Sunteți pe pagina 1din 134

CONGRESUL MONDIAL EVREESC

SECTIUNEA DIN ROMNIA

POPULATIA EVREEASCA
IN CIFRE
MEMENTO STATISTIC

1 9 4 5

www.dacoromanica.ro
CONGRESUL MONDIAL EVREESC
SECTIUNEA DIN ROMANIA

POPULATIA EVREEASCA
IN CIFRE
MEMENTO STATISTIC

1 9 4 5

www.dacoromanica.ro
WORLD JEWISH CONGRESS
ROUMANIAN SECTION

JEWISH POPULATIO\
I\ FIGURES
STATISTICAL MEMENTO

1 9 4 5

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC
VOLUMULI

www.dacoromanica.ro
Congresul Mondial EvreescSectiunea din Roininia
Bucuresti, St.r. Papa Rusu Nr. 30

www.dacoromanica.ro
CUVANT INTRODUCTIV
Congresul Mondial Evreesc constituit formal la 8 August 1936 la
Geneva, continua sub o forma mult mai complexa si pe planuri mult
mai extinse activitatea Comitetului Delegatiunilor Evreesti (Comit
des Dlgations Juives"), care a luat fling la 25 Martie 1919 la Paris.
Acest Comitet alcatuit din delegatiunile evreesti ale diferitelor trtri, a
avut.ca scop sa reprezinte la Conferinta de Pace revendicarile de ordin
politic $i juridic ale minoritatilor evreesti din Sudul, Estul si centrul
Europei. Trebue dela inceput precizat c atat Comitetul Delegatiunilor
Evreesti si cu atat mai mult Congresul Mondial Evreesc de astazi,
aduceau nou ca principii i plan de organizare: 1. faptul ca ele nu
sunt organizatii internationale evreesti", ci rep-rezentantti nationalti
vnidi a poporului evreu pe plan international; 2. caracterul democrat
al constituirii precum si al principiilor si metodelor de actiune.
In iarna anului 1918-1919, s'au intrunit delegatiuni ale diferitelor
organizatii evreesti nationale si internationale $i au desbatut pro-
puneri si memorii elaborate de catre aceste delegatiuni. Se urmarea sit
se formuleze si si sa se promoveze la Conferinta de Pace, revendicarile
nationale si cetatenesti ale colectivitatilor evreesti din diferite tari,
exprimate prin forurile lor nationale de reprezentare: Congresul
evreo-american, Adunarea nationala evreeasca din Ucraina, Ante-parla-
mentul evreesc din Po Ionia, Consiliile nationale evreesti din Rusia
Mare, Galitia de Est si de Vest, Bucovina, Austria, Cehoslovacia, s. a,
Aceste delegatiuni au dat fiinta, in primilvara anului 1919, .,Comi-
tetului Delegatiunilor Evreesti", care s'a constituit cu 40 de membri,
sub presedintia judecatorului suprem Julian Mac, presedintele dele-
gatiei americana. Au urmat la presedintie Louis Marshal. Nachum
Sokolov, iar din 1924 Leo Motzclun, fost secretar general al acestui
comitet.
Comitetului Delegatiunilor Evreesti i se datoreaza crearea unui
sistem politic de aparare si de promovare a drepturilor colectivitatilor
nationale din diferitele taxi ale Europei fasaritene i centrale. In
sistemul de aparare si promovare a drepturilor colectivitatilor natio-
male evreesti, se tindea la rezolvarea pe plan international a proble-
melor referitoare la drepturile cetatenesti, religioase si politice ale mi-
noritatilor evreesti din diferite tari din Europa centrala si rasariteana,
Ca: protectia persoanei, a libertatii individuale, a proprieatii, abolirea
dispozitiunilor discriminatorii pe temeiuri rasiale din diferite legi fun-
damentale i ordinare, protectia libertatii religiei si a cultului, protectia
limbei naitionale in comert, adunari publice, in presa, in scoalii.
Comitetul Delegatiunilor Evreesti si-a dat seama ca apararea si
promovarea drepturilor colectivitatilor nationale evreesti din anumita
www.dacoromanica.ro
P., CTIVINT INTRODUCTIV

ri europene, unde evreii se afla intr'un numar mai important, nu va


putea fi eficienta, deck daca va fi Incadrat intrun sistem interna-
tional de ocrotire a drepturilor minoritare, concretizat in institutiuni de
drept international corespunzatoare, care sa cuprinda si garantia apa-
rdrii si promovarii drepturilor minoritatildr.
Ca urmare, Comitetul Delegatiunilor Evreesti, revendica laolalta cu
celelalte popoare interesate, racunoasterea mmoritatilor nationale, deci
si a minorittii nationale evreesti din diferite tari, ca entitati auto-
nome si ca atare cere reprezentarea lor proportionala in toate institu-
tiunile publice, acordarea unor contributii corespunzatoare din bugetul
Statului, pentru intretinerea institutiunilor lor de cult, cultura O
asistenta.
Activitatea Comitetului Delegatiunilor Evreesti, pe acest plan, a
recoltat din punct de vedere politic si juridic un deosebit succes. In-
tr'adevar s'au creiat nu numai instrumentele juridice internationale
adecuate, ci si institutiunile politice internationale, care sit vegheze
la respectarea si garantarea drepturilor acestor minoritati. Drepturile
de protectie a minoritatilor au fost integrate si In legile fundamentale
ale statelor respective, spre a le acorda un caracter irevocabil fata de
dispozitiunile contrarii ce s'ar putea creia prin legi si regulamente or-
dinare. Aceasta pentru a intari i prin institutiuni juridice de ordin
intern, dispozitdunile cuprinse In clauzele minoritare ale diferitelor
tratate incheiate de marile puteri aliate si asociate, cu diferite tari ca:
Po Ionia, Cehoslovacia, Jugoslavia, Austria, Ungaria, Bulgaria, Grecia,
Romania, Turcia, iar mai Until, cu prilejul intrarii in Societatea Nati-
unilor, au trebuit s recunoasch clauzele de protectie a minoritatilor
pi Lituania, Letonia, Estonia si Finlanda.
Daca in reprezentarea intereselor politice si juridice ale colectivi-
tatilor nationale evreesti din diferitele taxi ale Europet, activitatea
Comitetului Delegatiunilor Evreesti, a fost deosebit de meritorie, s'a
constatat totusi Ca pentru rezolvarea tot mai gravelor si multiplelor
probleme politice ale populatiilor evreesti din aceste taxi, nu e sufi-
dent numai a eprezenta acele colectivitati, ci tot atat de important,
sub anumite aspecte chiar mai important, este a le ORGANIZA. Pen-
truch rasa a introduce in viata publics. evreeasca in mod riguros con-
ceptul permanentei, al continuitdtii, al planificientii si al controlului,
nu se vor putea realiza ideile de baza pe care le reprezinta astazi Con-
gresul Mondial Evreesc. Adica nu se va putea desavarsi in constiinta
masselor, ideia ca numai o politica unitara in problemele specifice, ca
numai primatul intereselor nationale asupra intereselor i credintelor
locale, ca numai o singura reprezentanta legitima pentru toate pro-
blemele Galuthului, ar fi in stare sa rezolve problemele politice, juri-
dice si economice ale colectivitatilor nationale din diferitele tari euro-
pene: Numai astfel se poate inlocut solidaritatea subiectiva. minora si
c apricioasa a sentimentelor de caritate si de compasiune, cu aceea a
www.dacoromanica.ro
CUVINT INTRODUCTIV a

solidaritatii objective, nascuta prin acceptarea in mod activ, a tuturor


consecintelor de gand i fapta, ce decurg din constiinta comunittii
de destin.
In cadrul consideratiunilor de mai sus, se situeaz i preocuparile
sectiunii din Romhnia a Congresului Mondial Evreesc, concretizate prin
lucrarea statistica de fata.
Daca suntem de acord ch. misiunea Congresului Mondial Evreesc
nu poate fi considerata ca epuizata, numai prin obtinerea i menti-
nerea emanciparii noastre politice, ci c ea contine ca element esen-
tial si preocupari de domeniul problemelor demografice si social-eco-
nomice ale colectivitatilor evreesti, atunci, este evident ca trebue sa
punem la dispozitia actiunii Congresului Mondial Evreesc, materialul
documentar necesar, care nu poate fi util decht daca este obtinut prin
serioase cercetari stiintifice. Numai in aoest mod Congresul Mondial
Evreesc va putea fi in mod real orientat asupra mijloacelor optime in
solutionarea problemelor vietii de toate zilele ale colectivitatilor noastre
nationale. Numai prin ceroetarea sistematica si obiectivrt a tuturor
aspectelor structurli populatiei evreesti si ale vietii ei economice se vor
putea creia bazele stiintifice necesare pentru o politic constructiva
pe terenul economiei, al demografiei, asistentei sociale, orientarii pro-
fesionale, emigratiei si colonizarii evreilor. Cu atht mai necesara este o
asemenea cercetare pe baze riguros stiintifice si in cadrul unui oficiu
de specialitate organizat in bune conditii, cu cat in prezent sta. In fata
noastrrt problema. poate cea mai tragic a. si de cele mai mail proportii a
tuturor, timpurilor din istoria noastra, aceea a inventarierii sacrif
citlor a milioane de vieti i gospodarii evreesti distruse, care alcatuesc
poate cel mai sdngeros tribut pe care 1-am platit vreodata barbariei,
in tot cursul istoriei noastre. Dar nu numai atht. Nu este vorba numai
de a inregistra irevocabilul... Misiunea actuala a judaismului mon-
dial, prin Congresul Mondial Evreesc, este mai ales, de a aviza
asupra celor mai nimerite mijloace pentru a identifica si remedia con-
secintele dezastrului prin care au trecut ramasitele judaismului euro-
pean. atat pe plan moral, cat si sub aspectul social-economic. Aceasta
opera nu poate fi intreprinsa decht numai duprt un prealabil si serios
studiu al datelor de fapt, aflate printr'o riguroash cercetare stiintifica.
Sectiunea din Romhnia a Congresului Mondial Evreesc reconsti-
tuita la 19 Noemvrie 1944, pornind dela consideratiunile mai sus ara-
tate, si-a fixat in cadrul sferei sale de activitate, urmatoarele inda-
toriri :
1. Studii i documentdri
a) Adung, studiaza si sistematizeaza materialul documentar si sta-
tistic necesar realizrii misiunilor Congresului.
b) Cerceteazti situatia social-economica a populatiei evreesti in
raport cu economia generala a tarii, stabilind astfel numarul populatiei
evreesti active, repartitia profesionala in comert, industrie, meserii,
www.dacoromanica.ro
4 CIIVINT INTRODUCTIV

munca manuaI i profesiuni libere, precum si numarul somerilor


evrei. '
c) Stabileste numarul victimelor teroarei legionaro-naziste.
d) Stabileste pagubele materiale suportate de populatia evreeasca.
e) Stabileste nevoile de emigrare in raport cu concluzille rezultate
din eercetiirile statistice si documentare.
f) Redacteaza si editeaza lucriiri de documentare privind proble-
mole populatiei evreesti din Romania pe taram politic, social-economic
si cultural.
2. Preocupari de politica social-econoinica
a) Cerceteazii si avizeaza la masurile ce trebuesc luate pentru pro-
ductivizarea masselor evreesti.
b) Cerceteaza si face propuneri pentru restratificarea sociala a po-
pulatiei evreesti.
c) Coordoneaza si rationalizeaza operele de asistenta sociala.
3. Refugiati $i deportati
a) Efectueaza prin mijlocirea institutiilor respective un recensamant
al refugiatilor evrei si intretine un fisier inregistrand: originea, varsta,
sexul, starea materiala, profesia, situatla juridica, proectele refugi-
atilor, etc.
b) Inlesneste legaturi cu rudele refugiatilor si en institutiile care it
ocrotesc.
c) Organizeaza asistenta politica, juridica si eventual materiahl a
refugiatilor lipsiti de mijloace.
4. Politico-ju-ridice
a) Identifica si fixeaza raspunderile criminalilor de razboi in le-
gaturit cu victimele evreesti.
b) Organizeaza ancheta in vederea alcatuirii dosarului suferintklor
evreesti, determinand, intre altele, pierderile de vieti si bunuri.
c) Studiaza si promoveaza solutii pentru determinarea statutului ju-
ridic $i politic al evreilor din Romania.
d) Cerceteaza datele problemei reparatiunilor cuvenite populatiunii
evreesti pentru pierderile de bunuri i vieti, consecinte ale masurilor
discriminatorii de drept si de fapt pe baze rasiale, ale caror victima
a fost.
e) Studiaza si face propuneri pentru solutionarea problemei bunu-
rilor abandonate.
Ca o consecinta si sinteza a preocuparilor de mai sus, apare aceasta
lucrare. care se preocupa, intre altele, in mod preliminar in acest prim
volum. de structura si riispandirea populatiunii evreesti din Romania,
in lumina documentelor cu caracter statistic elaborate intre anii
1899-1944.
Din datele statistice cuprinse in prezenta lucrare $i din rezultatele
cercetarilor intreprinse de dl. Dr. Eduard Grunberg, putem totu$i
www.dacoromanica.ro
CIIVINT INTRODUCTIV 5

preciza concluziile care se desprind in acest sens $i care constituesc


cheia de bola' a problemei evreesti si anume: deficienta populatiei
evreesti, atilt din punct de vedere biologic, sub raportul vitaliti.i ei,
cat si din punct de vedere al unei normale productivizari.
Astfel, vitalitatea populatiei evreesti in tall, al carei nivel con-
cretizat prin indicele vital obtinut din raportul dintre nasteri si de-
cese, arata doua puncte culminante, in 1912, child indicele vital era
de 191,8 $i in 1922 and era de 184,8, scade dupa, aceasta data in mod
constant, reducand acest indice in anul 1937 la 104,7, indicele 100
reprezentand egalarea nasterilor cu decesele. Din 1937 scaderea indi-
celui vital al populatiei evreesti este vertiginoasa, ajungandu-se la
34,1 in 1942, ceeace arata ca nasterile reprezentau o treime din nu-
marul deceselor. Trebue mentionat c acest "indice nu inregistreaziti
nici masacrele si nici situatia vitalitatii populatiei evreesti in zona
deportarilor masive de evrei sau la populatia efectiv deportata.
Date le acestea sunt cu atat mai elocvente, cu cat, in pofida rdz-
boiului, indicele vital al intregii populatii a Valli n'a scazut niciodata
sub 113,2.
Pe de alta parte trebue relevat c populatia evreasca 'Lanark Oita
la 18 ani, reprezenta in 1942 22% din totalul populatiei evreesti, in
timp ce la populatia totala a Orli, tinand seama de datele ultimelor
despuieri statistice acute in acest sens, cifra populatiei pana la 18 ani
raportata la intreaga populatie, reprezenta un procent dublu (41,50/0).
Deasemenea, din punct de vedere al situatiei in procesul de produc-
tivizare constatiim ca. in 1942, procentul populatiei evreesti active,
avand la acea data o ocupatie productivd, atingea abia 21,80/0 din in-
treaga populatie evreeasca, Daca avem in vedere si profesionistii ftird
ocupafie in 1942, rezultiti ci activii in profesiuni in anul acela ar fi
putut reprezenta 39,30/0. De mentionat cdprofesionitii evrei fara ocu-
patie in 1942, reprezentau 17,5% din intreaga populatie evreeasca
formand la acea data, o populatie pasiva, ceeace a dus la rezultatul
deprimant ca 78,2/0 din totalul populatiei evreesti sa se afle inactiva
in profesiuni. Ca urmare, in 1942, in medic, fiecare emu avea in sar-
cina sa alte patru persoane.
Prin, comparatie pe plan absolut cu populatia totald activa, a Orli,
se constatd at in 1930, activii in profesiuni reprezentau o proportie
de 57,9%, procent care in 1942 a fost desigur si mai sporit prin ro-
manizarile" practicate de regimurile Goga-Cuza, Gigurtu, legionar si
acela al Maresalului Antonescu, ca si prin masurile generalizate si
intensificate de evictiune a poflulatiei evreesti din pozitiile ei eco-
nomice, prin concedieri, deposedari, deportari si 1/11.111Ci fortate operate
rnasiv si metodic din anul 1940, ceeace ne poate usor da imaginea
declasarii vertiginoase a populatiei evreelti din punct de vedere so-
. cial-economic.
Anormala stratificare a populatiei evreesti, mai rezulta $i din faptul
www.dacoromanica.ro
6 CIIVINT INTRODI7CTIV

a din cei 39,30/0 ctivi teoretici din populatia totala, evreeasert, numai
36,60/o reprezinta meseriasi si muncitori, adica abia 14,4% din intreaga
populatie evreeaseg a tarii. Trebue precizat insit ca si aceasta cifra de
14,43/4 ar putea sa fie exageratg, dat fiind ca ultimul recensamant
facandu-se sub regimul Antonescu si sub dominatia nazistg, decla-
rantii si-au indicat profesiuni pe care nu le aveau in realitate sperand
astfel sa poata fi considerati ca elemente utile din punct de vedere
economic si ca urmare sit se poata pune la adapost de o eventuala de-
portare. Bineinteles c astazi, dupii deportarile facute, dupg anihilarea
fizica produsa prin muncile fortate la care au fost supusi i prin
lipsa de contact cu meseria timp de aproape 5 ani, procentul de me-
seriasi si muncitori incadrati in profesiunile lor, trebue sa fie I mai
scazut.
Caracterul profund ingrijorgtor al acestei situatii rezulta dease-
menea prin comparatie cu situatia evreilor din Po lonia inainte
razboiului actual, unde 39,7/o din toti meseriaii Poloniei, erau evrei*.
Fata de aceste constatari, situatia populatiei evreesti din Romania,
asa cum rezulta din datele acestei lucfari, se infatiseaza sub un aspect
deosebit de gray, daca se tine seama si de lipsa ei completa, de contact
cu mediul rural spre deosebire de populatia majoritara a titrii, care
in proportie de 800/0 ii trage existenta din acest mediu in afarg de
faptul ea nivelul demografic si structura profesionald si social-eco-
nomica a acestei populatii au evoluat in chip atat de defavorabil cum
am arittat mai sus.
Cercetarea tuturor acestor aspecte, duce la concluzia ca, vitalitatea
si chiar existenta populatiei evreesti din Romania sunt gray ame-
nintate.
Daca la aceste consideratduni adaugam transformarile sociale in
curs, raportate la stratificarea gray anormald a populatiei evreesti din
Romania. ne dam seama cal judaismul mondial in general si judaismul
roman in special se afla in prezenta unor probleme de proportii si
de o gravitate deosebita, a caror urgenta solutionare, cel putin in
parte, trebue s'o realizam cu pretul oricaror sacrificii.
Dacg pe Yang% consecintele desprinse pe marginea datelor statistice
ale prezentei luerari, lam in considerare i problemele de ordin bio-
logic, ce se nasc pentru colectivitatea noastra de pe urina mizeriei
fizice si morale in care zeci de mii de evrei din zona deportgrilor ma-
sive au trait ani dearandul, persecutiunile si surmenajul produs de
muncile fortate, prestate in conditiile cele mai criminale, izgonirea din
mediul rural, supra-aglomerarile urbane, scaderea catastrofala a nata-
litatii, imputinarea tineretului, criza economica specified situatiei
populatiei evreesti aflata pe poziii profesionale sacrificate in mod
*) Jacob Lestschinsky: La situation konomique des Juifs depuis la Guerra Mondiale.
Ed. Rousseau, Paris 1934.
www.dacoromanica.ro
MTV ANT INTRODUCTIV 7

sigur prin procesul social-economic de tranzite in curs s. a. m. d.,


capittam cadrul real si firesc al preocuparilor si al activitatii ce se
impun Sectiunii din Romania a Congresului Mondial Evreesc, cu aju-
torul forurilor sale centrale.
Pe de alt parte, Congresul Mondial Evreesc, organizatie emina-
mente politick isi insuseste printre preocuparile sale primordiale si
pe cele cu caracter economic, intrucat raportul de stransa depen-
denta ce situeaza economicul fata de politic are o valoare deosebita
pentru situatia poporului evreu, care Mat in imprejurari de criza po-
litica precum si in imprejurari de criza economica, a continuat a fi
si a ramane victima cea dintai si cea mai sigura a unui proces siste-
matic de declasare socialli, de evictiune si de pauperizare. Astfel, dupa
cum constata Lestschinsky, dac la fiecare trecere dela un sistem eco-
nomic la altul, man l. masse ale populatiei noastre, sunt inlaturate din
procsul de productie, sau nu sunt admise, daca de fiecare data in
timp de criza economica, valurile antisemitismului mai cu seama ale
celui de Stat, distrug in general roadele obtinute in timp de pace, prin
introducerea si adaptarea elementului evreesc in mecliul economic am-
biant, trebue sa constatam ea, fie imprejuran economice, fie impreju-
rari politice comune tuturor popoarelor, creiaza in cazul nostru special
aspecte de o acuitate i originalitate specifica. Aceste aspecte isi trag
si mentin existenta dintr'una si aceeasi sursa : exteritorialitatea, si-
tuatia de a constitin o minoritate in toate tarile din lume, structura
sociala anormala a populatiei evreesti ca o urmare a unei imprastieri
milenare, predominarea. printre evreii fiecrtrei 'tri, a unor clase so-
ciale care in cursul trecerii dela un sistem economic la altul, sunt
primele i cele mai triste victime ale acestei evolutii.
Misiunea acestei lucrari, este de a se integra in ansamblul de
mijloace, care tind sa realizeze comanclamentele principale ale sco-
purilor noastre, intre altele: pe teren economic a coordona operele de
productivizare, de restratificare, actiunile pentru obtinerea egalitatii
economice, pentru crearea de posibilitati de emigrare, debusee pentru
munca si produsele evreesti, iar pe teren social, a organiza asistenta
de asa naturk bloat ea sa evolueze catre o auto-ajutorare. Concomi-
tent cu rezultatele practice pe care cu siguranta o asemenea lucrare
nu poate intarzia a le aduce, urmarim totodata. ca $i cu aceasta ocazie
sa .marim coeficientul de disciplina nationala de gandire si de actiune,
grabind astfel maturizarea constiintei nationale si cetatenesti a indi-
vidului si a colectivitatii nationale evreesti din Romania.
Av. JEAN COHEN
Secrmar General
al
Congresului Mondial Evreesc
Sectiunea din Romania

www.dacoromanica.ro
INTRODUCTION
The World Jewish Congress formally established August 8th, 1936
in Geneva, continues the activity of the Committee of Jewish Dele-
gations" (Comit des Delegations Juives), constituted March 25th,
1919 in Paris, under a much more compound form and upon much
more extended schemes. That comittee of Jewish delegates of different
countries had been formed with the scope of representing at the
Peace-conference the political and juridical claims of the Jewish
minority of Southern, Eastern and Central Europe. From the first it
is to be stated precisely that the Committee of Jewish Delegations,
and so much .more the World Jewish Congress of to-day have brought
as new principle and outline of organization : (1) the fact that they
are no international Jewish organizations", but a unique national
representation" of the Jewish population on an international scheme ;
(2) the democratic character of the constitution as well as their
principles and methods of action.
It was in Winter 1918-1919 when the delegates of the different
Jewish organizations, national and international ones, assembled to
take into discussion the proposals and memorials elaborated by those
delegations. It was pursued by them to promote and formulate at the
Peace-conference -the national and civic claims of the Jewish commun-
ities of various countries expressed by their national fora of repre-
sentation, as : Jewish-American Congress, Jewish National Councils
of Russia, Eastern and Western Galicia, Jewish National Assembly
of Ucraina, Jewish Ante- Parliament of Poland, Bucovina, Austria,
Czechoslovakia.
Those delegations formed in Spring 1919 the Committee of
Jewish Delegations", numbering 40 members, under the chairmanship
of the supreme Judge Julian Mac, the chairman of the American
delegation who later was succeeded by Louis Marshall, Nachum
Sokolov. and 1924 by Leo Motzchin, the former secretary general to
the committee.
It is to that committee that we owe the creation of a political
system of defence and promotion of rights of the national commun-
ities of the different countries of Eastern and Central Europe. In that
system of defence and promotion of rights of the Jewish national
communities it was aimed at the solution on an international scheme
of the problems referring to civic, religious and political rights of
the Jewish minorities of the various countries of Eastern and Central
www.dacoromanica.ro
INTRODUCTION 9,

Europe, as : personal protection, individual liberty, ,protection or


property, abolishment of discriminative disposals as to rassism in the
various esential and ordinary laws protection of religions and cul-
tural liberty, protection of the national tongue in commerce, at public
meetings, schools, and in the press.
The Committee of Jewish Delegations was aware of the fact that
the defence and promotion of rights of Jewish national communities
of such European countries where the Jews lived in an important.
number would not be efficient unless it would be framed up in an
international system of protection of minority rights, concreted in
institutions of corresponding international law that should comprise
as well the guaranty and promotion of the rights of minorities.
In consequence, the Committee of the Jewish Delegations to-
gether with other interested nations claimed the acknowledgment of the
national minorities, ergo that of the national Jewish minority or
various countries, as autonomous entity, and asked for their propor-
tional representation, thus also for the Jewish minority, in all public
institutions granting of corresponding contributions out of the budget
of the State, so as to maintain their ecclesiastical, cultural and relief
institutions.
The activity of the Committee of Jewish Delegations on that scheme
scored a great success from the juridical and political standpoint. In_
fact, there have not only been created adequate international, juridical
instruments, but also international political institutions, so as to watch
over the observation and guaranty of the rights of those minorities.
The rights of protection of the minorities have also been integrated in
the constitutions of the respective States, to accord them an irrevocable
character should contrary dispositions be created by ordinary laws and
regulations. That had been dictated by the wish to secure also by
juridical intern institutions the dispositions comprised in the mino-
rity clauses of the Tarious treaties concluded by the Great Allied
Powers and their associated ones with different countries, as : Poland.
Czechoslovakia, Yougo-Sla.via, Austria, Bulgaria, Hungary, Greece.
Roumania and Turkey, and later on, on joining the League of Nations,
also the Baltic States and Finland had to acknowledge the clauses or
protection of the minorities.
If the activity of the Committee of Jewish Delegates was very
praiseworthy as to the representation of the political and juridical
interests of the national Jewish communities of various countries in
Europe, it was, howerer, ascertained that for the solution of the graver
and graver and multiple political problems of the Jewish population
of those countries it is not sufficient to represent only those commu-
nities. but it is of the same importance, and from certain angles, even
more important to organize them. As long as the rigorous conception
of permanency, continuity, efficiency of schemes, and of control has.
www.dacoromanica.ro
10 INTRODITCTION

not been introduced into Jewish public life, there will be no rea-
lization of the fundamental ideas the World Jewish Congress repre-
sents to-day. I. e., one will be unable to settle in the minds of the
mass the idea that only a uniform policy in particular problems, and
only the primateship of the national interests above the local inter-
ests and creeds, and only a single legitimate representative for all
the problems of the Galluth could solve the political, juridical and
economical problems of the national communities of the various
European countries. Only in that manner can the subjective, minor
and capricious community of sentiments, charity, and of compassion
be replaced by the objective solidarity, born out of the active accept-
ance of all the consequences in ideas and deeds that result from the
consciousness of the community of fate.
In the outline of the consigrations mentioned above there are
placed the preoccupations of the Roumanian section of the World
Jewish Congress, concreted in the present statistical work.
If we agree that the mission of the World Jewish Congress cannot be
considered as coming to an end only by obtaining and maintaining
our political emancipation, but to have also as essential element the
preoccupation of the demographical and social-economical problems
of the Jewish communities, it is evident that we have to place at
the disposal of the World Jewish Congress the necessary documentary
material that cannot, however, be of any use unless it has been
obtained by serious scientifical investigations Only, then, the World
Jewish Congress will really be oriented about the best means as to
the solution of the Everyday-life problem of our national communities.
Only by methodical and objective inquiry of all the aspects of the
structure of the Jewish population, and its economical life, the neces-
sary.scientific basis for a constructive policy in the field of economy,
demography, social relief, professional orientation, emigration, and
settlement of the Jews will be created. So more necessary is such
an investigation on a rigorous scientific basis, and in the narrow
compass of a special office, organised upon the best conditions, inas-
much as at present we are being in front of a problem that, maybe,
is the most tragical, and of the greatest proportion of all the times :
the drawing up of the inventory of millions of Jewish victims and
devastated Jewish households perhaps the most bloody tribute we have
ever paid to barbarity in the course of our history. But that is not all.
We have not only to register the irrevocable.. The present mission of
the World Judaism by way of the World Jewish Congress is particularly
to advise upon the most suitable steps so as to identify and make
good the consequences of the disaster the remnants of the European
Judaism had to pass, on a moral scheme as well as under the social-
economical aspect. Such piece of work can but be undertaken only

www.dacoromanica.ro
INTRODUCTION 11

after a previous and serious study of the facts of the case, learned by-
rigorous scientific inquiry.
The Roumanian section of the World Jewish Congress -reconsituted
November 19th, 1944- starting from the above considerations, has
established in the outline of its sphere of adtivity the following
duties :
1. Studies and documentaries
(a)it collects, studies and systematizes the documentary and sta-
tistical material, necessary for the realization of the mission of the
Congress ;
(b) it investigates into the social-economical situation of the
Jewish population in proportion to the general situation of the
country, establishing on this way the number of the active Jewish
population, the professional partition in commerce, industry, handi-
craft, manual work and learned professions, as well as the number of
Jewish unemployed people ;
(c) it establishes the number of the victims to the Legionary-Nazi
terror;
(d) it establishes the material damages the Jewish population had
to suffer ;
(e) it establishes the needs of emigration in proportion to the
conclusions that result from the documentary investigations ;
(f) it draws up and edits documentary works regarding Jewish
problems in Roumania from the political, social-economical and cultural
standpoint.
2. Social-economical preoccupations
(a) it inquires and advises upon the steps to be taken for the pro-
ductiveness of the Jewish mass ;
(b) it investigates and proposes with regard to the restratificatikn
of the Jewish population ;
(c) it coordinates and rationalizes the work of social relief.
3. Refugees and deported
(a) it brings about a census of the Jewish refugees with the as-
sistance of the respective institutions, and keeps a card-index, entering :
origin, age, sex, material situation, profession, juridical situation,
projects of the refugees etc. ;
(b) it facilitates the communication with the relatives of the re-
fugees, as well as the institutions by which they are patronised ;
(a) it organizes political, juridical and eventually the material
assistance of indigent refugees.
4. Politico-juridical
(a) it identifies, and brings home the responsabilities to the cri-
minals of War in connection with the Jewish victims ;
www.dacoromanica.ro
12 INTRODUCTION

(b) it organizes an inVestigation, so as to get the act-bundle of


Jewish suffering, and determines among other things the losses in
human beings and properties ;
(c) it studies and promotes solutions for the determination of the
juridical and political status of the Jews in Roumania ;
(d) it examines the problem of indemnity to be paid to the Jewish
population for the loss of lives and properties as a result of the dis-
criminative measures on racial basis by right and by fact the
victim of which it was ;
(e) it studies and makes proposals for the solution with regard
to the foresaken properties.
This first volume of the present work that occupies itself in a pre-
liminary manner of the structure and dispersion of the Jewish popu-
lation in Roumania, in the reflection of the statistical documents
worked out in the years 1899-1944, is nothing more than the conse-
quence and synthesis of the above preoccupations.
From the statistical data comprised in the present work, and the
results of the investigations undertaken by Dr. Eduard Grunberg,
we- can nevertheless point out precisely the conclusion that obtrude
themselves upon us, and form a clue to the Jewish problem, namely :
the deficiency of the Jewish population from the biological stand-
point, in relation to its vitality, as well as from the point of view
of a normal productiveness.
So, the vitality of the Jewish population in Roumania, the level of
which is concreted by the vital index obtained from the relation bet-
ween births and deaths, shows two culminating points: 1912, when
the vital index was of 191,8, and 1922 when it was of 184,8 ; since
-then there has been a constant decrease, getting 1937 to 104,7. As it
is known, the index of 100 represents the equality between births and
deaths. Beginning from 1937, the decrease of the vital index of the
Jewish population was getting down quickly to 34,1 in 1942, i. e., the
births represented one third of the number of deaths. It is worth
while to be noted that that index registers neither the massacres nor the
situation of vitality of the Jewish population in the zone of massive
deportations nor does it refer to the Jewish community effectively
deported.
The data are all the more striking because, in spite of the War,
the index of vitality of the whole population in Roumania has never
decreased under 113,20/0.
On the other hand, it should be accentuated that the Jewish
youth up to 18 years of age represented in 1942 a percentage of .22
of the total Jewish community wheras with the whole population in
Roumania taking into consideration the data of the latest parti-
cular statistics established for that purpose the figure of the po-
www.dacoromanica.ro
INTRODUCTION 13

pulation up to 18 years of age represented double the percentage


(41,5%).
As for the situation in the process .of productiveness in 1949. the
rate of per cent of the active Jewish population that had at that time
a productive occupation hardly reached 21,8 of the total Jewish com-
munity. If we take into consideration the professionals out of work
in 1942, it results that the active ones in the professions could have re-
presented at that period of time 39,3/o. It is to be mentioned that the
Jewish professionals without occupation represented in 1942 a rate of
per cent. of 17,5 of the total Jewish community. It led thus to the de-
pressive result that 78,2% of the Jewish population were inactive in
professions, hence in 1942 each Jew had on the average to care
for other four people.
By comparison on an absolute scheme with the total active po-
pulation in Roumania one has to ascertain that in 1930 the actives
in professions represented a proportion of 57,90/0, a rate of per cent.
that was likely to have increased in 1942 due to the Roumanization"
practiSed by the regimes Goga-Cuza, Gigurtu, Legionaries and Marshal
Antonescu, as well as by generalised measures intensified by evictions
of Jews from their economical positions, dismissals, deprivation, de-
portation, and by the introduction of compulsory labour practised
methodically, and on a large scale since 1940. It easily can 'give us the
imagination of the rapid declassement of the Jewish population from
the social-economical point of view.
The abnormal stratification of the Jewish population results also
from the fact that out of 39,30/o theoretically as active of the
total Jewish population, only 366% represent craftsmen and workers,
i. e., scarcely 14,40/o of the total Jewish population in Roumania. It
must however be stated that even that figure of 14,40/0 could be exag-
gerated, as at the last census brought about under the regime Anto-
nescu and the Nazi domination the declarants asserted to have a cer-
tain profession they in reality had not, trusting to be considered
perhaps useful elements from the economical standpoint, and so be
protected from deportation. Naturally, to-day, after the effected de-
portations, and physical annihilation as a result of the compulsory
labour they had to perform, and by want of touch with the craft for
almost five years, the percentage of handicraftsmen and workers thht
are placed in their trades is likely to be much more decreased.
The anxious character of that situation results also from the com-
parison with the position of the Jews in Poland in the pre-War time
where 39,7/o of all the handicraftsmen of Poland were Jews.')

*) Jacob Lestschinsky : La situation conomique des Juifs depuis la Guerre Mondiale.


Ad. Rousseau, Paris 1942.

www.dacoromanica.ro
14 INTRODUCTION

Having in view those ascertainments, the aspect of the situation


of the Jewish population in Roumania, as it results from the data of
this work, is very grave indeed, especially, if we take also into con-
sideration the complete want of touch with the rural area in contra-
distinction to the Roumanian population that in proportion of 800/0
makes a living out of this area besides the fact that the demo-
graphical level and the professional and social-economical structure
of that population developed so unfavourably, as it was shown above.
The investigation into all those aspects leads to the conclusion
that the vitality, and even the existence of the Jewish population in
Roumania is in great danger.
If we add to those considerations the social transformations in
course, reported to the extremely abnormal stratification of the jewish
community in Roumania, we have to realize that the World Judaism,
and particulary the Roumanian Judaism have at present to face pro-
blems of an extraordinary proportion and gravity, the urgent solution
of which at least part of it must be found at any sacrifices.
If, besides the consequences one has to foresee on going through
the statistical data of the present work, we take also into consideration
the biological problem that arises for our community as a result of
the physical and moral distress tens of thousands of Jews from the
zone of huge deportations had to live in for years, the persecution and
exhaustion produced by the compulsory labour they had to perform
under the most criminal conditions, the eviction from the rural area,
the urban super-agglomeration, the disastrous decrease of natality,
the diminution of youth, the economical crisis for the situation par-
ticular to the Jewish population that is in professional positions,
sacrificed with certainty by the social-economical process of the tran-
sition in course, a. s. o., we come to the real and natural compass of
the preoccupations, as well as of the actions that are being imposed
upon the Roumanian section of the World Jewish Congress, assisted
by its central fora.
On the other hand, the World Jewish Congress, a wholly political
organization though, appropriates among its primordial preoccupations
also those of economical character, as the relation of close dependence
between the economic and politics experienced a special value for the
situation of the Jewish population, that be it a political or an econo-
mical crisis, has continued to be and to remain the first and the most
certain victim of a systematic process of social declassement, eviction
and pauperization. So, according to Lestschinsky, if at every change
of an economic system large masses of our population get removed from
the process of production, or are not adMitted into it, if, at every
economical crisis, Anti-Semitic waves, particularly those coming from
the State, generally destroy the obtained effect in Peace-time by
introduction and adaptation of the Jewish element into the ambient
www.dacoromanica.ro
INTRODUCTION 15

economic medium, we have to ascertain that either economical and


political circumstances common to all nations, create in our special
case aspects of particular acuity and originality. These aspects that
arise and keep their existence but from the same source, namely:
exterritoriality, the fact of being a minority all over the world, the
abnormal social structure of the Jewish population as a result of a
millenary dispersion, a predominant social class among the Jews of
every country that in the course of passing from one economical
system to another, falls as the first and most deplorable victim to
that evolution.
The mission of this work is, to integrate in all those means that
aim at the realization of principal commandments of our scopes, among
others : on the economic plan, coordinnation of the works of produc-
tiveness, of re-stratification, the actions to obtain economical equality,
creation of possibilities of emigration, meeting with a demand of
Jewish labour and product ; on the social scheme : organization of
the relief to such nature as to develop into self-assistance. Concomit-
tantly with the practical results such a work is likely to obtain, we
pursue at the same time and on the same opportunity to enlarge the
coefficient of national discipline of meditation and action, thus ac-
celerating the maturity of the civic and national consciousness of
the individual, and of the national Jewish comMunity of Roumania.
JEAN COHEN, lawyer
Secretary General
to the
World Jewish Congress
Roumanian Section

www.dacoromanica.ro
16 MEMENTO STATISTIC

guilakqerfieeasuci* h 4tee/tabbakAsvidd
jW154 POPULATION OP EUROPE T THE BEgINNINq OP T-1-1E WAR

11111

EM isooDoo -zooacto
Ea 90=0-1.000000
EMI =woo- 500D00
nip 350500- 400050
= 250000- 525000
175000- 200000

efejada*Wleeaead* &P6Y1a4i 49g5


fWISH POPULATI Of' EUROPE IN '1945

00000 5000
DOWO WOOD

1=1 5000- 10000

WTIATMNECUNOUUTA
UNKNOWN SOU/MON

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 17

NUMARUL EVREILOR PE TXRI I POPULATIA TOTALA


A TARILOR RESPECTIVE LA INCEPUTUL RIZBOIULUI
Jews in the world by countries and total population of the respective countries
at the beginning of the war

Data recensh- Populatia Numhrul Procentul


totallt populatiej
TARA m(tntului sau a
evalutrii in mii evreesti*)
populatiei
evreesti
Country Date of census Total Number Per Cent
or estimate Population of Jewish Jews
000's omitted Population *)

Abisinia . . E. . 31-12-39 5 500 51 000 0,9


Aden 0 Perim R. . 26- 2-31 51 4 151 8,1
Afganistan. E. 31-12-39 7 000 7 000 0,1
Africa Or. Poriughezri E 31-42-39 9 165 100 0,001
Africa de Sud-West . E 31-12-39 330 200 0,06
Alasca E 31-12-39 73 500 0,7
Albania E 31-12-39 1 064 204 0,02
Algeria E 31-12-39 7 600 115 000 1,5
Arabia E 31-12-39 7 000 1)52 000 0,7
Argentina . . . . E -12-41 13 517 290 000 2,1
A ustralia . . . . E -12-41 7 137 29 000 0,4
Austria R 17- 6-39 6 650 2)80 000 1,2
Bel gia E 31-12-39 8 396 65 000 0,8
Bolivia E 31-12-39 3 400 . 200 0,006
Brazilia R 9-40 41 357 55. 000 .0,1
Bulgaria . . . . E 31-12-39 6 308 53 000 0,8
Cadrilaterul Dobrogei R 31- 1-41 319 3) 846 0,3
Canada . . . . R 2- 6-41 11 522 180 000 1,6

*) La o dati apropiata de aceia indicatii *) At a date neer to that indicated


In coloana doua. in the second row.
1) Tinutul Yemen, cu o populatie Dna% 1) The Yemen region, with a total po-
de cca 1 milion locuitori, ayes cm 40.000 pulation of about 1 million inhabitants,
evrei, restul evreilor in numar de 22.000 had about 30.000 Jews, the rest of Jews,
hind asezati in Arabia-Saudith. in number of. 22.000 being established in
Sa'udi Arabia.
2) Apreciere pentru 1941 ; In 1925 po- 2) Estimate for 1941; in 1925 the Jewish
pulatia evreeasch a Austriei era de 191.408 population of Austria was uf 191.408 inha-
locuitori. (Vezi nota relativit la Germania). bitants. (See the note relative to Germany).
3) Mozaici la recensilmantul Statului Ro- 3) Mosaics at the Roumanian Stbte Census
man in 1930. in 1930.
2

www.dacoromanica.ro
18 MEMENTO STATISTIC

(Iirmare) (Continued)

Data recens- Populatia Numalrul Procentul


TARA mantului sau a
evaludrii
totald
In mii
populatiei
evreesti '9
populatiei
evreeti
Country Date of census Total _Number Per Cent
or estimate population of Jewish Jews
000's omitted population*)

Cehoslovacia . . . E - 6-37 15 239 360 000 2,4


Boemia- Moravia . . E - 12 - 40 7 485 100000 1,3
Slovacia . . . . it 15 - 12 - 40 2 655 70 000 2, 6
Chili . . . R 28-11-40 - 024
5 15 000 0,3
China 1) . . . . . E 31-12-39 450 000 60 000 0,01
Columbia . . . . E 31-12-39 8 986 2 500 0,03

Congo Belgian . . E 31-12-39 10 356 177 0,002


Costa-Rica . . . E -12-41 672 500 0,07
Cuba E -12-40 4 291 11 000 0,3
Curagao . . . . E 31-12-39 106 600 0,6
Cypru E 31-12-39 380 75 0,2

Danemarca . . . R 6-11-40 3 844 6 500 0,2


Danzig E 31-12-39 391 7 000 1,8
Egipt E - 6-40 16 773 75 000 0,5
Elvetia R 1-12-41 4 266 20 000 0,5
Filipine . . . . E 31-12-39 16 300 500 0,003

Finlanda 2) . . . E -12-40 3 675 2 000 0,05


Franta E 31-12-39 '41 950 3) 250 000 0,6
Germania R 17- 6-39 69 317 4) 250 000 0,4
Gibraltar . . . . E 31-12-39 20 1 000 6,0
Grecia R 16-10-40 7 336 80 000 1,1

1) Cu Mongolia exterioard i Tibetul. 1) With Outer Mongolia and Tibet.


2) Inclusiv populatia din actuala 11.8.8. 2) Including the population a the actual
Karelo-Finlandezti (vezi II.R.S.S.). R.S.S. Karelo-Finland (see II R.S.S.).
3) Alsacia ta Lorena avea o populatie de 3) Alsace-Lorraine had a population of
cca 2 milioane locuitori din care cca 40.000 about 2 million inhabitants, among which
evrei. about 40.000 Jews.
4) In 1925 trdiau In Germania 564.379 4) In 1925, 564.379 Jews lived in Germany.
evrei. La recenslimantul german din 17 At the german census of the 17th May
Mai 1939, efectuat pe teritoriul Veehiului 1939, carried through in the territory of
Reich, al Austriei i regiunii Sudetilor, au the Old Reich, Austria and Sudeten terri-
fost recenzati 79.375.281 locuitori, din care tory, there were counted 79.375.281 inha-
330.892 cevrei 1001/4., plus 72.738 .evrei bitants, among whom 330.892 .Jews 100
501/4. oi 42.811 .evret 251/4.. p.c.., plus 72.738 ..Jews 50 p.c.. and
42.811 .Jews 25 p.c..

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 19

(Cirmare) (Continued)

Data recensl- Populatia Numgrul Procentul


totala populatiei
TARA nAntului sau a
evalurtrii in mii evreesti*)
populatiei
evreesti
Country Date of census Total Number p cent
or estimate Pogulation of Jewish Jews
000's omitted populationl

Guatemala. . . . E 31-12-39 3 260 100 0,003


Guyana Britanicil. . E 31-12-39 341 2 000 0,6
Haiti . . E 31-12-39 2 600 200 0,008
Hawai E 31-12-39 421 310 0,07
Honduras . . . . E 31-12-39 1 090 100 0,01

Hong-Kong . . . E 31-12-39 1 060 250 0,02


India . - , . R 1- 3-41 388 998 60 000 0,02
Indochina Franceiii. . E 31-12-39 23 700 1 000 0,004
Insulele Virgine . . E 31-12-39 6 70 1,2
Irak . . E 31-12-39 3 700 1)75 000 2,0
Iran E 31-12-39 15 000 40 000 0,3
Irlanda E 31-12-39 2 946 5 300 0,2
Italia E -11-41 44 533 2)55 000 0,1
Jamaica . . . . E - 3-41 1 190 1 500 0,1
Japonia . . . . R 1-10-40 73 114 2 000 0,03
Jugoslavia. . . . E -12-40 15 920 70 000 0,4
Kenya E 31-12-39 3 500 305 0,01
Libia E 31-12-39 880 22 000 2,5
Lichtenstein . . . E 31-12-39 11 35 0,3
Luxemburg . . , E 31-12-39 301 2 500 0,8
Malta E 31-12-39 270 35 0,001
Marea Britanie . . E 6-40 47 786 360 000 0,8
Marocul francez . . E 31-12-39 6 600 120 000 1,8
Marocul spaniol . . E 31-12-39 800 14 000 1,8
Memel . . . E 31-12-39 155 2 000 1,4

1) S'au publicat cifre care merg phial la 1) There have been published figures
120.000; cifra indicatit pare ins& cea mai going up to 120.000; the above figure how-
apropiata de realitate. ever seems the nearest to reality.
2) itecensamtintul rasial din Octomvrie 2) The racial census of October 1938
1938 a dat 58.425 evrei. give 58.425 Jews.

www.dacoromanica.ro
20 MEMENTO STATISTIC

(Urmare) ( Contirude)

Data recensii- Populatia Numrirul Procentul


TARA mfintului sau a
evaluArii
totarg
in mii
populatioi
evree.gti *)
populatiei
evreetti
Country Date of census Total Number Per Cent
or estimate population of Jewish, Jews
000 s omitted population *)

Mexico R 6- 3-40 19 474 17 000 0,09


Nicaragua . . . . E 31-12-39 883 50 0,006
Norvegia . . . . E -12-40 2 925 1 700 0,06
Noua Zeelandit . . E 31-12-39 1 642 4 000 0,2
Olanda E 31-12-39 8 834 115 000 1,3

Palestina . . . . E 6-41 1 568 1) 471 000 30,0


Panama . . . . R 1- 4-40 52 000
1 1,9
Paraguay . . . . E -10-40 1 015 1 500 0,1
Peru R 9- 6-40 7 023 1 000 0,01
Polonia 2) . . . . R 9-12-31 32 107 3 113 900 9,7

Porto-Rico . . . E 31-12-39 1 861 200 0,01


Portugalia . . . . E 6-41 7 761 3 000 0,04
Republica Dominicanii E 31-12-39 1 650 100 0,006
Rodezia de Nord . . E 31-12-39 1 380 426 0,03
Rodezia de Sud . . E 31-12-39 1 427 2 201 0,2
ROHANIA . . . E 31-12-39 20 050 765 218 3,8
1. Trecut la 'U. R. S. S. E 31 - 12 - 39 3776 277 662 7,4
2. Trecut la Ungaria . E 31 - 12 - 39 2 61 2 1 67 945 6, 0
3. Trecut la Bulgaria . 21 31 - 12 - 39 40 9 832 0,2
Dupii cedhri (1, 2, 3) . E 31 - 12 - 39 13 2 53 32 8 7 79 2,2
Romnia . . . . R 6- 4-41 13 538 314 859 1,9
Salvador . . .. . E 31-12-39 1 745 750 0,04
Singapore i Malaca . E 31-12-39 1 390 1 000 0,07
Siria si Liban . . . E 31-12-39 3 700 17 000 0,5

1) Aprecieri neoficiale arati 530.000 1) Inofficial estimate shows 530.000 Jews


evrei in 1941. in 1941.
2) Populatia Poloniei a Post apreciail 2) The population in Poland was esti-
pentru ultima dat.i in Decemvrie 1938, mated for the last time in December 1938,
cAnd s'a publicat cifra do 35.090.000 locui- when the figure of 35.090.000 inhabitants
tori, numkul evreilor la aceia91 (lath fiind was published, the number of Jews at
de cca 3.300.000 (vezi the same time being of about 3.300.000
(see also U.R.S.S.).

www.dacoromanica.ro
M EMENTO STATIST IC 21

(Urmare) (Continued)

Data recensh- Populatia Numhrul Procentul


TARA mbntului sau a
evaluhrii
totalh
In niii
populatiei
evreesci*)
populat*
evreesti
Country Date of census Total Number Per Cent
or estimate populatWn of Jewish Jews
0000 omitted population*)

Spania R 31-12-40 25 878 7 000 0,03


State le Unite . . . R 1- 4-40 131 899 4 950 000 3,8
Suedia . . R 31-10-40 6 371 7 500 0,1
Surinam 1). . . . E -12-41 184 1 000 0,5
Tanganica . . . . E 31-12-39 5 284 10 0,0002
Tanger E 31-12-39 80 7 000 8,8
Transiordania . . , E 31-12-39 300 2 000 0,7
Tunisia E 31-12-39 2 730 60 000 2,2
Turcia . . R 20-10-40 17 812 77 000 0,4
din care in Asia . . E 31-12- 39 16 2,40 27 000 0,2
Ungaria (Mare) . . R 1941 14 683 725 007 4,9
Teritoriul dela Trianon R 31- 1-41 9 320 400 980 4,3
Zona de Nord . . R 31- 1- 41 1 0 62 77 770 7,3
Zona Subcarpa tic% . R 31- 1-41 6 94 80 960 11 ,6
Ardealul de Nord R 31- 1- 41 577 151 125 5,9

...
. 2
Teritorii de Sud . . R 10-10- 41 1 030 14 242 1,4
URSS
In Europa . . .
R 17- 1-39
R 17- 1- 39
170 467
129 230
2)3 203 500
3 096 000
1,9
2,4
R. S. F. S. Rush . . R 17 - 1- 39 92 702 924 000 1,0
R. S. S. Ucraineanii. R 17- 1- 39 30 960 1 730 000 5,6
R. S. S. Belorush . . R 17- 1- 39 5 568 447 000 7,9
In Asia . . . . R 17- 1- 39 41 237 107 500 0 ,4
1) Guyana Olandezii. 1) Dutch Guyana.
2) Phnh In prezent nu cunoastem cifrele 2) Up to date we ignore the official fi-
oficiale privitoare la nuniarul evreilor la gures showing the number of Jews at the
recensimhntul din 17 Ianuarie 1939 al census of the 17th January 1939 in
U.R.S.S. Cifrele prezentate au fost elabo- U.R.S.S. The figures given above have
rate de Dr. Ernest Marton el ele inelud un been computed by Dr, Ernest Marton and
nunar probabil do 600.000 evrei asimilati, they include a probable number of 600.000
avhnd in vedere cit dupit datele stabilite assimilated Jews, bearing in mind that
de Lestschinsky, Inch la recenshmantul according to figures established by Lest-
U.R.S.S. din 1926 trobuia socotit un numar schinsky, even at the 1926 census of the
de 300.000 evrei asimilati. U.R.S.S. one must assume a number of
300.000 assimilated Jews.
Populatia evreeascrt a U.R.S.S.qa recen- The Jewish population of the U.R.S.S.
shmantul din 1926 era distribuith astfel, at the 1926 census, was, according to fi-
duph cifrele publicate de Ruppin: 2.570.330 gures given by Ruppin. thus distributed:
in portiunea europeanti si 109.851 in por- 2.570.330 in the European part and 109.851
tiunea asiatich. in the Asiatic part of the U.R.S.S.

www.dacoromanica.ro
22 MEMENTO STATISTIC

(Sfarsit) (Concluded)

Data recensh- Populatia Numarui Procentul


totala populatiei
TAR A mantului sau a
ecaluarii in mii evreesti*)
populatiei
evreesti
Country Date of census Total Number Per Cent
or estimate population of Jewish Jews
000's omitted population *)

TERITORII $1 TARI INCORPORATE LI U. R. S. S. IN 1939-1940


Territories and countries incorporated "ti the U, R. S. S. in 1939-1940
R. S. S. Estoniang. . E 31-12-39 1 222 5 000 0,4
R. S. S. Letonianift . E 31-12-39 1 951 98 000 6,0
R. S. S. Lituanianlii) E -12-39 2 925 178 000 6,1
R. S. S. Karelo-Fin-
lan dug. . . . E 1939 2) 450
Provincii poloneze . E -12-39 12 500 1 600 000 12,8
Basarabia i Bucovina
de Nord . . . E -31-39 3 776 277 662 7,4

Uniunea Sud Africang, E - 6-41 10 522 92 000 0,9


Uruguay . . . E -12-40 2 164 22 000 1,0
Venezuela . . . . E - 6-41 3 757 1 000 0,003

SURSE:
Annarul statistic al Societatil Natimillor.
Publicatiiie Institutului Central de StatisticS al Romaniel t;i1 ale Socleatii Roman
do Statistia.
Anuare statistice ale diverselor tAri.
Sitnatil statistic pnblicate de .The American Jewish Committee..
Arthur Rnppin, Jacob Lestschinsky, Harry S. Lienfield, Mark Wischnitzer, Dr.
Ernest Marton: diverse Incrilri matistice.
1) Inclusiv Wilno. 1) Including Wilno.
2) Parte din populatie a trecut in inte- 2) Part of this population has passed
riorul tAril. over to Finland.

Populatia evreeasa In Reich" 17.V.1939 Jewish population in the Reich"

Germania, Austria Tota1 Wo


Rdrbati Femei
si regiunea Sudetilor Males Females

Evrei Jews 330 892 0,42 139 833 191 059


Cu doi bunici evrei-Jews 500/0 72 738 0,09 34 010 38 728
Cu un bunic evreu-Jews 250/o 42 811 0,05 20 654 22 157

www.dacoromanica.ro
NENIAREL EVREILOR PE CONTINENTE - imps IN ITIR W ORLD Pr CONDNENn
CONTINENTUL 1

1825 1850 1880 1900 1925 1933


Continent
In total 3.281.000 4.764.500 7.663.500 10.602.500i 14.800.000 15.858.000
100,0010 100,0% 100,0% 100,00/0 100,0% 100,0%

Europa . 2.730,000 4.127.500 6.771.500 8.690.500 9.295.000 9.690.000


83,2% 86,6% 88,4010 82,1% 62,70/0 61,1%

OLLSLLTIS 0161aNHW
America 10.000 66.000 250.000 1.175.000 4.370.000 6.000.000
0,3% 1,4 /o 3,3/a 11,0% 29,4% 31,5%
Asia 300.000 320.000 350.000 420.000 662.000 648.000
9,2% 6,7/o 4,5% 3,90/0 4,40/0 4,1 oh:,

Africa 240.000 250.000 280.000 300.000 448.000 487.000


7,3/o 5,30/a 3,6% 2,8% 3,3 /o 3,1 /o

Oceania . 1.000 2.000 12.000 17.000 25.000 33.000


_ - 0,2% 0,2% 0,2 /0 0,2%

SURSE; Arthur Ruppin .Soziologie der Tuden. i .Les juifs dans le monde moderne..
In lucrarea sa .A Zsido nip Vileghelyzeto 1941-ben.. In his work .A Zsido step Vildghelyzete 1941-ben., Dr.
Or. Ernest Marton apreciazA numArul populatiei evreesti Ernest Marton estimates-the Jewish population of the
In lume, in 1941, astfel: Europa : 9.728.200 (57,60/o); world, in 1941, as follows : Europe: 9.728.200 (57,60/o);
America: 5.557.000 (32,80/o); Asia: 1.014.500 (6,00/o); both Americas: 5.557.000 (32,80/ol; Asia: 1.014.500 (6,00/0);
'Africa: 570.000 (3,40/o); Oceania: 33.000 (0,20/o), in Africa; 570.000 (3,40/o); Oceania: 33.000 (0,20/o), World
total: 16.902.700. total: 16.902.700. coo

www.dacoromanica.ro
24 MEMENTO STATISTIC

POPULATIA EVREEASCA SI INTREAGA POPIJLATIE


LA DIVERSE RECENSAMINTE IN ROMINIA

Jewish population and total population according to various census in Roumania

Procen tul
Intreaga Populatia populatiei
Anul populatie evreeasal evreesti Teritoriul
Year Total Jewish Per Cent Territory
population population Jews

I. Situntin pe teritorii diferite


I. Situation in various territories
1899 5 956 690 266 652 4,5 Vechiul Regat
1912 7 234 919 239 967 3,3 Vechiul Regat
1930 18 057 028 756 930 4,2 Romnia Mare
1941 13 538 102 314 859 1,9 Dupg., cediirile din 1940
1941 1) 16 769 618 1) 441 293 2,6 k Cu Basarabia, Bucovina
1942 2) 16 843 539 3) 292 149 1,7 f de Nord i regiunea Herta
II. Sitnaiin pe teritorini Veehinlui Regnt
II. Situation in the Old Kingdom territory
1899 6 956 690 266 652 4,5 Vechiul Regat
1912 7 234 919 239 967 3,3 Vechiul Begat
1930 8 412 910 263 192 3,1 Vechiul Regat
1941 9 867 058 255 774 2,6 Vechiul Regat 4)
1942 3) 9 943 162 234 615 2,4 Vechiul Regat
Sitnatin pe teritorini Romanlei dupd eeddrile din 1940
n'. III. Situation in the Roumanian territory, after the cessions in 1940

1930 11 888 663 329 841 2,8 FArA Basarabia, Bucovina


1941 13 538 120 314 859 2,3 de Nord, regiunea Herta ;
Mal Ardealul de Nord ;
1942 2)13 608 053 275 068 2,0 1 fiiiiiCadrilaterul Dobrogei

1) Cifro rezultate din recensgrafintul din 6 Aprilie 1941 i din Inventarierea Basarabiei
Bucovinei de Nord In August-Septemvrie 1941.
2/ PopulOa probabilA la 1 Julie 1942.
3) .Eecensiimantul locuitorilor avand sfinge evreesc din mijlocul anului 1942.
4)Exclusiv regiunea Herta care avea la recensAmantul din 1930 o populatie totalb de 30.082
locuitori i 0 populatie evreeascA de 1.940 locuitori.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 25

(Sf&reit) (Concluded)

Procentul
Intreaga Populatia populatiei
Anul populatie evreeascA evreeeti Teritoriul
Year Total Jewish Per Cent Territory
population population Jews

IV. Shunt. la pe teritorinl Romania din 1941-1944


IV. Situation in the Roumanian territory from 1941-1944
1930 16 295 222 607 790 4,0 I
Cu Basarabia, Bucovina de
I

1941 1) 16 769 618 1) 441 293


I

2,6 Nord i regiunea Herta ;


1942 2) 16 843 539 292 149 1,7
flag, Ardealul de Nord i
3) I

Cadrilaterul Dobrogei
V. Sltuatla pe teritorinl Romaniel &wit Armistitin
V. Situation in the Roumanian territory, after the armistice
1930 14 2R2 801 5) 478 135 3,3 I Frirk" Basarabia, Bucovina
de Nord i regiunea Herta;
1941 6) 16 115 302 6) 465 984 2,9
Cadrilaterul Dobro-
gei ; cu Ardealul de Nord
yr. Teritoril oednte In 1940
VI. Territories ceded in 1940
1. U. B. S. S. (28 Dude 1940)
1930 3 406 559 277 949
1941 7) 3 231 516 7) 126 434
38 ,2
1 Basarabia, Bucovina de
1942 2)3 235 486 3) 17 081 0,5
Nord i regiunea Herta
J
2. Ungarlei (30 August 1940)
Ardealul de Nord : ,Tran-
1930 2 394 141 148 294 6,2 silvania de Nord, Criana
de Nord ta Maramurqul .1
1941 8) 2 577 260 8) 151 125 6,9 I dour', localitiiti din jud.
Cmpulung-Bucovina.
3. Bulgarlel (6 Septeinvrle 1940)
1930 367 665 846 0,2
1 } Cadrilaterul Dobrogei
1941 9) 319 000 I

5) AstAzi numiirul evreilor este In jurul cifrei date pontru 1941 la punctul III, avand
in vedere nunfdrul populatiei evreeeti ratnase la viatli, in Ardealul de Nend ei numgrul
evreilor reIntorei din Transnistria.
6) Cara rezultata din datele recenslinAntului Romaniei din 6 Aprilie 1941 pi ale recen-
sArantului Ungariei din 31 Ianuarie 1941, pentru Ardealul de Nord.
7) Potrivit Inventarierei Basarabiei i Bucovinei In August-Septenwrie 1941, la ocupare.
8) RecensAmAntul Ungariei din 31 Ianuarie 1941: rezultat pentru Ardealul de Nord.
9) RecensAmAntul special al Bulgariei din 31 Ianuarie 1941 pentru Dobrogea de Bud.

www.dacoromanica.ro
26 gm MEMENTO STATISTIC PP
POPULATIA EVREEASICA LA RECENSIMANTUL DIN 1899 VI 1912
Jewish population according to census 1899 and 1912

DATE Diferenta pro-


Populatia dusb, de efectele
DE RECENSAMINT evreeascii in naigratiunilor
Plt 0 VIN CII 1912, dupii, cree- interioare ei
Judete 1899 I 1912 terea naturalK exterioare
q
PROVINCES Jewish popu- Difference pro-
lation in 1912 duced by inside
Districts Census dates after natural migrations and
growth emigration
1899 1912 effects

Vechinl Regat 268 652 239 967 309 798 69 831


Moldova . . . 196 752 E 167 590 229 027 . 61 437
Bacau . . . . 15 957 14 210 19 175 4 965
Botoani . . . 29 310 25 697 34 242 8 545
Covurlui . . . 15 290 13 237 16 962 3 725
Dorohoi .. 18 821 16 941 22 836 5 895
Falciu . . . . 6 685
I 375 199 8 158 2 959
Igi 46 764 973 52 677 14 704
Neamtu . . . 16 769 14 576 19 750 5 174
Patna . . . . 10 925 9 012 12 816 3 804
Roman . . . . 8 236 "4 6 699 9 426 2 727
Suceava . . . 10 102 9 102 11 946 2 844
Tecuci . . . . 4 246 3 760 5 169 1 409
Tutova . . . . 6 850 5 373 7 757 2 384
Vaslui . . . . . 6 807 5 811 8 113 2 302
Muntenia Mare . 60 760 63 191 70 070 6 879
Arge . . . . 903 788 1 046 258
Braila . . . . 9 921 9 355 11 589 2 234
Buzau . . . 1 724 1 676 1 994 318
Diimbovita . . 459 644 582 + 62
Ialomita . . . 515 633 643 10
Ilfov . . . . 40 877 44 000 46 746 2 746
Muscel . . . . 59 48 62 14
Olt 219 212 268 56
Prahova . . . 2 959 3 481 3 542 61
R.-Sarat . . . 1 835 1 296 2 172 876
Teleorman . . . 651 506 765 249
Vlara . . . . 638 552 671 119

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 27

(Sfamit) (Concluded)

DATE Diferenta pro-


DE RECENSAMANT
Populatia dusti de efectele
PFtOVINCII evreeasea In migratiunilor
1912, dupii cree- interioare
Judete 1899 I 1912 terea naturala :Id exterioare

PROVINCES Jewish popu- Difference pro-


Districts lotion in 1912 duced by inside
Census dates after natural migrations and
growth emigration
1899 1912 effects

Oltenia. . . . 4 906 5 062 5 575 513


Do lj 3 320 3 274 3 709 435
Gorj . . . 73 103 94 + 9
Mehedinti . . . 856 854 973 119
Romanati . . . 350 388 420 32
Weep. . . . . 307 443 379 + 64

Dobrogea . . . 4 234 4 124 5 126 1 002


Constanta . . . 1 153 1 585 1 476 + "109
Tulcea . . . . 3 081 2 539 3 650 I 111

NOTA :
Scaderea populatiei evreesti In Vechiul Regat intro 1899 m. 1912, a fost efectul emigrarilor
masive care au avut loc in aceasta perloadil, mai ales In America. Pentru a se stabili im
portauta acestor emigrazi, s'a calculat populatia evreeasca ce trebuia sa existe In 1912 dupa
cresterea naturala a pupulatiei recenzate in 1899. Diferenta intre 'populatia astfel stabilia
pentru 1912 ei populatia gasita la recensamant, este seated): in ultima coloana, cifra de 69.831
reprezentand numarul probabil al evreilor emigrati din Romania.
NOTE:
The decrease of the Jewish population in the Old Kingdom during the years 1899-1912
was due to massive emigrations that have taken place during this period, especially to the
United States. To establish the importance of these emigrations, there was calculated the
Jewish populatiog that was suipposed to exist in 1912 in accordance with natural growth of
the population that underwent the 1899 census. The difference between the population thus
established for 1912 and the real figure of the 1912 census is shown in the last row; the
figure of 69.831 represents the probable number of Jews emigrated from Roumania.
SCRS& ;_ _
Dr. Leonida ColescoeLa population de religion mosalque en Roumantee.

www.dacoromanica.ro
28 MEMENTO RTATISTIC

POPULATIA EVREEASCA IN TERITORIILE DETAATE


VI IN ROMANIA DUPA CEDARILE DIN 1940
- rellgie, neam I Iimba maternal Milli -
DATELE RECENSAMANTULUI DIN 1930

Jewish popuplation in yielded territories and in Roumania after the cessions in 1940
- religion, nativity (race) and mother tongue Yiddish
- 1930 census
De religie De neam Cu limbd Intrmga
Teritorii, Provincii mozaicti evreu maternd idis p(o1pcuoloalot)i e
It egiuni, Judete (1C00/o)
Of Mosaic Of Jewish Yiddish mother
Territories, Provinces, religion nativi y tongue Total
Regions, Districts Cifre oh Cifre oh Cifre oh population
absolute absolute absolute (100010)

Romania Mare . . . 756 930 4,2 728 115 4,0 518 754 2,9 18 057 028
Teritorii detaqate In
1910 1) . . . . 427 089 6,9 415 057 6,7 358 592 5,8 6 168 365

Incorporat la TJ.R.S.S.
(28 Iunie 1940) 2) . 277 949 8,2 275 329 8.1 258 424 7,6 3 406 559
Atribuit Ungariei (30
August 1940) 3) . . 148 294 6,2 138 921 5,8 99 735 4,2 2 394 141
Atribuit Bulgariei (6
Septemvrie 1940) 4) . 846 0,2 807 0,2 433 0,1 367 665
Romania dnpit cediiri le
din 1940 5) . . . 329 841 2,8 313 058 2,6 160 162 1,3 11 888 663
TERITORIUL INCORPORAT LA U.R.S.S. (28 IUNIE 940) 2)
In total . . . 277 949 8,2 275 S29 8,1 258 424 7,6 3 406 559
Bucovina de Nord . . 69 051 13,5 68 540 13,4 55 482 10,8 512 075
Regiunea Herta . . 1 940 6,5 1 931 6,4 1 664 5,5 30 082
Basarabia . . . . 206 958 7,2 204 858 7,2 201 278 7,0 2 864 402
Speeineatie pe Jaadete
Bucovina de Nord. 69 051 13,5 68 540 13,4 55 482 10,8 512 075
Cernliuti 51 681 16,9 51 247 16,7 40 102 13,1 306 194
Rdthiti 1 973 5,5 1 971 5,5 1 686 4,7 35 987
Storojin et . . . 15 397 9,1 15 322 9,0 13 694 8,1 169 894
Regiunea Herta . . 1 940 6,5 1 931 6,4 1 664 5,5 30 082
1), 2), 3), 4), 5), 6): In English see p. 33.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 29

(IIrmare) (Continued)
De religie De neam Cu limbh Intreaga
Teritorii, Provincii, mozaieh evreu materna', Irby populatie
Regiuni, Judete (l0O%)
0 f Mosaic Of Jewish Yiddi sh mother
Territories, Provinces, religion nativity tongue Total
Regions , Districts Cifre oh Cifre Cifre 0/0 population
I oh
absolute absolute absolute (10001o)

Basarabla . . 206 958 7,2 204 858 7,2 201 278 7,0 2 864 402
ria 31 916 8,3 31 695 8,2 31 200 8,1 386 721
Cahul 4 444 2,3 4 434 2,3 4 334 2,2 196 693
Cetatea Alba 11 400 3,3 11 390 3,3 11 051 3,2 341 176
Hotin 36 132 9,2 35 985 9,2 35 936 9,2 392 430
Ismail 6 433 2,9 6 306 2,8 5 832 2,6 225 509
Lapusna 50 603 12,1 50 013 11,9 48 148 11,5 419 621
Orhei 19 566 7,0 18 999 6,8 19 017 6,8 279 292
Soroca 29 510 9,3 29 191 9,2 29 127 9,2 es 316 368
Tighina 16 954 5,5 16 845 5,5 16 633 5,4 306 592

TERITORIUL ATRIBUIT UNGAIIIE/ (HO AUGUST 1940)')


In total . . . 148 294 6,2 138 921 5,8 99 735 4,2 2 394 141
Transilvania de Nord . 62 574 -
60 590 - 42 677 - 1 629 492
Crisana de Nord si Ma-
ramurell . . . . 85 609 - 78 220 - 66 949 .- 763 206
2 localitati din jud.
Campulung-Bucovina 111 - 111 - 109 - 1 443
Speeificatie pe Judete 9
Transilvania de Nord. 62 574 3,8 60 590 3,7 42 677 2,6 1 629 492
Citic 2 525 1,7 2 383 1,6 1 413 1,0 145 806
Cluj 16 551 6,5 16 070 6,3 9 087 3,6 253 892
Mures 10 377 3,9 9 846 3,3 6 242 2,3 269 437
Nasaud 6 375 4,4 6 339 4,4 5 915 4,1 144 131
Odorhei 1 362 1,1 1 250 1,0 604 0,5 121 984
Salaj 13 754 4,0 13 380 3,9 9 601 2,8 343 347
Somes 10 619 4.8 10 546 0,7 9 709 4,4 219 355
Tfirnava Mare 7 0,7 7 0,7 7 0,7 1 010
Tarnava Mica 62 2,3 62 2,3 29 1,0 2 761
Trei Scaune 942 0,7 707 0,6 170 0,1 127 769

3), 6): In English see p. 33.

www.dacoromanica.ro
30 MEMENTO STATISTIC

(II rmare) (Continued)


De religie De neam Cu limba Intreega
Teritorii, Provincii, mozaied evreu materna idig populatie
Pcgiuni, Judete (1000/o)
Of Mosaic Of Jewish Yiddishmother
Territories, Provinces, religion nativi y tongue Total
Regions, Districts Cifre Cifre 0,0 Cifre 0/0 population,
0/0
absolute absolute absolute (100010)

Crisana de Nord si Ma-


ramures . . . 85 609 11,2 78 220 10,3 56 949 7,5 763 206
Bihor 26 150 8,5 20 425 6,7 6 938 2,3 306 756
Maramures . . . . 34 089 21,1 33 828 20,9 33 239 20,6 161 575
Satu-Mare . . . . 25 370 8,6 23 967 8,1 16 772 5,7 294 875
2 localitliti din jud.
Campulung-Bueovina 111 7,4 111 7,4 109 7,2 I 443
Car liba Nouii . . 111 7,4 111 7,4 109 7,2 628
Cops 815

TERITORIUL ATRIBUIT BULGARIEI


(a SEP TEMVRIE 1940)4)
In total . 846 0,2 807 0,2 433 0,1 367 665
Caliacra 445 0,3 410 0,2 217 0,1 166 911
Constanta . 5 323
Durostor . . . 401 0,2 397 0,2 216 0,4 195 431

ROMANIA BUPA CEDARILE DIN 19409


In total . . 329 841 2,8 313 058 2,6 160 162 1,3 11 888 663
Olten ia 3 523 0,2 3 305 0,2 601 * 1 513 175
Muntenia , . 94 216 2,3 86 545 2,1 19 842 0,5 4 029 008
Dobrbgea . . 3 185 0,7 2 988 0,7 1 383 0,3 447 810
Moldova . . . 160 328 6,7 156 490 6,6 107 990 4,5 2 403 514
Bucovina de Sud 23 939 7,1 23 841 7,0 18 697 5,5 339 491
Transilvania . 18 929 1,2 18 036 1,1 9 331 0,6 1 588 496
Banat 14 043 1,5 11 248 1,2 757 * 939 958
Crisana 11 678 1,9 10 605 1,7 1 561 0,2 627 211

*) sub 0,1%; 4), 5) : In English see p. 33.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 31

(Urmare) (Continued)
De religie De nearn Cu limbh Intreaga
Teritorii, Provincii, mozaich evreu materna idip populatie
Regiuni, Judete (1000/0
Of Mosaic Of Jewish Yiddish mother
Territories, Provinces, religion nativity tongue Total
Regions, Districts Cifre Cifre omI Cifre Ivo population
absolute absolute absolute (10034

Specifleatie pe ladete 9
Oltenia 3 523 0,2 3 305 0,2 601 * 1 513 175
Do lj 2 357 0,5 2 259 0,5 338 * 485 149
Gorj . . . 106 * 108 * 36 * 206 339
Mehedinti . , 456 0,2 396 0,1 61 * 303 878
Romanati . . 197 * 15'7 * 35 * 271 096
VAlcea 407 0,2 385 0,2 131 * 246 713

Muntenia . . . 94 216 2,3 86 545 2,1 19 842 0,5 4 029 008


Arges 671 0,3 634 0,2 176 * 257 378
Beada . 7 259 3,3 6 774 3,1 3 360 1,5 219 831
&tau 1 697 0,5 1 615 0,5 512 0,2 309 405
Dmbovita 788 0,3 731 0,2 235 * 309 676
I alomita . 542 0,2 513 0,2 184 * 293 352
Ilfov 76 645 7,7 70 037 7,0 13 592 1,4 999 562
Muscel 29 * 29 * 18 * 149 797
Olt 195 0,1 181 * 47 * 183 595
Prahova 4 743 1,0 4 463 0,9 1 144 0,2 477 750
R. Srat 1 124 0,6 1 112 0,6 427 0,2 184 956
Teleorman . 255 * 227 * 67 * 347 294
V1asca 268 * 229 * 80 * 296 412

Dobrogea . 3 185 0,7 2 988 0,7 1 383 0,3 447 810


Constanta
Durostor
Tulcea
.
- -
1 981

1 204 0,7
0,8
1
1
--
824 0,7

164 0,6
--
685 0,3

698 0,4
- 247 770
16 002
184 038

Moldova 160 328 6,7 156 490 6,5 107 990 4,5 2 403 514
Raclin 14 305 5,5 13 945 5,3 7 910 3,0 261 019

0) sub 0,1%; 6): In English see p. 33.

www.dacoromanica.ro
32 MEMENTO STATISTIC

(Urmare) (Continued)
De religie De neain Cu limbli Intreaga
Teritorii, Provincii, morale+, evreu matern idly populatie
Regiuni, Judele (1000/o)
Of Mosaic Of Jewish Yiddishutother
TeTT:oriness, Arcto:s, religion nativi y tongue Total
Districts aft()
absolute , Cifre
absolute
1Oh Cif re
absolute
population
(10001o)

Baia 7 770 4,9 7 576 4,8 5 789 3,7 157 501


Botokani 20 092 9,2 19 553 9,0 16 219 7,4 218 258
Covurlui 20 617 9,8 19 924 9,5 11 099 5,3 210 006
Dorohoi 12 934 7,1 12 789 7,1 12 173 6,7 181 272
Fiilciu 3 627 3,2 3 689 3,1 2 857 2,5 115 055
Isti 41 120 14,9 40 199 14,6 27 344 9,9 275 796
Neamt 13 214 6,7 12 935 6,6 7 948 4,0 198 223
Putna . . . . 7 054 3,6 6 888 3,5 4 577 2,4 194 105
Roman 7 464 4,9 7 129 4,7 4 170 2,8 151 550
Tecuci 2 955 1,9 2 871 1,8 1 899 1,2 156 405
Tutova 4 185 2,9 4 132 2,9 2 025 1,4 144 821
Vaslui 4 992 3,6 4 960 3,6 3 980 2,9 139 503

Bucovina de Sud . . 23 939 7,1 23 841 7,0 18 697 5,5 339 491
Cmpulung . . . . 7 637 8,2 7 627 8,2 5 742 6,1 93 373
RAd'auti 9 605 7,7 9 537 7,6 7 735 6,2 124 791
Suceava 6 697 5,5 6 677 5,5 5 220 4,3 121 327

Transilvania . . 18 929 1,2 18 036 1,1 9 331 0,6 1 588 496


Alba 3 101 1,5 2 995 1,4 1 751 0,8 212 749
Brawv 2 778 1,7 2 438 1,5 615 0,4 168 125
Cluj 1 104 1,4 1 093 1,3 862 1,1 81 099
Diggras 445 0,5 442 0,5 68 * 86 039
Hunedoara . . . . 4 829 1,5 4 662 1,4 2 268 0,7 332 118
Murefl 113 0,6 113 0,6 102 0,5 20 109
Odorhei 42 0,5 39 0,5 16 0,2 8 298
Sibiu. . . . . 1 537 0,8 1 400 0,7 691 0,4 194 619
Tarnava Mare . . , 1 097 0,7 1 054 0,7 504 0,3 146 984
Tarnava Midi . . . 1 643 1,1 1 569 1,1 903 0,6 146 721
Trei Scaune . . . 7 * 7 * ,- 5 * 8 353
Turda 2 233 1,2 2 224 1,2 1 657 0,8 183 282

5) sub 0,10/o.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 33

(SfAr0t) ( Concluded)
De religie De neam Cu limbit
Teritorii, Provincii, mozaica evreu materna idis Intreaga
Regiuni, Judge populatie
0 f Mosaic Of Jewish Yiddish mother (1000/0)
Territories, Provinces, religion nativity tongue
Total
Regions , Districts Cifre 0/0 Cifre 0/0 Cifre 0/0 population
absolute absolute absolute ( 10001c)

Banat 14 043 1,5 11 248 1,2 757 * 939 958


Cara 725 0,4 603 0,3 53 * 200 929
Severin 2 329 1,0 2 160 0,9 85 * 239 586
Timi 10 980 2,2 8 485 1,7 619 0,1 499 443

Criana 11 678 1,9 10 605 1,7 1 561 0,2 627 211


Arad 10 021 2,4 9 048 2,1 1 002 0,2 423 649
Bihor 1.657 0,8 1 557 0,8 559 0,3 203 562
SIJRSE:
.Reeensamantn1 general al popula(ie Romania -1930* Vol. II: Prelnerare potrivit
datelor publicate in .Intlicatorul localitatilor din Rominia., Incrare apfirota in 1943, en
arlitarea localita(tior incorporate in 1940 la U.R.S.S. i dupa care s'a determinat i sitnatla
preeisa a localitatllor si a pox:lapel respective in 1930 din teritorille cedate Ungariel 9
Bulgariel.
DENSITATEA POPULATIEI EVREESTI SI TOTALE IN 1930
Density of Jewish and total population in 1930
Densitatea
Suprafata
Density
TERITORII - TER ITOR IE S Area
Populatia totala
Evrei
(Ktn2) Jews Total population

ROMANI& la 28-TI-1910 . . . . 295 049 26 61,2


Terltorli detapte in 19401), . . . 99 790 4,3 61,8
Incorporat la U.R.S.S. (28- VI-1940)2) , 50 135 5,5 67,9
Atribuit Ungariei (30-VIII-1940) 3) . 42 243 3,5 56,5
Atribuit Bulgariei (6-IX-1940) 4) . . 7 412 0,1 49,0
Romania &mit cedarile din 1910 5) . 195 259 1,7 60,9
0) sub 0.10/0.
In English: 1) Territories Yielded in 1940. 2) Incorporated in the U.R.S.S. (28th June
1940). 3) Attributed to Hungary (30th August 1940). 4) Attributed to Bulgaria (6th Sep-
tember 1940). 5) Roumania after the cessions of 1940. 6) Specification by Districts.
3

www.dacoromanica.ro
34 MEMENTO STATISTIC

POPULATIA EVREEASCA I TOTALA LA RECIENSAMANTUL


DIN 6 APRILIE 1941
Comparatie cu recensandintul din 29 Decentvrie 1930
Jewish and total population according to the census of the 6th April 1941
Comparison with the census of the 29th December 1930

PRO VINCII Populatia evreeascii Populgia totani


Judele
Jewish population Total population
PROVINCES
Districts 1941 1930 1941 1930

ROMINIA I) . . . . 314 859 329 841 13 538 102 11 888 663

Oltenia 2 841 3 523 1 673 255 1 513 175


Dolj 1 850 2 357 538 493 485 149
Gorj 76 106 228 256 206 642
Mehedinti 424 456 327 633 303 575
Romanati 111 197 302 749 271 096
Villeea 380 407 276 124 246 713

Muntenia 114 319 94 216 4 905 385 4 029 008


Argek; 433 671 295 450 257 378
Brruila 5 105 7 269 256 079 219 831
Bustin 1 229 1 697 363 762 312 902
Dmbovita 176 788 352 141 309 071
Ialornita 242 542 350 388 293 352
Ilfov 101 806 76 645 1 407 935 1 000 167
Museel 16 29 166 332 149 797
Olt 118 195 208 800 183 595
Prahova 3 921 4 743 568 639 477 750
R -SArat 913 1 124 218 129 181 459
Teleorman 88 255 392 663 353 491
Vlasea 127 268 325 067 290 215
Dobrogea 2 885 3 185 519 297 447 810
Constants 2 125 1 981 316 276 263 772
Tuleea. 760 1 204 203 021 184 038

1) Fat% Ardealul de Nord; MI Cadrilaterul Dobrogei Cara Basarabia, Bucovina de


Nord i Regiunea Herta.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 35

(Urmare) (Continued)

PROVINCII Populatia evreeaseA Popu layia tetard


Judete
Jewish population Total population
PROVINCES
_
Districts
1941 1930 1941 I 1930

Moldova 135 729 160 330 2 769 121 2 401 143


Bacilu 13 304 14 305 309 153 261 019
Baia 6 768 7 774 182 746 157 801
Botosani 17 353 20 092 249 904 218 258
Covurlui 13 732 20 617 226 431 210 006
Dorohoi . 11 546 12 932 211 414 178 601
Falciu 2 186 3 627 128 595 115 055
Iasi
Neamt
Putna
..... . 37 474
11 790
5 395
41 125
13 214
7 054
322 870
233 787
223 931
277 837
198 223
194 105
Roman . . . . , 6 509 7 464 179 577 151 335
Tecuci 2 469 2 955 181 430 156 905
Tutova 3 271 4 184 162 104 144 821
Vaslui 3 932 4 987 157 179 137 677
Transilvania . . . 15 725 18 929 1 731 038 1 587 873
Alba
Brasov . ....
Cluj-Turda . . .
2 772
2 760
2 563
3 101
2 785
3 432
224 355
210 887
323 479
213 456
176 478
281 808
Filgiiras 282 445 89 669 86 039
Hunedoara 3 656 4 829 339 062 332 118
Sibiu . . . ...
Tarnava-Mare . . .
1 418
1 089
1 537
1 139
216 570
164 646
194 619
155 282
Tarnava-nic'a 1 185 1 661 163 370 148 073
Banat 14 626 14 043 957 957 939 672
Caras 661 725 197 967 200 929
Severin 1 916 2 329 243 905 239 586
Timis . 12 149 10 989 516 585 499 157
Crlsana 10 593 11 678 643 903 628 120
Arad 9 448 10 021 426 009 423 935
Bihor 1 143 1 657 217 894 204 185

www.dacoromanica.ro
36 MEMENTO STATISTIC

(Marla) (Concluded)

PROVIN CII Populatia evreeasca Populatia totalii


Judete
Jewish population Total population
PROVINCES
Districts 1930 1941 1930
1941

Bucovina . . . . . 18 141 23 937 338 146 341 862


Cfimpulung 6 572 7 637 87 846 93 373
ifficlauti . 6 495 9 605 121 376 124 791
Suceava . . . 5 074 6 695 128 924 123 698

NOTA:
Pontru o comparatie Edell a distribuirii populatiei evreepti pe provincii pi judete in 1941
pi 1930, cifrele privitoare la recensImAntul din 1930 au fost redistribuite pe localirati i Sn-
chegate potrivit Implirtirii ;administrative In vigoare la efectuarea recensiimantului din 6
Aprilie 1941. Intro 1930 pi 1941 s'au produs numeroase treceri de localititti dela un judet
la altul, iar cediirile teritoriale au flout O. se creeze judete noi, ca de pildA judetul Cluj-
Turda, format din vechiul judet Turda pi o parte din judetele Murep i Cluj care au fames
RomAniei. Prezentarea datelor ou privire la recenshmAntul din 1930 din acest tablou, tine
seams de toate aceste modificAri, astfel bleat, ele stint perfect comparabile eu datele cores-
punzAtoare din 1941.9
Din totalizaroa datelor pentru populatia evreoascA In 1941 la judetele Munteniei, rezulta
un minus do 145 541i do totalul acostoi provineii. Provonionta aoestoi diferente nu ne este
cunoscutA pftn9 In prezent.

SIIRSE:
.RecensAmilutul general al populatlei Romilniel-1930. Vol. II.
.Indicatoral localitlitnor din RomAnlas, publicat In 1943 de Institutra Central de Statis-
ticA, cuprinzilud datele recenslimantului din 1941, privitoare la populatia totalli.
(Datele recensiimantalui din 1941, ea prIvIre la populatia evreeasa an foot extrase din
documentele arhivel sectiunil statisticil a C.E.R.)

1) In tabloul urmiitor, Judetul Chilia, apare ca o unitate noul, fata de ImpArtirea admi-
nistrativA din 1930.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 37

POPULATIA EVREEASCA I TOTALA LA INVENTARIEREA


BASARABIEI SI RECONTINEI DE NORD
August Septemvrle 1941
Jewish and total population at Me Inventory of Bessarabia and Northern Bucovina
August September 1941

PROVINCII Populatia evreeaseK Popu layia total


Judeo Jewish population Total population
PROVINCES
Districts 1930
1941 1930 1941.

In total . . . 60 692 277 949 3 231 516 3 406 559

Basarabia 6 883 206 958 2 746 232 2 864 402

Heti 2 923 31 916 410 248 386 721


Cahul 17 4 448 230 260 198 233
Cetatea Albli . . 55 6 938 170 679 195 611
Chilia 130 6 658 136 469 163 476
Hotin 559 36 132 368 546 208 736
Ismail . 1 259 1 231 206 921 392 430
Liipusna 215 50 690 367 890 424 063
Orhei 360 19 566 276 944 279 292
Soroca 1 277 29 510 314 440 316 368
Tighina 58 16 869 290 835 299 472

Bucovina de Nord . 53 809 69 051 456 712 512 075

Cernituti 49 497 51 681 267 486 306 194


ItlidAuti 1.973 31 027 35 987
Storojinet 4 312 15 397 158 199 169 894

Regiunea Herta (Do-


robot) 1 940 28 572 30 082

NotS i Surse: Aceleagi ca In pag. 36.

www.dacoromanica.ro
38 MEMENTO STATISTIC

EVREI INTERNATI IN GMETTOURI


ft;I LAGAIRE IN 1941
Jews interned in ghettoes and concentration camps in 1941

In total 65 742
Secureni i Edineti (Hotin) . . . 20 909
MArculeeti (Soroca) 10 737
Tg. Vartitjeni (Soroca) 24 000
Ghetto ChifOriu 10 742

POPULATIA EVREEASCA I TOTALA PE TERITORIUL


ROMANIEI DELA sFlintrum AATULUI 1941
Jewish and total popu(ation in the Roumanian territory at the end of 1941
REUAPITULATIE RECAPITULATION

Populatia evreease6, Populatia totalS


TERITORIUL
Jewish population Total population
Territory
1941 1930 1941 1930

itOmnia,in frontierele
de dupii ced-arile din
1940 314 859 329 841 13 538 102 11 888 663

Baearabia, Bucovina
de Nord i. Regiunea
Herta 60 692 277 949 3 231 516 3 406 559

Ghettouri i lagAre . 65 742

Romania in frontie-
rele dela sfarqltul
anului 1941 . . . 441 293 607 790 16 769 618 15 295 222

Notil Si Surse: Ace leasi ea in pag. 36.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 39

POPIILATIA EVREEASCA LA RECENSIbIliNTUL


DIN 1942, 1941 sl 1930
CHre absolute sl proeente Int& de 'Populatla total&
Jewish population according to the census in 1942, 1941 and 1930
Actual numbers and percentages against total population

Teritorii, Provincii, 1)1942 2) 1941 1930


Regiuni, Judete
Territories, Provinces, Cifre Cifre Cifre
0/0 Olo
Regions, Districts absolute absolute absolute

ROMANIA3) . . . 292 149 1,7 441 293 2,6 607 790 4,0
I. Romeinia dupii Armi-
stitiu, frail Ardealul
de Nord . . . . 275 068 2,0 314 859 2,3 329 841 2,8
II. Teritorinl incorporat
la U. R. S. S. . . . 17 081 0,5 126 434 3,9 277 949 8,2
Zona deportiirilor masive de evrel
Zone of massive Jewish deportation
In total . . . 19 576 0,5 156 121 4,1 314 775 8,0
a) Bucovina de Sud 81
judetul Dorohoi fiirii
Herta 2 495 0,5 29 687 5,4 36 826 7,1
b) Basarabia, Bucovina
de Nord i Regiunea
Herta . . . . . 17 081 0,5 126 434 3,9 277 949 8,2
CealaltA zonA
Other xone
In total .. . . 1 272 573 I 2,11 285 1721 2,2 1 293 0151 2,6

1) La mijlocul anului 1942 a avut loc <recensamantul locuitorilor avand sfinge evreesc..
efectuat de C. E. R. potrivit D. L. Nr. 3416/1941 i 1257/1942.
In urma promulgiirii D. L. Nr. 1257/1942, terminologia de .recensSmart al locuitorilor-
avand sang() evreesc. nu mai corespundea cu realitatea, intrucilt el anula, in fapt, obligatia.
locuitorilor cu unul sau dol bunici evrei de a se inscrie la recensgmflnt aaa ineflt este vorba
de un recensImant al populatiei evreepti propriu zise.
2) Cifrele privind populatia evreeasa in 1941 rezultd din datele recens'amantului

www.dacoromanica.ro
40 MEMENTO STATISTIC

(Urmare) ( Continu ed)

Teritorii, Provincii, 1) 1942 2) 1941 1930


Regiuni, Judete
Territories, Provinces, Cifre Cifre Cifre
Io 010
Regions, Districts 0/0
absolute absolute absolute

I. SITUP& PE TERITORIUL ROMANIEI DUPA ARM.ISTITILT,


FARA ARDEALUL DE NORD
I. Situation in the Roumanian territory, after the armistice,
without Northern Transylvania
In total . 275 068 2,0 314 859 2,3 329 841 2,8
Oltenia 2 484 0,1 2 841 0,2 3 523 0,2
Dolj 1 764 0,3 1 850 0,3 2 357 0,5
Gorj 61 * 76 * 106 *
Mehedinti 385 0,1 424 0,1 456 0,2
Romanati 74 * 111 * 197 *
Vilicea 200 * 380 0,1 407 0,2

Muntenia 108 761 2,2 4) 114 319 2,3 94 216 2,3


Arge 487 0,2 433 0,1 671 0,3
Bralla 5 075 2,0 5 105 2,0 7.259 3,3
Buziiu 1 277 0,3 1 229 0,3 1.697 0,5
Dfimbovita 139 * 176 * 788 0,3
Ialomita 214 * 242 * 542 0,2
Ilfov 98 070 7,0 101 806 7,2 76 645 7,7
Muscel 18 * 16 * 29 *
Olt 91 * 118 * 195 0,1
Prahova . 2 205 0,4 3 921 0,7 4 743 1,0
R.-Silrat 992 0,4 913 0,4 1 124 0,6
Teleorman . 81 88 * 256 *
Vlasca 112 * 127 * 268 *

Aprilie 1941 si din acele ale Inventarierii Basarabiei i Bueovinei de Nord In August -
.Septemvrie 1941.
3) Frog Ardealul de Nord, cu Basarabia, Bucovina de Nord si regiunea Herta.
4) v. nota din pag. 36. *) sub 0,12/o.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 41

(Urntare) (Continued)

Teritoril, Provincii, 1) 1942 2) 1941. 1930


Regiuni, Judete
Territories, .Prorinces, Cifre 0/0 Cifre 0/0 Cifre
Regions. Districts absolute absolute absolute %

Dobrogea . . . . 2 239 0,4 2 885 0,6 3 185 0,7


Constmita . . . . 1 540 0,5 2 125 0,7 1 981 0,7
Tulcea 699 0,3 760 0,4 1 204 0,7

Moldova 5) . . . . 118 815 4,6 124 183 4,8 147 398 6,6
Badiu 13 042 4,2 13 304 4,3 14 305 5,5
Baia 6 537 3,5 6 768 3,7 7 774 4,9
Botosani 17 441 6,9 17 353 6,9 20 092 9,2
Covurlui 12 946 5,7 13 732 6,0 20 617 9,8
Rilciu 2 097 1,6 2 186 1,7 3 627 3,2
Ia3i 34 006 10,5 37 474 11,6 41 126 14,9
Neanat 11 413 4,8 11.790 6,0 13 214 6,7
Putna 6 477 2,5 6.395 2,5 7 054 3,6
Roman 6 485 3,6 6.509 3,6 7 464 4,9
Tecuci 2 317 1,3 2.469 1,4 2 965 1,9
Tutova . . . . 3 225 2,0 3 271 2,0 4 184 2,9
Vaslui 3 829 2,4 3 932 2,5 4 987 3,6

Transilvania . . . 15 122 0,9 15 725 0,9 18 929 1,2


Alba 2 451 1,1 2 772 1,2 3 101 1,5
Brasov 2 779 1,3 2 760 1,3 2 785 1,6
Cluj-Turda . . . . 2 543 0,8 2 563 0,8 3 432 1,2
Fileiras 264 0,3 282 0,3 445 0,6
Hunedoara . . . . 3 321 1,0 3.656 1,1 4 829 1,6
Sibiu . 1 366 0,6 1 418 0,7 1 537 0,8
Thrnava-Mare . . . 1 050 0,6 1 089 0,7 1 139 0,7
Tiirnava-Micii . . . 1 348 0,8 1 185 0,7 1 661 1,1

5) FE% Dorohoi, trecut in zona deportrtrilor masive de evrei.

www.dacoromanica.ro
42 MEMENTO STATISTIC

(Urmare) (Continued)

Teritorii, Provincii, ,)1942 2) 1941 1930


Regiuni, Judete
Territories, Provinces, Cifre Cifre 0/0 Cifre 0/0
Regions, Districts /o
absolute absolute absolute

Banat 14 009 1,5 14 626 1,5 14 043 1,5


Cara 454 0,2 561 0,3 725 0,4
Severin 1 742 0,7 1 916 0,8 2 329 1,0
Timi 11 813 2,3 12 149 2,4 10 989 2,2

Crisana 10 497 1,9 10 593 1,6 11 678 1,9


Arad 9 472 2,4 9 448 2,2 10 021 2,4
Bihor 1 025 0,8 1 143 0,5 1 657 0,8

Lagifrul Tg. Jiu . 646


Zona deportArllor masive de evrei
Zone of massive Jewish deportations
a) Bucovina de Sud ei judetni Dorohoi frll Herta
a) In total . . . 2 495 0,5 29 687 5,4 36 829 7,1
Bucovina de Sud . . 179 * 18 141 5,4 23 937 7,1
(Jtimpulung . . . 76 * 6 572 7,4 7 637 8,2
Rdui 72 * 6 495 4,2 9 605 7,7
Suceava 31 * 5 074 3,9 6 695 5,5
Dorohol (Met Herta) 2 316 1,0 11 546 4,8 12 932 7,1
II. SITUATik PE TERITORIIIL INCORPORAT LA II.R.S. S.
II. Situation in the territory incorporated in the U. It. S. S.
b) Basarabla Bucovina de Nord ei Regiunea Herta .
b) In total . . . 17 081 0,5 126 434 3,7 277 949 8,2
Basarabia . 128 * 6 883 0,2 206 958 7,2
Balti
Cahul . .
- 2 923
47
0,7 31 916
4 448
8,3
2,3

*) sub 0,10/o.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 43

(Sfaivit) (Concluded)

Teritorii, Provincii, 1)1942 2)1941 )930


Regiuni, Judete
Territories, Provinces, Cifre 0/0 Cif re 0/0 Cifre 0/0
Regions, Districts absolute absolute abso lute

Cetatea Alba
Chilia
. . . -- - 55
130
*
*
6 938
6 658
3,5
4,1
Hotin 126 * 559 0,2 36 132 9,2
Ismail 1 * 1 259 0,6 4 231 12,0
Lrtpusna
Orhei -- --
6) 1 * 215 *
360 0,1
50 690 12,1
19 666 7,0
Soroca
Tighina - 1 277 0,4
58 *
29 610 9,3
16 869 5,5
Bucovina de Nord . 16 854 3,7 53 809 11,8 69 051 13,5
Cerniluti
Rildriuti
Storojinet . . . .
_ -
16 794

60
- - 6,3

*
49 497 18,7

4 312 2,7
51 681 16,9
1 973 5,5
15 397 9,1
Regiunea Herta . . _ - 1 940 6,5
Lagilre gi ghettouri . 6)99 65 742 - - -
DENSITATEA POPULATIEI EVREESTI SI TOTALE IN 1942,
1941 qi 1930
Density of Jewish and total population in 1942, 1941 and 1930
1942 1941 1930
S uprafata
TERITORII
Area Evrei Evrei Evrei
Territories Total Total Total
(gm 2) J ews Jews Jews

ROMANIA 3) . . . . 245 394 1,2 68,6 1,8 68,3 2,5 62,3_


I. Romnia dup.ii Armi-
stitiu, frail Ardealul de
Nord . . . . . 195 241 1,4 69,7 1,6 69,3 1,7 60,9
II. Teritoriul incorporat
la U.R.S.S. . . . . 50 135 0,3 64,5 2,5 64,5 6,5 67,9

6) In total au lost recenzatI 100 evrei in Lnpuria (ChiOnlu), din care 99 Intr'un ghetto
*) sub 0,12/o.

www.dacoromanica.ro
44 MEMENTO STATISTIC

POPULATIA EITREBASCA I TOTALi IN ORLIELE ROMANIEI


Jewish and total population in Roumanian towns

Populayia evreeasca Populatia totall


ORASUL
Jewish population Total population
Town
1930 I 1942 1930 1941

Romania Mare . . . . 530 044 3 675 549


I. Romania dupb; Armistitiu
fkrk Ardealul de Nord . 286 747 1)272 629 2 602 160 3 287 930
II. Teritoriul incorporat la U.
R. S. S. . . . . . 163 037 2) 16 981 54.3 662 331 070
III. Ardealul de Nord . . 79 468 459 625
IV. Teritoriu atribuit Bul-
gariei . . . . . . 792 70 102
I. ROMANIA DUPA ARMISTITIU FARA ARDEALUL DE NORD
I. Roumania after the armistice without Northern Transylvania
lit total . . 286 747 1)272 629 2 602 10 3 287 930
Abrud 17 2 468 2 847
Adjud 684 643 4 059 4 174
Aiud 475 360 9 478 9 810
Alba Iulia 1 558 1 654 12 282 15 489
Alexandria 60 26 21 859 22 099
Arad 7 801 9 406 77 181 86 674
Babadag 109 4 626 4 007
Bacu . . 9 593 13 038 31 138 38 965
Baia-de-Aranag. 1 461 1 459
Bhile,ti 1 13 169 13 825
Bals 4 5 501 5 763
Barlad 3 727 3 224 26 204 25 819
Beni 483 490 4 293 7 828
Blaj 227 636 4 618 9 036
Botoani 11 840 16 502 32 355 29 599

1) Inclusiv 646 evrei in laghrul Tg.-Jiu. 2) Inclusiv 99 evrei in ghettoul din Chilindu

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 45

(Urmarel (Continued)

Populalia ovreeasca Populatia totala


ORA .JL
Jewish population Total population
Town
1930 1942 1930 1941.

Brad 1) 102 21 4 308 5 978


Braila . . . . . 7 246 5 075 86 981 99 631
Brasov 2 594 2 767 59 232 84 557
Bucuresti 76 480 98 048 643 430 992 536
Buhusi 1 972 1 705 8 655 8 669

Buzau 1 604 1 276 35 687 44 511


Cal afat 57 1 7 633 8 064
Calarasi 327 203 18 053 24 345
Calimanesti 2 2 876 3 449
CImpina 319 49 20 022 22 752

Cmpulung . 20 16 13 868 16 872


Ciunpulungul-Moldovenesc 1 488 28 10 071 10 703
Caracal 118 72 14 950 17 634
Caransebe 329 330 8 704 11 032
Carmen-Sylva 4 872 835
Cerna-Voda 46 1 6 744 9 933
Constanta 1 821 1 532 59 164 80 028
Corabia 63 2 8 857 9 607
Craiova 2 274 1 762 63 106 77 051
Curtea de Arges . . . 11 2 6 808 8 099

Darabani 1 917 10 902 12 951


Deva 914 1 496 10 509 15 585
Dorohoi 5 820 2 315 15 866 15 555
Dragasani 73 17 7 002 8 496
Dumbraveni 90 147 4 067 4 262

Eforia 233
Fligaras . .. . . . 390 263 7 811 10 482

1) Comuna rurala In 1930.

www.dacoromanica.ro
46 MEMENTO STATISTIC

(Urmare) (Continued)

Populayia evreeasea Populatia WWII.


ORASUL
Jewish population Total population
Town
1930 I 1942 1930 1941

Fiilciu 1) 154 4 501 5 099


Flticeni 4 216 5 085 11 533 12 607
Fetesti 1) 14 8 315 10 341
Filipesti-de-Targ . . . . 1 915 2 219
Focsani 4 301 4 309 32 481 37 653
Gilesti 137 2 5 328 5 903
Galati 19 912 12 946 99 605 95 545
Giurgiu 240 110 31 016 37 344
Govora . 1 910 1 581
Gura-Humorului . . . . 1 951 18 6 309 5 683

Httriiiu ... 2 023


._ 1 936 9 074 9 527
Harsova 3 665 3 441
Hateg 464 831 3 383 4 035
Hunedoara . 173 162 4 600 6 024
Husi 2 514 2 096 17 130 18 906

Iasi 35 465 32 369 102 872 111 669


Isaccea 21 2 4 576 5 442
Lipova 255 5 6 000 6 038
Lugoj 1 418 1 244 23 593 26 328
Mein 31 5 628 6 356
Mangalia . 4 3 2 764 3 374
MAresti 77 14 4 532 5 753
Medgidia 34 3 6 466 7 740
Medias 718 757 15 505 19 907
Milialleni 2) 1 490 4 635 4 751

Mizil 19 1 6 440 7 268

1) Comunti ruralil in 1930.


2) FArA suburbia Sinauti incorporatil la U.R.S.S. in 1940.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO S TATIST I C 47

((Jrmare) (Continuad)

Papa latia evrecasch Populayia totalii,


ORAUL
Jewish poputation Total population
Town
1930 1942 1930 1941

Moinesti 1 761 1 6 616 6 690


Ocnele-Mari 2 2 5 463 6 314
Odobesti 789 504 6 337 7 458
Oltenita 52 22 10 389 11 146
OrAstie 211 120 7, 337 9 751

Oravita 140 401 6 787 6 993


Orsova 192 193 8 159 9 051
Ostrov 3 113 3 351
Panciu 677 1 6 816 7 697
Pascani 1 481 1 440 11 247 13 002

Petrosani 1 071 328 15 405 15 020


Piatra-Neamt 7 595 7 202 31 539 34 896
Pitesti 615 483 19 532 26 551
Pleuita 6 925 7 450
Ploesti 3 815 2 075 84 140 111 183

Predeal 1) . . i. . . . 41 2 113 2 764


Pucioasa . . ., . . . 10 5 772 4 168
laidiluti 5 647 64 16 788 13 537
Rarnnicu-Stirat . . . . 1 040 970 15 007 20 622
Rmnicu-Villcea . . . . 197 176 15 648 15 653

Resita 348 35 19 868 25 062


Roman 5 963 6 485 21 093 26 347
Rosiorii-de-Vede . . . . 53 14 11 453 12 856
Saveni . . . . . . 1 774 6 455 7 571
Sebes 118 9 137 9 389

Sibiu 1 441 1 350 49 345 63 765


Sighisoara 173 282 15 400 17 436

1) In 1930 comuna ruralL

www.dacoromanica.ro
48 MEMENTO STATISTIC

(Urmarel (Continued)

Populayia evreeasa Populatia totard


ORAUL
Jewish population Total population
Town
1930 1942 1930 1941

Sinaia 99 7 4 072 6 038


Siret 2 121 9 905 11 299
Slitnic Bid 1) 3 1 1 761 2 354
Slinic (Prahova) . . . . 3 6 306 6 514
Slatina 184 88 10 851 13 918

Slobozia 9 6 781 7 453


Solca 191 2 822 2 207
Stefiine0i 2 361 8 891 9 764
Strehaia 2 7 870 7 305
Suceava . . , , 3 496 27 10 207 13 744
Sulina 102 1 6 399 5 052
Targoviete 551 126 20 535 26 144
Targu-Frumos . . . . 1 608 1 637 6 084 7 706
Targu-Jiu 100 59 11 231 14 435
Taro-Nam:4 . . . . . 2 507 2 505 9 475 10 209
TarguOcna 913 1 9 095 11 572
Tfirnkveni 595 559 6 567 8 049
Techirghiol 4 1 956 1 927
Tecuci 1 577 2 311 17 172 21 480
Timieoara . 9 368 11 788 91 580 110 840
Tulcea 824 695 20 403 21 993
Turda . . 852 1 805 20 023 30 668
Turnu-MAgurele . . . . 130 41 16 950 19 242
Turnu-Severin 446 382 21 107 30 475
Urlati 12 2 6 798 6 555

Urziceni 135 5 3 961 4 572


Viilenii de Munte . . . 1 4 237 4 654

1) Comunrt ruralh In 1930.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIO 49

(tirmare) (Continued)

Populatia evreeascil Populatia totall


0 R. A U L
Jewish population Total population
T o Ion
1930 1942 1930 1941

Vaslui 3 279 3 824 13 922 13 887


Vatra-Dornei 1 737 21 7 759 8 217
Zimnicea 10 10 879 12 356
U. TERITORIUL IECORPORAT LA U. R. S. S.
II. Territory incorporated in U. B. S. S.
In total . . . 163 037 1) 16 981 543 662 331 070
Brdti 14 449 34 760 18 236
Bolgrad 1 222 14 280 10 713
Cahul 803 11 370 7 375
CaTarasi-Tfirg 3 786 10 818 6 514
Cerniluti 42 932 16 779 112 427 78 825

Cetatea-Albli
Chilia-Nourt
4 194
1 969
-- 20 907
17 734
7 766
15 536
Chiinu 41 405 2) 1 114 896 52 962
Comrat 392 12 331 11 943
Cozmeni 640 4 918 3 855

Flilesti 3) 3 258 6 278 4 869


Herta 4) 1 796 5 723 3 535
Hotin 5 786 67 15 334 7 579
Ismail 1 680 24 998 17 569
Leova 2 326 6 539 2 654

Orhei 6 408 18 034 10 504


Reni 1 201 11 923 8_001

1) Inclusiv 99 evrei rnmasi In ghettoul din Chisingu.


2) Excluliv 99 evrei In ghettoul din Chisinitu.
a) Comunii rurali in 1930.
4) Localitittile Baranca, Fundu-Herta i Poisna, formAnd suburbii ale orasalui Herta,
n'au fost incorporate la II.E.S.S. in 1940 si ca atare au fost recenzate separat la 6 Aprilio
1941, rezultAnd o populatie de 2.206 locuitori. In 1930 aceste localitAti au fost recenzate In
cadrul orasului Herta, asa incOA numArul populatiei totale In 1930 este mai mare decAt Mira
dat5 cu cca 2000 locuitori.
4

www.dacoromanica.ro
50. MEMENTO STATISTIC

(Urmare) (Continued)

Populatia evreeascrt Populatia totald


ORAUL
Jewish population Total population
Town
1930 1942 1930 1941

Rezin a-Thrg ') . . 2 961 7 516 4 069


Sadagura . 902 2 988 2 415
Soroca . . . . 5 452 15 001 8 042
Storojinet 2 482 36 8 695 6 610
Sulita ') 4 366 12 143 7 937

Tighina 8 294 31 384 15 075


Vfilcov 176 7 414 5 075
Vscuti pe Ceremus . 856 2 6 336 5 916
Vijnita (Visinita) . . 2 666 3 799 2 495
Zastavna (Tg. Nistrului). 635 5 116 5 000

III. ARDEILUL DE NORD III. Northern Transsylvania


In total . . . 79 468 459 625
Baia-Mare 2 030 * 13 904 21 404
Baia-Sprie 322 * 4 127 4 304
Bistrita 2 198 * 14 128 16 282
Carel 2 394 * 16 042 15 863
Cluj 13 504 2) 16 763 100 844 110 956
Dej 3 360 * 15 110 16 353
Gheorgheni 619 * 10 355 10 960
Gherla 1 037 6 608 6 340
Huedin 1 026 5 401 5 118
Mercurea-Ciuc 268 4 807 6 920
Nlisitud 425 3 512 *
Odorhei 313 " 8 518 11 915
Oradea 19 838 2) 21 333 82 687 92 942
Reghin 1 587 * 9 290 10 165
Salonta 740 * 16 297 15 255

C ComunS rurala; In 1930. 2) In 1941. *) Nu cuneaglem datele.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 61

(Sfargit) (Concluded)

Populmia evreeascS Populatia total5


ORAUL Jewish population Total population
Town
1930 1942 1930 1941

Satu-Mare 11 533 1) 12 960 51 495 52 011


Sfntul-Gheorghe 378 10 818 14 376
Sighet . . . 10 609 * 27 270 25 888
Sim1eu1 Silvaniei 1 568 * 7 448 9 069
Targu-Mureq 5 193 1) 5 693 38 517 44 933

Targu- Silcuese 97 * 5 107 6 608


Zarin' 429 * 8 340 8 )537

V. Turronna, ATRIBUIT BULGARIEI IV. Territory attributed to Bulgaria


In total . 792 70 102
Baleie 3 6 396
Bazargie 407 30 106
Cavarna 1 5 086
Silistra 345 17 339
Turtucaia 36 11 175

NOTA:
Au fost treeute in acest tablou la punctele I gi U, localitiiiile care potrivit inap5rtirii
administrative din 1942 erau socotite orage regedinta sau neregedintii de judet.
Pentru obtinerea eifrelor semnificative de comparatie, datele referitoare 1a populatia in
1930 au fast preluerate tinfindu-se seama de populatia localitiitilor suburbane care au intrat
sau au egit din components oragelor intro perioada recens5mhntului din 1930 gi a recensii-
mfintului din 1941.
Prelucrarea aceasta, efectuat5 do Institutul Central de StatistieS pentru populatia totaln,
a fost reluata de noi pentru populatia evreeaseli (mozaici) a oragelor, obtiniindu-se astfel eels,
mai apropiate eifre de comparatie.
In ce privegte situatia in Ardealul de Nord gi in Cadrilaterul Debrogei, cifrele nu am
suferit Wei o prelumare, ele Bind cele!publicate in volumele speciale ale recensbnAntului
din 1930. Cifrele cursive reprezintS situatia din Ardealul de Nord la reeensiimantul Ungariei
din 1941.
SURSE:
ReeensAmilntul populatiel RomAniel 1930' vol. II.
1ndiestornl loealitatilor din Romania., en datele reeensfinifintnini din 1941 gl 1930
pnblieat in 1943 01 Comunie5r1 Statistiee" 1945.
Materialul doeumentar al Seetiunii Statistiell C. E. R.
M. 0. lir. 73 din 26 Marne 1942, en nona Impartlre administrativA a 'pith.
1) In 1941. *) Nu eunoagtem datele.

www.dacoromanica.ro
52 MEMENTO STATISTIC

TABLOITRI RECAPITULATIVERECAPITULATION TABELS


1. Populatia evreesionA vi totani pe provision
1. Jewish and total population by provinces

Populatia evreeasca Populatia totalit


PROVINCII Jewish population Total population
PROVINCES
1942 I 1941 I 1930 1941 I 1930

ROMANIA MARE 756 9301 118 057 028

I. ROMANIA DUPA ARMISTITIU, FARA ARDEALUL DE NORD


I. Roumania after the armistice without Northern Transsylvania

In total . . 275 068 314 859 329 841 13 538 102 11 888 663
Oltenia . . 2 484 2 841 3 523 1 673 255 1 513 175
Muntenia . . 108 761 114 319 94 216 4 905 385 4 029 008
Dobrogea . 2 239 2 885 3 185 519 297 447 810
Moldova . . . 121 131. 135 729 160 330 2 769 121 2 401 143
Transilvania . . 15 122 15 725 18 929 1 731 038 1 587 873
Banat 14 009 14 626 14 043 957 957 939 672
Crisan a . . . 10 497 10 593 11 678 643 903 628 120
Bucovina de Sud 179 18 141 23 937 338 164 311 862
Lagilrul Tg. Jiu. 646

IL TERITORIUL INCORPORAT LA U. B. S. S.
II. Territory incorporated in U.R.S.S.

In total . . . 17 081 126 434 277 949 3 231 516 3 406 559
In laare i ghettouri 99 65 742
In restul teritoriului 16 982 60 692 277 949 3 231 4- 98 3 406 5- 59

III. ARDEALUL DE NORD III. Northern Transsylvania

In total . . . I 1 151 125 1 148 2941 2 577 260 1 2 394 141

IV. TERITORIUL ATRIBUIT BULGARIEI


IV. Territory attributed to Bulgaria

In total . . . I 846 I I 367 665


I

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 63

(Urmare) (Continued)
TABLOURI RECAPITULAT1VE-RECAPI7'ULATION TABLES
2. Popalatia evreeasok urban& I rural& pe provinoll
CIFRE ABSOLUTE SI PROCENTE
2. Urban and rural Jewish population by provinces
Actual numbers and percentages

PROVINCII Mediul urban Mediul rural


PR 0 VIN(J E S 1942 1941 I 1930 1942 1941. I 1930

ROMANIA MARE 530 044 226 886


0/o 70,0 30,0
I. ROMANIA DIIPA ARMISTITIU, FARA ARDEALUL DE NORD
I. Roumania afther the armistice without Northern Transsylvan ia
In total . 272 629 291 726 286 747
. 2 439 23 133 43 094
ok, 99,1 92,7 86,9 0,9 7,3 13,1
Oltenia 2 473 2 741 3 340 11 100 183
0/0 99,6 96,5 94,8 0,4 3,5 5,2
Muntenia. . . . 108 641 113 832 93 257 120, 487 959
om, 99,9 99,6 99,0 0,1 0,4 1,0
Dobrogea . 2 237 2 802 3 000 2 83 185
/o 99,9 97,1 94,2 2,9 5,8
Moldova . . . 121 094 123 264 138 002 37 12 465 22 328
0/0 100,0 90,8 86,1 9,2 13,9
Transilvania . . 13 538 11 318 12 183 1 584 4 4U7 6 746
/o 89,5 72,0 64,4 10,5 28,0 35,6
Banat 13 949 13 205 12 050 63 1 421 1 993
010
99,6 90,3 85,8 0,4 9,7 /4,2
Crisana 9 896 8 268 8 284 601 2 325 3 394
oh) 94.3 78,1 70,9 5,7 21,9 29,1
Bucovina de Sud 158 16 296 16 631 21 1 845 7 306
oh) 88,3 89,8 69,5 11,7 10,2 30,5
Lagrtrul Tg. Jiu 646

*) Sub 0,10/o.

www.dacoromanica.ro
54 MEMENTO STATISTIC

(Urmare) (Continued)

PROVINCII Mediul urban Mediul rural


PROVINCES 1942 I 1941 I 1930 1942 I 1941 I 1930
II. TERITORIUL INCORPORAT LA U. R. S. S.
II. Territory incorporated in U. R. S. S.
In total . . . 16 981 65 463 163 037 100 60 971 114 912
0/o 99,4 51,8 58,7 0,6 48,2 41,3
In lagiire si
ghettouri . . . 99 10 096 55 646
0/o 100,0 15,4 84,6
In restul terito-
riului 16 882 55 367 163 037 100 6 326 114 912
0/0 99,4 91,2 58,7 0,6 8,8 41,3
III. ARDEALUL DE NORDIII. Northe n Transsylvania
In total . . 79 468 68 826
o/o 53,6 46,4
IV. TERITORIUL ATRIBUIT BULGARIEI
IV. Territory attributed to Bulgaria
In total . . . 792 54
0/o 93,6 6,4

TABLOURI RECAPITULATIVE RECAPITULATION TABELS


3. Intreaga popalaile urbana vi rural&
CTFRE ABSOLUTE 5I PROCENTUL POPULATIEI EVREnTI
3. Urban and rural total population
Actual numbers and percentages of Jewish population

PROVINCII Mediul urban Mediul rural


PROVINCES 1942 1941 1930 1942 1941 1,930

ROMANIA MARE 3 675 549 14 381 479


0/0 14,4 1,6

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 55

(Sf Arsit) [Concluded)

PROVINCII Mediul urban Mediul rural


PROVINCES 19421 1941 I 1930 19421 1941 1930
j

I. ROMANIA DUPA AR3IISTITIU FARA ARDEALUL DE NORD


I. Roumania after the armistice, without Northern Transsylvania
In total . . 3 287 930 2 602 160 10 250 172 9 286 503
oh, 8,3 8,9 11,0 . 0,2 0,5
Oltenia 228 561 193 709 1 444 694 1 319 466
clo 1,1 /,2 1,7
Muntenia . 1 690 456 1 138 499 3 314 929 2 890 509
vai 6,8 7,2 6,7
Dobrogea . 153 712 126 376 365 585 $21 434
1,5 1,8 2,4
Moldova . . 617 875 572 045 2 151 246 1 829 098
19,6 19,9 0
0/0 24,1 0,6 1,2
Transilvania . 342 090 261 505 1 388 948 1 326 368
/o 4,0 3,3 4,7 0,1 0,3 , 0,5
Banat 195 344 164 691 762 613 774 981
11e 7,1 6,8 7,3 4 0,2 0,3
Crisana 94 502 81 474 549 401 546 646
01e 10,5 8,7 10,2 0,1 0,4 0,6
Bucovina de Sud . . 65 390 63 861 272 756 278 001
0/0 0,2 25,4 26,0 . 0,7 2,6
II. TERITORII INCORPORATE LA U.R.S.S.
II. Territory incorporated in U.R.S.S.
In total . I 331 070 543 662 I 2 900 428 2 862 897
1) 0/0 5,11 16,7 30,0 * I 1,8 4,0
I

IIL ARDEALUL DE NORD- II. Northern Transsylvania


In total . . 459 625 I I I 934 516
0/0 I I 17,3 1 1 I 3,6
IV. TERITORIUL ATRIBUIT BULOARIEI - IV, Torrlory attributed to Bulgaria
In total . . . 70 102 297 563
0/0 1,1

*) Sub 0,10/o; 1) Nu s'au socotit evrell din lagare ei ghettouri.

www.dacoromanica.ro
66 MEMENTO STATISTIO

VITALITATEA POPELATIEI EVREEVII VI TOTALE


IN ROMANIA
Vitality of Jewish and total population in Roumania
1900-1943
Toate neamurile
Evrei -Jews All nativities
ANUL
yzA R Nascuyi vii Decese Indice vital ihscuti vii Decese Indice vital
Living births Deaths Ivn itii toyf Living births Deaths ILI:Tito;

1900 9 189 5 136 178,9 234 843 146 201 160,6


1901 8-992 6 473 164,3 240 703 160 361 150,1
1902 8 693 5 376 161,7 241 886 171 828 140,8
1903 8 215 4 348 188,9 252 246 156 006 161,7
1904 8 202 4 385 187,0 256 117 155 936 164,2
1906 7 665 5 006 153,1 247 969 159 932 155,0
1906 7 709 4 324 178,3 262 803 157 360 167,0
1907 7 715 4 709 163,8 275 115 175 814 156,5
1908 7 486 4 048 184,9 272 907 185 461 147,2
1909 7 218 4 487 160,9 282 342 188 326 149,9
1910 7 260 4 171 174,1 273 106 172 842 158,0
1911 6 969 4 173 1670 299 870 179 076 167,5
1912 7 248 3 778 191,8 314 090 165 616 189,6
1913 6 543 4 179 156,6 . 309 625 191 689 161,5
1914 6 454 3 989 161,8 327 345 182 949 178,9
1915 6 087 3 947 154,2 319 544 193 574 165,1
1916-1918 Lipsesc datele - Dates missing
1) 1919 9 778 7 814 125,1 612 915 441 880 116,1
1920 . 15 047 10 747 140,0 539 359 414 629 130,1
1921 17 630 9 948 177,2 620 460 372 157 166,7
1922 18 119 9 806 184,8 613 726 376 236 163,1
1923 17 940 9 561 187,6 608 763 372 480 163,4
1924 17 900 9 666 185,2 622 580 382 915 162,6
1925 16 084 9 256 173,8 605 656 361 995 167,3
1926 15 216 9 533 159,6 607 864 372 948 163,0

1) Exclusiv Bucovina.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 57

(Sfdrsit) (Concluded)
E v r e I - Jews Toate neamurile- All nativities
ANIIL Indice vital Indica vital
Nascuti vii Decese Ng.scuti vii Decese
YEAR
Living births Deaths
Index of Index of
4 vitality Living births Deaths vitality ] g
I ,
4 1
1927 14 375 9 844 . 146,0 603 284 392 850 153,6
1928 14 232 9 402 151,4 623 860 351 726 177,4
1929 :I 14 235 9 220 154,4 600 556 377 646 159,0
1930 14 238 9 038 157,5 625 341 346 714 180,4
1931 12 586 9 891 127,2 607 130 380 251 169,7
1932 12 307 10 490 117,9 662 058 399 326 165,8
1933 11 650 9 655 120,7 597 834 348 104 171,7
1934 1 l 238 9 656 116,4 612 416 390 668 156,8
1935 10 815 10 551 102,5 585 503 402 720 145,4
i
1936 I
10 794 10 163 106,2 608 906 382 179 159,3
1937 10 518 4 978 104,7 601 310 377 812 159,2
1938 10 093 10 252 98,4 585 197 379 278 154,3
1939 8 724 9 727 89,7 563 763 370 287 152,3
1) 1940 2 672 4 978 53,7 352 528 254 892 138,3
1) 1941 1 900 2)5 163 36,9 311 690 261 549 119,2
1) 1942 1 477 2)4 330 34,1 292 573 258 553 113,2
1) 1943 l'2
1 471 2)3 472 42,3 277 066 227 931 122,0

VItalitatea popalatiel evreesti l musulmane In Palestina


Vitality of Jewish and Moslem population in Palestine
Evrei-Jews Musulmani- Moslems
ANIIL Indice vital Indice vital
Nascuti vii Decese Nilscuti vii Decese
YEAR Index of . . Index of
Living births Deaths vitality Ltinng births Deaths vitality

1937 10 297 3 003 342,9 40 261 20 091 200,4


1938 10 563 3 231 326,9 39 048 15 449 252,8
1939 9 888 3 251 304,2 39 383 14 744 267,1
1940 10 817 3 730 290,0 41 423 21 612 191,7
1941 9 714 3 710 261,8 44 009 19 133 230,0

1) Situatia In frontierele actuate ale Eomaniel, fAra Ardealul de Nord.


2) Exclusiv victimele marilor masacre de evrei.

www.dacoromanica.ro
68 MEMENTO STA TISTIC

Aideasgimesialideapoluilai4ki ellPe44.551
lohdeez,eomlinielhf/9>e Aim 4945
BIRT44 AND DEATI4 RATES 04_"_,,JEWISI-F
AND TOTAL POPULAT ION IN ROUMAN

38
Ro
36

32

29

26

TO

47

IIII!t4iIE
8
II II I I
`I rIlIIvIIE
IlIllIllIllIll
I I I

1900 1903 1906 1909 1912 1915 1919 1922 1925 1928 1931 1934' 1957 1990 194.3

Creedelitia naiumb 11
NATURAL .EXOE 8 5 46
21 21
I I I #
i8 IS
I hkeegarepue4eL:1 Iv NS
45 As -0,.....- , 15
24: i ...
42 v
4k o ee _l' e
\,,-..........
12
rk,,04,,,,,,,1 1,... I. t4
9 I: 9
6 1 1
j?
er
4.4.....,....xt
'6% \
14

3
1/07-A,ManWiehee, I 7 *1,.. 3
ramefe,4e/eereee,,e
a/I,e0"160/47 HaCef
--7plvnek orAwlek Ir. 0
jeows.:::::om
-3
rilon masacne
AVT5, The dea6 4.
Polerakv/e/7/zo.
1,--to.
a
- fil,,,,,tte,nee. -6
emadoes no, me/vei
-9 ke v..4..nso,P44e.
yv.eaVerassocres.
ls,ol 9
-62 e 12

-15 li 11 11 11 II II II II II ,16 1 1 1 1 II Il
"1900 1903 1906 1909 8912 1915 1919 6922 1925 1928 1931 1934 1937 1990 19445

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 59

NATALITATEA, MORTALITLTE I EXCEDENTUL LA


POPULATIA EVREEASCA I TOTALA A ROMANIEI
Proportil la 1.000 locuitori din pow:Unita respeetiva
Births, Deaths and Excess of Jewish and total population in Roumania
Rates per 1.000 inhabitants of the respective population
1900-1943
Natalitate Mortalitate Eacedent
ANUL Birth Rates Death Rates Excess
YEAR Evrei Total Evrei Total Evrei 'Total
Jews Jews Jews

1900 34,7 38,8 19,4 24,2 15,3 14,6


1901 34,4 3 O,3 21,0 26,2 13,4 13,1
1902 33,6 39,1 20,8 27,7 12,8 11,4
1903 32,4 40,1 17,1 24,8 15,3 15,3
1904 32,6 39,5 17,5 24,0 15,3 15,5

1905 30,9 38,3 20,2 24,7 10,7 13,6


1906 31,1 39,9 17.5 23,9 13,6 16,0
1907 31,3 41,2 19,1 26,3 12,2 14,9
1908 30,4 40,3 16,4 27,4 14,0 12,9
1909 29,4 41,1 18,3 27,4 11,1 13,7
1910 29,7 39,2 17,1 24,8 12,6 14,4
1911 28,7 42,3 17,2 25,3 11,5 17,0
1912 30,0 43,9 15,6 23,1 14,4 20,8
1913 27,0 42,1 17,2 26.1 9,8 16,0
1914 26,4 42,1 16,3 23,5 10,1 18,6
1915 24,6 40,5 16,0 24,5 8,6 16,0
1916-1918 Lipsesc date - Dates missing
1) 1919 16,3 36,0 13,0 30,1 3,3 4,9
1920 21,8 34,7 15,6 26,7 6,2 8,0
1921 25,3 39,4 14,3 23,7 11,0 15,7

1922 25,7 38,4 13,9 23,6 11,8 14,8


1923 25,2 37,6 13,4 23,0 11,8 14,6
1921 24,8 37,9 13,4 23,3 11,4 14,6
1925 22,1 36,3 12,7 21,7 9,4 14,6
1926 20,7 35,9 13,0 22,0 7,7 13,9

1) Exclusiv Bucovina,

www.dacoromanica.ro
60 MEMENTO STATISTIC

(SfAreit) (Concluded)
Nata itate Mortalitate Excedent
ANUL Birth Rates Death Rates Excess
YEAR Evrei Evrei Evrei
Jews
Total Jews
Total Total
Jews

1927 19,4 35,2 13.3 22,9 6,1 12,3


1928 19,1 35,9 12,6 20,2 6,5 16,7
1929 19,0 34,0 12,3 21,4 6,7 12,6
1930 18,9 35,0 12,0 19,4 6,9 15,6
1931 16,6 33,4 13,0 20,9 3,6 12,5
1932 16,2 35,9 133 21,7 2,5 14,2
1933 15,3 32,1 12,7 18,7 2,6 13,4
1934 14,7 32,4 12,6 20,7- 2,1 11,7
1936 14,1 30,7 13,8 21,1 0,3 9,6
1936 14,1 31,5 13,3 19,8 0,8 11,7
1937 13,7 30,8 13,1 19,3 0,6 11,5
1938 13,1 29,6 13,4 19,2 -0,3 10,4
1939 11,4 28,3 12,7 18,6 -1,3 9,7
1) 1940 8,1 26,5 15,1 19,2 -7,0 7,3
1) 1941 6,1 23,0 2) 16,6 19,3 -10,5 3,7
0 1942 5,4 21,5 2) 15,7 19,0 -10,3 2,5
1) 1943 5,4 20,3 2) 12,8 16,7 -7,4 3,6

Natalltatea, mortal tatea l exeedentul la popnlatia evreesseK i musulmani a Palestine.


Births, Deaths and Excess of Jewish and Moslem population in Palestike _

Nata itate Mortalitate Excellent


ANUL Birth Rates Death Rates Excess

YEAR Evrei Musulmani Evrei Musulmani Evrei Musulmani


Jews Moslems Jews Moslems Jews Moslems

1937 26,7 49,7 7,8 24,8 18,9 24,9


1938 26,4 47,1 8,1 18,6 18,3 28,5
1939 23,3 46,4 7,7 17,4 15,6 29,0
1940 23,7 47,4 8,2 24,7 15,5 22,7
1941 20,7 49,2 7,9 21,4 12,8 27,8

1) SituatM In frontierele actuale ale RomAniei, far.): Ardealul de Nord.


2) Exclusiv vicumele marilor masacre de evrei.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC .01

laigemeasedagm*iwpeAde /6*i992
deW1511.PO4'[ALATION Of ROUMANIA By DISTRACT'S IN 1942
glual khata/u/ Alcout
51TUATIGN WITHOUT NORTHERN TRAN55YLVANIA

- 100 5.000 -10.000


zrzH IVO - 300 Ve".;916.
10.000 -15.000

II 300 1.000 .11. 15.000 -25.000


1.000 2000 aa 25.000 - 3 5.000

2.000 - 5.000 95.000-100.000

www.dacoromanica.ro
62 MEMENTO STATISTIC

POPULATIA EVREEASCA PE SEXE IN 1942


Jewish population according to sez, in 1942
CIFRE ABSOLUTE I PRO CENTE - Actual numbers and percentages
Ambe sexe Bhrbati Femei Ambe sexe Bhrbati Femei
JUDETUL 1 1

Both sexes Males Females Both sexes Males Females


DISTRICT Procente2)-Percentages
Cifre absolute-Actual numbers

In total I) . . . 275 068 131 096 143 972 100,0 47,7 52,3
Alba 2 451 1 190 1 261 100,0 48,6 51,4
Arad 9 472 4 417 5 055 100,0 46,6 53,4
Argeq 487 259 228 100,0 53,2 46,8
Bacriu 13 042 6 308 6 734 100,0 48,4 51,6
Baia 6 637 3 112 3 425 100,0 47,6 52,4

Bihor 1 025 478 547 100,0 46,6 63,4


Botosani . . . . 17 441 8 337 9 104 100,0 47,8 52,2
Brrdla 5 075 2 473 2 602 100,0 48,7 61,3
Brasov 2 779 1 389 1 390 100,0 50,0 50,0
Buiiiu 1 277 715 562 100,0 56,1 43,9

Ciimpulung . . . 76 28 48 100,0 36,8 63,2


Caras 454 224 230 100,0 49,3 50,7
Cluj-Turda . . . 2 543 1 200 1 343 100,0 47,2 52,8
Constanta . . . 1 640 768 772 100,0 49,9 50,1
Covurlui . . . . 12 946 6 144 6 802 100,0 47,5 52,5

Dmbovita . . . 139 63 76 100,0 45,3 54,7


Dolj 1 764 868 898 100,0 49,2 -50,8
Dorohoi . . . . 2 316 1 392 924 100,0 60,1 39,9
Fiiggras . . . . 264 123 141 100,0 46.6 53,4
niacin 2 097 978 1 119 100,0 46,6 53,4

Gorj 61 36 25 100,0 59,0 41,0


Hunedoara . . . 3 321 1597 1 724 100,0 48,1 51,9
Ialomita . . . . 214 116 98 100,0 54,2 45,8
Iasi 84 006 15 084 18 922 100,0 44,4 55,6
Ilfov 98 070 47 040 61 030 100,0 48,0 52,0

1) In frontierele actuale ale Romhniei, fhrh Ardealul de Nord.


2) La recenshmAntul din 1911 populatia totald bbrbhteasch a Romhniei reprezenta
49,30/0, fath, de 50,72/o femei.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 69

(SfArait) p (Concluded)

Ambe mute Barbati Femei Ambe scow Barbati Femei


JUDETUL 1

DISTRICT
Both sexes Males Females Both sexes
Cifre abso ute- Actual numbers
Males Females
Procente2)- Percentages au
Mehedinti . . 385 171 214 100,0 44,4 55,6
Muscel 18 9 9 100,0 50,0 50,0
Neamt 11 413 5 384 6 029 100,0 47,2 52,8 iii
Olt 91 49 42 100,0 53,8 46,2
Prahova . . . . 2 205 719 1 486 100,0 32,6 67,4

Putna . . . 5 177 2 745 2 732 100,0 50,1 49,9


svq
Rlidrmti 72 37 35 100,0 51,4 48,6
Rfimnicu-Stirat 992 518 474 100,0 52,2 47,8
Roman 1 6 485 3 125 3 360 100,0 48,2 51,8 '413
Romanati . . . 74 39 35 100,0 52,7 47,3

Severin 1 742 855 887 100,0 49,1 50,9


Sibiu ii 1 366
31
686 680
22
100,0
100,0
50,2
29,0
49,8
71,0
EEE
Suceava . . . 9
Tfirnava-Mare . . 1 050 472 578 100,0 45,0 55,0
Thrnava-Micri . 1 348 641 707 100,0 ..47,6 52,4

Tecuci 2 317 1 131 1 186 100.0 48,8 51,2


Teleorman . . 81 43 38 100,0 53,1 46,9
Timis 11 813 5 673 6 140 100,0 48,0 52,0
Tulcea 699 362 337 100,0 51,8 48,2
Tutova 3 225 1 490 1 735 100,0 46,2 53,8

Vfilcea
Vaslui .
.

., .
. .

.
200
3 829
102
1 863
98
1 966
100,0
100,0
51,0
48,7
49,0
51,3
11
Vlasca 112 64 48 100,0 57,1 42,9
Lagrtrul Tg.-Jiu . 646 670 76 100,0 88,2 11,8

NOTA :
Pe teritoriul Incorporat la U. R. S. S. (Basarabia pi Bucovina de Nord), a lost recenzatii.
n 1942 o populatie evreeaseli in numAr de 17.081 suflete, aproape totalitatea aflandu-se in
orawl Cerrauti.
Pe sexe, aceastrt populatie se repartiza astfel : 7.575 Varbati, adieb 44,30/o 1i 9.506 femei,
adia 55,70/0.
SIIRSE :
Preluerare dupit datele elaborate la Seetlanea StatIstlell C. E. B.

www.dacoromanica.ro
%CZZ
Arrin ,fft
Amor z dik

www.dacoromanica.ro
u mumenuil somumen
..11111111
..1111111
.111111111111
aNIIIIMMEEMMI
.or "AMIN=
Al111111111111111=
11111111111111
. ELL9:1M:11; 111111111M111111111
IEEENIIIENE .'
111111111111111M1
INNEEMENNE /
11111111111111
IMMENSE 1111111111MIN
MUUMUU 1111111111111111111
. HIMIIIIM1111111
INEMEEM
MUNEIMIE:r J1111111111111111111111
.....11111111111111IN
1111.,
'4111M
1
11M111
111111 i 11
11111111111
1111111M
11111111111111
11111111111111
11111111
MEMENTO STATISTIC 65

MARIMEA GOSPODAIMLOR EVREEWII IN 1942


Size of Jewish houselwids in 1942
Gospodarii evreeeti compuse din:
JUDETUL Jewish houselwIds consisting of:
TOTAL 1 2 3 4 5 6-14
DISTRICT
1 1 1 1 1

Evr eiJew s
In total ') . . . 2) 87 835 15 898 21 583 19 739 15 204 8 359 7 052
In procente . . 100,0 18,1 24,6 22,5 17,3 9,5 8,0
Alba 695 122 121 155 127 77 93
Arad 3 312 822 919 796 431 199 145
Arm 160 36 37 35 28 12 12
Bulb] 3 796 463 791 850 802 474 416
Baia 1 952 339 395 389 359 237 233

Bihor 321 48 71 82 66 39 15
Botoani . . . . 5 005 612 1 089 1 053 963 629 659
&Ada 1 639 312 386 367 301 148 125
Bratiov . . . . 941 242 235 179 142 83 60
&eau 487 179 92 80 72 40 24

Cmpulung . . 25 20 1 3 1
Cara . . . . . 138 28 33 38 22 12 5
Cluj-Turda. . . 679 89 126 135 137 85 107
Constanta . . . 526 148 103 117 82 45 31
Covurlui. . .* . 4 170 618 1 075 968 849 390 270
Diimbovita . . . 49 17 12 9 6 2 3
Dolj 629 133 170 158 102 49 17
Dorohoi . . . . 956 440 164 119 100 71 62
FfigAra . . . . 88 19 25 14 22 4 4
Illein . . . . 646 88 162 151 113 67 65
Gorj 19 4 6 3 3 2 1
Hunedoara. . . 1 094 304 238 216 161 93 82
Ialomita . . . . 73 19 15 15 15 6 3
Iali 10 260 1 418 2 355 2 353 1 931 1 132 1 071
Ilfov 32 810 6 126 8 862 7 581 5 425 2 727 2 086

I) In frontierele EomAniei MI% Ardealul de Nord.


2) Media ovreilor pe gospodArie evreeasea era in 1942 de 3,1. In 1941, pe acelap teritoriu,
media generaiii a populayiei Ora pe gospodarie era de 4,2: In mediul urban 3,9, iar In
mediul rural -1,3.
5

www.dacoromanica.ro
66 MEMENTO STATISTIC

(Si Arsi (Concluded)


Gospodaril evreesti compuse din :
JUDETIJL Jewish households consisting of :
TOTAL 1 2 3 4 5 6-14
DISTRICT 1 1 1 1

1 1 1

E yr eiTews
Mehedinti . . . 140 36 45 27 16 11 5
Muscel . . . . 7 4 2 1
Neamt . . . 3 337 408 749 714 654 425 387
Olt 27 5 5 8 3 5 1
Prahova . . . . ' 813 195 259 178 106 50 25

Putna 1 755 317 396 390 321 189 142


Radiiuti . . . . 23 9 9 3 1 1
Rilmnicu-Srat . 347 92 82 68 49 32 24
Roman . . . . 1 871 264 367 411 356 232 241
Romanati . . . 30 14 4 6 3 3

Severin . . . 651 202 185 149 70 35 10


Sibiu 378 76 79 69 52 43 59
Suceava . . . . 3 1 2
TArnava-Mare . 290 35 51 76 51 36 41
Tfirnava-Micli 361 41 90 75 58 43 54

Tecuci 676 73 126 175 164 74 64


Teleorman . . . 29 10 8 4 3 4
Timis 4 208 1 096 1 130 967 615 243 157
Tulcea . . . . 215 34 52 46 38 24 21
Tutova . . . . 990 135 227 255 183 104 86
Valcea 66 13 18 17 9 6 3
Vaslui . . . . 1 110 177 208 227 186 173 139
Vlavca 38 .15 9 4 4 2 4

NOTA :
Pe teritoriul Incorporat la U. R. S. S. (Basarabia si Bucovina de Nord) au fost recenzate,
In 1942, 6.064 gospodArii evreesti, din care 5.955, adich aproape totalitatea, In Cernituti. In
acest teritoriu, o gospoditrie evreeaseA ayes ded In medie 2,8 evrei. S'a stabilit a In 1942,
la Cernhiuti, cele 5.955 gospodArii evreesti se repartizau astfel: 1.358 gospodarii evreesti cu
ate 1 evreu ; 1.437 cu cate 2 evrei ; 1.469 cu cede 3 evrei ; 9E8 cu eIte 4 evrei ; 449 ell
cAte 6 evrei si 274 cu eke 6 evrei i peste.
SUM :
Preluerare dupi datele elaborate la fieqtaaea Statistlell C. E B.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 67

Auda.kaentszseei a/Sofa/tier' fiarkifeai re/Wail: e94'2 9


JEWISH POPULATION OP ROUMANIA ACCORDING TO AGE-9ROUP5 IN 4942

V A RSTA
qE

BARBATI
MALES
4A4ef
FEMALES

5.9
0-

40 40 40 40 40 40 0
/ 0 40 40 40 440 40 6:0

Yr4,eaqafteph1J4d4 aainxistieifte fivre a vaivilhroso


TOTAL POPULATION OP ROUMAN IA ACCORDIN TO AgE-(ROUPS IN 1930

VAR.STA
frye
95.99

75.7
70A
eARBA 77 69 iA16/
MALES 6064 FEMALES
50-54
5.6

3 0-
2 29

549
0.1
5. 0
0-4
0,6
40 P,0 40 40 40 40 40 40 0 0 40 40 4.0 40 40 40 0 4,0

*) Situatia in frontierele actuale ale Romaniei, fara Ardealul de Nord


Situation in the actual frontiers of Roumania, without Northern Transsylvania
www.dacoromanica.ro
68 MEMENTO STATISTIC

POPULATIA EVREEASCA PE SEXE SI GRUPE


DE VARSTA IN 1942
Jewish population according to sex and age-groups in 1942
Ambe sex() Farbati Femei Ambe sexel Bitrbati Femei
Onme de Ors% Both sexes Males Females Both sexes Males Females
Age-groups
Cifre absolute-- Actu 1 numbers Procente- Percentages

In total ') 275 068 131 096 143 972 100,00 100,00 100,00
0- 4 10 613 5 409 5 204 3,86 4,13 3,61
5- 9 15 541 7 930 7 611 5,65 6,05 5,29
10-14 20 203 10 363 9 840 7,34 7,90 6,83
15-19 24 301 12 076 12 225 8,83 9,21 8,49
20-24 18 434 8 697 9 737 6,70 6,63 6,76
25-29 21 888 9 783 12 105 7,96 7,46 8,41
30-34 27 637 12 921 14 716 10,05 9,86 10,22
35-39 26 939 13 133 13 806 9,79 10,02 9,59
40-44 24 665 11 724 12 911 8,97 8,94 8,99
45 -49 20 805 9 990 10 815 7,56 7,62 7,51
50-54 16 591 7 847 8 744 6,03 5,99 6,07
55-59 14 008 6 436 7 572 5,09 4,91 5,26
60-64 11 765 5 215 6 550 4,28 3,98 4,55
65-69 8 981 3 985 4 996 3,27 3,04 3,47
70-74 6 164 2 776 3 388 2,24 2,12 2,35
75-79 3 821 1 654 2 167 1,39 1,26 1,51
80-84 1 664 739 925 0,60 0,56 0,64
85-89 651 284 367 0,24 0,22 0,25
90-94 188 66 122 0,07 0,05 0,08
95-99 55 13 42 0,02 0 0,03
100 0 peste 22 8 14 0 4 4
VArstrt nedeelaratil - 132 47 85 0,05 0,04 0,06
Grupe marl.de varstl- Large age-groups
In total 1) 275 068 131 096 143 972 100,00 100,00 100,00
0-17 60 523 30 878 29 645 22,00 23,55 20,59
18-50 153 986 72 768 81 218 55,98 55,51 56,41
51 i peste 60 427 27 403 33 024 21,97 20,90 22,94
rarsta nedeclaratii 132 47 85 0,05 0,04 0,06
1) In frontierele actuale ale Romftniei fIrS Ardealul de Nord. *) Sub 0,013/4

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 69

6yed, atkAteasen efia4fgere-liAve


JEWISH POPULATION ACCORDINg TO AgE AND OCX IN 1942

VARS TAS
AGE
00

90

9.

aa 1=1
IM9
We=

1
=MI
63 Bo
11. NOM.
Ims
Imsamo
35M011911

BARBAT/ .011
0161iMIMI " 11:==MI 74'eMei
MALES FEMALES
65

60

SO

95

35
1,1139 =16
.111=. 30 =1111

..
.6.339991111
15

MSII
90

6 ON:=1:91M2

aoaa aoao 2000 1500 faao eao ao ova >on, 1500 2000 2000 moo

Situatia in frontierele actuale ale Emnftniei, fSrS Ardealul de Nord


Situation in the actual frontiers of Roumania, without Northern Transsylvania

www.dacoromanica.ro
70 MEMENTO STA TISTIC

POPULATIA EVREEASCA PE VARSTE *I SEXE IN 1842


2 Jewish population according to age and sex in 1942 3 rap.-
A mbe sexe BArbati Femei A mbe sexe Barbayi Femei
VIESTA Both sexes Males Females Both sexes Males Females
AGE
Cifre absolute- Actu l numbers Procente - Percentages

In total 1)
0--4
275 068 131 096 143 972

10 613
- 409
5
-- - ----- -
5 204
100,00

3,86
47,66

1,97
52,34

1,89
0 703 648
1
1
1
351
690 894 796
0,49
0,61
0,26
0,33 A 0,24
0,29
2 2 199 1 109 1 090 0,80 0,40 0,40
3 2 410 1 195 1 215 0,88 0,43 0,44
4 il I 2 963 1 508 1 455 1,08 0,55 0,53
E
5-9 15 541 7 930 7 611 5,65 2,88 2,77
5 2 843 1 418 1 425 1,03 0,52 0,52
6 . 3 061 1 547 1 514 1,11 0,56 0,55
7 3 088 1 620 1 468 1,12 0,59 0,53
8 3 244 1 654 1 590 1,18 0,60 0,58
9 ; 3 305 1 691 1 614 I1,20 0,61 : 0,59
10-14
, 20 203
4
10 363 9 840 7,34 3,77
...
3,58
10 3 675 1 898 1 777 1,34 0,69 0,65
11 3 852 1 970 1 882 1,40 0,72 0,68
12 4 166 2 177 1 989 1,51 0,79 0,72
13 4 180 2 091 2 089 1,52 0.76 0,76
14 4 330 2 227 2 103 1,57 0,81 0,76

15 -19 24 301 12 076 12 225 8,83 4,39 4,44


15 4 456 2 264 2 192 1,62 0,82 0,80
16 4 747 2 370 2 377 1,73 0,86 0,86
17 4 963 2 542 2 421 1,80 0,92 0,88
18 5 062 2 434 2 628 1,84 0,88 0,98
19 5 073 2 466 2 607 1,84 0,90 0,95

I.) In frontierele actuate ale RomAniei fArA Ardealul de Nord.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC ?I
14Z7,.'SgAgl 42M-AA 2.222 R
(Iirmare) (Continued)

VS
AR TA Ambe scum
Both sexes
Shrbati
Males
Femei Ambe sexe
Females Both sexes
BItrbati
Males
Femei
Females
AGE 5LIV
Ciire abso ute- Actual numbers Promote - Percentages

20-24 18 434 8 697 9 737 6,70 3,16 3,54


20 4 841 2 326 2 515 1,76 0,85 0,91
21 4 487 2 136 2 351 1,63 0,78 0,85
22 4 138 1 943 2 195 1,50 0,71 0,80
23 3 054 1 443 g 1 611 1,11 g0,52 0,59 HMI
24 11 i 1 914 849 1 065 0,70 0,31 0,39

25-29 i 21 888 9 783 12 105 7,96 3,56 4,40


25 3 266 1 461 1 805 1,19 0,53 0,66 MEE
26 3 878 1 754 2 119 1,41 0,64 0,77
27 4 840 2 174 2 666 1,76 0,79 0,97
28
29
4 702
5 207
2 090
2 304
2 612
2 903
1,71
1,89
0,76
0,84
0,95
1,06 HUH
30-34 27 637 12 921 14 716 10,05 4,70 5,35
30 6 533 2 497 3 036 2,01 0,91 1,10
31 5 572 2 652 2 920 2,03 0,96 1,06
32 5 674 2 613 3 061 2,06 0,95 1,11
33 5 456 2 567 2 889 1,98 0,93 1,05 722Z
34 5 402 2 592 2 810 1,96 0,94 1,02

35-39 26 939 13 133 13 806 9,79 4,77 5,02


35 5 514 2 674 2 840 2,00 0,97 1,03
36 5 476 2 602 2 874 1,99 0,95 1,04
37 5 397 2 663 2 734 1,96 0,97 0,99
38 6 430 2 670 2 760 1,97 0,97 1,00
39 5 122 2 524 2 598 1,86 0,92 0,94

40-44 24 665 11 724 12 941 8,97 4,26 4,70


40 4 969 2 413 2 556 1,81 0,88 0,93
41 4 947 2 346 2 601 1,80 0,85 0,95
42 5 200 2 390 2 810 1,89 0,87 1,02
43 4 781 2 301 2 480 1,74 0,84 0,90
44 4 768 2 273 2 494 1,73 0,83 0,91

www.dacoromanica.ro
'72 MEMENTO STATISTIC
1 M00000 M00000 M
(Urmare) ( Continued)

VS
AR TA A
Ambe acme
Both sexes
Irarbati
Males
Femei
Females
Ambe sex() Biirbabi
Both sexes Males
Femei
Females
AGE
Cifre absolute-Actual numbers Proce te - Percentages

45 -49
11 1
20 805 9 990 10 815 7,56 3,63
MEI
3,93
45 4 742 2 184 2 658 1,72 0,79 0,93
46 4 495 2 126 2 369 1,63 0,77 0,86
i
47 1 4 091 1 993 . 2 098 1,49 0,72 0,76
48 3 879 1 918 1 961 1,41 0,70 0,71
49 ,3 598 1 769 1 829 1,31 0,64 0,66

50-54 16 591 7 847 8 744 6,03 2,85 3,08


50 3 483 1 620 1 863 1,27 0,59 0,68
51 3 326 1 595 1 731 1,21 0,58 0,63
62 1 3 324 1 600 1 724 1,21 0,58 0,63
53 3 241 1 523 1 718 1,18 0,55 0,62
54 3 217 1 509 1 708 1,17 0,55 0,62

55-59 14 008 6 436 7 572 5,09 2,34 2,75


55 2 941 1 341 1 600 1,07 0,49 0,58
56 2 971 1 394 1 577 1,08 0,51 0,57
57 2 872 1 332 1 540 1,04 0,48 0,56
68 2 748 1 237 1 511 1,00 0,45 0,55
59 2 476 1 132 1 344 0,90 0,41 0,49

60-64 11 765 5 215 6 550 4,28 1,90 2,38


60 2 658 1 145 1 513 0,97 0,42 0,55
61 2 351 1 094 1 257 0,85 0,40 0,46
62 2 430 1 030 1 400 0,88 0,37 0,51
63 2 178 1 010 1 168 0,79 0,37 0,42
64 2 148 936 1 212 0,78 0,34 0,44

65-69 8 981 3 985 4 996 3,27 1,45 1,82


65 2 253 925 1 328 0,82 0,34 0,48
66 1 872 812 1 060 0,68 0,30 0,39
67 1 823 828 995 0,66 0,30 0,36
68 1 600 735 865 0,58 0,27 0,31
69 1 433 685 748 0,52 0,25 0,27

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 73

(IIrmare) 11 ( Continued)
antl
Ambe sex() Barbati Femei Ambe sexe Bitrbati Femei
VARSTA
/ Both sexes Males Females Both sexes Males Females
A 0 E li
IN Cif:re abso ute Actual numbers Procente - Percentages

70-74 11 ! 6 164 2 776 3 388 2,24 1,01 1,23 J


70 1 570 651 919 0,57 0,24 0,33
71 1 263 605 658 0,46 0,22 0,24
72 1 412 583 829 0,51 0,21 0,30
73 ... 992 474 518 0,36 0,19
0,17

75-79
74
n 927
3 821 1
463
654
464
2 167
0,34
1,39
0,17
0,60 :
0,17
0,79
75
76
IA 1 981 383 598 0,36 0,14 0,22 Egg
895 381 514 0,33 0,14 0,19
77 786 338 448 0,29 0,12 0,16
78 677 301 376 0,25 0,11 0,14
79 11 I 482 251 231 0,18 0,09 0,08 EME
80-84 1 664 739 925- 0,60 0,27 0,34
80 546 214 332 0,20 0,08 0,12
81 308 140 168 0,11 0,05 0,06
82
83
, 378
232
174
106
204
126
0,14 0,06 0,07
0,05
0,08 0,04
84 . u= 200 105 1 95 0,07 1 0,04 0,03 1 eala
85-89 ,> 651 284 367 0,24 0,10 0,13
85 219 89 130 0,08 0,03 0,05
86 155 72 83 0,06 0,03 0,03
87 116 50 66 0,04 0.02 0,02
88 109 52 57 0,04 0,02 0,02
89 62 21 31 0,02 * 0,01

90-94 188 66 122 0,07 0,02 0,04


90 72 22 60 0,03 * 0,02
91 46 17 29 0,02 * 0,01
92 38 17 21 0,01 * *
* * *
93 13 5 8
14 * * *
94 19 5-

5) Sub 0,010/o.

www.dacoromanica.ro
74 MEMENTO STATISTIC

(SfArtit) (Concluded)

Ambe sexe BArbati Femei Ambe sexe Birbati Femei


VARSTA Both sexes Males Females Both sexes Males Females
AGE
Cifre abso ute Actual numbers Procente Percentages

95-99 55 13 42 0,02 *. 0,02


95 25 8 17 * * *
96 10 2 8 * * *
97 6 1 5 * * *
98 7 1 6 * * *
99 7 1 6 * * *

* *
100 si peste 22 8 14

Virstii nedeelaratrt 132 47 85 0,05 0,02 0,03

POPULATIA EVREEASCA IN TERITORIUL INCORPORAT


LA U.R.S.S. PE GRUPE MARI DE VARSTE, IN 1942
Jewish population in the territory incorporated in U.R.S.S.
according to large age-groups, in 1942

Grupo do Ambe sexe BIrbati Fame! Ambe sexe Bilrbati Femei


vhrsra Both sexes Males Females Both sexes Males Females

Age- Groups Cifre absolute Actu l numbers ProcentePercentages

In total I) 17 081 7 575 9 506 100,00 100,00 100,00


0-17 2 594 1 304 1 290 15,19 17,21 13,57
18 50 8 775 3 698 5 077 51,37 48,82 53,41

61 si peste 5 709 2 572 3 137 33,42 33,95 33,00


VArstrt nedec1aratli 3 1 2 0,02 0,01 0,02
1) In Basarabia ci Bucovina de Nord. 5) sub 0,010/0.
SUBSE: Prelacrare dap/ delete elaborate la Sectlunea Statisttell C..E. It.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 75

466P.izakeafikvemei ileke1/108/ hi 1942


2
LIM-RATES AND I LLITERATt5 IN TH 60Mil 51-1-POPU LAT I ONIN 1942

AMBESeXe
bOTH SEXES

BARBATI FEMEI
MALES FEMALES

Situatia in frontierele actuate ale Eonahniei, lIrS Ardealul de Nord


Situation in the actual frontiers of Roumania, without Northern Transsylvania

www.dacoromanica.ro
76 MEMENTO STATISTIC

NUMIRUL POPULATIEI EVREE1TI ttTIUTOARE DE CARTE


PROCENTUL ANALFABETILOR, IN 1942
Number of literates and percentage of illiterates in the Jewish population, 1942

Numarul etiutorilor de carte Procentul analfabetilor


J Ti D E T II L Number of literates Fercetage of illiterates
DIS TRICT Ambe sexe Rarbati Fein& Ambe sow Bbrbati Femei
Both sexes Males Females Both sexes Males Females

In total 9 . . . 226 477 111 917 114 560 2) 10,2 6,9 13,3
Alba 2 113 1 023 1 090 5,2 4,7 5,6
Arad 8 812 4 116 4 696 1,1 0,8 1,4
Arge 435 239 196 3,8 3,2 6,7
Baeliu 10 554 5 349 5 205 10,2 6,3 13,8
Baia 4 816 2 378 2 438 16,9 13,2 20,1
Bihor 915 420 495 3,6 3,0 4,1
Botoani . . . . 12 233 6 190 6 043 21,2 16,3 25,7
Brilila . . . . 4 213 2 161 2 052 10,8 6,1 15,2
Braov 2 461 1 235 1 226 2,2 1,6 2,9
Buzau 1 104 637 467 4,7 2,3 7,7
Ctimpulung . . . 67 27 40 9,5 3,6 13,0
Cara 391 200 191 3,9 2,9 5,0
Cluj-Turda . . . 2 018 951 1 067 4,5 4,5 4,5
Constanta. . . . 1 244 639 605 7,7 6,0 9,4
Covurlui . . . . 10 632 5 266 5 366 12,5 8,3 16,3
Dmbovita . . . 110 51 69 10,6 5,6 14,5
Dolj 1 586 788 798 3,8 2,7 4,9
Dorohoi . . . . 1 898 1 187 711 13,7 11,1 17,7
Filgriza . . . . 246 115 131 1,2 0,9 1,5
Frileiu 1 534 736 798 18,4 16,0 20,6
Gorj
Hunedoara . . .
56
2 852
34
1 400
21
1 452
1,8
4,8
2,9
2,6 6,9
-
Ialomita . .. . . 192 106 86 5,0 0,9 9,5
Iai 23 948 11 367 12 581 21,5 15,1 26,6
Ilfov 86 677 42 888 43 789 3) 5,4 2,7 7,9
1) In frontierele actuale ale Romaniei ffirS Ardealul de Nord.
2) In 1930, proportia analfabetilor la popu atia totala de ambe seise a Romaniei era de
42,90/o; pentru barbati proportia era de 30,80/a, iar pontru femei de 54,50/0.
3) Situatia reprezinta in egala masurti proportia analfabetilor evrei In Municipiul Ba-
cure3ti. La recensamantul general al populatiei din 1911, proportia analfabetilor la populatia
totala a Bucureetilor era de 11,6%, fata de 17,4% In 1930.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 77

(Starlit) (Concluded)

Numhrul stiutorilor de carte Procentul analfabetilor


JIIDETUL Number of literates Perce age of illiterates
DISTRICT Ambe sexe Bbrbati Femei A mbe sexe Farbati Femei
Both sexes Males Females Both sexes Males Females

Mehedinti
Muscel
. 354
17
161
8
193
9
3,8
5,6
3,0
11,1 -
4,5

Neamt
Olt
Prahova . . .
8 761
81
1 881
4 355
45
597
4 406
36
1 284
15,2
3,6
8,8
-
10,7

7,6
19,2
7,7
9,4
Putna
Wadkuti
Ramnicu-Slirat
. . .
.
4 405
70
778
2 276
36
417
2 129
34
361
12,8
1,4
6,0
-
9,9

4,1
15,6
2,9
8,1
Roman 4 639 2 353 2 286 21,7 17,1 25,8
Romanati. . . 65 35 30 6,8 5,4 6,2
Severin 1 575 783 792 3,1 2,5 3,8
Sibiu
Suceava . . .
Thrnava-Mare .
.
.
1 159
30
917
570
8
421
589
22
496
3,3
3,2
3,3
3,4
11,1
2,3
-
3,1

4,1
Tiirnava-Micil. . 1 144 555 689 4,8 3,1 6,4
Tecuci 1 812 907 905 15,2 11,7 18,5
Teleorman . . 78 41 37 2,5 2,4 2,6
Timi 10 786 6 164 5 622 2,2 1,6 2,7
Tulcea 563 303 260 6,6 3,5 10,0
Tutova 2 616 1 253 1 363 10,6 7,3 13,5
Vfilcea 180 92 88 6,7 4,2 9,3
Vaslui 2 726 1 415 1 311 15,6 10,2 20,6
Vlasca .
Lagrtrul Tg.-Jui .
98
636
67
562
41
74
8,4
1,1
6,6
1,2 -
10,9

NOTA :
Pe teritoriul incorporat la II.R.S.S. (Basarabia si Bucovina de Nord) populatia evreeascii
famish in 1942 era compush din 15321 stiutori de carte, din care 6.840 de sex masculin si 8.481
<le sex femenin, aproape totalitatea in Cernhuti. Procentul rerspectiv al anallabotilor pentru
ambele sexe era do 5,10/o. La lifirbati analfabetismul reprezenta 3,70/o, iar la temei 7,05/ .
llentionim cA analfabetismal s'a calculat conform normelor InstItatalnl Central de
Statlsticii, adicA astfel:
Analfabetll de 7 ant $1 peste
100 X
Popnlatia de 7 ant st peste - Sffinta de carte nedeclarati
Cifrele absolute ale ptiutorilor de carte nu cuprind pa stiutorii de carte de sub 7 ani.
SIIRSE:
Prelacrare dapA datele elaborate la Seettnnea StatisticIl C.E.R.

www.dacoromanica.ro
78 MEMENTO STATISTIC

taligerpeeased4likapeoaR6
aii/zaqPaulai,iiteiivaq,kiff442
j5W151-I LITtRATE POPULATION ACCORDINg TO11-F6 SCHOOL INSTRUCTION
IN 1942

r bulnuche Ppiirla&
PP/MaPy school
bia/nuclie seceo,dapd
hisInuck3supervaan.;
Advanced Maro/ne
htslm/eke ex/Paveolords/nedec/axv4a,
Secowdrery achool 00/ echooleaucr,kMandnadeedanea'
le 444 bteiruc,i/e /Ina/es/anal:1
Op9/essiewai &Chao/

Situatia In frontierele actuale ale Rornniei, fhrl Ardealul de Nord


Situation in the actual frontiers of Roumania, without Northern Transsylvania

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 79

POPULATIA EVREEASCA STIUTOARE DE CARTE, DUPA


GRADUL DE INSTRUCTIE, IN 1942
Jewish literate population according to the school instruction in 1942
Oradul de instructie School instruction

Professional
JUDETUL 1'

Superioarri
Secundar
i

Secondary

Advanced
Profesio-
1 e.

school

learning
Primary
Primarg
O

school
.;-.8'g

l' '

nalii
school
DISTRICT Total *2 '2... = g b.
H. 1.

In total 1) . . . 226 477 124 136 74 620 7 270 13 234 7 217


In procente . . . 100,0 54,8 32,9 3,2 5,8 3,2
Procentepentru popu-
latia total in 19302) 100,0 65,1 8,6 3,2 1,6. 1,5
Alba 2 113 1 267 696 55 68 27
Arad 8 812 3 352 4 693 140 533 94
Arge 435 239 138 16 39. . 3
Bacilu 10 554 8 004 1 754 208 242 346
Baia 4 816 3 488 889 160 89 190
Bihor 915 555 322 . 6 28 4
Botoani . . . 12 233 9 211 1 890 220 248 664
Briiila 4 213 2 448 1 426 53 180 106
Braov 2 461 838 1 312 70 219 22
BuzAu 1 104 624 370 33 48 29
Campulung . . . 67 23 27 4 13
Cara 391 177 174 6 26 8
Cluj-Turda . . . 2 018 1 348 536 31 56 47
Constauta. . . . 1 244 620 503 37 46 38
Covurlui . . . . 10 632 5 947 3 730 218 465 272
Dfinabovita . . . 110 40 49 15 6
Dolj 1 586 653 735 23 126 49
Dorohoi . . . . 1 898 1 396 359 66 43 34
Frigka . . . , 246 95 124 8 18 1
Fiileiu 1 534 1 064 270 80 44, 76
Gorj 55 17 23 3 12
Hunedora . . . 2 852 1 609 1 069 42 100 32
Ialonli(a . . . . 192 102 67 8 8 7
Iai . . . . 23 948 17 533 3 929 659 635 1 192
Ilfov 86 677 37 301 34 612 3 808 7 943 3 013
1) In frontierele actuale ale Romaniel fara Ardealul de Nord.
2) Situatia in Romania Mare.

www.dacoromanica.ro
80 -.7=. MEMENTO STATISTIC

(Si Argdt) (Concluded)


Gradul de instructie School instruction
JUDETUL 55"Vouc 55:145555F, 2
,
o .2-8 it1.101
DISTRICT Total gg 7a81."ik' tatik1;1
442 14' 41,44'
Mehedinti. . . 354 170 157 5 19 3
Muscel 17 8 4 4 1
Neamt 8 761 6 233 1 769 308 184 267
Olt 81 41 27 6 5 2
Prahova . . . 1 881 1 105 659 68 79 70
Putna 4 405 2 966 1 033 163 140 113
liktanti 70 23 27 2 18
Rilmuicu-Sgrat 778 473 210 40 28 27
Roman
Romanati. . .
Severin
Sibiu
4 639

1 575
1 159
cs'
65 : ;
3 427
33
489
609
ig
.
896
26 '
841
436
114
'1
79
32
107
6 '
109
58
' F.
96

57
24
''
Elras

Suceava . . . . 30 8 11 2 6 3
rarnava-Mare . 917 644 320 8 21 24 . ...
Tiirnava-Micli . 1 144 633 422 19 43. 27
Tecuci 1 812 1 379 346 43 27 17
Teleorman . . 78 33 29 5 5 6
Timis 10 786 3 298 6 303 209 863 113
Tulcea 563 384 146 8 21 4 EHJ
Tutova 2 616 1 804 623 80 79 30
Valcea 180 97 67 10 3 3
Vaslui . . . 2 726 2 138 362 90 66 70
Vlasca 98 59 32 2 4 1
Laglirul Tg.-Jiu. 636 231 277 17 105 6
Teritorlul Incorporat la 'I.R.S.& Territory incorporated in U.R.S.S.
In total,0 . 15 3211 6 209 6 466 365 1 703 578
Pracente pentra Bacure0i la populatla evreessa I totala
Percen ages for Bucharest, by Jewish and total population
Populatia evre-
eascil In 1942 100,0 43,0 39,9 4,4 9.2 3,5
Populatia Intreagil
- in 1941 100,0 61,9 16,9 10,7 8,7 1,7
1) In Basarabia si Bucovina de Nord.

www.dacoromanica.ro
6
cusaitaw Dm:lulus 18
Transsylvania Northern without Roumania, of frontiers actual the in Situation
Nord de Ardealul rata Nomflniel, ale aetuale frontierele hi Situatia

"/://g/Et MVO/
Wel ltflugovii% MOD 1 I 6NK12140371110 01 NII'X'49 3176I'
i4sinnaC
LIVITY-V9
viviN

ill 111111111111
MIMES

"=:.
EV MEM
MP MEM
UMW MEM
MMEO.MEM,

11111
MEMO MEM 411111111111i
EMMEMMW
=MIME= UMM MR
AMIE=
I:= 522-0,4%

DELAND NOE ize


PERSONS sne
I I

NEDECZARA77
/A17,0'VA
ED MAR.RI
MAL-ES Pe CASATOR/77
/..1/YaLteSY.2.7N -FEMEI
DIVORCED I

VORTA77
/(7 0:12,,OA
,
Cl. I A 0UNMARRIED
/_qfrVgzi NECASATOR/77
' I I
alt#1,Alasj.
WIDOWERS
VADL/1,// .385-0,3%
clog/ 271
5NOS131
4.795
4]1UN
'131096
loll TOT glow
MiCI-OOS

NUL MI 45.5%1] 01111


6,3f .9 Als
ilk. II
tviALt
z574/2th4T/
1942 &MIN TO ACCORDIN9 ON, I T CONDI ITAL. MAR f3y ON LAT U
I
ISH.POP
JEW
opa-
/aLeoveadeaali9a64,ceei4ifesereyky).2
uontmps, innpv slanuo.y Jo `vputnanog
Ui oyi moynne ulow.com
STATISTIC MEMENTO 9
81
www.dacoromanica.ro
POPULATIA EVREEASCA DUPA STARE CIVILA, PE SEXE, IN 1942 OD

Jewish population by marital condition, according to sex, in 1942


Bftrbati Males Penni,' Females

.1

1
2 '.

Necasatorite

Not declared
Not declared

Nedeclarate
NecAsatoriti
JUDETUL

Unmarried

Nedeclarati

Unmarried

Divortate
Croatorite
Widowers
Ciisatoriti

Divareed
Divortati

Divorced
Married

Married

Widows
11

Vaduve
illltlY1
DISTRICT 3 0 iI 1 1l i

,
'A A

In total I) . . . . 59 631 64 858 4 427 1 795 385 55 787 65 388 18 992 3 283 522
ln procente2) . . 45,5 49,5 3 ,4 1,4 0,3 38,7 45,4 13,2 2,3 0,4

=KILLS OINHICHVE
Procente 2) pentru pop u-
labia totalk in 1930') 55,9 40,7 3,0 0,3 0,2 49,1 39,7 10,5 0,6 0,2

Alba 599 535 50 6 556 518 172 16


A rad 1 721 2 417 166 112 1 1 609 2 385 874 182 5
Arge 110 137 11 1 77 121 28 2
Baertu . . . . . 3 188 2 834 224 49 13 3 015 2 868 739 86 26
Baia . 1 685 1 291 104 13 19 1 690 1 322 352 35 26

Bihor 207 245 20 4 2 194 257 . 79 14 3


Botoani 4 345 3 641 299 48 4 4 357 3 751 907 74 15
Braila 1 157 1 187 91 33 5 958 1 169 406 64 5
Braov 590 720 36 39 4 514 675 154 47
Buziiu . 317 364 25 6 3 200 279 65 8 10

Campulung . . . 5 19 4 9 27 12
Cara 83 124 15 2 142 50 6 32
Cluj-Turda . . . 630 5411 18 10 1 659 540 15 129
i

1) In frontierele actuale ale Romftniei, Carl Ardealul de Nord.


2) Procentele s'au calculat fatft de populatia respectivft de sex masculin sau femenin. Situatia In Romftnia Mare.

www.dacoromanica.ro
(Urmare) ITIMENTO STATIBTIC 83 (Continued)
Bdrbati Males Femei Females

Not declared
7....,2
JUDETUL

Nedeblarati

Nedeclarate
Not declared
Unmarried
Widowers
'ile

Divorced

Divortate
I;;4I"

Divortati
Married

Divorced
Widows
Married
V
DIS TR I C T 1 t
:1 g
.`' V,. t . *2r.
gA
g it` .,,N, I
A
_
Constanta . . . . 364 371 21 12 301 368 84 19
J Covurlui 2 682 3 121 257 60 24 2 568 3 127 950 104 63
Dilmbovita . . . . 32 29 1 1 27 41 7 1
1

llolj . 329 476 48 14 1 250 468 154 18 6

ousavas OINANZAI
Dorohoi 561 787 41 3 393 415 112 4
't
,r. m.
FilgAras
22"Tel
54 61 7 1 42 66 27 6
FIlciu 468 470 37 3 480 423 134' 12
Gorj
Hunedoara .
lalomita
Pqg
.
15
774
47
20
760
63
43
2
1
17
3
3
1
713
26
7 16
775
57
2
197
12
34
3
5

a
Iasi 8 063 6 393 491 75 62 8 626 6 797 3 206 199 94
Ilfov. . 19 269 26 272 1 408 956 135 .16 748 25 790 6 660 1 668 164
Mehedinti . . . . 58 96 10 7 65 104 36 9
Muscel . 3 4 2 6 1 2
Neamt . 2 658 2 603 186 19 18 2 788 2 598 562 60 21

1 Olt 23 21 3 2 15 21 - 5 1
Prahova 310 349 47 8 6 562 681 199 31 13
Putna 1 310 1 283 110 25 17 1 094 1 255 327 37 19
2 fradrtuti 9 27 1 5 23 6 1
Rimnieu-Siirat . . 226 258 22 10 2 171 230 64 8 1
OD
0.1

m-,,, EE."3 222'E


gE2Eg n2i.www.dacoromanica.ro
84 INSBIESTO STATISTIC (Concluded) oo
(Sftlivit)
Blirbati Males Femei Females

Nedeclarate
Not declared
Necasatorite
Not declared
Nedeclarati

Unmarried

Casiitorite
JUDETUL :Z12,
g .. .cli V,

Widowers
ClLtorii

Married

'native
Widows
Married
....;^

Viiduvi
DISTRICT it *F.
4 z3
?t ;a. t .4 r.

z ' al al
:>'

44

1
z 1 603 1 378 125 17 2 1 521 1 440 357 40 2
Roman
Romanati. . . . . 14 22 1 2 11 12 9 1 2
Severin 319 466 .. 33 28 9 218 429 200 30 10

OLLSIIVIS OINSNISIAT
Sibiu 351 301 18 10 6 302 296 65 10 7
7 1 17 4
1 Suceava
1 1
ml, F,'.1.Wg

Tarnava-Mare . . 230 225 11 6 267 236 69 5 1


TArnava-Micli . 307 303 18 2 11 309 308 72 13 5
Tecuci 566 501 39 11 14 517 537 112 15 5
Teleorman . . . . 17 22 1 3 11 18 8 1
Timis 2 256 3 098 183 127 9 1 903 2 979 1 048 203 7

Tulcea
Tutova .
164
695
162
711
25
72
9
11
2
1
115
746
177
744
38
217
7
25
: 3
Villcea 39 55 7 1 1 38 49 9 2
Vaslui . 957 797 91 9 9 910 797 222 23 14
V1aca 33 31 16 30 2

4 Laglirul Tg.-Jiu . 187 360 3 20 42 26 6 2

militia In teritorlul Incorporat la 11 R.S.S. Situatton in the territory incorporated in U.R.S.S.


fa total 1) . . . 2 503 4 555 402 60 10 1 2 884 1 4 964 1 1 442 1 141 1 19
I I 1 1 1

1) Basarabia (exchniv 101 evrei din Chiffineu gi Ismail) si Bucovina de Nord.


SURSE: Preluerare (tool' &tele elaborate la Seetlunea StatlatIell C.E.R.

w, Eng" cirl Fmn F :IR


www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 85

EVOLUTIA CitSiTORIILOR LA POPULATIA EVREEASCA


TorALli A ROMANIIII
Cifre absolute el proportii la 1000 loenitori din popniatia respeetird
Evolution of marriages of Jewish and total population in Roumania
Actual numbers and rates per 1000 inhabitants of the respective population
1900 - 1943
Cifre absolute - Actual numbers Proportia asEtoritilor
asStorii - Marriages Married-rates
ANUL
YEAR Evrei Evrei
Total Total
Jews Jews

1900 1 039 40 415 7,8 13,4


1901 1 159 43 750 8,9 14,3
1902 1 345 55 456 10,4 17,9
1903 1 364 54 801 10,7 17,4
1904 1 398 51 812 11,2 16,0
1905 1 218 51 191 9,8 15,8
1906 1 440 67 098 11,6 20,4
1907 1 439 70 286 11,7 21,0
1908 1 548 61 505 12,6 18,8
1909 1 578 63 212 12,9 18,4
1910 1 507 64 286 12,3 18,5
1911 1 804 74 542 14,8 21,0
1912 2 102 62 400 17,4 17,2
1913 1 471 67 430 12,1 18,3
1914 1 601 65 325 13,1 16,8

1915 1 730 56 314 14,0 14,3


1916 -1918 Lipsesc datele Dates missing
1) 1919 4 281 197 997 14,3 27,0
1920 8 415 206 476 24,4 26,6
1921 8 098 197 998 23,3 25,2

1922 7 347 169 797 `.0,9 21,3


1923 6 812 165 216 19,1 20,4
1924 6 145 154 173 17.0 18,7
1925 6 059 153 b78 16,6 18,4
1926 '5 921 159 642 16,1 18,9

1) ExCillpiv Bucovina.

www.dacoromanica.ro
86 MEMENTO. STATISTIC

(Slarpit) (Concluded)

Cifre absolute Proportia cilsAtoritilor


_Actual numbers Married-rates
AN U 1.,

YEAR Evrei Evrei


Total Total
Jews Jews

1927 6 192 171 934 16,7 20,1


1928 7 275 158 891 19,5 18,3
1929 6 542 159 485 17,5 18,1
1930 5 808 166 824 15,4 18,7
1931 5 502 166 966 14,5 18,4

1932 5 689 175 369 15,0 19,0


1933 6 575 155 323 17,2 16,7
1934 6 899 174 606 .18,1 18,5
1935 7 206 165 841 18,8 17,4
1936 7 139 176 785 18,6 18,3

1937 7 108 185 024 18,6 19,0


1938 6 879 173 639 17,9 17,6
1939 7 176 156 933 18,7 15,7
1) 1940 Lipsesc datele 119 845 Dates missing 18.0
1) 1941 Lipsesc datele 102 993 Dates missing 15,2

1) 1942 2 582 103 421 18,8 16,4


1) 1943 1 649 93 493 12,1 13,7

1) Situatia in frontierele actuale ale Renulniei, flint Ardealul de Nord.

Raportul Intre easfitorli vi divorturi


Date cu privire la diverturi pentru populatia evreeasch din Intreaga tali nu s'au elaborat
deoSt pentru anul 1943. In acest an, pe teritoriul Vechiului Regat, al Eucovinei de Sud pi
al Ardealului de Sud (adielt In frontierele actuale ale Romaniei, flirS Ardealul de Nord),
s'au Inregistrat 270 divorturi Mtg. de 1649 ciisgtorii, proportia flind de 16,4 divorturi la 100

La intreaga populalle, situatia pe acelap teriteriu aral4 numai 9,3 diverturi la 100 casil-
Orli in 1943, MO, aceastS proportie este influentatit de situatia In mediul rural, unde s'au
inregistrat 6,7 divorturi la 100 cNsiitorii, intrmkt la orate proportia divorturilor la populatia
totalS era de 16,7 la 100 de cSsaorii, adicS aproape aceeapi proportM ca pi pentru popu-
latia evreeasca, concentrata" In acel an, apreape farS exceptie, in mediul urban.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC o7

r(14iaiofrkkiifi;14 dufidoeaiiidopmeelQ0ez-
pohyOkivfie09/fia-Pikwa2fri i.941.2
MIXED MARRIAGES ACCORDING TO THE NATIVITY Of NONJEWISH HUSBANDS
Ely THE RGISTRATIONS 111 4942 ..'
2250 2250
Neafreaso/thomeniart
2000 NATIVITY OF NON-JEWISH HUSBANDS 2000

=
ROisfa;1,
1750 ROUMANIAN NMI 4101:4=A N 1750

1400 INI Qe_NAIR7st


GERMAN -- Ailekreauwav
JTHER RACES

_-__-
1500

1250 1250
TOTAL, eal'Heek-reiiv 844'sfeev.vez.:
NON-JEWISH VA VEb ONJEWISH HUSBANDS
4000
=---
750

500
-.',"
le. ,
=
--..-..
ii ,
----..
--...
r 750

500

250

0
.
..7.-
. -. 0
....--,..., =
.=---

-=._:".C.18
....

lI
250

0
I
4,214 I I 2.091 I I 2.123 I

&rem/I/14:411 ediera9mik miZrk 4.0e/disidexAeuk


impeq/dpreg ili fo42, dup a oeaogu/panht,Wot7oeekfieZ
Of.FSPRINGS or EXISTING AND LOOSENED M IXED TAA-1242 I Ages
42EGISTRATED IN 1942, ACCORDING TO TH6 NATIVrry OP NONJEWISH PARENTS
1000 '1400

.
liezzwidpapifrO/chw.reevnee.
1200 NATIvITY OF NON JEWISH PARENTS 1200
I/mew*
1000

800
[ LHAtIAN
qerwasf
GERMAN
=
11111111111
HUNYARIAM

Alle mealawol
OTHER RACES
1000

aoo
mra.. A4 ,,..:
Dat wravoln Neevre/ed
OF NON-JEWISH mo-THER,
Dm laid meevroeu
Of NoNjEWISH FATHER.
0
--=
a
600
--=. --. 4f00
-=--
_ = .,.r.
IMI =---- !
'' !MEI
200

0
2,942 I I 4.499 I I 4 .443 I

Situalia in frontierele actuale ale Ronlniei, Mt% Ardealul de Nord


Situation in the actual frontiers of Roumania, without Northern Transsylvania

www.dacoromanica.ro
88 MEMENTO STATISTIC

CASATORIILE MIXTE DUPA NEAMUL SOTILOR NEEVREL


POTRIVIT INREGISTRARILOR IMN 1942
Mixed marriages, according to the nativity of non-Jewish husbands, by the registrations in 1942
Sotii neevreice Soti neevrei
Neamul solilor Total Non-Je sish
Non-Jewish wives
neevrei husbands

Nativity of non-Jewish Cifre 0/0 Cifre 0/0 Cifre 0y0


husbands absolute absolute absolute

In totaP)
In procente
4 214 100,0
100,0
2 091
49,6
100,0 2 123 100,0
50,4 -
Roman - Roumanian.
In procente
2 259
100,0
53,6 899
39,8 -
43,0 1 360
60,2
65,0
-
German - German
In procente
Ungur - Hungarian .
. 979
100,0
23,2 589
60,2 -
28,2 390
39,8
18.7

In procente
Rus, Ucrainean-Russ-
729
100,0
17,3 463
63,5 -
22,1 266
36,5
12,7

ian, Ukrainian . . 20 0,5 15 0,7 5 0,2


In procente 100,0 0,75 0,25
Sarb, Croat - Serbian,
17
Croatian . . . .
In procente
Ceh, Slovac Czech,
36
100,0
0,9
47,2
0,8 19
52,8
0,9
-
Slovakian .
In procente
-
. . . 39
100,0 -
0,9 29
74,4
1,4 10
25,6
0,5

Grec Greek . . . .
In procente
26
100,0
0,6
z-
'
26,9
7
-
0,3 19
73,1
0,9
-
Armean Armenian
In procente
20
100,0
0,5
40,0
8 0,4 12
60,0 -
0,6

Francez

Italian
French . .
In procente
Italian . .
20
100,0
0,5
85,0
17
-
0,8 3
15,0 -
0,1

In procente
Alte neamuri - Other
32
100,0
0,8
53,1
17
-
0,8 15
46,9
0,7

races . .
In procente
54
100,0 -
1,3
55.6
30 1,4 24
44,4 -
1,1

1) In frontierele actuale ale Rornaniei, fSrS Ardealul de Nord.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 89

CASATORII MIXTE IN FIINTA SI DESFACUTE, POTRIVIT


INREGISTRARILOR DIN 1942
Mixed marriages, existing and loosened, according to the registrations in 1942
CfisAtorii mixte in fillip, Cbsitorii mixte desfAcute
E cisting mixed marriages Loosened mixed marriages
JUDETUL Sobii Soa sooi Soli
DISTRICT neevreice neevrei neevreice neevrei
Total Non-Je- Total Non-Je-
Non-Je- wish hus- Non-Je- wish bus-
with wives bands wish Wive8 bands

In total 1) . . . 4 214 2 091 2 123 147 38 109


In procente . 100,0 49,6 50,4 100,0 25,9 74,1
Alba 47 19 98 1 1
Arad 538 292 246 38 7 31
Arge$ 19 12 7 --
Bacliu 25 6 19
Baia 26 4 22

Bihor 28 6 22
Botopni. . . . 18 6 12 3 1 2
Brilila 74 32 42 3 3
Brawv . . . . 104 62 42 8 5 3
Buedu 19 1i 8

Cfimpulung . . 26 4 22
Cara, 42 90 22 3 1 2
Cluj-Turda. . . 23 - 11 12
(Jonstanta . . . 51 25 26 1 1
Covurlui. . . . 69 32 37 4 1 3

Dmbovita. . . 14 4 10
Dolj 43 23 20 --
Dorohoi . . . 10 1 9
FrigAra . . . . 17 7 10
Flciu . . . . 7 2 6 1 1

Gorj 6 3 3
Huriedoara. . . 89 42 47 6 1 5
Ialomita . . . . 10 6 4 2 1 1
I* 59 14 45 4 4
Ilfov 1 719 848 871 33 11 22
1) In frontierele actuale ale Romaniei, farI Ardealul de Nord.

www.dacoromanica.ro
90 MEMENTO STATISTIC

(Sf Andi) (Concluded)


Cbshtorii mixte in filth Casittorii mixte desfilcute
Existing mixed marriages Loosened mixed marriages
JUDETUL Sotii oli Soti
Botii
DISTRICT neevreice neevrei neevreice neevrei
Total Non-Je- Total Non-Je-
Non-Je- wish hus- Non-Je- wish hus-
wish wives bands wish wives bands

Mehedinti . . . 22 7 15 --
Muscel.. . 7 3 4 1 1
Neamt . . . . 16 11 5
Olt 4 2 2
Prahova . . . 53 6 47 4 4
Putna 22 10 12 _
Radiftuti . . . . 13 6 7
Rtimnicu-Slirat . 10 7 3
Roman . . . . 20 4 16
Romanati.. . . 6 3 3

Severin . . 115 62 53 3 3
Sibiu 56 28 28
Suceava . . . 20 3 17
Tfirnava-Mare . 18 7 11 1 1
Tfirnava-Micii . 29 11 18

Tecuci . . . . 5 1 4
Teleorman . . 11 8 3
Timis . . 622 373 249 30 7 23
Tulcea 9 4 5
Tutova . . . 14 2 12
-
Valcea . . . 9 7 2
Vaslui 7 2 5
Vlasca 15 8 7
Lagrirul Tg.-Jiu 28 24 4 1 1

Situatla In terltoriul Ineorporat Ia U.R.S.S.


Situation in the territory incorporated in U.R.S.S.
In total 1) . . 220 111I 109 1 9 I 1 1 8 1 1
1) In Basarabia (fOrh Chiyinhu i Ismail) ei Bucovina de Nord.
SURSE: Prelnerare dap b. datele elaborate la Seetlanea Statistic!! C.E.B.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 91

COPII REZIJLTATI DIN CASATORIILE IRIXTE INREGISTRATE


IN 1942
Offsprings of mixed marriages registrated in 1942
Din casatorii Din casatorii
miste In fiinta mixt. desfacute
Total
SEX TJ L Of existing mixed Of loosened mixed
marriages marriages
SEX
Cifre Cifre oio Cifre oh,
0/0 absolute '
absolute absolute

In total 1) 2 942 100,0 2 693 100,0 249 100,0

Barbati - Males . . . 1 496 50,8 1 385 51,4 111 44,6


Femei Females . . 1 446 49,2 1 308 48,6 138 55,4

Situatia dual& neamul pArIntHor neevrel


Situation as to the nativity of non-Jewish parents
Din mama Din tata
Neamul parintiTor neevreici neevreu
T oM1
neevrei Of non-Jewish Of non-Jewish
mother father
Nativity of non-Jewish
parents Ciire 0/0 Cifre 0/0 Cifre Om
absolute absolute absolute

In total 1)
In procente
2 942
100,0
100,0 1 499
49,0
100,0 1 443
51,0 -
100,0

Roman
German
- Roumanian
German .
1 387
756
47,1
25,7
651
471
36,8
31,4
836
285
58,5
19,9
Ungar Hungarian . 618 21,0 363 24,2 255 17,g
Rus, Ucrsinian-Russ-
ian, Uerainian . . . 21 0,7 19 1,3 2 0,1
Stub, Croat Serbian,
Croatian 33 1,1 18 1,2 15 1,0
Ceh, Slovac Czech,
Slovakian 33 1,1 28 1,9 5 0,4
Grec
Armean
Franeez
-
Greek .
Armenian
French .
. . . 17
10
12
0,6
0,3
0,4
5
4
11
0,3
0,3
0,7
12
6
1
0,8
-
0,4

Italian Italian . . 18 0,6 11 0,7 7 0,5


Alte neamuri Other
races 37 1,2 18 1,2 19 1,3
1) In frontierele actuale ale Romania', Elea' Ardealul de Nord.
SURSE: Prelaerare dupi datele elaborate la Seetinnea Statistleii C.E.R.

www.dacoromanica.ro
,
(4* i ifieth /190 tie/0 "dab 4Yak .fiaiiiiiiifie98 OthaYla5?/ N4/2 IND

.BAPTISED JEWS ACCORDIN9 TO R.Eug oN8 AND DATE &P BAPTI5INg,By Ti-fE-R,EgISTRATION3 IN 4942
0800 0800

1700 Namitlahloidathilezalke, 1700


TaTAL NUMI3ER OF 509T11560
5600
M
m liPake,/, -till
5000 5000
1600
20 V 5952
5500 1500
ptheolo tin
1400
'M 9.00 /04o
1500
410/0-fm:On
53oo 9.50 /04,0 1300

HI
4210 20.4,000

OLLEILL PIS OINaNSNI


1200 'TOO OXA
CHRISTIAN 5200
ORTHODOX
1100
5100
RO/MINO-C.A/OL/01. 2000
1000 CATHOLIC
!ROMAN CATHOLICI
5000

900 200

Soo
800
700
700

600
boo

500 500
-,. o4tP0RMAI4071024,0
REFORMED CHURCH
400 ICAO/MISTS,
400
eaciliateA3,0
000 ON-EvANGELICAL 300
tVROTTOTA Pin
200

400
I. UN/TAR/ANA
UNIT ARIAN
.40200NPFS/0N/ /IIAMOM112 DANA
605EC73451-377N3
000 ER CHRISTIAN
MOHAMMEDAN
IMUSSULMAN)
- 200

100
RELIDIONSAND SECTS

0 0
$hlua/io rnfroIoh000k0704IQ/C aVe Roomilwe/ find. Aka/RA-A 4(an - 4oi,oe ack47/frookerts cyRoiecmvsf/a,wAlkoternorsilrem
www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 93

BOTEZATII EVREI DUPA RELIGII SI DATA BOTEZULUI


POTRIVIT INREGISTRARILOR DIN 1942 -

Baptised Jews, according to religions and date of bap icing by the registrations in 1942
Total botezati Ws fa% Data botezului
Total of baptised de totalul Date of baptising
CONFESIIINEA evreilor
RELIGION We re. dela-from
Clfre oh) the total lAna la - till 9. 8. 1940
absolute of Jews 9. 8. 1990 la -to
20.5.1942

In total 1) 4 714 100,0 1,71 3 401 1 313


In procente 100,0 72.1 27,9
Ortodoxii Christian- Or-
thodox .
In procente
.

Greco-Cab:Aid.- Greek- Ca-


1 792
100,0 -
38,0
-
0,65 1 748
97,5
44
2,5

tholic . . .
In procente
Romano-Catolicii - Catho-
616
100,0 -
13,1 0,22 136
22.1
480
77,9

lic, (Roman Catholic). . I 567 33,2 0,60 854 713


In procente 100,0 54,5 45,5
Reformatri (Calvinift)- Re-
formed Church (Calvi-
nists) 360 7,6 0,13 326 34
In procente 100.0 90,6 9,4
Evanghelicrt (Luteranrt) -
Lutheran-Evangelical 2). 2'41 5,1 0,09 229 12
In procente 100 0 95,0 5,0
-
Unitarianrt Unitarian .
In procente
55
100,0
1,2 0,02 50
90,9
5
9,1
Alte confesiuni si mete ere-
stine Other Christian,
religions and sects . . . 36 0,8 0,01 20 16
In procente 100,0 55,6 44,4
Mahornedanii-Mohamme-
dan (Mussulman) . . . 47 1,0 0,02 38 9
In procente 100,0 80,9 19,1

1) In frontierele actuate ale Rombniei, farrt Ardealul de Nord.


2) Protestant, including Anglican and Presbyterian.

www.dacoromanica.ro
94 MEMENTO STATISTIC

BOTEZATII EVREI FATA DE TOTALIJL EVREILOR SI BUPA


DATA BOTEZELIJI, POTRIVIT INREGISTRARILOR DIN 1942
Baptised Jews re. the total number of Jews and according to the date of baptising,
by the registrations in 1942

Totalul popu- Total botezati 0/o din Data botezului


totalul
JUTU
DE L
la tiei evreesti Total of baptised
evreilor *)
Date of baptising

DISTRICT Total number ola re. dela- from


of Jewish Cif:re 0/0 the total canS la - till 9. 8. 1940
population absolute i of Jewsl 9. 8. 1940
1 20.5. 1942
In total 1) . . 275 068 4 714 100,0 1,71 3 401 1 313
In procente. . 100,0 72,1 27,9
Alba . . . . 2 451 26 0,6 1,06 22 4
Arad .
Arges .
.
.
,
. .
9 472
487
408
9
8,7
0,2
4,31
1,85
380
9 -
28
Backu .
Baia
. . . 13 042
6 537
18
17
0,4
0,4
0,14
0,26
17
17 - 1

Bihor .
Botosani . .
. .
.
1 025
17 441
31
16
0,7
0,3
3,02
0,09
31
16
--
Braila . , . 6 075 81 1,7 1,60 53 28
Brasov. . . . 2 779 76 1,6 2,73 75 1
Buzliu . . . 1 277 11 0,2 0,86 8 3
Cmpulung .
Caras . . .
.
.
76
454
27
34
0,6
0,7
35,53
7,49
27
30
- 4
Cluj-Turda .
Constanta .
Covurlui . .
.
.
.
2 543
1 540
12 946
24
18
58
0,5
0,4
1,2
0 94
1,17
0,45
20
18
48
-
10
4

Dmbovita .
Dolj
Dorohoi
. . .
.
.
.
.
.
.
139
1 764
2 316
11
36
10
0,2
0,8
0,2
7,91
2,01
0,43
10
36
10
- 1

Fiigliras . . . 264 10 0,2 3,78 9 1


Mehl . . . 2 097 7 0,1 0,33 5 2
Gorj
Hunedoara . .
61
3 321
5
41
0,1
0,9
8.20
1,23 40
5 - 1
Ialomita . . . 214 7 0,1 3,27 6 1
Iasi 34 006 55 1,2 0,16 49 6
Ilfov 98 070 2 865 60.8 2,92 1 685 1 180
*) In judetul respectiv In the respective district.
1) In frontierele actuale ale Eomaniei, fru% Ardealul de Nord.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 95

(SIhreit) (Concluded)

Tots lul popu- Total boteza(i Wo din Data botezului


la(iei evreeeti Total of baptised totalul Date of baptising
JUDETUL evreilor a)
Total number oh re. dela- from
DISTRICT of Jewish Cifre
population absolute
0/0
of Jews *) 9. 8. 1940 la-
the total pftnA la- till 9. 8. 1940
to
20. 5. 1940

Mehedinti
Muscel . . .
Neamt . .
.
.
.
385
18
11.413
15
5
12
0,3
0,1
0,3
3,90
27,78
0,11
15
5
11
--1
Olt . .
Prahova .
.
.
.
.
91
2.205
4
24 0,5
** 4,40
1,09
3
24 - 1

Putna . . . . 5 477 24 0,5 0,44 21 3


13iidDluti . . . 72 25 0,5 34,72 23 2
Ramnicu-Siirat 992 6 0,1 0,60 6
Roman . . .
Romanati . .
6 485
74
15
5
0,3
0,1
0,23
6,76
15
5 -
Severin
Sibiu .
.
.
Suceava . . .
.
.
.
1 742
1 366
31
77
39
21
1,6
0,8
0,4
4,42
2,86
67,74
71
39
21
--6

Titrnava-Mare.
Trnava-Mieri.
1 050
1 348
14
23
0,3
0,5
1,33
1,71
12
23 -2

Tecuci . . .
Teleorman . .
2 317
81 8
5 0,1
0,2
0,22
9,89
5
7
-1
Timis .
Tulcea .
Tutova
.
. .
.
.
11 813
699
3 225
450
3
7
9,5

0,1
**
3,81
0,43
0,22
430
3
7
--
20

Vtlicea .
.

.
Vaslui . . . .
. . 200
3 829
5
5
0,1
0,1
2,50
0,13
5
6
--
Vlasca . . 112 9 0,2 8,04 8 1
LagrulTg.-Jiu 646 12 0,3 1,86 11 1

Situatla In teritorlul lncorporat la U.R.S.S.


Situation in the territory incorporated in U.R.S.S.
In total') I 17 081 1 2) 949 I - I 5,56 1 2)853 I 96

1) In Basarabia i Bucovina de Nord. 2) Din 101 declaratii In ChiyinSu (100) i in Ismai


(1), numai 67 declaralli au avut mentiune referitoare la religie, din acestea rezultAnd 37
cazuri de evrei botezati. al Sub 0,10/e.
SURSE: Prelucrare dupS datele elaborate la &connect Statistieil C.E.R.

www.dacoromanica.ro
96 MEMENTO STATISTIC

fioNgAlremeeasciaelvisifiasiviloN, liad
l)t 1,12,10q fq12
dEW161-1-P4PULATION ACTIVE AND P46SIVE IN PRGrE5510N5 - 1912,1930,1942

41 Y.

58,7%

-Ms
-AIM=
PROff StoNAI TI
FARA OCUPAPE
GUTOF Was.
PROCESSIONALS
I 17 5%
21,8%

Afiag,4e acAva
AcM,e fieyan'aWair
in,TREI7NUTI
NIPROFA-PON4c7/
5uP POO TED
NO.PROfESSIONAul
782% 12yet.lahefras/i,1
Oasswepoi.,/uVaze
64'7%
11111111111M

1912: In Vechiul Regat In the Old Kingdom ; 1930: In Romania Mare In


the Great Roumania ; 1942: In frontierele actuate ale Romaniei, fari Ardealul
de Nord In the actual frontiers of Roumania, without Northern Transsylvania

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 97

POPULATIA EVREEASa I TOTAIA A ROMINIEI, ACTIVA


PASIVA IN PROFESIUNI, IN 1912 *II 1930
Jewish and total population of Roumania, actite and passive in professions - 1912 and 1930
Total Evrei Jews

Cifre Cifre
SP ECI FICATIE absolute 0/0 absolute 0/0
SPECIFICATION
Actual Actual
numbers numbers

I. Veehial Regat In 1912


I. Old Kingdom in 1912
Total . . . 7 234 919 100,0 239 967 loo,o Total
Populatia activa 1) 4 039 262 55,8 1) 89 700 37,4 Active population
Activi propriu zii 1) 2 228 982 33,8 1) 87 450 36,4 Proper actives
Membri ai fami- Members of family
liei auxiliari auxiliaries in
In profesiuni 1 810 280 25,0 2 250 0,9 professions
Populatia Passive
pasivi 2) 3 195 657 44,2 150 267 62,6 population

II. RomAnia Mare In 1930


II. Great Roumania in 1930
Total . . . 18 057 028 100,0 2) 728 115 100,0 Total
Populatia activit 10 457 601 57,9 300 516 41,3 Active population
Activi propriu zii 5 817 144 32,2 264 418 36,3 Proper actives
Membri ai fami- Members of family
liei auxiliari auxiliaries in
in profesiuni 4 640 457 25,7 36 098 5,0 professions
Populatla Passive
push% 2) 7 599 427 42,1 427 599 58,7 population

1) Inclusiv personalul de serviciu. 2) Cuprinzand populatia neactivii ei Intretinut.i.


3) Numai populatia consideratil dupi criteriul neamului, a lost distribuith pe profesiuni,
la recensiimftntul din 1930. v. pag. 8 s. U.
7

www.dacoromanica.ro
98 MEMENTO STATISTIC

POPULATIA EVREEASCA ACTIVA I PASIVA IN PROFESIUNI


IN 1942
Jewish population active and passive in professions, in 1942
Pasivi - Passives
010
Intretiouti
JUDETUL Activi activi Profesionisti neprofesio-
Total WA ocupatie nipti
DISTRICT A(tives A) Total
actives Out of work- Supported
professionals non-profess.
jowls

In total 1) . 275 068 60 001 21,8 215 067 48 271 166 796
In procente
.
. . 100,0 21,8 - 78,2 17,5 60,6
Alba 2 451 412 16,8 2 039 496 1 543
Arad . . . . 9 472 1 753 18,5 7 719 2 040 5 679
Arge 487 86 17,7 .401 149 252
Bacitu . . , 13 042 2 595 19,9 10 447 2 078 8 369
Baia 6 537 1 339 20,5 5 198 723 4 475
Bihor . . . . 1 025 157 15,3 868 210 658
Botoani . . . 17 441 2 889 16,6 14 552 2 538 12 014
BrAila . . . . 5 075 636 12,6 4 439 1 368 3 071
Bratiov . . . . 2 779 812 29,2 1 967 445 1 522
Bulau . . . . 1 277 224 17,5 1 053 345 708
Campulung . . 76 20 26,3 56 12 44
Cara . . . , 454 35 7,7 419 128 291
Cluj-Turda . . 2 543 211 8,3 2 332 591 1 741
Constanta . . 1 640 102 6,6 1 438 463 975
Covurlui . . . 12 946 2 741 21,2 10 205 2 347 7 858
Dmbovita . . 139 22 15,8 117 19 98
Dolj . . .. . . 1 764 280 15,9 1 484 449 1 035
Dorohoi . . . 2 316 381 16,5 1 935 763 1 172
Fiiglira . . . 261 53 20,1 211 62 149
Falciu . . . . 2 097 488 23,3 1 609 200 1 409
Gorj . . . . 61 . 19 31,1 42 15 27
Hunedoara . 3 321 . 507 15,3 2 814 713 2 101
Ialomita . . 214 29 13,6 185 70 115
Ini 34 006 6 484 19,1 27 522 4 377 23 145
Ilfov 2) . . . . 98 070 26 665 27,2 71 405 18 204 53 201
1) In frontierele actuale ale Romaniei, filra Ardoalul de Nord.
2) Cifrele privind populatia evreeasl a judetului Bfov reprezinta In fapt situatia din
Bucuresti. In 1941, populatia intreaga a orapului Bucurepti era activti In proportie de 54,30/o,
Intrunind 539.220 persoane fata de 453.316 pasivi.

www.dacoromanica.ro
MEM ENTO STATISTIC 99

(Sf Arsit) (Concluded)


Pasiri Passives
0/0
JUDETUL Activi activi
Intretinuti
Profesionisti noprofesio-
Total 0/0 fSr ocupatie nisti
DISTRICT Actives Total
actives Out of work- Supported
professionals non-profess-
ionals

Mehedinti . . . 385 63 16,4 322 88 234


Muscel . . . . 18 4 22,2 14 5 9
Neamt . . . 11 413 2 164 19,0 9 249 1 543 7 706
Olt 91 15 16,5 76 28 48
Prahova . . 2 205 269 12,2 1 936 343 1 593

Putna . . . . 5 477 1 221 22,3 4 256 805 3 451


Rridrtuti . . . 72 24 33,3 48 7 41
Rmnicu.Sirtrat 992 221 22,3 771 208 563
Roman . . . . 6 485 1 733 26,7 4 752 684 4 068
Roman ati . . . 74 25 33,8 49 16 33
Severin . . . . 1 742 300 17.2 1 442 492 950
Sibiu . . . . 1 366 339 24,8 1 027 161 866
Suceava . . . 31 6 19,4 25 7 18
Tarnava-Mare . 1 050 188 17,9 862 200 662
Tdrnava-Micri 1 348 81 6,0 1 267 393 874
Tecuci . . 2 317 342 14,8 1975 364 1 611
Teleornian . 81 14 17,3 67 25 . 42
Timis , . 11.813 2 713 23,0 9 100 2 294 6 806
Tulcea . . . . 699 135 19,3 564 145 419
Tutova . . . 3 225 658 24,0 2 567 508 2 059
Weal. . 200 21 10,5 179 61 118
Vaslui . . . . 3 829 414 10,8 3 415 579 2 836
Viasca . . . . 112 27 24,1 85 20 65
Lagarul Tg. Jiu 646 84 13,0 562 490 72
Sitaatla pe teritorlal Ineorporat Ia U.R.S.S.
Situation in the territory incorporated in U.R.S.S.
In total 1) . . I 17 0811 3 3601 19,712)13 7211 2) 2 942 1 2) 10 779
1) In Basarabia si Bucovina de Nord.
2) Lipsesc datele pentru stabilirea precisd a categoriei de profesionisti OM; octipatie sau
de intretinuti neprofesionisti, pentru 101 persoane din Chisinhu (100) si Ismail (1).
MESE: Preluerare dapi datele elaborate la Seetlunea StatIstlell C. E. B.

www.dacoromanica.ro
100 MEMENTO STATISTIC

i?it 11ioffieii.eypeioca/fa,sy 4paezifiaA


iq42,/teedeFolvilp3o/esaati
JEWISH PROFESSIONALS OCCIARFED AND OUT OF WORK, IN 1942,
By CATEGORIES OFPROPES SIGNS
M-f-11 kieseofacsicriAsizineWosi
mil WI---- epayiememakralwepkere Mn
rooty.11 (000W
40 MI Aic3,4ivrawalekilou,sYcomemid 410
Ell e/8ereaidefroff-a6e/S47o4
k",40oifiagifirre/as-Arigzeiaes
i111111111 abotimefieva/aNchodzio 10%WeorMyeal
35
-.11 4therfislo/e.sA?is45.
rm.m--_ 4idefiesfdeof qraduasiaV

, eopita,da60 csithfr,/f160.7/C
30 / . .4iiqa4C.e7/akfriastairke/e/zgy
fffla 0e.ew*i*a&fiezidefr4dkeioe
MN giv/Meks/ifa'efieHdeo/cee

20

15 .15

10
,
II ,
',..,
:10

_ 1 5
:
N-:
T 0-TA L
- OCLIPAT/
.

FARA 0CZA4'A7/5
0
I
occUPIED atA T of WORK
1
108.272 I
I
6o. oaf 48.271
Situatia in frontierele actuale ale Eomniei, Sid Ardealul de Nord
Situation in the actual frontiers of Roumania, without Northern Transsylvania

www.dacoromanica.ro
MEMENTO r. TA T1 ST I C 101

PROFESIONIWPII EVREI OCUPATI I FARA OCUPATIE IN 1942,


PE CATEGORII DE PROFESIUNI, BUPA SEX I)
Jewish professionals, occupied and out of work in 1942, by categories of professions
according l0" sex

Ocupati FSrl ocupatie


Total
Occupied Out of work
SEXUL
SEX Cifre 0/ 0 Cifre 0/0 Cifre 0/0
absolute absolute absolute

Toate eategoriile de profeeluni


All categories of professions
Ambe sexe Both sexes 108 272 100,0 60 001 100,0 48 271 100,0
In procente 100,0 - 55,4 44,6 -
Farbati Males . . 91 615 84,6 50 464 84,1 41 151 85,2
Femei Females . . 16 657 15,4 9 537 15,9 7 120 14,8

I. Meoerlati i maneltorl
Craftsmen and workers
Ambe sexe Both sexes 39 629 36,6 24 794 41,3 14835 30,7
In procente 100,0 62,6 37,4

--
Irarbati Males . . . 33 246 30,7 20 457 34,1 12 789 26,5
Femei Females . . 6 383 5,9 4 337 7,2 2 046 4.2

II. Funationari de blrou qi comerciall


Clerks and shop-assistants
Ambe sexe-- Both sexes 31 334 28,9 14 503 24,2 16 831 34,9
In procente 100,0 46,3 53,7
BArbati - Males . 25 571 23,6 11 995 20,0 13 576 28,1
Femei - Females .
.
.
. ,5 763 5,3 2 508 4,2 3 255 6,7
1) Situatia in frontierele actuale ale RomanieL firit Ardealul de North

www.dacoromanica.ro
102 MEMENTO STATISTIC

(Sf ArtiO (Concluded)

Ocupati Fad ocupatie


Total
Occupied Out of work
S E X II L
SEX Cifre Cifre Oki Cifre 0/0
0/0
absolute absolute absolute

III. Pstroni comercianil si indastriasi


Comercial and andustrial employers
Ambe sexe Both sexes 21 181 19,6 9 998 16,7 11 183 23,2
In procente 100,0 47,2 52,8
Blirbati - Males . 18 795 17,4 8 534 14,2 10 261 21,3
Femei - Females .
. .
. 2 386 2,2 1 464 2,4 922 1,9
IV. Liber profesionisti titrati
Independent graduated professionals
Ambe sexe - Both sexes 5 379 5,0 3 439 5,7 1 940 4,0
In procente 100,0 - 63,9 - 36,1
Biirbati
Femei -- Males .
Females
. .
.
4 523
856
4,2
0,8
3 106
333
5,2
0,6
1 417
523
2,9
1,1
V. Corp didactic si cler mosaic
Didactical staff and Jewish clergy
Ambe sexe - Both sexes 3 394 3,1 2 825 4,7 569 1,2
In procente 100,0 83,2 16,8
Warbati Males . . . 2 457 2,3 2 126 3,5 331 0,7
Femei Females . 937 0,9 /,2 699 238 0,5
VI. Ocupatil independente diverse
Various independent occupations
Ambe sexe Both sexes 7 355 6,8 4 442 7,4 2 913 6,0
In proeente 100,0 60,4 39,6
Harbati
Femei
- Males . .
Females .
7 023
332
.
6,5
03
4 246
196
7,1
0,3
2 777
136
5,8
0.3
SUM: Prelucrare dupi datele elaborate la Seclinnea Stational C.E.B.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STA TISTIC 103:

1. PROFESIONISTII EVREI, DUPA CATEGORIILE DE ' 2 5: ,.'49


PROFESIUNI DECLARATE, CU SAU FARA OCUPATIE IN 1942
1. Jewish professionals according to categories of declared professions, occupied, or out of
work in 1942

Independent'graduateill
,

1
Functionari de birou

Comercial and indu-


Patroni comercianp

Various independent
Didactical staff and
Meseriasi si mun-

Ocupapi indepen-
categoriile
pap,NAMT.11,1

categories

shop-assistants
Craftsmen and

strial employers
L'.

dence diverse
Jewish clergy
si industriasi
si comerciali

professionals
Clerks and

occupations
JUDETIIL

workers
citori
DISTRICT 00,0...0 ta1,8,/ il
"
WM .0 ,meollatrn g
" 4
en
.4--- -ap,,,:w.: `'.7-.".29.f.,

In total 1) . . 108 292 39 629 31 334 21 181 5 379 3 394 7 355


In procente . . 100,0 36,6 28,9 19,6 5,0 3,1
'., 6,8
Alba 908 410 131 257 35 28 47
Arad 3 793 1 114 866 1 063 269 121 360
Arges 235 60 82 62 19 2 10
Baelig 4 673 2 219 999 1 038 115 120 182
Baia 2 062 1 013 . . 273 643 42 63 28
Bihor . . . 367 148 43 143 18 11 4
Botosani . . . 5 427 2 774 832 1 413 83 171 151
Briiila 2 004 563 715 443 88 52 143
Brasov .
0 1 569
257 547
138
324
196
186
168
92 36
13
. 72
37
Buziiu 17
Campulung . . 32 7 4 8 7 1 5
Carat 163 35 39 69 17 2 1
Cluj-Turda . . 802 270 115 309 30 39 39
Constanta. . . 565 176 203 113 21 10 42
Covurlui . . . 5 088 1 752 1 558 1 026 191 148 413
Dfimbovita . . 41 10 7 12 5 7
Dolj 729 139 285 176 56 '25 48
Dorohoi . . . 1 144 .489 163 358 15 17 102
Figliras . . 115 47 15 34 11 3 5
Filleiu- 688 326 89 213 17 23 20
Gorj 34 11 6 9 9
Hunedora . . 1 220 495 181 420 50 43 31
Ialomita . . . 99 12 39 37 6 3 2
Iiii$i 10 861 5 324 2 366 2 048 295 454 374
Ilfov 44 869 13 808 17 122 5 343 3 032 1 346 4 218
1) In froutierele aetuale ale Rowihniel, fled Ardealul de Nord.

www.dacoromanica.ro
104 MEMENTO STATISTId

(Sfareit) (Concluded)
7
4 , a
, 71

.1
g.
A
:.!
4.9
0 es

JUDETUL
-E.
a
2.
r- ti
O,
4111

g
R
g,
:=1.24A:

DISTRICT
E.,

2
8 A 4'6. F,
0
t .1'11
-...
KM Vs
76
..r.:
Ir g E
8 '4
H
1
A' o
0
r
.b
r on 1
0.
:r
Mehedinti. . . 151 37 40 51 7 2 14
Museel 9 6 1 1 1
Neamt . 3 707 1 857 626 941 77 107 99
Olt 43 7 14 12 4 6
Prahova. . 612 210 166 153 37 21 25
Putna 2 026 810 476 515 61 53 81
Rdni . . . 31 14 7 3 6 1
Rmnicu-Slirat 429 97 140 153 17 7 15
Roman . . . 2 417 1 259 402 531 48 97 80
Romanati . . . 41 14 4 16 4 3
Severin 792 229 231 233 52 15 32
Sibiu -500 189 91 153 22 24 21
Suceava 13 5 1 1 3 1 2
Thrnava-Mare . 388 148 92 101 5 18 24
Tilrnava- Mica . 474 160 76 181 20 16 21
Tecuci 706 191 180 273 10 29 23
Teleorman 39 10 9 12 7 1

Timis 5 007 1 554 1 384 1 136 329 190 414


Tulcea. 280 77 '76 94 15 6 12
Tut ova 1 166 325 294 428 43 34 42
Villcea 82 33 22 19 3 I 4
Vaslui 993 286 159 470 22 32 24
Vlasca 47 16 12 10 3 6
LagArul Tg.-Jiu . 574 208 179 73 43 10 61
Sltualla In teritorlul Incorporat In U.R.S.S.
Situation in the territory incorporated in U.R.S.S.
la total 1) . . 1 6 3021 2 5551 1 7921 8101 7251 1171 303
1) In Basarabia (WS ChisinAu si Ismail) si Bucovina de Nord. Cifrele reprezint.1 aproape
ln totalitate situatia in orasul CerMinti.
SONE :
Pratterare diipll datele elaborate la Sceptic& Slatlitlell C. E. It.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 16)

2. PROFESIONIqTII EVREI OCUPATI IN PROFESIUNI, DUP


CATEGORIILE DE PROPESUNI DECLARATE IN 1942
2. Jewish professionals occupied in professions, according to categories of professions
declared in 1942

graduatedl

Jewish clergyandl
Functionari de birou

Comermal and zndu-

Various independent
Meseriapi i mun-

Ocupatii indepen-
categoriile
IT

Craftsmen and

strial employers
slwp assistants

dente diverse
I comerciali
categories

professionals

DidactiQsTaff
Clerks and

occupations
workers
JUDETIIL 1

citori

Independent
DISTRICT

a
In totai 9 . . 60 001 24 794 14 503 9 998 3 439 2 825 4 442
In procente . . 100,0 41,3 24,2 16,7 5,7 4,7 7,4
Alba 412 234 54 68 17 25 14
Arad 1 753 538 356 410 143 90 216
Arge . 86 16 21 37 8 2 2
Bacriu 2 595 1 492 435 417 64 89 98
Baia 1 339 792 127 323 26 52 19
Bihor 157 85 24 23 13 11 1
Botoani . . . 2 889 1 773 300 575 43 143 55
Briiila 637 185 105 239 43 48 16
Bratsov 812 426 190 62 61 29 44
Buzku 224 72 30 77 11 11 23
Climpulung . . . 20 5 1 5 6 3
Cara 35 4 6 9 14 1 1
Cluj-Turda . . . 211 69 40 53 15 30 4
Constanta. . . . 102 41 19 24 11 5 2
Covurlui . . . . 2 741 1 118 576 537 113 122 275
Dmbovita . . . 22 6 5 2 4 5
Dolj 280 69 99 33 35 22 22
Dorohoi . . . 381 163 63 89 12 16 38
Fiigilra*. . . . 53 22 7 12 7 3 2
Fkleiu 488 271 60 120 13 20 4
Gorj 19 9 1 2 7
Hunedora. . . . 507 69 157 32 207 34 8
Ialomita . . . 295 6 11 3 3 1
Ia0 3 114 1 392 1 146
6 484 205 396 231
Ilfov 9 328 8 424 2 867 2 054
26 665 1 123 2 869
1) In frontierele actuale ale Ronahniei, fan. Ardealul de Nord.

www.dacoromanica.ro
106 MEMENTO STATISTIC

(Sfareit) (Concluded)
- 4 t
'a" -g 7,
4 76=
8 F. 8 g '81.,, -4 .g 73-3
-t; .00.0
JUDETTJL s' T. -is E.. e.51-a
4,4
0 8 8 E.: E 2 -4
DISTRICT
E
2
.817
g
;. 4
p.

c.) r
E
e
a4
Mehedinti . . . 63 20 19 17 4 1 2
Muscel 4 4
Neamt 2 164 1 207 186 570 44 94 63
Olt 15 3 4 4 3 1
Prahova . . . 269 102 63 69 14 13 8
Putn a 1 221 517 237 337 47 49 34
Rduti . . . 24 14 5 1 4
Riimnicu-Siirat 221 51 64 84 11 5 6
Roman 1 733 1 018 244 281 41 90 59
Roman ati . . . 25 9 3 7 4 2
Severin . . . 300 79 82 90 21 10 18
Sibiu 339 128 61 105 14 20 11
Suceava . . . 6 4 -- 2
Tilrnava-Mare . . 188 72 46 37 5 13 15
Tfirnava-Micii . 81 17 31 . 14 8 8 3
Tecuci 342 112 92 100 10 23 5
Teleorm an 14 3 2 2 7
Timi 2 713 948 693 499 186 164 223
Tulcea 135 32 42 46 7 3 5
Tutova 658 200 136 254 23 28 17
Vfilcea 21 12 2 1 3 1 2
Vaslui 414 160 49 160 13 27 5
Vlaca . . . 27 10 7 7 2 1
Lagrtrul Tg.-Jiu 84 28 25 15 8 1 7
Situatia In terltorlul Incsorporat la
Situation in the territory incorporated in U.R.S.S.
In total 1) . . 1 3 3601 1 8381 9771 411 3761 221 106
1) In Basarabia (lard Chisindu si Ismail) si Bucovina de Nord: Cifrele reprezintl aproape
In totalitate situatia din oraeul Cermluti.
SURSE :
Prelucrare dual datele elaborate la Sectluaea StatIstictl C. E. R.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 107

3. PROPESIONIITII EVREI, FIRX OCIIPATIE IN PROFESIIINI,


IN 1942, DEPA CATEGORIILE
.. DE PROFESIENI IN CARE
All DECLARAT A FI ACTIVAT
3. Jewish pro fessiona s, out of work in professions, in 1942, according to the categories
of professions they declared to have worked in

IndependentYraduatedl
Functionari de birou

Comarcial and indu-


Patroni comercianti

Didactical staff and


Corp didactic qi cler

Various independent
Meseriaci i mun-
papoZW.,irl

Ocupatii indepen-
categoriile

strial employers
shop-assistants
Craftsmen and

dente diverse
professionals
categories

comerciali

industrimi

Jewish clergy
Clerks and

occupations
workers

mosaic
J IJ D ETUL

citori
DISTRICT

.0.1,i ee Paao,loon, F.
In total 1) . . 48 271 14 835 16 831 11 183 1 940 569 2 913
In procenle . . . 100,0 30,7 34,9 23,2 4,0 1,2 60
Alba 496 176 77 189 18 3 33
Arad 2 040 576 510 653 126 31 144
Arge* 149 41 61 25 11 8
BaeNu 2 078 727 564 621 51 31 84
Baia 723 221 146 320 16 11 9
Bihor 210 63 19 1120 5 3
Botoani . . . . 2 538 1 001 532 838 40 28 99
Briiila 1 368 378 610 204 45 4 127
Braov 445 121 134 124 31 7 28
Buzriu 345 66 166 91 6 2 14
Campulung . . . 12 2 3 3 1 1 2
Cara
Cluj-Turda . .
128
591 201
31 33
75
60
256
3
15
1
9 35
6
Constanta . . . 463 135 184 89 10 5 40
Covurlui . . . . 2 347 634 982 489 78 26 138
Dmbovita . . . 19 4 2 10 1 2
Dolj 449 70 186 143 21 3 26
Dorohoi . . . . 763 326 100 269 3 1 64
Frigrtra . . . . 62 25 8 22 4 3
Mein 200 55 29 93 4 3 16
Gorj 15 2 4 7 2
Hunedoara . . 713 288 .112 263 18 9 23
Ialomita . . . 70 7 33 26 3 1
Iai 4 377 2 210 974 902 90 58 143
Ilfov 18 204 4 480 8 698 2 476 978 223 1 349
1) In frontierele actuale ale Romaniel, fare; Ardealul de Nord.

www.dacoromanica.ro
108 MItM ENT() STATISTIC
I2 " .9 I "'
(Sfftreit) (Concluded)
.00 qt000
00 Jim 0,0001- 4 V. 42

E g
JUDETUL i,; g 473 gz ,t7
7,3
3 Z,
.- o 412.

<, Ei4 .t1


DISTRICT
2 ;I jz
seadoyluas ma,s. a :1 4
"7.1=tr
Mehedinti glog, 88
. . 17 21 34 3 1 12
Muscel 5 2 1 1 1
Neamt 1 543 650 440 371 33 13 36
Olt 28 4 10 8 1 5
Prahova .
' 343 108 103 84 23 8 17
Putna 805 293 239 208 14 4 47
Incrituti 7 2 2 2 1
Rfunnicu-Siirat 208 46 76 69 6 2 1
Roman 684 241 158 250 7 7 21 .7
Romanati. . . 16 5 1 9 -- 1
Severin . . . . 492 150 149 143 31 5 14
Sibiu 161 61 30 48 8 4 10
Suceava . . . 7 1 1 1 3 1
Tfirnava-Mare . 200 76 4.6 64 5 9
Tirnava-Micii . 393 143 45 167 12 8 18
Tecuci
Teleorman
Timis
364
25
2 294
79

606
7 1 88

691
7
173
10
637 143 26
6

191
18
1 E
Tulcea 145 45 34 48 8 3 7 -
Tutova 508 125 158 174 20 6 25
Wilcea 61 21 20 18 2
Vaslui 579 126 110 310 9 5 19
Vlasca 20 6 5 3 1 5
Lagrul Tg.-Jiu 490 180 154 58 35 9 54
Sitaatia In teritorlul Ineorporat la 10.11.S.S.
Situation in the territory incorporated in U.R. S. S.
In total 0 . . 1 2 9421 7171 8151 7691 3491 951 197
I) In Basarabia (Ultra Chisinau ei Ismail) ei Bucovina de Nord. Cifrele reprezinta aproape
in totalitate situatia din orasul Cerniiuti.
RAISE:
Prelacrare duall datele elaborate la Sectiunea Statistic!! C. E. E.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 109

MEDICII EVREI FATA DE TOTALUL MEDICILOR DIN ROMANIA


LA 15 MARTIE 1941
Jewish physicians re. the total number of physicians on the 15th of March 1941
Numirul thedicilor 0,
Media populatieitotale la un medic*)
in Average of total population for
JUDETIIL Number of physicians Evrei one physwian
La oraee Iti
DISTRICT Evrei 0/0 sate La orase La sate
Total
Jews Jews In towns and In towns In villages
villages

In total I) . . . 8 421 2 089 24,8 1/ 1 607 1/ 478 1/ 6 736


Alba 119 15 12,6 1885 431 5 838
Arad 260 98 37,7 1 638 463 4 648
A rges 80 5 6,3 3 693 619 10 867
Bac'au 131 46 35,1 2 359 562 9 983
Baia. 48 15 31,3 3 807 826 9 243

Bihor 49 10 20,4 4 447 391 7 244


Botosani . . . . 89 37 41,6 2 808 730 . 9 137
BriCila . . . . . 120 29 24,2 2 134 1 026 7 116
Brasov 227 31 13,7 1 757 447 3 324
Buirtu 98 9 9,2 3 712 822 8 914

Campulung . . 59 2)32 54,2 1 489 670 3 690


Caras . . . . . 68 9 13,2 2 956 916 5 028
Cluj-Turda .. . . 90 9 10,0 3 335 713 6 230
Constanta . . . 171 32 18,7 1 850 765 7 901
Covurlui. . . . l 98 87 43,9 1 144 525 8 180

Dmbovita . . . 92 2 2,2 3 828 883 6 195


Dolj 192 24 12,5 2 805 700 10 803
Dorohoi . . . . 51 2) 23 45,1 4 150 1 775 6 102
Fgrtras . . . . 33 4 12,1 2 717 655 3 658
ralciu 28 9 32,1 4 593 1 334 10 459

Gorj 98 3 6,3 4 755 628 8 553


Hunedoara . . . 150 22 14,7 2 260 841 3 972
Ialontita . . . . 64 1 1,6 5 469 1 374 10 111
lasi . 484 195 40,3 667 250 5 500
Ilfov . . . . 3 174 973 30,7 444 320 8 149

1) In Irontierele actuate ale Romaniei, fia4 Ardealul de Nord.


2) Situatia inainte de deportAri. 5) Potrivit populatiei recenzate la 6 April's, 1941.

www.dacoromanica.ro
110 MEMENTO STATISTIC

(SfArgit) (Concluded)

NumArul medicilor Media populatiei totale la un medic 9


0 10 Average of total population for
Number of physicians
JUDETUL one physician
DISTRICT
Total
Evrei
,
Evrei
'70
La orage gi
sate In towns I La sate
Jews Jews In towns and La orage /n villages
villages

Mehedinti . . . 83 4 48 3 947 785 8 739


Muscel . . . . 48 1 2,1 3 456 675 6 480
Neamt 90 28 31,1 2 598 896 6 000
Olt 41 1 2,4 5 093 696 9 280
Prahova . . . 245 32 13,1 2 321 821 7 888
Putna 100 27 27,0 2 239 794 7 676
Rtidliuti . . . . 53 1) 30 56,6 2 254 578 9 461
Rilmnicu-SArat . 42 6 14,3 5 194 1 031 8 978
Roman . . . , 81 20 24,7 2 217 462 6 385
Romanati . . . 53 5 712 1 650 8 174
Severin . . . . 113 18 15,9 2 154 580 5 970
Sibiu 357 11 3,1 604 196 4 897
Suceava . . . . 47 1) 23 48,9 2 743 515 7 061
Ttirnava-Mare . 91 2 2,2 1 809 633 3 978
Tarnava-Micii . 62 8 12,9 2 635 485 7 890
Tecuci 44 7 15,9 4 123 976 7 270
Teleorman . . . 56 3 5,4 7 012 2 560 10 870
Timis 457 114 24,9 1 130 387 2 579
Tulcea 41 3 7,3 1 952 2 255 7 281
Tutova 52 18 34,6 3 117 698 9 086
Viilcea 59 1 1,7 4 680 1 014 10 026
Vaslui 34 12 35,3 4 623 772 8 956
Vlasca 49 6 634 1 624 11 066
NOTA :
La recensamAntul evreilor din 1942, In judetele din tabloul de mai sus, cu exceptia
judetelor Chtopulung, Dorohoi, Rhdbuti i Suceava, numArul medicilor care au declarat
practich profesiunea lor era de 1832 (din care 230 stomatologi), cifra pentru 1941 pe acela
teritoriu fiind de 1981.
Celelalte categorii de liber profesionigti titrati evrei, recenzati in 1942 pe teritoriul Ve-
chiului Negat SirS Dorohoi gi in A rdealul de Sud, av(tnd o ocupatie In cadrul profesiunii kr
au fost: Arhiteeti 93; Avocati 212; Parmacilti 269; Ingineri 755; Veterinari 10;
Titrati dive?* 246.
1) Situatia inainte de deportari.
SURSE: Prelucrare dupg rezultatele Recensamdmtului medicilor din 15 Martie 1941.

www.dacoromanica.ro
RISPANDIREA POPULAT1EI EVRERVTI IN 1930 VI 1942 If I A GOSPODARIILOR
EVREEWEI IN 1942, PR PROVINCH, JUDETE, MERU VI ORAVE
Dispersion of the Jewish population in 1930 and 1942 and of the Jewish itouselwlds in 1942, by provinces,
districts, areas and towns

Provincii, Judete, 1 930 I 1942 Provincii, Judete, 1 930 I 1942


Medii, Orace (iosporliirli Medi], Oratie tiospodlirii
Populatia evreeascii evreeoi ..., . . . Populatia evreeasa evreesti
Provinces, Districts, rrOVINCeS,
Areas, Towns Jewish population Jewish Areas, Towns Jewish population J8wish
Iwuseholds households

In total 1) . . . . 329 841 275 068 87 835 Mehedinti . . . . 456 385 140
Urban 286 747 272 629 87 213 Urban. . . . 448 382 140

OLLSLINUE1 OlgaNalit
Rural 43 094 2 439 622 Turnu-Severin . . 446 382 140
2 484 Baia-de-Aram-a,. .
OLTENIA . . . 3 523 884 Strehaia 2
Urban . . . . 3 340 2 473 881
Rural 8 3 *
Rural . . . . 183 11 3
Romanatl . . . 197 74 30
Dolj . . . . . 2 357 1 764 629 Urban . . . . 185 74 30
Urban 2 332 1 763 629 Caracal 118 72 30
Craiova 2 274 1 762 628 Ball 4
Biiileti 1 Corabia 63. 2 *
Calafat 57 1 1 Rural 12
Plenita 7 Taken 407 200 66
Rural 25 1 Urban 275 195 63
God 106 61 19 litimnicu-Valcea . 197 176 57
Urban 100 59 19 Bile-Govora . . . 1
Tfirgu-Jiu . . . . 100 59 19 Callimrtneti . . . 2
Rural 6 2 * Driig4ani . . . . 73 17 6

1) In frontierele actuale ale Romaniei, tacit Ardealul de Nord. *) In lonalitatile sau in mediul corespunator, populatia
smb
evreeascii respectivit nu alclituia nici o gospothirie evreeasch distinctI, ea &rand parte din gospodiirii mixte sau colective.

www.dacoromanica.ro
112 (IIrmare) MEMENTO morreTrc (Continued)

Provincii, Judeto, 1930I 1942 Provincii, Judete, 1 930 I 1942


Medii, Orae Gospodhrii Medii, Omen Gospodhrii
Populatia evreeascit Populatia evreeased
Provinces, Districts,ra i'-` evreeeti Provinces, Districts, ,ree ti
Areas, Towns Jewish population Jewish Areas, Towns Jewish population e.; w.A
households houese;tsolds
,

Ocnele-Mari . . . 2 2 * Pucioasa 10
Rural 132 5 3 Rural 90 11 4
MUNTENIA . . . 94 216 108 761 36 479 Ialomita 542 214 73
Urban 93 257 108 641 36 453 Urban 485 208 71
Rural . . . . 959 120 26 Cararasi 327 203 70

OUEILLVIS OiNaN3111
Arget? 671 487 160
Fetesti 14
Urban 626 485 159
Slobozia 9
Pitesti 615 483 159 Urziceni 135 5 1
Curtea-de-Arges . 11 2 *
Rural 57 6 2
Rural 45 2 1 Ilfov 76 645 98 070 32 810
Urban . . . 76 532 98 070 32 810
Brila 7 259 5 075 1 639 Bucuresti . . 76 480 98 048 32 802
Urban 7 246 5 075 1 639 01tenita 62 22 8
Briffla 7 246 5 075 1 639 Rural '-t!, 113
Rural 13 Mused . . . 29 18 7
Bazhu 4 1 697 1 277 487 Urban 20 16 7
Urban 1 623 1 277 487 Ctunpulung . . 20 16 7
Buzliu 1 604 1 276 487 Rural 9 2
Mizil 19 1 * Olt o 195 91 27
Rural 74 Urban 184 88 27
Dambovita. . . . 788 139 49 Slatina 184 88 27
Urban 698 128 45 Rural 11 3
Targoviste . . . . 551 126 44 Prahova 4 743 2 205 813
Gaesti 137 2 1 Urban 4 320 2 133 812

Ei VAR fi tl:F--4,1www.dacoromanica.ro
:141F:41 :110 g 2 '''''- irEo=171
(TJrmare) (Continued)

Provincii, Judete, 1 930 I 1942 Provincii, Judete, 1 930 I 1942


Medii, Ortuee / Medi', Oraee
Provinces, Districts,
Populatia evreeasca
Gospod-arii
evreceti Provinces, Districts,
Populatia evreeascl .,ti
Gospodarii

Areas, Towns Jewish population Jewish Areas, Towns Jewish population Juesweelds
households

Ploesti 3 846 2 075 789 "DOBROGEA. . . . 3 185 2 239 741


Cmpina . . . . 319 49 20 Urban 3 000 2 237 741
Filipestii-de-Targ . Rural 185 2 *
Predeal 41 .

Sinaia 99 7 2 Constanta . . . . 1 981 1 540 526


Sliinic 3 Urban 1913 1 539 526

DIJAILV,L9 OiNalVaNI
Urlati , . 12 2 1 Constanta . . . . 1 821 1 632 622
Wdenii de Munte . 1 Carmen-Sylva . . 4
Rural 423 72 1 Cerna-.Vodii . . . 46 1 1

Ramnien-Sitrat . 1 124 992 347 Eforia _ _


Urban . . . Hilrsova
. I 040 970 330 Mangalia. . . . . 4 3 2
Eilmnicu-Sgrat . . 1 040 970 . 330
34
Rural 84 22 17 Medgidia . . . 3 1
Ostrov
Teleorman. . . . 255 81 29 Techirghiol . . . 4
Urban . . . . 243 81 29 Rural 68 1 *
Turnu-Miigurele . 130 41 14
Alexandria. . . . 50 26 9 Tuleea 1 204 699 215
Rosiorii-de-Vede . 53 14 6 Urban 1 087 698 215
Zimnicea . . . . 10 Tulcea 824 696 213
Rural 12 Babadag . 109
Vlasca 268 112 38 Isaccea 21 2 1
Urban 240 110 37 Niacin 31
Giurgiu 240 110 37 Sulina 102 1 1
Rural 28 2 1 Rural 117 I * -
CC

www.dacoromanica.ro
(Urniare) 14153.814TO BTATISTIC (Continued)

Provincii, Judete, 19 30 1 1942 Provincii, Tadao, 1930 1 1942


Medii, Oraee Gospodarii Medi', Oraee Liospod'arii
Provinces, Districts,
Populatia evreeasch
I
t
evree1 Provinces,' Districts,
Populatia evreeasch vreeti
Areas, Towns Jewish population Jewish Areas, Towns Jewish population Jewish
households households

MOLDOVA . . . 160 330 121 131 36 524 Galati 19 912 12 946 4 170
Urban 138 002 121 094 36 516 Rural . . , . . 705
Rural 22 328 37 8 Dorohol 12 932 2 316 956
Bacilli 14 305 13 042 3 796 Urban 11 001 2 315 955
Urban 12 270 13 041 3 795 Dorohoi 5 820 2 315 955

OILSIIVIS OINHWalit
Bacau 9 593 13 038 3 794 Darabani . . . . 1 917 --
lirtile-Sliinic . . . 3 1 * MilAileni . . . . 1 490
Moineti 1 761 1 1 Sriveni 1 774
TArgu-Oena . . . 913 1 * Rural . . . . . 1 931 1 1
Rural 2 035 1 I FAN', 3 627 2 097 646
Bala 7 774 6 537 1 952 Urban 2 668 2 096 645
Urban . . . . 5 697 6 525 1 950 titn3i 2 614 2 096 615
Fillticeni . . . . 4 216 5 085 1 536 Fleiu. . . , . . : 154
Pawani 1 440 414 Rural I
'
Rural
Botolani
. . . . a
1 481
2 077
20 092
12
17 441
2
5 005
Ia1
Urban
959
41 125
37 073
34 006
34 006
10 260
10 260
1

Urban . . . . 16 233 17 438 5 004 lai 35 465 32 369 9 805


Botosani 11 840 15 602 4 489 TArgu-Frumos . . 1 608 1 637 455
Eliirlfin 2 032 1 936 515 Rural 4 052 --
tefiineF;ti . . . . 2 361
Rural 3 859 3 I Neamt 13 214 11 413 3 337
Urban 12 074 11 412 3 336
Covurlui 20 617 12 946 4 170 Piatra-Neamt. . . 7 595 7 202 2 099
Urban 19 912 12 946 4 170 Buhui 1 972 1 705 521

www.dacoromanica.ro
(tirmare) (Continued)
monierTosTATIme 115
Provincii, Judete, 1930I 1942 Provincii, Judete. 1930I 1942
Medii, Orap Gospodnrii Medii, Oragie UospodArii
Provinces, Districts,
Populatia evreeascll evree0.1 Populatla evreeasc6 eoesi
Provinces, Districts,
Areas, Towns Jewish population Jewish Areas, Towns Jewish population Jewish
households households

Titrgu-Neamt. . . 2 507 2 505 716 Yaslul 4 987 3 829 1 110


Rural 1 140 1 1 Urban . 3 279 3 824 1 110
Vaslui 3 279 3 824 1 110
Patna 7 054 5 477 1 755 Rural 1 708 5 *
Urban . . . 6 528 5 471 1 755
Focsani 4 301 4 309 406 TRANS1LVANIA 18 929 15 122 4 526
Enn 1

011911V1S OINaNaYi
Adjud 684 643 179 Urban 12 183 13 638 4 139
Mrlisegti . . . . 77 14 6 Rural 6 746 1 584 387
Odobesti 789 504 163
Panciu 677 1 1 Alba 3 101 2 451 695
Rural 526 6 * Urban 2 168 2 014 584
... Alba Julia . . . . 1 558 1 654 482
Roman 7 464 6 485 1 871 Abrud 17
Urban 5 963 6 485 1 871 Aiud 475 360 102
Roman 5 963 6 485 1 871 bebes 118
Rural I 501 Rural 933 437 111
Teoucl 2 955 2 317 676 Brasov 2 785 2 779 941
Urban 1 577 3 311 675 Urban 2 594 2 767 936
Tecuci 1 577 2 311 675 Brasov 2 594 2 767 936
Rural 1 378 6 1 Rural 191 12 5
Tutova 4 184 3 225 990 Cluj-Turda . . . 3 432 2 543 679
Urban 3 727 3 224 990 Urban 852 1 805 495
Bfirlad
Rural N
E' 3 727
457
3 224
1
990
*
Turda
Rural . .
Far . . .
852
2 580
1 805
738
495
184

0: ERgPFE,1 www.dacoromanica.ro
iRER E-EN .1.,",
(trmare) (Continued)
Provincii, Aid*, 19 30I 1942 Provincii, Judeo, 1930I 1942
Modii, Chase Gospoddrii Medii, Orase Gospodarii
Populatia evreeascii evreesti Populatia evreeascit Er,reeti
Provinces, Districts, Provinces, Districts,
Areas, Towns Jewish population Areas, Towns Jewish population Jewish
e weihsoh . households

FitgAra 445 264 88 Tarnava-Hicii . . 1 661 1 348 361


Urban
nigilra*
Rural
390
390
55
263
263
1
88
88
*
Blaj . .....
Urban .
ThrnAveni . .
. . .

.
.

.
912
227
595
1 342
636
559
360
169
154
DumbrAveni . . . 90 147 37
Hunedoara. . . . 4 829 3 321 1 094
Rural 6

OLLSILYIS OIRaWaiii
Urban ') . . . 2 935 2 958 1 013 749 1
Deva 914 1496 504 BANAT 14 043 14 009 4 997
Brad 102 21 9 Urban 12 050 13 946 4 975
Hateg 464 831 250 Rural 1 993 63 22
Hunedoara. . . 173 162 77
Caraq 725 454 138
Oriititie 211 120 44
Petroeni . , . . . 1 071 328 129 Urban 488 436 134
Rural I) . . . . 1 894 363 81
Oravita , , , , 140 401 124
Reita 348 35 10
Sibiu 1 537 1 366 378 Rural 237 18 4
Urban . . . . 1 441 1 350 376 Severin 2 329 1 742 651
Sibiu 1. 441 1 350 3'76 Urban 1 939 1 717 639
Rural 96 16 2 Lugoj 1 418 1 244 482
TArnava-Hare . . 1 139 1 050 290 Caransebe, . . . 329 330 105
Urban 891 1 039 287 Ortsova 192 143 52
Sighiwara . . . . 173 282 77 Rural 390 25 12
Media 718 757 210 Timiq 10 989 11 813 4 208
Rural 248 11 3 Urban 9 623 11 793 4 202

1) Localitatea Lupeni a lost trecut'S la rural potrivit impartirii administrative din 1942. In 1930, loca itatea avea
0 populatie evreeasc5, de 333 suflete, 'sr ln 1042 numai de 12 suflete.
www.dacoromanica.ro
(Sfetreit) (Concluded)

Provincii, Judete, 1930 I 1942 Provincii, Judete, 1930I 1942


Medii, Omee Gospodhrii Medii, Oratie Gospodarii
Populatia evreeascil evreesti Populatia evreeascil evreeeti
Prorinces, Districts, Provinces, Districts,
Areas, Towns Jewish population h;,tihsohids Areas, Towns Jewish population
IZsvei:(111s

Timiwara . . . . 9 368 11 788 4 198 Cfonpulung . . . 7 637 76 25


Lipova 255 5 4 Urban 9. . . . 5 176 67 25
Rural 1 366 20 6 Ciimpulung-Mold. 1 488 28 12
CR1SANA . . . . 11 678 10 497 3 633
Gara-Humorului . 1 951 18 5
Vatra-Dornei. . . 1 737 21 8
Urban 8 284 9 896 3 457
Rural 1) . . . . 2 461 9

OLL9LLVI8 01gal/taw
*
Rural 3 394 601 176
Arad 10 021 9 472 3 312 RAddat1 9 605 72 23
Urban 7 801 9 406 3 300 Urban 7 768 64 23
Arad 7 801 9 406 3 300 Midauti , . . . 5 647 64 23
Rural . . . . 2 220 66 12 Siret 2 121
Rural 1 837 8 *
Bihar 1 657 1 025 321
Urban 483 490 157 Suceava 6 695 31 3
Beiut; 483 490 1o7 Urban 3 687 27 3
Rural . . . . . 1 174 535 164 Suceava 3 496 27 3
Solca 191
BOCOVINA . . . 23 937 179 I Rural 3 008 4 *
Urban . . . 16 631 158 51
Rural 7 306 21 * LAGARULTG.JIII 646 *

1) Localitatea Vama a fost trecutii la rural potrivit ImpUrtirii administrative din 1942. In 1930, localitatea arca o
populatie evreeascIt de 392 suflete, inr in 1942 in localitate era un singur evreu.
SURSE :

aRecens,imAntul general al populatiei Rornfiniei 1930. Vol. II: Prelucrare potrivit datelor publicate In 1943, In
.Indicatorul localiratilor din Romania., de Institutul Central de tatisticit l situatiunile elaborate la Sectiunea &Rau-
sticii C. E. R. (prelucrttri). P-

www.dacoromanica.ro
118 MEMENTO STATISTIC

BUNURILE EXPROPRIATE BELA EVREI 131 TRECUTE IN


PATIMMONIUL STATULUI IN 1940 1944
Expropriated Jewish properties and passed into the patrimony of State 1940 1944

:1;;;;;;;;;;
Diferite industri

Vase plutitoare
Vineyards
Saw-mills

Woods
industries
sfitimpng

enerestea
Rawl Of

Various

Vii
JUDETUL

Boats
7.1 ml
0 7-
DISTRICT

1
in hectare in hectars

1, 1,
In total 1) . . 940 758 3) 26 5 4) 1 15 981 42 320 68 644 2 062 78 152
Alba . . . . 26o 10 2 7 1 783 864 224
Arad 712 16 5 1 1 403 12 355 248
Argeq . . . 26 1 8 *
Badtu . . . . 504 17 7 1 942 2 954 47 9
Baia 1 166 7 7 2 1 059 1 424 1

Bihor . . . . 23 2 2 8 482 624 1


Bototani . . . 2 082 23 1 2 3 231 11 640 74
Beiiila . . . . 521 1 2 1 4 107
Bral3ov . . . . 87 4 1 37 1 772
Buziiu . . . . 105 1 1 22 720 63

Ctimpulung . . 360 14 30 1 607 10


Carat% . . . 108 312 128 18
Cluj-Turda . . 95 12 2 2 521 963 54 23
Constanta . . 253 2 I 1 065 2
Covurlui . . . 1757 5 173 7 3 1 25

Dmbovita . . 33 1 153
Dolj 187 3 2 513 85 11
Dorohoi . . 1 650 19 3 2 597 1 925 2
FAglirat; . . . 52 1 133 *
Fleiu . . . . 301 5 1 3 1 545 247 172 5

Gorj 14 6 3 2 --
Hunedoara - . 280 2 1 3 632 4 959 2
Ialomita . . 30 88 64 4
Ia0 3 972 18 1 2 1 515 2 339 314 2
Ilfov 2)19 728 4 4 1 942 324 21

1) In fronticrele actuale ale Roinhniei, fdrA Ardealul de Nord


2) In Bucureeti au fost expropriate in intregime 5.236 imobile i 14.492 apartamente.

www.dacoromanica.ro
MEMENTO STATISTIC 119

(SfArit) (Concluded)

Teren arabil
Arable land
9

Diferite industri
I

Vase plutitoare
Vineyards
Fdduri
Woods
Saw-mills
tibri ci de
2a

cherestea

'tidustries
Various

V ii
JUDETUL

Boats
..

Mori
Mills
DIS TRICT fi i .1"
1IIIiI In hectare en hectors
0:1 g

>

,
Mehedinti . . . 43 2 2 739 65 1
Museel 1 *
Neamt . . . . . 1 043 14 20 1 737 4 599
Olt 16
Prahova . . . 402 2 1 5 866 3 661 59 6

Putna
Ractftuti
.

RAmnieu-Siirat
Roman
. . .

.
960
223
131
891
2
21
1
1
12
--
2 4
2
8
2
228
1 601
1 793
853
3 611
767
33
2 497
296

199
1

27
.
Romanati . . . . 9 1 106

Severin 197 6 1 3 1 164 523 7 8


Sibiu 69 2 1 301 30 1
Suceava . . . 443 11 3 3 1 107 2 290
TArnava-Mare . . 78 1 1 342 72 1
TArnava-Micit . . 8 5 1 804 517 34

Tecuei 282 8 1 5 333 688 144


Teleorman . . . 16 2
Timis 467 10 2 2 3 616 100 32
Tulcea 141 2 1 616 2 2
Tutova . . . . 521 3 616 300 2

VAleea 18 1 2 52 2 302 2
Vaslui 462 8 1 983 3 121 21 3
Vlasea 25 1 1 686 59 5 6

3) Din care 49 comerciale ul 21.7 sistematice tiiriinetti i farineeti. 4) Totalizand 245 gatere.
5) Cuprinzfind: teascuri de te.ei, pive de postav, daracuri de Hirai, fabrici de spirt, ca-
zane industriale de fiert uic, ateliere, brutarii aneze morilor, fiibrici de postav, fabrici de
ulei, distilerii i fabrici de produse medicamectoase.
*) aub 1 ha.
SURSE: Docomente din Arhiva C.N.R.

www.dacoromanica.ro
120 MEMENTO STATISTIC

SITIJATIA NUMERICA A EVREILOS DEPORTATI IN VIATI


IN TRANSNISTRIA, IN MARTI'S 1943
Number of deported Jews in life in Transnistria, March 1943

SPECIFICATIE . Cifre absolute


0/o
Speeification Actual numbers

In total 72 214 100,0


Judetul Moghilriu 34 974 48,4
Judetul Salta 23 035 31,9
Judetul Jugastru 6 000 8,3
Judetul Gotta 3 620 5,0
Judetud Tulcin 3 500 4,8
Judetul Itabnita 600 0,8
Judetul Berezoves. 425 0,6
Orasul Odessa 60

SURSE: Dom:mule din arlaiya C. E. It.

Populatia evreeasea in Ungaria, pe terltorli, la reeenalmantul magliiar din 1941


religie. neam, limbA maternfi
Jewish population in Hungary, by territories, according to Hungarian 1941 census
-- religion, nativaty (race) and another tongue
De religie De imam Limba maternit Intreaga
mozaica evreu Mother tongue populatie
TERITORTUL Of mosaic Of Jewish
a Ungariei
Idis Ebraica Total
religion nativity Yiddish Hebrew
Territory populatton
Cifre oh Cifre 0/0 Cifre 0/0 Cifre oh of Hungary
absolute absolute absolute abs. (1000/o)

ITugaria Mare 725 007 4,9 139 455 1,0 126 565 0,9 5 760 * 14 683 323
Ter. dela Trianon' 400 980 4,39 764 0,1 1 357 0,1 222 .* 9 319 992
Zona de Nord 77 700 7,3 14 286 1,3 10 735 1,0 544 0,1 1 062 022
Subcarpatia 80 960 11,6 61 191 9,2 68 643 9,9 1 987 0,3 694 022
Ardealulde Nord 151 125 5,9 47 357 1,8 46 492 1,8 2 960 0,1 2 577 260
Teritorii de Sud 14 212 1,4 3 857 0,4 338 * 47 * 1 030 027

0) Sub 0,10/a.

www.dacoromanica.ro
NOTE GENERALE
Inaintata tiparului la inceputul lui Ianuarie 1945, prezenta lucrare
a fost completata pana, in momentul aparitiei ei, in hmie 1945, in
masura in care acest lucru a fost posibil din punct de vedere tipo-
grafic, cu datele extrase din situatiunile publicate de Institutul Central
de Statisticrt in tot acest rastimp.
Care finele anului 1943, Institutul Central de Statistica a tiparit
Inclicatorul localittitilor din Romania, volum in care sunt publicate
pentru prima oara, cifre oficiale cu privire la recensamantul din 1930,
astfel incat intreaga populatie a trtrii este aratata, in cadrul acelorasi
impartiri ,si unitati administrative, la cele doua recensaminte.
Prin preciziunile pe care le cuprincle Indicatorul, se poate dease-
menea identifica populatia Romniei in frontierele ei actuale, ca si
populatia Basarabiei. Bucovinei de Nord si a regiumi Herta, incor-
porate la U. R. S. S.. ceeace prezinta un interes deosebit pentru sta-
bilirea numarului populatiei evreesti din zona deportrtrilor masive. Pe
baza acestor indicatiuni au putut fi prelucrate datele referitoare la
populatia evreeasca in regiunile ce ne intereseaza, tinandu-se seams
de situatiile cuprinse in vol. II al recensamantului din 1930.
Daca pentru intreaga populatia a tarii, rezultatele recenstimantului
din 1941, au fost extrase din Indicatorul localitatilor mai sus amintit,
datele corespunzatoare pentru populatia evreeasca la acelas recensa-
Whit, pe provincii si judete. au fost gasite de noi numai intr'o si-
tuatie aflata, in arhiva C. E. R., ele nefiind Inca publicate de Institutul
Central de Statisica. Intrucat datele cuprinse in aceste documente se
refereau si la populatia totalrt si corespundeau cu cele din Indicatorul
publicat in 1943, s'a considerat c i cele pentru populatia evreeasca
sunt corespunzatoare acelorasi despuieri. Fata, de rezultatul initial
global privind numarul populatiei evreesti in frontierele Romaniei in
1941 la recensamantul din Aprilie in acelas an, care a stabilit cifra
de 302.090 evrei. cifra indicata in documentele mentionate este mai
mare si anume de 314.859. Provenienta acestei diferente nu ne este
Inca pe deplin imuriti, deoarece nici pana astazi n'au fost publi-
cate de Institutul Central de Statistica, rezultatele detahate referi-
toare la populatia evreeasca. Cifrele publicate in Nr. 3 al Comunicdrilor
Satistice aparute la 15 Februarie 1945 arata, ca in Bucuresti erau
la recensamantul din 1941 102.018 evrei, potrivit originei etnice"

www.dacoromanica.ro
122 NOTE GENERALE

(98.545 mozaici), iar cele publicate in aceasta lucrare arata, la aceea$


data 101.806 evrei in Ilfov (adica aproape in intregime in Bucure$ti).
Intrucat cifrele folosite sunt foarte apropiate de rezultatele publicate
numai pentru Bucuresti (unde dealtfel se afla o treime din populatia
evreeasca a tdrii), putem considera c i celelalte situatiuni sunt
semnificative, mai ales ca ele se apropie de rezultatele recensamantului
din 1942 in regiunile unde n'au fost deportari masive sau masacre.
In cursul tiparirii acestei lucrari, in afara celor opt numere de Co-
municari Statistice publicate de Institutul Central de Statistica, au
mai aparut inteun volum $i rezultatele recensamantului general al
Romaniei din 6 Aprilie 1941 (date sumare provizorii). Volumul cu-
prinde raspandirea populatiei la 6 Aprilie 1941 pe localitati $i repar-
ti zarea ei dupa originea etnica. Cum o rubrica privitoare la populatia
de origine etnica evreeasca este inexistenta, cifrele publicate de noi
cu referire la aceasta populatie, au ramas cele extrase din documen-
tele comunicate la C. E. R In ceeace priveste rezultatele pentru in-
treaga populatie a tarii in 1941, desprinse din Indicatorul localitatilor
aparut in 1943, situatiunile publicate in 1945 de aceea$ sursa, pre-
zinta oarecari schimbari, lipsite insa de vreo semnificatie speciala.
Astfel, rezultatul recensamantului din 1941 pentru Romania in fron-
tierele ei actuale fiira Ardealul de Nord, este, dupa datele recent pu-
blicate, de 13.535.757 locuitori, fag de 13.538.102 locuitori, potrivit
datelor prelucrate dupa Indicatorul localitatilor $i folosite in prezenta
lucrare.
Intrucdt materialul nou apdrut in cursul tipdririi acestei lucrtiri
a fost folosit in mare mdmrd, s'a ajuns la situatia de a se face mo-
dificdri chiar in timpul reviziei. Astfel, din lipsa posibilitdtii undi
eoalculdri sistematice a tablourilor, eau strecurctt unele erori, care
urmeazd a fi corectate, dupd indicatiile Erratei, inainte ca cifrele pre-
zentei lucrj sit fie folosite.

www.dacoromanica.ro
ERR A TA
Pagi na SPECIFICA TIE Corect Greeit
Page .SPECIFICATION Correct Wrong

32 Tutova Mozaici 4 184 4 185


33 Rotnania Densitate 2,6 26
34 Muntenia Evrei 1941 vezi nota din pag. 36.
35 Crisana Evrei 1941 totalul judetului Arad si Iiihor
prezintri o diferentii de 2 unitliti fatil de cifra
Crisanei, potrivit tabloului de bazii.
37 Cahul 203 260 230 260
38 Ghetto GhisinAti . . . 10 096 10 742
39 Zona deportarilor masive de
evrei (in 1930)
39 In total 314 818 314 775
39 a) Bucovina de Sud 36 869 36 826
39 Cealaltii zonn. (in 1930) 292 972 293 015
42 Crisana Evrei 1941 ea la pagina 35
42 Bucovina de Sud (1930) 36 869 36 829
43 Suprafata (Km2) . . . 195 259 195 241
45 Curtea de Arge Populatia
totalii (1930) . . . . . . . 6 809 6 808
46 Hitrlau populatia evreeascrt (1930) 2 032 2 023
49

52
Cernituti
eascri (1942)
Bucovina de Sud
..... .
populatia evre-
populatia
. . . 16 776 16 779

totalrt (1930). . . . . . . . . 338 146 338 164


52 II. In restul teritoriului popu-
latia totalrt (1941) 3 231 516 3 231 498
53 Banat urban (1942) 13 946 13 949
57 Evrei decese (1937) 10 048 4 978
57 Evrei nasteri (1938) 10 039 10 093
62 Cifre absolute femei . . . . 896 898
72 Procente femei 50 54 ani . . 3,18 3,08
La pag. 25 : In 1910, in Ardealul de Nord erau 2 185 546 locuitori
dintre care 134 225 evrei, adicii 6,10/o din populatia respectivrt.
La pag. 50 : Potrivit ultimelor situatiuni publicate cu referire la re-
censlimttntul maghiar din 1941, in oraqul Nrisliud erau 3 206 locuitori i
deci oraele din Ardealul de Nord aveau o populatie totalii de 509 405
locuitori.

www.dacoromanica.ro
CUPR 1 NIS
Pag.
CUVANT INTSODUC nv 1
EVREII IN STATISTICA INTERNATIONAL(
Numarul evreilor pe tari i populatia totall a tarilor respective la inceputul razboiului . 17

........
Numarul evreilor pe Continente 23
Vitalitatea populatioi evreeeti i musulmane in Palestina 57
Natalitatea, mortalitatea i excedentul la populatia evreeasca i musulman a Pa-
lestinei ....
Populatia evreeasca In Ungaria, pe teritorii, la recensilmantul maghiar din 1941
60

religie, neam, limba materna 120

STATISTICA EIREILOR DIN ROMANIA


Populatia evreeasca ei Intreaga populatie la diverse recensaminte In Romania. . 24
Populatia evreeasca la recensamantul din 1889 ei 1912 26
Populatia evreeasca in teritoriile detaeate ei in Romania, dupii cedarile din 1940
religie, neam I limba materna idie prelucrare dupa datele recensarnan-
tului din 1930 28
Densitatea populatiei evreeeti i totale in 1930 33
Populatia evreeasca ei totala la recensamantul din 6 Aprilie 1941 Comparatie cu
recensdmantul din 29 Decemvrie 1930 34
Populatia evreeascii i totala Ia Tnventarierea Basarabiei si Bucovinei do Nord, In
August Septemvrie 1941. 37
Evrei internati in ghettouri i lagare in 1941. 38
Populatia evreeasch si totala pe teritoriul Rominiel dela sfareitul anului 1941. . 38
Populatia evreeascii la recensamfintul din 1942, 1941 el 1930 Cifre absolute yi
procente fatii de populatia totalS 39
Densitatea populatiei evreeeti i totale in 1942, 1941 ei 1930 43
Populatia evreeasca i totala In oralele Romaniei 44
Tablouri recapitulative:
1. Populatia evreeasca i totalli pe provincii 52
2. E'opulatia evreeascii urbana i rurala pe proviucii 53
3. Intreaga populatie urbanii i rurala pe provincii 54
Vitalitatea populatiei evreeeti i totale in Romania 1900 1943 56
Natalitatea, mortalitatea i excedentul la populatia evreeasca i totalli a Romfiniei
1900 1943 59

www.dacoromanica.ro
CUPRINS 125

Peg.
Populatia evreeascg pe sexe in 1942 62
Marimea gospodgriilor evreesti in 1942 65
Populatia evreeaseg pe sexe i grupe de vArstii in 1942 68
Populatia evreeascg pe vAxste i sexe in 1942 70
Numgrul populatiei evreesti stiutoare de carte si procentul analfabetilor, in 1942 76
Populatia evreeascg stiutoare de carte, dupg gradul de instructie, in 1942 . . 79
Populatia evreessa dupg stare civilg, pe sexe, in 1942 82
Evolulia casgtoriilor la populgia evreeascl i totalg a Rom Inlet, 1930 1943 . 85
Baportul intre cilsgtorii i divorturi 86
Casgtoriile mixte dupg neamul sotilor neevrei, potrivit inregistritrilor din 1942 . 88
Cgsgtoriile mixte in Iiinta i des/Acute, potrivit inregistarilor din 1942 89
Copii rezultati din cgsgtoriile mixte inregistrate In 1942 91
Botezatii evrei dupg rough i data botezului, potrivit inregistrgrilor din 1942 . . . 93
Botezatii evrei fall. de totalul evreilor i dupii data botezului, potrivit Inregistrarilor
din 1942 94
Populatia evreeaseg i totalg a Ronigniei, activg i pasivg In profesiuni, in 1912
sl 1930 97
Populatia evreeasca activg i pasivii in profesiuni In 1942 98
Profesionistii evrei ocupati i Fara ocupatie in 1942, pe categoril de profesium, dupg
sex date generale 101
1. Profesionistii evrei, dupg categoriile de profesiuni declarate, cu sau /erg ocupatie
in 1942. 103
2. Profesionistii evrei ocupati in profesiuni, dupil categoriile de profesiuni declarate
in 1942. 105
3. Profesionistii evrei fIrg ocupatie in profesiuni, in 1942, dupl categoriile de pro-
fesiuni in care au declarat a fi activat 107
Medic II evret fatri de totalul medicifor din Romania la 15 Martie 1941 . . . . . . 109
RaspAndirea populatiei evreesti in 1930 si 1942 ii a gospodgriilor evreesti in 1942,
pe provincii, judge, medii i orase 111
Bunurile expropriate dela evrei i trecute In patrimoniul Statului in 1940 1944 . 118
Situatia numericg a evreilor deportati in vista in Transnistria, in Martie 1943 . . 120
NOTE GENERALE 121
ERRATA 123
GRAFICE
pag. 16, 58, 61, 64, 67, 69, 15, 78, 81, 87, 92, 96, 100.

www.dacoromanica.ro
CONTENS Page
INTRODUCTION 8
'THE JEWS IN INTERNATIONAL STATISTICS
Jews in the world by countries and total population of the respective countries
at the beginning of the war 17
Jews in the world by Continents 23
Vitality of Jewish and Moslem population in Palestine 57
Births, Deaths and Excess of Jewish and Moslem population in Palestine . . 60
Jewish population in Hungary, by territories, according to Hungarian 1941 census
religion, nativity (race) and mother tongue 120
STATISTICS AS TO THE JEWS IN ROUMANIA
Jewish population and total population according to various census in Roumania . 24
Jewish population according to census 1899 and 1912 26
Jewish population in yielded territories and in Roumania after the cessions in 1940
religion, nativity, (race) and mother tongue Yiddish according to
1930 census 28
Density of Jewish and total population in 1930 . 33
Jewish and total population according to the census of the 6th April 1941 Com-
. parison with the census of the 29th December 1930 34
Jewish and total population at the Inventory of Bessarabia and Northern Buco-
vina in August Soptembei 1941 37
-Jews interned in ghettoes and concentration camps in 1941 38
Jewish and total population in the Roumanian territory at the end of 1941. . . 38
Jewish population according to the census in 1942, 1941 and 1930 Actual num-
bers and percentages re. the total population 39
Density of Jewish and total population in 1942, 1941 and 1930 43
Jewish and total population in Roumanian towns 44
Recapitulation tabels :
1. Jewish and total population by provinces . 52
2. Urban and rural Jewish population by provinces 53
3. Urban and rural total population by provinces 54
Vitality of Jowish and total population in Roumania, 1900-1943 56

www.dacoromanica.ro
CON TENR 127

Page
Births, Deaths and Excess of Jewish and total population in Roumania, 1900-1943 59
Jewish population according to sex, in 1942 62
Size of Jewish households in 1942 65
Jewish population according to sex and age groups in 1942 sa
Jewish population according to age and sex in 1942 70
Number of literates and percentage of illiterates in the Jewish population, 1942 76
Jewish literate population according to the school instruction in 1942 79
Jewish population by marital condition, according to sex, in 1942 82
Evolution of marriages of Jewish and total population in Roumania, 1900-1943 85
Mixed marriages, according to the nativity of non-Jewish husbands, by the regi-
strations in 1942 88
Mixed marriages, existing and loosened, according to the registrations in 1942 . 89
Offsprings of mixed marriages registrated in 1942 91
Baptised Jews, according to religions and date of baptising, by the registrations
in 1942 93
Baptised Jews re. the total number of Jews and according to the date of bapti-
sing, by registrations in 1942 94
Jewish and total population of Roumania, active and passive in professions 1912
and 1930 97
Jewish population active and passive in professions in 1942 98
Jewish professionals, occupied and out of work in 1942, by categories of professions,
according to sex general situation 101
1. Jewish professionals according to categories of declared professions, occupied
or out of work in 1942. 103
2. Jewish professionals, occupied in professions, aecording to the categories of
professions declared in 1942 105
3. Jewish professionals, out of work in professions, in 1942 according to the cate-
gories of professions they declared to have worked in 107
Jewish physicians re. the total number of physicians on the 15th of March 1941. 109
Dispersion of the Jewish population in 1930 and 1942 and of the Jewish households
in 1942, by provinces, districts, areas and towns 111
Expropriated Jewish properties and passed into the patrimony of State, 1940-1944 118
Number of deported Jews in life in Transnistria, March 1943_ 120
ERRATA. . . 123
GRAPHICS:
pag. 16, 58, 61, 64, 67, 69, 75, 78, 81, 87, 92, 96, 100.

www.dacoromanica.ro
S'au tiprit din aceast
lucrare 200 exemplare
pe [Artie specialA, nume-
rotate dela 1 200

Exemplar Nr.1 2 4

www.dacoromanica.ro
TIPOGRAPIA CURTII REGALE
F. GOBL FII s. A.
Bueureeti Strada Roma, No. 19
Reg. Com, Nr. 449/932

at; E
www.dacoromanica.ro