Sunteți pe pagina 1din 1

Per

ioadadefunc
ionar
ear afi
nri
eidezahr
- Per
ioadancarecldir
ea Cldi
reaareonoufunci
une
roli
mport
antnproduci
alocal
s-adegradatt
reptat adapt
atnoi
lornevoial
elocui
tor
il
orPar
mei

1899 1968 1980 1999 2001

Esteconst
rui
taraf
inr
iadezahr Rafi
nr iaest
e Cldireaeste Se ncepl ucr
ri
le Estei
naugurat
Er
idani
anansamblulindust
ri
al desfi
inat.Semut achizi
ionatde pent r
uconver si
a Audi
tor
iul
Eri
daniaiBari
lla
nafaraor aului
ntr
-un pr
imriepent ruapstra fabricii
-parea Ni
t ccolPaganini
spai
umul tmaimar e mrturiatrecut
ului progr amuluide
industri
alaloraului r
evitalizar
eazonei

Conver
sieafost
eiraf
inri
idezahrEri
dani
an
Audit
ori
ulNiccol
Paganini

Audi tori
ulNi ccoloPagani ni,realizatdeRenzoPi anoest esi t
uat nvechear af i
nr iedezahrEr idani adinor asul
Parma,nor dulItali
ei,const r
uit n1899iscoasdi nfunc i
une n1968.Vecheaf abr icaseaf laint r-unansambl ui ndust ri
al
ncar eauf ostampl asatepr imel ef abr icialesecol uluial18- lea,cum arf ivechear afi
nr iedezahrEr idani a,f
abr i
cade
pasteBar i
ll
a,abat orulpubl icicompl exulagr i
col.Acestansambl ucar eaf uncti
onatt impdeapr oape70deaniaavutun
rolf
oar t
ei mpor tantndezvol tareaor aul uinper ioadai ndust r
ial.Fabr icaEr idani as- amut atul teriorla21dekm nafara
oraul ui.Evol unddi npunctdeveder et ehnologicaavutnevoi esseext indocupnd nprezentunspa i
udeapr oximativ
5or imaimar e.
Fabr icaabandonat Er idani aaf ostachi zii
onat nanul1980dect readmi ni stra
iaor aul uiPar mador i
ndu- se
pstrar eauneimr turi
iai mpor t
ant uluit r
ecuti ndust r
ialalor aului.Eaar mas nst impdedouadeceni ineutil
izat
degr adndu- sepr ogresivsif ii
ndvandal i
zat. nanul1999, nur mauneimodi fi
cr iapl anuluigener aldeur banism pr in
caresepr evedear evital
izarea nt r
egi izoneext ra-mur osaor aul ui( ozonadegr adat si tuatadi acentcent rul
uiistor i
c)
inacel aitimppr otejareamot eni r
iloristori
ce,s- ahot rtconver siafost eifabr ici.
Audi tori
ulNi ccoloPagani niest eexempl uder ecuper arei novat ori ndr znealar hitecturiiindust riale.Noulpr oiecta
apr ut nurmador i
neiadmi nistrai
eideaasi gur aor aul uiPar madot areacudi ver sepr ogramecul turalet ransformndu- l
i
nor auli t
ali
ancelmaibi neechi patdi npunctdeveder emuzi cal .Acestpr ogr am avi zati nspeci alr enovar eavechi lorcldir
i
cult
ur aleit ransformar eapal atelorsiamonument el
ori storice nspat ideschi sepubl i
cului.
Fost afabr icaf ostt i
mpde31deanineut i
li
zat,timp ncar es- adegr adatt rept at.Auczutbuc idi nacoper i
ichi ar
perei-uncor psecundaral i
pi tpel atur adevestsiobucat di ntr-unper et el ongitudi nal.
Noul pr oiectnuaascunsvechi aconst ructieicidincont r
aaadusunt ributmot eniriii
storieiindust ri
aleaor asul uiPar ma.
Cuaspect ulsucl asi cfuncional ,fabr icaaf ost nesen omar e" cuti
e"car eaput utf iusort ransf or mat ai ntr
-unaudi tori
u.
Verifi
car eapr opor
ii
loraconf irmataceast idee.Conver siar ealizat repr ezinmet afor atransf or mar iiuneif abr icidezahr
ntr
-of abr i
cdesunet .Eaest edenumi tdupuncel ebr uvi olonisticompozi tori t
al i
an.Audi toriulest eacum ocl diresimbol
caresubl ini
azevol uacont inuaor aul ui.Fun i
uneaseadapt eazanevoi l
ornoi isoci etiTheol
. dEr i
dani asugarf actory
wasanempt ybr i
ckst ructur eofj ustt her i
ghtsi zeandvol umet obet ur nedi nt oahar moni ousmusi cbox.

S-ar putea să vă placă și