Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt Universitatea Babe-Bolyai
superior
1.2 Facultatea Facultatea de tiine Politice, Administrative i ale Comunicrii
1.3 Departamentul Departamentul de Comunicare, Relaii Publice i Publicitate
1.4 Domeniul de studii tiine ale Comunicrii
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de studiu / Publicitate
Calificarea

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea Planificare i implementare media
disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar Asist. asoc. dr. Ioana Lepadatu
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de Colocviu 2.7 Regimul DS
evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 6
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 5
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 6
Tutoriat 5
Examinri 4
Alte activiti: .................. -
3.7 Total ore studiu individual 68

3.8 Total ore pe semestru 42

3.9 Numrul de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum nscrierea la cursul de Planificare i implementare media este condiionat de
parcurgerea cursului Comunicare publicitar (an I, sem. II). Se recomand
consultarea i reactualizarea cunotinelor prezentate n cadrul cursului
menionat anterior.
4.2 de competene -

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a -
cursului
5.2 De desfurare a -
seminarului/laboratorului
6. Competenele specifice acumulate
1. Cunoatere i nelegere
- cunoaterea elementelor de baz privind comunicarea publicitar, sistemul media;
cunoate principalele repere n dezvoltarea comunicrii publicitare ca tiin; cunoate
definiiile, elementele, regulile i strategiile comunicrii publicitare; cunoate paii pe care
Competene profesionale

trebuie s-i parcurg pentru a realiza un plan media.


2. Explicare i interpretare
- difereniaz domeniile de aplicare practic a cunotinelor din domeniul
comunicrii publicitare;
3. Instrumental aplicative
- proiecteaz aplicarea unor metode de investigare n domeniul comunicrii
publicitare; tie s fac diferena ntre canalele de comunicare, cunoate avantajele i
dezavantajele folosirii unui mediu sau altul pentru promovarea unui brand; imagineaz
exemple concrete de cercetare/investigare a unor aspecte ale campaniilor publicitare;
realizeaz studii de specialitate n domeniul comunicrii publicitare
4. Atitudinale
- manifest interes fa de domeniul comunicrii publicitare;

Abordarea n mod realist - cu argumentare att teoretic, ct i practic - a unor situaii-problem


transversale
Competene

complexe, cu grad mediu de complexitate, n vederea soluionrii eficiente i deontologice a


acestora.

Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echipa multidisciplinar cu ndeplinirea anumitor


sarcini pe paliere ierarhice.

Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i a meninerii


adaptabilitii la cerinele pieei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al Identificarea specificului, utilizrii i efectelor instrumentelor ATL i BTL n
disciplinei cazul includerii acestora n planuri de comunicare i planuri media.

7.2 Obiectivele specifice 1. Formarea unui limbaj de specialitate


2. Dezvoltarea gndirii critice i analitice, capacitatea de a realiza
studii de specialitate n domeniul comunicrii publicitare
3. Utilizarea noilor tehnologii de informare i comunicare (NTIC),
inclusiv a new media
4. Descrierea tipurilor diferite de audien / public implicate n
comunicare

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Recapitularea conceptelor cheie din domeniul Prezentare oral.
comunicrii publicitare 2 h
2. Media i publicul. Influena mass media asupra Prezentare oral.
opiniei publice. - 2 h
3. Blocurile media din Romnia 2 h Prezentare oral.
4. ATL structura, funcionarea, specificul Prezentare oral.
instituional i economic 2 h
5. Presa scris 2 h Prezentare oral.
6. Radioul 2 h Prezentare oral.
7. Televiziunea 2 h Prezentare oral.
8. Internetul 2 h Prezentare oral.
9. Spaii publice. Cinematograful. 2 h Prezentare oral.
10. BTL - structura, funcionarea, specificul Prezentare oral.
instituional i economic 2 h
11. Planul media 4 h Prezentare oral.
12. Discuii pe marginea conceptelor studiate i Discuii.
realizrii unui plan media. Invitat curs. 2 h
13. Recapitulare final. Sesiune de ntrebri i Discuii finale.
rspunsuri. 2 h
Bibliografie

Balaban, Delia Cristina, Publicitatea de la planificarea strategic la implementarea media, Polirom, Iai,
2009.
Habermas, Jrgen. Sfera public i transformarea ei structural, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2005.
(capitolul II Structurile sociale ale sferei publice, capitolul V Transformarea structurilor sociale ale
sferei publice)

McLuhan, Marshall. S nelegem media. Extensiile omului, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2011.

Petre, Dan, Drago Iliescu. Psihologia consumatorului, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2004. (cap. V
Integrarea strategic. Segmentarea consumatorilor)

Petre, Dan, Mihaela Nicola. Introducere n publicitate, Editura Comunicare.ro, Bucureti, 2009 (capitolul
Media n publicitate)

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii


1. Aspecte administrative
2. Recapitulare concepte cheie din domeniul Discuii. Vizionare
comunicrii publicitare. filmulee.

3. Dezbatere pe tema Influena media asupra Discuii.


publicului.
4. Blocurile media din Romnia. Discuii. Exerciii.
5.Exerciii aplicate. Prezentri. Exerciii.
6.Avantaje i dezavantaje ale folosirii canalelor media Prezentare concepte.
n propunerea de campanie publicitar i de media. Discuii. Vizionare
spoturi.
7. Planul media. Prezentare concepte.
Discuii. Exerciii.
8. Exerciii realizare plan media. Prezentare concepte.
Discuii.
9. Discuii i exerciii cu privire la planul media. Discuii. Exerciii.
10. Vizionare film. Discuii pe marginea acestuia. Discuii.
11. Prezentare proiecte. Prezentare proiecte.
12. Prezentare proiecte. Prezentare proiecte.
13. Prezentare proiecte. Prezentare proiecte.
14. Recapitulare. Discuii. Prezentare punctaj seminar. Discuii finale.
Bibliografie
Media Monitoring Agency www.mma.ro

Biroul Romn de Auditare a Presei www.brat.ro

Societatea Naional de Auditare a Presei www.snap.ro

Aitken, Robert, Brendan Gray and Robert Lawson, Advertising effectiveness from a consumer perspective,
International Journal of Advertising, 27(2), 2008, pp.279-297.
Balaban, Delia Cristina, Publicitatea de la planificarea strategic la implementarea media, Polirom, Iai,
2009.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Elaborarea unui proiect de specialitate sau cel puin a unei pri a unui asemenea proiect, aplicnd att
cunotine, teorii i metode de diagnoz i intervenie, ct i norme i principii de etic profesional.
Identificarea rolurilor profesionale specifice i realizarea unei descrieri a acestora.
Identificarea nevoii de formare profesional i realizarea unui plan de dezvoltare profesional, utiliznd n
acest sens resursele comunicaionale i tehnologice.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Studenii vor trebui s Evaluare scris 50%
realizeze o lucrare ce va
consta n realizarea unui plan
media pentru a promova pe
plan local unui
produs/serviciu.

Brief-ul va fi dat n cadrul


cursului. Proiectul se va
realiza n grupe de maxim 3
persoane (poate fi realizat i
individual) i se va preda pe
cd la o dat stabilit de
comun acord.

10.5 Seminar/laborator Realizarea a patru lucrri Evaluare scris i oral. 50%


individuale care vor prezenta
specificul, publicul int,
particularitile, trustul etc
ale unei publicaii tiprite
(dac apare i online vei
meniona acest lucru) la
alegere (ziar/revist), un post
de radio, un post tv, un site.
Aceste prezentri vor
face referire la mass media
din Romnia. Pot fi i media
locale.

10.6 Standard minim de performan


La finalul semestrului studenii trebuie s cunoasc termeni precum plan media, audien, market share,
GRP etc. De asemenea, acestia trebuie s cunoasc paii pentru realizarea unui plan media .

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

.......................... ............................... ...................................

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

........................................... ............................