodului V ecu-

nici un,a dilrlaeestbea, adio nici pracu'pa v,ieH biiserr,iloeti, nici


lui. JlLsrtinian i nici hotrrile $dmodulUii V e<CIuID,eillic lfilU ru~
lJwun primat de jilrisdicie n Biserica ntreag., oi 'tot numai un
deonOlar'e.
timp a mali aprut i htlul OIuorifik de patirti,arrh emtmeni:c pe
paitriarhului dilfi COinstantinopol, ,tUilu prl~n oare s-a subliniat ,[l-
Iorm nou rutiebarbea deonoar,e ,a patriiarhului din COilJsrbantino-
fa de oeill,a,li pat,rianhioni'eflitJailri. Dar aparii,aa'cestui tit'1u nu a:fec-
totui prin nimic ierarhia onorific, stabilit pn atunci ntre
!.H'incipalele scaune ale BisE'ricii vechi.
Din cel,e relaltabe rezult oIlar c pri'ucdpalul OOlfisliiderenJtlll i,erarhi-
1,dre'ii olllorifio a priilJdpaJ'eilor s'oaune din Bislerka ve.dl1!e a fost cel al
lmpor.tan:ei polilirce a cetii de reedillla soauilJul1u;i '~piiscopaJl, oa,re
impus pe prime:l,e pa,tru [oouri scaunele dlill1: Roma, veoheacapiltal,
,C (H1S!t,antinop olul, Roma nou salU noua ,capital, AlexaJndrta i Anti:o~
hia ,oaJpitalre de pref,ereturi, de mari uniti admilrtiisltraltive din impeniu,
c abia n ,aiI dOii:lea rnJdcolnsliderenrtul importanei istoir,iCio-biser-
a Ciet:ii de m'edin., oar,~a impus Temsa[imul pe UJltimuJ [ac,
locul al cincilea.
1n afar denr~,ietatea onorific S~i\1 de primatuil iermhk onoirific.
in vilaa Bisleridi a aptult de la o vreme i oalllumtilt ntie:talte jurJls-
dkional,pr'eeum i <l:endil111a de ,~a se impuillie i un 'a'l1!ume prima>t ie-
rarhic juristdk:iomal asupralnJtregii Biserici.
In ceea oe pir:Jvle;be prima ches'tiune a nrti'eItid. junilsdiCiionale, lu-
Clrurile s-au petrecut .OI(l,reOUID n mod f,iresc i s-Ia ajuit1Js era ntHetHe
jurisdiciona,les dublez'e 'cu timpul iutietile oll101Tifke,aJdk ,sl de:a
lntieMi10r onorifke :C'lte un :oolll!inu,t jurisdio:iona,l.
Acest pmoes 'aiI dublrii il1'tHreltilor o[J1!orIlfiCie de rubil~ti jurisdic-
ionale s-a produs la 'toaibe oel1e t're;j il1Jiveiluri ,ale trepte,lor pir1eoe,ti, de
institui re divina, dar ,n mod mai a,Clcentuat lla nivelul tne,p'tei epiSioopaJe.
Astfel au aprut ,airhidiocon:i,i sau prartodia,conii, protolprlesbilterLi saru ar-
hlpre,sbi:terii, prottrOliierarihii,i, pro:tolii sau prtmai.i, oarora rri s-au conferit
sau ,reounos<cut pe oale de pracHo s,au uz, obioei sau uzall1 maJ ,nde-
lungat, ail1Umirte drepturi oare g-ml adugalt .lla poz.iiliae lor oil1:orilfioe :sau
la ntietatea sau titlurile ,lor onorifice. Astfel pwtoierarhii au ppimit
pl'iin ,consimffil:l1JtUlI iUll1lUi alIl'umilt num,r de :e.pisc'opi dr'eptul de a loon-
voca.i a prezida s[lll'ol8Jde epis100pale i S1ilDiolade mli,xte, dreptu,l de a
r.eprezeillitia ,aoeSlue sino:ac1e sau gruplilrHe respe:ctive de .episcopi care al-
ctuiau silnodul, rn fal~a a,ltor grupuri deepisc:opi pau ~Ilitor siil1:o:ade, pre-
cum i fa de tlJutor:i'tla,te,a de st'<llt, ,apoi dreptul i ndalolriirea de a se
ingriji de aleger,ea i hiirotoiIlir,e:a 'episioqpHor Illlsoau!l1Jele rmase va-
cante ek. ';
Toate acelslt'e rdrfepturi ,au dait Uill coninut jurisdi1 oional 'llltietii
loro1Il!ortfioe, iaroacqpanele 'aJU sfr,it prin a tfainSlcil"ie rlnduie1Lre slbatlQ~-
/rIhiel. 11r. f04N PLOCA

n10Lteprin ohi!oei, iln form de legi pozi't'irve. ASIHel :s-a procedaJtn cazu~
proloiera.rhilOir prin 08luoll1.ul 34 apoS'to~i,c, apoi n cazul mi<t!ropoiliilor
prin oanoBJnel!e 4, 5, i G !a'I'e St11'odului 1 e.cumel1C i prin numeroiase
aUe cainOiame . .pn dup S,inodu:l VII 'eoumeni1c, adic in!Ci1u~
siv inoanloaneleslnodulu:i ,10.0a11; ntrunilt Ia Comstantlinopol 'n anul 861.
De alSiemenlea, i fl1iCi referindu-se dir18!ot ,la ;ohiloeiul caTle se sit,altoT-
nioise,cano!l1iul 6 ,al Sin!odu!lui 1 18'cumenic ,a !consacrat anumite drepturi
JUT!iiSdici.onJaJe ,alle ce.Jol' mai 'ilmpoJllan!te soaune din B[,sle,rka \Tieche i
anume, ale scaunului din Alexandria, &lecelui din Roma !i ale celui din
Antiio.Ma, pe oare ,le ,enUIl1er ,U1 doeasit orditrue meniona!l ,ad, iar nu
in ordil11lea si<1Jtm:nioirt tot pe caile de obkei care S!lhUJeaiz Roma n f,rurn-
bea oelorlalte s'oaUlne,.
Dar faptul c acest canon nir cele trei scaune prinoipale din Ei-
s{~riiloa vlecihe 'n ol1dime,a ,artat: Alexandria, Roma., Antiohia, co:nstituie
o dovad, pe de o parlte, o eLe erau ega,le sub rapo,rlt jurisdiciolual, iar
pe de alt papbe,idmplidlt, 'c nu exista nici un primat ge:ner'al de
jurisdiioie in Bisl8irk, 'adio :nid un primat de jurisdi.cIe uniNerslal.
Canonul mai r'e:levc u'tiietatela jurisdkiolDJalla aloes'toT soaune,
indusltv a scauuu1ui Romei, sle :nteme[az pe obclEli, (iar nic:idecum pe
vrun dmprt de alt !11IatUlr,. pe vreun text din Sf:nta Scriptur, care s
cuprind vmo rnduial stabi1't de Mntuitorul sau de vreunul din
Sfinii ApostolIi, CUlTI S-ia pT'elt,ins sau mai bine-zis s-a prieltextat mai tirziu.
lntiJekat'e,a de jur'isdicie pe .oare o consacr carl1O!nul 6 aiI Sinodului
1 ecumeni'o eeilor trei s,c-aUIlie amiI1Jtirte elste de natUJr ,eXiaI1ha,l, cu alte
.cuvinte ea depelte pe cea mitropoliJtan., oBJr se speeifk 'lll partea
fina,ui a ,oanonu:lu:i cdirepturril1e rrrttropolii1or nruvor fi aJtinsle.
Avem prin urmare de-a face 'la Sinodul 1 ecumenicc'U rlecrun.'J!oate-
11ca icon.sJalc:narea 'IDJb1iettii jurisdic:tionale ,a dou -inepte i'erlarihioe su-
perioane ,i ,a:nume a Itir1e,rte:i de xni:tropolit i a trlep'tei deexlarh. De aiSe-
me:l1ieaseooll1Js,acr ,n ,canoanel,e SilThodurui 1 ecumell1i,o ega\1,ita.t1ea de ju-
risdi , ciJell1lbre ~e:f!arhii ,C':rora Iii se Tieounoalte, fie ,nitUelt'atea jUJrisdilo-
ional de mHropollit, fLe ,a1ce'oo deexairh.
In <lJcela1i f'cl, se f'1nJduiet,e i prin ,canoll1uil 2 ,a11 Sill10tlurrui II ecu-
mell1Ji,c,ll1 oa.l'e se consacr .a:tH ntiertabea de onoar1e,Clit i 'oea jUf's-'J'
dicio,t)Jal a 'ex,arhi:lor din soaJUueive Ail'ex!anJdrie'', AJUtioihiei, ,n oOiIllfor-
mitat,e ,CltC ,cele hotr.iJe prin ,oalQ;onUll 6 al SlilDJodului 1 eoumenliic, larpoi ,I
aMor soalu:ne impoJ,taJn:be i 'anume soaJUlnelor din mes, din Cezare,ea Ca-.
padocJ.ei i d~n H6Ira1cle:ea, 'C!ioe,slteaaHll1:du-Siell1 ,oapLitalJeJe 'dii,eoezelor :
Asia, POnit Triada. lJrmnd lnlllxmai ,oeloir hotrte i prin 'canonul 6
a,l Simod:u1ui. 1 ecumern,c,caillloilliull 2 a!l Sinodului IIecumenk araM i
malexplkH pOltrivilt ceLLor hotr!'te l,a Ni1ceela, ,esite 'e:videillt ofin
duial,a prIV,toar,e l'a dil8cez IllU .desfiineiaz IrinduiaLa. ,oe,a ou privire [a
mitropolii,oair'e ,tr'ebu:ues tie observat .
. n numeifOialseCla:noailie Ullte[ioaife aive ,lnoadellor ,ecumernkrei ,n di-
verse call1Olaille ,a)1e siiOJoadelo!l" lOCiale, se cuprind dispozLili ,care' oomsidcr
ntietaltea juri,sdio,iooa:l ,a miltr'oporUi;1oif ia ,exa{hilolr, spOirinid dne;p-

77T~' W
Al! ONORlFlCii ... I PlHMAT DL JUIUSDlC'f/E

,acestora sau speof!iC.ndu-Lemaii 'cu de-amnullltul,


calIwamele6 Sar('!Ji,ca, oa!l1Joanele 9, 11, 12, 13, 14, 15,
a,poii. rcarnonul 8 II eoumenk,call1!o,ane:le 9, '12, 11
~l"llm'ooi'C .,a.
Prlin aMle OaJl1Joame se consacr apoti.ilntie'tatea jurisdic1l oooJ!
1::tl:;ltriarhilor, ca de exemplu prin canonul li-VII 8tcumenic, ca'l1;onu! 1
. sinodul I-U. Se nelege ns o i n ciazul patriarhilor rntiptatf~'(!
jUr:isdicionaia acestoraesrte conslidelMt egal .i '.nii:cierri IllU s'e
de vreo inegalitate cional ntre acei chiriarhi c,lrord.
se recuilloate sau li se confer Itr,eapta de mitropolilt, de ieXlarh sau
patiriarh. .
Dar nu numai c mu se gse'te VJ1eo urm despr,e vlreo asemenea
inegalitate sau despre vreo inegalitate jurisdicional ntre trcpteh~
n textul canoall1te,l'or, dar lui-Cii n oeil:e1aJte dooumenteemise de
sau redadarte cu ocazia lucrri[or sinoadelor nu se gsete i
nici nu se pnesupune exisltenavreunei atari ilIliegailiti.
De aici un;neaz c, necunoscnd Biserica n epoca ei clasic a si~
l1roadelor iSlail:e e'oumenice ,i lOicale, lI1Iici un fel de i,uegarliiialte jurisdic-
ional ntre ier,arhii din a'oe,e,ai trleapt , nu se poate vorbi ill.iCli de exis-
ben,a vreulllut primat generau. de jurisdkie a vy,eunui ier;arh, adic des~
pre vreun primalt de jurisdicie univer:s1al.
C luoruirile Si!:tatU astfell, lllie dov'edesCi ,crhia.r i ,ca:noanel'e slilOJodulu~
.intrunit la anul 869 :la Consrtant:inopol, ioa aiI VIII-Ilea siillod ecumenic,
dar ne rmas 'n rndul siill!Oade.lor eoumenke, sil1!od aa eare delegalii pa-
Irlarhului Romei au cutat s-i impun punctele lor de vedere i au
avut toat libertatea s o fac n mprejurrile n care s-a inut acel
sinod. Cu toate alceS'te1a, oa;noane,le a.ces!tui ,SilIliOd dau expr'estile aoeleliai
rnduieli de pn aid ,n pr:ivina. mpO'rrtu.aUJi jUlrisdioiOll1!ail dintre itrep-
tele ier,arhice purtitoare ale aceleJai demniti i ca urmare i ntr'e
scaunele pUlIt;toar,e alle demn'itH de pcutr1iarh.
DepUn gri1tor i fr replio posibil, este ,naClela:s>t privin cra~
IltOlIml 1 al siThodulfU:i n!tlfiU!ll!t Ila Cons1t'a[)itinopol la anul 879, to1:ou gn~
dul de a fi sin:od 'E'tcumeni.c, daI!" nefiind lalCloepitat 'ca altare a rmasntrle
slilnoadele [oca!le.
In oanonul1 ail,aoestu1i sinod se ,ar'at nltr-un ohiipoum illJU se poate
mai daTo illJtrepatriaifhui COIl1!s:tantinopolului i 'ntre pa'ltriarhul Romei.
nu exist nICti, o deosebim dle natur jUY1isdi,oionaiL, c sn!t!l1Jtru
totul eg.a1lli sub mporlt jlurisd~C!io!l1Jal.
Iatl ItJextul aces:tui oanon :
:Sfntul i ecrumeitlliiQulsiinod a ho;tif,t ca la'Clei der[d, ori
ori episcopi din I:Ilal:ia" care petrec ,n Asia, sau Europa, ,saru Ubia,(.i) irl'U
fost pui sub Iletgatur, Stau 'C6.1tlerisilre, sau a!J1latemrutisire de ,c1rre
sfin.itul Papa Ioan, unii ca aoe,'ti,a; s He l(pui) i de oMrle
sfi,nitul palt!riarhal Cons:tantJinopo,1uluL suibaoerea:i hOltrm de 11Jlede,alJsa,
adk '(s fiie) ori ,oater:isii, ar,i 'iana;temat~sii, ori afumisii. Di,iY i
c:Lerici, s,au laki, s,au (cei) din tagma all'h1ilell1alttoeas'o SIClU eratii,ceaSlcu,