Sunteți pe pagina 1din 51

12/31/2016

ServiciulVolkswagen

Importantaplanuluideservicii

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

ServiciulVolkswagen Importantaplanuluideservicii Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

PrinlipitînplicDateVehiculFig.1seasigurăcă,înoricemomentdreptuldepieseoriginaleVolkswagen ® poatefiinstalatînautovehicul.De asemenea,specificatdecetipdeserviciupentruvehicululdumneavoastrăintrăîndiscuție.

Înplanuldeservicii,careesteprimaînmatricularesaudeladatalivrării,inspecțiadelivrare,și,astfel,laînceputulgaranțieimașinii

confirmate.

Planuldeservicevăspunecândfiecareserviciutrebuiesăfieefectuate.Deoareceactivitățilevehicululuicareurmeazăsăfieefectuatepentruavaria

vehiculul,activitățileindividualevehiculpotfiobținutedelacontractant.

Documentuldvs.,dealertoateactivitățilelegatedeserviceînplanuldeservice.

Avețiplanuldeserviciilaîndemânăatuncicândaveținevoiedeea,trebuiesăfiepăstrateînjurnaluldebord.

Vărugămsă,deasemenea,amintiți­vă,atuncicândautovehicululestevândutmitzugebenplanuldeserviciicătrenoulproprietar.

AVERTISMENT

Insuficientăsauniciunserviciușifărăaținecontintervaleledeservicepotfifolositepentruaspargeînjospedrum,ducelaaccidente

șirănirigrave.

săfieefectuateculucrăriledespecialitatedeserviciudinfabrică.

Consultațiinstrucțiuniledeutilizare.

ALUZIE
ALUZIE

Volkswagennuesteresponsabilpentrudeteriorareaautovehiculului,caresedezvoltădincauzacombustibiluluicarenucorespund

standardelor,standarduldeuleiincorect,unserviciuinsuficientsaulipsarealădisponibilitatepiese.

Întreținerearegulatăavehicululuinunumaivaloareavehiculului,dar,deasemenea,săcontribuielasiguranțaoperaționalășirutier.Prinurmare,

lăsați­serviciuînconformitatecuspecificațiiledeîntrețineretabeleefectua.distribuitoruldumneavoastrăvăvasfătui.

intervaledeservice

intervaledeservice Figura2.

Figura2. Înprimaușăpeparteașoferului:Stickere"dvs.deîntâlnirideserviciupentruurmătoarele".

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

numiriledeservicedelaVolkswagensuntafișatefiepeafișajulintervalelordeserviceînpanouldebordsausuntpeetichetaprogramuldvs.deservicii

următor(înfuncțiedeechipament).AfișajulIntervaluldeserviceinformeazănumaidesprenumiriledeserviciu,careainclusschimbareauleiuluide

motor;numiriledeserviciu,calaurmătoareainspecțiedincauzalucrărilorsausuplimentare,deexemplu.Deoareceschimbarealichiduluidefrână,sunt

peetichetadeperamaușiivehiculului.

Cumpotsăștiucândmașinameatrebuiesăfieîntreținute?

LaafișajulintervalelordeservicedinpanouldebordbroșurăInstrucțiunideutilizare.

Suntautocolante →fig.2  . →fig.2 .

Înînregistrărilepatch­urideladetectoare →Serviciucertificat1 .

Serviciulfixsauunserviciuflexibil

 . Serviciulfixsauunserviciuflexibil Figura3.

Figura3. Diagramaschematică:datelevehicululuicuPRnr.serviciulrespectiv.

Înfuncțiedeechipamentulvehicululuișicondițiiledefuncționare,fievindeserviciufixsauserviciuflexibilpentruutilizare.

Intrecut,PR.NumereleQG0,QG1șiQG2anumittipdeserviciu.AcestlucruPR.Numereleacumdecontrolnumaiîncazulîncareunsenzordenivelal

uleiuluidemotoresteinstalat(QG1)saunuestemontat(QG0).

Deundeștiucetipdeserviciuestenevoiemașinamea?

LanumăruldePRalsuportuluidedatevehicul →Fig.3 (săgeata).

Intabeleledemaijos.→Fig.3  (săgeata). serviciueveniment a ) PR.­Nr. serviciufix

serviciueveniment a)

PR.­Nr.

serviciufix

 

QI1

Dupăserviciuldeafișaresaudupăintervalulde5000kmsau1ani b) .

Serviciudeschimbarea

QI2

Dupăserviciuldeafișaresaudupăintervalulde7500kmsau1ani b) .

uleiului

QI3

Dupăserviciuldeafișaresaudupăintervalulde10,000kmsau1ani b) .

QI4

Dupăserviciuldeafișareintervalsaudupă15,000kmsau1ani b) .

intervaldeservice

QI1­QI4

După30.000kmsau2ani b)

Serviciuldeinspecție

QI1­QI4

Înprimulrândla3anisau60,000km b) ,apoilafiecare2anisau60,000km b) .

serviciueveniment a)

PR.­Nr.

serviciuflexibil

intervaldeservice

QI6

Dupaceflexibilintervalelordeservicedisplay(numaitârziude2ani).

Serviciuldeinspecție

QI6

Înprimulrândla3anisau60,000km b) ,apoilafiecare2anisau60,000km b) .

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

serviciueveniment a)

PR.­Nr.

serviciuflexibil

Deasemenea,vărugămsă →specialăpentruserviciiflexibile .

Caracteristicăpentruserviciuflexibil

CuserviciulflexibilVolkswagenfolosesteotehnologiepecaretrebuiedoarsăfacăunserviciudeschimbareauleiului,masinataarenevoiedeea.O

parteintegrantăaacesteitehnologiiesteutilizareauleiuluidemotordeviațălungăînlocdeuleidemotorconvențional.

Lucruremarcabilestefaptulcăpentrudeterminareatimpuluideserviciudeschimbareauleiului,vorfiluateînconsiderarecondițiileindividualede

funcționareșidestilulpersonaldeconducere.

Dacănudorițiserviciulflexibil,putețiopta,deasemenea,pentruserviciulfix.Consilieruldvs.deserviciipentruavăsfătui.

Consilieruldvs.deserviciipentruavăsfătui.

ÎncazulîncarenuseadaugăuleidemotorLonglifesaureumplut,serviciulfixtrebuie.

a) Datelesereferălacondițiinormaledefuncționare.

b) Înfuncțiedeceeaceseîntâmplămaiîntâi.

Informațiidesprecondițiiledefuncționare

Intervalelespecificateșiamploareaacestorasunt,practic,pecondițiinormaledefuncționarepotrivite.

Încondițiisevere,estenecesarsăselaseuneleactivitățirulaînaintedeurmătoarearevizieperiodicăsauîntreintervalelespecificate.

Condițiiledefuncționaredificilesunt:

combustibildesulf,Condițiiledefuncționaredificilesunt: călătoriifrecvente,scurte

călătoriifrecvente,scurteCondițiiledefuncționaredificilesunt: combustibildesulf, mersîngolamotoruluiprelungit,z.B.Taxi,

mersîngolamotoruluiprelungit,z.B.Taxi,

Careopereazăînzonecuunnivelridicatdepraf,

operațiuneremorciifrecvente,

predominantstop­and­gooperație,așacumsepoateîntâmpla,de.exemplu,înorașși

operațiunedeiarnăpredominantă.

Acestlucruestevalabilmaialespentruurmătoarelecomponenteșifluidedeoperare:

Filtrudeprafșipolenfiltrudeaer sincronizare Filtrudeparticuledemotorină

filtrudeaerFiltrudeprafșipolen sincronizare Filtrudeparticuledemotorină uleidemotor

sincronizareFiltrudeprafșipolen filtrudeaer Filtrudeparticuledemotorină uleidemotor

FiltrudeparticuledemotorinăFiltrudeprafșipolen filtrudeaer sincronizare uleidemotor

uleidemotorfiltrudeaer sincronizare Filtrudeparticuledemotorină Consilieruldeserviciufirmeidespecialitatepentruavasfatui,

Consilieruldeserviciufirmeidespecialitatepentruavasfatui,dacăloculdemuncăîntreintervalelenormaledeservicepotfisolicitateîncondițiile

defuncționarealeautovehiculului.

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

AVERTISMENT

Insuficientăsauniciunserviciușifărăaținecontintervaleledeservicepotfifolositepentruaspargeînjospedrum,ducelaaccidente

șirănirigrave.

săfieefectuateculucrăriledespecialitatedeserviciudinfabrică.

Consultațiinstrucțiuniledeutilizare.

ALUZIE
ALUZIE

Volkswagennuesteresponsabilpentrudeteriorareaautovehiculului,caresedezvoltădincauzacombustibiluluicarenucorespund

standardelor,standarduldeuleiincorect,unserviciuinsuficientsaulipsarealădisponibilitatepiese.

domeniiledeservice

Ceactivități(z.B.Examinareailuminatuluisauaunuisistemdefrânare)încadrulevenimentelordeserviciusuntnecesarepentruamenținevehiculullor

operaționalșireglementareatehnică,săînvețefabricadespecialitate.

Înplusfațădeevenimenteledeserviciu­înfuncțiedecondițiiledefuncționareșiechipamentelevehiculului­alteoperațiunideîntreținereasupramașinii

săfieefectuate.Aceastămuncăsuplimentară,suntfiedependentedetimpși/saudependentedekilometrajconduităpentruaasiguraofuncționare

fărăproblemeaautovehiculului.

Dinmotivetehnice(dezvoltareacontinuăacomponentelorastfel.B.Timing,anvelope,lichidderăcireamotorului,uleiuridemotor,precumșiprizede

curentscânteieșicelebateriiauto),domeniiledeaplicaredeserviciusepotschimba.ParteneriiVolkswagensuntîntotdeaunalacurentcuprivire

lamodificările.

PartenerultauVolkswagenvăvaoferiinformațiidetaliatecuprivirelaceeace,atuncicândloculdemuncăsuplimentareînevenimenteledeserviciusunt

datorateînautovehicululdumneavoastră.

Deasemenea,esteposibilsăseefectuezelucrărisuplimentareînafaraevenimentelordeserviciu.

Activitateasuplimentarăestedeobiceimarcatăpelistadeîntreținere,carevorfipredatecuproiectuldelege.Înanumitecircumstanțe,evenimentede

serviciupotfiefectuateîncombinație,z.B.Serviciuldeschimbareauleiului,încooperarecuserviciuldeinspecție.Acestaincludeactivitățileenumerate

dedouăoriseplătesc,desigur,doarosingurădată.

Serviciu­proof

ÎnpaginileurmătoareațiconfirmatpartenerulVolkswagensauspecialistulprinbifareacăsuțelecorespunzătoare:

Timpulpecares­arealizatfiecareserviciu.

FiecăafostutilizatuleidemotorLonglife(ocondițieprealabilăpentruserviciuflexibil).

Fiecăafostfăcutăorecomandaredereparații,deexemplu.Imediatcăplăcuțeledefrânătrebuieînlocuite.

Fiecăavețisolicitărispecialesaudeîntreținere(consilierdeserviciuadeclaratacestlucrulacomandă).

Carecomponenteșiniveluridefluidaufostschimbate.

Atuncicândnumireadumneavoastrădeserviciuesteurmatoarea.

Acestlucruvăoferăoimaginedeansambluclarășideaevitaneînțelegerile.

GaranțiademobilitateLonglifeestevalabilăpânălaintervaluldeserviceprogramaturmător.

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Eadocumenteazăcerereadvs.garanțiadebunămobilitateLonglifeaici,înplanuldeserviciipentrufiecareserviciuintervaldeîntârziere.

Certificatuldeserviciu1

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

/ Serviciudeschimbareauleiului / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului/

/ Serviciudeschimbareauleiului / AdBlue ®

/

/ Serviciudeschimbareauleiului / AdBlue ®

AdBlue ®

/ încompozit / lichiddefrână

/

încompozit/

/ încompozit / lichiddefrână

/

/ încompozit / lichiddefrână

lichiddefrână

/ Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotor/ Intervaldeservice

/ Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / Filtrudecombustibildiesel

/

/ Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

/ încompozit / filtrudegaz

/

încompozit/

/ încompozit / filtrudegaz

/

/ încompozit / filtrudegaz

filtrudegaz

/ Serviciuldeinspecție / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție/

/ Serviciuldeinspecție / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

/ Serviciuldeinspecție / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/ uleidemotorLonglifesecond­hand / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/ uleidemotorLonglifesecond­hand / Haldex:Ulei

/

/ uleidemotorLonglifesecond­hand / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

/ Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/ Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / elementdefiltrudeaer

/

/ Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

/ recomandaredereparații / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații/

/ recomandaredereparații / Reifenfüllflasche

/

/ recomandaredereparații / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

/ Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)/ Pentruclienți

/ Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / Prafșifiltrudepoleninserție

/

/ Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune) 4Fig.

4Fig. Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura4. pieseledeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

12/31/2016

Certificatuldeservicii2

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Fig.5

Fig.5 Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →Figura5. pieselordeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeservicii3

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

6Fig.

6Fig. Diagramaschematică.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura6. pieseledeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeservicii4

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

7Fig.

7Fig. Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura7. pieseledeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

ServiciuCertificat5

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Fig.8

Fig.8 Diagramaschematică.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura8. pieseledeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeservicii6

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Fig.9

Fig.9 Diagramaschematică.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura9. pieseledeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatdeservice7

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

10Fig.

10Fig. Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →fig.10. pieselordeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeservicii8

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

11Fig.

11Fig. Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura11. pieseledeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeserviciu9

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

12Fig.

12Fig. Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura12. pieseledeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeserviciu10

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

13Fig.

13Fig. Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura13. pieselordeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeserviciu11

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

14Fig.

14Fig. Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura14. pieselordeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeserviciu12

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

sau

la(kilometraj):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Fig.15

Fig.15 Diagramaschematică.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →Figura15. pieselordeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeserviciu13

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /

Serviciurealizatde:

 

garanțiamobilitățiiLonglife:

ȘtampilaVolkswagenParteneri

ȘtampilaVolkswagenParteneri

numireadumneavoastrădeserviciuurmător

la(data):

Careserviciuestenecesarcaurmătorul?

sau

la(kilometraj):

Documentațiedeexaminareacorpului(coroziune)

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

16Fig.

16Fig. Schemadeprincipiu.Seaplicătuturorvehiculelorșiformealecorpului.

Dealer­ulasubliniatîn →figura16. pieseledeteriorateprinurmătoarelesimboluri:

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

zgârietură

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Protuberanțe/Dent

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Lackschaden

zgârietură Protuberanțe/Dent Lackschaden Rockfall

Rockfall

defecteconstatate? Da: No: Descriereadefectelor: ȘtampilaVolkswagenParteneri
defecteconstatate?
Da:
No:
Descriereadefectelor:
ȘtampilaVolkswagenParteneri

Certificatuldeserviciu14

12/31/2016

Ghiddeutilizare<Service&Accesorii>VolkswagenGermania

Da/Nu.afostefectuat:

Da/Nu.Comutadela:

Serviciudeschimbareauleiului/

/

Serviciudeschimbareauleiului /
Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

/

Serviciudeschimbareauleiului / / AdBlue ®

AdBlue ®

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / lichiddefrână

/

încompozit / / lichiddefrână

lichiddefrână

Intervaldeservice

,inclusivschimbareauleiuluidemotorIntervaldeservice /

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor /
Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

/

Intervaldeservice ,inclusivschimbareauleiuluidemotor / / Filtrudecombustibildiesel

Filtrudecombustibildiesel

încompozit/

/

încompozit /
încompozit / / filtrudegaz

/

încompozit / / filtrudegaz

filtrudegaz

Serviciuldeinspecție/

/

Serviciuldeinspecție /
Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

/

Serviciuldeinspecție / / Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

Uleidetransmisie:DSG ® ,ATF

uleidemotorLonglifesecond­hand/

/

uleidemotorLonglifesecond­hand /
uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

/

uleidemotorLonglifesecond­hand / / Haldex:Ulei

Haldex:Ulei

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului/

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului /
Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

/

Verificațiprotecțialacoroziuneacorpului / / elementdefiltrudeaer

elementdefiltrudeaer

recomandaredereparații/

/

recomandaredereparații /
recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

/

recomandaredereparații / / Reifenfüllflasche

Reifenfüllflasche

Pentruclienți

(nota,deasemenea,peordinea)Pentruclienți /

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) /
Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

/

Pentruclienți (nota,deasemenea,peordinea) / / Prafșifiltrudepoleninserție

Prafșifiltrudepoleninserție

ServiciuRealizatpe:

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

/

ServiciuRealizatpe: / sincronizare

sincronizare

lakm:

lakm: / scânteie

/

lakm: / scânteie

scânteie

Numărfactură:

Numărfactură: /

/

Numărfactură: /