Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURI SPECIFICE

OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

Aprobat
DIRECTOR GENERAL

Nr.

Difuzare Autor Supervizat


Exemplar ef serviciu
Nr.

Analizat n cadrul colectivului de lucru: Aprobat


Director

Semn turi (analiz nesoldat cu observa ii):


1).
2).

1
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

Revizia/ Obiectul reviziei Elaborat Verificat Aprobat


data aplic rii (semn tur ) (semn tur ) (semn tur )

-actualizarea bazei legislative referitoare


la importul in, /tranzitul prin, tarile
membre ale UE, al produselor din oua
nedestinate consumului uman, utilizate
ca materie prima pentru hrana
animalelor;
- modificarea modelului certificatului de
tate conform Regulamentului
829/2007;
-prelungirea perioadei de tranzi ie
conform Regulamentului 1256/2007;
-introducerea controlului fizic i
recoltarea de probe n conformitate cu
Regulamentul 1774/2002.

2
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

1. Obiect
Stabilirea modului de control sanitar veterinar la posturile de inspec ie la frontier ale
UE, situate pe teritoriul Romaniei, al transporturilor de produse din oua nedestinate consumului
uman din import n /tranzitul prin statele membre ale Uniunii Europene.

2. Scop
Scopul acestui control este de a preveni introducerea pe teritoriul statelor membre ale
Uniunii Europene, a transporturilor de produse din oua nedestinate consumului uman, care nu
corespund cerin elor sanitare veterinare comunitare, n vederea protej rii s ii publice,
ii animalelor i a mediului nconjur tor, a urm ririi trasabilit ta ii transporturilor, precum
si asigurarea calit ii n activitatea de inspec ie la PIF.

3. Domeniul de aplicare
PIF-urile aprobate sanitar veterinar pentru importul/tranzitul de subproduse de la animale
care nu sunt destinate consumului uman, aprobate de Comisia European pentru importul n /
tranzitul prin statele membre ale Uniunii Europene (conform Dec. 2001/881/CE ) .

4. Documente de referin

Baza legislativ UE (formele Baza legislativ romneasc (cu


consolidate) modific rile i complet rile
ulterioare)
Directiva Consiliului 97/78/CE Ordinul ANSVSA NR. 206/2006
Regulamentul 1774/2002/CE
Regulamentul 829/2007
Regulamentul (CE) 1256/2007
Regulamentul 136/2004
Decizia Comisiei 275/2007/CE
Regulamentul Comisiei 882/2004 Ordinul ANSVSA nr. 16/2007

5. Informa ii complementare:
PGO 001 - Procedur privind controlul documentar al produselor i animalelor vii
provenite din import/tranzit
PGO 002 - Procedur de control a identit ii produselor i animalelor vii provenite din
import/tranzit.
PGO 003 Procedur privind tranzitul de produse i animale vii supuse controlului
sanitar veterinar la frontier .
PSO 005 Procedur privind completarea DCVIP de c tre PIF

3
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

Materiile prime de categoria 3:


(1) Materiile prime de categoria 3 cuprind subproduse de origine animal care corespund
urm toarei descrieri sau orice material care con ine astfel de subproduse:
(a) p i de animale sacrificate, adecvate pentru consumul uman n conformitate cu
legisla ia comunitar , dar care nu sunt destinate consumului uman din motive comerciale;
(b) p i de animale sacrificate care sunt respinse ca fiind neadecvate pentru consumul
uman, dar care nu sunt afectate de nici un semn al bolilor transmisibile omului sau animalelor i
care provin din carcase care sunt adecvate pentru consumul uman n conformitate cu legisla ia
comunitar ;
(c) piei brute i prelucrate, copite i coarne, p r de porc i pene provenite de la animale
sacrificate ntr-un abator, au fost supuse unei inspec ii ante-mortem i erau adecvate, n urma
acestei inspec ii, pentru a fi sacrificate n conformitate cu legisla ia comunitar ;
(d) snge ob inut de la animale, altele dect rumeg toare care au fost sacrificate ntr-un
abator dup efectuarea unei inspec ii ante-mortem i care, n urma inspec iei respective, s-au
dovedit a fi adecvate pentru sacrificarea n vederea consumului uman, n conformitate cu
legisla ia comunitar ;
(e) subproduse de origine animal derivate din produsele destinate consumului uman,
inclusiv oase degresate i jum ri;
(f) alimente vechi de origine animal sau alimente vechi care con in produse de origine
animal , altele dect de eurile de catering, care nu mai sunt destinate consumului uman din
motive comerciale sau din cauza unor probleme de fabrica ie sau defecte de ambalare sau a altor
defecte care nu prezint nici un risc pentru oameni sau animale;
(g) lapte crud provenit de la animale care nu prezint semne clinice ale unei boli
transmisibile oamenilor sau animalelor prin intermediul produsului n cauz ;
(h) pe te sau alte animale marine, cu excep ia mamiferelor marine, capturate din mare
pentru produc ia de f in de pe te;
(i) subproduse proaspete din pe te provenite din instala iile de fabricare a produselor din
pe te pentru consumul uman;
(j) coji, subproduse de incubator i subproduse din ou sparte provenite de la animale
care nu prezint semne clinice ale nici unei boli transmisibile oamenilor sau animalelor prin
intermediul produsului n cauz ;
(k) snge, piei brute i prelucrate, copite, pene, ln , coarne, p r i blan provenite de la
animale care nu au prezentat semne clinice ale unei boli transmisibile oamenilor sau animalelor
prin intermediul produsului n cauz ; i
(l) de euri de catering, altele dect cele men ionate la articolul 4 alineatul 1 litera (e).

4
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

Definitii:

medic veterinar oficial reprezint medicul veterinar desemnat de autoritatea central competent
a unui stat membru sau a unei ri ter e;
ar de destina ie reprezint statul membru c tre care sunt expediate produsele din oua
nedestinate consumului uman, care ar putea fi utilizate ca materie prima pentru hrana
animalelor, provenind dintr-o ar ter ;
ar ter reprezint ara n care nu se aplic nici Directiva Consiliului din 26 iunie 1964 privind
problemele de poli ie sanitar veterinar n materie de schimburi intracomunitare de animale din
speciile bovin i porcin , modificat ultima dat de directiva din 7 februarie 1972, nici
Directiva Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de poli ie sanitar veterinar n
materie de schimburi intracomunitare de carne proasp , modificat ultima dat de directiva din
27 octombrie 1970;
import reprezint introducerea de produse din oua nedestinate consumului uman, care ar putea
fi utilizate ca materie prima pentru hrana animalelor, provenind din ri ter e pe teritoriul
Comunit ii;
mijloace de transport reprezint p ile rezervate nc rc turii, n cazul vehiculelor de tip
automobil, vehiculele care se deplaseaz pe ine, aeronavele, precum i calele vapoarelor sau
containerele destinate transportului pe uscat, pe mare sau pe calea aerului;
lot reprezint cantitatea de produse din oua nedestinate consumului uman, care ar putea fi
utilizate ca materie prima pentru hrana animalelor nscrisa pe acela i certificat;
produc tor: orice persoan a c rei activitate are ca rezultat producerea de subproduse de origine
animal .

6. Descrierea procedurii:
6.2. Derularea procedurii
Atunci cnd transporturile de produse din oua nedestinate consumului uman, care ar
putea fi utilizate ca materie prima pentru hrana animalelor, sunt introduse pe teritoriul vamal al
UE, acestea sunt supuse unui control documentar , de identitate si fizic de c tre medicul
veterinar oficial din PIF.

5
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

Controlul importului:
I. Controlul documentelor const n verificarea certificatului de s tate, precum i a altor
documente de interes veterinar ce nso esc transportul de produse din oua nedestinate
consumului uman, care ar putea fi utilizate ca materie prima pentru hrana animalelor.
Verificarea de c tre medicul veterinar din PIF, a notificarii ce se efectueaz de c tre importator,
prin Partea I a Documentul Comun Veterinar de Intrare (DVCIP).
Statele membre autorizeaz importul produselor din ou dac acestea:
a) provin dintr-o ar care apare pe lista din Partea XVI din Anexa XI i anume Anexa I
a Deciziei 94/984 i/sau Anexa I a Deciziei 2000/609;
b) provin dintr-o unitate care apare pe lista care se refer art. 29(4) al Regulamentului
1774/2002;
c) au fost produse n acord cu Regulamentul, i
d) sunt nso ite de un certificat de s tate conform cu modelul din Capitolul 15 al
Anexei X.

Pentru o perioad de tranzi ie pana la 30.04.2008, statele membre vor


accepta loturile insotite de documente comerciale si certificate de sanatate
completate si semnate in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)
1774/2002, in vigoare pana la 23.07.2007. Pana la 30.06.2008, statele membre vor
accepta astfel de loturi daca documentele comerciale si certificatele de sanatate
insotitoare au fost completate si semnate inainte de 1.05.2008.

II. Controlul de identitate


- n cazul produselor, reprezint un control prin inspec ie vizual pentru a se asigura faptul c
certificatul(ele) veterinar(e) sau documentul(ele) veterinar(e) sau alt(e) document(e)
prev zut(e) de legisla ia veterinar , corespund cu produsul nsu i:
1. men iunile nscrise n certificatele sau documentele sanitare veterinare ofer garan iile
cerute de legisla ia na ional ;
2. num rul mijlocului de transport este identic cu cel men ionat de documente;
3. verificarea sigiliului, dac este intact i dac are aceea i serie cu cea men ionat de
documente;
4. verificarea faptului c tampilele, m rcile oficiale i m rcile de s tate ce identific ara i
ntreprinderea de origine, sunt prezente i sunt conforme celor de pe certificat sau alte
documente;
5. verificarea etichet rii pentru produsele ambalate sau mpachetate.
Dupa efectuarea controlului documentar i de identitate, medicul veterinar oficial din PIF, va
completa Partea a II- a DVCIP
6
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

III. Controlul fizic:

ANEXA I
GRUPELE DE PRODUSE I FRECVEN ELE CONTROALELOR FIZICE CARE
TREBUIE EFECTUATE DE FIECARE STAT MEMBRU ASUPRA LOTURILOR DE
PRODUSE IMPORTATE DIN EXPLOATA II AFLATE N RI TER E I
MEN IONATE LA ART. 1

Grupele de produse Frecven a controlului fizic


Categoria III
Minim 1 %
Produse din oua nedestinate consumului Maxim 10 %
uman

*
Dupa efectuarea controalelor (documentar, de identitate si fizic), medicul veterinar oficial din
PIF trebuie sa:
1. completeze Partea I si II a DVCIP;
2. retina originalul certificatului de sanatate, o copie a DVCIP, precum si copii ale altor
documente insotitoare de interes veterinar, pentru cel putin 3 ani;
3. inmaneze responsabilului de incarcatura o copie a certificatului de sanatate
autentificata de catre medicul veterinar din PIF, originalul DVCIP, precum si o copie
a DVCIP;
4. informeze responsabilul de incarcatura despre faptul ca originalul DVCIP, si copia
certificatului de sanatate vor insoti transportul pana la destinatie;
5. inmaneze (prin responsabilul de incarcatura) o copie a DVCIP biroului vamal.

Controlul tranzitului
7
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

PIF INTRARE
Transportul subproduselor de origine animal i al produselor prelucrate aflate n tranzit trebuie
fie conform cu cerin ele din capitolele I, II, III i VI a Reg. (CE) 1774/2002:
- identificarea transportului si a marfii;
- igiena vehiculului si recipientilor;
- prezenta unui certificat de sanatate;
- transportul subproduselor de origine animal trebuie s se fac la o temperatur
corespunz toare, pentru a se evita orice risc pentru s tatea animal sau public .

I Control documentar:
- transportul trebuie sa fie nso it de un certificat de s tate.

II. Controlul de identitate:


1. num rul mijlocului de transport este identic cu cel men ionat de documente;
2.verificarea sigiliului.
*
n caz de suspiciuni se pot efectua i alte controale pe care medicul veterinar oficial din PIF le
consider necesare.
*
Dup efectuarea controalelor (documentar i de identitate), medicul veterinar oficial din PIF
trebuie s :
1. completeze Partea a I i a II- a a DCVIP,
2. notifice prin DCVIP, PIF-ului de ie ire, transportul respectiv.
3. re in copia certificatului de s tate, o copie a DCVIP, pentru cel pu in 3 ani.
4. inmneze responsabilului de nc rc tur originalul certificatului de s tate, originalul
DCVIP, precum i o copie birolui vamal
5. informeze responsabilul de nc rc tur despre faptul c originalul DCVIP i o copie a
certificatului de s tate vor nso i transportul pn la PIF ie ire, iar originalul certificatului de
tate va nso i transportul la destina ia final .

PIF IE IRE
Medicul veterinar oficial verific :
1. dac controlul documentar i de identitate sunt corespunz toare;
2. dac transportul este nso it de urm toarele documente:
2.1. originalul certificatului de s tate;
2.2. originalul DCVIP completat corespunz tor de medicul veterinar oficial din PIF-ul de
intrare.
8
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

3. completez sec iunea corespunz toare din Partea a II- a a DCVIP;


4. notific prin DCVIP, PIF-ului de intrare, ie irea transportului respectiv ;
5. re in DCVIP original i copii dup certificatul(ele) de s tate.
*
n situa ia n care transporturile de produse din oua nedestinate consumului uman, care
ar putea fi utilizate ca materie prima pentru hrana animalelor pentru care medicul veterinar de la
PIF intrare nu a primit confirmarea ie irii din ar , informeaz autorit ile vamale competente
din PIF-ul de intrare.
*
Atunci cnd autoritatea veterinar central a Romniei, ca ar de tranzit sau de destina ie,
de ine informa ii importante privind suspicionarea unei neconformit i, poate dispune efectuarea
de controale n timpul transportului, pentru produsele aflate pe teritoriul s u.

6.3. Decizii n urma activit ii de control a produselor din oua nedestinate consumului
uman
Admiterea pe teritoriul UE a transporturilor de produse din oua nedestinate consumului
uman, care ar putea fi utilizate ca materie prima pentru hrana animalelor care ndeplinesc
cerin ele prev zute de normele sanitare veterinare.
*
Dac dup efectuarea controalelor se constat c subprodusele nu ndeplinesc cerin ele
stabilite, medicul veterinar oficial din PIF, dup consultarea cu persoana responsabil de
nc rc tur sau cu reprezentantul legal al acesteia, va decide urm toarele:
- fie reexpedierea subprodusului dincolo de grani ele UE din acela i post de inspec ie la
frontier unde a fost prezentat spre o destina ie convenit cu persoana responsabil de
nc rc tur folosind acela i mijloc de transport, ntr-o perioad de maximum 60 de zile;
- dac reexpedierea este imposibil sau a expirat perioada de 60 de zile ori dac persoana
responsabil de nc rc tur i d imediat acordul, se procedeaz la distrugerea subproduselor
ntr-o unitate specializat , aprobat , prev zut n acest scop, cea mai apropiat de postul de
inspec ie veterinar la frontier . Pn la reexpedierea subproduselor sau a confirm rii motivelor
respingerii acestora, medicul veterinar oficial din PIF trebuie s stocheze sub supraveghere
subprodusele n cauz , pe cheltuiala persoanei responsabile de nc rc tur .

7. Responsabilit i:
Medicul veterinar oficial din PIF:
9
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

- efectueaz controlul sanitar veterinar i permite importul/tranzitul pe teritoriul Romniei numai


pentru transporturile pentru care sunt respectate cerintele prev zute de normele sanitare
veterinare n vigoare.
- ia decizii n urma controlului;
- retine/reexpediaza transportul respectiv, dup caz;
- efectueaz nregistr ri n urma activit ii de control sanitar veterinar;
- arhiveaz documentele;
- percepe tarifele aferente controlului veterinar n PIF;
- aplic sanc iuni atunci cnd se constat nereguli ca urmare a unor neglijen e sau a unei
nc lc ri deliberate a prevederilor legale;
- monitorizeaz importul/tranzitul de produse din oua nedestinate consumului uman, care ar
putea fi utilizate ca materie prima pentru hrana animalelor.
n cazul reexpedierii transportului de produse din oua nedestinate consumului uman, care ar
putea fi utilizate ca materie prima pentru hrana animalelor, medicul veterinar oficial trebuie:
- s ntocmeasc o motiva ie de respingere care va nso i transportul c tre destina ia impus .
- s informeze celelalte posturi de inspec ie la frontier cu privire la respingerea transportului,
indicnd neregulile constatate;
- s informeze autoritatea veterinar central a Romniei c transportul a p sit teritoriul
Romniei.
8. nregistr ri
Registru de import
Registru de tranzit
Registru de control fizic
Registru de re ineri la import i tranzit intrare
Registru ncas ri

10
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

11
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

12
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

13
PROCEDURI SPECIFICE
OPERA IONALE Cod: PSO SNCU 018

PROCEDUR PRIVIND CONTROLUL LA Edi ie: 1


FRONTIERA AL PRODUSELOR DIN OUA Revizie:
NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN,
Data de intrare:4.02.2008
CARE AR PUTEA FI UTILIZATE CA
MATERIE PRIMA PENTRU HRANA
ANIMALELOR PROVENITE DIN Format:
IMPORT/TRANZIT

Regim de distribu ie CONTROLAT NECONTROLAT


Exemplar Destinatar Data primirii Semn tura
num r
1.
2

3
4
5
6
7

14

S-ar putea să vă placă și