Sunteți pe pagina 1din 17

Anul eXIl - Nr. 180 25 LEI EXEMPLARUL Vineri 4 August 1944.

REGATUL R O M ANIEI

MONITORUL OFICIAL PARTEA l-a


LEOI_ DECRETE
JURNALE ALE CONSILIULW DE MINITRI. DECIZIUNI MINISTERIALE. COMUNICATE.
ANUNTURI JUDICIAllE (DE INTERES GENERAL)
Desbat.rile
ABONAMENTE IN LEI Partea l-a sau a n-a parlament.
U L I C AT I I
1. Imrtla
lIIIA
o
1 an 161unll S lunlllluni sesiune

I -11.0.

IN TARA:
ParticularI ................ 4.000 2.000 1.000 500 ?OOO
JURNALELE CONSILIULUI DE MINITRI:
Acordarea avantajelor legii pentru incuraiarea IndustrieI
ta Industriasi I fabricani
---
AutorittI de Stat, judet si comune ur-
... ..
bane 3.000
AutoritI comunale rurale 1.800
1.500
900
800
500
-- 2.000
1.000
!dem la meseriai i mor! HlrAnesti .'
SclllmbAr! de nume, incetAtenlrl
ComunIcate pentru depunerea jurmllntulul de incetAtenlre
7.'lWl
1.!'iM
~.MII
:tIlO, --
IN STRAINATATE 10.000 _ I -- -- 5.f)OI)
Autorlzirl IH!ntru nfllntArl de birouri vamale
CITATIILE:
?COO
.. una luni "1 -
Un exemplar dlo anul curent IeI. 25 part. Ia
-
135 Dart. II-a
1.000
25
Curtltor de Casaie . de Conturi, d. Apel I Tribunalelor
Judeeltorl1tor
liOO
300 --
. PUBLICATIILE PENTRU AMENA]AMENTE DE PADURI,

--..,.
.. anII trecuI " 50 40 PAduri intre
...........
O-- tO ha.

.................
300
w
..... 10,nl-
'
2f)
. .....
fIM
Ahonamentulla "artea III-a (Desbll terlle parlamentare) pentru sesiunile:
ordInare, prelungite sau extraordInare se socotete 400 Iei lunar (minImum "
,.
20.01- 1(l11
lllO,lI1- 2O!l.
500 ..
, ..... ...........
.................
I.MII
4.000 --
I luoil).
Abonamentele i publicatiile pentru autorlttt si partIcularI se pllitesc
antIcipat. Ele vor fi insolte de o adresil din partea autoritAtilor i de o
cerere tlmbrat dIn partea particularl1or.
pe"ste
20IJ,QI-
500.01-1000

PUBLICATII DIVERSE :
100'
... " ....... ........ 6.000
MOO
12.000
--
InstituIa nu garanteaz transportUl ziarului.
Pentru trimiterea chltanelor sau a zIarului i pentru cererI de Illmurlrl
petltlonarll vor trimite n plUS suma de 20 Iei spese de birou i porto simplU.
Brevete de tnventlunl 1 . '
Schlmbilrl de nume, trei Inserllrl
LIbera practic profesional
f

. ................
. .

----
................ 200
1.200
800

1 - I -
" " a moc;1tulul 600
-
LAMURIRI Toate publicaiile se msoara cu 1I0ia metrul corp 10. LIni a ,
M. O. se socotete aproximativ 6 cuvinte. Rllodurlle necomplete se calcu
PierderI de acte, inclusiv un ex. M. O. eu porto
Diferite pentru autorltAl
.. .. particularI...................
300
-
30
40
leaz ca linII ntre!!!. Comerciale, bilanturi, tabele, citam de hotrnlcle . . - 60
Publicaiile primite pn la ora 10 dimineaa se insereaz
in Monitorul Oficial din fi treia zi.
Pentru pUblicaiile depuse la ghieu dup ora 10, dac se cere s fie inserate n Monitorul Oficial din a treia zi, se v:
plti o tax sup1imentar de 50 Ofo; dac se cere sA fie Inserate in Monitorul Oficial din a doua zi
se va plti o tax suplimentar de 1000/ 0

Toat corespondenta se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial Bucureti 1. - Bulevardul EJisabeta, 29


Telegrame: MONITOflCIAL = Telefon 5-1820 5-1828 5-1829 = Co.nt C. E. C. 201

Nr. publicaiei S UMA R: Nr. pUblica\ie


Decrete Regale Ministerul Economiei Nationale
M~nisterul Afacerilor Strine 523. -:-. Fixarea -preurilor de vn~are ale com'bustibil}j,l or'
R~tiJfilcarea de<:retului I"egal Nr. 3.018 din 1943 ,..... 5754 solIZI. . . . . . . . . .. . . .... 5761-5762
Decrete-Legi Deciziuni
Preedinia Consiliului de Minitri Preedinia Consiliului de Minitri
1.425. - Legea NI'. 405 de expropriere pentru cauz .de uti- 14.396, 10.866. - Preluri de creane 5762
Htate public a unor bunlll"i a.pal'innd Centrului Naional 518. - Transfe:rri ...... .. . . 5762
de Romnizare . . . . . . . . ...... ... 5754-5756 Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Finanelor Micare n per.sonal . . . . . . . . .. 5762
1.435. - Legea Nr. 406 privitoare la deschi.derea unui credit Ministerul Culturii Nationale i al Cultelor
extraordinar special. n valoare de lei 1.109.512, pe seama Micare n personal ............. 5762-5763
Ministerului Economici Naionale . . . .. 5757 Ministerul FinaT}elor
'1.436. - Legea Nr. 407 pri'VltQare la majorarea, cu suma de 164.016. - Autorizarea operaliun.i\or qe negociere a .,certi-
2Q.OOO.OOO lei, a creditu-Iui extraordinar .special desehJS pe Hcatelar de plat" ,. . . .. [.',. 5763
.sealIlla Ministerului EconQmiei Naionale, prin legea Nr. 367 Micare n personal . . . . . . . . . . . .. 5763
din 1943 .i majorat prin legea Nr. 865 din 1943 .. 5757-5758 Minislerul Agriculturii i Domeniilor
Ministerul Agriculturii i Domeniilor Micare in -per.sonal ........... . 5763-5764 <>:... .
'1.431. - 'Legea NI'. 408 pentru atribuirea terenului n suprafa Ministerul Justiiei
de 23 ha. 6.746 mp, din comuna Ur~J}i, jud.e\ul Timi-To- 68.395 - Acordarea ceteniei romne ... 5764
ronta.l, pentru completarea sesiei Episcopale Od.-Romne Minislerul Muncii, Sntii i Ocrotirilor Sociale
din Tim~oara . . . . . . . . ..... . .. . ........ 5758 14,009, - Punere n dj,s.ponibilitat~t tiil p' bli .. 'A' t" 5764

0. Minislerul Economiei Nationale


1.486. - Legea Nr. 4'09 pentru nfiinarea Societii pentru
valorificarea unor bunuri ildustria.1e i alimetare al~ Statlllui
Deciziuni i Comunicate ale Insti u. or u ce u onome
Regia Autonom C. F. R - Comunicri . . . . ........ 5764
M rnisferul Lucrrilor Publice i al Comunicaiilor
(B. 1. A. S.l . . . . . .... ..... ....... 5758-5760 ,' Comunicare . . . . . .. .......... . . ,.. .. 5764
Comunica te si CircuIri Ministeriale
Decrete , 1'
Ministerui Culturii Naionale i al Cu1letor ~ ,
Ministerul de Rzboi , Tobloul cadrelor de DeFso.Ilal d~dacHc al Institu.tului Regal Ro-
1.399. - Aprobare de concediu ...... . . ..... .... 5761 I mn de Cercetri internaionale i t iine Politice .. 5764-5765
Ministerul Afacerilor Inlerne Midslerul Agriculturii i Domeniilor
1.314. - Punere n ret-ragere ........... .... . , 5761 I
Ohlig:>re:l. a~ricultorilor de a-i traia, contra-mlurii. seminele
Jurnale ale COJls:\iului de Minitri I de cereale . . ...... ... . ... .. ....... 7... 5765
Ministerul Finanelor
474. - Aprobarea ncheie:rii ~onsilit1!ui de administraie '.IJ Oas
sei Aulonome a Monopolului Rega tului Romniei Nr. 12 din
.Anunuri judiciare
I
C erere de schimbare de nume .... .. 5765
Ordonane de conlumacie .... . . . ... . 5766-5769
26 Aprilie 1944 . . . . . ......... ......... 5761 Mandate de aducere . ..... 5769-5770
------____ . .______....___
www.dacoromanica.ro
-amm~~ ~~~
6764 MONiIT01{.IJli u.I!'lC'IAL (Parle<l 1) Nr. lliti 4 August 1944
'.

DECRETE REGALE pn la data pU'blic1i i n 1VIonLt orul Oficial al elecretului-Iege

MINISTERUL AF ACERlLOR STRINE de fa. . .. . 1 J


Art. V'. Orice di~poz iiuni eontl'9rn prezenfulll! (.ecret- ege,
RBCTIFICARE
sunt i l'mn abrogate.
In dec'retul regallJl'. 3.018 din 16 Noemvrie 1943, inb"erat n Dat n Bucureti la 2, August 19+1.
Monitonl Oficial .11'. 288, partea 1, (lin 9 Deeemvl'ie 1943, ANTONESCU
1-a, pagina 11393, col~ana 1, rndu1 7 de sus n jos, se va -citi : r~ateal al Romniei
176 M "Caporal t. r. Ghio c 1. Nicolae", n loc de: 176 M, i
OaporaJ t. 1'. Ghio<l Constantin. Eroare de mallur:;eris. Conductorul Statdui
Minis trul :finanelor,
DECRETE-LEGI Prof. Gheron Netta
PREEDINIA CONSILIULUI DE MINITRI :MiniBtm subseeretar de Stat al romnizrii, eolonizrii
i inventarului,
Legea Nr. 40.5
Ovidiu VIdescu
"ANTONESCU Ministru subseeretar de Stat al mUllcii.
MARE-AL AL R01\iAN.IET Arh. 1. D. Enescu
i Nr. 1.4-25.
OONDUC~T.oRUL STATULUI" Ra.portul d-Ior luini.hi 8ubsecretari de Sta.t ai: romnizrii, eolonizrii
Asupra raportului d-Ior minifr'i Sllbse-cretari de Stat ai ro- i invelltarnlui i al muncii ctre d-l Mareal Ion Antonescu, Oon-
mnizrTI, colonizrii i inventarulmi i muncii cu NI'. 23.731 ductorul Stu.tului.
din 2 August 1944, Domnule Ma1'6aZ,
In baza dis.poziiunilor dec1'~telor-legi Nr. 3.052 din 5 ~p In "ederea reaIiz.rii misiunii de asisten a muncit(}rilor i
temvl'ie i 1 TT. 3.07'2 din 7 S'ep-temvrie il9-1Q; ' populaiei u;voia,e, pll' ea:e Statul i-'a ~um~t-o i. a C~'ei ~.;
m decretat i d:eCN)tm: deplinire a m.credinat-o I!l paxte lOaseI~ NalQnale a ~S'I.gura
rilor Sociale, CentrUil NaJonal de Romaniz>&re a atrlbmt .p..q-
DECRET-LEGE tri.vi! dispoziiunilol' legii Nr. 398 din 27 Mai 1942, n foloslI~.a
de expropriere pentru cauz de utilitate public a unor bunuri provizorie a ac~stei insti tuilmi, bun'U:ril~ ce e rau impetlo~
aparinnd CentrulUi Naional de' Romnizare ll~cesare promovrii ~perei de QCTotire ce le-a fost ncredinat.
Ar.t. 1. Se df'Clar de utilitate publi<l i &'e expropriaz de . iCum aceast instituiune de ocrotire social, creia i s'a;
urge-n. n favoarea Casei Naiona1~ oa Asigurrilor So.eiale, .atribuit n folosin provizorie imobilele necesar'e- llfiinrii dlE!!
mmtoarele bunuri din domeniul Olneti, situate n comuna spitale i C<'lse de s~ntate, disp.e~al'ii, cantine, c~mine ~e uce-
OInet;, jud. Vlue.a, aparinnd CentrulUi Naio!lal de RQ- nicI, case de odihna i alte stabIlImente de acee'3"l natura, con-
mnizare; fo'frn'Se de necesitatea urgent a realizrii planului de asis-
1. StabilimentuQ bilor CQ1llPUS din: ten medical i social a mu:ncif{)rilor a fcut inv~tiii m~~,
a) S tabilimentu1 bilor propriu zise; pite s transforme bunurile respective, fcndu-Te apte S<lO:pulu{
~ruia ele erau destinate; cum pe de alt part.e, investiiun.ille f;.
b) Uzina electric; cu te au adesea o valoare mai mal'e decat bunul r~pechv sa~
o) Hotelu-l Nr. 1, fost sanatoriu, eU hotelul mIc; an ridicat sensibil valoarea acestuia; CllID potrivit dispoziiu~.
il) Hotelul Nr 2; ni10r ll60ii Nr. 398 din 27 Mai 1!}42, bun'U'I'ile a.tr~buite proti~
e) lOazinoul; ~oriu p~t fi atribuite d~finitiy dac s'a co~s~atat Jude-c t ore.5 te
f) R-estaurantele i cl11ocU1'He din parc; c 161e aparin Cen t r1llu1 Naion'al de Romalllzare; ..
g) Parcul bil6r; Tinnd seama, pe de ~ parte, c fa de valoarea invest1tu
h) Sera de flori; nil~' efectuate de instituiunea b-en-eficiar, Casa. Naional ~
i) Bl:utriile i gherii1e j :Asigill'rilor Sociale, apare indTituit a dobndi nentrziai
2. Sursa is'VOarelor. proprietatea bunurilor n cauz, iar pe de alt parte. ~ pro-
3 .Instalaiunile dl8 orice fel, constltuiJld aceesoriul bunurilor ced'Ura de atribuire definitiv prevzut de l-egea NI'. 398 di~
mai sus enumerate.
1942, este greoa~;
Cum lns soopu1 pentru care s'a solicitat atribuirea ~ro:,i
Art. II Intinderea i. vecj.ntatea bunurilor prevzute la al't. zorie a acestor imob<ile se ncadI;eaz perfect in dispozilun1le
1 de mai sus, sunt aceltea artate 'n schia de plan artat, car~ lelrii de expropriere pentru cauz d<e utilitate public, lege ca~e
face parte integrant din decretul de fa; , '
in~titue o prooedur mult mai rapid p-entrw stabilirea indemnI-
Art. II. fndemnitatea cuvenit Centrului Naional de Ro- tii cuvenit expr~priatului, socotind c ac:ea.st modalitate
mnizare pentru imobilele expropria~, se va fixa de Curtea de este cea mai nimerit pentru. realizarea: misiunii pe care Casa
Apel n circu'lllscripiunea creia se gJ:lete situat imob1lul. Naional a. sigurrilor Sociale, o are de. ndeplinit:
potrivit dispoziiunilor art. 71 i urmtorij din legea de expro- Dac &i Domnia V~astl'ii suntei de acord cu cele ce pre-ced,
priere pentru cauz dl8 utiIit'a te p-ub1ie, cu modificrile ulte- v rugm s binev{)ii, ca n baza dispoziiunilQI' deeretelo~
rioare, astfel cum a fost publicat n Monitorul Oficial XI'. 224 JeO'ii NI'. 3052 din 5 Sept-emVlie i ,rIr. 3072 din 7 SeptemVl'1e
din 24 Septemvrie 1943 . 1940, a aproba r semna alturatul prQ~ct d~ decret-lege
.:\Ioda!itatea de lichidare a indemnit.ii fixate S8 va stabili Primii, v rugm, Domnule :Mal'e.~~ ,asiguTarea naltei
printr'o conv-eniune ce se va ncheia ntre Casa Naional a noastre eonsideraiull i .
Asigurrilor ~ciale i Centrului Naional de Romnizare. Ministru subsecretar de Stat al romnizlJ.rli, colouizrii
Ali. IV. In termen de 3 luni dela data publiciirii prezentulu1 .' iuvelltarului-,
decret-lege n ::.\1011itOl'ul Ofieial. Casa NaionaJ a AsigurrilOl Ovidiu V1descu
Sociale f::ste obFigat s achite Centr-ului 1 :raional de Romni- lIIil1l!h-u subsecretar ue Stat al muncii,
zare, contra valoarea folo&inei bunurilOr prevzute n pre- Arh. I. D. Enescu
zentul decret-lege, _dela data efeetivei predri fu fl}lo<;in i Nr. 23,731, 19441 .\~I!st 2.

2 www.dacoromanica.ro
J

4 August 1!:l44 MONITORUL OFICIAL (Pa.rtea I) Nr. 180 I 5755-5756

JUpIE(RETARIATUL DE IrAT AL ~ I

ROHAHizARI. (OLOHiZAfjll JI/fYEtlTARlIlDtI PLANUL OE SiTUATIE


/)/RUT/A TIHI'I/(~ ~
'.;.,...
Al.
..
&'TA T/UN~/ BALIYEAR
7
r
} OLANESTi
,
!l/?OPI? C. /Y." A.
reSTA PROPR. MI9RMOROSCH eUir/K.

VAIi r isA -IV/)E.Tf.lL VAL CEA

CO/'?'UIYA OLAIYE.;;T/

1 Pcere ::/: :1000.


~nu/ '944
CO/YL)UCTOR CAOASTRIJL

~
~O-9
'Z<
'-' ''''
e.
"ce O
"fi!1
''7

s-2 ""
li

6"

PAR C
6'

171

o
:z. vL-
S A1

D u
p C. 1'1. [< .
,Propr.

LEGENDA
Jupr~.!'r
/Ua.o/;f! Jtl .151 ...,
.

C(./rJ~ OLJ.9l3
O~6Qi
,"
2 Holt'Iv1 M&re
Clao/N O~600 .
Curie

.3 liol"lu/ IYr 3
ol43t1
r~il <
- ~... ."
'ar

rRJ
[Iad/re I . ~"J:l ~ 005&1.
Corle Ol.Yl$
Tolal o "4/~
" S"'''c> ciI" ,cIOri
C /&d/r' SI JI'P~ \ o 03S1
Nohi
C"rle O ,OfS
0.366
5 Casll)o IYr I .!ldo,J,mIU1JvIIl"';,,r aN 'parl<zr
C/ar/'r~ O", .... tir. 2. lIolizl !'1,grQ cM'dInu c!//J!,g/",j ,H4?rkr. J "-0~

~,,~ ./:." d:'kr, ';::,., ~~X/:,." ~:>~,.; ~/


CurIe OI,SEd
Toldl O 'IJSd <'
6 P~r-:"...J/ /4"re ~ r;~zo Nr of Ld.lJ/JO art .f~rJr
;;'!/" 'Jr.lhf p.;r~ IO~6 /'II'. ti ,RuJ/JvranN/ ckn Pom: ; r f i ~Irlu
~.
zl74A IYr II Vz//>.. IZ/ock,r,g' ,i'r1Z rrkr
7 r,/.,~ p-,r,loJ c'>jJ" /#:/ " /,,.; It~ ~
8 I ac ~rlJi.dr.-,;/ glll"/-d',!
01190
00.193
IYr /.2 {d.u /n~.I;""/or dr"l'.ulur J'
/,,~

9 7,,.....1/ p,,,,/r,, _PCl"; 0M,?.!


!
10 Po-rc /05/ boJ"f /Y.. 2
II U:.//}a
C/..:ldtr~
,-k,,:-/rrc,
-
. ~ . _
03;7-
,00;74
,
Cc.r,./.: : 01563
. ToI..,I . fi 1751
12 lVaJrrn/t' ba"t/Qr.
rf..:Jd,r ~
c ",. It!
() O.JlJ
O 0751/ ...
-
1) /?~'Z~rl/or pl ap~ Cu pvrto_s~
TaIt9/ --O ItJ33
001.18 vAZUT
1, krl"I')"f h'lt'ncu ~~~~ t2ECT012 TEUlfllC
- ' - -_ _ _ _ _ _LQ.T,.,'L/''''-L-'..Q
/ 6 ~J< 5 .!!.9~
J'?5'i/}~r, ? J?"I 0vici .
) .~ . V' crr'~

3-4
www.dacoromanica.ro
4. August 1944 MOr-.T[TOR~ PF~OIAIJ (Pa.rtea 1) Nr. -180 5751
MINISTERUL FINANELOR 3.052 din 5 Septemvrie i NI'. .3.072 din 7 Sepitamvri-e 194G,
Legea Nr. 406 avem onoarea a-1 nainta pe.n~ru aprobare i semntur.
Primii, v rugm, Domnule 1vlareal, asigurarea inaltei
i,A.~rrONESCU
n(}&stre considerai uni.
MAREAL .AL RO):IANIEI M3nistl'ul finanelor,
i Pref. Gheron Netta
.CONDUCTORUL STATULm" Nr. 54.330. lW4, Iulie 2-8,
~upra ~aportului d-Iui ministru seclietar de Stat 1a De-
!>artamertul F'inanelor cu Nil'. 54.330 din 28 Iuie 1944, Legea Nr. 407

l In baza dlspoziiunilor decretelor-Ie-g.i NI'. 3052 diu 5 ~ep'


l!lmvri~ i NI'. 3.072 din 7 Sep.temyrie 1940,
.Am decretat ~1 ~ecretm :
MAREAL
"A..'rr OI\TES OU
AL R01lUNIEI
si
CONDUCTORUL S'rATULUI"
DECRET-LEGE :Asupra raportu lui d-Iulj. ministru secretar de Stat la DJe-
pn:vitor la deschiderea unui cndit extraordinar speCial n valoare partamentul Finanelor cu NI'. 54.331 din 28 Iulie 194.4,
de lei 1 . 109.512, ~ seama Ministerului Economiei Naionale In baza. dispoziiunilor dec!1e t elor-leg!l Nr. 3052 din 5 Sep-
temvrie i Nr. 3.072 din 7 Septemvrie 1940,
A.1't. 1. - .se d'eschide pe seami:\.- Minist.erului Economiei Na-
Am decretat i decretm: '
lionale, un crledit extT.aordlinar special n sum de 1.109.512
iei, pentru acoperirea diferenelor de pre suportate de Insti- DElCRET-LEGE
tutul Naional al Cooperaiei, la cantitatea de 31 v,ag,oane de
privitor la In.ajorarea cu suma de 20,000.000 lei a creditului
gru, mprumutat dela Depozitul dre Subzistene al Corpului
ell;traordinar special, deschis pe seama Ministerului Economiei Naionale,
II Teritorial, n eadrul operaiunilor mandatululi de aprovl-
j;ionarea populaiei Capitalei din anul 1942. prin legea Nr. 367 din 1943 i majorat prin legea Nr. 865 din 1943
..4.1'f. 2. - Acest credit se acopler cu o sum de egal va- ..4.1't. 1. - Creditul extraordinar special deschis pe seama
~oare din sumele datorate Statului de Institutui Naional al Ministerului Economi ei Naionale, prin legea iNr 367 din 1943
pooperailei drept benef/icii rezultate din operaiunil~ manda- i supl:iment,at prim. llegea Nr. 865 din 1943, pentru plata exper-
~lui de aprovizionare a rii din 11941. tizelor ordonate de Comisariatul General al Preurilor, in urma
Dat in Bucureti la 3 August 1944 cererilor fcute de ntre;prinderi, n vedeTea stabilirii pre-
ANTONESCU ului de cost i dle vnzare, se suplimenteaz cu suma de lei
Marea1 al Romniei
20.000.000.
i
Ari. 2. - ce'3t supliment de cred,~t va avea aceeai surs
de acoperire ca i. creditul iniial, adic di n sumele ce se ;vor
Conductorul Statului depune dle ntreprinderile solicitatoare de revizuiri, la Cassa
'M"rnistrul finanelor, de Depuneri i Consemnaiun i , oonform dispoziiunilor art. 24,
Prof. Gheron Netta alin. a, din legea Ni'. 293 din 1943.
Nr. i1.4.35. Art. 3. - Angajrile, or.clonanrire i plile din aceste
credite, se .or fa-ce numai n limita sumelor efectiv depuse de;
DapDrtul d-lui mlnlSU'U al Ifinanelor ctre eH M3.I'ea.l Ion Antonescu, in treprin4e-r.
COlldu~torul Statn'lui. Dat n Bucureti la 3 August 1944-
ANTONESCU
Qomnule MMe~aJ" Mareal al Romttiei
In <!adrul operaiunilor efectuate de Institutul Naiona. l al i

i.Cooperaiei. in executar-ea mandatului 00 i s'a. ncredinat Conductorul Statului


~n anul 1942, pentru aprovizionarea populaiei Capitalei, acel Minilltrul finanelor,
~nstitut a mprumutat del~Depozitul de Subzist1!lne al Oorpu" Prof. Gheron NetJ!:.a
l,ui II Teritorial, pentru 'Il face fa& nevoilor urgenw de apro- Nr. 1.436.
&izionare, cantitatea de 31 vagoane de gru, cu obligaia de a
r estitui n n-atUl' aceeai cantitate. RJaportul dlui ministru al finllJlelor ctre ~-l Mareal Ion Antoneeel1,
Ac-east obligaie nu a putut fi exe.cutat dect n anul 1943, Condu'C3.torul Statului
.cnd Institutul Nafonal al Cooperaiei a fost nevoit s eum-
pere g.ru M pe pia CU un pre mai ridicat, rezultnd astfel Domnule Mareal,
.6 diferen n plus fa de preul grului din 1942, n sum Prlin legea NI'. 8fi5, publicat n Monitorul OflCi.a1 NI'. 304
~e 1.109.512 lei, care a fost ,suportat de Institutul .Naional din 311 Dec emvrie 1948, s'a suplimen.tat cu suma de 20.000.000
JI Cooperaiei. lei, creditul extraordinar special inii.aI de 10.{)OO.OOO lei, des- .
Pentru 6Coperirea acestei diferen~ de pre i n conform:- chis prin legea NI'. 3B7 din 108 Iunie 1943, pe seama Ministe-
~tate cu hotrrea Consiliului interministerial din. 1 Decemvrie rului Economiei NaFona1-e, p..-"'l1tru plata expertizelor ordonatJ3
11'943, este neCleSar s se IWichid pe seama ~'Iinisterului E eo - de Oomisariatul General al Preurilor, n urma oorerilor f
~om'i-ei Naionale, un credit extraordinar special in sum de cute de ntreprinderi n ,ederea stabilirii preului de cost i
t.109.512 lei, care se va acoperi cu o sum de egal valoare din de vnzare.
sumele datorabe Statului de Institutul Kaional al Cooperaie:, .Acest credit a foat aeoperit din sumele de egal ,alo are de.-
<Irept beneficii rezultate din operaiunili! marulatului de apro- pme de .ntreprinderile aol i cit.aloare de revizuiri, la OasEa. d"f
Y:izionare a r!i din 1941. Depuneri i Oo;nsemnaiuni, conform ar!. 24. alin. a, din l.egea
In acest scop, am ntocmit alturatul proiect de decret-lege, NI'. 293 din 194;3.
privitor la Mschid:erea unui credit extraordinar special, n va- In~ru ct, in prezent,. dig.pon~bilu1 rmas la c!'editul deschis.
loare de 1109.512 lei, pe 3eama 'Mini<;teruJui E conomiei Na- pJ'in legea Nr. B65 din 1943, nu este sufieient plantrn pIata
VouaJe, pe care, n baza di3pozihrn'ilor decretelor-legi Nr. ~x.perti~tor e~ s~ YQr face la cererea ntreprin9-~ri1or, este ne-

www.dacoromanica.ro
67M MONllTORUL OFIOIAL (Plbl'tea 1) Nr. 180 4 August 1944

ce&al' s se suplimenteze ac-ieSt credit cu 20.000.000 lei. Supli- cele 76 ha, 2.3){) mp ale episcopiei. D.atorit ac.estui fapt, epis-
mentul va avea aceeai surs de acoperire ca i creditul ini- copia cere s i se completeze sesia cu ,aceast ntindere.
ial. l~ecesitile de lmproprietrire m. localitate &unt complet
Angajrile, ordon-anrile i plile din acest credit, Sie VO!' satisfcute, iar motivul SC'h imbului a fost tocmai necesitatea
ra<J.e numai n limita sumelor efectiv depuse de ntreprindm';l. de a fi satisfeut epi&copia cu sesia prevzut de lege, deci
Conform dispoziiunilor decl'etelor-Iegi NI'. 3.052 din 5 SIeP- ac~te 2,3 ha, 6.746 mp mpreun cu cldirile aflate pe ele,
temvrie i !Nr. 3.W21 din 7 Heptemvrie 1940, avem onoarea a v tl'ebue s fie atribuite scopului pentru care au fost luate
Inainta pentru wprobare i semntur, alturatul proiect de de- L egea de organiZiare bisericeas-c prevede c seBia episC'o-:
cret-liege. pal se constitlle numai din teren cultivabiL i ca atare, cldirilei
Primii, v rugm, Domnule 1Iareal, asigurarea naltei ~~r mma s rmn mai elepalie asupra Statului.
noastre consideraiuni. Cum acestea. vor fi sortite astfel distrugerii, nepi\ltndu-li-se
Ministrul finanelor, da alt lUirebuinal'e, am hotrt ca ntreg terenul, mpreun
Proi, Gheron Netta cu cldirile, s fie atribuite pentru completarea sesiei Episco-
Nr. 54.331. 1944, Iulie 28, piei Ol't-Rom. de Timioara.
In a(;~st soop am alctuit alturatul decret-lege pe ca,r e il
MINISTERUL AGRICULTURII I DOMENIILOR
supun naltei Domniei-Voastre semnturi.
Legea Nr. 408 Ministrul agriculturii i C:omeniilor,
"ANTONESOU Petre ,Nemoianu
1vIAREAD AL ROMANIEI Nr. 1.000. 1944, August S.
i
MINISTERUr. E<:ONOMIEI NAIONALE
001\'DfU C TIO!RUL STATULUI"
Legea Nr. 409
Asupra raportului d-Iui ministru secretar de Stat la De..
p.a rtamentul AgriC'lllturfi i Domeniilor 00. NI'. 1.200 din 1944, "ANWNESCU
In batila decretelor-legi eu Nr. 3.052 din 5 iS<eptemvrie i 1'IARE AL' AL ROY[ANIEI
NI'. 3.072 din 7 Septemvrie 1940, i
Am dooretat ~i deCl'etm: CONDUCTORUL STATULUI"

DECRET..LFIGE
.Asupra raportului d-Ior minitri sccl'etari de Stat la ne-
iJa,tamentele E'con-omiei Naionale i Finanelor cu Nr. 24.125\
pentru atribuirea terenului n suprafa de 23 ha, 6.746 mp, din 19144,
dm corn. Urseni, jud. Timi-Torontal, pentru (ompletarea sesiei In baza dispoziiunilor decretelor-legi Nr. 3.052 din 5 Sep:-!
Episcopale Ort.-Romne din Timioara temvrie i NI'. 3.072 din 7 Septemvrie 1940,
A~i. 1. Se autori,z Ministerul Agriculturii i D~meniUor. .Am decretat i deel'etm:
s atribue Episoopiei Ort.- Romne 8 Timi<lareL spre f<>lo-
Bin, terenul n suprafa de 23 ha., 6.746 mp, nseriat sub DE'eRET-LEGE
NI'. top 1.2J37/1.242J/2/ZfJ/l i 1.237-1.242 a/3-2, 73}75}112 pentru nfiinarea Societii pentru valorificarea unor boinuri
--.;'76 din C. ]\ Nr. 002 i 8318 ale comunei Urseni, judeul industriale i alimentare ale Statului (B. 1. A_ B.)
Timi, mpreun cu cldirile aflate pe el, pentru mtregirea A ,t l .. 1. Se nfiineaz, n temeiul pre,zentei legi, Societatea
sesiei sale episcopale dela 7'6 ha, 2.300 mp Ia 99 ha, 9.046 mp. pentru valorifica'rea unOr bunuTi industriale i alimentare al~
Ari. II. D-I ministru al agtri.culturii i domeniilor este nst: Statului, societate anonim, pl'SCurtat B 1. A. S.
cinat eu adu.cerea la ndeplinire a prezentului dOO'r~t-leg~! &cietatea funcioneaz, potrivit dis;poziiunilor prezentei
Pat m BU'cureti la 3 August 19'44. legi a statutelor anexate, care fue parte integrant din aooastaJ
ANTONESCU .i a legilor n vigoare referitoare la societile anonime dela.
Mareal
al Romniei e.aI'e nu s'a derogat prin legea de \a.
i
Oficiul registrului comerului de pe lng Oamera de c~
Conductorul Statului mer ~i industrie din Bueureti, V'a. face nmatricularea socie-:
Ministrul agriculturii i. C!omeniilor, tJii din oficiu sau la cererea preedintelui consiliului de ad.
Petre Nemoianu ministraie al societii.
Nr. 1.427. Ari. II. Aceast societate va administra, exploata i oomEl!r..
eializa bunmile industriale ~i alimentare determinate, potrivit
l\1aportul d-lui ministru al agriculturii i domenmor criMe d-l Mareflal statutel'Or anexate la prezenta lege.
Ion Anlf;onescu, Con&'uctorul Statului.
DuraJta, a.portul social al Statului, modul de mp:rire al
Domnule Mareal, t'apitalului., precum i normele de conduc~e, funcionare i
lichidare ale societi, sunt de asemeni stabilit~ prin stat!lt~.
In eonformitate cu dispoziiunile ari 44 din legea de orga-
Djat 1 ~uc!ll'~ti la 3 August 1944.
nWare a bisericii ort.-rom, episcopiile sunt mdreptite a.
ANTONESCU
primi dela Stat spre fulosin, cte 100 ha teren eultivabil,
Mareal
al Romniei
drept sesi.e episcopal.
i
Episc.opia Ori. -Rom. a Timioarei, lund fiin n anul
Conductorul Statului
119'.39, a primit drept sesie episcopal, suprara"la de 76 ha,
Ministrul economiei naionale ad-lnterim.,
2.300 mp, terEm cultivabi! n hotarul oraulu. Timioara, att
ct a fust disponibil n aeea vreme n raza acelei episcopii. General de Co~ de :Arma~ Gh, Dobre <
In Ul"Illa unui oohimb SlITVEmit ntre Stat i soii SI vSCu, Yin1atrul finanelor,
tatul a dobndit n com Urseni, jud4ul Timi, o "proprie- ~f-, lGheron N.etlta

tate n suprafa d-e ~ !ta, 6.1.46 ~'P, ll. ~Idirl, ~in ~!JI

6
www.dacoromanica.ro
4: August 1944 MON1.ITORUIi OFIOIAIi '(Par-lea 1) Nr. 180 5759
d-Ior minitri ai economiei na.ionale i eel al inan~lo!, etr~
(f;portul Ministerul Economiei Naionalle; ele vor fi administrate de
d-I Mareal Ion Antonescu, ponductor~ Statu1u~ 'paaa doe Finanare ~ Amortisare.
In cazul de participarea capitalului particular, aportul a-
Dom''ml,lG, Mareal. c~tuia Va fi de cel puin 50 la sut din capitalul Stat\llni.
Avem, .moare a. v. propune sp~ apr<io.a.re i semnare, al
ituratul iproect de decret-rege i statute pentru nfiinarea "So, CAPITOLUL III
~ietii pentru Wilo-rifica'008. unor bun'llri industriale i ali.. Administrarea societii
~entare ale Statului", B. J. A. S. 1. Oonsiliul de administraie
Proectul isvor~te din necesitatea organi2J.rii pe baze co- ~rt. 4. - Societatea va fi administrat de un consiliu de ad-
merciale 8i aid'ministrrii 9i exploatlrii unui patrimonip. in- ministraie, alctuit din 5 membri din care doi alei dJe adu-
~ustrial i a. unor bunUiI'i a.l:imentare a.parinnd. Statului. narea general a acionarilor, iar 3 numii prin decret, la pro-
punerea ministrului economiei naionale.
Aooast eX'Ploatar(l Ste organi21at S'Ub forma. unei 9OCie-
'ti aru>nh:n~, ntr',u n cadru care s cOncilieze exigen.ele unei Pe tot timpul ct Statul va fi singur acionar, conai<liul va
nune gestiuni publioo, eu elasticitatea i ooleritarea opera-iu fi llilctuit numii din 3 membri numii de Stat.
hilar comerciale. Statul, ca 'a<ciona:r, nu va participa la alegiarea celor doi
Societatea ia fiin prin efectul legii, Statul fiind la iJl00put membri desemnai de aduna'l"6a general.
Preedintele consiliului de admLnistraie va fi desemnat de
a. cional." unie. Wa prevzut ns i posibilitatea. d4rijrii ctre
ctre min'istrul !economiei naionale, dintr~ membrU numii
sodetde a rezervelor din capital din economia. privat, care
de Stat.
iWr putea da o iIlJ.pulsiune nQU i o amploa:re deosebit ex- Art. 5. - Toi administratorii trebue s fie ceteni romni,
ploatrilor. de origine etnic romn.
Dispooiiunile proectului se integreaz i fu obiectivele PQ-li- DUl'ata mandatului lor este (le 4 ani.
tice economice a guvernului. caracterizat printr'un efort Eemuneraia administratorHor se stabilete dIe adunarea ge-
sporit n toate sectoarele ootivitii comerciale i de producie. neral, c't18Jlrobarea Ministerelor Economiei Naionale i Fi"
PJ.'imii, v rugm, Domnule M<are'al. ll'cr~dinarea naltei nanelor_
ilO astre onsideraiuni. Art. 6.~Consiliul dIe administraie se ntrunete cel puin de
Ministrul economiei naionale ad-interim, dou' ori pe lun, n urma convocrH pr,eedintelui, directo-
Gpneral ae Corp de 'Armat Gh. Dobre rului general sau a tn1ocuitorului su.
(Ministrul finanelor, Convocr'ile pentru i,E-trunirile consiliului 9-e administraie,
Prof. GheroR Ne!ta :vor cuprindle ordinea de zi.
N!:. 24.1251944.
Att. 7. - CQusiliul de administraie hotrte aJsupra tuturoI'
operaiunilor n legtur cu obiectul societii,
STATUTE Consiliul lucrea,z valabil cu trei membri.
CAPITOLUL I !Deciziunile consiliulUi: se iau cu majoritatea absolut a celor
Constituire i obiect prezeni, iar n caz de paritatle, decide votul preedintelui.
IArt. 1. -ln tem1eiullegii Nr 409 din 3 August 1944, s'a Ii-
0
Gestiunea consiliului .egte supus wprobrii ad'unr'ii gene-
rale a a'Cionar~lor.
'fiinat "Societatea pentru va lorificarea unor bunuri alimentar"e
i industriale ale Statului", sociietat~ 3.II1on i m prescmtat
Ari. 8. - ConsUiul de administraie poate delega parte din
puterile salte unui comitet de d'irecie co~us din 2 membri
'"B. I. A. S.". alei dintre administratori. Unul din membri va fi ales dintre
oSediul societii este n Bucureti. administratQrii numii de Stat.
Durata ei -este nelimitat. - Dispoziiunea se aplic i n cazul prev,zut de art. 4, al. 2.
:~bt. 2. - Obiectul soc'ietii const in admInistrarea, exploata- Comitetul de direcie lucreaz sub pr~inia preedintelui
rea I comercializarea bunurilor industriale i alimentare ce Ee conSiliului, n cazul cnd acesta face parte din comitet, iar n
.yor stabili de delegaii Mlinisberului Economiei Naionale. lips ad~iIistrator delegat ales dintre cei numii de Stat.
In termen de 3 luni dela publicar,ea statutelor de fa, dele. HotrtHle se rau cu unanimitate; iar n caz de divilrgent.;
gaii Ministerului Economiei Naionale i ai societi'ji, vor in- dilcide votul preedint-elu io
~entaria i evalua aceste bunuri, care COllStitUesC aportul so- Comitetul de direcie estle obligat s comunice la fiecare :.;e-
(:ial al Statului, determl: nnd i datoriile arerente ce trec asu" din a cons~iului, registrul su de deliberri.
pra societii; inyentarul va fi aprobat prin jurnal al Consi- Art. 9.- Directorul general va fi angajat de consiliul de ad-
miniskaie. El trebue s fie cetJean romn, de origine etnic
liului de Minitri,
romn i s aib () pregtire verificat. n inxiustria i comer-
OAPITOLUL II ul alimentar.
Capitalul social Directorul general execut deciziunile consiliului de admi-
A1. 3. - Capitalul social este de 300.000.000 lei, mprit n, nistTaie i ale comitetului de direc~, aducn~ l~ ~depl~nir~
6'0000 aciuni nominative a 5.000 lei fiecare, acoperite n ntre- statutele societii i reprezint societatea in. Justlloe, fa de
atltoriti sau fa de particulari, in limitele puterilor acor-
gi,me dle Stat prin Ministerul Economiei ~aionale, pr'in bunu- datle de ctre consiliul de administraie i prezent-ele statute.
rile aduse n societate, potrivit art. 2. El studiaz i prezint consiliului de administr.ai~ i comi-
Dac intre acea t evaluare provizorie i inventarierea i eva- tetului de direcie, chestiunile ce sunt de compel1na acestora
luarea definitiv, prevzute dle art. 2, alin. 2, ar rezulta o dife" i ia parte cu Tot consultativ la edinele lor.
ren, se ,a emite sau anula un numr coresptillztor de aciuni. At't. 10. - Ac~ele ce angaj eaz societatea vot fi semnate de
Aciunile r~m!! Y! prOPli!ltat~a Sla.!.ului, r~Pl~~ntat pri!l pr!le!linte~ cQ!l~1iului (le ad!!lmj3trai ~ lgl., @,:!l din admi",

,
www.dacoromanica.ro
MomTORUL OPIOIAIi (Partea 1) Nr. 180 4 August 1944

u'isbaiorii numii de Stat) desemnat de l:onsi.lill, mp~eun eu darea societii, reducerea sau sportrea capitalullli social, par~
directorul general. tidparea la constituirea dle noi ntreprinderi, precum i oric~
Actele d<l- g!e\stiun~ ,zilnic i eoreSpfJOOw.a, vru: putea i alte schimbri aJe statutelor, nu vor fi valabile, dect dup c~
Sl1lua:te de diroo-torui general sau "ali funcionari, n. limitele :vor fi aprobate prin jurnal al Consiliului de Minitri.
deIegaiunilo,r date de consiliu. Ari. 14. - Pe tot timpul ct Statul rmne singur acionarI.
atribuliunile: r-ezervate adunrilor generalle se vor executa de
2. Ce1l.sorii
ctre ~inisterul Ee:onomiei Naionale-
rt. 11.-~umrul censo:t'ilor este de .3, dintr-e care
aOI numlV
prin dC<l-l'et, la pl'opun<!rea ministrului economiei naionale, 4. Bilanttl, impiiJ1i7-ea ben~ficiilo,.
iar uuu! afes d~ 'a dunarea gen.eral, dup normele stabilite prin
al!egerea administratorilor. Atot. 15. - Bilanul i contul de pofit ~i pierdere se VOI' Iri-'
Durata manadtului eeusm'ilor e;lte de 2 aui, cheia. I.a 31 Mutie al fieerui an,
Odat cu numirea. sau alegerea censorilor, se vor numi sau Art. 16. - Din benefi0iul brnt, dup ce se vor fi sczut
alege p-entru aee.eai perioad de timp, un. numr ~gal de CeIl- eheltuelile i amortizrile, se va alege beneficiul net al s0::-
sori-supleani.
cietii. Cotele de amortizare nu vor putea dep~i pe cele pre:-
AtrHruhmfle oemoriJor sunt cele pl'!ev,znte n codul cornel"
vzute de 1e:g~ pentru aezarea eonhibuiunilor 'directe asuprg
cia,l, n legea din 16 Uarti~ 1>929, pentru organizarea i admi-
nistrarea pe baze comel'Ciale a ntreprinderilor i avuiilor pu- venituril<>r, ddt cu aprobarea Ministerului Finanelor,
Miee fi fu lEgiea 1 r. 4I6 din 10 31a i 1941, pentru rspnn(lerea Beneficiul net astfel rmas, se va impri n modul UT"'
persoanelor numite .(le 'autoritile public-e pe lng diverse mtor:
ntreprinderi publi~ " -p articulare. A 10 la sut se VIa treee la flndul de rezerv al oocietii.
Remunel'aia censorilor se va fixa de a.d:nnare-a gen:eral, cU pn n momentul n ca,r e ace.stl1 va fi egal cu capitalul social.
aprobarea. minisiruiu:j, econlmiei nailnale i fi:nanelo . B. Din restul beneficilliui net, se va m.pl'-i:
Pe timpul ct Statul va fi singUl' aei<mu, atribuiuniJe 1) Pn la 5 la sut gr>atifieaii funeiona:rilor, potrivit nor-
ceJlS<lrilo:r Vlr fi ex-ereitate numai a.e- censori: numii de Sta~, melor fixate de C'lnsiliul de administrnJie.
2) 3 la sut consiliului de administraie, comitetului de di..
fr, Adufflll"ea genet'alit
recie, dire-ctorului general i censorillr, n aa mod, ea. un!
'Ar!. 12, - AdunaTea general ordinar se ine odat pe an
membru al comitetului de direcie ~i directornJ general s pri-
n primele 3 luni urmtoare dattzi de 31 Martie.
measc tantiema dubl a unuj a.dministra tor; iar un c:ensOl",
A.dunarea g{meral ordlnar lucreaz valabil n pl<ezenll
11llui numr de acionari, reprezentnd cel puin jumtate din jumtate din tantiema unui administrator.
capitalul sooial. Dac numrul legal ck acionari nu se tntru- In cazul cnd beieficiul net al societii ar trece de 10 181
nate, adunarea general se amn fr alt convoeare pe a- sut din capital, p'artieipr'ile la beneficii, prevzute Ia pune'-
ceeai zi a sptmnii viitoare, cnd M va putea deeide in mod tui B, Vlr fi reduse Ia jumtate n ceea ce privete diferen~
v~labi1 asupra che tiunllol: cuprinse in ordine-a de zi, oricare
n plus; iar la Oenefidu ce ar trece de !o5 la sut din capital;
ar fi eapitalul repl.'-erentat.
participrile la beneficiu se vor reduee la un sfert n ceea ee
Decizinnile adun-rUlr g~:nJerale &e iau eu majoQr1tatea ab<;,o-
lutii a volurilor exprimate. privete difel.'len"a. in plus.
Statul i particularii vor avea un numr propor:onal eu 3) ~stul beneficiului net, se va mpri dTept dividend al
numml aef,funilor deinute. a-ciunilor. Dividendul cuvenit Statului se va fa-ee venit la bu-
Statul este repte.z niat n adunarw general prin Casa de g~tul ordinar al 'Statului.
Finanare i n1ortisaJ.ie
'Art. 13. - Adunrile generale au urmtoarele atribuiuniJ OAPITOLUL IV
1. lan cunltin de -raportul consiliului de administraie Lic1#area
i de raportul censOrilor, reriznesc conturile, aprob. bilanu
Ar!. 17, - Lichldarea societ.ii se va faee potrivit diSPO:-
rile i ian dec.izinni astrpra di tribUirii betlleieiilor n confor-
mitate cu statutele de fa. zi"iiunilor
art. 115 al legii pentru organizar.ea i administrarea.
~, Aleg i rev{)c pe mtembrii Clnsilimui de administraie, pe baz~ wmereiale a ntreprinderilor i ayUiilor publice dilf
pe ceIlSori i pe densorii-supleani caIie nu :unt numii de Stat, 1,6 Marti~ 1929
3. Descarc de tiunea sa eOIl3iliul de admin~straie i co-
mitetu de ceuslri. OAPITOLUL V
4. Decid asupra poririi sau reducerii capitalului social. Regimul funcionarilor
5, Decid asupra participrii Slcietii la comt.ituirea de noi
ntreprinderi, sau fllZilna.rea cu aIte ntreprinderi, Ari. 18. - Perslna.lul societii este alc.ii.tuit diu funcionati
6, Decid lichidarea societii, alegnd trei l~hidatori n aeest tehnici, funcionari administrativi, lucrtlri i oomeni de s-er"
scop. vieiu.
7, Dec:~ a'upra modificrilol' ce urmeaz a. fi adu e statu- Situaia. acestQra ~e reglementat de legile ptivitoore la
telor. contrachll de munc.
. Fi:\1eaz remuneraiile a<1mini:matorilor i censorillr, in
conformita.te cu prevederile art. 5 i 11. CAPITOLUL VI
9 Hotr~te a uprfl lricrlr alte ch Huni pe care (:lnsil;111 IY.spoziiuni finale
de admin':straie, cen'orii sau acionarii, ar gsi cu ca.le s li'
supun adunrii :enerale trecute n ol'dinfa. de ci. , Ax!. 19. - Acolo unde ~iatutele pre~te 11\1 diSpun, ~ apIie~
H()trril~ adunrii generale extraordinar~ priyi.t.Q~r~ la li~i- . dispQZiiunil~Cod-\.llui comer eia!.

www.dacoromanica.ro
4 Aug-Ilgt;" 1944 JvIONITORUL OFICIAL (PllIrtea 1) Nr. 180

DECRETE A1't. Il. D-l m.ini tru !>eoeJ'etar de Stat De--cii.t-..'\


MINISTERUL DE 'RZBOI ~a Departamentul Afa'oorilor Interne .Ari. 1. Ou lleepere deLa 1 A1Igust
"ANTONESCU
ya adu~e la ndeplinire dispoziiunile 1944, pl'eur le maximal-e de vnmme ale
din ac.est decret combustibililor solizi pentru Slat, .aoe~e
MAREAL .AL ROMANIEI
Dat n Bllcure.t i la 1'3 Iunie 1944. ti, plllrticulari, etc., eu exoepLa Re-
i
ANTOl'-.TESau giei A.utonom~ :a Cilor Ferate Romne,
OONDUCTORUL STATULUI"- Marealal Rmniei se fixeaoo. astfel:
Asupra raportului d-lui ministru se~ i 1'. Soeiet atea Petroani, Minele 'Va-
,retar de Stat la Departamentul de Rz .conductorUl Statului lea Jiuhti:
,boi i al d-lui ministru subsecretar de Mln13trul afucerilor interne, DTlm_uiO-16 nespJ.ai, 2.31;).6 lel lp e
Stat al Aerului cu NI'. 113 din 3-0 Iu General de Corp de A1'tnat ton
nie 1944. _ D. 1. Popescu Crbuni 0-20 nesplai, 2.5'118 lei pe
In baza. dispoziiuni1ur decretelor-legi ton.
;Nr. 3.0!52 din 5 S'apt.emvrie i l Tr . 3.072 Orbuni pudr, 6.8618 lei pe ton
4in 7 Septemvrie 1940; JURNALE OJrbuni 0-3 splai, Z.9f75 lei ~
Avud n vedel'e prevederile art 133 ALE CONSILJULUI DE MINITRI ton.
din legea :l\L A. M., .MINISTERUL FIIUNELOR
CfubllIl O-W splali, 3.311'8 lei (pe
Am der:l'etat i decretm: ton.
Oon~iliul de Iin'i tri n edina sa
.lbt. 1. Se aprob lt~c-dor aV. Gtaor- CW!'Ibunl 0-20 pI ai , 3.. 548 lei pe
gescu T. I oan din Aero nautica Regal, dela 10 Iuli~ 1944, ton.
;un concediu de disponibilitate i5peeiali, Lund in consideraie referatul d-lui {Ytl,rbuni 3-10 \Splai, 3.-548 lei pe
pe timp de 5 luni, cu ncepere {lela 8 ministru al finanelor Tr . 52.572 din 4 m.
iJ:ulie 1944 _pn la 8 Decemvr:1e 1944. Iulie 1944; Crbuni ~O 1'lplai, 3.002 wi pe
Pe data de 8 Decemvrie 19-14, trece ATnd n ..edere art. 4 din legea dela ton.
(lin oficiu in rezerv. 7 Februarie 1929, pentru crraarea Oassel Cill'bl1ni pentru gaz fil).laL 3.890 .Iei
, Pe toat durata concediului , pstreaz Autonome .a Monopolurilor Regatulu.: pe ton. .
Prepturile integrale ca i n activitate Romniei, 10rbuni autocaloI', 3-.89rO lei pe ton.
'de sen'iciu. Decide: Orbuni 0-80 splai, 4.006 lei pe
.rt. Il. D-l ministl'U secretar de Stat Ari. 1. Alll'ob ncheier-e a consiliului ton.
la Departamentul de Rzboi este nwr- de adm.iuistraLe al Oassei Autonome a 'C.rbuni &-Sa p1ai, 4.5'718 lei pe
cinat cu executarea ace tui decIiZt. ~ioD.Opolurllor Regatului Romniei Nr. ton.
Dat n Bucureti la 28 Iulie 19-U. 12 din 26 Aprilie 1944, cu privire la Orbuni 10-20 splai, 4.944 lei p-e
ANTONESCU procurarea a 2.200.0DO buc. capse de- ton..
Marea1
al Rm.niei tonante Nr. 6 tub de aram, 4.'800000 O:rbuni 00--4{) spl~, 5.1W lei ip.8
I buc e.apse det,oIUlD.te Nr. -8 lub <11i ton.
Conductorul aram; 3.600.000 buc. cap.,e detonaute
Statului CfrI'bun1 2{}-;.OO splai, 5.1.00 lei J!re
Ministrul de rzboi NI'. 8, tub de aluminium i 680.000 buc. ton.
General de Corp de Arma.t amorse electrice NI'. 8 tub dle aram, OJrbuni blocuri Valea Jiulm, 5i~5
Constantin Panta~ n valO1ll'e total de ltli B8..200,OOO, <lela l:ei -pe t<>n.
Nr. 1.399. urmtoarele dou firme din Germania;
Oll:nbnni l-orje ..pl.aJi, 6,523 lei pe
,.Djfnamit" . G. Tro.i.sd<lrf,,,Schaffier
- t-ani.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE & 00.", Viena.
-:B:ri~h:ete -de -eMunmi, 4..7gj} trei we
Plata se va fac.e din bugetul ieXer:ei -
"AlrfO rnscu t'Orii.
iului financiar 1944/945, dela lITt .32 Briehete de semi oocs, 6700 -lei pe
M:AREAL AL R01W.rIEI
din bug-etul C A. M. w:n..
i
A1- II. D-I ministru al finanelor U' eiul.'i medii, 26.880 lei pe -ton..
COXDUCTORUL STATULUI"
este mrcinat cu adne-erea la ndepli- Or1mn1 d~ lJ:u.peni pentru C:Q!lSmii
In baza dispoziiunilor decretlor~1egl
nire a jurnalului de fa. cu B la sut ~mu, 11;777 lei ~ ton.
N:r. 3.052 di:u 5 Seplemvrie i Kr. 3.072
Mare~al Ion Antanescu, Praf. Gheron lITetta,
~1n 7 Septemvrie 1940, ID'Oa1 -dela diStilareoa gudruaIre~,
P_ Nemoianu, Prof. dr. P. Tomesou, lan 'C. n.500 lei }re tm.
Asupra raportului d-lui ministru se~ Marine:u:u, General D. 1. Popescu, General Gh.
5ll'etar de Stat la Departamentul Ala- 2.. Mlne1;e Ci'm Ba0inlll tDoicetb
Dobre. JJignii brn;, 2.184 lei 'Pe tnn.
~rilor Interne .cu Xl'. 10.B9.9 din 1.94-'1;
P.e temeiul dispoziiUni101' art. 33, al
Nl'.474. Ligl1ii brui bIoeuri alese, 2.6W M pe
ton.
2 i 3 din _Codul funcionarilor Pllblic1
i art. 15 i 1)2 din 118gea general1i .de
MINISTERUL ECONOJIIEI NAIONALE Lignii 1rrui sub al) .mm, 1.110 lel
pensilmi NI'. 446 din 11 Iulie 19-13, Donsilin.l de Minitri} n ed.ina sa p:e ton.
d ela 28 Iulie 1944, Li:g::nii ameliorai, 4,,146 lei p-e toni.
Am decretat i decretm:
Ari. 1. D-1 Imm M: Comtauiinescu- L1l.fuld in. deliber83.'fl refera tul d-mi BTicnete ae lignii, 4.77!} l~ :pe t{)Ii..
I.l\'Iion, subilISIn~f1or general cu 1 gra- ministru al economiei naiionale .acl-in.te. a. &xcietatea. Oreditul Darbonifer, 'Mi-
daie n Direcia g.cneTal .a. peniten- tim cn ~ TI'. 22..787 din 21 Iulie ]]44; nale Cronne,ti:
ciarelor i instil.~loI' de 'gman din Vznd raportul Xr 19.266 din 9 In- Orb1lll:i 0---:16 niur:u;ii, ~LSf917 Ici Ip!l
IIfj~'u1 .Afacerilor Inferne. e p une nie 194 al d-lui (J ar general pentru ton.
n re-il' .gere defiuitiT am Dxicm, ,Pe industria metalurgic i de armament; Drlmni 5-1'6 :cillrU.ii, 3..569 lei ,pe
ziua de 30 eptemu ie 191, pentru li- \'n n vedere hotrir.ea. cDnst1inlui t{)~.
raujarea -d!.'eptlllilor la ~?J15.e, m nd interminister ial lu a t n sedinta Ea <lin Crbuni bro.cur;i -a1l!'Se, 4.493 1(li pe
'mplinit limita de TrS v d e 60 Jmi, 12 Illlie 1944: i CJQnSemllata. l!' Pl'Dcesul- ton
fixa t d e CoCu1 fJl!lcjonarilor publici. verbal ~ T1'. Su, prbuni amest-ec tip _
O. ~. R.~ 'Ii> la.

www.dacoromanica.ro
5762 MON.1TORUL OFIOIAL (P8lrtea 1) ~I'. 180 4 August 1944

sut c:Jrtbuni i 30 la sut brichete, ;:337. DECIZIUNI 19. Facas Nadejda, arhivar-registra-
le pe ton. PREEDINIA i9l' ajutor fr gl'll.dJaiie.
Bd0hete, 4.{)65 lei pe ton. CONSILIULUI DE MINITRI 20. ROmanCS01ll Dumitru, !impiegat cu
O:rbuni cillTiuii, 4.200 lei pe tOn. Prin decizia d-l1,i director generllll al 2 gmaOOlii .
4. Societatea ilieditul Oarbonifer, Mi- Centrului Naional de R.Qmnizal'e, dat 21. Atef.anei M:~hiruj" impiegat fr
asupra referatului jr. l'a NI'. 14.39,6 g113ldaie .
nele Oozla (Crbunii se vnd la Cheiul
din '14 Iulie 1 944, n conformitate 22. Dolin ehi Vi1l'a, dlactilog'l'af fr
Oozlw) :
cu dispoziiunile decretului-lege NI' gl'adlaie.
O:rbuni nesplai, 4.216 lei pe ton. 2.815 din 1941, ar!. 1, s 'a hotrt
Orbuni splaIi, 4.. 896 lei pe ton. preluareacreanei ipotecare constituit
MINISTERUL AFACERILOR. INTERNE
OIrbuni pentru forje, 6.3e5 lei pe prin actul a'llt de Tribunalul Ilfov, sec-
ton. ia de notariat, sub NI'. 8.795 din 1929 Prin decizia d-Iui ministru subsecre-
5. Minele din Bazinul Schitul Go- i nscris la NI'. 1.2'96 din 19,2'9 i deda- car de Stat la Diepaliamentui Afacerilor
leti: ratiile a.ut. de acelai tribunal la Nr, Interne cu Nr. 100.300 din 17 Iuii~
28.'409 din 1'9'34 i 42~638 din 1929, ce 1944, comisarul ef fr graJdaie Gri-
Lignii brr-ui2.0913 lei pe ton.
a aparinut evreuhld MiC'hel Finkels. gore Gh. Vasile i comisarul ajutor Cll
Lignii brui blocuri alese, 24&1 lei 2 gradaii Popescu St. Constantin. din:
Pe ton. Idem asupra I'efe'l'rutului jurn. NI'. Pref.ectura Polii-e i Capitalei, se sus-
Lignii b'rui sub 30 mm, 1.127 lei pe 10.00&/944, n conformitate cu art. 1 i pend din funciune, cu p~erdterea to"
ton. 11 din decretul-lege Nr. 2.81:5'/941, s"a tal a salariului pn la pronunarea
Lignii ameli:ol'ai, 3.g.73 lei pe ton. hotrt preluarea creanei ipotecare n- justiiei , ambii pentru antaj i luare
scris n c. f Braov NI'. 13.438, NI'. de miIt.
Brie'hete de lignii. 4.779 lei pe ton. top . 261/2, 262/2, 260/2/a i 265'JSVb/2,
6. 'Societatea Oonoordia. Minele Co'" 00 a aparinut eneu1u i David Rosen-
dloo-: _ Prin dcizia d-Iui prefect a;1 Poliiet
berg din Braov. .Capitalei INI'. 4.ge5 din 26 Iulie 1944,
Crbuni splai. rob 5 mm, 2.920 lei
pe ton. Prin deciziunea d~lui guvernator al gardianul public cI. III Ciobanu ~.
Crbuni splai dela 5'-10 mm, 3186 Pl'OVIDCiei Bucovina NI'. 518 din Mi1'0ea., dela Corpul gardienilor publici,:
1944. se transfer. pe data. de 1 Aplilie dJa p.e lng aceast prefectur de po-
lei pe ton. 11944. personalul artat mai jos, dela lii:e. s'e l'as n disponibilHate, pe data
Orbuni oiuruiL 3:842 l-ei pe ton. Directoratul E-conomiei Naionale la de 1 August 1944, pentru gre~eli grave
BricMte de crbuni, 3.842 lei M Dh'ectoratul Rom,nizTii. Colonizlii i n timpul serviciului i beie rep~,tat.
ton.. Invental'ului: . n serviciu.
~eurile se neleg pentru c1rbunli li~ 1. Ing. Oojaln Dimi,trie, !erf de se'l"Vi- SEl trimite n jUidlecata Curii Mariale
yr80i rna!noo-sta.i8o d<e ncJrcare C. F . R., ciu 00. 3 gradaii. a Comandamentului Militar al Capita
':icllllSiv impozitul pe cifra {le aroeeri. 2. Miri:anu Ion, subdirector fr gra- lei, pentru prsire de post i clcare de
timbrul de factur de 1.00 la sut ~i im- {laie. consemn.
pozitul excepional pentru apir'aJI'ea 3. Ing. DiaC'onovici Radu, inginel' or-
rii de {) ra sut. dinar clasa r. Idem Nr. 5.118 din 26 Iulie 1944.
Pentru ruinele de antracit i huil. 4. Lua Dimitrie, ef de birou. eu l gardianul public cI. III Vlad M Marin,
care nu sunt menionate m prezentul gradaie. dela Cor:pul gardienfl'or puhlici, de pe
jurnal, Se V'Or aplioo. prenn'ile dela Mi- 5. Bolbooc Dimitrie, ef de birou ClU lng aceast prefectur de poliie, se
nele (}ozIa., ml" pentru ruinel~ de Hgnii 2 gradaii. ~ , las n disponibilitate, pe data de 11 Au",
se vor aplica. preurile dela Bazinul Schi.. 6. Yasiliu GrigOl'e, eif de bIroUl fr gus.t 1944, pentru !faptUl c praetiM'
tul Goleti. gl~aidiaJie. . comerul de haine vechi, 'Contrar dispo-
Ari II. Infmciunile la. preved.erlIe 7. Coombvi101 Ion, ef d~ birOUo e'\lJ 1 ziiunilor Codului funcionarilor puiblici.
gradaie.
}}rezentului jurnal. se peidepsesc n con-
formitate cu dis}}Oziiunile {le{:.TetrulJui- 8. Ion-eseu ViillSHe. subef de biro'U Cii Prin deeizia d-lui director geIiel'al aF
3 gmdaii. penitenciarelor i institutelor de sigu.
lege pentru activarea produciei, regi-
9. Vasiliu Nicolae, subef de birou cu ran. 'Cu NI'. 42.1'1;5 din 26 Iulie 1944.
inul preurilor. reprimarea specul-ei ili
1 gradJa.ie. d-ItC. Zamfirescu. ef de birou cu 2 gr.i
cite i a sabotaj ului eoonomic NI'. 262.
publicat n Monitorul Oficial Nr. 100 10. Oaeiorovschi 'G ertrude, subef de delegat administrator 80] Penitenciarului
din 1 M'Ili 1943, <?AU modificrile sale ul- birou cu 1 g.l"a<1alie. Chilia. se pune n retragere definitiv ..
11. U'!l.gIUJl'OOllU Vlilsile, sub,.etf de pi- pe zua. de 31 August 1944, pentru aran-
terioare.
rou CUi 1 gra:<Wie. j'a rea drepturilor la pensie, din: cauza
Ari. III. Sunt i rmn abrogate di&- 12. Toma Livia, subef de bil'ou 00 im-aliditW, eontractat n timpul. i!
pozii;iunile jurnalului Oonsiliului d~ 1 gnadaie. (lin cauza serviciului. i cue l faee im-
Minitri NI'. 693 din 28 August 1943, 13. Minc~ O. Ovidiu', contabil a'ju:- propriu serviciului.
publka.t n Monitorul Oficial NI'. 205 tor ICU 3 gnadaiL
din 2 Septemme 1'943. 14. Zuhaoe Anatolie, subef de birO'll cu MINISTERUL CULTURII NAIONALE
Ari. IV. D-I ministru al eeonomiei 1 gmdaie. I AL CULTELOR
naoinal6 ad-interim, se 1nsTcirieaz ou 15. Zvirid Gheorgh~, impi~at 00 '3 PriIi decizia ministerial NI'. 7192 din:
aducerea la ndeplinire a, prezentului g.IIadaii. 21 Iulie 1944, dona. Bujor Miroslava;
jurnal l!6. !Forg.aci ClaudJi.u, subef de biroil nvtoare la ooal& primar din eom'.
Marea! Ion Antonescu, General Gh. Do- fJr gradaie. lPohorlui, Jud. IOel'nui, treclUt J:ri:
bre. Prof. Gheron Netta, Const. Al. AUa 17. Donighevici E-ugen, subef dta bi- cadrul d i spon ibi1, prin deciza <m Nr.
Constantinescu, Petre Nemoianu, ton f}, Ma- rou fr gradaie. 226743 din 1942, f,'e reprimete n n-
rinescu. Prof, dr. ~ 'I'0J!lt~ 18. Olopobairu Dumitrl\], iq,rrhi~'" vmnt, pe data de 1 Aug1ll 19M:. !!
Nr. 523. Irlstrator ajutor ~"UI a @a.d~W. -::'P" : :p~tu1 unde a fost titula:r~.

10
www.dacoromanica.ro
4 August 1944 MONITORUL OFICIAL (Prurtea 1) Nr. 180 5763
;Idem NI'. tl11.504 din 24 Iulie 1944, Noi, ministru secretar de Stat la De- Idem NI'. 14.2,27 din 2,s Iulie 1944,
d-na Maria Mesea:nu) nv'. gr. II la partamentul Finanelor, se revine asupra, aeeWici ministe.riaae cu
coala primar de fete din imleu1 Sil- Pe baza art. 9 din l~gea impozitu- NI'. 54.182 din 3 Septemvrie 1943, plin
vanlei, jud S1aj, utilizat l'a coala lui pe lux i cifra de afaceri,' care d-l Homitchi Nicolae, guard finan-
primar de fete din corn Brad; jud. Decidem: cia.r fr gradaie, dIn secia Grzii Fi-
Huneclc.ara, este pus n retragere din Art. 1. La art. 1728 din tariful va- nandare Bli, a fost suspendat din;
oficiu, pentru caz de boal, contractat mal:' "Preparete chimice speciale n- serviciu, pe data de 1 August 1943, ri
n timpul, clar nu din cauza serviciului, trebuinate n industria textil i ser- conformitate cu dispoziiuniJ.e arrt. 161
pe clata de 1 Noemv"rie 1944, dela care vind ca gresaje. fixatoare, aparatur, din Codul funeionarilor publici, cu
dat nu va mai primi salariu. pl.'lCum: salutol, esdog'en, ujlyersol', pel'- . reinerea saUaliului ntr-eg, fcndu-se
D-l inspector colar al jud'. Hune- p ertol. basopon, perfectol. efeetol, etc." vinovat dE) crima de ntl~prindel'e ele
do'ara. va intocmi de 'Ul'gen fia de S6\ adaug o not deyenind nota .1 de aeiuni de n,al tur a tirbi prestigiul
peru.1tme a susnumitei nvtoare, pen- sub acest articol, ClI urmtorul cuprins: autoritJilor publice, i se pecrepse.te
truca n termen de 15 zile delia publL "Hidrasol H., cu valoarea medie de disciplina.r cu avm-tisme:ntul cu pierderea
cal'ea n Monitorul Ofi{lial a pr~zentei 3{)O lei pentru il kg. sUJlarinlui pe 15 zile, constatn<!u-se d~
deciziun i, fia s fie verificat de mi- Art. II. Aceast valoare medie intr Thtaha. C11Tte de Oasaie i Justiie,
nister i trimis Casei GenE'raJe de Pen": n vigoare pe data. pub'l5.erii n :\Ioni- inexisteru.a faptelor de crim. -
si:uni. toml Oficial
Art. nI. D-I director general al Mem NI'. 14.248 d'in 26 Iulie 1944,
contrib'uhmilor i d-l direct{)r general
Prin decizia d-Iui ministru subsecre- se revine asupra deeizie.i ministeriale cu
taI' de Stat al educaiei lextracolare cu al vmilor sunt nsrcinai cu aducerea NI'. 6.59,2 dIn 1944, n ee privete nce-
NI'. 5932 din 26 Iulie 1944, pentru re- la lndep1'inire a prezentei deciziun i. tau~ea ang.aj;rii, pe data d.e l ' Iunie
cepional'ea construciei cminului ti- Dat la 28 Iulie 1944. 1944, a d-r'i Bai0u Elena, diurnist
neretului din com. Rojitea, jud. Dolj', Il. Ministru, Eugen Demetrescu tempora1' La AdIninistra:JilJ fin,anciar
pe l'ng com ir,1a de rec-epie a Pref.ec- NI' 474.942. Covurlui, susnumita meninudu-se n
turii jud. Dolj, delegm ca l'eDrezen- s~rv~ciu la acea.i aclministr.a.ie fin an-
tani ai acestui subsecTetariat pe d-nii: Prin decizia ministerial NI" 910.246 C1a1'a.
Lt.-co1. Mihescu Dumitru, subinspec'- din 25 Iulie 1944, se nfiineaz, pe Pe timpul ct nu a pl'estat serviciu
JOI' P. p. i E. E. Dolj. data de 30 Iulie 1944, sucursala vamal' nu va fi retribuit. '
Plucea MaIin, comandantul Subcen- 'QUl'cani , pendinte de vama Oltenia.
rulu,i p. P. Rojitea, jud. Dolj. Idem ~r. 14..2218 din 26 Iulie 1944,
Idem Nr. 12.823 din 15 Iulie 1944, se alIlJ11leaz o:e.cizia ministerial cu ~r.
MINISTERUL FINANELOR ncetleaz pe data. de 1 August 1944, 4.671 djn 1944, prin cJalJ.'le a neeOO1, pe
angajarea d-lui Sternat Gheorghe, di- d8lta cre 1 April1e 1944, ailgilijal'ea d-Iui
Noi, ministru secretar deStai la D.e- Sneag Liviu, diurnist temporar la Ac.-
partamentul Finanllelor, urnist pensionar la Administraia fi-
ministra,ia financiar Alba, su ll11mi-
Avnd n vedere dispoziiunile legii nanciara Flci u, fcut prin decizia tu): meninndll-se n servi<Ci:u la acee,ai
Nr. 322 din 1944, prin care se autoriz ministerial NI'. 39.532 din 26 ~lctom a-Qministllaie financiar pn la 1 Oc-
lemisiun~ de certificate de p'J 'at; yrie 194121, ca nefiind corespunztor ser- tomvrie 11944.
Avnd in vedere dispoziiunile dooL ~iciului. Pe timpul ct nu a pl' tat servic11
1Z1unii ministeriale cu NI' 230.356, pu- nu va fi retribUJit.
blicat n Monitorul O'ficial NI'. 166 din ld'em Nr. 13.7193 dinJ, 24 Aprilie 1944,
19 Iulie 1!144; . d-l pintil:OO Vasile, agenJt administ!'la'1:iv: Idem Nr. 13.71'7 din 24 Iulie 1944,
'l'innd seama de necesitatea e ii se el. II, d:e pe lng Administraia fi- d-l Pun'escu Vasile, pereeptor de a-
asigura neg{)cierea certifica1:Jel(}r de naneilaJr Baia', repartwat pentru e:va- genie cu 1 gradaie, <i:e pe lng Admi-
cUJalre la Adminismaia fil1!a!nc.iar Ti- nistraia financiar Vleea<, se suspend
!plat n condiiuni mai les'nicioase i
lll-Toron'tail: se suspend din serviciu, d'in &II'viciU!, pe diata de 1 August 1944,
cu evitarea unei deprecieri nejuslifiel!t
pe d:atta de 1 ~ 1:944, conform al't. cOMorm a:l-t. 160 din C<ldul funciona
8. 8<lestora, 161 d:m Codul funcionarilor publici, rilor publi.ci', n interesul cercetrilor ee
Decidem: cu l1eiinerea a flYJlo din salariu, ntru- se fa'O cont:rtal sa.
~r. 1 Pn la noi ai poziVum . se ct plin o1'ldOll!aIIl)a definitiv Nr. 13
~u't{)l'iz a face operaiuni de negociere din 6 :Martie 1944, 181 cabinetului de in- MINISTERUL
h "certificatelor de plat" in condiiu strucie 811 Tribunalului Baia, s'a cres AGRICULTURII I DOMENIILOR
nile fixate prin decizia ministerial cu chis aciune public contra sa pentru Prin Qeci~ia miniqterial N['. 6.654
NI'. 230.416 din 21 Iulie 1944, publicat Grima de delapid.aTe ~ bani publici. din 1944, s'a oprit vntoarea iepuri-
in Monit{lT'U:l O~leial NI" 1169 :din ?Il lor, n anul vntoresc ] 944/945, n p
;rulie 194.4 i urmtoarele bnci, att n mdlem NI'. 14.073 din 25 Iulie 1944, durile Statului: Bolovani, Drngodana.,
sediul central, ct ~1 la fUialel'e lor l se revine asupra deciziei minist~iaJ.e cu Vu{)rta, A<1ncatal, Gm'a Oc.ni& din
Banca Comerului, S A'., Banca lCe.n- NI'. 4.435 <lin 1944, prin care al ncetat, judeul Dmbovia, i terenurile pen-
fral pientru Industrie i C<lmer. S. A', dinte de comunele: Bolo'Wl!ll, Ooneti,
Ouj-Turda i BanM Vultur, Si. A. , Bu- pe data d<e 1 Iunie 1944, angatiarea d-Iui Cw,a-Vod, T{)mani, Ttrani, o
ureti Piscureanu Grigore, pensionar, diur- tnga, Vul<::ana-Pandele. Ungureni-l\f.o-"
itrt. 11. Dirootorul general a'] mie ~ist tempoIialr la :Administraia finan- goc~i, Gorgota, Pietrari. Gemenea,
~ii f{)ndua.'ilor este nsrcinat cu ad'\1\! ciar lifo'V', su.snumitul meninndu-se Butoiu, Viforhal, Poiana de Sus, Pi-
Jl seJrvicjl\] iI aceeai ~d'm.inistraie fi- cior de Munte, lliagodan.a, Cndeti
sere a la mdeplinire a aces'tei deciziunr.
.Vale, Pu'\Ju cu Salci'8i, Potlogi, Rom-
Dat l'/!) 29 Iulie 1944 !I1anciar.
n~ti, Gherg.alni, Pucioasa, Pietrooit.a,
Ministru, Praf. Qh~~ ~!!t~ Pe timpul ef nl1 a. pr~tat ~eryi~i!l N~ei, HbeDii i Gura, tmte din j~cie
'N'r. 11'64.076. ' !Lu ya fi retl'il1uit. - ~ tul DmboYta.

11
www.dacoromanica.ro
6764 MomTORUL OFIOIA!J (P&l"~ n. ~1'. 180 4: August 1944

ldem Nr 4.4&5 B din 25 Iulie 1944 MINISTERUL JUSTIIEI ...... 'In Foaia :OfieIa1 din 18 Iul~
d-l tefan ureanu, inginer agHmom Noi, ministru s!ecretar de Stat la ~ 11.944, s'a publieat ordinul NT' 65,:>~
ef, subdirectorul Camerei a~rieole Do- pa.rtamentnil. Justiiei, din 1 944, privind taxal'"~. m~rf.n:ilo~
rohoi i nsrcinat ea suhdirectar ~l Avnd n vedere disp02iiuni1e tui. ~ mas pe liniile cu. l'estrici.i ~ t~
Camerei agricole God 11e d~t~ de. 2~ 62 din legea pentru dobnirea. i pier- naj.
Iunie 1944 prin d.aciziunea m1 U1ster lala dere anaionalitii romne,
NI'. 2.357 din 1944. va fi salarizat mai Vznd listeT~ de naionalitate, ntoo-
COMUNICATE
(leparte din buge~ Oamerei a~rioole mite de Pi'imria municipiului .Arnd~ I CIRCULRI MINIS~ERIALE
Dorohoi iar nu dlu bugetul D1l'ecto- potrivit art. mai sus citat, .trimIse. cu MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE
r<lJuIu.i 'agriculturii Oernui, cum din adresa Nr. 7450 din 1940, n care ftgu- I AL COMUNICAIILOR
~oare s!a meni:onat n decizia minis-
reaz nscris i loouitoarea Duffn~r Colegiul inginerilor
terial cu NI'. 2357 din 1944.
Elena. E.ca teJin.a: ; Ino'lnerii evrei. de orice categoI'i-e din
D-nii: Bo tan Ion, MihS'cu Victor, Avnd n vedEn'le, n urma VTruicrii
~todiresei Adrian, Andronic Grigore, acestor liste i a dovezilor prezentate de
Stat~tul juridic al evreilor, (lare dorestl
'administra t{)ri agricoli i Viasile Aca- s poarte titlul .i s exercite prof~.iu~
ctre parte la p-rimria l"esRecti~, c
itrinei, impiegat cu. 1 gradai e , dela Ca- nea de- inO'ner i ndeplinesc condllije
susnumHa ndeplinete (ond1iuntle le-
mera agricol D01"ohoi, util'izai cu n- gale pentru -Il. fi trecutl n registrele <re
pTeYzute "n legea Colegiului Ingin~
Clepere dela 22 Iunie '1944 la Oamerele riI'or, vor face o cerere n acest senS;
naionalitate,
~o'ricole Teleorroan i !>rahova con- la sediul Qolegiului Inginerilor, Astrada
Decidem:
ff~rm deciziei ministeriale cu Nr. 2.352 I1rt. 1. Duffner EITna Ecaterina. do-
Alex LahoYa!'i Nr. 11, depunand f
am 19'44 VOI' fi salarizai mai departe nicili'at n Arad, strada 1\:treti NI'.
actele necesare.
ae !Came~a '8gricol Dorohoi, iar nu din 30 nscut la 16 Martie 1895 n Arad,
Aceeai cerere v:a fi fcut i de in"
buO'etul Directoratului agr i C1.U'mrii (Jer- de' religiune roman o-catolic, de ori- ginerii foti membri ai Cole~i~~~ I:t;t-
~~i, Camera agricol~ Hoti?,. cum di~ gine etnic g,erman,. ~e cO!lSider~. ce-
gin'8rilor, radiai pe baza hotanT!I d l ll
eroare s'a menionat 1D declzlunea mt- 2 Febmarie 1942. .
tean romn~ p~tflVlt . ar~. &2 din loc-
nisterial NI'. 2352 din 1944,
gea pentru doband1rea t plerder~a na- ~ Informaii pot fi primite la Se~reta
Se revine aSUpra utilizrii d-lui Ghe- ionalitii romne se va tnscl'le. . n natul colegiullli, la adresa de) mal sus,
bl'ghe Trifan, ing. agronom ef, la registrul de naionalitate al MunICIpIU- ntre orele 7%-13.
/Camera agricol Muscel, pe d'ata,Z de 22' lui Arad.
MINISTERUL CULTURII NAIONALE
[unie J'944. f-cut prin dTciziune.a mi- Art II. D-I director al Macerilor~ ju-
I AL CULTELOR
diciare din acest minister leste nsarc1-
nisterial NI'. 2.352 din 1944, d-s& Institutul Regal Romn de Cercetri
n'a:t cu aducerea la ndeplinire a pre-
'fiind rechemat la postu1 su dela Ca- ~entt:l de&ziuni. Internaionale ~ tiine Politice
mera agricol (~mpulung, pendinte de Dat la 26 Iulie 1944. In eonformitate eu '8ll't. 119 ti. urm
~irec!oratnl ag'rieultuI'i: Cernui. p. Miniairu, Mircea Geo-rgescu '!carele din legea p.e-ntru nfiinarea ~i .,
D-I Vasile Sl"bu, ing.iner agronom NI'. 68.39<5. iOIrganizar,ea Institutului R egal Ro_J?atl
ef, dela Administraia bUrLuTilor agr~ de Cerc-elri Intel'llaionale i. tnne
!Cole Arciz, jud. Chilia., pendinte dl6 DI- Prin decizia. ministerial Nr. 9,. 0'22 Politioe, i n baza aprobrii d-Ior mi-
~ect.oratul agriculturii BaSarabia, se din 1 August 1944, d-I Aurelian ~. Ca- nitri, seeretari de Stalt ai nepartalIlle~:
tIetaeaz dup cerere, pe data. de 1 tan, judector de edin la TrIbuna- teloo: Afacerilor Strine i Cu1tUnl
[August 1944, la lGamera agricol Tul- lul Abrud, se deleag a 'ndeplini func- NaionaJe, se p11blic otabloul cadrelor de
~ea, ca ef al Bira-ului punilo:, co~ iunea de judector de irustru~e la a- p\?,rson-al (:.i(LalCtic al Institutului.
tinund a fi salarizat de sTlSnum1tul dI- cel tribunal , in locul d-lui D1 mitr e D.
!f;V L P.rof.esori ti'bulari, d:-nii:
'rectorat. Brbieru, -cruia i se retrage . aceafi a
Mihai Antonescu.
'delegaie <lup cererea d-sale I treee
D-I GriO'ore Marian, inginer agronom 1liftimie Antonescu,
acla dministraia bunurilor agricole n p.ostni oeupat de d-l A.'U1reli.an D. Ow-
tan
Ervin Antonescu.
~rciz, jud. Ohilia, pendinte de Direc- Constantin Andl'eescll.
~oratui a.griculturii Basarabia, se deta.- Vi0tor B.dulescu.
MINISTERUL MUNCII, SNTII
eaz dup cerere, pe data de 1 Au- 'A ristide Ba,zilescu.
I OCROTmILOR SOCIALE
gust 1944, la Camera. agti~ol ~ve Gh. Brtia.nu,
tin. Ca ef al O-C{)lulm agrIcol. SacuI , Prin decizia ministerial Nr. 14..009 Valtrtu. Bulga.ru.
(pe timpul concentrrii titul'arulu1, eon- din 29 I1.1lie 1944. se anuleaz di pozi- 1. Cristu., ministru llIenjpotenia:r.
tinund a fi salarizat mai departe de iunile deciziei NI'. 4.005 din 1944, prin Pil'o. Dr. Cincii. j

fmsnumiml direcJorat. care dona Letiia .J:Ticolau, impiegat la A. Col'teaD.ll..


Direcia eabinetului, a fost ls.at. ~n
.AI. Cretze3I!1U.
Idero Ni. 4.732 B. din 28 .Iulie 1944, disponii1itate pe data .de ilO. Apci!ie Gh. Cretzea.nu,
1944 ntru et numita SI-a motlyat IIp- Gh. DaYidescu..
&: revine asupra di spoziiuni1or din de-
sa d~la serviciu i i se primete d!"wsia Geueral K Dia:eollesmz.
:Ciziun~a ministerial NI'. 262.379 din la cerere pe aceeai dat. Mircea D~u'V'ara.
~943 , prin eal'e omul de -erviciu C
Silviu Dragomil.'
ii'tn Lazr, dela Direcia eonfabili- DECIZIUN'f SI COMUNICATE Dodel Eliescu.
1ii a fost pus n disponiilitate ain ALE INSTITUIILOR PUBLICE -Eugen Filotti, ministru p.IE;.'}jp()ten-
serdcju, numitul repuu?.ndu-se n fnne- AUTONO~IE iaI.
REGIA A.UTONOM C. F. R. 1. N, Finescu
ltiune, fr drept de salariu pe inter-
In Foaja OfieiaJ
din 13 In.lie 1944. Amiral C. Fund.eaull .
~alul dela 10 DE'Cemvrie 1943 pn la
s'a publicat ordinul Xl'. 61.354 RA.. din I. V. Gruia.
Gata prezentei <>eci~[!lli {it nu a pres- 1944, privind ta.x.a.rea v:~hlculelo:r pI'e-" D. Gll3f.
tm st-rviciu. ~ate coltrie I. Haieganu.

12
www.dacoromanica.ro
4 August 1944 MONIT OR UL OFICIAL (Pa.rtea n NI'. 180 5765
,'l'rai'3Jn Herseni Mircea P 1ene cu. ce se giise..-e la di.fer1ti a<J'ricu1tOl'j sau
1. Hudi..
iN. IOllescu- Siseti.
P. P-Qgooeamt.
C. Vukan.
deintori sub orice utiu s:
vor rezerva
exclusiv numai pentru tratamentul vii-
Gh. Lec.ca, ministru plenipoteniar. Bucureti, 2 August 1944. lor CLlntl'H manei.
~h. Leon. Toi deintorii de S"ulfa t de cupru.
Ion Lugoianu. MIN1STERUL agricu:tol'i ..au comerc:ani, sunt obli-
D. Gh. Lupu, prim preedinte al Cul'u: AGRICULTURII I D OMENIlLOR
gai ca n termen de 15 zile, d-eJa pu~
(le (Ja,\i3.ie. Ordonanta Nr. 5.764 blicarea prezentei ordenaue s. de-
Al. Marcu. ~oi, ministru Secretar de Stat la De- clare lu Caml'ra -agricol, can t i i .o, t l'.2 de
Mihail Mgureanu, prim preedinte putamentul Agriculturii i Domenii- , sulfat de cupru ('e posed .
al Consiliului Legislativ. lor, A.tt. IV. Nee:xenutarea disDozitiunilor
Gh. Meit.ani. Avnd n. vedere dispoziiile art 15 din aceast ordonan se v c~nsidera
Radu Meitani. din legea privitoare la organizarea i ca. eontran~.n;une la legea ;1rh,it oare la
Istra1:e .l\.fieescu. 5u'Curajarea agriculturli., mooifi(!atll, organizarea i ncurajalea a.gricu'tu-
,Vintil. Mihiilf&<m. prin legea NI'. 90, pulicat n Monito- rii i se va pedepsi eu amend d.,.la lei!
Basi1 l\ifunte.an1L rul Oficial Nr. 41 din 18 Februarie 250-10.000, potrivit art. 177 din ms
'A l. Neaga 194.3 ; citata lege i n raport Cu suprafaa im
Gr. Niculeseu-Buzeti. A'dnd n vedere c din C'ercetrpe t pus prin planul de cultur a fi ns"
iI~n Nistor. cute de Institutul de Cercetri Agro- mnai de fieeue agricultor
Paul N egulSCu.. nomice '81 Romniei, rezul't c n loca- Pentru proprietile Statlllui, autori..
littile n care nu s'a f?'(mt tratamen- tilol' i iustituiuni10r publice, se a-
Dem. Negul:Sc<u.
tul 'seminelor contra bolilor cript.oga- pUc dispoziiunile art. 178, amenda:
.Gh- Oprescu.
mi~, irrfeciU'nea cu mlur a ajuns 'in: fiind suportat solic1aT de p-erson,a]uJJ
Al. Otetelianll.
~vocat Emil Ottu'lescUi.
anul acesta pn la 80 la sut; nsrcinat cu administrarea propriet'"
V{)c,at 1I. Pale<>1ogu.
A vnd n ved-ere c-antitiJe reduse de ii unde s'a constatat contr A"eniunea.
V . Papaoos'tea.
sulfat de cupru, ce se gSesc n ar. i Art. V . Oro-unele agrieole judeene
imposibilitatea de a se fabrica cantita- cu concursul arganelor ~dminisfrative
V. V. Pena.
tea n1e c!Sar tratamentului seminelor sunt o'igate a face un control riguros,
Vasile Petreseu, prim-preedinte al contra mlurii, precum i nevoia ca a- pentrll eXi('rutarea c1i spoziiuni1or de
Curii de Apel din Bucureti. cest sulfat de cupru fie reinut nu- mai Sln l1cheind actele de contravenie
I. Petrovici. mai pentru tratarea viilor contra ma- i aplicnd sanciunile prc"\zute de
Mincea Possa. nei.
General Gh. P'otope.a nu. lege.
Dispunem:
La.ureniu Prenescu. Ne'ndeplinirea acestei obligaiuni.
Atot. 1. Toi agricultorii sunt obligai att din partea oTgane.Jor agricole. ct
Constantin Gh. Rarillceseu. s-i trateze contra mlu'l'ei eminele
1. Ri1u08IDU. si cele udrrnistrative, este considerat;
d.e cereal'e destinate msemnril<lr din
'P etre S,e,rgiescu. ~a refuz de serviciu legahnente dato-
toamna anului 1944.
Vidor SlveE>Cu. rat i se va pedoepsi conform prevede-
Inainte de tratare, seminel~ vor fi bine
rilor eudul'ui penal.
George Sofronie. curim prin triol'are, in~turndu-Se
General N. &toen eseu. toate corpurile sirine, seminele de bu- Ari VI. Procedura pentru aducerea
Gh. Strat. ru'~ni, sprturile i boabele ~itave. la c1lllOtina. tuturor agricultorilor al
Pamiil eiCJa1ru. Tratarea seminelor se va face prin prezentei ordonane, este cea prevzut
:Anibal Te()dol'escu.. pl'fuil'e cu sub tanel~ autoriZ"ate de de art . 177 din legea pl'i vitoare la 01'-
:y. Vlcovid. Miuisterul ~OTic1Jl]ltU1'ii i Domeniilor, ganiz-area i ncurajarea agriculturii.
l. Gh. Vntu. care se vor pUJie 1li dispoziia. agricul- A.rf, VII . D-l director al produciei
Ovidiu Vldescu. torilor oontl'a plat prin Qamerele agri- 'i'eg~tale agricole este nsl'cinat cu a-
Mil,'Cea Vulcnes-cu. cole judeene. ducerea la llid>e-plhJ.ire fi d i spozi iunilor
2. Profesori invitai pentru prima se~ Ari. II. Camerele agricole jud-eene din prezenta ordonan.
siu.ne colar, d-nii: sunt 'Obligate ll nfiineze n fiecare
comun din jude, staiuni de tratarea
Dat la 31 Iulie 1944
Al. Bdu.. Ministru, P etre Nemoianu
seminelor, el'ibernd -prin ol'galJele a-
R-omulus Dianu.
gricole l<>ea]e ade,erine tutm'or agl'icul-
Pic GI.escu. AN U NURI JUDICIARE
't-orilor eare i - au tratat m.na la a-
Oonstant Georgescu.
>ceste staiuni. MINISTERUL JUSTIIEl
liL Grigorescu. Niciun agricnltfrl' nu VII. putea iei
:Al. Hodo. Ministerul public aceasta, conform art.
(Jin sat, pentru 'l\ merge la semnat, fr
Colonel Leonid!a. 11, spre tiina acelora care ar voi s
a. poseda aceast aileverin. fac opoziiune n termenul i con-
T. Solaeolu. fu adev.erina. eliberat de organtele
'0. Stoianovici. diiunile prevzute de alin. II al zi..
agrico1~ se va specifica preciS "ilantitll-
Dem. . Teodores6u. sului articol si de ari. 3 din legea
tea doe smn. tratat i suprafaa ce
:Virgil Veniamin. urmeaz. a. se nsmn cu 'acea.>ti s
asupra numel~i din 8 A.prilie 1936.
3. Conferenia:ri, c1-nii: mn D-l ~ico]ae C. }iarin, domiciliat n:
:Mircea 'ConS'tantinesc"(, 'At, III. Se interzice ntrebuin-area. Bucuresti, trada TOiilllllei Kr. 111. a
Petre Constantinescu. sulfatulili de cupru pent1'1l. tratarea se- fcut dere-re ac~tui ministr de a fi
"A.. Corbu. minte1ar eonfra illruu.rei , precum i a aut-ol'izat -chime numele su patro -
Vintil GaIftoese1l. 'o:riciror alte proome neautorizate de nimic de lIarin n acela de 11ari-
r. Golopeni.a. I\fin'cternl Agriculturii i Domeniilor. nescu, spre a <:e numi X' col~e C. :.\1a-
Oct.a.~1n Neamu. Toai calltitile de . u1fat di! cupru rinescu.

13
www.dacoromanica.ro
5766 ~ONlITORUIi OltICIAJJ XP~ J) Nr. 180 4 August 1944

<ialifi-cat, !pe timpul ca.mufl aj ului, 1>l"e~. iului de care ,d~pinde 8!ceast a, Our'~
ORDONANE DE CONTUMACIE
i pen. de art. 524, 525 din ~od1ll~ ~p'e'" ~farial i Vai 'fi publiQa't~ ~1l: Monitorut
Curtea Marial a C. M. C" secia I nal, iegea Nr.509 dlin 194~; Oficial.
Noi, locot.-colonel magiskat Vasiliu Avndl in vedere c nu s'au prezentat .. Da-t la 25 Iulie 1944:.
Gh., preedintele Ourii Marial~ .al O. Ia termenul de jud,ec,at dei .au fost ch-~ Preedinte, Locot. col. 1llag. Yasi!w, Gh .]
M. C., se.ctla I, ma! cu mandat de adu~ere, iNI'. 25.950.
Avnd n vedere OJ.'di.nul de trimitere Ordonm:
- Noi, !ooot.-coionel magistrat Xasilili;
direct n jud-e{;at Nr. 305 din 1944, C& acu~a:ii: Corovoianu Pefre i. Moga;
iN'icolae ambii eu ultimul dom.lciliu cu- Gh., preedintele Cutil Mariale 8 Q.
:al d-lui genera'I comandant militar al M. C., secia ;I,
noscut 'n Bucureti, s se prezinte cel
CapiJalei, prin care acuzaii soldai: Ga- Avnd n vedere o.rd5.nul de trimitere.
mai trziu n 5 zi,le dela publicarea n
;vril V,asiIe, Spa:niol Rudolf, Oboini 'd irect n: judecat iN!'. 4.342 din; 1'!M4.
Monitorul Oficial a prezentei ()il'd~oIIJane,
[on i Barg.a'n Nicolae, toi cu dQmiciFul al d-Iui genera'I' comandant militar a1
la 'C urtea Marial a O. M. O., sooiai I,
Cap.italei, ,p rin ear e a(mzatu! ColonelUl
lIlecuuoscu't, au fost trimii n judecata spre a fi judecai 'PentrU! CTimai de furt,
ealificat pe timpul camuflaj ului, p~e~. Gheorg'he, cu ultimul domiciliu: cunoscut
ICurii Maria.Je a; O. M. O., secia 1, pen- !1lI Bucureti, strad;w Isbnde i Nr. 61, a
tru faptul d.e furt, oaFfica t, prev. i pen. i p-en. de art. 524, 525 din codul pe-.
foOst trimis n, judecata Ourii Mariale
nal din legea. Nr. &09 din 1!M3; tn; ca'?j
~e a-r t . 524, 525 din: codul ~enal, ar>t. 1 al C. M. O., secia 1, pentru faptul! d~
con'trariu va; :fi judecai n: contumacie,
(lin ordonana. NT. 1 a Oom'andamentll- dezertare, prev. i pen. de art. 545, 55Q
,c ontol'mart. 3'64. 8&5, 366 diIIJ reodul!
lui Gener.a l al Etapelor; din codul justiiei militare;
justiiei militare.
Avn,d; n vedere c nu s'a prezentat
Avnd n vedere c nu s'a preunta t Prezenta ordonan va: fi afiat Itt a.a termenul de judee,at, dei a fost ch~'
!La termenul de judeClat, dei a fost che- ultimul ,d-om1ciliu al susnumirilol' i la mat cu mand:a t de aducere,
mai cu mandat de aducere, uoll1 Ourii Marwale, de asemenea va fi ()rdonm:
trecut n or(linul de zi al COffilalndamen-
Ordonm: G~ acuzatul Colonellt Gheorghe, cu uJ.-:
tuiu~ de care d!epinde 8Jceast Ourt~
Ca acuZoali soldai: Gavril Vasile, iimul domiciliUl cunosC1lt n Bucureti;
Marial i v.a; fi pubIicat, n Monitorul
strada Isbndei NI'. 61, s se prezint~
Spaniol RudoIf, Oboini Ion i Bargan Oficial. 'Cel mai trziu n: 5 zile dela: publicarea!
Nicolae, t.oi cu domiciliul necunoscut, Dla:t la 25 Iulie 1944. n Monitoru~ Oficial a prezentei ordo-
s se prezinte cel mai trziu n 5 zile Preedinte, Locot. col. 1llag. Vasiliu Gh. nane, la CurteaJ Marial a O. M. C.;
dela publicar<ea n Monitorul Oficial .a; Nr. 25.948. - Dos. ~l'. 10.831/944. secia. 1, s.p re a fi judecat pentru crima!
prezeu tei ordonane, la Ourtea: Marial de dezert.are, pr,ev. i 'pen. de art. 545,
- Noi, looot.-coionei magistrat Vasiliu 55{) din codul justiiei militare. 'n caz
a C. M. O., secia J, spl'.e ,a: fi judecai Gh., 'Pl'~edintele Ourii Marial~ 031 q. cotnna:Iiu va fi judecat n contumacie,
.pentru cri.ma de furt calificat, prev:. ~ M. C" secia I, w.nform art. 364, 365, 36'6 din codul
pen. de art. 524, 525 din codul peual, Avnd n vedere ord:inul de trimiter~ justiiei milita:re.
~rt. 1 din ordonanta NI'. 1 a OOffiland'a- l1i rect n judecat Nr. 4.352 diIIJ 1944, Prelienta ordonan va fi afiat la:
mentului General al Etapelor; n caz al d-Iui generalI' comandant militar al ultimul domiciliu al susn~mitului i lai
contrariu vor fi judecai n contumacie
C,apitalei, prin care acuzatul! Ourelea u~ Curii MaI1i ale, de .asemenea. va ii
B:ucur, fost n: staia) Ciulniit-Ialomia., trecut n ol'(linul de zi al Comamdame.n-
eonform tll'l't. 364, 365, 3,66 d,in codul cu d'om iciIiul necunoscut, a. fost trimis tului de care ,d~epinde a:ceasi Ourt3
Justiiei militare. n judecata Curii Marial'e a O. M. C" Ma.rial i va fi publicat n Monitorul'
Prezenta ordonan ya fi afiat la seo~a: I, pentru faptul de furt pe t,im- ()iic'al.
~lti.mul domiciliu al susnllmiilor i III. pul camuflajului, prev. i pen. de aJr t Dat la 25 Iulie 1944.
u.a Cmpi i.\Iar.iale, de asemen:ea va fi 524, 525 din codul penal, din legea Nr. Preedinte, Locot. col. 1nag. Vasiliu G7I.
50~ din 1948; .
tl'e'cut n ordinul de zi al Oomandamen- iN'T. 25.952. - Do . NI'. 10.845/944.
Avnd n vedere c nu s'a prezentat
!tll1u i de care depinde aceast Curta la termenul de judec.at, dei a fqst ch~- Curtea Marial a Corpului 1 Teritorial
~'Iarial i va fi publicat 'in Monitoru! mat cu mand:a t de aducere, Noi, colonel magstrrot Petre B'"
pfic:al. Ordonm: canu, preedintele Curii Mariale a
Da t la 25 1ulie 1944, Ca acuzatul OureIea Bucur, fost n C6Jrpulu i 1 Teritorial,
Preedinte, Locot. col. mag. Vasiliu G'lI. sta.i a Ciulni,a'-Ialomia, cu domiciliul Avnd n vedere odinul de trimitere
Nr. 25.946. - Do . NI'. 11.847/944. necunoscut, s se prezinte {!el mai tr- direct n judecat Nr. 3.105 din 13 ;Iu-
ziu n 5 zile dela publicarea n Monito- nie 1944. dat de Corpul 1 Armat, prin
- );01, loco.t.-colonel magistrat Vasiliu rul Oficial a prezentei ordonane, Ia care inculpatu~ soldat Brgan M. Ale-
Ourtea ~La'l.'iaI a O. M. C., . ecia 1, xandrl.l, ctg. 1943, din Reg. 2 Dorobani,
Gh., pr~edintele Curii :.'IIariale .a: C.
spre a fi judec~ pentru crima de furt cu ultimu~ domiciliu cunoscut n corn.
:!IL C.. secia I, 'pe timpul camuflaj ului., prev. i pen. de Ooleti. V:cea, a fost dat n judecata
Aynd n vedere ordinul de trimitere art. 52! , 525 din codul penal, din legea aCfstei Curti Ml:!.rpale- pentru faptul de
d irect n judecat Nr. 4.331 din 1'944 NI'. 509 din 1943; n caz contrariu v,a) fi ne~gpunere la chemare, p'rev. i pen. de
al d-Iui general comandant militar al judecat n contumacie, conform art. 364, art . 542 i 544 din codul jllsr;iei miIi-
Oap italei, prin care acuzaii: Oorovoiaul1 365 366 din: codul justitiei militare. tare;
Petre i :.'Iloga Kicolae, ambii cu ultimul Prezenta ordonan ~a. :fi afiat la A'Vnd n vedere c numitul nu s'~
domicili.u cunoscut n Bucul'e ti, au fost ujtimul domiciliu al susnumitului i la pl'{~zpntat;a chemarea <ie f s'a fcuf;
trim ii 'in judec,ata Ourii 'i\Iar.iale a C. U>1' Curii ~Iarf8.1e, de asemenea V'8: i i ll " 0;11 act?l,~ d0:5arulu1' se constat c
M. C.. . ecia I , pentru faptut de furt, t~ecut 111 ordinu,! .g"e zi a 1 QOJThand~!!l~n- _ este disprut;

14
www.dacoromanica.ro
4 August 1944 MONITORUL OFIOIAIi(P8Jl'4ea,1) Nr. 180 5767
In baza art. 365 din codul justi.iei In baza art. 365 din codul justi.iei din actele, dosarului s'e constat c este
militare,' militare, displ'tl t;
Ordonm: Oraonm: In baza art. 365 din codul justiiei
Oa inculpatul ouldat Brgan M Ca inculpatul Golici Marin zis Pnia, militare.
Alex. , ctg. 1943, din Rg, 2 Dorobani, evadat din p.enitenciarul TI". Severin, Ordonm:
eu ultimul domiciliu cunoscut n Com. cu ultimul domic,iliu CULOscut n com. Ca inculpata Buz.atu Constana zisa
Col~ti-Vlcea, s se prezinte n ziua S laoma-Me'hedini, s se p~czinte n Lina, evadat din Penitenciarul TI'. Se-
de 30 Iulie '1944, ora. 7, la Ol1rtea Mar- zi'ua de 2: August 1944, ora 7, la Curtea verin, cu domiciliul necunoscut, s.
ial a Corpului 1 Armat, pentru a i se Marial a Corpului 1 Armat pentru se prezinte n ziua de 2 August 1944=,
'nde.p lini formalitile prevzute de a i Se ndeplini formalitile prevzute Ora 7, la Curtea. Marial it Corpului
art. 254, avnd termen de judecat pe de art. 254, avnd termen de judecat 1 Armat. pentru a i se ndeplini for-
ziua de 4 August'] 944, ora 7. pe ziua. de 7 August 1944, ora 7, ll1alit i le prevzute de art, 254, avnd:
Dat la 10 Iulie 1944. Dat la 10 Iulie 1944. termen de judecat pe ziua de 7 A u-
Pl"eed inte, Colonel mag . Bcawu Petre Preedinte. Colonel qnag. Bca?!11 Petre gust 1944, ora 7.
. NI'. 22.H6. - Dos. NI'. 7.795/944. NI'. 22.620. - Dos. NI'. 8.115;944. Dat la 10 Iulie 1944,
Preedinte, Colonel qnag . Bcaml Petre
- Noi, colonel magistrat Petre B - Noi, colonel magistrat Petre B Nr, 22626 . - Dos. NI'. 8.812/944.
canu, preedintele Curii Mariale a canu pre~edintele Curii l\!ariale a
Oorpului 1 Teritorial, Corpului r Teritorial, Noi, colon-el magistrat Petl'e B
Avnd n vedere odinul de trimitere Avnd 1n ~dere ordinUl de h'imitere canu, prim preedintele Curii Mal'ial~
direct n judecat NI'. 3'.535 din 24 Iu- direct n judecat NT. 3.534 din 24 Iu- a OorpuIui I Arma.t,
nie 19~4, dat de Corpul I Armat, prin nie 1944. dat de Corpul I Armat, prin Avnd n vedere or<1in.ul <Ie trimitere
'care inculpata,Bdescu r. Maria, cu care inculpatul Stoicescu Nicolae, fost direct n judecatt cu NI'. 3.314 din 19,
u~iimul domiciliu Cl1ll0ScUt n com, Co'!'- deinut n Penitenciarul Tr. Severin, Iunie 1944 d'rut de Corpul I Armat"
~el-'Mehedini, foot deinut n Peni- actualmente evadat, cu un. dom. c'llnos- prin care meuI patul soldrut Rusu V asile~
tenciarul TI'. Severin, actualmente eva- cut n BucureH, strada: C"zar Boliac, ctg. 19'317 din Reg. 2 Dorohani, cu uIti..
'dat, a fost dat direct n judecata a- 1\1'1'. 2,2, a fost dat direct n judecata, a:- mul eromiciliu cunoscut n com. Merie1c
cestei CUl'i Mariale pentru faptul de ces~i dJll"i Mariale pentru faptul de judeu'! Gluj-Trurda, a fost da.t direct ~
evadare, prev. i pen. de ar t . 297 din evadare. prev. i pen. de art. 297 dhi judlecatai acestei Ouri Mariale pentrll
codul penal, legea NI'. 7'86 din 1942; codUl penal, 1egea NI'. 7&6 din 194~; faptul de nesupunere 1 aJ coucentrare~1
Avnd n vedere c numita nu s'a Avnd n 'vedere c numitUl ilu s'a prev. i pen. de art 54~544 c. j. m.-;
prezentat ;'a chemarea ce i s'a fcut, prezenta't la chema'r ea ce j. s'a f:cut , 'i ar Avnir n ved<ere c numitul nu s'~
iar din actele dosarului' se eonstat c din. a,ctele dosarului s'e c:ons'tat c :este pooz.entat iachemal'ea ce i s'a fculJ.:
este disprut; disprnt; 1<31' din a:ctele dosarului se con&tat c~
In 'baza art. 365 din' codul justitief In oaza ar!. 365 din codul justiieI est,e disprut;
mMare. mIlitare. In baz.a aiN. 365 din e. J. m.,
Ordonm: ,Ordoum:
Drdon:m:
ICa inculpata Bdescu I Marita; dhi Oa, inculpatul soldat Rusu Vasile, ctg-.
!Comuna CorIel-Mehedini, evadat 'Oa inculpaful Stoicescu Nicolae, eva-
aat din Penitencia.rul. Tr Severin, cu lJ~37, diil1 Reg. 2 lDorobani, cu ultimu~
din Penitenciarul TI'. Severin, s se domi'c niul n comuna Meriel, jude~
illJ'timul domiciliu cunoscut n Bucu-
prezinte n ziua de 2 August 1944, ora Cluj-Ture'a" 's se prezinte n ziua d~'
reti, stra'da Cezar Boliac Nr. 22, s s-a
i7, la Curtea Marial a Corpului I Ar- 29 Iulie 1944. ora 7 la Curtea M<ar:~'
prezinte n: ziua de 2 August 1'944, ora
mat pentrU' a i se ndep~inl formalit:
ile prevzute de art. 254, avnd ter-
7, la CurTea Marial a Corpului l "Ar- .iJal a Oorpului 1 &mat pentru a, f:
mat, pentru ~ i &le ndeplini forma~t se ndeplilli formalitile pr~vzute d~
men de judecat pe iiua de 7 August art. 254, avnd termen de judecat P.~
ile prevzute de art. _254, avnd tel':
19'404. ora 7, ziua de 3 August lJ944, ora 7.
men de judecat pe ziua de 7 "Auguat
Dat la 10 lul~ 1944.
119-44, ora 7. D. alt la 1J1 looe 1&.1:4.
PreedInte, Colonel mag. Beanu Petrt
Dat la 10 Iulie 1944. Pr~eillnte, Colonel mag. ;Bcan~ Petl'e
NI'. 22.618. - Dos. NI' 8.114/944, Preeillnte, Oolonel mag. Boanu Petre. NI'. 23.424. - Dos. NI'. 8.001/944.
- Noi, cOlonel magi5'tra t Petre B Nr. 22:.&24. - Dos NT, 8.113/944.
eahu', preedintele Ourii Marial~ a - N~, colonel magistrat Peltre B-.;
Cor:pului ;r Teritorial, __ NOI. col<lnel magistrat Bcanu p~~ canU:, prim preedintele Curli Ma1'iale
Avnd n vedere ordiiiul d~ trimiier~ fre. preedintele _Curii Mariale 'J a Corpului 1; Armat.
uirect n judecat Nr. 3.536 din 24 Iu_ C'orpu~lui 1 Armat, .A.vnd n vedere ordinul (k trimiter~
nie '1944, dat de Corpul 1 Armat, prin 'A vnd n: vedre 'o rdinul de trimitere dil'I6Ct n juirecat cu Nr. 3.315 din 1~
care inculpatul Golici Marin zis Puia, {lirect n judecat NI'. 3.533 din 24 :Cu- Iunie 1944 dat de Corpul I Armat.,
fost deinut n Peniten:ciaru'i TI'. Se~ nie 1944, dat de ICorpul I Armat, prin prin care inculpatul soMat Gheorghe I~
Terin, actualmente evadat, tiu ul~imu1 crare inculpata Buzatu ~nstana zis I<oa'n, ctg. 1944, din Reg. 15 Artilerie.
ilomiciliu crunoS(lut n com Slaoma Lina, fost deinut n Penitenciarul eu ultimul domiciliu n Piteti, strada
TI' Severin, actua~mel!te evadat cli Libertii NI'. 80. ar fost dat dlrect li
Mehedini, a fost dat direct 'n judecata.
acestei Curi MariR.1e pentru faptu~ de domiciliu,! necunoscut, a fost dat judecata acestei Curi. Mariale pentru,
evadare, prev. i pen. de art. 297, din: irect n 'j udcata ace&'iei Curi Mar- faptul de nesupun ere la chemare pen-
iale. pentru faptul de eTadare, prev. i tru ncorpo.rere, prev. ~ pen. G:e art,
eodul penal, iegea NI'. 786 din 1942;
Avnd n ~edere c numitul nu s'~ peu:. de ar t . 297 din codru penal, legea: 542, ~lin. I , I3Tt. 543. alin. II i art . 544f
Nr. 786 din: 1942; 'alin. uLtim din c. j. m.;
!prezentat ia chema.r~ ce f s'a fcut,
iat din actele g~rului i) ~onstat c :.A:vnd, n: vedere -c numit q nu s'a 'Avnir ~ :vedere c numitul nu s 'a.
este dispruij vrezentat la. ~.he!!laFea c~ i s 'a fcut, iar pl'liZentat la chemarea ce i ~'a fcut~

15
www.dacoromanica.ro
5768 MONTrORUJj OF101AIi (l'8ll'tea 1) Nr. 180 4 August 1944

iar din actele (!rosaruluI se ~oii.stat c Avnd n yed'ere c numitUl nu s'a; mentuluI Co.rpului 1 Teritorial i va fi
est-e disprut; p1'ez~ntat 1a nikplinIrea f9rmalitilol' -pu'blicaJt u Monitorul OficilHl.
In baza latrt. 3'fi5 d'in c. j. m., pr.evzute d'e art. 254 din o. J. m' j Dat la 20 Iulie 1944.
Ordonm: ' Ordonm:
Preedinte, Col. ma.g. Groholsc-1I{, (Jh.,
Ga, in<:ulpatul soldat Gheru-poo 1. Ioa~, Ca alCuzatul Crjstea Nooulai, .soldat, NI'. 7,6.001. - Dos. Ni'. 2.771/944.
Ctg. 1944 d.in Reg. 15 Arti1:eri e, cu ul- ctg. 1.944 din &eg. 3 Gl'niceri, matr.
timul domiciliu cunoscut 'n Piteti, - Noi, colonel magistrat Gl'oholsch'
1:.6216, fiul lui Isa:c i !Iill. Matroanei, cu Gh., preedlntele Curii I\1:ariail:e a CO~
strada Lil.J.ertii Nr. 80, s se prezinoo u1timul domiciliul cU!D..oscut jn oraul pului 1 Teritorial,
:in ziua '(ie 2 August 1:944, ora 7, la
Tulcea., strada Monumentului Nr. 19, Avnd n vedere ordinul de trimitere
Durtea. Marial a Corpului 1 Armat 5 .se pl'ezinte cel mai ti'.ziu in 5 zile
pentru a i se ndeplini formalitile 1i1'ect n jucleCla!1: NI', 1.460 din ~ Mar~
dellll publiearea n lVIonitorul Oficial a tie 194,4, prin care acuzatul soldat
prt;vzute de !Rrt. 254, avnd termen cre
pr.eZientei ordonane, la Curtea l.:l.ariail Crafciuc Eugen, ctg. 1932, din Flotia
juc1es.;at -pe ziua d-e 7 Augus.t 1944,
a Corpului I Teritorial, spre a fj ju- I-a; Aviaie, este trimis n judec-ata,
o~a 7. -
deca,t pentru crima de nesupunere n Curii: Mar i ale a Corpului 1 Teritorial.
D:ltii la 12 Iulie 1944, timp de rzboi, pl"ev. i peit ae art. 542, pentru crima de d'e~ertare n ar n:
Preedinte, Colonel mag. B()anu .Petre
alin. 1, com'!>. cu art. 544 alin. 4 c. j. m. timp de rzboi i delictul cre risipire de
NI'. 23.818. - Dos. Nr. 7.9,87/94--1. I:n caz contrar va fi judecat :in con- ef-ecte, PIIeV {Ii pen. de art. 545, 550 i.
- "Joi, colond magistrat Peh'e B tumacie, coruQrm art. 364, 365 i 366, - 560 c. j. m., comb. eu aJ.'t. 101 c. p.;
<:au1l, prim preedintele Curii M'ariale (-{'mo. cu I8,rt. 466 c. j. m., avnd ter- Avnd n ved'ere c numitul nu s'a
a Corpului 1 .Armat, men la 1,6 August 1944, ora 8. prezentat la nc1eplinirea formalittilor
A ynd n vedere ordinul de trimitere Prezllta ordonan va fi i8!fiat la pl'.evzute de art. 254 ain c. j. m.;
Q-wect n judecat cu NI'. 2.316 din 26 ultimul domiciliu al susnumitului i la Ol'dQllm..:
:Mai 1944, dat de Corpul 1 Armat, ua Curii Mariale, de asemenea v~ .fi Ca, a<:uiatul soldat Crafciuc .Eugen,
prlll rare inculpahll soldat ~1iclc.scu trecut n ordinul de zi al Coma,u da- ctg. 19.32, din Floti1a 1-;8, Avi:aie In
Vergic, ctg. 19.34 <fin Reg. 2 Daro.- mentului Corpulu.i I Teritorial i va fi form.aie, fiul lUi 1000.{ i al AlexJlndl'ei,
bani, cu ultimul domiciliu cunoscut in pu'blic.at n Monitorul Ofidi'~ cu ultimul domiciliu cunoscut n O.r.a-SIll!
COll1una 11dula,ri Oerni(}lU'a, judeul Dat la 20 Iulie 1'944.
Roman. strad'a Fabric.ai de Zahr Ro~
Valcea, !R fost dat di,1'1Ct n judecata man, s se prezinte cel mai trziu n 5
Preedinte, Co1. mag. Groholschi (Jh,.
o,er;;tei Curi :Jlariale pentru faptul de zile dela pubHear.ea. 1:n Monitorul on..
Nr. 76.8'00. - Doo. NI'. 2 ,776/944. etaJ .a prezentei ~Ido.DJan'.e, la Curtea
crilu1l cre furt, prev. i pen. de art. 52:1,
5~5, pct. 2, lit. b, p<:t. 3, !it. b i C, .M,arial a Corpu1ui 1 Teritocia!l, spre
p::t. 4, !it. C din c. p., comb. eu art. Il - Noi, colQllel magistrat Gro1101schi a li judecat pentru crima de dezertare
P{!,t. 12 din legea NI'. 50Jl din 1943; Gh., preed'i.ntele Curii 1VIariale a Cor- n ar, n timp d'e l'zboiu i ddictul
pului 1 Teritorial, ae risipire de efecte, prev~ i ped. de
"nd' jn vec1ere c numitul nu s'a
pl ~zentat In chemarea ce i s 'a fcut, Avnd n vedere ordinul de trimitere ('.ri. 545, 550 i 560 c. j m., co.b. cu art ..
iar din actele <J.osa,rului se constat c direct n jud<eOOit NI'. 8-52 din 4: Mar- 1{)1 c. p.
este disprut; tie 1944, prin cal'e acuzatul Balmiuc In caz contrar va fi judecat n oon-
In bal'taa'rt. 3-65 din c. j. m., Vasile, ctg. l!929, din Reg. 8 Vntori, tuma,cie, conform ar!. 364, 365 ,i 366,
Drdonlim: este trimis n :judecaJta Curii .l\fariale comb. cu I8,rt. 466 c. J. m., avnd ter-
a Oorpului 1 Teritori,ail, pentru crima men la 16 A.ugust W44, ora 8.
Ca, inculpatQL olda t Miclescu Vergie, de d-ez,erlare n :timp cre mbOi, prev. Prezenta ordonan va fi ~!fiat la.
clg. 1934 din R-eg. 2 Dorobani, cu uJ.ti.. i p-ed. de act- 545, pct. 1. art. 546, alin. tilt.bnti1 domiciliu al susnumitului .i la
mul do.mi<:iliu cunoSj!ut n com. Mdll I. i urt. 55{) din codul justiiei mili_ ua Curii lIfariale, d:e asemenea va fi
lari Gerni.oa'ra, jllii. V.Jrea, s se -pre- tare; trecut n ori!inul de zi al Comanda.
zinte in ziua de B August 19-4.4, ora 7,
A"nd n vedere c numitul :nu s'a mentului Corpului 1 T~itorial i va .fI
!la Curtea 1YIariale a Corpului 1 h
mat pentru a i se indeplini formali.. prezentat la ndeplinirea Ionna1itilor publicat n Monitorul Oficia!!..
Dat la 21 Iulie 1~.
tile prezute de al"t. 254:, a.vnd ter- prevzute de art. 254: din c. j. m., Preedinte, Col. mag. Groholschi Gh.
men de juC!.eeJlt pe zjua de B .August Ordonm: 1\".. 76.911. - Dos, Nr. 1.9"'3J194.4.
1944. or!!' 7. Ca acuz2.tul Bahniue VUl>ile, ctg.19.29,
"Dat 1a '14 Iulie 1944.
Curtea Marial a Corpului VII Teritorial,
matr. 729, din .Reg. 8 Vnt ori, liullui
Preedinte, Colonel mag. Bcan'!/, J!etre TOdur i al Parasci, cu ultimul -ao- .L~Oi, 1t.-colouel agistrat Victor Fili.p,
mtciliu CUnOS01Lt n oraul ;Dorohoi, str. pl'eedintele Curii Mariale a Corpului
Kr. 23.B1-6. - D{) . J."1'. 6.998/94:4.
Plevnei NI'. 18, s se prezint-e cel mai :VII Teritorial, secPta: II-a,
Curtea Marial a Corpului 1 Teritoria1 trziu n 5 zile irel!i publicarea, ID Mo;- Avnd n ,edere deeiziunea <1-1ui ge-
BaI-Romanai nitorul Oficial a prezentei oIilona:u.e, neral {}omandant al Corpului vn Tt!-
Noi, 'COlonel magistrat Groh01sehi! la Curtea 'Marial a CorpUlui 1 Teri- rit{}I'ial, prin care sold:a.tul Simion S.
G11., preed'inte1e Curii lIarial~ a Co.r- torial, spre a Ii judecat -pentru er.bn-a Dumitru, etg. 1931, din Reg. 38 Artile.
pn1ui 1 T.eritorial, de dwertare n timp de rzboi, prev. rie, a fost trimis m judec.at.a: Curii }far-
Avnd in vedere ol1linJJl de lrimitere i ped. de art. 545, -pet. 1, an. 546, ia.le a Corpului VII Teritorial pentt'll
{lirem in judecat NI'. .&88 din 8 .Mar- alin. 1 i art. 550 C. j. -m.. crima de nesupunere la chemare, prev.
ti!' 1SM, prin care acuzatul Cristea In caz contrar -va fi judecat n oon- i pen. de art. 442, 443 i 544 ain -codul
~T.eculai> ctg. 1941 d1n .Reg. 3 Grni iumacie, comol'm art. 364, 365 i 3-66, justi,iei militarca;
ceri, este trimis n judecata Curii l\-far~ comb. cu art. 466 c. j. m., lIlynd ter- Avnd n vedere c ,suSTIumHtil:nu
iale.Do {Jarplilu.i I Tetitori~l pentru men la 16 August 1944, ma 8. s'a -prenentai la f<>rmalifile prevzute
-crima. de nesupunere la U(:orporare n 'Prezenta ordonan va ii a'fia.:t la de ar t . 203 ain codul jns1Jiei militare.
timp de .xzboi, prev. i poo. de art. ultimul domiciliu al Sllsnllmitului i Ia OrC1onm. : .
-542, alin 1, ~omlJ. ~!l :'rt. i}i4, ~iE-. 4: ua Curii J\.fariale, <le a:remen-ea -va fi Ca s10datul Simion B. Dumitru, ctg.
~n c. J. m..; - 1!~!:!t n Qr@l.ul g~ zi ~ Co!!!:~~ JnJ, ~1J ~Q!!!i~iliill !le~~!!~~1!t, ~ se
16 www.dacoromanica.ro
MORIT'ORUL OFICTAL (PatMea I) NI'. 180 571r9

prezinte- ceI mai trziu n 5 zile- de-la pu..- direct il1' jude cat cu Xl" 3.938 din. 7 - In numere regii i a lI,;I. S. Regelui
blic.ar~a rr Monitorul Ofici~ a pre:rentei Aprilie 19:14 ~l d-lui (fin.eral coman.dant :;\Iihai r,
ordarrane la: Curtea i\fariKla- a; Corpu- al Comandamentului General al Ntape- . ~oi, colonel magi tTat. Gr-oholschi Gh.,
lui VII Territo:ri:aI, spr~ a fi judecfft; n lor, prin care Vrancuc Afanasie, cu ul- preedintele Curii ",f3riale a Corpului
GllZ c-ontr.al'iu va fi judecat n contuma- CmuL domicilia CUl1.QS.cut n. Soroca, str. I 'Deritorial;
cie, conform ar t . 364, 365 i 366 din c:)- ~fre.~ti Xl'. 4, este trimis n juclecata In virtutea dispcrziiU'l1ilor art. 2280 din
dui j~i milita.re. Curii ~rar.iale a Comandamentului Ge- C. J. 11.,
Pre2enta ord{)nan va fi afiat , la neral al Etapelor, pen.1ru faptul de 1randm i ol'donm tuturor agenilor
.u ltimul domiciliu al susnumitului i la crim de tlhrie, prevzut i penat de puterii pubIie-e, militare i civile, s se
ua CUliu;i IvLariale; dJe .asemenea va Ii art 529 din. codul pen.al i art. I din. de conformeze legii, ad'ncn~ naintea noa w

trecut n ordinul de zi al Comanda-


cretul-lege N'r. 186 din.. 1942; str; n ziua de 22 August 1944, (lra 8,

mentului de care depinde aceast Curte Avnd n vedere c susnrunitul in- pe lffiIdrrtul Dostau Necl, i, ctg. 1939 c;u;
culpat nu s'a prezentat la chemarea ce ~.cul Tffl'itotial Bli, fost n Reg. 2
11larial i va iiIJuhlIcat n ~ronitorui
Ofici la1.
i s'a fcut pentru a i se ndeplinL for' .A A., eu domiciliul neeunoscut, spre a
malitile prevzute de a1'1. '2154 din. co- fi jlIdecat.
D.at la 10 Iulie 1944.
Pl'e.~rulinte, Lt.-col. 'I11"!!. F'ilip VictQr
'dui justiie~ militare, iar din dosarul Va aduoo eu. sine aetele n.ecesare in
cauzei, rezult c. este dL'3prut dela do_ legtur cu procesul.
NI'. 3.783.
miciliur s-u; Invitam pe toi doe:pozitaIii puterii pu-
Curtea Marial a Comandamentului General 111. baza dispoziiunilor ad. 362 diu bli -e, militare i civile, cal'ora li ~ va
al EtapeloI C. J:. Jl.1., al't>a acest man..cfa.t, a d-a mn de aju-
NOi, Iocot.'colonel magistrat Vir- Oronm: tor pentru executmI'Eia lui.
gJ Tacu, preedintele Curii 1Iar i ale Ca acuzatul Vranciuc Afanasie, cu D,at la 26 Iulie 1944.
a Comandamentului General al Etape- ultimul dom:ciliu cunoscut n Soroca, .1. TI'. 77.054: - Dos. Nr. 3.2i18p44.
101' strada l\frc;;ti NI'. 4, s se prezinte la - In. numele legii i a M. S. R egelui
A:vn.d n vedere ordinul de trimitere aceast Curte Marial, n ziua de 17
Mihai. 1,
direct n. judecat cu NI" 4.353 din 2B August 1.944, ora 7, pentru a i se nde- Noi, colonel magishrat Groholschi Gh.,
Iun.ie 1943, al d-Iui General comandan.t, plini fOl'malitfle prescrise de art. 254 preedintele Curii foal'iale a Corpului
pl'in ~are Popa Ioan, cu ultimul domi- din codul justiiei milita:rte, iar n caz 1 T~titorial;
ciliu cunoscut n Flciu, este trimis n contrariu va fi judecat n contumacie In virtutea dispoziiunilor art. 228 din
judecata Curii Mariale a Comanda- n. ;ziua de 2.1'21 August 1944, ora 7. C. J. M.,
mentului General al Etapelor, pentru Prezenta ordonan de contumacie va 1Iandm i ordoDm tutu.J:or agenil.ac
faptul de crima de abuz de putere, pre... fi afiat la ultimul domiciliu al sus- p'Uterii publice, militare i civile, s se
yzut i penat de decretul-lege NI" 3.936 numitului, pe tabIa de afiaj a acestei conformere legii. ad'u~n naintea noa-
~lin 1940; Cur; Uariale, va fi publicat n. Mo- str, n ziua d3 22 August 1944, ora 8,
Avnd n. v:dere c susnu.mitul in- nitorul Oficial i trecut n registrul de pe soldatul Cojoc Serghie, ctg. 1937, din
culpat nu s'a prezentat la chemarea ce !Zi pe ComarrdamJent. Re.g. 2 'A .k.., vrsat Ia ~rcul Ter'"ltoIial
i s'a fcllt pentru a i se ndeplini" for- Dat la 19 Iulie 1944. TI li, spre a fi judeeat pelItru dezertare.
malitile prevzute de art. 254 din eo- Preedinte, Locot.-eol. mag. Virgil Tacu Va aduce cu sine aetele nec.esare n
dul justiiei militare, iar din dosarul NI'. 804.534- - Dos. NI'. 2.116/944. legtur. eu procesul.
cauzei, rezult c este d~'"Prut dela do. Invitm pe toi dJeopozitarii puterii p1I-
miciliur su; MANDATE DE ADUCERE bli eiC militare i civile, crora li se V.al
In baza dispoziiunilol' art. 362 diu Ctutea. Marial a Corpului 1 Armat arila acest mandat, a da mn de aju-
.C .J.M., In numeIe legii i al M. S. Regelui tor pentru. executa.:r'a, lui.
Ordonm: Mihai. I,
nat la 26 Iulie 1944.
Ca acuzatul Popa Ioan, cu ultimul NI'. 71.055. - Dos. NI'. 3.2.36/944.
Noi, colonel magistrat Groholschi Gh.,
domiciliu CUUG, cut n. Flciuj . se pr:e- preedintele Curii Mariale a Corpului - In. numele legii i II 1f. S. Regelui
z~nte la acteast Cude :1Ial'ial, n !l;iua. Mih:a.i 1,
1 T-erimriaI;
de 17 August 19.44, ora. 1, pentru a i se Noi, colonel magistrat Groholschi Gh.,
mdeplini' formalitile pres.crise d~ art.
In virtutea dispoziiunilor act. 228 din
preedintele Curii Mariale a Corpului
254 din codul justiiei militare, ar in C. J. M.,
1 'De-titonal; I
eaZc con.trariu, va fi judecat n con.tu- Mandm i ru.:donm. tuturor ag~nilor
In. virtutea. dispoziiunilor art. 22E din
macie n ziua de 22 August 1944, ora 1, puterii publieie, milit&re i civile, s s& C. J. M.,
Prezenta ordonan de contumacie va ",lonforme2ie legii, ad'u.end naintea l1OaJ- ]\[andm i O'l'don:m tuturor ageniloc
fi a:fiat la ultimul domiciliu al sus- str, n ziua de 22 AlloIJ1lSt 1$44, ora 8, puterii publice, militare i civile, s se
numitului pe ta:bla de afiaj a: acestej. conformeze legii, aClucnd naintea n~a'"
pe soldatul Jl.leren.cilm Ioan, etg. 1(136,
:(Jur: Mariale, va fi' publicat n Mo_ str, n ziua de 22 August 1944, ora 8,
nitorul Oficial i trecut n registrul de din Cercul Teritorial Bli, fost n Reg. pe sold':a.tul Ul"SlL Iozofei, etg. 1936, din.
Iti pe Comanda.mJent. 2 A. A., cu domiciliuf necunosc'ut, spre Baza; Reg. 2. .A: A., vrsat Cercului Te-
Dat la 20 Iulie 1944. \1 fi judecat. xi"torial Bli, eu. dom:i.ci1iui neeun.o cut,
Pze.edinte, Locot.'col. 'lllag . Virgil Xa-ciU Va aduce eu: sine n.eee&ar.e !J.. spre a fi judecat pentru dezertare.
legtur cu procesul. Va aduee eu sina actele neeesar" n.
NI'. 804.484. - Dos N.r. 516/944. legmur eu proeesul.
I.n.vitm pe toi. Gl6po-zitari; uterii pU 4

Invitm. pe 1ni:: depozitarii puterii pu-


- ~ Toi, locot ...ccnlonel magistrat. ViI'. b1ice, militare i civile. erora li se va blioo milita e-- i ei.ile; crora li :va.
ga Tacu, preledintele Curii :Mariafe arta; acest mmt1il.t, a fu mJI de aju,. arta ace" mandat a da mn d aju-
a Comandamentului General al Etape- tor pentru e~ lui. tor pentru e:xee.ut:.amea lui.
]01', iDa:t la. 26. r~ 194.4.. Dat la. 2f) luI' e 1M:1_
Avnd n yedel'~ Ol'~lillUl qe tri!!!it&r~ N~ n.i)53 .- Doos. 1"1'. 3.122Jg~ r. 71.~6. - fu. 3..:ll9/9-:lA:.

17
www.dacoromanica.ro
MQN1I'l'()RUIJ OFIcrI:AL (paft'lea l) N'l'. 180 4: ugust 1944
6770
arta. a,cest mandat, da m!-n~ <!~ aj'~~ glie, de 44 'ani, f{)St la fierri,a ~ui Jone~
_ In numele legii i al M. 8. R~elw.: ili
~or, pentru executarea lW' Roibu cu ultimul domIciliu cunQSoCut n!
Mihai I, '~om. ~uburban. Romneti, jud. Bolj~ , .
N{)i, eolonel magistrat Bcanu ~etr~, Dat 1aI 24 Iulie 19'44.
Nr. 26.514...:.... D,Of!. lir. ?J.378f944. trimis n judecat 'PentJ:'U! delictul de t~
preedintele Curlii Ma'rial~ a .Q<>rpului
nuire, 'P rev. i pen. de ar t . 283 din oodu~
:r Armat, - In ~uml~ legii i 8<1 M. ~. ~gelui penal. "
, In virtutea aI't . 19-5 i 228 din e<Ydul: Mihai l, ' Invitm pe roi depozitarii puterii Pllj
de justiie militar, . N{)i, colonel magistrat Bcanu Petr~ blice, milit.a:re i ei'Vile, e'l'ora. ii se ~o~
Mandm i oro-onm tulluro~ aJge'ni preedintele Curiii Ma'riale a porpului arta acest mandat, 8i da mn d~ aJu .
'Lor forei publiee, mi:litwre i ~ivile, s. 1 Ar~at, ~r, pentru executarea lui.
lIe eonf{)rmeze legii, aducnd! nai<nJte.& In virtutea rart. 195 i 22S din: coo1!11 Dat la. 21 Iul~ 1944.
Mestei Curi Ma,riale, n ziua de 16 de justiie militar, Nr. 26.526. - Dos. ~r. 3.923/944.
fA.'ugust 1944, ora; 7, pe DOMeanu Ana, Mandm i ordonm tnturOl: a-geni
eu ultimul domiciliu e1lnMC'Ut in: Ora- 'l~ forei publice. militare i ~vile, s~ - In nUIllle legii i 811 M. ~.' Regelui
i{)va, strada IneliILat Nr. 4, trimis..in se conformeze iegii, aduend! nainite~ .lVIib.aoi. J,
Judoecat pentru prsire de sennc1lli a~ei Curi Mariale, n ziua de 16, Noi, colonel magistrat Beanu J:'etr~ ,
!PI'ev. i pen. de flirt. 15 i. m
d;tru iegea August 1944, ~ral 7, pe MihilSml Ma;- preedint-ele (JUl',ii M1\Ir i ale a C:ol'pulu(
il'eehiziiilor. 1['1a, cu ultimul dOllltciliu eUllo8aUt n :I Al'mat,
Invitm pe toi depozitarii puterii pu- Oraiova, strada Caracal Nr. 110, trimis. ,. In virtutea art. 19,~ i 228 din oodu~
lbliee militf3,Te i 6vile, c:rora, ii se ,:o~ n: judecat 'P~J1otrUi prslxe d'e serv1ciu, de justiie m,.11it ar, :
art~ aoost mandat, 3i da mn de aju- 'Prev. i 'Peu. de ar: . 15 tP 57 di.n legei\!
t Mandm i ord-onl);m tuturot: 8Ie<>'e'llt ..,
itor, pentru executarea lui. rechiziiilor, oomb. eu dooretul-lege Nr. loOtl' forei public.e, militare i ~ivile, s~
Dat '1,aJ 24 Iulie 19144. 335 din 1941. se conformeze legii, aducnc1 naintea!
Nl'. 26.502. - Dos. Nr. 8.138/944. Invitm pe tai depozitarii puterii tpu- acestei Curi Mariale. n ~iua de l~
,bliee, militare i 6vile, C8;l'Ora li se vor August 1944, ora 7, pe solda:tul Neagoe,
_ In numele legii i al M. S. Regelui arta acest mandat, a da mn de aj'U~ I. 'Co'nstan'tin, ~ Abrujan, ctg. 1~44,
Mihai I, 'fior, 'Pentru executarea lui. dj,n Reg. 2 DOl'obani, fiul lui Ilie ~
N{)i, (Jolonel magistrat Beanu Petre, Dat b 24 Iulie 1'9'44. Maria, eu ultimul domiciliu cunOO<lu t nJ
preedintele Cur'ii Mariale a Corpului Nr. 26.516. - Dos. Nr. 8.139/944. Craiova, strada Bie'tfi;lol" NI'. 4, Jrimia,
iI Armat, n. jud'eeat pentru furt .asupra bunuri.,.;
In virtutea ar t . 195 i 228 din co'du~ _ In numele legii i al M. S. Wgelu1 lor ncrcdinate spre transport, 'Prev. i.
ne justi~ militar, Mihai I, pen. de ar t . 5,25, 'Pet. 4, lit. "e", din c{)~
, Mandm i ordonm tuturor laJge'ni N{)i, colonel magistrat Bcanu Petre, dul penal. eomb. eu a11:. legea NI'. 2'8,3
[OI.' forei 'Publice, m.ilitare i civile, s preedintele Cu~t~ Ma'riale a Corpului dlonl 194.3.
se conf{)l'meze legii, adu<lnd naintea I Armat, Invitm pe toi depozitarii puterii 'Pu-
'aeestei Curi Mariale, n ~iua de 16 In virtutea art. 195 i 228 din codul l>lice, miliof;aTe i ,civile, c'rora ili se vor
rAugust 1944, ora 7, pe Mihalaehe Elena, de justiie militar, arta a{)e8t mandat, a da mn de aju-
cu uitimul dom(liliu eunoseut n Ora- Mandm i ordonm tuturor taJgeni
tor, 'P,entru executarea lui.
iova, str,a:da Inelinat NI'. 4, trimis n lor for'ei ptlblice, militare i {}ivile, s Dat la 21' Iulie 1944.
Judecat pentru 'Prsire de serv(lu, se conformeze legii, aducnd na~ntea NT. 26.540. - Dos. Nr. 7.117/944.
rpl'ev. i 'pan. de ar t . 15 i 57 ,din' legea acestei Curi Mariale, n ~iua de 16 Curtea Marial a Comandamentului General
reehiziiilor.
August 1944, ora 7, pe soldatul Gadr al Etapelor
Im-itm pe toi d~pozitarii puterii pu-
Dumwru, ctg. 1932, din Reg. 3 Doro- In numele legii i al M. S. Regelui.
1;llice, m iJital'e i 6vile, c:l'Ora ii se vor bani, cu ultimul domieiliu cunoseut n
arta acest mandat, ili da mn de aju'" Mihai I,
Cl'aiova, strada Sf. Apostoli Nr. 51, tri.- Noi, loeot.-coL magistrat Virgil Ta;
~or, 'Pentru executarea lui.
m5s n judecat pentru. neanUJld.reili cu, preedintele Curii Mari,a:le a 0.0-
Dat 1a: 24 Iulie 19:44. schimbrii d{)miciliului, 'prev. i pem 4e mandamentului Genel'al al Etapel{)l',
Nr. 26.512. - Doo, Nr. 8.140/944. ,a:r t . 570. pct . 2, din codul j!1stiiei mili- In virtutea llirt. 195 ~i 228 din c j. m.,
tare. Mandm si ordonm tuturor .a;ge'ni:
- In numele legii i al M. S. Regelui Invitm pe toi depozitarii puterii pu- lor forei p~lblice, militare i eivile, sii:
Mihai I, blice, milit,a'r e i civile, ci'ora li se vor se confol'Jueze legii, aducnd na1ntea'
N{)i. colonel magistrat Bcanu Petre, arta acest mandat, a da mn de aju- ae2stei Curi Mariale, l1 ziua de 17'
'Preedintele Curl,ii Ma,.riale a Corpului tor, pentru executa.rea lui. August 1944, ora 7, pe Paiu Gheotghe,
1 Armat, Dat l,a 24 Iulie 1'944. mecani c. cu ultimul domiciliu cunoscut
- In virtutea art . 195 i 228 din codul NI'. 26.518. - Dos. NI'. 5.960/944. n C{)rri. HUl'neti, jud. Tecuci, pentru ~
de just1ie militarJ i se ndeplini formalitile presrise de.
Mandm i ord-onm tuturor ageni - In numele legii i al M. S. Regelui art. 254 din cod'ul justiiei militare,
'lor forei 'Publice, militare i eivile, s Mihai 1, fiind inclllpat p elltru faptul de deli{lt de
se conf{)rmeze legii, aducnd naintea N{)i, colonel magistrat Beanu Petre, abuz de ncredere, prev. i p~n. de art ,
acestei Curi Maria~e, n r&iua de 16 preedintele Cmiii ::\iariale a Corplllu i 5,37 I d in codul penal; 'c unosend c In:
;August 1944, ora 7, pe Badea E. Du- 1 Armat, eaz de nerespectare va. fi judec,a:t n
mitru, eu ultimu1 dom(liliu cunoscut n - In virtutea art. 195 i 228 din: co'dul lip , n ziua dte 22 August 1944, {)ra 7.
~om. nren i , jud. Dolj, trimis n ju- de justiie militar, Invitm pe t.oi depozitarii pute'rii 'Pit-
eeat pentr'U '[lr,sirea serviciului, prev. illandm i ordonm tuturor ageni blice. mijit,'lre i ciyile, crora <li se vor
i. pen. de art. 51 din legea reehiziiilor, lor forei publice, militare i civile, s arta a ce<;t mandat. a da mn de aj'U~ '
comb. {lU decretul-lege Nr. 335 din 1941. se conformeze legii, aducud naintea tor. pentru e:::ecutarea lui.
Invitm pe toi depozitarii puterii pu- ace tei Curi Mariale, n .ziua de 17 Dat la 26 Iulie 1944.
blice, milHja-re i eivile, crora ili se vor Augu- t 1944, ora 7, p& Ma'Covei Gheor... NI'. B04.854., - Dos. Xl'. 480/944.
l't\onitorul Oficial i Imprimeriil. Statulu DIR~CTOR GENERAL,
IMPRIMERIA CENTRAL! www.dacoromanica.ro E~GEN 1. BALLAN