Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti

Adresa postala: bacesti,jud.vaslui, Localitatea: Bacesti, Cod postal: 737050, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Beraru, Tel. +40 0235458666, Email:
office@centrul-medico-social-bacesti.ro, camsbacesti@yahoo.com, Fax: +40 0235458666, Adresa internet (URL): www.centrul-medico-social-bacesti.ro,
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.elicitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Institutie publica

Activitate (Activitati)
- Protectie sociala

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-12-2016 11:21 Pagina 1/6


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reparatie capitala si extindere corp administrativ

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Centrul de Asistenta Medico Sociala Bacesti, com. Bacesti, jud. Vaslui

Codul NUTS: RO216 - Vaslui

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Corpul de cladire studiat face parte dintr-un ansamblu de constructii ce apartin Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bacesti din comuna
Bacesti, jud. Vaslui. Se propune reabilitarea cladirii foste dispensar ce apartine Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bacesti,
transformarea ei in cladire de birouri pentru administratia centrului, cladire ce va suporta lucrari de consolidare, reparatie capitala si
extindere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia de lucrari de reparati capitala si extindere corp administrativ
Valoarea estimata a contractului este de 852.249 lei, exclusiv TVA, din care:
- Valoarea lucrarilor: 844.709 lei;
- organizare de santier: 7.540 lei,
Valoarea estimata fara TVA: 852,249.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de 8.522,49 lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu
prevederile art.35 din Hot.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acorduilui cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de participare se constituie prin virament
bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in
situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Daca garantia se va face prin virament bancar, transferul va fi
efectuat in contul Autoritatii contractante - CUI 16385442,cont.RO30TREZ65921G365000XXXX deschis la Trezoreria Negresti, jud.
Vaslui.Mod de prezentare:dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si
ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora
limita de depunere a ofertelor si va fi insotita de traducere autorizata in limba ramana. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este
de 120 zile conf. art. 35 alin (3) lit b) din HG 395/2016.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,de catre toti candidatii selectati conform art 196 din LG 98/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-12-2016 11:21 Pagina 2/6


Fisa de date
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului: 10% din valoarea fara TVA a contractului.
Modalitatea de constituire: in oricare din formele prevazute la art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, contractantul avand
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri bugetare.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

Legea privind achizitiile nr. 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Legea privind concesiunile si lucrarile concesiunile de
servicii nr. 100/2016; Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
sectoriale de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru functionarea Consiliului National de solutionare a
Contestatiilor nr. 101/2016. Hotararea 395/2016; Ordinul 1792/2002; DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A
CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE Celelalte reglementari si acte
normative comunitare si nationale aplicabile www.anap.gov.ro.Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si comnpletarile
la zi.Prezenta enumerare nu este limitativa.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165,167 din legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor ptr. etapa a 2
a procedurii de atribuire art 196 (2) din LG 98/2016. Aceste documente pot fi:
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget
local, buget de stat) la momentul prezentarii.Acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII
ACESTORA.
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC/ actul constitutiv
- Dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin
(2), art 167 alin(2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz
2. Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
-Completarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60(evitarea conflictului de interese) din Legea nr.
98/2016- formularul 1 n original- semnat si stampilat;
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii persoane juridice straine
Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice straine (ofertantii straini) vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de
autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor RESTANTE de plata a
impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local,la momentul prezentari, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta ( art 168 alin 3 din
Legea 98/2016)
Documentatia in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere autorizata in limba ramana.
Nota: Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Briscaru Ion director, Bodroghina Romeo contabil sef, Liteanu
Oana jurist.
1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2.Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv n care se va
materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE,
respectiv certificat constatator emis de ONRC, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante,de catre toti candidatii selectati conform art 196 din LG 98/2016.Documentatia in alta limba decat romana va fi prezentata in
original si va fi insotita de traducere autorizata in limba romana

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-12-2016 11:21 Pagina 3/6


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


5742

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-12-2016 11:21 Pagina 4/6


Fisa de date
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute n caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde :
1.Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execu?ie) pentru realizarea lucrarilor;
b) resurse (personal ?i instala?ii/echipamente)
c) programul de execu?ie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea ?i derularea n timp a activita?ilor pe care ofertantul propune sa le ndeplineasca pentru
realizarea lucrarilor, n special:
?lucrarile permanente ?i temporare ce urmeaza sa fie executate,
?activita?ile de interfa?are cu lucrarile existente ?i operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea solicitare n caietul de sarcini);
?secven?ierea, derularea n timp ?i durata testelor, cu eviden?ierea clara a activita?ilor incluse n procesele de asigurare, respectiv de
control al calita?ii, conform legisla?iei specifice corespunzatoare obiectului contractului;
?denumirea activita?ilor ?i sub-activita?ilor aferente, durata acestora, cu eviden?ierea punctelor cheie (jaloanele) n execu?ia contractului;
?drumul critic clar identificat n planificarea activita?ilor.
2. Listele cu cantita?ile de lucrari, fi?ele tehnice ?i formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de ?
antier.
3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj ?i transport;
4. Declara?ia privind termenul de garan?ie acordat lucrarilor executate.
5. Prezentarea modalita?ii de asigurare a accesului la speciali?tii necesari ?i obligatorii n vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerin?elor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse n obiectul contractului, n conformitate cu prevederile Legii 10/1995 ?i a
altor legi incidente.
Se vor respecta condi?iile de mediu, sociale ?i cu privire la rela?iile de munca pe toata durata de ndeplinire a contractului de lucrari. Se va
solicita prezentarea unei declara?ii n acest sens. n cazul unei asocieri, aceasta declara?ie va fi asumata de to?ii membri
asocierii.Declaratie referitoare la obligatiile relevante din domenille mediului, social si al relatiilor de munca.Institutiile competente de la care
operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si
acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica :
- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor : www.mediu.ro;
- Ministerul Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice : www.muncii.ro;
- Inspectia muncii : www.inspectum.ro.
n cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi prezentata n numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul trebuie sa prezinte :
- Formularul de oferta;
- Anexa la Formularul de oferta;
- Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrari pe obiecte;
- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectictiv.
Valoarea cheltuielilor pentru indeplinirea contractului se va determina folosind preturile proprii ale ofertantului si volumele de lucrari ce
urmeaza a fi executate stabilite in caietul de sarcini prin Listele de cantitati de lucrari.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract, ceea ce atrage
ncadrarea ofertei n categoria ofertelor inacceptabile.ofertantul va include, n cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de:
- execu?ia categoriilor de lucrari prevazute n listele de cantita?i, ntocmirea instruc?iunilor de ntre?inere ?i exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum ?i cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor
- procurarea, transportul, depozitarea ?i punerea n opera a materialelor ?i echipamentelor necesare func?ionarii obiectului contractului,
conform cerin?elor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va con?ine, pe lnga formularul de oferta, ?i centralizatorul cu lucrarile executate de asocia?i, subcontractan?i
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor :
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele oferta;
- lista cu cantita?i de utilaje ?i echipamente tehnologice, inclusiv dotari
- fi?ele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice
- listele cu cantita?i de lucrari pentru construc?ii provizorii organizare de ?antier.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua n calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care
le implica ndeplinirea obliga?iilor contractuale, precum ?i marja de profit.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfa?urata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obliga?ia sa se
nregistreze n Sistemul Electronic al Achizi?iilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.
AC accepta numai ofertele depuse online n SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.
DUAE completat cu informa?iile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica ?i propunerea
financiara vor fi transmise n format electronic / prin mijloace electronice.
Nota:
Autoritatea contractanta utilizeaza una dintre op?iunile prevazute n Notificarea ANAP nr. 237/2016 referitoare la modul n care poate fi
generat DUAE, n vederea ata?arii acestuia, completat n corela?ie cu cerin?ele din fi?a de date a achizi?iei, ca parte a documenta?iei de
atribuire, indicnd, totodata, operatorilor economici modul n care trebuie accesat ?i completat.
Documentele precizate mai sus, respectiv fi?ierele care vor fi ncarcate n SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa a reprezentantului legal/mputernicit al operatorului economic n func?ie de calitatea acestuia asociat/ter?/subcontractant.
Formularul de contract se va depune nso?it de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor
accepta numai n masura n care acestea nu vor fi n mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.
! Pre?ul se cripteaza, iar documentele ce con?in elemente de pre? se semnaleaza corespunzator.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-12-2016 11:21 Pagina 5/6


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro. Toate
raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http://www.e-
licitatie.ro.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante,de catre toti candidatii selectati . In vederea completarii DUAE operatorii economici interesati vor accesa urmatorul link
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi
egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea , in vederea departajarii acestora NOTA! In Documentatia de atribuire orice referiri la
origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o de fabricatie, norme, standarde,
calificari, autorizari, atestari, certificari etc., vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea sau echivalent.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire ncarcate n SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru,
aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de
semnatura electronica);
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor nregistra n SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand n vedere termenele
de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din Legea nr.98/2016
Operatorul economic interesat de procedura de achizi?ie solicita clarificari sau informa?ii suplimentare n legatura cu documenta?ia de
atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pna la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor prin
accesarea sec?iunii dedicate ntrebari din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate n desfa?urare;
Accesarea sec?iunii ntrebari va conduce la direc?ionarea operatorului economic n lista ntrebarilor, care cuprinde att solicitarile de
clarificare adresate de catre operatorul curent, ct ?i toate ntrebarile altor participan?i la procedura de achizi?ie la care autoritatea/entitatea
contractanta a oferit raspunsul;Se va avea n vedere ncarcarea tuturor documentelor aferente documenta?iei transmise, semnate cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de atac: Legea nr. 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul de Asistenta Medico Sociala

Adresa postala: str. Principala, nr.1 comuna Bacesti, jud. Vaslui, Localitatea: Bacesti, Cod postal: 737050, Romania, Tel. +40 235458666, Email:
camsbacesti@yahoo.com, Fax: +40 235458666, Adresa internet (URL): www.centrul-medico-social-bacesti.ro,

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-12-2016 11:21 Pagina 6/6