Sunteți pe pagina 1din 20

15 LEI EXEMPLARUL Miereuri, 1.0 Tulle 1929.

Nr. 149.
REGA'AUL R 0 MAN IE1

MONITORUL
PARTEA. Ia
OFIC e s
E EDECIZIUNI MINISTERIALE,
rr
cohunsp,
-:.--_
r
4
_

IURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI,


ANUNTURI JUDICIARE DE INTERES GENERAL. '
'/
, 'if.. < <.
PUBLICATIU . i: .f a Cu Cu.

-
Desbalen - _
PARTEA I-a sau II-a , -

ABONAMENTE parlament.
6 luni
in lei '. ia 'ante
in lei un an 6 luni I 3 luni lunar
jarnaIe:
In t a r A. :

Particulart
I 800 590 540
4N -
NO
Jurnalole Consiliulut do Minlstri pentru acordarea avantajelor legit
pentru incurajarea industriei'la industrlitsi si fabricanti 1.000
400
--.
Autoritti de Stat, judo; si comune urbane . 1.500 fois Idem, la moseriali li mod tirinegti 800
'100 385 210 Jurnale privitoare la sclumbiri de nume fi incetitoniri
Autorititi comunale rurale
In strilinittate . 5(00 - - - Publicatils
Publicatii pentru schimbarea de nume mal mid de 100 cuvinte .
libera practici profesionali mai mici de 120 cuvinte
. 200
250 -,
15 partea 1-a 20 partea II-a 10 -..
Pretul unul exemplar
din anil trecuti 30 20
Pentru plerderl de acte mai mid de 60 cuvinte
Ceeace trece paste minimele de mai sus pentru autoritliti -
100
1
2
19
. . . narticularl
Atfit abonamontele wit si publicatiile pentru autorititi f i patielllari se Witten antict- Diferite alte publicatiuni pentru autorititi. 9
pat. Ele vor fi Insolite cif; o adresi pentru autorititi si de o fi
cerero timbraa pentru par- 4 particulari . 3
Holdall. Pentru siguranta primir cele trimise cu poste vor recornandate
Alonitoarele noprimite de abonati .trebuesc reclamate in 15 We.
Pentru sumele trimise prin postal, diferentele In plus, dela 100 tel in sus, se vor !impala
Citatil:
Citatiile Curtei de Casette, Curtilor de Apel It Tribunalelor. o66 250
180
--
In 24 ore prin mandat potal, retinindu-se turtle postale si 50 lei ca venit la Stet. Judecitoriilor 4
de hotirnicie
Limuriri: La calculul tarifului cu cuviintul, proscurtirile de cuvinte, grupele de Bilanturl, tabele "0 Hula do hi.o
eitro se vor consider ca cuvinte Intregi.
apare in MonItorul din a treia zi. Taxele foarte
Publicatiunile primite panft la ora 10 dim. vor termene
urgente l urgente sunt suprimate.
Antoritatile sari au de inserat publicatiuni la fixe vor trebui si le trimiti pin& la ora 10 dim., cu douii zile inainte.
pe adresa Monitorul Oficial Bucuresti, 1, Bulevardul Elisabeta, 29.
Toat corespondenta se va trimite
Telegrams: Monitellolal-Buonmiti 1. - Telefon 308/75 - 350/31,

SUMAR: Pagina publleaUe1


Pagina
publicaVoi
5130-5133 23 629, 32.010, 38.459, 41.246, 51.443, 54.148. - Opriri de yard- 5136
Decrete regale toare 5136
5130 7.652, 7.681. - Nuinirl in fanctiuni 5136
Moisten" de interne 72 933. - Detasare 6 .
5130 5136
2 104. - Uniforma jandarmilor 12 358. - Lasare in dispombilitate
5130 5136
Erata Minister?" Afaceritor Strdine
5130 5136
Ministerul Cultelor $i Artelor 41.675. - Numiro in functiune
5130 5136
1.992. - Cedare de teren 5130 Ministeru de Justifie
1.990. - Numiri in comisiunea monumentelor istorice 20 820, 21.274. - Miscare in personalul inchisorilor
5136
Minister?" Agriculturo Domenillor . . . . . . 5130
20.801 ,- Reintegrare In functiune
5136
. 5130 5136
2.211. - Miscare In personalul Casei centrale a improprietaririf 21.273. - Indepartare din serviciu
Ministerui Sndti si Ocrotirilor Social 5130-5131 Msnisterut Sdnateifii $i Ocrotirilor Sociale 5186-5137
2.110. -- Concesiuui de farmacii 5130 -5131 2.231, 70.747. - Numiri in functiuni 5136
5131-5152 513G-5131
Minister?" Inclustriei Comerfului 67.802. - Miscare In personal 5137
1.831, 1 832. - Brevate de inventiuni 5131-5132 67.520. - Delegaivae
2.120. - Numiri in comisiunea interimara a Camerei de comert Iasi. 5132
Ministerul lndustriei $i Comerfului . 5137
Minister?" Instrucflunu
2.082, 2.083, 2.036, 2 087, 2.088, 2.089; 2090,
. 24091, 2:092. - Na-
5132-5133 80.034. - Num're In comitetul
curqti
de directie al Camorei de comert 13a-
5137 .. 5137
. 5132-4133 74.610. - Demisiune
miri i confirmari in invlamantul suporior
5137
Deciziuni ministeriale - 5133 -5138 Ministerul Comunicatiilor
5137
5133-5134 9.658. - Inaintare 5137
Ministerul de interne Ministerul lnstructiunii
6.919, 5 921, 5.923, 5.925, 5.927, 5.929, 5.931, 5.936, 5.938, 5.940. - 90.307.- Delegatiuns
5137
Confirmari de membri de drept cons. jud. Constanta, Braila, Ceta-
tea-Alba, Arges, %slaps, Buzau, Tighina, Alba, Sibiu $ i Ministerut Munch, Cooperafiunif $t Asigurdrilor Sociale 5137-5138
5133-513i 22.697. - Miscare In personalul central si exterior
5137-5138
rental
5134
Minister:" Cultelor $i Artelor
5134 Comunicate.*i circulttri ministeriale . . 5138-5140
26.613. - Intlintare de parohie 5138-5140
Minister?" de Final* 5131-5135 Ministerul Lucraritor Publice
5134 Conditiunile do admitere In scolile de conductori de Incrari public 5138-5140
57.299. - Inaintari in functiunI . . . 5140
174.440, 174.462, 174.463, 174.444. -Lichidari de averi ale supusilor Ministerul CoraunicaPlor 5140
fosti inamici
5131-5135 Taxarea tuicei dug tariful clasei C
5135
176.354. - Numiri In functiuni . 5135 . . . 5140-5141
172.015. - Suspendare din servicia 5135
Anunturi judiciare de interes general
56.515. - Revenire . 5f40
5135 Cereri de naturalizare 5140-5147
Puneri in rotrageri din oficin Citafiunt .
5135-5136 5141
Ministerul Agriculturii $i Donteniilor Mandate judeditoregi
74.309. - Instituirea comisiunei pentru reorganizarea directiunei5135
ca- 5148
5136 swarm partii a 11-a
dastrulu q .

www.digibuc.ro
15130 MONITORUL OFICIAL Nr. 149 10 lulie 1929

DECRETE REGALE ielor i Artelor s5. cedeze In plin pre"- functionarilor publici, aviz dat in
prietate Sf. Episcopii a Vadului, Fe- dinta din 5 Iulie 1929;
MINISTERUL DE INTERNE Pacului i Clujului, parcelele de teren Avnd in vedere prevederile bugetaro
situate in orasul Cluj, calea Doroban- pentru exercitiul financiar 1929 al ace .
MIHAI I, tilor Nr. 29, purtnd numerile topogra- lui departament,
Prin gratia kil Dumnezeu. i vointa fice 1.191[1, 1.191[2, 1.191]3 si 1.192, In virtutea art. 88 din Constitutie,
0.ationalk Rege al Romniei, cari i s'a cedat de Ministerul de Pi- 'Am decretat i decretm:
La toti de fatd viitori, seintitate: nante, in baza jurnalelor Consiliului - Art. I. Se face urmatoarea miscare
Asupra raportului ministrilor NO- de Ministri eu Nr. 631[926 si 796[929, personalul serviciilor centrale din Casa
Stri secretari de Stat la Deparamentele spre a le ced Sf. Episcopii mentionate centrart a improprienririi, pendinte
de Interne si Rksboi sub Nr. 1.538 din cu obligatiunea de a construi pe ele Ministernl Agricniturii i Domeniilor,
1929, fgeut pe baza art. 56, alin. II din un seminar teologic cn internat, 'clupg cum urmean:
;egea jandarmeriei rurale, dreptul de revocare in cazul cnd se va D. $tefan Antonescu, actual inspector
Am decretat i decretiim schimba. destinatia. general clasa III, dela directiunea admi
Art. I. Culoarea uniformei jandars Art. III. Ministrul Nostru secretar nistrativA a contabilintii si personalului,
Wlor va fi dupg cum urmean : de Stat la Departamentul Cultelor . in grad dela 1 Ianuarie 1927, cu salarini
a) Pentru capelk tunicg i manta, Artelor este insgrcinat cu aducerea la de ban de lei 2.000, se inaintean, inspec-!.
Ouloarea postavului va fi bleu-jandarm; indeplinire a dispozitiunilor prezentu- tor general clasa II, cu salariul de bazI.
b) Pentru pantaloni, culoarea pos- lui decret. de lei 2.400, in aceeas directiune, urmnd,
itavului va fi neagrii. Dat in Bucuresti, la 22 Tunic 1929. a se plti din postul vacant de inginer
Modelele respective se vor prevedg In mule Maiestltii Sale Begelul MIHAI :
I
agronom inspeetor clasa I.
fn regulamentul legii jandarmeriei ru- NICOLAE, Principe al RomnieL D. Alex. F. Rildulescu, actual subdi .
brosura de uniformitate. MIRON, Patriarhul Romniei. teeter clasa II dela directiunea Credi..4
Art. II. Ministrii Nostri secretari de GHEORGHE BUZDUGAN. tului ipotecar, cu salariul de ban de let
ptat la Departamentele de Interne si Ministrul cultelor i artelor, 1.650, in grad dela 1 Lille 1926, se inain.
sunt insarcinati cu executarea teaza subdirector clasa I cu salariul de
4ecretului de fan. Dr. Aurel Viad. ban de lei 1.700, plgtindu-se din postul
Dat in BucureSti, la 2 Iulie 1929. Nr. 1.992.
;vacant de inspector general clasa III de
In numele MalestP.t11 Sa!e Regelul MIHAI I: la directiunea funciark
1NICOLAE, Principe al Romniei, Prin dcretul regal eu Nr. 1.990 D. Const. Orescu, actual subdirector
MIRON, Patriarhul Romniei. din 22 Iunie 1929 si dupa' pro- elasa II dela directiunea administrativ
GHEORGHE BUZDUGAN. punerea fulcun prin report de cg-
a contabilintii i Ty.rsonalului, in grad
tre d. ministru secretar de Stat la De- dela- 1 Ianuarie 1927, en salariai de
Mulatru de interne,
Dr. Al. Vaida-Voevod. partamentul Cultelor i Artelor, d-nii: ban' de lei 1.650. Sf inainteazd subdirec-
Ministru do rilsboi, Ioachirn Miloia, secretar general al so- tor elasa I cu salariul de bazg de leu
cietiii i arheologice din Ti-
General de divizie Henry Cihoski; xnioara i Adam Cut; inspector geo- 1.700, plgtit din postul vacant de inspec4
Nr. 2.104. diree
dezic, se numesc membri in comisiunea tor general. clasa III din aceeas
monumentelor istorice, sectiunea regio-
EPATA. nalg Lugoj, pc termen de 9 ani, in locul
Art. IL Toate aceste inaintgri se fatt
' In Monitornl 0 ficial Nr. 143 din 3 In- decedatilor preotul G. Popovici pe ziva de 1 Iunie 1929.
lie 1929, partea I, pagina 4970, coloana Braniste. Art. III. Ministrul Nostra secretar
II, rfindUl'55, 'se va citi: rapoartele Nr. de Stat la Departamentul Agricultur4
61104:e-. :
86 si 48 din 1929", in loc de rapeartele Domeniilor este insgreinat eu aduce..
Nr. 87 si 48 -din 1929", iar la aeeeas pa- MINISTERUL rea la indeplinire a prezentului decret4
ging, colpana IIi, rndul, 20, se ya citi AGRICULTURII i DOMENIILOR Dat In Bucuresti, la 8 Julie 1929.
reirnnnd sit se aohite", in loe de In nnmele Malestitil Sale Hegelpi MIHM I :
riima sii. se achite" cum din eroare de_ MIFIAI I, NICOLAE, Principe al Romniel;
nianuscris s'a trecut. Prin gratia lui Dumnzen ii Yointa MIRON, Patriarhul Romniei.
- nationalk Rege al Romniei,
:GHEORGHE BUZDUGAN.
MINISTERUL
La toti de fata ,si vinort, slinittate: iIListruI agriculturii i domeniHor,
CULTELOR SI ARTELOR Asupra raportului ministrului Ni Ion Mihalache.
stru secretar de Stat la Departamentut Nr. 2.2114
MIHAI I, Agriculturii i Domeniilor cu Nr. 14.13I
din 8 Iulie 1929,
Prin gratia lui Dumnezen i vointd
nationalg," Rege al Romnici, A-valid in vedere fnaltul decret-lege MINISTERUL
cu Nr. 3.922 din 1918, privitor la infiin- SANATATII ST OCROTIRILOR
La to-pi de fata i viitori, sitatate: SOCIALE
tarea i organizarea Casei centrale a
Asupra raportnlni ministrului Nos+,
tn secretar de Stat la Departamentul
Cultelor Artelor cu Nr. 25.254 din
proprietgririi, ratificat prin legea agra
rui publican in Monitoral Oficial Nr. 82i
din 17 Iulie 1921;
MIHAI l -
Prin gratia lui Duninezen i troinft
1929;
Avnd in vedere dispozitiunile art. ationalk Rege al Ronaniei,
Vazfind jurnalul Consiliului de Mi- 48 din legea statutului fiinctionarilor
nistri cu Nr. 1.113, incheiat in sedint La toti de fata viitori, stInatate:
publici ;
dela 11 Iunie 1929, Astpra raportului ministrului Ni
Potrivit avizului dat de eomisiunea di
Am decretat i decretnii inainnri depe Mugu Casa Stall secretor de Stat la Departamen4
Art. I. Se aprob5, sus zisul jurnat bentralg a improprienririi in eonfor- tul sibartattii i Ocrotirilor Soeial
Art. II. Se autorin Ministerul Cul- taitate cu art. 43 din lepa statutului Nr. 68459 din 28 Iunie 1929,
2

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL Nr. 149 511
40 lulie 1929
'Jos. Steiner & Shne: Rndea eu Vitteitie re-dal-01i Material si
Am decretat i decretnli fraj pentru constructiunea de locuint4
Se aeord f armaeistilor Masid, ner apitrtor al mnei", (Dosarul
farmacie Nr. 16.656. ieftine". (Dosarul Nr. 16.847).
Zonis concesiunea de Vasile Hrisoghelos: Aparat pental
pentru comuna Thrgu-Seeareni. ju- Arthur Langer: Procedeu pentru: dedesmulsionarea uleiurilor priu evapOe
fabricatiune direcr de metal, in spe-
'&01 Hotin; Eugenia VaCilescu cial fier din minereurile sale si iri rare" : (Dosarul Nr. 16.848).
pentru comuna Bltesti, judetul Pra- Aktiebolaget Govleverken:
hova; Vasile Eremici pentru comuna stalatiune de cuptor pentru execute... de gtit electric5 cu acumulator de cl
Freidorf, judetul Timis-Torontal; Ma- rea procedeului". (Dosarul Nr. 16.704), dur". (Dosarul Nr. 16.850).
ria Vieinescu pentru eomuna Balaei, Hans Letz : Dispozitiv pentru fixa- L 0. Farbenindustrie, A. G.: PO..
judetul Teleorman; Conetantin Stavr, tea do poansoane la labricatiunea Oden pentru fabricarea acumulatorilor
pentru comuna Potiogi, judetal Dam- giurite". (Dosarul Nr. 16.727),
Wilhelm Bayrhammer: Suprastrue- 'de plumb". (Dosarul Nr. 16.852).
bovita; Alex. Flereeren pentru coranna Adolphe Eugene Nicolas Pottier;
Cacova, judetul Timis-Torontal., in con- tura c5iei pen!:re drumuri de fier" (Do.. Aparat perfectionat pentru flielmitat
formitate cu art. 112, aliniatal ultim parul Nr. 16.748). bulgrii de pmnt". (Dosarul Nr.
din legea din 23 Marti" 1926. Eisenwerk Wuelfel: Dispoziti7 pen-. 16.855).
Art. .//. Ministrul Nostru ;seereear -tru comanda nompetor zise canadiene". Adolf Vass, Ger Szasz si Gheorghe
de Stat la Departamental ,(Dosarul Nr. 16.771). Vinczi: Bidinea sau pensulii combinatl
Ocrairilor Seeiale st insreinat cu Mihail Alexalrescu Priculiciu: cu recipient pentru vopsea". (Dosarul
,aducerea la indeplinire a acestui deeret. 1niitur5, de fier i bitum pentra con- Nr. 16.856).
Dat in Buelreeti, la 2 tulle 1929. -
structiuni de preferintii de lemn :fd me- Art. II. Ministrul Nostru secretar
le flun131 Malestalli Sale 9egelel I: tal, (garaje, hangare de aviatie, aero- Stet la Departamentul Industriei
NICOLAE, Principe al Rominiei, droame flotante, conducte de ap mine- Comertalui este insrcinat cu execu,
ral5, pietre de hotare, ete.)". (Dosarul tarea prezentului decret.
MIRON, Patriarhul Romniei, Nr. 16.797). Dat in Bucuresti, la 11 Iunie 1929.
GHEOBGHE BUZDUGAN. Arthur Whitten Brown K. B. E.1 In numele MaiesttiISale cgaluI MIHAI I :
Ministrul sutii i ocrotirilor sociale, Procedeu i diapozitiv de inchlzire"e NICOLAE, Principe al Romniei
Sever Dan. (Dosarul Nr. 16.807). MIRON, Patriarhul Romniei.
Nr. 2.11.0. Arthur Wh'.-tten Brown K. B. Ert, GHEORGHE BUZDUGAN.
Ministrul Industrial i Conwrtului,
,Dispozitiv de incEzire". (Dosarul
r. 16.808). Virgil Madgearu..
Nr. 1.831.
MINISTERUL Oesterreichische Telephou-Fabrik, 'A,
INDUSTRIEI I COMERTULUI G. Vorm. J. Berliner: Releu, mai ales
pentru instalatiuni telefonice". (Dosa- MIHAI I,
MIHAI I, rul Nr. 16.825). Prin gratia lui Dumnezen i voinN
Prin gratia lui Dumnezeu si yointa Socit Chimique de la Route: Per., tiational5, Rege al Romnici,
tuational, Rege al Romniei, fectiort5ri la compozitiunile pentru cone La toff; de Nei viitori, seiviitate:
str uctiune a si intretinere a s oselelor` Asupra raportului ministrului Nd;
La toll: de fard viitori, seineitate: Stru secretar de Stet la Departamentut
,(Dosarul Nr. 16.836).
Asupra raportului ministrului Ne- Willy Berz: Instalatiune pentru cul- Industriei si Comertului sub Nr. 56.391
stru secretar de Stet la Departamentrd tura yucaceelor". (Dosarul Nr. 16.837). din 8 Iunie 1929, si n baza legii trevee
Industriei si Comertulai sub Nr. 56.390 telor de inventiune,
din 8 Innie 1929 i in baza legii bre- Ernest Kaar : Cavou transportabil
eu un eapac hermetic". (Dosarul Am decretat i decretiim:
aretelor de inventiune, Art. I. Se acord brevete de invenei
16.839).
Am decretat si decretm: Adrian R. Ionescu: Dispozitiune, fune:
Art. I. Se acord5, brevete de inven- pentru deschiderea plicurilor, banderoe Mihail Milka : Talp pneumatica
Vune: lelor, etc.". (Dosarul Nr. 16.841). pentru incilltminte". .(Dosarul
,eoc. Anonyme Generateur Rex" Waldemar Steffen si Hermann Yens: 16.357).
,,Gazogen". (Dosarul Nr. 13.753). Proeedeu pentru fabricatiunea unui A. G. vorm. Telegrapheii:4
Hasler
Raymond Mercier: Injector-extrac- yeerksttte von G. Hasler: DispozitR
ulei ce peseta insusirea de a eurbith pe,
tor de gaze". (Dosarul Nr. 14.067). tele". (Dosarta N.r. 16.842). de control la masini cu timbru du0,
Bates Valve Bag Corporation: Ma- Waldemar Steffen: Aparat de cap- valoare, prevAzute cu un mecanism
sing, de cusut mai ales pentru termina- tat prafrd i pentru ameliorarea aeru- eontor". (Dosarul Nr. 16.858).
rea confectionarii de saci de hilrtie". lui, destinal; carburacoarelor de price Max Ow-Eschingen: Procedeu
.(Dosarul Nr. 1:5.239). gen". (Dosarul Nr. 16.843). tru produetiunea preeipitatelor meta.,
Soeieta Anonima Roberto Ardige, Waldemar Steffen: Procedeu' pen- lice, pe obiecte fiieute din cauciuc,(Do. z
artificiale".
Prevetti I. G. S.: Sistem de protee- tru fabricatiunea unui amestee com- deosebi pe danturi
tiune a cablurilor subterane contra bustibil propriu pentru motoare de ex- sarul Nr. 16.859).
Grigoee Covaciu: Chiose ambulaub
efectelor curentilor vagabonzi si a ac- plozie, cu intrebuintarea unei eamere
respectiv debitaret;
tiunilor chimice sau eleetrice". (Dosa- de desvoltare de gm prin inelzirea eces- pentru preparareai buturilor. (Dosarul
zul 16.319). teia en plae de inciikiire", (Dosa:eul mnerilor
Zaharia Ideisohn: Cerneal5, tipo- Nr. 16.844). 16.860).
grafic5.". (Dosarul Nr. 16.601. Franz von Brunner: Inovatiuni la;
Geza Fried: Proceden i dispozitiv r`zboaie de tesut trestie", .(Dosarul
International Standard Electric Cor- pentru scoaterea proptelelor miniere in- Nr. 16.861).
poration: Un sistem de centrall tele- gropate in materialul de umplere in- Iosef Moticska i Franz Szntagli;
fonic5, in care liniile sau coloanele sunt trodus in cavitatile asigurate in timpul oProcedeu i dispozitiv pentru comprt
prev5zute cu semnale multiple de apel". expbeatrii prin sustintori de lenn corpurilor fasonate, n deosebi
(Dosarul Nr. 16.646). apoi umplute saulamolite". ,(Dosarui raarea
briehetelor", .(Dosarul Nr.
Laupheimer Werkzeugfabrik vorm. Nr. 16.846),
3

www.digibuc.ro
5132 MONITOIIUL OFICIAL Nr. 149 O lule 1929
Anton Kakucsy si Eduard Wegner: cartonaje si altele a.semenea". (Doa. MINISTERUL INSTRUCTIUNII
eVehicul care umbl pe aprt cu doi pro. rul Nr. 16.904).
puLsori plutitori". (Dosarul NI% Art. II. Se acordii brevete de perfee MIHAI I,
16.863). Vonare: Prin gratia lui Duninezeu i voint4
Nieolae N. loneseu: Aparat de con. . Moritz Kugel: Procedeu pentru Rege al Romniei,
trolat i selectionat (Dosarul Nr) ducerea i mentinerea tontinutului ne. La toti de fatd viitori, stinalate:
16.865). eesar in acid fosforie in electrolitul Asupra raportubli ministrului No,
Mechanical and General Inventions dupa brevetul 14.546". (Dosarul Nr, stru secretar de Stat la Departamentut
Company Ltd.: Acoperis eau capotii, 16.763). Instructiunii cu Nr. 70.004 din 1929,
manevrabil prin dispozitiv mecanie, I. G. Farbenindustrie, A. G.: Pro. Am decretat i decretrtm:
pentru caroserii cari se descoperk la eedeu pentru fabricarea acumulatorilor. Art. I. D. dr. Aurel Gociman se nu,
vehicukle automobik". (Dosarul NI% de plumb". (Dosarul Nr. 16.854). Meste, pe ziva de 1 Iulie 1929, in postu*
16.869). Art. III. Se acora brevete de im. de conferentiar la conferinta de Indus.
N. Dni1 i Venera Stoenescul portatiune: tria i Comertul Lemnului" dela Aca:'4
Procedeu pentru fabricarea de d.eri. John Wycliffe Iseman si John Davia demia de Inalte Studii Comerciale si In,
vate de petrol cu mare putere lumina?. Small: Nit". (Dosarul Nr. 15.020).
toare". (Dosarul Nr. 16.873). Erich Sandner : Dispozitiv pentrt "dustriale din Cluj, in eonformitate cit
Dmbovita", societate anonima. preintmpinarea fracturilor arborilor dispozitiunile legilor in vigoare la aces)
Jiang, pentru fabricarea cimentului port. de transmisiune datorite Oscilatiunii academic.
land: Procedeu pentru producerea torsionale". (Dosarul Nr. 16.788). Art. II. Ministrul Nostru secretar de
culorilor de interferent, irizante, opa- Art. IV. Ministrul Nostru seeretar. Stat la Departamentul Instructiunii
lizante, in culorile curcubeului ca si a de Stat la Departamentul Industriei este insgrcinat cu aducerea la indeplii
culorilor cu luciu metalic si de sidef", Comertului este insrcinat cu executa.f nire a prezentului decret.
(Dosarul Nr. 16.874). rea prezentului decret. Dat in Bucuresti, la 2 Julie 1929,
Dmbovita", societate anonima ro- Dat in Bucuresti, la 11 Iunk In numele Malestatii Sale Regelui MIRAI I:
mistn pentru fabricarea de ciment port- NICOLAE, Principe al Romniel.
In numele Malestaiii Sale Regelui !MAI I: iMIRON, Patriarhul Romniei,
land : Procedeu pentru fabricarea u. NICOLAE, Principe al Romniei.
nei glazuri la rece". (Dosarul Nr. pHEORGHE BUZDUGAN.
MIRON, Patriarhul Romniei, Ministrul instructiunii,
16.875).
Hans Letz: Perfectionri referi- GHEORGHE BUZDUGAN. N. Cosficheseu.
Ministrul Industriei. i Comertului, NI% 2.082.
toare la crtrrtmizi grturite". (Dosarul
Nr. 16.878). virgil Madgearu.
Loreto Turconi: Injector pulveri4 Nr MIHAI I,
' -1.832.
zator de combustibHe lichide". (Doss.-
.
Prin gratia lui Dumndzeu si voint4
rul Nr. 16.881). MIHAI I, Rege al Romniei,
John Abel Yerkes si Rees Hugh; Prin gratia lui DunmeZ-eti I voint4 La topi de fard i viitori, siineitate:
Lemmon: Perfectionri referitoare la Asupra raportului ministrului No;
pational, Rege al Romniei, Stru secretar de Stat la Departamentulf
pompe intercalate pentru introducerea La tosi de Pp oei viitori, stlinNate:
in puturi adnci". (Dosarul Nr. Instructiunii eu Nr. 70.006 din 1929, '
16.864). Asupra raportului ministrului NO: Am decretat i decret6m:
stru secretar de Stat la Departamentul Art. I. D. dr. Victor Jinga se nume:
Schmidt'sche Heissdampf G. m. b. H.1; Industriei i Comertului u Nr. .04.56,0 oe, pe ziva de 1 Iulie 1929 in postul del
Locomotivrt de presiune nalti cu su- din 1 Iulie 1929 oonferenliar definitiv la eonferinta de
prainciilzire intermediarg". (Dosarul
Nr. 16.885). Avnd in vedere dispozitiunile art. 51 Comer-till cerealelor i derivatelor lor"
din legea pentru modificarea legii Ca* dela Academia de Inalte Studii Comer:,
Geiza Szalay: Instalatiune pentrn merelor de comert si de industrie, Ciale si Industriale din Cluj, in conf or.?
evitarea ciocnirii trenurilor att pe;
linie cat si in grui". (Dosarul N. Am decretat i decream: initate cu dispozitiunile legilor in
16.887). Art. I. Numim pe d-nii: Eduard goare la acea academie.
diblum, Iacob Iosif, ambii din Iasi 0 Art. II. Ministrul Nostru secretar de
I. G. Farbenindustrie A. G.: Pre- Stat la Departamentul Instructiuni4
cedeu pentru fabricatiunea de uleiuri P. L. Babulene din Vaslui, ea Membri.
In eomisiunea interimar instituit5. pe este insArcinat cu adueerea la indepli4
lubrifiante i hidrocarburi cu punct nire a prezentului decret.
jos de fierbere". (Dosarul Nr. 16.888). lng Camera de comert si de industria
$tefan Lrinez: Potcoavrt eu coltii din Iasi, In locul d-lor : Ilie Mendelsoln4 'Pat in Bueuresti, la 2 Iulie 1929.
demontabili". (Dosarul Nr. 16.891). M. I. Moscovici si C. Krattenstein. ;In numele aestli Sale Regetul RIM I :

Nicolae Constantinescu: Sobrt-cal6.1 Art. II. Ministrul Nostru secretar de 1,NICOLAE, Principe al Romniei.
rifer". (Dosarul Nr. 16.895). Stat la Departamentul Industriei i Co: <MIRON, Patriarhul Romniei. -
mertului este in,s5xcinat cu aducerea la --911EORGHE BUZDUGAN.
Jules Kremp : Aparat de rlicire Ministrul instructiunii,
de fabricat ghiat u cantitate mid. indeplinire a dispozitiunilor prezentn,
(Dosarul Nr. 16.899). lui decret. N, Costcheseu.
Dat in Bueuresti, la 3 Iulie 1929. Nr. 2.083.
Jules Kremp: Case de ()ten (Dosa:
rul Nr. 16.900). in flallIP:8 Malestgli sale Regelui MIRAI I
Anton Schneider: Dispozitiune pen- _ -3NIICOLAE, Principe al Romnieli MIHAI I,
tut micsorarea trepidatiunilor strzi. MIRON, Patriarhul Romniei. Prin gratia lui Thinitieied i vointal
lor". (Dosarul Nr. 16.903). GHEORGHE BUZDUGAN. nationalri, Rege al Romniei,
Carl Weisshuhn & Shne: Procedat Ministrul industrici i comertului; La toti de fag i viitori, saniltate:
pentru prepararea de semicelulog. din Virgil Madgearu. Asupra raportului ministrului Ncit,
lemn sau din materii fibroase vegetale,: NE. 2420. strut secretar de Stat la Departament4
lemnificate pentru fabricarea de hOtie, - 1-41144110 0 Instructiunii eu Nr. 79.057 din 1929i

www.digibuc.ro
10 Tao 1029 MONITORUL OFICIAL Nr. 149 5133

Am decretat i decrettini ste ingrcinat cu aducerea la indepli- MIHAI I,


Art. I. D. docent dr. Eugen Christian, nire a prezentuhii decret. Prin gratia lui Duninezeu i vointa
actual conferentiar-suplinitor la confe- Dat in Bucuresti, la 2 Iulie 1929. national, Rege al Romaniei,
rinta de Urologie" dela Facultatea de lii ernele Malestatil Sale Fenelui MIHAI I: La toll: de fat viitori, stintitate:
'medicing din Bucuresti, se numeste, pe NICOLAE, Principe al Romniei.
Asupra raportului ministrului NcA
rziva de 15 Iunie 1929, conferentiar de- MIRON, Patriarhul Romniei.
stru secretar de Stet la Departamentul
initiv la aceeas conferintg, in confor- GHEORGHE BUZDUGAN.
Instructiunii sub Nr. 86.102 din 1929,
mitate cu dispozitiunile art. 90 din legea ginistrul instruetiuuii,
invatmntului superior. N. CostAchescu. Am decrefat i decrettim:
Art. II. Ministrul Nostrn seeretar de Nr. 2.088. Art. I. D. George Strat, conferentiar
Stat la Departamentul Instructiunii: implinitor la couferinta de Economia
este insreinat cu aducerea la indepli- M1HAI I, Politia" dela Academia de Drept din
pire a prezentului decret. Prin gratia lui Dumnezeii i vointe Oradea, se numeste, pe zina de 1 Julie
Dat in Bucuresti, la 2 Iulie 1929, pationala, Rege al Romniei, 1929, cu titlul definitiv in acelas post,
La toti de fata viitori, sdneitate: In conformitate cu dispozitiunile legilor
Jo numele Malestatll Sale Regelei MIHAI
NICOLAE, Principe al Romania.: In vigoare la acea academie.
Asupra raportului ministrului No- Art. II. Ministrul Nostril secretar de
'MIRON, Patriarhul Romania. stru secretar de Stat la Departamentul
.G-HEORGHE BUZDUGAN. Astructiunii eu Nr. 85.583 din 1929, Stat la Departamentul Instructiunii
Ministrul instruetiunii, Am decretat i decretam: este insrcinat cu aducerea la indepli-
N. Costcheseu. Art. I. D. docent George A. Cuza, con- fire a prezentului decret.
Nr. 2.088.
Terentiar suplinitor la conferinta de Dat in Bucuresti, la 2 Julie 1929.
,Drept roman" dela Faeultatea de In numele Malestatll Sale Regelul MIHAI I :
MIHAI I, drept din Iasi, se numeste, pe ziva de J. NICOLAE, Principe al Romaniei.
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa Iulie 1929, cu titlul definitiv, in aeelas MIRON, Patriarhul Romania.
Witionala, Rege al Romania, post, in conformitate cu dispozitiunile GHEORGHE BUZDUGAN.
La toti de fata i viitori, stintitate: art. 90 din legea invatamhatului supe- Ministrul instructiunii,
Asupra raportulni ministrului rior. N. Costchescu.
Otru secretar de Stat la Departamentul Art. II. Ministrul Nostru Secretar de Nr. 2.091,
Instructiunii cu Nr. 82.289 din 1929; MIHAI I,
Am decretat si decrefam: Stat la Departamentul Instructiunii,
este insgrcinat eu aducerea la indepli- Prin gratia lui Dumnezeu i yointa
Art. I. D-soara Constanta-Cora nire a prezentului deeret.
leseu, asistenta cu titlul provizoriu la nationall. Rege al Romniei,
Seminarul de literaturA romng depe Dat in Bucuresti, la 2 riffle 1929. La top: de Pp' viitori, slindtate:
aang% Facultatea de filozofie i litere In numele Malestatll Sale negelui MIHAI I : Asupra raportului ministrului No-
din Bueuresti, se numeste, pe ziva de 1 NICOLAE, Principe stru secretar de Stat la Departamentul
Tillie 1929, cu titlul definitiv, in postul MIRON, Patriarhul Romniei, Insttructiunii sub Nr. 59.605 din
ocupa, in conformitate eu di.spozitiu- G-HEORGHE BUZDTJGAN. 1929,
jaile art. 107 din legea inVtmntului ginistrul
Am decretat i decrefam:
superior. N. Costcheseu. Art. I. D. dr. Alexandru Sorescu se
Nr. 2.089.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de, tiumeste, pe ziva de I. Inlie 1929, in
Stat la Departarnentul Instructiunii.4 poste'. de conferentiar definitiv la con-
este insreinat cu adueerea la indepli- MIHAI I, ferinta de Contabilitate bancarg" dela
pire a prezentului decret. Prin gratia lui Dumnezen i Yoints, Academia de Incite Studii Comerciale
Dat in Bucuresti, la 2 Iulie 1929. bationalk Rege al Romania, si Industriale din Cluj, in conformitate
In numele Malestatll Sale Regelul MIHAI I: La toti de fata viitori, stinlitate: ett dispozitiunile legilor in yigoare la
(NICOLAE, Principe al Romania, Asupra raportului ministrului Nek acea academic.
.MIRON, Patriarhul Romniei. ktru secretar de Stat la Departamentul Art. II. Ministrul Nostru secretar de
,GHEORGHE BUZDUGAN. Instructiunii eu Nr. 85.584 din 1929, Stat la Departamentul Instruetiunii
ginistrul instruetiunii, Am decretat i decretiim: este insrtreinat cu aducerea la indepli-
N. Costicheseu. Art. I. D. decent Nee. Buzea, confe- nire a prezentului deeret.
'NI% 2.087.
rentiaD suplinitor la conferinta de Fi- Dat In Bucuresti, la 2 Iulie 1929.
losofia dreptului penal" dela Faeulta. In numele Malestatll Sale Regelul MIRAI I:
MIHAI I, tea de drept din Iasi, se numeste, pe
Prin gratia lui Dumnezen NICOLAE, Principe al Romania
ziva de 1 Julie 1929, cu titlul definitiv, MIRON, Patriarhul Romaniel.
Rege al Romniei, in acelas post, In conformitate cu dispo.
La top: de fata 0: viitori, stintitate: zitiunile art. 90 din legea invgmantu . GHEORGHE BUZDUGAN.
Asupra raportului ministrului Nd. hi superior. Ministrul instruetiunii,
Stru secretar de Stat la Departamentul Art. //. Ministrul Nostra secretor de N. Costicheseu.
Instructiunii eu Nr. 79.057 din 192f,, Stet la Departamentul Instructiunii, Nr. 2.092.
Am decretat i decregm: este iniareinat cu aducerea la indepli-
A rt. I. D. dr. Emil Gheorghiu, actual nire a prezentului deeret.
'Conferentiar -suplinitor panit la noui dis- DECIZIU NI MINISTERIALE
Dat in Bucuresti, la 2 hide 1929.
pozitiuni la conferinta de Pathologia ,

ichirurgicalg, elementarg" la Facultatea In numele Malestatll Sale Regelul MIHAI I Prin deciziunea ministru de
'de medicina din Bucuresti, se confirms NICOLAE, Principe al Romniei. interne cu eNr. 5.919 J din 14 Iuni
ziva de 15 Iunie 1929, cu titlul deft- MIRON, Patriarhul Romniei. X929, d. I. Boeru a fost confirmat con-
b.itiv in acest post. GHEORGHE BUZDTJGAN. Wilier de drept in consiliul judetului
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Ministrul instruetiunii, Gonstanta, ca reprezentant al Camera
gtat la Departamentul Instruetiunii, I N. Costleheseu. 2.090. industris i come*

www.digibuc.ro
5134 MONITORUL OFICIAL Nr. 149 10 Julie 1929
Prin deciunea tainistru de Noi, ministru seeretar de Stat la De. lni snpus anstriac Herp Thienen din
biterne eu Nr. 5.921 j din 14 Iunie partamentul Finantelor, Botosani, strada Sf. Die Nr. 34, as-
1929, d. Teodor Ivnescu, seful servi. Avnd in vedere incheerea oficiului tzi detinut, de Iancu Grimberg in pu-
cinlui contencios al Statului din judetul de lichidare cu Nr. 1.322 din 3 Iu lie terea tmei vanzri inoperante, sh fie
Braila, a fost confirmat consilier 1929, relativ la averea imobiliar din lichidata n pretentia despagubirilor de
drept in consiliul acelui judet. Bucuresti, soseaua Mihai Bravu Nr. 22iT rasboi, in puterea art. 12 si urmatorii din
Prin deciziunea d-lui ministrn de fost 313, compus din doua parcele te- legea dela 12 Iunie 1923, relativ la a-
interne cu Nr. 5.923 j din 14 Innie ren cu cladire, o proprietate a Mariei verile supusilor fosti inaraici promul-
1929, d. Emilian Cojuharenco a fost pi Iosef Nicola si alta a lui Ferents gata prin Inaltul decret regal Nr.
confirmat consilier de drept in consi. Szaeche, decedat i reprezentat prin 3.017 0 publicat in Momtorul Oficial
iul judetului Cetatea-Alb, ca repre. faduva sa Juliana i copiii. Nr. 55 din 13 Iunie 1923,
zentant al Camerei de agricultur. Avnd in vedere c5, Maria 0 Ioset Decidem:
Prin deciziunea d-lni ministru de
Nicola, au dovedit c sunt supusii ro- Art. I. Se lichideaig prin lici.tatie
mni prin anexiune, c deci averca lor public, inaintea tribunalului Botosani,
futerne cu Nr. 5.925 j din 14 Iunie urmeaz a fi aparat de pretentinnile imobilul decedatului supus austriae
1929, d. Gh. Gheorghiu a fost confir- despagubirilor de rsboi, iar urmasii Hers Thienen diii orasul Botosani,
mat consilier de drept in consiliul jn- lui Ferentz Szaeche nu au prezentat strada Sf. Ilie Nr. 34, Inscris in rolurile
detului Arges, ca reprezentant al Inva- nici un act cu care sa dovedeascg ea perceptiei I a orasului, eu un irnpozit
trunttntului profesional. averea lor este aparat, de aceste pre- anual de 2.400 lei J.a un venit anual de
Prin deciziunea d-lui ministru de tentiuni i pe care o stapanese in pre- 12.000 lei, dup5, recensmntul anulut
interne eu Nr. 5.927 j din 14 Iunie zent. 1927.
1929, d. profesor Ion Bidu a fost con- In puterea art. 7 alin. 12 0 urmtorii Art. II. Strigrile vor incepe dela
firmat consilier de drept in consiliul jn- din legea asupra 1ichidrii averilor su- 240.000 lei pi prepd rezultat se va con-
detului Vlasca, ca reprezentant al inv- pusilor fost inamici din 1923 Iunie semnA pe searna oficiului de lichidarei
tilmntului secundar. 12, pub;licat5, in Monitorul Oficial Nr, iar recepisa se va trimite acestui De.
Prin deciziunea d-lui ministru de 55 din aceeas hula*, partament.
interne cu Nr. 5.929 j din 14 Iunie Decidem : Art. III. Decizia se va publich in
1929 d. Gheorghe Stanescu, consilier a- Art. I. Se lichideaz5, prin licitatie Alonitorul Oficial 0 se va notifica ne-
gricol al judetului Buzau, a fost eon- inaintea tribunalului Ilfov, In intarziat d-lui presedinte al tribimalului
firmat consilier de drept n consiliul a- pretentia despgubirilor de rsboi, te- Botosani pentru a da ordonanta de H.
celui judet. renul cu cladirile cari compun proprie- ehiclare in termen de 3 zile.
Prin deciziunea d-lui ministrn de tatea lui Ferentz Szaeche, supus ungur, Art. IV. D. director general al desp5,-
astazi defunct 0 reprezentat prin VA- gubirijor d tratatelor de pace
interne eu Nr. 5.931 j din 14 Tunic duva sa Iu liana pi copiii si, situat in secretar al oficiului de lichidare este
1929, d. Petre Simu. a fost confirmat
consilier de drept in consumi judetulni Bucurepti, poseaua Mihai-Bravu insareinat cu executarea prezente de-
267 fost 313. ciziuni.
Tighina, ca reprezentant al Camerei
de comer t. Art. II. Strigrile vor incepe dela lei Datri la 3 Iu lie 1929'
296.000 0 pretul rezultat se va con-
Prin deciziunea d-lui ministru de semna pe searna oficinlui de lichidare, littnistru, Mihai Popovici.
interne cu Nr. 5.936 j din 14 Tunic 1929, iar recepisele se vor trirnite acestui De- Nr. 174.442.
d. Valer Ignea, administrator finan- partament.
ciar al judetului Alba, a fost confirmat Art. III. Se apr de orice msur de Noi, ininistru secretar de Stat la De.
consilier de drept in consiliul acelui jn- retinere i lichidare terenul cu cidi- partamentul Finantelor,
det. rile cari compun proprietatea Mariei .Avrind in vedere incheierea ofieiuinf
Prin deciziunea d-lui ministrn de Iosef Nicola, ca fiind proprietatea de lichidare eu Nr. 1.324 din 3 Iu lie
interne cu Nr. 5.938 j din 14 Iunie nnor cetteni romni.
1929, prin care s'a opinat a se lichia:
1929, d. Ioan Vataseanu a fost eon- Art. IV. Decizia se va publica prin. prin lititatie public, in pretentiunea
firmat consilier de drept in consijiul Montitorul Ofic2al 0 se va notifica d-lui despgubirilor de rsboi, averea supusei
judetului Sibiu, ea reprezentant al Ca- prim-presedinte al tribunalului Ilfov ungare Maria Nigsty, vcluva supusulug
merei de industrie i comert. pentru a da ordonanta de lichidare in ungur Anton Nigsty, situat in Buells
Itermen de 3 zile.
Prin deciziunea d-lni rainistrn de msti, strada Labirint Nr. 116 fast 132,
interne ou Nr. 5.940 j din 14 Iunie Art. V. D. director general al desp- compus, dintr'un teren cit imobil
1929, d. Cornel Lazar, administrator gubirilor de rsboi i tratatelor de pace toate construetiunile aflate pe el, vn,
financiar al judetului Timis-Torontal, pi secretar al oficiului de lichidare este dut sotilor Ioan 0 Verona Simionescui
a fost confirm at consilier de drept in insreinat cu executarea prezente de- eu actul autentifieat de tribunalul
consiliul acelui judet. giziuni. fov, sectia de notariat la Nr. 3.603 din
Dat la 3 Iu lie 1929. 28 Tunic 1918 0 transcris la Nr. 1.356.
Prin deeizinnea d-lui ministru al ul- Ministru, Mihai Popovici. din 1918, imobil inscris in matricola
telor si artelor en Nr. 26.613 din 26 Iu- Nr. 174.440. suburbiei Hagiu, perceptia eircumserip,
nie 1929, biserica filiaM cu hramul S-tii tiei IV fiscala la Nr. 265, eu un venit
Voevozi, pendinte de parohia Amrsti- Noi, ministru secretar de Stat la De. net de 13.920 lei si care se evalueaza,
de-Jos, judetul Romanati, se ridica la partamentul Finantelor, suma de 278.400 lei.
rangul de parohial, in locul biserieii Avnd in vedere incheiered Oficiului In conf ormitate eu
parohiale Sf. Nicolae din Amargstii-de- de lichidare en Nr. 1.323 din 3 In lie tatelor de pace 0 ale legii privitoare
Jos, care se desfiinteaza si pare rrimne 1929, prin care se opineaz e. este lichidare.a bunurilor, drepturilor
Ca filiala a pelei dinti. locul e averea imobiliar a defunct-cp. :texeselor frupnpilor fppti iaamiei, pro:4

6
www.digibuc.ro
10 Julie 1929 MONITORUL OFICIAL Nr. 14%

mulgat, prin inaltul decret regal cu Nr, Art. II. D. prim-presedinte al tribus Prin deeiziunea: d-lut ministru de fie
3.037 din 12 Iunie 1923 si publican in ualuluj Ilfov este autorizat a cere dela pante eu Nr. 56.515 din 5 Iulie 1929,
Monitarul Of iciul Nr. 55 din 13 Iunie directia general C. F. R, recepisa spre anuleaz dispozitiunile din deciziu.
1923, a o andosA la ordinul of iciului de lichie nea Nr. 36.224 din 1929 si d. Ioan Bota,
Decidem: dare unde o' va trimite dupti aceasn' 0= impiegat stagiar in serviciul depozitu.
Art. I. Se lichideaz5, prin licitatie peratiune. jni de vnzare, se mentine In serviciu
publick in pretentia desptigubirilor de Art. III. Decizia se va publich In Mo., au acclas grad de impiegat stagiar, insti
rsboi, averea supusei ungare Maria nitorul Oficial 0 se va notific, d-luj va face serviciul la depozitul Turtucaia,
Nigsty, voluva supusului ungur An- prim-presedinte al tribunalului Ilf ov Prin deciziunea d-lui ministru de fi.
ton Nigsty, compus dintr'un teren cu spre a da ordonanta de lichidare in ter . pante, cu Nr. 54.805 din 28 Lillie 1929,
imobil i toate constructiunile aflate pe men de 3 zile. urmtitorul personal din serviciul fabri.
el, situat in Bucuresti, strada Labirint Art. IV. D. director general al dos . eilor si salinelor este pus in retragere
Nr. 116, fost 132. p5gubirilor de rsboi i al tratatelor de din oficiu pentru limit de rtirsk la
Art. II. Strigrile vor incepe dela pace si secretar al oficiului de lichidore data aratan In dreptul fiectiruik spiv
suma de 278.400 lei, iar pretul rezultat este instircinat cu executarea prezentel aranja drepturile la pensie:
la licitatie se va consemn, pe searna si deciziuni. 1. D. Georgescu Gheorghe, sef de de.
La dispozitia oficiului de lichidare unde Dan, la 3 Iulie 1929. pozit clasa I la fabrica de chibriturl
se vor trimite recepisele. Ministru, Mihai Popovici.. Filaret, pe ziva de 30 Noemvrie 1929.*
Art. III. Decizia se va publich in Mo. Nr. 174.443. 2. D-na Mavru Aglaia, supraveghe.
nitorul Oficial i se va notifidt neintr. toare sef clasa I la manufactura de tu.
ziat d-lui prim-presedinte al tribuna. tun Belvedere, pe ziva de 30 Septem.
lumi Ilfov pentru a d, ordonanta d Prin deciziunea d-lui mirnstru a. vrie 1929.
lichidare in termen de 3 zile. finantelor cu Nr. 57.299 din 8 Lille 3. D. Galovschi Iuliu, supraveghetor
1929 se inainteaz,
Art. II. D. director general al des- 1929 urmtoarele persoane pe ziva de 1 Iuniu dasa I la manufactura Cluj, pe ziva de.
ptigubirilor de rtisboi i tratatelor de ciul Cassei Autonome a Monopolurilordin servi.
31 Julie 1929.
pace si secretar al of iciului de lichidare, Regatului Romn, la gradele d clasele 4. D. Donciu Gh., mecanic, sef pr.
este instircinat cu executarea prezentu.
aratate in dreptul fiecgrui, dup cum clasa I la salina Tg.-Oena, pe ziva de
tei deciziuni. urmeazii :
SO Noemvrie 1929.
Dan la 3 Julie 1929. 5. Niculeseu_Gh. Ion, maestru sp. pr.
Ministru, Mihai Popoviet. D. inginer Popescu Marcel, actual elasa II la mannfaetura de tutun
Nr. 174.444. director dasa II, inginer ordinar vedere, pe ziva de 30 Noemvrie 1929.
clasa I in C. T., se inainteazti la gradui
Noi, ministru secretar de Stat la De. de director clasa I, inginer ordinar Noi, ministru secretar de Stat la De.
partamentul Finantelor,
alasa I in C. T.
D. Teodoru Radu, actual director partamentul Agriculturii i Domeniilor,
Av And in vedere incheierea of iciului clasa III, inginer-sef clasa III in C. T., Avnd in vedere necesitatea reorga-
de lichidare eu Nr. 1.321 din 3 Iu lie se inainteaz la gradul de director nizrii intregului serviciu al cadastru-,
1929, prin care s'a opinat a se incasa in clasa II, inginer-sef dasa II in C. T. lui pentru a corespunde nevoilor aer!
contul desptigubirilor de rilsboi suma D-nii: Babutiu Ion, Niculescu Ha- tuale i viitoare,
de lei 347.883, consemnath sub recepisa ralambie i Brtseanu Nicolae, actuali Avnd in vedere i avizul conziliulu
Cassei de depuneri cu Nr. 32.556 din subdirectori elasa II, se Inainteaz la tehnic al cadastrului,
1928, care reprezinn pretul de expro- clasa I a aceluias grad. Decidem:
prierea terenului din Bucuresti, strada D-nii: Gleesau Nicolas si Filipeseu Art. I. Se institue o comisiune pelth
Barierei Nr. 33, proprittateesupusului Gh., actuali inspectori clasa I, se inain- tru reorganizarea directiunei cadastrtri
ungur fost inamic Moise Tams, ex- teaz la gradul de inspectori principali lui.
propriere fcutd pe baza sentintei civilo clasa III. Aceasta eomosiune se compune dint,
tribunalului Ilfov, sectia I civilo- 1. D. inginer inspector general I. VI,
corectional cu Nr. 621 din 1926 si a Prin deciziunea d-lui ministru de fi- drawu, seeretarul general al Ministernm
se autoriza d. prim-presedinte al tribu- nante cu Nr. 176.354 din 1929, d. N. lui de Agriculturii, si Domenii.
nalul Ilfov cearit recepisa dela di- Alexadrescu, licentiat in litere, fost 2. D. inginer G. Nicolau, secretarulj
rectia generall C. F. R, spre a o an- impiegat clasa II i d. Virgil Cosmescu, general al Ministerului de Lucrri 1)130
dosa la ordinul oficiului de lichidare, absolvent al scoalei superioare de comert,
Mize.
-uncle se va trimite dup, aceast ope- fost subsef de biurou, au fost numiti
ratiune; in administratia central a Ministeruhd 3. D. inginer N. Vasileseu Karpen,
In conformitate eu dispozitiunile tra- de Finante, pe zina prezentrii la servi- directorul eoalei politehnice din Burl
tatelor de pace si ale legii din 12 Iunie primul n functiunea de impiegat eurWi.
1923. clasa II si secundul in functiunea de 4. D. profesor V. Vhlcovici, dire
Decidem: impiegat dasa III. torul scoalei politehnice din Timi.,4
Art. i. Se va incasa la Stat In con- soara.
Prin deciziunea d-lui ministru al fi- 5. D. .Amiral Niculescu Rizea, dire
tul despagubirilor de rsboi, suma de Iulie torul superior al serviciului geografieh
lei 347.883, consemnan sub recepisa nantelor cu Nr. 172.015 din 1
Casei de depuneri cu Nr. 32.756 din 1929, d. Dumitru Man, agent de con- 6. D. Andrei R5dulescu, membru
1928, care reprezinti pretul de expro- statare provizoriu pe lngti adminis- inalta Curte de casatie i profesor uni.
prierea terenului din Bucuresti, strada tratia financiar Cetatea-Albk se sus- yersitar.
pend5, din functiune, pe ziva predrii 7. D. Zamfir Britescu, diroctorul go .
Barierii Nr. 38, proprietatea supusului
ungur fost inamie Moise Tamas, expro- serviciului, in conformitate cu art. 58 neral al Casei de depuneri i consemna.
priere racuth in baza sentintei civile a din legea statutului functionarilor pu- tiuni.
blici, deschizndu-se contra sa actiune 8. D. Srilteauu G., rprabru, g
tribunalului Ilfov, sectia I civilo-eoree- legislativ..
tional eu Nr. 621 din 1926' publica pentru inseLlciune,

www.digibuc.ro
134 MONITORUL OFICIAL Nr. 14@ it/ tulle 1921
9. D. inginer D. I. Ciurileanu, meml Prin deeiziunea d-lui ministru al a= 'Alexandru Ochesei, grefier-eontabill
-1-mu in consiliul tehnie al cadastrik, griculturii i domeniilor eu Nr. 51.444 elasa II la inchisoarea Suceava, s 'au Ina:,
)ui. din 1929, s'a hotgrit oprirea vangtearej intat, pe ziva de 1 Iulie 1929, la elasa
10. D. Vasile Mgrculeseu, directori4 de lebede in judetul Constants, p,g in timeline ce ocupg.
general al eadastrului. ;Limp de 2 ani.
11. D. colonel I. Georgescu, din seryi- Prin decizimiea d-lui ministru
einl geografic al armatei. Prin deeiziunea d-lui ministru al a4 Justitiei cu Nr. 21.274 din 5 Iulie 1929i
12. D. ingirer IvAnceanu, director4 griculturii i domeniilor eu Nr. 54.144 d. Ioan S. Sachelarie, grefier la jUdey
eadastrului minier. din 1929,s'a hothrit oprirea vngtoarej egtoria ruralg Pitesti, a fost numit, p.
13. D. Alexiu Munteann, director tei potfirniehiilor, in judetul Neamt, pa Om de 1 Iulie 1929, grefier-contabil la
eadastrului Cluj. timp de 2 ani; iar vngtoarea epurilor, arestul preventiv Tutovia, In post aflaV
14. D. Ion Papp, eonsilier la Curte_a pe timp de un an, in eomunele: Gar, yaeant.
apel din Cluj. mna, $erbesti, Girov, Zgrnesti, PodOi D. Barbu Fiuleseu, diriginte clasa
15. D. Arman Clincu, jurist, leni, S11i$ea, Cistisea, I. C. Brittiang II la inehisoarea Vgcaresti, a fost Ina*
16. D. Popoviei-Max, inginer inspec- Dragomiresti, din west judet. intat, pe zina de 15 Julie 1929, in clasa
tor agronom. a funetiunii ce ocupg.
Prin deeiziunea d-lui ministru al a.
Art. H. Presedinte al aeestei coraist= griculturii i dumeniilor cu Nr. 7.652 Prim, deciziunea d-lui ininistru ab
uni va fi d. inginer I. Vidrascu. din 1929, d-nii: Ion Gh. Cojoearu, justitiei eu Nr. 20.808 din 2 Iulie 1929;
Art. III. D. director general al pert. Gh. Luminosu, Grigore fliesen, tefan d-lui Nicolae Roman, directorul arestu-
sonalului este insgreinat Cu executarea Meculeseu Constantin Georgeseu, Ion, lui preventiv Vlasca, i s'a ridieat sua0
prezentei deciziuni. Floreseu, ,Grigore Brnzan si Nicolas ,pendarea, pe ziva de 26 Iunie 1929.
Data la 5 Iulie 1929. C. Ptulearm, en fost numiti age* Prin deciziunea dlui ministru
Ministru, Ion Mihalache. elasa III, in servicille exterioare ale justitiei cu Nr. 21.273 din 5 Julie 1929x
Nr. 74.309. pesegriilor Statului, prhnul si al doilea d. Oh. Vasiliu, grefierul contabil al am
pe ziva de 1 Inlie a. e., iar restului preventiv Tutova, este hided
Prin deeiziunea d-lui ministam- al a- gum de 16 Julie 1929. prirtat din serviciu pe ziva. de 1 Julie;
griculturii i dorneniilor eu Nr. 23.629
Prin deeiziunea d-lui munstr.ru at a- 1929.
din 1929, s'a hotgrt oprirea vingtoarei griculturii i domeniilor eu Nr, 7.681
de epuri, fazani i pottirnichii, png din 1929, d. Teodor Hristescu, a feet Prim: deciziunea d-lui ininistru aL
30 Septemvrie 1930, In comimele: A- numit, pe ziva de 1 August a: c., agent- ocrotirilor sociale cu
gris, Dud, Ariineag, Trnova, Chier, clasa II la biuroul vnzgrii pestelui. 2.231 din 1929, d-sciara Elena Radal,
Chisindia, Luguzgu, Comna, Cuied, Statului Galati, in locul d-lui Petre Si- absolventa scoalei de moase Maternai
Hodis, Tanti, Minisul-de-Sus i Nodes, niioneseu, pus in retragere pe ziva de se mimeste, pe ziva prezentgrii, in pos,
din judetul Arad, exeeptie face pticlu- 18 Julie a. e., pentru aranjarea drep. tul vacant de infirmierg clasa II la spi-i
rea Mlaca, Agris i Feu:meta. turilor la pensie. .talul T. B. C. Daseov, din judetul At-t
Deasemenea se opreste vnbitoarea de -ges, detasndu-se eu serviciul la spitai
epuri, pe acelas interval de timp, pe te- Prin deeiziunea d-lui ministru al lul de venerici din Pitesti.
renurile eroriale j comunale din jude- grieulturii i domeniilor eu Nr. 72.933 D. Stratilat I. Gloabg, absolvent
din 3 Iulie 1929, d. N. Neesuleseu, me . Scoalei
tul Arad ea: Shmbriteni, Cicir, Man- die veterinar al orasului Brati, se deta- gent sanitar, de agenti sanitari, se .numeste
in eampania antimalaria
druloe,, Rosia, Corbesti, ObtirAda, Pe- seazg png la noi dispozitiuni, in coni-1 din judetul Olt, pilitit eu o diurng
tris, Seliste, Ilten, Bgtuta, Ciipruta, baterea rgpeiugii, in Dobrogea. lei 100 pe zi din fondul pentru comba,
Dumbrilvita, Grosi, Slatina, Barzavg, Pe tot timpul detasrtrii, va- primi 'Urea boalelor sociale.
Monorostea, Conop, Gilsa i Chereein. diurna zilnieg de 300 lei, precum li
. Prin deciziunea d-lui ininistru ali
Prin deeiziunea d-lui ministru al a- eheltuelile dus i tutors la resedintg. igngtgtii oerotirilor sociale eu Nrg
griculturii i domeniilor cu Nr. 32.010 Prin deeiziunea d-lui ministru al if- 70.747 din 1929, d. Oh. Adrian Mla-(
din 1929, s'a hotgrit oprirea vngtoarei grieulturii i domeniilor cu Nr. 12.358 din, se numeste provizoriu, in postn11
eerbilor, pe timp de 2 ani, In cuprinsil din 1929, d. N. Papadat, advocat al vacant de administrator al institutuluC
judetului Cluj. Statului clasa II de judet la dispozitia; medico-pedagogic din Ineu, judetul
Deasemenea s'a oprit vilnAtearea e- serviciului contencies central al acelui rad, pe ziva de 15 Lille 1929.
purilor pe timp de 2 ani, in urm6toa- departament, a fost lgsat in disponibi. Prin .deciziunea d-lui ministru al
rele Crisul Colota, Huedin, Mo- Mate, pe ziva de 28 Fevruarie 1929. ocrOtirilor sociale cu
tilor Vlaha i in comunele Hida, Jimbor 67.802 din 27 Iunie 1929 se fac urmii-
i Zutor din plasa Hide, judetul Cluj. Prin deeiziumea d-lui ministru al it. toarele nmniri, confirmgri de stagiart
Vngtoarea tapilor se opreste In: eo- facerilor stegine en Nr. 41.675 din; precum i ratificgri,
munele Sard, Topa si Cornesti din acest 1929, Constantin Cereel, om de servi- eonformitate eu avizul conform al co.
j udet. eiu-diurnist, a fost numit, pe zina de 1 misiunii pentru propuneri de muniri 4
Julie 1929, oin de servieiu clam III inaintriri dat prin proeesul-verbal
Prin deciziunea d-lui ministru al (bugetar), la Ministerul Afacerilor 3 din sedinta dela 22 Iunie 1920:
griculturii i domeuiilor eu Nr. 38.459 Strgine. D. Corfaru Macedon, actual, adruini
din 1929, s'a hotririt oprirea viinittoa- gtrator clasa I al spitalului din Sibitt;
rei de capre i tapi, in judetul Botosanil Prim: deciziunea d-lui ininistrn -8.3; D. Zimerman Carol, actual secretar4
pe timp de 2 ani. justitiei en Nr. 20.820 din 2 Julie 1929, tontabil clasa II la spitalul din Sibitt..:
d. Rusu Gavril a fost numit meeanic D. Popp Ieset, actual impiegat auxi:a
Prin deciziunea d-lui ministru al clasa III la institul corector Gherla, pd liar clasa I la spitalui din Sibiu.
griculturii i domeniilor cu Nr. 41.246 ziva de 1 Iulie 1929, in loeul d-lui L P-para Livia Maior, secretak-Cont*
din 1929, s'a hotrit oprirea vangtoarei Condor, trecut la pensie. clasa II la sanatoriUl Aiud.
de epuri, pe timp de 2 ani, in judetul. Mihail Dobresen, dirigintg D-soara Otilia Cri.oan, subsef de bilp
Itrasoy, glass, la -inchisogrea Pcnele-Mari Fou clasa H la sanatoriul Mud, i
8

www.digibuc.ro
40 Julie 1929 MONITORUL ORCIAL Nr. 149 151.37

D. Drgoi Iacob, secretar la ambula, Prin deciziunea d-lui ministru al postul de dactilograffi elasa 1 In locul
torul din Sibiu, se asnfinn stagiari, industriei i comertului cu Nr. 74.610 devenit vacant prin ineetarea din vieat.6,
pe baza examerulai (to .apacitate ee Zin 1929, s'a primit, pe fiva de l5 lu- a titularei Maria Topoloveanu.
depus, conforT legii AtatutuLui bins- nie 1929, demisiunea Bobb Mar.a, La directia general& a asigurariloi
fionarilor pubici, pe ziva de 1 Iunio lost& Murguleseu din postul de impie- sociale, serviciul central
1929. gat class', I ce ocup la direetiunea uzi-
D. Mihail Rosea se numeste stagiar nelor din Zlatna pendinte de acel de- Transfereiri
IL postul de secretar clasa II, pe ziva 9artament. Pe baza art. 49 din legea statutului
de I Iu lie 1929, la laboratorul de ieen. functionarilor publici:
din Timisoara, avnd examenul de ca- Prin decizinnea d-lui ministra Pe ziva de 15 lulie 1925
comunieatiilor cu Nr. 9.653 din 6 Iv.-
pacitate eerut de legea statutului f tine- lie 1929, d. Toli Cristea, mecanic prin- Virgil Em. Teodorescu, actual sef de
tionarilor pubHci. cipal clasa I din directiunea general& biurou principal class I la Ministerul
D-na Blinova Vera, actual secretar. a postelor, telegrafelor i telefoanelor, de Justitie, directiunea general& a in-
tontabil stagiar la spitalul de boLi este inaintat in postul de mecanie sef ehisorilor, se transfer& in aceeas can-
tale si nervoase Socola din Iasi si clasa II, retribuit cu 1.300 lei lunar tate la directia general& a asigurkrilor
Szamosi Vasile, actual conductor teh- salariu de baz, pe cilia de 1 Aprilie sociale, in locul d-lui I. Dimitriu, exe-
nie stagiar la inspectoratul XI sanitar 1929, cnd a implinit stagiul legal. cutor asim. sef biur. pr. clasa I, care va
Cluj, se confirm& definitivi, conform trece in aceeas ealitate, in locul d-lui
legii statutului functionarilor publici, Noi, ministrn secretar de Stat la De- Virgil Em. Teodorescu..
pe ziva de 1 Iunie 1929. par bamentul Instructinnii. Pe baza art. 50 din legea statutului
Se ratific& inaintarea f0. transferarea AvAnd in vadere art. 3 din legea de functionarilor publici:
fcut cu decizia ministerial& Nr. 34.700 orgl.nizare a Mir ister uhi In stru cti unii Pe ziva de 1 Amgust 1925
din 1929, prin care d. Niehifor Ion, sef si art. 33 si 83 din legea asupra
de biurou principal definitiv in admi- Eugenia Popp, actual& subset' de biu...
publiAe, rou clasa II la directia general& a con-
nistratia central& a Ministkrului, este Decidem:
inaintat sef de serviciu clasa III la in- personalului ministerului,
Art. I. Pe timpul dela 10 Iulie - 6 se transfer& in aceeas calitate, la diree-
spectoratail IX sanitar Chisindu, pl- 'August 1929 eat d. inspector-sef C.
tit din fondul vacant de sef de serviciu tja general& a asigurrilor sociale.
GAdea dela rAgiunea scolar Bu-
elasa I dela acel inspectorat; iar d. Ra- Pe ziva de 1 Septemvrie 1925
curesti va fi in coneedia, se deleagii d.
covit. Dumitru, sef de biurou clasa I inspector secundar I. Angelescu, ea in Lizica $tefnescu, actual& ubpf da
la serviciul sanitar al judetului Ti- numele nostru aprobe i s semneze biuron clasa I la directia general& a
ghina, este transferat definitiv In ace- mandatele de plat& pentru salarii contabilittii i personalului ministerm
las grad la inspectoratul IX sa,nitar cheltueli de materiale ce sunt specifi- lui, se transfer, in aceeas ealitate, la di,
pltit din postul vacant de cate prin buget pentru acel inspectorat rectia general& a asigurkrilor sociale,
sef de biurou principal dela aeelas ins- seoalele pendinte de regiune, in con-
pectorat. Serviciul exterior
Se ratified detasarea fcut& eu deei. formitate cu leg,' a asupra contabilittii
publiee i in limita sumelor delegate Inainteiri
zia ministerial& Nr. 33.023 din 1929,
prin care d. loan Netcu, subadminis- de noi. Pe baza art. 42 si 44 din legea stat*
trator la Rile Herculane este detasat Art. IL D. director ge,neral al eon- tului functionarilor publici:
in administraVa central& a Ministera centrolului finaneiar este Pe ziva de 1 Lille 1925
lui Sn&trrtii i Ocrotirilor Sociala, con . ins6r4nat en dneerea la indeplinre a V. Bogoiescu, actual controlor elassi
form art. 50 din legea statutului funei acestei III la corporatia meseriasilor din Si-
fonarilor publici. Dat la 6 talie 1929. listra, se inainteaz la clasa II la aceeas
Pria deciziunea d-lui ministru Ministru, N. Costchescu. torpor atie.
i;ntitii i ocrotirilor sociale cu Nr. Nr. 90.307. Pe baza art. 42 i 44 dill legea statua
67.520 din 1929, d. dr. I. C. Aposto- tulni functionarilor publici:
lessen, medic primar il judetului Nol, minastru secretar de Stat-la De- Ilie Orsteanu, actual sef de biurou
bovita, se instituie ordonantator secun-, partamentul Cooperatiunii i A- principal class I la directia regional&
dar. tigurrilor Sociale, Sibiu, dela 1 Aprilie 1922, se inainteazli,
In acest scop va ordonant& lefttrile Pe baza avizului conform al comisiu- In postul de sef de serviciu clasa III la
diurnele fixe i de transport pentru hid pentru propuneri de numiri Casa cercual Miercurea-Ciue, retribuit
personalul medical rma.s in sarcina tri depe Ing acest department din din fondul asigurrilor sociale, nrmnd
Statului, att din cuprinsul judetului sedintele dela 30 si 31 Iulie 1925 si in afiaz serviciu la directia regionalk
Dmbovita, et i in orasul de rese- eonformitate eu dispozitiunile cerute de
dinfd, in limita ereditelor ee i se pi:me legea pentru statutul functionarilor pa. Numiri
dispozitie prin prevederile 'huge:
tare. Pe baza art. 38 si 77 din legea i regu.
Decidem: lamentul gtatutului fimetionarilor pu.
In limita acestor eredite va emite Art. I. Se face urmtoarea miscare ii
gerand ordinele de plat, conform ins- personalul central si exterior al Ministe- blici:
tructinnilor speeiale date. rului Muneii, Cooperatiunii i Asigur. Pe tina prezenthril la servIciu
Nicolae Nicolau, in postul de agent la
Prin deciziunea ministru al ruler Sociale : eorporatia din Bazargic, pliitit din pos.
industriei i comertului cu Nr. 80.031 La directiunea general& a contabilitatil
din 5 Iulie 1929, d. Chr. D. Staicovicii personalului ministerului tul de controlor clasa I.
inembru in consiliul de administratie Hagi St. Aurel, absolvent a 7 clasa
al Camerei de comert si de industrie
Numiri tiecundare in postul de eontrolor class
din Bucuresti, a fost numit delegat al Pe ziva de 1 August 1925 II la corPoratia din Bazargie.
acestui departament in comitetul de Pe baza art. 37 din legea statutulnl Stere Gh. Popeseu, student, in postal
directie al aeelei amere de, corded qi functionarilor publici : de controlor elasa II la corporatia m
de industrie. Asineta Dogaru, actual& diurnistg, In seriasilor din Bueuresti.

www.digibuc.ro
5138 MONITORUL OFIGIAL Nr. 149 10 Iulie 1929
P. S. Stoicescu, absolvent a 7 clase se, La Casa cercualA Alba-Iulia. Pe ziva de 15 Martie 1925
eundare si M. Gonstantineseu, absolvent Pe ziva de 1 Ianuarie 1925 D-soara Draga Belintan, absolvent
a 5 clase seeundare, in posturile de 8 clase normale, in postal de agent clasa,
aj. contabili elasa II, la corporatia me, Tripp. Stelian, absolvent a 8 close ela I la oficiul de plasare Lugoj, in locut
seriasilor din Bucuresti. liceu, actual diurnist, in postul de sub, yacant.
g.ef de binrou clasa I. Pe baza art. 38 si 77 din legea i regu,
La Casa cercualA Sf. Gheorghe Rezeanu loan, absolvent a 3 clue se, lamentul statutului functionarilor pu
Pe baza art. 36, 76, alin. II, 122 din eundare. actual diurnist, In postuldq blici:
legea statutului functionarilor publici) agent.
Pe ziva de 15 Lulls 1925
Pe shut de 1 Ianuarie 1925 Pe ziva prezentrii la serviei loan TJdristeanu, absolvent al seoale
Felman Roza lia, absolvent a 4 close Petrijenar I., absolvent a 3 elate de elementare de comert, in postul de im,
civile i Artiuina Eug., absolvent a 7 meserii, actual diurnist, In postul - piegat clasa I la oficiul de plasare Bu,
clase de liceu, ambele actuale diurniste, agent. 'Curesti, pltit din postul de subsef dg
in posturile de impiegate elasa I. 13.i.u.rou plasa II, vacant.
Pe sina prezentirii la servicin La Casa tercuall Sibiu
Pe ziva de 1 Ianuarie 1925 Transf.rdri.
Damian Axente, absolvent al scoalei Pe bata art. 50 din leged. btatutulA
superioare comerciale, actual diurnist, Gismas Alexandrina, abso1vent n 4 functionarilor publici:
In postul de subsef de biuron clasa IL clase normale, actual diurnistA, pos.,
tul de impiegat clasa I. Pe ziva de 1 August 1925
La Casa cercualA Sighisoara Pe siva prezentrii la servieiu Y. Galigari, actual inspector elaSO"
Pe ziva de 1 Ianuarie 1925 la inspeetoratui munch. Brila, se trans .
Gomel Govrig, absolvent a 8 clade ferg, in aceeas ealitate ea ef al inspec.
Borzea Veturia, absolvent a 5 close liceu, n postul de subsef de binrou toratului muneii din Gonstanta.
secundare, actual diurnist, in postal elasa I. Gh. Narly, actual inspector clam;
fie impiegat clasa I. Florea Tudor, absolvent al scoalei Coo. ae transferit In aceeas c.alitate, ca sef
Pe ziva prezentrii la serviciu peratiste i Ru Gheorghe, absolvent 4 regiunii Trgoviste.
clase de liceu, actuali diurnisti, in pos. Art. II. D. director general al conta.
Ganea Elisabeta, absolventA a 8 class turile de agenti.
1e liceu, actual diurnist, in postul de personalului Ministerulut,
subsef de biurou clasa II. Transferiiri, este insrcinat eu exeeutarea prezentej
La Casa cercuali Mercurea-Ciuc Pe baza art. 50 din legeti Statutuld Dat la 12 Augnst 1925.,
functionarilor Ministru. N. D. Chireulegti.
Po ziva de 1 Ianuario 1925
Pe zifia eomuniefirii rr. 22.697.
Gal Francisc, absolvent a 8 class de
liceu, actual diurnist, in postul de sub- C. Mencin, actual contabil la eerpO.
sef de biurou clasa II. ratia Bacilli, se transfer, In aeeeas ca- COIUNICATE I CIRCULARI MINISTERIALE
Pal Ana si Sueiu Gavril, absolventi litate, la corporatia
a 4 clase secundare, actuali diurnisti, In C. V. Dark, ajutor-contabiil la eorpe- MINISTERIffi
posturile de impiegati clasa I. ratia Bacu, se transfer, In aceeas ca JICTORARILOR PJ.TBLI,GE.
litate, la corporatia Tintea-Bgicoi.
La Casa cercual Brasov
Pe ziva de 1 Ianuarie 1925 Reprintiri CONDITIUNILE DE ADM=
Sfetea Maria, absolvent a 4 clase de Pe baza art. 65 din legea statutddf IN
lieeu, actual diurnistA, in postal de functionarilor publici: COALELE DE CONDUCTORI DE MIMI PUBMC1
bnpiegat clasa I.
Pe ziva prezentrii la serviehi (Bucuresti, Cerntiui, Chisinau, Cluj)
Pe ziva prezentrii la serviciu in anul 1929
Eufrosina Pop, fosa impiegat as
TAutu Elena, absolventA a 5 clase pro- II, se reprimeste, n acelas grad, la Casa
fesionale, in postul de subsef de biurou Extras din organizatia scoalelor de conducted
carman,' Timisoara. de lucrri publice
class. II.
Rseanu loan, absolvent a 4 clase de Xreceri dela un post la altu4 I. pispozitiuni general.
liceu; Lugojan Gh., absolvent a 5 alas Pe zit's de 1 August 1925 1. $coalele de conductori de lucrri
de hem; Ionia Suzana, absolvent a 4 C. Reizi, absolvent a 3 clase giumi& Mice au drept seop formarea personalu4
clase de liceu, actuali diurnisti, in ziale, actual controlor class I la eorpo- lui tehnie menit 65. fie eolaboratord
posturile de impiegati clasa I. ratia meseriasilor din Bucuresti, se trace imediat al inginerilor - diplomati ai
Jonic Dumitru, absolvent a 3 clase In postul de ajutor-eontabil clasa I- la seoalelor tehniee superioare -la stadia,.
de liccu, in postul de agent. aceea corpor atie. rea, proiectarea, exeeutarea, intretined
rea i exploatarea lucrrilor tehnice pu..4
La Casa cercualA Tg.-Mures Grigore Srbu, actual controlar 'class I blice san particulare de diferite feluri.
Pe ziva de 1 Ianuarie 1925 la corporatia Hotin, se trace In postul Durata cursurilor seoalelor este de a
Iacob Joan, absolvent al scoalei nor- de ajutor-contabil clam I la aceeo eon seolari; elevilor cari vor terminN
male, In postul de subsef de bhirou por atie. succes eursurile uneia din seoale, lii
clasa II. La directia generall a muncii se vor libera diploma cari le acord tiro
Nagi Olivia si Doicescu Elise, absol- Serviciul exterior, :thil de diplomat al scoalei de onduel
yenta a 4 clase de liceu, actuali diurnisti, ,tori de luerri publiee", unde au ah.f
In posturile de impiegati clasa L Nunviri solvit.
Doiceseu N., absolvent a 2 clase de Pe baza art, 37 si 76 din le04 2) Instructia elevilor Cuprinde-:
liceu, actual diurnist, in postul de agent. tutulni functionarilor publieij ') Invtinintul
ii teoretie consistnd

if)

www.digibuc.ro
10 Julio 1929 MONITORUL OFICIAL Nr. 149 5139

(En lectiuni orale i luergri grafice; crgri, cari vor fi stabilite de diree_ fnapoi tbealei: ertile, bursurile, plans
inneintea i dupe: emiaza fiecgrei zi; tinned scoalei prin dispozitiunile de or; setele i rechizitele mai mari, ee vor fi
b) Invtmntul practie, consistnd dine interioare va giisi ca cale primit dela scoalii.
(En lucrri pe term', ea eplieatiuni ale Freeventa este bbligatorie in toti poi A 2. Candidatii vor fi supusi unei exa-
eunostintelor teoretice dobndite in ani de studii. mingri medieale, in urma dreia vor fi
Foalg, precum i lucrri de laborator. 6. Elevul repetent de "(Thug ori in respinsi cei slabi de constitutie, tuber-
$e face in timpul vacantej mari a anului beeas elas, sau repetent n fiecare din culoii sau eei ce suferg de orice boalg
campanie pentru practice topogra, pele 3 clue, este exmatriculat si nu se contagioad, precum si cei ce vor ave
Ed, organizatg de seoarg. poate inserie in niciuna din ceklalte yreo infirmitate.
Asemenea stunt obligati elevii a face scold de conductori de luerri publice; Aceast examinare medicare' va ava
timpul celei de a doua.vacant'g mare; 7. Diplomatii acestor scoli pot fi loe cu incepere dela 20 Septemvrie
practia pe santiere la servieiile Statu, bligati la terminarea, scoalei s ser,. 1929.
lu, iar n lipsg de luergri la Stet aceast, veaseg Statul tinap de 3 ani. 3. Se primesc ca elevi ai anului I, in
preetia se ve face, la partieulari; obti, II. Dispozitiuni asuprailaserierii elevilon limita locurilor disponibile, 25 la Bucu-
nerea locurilor la particulari rmtme 1. Candidatul la admiterea intr'une resti, 25 la Cernuti, 10 la Chisinau
n sareina elevilor. Uneori, pentra prae, din k;colile de conductori de lueriiri pu,. ,.. la Cluj, numai liceeni i cu prefe .
tica de santier la Stet: se gsese locnri blice se adreseazg in acest scop la una rint cei ce au terminat cursul superior
Salariate. din eele
' 4 seed: Bucuresti III, calea de Emu (nu implid bacalureatul),
3) Invtmntul i coalk este gra., Yietoriei Nr. 93; Cernguti, Cluj, strode earl sunt prinnti fr concurs dacil nu-
suit. Berde Mzes Nr. 2; ChisinAu, printr'o rarul lor nu intrece locurile disponi,
Elevii primese gratis, In limita pod:. eerere cu timbru de 10 lei, seris, bile.
eele nedesare studiilor semnat de el. Cererea va pute fi tri, In cazul &Ind numrul candidatilor
eurSurile, p1ansetele, hrtia de de,. mis; si prim post (reeomandat), dar ce au cursul superior complet va fi mai
sen i celelalte rechizite scolare, afar va trebui s fie primit la scoala res, mare cleat eel al locurilor disponibile,
de compasuri, pe eari yor trebui pectiv pang in ziva de 15 Septemyrie candidatii vor fi supusi la concurs, con,
procure singuri i pe spesele lor. a. e., peste aeeast data orice cerere .4() stnd din probe scrise i orale asupre
4) Toti elevii sunt externi i ingrijese admitere ya fi 7 esping. matematicilor (artimetiea, algebra si
eingurj de intretineree lor, eu preprille Cerere va purt, adresa exact 4 geometria plang), corespunsteare la 5
ter mijloace. immdidatului i ya fi 1.nsqitg., de urmg. elm de liceu, dupg programa invtil-
Se acord, iis, in limitele bugetare; toarele acte-t nintului secuadar, publicat in Moni.
.burse in bani, elevilor r.omni a) Extraetul dep etul de hasterel tdrul Oficial Nr. 96 din 3 Mai 1929,
Iipsiti de mijloace, ct timp sunt b) Certificatni de studii liceale precum i 0 proil scris in limba re-
toai i numai in epoeti predrii eursa. mn.
briginal; cpii ori adrese sau tertificate
rilor. Ou ian ednsideratie; Probele scriia sunt eliminatorii.
In baz a se Ye; pate. eVe cniuu *sett In cazul an1 locurile disponibile nn
Internet in scoarg, aceste burse in bani "e) Certificatul de bun partare.
Toti eandidalii trebuie s aib po yor fi completate cu eci ce au liceul
Ineeteag. In anal seolar viitor se yor complet, vor fi admii, insii numai prni
putd, d eventuak barse intre 1.500 si ,fertificatul de studii ealificatia eel pu-
tin bung", la purtam in ultima clas, concurs, i cei ead vor ave mai putine
.000 lei lunar. elase lieeale, hid a se scobor sub 5
La scoala din BucUresti este proie.: altfel li se respinge cererea de inscriere.
Pentru eandidatii ee si-en fcut des de liceu de Stat.
tea pentru aeest aik infiintarea unlit Contursul ce eventual va fi nevoie
e.min: studiile eu intrerupere, sau dacg
mele Studii le-an fgeut mai de mult a se ting, va ;Iva loc la scoala respec-
Elevii diii anul I yOr "e'piith bane n dect un an, trebuie a Re Cunoaste imediat ce se va termin exami-
Semestrul I, pe bad. de donenrs- [treaga lor activitate ; de aceea aeesti can. narea medical, si in nici un caz mai
yor treee la seolile respective in pri, aidati von prezent, acte din cari s trziu de 25 Septemvrie 1929.
mele dela inceputul anului seolar, 4. Se atrage stentia eandidatilor c,
esupra matematieilor din primele 5 clase se vad, elar cum si-au petrecut timpul
fiecare din anii in bad n'au studiat. Ministerul de Rsboi nu acord am&
de liceu, iar in semestrul U. vor pgpt nri dela incorporare in armat elevi-
burse dup./ clasificatia ee le O vor da, yor mai prezentli certificate de morali-
uotele ee vor obtine h semestrul I. itate du data recent, pin bare s s lor aeestor coli, i nici seelile nu ineu-
Acei dintre elevii cari se retrag dig Conitate bg 8t purtare bung in Bode- yiinteaz intreruperea cursurilor pen-
anul I si apoi in tantia anului in tnrs, tate, n'au niei un vieiu i eg, nu au au- tru satisfacerea serviciului
sfl
militar, in
ele-vii ; cei
reusese la examenul de admitere h ferit niel o Condamnatiune judeclite- orice an de stadiv. s'ar
reaseg. Weesti eandidati dug yor fi din aceast categorie nu vor pute re-
scoalg, nu pot apt burs pe semes, veni a seoalg deat in anal I, and vor,
trul I, dect dad, reusese printre pri, ecupat functima, vor prezent acte
izui einci la boneursul pentru burse. 'din 'cari d., se van, si-au indeplinit trebui s indaplineasa toate conditiu-
serviciul In mod corect i Constiinciosi nile de admit:x,e ce vor fi in vigoare la
-

Teti eeilalti elevi bapt burse Pe


baza clasificatiei ce le d notele ob, d) Acte le vateinare recent acea 4atrt.
tinute in eursul anulni. !" Candidatil bari ah vrsta 4 21 Diverse
Devil repetenti nu, primese eni Sau mai mult, vor ddvedi e sa-
taestrul I niei burse, niei cele necesare tisileut legea dcu reerntare. Diplomatii aeestor scoli beneficiazg de
studiilori lug' in semestrul II 'mucus Cererile ee hti yor fi insotite de teate UrmUoarele:
;read. la toate ecestea dad, reusese a fj ectele specificate mai sua vor fi res, 1. Pot fi numiti in serviciile tebnice
In clas4 res-, Rinse. Statului, judetelor sau comunelor,
'Plaseti printre priuni
pectivA. 'Adele edMisi h s vor inapoi eu care oeazie sunt admisi condnetori
lueriiri publiee, in eadrele corpalui
.

5. Elevii vor fi supasi JA toate giI In niei un baZ dect dupg terminarea
Ale de ordine i lseiplun i cele de es ticoalei san dad, elevul se retrage din tehnic al Statalui, confarm legii
Siduitate la Parsuri, exaniene ti pcoal; 2h acest din urmit eaz, elevii vor, ganizarp a corpului tehnic,
41

www.digibuc.ro
M 40 MONITORUL OFICIAL Nr. 149 10 Tulle 199
DlasPmenea gsese 'denim:tie i 14 de 16 Deeemvrie, de religie Ortodox, infentat -de Atre reelamantul sotul Alto
intreprinderile t4Iniee particulare. venit i stabilit xi ark a fcnt la ennoscAnd c dac4 nu va rAspunde la
2. Dup5, 10 ani de serviciu activ, dela aceast, comisiune eerere de a i se a- strigarea pricinii sale in ziva i ara sue
data admiterd in corpul de conluctori, corda nationalitatea romAnA, declarnd artate, se va d, hotrire in lips, poi
pot trees in ep-:pul de ingineri hi urma renunt, la cettenia greac si la trivit art. 148 din procedure eivil.
unui examen concurs public. price alt supusenie strinA. Nr. 8.353.
3. Sunt primitd la coneursul de admi- Conform art. 22 din legea privitoare
la dobAndirea i pierderea nationalit- - D. Simion Mengel, cu domiciliul
tere ii anul preparator ai coalelor po ! necunoscut, este citat ea in ziva de 28
litehnice din tar. tii romne, se public5, acea.sta spre
stiinta acelor cari ar voi s fad., vreo Octomvrie 1929, ora 11 dimineata,
4. Fax serviainl militar cu termen se prezinte la acest tribunal ea inculpat;
rains, potrivit prevederilor legii de re, intmp in are, potrivit dispozitiunilor,
ark 23 din ziza lege. la neurmare se va judeca, in Ups coni
crutare in vigoare. 1orm legii.
Dosarul Nr. 337 din 1929.
Nr. 49.827.
MINISTERUL
-
COMUNICATIILOR
CAile ferate rumble
CITATIUNI ' -Noi presedintele tribunalului Illov,
"Retie I civilo-corectionalA, in virtutesi
Se educe la cunostinta general e. Inalta Curte de conturi , art. 71 din procedure civiltt, chemAin pe
tuica" predatil in trafic intern se va D. ciipitan Buna Gh., fost comandanii d. Gh. Ionescu, cu domiciliul neeunoso
taxa duph tariful clasei E. al companiei de jandarmi Hunedoark cut, O. vin in ziva de 4 Noemyrie 1929
Aceast dispozitiune intrA in vigoare, in anii 1919 si 1920, ora 11 dimineata, la acest tribunal, see-
pe ziva de 1 Iulie 1929. In baza jurnalului acestei Curti, tia I eivilo-corectionark spre inratisare
6 Iulie 1929.
4*
Nr. 39.399, 30.843 C110.204, C21929.

ANUNTURI il1D1C1ARE DE 1NTERES GENERAL


sectia II, cu Nr. 964, Incheiat in sedinta
dela 8 Iunie 1929, este citat a se pre-
zentA la aceastg. Curte, in ziva de 22
Octomvrie 1929, ora 14, spre sus-tine
ea inculpat; cunoscnd cA.,. dad, nu va
rspunde la strigarea pricinii sale, in,
zina i ore sus artate, se va di hoto
rire in lips, potrivit art. 148 din proce,
interesele la judecarea defieitului de aura civil.
lei 32.275,85, prodns la compania Nr. 50.002.
M_INISTERUL JUSTITIEI jandarmi Hunedoaxa.
Cunoscnd e, in caz de neurmare
-D. Ion Gavril, cu neo
Comisiunea de naturalizri cunoscut, este citat ea in zina de 5 No,
urtea se va pronunt in lips.
- emvrie 1929, ora 12 din zi, s se preo
D. Radomir D. Svilokossitch, supus Nr. 5.418. zinte la acest tribunal ea ineulpat;
Jugoslav, de profesiune student, domici- Curtea de apel din Bucurestd, sectia III neurmare se ya judech in lips eon?'
liat in Bucuresti, strada Sfintii Voie- form legii.
vozi Nr. 28, nAscut in Bucuresti, la Noi, presedintele Curtii de apel Nr. 49.676.
data de 21 Octomvrie 1906, de religie din Bucuresti, sedia III, in viri
ortodox, a fcut la &mesa comisiun, tutea art. 71 din procedure civilk Tribunalul Ilfov, sectia II civilo-
cerere de a i se acord5, nationalitatea ro- ehemin pe d. LazAr Peretz, fost corectionalA
declarnd c renunfj, la cetA- en domiciliul in Galati, strada Noi, presedintele tribunalului Ilfov,
tenia jugoslavii, si la orice alt supnsenie Portului Nr. 15, iar aeuin necunoscut, sectia II eivilo-corectionalA, in vira
sA vin, in ziva de 26 Iulie 1929, ora 12 tutea art. 71 din proeedura eivil, che-
Conform art. 22 din legea privitoare din zi, la aceast., curte, sectia III, spre ra5ra pe d. Stefan M. Carapancea, cu
la dobiludirea i pierderea nationalit- inftisare in apelul fcut de Ella domiciliul necunoscut, s, vin in ziva
tii romne, se publicA aceasta spre Garfunkel si cunoscnd c dael de 12 Iulie 1929, ora 12 din zi, la tribno
ftiinta acelora cari ar voi s, fad, vreo nu va rOspunde la strigarea pricinii nalul Ilfov, sectia II civilo-corectionall,
intampin are, potrivit dispozitiunilor, sale, in ziva i ora sus artate, se va spre infAtisare in procesul pentru did
art. 23 din zisa lege. c15, hotrire in lips, potrivit art. 148 vort, ce i s'a intentat de ctre recla-
Dosarul Nr. 517 din 1929. din procedure eivilii. manta sotia sa; cunoscnd c dad., nu
PAritul este dator, ca pnit in tent va rspunde la strigarea pricinii sale
D. Cristodol N. Vasiliu, supus grec, men de 15 zile inainte de ziva fixat in ziva si ora sus artate, se va di ho-
de profesiune brutar, domiciliat in co- pentru nfiare, s depunA prin grefa trire In lipsA, potrivit art. 148 din
muna Bucu, judetul Jalomi.a, nscut Curtii de apel din Bueuresti, sectia III, procedure civilA.
in Meteleu (Grecia), de religie orto- la dosarul eanzei, cpii depe actele en PAritul este dator, ca pang in ter-
doxO, venit i stabilit in tar& in anul eari se slujeste, certificate de 01=1 de 15 zile inainte de ziva fixat, Ientru
1902, a fcut la aceast comisiune ce- ea intocmai en originalul. infAtisare, s dipung prin grefa trio
rere de a i se acordA nationalitatea ro- DacA actele en cari se serveste vor fi bunalului Ilfov, seetia II eivilo-eoree,
rafinA, deelarnd c renunt la cet5.- ticrise in limbit staling san en litere tionalA, la dosarul cauzei, cdpii dep
tenia greed, si la orice alt supusenie vechi phritul va fi dator s le traducA actele en cari se slujeste, certificate de
serie eu litere latine. dnsul ca intocmai cu originalul.
Conform art. 22 din legea privitoa.re Nr. 4.754. Dac5, aetele eu cari se serveste vor
la dobandirea i pierderea nationalito fi scrise in limb strin sau cu litere
tii romne, se publica aceasta spre Tribunalul Ilfov, sectia I civilo- yechi, pritul va fi dator s le traduc,
stiinta acelora cari ar voi s facii vreo corectionall s le scrie cu litere latine.
intmpinare, potrivit dispozitiunilog Noi, presedintele tribunalului In camera de consiliu pentru a done
art. 23 din zisa lege. toy, sectia I eivilo-corectional5,, in viro Eonciliere prezidentialA.
Dosarul Nr. 505 din 1929. tutea art. 71 din procedure civilk ches Nr. 8.512.
ram pe d-na Maria Evdoehe, ci domio
D. Velixar Gh. Vardaraehi, supue ciliul necunoscut, s via), in ziva de 28 Tribunalul Bacitu, sectia
grec, de profesiune proprietar, domici- Septemvrie 1929, ora 12 din zi, la tri- D. Ion Stineru, fost cu domiciliu
hat in Drawl Chilia-Nouk judetul bunalul Ilfov, Retie, I eivilo-corectioo In comuna &irate, judetul BacOn, iar aq
nti.sent in Samos (Grecia), la data nala, procemil Rentru Y9.1 ea i gum necunoscut, este eitat ca in ziva
12

www.digibuc.ro
i() Itilie 1929 IIIONITORUL OFICIAL Nr. 149 5141

11 Octomvrie 1929, ora 13, sh. se prei Corpul portnreilor localt va inaintA intentat de entre sotto, sa Sevastita Va
zinte la acest tribunal ea inculpat; la euvenitele citatiuni, comunicnd odatii 6Ie TAtru din eomuna Giurgesti, ju.
neurmare se ya judecA in lipsa conform eu eitatia, p&ritului Nestor Jurcovschi, detul FAlticeni; cunoseAnd en &tea
epie depe prezentul jurnal, conform va rnspunde la strigarea prieinii sale
Nr. 29.070. art. 239 din eodul civil. ziva i ora sus arAtate, se va d ho.
DatA i eititit in sedint seeretA, la tArire in lips, potrivit art. 148 dirt
-D. N. Breseanu, cu fost domiciliul 27 Iunie 1929. proeedura
1n. Bunn, strada Ginuz Nr. 52, iar a- (Urmeazit semnAturile judecAtoruld Nr. 2.803.
cum necunoseut, este citat ea in zina de si a grefierului)
16 Octomvrie 1929, ora 13, sit se pre. Tribunalul Ialomita, sectia I
sinte la west tribunal ea ineulpat pen- Tribunalul Botosani
D. Grigore S. Soare, fost cu domiei-
tru faptul prevnzut i pedepsit de ark D. B. Bercovici, eu domieiliul ne- liuL In comuna Bucu, iar acum neen-
323 din eodul penal; la neurmare so eunoseut, este citat ea in ziva de 18 noseut, este citat ea in ziva de 9 Oel
ya judecA in lipsit conform legii. Noemvrie 1929, ora 12 din zi, sit se tomvrie 1929, ora 9 dimineata, sn se
Nr. 29.154. prezinte la aeest tribunal ea ineulpat prezinte la acest tribunal ea inculpat
Tribunalul BA lti, sectia I pentru amenintare i insultrt; la neur- pentru faptul prevzut i pedepsit de
mare se va judea In lips'A conform art. 53, 54, 126 cu 40 din eodul penal;
D. Efeinic Odajiu, eu domiciliul h.& legii la neurmare se va judecA in lips& con-
Cunoseut, este eitat ea in ziva de 17 Nr. 32.046. form legii.
Septemyrie 1929, ora 9 dimineata, s Nr. 24.519.
se prezinte la acest tribnnal ca prit in - D. Sofronea Than, 'en domiciliul
proces eu sotia sa pentru divort; la ne-. necunoscut, este citat ea in ziva de 18 - D. Alexa Constantin zis i Alexan-
urmare se va judecA in lipsA conform Noemvrie 1929, ora 12 din zi, sit se pre- dru Constantin, fost impiegat de mirk
zinte la aeest tribunal ea inculpat pen- care in gara Ialomita, iar acum cu do-
Nr. 3.179. tru furt; la neurmare se va judeca miciliul necunoscut, este citat ca in ziva
lips& conform legii. de 9 Octomvrie 1929, ora 9 dimineatk
- D. Nestor Jurcovschi, u domici- Nr. 32.119. sn se prezinte la acest tribunal ea in-
liul necunoscut, este eitat ea in ziva dci culpat pentru fap".ul prev&zut 6 pedep-
17 Septemvrie 1929, ora 9 dimineata, Tribunalul Buzlu, sectia II
sit de art. 322, 323, 309, 146 eu 40 din
sn, se prezinte la acest tribunal ea 'Alit D. Tipchis $trul, fost sergent In re- eodul penal; la neurmare se va jueleA
in proces eu M. Jurcovsehi pentru di- gimentul 11 Siret din Galati, iar acum In lipsit conform legii.
vort ; la neurmare se ya judec4 in lips eu domieiliul necunoseut, este citat ea Nr. 24.611.
eonform legii. in ziva de 18 Septemvrie 1929, ora 9
Cu copie depe jurnal dimineata, sA se prezinte la acest tri- Tribunalul Iasi, sectia II
Nr. 3.181. bunal ea ineulpat; la neurmare se ya D. Vulpescu I. Ioan, fost elev la
Jurnal Nr. 6.290 judea in lipsii conform legii. ceul militar Chisinitu, iar scum cu de-
Nr. 19.887. miciliul necunoscut, este citat ea in
In urma aseulfrii martorului in: zina de 23 Septemvrie 1929, ora 12 din
proeesul de divort intentat de Maria Tribunalul Cetatea-AlbA, sectia I zi,' sit se prezinte la acest tribunal ca
aurcovschi contra sotului su Nestor D-na Alexandra Muscalenco, fostA eu inculpat; la neurmare se va judecit in
jurcoyschi din BAlti, strada Oituz. domiciliul in eomuna Turlache, judetul lips conform lea.
Reclamanta sotie, avnd cuvntul, Cetatea-AlbA, iar acum necunoscut, este Nr. 3.222.
eere a se soroci eauza pentru audienta eitatA ea in ziva de 27 Septemvrie 1929,
public% declarnd st renuntt la au- - D. H. Teodor, fost cu domi-
ora 8 jumtate dimineata, sA se prezinte eiliul in comuna, Prodnef,41, judetul'
dierea martorului lips i ill tetrmen in la acest tribunal ca inculpatA pentru
eunostintn. iar acum necunoseut, este citat ca
furt i folosire de acte false; la neur- In ziva de 23 Sentemyrie 1929, ora 12
Tribunalul, mare se va judecA in lips conform legii.
Vitznd martorii propusi de re-. din zi, sit se prezinte la acest tribunal;
Nr. 17.504. la neurmare se va judecA in lips conA
tlamantn au fost audiati astAzi, la data
de mai sus, in sedintn seeretii, asa en Tribunalul Dolj, sectia. I form legii.
Nr. 32.234.
dispozitiunile art. 235 6 um. din codul D. Iosif Iosif Cicos, mecanic, fog 'eu
civil, in ce priveste ascultarea marto- domiciliul in comuna Teaca, judetul Mu- - D. Grdinaru Gh., fost cu do-
rilor, sunt indeplinite; res, iar acum necunoscut, este eitat ea niiciliul comuna Vculesti, judetul
VAznd i dispozitiunile art. 239 din zina de 28 Octomvrie 1929, ora 8 dimi- Dorohoi, iar acum necunoscut, este
eodul civil romn, numeste raportor al neata, sA se prezinte la acest tribunal eitat ea in ziva de 23 Septemvrie
afacerii pe d. judecAtor Al. HAnen; 1929, ora 12 din zi, sit se prezinte
ea inculpat; la neurmare se ya judecA acest tribunal ea inculpat ; la neurmare
Vnzfind st eat reclamanta cAt Si in lipsh conform legii,
tuartorul, afirm cA pritul a plecat de de va judecit in lipsA conform legii.
Nr. 36.047. Nr. 32.238.
acasit de 5 ani, MI a se $ti unde este.
Ordonn: Tribunalul FAIticeni - D-na Zoe Rusu, fostit eu domiei-
A se soroci cauza pentrii audienta Noi, presedintele tribunalului liul in Chisinitu, strada Viiterul Nr.
eitAndu-se pArtile, pentru ziva de beni, in virtutea art. 71 din prcedura 135, iar scum neeunoseut, este eitatA,
17 Septemvrie 1929, termen dat, In en, eivil, chemAm pe d. Vasile TtArAu, ea in ziva de 23 Septemvrie 1929, ord
iaostintA reclamantei, iar pritul se ya en domiciliul necunoseut, sit villa in 12 din zi, s se prezinte la a2est tribu-
Eit prin Monitorul Oficial ziva de 11 Octomvrie 1929, ora 12 din nal ea inculpat; la neurmare se va
Numeste raportor pe d. judecator Alg zi, la tribnnalul Fititiceni, spre infitti- deaf, in lipsn conform legii.
vare in proepsul pentru divort ee i s'a Nr. 32.240:

43

www.digibuc.ro
5142 MONITORUL OFICIAL Nr. 149 10 Iulie 1929

:4- D. Gavrilov Gieorge, fosi ,Vd -Ora tt Vasilisa Thrsti vdtrefii pratinfe la
Bliciliul in eomuna Ustea, judetul yort; cunoschnd cii dacii nu va r Ceast judeetorie ea inculpat; la no,
iar acum necunoscut, este chat ea punde la strigarea pricinii sale in ziuti Urmare se va judea in lips.
ziva de 23 Septemvrie 1929, ora 12 ora sus artate, se va da hotailre Er. 22.400.
din zi, s se prezinte la &cot tribunal in lips, potrivit art 148 din proeedural
ea inculpat; la neurmare se ya judecit: eivili. judecatoria urbanA Balti
in lipsa conform legii Nr. 3.395. Ion: Sleti, cu domieiliul necunosq
'Nr. 32.437. Tribunalul Putna, sectia I rtit, este citat ea in ziva de 10 Septem.
- D-na Lisabeta Ilie Drgr[S, fost yrie 1929, ora 9 jumatate dimineata,
D. Ion I. Nedelcu Ferart, eti 40- SA se prezinte la aceasta judecatorie ea
eu domiciliul In comuna Nisporeni, ju- necunoscut, este eitat ea In ziuti
detul Lpusna, iar acum neennoseut, de 5 Noemvrie 1929, ora 13, sit teclamant ,n proces eu Ghert pentru
este eitata ea in ziva de 27 Septemyrie. se prezinte la acest tribunal ea inculpat furt ; la neurmara se va judee in 1430
1929, ora 12 din zi, s se prezinte la; pentru furt; la neurmare se va judeck onform
acest tribunal ea reclamanta; la neur- in lips conform legii. ,Nr. 17.810.
mare se va judeca in lipsa, conform: Nr. 21.706,
legii. Judectoria Urbana Constanta
Nr. 32.521. -D. Ioan Barbit, D. Istr,te Iordacihe, eu domiciliul
iloseut, este citat ea in ziva de 5, keennoscut, este citat ea in ziva de 1;
Tribunalul Ismafl Noemyrie 192), ora 13, sa se pre- August 1929, ora 9 jumtate dimiq
D. Bejan, fost subcomisar la prefed, zinte la acest tribunal ea ineulpai peril neata, sa, se prezinte la aceast jude-
Ora politiei Bri1a, iar aeum cu do- tru furt; la neurmare se. ya judo& Catorie ea inculpat; la neurmare se
miciliul nounoseut, este citat ea in lips conform legiL va judech In lips conform legii.
Ziva de 16 Octomvrie 1929, ora 8 di- Nr. 21.707. Nr. 9.023.
mineata, sti se prezinte la acest tribunal Judecatoria urbana Craiova
inculpat pentru abuz de putere - D. Tudorache I. Ahem:, ci domf-i
altele ; la neurmare se ya judeck_In iliul necunoseut, este citat ca in ziva. D. Florica. Ciucurica, eu domiciliul
lipsa conform legii. de 5 Noemvrie 1929, ora 13, sii se, hecunoseut, este citat ea in ziva de 30
prezinte la aost tribunal ea inculpai Iulie 1929, ora 9 jumatate dimineata,
Nr. 28.855. pentru furt; la neurmare sc va judee4 s se prezinte la aceast judectorie
Tribunalul Mehedinti, sectia I lipsa, conform legii. ea inculpat; la neurmare se va judectl
Nr. 21.708. lips conform legii.
Noi, prim-presedinte al tribunahdtti
Mehcclinti, sectia I, in virtutea art 71 Tribttnalul Vlasca, sectia II Nr. 28.796.
ii procedura civim, chemam pe d. ' D. Niculae Crausti, fost cu dorlei, ;- D-na Mita Radulescu, cu domi-
Ion cu domiciliul necunos- liul in comuna Moyila Rupta, judetul fliul este eitat ea in
'cut, sa .vin in sine, de 1. Octomyrie Botosani, iar acnm necunoscut, este ci -ziva, de 7 August 1929, ora 9 juma-
1929, ora 8 dimineata, la tribunalul tat ea in ziva de 20 Septemvrie 1929; tate dimineata, sa se prezinte la a-
Mehcdinti, sectia I, spre Infatisare in ora 1 p. m., sa se prezinte la aeest tri4 Oast judecatorie ea inculpata; la
proces de divort; cunosend c dad nu hunal ea inculpat; la neurmare se ya neurmare se va judeca in lips con-
ya raspunde la strigarea prieinii sale, judech in lips conform legii. ' form legii.
Sn ziva si ora sus aratate, se va cla hot& Nr. 28.624,
Nr. 17.979.
rire In lipsrt potrivit art. 148 din proce, Judecatoria urban Focsani
dura eivil. - D. Alexandru Ion: Cioba, fosti
Nr. 8.624. eu domieiliul in comuna Mita, judel 'D. Toader Timoftei, eu domiciliut
jul Vlasca, iar aeum necunoscut, esta iiecunoseut, este eitat ea in ziva de 29
-Noi, prim-presedinte al tribunalulni citat ea in ziva de 20 Septemyrie 1929; Tillie 1929, ora 9 jumatate dimineata,
Mehedinti, sectia I, in yirtutea art 71 ora 1 p. m., sa se prezinte la aeest tria sa se prezinte la aceast judecAtorie ea
din proeedura civii, chemam pe d, banal ea inculpat; la neurmare se Y4 inculpat pentru distrugere; la neur-
Dumitru Ceopa, fost cu domiciliul In judech In lips conform legii. pare se ya judee in lipsa onform
eomum Valea cu Apa, judetul Gorj, Nr. 17.992.
lax acuni necunoscut, s vina in ziva del r. 22.855,
Octomyrie 1929, ora 8 dimineirta, la judecatoria III urbana Buarseiti . Judeatoria I urbana Galati
fribunalul Mehedinti, sectia I, spre in- D. Ion N. Ghica, fost cu domiciliul
Misare in procesul de divort ce i s'a in Bucuresti, strada General Berthelot D. Sabo Daniel, fost cu domiciliul
intcntat de dare sotia sa; cunos- Nr. 31, iar acum nounoseut, este citat in Oradea-Mare, strada Crisul1de-Jos
etind ca daert nu va raspunde la striga- ea in ziva de 25 Septemvrie 1929, ora Nr. 274, iar acum necunoscut, este
rea pricinei sale In ziva i ora sus ara.- 9 jumatate dimineata, sii se prezinte la citat ea in ziva de 3 Septemvrie 1929;
tate, se va d hotarire in lipsa potrivid aceasta judecatorie ea inculpat; la ne- ora 9 jumatate dimineata, sa se pre-
'art. 148 din proeedura zinte la aceast judecatorie ea contes .
Nr. 8.890. mmare se ya judech _In lips eonforni tator; la neurmare se va judec a. in
Iegii. lipsa conform legii.
Tribunalul Orhei 'Nr. 38.575. &. 22.985.
- -
Noi, presedintele tribunalului Orhei; judecatoria V urbana. Buuresti judecatoria urban Ismail
fn virtutea art. '71 din proeedura eivil;'
chemam pe d. Efim Tarsu, cu domici; D. Radulescu Codelex, fost cu domi. .D-na Maria Grigoriu, fost cu domii !
uI necunoscut, sa vina in z.itta de 21 eiliul in Bucuresti, strada Miicelari Nr. in comuna Hagi Abdul, judetul,
Septemvrie 1929, ora 9 dimineata, na- 20, iar acum necunoscut, este eitat ea Ismail, iar acum necunoseut, este ci-,
ntea acestui tribunal spre infatisare In ziva de 5 Septemvrie 1929, ora 9 ju- tat ea in ziva de 25 Iulie 1929, ora 9

14

www.digibuc.ro
10 luHe 1929 tIONITORUL OFICIAL Nr. 1 49 5134
dimineata, s se prezinte la aceast ju M. Nedeleseu pentru partaj; la ne. lulie 1929, ora 9 jumtate
deckorie ca inculpat, in proces eu EIN urmare se ya judecA, in Jips conform se prczinte la aceastA judecAtorie
dochia Tarasov pentru furt; la nair . inculpat; la neurmare se va judea
mare se va judec n lips, conform Nr. 47.759. lipsA conform legii.
Nr. 16.582.
Judeditoria mixt Giurgiu
Nr. 8.975. D. Iancu Dumitru, cu domiciliul n -- D. Cretu Constantin, fost la in;
Judecatoria mixt Clrasi; tunoscut, este eitat ca u ziva de 23 In.. chisoarea Doftana, iar acum cu domici
lie 1929, ora 9 jumtate dimineata, liul necunoscut, este citat ca in ziva
D. Sachir Ali, fost cu domieiliul i 18 Julie 1929, ora 9 jumiltate dimi
eomuna Asfatehioi, judetul Durostor, prezinte la aceastA judecAtorie ca in, neata, s se prezinte la aceast jud6
iar acuna neennoscut, este citat ca eulpat; la neurmare se ya judeca etorie ca inculpat; la nenrmare se ni
zina de 2 August 1929, ora 9 dimi lips5, conform legil. judecA in lips conform legii.
neata, ea se prezinte la aeeast jude: Nr. 20 468 Nr. 16.651.
&Rorie ea inculpat pentrn furt; la ne. judedtoria mixt 7- D. Radu Tiberin, fost la irichi.
urmare se va judecA in lips conform judetul Tulcea soarea Tg.-Ocna, iar acum cu domici.
-D. Dumitrn D. Dobre, cu domicli liul necunoscut, este chat ca in ziva
Nr. 16.777. de 18 Julie 1929, ora 9 jumatate
peminoseut, este citat ca in ziva de 27
Judeatoria mixt Comrat, A.ugust 1929, ora 9 dimineata, sit se neata, s se prezinte la aceast juclecA,
judetul Tighina 'prezinte la aceast judeeltorie ea in- tonie ca inculpat; la neurmare se ya;
culpat pentru delict silvie; la new- :judecA in Hush, conform legii.
D. Cazacu Alexandru, Lost cu Nr. 16.653.
ChisinAn, strada Mateevici Nr.
mare se va judee in lips onform
98, iar acum necunoscnt, este citat ea Judectoria mixt. Sinaia,
Nr. 7.958. judetul Prahova
ziva de 31 Irdie 1929, ora 9 jumtato
dimineata, s se prezinte la aceast ju- - D. Dumitru Dobre, eu domiciliul D. Constantin G. Sise, fost eu de.
deditorie ea contravenient; la neur- necunoscut, este citat ca in Zinn de 27 miciliul in comuna Sinaia, iar acum
Diane se va judecA, in. lips conform August 1929, ora 9 dimineata, s, se necunoscut, este citat ca In zina de 10
prezinte la aceast judecdtorie ca in- Julie 1929, ora 9 jumtate dimineata,
,culpat pentru delict silvic; la neurmare s, se prezinte la aceast judeetorie ca
Nr. 12.754. Ee va judecA In lips conform legii, contravenient; la neurmare se ya j4.
Judeatoria I inixt Craiova ;Nr. 7.959. dec5. in Iips conform legii.
Nr. 14.132.
D. PAun I. Marin, fost cu dornicilin1 judeclitoria mixt Moinesti,
in Craiova, mahalaua Ghereestii-Noui, judetul BacAu. Judeatoria mixt Tg.-Frumos,
iar acum necunoscut, este citat ea in D. Splavinici $tef., fost cii domici- judetul Iasi
ziva de 30 Julie 1929, ora 9 junfa'tate lird in comuna Moldova, judetul Ho- D. I. $erbAnescu, cu domiciliul ne.
dimineata, 0', se prezinte la aceast ju- tin, iar acum neemaoseut, este citat ea nnoseut, este citat ca in ziva de 31 Ju-
deatorie ea inculpat; la nenrmare se in ziva de 26 Julie 1929, ora 9 jum- lie 1929, ora 9 jurnAtate dimineata, sa
tva judea, in lips conform legii. tate dimineata, s se prezinte la aceast se prezinte la aceastA judecAtorie ca in-
Nr. 22.721. idudeciltorie ca inculpat pentru furt; la eulpat pentrn lovire; la ncurmare so
neurmare se va judeA in lips pon- ya judech in lips conform legii.
judectoria mixt Dorohoi r-form legii. Nr. 12.702.
D-na Elena Gh. Cobzariu, cn Nr. 21.728.
JudecAtoria mixt Tg.-Neamt
necunoscut, este eitat ca in ziva N. Gli. Barabatia, fost ni domi-
de 18 Lille 1929, ora 9 jumtate dimi- eiliul in comuna Asu, judetul BacAu, D. Dumitrn Negrescu, fost cu domi-
ciliul in comuna Filloara, iar acum ne-
neata, s se prezinte la aceastA jude- iar acum necnnoscut, este citat ea in bunoscut, este citat ca in zina de 5
cAtorie ca inculpat; la neurmare se va ziva de 22 Inlie 1929, ora 9 jumtate August 1929, ora 9 dimineata, s se
judee.,A in lips conform legii. dimineata, s se prezinte la accasta ju- prezinte la aceast judectorie ca in-
Nr. 26.023. deetorie ca inculpat pentrn contra- culpat; la neurmare se va judecA In
Yen-tie; la neurmare se va judee4 in
- D. Segal Iosub Iie Fani, tt lips conform legii. lips conform legii.
Nr. 25.884.
neeunoscut, este citat ca in ziva Nr. 21.750.
:le 18 Iu lie 1929, ora 9 jumiltate Gh. 131,17abasa, fest Cii ?loniici- - D-na Elena Vas, Baden, fostii cu
neata, s se prezhate la aceast jude- Ihil comuna Astiu, judetul Beau, domieiliul in comuna Wintorii-Neamt,
etorie ea inculpat; la neurmare se Ya iar aeum necunoseut, este citat ea In iar acum necunosent, este citat Ca hi
riudecA in lips, conform legii. zi'Lla de 22 lidie 1929, ora 9 jumtate ziva de 5 August 1929, ora 9 dimi-
Nr. 26.052. imineata, s se prezinte la aceast ju- neata, di se prezinte la aceast. jude-
OlecAtorie ea inculpat pentru contra- eltorie ca inculpatA; la neurmare se ya
judeatoria mixt Drgsani, Oentie; la neurmare se ya judecl in .judecA in lips, conform legii.
judetul VAlcea Ilips Conform legii. Nr. 25.965.
D. Tnase Nedeleseu, fost en Nr. 21.751. Judeatoria rural Blti;
in comuna Rinesti, jude-tul VA1- judatoria mixtA Pitesti, D. Victor Sumanschi, fost cu domi,
iar acum necunoscut, este eitat ca judctul Arges biliul in eomuna Slobozia, judetul
ziva de 18 Julie 1929, ora 9 jum-. D. Mitroi I. Cobiei, fost la inehi- iar acnm necunoseut, este citat
tate dimineata, s se prezinte' la a- koarea Craiova, iar acum eu domiciliul ba in ziva de 8 August 1929, ora 9 ju-
reast 5ndecAtorie a parit n pfeces geennoseut, este citat ea in 'sine de 13. )ntate dimineata, s se prezinte la a:A
15

www.digibuc.ro
5144 MONITORUL OFICIAL Nr. 149 10 %lie 1929

:exasta judechtorie ea inculpat pentni - D. Ilie Havratiuc, fost cii domici. inintiata, st st pelinte la aceast
eontraventie la legea biuroului popu- liul In comuna Babino, judetul Hotin, dechtorie ea contravenient in proces cu
latiei ; la neurmare se va judech in iar acum necunoscut, este eitat ca hi ocolul silvic Olnesti ; la neurmare se va
lips% conform legii. ziva de 31 Iulie 1929, ora 9 jumtate Judea in lipsh conform legij -
Nr. 16.332. dimineata, sh se prezinte la aceast ju- Nr. 11.422.
dechtorie ca contravenient; la neur-
Judeciltoria rural mare se va judee hi lipsh conforni -D. Ion Plesu, fost soldat in coin-
judetul Dambovita legii. pania 6 grniceri, punctul 011inesti, ju.
D. Ion Zanfir, fost cu domiciliul in Nr. 15.085. detul Cetatea-Albh, iar acum cu domi.
eomuna Poenarii-Burchi, judetul Pra- ciliul necunoscut, este citat ca n ziva de
Judecktoria turgalh. Bucoveni 2 August 1929, ora 9 dimineata, s se',
hova, iar acum necunoscut, este citat ea (Buf tea), judetul Ilfov prezinte la aceast judeciitorip ce --
in ziva de 30 Iulie 1929, ora 9 jum- travenient in proces eu ocolul silvie
tate dimineata, sh se prezinte la aceast D. Petrea Gheorghe, fost cu domici-
judechtorie ca inculpat pentru delict liul in comuna Chiajna, satul Rudeni, Olnesti; la neurmare se va judech IiI
iar acum necunoscut, este citat ca hi lipsh conform legii.
silvie ; la neurmare se ya judech in
14)0, conform legii. ziva de 27 August 1929, ora 9 jumh- Nr. 11.427.
tate dimineata, s se prezinte la aceasta
Nr. 11.223. judechtorie ea ineulpat; la neurmare -D. Ion Plesu, fost soldat in corn.
Judechtoria rural Boroaia, Pe va judech in lipsh, conform legii. Dania 6 grniceri, punctul Olnesti,
judetul Flticeni Nr. 14.516. judetul Cetatea-Albh, iar acum cu
domiciliul necunoscut, este citat
D. Vasile Andreica, fost eu domici- - D. Ion Jordan, fost eu domiciliul ea in ziva de 2 August 1929, ora
liul in comuna Sasca, judetul Flti- in comma Chiajna, iar acum necunos- dimineata, sh se prezinte la aceast ju-
ceni, iar acum necunoscut, este citat ea cut, este citat ca in ziva de 4 Septem- dechtorie ea contravenient in proces cil
in ziva de 8 August 1929, ora 9 jum- yrie 1929, ora 9 jumhtate diraineata, ocolul silvie Olnesti ; la neurmare se va
tate dimineata, sh se prezinte la aceast sh, se prezinte la aceasth judeatorie judech in lipsh conform legii.
judechtorie ea inculpat in proces eu ea inculpat ; la neurmare se ya judech Nr. 11:429.
Ion Z. Rhpeanu pentru insulth ; la ne- in lipsh, conform legii.
urmare se va judech in lipsh conform Nr. 14.478. -D. Musch, fost loeotenent in regimen.
legii. Judecktoria ruralh. Cazac-Vechl, tul 12 Cantemir, orasul Cetatea-Alb41
Nr. 13.471. judetul Cetatea-Alb iar acum cu domiciliul necunoscut, esto
citat ca in ziva de 2 August 1929, ora 9
Judechtoria rural Brabova, D. Gheorghe Bezantie, fost soldat Iii dimineata, sh se prezinte la aceast ju-
judetul Dolj bompania 6 grniceri, punctul Ol- deetorie ca contravenient ; la neurmare
D. Const. M. Zuich, fost cu domici- ne$i, judetul Cetatea-Albh, iar acuni pe va judech in lipsh legii.
liul in comuna Plosca, judetul Dolj, necunoscut, este citta ea in ziva de 2 Au- Nr. 11.434.
iar acum necunoscut, este citat ca in gust 1929, ora 9 dimineata, sh se prezinte
la aceast judechtorie ca contravenient D. A. Branzaru, fost locotenent, u
ziva de 28 August 1929, ora 9 junal- compania 6 grniceri, punctul Ol-
tate dimineata, sh se prezinte la aceast hi proces eu ocolul silvic Olnesti; la ne-
urmare se va judech hi lipsh conform: ne$i, judetul Cetatea-Albh, iar a-
judechtorie ca inculpat in proces cu cum cu domiciliul necunoscut, este
Duia C. Stoean s. a. din comuna Veleni, legii.
Nr. 11.411. citat ea in ziva de 2 August 1929,
judetul Dolj, pentru fart ; la neur- ora 9 dimineata, sh se prezinte la aceast
mare se va judec hi lipsh conforni -D. Guzgh Dumitru, fost soldat n judechtorie ea contravenient in procee
legii. Compania 6 graniceri, punetul Ol- en ocolul silvic Oliinesti; la neur-
Nr. 15.816. ne$i, judetul Cetatea-Albh, iar acuni mare se va judech in lipsh conform legi4
Judechtoria ruralit Briceni, eu dmiciliul neemioseut, este Nr. 11.439.
judetul Hotin citat ca in ziva de 2 August 1929, ora
9 dimineata, sh, se prezinte la acest -D. Nichita Cretul, fost sodat hi
D-na Ecaterina Vasile Lciltus, tribunal ea contravenient in pro- regimentul 12 Cantemir, orasul Cetatea.
ganch nomad& fost cu domiciliul hi ces cu oeolul silvic Olnesti ; la neurmare AMA, iar acum cu domiciliul necunos-
tomuna Babin, judetul Hotin, iar pe va judech n lipsh conform legii. cut, este citat ea in ziva de 2 August
cum neetuaoscut, este citat ea in ziva Nr. 11.415. 1929, ora 9 dimineata, 0, se prezinte la
de 25 Iulie 1929, ora 9 junahtate dimi- aceasth judechtorie ea contravenient in
meta, O. se prezinte la aceast judech -D. Ion Plesti, fost soldat hi CoMpa- proces pentru delict silvie eu seful oco-
torie ea inculpath in proces cu Dochia nia 6 grniceri, punetul Olnesti, ju- lului silvic Olnesti; la neurmare se ya
P. Goreaci pentru furt; la neurmara detul Cetatea-Alb, iar acum cil judech in lipsh conform legii.
se va judech in lipsh conform legii, domiciliul necunoseut, este citat ea Nr. 11.443.
Nr. 14.371. in ziva de 2 August 1929, ora 9
dimineata, sh se prezinte la aceasth, ju- -D. Vasile Ion, fost soldat hi com-
- D-na Maria V. Lchtus, tiganch deatorie ea eontravenient in proces eu pania 6 grniceri, punctul Olnesti,
nomadh, fostit cu domiciliul in comuna ocolul silvic Olnesti; la neurmare se judetul Cetatea-Albh, iar acum eit
Babin, judetul Hotin, iar scum ne- ya judech in lipsh conform legii. domiciliul necunoseut, este citat ea
punoseut, este eitati ca in ziva de 25 Nr. 11.418. Sn ziva de 2 August 1929, ora 9
Tulle 1929, ora 9 juniiitate dimineata, dimineata, sh se prezinte la aeeast
sit se prezinte la aceast judechtorie ea -D. Neagu Albert, fost soldat hi doni. judechtorie ea contravenient in proceg
ineulpath in proces cu Dochia P. Go- pania 6 grniceri, punctul Olnesti, pentru delict silvie cu ocolul silvie Ol
read pentru furt ; la neurmare se va judetul Cetatea-Albh, iar acum cil ue$ti ; la nenrmare se va judech in lipsh,
Oudech in lipsh conform legii. domiciliul necunoscut, este citat ea conform legii.
Nr. 14.371. in ziva de 2 August 1929, pre 9 di.
_
Nr. 11.447.

www.digibuc.ro
10 lulie 1929 DIONITORUL OFICIAL Nr. 1419 5145
-D. Carp Nicolaie, fost soldat i neeunoseut, este citat ea in ziva de 18 neta, sa se prezinte la aceastn judeci-
eompania 6 grniceri, punetul Julie 1929, ora 9 jumtate dimineata, torie ea inculpat pentru furt, in proces
nesti, judetul Cetatea-Albg, iar a- s se prezinte la aceast judeciitorie ca eu Ion Min i altii ; la neurmare se va
t= eu domieiliul necunoscut,
este eitat ea in ziva de 2 August 1929,
ineulpat pentru deliet silvic; la neur- tided, in lipsh conform legii.
mare se va judecit in lips conform legii, Nr. 12.435. ,
pra 9 dimineata, sit' se prezinte la aceastg Nr. 18.769.
Judechtorie ca contravenient in proces Judecitoria rurali Corabia,
eu ocolul silvic Olnesti; la neur-
Judeditoria rural Chisinu judetul Romanati
mare se va judee in lips confer/4 D. Stefan Sthvgrachei, fost eu domiel D. Cosma Babink cu domiciliul necu-
Dui in comuna Durlesti, iar acum necu- noseut, este citat ea in ziva de 13 Iulie
Nr. 11.453. noseut, este citat ea in ziva de 5 August 1929, ora 9 jumtate dimineata, sit se
judecktoria rural:A Citinari, 1929, ora 9 dimineata, FA se prezinte la prezinte la aceast judeegtorie ea in-
judetul Tighina aceast judeegtorie ea inculpat pentru culpat; la neurmare se va judea in
D. Sender Cegan, cu domiciliul ned-u- Contraventie; la neurmare se va judecit iips conform legii.
noseut, este eitat ea in ziva de 31 Iu lie In lipsg conform legii. Nr. 15.997.
Nr. 11.006.
1929, ora 9 dimineata, s se prezinte la - D. Dumitru T. Manea zis Achim,
aceastA judecgtorie ea inculpat in proees - D. Buhus Ion, plotonier, fost cii domciliul necunoscut, este eitat ea in
,cu I. Sevenja pentru lovire; la neur- domiciliul in Chisingu, strada Posta- ziva de 13 Iulie 1929, ora 9 jumtate
mare se va judec in lipsh conform legit Veche, iar acum necunoscut, este eitat dimineata, s, se prezinte la aceastg ju-
Nr. 15.263. pa in ziva de 6 August 1929, ora 9 di- deegtorie ea inculpat ; la neurmare se
-D. Gavril Dolganiue, cu domiciliul mineata, s se prezinte la aceastg jude- va judecA in lipsg conform legii.
pecunoseut, este citat ea in ziva de 6 egtorie ea reclamant, fu proces cu I.
BArch pentru furt; la neurmare se ya Nr. 15.998.
August 1929 ora 9 dimineata, s se pre-
zinte la aceast judeerttorie ea recla- udec in lipsrt conform legii.. Judecgtoria rural& Hncesti,
want in proces cu Gh. Pohl la pentru Nr. 11.030. judetul Lpuslia
lovire ; la neurmare se va judech In lip- - D. Andrei Grigerie, fost D-na Eufrosina Bodoliu, fost eu do-
s conform legii. in Chisingu, suburbia Visternieeni, miciliul in Chisingu, iar acum neennos-
Nr. 15.065. iar acum necunoseut, este citat ea in ziva cut, este eitatit ea in ziva de 26 Julie
-D. Gheorghe Pohila, cu domieiliul de 6 August 1929, ora 9 dimineata, sg 1929, ora 9 jumiitate dimineata, s se
neeunoseut, este citat ea in ziva de 6 se prezinte la aceast judeatorie ca prezinte la aceast, judecgtorie ea inti-
August 1929, ora 9 dimineata, s se pre- martor in procesul eu I. Bre, pentru mat in proces cu Lia Caluschi pentru
zinte la aceast judectorie ea inculpat flirt ; la neurmare se ya preed in lips eontestatie ; la neurmare se va judeci in
proees pentru lovire; 'conform legii. lips conform legii.
la neurmare se ya judee in lips eon- Nr. 11.031. Nr. 10.144.
form legii.
Nr. 15.062.
Judeartoria furalit Codgesti, Judectoria rurali Mrticnesti,
judetul Vaslui judetul R.-Sgrat
Judectoria rural. CAlrast
judetul Ialomita Pr. Loghin Turcanu, fost eu domi- D-na Maria Anghelina, cu domiciliul
D. Amet Mustafa, fost eu domieiliul in eomuna Hurdugi, judetul Ertl- necunoscut, este eitat ea in ziva de 12
in orasul Silistra, sos. Cali Petrofo, iar, iar acum necunoscut, este citat ea Julie 1929, ora 9 jumtate dimineata,
acum necunoscut, este eitat ca in ziva in ziva de 24 Iulie 1929, ora 9 jumitate sii se prezinte la aceastrt judeatorie ea
de 18 Iulie 1929, ora 9 jumtate dimi- dimineata, sg se prezinte la aceastg ju- inculpat ; la neurmare se va judeci in
heata, s se prezinte la aceast judee- deegtorie ea reelamant; la neurmare se lips conform legii.
!torie ea inculpat pentru delict silvic ; la Va judee in lips conform legii. Nr. 11.665.
neurmare se va judeertin lipsit conform Nr. 11.656.
- D. Const. V. Necula, fost cu domi-
legii. - D. Nee. Hurja, Cu domieiliul tecu- eiliul in comuna Galata, judetul R.-
Nr. 18.642. &scut, este citat ea in ziva de 29 Ellie Srat, iar acum necunoscut, este citat
D. Meamet Osman, fost eh. dmicilitd 1929, ora 9 jumtate dimineata, sg se ea in ziva de 17 Iulie 1929, ora 9 jum-
On orasul Silistra, eartierul Cvoazir, lar prezinte la aceastrt judecgtorie ea incul- tate dimineata, si se prezinte la aceastA
naeum necunoseut, este citat ea in ziva pat ; la neurmare se ya judee In lipsd judecatorie ea inculpat pentru furt in
de 18 Iulie 1929, ora 9 dimineata, srt se Conform legii. proces eu Ion Tarlungeanu ; la neur-
prezinte la aceast judeetorie ea ineul- NI.. 11.880. mare se va judech in lipsi conforr.
pat pentru delict silvic ; la neurmare F.36 legii.
v_a judecit in lipsg conform legii. - D. Gh. Durback cii domiciliul ne-
ennoscut, este citat ea in ziva de 31 Iu- Nr. 11.717.
Nr. 18.645.
lie 1929, ora 9 jumtate dimineata, sg Judecitoria rurali Nicoresti,
-D. Mustafa Mehmet, fost eu se prezinte la aceast judecgtorie ea in- judetul Tecuci
orasul Silistra, strada Turtu- eulpat; la neurmare se ya judee
Caia, iar acum necunoscut, este eitat ea D. Const. Alexe, fost eu domiciliul fa
lips conform lgii.
in ziva de 18 Iulie 1929, ora 9 jurag- reomuna Corund, judetul Odorheiu, iar a-
Nr. 11.753. cum necunoscut, este ciat ea in ziva de
tate dimineata, s se prezinte la aceast
idudeegtorie ea inculpat in proces eu Judecatoria tural Comana, 9 August 1929, ora 9 jumtate dimi-
eolul silvie ; la nelumare se ya Judea: _ judetul Vlasca neata, si se prezinte la aceastii judedito-
lipsit conform legii. D. Marin Portaru, fost soldat in regi- rie ea reelamant in proces eu Oh. I.
Nr. 18.763. Mental 21 infanterie Bueuresti, iar a- Iacob si altdi pentru furt ; la neurmars
- D. Hasan C. Mehmet, fost cii dOmi- iim domieiliul necunoseut, este eitat se va judee in lipsg conform legii.
biliul In prasul Silistra in vii, iar aeum ka In ziva de 18 Lille 1929, ora 9 dimi- Nr. 15.600,

17
www.digibuc.ro
5146 MONITORUL Oman Nr:149. 10 Julie 1929

Judea-Cora II nital6 P.-Neamt Judectoria p-r-ezinie in hibist5, Judecittorie ea con.


judetul Cetatea-AlbA. travenient; la neurmare se ye, judeeN
D. V-le Nee. Gulai zis Laiman, fost
in domiciliul in Slobozia, iar acum ne- D. Negru Sofer, fost cu domiciliul lips conform
ennoseut, este citat ea in ziva de 7 Au- Chisindu, iar acum necunoseut, este eiA Nr. 20.963.
gust 1929, ora 9 jumiitate dimineata, tat ea in ziva de 30 Iu lie 1929, ora 9 din Judeetoria rural Stoicent,
se prezinte la aceast judeetorie ea mineata, se prezinte la aceast, judei judetul Arges
martor in proms pentru lovire; la ne- eiltorie ea inculpat in proces cu Evdo.
phia Teacenco pentru distrugere; D. Ion I. I. Gr. Iartopan, eu domiei.
urmare se va proced in lips conform liul necunoseut, este eitat ea in zina de
neurmare se ya judec In lips conforg
legii. 16 Iu lie 1929, ora 9 jurdatate dimineata,
Nr. 16.363. s'a: se prezinte la aeeast judeditorie
Nr. 6.273.
Judeatoria rural Plginesti, inculpat; la neurmare se va judeci n
judetul R.-Srat Balan Gli., fost eu domicillul in llips5, conform iegii
omuna Budaehi, iar acum necunoseutt Nr. 18.949.
D. Petrea Nica, cu domiciliul neci este citat ea in ziva de 30 Iu lie 1929,
hoseut, este citat ea in ziva de 24 Iu lie ora 9 dimineata, s se prezinte la aceast6 -D. C-tin C. Popescu, cu domiciliul
1929, ora 9 jumtate dimineata, s se, judeetorie ea martor proeesul dintre hecunoscut, este citat ea in ziva de 16
prezinte la aceastii judeditorie ea in- administrafa financiarg si Alexandra In lie 1929, ora 9 jumtate dimineata, s
culpat pentru furt; la neurmare se ya Smoky pentrn sustragerea sechestruluit se prezinte la aceast judee.torie ea in .
judech, In lips. conform legii. la neurmare se va proceda in lips6 eon, eulpat; la neurmare se va judech In
Nr. 18.234. lips conform legii.
form Nr. 18.954.
Judeatoria ruraLl Pogoanele, Nr. 6.285.
Judeatoria rural Su Jinn,
judetul Buz Au - D. Arion Boghiri, fst ett. &mid. judetul Tuleea
D. Gheorghe Barbu, fost cu domici- liul in comuna Budachi, iar acum neenn
noseut, este citat ea in zina de 30 Line D. Tudoraehe Vasilescu, cu doinicL
liul in comuna Cilibia, judetul Bugu, liul neeunoseut, este citat ea in ziva de
iar acum necunoscut, este citat ea in 1929, ora 9 dimineata, s se prezinte la
aceast judeetorie ea martor in pro . 24 Iu lie 1929, ora 9 jumiii:ote dimineata,
mina de 13 August 1929, ora 9 dimineata, s se prezinte la aceastii jndeciltorie ea
s se prezinte la aceast judeetorie ea cesul dintre administratia financiar
Alexandra Smoky pentru sustragerea inculpat; la neurmare se va juded, ii
inculpat pentru faptul prevzut si pe- lips conform legii.
nat de art. 330 din codul pe- seche,strului; la neurmare e va proced4
in lips conform legiL Nr. 6.168.
nal in proces cu administratia finan-
ciar Buein; la neurmare se va judee4 Nr. 6.286. Judeetoria rural Trgoviste,
In lipsti conform legii. judeektoria rurall Seiirent judetul Dmbovita
Nr. 12.830. judetul Hotin D. Petre Anghelesen, fost cu domiel.
D. Feodor I. Sarbu, fost cu liul in Ploiesti, iar acum necunoscut,
Judeatoria rural Rezina,
judetul Orhei liul in comuna Hodr;luti, judetul Ho. este eitat ea in ziva de 16 Iu lie 1929, ors
tin, iar acum necunosent, este citat ca 9 jumktate dimineata, A. se prezinte la
D. Mordco Preigherman, cu domici- in ziva de 13 Noemvrie 1929, ora 9 jun aceast judeeiltorie ea inculpat; la ne-
iul este citat ea In ziva miitate dimineata, s se prezinte la acea . urmare se va judech in lips conform
17 Iu lie 1929, ora 9 jumtate dimineata, st judeciitorie ea ineulpat ; la neurmare 1egii.
a. se prezinte la aceast judeatorie ea se va judech in lips conform legii. Nr. 17.836.
inculpat pentru contraventie; la near,- Nr. 13.458. -D. C-tin S. Ooncea, fost cu
mare se va judech in lipsil conform le.: Iiul in comuna Ocnita, iar acum necu-
gii. -D. Timofei Sarbt, fost en domici. poscut, este citat ea in ziva de 16 lulls
Nr. 21.099. uni in comuna Hodrkuti, judetul He- 1929, ora 9 jumiitate dimineata, s se
tin, iar acum necunoscut, este citat ea in prezinte la aceast judectorie ea in-
-D. Mina $teinberg, foi,t en domiel. zina de 13 Noemvrie 1929, ora 9 jum6,- culpat ; la neurmare so va judeca in lipsi
liul in Lipceni, iar acum neeunoseut, tate dimineata, srt se prezinte la aceastit conform legii.
este citat ea in ziva de 22 In lie 1929, judeatorie ea inculpat; la neurmare se Nr. 17.811.
Ora 9 jumiltate dimineata, se prezinte ya judech in conform legii.
la aceastil judeditorie ea inculpat. .in Nr. 13.459. -D. Lixandru D. Grigore, fost en do-
proces cu Ministerul si Do. bilciliiil comuna Gura Ocnitei, iar a-
Judeetoria rural Segareea, cum necunoscut, este citat ea in zina de
Meniilor pentru contraventie; la neur. judetul Do lj
Mare se va judech in lipsa conform le. 23 Iulie 1929, ora 9 jumtate dimineata,
u. D. Ton Marin Albu, fost cu domicillui s se prezinte la aceast judeatorie ca
Nr. 21.695. comnna Caloparu, iar eeum necunos- inculpat; la neurmare se va judea, in
tut, este chat ea in ziva de 30 Iu lie 1929, lips conform legii.
-D. A. Musacovschi, fost cu domicil era 9 jumtate dimineata, s se prezinte Nr. 18.244.
liul in Nicoreni, iar acum necunoseut, la aceast judectorie ea contravenienti
la neurmare se ya judec In lips con!' -D. Stelian Dumitrache, fost eu do-
Cate citat ea in ziva de 23 Iu lie 1929, miciliul in comuna Gura Ocnitei, iar a-
Ora 9 jumiitate dhnineata, sh se prezinte form legii.
Nr. 20.861. cum neeunoseut, este citat ea in ziva de
la aceastii judeatorie ea ineulpat in 23 Iulie 1929, ora 9 jumtate dimineata,
proces cu Simeon Gandrabur pentru -D-na Ioana Costea:, fost, en domi . srt se prezinte la aceast judeciltorie ea
flirt; la neurmare se ye judep in lipsi ciliul in comuna Caloparu, iar acum ne- inculpat; la neurmare se va tided, in
Aonform legii,
cunoseut, este eitatil ea in ziva de 13 Au- lips conform legii.
Nr. 21.758. gust 1929, ora 9 juraUate dimineata, A Nr. 18.630.

18

www.digibuc.ro
10 hilie 1029 MONITORUL OFICIAL Nr. 149 5147
Judecatoria rurala Telenestf, 8. Descrierea posibila a persoanei pe tngi consiliul de rasboi al diviziei 1
judetul Orhei si in special cari aunt insu- infanterie,
D. Ion Nisifor, fost eu domiciliul virile caracteristice aparente Mandam si ordonam prin aceasta tti-
eomuna Bnesti, iar acum neeunoscut, In talie, tinutti, miscari, pe corp: turor portireilor sau agentilor puterii
este citat ea in ziva de 25 Iu lie 1929i 165-170 cm, subtire. pnblice militare si civile a educe inain.
ora 9 jumatate dimineata, sa se pre- Gura, nasnl, urechile i celelalte 041, tea noastra pe soldatul Cocora Ion din
zinte la aceasta judecatorie ea prit Ale capulni: normale. comuna Turnu- Severin, fost in regi.
pentru deposedare de lot; la neurmare Parul i sprncenele: bruno. mentul 17 infanterie, iar acuni cii do.
se va judech in lipsa conform legii. Mustata: tiati. mieiliul necunoscut, in zinc de 30 Julie
Nr. 18.143. Barba: rade. 1929, ora 9 dimineata, pentru faptul de
Judeatoria rurala Viseca, Observari: fost eu domiciliul Iii itradi dezertare in strrtinatate in timp de pace
judqul Soroca Donat Nr. 5, iar acum necunoscut. prevazut i penat de art. 229-230 din
Dat la 15 Fevruarie 1929. eodul ju.stitiei militare.
D. Rarvin Nugbroh, fost en domicilin1 Nr. 2.735. Invitam pe told depozitarii puterii
comuna Zgurita, judetul Soroca, iar publice. militare i civile, carora li se
acum necunoseut, este citat ea in ziva BIANDATE DE ADUCERB yor
26 Iu lie 1929, ora 9 jumatate dimineatai acest mandat, a da mana de
ajutor pentru executarea lui.
s, se prezinte la aceasta judecatorie ea judecatoria urbana Ismail
reclamant; la neurmare se va judec Dat la 1 Iulie 1929.
In lipsa conform legii. In humele legii si al M. S. Regelul Nr. 13.136.
Mihai I,
Nr. 15.031. Noi, C. Tudorant, jude-presedinte,- -In numele legii si al M. S. Regelui
judeciitoria rurala Viziru, Mandn i ordonim tuturor agentiler Mihai I,
judetul Braila fortei public. sti aduea inaintea noastri Noi, capitan Bundra Andrei, raportor
D. Ilie Deal, eu domiciliul necufteg. Pe Coma Ivanov, fost eu domiciliul in pc lane, consiliul do rasboi al diviziei 1
Cut, este citat ca in ziva de 17 In lie strada Cosbne Nr. 3, iar acum ne- inf enteric,
1929, ora 9 jumatate dimineata, sii se. eunoseut, pentru ziva de 25 Iulie 1929, Mandam i ordonam prin acea.sta tu.
prezinte la aceasta judecatorie ca re- era 9 dimineata, in localul acestei jude- turor portilreilor sau agentilor puterii
clamant; la neurmare se ya judee n catorii ea martor 'in procos cu Vladimig publice militare i civile a educe inain-
Iipsa, conform legii. Bideneo pentru furt. tea noastra, pe seldatul Oprea Ion din
Nr. 15.914. Bat la 2 Iulie 1929. eomuna Agris, judetul Arad, fost in
Nr. 8.964. regimentul 93 infanterie, iar acum cu
Judecatoria rurali Voinesti,
judetul Dmbovita - In numele legii si al M. S. Regelni, domiciliul necunoscut, in ziva de 30 Ili.
Mihai I, lie 1929, ora 9 dimineata, pentru fop.
D-na -Pete, Berevoiasca, fosta cu tul de dezertare in tarti straina preva.
niciiiul in comuna Manga, iar acum ne- Noi, C. Tudoranu, jude-presedinte,
eunesent, este eitata ea in ziata de 7 Mandam i ordonam tuturor agentilor zut i penat de art. 229-230 din coda].
August 1929, ora 9 jumatate dimineata, fortei publiee si aduca inaintea noastra, justitiei
po Natalia Velicov, fosti eu domiciliul Invittim pe toti depozitarii puterii
ea se prezinte la aceasta judecitorie ea
delicventi; la neurmare se va judeca, i In IamaiJ, strada Armeneasea Nr. 53, publice militare si civile, carora li se
kipsa conform legii. tiar acum necunoseut, pentru ziva de 25 vor arilt acest mandat a da raansd.
Nr. 20.587. Ellie 1929, ora 9 dimineata, hi localul a- ajutor pentru executarea lui.
'.Aestei judeeatorii ea martorti in proceA Dat la 1 Effie 1929.
.eu Maria Grigorin pentru furt. Nr. 13.137.
MANDAT DE URMRIRE
Dat la 2 Iulie 1929.
-- Nr. 8.979. -In numele legii si al M. S. Regelui
Tribunalul Cluj, sectia IV Mihai I,
rAcuzatul Szekely Francise, fiind tri Judecatoria rtral CoOesti, Noi, capitan Bundra Andrei, raportor,
Taovat de faptul prevazut in cauza pe judctul Vaslui pe lnga consiliul de rilsboi al diviziei 1
ktala en Nr. 2.735 din 1926. , In. nainiele legii si al M. S. Regelui infanterie,
De oareee sus numitul se gaseste in Mihai I, Mandam si ordonam prin aceasta tu-
floe necunoscut, invitim toate autorital Noi, judecatorul ocolului rural Coda, turor portireilor sau agentilor puterii
ile judiciare si administrative sit bine. Asti, publiee militare i civile a aduce inaing
Yoiasci a ordon urmarirea Invinnitn-1 In ban: art. 87 din legea judecatorii.tea noastra pe administratorul sublo,
lui si in eaz ci ar fi prins, detinerea lor de ocoale, cotenent Bagnia Adalbert din comuna
aducerea lui la Inchisoarea judecatoriei Manama i ordonani prin aceasta tu- Venga, judetul Arad, fost in regimen-
'de ocol. ori tribunalului celui mai apro. ;furor agentilor fortei publiee ea pentru tal 10 rosiori, iar acum cu domiciliul
piat, instiintnd despre aceasta ziva de 31 Julie 1929, ora 9 jumitate di. necunoscut, in ziva de 30 Iulie 1929;
tanta. mineata, si &Inca inaintea noastra in ora 9 dimineata, pentru faptul de dozer-
Semnelmentele urmaritulni aunt bk.! Camera judecitoriei din comuna Coda. tare in strilinatate, fals In materie do
kaatoarele: esti, judetul Vaslui, pe 'Alexandru Pi4 administratie militara i sustragere do
1. Nnmele, pseudonumele uvinui ou domicidiul neeunoseut, spre 4 bani publici prevazut i penat de art.
Szekely Francise. ascultat ca niartor. 231, 250 si 256 din codul justitiei
p. Cetatenia: roman. Dat la 2 Julie 1929. ,litare.
0. Data nasterii: 1892. Nr. 11.757. Invitam pe toti depozitarii puteriii
4. Cnnostintele de linabi: onsiliul de ilsboi al diviziei 1 publice militare i civile, carora E se
Mahe. maghiara. infanterie :vor arit. acest mandat a a. nini dO
5. Religia: romno-catolici. hut:0k legii si al M. P. Regelu1 Ajutor pentru executarea lui.
5. Starea civili: caSatorit. Mihai Dat la 1 Julie 1929.
Ocupatianea: muneitoiii ettpgaii Buhata 26adrei, SpOrtg Nr. 13.138, -
49
www.digibuc.ro
5148 B1ONITORUL OFICIAL Nr. 10 10 lulia 1929
SUMARUL PARTII II-4 Corpuri delicte: Tribunalid Buda.
Prelecturs : Jud. Buzau, Dorohoi, Tutoya.
A N-aut.ul -149 DIN -1 O IULIE 92% Pr:77147.h:: Chiinu, Craiova, Corn. Waits, Petroseni, Com, Tererniallare;
Turtucaia.
Tablouri Eparopia bis. Madona Duda, Craiova.
ihnisterui de Flitante : Propusi la inaintaro. VIII. Anunturi comerciale
IV Anunturi ministeriaIa
Mintsterut Locrdrilor 1ub1ce. Posturi vacante : Catedra, de geologle Contracte de asociatie. Bucuresti : Hula ; Stelian Manolesou et comp.
paleontoloie, la FoaIa politehnicd din Timisoara. Chisinau : Coop. agricold pPomouaa Moise Coganov. Corn. Stroeati I. Re.
levoeseir si N. Folesca.
V. Anunturi iudiciare de interes particular lnscriere de firma'. Tribunalal Campulang Producatorul Agricol, S. A,
k ouzo? to:obare. Ilucuresti : Dane Chiru, saseaua Milaai-Bravn Nr. 137; do credit, economic) 0 comert.
Lt. Ch. I. Constantinescu, strada A. Nr. 3, parcola Nr. 3. Bacau : Natalia Convoccin, procese-verbale bilanturi. Bucuresti : Soeietatea pentra
Singher si alii, strada Fahricifor. Corn. Bordesti si R.-Valcea : Maria si C. Ma. industria textild ; Coroana, S. A. ; Banat Negotului i A.griculturii, S. A.;
teescu Coin. Burgudji : V. Terzi. Carnal : St Malcic. Corabia : Banea Co- E. Wolff, S. A. R.; Uzinete Metalargice din Copsa-Mica et Cugir ; Carmen,
rabia. Craiova : Pantelie Stoiculesca, fund. Leon.Vodd Nr. 106 ; Marin Pan- S. A. R. pentra transporturi internationale maritime, fluviale i terestre ;
deIic, straclL Alexandru-cel Bun Nr. 14. Doroboi : Maria si Ion Giroveanu, Romital, S. A. R. Corn. Baelesa : Banca Olacului, S. A. Brasov Cetatea,
strada Gr. Ghica Nr. 50 ; rnil si Michel Groper, strada Radu Nr. 12. Coin. Band economied comerciald, S. A. Calarmi : Casa de Credit a Agricultorilor
Dragusani : Gh. Vargolici. Coln. Faraoanele : Most. Coman Popa. Focsani din jud. lalomita. Falticeni : Banca Pluaarilor din jud. Falticeni, S. A. Fomani:
Mmt Boza Moscovici, strada D. Necala,de Nr. 15 ; Spira Capato, bulevardul Banca Milcov, S. A ; Banca Putnei, S. A. lasi: Cornertul Forestier, S. A. Paris:
Carol Nr. 3 t Coin. Gardesti : I. I. Leonescu. Corn. Jilava-Mieriari : V. C. Ivan- Societ Auxiliaire dela Steaua.Romand, S. A. P.-Neamt : Soc. Economied
cea. Com Mares : Stoica I. Rizea. Coin. Negrasi : Florea N. Stoenesen. Coin. Romand. Ploiesti : Banea Negustorilor, S. A. Com. Radu-Negru : Intro.
Nicolaeni-Noui M. Mesterenco. Corn. Pantelimon-Dobroesti Gh. H. Mimi- prinderi Indastriale, S. A. R. Saistra : Moara Saturn, S. A. T.-Severin : Casa
treseu. Com. Poeni : Maila si C. Osoiana. R.-Sarat Ana M. Minei strada de Credit a Agricultorilor din jud. Mehedinti, S. A.
Victorlei Nr. 153. R.- Vatcea : Maria Gh. M. Nisipeanu, strada TraianNr.' 116. Actele constitutive ale cooperativelor scitesti. Corn. Rudi : aOtela.
Coni 6traoane-do-Jos : Ion Mocancea. Corn. Tariceanca-Voche : Clementie Ga-
rodetchi. Tg.-Jiu : I. Dumitresca .Bumbesti, strada T. Vladimiresca. Tg.-SAveni: Anunturi particulare
Iho Slavescu. Tenet : Gb. Petrmgenaria, strada Elena Doamna Nr. 61. Corn. Acte dotale. Corn. Drajna : Olimpia V. Mihailesen ai G. H. Stanesca.
Tepu : V. C. Micu. Com. Urechesti : Pavel loneseu. Vaslui : Solomon User, Notificare. Bacuresti Fratii D. I. et H. Dumitreseu.
strada Tudor Vladimirescu Nr. 11. Somatiune. Corpul porldreilor tribunalului Hotin : Zaharia Grosal.
kcinzdr: mobotare. Bucuresti : D. Florian, aleea C Nr. 33 parml Defa. Procuri anuldri de procuri. Sueeava : Alice Arion. T.-SeverIn : Ana
vrancea ; Gh. Ghitescu, strada Goneral Lahovary Nr. 107 losef Adelstein, Drinceanu.
strada Lucaci Nr. 26 ; A. Weiss, strada Sf. Nicoete Solari Nr. ' 9 ; S. Emanoil, Emancipare. Bucareati : Gh. Ursa.
strada lltaIl Nr. 19 ; GIL Dobriceanu, calm Vietorrei Nr. 85 ; I. G. Dame- Publicatiune. Pitesti Soc. coop. de constructie aSf. Treime.
triade, strada Dionisie Nr. 18 ; Natalia Cosma, strada SMciilor Nr. 22 ; Berm
Schwartzman, calm Mosilor Nr. 310 ; Fratii Moldoveanu et Conovici, calea X. Pierderi de acte
Victorlei Nr. 150 ; D. I. Dumitriu, calm Floreasca Nr. 14 bis ; Soc. Rahova de Ministeriale
tricotaje i textao, strada Mitropclitul losef Nr. 74 ; Al. Gh. Teodoreseu, bale. Ministerul Cultelor Artelor. Protoeria jud. Durostor : Ordin de pia%
vardai Paella Nr. 26 ; At. Stefanescu, strada General Eremia Grigoresca Parohia bisericii Daniceii.din.Vale : I. Predeseu.
Nr. '17 ; Mitica lonescu, strada Efiza Popescu Nr. 4 ; Tudor Martie, strada Ministerol de 14'17:ante. Circ. 5 de percepere Comlas Ordin de plata;
Trinitatii Nr. 60 ; P. Trifa, strada Rasboeni-Tei ; M. Terdorescu, calea Gri- Perceptia circ. 16 Floresti : Gherghesen Dorman, Ion M. Vasile, Lunar Bra.
vital Nr. 46 ; David Litman, strada Duclesti Nr. 15 ; C. loanid, calm Gri- diceanu, Elena M. Andreeseu.
vilei Nr. 206 ; Ion Popa, strada Remus Nr. 14 ; lIje Tira, strada Ronda Mtntsteru: Sdneittia $1 Ocrotirilor Sociale. Oficial National I. O. V. :
Nr. J ; C. Dumarescu, strada Vora Nr. 15 ; Alexandra Mimy, strada Carol Anica Florea Lisandru, N. g Gh. Pintene, Th. Posteued.
Davila Nr. 147; D. Nicuiescu, strada Carol Nr. 44 ; fag. b. lieltai calea Mintsterut de Rdsbol. Serv. contencios : Aneta Marchidan Victor, Sofica
Victoriei Nr. 93 ; lag. lonesca, bulevardal Pacho Nr. 32 ; C. ,Teodo T. Matei. Garnizoana Sanmihainl-German : Massong Matei. Gemini de recut-
roscu, bulevardul Basarab Nr. 171 ; fon Gb. Masu, strada Madrid Nr. 3 ; tare. Buda : Snpranda Al. flotin Victoria A. Sarkaui, Maria P. Mime, Ca-
Uinta Badea, piata Dr. Botoscu ; Gh. Dimescu, bufelardal Pache Nr. 51. tinca Gh. Ferent si Maria Budan Antail, Fanarin Mihai. Falticeni : Marie
Corn. Comanesti : Gh. Gheorghiu. Craiova: Marin Saceauu. Coln. Dudesti- D. I. Torhan. lalomita : Maria Ion Zaharia.
Cmplea : Ma rin Stan Nistor ; N. Ivan Petcu. Min:sterol Gomonicatattor. Directia generala C. F. R. : Ordonante da
Denziont i reconoasterea socieldettor ca persoane juridice. Curtea ou plata, ordin de restitaire, lista de plata.
jurali lasca : Galin D. st altii ; N. Petrica Moarte.Tribunalul Ilfov : Asociatia Mimsterut Instructiunis : Elvira Pop.
corala Liedertafek. Tribunalul Dambovita : Ana Marin Alexandra. Tribu. Mintsterol Munc11, Cooperatiei Asigurdrilor Sociale. Casa contrail a
wed Gorj : loan M. Catalina. Tribunalul Patna : Aron Solomon Hanig. Tri- asigurardor sociale : Gavril Smarandache.
hunalut Itaddull: Chiba] sportiv Ilatrnanul Luca Arbore.
Extracte de holdrin judeccitorestz. Tribunalul lltov : lacob Bran. Tri- Administrative
bunalul Bain : Carol Zimand et Fr. Schivartz, Borco Pinchenzon. Tribuaalul Primcirii. Corn. Crisineu-Cris : Bacos loan. Coin. Rusanesti : Mitrana Do
Braila : Ch. A. Oteleanu. Tribunalul Buzau : Sm. an. Indastria textilana bre lonele.
Aradana, losif Tenenhaus, Tase Constantinesca, Tribunalut Lapwna : Nuhim Notariate. lermut : Vidanu luliana. Prigor : Eufemia flatariu. Sacatura
13er Sapiro. Tribunalut Soroca : Most. loana Musteata. Judecatoria rurat Ana Ion Ispas.
Particulare
Securcni : Slioma Frizman. Bucuresti : Banca Marmorosch, Blank et Comp , S. A., Balaceana G. Ion,
Jurna/e/e tribunaletor in materie de I aliment ss alte jurnale diverse. Bourne et Comp., Chirila Anastase, Damara Cismara, D. Enesea, Fabrica de
Tribunalul Dambovita Zadig Giragozian. Judec. rurala Ciacialea : Ana Ignat. bare Bragadiru, S. A., GIL Filip, Gr. Hodarndn, lonila Nicolae, Menelas Mana-
Regutarea s. consolida 7 ea dreptunlor de concesiuni petrolifere. Tri. chidis, Mihailo Dora, N. Hampu, Rosaenco Ion, Spiridon N. Vranos, Sloan
bunalul l'rahova : Gh. E. Libearcd, P. V. Randasu. Gutman, Theodor Stanescu, Zoe C. Lecca. Coni. Adjudn-Vechi : N. si I. Toader
Valtddr: miniere. Tribunalul Dambovita : M. Stambler. Stegaru. Athena : The American Express Co. inc. Com. Arbore : Tofan Vasile.
Punen in posesze. Tribunalal Prahova : Soc. Colombia.
EXtraele depe action:le de dtvort. Tribunalul Ilfov : Saea Rosental, Maria Corn. Babeni.Oltet : Ilia Maria. BarIad Harm Rosner. Com. Birchis Cdr.
St. Carapaneea, N. Ispaseseu, Anastasia R. Teodoresca. Tribunaltil Caliacra : paci Ion. Corn. Buzoesti Stanen C. Nicolae. Corn. Cajvana : C. D. Torneseu,
Corn. Carasova : Jivici Cata. COM. Cernatul-de-Jos : 'Bela Palijanos. Corn. Cer.
Pandele A. Sotirof. Tribunaluful Dolj: Maria 1.1. G. Boangin. Tribunalul Do.
robot Catrina Gli. I Dupu. Tribunalul Falticeni : Maria N. Gh. Angeanu, neti : Elena Stoenesca. Com. Chiose-Abdi : D. Ciobanu. Coin. Colibasi : Anas.;
tasia Pr. Stan Popesca. Craiova : Leontina Marinesco, Sultanovschi loi. Com.
Bernhard Isac Ion Robescu, Ilargau I. Manoil. Tribunalul Gorj : C. Pasarift. Paraschiva Zahei Baja. Com.
Tribunalul Olt': Ortansa Gh. Constantinescu. Trib. Putana. Maria Stefaneseut. Crasna : Haias Mihai. Com. Dorobantul
Floresti : Maria N. ,Predesen. Gara Sighireann : Ion Calineseu. Cora.
VII. Licitatiuni publice Gologan : Angela Fotin. Com. Gura-Humoralui: Shaje Benner. Com.
31,n:sterol de Interne : Directia contabilitatii. Ilva-Mara : Gfigo Simion. Com. Ispas: Tocar Moisei. Corn. Minisul-do-Sus :
Mintsterul Locrdritor Publwe : Directia 1 tehnica. Beaten Niculao. Corn. Moroni : Alexandrina I. Serban. Oradea : Szabo Fran.
Min:stem:I Agrsculturit Domentilor : Casa padurilor. cisc. Corn. Pausesti-Otsan : Floarea Garoimat Nieolae. Com. Pecinisca:: Muica
Mlnisterui Sdndtdtii Ocrotirilor Sociale : Colonia de maned ',Raul Ioan. Coin. Priboeni: Ion Gh. D. Dina. Corn. Radeni : Petra Cozaru. Com. Ro-
Vaduluia. manesti : Raga Gheorghe. Corn. Sohodel : Colar Ana. Coin. Sloboiia Vartio
Min:sterol de [Mew: : Dir. III administrativd ; Servicial intend. divizia 7; Cozma, Vartic lacob. Com. Serban-Voda : Maria Sandra. Cora. Tamna : D.
Divizia 16 Dej ; Reg. 4 artilerie amp. ; lteg. centrulni de instructie al arti- Smen. Tg.-Fierbinti: loan ioceanu. Tg.-Mures: Fischer Samuel. Corn. Tei-
leriei garnizoana Mitiai [brava ; Scoalelo militare do geniu Cotroceni ; Bata- sani : Popa N. Timisoara : Steiner Emanoil. Corn. Tustea Simen Jujana.
lionni trupei pirotehniei armatei ; Coreal de recrutare R.-Sarat ; Manatanta Corn. Valea.Dragului: Dobrila I. Dumitru. Corn. Valea-Rmie : V. Gheorgho.
centrala Fabrica do pulbere Dudesti. Coin. Vulcan : Serban Maria, Dionisie Roman, Gh. P. Brezeanu, Gh. Tama.,
Minisierut Comunica(iitor : Directia generala P. T. T. duianu, Maria Joltencu.
Cassa Autonomd a Monopoloritor Regatoloi Romdniei : Direetiunea
goner:11a a oxploatarii rnonopolurifor. XII. Coto oficial a Bursei din Bucuresti
U. M. S. DIRECTOR,
IMPRIMERIILE STATULUI INGINER AL. D. BUNESCU.
Imprtmorta sifonitorul Ooiat.. Fabrica da timbre, ImPrirnerta ChlOnius

www.digibuc.ro