Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURI SPECIFICE

OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

Aprobat
DIRECTOR GENERAL

Difuzare Autor Supervizat


Exemplar ef serviciu
Nr.

Analizat n cadrul colectivului de lucru: Aprobat


Director

Semn turi (analiz nesoldat cu observa ii ):


1).
2).

1
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

Revizia/ Obiectul reviziei Elaborat Verificat Aprobat


data aplic rii (semn tur ) (semn tur ) (semn tur )
-Actualizarea bazei legislative
referitoare la importul n, /tranzitul
prin, rile membre ale UE, de
proteine animale procesate din ri
ter e;
-Modificarea modelului certificatului
de s tate conform Regulamentului
829/2007;
-Prelungirea perioadei de tranzi ie
conform Regulamentului 1256/2007;
-introducerea controlului fizic i
recoltarea de probe n conformitate
cu Regulamentul 1774/2002.

2
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

1. Obiect
Stabilirea modului de control sanitar veterinar la posturile de inspec ie la frontier ale
UE, situate pe teritoriul Romaniei, al transporturilor de proteine animale prelucrate, provenite
din import n /tranzitul prin statele membre ale Uniunii Europene.

2. Scop
Scopul acestui control este de a preveni introducerea pe teritoriul statelor membre ale
Uniunii Europene, a transporturilor de proteine animale prelucrate, care nu corespund
cerin elor sanitare veterinare comunitare, n vederea protej rii s ii publice, s ii
animalelor i a mediului nconjur tor, a urm ririi trasabilit ta ii transporturilor, precum si
asigurarea calit ii n activitatea de inspec ie la PIF.

3. Domeniul de aplicare
PIF-urile aprobate sanitar veterinar pentru importul/tranzitul de subproduse de la
animale care nu sunt destinate consumului uman, aprobate de Comisia European pentru
importul n / tranzitul prin statele membre ale Uniunii Europene (conform Dec. 2001/881/CE )
.

4. Documente de referin
Baza legislativ UE Baza legislativ romneasc
Directiva Consiliului 97/78/CE Ordinul ANSVSA nr. 206/2006
Regulamentul 1774/2002/CE, cu
ultimul amendament Reg. 829/2007
Regulamentul 1256/2007
Decizia Comisiei 881/2001
Regulamentul 136/2004
Decizia 79/542/CE
Decizia Comisiei 2007/275/CE
Regulamentul Comisiei 882/2004 Ordinul ANSVSA nr. 16/2007

5. Informa ii complementare:
PGO 001 - Procedur privind controlul documentar al produselor i animalelor vii
provenite din import/tranzit
PGO 002 - Procedur de control a identit ii produselor i animalelor vii provenite din
import/tranzit.
PGO 003 Procedur privind tranzitul de produse i animale vii supuse controlului
sanitar veterinar la frontier
PSO 005 Procedur privind completarea DCVIP de c tre PIF

6. Descrierea procedurii:
6.1. Defini ii:
medic veterinar oficial reprezint medicul veterinar desemnat de autoritatea central
3
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

competent a unui stat membru sau a unei ri ter e;

ar de destina ie reprezint statul membru c tre care sunt expediate proteine animale
prelucrate provenind dintr-o ar ter ;

import reprezint punerea n liber circula ie pe teritoriul Comunit ii Europene


a proteinei animale procesata provenind din ri ter e,

mijloace de transport reprezint p ile rezervate nc rc turii, n cazul vehiculelor de


tip automobil, vehiculele care se deplaseaz pe ine, aeronavele, precum i calele vapoarelor
sau containerele destinate transportului pe uscat, pe mare sau pe calea aerului;

lot reprezint cantitatea de proteina animala procesata nscrisa pe acela i certificat;

produc tor: orice persoan a c rei activitate duce la producerea de subproduse de


origine animal ;

proteine animale procesate: proteine animale ob inute n ntregime din materii din
categoria a 3-a ce au fost tratate, astfel nct s le fac proprii utiliz rii directe ca materii prime
furajere sau altei utiliz ri n furaje, incluznd hrana pentru animalele de companie, sau
utiliz rii n ngr minte organice sau amelioratori de sol; acest termen nu include produse din
snge, lapte, produse pe baz de lapte, colostru, gelatin , proteine hidrolizate i fosfat dicalcic;
in de pe te (nseamn proteine animale prelucrate provenite de la animale marine, cu
excep ia mamiferelor marine);

*
Atunci cnd transporturile de proteine animale prelucrate, sunt introduse pe teritoriul
statelor membre ale Uniunii Europene prin posturile de inspec ie la frontier de pe teritoriul
Romniei, sunt supuse unui control documentar, de identitate i fizic, de c tre medicul
veterinar oficial din PIF.

*
Proteinele animale prelucrate ce nu sunt destinate consumului uman trebuie s provin
din ri ter e, p i ale rilor ter e prev zute de listele aprobate pentru importul din tari terte in
tarile membre UE, in conformitate cu Decizia Consiliului 79/542/CE .
Proteinele animale prelucrate cu excep ia produselor tehnice trebuie s provin din
ntreprinderi autorizate pentru import in UE , pe baza unei comunic ri referitoare la aceasta,

4
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

ntocmit de autorit ile veterinare competente ale rii ter e ce declar c o ntreprindere aflat
pe aceast list se conformeaz cerin elor comunitare preluate de legisla ia romneasc i face
obiectul supravegherii efectuate de un serviciu oficial de inspec ie din ara respectiv .
Importul acestora este posibil numai dac au fost produse n conformitate cu legisla ia
national n vigoare, iar proteinele animale prelucrate trebuie sa fie nso it de un certificat de
tate conf AIQ 029.
Importul trebuie s ntruneasc de asemenea, cerin ele de s tate a animalelor i de
tate public .
*
Controlul importului

Notificarea sosirii produselor printr-un document veterinar comun de intrare


(DVCI).
nainte de sosirea fizic a lotului pe teritoriul Comunit ii, persoana responsabil de
nc rc tur notific sosirea produselor la personalul de inspec ie de la punctul de control la
frontier la care trebuie prezentate produsele, printr-un document veterinar comun de intrare
(DVCI).
Acest DVCI se elibereaz n conformitate cu normele generale de certificare prev zute
n legisla ia comunitar .
DVCI cuprinde un original i un num r de copii stabilit de autoritatea competent
pentru a r spunde cerin elor din prezentul regulament. Persoana responsabil de nc rc tur
completeaz partea 1 a DVCI i o transmite medicului veterinar de la postul de inspec ie la
frontier .
Informa ia cuprins n DVCI poate, cu autoriza ia autorit ilor competente ale statului
membru vizat de lot, s fac obiectul unei notific ri prealabile printr-un sistem de
telecomunica ii, iar informa ia transmis este cea prev zut n partea 1 din modelul de DVCI.

I. Controlul documentelor const n verificarea certificatului de s tate, precum i a altor


documente de interes veterinar ce nso esc transportul de proteine animale prelucrate.
Verificarea de c tre medicul veterinar din PIF, a notificarii ce se efectueaz de c tre
importator, prin Partea I a Documentul Comun Veterinar de Intrare (DVCIP)
Pentru a fi importate n Romnia transporturile de proteina animala procesata trebuie:
1. sa provina din tari terte care apar pe lista din Partea I a Anexei II cuprins n
Decizia 79/542/CE (lista rilor ter e aprobate pentru importul c rnii proaspete) sau in
cazul fainii de peste sunt cuprinse in anexa Deciziei 97/296 /CE .
3. daca provin dintr-o unitate de procesare care apare pe lista doua in Art. 29(4) a Reg.
1774/2002.
4. Au fost produse in acord cu Regulamentul 1774/2002 /CE .
5. S fie nso ite de un certificat de tate conform cu modelul stabilit in Capitolul I al
Anexei X din Regulamentul 1774/2002.

5
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

Inainte ca transportului sa i se acorde libera circulatie in CE , autoritatea competenta din PIF


trebuie sa preleveze probe pentru a asigura conformitatea cu cerintele din Cap I paragraful 10
a Reg. 1774/2002.
Autoritatea competenta trebuie sa preleveze probe de la fiecare transport vrac si sa preleveze
aleator probe de la produsele impachetate la unitatea de origine .
In situatia transporturilor in vrac dupa ce 6 teste consecutive au rezultate negative autoritatea
competenta poate efectua prelevari randomizate de probe din transporturile ulterioare
provenite din tara terta respectiva . Daca una din probe este pozitiva autoritatea competenta
din PIF trebuie sa informeze autoritatea competenta a tarii de origine in vederea remedierii
situatiei .
Autoritatea competenta a tarii de origine trebuie sa aduca aceste masuri la cunostinta
autoritatii competente care a recoltat probele. In situatia in care rezultatul pozitiv de la aceasi
sursa apare , autoritatea competenta trebuie sa recolteze probe de la fiecare transport care are
aceeasi origine pana cand 6 teste consecutive sunt negative.
Daca transportul are rezultate pozitive pentru Salmonella, fie se aplica procedura din
art. 17-2a din Directiva 97/78 EC (reexpedierea), fie reprocesarea intr-o unitate de procesare
aprobata in conformitate cu acest regulament sau decomntaminarea printr-un tratament
autorizat de autoritatea competenta. Transportul nu trebuie sa fie eliberat pana cand nu este
tratat si testat cu rezultate negative.
Pentru o perioad de tranzi ie pana la 30.04.2008, statele membre vor
accepta loturile insotite de documente comerciale si certificate de sanatate
completate si semnate in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)
1774/2002, in vigoare pana la 23.07.2007. Pana la 30.06.2008, statele membre
vor accepta astfel de loturi daca documentele comerciale si certificatele de
sanatate insotitoare au fost completate si semnate inainte de 1.05.2008.

II. Controlul de identitate


- n cazul produselor, reprezint un control prin inspec ie vizual pentru a se asigura faptul c
certificatul(ele) veterinar(e) sau documentul(ele) veterinar(e) sau alt(e) document(e)
prev zut(e) de legisla ia veterinar , corespund cu produsul nsu i:
1. men iunile nscrise n certificatele sau documentele sanitare veterinare ofer garan iile
cerute de legisla ia na ional ;
2. num rul mijlocului de transport este identic cu cel men ionat de documente;
3. verificarea sigiliului, dac este intact i dac are aceea i serie cu cea men ionat de
documente;
4. verificarea faptului c tampilele, m rcile oficiale i m rcile de s tate ce identific ara i
ntreprinderea de origine, sunt prezente i sunt conforme celor de pe certificat sau alte
documente;
5. verificarea etichet rii pentru produsele ambalate sau mpachetate.

III. Controlul fizic al proteinelor animale procesate:

6
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

1. Scopul controlului proteinelor animale prelucrate este de a stabili dac aceastea


ndeplinesc, n continuare, dezideratul men ionat de certificatul veterinar: trebuie s se
verifice garan iile de la origine, certificate de c tre ara ter i care s dea o siguran
transportul ulterior de proteine animale procesate nu a modificat condi iile originale
garantate la plecare. Aceasta se realizeaz prin:
1. examen organoleptic ce urmareste eventualele modificari ale aspectului , culorii si
mirosului .
2. teste de laborator pentru depistarea germenilor patogeni .
Norma bacteriologica-salmonella :absenta in 25g:n=5,c=0,M=0,m=0
-enterobacteriaceae: n=5,c=2,m=10,m=300/1 GRAM
n=numarul de probe care trebuie testate;
m= valoarea prag pentru numarul de bacterii ; rezultatul este considerat satisfacator daca
numarul de bacterii din toate probele nu depaseste valoarea lui m,
M=valoarea maxima a numarului de bacterii ;rezultatul este considerat nesatisfacator daca
numarul de bacterii din una sau mai multe probe este M sau mai mare decat M ,
c=valoarea maxima a numarului de bacterii numarate poate fi intre m si M , probele
ramanand a fi considerate acceptabile daca numarul de bacterii numarate din alte probe este
egal cu m sau este mai mic decat m.

Condi ii de temperatur
1. Transportul subproduselor de origine animal trebuie s se fac la o temperatur
corespunz toare, pentru a se evita orice risc pentru s tatea animal sau public .
2. Materiile prime de categoria 3 neprelucrate destinate produc iei de furaje sau de hran
pentru animale de companie se transport n stare nghe at sau congelat n cazul n care nu
sunt prelucrate n termen de 24 de ore de la plecare.
3. Structura vehiculelor frigorifice folosite pentru transport trebuie s asigure men inerea
unei temperaturi corespunz toare pe ntreaga durat a transportului.

Controalele fizice modificate


Comisia European poate s decid reducerea controalelor fizice, n baza unor condi ii
i, n special, n func ie de rezultatele controalelor anterioare, controale aplicate
subproduselor ale c ror condi ii de import sunt armonizate, adic subproduselor care
ndeplinesc urm toarele doua condi ii:

7
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

provin din tari ter e sau regiuni ale rilor ter e care ofer garan ii de s tate
satisf toare, cu privire la controalele efectuate n punctul de origine a subproduselor
destinate importului n unul dintre teritoriile Comunit ii Europene

au fost emise certificatele de import pentru subprodusele respective.

ANEXA I
GRUPELE DE PRODUSE I FRECVEN ELE CONTROALELOR FIZICE CARE
TREBUIE EFECTUATE DE FIECARE STAT MEMBRU ASUPRA LOTURILOR DE
PRODUSE IMPORTATE DIN EXPLOATA II AFLATE N RI TER E I
MEN IONATE LA ART. 1

Grupele de produse Frecven a controlului fizic


Categoria III
Minim 1 %
11. Proteine animale procesate
Maxim 10 %

Dupa efectuarea controalelor (documentar, de identitate si fizic), medicul veterinar oficial din
PIF trebuie sa:
1. completeze Partea I si II a DVCIP;
2. retina originalul certificatului de sanatate, o copie a DVCIP, precum si copii ale
altor documente insotitoare de interes veterinar, pentru cel putin 3 ani;
3. inmaneze responsabilului de incarcatura o copie a certificatului de sanatate
autentificata de catre medicul veterinar din PIF si originalul DVCIP;
4. informeze responsabilul de incarcatura despre faptul ca DVCIP in original si copia
certificatului de sanatate vor insoti transportul pana la destinatie;
5. inmaneze (prin responsabilul de incarcatura) o copie a DVCIP biroului vamal.

Controlul tranzitului
PIF INTRARE
Transportul subproduselor de origine animal i al produselor prelucrate aflate n tranzit
trebuie s fie conform cu cerin ele din capitolele I, II, III i VI a Reg. (CE) 1774/2002:

8
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

- identificarea transportului si a marfii;


- igiena vehiculului si recipientilor;
- prezenta unui certificat de sanatate;
- transportul subproduselor de origine animal trebuie s se fac la o temperatur
corespunz toare, pentru a se evita orice risc pentru s tatea animal sau public .

I Control documentar:
- Transportul de proteine animale procesate trebuie sa fie nso it de un certificat de s tate

II. Controlul de identitate:


1. Num rul mijlocului de transport este identic cu cel men ionat de documente;
2.Verificarea sigiliului.
*
n caz de suspiciuni se pot efectua i alte controale pe care medicul veterinar oficial din PIF le
consider necesare.
*
Dup efectuarea controalelor (documentar, de identitate si microbilogic), medicul veterinar
oficial din PIF trebuie s :
1. completeze Partea a I i a II- a a DCVIP;
2. notifice prin DCVIP, PIF-ului de ie ire, transportul respectiv ;
3. re in copia certificatului de s tate, o copie a DCVIP, pentru cel pu in 3 ani;
4. inmneze responsabilului de nc rc tur originalul certificatului de s tate, originalul
DCVIP, precum i o copie birolui vamal;
5. informeze responsabilul de nc rc tur despre faptul c originalul DCVIP i copia
certificatului de s tate vor nso i transportul pn la PIF ie ire.

PIF IE IRE
Medicul veterinar oficial verific :
1. dac controlul documentar i de identitate sunt corespunz toare;
2 .dac transportul este nso it de urm toarele documente:
2.1. originalul certificatului de s tate;
2.2. originalul DCVIP completat corespunz tor de medicul veterinar oficial din PIF-ul
de intrare.
3. completez sec iunea corespunz toare din Partea a II- a a DCVIP;
4. notific prin DCVIP, PIF-ului de intrare, ie irea transportului respectiv ;
5. re in DCVIP original i copii dup certificatul de s tate
*
In situa ia n care transporturile pentru care medicul veterinar de la PIF intrare nu a primit
confirmarea ie irii din ar , informeaz autorit ile vamale competente din PIF-ul de intrare.
*

9
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

Atunci cnd autoritatea veterinar central a Romniei, ca ar de tranzit sau de destina ie,
de ine informa ii importante privind suspicionarea unei neconformit i, poate dispune
efectuarea de controale n timpul transportului, pentru produsele aflate pe teritoriul s u.

6.3. Decizii n urma activit ii de control a proteinelor animale procesate ce nu sunt


destinate consumului uman
Punerea n liber circula ie pe teritoriul Romniei a transporturilor de proteine animale
procesate ce nu sunt destinate consumului uman care ndeplinesc cerin ele prev zute de
normele sanitare veterinare.
*
Dac dup efectuarea controalelor se constat c subprodusele nu ndeplinesc cerin ele
stabilite, medicul veterinar oficial din PIF, dup consultarea cu persoana responsabil de
nc rc tur sau cu reprezentantul legal al acesteia, va decide urm toarele:
- fie reexpedierea subprodusului dincolo de grani ele Romniei din acela i post de
inspec ie la frontier unde a fost prezentat spre o destina ie convenit cu persoana responsabil
de nc rc tur folosind acela i mijloc de transport, ntr-o perioad de maximum 60 de zile;
- dac reexpedierea este imposibil sau a expirat perioada de 60 de zile ori dac persoana
responsabil de nc rc tur i d imediat acordul, se procedeaz la distrugerea subproduselor
ntr-o unitate specializat , aprobat , prev zut n acest scop, cea mai apropiat de postul de
inspec ie veterinar la frontier . Pn la reexpedierea subproduselor sau a confirm rii
motivelor respingerii acestora, medicul veterinar oficial din PIF trebuie s stocheze sub
supraveghere subprodusele n cauz , pe cheltuiala persoanei responsabile de nc rc tur .

7. Responsabilit i:
Medicul veterinar oficial din PIF:
- efectueaz controlul sanitar veterinar i permite importul/tranzitul pe teritoriul Romniei
numai pentru transporturile pentru care sunt respectate cerintele prev zute de normele sanitare
veterinare n vigoare;
- ia decizii n urma controlului;
- retine/reexpediaza transportul respectiv, dup caz;
- efectueaz nregistr ri n urma activit ii de control sanitar veterinar;
- arhiveaz documentele;
- percepe tarifele aferente controlului veterinar n PIF;
- aplic sanc iuni atunci cnd se constat nereguli ca urmare a unor neglijen e sau a unei
nc lc ri deliberate a prevederilor legale;
- monitorizeaz importul/tranzitul de proteine animale prelucrate.
n cazul reexpedierii transportului de proteine animale prelucrate ce nu sunt destinate
consumului uman, medicul veterinar oficial trebuie:
- s ntocmeasc o motiva ie de respingere care va nso i transportul c tre destina ia impus ;
- s informeze celelalte posturi de inspec ie la frontier cu privire la respingerea transportului,
indicnd neregulile constatate;
10
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

- s informeze autoritatea veterinar central a Romniei c transportul a p sit teritoriul


Romniei.
8. nregistr ri
Registru de import
Registru de tranzit
Registru de control fizic
Registrul de recolt ri probe
Registru de re ineri la import i tranzit intrare
Procese verbale de recolt ri probe
Registru ncas ri

11
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

12
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

13
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 001

Edi ie: 1
PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL
LA FRONTIERA AL PROTEINELOR Revizie: 3
ANIMALE PROCESATE PROVENITE Data de intrare:4.02.2008
DIN IMPORT/TRANZIT CARE NU SUNT
DESTINATE CONSUMULUI UMAN Format:

Exemplar Destinatar Data primirii Semn tura


num r
1.
2

3
4
5
6
7

14

S-ar putea să vă placă și