Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA MICLESTI (PRIMARIA)

Adresa postala: com Miclesti jud. Vaslui, Localitatea: Miclesti, Cod postal: 737360, Romania, Punct(e) de contact: Bursuc Gheorghe, Tel. +40 235348135,
In atentia: Bursuc Gheorghe, Email: contact@primariamiclesti.ro, primar@primariamiclesti.ro, Fax: +40 235348195, Adresa internet (URL):
www.primariamiclesti.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-01-2017 13:29 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Alimentare cu apa in satul Chircesti (Trupurile Chircesti Vale, Chircesti Velnita si Chircesti Deal), comuna Miclesti

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Satul Chircesti (Trupurile Chircesti Vale, Chircesti Velnita si Chircesti Deal), comuna Miclesti, judetul Vaslui,
Romania
Codul NUTS: RO216 - Vaslui

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Investitia Alimentare cu apa in satul Chircesti (Trupurile Chircesti Vale, Chircesti Velnita si Chircesti Deal), comuna Miclesti cuprinde :
- Sursa de apa - front de captare cu 2 puturi forate de adancime h = 100m fiecare. Fiecare put va fi echipat cu pompa submersibila.
- Conducta de legatura intre puturi are lungimea de 250 m si va prelua apa din cele 2 popmpe de put.
- Conducta de aductiune a apei brute de la puturi la statia de tratare - lungimea conductei este de 1123 m.
- Statia de tratare a apei brute captate din puturi,
- Grup de pompare, cu rolul de pompare a apei potabile de la statia de tratare in rezervorul de inmagazinare.
- Conducta de aductiune de la statia de tratare la rezervor cu lungimea de 738 m.
- Rezervorul de inmagazinare si de compensare cu volumul de 250 mc.
- Reteaua de distributie este de tip ramificat montata pe trama stradala nesistematizata - lungimea totala de 8 457 m. Pe conducte se vor
instala hidranti pentru stingerea incendiilor.
- Asigurarea utilitatilor la obiectiv cuprinde:
1. Drum tehnologic de acces la puturi - lungime de 150 m.
2. Drum tehnologic de acces la Rezervorul de inmagazinare - lungime de 220m.
3. Acces si pltforma de intoarcere la incintele puturilor si la incinta rezervorului de inmagazinare, in total 400 mp.
4.Imprejmuiri la cele 4 incinte de gosopodarire a apelor: 2 puturi, statie de tratare, rezevor de inmagazinare, in total 430 ml.
5. Instalatii electrice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Investitia Alimentare cu apa in satul Chircesti (Trupurile Chircesti Vale, Chircesti Velnita si Chircesti Deal), comuna Miclesti se va realiza in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic atasat prezentei documentatii.
Valoarea estimata fara TVA: 3,468,326.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-01-2017 13:29 Pagina 2/8


Fisa de date
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 30000 lei.
Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.
395/2016. Garantia de participare poate fi constituita si n alta moneda dect lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii
anuntului de participare. Garantia de participare trebuie sa fie valabila pana la data limita de valabilitate a ofertei, inclusiv, stabilita in anuntul
de participare din SEAP. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de
catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 2 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii
prevederilor art. 36 alin. (2) (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Daca garantia se constituie prin virament
bancar, transferul va fi efectuat n contul Autoritatii Contractante COMUNA MICLESTI, cod fiscal 3337605, cont
RO32TREZ24A705000203030X, deschis la Trezoreria Vaslui. Garantia de participare emisa n alta limba dect romna va fi prezentata
nsotita de traducerea autorizata n limba romna. Documentele de consituire a garantiei de participare se vor depune n SEAP pana la data
limita de depunere a ofertelor, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Garantia de buna executie se constituie n cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului.
Modalitatea de constituire: in oricare din formele prevazute la art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul obligatia de a
deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent n administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant n contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.
Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre ofertantul castigator nainte de semnarea contractului.
Garantia de buna executie se constituie n termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul National de Dezvoltare Locala.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) HG nr. 395/2016
Orice alte acte normative relative la obiectul caietului de sarcini.
Prin legislatia mentionata se ntelege legislatia cu modificarile si completarile la zi. Prezenta enumerare nu este limitativa.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la art.164,165, 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.
(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele ce detin functii de decizie n cadrul autoritatii n ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt
urmatoarele:
Agafitei Dorul Inelus,Topale Traian, Carmaciu Viorel, Agafitei Valentina, Bursuc Gheorghe,Carp Petru ,Butnaru Ludov,Chiscop Florin,Cozma
Vasile,Gorgan Vasile,Huhurez Valerica,Mihai Vasile,Nica Fanica,Pinzaru Neculai,Serban Nicolae ,Bahrim Stefan

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-01-2017 13:29 Pagina 3/8


Fisa de date
Ofertantul/ofertantul asociat trebuie sa faca dovada ca este legal constituit, are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: se completeaza DUAE.
La solicitarea autoritatii contractante, nainte de a fi declarat cstigator, ofertantul clasat pe primul loc n clasamentul intermediar ntocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta:
1. Pentru persoanele fizice ori juridice romne
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte activitatile autorizate,
conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, respectiv codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului (construirea unui sistem de
alimentare cu apa) trebuie sa aiba corespondent n codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC, iar activitatea trebuie sa fie
autorizata la tert/beneficiar/in afara sediului. Documentele solitate se vor prezenta n oricare din formele original/copie legalizata/ copie
lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
2. Pentru persoanele fizice ori juridice straine
- documente care dovedesc o forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de
rezidenta a operatorului economic.
- Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic n curs. Documentele se
prezinta n original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si vor fi nsotite de traducerea autorizata n limba
romna.
NOTA:
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul depunerii documentului.
Daca exista inceritudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala/ capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a unui
operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si
de la autoritatile competente care pot furniza informatiile in acest sens.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere , cerinta privind obiectul de activitate trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte
pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Indeplinirea acestei cerinte nu poate sa faca obiectul unei sustineri acordate de un tert.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-01-2017 13:29 Pagina 4/8


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita Se completeaza DUAE.
de depunere a ofertelor, mentionat in anuntul de participare simplificat, a Documentele justificative solicitate, pentru a proba ndeplinirea
executat si a dus la bun sfarsit, in baza unuia sau a mai multor contracte, celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie
lucrari de constructii/extindere/modernizare de sisteme de alimentare cu prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
apa ori lucrari similare, care au impus pozarea de conducte subterane, fie ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la
ele de aductiune, de distributie ori de alte lucrari de constructii a proiectelor finalizarea evaluarii ofertelor.
utilitare pentru fluide, in La solicitarea autoritatii contractante, nainte de a fi declarat
valoare cumulata de cel putin 3.400.000,00 lei, fara TVA. cstigator, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta:
Nota: - certificate/documente, emise sau contrasemnate de
1. Prin lucrari duse la bun sfarsit intelegem: beneficiarul/benefeciarii lucrarilor, care sa ateste faptul ca
- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt nsotite de proces-verbal de lucrarile au fost executate n conformitate cu normele
receptie ntocmit n conformitate cu prevederile legale si tehnice din profesionale n domeniu si ca au fost duse la bun sfrsit si din
domeniul din care face parte obiectul contractului; care sa rezulte: denumirea contractului, beneficiarul, partile
sau contractate, data ncheierii contractului, obiectul, cantitatea si
- lucrari receptionate nsotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau - durata contractului.
lucrari receptionate nsotite de proces-verbal de receptie finala. Aceste documente pot fi:
2. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data - procesul-verbal de receptie
termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor /
decalari ale termenului prevazut in anuntul de participare. proces verbal pe obiect ntocmite n conditiile actelor normative
care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca
lucrarile au fost executate n conformitate cu normele legale n
domeniu si ca au fost duse la bun sfrsit si/sau alte documente
din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea
(indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada
(inclusiv data ncheierii contractului) si locul executiei lucrarilor.
n cazul n care ofertantul si demonstreaza experienta similara
invocnd si sustinerea acordata de catre o alta persoana, acesta
va completa in DUAE informa?iile cu privire la existen?a unei
sus?ineri de ter?a parte, inclusiv masurile avute n vedere de
acesta pentru a accesa n orice moment resursele necesare, la
care se ata?eaza DUAE ?i angajamentul ferm ale ter?ului sus?
inator/angajamentele ferme ale ter?ilor sus?inatori, care vor fi
prezentate la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in
angajamente urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I n
clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor
tert/terti pentru maximum 50% din cerinta privind experienta
similara. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle
n situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art. 164, art. 165 si art 167 din Legea
98/2016. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte
conditiile specifice prevazute la art. 182 din Legea 98/2016.
Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura
sustinerea ndeplineste/ndeplinesc criteriile relevante privind
capacitatea capacitatea tehnica si/sau profesionala nu se
ncadreaza n motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si
167. Daca tertul/tertii nu ndeplineste/ndeplinesc criteriile
relevante privind capacitatea tehnica sau se ncadreaza n unul
dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167,
autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul
economic sa nlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca
acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.
Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va
folosi pentru conversie cursul mediu de schimb leu/alta valuta
comunicat de catre BNR pentru anul in care lucrarile similare au
fost executate/receptionate.
Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta n
imba de origine - in copie, respectiv n traducere autorizata in
original.
Informatii privind subcontractarea. Daca este cazul, ofertantul are obligatia Completarea DUAE.
de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le n cazul n care ofertantul utilizeaza capacitatile
subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi ndeplinit de subcontractantului/ subcontractantilor pentru a ndeplini criteriile
subcontractanti si datele de recunoastere a subcontractantilor propusi. de calificare, se va prezenta cte un formular DUAE separat si
Informatii necesare: -Declaratie privind partea/partile din contract care sunt un acord de subcontractare pentru fiecare dintre respectivii
indeplinite de subcontractant si specializarea acestora. Documentele se subcontractanti. Acordul de subcontractare se va prezenta odata
prezinta n original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa cu DUAE la data limita de depunere a ofertelor.
caz. Documentele justificative solicitate, pentru a proba ndeplinirea
celor asumate prin acord si prin completarea DUAE, urmeaza sa
fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind asocierea (daca este cazul). n cazul n care oferta este Completarea DUAE.
depusa de un grup de operatori, aceasta va cuprinde si acordul de asociere In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de
n care va fi nominalizat liderul asocierii, confirmat prin scrisori de catre fiecare operator economic in parte. Acordul de asociere se
mputernicire din partea tuturor asociatilor, proportia din contract care revine va prezenta odata cu DUAE la data limita de depunere a
fiecarui asociat n parte precum si faptul ca liderul asociatiei este resposabil ofertelor.
cu executia contractului inclusiv platile. Informatii necesare: -Acordul de Documentele justificative solicitate, pentru a proba ndeplinirea
asociere. n cazul ofertei declarate cstigatoare, la ncheierea contractului celor asumate prin acord si prin completarea DUAE , urmeaza
de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
legalizarea acordului de asociere. Documentele se prezinta n original, copie catre ofertantul clasat pe locul I n clasamentul intermediar
legalizata sau copie conforma cu originalul, dupa caz. ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-01-2017 13:29 Pagina 5/8


Fisa de date
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


62/10.01.2017

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-01-2017 13:29 Pagina 6/8


Fisa de date
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa
reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va contine :
1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execu?ie) pentru realizarea lucrarilor - Formular nr.7;
b) resurse (personal ?i instala?ii/echipamente) - Formular nr.8;
c) programul de execu?ie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea ?i derularea n timp a activita?ilor pe care ofertantul propune sa le ndeplineasca pentru
realizarea lucrarilor, n special:
- lucrarile permanente ?i temporare ce urmeaza sa fie executate,
- activita?ile de interfa?are cu lucrarile existente ?i operarea acestora, dupa caz (daca este inclusa asemenea solicitare n caietul de sarcini);
- secven?ierea, derularea n timp ?i durata testelor, cu eviden?ierea clara a activita?ilor incluse n procesele de asigurare, respectiv de
control al calita?ii, conform legisla?iei specifice corespunzatoare obiectului contractului;
- denumirea activita?ilor ?i sub-activita?ilor aferente, durata acestora, cu eviden?ierea punctelor cheie (jaloanele) n execu?ia contractului;
- drumul critic clar identificat n planificarea activita?ilor.
2. Listele cu cantita?ile de lucrari, fi?ele tehnice ?i formularele completate conform caietului de sarcini;
3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj ?i transport;
4. Declara?ia privind termenul de garan?ie acordat lucrarilor executate.
5. Prezentarea modalita?ii de asigurare a accesului la speciali?tii necesari ?i obligatorii n vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerin?elor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse n obiectul contractului, n conformitate cu prevederile Legii 10/1995 ?i a
altor legi incidente.
6. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale - Formularul 9. n cazul unei asocieri, aceasta declara?ie va fi asumata de to?ii membri
asocierii. Autoritatea contractanta a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sa si le insuseasca la depunerea
ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertantii au dreptul sa propuna amendamente odata cu oferta, privind modificarea Clauzelor
contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractanta. Propunerile ofertantilor de modificare a clauzelor contractuale specifice
pe care le-a stabilit autoritatea contractanta n cadrul documentatiei de atribuire, trebuie sa nu fie n mod evident dezavantajoase pentru
aceasta din urma.
7. Declaratie referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca - Formularul 10. n cazul unei asocieri,
aceasta declara?ie va fi asumata de to?ii membri asocierii. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile obligatorii n domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul
Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale n aceste domenii,
care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica:
a) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor: www.mmediu.ro
b) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
c) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vrstnice: www.mmuncii.ro
d) Inspectia muncii : http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare n contract, ceea ce atrage
ncadrarea ofertei n categoria ofertelor inacceptabile.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua n calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care
le implica ndeplinirea obliga?iilor contractuale, precum ?i marja de profit.
Ofertantul va include, n cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de:
- execu?ia categoriilor de lucrari prevazute n listele de cantita?i, ntocmirea instruc?iunilor de ntre?inere ?i exploatare;
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum ?i cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor;
- procurarea, transportul, depozitarea ?i punerea n opera a materialelor ?i echipamentelor necesare func?ionarii obiectului contractului,
conform cerin?elor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va con?ine, pe lnga formularul de oferta (Formularul 11) ?i centralizatorul cu lucrarile executate de asocia?i,
subcontractan?i.
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr.
863/2008:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele oferta;
- lista cu cantita?i de utilaje ?i echipamente tehnologice, inclusiv dotari
- fi?ele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta se transmite mpreuna cu:
Scrisoarea de naintare - Formularul 1;
Garantie pentru participare - Formularul 2;
mputernicire - Formularil 3 si copie Carte de Identitate a mputernicitului.
Documentele care nsotesc oferta se vor depune Online in SEAP.
Ofertele trebuie sa contina toate documentele si informatiile solicitate.
Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul
Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se
depune oferta este www.e-licitatie.ro. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire,
propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice. Modalitatea prin care se poate
accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, este prin accesarea urmatorului link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele incarcate in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului
legal/imputernicit al ofertantului.
Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.
Operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Avand in vedere prevederile art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie sa indice in cuprinsul acesteia care informatii
din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuala.
NOTA!
In Documentatia de atribuire orice referiri la un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu, la marci, brevete, tipuri, la o
origine sau la o productie specifica, norme, standarde, certificare, autorizare etc., vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea sau
echivalent.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-01-2017 13:29 Pagina 7/8


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro. Toate
raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http://www.e-licitatie.ro. In
cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in
vederea departajarii acestora.
DUAE (Document Unic de Achizitie European) este o declaratie pe propria raspundere care poate fi completata on-line la adresa de internet
dedicata: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Ghidul de utilizare al DUAE este disponibil la adresa de internet
www.anap.gov.ro - Notificarea nr. 240 din data de 28.06.2016.
Operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire, on-line prin intermediul SEAP dupa ce se inscriu in procedura la
rubrica Intrebari.
Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP,
atasat anuntului de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-
licitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA MICLESTI

Adresa postala: Primaria comunei Miclesti, localitatea Miclesti, comuna Miclesti, judetul Vaslui, Localitatea: Miclesti, Cod postal: 737360, Romania, Tel.
+40 235348135, Email: contact@primariamiclesti.ro, Fax: +40 235348195, Adresa internet (URL): www.primariamiclesti.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 20-01-2017 13:29 Pagina 8/8