Sunteți pe pagina 1din 51

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

LICEUL TEHNOLOGIC PATARLAGELE.BUZAU


Str. Al.Ioan Cuza, nr.6
TeI.0238/550458
e-mail sam-patarlagele@y ahoo.com

PDI/PAS

2013-2018

I
Revizuit 2015

Echipd comPusa din:


Prof.Cirmacianu Andreea Maria -director
Prof. Zahiu Camelia
Prof.Andronescu Adrian
Prof. Grama Steluta
Prof .Baicus Mihaela Luminita

Aprobat in consiliul de Admini.stratie din data de 05.11.2015


CUPRINS

Partea l. CONTEXT
1.1. Misiuneagcolii .......'..'..'....'4
gcolii.......
1.2. Profilul ................4
1.3. .Revizuirea suceselor obtinute in ultimul an ....,........ ............,...7
1.4. Contextul na!iona1................. ..............'.10
local......
1.5. Prioritali gi obiective la nivel regional gi ....................10

Partea a 2-a. ANALIZA NEVOILOR


2.1. Analiza mediului extern ....,12
2.2. Anahza nevoilor - mediul intern (autoevaluarea)........... ..........23
2.2.1. Colectarea qi analizarea datelor - autoevaluare internd .........23
2.2.2. Predarea gi invalarea .........23
2.2.3. Materiale resurse didactice...
gi ...........25
2.2.4.Consilierea gi orientarea vocationald oferite elevilor...... ....'....25
2.2.5. Perfec{ionarea cadrelor didactice. ......29
2.2.5 Rezultatele elevilor,.... .......,......30
2,2.6 Calificdri gi curriculum .......32
2.2.7. Resurse fizice Ei umane... ....................34
2.2.8. Parteneriate gi colaborare............ .........36
2.29 Rezultatele proceselor de evaluare .........38
2.3. Analiza SWOT.... ...............'..39
2.4.Rezumat al aspectelor principale care necesitd dezvoltare .........41

Partea a 3-a. PLAN OPERATIONAL


3.1. Planul de acliune pentru perioada 2015-2016 ............... ........'....43
3.2. Plan operaJional CEAC pentru anul 201 5-2016................ .....'...51

Partea a 4-a. CONSULTARE, MONITORIZARE $I EVALUARE


4.1. Consultarea .......'55
4.2. Monitorrzarea si eva1uarea................ .....56.
ANEXE

o
sPecific
tArii PAS
IPT
ficare a competenfelor la SAM qi An de completare
Anexa 3 .2 tJtrhzatea echipamentelor
Anexa 3 .3 HartaParteneriatelor
Anexa 3.4 Condifii de invdfare
Anexa 3.5 Situatia privind reabilitarea unitdtii IPT
Anexa 3.6 Acliuni de orientare 9i consiliere
Anexa 3.7 Cabinete de orientare
Anexa 3.8 Formarea Profesorilor
Anexa 3.9 Formarea adultilor
Anexa 3.10 Macheta perfecfionare cadre didactice
Anexa 10.5 Rata de promobabilitate 2010-2013
Anexa 1 0.4 Rata abandonului 2010-2013
PARTEA 1. CONTEXT

Vizigne

Formam elevii zilei de astazi ca personalitati active capabile de optiune si decizie pentru societatea zilei
de maine.
1.1 MTSIUNEA gCOLrr
Liceul Tehnologic PatArlagele oferd servicii de educa{ie gi formare profesionald ce au la baz6,
calitatea, performanfa, promovarea valorilor europene, egalitatea qanselor, pentru to{i participanJii in
proces gi deschiderea spre invilarea pe tot parcursul vielii, promoveazd:
o Un invatdmAnt centrat pe elev care altern eazd, metodele tradilionale de predare - invd{are cu
metode mooerne.
' Valorile reale pentru viafd: libertatea de expresie gi de alegere, asumarea raspunderii, spirit
autonom gi competitiv.
o Dezvoltarea carierei la nivelul standardelor de performan{d, conforme dimensiunii europene,
pentru a deveni cetdleni activi, responsabili gi toleran{i in comunitatea care asigurd sporirea
calitaJii vieJii gi prosperitdlii economice;
o Cadrele didactice sd descopere, sd identifice, pentru fiecare elev in parte, gi sa puna in valoare
calitalile personale, idealurile, pasiunile, gi dorinfa acestora de a-gi defini personalitate.

1.2 PROFILUL SCOLII

Liceul Tehnologic Pdtdrlagele este situat in judelul Buzdu, in regiunea SE, asigurdnd qcolarizarea
elevilor absolvenJi ai claselor I-VIII (cu sau fbrd examenul de capacitaie) dintr-o zona intinsd de sate gi
comune, incepAnd cu comuna Viperegti, apoi Cislau, Calvini, Cdtina, Chiojdu, pdnd la comunele
Nehoiagu, Nehoiu, Siriu, Gura-Teghii impreuni cu toate satele din jurul localitaJii pat6ilagele.
Liceul s-a infiintat pe vechea structurb a $colii de Arte si Meserii ,prin fuziunea cu
$coala
Generala I-VIII MbrunliEu gi structurile subordonate: $coala Gimnaziala Muscel, GpN Mugcel
,$coala
Primard Sibiciu de Sus, GPN Valea Lupului, GPN Patdrlagele, GPN Maruntiqu,GpN Crdng.

unitrfile de invdfimint care au func(ionat in anul gcolar 2014-2015


Numir unitifi de invi{imAnt
2013-2014 t20r4-2015
Total Cu personalitate iuridica Structuri
Gradinile 6 6
$coli primare I-lV I
$coli gimn aziale I-V I ll I I
Liceu I
Total 9 I 8
Unitatea funclioneaza in doud schimburi dup[ un program aprobat de ISJ Buzdu.
Liceul are in componenfa in anul scolar 2015-2016 ,9 clase de nivel liceal si 2clas3 de nivel
protsional de 3 ani. asigurdnd pregatirea profesionala $i tehnicd precum gi formarea competenlelor
necesare viitorilor absolvenJi in vederea integrarii lor pe piata muncii interne 9i europene .
Unitatea Ecolard a beneficiat de fonduri pentru investilii , reabilitdri, dotdri , de la Consiliul Local ,
(materiale de cur6{enie, lemne de foc, tdmplarie termopan, pardoseli din parchet laminat, centrald
termica).
gcoala beneficiazd gi de mobilier modular pe lAnga cel clasic in sdlile de curs, iar in atelierele
qcolare de bancuri de lucru, pa(ial dotate corespunzf,tor.

Liceul Tehnologic - $anse egale pentru fiecare


Privind din aceastd perspectivd, Liceul Tehnologic este gcoala care genereazdaqteptdri inalte pentru
fiecare elev ce-i trece pragul, ir-rdiferent de sex, religie, apartenenfi etnicd, religioasa sau mediu de
provenien!6, promoveazdrdeea cd un elev este capabil sd invefe, deoarece are posibilitatea de a alege un
domeniu gi ulterior o calificare dintr-o paleta variatd oferitd de qcoald.
Dovada griitoare stau statisticile pentru anul qcolar 2012-2013,2013-2014,2014-2015 cu privire la
distribulia elevilor din qcoala dupd sex, mediu de provenien!6, religie, rute qi profiluri oferite prin planul
de gcolarizare.

Liceul Tehnologic - preocupare permanentd pentru imbunit6{irea educa(iei 9i formdrii


cadrelor didactice
Personalul gcolii in acest an gcolar este format din 56 cadre didactice, 14 persoane didactic auxiliar 9i
persoane nedidactic. Cadrele didactice sunt calificate in procent de 98oh. Distribufia pe paliere de vArsta 9i
grade didactice pentru anul gcolar 2012-2013,2013-2014 ,2014-2015 este prezentatd in anexa l.
Competenlele de bazd solicitate de o societate bazald pe cunogtere sunt: utllizarea informaticii
(tehnologiei informaliei gi comunicdrii), cunoagterea limbilor strdine, cultura tehnologicd, cultura
antreprenoriald, competenle sociale interacfionale.
Cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescriplii sau re{ete, el devine factor activ
al procesului de invafbmdnt, invafd cu cei pe care ii invaja, se perfecJioneazd permanent pentru a putea
duce la bun sfarqit sarcina ce i se incredinJeaza.
Accesul la cunoagtere este un aspect esenlial al unei societdJi a cunogterii, Preocuparea permanentd a
cadrelor didactice pentru propria formare gi dezvoltare profesionald este reflectati de diversitatea 9i
numdrul de cursuri parcurse.
Formele de perfectionare/specializare urmate sunt :
- continuarea de studii,
- cursuri oraganizale de Casa Corpului Didactic:
- perfectioniri prin grade didactice;
-diseminlri gi exemple de buna practicd la nivelul comisiilor metodice gi cercurile pedagogice.

Liceul Tehnologic - promotor al calitifii 9i performan{ei


$coala a implementat sistemul de asigurare a calitdfii in invafamdnt care permite gcolii sd asigure,
sd monitorizeze Ei sa imbunataleasca permanent calitatea ofertei educalionale. Prin Programul Phare
TVET RO 01.08.01, componenta de dezvoltare institulionald, au beneficiat de cursuri de formare, privind
asigurarea calitalii, 2 cadre didactice. Anual realizdm procesul de autoevaluare gi comisiile judelene
stabilite de ISJ valtdeazd raportul de autoevaluare,
In urma evaluarii ARACIP am obtinut acreditare pentru
comeft,tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii .
Calitatea resurselor umane Eibazamateriald de care dispune gcoala asigurd calitatea procesului instructiv
educativ. Aplicarea metodelor moderne de invafare - centrate pe elev, a metodelor de predare, utilizarea
echipamentelor , a utilajelor din dotare, echipamentelor IT, a softului educalional 9i AEL, au ca efect
.r.qi...u motivaliei invdfdrii, cre$terea eficienlei procesului instructiv educativ gi a rezultatelor inva{drii.
Dqvada cre$terii calitalii actului educalional o constituie rezultatele obtinute de elevi ,

Liceul Tehnologic - gcoali prietenoasi

O preocupare perrnanenta a gcolii este grija pentru felul in care aceasta ,,se aratd" elevilor sdi' $coala
este in permanenf6 curatd, ingrijita gi spa{iile sunt bine intreJinute, lucrarile elevilor sunt expuse in clase 9i
pe holurile gcolii, atmosfera este destinsd, personalul medical cu care avem protocoale de colaborare
vegheaza Ia shndtatea elevilor pe tot parcursul programului gcolar.Deficien{e sunt in cazul spatiilor de
inslruire practica care nu sunt adaptate intrutotul cerintelor curriculare gi particularitalilor colectivelor de
elevi. Siguranla qi securitatea elevilor qi personalului gcolii sunt in permanenfa in atenlia conducerii gcolii.

Liceul Tehnologic - qcoala democratici


Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce inseamnd ,,via!a gcolii" sunt centrate pe consultarea 9i
includerea unor largi categorii: elevi, parinli, personal administrativ, membri ai comunitalii. In gcoala
funclioneazf, cu succes Consiliul Elevilor , organism ce desfbgoara activitali ce corespund intereselor si
dorinlelor tinerilor liceeni, Consiliul Reprezentativ al Parintilor , organism cu rol de a intdri legdtura
$coald-familie-comunitate locala. Consiliul de Administra{ie are in componenta sa elevi, plrinfi ,
reprezentanli al consiliului local; activitalile qcolii au la bazd parteneriatele semnate intre gcoala 9i
lamiliile fiecdrui elev, parteneriatele intre gcoald gi diverse institulii (Primarie , Consiliul local, agenti
economici ,Dispensarul uman. Politie, Jandarmerie, Bisericd, etc.)

Liceul Tehnologic - gcoala care promoveazd educafia pentru dezvoltare


Educalia privind mediul inconjurdtor, promovatd de gcoald este un proces care are scopul sd
imbundtd{easc6 calitatea vieiii, care servegte la recunoagterea valorilor mediului. $coala a derulat activitali
in colaborare cu Liceul Teoretic din localitate gi cu Primaria Patdrlagele, activitdli de ecologizare a
zonelor afectate de poluare, activitAli extraEcolare'

REVIZUIREA SUCCESELOR OBTINUTE PE


1.3. PARCURSUL
ULTIMILOR 2 ANI

in anul gcolar 2013-2014 au fost inscrigi 627 de elevi din care 197 invatamant prescolar,l24 elevi
de nivel primar ,86 elevi de invatam anI grmnazial si 220 elevi de invatamant liceal . Au abandonat 2 e levi
din invatamantul gimnazial si 7 elevi de invatamant liceal din cauza situaliilor dificile din familii .Ca
succese ale elevilor mentiondm cd un numar de 3l elevi s-au inscris la examenul de bacalaureat 5 elevi
promovand examenul, I eleva este inscrisa la Universitatea de Petrol si Gaze specializarea
..Contabilitate'.iar alta eleva frecventeaza cursurile scolii postliceala Buzau .Le examenul de certifieare a
competentelor profesionale nivel 3 toti elevi inscrisi au promovat acest examen si datorita implicarii
indrumatorilor de proiect.
Elevii de nivel I liceal s-au inscris majoritatea in nivelul superior al liceului in unitatea noastra.
La examenul de evaluare nationala s-au inregistrat multe note mici dar toti elevii s-au inscris in ciclul
Iiceal nivel inferior .

in anul Ecolar 2013-2014 am beneficiat de materiale sportive primite in valoare de 3868 lei,
materiale ,aparaturd
de 10.000 lei,dotare
Tot in acest an qcolar Consiliul Local a efectuat urmdtoarele lucrdri de reabilitare inlocutrea
tdmpl6riei gcolii cu tdmplarie termopan, rea\zarea pardoselii in laboratorul de infbrmaticd ,montarea
instalaliilor de avertizare in localul gcolii gi laboratorul de informaticd, instalarea INTERNETULUI in
unitate gi dotarea cu aparaturi electronicd pentru secretariat in valoare de 1970lei. in vederea autoriz[rii
pSI am primit 14 instinctoare pentru salile de clasa gi atelierele qcolare. Prinplanul na{ional de reabilitare
a $olilor s-a dat in folosinli un grup sanitar modern in valoare de 250.0001ei.

De la ISJ Buzau arn primit manuale gcolare in valoare 1485,09 lei, pentru elevii de liceu, clasele a
IX-a qi aX-a.
Colectivul de cadre didactice a fost compus dtn 42 de cadre toate personal didactic calificat
participante la cursuri de formare,continuare de studii sau echivalare de studii
In anul scolar 2014-2015 au fost inscrisi un numar de 456 elevi ,din care 184 nivel prescolar, 104 elevi de
nivel primar. 80 elevi de nivel girnnazial si 272 elevi de nivel liceal si profesional .Au parasit unitatea de
invatamant prin diferite fbrme:abandon .exrnatriculati,retrasi 2 elevi de nivel gimnazial si 22 elevi de
invatamant liceal.
Ca reusite mentionam ca toti elevii de nivel 3 care s-au inscris la examenul de cerliflcare a competentelor
au fost declarati admisi, o eleva din seria anterioara a promovat examenul de bacalaureat iar toti elevii de
clasa a VIll- se regasesc in nivelul inferior de liceu atat in unitatea noastra cat si in alte licee din zona.
Din punct de vedere al resurselor materiale mentionam ca pentru toate cele 3 clase pregatitoare a fost
achizitionat mobilier conform OMECTS 4310101.06.2012.
Nivelul cle dotare cu n-rijloace de invatamant si echipamente a laboratoarelor,cabinetelor si
atelierelor,destinate formarii profesionale initiale in scoala in raport cu cerintele standardelor de pregatire
profesionale pe domeniile de formare profesionale din cadrul scolii. corespunde partial pentru atelierele
scoala,(surse inventarul unitatii.REAI).lnventarul actualizar la 01.2013 cu privire la mijloacele
t-rxe,rnateriale didactie,carti , are valoare de 31 2.534,88 lei.ln anul scolar 2013-2014 ca ulrnare a unei
bune colaborare cu Consiliul Local Patarlegele s-au reabilitat si construit 2 ateliere pentru domeniile
comert si constructii ,un grup sanitar la unitatea GPN Crang din structura liceului.De asemenea s-a
inlocuit acoperisul cladirii Liceului Tel-rnologic,s-au implejn-ruit unitati din structura liceului, investitiile
fiind sustinute atat din bugetul propriur cat si de la Consiliul Local. (surse Comisia de inventariere).
in anul scolar 2013- 2014 elevii au beneficiat de urmitoarele programe sociale:

Conform H.G. 1488/2004, acest program constd in acordarea sumei de 180 lei/lund elevilor
ce urmeazd cursurile de zi, liceu sau gcoald de arte gi meserii.

in anul gcolar 201312014 au beneficiat de acest program un numdr de 88 elevi'

b)

Conform H.G. nr. 1062130.10.2012, bursele profesionale in cuantum de 200 lei se acorda in fiecare an
elevilor care frecventeazainvatamantul profesional. In anul gcolar 201312014 au beneficiat de burse
nrofesionale un num6r de 23 elevi.
Conform OUG nr. 3312001acest program constd in acordarea de rechizite ;colare, in temeiul
prevederilor prezentei ordonan{e, elevilor care sunt inscrigi in invd}amdntul de stat, primar 9i gimnazial, la

cursuri de zi gi care sunt in intrelinerea familiilor al cdror venit mediu net lunar pe membru de familie,
rglizat in luna iulie a fiecdrui an, este de maximu m 50oh din salariul de bazaminim brut pe 1ara. in anul

qcolar 20131 2014 au beneficiat de pachete de rechizite 103 elevi.

Conform Ordonanta de urgenta a Guvernulu\ nr.9612002 privind acordarea de produse lactate si


de panificatie beneficiazdelevii din clasele pregdtitoare -VIII din invatamantul de stat si privat, precum si

copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore.


r.4 CONTEXTUL NATIONAL

Planificarea prospectiva pAna in 2016 privind ocuparea fo4ei de muncd pentru perioada 2013-
2016 stabileste mdsuri pe tennen scurt Ei mediu, ce trebuie aplicate in Romania in vederea creqterii
gradului de ocupare a forJei de muncd, reducerii gomajului, sprijinirea procesului de invalare pe tot
parcursul vielii, evitarea excluderii gi discriminarii sociale.
. Elaborarea Sistemului Nalional RomAn al Calificarilor
o Dezvoltarea de Standarde de Pregdtire Profesionald
o Dezvoltarea curriculumului na{ional
o Parteneriatul cuintreprinderile
. inva{area centratd pe elev
o Formarea continud a personalului didactic
. Asigurarea calitalii
o Orientarea gi consilierea gcolar[ gi profesionald
o Sistemulinformalional
o Moderntzarea bazei materiale
o Managementeducalional
. Asigurarea de ganse egale
o Utilizarea ITC in predare
o Integrarea elevilor cu nevoi speciale
o Zone dezavanlajate; zone rural
. Formarea continua a adullilor
o Integrarea europeanf,
. Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenliata

I.5 PRIORITATI $I OBICTIVE LA NIVEL REGIONAL $I LOCAL

$coala este situatd in Regiunea sud-vest la 50 km nord de municipiul Buzdu.


Din analiza comparatd a planuh-ri de gcolarizare gi a structurii locurilor de muncd vacante se constatd cd
pentru domeniile de gcolarizare ale gcolii noastre (mecanic, electromecanic, construclii, come(), oferta
locurilor de muncd este variabila in func{ie de domeniu.Prioritatile la nivel local se regasesc si in Strategia
de Evaluare a Calitatii pentru perioada 2013-2016
Prioritatea I Adaptarea ofertei gi serviciilor educa(ionale ale liceului la nevoile identificate pe
piafa muncii qi pe piafa educa{ional[ gi promovarea acesteia in rfindul educabililor din clasele a
VIII-a, a XII-a
Obiectiv l.l Corclarea specializdrilor gi a numf,rului de clase din oferta educafionald a liceului la
dgmeniile economice gi profesiile identificate in dezvoltare pe piala muncii buzoiene.

ObiectivI.2 Asigurarea re{elei institulionale gi a condiliilor de informare, orientare gi consiliere privind


cariera, in r6ndul educabililor de clasa a VIII-a

Prioritatea 2 Facilitarea accesului in invdfimffntul profesional gi tehnic a popula{iei gcolare


aparfinind unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerin{e educa(ionale speciale, cu situafie
socio-economici precar6, cu pirinfi plecafi in strdinitate, provenifi din familii destrimate etc.) in
vederea egalizdrii ganselor la educa{ie gi formare profesionaln inifiali
Obiectiv 2.1. zFacrlitareadobAndirii unei specializari de nivel II gi III de calificare pentru elevii provenili
din mediul rural gi pentru cei din familii defavorizate din mediul urban
Obiectiv 2.2 : Cregterea adaptdrii gcolare, medierea succesului gi integrarea profesionald a tuturor elevilor,
indiferent de nevoile lor

Prioritatea 3 Asigurarea calitd{ii serviciilor educafionale gi a nivelului de performanfi gcolari 9i


profesionali a resurselor umane ale liceului
Obiectiv 3.1. Dezvoltarea managementului gi a culturii calitalii la nivelul liceului cu scopul schimbdrii
mentalitatii gi dezvoltarii culturii calitafli la nivelLrl intregului personal al gcolii
Obiectiv 3.2 Implicarea cadrelor didactice in parcurgerea de cursuri de formare continua 9i in
implementarea unor strategii didactice moderne, in vederea cregterii calitalii proceselor de invdlare gi
evaluare
Obiectiv 3.J Implicarea cadrelor didactice in programe de invd{are care sa valorifice strategiile didactice
moderne in vederea asigurdrii cregterii calitatrii proceselor educaJionale gi a performanlelor gcolare 9i
extragcolare al e elevilor
Obiectiv3.4 Ameliorarea nivelului de competenle al elevilor, in special al celor din anii terminali pentru
promovarea testelor gi examenelor finale
Obiectiv J.5 Atragerea de colaboratori qi parteneri sociali in strategiile educalionale ale gcolii, in vederea
cregterii calitdtrii serviciilor sale gi a nivelului de competenfd a resurselor umane

Prioritatea 4 . Dezvoltarea refelei de parteneri ai gcolii gi a serviciilor de consiliere qi orientare


gcolarl gi profesional[ in vederea asigurarea tranzifiei eficiente a elevilor cdtre nivelurile II gi III de
calificare gi citre viafa activd
Obiectiv 4.1 Imphcarea activ[ a partenerilor economici in formarea profesionala in vederea elabordrii 9i
implementarii CDL - urilor gi asigurarea condiliilor optime de desfdgurare a stagiilor de practicA a elevilor
Obiectiv 4.2.2 Asigurarea relelei institulionale gi a conditiilor de informare, orientare gi consiliere privind
cariera in rdndul elevilor aflati in anii terminali ai invajamAntului obligatoriu sau post-obligatoriu
Prioritatea 5 Compatibilizarea sistemului educafional al liceului cu sistemele europene de
invafdmflnt prin stimularea cooperdrilor internafionale gi adaptarea formirii profesionale ini{iale 9i
continue la mediul concurenfial specific spafiului european.
Obiectiv 5.1 Realizarea unei pregdtiri profesionale la nivelul farilor din Uniunea Europeand
Prioritatea 6 Obtinerea acreditarii nivelurilor de invatamant pentru care avem autorizare de
functionare
Obiectiv 6.1 Implicarea tuturor cadrelor didactice, a parintilor, a Consilului Local pentru realizarea
descriptorilor de performanta din Standardele de evaluare externa
PARTEA a 2-a ANALIZA NEVOILOR
I
2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN

ANALIZA DEMOGRAFICA
populalia judelului Buziu era la data de I iulie 2010 de 480222 de persoane ceea ce reprezinti
li,l o/odin populalia regiunii de sud est. in perioada 1990-2010, populaJia judelului a inregistrat o scddere
continud, tendinfa pastrdndu-se in continuare.
Ca urmare a evolutiilor demografice din ultimii ani gi a celor previzionate, populaJia tdndtd i$i va
o
reduce efectivele cu circa 17 , Procesul lent, dar continuu de imbbtrdnire demografica ce se manifest[
la niveluljudelului Buzdu, creeazd necesitatea creqterii competitivit4lii economice astfel inc6t sa se creeze
surse necesare dezvolt[rii serviciilor medicale gi a celor sociale pentru vdrstnici. Cregterea competitivitdlii
economice este str6ns legatdde necesitatea sporirii competenielor tehnice gi informalionale ale forfei de
muncb. in acest context perspectiva cererii de formare profesionald va conduce spre creqterea ofertei de
calificari specializate gi stimularea elevilor gi adullilor iegi{i din sistemul de invdJdmdnt de a dobdndi un
nivel de pregatire profesionala superior
Conform Patdrlagele se ridica Ia 1.304
, populalia oragului
locuitori, in scadere fala de , cdnd se inregistrasera 8.290 de locuitori.
populafia este in ugoard scddere datorit[ plecdrilor masive de personal calificat sau necalificat Ia
munc6 in strainatate gi datorita faptului cd zona este destul de sdracd din punct de vedere economic.
pentru ideea de
$colii ii revine misiunea de a pregati tineri atdt din punct de vedere psihologic
schimbare cAt qi pentru a face fala dinamicii forfei de muncd din plan regional, nalional dar 9i european.

in acest context, la nivel local se au in vedere doua direclii majore de acliune:

nivel local, regional gi nafional precum gi la interesele gi nevoile de educafie 9i formare ale
elevilor prin:
r Progno zarea neyoilor de pregdtire prin sistemul de pregatire iniliall in perspectiva2020;
o Elaborarea prognozelor privind piala muncii in perspectiva2020;
o Adaptarea ofertelor educalionale Ei a relelei gcolare la nevoile de dezvoltare economico-sociale de
perspectivd;
. Implicarea Consor{iul Regional al Regiunii Sud-Est, a Comitetului local de dezvoltare in
r ealizar e a o ferte i educaf io nal e ;

. Asigurarea accesului la educa{ie gi formare profesionald pentru popula}ia de vdrstd gcolara din
mediul rural (cregterea gradului de mobilitate a elevilor prin dezvoltarea transportului gcolar 9i
acordarea de facilitali de cazare gi mas6, burse gcolare, invd{dmdnt deschis la distantd etc.);
o Implicarea Centrului de asistenla psihopedagogicd gi a consilierilor gcolari in orientarea gcolar[ qi

profesionald;

absolvenfilor prin:

10
. Colaborarea dintre gcoli gi agenfii economici in vederea formarii profesionale iniliale;
. Elaborarea Cur:riculumului in dezvoltare locald in pafteneriat cu agenfii economici;
o participarea cadrelor didactice la stagii gi seminarii de formare qi diseminarea informatiilor;

I imbunatalirea bazei rnateriale prin achizilionarea echipamentelor specifice calificdrilor


profesionale;
o Asimilarea calificarilor din sectorul industrial de cdtre sectorul servicii;
. imbunati!irea qi dezvoltarea infrastructurii;
o Dezvoltarea sectorului productiv privat, a agriculturii, creqterea ponderii serviciilor;
o Protejarea qi imbunatd{irea calitalii mediului.

Mediul economic
Evoluliile din mediul economic impun la randul lor invaldmintului profesional si tehnic
urmdtoarele:

Din analiza profitului economic al regiunii se poate aprecia cd donteniile de formare


profesionata initiata prioritare sunt; mecanica, come(, construc{ii, agricultura, industria
alimentari qi turism 9i alimentatie..

investitiile strdine si la cerinlele specifice ale IMM-urilor.


Principalele direc{ii de acliune sunl:
o Adaptari ale curriculumului in dezvoltare locala realizale in parteneriat cu agenlii
economici:
o Dezvoltarea parteneriatului cu agenlii economici pentru asigurarea condiliilor de
desfdgurare a instruirii practice gi dezvoltarea formdrii continue a cadrelor didactice
prin stagii la agenli economici;
r Asigurarea indeplinirii standardelor de pregdtire profesionala prin implementarea
sistemului de asigurare a calitalii in educalie gi formare profesionala;
o Asigurarea unei pregatiri debazd largi cu competente tehnice generale solide;
. Promovarea invaiarii pe parcursul intregii viefi.

Piata muncii

Analizdnd datele statistice privind structura populaliei ocupate pe grupe de vArsta 9i nivele de
face fald
instruire rezultd, necesitatea cregterii calitalii preg[tirii profesionale a forJei de muncd pentru a
qcoli din jude! trebuie sd se
cerinlelor de dezvoltare tehnologica. Pe de altd pafte, este evident cd anumite
adapteze pe de o parle la scaderea numdrului de elevi in sistemul pregatirii
de bazd, pe de altd parte
potenlial al
cerinlelor-dinamici ale evoluliei calificarilor pe piafa muncii. in contextul existenfei unui

l1
sistemului de educa{ie trebuie valorificata oportunitatea accesului gcolilor pe piaia de formare 9i
recalificare a forJei de muncd.
Tranzilta la economia de piaJa $i-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieJei muncii,
determindnd modificari semnificative de volum gi structurd a principalilor indicatori ai fo(ei de
munc6'
I
lungd duratd - oblig[ sistemul de IPT la:
o anticiparea nevoilor de calificare qi adaptarea ofertei la nevoile piefei muncii;
o actiuni sistematice de informare, orientare gi consiliere a elevilor;
. abordarea integratd a formbrii profesionale iniliale gi continue, din perspectiva invafarii
pe parcursul intregii vieti;

. implicarea in programele de mf,suri active pentru ocuparea fo4ei de muncd, in special


in cele privind oferirea unei noi calificari tinerilor care nu gi-au gasit un loc de muncd
duPd absolvirea gcolii;
o parteneriate active cu agen{ii economici, Agenliile de Ocupare a Fo(ei de Muncd,
autoritdli gi alte orgamzaln care pot contribui la integrarea socio-profesionald a
absolvenlilor - prioritate permanentd a managementului gcolar.

levoile de formare in creEtere (pentru intreprinderi, salariafi, gomeri), decurgAnd din


mobilitatea ocupa{ionald accentuata de procesele de restructurare a economiei, nevoile de
actualizare gi adicvare competenlelor la cerinlele in schimbare la locul de muncd etc. - oferd
gcolilor oportunitatea unei implicarii active ca furnizori de formare pentru adulli, avAnd in
vedere:
o cre$terea nivelului de calificare a capitalului uman gi formarea de noi competente
pentru adaptarea la schimbarile tehnologice gi organizalionale din intreprinderi
o adecvarea calificdrii cu locul de muncd
. reconversia profesionald in funclie de nevoile piefei muncii
. recunoa$terea gi valorificarea in experienlei profesionale gi a competenfelor dobdndite
pe cale formala gi informal6

. cliversificarea ofertei de formare gi adaptarea la nevoile grupurilor [int6: ex. programe


de formare la distanla. cotrstrltanld etc.

ofertei deforlii de muncd - trebuiesc avute in vedere pentru.'


o Planificarea strategica pe termen lung a ofertei de calificare, corelatd la toate nivelurile
decizionale: regional (PRAI), judelean (PLAI), unitate gcolar6 (PAS)
o Identificarea si elirninarea unor dezechilibre intre planurile de gcolarizare 9i nevoile de
calificare
o Planurile de gcolarizare trebuie sa reflecte ponderea crescutd a serviciilor, nevoile in
cregtere in construclii, calificarile necesare ramurilor industriale cu potenlial
competitiv (cu accent pe cre$terea nivelului de calificare 9i noile tehnologii),
prioritdlile strategice sectoriale pentru agriculturd 9i dezvoltarea rural6.

I2
o Mdsuri sisternice pentru cre$terea generald a calitalii inva{am6ntului rural
o Asigurarea accesului egal la educafie in condilii de calitate

t o Mbsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de cdtre elevii din mediul rural 9i din
categorii defavorizate economic Ai social

corelatd cu validarea periodicit a datelor din studiile previzionale pe baza datelor curente
din surse oficiale Si administrative
Profitut dominant la nivel regional al cererii de forla de muncd pare sd fie dat de urmdtoarele
domenii (in ordinea numdrului de locuri de muncd vacante la nivel regional): mecanicd, construclii,
comerl, tttrism Si alimentalie, economic, electric.
Din analiza evolu{iei prognozate pentru cererea potentiala pe activitdli economice in perioada2007-2013
se constata cd trenduri de scddere a cererii se estimeazd la activitalile din agriculturd, administrasie
publicd, iar trencluri de crestere s cererii pe pialo muncii se estimeazd la construclii, comerl, transport,
depozitare S i industria prel ucrdtoure
A fost identifrcata nevoia de personal cali/icat in urntdtoarele domenii de activitate: construclii,
comerl, indus'trie alimenlara, pentru urmdtoarele ocupalii; zidar, zugrav, lucrator finisor pentru
construclii, lucrator in structuri pentru construclii; lucrator in tamplarie, brutar, patiser, lucrator in
comerl. S-a constatat cd, opliunile persoanelor din mediul rural, se indreaptd spre ocupaliile in care iSi
desfasoara deja activitatea Si anume; lucrstor in creSterea animalelor Si lucrator in cultura plantelor,
Se apreciazd, cd, va avea loc o cre;tere semnificativd a cererii pe piala muncii pentru calificdri in
clomeniul comerlului, cu accent pe competente specifice unui nivel 3 de pregdtire
Va cregte cererea pentru calificdri din sfera serviciilor cdtre agentii economici precum: calfficdri
in clomeniul IT, culificdri speciJice pentru intrelinere Si reparalii, mai ales pentru tehnicd de calcul Si
biroticd.
in domeniul turismului se poate estima o cre$tere a cererii pe piala muncii din judel cu accent atAt
a culificdrilor de nivel 2, cii Ei a celor de nivel 3

Se estimeazd o cregtere a cererii pe piafa muncii pentru calificari, preponderenL de nivel 2 din
domeniul construcliilor civile Si inclustriale.
Prin dezvoltarea preconizatd a transportului rutier Si u industriei materiulelor de construclii va
creqte cererea de forJa de muncd calificata in aceste domenii in special pentru nivelul 2 de culiJicare.

in cazul activitAlii economice din industria prelucratoare este nevoie de o analizd atentd la nivel
local pentlu identificarea acelor domenii la care in perspectiva bilanful cerere-oferta sa asigure gansele de
inserlie profesionald a absolven{ilor
. Domeniul mecanici deline in planul de gcolarizare cea mai mare pondere gi anume 26,60/0.
Acest domeniu de forrnare include o serie de calific6ri de nivel 3 ce sunt specifice serviciilor,
o serie din acestea putdnd fi exercitate in mai multe domenii de activitali economice gi are ca
{inta in PLAI o scddere pAna in 2013 de pina la 24oh conform previziunilor.
Acest domeniu reprezintd caz particular deoarece cererea de pe pia{a muncii a crescut pentru calificdrile
de nivel 2: sudor, strungar, operator la ma;ini cu comand6 numericd, ldcatug construclii metalice 9i utilaj
tehnologic, degi in statisticile AJOFM-uIui nu se regasesc aceste cereri de calificare.
.Do@de!inepondereade2'2%ourmdndcainperspectivaanului2013s6
se inregistreze o scddere de pAna \a2,5%o,
1a
IJ
pondere de 5,8Yo foarle apropiatd de
oDomeniul electronici automatizlri care define o
Ponderea PLAI de 5,50
%'
2013 si
de gcolarizare urm6nd ca in perspectiva anilor
. Domeniul electric reprezintd 4,lo/o dtn planul
.*"t.4 l" 5.5ohin raport cu cererea previzionatd
lo - in anul gcolar 2012-20l3are o pondere
Domeniul ,01^1..,'::1:,:,"tt're de pana ta eoh'
de 3,eohi .1"]in acest domeniu'
calificata
deoarece a crescur cererea de forla de muncd
de 2'loh' urmdnd ca aceasta sd scada la lo/o,
cu
Domeniul chimie industrial[ de]ine o pondere de Profil, dat fiind
tout. ac.rtea in iud.fl^ este un domeniu cerut de agentii economici
de profil'
faptul ca sunt dezvoliate in judel mai multe firme
Dorneniul deline 1'4Yo din planul de gcolarizare pentru
n perspectiva anului 2013'
2012-208
dintotalul planului de qcolarizare' urmAnd
Domeniul industria textila si pieldrie deline 2'3oh
o cregtere Pdnd la 4,5ohin 2013'
delin o pondere de 1,5o/o pentru 2012-
Domeniile produclie media 9i tehnici poligrahce -
2013,dator1ta apariliei 9i dezvoltarii IMM-
2013,tinta i'>Lel hind de 1o/oinperspectiva anului
urilor ditr acest domeniu.
SA
ponderede4,2o/oinplanulactualde;colarizare'urmdnd
de
saselinaSeamadesatisfacereastandardeloreuropenegi
agricolastfelincAt.sirispundanoilornevoidecalificare'
printr-un procent de 6'0 %o urmand sd scadd
Domeniul industria alimentard este reprezentat
la 5o/o in 201 3 '
gcolar curent 7,6oh \inta PLAI pentru 2013
Domeniul protectia mediului reprezintd in anul
fiind de 3,5o/o;
Anticipam o cre$tere a
Dorneniul comert reprezint| 7,5 % din planul de
se va me(ul rural calificat' va
numdrului de clase pfna in unui 20t3. deoarece
cregte numdrul intreprinzatorilor - persoane
fiz\cel\ individuale Ei asocialii
familiale, linta fiind de 10,5%'
de 9,4o/o din plan urmdnd sd se creasca
Domeniul turism si alimentatie - detine o nondere cu
oAna la ll.5oh deoarece judelul afe zone cu
mare potenlial turistic, urm6nd sd se dezvolte
precadere agroturismul.
are o pondere de l,Tohin anul gcolar 2012-
Dome
pdnd la lo/o \n anul 2013, cdnd cererile de
2013,
corpului omenesc, rhmdn aceleaqi'
servic
PLAI pentru
Domeniul economic - detine o pondere in anul gcolar curent de 13'7oh' linta
2013 fiind de I ,5oh.
alimentalie . Prioritizarea acestora Si ponderile recomandate pentrufiecare domeniu trebuie sd
(ina cont de previziunile privind ocupqrea (vezi capitolul Piala muncii).
Adaptarea conJinuturilor inva![rii la schimbdrile tehnologice gi organizaJionale produse de investiliile
striine gi la cerinlele specifice ale IMM-urilor
t Principalele clireclii de acliune sunt;
o Adaptari ale curriculuntului in dezvoltare locald realizate in parteneriat cu agenlii
economici,'
o Dezvoltarea parteneriatului cu agen{ii econontici pentru asigurarea condisiilor de
clesfdsurare a instruirii practice Si dezvoltarea forntdrii continue a cadrelor didactice
prin
stagii la agenli economici;
o Asigurarea tndeptinirii standardelor de pregatire pro.fesionald prin implementarea sistemului
de asigurare a calita;ii in educalie Si.formare profesionala''
o Asigurarea unei pregirtiri de bazii largi cu competenle tehnice generale solide,'
o Promovarea invdldrii pe parcursul intregii vieli.

Analiza nevoilor agen{ilor economici - are ca obiectiv identificarea gi detalierea nevoilor de


personal calificat ale acestora. Este cunoscut faptul ca in unele societa{i se manifesta o lipsa de fo(a de
muncf, calificata pentru anumite ocupalii, fapt ce are un impact negativ asupra activitatrii acestora' Pentru
inlaturarea acestui impact se poate organiza un program de pregatire profesionala la cererea agen{ilor
economici. pregitirea profesionala in astfel de cazuri trebr,rie sd fie flexibila qi sa stabileascd o punte intre
cunogtinlele cursantului gi cele solicitate de agentul economic.
in urma centraliz[rii rdspunsurilor primite, a fost identificata nevoia de personal calificat in
urmdtoarele domenii de activitate: construclii, comerf, industrie alimentara, pentru urmdtoarele ocupaJii:
zidar, zugrav, lucrator finisor pentru construclii, lucrator in structuri pentru construcfii; lucrator in
tAmplarie, brutar, patiser, lucrator in comer{'
iNvATAtrANrur PRoFESIoNAL gI TEHNIc DIN JUDETUL BUZA
Domeniile de formare profesionala la care se inregistreaz1 abaleri in afara plajei ponderilor
recomandate in PRAI sunt:

La profilul tehnic:
Constrttc[i si iinstalalii - ponderea in planul de gcolarizareinvdtitm6nt de zi este de3,9o/o fa][ de
ponderea medie PLAI recomandald de 9%o;

mecanicd - ponderea ir-r plar-rul de gcolarizare invdtdmdnt de zi este de 26,60/o f-a!a de ponderea
medie PLAI recomandard de 24o/o;
industrie textild si pielarie - ponderea in planul de gcolarizare invdtdmAnt de zi este de 2,3o/o falEt
de ponderea medie PLAI recomandatdde 4,5o/o;

chintie industriald - - ponderea ir-r planul de gcolarizare invdtdmAnt de zi este de 2,lo/o fa{[ de
ponderea medie PLAI recomandald de loh'

La pro.filul servicii

conterl - ponderea in planul de gcolarizare invatdmdnt de zi este de 7,5Yo fa{a de ponderea medie
PLAI recomandatd de 10,5%;
t5
. turis'm si alimentatie - ponderea in planul de gcolarizare invitdmAnt de zi este de 9,4Yo fala de
ponderea medie PLAI recomandata de I 1,5o/o,

. economlc - ponderea in planul de gcolarizare invdt[mdnt de zi este de 13,]Yo faJa de ponderea


medie PLAI recomandard de 7,5o/o;
3. \a profilul resurse naturale si protectia ntediului;
o proteclia mediului - ponderea in planul de gcolarizare invdtdmAnt de zi este de 7,60/o fa{a de
ponderea medie PLAI recomandard de 3,5o/o;
c indttstrie alimentard - ponderea in planul de gcolarizare invdtamAnt de zi este de 6,00/o fa{a de
ponderea medie PLAI recomandatd de 5,)oh;

in concluzie, se constatd un deflcit in domeniile: constructii, instalalii gi lucrari publice (cu


aproximativ 5,1 o/o mai puJin fata de {inta PLAI), industrie textild si pieldrie (cu aproximatl 2,2ohmai
putin fat[ de tinta PLAI), turism si alimentatie (cu 2,lYo mai putin fata de tinta PLAI) si come( (cu 3 o/o
mai pu{in faJa de tinta PLAI), conform datelor de mai sus.
Excedent in domeniile: mecanicd, (cu 2,60/o mai mult fafa de tinta PLAI), chimie industriald (cu
7,1 o mai mult fala de tinta PLAI), economic (cu aproximativ 6,2 yo mai mult fa{a de }inta PLAI),
protectia mediului (cu 4,1o/o mai mult fala de linta PLAI) si industria alimentard (cu l% mai mult fata de
linra PLAI).

Prognoza economicd zonall pAnd in 2020 araId, cd nu se prefigureazd aparilia de noi profiluri de
activitate inzond, gcoala fiind nevoita sa-gi diversifice planurile de gcolarizare.
Conform analizei Oficiului Fo(ei de Munca pe pia{a locurilor de muncd se observd un excedent
de muncitori pentru activitAli din domeniul mecanic ( lacbtug mecanic, mecanic motoare termice) dar gi
pentru domeniul electromecanic. Acest studiu mai aratd ca exista deficit al fo4ei de muncd pentru
domeniile prelucrarea lemnului (tdmplar, drujbist, gaterist), pentru domeniul transpofturi (gofer, mecanic
auto), precum gi pentru toate calificdrile din domeniul construclii gi lucrari publice.
Totugi conducerea gcolii noastre ia in considerare faptul cd absolvenjii nogtri dobdndesc competente
profesionale pentru a desfdgura activitali gi pe plan european, nu numai zonal sau nalional.
La nivelul judelului ponderea personalului didactic calificat incadrat pe disciplinele de specialitate
in anul scolar 2011-2012 a fost de 96,92 o/o, din care in urban 97,07yo si in rural de 96,37%o, Ponderea
personalului didactic necalificat a fost de 3,08%. Din totalul cadrelor didactice de specialitate, 82,10 %o
sunt titulare, pe medii de rezidenta situatia se prezintd astfel: urban 85,360/0 gi 70,88% in rural. Aceste
date aratd necesitatea adoptarii unor mdsuri care sf, conducd la diminuarea numdrului de cadre didactice
necalificate gi cregterea numdrului de titulari.
Formarea continud a cadrelor didactice este importantb in vederea asigurdrii calitdlii
invdfdmAntului profesional gi tehnic Ai, de aceea, se impune realizarea unui sistem unitar gi cuprinzator la
nivelul lnspectoratului $colar.
Consilierea gi orientarea gcolara gi profesionald in judeJul Buzdu ocupi un loc important, toate
grupurile gcolare mari beneficiind de serviciile unui consilier psihopedagog calificat.
Planificarea prospectivi pdnd in 2020 contribuie la dezvoltarea societdlii romdneqti inclusiv prin
asigurarea cuprinderii fiecarui copil gi tdndr intr-o formi de invdidmAnt, prin dezvoltarea unor programe
educalionale , astfel incdt toli absolvenlii de gimnaziu (fie cd au reugit la testele nalionale fie cd nu) sd
beneficieze de insuEirea unor nolir-rni teoretice gi practice pentru practicarea unei meserii calificate pe
piala muncii locale, regionale gi europene. De asemenea prin insugirea competenlelor profesionale nivel 2
gi nivel 3 absolvenlilor trebuie sd li se dea $ansa participdrii la proiecte de dezvoltare sociald, civice,
culturale, economice, precum gi la continuarea studiilor in invatamantul postliceal si superior.
t6
in condiliile preconizate de cregterea economic[ gi cregtere a venitului net pe cap de locuitor, se
apreciazd cd va uu.i lo" o crestere semnificativir a cererii pe piatra muncii pentru calificari
in domeniul
comerlului, cu uccent pe competente specifice unui nivel 3 de pregdtire. De asemenea' creqterea
previzionatd a intreprinderilor mici gi mij lbcii va arrage dupa sine cregterea nevoii de personal calificat de
niv( cel pulin 3 pentru activitdlile de contabilitate.
-
i,r acelagi context se poate aprecia ci va cregte cererea pentru calificari din sfera serviciilor c[tre
agenlii economici precum: caliJicdri tn domeniul IT, calificdri specffice pentru tntrelinere si reparulii,
mai ales pentru lehnicd de calcul Si biroticd.
in clomeniul tttismului se poate estima o cregtere a cererii pe piata muncii din jude{ cu accent atdt
a calificdrilor cle nivel 2, (avand in vedere ca in cadrul activitatii firmelor de turism, ponderea
personalului cu sarcini de lucru simple este mare) cdt gi a celor de nivel3 (avAnd in vedere cd se vor
dezvolta servicii de turism de inalta clas[).
Se estimeazd o cregtere a cererii pe piala muncii pentru calificari, preponderent de nivel 2 din
rlomeniul construcliilor civile si industrisle, avllnd in vedere programele de dezvoltare a infrastructurii
precum gi creqterea economica prognozatb care va genera sporirea investifiilor in constructia de locuinte
gi spaiii industriale.
Cu toate cd domeliul mecanic (cu ponderea cea mai mare in gcoala noastrd) define cea mai mare
pondere in invatamdntul buzoian, se preconizeazd o diminuare foarte micd a ponderii pAna in 2020
qi

datorita includerii unor serii de calificari ce sunt specifice serviciilor, precum gi faptul cd o serie de
calificlri pot fi exercitate gi in alte domenii.
Astfel pentru a oferi oportunitati elevilor de clasa a VIII-a care nu reusesc rezultate bune Ia
examenul de capacitate,Liceui Tehnologic Patarlagele are in planul de scolarizare specializarlle: mecanic
auto si constructor structuri monolite,nivel Scoala Profesionala.
pentru a da posibilitate si absolventelor de clasa a VIII-a liceul are in planul de scolarizare clase de
comert.
La nivel regional gi local, analizele efectuate au reliefat aspecte pozitive:diminuarea cadrelor didactice
necalificate. I microbuz la Liceul Tehnologic PatArlagele, care din 2008 realizeazl. transportul elevilor in
oragul patdrlagele, reabilitare clddiri, reparatii instalatii (sanitare, electrice, termice) refacerea
hidioizolatiei, dotare laboratoare si ateliere accesul cadrelor didactice la informa{ie, creqterea
coeficientului de integrare a elevilor dar gi aspecte negative : cu exceplia unitdlilor gcolare care au fost
cuprinse in programui pHnRp TVET, majoritatea unitalilor gcolare nu au realizat dotdri semnificative
in
ultimii ani in ceea ce privegte echipamentele gi materialele didactice specifice domeniilor de pregatire din
IpT. Unitalile gcolare IpT din mediul rural, au o slaba dotare cu echipamente pentru pregatirea de
specialitate.
Un alt domeniu al descentrahzdrti funclionale este curriculum-ul in dezvoltare locali CDL -
componenta importanta a planului de invafamAnt la liceul tehnologic (clasele a IX-a 9i a X-a), care
vtzeazd adaptarea continutului pregltirii la cerinfele locale din partea beneficiarilor instruirii
(agenli
economici, comunitate iocald, elevi). Din pdcate in practicd se constatd o anttenare redusd sau formald din
pafiea gcolilor a agen{ilor economici in elaborarea CDL'

Migcarea migratorie
Datele itatistice oficiale inregistreazd doar migralia interna gi externd (in/din
judet) rezultatd din
schimbarile oficiale de domiciliu. in realitate nu poate fi insd ignorat fenomenul ingrijorator al
emigrafiei,in special in randul tinerilor gi al persoanelor calificate, cu tendinfd de accentuare pe termen
mediu. De asemenea nu trebuie neglijata migrafia temporar[ - pentru munc[ - in larile invecinate'
Multi parinli pleacd la munc6 gi igi lasa copiii singuri sau in grija unor rude, ceea ce are ca et'ect scdderea
supravegherii p[rintegti gi sporirea actelor de indisciplin6, mai ales a absentel
t7
In privinJa gradului de concordan{d dintre calificarea ob}inutd prin gcoala gi ocupaJia practicatd, s-a
constat cd destul de putini absolvenli sunt incadrali in locuri de muncd adecvate calificarii lor. Restul, fie
practicd ocupalii care nu au legatura cu specificul calificdrii lor (gen asigurdri, comert), fie ocupa locuri
de munc[ apropiate de calificarea definuta
Sursq: PLAI,PRAI, Anuar statistic,Documente de la Oficiul Fo4ei de Muncd, chestionare.
i

2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN (AUTOEVALUAREA)

2.2.1 Colectarea gi analizarea datelor - autoevaluare internd

Numdrul elevilor gcolarizati in unitatea de invatamdnt in perioada 2010-2013 este prezentat in


anexa I edu. Pierderile pe cohortd se regdsesc in anexa 4.1 edu. iar cauzele pierderilor inregistrate la
sffirqitul anului gcolar 2012-2013
In gcoala au fost inregistrate cazuri de abandon gcolar iar evolufia rezultatelor la examene gi a ratei de
succes in perioada 2010-2013 se regasesc in anexa

2.2.2 PrerJare gi invifare C

in cadrul proceselor predare-invdfare s-a Jinut cont de situalia reala a gcolii gi anume cd
majoritatea elevilor(57%) depind intr-un fel sau altul de mijloacele de transport(naveta cu trenul sau
mijloace de transport auto) gi cd 73 7o dintre elevi au obtinut medii sub 5(cinci)la testarile nafionale,
astfel ca suntem nevoili sd lucrdm diferenjiat gi individual, organrzdnd gi programe de recuperare pe
microgrupuri.
S-au folosit metode active,utm[rind stimularea creativitalii, material didactic necesar noului
cuniculum. Organizarea orelor, atmosfera din clasd qi ateliere, relaJiile interpersonale au fost bune,
creative.
Relaliile dintre cadrele didactice -elevi sunt democratice, constructiv-pozitive gi imbina armonios
blAnde{ea cu exigenfa, calmul gi tactul pedagogic.
Pentru analiza procesului de predare-invalare s-au constituit echipe la nivelul fiecdrei catedre.
Echipele au evaluat activitatea gi rezultatele anului gcolar trecut in cadrul fiecdrei catedre, intocmind un
raport. Analiza rapoartelor a condus la urmdtoarele:
PUNCTE TARI:
o Identificarea stilurilor de invalare s-a realizat la toli elevii gcolii astfel incit profesorii pot sd-gi
adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi : dosarele dirigintilor, catalogul clasei,
proiectarea lecfiilor );
o In urma aplicdrii testelor predictive s-au stabilit programe pentru recuperarea cunogtin{elor de
bazdla disciplinele de culturb generalb (dovezi: rapoarte catedre);
. in urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor oblin rezultate mai bune la
inva{dtura;
o 75%o dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre);
o toti profesorii folosesc mdsuri pentru a promova egalitatea ganselor gi a impiedica discriminarea
(dovezi: modalit6li de evaluare unitare la nivelul catedrelor);
. 90Yo dintre profesori stabilesc relalii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniliale
comparate cu testele finale denota progresul gcolar, conform rapoarlelor catedrelor);
. Resursele materiale existente in gcoala sunt integrate in lectie pentru sprijinirea invaldrii in
proporJie de 87o/o (dovezi: proiectarea unitalilor de invatare, planuri ie,{figele de asisten{e
la lectie).
18
. Rezultate bune la examenele de certificare a competentelor (sursa: statisticile gcolii);
. Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continud: susJinerea gradelor didactice,
participarea la cursuri de formare, activitali metodice la nivelul gcolii gi judelului (sursa
portofol ii le profesori lor) ;
I Disponibiltatea profesorilor privind formarea profesionald in vederea asigur[rii mobilitalii (sursa:
portofol i ile profesori lor) ;
o 8lo/o dintre elevi acordd calificativul bine Eifoarte bine pentru gradul de implicare al cadrelor
didactice in procesul de predare, (sursa- chestionare elevi);
o 65oh dintre elevii gcolii aprecrazd cufoarte bine qi bine atitudinea gi comporta-
mentul cadrelor didactice in clasa qi fa{[ de elevi (sursa- chestionare elevi);
PUNCTE SLABE:
o Num[rul mic de manuale la clasele din invaldmdntul obligatoriu (dovezi: rapoarte catedre);
. Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotd o pregitire iniliala slaba a elevilor (dovezi:
rapoarte catedre);
. Din cauza programelor gcolare incdrcate gi ritmului lent de invalare al majorit[1ii elevilor gcolii,
predomind evaluarea sumativd in defavoarea celei formative;
o Motivalia elevilor pentru invdfare este scAzutA;
o Dificultatea de a realiza programe sus{inute pentru pregatirea suplimentara a elevilor din cauza
orarului deja incdrcat al acestora;
o Programele gcolare rigide pern-rit prea pu{in tratarea individuala a elevilor, dupa nevoile fiecaruia;
o Numdr mare de absente inregistrat de elevii din inva{amintul obligatoriu.
o Numar mic de elevi cu note de peste 5 la examenele de teste nationale
o Numar mic de elevi care au promovat examenul de bacalaureat
MIsuri:
. Asigurarea calitalii procesului instructiv educativ-plan operalional pentru asigurarea calitalii;
. Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la invalatur[ gi linte individuale de invh]are pe
baza testelor initiale;
o Adaptarea strategiilor de invdlare pentru a rdspunde stilurilor individuale de inva- fare, nevoilor,
abilitalilor gi gradului de rnotivare a fiecdrui elev;
r Alc[tuirea programelor de invd]are astfel incAt sd ofere posibilitatea inva{drii prin pagi mici;
o Adaptareacurriculard;
o Cre$terea numbrului de cadre didactice care aplicd metode moderne de invalare;
. Stabilirea unui program riguros de desfbgurare a lecliilor in sistem A.E.L.;
. Programele de invdlare sd urmeze un proces sistematic de pdstrare a inregistrdrilor,
. incurajarea comunicdrii pe orizontald (elev-elev) in procesul de predare- invdfare;
o Cre$terea rolului consilierii gi orientarii gcolare gi profesionale pentru a determina cregterea
motiva{iei invafarii;
. imbunf,ta{irea activitalii de marketing gcolar pentru arragerea unor elevi cu o pregdtire iniliala mai
buna;
. Implicarea unui numdr mai mare de parin{i in activitalile gcolii, in vederea scdderii
absenteismului.

2.2.3 Materiale gi resurse didactice

Unitatea are 19 spatii de invatamant utilizate pentru procesul propriu,6 laboratoare si cabinete
scolare si 4 ateliere scolare.Laboratorele sunt destinate procesului instructiv educativ pentru domeniile:
tehnologia informarii si comunicarii.comert(reabilitata 2014),constructii si lucr
2014) mecanic(in curs de reabilitare).
t9
Atelierele mecanice sunt dotate cu scule ,dispozitive si verificatoare ,pentru aproape toate operalttte
tehnologice, cu magini -unelte (uzate fizic ai moral):strung, magini de gdurit stabile gi portabile,
geping,
aparate de sudur[ electrica, unelte manuale pentru operatiile tehnologice generale, machete didactice cu
organe de magini, transmisii, motoare,(sursa inventarul unitatii) etc,
Atelierul electromecanic este dotat cu machete dida electrice gi maqini eletrice, scule,
.. t.
dlspozltlve aoecvare domeniului, aparate de mdsura gi cont ntarul unitatii)'
Orele de tehnologia informatiei comunicarii
gi se des oratorul de infor- maticd care este
dotat cu 3l calculatouri, ,.ru.r, statie de lucru, conectate la retea gi la internet. De asemenea
pentru orele
de laborator la chimie se folosesc diferite solulii gi ustensile conform inventarului unitalii.
Laboratorul tehnologic este dotat cu instrumente de mdsurd gi control, presd manuald pentru
incercdri mecanice, microscop universal pentru atelier. Pentru suslinerea lecliilor in sistem AEL,
dispunem de un videoproiector 9i suporturi didactice.
Fondul de carte al bibliotecii gcolare are o valoare de 9765 lei specificAnd faptul cd secretarul are in
atribu{iile de serviciu gi eviden}a figelor de biblioteca (in numar de 60), atdt pentru elevi cdt gi pentru
cadrele didactice(sursa inventarul unitatii).

2,2.4 Consiliere si orientare t


inutma parcurgerii orelor de Consiliere Si Orienlare de cdtre elevii gcolii noastre aceqtta
beneficiazd de conEtientizarea conexiunilor intre ce invala gi utilizarea cuno$tinte- lor 9i abilita{ilor
dobdndite, pentru viafa reala
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR $i-a desfbgurat activitatea in conformitate cu planul
managerial elaborat la inceputul anului gcolar, dar gi lindnd cont de cerintele gi necesitalile educative ivite
ulterior. in anul gcolar 2013-20I4 activitatea Comisiei diriginlilor si-a propus drept prioritali o mai mare
aten{ie acordata cregterii standardelor de performantf,, modului in care elevii se integreazd in colectivele
lor,creqterii interesului pentru invdldtura,colaboririi cu parinlii in vederea optimizdrii relatiei gcoala-
familie,imbunatalirii capacitalii de socializare in colectivit[{ile in care acegtia igi desftgoard activitatea. In
acest sens, Comisia diriginlilor a avut in vedere realizarea unor activitati diverse, prin care dirigintii dar si
elevii sa congtientizeze implicarea lor in actul educativ, sa recepteze educalia mai mult decAt ca pe un act
instructiv prin care se acumuleazd cunogtinle,ci si ca un mijloc de formare a personalitatii lor ,de pregatire
multilaterala pentru viata,pentru integrarea in societate. Activitdlile desfrgurate au imbinat curriculum-ul
din progra*u d. Consiliere si orientare cu educaJia pentru nonviolenfa, pentru mediu, civica, pentru
calitatea vie{ii, pentru cultivarea respectului fata de cultura si tradilii .
Principalele activitlli derulate:
. Constituirea noii COMISII METODICE A DIRIGINTILOR;
. Elaborarea planificarilor pentru Consiliere si orientare profesionala conform programelor in
vigoare;
o Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educa{ie intre
gcoala, elev si pdrinte
. Organizarea de gedinle cu parinlii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale
ale gedinlelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe;
o Constituirea Comitetului Reprezentativ al Pdrinlilor
. Lectii demonstrative (Prof. Guraliuc Mihai-clasa a VI-a A, Prof. Colta Adriana-clasa a V-a)
. Elaborarea de parleneriate cu factorii decizionali locali gi cu familia, in vederea evitarii
abandonului qcolar, pi.ru- gi pentru monitorizarea Ei oferirea de consiliere elevilor provenili din
med iu fami I ial dezor ganizat sau mono -parental

20
gi programe gcolare si extragcolare de
Atragerea comisiei diriginlilor gi implicit a elevilor in activitali
socializare, intene I af ionare, cultu r alizar e"
o Activitd{i diverse de adaptare, interrela}ionare gi intercunoagtere cu elevii clasei, educa{ie si
de dirigenlie a elevilor din clasele mai
dezvoltarea simiului civic, ecologic, artistic : invitarea la orele
gcoald, agenlilor politiei, activitali diverse derulate in scopul
educaliei pentru
*ari, profesorilor din
sinatate, excursti tematice 9i de relaxare Sinaia, t tc'
o Atragerea comisiei diriginlilor gi implicit a elevilor in activitdli gi programe gcolare si extragcolare de
soc i al izare, interre I a{i onare, cultu t alizar e:
. Activitati diverse de adaptare, interrelaJionare gi intercunoagtere cu elevii clasei, educatie si
de dirigenlie a elevilor din clasele mai
dezvoltarea simlului civic, ecologic, artistic : invitarea la orele
derulate in scopul educaliei pentru
mari, profesorilor din gcoald, agenlilor politiei, activitali diverse
s[natate, excursii tematice 9i de relaxare Sinaia, tc'
ale integrdrii tinerilor in societatea
Inforntarea si consilierea voca{ionald rdspunde unor nevoi importante
modernd prin:
. asigurarea accesului echitabil la oferta educafionala a celor cale urmeaza nivelul licea dar si pentru
scoala Profesionala
. buna integrare socio-profesionald Ei pe piala fo(ei de munc6;
o dezvoltarea atitudinilor gi competeni.to, pentru aface fala schimbdrilor viitoare pe plan personal
gi profesional,
r activitai educative.civice,democratice prin programul Scoala Altfel,cat si prin activitati
extrascolare
PUNCTE TARI:
-rezultate la alte concursuri extrascolare ( 70 de elevi au participat
la concursurile Eurojunior, Comper,
Smarty, Euroscolarul si au fost premiati ,obtinand diplome)
periodic pentru protectia la locul
-nr. actiuni de prevenire impotriva factorilor de risc :elevii sunt instruiti
de destasurare a cursurilor, pentru curtea scolii si pentru transportul
cu microbuzul scolar ; toti elevii
participa la acest tip de instruire ;
- s-a realizat o bazd de date cu elevii aflali in situalii de risc acolar;
de sanciionare/
- s-a implementat (in strAnsd colaborare cu comisia de disciplina) o noud procedurd
gcoal6, absenteism gcolar, comportament
corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul in
agreslv etc.J
cazurilor de indisciplina sau de
- a existat o bund colaborare cu polilia in vederea prevenirii gi combaterii
devianla soc io-gcol ard gcolar
- in majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaliile de indisciplina sau de absenteism
(comunicare gi consiliere cu pa(ile implicate, implicarea gi consilierea
plrinlilor, aplicarea sancliunilor
conform ROI etc.)
gi organizalii : centrul Judelean de
-existenfa unei relele de parleneriat intre gcoald qi numeroase institulii
Asistenfd psihopedagogica, angajatori rocali, A.J.o.F.M.,,
polilie, consiliul Local pentru a furnrza
consiliere gi orientare privind cariera;
sursa- chestionar elevi;
-g0% dintre elevii g.oiii upr." iazd ca foarte buna relalia diriginte-elevi,
gi sunt mullurnili de colaborarea
-9g% dintre plrinlii intervieva{i considerd eficienta relalia elev-diriginte
realtzatd intre aceEtia gi echipa manageriala, diriginfi, membrii
consiliului clasei ( sursa:chestionar
parin!i).

S[ptimana "scoala altfel":

21
Numdrul de activitdli derulate pe tipuri de proiecte :82(excursii tematice, vizionari de filme din
literatura romana, ecologizare, pictura, activitati de educatie pentru sanatate, prezentari si mese
rotunde pe diferite teme, etc.)

Resursele implicate (numar cadre didactice 35, toti elevii, parinli 40etc.)
pafieneri implicali (POLITIA PATARLAGELE, BISERICA,MTJZETJL DE CHIHLIMBAR DE'

LA COLTI )

. Spalii de deslbgurare a activitatilor (in cazul in care au fost gi altele, in afara unitalii de
inva{lmAnt): sala de sport din oras'

PUNCTE SLABE:

. 30oh dintre profesorii gcolii considera cd activitatea de consiliere qi orientare privind cariera oferita
elevilor este un aspect al gcolii care trebuie imbunatdtit ( sursa : chestionar profesori).
o Numf,rul mic de parinJi care menfin o legdtura permanentd cu qcoala'
o limitarea relaliilor dintre parinli gi personalul didactic laocazii speciale (de exemplu la gedintele
cu parinfii, serbdri) si nu de putine ori, numai in caz de esec scolar sau incalcarea regulamentului

scolar.

o dificultAli in a identifica gi aplica strategii coerente de motivare a plrintilor pentru a participa in


numdr cAt mai mare la sedinte si a stabili un parteneriat eficient gcoald-familie
Masuri
. dezvoltarea parteneriatelor cu parinfii
. implicarea pdrinlilor in proiectele 9i activitalile gcoli
o prelucrarea regulamentelor 9i a codurilor de conduita
La nivelul unitalii existd un plan al activitdlilor extragcolare prin care se ofera elevilor posibilitatea
gcolard, in
dezvoltdrrii personalitalii, a lucrului in echipd , a integrdrii tuturor elevilor in colectivitatea
dezvoltarea lor fizica gi Psihica.
Planul vizeaza urmbtoarele activitali precum gi rezutatele aqteptate :

Nr Activitatea extragcolarl Rezultate agteptate


crt
1 Sdrbatoarea tinerilor:"Balul Formarea ,dezvoltarea gi aPlica-
bobocilor" rea de criterii estetice qi morale in
.Halloween Party" aorecierea valorilor

2 Formarea unor compoftamente bazale


Nu violentei in scoli. pe toleranta si nonviolente
Educatie ecologicd - Ziua climei, Ziua
Mediului, Ziua P dmantului, Ziua
Mondiala a apei, Eco-Scoala
J Aniversare a zilei nationale a Romdniei Dezvo I tarea spi ritu I ui ,,f,tucLii',v),1
22
triotic,mAndriei,identitdlii nalionale
S arbatori cregtine-,,Nagterea Trczirea sentimentului de respect fafa
Domnului.. de sarbatorile relisioase
Concursuri sporlive:"Minte sdndtoasd Dezvoltarea spiritului de echipa gi de
intr-un corD sdndtos" comoetitie
Dor de Eminescu! Dezvoltarea competentelor de
lecturare si recitare literar-expresivd
,,La mulli ani, mdicuta mea! Stimularea dragostei si a respectului
Obiceiuri si traditii de primdvard : ,, fata de fiinta cea mai drasa - "mama
Ziua Martisorului", ,,Ziua Femeii
Sdrbdtoarea Invierii Domnului in Familiarizarea elevilor cu datini si
suflet de copil obiceiuri de Pasti
,,La multi ani de ziuata, copile Stimularea drasostei si a resoectului
Gala premiantilor

2.2.5 Pefectionarea cadrelor didactice

Deoarece in Liceul Tehnologic Patarlagele, orientarea gi consilierea privind cariera este un domeniu
care implica multe informalii gi adaptari, cadrele didactice din gcoala noastrd au participat la cursuri
organtzate de CCD Buzdu, privind orientarea qi consilierea vocaJionald, necesitatea acestora, fiind
imperios necesard orelor de orientare gi consiliere a elevilor, privind cariera.
Cadrele didactice din unitate au parlicipat la cursuri de formare dupa cum urmeaza:
. PROIECTUL DE REFORMA AL EDUCATIEI TIMPURII
o MANAGEMENT EDUCATIONAL/ ORAGNIZAREA INTERDISCIPLINARA A OFERTELOR
DE INVATARE PENTRU FORMAREA IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE
REFERINTA
o DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE PRIN ACTIVITATI DE
MENTORAT
o DEZYOLTAREA PROFESIONALA CONTINUA PE COMPONENTA INSTRUIRII
DIFERENTIATE A ELEVILOR(surse macheta perfectionarecadre didactice)
Distributia pe grade didactice:
o Numar cadre didactice cu gradul 1 l9
. Numar cadre didactice cu gradul II 12
o Numar cadre didactice cu gradul definitivat 9
o Numar cadre didactice fara definitivat 6
Considerdm cd perfeciionarea cadrelor didactice din gcoald se realizeaza qi prin suslinerea de
referate pe diferite teme in cadrul comisiilor metodice, in cadrul Consiliilor Profesorale, leclii
demonstrative care sdvizeze un anumit conlinut cAt gi lecJii demonstrative interdisciplinare. De asemenea
existd la nivelul gcolii un program de perfeclionare al cadrelor didactice pe termen mediu.
Pe parcursul anului scolar s-a urmarit ca activitatea de indrumare si control sa fie orientata pe
sprijinirea cadrelor didactice(cadre didactice debr-rtante,cadre didactice inscrise la grade,etc) care au
nevoie ,mai ales in abordarea ideilor noi,de schimbare a relatiei educator-copil.
2.2.6 Rezultatele elevilor

ZJ
^a
a). Situatia efectivelor de prescolari si elevi in anul gcoalar 2013-2014

INVATAMANT PRESCOLAR - 197 prescolari


INVATAMANT PRIMAR -98 elevi
INVTTAMANT GIMN AZIAL -86 elevi dintre care2 elevi au abandonat scoala

INVATAMANT LICE AL-252 elevi , exmatriculati sau abandonand scoala 21 elevi, distribuiti pe
urmatoarele domenii:
o Electromecanica I clasa cu 35 elevi
. Mecanica 6 clase cu 164 elevi
o Comert 1 clasa cu 27 elevi
o Constructii si lucrari publice,nivel scoala profesionala cu 23 elevi

b) rezultate la sfarsitul anului scolar 2013-2014 - distributia mediilor la invatamantul


liceal curs de zi
Medii intre 5 si 6,99 7 si 8,99 9 si 10
Numar elevi 148 86 5

Drocente

c) rezultate Ia bacalaureat in anul scolar 2013-2014


Elevi inscrisi Elevi Promovabilitate Medii sub 5 Medii intre 5 Medii intre 6
promovati si 6 si7
a
15 J 5
L) 5
A
u rezultat( a examenu la2013-2014
de evaluare natlonala
Elevi Medii Medii Medii Medii Medii Medii
inscrisi sub 5 intre 5 SI intre 6 si intre 7 si intre 8 si intre 9 si
6 7 8 9 l0
21 6 4 5 J 2 5

in t.ma analizei inse4iei profesionale a absolvenlilor din ultima promo{ie a rezultat urmdtoarea
situalie privind traseul educalional :

Din totalul elevilor absolven{i de nivel I (81), elevi continua studiile in invatamantul liceal nivel
superior si 23 continua studiile in invatamantul profesional de 2 ani
in ur.u analizei inserJiei profesionale a absolvenJilor din ultima promofie a rezultat urmdtoarea situalie
privind traseul educational :

Din totalul elevilor de nive liceal superior (71) , 3 absolventi urmeazdcursurile invatamantului
superior si postliceal,5%o lucreaza in domeniul pentru care s-au specializat l0% sunt plecati in
strainatate,iar restul in alte domenii(constructii) sau nu au un loc de munca beneficiind de ajutorul
de

somaj.
de elevi repartizate pe nivele de
$coala are in componenld, in anul gcolar 2013-2014, colective
invatamant:
inv[fimint obligatoriu

24
Nr. Nr.clase Nr. clase Nr. elevi
An urban rural
clase
a
Prescolar t0 7 J r84

)ClsPresatitoare 1,83 I 0,83 26


aa 32
Cls. I ^ 1 1,33

Cls. a II-a 1,84 I 0,84 25

Cls. a ill-a 2 I 22

Cls. a IV-a 2 28

Cls. a V-a 150 0.50 21

Cls. a VI-a 1,50 I 0,50 20

Cls. a VII-a 2 I I 25

Cls.aVIII-a I t4

TOTAL 26 16 t2 397

invlfamint liceal
Clasa Total
a IX-a a X-a a XI-a a XII-a a XIII-a
Nr.clase ) 2 ) I
Nr. clase seral I I
Nr. elevi 70 51 56 20 t97
Nr. elevi seral 29 29

f nvafamAnt profes ional

Clasa
Total
a IX-a a X-a a XI-a a XII-a a XIII-a
Nr.clase I I
23
Nr. elevi 23

Cuprinderea promovafilor de 8 clase in licee

La sfdrgitul anului gcolar 2013-2014 au promovat l4 de elevi din 14.

Liceul unde a fost inscris Nr. elevi

Liceul "R.Vl[descu Patirlagele 8

Seminarul Teologic Buziu


Liceul Teoretic N.lorga- Nehoiu J

Liceul Tehnolosic Pdtfl rlagele 2

25
ul de bacalaureat 2014

Candidati inscri$i Admisi in iulie Admisi in august


I 0

Situatia scolara nivel liceal si profesionla pentru anul scolar 2013-2014

Promovati Abandon Repetenti iunie 2014


N vel liceal-199 N velltceal-22 Nivel liceal -4
N vel profesional-23 N vel profesionla-0 Nivel profesionla-0

2.2.7 Califrcdri gi curriculum

Oferta educa{ionalS a Liceului Tehnologic Patarlagele-Buzau cuprinde 5 niveluri


educaJionale:
. nivel prescolar
o nivel primar,
. nivel gimnazial,
. nivel gcoala profesionali de 3 ani,
. nivel liceal ciclul inferior.
. nivel ciclul superior
. nivel ciclul superior seral.
in cadrul fiecdrui nivel educational se oferd calificlri specifice domeniilor de pregdtire

Pentrul anul scolar 2014-2015 se regasesc urmatoarele domenii/calificdri:

o TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII -6 CIASE dC CICVi

o TEHNICIAN ELECTROMECANIC-l clasa de elevi


o TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT-2 clase de elevi
. MECANIC AUTO -scoala Profesionala de 3 ani-2 clasE de elevi
Pentru anul gcolar 2014 - 2015 unitatea noastrd asigurd continuarea studiilor pentru absolvenJii
clasei a VIII-a in clasa a IX-a, astfel:

r. iNvATAtuANr LICEAL:
Domeniul Calificarea Nr. clase Nr. locuri

Mecanicd Tehnician nrecanic pentru | 28


intre{inerre 9i rePara{ir

:irt,,r, I I '. ,'' I l;l


,:

II. INVATAMANT PROFESIONAL :

26
Domeniul Calificarea Nr. clase Nr. locuri

)lccrrr;:r:ii Vtrr)uiil'!ie ilirl() I :8

Suntem in posesia tuturor planurilor gi programelor de invafamdnt , dupd cum urmeazi:


pentru clasa a IX-a
r -
Plan cadru OMECI nr 3411116.03 2009
. Plan de invdfdmdnt - OMECTS nr 3331125.02.2010
. Programe gcolare - OMECI nr.4857 / 31.08'2009
. pentru clasa a X-a
o Plan cadru - OMECTS nr 3081127.01.2010
o Plan de invalam6nt - OMECTS nr 3331125.02.2010
. Programe gcolare OMECTS 4463 I 12 07 2010
Pentru clasa a XI
o Plan cadru OMECTS nr 375310902.2011
o Plan de invatamant OMECI nr 3412118.03.2009
. Programe scolare OMEC 3172130.01.2006
Pentru clasa a XII
o Plan cadru OMECI nr.3412116.03.2009
. Plan de invatamant OMECI nr.3423118.03.2009
. Programe scolare OMEC nr.3172130.01.2006
Pentru clasa a X-A Scoala Profesionala de 2 ani
o Plan cadru OMECTS nr.3l68/03.02.2010
o Plan de invatamant OMECTS nr.3548 115.04,2013
. Programe scolare OMEN nr.4353125.07.2013

Curriculum in dezvoltare scolara pentru anul gcolar 2014-2015 a fost redactat conform cerintelor si
indrumarilor primite ,fiind avizate de ISJ Buzau si de agentii economici pentru domeniile :mecanic,
comeft , .Acestea urmaresc Standardele de Pregatire Profesionala si au fost:
. Procese tehnologice de execufie a pieselor simple prin operatii de ldcdtuqerie
. Tehnici comerciale
C.D.L.-ul line cont gi de contractele gi convenfiile de colaborare dintre institulia gcolara gi agenfii
economici. in stabilirea C.D.L.-ului, se propun mai multe pachete oplionale care se discuta in gedinla
largita cu Eefii de catedra gi Consiliul de AdministraJie al gcolii. Pachetele aprobate in gedinla se propun
elevilor care opteazd pentru una din variantele prezentale. Consiliul de Administrafie aprobd pachetul ales
de elevi.

2.2.8 Resurse fizice gi umane

Resurse fizice
Datorita fuziunii cu Scoala Generala Maruntisu si cu structurile arodante a rezultat mai multe
spatii pentru procesul instructiv educativ,cat si pentru personalul nedidactic si auxiliar in administrarea

27
gcolii existd urmdtoarele clddiri: corp cl[dire gcoala coordonatoare si structuri, spa{ii manageriale 9i
secretariat, arhiva, spatii anexe, grupuri sanitare, ateliere Ecoala,laboratoare.
Spaliile destinate procesului de invaj[mAnt sunt urmdtoarele:
- slli de clasd -29 din care 2 spatii in conservare
- Iaboratoare/cabinete -4 din care: 3 informaticd, I tehnologic
- ateliere gcolare -4 din care: mecanicd - 2, comer{ -1, construcfii - I
-teren de educalie fizicd gi sport
Atelierele au nevoie de reabilitare totald scop in care se colaboreazd cu Consiliul Local pentru rebilitare
pe termen mediu.
Echipamente IT gi birotica existente in gcoala la inceputul anului gcolar 2013--2014:
- 3 laborator AEL cu 31 calculatoare + SERVER+stalie de lucru
- 1 videoproiector
-IUPS
- 3lmprimante
- 3 copiatoare multifunctionale
- 5 calculatoare pentru depafiamentele secretariat, administralie,
- Soft educa{ional specializat 10 DVD-uri con}inAnd 2.000 leclii multimedia pentru
biologie,fizicd,istorie,matematic6,socio-umane,TIC. Calculatoarele sunt conectate intr-o relea local6,
aceasta fiind conectatdla Internet 24 ore pe zi. $coala nu dispune de pagina WEB dar are cont de e-mail
( ). MEC a implementat Sistemul Educalional Informatizat (S.E.l.), care prin
programul AEL ofer[ posibilitatea de suslinere a activitdlilor de predare -invd]are moderne gi gestionarea
bazelor de date.(surse inventar)
Mobilierul sililor de clasa este modular ceea ce permite invaldmdntul diferenliat dar avem
probleme cu dotarea atelierelor gcoald, care sunt la limita dotarii minime(surse inventar).
IncepAnd cu anul gcolar 2008-2009 serviciile secretariat qi contabilitate au fost dotate cu
calculatoare gi soft-ware specializat, achiziJionate din resurse extrabugetare (sursa : evidente financiare)

Resurse umane

Puncte tari
Personalul gcolii este format din46 cadre didactice, 14 personal didactic auxiliar si nedidactic;
o 98oh dinrre parinlii chestionali apreciazd favorabil calitatea activitdtii didactice din unitate(sursa:
chestionar parinli);
. 80o/o dintre profesorii gcolii consider[ cd principala valoare a gcolii este calitatea colectivului
didactic (sursa : chestionar profesori);
o dintre profesorii gcolii au sus{inut in ultimii ani cursuri de formare , consiliere gi orientare
privind cariera, invafare centratd pe elev etc,) gi estimdm cd acest proces va continua, bazAndu-ne
pe faptul cd 100%o dintre profesorii gcolii considera cb principalul aspect pe care trebuie sa-l
dezvolte gcoala este formarea continud a cadrelor didactice (sursa:chestionar profesori);
o Doar 70%o din cadrele didactice intervievate consideri cd pot preda unitalile de competenla pentru
abilirali cheie ;

28
Puncte slabe
o Slaba implicare a profesorilor in proiecte interne si internationale
Masuri
o Realizarea unor cursuri de formare pentru aplicarea unor metode alternative de predare 9i
evaluare
o Dezvoltarea competenlelor de management a clasei
Colectivul de cadre didactice se caracteri zeazd prin coeziune gi spirit de echipa, deschidere spre
ideile inovatoare, interes pentru continua perfectionare.
Considerdm ca perficlionarea cadrelor didactice din gcoald se mai poate realiza gi prin suslinerea de
referate pe diferite teme in cadrul comisiilor metodice, in cadrul Consiliilor Profesorale, lecfii
demonstrative care sdvizeze un anumit conlinut c0t gi leclii demonstrative interdisciplinare'

2.2.9 Protocoale gi parteneriate

I Colaborarea cu parintii

$coala reu$e$te
r pafieneriat educalional cu p[rinlii gi se considerd responsabil[ pentru rezultatele
sf, asigure un
gi evolulia elevilor, impreund cu familia'
. ii informeazd in permanenfd pe parinti in legdtur[ cu progresele elevilor 9i activitdlile
curriculare gi extracurriculare or ganizale'
o rdspunde adecvat sugestiilor gi propunerilor parinlilor
o stimule az6. sd-gi aducd contribuJia Ia bunul mers al gcolii.
O mare responsabilitate a unitatii si,in special ,a conducerii este aceea \egata de schimbarea relatiei cu
familia ,de gasirea solutiilor ca aceasta sa devina partenera actului educativ,implicandu-se prin
cunoastereaobiectiva a specificului activitatii din gradinita si din scoala,care nu poate fi realizata decat cu
sprijinul intregului personal din unitate.

2 Colaborarea cu agentii economici

incheierea contractelor de parteneriat cu agenli economici din zond,pentru efectuarea de vizite ,


pentru desfEgurarea unor ore de instruire practicd gi pentru susfinerea curricumului in dezvoltare locald,
au avut drept scop aprofundarea cunoqtintelor teoretice precum gi pentru ca trecerea de la gcoala Ia locul
de muncd s6 se fac[ mult mai ugor dar gi realizarea qi intelegerea competenlei generale, lucrul in echipd',
sa fie mult mai bine infealesa .
Astfel unitatea noastra a incheit contracte de colaborare insolite de anexe pedagogice cu urmdtorii
agenti economici din zona pentru toate speciahzarrle din planul de gcolarizare, dupa cum urmeazi:
Domeniul comert
Sin Constantin si Elena SNC
SC Felix Comtrans SRL
SC Triote Marabu SRL
S.C Virgo.SRL Domeniu Mecanic
S.C Botan Gh SRL SC Prest Serv
Sc Toma Ion SNC SC Transcom Com
SC Lemar SRL
SC Rotaru Gh Adymar SRL
SC Adoli Com SRL
PF Nichifor Andra Gabriela

29
la nivelul unitatilor de
Cu toate ca legislatia financiara permite atragerea de surse extrabugetare
sau donatii pentru scoala' este in
invatamant,interesul igentilor economici in acordarea de sponsorizari
continuare scazut.

3. Colaborarea cu autoritatile locale

Colaborarea cu autoritdlile locale Primaria


orasului Patarl;agele, Cornpartin-rentul Proximitate,
oermite realizarea unui mediu cu securitate ridicata
util ca autoritdlile locale sd dezvolte programe de in
gcolile.

4 .Colaborarea cu alte institufii


. Scolile si gradinitele vecine prin realizarea unor activitati metodice comune
o Scolile din alte zone ale tarii
o Politia Patarlagele
o Jandardemia si politia comunitara
o Protocol de colaborare cu Dispensarul medical doctor Matei Georgeta
o proiect educational cu finantare extrabugetara:"Stop violentei in scoala "in colaborare cu
Politia Orasului Patarlagele
o proiect/concurs judetean"Pe urmele marilor clasici"Editia I Buzau
. Program EVERY CAN COLINTS
o Protocol de colaborare cu Asociatia Romana pentru Reciclare-Rorec
o Pafieneriat de colaborare cu Editura cD PRESS-Bucuresti
. proiect educational extracurricular in colaborare cu Social Innovation Relay

5. Programe sociale:

lei/luna elevilor
conform H.G. l4gg/2004, acest program consta in acordarea sumei de 180
ce urmeazd cursurile de zi, liceu

in anul gcolar 201412015 au beneficiat de acest program un num6r de 88 elevi'

b)
200 lei se acorda in fiecare an
conform H.G. nr. 1062130.10.2012, bursele profesionale in cuantum de
e-I ev i lor c are frecve nteaza invatamantul
profe s ional'
elevi'
in unuf gcolar 201412015 au beneficiat de burse profesionale un numdr de 23

scolare, in temeiul
Conform OUG nr. 3312001acest program constd in acordarea de rechizite
pnmar $l
prevederilor prezentei ordonanfe, elevilor care sunt inscrigi
net lunar
simnazial. la cursuri de zi 9i care sunt ip intre{inerea familii
JU
pe membru de familie, realizal in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50o/o din salariul

debaza minim brut Pe Jara.


in anul qcolar 2ol4l 2015 au beneficiat de pachete de rechizite 103 elevi.

Conform Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9612002 privind acordarea de produse


lactate si de panificatie beneficiazd elevii din clasele pregatitoare -VIII din invatamantul de
stat si privat, precum si copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal
de 4 ore.

2.2.I0 Rezultatele proceselor de evaluare

Calitatea reprezintd nivelul de satisfaclie pe care il oferd eficacitatea ofertei educalionale din domeniul
invdlamantului , stabilit prin atingerea unor standarde cerute gi a unor rezultate excelente care sunt
solicitate gi la care contribuie parlicipan{ii la procesul de inva}are gi ceilalli factori interesa{i.
Referitor la asigurarea calitalii procesului instructiv-educativ in anul scolar 2012--2013, avdnd in
vedere Ordonanla de urgenla a Guvernului RomAniei gi Cadrul de asigurare a Calitalii - document din
proiectul pentru g.olil. iPT, s-a realizat diseminarea informafiilor cbtre toli membrii
personalului,constituirea Comitetului pentru asigurarea calitatrii gi planificarea activitalilor specifice prin
.luboru..u Strategiei de Evaluare si Asigurare a Caliatii gi a Planului opera{ional privind
implementarea instrumentelor pentru managementul calitifii, documente incluse in PAS' Comisia de
.uuluur. gi asigurarea calitalii (CEAC) a coordonat implen-rentarea principiilor calitalii in procesul
instructiv educativ qi a elaborat toate documentele specifice: planul de ac{iune, rapoartele de monitorizare
internf,, raportul de autoevaluare.
in antrl gcolar 2013-2014 Contisia de evalatare Si crsigurarea calitalii
o A funclionat in componenla ( dir. Cirmacianu Andreea Maria, prof. Zahiu Camelia responsabil
CEAC, prof.Colta Adriana,prof Constantin Adriana , prof Ripeanu Marius-reprezentant Consiliul
Local pdtArlagele-Buzf,u,Diaconu Gheorghe - reprezentantul pirinlilor, Panaet Elena Corina-
eleva cl.a-Xll-a B
o A elaborat Planul de Ac{iune al CEAC,Planul Operational
o A intocmit,,Rapofiul de monilorizare interna,a Raporlului de autoevaluare interna fiind inaintat
catre ARACIP .
o A participat la cursuri de initiere RAEI .
o A monotorizat activitatea comisiilor metodice

31
2.3 ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe


o O comunicare pe orizontald bund,
deciziile directorului, Regulamentul de ordine o Nivelul slab de cunoqtinte generale ale
interioara, raporlul de analizd, programele elevilor inscrigi
managereriale, planurile operaJionale, alte documente . Lipsa unitalilor specializate in zon6;
legate de programul social Bani de liceu", fiind o Procentul partenerilor gcolii este
publice, relativ mic in raport cu nevoile noastre dar 9i in
. Folosirea de cdtre cadrele didactice raport cu iniliativele de parteneriat pe care le-
in procesul de predare-invdfare-evaluare a strategiilor am avut;
activ-participative; o Dotarea laboratoarelor gi a atelierelor clasd
. O buna activitate de proiectare gi nu este adaptaLit in totalitate noilor cerinie;
planificare manageriald la toate nivelele; o Lipsa fondurilor necesare pentru a asigura
r Existenp planurilor, programelor pentru materia prima necesard 1a buna desfEgurare
disciplinele din trunchiul comun dar gi pentru a instruirii practice, mai ales in domeniul
CDL avtzate de Inspectoratul gcolar comerlului, apelAndu-se doar la suportul
o Convenlii incheiate cu agen{i parinlilor;
economici; o Nivel scdzut al interesului manifestat de
o Existenla cadrelor didactice calificate pentru pdrinli fala de problemele gcolii
predare-instruire-evaluare ; . Slaba motivaiie gi implicare a elevilor in
o Existenfa proiectarilor didactice anuale gi procesul instructiv educativ;
semestriale in concordan!6 cu programele gcolare o PopulaJia gcolara provenitd din familii cu
o Parcurgerea ritmicd gi sistematicd a materiei in venituri mici
concordanld cu proiectdrile semestriale gi unitalile . fondul de carte trebuie completat cu noile
de invdlare. aparilii;
r Parliciparea cadrelor didactice la activitAlile de o 2o/o din cadrele didactice nLt au competenle
formare continud 9i abilitA{i in utilizarea calculatorului gi
o Comunicare foarle bund conducere unitate- internetului;
Consiliul Local privind politica gcolara locald o Mobilizarea dificild a resurselor
o Personal didactic Ai auxiliar competent, calificat extrabugetare;
(sursa: statisticile gcolii); o Motivarea slaba a agenJilor economici
o Pafteneriate viabile Ei eficiente (sursa: anexd pentru susiinerea segmentelor
parteneri corespunzdtoare de formare.
o Conectare la Internet 24 ore pe zi (sursa:eviden{a o Nu s-au derulat proiecte cu fonduri
contabila): europene
o Oferta educalionala adaptatd la nevoile de formare o Numdrul mic de activitdli desfdgurate in
identificate pe piata muncii (Sursa: Planul de gcoal6 care sd implice coparticiparea
Ecolarizare) pdrinlilor
o intre compartimente relafii de colaborare,
atmosferd de muncd in gcoald;
o colaborare bund cu pdrinlii;
o asigurarea protectiei elevilor;
r cunoa$terea gi respectarea legisla{iei
o Pregatirea suplimentara a elevilor pentru evaluarea
nationla si bacalaureat.olimpiade si concursuri
scolare.
)z

/
o Valorificarea interesului local pentru integrarea
qcolii in comunitate; Ameninfiri
. Initierea gi derularea unor programe gi proiecte
educative extragcolare proprii; o Scdderea populatiei gcolare in urmatorii 10
o Rezulate bune obJinute de elevi la evaluarea ani datorita scdderii ratei natalitalii
nationald (clasele a VIII-a), la sfArgitul anului o Orientare gcolard a absolvenfilor de
gcolar gi la examenele najionale ( competenJe gimnaziu realizatd superfi cial, bazatd pe
profesionale idei preconcepute;
Oportunitl{i r Dezinteresul manifestat de majoritatea
o Existen{a interesului profesorilor in consilierea parinfilor fald de gcoala;
elevilor pentru accederea pe piaJa muncii . Delicven{a juvenild
o Existenla planurilor cadru ,a Legii InvaJamAntului, . Migralia fo(ei de muncd calificatd spre
a Statutului personalului didactic Ai alte materiale larile europene dezvoltate
elaborate de M.Ed.C 9i ISJ o Dificultafi de integrare socio - profesionald
. Derularea proiectului pentru reabilitarea a absolvenJilor (Sursa datele privind
infrastructurii gcolare monitorizarea absolventi lor)
o Posibilitatea participarii la cursuri de . Resurse bugetare insuficiente (Sursa:
. Formare organizale la nivel de ISJ, CCD bugetul de venituri gi cheltuieli);
. Gradul de implicare a comunitalii locale in o Numdrul tot mai mare de elevi ramagi
suslinerea procesului de invd{dmdnt singuri sau in grija bunicilor, deoarece
o Necesitatea formdrii continue a adullilor parinlii sunt plecafi Ia muncd in strdindtate;
o Existenfa programelor de fonnare adresate
. Sporul demografic negativ cu implicalii in
dimensionarea retelei gcolare gi a incadririi
membrilor CEAC de cdtre furnizori specializaji in
personalului didactic;
asigurarea consultanlei gi experlizei in
managementul sistemelor de calitate,
o Instabilitatea economicd, creqterea ratei
gomajului
o Interesul factorilor de decizie pentru dezvoltarea . Lipsamotivarii/stimularii cadrelor
bazei materiale si a infrastructurii, didactice prin politicile salariale curente
. Continuarea derularii Programelor
. Tendinla de scddere a interesului populaliei
guvernamentale de suslinere a elevilor provenind
fala de actul educaJional,
din familii cu venituri mici ("Bani de liceu", "Ellro
200", "Rechizite gcolare") ; o Rezistenia la schimbare gi conservatorism a
unor cadre didactice,
o Migrarea personalului cdtre alte domenii de
activitate mai bine retribuite

2.4 REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE


NECESITA OPZVOLTARE

. Asigurarea calit6lii procesului instructiv educativ


o Asigurarea ganselor egale in formarea profesionala
o Integrarea elevilor cu nevoi speciale
. Asigurareatranziliei de la gcoald la locul de muncd
o Dezvoltarea retelelor de colaborare la nivel intern gi extern
. Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizatd a traseului de forma
aa
JJ
a imbundtdfirea accesului la informare
o Dezvoltarea educafiei la cerere - formarea profesionbll a adulJilor
a Menfinerea gradului de inserfie a absolventilor in 2015la nivelul anului 2006.
o Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului National al Calitatii
(in special
pentru ICE, programe de sprijin, invdfare asistatd de calculator, educaJie la cerere)
a Implicarea partenerilor in suslinerea materiala a elevilor provenili din medii defavorizate'
a Orientarea gi consilierea privind cariera.
a Implementarea gi derularea de proiecte din perspectiva integrarii europene
o Dezvoltarea departamentului de marketing educational. Promovarea rezultatelor 9i valorilor
pcolii.
o Combaterea absenteismului qi a abandonului gcolar'
a Consilierea pdrinlilor
a Eficientizarea resurselor materiale, didactice qi a resurselor financiare'
a Promovarea rezultatelor gi valorilor gcolii

34
99nf 9 PE'!eE',i'C P
xse 3 sF q s * 3g=E
aF E F d
-39: P
gEgE: iEH =: S
-
F gFE C; Hi:F F -
isSEsu0:NsF3S
HX:qH0sH?n;e irli$ H;,a E
CD
.G'N
-
: : T =-='- r
A9 N -.i.I
i-:-j-tDai\ag<
= s = a
17.a -i
z
i B ix XdE I i iE 3 E+3 i- se iE: ?i 3e-
;:.894 E3=7V='
ZIE=-3''' ts=ii3 =
!g
r=' t
FE
r..
iI
4.7
1=E^ 1 l',
z
5* fA i5;H6'E'
ts: -'5.(D g. 6 5 =. e;= oa
-
CD
(rc r' *-
E'e- S.E, I i. ).=;' F"U) >. ='=
'irl

E: !!'1 E,:HZF-X
=.R
3 3 '_,b" n +6'8; ;;r*''
E."'
.D
=: = ='-
ii=.i='{=;GF=
a a ---. = 6-=.g
te 5'
3
l=l z
3F ;'e 7R=;iiS :3H
Ej
=
d
+- o
='5 $,-.jas'F
E. z
i -
i+ai3H :F3
CD

5d
gT n; '=j?gl++ Exil'
=ad--==<'8
EFtr--t
9.Q -
ai*t !t z
CD

z
Ea gc gE, ,Eqx' - iAE:
<\-3ii'CD#FD+=-^.
o j FD:?
ggti
i:"1 i 5
'+1-z==iJl a
a
ri. 7.; HE
s:s a -.5 =I I= 5 ;EQ ;3.tr!1; ; 'l
++
X X 9.=:
Hn' z
=,S 5'" a i o ^ E'e
F:

E=ue
=ro
=$!9QO'!-l-
le
*l z
*= oc i' -Y' E-S E f E--:'
='$l=
3 -
BP qs i'c> E'L3 l: g 3, =+-E'E -'= z l.J

tl A -
6 r'== = ; ug *='=:s_ =. - Ul
=.= r e=. i'4.f; = I
oE.=.
= N)

a O-l
;:
l! o
s,E3.t'i;
f, a,
=
-a(n
X(DCD LA()(D @o' 6r--A
=' ='9.
xoo
^d+ oxo
v(i+ -J
@'t llE 6, ^l1
-:-- 6--
+
-
HHE
v+
v-P
N- 35
==
?=
I=
-
b'
+ Y
.!
Fl Fl
It
- r1 (D
-.
h
.Do xg'cD J.
o aoAi6
XN)NJ 6' x' N.)
f.= - =;+
;'-' d
=
?
(''l
L.n (,.
XN.)
YO(^ =:? =
its q -
A^iti
LAt,r' =

.t ta:., "r. rt lrl o rny. an rI1 an rr'l


ir{aDn'Dg
=i+
P'6 Dr T =' =
g' -1
b' [ 3- a' I o' b' I 5' q' i' g '-r
ii ^-
i ^-
:: rD=X !
=
c_ 3 E. ). t. A i
=. =.E.E.E.
@a6 'r'-=tl
-
a 8i E
si?=1====:==i*'ts =.. ai i xi ootD
=.=
?=. i$ ::
= o.

t=.-oD - -.!D
q
I R 6'6'5 Fis5li
r 9o
4 =i
n FD c co co
-<;r
o 6
- 6 R ==.
==
aD
s-( =
=.
=
='
qEE ^E's.FF '* 3i.' =,
. 3 ?
= + lE,"i *E A-"i"q ilq P. j
t
E
;s.g-=T
c:E * a
=-'
O
* * q3: * 8'*
i!
* H* cD
E
-c-A)G
Ii
iP;^

Y.?a55g
3
?'
.:
6-
;-
6'
r)

i6;;6'-E
FHiD'i6'F .4o
\-.- (t i.
=: c-
F.
E\3e\ =2;3
=;
vvvvwvvvvvN -l
==i'-3S3
D9oiD'!

s 3
g 8 BI
o tj o
Io I.D 8o Ba Pi
aa .D
a
{PAA, N
:^
Eo X^(a( a Q a q;
-| N aa;
-
=. =,4
.D^= rD rD .0 (D:1 =z=:
.8
i.Y
o 3 +i++++s.
ro G !LP !lo pp
co

P
0-1.?
!+-f=
ii$=
BF. E. B
:_i
:tt=.
3: -,
-= = JJ^:
tr: At

6-6-o =.d
tD3 o

t, o
(,||
F E tgl3?ig[,it13il3E1$?11
: II =laa
E i.. q.* ?: i i'a iiE s: ? l. glg
[*E;r +'u,i=? E. iEi
$c' 1+1EE

E. a i=F:,
r;i
, * g [,[E fr' aAei iaa=E$E
T
*a= l
ro 63cJ g irnr -A+ rci la
=,F
v, 'jii.'iE E+! : i
= e

FE1ElElFilu1=[?[*
6- +
." S, X-'
L14
*
g ! B' qg F
!
3 o N, o :
q ^-
v
oo
d-
HE
-
q6'3o3=-3
= -J
cD
H
q
6NJ:-:7acr
3i'O=.+'-
--
-- 6
=:oo@6'o\NJllxN,
oo o =.
t\)
NJ NJ I\J
oo=o
Lrl qrt (-r' ; L.}| Lfl (-tl

N';-p\.,
HA^HHAF-Oi!-l-1
Lrl
o
n
\rx
-dt
^\rrl
A
-.*tr.^
.dSXniEr v csi:
- !.qe.! sg 93a :5;fa
^r6.!z.
O O_y,ii,)/. -i

(t
a
='6
0 2.
-.-1 :6E'
E:X3 E=: 3EB
o
A-.-^-.
Y rlt
- t
.*av
-,J
, -
t
-
:-'s3
h' I=:
6'B; itE=;
es:B;
o 6'6- X =B
-O)
g"p;.
-
E
-
d
^+
2.a
A
h'

A q"g
=ro qgg lJDo,r"HI'
.eZgfl
(D
E
CD
A)e

o
I
=
gD
X-a
H:'
fr =.4,
gC
'5 =t=r
B.i'g
a

\v
g
F+)

(:il 'u-
to
zo n7
o' 56 v)
-li
3
.D F6'
P= do- Fl
$x
Fl

CD
<t) -o
OE
a o
li.i <,
CD

-N N0)
I
o -o
-
(D
ro g.' E' F.'^* E B K >l .A-
->X FK3.
e < 6,
RKi6i
5.: ?:
ol |

5E >E
|
-\J F
r^
a--
t)e
H'X 3 gx 6'3.
3=,15 ilisFl
3qtt^lA
?
H -*E r; :.6 Y
p KX 'i{
POO
;'o
OKT 3U N a:
CD D^rDFi\-
E3 -
E.., = :EnE=6 qf
-l
3-6t'l
P
FB *"
n(D ;.i,-J .(?Cr+5-=-O-
gQ 5.N'
3c- !:o ='*'*'-2d n
CD

CD

ei 5;
tT EX
r,E- N-g'gB=F
66-=i='t
i--L-J
d E.-
--A aU
O
CD

!A
X.u:
h"3
ai =.
P= 6rfTftHE P
o
-o i^;-
c,r!'11^l
aGqo
Fr
I

pR -o.p
- - -.
CD -
=.D
!,.; ='=o-: =..1.
"-':o::i,56- o<nn-
:>Y=?Do=X='n..i
-==:
FDo i?
E.6;
id2 Xa CD
o
*;'?
-6ia F
-:v E'!! So, :vj C *Pt
"aD )=, -'t (D Xl.li. i:)r
I,X 14.5 q ='t-I Po i 5' to >=. o
==
;='
E'g q'F E:E, :FV
l.rl

=$ e.6'=.
!f F'
ji,
E's=
ict .D nj
-'L k
6- 6'+
X 6
- 5
3
o-
=aii
=a
C
:'?'
O(D/H
3o
DXi
-

{ f
dn
X004rI
E: a;R
6T lu ::j
d 'E 5 X
?3 s'i
:';!t-
ig
tt
o;- ,** =F
6=
ts8
cDE
=)c
3
3=.
rDtr-
sS
r=r

?
= x
E..i= ^ R
5'. FF 6 eE tg;.f P
na'
: X c, X6
=: :lL it5
a
'-". o
+P
tD-L
F]
=tD
(l qo
il r.
=g=F>opl (D-fl
Z.
-+
E!.;

2.o O-o otr


-vl^J
Eil
A
'uY-
s. (! L^r
i.t (n
EE
:il EE
E3 EE
33
A- -l
CD o-
EJ
(D-{
ioF
Eq Bg
f q
BB
oo
->-
H I^J

dd
u-)
N-
ts-t
(D
&2
6v
-6
A
ii En
AA
*-
rD-
i, FE

= v
_, _1
ll;'
t_l
Y -'Y.Y. t_t l_ U ooE Al
:t-
.rJ
='
-rl-6
:. CD A 96 6 6 ''t
a(t +
a
CD

5 n
5 999
F'e Q
g I\J
i5i 5 o I

'a==
L'J
tsFE o90 a rr)
=+
FD rb
xi{
=
=
X
=
= lD<a n
E
= lz
x
=rl'^' x>.
9-.
6t-rF
--.,
-!+v A "-t

3 ? ;= tr
a-
=|t
-lo( ,P)
,a
o x'?
h

H-CD -=
E.H
i f n A
A
-.
H
J
ID
(t)
F.
E
I E.;
E
o o
o
a
a
o
CD

(D
o
F-.t
(t
6
o o

o
UJ
\.1
--
* E T'=
Hc g
E FE *-t 8 Q r
A r *23 ='il
H +*
H
3 F 3,E
i UJ N)F\J
a l-l
;

aFHSAH=72i
= =
;,
Di:i -
r=krE e
H n E E n E i ;' n =S'N,
E i
F- E i .^ !o q qfi ;'==-i;i =rE'A -
i;,
st=':= <
CD

=| -
F*Fsn! ifi 3,3 3EE =
ii;EE q,E 33 +e iieBItfi
= +E =;'.i
rD = Fi
t'1;
=tDo-ro "
ro o
I=

+ i ac {2^'5 tl tr z
=
$B il=;'agHilt * =#E: ;=re'g-i; E,E -
= (}c :'-r-
v)49-
p A

qgi i: 3sgl 3 H ;n #1=s-?I;


c0 4Y-r.

E id.: +f
4 j

[= F 3
i.t) +
(!: -l D'(
-r@uv+- P

;i
(D
e-4-.!
-'
gF iE i F 7?? o-
o
=aai
T E.= B
A
;
+=:g'3.9 B!=:;=
tD^6+
eB sE.q6;H os,e'=.e d 3=E
7iT' "5E-EsH
o le
=^.
* ;'b- =.
tr 4

=.r.od=x PE:34'= : 3ag


5
o
s.s,2g 15

a E3:P;1 Ea BI ??g E i"4 Al a r-

k =
eA9(;=A
B 3,E t
;_5ao-i
=
i'
r)cO9"+
:+aaFg ?[
ico
;'E ==
i8 e= '" $r:
<O

Rg";
.D i1-
e D)= =.
P + Dr)=,
'5 aD
-l
t
\
E
ci ;;'E;PE
=3,5sgJ 6 iS.
--! < o o
+ F)

E 6-*;i:i' =.xi=Tfr; =.=',7=


5 t *DDs6-a Y-t
+

H ='E 2 +*
6- Ee =i;
o <:' o
; +
R ;'388Ei' r/D g
-Q O- Fl
or 3 (D(D-
0
g
EiHiiis
3- Eae=dit dg qg
x'E= E d 6 e 5 6- 9 r
=
E
5
(DI
-J

N-
\
19(

a
A

6' ;I.=a'==i 6e r-
8 g8= 3 =3i :E
i L
.D
I
a'
-.
(D
(^ ou =J
p 3
^
'?
H -ts II
o e i-' +
A

O\& -
=a6 ;'
lD(

(D

QQU
-=34 i.Q X1 -U.ggtrq K
-86;.f1 a F gF 3 Fr)rDCD -
;:i- -T
OLha
F;
=.ii =i
.=' (,t J.@
='=.
'a aE.:'q
toFSSFb =
x ':
R
F RP =
a
=:E'9 fi6' = X XE.i I I EOFD .l
^6- E.o-
:'6- dg. -'U:1.
5;' -A"n Fr.
F E E .\
=
6 o
tf d<
a=ou9fa)F:r=M ,Eq
"t +9,
6 ? fi=q G
=
q
p
;'E S,=. =l =: e 5
r
p r.--
-'r, _.1.a
trh' ;a = P +
r
l0(
\ ^
Rsi;t0Pod
g to(o 6 P( 6
= a
..i::H'fnil t
a
F: Fl(D
.D o

U)

U)
(D

t-l
i"! a36 3 333
i
v x l.J

Bn ,g
c-cD:is -6$g =.o:< (D
a
CD
N
0q

-:a
naE: H [s-: i3s =. cd -'
o

UJ
@
At 3.f
?'-
r h'n
CD
Ft
d
o
AJ CD
F[geq EE q ? E 7>
?'F rfi ;E ?nE FE r (o Ato
g: F'R cDo
CD Ftr
X-t
DCD

I EgEg EgE
CDX=
x r-''_
=d
EgE$ FgliigElE xtD<
sgSrg E:i F3ebsq; ;=Es ).-
YX:

*E1+i $$Ei ;FEi?i Ir55 HUo


atr uv "(,

"@a
.DCD
r.(.D
P-
=.^

sFr=g "i3:
fTEEA FFT FiE[$83 F++E.
piiillfq
C "tt
-O
::v
x
=.D

Is: *;i rE$. gHE f Ii =,g=rF


i?t$
'ts
o
:: .;
OE
x=.

ll
CD coN

*+r1 aEE agl F;i *


oo
? .v,

tl=E
D

*et a ^U)

,- Eie =fiH i3=


;-q ++ 4 '<t

I H
,H
I
"=H u,
:;3 Fr p lDFr
o
cD
'dE
o

OCD
-Fl
- E-
CDo
''t
H
>-t
E
CD
'.1
x;-PO
-iE-i
x 6 :6- -A

H
+t P
H-
iPP-J : I NJ=
dr 61

A5aD
n-P
EJ
- oo
H
CD .DrDaD^i
ro
-LJ
v\ F.
Xvd +-+
f-J
4=
K-.

r. -o' -F 'rJ OO
h- 5?D : rDo
- 5 iq ;, -l
(D
o !': ";'
= KE 9,' -q' ;
It
>.t
- H
-e_r
ii' A'A e
(Y A1 =: 6'
(D
H'4Y.o-(D
6l-^'=oFD
EAaP#
x9x,9:
o 6'8.n.=
cD(i:=6
o
i! FD

o
oa

r-
$7 \va!
3HN
x6=
+F 3
6do
>' r+H.
;
.;(D(e
-'Fl
!_9.
n'"4
< X'
^
d9 bx= .D -o
"9.
Xni
N "a' I ao (D

UJ o
I u;'> ? r fr; >E F I I r- O
ig5,r e tr Fi,F n6 p.;E ?
br b..l
6'6iE'8.:6'q 6'F. ,U>>E
=.o;CEo P = 5PP -'i\j
=.i: =.H
=.H
Goa14i^
q16'6' o :i
+X
a<nllii
oo -. 1'^ In;i66 pi
X er < f:gr
o ^r-- --r
:b5 sE6- I.8q*?.. >l
$ii<
^.^l^l--

ie'e*'E*
*p I.E ro g eX.gE83
-i o f,. t
pSRt!
()--P
'iii
d. o =:-,6 gg
=i-+6-i,s=. oa -.?e
S.3 3
q.:. E.e.=;:
oa'T. -.2=.E: qq;*
5-5.ri-= CD
Ft
s3 e
r'l
=
9=. 'j.=J*^
CD
E.S, 'n-cil Etr f)
:.'':; T d3'F ='
e (t
i. -Iv
E :6 a3=n
--4 -.
+
G -. )i.
='f
R I. :E X 6 = r- =.8a i
*;gS
=:
s, CD
Aq}VF
'5="i=- A
a
t^l

=:l
P6'
Xo
e. "S
5h o cj
F'
P o H'+3
De=5a
^
C
;' ro, li 9I
=14.6q ;is q
He 3 EF *En;
?-D

--LrrP^:CP<t) >-t

aDE-
a tf.J L
3P
-_a ;T fr3
H p :FA3
rt F=.
o tr. q 6E.F'
iD 3
-t
j.i:-.
F@ o
o==
-
F.l
-rtr
E li; +::; T ='
B
'' *^-a
=,
a
rt\
=:
^o E 7 TE Ij, lro.
F- q;g ;' C, l) o
-F!r-
*..
3'
Es'
F S. = +i'
6pD ; &E 3 ?
'! !g(
9"-
6'p
a-
>'
t
dF, 7.
;$ Hg6E =
8, A A
*5!D N ='E S Y. e
t< a! EFt
{
ab-,
z
g
6 8
i 5
i 5 *c?K
: Y-o
O. -l
(Do- =.q
5:
='5 -1
2
: = 3:o J J X =,f -J
CDH
q3
Fg aj
'o
PIl\Idt^-'

3E Ed
--"- E=+ d_p-aj.
N
Ft
F('

=-r
^i
+ F
CD (,
V,
a ::t 5X A
9 =:
J '-r,
-t
o.
E?
.O
=. =
=. Y
EV
gr -!t
'l

g 3Y
6F-

X
g
!'b' gY
?r () X o
N o"o-
Aaa
l
,fl
It
L
.!
-
-i-
(,
: 6 2.2.
=.=.
A,F) k=
V,
+evor-
x- =5 oo90
-\
E
t;
= F 22
'^",n =Y.
)aF
-ch 6g Oo
*:' @9
(n ;i5 *T 03 s='.
r>\ a
7 =' <Z: E
!o( A ii OJ

-v
J-

Hl-1oof-1
vvA^v

H a
a E E;i;
;'1. F' !.dF' N
Ft C.D (J
''r f
ti(r-o(u
cn

A
()JN.Jro
_.__r^W_
l^ra,+ivtL)vr_

t ir 3 Fg s lE i i FE *e t l tiE 3 o
E-+=Ar
e;'=
=+='=rlA) tr i ?
ts dR
=,.4-r,-
CT<
gi* giiH s +e6[riF3
ii
xP;;ri-
-- ! i.i li t-.r
iitD'-l=l
= ^)
!) a !'
5[E e
=
-x; - - P
i77E= T=+gt[* i
CD
D lDro
!a96'
a-: -':.o
/\
X
v
o
Fe55'
EPA4-

+E 3

=ti,
FE1HF [3rIEE1il=iiEli d
.D
I).i. L
ii.
O
lrr
< -!;.
.-1
21

i :53lEEt
ar
i'E a
D)(A:
)r
o +-*
r.r-:-v -
4
.,AD=
= ='; Et
Li
a e.==+*FseF etlgi
g-Ql\
o I.r 4
$g' :(9
ri*L
Fa
''.=
qt-.
r, a
^
\J

gF$ i ['i
Ey-

i 5[-e
A I
fii+-l> ^
+t9='-
P
=':] x
aa
FE
iD:'
tevx
t!
P
BE s d'"8 :: S
* E. Et n i B x
E: E .rt E 'g
o DSTDF
-=
9+V
AF-
-

=
-rFr
$R66tr o -.
ox
t*
i=Ajv
\^j
(t
7='
s s EHa3 gg3 gg z
'6 r5 t6 CD rSTJ! '6fd r1 o- -t
=.Q cD.D-
g 7a'
E
d
E
6 Es-uT
654'J EEE
666 EE
66 E
6
-J
CD

N-
-i
a-d
*-.
='+
-
!r
</
n I I Qos 15-1 3=
-^i
3 >1
o 6
+r. 'ua
.D Fn 6'a
'c,O "n9a
f. '-r
AF.

jDl *
R

o A)4
-i'
tD :'
_u. 9. s6;] t==
weK g g i$ o" o- a
6
g A 311.3 6n l'-@' o - A
.'
Oaa
E V V
(D
O
='Ql' *P "^ i
o
i o
i 3 5*
f;;s s3:' i' ; ='

i 3 Eilt tg''
<, <4 d:r-'
E*"5'o- o--3- -6
a a -.0
=_ il (D

q#g =..-"
\g.Fs
6.,,\
tt\ 6 7 A 2.
t4l -
417
=l
tJrA 'o(D -;- a a:"
--,--,-- o':f s, -1 a
=2
Y,/FD
(^t .) - X
+ I-'-. dx..
fa P( i= 3ii 5
Fo l='1

tt -rV /' rDiaCD CD


r- A +
-'<;tD'- -o-
o.D Y
N "(,
.D ot9 + o
)A (9 A

di 6-
A ro V ^r
P A'
V
=b'
N
-
=';
lD(
i g F il i3 ? H 3 rE: 13E s sE FA E F
9 r 3 E !:

in+iIE tt; rx F;exerH gEil gililili o


-
^<
l.''!>

$E ='a
oo '1F

F[sr$EEEFEieE ft iBgiIii rO
(DDt <Ji
F]
**.i rialiEl gi$* iEgIgiluti o
o iEI

H TggFiH{gF*E? E;+HE I
l. E=lFaHl3E;a;5: ; H' T ili
gB
CD
o
o
-
.t
tD
(t)
!9( r'

- tt)
l=l

-
o
a

3 [rii Eg Es* ir g$ g
o ;rD
(D

!r
FE A'(
x.) a
o
FEIgg si
t ig pi= ri fE a 5* -
c, -
tD
.A oc
-q cD cD 9' 6' )r
=. -: tD(
"(,
o Ro
E8
'0.q1 !
*p E E 3 8E gt FK CD.D' N
X
(D-P9' HH d 66
A-'Ja----.J---
: i! =33,
6P9 36 3E
6-
ti(D'l
a
atD
.;'5
a
.D rD .D: = rt
o 9;] E o J.O o 5 (D
od.o A t 1d.o o= rt
o
"(n
o
- -- ==- -
e N-) =-. F
;
Cv

[=
=!J=
Xi-5=,.r, =_
-Ai
I - (D3
i\5

-
X='trqc(,|
P-
(D
N
(D QJ
GJ
>(
-N
+ 19(

!rX'!l
r r- Yd- Vc"-!,r Yca" Sl ^--, ou-.
-- !'Y=- 8F D3<
o1.BdZ. e: -
- - da
aE.B
=6a -=f :^E6'
i qe: o To===
=.:: = = =
ts#.5 =.
d- Z.HE.s.e < a'(

iB:'
^'-Y =e;-=
:^
='E ,==: q9
='f;'E1 E,6
=-
e gp=,qE,
1a-'"
g tr"
'oo
o' r!
XU-e a
-t.(,
^
E3.+
a E'#'
.
p;'eH
='8
o':='P
-'
Q R 3
si g i I Itr
E q =o
il i:.
z'-.?
= E=: E
j.-a+
?' ?'
? te<
a
\ qt
Q'U tivvv+
9aiP:q
^rY
4. 5 t i CD
N
(D

c,i X =N:9=.U
i't
li=u
.l
(j =- O
cDCD ai o
o-o-^i(.D
.D;'6+
o
qe. z'
J,+
^-
+
-
H
o
5
N)
,iY 8EE 8-r
e$r *acr :;;! .-: -.
q3 *-i-=
lrl
3EEF; ri >9
C)

E E ? ge'P
A P'E 6 H
a N,e =g :;n =t*'= ="lrES
iA*g;
o
o I
NJ
-5
Fl
^'

E: F
HxPl,
(D
F>^-l
5 (D to(tD I
6- 9E',g F $g 7=i :'i H, a w CrO

?
:s $:8
E.X E sg
R Ei rI5 gsHBE
(D
a ,,/D
Fq

;; g -
e-'-PP o .l
=a4hd lD -. F0

E_
F
b5 N3
6a o .D
o
F
I

$r
z N

UJ (D a

-FU \< ': ae


G
f
!.i F1 CD P- P_
-q)u 11,--
;-\ () o
$DJ 5^i-i
o@ "@ l0 a
arlD
ch .1 AP
50q
!o(
6--
(DX >N A'F
Ou)
P.D
==
qto
E c(D
p F'!
-
CD
.D

19o
ddl-l
E;'Y -o =t
tr =
Eo 5.-!i ':O Fa
a .5 .r
-Cl0(' oT a'>
?6 +
o
=:=
tD tD o
a4

o<u ozu r-1 io -


lrl.D E'o I
llj(D
!5
\/ Y
B
CD
>3
odX
g
E
P
'Ja d'rJ
a

-- (t

t- o
v)
rl
o NJ* (D
-!
(D -
(nd
o -
CD

oo7
;

=
iv
(DPFD
-'OQ
(r*
x.$ :
-1
-!x==Dr
a
-
A
'-
-
='.
9N = 9.6
-.Y\v-
.oolir
tD
51 9.
o
dd-* x ('(D X
A P V
A P V
X iO
XNo>< a
-
:-1 S'iD Q ?. * -a'
NrDt9
tI3-.o
(D(D^o-
?'P1X
(DCD^l
Al
-:O
6
rDll
o ot0(D
Fl -
? R fl e 9: E e e = c ! E E !. r (:-JmiTirnCo"Fr=r-)a
I E |
-'t

E P3:j-.1 ro.eD :V 2.=


E=EEEgiES: iE=:Es 6=T an*
-Fg =*+
Per. ;s.E ldtD
=p:l rE
N 5,"3 st;.i .
=po
N i.=.e E,;3F,E- ts:: ae= H;= E.q;
-=.n =2?Z l.V := c_-
f; $:: gf; F B B.E f; $ Fg ; ?!i
363 e4=. E_sE +d' +i
*as+? Ei;ak,F =,q ;qE iEF ?=H Z,X "=.
i,5iS:3 9=E?*:' 9:'gE=.e5,i ;a+ 6"q= E' f;= 5s: z;
=ir 3; sj ; e.
3x-itl *=5,9?o-"rE'g 33;
a:s,';'9 rN;.8:s; g: ;gg jl5 P4j o-
(r
:-
X:' 6?'5<
q 5,9tr DD
A
N
E; f:,fiil iB*'dgq n-rr 6 y.q
rl S.Y'5I r 3 c P E: =i
-d a
#
ts"FgE$ g- d=
E*" to
-
3.:
oo { (Jl 5

\t /e t-
la'
v= (D o (,
=.D a< @
: v N BN .DN N
H6- >1
(D
(n4
',d t
NFD CD
Ft
qrd .o o
* CrC
I CD

"a
o
- cF1
o o o o-
Fl

o
a -
Ft o -
CD t-.

o o -
- -

-E .Do=l.i c: o-:
-H
d4).rh
-F\v'
thP-
(t .A .^ A V.^ a.A A "{,n u d
oJ,
tsH.hP\
4^i
R.i':
+)
o gD('d tD( 'O
= a)+
9-iA

ECD I -
E 'd

str3<s o-^^:zf-
d F' r'i d' Y'
AO'@
rr -r
a\7
:>
1J i r+gFd
to o-o-a.l-17 -7aF
-ts*h(D (rl ):
Lrt
3 <:
('
>=.".
L l. aD
+ \^J

=.-'>t2\=(? HTXlE
- -
O
F =' =.:
--\lvl
Po
Q
i../Y
-9
2\o i
=') Pa,
F.l
HNH
=116 '-
A1 <
rl9lt:
a
6
CD
>1
CD g

ooA n co c
xr9
!. ta ! l
o)v o
- - -l

ooR od,
od >-t 5 o
CD

Xl,5 5 =,oA-^FA
E
tst
<ru
.DE
p.J
^\ E ^v/ t0(;+
R if =o =i:{-l
X-<n l1
g ? i N ? ('
= -'Y ct.)
6 6-a *E Ci '' o poo
F (D
6-3
- -
F1
o

P 8:'' g o' \o t .E o .H
;. a "d
oT:.d

=
5E tggs
I0 i 6"8= E i.T*
a 4X9^
E?,=^Ef8 dcDa3i6'=.=o
'-! P =- 5o
il1g3xs CLo6pa.i6'i..o
nq
a\^
Eoo'
=aF
^.,=.e05=' ir:'oB=p"B eit-(to-
E: * U,$ =o-Eso== =
cD.D aD
=.:
-lifaDJ
!0(D
-
Ei s I ;'* 9: ? E ; 3
=
n
a i I H a H *I FE g
fi i i
3 :! E a.
=
H E : 5a)
tDo
6g
i?:5=EXq
D Tt * i * F;:,E ='
3 3g e
.a-
a*

-3;R38E' E6"i'-a ='jE3 FtA

ii[*r
;=:'i*1 cilI g"^t gEFE ri*
l-

n;-i
F..D

iI.'F*:
Oa

E, Ht*F' o(D

=. H=,E- E- 6-- CD=


==,

(i A t! O

o7
E>,
oo
9.7 o7
<.>
a> +>
): =.D
- FD(
FN
^0t
-
N
Ft
N N gF' Al ::
r.t
CD po( (D

r-t CD.<,
tst
o (D '(D o o!l
CD
to U6t
a-
ts' o - vx
-
CD
cD
I F! o
(t
o
CD
F-
o o ^,,= CD
-
U) (D
B
FD(
lt( o (D
(D
- Et
CD

Fl
(D r-l
i'| -+-A -E
a 'QD
(h <t Xo
EV) --lcrF
-/^,AF 'V U) .A
u.i Y

6e.
"6FD(
D=.
to( f5
r-t
a
r-t
a o
-
xl, -,;. D=.
Fo('O
t
dt
3."
E -o
> ry\) 9*ii6 go F(D 353P r-'6
Y.(, -:z
-^''-1'> ^>-)
-i a
:'tD-,Fo T
=
Fo
Fi: 3E
o:'A'cj
Fl
H.JJ\X

",:.:=:
6^i^t1
lrjcD
;^
tr.i o
>= -
P
FD X(
=.N -- I =.
ts
-
\l v= odi
-;.:f ='-.o
FD.D .-.!. (t M
-^-i^l
F P A

NID r-t
CD
NP .DR
n
0a

a IJ
o - N.) Hr atr ( l
xr9
(t
CD Fi ufD -l+
ooR
:,NJ
.D-i5
b
Ft

e"
E H A-)-A
\v H
{-J
v
lJ ( )

<t "a Tli o


H A
-A
'o CD
FD(
d
o
oa di/ P
o 5tD
-

q s
3 3 E s*
fo^oo
^- CD
<trO1aD\o
=o
a IO )a)
A
PA>a
1A)v;J
+E:'i'85'= lD=5$<o\ ,(rAi ;-65X
A -'F^9

b,E691oF F g.x E p i'


-ts*-Fr^ 4 \Y^HAU
\J
e5''R='5q.0e,
d al ==9=1
Ats9
(i H \v \v rdt\v

['i! ? s' ai- o- H..3e.5 a_e B. F;


-

S. =. #FD 6- +oF NU; (u


N) -_l
oo

(D.O;SZ
A-aD v
v'=7
='.4-7 200<
E Se: =\ :lc0^ a;^^
e- 5
d
=. "V)
PH-'d
+J-X
i.
AJ-.i
J
-.9 ai=x
5Pof'
A\'AI: O!iN(9
-t 0J
et!: N
--+::P
d.D i.x
.v: E
+-!(,D 6oQ o
ir5
pJ- a) r.
afDa
::--v -ott
3 eE
vp^r o= o
J'o a cD
OJ (e
-
= =;
_. I_
"a v.A -
^!
r-t

-
o^;
(,X0) o;-:
(,Xco ='f!1
:(,to
-i.h
=+e =+t a) s
Yt. >-t
Eti;
s, F'a P'oorD (r) tD(
-I
.;

'o
AAA-
8 Ptr9
-t+F
xtJax
O C)'(,
I^-AV
iirr:
L.i
E-*
|-1
F.
^ OJ -'
r-t=rf\J
Ht^-r.
E (' J T.
6FJerF
H'o' ti =!?
p
o
-.^
r-t -
f:1
(v l
!!
v
=>rX
YF.96
H'<
(.r v
F.F.t
!.uY F.
;^
dt+
3. F ='x d^rP-=- ^.
.D )-3'
I
5.D
ts-l
Jd=: o
I "v, I "c"
o .D

E E
o
Ft o
Fl
o
F1
CD

n
- E

t
o o o CD

<'! ar(X Q Q <E =. I


gx
qi6
;J^u
rl
F-3F
+.K D)'P9 fi ?H+ E Q:
ci6 9
O;1 )l1l_aN6
F0rD tD(Da '-i
n-
a t"O).^i+V(DDc-
6-E 6-EF' po)
E. iJ)
X o-=6
5-o"
oo

8' &'",'cq 8. E gB NA P/!Y


-
HH a
J
6
in
r

+F *= EEeHf
AH AA(U-'A
eA|-
\J\./<-i.=
t._^v
'rJ-R * cri
^'i9.83.n=B+a5 ; s-tg cn *
o:.
A A-
:=o\o a

Eili E*-Ega*as :i-N5J


E -'B - c'; #
N
i\r
rv
-<4;"
E
-A
z
HE:
if- &"
Fs 3ElF:91q3ry
a$F E= qEilsEaaFe.S
=.1gPh3;gsi*,
ET'n $n [5gE:
igz Et
eX:E[E
.nd;:o-P1:'Y;i.i
[*+ a3
3:: il +s
EihFEE?'eE
;3s[?;$tR
Eg9 =.o- ilfE6EaR.i
s= : Eli i--4.:
;.R
P6t

t! NJ NJ N) NJ
Uh 5 N)

RFE 2< '1 f_> F o7


o> o<o-/
o-P q=F o:-!x(D
a -j.f,r
gij=F <= (r. * ==lo;n
9::
< 5 Er.
V-dl.ii
>j
L OJ(
-il--
^i fD(o ry- -IXFD^
ni^!
a)

N ::
SNE.A -'"+
a i'P o) F1
rCD =:N
Xat
6Aoio
o) u
CD .D aDO v^rF
A
V
P
A
V
A
-. -o
(,Y=
JHdl
OoR
xx=
CD
X N +a:
!.^
c5' o
>t )N=.
\li
-
-.
v '.
^'
f.6
O=.^,
=
=.
R= o -
FD( VA
.E

cD(
-o o

L)
vxo{(u
|

I5!];"-H
5 tr';i I
.; r. l

=cDo -- (,xo,)
+,
(D =
cj- 5'o-
(r, trOXa 6> @l P,!o
Ar.
- (D

r-t
- Ft F-l

fr E E 'o
l1 7 l-l
Lr.i CD r
.Dri
xk --\ 7 l-
lll(Dt
-\>-
->:/.
l.rj CD -
o<u
Lrl CD r
?<P#q
tll .D >t ;i Ft
!5 (D i'D Fo >5 P:J >5 TF-H'A
15 ='^. x
A+q A+q CD
X -^JC)
CD

Oo)-l H i
='i -'H
- >t
(D

ftoA
a)v
>o (t
o
H H
o
Ft

o6/ >a
oo
-NJ
'.1
- x
-5 NJ c0

rc(t CD (D

F LA Ufr
EA
:alqo o
3 *20
"-P
T)
"(n
x'41 5 i;s0. o o
Fo =' :H 56
<=
h39EN' = CD
t0(
to(
CD DD^
tr.D
6-E
ts -
B 6E O-rl : o 5 <ro
XdiX B AE
xXNo= fE
"6i=E xXN.DX
v^--.X
ts
? 9 N 1 - =- *=
t, A r^ U V/AA4
ld1 its9-

5
\)
X'5O
XNo=
+PP\O
EX-o\
a
=; =
iPPrO
DN(D=
*P,\o = =; =
)P).O
':-vr-^
o-o'<irr591
c=to5'-socuo\ *=
o 1o ='=Q o
gxY':.8=s
-+l-.^=Fr(9-
E--^\

;'o)
-.; !-+-\
--<-"qr)
i. 1p r^ =:(ets X o-
:.F0 (D .D to (D - FFDFD;"O
-
rFo

Fl
CD +x
l-a
v^
Y

iD (D

E
B
e -

/io
-H

:^a
Nq
+::

.DP
5
oo
CONSULTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE

4.1. Consultarea

ACTTUNT iN VEOBREA ELABORARII PAS:


1. Stabilirea echipei de lucru gi a responsabilitalilor.
2. Informarea partenerilor sociali in legaturd cu procesul de elaborare a PAS
3. Culegerea informaliilor pentru elaborarea PAS prir-r: chestionare aplicate elevilor,
pirinfilor, profesorilor gcolii, inspectolilor gcolari, agentilor economici, autoritatrilor locale, altor partenet
interesafi in formarea profesionala; disculii colective gi individuale cu principalii ,,actori" implicaJi ir
formarea profesionala; interpretarea datelor statistice la nivel regional gi local. Aceste informafii au fos
corelate cu priorit[1ile identificate la nivel regional gi local prin PRAI 9i PLAI.
4. Colaborarea cu celelalte gcoli din judef pentru colectarea gi prelucrarea informaliilor
in vederea analtzei mediului extern.
5. Stabilirea prioritalilor, obiectivelor gi domeniilor care necesitd dezvoltare.
6.Prezentarea prioritf,lilor, obiectivelor gi domeniilor care necesitd dezvoltare spre consultare
personalului gcolii, in cadrul Consiliului profesoral gi in cadrul gedinJelor de catedrd, elevilor gcolii, in cadru
Consiliului elevilor. pdrin{ilor, in cadrul intdlnililor cu p[rinJii gi partenerilor sociali cu care gcoala are relali;
de parleneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate in urma consultArilor gi, pe baza acestora, a reformularea
obiectivel or prioritalilor.
8. Elaborarea planurilor operalionale.
SURSE DE INFORMAIII:
. Documente de proiectare a activitatii gcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginlilor,Consiliului
elevilor, Consiliului reprezentativ al parinJilor, documente care atestd parleneriatele gcolii, oferta de
qcolarizare)
o Documente de analtzl,a activitalii qcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
Administra{ie, rapoarte ale ecl-ripei manageriale, rapoarte ale celorlalte comparlimente ale gcolii -
secretariat, adn'rinistralie, contabiIitate, bibliotecd)
. Documente de prezentare gi promovare a gcolii
o Site-uri de prezentare a.iude{ului Buzau
o PRAI Sud-est
o PLAI Buzau
o Date statistice - AJOFM Buzau
o Chestionare, discutii, interviuri
o Rapoarte scrise ale ISJ qi MEC intocmite in urma inspecfiilor efectuate in gcoala

4\
4.2. Monitorizarea qi evaluarea

Implementarea PAS-ului va fi realizatd de c6tre intregul personal al qcolii.


Procesul de monitorizare gi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a pAS prin:
r intdlniri gi gedinle de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizarc,
o includerea de acliuni specifice in planurile de activitate ale Consiliului de AdministraJie, Consiliul
elevilor, ale consiliului profesoral, ale catedrelor metodice.
c prezentarea de rapoarte semestriale in cadrul Consiliului profesoral gi al Consiliului de AdministraJie;
o revizuire periodica qi coreclii.
4.3. Programul activitflfii de diseminare, monitorizare gi evaluare

Tipul activitatii Responsabilitatea Frecvenfa Datele


diseminIrii / diseminirii/ intAlnirilor
monitorizirii/ monitorizdrii/ de analizi
evaluirii evaluirii
Diseminare PAS prin: Zahiu Camelia Octombrie Decembrie
Consiliu profesoral Cirmaceanu Andreea 2015 2015
Activitali metodice la catedre Petre Cristina Noiembrie
IntAlniri cu Consiliul elevilor Marin Madalina 20r5
Intdlniri cu pdrinlii Noiembrie 2015
Intocmirea seturilor de date care sd Andronescu Adrian Lunar Decembrie
sprij ine monitorizarea !intelor 2015-martie
2016
Monitorizarea period icd a Zahiu Camelia semestrial Decembrie
implementdrii ac{iunilor individuale 2015
Aprilie
20r6
Comunicarea acliunilor corective in Zahiu Camelia semestrial Decembrie
lumina rezultatelor obtinute aprilie
Analiza informali i I or pri vi nd Cirmacianu Andreea Anual Iunie 2016
progresul realizal in atingerea Maria
{intelor Zahiu Camelia
Stabilirea metodologiei de evaluare, Consiliul de Anual Septembrie
a indicatorilor de evaluare gi a adn-rinistratie 2015
impactului asupra comunitatii
P rezenlarea generalf, a progresului Cirmacianu Andreea Anual Iunie 2016
realizat in atingerea {intelor Maria

GLOSAR

ipf - invafamdnt prof-esional qi tehnic


MECT - Ministerul Educa{iei Cercetarii Si Tineretului
AEL - Programul Asistent Educa{ional pentn_r Liceu
50
PRAI - Planul Regional de Acliune peqtru invafdmdntul profesional qi tehnic
PLAI - Planul Local de Acliune pentru InVdfdmdntul profesional gi tehnic
AJOFM - Agenfia Judeleand pentru Ocuparea Fo(ei de Muncd
ISJ - Inspectoratul $colar Judefean
CLDPS - Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesionali
CCD - Casa Corpului Didactic
CDl-Cuniculum in Dezvoltare Locala
CJAPP - Centrul Judetean de Asistenfd Psiho-Pedagogicd
ONG - Or ganizatie Nonguvernamentald
SWOT - Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities
(Oportunitali),Threats (Ameninf ari)
SPP - Standarde de Pregdtire Profesionald
ITC - Tehnologii Informalionale gi Comunicationale
ADR - Agenfia de Dezvoltare Regionald