Sunteți pe pagina 1din 6
STATUTUL ASOCIATIEI DE PARINTI “Asociatia de piringi a Colegiului National Unirea - Brasov” Subsemnati Daniela Praoveanu, cetstean roman, sascuta la date de 02.07.1967 in jd. Botogtni, com udest, domiciiata in mun, Brag, Bedul Victoriei nr. 13, bl. 34, ©.A, op. 34 jud. Bras wane revederile Ordonantei Guvermului nr.26/30.0) 2000, ca molifcarileulteoare, ev uma ssa ‘Capitola. Dispoztii Generale Art “Asociati de paring a Colegiului National Unires-Brayov" este oascciate fra cop lucrati. consttuita prin hotarare adunarii generale aparintilor elevlor Colegiul; Naina Unive, adoptata in data de 01.06.2009, ese organizata si fnctioneaza potiit presentula sent CapitoluL IL. Denumires, forma juridicn, sedi, durataasociatc. ATL2 Denumirea esociatici ete “Asociatia de piriagd a Colegiul Nafional Unirex: Brasov", conform dovezii de disponiilitate a denumiri .76618/07.09 2008, cmise de Minster Sas AKL. Asociata este persoana jurdica de drept roman, constitita pein lbera vointa a ‘membrilorfondator, avand caracter negavemamental,aonpratt,epoite Ex isi va desfasura actvitatea in conformitate prevederile prezentului statut si ale Ordonantei Guvermului ne. 267000 cu prvi la asociati findatii, cu modifiearileulterione, na Tespectaea prevederilrrefértoare la functionareaasocatilor de perni stipulate in Regul sad de organizare si fuctionare a untatlor de invatamant preuniversiar,aprobat in. Oriie! ‘MinistuluiInvatamantuui nr. 4925/08.05 2005, cu modificanle ulterioare, ‘Art, Sediul esocatei este in Romania, munieipiul Brasov, B-dul Vietoriei nr. 13,bl 34, se-A, ap. 34, jud. Brayoy. Asocata isi va putes schimba sedi si va putea deschide fale sau scursale, cu apobarea ‘adumarii general a ciembilor sai, in onde legit si ale prezentuli stat Art. Durata de functionare a asceiatiei est nlite Capitol IIL. Seopul si obiectivee aoctatie’ Art 6, Scopul asociatic i} constitu ‘+ Spriimea realizaci obiectivelor educationale; 1 dezvoltarea, modemizarea ntetinerea bazei materiale a coegiulu; rijinirea colegiulai in realizaea si imbunataiea continua « procesului de insite si care a clevilor; *reprezentarea si promovaree ata in fata autoritatlr, ct si in fata altor persoane jidice de ‘rept public sau privat, prec si orcaru alt subicet de drept, a intereseor asovatie, in conktile prezentulul situt sae leg APL. Obie soit sunt + ienitiarea ocala, milossor sur de reizare «sop aoa, prec ‘ichborar desu mail sep compatie cu op dea + fares deci in sop razr ot imbuneall ons 4 roe de insures ehiewe 1 dlvio, act de rene slang a lor de ieee sci alent se pcp» pal’ In pence vind edie copie + estes de octal extrasolar care cone a insite si cca eli * labora eu soon iver sigue une bce’ metry Series in condi opine seduce clei * calibra cist de inva presolae, premiers, inspector slate, eit, pefetr Miner! Edveaet Nation, co oct fel ce, *promovarsideveiaea nor lai de mtu ala nua * Sabie deport de ci, fre su ie asoeren pet ok inshut au Oren sired a sa stints, ste pin sal & eel roe ea pramovexza inet, deol smaiezre salt astm * ols, receptions s suber action pi dent as tm cin test aaa, dela porte fee sun * area ero alte aia! compa cu sepa soca, fc in ci + mite al tv in acide ose aee sce potomla Sue negro slvention, + Sprpuma untator de avtamant diplin si domenica se see pra clam inden ct * sens srs de franrecxrabstire ss propuna Cons de lina Sha cle ml de fla a score * spines rela paneritlor diction ine nt de natn titi inal’ din ta in sna * stn uta de itaman fe deare progamelor de preven de ome a ‘Sano sol, Satna unt de natn in rgnizare si desfruare fntvator ane * Sstinren una scolar fn rants sn defsureacomattoreu fan pe me ‘Shenton, ‘Capitolul IV. Modul de consttuire si folosre a patrimoniului asoeiatieh, Art, Patrimonio initial a asoiste este stabil I valoare de 700 lei si se consiuie eu