Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 18 Rspunderea contravenional

18.1 Elementele rspunderii contravenionale


18.2 Tipurile de contravenii
18.3 Sanciunea
18.1 Contraventionala este forma raspunderii juridice care consta in aplicarea de sanctiuni
persoanelor vinovate de incalcarea acelor dispozitii legale care prevad si sanctioneaza contraven-
tiile.
Elementul esential al acestei raspunderi este contraventia administrativa, care este definita de
Codul cu privire la contraventiile administrative, aprobat prin Legea din 29 martie 1985, ca o
fapta (actiune sau inactiune) ilicita, care atenteaza la personalitate, la drepturile si interesele
legitime ale persoanelor fizice si juridice, la proprietate, la ordinea de stat si la ordinea publica,
precum si alte fapte ilicite pentru care legislatia prevede raspundere administrativa (art. 9).
Deci obiectul contraventiei il constituie valorile (relatiile) sociale, drepturile sau interesele
legitime aparate prin norme de drept carora li se aduce atingere ori care sint puse in pericol de
fapta savirsita. Subiectul contraventiei poate fi orice persoana care, in conformitate cu cerintele
legii, este recunoscuta vinovata de comiterea contraventiei.
Remarcam ca legislatia Republicii Moldova, spre deosebire de cea a Rominiei, nu recunoaste
persoanele juridice ca subiect activ al contraventiei.
Totodata, art. 14 din CCA trateaza in mod special statutul persoanelor cu functii de raspundere,
ca subiecte ale contraventiilor administrative, stabilindu-le o raspundere mai dura in raport cu
cetatenii de rind.
Latura obiectiva a contraventiei o formeaza actiunea sau inactiunea producatoare de consecinte
socialmente periculoase sau care ameninta valorile sociale.
Latura subiectiva tine de atitudinea psihica a contravenientului fata de fapta savirsita si
consecintele ei, care se exprima prin vinovatie.
Raspunderea contraventionala pentru incalcarea normelor privind protectia terenurilor se
caracterizeaza prin urmatoarele particularitati:
- aceasta forma de raspundere se aplica in caz de prezenta a componentelor contraventiei.
incalcarea care nu este cuprinsa in schema componentei nu este sanctionata;
- potrivit regulii generale, sint trase la raspundere contraventionala persoanele indiferent de
faptul in ce perioada de timp au comis contraventia: in orele de munca sau in afara acestora;
- sanctiunile contraventionale se aplica numai de catre responsabilii sau organele de stat indicate
expres in lege;
- raspunderea contraventionala se aplica intr-o ordine procesuala prevazuta de legislatie.
18.2 Contraventiile sint foarte diverse in general, dar si in cadrul raporturilor de dreptul
mediului. Dintre acestea unele se savirsesc in cadrul raporturilor juridice privind terenurile ce fac
parte din fondul funciar agricol.
Toate contraventiile de acest fel sint expres enumerate in art. 52 din CCA si pot fi clasificate in
mai multe grupe:
a) incalcari cu caracter economic: ocuparea nelegitima a terenurilor; incalcarea termenului de
reintoarcere a terenurilor ocupate temporar, neintoarcerea lor in starea de destinatie speciala;
abaterea samavolnica de la proiectele de organizare a teritoriului, de ameliorare si de alta natura.
b) incalcari cu caracter ecologic: poluarea terenurilor destinate agriculturii cu substante
chimice, cu deseuri radioactive, cu ape reziduale; nimicirea stratului fertil al solului, decoper-
tarea neselectiva; neluarea masurilor de preintimpinare a eroziunii solului, a altor procese care
inrautatesc starea solului, precum si neindeplinirea masurilor obligatorii pentru imbunatatirea
calitatii lui; amplasarea, constructia si darea in exploatare a obiectivelor care provoaca efecte de
poluare a solului;
c) incalcari de alta natura: constructia nelegitima, falsificarea informatiei privind starea si
folosirea terenurilor; distrugerea bornelor de hotar, incalcarea termenelor de examinare a
cererilor cetatenilor privind atribuirea terenurilor si tainuirea informatiilor despre fondul funciar
disponibil.
Dintre contraventiile enumerate mai sus cele mai frecvent comise sint:
a) ocuparea nelegitima a terenurilor
Ocupare neligitima a terenului inseamna acapararea lui in lipsa unui temei legal, cu incalcarea
regimului stabilit de atribuire a terenului in natura si fara obtinerea titlului de autentificare a
dreptului asupra pamintului.
Conform laturii obiective, ocuparea nelegitima a terenurilor este declarata atunci cind are loc
ingradirea si instalarea bornelor de hotar si cultivarea terenului.
Totodata, daca ocuparea este insotita de poluarea terenului, cauzarea daunei mediului, ea
constituie o contraventie nu numai funciara, ci si ecologica.
Conform laturii obiective, aceasta contraventie poate fi savirsita numai cu intentie.
in cazul ocuparii nelegitime a terenurilor, in afara de sanctiunea contraventionala se mai aplica
restitutia funciara terenul ocupat nelegitim se restituie detinatorului legal fara compensarea
cheltuielilor suportate pe perioada ocuparii nelegitime.
Persoanele vinovate de ocuparea nelegitima a terenurilor sint obligate, cu forte proprii, sa aduca
terenul in stare buna pentru exploatare, sa restabileasca bornele de hotar, sa demoleze cons-
tructiile ilegale. in caz contrar, restabilirea drepturilor incalcate se efectueaza in mod fortat din
contul contravenientului, cu incasarea de la acesta a tuturor cheltuielilor;
b) poluarea terenurilor, inclusiv cu substante chimice si radioactive, cu deseuri industriale,
ape reziduale etc.
Poluarea apare, de regula, ca rezultat al neglijentei persoanelor vinovate sau al intentiei indirecte,
dictate de goana dupa profitul obtinut prin cultivarea terenurilor prin mijloace si metode cu efect
poluator.
Toate terenurile poluate sint contraindicate pentru a fi folosite conform destinatiei, dar deosebit
de daunatoare este exploatarea acestor terenuri in scopuri agricole.
in doctrina, prin poluarea terenurilor se subintelege "actiunea sau inactiunea ilegala care atrage
dupa sine modificarea permanenta sau temporara a calitatilor biologice si fizico-chimice ale
suprafetei terestre care, permanent sau temporar, nu mai poate fi folosita conform destinatiei".
in caz de poluare a terenurilor, in afara de aplicarea sanctiunilor contraventionale, persoanele
vinovate sint obligate a restabili, prin lucrari de ameliorare, calitatea terenului, din cont propriu.
in caz de poluare a terenului ca rezultat al activitatii economice, persoanele pot fi total sau partial
scutite de obligatiunea de a restitui paguba, cu conditia indeplinirii la timp a masurilor de
restabilire a terenurilor degradate;
c) nimicirea stratului fertil al solului, decopertarea neselectiva
Subiectele acestei contraventii pot fi nu numai detinatorii de teren, cu titlu de proprietate,
posesiune sau beneficiere funciara, dar si alte persoane, care, intentionat sau din imprudenta,
nimicesc stratul fertil al solului. Conform laturii obiective aceasta contraventie este comisa
numai prin actiune;
d) neluarea masurilor de preintimpinare a eroziunii solului, a altor procese ce inrautatesc
starea lui
Una dintre obligatiile detinatorilor de terenuri este de a lua masuri de prevenire si combatere a
eroziunilor, a alunecarilor de teren, a salinizarii sau inmlastinirii secundare (art. 29 Cod funciar).
Neindeplinirea acestei obligatii se califica drept contraventie. Prin urmare, ea este comisa numai
prin inactiune.

18.3 Este de remarcat ca pentru comiterea tuturor contraventiilor cuprinse in art. 52 CCA
legiuitorul a stabilit numai o singura sanctiune amenda , a carei marime este estimata in
salarii minime. Din acest punct de vedere, amenda nu poate fi privita si ca o masura de
compensare. Suma amenzii poate depasi marimea daunei cauzate, si invers poate fi mai mica
decit prejudiciul produs. Amenda, ca sanctiune, poate fi aplicata si in lipsa daunei, iar incasarea
ei nu absolva persoana vinovata de obligatia de a recupera aceasta dauna.
Cuantumul amenzii este cuprins intre 1 si 15 salarii minime pentru cetateni si intre 1 si 25
pentru persoanele cu functie de raspundere.
Analiza contraventiilor funciare si a consecintelor lor conduce la concluzia ca caracterul frecvent
al acestor incalcari extrem de daunatoare nu numai pentru calitatea si productivitatea terenurilor
agricole, dar si pentru intreg mediul ambiant, este favorizat de "blindetea" sanctiunilor
amenzile minime si maxime.
Constatarea contraventiilor in domeniul protectiei terenurilor din fondul funciar agricol este
reglementata de art. 241-243 CCA si se face de catre inspectorii de stat pentru ecologie.
Dupa ce agentul constatator, competent a luat cunostinta, pe orice cale, de incalcarea normelor
privind protectia terenurilor, el este in drept sa actioneze potrivit legii, trecind la constatarea
contraventiei.
Prima constatare priveste calificarea faptei ilicite, daca intr-adevar este vorba de o contraventie
sau ea este o infractiune.
Daca, in baza celor observate personal, a relatarilor autorului faptei, ale victimei, ale martorilor,
ale altor persoane si a altor probe, el constata ca a avut loc o contraventie, trebuie sa identifice
contravenientul.
Se impune stabilirea circumstantelor in care s-a savirsit contraventia, daca s-au produs pagube
patrimoniale, daca exista bunuri supuse confiscarii etc.
Toate datele se materializeaza intr-un proces-verbal intocmit in doua exemplare de agentul
constatator (in prezenta sau in lipsa contravenientului). Prin acest proces-verbal se individua-
lizeaza contraventia si contravenientul. Acest document se semneaza pe fiecare pagina de catre
agentul constatator si daca este cazul de catre contravenient. Pentru ca procesul
verbal sa fie valabil incheiat (sa nu fie lovit de nulitate), trebuie sa raspunda urmatoarelor
conditii minime: sa nu omita consemnarea numelui si prenumelui contravenientului, fapta
savirsita, data comiterii contraventiei, semnatura agentului constatator. Aplicarea sanctiunilor
contraventionale pentru faptele ilicite, savirsite in domeniul protectiei terenurilor, constituie cea
de-a doua faza a procedurii de raspundere contraventionala in acest domeniu.
Potrivit art. 209 si 226 CCA, examinarea cazurilor cu privire la contraventiile prevazute de art.
52 din aceeasi Lege tine de competenta organelor juridice si a organelor de protectie a mediului.
Astfel, judecatoriile examineaza si aplica sanctiunile corespunzatoare in cazul comiterii
urmatoarelor contraventii: ocuparea nelegitima a terenurilor; constructia nelegitima; incalcarea
termenului de reintoarcere a terenurilor temporar ocupate; amplasarea, constructia si darea in
exploatare a obiectivelor ce provoaca efecte de poluare a solului; incalcarea termenelor de
examinare a cererilor cetatenilor privind atribuirea terenurilor; abaterea samavolnica de la
proiectele de organizare a teritoriului, de ameliorare si de alta natura: distrugerea bornelor de
hotar.
Celelalte cazuri cu privire la contraventii sint examinate si sanctionate, in numele organelor
pentru mediu, de catre inspectorul principal de stat pentru ecologie si loctiitorii lui (art. 226
CCA).
Dupa examinarea cazului (cu respectarea prevederilor art. 262, 267 CCA) instanta de judecata
sau persoana cu functie de raspundere pronunta decizia.prin care se aplica sanctiunea con-
traventionala sau se claseaza cazul.
Decizia instantei de judecata privind aplicarea sanctiunii contraventionale poate fi atacata cu apel
in instanta ierarhic superioara de catre contravenient, procuror sau partea vatamata.
Decizia persoanei cu functie de raspundere asupra cazului cu privire la contraventie de asemenea
poate fi atacata de catre contravenient sau partea vatamata, depunind o plingere la instanta de
judecata a carei hotarire este definitiva.
Sanctiunea contraventionala amenda se executa in doua feluri: de catre contravenient
benevol, din proprie initiativa, sau silit de catre organele de executare.

S-ar putea să vă placă și