Sunteți pe pagina 1din 36
POP 2007 - 2013, Minster AgriculturisiDezvoltéri | yanyai ge procedurd pentru verificarile de management si Pagina 1 din 36 : autorizarea platilor Poe Aor Cod Manual: 07-08 PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013 MANUAL DE PROCEDURA : PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT $1 AUTORIZAREA PLATILOR ‘cod manual: MO7-08, Edifia Vill PC! |. ore bat peste "20072013 Titlul manuatului: Programul. Operational de Pescuit 2007 - 2013 ‘Manual de procedurd pentru verificdrile de management si autorizarea platilor Programul Operational pentru Pescult 2007 - 2013 PoP 2007 - 2013 Manual de procedura pentru verificirile de management si Pagina 2 din 36 autorizarea platilor Cod Manual: 07-08, ‘Ministerul Agriculturit s1 Dezvoltarit Rurale GP - AM POP. Codul manualului: M 07 - 08, (Tin werw [_Torae [7 [aprebat =] Stadiul elaborarii manualulut: Semnatura / Versiune | Tipul actiunii | Nume si prenume | Functia / Compartment | Son" Expert CDC Elaborat, = Expert CVM * Sef Serviciu verificari Laurentiu management si achiziit Mtoe beneficiar Director Directia Autorizare Plati ‘Avizat, | Leonard IRINDEA 08! Director Directia Juridica Sef Serviciu ‘Audit Intern ata Director General ccunostinta, Directia Generala Buget ‘Moria SEREAN Finanfe si Fonduri Europene, Propun spre : aprobare, _ | Valentin TOMA Director General Adjunct Aprobat, | Ciceronis Director generat ‘CUMPANASOIU DGP- AM POP ‘rogram Operafonal pentru Pescut 2007 - 2073 POP 2007 - 2013, Ministerul Agricuturis!Dezvoltari | anal ye procedura pentru pe valoarea adiugat oars verificarile de management s1 Pagina 3 din 36 6b oP eer CUPRINS Z fa - Crmrut =e Pagina +. DEFINITII SI PRESCURTARI 4 1.1. Definiti 4 1.2, Prescurtari 5 2. REFERINTE LEGISLATIVE 5 2.1, Legislatie comunitara 6 2.2, Legislatie nationala 7 i. [3. SCOPUL ae “4, DOMENIUL DE APLICARE 7 4.1, Principalele activitsti din cadrul procedurit 7 4.2. Entititi implicate 8 5. DESCRIEREA PROCEOURII OPERATIONALE 9 5.1. Generalitati a 3 5.2, Documente utilizate 9 5.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate 9 5.2.2 Continutul si rolul decumentelor utilizate 10 5.3. Modul de lucru 10 5.3.1 Verificarea administrativa a cererilor privind plata avansului 10 5.3.1.1 Depunerea cererilor privind plata avansulul 1 5.3.1.2 Verificarea administrativa a cererilor privind plata avansului i 5.3.2 Verificarea administrativa a cererilor de plat/rambursare 3 5.3.2.1. Depunerea declaratillor de esalonare B 5.3.2.2. Depunerea cererilor de plata/rambursare B 5.3.2.3, Verificarea administrativa a cererilor de plat&/rambursare 14 5.3.3. Verificdri la fata locului a cererilor de plat&/rambursare 16 5.3.3.1. Echipa de verificare pentru verificarea cererilor de plata/rambursare 7 5.3.3.2, Desfégurarea misiunii de verificare la fata locului si preautorizarea platilor 18 5.3.3.3. Procedura de verificare cu expertii externi 24 5.3.3.4, Finalizarea misiunil de verificare la fata loculul 4 5.3.3.5. Aspecte conexe verificirilor de management - verificarea dosarelor de achizitit_| 25 5.3.3.6. Procedura de reverificare a cererilor de rambursare/plata/avans la solictarea | 95 beneficiarilor 5.3.3.7, Procedura de reverificare a cererilor de rambursare/plata/avans la solicitarea | >, | organismelor de control sau audit 5.3.4 Autorizarea plitilor % 5.3.5 Verificarea justficarit integrate a avansului pentru proiectele si rambursarea taxel_| 95 5.3.6 Rambursarea taxei pe valoarea adaugata 5.3.7 Monitorizarea proiectelor 5.4 Responsabilitdti in derularea activitati 6. INREGISTRARI, ARHIVARI 6.1, Arhivarea documentelor pe suport de hartie Programul Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 POP 2007 - 2013 Manual de procedura pentru verificdrile de management $1 Pagina 4 din 36 . autorizarea platilor Dee AM POP Cod Manual: 07-08 Ministerul Agriculturit si Dezvoltarit Rurale 6.2. Documente si arhive in format electronic 7. NODIFICAREA PROCEDURIT 8,PLAN PRIVIND INLOCUIREA PERSONALULUI IN ANUMITE CIRCUNSTANTE 9.SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR TN CADRUL EDITIILOR PROCEDURIILOR PERATIONALE 10. Anexe |4, DEFINITI $1 PRESCURTARI 1.1, Definitit Nr aU Termenul Definitia ‘Autoritate nayionalé competenté si efectueze audit public extern, in conformitate cu legislatia comunitar& si rational, asupra fondurilor nerambursabile acordate Romaniei de UE prin FEP, precum si asupra cofinantérii rationale aferente, independenta “de Autoritatea de Management si de Autoritatea de Certificare. Directia general - Autoritatea de Cert Plata structur’ organizatorica in cadrul MFP responsabila de Certificare a sumelor cuprinse in declaratile de cheltuteli transmise la CE. Directia generale pescult— Autoritatea de Management 3. | Autoritate de management | pentru POP, structura organizatorica in cadrul MADR responsabila pentru gestionarea POP 2007-2013. 1 | Autoritatea de Audit 2 | Autoritatea de Certificare, Directia general buget finanje si fonduri europene, 4 | Agentie de plat’ structura organizatorica in MADR responsabila cu efecutarea platilor aferente POP 2007-2013. Una din prioritatile unui program operational, cuprinzand un 5 | Ax8 prioritard grup de masuri legate intre ele si care au obiective masurabile specifice. Persoan& juridici sau fizicl care este destinatarul final al ajutorutui public. Cheltuieli_ care pot fi finantate prin POP 2007 - 2013 conform HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a m&surilor cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare. @_| Cheltuieti neeligibile Cheltuieli care nu pot fi finantate prin POP 2007-2013. Contractul inchelat in scris intre una sau mai multe autoritéti contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucréri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publi ‘Act juridic incheiat intre OGP-AMPOP 51 Beneficiar prin care se aprobi finantarea unui proiect in cadrul POP 2007 - 2013. Documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie public& si de procedura de atrbuie a acestua,Inclustycaletl de sarc sau, cup caz, documentatia descriptiva. TE [Barat eTaplerieriare 6 [Perloada coprinakTrtve data sennEAT contest” Be 6 | Beneficiar 7 | Chettuieti etigibite 9 | Contract de achizitie publica 10 | Contract /Ordin de finantare 11. | Documentatie de atribuire Programul Operational pentru Pescult 2007 - 2013 i Ministerul Agriculturl $1 Dezvoltarit POP 2007 - 2013 ‘Manual de procedura pentru aoe verificarile de management si Pagina 5 din 36 . autorizarea platilor eee Cod Manual: 07-08 proiectului Tinanfare gi data finalizarii ultime’ activitali prevazute in cadrul proiectului, data care nu poate depasi 31.12.2015. 13. | Eligibtitate Suma criteriilor pe care un Beneficiar trebuie sa Te ‘ndeplineascd pentru a se califica pentru finantare din POP 2007-2013. Este 0 conditie necesara, dar nu si suficient’, intervenind de asemenea criteriile de evaluare tehnic& si financiar& in cazul proiectelor de investitit sau de dezvoltare localé. 4 Fondul European Pescuit mara | Instrument de finantare pentru sectoral pesc&resc, conform - priorit&tilor stabilite la nivelul UE pentru perioada 2007- 2013. 15 | Fonduri publice Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele ‘nstitutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Roméniei sau institutilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiet publice locate, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale. 16 Misiune de verificare la fata locutui Reprezinta activitatea de verificare a aspectelor financiare 41 tehnice, inspectia la fata loculul, precum si stabitirea legalitati, regutaritatit si realitatii operatiunilor. 17 | Ordin de plata Instrument de plata prin care se ordona bancii / trezoreriei si vireze o anumita sum de bani catre un Beneficiar. 18 | Pistd de audit Traseul de urmarire a unet tranzactii din momentul initiert and in momentut in care se raporteazi rezultatele finale reprezentand trasabilitatea documentelor//operatiunilor. 19 Program Operational pentru Pescuit Document unic elaborat de Romania si aprobat de Comisia Europeana, cuprinzand un ansamblu coerent de axe prioritare de realizat cu ajutorul FEP. 20 | Valoarea totala a proiectului Totalul cheltuietilor eligibile si neeligibile necesare pentru realizarea proiectului. 2. Prescurtari Nrert | Prescurtarea | Denumire cate aM Autoritatea de Audit z — Tanlac ‘Autoritatea de Certificare 3 [ap ‘Ax Prioritaré 4 {Cer | Compartimentul Efectuare Plati 5 Ice Comisia Europeans 6_[cN Compartiment Nereguli S| CoP: Compartimentul Contabilizare Plati = 3 [coc Compartiment Declaratii Cheltuieli si Certificate de Plata 9 [Cv ‘Compartiment Verificdri de Management 70_| CRPOP ‘Compartiment Regional POP i1__| CAB ‘Compartiment Achizitii Beneficial 12__| DGBFFE_ Directia Generald Buget Finante si Fonduri Europene 13_| DEMNP Directia Evaluare, Metodologie si Monitorizare Program 14 | DGP-AMPOP Directia Generala Pescuit-Autoritatea de Management pentru POP 15 _| FEP Fondul European pentru Pescuit 16 | MADR ‘Ministerul Agriculturil si Dezvoltarii Rurale 17_[ MFP ‘Ministerul Finanfelor Publice 19106 roului L ‘Programa Operational pentru Pesclt 2007 - 2013 i ne PoP 2007 - 2013 Minsterul Agrutrs Dezvotiel | anual ge procedur pentru verificarile de management si Pagina 6 din 36 : autorizarea platilor DGP- AM POP Cod Manual: MO7-08 20 [ous — Ordonanta de Urgent a Guvernului 21_| SINPOP —[ Sistemul Informatic specific managementului POP 22 _| SVMAB Serviciul Verificéri de Management si Achiziti Beneficial 23_| DAP Directia Autorizare Platt 24 | POP Programul Operational pentru Pescuit —— 25 [UE Uniunea Europeans | 2, REFERINTE LEGISLATIVE 2.4 Legislatie comunitara ‘+ Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, cu modificarile si completérile ulterioare; ‘+ Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea aplicare a Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al Consiliulul privind Fondul European pentru Pescuit, cu modificarile si completarite ulterioare; ‘= Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 din 11 decembrie 2013 privind organizarea comund a pietelor ‘in sectorul produselor pescaresti si de acvacultur’, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr, 4104/2000 al Consitiuluis + Regulamentul (CE) nr. 1380/2013 al Parlamentulul European si al Consiliulul privind politica comuna in domeniul pescuitului; = Regulamentul (CE) nr. 96/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunti si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consitiului; + Regutamentut (CE) nr. 104/2000 al Consitiulul privind organizarea comund a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvaculturd. 2.2 Legislatie national Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare; Legea nr. 500/2002 - Legea finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; ‘0UG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricol&, Fondul european agricol de dezvoltare rural si Fondut european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeand si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfésurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si suprav domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea i fondurilor “SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural’, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, cu modificarile si completirite ulterioare; ‘+ Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aprute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; + Hotirarea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/20112011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificérile si completirile ulterioare; + HG nr, 1014/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de apticare a OUG nr. 27/2008 privind gestionarea fonduritor nerambursabile alocate de ta Comunitatea Europeani.din-Fondut European pentru Pescuit si a fonduritor de cofinantare si prefinantare alocate de/la bugetul, stat; Program Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 POP 2007 - 2013, Manual de procedurs pentru verificarile de management si Pagina 7 din 36 autorizarea platilor Cod Manual: M07-08 ‘Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale DGP- AM POP + HG nr. 1347/2009 privind consolidarea capacitatii de gestionare a Programului operational pentru pescuit; + Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta $1 raportarea cheltutelilor bugetare si locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ‘© Ordinul MADR nr. 348/2010 de stabilire a atributillor Directiel Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP, cu modificarile si completarile ulterioares ‘+ HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a m&surilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile $1 completarile ulterioare; + Ordinul MAPDR nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificdrile si completarile ulterioare; * Ordinul nr. 1453 din 25 septembrie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pAdurilor si dezvoltérii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuielt eligibite pentru proiectete finanfate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, + Ordinul MFP nr. 52/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la cexercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare ; + Hotararea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Ag si Dezvoltarii Rurale cu modificdrile si completarile ulterioare; + Ordinul MADR nr. 892/03.06.2014 privind aprobarea structurii organizatorice si a statulul ‘nominal de functii ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarit Rurale; Ordinul MADR nr. 1418/2014 pentru delegarea competentei de ordonator principal de credite. Ordinul MADR nr. 208/2012 privind delegarea unor competente, cu modificdrile si completirile ulterioare. tur 3. SCOPUL Scopul prezentului manual este: ‘+ de a asigura o descriere detaliatd a etapelor care trebuie parcurse in scopul verificdrit liver produselor, serviciilor si a efectuarii lucrarilor cofinanjate, precum si suportarea efectiva a cheltuielilor declarate de Beneficiari si a respectarii normelor comunitare si nationale, aga cum prevede art. 59 (b) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consililui si art. 39 (2) din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei; ‘+ dea asigura descrierea verificirilor de management; + _de.a asigura descrierea monitorizarii proiectelor ex-post. Verificdrile vor da o asigurare ci toate cheltuielile dectarate sunt reale, produsele si servictile au fost livrate si lucririle au fost efectuate in concordanta cu contractul/decizia de finantare c& cererile de avans/plati/rambursare intocmite de Beneficiar sunt corecte, iar operatiunile si heltuielile respecta normete comunitare si nationale. Procedura operationald se aplic’ pentru: + verificarea administrativ8, a cererilor de avans/plat&/rambursare intermediar&/finala; + verificarea la fata locului a cereritor de plata /rambursare intermediara/finala; # autorizarea platilor Axelor prioritare 1- 4 si Axei prioritare 5 (Masura 5.1/ Actiunea 1/Operatiuni de imbunatatire a capaciatii administrative/Sprijin pentru inflintarea parteneriatetor public private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locald integrat& a zonelor pescaresti) rile de management; « monitorizarea proiectelor ex-post. Programul Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 POP 2007 - 2013 MinsteratAgricutur s!DezvOt8r | anya ge pracedara entry verificdrile de management si Pagina 8 din 36 autorizarea platilor GP - AM POP Cod Manual: MO7-08, 4, DOMENIUL DE APLICARE 4.1 Principalele activitati din cadrul procedurii Procedura cuprinde urmatoarele etape: + depunerea Declaratiilor de esalonare a cererilor de rambursare la CRPOP; + depunerea Dosarului cererti de avans/plat/rambursare ta CRPOP; ‘+ verificarea administrativa a Dosarului cereril de avans/plat/rambursare de cStre CRPOP; ‘+ verificarea ta fata locului a Dosarului cererti de plata de catre expertii CRPOP pentru masurile 41.15 1.4-actiunea 1; 1.5 ¢; 2.1-actiunea 4; 2.2; 3.2; $1 3.5 (dupa caz ‘+ verificarea la fata loculul a Dosarulut cererii de rambursare de catre expertii CR POP pentru rmisura 1.3; + verificarea la fata locului a Dosarului cererit de rambursare de catre expertii CRPOP impreund cu expertii externi pentru masurile 2.1 - acfiunile 1, 2 si 3; 2.3; 3.1 (dupa caz) 513.3. ‘+ transmiterea Dosarului cererit de plata/rambursare la SVMAB pentru verificare si autorizarea Platil de ctre Seful SVMAB/ Directorul DAP; + transmiterea Dosarului cererii privind” plata avansului sau a Dosarului_ cererii_ de plat&/rambursare la CDC in vederea emiterii Certificatului de plata si a Ordonantirii de plata; + transmiterea de catre CDC a Dosarului cererii privind plata avansulul sau a Dosarului cererti de plata/rambursare, a Certificatului de plata si a Ordonantarii de plata a DGBFFE in vederea efectuiiril pliti catre Beneficiar; + completarea Pistei de audit; + primirea de la DGBFFE a unei copii certificate ,conform cu originalul” a Ordinului de plata prin care s.a efectuat plata catre Beneficiar; ‘ngtiinfarea Beneficiarulut privind plata efectuata; arhivarea Dosarelor cererilor privind plata avansului, precum si a Dosarelor cererilor de plati/rambursare. 4.2 Entitati implicate > Beneficiar: ‘+ Depunerea cererilor privind plata avansului pentru profectele finantate in cadrul Masurit 5.1, Actiunea 15 depunerea Declaratilor de esalonare a cererilor de rambursare; depunerea Dosaretor cererilor de plata /rambursare; depunerea documentelor prevazute in instructiunile de plata, > Compartimentul Regional - CRPOP: primirea Dectaratiilor de esalonare a cererilor de rambursare; primirea Dosarelor cererilor de avans/plata/rambursare; verificarea administrativa a cererilor de avans/plat/rambursare; verificarea la fata locului a Dosarelor cererilor de plata/rambursare pe baza listelor de verificare; ‘+ intocmirea Raportului vizitei pe teren si preavizarea sumei solicitate la plat in urma vizitel pe teren; + completeazi coloanete 9 si dup caz, 10 ale Anexei 3 (Evidenta cheltuielilor) cu valoarea cheltuietitor eligible preautorizate la plata in urma verificarilor; + transmiterea Dosarelor cererilor de plati/rambursare validate, impreun’ cu. documentele elaborate de CRPOP i preavizate pentru bun de plata”, la SVNA + transmiterea Dosarelor cererilor de plata a avansului la SVMAB; YZ N \ > _Expertii externi f Programl Operational pentru Pescult 2007 - 2013 or 2007-2013 acestia sunt specialist! in domeniul piscicol/economic/juridic/achizitit; verificarea la fata locului a Dosarelor cereritor de rambursare pe baza listelor de verificare; intocmesc si semneaza listele de verificare participa la intocmirea Raportului vizitei pe teren (Anexa 11) si semneazi acest document ‘impreuna cu expertul CRPOP; ‘= verifica impreuna cu expertii CVM-nivel central dosarele cererilor de rambursare, intocmesc si semneaza lista de verificare (Anexa 14) > Compartimentul verificari de management {a nivel central: ‘+ primirea de ta compartimentele regionale POP a Dosarelor cererilor de plati/rambursare, a Raportului vizitei pe teren si a listelor de verificare aferente; ‘+ verificarea Dosarelor cererii de plata/rambursare, intocmirea si semnarea listelor de verificare (Anexa 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.431 14.5); ‘+ intocmirea tistelor de verificare aferente cheltutelilor din asistent& tehnic& - Axa 5 (Anexele 15 $118 din manualul de procedura aferent implementérii Axel 5) si avizarea acestora de citre Seful SVMAB/ Directorul Autorizare Plat + aprobarea de catre Seful SVMAB/Director Autorizare Plati, a Raportului vizitei pe teren, completarea coloanetor 11 si dupai caz, 12 ale Anexet 3 (Evidenta cheltuielior) si acordarea vizei »Bun de plata” pe cererea de platé/rambursare sau facturd + monitorizarea indeplinirt indicatoritor prezentati in Raportul de progres intocmit semestrial de Benefictari; + transmiterea Dosarelor cererilor de plat/rambursare sau facturi la CDC, > Compartimentul declaratii de chettuieti + verificarea completitudinii Dosarelor cererilor privind plata avansului sau a Dosarelor cererilor de plata/rambursare si a listelor de verificare; + verificarea Beneficiaritor in Registrul debitorilor cu sume neachitate catre DGP-AMPOP si emiterea din sistemul SINPOP (daca este cazulja Raportului de consultare a registrului debitoritor (Anexa 30); verificarea incadréril in liniile bugetare (Anexa 31); emiterea Certificatelor de plata; ‘ntocmirea Ordonantarilor de plat transmiterea Certificatelor de plata si a Ordonantarilor cétre OGBFFE in vederea efectuarii platit catre Beneficiar. 5, DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE 5.1 Generalitati Verificdrite de management sunt efectuate in proportie de 100% pentru toate cererile transmise de Beneficial si acoperd aspecte administrative, financiare, tehnice si fizice ale operatiunilor efectuate de cdtre Beneficiar. 5.2 Documente utilizate 5.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate Documente folosite in cadrul procesului de verificare a cererilor de plata/rambursare: Tip de document Proventent&_/ = Cerere de finantare —|Beneficiar fs = Proiectul tehnic Beneficiar\7_ Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 ] PoP 2007 - 2013 Ninisterut Agricul s!Dezvoltai | janyat de procera pentru verificdrile de management si Pagina 10 din 36 autorizarea platilor bar AN ror eva nants 07-08 = Contractul de furnizare de bunuri/prestare serviciV/executle | penericiar lucrari incheiat intre Beneficiar si un operator economic =| = _Cerere privind plata avansulut Beneficiar = Declaratia de egalonare a do: ere —Beneficiar + Cerere de plati/rambursare Beneficiar + Raportul de progres Beneficiar + Raport de Monitorizare ‘CRPOP/CVN = Evidenta cheltuielilor Beneficiar = Documente supor z Beneficiar ‘CRPOP/CVNTexperti + Liste de verificare aioe = Certificat de platé coc a = Ordonantare de plat aa coc = Scrisori standard de notificare CRPOP/CVM/CAB Documentele aferente Cererilor privind plata avansulul precum si cele aferente Cererilor de plata/rambursare, care urmeazi a fi verificate de catre CRPOP se inainteaza de Beneficiar si in format electronic pe CD. 5.2.2 Confinutul si rolul documentelor utilizate Toate documentele supuse verificdrii sunt transmise la CRPOP, de citre Beneficiari potrivit prevederilor cuprinse in sectiunea 5.3. Expertii CRPOP verific& documentele completind Listele de verificare aferente proceduri operationale si bifeaza in c&suta corespunzitoare. Listele de verificare administrativa (Anexa 5, 5a, 5b, 5c, 5d si 5e, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) se completeaza si se semneaza de citre expertii din cadrul CRPOP, Listele de verificare documente justificative (Anexa 7) se completeaza si se semneaza de catre expertii CRPOP sau expertul CR POP si expertii externi care efectueazi verificarea gi se atageaz la Dosarul cererii de avans/plata/rambursare al proiectului respectiv. Daca unul din elementele Listei de verificare nu este relevant sau nu se aplic’, pe coloana corespunzatoare verificarii se insereaza mengiunea N/A (nu se aplicd). Situatiile care reprezint& exceptii de la regula pot fi explicate in sectiunea Observatii/ Comentarii a Listei de verificare. 5.3. Modul de lueru 5.3.1 Verificarea administrativa a cererilor privind plata avansului a) Acordarea avansului la beneficiarii privati POP Ipoteza | vans de de pind ta 40% din valoarea totald a sprifinulul nerambursabit aferent chettulelitor eligibile pentru solicitantii privati, ale caror cereri de finantare au fost selectate potrivit legit, intr-o singura transa si se justificd pénd la ultima trangé de plata. ‘Acest avars poate fi solicitat de: |. Beneficiart care sunt la inceputul implementaril contractului de finantare: In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului, acesta va depune o cerere de plata pentru avans. Avansul se recupereaza pani la ultima transa de plata, dar nu mai tarziu de aceasta. Valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului acordat.. ~ Cererea de avans se depune la CR POP pe raza caruia se implementeaza proiectul. |, Beneficiari care NU sunt la inceputul implementari contractului de finantare: . In cazul in care beneficiaruopteaza pentru plata avansulul, acesta va depune o,<éere de \\ plata pentru avans. Avansul se recupereaza pang (a ultima transa de plata, dar nu mai tarziv de aceasta. Valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la = |) ultima transa de plata trebule sa a } Programul Operational pentru Pescult 2007 - 2013 POP 2007 - 2013 manual de procedur& pentru rile de management si Pagina 11 din 36 autorizarea platilor Cod Manual: 07-08 Minfsterul Agriculturt s! Dezvottarit Rurale DGP- AM POP Cererea de avans se depune la CR POP pe raza caruia se implementeaza proiectul. Valabilitatea scrisori de garantie pentru acordarea avansulu trebule sa fie aceeasi cu durata de executie mentionata in contractul de finantare/ actul adtional (pentru proiectele la care s-a acordat avans). Aceasta verficare se realizeaza la fiecare cerere de platd si semare de act aditonal ce presupune prelungirea perioade’ de execute. Garantia este valabila pe perioada duratei de executie a proiectului, inclusiv pe perioada de rambursare a ultimel cereri de plata. | Ipoteza il ‘Avans de pénd la 100% din valoarea totala eligibild nerambursabild a transel de platd. Acest avans se acorda beneficiarului pe baza facturii aferente transei de platd. Avansul se justificd, in termen de 7 zile, de cdtre beneficiar prin prezentarea ordinului de plata aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul. ‘Acest avans poate fi solicitat de: Beneficiarii care nu au solicitat avans de pana la. 40%, intr-o singura transai ~ In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului de pana a 100% din vatoarea totala etigibité nerambursabilé a trangei de plata, acesta va depune o cerere de plata pentru avans. Avansul se justific’, in termen de 7 ‘zile de la creditarea contulul, de catre benefictar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plata aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul. Ordinul/ordinele de plat& prin care se efectueaza plata vor acoperi valoarea integrald a facturii fiscale - eligibilyneetigibil - contribuyie public& +contribuyfe privat. Valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la transa de plata trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului acordat. CCererea de avans se depune la CR POP pe raza caruia se implementeaza proiectul. Garantia este valabila pe perioada de 45 de zile de la solicitarea avansulul, 5.3.1.1 Depunerea cererilor privind plata avansulut Cererile privind plata avansului (Anexa 2.3 - Cerere privind plata avansului) se intocmesc de citre Beneficiarii protectelor in 4 (patru) exemplare - si se depun ta CRPOP. Un exemplar ramane la Beneficiar, un exemplar ramane la CRPOP si dou exemplare, din care unul este original se transmit la SVMAB dupa finalizarea verificaritor administrative. ATENTIE: 1. Cererile privind plata avansului trebuie insotite de formularul de identificare financiara (APL 4) $i de scrisoarea de garantie bancard in original (cu exceptia beneficiarilor care sunt institutii publice). in cazul scrisorilor de garantie bancar& scrise pe mai multe pagini, acestea vor fi ‘semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul bincii. 2. Beneficiarii privati trebule s& anexeze la cererea privind plata avansului st notificarile CAB privind procedurile de achizitii efectuate, a c&ror valoare nerambursabila sé fie cel putin egala ‘cu avansul solicitat, Expertul CRPOP care a primit cererea privind plata avansului o va inregistra in Registrul de ccorespondenta (Registrul de inregistrare a documentelor) si va demara procesul de verificare a acestela, 5.3.1.2 Verificarea administrativa a cererilor privind plata avansului - beneficiari publici Verificarite administrative aferente cererilor privind plata avansului transmise de catre Beneficiarit se efectueaza prin verificarea informatiilor cuprinse in fiecare cerere Expertul CRPOP va demara procesul de verificare a acesteia prin utlizarea Listei de verificaré administrativa specifice (Anexa 5.2 - pentru beneficiarii care sunt insttutii publice, Anexa,5.3 © pentru celelalte categorii de beneficiari), avand in vedere urmatoarele aspecte: / Programul Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 POP 2007 - 2013, Manual de procedur pentru verificerile de management si Pagina 12.din 36 | . autorizarea platilor DGP