Sunteți pe pagina 1din 11

Scoala: Colegiul Tehnic Elie Radu Ploiesti Director:

Aria curriculara: Limba si Comunicare Sef catedra:


Disciplina:Limba Engleza
Clasa: XI FR- L1 (6 h/an),
Manual: NEW GOLD FCE PLUS
Profil: Uman
An scolar: 2016 - 2017
Profesor: Pufulete Georgiana
Conf. OMEC nr. 3410/2009

PLANIFICARE CALENDARISTICA
CLASA a XI-a FR
Semestrul I

Coninuturi ale unitii de nvare.


detalieri tematice
Nr. unitate Competene specifice
elemente de construcie a Nr. ore Spt. Valori si atitudini Observaii
de nvare vizate
comunicrii
funcii comunicative
RECAPITULARE 2.1 Descrierea (oral / n
Testare diagnostica scris) a unor activiti
- recapitularea timpurilor verbale cotidiene, obiceiuri; Constientizarea
2.3 Redactarea de rolului limbii
- exprimarea unor opinii, a paragrafe / texte pe o
acordului/dezacordului, engleze ca mijloc
tem de interes S1
REVISION satisfactia/insatisfactia fata de un 3.1 Formularea de idei/
1 de acces la
punct de vedere preri pe teme de interes patrimoniul
- a descrie evenimente, a cere n cadrul unei discuii / n culturii
permisiunea, a intrerupe o mesaje de rspuns universale.
conversatie.
1.1 Anticiparea
elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Domeniul educational - Viata cultural -
titlului / unui stimul
Filme, divertisment vizual
Verbul- recapitulare timpurile simple; 1.2 Identificareasensului
Present perfect simple / Present perfect global al unui mesaj
continuous 2.1 Descrierea (oral / n
Adverbe de timp scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
Formarea de substantive, adjective,
2.3 Redactarea de
adverbe prin derivare cu sufix Manifestarea
paragrafe / texte pe o
A exprima insatisfactia fata de un punct tem de interes flexibilitatii in
de vedere 3.1 Formularea de idei/ cadrul schimbului
Whats A folosi stilul informal preri pe teme de interes de idei si in
n cadrul unei discuii / n
1 S2
on? cadrul lucrului in
mesaje de rspuns echipa in diferite
situatii de
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv comunicare
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n
limba romn
4.4 Traducerea in si din
limba romana a unor
texte scurte din domenii
de interes utilizand
dictionarul
Domeniul personal Viata personala 1.1 Anticiparea
Stil de viata elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Adjectivul comparatia
titlului / unui stimul
Derivarea cu prefixe negative vizual
A folosi stilul formal 1.3 Identificarea de
A exprima opinii informaii cheie din texte
A cere permisiunea de a intrerupe o autentice
conversatie 2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti Disponibilitatea
A-si exprima acordul / dezacordul
cotidiene, obiceiuri;
pentru acceptarea
2.3 Redactarea de
paragrafe / texte pe o diferentelor si
tem de interes pentru
3.1 Formularea de idei/ S3 manifestarea
Worth the preri pe teme de interes
1
tolerantei prin
risk? n cadrul unei discuii / n abordareea critica
mesaje de rspuns
a diferentelor si a
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de stereotipurilor
comunicare n funcie de culturale
stilul formal / informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba engleza n
limba romn
Domeniul personal universul 1.2 Anticiparea
adolescentei - cultura elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Like, as, as if/though, adverbe, timpurile
titlului / unui stimul
naratiunii vizual
A cere si a reactiona la opinii 1.3 Identificarea de
Comparatia intensiva informaii cheie din texte
a-si exprima satifactia fata de un punct de autentice
vedere 2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti Disponibilitatea
cotidiene, obiceiuri; pentru acceptarea
2.3 Redactarea de diferentelor si
paragrafe / texte pe o pentru
Fact or tem de interes
manifestarea
fiction? 3.1 Formularea de idei/ 1 S4
preri pe teme de interes tolerantei prin
n cadrul unei discuii / n abordareea critica
mesaje de rspuns a diferentelor si a
3.2 Adaptarea formei stereotipurilor
mesajului la situaia de culturale
comunicare n funcie de
stilul formal / informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba engleza n
limba romn
Domeniul personal viata personala 1.1 Anticiparea
stil de viata elementelor de coninut
ale unui text pe baza
Subsantive numarabile / nenumarabile
titlului / unui stimul
Modalitati de exprimare a viitorului vizual
Prepozitii 1.3 Identificarea de
A exprima satisfactia / insatisfactia informaii cheie din texte
A incuraja pe cineva autentice
A avertiza pe cineva 2.2 Relatarea
coninutului unui film/ al
A prezenta avantaje si dezavantaje
unei povestiri, pe baza
Manifestarea
unui plan de idei dat
2.3 Redactarea de flexibilitatii in
paragrafe / texte pe o cadrul schimbului
Food for
tem de interes de idei si in
thought 3.1 Formularea de idei/
1 S5
cadrul lucrului in
preri pe teme de interes echipa in diferite
n cadrul unei discuii / n
situatii de
mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de comunicare
scrisori de rspuns n
care sunt exprimate
preri despre subiecte
legate de preocuprile
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral
Constientizarea
RECAPITULARE FINALA rolului limbii
engleze ca mijloc
FINAL
Toate competentele 1 S6 de acces la
REVISION
patrimoniul
culturii
universale.
SEMESTRUL II
1.2 Identificareasensului
global al unui mesaj
Domeniul personal relatii 1.4 Identificarea de
interpersonale detalii din mesaje
Gerunziul si infinitivul + constructii orale/scrise
Verbe cu particula adverbiala 1.5 Selectareade
A comunica in societate informatii din mai multe
texte in scopul
A initia si a continua o conversatie.
indeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral/ n
scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri
2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o Disponibilitatea
tem de interes pentru acceptarea
We are 2.4 Completarea de 1 S1 diferentelor si
family formulare pentru
3.1 Formularea de idei/ manifestarea
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii/ n
tolerantei prin
mesaje de rspuns abordareea critica
3.2 Adaptarea formei a diferentelor si a
mesajului la situaia de stereotipurilor
comunicare n funcie de culturale
stilul formal/informal
folosit de interlocutor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem/ notie
a coninutului unui text
scris.
Domeniul personal Viata personala 1.1 Anticiparea
comportament social elementelor de coninut
ale unui text pe baza
A compara actiunile prezente cu cele
titlului/ unui stimul
trecute vizual
A exprima o opinie 2.1 Descrierea (oral/ n
A convinge scris) a unor activiti
Participiul + constructii cotidiene, obiceiuri
A redacta un raport 2.3 Redactarea de
paragrafe/ texte pe o
tem de interes Constientizarea
2.5 Redactarea de texte rolului limbii
funcionale simple engleze ca mijloc
3.1 Formularea de idei/
de acces la piata
A new look preri pe teme de interes 1 S2
n cadrul unei discuii/ n intenationala a
mesaje de rspuns muncii si la
3.2 Adaptarea formei patrimoniul
mesajului la situaia de culturii universale
comunicare n funcie de
stilul formal/informal
folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea
dicionarului bilingv
pentru traducerea unor
texte funcionale scurte
din limba englez n
limba romn.
Aspecte din viata contemporana 1.2 Identificarea
educationale sensului global al unui
mesaj
A exprima obligatia, necesitatea,
1.3 Identificarea de
permisiunea informaii cheie din texte
It is, there is autentice
A exprima surpriza, curiozitatea 1.4 Identificarea de
detalii din mesaje orale /
scrise (autentice)
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru
Manifestarea
2.1 Descrierea (oral / n
scris) a unor activiti flexibilitatii in
cotidiene, obiceiuri; cadrul schimbului
2.3 Redactarea de de idei si in
Use your paragrafe / texte pe o
1 S3
cadrul lucrului in
brain tem de interes echipa in diferite
3.1 Formularea de idei/
situatii de
preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n comunicare
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4. 1 Transformarea
unor mesaje din vorbire
direct n vorbire
indirect (relatarea la
prezent a unor mesaje
audiate)
Domeniul ocupational aspecte legate 1.2 Identificarea
de profesiuni si de viitorul profesional; sensului global al unui
mesaj
activitati din viata cotidiana
1.3 Identificarea de
Numeralul informaii cheie din texte
conditionale autentice
a folosi stilul formal scrisoarea de 1.4 Identificarea de
intentie detalii din mesaje orale /
a exprima compasiunea scrise (autentice)
1.5 Selectarea de
informaii din mai multe
texte n scopul
ndeplinirii unei sarcini
structurate de lucru Constientizarea
2.1 Descrierea (oral / n rolului limbii
scris) a unor activiti engleze ca mijloc
cotidiene, obiceiuri;
Hard at S4 de acces la piata
2.3 Redactarea de 1
work paragrafe / texte pe o intenationala a
tem de interes muncii si la
3.1 Formularea de idei/ patrimoniul
preri pe teme de interes culturii universale
n cadrul unei discuii / n
mesaje de rspuns
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaia de
comunicare n funcie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor
4. 2 Transformarea
unor mesaje din vorbire
direct n vorbire
indirect (relatarea la
prezent a unor mesaje
audiate)
Domeniul public - Aspecte din viata 1.3 Identificarea de
contemporana sociale, istorice, informaii cheie din texte
autentice
democratie, civism, drepturile omului
2.2 Relatarea
Domeniul educational texte din coninutului unui film/ al
literatura britanica si americana unei povestiri, pe baza
a exprima satisfactia / insatisfactia unui plan de idei dat Dezvoltarea
A avertiza pe cineva 2.3 Redactarea de interesului pentru
Diaeza pasiva - cauzativul paragrafe / texte pe o descoperireaunor
tem de interes aspecte culturale
Substantivul cazul genitiv
3.1 Formularea de idei/ specifice, prin
Strange preri pe teme de interes
receptarea unei
but true n cadrul unei discuii / n 1 S5
mesaje de rspuns varietati de texte
3.3 Redactarea de in limba moderna
scrisori de rspuns n si prin raportarea
care sunt exprimate la civilizatia
preri despre subiecte spatiului cultural
legate de preocuprile
anglo-saxon
tinerilor
4.3 Sintetizarea sub
form de schem / notie
a coninutului unui text
scris / mesaj oral

Constientizarea
RECAPITULARE FINALA rolului limbii
engleze ca mijloc
FINAL
Toate competentele 1 S6 de acces la
REVISION
patrimoniul
culturii
universale.