Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de nvmnt: Colegiul Tehnic Elie Radu- Ploiesti

Disciplina: Limba Englez


Clasa: a X-a FR
Profil: Uman
Manual: Going for Gold Upper-Intermediate
Anul colar: 2016-2017
Profesor: Pufulete Georgiana
Conf. OMECTS 3410/2009

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Clasa a X-a FR

Semestrul I

NR. Coninuturi: Competene specifice vizate Nr. de Sapt. Valori Observaii


- detalieri tematice ore si
U. - elemente de construcie a alocate atitudini
comunicrii
- funcii comunicative ale limbii
1. RECAPITULARE 1.1 Identificarea sensului global al unui S1 Constientizarea
Testare diagnostica mesaj rolului limbii
Vocabular focusat pe aspecte personale si 2.1 Descrierea (oral sau in scris)a unor engleze ca mijloc
interpersonale. activitati cotidiene, obiceiuri de acces la
Timpurile verbale aspecte generale, 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei 1 patrimoniul culturii
substantivul, articolul povestiri, pe baza unui plan de idei dat universale
A solicita i a oferi informaii de ordin 3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care
personal sunt exprimate pareri despre subiecte legate
de preocuparile tinerilor
2. DOMENIUL PUBLIC - Aspecte din 1.1 Identificarea sensului global al unui S2 Manifestarea
viata contemporana- ecologice mesaj flexibilitatii in
CHANGING WORLD 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale cadrul schimbului
- vocabular: familii de lexicale, unui text pe baza titlului / unui stimul vizual de idei si in cadrul
mediul inconjurator 2.1 Descrierea (oral sau in scris)a unor lucrului in echipa in
- modalitati de exprimare a activitati cotidiene, obiceiuri diferite situatii de
prezentului (present simple / 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei 1 comunicare
present continuous) povestiri, pe baza unui plan de idei dat
- modalitati de exprimare a 3.2 Adaptarea formei mesajului la situatia
viitorului (will / going to/ present de comunicare in functie de stilul formal /
simple / present continuous) informal folosit de interlocutor
- a solicita informatii despre ce fac 3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care
diverse persoane (in prezent) sunt exprimate pareri despre subiecte legate
- a descrie locuri de preocuparile tinerilor
1
- a exprima intentia
- a folosi stilul formal / informal
3. DOMENIUL EDUCATIONAL Viata 1.1 Identificarea sensului global al unui S3 Constientizarea
culturala si lumea artelor muzica mesaj rolului limbii
TURN UP THE MUSIC 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale engleze ca mijloc
- vocabular: muzica; expresii cu unui text pe baza titlului / unui stimul vizual de acces la
bring si take 2.1 Descrierea (oral sau in scris)a unor 1 patrimoniul culturii
- modalitati de exprimare a scopului activitati cotidiene, obiceiuri universale
- a descoperi si a exprima atitudini: 3.2 Adaptarea formei mesajului la situatia
a exprima motive de comunicare in functie de stilul formal /
- afirmatia, negatia, interogatia informal folosit de interlocutor
4. DOMENIUL PERSONAL Relatii 1.1 Identificarea sensului global al unui S4 Disponibilitatea
interumane / interpersonale mesaj pentru acceptarea
WITH FRIENDS LIKE THESE 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale diferentelor si
- vocabular: prietenia unui text pe baza titlului / unui stimul vizual pentru manifestarea
- present perfect simple 1.4 Selectarea de informatii din mai multe tolerantei prin
- so / such texte in scopul indeplinirii unei sarcini 1 abordarea critica a
- a solicita si a oferi informatii structurate de lucru diferentelor si
generale 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei stereotipurilor
- a oferi si a solicita informatii povestiri, pe baza unui plan de idei dat culturale
privind locul de unde vin diverse 3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care
persoane sunt exprimate pareri despre subiecte legate
- a descrie persoane de preocuparile tinerilor
- a-si exprima acordul / dezacordul
5. DOMENIUL PUBLIC Activitati din 1.1 Identificarea sensului global al unui S5 Dezvoltarea
viata cotidiana mesaj interesului pentru
DREAM ON 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale descoperirea unor
- vocabular aspiratii; adjectivul: unui text pe baza titlului / unui stimul vizual aspecte culturale
tipuri de adjective 2.1 Descrierea (oral sau in scris)a unor specifice, prin
- like si as activitati cotidiene, obiceiuri 1 receptarea unei
- modalitati de exprimare a 3.2 Adaptarea formei mesajului la situatia varietati de texte in
trecutului de comunicare in functie de stilul formal / limba engleza si
informal folosit de interlocutor prin raportarea la
4.1 Transformarea unor mesaje din vorbire civilizatia spatiului
directa in vorbire indirecta cultural anglo-
saxon

2
6. RECAPITULARE FINALA 1.4 Selectarea de informatii din mai multe Constientizarea
texte in scopul indeplinirii unei sarcini S6 rolului limbii
structurate de lucru 1 engleze ca mijloc
1.6 Recunoasterea organizarii logice a unui de acces la
paragraf / text literar patrimoniul culturii
2.2 Relatarea continutului unui film / al unei universale
povestiri, pe baza unui plan de idei dat
3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care
sunt exprimate pareri despre subiecte legate
de preocuparile tinerilor4.2 Traducerea unor
texte functionale scurte din limba engleza in
limba romana cu ajutorul dictionarului
4.4 Traducerea in limba romanaa unor texte
scurte din domenii de interes utilizand
dictionarul

S1

SEMESTRUL II

7 DOMENIUL PUBLIC Mass-media 1.1 Identificarea sensului global al unui Dezvoltarea interesului
TALK TO ME mesaj pentru descoperirea unor
- a exprima puncte de vedere 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale aspecte culturale
personale unui text pe baza titlului / unui stimul vizual specifice, prin receptarea
- a da sfaturi si a critica 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / 1 unei varietati de texte in
- verbe modale: should, shouldnt, scrise (autentice) limba engleza si prin
ought to, must 1.5 Identificarea de informatii cheie din raportarea la civilizatia
- a accepta si a refuza o oferta / texte autentice spatiului cultural anglo-
invitatie 1.6 Recunoasterea organizarii logice a unui saxon
paragraf / text literar
2.3Redactarea de paragrafe, texte pe o tema
de interes

3
8 DOMENIUL PERSONAL Viata 1.1 Identificarea sensului global al unui S2 Disponibilitatea pentru
personala ( activitati de timp liber) mesaj acceptarea diferentelor si
MORE, MORE, MORE 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale pentru manifestarea
- vocabular cumparaturi unui text pe baza titlului / unui stimul vizual tolerantei prin abordarea
- modalitatea: verbe modale: must, 2.1 Descrierea (oral sau in scris)a unor 1 critica a diferentelor si
mustnt, have to, dont have to, activitati cotidiene, obiceiuri stereotipurilor culturale
should, had to, didnt have to, 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei
wasnt / werent allowed to povestiri, pe baza unui plan de idei dat
- too / (not) enough 2.4 Completarea de formulare
- a exprima obligatia de a face ceva 3.1 Formularea de idei / pareri pe teme de
- a exprima interdictia de a face interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
ceva raspuns
- a exprima o dorinta / necesitate 3.2 Adaptarea formei mesajului la situatia
- a oferi si a solicita informatii de comunicare in functie de stilul formal /
despre preturi informal folosit de interlocutor
4.2 Traducerea unor texte functionale scurte
din limba engleza in limba romana cu
ajutorul dictionarului
9 DOMENIUL PERSONAL Universul 1.1 Identificarea sensului global al unui Manifestarea flexibilitatii
adolescentei (cultura, arte, sport) mesaj in cadrul schimbului de
WATER, WATER EVERYWHERE 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale S3 idei si in cadrul lucrului
- intrebari disjunctive unui text pe baza titlului / unui stimul vizual in echipa in diferite
- intonatia 2.3Redactarea de paragrafe, texte pe o tema 1 situatii de comunicare
- present perfect simple / continuous de interes
- adjective care arata sentimente 3.2 Adaptarea formei mesajului la situatia
- a exprima preferinte de comunicare in functie de stilul formal /
informal folosit de interlocutor
4.1 Transformarea unor mesaje din vorbire
directa in vorbire indirecta
10 DOMENIUL PUBLIC Aspecte din 1.1 Identificarea sensului global al unui Dezvoltarea interesului
viata contemporana (sociale) mesaj pentru descoperirea unor
GIVE US A CLUE 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale 1 S4 aspecte culturale
- vocabular: infractiuni, familii unui text pe baza titlului / unui stimul vizual specifice, prin receptarea
lexicale 1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / unei varietati de texte in
- a trage concluzii scrise (autentice) limba engleza si prin
- verbe modale: must, might, cant, 1.6 Recunoasterea organizarii logice a unui raportarea la civilizatia
must have, might have, cant have paragraf / text literar spatiului cultural anglo-
- a solicita / oferi informatii despre 2.1 Descrierea (oral sau in scris)a unor saxon
diverse evenimente activitati cotidiene, obiceiuri
2.3Redactarea de paragrafe, texte pe o tema
de interes
3.2 Adaptarea formei mesajului la situatia
de comunicare in functie de stilul formal /
informal folosit de interlocutor
4.3 Sintetizarea sub forma de schema /
notite a continutului unui text scris / mesaj
4
oral

11 DOMENIUL PUBLIC Tari si orase - 1.1 Identificarea sensului global al unui S5 Constientizarea rolului
Calatorii mesaj limbii engleze ca mijloc
A LONG WAY FROM HOME 1.2 Anticiparea elementelor de continut ale de acces la patrimoniul
- vocabular: calatorii; verbe cu unui text pe baza titlului / unui stimul vizual culturii universale
particula adverbiala make 2.1 Descrierea (oral sau in scris)a unor 1
- gerunziul si infinitivul activitati cotidiene, obiceiuri
- modalitati de exprimare a 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei
viitorului: future perfect simple / povestiri, pe baza unui plan de idei dat
continuous 3.1 Formularea de idei / pareri pe teme de
- a folosi stilul formal / informal interes in cadrul unei discutii / in mesaje de
raspuns
3.2 Adaptarea formei mesajului la situatia
de comunicare in functie de stilul formal /
informal folosit de interlocutor
4.2 Traducerea unor texte functionale scurte
din limba engleza in limba romana cu
ajutorul dictionarului
12 RECAPITULARE FINALA 1.4 Selectarea de informatii din mai multe Constientizarea rolului
texte in scopul indeplinirii unei sarcini S6 limbii engleze ca mijloc
structurate de lucru 1 de acces la patrimoniul
1.6 Recunoasterea organizarii logice a unui culturii universale
paragraf / text literar
2.2 Relatarea continutului unui film / al unei
povestiri, pe baza unui plan de idei dat
3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care
sunt exprimate pareri despre subiecte legate
de preocuparile tinerilor4.2 Traducerea unor
texte functionale scurte din limba engleza in
limba romana cu ajutorul dictionarului
4.4 Traducerea in limba romanaa unor texte
scurte din domenii de interes utilizand
dictionarul